Tolnai Ottó A meztelen bohóc Képzőművészeti esszék 8-632302-74-4 272 Forum Újvidék 1992 Maurits Ferenc 3-267 tagelés kész
Tolnai Ottó
A meztelen bohóc
Képzőművészeti esszék
Első rész

Pechán József: Wilhelm (vázlat, 1915 körül)

5 6
Pechán József

„inkább muzsikálni szeretnék róla”

(Szenteleky)

A becsei képtárban látható Pechán Gerber-portréja, amely a becseiek szerint a becsei Gerber sörgyárost ábrázolja.

A hosszú bajusz végének pödrése örökre úgy fog csillogni – aranyszálként –, mintha ebben a pillanatban pödörte volna az ecset – ujjunkkal vigyázva hozzáérünk, hogy meggyőződjünk, nem aranydrót az ott, hogy meggyőződjünk, megszáradt már a festék, meg, lassan már egy évszázada. A bajusz végének ez a szabad, gyors, finom szálazása az arc vastag csontszín márványrétegén hihetetlen biztonságról tanúskodik – abszolút kéz, abszolút ecset, habár tudjuk, a régi mesterek éppen ezen a területen tündököltek mindig. Ezek azok az alig észlelhető festéknyomok, ameddig követni tudjuk Pechánt – tehát: innen kell elindulnunk feléje.

A bal fül szokatlanul vörös. Tán megfagyott, kérdezzük, hiszen akár a kakastaréj. A bal orrlyuk is ugyanolyan vörös, már-már véres. Különös egy ilyen klasszikus, zöld patinával futtatott portrén ez az erős, nyersvörös fül és ez a véres orrlyuk. De, ahogy még közelebb, már-már a képbe lépünk, észrevesszük, hogy ez a vörös valahogy ott van az arcon is.

A gutaütés első jele, vagy Pechán festészetének különös jellegzetessége? Mind a kettő.

A képet restaurálták; a vászon egy helyen meg van sértve; a háttér mintha befejezetlen lenne…

A festő fia szerint ez Gerber, a verbászi földbirtokos volt, és az örökösök a portré másolatát is elkészítették. Gerber fényképét és a selyempapirost, amellyel a mester átmásolta a festményt, a fia megőrizte. Így pontosan tudjuk, mi a festészet a bajusz végének szálazásában és mi a másolás, ám nem tudjuk, melyik az első változat.

Tehát a kép igazi elemzése, az igazi kaland csak a Bécsben levő változat megvizsgálása után kezdődhetne…

Szenteleky így ír Pechán portréiról:

„Szívét, szellemét viszi be minden ecsetvonásba. Csupán egyes megrendelt arcképnél lehet észrevenni a kedvetlenséget, a rosszul palástolt unalmat, de még itt sem lehet szó imitatív művészetről. Pechán mindig gondolatait, érzéseit viszi a vászonra, nem csupán meglátásait, művészete mindig architektonikus… sokat foglalkozik azonban azokkal 7az arcokkal, melyek érdeklik és vonzzák. Fény-, szín- és tónuskeresése szinte tiszta lélektan.”

Verbászon, a fia (Pechán Béla festőművész) tulajdonában levő 50 kép között ott láthatók önarcképei is. Szenteleky idézett, portrékról írt mondatai az önarcképekhez kötődnek:

„Önarcképei kegyetlenek és nagyon mélyek, szinte tragikusak. Őszintén, egyszerű és sötét fájdalommal adja a szárnyaszegett lendületet, a kínlódó, magában álló művészt, a bilincsbe vert akarat férfias komorságát.”

Ezeken az önarcképeken is ott az a vörös vonulat, és szinte már önálló vörös konfigurációról is beszélhetünk.

Hihetetlenül intelligens, pontos, apró, finom ritmusú ecsetkezelés, gyors, pasztás festékfelrakás. Duranci (B. Szabó nyomán, szecessziós korszakára gondolva) „rövid ecsethúzású kézírás”-ról beszél. 18-as önarcképén, a száj felett, szépen megfigyelhető ez a pasztás, rövid ecsethúzású, apró kristálytömböket hagyó kézírás.

Mikromegfigyelésről van szó csupán, ám a hasonló észrevételek regisztrálása talán közelebb visz bennünket ahhoz, hogy egyszer megtudjuk, hogyan, mikor, meddig és miért képez ecsete kis tömböket, rövid, száraz nyomokat, „kukoricás” foltokat vagy hatalmas páncél-síkokat… Igen, a kézírásról és az egyes képekről kellene szólni végre (a megőrzött művek, a fényképek és a reprodukciók alapján), hiszen az életrajzot már felvázolták, és a tanítómesterek hatását is lemérték:

EISENHUT hatásáról: „ha Pechán akkor nem Eisenhut kezébe és irányítása alá került volna, úgy egy hosszú, felesleges utat takarított volna meg… Ha Pechán akkor nem kerül erre a klasszikus, kemény és körülhatárolt útra, úgy biztosra veszem, hogy fejlődése gyorsabb, nagyszerűbb lüktetésű, mely hamar megtalálta volna a kibontakozást. Elismerő tisztelettel adózom még Eisenhut történelmi szempontjainak, a szabályok, szerkesztések és tudományok fárasztó festőművészetének, mégis meg kell állapítani azt, hogy abban az időben, a kilencvenes évek elején, Eisenhut már egy merev, fejlődésre és felfrissülésre semmiképpen sem alkalmas irányt képviselt.” (Szenteleky)

HOLLÓSY hatásáról: „Az ifjú Pechán pedig csak hosszú évek múlva, Hollósy Simon meglátásain és irányításán keresztül, fáradtabb izmokkal jut el oda, ahonnan már akkor, első müncheni tartózkodása alatt kezdeni kellett volna.” (Szenteleky)

CZÓBEL hatásáról: „De talán azt mondhatnánk, hogy Czóbel Béla fauvista palettájának megismerése zavarta fel leginkább Pechán József festői ösztönét. Teljes lényével bevette magát az adriai tengerpart ünnepi színpompájába, Baden-Baden üdeségébe és a szarajevói bazár tarka színorgiájába (amely néhai eszményképére, Eisenhutra emlékezteti). Pechán palettája egyszeriben fellángol a tiszta színek szabad áradatában. A sárgák, kékek, vörösek és zöldek, valamint az ibolyaszín árnyak a vakító fehér felületeken teremtik meg Pechán legjobb alkotásait: a Haditanácsot, a Kikötőrészletet és a Bácskai szüretet, melyek láttán a kritika arra kényszerül, hogy komolyan foglalkozva alkotójuk művészetével, azt még a rendkívül tehetséges és később híres festővé vált Egrynél is előbbre helyezze.” (Bela Duranci)

Adyval és Kernstockkal kötött barátságáról, nagybányai és párizsi napjairól fontos lenne többet tudni.

A Kner-nyomdával való kapcsolataihoz adalékként idézem a véletlenül tulajdonom8ban levő, Röpke lapok című „nyomdászati és művészeti ismeretterjesztő újság” XIII. évfolyamának 11. (1911. nov. 23.) számából Kner Izidor szavait:

„Végül még felhívjuk a közönség figyelmét a Geiger Richard és Pechán József olajfestményei után készült 533–542. számú meghívókra is, amelyek vászonszerű préseléssel vannak ellátva, minek folytán azok teljesen az eredeti olajfestmények hatását keltik. Dacára annak, hogy ehhez drága gép kell, nem drágábbak ezek sem s hiszen, hogy ez az újítás – amellyel Magyarországon teljesen egyedül állunk, s amelyet külföldön is csak ritkán s legfeljebb Amerikában látni – szintén meg fogja a műértő közönség tetszését nyerni.”

A szabadkai napok adalékául pedig íme Baranyi Károly önéletrajzának néhány kitétele:

„Bevonult hozzánk Pechán József újverbászi és Kálmán Péter müncheni festőművész. Szorgos barátság alakult ki köztük. Most már hárman voltak, akiktől tanultam: Oláh, Pechán és Kálmán. Minden szabad időmet velük töltöttem… Pechán és Kálmán a laktanyában egy külön szobában kaptak elhelyezést, és megfestettek mindenkit, akinek valamilyen magasabb rangja volt. Így aztán sikerült elkerülniük a frontra való küldetésüket… Pechán Józsefet közben szívbaja miatt felmentették a katonai szolgálat alól, Kálmán Péter is betegszabadságot kapott.”

(Érdekes lenne Pechán művészetét kissé közelebb hozni Oláh, Farkas és Balázs G. képírásához is.)

Igen, Pechán-irodalmunk (Szenteleky, B. Szabó, Duranci, Ács József, Pechán Béla, Bordás Győző) már sok mindent elvégzett, de a döntő lépésre még mindig nem szántuk el magunkat – hogy képletesen fejezzem ki magam –, mindeddig nem mertünk belépni képeibe.

„Hagyatéka még felmérésre vár!”, ismétlik többen is B. Szabó 54-es Híd-beli tanulmányának zárómondatát – megtoldva azt egy felkiáltójellel is.

Persze, a hagyaték fontosabb, értékesebb alkotásai elkülönültek, kiemeltettek már, és tudjuk, elsősorban a Haditanács, a Kikötőrészlet, a Szarajevói utca, a Wagner zenéje, a Bácskai szüret, a Baden-Baden, a Nagyságos úr mulat, a Tél, a Fiam, A művész édesanyja, az Ádám és Éva, az Udvar, a Honvéd katona – tehát maximum 20 kép vár alaposabb elemzésre.

Az itt felsoroltakon és a Pechán-irodalom által már érintett alkotásokon kívül én még három fontos képet sorolnák ide, emelnék ki, mégpedig: a Thomka Rózsa tulajdonában levő Vén kópét (Mézeskalács), a Pap József tulajdonát képező Koradélutánt és a hagyatékban levő Énekes gitárral címűt.

A Haditanács köré rendezhető nagy, feltételesen dekoratívnak nevezhető sorozat egyik kiemelkedő darabja az 1908-as Koradélután. Kevésbé „kukoricás” (ahogy Rippl-Rónai nevezte festésmódját 1910 körül), kevésbé „foltos”, mint a Haditanács, a Bácskai szüret és az elkallódott Falusi utca például, tehát ilyen szempontból inkább a Baden-Badenhez, a Szarajevói utcához és a Télhez áll közelebb.

A Koradélután dekorativitása súlyosabb, és e súly, valamint a síkok elrendezése térszerűvé alakítja. Egyébként egész sorozatára jellemző a 4 sík (1. figura, 2. udvar, táj, 3. épület, erdő, 4. égbolt).

A kép előterében egy ifjú pár sötét sziluettje, profilba forduló feje.

9

Külön kellene szólni Pechán gyerekfiguráiról, sötét gyerekprofiljairól, amelyek Kosztolányi és Csáth, a festészetben pedig Aczél Henrik gyerekeinek rokonai.

Árnyékban levő sötétlila profiljuk (éppen úgy, mint a Baden-Baden és a Tél előterében) különös, melankolikus elfordulásként, kifordulásként értelmezhetők. Velük nézünk a kép meleg síkjaiba, de valamiképpen velük nézünk ki is, el és oldalt is a képből.

A kocsma- vagy gazdasági udvar napvilágította földjének szabályos, csontfehér kiszögellése a szürkéskék árnyékfelületbe pontosan fordítottja a Szarajevói utca beszögellő árnyékfelületének. Rendszeres, tudatos szerkesztésről van szó.

Az árnyék és a fény, a fogat, a gerendaszerkezet és a figurák egyensúlya, csöndje képezi a sima, pasztás felületű Koradélután értékét.

Csak most látni, sem a kocsi, sem a két gyerek nem néz sehová, inkább hallgat, érzékel – hallgatja a kép, a Koradélután csendjét, érzékeli a képsíkok egyensúlyát.

Idézzük (ismét) Szentelekyt, mert úgy érzem, az ő szavaival a Koradélután rejtélyéhez is közelebb jutunk:

„Nem keres hálás, »szomorkás« reflexeket, anyaga sohasem puha vagy könnyű, témái, beállításai, problémái nehezek, kemények, azonban tökéletesen megoldódnak a fölényes rajzi tudásban, az üde, érdekes, mosolygós színhatásokban… Vásznai mindig mesteriek, mindig érdekesek, és a duzzadó derű oly vonzóvá és meleggé teszi őket, mint az olasz ég az umbriai vagy toscanai tájakat.”

A súly és a derű, a biztos, tökéletes egyensúly.

Újvidéki életem szerves része ez a kép, szerintem Pap József költészetének is szerves része…

Mielőtt még áttérnék Pechán számomra legfontosabb festményének, nagy mementójának elemzésére, idézzük B. Szabó tanulmányát – azért, mert szükségünk lesz néhány megállapításra, de azért is, hogy minél teljesebben reprezentáljuk a Pechán-irodalmat:

„Az ellentétes művészi koncepciónak ebben a nyugtalan, szélsőségeket és ellentéteket egyesítő áramköréből pattan ki szikraként Pechán József festői szemlélete. Művészetében a régi festőiskola hagyományai új életre kelnek és megtisztítva minden felesleges, spekulatív és idegen elemtől, egy modern festői látásmód és szemlélet eredményein és tanulságain átszűrve érvényesülnek. Művészetében a misztikusság és a dekoratív megoldások felé irányuló korszakát kivéve – a realista koncepció uralkodik. Ennek a realizmusnak azonban már semmi köze a Hollósy-iskola naturalizmusához.”

A 120x100 cm-es Énekes gitárral Wilhelmet, a verbászi idiótát ábrázolja. Tudjuk, Wilhelmről festette Póttartalékos című képét is, amelyet Ferenc József meg akart vásárolni. Pechán Béla írja:

„Ferencz József király utasította az őtet kísérő szárnysegédet, hogy ezt a képet vegye meg, de mire ez elért az irodába, a kép már el volt adva. Egy Saxlehner nevű bécsi műgyűjtő vásárolta meg.”

Az Énekes gitárral művészetünk egyik központi alkotása.

A kopaszra nyírt Wilhelm egy ládán ül. Kezében gitár. Szája tátva, csak metszőfogai vannak meg.

Vicsorít? Nyüszít? Üvölt? Sír? Énekel?

Ez az ének, számomra, nem más, mint Pechán éneke, muzsikája, a portrékon elemzett vörös egész képen való elömlése.

10

Az Énekes kiemelésével Szenteleky-mottónkat is átértelmezzük tehát. Amikor a mottóba emeltem a „muzsika” szót, Wilhelm muzsikájára is gondoltam. De gondoltam a provinciális kisváros piktorának műkedvelői, zeneszerzői (Gavotte!), hangszerépítői munkásságára is.

Wilhelm Faulkner Hang és tébolyának Benjyje.

Wilhelm itt mosolyog, vicsorít vissza a császárra, régi ismerősére. De itt vicsorít vissza a művész is tragikus sorsára.

Pechán József nagy győzelme ez a kép, amelyet senki sem említ, amely még ma is nehezen viselhető el.

Milyen kár, hogy nem ismertem korábban e képet, hiszen egykor valami hasonlót kerestem Faulkner művészetében, Bulatović ördögeinél, Dadóék festészetében…

Ezek után kissé el kell térnünk a bőven prezentált Pechán-értelmezésektől, mivel úgy hiszem, Pechán nem festhette volna meg így – ilyen súlyosan! – Wilhelmet, Wilhelm énekét Eisenhut és különösen Hollósy, a plebejus, a Rákóczi-induló és a kései nagy önarckép Hollósyja, valamint életének, művészetének minden veresége nélkül, egy évvel halála előtt.

Az Énekes gitárral megfestéséhez Pechánnak fényképésznek, egy provinciális kisváros fényképészének is kellett lennie.

A hagyatékban több fénykép maradt fenn Wilhelmről, aki, ha nehezen is, egy-egy cigarettáért hajlandó volt pózolni.

Befejezésül megkérdezem, miért nem gyűjtöttük már régen össze Pechán képeit, miért nem vásároltuk meg hagyatékát, miért nem alakítottuk már régen át verbászi házát múzeummá!?

Ki vállalja még továbbra is ezért a felelősséget – azok előtt, akik majd valóban szembe mernek nézni Wilhelmmel?

(1977)

A verbászi vonósnégyes: Zwipp Károly (második hegedű), Klein Károly (brácsa), Pechán József (első hegedű), Schuch Károly (gordonka)

11
Oláh Sándor újvidéki tárlata

Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy most újvidéki tárlata kapcsán írok Oláh Sándorról. Azért, mert néhány éve még elképzelhetetlen volt számomra a „legszabadkaibb festő” ilyen reneszánsza, mint amilyennek most tanúi lehetünk: a nagy szabadkai tárlat, Baranyi Anna kismonográfiája a Forumnál, a képeslapok Oláh festményeivel, Gajdos Tibor sok adatot feltáró életrajza az Életjel kiadásában, valamint most ez az újvidéki tárlat (talán még azt is megéljük, hogy Belgrádba és Pestre is eljut az anyag).

Igen, festőnk esetében már ezt is reneszánsznak kell minősítenünk, hisz retrospektív tárlata mindössze egy volt, az is nem sokkal halála előtt.

Az életmű most a pesti rokonság adományával kiteljesedett, és születésének 100. évfordulóján valóban egyfajta csodáról beszélhetünk: egy nagy magános, már életében elfeledett, nehéz életű festő felmerüléséről, aki különben Pechán Józseffel piktúránk európai színvonalú megalapozója volt.

A pesti, nagybányai és a müncheni tanulmányok, tapasztalatok, hatások egy stabil festészetet eredményeztek, és épp ez volt az említett biztos alap, amelytől aztán majd elrugaszkodhattak fauvista és expresszionista kalandjaikba Sáfrányék, Faragóék, elrugaszkodhattak, ám vissza is térhettek hozzá.

Számomra új és meglepő a spanyol korszak. Ljubo Babić Spanyol könyvét, mély izzású spanyol képeit juttatja eszembe, és persze Ljubo Babić kiváló tanítványainak spanyol korszakát (Šimunovićra és Mušićra gondolok). Oláh 1918-ban festi Spanyol ruhás önarcképét, akkortájt beszél Spanyolország utáni nosztalgiájáról, ám sosem jut el a Pradóba, Toledóba. (Babić különben 1920-ban járt Spanyolországban.)

De hadd említsem meg ennél a korszaknál Basch István 1926-os arcképét is. Számomra még az is a spanyol korszakhoz tartozik. Ezt az arcképet Kosztolányi és Csáth hőseinek afféle modelljeként máshol már elemeztem.

Önarcképeinek sora külön fejezetet érdemel. Szeretem és magas színvonalúnak tartom 1911-ben készült kis szecessziós önarcképét, de ez alkalommal csak az 1907-ben készültre térek ki külön is.

Már régóta legjobb képeink között tudom Vinkler Imre 53-as Önarcképét, de csak nemrég fedeztem fel, hogy Faragó is készített magáról egy hasonló manírban fogant 12portrét. Pontosan éreztem, hogy a két kép összefügg, de művészettörténeti kötődésüket nem találtam, csak most, a szabadkai és újvidéki tárlaton: Oláh ihlette őket. Vinkler és Faragó képei, amellett, hogy könyörtelen önvizsgálatról tanúskodnak, s hogy a vászon a két képen afféle durva Veronika-kendőként szerepel: egyfajta Oláh-hommage-ok is!

A legvonzóbb téma minden bizonnyal Oláh nőfigurái. Elsősorban természetesen aktjai.

A 32-es Harisnyát húzó nőt az akttörténet legjobb darabjai között látom (éppen úgy, mint Pechán ülő és sovány, fekvő alakját): ez a kemény, fémes bőrű nő rejtély számomra. Természetesen azonnal Ingres-t juttatja eszembe, Ingres „töretlen körvonallal körülzárt és megerősített”, csúszósan sima idomait. Állandó kihívás, vonzalom számomra. Kenneth Clark Az akt című könyvében írja Ingres A „nagy” Odaliszkjéről, hogy „szinte zavarba ejtően vonja magára a figyelmet”.

Legjobb munkái közé kell sorolnunk a Horgászó lány félaktját is. A szokatlan motívum, a plein air, a kisportolt nő idomainak, hátának (noha semmi köze a fémes-csúszós aktokhoz) széles ecsetvonásokkal való modellálása hihetetlenül friss ma is, nagy energiákat rejt még magában, igazi helyének kijelölését tán csak egy pesti vagy párizsi kiállítás után végezhetnénk el.

A szabadkai és újvidéki tárlat után Oláh legnépszerűbb festménye a Zöld harisnyás lány. Ebben minden bizonnyal nagy szerepe volt Baranyi Annának, aki az én figyelmemet is felhívta rá. „A képről – írja kismonográfiájában – melegség és nyugalom árad.” Igen, de e melegség és nyugalom mellett a különös gyengéd-szemérmes póz ingerlő, szinte kihívó is egyben: a szoknya sötét csíkja és a zöld harisnya között megcsillan a comb fehérsége. Sötét, visszafogott színek és a hús gyengéd, pasztelles rózsaszíne. A harisnya zöldje; ez a méregzöld ma ismét divat. Baranyi Anna így ír Oláh zöldjéről: „A karakterisztikus zöldet a türkiz és az ultramarin keverékéből kapta, s szinte kéknek tűnt.”

A Bunyevác lányok ismert, régtől fogva népszerű kép. Jómagam sokszor írtam e szoknyák monumentalitásáról, csak azt sajnálom, hogy spanyol korszakában nem festette meg e szoknyák fekete változatát is.

Karfiolos csendéletéről most nem írnék; Dali és Németh László ihlette karfiolos verseimet a 70-es évek elején Oláh Sándornak ajánlottam.

Utoljára hagytam 1949-ban festett Szabadkai gimnázium című festményét. Nehéz lenne megmondani, miért is ez az öregkori festmény tán a legjobb alkotása. Itt is a Kosztolányi és Csáth által szinte mitikussá emelt szabadkai gimnáziumra kell utalnunk (függetlenül attól, hogy jártak-e ebbe az épületbe.)

Ha ezt a képet nézem, ott lebeg előttem a vakító aranysárkány, de ott az a sötétség is, amelyet a diákok a gimnázium épületébe lépve tapasztalnak. „Amint a diákok ebből a fényes reggelből beléptek a régi, rozoga gimnázium előcsarnokába, minden elsötétedett előttük. Nem láttak semmit. Úgy érezték, hogy hirtelen megvakultak, úgy érezték, hogy még éjszaka van.”

A másik a sárga szín problémája.

A monarchia-sárga. A monarchia-sárga épületek (vasútállomások, bíróságok, gimnáziumok).

13

És hát Van Gogh sárgája. Ugyanis noha egy abszolút kiegyensúlyozott, stabil, metafizikus képről van szó, a tömérdek sárgát az az egy fönti vakítókék ablak Csáth és Van Gogh őrült sikolyával rezegteti meg.

Gajdos Tibor többször érinti ezt a festményt. Könyvében, a kép születése szituációjaként is felfoghatóan, így ír az agg festőről: „Ült a nagy ablakhoz közel állított kényelmes széken, vékony nyakát egészen előretolta, hogy orra majdnem az üvegtáblát érintette, és hunyorgó tekintetét a szemközti gimnázium épületének piszkossárga falára meg a fölötte húzódó kékes égcsíkra szegezte. Részleteket nem észlelt, azokat mégis odaképzelte az épület nagy síkjára, de az ablak alatti fák zöldbe hajló lombjait már konkrétabban vizsgálhatta örökké színeket kutató, a végső homályig figyelő két beesett szeme. Sütött a nap!” A Létünkben megjelent tanulmányában pedig így ír e különben sivár korszak kivételes alkotásáról: „Mert a Petőfi Sándor utcai műtermének ablakából megfestett gimnázium épülete, ez a napsütéstől beragyogott okker-szimfónia legszebb alkotásai közé kívánkozik, és a beteg művész esztétikai bravúrját demonstrálja.”

Kár, hogy a szépen terebélyesedő Oláh-irodalom különben keveset időz az egyes képeknél. Kár, hogy a képek egyes vonatkozásait, részleteit külön nem kutatja, nem elemzi. Kár, mert e munkálatok nélkül nem fogjuk tudni bebizonyítani festőnk nagyságát.

(1987)

Oláh Sándor: Harisnyát húzó nő (olaj, 1932)

14
Egy piszokba metszett kép
(Balázs G. Árpád: A proletárcsalád ebédje)
1.

A 25-ös prágai tárlat zárt egységet képező lapjai közül idővel a Csendélet című különült el mindinkább számomra. Mintha csak ez a ceruzarajz képezné az életmű alapsejtjét – kétmagú alapsejtjét; mintha csak ezen a csapágyon mozognának, forognának kiemelkedőbb alkotásai mind a mai napig. A forgást persze művészünkre is vonatkoztathatnánk, mert hiszen, ha valakit, akkor őt megforgatták Európa viharai.

A Csendélet valóban „erőknek és súlyoknak harmóniája” (Lukács: Az utak elváltak) – tovább már nem fokozható, nem koncentrálható, nem kondenzálható erőknek és súlyoknak harmóniája. Briliáns munka, akár a prágai anyag még néhány darabja. A cseh kubizmus már korán tökéletesíti plasztikai és dinamikai érzékét.

A Csendélet (melynek két gömbje a Vázás csendélet edényét és tálcáját képező nyolcas megfelelője) számomra afféle enigmatikus jelképe is a Balázs G.-i világnak.

2.

Ha a prágai lapok egy zárt körforgás, egy erősen, pontosan ritmizált tánc részei, akkor a 30-as Ady-mappa lapjai e kör szétpattanását, a dinamikus elem elszabadulását jelzik. Expresszionista megnyújtásai, megmozgatásai mindennek.

A Szenteleky-előszóval ellátott mappa kultúránk fontos momentuma, és valamiféleképpen Sinkó Ady-kultuszának közelében látom a helyét.

3.

Monotípiái közül azokat kedvelem és értékelem leginkább, amelyeken mint síkos felületeken iramlik, olykor már-már szabadon örvénylik is a függőleges festői alapmozdulat, gesztus; fluid, érzéki csomósodásokat, egységeket, felületeket alkotva, de sosem rontva, zavarva az egész kemény, zárt egységét. Nőket, munkásokat, tájakat ábrázolnak e munkák.

15

A legjobbakat (Teknősök, Koldus, Zöld ruhás nő, Varrónő stb.) egy nagy, lapos művész-bőröndben őrizte, rejtegette Balázs G.; az elmúlt években többször elmentem megnézni őket. Különös nosztalgiával gondolok e lapokra, melyek 27 és 57 között készültek, s arra engednek következtetni, hogy egy egész életműre való készülhetett, szóródhatott szét, kallódhatott el belőlük. (Utoljára Magyar Jánosnál láttam egy kitűnő lapot e sorozatból.) Fontos lenne e még meglevő és fellelhető néhány darabot egy helyen (a szabadkai Városi Múzeumban) megőrizni, nélkülük nehezen tudnánk bizonyítani Balázs G. nagyságát.

56-os Önarcképén a határozottság, keménység dominál, mégis ott sejlik az a Balázs G.-re annyira jellemző monotípiai érzékiség.

A Sokác asszony, hogy még csak egyet említsünk, bartókinak nevezhető alkotás, mert ilyen tiszta és hideg effektusok, kopogások, mint amilyenek a mellény kék díszei, csak a nagy zeneszerzőnél lelhetők.

Külön kellene írni az arcról, külön a kézről és az ingujj mesteri megoldásáról, de most sajnos csupán a mellénynél időzhetünk.

Balázs G. monotípiai tapasztalatának nagy szintézise e cserzettbőr-piros részlet. Az áramlás-örvénylés kemény réteggé hűl, az iramló vonalak vitézkötéssé hurkolódnak, hogy alapot és ellenpontot képezzenek a kéknek. Ezt a kéket csak az a festő rakhatta fel, aki egyformán otthon volt Kassán és Nagybányán, Belgrádban, Budapesten és Szabadkán. Ennek a lapnak is biztosan számtalan párja létezik, létezett, érezni, ez is egy tervezett egész része, de én csupán a 41-ben készült Gombosi lány címűt ismerem – egyszer majd az etnográfusok is szólni fognak róluk.

Ismétlem, a Sokác asszony bartóki fegyelmezettségű, pontosságú, mélységű műalkotás.

4.

Festményei közül már jóval nehezebb választani, elkülöníteni, mégis, mintha éppen a szabadkai Városi Múzeum tulajdonát képező A proletárcsalád ebédje kapcsolódna leginkább az említett monotípiákhoz, noha azok inkább líraiak, míg ez drámai.

A kép néhány részlete valóban legjobb monotípiáit idézi. Nincs ecsetmunka, valami elementárisabb eljárással, elsötétüléssel, sötét örvényléssel van dolgunk. Az előtér sámlijának vörös gubancára és a háttér szekrényén levő tárgyak kis csendéletére gondolok. Ez a csendélet pl. szintén megérdemelné, hogy külön, kivágva reprodukáljuk, elemezzük. A kis, kerek állótükör, mint egy rejtett fókusz, az egész kép színanyagát begyűjti, tükrözi: a kancsó vörösét, a gyermek kékjét, a tányér fehérjét, de visszafogva és puhán, pasztellosan, hiszen a nyomor sötétségében, éjszakájában nem világolhat, nem csilloghat semmi.

A háttér másik része, a kályha és a szárítókötélre aggatott kelmék, rongyok a tükör puha színességéhez tartoznak, jóllehet az apa nagy, sötét feje feletti durva kaparás: „aureóla” kettészakítja, kilyukasztja, már-már megsemmisíti a festőien derengő hátteret.

Balázs G. 32-ben festette A proletárcsalád ebédjét, farostlemezre. A kép pontos adatait illetően kételyeim vannak (mint ahogy szinte egyetlen képnek a címében sem le16hetünk biztosak), ugyanis a rendelkezésemre álló katalógusok szerint 60x80-as és 60x88-as olaj és tempera, a 74-es Magyar képzőművészek alkotásai Vajdaságban című kiadványban pedig mint 62x81 cm-es olaj van feltüntetve. De találkoztam már e kép nagy, színes reprodukciójával is, amelyen monotípiának nevezik, a címe pedig Proletárebéd. Minden jel szerint nemcsak a kép értelmezése, hanem méretének megállapítása is hátravan még…

A belgrádi korszak e népszerű alkotása, bár több hasonló témájú párja van (Ebéd, Nyomortanya, Szegény család stb.), minőségében teljesen elkülönülő, monumentális alkotás.

Ha az Ady-mappa kapcsán Sinkó Ady-kultuszára utaltunk (utalhattunk volna Pechánra is), akkor A proletárcsalád ebédje kapcsán viszont mindenféleképpen a háború előtti Hidat kell említenünk – képzeletemben a Híd évfolyamainak A proletárcsalád ebédje képezi a fedőlapját.

Noha Cseh Károly két írásban is foglalkozott Balázs G. munkásságával, művészünk munkásmozgalomhoz való viszonyát e képből kell kiolvasnunk.

„Ha azt kérdezik tőletek, hogy kommunisták vagytok-e – írja Brecht Kommunista festők című aforisztikus feljegyzésében –, jobb, ha bizonyítékul a képeiteket tudjátok felmutani, mint párttagsági könyveiteket.”

Kevés e képhez mérhető bizonyítékot ismerek.

Balázs G. szociális orientációját én elsősorban a magyar festészet hatása (Nagybánya, Nyolcak, Kassák) és a balkáni valóság találkozásával magyarázom. (Monotípiai alapmozdulatában is valami keletiest érzek.) A proletárcsalád ebédjének mint eme orientáció egyik reprezentáns alkotásának megközelítésénél viszont Van Gogh korai, fekete korszaka (Krumplievők) és Derkovits szintén a 30-as években kiteljesedő proletárvilága jelenti a mértéket.

Egy sablonos családkép mélyül, nő, tűnik át a szemünk láttára valami gorkiji–hauptmanni jelenetté. Az apa nehéz alakja és a durva asztallap dominál. A primitív, alacsony asztal szinte térdre kényszeríti a robusztus figurát – térdel az üres tányér és a világoskék csecsemő előtt. E felemás állapot állandóan tolja felénk az asztalt, dönti ránk a képet.

A már említett monotípiainak és pasztellosnak nevezett részletek ellenére a kép kézjegye – fő értéke, értékhordozója –: a kaparás.

A zsánerkép először is elsötétül, alvadtvér színűvé lesz, majd a piszok kormos rétege vonja be, hogy aztán a művész erre a sötét alapra, alapba metssze-kaparja a tulajdonképpeni műalkotást.

A tányér üresre, abszolút üresre kapart, még halljuk a kanál csikorgását, visítását. Az asztallapot akárha valami nagy vadállat karmolászta volna össze – a nyomor, az éhség vadállata.

Balázs G. úgy kaparta meg képét, mint ahogy az ellenséges idő és ellenséges világ kaparja, karmolássza, marja meg, már-már vérzi ki az embereket és tárgyakat.

Van Gogh írja a Krumplievők figuráiról: „mostani színeik olyanok, mint egy poros krumplié, természetesen hámozatlanul. Mialatt dolgoztam, eszembe jutott, amit Millet parasztjairól mondtak: Olyanok, mintha földdel volnának festve…”

Jól tudjuk, mennyit tanulmányozta Van Gogh a paraszt ábrázolásának-anyagának kérdését. Hollandiában, e korai képei előtt, magam is érzem, megtalálta anyagát, s azt is 17éreztem, hogy a sötét és a világos korszak ugyanarra a metafizikai kérdésre adott azonos értékű válaszok…

Derkovits is megtalálta a proletár anyagát – a jövő, az utópia meleg ellenfényét. Ha József Attila számára a proletariátus forma volt, akkor Derkovits számára anyag – a motívumot és a vágást ellensúlyozó meleg anyag.

Balázs G. a megkapart-megmart, már-már kivérzett sötét piszokban, fojtogató szennyben találta meg a proletár anyagát.

Ahányszor csak találkoztam e képpel az elmúlt évek folyamán, mindig az volt az első dolgom, hogy egészen közelről megvizsgáljam, és ismételten meggyőződjek, nem a szállításnál karmolászta-e össze valami az asztalt, mintha csak egy valós és nem egy festett asztalról lenne szó…

5.

Befejezésül ismét távolodjunk el a képtől, hiszen különben is csak bevezetésnek szántuk e jegyzetet A proletárcsalád ebédjéhez.

Balázs G. hordárai, favágói és koldusai az ősei, illetve párjai az éppen 32-ben hazaérkező Lubarda Narancsárusának, Hordárának, melyekből természetesen következtek azok a hihetetlenül erős csendéletek a 40-es évek elején (Csendélet armatúrával, Leölt bárány), melyek végsőkig feszült arabeszkjeiben már ott rezegnek az 50-es és 60-as évek nagy, dinamikus, absztrakt formái és a mitikussá emelkedő Guszlás – melyekkel Lubarda világviszonylatban is ismertté tette a jugoszláv festészetet; 1934-ben együtt állítanak ki.

Herceg János mesélte nekem, hogyan vitte véleményezésre munkáit Belgrádba a Moszkva teraszán székelő Balázs G.-hez a Baranyai Köztársaság exelnöke, az egyik legnagyobb jugoszláv festő (akivel két fontos Krleža-szöveg is foglalkozik) – Petar Dobrović.

E két enyhén sarkított példát csak azért említettem, hogy megkíséreljem érzékeltetni, mennyire kiesett Balázs G. a főváros tudatából. És azt is, hogy azért elsősorban mi vagyunk a felelősek, hiszen egyetlen Balázs-tárlattal sem tudunk megjelenni Belgrádban.

Önéletírásában olvashatjuk: „Fejlődésem felfelé ívelő szép útját a Második Világháború szakította meg. Belgrád bombázása elől Erdélybe menekültem rokonaimhoz.”

A bombázás elől a Terazijén levő szép szökőkutat is ládákba pakolták, és csak mostanában helyezték vissza a Moszkva sarkára. Meglepődve láttam, hogy ismerős nekem a kút – igen, Balázs G. Belgrád, régi Terazije című képén látható…

Ki tudjuk-e majd egyszer így pakolni a Terazijén Balázs G. képeit is?!

(1977)
18
Az Ikaroszról

Belgrádban jártam (a Párizsban élő, Tabaković-tanítvány, Kosa Bokšan tárlatán), és hazafelé jövet, Zimonyban, kimutattam az autó ablakán az Ikaroszra, és Baranyi Károlyról kezdtem beszélni ifjú képzőművész barátomnak… Most, amikor közölték velem halálhírét, éppen Bokšan partra vetett, bálnákra emlékeztető figuráiról kezdtem jegyezgetni, és Tabaković nevét is leírtam már. Igen, a nemrégen elhunyt festő és keramikus, a legnagyobb jugoszláv racionalista Baranyi barátja, munkatársa volt, együtt készítették a 37-es világkiállításra a Grand Prix-vel és Diplôme d’Honneur-rel kitüntetett kerámiai faliképeket – a jugoszláv iparművészet pionírjai voltak…

Baranyi művészete is racionális, ő is addig tisztítja, ő is annyira átvilágítja emberszabású szerkezeteit, hogy azok irracionálissá tűnnek át a fényben. Emberszabású gépek, melyek akárha a tudományos fantasztikum, vagy még inkább egy ismeretlen nagy civilizáció világából közelednének felénk – s ezt a felénket szó szerint értem: ide, a Tisza, a Duna mellé, a Fruška gora külső és belső lankáira.

Mondom, éppen a monumentalitásról elmélkedtem a mexikói festészetet idéző Bokšan-képek kapcsán, amikor szinte átrepült, pontosabban: áttört rajtunk az Ikarosz.

Baranyi indázó szecessziós és konstruktív vonalai mindig is a monumentalitás irányába mutattak, nyíltak.

Legjobb példa erre egyik kis formátumú kései munkája, az 1970-ben készült samott Macska. Boltív, melyet egy spirális tágít, nyit; egyben a napot is emelve. A boltív a macska háta, teste, a spirális a farka, a nap pedig a feje. Szinte képlet még ez is!

Már évek óta – szinte hetente – úgy nézek fel Ikaroszára, mint egy emlékműre, amelyhez valami különös közöm van.

Az életmű központi alkotása. Itt kezd szerkezetté, konstruktivizmussá hűlni, tisztulni a szecesszió. Ha a hársak alól felpillantunk rá, úgy tűnik, ki fogja magát szakítani a falból, fel fogja emelni a hatalmas szürke épületet.

De Baranyi Károly Ikarosza nem a repülésről, nem a boldog lebegésről, nem a nap közelségéről beszél, hanem „az előítéletek és kompromisszumok remekműve”, Minósz és Minótaurosz labirintusa legyőzésének, elhagyásának, az elszakadásnak, a felemelkedésnek nehézségéről, kínjáról: szakadj el, ha beleszakadsz is!

19

Még ott a hársak között fogalmazódott meg bennem, hogy Ikarosz és a szobrász azonosak: égi súlyemelők. Az elszakadás, a felemelkedés, a labirintusra való utolsó pillantás azonos a bukással; a hullámokra való első pillantással: a tartás, a méltóság, a szobor ideje-anyaga e megegyezésben van. Bretter (a mostanában elhunyt romániai magyar filozófus) így ír e megegyezésről Ikarosz-esszéjében: „Ikarosz boldogtalan zuhanásában boldogság villódzott.”

A reliefszerűségből való kitörés, a szoborrá válás pillanata; az emelkedés és a bukás azonos ritmusa, ahogy Baranyiné Markov Zlata mondaná: térritmusa.

Azért ragaszkodom annyira ehhez a munkájához, mert a többi még nincs ilyen adekvátan kivitelezve, hogy a tervek, vázlatok óriás tömegéről ne is beszéljek.

Olykor úgy tűnik nekem, mondottam fiatal képzőművész barátomnak, tán a legnagyobb művész ő azok közül, akik valaha is közöttünk éltek. De be tudjuk-e majd ezt bizonyítani magunknak, lesz-e erőnk felemelni a teljes opus súlyát?! Bennünk mint értelmezőkben, mint kivitelezőkben ott van-e valahol az a boltívet és napot emelő kis spirális – a monumentalitás motorja?!

(1978)

Baranyi Károly: Ikarosz (műkő, 1938)

20
A rózsás bögre

Reggel telefonált Dévavári: meghalt Zlata néni. Meglepődtem, hisz néhány napja még hosszasan beszélgettünk: pörölt, átkokat szórt, majd munkájáról, tervei felől kérdeztem, s mint mindig, a kutyákról csevegve, nevetgélve fejeztük be. Azon viszont nem lepődtem meg, hogy ide, a Telepre, Zlata asszony szomszédságába Szabadkáról jelentik halálhírét, mivel gyakran emlegette, Zolin kívül már nemigen maradt hozzátartozójuk. Később, boltba menet megálltam a kis fehér ház kerítésénél, és hosszasan néztem az immár örökre elhagyott, abszolút elhagyatott udvart. Elaggott, megdőlt, sötét gyümölcsfák között, mint ezüstrudak, nyírfák, arrébb bokorgubancok, amelyekben ő mostanában már igazi vadmacskákat vélt látni. Szétomló, „azték” szobrok, kis malomkő, mohával finoman bevont írásos kerámiai kavicsok. Fenn, a ház falán madáretető. A már zöldellni kezdő pázsiton egy eldőlt, bábuszerű, fehér szobor, pontosan látni, most dőlbetett el, nincs kizárva, éppen amikor őt a kórházba szállították. Az egész látványban-képben a pázsit zöld szögei tűntek a legkönyörtelenebbnek…

A nyáron megajándékozott egy kék paddal, mondta, még Budapestről, mátyásföldi villájukból hozták, legalább százéves. Meg egy kutyával is megajándékozott. És eljött megnézni, milyen helye van nálunk a kutyának. Kesztyűt húzott, selyemkendőt kötött a nyaka köré, kipúderozta magát – akárha arccal bukott volna bele a púderos dobozba. Sikongva ölelgette a kutyát, a kutya is felettébb boldog volt, került-fordult s az ölébe ugrott. Az egész utca felfigyelt rá, a szomszédok a kerítéshez gyűlve lesték, hallgatták. Csak most, ahogy kimozdult zárt, kis közegéből, döbbentem rá, milyen szép volt még mindig, milyen markáns, elütő jelenség. Később a szomszédok boldogan újságolták, látták a kutya gazdáját a televízión beszélni…

Gyakran fordultam be hozzá az elmúlt években, hallgatni végtelen monológjait. Ilyenkor legtöbbször egy-egy általam még nem ismert munka is előkerült, vagy a padlásról cipelték le, vagy valamelyik külföldi kiállításról küldték vissza néhány éves késéssel, amikor már maga is megfeledkezett róla. E csodálatos kézmozdulatokkal kísért-modellált monológok alatt, kávézás közben aztán bőven volt időm jobban szemügyre venni a váratlanul felmerült, sokszor poros, csonka művet.

A fonál gombolyítása majd minden alkalommal szülőfalujánál, Begaszentgyörgyön vette kezdetét. Sosem felejtette el megjegyezni, hogy Schratt Katalin is odavalósi volt, 21pontosabban, Ferenc József oda adta férjhez, Kiss báróhoz. De, tette gyorsan hozzá, ott született Szentgyörgyi István, a szobrász is.

Kislány korában nem volt rongybabája, mesélte, egy rózsás cserépbögrével játszott, vele is aludt. Egy alkalommal eldugták, feltették a bögrét a kredenc tetejére. Hosszan mászott, kapaszkodott érte, hegymászók másznak így meredek sziklafalra, már magához ölelte a bögrét, amikor az egész kredenc eldőlt – és az összes porcelán porrá zúzódott a konyha kövezetén. Míg arról a rózsás bögréről mesélt, egy egész kerámiai program körvonalazódott, egy program, amelynek realizálásához többször hozzá is kezdett. A Kereskedelmi és Iparkamara 38-ban Prágába küldte a kerámiai iskolák tanulmányozása céljából (akkor ismerkedett meg a kerámiai akadémia tanárával, Helena Johovával), hogy visszatérve majd a fazekasokkal beindítsa felénk is a rózsás bögrék gyártását. Ám közbejött a háború. A háború után (és a háború ismét csak jócskán összezúzta a porcelánt!) maga is mestervizsgát tesz és komoly gölöncséri tevékenységet fejt ki, tányérokkal, bögrékkel látja el a gyárak ebédlőit, az óvodákat. Majd az újonnan létrehozott iparművészeti iskolában megalapítja a kerámiai szakot, és 12 évig neveli keramikusainkat. Kár, hogy mire felénk is beindultak a kerámiai gyárak, B. M. Zlata már nem játszhatott aktív szerepet irányításukban, no de hát tanítványaiban minden bizonnyal tovább él – és túl is éli a formatervezési exhibicionizmusokat az az egyszerű rózsás bögre, amelyről olyan meggyőzően tudott mesélni, hogy végül is már éreztem, nem is arról a bögréről, hanem magáról a grál kehelyről van szó.

Aztán apjáról mesélt, aki aratás közben a mezőn, vagy a város felé hajtva a nagy hóban is gyakran térdelt le, hogy ég felé emelve arcát, imádkozzon. A munkások, a kocsisok olyankor maguk is megálltak, levették fejfedőjüket egy pillanatra, és félve kémlelték az eget.

Szülei különös és ijesztő hirtelenségű halála után a becskereki, a temesvári és a bécsi leányintézetek következtek. Temesvárott a szomszéd intézet fiúi egy éjszaka mind ellopták a lányok bakancsait és felaggatták őket az udvar közepén lévő hatalmas fára. Ez a fa, gondoltam, nagyon tetszett volna Pilinszkynek.

23-ban rövid időre Dubrovnikba kerül egy lengyel diplomata lányával és egy görög írónővel együtt, akinek közben már elfelejtette a nevét, gyakran megfordulva gróf Ivo Vojnovićnak, a Dubrovniki trilógia szerzőjének társaságában is.

Bécsben egy kis gnóm apáca tanította zongorázni, olykor magukra zárta az ajtót, és játszani kezdett, fantasztikusan, azt mondta, életében sok nagy pianistát hallott, de annak a kis gnóm apácának a játékát senki sem közelítette meg, nagy fekete madárrá változott, verte, tépte a hangszert. Persze, ez az apáca is tetszett volna Pilinszkynek.

És gyakran mesélt férje művész barátairól, művész ismerőseiről, akiknek, a mesterséget illetően, maga is sokat köszönhetett: Medgyessy, Pankotai, Tabaković, Pechán, Oláh (kitűnő, zubbonyos Baranyi-portréja ott lógott felettünk a falon), Farkas Béla, aki egy éjszakai iddogálás után Galíciában egyedül rohamozta meg az oroszokat, csak közben, szerencsére, beleesett a pásztorok mély, hamus gödrébe… De mesélt Fujitáról is például (férje egy házban lakott vele Párizsban), vagy Vilt Tiborról, akinek a vázlata alapján ők realizálták a Futaki úti temetőben a gyógyfürdő főorvosa, dr. Vilt emlékreliefjét, ott, közvetlenül a kápolna mellett.

22

Zlata asszony évekig írta, mondta fáradhatatlanul hangszalagra emlékeit, életét, nem tudom, végül is összeáll-e valamivé az a hatalmas, kusza anyag. Most, a fonál másik végét jelezve, még csak a férje, a zimonyi Ikarosz alkotója, Baranyi Károly halálát idézném fel.

Zlata azon a napon a műteremben dolgozott. Károly felkelt, átment hozzá, megnézte az éppen készülő kerámiai lapot, kerámiai festményt. Azt mondta, szép, majd sírva hozzátette: ő már többé nem fog tudni dolgozni. És visszament, lefeküdt. Egyik lába lelógott a padlóra. Foxterrierjük lábához hordta mind a játékait, labdáit, gumibabáit, edényeit, afféle kis oltárt építve a távozó óriás lába köré. Abban a pillanatban, ahogy meghalt, a kutya eltűnt, többé senki sem látta…

Zlata asszony opusa zilált, mint általában a vidéki művészek opusai – majd egy évszázadig tartó kapkodás, légszomj. És most, ebben a pillanatban mégis egyértelműnek tűnnek minőségi erővonalai, egyértelműbbnek, mint más komplett megőrzött opusoké. Munkái Újvidéken, Zrenjaninban, Szabadkán, Temerinben találhatók, reméljük, mire a Forum sajtó alá rendezi emlékiratait, intézményeinknek is sikerül leltározni a hagyatékot. Én még két munkáját szeretném kivitelezve látni: a Vízbefultat (mondjuk, valahol a palicsi Női fürdő közelében) és hát a Gyerekeket (ahogy én nevezem: Lelenceket) – a többit aztán nyugodtan bízhatnánk az idő elbírálására.

Kerámiai lapjai között kétségtelenül van néhány antológiai darab. A fekete pontokká, bogyókká fagyott verebek a csupasz ágakon, a tejkék ég előtt – lapon, tányéron, külön kis pannon opus. Mindenféleképpen ide sorolandó az a hirtelen elnehezedő, fűbe zuhanó betonmadár is persze.

És külön kis opust képeznek számomra azok a szinte motívum nélküli lapok is, amilyen például a Virágzó mező meg a Mezei út című majolika. Nem tudjuk, a mező nyüzsgését, percegését, avagy az égő zománc pattogását halljuk-e. Ez a lap állandóan olyan, mint a kemencéből kivett, vizes kefével végigsimított kenyér. A másik lap rövidke útja a barnával érintett tájban amely, ahogy Illyés mondja Dűlőút című versében, „Üres, azáltal óriás”, az egyetlen lehetséges út, kalandlehetőség még, amikorra a nagy utak, kalandok falnak futottak mind…

Lapjai, kerámiai festményei úgy mosolyognak, mint a porcelán, úgy homályosulnak el, úgy világosodnak ki, mint a mesék tükrei, ám finom kis szeplőkkel, hajszálrepedésekkel, hibákkal, értékes hibákkal teljesek. E gyengéd, lélegző lapok előtt korunkat a semmis, a rossz máz, zománc korának neveztem, és Barthes-ra gondoltam, a Mitológiák szellemes tézisére, amely szerint az autó egyenesen a gótikus székesegyház megfelelője, simasága pedig egyenesen Krisztus varrás nélküli köntöséhez hasonlatos, Barthesra, akit autó gázolt halálra – az igazi esszét az autóról, mondanom sem kell, csak most, Barthes halála után írhatnánk meg…

Emlékszem, amikor megérkezve a Verseci úti kis házba, a Vízbefúlt című kerámiai szobrát – a vízbe fúlt lány testét találtam a szoba közepén. A zöld moszat még üdén csillogott a lány testén, úgy tűnt, mind átáztatja maga körül a parkettát. Nem volt megelégedve vele, változtatni akart rajta. Nem tudom, végül is bántotta-e. Eredeti formájába kell visszaállítani (azt hiszem, le volt törve a lábfeje) és kiönteni. Ha bronzba öntik, egy árnyalattal komorabbá válik, elnehezül, nem mosolyog olyan kihívóan halálában. Zlata asszonyt idős korában már zavarta ez a mosoly. Véleményem szerint mégiscsak 23majolikában kellene kivitelezni, csúszósan, csillogóan, ugyanis éppen ez a mosoly, ez az iszamósság teszi a jugoszláv szobrászat Meštrović és Džamonja közötti szakasza egyik fontos, hiánypótló momentumává.

E motívum egyfajta újabb, eredeti interpretációja a Valamit visz a víz című, 60-as kerámiai kavics.

A kavicsot a modern irodalom számára Ponge fedezte fel, majd Popa verselte meg ismert ciklusában. Zlata asszony kavicsai méltón helyezhetők e versek mellé. Ponge mondja, hogy a kavicsból sosem tud sarat csinálni a tenger – ám Zlata sárból tudott kavicsot csinálni, a sarat a kavics szintjére tudta emelni, elvégezve rajta a tenger munkáját.

Erősen barázdált, erezett, nagy karéjforma kavics, amelynek homorú részén egy lebegő női alak sejlik.

A cím egykor tán zavart volna, de amióta hallottam Zilahy újvidéki végnapjairól (halálakor szállodaszobájában egy alumíniumtányért, egy kanalat és valamennyi pénzt találtak elnyűtt vulkánkofferében, akár egy névtelen vízbefúlt után), azóta ez a cím is egészen másképpen hangzik fülemben: akárha egy vajdasági regény címe lenne.

A munka roppant izgalmassága onnan ered, hogy az úgynevezett Ofelia-motívum mellett a hajózást is jelképezi a kavics hajóformája.

NAVIGATIO VITAE – NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE.

Tehát valamiféleképpen egyszerre kellene szavalni e sok szép kékkel kent, égetett kavics (azúrmeteorit) előtt Rimbaud Ofeliáját és Eliot Marináját, akiről egyik értelmezője a következőket mondja: „a tengeren született s tengeren elveszett Marina történetébe egyben Eliot egy korábbi témája: a vízbefúlás és a vízből való újjászületés is beleszövődik.”

B. M. Zlata legjobb alkotásai között tartom számon a Károly orvosnője című szobrát is. A nő nyaka volt csodálatos mindig számomra, s az, ahogy azt a hattyúnyakat felékesítette. Most, hogy Zrenjaninban bronzba öntötték végre (azért mondom, hogy végre, mert sokszor láttam darabokban hányódni a hátsó udvarban), a nyakékek valami egészen más minőséget, súlyt kaptak, tisztán csengő, nehéz dukátokká lettek.

Ha egyetlenegy munkáját kellene kiválasztani, én a Lelencekre szavaznék. Csak az tudta így megmintázni az árva gyerekek néma kórusát, aki maga is árva volt – és állt mezítláb bokáig harmatban a bakancsokkal teleaggatott nagy fa előtt, szemben a felkelő nappal. Kórust mondtam, noha csak öt gyerekről van szó. E szoboregyüttes előtt az az érzésem, állandóan új gyerekek érkeznek, végül gyűrűjükbe zárnak. Fenn Pilinszkyt emlegettem, most is rá kell utalnom: olyan ez a néma kórus, mint egy Pilinszky-dráma (opera) kezdőképe.

Barthes, kicsit tán nyeglén, Krisztus köntöséről beszélt az autó, az űrhajó karosszériája kapcsán („a simaság örök időtől fogva a tökély attributuma… Krisztus köntösén sem volt varrás”), ezeken a fakóvá, lelencekké mosott pöndölökön sincs szakadás, varrás, folt, simára dörzsöltek, fényesítettek (kővel dörzsölte őket Zlata asszony), olyannyira, hogy már túl a szegénységen, nem is a hús, maga a csont tetszik át rajtuk… a csont fénylő simasága… Semmi kedve holmiféle szobrászati iskolába, divathoz sorolni, úgy érzem, ezzel megszentségteleníteném.

24

Bármely civilizáció büszke lehetne e kis terrakotta-figurákra. És szeretném, ha ez a mondat nem hangozna nagyképű kijelentésként.

Nemrég egy zágrábi primabalerinával és egy Stupica-tanítvány szlovén festőnővel ebédeltem Palicson (a Bábok tündérén dolgoztunk együtt a Népszínházban), ebéd után elvezettem őket a két kis, sütkérező bronzanyókához, az Őszi napsütéshez. Lelkesedésük jobban meggyőzött arról, hogy magas szintű plasztikáról, emberi dokumentumról van szó, mint bármely képzőművészeti tanulmány.

Még csak a Bika című keramoplasztikát kell megemlítenem, hogy kis, szubjektív válogatásom teljes legyen. Kis válogatás – ám éppen elég egy szobrászati életműhöz, már opusokból sem szokott sokkal több megmaradni.

Míg e nekrológot írtam, éreztem, egész idő alatt néz valaki. Csak most, felállva az asztaltól, látom, a teraszon, a kék padon ott ül a kutya, Zlata asszony kutyája.

Utolsó telefonbeszélgetésünk alkalmával az emberekkel folytatott végtelen perlekedéséről, háborúzásáról beszélt, majd hirtelen megszakítva mondókáját, megjegyezte: én az állatokat szerettem…

(1986)

Baranyi Markov Zlata: Őszi napsütés (terrakotta)

25
Milan Konjović
Égszakadás, földindulásMilan Konjović festészetéről a Forum-díj kapcsán

A Forum Képzőművészeti Díjánál (amelyet a művésztelepeken kifejtett munkájával érdemelt ki) és a nemrégen zárult belgrádi nagy életmű-tárlatnál jobb alkalmat nem is kívánhatnánk ahhoz, hogy végre elkezdjük rendezgetni impresszióinkat, végre megkíséreljük összefoglalni Konjovič művészetéről kialakult nézeteinket. Annak ellenére, hogy már öt monográfia készült munkásságáról, mondhatjuk, kritikánk nehezen boldogul ezzel a látszólag szerteágazó, lényegében azonban egy pontra koncentráló életművel.

Művészetéről, sajnos, kevés az olyan ihletett írás, mint Davičo 59-ben és Bányai János 1962-ben írt esszéje (Bányai Pannon fúgája, véleményem szerint, még mindig egyike a legjobb írásoknak Konjović művészetéről, jóllehet a Konjović-bibliográfia nem tud róla), és felettébb kevés a korszerű módszereket alkalmazó értekezés is.

Így, Konjovićról írva – ez könnyíti és nehezíti munkánkat –, még mindig úgy érezzük, mintha mi írnánk róla az első írást, mintha mi láttuk volna meg először az életmű egységét, centrumait, valamint két-három centrális jelét, ideogrammáját – no de ez minden nagy művésznél így van, minden nagy művész világa: szűzföld, s a kritikusok előtte örök pionírok. Többször volt alkalmam közelről szemlélni Konjović zentai és topolyai művésztelepi életét, munkáját, nagy megütközéseit a tájjal – ám Konjovič munkamódszerének külsőségeit már annyira bagatellizálták a Zágrábból és Belgrádból egy-egy napra leugró kritikus-riporterek, hogy most ezekről az élményeimről nem szólnék. Majd egy másik alkalommal, egy külön írásban, ahogy külön írásban kell majd foglalkoznunk egyszer a zombori képtárral, valamint Konjović és a magyar festészet felettébb izgalmas témájával is.

Kétszer is leutaztam Belgrádba, hogy a Modern Művészet Múzeumában szembesítsem magam vajdasági létünk nagy dokumentumával, s közben leellenőrizzem az elmúlt húsz év alatt kialakult nézeteimet.

Először a nagy, antologikus képeket regisztráltam, és azok között is elsőnek a párizsi Az én műtermem című képet, amelynek bartóki kék rezgéséről már külön is szóltam ebben a műsorban; majd az életmű belső összefüggéseit kutatva: annak térbeli és ciklikus, időrendi szerkezetét próbáltam fixálni magamnak.

26

Mindegy, hogy a csendéleteket, a figurális képeket vagy tájképeket nézzük: az értékek, a csúcsok térbeliek: már fiatal korában vannak olyan eredményei, amelyeket majd csak tíz, húsz, harminc év után ismétel meg – de úgy, hogy szorosan összetartoznak, mintha csak egy napon festette volna őket.

Ami a csendéleteket illeti, azok az egyik legértékesebb Konjović-festmény, az 1969-es Piros asztal köré rendeződnek. Ez a vörös izzás az életmű egyik lehetséges centruma. E centrum körül forog (mert minden mozog itt!) az 1928-ban festett Csendélet gyertyatartóval, az 1932-es Piros asztalterítő dinnyével, az 1939-es Kék lámpa, az 1953-as és 1974-es Nature morte. Tehát: 28–32–37–53–74 s a többi.

A lényeget akármelyikről leolvashatjuk. Vegyük például az elsőt e sorból, a 28-as Csendélet gyertyatartóval címűt.

A konjovići csendélet lényege: a sámsoni rombolás. Mint oszlopokat, hatalmas, nehéz márványoszlopokat kezeli a tárgyakat, konkrét esetben egy gyertyatartót és egy köcsögöt: szétlöki őket. Ez a sámsoni, a világ tartópilléreit, dúcait szétlökő gesztus a központi a csendéleteknél (amelyek természetesen még további részletes elemzést kívánnának). Ám ez a brutális, romboló mozdulat egyben már teremtő, művészi munka is: festészet.

A tárgyak összeroppannak önnön létük intenzitásától, szétfolynak, mint nyers festék kezdenek vonaglani, rángatózni, festék-lényekké, festékké lesznek, hogy megtalálhassák a végső konjovići formát. Tárgyai között lángra kap, elég a drapéria.

Figurális képeinél is hasonló a helyzet. 1928-ban készült Kék aktja ugyanolyan intenzív történés, mint a Csendélet gyertyatartóval: a lepedő lángra kap a két hatalmas meztelen test között.

Nincs időnk részletezni ezeket a kérdéseket. Tovább kell lépnünk.

Az életmű-tárlat nagy élménye számomra az öregkori (70-től 74-ig festett) téjképsorozat.

ÉGSZAKADÁS, FÖLDINDULÁS lehetne a közös címük, s valóban, akár felhőszakadáskor (amikor a láthatatlan oszlopok kidöntetnek a fekete égbolt alól), valami lényegi át-szakadás, keveredés, egyesülés történik és megszületik – a véres, míniumos Fara Dzong-i ideogramma párjaként – a kékesfehér, már-már fehér konjovići ózon-ideogramma, melynek fehér izzását csak egy egész élet égése fokozhatja ilyenné.

Említhetnénk Vlaminck téli tájait, ám én inkább a mester fiatalkori eszményképét, Grecót említem, mert Greco Toledója felett ilyen különös kékfehér az ég.

Konjović, akár egy lépcsőzetes fennsíkon, mindig képességeinek és energiáinak maximumán alkotott, mindig, minden korszakában azt hittük, már nincs tovább, nem lehet, nem szabad fokozni, s ő fokozott, fokozott mindent: így születtek ezek a kései, ózonos tájak.

(1975)
27
A harcos és a szent
1.

Hogy Konjović Milan nem az enteriőr és nem a műterem festője, azt már sokan megállapították. Magam is legtöbbször künn látom és tudom őt, künn, akárha magát a firmamentumot akarná dekorálni, künn még akkor is, ha külső rekvizítumai, a búzakereszt, a firmamentum stb. lassan el is tűnik körüle, fölüle… És mégis, azt hiszem, akkor sem tévednénk, ha az ellenkezőjét állítanánk, mégpedig azt, hogy: Konjović Milan az enteriőr és a műterem festője. Nem tévednénk, hiszen műteremképei, csendéletei, önarcképei és aktjai pl. egy teljes, nagy életmű orkesztrációjával zengenek.

Éppen ezért igen fontosnak tartom a hasonló tematikus tárlatokat (Meditativni trenuci – enterijeri i mrtve prirode – 1974, Ateljei – 1976), mint ahogy igen fontos volt az 1959-ben megrendezett Ljudi című tárlat is, mert segítenek teljes összetettségében látni Konjović – a szó szoros értelmében végtelent idéző – munkásságát. Noha tudnunk kell azt is, hogy a tematikus válogatások, feldolgozások legtöbbször előkészítő felszíni munkálatok csupán.

2.

A csendéletek tárgyai, motívumai között, különösen a néger plasztika forradalmasító hatása óta, igen gyakori a szobor. Egy másik civilizációra, egy másik közegre utal – a dinamika jele, de amely a nature morte nature morte jellegét van hivatva hangsúlyozni, fokozni, mondván: a csendélet a festészet szobrászata.

A jugoszláv festészetben Vidović és Čelebonović (aki maga is szobrásznak készült) munkásságára utalnánk. A magyar művészek munkái közül pedig csupán Dési Huber Vándor az ablakban című vásznát említenénk, ugyanis kitűnően érzékelteti a dinamika jelének statikum fokozó szerepét. A képen csupán az ablakkeret választja el a csendéletet és a kinti utat: a faszobrocska mintha éppen távozni készülne…

3.

Emlékezetemben Emanuel Vidović kis szobros enteriőrjei, műteremképei mutatkoznak, kínálkoznak szinte Konjović szobros csendéleteinek párjaiként, abszolút ellenpontjaiként. Természetesen nem véletlenül, hiszen színterünkön, pontosabban, harcterünkön, Konjović zombori műtermében is lóg egy Vidović-kép.

Vidović kis szobra sötétben áll, áll magában, giacomettisen elfogyasztva, némán dideregve. Közel a teljes éj, ám e szobrocskák, órák világos rétegeket érintő kaparása-karmolászása – akárha rádiumot rejtettek volna el bennük – a teljes éjben is idézni tudnák a tenger fényességét. E sötét kis képek is a napról beszélnek, napként világítanak, akár Trakl ama másik napja, mely a sárga nap távozása után „sötét szurdokból” tör elő.

28

Konjović szobrai (az itt látható 1963 és 73 között festett 26 képen) viszont párban mozognak, forognak, viaskodnak, képről képre változtatva pozíciójukat. Hol felénk emelkednek, már-már kilépve a képből, hol háton fekve lebegnek valami zajló, örvénylő sötétségben. Egy nagy körtánc közepén állunk most; szituációnk hasonló Wajda kitűnő filmje, a Menyegző nézőjének szituációjához.

Először lépve e képek közé, először próbálkozva tájékozódni a még arranzsálatlan képek között: megszédültem, meg, mint gyerekkorom színes faszobrokkal teli bolondkocsiján, megszédültem – elszabadult a szerkezet, mérhetetlen a sebesség!, jegyeztem füzetembe.

Van egy lényeges különbség a tenger és a tengernyi sík között (mindkettőjük csendéletei mögött ott érezni a végtelen elemek lélegzését): a tenger mellett eleve adva vannak a végső, metafizikai kérdések, a síkságon még e kérdések felvetésének lehetőségét is ki kell harcolni. Többek között ezért is nevezem Konjović műtermét harctérnek. A tengernél ki kell oltani a színeket, ki, hogy lássuk őket, ki, mert eleve tudatunkba vannak szögezve, itt viszont mint nagy tüzeket kell kigyújtani őket, mint nagy őrtüzeket…

4.

Lépjünk közelebb immár.

Mint jeleztük, az elmúlt évtizedben két szobor, egykor praktikus célokat szolgáló két fatorzó lett Konjovič (a zombori múzeum épületében levő) műtermének, műteremképeinek főhősévé:

a kuruc és a krisztus.

„Egy rossz karddal száz csatában” – írja Ady egyik kuruc-versében. Kelet-Közép-Európa történelmének néhány fontos momentumára utal ez a szobor így, tárgyként telítődve, megérve, mint egy gyümölcs: Rákóczi korára, 48-ra, a kiegyezés kori kuruckultuszra és Ady korára, költészetére, amelyben a kuruc, a bujdosó kuruc nép a „forradalmiság megtalált formája” lett.

Egy romantikus kor faraghatta, építhette mellkasába a nagy órát, hogy semmis idejét mutassa. Majd elkallódott, alámerült az idők tisztítótüzében. Hogy most, bár funkció és mutató nélkül és Konjović végtelenül fokozott kézírása, színvilága, dramatikája által egy magatartás szimbólumaként ismét mutatni kezdje az időt, mutatni az örökös harc, az örökös harcos (kuruc, partizán, gerilla stb.) idejét. Király István írja Ady-könyvében motívumunkról: „Egy jellegzetesen magyar hagyomány felemelkedett az általános emberi szintjére, a morál rangjára: példa lett s iskola az emberség számára.”

Konjovičot egy időben szokás volt franciás, sőt legfranciásabb festőnknek nevezni, jogosan, de ismét csak nem tévednénk, ha azt állítanánk, hogy éppen ő az a jugoszláv festő, akinél leginkább jelen van, jelen minden pórusában Kelet-Közép-Európa is. Ezért fontos alaposabban felmérni cseh és magyar vonatkozásait.

Két radikális, végletes magatartás: a harcosé és a szenté. A harcos még színes (vörös, kék, zöld), de a szentnek már csak meztelensége, csonkasága, sebje van. Az egyik képen a harcos mintha éppen a sebet mutatná ecsetszerű kardjával, kardszerű ecsetével. Arra a 2970-es képre gondolok, amelyen a nagy nap vörösre festi a szent szakállát – mennyi finomság e néhány míniumozó, durva ecsetmozdulat nyomán!

A harcos, a tett embere: lép, a szent, a „tehetetlen” (Pilinszky): visszakozik és máris beindul a mozgás, a forgás, a körtánc, amit a számlap és a két napkorong még csak fokoz.

5.

Talán a kettős nap a legizgalmasabb problémája e tárlatnak. Mert nagy megdöbbenésünkre Konjović műtermében is ott az óriás, vörös nap, mely nélkül már elképzelhetetlenek búzatáblái, tanyái. Igen, annyira fokozta, növelte, hogy már a műteremfalakat is átégeti, átéget mindent. Úgy is mondhatnánk, aki egész életében az izzó, tüzes napkoronggal nézett farkasszemet, az már szemhéja alatt hordja, annak már éjszakáiban is világít.

Igor Zidić mondja, éppen Vidović kapcsán, Job csendéleteiről: „Zna li uopće šta je krov i sjena taj čovjek, koji u svaku tanjur prvo po jedno sunce?”

Konjović első gesztusa is hasonló, de csak az első, mert ő tud a másik napról, Trakl és Vidović napjáról is – éppen azért is állíthattuk, hogy igenis műtermi festő. Mert ha el is tűnik a háttér, el is tűnnek a falak, a közeg sűrűsége, sötétsége csak fokozódik.

B. Protić Konjovićról értekezve szintén kihangsúlyozza, hogy nem műtermi festő, hogy a plein airben dolgozik és hogy a természet képezi festészetének alapját, s azzal zárja gondolatát, hogy a világosság és a sötétség epikai harcában festőnknél a nap győzedelmeskedik. Valamiféleképpen mi is a nap győzelméről beszélünk, ám e képek összetettebb, áttételesebb olvasatát szorgalmazva.

Okvetlenül részletesebb elemzést igényelne az állványra helyezett festmény napkorongjának totálja és az óra kopár számlapja (képek a képben), valamint a fényforrások hirtelen megsokasodása (napok, csillag, lámpás) ellenére sűrűsödő, sötétedő közeg is.

Mert egy új műfaj született itt, egy műfaj, amelyben a kinti rekvizitumok eltűnésével a plein air egy fajtája tovább tud élni. Eltűnt a vékony határvonal, amelyet Dési Huber ablakkerete jelképezett. Egy új elnevezést kellene találnunk a műteremkép és a csendélet helyett, hiszen a csendélet legnagyobb modern mesterének, Braque-nak madaras műteremképei is már valami egészen újat jelentettek…

6.

A 68-as Harcos torzója akár a vitrázs címet is viselhetné. Sokáig álltam e szokatlan kép előtt, s lassan, észrevétlenül a többi képet, az egész tárlatot is üvegablakokként, afféle katedrálisként kezdtem vizsgálni.

Említettem már a vitéz színességét, most a szent rózsaszínéről is tegyünk említést.

A chartres-i katedrális ablakain is rózsaszín a Krisztus teste; nagy, rózsaszín üvegpogácsák, bonbonok képezik, melyeket a nap nyaldos – de merről?!

30

Nekem úgy tűnt ott Chartres-ban, hogy a nap benn van és nem künn, benn a katedrálisban. Soutine is valami hasonlóra gondolhatott, amikor a katedrális ajtait vörösre festette: a fény, a vérszerű vörös fény bentről ömlik kifelé…

(1978)
A délibáb gerince

A 79 éves mester – a jubileumi ünnepségek során – 30, saját tulajdonát képező festményből komponálta, fogta össze e hihetetlenül egységes tárlatot, melynek A szülőföld – a síkság magasztalásaMilan Konjović: A szülőföld – a síkság magasztalása, Milan Konjović Képtár, Zombor, 1977. május 23.–július 1. címet adta.

Amikor ezt olvasom: magasztalás, én a végtelen elemek, határtalan tájak nagy énekeseinek magasztalásaira gondolok, mert Konjović már-már valami hasonlóvá tudta tágítani az alföld e kis szegmentumát, mint amilyenek Claudel és Saint-John Perse magasztalt sivatagai, óceánjai.

Ahogy szélesedett és magasodott (ezért használom a magasztalást és nem a dicséretet) a konjovići táj, úgy nehezült fölötte a napkorong, melyet, Madách nyomán, véres szemgolyónak neveztem, most pedig, kissé elébe vágva beszámolómnak, Claudel páratlan súlyú hasonlatával kísérelném meg érzékeltetni:

Lemértem a napot mint egy nagy kost melyet két erős férfi tart botra akasztva vállán.

A figurális kompozíciók, virágcsendéletek és tájképek sora a 65-ös Részeg Topolyával indul és a 77-es Búzakeresztekkel zárul.

Előbb a tájról kellene szólni, és csak azután a tájképről. Sajnos, a síksággal foglalkozó írások között kevés az olyan szintű szöveg, mint pl. a német és a toszkán tájat összevető ifjúkori Lukács-esszé, vagy az olyan ihletettségű, mint a mediterránnal foglalkozó Valéry- és Camus-esszék.

Itt kellene megemlíteni Thomas Mann tengerhez való viszonyulását – ha mindjárt a legegyszerűbb, legszimplább okból kifolyólag is, mármint a tenger és a síkság oly gyakori, rutinos összehasonlítása végett: „A tenger iránti szeretet nem más, mint a halál iránti szeretet” – írja.

Mindössze három olyan, témánkkal foglalkozó írást tudnék említeni, amelyek már hosszabb idő óta kísérnek – Konjovićhoz vezető utamon is: Rilke Worpfsedejét, Bachelard A tér poétikája című könyvének nyolcadik fejezetét, valamint Krleža Levél Koprivnicéből című írását, melyben a Breugh-modell átvételét szorgalmazza (a Zemlja csoport és főleg Hegedušić ilyen felfogásban is dolgozott).

„Minket a róna érzése nőttet – írja Rilke. – A rónát értjük is, és valami példaszerű is van benne számunkra; itt minden jelentős nekünk: a látóhatár, e nagy kör, s az ég előterében az a pár egyszerű és fontos dolog, úgy, ahogy ott áll. S jelentős maga az ég is.”

31

Bachelard sík tesztjében a művészek két típusát különbözteti meg: azokat, akiket nyugtat, és azokat, akiket nyugtalanít a síkság.

Vermeer pl. az a festő – természetesen a legnagyobb –, aki a horizont vékony vonalához akar lapulni, a fényeket, akár a rádiumot, finom fémes rétegek alatt óvja, tartalékolja; őt a táj, az alföld megnyugtatja. A magyar festők legnagyobb része (és pl. Šumanović is) szintén idesorolható. Grecót, Van Goghot, Soutine-t és Csontváryt viszont nőtteti, nyugtalanítja, délibábbal, forgószéllel, égszakadással-földindulással nyugtalanítja.

Konjović a művészek e második csoportjába tartozik. Nőtteti, nyugtalanítja a síkság – déli, mediterrán nosztalgiákat ébreszt benne. Ahányszor csak a táj elé áll, mindig magán az égboltozaton dolgozik, dörömböl.

Utolsó, igen jelentős korszakáról írva úgy érzem, hogy Konjović festészetében a hangsúly mindinkább az égboltozatra tevődik át, s a végső kérdésekkel való birkózás, harc nyomai, ózon ideogrammái fogják ellepni a képeket.

Festőnk már korán felépíti kék kupoláját, akár a másik zombori óriás, a költő Laza Kostić (szépen ír erről a kérdésről Gamulin 65-ös kismonográfiájában) – nehéz, erős anyagból, már-már relief szerű képeken építi fel, a föld és az ég között hullámzó délibábban állva.

61-ben festi meg Délibáb című képét (de egészen biztosan vannak korábbi délibábképei is), majd 67-ben a Szállás, délibáb címűt, amely e tárlaton is szerepel.

A délibábot vastag, fekete keretsávokban, ólomnehéz keretsávokban rögzítette, s a síkság boldogan rezgő lelke, még ha a festő sokszor boldogtalanul rezgő lelke által is, formává, konjovići formává, a síkság formájává lett.

Proust írta festőhőséről, Elstirről, hogy „nemegyszer valóságos délibábokat rögzített meg”.

A konjoviči megrögzítés nagyobb súlyokkal történik. Nem az impresszionizmus finomságaival, hanem az expresszionisták és a fauvisták erejével, erőszakosságával, durvaságával. Egy önmagában vonagló, rezgő, hullámzó, egy önmagát ritmizáló anyagszerűség jön létre. E ritmus alapján, tehát a motívumtól teljesen függetlenül, elemezhetők a nagy Konjović-képek. A 69-es Vörös asztal és a Délibáb például. Ugyanaz a furor tombol az asztallap tárgyai, mint a síkság dolgai között. Ugyanúgy deformálódik a nagy, fehér kagyló, mint a fa, a tanya, gémeskút.

Pap József idézi Itt című verse (szintén a síksággal foglalkozó alapszövegek között említhető vers) előtt Priszkoszt, aki szerint „e tájon lakó barbároknak sem kövük sem fájuk nincs”. Valóban, ám éppen ezért, itt nagyobb építkezések folynak, itt a kék kupolát az égboltozat mintájára ácsolják, olyan fontos és drága építőanyagokból, mint amilyen pl. a délibáb anyagtalan anyaga, a változás, az állandó átváltozás, a játék, az utópia stb. anyaga.

Konjović már a kezdetek kezdetén birtokolja azokat a médiumokat, amelyekkel az ilyen jelenségek anyagba köthetők, zárhatók. A színt és a kontúrt.

Jóformán még gyerekkorában megérzi és meg is érinti – Paálnál – a zöld misztikus testét. A kék, a szlávos kék eleve adva volt neki. A párizsi műterem a kék himnusza is egyben. Vöröséről pedig így ír Elek Arthúr a Tamás Galériában megrendezett tárlat kapcsán: „Micsoda cinóberveresek egy zsúfolt csoportképen, vagy egy ministránsgyerek karingén! Mintha friss vér volna a festőanyaga ennek a művésznek.”

32

A tárlat egyik legfontosabb, számomra legnagyobb felfedezést jelentő alkotása, a Gémeskút.

1970-ben festette, olajjal, Szilágyinál, 65x100-as farostlemezre.

Az előtérben – Konjović ritkán hoz ennyire közel, ritkán nagyít fel így, ennyire motívumot – egy jobbra döntött kútgém, a kép legbelső síkjában pedig egy balra billentett kis, piros tornyú templom. Bár a kútgém már-már szecessziós ritmusa uralja az egész képet, mégis ez az egymásnak döntés, összeütköztetés a kép tulajdonképpeni lényege.

A Gémeskutat máris az életmű legjobb darabjai között látom.

Mik azok a T alakúak ott a távolban? – kérdi Petőfi, már ő is milyen józanítóan vizualizálva. Mi ez a kereszt alakú valami, itt, már-már vállunkon, kérdezzük a kép előtt görnyedve.

Az Alföld egykori szimbóluma, a magyar tájfestészet egyik központi motívuma a gémeskút. Mondanunk sem kell, hogy idővel teljesen devalválódott, a giccs védjegyévé vált.

Perneczky írja Nagy István részben éppen a mi vidékünkön készült munkáiról, tájfestészetének szerepéről: „Bartók kortársaként már nem lehetett sírva vigadni, még ízlésesen sem, még egy gémeskút erejéig sem. Nagy István konkrétabban vállalta a valót és éppen ezért egyetemesebb érvénnyel is, szénrajzai és sötét tónusú pasztelljei krátert nyitnak az életképek helyén… Tájak, amelyek nem gyönyörködtetni akarnak, hanem megerősíteni bennünket.”

Nem véletlenül hivatkozunk Nagy István monumentális pasztelljeire, tájfestészetére, nem, mert úgy hisszük, Konjovič éppen Nagy Istvánnal (és Tóth Menyhérttel, ezzel a magyar Dubuffet-vel) inaugurál egy új, súlyos alföldi festészetet – annyira különbözve tőlük, s mégis annyira hasonlítva rájuk. Ezeket a festőket monumentálissá hergelte a róna.

Konjović is krátert nyit az életképek helyén, csak ő működő kráterokat (Nagy krátere hideg, sötét, Tóthé fehéren izzó), senki sem maradhat tiszta közelében: míniummal csap össze, kárminnal jelöl meg bennünket, mint kihalófélben levő állatokat.

Talán éppen Konjović az a festő, aki – hazatérve Párizsból – a gémeskutas alföldi festészet szelleme ellen legintenzívebben harcol, s éppen ezért sosem kellett félnie e motívumtól sem.

56-ban festi meg ismert képét, a Gémeskút napraforgóval címűt, ezt a fenti vörös nap és a lenti oranzs napraforgók között billegő fekete karú mérleget az éj sötétkék vitrázsán.

Festőnk akkor nyúl ismét e motívumhoz, amikor már teljesen kiürült, minden formájában megszűnt kísérteni, már-már megszűnt létezni, amikor már csak az ő jelévé, ideogrammájává görbült.

Én már előző írásaimban is próbáltam ideogrammákat látni Konjovič égboltozatán, mert kerestem, mert szuggerálni szerettem volna valami állandót, valamit, ami az ecset mozdulata, de több is annál. Úgy képzeltem – sőt, már álmodtam is! –, hogy az egész konjovići világ meg fog fordulni, a föld vékony csíkja felülre kerül, majd fenn végképpen eltűnik… Szóval a végső kérdések megválaszolását fenn kerestem és találtam meg, festőnkre vonatkoztatva Bachelard szavait: „Ő tudja, hogy minden új kozmikusság belső lényünket újítja meg és akkor nyittatik új kozmosz, amikor a régi szenzibilitás béklyóitól szabadulunk.”

33

Ez az általam kissé későn felfedezett kép azért lelkesít annyira, mert úgy érzem, sokkal több történt rajta annál, mint amit én vártam, kerestem, követeltem: a két szétdúlt terrénum, az ég és a föld, egy szép, nagy görcs-jellel összeköttetett, a konjovići kozmosz átritmizálódott. Az égen is barna ritmusok!

Ez a totálisan megnyomorodott fa, ez az egykori T: a délibáb gerince. Ha a kép címe nem mondaná, tán nem is kútgémnek neveznénk, hanem nyomorék fának, megvetemedett feszületnek, rozsdás pléhkrisztusnak.

Barnája (amely csak lezoniton születhetett meg – valahol a vörös és a lila között) most a fehérrel együtt végképp bevonul alapszínei közé.

E kép után Konjović tájáról is elmondhatjuk azt, amit Bihalji-Merin írt utolsó spanyolországi útján Greco (akinek Toledóját már különben is emlegettem Konjović messze, ózonos egei kapcsán) tájáról: „Az általa festett táj is keresztre van feszítve.”

Befejezésül vessünk egy pillantást még a 77-es Búzakeresztekre is.

Ez a kép is az életmű maximumát jelzi, a szó szoros értelmében betakarítás, s a betakarítási munkálatok forró, fullasztó búzaillatát terjeszti…

Nagy tárlatot lehetne összegyűjteni a búzás, búzakeresztes képekből. Az egyik legjobb, a 38-as Aratás az újvidéki Beljanski-képtárban látható.

Addig keresi a búza sárgáját (amely nála mindig is különbözött a breugheli és Van Gogh-i búza vajszínétől), a sárga kvintesszenciáját, míg egy szép napon a búzakeresztek is el nem tűnnek a földekről – míg a gépesítés pontot nem tesz egy festői motívum végére. S akkor – 1977-ben! – íme a végső eredmény.

A nehéz horizonton az a fasor sejlik, az az időt, a konjovići festészet szóhasználatában: viharos időket jelképező fasor, amelyet már az 1915-ös Nyárfák a szélben című képe óta, tehát több mint fél évszázada fest. Néhány, szintén búzás képén e fasor helyett tornyok döntetnek az idők, a történelmi idők viharaiban…

A kontúr megszűnik kontúrnak lenni, a világ, a lét nehéz keretévé, foglalatává lesz, és lehetővé teszi a 70-es évek nagy kivilágosodásának elmélyülését.

Ez a hamvassárga itt: új minőség!

Nem panoráma e kép, sőt nem is festmény: egy új, súlyos konjovići objektum.

Konjović új képei

Konjović a legtermékenyebb művészek közül való, több mint hetven év szakadatlan munka áll mögötte, évente átlag ötven képet fest, opusában háromezer munkát tartanak számon stb. Természetes tehát, hogy sok kiállítást rendez, sok képpel. Emlékszem, pl. 79-es zimonyi retrospektíváján több mint 300 munkát állított ki, a kiállítási terem egyik üvegfala mögött kék medence csillogott, a szó szoros értelmében belopva a képek közé a végtelent… Tavalyi párizsi tárlatán is majd félszáz képpel szerepelt.

Ez a mi kiállítsunkElhangzott az Újvidéki Színházban rendezett tárlat megnyitóján, 1986. február 28-án tán a legkisebb tárlata Milan Konjovićnak. De nyugodtan állít34hatjuk, a fontosabbak közé tartozik, fontos esemény részesei vagyunk. Mi látjuk ugyanis elsőként az életmű betetőzését, és hát a párizsi bemutatkozás utáni új anyagot.

Szörnyen nehéz Konjović képeiről beszélni, pontosabban, nehéz az első benyomásoktól szabadulni. A kiállításra készülve beleolvastam Konjovićról írt szövegeimbe, és azt kellett tapasztalnom, legtöbb írásomban ezt az első benyomást, impressziót próbáltam tetten érni én is, minden egyes alkalommal, akárcsak először.

Van Rilkének egy mondata, valahogy így hangzik: A virágágyásokban néhány virág felállt és azt mondta rémült hangon: piros!

Konjović képei előtt mindig ez a mondat jut eszembe, az ő képein állnak ugyanis így fel a virágok, a színek, a tárgyak, a figurák, s mondják egyszerre, de nem szorongva, nem rémült hangon, hanem harsányan, boldogan: piros!, kék!

Konjović erős, durva ecsetével, kaparókésével (Herceg egyik korai írásában brutális technikáról beszél) spirálmozdulatokat végez, tehát nem csak döf, ahogy legtöbben hangoztatják. Spirálokat fúr, s mint a bányászok, e spirálokba helyezi dinamitját, a pirosat, kéket.

Igen, a Konjović-kép egy boldog, pozitív explózió. Ez az explózió szinte megvakít bennünket, és legtöbbször nem érezzük szükségét a kép elemzésének. Ezt az explóziót szeretnénk tetten érni, persze sikertelenül.

Konjović minden gesztusa, minden képe maximálisan felfokozott, ahogy Herceg mondja: túlfokozott. Ez a túlfokozottság életművében természetes állapot. Nála a szín, ahogy Adorno mondja Wagner kapcsán: cselekvés.

Konjović meséli, hogy párizsi tárlatán Gaston Diehl, a neves műkritikus az utolsó vadnak, a fauvizmus betetőzőjének nevezte. Míg ezeket a szavakat hallgattam, eszembe jutott, hogy amikor én először találkoztam a fauvisták képeivel, Matisse és Derain tájai valahogy fakónak, szelídnek tűntek. Arra gondoltam, az idők folyamán kifakultak, csak később értettem meg, azért tűnt fakónak a legtöbb Párizsban látott kép, mert az én szemem Konjovićhoz szokott.

Konjović anyaga (még olyan festőkhöz viszonyítva is, mint Soutine és Rouault) különös elementaritással bír – akárha nem bolti festékek volnának, hanem valami misztikus eredetű rögök. Mondják, a tűzhányók szoktak felszínre dobni ilyen ökölnyi kénrögöket.

Érdekes, Konjović egyik legjobb ismerője, Trifunović még korai, fátyolos kék fázisa kapcsán is tűzhányóról beszél, azt mondja: „iz njega kao da je suknuo plavi vulkan”. Ez szép: kék vulkán. Pedig hát Trifunović tíz körömmel küzdött, hogy ne kerüljön a konjovići patetika, ahogy ő nevezte: mítosz hatása alá.

Konjović furiozitása a 70-es években fokozódik. A világ ellenállása megszűnt, az anyag abszorbeálódott, spiritualizálódott.

Ezt persze csak akkor észlelhetjük, ha egészében nézzük az életművet, ha mint egyetlen festékfolyamot vizsgáljuk, és nem szabdaljuk, nem tagoljuk részekre, ha nem vizsgáztatjuk le a mestert minden korszakában minden trend, divat szemszögéből.

Véleményem szerint éppen utolsó korszakában üti át a hangfalat. Éri el a fehér izzást.

Az utóbbi években mind többet jártam műtermébe, mind több szöveggel, verssel próbáltam jelezni a felismerést, az új expresszionizmus csodáját. Többek között tehát ezért is kerül sor – itt és most – éppen erre a tárlatra.

35

Az idős festőknél gyakran történik hasonló kifehéredés, elég pl. Tartaglia, Ćelebonović vagy Tóth Menyhért utolsó korszakára utalni.

E változást, kivilágosodást a kék, az első francia korszakra emlékeztető finom, fátyolos kék megjelenése jelezte. (De nem sokkal azután már egy új zöld és egy új aranysárga megjelenéséről is beszélhetnénk.)

„A kék elsősorban az eget jelenti – mondta volna Konjović –, szublimációt, a szellemi utáni vágyat.”

Ez a kék valójában emlék, emlékezés az ifjúkor kékségére, Azúr-partjára – s ez a part egyben már a túlsó part is.

Legszebb ilyen új-kék képe, az itt látható Kórus. Konjovićnál eddig nem tapasztalt könnyedség. Pontosan érezni, ezek az emberek énekük által egy magasabb szférába jutottak.

Mondom, a gesztus még jobban felgyorsul, noha azt hittük, gyorsabb, motorikusabb már nem lehet. A keleti mesterek törekednek egész életükben az ilyen gesztus elérésére.

Régi motívumai, ismert figurái térnek vissza mint hazajáró lelkek (ideák), s állnak új kompozíciókba, leggyakrabban egy-egy szélesen elterülő akt mögött.

De a valóban új momentum: a bizánci festészet felé fordulása. Párizsból visszatérve arról mesélt, zombori figuravilágának nagy, durva fejeit készül arannyal körülpántolni, megkoronázni. Néhány tapogatózó stúdium után dinamikus ikonjaink olyannyira felszabadítják, hogy utolsó műteremlátogatásunk alkalmával úgy éreztük, csoda tanúi vagyunk.

Hirtelen felerősödik a zöld, központba lép, mind erősebbé lesz, arannyá a sárga, a narancs.

Greco („taj poslednji Bizantinac”, ahogy Ljubo Babić nevezi) interpretálja így újra a bizánci festészet „rideg, ünnepélyes szentjeit”, nála történik ilyen eleváció, nála ütnek így meg bennünket a nehéz, barna szárnyak, a kocsis kép előtt meg Francis Jammes „primitív jámborságát” éreztem, s azt, hogy tán egy képe sem kötődik ennyire az alföldi festőkhöz! – noha a narancsarany aureóla végül is egészen más régiókba emeli a képet.

És hát Rouault-t kell még okvetlenül megemlíteni, Rouault-t, aki 80 éves korában szintén meg tudott újulni, Rouault-t akinél a kurtizánok, a clownok és Krisztus egyazon világból vétettek…

Rouault egyik alapítója volt az Őszi Szalonnak. Ezért felettébb jelképesnek tudom azt a mellékesnek tűnő adatot, hogy a Grand Palais megszerzésében éppen Rouault lánya segített Katarina Ambrozićnak. Mintha csak megérezte volna: olyan festőről van szó, aki tetszene apjának.

(1986)
36
A kilencvenéves Konjović

„S te két szempontból nézed majd a végtelent: szögbe töröd.”

(Füst Milán: Szózat az aggastyánhoz)

Amilyen mohón haladt, tört, törtetett előre az új tapasztalatok, új képek, alkotói korszakok felé, ugyanolyan szenvedélyesen tárta fel ifjúkori (tehát 1919 és az akadémia előtti) festészetének ismeretlen tartományait, ugyanolyan szenvedéllyel nyomozott gyerekkori képei, nyugodtan mondhatjuk, gyerekkori festészete után.

Szinte minden évre tartogatott valami meglepetést tizenéves korában készült munkáiból. Végül kisült, még tárlata is volt 14-ben, a gimnáziumban, önálló tárlata, jóllehet még nem választotta hivatásul a festészetet ez a szenvedélyesen zongorázó (Hubay-tanítvány nagynénje, aki később majd zeneakadémiát alapít Buenos Airesben, oktatta, Petar Konjović, a zeneszerző pedig vele szándékozott előadatni egyik szerzeményét) és sportoló, kardozó ifjú.

1913-ban festett erdőképe rendkívüli temperamentumot jelző, fontos alkotás – mekkora utat kell aztán megtennie, hogy ismét visszataláljon e kép szabadságához! Ha jól tudom, eddig – 15 éves koráig – nyúlt vissza ebben a szenvedélyes nyomozásban, autoarcheológiában.

Most, hogy mindenki kilencven évét emlegeti (a festők sokáig élnek – gondoljunk csak Michelangelóra, Hokusaira vagy Račkira, Aralicára, Czóbelra –, sokáig, mint a mamutok, a bálnák és az elefántok: az én szerény véleményem szerint azért, mert a festészet nemcsak szellemi, hanem fizikai tevékenység is), most minden bizonnyal egy kilencéves korában festett erdőképpel fog meglepni bennünket, hiszen mint mondottam, ennek az auto-archeológiának természetes ritmusa van, szerves része az új teremtésének… Igen, Milan Konjović úgy hatolt, tört, törtetett életének 90. évébe, hogy megállás nélkül hátrált a gyermekkor sötéten rezgő erdejében. Nála az erdő nem az élet felén felbukkanó dantei erdő, hanem a kezdet, a születés misztériumának erdeje. Paál László csodálatos erdei ihlették. Sok festőről hallottam errefelé, hogy a Művészeti Könyvtár könyvei sorsdöntően hatottak rájuk: Konjovićra a Paál-, Hangyára meg a Millet-kötet.

Paál erdeinek is van mélysége, nagy szeretettel festi, ahogy egyik képének a címe is mondja, az Erdő belsejét, mégis zárt dimenziók. Konjović balkáni Pánként („Hogy mégis balkáni vagyok – nyilatkozta egy alkalommal –, azt Párizsban éreztem meg… Mi szenvedélyes, antiracionális, dionüszoszi nép vagyunk”) feltépi a paáli erdők bársonyos függönyét, behatol, külön-külön megbirkózik minden egyes fával, valahogy úgy, mint ahogy Van Gogh birkózik a görcsös olajfákkal. Különös, később sosem fest erdőt. Fantasztikus fasorokat, zölden égő, lobogó spirálsorokat igen, de erdőt többé nem. Az erdő csak ott, az indulásnál van, maga a kezdet. Minél mélyebbre, minél sötétebb zónáiba hatol – látószöge annál tágabbra nyílik, kint a nap annál izzóbb, súlyosabb, az égbolt annál világosabb, ragyogóbb, vakítóbb lesz.

Ha az egyik végpont az erdő, az a 13-as erdőkép, mi a másik, melyik képet helyezzem vele szembe, ellenpontjául? Úgy is kérdezhetném, mi, melyik kép van odakünn? Nem tudom pontosan, miért, de most az a két-három kép jelenik meg előttem a 80-as évek terméséből, amelyeken egy képre gyűjti jellegzetes figuráit, modelljeit – legtöbbször 37egy hatalmas, meztelen nő körül. Például a 82-es Az aggok és a szépségre gondolok, meg aztán egy-két képre a legutolsók közül, ahol már minden átszellemült – kéken lebeg, mint az az égbe emelkedő, magát az égbe éneklő, kék kórus. Igaz, már az erősen színes Az aggok és a szépségen is isteni világoskék kontúr futkos a nő piszkosokker idomain. Maga a kékség gyúrja, formálja, markolássza. Mert az aggastyánok nem nyúlnak hozzá, nem is gesztikulálnak, csak bögölyszemekkel bámulnak. Élveteg konzílium. A szépség utolsó vacsorája. De nem is utolsó, éppen erről van szó, hogy nem utolsó. Sokkal ravaszabb stratégiájuk van ezeknek az aggastyánoknak. Akárha ők is úgy gondolkodnának, mint Tanidzaki Dzsunicsiró kitűnő regényében, az Egy hibbant vénember naplójában, az a tokiói öregúr, aki az imádott ifjú nő (menye) lába nyomát készítteti el Buddha lába nyoma helyett sírjára egy szobrásszal – hogy még holtában is érezze talpa „finom pórusú, bársony simaságát”: „Ha csak rágondol is Buddhának az ő lábáról mintázott lába nyomára, megüti a fülét a kő alól a csontjaim jajongása. Majd hüppögve zokogom: – Fáj! Fáj!… – És hiába, hogy fáj, boldog vagyok… még soha nem voltam olyan boldog, sokkal, de sokkal boldogabb vagyok, mint amikor éltem!… Taposs keményebben! Még keményebben!”

Tehát mélyen benn bolyongunk a kilencéves gyermek erdejében – mert jeleztem, most, 90. születésnapján, harlekinfejű anyagmozgatójával minden bizonnyal előcipeltet majd egy kilencéves korában festett erdőképet –, bolyongunk megilletődve, ám mégis mind kíváncsibban, mind mohóbban lesve kifelé, kémlelve a kinti égboltot, amelyet Gamulin olyan meggyőzően azonosított Konjović vásznain Laza Kostić Santa Maria della Salutéjának kék kupolájával, kémlelve s mind nagyobbra táguló gyermekszemekkel látva, valahogy úgy, mint Fellini kis hőse az Amarcordban, hogy az égbolt pontosan úgy fest, úgy dagad fölénk, mint a kilencvenéves Mester aktján az a hatalmas, kék női mell… Alig tudok kikecmeregni ebből a végtelen mondatból, elvesztettem tájékozódási képességemet – a Mester, akár Füst Milán aggastyánja, szögbe törte a végtelent, két szempontból nézi –, és már végképpen nem tudom, ki közülünk a kilenc-, és ki a kilencvenéves…

(1988)

Milan Konjović: Akt (1986)

38
Geréb Klára

Előre meghatározott tervvel mentem a régi városháza képtárába (Aczél Henrik fiú- és Csincsák Elemér nőportréiról, Lenkei egyik kitűnő pasztelljéről, Gyelmis Lukács munkáinak anyagszerűségéről készülök írni), de a hűs, vastag falak mögött, a nem túlzsúfolt termek, a lényegében szépen és jól válogatott, felrakott anyag (egyedül Vinklertől szeretnék több képet) új találkozásokra tett nyitottá. És végül is nem azok előtt a képek előtt töltöttem el az időt, amelyek miatt odautaztam. A szép színességek, a szuverén szabadkai-vajdasági festészetet képviselő alapképek szomszédságában három szerény kis rajzot fedeztem fel magamnak.

Geréb Klára grafikáiról van szó. Meg kell dicsérni Baranyi Annát, hogy több lappal szerepelteti Geréb Klárát, hogy épp vele nem szűkmarkú.

Ami keveset tudok Geréb Kláráról, azt Gajdos Tibor könyvéből tudom. 1901-ben született Szabadkán. Bécsben és Párizsban tanult iparművészeti grafikát, festészetet. Jó lenne tudni, kinél tanult, milyen művészi körökben mozgott. Visszatértekor, 27-ben önálló tárlaton mutatkozott be Szabadkán. Regényeket illusztrált, fedőlapokat tervezett. Jó lenne megvizsgálni ilyen jellegű tevékenységét is, összevetni a háború előtti és a mai könyvkészítési elképzeléseket, koncepciókat.

Képzőművészeti kritikával is foglalkozott. Az egyik írásban pl. Acsádi Ilonát is érintette – azért említem éppen Acsádit, mert ő is felfedezésére vár még.

Gajdos hosszabban idézi Balázs G. első tárlatáról írt kritikáját, ott találtam ezt a mondatot, ami nagy segítségemre lett az ő grafikai lapjainak a megközelítésénél. „Rézkarcai – írja Geréb – finom, intim tónusúak, egyszerű, mesterkéletlen, átérzett apróságok.”

Geréb Klára Auschwitzban halt meg 1944-ben.

A Diadalkapu című párizsi litográfiája 1926-ban készült. A másik kiállított és a harmadik, reprodukcióból ismert párizsi litográfia is hibátlan, magas színvonalú munka, amely egyszerre idézi a bouquiniste-eknél vásárolható régi Párizs-metszeteket, és a baudelaire-i borzongásokkal teljes, modern rajzokat. A Diadalkapu sűrű háttere elől nagy, üres térséggé tárul, hirtelen megérezzük szédítő vonzását. A téren egy pár halad át. E párra pillantva váratlanul konkretizálódik az a fent említett baudelaire-i borzongás. (Persze, Adyra is utalhatnánk.) Ám, hogy pontosan miben és hogyan is konkreti39zálódik ez az érzés, nehéz érzékeltetni. Tán valami meglepetés: idősebb párról van szó, mint vártuk volna. Igen, Farkas István, az akkortájt szintén Párizsban dolgozó (a Salon des Tuilleries kiállításain rendszeresen szereplő), nagy magyar festő már-már túlvilági, „alvilági igézettségű” idős párjaira emlékeztetnek. Elsősorban is a Végzet címen ismert kép figuráira. Egészen véletlenül említettem Farkas Istvánt. És – szinte összerezzenek mégis mennyire nem véletlenül. A Wolfner kiadó fia és örököse, akinek képeihez André Salmon írt verseket, szintén Auschwitzban végezte 44-ben. Hihetetlen: Geréb Klára és Farkas István együtt „sétált” a halálba…

Persze, újfent hangsúlyoznom kell, csak egy pillanatra tűnt már túlviláginak az idős pár. Nem is lehet másképpen, mivel néhány gyors, igaz, puhán melankolikus ceruzavonásról van szó csupán. „Rembrandt alakjai – írja Simmel – magukkal hordozzák azt a homályt, tompaságot, az ismeretlenbe belekérdezőt, amelyet legegyértelműbb, egykor végül egyeduralomra jutó megjelenésben éppen halálnak hívnak…”

A másik munkája, amely hasonló intenzitással hatott rám, egy kis rézkarc, alig nagyobb egy képeslapnál: Híd Velencében. Egyszerű, mesterkéletlen, átérzett apróságok, idézzük most már egyértelműen erre a kis lapra vonatkoztatva szavait. Akárha egy szappanbuborék pattanna szét a szemünk előtt. De hát mi más is Velence? És épp ezt a legnehezebb lejegyezni. Gerébnek egyértelműen sikerült.

A Diadalkapu és a Híd Velencében című két lap azért tűnt nekem ott benn, a hűs falak között egyfajta csodának, mert egy pillanatra úgy éreztem, Geréb Klára már Auschwitz perspektívájából rajzolta meg Párizst, Velencét, Auschwitz perspektívájából emlékezett a világ e csodáira. És mint jeleztem, sokszor így látom Farkas festményeit is, Farkasét, aki, mint mondják, önkéntesen állt be a gyerekek és öregek gázkamrába kígyózó sorába.

Nem tudom, hány munkája van még a szabadkai Városi Múzeum Képtárának tulajdonában, hányat tartanak számon Gajdosék, Duranciék, de elhatároztam, hogy megnézem őket. Mert Geréb Klára képei láttán nyilvánvalóvá válik, milyen magas – a legmagasabb – szintről indult grafikánk. Geréb lapjain már ott az a puha, melankolikus és az az éles, szálkás, tüskés dimenzió is, amelyet majd Hangya és B. Szabó életműve teljesít ki.

Ha grafikáról beszélünk Vajdaságban, mindenképpen Geréb Klára az egyik pont, ahonnan ki kell indulnunk. Ő állította fel a mércét, a szuverén, európai mércét, amelyet azóta is csak ritkán sikerült megközelítenünk. Az az érzésem, nem véve tudomást munkáiról, magas professzionális felkészültségéről, állandóan elölről, analfabéta szintről kezdtük, értük el eredményeinket…

(1988)
40
Nagyapáti Kukac Péter

Mintha itteni létezésünk kezdete tárult volna elénk Topolyán, a könyvtár egykori épületében. Vagy legalábbis maga az a sokat emlegetett, gazdag Bácska. Mert tényleg valamiféle paradicsomi bőség uralkodik Nagyapáti képeinek egy részén, világunk már-már paradicsomi gazdagsága egy átkozottul – árokban vagy jászolban – elpusztuló piktor által felmutatva.

Háború utáni kultúréletünk egyik fontos eseménye a kismonográfia megjelenése s a topolyai tárlat. Ezért Juhász Erzsébet és Csernik Attila mellett mindenkit név szerint meg kellene dicsérnünk, aki valamiben is hozzájárult az anyag összehordásához, a tárlat megszervezéséhez.

Mondottam, Nagyapáti képeinek egy részére a bőség, a megsokszorozódás jellemző, ahogy Juhász Erzsébet kismonográfiájában olvashatjuk, a gazdaság gazdagságának bemutatása, a bőségrészletezés önfeledt öröme. Nagyapáti minden zöld felületet állatok sokaságával sző be, akár a régi falikárpitok mesterei.

Nem tudjuk, járt-e Olaszországban, mit ismert, mit tanult tanárától, a nem kevésbé tragikus sorsú Bicskeitől, nem tudjuk, milyen képeskönyvek járhattak a kezében, de az állatoknak ez az oda-vissza, ide-oda ritmusa mindig Uccello Éjjeli vadászatát juttatja eszembe. Azon a különben szintén kárpitszerű képen ugrálnak így, ilyen nagy számban oda-vissza az őzek és az agarak, mintha csak nem is egymást keresnék, mintha csak nem is egymástól menekülnének az éjszakai erdő sötéthátterén, hanem valami égi partitúra kottafejei lennének.

Nagyapáti teheneinek mozdulatlansága (Fehér Ferenc dermedt dokumentáltságról beszél – érdekes, festészetünknek Nagyapátitól Hangyáig éppen ez a mozdulatlanság a fő ismérve) a delelés abszolút nyugalmát árasztja, noha nem delelő állatokat fest. Tehát, ahogy Uccello az éj nyugtalanságát, ideges veszélyeztetettségét, az éj hangjait festi, úgy ragadja meg Nagyapáti világunknak e delelés szó által érzékeltethető metafizikumát. Nem is megragadja, világunk pózol neki, mint ahogyan a fotográfusnál szokás. Nagyapáti mintha minden festményét fényképről másolta volna: lelki szemeivel lefényképezte (lekapta) az összeterelt, pózba merevedett sokaságot, és aztán nyugodtan festegethette fejből is őket. De vannak képek, amelyek előtt nem a fényképezőgépre gondolok, úgy érzem, ezek az emberek, állatok, házak, tárgyak Orpheusz zenéjére sereglettek így össze. Orpheuszt hallgatják képbe merevülve.

41

Azt mondottam, delelés. Igen, de delelés tűző nap nélkül. Ugyanis az ő ege mindig üde, világoskék, a lenti bőség plátói vetületeként, bárányfelhővel teli. És persze a Nagyapáti jelének tekinthető aeroplán és a madarak V-betűje is majdnem mindig ott látható ebben az üdeségben.

Érdekes, képei másik részén pedig a tanyavilág, a falu metafizikus ürességét festi. Malma, magtára, boltja, kocsmája, gazdaháza, udvara mind ilyen metafizikai ürességet lehel. Gyermekkorom óta kísért a monarchiabeli magtáraknak és a gyógynövényt raktározó gazdaházaknak ez az üressége – ám csak most, Nagyapáti képei előtt tudatosodott bennem először, hogy ez az üresség pontosan az, amit az olasz festőknél metafizikumnak nevezünk, vagy amit Kosztolányi például a vidék misztikumának nevez.

Noha a Bakos-féle gunarasi vendéglő meg a Kislinder Mihály üzlete előtti nagy tér, sártenger szintén tele aprójószággal, mégis szinte a sivatag, a sárga festéksivatag benyomását kelti. És megborzongunk, mert megérezzük, ez a sártenger, ez a sárga festéksivatag az alföldi radikálisok (Tornyai, Kosztka) „nagy sömmi”-jével azonos.

Naivnak nevezhető képei közül éppen a Bakos-féle kocsmát szeretem a legjobban. A sárga-drapp sivatagot a tipikus Nagyapáti-féle égbolt (bárányfelhő, aeroplán, madár-V) ellenpontozza. Ez az égbolt különben Farkas Béla pasztell égboltjait is eszünkbe juttatja. Úgy látszik, egyformán sóvárogták a tiszta levegőt, az olasz égboltot.

Festészetének harmadik köre – nem lepődnék meg, ha valaki éppen ezt emelné ki – portréi. Elsősorban a Házaspárra, meg a Pajzer Rózsa és Tóth Isaszegi János családja című képre gondolok. Eredeti, határozott arcformálásról van szó, akár külön írást is megérdemelnének. Pontosan érezni, sok hasonló munkát készített.

Nagyapáti legjobb alkotása is portré: a Kenyérszegő asszony. Barnái itt, minden túlzás nélkül mondom, braque-i színvonalúak. Ez a kép (akár a már-már kubista stilizációjú A kocsmában) egy tanult, érett – szinte másik – festőre mutat. Arra enged következtetni, hogy eluralkodó naivitása tudatosan felvállalt, programszerű – valami olyan, mint például Šumanovićnál Párizs után a „kako znam i umem” stílus. Közelről ismerem e művészi irányokat, egyáltalán a művészetet elvető és megvető magatartást Dobó esetében. Ő pontosan tudta-érezte, miért nem lovagolja meg még akkor sem az izmusokat, amikor mi, legjobb barátai, folyóiratainkban éppen inaugurálásukkal voltunk elfoglalva. És nem mondhatjuk, ma különösen, hogy nem jól tudta-érezte.

A megnyitón közel az ajtóhoz, a Kenyérszegő asszony és a Mercsók József szőlője című festmény előtt álltam, e képeket nézegettem-vizsgáltam. Néhány semmis részlet egyszerűen megbabonázott. Az asszony (egy orvos azonnal megmondaná, miféle betegségben szenvedett) kenyérre helyezett bal kezének kisujján a kicirkalmazott, csöpp zöldköves gyűrű, a kulcstartó, a merészen, már-már konjovići gesztussal megdöntött asztal alatt felkunkorodó bocskororr. A másik képen pedig a permetező csövéből szabályos sugarakban szétspriccelő méreg (kékkő) pollocki trouvaille-ja. Sáfrány csodálkozott így el fontos, szép, 57-ben írott Nagyapáti-esszéjében, hogy a leenyvezett „dekli” milyen fantasztikus faktúrával dobálja fel az apró színfoltokat. Igen, különös helyzet, sáv ez, ahol egyenlő távolságra vagyunk a pingáló asszonyoktól és Pollocktól.

A képek tulajdonosai, pontosabban, a képek ábrázolta objektumok, állatok és emberek tulajdonosai, rokonai, mint a föld a régi civilizációk maradványait, szépen megőrizték a képeket, az opust, meg, jobban bármely gyűjtőnél, intézménynél.

42

Megőrizték, mint világunk varázstükrét – aminek egyetlen varázslatos ereje, varázslatossága abban van, hogy van, hogy létezik.

Nagyapáti megérezte ezt, és mintha csak azért szórta volna szét olyan könyörtelenül munkáit, könyörtelen féltéssel, mint a növények magjaikat a szélben. Én most így értelmezem Sáfrány mondatát: „Szétszórtad képeidet.”

A régészek, ha értékes leletre bukkannak, és nincs kellő pénzük, ha nincs meg a kellő feltételük a feltáráshoz, szépen visszatemetnek mindent a földbe.

Mi megbolygattuk most ezt az anyagot. Félek, ha az opust nem lehetséges egy képtárba, Nagyapáti-képtárba átmenteni, kárt fogunk tenni benne. Mert – mondanom sem kell – az anyag megérdemelne egy képtárat. Ha nem, akkor gyűjtsük össze hozzá még tanára, mestere, Bicskei és a másik topolyai, Acsádi képeit – hárman már egészen biztosan megérdemelnék azt a bizonyos képtárat Topolyán.

(1985)

Nagyapáti Kukac Péter: Pajzer Rózsa és Tóth Isaszegi János családja (akvarell, 1926)

43
Két kis jegyzet Kubát Józsefről
1.

El-elnézem olykor nyugállományba vonult, huszártisztre emlékeztető, erős, bajszos alakját, vonulását súlyos görbe botjával a szabadkai piacok galagonyafái alatt, el-elnézem a kiállítási termekben, amint mesterei, Konjović és Hangya gesztusait, finomságait ízlelgeti, magyarázza nagy-nagy beleérzéssel, és hát kerülök-fordulok, szemügyre veszek egy-egy éppen elém kerülő festményét, közben magamat is figyelve, az évek folyamán változik-e viszonyulásom, változnak-e apró, öntudatlan reagálásaim, változik-e ítéletem.

Az egyik kezem ügyében lévő kiadványban olvasom: „Az amatőrök között mindenesetre igen kiemelkedő személyiség Kubát József, autodidakta, munkás festő. 1907-ben született… Expresszionisztikus, robusztus festészetének sok híve és követője van Szabadkán…”

Igen, most már pontosan tudom, éppen ezért akartam mindig is írni róla, ezért, hogy szinte észrevétlenül festőművésznek nevezzem őt, az amatőr-autodidakta-munkás festőt, hogy visszamenőleg megajándékozzam, kitüntessem azzal, ami mindig is megillette, még akkor is, vagy annál inkább, ha a festőművész szó időközben akusztikáját vesztette.

Kubát kútásó. Mint legjobb barátom édesapja volt – azzal a különbséggel, hogy ő sosem feledkezett lenn, ő inkább fenn dolgozott, fenn a napon terítette szét a felhúzott, sárga földet. Számomra, már csak őmiattuk is, mindig a mitikus foglalkozások közé tartozott a kútfúrás: kézzel lemenni a föld hideg szívébe vízért…

Kubát különben a hegedűk szerelmese. Amikor egyszer nála jártam Farkas-képeket nézni, megérinteni a kis Farkas-pasztellek hímporát, láttam, ahogy nagy fürtökben lógtak a falakról a szebbnél szebb testű hangszerek. Maga is játszik. Játszana, ha nem lennének túl vastagok az ujjai. Van-e hangszer, tűnődtem, amelyen kompkötelek feszülnek? De aztán gyorsan beláttam, rossz irányba tapogatózom, hiszen ő a törékeny, a finom, a hímporos semmiségek után vágyakozik mindig. Nem véletlenül gyűjt éppen Farkas-képeket, és nem véletlenül fest például annyi virágcsendéletet. Végső soron nem ő tehet arról, hogy azok a virágcsendéletek olyanok, mintha éppen ágyúgolyó-találat 44érte volna őket. Meg vagyok győződve, magános óráiban hegedül is. És a vágyakozás a muzsika után – csak az a valódi muzsika.

Súlyos, mint az idézett kiadvány mondja, robusztus gesztusokkal rakja fel sötét, kátrány- vagy sárgaföldszerű felületeit, amelyek alatt aztán izzani, illuminálni kezd valami lefojtott kén, magnézium, lidérc. Rám sárga felületei gyakorolnak különös hatást. Szeretem, ha többet visz fel belőlük, annyit, hogy már-már agyon is nyomja, be is fojtja, el is rontja velük képeit.

Kállai Gromaire kapcsán tektonikus érzékről szól, Kubát is rendelkezik ezzel az érzékkel, az ő sárgáit is valamiféle tektonikus lökések túrják fel.

Olykor, mondom, közelebb lépek képeihez, s megdöbbenve látom, ezek a képek szinte megégtek a vidék tisztítótüzében. Nézem szedett-vedett rámáit, papundeklijeit, és ahelyett, hogy elszomorodnék, azt mondom: ha lett volna pénze jobb, kész festékekre, rámákra, tanulmányutakra, akkor minden bizonnyal csak egy lett volna a műkedvelők közül – így birkózása, minden megnyilatkozása valahogy: elementáris.

2.

Amikor utoljára írtam róla, még nem aktualizálódott, még nem lett mindent elsöprő divattá az expresszionizmus. Akkor elsősorban azért írtam róla, hogy demonstráljam Tolnay Károly álláspontjával – csak a legnagyobbakkal érdemes foglalkozni – szembeni nézetemet, a marginálisok, a névtelen vidéki festők iránti vonzalmamat, azt a felismerést, hogy a vidék hatalmas terhe, nyomása alatt, a vidék, ahogy mondtam, tisztítótüzében, galeristáktól, divatoktól, kritikusoktól függetlenül, elhagyatva tényleg csak valódi művészek tudnak művésznek megmaradni. Azért írtam róla, hogy kihangsúlyozzam, még véletlenül sem tekintem őt amatőrnek, autodidaktának, hanem par excellence művésznek. Mert mi, amíg a világ az art brutról értekezett, s a félkegyelműek mázolmányait katalogizálta, prezentálta drága kiadványokban, amatőröknek, autodidaktáknak neveztünk ki egyes radikálisan antiakadémikus művészeket – minő anakronizmus!

Azóta az idő fényesen igazolta őt, jobban, mint bárki is álmodhatta volna. Az egész világ olyan képekkel van tele, mint amilyenek az ő expresszionista töltésű kartonképei. Még szinte olvasztott, zománcszerűen ráégetett anyagát is mintha szabadalmazták volna. Mondanom sem kell, nem csak neoexpresszionistának nevezhető képei vannak, láttam vásznait, amelyek bármely, az expresszionizmus klasszikus mestereit prezentáló tárlaton is megállnák helyüket. Láttam képeit, amelyek előtt olyan neveket kellett emlegetnem, mint a ként epével keverő Goya és Permeke például. És ezt egy olyan ember mondja, aki Kubát életművének csak egy kis hányadát ismeri.

Egészen természetesnek vettem: ő lesz az egyik első, akinek megrendezik retrospektív tárlatát a Raichle-palotában, akit felfedeznek az ország, a világ számára, akit ünnepelni fognak a fiatalok, hisz ha jól emlékszem, a csurgóiak szerették őt. Nem egészen így lett. Legalábbis én sehol sem találkoztam Kubát munkásságát felfedező, ujjongva felfedező írással.

45

Ezért jelentkezem most. Mert jegyzetem egyetlen célja: a Kubát-retrospektíva szorgalmazása. Hisz ne feledjük, ez a kútásó (vagy ahogy Tömörkény mondaná, kútcsináló mester, földbúvár), ez a zseniális szabadkai expresszionista, jövőre lesz nyolcvanéves!

(1986)

Kubát József: Rajz

46
Pechán Béla
(1906–1986)

Mindig örültem, ha alkalom adódott a Pechán-házba, azokba a túltelített műteremkaptárakba látogatni.

Pechán József képei mindinkább életem részévé lettek – és nem csak az Énekes, gitárral, nem csak az aktok, amelyek, meggyőződésem, Czóbel nagy fordulatot jelentő képeivel tárgyalandók, hanem a portrék, tájak is. De életem részévé lett a havas-ködös Ziffer-kép, az Egry- és a Nagy István-rajz, meg hát persze azok a jade Buddhákat idéző, zseniális, kis Medgyessy-szobrok is.

Ha megérkeztünk, Pechán Bélától mindig azokat a nagy, pajzsszerű-hegedűszerű rózsafa palettákat kértem. Készséges custosunk volt ő szép ezüsthajával, Vergiliusunk. Saját képeit, sűrű, morzsás anyagban realizált erazmusi világát sosem is tuszkolta ránk, azok a képek ott lógtak a kapubejárat falain, jövet és menet mégiscsak szembesülnünk kellett velük.

Hol fényképeket, hol meg új dokumentumokat mutatott, mindenki számára volt egy-egy paksamétája. Egyszer Szivácról a Szenteleky-napokról jövet épp: apja csontfehér szabadkőműves szattyánkesztyűjét helyezte elénk a kerek asztal csipkéjére, minden bizonnyal jóval többet szándékozva jelezni a csonttá száradt kézre ütött lila pecséttel, mint amennyit az összefüggésekből mi megértettünk.

Utoljára Ács Józseffel meg Durancival jártunk nála. Ács, aki különösen érezte-értette nyelvét, visszafogott humorát, biztatta, fessen, ne adja meg magát. Ő panaszkodott, nem látja már élesen a tárgyak széleit. Vegyél egy nagy erős ecsetet, mondta Ács, és adj neki: törd át, te határozd meg a tárgyak széleit – éleit! Azt hiszem, megfogadta Ács tanácsát, és áttörte a tárgyak széleit – éleit. Érdekes lenne megkísérelni így, látatlanból leírni, kielemezni ezeket a képeket. Annál is inkább, mivel különben is úgy tűnik nekem, kései festészete minden nehézség nélkül behelyezhető az új német törekvések világába…

Persze, sosem múlott el látogatás anélkül, hogy nem kértem volna Pechán Bélát, mutassa meg, tegye föl az állványra fiatalkori, rézüstös-karfiolos csendéletét. Utoljára is hosszan kerestettem vele. Tudta, hogy szeretem azt a sötétzöld képet, mindig készségesen elő is halászta, noha igazán sosem is fejtettem ki neki, mit is gondolok arról a képről, miért is olyan nélkülözhetetlen számomra.

47

A vajdasági festészet általam elképzelt imaginárius múzeumában Pechán Béla rézüstös-karfiolos csendélete Oláh Sándor virágos-karfiolos csendélete mellé került. Máshol már jeleztem, Oláh festményét piktúránk egyik alapképének tekintem, annak immár Pechánét is, noha mind a két kép relatíve kései munka, az egyik a harmincas, a másik a negyvenes években készült.

Az a festészet, szoktam mondogatni, amely két ilyen stabil alapkővel rendelkezik, az már nagy, akár fényűzésnek tűnő kalandokat is megengedhet magának.

A fiatal Pechán egy kellemetlen zöldet használ, én petróleumzöldnek nevezem. Ezzel a színnel rajta kívül tán senki sem élt. Szerepe hasonló, mint Oláh hidegkékjének. A paradicsomos üvegen keresztül ezt a nehéz színt emeli, súrolja a rézüstben nappá. Ez a kemény munka, amelynek állandóan halljuk rezes hangját, valójában a kép formája.

Kezdetben azért inszisztáltam e müncheni diákok munkáin, mert szilárd talajt akartam tudni Sáfrányék, Faragóék lábai alatt, ma pedig azért, mert a festészet útját már nem csak az impresszionizmus–absztrakció vonalán látjuk. A német festészet autonóm értékeit is felismertük. Ezek szerint tehát egyáltalán nem véletlen, sőt törvényszerű, hogy utolsó korszaka az új német festészet törekvéseivel találkozott.

(1986)

Pechán Béla: Csendélet rézüsttel (1935)

48
Második rész

Hangya András: Levélkép

49 50
Fejezetek egy Hangya-könyvből
Nagy Ferenc Hangya-képeiElhangzott a sziváci Szenteleky-napokon, Hangya András kiállításának megnyitóján, 1981. december 5-én

A Beljanski-képtár kapcsán már részben feldolgozták a vajdasági műpártolók (a mecénás felénk tán nagyzolásként hangzana), magángyűjtők és donátorok történetét – elég néhány nevet megemlíteni, hogy érzékeltessük, milyen gazdag – és persze, viszontagságokkal, tragédiákkal teljes is – ez a múlt: Galambos, Vujić, Milekić, Ilić, Beljanski, Mamuzić stb.

Gimnazista koromban, az ötvenes években Zentán még nagyon is létezett az a bizonyos Vujić-ház, ott, a parklejárat sarkán; noha a fantasztikus gyűjtemény nagy része már rég elkerült (a képek pl. a bombák céltábláivá lettek), a ház, a szobák még mindig sugároztak, még mindig hatással voltak ránk – nemrég Zentán járva benyitottam a nagykapun, benyitottam a folyosóra, az istentelenül kiürült, megkopott, lemeztelenedett szobákba, és bár senki sem jelentkezett, tanúsíthatom, a gyűjtemény szelleme még mindig ott honol, akárha urániumot tároltak volna sokáig a falak között…

Újvidékre jövet pedig már ott lehettem a Beljanski-képtár megnyitóünnepségén; emlékszem írásom címére: Akik fáznak, galériákba menjenek melegedni

Beljanskinak, ennek a minden megnyilatkozásában nemes diplomatának, tényleg sikerült a művészet egy kis szentélyét (mali hram umetnosti, ahogy ő mondta) létrehoznia – tán senki sem bizonyíthatja ezt jobban nálam, aki az elmúlt húsz év alatt rendszeres látogatója, kommentálója voltam, aki számára tényleg valóságos azilum az a kis fehér márvány épület.

Tartaglia – az ő finoman csavarodó portréjának megvásárlásával kezdődött tulajdonképpen ez a páratlan gyűjtőszenvedély – mondja, és ha valakinek, akkor ennek a szubtilis festőnek elhihetjük, hogy Beljanski abszolút képzőművészeti hallással rendelkezett.

Belgrád bombázásakor a szén alá rejtett képek mellett maradt (míg vidéken meghúzódó hozzátartozói egytől egyik bombatalálat áldozatai lettek); az ötvenes években, nehéz körülmények között, mint valami szellem élt, bolyongott a vásznak között ez a megszállott agglegény, még mindig egyre csak tökéletesítve a gyűjteményt…

51

Mondom, e területen már megindult a komoly kutatás, mégis úgy érzem, a felszabadulás utáni korszak képvásárló, műpártoló és gyűjtő formáit, pozitív és negatív tüneteit még nem mertük, tudtuk igazán megvizsgálni, fölmérni.

Nagy Ferenc nevét – noha Konstantin Danil utcai lakását (különös koincidencia: éppen Konstantin Danil volt az egyik első nagy gyűjtő felénk; mint feljegyezték, fűthető télikertje, egzotikus fái, holland metszetei és zenélőórái voltak) még csak vidám baráti körben nyilvánítottuk képtárrá – máris a fent említett nevek között tudom.

Igen, egészen bizonyosan azon műgyűjtők közé tartozik ő, akiknek valami lényeges-lényegi közük van a festészethez-festőkhöz, akiknek, ha nem is abszolút, de csodálatos hallásuk, határozott ízlésük van. És, ez tán a legfontosabb, különös képessége, ereje van az anyag éles körülhatárolására. Azért hangsúlyozom ezt, mert meggyőződésem, hogy a gyenge, felemás alkotások beszüremlése a legnagyobb veszély, egy-egy rossz kép, gyengébb művész minden gyűjtői álmot, konstrukciót romba dönthet.

Peđa Milosavljević-, Sáfrány- és Hangya-képei arról tanúskodnak, hogy neki igenis megvan ez a tisztán tartó ereje; Mauritscsal való kapcsolata pedig arról, hogy még mindig nyitott, hogy ennek a lényegében még nagyon is imaginárius képtárnak a méretei korántsem véglegesek.

Persze felesleges is említenem, hogy még baráti körben sem nyilatkozott egyszer sem gyűjtői, képtáralapítói ambíciókról, ezek mind az én belelátásaim, akarásaim, de mondhatjuk akár játékaimnak is.

Nagy Ferenc Hangya-anyagának egy kis részét már láthattuk a szabadkai Franzer Galériában: ez a mostani, sziváci bemutatkozás tulajdonképpen az első teljesebb (korántsem teljes) prezentálása a gyűjteménynek. Az első alkalom, hogy az a már veszélyes mennyiségben kondenzálódott pikturális minőség kikerüljön, kiszabaduljon onnan a Konstantin Danil utcából; ennek az anyagnak a krónikása, magam is kérdem, lesem, mi is történik, mi is következik majd most.

Immár közelebb lépve az anyaghoz, ez alkalommal engedjék meg, hogy csak egy részletkérdést és két képet vegyek kissé jobban szemügyre.

A hangyai minimális détailra, pettyre gondolok, munkáinak különös, olykor szinte rejtett fókuszára, amely annál intenzívebben sugároz, szúr, mennél töredékesebb vagy éppen sötétebb a kép. Igen, majdnem mindig ez a bizonyos minimális részlet a lényeg (a néző számára természetesen, mert hát a festő számára csupán az egyensúlyozás, ellenpontozás eszköze, sokszor maradványa), ám nem csak a kép lényege – sokszor úgy érzem, az életé is, az élet értelme is: ni, valami még világol ebben a világban, mondom. A régi mesterekhez is kötöm e pettyeket (az őutánuk való nosztalgiáját, a velük való ismerkedést-birkózást is jelzik): Vermeer pointillizmusához vagy tán még inkább Corotéhoz (érdekes, mindkettőjüknél az úgynevezett technikai vívmányok, újítások – a mikroszkóp és a fényképezőgép – korai felszippantásáról, nivellálásáról, még a mai napig is rejtélyes integrálásáról van szó).

Az első kép, amelyet kiválasztottam, e minimális részletek, festészeti hatások nagy orkesztere, az általam Nézőseregnek nevezett. Tán azért is választottam éppen ezt, mert egy kicsit a mi csoportképünk, itteni és mostani nézők csoportképe is.

A hangyai hős (antihős) állandóan színen van – úgy látszik, számára már a lét is valamiféle színpadi kényszer, szereplés –, állandóan nézik, fürkészik, röntgenezik szinte. 52Ezért van az, hogy a kompon, a váróteremben, a koncerten, a teraszon akaratától függetlenül is egy színmű részese, szereplője, egy színműé, amelyet, Malraux-t parafrazálva, a lassúság, a mozdulatlanság spektákulumának neveztem. Hangya hőse sem ismeri a gesztust (éppen úgy, mint a Malraux-elemezte Georges de Latour, akit nem véletlenül hoznak összefüggésbe Bob Wilson színházával), illetve minden jelenése ellengesztus, a gesztus (amely végső soron csak fájdalmat, halált idézhet) finom, észrevétlen, bocsánatkérő visszavonása. A világ figyeli itt foszforeszkáló macskaszemeivel az agrámi remetét, aki éppen e tekintetek (tulajdonképpen a heideggeri der Mann) gombostűerdeje miatt ölt immár szinte állandóan mezt és maszkot, ha szép színeset is, de: vértet.

A másik kép, a levélképek egyike, pengeszerűvé aszalódott, értelmiségi lumpent mutat. Magánosan látjuk a fellépés után, amint ír, olvasgat; mereng a becketti figura (Beckett figurái, igaz, már nem olvasnak, egykor igen, sokat, de már legfeljebb csak valamiféle feljegyzéseket – pour rien – készítenek a semmi ágán), az asztalon néhány könyv, és a gyümölcs, mint azt W. Benjamin mondja A német szomorújáték eredete melankóliát tárgyaló fejezetében: a töprengés tárgyai.

Igen, a melankólia kékmezes angyala ő.

Ül tehát szegényszagú cirkuszoskocsi-cellájában, s akárha már valami bizonyosat tudna, akárha az ő feje fölött is megjelenne a felirat:

„Színpadunk! üressé válj,
S nincs bolond és nincs király.”

A rézmetszeten, melyről Benjamin e feliratot vette, balról egy bohóc, jobbról pedig egy fejedelem látható.

Állandóan színen levő hős-antihős – üres színpad – zsúfolt nézősereg. – Már ebből is látni, Hangya festészete által egy bonyolult dramaturgia részévé, szereplőivé válunk magunk is.

Hangya András nagy vásznai

A mézeskalács-városháza főbejárata felől érkezem (körülszaglásztam az egykori Szentháromság szobor, a mezőgazdasági proletariátus-lumpenproletariátus börzéjének, játékterének helyét; üldögéltem melankolikusan a köpködőn: pontosan emlékszem, mikor éreztem meg először a városi nyomor sajátosan csípős szagát: gyerekkoromban, a negyvenes évek végén, amikor egy rövid időre Szabadkára, a Folyó utcába költöztünk), hogy átvágva a kis parkon, a társadalombiztosító épületébe menjek. Ez a, különben egyáltalán nem ide illő, kockaépület, számomra afféle Hangya-képtár (mint ahogyan Hangya-képtár Újvidéken az a Konstantin Danil utcai lakás is), tehát belülről valahogy mégiscsak nagyon ide illő… A kis, sivár parkban egy pillanatra lelassítom a lépteimet Csáth szobra előtt. Igen, folytatom a köpködőn megkezdett gondolatmenetet, Hangya lumpenjei idővel (mert minden, ami áll, bomlani, irizálni kezd) csáthi figu53rákká színeződnek. Egyáltalán nem véletlenül említi Dér Zoltán Iványi István, Szabadka történetírója, kapcsán is Csáth egyik novelláját – akárha tényleg minden vele (és hát Kosztolányival) korrespondeálna itt.

Hangya mesélte, ha jól emlékszem, éppen ebben a parkban, hogy gyerekkorában ruhatárosként dolgozott a városháza alatti kávéházban. Míg mesélt, úgy tűnt nekem, Hangya sosem is adta vissza tulajdonosainak a fekete pelerineket, ferencjóskákat, fehér botokat, végtelen sálakat, cilindereket, tökhajkalapokat, hogy majd messze kerülve Szabadkától, képeire applikálja őket.

Elhaladva immár Almási Csáth-szobra mellett, még egy pillantást vetve balról a könyvtár gyerekkorom óta nyögő kolosszusaira, a SPARTAK nevű kávéházra, ahol megboldogult apósom fényesre kefélt hajával napjai nagy részét töltötte, jobbról a cintányérokkal csillogó-villogó zeneboltra, besietek az intézetbe.

Benn épp nagy, gőzölgő, aranyszín főtt kukoricacsöveket hordanak szét az irodákba – bácskai tízórai!

Jártam már itt Hangyával, Kutival, fényképészünkkel (a fotók most is itt vannak nálam, tulajdonképpen majd csak most akarom megvizsgálni őket – a képeket a fényképeken, minket a padokban, az emelvényen, beszélgetés, nevetgélés közben), és megegyeztem az igazgatóval (egykori zágrábi diák), bármikor jöhetek, hogy úgy mondjam, szabad bejárásom van, titkárnőjénél a kulcs. Üdvözlöm a titkárnőt (közben fölfedezek egy kis Hangya-képet az ő irodájában is!), magamhoz veszem a tanácsterem kulcsát, de előbb még bepillantok az igazgató üléstermébe is.

1960-ban négy nagyméretű képet rendeltek az akkor már 14 éve Zágrábban élő mestertől.

Gajdos írja az ÉLETJEL-miniatűrök sorozatában megjelent könyvében: „Szabadkán festi meg egyébként néhány jelentősebb nagyméretű alkotását is: a társadalombiztosító intézet tanácstermében három monumentális vászonból álló képsorozatát, melynek főképe harcoló lovakat, első mellékképe hatalmas zöld mezőn dolgozó csoportokat elevenít meg, második mellékképe pedig a maradiság és a babona visszahúzó erejét ábrázolja. A három közül az utóbbi a legszuggesztívebb, befejezetlenségében is tökéletesen komponált, jó felépítésű és hatásos mű. Még egy nagyméretű képet festett Szabadkának, a Pannónia Grafikai Intézet előcsarnokának falán elhelyezett vásznat, mely a tizenhatodik századbeli nyomdának nyüzsgő életét és hangulatát mutatja be sajátos felfogásban.”

Petrik Pál (aki a figurális rajztanfolyamon Hangya tanítványa volt, és bizonyos vonatkozásokban – elsősorban a szociális dimenzióra gondolok – hű is maradt mesteréhez) pedig így nyilatkozik már érett festőként, elismert díszlettervezőként: „Művészetében ma is a nagyméretű figurális kompozícióit kedvelem (egyik a szabadkai társadalombiztosító, a másik pedig a képviselőház falát díszíti). Hangya éppen ezekkel a festményekkel bizonyította, hogy ő nem aprólékos, nem a részletekben, hanem a dolgok egészében keresi és leli meg festői mondanivalóját.”

Azért idézek bővebben, hogy minél jobban prezentáljam a Hangya-irodalmat, hogy jelezzem, milyen formában léteznek az emberek számára ezek a lényegében „eldugott”, sosem is kiállított munkák, és hát azért is, hogy érzékeltessem vándorlásukat, körforgásukat az épületben, a városban.

54

Gajdos négy nagy képről beszél, Petrik kettőről, és az egyiket a képviselőház falára helyezi (le kellene ellenőrizni, hátha egy ötödik vászonról van szó valójában).

A pillanatnyi helyzet a következő: egy kép az igazgató gyűléstermében látható, kettő a tanácsteremben, egy pedig a nyomda lépcsőházának falán.

Akárha valami gyűlésre érkeznék, vigyázva becsukom magam mögött a tapacírozott ajtót, és noteszaim, cetlijeim halmazával elhelyezkedem a képpel szemben.

Keskeny, kék horizont. A nagy zöld mezőben sárga emelődaru (bagger), egy-egy piros gép, ló.

Mintha csak agrárproletariátusát látnánk a földosztás utáni pillanatban: ott állnak az első síkban batyukkal a kezükben, kissé tétován, nézik, maguk is csodálják a munka lassú beindulását. Tán nem is a munka indul itt be, veszi a kezdetét, semmi esetre sem a szovjet típusú kollektivizálás, sztahanovizmus, inkább valami idill kezd szerveződni, afféle majális tán; Platón, mint tudjuk, állandó körtáncként képzelte el az ideális állapotot. Én egyértelműen zöld képeihez, a teraszokhoz, piacokhoz, parkokhoz, kihelyezett asztalokhoz kötöm ezt a nagy vásznat.

Egy dezorganizálódó szocrealista kép, a festő már nem tud, nem akar semmit sem állítani, még kialakulatlan minden, mondja, ám e zöld mezőn akár szép élet is kezdődhetne.

Az átlós szerkezetű nagy vázlat tele befejezett kis sárga-piros-kék mikrokompozíciókkal. A jobb alsó sarokban pl. halászok… E kép előtt ülve állandóan az Erik a gyümölcs illusztrátorára kell gondolnom.

Munkám végeztével átvonulok a nagyterembe. Kizárom, majd gyorsan magamra zárom az ajtót. Istenem, ha a képtárakban, múzeumokban is így dolgozhatnék!

Furcsa, számomra is ismeretlen érzés vesz rajtam erőt: akárha az a nagy zöld képen beinduló (beindulni készülő) körtánc lendülete mozgatna, vinne magával még itt a tanácsterem parkettjén is; boldogan vacogok, mint az első táncleckéjére korán érkező legényke.

Definiálhatatlan mozgásokat végezve a szónoki emelvény előtt, fel-felpillantok a főkép harci jelenetére – mályvaszín kavalkádjára. Otthon, Újvidéken még úgy gondoltam, ezzel a képpel egyáltalán nem fogok bajlódni, nem fogok újra felmenni a szónoki emelvény mikrofonjaihoz, mint – látom a fényképeken – felmentünk volt Hangyával.

Emlékszem, egyszer valami irodalmi rendezvényen egy hasonló emelvényre kellett kiülnöm – borzalmas idegesség uralkodott el rajtam, amíg az emelvény lapja alatt matató ujjaim egy felragasztott rágógumira nem bukkantak, attól a pillanattól kezdve boldogan vártam, hogy rám kerüljön a sor…

Most mégis azon kapom magamat, hogy az emelvényre könyökölve próbálom papírra vetni, mik is lennének azok a fogódzók, amelyek segítségével körül tudnám határolni magam számára, hogy úgy mondjam, házi használatra, a lovak örvénylő tülekedését.

Először is, szó sincs itt semmiféle kavalkádról, tülekedésről. Szelíd gomolygás ez, mintha csak színészek alakítanák a parasztfelhőket. Különben, ez a megállapítás egyál55talán nem túlzás, mivel Hangya sosem fest katonákat, mindig csak katonákat alakító színészeket. Egyik legjobb vásznán például ütközetből hazatérő sebesült színész-katonákat, színes katona-színészeket látni…

Különös, hogy mégis éppen a nagy lovas-kép előtt sejlik fel először nekem a maga teljességében a hangyai álom a monumentális festészetről.

Lovai táncolnak, kérdem, mint Rosandić bronz lovai az Országház előtt (Igrali se konji vrani, 1937), vagy pedig egymásba marnak felnyerítve, hörögve, mint Lubarda (Uccello és a Guernica ihlette) lovai a Kosovói ütközet című faliképen?

A Nobel-díjas Canetti naplójában ragadta meg nemrég a figyelmemet egy magános mondat (a fontos mondatok mind magánosak, vagy idővel elmagánosodnak): „AZ EMBER LEGSZEBB EMLÉKMŰVE EGY LÓ LENNE, AMELY LEDOBJA.”

Sokat gondolkodtam akkor ezen a mondaton, és arra a felismerésre jutottam, hogy Marino Marini tulajdonképpen már el is készítette ezt a még tán egyedül lehetséges emlékművet. Lova, lovasa, amit megszállott egyhangúsággal variált évtizedeken keresztül, pontosan ez az emlékmű.

Egy szobrok segítségével készült film.

Abszolút ráérősen, legeltető, poroszkáló, napozó, lován nyújtózkodó, ásító, meztelen figura, amely csak úgy szőrén üli meg kis lovát; a ló hirtelen felhorkan, meghőköl, és az ember hátul a földre zuhan.

Mindez, mondom, 10–20 szoborral – filmmel elbeszélve.

Érdekes, Marininél a lovas ember sosem katona, sosem hős vagy uralkodó, mint mondottam, mindig bámész, csillagnéző, a kozmosszal kommunikáló lény. A lezuhant ember viszont már harcosként él tovább opusában: harcos, ló nélkül – lenn a földön, akár egy féreg. Marini említi, hogy Rómában, Velencében és Padovában sosem gyakoroltak rá hatást a híres lovas szobrok, viszont a németországi Bamberg mitikus lovasai lenyűgözték. Monográfusa szerint minden bizonnyal azért, mert Marcus Aurelius, valamint Verrocchio és Donatello szobrai történelmi struktúráltságot, időbeli és nem időtlen viszonyulást kívánnak. Viszont Gombrich helyesen, mégis éppen ezekkel a szobrokkal magyarázza Marini opusát, mondván: „Egy háborús élménye igen mély nyomokat hagyott benne: látta, hogyan menekülnek a zömök olasz parasztok lovaik hátán egy légitámadás elől. Munkái különleges pátosza az aggodalommal teli szerencsétlenek és a Verrocchió-féle Colleoni-szobor hagyományos hősi figurája között feszülő ellentétből fakad.”

Ezek a hősi figurák, hadvezérek és hódítók – hogy egy pillanatra még maradjunk a szobrászatnál – Donatello után elrákosodnak, elefantiázisban kezdenek szenvedni. Krleža a Bankett Blitvában című regényében e folyamat utolsó pillanatát örökítette meg zseniálisan; arra a jelenetre gondolok, amelyben Rajevszki akadémikust agyonnyomja Barutanszki ezredesről, Blitva diktátoráról mintázott lovas szobra.

Az irodalomtörténészek minden bizonnyal kimutatták már, melyik horvát, magyar és lengyel szobrászokról mintázta Krleža Rajevszkit – engemet több szempontból is Meštrovićra emlékeztet. Mint tudjuk, Meštrović 5 méter magas Halálemlékműve – amelyhez többek között 44 000 kg bronzot, 10 vagon téglaport, 4 vagon gipszet, 1300 kg vasat használt fel – egy alkalommal összedőlt, és negatívját is pozdorjává zúzta…

56

Marini lovasa útja, szobrászati filmje kezdetén még afféle indián, vagy akár azt is mondhatnánk: kentaur.

Ştefan Augustin Doinaş, a kitűnő román költő, egyik versében viszont pontosan azt a pillanatot érzékelteti, amikor a kentaur eltűnik, hogy majd kezdetét vegye a lovagló katona, hadvezér története.

„Hasonlóan ahhoz az erdélyi paraszthoz
aki abban a pillanatban érkezett
a tenger partjára amikor
kint a vízen
fúldokolt a kentaur
és ott állt könnyes szemekkel
gondolván
ő is így szeretne meghalni:
lovagolva!”

Hangya vásznán sem különült el, szakadt szét még ló és lovasa, viszonyuk még természetes, és alakjai között sem találom a tulajdonképpeni ellenséget. Noha a klasszikus lovasütközetek pózai (fellendített kezek; a lovak lábai között birkózó alakok stb.) is felsejlenek, mégis inkább afféle lovasjátékokról van itt szó lényegében (Igrali se konji vrani, mondja Rosandićtyal), mintsem ütközetről, csatáról.

Simone Weil általam (természetesen Pilinszky nyomán) oly gyakran idézett szavai Szent Johannáról, melyek szerint „Istennek nincs szüksége katonákra”, így folytatódnak: „Johanna a máglyán pásztorlányként égett el”.

Hangya nagy, úgynevezett központi vásznának hősei is inkább pásztorok, valami miatt összeakaszkodott, ám szigorúan fegyver nélküli (zenészei is mindig vonó nélküliek) pásztorok – éppen úgy, mint ahogyan pásztor Marini lovasa és végső soron Doinaş erdélyi parasztja is –, függetlenül attól, hogy ősei ott voltak Dózsa seregeiben.

Hangya-napló

Hangya harlekinjei-bohócai, a melankólia angyalaivá tűnő lumpenjei, az úgynevezett hangyai lények közül már jó néhányat megkíséreltem ki- vagy felnagyítani, körülírni (mivel mesterünk nem ad címet képeinek, így még inkább tapogatnunk, kerülgetnünk kell), de a legfontosabbat, a számomra legfontosabbat, azt a Gál Lászlónak újévi üdvözletként küldött tenyérnyi levélképen láthatót, utoljára hagytam (noha különben munkáival foglalkozó jegyzeteim összevissza keletkeznek; majd csak végül elrendeződnek valamennyire).

Most is, mint Hangya más hasonló munkái előtt, azon tűnődöm, igazolt-e ez az én ügyködésem, van-e jogom így kiemelni a festő tudta nélkül privát, majdhogynem intim közléseit, rajzos megnyilatkozásait. A válaszom ismét csak az, hogy számomra éppen 57ezeknek, vagy úgy is mondhatnám, már csak ezeknek a megnyilatkozásoknak van jelentősége: ez a két régi harcos, a humorista és a karikaturista, valami nagyon lényegeset közöl itt egymásnak; annyira ismertem az öreg Gált, hogy el tudom képzelni, miképpen nézegeti, kommentálja, miképpen fogadja a zágrábi remete kalapemelését, üdvözlését.

Mert egy kalapot emelő, frakkos bohócról van szó. A kalapemelés első pillantásra kétségtelenül üdvözlő, köszöntő mozdulatnak tűnik. A frakkon nagy csillag; a csíkos ingbe vesző fehér arc fölött hirtelen égnek álló haj.

Az Arlequin-mozzanat kapcsán már utaltam egyszer Hamvas Béla és Kemény Katalin könyvére (noha jobb oldalán viseli, tán a csillagra is vonatkoztathatnánk megállapításukat: „Ő az a lény, akinek van szíve”), most a Csontváry Marokkói tanítóját elemző-értelmező mondataikból indulnék ki: „Itt jelenik meg a magyar festészetben először az Arlequin. Ez a bohóc-próféta. Ez a Velázquez bolondja, aki meg akarja váltani a világot. A Marokkói tanító el van telve attól a gondolattól és tudattól, hogy »ezt, kérem, tessék komolyan venni«… A tanító megtalálta a »receptet«, azt, amit Csontváry egész életében keresett, mert hiszen Csontváry is »igazságkereső« volt. Igen! Megtalálta a receptet. A dolog még nem egészen biztos, hiszen a tanító maga is csak hunyorog hozzá. Egyelőre nem is lehet beszélni róla, mert »vannak tisztázandó« pontok. A »lényeg« azonban már mindenesetre megvan. Már nincs ok félelemre. Most már tudjuk, hogy mihez tartsuk magunkat. Fel lehet építeni a nagy »programot«, átalakítani a társadalmat, a vallásokat, az iskolákat és a tudományt. Szóval a recept már megvan. Ezt, kérem, tessék nagyon komolyan venni.”

Ez a harcos (forradalmár) – aki úgy valahogy viseli vörös csillagát, mint egykor viselték a sárgát –, a jövő etc. üdvözlésére emeli kalapját, de megpillantva azt – látva mindent, ami nem parolák által idealizált, látva tehát a valóság szakadékát –, akárha arccal meszes gödörbe zuhanna, száját néma kiáltásra nyitja, haja égnek áll; fantasztikus bohóc-forradalmár szerepéhez viszonyítva a bohóc-próféta szerepe naivnak, ártatlannak tűnik, újra van ugyanis mitől félni, iszonyodni.

„Ritkán, talán sohasem tisztázta még az elméleti esztétika, mennyire közel áll a zord tréfa az iszonyathoz” – mondja W. Benjamin. Ha címet kellene adnunk e képnek, én a ZORD TRÉFA-ISZONYAT címmel próbálkoznék.

E kis, semmis munkájának (festőnk, azt hiszem, már nem is tud létezéséről – égnek áll a haja, ha meglátja, besoroltam legfontosabb munkái közé, külön írást szentelek neki) köszönve (éppen semmisségének köszönve – nincsenek, nem lehetnek semmiféle „művészeti” céljai) ismét olyan maximális a feszültsége, mint a korai szociális képeinek. Benjamin a baloldali melankóliát bírálva éppen a feszültséget állítja szembe a mélabúval, a feszültségtől várja az emberséget, eszméletet, tettet.

Azt hiszem, Hangyának éppen ennél a munkájánál érhető tetten leginkább a karikaturista gyakorlat kamatoztatása; karikatúrái nagyrészt éppen Gál Grimasz című vicclapjában láttak napvilágot.

Bohóca ismét az udvari bolondokéhoz hasonló szerephez jut: igazat mond.

Adorno Esztétikájában az állat–bolond–clown konstellációt a művészet egyik alapjának tekinti.

58

Mirko Valent pedig így ír Clown című miniesszéjében: „Izložena clownova gestualnost zapravo je rekapitulacija hybrisa, ona je sažetak tjela napetog u prkosu (ohola pobuna) spram onoga što već jeste.”

A kis fej, pillantok ismét a képre, pontosabban az asztalon levő fényképre (különben szinte hetente elszaladok megnézni, titokban pillantást vetni az egyik barátom tulajdonában levő eredetire), a nagy gallérba vesz: ez az ember őrült sebességgel zuhan magába, azért zizeg így, ennyire a haja…

Tényleg csak kerülgetem a képet, nincs is szándékomban egyértelműen értelmezni, nincs szándékomban a clown-motívum alaposabb feldolgozása sem, noha már így is körülbástyázódtam literatúrájával. A feladatom csupán az, hogy – maximális rizikóval persze – azt mondjam: egyik alapvető képünkkel van dolgunk.

Éppen ezért lassan eltávolodom a képtől, a kép is tőlem, már nem is találom, el is tűnt könyveim, papírjaim alatt, és Gál kései verseit kezdem olvasgatni, azokat, amelyeket halála előtt éppen mi kértünk el barátaimmal a Symposion részére. Meglepő a kiáltás, pontosabban a kiáltásra nyitott néma száj gyakorisága: „kiáltana de tudja csak motyog” – írja.

És gyakori az esés, zuhanás motívuma is:

„ötven éve menetelek
jaj emberek én megbotlottam
jaj emberek én nagyot estem.”

És befejezésül idézzük egészben Kollin-versét – annál is inkább, mivel e fontos versében ő int, ő köszön egy másik öreg harcostársának. Ha ismét próbálkozhatnék címadással, akkor Hangya kis levélképe címéül végül is e vers két utolsó sorát ajánlanám: ORDÍTANÉK DE LE A FEJJEL:

„ordítanék
de visszajönni akkor sem fog
se meghallani
se rámnevetni
le a fejjel
ő szokta ezt mondani
le a fejjel
lesz ez még rosszabbul is
le a fejjel
ordítanék
de le a fejjel”
59
Hangya-napló, ismét
1.

Egy év Hangya-képekkel – a festőről írandó-íródó monográfia intenzív előkészületei.

Olykor keddenként (rádióműsorom részére) írok is a képekről, motívumköreiről, megkísérelem feléjük dobni a szavak hálóját – emlékszem, gyerekkoromban mennyire szerettem a csillogó víz fölött gyöngyözve repülő hálót s azt a pillanatot, amikor apró ólomgyűrűivel a vízre csapódik, sokkal jobban, mint a háló felcibálását –, vagy a hozzájuk kötődő-köthető témákat, kérdéseket járom körül: Vermeer és Corot, aztán Watteau, Cézane és Picasso harlekinjei stb.

Hangya-képek felkutatása, fényképezése Boldizsár Józseffel, Szabadkán; vele csináltuk a Sáfrány-könyvet is (apja, a Boldizsár bácsi, egyik első litográfusunk, ismert betűrajzoló, betűtervező).

Ide-oda hordozgatjuk a képeket, szedjük ki őket a keretből, az üveg alól, hordjuk, rakjuk, akasztjuk vissza őket – ez az, pontosan ez, amire nekem most (és tán egyáltalán) szükségem van: a segítkezés, hogy úgy mondjam, a fizikai munka által közel kerülni a képekhez, minden egyes képhez, sétálni, kóvályogni, meg-megállni velük a teraszon, a lépcsőházban; sétálni, kóvályogni, meg-megállni bennük, minden prekoncepció nélkül.

Thomas Mann mondja valahol, hogy a költők többnyire voltaképp valami mások, átalakult festők, grafikusok, szobrászok, építészek. Ilyen átalakult lény vagyok én is – voltaképp valami más: festő; különösen ilyenkor érzem ezt, amikor egyszerűen csak dolgozom a képekkel. (Szépen tetten érhető ez az átvedlett képzőművész az olyan könyvekben, mint Rilke Rodenje, Aragon Matissa, Valery Degas-ja vagy Cvetajeva Goncsarovája pl.)

2.

Kuti Gyulánál, a szabadkai Hangya-gyűjtőnél találkozunk. A festő is megérkezik Zágrábból; hóna alatt cipzáros irattáskában kis kalapács, mérőszalag. Szemérmesen lépked a képeivel, berámázott levélképeivel teli szobákban. Nem tudom, mit érezhet ilyenkor, mit is jelenthetnek pontosan számára ezek a lakások, mind jobban feltelítődő gyűjtemények, de azt sejtem, valamiféleképpen a tárlatokat helyettesítik számára: kisebb a felhajtás, nincs tumultus, és hát a kritikusok sem szokták bedugni az orrukat az ilyen meghitt családi fészkekbe. Érdekes, ez a remete (akinek a háború után csak egyetlenegy önálló tárlata volt, a londoni, de ő természetesen azon sem jelent meg) majdnem mindig intenzívnek mondható családi közösségekbe küldi melankolikus, kis képeit…

Egy kihelyezett asztal foglalkoztat.

Fellini helyezi így ki Amarcordja végén azt a hosszú lakodalmi asztalt, amelynél majd csak az a vak harmonikás marad. Azért említem éppen Fellinit, mert az ő figurái és színhelyei ilyen konkrétan lokalizáltak és mégis imagináriusak.

Kivisszük az asztalt! Gyerekkorom legszebb tavaszait, nyarait idézi ez a mondat. Kiülni a ház elé a sámlira, a padra, kivinni az asztalt.

60

Konjović mesélte egyszer nekem (természetesen az amerikanizálódó Párizs ellen pörölve), hogy amikor először érkezett meg Párizsba, egészen megzavarodott: az emberek kint ültek a házak előtt, akár a falun. A párizsi kis teraszok még mindig őrzik számomra ezt a hangulatot: a demokrácia nagy parlamentjévé állnak össze, és tán még jobban őrzik az utcához való jogot, mint a tüntetések, barikádok…

Ernst Bloch A remény elvében részletesen tárgyalja az Epikurosz kertje képzőművészeti vonatkozásait is; Bruegheltől Gauguinig követi a vágy tájéka és a vasárnapi kép alakulását. Szinte elképzelhetetlen lenne kispolgárokkal ez a nem ízléstelen vasárnap, jegyzi meg Manet Reggeli a szabadban című képéről; művészekre és modelljeikre, előkelő bohémségre volt szükség a reneszánsz (Giorgione: Koncert a szabadban) visszhangjának megőrzéséhez.

Természetesen Hangya is valami nehezen definiálható társaságot ültet ki asztalához: cirkuszosokat, clochard-okat, agg hippiket, egyszóval, lumpenjeinek színes galériáját.

Súlyosan megülve semmis pozíciójukban, a semmi kiégett, elmaszatolódott helyszínén várakoznak, várnak valamit e végtelenné szélesedett váróteremben, várják rendületlenül a világ beteljesületlen vasárnapját. Pontosan érezzük, utolsó őrzői, helytartói ők valaminek.

És itt kötődik lényegileg – és nem technikai manipulációkban – fiatalkori szociális radikalizmusához: e komikus figurák rendíthetetlenül őrzik az egykori hangyai proletárok, lumpenproletárok álmait, utópiáját.

Hosszú asztal.

Jobb felén 7-8 vidám kedélyű cirkuszi figura, valamikor az előadás vagy a sátor végső lebontása után. A meszes profilú, tökhajkalapos, az ecsetérintésnyi vörös epolettet viselő és a kékcsíkos trikójú férfi vagy a rózsaszín nő állandó szereplői a Hangya-képeknek – úgy is mondhatnám, állandó hordozói a hangyai színeknek, pettyeknek.

Az asztal bal felén, magányosan elkülönülve-felmagasodva (pontosabban, vörös gömbfejű „szárnysegéddel”) egy méregzöld mezes, sötét jelenség. Tartása, a semmiben való ilyen kitartása, méltóságteljessége alapján akár az Utolsó vacsora Krisztusára is utalhatnánk. Krisztus sosem nevetett, mondom Baudelaire-ral.

Tulajdonképpen két összetolt asztalról, két társaságról van szó: a vidám, individualitásukból még valamit őrző figurák világos asztala és a méregzöld mezzel azonosult Krisztussá-Napóleonná magasodó kreatúra sötét asztala.

A méregzöld effektust a kép jobb sarkában egy lebontott-lekapart motívum (figura? figurák?) ellensúlyozza: afféle színes Miró-szobor a sötét, lázas egű térben (okkerköre a tv-újságon megjelent furcsa vázlat gyöngysorába illik).

Teljes értékű, fontos Hangya-mű, ám mégis egy visszavont kép ez is.


Együtt megyünk a bútorgyárba, melynek, ha jól tudom, nyugdíjazása előtt Kuti volt az igazgatója. Zavartan vezetgetnek bennünket, mintha csak nem lennének egészen biztosak abban, mit is akarunk, mit is keresünk mi tulajdonképpen. Kávét kapunk, s közben az egyik ajtó mögött felfedezzük a képet: a velencei Szent Márk-tér. A kávé után Hangya, akár egy órásmester, előszedi finom kis szerszámait, és kiszereli a kartont – amelyet, mint meghökkenve látjuk, egyszer egy takarítónő le akart törölni. Előbb majd 61elsírom magamat – törlőronggyal nyúlni művészetünk egyik központi alkotásához, lepkeszárnyszerű finomságához, canalettós hangyalényeihez! –, de aztán megnyugszom, sőt azt mondom: így tán még jobb; valamiféle védjeggyé nő szememben a rontás.

Kivisszük az udvarra, fényképezzük. A munkásnők ki-kilesnek a csarnokokból, hol a falnak támasztott képet, hol minket néznek, mintha nem értenének valamit, nem értenék az egészet. Tán be kellene iktatni az egyik gyűlés napirendjébe e velencei pasztell megtárgyalását? Mit is tudnék mondani egy ilyen gyűlésen, tűnődöm a kapu felé hátrálva.

3.

Akárha egy holt, holdbéli tájra érkeznénk, belépve a Zorka műtrágyagyár végtelen udvarába.

Rokonom dolgozik itt; rokonom tanított a gyár kerítése tövében levő régi kis iskolában is: a méreghegyek már a szó szoros értelmében befolytak az ablakon.

Kiégett fű, fa. A műtó látványa tán a leglesújtóbb; ha nem létezne, gondolhatnánk bár: milyen sokat jelentene itt egy olyan kis műtó! Ismét szótlanul nyomozunk a kép után. Hangya-képet keresünk a hold-kráterekben bukdácsolva. Irodáról irodára haladunk. Festmény? Nem, nem tud róla senki. Végül, mint már sejtettük is, ismét az igazgatónál bukkantunk rá. Kávézunk. Leakasztjuk, kivisszük.

Napernyős terasz. Világolni kezd.

„Epikurosz vendég minden asztalnál, ahol ünnepelnek, a meglétről gondolkodnak és beszélnek és felajzottan élik át a végességet” – írja e problematika tán legjobb szakértője, Eugen Fink. „A technikai gigász arteficiálja az egész Földet, és már más bolygók irányába nyúl. Mik lehetnek akkor még itt a kertek? Nem látványos, de rejtélyes erőkkel teljes szigetek, amelyek valami szépből érintik az embert. Ragyogjon hát fel bennünk ez a bizonyosság – itt és most – a kertben, amely egy langyos nyári éjszakán, mint zöld növényzet fog körül bennünket.” (Epikurosz kertje)

Tétován visszük vissza a képet. Az autóból a bezárt kis iskolát látom (emlékszem a gyerekekre): tán ide kellett volna áthoznunk a képet, tűnődöm, ide a fenn felejtett árva térképek, gyerekrajzok közé tán beillene.

„Mert hiszen itt minálunk a Gauguin-képek is éppen annyira problematikusak, mint a többiek, és ha tökéletes dekorációk is, nincs architektúra, ahová beillenének” – írja szép, ifjúkori Gauguin-esszéjében Lukács György.

A meztelen bohóc

Egyik fiatal festő barátomnál (Csikós Tibornál, akiről éppen most készítek egy hosszabb írást) néhány bohócforma babára-bábura lettem figyelmes.

Először, mivel néhány munkáján fel is tűnt a motívum, Kokoschkáról, az osztrák festő nagy bábu-modelljéről kezdtünk beszélgetni, meg arról is, hogy a Húshagyókedd alakjai 62mennyire bábszerűek, úgy is mondhatnánk, Cézanne ismert festményének alakjai a bábu-szerepet, a bábu-létet választották (kék és rózsaszín korszakában, hol a testet, hol az arcot fagyasztva, lényegében ezt a törekvést folytatja Picasso is). Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy Rilke (aki egyformán lelkesedett Cézanne-ért és Picassóért) külön írásban foglalkozik Lotte Pritzel viaszbábuival; de megemlíthettük volna Bruno Schulzot is, aki így ír egyik Maneken-történetében: „Hallottátok-e éjjelente a vásári bódékba zárt viaszbábok szörnyű üvöltését, e fából és porcelánból formált törzsek siralmas kórusát, kik ököllel verik börtönük falát?”

De később, barátom szavaiból kitűnt, nem éppen, vagy esetében: egyáltalán nem erről van szó.

Egy idős zentai szabóról kezdett mesélni, aki (feleségével) szenvedélyesen fabrikálja ezeket a finom és eredetinek mondható rongybabákat – kicsit persze eladásra is, ám lényegében inkább maguknak.

Barátommal találkozva sosem feledkeztem meg az öreg bohóc-szabó (mert hát, ugye, ha van szűrszabó meg női szabó, miért ne lehetne bohóc-szabó is) után érdeklődni; nála járva minden egyes alkalommal megtapogattam-megnyomkodtam rongy-lényeit, arra ösztönözve, mind komolyabban vegye, fesse őket, dolgozzon velük…

Először, sajnos, szinte már reflexből, arra gondoltam, kiállítást kellene szervezni nekik, de aztán elszégyellve magam, elálltam – nehéz ma elképzelni egy olyan tárlatot, amelyen valamelyest is megőrizhető, érzékelhető lenne e dolgok intimitása. És hát különben is, kár lenne kimozdítani világából e két embert – elég a tudat, hogy léteznek, létezik magányuk népes, vidám világa.

Később meg sokáig készültem hozzájuk, de a látogatástól is elálltam; az újságírói felszínesség-hazugság vagy az esszéírói híg lelkesedés egyaránt megszentségtelenítené ezt a gyerekes idillt. Csak úgy lenne jogom elmenni hozzájuk, ha még tudnék-mernék babázni, cirkuszt csinálni – itt, a mikrofon előtt is mellesleg.

És nem szerveztem kiállítást, és nem látogattam meg őket, még csak valamelyik fényképész barátomat sem mertem elküldeni.

„A régi kézmíves nem fog többé visszatérni” – szögezi le Bloch, a filozófus, ám valamicske rést még ő is hagy számunkra – olykor úgy érzem, éppen szabónk, bohóc-szabónk számára: „No de hozzá kell tennünk egy mondatot, hogy most, ahogyan azt mindig is tudták a gyerekek meg a parasztok, egy életszükségletekkel és gondokkal teli dilettáns, akinek az ügyessége még a legkisebb régi mesterek ügyességéhez sem mérhető, korunk különös légkörében olyan alkotásokat hozhat létre, amelyek bár nélkülözik a stílust és kidolgozatlanok, kifejezőek és élményt nyújtóak, noha semmi közös nincs bennünk az ügyes díszítésű objets d’art-ral és az úgynevezett művészi élvezetekkel.”

Utoljára összefutva barátommal, leültünk az egyik kávéházban, és se szó, se beszéd (pontosabban, sok szó és sok beszéd), hozzánk csapódott Kunczt Feri, Újvidék vidám bábosa, játékszerese. Kérdezem, hol vannak a babái, a játékkal teli szatyrai? Vége, mondta. Már csak zenével foglalkozom – be-bejárok a hangszerüzletekbe, és ott koncertezek. A tévén szeretnék fellépni, mondta, és a tévé telefonszámáért könyörgött. Már csak zenével foglalkozom, meg önkéntes ellenőr lettem – az égvilágon mindent kontrollálok, még a végrehajtó tanácsot is, mondta maximális komolysággal. Ahogy elment, természetesen azonnal az öreg zentai szabó felől kezdtem tudakolódzni ismét.

63

Mi van vele, milyen bohócokat varr az utóbbi időben?

Mezteleneket, mondta szűkszavúan barátom.

Meztelen bohócokat?

Igen.

Hm… Azt gondoltam, hogy Jovanovics György gipsz Gilles-e és a költő Nádasi Gábor fehér, meszes gödörből kimászó bohóca után már nincs tovább. Ezek szerint van, hiszen a gipsz és a mész még jelmez – még csak az az igazi, a szeplőtelen, az abszolút. Hogyhogy meztelen, kérdeztem a pincérekkel marakodó Kunczt Ferit követve tekintetemmel.

Azért meztelenek, mert a bácsi csak a babákat készítette, öltöztetni a néni öltöztette őket. És a néni már nem tud varrni, nem lát… Ám az öreg rendületlenül gyártja tovább a babákat, a meztelen bohócokat, mintha mi sem történt volna – mintha csak nem tudna meglenni puha rózsaszínük, rongy-húsuk nélkül…

A festészet korai meztelen Krisztus-képei, Ecce homói (Bosché pl.) jelentek meg előttem, és fölváltva ismételgettem:

ecce homo-ecce bajazzo-ecce homo-ecce bajazzo…

Félve kérdeztem, mi lesz velük, mi lesz a bohócokkal, ha majd már az agg szabó nem lát a tűbe fűzni?

Majd őt szurkálják nagy tűkkel, mondta.

Igen, majd őt szurkálják, és akkor (jutott eszembe Juhász Gyula Gulácsy Lajosról írt szép esszéje) biztossá lesz a keze, akár Napóleoné!

„Napóleonról sokat fantáziált – írja Juhász (aki szintén „a halál életéből az élet halálába” menekült) a tébolyult festőről –, és egy este, amikor a mellette levő ágyban az orvos injekciót adott egy reszketős öreg betegnek, Lajos fölült az ágyban, mint egy álmatlan gyerek, elnézte, mint szűnik meg az öreg karjának reszketése, és így szólt hangosan az orvoshoz:

– Most már olyan biztos a karja, mint Neki (Napóleonnak) a Dávid képén, mikor a koronát a fejére teszi!”

Majd akkor kezdenek igazán játszani, amikor már egyikük sem tud szabni-varrni, amikor már majd egyikük sem lát. Akkor kezd el játszani a tömérdek mezes- és meztelen baba a két öreggel…

Hangya az ünnepi Magyar Szóban

Hallottam, hogy majd a Magyar Szó május elsejei számát Hangya fogja illusztrálni – igaz, kissé elcsodálkoztam, hogy ilyesmire is kiterjed a szerkesztők figyelme, de hát annál jobban örültem, vártam a lapot. És mot itt van előttem a friss újság – és már írni is kezdtem róla!

Persze, a szituáció valamivel összetettebb, ugyanis a lap rajzanyaga meglehetősen heterogén (gyermekrajz, karikatúra stb.), elosztása nem arányos, és azt hiszem, nem is egészen méltányos; a szép alkalom tehát nem lett teljesen kihasználva, morfondíroztam, s már félre is akartam tolni az egészet, amikor kiesett elébem a Tv-újság: egy szép/nem szép nagy Hangya-vázlattal a borítóján!

64

Hangya András: Vázlat, 1980. (részlet) – olvasható. Hogy egy vázlat, méghozzá éppen ez a vázlat-részlet került az ünnepi számba, ez, véleményem szerint, egy figyelemre méltó gesztus. Végre nem csak a show-business és a tv kimosott csillagai pislognak felénk műszempilláikkal, hanem valami valódi, hogy úgy mondjam, megszenvedett illumináció sugárzásába kerülhettünk – ez a szép/nem szép vázlat rányomta bélyegét esős napjaimra…

Hangya művészetének minden csodája itt e semmis vázlat-darabon! Igen, semmisnek kell mondanom, mert határozottan semmit sem tudok állítani róla, illetve akármit is kísérelek meg feljegyezni papirosaimra, azonnal kitűnik, az ellenkezője is áll, igaz.

És éppen ez az értéke: a motívum finom beindulása, szerveződése, és ugyanolyan finom, érzéki-tapintatos leépítése, önmegsemmisítése, Thomas Mann-i (azaz leverkühni) visszavonása, majd ennek az oda-vissza folyamatnak a fixálása fehér foltokkal, szín-cövekekkel.

Senki (néző, teoretikus, üzletember stb.) sem húzhatja rá hazug konstrukcióját, építményét: szemünk ajtaján a lélek gazdagodhat csak…

Elöl profilból egy tökhajkalapos férfi (a tökhajkalap hangyai jel!) mészfehér bohócarccal. Igen: ez már annak a meszesgödörből kimászott „fehér bohócnak” az arca, akiről a múltkor, Luković kapcsán, említést tettem.

Érdemes lenne idézni a fiatal költő, Nádasi Gábor számomra immár annyira fontossá vált kitűnő költeményét, hiszen Hangya figurájának a megközelítése sem csupán esztétikai kérdésem:

„De persze azt is választhatjátok,
Hogy a falakon belül maradtok,
És esztétikai úton próbáljátok megközelíteni őt,
A bohócot, ahogy ott áll az éjszakában,
Csukott szemeiben a mésszel,
Kezében a fehér papírsárkány zsinórjával…”

Fekete kalap, fekete kabát, mondottam – de finom, rövid ujjú, dekoltált, rózsaszín női ruha is!

És a kép centruma, különösségének, értékének tulajdonképpeni hordozója: a citrom, az okker, a piros és a kék golyóbisokból álló nyakék a kalap, a mészarc és a fekete kabát közé ékelve!

Androgyn?

Az egyik müncheni sörözőben látott női csecsebecsékkel teli, erősen kifestett, marcona férfiú is beugrik egy pillanatra képernyőmre: egy műlábú férfiú ostromolta, nem eredménytelenül éppen…

En face pedig, még szintén az első síkban, egy kék ruhás nő lekapart Krisztus-feje.

Roppant különös, ahogy kommunikál, ahogy beckettien nem-kommunikál ez a valós-valótlan, realizált-realizálatlan két alak.

A háttérben különböző lekapart, átmeszelt, lilakékkel, hangyai mályvával átfutott, megjelölt kompozíciók tűnnek át, tűnnek el, akár egy régi, poétikus francia filmben, amelyben tömérdek tüllt lebbentgetnek a ravasz díszlettervezők… Egy város sejlik kis sötét járókelőivel, tán éppen a Vlah utca. De az sincs kizárva, hogy egy nagycirkusz bejárata előtt álldogállunk egész idő alatt.

65

Elöl még fontos olajfehér és sárga és sötétzöld effektusok, véletlen foltok, szín-cövekek – az egész szigorú funkciójában mégis.

Egy nagy, klasszikus festmény anyaga, színei szanaszét, és mégis abszolút centrírozva.

Ki kell harcolni, meg kell szenvedni a flamingószín női ruha ujjáért és hát ezért a nyakékért, amelyet a két fekete felület fokoz végtelen.

Ez az átrajzolás, hangyai átfestés más, mint Picasso játékos, boldog mediterrán metamorfózisai. Nem tudom, tragikumról beszéljek-e vagy csupán valami különös festői szemérmességről? Egyszer, emlékszem, egy sötét kompféleség után érdeklődtem nála. Ó, nincs már meg, mondotta: egy citromcsendélet került az egyik felére, a másik felét meg levágtam.

Igen, éppen a komp sötétsége – „benne alszik a sötétség” – kellett a zöldessárga gyümölcsnek, éppen a komp sötétsége… Itt talán meg is állhatnék, hiszen nekem tulajdonképpen nincs szándékomban túl közel tolakodni e vázlathoz, egyáltalán Hangya festményeihez – csak úgy messziről szeretem lesni, kerülgetni őket, egyforma lehetőséget hagyva a szépírónak és a széptan ismerőjének.

A kis hangyai levélműfaj kapcsán már szóltam volt Kavafisz levél-könyveiről, most e furcsa miniatűr műfajt a képzőművészet oldaláról is megvilágítanám Nolde nevének, műfajának bevezetésével.

Az öreg Nolde 38-tól 45-ig, miután Hitlerék megtiltották, hogy képzőművészettel foglalkozzon, hogy fessen, zeibili háza egyik félreeső zugában, nagy titokban, több mint 100 tenyérnyi akvarellt készített. Valami maradék japán papírt használt. Aztán amikor elfogyott a papiros, régi grafikáit kezdte feldarabolni: a négy, a nyolc részből négy-nyolc új képet festve, különböző módon használva fel, kamatoztatva a régi részleteket. „Megfestetlen festményeknek!” („Umgemalte Bilder”) nevezve őket.

Na már most, Hangya képei, élénk nyakékei is „titokban” készülnek – apikturális korunk ellenében afféle ellen-festészetként…

„Az emberek általában nagy örömet éreznek a színek láttán – írja Goethe, Proustot előrevetítve Színtanjában. – A szemnek éppúgy szüksége van rájuk, mint a fényre. Gondoljunk arra a felüdülésre, mikor borús napon a táj egy részletére rásüt a nap, és láthatóvá teszi a színeket.”

E borús, többszörösen is borús napjaimban nagy-nagy örömet – már-már állatian elementárisan – éreztem e nyakék színei láttán…

Egy levélkép

Hogyan is érzékeltessem helyzetem e kép előtt – e képben? Helyzetem (viszonyom) némileg más, mint általában azon képek esetében, amelyekről írni szoktam. Ugyanis leginkább olyan képekkel foglalkozom, amelyeket megoldottam, felnyitottam, lefordítottam magam számára, amelyeket már áthelyeztem kis történeteim sorába, és jól körülbástyáztam kulturális meg irodalmi adatokkal.

66

Több éve nézem, vizsgálgatom e képet – élek vele, ám lényegében még mindig nem nyílt meg előttem. Teljes egészében megmaradt pikturális szenzációnak, végig ellenállt eljárásomnak, manipulációimnak, mármint hogy anekdotává oldjam, jóllehet ugyanannyira anekdotikus, mint a többi fontos Hangya-kép.

Domonkossal, Mauritscsal és Németh Istvánnal gyakran jártunk el Nagy Ferenchez, hogy mint valami újfajta kártya-szekta tagjai, a furcsa táskákban tárolt több száz levélképet rakosgassuk, nézegessük. Mások is sokan jártak hasonló szeánszokra Nagy Ferenc Hangya-képtárába, de a mi szerepünk némileg különbözött, ugyanis mi bizonygattuk leghatározottabban (írásokban is persze), hogy ezek a levélképek Hangya életművének az igazi monumentumai. Nagy szerencsénk volt, hogy ezt aztán a képkeretező művész, Franzer István segítségével könnyen bizonyítani is tudtuk. Na már most, e több száz kis kép közül én ezt a lapot szerettem legjobban; végül sikerült elcserélnem is.

Három figura áll háttal nekünk, félprofilban, a tenger előtt. Három aggastyán? Kettő kissé balra húzódik. Ők a kép tulajdonképpeni szereplői – a szereplők, a színészek, a csepűrágók. A baloldali harmadik megdöbbenve nézi, vizsgálja őket. A harmadik önarckép jellegű, jóllehet az ő kalapja is hasonló, mint a rózsaszín maszkot viselő figuráé, és lényegében az ő arcán is maszkká nehezedik, sötétedik a gond, a félelem. De azt is mondhatnánk, a festő azért szakította két részre a figurákat, azért húzta szét a függönyt, hogy megmutassa nekünk a tengert.

A tenger és az ég kék akvarell, a vitorlák fehér háromszög-pettyeivel.

1975-ben Sáfrány ágya felett egy tenyérnyi olajképet fedeztem fel; semmi sem volt rajta, csak a tenger, de az abszolút. Akkori riportomban lelkesen írtam róla. Azóta is gyakran gondolok arra a kis képre, amely kikísérte őt az életből.

Pontosan az a tenger látható Hangya képén is.

Sokszor hangoztattam már, hogy a jugoszláviai magyar művészt én olyan lénynek tekintem, akinek köze van a tengerhez. E kis képek számomra művészeink tengerhez való intim viszonyának bizonyítékai.

A baloldali figura arcán rózsaszín gumimaszkként csattan a vigyor. Nem is vigyor ez, és nem is maszk. A vigyor arcra fagyott rettenete.

A középső figurán zöld frakk, Napóleon-kalap. Az ő arcát, félprofilját eltakarja a kalap árnyéka.

Hangya képein gyakran találkozunk a zöld kabátos harlekinnel. Rilke Ötödik elégiájában (amelyet Picasso Csepűrágók című festménye ihletett) is felbukkan egy zöld ruhás figura.

De a kép előtt gyakran szólal meg bennem József Attila Reménytelenülje is:

„Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér…”

Azt vizsgálja tán a kép sötét arcú öregje, hogyan viselkedik a két csepűrágó a tenger – az ismeretlen, a halál előtt. Saját énjének két kivetített dimenziója.

Máskor meg katonát látok a zöld frakkos figurában. Tehát a színész és a katona, akiknek valamiféleképpen mestersége a halál.

De, hangsúlyozom ismét, e kép különössége és fontossága számomra éppen abban van, hogy ellenáll az ilyenfajta értelmezéseknek, manipulációknak.

Legtöbbször csak egy zöld fa a kékségben.

67
Hangya Godot-ja

Hangya monumentális képei közül a „maradiságot és a babonát” megjelenítő gyakorolt rám legnagyobb hatást. Voltak évek, amikor gyakran eljártam a szabadkai biztosító épületének abba a gyűléstermébe, és olykor napokra bezárkóztam vele.

Elemi hatását csak a 60-as évek elején látott Beckett- és Ionesco-darabok élményéhez tudom hasonlítani.

Gajdos Tibor így írja le ezt a 60-ban, Zágrábban megfestett, és aztán Szabadkán kifeszített 4 méteres vásznat: „A legeredetibb és legdrámaibb hatású mégis az elmaradottságot, babonát és misztikus félelmet ábrázoló festmény, melynek teljes hosszában vonul a sötét vonalakkal felvázolt processzió jelképeket hordozó tömege. A laza vonalközöket csak néhány letompított szürkéslilás színfolt tölti ki, míg a vászon jelentős felületei meztelenül maradtak. E megoldásában lenyűgöző hatású festmény stílusa többet mond a mű novelllisztikus eleménél. Egy későbbi alkotó módszer kialakításának kiindulópontját képezi.”

Noha akkortájt sok feljegyzést készítettem, írás nem kerekedett belőle. Most valójában azokat a régi jegyzeteket szeretném rendezni kissé.

Igen, én egy az egyben abszurd dráma hőseként éltem meg a tragacson tolt figurát, a madzagon lábast húzó idős házaspárt és hát a semmibe lökött létrát, az egeket ostromlók csoportját.

Néhány színész segítségével ott a helyszínen kellene tovább mozgatni őket, színészek segítségével értelmezni, színészek segítségével írni meg képzőművészeti kritikánkat.

Van egy másik síkja is a nagy fríznek. A szekéren és gyalog érkező – ide vezetett, ide hajtott nép, amelynek lényegében fogalma sincs, miről is van szó, fogalma sincs, miért kell az égbe mászni, nem, hiszen neki direkt kapcsolata van az éggel, az égiekkel, ha nem lenne, nem érne be a gabona, nem jönne el a szüret…

És külön kell megemlíteni a kép főszereplőjét, a kép bal sarkába helyezett centrumát. Ez a markáns, eredeti figura az erősen vázlatos és fakóvá oltott kép aranyfedezete.

Különös, de éppen ez a hátatfordítás (amely Klee W. Benjamin által értelmezett Angelus Novusát is eszünkbe juttathatja) telíti, teszi mindennek ellenére mégis befejezetté a képet.

Egyik legszebb alakja ez Hangyának. Donatello prófétáit és hát Dosztojevszkij Miskinjét kell még vele kapcsolatban megemlítenünk. Vállán (vagy szomszédja vállán) nagy arapapagáj – a kép legszínesebb motívuma. Tehát, szögezhetjük le, a kép fakó mályvaszíne egyértelműen a festészet visszavonása is.

Nincs kizárva, éppen az a figura (együgyű falubolond? vidéki prédikátor? a néma forradalom megszállottja) vezette ide az agrárproletár tömeget. Ám már belátta, tévedett, elvétette a célt. Már hátat fordít, már magába néz megszállottan, jóllehet még mindig hirdetve az igét…

Másik különössége a képnek épp a vázlatossága. Az, hogy pontosan olyan, mint egy kis levélkép. Valami – épp a monumentalitás tán – eltűnt a nagy képből.

Hoffmann Edit Guardiről írt szavai tán segíthetnek nekünk e probléma megértésé68ben: „Tájképeiben alkalmazott nyughatatlan kis emberkéi – noha nagy erőlködéssel fordulnak szembe a széllel, lépcsőkön mászkálnak fel és le, százával hemzsegnek kíváncsian a tereken – a kép egészében már csak rokokó-ornamentumoknak hatnak. Néhány színfoltocskából vannak összerakva, minden alak egy vidám ötlet, egy szellemes aperçu… A grácia és könnyűség nem fér össze a monumentalitással, és ezenkívül a kicsinység varázsa még egészen kiaknázatlan volt.”

Egyesek úgy érzik, Hangya elmulasztotta a társadalmi tematikájú, monumentális festészet realizálását. Gyáván megfutamodott előle, jóllehet adottságai, a nagy mexikóiakhoz mérhető adottságai meg voltak hozzá.

Nemzedéktársa, Ács József, így ír 47-es Zágrábba költözéséről: „Nekünk ez emberileg és művészetileg nagy veszteségünk, mert kimaradt a társadalmi tematikájú nagy monumentális festészet az 50-es és 60-as években… Mexikóra, Orozco, Rivera stb. művészetére gondolunk, aminek ideje már elmúlt. Ezt a művészetet Hangyával, az ő vezetésével alakíthattuk volna ki. Meg lehetett volna valósítani, mert nagy munkásmozgalmi tekintélye is volt, és ma egyedülálló művész lett volna.”

E nagy vásznak – de pl. Boschán néhány figurája is – sejtet valamit abból a monumentális festészetből, amelyről Ács beszél. A bácskai agrárproletariátus mozgalmai és hát a bácskai, vajdasági munkásmozgalom specifikussága kétségtelenül megérdemelt volna egy ilyen festészetet. Ám ilyen igazán monumentális festészet máshol nem született: Kun, Lubarda, Hegedušić képeivel kellene együtt vizsgálnunk Hangya nagy vásznait. Azok is vázlatosak, a színek már azokon is kihűltek. Véleményem szerint arról van szó, hogy közben a rendelő elvesztette hitelét. Az Ács említette 60-as évek ugyanis már a diákmozgalmak évei.

Nem marad más hátra, mint újra visszaülni Hangya nagy vászna elé, és a legújabb tapasztalataink segítségével újraolvasni – újrajátszani jeleneteit. Igen, sajnos azt kell válaszolnom Ács József barátomnak, hogy nem egy monumentális történés szereplői voltunk, hanem egy abszurd (Godot-féle) dráma bohócai. Lényegében ezért levélkép a 4 méteres vászon.

Hangya halála

A műterem magas ablakait beragasztgatta pakpapírral. Akárha egy templomot sötétített volna el. Észbontóan alapos munkát végzett, még véletlenül sem lehetett rést találni. Az olcsó papír idővel megsárgult, drága pergamenként világított.

Persze, hogy nem a fény zavarta. Lelki sebével bújt el.

Van egy 62-es temperája, amelyen szépen megfigyelhető ez a különös elfüggönyözés: magányos alak ül a tábori ágy szélén, az elfüggönyözött, illetve beragasztott ablaksor előtt: érezni az ecset sietségét, hogy a képen is minél előbb elzárja a „belátást”. A figura még az önarckép jegyeit viseli, de a jellegzetes Hangya-vonások már itt is álarcokká csomósodnak, merevednek. Az arcon ugyanaz az elfüggönyözési folyamat játszódik le.

Olykor arra gondoltam, ha alacsonyabb a műterem, akkor rejtekhelye, apja alakja 69nem nő olyan óriásivá. Vagy épp azért vonult vissza a templomnyi műterembe, hogy végére járjon a dolognak; engedte, hogy végre visszatérjen, végképp hazajöjjön, örökre ott maradjon vele az apja.

Anyjával Ómoravicáról, ahol 1912-ben született, Szabadka külvárosába kerülnek, egy regényes házba: a házigazda szentképeket fest, a háziasszony kerítőnő.

Hangya apja vasutas volt (egy az egyben Kafka hatalmas apa-figurája, a nevezetes Levél Apámnak című írásból, amely, mint tudjuk, valóságos levél volt), csak ritkán járt haza, akkor is legtöbbször megverte valamiért.

Most ott a műteremben hazatérhetett. Minden bizonnyal azért ragasztgatta le az ablakokat, hogy ne lássák: hetvenévesen is kisgyerekként él az édesapjával, aki mellesleg nem érti, mire való a festészet, mire való a kép. És ő nem is mer képet befejezni, legfeljebb csak leveleibe rejt egy-egy kis színes semmiséget. Mit szólna apám, ha befejezném, mondta egyszer, és én képtelen voltam felfogni szavait.

Állandóan készenlétben élt. Mindent elpakolt, becsomagolt. Olcsó pakpapírba. Drága, sárga pergamenbe. Készenlétben arra, hogy elutazzon (Szabadkára, Londonba). Készenlétben a halálra.

Tábori ágyát minden reggel összecsukta, elrejtette. Nagyon ügyelt, nehogy valami elárulja, hogy ő alszik, táplálkozik (joghurton és korpán élt), nehogy apja azt találja hinni: önállóan próbál élni.

A műterem közepén levő kis tábori asztalon dolgozott. Kis, hordozható (könnyen evakuálható) alkimista műhely. Levelet írt. Levelet festett. Angolul tanult. Pszichológiát olvasott. Felesége pszichológusként dolgozott Londonban, és londoni baráti körük is elsősorban pszichológusokból állt. Ezért kísérte a pszichológia tudományát. Meg azért, hogy magát gyógyítsa. A gyógyítás talán nem a legmegfelelőbb kifejezés, ő normális foglalatosságnak tudta ezt már jóval feleségével való megismerkedése előtt is. (Tudhatta, aki nem lesz apává, apjával küzd egész életében.)

Állvány is volt a műteremben. Magam is több kitűnő olajképet láttam rajta, ha bejelentés nélkül törtem rá. Ám egyet sem fejezett be, egyet sem mert befejezni: átfestette, lekaparta, kettévágta.

Sokat üldögéltem abban a katedrálisokat idéző műteremben (ahol a magasabb lények jelenléte egyértelmű volt), de semmi érdemlegeset sem tudtam mondani, kérdezni. Egyszer reggeltől estig olvastam neki róla írt jegyzeteimet. (Életében csak egy Stupica-kép segítségével, áttételével mertem leírni műtermét, annak túltelített ürességét.) Most, hogy meghalt, most már tudom, mit kellett volna mondanom neki. Azt, hogy fesse meg apja alakját, fesse le az óriás vasutast. Úgy, ahogy Kafka lefestette, megírta apját. Vagy ahogy például Miljenko Stančić megfestette a vasutas apa figuráját. (Igaz, Stančić apja jóságában nőtt gólemmé, mint Dragojevićtől megtudjuk, legömbölyítette a bútorok sarkát, nehogy megüsse magát a fia.)

Műterme alatt volt egy kis szobája. Sosem használta. Ő fönn táborozott a műterem sivatagának közepén. Ideiglenesen. Egyszer ott aludtam. Régi, sötét ebédlőgarnitúra volt a bútora, külön nagy polccal a tányéroknak.

Megdöbbentett a szoba abszolút csupaszsága. Bár egy festmény lett volna a falon, egy tenyérnyi kép. De éppen ez volt elképzelhetetlen. Azt mondta, elcsomagolta az edényeket, el, mindent. Nehogy háziasszonyoskodni kerekedjen feleségének kedve, ha hazalátogat.

70

Többször nyilatkozott arról, hogyan találkozott még ott, Szabadka külvárosában Millet-vel. Már akkor elhatározta, ő is a szegények festője akar lenni. Az is lett, ugyanis Balázs G. Árpád, a nagy szociális festő is ott élt. Erről, ha a Zemlja csoport és Andrejević-Kun hatásáról beszélünk, sosem szabad megfeledkeznünk, hiszen figyeljük csak meg, mit írt Todor Manojlović Balázs G.-ről: „Az ipari munkások, vándormunkások, favágók alakját ő vitte be elsőként újabb festészetünkbe. Balázs úrnak e tárgya azóta karriert futott be, egy egész mozgalom, művészetünk egy törekvésének jelszavává lett.”

És Hangya a szegények festője is maradt. A szegények szegény festője.

Néhány éve Zágrábban dolgozó lányomnak ő, Hangya keresett albérletet, közel műterméhez. Emlékszem, lányom idős háziasszonya, aki látásból már évtizedek óta ismerte Hangyát: striček bogecnek nevezte.

Lányom mesélte, hogy ha átment hozzá a műterembe, mindig megdöbbentette a tömény magány. Egyszer azt mondta, két hete nem váltott szót senki emberfiával. És akkor már vagy tíz éve kutyája sem volt.

Hangya volt az egyetlen jugoszláv művész, aki az 50-es évek után már nem fogadott el sem monumentális, sem modernista rendelést attól a társadalomtól, amely, igaz, a sztálinizmus ellen lázadni tudott, de jövőjét kölcsönökre építette. Nem játszotta meg az amerikai nagybácsit, megmaradt striček bogecnek. Ő éppen akkor vonta vissza művészetét, akkor kezdett el böjtölni, amikor a jugoszlávok Triesztbe tódultak. Akkor kezdett el böjtölni előre, helyettünk is.

Az imádság egy formájaként ecsettel celebrálta semmis képeit kis tábori asztalán – sivatagba kihelyezett tábori oltárán. Többször hangsúlyoztam, nem program, nem ellenművészet volt a levélkép, az umgemaltes Bild. A kaparás, a kínlódás – a szenvedés valós volt.

Kortársai közül egyedül Sáfrány ítélte meg helyesen Hangya helyzetét, helyét: „Nem vélekedtem mindig így: éretlen fővel én is legyintettem nemegyszer, ha Hangya festészetéről esett szó, mondván, hogy Cézanne-ig még csak eljutott, de onnan már csak visszafelé megy. Híg vélemény volt bezzeg ez, mondvacsinált hasonlat, mert kikapcsoltam belőle Hangya művészetének tartalmát, nem láttam meg a sajátos hangulatot sem, mely minden Hangya-kép együtthatója, tehát semmit sem láttam meg abból, mely feljogosítja Hangyát arra, hogy a festészet vágánya mentén külön állomást jelentsen.”

A monumentális képek helyett sötét, semmis miniatúrákat fest. Susan Sontag írja Beckett képzőművészeti szövegei kapcsán: „Beckett felvázolta egy »elszegényített festészet« eszméjét, egy olyan festészetet, amely »hitelesen meddő«, semmifajta képre nem képes.”

Egy ilyen festészet szentélye lett az a műterem.

Igen, minél hatalmasabbá nőtt apja szelleme, Hangya annál inkább töpörödött. A leragasztott ablakok, a számtalan maszk között Hangya egy külön kísérletet hajtott végre:

azonosult a nevével.

Canetti szép Kafka-könyvében az író egy, a kínaiakéra emlékeztető képességéről értekezik, mármint a kicsinnyé, kicsiny lénnyé való zsugorodás képességéről. Ám ezt Canetti nem köti össze az apa gólemmé növésével.

Ahogy Hangya apja végre gólemmé nőhetett, úgy válhatott ő végre: hangyává.

71

Sötét levélképein a festékpöttyek e hangyányi lény jelzőlámpái, világítótornyai – e hangyányi lény színesen izzó napocskái.

Az utóbbi években mind többet utazott Londonba. Jobb a klíma, mondta. És ott kedves mestereinek képei. Ott is festegetett, de szinte zsebben. London egy-egy pillanatra egérútnak tűnt. Legalábbis nekünk úgy tűnt, nekünk, akik csak képzelt betegnek hittük.

Azt írtam fent, állandóan készenlétben állt arra, hogy elutazzon. Készenlétben a halálra. És elutazott Londonba. Ahol immár el is temették.

Lám, végül is sikerült apja szellemét bezárnia az elsötétített katedrálisba; sikerült megszöknie előlünk, hiszen Zágrábban még el-elértük, zaklattuk – festettük.

(1989)
Kis nekrológ a BBC részére

Londonban, 76 éves korában meghalt Hangya András: a jugoszláviai magyar festészet egyik kiemelkedő alakja.

A jugoszláviai magyar irodalomról talán még sejt ezt-azt a világ, ám a jugoszláviai magyar festészettel a mai napig sem tudott mit kezdeni a magyarországi műkritika (hihetetlen, de egyetlen érdemleges írás sem született ebből a témakörből; akár botránynak is nevezhetnénk ezt!), de sajnos a jugoszláv kritikusok, galeristák sem tudják igazán hová helyezni. Pedig hát ebben a festészetben, az 50-es és 60-as években, minden kalandon átesett, meg még azokon is, amelyeknek ismeretlenjébe a magyarországi festészet csak ezután fog elindulni.

Hangya 1912-ben született egy kis kun helységben: Ómoravicán. Anyjával korán Szabadka szegény külvárosába kerül, egy regényes házba, ahol a házigazda szentképeket fest, a háziasszony pedig kerítőnő.

Itt, ilyen környezetben találkozik Hangya Millet festészetével. Elhatározza: ő is a szegények festője lesz. Reggeltől estig Szabadka munkára várakozó agrárproletárjait, lumpeneit tanulmányozza.

Apja vasutas, ritkán jár haza, egész életében retteg – Kafka apjára emlékeztető – hatalmas alakjától. Nem csoda tehát, ha már korán a pszichológusok közelébe kerül. A zombori pszichológus, Dr. Tábori, Bécsben tart előadást egyik festményéről, ahol az ismert pszichológus, dr. Stekel, felfigyel az illumináló csodagyerekre, zseninek nevezi.

A szabadkai Rotary club tanulni küldi: Belgrádban kedvenc tanára Dobrović, a baranyai köztársaság volt elnöke (Fejtő Ferenc írt róla emlékezetes sorokat az Érzelmes utazásban). Felesége – pszichológus – az ellenállás tagja, Budapesten élnek illegalitásban; az ostromot az egyik alagúti kórházban vészelik át.

A háború után rajztanfolyamot vezet Szabadkán, ő indítja útra a legfontosabb vajdasági festőket. Később Zágrábban telepszik le. A jugoszláv festők első csapatával járja a világot: Lyonban, Bernben, Londonban, Dubrovnikban állítják ki képeit.

72

Ám 48 után nem vált át látványos absztrakcióra, megőrzi régi hangját, megmarad a szegények szegény festőjének. A kölcsönökre épülő új, konfekciós világ zavarja. Attól kezdve remeteként él, böjtöl óriási műtermében.

Kis levélképeket fest: sötét jeleneteket, amelyeken az egykori lumpenek, konkrét szociális feszültségekkel teljes világa a harlekinek metafizikus magányába emelkedik; várakoznak ezek a figurák is, ám már nem munkára, immár cél nélkül.

E kis sötét kaparásokon corot-i isteni színfoltocskák világítanak, mint a lét utolsó jelzőlámpái, világítótornyai.

Úgy küldözi ezeket a levélképeket barátainak, mint Kavafisz, a költő, küldözte külön lapokra nyomtatott verseit. De Nolde nyomán megfestetlen képeknek is nevezhetnénk e visszavont alkotásokat.

Felesége Londonban él; az év egy részét Hangya is rendszeresen Londonban töltötte. Mind gyakrabban érkeztek Bácskába a londoni levélképek.

1962-ben önálló kiállítást rendeznek levélképeiből a londoni Hampstead Art Cellar-ben.

Végül ez a Zágrábban már feledésbe menő, Pesten sosem is regisztrált, ám Újvidéken és Szabadkán reneszánszát élő – monográfiát kapó – festő Londonban hal meg. E kis nekrológot, londoni utam előtt írom – türelmetlenül várva, hogy londoni élete után nyomozzak, hogy meglássam, milyen színes morzét küldözött az évek folyamán innen, tőlünk, rólunk, Londonba…

(1989)

Hangya András: Levélkép

73
Ács József
ElőzetesElhangzott 1986. november 11-én az Újvidéki Rádió Szempont című műsorában

Ma este, nem sokkal műsorunk befejezése után, a Sportközpontban megnyílik Ács József fél évszázadot felölelő, retrospektív tárlata.

Tegnap este elsétáltam a központba, az újvidéki Beaubourg-ba, hátha pillantást vethetek az anyagra, netán a kiállítás katalógusát is megszerezhetem, és akkor nem kell „fejből” megírnom ezt a rövidke előzetest sem. A képek nagy része már a falon volt, de, sajnos, az ajtót zárva találtam. És így csak az első terem anyaga előtt álldogálhattam, épp csak egy-két kép erejéig lesve át a másik részbe, mind jobban rátapadva az üvegfalra.

Kultúránk jelentős eseményét kell bejelentenem hallgatóinknak, egyik legnagyobb ünnepét.

Én láttam, átéltem Ács 67-es, nagy tárlatát a Matica srpska termeiben. Ćulum, Ács ismert fizikatanár barátja nyitotta meg; csak kettejükre emlékszem a megnyitó forgatagából, a ráció, a tudomány két romantikusára. De akkor Ács korszerűsége némileg beolvadt, összemosódott a jugoszláv képzőművészek általános modernizmusával, konkrétan épp az informellel, noha az ő művészete más indíttatású volt. Más, ez mind nyilvánvalóbb. Túltelítődött a levegő hasonló, látszólag hasonló dolgokkal, nem volt időnk, de tán képességünk sem a különbségtételre. Most, a művészetek általános apályában, úgy érzem, sokkal nagyobb a jelentősége

az Ács József-i pályának

példának

permanens radikalizmusnak

pozitív antiművészetnek.

Az üvegfalon keresztül Ács az 50-es években készült zöld-lila képeit láttam. Ismert konyhái közül pl. azt a kitűnő macskásat. Teljes értékű, mindinkább felmerülő, felerősödő, a jugoszláv képzőművészetek 50-es évekbeli terméséből mindinkább kiemelkedő képek. Amelyeket eddig, tegyük hozzá, mindenki Konjovićhoz kötött. De helyezzük ezeket a képeket a ma reneszánszát élő Beckmann szúrós, zöld-barna képei mellé, és máris új megvilágításban, összefüggésben lép elénk, másban, mint a francia indíttatású Konjović.

74

Ácsnál sokkal több dolog játszódott le az ötvenes években, mint gondolnánk. Ha komolyan szándékoznánk vizsgálni ezt a korszakát, legalább négy részre kellene tagolnunk. Hihetetlennek tűnik, de szinte már minden megtörtént egészen az absztrakcióig, a Nagy egekig.

Eppen szemben velem lógtak éretten kibomló térelemzései. Balról meg ott a Nagy egek hidegkék vásznai, melyek nemcsak fiatalságunk, 1948 utáni kultúránk, hanem egész Jugoszlávia maximális röpterét is jelezték, tervezték, melyeken az a bizonyos elérhetetlen szépen, hidegen leképeztetett, megvizsgáltatott.

Ácsot én mindig Milunović-tanítványként látom, aki mesterétől tanulta a szerkesztést, ám aki mestere finom, szabályos szerkezeteit rombolja egyben, aki mestere kalitkáiból-ketreceiből-csapdáiból lép, tör ki könyörtelen céltudatossággal, akár egy Ipousteguy-szobor. Nagy hibát követnénk el, ha továbbra is turbékoló galambot vagy kis, citromszín énekesmadarat keresnénk azokban a kalitkákban…

De ez a rombolás, ez a radikalizmus nem az esztétikum, nem a vitalizmus jegyében történik. Ács egyetlen ecsetvonást sem húzott az esztétikum, pontosabban, a szép jegyében. De az antiesztétikum jegyében sem. Ács ebben más. A legújabb áramlatok, divatok ismeretében mindig konkrét programja volt hic et nunc.

Türelmetlenül várom Ács tárlatát. Most ugyanis elválik: különböző fázisaiban azonos vagy magasabb szinten mozgott-e, mint az elmúlt évtizedek újítói, divatos művészei, és valóban rendelkezik-e még ezen felül is valami plusszal, mint sejteni véltük, amikor Ács művészetét pozitív antiművészetként határoztuk meg. S most nemcsak egy ember fél évszázados munkássága mérettetik meg, hanem minden mást és újat akarásunk is. És mindenekelőtt mi, műbírálók: felnőttünk-e ehhez az életműhöz, tudunk-e valami lényegeset, egész itteni létünket érintő tanulságot levonni belőle, és hát tudunk-e új impulzusokat adni a pálya elkövetkező szakaszához.

(1987)
Jegelt rózsacsokor

Ács József kis tusrajza fekszik előttem. Egy a sok közül, melyet Németh István vasárnapi írásaihoz készített a Magyar Szóban.

Zenész. Azért választottam éppen ezt, mert szeretem Ács zenészfigurákat ábrázoló rajzait. Azt, ahogyan a nyers, tüskés rajz ellenpontozza magát a zenét, ahogy kontráz. Ez esetben azért: ahogyan fogja a hegedű nyakát és a vonót. Nem puhán rátapadva, nem simulékonyan, hanem markolva, ahogyan nehezebb dolgoknak szokott nekiveselkedni az ember. Egy hegedűt nyaggató földműves. Egy parasztzenész. Igen, Ács rajzain egyértelműen parasztzene szól – Bartók értelmében.

Bartók nagy gesztusa a különbségtevés, a népies műzene és a parasztzene, a magyaros és a cigányos cifrázás szétválasztása. A különbség akkora, mint mondjuk egy Beardsley-rajz és egy szűrmotívum között.

75

Én a cigányprímásokat az improvizáció zsenijeinek tudom, és ugyanúgy becsülöm őket, mint a néger zenészeket. Attól sem riadnék vissza, ha valaki Ady mulatozásaiból zeneesztétikai következtetéseket vonna le. De eddig még nem találkoztam alaposabb tanulmánnyal, amely Ady és a cigányzene viszonyát taglalta volna.

Tehát a cigányzenészeket megrajzolni, rajzban az ő zenélésükkel azonosulni szintén izgalmas képzőművészeti kaland lehetne.

Csáth írja Vén cigányok című fontos kisesszéjében: „Mindannyian ismerünk efféle vén brácsásokat vagy klarinétosokat, akiknek éjszakás, borosan fénylő, dülledt szemeiben benne ragyog a dalnak mániás őrülete. Valami szent és beteg erő ez… A cigány művészek mindenkor kis delíriumban élnek…”

De mint hangsúlyoztam, Ács József nem a cigányzenészeket rajzolja. Ő parasztzenészeket rajzol.

Bartók alaptanulmányában az egyszerű, ősszékely dallam ázsiai „rettenetességéről” beszél. A rettenetességet ő teszi idézőjelbe, azt akarja ugyanis mondani, hogy a magyar kritikusok dúrokhoz és mollokhoz szokott fülének rettenetes az ősszékely dallam. De számomra valamiképpen mégis éppen ez a legpontosabb különbségtevés: a selymes, fülbemászó zenével szemben: a rettenetesség.

Ács durva zenésze kis rajzunkon tehát ezt a fokozott rettenetességet – rettenetet játssza. Azért kell jobban szorítania a hangszer nyakát, markolnia a vonót. És nemcsak expresszív (Konjovićtyal és Beckmannal rokon) képeiről hallani ezt a zenét, hanem fésült felületű informeljeiről és hupikék, nagy egeiről is ez az erő süvít, ez a pentaton rezgés rángat.

Érdekes még megemlíteni e tenyérnyi tusrajz kapcsán azt is, hogy Ács borivó ember (A bor ontologikus ital, mondogatta), nem szereti különösebben a kávéházakat, kocsmákat. Bort inni inkább a termelőknél szeret. Sokat üldögéltem vele magam is a péterváradi udvarokban, kis konyhákban, legtöbbször nem is pohárból, hanem bögréből iszogatva. Ha kocsmai jelenetet rajzolt, festett (éppen úgy, mint Konjović, akivel együtt járja a zentai és topolyai külvárosi csehókat, Hanyattlökiket), képeiről nem fülbemászó zene szól. A mulatozás nem dzsentroid. Nyersebb, durvább, már-már mitikusabb jelenetek tanúi, részesei vagyunk. Erősebb rezgés áramkörébe kerülünk. Azt a rettenetet látjuk/halljuk, amelyről Bartók beszélt az ősszékely dallam kapcsán. Azt a ritmikus megszállottságot, ritmikai energiát tapasztaljuk, amelyről Szabolcsi Bence értekezik a Bartók-muzsika kapcsán: „Ennek a muzsikának ma már közhellyé vált »ritmikus megszállottsága« bizonyára a legnagyobb ritmikai energiát képviseli, mely a zene történetében Beethoven óta megjelent, s bizonyára nem véletlen, hogy a zenészek ezt a legősibb közösségi elemét épp kelet-európai zeneszerző juttatta jogaihoz a XX. század zenéjében.”

1990. március 20-án

Két hete írtam ezt a kis jegyzetet Ácsról, tán pontosabb lenne, ha azt mondanám: Ácsnak. Mert ez a kis jegyzet Ács képzőművészeti pentatóniájáról még jelen időben íródott. Noha írás közben állandóan ügyelnem kellett, a mondatok ne ugorjanak át múlt időbe, valamiért minduntalan át akartak ugrani, múlt időben akartak íródni. Igen: 76Ácsnak íródott… Gondoltam, majd valaki megemlíti neki, foglalkoztam vele, jellegzetes impresszionista rádiós-jegyzetem neki szenteltem, netán maga is elkap belőle valamit, hiszen mintha láttam volna éjjeliszekrényén egy kis rádiókészüléket.

Előző nap látogattuk meg ugyanis feleségemmel, Németh Pistával és Csorba Istvánnal a kamenicai kórházban. És megdöbbentett a látvány, az, ahogyan ez a bikanyakú ember elveszett az ágyban. Ott volt valahol a paplan alatt, ki-kilesett, nézett bennünket, beszélgetett velünk, a jellegzetes ácsi humor is előbukkant még, sőt arról is szó volt, Pista küldje fel a vasárnapi Magyar Szó-s írásait (amelyeket két évtizeden át illusztrált, új, nagy fejezetet helyezve B. Szabó, Hangya és Sáfrány szövegrajz-opusai mellé), de annyi ereje már nem volt, hogy a fejét a párnára emelje. Tán azt kellett volna, megigazítani párnáját, felsegíteni, feltenni rá a fejét, no de hát mi éppen ezt nem akartuk elhinni, hogy már annyi ereje sincs. Valójában tekintetének megváltozása, az az egérkepillantás, egérketekintet döbbentett meg, hiszen annyi erőt, bizakodást, derűt, igen, optimizmust tízen, százan sem tudtunk volna összehordani, mint amennyi belőle sugárzott az elmúlt fél évszázadban szüntelen. Hite, ereje egyszerűen elementáris volt, úgy tekintettem rá, mint egy tartományunk, kisebbségi létünk alá szerelt félelmetes turbinára, amely szinte sértetlenül tudta transzformálni a balos mozgalmak és bolsevik rendszerek katasztrofális eltájolódásait, torzulásait, végtelen fiaskóit is.

A ráció embere volt, a tudományosság megszállottja, legjobb barátai között számtalan vidéki fizikatanár, az egzakt tudományok számtalan tudósa volt található. Emlékszem, egy éjszaka Péterváradról baktattunk vele hazafelé, és ráfutottunk Kovács Sztrikó Zoltánra, a Híd egykori elkötelezett rajzolójára, a Habostorta és a Fizi Karcsi szerzőjére, főiskolánk fizikaprofesszorára, vidékünk színes, regényhősöket megszégyenítő figurájára. Én már fáradt voltam, ám ők azonnal komoly és végtelen eszmecserébe kezdtek. Végül már leültem a járda szélére, később ők is mellém ültek, s tán a hajnal is ott ér bennünket, ahogy a közben már le is mosott aszfaltra képleteket írtak, ábrákat rajzoltak, ha hirtelen ki nem csapódik felettünk egy ablak, és eget rázó sikoly kíséretében nem dobnak le közénk egy súlyos kristályvázát: tele rózsával. Csak ez a különös bomba (mondanom sem kell, az atombombát is megtárgyalták volt): az esztétikum, a metafora furcsa üzenete tudta megszakítani a végtelen, tudományos eszmecserét.

És az a kristályszilánkkal, kristálymorzsával „jegelt” rózsacsokor végig ott maradt közöttünk. Én mentő metaforát láttam benne, az esztétikum üzenetét, ő a szép virág, a csendélet mint olyan destrukcióját minden bizonnyal.

Számomra a festészet a tarka bizonytalanságok birodalma, a látszat Olimposza volt, ahogyan Nietzsche használja ezeket a kifejezéseket. A Vidám tudomány bevezetőjében írja: „Jobban kellene megbecsülni a szemérmet, amellyel a természet talányok és tarka bizonytalanságok mögé rejtőzött… Óh, ezek a görögök! Ők értettek az élet művészetéhez; ehhez pedig az kell, hogy bátran megálljunk a felületnél, a redőnél, a bőrnél, imádjuk a látszatot, higgyünk a formákban, szavakban, a látszat egész Olympusában! Ezek a görögök felületesek voltak – mélységből!” A tudomány, a műkritika tudománya sem volt a számára vidám, és még véletlenül sem tartozott azon szépírók közé, akik, mint én, hisznek a szavakban, a műkritikát is csak a szavak tarka bizonytalanságának tekintik. Írásaimat, szemben az ő objektivitásra törő kritikáival, mindig is impresszionistának tudtam – akartam, és többször idéztem neki, azt hiszem ott, a kristálytör77meléken heverő rózsacsokor felett is, Fülep Lajos Lukáccsal pörlő szavait: „az impresszionizmus nem hangulat, nagyon is exakt, tárgyilagos – nem rendetlenség, ellenkezőleg, nagyon is módszeres, tudományos –, csak a valóságnak másik rétege, de nem kevésbé fontos, mint bármelyik. Cézanne nem vetette el, csak többi rétegét is akarta”.

A ráció embere volt, mondottam, ám most hozzá kell tennem, ez a ráció valami gyermeki naivitásból táplálkozott, gyermeki naivitásból, amely a nagy művészek, költők legfőbb ismérve.

Az döbbentett meg, az volt az elviselhetetlen számomra ott fönn Kamenicán, hogy az az elementáris erő hirtelen elfogyott, eltűnt, hogy az említett turbina helyén egy kedves és szánalmas egérkét pillantottam meg. Egyértelmű volt, hogy ez már a távozás. Ezért akartam kis jegyzetemmel búcsúzni ettől a távozó embertől. Búcsúzni férfiasan még időben, és nem siratni. Sejtettem, mire legközelebb jövök, már hiába emelgetem a paplant, nem fogom találni.

Hazafelé menet betértünk Németh Pistához. Falai tele Ács-képekkel. Nem a képeket néztük, ám sosem láttam tisztábban az Ács-képeket. A sáfrányi érzékiségű 51-es Vasaló nőtől, a színes tusokkal készült 54-es Zentai utcarészlettől (akkor kezdtem gimnáziumi éveimet épp – akárha én is ott álldogálnék a rajzon), az 56-os Konyháig. Antologikus kép a Konyha. Akárcsak párja, a Macska. A rossz, mérgező festékekkel, haragos zöldekkel, ultraviolákkal és hupikékekkel pingált falon hirtelen kinyílott számomra a törülközőtartó, és afféle Veronika-kendőként felmutatódott – minden bizonnyal a Fruška gora-i szanatóriumban szenvedő festőnek mutatódott fel – a törlőruha, a törlőrongy. Ferenczy Béni általam már többször idézett szavaira gondoltam, amelyeket Van Eyck törülközőjéről írt naplójába: „Csak egy magasabb világban lehet ilyen tiszta egy törülköző (transzcendens realizmus) – ehhez képest a Cézanne csendéletein szereplő kendők szennyesek.” És ahogyan az a szárazan felvitt törlőruha, törlőrongy világítani kezdett a piszkoszöld kiskonyha falán, úgy kezdett izzani a rakott tűzhely padkáján a rézmozsár is: megkondult szinte, akár egy felmerülő, misztikus harang. De folytathatnám Németh Ács-képeinek a felsorolását tovább a Konyhától a hideg pascali egekig, a színtelen masszába rejtett bíborszigetekig…

Tőle, Németh Istvántól kaptam akkor azt a kis illusztrációt, azt a parasztzenészt, amelyről búcsúzó jegyzetemet írtam.

Hazatérve rövid magyarországi utamról (ahol Benessel sokat anekdotáztunk róla), mint ahogy sejtettem is, már nem találtam fenn a hegyen: éppen meghalt.

És a halálhír afféle detonátorként aktivizálta az életmű egészét, a korai Milunović-hatást mutató nyugodt felületektől, a papundekli-figurákig. Az a tömérdek visszavont, eltűnt pozitív energia, amelynek addig az a kis termetű, bikanyakú ember volt a hordozója, egyszerre robbant be a műbe. Igen, az egészen kell inszisztálnunk most, hiszen eddig csak egy-egy korszakot volt erőnk és tudásunk átfogni. Az egészen és azokon a bizonyos pozitív energiákon. Sáfrány festészete is pozitív festészet, ám nála az érzékek a pozitívum hordozói, az érzékek mondanak igent a világra, míg Ácsnál a rációval lehűtött anyag, az átvilágított szerkezet a bizalom, a hit forrása.

Most lett csak egyértelművé: ez az ember végiggondolta, sorra elemezte létünk összes problémáját, elkészítette világunk vizuális enciklopédiáját. Fundamentuma és egyben legmagasabb szintje is ez művészeti és szellemi életünknek. Más próbálkozások 78még sokáig fognak naivnak és korszerűtlennek tűnni mellette. Ács már a 60-as években foglalkozott a technika és a gyorsaság kérdésével, egész opust szentelt neki. Ahogy egész opust szentelt például a mezőgazdaság kérdésének is. Az ácsi meggyökerezettséghez viszonyítva még a legnagyobb nyugati kísérletezők is csupán pillanatokig érvényes, egydimenziós tüneteknek, jelenségeknek tűnnek, légüres térben pepecselő alkimistáknak.

Ezúttal maradjon el a magamfajta impresszionista kritikus számára olyannyira fontos utolsó mondat.

(1990)

Ács József: Halász (rajz, 1952)

79
Milivoj Nikolajevićről, három alkalommal
1.

Szinte észrevétlenül alapozódott meg az elmúlt években egy kis képtár a sziváci Szenteleky-emlékszobában: Balázs G., Konjović, Ács, Sáfrány, Benes, Wanyek, Pechán Béla, Kerac, Homonai, Torok és Maurits festményei, grafikái sorakoznak még ügyetlen rendben, még jócskán nyirkos levegőben a tüdővészes író-orvos – akinek vidékünk írói közül minden bizonnyal legtöbb érzéke volt a képzőművészethez – halotti maszkja, csöpp fehér íróasztala, fényüket vesztett nikkel műszerei felett. Az idén Milivoj Nikolajević állította ki pasztelljeit, akvarelljeit, az idén az ő munkáival fog gazdagodni az alap.

A Szenteleky-napok szerencsés-szerencsétlen időbeosztásának köszönhetően szinte egy egész napot tölthettem a képei között.

Nikolajević életművének maximumát a rajzok és a grafikai lapok képezik, és semmi esetre sem a festmények, ám az opus e nyitott, hihetetlen türelemmel, következetességgel, elmélyültséggel épülő fele a tanulságosabb. Úgy is mondhatnánk, a rajz, az ág-motívum a 60-as évek elejének telitalálata, ezek a munkák viszont egy korszerű absztrakt művész műhelyét mutatják, azt, hogyan nő nagy, hamvas jellé, hogyan zsúfolódik plaszticitásokkal teljes térré a kecses kalligrafikus érintés.

A természet dolgozik így a lepkék és a madarak szárnyain – olykor túl finomnak tűnhet az egész, ám aztán hirtelen rádöbbenünk, hogy itt valami másról van szó: a röpülésről, a röpülés rajzáról, a nagy röptávról. E törékeny, súlytalan lény, úgy tűnik nekem most, messzebbre jutott, mint sok nagy reményű, súlyos röppentyűje festészetünknek.

Igen, egy absztrakt festészet, amelynek még mindig időre van szüksége a beéréshez: az absztrakt festészet első hullámaival indult, s ki tudja, tán éppen akkor fog majd kiteljesedni, amikor a divat szeszélyei folytán ismét valamiféle absztrakció fog előtérbe kerülni.

Számomra mindig fontos volt Nikolajević képzőművészeti „haikuja”: Konjović ellenpártját láttam benne. A durva gesztus hangossága, nagydobja és a minimális érintés csöndje.

Milivoj Nikolajević 1938-ban végezte a belgrádi akadémiát Beta Vukanovićnál, Radovićnál. Ma az újvidéki Szerb Matica elnöke.

80

Az 50-es évek rajzain is már csak morzejeleket ír tusba mártott ecsetével. Jól megjegyeztem a Tisza Ádorjánnál és a Zentai strand című 52-es, illetve 53-as képeit. A következő évtizedben még közelebb hajol a papiroshoz, majdhogynem lefekszik a vizek partjaira – s Écskán megszületik az Ág a vízben sorozat első darabja.

Mint lenni szokott, a lényeges dolog új eszközt, technikát is jelent egyben. Ez esetben: a lúdtollat.

Mi is történt voltaképpen?

E felettébb finom lélek kezdetben a hajszálvékony Matisse-vonal szerelmese, majd tusba mártott ecsettel dolgozik. Akárha az abszolút vonal és az abszolút pont preparálódna.

Aztán a szocrealizmus nehézségeiből felbukkanva váratlanul a kettő boldog kombinációja szólal meg kis Webern-kompozíciókban. Egy lentről vagy fentről induló átló (a part) és az átló mellett az ág tükröződő hídja, a hídlábak körüli szabálytalanul örvénylő pontokkal, foltokkal, hibákkal.

Nagyon lényeges ez a tiszta minimum. Lényeges volt a 60-as évek elején is, de most tán még mintha fontosabbnak tűnne. Az átló mellett feszülő kis ív erősebbnek, teherbíróbb jelnek bizonyult, mint a 60-as évek sok más mímelt grafikai alapegysége.

„Én csak a részlet (a detaille) filozófiáján tudok dolgozni” – mondhatná Nikolajević is Bachelard-ral, – ugyanis „a részlet az, ami előidézi a kép kozmikus feszültségét”.

(1982)
2.

Mindössze néhány hónapja, sziváci kamara-tárlata alkalmával foglalkoztunk utoljára Nikolajević munkásságával. Most a Szerb Matica termeiben bemutatott nagy anyag (1931 és 1982 között keletkezett 154 kép) és a terjedelmes katalógus Solarov alapos szövegével kitűnő alkalom arra, hogy bebarangoljuk régi keleti mesterek tartományait idéző világát-világunkat, hogy kissé részletesebben is áttanulmányozzuk a mind meglepőbb igényekkel kiteljesedő opust.

Mai írásunkban, első nekifutásra (a futás, a sietség Nikolajević esetében persze egyáltalán nem adekvát, itt inkább hallgatózásra, meditációra, áhítatra lenne szükség), csak néhány megfigyelésünket jegyeznénk fel, noha éppen Nikolajevićtől tanulhattuk meg: az apró, a mellékes valójában sosem is semmis, ellenkezőleg, éppen az képes leginkább kapcsolatba kerülni a kozmosszal – a mindenség is pórusain át lélegzik, verejtékezik, mint az ember.

Már az első munkán, az Öregasszony című, 34-es (tehát még a Művészeti Iskolából való) naturalista rajzon is ott véltem a teljes Nikolajevićet. A homlok megmunkálására, a finom vízszintesek horizontját metsző éles ráncokra, az átfutó árnyak irreális sejléseire, elborulásaira gondolok. De persze az is lehet, hogy most visszapillantva, már mindenben azt a bizonyos nikolajevići kézjegyet, lelkületet véljük felfedezni.

Az 55-ös Régi mitrovicai ajtót és különösen az 56-os Tisza-partról című pasztellt például egyértelműen ilyen nikolajevići előlegezéseknek látom. A Tisza-partról akár egy 81kihelyezett, hamvas tükör, amely csak egy-két kék, látszólag hanyag vízszíntest regisztrál a folyóból, teljes egészében preparálva már a nikolajevići minimumot, amelynek e tárlat a bizonyítéka, egyértelműen a maximummal tudja behelyettesíteni magát.

Ifjú korában Matisse lelkes tanítványa. Néhány kitűnő, Matisse-modorban készült akt mutatja ezt. De ez alkalommal magára a Matisse-féle finom, éles vonalra irányítanám a figyelmet, amely mint valami gerinchúr feszül Nikolajević grafikáiban. Az ágacskában (az életmű csúcsa ez a ciklus különben – művészetünk európai pillanata) például, akárha a matisse-i hosszú női idomok legintimebb dombjai, hajlatai különültek volna el a víz csillanó tükrén. A festészetben viszont, érdekesmód, nem Matisse az ideál, Bonnard és Radović érzékisége hat rá, azt párolja halvány zöld-piros, leheletfinom pointillista rezgéssé. Halványsága majd grafikáinak iszapszínében fog később visszatérni.

Ez a hiperszenzibilis lélek a 60-as évek elején, látszólag Matisse-től és Bonnard-tól is függetlenül, a lírai absztrakció keleties, légies változatában talál korszerű énjére, kerül szinkrónba a művészeti törekvésekkel. Világát a vízpart horizontálisa és a fennakadt ágacska átlója, „hajszálhídja” határozza meg. A függőleges kezdetben tán mindössze egy pont, törmelék, pöszmet árnyéka csupán a víz mély prizmájában. Ám ennyi is elég ahhoz, hogy felhasadjon, felrepedjen a mindenség nyugalmas horizontja, zavaros hangokkal telítődjön a parton alvó Pán örökösnek vélt csöndje.

Matisse írja valahol: „Gyors rajzaimban soha nem vázolok fel egy hajlatot – egy ágat a tájban –, hogy ne látnám világosan kapcsolatát a függőlegeshez.” Nikolajević függőlegese jellé különül, erősödik. Jó néhány maradandó absztrakt pasztell jelzi ezt a korszakot.

Később ez a repedés tágulni kezd, és hirtelen robbanást idéz elő, felfakad, kifordul, kitüremlik belső tere. Dramatikus, sokszor egészen sötét dolgok születnek. Az amorf részecskék sokáig lebegnek még így, hasonlatosan, mint Antonioni Zabriski Point-jének hatalmas képzeletbeli explóziója után a fogyasztói társadalom hulladéka, cafatjai, vagy az Odüsszea 2000-ben indítóképeinek csontjai, csonttörmeléke.

Fogalmunk sincs, milyen irányba is indul majd meg a rendeződési folyamat.

Eppen úgy, mint az ágacska fennakadásának pillanatában, most is egyfajta csodának vagyunk a tanúi: magának az élet keletkezésének tán.

Elsősorban az Ellipszoid mag és a Világos mag kísérete című, 81-ben készült pasztellekre gondolok. Teljesen új momentumról van szó. A drámai feszültség felenged, megszűnik, a zavaros, sötét gomolygás letisztul, és valami angyali rózsaszín, fehér ömlik el a képeken.

Az osztriga frissen felnyitott tányérkáira szoktunk így rácsodálkozni. Evoé! – kiáltanánk, ha nem éreznénk: e rózsaszínnel (egyfajta „bioromantikával”) is történni kell valaminek – tovább kell tisztulnia, tovább a tiszta fehér felé, vagy pedig el kell szennyeződnie ismét, hiszen ez sem lehet állapottá.

(1983)
82
3.

Az AVNOJ-díj odaítélése pillanatában most három mozzanat merül fel emlékezetemben, mutatkozik ismételten tavalyi nagy (munkásságának 50. évfordulóját összefoglaló, és 70. születésnapján nyílt) tárlatáról. Penzumomat írva nem szándékozom katalógusok, kézikönyvek, jegyzetek után nyúlni, magam is kíváncsi vagyok, mi az, amit emlékezetem a vele való többszöri foglalkozás után is őriz még, melyek is azok a látszólagos jelentéktelen mozzanatai a nagy tárlatnak, amelyeket letisztulva most felszínre hoz, megismétel. És ez az eljárás, azt hiszem, lényegében nem idegen Nikolajević módszerétől, ugyanis ő is a weberni művészek közé tartozik, akikre „A legkisebb motívumegységekre való felbontás” a jellemző.

Most valahogy én is úgy szeretnék viszonyulni hozzá, mint ahogyan ő viszonyult gyengéd lúdtollal, acélszikével alapmotívumához, a vízben fennakadt semmis ágacskához.

Tanárai, nemzedéktársai között látni egy sárguló fényképen. Jurica Ribar és Šuput; Vasić és Aleksa Čelebonović; Ljubica Sokić és Nikolajević.

Sokat foglalkoztam ezzel a nemzedékkel is. Először is azért, mert kíváncsi voltam, mi következik, mi következhet a nagy nemzedék, a nagy expresszionisták (Belić, Lubarda, Čelebonović, Konjović) után.

A gesztus mintha eltűnt volna, pedig valójában csak letisztult, csak a pasztás gesztus lett precízebb, már-már pontos.

Másrészt azért, mert e nemezedék különösmód ketté-, illetve hárommá hasadt. Egy részük (Ribar, Šuput) meghalt, másik részük műkritikával kezdett el foglalkozni (Vasić, Aleksa Čelebonović), s a harmadik, sajnos csak a harmadik résznek adatott meg, hogy felénk szokatlan szerénységgel, csöndben, de annál nagyobb odaadással, elszántsággal, kitartással hozzáfogjon a nemzedék álmának, finom, intim esztéticizmusának művekben történő megvalósításához. És tán ez, a leglényegesebb: egy nemzedék álma.

Gesztusról beszéltem? Hát igen, mert számomra gesztuserejű az például, ahogyan Ljubica Sokić az álom és az árny határvonalát meghúzza.

És itt kell áttérnem a tárlat harmadik, illetve negyedik mozzanatára.

Az 1933-as Önarckép.

Erős, csontos és mégis törékeny, melankolikus arc. Aszkétikusság – a rejtett, a leheletnyi dimenziók csak hosszú távon közelíthetők meg, az akadályokat, ahogy Rilke mondaná, a tényeket sokszor meg kell enni, ha nem akarjuk, hogy azok egyenek meg bennünket, legalábbis nivellálni kell, meg kell szenvedni őket, hogy áttetszőkké legyenek. És valóban, nehéz eldönteni, egy szerzetes vagy egy hosszútávfutó arcképéről beszélünk-e. A tárlat vitrinében finom kőlap. Az iszapszín festékkel lekent kőlapon egy szike. A kövön s a melegzöld rétegen (amely az én alapom is valójában, hiszen ez az alföldi folyók, a Tisza stb. feneke, partja) villámgyors hasítás, gesztus nyoma. Ha nem látnánk, nem éreznénk véletlenül, akkor a szike jelenléte (mert más órarugóból edz, vagy dikicsből készít metszőkést a litográfiához) figyelmeztet: az élet és a halál mezsgyéjéről van szó. Igen, mindig is sejtettem, elég lenne csak egy vonalkát ismételgetni egy életen keresztül (tehát az én vesszőparipám valójában éppen Nikolajević vesszőcskéje volt!), hogy végül is valami lényegeshez jussunk, hogy mint ez a kőrajz, ez a kőbe fog83lalt, kőbe maradt leheletnyi gesztus maximummá legyen, nemi szervként, végtelen rózsaként nyíljon, mint pasztelljein (a síknyomásnál használt kő is valójában egy pasztell), a teljesség formátlanságává robbanjon.

Ahogy előző szövegeimben is említettem Webern nevét, úgy utaltam már Nikolajević kapcsán Bachelard-ra is. Most, a legnagyobb díj elnyerése alkalmával is az álmodozó filozófus szavaival szeretném befejezni:

„A miniatúra egyike a nagyság tartózkodási helyeinek.”

1984 novembere

Milivoj Nikolajević: Fényes ágak a vizen (kőnyomat, 1961)

84
Boschán György
1.

Hamuhalmazaival, tetszhalott kráterekre emlékeztető hamutálcáival valóban nagy hatást gyakorolhatott rám az az 58-as zentai, Eugen-termi kiállítás, ha a FORUM-díj körüli vitákban – olyan festőt kerestünk, akivel egyben a jubiláló művésztelepre is méltóképpen utalhatnánk – egyszer csak azt mondottam szinte felkiáltva: Boschán!

Igen, mert én lényegében nem is az első jugoszláv művésztelep indulásánál játszott szerepére gondoltam (nem arra például, ahogyan ellenpontozni próbálta Konjovićot – többszólamúvá téve így a telepet), hanem éppen arra a visszafogott, már-már elfojtott erőre, amely az 58-as tárlat akkor hihetetlenül modernnek, absztraktnak ható csendéletei paradox tömböcskéi között feszült, arra a parázsra (magmára), amely paradox tömböcskéi alatt izzott…

Noha a művészettörténészek már 55-ös kiállításán is észlelnek némi változást, a valós váltást későbbre teszik, mondván: „1960 körül kezdődött egyfajta expresszionizmus érződni vásznain. Bizonyos geometrikus leegyszerűsítések és a forma monumentalizálása, a fény és árnyék dramatizálása…” (B. Protić). Különös ez, mert, mint mondottam, én már előbb megsejtettem Boschán maximumát – hamutálcái úgy éltek bennem az elmúlt évtizedek folyamán, mint valami kis görög templomok romjai. (Sajnos, azóta nem volt alkalmam látni ezeket a képeket, még reprodukálva sem.)

Mesterei között Lubardát és Čelebonovićot, valamint a mexikói fesztészetet szokták emlegetni. Én mellettük most inkább Cézanne-re helyezném a hangsúlyt. Úgy is mondhatnám, Boschán azon kevesek közé tartozik, akik megértették Cézanne-t, akik vissza tudtak térni hozzá – noha, ahogy Fülep mondotta a közös ősre, Giottóra is utalva: „a monumentálisan egyszerű művészetet a legkevesebben értik.”

Aztán még Gomringert említeném, aki, mint tudjuk, Siqueirosra is hatott; valamint Permekét, a flamand expresszionizmus legkiemelkedőbb, robusztus egyéniségét; és természetesen, nem utolsósorban, Picasso negroid korszakát…

Szinte látomásszerű az, ahogyan számomra egy napon Boschán művészete kiemelkedett a „feledésből”: pontosan megéreztem, csendéletei és főleg a 60-as években festett figurális kompozíciói kiállták az idő próbáját – miközben az elmúlt 2-3 évtized festészeti kavalkádjának nagy része színes, émelyítő ködként tűnik el a semmibe.

Elsősorban az Ember fakó szalaggal (e durva kép finom motívumát, a szalagot, afféle 85„paleolit távirat”-nak tekintem), valamint a Hirtelen fény, a Visszatérés és az Ember kenyérrel című munkáira gondolok. Az első nemzedék nagy klasszikusain kívül, nem tudom, kinek a munkáit lehetne még ezek mellé a képek mellé állítani. Valóban monumentálisan merednek ki az elmúlt évek színes ködéből.

Az 58-as zentai tárlattal párhuzamosan egy életrajzi mozzanat is kísértett: munkaszolgálatos volt, mesélték, s mint lóvezető, a kantárt markolva végiggyalogolta – újramintázta, újradagasztotta sárból – Európát. Valami hasonló erő, konok tartás érződik figuráin is: brutális konkrétságuk, anyagszerűségük mintha a végső, metafizikus kérdésekre adott válasz is volna egyben.

Boschán 65-ös belgrádi tárlatának katalógusszövegében bukkantam Nikolajević e szokatlan szavaira:

„És ha valakinek – ezt a »valakit« szívesen írnám nagybetűvel – egyszer kellő ereje, világos koncepciója, áttekintése és mércéje, de különösen elég bátorsága volna ahhoz, hogy létrehozza a mi valóban eredeti, világos, saját indíttatású, egyéni, nem utánérző, hamisítatlan festői kifejezéssel rendelkező és emögött egész lényükkel kiálló tehetségeinek tárlatát, Boschán György egészen biztosan és joggal foglalna el méltó helyet közöttük.”

Most, majd 20 év után, még tisztábban érezni ezt, noha Boschán azóta visszavonult a jugoszláv festészet arénájából.

B. Szabó, Hangya, Ács, Boschán – e négy barát Zágrábhoz, Belgrádhoz és Újvidékhez (és persze Szabadkához) kötődő munkássága festészetünk legfontosabb fejezete. Erőfeszítéseink egyelőre nem többek, mint nevük, létezésük regisztrálása, fenntartása.

2.

Jó most a nagy esők után a ligeten keresztül megközelíteni a Korszerű Művészetek Múzeumát.

Évtizedek óta figyelem, mit csinálnak az idők, és hát minden köztériség fő-fő bírálói, a madarak, a Múzeum műmárvány kristályaival, a köré szórt kis szobor-antológiával. Lesem, hogyan piszkolódnak el, repednek meg, hullanak le a márványlapok, hogyan vesztik el a fényüket (lényegüket) a nikkelezett szobrok – van-e olyan, amelyik egy-két évnél, egy-két divathullámnál tovább is kor-szerű tud maradni…

Sava Šumanović nagy retrospektívája még áprilisban nyílt. Most már csak egy-egy műértő ízlelgeti a képeket. Csönd van. Ez az a pillanat minden bizonnyal, amikor finom, apró fölfedezéseket tesz az ember. Šumanovićot én Šiden fedeztem fel magamnak. Ott, akkor (75-ben) még nagyobb volt a csend. Már-már ijesztő. Sehogyan sem értettem, abba az űrbe, arra a hóra honnan zuhantak azok az óriási aktok. Most is megtekintem, ujjaimmal illetem a 35-ös nagy Fürdőzőket (az öt nő között mint ismerőst üdvözlöm az egyik šidi és az egyik párizsi modellt, a másik hármat nem ismerem): a fűre, illetve a piros drapériára terített lepedők nyers fehérsége egy festészeten túli – festészeten inneni világba csúsztatja e nagy vásznat, abba a világba, melynek telét oly félelmetesen festette utolsó šidi korszakában…

Rajtam kívül még egy házaspár vizsgálja a képeket. Az opálszürke Párizsi-képek előtt találkoztam velük, ránézek a férfire – és azonnal felismerem: Boschán!

86

58-ban, Zentán talán láttam, de az is lehet, sosem találkoztunk. Mégis azonnal felismerem. És megszólítom, noha különben az ilyen tárlatlátogatások alkamával vigyázok inkognitómra.

Bocsánatot kérek a zavarásért, bemutatkozom, valamit motyogok a FORUM-díjról. Szóval maga az, akinek az eszébe jutottam? Mondja, maga régész? – kérdi keserű, fájdalmas iróniával. Végül is ajánlják, a tárlat megtekintése után találkozzunk, legyek a vendégük. Bekukkantunk majd a műtermébe, a lakásukon is megtekintünk néhány képet, együtt ebédelünk.

Az igazság az, hogy már nem nagyon tudok odafigyelni Šumanovićra. (Másik alkalomra hagyom önarcképei összevetését Csontváry híres Önarcképével stb. stb.) Örülök ennek a véletlen találkozásnak. Végre a „Bolyai Farkas” különös triászának (Hangya, Ács, Boschán) harmadik tagjával is megismerkedhetem. Mind fontosabbnak érzem a hasonló személyes kapcsolatokat, e festők esetében még fontosabbnak, mint általában. A szépíró talán fel tudja villantani emberi profiljukat, emberi helyzetüket. Meg tud valamit őrizni abból, amit kiállítások és katalógusok, kritikák, szakdolgozatok hiányában a művészettörténészek már nem fognak tudni megérezni, feleleveníteni. Pedig hát nemcsak festészetünk, hanem egész szellemi életünk megalapozóiról van szó. A másik dolog egy lelkiismereti kérdés. Sosem is tudtam ugyanis megbocsájtani magamnak azt, hogy egyszer sem kerestem fel a másik belgrádi remetét, Debreczenit. Mire eljutottam hozzá, szobája már üres volt, nagy, régi típusú magnetofonja, noha rádiónk tárcaírója volt, üresen forgott, recsegett a szalag, akár egy Beckett-darabban…

Befejezve a Šumanović-anyag megtekintését, Boschán Austinjába ülünk, hazavisszük a feleségét, mi pedig a város másik részében levő műterembe megyünk. Beteg – mondja. Két infarktus. És a lábával is baj van, nem tud sétálni.

A zsúfolt műteremben óriási Rembrandt-plakát. Mint Hangya műtermében.

A nagyobb képeket nem tudja megmutatni. Nem szabad emelnie, mondja, miközben egyik súlyos szobrát a könyvtári létra felső platójára helyezi. És valóban, szép, szabályos kis koponyája azonnal verejtékezni kezd. Jó szobor, mondom. A tv-n lettem figyelmes erre a behemót koponyára, mondja, kifolyt a képernyőből. Képei is mindig azt jelezték, erős plasztikai érzékkel rendelkező ember készítette őket. Igen, engemet még egykori hamu-csendéletei is görög templomokra, oszlopokra asszociáltak. Ebben is rokon az egykor szobrásznak készülő Čelebonović-tyal.

Rakosgatja a kis képeket, és közben arról mesél, hogy betegsége alatt külön eljárásokat dolgozott ki. Például Ljubica Sokvićtól finom papirosokat kapott (az ismert belgrádi festőnő ezekkel itatja képeit), színek szerint borítékolta őket, és minimális intervenciókat végezve, az intimista festőnőt monumentálissá szabva át, kollázsozik velük.

Egy kék képre leszek figyelmes. A grecósan, chagallosan gomolygó formák közül néhány figuraszerűség különül el, emelkedik ki. Akárha vinnének valamit a fejük felett. Akárha valamit magasra akarnának emelni. Erőlködve. Csak azért is. És mégis abszolút méltóságteljesen. Ha az egész kép kapcsán Grecót és Chagallt említettem, akkor e fenti figurák kapcsán Giottót és Piero della Francescát. Felmagasodnak patetikusan, noha már elveszett lábuk alól a talaj, noha már semmi sem biztos. Az előző korszakok durva anyagszerűségével szemben most valami éteri angazsáltságról kellene beszélnünk. A semmiben való konok kitartás szépségéről.

87

Hangya semmibe révedő, végtelen várakozó bohócai, lumpenei és Boschán kataleptikus forradalmárai között máris fontos rokonságot látok.

Az asztalon furcsa miniatúrák sorakoznak. Nem tudom mire vélni őket. Valami barna foltos cseh csempelapokat fedezett fel, mondja, és ahogyan Leonardo tanácsolta volt, a leprás felületekből teljes képvilágot bont ki. Itt-ott lecsiszolja, ha kell, benzinnel oldott sárga, vörös vagy kék akcentusokat rak. És máris ugyanaz a grecós-chagallos lebegés-gomolygás, giottós-Piero della Francescá-s tartás, felfelé vonulás. Ugyanaz az intenzitás. Noha valójában informel-képekről van szó.

Hihetetlenül hangzik, de egy teljesen egyéni piktúra születik, az egész élet tapasztalata szorul e tenyérnyi lapocskákba.

Nézem, ahogy egymás mellé rakosgatja a kis leprás lapokat, és arra gondolok, ez az emberke itt, se Belgrádhoz, se Újvidékhez nem tartozva immár, teljes izoláltságban, mozdulatlanságában, betegségében végre nagy, monumentális faliképeket készít! Fontos képeket Belgrád és Újvidék szempontjából is…

Természetesen a festészet visszavonása ez is, tán még csökönyösebben, mint Vinkler miniatúráin, Hangya levélképein. Boschán egész modern festészetünkkel opponált. Tudja, vereséget szenvedett. De azt is jól tudja, még nem dőlt el, valójában és lényegében kinek is volt igaza, végül is ki marad korszerű.

Mind többször, mind kíváncsiabban pillantok a nagy képek lerakatai irányába. Látom, sokat már leszedett a vakkeretről, és egymásra szögezte őket. Ezek bizony már a végső készülődés jelei. Mind meg fogom semmisíteni őket, mondja. Ha kicsit megerősödöm, egy munkást fogadok, és minden egyes képet felaprítunk. A jólneveltséghez tartozik, hogy az utánunk jövőknek ne okozzunk bonyodalmakat, mondja.

Éppen ma, a Šumanović-tárlaton találkoztam egyik ott dolgozó növendékemmel, meséli. És megkérdeztem tőle, szemétre dobták-e már a depókban levő képeimet? Tiltakozni próbálok. Gyorsan a zentai, szabadkai, újvidéki képtárakról kezdek mesélni. Három részre kell osztani az anyagot, és szépen a képtáraknak ajándékozni… Nem, nem tiltakozik. Sosem is érdekelte őket munkásságom. Felesége erélyes telefonja figyelmeztet bennünket, indulnunk kell. Lakásán egy Lubardát idéző zöldes kép, egy nemrég visszavásárolt korai csendélet. Ennek a visszavásárolt csendéletnek nagyon megörülök, hiszen ezek szerint a feleség nincs a képek megsemmisítése mellett.

A hálószobában egy kis Čelebonović-vászon. Őt tartja a legnagyobb festőnknek. Sokat beszélgetünk az azúr-parti remetéről… Majd hirtelen rám kérdez, járt Padovában Giottónál? Nem, mondom zavartan. Hol a fenében járt akkor?

Aztán végtelen mesébe kezd szabadkai gyermekkoráról, pesti, zágrábi, belgrádi éveiről, Dobrovićról, a „Bolyai Farkas”-ról, társairól, Hangyáról, Ácsról, a zentai művésztelepről, tanári munkájáról (49 óta tanított az akadémián), tanítványairól. (Megegyezünk, magnetofonra veszünk mindent.)

Elbúcsúzom. Félek, váratlan megjelenésemmel, furcsa lázammal (ahogy ő mondta) túlságosan is felizgattam, megzavartam. És ez kihatással lehet gyógyulására. Görnyedten indulok a Slavija irányába – akárha hátamon még egy festőnk teljes hagyatékával.

88
3.

A Forum-díj után írt rádiós jegyzetem, majd első (utolsó) találkozásunk gyors regisztrálása – volt már néhány teleírt oldal a Boschán-dossziémban. Ezt az anyagot készültem ugyanis megmutatni, vigyázva odanyújtani neki, mint afféle utolsó szalmaszálat, amibe tán még megkapaszkodhatna egy pillanatra, e jegyzetek naiv melegségéből talán még egy kis erőt meríthetne néhány kép, néhány fontos rekapituláció elkészítésére. De halogattam az anyag eljuttatását (vagy közlését), arra gondoltam, átdolgozom, kihúzom a rádiós publicisztikámra olyannyira jellemző intimpistáskodásokat, de közben eljött a nyár, és hirtelen magához rántott az Adria azúr cintányéra (ott egy-egy pillanatra, igaz, még eszembe jutott az a kék képe!) – és Boschán meghalt.

Most viszont a kegyelet azt parancsolja, hagyjam így e publicisztikát, hagyjam úgy, ahogy elhangzott, ahogy elseppegtem légszomjasan, afféle dokumentumként. Persze, jól tudva, az igazi dokumentum, az, amit magnóra készültünk venni, nem jött létre, nem létezik, Debreczeni magnója továbbra is üresen, beckettien recseg…

Furcsa ez a szerep, csodálkozom sokszor magam is, ami néhány festőnket illetőleg nekem jutott. Mondja, maga régész, visszhangoznak még most is a fülemben Boschán keserű, ironikus szavai. Nem, mondtam akkor, leharapva a mondat másik részét. Nem, éppen ellenkezőleg, a modernség lángoló kardjával (kalapácsával) érkeztem művészetünk térségeire. Nem, éppen ellenkezőleg, az Ön művészetében is modern festészetünk indulását kutatom, ünneplem. Indulását és különös sorsát. Különös paradoxon, hogy ehhez szinte már régésznek kell lenni az embernek. Persze ott, a Korszerű Művészetek Múzeumában csak a Nem hangzott el, ezek a szavak már a sír melletti monológ részei…

Igen, ezeknek a festőknek (Oláh, Vinkler, Sáfrány, Faragó, Hangya, B. Szabó, Boschán stb. stb.) az élete, sorsa egy napon számomra nagyon fontossá lett.

Boschán izoláltságáról, önkéntes remeteségéről beszéltem (helyzete sokban hasonlított pl. Hangya és Faragó helyzetéhez), de nem értettem pontosan, miért nem adott éppen ez a helyzet kellő energiát az opus továbbépítéséhez. Hiszen ő egy abszolút korszerű pozícióról kezdte opponálni a modern fesztészet konfekcióját. És valójában a kritika értetlenségéről sem beszélhetünk, hiszen nemzedéktársa (Nikolajević) egészen különálló helyet jelölt ki számára a modern jugoszláv festészetben, úgyszintén az elmúlt időszak legtekintélyesebb kritikusa, Pavle Vasić is.

Csodálkozva olvasom Vasić pontos megállapításait: „Boschán egy olyan stílust dolgozott ki, amelyen nem érezhető az időnkénti irányzatok hatása. Határozott egyéniségről van szó, akinek nincs szüksége arra, hogy mások eredményeit és tapasztalatait kövesse, aki kifejezésmódjában külön úton halad…

Vajon egy új festészet koncepciójáról van szó, ami kielégíti a monumentalitás követelményeit, a széles tömegek, valamint a műértők kifinomult ízlését is?

Ma, mindazok után, ami a modern művészetben lejátszódott, sokkal nehezebb az ismert terület lehetőségei között kutatni, mint az ismeretlen között. Boschán ezt minden vonakodás nélkül megpróbálta, a nehezebb utat választotta, hogy ezzel is közelebb kerüljön egy megoldáshoz, amely döntő jelentőségű lehet.” (1965) Örülök, hogy Vasić is éppen az Ember kenyérrel című vásznát emeli ki, számára is ez a kép prezentálja legjobban Boschán törekvéseit.

89

A kenyér Dalinál és a modern figurációban. Az einformel-technológia. A lét centrális röge.

Az evés a szociális festészetben. Van Gogh Krumplievői. Balázs G. A proletárcsalád ebédje című képe. Az éhség. Az éhség farkasi ereje.

„Hát van nagyobb bőség és boldogság, mint a szekrény és a pad és az asztal?” (Ivan Goran Kovačić)

Különös, a Tömegsír magyar fordítója, afféle fordítói csellel, megterítette azt az asztalt, közben éppen arról van szó, hogy ez az asztal üres, csak asztal – legfeljebb egy kenyérrög sötétlik rajta, mint Boschán vásznán.

Az általánosba emelkedés, a cézanne-i és a kubista letisztulás, dekoratívvá válás nehéz, ragacsos anyaggal való ellensúlyozása. Ha az Ember kenyérrel kapcsán Goran Kovačićot idéztük, akkor a Hazatérés képaláírását mindenféleképpen Pilinszkytől kell kölcsönöznünk. A boscháni nehéz, a szenvedésben megkövült figura különben is sok rokonságot mutat Pilinszky hősével, Boschán figurája is kimered a létből – pontosan innen monumentalitása.

„Haza akartam, hazajutni végül,
ahogyan megjött ő a Bibliában.
Irtóztató árnyam az udvaron.”

Emlékszem, míg Boschánnál ebédeltem, festészetének általam központinak vélt motívumára, a fakó szalagra tereltem a beszélgetést. És kifejtettem elképzelésemet. Nem jól értelmezi, mondta. Az a szalag az ifjúkori lobogókat jelképezi.

Mondom, nem értettem pontosan a szituációját. Hiszen akadémiai tanárkodása, a fiatalok között eltöltött évtizedek is az izoláltság ellen bizonyítanak. Találkozásunkkor ezt a témát is érintettük. Tanítványai közül Bora Iljovskit említette és a legfiatalabbak közé tartozó, újvidéki Dušan Todorovićot. (Dušannal utána beszélgettem tanáráról. Tényleg őszinte lelkesedéssel beszélt róla.)

Ámiről még okvetlenül szót kell ejtenünk, az a hagyaték. Ugyanis, mint már jeleztem, ezt az anyagot a háború utáni szellemi életünk szerves részének tudom. A Vajdasági Modern Képtár tulajdonában, ha nem tévedek, sajnos egyetlenegy Boschán-kép sincs. A képtár reprezentatív tárlatán egy Szabadkáról kölcsönkért képpel szerepelt.

Mindenféleképpen le kell fényképeztetnünk az anyagot, és kismonográfiáink sorozatában közzétenni. Talán tanulságos lehet, milyen súlyok felemelésére vállalkozott ez az emberke, milyen súlyok felemelésébe szakadt bele.

Persze, lehet, tévedek, most, halála után egyértelműen fel fogjuk fedezni ezt a kemény mestert. Lehet, hiszen közben megtanultuk becsülni az olyan különálló nagy magányosokat, mint Balthus és Bacon. Lehet, kritikánk végül egyértelműen elhelyezi arra a helyre, ahol őt Nikolajević és Vasić látta.

Maradjon tehát nekrológom is nyitott. Megtörténhet, hamarosan nagy életmű-tárlatáról tudósíthatok.

(1984)
90
B. Szabó György

Mindig is Belgrádba készültem: filozófiát tanulni. Később egy rövid ideig tanultam is filozófiát – Zágrábban. De menjünk sorjában. A gimnázium befejeztével, mivel a nagyérettségin pótvizsgára buktam, lekéstem a beiratkozásról. Gondoltam, várok egy évet, és közben az úgynevezett irodalmi berkekben is szétnézek Újvidéken. Titkos vágyam, elképzelésem volt: Belgrádban csinálni meg az új jugoszláviai magyar irodalmat, annál is inkább, mivel Koncz barátom-mesterem is ott élt akkor még.

Már javában folytak az előadások, amikor B. Szabó üzent: a klubban való üldögélés helyett inkább iratkozzam be a tanszékre, jövőre meg majd döntök, hol is folytatom. Figyelme kétségtelenül meghatott. Igaz, közben már a kis figurája mögött magasodó Sinkó behemót alakja is mindinkább vonzani kezdett.

Nála, B. Szabónál is vizsgáztam először.

Pannoniusról, legkedvesebb költőjéről kérdezett – különös tekintettel az Egy dunántúli mandulafára című epigrammára. Precízen szálkás betűivel hatost vagy hetest vésett indexembe, noha nem mondhatnám, hogy készültem. Nem, arra a vizsgára egyáltalán nem készültem, ám abban, hogy az elmúlt 20 év alatt gyakran forgattam Pannoniust, a Pannonius-literatúrát Husztitól Krležáig, minden bizonnyal neki, az alacsony termetű, kifogástalanul öltözködő professzornak is volt (van) némi szerepe.

Igen, B. Szabó mindig úgy festett, mintha skatulyából vették volna ki. Később meggyőződhettem, milyen emberfeletti küzdelem volt minden ébredése – felkészülése, úgy is mondhatnám, saját hajánál fogva húzta ki magát reggelente abból a bizonyos skatulyából.

Egyáltalán nem emlékszem, mit is mondhattam a gyönyörű epigrammáról, a DE AMYGDALO IN PANNONIÁ-ról.

Meglehet, éppen az amigdalinból készített illékony, rögtönölő kéksavról értekeztem a magam zavart módján (hiszen nincs kizárva, éppen kéksavval ölték meg, ha megölték, amitől a hulla keserű mandulaszagúvá lesz), vagy talán Celant idéztem ott, abban a vasemberre néző szobában, Celant, aki szintén vacogott (míg a Szajnába nem ugrott a láthatatlan vasemberek elől):

91
„Mache mit bitter.
Zähle mich zu den Mandeln.”
(„Keseríts meg.
Sorolja mandulák közé.”)

Az igazság az, hogy noha tényleg forgatom könyveit, valójában most sem maguk a versek izgatnak, inkább a versek elapadása; az a folyamat, ahogy elreked a hangja, ahogyan a helyszín átvérzik versei szövetén, ahogy barbárra lesz dala.

„Már szelíd lantszót váltja rekedt hadikürt.”
„Barbár föld az enyém, barbárul dalolok.”

B. Szabó A régi magyar irodalom című jegyzetében Gerézdi Rabán fordításában idézi A Narni-i Galeottóhoz című Pannonius-verset; csak most, ahogyan újra kezembe vettem a litografált jegyzetet, hogy egy pillanatra megkíséreljem feleleveníteni előadásainak hangulatát, látom, akkor, amikor aláhúzta e versben a hely szót, B. Szabó előtt egészen bizonyosan felrémlett a másik (illetve a harmadik) tüdővészes poéta, Szenteleky alakja is (az új, 72-es kiadás Csorba Győző fordítását közli, ám számomra, éppen B. Szabó e mikro-intervenciója végett, örökre Gerézdi fordításában fog létezni):

„Szítja vagy oltja a lángelmét a hely, érzik a versen.
Benne a dalban az ég, amely alatt született.
Mig latinok közt éltem, tán latinabbul is írtam…
Barbár föld az enyém, barbárul dalolok.
Küldd ide Vergiliust s bereked majd lantja e tájon.
Mit keres itt Cicero? Néma lesz itt Cicero.”

Mátyással való konfliktusa, menekülése, medvedgrádi halála izgat. Egészen egyszerűen: a vidéki költői sors, melynek abszolút (tragikus) modelljét jelképezi.

Sokszor látni vélem a tenger felé futó poétát. Olykor egészen kiélesedik egy-egy kép. Fehér lován kétoldalt nagy hollók lógnak, egész idő alatt csak ezekre lődözött már-már őrült megszállottsággal, viasszal fényesített chagrin nyilával, csőrükből csöpög a vér; ha valaki csodálkozva vagy kérdőn talál a rút fekete madarakra nézni, csak annyit mond: korvináim.

Máskor meg utolsó, lázasan ziháló, medvedgrádi monológját vélem hallani: azt hiszi, már Velence fekete gondoláin ring, közben Kharón ladikján csúszik alá az azúrfalról, melynek nem sikerült a másik oldalára kerülni…

Rosszul ismerhette Mátyás poéta-püspökét, ha nem tudta azonnal, merre menekül, merre egyetlen egérútja.

Domonkos barátom Petőfi halálát készült megírni, én Pannoniusét. Immaginárius ikerregényként tulajdonképpen sosem is szűntek meg formálódni szövegeink.

Természetesen ezekről a dolgokról sem beszéltem B. Szabó Györgynek azon a bizonyos vizsgán, nem is beszélhettem, hiszen, mint mondottam, a fővárosba készültem, s tán meg sem értettem volna, egy jugoszláviai magyar költő hogyan lehet vidékivé… De arról sem beszéltem ott, a vasember irányába pislogva, hogy ha ezt a mandulafáról írt epigrammát olvasom, mindig Van Gogh virágba robbant kis fáit, pohárba helyezett virágos ágacskáját látom.

Ha most vizsgáznék B. Szabó Györgynél, nem a kéksavvá váló azúrról próbálnék értekezni, hanem csak Pannonius és Van Gogh eme fáiról, ágacskáiról.

92

A holland festő fái, ágacskái Provance tavaszában robbantak, de Van Gogh telében.

Pannonius fája valós télben virágzik „merészen”, ám Pannonius a tavaszban is vacogott.

„Megbetegedtem, amikor a virágzó mandulaágakat festettem” – írja Van Gogh egyik levelében, mindössze néhány hónappal öngyilkossága előtt. Utolsó festményét sötét hollók lepik el; ugyanazok, amelyeket én Pannonius korvináinak neveztem.

Erről a képről, a Hollókról, így írt Artaud, az elmegyógyintézetek e másik híres lakója, A társadalom öngyilkosa című szövegében (figyeljük meg, mennyire emlékeztet az őrült festő földje „a pannon-föld északi, hűs rögeire”): „Az előbb elmondottakkal – mondja Artaud – a Hollók című képére célzok, mely a bejárattól balra, az első teremben látható, és melyet Van Gogh néhány órával halála előtt festett, hasában a halálos lövéssel.

Nem mindennapi látvány, amint egy halálos lövéstől kínzott ember vásznára fekete hollókat fest valamiféle fakó síkságon, mely üres, de borvörös, mint egy szégyentől, lelkiismeret-furdalástól, reménytől, örömmámortól, ijedtségtől megrészegült alkoholista teste.

Egyetlen festő vásznán sem látni ezt a különös feketét, a hollók szárnyának a leszálló este gyenge fényében megcsillanó piszkos feketéjét. És ott lenn, miről panaszkodik a Föld a ragyogó hollók szárnyai alatt? Ragyogóak a madarak, mert az utánozhatatlan Van Gogh egyszerűen, sajátos állati fényükben ábrázolta őket.”

A tanárról próbáltam szólni, de Van Goghgal egyben elérkeztünk a festő, a grafikus B. Szabó indulásához is.

„…ali bogovi i Vojvodina su Lazu ukleli tragično, fragmentom.

(Isidora Sekulić – Laza Kostić)

Érdekes, BSZGY-ről készülve írni, Hartung kínálkozik esszém hátteréül, minden bizonnyal azért, mert utolsó, nagy, úgynevezett absztrakt élményem az ő tárlata volt tavaly a Musée d’art moderne-ben, és azóta akaratomtól függetlenül is hozzá viszonyítok minden ilyen jellegű megnyilvánulást.

A szabad kifejezés, a hartungi szabad kifejezés mibenlétéről tudakozó újságírónak mesélte nemrég az Antibes-ben élő nagy német festő:

Gyerekkorában, ha villámlott, nagyanyja mindig bezárkózott velük a lakás közepén húzódó homályos folyosóra. A hatéves Hartung egy ilyen alkalommal beszaladt a szobába, kitárta az albakot és szembesült a borzalmas látvánnyal: a borzalommal. Attól a naptól kezdve állandóan nézte és rajzolta a villámokat, telerajzolta velük füzeteit. Sosem különösebb házi feladatok! A gyerekkor villámai természetesen befolyásolták, meghatározták későbbi gyors, spontán festésmódját, és hát maga az absztrakt elem is már akkor megjelent.

Még egy momentumot, egy korai fényképét kapcsolnám ide: a tizenkét éves, matrózruhás Hartung egy teleszkóp előtt térdel, szemben tán ugyanazzal az ablakkal, amelyet hat évvel előbb oly határozottan felszakított…

93

BSZGY az írás megszállottja; tán azt is mondhatnánk, afféle írás-komplexusa volt. Testes, nagy tanulmánykötetek írója szeretett volna lenni, ám későn kezdett irodalommal foglalkozni, és a rajzolás még akkor is elvette idejét – megzavart és felgyorsult, elsősorban betegsége és változó kora által megzavart, felgyorsult idejét. Ezért rajzolás közben is írt, pontosabban, rajzolás közben írt igazán: horgolva-hurkolva, ugyanolyan éles, apró betűkkel, mint különben. Igen, alapegysége grafikájában is betűnyi.

Megzavart, meglódult idejét apró fekete hurkokkal kísérelte meg visszafogni: a fehérség, az úgynevezett hattyúlap (hattyúdal volt valamennyi lapja) minden pórusára fekete hurkot húzott. Minden egyes pórushoz odakötözte, odacsomózta magát, jól tudva, visszatérni többé már nem lesz alkalma.

Akárha a semmi alpinistája.

Mikrobetűk – abszolút éles mikrogesztusok (a Davičo-illusztrációkban és a szamártöviseken éppen úgy, vagy legalábbis hasonlóan, mint a későbbi szlovéniai skiceken, nagy lapokon): közvetlen írás, mondhatnánk az ő elementáris rajz kifejezését Hartungéval behelyettesítve.

A modern műalkotások a szubjektum irányában kifejtett feszültségükön mérhetők leginkább, mondja Adorno. Ez a feszültség BSZGY-nél minden mikroegységben maximális: élethalálharc.

De közben a nagy forma, a szép, nagy, puha vagy kristályos forma is állandóan tiszta lelkében: a kis alpinista belehurkolja minden egyes betűjébe az Alpokat, belehurkolja-belehorgolja a szép nagy klorofill-tüdőt, ugyanis magát, zsigereit is újraírja, újraszövi, újrakomponálja állandóan.

Talán itt kellene előrebocsátanom: én nem tekintem őt reneszánsz egyéniségnek, sőt, pontosan az ellenkezőjének: a modern fragmentális költőkre-zeneszerzőkre emlékeztet. Legjelentéktelenebb jegyzete is a fenn említett feszültséggel teljes, csak itt mintha hiányozna az a nagy háttér, az a hartungi firmamentum, az Alpok…

Tehát engemet irodalmi szövegei esetében is inkább maga a közvetlen írás, a kézirat izgat: egy-egy weberni opus-vázlatként vizsgálom, hogy úgy mondjam, hallgatom őket.

Szövegeiben gyakran találunk zenére-komponálásra tett utalásokat; az egyik helyen pl. rajzait szemlélve azon tűnődik, nem tudta volna-e jobban kifejezni magát zenével: „a nyugodtnak induló témát váratlanul megbontva, hirtelen felmutatni a fegyelmezettség átváltását lázadássá, amikor a harmónia a közlésrendszerben diszharmóniává lesz: újfajta harmóniává, amelynek a meghallása után régi biztonságérzetünk egyszerre megszűnik; az állandóság változássá lesz, és eddigi nyugalmunknak vége”.

Ez a váratlan bontás írásait állandóan megszakítja, lehetetlenné teszi, viszont rajzaiban – mivel ott a klasszikus-mimetikus művészettel szemben az absztrakcióban egyértelműen megtalálja az új formát, az újfajta harmóniát – éppen ez biztosítja az írás, a grafikai írás végtelenségét.

Saffer írja visszaemlékezésében: „Amikor leült, összeszorította amúgy is keskeny ajkát, írószerszámot vett elő és noteszt.

Mindig egészen kicsi noteszt, amelynek lapjára én egy teljes mondatot nem tudtam volna írni.

Néha belestem a noteszba. Az oldalnak rendszerint csak fele volt teleírva. Egy sor, egy szó, mint valami modern vers, apró gyöngybetűkkel állt a lapon.”

94

Igen, mint valami modern vers.

Írásaiban, minden jel szerint, későn tudatosodott a félbehagyás-abbahagyás elve, ott már nem volt idő, hogy az új forma rendezőelvévé válva esszéírói-költői opust realizáljon…

Az Új Symposion most megjelent számának (189–190.) fedőlapján BSZGY egyik pipás fényképe: órjás krombikabát, művész-sál. A folyóiratban illusztrációiból közölnek egy szép válogatást (ott a biliárdozók, az Aranybika portása, a gitáros és a disznók pl.), a Hungária-sorozat egyik legszebb lapjából pedig plakátot készítettek (63-ban, a HÍD BSZGY-számában is szerepel ez a 15-ös számot viselő, 58-60-ban készült kompozíció).

Örülök, hogy immár fiataljaink falain is ott látható a jugoszláviai magyarság egyik centrális alkotása, ez a kereskedőinas első, sikeresen csavart, még üres, de már a lisztet, sót befogadni kész stanicliját idéző, tengerinövényként lebegő, kövesedő forma! (Egyik centrális alkotás, mondottam; a másik, a szürke sorozat LX. kompozíciója is, mint értesültem, hamarosan plakátra kerül.)

A szerkesztőség BSZGY-munkaévet hirdetett meg.

Kategorikus: „Az 1920-ban született és 1963-ban elhunyt BSZGY a háború utáni vajdasági szellemi élet kiemelkedő egyénisége, aki Sinkó Ervinnel együtt először tette le a voksát az akkor Ifjúság című hetilap mellékleteként 1961-ben induló Symposion mellett” – olvashatjuk a plakát hátlapján. Sokat tűnődtem ezen a mondaton. Nem szerénységből mondom, hogy a Symposion megjelenését csupán az egyik fontosabb fordulatnak tekintem irodalmunkban, szellemi életünkben, és azt sem, hogy nem szeretném, ha máris mitizálni kezdenénk, nem, ugyanis a folyóirat új, életesebb profiljának megtalálása sokkal, de sokkal lényegesebb feladat, ám ettől függetlenül, a mondat állítása valóban: tény. Mivel jómagam voltam elindító-szerkesztője annak a bizonyos mellékletnek, sajnos, pontosan emlékszem, hiszen egyszerűen a bőrömről volt szó, hogy az első 2-3 szám megjelenése után dühös méhkassá változó Újvidéken tényleg ő volt az első: az utcán találkoztunk, elnézést kért (tán még a mai napig is radikálisan más véleményen levő) kolléganőjétől, odajött hozzám és megszorította a kezemet, máris munkatársnak jelentkezve, számtalan ötletet zúdítva rám. Számomra nagyon sokat jelentett akkor az a gesztus, nélküle talán nem is tudtam volna ellenállni a méhlabda első rohamának, már előbb Belgrádba, vagy Zágrábba távoztam volna, mint távoztam is később a második roham elől, gondolván, magammal viszem a vádak, problémák egy részét, tehermentesítem a mellékletet… További viszonyulását szépen dokumentálja Bosnyák 63-as írása a HÍD-ban.

Nézem a kis emberke fényképét a borítón: színész barátommal mindig az első sorba ültünk az óráin (mi, rossz diákok, az igyekvő könyöklők közé), és egészen közelről tanulmányoztuk arcát, fenomenális mimikáját, a gyűrődő, grimaszkodó, el-eltorzuló mosolyú arcon a kis gyík-toka, és az állandóan le-lebiggyedő ajkak fölött a fix, éles orrt. Az absztrakt festő – abszolút perfekt barna vagy szürke öltönyeiben, ízléses nyakkendőivel – klasszikus előadó volt, szépen, frissen, kristálytisztán tagolt, épített előadásokat tartott.

Minél közelebbről és minél tovább is tanulmányoztuk, utánoztuk kajánkodó barátommal, annál inkább meg kellett győződnünk, hogy két önarcképén – a lyukason és 95azon a Majtényiéknál levő, rejtőzködőn – sokkal könyörtelenebbül látta-láttatta magát, mint mi.

Nézem a kis emberke fényképét a folyóirat borítóján: egy européer homo aestheticus – az ifjú Malraux-ra hasonlít, minden idők egyik legnagyobb homo aestheicusára, akinek, szemben a mi kis professzorunkkal, megadatott, hogy elképzeléseit Párizs megfürdetésétől az Imaginárius múzeumig realizálhatta is…

Emlékszem, amikor – tanítványai – először mentünk el hozzá, a Duna-park fölötti lakásba rajzokat nézni. Sokáig néztünk egy-egy regény megírásához is elég betűjellel telezsúfolt, felrakott lapot, és megilletődve hallgattuk szűkszavú közléseit.

Az a lapja igézett meg akkor, amelyen a bonyolult szövet egy szálát külön leengedi, preparálja, szinte szuggerálva, fogd meg, mássz fel rajta s sződd tovább, még szorosabbra, vagy rántsd meg, és meglásd, az egész egy pillanat alatt kifejtődik, semmivé hull…

BSZGY-versemben (Rekapituláció, 1975) azt mondottam volt, hogy a pókok között kell immár keresni őt, s amint látom, némi pók-literatúrát is forgathattam a vers írásakor, ám akkor még nem ismertem Hermann Ottó pókokról szóló könyvét. Most, ezt a BSZGY-i fonalat, vezérfonalat vizsgálva említett lapján, Hermann könyvének a Vándorlás (Őszi fonal, bikanyál) című fejezetét olvasgatom, s megtudom az ismét reneszánszát élő tudóstól, hogy a röpülő fonálról először Chaucer angol költő tesz említést, s azt is, hogy, mint írja: „Egyes szakait e tünetnek gyakorlatom közben igen gyakran észleltem, de egész lefolyását, a felötlő különbségek eredetét csak a Bácska rónáján és mocsarai körében sikerült felderítenem, hol az őszi fonal tünete néha valóban óriás mérveket ölt, a lég, a rét, a bokrok, a talaj tele vannak foszlányaival.(…) A szél, belefogódzva a fonalba, csakhamar hurokszerűvé fejleszti, és amire e hurok 8–15 cméternyi fonálból áll, a pók a megerősítő pontra siet, s ott a fonalat elharapja, mire a fonal kígyózva és csak a fonókkal összefüggve, a levegőben lobog: e kígyózás elegendő arra, hogy a fonalat tovább fejlessze, s minél hosszabbra fejlik ki, végre oly gyorsan, hogy valóban úgy látszik, mintha a pók lövellné” – idézem szinte csak találomra.

Mondom, ezt a tiszavirághoz hasonlatosan már-már szinte lokálisnak nevezhető jelenséget (amelyet kissé líraiabban-romantikusabban Dobó rajzol majd meg ismét) tanulmányozva arra gondolok, ez a kis emberke is el szeretett volna röpülni, messze a vidék porától-sarától, messze a haláltól, amely oly makacsul és könyörtelenül gombolyította le őt…

Most, a HÍD BSZGY-számát forgatva, fedeztem csak fel (hisz amikor meghalt, s a szám, amelybe én is írtam egy fura kis nekrológot, megjelent, katona voltam), első látogatásunkkor Bányai is éppen ezt a lapot regisztrálta: „A képen csak egy irányba lehet haladni – írja. – Sohasem biztos azonban, hogy az első irány a jó irány. Bele kell nyugodni a visszatérésbe. Megfeledkezni az első irányról. Minden pillanatban holtponton lenni. S aztán, amikor már nincs választás, elveszni a formák belső csillámai között. Utoljára marad mindig az a fonál, amelyik kivezet a képből. Az a fonál, melyet idegszálnak neveznek.”

A lakásban, ahol mi, tanítványok, lélegzet-visszafojtva meredtünk a lapokra, különben csönd, feszültség uralkodott; egyszer kitárult a magas ajtó, és egy végtelennek tűnő fehér falat pillantottam meg: közepén nagy íjjal.

96

A feszülő alapegység!

És ez ismét Hartunghoz vezet engemet! Antibes-i házában, ahol alapszínéről, a feketéről értekezett az újságírónak, mindenütt üres, fehér falak… Érdekes ez a fekete-fehér megszállottság ott, az erősen mediterrán Antibes-ben (gondoljunk csak Picasso híres festményére, Az éjszakai halászat Antibes-ben címűre), noha az is igaz, mostani utolsó korszakában állítólag Hartungnál (az északi grafikusnál – nem északi-e minden nagy grafikus?) is mutatkozik az okker, az indigó…

Távozáskor egyikünk Kassák-folyóiratot, másikunk meg Montaigne Kner-féle értekezését a halálról kapta olvasni, vagy azt hiszem, mindinkább azt hiszem, már inkább ajándékba – emlékül.

Ha már engedtem az emlékezés csábításának, még felidézném azt a 1962-es HÍD-díj átadásakor történt jelenetet, amikor a Symposion-plakát idézte két figurát utoljára láttam együtt. A díjat a zsűri BSZGY elnökletével Sinkónak ítélte az Egy regény regényéért; megindoklása után BSZGY visszaült az asztalhoz, Sinkó pedig kiállt az asztal elé, pontosabban, felmagasodott, akár egy torony, és a maga jellegzetes módján beszélni-emlékezni kezdett. Közben mögötte BSZGY hirtelen sárga lett, majd zöld. És eldőlt.

Akárha egy kuglipályán csapódott volna közéjük a golyó.

Sinkónak persze fogalma sem volt, mi történik a háta mögött. A közönség egy pillanatig tehetetlenül nézte a jelenetet, majd az igazgató szobájába vitték a kis, könnyű grafikust. Micike, Sinkó orvosfelesége és Pap Jóska gondozta, mi meg köréjük ültünk a padlóra…

Mielőtt befejezném, egy-két javaslatot tennék a munkaév kapcsán:

Foglalkozzon a folyóirat külön tanulmányokban a modern grafikával: az európaival, a jugoszlávval (külön a szlovénnal és a háború utáni első biennálékkal, grafikai biennálékkal), valamint a magyarral (különös tekintettel természetesen Vajda és Szalay munkásságára). Meggyőződésem szerint ugyanis a munkaév legfontosabb feladata a grafikus BSZGY helyének, értékének immár egzakt meghatározása kellene, hogy legyen.

A másik fontos probléma, amelyre a munkaévnek konkrét választ kellene adnia – különösen, ha sikerül egyértelműen bebizonyítania, hogy egy nagy formátumú, európai jelenségről van szó –: a BSZGY-hagyaték sorsa.

Képzőművészeti vonatkozású írásait olvasgatva (a munkaévben tán az ilyen jellegű írásainak gyűjteményét is meg kellene jelentetni) veszem csak észre, a nagy modern grafikusokról értekezve a spanyolok után rendszeresen Hartunggal kezdi a felsorolást: – „a spanyolokról, Hartungon és Foutrie-n át a fekete-fehér vásznakat festő amerikai Franz Klineig…”

– „a spanyoloknál, Hartungnál, Bissiernél” stb.

– BSZGY-esszénket tehát egy, a hartungi grafikát tárgyaló Appendix kell majd, hogy kövesse.

97

A napokban hagyta el a nyomdát Duránci Béla és Bányai János B. Szabó György képzőművészeti munkásságát bemutató, elemző kismonográfiája. Ünnepe ez kulturális életünknek, hiszen B. Szabó grafikája művészetünk egyik legtisztább és legmagasabb pontja.

Szövegeikben Duránci és Bányai egyfajta párbeszédet folytat, és ez igen érdekes, dinamikus vonása könyvecskéjüknek.

Duránci szerint B. Szabó „Talánya volt és maradt képzőművészeti életünknek, összetett síksági kultúránknak és mentalitásunknak.”

Mesterei, ihletői között ő pl. Van Goghot, Gauguint, Derkovitsot, Vajdát, Barcsayt és Konjovićot említi.

A nehezen megragadható kompozíciókról így ír: „vékonyka vonalak rezgő hálójával átszőtt kilombosodott formák, melyekben a vonalkás felületek számtalan árnyalata lüktet, váltakozik, a légiestől a sűrű tollvonásokkal gazdag, képzelettel megalkotott formákig… Miután elindulnak egy pontból, a megrajzolt felületek szétömlenek, duzzadnak a belső feszültség feltörésétől, majd odébb légies, szétszakadó, lebegő fátyollá válnak.”

Szép, pontos leírás, ám, mindennek ellenére, Duránci végső konklúziója mégis az, hogy B. Szabó útját, a keresés útját, nem tudta végigjárni.

Bányai, akinek mindig is különös adottsága volt az absztrakt képzőművészet elemzésére, az ellenkezőjét állítja, és Duráncival dialogizálva, vitázva sikeresen számol le egy mítosszal. Szerinte egy életmű, „ha valóbam művek fedezik, nem lehet befejezetlen”.

Nyomatékosan állítja – és azt hiszem, szuperiorikusan bizonyítja is –: B. Szabó „Művet hagyott maga után”.

Érdekes számomra Bányai viszonyulása művészünk illusztrációihoz; úgy véli, gyakorlóévekről van szó, és csak előkészítői az ugrásnak: „az elsőrangúan képzőművészeti probléma felé”.

B. Szabó bartóki vonatkozásait, hangjait kutatja, és intellektuális vonásait emeli ki: „Egyfajta filozófiai képfogalmat alkotott meg” – írja. De a hasonló megállapítások nem ragadják légüres térbe, hanem ellenkezőleg, éppen itt tud – szemben a legtöbb kritikussal – egyfajta kopernikuszi fordulatot tenni. Először is, B. Szabóval együtt hangsúlyozza az intellektus és az intuíció szétválaszthatatlanságát. Majd pedig művészetének alapanyagából, alapeszközeiből: a tusból, a tollból, a vonalból indul ki, hogy a kéztartásban jelölje meg a központi problémát: „Az egyetlen rajzon megszámlálhatatlanul megismételt mozdulat nem a kéz begyakorlásának, hanem a kéz alkotásának példája. B. Szabó György minden rajza, az egymásba futó, az egymást kiegészítő és kizáró felületekkel, a rétegeket alkotó árnyalásokkal, amikor a rajzon elvont mértani alakzatok, merev kőízületek, kavicsfelületek, vagy az intellektus látható formái jelennek meg, valójában a kéz dicsérete.”

Ilyen alapokon mozogva aztán pontosan látja meg és elemzi a B. Szabó-i művészet lényegét: az elementáris rajzot, a negatív formát, az antikompozíció kompozícióját, hogy csak művészünk meghatározásait említsem.

98

E szövegek, e könyvecske felvetette prolbémákhoz még sokszor vissza fogunk térni (miközben, lassan, a magunk emlékeit, elképzeléseit is megfogalmazzuk majd), ezért befejezésül csak még két problémakört érintenék.

1. Sajnálom, hogy szerzőink nem végeztek konkrét képelemzéseket. Ha csak néhány lapról is sikerül bebizonyítanunk, hogy fontos alkotások, hogy életünk nélkülözhetetlen tartozékai, máris bebizonyítottuk a létezését. (A képekből részleteket kellett volna kinagyítani – szinte preparálni a B. Szabó-i vonalat.)

2. Kár, hogy csak 43 munkát közöl a könyv, mivel, félő, a nagymonográfia megszületéséig még nehezebben hozzáférhetők lesznek. Talán folyóiratainknak kellene elkezdenie egy ilyen jellegű kutatást, közlést.

Illusztrációiból sokkal, de sokkal nagyobb válogatást vártam.

A legfontosabbak hiányoznak. És hát nagyon hiányzik az úgynevezett „lyukas” Önarckép is. Hogy azonnal hozzá is kezdjek a munkához, megemlítem: nálunk, a Rádióban is van két kitűnő alkotása.

(1978)

A B. Szabó-i rajz, grafika genezisét is kutatjuk egyben, ha illusztrációiról, korčulai rajzairól beszélünk.

A 40-es években Van Gogh rajzai hatnak rá: a pontok és vonalak erős, férfias zenéje.

A következő rajzművész pedig, akit eddig tudtommal még senki sem említett vele kapcsolatban, úgy érzem, egyike a legfontosabbaknak:

SZALAY LAJOS

ahogy mondani szokták, „a legnagyobb magyar rajzoló”. Az ő hatása ugyanolyan lényeges, mint Vajda hatása, közelsége. A nagy absztrakt lapokat, akár mint Szalay tiszta, végtelen vonalával, átszőtt, újraszőtt, sűrűre vert Vajda-formákat is értelmezhetnénk…

Szalay Lajosnál, éppen úgy, mint Derkovitsnál, Hegedušićnél (akit a zágrábi diák minden bizonnyal szintén nagyon jól ismert) a Van Gogh-i és a Georg Grosz-i szociális feszültség teszi – húzza éles dróttá, éles hurokká a vonalat.

Az 50-es években B. Szabó e szociális érzékkel, e tiszta, nagyon tiszta eszközökkel formálja az új embert. Olyanok ezek a figurák, akár a frissen húrozott hangszerek: megnyúlnak, egyszerre nyúlnak meg egymás és valami transzcendens felé, mint Greco és Modigliani figurái.

Tényleg, valami új, friss illat érződik, csap meg bennünket akkortájt Herceg, Majtényi, Petkovics, Major, Németh István Dolgozók-beli riportjaiból, Híd-beli novelláiból, amelyeket B. Szabó oly lelkesen illusztrál, oly határozottan és zseniálisan értelmez.

Abban a pillanatban, amikor valami bizonyoshoz ér, amikor véglegessé vastagodik a vonala – megborzadunk.

Szép példa erre az az – általam legjobbnak tartott – szövegrajza, amelyet Majtényi Sziget című novellájához készített.

Először mondja azt: HALÁL.

99

A szigetnyi folt, itt, ezzel a kis vitorlással, már pontosan az a lyuk, amely azon az ismert Önarcképén tátong.

A halált először megérző ember melankóliája – a vonal akár a tengerészek, halászok zsinege: „Halál, vén kapitány, horgonyt fel!…”


Szövegrajzai egyenértékűek a nagy absztrakt lapokkal: művészeti és szellemi életünk két csúcsát jelzik: az egyik egy közösség életéről, induló életéről, a másik egy egyén haláláról beszél.

B. Szabó György: A Hungária sorozatból (1960)

100
Wanyek Tivadar
Wanyek Tivadar kiállítása
Budapest, Műcsarnok kamaraterme, 1975. december

Wanyek e második budapesti bemutatkozásán új, 69 és 74 között készült képeit láthatja a magyar közönség. Bécsi, brüsszeli, velencei és budapesti önálló tárlatai egy komoly nemzetközi siker állomásai – első állomásai.

Átvágva a Hősök terén, kissé megnyugtatnak a Műcsarnok magas fehér oszlopai között feltűnő fekete-szürke-fehér Wanyek-plakátok: valóban van valami metafizikai monumentalitása e bánáti kapu- és albakíveknek, tárgyaknak. Mi lenne, ha egész ennyire, már-már fekete-fehérre redukálná színskáláját, játszok a gondolattal, a megnyitóra sietve.

(A tárlatot – melyen ott láttuk Barcsay mestert is – Franck János művészettörténész nyitotta meg. Rövid bevezetőjének érdekes tézise az, mely szerint Wanyek munkái: múzeumi képek, persze, Cézanne értelmében…)

Wanyek észrevétlenül alakuló, változó művész; lélegzete, ritmusa, növekedése növényi. Központi élménye, problémája a tér, a mozgás, az idő és a kép-festmény, természetesen e kategóriák nagyzolása nélkül.

A mozdulatlan bánáti világ lassan átszerveződik, beszövődik a majdnem minden képen jelen levő vagy jelzett, sejtetett rokka által. A rokka tehát több, mint egy tárgy, objektum: szervező elem a dinamika e mozdulatlan tárgyvilágában. Úgy is mondhatnánk, hogy a rokka mozdulatlansága a pikturális, a képi mozgást jelképezi, maga ez az intenzív, álhatatos növényi mozgás. Mint rokka mozdulatlan, de mint a festészet, mint az egyes képek szövő-objektuma állandóan pereg: szálai, szalagai, leplei összefűzik, behálózzák, összetett mitologikus lényekké szervezik a konkrét bánáti népi tárgyvilágot.

Az időt illetően hasonló szerepe van a csak-számlap falióráknak is. A rokka és az óra egymás mellé helyezéséről vagy ellenpontozásáról, negatív tér-idő képzéséről talán külön is kellene szólni.

Wanyek festészete, mint sokan megfigyelték már, az olasz metafizikus festészettel rokon. Mondhatnánk, Wanyek Chirico, Carrà és Morandi kései, szerény s éppen ezért jogos utódja.

Egy táj, egy világ, Bánát metafizikája artikulálódik, nő mind tisztábbá, mind monumentálisabbá e homlokzatok, boltívek, tárgyak által.

101

„Mi, akik ismerjük a metafizikai ábécé jeleit – mondja Chirico –, tudjuk, minő öröm és mennyi fájdalom rejlik egy kapu ívében, egy utcasarokban, egy szoba falai között vagy egy doboz belsejében.” Wanyek valóban ismeri ezt az ábécét, ezt az örömet és fájdalmat. Tudja, hogy az űr elhatárolása, láthatóvá tétele a titok, hiszen mi más is az az alig elviselhető valami egy doboz ürességében, mint az üresség, az űr sűrített volta.

Wanyek boltívei, ablakai mögött nincs semmi (még az a minimális derengés, távlat sem, ami Chiricónál), csupán a festék vékony rétege.

Dr. Pavle Vasić katalógus-előszavában a wanyeki „metafizikus történet”-ről ír, és bizonyítja, hogy festőnk valóban autentikus „metafizikus”: „Egy esti, motívumkereső sétáján megállt egy alacsony házikó előtt, és a nyitott ablakon keresztül szemlélgetni kezdte a szoba belsejét. Odabent egy feketébe öltözött asszony ült, árnyképe élesen kivált a szürke háttérből. A formáknak és a színeknek ez a viszonya annyira megigézte a művészt, hogy szinte képtelen volt ellépni az ablaktól. Már csodálkozni is kezdett, hogy az asszony nem veszi zokon támadó kíváncsiságát, de hamarosan rájött, hogy tulajdonképpen nem is élőlényről, hanem karcsú vonalú széktámláról és a bútordaraboknak élőlényeket sejtető, különös elrendezéséről van szó.”

Azt is mondhatnánk, hogy Wanyek Vajda Lajosék tudatos elhatározásával (bartóki programjával) gyűjti tárgyait, motívumait, s aztán a pittura metafisica eljárására emlékeztetve dolgozza fel őket.

Tudjuk, Wanyek fényképész. Nem fényképezi tárgyait, motívumait, de a retusecset leheletfinom nyaldosásával dolgozik a vásznon is. És amikor már megsokallnánk e finomkodást, akkor az különös eredményt hoz: a finom festékrétegen átüt, durván átüt a vászon. A finomítás, a végtelen finomítás ellentétébe csap át, durvasággá lesz.

Finom durvaság!

Anyagtalan, leheletfinom világa váratlanul, szinte magától anyagszerűvé válik.

Még mindig a barna dominál, de lassan mind több képen ömlik el a kora hajnal még fény nélküli kékje.

Szék, szőttes, lepedő, törülköző, rokka, falióra, korsó – könnyű lenne e véges tárgyvilág ikonográfiai elemzését elvégezni.

Legtöbb festményen ott látható egy más technikával készített – festett! – ikon. A kép a képben érdekes változata, játéka ez. A képet ikonfestőként festi, az ikont viszont, hogy úgy mondjam, impresszionisztikusan.

A leplek, szalagok, fonalak néhol, mint a Bánat (majdnem azt írtam, Bánát!) vagy a Virrasztás című képeken, már-már teljesen önállósulnak: mintha csak maguktól csavarodnának, alakulnának, mintha csak a mozdulatlanság mozdulna lassan, a dimenziótlanság képezne teret, az időtlenség mozdítaná az óra mutatóját…


VIRRASZTÁS


A tárlat (de egyben egész művészetünk) egyik legjobb alkotása a Virrasztás.

E kép alapján Wanyek valóban egy nagy formátumú festőt sejtet, azt a pillanatot, amikor majd már minden motívumot hasonlóan letisztít, átlényegít, szinte egyetlen kép-kristállyá fogva össze az egész életművet.

A sötét lilásbordó vásznon: keskeny, barna téglalapon két fehér gúla. Elöl, egy sötét 102pohárban, okker mécsláng. E kép értéke a sötét háttérből kikristályosodó lepel s az okker mécses egyensúlya.

Nehéz e színek (fehér és okker) közelebbi meghatározása.

A fehérnek, kékesfehérnek, ahogy Pap József írja versében, „fagyszítta illata” van:

„Ez is látogatás
A fagyszítta kanavász
Illata
Halott anyánké.”

Virrasztás, mondja a kép címe, igen, a virradat fény és világosság nélküli színe, a kora hajnalé, a reggel fényözönének bizonyossága nélkül, a halál tisztaságáé, a tiszta halálé…

Csak finom, túlfinom retusecsettel lehet ide a jég, a kristály, a virradat, a tiszta halál közelébe eljutni – csak egy fényképész alázatával.

Madarász Viktor Hunyadi László siratása (1859) című festményét, Bartók Az éjszaka zenéje című szerzeményét és George de Latour éj-festészetét kellene idéznem, segítségül hívnom, ha valóban körül akarnám járni Wanyek e különös alkotását.

Wanyek kristály leple, jég szemfedője, Madarász-leple (a fej és a test képezte két gúla), Hunyadi teteme és természetesen a siratók, a kard és a gyertyák nélkül (a siratókat egy széktámla, a gyertyákat a mécses helyettesíti – az ablakok viszont hasonlóak). Wanyek leple alatt a virradat űrje van.

Nincs kizárva, a Virrasztást a Hunyadi László siratásának metafizikus interpretációjaként, picassói átrajzolásaként is értelmezhetnénk.

Újfalussy írja Az éjszaka zenéjéről:

„A sirató panasz, a patetikus színpadi gesztus azonban itt fojtogató szordínó szorításába kerül. A zörejekben a suttogóra fogott beszéd, a sóhajnak maradt jajszó, az akarásban, vágyban elvetélt gesztus él tovább hangtalanul, még feszültebben. Az éji hangok tehát Bartóknál nem zenén inneni zajok, hanem túl rajta, annak elvont, megfojtott redukciói.”

Igen, Wanyek jégdrapériája is sóhajt, festészeten túli redukció, amit csak egy túl finom ecset végezhetett el ilyen könyörtelenül…

A mécses nehéz okkerja is minden fény és világosság nélküli. Ebben az okkerpettyben ott sejtem de Latour fáklya-gyertya-mécses-tapasztalatát. De Latourt persze már előbb is segítségül hívhattuk volna, hiszen az ő éji spektákuluma is a mozdulatlanság, a „lassúság spektákuluma”.

A tárlatról távozva, a havas Hősök teréről visszapillantva az oszlopok közötti plakátokra, már biztosan tudjuk: a teljes letisztulás, a wanyeki kristályosodás nagy pillanata egészen közel.

(1976)
103
Virrasztás Wanyek fölött

Tegnap Zrenjaninban, 71 éves korában, eltemették Wanyek Tivadart. Városa képtárat és alapítványt létesített emlékére. Zrenjanin, a tartományi képzőművészek és a festőbarátok nevében Kelemen Dezső, Dr. Várady József, Zoran Mandić, Szilágyi Gábor és Zoran Petrović méltatták munkásságát – búcsúztatták.

B. Szabó Györggyel foglalkozva a napokban, Isidora Sekulić Kostić-esszéjét idéztem, melyben arról tesz említést, hogy az istenek és Vajdaság tragikusan megátkozták a nagy zombori poétát: fragmentummal. Wanyek – B. Szabó társa az indulásnál – Zrenjaninban, az ifjú Fülep, Streitmann és Manojlović városában maradva, leglényével vállalta és azonosult azzal, amit a grafikus barát inkább csak jelzett a neve elé írt betűvel (B: Becskereki–Bánáti); mintha csak a sorsszerű tragikum, a fragmentum ellentétét készült volna egészen bizonyosan megalkotni: az egyensúly, a csönd és a békesség opusát.

Persze, azonnal hozzá kell tennünk, ez a vidéken maradás is egészen más volt, mint sokaknak tűnhetett: az Écskai Művésztelepet, majd a Kis Képtárat vezetve sokkal jobb, lényegibb kapcsolatba került a belgrádi és újvidéki festőkkel, mint került volna, ha közöttük él: csak most látni, milyen sok rokonságot mutat egysíkúságában, dekorativitásában B. Protić, Vozarević, Čelić, Stojanović, Sip és pl. Luković törekvéseivel.

Tán nem hibázok, ha most Tabakovićra, mindannyiuk mesterére utalok: kristályos, kék-fehér écskai képeit az egyik legnagyobb jugoszláv festő (aki különben aradi születésű és pesti diák) tán éppen Wanyek társaságában festette…

De tovább folytathatjuk az elkezdett ellenpontozást B. Szabóval is.

Tudjuk, milyen szenvedélyes, mennyire alkotói volt B. Szabó viszonyulása a szentendrei iskola nagy, tragikus-fragmentális figurájához, Vajdához. Noha semmi adatom sincs Wanyek szentendrei kapcsolatairól, munkái mégis számtalan szállal kötődnek az iskola nyugodt, Barcsay, Bálint és Korniss nevével fémjelzett szárnyához.

Korniss képei előtt éreztem mindig ilyen elementárisan: itt az egyensúly eleve adva van, semmi sem billentheti ki. Wanyek akárha lehozta volna a földre azokat a bizonyos (Akutagawa említette) égi üvegserpenyőket, amelyek „teljes egyensúlyban nyugszanak”. Tehát nem csak a konstrukció, nem csak a szerkezet, az anyag, az érett barna tónus is ezt a teljes egyensúlyt sugározza.

Korniss 1930-ban (a pentaton és a homofon zenének megfelelően) a festészet síkszerűségében jelölte meg a bartóki programot.

Láttuk, Wanyek jugoszláv kollégái – minden bizonnyal az ikonok hatására (és itt bezárul a kör, hiszen a szentendreiek is az ikonok megszállottjai) –, szintén egyfajta síkszerűséget művelnek.

Pesti tárlatán fedeztem fel Virrasztás című – leredukált motívumú! – festményét; nekrológját írva pénteken (már Pilinszkyt is gyászolva – lám, milyen nehéz egyensúlyban maradni!), ezt a képet idéztem fel, mondván, az opus immár számára is biztosítja a tiszta halált.

Korniss képein mindig a hibát, a hiba maszatát, az egyensúlyért vívott küzdelem nyomait kutattam; Wanyek esetében is sokszor úgy éreztem, nem elég nagy a küzdelem ezért a bizonyos meleg egyensúlyért, nem elég megszenvedett. Ám most, értesülve, 104hogy ez az ember, ki tudja mióta, rákkal birkózott, már látom, pontosan látom, e finom, hajszálvékony kontúrok milyen romboló energiákat fogó abroncsok is tulajdonképpen.

Úgy képzelem, befejezve utolsó festményét, pontot téve kép-mondata, opusa végére, precízen befejezve a nagy vállalkozást, első teljes győzelmet aratva a vidéki művészsors, a fragmentum fátuma felett, ez a fiatal korában „választékos ízlésű, jó megjelenésű üzletembernek”, később pedig afféle angol úriembernek tűnő festő: szépen, nyugodtan kimosta retusecsetét.

(1981)

Wanyek Tivadar: Bánáti Penelopé

105
Almási Gábor gipszportréi

Almási Gábor Baranyi Károly és Tóth József monumentális portréakarásai, sokat ígérő kezdetei után szorgalmas munkával, majdhogynem semmisnek mondható rendeléseknek köszönve egy egész erdővel, szobor-, pontosabban portré- és mellszobor-erdővel dúsította plasztikailag üresnek vagy legalábbis ritkának nevezhető terünket, világunkat. De ez az erdő, fontos megjegyeznünk, sajnos csak gipsz-erdő. Igen, művészünk, akitől kevesebben ismerik jobban a fa anyagát (elég megemlítenünk Pásztorát, amelyen akárha egy acél-szú serénykedett volna), egész életében gipsszel dolgozott, gipszre ítéltetett, erre a különös anyagra, a provincia márványára, melyet különben Goethe, és hát Kosztolányi is, olyannyira szeretett. Ha Baranyi induló életét márványért küzdő életnek nevezte egyik kritikusa, akkor Almási életét nyugodtan nevezhetjük: márványért-fémért hiába küzdő életnek.

Portréit vizsgálva egy egységes opusról kell szólnunk (a 35-ös Gorkijtól a 73-as Petőfiig és a plakettekig), noha a művek legnagyobb hányada – fontos pszichologizáló részleteredményekkel és jelentős pedagógiai hatással (ugyanis egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk zeneiskolai pinakotékájáról, valamint Petőfijének és József Attilájának népszerűségéről) – a romantikus zseni- és nagyságfogalom jegyében született.

Persze ha most egy pillantást vetnénk a költészetre, azonnal látnánk, hogy pl. az egész Liszt- és Chopin-irodalom szintén e romantikus felfogás jegyében született, egészen Gottfried Benn és Enzensberger Chopin-verséig, vagy Rónay György Liszt-költeményéig. Ugyanis a probléma nem az, hogy eltüntessük, szétverjük e gipsz-titánokat, hanem az, hogy a mi világunkkal, kérdéseinkkel érezzük őket…

Muszorgszkijt, Lisztet, Paganinit, Shakespeare-t, Kosztolányit, valamint Petőfit emelném ki, és Ács József 75-ben írt kritikájára hivatkoznék, melyben fontos megállapításokat találunk Almási munkáját (pl. Kosztolányijának lágy impresszionizmusa; zeneszerzőinek klasszicista és romantikus kettőssége) és egész portré-opusát illetően: „Jelentős művészi és művelődéstörténeti értékek ezek a szobrok Vajdaság művészetében. Mondhatjuk, hogy az emberiség nagyjairól saját szobrászatunk van.”

Közben, olykor-olykor egy-egy kortársát is megmintázza (Oláh, Mayer Ottmár, Kubát, Sáfrány, Karlavaris), és ezeken a munkákon már ott sejlik valami belső áramlás, fény, pszichológiai csomósodás, rejtőzködő készülődés.

106

Oláh szikársága külön írást érdemelne, Kubát arca teljes történetét sugározza a festegető és hegedűket gyűjtő robusztus kútásónak, ennek a vajdasági Bram Van Veldének; Sáfrány ravaszan zárt labda-koponyája szerencsés találat; Karlavaris Cupido-feje pedig Almásitól szokatlan vidámságot áraszt… E néhány munka új megvilágításban mutatja a nagyok egy részét is. Mégis, érezzük, valami még mindig köti mesterünket, valami még mindig hiányzik. A portrékon nem érezzük, nem találjuk azt a merészséget, amelyet egy-egy figurális vagy stilizált kompozícióján.

Spiráljaira, üres formáira és elsősorban vitorlásaira, ezekre a homorúvá harapdált fa tobozokra gondolok, amelyek nagy és tiszta, korszerű plasztikai eredmények voltak, jóllehet mindössze néhány darabról van szó, mivel ezen a területen még az a „majdnem semmisnek” mondott megrendelés is elmaradt. Pedig hát milyen szépen csavarodnának e női idomok, és milyen szépen dagadnának e vitorlák Palicson például. Természetesen a szülőváros, Kanizsa téglagyárának bejáratánál és udvarán is el tudnék képzelni Almási-szobrokat.

És akkor, hirtelen és váratlanul – hála az Írótáborral fenntartott kapcsolatának – Almási Gábor egy radikális lépésre szánja el magát: szembefordul kortársaival. És e szembefordulás – mint katalógusszövegemben véltem – már-már felér egy új plasztikai nyelvvel, formával, világgal. Most látni csak, mindig is mennyire jelen volt, mindig is velünk lélegzett, és a mi dilemmáinkat élte, mindig is minket lesett a romantikus titánok maszkja mögül e szerény, felettébb serény mesterember, akiben – minden jel szerint – korszerű, háború utáni művészetünk, irodalmunk végre megkapja méltó szobrászát.

Stilizált, karikaturisztikus portrékról van szó. E zömében 77-ben készült sorozattal ismerkedve Baranyi 25-ös Pirandello-plakettjére, Ferenczy Béni művészérem-sorozatára, Borsos Vivaldi-érmére, Manzù néhány reliefjére és Radauš Panopticum croaticumjára gondolunk – valahol a sztélé, a dombormű és a plakett tájékán keresve mind eredetibbnek ígérkező formáját, mely idővel végső anyagát és színét is meg fogja találni, meg, hiszen már a Manojlović- és Majtényi-reliefek óta is mennyit változott. És, merjük remélni, még radikálisabb változással, fordulatokkal jut el az életmű különböző tapasztalatainak, eredményeinek olyannyira szükséges és aktuális szintéziséhez.

Mert vállalnia kell Almásinak művészetünk kalandját, kockázatát – sokszor szemben a kispolgárság patikai görögségével, buta büsztjeivel is. Arcunk karikatúra-kapuján be kell lépnie a művekbe, és meg kell találnia, ahogy a „hegedűs romantikusáét”, Paganinijét egykor megtalálta: korunk már az ellen-pózon is túl levő pózát, testtartását, tehát korunk testét és korunk tartását. Lehetőségeink maximumát kell keresnie, arcunk gödreit, rontásait, katedrálisát, utópiáját – mert ő látja ezt, mert ő tudja ezt, mert őneki mernie kell ezt!

Hogy e merész lépés, radikális váltás mivé lesz, az tőlünk is függ, attól is többek között, hogy mi lesz e plakettek sorsa: az Írószövetség, a Forum és Kanizsa pl. meg tudja-e vásárolni, ösztönözni tudja-e arra, hogy ez a korával és kortársaival való szembefordulás valódi formává teljesedjen.

A legújabb anyagból Petrik-, Fehér Ferenc- és Danyi-plakettjét emelném ki.

Befejezésül, hogy éreztessem szobrászunk érintését, mert egy szobrásznál mindig ez a legfontosabb, egy, a napokban hozzám írt levelére hivatkoznék, melyben (többek kö107zött Naum Gabo Pevsner és Moor nevét is említi, kicsit kiigazítva-ellenpontozva katalógusi listámat) a szobrászatról és a kritikáról elmélkedve váratlanul megjegyzi: „sokszor többet ér a sima bölcsesség”. Igen, ez a jelző itt abszolút plasztikai és egy teljes ars poeticát reveláló, mert hát mi más is pl. Roden és Brâncuşi munkásságának legnagyobb hányada, mint sima bölcsesség?!

(1977)

Almási Gábor: Oláh Sándor-portré

Almási Gábor: Paganini-portré

108
Harmadik rész

Glid Nándor: Halálkocsi (vázlat, 1982)

109 110
Petrik üvegcserepei

Petrik Pál műtermében jártam.

Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy többet halljunk erről a csendes, visszavonult művészről, de ahhoz is, hogy többet hallasson magáról, hiszen tíz éve már, hogy önálló tárlatot rendezett. Ezért látogattam meg, de azért is, mert szerettem volna felidézni néhány évvel ezelőtti műteremlátogatási melankolikus élményemet; szerettem volna hatalmas, homokkal szórt vásznai elé ülni, s lassan művészete élőhomokjába veszni. Mert úgy képzeltem, azóta nagy mennyiségű homokot kubikolt képeire, tömérdek olyan kép készült, mint az akkor látott, nagy formátumú Duna-part…

Jóllehet közben találkoztam egy-egy más jellegű munkájával is, tudtam, hogy papírt éget, szaggat, grafittal és üvegmorzsával kísérletezik, mégis meglepett az állványra készített:

ÜVEGKÉP.

Műtermébe lépve azt hittem: betörtem az ablakot. Az ablakot. Betörtem a képet. Nagy csörrenés, lehulló üvegcserepek, szilánkok csillogó halmaza; igen, az ablaktörés sokkélményét éreztem hosszú idő után ismét. Az állványra helyezett kép, dobozkép azt mondta: ablakot törtél, ablakot törsz – törj ablakot.

Egy üvegképet láttam a festőállványon, amely nem akar vitrázs lenni, sem fény-mobil: egy marék színtelen üveget láttam, amely klasszikus képpé szeretne lenni, klasszikus kép szeretne maradni.

Egy üvegképet láttam, amely mégis vitrázs: vitrázs a töredékesség katedrálisán.

A modern művészet egyik központi témája a töredékesség. Eliot Átokföldjét például valóban nevezhetnénk a töredékesség katedrálisának: „mást sem ismersz, csak egy csomó tört képet”, – olvashatjuk az Átokföldjében. Vagy idézhetnénk Schönberg végkövetkeztetését is: „a töredék mint minden”.

Néztem Petrik üvegképeit, s nem tudtam, mi tört össze. Csak a törés sokkját észleltem. Valami összetört. Valamit összetörtem. Néztem Petrik üvegképeit, s nem tudtam megállapítani, mivé rendeződnek, mivé állnak össze cserepei.

„Csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra”

– visszhangoztak a töredékesség másik nagy katedrálisának, József Attila Eszméletének ismert sorai. Mi a virág? – kérdeztem.

111

Talán a minden illúziótól megfosztott, meztelen tény s e hideg fényárny-játéka. Mert Petrik sem a régi, sem az új értelemben nem fényfestő, ő a fény színtelenítője.

Néztem Petrik üvegképeit, s a jég egészséges tényének, tisztaságának közelségét éreztem.

Fény és tisztaság. – Mennyi illúzió!

Nem kiállítást láttam, csak a töredékesség néhány képét. Remélem, következő, már nagyon-nagyon esedékes tárlatán: a töredékesség katedrálisába léphetünk.

(1977)

Petrik Pál homokképe

112
Életünk ideogrammái:
Kismonográfia Faragó Endréről

Bela Duranci egy Ács József-idézettel indítja a most megjelent kismonográfiát (e szavak 62-ben hangzottak el, a jugoszláv festők első találkozóján, Szabadkán): „Mi figyelemmel követtük innen, a művésztelepekről a világ festészetének eredményeit – mondta Ács –, de nem azzal a szándékkal, hogy átvegyük (legalább nem tudatosan) a kész szimbólumokat, ideogrammákat, hanem a korszerű módszerek elsajátítására gondoltunk. Ezeknek a módszereknek a segítségével, ha az életet kezdjük figyelni – méghozzá saját életünket –, megteremthetjük életünk ideogrammáit.”

Több szempontból is fontos kiemelni első művésztelepünk megalapítójának, ennek a különben tényleg mindenestül modern, próteuszi művésznek a szavait. Először is azért, mert szépen mutatja a jugoszláviai magyar képzőművészet elméleti alapjait. Azt, hogy milyen önállóan tudott viszonyulni a korszerű világi áramlatokhoz, milyen határozottan tudta ellensúlyozni annak a Jugoszláviában is sokszor eluralkodó felszínesen utánzó, konfekciós hullámait.

Míg más mesterek (Hangya pl.) a minőség és az érzékiség dimenzióit hozták, addig Ács az elméleti alapot biztosította ennek az autentikus művészetnek, amely így már korán képes volt felmutatni életünk ideogrammáit. Visszatekintve a múltra, bizonyos vonatkozásokban mégis tragikusnak tűnik nekem ez a művészet. Noha nem kötődött nyelvhez, igazán nem integrálódott a jugoszláv képzőművészeti életben – egyetlen művészünknek sem rendezték meg ez ideig Belgrádban, Zágrábban vagy Ljubljanában a retrospektíváját –, a magyarországi műkritika pedig egyetlen írás erejéig sem méltatta, jóllehet már a szocrealizmus idején itt, Vajdaságban is létezett egy teljesen modern képzőművészet.

Egyik jellegzetes tragikus figurája a B. Szabó, Vinkler, Sáfrány nevével jelezhető festészetnek Faragó Endre, aki úgy hitte, a szőnyegszövésen keresztül sikerül megtalálnia az egérutat.

1929-ben született Kanizsán, pontosabban egy Orom melletti tanyán. Művészi formálódása részben Szabadkához kötődik, Hangya rajztanfolyamához, Vinkler, Sáfrány, Petrik köréhez, részben pedig a beinduló művésztelepekhez, Konjovićhoz, Ácshoz. De megemlíthetnénk még Oláh fehér szakállát is, hiszen feljegyezték, éppen ő vitte a koporsó után az agg mester fényképét, és végül ő örökölte toronybéli műtermét is.

113

Duranci így jellemzi Faragó festészetét: „Színskálájában – ha a lekenéseket, gyűrődéseket és ragasztásokat egyáltalán színnek lehet nevezni – mély, drámai tónusok vegyülnek, amelyek mögül előtörnek a világosabb akcentusok. Akárha rejtélyes mélységekből törnek felszínre, hogy megállapodjonak az álom és a valóság határmezsgyéjén. Faragó tájképei nem kötődnek a táj közvetlen élményéhez, hanem a látott elemeket, az emlékezetet, a föld emberének tapasztalatát alakítják át olyan egyedülálló faktúrává, amely érzékelteti az elhalásnak és a természet örök körforgásának a lenyűgöző folyamatát. Mint a mező termései, amelyek a rothadást megelőzően az érés végtelen színváltozataiban pompáznak, hogy azután eltűnjenek a megsemmisülés sűrű, sötét, ragadós rétegeiben, újra meg újra megtermékenyítve a földet.”

Legnagyobb élményeim közé tartozik Faragó 63-as tárlata. Előtte hasonló élményt csak Boschán és B. Szabó zentai tárlatai jelentettek. Akkor megfordultam toronybéli műteremlakásában is. Később pedig többször voltam vele együtt a topolyai művésztelepen.

Azért vártam olyan nagyon ezt a kismonográfiát, hogy ismét megpillanthassam annak a tárlatnak a különös képeit, hogy leellenőrizhessem, korrigálhassam emlékeimet. Sajnos, a Félszemű lányon kívül egyetlenegy képet sem találtam azok közül. Így csak emlékeimben élnek tovább azok a különös löszképződmények, mitikus ázsiai puszták, és találkoznak saját gyerekkori élményemmel, a szikes Járás fölé gyűrődő Oromháttal, ahol nagyanyámat agyonbombázták a tökök, agyontaposták a lovak.

Akkor a jugoszláv informelért lelkesedtem, ám mostanára azok a képek kitörlődtek emlékezetemből (noha reprodukcióik hozzáférhetők), vagy csupán technológiai érdekességekként tartom számon őket, s figyelem, ez a technológia hogyan épül be egy új, sötét balkáni realizmusba. Addig viszont Faragó korai munkái számomra mind nagyobb jelentősséggel bírnak.

New York-i napjairól, képzőművészeti élményeiről keveset tudunk, de talán még nem késő kibogozni valamit leveleiből. „Lőtt, gépfegyverezett” szőnyegeivel párhuzamosan egy izgalmas gesztusfestészetet teremt Zágrábban. E képek alapján – szemben New Yorkban készült felhőkarcoló-képeivel (amelyeket tán híres Notre Dame-festményével kellene együtt tárgyalnunk) – arra gondolhatunk, hogy mégiscsak nagy élményt jelentett számára az amerikai lírai absztrakcióval, gesztusfestészettel való közvetlen találkozás.

Cérnaszerű hulladékokból egy autentikus, anyagszerű festészetet realizál ismét. (Anyagszerűségét Petrikhez kellene kötnünk.) Nagyon megörültem ennek az új korszaknak. Festészetünk fontos új pillanatát sejtettem benne. És arra gondoltam, löszdombjaival, a Félszemű lánnyal, lidérces kollázsaival és ezekkel a kivilágosodó, új képekkel immár lényeges művésszé fog magasodni közöttünk. Ám sajnos nem így történt. Zágráb igazán csak mint Jagoda Buić és Murtić szőnyegeinek kivitelezőjét ismeri, alkalmazza, a mi szellemi életünk pedig már nem tudott olyan vonzó és inspiráló erő lenni számára, hogy érdemesnek higgye művészetét, hogy érdemesnek higgye annak betetőzését.

Utolsó éveiben egy észbontó, légüres térben élt Zágrábban. Különös, milyen különös, de úgy látszik, legnagyobb festőink éppen Zágrábba száműzték magukat, hogy ott aztán egymásról se vegyenek tudomást többé.

114

Kár, hogy a kismonográfia képanyaga ennek az utolsó korszaknak az eredményeit, maximumait sem tudja igazán érzékeltetni.

Halála előtt meglátogattam zágrábi lakásán, közel az árumintavásár holdbéli tájához, az egyik Nasszer téri toronyház 15. emeletén. Emlékszem, Hangya műterméből indultam hozzá, ám Hangya előtt titokban tartva, hová is, kihez is indulok…

Kis műteremszobájában rakosgatta az állványra új, kuszált cérnafestményeit, melyek reliefszerűsége engem akkor ott, Petrik munkái mellett, Requisott, a tragikus sorsú francia festő képeire is emlékeztetett.

Egy kis kép különösen megragadta figyelmemet. Észrevette, fennhagyta az állványon. Leült a heverőre – a leukémia már kivonta erejét testéből –, és mesélni kezdett a képről.

Valami barna hullámzás, fenn vörös izzás, lenn valami fekete hartungos függőlegesek, és az egész durván megszögezve papucsszögekkel. Első pillantásra egy izgalmas informel-képnek tűnt, csak aztán derengtek fel bennem korai löszképződményei, lidérces kollázsai.

Kisgyerekkoromban, mesélte, apám minden hajnalban a kerítéshez szögezte a gúnyámat. Nehogy elcsavarogjak a Járás gyerekeivel a rám bízott állatok mellől. Valami különös dühvel szögezett. És Endre felállt, és gyönge karjával utánozni próbálta apja dühös gesztusait. Odaszögezett, folytatta, majd otthagyott. Lassan jött fel a nap, száradt fel a harmat. Lógtam ott, a korhadt, fekete kerítésléceken, kis Krisztus…

Kismonográfiáinknak akkor van értelmük, ha egy-egy festő munkássága felmérésének kezdetét, beindítását segítik. Ilyen értelemben üdvözlöm én ezt a kiadványt, annál inkább, mivel ezután állandóan itt lehet asztalomon festészetünk egyik antologikus darabja, a Félszemű lány, amely engem egyrészt Dali Lautréamont-rajzára emlékeztet, másrészt – és ez a kettő nincs annyira távol egymástól! – Kosztolányi szavaira a vidék misztikumáról, a vidéki ember tágabb szeméről, még akkor is, ha ez a látás, illetve látvány (mert ez a kép egyben a látást és a látványt is mutatja) mind nagyobb félelemmel tölt el, a magunkkal, a magammal való szembefordulás elodázhatatlanságára figyelmeztet.

(1988)

Faragó Endre rajza

115
Szilágyi Gábor festészetének eljegecesedése

Kezdetben volt a rajz: ez Szilágyi esetében egyáltalán nem közhely, állapíthattam meg nemrégi műteremlátogatásom alkalmával.

Apropó: műterem. Az írók mindig szerették a festők műtermeit, a kétkezi munka meghitt műhelyeit látták bennük.

Csáth Szabadka „szépségeiről” írva 1910-ben még mint Milinovics Deák utca sarki házát mutatja imaginárius angol barátjának, Lord Lawrence-nek: „Szilárd architektúra, előkelő és könnyed tagozottság. Jól lendülő íves ablakok és egy kecses torony, amelyet egy kariatida tart. Egyetlen hibát sem találni!

A lord bólintott.”

Most Rudics-saroknak nevezik. Nézek ki az ablakon, balról a városházát látom, szemben Dévavári ablakait, de látni vélem a kanyarodó villamost is. Mások meg Milkó-házról beszélnek, ha ez a sarok szóba kerül. Dr. Milkó Aurél, Izidor fia élt, dolgozott itt (felesége, Milkó Cora zongoraművésznő még ma is itt él). Milkó Izidor is minden bizonnyal felköltözött ide a Zrínyi-térről, de hogy mikor, rövid helytörténeti szimatolódzásom alatt nem sikerült megállapítanom. Mindenesetre legjobb tanítványa, Kosztolányi még földszintről beszél.

„Ő volt a második író, akit életemben láttam… Elmentem háza előtt, belestem ablakain.”

Épp műtermem volt az egykori orvosi rendelő, magyarázza a festő, itt, ebben az Atlasz tartotta beüvegezett hajóban volt felállítva a röntgen, gyakran jártam ide, ugyanis gyerekkoromban valami flekk volt a tüdőmön.

Míg a röntgenről, röntgenezésről mesél, egy opálos kép lecsupaszított vázára pillantok: Szilágyi a táj röntgenfelvételét készíti el.

Az egyik kis beugró a fotós műhelye. Szilágyi sokáig szinte professzionálisan foglalkozott fotózással, olyannyira, hogy egyesek le is akarták beszélni a festésről. Most festőtársairól (Vinkler, Sáfrány, Hangya) és hát a művésztelepek hétköznapjairól készített anyag tűnik a legérdekesebbnek; mindenféleképpen ki kellene állítani. Noha a fotós műhelyében vagyunk, a falon függő régi festmény számomra még mindig a ház múltjára utal. Nem Milkó-anyag, mondja: a pacséri születésű Szilágyi Sámuel önarcképe. Szilágyi a 48-as szabadságharc hadnagya volt, de egy nő miatt összekardozott parancsno116kával, halálosan megsebezte, és a szegedi Csillag börtönbe került, életfogytiglan. Ott készítette önarcképét, faragta a gyönyörű tölgyfa rámát…

Kezdetben volt a rajz – igen, erről a nagy rajztömbök átlapozásakor egyértelműen meggyőződhettem. Konjovićnál és Mauritsnál tapasztaltam a rajz ilyen tömérdek felhalmozódását, a papírbányák feltáratlan, feneketlennek tűnő rétegeit. Az elmúlt időszak a grafika korszaka volt, újságaink, folyóirataink is kevésbé igénylik ezt az anyagot, mint egykor B. Szabó és Sáfrány hőskorában, rajzkiállításokat se nagyon rendezünk, különösen nem rendezünk átfogó, egész rajzopusokat bemutató, átértékelő tárlatokat. No de, szerencsére, ez a korszak véget ért, újra a spontaneitás, tehát újra a rajz korszaka következik.

Szilágyi, akárha mi sem történt volna, teljes lendülettel rajzolt, rajzol ma is, tehát bevezető mondatunkat valamiképpen jelen időbe kellene tenni, annál is inkább, mert műteremlátogatásom igazi élménye, meglepetése éppen ez volt, a rajz intenzív jelenléte, minőségi szintje, abszolút korszerűsége, de úgy tenni jelen időbe, hogy semmiféleképpen sem az egyes képek előkészítő vázlataira, hanem önálló tevékenységre, önálló alkotásokra gondoljunk.

Lapozzuk a rajzokat. Meglepődve kell konstatálnom, már a kezdetekben is milyen sok a jó munka, a ma is érvényes eredmény.

A valóban jelentékeny rajzolóknál egyetlen vonalról van szó, szinte a papír első, gyerekkori megérintésétől. Ezt egy alaposabb elemzéssel nem lenne nehéz kimutatni. Természetesen aztán a korszakok, hatások, divatok különböző terhelésekkel látják el ezt a vonalat, különböző hangszerekre feszíttettnek, de a dallam, mondom, mindig felismerhető, a legnagyobb elkanyarodásokban, kalandokban, kísérletekben is visszatérő.

Lapozzuk tehát a rajzokat. Olykor megállunk, elkalandozunk.

A negyvenes évek végén Szilágyi B. Szabónál tanult művészettörténetet (XIX. és XX. század) a főiskolán. Magam is B. Szabó-tanítvány lévén, nem csoda, hogy felőle faggatom. Meséli, egy ideig nála is lakott, együtt jártak Tekijára festeni.

Gyakran beszélünk B. Szabóról, az irodalom tanáráról, de még csak meg sem említjük, hogy művészettörténetet is tanult (Zágrábban, Budapesten), hogy művészettörténetet is tanított, pedig az e téren végzett kutatások sokban megkönnyítenék grafikusi munkásságának értelmezését is. B. Szabó 46-tól dolgozott a főiskolán a magyar tanszék vezető tanáraként, de közben egy rövidebb ideig művészettörténetet is előadott, mégpedig olyan diákoknak, mint Sáfrány, Szilágyi, Vera Zarić. A Figurális rajztanfolyam, valamint a belgrádi és zágrábi akadémia tanárainak (Dobrović, Milunović, Ljubo Babić stb.) művészeti életünkben betöltött szerepét részben már megvilágítottuk, de B. Szabó hasonló jellegű tevékenységének még mindig nem szenteltünk kellő figyelmet. Az, hogy a rajz Sárfánynál, Szilágyinál, később Dobónál, Mauritsnál, Bírónál olyan fontos, olyan magas, nyugodtan mondhatjuk, európai színvonalú, abban nagy szerepe volt B. Szabó tüneményes példájának is. Ő volt ugyanis az első művész mifelénk, aki tevékenységét kizárólag a rajzra összpontosította, akinél először önállósul a vonal, lesz anyaggá a tus, lesz a rajz az előkészületi skicctől független, önálló, modern, szigorú szerkezetű forma. Hogy B. Szabó mindent tudott a rajzról, a fekete-fehér művészetről, arról még mi, irodalmárok is meggyőzőhettünk, áhítatos rajzfelmutatási szeánszain. Ha minket ilyen türelemmel, körültekintően vezetett be a vonal, a rajz titkaiba, akkor nem 117nehéz, feltételezni, milyen sokat jelentettek ezek a szeánszok képzőművész, tanítványainak. Dürer, Rembrandt, Van Gogh, valamint Picasso és Matisse vonalaitól, vonalkázásától indult, majd a legnagyobb magyar rajzolóktól tanulja meg, hogyan is élheti ezzel a tudással saját világát, sorsát. Derkovitsra, Szalayra, Vajdára gondolok. Vajda egyik legjobb ismerője, egyik első felfedezője a háború után. B. Szabó korszerűsége, absztrakciója tehát nem csak a modern jugoszláv és a nyugati művészet hatására fejlődik, az eredendő nagy élmény: Vajda…

Szilágyi meglepően érett rajzokat készít B. Szabó közelében. Széles, sötét sávokat húroz fel pattanásig feszülő vékony vonalakkal. Vagy lágy lírai, szilágyis hullámzást kontúroz. A vonalszerkezet törvényszerűségeit tanulja meg B. Szabótól, a szerkezet fontosságát. Ezt igazán majd festészetében kamatoztatja.

A következő fontos momentum, amiről beszélgetünk, amiről fényképeket is mutatva mesél: Párizs.

57-ben utazik Vinklerrel Bécsbe, majd Párizsba, ahol három hétig maradnak. Szép, izgalmas fotóanyag tanúskodik erről az útról, nem ártana egyszer külön írást szentelni neki.

Robbanásszerű felszabadulás B. Szabó komorsága, hideg északi intellektualizmusa alól. Párizsi rajzain hajszálvékonnyá finomul a vonal, feloldódik pattanó feszültsége, érzelmes hangokat is megszólaltatni képes húrrá lágyul. Vázlatai örömmel, boldogsággal telítődnek, pezsegni, lobogni kezdenek. Itt útitársa, Vinkler érzékeny rajzművészetével, hol melankolikus, hol ideges rokokójával párhuzamos.

Halállal eljegyzett mestere és barátja között találja tehát meg, ismeri fel saját vidámabb világát.

Érdekes megfigyelni, már a kezdetektől mennyire kedveli a felfutó, a váratlanul felfutó, felegyenesedő vonalat, az öröm, a boldogság, az eufória felkiáltójeleit. Szilágyinál minden, a hullámzó vízszintesre merőleges vonal zászlóvá lesz, lobogtat valami bogot.

Egykor külön írásban elemeztem Vinkler előző, 52-es párizsi útján készült Híd a Szajnán című kitűnő festményét, pontosabban a híd alatt elsuhanó hajó francia zászlaját, trikolórját. A komor képen a francia zászló, egyáltalán a francia zászló a festészetben: a szabadság, a demokrácia jelképe. Elég megemlíteni Monet A fellobogózott rue Motorueil és Van Gogh Július 14-e című festményét: a szabadság, a demokrácia, a boldog, önfeledt festészet nagy-nagy ünnepei ezek a képek.

Szilágyi nem rajzol, nem fest annyi zászlót, mint az impresszionisták, de ahogy mondtam, nála minden függőleges vonal, minden magányos kóró, minden fű-, nád- vagy kukoricaszál zászlóvá magasodik, ha más nem, egy kis felhőrongy akad fenn rajtuk, s csapkod boldogan vagy éppen vészjóslóan. Igen, az alföld horizontálisára elég egy hajszálvékony függőlegest ejteni, hogy hangunk máris megemelkedjen, patetikussá legyen, hogy az egekkel legyen máris dolgunk. Szilágyi ezt már legkorábbi rajzain is úgy teszi, hogy egyszerre csinál jel- és tájfestészetet. Nézzük meg például a nyomtatásban is megjelent Pacséri völgy című 50-es rajzát. Ne feledjük, 1950 még nagyon korai dátum a jugoszláv és a vajdasági művészetben. A horizontra merőleges két vékony pózna már itt is egyértelműen jelszerű, noha maga a rajz előterében a fákkal, parasztkocsival realisztikus.

Egyik központi motívuma, jele ez a függőleges, noha legtöbbször hanyagul, a keleti 118mesterekre emlékeztető könnyedséggel dobja fel. Hanyagságot, könnyedséget mondtam, és a spontaneitásra való állandó készségre gondoltam. De gondolhattam volna arra is, hogy ezek a vonalak azért ilyen lebegőek, dallamosak, mert állandóan ki vannak téve a sík szellőinek, szeleinek, forgószeleinek, viharainak, ezért széljelző funkciójuk tán még fontosabb, mint az, hogy olykor zászlóra is emlékeztetnek. 61-es Napnyugta a Begán című rajzán a pózna végét egy vízszintes, karéjszerű vonalkával érinti: hold és szélkakas is egyben.

A B. Szabó-i feszes szerkezet és a könnyed keleti gesztus. De itt már a harmadik állomásról, a művésztelepek időszakáról beszélgetünk.

Itt is két mester közelségét kell jelezni. A motívumot rendületlenül üldöző, hajszoló, maximális nyitottsággal, teátrális gesztusokkal fogadó, meghódító Konjovićét és a motívumokat abszolút tiszta jellé pároló Tabakovićét. Konjović főleg Zentán és Topolyán dolgozik, Tabaković pedig Écskán.

Van Tabakovićnak egy 58-as festménye, amely mellesleg rám is nagy hatást gyakorolt; Écskán készült, Holdfény a címe: kék vászon, közepén nagy, fehér kör (hold), és lenn, egészen a kép alján alig felszúró kis, vékony, szintén fehér horog, villa, félkereszt. Egyáltalán nem véletlen, hogy éppen Tabaković, a jugoszláv festészet nagy intellektusa festi meg az egyik legszebb alföldi képet, nem, hisz Aradon született, Pesten tanult…

Szilágyi nagy szorgalommal, alázattal dolgozik mind a három művésztelepen. És szinte észrevétlenül találja meg végső terrénumát, tisztítja le motívumait. A sík, a tükröződő folyó és a szaggatott dombhát, valamint a felszúró póznák, fák, kórók, állatmegfigyelő tornyok.

B. Szabó már 62-ben felismeri, értelmezi Szilágyi rendkívüli rajztehetségét, grafikusi opusát. A fenn érintett pedagógiai munka egyfajta folytatását látom a kritikus odafigyelésében. Először is azt veszi észre, hogy Szilágyiban a rajz szabadította fel az alkotóművészt. Megsejti vidámabb alkatát is, noha annak meghaladását sürgeti.

„Itt ismert önmagára, és fellelte a korszerű művészi viszonyulás egyéni és sajátos formáit, s a rajz nőttette benne azokat az emberi és művészi tulajdonságokat, amelyek állandó megnyilatkozásra, vallomásra késztetik és kényszerítik: a fegyelmezett rajzoló ma és holnap bátran és eredményesen kísérletezhet új anyagokkal is.

Ugyanakkor a rajzok vallanak átalakulásáról: a korai rajzban, a tussal készültekben, van még valami a zabolázatlan, fegyelmezetlen felfedező örömből: a természet szuggerálja a legösszetettebb arabeszkek folytatását és rendszerezését: a reális formák áttörten és mégis kompozíciós értékként érvényesülnek: a fekete foltok elrendezésében még nincs nyoma annak a fegyelmező, rendszerező hajlamosságnak, amely annyira jellegzetes az 1962-ben keletkezett rajzaira, ezekre a kisméretű, de feszültséget, mozgást, az anyagszerűséget, elomló, bársonyos feketék és hideg ezüstszürkék izgalmas párharcát és megbékélését kifejező darabjaira.”

Hogy mégsem csak a mester tanítványhoz való érzelmes viszonyulásáról, saját programjának felismeréséről van szó, azt az egyik legjobb jugoszláv kritikus, Trifunović lelkesedése is bizonyítja. Szövege ugyanabban a 62-es topolyai katalógusban látott napvilágot, amelyben B. Szabóé.

„Szilágyi Gábor rajzait az idén a bácstopolyai művésztelepen láttam először. Kellemesen meglepett e tömörré sűrített vajdasági tájképek melegsége, közvetlensége és köl119tői ihletettsége. Talán azért nőttek annyira a szívemhez, mert ebben az utóbbi esztendőben rendkívül sokat foglalkoztat a reális képzettársítások szűkítésének, redukciójának lehetősége. Valószínűleg éppen ebben, a tárgyi érzékelés transzformálásának lehetőségében rejlik a mai művészet sajátos módszertana, amely hozzásegít ahhoz, hogy a természetben felfedezzük, meglássuk a lényeges elemeket, törvényszerűségeit, ősiségét. Mert képzettársítások útján átalakítani a világot, számomra nem jelent egyebet, mint magát a művészi alkotás folyamatát – ez maga a teremtés ténye. Szilágyi rajzaiban pedig éppen ez az asszociatív módszer érvényesül, amely megragadja szemlélőjük képzeletét, és különös, nemes költészetet nyújt neki.”

Míg B. Szabó és Trifunović sorait olvastam, közvetlenségük, hihetetlen lelkesedésük láttán elszégyelltem magam, pedig hát én is tudok mindenért lelkesedni. Ám sajnos, az ilyen magas szintű és lelkes odafigyelés, nagyvonalú előlegezés hirtelen megszűnik. És ez a különben egész művészeti életünkre jellemző űr minden bizonnyal Szilágyi munkásságán is tükröződik valamiféleképpen. Ha másban nem, hát abban, hogy kikerülte a divatos irányzatok (absztrakció, informel) végleteit. Képzeljük csak el, ha végig ilyen értő szemek kísérik, értelmezik, bírálják!

Igaz, a rajz akkorára már lényegében be is töltötte előkészítő, felszabadító szerepét. A festészet lép előtérbe a 60-as és 70-es években, a festészet emeli magasabb szintre a rajzok addig felvetette problematikát, konfliktusokat, az eufóriát és a megdermedt eufóriát, mint ahogy az egyik zászlós kép címe is mondja. A két diszciplína aztán mintha szétválna, önállósulna. A tónusos, opálos festészet szigorú szerkezetet, mint a sárkány nádvázat, rejt, valahogy úgy, ahogy B. Szabó is elképzelte, megsejtette. A rajz pedig teljesen felszabadul, fel olyannyira, hogy a 80-as évek nagy lapjai egy teljesen új, szuverén grafikusról tanúskodnak. Igen, a rajzművész, akire B. Szabó és Trifunović fogadott, valójában most teljesedett ki. Ezeket az új lapokat kevesen látták, kevesen ismerik, ezért válogattam a Létünk számára kizárólag ebből az anyagból.

A korai festmények geometrizmusa kétségtelenül a rajzokból következik, noha ez a világ jóval merevebb, szigorúbb, mint a rajzok próteuszi világa. Ez lényegében egész munkásságára érvényes. Csak egy-két momentuma van festészetének, amikor annak is a szabad expresszivitás, a csapongó líra a lényege. A festmények más értékek hordozói.

Noha tényleg mindig a rajz adja a lökést, a rajz szabadítja fel, mégis a festészetben hosszú utat kell megtennie a 60-as évek átütő, eredeti jeleiig, a 70-es évek letisztult csúcsáig, a 80-as évek szintéziséig. Igaz, a félelmetes töltésű új rajzok tömege most is minden pillanatban robbanásszerű lökést adhat festészetének, ami utolsó nagy formátumú vásznain immár levonta az elmúlt évtizedek tanulságait, mindent betakarított, mindent kiegyensúlyozott, standardizált.

Az 50-es évek geometrizmusa a kor levegőjében volt (ezt festőnk is szereti hangsúlyozni), a Párizsi iskola (Picasso vagy Manessier és Bissiére) ugyanúgy sugározta, mint ahogy Milunović, Tabaković és B. Szabó például.

Kitűnő alap volt ez a művésztelepek kötetlen, szabad műhelyeiben történő lázas munkához. A művésztelep csak annyiban különbözött más kísérleti laboratóriumoktól, hogy végig a természet közelségében maradt, a táj mint olyan végig éreztette irritáló, kihívó, csábító hatását. Akkor ez, számomra is, egy árnyalatnyi lépéshátránynak tűnt. Emlékszem, Trifunović (nem sokkal Szilágyiról írt, idézett sorai után) egyenként 120próbálta meggyőzni festőinket egy radikálisabb absztrakció, informel szükségességéről. Akik direkt követték, fontos technológiai, formai tapasztalatok és rövid sikerek után gyorsan kiürültek, váltani kényszerültek, míg a lassabban haladó művésztelepiek több dolgot abszorbeálhattak, szervesebben, egyenletesebben fejlődhettek. Trifunović pédlául Bajić ingminta-absztrakcióját állította mintaképül. Bajić festészetét nem tudtam elfogadni, ám annál inkább lelkesedtem Mića Popović kátrányfelületeiért, vörös pléh hordóiért, de igaz, ugyanannyira vagy még jobban lelkesedtem a figurációért, fantasztikumért, tehát Benesért (aki Dado évfolyamtársa volt az akadémián), Faragó lidérc lepte világáért, Mauritsért.

Éppen műteremlátogatásom alkalmával került elő egy rakás 67-ben és 68-ban készült művésztelepi festmény. Gyorsan szétrakja őket, és együtt tűnődünk felettük.

A 60-as évek elején én is látogattam a zentai és a topolyai művésztelepet, nincs kizárva tehát, akkor a helyszínen is láttam ezeket a munkákat. Akkor, mondja, vázlatnak tekintette őket, vázlatosaknak, túl szabadon festetteknek legalábbis. Most, ebben a pillanatban, nagy megdöbbenésünkre, aktuális képek, amin egyedül a festőiség, a szabad, friss festőiség uralkodik; bármely fiatal művész örömmel vállalhatná a barna foltok vadprémszerű mozgalmasságát.

Ezeken a képeken most, két évtized után, szépen megfigyelhetők a művésztelepi műhely laboratóriummal, csak az épp aktuális trend receptjei szerint működő laboratóriummal szembeni előnyei.

Egyáltalán nem véletlen, hogy éppen a következő évben készül el Szilágyi tán legjobb alkotása: a Téli motívum.

Előveszi, elővarázsolja a vásznat a függönnyel takart polcról. Emlékszik, mondja, mennyire lelkesedtem ezért a képért. Én nem emlékszem, ám a képpel való újbóli találkozás teljesen felvillanyoz. Először is arra int, állandóan újra kell nézni a képeket, újra kell vizsgálni, értékelni az életműveket, különben csak fejből, előítéletekből írunk.

Friss olajkép, ahol a síkból, a téli fehér ég előtt felemelkedő felismerhetetlen növénycsontvázak szuperiórikus jelekké magasodnak. Ezen a képen hozza meg végső eredményét a rajzok tömérdek semmis felkiáltójele, kórólobogója, szélkakasa. Ünnepi lobogók vagy vesztett csaták megperzselt zászlai. A sívó sík emlékművei. Feszültsége az expresszív, durva, sötét rajzosság és a fehér-kék olajfesték finom, gyengéd esztétikumából ered. Akárha B. Protić festette volna meg Zoran Petrović tüskéssé égett gépszörnyeit, vagy, mondjuk, Mihelič kurentjeit (busóit). De Sáfrány és B. Szabó szamártövisei korszerűbb transzformációjának is tekinthetjük.

Egyik maximuma festészetünknek, bármely jugoszláv válogatásban megállná helyét, modernitásunk egyik autentikus dokumentuma. E radikálisnak mondható kép után egyfajta visszalépésről kell beszélni.

A 70-es évek kék-zöld-barna lírája következik.

A vékony horizontra feltüremlik Telecska.

Telecska, mint B. Szabó megfigyelte, már Pechánnak is kedves motívuma. „Képein – írja – a bácskai tájat látjuk – művészi élményvilágát Telecska vidéke jelenti. Tónusokban fest, széles ecsetkezeléssel, egy-egy alkotásban hangulati elemek megörökítésére is törekedve.”

Bácska löszfennsíkjának vízmosásokkal feldarabolt, meredek pereme kereszt- és hosszmetszetet, izgalmas idő- és térdimenziót, geológiát és történelmet kínál egyszerre.

121

„1958 folyamán – olvashatjuk az egyik kiadvány Topolyára vonatkozó fejezetében – a város déli határában az ún. Bánkert területén földmunkák során népvándorlás-kori sírokra bukkantak. Az esetet az akkortájt a közelben működő Művésztelepen jelentették.”

Jelei megszelídülnek, az évszakokhoz igazodnak, ismét leredukálódnak: egy-egy fa, faegyüttes, pózna, széljelző, a talaj érdekes foltjai, a tiszta kék ég felhőrongyaival és a sárkány geometrikus jelével.

A képek drámai momentuma vízmosásba, szakadékba koncentrálódik, akárha két zöld mozdony ütközne össze. A vízmosásokról, hasadékokról mint a táj nagy női nemi szervéről külön kellene értekezni.

Idővel festőnk még erről a pozícióról is visszalép, egy-egy csónak, parasztkocsi erejéig egészen a realitásig. Szép példa erre utolsó korszakának egyik nagy, reprezentatív, nemrég Nišben kiállított vászna, amelyen jól megfigyelhetők a már említett serény betakarítás munkálatai is. Barnák uralkodnak. Tanyarom sejlik. Ám látni, azért volt éppen egy ilyen tájra, színtérre szüksége, hogy megragadhassa eredeti, új, tán szélkakasainál is izgalmasabb motívumát: a fólialepedőt, a nejlonrongyot. És így, a nagy fólialepedővel már egészen más képről van szó. Egy lépés hátra, két lépés előre.

A szelíd tájra rácsapja a szél ezt az állandóan mozgó, csörgő anyagot. Szinte ráragasztja a képre, becsomagolja az évszakot, tartósítja, christói emballage-t csinálva belőle.

A sík Veronika-kendője.

Bonyolult absztrakt forma, a szabályos, szintén üvegszerűen áttetsző sárkány párja, ellenpontja. Szeretném ha ez a motívum, a fólialepedő mind nagyobb szerepet kapna Szilágyi művészetében, az sem zavarna, ha az egész képet, az egész rajzos, dramatikus sebet hordó tájat ezen a gyűrött fólialepedőn át-látnánk. Noha a táj elszennyeződéséről tanúskodik, számomra a sárkánnyal, felhőronggyal, a jéggel, hóval, köddel valami tiszta líraiság hordozója. Gondoljunk például Tartaglia celofánjára, arra, hogyan uralkodott el vásznain a fehér, hogyan csomagolta be mediterrán motívumát is ebbe a fehérségbe, hogyan zárta valami sárkányformára emlékeztető kristályba.

Szilágyi huzamosabb kötődése az évszakokhoz idővel mind fontosabb magatartássá lett. Nem csodálkoznék, ha egy ökológiai mozgalom felfedezné üde, hűs, harsogó zöld képeit, és egyik ősét kezdené tisztelni benne.

60-tól akrillal fest, s így még jobban lehűtheti világát. Az akrilban a fenti fehérségek izgalmas, párás, hideg anyagát találja meg. Opálját az opálbányász.

Szilágyi festészetének eljegecesedéséről, akár jégkorszakáról is beszélhetnénk.

Számomra ezt a korszakot egy 81-es vászon érzékelteti a legjobban, minden bizonnyal anekdotikus-literáris dimenziója miatt, noha azonnal hozzá kell tenni, hogy ez a dimenzió az „általános érvényűvé vált kékségben” (Jović), fagyban jóval visszafogottabb, mint így, szavakban feloldva.

A festőt látjuk. Előtte fehér vászon. A jellegzetes franciasapka egyfajta önarcképjelleget kölcsönöz a képnek. Felemelt keze a képíró szerzetesek alázatos szorgalmát idézi, de Tartaglia felemelt karú, figyelmeztető jellé stilizált önarcképét is felidézheti akár. A festőt látjuk tehát egy befagyott tó közepén.

Nincs kizárva, éppen a művészek egykori kedves motívuma, az elárasztott Betyárvölgy fölött vagyunk.

122

Fehér Ferenc így ír erről az új tóról egyik művésztelepi naplójegyzetében:

„Sétálunk inkább egyet, de szuroksötét van odakint, s azt sem tudom, hol kezdődik a tó; én még a régi Betyárvölgyre emlékszem, a kis hídra a Krivaj kanyargása fölött, de azóta itt mindent elöntött a víz, új tó keletkezett. A sétára csak másnap reggel kerül sor; B. Karcsival indulunk útnak, mellettünk koronafák, glédicsek meseerdője, jobbra a telecskai dombok szárazon maradt szigetei. Ott suhog a víz alatt az a másik víz, a hajdan álmokat keltő, bolond kis Krivaj.”

Eredeti ötlet a festőt kitenni a jégre, jégmezőre.

A kép anekdotikus dimenziója egy lehetséges, az újfiguráció deformációjával szembeni tiszta, szelíd figurációra utal. Érdekes lenne végigjárni ezt az utat is, ki tudja, mikor jön ismét divatba egy festészet, ami a figuráció fantasztikumi és expresszionista kalandja után éppen azt a tiszta minimumot akarja felmutatni, ami még tán megőrződött.

A festővel szemben két magányos fa. A csupasz ágak között fennakadva: sárkány. A sárkányról is külön kellene beszélni, ugyanis Szilágyi és nemzedéke összes geometrikus tapasztalatát koncentrálja magába, de egyben a gyerekkor emlékeit is megcsillantja.

Csak ködös kékség, a felhő, a hó gesztusos, száraz ecsettel felvitt fehérsége, opálja.

Itt különös jelentéssel bír a festő előtt látható fehér vászon. Egy üres fehér vászon az általános fagyban, jégkorszakban. „És fokozott hidegség veszi körül a szívet” – írja Ács József Szilágyi festészetének téliességéről.

A hóról írt szép esszéjében Isidora Sekulić a szubsztanciánkat szünetnek nevezi, szünetnek a mindenségben, a határtalansággal, az első impulzussal, az elnemkötelezettséggel, a párton kívüli szabadsággal azonosítja. Majd észreveszi az első csapást taposó embert, a parasztokat, és a mogzás, a haladás első programjáról („prvi program kretanja”) beszél…

Olykor e képet (a kép nálam levő fotóját) nézve ijedten arra gondolok, mi lesz, ha a képíró bár a képen (valahogy úgy, mint Ljubo Ivančić Önarcképén azt a „famózus fekete vonalat”) nem találja meg a mozgás, a haladás első programját – a partig bár, nem találja meg, és jön a tavasz?!

Jó lenne egy egész ciklusát látni ennek a motívumnak.

Valahogy úgy képzelem, festőnk ma tényleg e fehér vászontól indul. A fehér vászontól, a fólialepedőtől, a jégtől.

Egy lehetséges festői robbanás előtti pillanatban ülünk tehát a műterem csendjében, máris hallani vélve a végtelen, fehér jégmező rianását. A nagy rajzok szeizmográftűje legalábbis valami hasonlót jelez.

És akkor most végre valóban jelen időbe tehetjük indító mondatunkat a rajzról.

(1986)
123
Soldatović
Egy szobor élete

A háború után induló szobrászok csak abban különböztek egymástól, hogy melyik nagy modern mestert választották mintaképül, melyiket utánozták. Brâncusit, Henry Moore-t vagy Giacomettit éppen. Akkor, az akadémizmussal és a szocrealizmussal való szakítás idején, ennek a választásnak szinte gesztusereje volt. Úgy tűnt, ez a választás maga a modern művészet. Csak jóval később lett nyilvánvalóvá, hogy csupán hosszúra nyúlt tanulóévekről volt szó – a művészetnek csak ezután kellett, kell létrejönnie.

Soldatović Giacomettit választotta. Lemeztelenítette, lecsupaszította az emberi figurát. Megszabadította minden hamis külsőségtől. Szolid tanítványnak mutatkozott, olykor komoly eredményekkel, amilyenek például a pázsiton szétgörgetett, szétgurult, nagy gipszkoponyái, ám a giccset is súrolta olykor, amikor úgy hitte, Giacometti sovány kóbor kutyáját a parkok kecses bronzőzeivé stilizálhatja.

Különösmód számomra akkor kezdett érdekes szobrásszá lenni, amikor elkezdte öltöztetni letépett húsú figuráit. Tehát nem akkor, amikor előrelépett, hanem akkor, amikor visszalépett egyet. Első szobra, amelyet szeretek: az 1982-ben felállított Đura Jakšić-szobor, itt, a Rádió mögött, a Duna parkban.

Ül nagy, hátratolt művészkalapjával, világra meredt, hatalmas szemekkel. Ül, részben még mindig szétmarcangolt Giacometti-testtel, ami abszolút megfelel Đura nyers, rendezetlen, kusza, romantikus bensőjének, lelkületének, amelyből végül is olyan versek törnek elő, mint a Na liparu és a Ponoć például. Ül Đura, a Rembrandt-tanítvány, és földre ejtett, földnek támasztott palettájáról lefolyik a forró bronz.

A gyerekek is azonnal megérezték, hogy jó szobor. Felmásztak rá, játszani kezdtek rajta, nyakába csimpaszkodtak, térdén lovagoltak, fényesre csiszolva az amúgy is kopott bronzgúnyáját.

És Soldatović Đura Jakšić-szobra évről évre mind jobb.

A minap a járókelők nagy meglepetésére míniummal festették ki a szemét, kitüntetést is festettek a kabátjára, neki, akinek az életben sosem sikerült valami rangot elérnie, és fütyit a lába közé. Örültem ennek az intervenciónak (a világvárosokban sok döglött bronzot galvanizáltak így életre a fiatalok és hát, persze, a galambok), noha sejtettem, rosszindulat is állhat a dolog mögött, örültem, mert a szobor életképességét, a mindennapok áramkörébe való bekapcsolódását bizonyította számomra. De tegnapra már, lát124tam, lemosták, minden jel szerint nincs humorérzéke a közrendnek. Hisz egy szobornak, jól tudjuk, még komolyabb veszélyeket is ki kell állnia, lehet, eljön az idő, amikor letörik a karját, leütik a fejét, ám éppen az az idő a szobor ideje.

Mondom, gyorsan lesúrolták, megfürdették a különben is mindig maszatos festőköltőt. Igaz, ha közelebb lépünk, látjuk, itt-ott behúzódott a pórusokba, sebekbe kedves vöröse, és a gyerekek simogatásával, dörzsölésével (másik kedves színe a rembrandti arany) még jobbá, még élőbbé varázsolja ezt a szobrot, az egyetlent városunkban, amely ősi fákkal, úszkáló hattyúkkal a háta mögött napról napra fényesebb, amely mint ahogyan az egy nagy romantikushoz illik, míniumot vérzik…

(1988)

Jovan Soldatović: Đura Jakšić

125
Három Glid-szobor körül
1.

Volt egy időszak, amikor Szabadka és Újvidék között ingázva, ott, a kibombázott térségre épített bíróság sarkánál, hajnalban és éjszaka, raszter esőben és tejszerű ködben, szinte naponta elhaladtam Mayer Ottmárék emlékműve előtt. És sosem zavart, nem, mint annyiszor az emlékművek elefantiázisukkal, szerencsétlen, fals részleteikkel. Állandóan kommunikálni tudott velem, kommunikálni, mint egykori vándorokkal a pléhkrisztus.

Az akasztottak egy csokra. A csontok tiszta szerkezete, katedrálisa, melyről (akár a homokvár tornyáról a vizes homokcsepp) legurulni készülnek a koponyák, már-már afféle mobilt képezve. A stilizáció, az elvonatkoztatás egy szerencsés pillanata: egyszerre indulhat el az elemzés a figurális és az absztrakt formák, de a halál mikrojelei, „szújáratai” értelmezésének irányába is. Tökéletes összefogottság: a glidi eklektikusság megszüntetve-megőrizve.

Az akasztófa, a szégyenfa egy nemzedék feszületévé magasodik.

(Éppen Glid munkáinak fotóit nézegettem, amikor értesültem Kek Zsigmond haláláról. Különös véletlen. Ugyanis nem csak segítő- és munkatársa, ő volt Mayerék papja is a kivégzésnél – ő csempészte ki üzenetüket stb.)

2.

Másik munkája, amely hasonlóan kommunikál velem, az Önégetés.

Egy nemes mozdulat. Orpheusz tartja így a lantot, a nem létező lantot (végső soron az ének is önégetés). Orpheusz és a lant viszonyát illetően lásd Somlyó György Ember és lant című versciklusát. De gondoltam e szobrot nézve Picasso Bárányt vivő emberére is. Egy különös ölelés – a halál ölelése.

Az égés, a tűz, az égő ember nem szobrászati motívum. De mivel éppen a tűz fogyasztja el a legkönyörtelenebbül a fölösleget, éppen a tűznek köszönve kapja meg ismét tiszta plasztikai alapegységét Glid: az egy irányba tartó, egy irányba fújt lángnyelveket.

Anyagában fogyva, űrjével nő monumentálissá e figura: szép, akár egy Rilke-vers.

126
3.

E két munka után – melyek Glid opusán belül, noha még a figuralitás határán, tiszta plasztikának minősíthetők – íme egy jellegzetesen ekletikus glidi halmaz, a Hullaszállító kordé, vagy ahogy szobrászunk nevezi, a


HALÁLKOCSI


A koncentrációs tábor minden egyes tárgya, a kanáltól, a szemüvegtől és a gyermekingtől kezdve, szoborrá, emlékművé magasodik az időben (miközben, sajnos, magának a tábornak a fogalma is általánosabb jelentést nyer)…

Szobrászunk nagy találata a kordé, ugyanis biztos alapot, formát ad szemben nyitottan hullámzó frízeivel, anélkül persze, hogy a halmazszerűség, a rakásjelleg egy pillanatra is megszűnne. A hullaszállító kordé a versenykocsi, a napszekér (amely csak Giacomettinél lesz igazán napszekérré, mert egyedül neki sikerült megfosztania emberfiguráját minden hamis isten-attributumtól, szekerét pedig az utcára, a repedezett aszfaltra helyezni) ellenpólusa a szobrászatban. A nappal, az élettel szemben: a halál tákolmánya.

E kordét nézve képzeletben Debreczeni Hideg krematóriumának (melyet nem véletlenül „díszít” éppen szobrászunk grafikája) alábbi sorait véstem talapzatába: „A szanitécek feljegyzik a halott és a priccs számát, majd feltűnik a hullakápó, a halottvivő osztag parancsnoka, embereivel. Két halottvivő primitív deszkatákolmánnyal. A szomszédok segítségével minden teketória nélkül lerántják a hullát a trágyafolyóba. A láb vastagujjára apró cédulát kötöznek a volt häftling számával, és máris viszik. A szomszédok egyelőre örvendeznek a jobb, tágasabb helynek, a hulla okozta kényelmetlenség pillanatnyi szűnésének… Az elköltözött pedig folytatja rövid útját a hullabarakba. Innen a tábor mellett ásott közös meszesgödörbe kerül.”

A kerék, a kocsi a mozgás jelképe – itt éppen mozgásában lesz mozdulatlanná, szemben a mozdulatlanságában mozgó Giacometti-szekérrel –, hiszen a Debreczeni által leírt reláció, út, negatív, a halál terében történik már. Különös, de a hullák gúlájának is van egy dramatikája, negatív dramatikája: egy-egy pillanatra úgy tűnik, A Medúza hajótörötteinek tutaját szemlélem, amelyről még halálukban is menekülnének.

(1980)
127
Oto Logo Szárits-emlékműve

Oto Logo munkái – az absztrakt szobrászat Hepworth-től induló vonalának közhelyeit is érintve persze – összetett, nagy aranyékszerekre emlékeztetnek. Vajdasági születésű, és minden bizonnyal így kerülhetett rá sor, hogy éppen ő készítse el a júliusi női vitorlázórepülő Európa-bajnokságra Szárits János (Ivan Sarić) emlékművét.

A lokáció kitűnő. A szobrok a nyugodt kis terek intimitásában élnek igazán. Olykor megesik velem, hogy nagyvárosokban betévedek egy-egy ilyen kis térre, és ott egy teljesen ismeretlen, patinaverejtékes emberke előtt azt mondom, igen, tán éppen ez a halhatatlanság.

Különös, hogy Logo; ez a par excellence absztrakt szobrász ilyen kitűnő figurális szobrot csinált.

Sok hasonló összetett figurális emlékművet ismerek, de valami miatt ez férkőzőtt legközelebb hozzám. Noha meglehetősen heterogén, semmi zavaró momentum sem mutatkozott rajta.

Ahogy az ember séta közben összefut régi ismerősével, s leül elbeszélgetni vele, úgy szeretek a köztéri szobrokkal is találkozni, persze, beszélgetés közben aztán emelkedett, lázas, patetikus dolgokat is közölhet velem ismerősöm, sőt kiabálhat is, csak az a lényeg, hogy ne mindjárt azzal kezdje. Persze, mondanom sem kell, hogy az ilyesmi felénk nagyon ritkán esik meg az emberrel.

Ám e szép késő őszi napokon pontosan így találkoztam Szárits Jánossal. Nagy, kerek betonplatón (amelyet fogaskeréknek is vélhetünk) egy bőrkabátos (nem komisszárkabát), bőrmicis bronzember. Egyik kezében hatalmas légcsavart ölel, a másikban kerékpárt tart maga mögött.

A légcsavarban Antonioni csodálatos filmjének, amely valójában szintén egy szép őszi napról szól, a Nagyításnak abszurd légcsavarára, egyik lényeges metaforájára ismertem.

Egy konstruktőr, mondtam, de ebben a kifejezésben ott bujkált egy csöpp irónia is, utalás a szinte minden helységben fellelhető hibbant biciklisekre, repülősökre. Vagy ha nem is azokra, akkor a Bíró Miklós által szinte szociográfiai hitellel megörökített szabadkai biciklis lumpenek világára.

Nagy szerencsém volt, hogy amikor először találkoztam vele, valójában még semmi 128konkrétat sem tudtam róla, ugyanis az Európa-bajnokság idején, a leleplezéskor éppen nem olvastam újságainkat, de hát különben sem vagyok járatos sporttörténetünkben.

Tehát: egy fura szabadkai (vidéki) figurával futottam össze a szép kis téren.

Később Ádám Tibor kollégámtól tájékozódtam róla. Ádám az 50-es években még találkozott a 77 éves öreg, elfeledett konstruktőrrel (különben 90 éves kort ért meg), és riportot készített vele.

Szárits János volt vidékünkön, Bácskában (de azt hiszem, a Balkánon, sőt egész Közép-Európában is) az első ember, aki felrepült, szárnyra kelt. A szárnyakon való röpülés – az e területen történt hihetetlen fejlődés ellenére is, vagy éppen azért – még mindig őriz magában valamit a mítoszból, az álomból, Ikaroszból és abból az öregemberből, akiről Marquez az Öregember szárnyakkal című novelláját írta.

Szárits élsportoló volt (Magyarország, Ausztria, Szerbia kerékpárbajnoka, autóversenyző, kardvívó, elsők között hozott futball-labdát ide, Belgrádba is például, de ez a sasorrú ember ezenkívül, mint riporterünk említi, kitűnő parkett-táncos is volt), szóval élsportoló, valamint repülőgéptervező.

Autóversenyzőként került ismeretségbe egy gyárossal, aki meghívta Párizsba, s ott összehozta a repülés úttörőjével: Louis Blériot-val. Visszatérve Szabadkára, maga is gyorsan összeszerel egy repülő-alkalmatosságot, és a Zorka mögötti legelőn, mint mondottam, felénk elsőként: felrepült, szárnyra kelt.

Ádám Tibor említett riportjában idéz egy korabeli újságból: „Úgy látszik, Bácska nemcsak port terem, hanem tehetséget is. Ezt a tehetséget Szárits Jánosnak hívják. És ez a Szárits nem képviselőjelölt, aki a kiváló Hédervárinak holt lelkeket liferált, nem is bankár, aki milliókat kártyázott el, hanem egy egyszerű, szerény szabadkai adótisztviselő, a repülés bajnoka.”

Olvasva a riportot, egy mellékesen említett adat is megragadta figyelmemet, mármint az, hogy Szárits szerint: ő találta fel a helikoptert, ő és nem a Brégnet testvérek, illetve Asbóth Oszkár. Ez az adat azért tűnt nekem olyan lényegesnek, mert azt a bronz légcsavart, amelyet a szobron Szárits ölel, még inkább közelebb hozza Antonioni abszurdan szép légcsavarához.

Első alkalommal ott, a kis téren, még mint tudatlan, naiv sétáló, emlékszem, arra gondoltam – és ez akkor és most is az egyedüli lényeges dolog, amire gondolhattam, gondolhatok –: helyből felemelkedni! saját hajunknál fogva kiszakítani magunkat helyzetünkből!

De ami a többi hasonló jellegű, eklektikus szobor fölé, a szó szoros értelmében magasan fölé emeli ezt az emlékművet, az dimenziója, amelyről eddig még nem tettem említést.

A kerek betonplatóba ugyanis egy szép nagy papírrepülő, fehér márványrepülő bukik. Maga a repülő hajtogatott márványpapírja teljesen belesimul az alapba, olyan, mint egy irkalap, Szárits valójában azon áll, csak a repülő farka magasodik ki hátul, az egész komplexumnak dinamikát adva, de a vidéki, bukásokkal teljes sors kísérő cápauszonyaként is értelmezhető.

129

Ez a fehér márvány papírrepülő a vidéki konstruktőr gyermeki tisztaságát, ártatlanságát mutatja, s éppen ezzel utal vissza azokra a fent említett lumpen biciklisekre, esernyővel repülő gyerekekre, falubolondokra is.

Oto Logo sokrétű tapasztalatának szintézise, váratlan szintézise ez a szobor, Vajdaság és az ország egyik legjobb emlékműve.

(1986)

Oto Logo: Szárits-emlékmű

130
Sáfrány
Két kis vitorlás
(Látogatás Sáfrány Imrénél)

Meglátogatom Sáfrányt, és írok, beszámolok látogatásomról – határoztam el még a Képes Ifjúság Sáfrány-számának fotóit nézegetve.

A mozgás: állapot – emeltem írásom fölé Sáfrány e mondatát a Várnak az apostolok című könyvét recenzeálva, pedig hát az igazi mozgó könyv a Menetelés volt. A Menetelés a csavargás tudatos, bár „a szegény vándor piktor” tán egyedül lehetséges programja volt.

Nagy utazónk ő, mondogattuk, de újraolvasva könyveit, ki kell bővíteni megállapításunkat: nagy utazónk, nagy útleírónk ő. Milyen hibátlanul vannak megírva, megszerkesztve ezek a riportok, amelyek alkalmiak voltak, s ma immár költeményekként csillognak!

Elég kissé közelebbről szemügyre venni például a rövid Zöld madár című dubrovniki vázlatot, hogy meggyőződjünk, milyen különös átalakulás játszódott, játszódik le ezekben az írásokban, és meggyőződjünk, hogy a „költemény” szóval nem fellengzősködni akartam. Rejtve mindegyikben ott a mag, amely idővel nőni kezd, kinyílik, s teljesen új dimenziót biztosít az írásoknak – alkalmiakból maradandóvá téve őket.

„Semmi különös nem történt ezen a januári reggelen. Csak a nap sütött ki, és az egyik kirakatban megpillantottam egy zöld kőmadarat…” Fenn ül a sziklaszirten, és sorba szedi ismereteit a felhőkről, a sirályokról, a helyi újságról, egy alkoholistáról, aki rongy alá rejtegeti a befőttesüveg vörösbort, egy tobozt gyűjtő apácáról, a matrózok szeretőjéről, aki „Meztelen matrózzsákmány testére felhúzta egyik ruháját, a másik ott lóg a szögön leánderpálcika akasztón”; egy hulláról: „Tegnapelőtt beúszott egy hulla a dubrovniki kikötőbe. Minden előzetes jeladás, izgalom és telesírt zsebkendő nélkül. Csupán azért úszott a dubrovniki kikötőbe, mert megfordult a szél…”; az olasz vadászokról, akik összevérezik a Grand Imperial kőlépcsőjét s a többi – de minderről csak azért elmélkedik, hogy, mint mondja, elfelejtse a zöld madarat.

Reggel a régiségkereskedésben járt, és a madár felől érdeklődött: „És míg a nő beszélt, kezemben tartottam a zöld madarat. Egyik szárnya csonka. Lábujjai is letörtek. Csőrében leveles ágat tart, és most ott fekszik a kirakat mélyén, oldalra billenve. Hassal az utca felé…”

131

Igen, sorba szedve ismereteit, máris a ismeretlenről szól, elmélkedik, egy utcalány leánderpálcika akasztójáról, egy hulláról, egy véres lépcsőről, igen, az ismeretlenről: a zöld madárról.

Lemondva ugyanis házépítési terveiről, arról álmodozott ott a sziklán, hogy berendezi az egyik bunkert. Így folytatja: „A zöld madár? Talán csak nem kell a zöld madárról is lemondanom? Vagy mindenről egyszer… eh, pedig mégiscsak az enyém, nemcsak a két bunker itt hajításnyira tőlem, nemcsak azok a várfalak ott, enyém a zöld madár is: hiszen észrevettem!”

Pontosan ez az ÉSZREVEVÉS az útleírás és minden írás titka: a leánderpálcika akasztó, a véres lépcső és a zöld kőmadár észrevétele.

Elmegyek Sáfrányhoz – gondoltam –, és a zöld madár felől fogok tudakolózni.

Utcára néző, hangulatos kis szobában fekszik: párna nélkül, fehér lepedőn, fehér lepedővel takarózva, a hasán egy nagy, piros sál, akár egy „tűzpiros, tiarás pápai zászló” – írná Sáfrány, ha most ő készítené helyettem ezt a riportot.

Már e sál látványától felvidulok, hiszen: égő csipkebokor-szakállával felesel…

Sáfrány nekem mindig a mozgást, az utazást, a vidám hidalgót, a sóillatú, matróztrikós emberkét jelentette: a festés, a festészet örömét.

Most is mesél: Topolov szerint van egy hongkongi nyilvánosház, amelyben vakok a lányok, mert a vakok tapintása sokkal mélyebb… Képzőművészetről írva már többször szóltam a vakok mély tapintásáról, mely akár a festőké, s idéztem Swinburne szavait: „Mi bolond és vak emberek, akik látunk…”

Egész életében Hongkongba készült, és most misztikus hőse, Topolov, végre meg is érkezett. Ha egyszer eljutok Hongkongba, felkeresem azt a nyilvánosházat – gondoltam magamban.

Most is mesél: út-leír!

Igen, az ő képei – egy-egy kísérleti korszakot kivéve – a festés állapotáról szólnak, a festészet nyitott, még nem száraz állapotát mutatják.

Új képeket találtak hurcolkodáskor a pincében, és így az új képek s egy másik új szerzemény, az 1954-es Portré a térről című között teljesen átrendeződik, mozgásba jön körülöttünk a tér, az idő: az állapot mozgássá lesz.

Most megfordíthatod a címet – mondja. AZ ÁLLAPOT: MOZGÁS.

Kitűnő ez a hordárportré! Konjović legjobb portréit és nem utolsósorban Sáfrány páratlan Konjović-portréját juttatja eszünkbe. Konjovići portré, de egy pszichológus, egy esztétalélek kezével, melankóliájának szürkéjével megfestve: bomlott, nem is bomlott: látó szemek a vékonyan hullámzó ajkak felett.

Ez nem epolett – mondja, a vállára mutatva –: a bőröndök kikoptatták a kabátját, és ő megfoltozta, és én megfestettem… Epoletté változott a folt a festészetben; a festészetben minden folt: epolett – mondom én magamban.

Sétálok, forgok a lakásban.

Egy különös kis képet fedezek fel ujjongva az előszobában. Tízszer húsz centiméter. Világoskék hullámok között két kis fehér vitorlás. Tenger. Tenger és vitorlás. Igen és mégsem. Mert ezek csak festékhullámok, festékfoltok: a kék, a meleg kék boldog hullámzása a csöpp vásznon, és két ecsetérintés… A festés tengere ez, a festészet végtelen, boldog tengere.

132

Ládáján megpillantom Kristijan Zervos L’art d’küklad című, nagy, fehér könyvét. Régebben is járt már a kezemben, de csak most tudok igazán lelkesedni érte, most, miután elolvastam Malraux Picasso-könyvét, amelyben éppen e szobrocskák képezik a beszélgetések központi témáját; Picasso említi is Zervos e könyvét.

Sáfrány szerint csak a küklád művészet létezik, s az a két modern művész, aki visszatalált a kükládokhoz: Picasso és Brâncuși. A többi, a görögök s a többi mind dekadencia.

Megemlítem a zöld madarat.

Több mint 300 éves lehetett – mondja. El kellett volna hozni neki azt a kőmadarat, hadd ölelje magához, hiszen az övé: észrevette! Hiszen elhozhattam volna neki: észrevettem írásában!

Fekszik. Fekszik, mint az a szép kőmadár a kirakatban.

Zöld kőmadár, tűzpiros pápai zászló, vitorlások…

Látom őt, látom a festés örök, nyitott állapotában. Ő az egyik, én a másik kis vitorlásban. Integetünk egymásnak a végtelen kék tengeren a sós levegőben!

Megérkezik a borbélya. Lóri a tolókocsiba ülteti. Megnyírják. Én is a székbe ülök. Engem is megnyírnak. Utoljára 1963-ban nyírt borbély – mondom neki. Boldogok vagyunk, egy pillanatra ismét játszunk.

Távozás előtt még egyszer odaállok a kis, néhány négyzetcentiméteres kép elé. Igen, idézek már klasszikus útleírásából: „Az anyag megmunkálásának őrült szeretetében rejtőzhetik a titok, az anyag megmunkálásának mániáján múlik, hogy kontár-e valaki, epigon-e, egy-e a sok közül, vagy egyedülálló.”

(1975)
Egy vad finomságai
Sáfrány Imre retrospektív kiállítása a szabadkai Városi Múzeum Képtárában

Társadalmunk átalakulása, forradalmai után, művészetünk az 50-es években vívja meg harcait. Krleža ljubljanai beszámolóját kell megemlítenünk, vagy nálunk pl. a fiatalok Hídját.

„Költészetünk fejlődésében a gátszakadás 1950–51 körül játszódott le” – írja Bori Imre. A Belgrádban élő Debreczeni József pedig így énekel e gátszakadásos években Kérés és cáfolat című versében:

„Ne mondj bennünket »lélek mérnökének«

133

Mondd csak így: költő…

Nevezd csak bátran éneknek, ha ének…”

A festészetben a kis bölcs montenegrói: Lubarda a vezér, pontosabban, a példakép. 51-es terazijei tárlata a balkáni akadémizmus és a sematizmus festészeti Bastille-ának ledöntésével volt egyenlő. (Noha lényegében egy zárt formájú nagy festészetről van szó ekkor már a cetinjei visszavonultságból érkező művésznél.)

Az ifjú (24 éves) ókéri rajztanár is mind gyakrabban utazik a fővárosba. 51-ben őt is ott látjuk az első sorokban: a Függetlenekkel állít ki. Az Ifjúság Szava újságírójának nyilatkozva akkor és éppen egy belgrádi kávéházban ő is Lubarda nevét helyezi az első helyre.

A lényeg tehát az, hogy újra kell vívni a festészeti harcokat, a vadak harcát, és újra kell élni Picasso kopernikuszi fordulatát is. És ez a fordulat akár szó szerint is érthető – ezért nem csodálkozom az 52-es újvidéki tárlatról tudósító Magyar Szó újságírójának szellemeskedő megjegyzésén, hogy művészünk tótágast akar átmászni a falon, mert valóban: ott egy világ fordult ki tengelyéből, s nem csoda, ha a nézők szédültek, sőt, mint a Slobodna Vojvodina újságírója írta, tiltakoztak is. Noha tárlatlátogatóink már rég elfelejtették azt a szédületet, immúnissá lettek mindenféle művészet által előidézhető szédületek iránt, most e tárlaton (melyet Branka Šadi tervezett kitűnően) ismét érezzük, ám már mint szép, kellemes valamit, akárha egy akrobata pilóta mutatványában gyönyörködnénk.

Igen, nálunk Vajdaságban ez a Hangya-tanítvány (aki persze jól ismeri Farkas hamvas áttűnéseit, Balázs G. erős stilizációit és Oláh nehéz csendéleteit is) végzi el a fordulatot: ő a legradikálisabb művészünk az ötvenes években.

Vad ő. A vad vadak (Vlaminck: „Kobaltjaimmal és cinóbereimmel fel akartam gyújtani az Ecole de Beaux-Arts-t”) direkt leszármazottjának, a Lubardánál nem kisebb szerepet játszó Konjovićnak társa, ám lélekben ő inkább a finom vadakkal, Matisse-szal és Dufyvel, ezekkel a keleties rezgésű, mediterrán művészekkel rokonítható.

És ezért mondom e kis tárlati impresszióm címében is, hogy egy fauvista finomságai, mert hát nézzük csak meg pl. az érettségiző Sáfrány Városháza című olajfestményét: szabad, merész lecsúsztatása az egész festéképítményeknek, de mégis finomságokkal s az ifjúság édességeivel teljes. Már ezen a képen minden elvégeztetett tulajdonképpen. Ki hitte volna, hogy 47-ben, tehát 48 előtt, így festett felénk valaki! A tárlat egyik gyöngyszeme: mindmáig legjobb Városháza-képünk.

52-ben és 53-ban festi a Fehér kancsót és a Fogatot. Mind a kettő legjobb alkotásai közé sorolható.

A Fogat konjovićos fehér jellé nyújtja a lovak vágtáját.

Talán senki sem mert és tudott (egészen az informelig) annyi festéket felrakni a vászonra, mint e kancsós csendéletre Sáfrány: mintha nem is olajjal, hanem hússzeletekkel tapasztotta volna be a vásznat, hogy porcelánt kapjon.

Akkortájt minden bizonnyal csak a szabad ecsetkezelést, a merész anyagfelrakást láthatták, viszont ma mi azt kutatjuk, ami végleges és forma e gyorsírásos képeken, e gyorsírásban.

Természetesen az ő forradalmas színes dinamikájának kiteljesedéséhez is Párizsra volt szükség.

134

Nagy piktúra kellene. Színes. Optimista.

54-es, 55-ös és 56-os képei az életmű maximumai, bár a korabeli kritika, még B. Szabó is, lényegében elmarasztalja.

A Kobalthajú, az Ember a térről és a Páva pl.

A Kobalthajú a sáfrányi opus központi momentuma, Madame D.-t „ábrázolja”, szép Párizs-könyvének múzsáját. Idézzünk néhány bejegyzést a könyvből: „Madame D. járt nálam. Künn esik az eső. A lila eső… Madame D. után mindig megengedhetek magamnak egy kis fényűzést. Most is: teát főztem… Belefacsartam fél narancsot, és megédesítettem valódi alpesi mézzel… A jövő héten hoz egy garnitúra olajfestéket. Először persze az ő portréját készítem el vele… Áldott este. Madame D. újra meglátogatott. Itt tündököl az asztalomon egy komplett olajfestékkészlet, lenolaj, terpentin és hat pompás menyétfarok ecset. No meg a vászon.”

E vad nem a fauvista program miatt használja a tiszta, meleg színeket, s zárja le őket a hideg kobalttal, hanem az isteni anyaggal szeretkezik, nem gyújtogat tehát, vagy ha igen, akkor derűjével. Különös színválasztás (drapp húson sárga fülbevalók és kék haj) és mégis minden a mosolygó érzékiség megjelenítésének szolgálatában – nyersen és artisztikusan, mondaná Matisse.

A Páván kitűnően megfigyelhető, hogy a sáfrányi abszolút spontaneitás milyen tiszta, hideg jeleket, formákat eredményez. A szabad, gesztusos ecsetkezelés szabályosan ismétlődő nyomokat hagy (öt tollat dolgoz, nagyít ki, öt tollból képezi a faroksátort). A maszatolás, íme: szabályos szerkezettel fényeskedik.

Az ötvenes évek tobzódása után a bogáncsokkal, sakkfigurákkal, varsákkal, sámánokkal teljes átváltozások sorozatai következnek (olyan nagy és elkülönülő eredményekkel, mint a 65–66-os Virágok, a 67-es Birsalmák és a 68-as A művész és a múzsa pl.) egészen a posztkonceptualista vásznat előrejelző számozott képekig.

Sáfrány azok közé a kevesek közé tartozik, akiknek a metamorfózis az életelemük. Ez a vad sosem szelídült meg, finomnak neveztük, ám nem szelídnek, nem szelídült meg még ma sem, amikor régi, fakó, számozott képeire lilákat és sárgákat dob fel.

Sáfrány Imre (középen) Pap Miklóssal és Tolnai Ottóval 1972-es újvidéki tárlatán

135
Vinkler
Híd a Szajnán

„Túl közel állunk még az idő létrájának ahhoz a fokához, melyre apró, kék fejű szegecskékkel – ezekkel egyébként vásznat kell a vakkeretre feszíteni – Vinkler Imre odaszegezte nadrágszíjának lyuggatott végét, és a szíj csatos végéből hurkot csinált” – kezdi afféle mottóként, nem is mottóként: mementóként, szép vallomását festőtársáról és barátjáról Sáfrány Imre.

Két megjegyzést szeretnék fűzni e valóban megdöbbentő szavakhoz:

1. Mivel ma – több mint tíz évvel halála után! – nem állunk immár olyan közel az idő ama tragikus „piktorlétrájához”, szólnunk kell, el kell kezdenünk beszélni róla, hiszen talán egy művészünk sincs, akinek jobban adósai lennénk.

2. Ez az irracionális filigránmunka, amellyel előkészítette öngyilkosságát, jellemző egész opusára: az apró, kék fejű szegecskéknek megfelelő mikrojelek minden munkáján felfedezhetők, fel még ezen a párizsi vásznon is, amely tán legboldogabb pillanatáról tudósít.

A Híd a Szajnán a Hangya-tanfolyam, a Dobrovićnál 51-ben befejezett belgrádi akadémia és a rövid katonáskodás után első nagy korszak crescendója, ha egyáltalán használhatunk a visszavonult, magányos, az emberek és diákjai között fekete, kis bársonykabátjában árnyékként mozgó művésszel kapcsolatban ilyen szavakat, mint amilyen a nagy és a crescendo.

Sáfrány említett Zsombékról zsombékra című esszéjében így vezeti be, jellemzi e korszakot:

„A festészetben a keresésnek ez a szűzi korszaka tanulmány jellegű olajképekkel indult, melyek közül a legkifejezőbb a kisméretű önarckép, melyet első (és utolsó) önálló tárlatán a Városi Múzeum vásárolt meg. Nyilvánvaló, hogy ilyen helyzetben gyorsan meg lehet szabadulni a tónusos festészet és a klasszikus faktúra terhétől. Delacroix és Courbet hatása alól az impresszionizmusban talált rövid időre menedéket, de vérmérséklete és érzelemvilága Vlaminck és Soutine felé kergeti. Az olajfestéket vastagon, festőkéssel rakja fel a vászonra, faktúrájának ritmusa felgyorsul, a forma szabadabb tolmácsolást nyer, és alá van rendelve a sötét, körvonalazatlan, egymásba olvadó vastag színrétegek váltakozásának, melyek közül itt-ott kicseng a téma lényegét hangsúlyozó tiszta fehér vagy cinóber akcentus.”

136

Igen, az 1953-as kis (35x26 cm) Önarcképről az érett és kész művész néz ránk: a vászon finom, szemcsés textúrájának első síkba emelése, és az éles, sötét vonások festőnk technológiai programjáról, szigorú technológiai mércéjéről, tragikus művészi elszántságáról, elkötelezettségéről beszélnek. A rejtett, csak a szemeken kisütő fájdalom ellenére a kellemes patinazöld háttér azt sugallja, hogy a mérleg nyelvei még egyensúlyban vannak. Ez az a pillanat, amikor a következő lépés természetszerűleg: Párizs.

Vinkler Imre 1955-ben utazik Párizsba.

Külön írásban kellene foglalkoznunk művészeink Párizs-élményével, Szajna-képeivel. Ez alkalommal csupán Hangya 1952-es Szajna-hídját és Sáfrány 1955-ös Párizsi tavaszát említeném.

Mind a három szabadkai festő vásznán közös a boldogság, a festő boldogsága, melynek anyaga a kék (az erős kobalttól a hamut érintő ciklámenig), az oceáni, azaz párizsi égbolt.

A Hangya-kép nagy, meleg okker előterével hihetetlen nyugodtságot sugall, és afféle talapzatául szolgál a híd és a házak tipikus hangyai panorámájának és az égbolt istenien gomolygó minőségének.

A három évvel később érkező tanítványoknál kimozdul az egyensúly, és képeik a boldogság festői gesztusaival lesznek teljesek. Kenik, maszatolják, szinte eszik a kitűnő festéket.

„A Mirabeau-híd alatt fut a Szajna” – kezdjük szavalni Apollinaire ismert dalát e 31x40 cm-es kép előtt.

Míg otthon műtermébe zárkózott, és „mintha levetett cipővel lopakodott volna” témái közelébe, addig itt, mint Sáfrány írja: „kiállt az utcára”.

Egyetlen, intenzíven hullámzó, örvénylő, kék tónusú felület. Még a fordított perspektívában – mozdonyként felénk tartó – kőhíd is fluid. A víz itt is a festészet metaforájává válik, mint Butor szavai szerint Monet-nál.

A vadak, Konjović és Šumanović anyaga strukturálódik át, nivellálódik intim anyaggá, tiszta lírává, apollinaire-i dallá.

A gesztusos, pasztás kék gomolygás tele apró moduláló jelekkel. A híd kandelábere például. Vagy a parti fák villás ágai, amelyek majd fontos szerepet játszanak a tűzmadár motívumát feldolgozó képeknél, egy kicsit már most előrevetítve a godot-i fa árnyékát is. Csupán két helyen interveniál vörössel: a híd autóján és a hajón, de úgy, hogy ez a vörös egyszerre utal a volt eszménykép, Delacroix bíborja és az impresszionistákon keresztül a vadak míniumja felé is.

A kép általam központinak vélt motívuma: a sötét hajó zászlaja. A kék-fehér-piros francia zászló.

Természetesen ez a momentum sincs hivalkodóan felrakva: szabadon és virtuóz módon, ám mégis diszkréten. Nem lobogó, csupán kis zászló.

Szép téma: a zászló és külön a francia zászló a festészetben. Máris látom, hallom Monet trikolórjait és Čelebonović Famíliáját.

A jugoszláv festészet egyik centrális, monumentális alkotása, a szerb Bonnard, Marko Čelebonović 1931-es Família című nagyméretű festménye, amelyen a teli asztal mögött, a különböző irányba fordult, kontempláló figurák között egy aranyrámás, mély izzású kép mellett nagy, félig kibontott francia zászló látható.

137

Ünnepélyességről, határozott állásfoglalásról beszélnek Čelebonović e festménye kapcsán; számomra e nagy francia zászló a demokrácia, a boldog festészet jelképe is.

Vinkler képe előtt, mint annyiszor már, ismét azt a Párizst Párizzsá tevő valamit keressük. Ady így felel e kérdésre: „Ezer apróság, millió serege a parányinak… Finom érzékenysége az intellektusnak, a rezonálóképesség, a nyugtalanság, a társadalmi együttélésnek valami kiválóan nemes, derűs, indiszkrét fölfogása. Ez az.”

Ez az, ismételjük mi is.

Milyen hullámzás, mennyire fokozott ritmus, egyszóval: élet! Igen, boldognak kell tudnunk e boldogtalan embert itt a Szajna-parton.

Pillanatra bár, el kell gondolkodnunk ezeknek a csupán egy-egy kép erejéig-idejéig boldog festőknek sorsán: az afféle vidéki Nerválként gyertyával kezében a villamos elé eső vagy fekvő Farkastól, a „piktorlétráját” filigránmesterként apró, kék fejű szegekkel szegecselő Vinklerig vagy Bíró Miklósig, pillanatra bár, mondottam, mert hosszasan, mind hosszasabban kell időznünk hagyatékuknál.

A Híd a Szajnán boldog momentuma után a kagylókba zárkózó, maszkok mögé rejtőzködő, tűzmadárként kitörni készülő, miniatűröket preparáló Vinkler munkásságát kell majd kísérnünk, tanulmányoznunk, leírnunk.

(1978)
Vinkler-emlékkiállítás Szabadkán

Harmadik önálló tárlatát rendezte meg Szabadkán az ötven éve született és már több mint tíz éve halott Vinkler Imrének a Híd folyóirat és a szabadkai Városi Múzeum Képtára.

Nagyon szerencsés formának tartom ezt az együttműködést: ilyen és hasonló közös feladatokat kell majd találni a zentai, zombori, zrenjanini és becsei múzeumokkal is.

A képtár 56 képet gyűjtött be, regisztrált, a Híd pedig nyolc írást közöl Műhely rovatában. De ne feledkezzünk meg Kapitány László kitűnő plakátjáról sem: mintha csak e plakátról lépne ismét közénk a tragikus sorsú művész.

Noha éppen párizsi képéről írt jegyzetem (melyben régi, hogy úgy mondjam, privát adósságomat próbáltam leróni a rádióban) képezte az egész akció kiindulópontját, mégis nagy érdeklődéssel olvastam az írásokat (különös módon még a magamét is), és utaztam a tárlatmegnyitóra.

Szeretem ezeket a szabadkai „ünnepségeket” – Bányai éppen megnyitószövegének Tonio Kröger-párhuzamával tudta megőrizni, sőt fokozni hangulatukat.

A tárlat anyaga kissé megszeppentett: lehetséges az, hogy csak emlékezetünkben, csak képzeletünkben létezik a teljes opus?! Nem hinném.

A kitűnő akvarell-miniatűrök mellett csodálatos olaj-miniatűrökről is tudok. Nagy kár, hogy közülük egy sem szerepel.

„Apróságokon az önpusztítás határáig rágódott el” – írja Kopeczky. Miniatűrjei előtt 138azt kell mondanom: az önpusztítás határán az apróság formává teljesedik, az olaj-miniatűrök monumentálisakká lesznek.

A Lány madárral és a Fehér galamb mellett fel kell kutatni mind a madaras, tűzmadaras képeket. Az én tulajdonomban is van pl. egy ilyen fontos, sztravinszkiji intenzitású kép. Tudomásom szerint Sava Babićnak meg kitűnő rajzai vannak stb.

A tárlat anyagából ez alkalommal három képet emelnék ki: az 53-as Portré koponyával című akvarellt (antologikus darabja művészetünknek és festőnk különös temperamentumáról, képességeiről tanúskodik: soha frissebb, vidámabb kép, mint ez a koponyás!); az 55-ös Macska (forró, mint egy cipó) és az 56-os Befejezetlen játszma című olajokat.

Tulajdonképpen ez az utóbbi kép foglalkoztat legjobban; egy tárlatnyitón nincs is több képre ideje az embernek.

A Híd a Szajnánhoz kapcsolódik; egy év választja el őket.

Komor hangulat, világlátás, de az ecset, a kéz még tele meleg párizsi élménnyel, anyaggal.

Sakk-csendélet.

Halottszürke háttér. Akárha valami port fújna a háttérből arcunkba, érezzük tűszúrásait. Ez az a por, amelyről Szenteleky ír a Krónikák egyik jegyzetében: mindent beszitál, mondja.

A méregzöld székre helyezett táblán: eldőlt futók, egy eldőlt fekete gyalogos, valamint egy világos és egy sötét bástya között a sárga király pasztás örvénylése.

Szimbolikus és mégsem: a kis gyalogos lehet, hogy festőnk, a futók is lehetnek az ő ambíciói, illuziói, de a tömör bástyák a festészet arany oszlopát vigyázzák!

A Híd a Szajnán kapcsán Čelebonovićot említettem, és most, e kép előtt is egyik munkájára kell utalnom.

A jugoszláv festészet egyik legjobb csendélete a Beljanski-képtárban levő, Bonnard és a spanyol festészet eredményeit abszorbeáló Sakk című. Polgári kellékek (csipke, fotel), de ott is a sakk csendje, metafizikája lesz festészeti minőséggé.

(Érdekes, az 55-ös Műtermen is látok valami čelebonovićosat…)

Ha már a hatásokat, hasonlatosságokat említettem, jegyezzük fel azt is, hogy az 54-es Tájkép és az 59-es Becsei táj Farkas Béla felé mutat.

Írásunkat ne zárjuk le – várjuk a Vinkler-képek felbukkanását, az új Vinkler-élményeket

(1978)
139
Vassulyom Kalmár Ferenc hatvanadik születésnapjára

Néhány alkalommal már megkíséreltem szólni – szólni az éterben – Kalmár Ferenc szobrászművészetéről.

Azokról a korai termésekről, magházakról, amelyekre már nem is mint bronztermésekre, bronzmagházakra, bronzmagokra emlékszem, hanem mint valami valós fa, valós csipkebokor különös terméseire.

Aztán a Híd-díjról is, arról az ében téglalapra szerelt szúrós aranylevélről, amelyet B. Szabóval terveztek úgy, hogy Sáfrány bogáncsaira-kaktuszaira is utaltak vele, de amelyet évről évre ő, Kalmár nyirbál, aranyoz, arranzsál.

Aztán nagy lelkesedéssel szóltam egy oszlopáról, amely Brâncuşi Trgu Jiu-i csodálatos, a katedrálisoknál is szédítőbb Végtelen oszlopát, abszolút kopjafáját tudta idézni nekem. Végtelen gerincnek neveztem el, noha a címe, mint később megtudtam: Gyöngysor volt (és 82-ben készült). Végtelen, függőleges gyöngysor (afféle óriásborsó), amely felpereg az égre, amely alápereg az égből. Egy szálkás, szabályos-szabálytalan nyárfahasáb; felső része megvetemedett; egy pillanatra látni az erdőt, hallani a szeleket, amelyek megcsavarták. Középen öklömnyi gömbsor fut fel, meg-megcsillanva az elnagyolt vésőmunka nyomán, a fafaragás ősi meghittségét mutatva, érzékeltetve. A hasáb hátulján a gömbök, dudorok negatívja, hangszert idéző lyuksora. Egy beteg gerinc baltával való megcsapkodása? kérdeztem. A gerinctelenség, avagy egy táncoló nietzschei gerinc, táncoló gerincoszlop végtelen gyöngysora? tűnődtem. (Még mindig csodálkozom, hogy nem kivitelezték valamelyik terünkön.)

És aztán utolsó újvidéki tárlatáról is megkíséreltem szólni, arról, hogy a dél-amerikai élmény és a gyerekkor piaca, vására hogyan eredményezett egy izgalmas, új madársereget: hol méltóságteljes címermadarakat, hol a hitchcocki vészes ragadozókat, hol meg csicseri kelepelőket, szajkózókat, hol meg sima, kemény csomókkal teljes, tűhangú, kis énekeseket rebbentve be a galéria falaira, padlójára…

De most, hatvanadik születésnapján köszöntve őt, nem erről akarok beszélni, opusát majd felvázolják-felkutatják a kritikusok, hanem ismeretségünk, barátságunk egy mozzanatáról.

Régtől fogva ismertem, ám közelebb hozzá – és keramikus feleségéhez – tigriscsíkos nőstény dogjuk jóvoltából kerültem.

140

Fekete dogom – amelyről egy időben annyit értekeztem – Almától származott.

A dog a kutyák között a szobor, a monumentális.

Amikor először jött el hozzánk a Virág utcába, dogunk már hatalmas volt, lévén kan, monumentálisabb anyjánál, Almánál. A nagy fekete kutya megérezve a szobrászt (azt az embert, akinek a monumentálissal, tehát a kutyák között a dogokkal van dolga), kinyitva az ajtót, bejött hozzánk a szobába. És mellénk hevert a fehér szőnyegre, a fehér dogot ábrázoló festmény alá.

Mint mesélik, akkor nagyon berúgtunk.

Én, mint ilyen alkalmakkor általában, a szobrászat lényegét magyaráztam, a szobrásznak, meg akartam győzni, mit is kell az eljövendő időszakban csinálnia…

Sokszor látom azokat a szobrokat lelki szemeim előtt, ezért most, amikor felemlegetem őket, azt hiszem, egyáltalán nem mondanak ellent az alkalomnak: szobrot ajándékozni a szobrásznak.

Arról próbáltam meggyőzni ugyanis – fekete-fehér szituációnkból kiindulva minden bizonnyal –, hogy ördögfejeket, a sulyom, a vízi dió misztikus ébenterméseit (amelyeket Dobóval is megrajzoltattam) öntse ki hófehér gipszből és csillogó bakelitből. Sulymokat hatalmas dimenziókban. És aprókat is aranyból, ékszerként. Közben Džamonjára hivatkozva, aki egész világhírű opusát egy közönséges patkószögből növesztette, manipulálta.

Érdekes, akkor Kalmárt győzködve még nem is tudtam, hogy valójában ez a szobrászat már létezik. Csak később olvastam valahol, hogy régen a katonák harci eszközei között szerepelt a vas sulyom (amely egyik végével egymáshoz egyenlő szögben összeforrasztott négy éles szögből készült). És a lovak, a harci mének lábai elé szórták.

Különös, még ma is hiszek ebben a plasztikában, amelynek misztikus – ördögi – darabjait afféle próbaként a Tisza és a Duna görgeti egyelőre, görgeti szobrászunk lába elé, hogy egy napon lehajoljon értük, és elcsodálkozva döbbenjen rá, mint ahogyan én is rádöbbentem most, írásomat körmölve, hogy tulajdonképpen első alkotási korszakában, abban a termésesben: éppen ő – Kalmár Ferenc – gyártotta őket.

Kalmár Ferenc faszobra

141 142
Negyedik rész

Benes József: A kis infánsnő

143 144
Benes József
Benes József tárlata
Az újvidéki Radivoj Ćirpanov Munkásegyetem Képtára, 1976. március 24–április 12.

A katalógus egy mellékesnek tűnő adatával kezdeném Benes nagy munkásegyetemi tárlatának körüljárását, immár negyedszer-ötödször téve kísérletet művészetének megközelítésére.

A középművészeti akadémiát – olvashatjuk – Belgrádban végezte 1956-ban, Nedeljko Gvozdenović osztályában.

Azért fontos számomra ez az adat, mert mindinkább úgy látom, hogy a gvozdenovići és a benesi alkotási mód, képvilág rokon vonásokat, megegyezéseket mutat.

Gvozdenović 1902-ben született; nemzedéktársaitól eltérően nem Párizsban, hanem Münchenben tanult – Hans Hofmann-nál. „A legjobb módja a három dimenzió érzékeltetésének az – mondja Hofmann, a mester mestere –, ha két dimenzióval fejezzük ki.” Gvozdenović kritikusai már kielemezték művészetének lényegét: a háború előtti mélyen villogó „melodikus cézanne-izmus” az ötvenes és a hatvanas években világos lineáris struktúrát, széles kétdimenziós felületeket, patetikamentes monumentalitást eredményez. Marko Ristić „az álom kulisszáinak” nevezi ezeket a síkokat, felületeket.

Gvozdenović tanítványait már messziről felismeri analitikus síkfelületeikről.

Benes rokonsága is a síkokkal való lassú, variációs-szeriális manipulálásban nyilvánul meg.

Ő is három-négy motívumot variál, tisztít, növeszt monumentálissá – immár húsz éve.

A gvozdenovići, müncheni–hofmanni eredetű, analitikus, intellektuális síkfestészet mellett mindenképpen meg kell említenünk az ötvenes évek Belgrádjának festői forradalmakkal teljes légkörét, elsősorban pedig a szürrealizmust, amelynek egyik kezdeményezője Benes évfolyamtársa, ama ismert párizsi festő, Dado volt. Kétségtelen, hogy figurális kiindulópontjaik, tapasztalataik közösek. Dado és Benes is babákat, bábukat fest abban az időben.

Csak egy dolgot nem vettem észre eddigi Benessel foglalkozó írásaimban, mégpedig azt, hogy Benes sosem festett, sosem fest. Klasszikus értelemben, sosem. Dadóék, Šejkáék viszont a reneszánsz és a németalföldi mesterekért lelkesednek: a rútat a nagy 145mesterek teljességigényével, finomságaival, clair-obscurével és expresszivitásával akarják megjeleníteni…

Benest viszont sosem izgatta az ecset munkája, a fény problémája vagy, mondjuk, a perspektivikus szerkezet. Ő vagy csapkodta, vagy tapasztotta vásznait. Felületei ömlesztettek, bőrszerűek. Ilyen értelemben a mai napig sem változott. A mélység problémáival már az akadémián festett rózsaszín babákkal, órabelsőkkel leszámolt.

Variációs hajlama, keresései gyorsan a grafikához vezették: itt kedvenc sablonjaival dolgozhat.

Mint mondottam, a rózsaszín babából, illetve a rút, kövér figurából indul ki, azt elemzi, bontja, gyűri, hullámoztatja – lényegíti át, nyújtja végtelenné: kecses, tiszta, gyönyörű formákká – tiszta grafikává! A hasráncok önállósulnak először, majd a váll és a fej csigolyaszerű vonala válik el, emelkedik fel lebegő, szárnyas formákká a grafikai lapokon.

E tárlaton két újdonságról beszélhetünk.

Figurális festészetét a grafikai tapasztalat kamatoztatásával új, magasabb szintre emeli nagy formátumú vásznain. Ezüstös pisztolyozása a kezdeti sárgászöldes csapkodás nemességét, melegségét sugározza ismét.

Hetvenötben és hetvenhatban fontos új motívumokkal, új technikai eljárással (a nejlonnak nevezett fehér hártyaréteg megjelenését emelném ki), új színekkel (rózsaszín, zöld, sárga), fekete háttérrel és kerettel bővíti, szélesíti grafikáját.

Tán azt is mondhatnánk, hogy egy lappangó krízisből sikerült kilábalnia. Még csövei is tiszta jelekké lettek. Igen, és máris új szintézist eredményezett ez a vajúdás. Újra egységes és élő Benes teljes világa.

A hetvenötös Mosófa, Paprikaszedő, Zöldpaprika nylonban és a hetvenhatos Rózsaszín figura, Csendélet és Piros figura a térben című szerigráfiákat kell kiemelnünk. Ezek s a két Figura a térben című nagy olaj bizonyítják legjobban a beérést s a zártnak hitt motívumvilág észrevétlen kiszélesedését, felfrissülését.

Benes mind összetettebb, mind egyszerűbb.

Izgalmas út előtt áll ma: a grafikában kihordott, letisztított világot kell visszaadnia a nagy vásznaknak.

Befejezésül ismét rokonokat említenék, de most a magyarországiak közül.

A figurasorokat és a „sík vallomásait” festő Deim Pált, kinek képeiről így ír Juhász Ferenc: „ezek mögött a síkká lapított felületek mögött: ott a görbe tér, az egyetemleges tér minden érzelmével és dolgával.” Valamint megemlítem a mézeskalács-bábokat, sírköveket festő Keserű Ilonát.

(1976)
146
Jegyzet Benes Józsefről

Szeretek barátaim kis képtárában kutászkodni. A szabadkai, zentai és zrenjanini képtárak fontos melléktermei, mellékfülkéi, valójában a vajdasági képzőművészet nagy imaginárius múzeuma körvonalazódik bennük, talán azt is mondhatnám, merül fel általuk. Nagy Ferenc gyűjteményével többször foglalkoztam volt, Pap Józsefét is érintettem olykor, ám nem szóltam még Németh István, Kopeczky László és Bicskei Rudolf kis magánképtáráról.

A minap Kopeczky kertvárosi házában jártam, és komoly Sáfrány, Vinkler, Hangya, Szajkó anyagát böngészve ismét tudatosodott bennem ilyen jellegű adósságom. És hogy ezt a kínos, persze kellemesen kínos érzésemet még fokozza: meg is ajándékozott két Vinkler-rajzzal.

Társalgás közben tényleg, a szó szoros értelmében jártattam a szemem a sűrű, abszolút túltelített falakon. Persze nem először teszem ezt, ám minden alkalommal mintha csak legeslegelőször tenném.

A legnagyobb szenzációt egy korai Benes-rajz jelentette most: merész vonalú női figura 51-ből. Merész, de mint később is, még véletlenül sem destruktív, még véletlenül sem bontott, durván naturális, inkább valami fajta dekorativitásról, eredendő dekorativitásról kellene beszélnünk.

Mindig azt hittem, én ismerem, pontosabban már csak én emlékszem legkorábbi munkáira, hiszen már őt magát is én szoktam emlékeztetni azokra a képekre. 54-ben, az akadémia elvégzése után az én nemzedékem volt az első, amelyet rajztanárként tanított a zentai gimnáziumban. Lakásának széles folyosóján ott lógott néhány Belgrádból hozott vászna: pasztás babák, órabelsők – afféle lassú, metafizikus képek.

Igen, Benes munkáira jellemző a lassú formálódás, a lassú fejlődés.

De ez a színes rajz ott a Kopeczky-féle gyűjteményben még azoknál a vásznaknál is korábbi.

Milyen különös, hogy egyszerre csak így felbukkannak a nem létezőnek, elveszettnek hitt korai művek. Éppen ez a varázsa a kis magángyűjteményeknek: akár a borostyánba zárt rovarok, levelek, virágok, megőrződnek a jelentéktelennek, elveszettnek hitt munkák.

Itt van idejük kivárni a feltámadást.

Igen, és még különösebb az, hogy erre a korai rajzra éppen most bukkantam, amikor az újvidéki sportközpont nagy, 30 évet átölelő (50–70) gyűjteményes tárlatán ismét találkoztam Benes 50-es és 60-as években festett munkáinak néhány kiemelkedő darabjával.

Tehát, mondom magamnak, a kontinuitás egy pillanatra sem szakadt meg: a művek akkor is működnek – érnek –, amíg mi megfeledkezünk róluk, vagy éppen akkor leginkább…

Az isteni – varangyzöld spriccelésű – leányportré 56-ból. Sartre-ot olvastuk akkor, az egzisztencializmus igézetében éltünk; emlékszem, amikor Benes hazaérkezett első párizsi útjáról, és arról mesélt, látta Sartre-ot a Le Cupolle teraszán üldögélni (később, amikor nekem is volt alkalmam látni Sartre-ot, azt a zseniális varangyarcot, amelyet olyannyira szerettek a nők, egy kicsit Benes, a festő szemével is vizsgáltam).

147

És látható a sportközpontban az egyik legjobb informel Tisza-partja, meg óriássá fúvódott, partra vetett, pasztás figurája is.

E nagy visszatekintő tárlat egyik tanulsága többek között éppen az informel és az újfiguráció magas színvonalú jelenléte: elég Petrik homok-képeit, Ács durván, ám mégis racionálisan felszántott, megfésült felületeit és Maurits színes rajzait említeni. És persze ezeket a Benes-vásznakat, amelyek még bennünket is megleptek, pedig ott bábáskodtunk születésüknél, megleptek érettségükkel, jó minőségű anyagból sugárzó radikalizmusukkal.

Két éve irodalmi estem volt a szegedi Móra Ferenc Kollégiumban. Az est kezdete előtt, miközben a szervezőkkel beszélgettem, az érkező közönség soraiban felfedeztem Benes jellegzetes, sötét alakját. Amikor kiültem az asztalhoz a pódiumra, és verseim olvasásába kezdtem, regisztráltam: ott ül a hátsó sorokban, szemmel láthatólag meghúzódva, lehúzódva, inkognitóban. Az est második részében kérdéseket tettek fel, az indulás éveiről is persze. Két ember szerepét emeltem ki különösen – magam elé meredve, tettetett révedezéssel: Koncz Istvánét és egy ifjú festőét, aki éppen akkor érkezett hozzánk Belgrádból, Dadóék köréből: Benes Józsefét, aki, mondtam hirtelen felkapva fejemet: ott ül közöttetek!

A tömeg hirtelen Benes felé fordult. Boldog voltam, hogy ezzel a gesztussal viszonozni tudtam neki mindazt, amit kis gimnazistaként kaptam tőle.

Másnap megnéztem új munkáit. Nagy grafikai lapokat, szitákat nyomott. A hetvenes évek csupasz gerincfiguráit, hernyólényeit folytatta durva szemcsés rasztertechnikával.

Varangyszíne a régi volt, az az egzisztencializmusban fogant, ám csak most ismertem fel e színben a magyar tájfestés tudatos felvállalását (Munkácsy, Szinyei, Tornyai, Kosztka, Tóth Menyhért). Igen, egy modern, szociális töltésű, akár a falukutatókhoz is köthető, alföldi művészet ez: a magyarországi háztáji gazdálkodás, a fóliázás világa. De akár Ács József mezőgazdasági programjához is köthető, csak nála nem érezni a programot, nála sosem lóg ki a lóláb, a tézis.

Figurái valósabbak, pontosabban konkrétabbak lettek, és éppen ezért nagyobb teret kaptak az elvonatkoztatásra, arra hogy afféle alföldi gólemekké nőjenek. Az egyik lapon óriási fóliával bélelt silógödör fenekén kis arany Vénusz.

Már akkor leszögeztem, végső ideje megrendeznünk Újvidéken és Zentán is Benes új munkáinak tárlatát: konok folyamatossága a mi folyamatosságunk.

Benes József: Feltárás

148
Torok Sándor
1.

Sok kiállítását láttam, olykor városházi szép, zsúfolt néprajzi múzeumot idéző műtermébe is bekukkantottam, nem egy képe kísértett, sugarazott is az elmúlt évek folyamán, mint egy pozitív Mabuse kék szeme, ám mégis nagyon meglepett a Reichle-palota emeleti termeit megtöltő életmű. Éppen azzal lepett meg, hogy: életmű. Hogy ez a halk és szerény, a hatások előtt nyitott, néha úgy tűnt, túlságosan is nyitott ember ilyen szuverén, ennyire körülhatárolt opuszt tudott építeni, és az elmúlt évtizedekben azt megőrizni, nem szétfesteni, semmivé festeni.

Egykor Bemes és Ács hatását éreztem elsődlegesnek, most inkább azt látom, milyen szépen válik el tőlük, csípi le azt a keveset, amire szüksége van, hogy aztán azt könyörtelen variációi, kitartó, monoton tekercselése által torokivá finomítsa, tökéletesítse, emelje.

Az imagináriussá sötétülő, üregesedő, a csigavonal felhajtó erejét kihordó valós tájai: Ludas, a vajdasági és magyarországi művésztelepek. A pasztellek finom hullámvonalzata, hideg űri színvilága. A váratlan kötélmotívum. És az utolsó korszak, az előző korszakok szabályos tekercseléséhez, racionalizmusához képest kusza, friss festőiessége, ami máris kitűnő képeket eredményez: ahogyan visszakanyarodik az első tájképekhez, ahogy azok apokaliptikus barnái helyett most valami jeges tisztaságot, a természet angyali izzását mutatja.

Paradoxon, de nekem Torok munkásságából a nagy élményt nem az nyújtotta, ami valójában közismertté tette őt, nem lepkeszárnyakra rajzolt kvázitudományossága (gyerekkoromban sem rajongtam a rádióamatőrizmusért), hanem: kötelei. Persze ez nem azt jelenti, hogy csökkenteni szeretném térrezgései és annak interpretálásának fontosságát, egyes képeinek pikturális értékét. Igaza van Aladicsnak, amikor azt mondja, Torok „kivételes színélménnyel gazdagította festészetünket”. De színes tekercselései, szem-, illetve tojásformái előtt is inkább azon tűnődöm, miért ilyen minimális, egyoldalú az absztrakció, a jelfestészet hatása, noha a 40-es számot viselő kis Metamorfózis, a tárlat egyik legjobb alkotása azt mutatja, hogy eredményesen mozoghatott volna szélesebb skálán is.

A nyolcvanas években, minden bizonnyal a Zentai Művésztelep Ács-féle programjának köszönhetően, néhány nagy vásznat készít: közepükre húrként feszítve a kötélho149rizontot, vagy mérőónként engedve mélyen leglelkünkbe kötelét, vastag kötelét, amely hol ijesztő, hol szép és kívánatos, mint a lenhajú lányok hajfonata.

METAMORFOSIS CANNABITIS SATIVAE a sorozat címe.

A tárlaton, a 145 kép között, csupán három ilyen mű szerepel. Hogy a ciklus valóban hány darabból áll, nem tudom.

Ez, szerény véleményem szerint, Torok telitalálata. Ez és nem a hullámrezgés, nem a kulcsok. Ebből egy külön kis opust! – mondtam neki egyszer, amikor véletlenül megpillantottam egy ilyen képet műtermében. De akkor nem volt időm kifejteni, még csak jelezni sem, miért tartom rendkívül fontosnak ezt a ciklusát. Imaginárius vajdasági múzeumomban Sáfrány számozott, festetlen nagy vásznai meg Petrik homokkal készített képei mellett látom helyüket.

Egyrészt informel. De ha megérinti vörössel a vásznat, a nyers vásznat, érezni, hogy egy olyan ember rakta fel ezt a kis vöröset, aki egy életen át nagyon színes képeket festett.

Olyanok ezek a köteles vásznak, mint valami egyhúrú, nagy hangszerek. A mi, még felfedezetlen, epikus hangszereink. A meghívott halál hangszerei.

Máshol már kifejtettem, Pal’o Bohuš számomra a legfontosabb vajdasági költő pillanatnyilag, de azt még nem, hogy költészetünk egyik központi versének éppen A kender című versét tekintem. A meghívott halál mellett versében Bohuš a kendernek az erőszakos halál kellékévé való átváltozását és ártatlan, tiszta dimenzióját is megmutatja. Most csak két helyen olvassunk bele a versbe:

„Cannabis sativa, más néven házikender.
Nézem hajtását s pászmáit szánakozó szeretettel…
Növény, akár a többi, s arról, hogy ilyen, nem tehet,
megsiratnám őt mindazért, amit már eddig is szenvedett.
A kender csak nő magának, s fogalma sincs, miért van,
tiszta rostjaival a méltatlan ember visszaél alattomban,
számos barátom közül, akiket már elért a végzet,
nem eggyel kötél végzett.
(…)
Az én anyám szintén kenderből fonja fonalát,
fehér kendervászon terítőkkel van már tele a ház.”

(KONCSOL László fordítása)

Torok űri expedícióját, kísérleteit ezek a karvastagságú kötelek a szó szoros értelmében földelik. Felemelkedése nélkül nem feszülnének így, nem tartanának ekkora súlyokat. A Ludasi-tó partjáról emelkedett fel, és most valahol a Hortobágyon landolt, fogott talajt ismét, a Hortobágyon, ahol néhány éve rendszeresen látogat egy művésztelepet. Torok az elmúlt évtizedekben az alföldi festők „nagy sömmi”-jének egy teljesen új szféráját kutatta, visszatérése után kíváncsian várjuk festőiségének új kiteljesedését.

150

Visszapillantó tárlatán arra is gondoltam: ha a Csurgói Művésztelep olyan életműveket eredményezett, mint Bíróé és Toroké, akkor művészeti életünkben sokkal komolyabb hely illeti meg, mint eddig hittük. A Tér és idő című tárlatot Ács József válogatta, s ő látta el bevezetővel a katalógust. Alakja mindig is ott kísértett Torok mögött, de csak ez a tárlat győzött meg egyértelműen arról, hogy a Mester közelsége fontos, nagyon is hasznos és termékeny volt. Ács homályosan gomolygó, ám olykor ijesztően kivilágosodó szavaival fejezem be tisztelgésemet Torok kitartó munkája, erőfeszítése előtt: „A Sorssal állandó küzdelemben állunk, és sokszor a mi hibánkból, fölénybe kerül velünk szemben, de Torok művészete jó taktikának is bizonyul, mert a Sorssal való »tárgyalások ütemét« lelassítja. Időközben fel és lefelé mutat, a világűrre és a földre, és a létezés kérdéseire utal, ami iránt a Sors nem közömbös. Meg is állunk egy pillanatra ezen az úton, és pihenünk egyet a világűr és a föld között, ahol angyalok szárnyainak suhogását halljuk, fényük és hullámaik közegében érezzük magunkat.”

(1986)
2.

Torok tán legszorgalmasabb látogatója művésztelepeinknek: művésztelepi festőnek is nevezhetnénk akár. Csurgó, Zenta, Topolya, Écska, Grožnjan egyben munkásságának fontos állomásait is jelzi.

És ez mind nem volt elég – a következő lépéshez, festészetének legújabb korszakához, a pasztellképek utáni pasztózus újfestészetéhez ismét egy művésztelepre volt szüksége. Hogy, hogy nem: a Hortobágyra került.

És most a partok, a kenyérszínű lebegő meteoritok, a pasztellpatinás réztekercsek, „bogárhátú” dinamók festője az Alfölfön, a Hortobágy abszolút lapályán ért ismét földet, talált ismét otthonra.

A pasztellek után már az általam kötelesnek nevezett képek is jelezték a változást: a váltás közelségét.

A nagy vásznak horizontjára applikált laza fonású, kövér lenkötelek hol a gyerekkor utcáit felhúrozó kötelesmesterekre, hol az öngyilkosságban világcsúcsot tartó Szabadkára, hol pedig az Alföld abszolút lapályára utalnak, amelyből csak hosszú harang- vagy kútkötélen tud kimászni az ember. Kimászni vagy az Istenhez közel jutni, mint a bibliai Simon, a buzgó szamaritánus bűvész, aki egy lebegő kötélen tudott felmászni, közel férkőzni Istenhez.

„Többszörösen a dereka köré csavarva pedig egy lenkötél volt, amely cirkuszi kellék gyanánt is szolgált; ha kellett, egyszerre csak a levegőbe ágaskodott, s ő, a nézősereg elragadtatása közepette, fürgén felmászott rá, akár egy póznára” – írja Danilo Kiš Simon, a mágus című novellájában.

A Reichle-palotában megrendezett nagy retrospektíváján is látható volt már néhány szép, szabadon kent fehér olajkép. És most íme egy egész tárlatnyi hortobágyi anyag.

Amikor utoljára jártam műtermében, a régi városházán, meglepődve tapasztaltam, mennyire abszorbeálta már Hortobágyot: mindent tud, mindenkit ismer arrafelé.

151

Torok új témája az a pillanat, amikor az abszolút lapály kommunikálni kezd az abszolút magasságokkal, az egekkel. Amikor a nullásra legelt birkaparéjt, a kánikulában üvegessé égett, bolyhossá száradt, bomlott szamártövis törmelékét, a füvek száraz, ősz haját, ballangót, a növénykék, sefűsefa finom selymeit, selyemszalagait, üveglemezkéit, Mária-üveg júdástallérjait egyszer csak valami huzat borzolni, emelni, lebegtetni kezdi a sziksó finom ezüstreszelékével. Nevezhetjük ezt a valamit egyelőre a kánikula játékának, forgószélnek, délibábnak.

„Az egészen uralkodik a sziksó, a termő szik növényzete buja: a vak sziké satnya. A délibáb a nyári derült napokon űzi játékát a pusztán” – olvasom egyik régi lexikonom Hortobágy-cikkében.

Egyszerű, megszokott jelenség, amikor a sziksóval kevert növényszemét az égre csapódik. De ha sokáig bámuljuk, mint gyerekkorunkban a sparhelt platnijáról felemelkedő pöszmetet, ha sokáig tanulmányozzuk, mint Torok, akár térdre is eshetünk e csodálatos eleváció előtt.

Torok, aki eddig mint pamutszálakat gombolyította, tekercselte végtelen fegyelemmel, szakértelemmel pasztell dinamóit, most hirtelen szabadon, gesztusosan fest, csapkod, csorgat.

Ám most is a rezgést kutatja. Mert a szerves világ, a sejt is „rezgéseket kibocsátó készülék”, ahogy Várkonyi írja: „a sejt, minden élőlény emez alapegysége, nem egyéb, mint elektromágneses rezonátor, mely magasfrekvenciájú hullámokat képes kibocsátani és befogadni.”

Az a valami, ami rezegtetve, hullámoztatva megemeli a szerves selyemhulladékot, ezüstsót, nem más, mint Isten magasfrekvenciájú lehelete. Várkonyi idéz egy indiai tudóst, aki a növények ilyen jellegű hullámainak mérésével foglalkozott: „Az Élet: Isten lehelete!”

Igen, van egy-egy pillanat, amikor ez a lehelet erősebb, szinte tetten érhető – hol akárha sóhajszerű, hol akárha örömteli…

Ha csak egy pillantást is vetünk pl. Munkácsy és Tornyai (hogy csak a legnagyobbakat említsem) Alföld-festészetére, ott is megfigyelhetjük a por, a pára kommunikálását az egekkel, mintha csak a lapály, az, ami messzebb, legmesszebb esik, jobban igyekezne semmiségei által, semmiségei ruhájában, fátylaiban, vagy saját hajánál fogva kapcsolatot teremteni az égiekkel, jobban, mint a magasságok, mint a kevély csúcsok.

Torok új képeit tanulmányozva még meg kell jegyeznünk, hogy hozzánk közelebb állnak azok az első spontán, csillogó fehér olajképek, a forró földnek azok a kígyózó sóhajai, fátylai, mint a későbbiek, amelyeken már egy új struktúra mutatkozik, hogy hamarosan zárt rendszerré fagyjon. Én, ex privát, szeretném, ha még egy ideig szabadon kenné a csillogó fehér olajfestéket, s csak majd aztán engedné, hogy az üveges növényszemét égig érő üvegtoronnyá véglegesüljön, mert azokban az üvegtornyokban sosem is volt semmi, szebbek, míg álmodozunk róluk, míg keressük formájukat, szebbek, míg építjük őket…

(1989)
152
Dobó T.

Merőleges életvitel és egy nosztalgikus alföldi festészet: Kanizsa szerelmes földrajza.

Már századszor, ezredszer ismétlődő motívumai előtt, amikor már legyintenék, mondván, ezt azért mégsem szabad, mindig visszafog, megigéz valami: ez az ember nagyon jól tudja, mit nem akar beengedni a képbe. Persze, itt nem a képzőművészeti áramlatokra-akarásokra gondolok, azok nemigen léteznek a számára, és mindinkább az a meggyőződésem, nem is baj, hogy nem léteznek.

A képen – tán az utálattal eladásra festettek esetében leginkább – osztozik az emberek „olcsó” idilljeivel, azzal, amiből ő eleve kizáratott: rózsaszíneivel, zöldjeivel ott van minden egyes úgynevezett családi fészekben…

A minap elnéztem az egyik utolsó „összecsapott” Tiszáját. Minél gyorsabban dolgozik, minél beidegződöttebbek a mozdulatai, annál pontosabb lesz egy-egy részlet – valahogy úgy, mint a régi kínai és japán festőknél –, annál tisztább lesz a kép lelkülete. Rossz kép, mondtam. Nagyon rossz, felelte ő. És mégis kitűnő, mondtam én magamban; szeretném, ha az enyém lenne.

Néztem a vásznat és arra gondoltam, hogy vidékünk különben is rejtőzködő – mélyen magában hordja érzelmeit, gondolatait: jégkorszaki mamutcsontokkal játszottunk gyerekkorunkban a bánya kék agyagában; a gyógyvíz, a sok olaj is úgy jön, tör felszínre, akár a vidék tudatalattija.

Önromboló, saját arcát pisztollyal támadó, ám portréin nyoma sincs a divatos Van Gogh vagy Bacon ihlette destrukciónak – éppen úgy borogatja, pakolja, púderozza, pacsulizza az emberi arcokat, mint egy borbélymester.

Rajzai közelebb állnak a művészi akarásokhoz: nagy, sokszor lilára fagyott, tört ujjú kezében (mint mondani szokta, sosem volt kesztyűje, az elsőt nemrég hozta neki az egyik lekvárgyárban dolgozó vendégmunkás) mintha szike csillanna – ám a következő pillanatban elbizonytalanodik, nem tudja, felhasítsa-e a bőrt, és könyörtelen operációba kezdjen vagy csak a felszínre tetováljon, díszítsen virtuózmód.

153

Jellegzetes, a várost gyors ritmusban körbe-körbejáró szakállas, kalapos figurája nélkül elképzelhetetlen Kanizsa – Kanizsa, ahol Kračun- és Češljar-képek vannak, ahol Kosztolányi öccse volt az orvosunk, ahol a száműzött Doktor Sándor különös fürdéseit végezte és ahol egy ügyvéd most, pillanatnyilag is, nagyköltészetet művel.

Kanizsa, 1981. március 4.

Dobó Tihamér: Veréb (rajz)

154
Maurits nyomában, citátumokkal
Hommage

Goya szép női figuráit szemlélve közelebb hajolunk nagy, sötét szemükhöz – nem vakok talán?!

Semmit sem néznek, a festőnek pózolnak leginkább. Minden szép rajtuk, fekete csipkéik, fátylaik különösen. De szemeik túlságosan kihangsúlyozottak, nagyok, sötétek ahhoz, hogy semmit se nézzenek. Valamit náluk, nálunk nagyobbat láthatnak (a festő megsejtéseinek maximumát tán), mint Brueghelnél (aki néha Goyához hasonlóan festi a szemeket és szemüveget, s vakokat is fest) az a hátán fekvő, eget bámuló figura. Az eget bámuló (Greco embere nem az eget, hanem a mennyboltot nézi), azaz a többet látó ember egy kicsit a vakhoz hasonlít.

Jobban megvizsgálva Goya festményeit, azt látjuk, hogy e szép porcelánbabákból valami, valaki más néz ki. A szemek tehát mások szemei, azért éreztük őket aránytalanoknak, túl erőseknek a finom porcelánhoz viszonyítva. Goya két embert fest, mondjuk így, két babát, egyiket a másikban. Legalábbis a külső babának tűnik. Hogy a belső micsoda, azt sem tudjuk pontosan. Ugyanis nem hinném, hogy jó úton indulnánk el, ha azt mondanánk, hogy ezek a belső babák, szabadulnak ki például a „Los caprishos”-ban, már csak azért sem, mert mi festészetről beszélünk.

Nem tudjuk, melyik baba a valóban születő, melyik az új és melyik a régi, az elhaló. Meglehet, ha a külső megszilárdul, végképpen befejeződik, a belső automatikusan megszűnik, nem lesz számára rés, nem les ki többé, nem les ki, nem les fel sem, mint Greco vizenyős szemű spirál-figurái. Viszont az sincs kizárva, hogy a külső már csak egy vékony héj, amely nemsokára vagy máris lehámlik. Az is meglehet persze, hogy egy állandó kettősségről vagy egy hosszú ideje tartó és még hosszú ideig eltartó kettősségről van szó.

Így, együtt, egymásban nézve a két babát, az egyik mintha rút lenne, a másik pedig szép. Viszont nincs kizárva: külön-külön mind a kettő szép vagy mind a kettő rút.

Leonardo még egy embert fest, igaz, már-már olyan tökéllyel, hogy az arc megreped, érett gyümölcsként felhasad, s már-már maszkká lesz, mint a Mona Lisa arca. Michelangelo figurái pedig már-már beleszakadnak az erőfeszítésbe, hogy kitépjék magukat magukból: ez az erőfeszítés talán az Ember maximuma. Goya figurái megállnak, pózolnak csak, valahogy úgy, ahogy mi pózolunk a röntgen előtt, képtelenek mozdulni, mert 155valami belülről mozdul bennük, s arra figyelnek, azt lesik – lesik a festő mozdulataiban, arcán.

Az újfigurális festészet Van Goghon keresztül Baconig, Dadoig megkísérli kihozni ezt a belső babát, mely csak nagy ritkán baba, gyakrabban bábu. Van Gogh egyik önarcképének ajkán vér szivárog (a kék-fehér-sárgához szükséges piros) – talán itt roppant össze az a valami, baba, bábu, mely leskelődött belőlünk?

Giotto, Leonardo, Goya, Van Gogh, Bacon, Dado ugyanazt az embert festi, sőt talán a barlangfalak piktora is.

Mégis, mintha elérkeztünk volna ahhoz a határhoz, ahol és amikor ez a baba, bábu mint egészen új, minőségileg, szerkezetileg új akar megszületni, megfestődni.

Persze a selyemgubóból még nem repült ki a szeplőtelen, hamvas csillogású lepke, de a művészet radarja, nincs kizárva, már jelzi szárnypróbálgatásait.

Hol és hogyan meglátni, felfedezni, hogyan magyarázni, értelmezni?

„Nem könnyű dolog a bennünk és a körülöttünk létező világ minőségi, szerkezeti megváltozását elevenen elképzelni” – írja Lukács a Megváltozott világkép című értekezésében. E változást csak elképzelni lehet, elevenen elképzelni, azaz alkotva (előre)mozdítani, gondolni, ám mint valami kész újat megpillantani, soha. A fejlődés, az egyenetlen fejlődés, folytatja Lukács, „nem egyértelműen új világot hoz, hanem ellentétes mozzanatok kiéleződését, polarizációját”.

A mi problémánk tehát: elevenen elképzelni az emberi figura minőségi és szerkezeti megváltozását, újságának mozzanatait, különös tekintettel a festészetre, erre az eleve láttató művészetre.

Elevenen elképzelni, mert „Marx csak a post festum megismerést fogadta el tudománynak. Számára az ember anatómiája kulcs a majom anatómiájához”. (Lukács: A futurológiáról). Megsejteni, milyen élőlény anatómiája lesz majd kulcs az ember anatómiájához. Kutatni, áttűnik-e már ez az új élőlény, mint Goya belső babája? Kiszerelhető-e egy-egy darabkája, amelyből aztán rekonstruálhatnánk, mint ahogy rekonstruálták a kihalt állatfajokat. Lefesthető-e, lefestetett-e már valami belőle? Vagy a valóban újat nem lehet festeni, nem lehet „elevenen elképzelni”?

Az új eddig láthatatlan, mondja Sutlić, mert el van rejtve, rejtőzködő, habár mindenben ott volt, ami tötént, ott van, ami történik. Tehát: itt van. Itt van, ám láthatatlan. Láthatatlan, vagy fenti példáink értelmében, minket néz és bennünk, rajtunk látja az újat, habár nekünk úgy tűnik, hogy vak. Lehetséges-e hogy már itt az új, és mi vagyunk a vakok: nem tudjuk meglátni, elevenen elképzelni?

Nem tudjuk elképzelni, mert nem könnyű elevenen elképzelni, mert hát: könnyű lenne, ha könnyű lenne.

Postscriptum

Maurits festészetében, különösen új, nagy ciklusában, melyhez még túl közel vagyunk, túl közel és mégis milyen távol, mintha tetten érthető lenne az újnak egy, a technika, a technika negatív és pozitív mítoszai által határolt dimenziója. Egy-egy pillanatra mintha azt a belső babát látnám, babát mint színes játékot, mozdony-sparheltja s hintá156zó figurái között, mint bábut, „elfinomodott, mind spirituálisabbá váló”, színalkatrészekből összeszerelt gépet elektromos feszületei, űrhajósai között, s Axelosszal kérdem: „Himbálózva játszanak-e? Játszva himbálóznak-e?”

(1973)
Recsegések

Maurits 8. önálló tárlatán 75-ben készült, Recsegések című, 20 lapból álló rajzsorozatát mutatta be.

A Recsegések minden tekintetben új fejezete Maurits képkiállításának: tipikus figuráitól a táj felé fordul, s érdekes módon egy tiszta, határozott szerkezetű modern képvilágot realizál máris. Örülünk ennek a szerencsés váltásnak, ennek a sikeres megújulásnak, biztos továbblépésnek.

Képeinek nincsenek címei, de lévén Maurits a szavak embere is, különböző műhely jellegű megjegyzéseket, mondatokat ír a lapok sarkaiba, s ezek a szövegek sokkal jobb útmutatóul szolgálhatnak számunkra, mint szolgálnának a címek.

Jugoszláviában ma kevés olyan szenvedélyes rajzoló, rajzéletművet szövő képzőművész munkálkodik, mint Maurits. B. Szabó méltó utódja ő – érdekes lenne egyszer megszervezni közös tárlatukat. Testvérek ők a tusban a toll által a lap fehér végtelenségében… Maurits tus-lényeitől a tus-alakzatok felé fordul.

A Papírszeretet és a síkság – olvashatjuk egyik széljegyzetét.

Már többször említettem, a rajz számomra zaj: Hang.

A toll ismétlődő rándulásainak, megiramodásainak, akadozásainak akár hangszalagra is vehető zaja. Akinek volt alkalma B. Szabó, Dobó, Sáfrány vagy Maurits tollát egész éjszakákon át hallgatni, az akár a rajzok hangja, hanganyaga alapján is meg tudna ítélni, le tudna írni egy alkotást.

Van Gogh vagy Konjović munkái hangzásuk, gesztusaik partitúráit is mutatják.

És innen már csak egy lépés a Recsegésekig.

Maurits Michaux Recsegések című prózaverséből kölcsönözte e kifejezést, címet, s Michaux versét nyomtatta a katalógusba is.

„Évek múltán – írja Michaux, az imaginárius tájak Kafkához mérhető poétája – szárazabb földnyelvre értem. Itt recsegés, mindenfelől recsegés tört rám, de én hasztalan próbáltam volna recsegni, a hús nem alkalmas erre.”

Maurits engedi, hogy lapjai szinte maguktól alakuljanak át tájakká – ő csak elindítja a recsegést. Tehát nem tájképekről, hanem tájakról, tájról van szó: papírtájról, tustájról.

Ez a táj, ez a természet Max Ernst Természetrajzát, valamint néhány horvát festő karszt-világát is eszünkbe juttatja.

Tehát: kezdetben vala a fehér lap, amelyet Maurits – csodák csodájára! – ismét fel tud mutatni teljes szüzességében, fel tud mutatni a tájnak. Először is szabályos, zárt kereteket (ablakot, vonatablakot, képernyőt), átlókat szerkeszt, s aztán ezeken a zárt vagy megfelezett területeken végzi geológiai kutatásait, indítja el a recsegést, a kétirányú föld157rengést. Az első vonal, az első jel meghúzása, megrajzolása a legnehezebb. Egy gemkapcsot ejt a papírra, és körülrajzolja, majd horizontot alakítva számtalanszor megismétli. Közben minimális intervenciókat végez. Ezeknek az ismétlődő jeleknek, ennek az új, alakuló szerkezetnek a hangja a recsegés.

Zsilettet s más sorozatgyártású apró fémtárgyakat körülrajzolva is készít hasonló halmazokat, mechanikusan képezett horizontokat. E mechanikus, tiszta jelek mellett van még egy jel erejű, nagy, markáns, fekete folt is, amelyet meg kell említenünk: Maurits a táj belének, kiengedett belének nevezi. Egy nagy tuskitüremlés, tusnyúlvány. Itt érezni a legjobban az előző korszakok tapasztalatait, azt, hogy abban a pillanatban, amikor teljes egészében megtaláltatik a táj, a mauritsi tuslények is előhömpölyögnek majd. Örülök, hogy ez a nagy letisztulás ilyen brutális jelet is hozott.

A fekete tus mellett fekete temperát is használ, s így feketén feketével festve eleve új dimenziót hoz létre.

Maurits Recsegései a modern absztrakt és figurális grafika, fénykép, film és konceptuális kísérletek tapasztalatait nivellálták. Lapjait szemlélve a recsegés ránk is átterjed – sikerül-e, lehetséges-e még egyáltalán tájunk (Konjovićon és Benesen is túlmutató) korszerű meghódítása-megformálása, kérdezzük. Maurits hihetetlen alapossággal kezdett a munkához látni, félmegoldásokkal nem fog megelégedni: földrengése földet, tájat szül.

Befejezésül idézzünk ismét Michaux Recsegések című prózaverséből: „Húsz esztendőn át innen is, onnan is rám recsegtek. S a csaholás is egyre dühödtebbé vált. Végül, mert már minden reményt feladtam, elnevettem magam, s nevetésemben bent foglaltatott valamennyi csaholás és sok-sok recsegés. Így hát, noha kétségbeesetten, én is meg lehettem elégedve.

De sem a csaholás, sem a recsegés nem akart szűnni, a nevetést pedig nem hagyhattam abba…

Így teltek az évek ebben a hitvány században. Még most is telnek…”

Maurits Ferenc életrajza

Szabályosan készíteni el Maurits életének rajzát? Vagy az ő stílusában pác-, mínium- és klorofill-foltokat forgatni meg magasfeszültségű kottavonalakon?

Ez alkalommal, a Francer-katalógusba, szabályosat.

Maurits Ferenc 1945-ben született Újvidék Telepnek nevezett, az egykori zombori vasút és a Kis-Duna közötti részén. Apja szappangyári munkás volt – abban a gyárban, amelyben József Attila apja is.

Gimnáziumba járt, majd átiratkozott az iparművészeti iskolába, melynek alapítóigazgatója Ács József volt.

Már gyerekfővel rajzokat, verseket közöl, ott van B. Szabó, Konjović, Sáfrány, Benes, Dobó közelében, társaságában.

Az Ifjúság Szava 61-ben induló Symposion című mellékletében már számottevő rajzai jelennek meg – a nemzedék fontos szövegeinek szerves részeként.

158

1966-tól, rövid megszakítással, az Új Symposion műszaki szerkesztője: ő alakítja ki a lap olyannyira ismert „szabálytalan” arculatát. Minden bizonnyal ez Maurits egyik főműve. De szerkesztette az Index, a Polja, a Misao és a Képes Ifjúság című újvidéki lapokat is.

Közeli barátság fűzte Leonid Šejkához (aki nemcsak a MEDIALE elméletírója, hanem néhány későbbi irányzat őse is volt) és hát az 50-es évek végén induló figurális reneszánsz sok más jelentős képviselőjéhez – maga is e reneszánsz cselekvő részeseként.

1970-ben a Forum Könyvkiadónál Piros Frankenstein címmel mappája jelenik meg, az ismert művészeti író, Oto Bihalji-Merin előszavával, 1975-ben pedig napvilágot lát a Telep című, eredeti alakokat mozgató, szociográfiai értékű verseskötete.

Szenvedélyes illusztrátor.

Bihalji említett írását ezekkel a szavakkal indította: „Nem szálhatunk életrajzról, a pályát be kell futni, mielőtt leírható lenne.”

Egy évtized múlott már el azóta, és a pálya egy lényeges része bizony be lett futva: szinte áttekinthetetlen, szinte leírhatatlan mennyiségű rajz, festmény és objektum halmozódott fel a péterváradi műteremben!

Közben Bihalji Stuttgartban és Budapesten megjelent Jugoszlávia című könyvében ismét megrajzolja festőnk portréját. Rajta kívül még sok ismert jugoszláv kritikus és író foglalkozott munkásságával: Ács, Arsić, Bányai, Bori, Domonkos, Sáfrány, Željko Sabol, Sziveri, Siniša Vuković stb. stb.

Maurits számtalan belföldi és külföldi tárlata közül ez alkalommal csupán egyre, a legelsőre, az 1966-os szabadkaira hívnám fel a figyelmet – annál is inkább, mivel ez a mai rajzkiállítás kisebbfajta jubileumot is jelez.

(1981)
Maurits-tárlatot megnyitni?!

Először is, ki-csoda Maurits – ez a közénk tévedt, különös, gázlómadárforma ember?

Egy bizonyos, a leggyorsabban és legtöbbet mozgó ember, akit valaha is ismertem. És ez a sebesség szemmel láthatóan összefüggésben van rajzaival is.

Éppen mostanában olvastam a filozófus Szilasi Babits-jellemzését: „Járása – mondja – rendkívül gyors, szaggatott, furcsa ritmus szerint. Néha tréfából mondtam neki, hogy disztichonban mozog, melynek minden sorában vannak szabályellenes spondeusok és rendellenesen változó cezúrák.”

Ha valakinek a mozgását érdemes lenne részletesebben leírni, lekottázni, akkor a Mauritsét minden bizonnyal – máris szédület fog el! És ez az örökmozgó ember olykor megáll: egyszer repülőt utánozva, széttárt karokkal állt, meredt meg, aludt el. Repül, mondtuk, de gyanítottuk, most sem áll, sőt, számunkra felfoghatatlan gyorsaságot ért el…

159

Új keletű Önarcképét nézegetem: a hatalmas fej tán éppen elektrosokkot kapott?! Az égvilágon minden olyan intenzíven érinti, hogy tényleg nem nagyon túlozunk, ha azt mondjuk, a legkisebb semmiség is elektrosokkokat ad le az ő koponyájára. De ugyanilyen intenzív, sokkszerű a világgal való érintkezése, kommunikációja is…

„A lehető legnagyobb költő – az idegrendszer” – mondja Valéry, a költők között a legtudatosabb.

Mauritsnál én ezt szinte bukválisan értem-látom: olykor úgy tűnik nekem, idegszálaival rajzol, mint ahogy a pingáló asszonyok csapják a festékbe mártott, kifeszített zsineget a fehér falhoz…

Maurits jelentősége, szerepe Vajdaságban hasonló, mint Kondoré volt Magyarországon. Dániel Ferenc írja Lábjegyzetek a készülő nagy-nagy Kondor-biográfiához című szellemes szövegében: „Samu grafikai firkálásai a kartonon: cselekmény-próbálkozások is. A röpködő, zuhanó, mászkáló, dulakodó, ágaskodó fütyikkel harciaskodó emberkék csupán a grafikai elrendezés miatt merevednek ábrázolattá, amíg kibújnak a Samuja keze alól: valódi életük van, a szörnyek fenyegetik, a gomolygás elnyeléssel fenyegeti őket, az ítélet napja előtt viháncolnak. Az a leghősebb hős, aki a haját megmarkolva magamagát cibálja ki a vészből.”

Mauritsot én e leghősebb hősök közé sorolom – Önarcképét tehát úgy is értelmezhetnénk, mint egy ilyen pillanat tettenérését: haját megmarkolva próbálja kicibálni magamagát…

Maurits-tárlatot megnyitni – Szivácon, Szenteleky jegyében?! E kérdést latolgatva, ismételgetve különös módon mindig az a két fa mutatkozik nekem, ott, Szenteleky sírjánál… A fa tiszta szerkezet, tiszta szabályos még a szúrós, túlédes akác is, amely Szenteleky afféle szimbóluma volt (az akác, amely különben egy amerikai fa).

Hogy pontosan milyen fák is azok ott, a sír mellett, érdekes, sosem is kérdeztem – gömbakác? díszeper? –, nem kérdeztem magamtól sem soha, mivel már első pillantásra saját szavaimmal illettem a görccsé csomósodó, izmosodó gubancokat.

ÍRÓGÖRCS

mondottam, a vidék-vidékiesség összes negatívumát próbálva összemarkolni, megnevezni, formává, szinte monumentálissá emelni velük.

Maurits rajzai is gubancok, görcsök – ám inkább a görcsből – tehát a halálból – való sikeres kirúgás pillanatában: amikor az a bizonyos repülő ismét felzúg körözve… Már-már azt mondtam:

NEVETŐGÖRCS

Maurits-tárlatot megnyitni – abszurdum. Lényege a tártság-nyitottság. Akármelyik rajzához közeledjünk is, azonnal látjuk: bármelyik gyerek folytathatná, Thészeusszá változva, messze szaladva a vonal végével, mint a macska a tyúkbéllel… Bármelyik gyerek – ám felnőtt egy sem. Nekünk viszont akkor meg kell próbálnunk a lehetetlent: kinyitni a tárt kaput.


Elhangzott 1980. december 6-án Szivácon, a Szenteleky-napok keretében megrendezett tárlat megnyitóján.

160
Hét rövid fejezet Mauritsról
1.

A Forum klubjában, ha beszélgetés közben fel-felpillantunk a falakra, Maurits szövegrajzait tanulmányozhatjuk. Figuráinak, tuslényeinek tán éppen itt az igazi, a végleges helyük, közegük, itt, a nyomdászoktól és újságíróktól nyüzsgő első emeleti helyiségben amely Maurits jelenléte, halász-sztorijai nélkül nem lenne az, ami. Tulajdonképpen ő itt Gál és Majtényi örököse! Igen, noha Maurits nem tartozik e ház „tekintélyei” közé, a ház tekintélye mindenféleképpen nő az ő jelenlététől… És tán éppen így, részletekben, állandóan változó látószögből, állandóan változó hangulatban érzékelhetjük legjobban különös, egészen különös intenzitásukat – a szeizmográftűk cikázhatnak, csúszkálhatnak így földrengés közben, ugorhatnak ki helyükből így a földrengés pillanatában.

Íme, máris rábukkantunk egyik alapmozdulatára, a mauritsi rajz alapgesztusára: minden megszokott, szabályos pályáról való kiugrása, kisiklása, kiugratása, kisiklatása a vonalnak…

Ha ráadásul még azt is tudjuk, hogy ez a 14 rajz mind 79-ben készült és jelent is meg, akkor még inkább el kell gondolkodnunk intenzitásának mibenlétén. Miféle földlökések? Vagy miféle üzemanyag, kérdezhetnénk B. Szabóval – hány oktános tus ez?!

A papirost – amely ez esetben egy hollandi nagy spirálos blokk sárgás lapja –, akár a koponyacsontot, varratok futják be, fogják össze, majd akvarellszerű felhők vonulnak, vetnek árnyékot, ólálkodnak, hogy végül, rejtélyes módon, mégis térszerkezet szerveződjön, a totális szétfejtés, bontás, az állandó nyitás eredménye építés legyen: a mauritsi színház.

Izgalmas vállalkozás lenne „visszaírni” ezeket a szövegrajzokat, noha ugyanis szenvedélyesen kötődnek, kapaszkodnak szinte a szövegekhez, Maurits lényei önálló életet élnek, immár 10-20 éve.

Kietlen deszkapadlós szobák, dobkályhával (amelyet egyik versében mozdonynak nevez), kiterített vagy éppen zabáló egybél figurák. Különös zabálások ezek: az élvezet és az utálat maximuma van egyszerre jelen.

Egy temetésről jövet, egy hideg, nagyon szeles napon (a szél 70 kilométeres óránkénti sebességet is elért) két pizsamás figurát láttam különös nyugalommal beszélgetni egy magános ház előtt. Hirtelen elementáris szükséget éreztem, hogy megállítva az autót odamenjek a két alakhoz, és megérintsem őket, megérintsem piszkos, méregcsíkos pizsamájukat, és megkérdezzem tőlük: nem Maurits Ferenc rajzolta őket?

2.

Ha jobban meggondolom, a vajdasági (és hát nem csak a vajdasági) képzőművészethez éppen az 50-es évek illusztrációin keresztül kerültem közelebb – még most is őrzök néhányat. (Minden bizonnyal Koncz és dobó segítségével juthattam hozzá már tizenéves koromban újságjainkhoz, folyóiratunkhoz.)

161

B. Szabó & Hangya & Sáfrány & Dobó

Külön, netán monografikusan is, fel kellene egyszer dolgozni a vajdasági szövegrajz e hősi korszakát. (Érdekes lenne pl. összevetni a még ma is kifejezetten rajzos magyar képzőművészettel, amely csak mostanában szabadul meg bizonyos kötöttségektől, amelyektől a mi szövegrajzunk már az 50-es években megszabadult.)

Maurits ezt a vonalat folytatja a Symposion-mellékletben, az Új Symposionban, a Hídban és hát az általa illusztrált könyvekben (most csupán Gobby, Podolszki és Bognár könyvét említeném). Maurits a fenn említett illusztrátorok örököse. Jegyezzük meg azon nyomban, hogy tudatosan vállalta ezt az örökséget.

Persze az ő világa bonyolultabb, mint Sáfrány népdali tisztaságú-egyszerűségű, B. Szabó absztrakció felé közelítő, Hangya statikus, már-már metafizikus csendet sugalló, Dobó idillikus munkái – nem hisz a gyorsan elérhető, létrehozható rendben, tisztaságban…

Nem agyongubancolni: éltetni, fogalmazza meg illusztrátori krédóját B. Szabó. Mauritsot is ez az éltetni izgatja, ám csakis a sötét – sokszor bizony: rákos! – gubancon keresztül.

Agyongubancolni: éltetni, mondhatnánk Mauritscsal.

3.

Érdekes megjegyezni, hogy Maurits legújabb szövegrajzainál – geometrikus festői korszakában – figurális tapasztalataival él, figurális-újfigurális tapasztalatait, eredményeit kamatoztatja.

Lényeges kérdésekhez juthatnánk el az újfiguráció és a szövegrajz viszonyának kérdését érintve. Új, másfajta szövegrajz ez – de tán közelebb a szövegrajzhoz. Sőt Maurits esetében olykor a rajz lesz radikális szöveggé és a novella-novellett válik rajzzá mellette.

4.

Különös véletlen folytán éppen azon a napon mutatta be Apró Zoltán a Forum klubjában Mauritsról készített kisfilmjét, a Telepet, amikor a bírálóbizottság Mauritsnak ítélte oda a Forum Képzőművészeti Díját.

A vetítés előtt egy pillantást vetettem a még mindig itt látható szövegrajzokra, és a villany eloltásakor szinte látomásszerűen idéződött emlékezetembe Kosztolányi egyik novellája, melynek hőse az ember végzetes körülhatároltságáról elmélkedik, arról, hogy az emberi test szigorúan bőrtakaróba csomagoltatott és „Nincs mód, hogy bűvös, villamos huzalok feszüljenek közénk, átadjuk fájdalmainkat, s a részvét útján egészen egyek legyünk.” Ezek, pontosan ezek a bűvös, villamos huzalok Maurits rajzainak, festményeinek az alapegységei, mégpedig a B. Szabó-hatást mutató, dús vegetációval tetovált fiatalkori figuráitól, űrutasain, elektromos bábuin keresztül legújabb, pisztollyal spriccelt, geometrikus halmazáig.

162

Van mód tehát arra, hogy bűvös, villamos huzalokat feszítsünk ki, mondottam, mondom Maurits munkái előtt, noha látom, olykor e villamoshuzalok agyoncsapják, szénné égetik figuráit – hiszen magasfeszültségűek.

(Ilyenkor pillanataink villamosszékeinek nevezem munkáit.)

Igen, tevékenységének (festészet, rajz, design, halászat, költészet) lényege e huzalok által vezetett, már előbb is említett intenzitás – magasfeszültség. Fel-felvillannak, ki-kisülnek szikrázva zölden, lilán.

Mauritsnak (hogy továbbra is inkább szépprózát használjak) mintha sikerült volna az, amiről Akutagawa szokatlan hőse álmodozik az esőben, feje fölött a vezetékek lila szikráit nézve. „Az egész emberi életben – írja – nem volt semmi, amit különösebben kívánt volna. Csak ezt a lila szikrát… Csak ezt szerette volna megfogni, akár az élete árán is.”

Szinte hihetetlen, hogy Maurits művészetének éppen ezt a leglényegét sikerült rendezőnknek a film nyelvén, logikájával érzékeltetni, megmutatni.

Képeinek tisztasága, abszolút tisztasága, ózondússága az esőket és villámokat, tehát Maurits kézírását idézi. De önnön tisztaságukban ugyanilyen intenzíven izzanak maguk a tárgyak is. A műcsalik sorára gondolok például.

E tiszta képek közé vág be aztán egy-egy festményrészletet, hogy jelezze az intenzitás azonos szintjét.

Ahogy hosszú, vékony ujjai közé fogja a zsinórt, a csalit, szinte felkiáltunk: íme, itt a huzal, a szikra! De B. Szabó erős, végtelen vonalának zizegését is hallani vélem a vizek felett.

Az ilyen filmek egyik alapproblémája a festés folyamatának bemutatása, illetve mímelése. Apró Zoltán kikerüli ezt a csapdát is. Csupán egyszer mutatja a spriccelést és egyszer a nagy mennyiségű ipari festék keverését totálban.

Apró kihelyezte Maurits egyik csőből készült objektumát az éjszakába, és kamerájával megvárta, míg benne kél fel a nap, különös, misztikus kürtté görbítve a hulladékcsövet – jelezvén egy még intenzívebb, egy még általánosabb tisztítótűz kezdetét.

Apró Zoltán sokat tud az ég vásznairól, sokat, mint pl. Crnjanski (gondoljunk a Čarnojević naplója című kisregényre) – és éppen ez jogosítja fel őt, hogy képzőművészetről készítsen filmet…

5.

A Start című kitűnő magazinban, melynek fényes lapjain a szép meztelenségek mellett mindig talál valami más lényeges dolgot is az ember, a múltkor egy koponya röntgenfelvételére, az agyat tápláló érhálózat vörös csokrára pillantva azt mondtam: ni, egy Maurits-portré!

És Bihalji-Merin, korunk számottevő művészettörténészének egyik mondata ötlött az eszembe, egyik rövidke, mellékesnek tűnhető mondata, amelyet csak mostanában fedeztem fel A piros Frankensteinben: „Szívesen megmutattam volna őket Wolsnak” – mondja Maurits rajzait szemlélve.

Valami nagyon lényegeset fedezett fel művészünknél Bihalji, amikor Wolsot említi, Wolshoz közelíti, Wolshoz, aki (előbb Frobenius-tanítvány, majd a párizsi egzisztenci163alisták között munkálkodik) spontán és megható kalligráfiájával, biomorf szabálytalanságaival – elégve közben maga is – a leglénye bokraiban-csokraiban mutatott, már-már megtalálva azt a Beckett említette új formát, amely alkalmazkodik a zűrzavarhoz…

Igen, tértem vissza Wolstól ismét az agysebészethez (megállapítván, hogy az agyban megszűnik a szimmetria-törvény, az agysebészet lényeges dolgot közöl az újfiguráció totális aránytalanságairól is): olykor szép reszketeg virágcsokroknak tűnnek Maurits hálói is, melyekkel az embert mint olyant halássza.

Visszapillantva Maurits rajzvilágára (rajzos festményeire, festett rajzaira), csodálkoznom kell, miért operáltam egykor vele kapcsolatban a rút kategóriájával – most finomságokról, gyöngédségekről, szépségekről beszélnék inkább…

Kétségbeesett erőfeszítés az újfiguráció – melynek Maurits nemzetközileg is fontos képviselője – az ember megragadására. Leginkább tán még a modern antropológiával lehetne párhuzamba állítani.

Mi az ember?! – kérdi az újfiguráció is, különös módon helyezve a hangsúlyt a mi-re, fölkiáltójelt is rakva a kérdőjel mellé.

Egyetlen kor sem tudott többet az emberről, mint a mi korunk, mondja Heidegger, ám egyik sem tudta kevésbé, mi az ember.

Az újfiguráció tehát abban a pillanatban tesz kísérletet az ember megfestésére, amikor legkevésbé tudjuk, mi is az tulajdonképpen. Egyfajta fantom-festészetről van szó – izgalmas, már-már bűnügyi kalandról.

Heidegger antropológiájáról értekezve Martin Buber azt mondja, hogy a német filozófus csak az ember határáig, széléig, pereméig jutott. Bár legalább ez a perem biztos lenne, tesszük hozzá mi.

Maurits reszketeg vonalai (melynek reszketegségét a mind többet használt vonalzó még csak fokozza) e perem fixálási kísérletének nagy-nagy küzdelméről tudósítanak. Egy finom, szép, virágcsokorszerű vagy sűrű, rákos gubancban keresi azt a szálat, amely e határt, peremet jelölhetné, amely lényeges vezeték, a lényeg vezetéke lehetne. Olykor afféle kontúrként megerősíti őket, és szkafandert zár vattalényeire, vagy csak egy-egy szál szerkezeti egység, lapocska, réteg teherbíró képességét méri, miközben persze az elektormos kisülések vakító lilájában is gyönyörködik…

Most már tényleg visszatérve a Starthoz, a Start-beli felvételhez, arra gondolok, hogy Maurits tulajdonképpen egy furcsa, egy fordított agysebész, egy furcsa, egy fordított indián, akinek a csontlapocskák, a bőr, a ruha visszahelyezése a legnagyobb gondja – ám egyelőre úgy látszik, nekünk még nem adatott meg a bőr, a ruha, vagy összekeveredtek a rétegek, és a vér- és ideghálózat került kívülre… Ignotus Pál kérdezte volt a szanatóriumban, szinte dühösen, barátjától, József Attilától: „Azt hiszed, rendben van, ha az ember a bőrén hordja a zsigereit?” Nincs rendben, válaszol József Attila költészete; nincs rendben, válaszol Maurits festészete is…

6.

Ajánlottam Mauritsnak: legjobb, legradikálisabb munkáit, például elektromos bábuit, űrutasait vigye Doroszlóra – gyújtsa fel a falut.

164

Gyalog vánszorogtam hazafelé a Futaki úton, és közvetlenül a piac után, ott valahol a Zágráb nevű büfé előtt (miközben minden bizonnyal annak a büfé fölött levő kis padlásszobának az ablakát bámultam: ha egyszer el kellene bújnom Újvidéken, ott szeretnék meghúzódni) dudálás ijesztett fel félálomszerű állapotomból, valaki kiabálni kezdte a nevemet. Még el sem bújtam, máris megtaláltak, gondoltam.

Egy rácsos, első pillantásra rabomobilnak tűnő zöld kombi: Maurits szállítja hatalmas vásznait Doroszlóra! Integettünk, akárha egymástól távolodó akváriumok üvegfalán keresztül.

Aztán tovább ballagva sokáig nem tudtam megszabadulni a különös figura-szállítmány látványától-látomásától, amelyhez természetesen a festőt és a sofőrt is odasoroltam (a Forum egyik sofőrjének Figura a vezetékneve – most nem gondoltam reá, ám valahogy ilyenkor mégis mindig bejön).

Valóban, mi is robogott el mellettem, tűnődtem. Miért nem teszek már félre mindent, miért nem söpröm le asztalomról a tömérdek apróságot, semmiséget, és járok végére a Maurits-jelenségnek mint olyannak?! Miért nem írtam róla máris egy szép, szabályos nagymonográfiát, mint írt éppen mostanában Igor Zidić Staničićról?! Hiszen e képek legfontosabb dokumentumaink. Mi vagyunk e képeken, a mi bőrünkre tetováltak e figurák, formák. Igen, Maurits rokona azoknak a japán művészeknek, akik tűt rejtenek finom ecsetükbe.

Vagy így, menet közben fogok jegyzetelni róla immár végig? Akkor bár tényleg utánaszaladtam volna a rabomobilnak, és eltűntem volna valamelyik vászon ultraviolett közegében. Hiszen az is meglehet, hogy kiérve a városból, a rácsok ellenére, képei sárkányokként fölrepülnek, mint valóban fölrepült egyik nagy formátumú vászna, amikor Čurčić kollégájának kis Fiatján szállították Belgrádba: felkapta a szél, sokáig lebegtette, majd szépen az egyik út menti villanypóznához támasztotta…

A minap elsőáldozási emlékeiről mesélt fiamnak, aki szintén telepi srác, mint volt egykor festőnk is.

A hittanórákon egyik padtársának szép, színes ceruzái voltak, s ő ellopott néhányat közülük, bedugta őket a kezén levő gipsz alá, ugyanis éppen el volt törve a keze. Másik szomszédja, aki látta az esetet, természetesen elárulta a plébánosnak. Mauritsnak ki kellett mennie az oltár elé, és a gipszből a fekete-fehér kőre kellett szórnia a színeseket… Közvetlenül az elsőáldozás előtt moziba ment, és izgalmában lerágta egyetlen fehér ingjének gallérját… Motívumok ezek egy, Domonkos első esszéjéhez hasonló Elsőáldozáshoz.

Közben orvos barátunk háza elé értem: két Maurits-képe van.

Zöld alapon, fotelben egy napszemüveges, vörös hulla, melynek elviselhetetlen súlyát még csak fokozza a nagy farostlemez; olyan, akár az a Ionesco-hulla, amely állandóan nő, vagy az a hulla, amelyre Maurits úszott rá kiskorában a Dunában, s emlékezetében azóta is nő megállás nélkül. Egyik szobából a másikba szállítják, félő, leszakítja a falakat. A másik, egy aranykeretes, mauritsi viszonylatban miniatűrnek mondható portré: a végtelen pántolt fej szkafanderré lett, s végül már, akárha egy ismeretlen bolygó lakosa nézne bennünket, nézi a falakon levő más jellegű festményeket. De az is megtörténik, régi, értékes ikonnak vélem…

165

A következő házban, a Neoplanta (filmvállalat) irodájában, jól látni az utcáról is, mindig meg is nézem: egy nagy absztrakt vászon; az ózondús konjovići égszakadások egy új, spriccelt, applikált párja…

Átvágtam az úton, és bekanyarodtam a temető oázisába, megcélozva B. Szabó és a világhírű naiv festő, Emerik Fejes sírját.

Másnap vagy harmadnap, Doroszlón, ahol a Forum-díj bírálóbizottságának megbízásából Mauritsról kellett felolvasnom, Konjovićtyal találkoztam. Kérdi, hol van Maurits. Mondom, éppen ott jön Herceggel. Bemutatom.

Benn, a kiállításon, a kocsma melletti, sötét, nyirkos teremben, figyelem, hogyan reagál az egyik központi képre, a kozmikus nyársra, falloszra, amelynek méregzöld hátterén mínium-figurák sorakoznak, mint sorakoztak egykor a négy- és hatüléses családi kerékpárokon… Ki is tudná jobban értékelni a vörös nagy ütéseit, szívdobbanásait, mint éppen Konjović, Sztravinszkij dobosa! Noha féltem is kissé, mivel, ahogy Elek Artúr mondaná, mégiscsak vonalasan érző művész Maurits elsősorban: olykor précieuxségnek is tűnhető mozdulattal húz gubancaiból hosszú, vékony csipesz-ujjaival üveghangoknak vékony húrokat…

Kislányok fuvoláznak, majd egyenruhás rezesbanda játszik stb. Te vagy a nagydobos? – kérdi az egyik férfitől, akivel előző nap, a kiállítás arranzsálása közben, mint a falu hentesével már megismerkedett. Nem, nagybőgős vagyok, a dobost csak helyettesítem…

7.

– „Hazudsz, kutya! – rivallt villanó szemmel a banditára. – Ahhoz gyáva vagy, hogy bűnödet vállald, és Pokai Mu mögé próbálsz bújni! Büdös varangyos béka vagy hozzá képest! Mielőtt eltaposlak, lenyúzom a skalpodat. Nani vics! Nani vics! (A késemet! A késemet!)

Az egyik indián már hozta is a kést, és a törzsfőnök kezébe adta. Knox sikoltva próbált menekülni, de Nagyfarkas utolérte, földre tiporta, és a mellére térdelt. Old Shatterhand elindult a szikla felé, nehogy tanúja legyen a borzalmas jelenetnek.”


Megkértem fiamat, keressen ki nekem indiános könyveiben egy szép skalpolási jelenetet. Örömmel tette, ugyanis már régóta próbál meggyőzni, hagyjak fel az úgynevezett modern irodalom művelésével, és írjak indiántörténeteket – majd ő segít, diktál nekem.

Most persze még nem kezdek bele egy indiántörténet elmondásába: Maurits egyik szövegrajzát kívánom körüljárni – egészen pontosan, egyik szövegrajzának az elemzéséhez szeretném megírni a bevezetőt.

Újabb szövegrajzainak második nagy hullámához tartozik; Dudás Károly Homlokom felett kemény lópaták című novellájához készült.

Míg az első hullám – orkán korbácsolta hullámok ezek! – rajzai kapcsán azt mondottuk, festészetének utolsó, geometrikus korszakában korai figurális-újfigurális tapasztalatait kamatoztatja, addig ezzel a rajzzal már teljesen új helyzet áll elő: figurációjának új korszakát jelenti.

166

Jellegzetesen mauritsi határhelyzet, kifejezetten pikturális és kifejezetten rajzos momentumok találkozása, jelenléte.

A kép felső, nagyobb részében függőlegesen egy vörös és egy fekete sáv – zuhanó, veszélyeztető tömb. A vörös összes méreg- és ultraszíneinek melankolikus emléke valahol a málna és a borvörös között; a feketét akárha hamuval, sok hamuval itatta volna nemes szürkévé. E két sávban, tömbben ott Maurits egész festészete, de valami többletet is hordoznak már – és hát, szinte először Maurits esetében, régi mesterekre kell gondolnunk. Azért ingadozom a sáv és a zuhanó tömb között, mert a színek melankóliája megállítja, illetve állapottá alakítja a zuhanást, a veszélyeztetettséget sorssá.

Alul egy félrehajtott fejű, elmélázó, ferde figura. Kevésbé deformált, kevésbé hiányos, széttépett, mint megszoktuk, ám éppen ezért mégis deformáltabbnak tűnik – a tömbök ugyanis a megnyúzott fejű, tusideghálózatú koponya fölött lebegnek.

Milyen jó lenne, mondom e figurát kerülgetve, valami lényegesebbet tudni a skalpolás ősi, kultikus szokásáról, amely természetesen nem indián találmány. Kár, hogy Old Shatterhand nem merte végignézni, kár, hogy ha skalpolásra került sor, mindig elfordult. Pedig hát „a fejbőr elvesztése komoly dolog”, ismétlem, kissé ironikusan persze, afféle goyai feliratként, ám új címként is, Karl May mondatát.

Említettem már egyszer, hogy érdekes lenne visszaírni Maurits szövegrajzait; erősen foglalkoztat, hogy e skalpolt figurát megírjam, e skalpvesztés történetét – kiegészítve Karl Mayt, odanézve Old Shatterhand helyett is – visszaírjam… Ám most még képzőművészeti dimenzióit kutatjuk.

Két előzményét ismerem, pontosabban, két dolgot tudok kötni hozzá.

B. Szabó egyik kitűnő szövegrajzát, amelyet Davičo Költemény (Pesma) című regényéhez készített.

Vekovićot látjuk és egy idegháló-figurát, amely dr. Laube anatómiai térképéről lép le. A hajszálfinom vonalak és a pontok zsongó, pattogó kontrapunktikus játéka illusztrátori munkájának egyik csúcsa.

Most nem szándékozom B. Szabó ingeniózus regényértelmezését taglalni, csupán Veković monológjából szeretnék idézni egy részletet – magam is megdöbbenve a Karl May- és Davičo-citátum egymás mellé kerülésének effektusától, eredményétől:

„Az áldozatokat sajnálta. Azt a megnyúzott embert, akinek csak a feje búbján hagytak egy kis bőrt, hogy a hajánál fogva a levegőbe emelhessék. Azt az embert arról a fali képről, azt, akinek még ki sem hűlt húsában dr. Laube körzővel különféle köröket rajzolt, számokkal jelölve a maximális fájdalom központjait, azt az embert sajnálta. Annak az embernek az egyéni fájdalmát sajnálta, ahogy ez a fájdalom a lemeztelenített szem biliárdgolyóiból áradt. Kérdés, hogy ő kibírja-e majd, ha dr. Laube módszerének megfelelően kezdik vágni és nyúzni?”

Ha ez a rajz konkrétan nem is, de jól tudjuk, B. Szabó vonala, rajza és hát a nagy Hungária-sorozat tribüni tárlata legfontosabb képzőművészeti élményei közé tartozik a tizenéves Mauritsnak.

A másik ide köthető problémakör: Dado „dermatológiája”. A bőr mint radikális probléma.

167

A Heruvalban élő kis montenegróinak – aki fiatalkorunk egyik mitikus alakja – elsősorban azokra a festményeire gondolok, amelyeken finom kis keresztforma-skalpokat vesz, és hát azokra a teljesen megnyúzott koponyákra.

Maurits korai rajzai, de azok is, amelyek zömmel A piros Frankenstein című, Bihalji-Merin előszavával megjelent könyvében láthatók, laza hálók csupán, és legtöbbször még árnyékként tűnik el alóluk az emberi figura – a hús rózsaszíne. Csak később kezdenek bábukká szerveződni – azonnal védve, szkafanderbe is zárva a gyenge húst –, és tulajdonképpen csak ezen a rajzon, évtizedes bírkózás, fejlődés után állnak végképpen össze emberi alakká: egyértelműen hússá. A vonal és a szín kettőssége erről az átmenetről beszél.

„Szó van mostantól fogva a húsbéli testről” – mondjuk Kerényi nagyon lényeges megállapításával, korrekciójával.

A XX. század e hús megkínoztatásával van elfoglalva – ezért központi figurája a megkínzott-megnyúzott ember. Központi problémája pedig: a fájdalom.

Visszatérve Maurits figuráihoz, csak most döbbenünk rá, hogy egy fordított műveletről van szó. Sőt az sincs kizárva, egész idő alatt tévesen ítéltük meg a mauritsi rajz, figuraszerveződésének irányát. Maurits tehát nem nyúz, nem skalpol. Inkább ellen-nyúzásról, ellen-skalpról beszélhetnénk munkái kapcsán.

Tán új képein már rá is fogja húzni figuráira azt a Kosztolányi-féle bőrtakarót…

Éppen befejeztem e rajz elemzésének első körét (a novella megismerése képezi majd minden bizonnyal a második kört), amikor csöngött a telefon. Egy barátnőm hívott: életveszélyes fejoperáción esett át a napokban, víkenden van otthon, mondja, tegnap már meglátogatták közös barátaink – Maurits és Domonkos…

(1980)
Kalapkorszak
Két jegyzet Mauritsról
„Bábelt hordhat kalapokból.”

Nagy László

1.

Ahogy benyitok, látom: Maurits újtelepi (hát igen, félig-meddig ismét telepivé lett a Telep költője) lakásának szőnyegpadlóján ül. Előtte misekönyv nagyságú világatlasz, azon, akárha néhány perccel előbb még kisfia játszott volna ott, szép sorban drága villantók, műcsalik. (Sokszor hallottam, ahogy Domonkossal a svéd villantókról értekeztek.) A Nagy-tavakat tanulmányozza, mondja. Oda, a hemingwayi tájakra készül már évek óta. Ezt persze én már régóta tudom. A különös, a meglepő az, hogy ő szinte naponta odautazik, üldögél a Nagy-tavak partján isteni felszerelésével. A festményeiért, rajzaiért kapott pénz nagy részét horgászfelszerelésre költi. És ez valahogy szép így.

168

Rajzkiállítása lesz hamarosan. Azért látogattam meg, mert nem lehetek ott a megnyitón, elutazom.

Hozza a narancsszín kartontasakokban lévő rajzokat. Velencében vásárolta a tasakokat, mutatja, milyen elmésen vannak megszerkesztve. Azt mondja, már csak azért is érdemes lenne rajzolni, hogy ezeket az isteni orange-tasakokat megtöltse.

„A vörösessárgának köszönheti voltaképpen a szem a meleg és a gyönyör érzését, minthogy ez egyaránt képviseli az intenzív lobogó láng színét és a lenyugvó nap szelídebb visszfényét” – írja Színtanában Goethe.

A tollakat is Velencében vette. Sorban megvizsgálom őket. Gyerekkoromban nézegettük így egymás bicskáját. Néhány, szinte életveszélyes kis acélpengét becsomagol a fiamnak; olykor halászni is szoktak együtt. Megfigyelem, pontosan úgy bánik a tollakkal is, mint a horgokkal.

A papír még prágai, mondja, de már fogytán.

Portrékiállítás lesz.

Mint ahogy legtöbbször lenni szokott, ő is egy önarcképpel kezdte. Azóta több változatát is elkészítette ennek a káprázatok elektrosokkjától kínzott szakállas fejnek. De nincs kizárva, jegyzi meg, a tárlaton egyetlen önarckép sem fog szerepelni. Az önmagával való szembefordulás, farkasszemet-nézés különös sereglését indította el, máris több kiállításra való arcképanyag halmozódott fel.

Jómagam Dudás Károly a Jártatás című novelláskötetéhez készült egyik rajz megskalpolt fejét, ideglabdáját vizsgálva éreztem először a mauritsi portré, egy újfajta mauritsi portré közelségét, éreztem meg, ijedten a fejemhez kapva, a mauritsi fejfedők abszolút szükségességét. Azt mondogattam, ennek még a levegő is elviselhetetlen fájdalmat okozhat, azonnal valami burát, kalapot kell ráhelyezni.

Maurits persze mindig is rajzolt portrékat. Kezdettől fogva annyira szétszabdalta húrszerű, éles vonalaival az emberi arcot, kezdettől fogva annyira le- és szétmaratta vitriolos tentáival az emberi koponyát, hogy csak valamiféle szkafander, búvárruha edényében tudta egybefogni, ikonként felmutatni a kocsonyás lényt, de mintha azok csupán vázlatok, előkészületek lettek volna. És hát különben is, eddig a figurán, a figura egészén volt a hangsúly.

Most váratlanul visszafordul a sci-fit súroló világból, a történelmi időbe réved, s még tovább, ahogy Sinkó mondaná, a véres mítosz szakadékába. Tömegsírjába.

Az égő turbánokat, a gyönyör és a borzadály kék vizeivel teli koponyalabdákat nézve Andrić pasáira, vezéreire gondolok (némelyik rajz emlékeztet is a keleti miniatúrákra), meg hát Krleža Stroheim-szerű tisztjeire, mázsás tábornokaira is persze. Elég csak egy pillanatra felidéznünk Krleža rövid novellájának, az Ezeregy halálnak az elviselhetetlenség határán mozgó, zseniális portréit, hogy máris valóságos félelmet és ütéseket érezzünk Maurits arcképcsarnokában.

Emlékszem, egyszer oda is adtam Mauritsnak ezt a novellettet. Ha akkor nem is készített szövegrajzokat hozzá, most úgy érzem, sorban megrajzolta Fara-Dzongot, Monsieur Philippe-t, Petar Leonovics Morgenst.

Most csak két Krleža-portrét csempésznék be Maurits képei közé.

Fara-Dzong: „Százhuszonnyolc kilójával úgy szunyókált, mint mészároskutya, mélyen és asztmatikusan lélegzett: a moloch hájas és zsíros hólyagjának jelképe.”

169

Dzu-An-King: „Eperfalevéllel kevert fűrészporban, véresen s már megkékülten, Dzu-An-King tábornok feje hevert. A halott tábornok orrcimpáján drótot húztak át, bal szeme pedig szürkén, színtelenül meredt a semmibe, mint egy döglött hal szeme. Fara-Dzong marsall közelebb mozdult az asztalhoz, lehajolt a kosárhoz, s az orrcimpán áthúzott drótot megfogva felemelte Dzu-An-King fejét, s így tartotta a kezében. A megalvadt vér és fűrészpor keveréke zsíros, sötét masszaként ragadt a géphez, és Dzu-An-King fejétől úgy csüngött le a kosárba heverő eperfalevelekhez, mint kiköpött rágógumi. Mindez meglehetősen sokáig tartott. A marsall Dzu-An-King véres fejét nézte, a tábornok rothadásnak indult halszemét, az elkékült véres ajkat, aztán lassan és óvatosan leengedte Dzu-An-Kingot a fűrészporba, s megelégedetten azt a két angol szót mondta, amelyen kívül mást nem tudott: all right!”

Sinkó beszél idézett tanulmányában azokról a momentumokról, amikor az agy helyére az agyrém kerül, amikor az emberi szubjektum is fantomatikussá válik.

Pontosan ilyen, pompás fejedelmi, főpapi, hadvezéri, tábornoki sapkákkal tornyozott, bábelozott agyrémekkel töltött koponyákat, fantomfejeket látunk Maurits új, rikító-sikító rajzain is. Az agyrém – mind a valóságban, mint a történelem folyamán annyiszor – elszabadul, függetlenedik, és a mi esetünkben: méregszínekkel teli amőbává, ipari festék-rákká, pikturális alapegységgé lesz.

Azt mondja, még nagyon az elején van a dolognak, úgy érzi, néhány éves munkába kezdett.

Körülbelül abban az időben, amikor Maurits e sorozatát rajzolni kezdte, pontosabban, amikor kezdetét vette kalapkorszaka, én is a kalap-Bábellel bíbelődtem. Nem csoda tehát, hogy akár egy kisiparos hajoltam a láma- és tevegyapjúból, angóranyúl-, nyérc-, róka-, menyét-, majom-, szkunksz-, mormota-, görény- és vadmacskaszőrből készült kalapok fölé. Istenem, hány különös, lezüllött kalapost ismertem gyerekkoromban! A Kalaposipar című kézikönyvből kollázsoltam egy verset – megkísérelve érzékeltetni, hogy a kalap, a szabadság jelképe hogyan tűnik át a konformizmus, az erőszak és a halál jelképévé: sisakká. Mivel versem közöletlen maradt, s minden jel szerint az is marad, idemásolom befejezését:

„míg a kalap körvonala rendszerint szabályos ellipszis
esetleg szabályos tojás
addig az emberi fej alakja úgyszólván sohasem szabályos
ezért a keménykalapokat és cilindereket
a fej alakjához kell idomítani
ezt az idomítást nevezik konformálásnak
az erre szolgáló műszert pedig konformátornak
a konformátor segítségével pontosan le lehet formálni
a szabálytalan fejű vevő fejformáját
a konformátor 60 billentyűvel ellátott koszorú
a billentyűket rugók tartják össze
melyek a szerkezetet a fejhez szorítják
a konformátor tetején a billentyűk hegyben végződnek
s ezek a hegyek adják kicsinyített képben a fej alakjának
enyhén torz rajzát
170
a konformátort úgy kell a vevő fejére tenni
ahogy a kalapot a vevő különben is viseli
ha a műszer csapját leszorítjuk
a drót hegyei a papírlapot átszúrják
a redukciót kivágják ráillesztik a nyeregdeszkára
ha a redukció jól volt fölvéve a konformált kalapnak
A KONFORMIZMUS JELKÉPÉNEK
pontosan rá kell illenie a vevő fejére
legyen az kocka alakú vagy hatszögletes akár”

Hosszú, ideges Dürer-ujjaival rakja, rakosgatja elém Maurits a lapokat, s én közben, magamban, mint szoktam – minden írásomban újra felfedezem ezt a „módszert” –, mániákusan szövegeket motyogok, próbálok sapkaként a rajzokra borítani, igazítani.

Különben Tošković rajzolja hasonló könyörtelenséggel, brutalitással a modern puccsok, legionáriusok, büntetőkülönítmények, kommandók tisztjeit, specialistáit: pofaberendezésük már elszenesedett, elrothadt, de sapkájuk még mindig peckesen várja, új katona költözzön alája – holott, mondjuk Tošković és Maurits képei előtt: „Istennek nincs szüksége katonákra.” (S. Weil)

Vigyázva bepakolja üveges prágai lapjait (melyek a szó szoros értelmében eszik a tollat) a narancstasakokba. Vigyázva viszi, szállítja át őket a lakáson: herbáriumba préselt rémeket. És elpakolja a világatlaszt meg a villantókat is.

Távozva, egy pillanatra úgy érzem, Maurits tömérdek kékje a Michigan, az Ontario vizeivel olvad egybe. És azt a legnagyobb sapkát, az ég-sapkát tükrözi, amely valóban a szabadság jelképe, sosem is válhat a hatalom, az erőszak jelképévé, amelyről Weöres ismert, ha jól emlékszem, éppen Fülep Lajosnak ajánlott versét írta:

„Kék sapka, tetején taréja nincsen,
simára húzva, körül beszegve,
két kis vakond-prém hajlik a fülre,
alul az állán tök-inda tartja…”
(1983)
2.

Tán nem is portrékról: fejekről, koponyákról kellene beszélni Maurits újabb és legújabb munkái kapcsán. Sérült – lékelt, pántolt, skalpolt, szifilisztikus, fosszilizálódó vagy éppen mumifikált – fejekről, koponyákról.

Újabb munkáinak jellegzetessége, paradoxona az, hogy a sérülés, a negatívum (a rút vagy a rossz) minden alkalommal erős, pozitív vizualitást eredményez. Azúr fagy a szemgödrökben, a finom csontlapokon foszforeszkáló varratok futkosnak, lidérclángok lobbannak.

Legújabb rajzain (már második portrékiállítása a szabadkai) ez a folyamat, a kékek és a vörösek sikolya még tovább tart, erősödik. Sőt pontosan érezzük: a mauritsi alap, a mauritsi rút (érdekes megemlíteni, a magyar képzőművészet, egyáltalán a magyar mű171vészet nemigen ismeri a rútat – egy időben úgy gondoltam, éppen a rút bevezetése, inaugurulása a forradalma Benes, Domonkos és Maurits művészetének; e balkáni térségek legnagyobb ajándéka számomra a tenger mellett a rút volt Andrić és Krleža művészetében, Lubarda háború előtti vásznain, a Medialénál és például Mirko Kovač prózájában, itt, felénk ugyanis még együtt lehetséges a 17. századi holland festészet falusi nyersesége, Rimbaud és Benn anatómiai borzalma, Beckett utálata, hogy Adornót parafrazáljam) még végtelen mennyiségű szépet képes elbírni, hogy egyáltalán felmerülhetne az édeskésség, a giccs veszélye.

Flaubert elmélkedik a költészet ilyenfajta teljességéről, nagy szintéziséről egy régi jaffai romtemető rothadó hullái és a hullák fölött emelkedő citromfák ringó aranytermései láttán. Hulláit, élő hulláit, rothadó vagy megnyúzott diktátorait Maurits – talán éppen kosztümtervező felesége hatására –, geometrikus szkafanderei után, most különböző korok díszes kosztümeibe öltözteti, metafizikus tereiből, ultraviola űrjeiből megkísérli konkrét civilizációkba, a történelembe visszavezetni.

Különböző irodalmi szemelvények, írói műhelyem mellékproduktumai segítségével e figurák, portrék, fejek lehetségességét, sőt természetességét próbálom bizonygatni már évtizedek óta.

Afféle paralel (vagy bachelard-i – mert minden Bachelard-fejezet, -írás egy-egy tematikus citátumgyűjtemény) antológia ez. Úgy is értelmezhetnénk citátumaimat, mint Maurits grafikai lapszéljegyzeteinek folytatását, továbbírását. Jó lenne, istenem, milyen jó lenne, ha ezekkel a jegyzetekkel, ezzel az írással néhol, mint akinek először van a lábán korcsolya, rácsúsznék a papír üveges felületére. Jómagam ugyanis képtelen vagyok bárminemű értelmezésre, elemzésre – csupán a képek előtti pánik legyőzésére tett kísérletről, tehát jóval egyszerűbb dologról van szó.

A képzőművészeti alkotások oltára elé mindig valamiféle „önmagukért beszélő anyagokat” (Adorno) szeretnék helyezni. Úgy szaladok ezekkel a jegyzetekkel, idézetekkel a képek elé, a festők után, mint reggelente a macska a megfogott egérrel, patkánnyal gazdája elé.

Mondanom sem kell, a szabadkai tárlat is felszínre hozott néhány ilyen, számomra már rég intimmé lett idézetet.

Tán egy írónak sincs olyan különös, már-már ijesztő érzéke a fejek, koponyák leírásához, mint Melville-nek. Néha úgy tűnik nekem, kedvenc regényemet, a Moby Dicket (amely olyan zseniális olvasatokat inspirált, mint Hemingway Öreg halásza és Camus Pestise például, vagy Pollock Moby Dick című festménye, amelyet, sajnos, a túlbuzgó galeristák és művészettörténészek, számomra észbontó módon, Pasiphaére kereszteltek) ebből a portré-, pontosabban, koponyafestési szempontból is érdemes lenne áttekinteni – akár Maurits, a halász tiszteletére! –, hiszen egy balzsamozott fejeket áruló „bíbor vadember” portréjával indul, és A nagy heidelbergi hordó című fejezetben az ámbráscet fejének-portréjának egyedülálló leírásával kulminál.

Íme a koponyákat áruló szigonyos – Kvikveg – portréja:

„Micsoda arc! Sötétbíborba játszó sárga színe volt, itt-ott feketének tetsző négyszögek tarkították. Igen, úgy van, ahogy elképzeltem: szörnyű hálótárs, verekedett, iszonyúan megvagdalták, s íme, itt van, most jött a doktortól. De ebben a pillanatban véletlenül éppen a lámpa felé fordította arcát, s én világosan láthattam, hogy azok a fekete 172négyszögek az arcán sehogy se lehetnek ragtapaszok. Valamiféle-fajta festés volt. Először nem tudtam, mire véljem, de hamarosan megsejtettem az igazságot. Eszembe jutott egy fehér ember története – az is bálnavadász volt –, aki a kannibálok közé került, s azok kitetoválták… Most levetette fövegét – új hódprém föveget viselt –, s én csaknem elbődültem az újabb meglepetéstől. Fején nem volt haj – legalábbis említésre méltó haj – semmi, csak egy kis skalptincs, amelyet a homlokától csavarintott felfelé, kopasz, bíborba játszó feje teljesen olyan volt, mint valami penészes koponya.”

Itt kell végre elmesélnem, engemet is sokáig foglalkoztatott egy ilyen sérült, illetve érzékeny – kifestett, kitetovált – koponyájú ember. Egy nemrég elhunyt francia szobrászról van szó, akinek a felesége szülővárosomból származott. Igaz történet tehát, noha az illetővel nem volt alkalmam személyesen is találkozni. Rövidke filmnovellát írtam róla.

Hősömnek egy fontos katonai térképet kellett átvinnie az ellenség területein. A feladatot a következőképpen oldotta meg: leborotválta fejét, és a térképet a fejbőrére tetováltatta.

A tetoválásról már sokszor tettem említést Maurits figurái kapcsán. Most folytatva ilyen jellegű szétszórt jelzéseimet, arra gondolok, hogy a kannibálok Melville által említett tetoválása sem csupán díszítés (mint ahogyan a japán tetoválási művészet is valami egészen más) –, sőt több mint valószínű, egyáltalán nem is az, hanem valamiféle, általunk egyelőre felfoghatatlan üzenet: harci hadászati térkép.

A modern katona is kannibál. Nem véletlenül mondja a nép: megette a háború. A modern háborúk a kannibalizmus nagy, pazar bankettjei… No, de folytatom a filmnovellát.

A térkép tetoválása, mint egy nagy operáció, amibe, különösen a színezésnél, a hadsereg néhány művésze is besegített, a film leghosszabb jelenetét képezte volna. Hősöm a tetoválás után megvárta, míg egy kicsit ismét kinő a haja, majd egy hatalmas, fekete nemezkalapot nyomva fejébe, elindult feladata teljesítésére stb. stb. A szöveget megmutattam rendező barátomnak (Jancsónak), aki kerek perec közölte velem, történetem nem filmsztori, filmnek túl lila. Elfogadtam érveit, és azóta már teljesen megfeledkeztem próbálkozásomról, hősömről, amikor Maurits szabadkai tárlatán sétálva, úgy tűnt, újra találkoztam vele.

Akárha megemelte volna előttem hatalmas nemezkalapját. Hát persze! Hogy is gondolhattam éppen filmre? Nem filmsztori ez, hanem határozottan: mauritsi szituáció! Mosolyogva sétáltam a nagy kalapokkal, sapkákkal borított, sértett-érzékeny fejek között: én ugyanis tudtam, mi rejtőzik a fejfedők alatt. Legalábbis sejtettem, miféle őrült hadászati térképek, hadititkok. Kannibál térképek.

És Maurits hosszú, ideges Dürer-ujjait láttam, amint tűkkel, tamponokkal egy vérző koponya fölé hajol: ő a filmbéli végtelen tetoválás orvosa.

„összefirkáltuk európát”,

írja a rezgő kezű belgrádi festővel, Reljićtyel foglalkozó versében (Miniatűr galéria). Mi más ez a sora is, mint kartográfia?

Az egyik rajz előtt barátom Mussolinit említette, a lábánál fogva henteskampóra akasztott, roppant tar fejű diktátort.

Igen, ezek a borzalmas militáns koponyák, tarkók, nyakszirtek – amelyeket Stroheim fedezett, mutatott fel elsőként – szinte csábítanak arra, hogy összefirkáljuk, ellentetováljuk őket. Ráírjuk a mi titkos térképeinket, ellen-térképeinket.

173

Mauritsot egyik jegyzetemben (variációk ezek a jegyzetek egyazon témára) a vonalak dinamikus fodrászának neveztem. E meghatározást szabadkai tárlatán így bővítettem: a tar diktátor-koponyák dinamikus fodrásza.

Mert valóban, kit is ábrázolnak, kit is mutatnak ezek a portrék? Ezt a kérdést semmiféleképpen sem kerülhetjük meg. Tán éppen azért, mert már első pillantásra egyértelmű, hogy senkit sem ábrázolnak, ábrázolhatnak.

Egyszer már ezt is jeleztem, most még inkább az a meggyőződésem: a mindenkori diktátor portréját rajzolta meg.

Két példát említenék, hívnék segítségül.

Márquez A pátriárka alkonya című regényében, mint maga mondja, egy diktátor történetét írta meg. A fantasztikus számomra ebben a Juhász Ferenc-i nyelven megírt regényben az, hogy noha állandóan a diktátorról beszél, akárhogy is igyekszünk, sehogyan sem sikerül farkasszemet néznünk magával a diktátorral. A diktátor portréja afféle fantomkép. Az agyrém átvérzi, az agyrém rákja szétrágja arcát. Arca sosem is érhető tetten. A regényben nem is található több ilyenfajta leírás. Ennyi az egész.

„Csak amikor a hátára fordítottuk, hogy megnézzük az arcát, akkor döbbentünk rá, hogy semmiképp sem ismerhetjük fel, még ha nem éktelenítették volna el is a keselyűcsőrök, mivel egyikünk sem látta soha, pedig az arcképe ott volt a pénzérmék mindkét oldalán, a postabélyegeken, a vértisztító gyógyszercímkéken, a sérvkötőkön és skapulárékon, és noha az is igaz, hogy bekeretezett litográfiája, mellén a lobogóval és a nemzet sárkányával ki volt függesztve mindenütt és minden időben, jól tudtuk, hogy olyan képmások másolatai ezek, amelyeket már az üstökös idejében is hamisnak tartottak (…) egy sorsnélküli némber, akiről sohasem tudtuk meg, ki volt, milyen volt, talán csak a képzelet puszta koholmánya volt, bohózati zsarnok…”

A másik példám Sztálin fényképeinek sorsa lenne. Tudjuk, Sztálin arca durván himlőhelyes volt. Ám retusálatlan fénykép, azt hiszem, csupán egyetlenegy maradt fenn róla. Csodálkozom, hogy tömérdek sima képű, szocrealista portréja után egy festő sem készítette még el a valós – rút portréját.

Maurits ezekkel a fantomképekkel, agyrémekkel birkózik, e bohózati zsarnokok, modern kannibálok maszkja mögé próbál hatolni. Engedi, hogy tetteik, bűneik, világméretekben realizált agyrémeik mint himlő, szifilisz, rák tükröződjön, éktelenkedjen arcukon.

A mindenkori zsarnokkal, diktátorral néz farkasszemet. Könyörtelensége Toškovićéra emlékeztet. Tošković az egyik legkönyörtelenebb jugoszláv rajzoló (pedig hát a nagy balkáni rajzolók mind hihetetlenül könyörtelenek, brutálisak). A kannibál tábornokok, Kongó-Müllerek etc. méltó ellenfele, festője ez a párizsi clochard. Maurits abban különbözik tőle, hogy a borzalmat, a letépett maszk alatti „merő seb-fejet” szép színes tintákkal írja, tetoválja.

Számomra, hogy úgy mondjam, ex privát, azért is lényegesek ezek a diktátor-portrék, militáns koponyák, mert az emberi arc egyik lehetséges pólusát mutatják. És minél könyörtelenebbül, annál tisztábban ragyog fel az általam annyiszor vizsgált, kutatott és csodált másik pólus: az embernek végtelen szenvedésekkel tisztára, angyalivá mosott — utópikus arca (mindenekelőtt Bartóké, olykor Adyé, József Attiláé vagy fényképönarcképén Kondoré).

174

Maurits szabadkai kiállításáról úgy távozunk, akár egy megvadult méhes akupunktúra-kúrájáról. A fák virágoznak éppen.

Lehet, a portré megtorpanást, krízist jelez Maurits mindig maximálisan radikális és destruktív opusában. Hiszen ezek a kosztümök, süvegek még szkafandereihez viszonyítva is visszalépést mutatnak. De értelmezésünk alapján azt is mondhatnánk, e visszalépésben ott az előreugrás lehetősége.

És különben is, Maurits visszakozása sokkal minimálisabb, mint a modern művészet napjainkban tapasztalt nagy visszakozása, komikus hátraszaltói.

(1984)
Síksági szürrealista
(Maurits Ferenc: Miniatűr galéria, Forum, 1982.)

telefirkáltuk európát

Írásunk címe és mottója természetesen költőnktől származik: a cím a Szirmai-versből, amelyben ismert novellistánkat jó modorú síksági szürrealistának nevezi; a mottó viszont a rezgő kezű belgrádi festőről, Reljićről írt költeményéből.

Hogy a festők verseit komolyan kell vennünk, megtanulhattuk Rilkétől és Crnjanskitól, akik szokatlan szenvedéllyel foglalkoztak Michelangelo szonettjeivel: nagy költészet, ismételgeti Crnjanski szinte refrénszerűen. De ugyanígy megtanulhattuk Arp, Klee, avagy Kondor példáján is.

Maurits az első, aki festőink közül (az értekező prózát művelő B. Szabó, Sáfrány és Ács mellett) költői opust valósít meg.

Mindenféleképpen külön kell foglalkozni festőkről – mestereiről, barátairól – írt verseivel.

Hangyáról – aki egész életében egy Chaplin-szerű, elesett, kalapos lumpent variál – így ír:

„míg el nem ég
koponyánk
egy fekete cilinder alatt”.

Rembrandtnál vérmeleg fényről beszél, és a maga végletekig lecsupaszított nyelvén azt mondja:

„irtózat
szállja meg a kenyeret
az asztalon”.
Rubens-verse így indul:
„istenem
ennyi
megroggyant
angyal”.
175

De igazi telitalálatnak, zavaró mozzanatok nélkülinek, a dali-miniatűrt:

„izzó
bajusz-pióca
fetreng
a sivatagban”

és a modigliani című verset érzem (első két, az alliterációval valóban a végtelenbe nyújtott sorát ismételgetve gyakran idézem emlékezetembe e tiszta bohém alakját):

„egy végtelen
violett akt
széthull
darabokra”.

Telep című, kitűnő verseskönyvében már szociografikus értékű kompozícióvá szerveződtek figurális versei. Ez költői tevékenységének legautentikusabb köre. Képzőművészeti figurációjával azonos értékű. Új könyvében néhány kitűnő darabbal gazdagította a Telep szürreális, ám valóban nagyon is síksági panoptikumát: a kis terusra, rebekára, angelina kisasszonyra és a schreiber nénire gondolok.

Örülök, hogy a Telep továbbra is nyitott probléma maradt számára – költészetünk fontos monumentuma épül így észrevétlenül tovább!

Minden bizonnyal roppant érdekes eredményekhez jutnánk, ha rajzai, festményei felől közelítenénk miniatűr galériájához, – amelyet, mellesleg, újfajta portrékkal díszített: pazar németalföldi és reneszánsz fejfedőkben (afféle abszurd szkafanderek ezek is) lemeztelenedő, rothadó arcok gubancai…

Igen, Maurits esetében az írni és festeni ugyanazt a szenvedélyt jelenti, mint ahogy már az 1974-es Piros Frankenstein mottójával is jelezte: ugyanaz a vonal feszül, akárha valami hangszeren, ugyanaz a vonal gubancolódik, sikít („a vonal sikolya” – olvashatjuk egyik versében); egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a kötet legszebb versének éppen mozart a címe.

Befejezésül még visszatérnék írásom mottójához, noha jól tudom, ez a sor, ez a látszólag egyszerű kijelentés, még így, kiszakítva is, nehezen értelmezhető. Valójában nem is értelmezni szándékozom, csupán adalékot szolgáltatni egy lehetséges elemzéshez.

A firkálás radikális gesztus volt az indulásnál, függetlenül attól, hogy absztrakcióról vagy figurációról volt-e szó, ám már akkor is világosan látszott, hogy a spontaneitás szokatlan képességéről, állapotáról, egy abszolút természetes kézírásról van szó.

Maurits a jugoszláv újfiguráció fontos képviselőjévé nőtt, ott valahol az első nemzedék közvetlen közelében; és Bihalji-Merin németül írt lelkes előszava a Piros Frankensteinben és Mauritsról írt sorai a Jugoszlávia című könyvében, hogy úgy mondjam, egyfajta belépőt is jelentett számára Európába. Ám Mauritsnál, mint látjuk, Európa esetében is, a firkáláson a hangsúly, a divatoktól-áramlatoktól immár független, sorssá lett firkáláson. Szinte mondanunk sem kell, hogy a firkálás egy olyan tevékenység (praxis), ahol még (vagy már) nem választható szét a rajzolás és az írás.

(1982)
176
Maurits, a dinamikus fodrász

Maurits sziváci rajzkiállítása – amely első kísérlet volt a nagy, felénk még nem tapasztalt méretű, rajzolói opus áttekintésére – után most legújabb illusztrációit mutatja be az Ifjúsági Tribünön. Noha 1970 óta nem állított itt ki, ennek a kultúránk életében igen fontos szerepet játszó épületnek – éppen úgy, mint a Foruménak – a történetét lehetetlen lenne megírni az ő Don Quijote-i alakja nélkül. Mesélte, itt inaskodott pl. B. Szabó Hungária-sorozatának felrakásánál, és B. Szabó elküldte Majtényiékhoz az egyik nagy lapért – számomra is még mindig tartó kaland az az út a Duna-parkon keresztül: B. Szabó ugyanis a lap absztrakt formáiba rejtette, horgolta hegyes orrú önarcképét, különös, még érintetlen adatot közölve így absztrakció-felfogásáról, egyáltalán az absztrakcióról.

Egy regény (Brasnyóé) és két novelláskönyv (Dudásé, Balázs Attiláé) illusztrációi, valamint a három változatban (vörös, sárga, fekete) nyomtatott plakát Maurits máris ismert, népszerű Önarcképével.

Maurits kiállítása igen jó alkalom arra, hogy megfigyeljük, regisztráljuk a rajz iránti érdeklődés fokozódását felénk is – mintha már csak a rajz élne bizonyosan… Láncz Sándor írta az egyik pesti rajzkiállítás kapcsán: „Az a körülmény, hogy a táblaképfestészet nehézségekkel küzd, a sokszorosított grafika inflációjával elárasztotta a nemzetközi piacot, és más, egykor uralkodó technikák kifejezőképessége csökkent, ismét előtérbe tolta a rajzot: jelentősége fokozódott, szerepe megnőtt. Ez jutott kifejezésre többek között abban is, hogy a kasseli Dokumenta rendezői – az 1964-es nagy retrospektív rajzkiállítás után – 1977-ben ismét szükségesnek tartották számba venni az elmúlt évtized rajz-termését, abból a gondolatból kiindulva, amit Hans Albers Peter egy 1976-os rajzkiállítás katalógusában fogalmazott meg: »a rajz teljesen kiszabadult a festészet fogságából; csodálatos nyitottságot nyert, magába foglalja a festészetet is, lehetőséget adva ezzel számára, hogy a rajzban éljen tovább«.”

Már sokszor érintettük Maurits szövegrajzait – most sem törekszünk teljességre, inkább csak az a szándékunk, hogy valahol valamiképpen bekapcsolódjunk, részévé váljunk mi is ennek az illusztrálási folyamatnak, intenzív nyüzsgésnek: mauritsi írásnak. Mert Maurits ír.

Ferenczy Béni Rövid előadás a könyvillusztrálásról című dolgozatában utal arra, hogy nyelvünkben „az írás eredetileg rajzolást is jelentett, és jelent ma is. A fazekas, a népi ornamentumfestő mintáit”. Maurits is ír tehát: ír majdnem mindig, méregszín alapra, mint az ősi könyvek mesterei, akik mínium-piros alapra írtak-festettek arannyal, színes festékekkel; írja-másolja, törli az adott szöveget, közben mind több kommentárral, glosszával, elágazással dúsítva, törve át meg át, akár valami szabálytalan-szabályos tükörrendszerrel, mindinkább függetlenedve, mindinkább a saját élményét, szövegét szőve, hasonlóan, mint ahogyan azt az illusztráció ma is egyik legnagyobb mestere, Szalay Lajos megállapította: „Én úgy érzem, hogy az illusztráció csak akkor tud részt venni egy nyomtatványban szervesen, ha szinte az illusztrált szövegtől független parafrázisa ugyanannak az élménynek.”

177

Először is a Vonatablak című rajzot említeném: jellegzetes ideggubó-figurája a JŽ-vonatablak előtt, amely ismert, Michaux-ihletésű (Recsegéseknek nevezett) radikális tájat mutatja.

A két korszak összevonása, egymásba szerelése az idő dimenzióját, a hideg geometrizmus és a szerves, pontosabban, amorf forma ellenpontozása pedig a halál tényét érzékelteti. A kiégett ideghálózat között sejlő rózsaszín a hús eltűnését jelzi – a rákot, szemben a kristállyal.

Szintézis a Vonatfülke, inkább, mint az általam már elemzett Homlokom felett kemény lópaták című szövegrajz; a nagy pác-felületek csöndjét még csak fokozza a többi munkák méregszín kakofóniája…

(Azért hangsúlyozom e táj radikalizmusát, mert újabban készített tájaival nem vagyok teljesen kibékülve…)

Az egyik lapon: magas, fekete tus-fal felett leskelődik valaki; szemei, akárha hosszú kocsányon, átlógnak a falon, átkígyóznak, átfolynak. De ugyanígy kigúvadnak, meghosszabbítódnak, kitüremlenek, kinyílnak – intenzívvé válnak a többi szervek, érzékszervek is: láthatóvá tereik, tartományaik; zavarják, fedik, áttörik, bekebelezik egymást.

A fülből afféle hurokban embrió türemlik ki – a hangokat, a hangzást, a hallás terét sosem rajzolták még meg ilyen figurális eljárással; a szájból vonalzóval húzott vörös vonal, vagy akár az angyalok és szentek szájából szalagok tekerednek; az agyakban csöpp állatok lapulnak, készülnek átugrani a másik ember agyába stb. stb.

Totális telítettség.

E rajzok előtt mind többet gondoltam az okkultikus könyvek leírására: Maurits médium, ideális médium, aki tökéletesen le is tudja rajzolni a történteket – azokat a bizonyos fonalakat, szubsztanciákat; találomra idézek a Titokzatos erők (Physikalische phaenomone des mediumismus) című könyvből: „Dr. Schrenck-Netzing bebizonyította, hogy médiumának rostos anyaga képes összegöngyölödni, féregszerűen meggörbülni, mozogni és tudatos mozgásokat végrehajtani, mintha eleven és öntudatos volna.

A projiciált fonalak valószínűleg ilyenfajta mozgások révén jutnak el a médium testéből az asztallap alsó felületéig s így megalapozzák a levitáció mechanizmusát.”

Az összetett jeleneteket kis miniatúrák, mini leporellók, azúrra nyíló ablakocskák szegélyezik.

„Dinamikus fodrász” – olvasható az egyik figura karján – ez a hajszálakkal dolgozó mester mindenféleképpen rokona a vonalakat dinamizáló Mauritsnak, a vonalak dinamikus fodrászának…

Maurits počitelji füzetei

Maurits 82 nyarán, az ottani művésztelep meghívására, hosszabb időt töltött a Neretva fölötti kis erődítményben, vagy ahogy a bedekker nevezi, álomvárosban: Počiteljen.

178

Visszatértekor futtában nekem is megmutatta vázlatokkal teli füzeteit, ám akkor nem volt idő kézbe venni őket, nem volt idő eltűnődni felettük, ugyanis a počitelji (és részben az előbbi olaszországi) élmények robbanásszerű új korszakot indítottak be: úgynevezett fejdíszes korszakot.

Nagy élményt jelentett a pompás fejdíszek és a koponya-, illetve csontvázszerű arcok, figurák radikális kontrapunktja: egy lépést tett vissza a valós emberfigura felé, ám ezzel az ellenpontozással, hátborzongató feszültséggel ugynakkor kettőt lépett előre is.

Örültem ennek az oda-vissza mozgásnak (egyáltalán a mozgásképességnek), ennek az alapozásnak, térnyerésnek, amely egyben a konkrét, majd nem konkrét történelem megjelenését, bevezetését is jelentette az addig abszolút meztelenségben, nyúzottságban vagy utópikus szkafanderekben leledző-lebegő figuravilágában, figurációjában.

A figuráció (amelynek Maurits, mint azt Bihalji-Merin is tanúsította, nem csak jugoszláv viszonylatban is kiváló képviselője) a további életképességét, folyamatosságát bizonyította.

A jugoszláv figuráció igen jelentős – a háború, illetve 48 után beinduló modern irányzatok között szuverén, külön úton jár, nem sodortatja magát a pillanatnyi áramlatokkal (elég Dado festményeire és Šejka írásaira utalnunk).

Jómagam különben mindig is azon kevesek közé tartoztam, akik korunk képzőművészetét nem az amerikai tőke felpörgette divatjelenségekben látta, hanem a nagy magános művészek még ma is épülő, csak feltételesen figurálisnak nevezett életművében. Elég Balthust, Bacont, Dadót, Wyethot, Albright-ot, Csernust, Miljenko Stančićot. Stupicát és Hangyát említeni. (Az elmúlt időszak legnagyobb amerikai festőjének Wyethot tekintem.)

No de térjünk vissza a témánkhoz.

Mondom, a nagy színes lapok, a mindinkább önállósuló – elszabaduló bordó és türkiz fejdíszek (sapkák, kalapok, turbánok) annyira lefoglalták érdeklődésemet, hogy a füzetekről majdhogynem teljesen megfeledkeztem. Ám ahogy elmúlt, elviharzott a fejdíszes korszak (legszebb – ugyanakkor leghátborzongatóbb korszaka Mauritsnak, ahol az élénk színek afféle sikolyokként visszhangzanak az üres koponyákban), mind többet gondoltam rájuk. Többször meg is említettem neki, szeretném, ha nálam, velem lehetnének egy ideig. Egész korszakokat, egész kiállításokat nem vihet haza magával az ember, a szépíró, ám titkos vezérkönyvüket igen, titkos vezérkönyvükbe maga is elrejtheti lapszéljegyzeteit. Nemrég végre előkerültek, elkaptam őket. Hetek óta itt vannak asztalomon. Valójában puha kötésű próbakönyvekről van szó (Maurits ugyanis a Forum Könyvkiadó technikai szerkesztője).

A Neretva mellett utazni a tengerre – a legcsodálatosabb valami, ami megeshet velünk e természeti szépségekben, valós egzotikumokban nem szűkölködő országban. A delta közelsége – és hát: Mostar! Mostar, ahol állandóan ott kísért Csontváry szelleme…

Ahogy Maurits mind monumentálisabbá növő hőseit, mind pazarabb fejdíszekkel pompázó hulláit néztem – Mátyás királyt is fel véltem ismerni közöttük (hisz ő építette Počiteljt, kezdetben magyar várőrség védte), sőt felismertem a raguzai, a velencei és a konstantinápolyi főurakat, hadvezéreket, szépséges és ha lehetséges, még pompázatosabb fejdíszekkel hölgyeiket is természetesen –, mindinkább az volt az érzésem: Csontváry is megfordulhatott Počitelj eleve metafizikus kővilágában, mindikább az lett az ér179zésem, Maurits magános počitelji óráiban legalábbis látni, érezni vélte szellemét a karcsú tornyok, ciprusok és ólomkupolák között.

A Neretva fölött csüngő különös kőképződmény konakjában (Gavran Kapetanović egykori várparancsnok székhelyén) van a művésztelep, ahol Bosznia-Hercegovina nem egy neves, egzotikus-mondén művésze dolgozott. Minden bizonnyal az ő udvari pompájuk is hathatott ott Mauritsra, de akkor sem tévednénk, ha azt mondanánk: éppen ő végzi ijesztő koponyáival mondén, udvari művészetük bírálatát.

Csak most látom, hogy míg a nagy, színes, expresszív lapokat Krleža segítségével próbáltam megközelíteni, addig e füzetek körül mind több jellegzetes kék kötet halmozódik fel az Andrić-összesből.

Igen, Andrić, e térségek legnagyobb írója is járt Počiteljen, szép kisesszében próbálta kifürkészni metafizikumát.

E füzetek vázlatait valahol a keleti tusrajzok könnyedsége, nyitottsága és a miniatúrák nehéz, zárt, zsugorított pompája között látom. Ismét minimális eszközökkel dolgozik, mint legjelentősebb, a Piros Frankensteinben prezentált korszakában. Ismét csak konstatálnunk kell: Mauritsnál a kevesebb több, minél kevesebb, annál több.

A magános, melankolikusan kitartott, lebegtetett, lazán kígyózó, hol abszurdan kibicsakló, élesen kiszúró, hol kibogozhatatlanul összegubancolódó vonal és a finoman átvérző foltok kontrapunktja.

Nagyharagú pasák végtelenbe csavarodó patinazöld turbánja, tussal teli nagy hasa.

A kalapról lefolyó esővíz a kilőtt szemet mossa, csorgatja alá a bordás testen.

És minden második lapon persze: a keleti nők tetten ért, rejtőzködő szépsége, szépségének nyomai testtartásban, fejdíszekben, szemüregekben, ruhákban.

Maurits még véletlenül sem bedekkert illusztrált. A szűk, kis, boltíves ablakbevágásokból tekint le az egykori őrök üres tekintetével, rettegésével a Neretvára, a papír életveszélyes fehér szakadékába – és tekint vissza onnan lentről, és lát a szép, szűk boltívekben ijesztő-szép arcokat.

A zöld, a piros, valamint a tus feketéje, vízzel oldott hamuja, a tinta kékje.

A második füzet mintha megszakadt, félbemaradt volna, mintha nem teljesedett volna ki, mint az első – de ez egyáltalán nem biztos.

A második füzet ablakkereteiből, ablakbevágásaiból eltűnnek a figurák és a jugoszláv karszt-festőket (Gliha, Šimunović) idéző aprólékos tájstúdiumok jelennek meg. A szürke struktúrák felett tiszta jellé emelkedik az út, a viadukt sárga vonala stb.

Éppen a második, nyitottan hagyott füzetnél válik egyértelművé, hogy ezek a počitelji füzetek a meditáció partitúrái – s meditációt hol tanulhatunk, végezhetünk leginkább, mint keleten.

A vége felé már csak üres ablakmélyedéseket látunk, mintha csak Andrić szavai visszhangoznának bennük, aki a virrasztás és strázsálás örök, metafizikus pontjaként jelölte meg Počiteljt, Andrić halk szavai, aki tán legtöbbet tudott a gyűlölködés, a hatalmi harcok, öldöklések balkáni művészetéről.

E sorok csupán az első glosszák Maurits füzeteibe, nem elemzések, csupáncsak feljegyzése annak, hogy a meditáció, a hallgatás elkezdődött.

Milyen jó lenne e füzetekkel hónunk alatt a helyszínen, Počiteljen is eltölteni bizonyos időt.

180

Ivo Andrićot csak egyszer volt alkalmam látni – de az afféle látomássá színeződött, torzult. Ezért itt a helye glosszáink között.

Kragujevacon, a kultúra kongresszusán, fenn ültem, nézelődtem a páholyban, vártam az úgynevezett díszülés megkezdését. A terem már tele volt, csak az első sor volt még üres. És akkor megérkeztek, bevonultak a vezető politikusok. Magas és főleg korpulens figurák – közöttük egy törékeny, finom, sötét ruhás, aktatáskás emberkével. Andrić volt az.

Egy pillanatra úgy tűnt, mint íródiákot látom őt hősei, a szilaj bégek, pasák között.

Maurits tengere

Azt hiszem, nem tévedek, amikor első, 1970-ben megrendezett újvidéki tárlatát tekintem Maurits legfontosabb kiállításának.

A 66-os szabadkai tárlaton még egyértelműen a pác uralkodik, ha olykor száradt vérként csillan is – az első korszak szerves világa strukturálódó, már-már ikonná tisztul, de még mindig monokróm.

És akkor e négy év alatt hirtelen kiszíneződik minden, színes robbanás játszódik le Maurits képvilágában.

Maurits megálmodja színes tintáit. Színes mérgeit. Vitriolos színeit. Erről a fordulatról, változásról részletesen ki kellene faggatnunk a művészt.

Számtalan fontos kiállítás színhelye volt az a kis szalon, ott a Katolikus portán, ám az illumináció maximumát egyértelműen Maurits első újvidéki tárlata jelentette.

Elég a Piros Frankensteint, a Tenger, tenger, hol késik a fejadagunk (vagy hol vannak a csajkáink), a Bonne apetite, a Malome, a Polanski ördöge és a Nincs szerelem sárga tapéták nélkül című képeket említeni. Szerencse, hogy e képek egy része bekerült Bihalji-Merin Piros Frankenstein című monográfiájába is. (Emlékszem, milyen izgalommal lestük a Symposion-sorozat szerkeszőjének, Utasinak a tárgyalásait az ismert műtörténésszel – meg kellene íratni Csabával a Piros Frankenstein történetét… )

Az első újvidéki tárlat és a Piros Frankenstein tehát annak a robbanó mauritsi illuminációnak a dokumentuma. Még szerencse, hogy ilyen világviszonylatban is ismert kritikus írt (németül méghozzá) könyvet a korai Maurits művészetéről, különben ki hinné el nekünk…

Igen, mint drága relikviát őrzöm annak a kiállításnak a katalógusát, a Vizelő figura háromszor megismételt nagy kliséjével; azért mondom klisének, mert ugyanazt a klisét használtuk az Új Symposion 60-as számában is. Az a folyóiratszám tehát szépen mutatja a rajz holdudvarát.

A Vizelő figura (a monográfiában Pisilő, jóllehet Hugyozó kellene, hogy legyen) Maurits legjobb rajza. A mínium, a vér, a málnaszörp, mindegy, minek nevezzük, félelmetes oda-vissza áramlása, az a pillanat, amikor az agya is kifolyik az embernek, amikor úgy érzi, élő arannyal hegesztetik a földhöz.

181

Ha azt mondom, hogy Maurits Vizelő figurájához csak Pilinszky nevezetes verse, a Napló fogható, akkor érzékelhetjük, milyen fontos alkotásnak tekintem.

Eörsi, aki valójában felfedezte Pilinszky versének nagyságát, így ír róla: „A pissoir templommá vagy a lélek színpadává lényegül át, mert a költő a maga tisztulásának helyszínévé avatta.”

Persze nem Maurits találja ki ezeket a figurákat, közös ismerősünk mesélte, fiatal korában literszámra itta a chartreuse-t – és tiszta türkizt hugyozott…

Aztán az elmúlt évtizedekben többször gondoltam arra, milyen nagy kár, hogy annak a kiállításnak az anyaga szétszóródott, elveszelődött. Noha Mauritsnak – hála istennek – semmi köze sem volt a balos mozgásokhoz (akár Domonkos irodalmának), mégis egyik legfontosabb dokumentuma ez az anyag annak az új szenzibilitásnak, amelyet, lehet tévesen, 68-hoz kötünk (jóllehet 68 valójában már a végét jelezte mindennek)…

És most, teljesen váratlanul, itt áll előttünk annak a kiállításnak egy teljes fala! Az 50-es és 60-as éveket bemutató tárlat legnagyobb szenzációja számomra ez a fal. Első pillantásra azt gondoltam, a komplett falat megőrizte valamelyik képtár, meg, úgy érintetlenül, hogy ne csak az egyes műalkotásokat, hanem az egész falat, magát a falat is érzékelhessük… Még álmomban sem gondoltam volna, hogy múzeumaink, képtáraink ekkora anyagot felvásároltak, megőriztek.

Különös öröm ez a találkozás, ám azon nyomban jelentkezik a lelkiismeret-furdalás is. Lám, elveszhetett volna ez az anyag, és mi, krónikásai, íródeákjai a kornak, semmit sem tudtunk feljegyezni róla.

Kis impresszióinkat körmölgettük végtelen, mintha csak a festővel szándékoztunk volna versenyre kelni.

Tanulságos élmény számomra, a tárlat sűrű, sárszerű, ólomnehéz anyagában fuldokolva, hirtelen a tenger mellett találni magunkat. Még sosem volt ennyire érzékelhető Maurits külön helye a vajdasági képzőművészetben. Tengert említettem – és tényleg, itt lóg előttünk a híres kép: a Tenger, tenger, hol késik a fejadagunk?!

Mindig meglepett e tenger intenzitása; sosem ellenőriztem le, de sokáig Maurits katonaéveihez kötöttem (Lošinjon szolgált) – ám aztán megtudtam, rádöbbentem: börtönélményről van szó.

Csíkokban látjuk a vizet. Akárha rácson keresztül: Meg-megszédülök azóta e kéktől. Hát igen, meg kellene írni egyszer már a Symposion első nemzedékeinek börtön-élményeit is. Jómagam egy-két napnál tovább sosem kerültem börtönbe, ám a tyúklopásoktól a legkomolyabb politikai ügyekig állandóan kihallgattak, elítéltek. Az évek folyamán a tiszta költő, aki voltam, teljesen elpiszkolódott, összemocskolódott ebben a szellemi, irodalmi életben, el, mint egy utolsó tyúktolvaj, el, mint egy utolsó provokátor.

Minden bizonnyal azért ilyen nagy élmény a kék e vakító csillanása, becsapódása – a börtönben megálmodott tenger abszolút tiszta azúrja.

Van Határ Győző Hajszálhídjában egy Kék szonett című vers; e vershez írt kommentárjában meséli a költő, hogy a Csillagbörtön kő- és betonrengetegében, abszolút szürkéjében egyszer egy látogatóba érkező asszony kék kendőt kezdett el bontani – sosem olyan kéket, sosem olyan szenzációt, szinte lángra lobbantotta az egész börtönt…

182

Egyszer írtam egy börtönben játszódó hangjátékot, amelyben a rab a varrodából lopott vörös szabókrétával napot rajzol a cella mennyezetére, és úgy napfürdőzik. Azért is eszembe jut az a hangjáték, mert amikor Viceiék kijöttek a börtönből, megkérdeztem őket, mi jót csináltatok, mivel töltöttétek időtöket a börtönben? Nagy megdöbbenésemre azt válaszolták: Folyómérgező című hangjátékodat fordíttatták velünk… Annál inkább megdöbbentett ez a közlés, mert éppen akkortájt tértem vissza az ohridi hangjátékfesztiválról, ahol a szakma mint túlságosan általánost, kafkait marasztalta el szövegemet – melyet különben aztán (minő kacskaringói a sorsnak!) még a tokiói rádió is sugárzott…

Csak azért mesélem mindezt, hogy érzékeltessem, mi minden segíthet hozzá egy-egy szín intenzifikációjához. Hogy a képzőművészeti kritika terrénumát ilyen irányba – a börtön irányába is kiszélesítsük.

Egykor túl rajzosnak tűnt nekem ez az anyag (azt hiszem, Bihalji is ezért vonzódott inkább Maurits rajzaihoz), most viszont egyértelműen pikturális, egyértelműen: festészet.

Maurits Ferenc rajza (1967)

183
Petar Čurčić
1.

Petar Čurčićot a metafizikus, az esszéisztikus vagy borgesi grafika legkiemelkedőbb és legállhatatosabb képviselői között tartom számon.

Emlékszem első szereplésére: ott még külön egzisztáltak a művészettörténeti motívumok és a tárgyak, még nem tűntek át egy egységes világba, Čurčić összetett, sokszor zsúfolt, ám mégis minden lapon új oldalról, frissen mutatkozó grafikai világába. De a lényeg, a metafizikai momentum már ott volt, pontosabban éppen akkor, ott nyilatkozott meg.

Čurčić úgy kezdte képzőművészeti, azaz rajzolói munkálkodását, hogy szinte a szó szoros értelmében kezébe vett egy-egy tárgyat, és emberfeletti erővel deformálta azt. Igen, intenzívebb, fokozottabb viszonyulása, az egykori ideális, abszolút művészettörténeti formák utáni nosztalgiája által a dolgok, mint egy hideg tűzben, megolvasztattak, meggyűrettettek. És ez a deformálás, amely nem azonos a modern képzőművészet deformálásával, ez a meggyűretés, olvasztás a čurčići rajz és később a grafikai eljárás alapgesztusává vált.

A húsdaráló – hogy az egyik legelsőt vegyük példának – a hideg, könyörtelen vasról beszél, de valamiféleképpen a hús szemszögéből, mert hát a hús számára a legkeményebb a vas – maga a darálás, a darálás állapota…

Most – lényegében Čurčić példáját követve – irodalmi és művészettörténeti példák felé kell kanyarodnunk: először is két regényhősről szeretnék szólni.

Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényének esszéizmusról szóló fejezetében olvashatjuk, hogy az éjszakai kertben sétáló Ulrichnak „a meztelen fák furcsán testiesnek rémlettek; gyűlöletesnek, nyirkosnak, mint a férgek, és mégis a legszívesebben átkarolná őket”.

Sartre Undorának Roquentinje is valami hasonló viszonyba kerül, amikor megtalálja a dolgok nyersanyagát, mezítelen tömegét. A gesztenyefa „fekete, puffadt kérge olyan volt, mint a cserzett bőr”, írja.

Képzőművészeti példánk Dürer rinocérosza és Van Gogh bakancsa: azok ilyen cserzettek, azok gyűrettetnek meg így, hogy a lét rejtélyét sugallhassák. Ulrich és Roquentin fái, gyökerei is féreggé, kígyóvá lesznek éppen úgy, mint ahogy Dürer is a páncélos sárkány felé mozdítja, fokozza az orrszarvút – pontatlanul, hiszen nem látott orrszar184vút, ám mégis abszolút pontosan. Vagy vessünk egy pillantást a Melankóliára – ott Dürer már objektivizálja, elkülöníti, egy nagy, tiszta mértani formában vetíti ki a lét rejtélyét – a melankólia kristályává csiszolja a nagy márványkockát

Čurčić már a kezdetekben hasonló szituációba kerül, mint e regényhősök, már a kezdetekben úgy szeretne szembenézni a tárgyakkal, a húsdarálóval, a literes üveggel, mint a nagy északi mester az állattal, és nemsokára ő is objektiválni, elkülöníteni, felszabadítani, kiszabadítani igyekszik a rejtélyt, mint palackból a szellemet. Egy saját életet élő, agresszív amorf forma születik – a metafizikai momentum önállósul grafikailag.

Ő nemcsak a kockát akarja, hanem Dürer kristályát is – és e nosztalgia, ez az akarás meggyűri a kristályt.

Egy (még meleg, de már kemény) abszolút gyűrött tyúktojást tartva kezemben, a tojást nézegetve éreztem egyszer hasonlóan magam, mint Čurčić agresszív, okkultikus felhői, lebenyei előtt…

(1985)
2.

Gyerekkoromban sokat bajlódtunk a selyemhernyókkal – igen, a 40-es évekhez ez is hozzátartozik –, a durva pakkpapírra szórt peték mákjával, a nagy, viasszerű hernyókkal, a piszkosfehér lepkékkel (Bombyx mori) – ám engemet igazán a gubók igéztek meg, ezek a tökéletes, finom tojásdad formák, s főleg az izgatott, hogy ezeket az abszolút sűrű aranyszövedékeket a főttkezű selyemgyári lányok – ott, a Tiszán túl – le is tudják gombolyítani…

Čurčić lapjain a Rajzoló bonyolult (komplex) helyzete látható: az, ahogyan a világot legombolyítja, s az, ahogyan a világ őt felgöngyöli, a fonál börtönébe zárja, igyekszik bábbá varázsolni. Egy döntetlen ide-oda állapotról van szó, amely mellesleg kizárja, igyekszik kizárni a kritikust és a passzív nézőt is e kötélhúzásból. Mert mondanom sem kell, Čurčić fonala nem finom sziták és ejtőernyők, nem sebek varrására, stoppolására szolgáló hernyóselyem, hanem durva, tehát a gúzsbakötési kísérlet is fájdalmasabb, veszélyesebb.

Tudjuk, ez a 38-ban született újvidéki művész kifejezetten erős kezű rajzoló, intervenciója még a szikével dolgozó rajzolókétól (Veličković etc.) is könyörtelenebb.

Kezdeti deformációi mindinkább ilyen vonalas-fonalas szerkezetet mutatnak. Tán úgy is mondhatnám, első rajzain át akart menni a papíron, át akarta szakítani, később viszont elkezdett járni, pontosabban, szántani rajta…

Ez az ember úgy rajzol, mondtam nem szakmabeli barátomnak, mint Hemingway. Gondolj azokra a fehér elefántformájú hegyekre pl., arra, hogyan súlyosodnak el, válnak valóban elefántokká ezek a kezdetben csak játékosan felmerülő napsütötte hegyek az operáció említése után. A novella végén pedig már az egész világ lesz anyagszerűbbé, súlyosabbá – de hát mi más is lenne a művészet célja, mint az erősebb lét?! De, folytattam, Čurčić Pero lapjainak anekdotikus világa is hasonlatos a nagy amerikai íróéhoz: teraszi (ez esetben éppen velencei) „idillek”, ahol még a poháron és a caporalos dobo185zon is látni, hogy hol értelmiségiek, hol bokszolók markolászták őket – verték össze rajtuk a kezüket…

Čurčić 77-es belgrádi tárlatának katalógusába én írtam szöveget – most, hogy újraolvasom, látom, akkor is hasonló cselekkel próbáltam megragadni (csak akkor Sartre és Musil regényeit, a selyemgubó helyett pedig egy gyűrött tojást hívtam segítségül), s akkor is inkább én ragadtattam, kötöztettem meg – akár egy jelentéktelen Čurčić-tárgy, én deformálódtam jelentősen…

Miféle irónok és kréták ezek, amelyek nem törnek el, nem porladnak szét, mielőtt még a papírhoz érhetnének már a levegőben – hogyan bírják ki ezt a hihetetlen szorítást, nyomást?

Čurčićot az általam ismert rajzolók élvonalában látom. Első, 69-es tárlatát is az Ifjúsági Tribünön rendezte meg.

3.

Íme egy képzőművész, akire – már első kiállításán, 69-ben – fogadtam. Rajzain, grafikai lapjain is fel-felbukkant a lóverseny – a derbi, a zsoké –, de igazán most, ezen a tárlatán, festményein teljesedett ki, lett egyik központi motívumává. Tehát nyelvünk, ami a fogadást illeti, adekvát, hisz a művészekre is hasonlóan fogadunk, mint a lovakra – és az Isten létezésére…

Különös lény a zsoké. A leghíresebbek közül sokan még fiatalon öngyilkosok lesznek, akár a költők; ám volt, amelyik többre vitte közülük: „Az Ohio állambeli William McKinley tizennégy éves korában kezdte meg pályafutását mint lovász, első győzelmét Youngstownban aratta. Az ügyes fiúnak karriert jósoltak. A jóslat bevált. A fiú, nyilván növekvő testsúlya miatt, pályát változtatott… és az Egyesült Államok elnöke lett… és elfoglalta Kubát… és néhány héttel ezután egy merénylő lelőtte.”

Igen, különös lény a zsoké, állandóan testsúlyával bajlódik, mint a maneken és a bokszoló, könnyűnek kell lennie, szinte a lóhoz kell nőnie, és ebben az igyekezetében gyorsan megöregszik – pontosabban, meggyűrődik. Gondoljunk csak Hemingway novelláira, kiöregedett sportolóira, szétvert fejű, félhülye bokszolóira, zsokéira. Szépen megfigyelhető ezeken a figurákon, hogy az a bizonyos rózsaszín sár, amelyből az ember vétetett-gyúratott, hogyan használódik, piszkolódik el. Elpiszkolódik rózsaszínük, ám végig megmaradnak gyurmaszerűeknek, végig meglátszik rajtuk az az igyekezet, a kínlódás az angyal és az állat között, az, ahogyan angyali lényük megpróbál az állat isteni testéhez tapadni.

Nem véletlenül fejeződik be a könyv (Ló és ember), amelyből a fenti idézetet kimásoltam, éppen egy Nemes Nagy Ágnes-verssel:

…lehajolok…
Átölelem a ló nyakát…
Mert végül semmi sem marad,
Csak az angyalok és a lovak…
186

Fontos állomása ez a tárlat Petar Čurčić-munkásságának, több szempontból is. Először is: megtalálta anyagát. Mert noha rajzain és grafikai lapjain már megközelítette maximumát, mindinkább érezni lehetett az anyag – a test hiányát. Most megtalálta csillogó, pasztás anyagát, azt az elpiszkolódó rózsaszín sarat, amely mögött képein mind többször hasad fel a tenger kékje. Másodszor, azért igen fontos állomás ez, mert Čurčić valójában csak most jelentette be egyértelműen, hogy ő nemcsak bogaras, mániákus rajzoló, hanem egy minden tekintetben teljességre törő művész is.

Mi, akik közelebbről ismertük munkásságát, tudtuk ezt az igényt, de a nagyközönség előtt ez csak most lett nyilvánvalóvá. Persze nemcsak igényről van szó, jogról is. Ugyanis Čurčić hosszú-hosszú évekig járta saját nehéz, külön útját. Míg mások a divatokkal voltak elfoglalva, a konceptualizmussal vagy a posztmodernizmussal, addig ő a legnagyobb ellenállás irányába haladt, bonyolult, sűrű, súlyos világgal birkozott szinte minden kilátás nélkül.

És most felbukkant. Most, amikor a képzőművészetben, a művészetekben (és nem csak a művészetekben) minden ellobbant. És most látni, hogy a csak képzőművészeti vagy csak ellenképzőművészeti szenzációk milyen semmiseknek is bizonyulnak az ő világával szemben, amely az ember életéről és haláláról, történetéről és művészettörténetéről is tud mondani releváns dolgokat.

Emeljünk ki néhány képet!

Először is a fehér széken lebegő, valótlanságában elsúlyosodó, zöld arcú, kikerics kabátú kis öreg zsokét. Aztán a mellette lógó nagy vásznat, amelyen az akadály magas fala alatt, árnyak között kóválygó lovast látjuk. Ez a két kép szépen illusztrálja bevezető soraimat. Az akadály előtti sáv: a halál terrénuma. Találomra idézek a már említett könyvnek az ugróderbire vonatkozó fejezetéből: „Jelen versenyünkben az akadály első ugratása során a vezető ló már bukik, a második bukni fog, a sövény mögött haladó körülbelül harminc ló és lovasa nem láthatja, mi történik a sövény másik oldalán… Az ugró lóval a földön heverőket – akár ember, akár ló – már nem lehet kikerülni.

A következő évben – 1960 – Buttler belügyminiszter végignézte a Grand National lefutását, akkor csak tizennyolc ló bukott, és csak egyet kellett kiirtani. A belügyminiszter személyesen győződött meg arról, hogy túlzottak az állatvédő egyesületnek a versenyről írt vádjai, melyek szerint az Ugróderbi »mészárszék«.

Igen, Čurčić lovasa e falként felmagasodó akadálysövény előtt kóvályog a lovak, a lovasok falra vetülő árnyai között, akár a túlvilágon. Ez valójában a fogadás pillanata. Mert nemcsak a lóra és lovasára fogadnak, hanem a lovas is fogad, és számomra éppen az ő fogadása az igazi. Čurčić nagy festménye azt a pillanatot ábrázolja, amikor a pascali ember dönt – fogad, választ a semmi és isten között, miközben maga is semmivé tűnhet. E kép árnyai közül nehéz kiválasztani, melyek utalnak a semmire, és melyek az istenre, melyek az angyalra, és melyek az állatra… Mondom, minden tekintetben nagy festménnyel van dolgunk, amelyet még tovább kell elemeznünk.

Hasonlóan különös, túltelített közeget – új dimenziót – mutat A királynő a kutyakiállításon és a majmokkal teli Műterem is.

Külön értéke a kiállításnak a Dilinger I., a Mosdatás és a Šumanović és modelljei című képek. Ez a három kép Čurčić bonyolult világának, összetett opusának maximuma: a 187halál, a hulla mosdatásának pillanata – első tárlatán is idézte már Mantegnát –, amely már-már egybeesik az ember, a rózsaszín sárlény születésével.

Többször írtam róla, mennyire izgatja a fantáziámat a Párizsból Šidre hazatérő őrült Šumanović viszonya gyönyörű isteni-angyali modelljeihez. Čurčić az első, aki nekem erről a témáról valamit tudott mondani. Ő minden bizonnyal meg tudná eleveníteni Šumanović kivégzésének pillanatát is, hisz Kvartett című kitűnő festményén a négy kék egyenruhás klarinétos akárha kivégzőosztagot alkotna…

Még egy kép nagyon kedves nekem. A topolyai kávéház.

Ez a festmény, amely Van Gogh, Braque és Čelebonović biliárdasztalára, a képzőművészet számomra fontos motívumára is utal. De mellesleg arról is beszél, hogy mégis van értelme művésztelepeinknek, a zentainak, a topolyainak, az écskainak…

A kisvárosi lét talán legfontosabb színhelye az ilyen nagy, üres kávéház. Nemrég Mohácson üldögéltem egy ilyen nagy hodályban, amelynek közepén egy hárfa állt. Milyen különös, tűnődtem, Mohácson, épp Mohácson, éjszakánként hárfáznak…

A biliárdasztal hűs, súlyos márványtestével, a márványtestére ragasztott fűszín biliárdposztóval e sötét, magányos hodályok üde fennsíkja. Ezt a momentumot tudta Čurčić zseniálisan megragadni. Tehát nemcsak a művészettörténetit (Velence, Uccello etc.) és a történelmit tudja megragadni (több képen beszél a péterváradi sáncról például – nagyon fontos ez, de nem lenne jó, ha egy napon történelmi festővé vedlene, még akkor sem, ha tudjuk, ő vezeti rádiónk népszerű Újvidéki képeslapok című történelmi műsorát), hanem a hétköznapi dimenzióját is lényegesnek tartja, tudja, a lényeges ott is ugyanúgy mutatkozhat: a biliárdasztal klorofillal teljes oltárként is felragyoghat.

És most Topolyáról, Mohácsról, az üres kisvárosi kávéháztól, az elárvult biliárdasztaltól ugorjunk egy pillanatra New Yorkba, van ugyanis a Broadwaynek egy része, ahol biliárdasztalokat árulnak: hatalmas, mély szalonok egymás után, ezeregy vadonatúj, drágábbnál drágább biliárdasztallal. Közel laktam a Broadwaynek ehhez a részéhez. És mielőtt elindultam volna napi bolyongásaimra a város sötét rengetegében, rendszeresen megálltam e szalonok csillogó kirakatai előtt: az üde posztó zöldje ott az erdők, mezők leheletét hozta – persze az alvilágét is azon nyomban, hisz New York maga az alvilág –, a gengszterek világát, Dilingerét, tehát ismét csak a fogadások világát, azt a világot, amely valójában a szegény, gyűrött kis zsoké világa is: a halál és a fogadás világa. S így, messze futva motívumainkkal, nem is távolodtunk el annyira Čurčić festészetétől, valójában inkább visszatértünk hozzá, zöldje, rózsaszínje, piktúrája anyagának lényegéhez.

(1989)
4.

Valójában még tartott a vénasszonyok nyara, amikor Belgrádban megnéztem Petar Čurčić rajzkiállítását a Dom omladinéban. Első belgrádi tárlatát szintén ott rendezte. Hogy Kosara Štefanović következetesen kiállítja Čurčićot, egész galériavezetői munkásságára fényt vet (ideje lenne egyszer már ezzel a munkával külön is foglalkozni), hi188szen nem olyan sokan tudják, nem olyan sokan vannak, akik tudják: Čurčić egyike a legjobb jugoszláv rajzolóknak, grafikusoknak.

Mondom, még tartott a vénasszonyok nyara, most meg már esik az eső, a hó – és én mind melankolikusabban emlékezem: Velencére. Velencére, mert Čurčić Velencét rajzolja már hosszabb ideje, pontosabban, a Velencét rajzoló rajzolót rajzolja fekete meg rozsdavörös ceruzával, krétáival, szenével.

Velence számomra is sokban azonos Mann híres novellájának színterével. Művészekhez, művészek halálához kötődő. Maga a város is egy imaginárius temető, amely lassan süllyedve, szennyeződve valójában magát is temeti, egy halódó temető…

Mann Aschenbach figuráját egyéni módszeréhez híven valós alakokból ötvözte. August von Platenból (külön esszében is értekezett róla, igaz, jóval a novella megírása után: „Már harmincesztendős korában – írja Mann – a kimerültség és túlérzékenység következtében súlyos szervi megbetegedés tünetei lépnek fel rajta, s további kilencesztendei érzelmi túlterheltség és elsivárosodás után Siracusában belehal egy pontosan meg nem állapítható, tífusszerű megbetegedésbe, mely voltaképp nem egyéb, mint ürügy a halálra, amellyel kezdettől fogva tudatosan eljegyezte magát.”), Mahlerből, aki éppen azokban a napokban haldoklik, és az újságok rendszeresen beszámolnak e tusa minden részletéről (Visconti filmjében aztán ezért lehet Aschenbach zeneszerző). És hát főleg Goethe alakjából, aki agg korában egy ifjú lányba lesz szerelmes, egy ifjú lányt készül feleségül venni.

De a kép – Aschenbach halála, temetése – számomra valós velencei temetésekkel helyettesítődik be: Ezra Poundéval vagy Sztravinszkijéval, akit, noha New Yorkban hal meg, végrendelete értelmében Velencében temetnek el, miközben a Santi Giovani e Paolóban felhangzik Requiemje…

Különös Velence eluralkodása, szennyes hullámainak átcsapása Čurčić lapjain.

Az ő hőse, manni értelmében, tán Esher lehetne. Ugyanis Čurčić esheri megszállottsággal – metafizikával próbálja tetten érni saját rajzoló kezét, a rajzoló kezet a Szent Márk téren, az olasz cirkuszok sátrai alatt. Sőt egy rozsdavörös sziluett képében maga a rajzoló is meg-megjelenik az ólomnehéz lapokon.

Igen, akárha Eshert vélnénk látni Velencében. Čurčić, az erős, súlyosan hullámzó vonalak rajzolója most ezt a valótlanságában nagyon is valós, „morbid szépségű” várost próbálja megragadni. Akárha egy pestisjárvány után kiüresedőben. Mann felesége írja emlékirataiban, hogy a novellában említett kolerajárvány sem az író kitalációja vagy Platen életéből kölcsönzött, ott-tartózkodásuk ideje alatt valóban felütötte fejét a járvány…

Noha Čurčić nem magát a vizet rajzolja elsősorban (gondoljunk Fellini Casanovájának súlyos fóliatengerére, amely számomra minden tengerábrázolás közül a leginkább tenger), mégis minden olyan, mintha sötét, szennyes víz fagyott, kövesedett volna meg benne.

A tér napernyői, bontott asztalai, azokon egy-egy cigarettásdoboz, üveg, egy-egy nagyon magányos figura.

A kiállítás legsikerültebb darabja egy üveg: a nagy calvados.

Čurčićnak sikerült valamire azt mondania e világban (mindig is ezen fáradozott, első tárlatán is szerepelt egy üveg csak úgy), hogy: van, létezik.

189

A nagy calvados egy ilyen végső, befejező gesztus. Čurčić azt mondta ceruzáival, krétáival: legyen a nagy calvados. S egy tárgy: lőn, szinte az az érzésünk, mindörökké.

De a nagy calvados (amibe Velence szellemét – szennyes hullámait zárta tulajdonképpen) mintha valaminek a végét is jelezné egyben. E velencei lapok egy része már utolsó újvidéki tárlatán is szerepelt. Lehet, nem is róluk kellett volna szólni ma, hanem jelezni azt az új momentumot, amely most mutatkozik először.

Braque és Picasso kubista kollázsaira emlékeztető kompozíciók: definiálatlan háttéren egy-egy könyv és néhány erős szerszám. Tehát minden kezdődik elölről: a művészettörténeti utalás és a nehéz kétkezi munka. A tanulás és a munka. Mert Čurčić számára a grafika és a rajz mindig is e két pólus közé feszült.

Petar Čurčić: A szekrénytoló Jean Gabin

190
Súlyos babák
Zsáki István olaj- és pasztellképei a Vajdasági Képzőművészek Egyesületének képtárában

Zsáki István nevét (Bíróéval, Törökével, Torokéval együtt) még a Csurgói Művésztelep hőskorában tanultuk meg, s ahogy most újvidéki tárlatáról szólunk, abban nagy része van e művésztelephez kötődő emlékeinek is.

Zsáki 1942-ben született Topolyán. A prištinai tanárképző főiskola képzőművészeti szakán szerzett oklevelet.

Egyetlen motívuma: a játékbaba.

A bábu és a baba fontos szerepet játszik a festészetben már Bosch óta. Nála lesz az emberi figura egy rejtélyekkel zsúfolt, vékony héjú bábuvá, vagy úgy is mondhatnánk, nála lesz a látszat kéreggé. Az olasz metafizikus festőknél aztán hirtelen kiürülnek a figurák, üres bábuvá lesz az ember, az üresség mint végtelen belső tér jelenik meg. A szürrealisták, akik tán legjobban szerették a bábukat, babákat, ismét telezsúfolják őket. Külön kell megemlítenünk Kokoschkát, aki Kék ruhás nő című festményét egy direkt erre az alkalomra készített rongybáburól festette. „Mivel élő ember társaságát el nem viselem, az egyedüllét pedig gyakran kétségbeesésbe kerget – írja a bábut készítő nőnek –, ismételten kérem, fordítsa minden képzelőtehetségét, minden fogékonyságát kísérteties társamra, akit nekem készít. Leheljen bele annyi életet, hogy egyetlen porcikája se maradjon, amely érzést ne sugározna.”

Herbert Read így ír Kokoschka e híres festményéről:

„Kokoschka… saját bevallása szerint… nem kevesebb mint 160 előzetes vázlatot készített a képhez; közvetlen háborús élményei kiváltotta embergyűlöletében olyan eszményi alakot igyekezett magának teremteni, aki mentes minden emberi szenvedélytől és gyarlóságtól, és akivel nem-földi magányban élni tudna. Miközben azonban lefestette az élettelen bábut, és ezzel lerótta adósságát a világtól eltávolodott magányos csendnek, színei olyan intenzív elevenséget sugalltak, hogy jogosan mondhatjuk: a modell ugyan élelttelen volt, de a kép él.”

Nálunk a korán elhunyt, egyébként sírásóként dolgozó Milan Popović bábui és Miljenko Stančić enyhén borzongó kaucsukbabái után Dado, Veličković, Benes és Maurits (hogy csak néhány példát említsek) a rút nagy experimentumát, viviszekcióját hajtják végre a gyerekkor, a tiszta játék e rózsaszín szimbólumain…

191

Zsáki mind a 13 nagy formátumú képén babával, babafejekkel találkozunk. Üres, rózsaszín babát fest, pasztásan, már-már szoborszerűen modellálva. Neki nincs szüksége a rút ellenpontjára. Ő, mint egy akadémiai modell pamlagjára, drapériát dob babái mellé, a végtelen térbe. Autentikusságát abban kell keresnünk, amiben különbözik, az pedig: a súly, az anyagszerűség és az űr ellentéte valahol a patkány és az angyal között.

Véleményem szerint Zsákinak még inkább babáira kell koncentrálni, teljesen mellőzve, kirekesztve minden utalást: maradjanak csak óriási, súlyos babái s a drapéria…

(1977)

Zsáki István festménye

192
Ötödik rész

Baráth Ferenc plakátja

193 194
Baráth Ferenc plakátművészete

„Baráth Ferenc született konstruktivista: tíz éve ismerem, de kócosan még sohasem láttam. Hajában a választék mindig nyílegyenes, mint a léglökéses gépek csíkja az égen. Zsebében mindig ott hordja a függőónt, hogy mindig pontosan tudja, mikor van vízszintes és mikor függőleges helyzetben. Nadrágján a vasalást libellával szokta ellenőrizni. Arca is szabályos síkokból áll, két téglalap, egy négyzet meg egy-két kisebb háromszög…”

(Domonkos István)

Kassák írja, hogy a jó plakát mint tiszta művészi produktum is fenntartás nélkül élvezhető és értelmezhető, illetve értékelhető, akárcsak egy tájkép vagy portré.

Baráth plakátjai jók. Tőle tanultuk meg, mi a jó plakát. Olykor úgy tűnik, minden erőfeszítése erre irányul: nem véteni a jó plakát kritériumai ellen, egyszerű, tiszta szerkezetű, szolid munkát készíteni. És hogy aztán minden második plakátja eseménnyé lesz, a műfaj maximumát érinti, az számára mintha nem is lenne lényeges.

Baráth plakátjai paradox módon tényleg tájképként szemlélhetők, a tájkép nyugalmát, csöndjét sugallják. Szinte semmit sem használ a modern reklám kelléktárából, fogásaiból. Az effektust ellengesztussal: csönddel, nagy, tiszta, komor felületekkel éri el. Az utcák és kulturális rendezvényeink káoszában, zsivajában tőmondatai, néma spektákulumai a szó szoros értelmében mellbe vágnak bennünket.

Baráth plakátjai valójában grafikaértékűek. Grafikák. A szlovén modern grafika hőskorával tartanak rokonságot. És Benes korai linómetszeteivel, szitanyomataival. Éppen csak fel kellene számozni, kézjeggyel ellátni őket. Szinte földbe gyökerezik a lábunk, ha a hirdetőoszlop műrostos papirosai között Baráth-plakátot pillantunk meg. Hogyan keveredett eredeti grafika ide, kérdezzük. És teljesen váratlanul a minőségről tudunk meg valami lényegeset.

A Németh P. István és Harag György nevével fémjelzett Újvidéki Színház ideális kis laboratóriumnak bizonyult Baráth számára, bőven volt ideje, nyugalma kialakítani jellegzetes díszplakátmodelljét. Mindig csodáltam, hogyan tud a színházi bemutató előtti zűrzavarból ilyen egyszerű, világos és határozott grafikai tőmondatokat leszűrni, hisz akkor még se a rendező, se a színész nem látja az egészet: se a rendező, se a színész nem bizonyos a sikerben, nem biztos abban, hogy összeáll a darab. Megjelenik a próbákon elmaradhatatlan fotográfusával (Dormánnal). Újraöltöztetik, átsminkelik a színészeket, élőképeket rendeznek látszólag teljesen függetlenül a darabtól, legtöbbször valamelyik klasszikus festmény alapján…

Egyik korai műve A kör négyszögesítése. Ez a cím egész plakátművészi eljárására, módszerére érvényes. Ő valóban négyszögesíti a kört, körré varázsolja a négyszöget, csillaggá a szívet, szívvé a szúrós csillagot. Baráth úgy tudja négyszögesíteni e kelléke195ket, jeleket, hogy érezzük, mindent tud, amit a geometrikus, absztrakt művészek tudnak, de azt is, amit a szív művészei. Emlékszem, a 70-es években együtt zsűriztem Richterrel, az ismert építésszel és grafikussal; szinte szó nélkül ítélte az első díjat A kör négyszögesítésének, pedig hát ha valaki, akkor ő tényleg mindent tudott a négyszögesítés problémáiról, titkáról.

Jól figyelte meg Baráth eljárásának lényegét egyik kritikusa: „Baráth plakátjainak egyik legnagyobb érdeme, hogy sikerült lefojtania a képi stilizációt és a metaforát… Baráth – úgy tűnik – megtalálta (…) a szerencsés aranyközepet…” (Szombathy). Amikor minden így kiegyensúlyozódik, letisztul, lakonikussá lesz, egyszer csak izzani kezd plakátjain – épp az aranyközépen! – egy vörös csík. Akár valami húr. Akár valami lézersugár, amely mindent kettészel. Vízjegye-védjegye ez Baráth művészetének. De még valami más is. Csáth Géza novelláiban kezd izzani így, ilyen váratlanul egy hasonló vörös csík. Akár valami sikoly. Metafizikus, néma sikoly.

Gerold László írja: „Egy madár – csíz? – kapaszkodik egy láthatatlan valamibe, karmait görcsösen kiereszti, szárnya legyezőként szétnyitva. Egyensúlyoz? Egy helyben röpül? Lebeg? Menekül? Nem tudni, azt sem, hogy sikerül-e neki. A képről hiányzik a folytatás… De a plakát közepén vízszintesen végigfut egy (vérvörös?) vonal, amely kettészeli a kapaszkodó (lebegő? egy helyben egyensúlyozó?) madarat, s így a folytatás, a következő sztripkocka nélkül is kiderül: nem sikerül. Nem sikerülhet. Erről szól a nőgyűlölő Strindberg kegyetlen egyfelvonásosa, a Júlia kisasszony, amelynek bemutatójára Baráth Ferenc »madaras« plakátja készült. A próbálkozásról, a kettészelt életről s a vékony csíkot metsző borotvaélről, amely mindent tönkretett Júlia életében.” Semmiképpen sem kevesebb zsenialitással leképezett jelenet, telitalálat A buszmegálló, amelyen ugyanez a lézersugár hasít végig. Az ember, a lét láthatatlan és mégis valós korlátja, rátámaszkodhat, megragadhatja, akár egy égő huzalt, tüzes drótkötelet, de át nem lépheti. Csak átbukhat rajta, át a semmibe, a pokolba. A pokol (vagy a mennyország) izzó rése ez a csík Csáthnál is…


Három darabomhoz készített Baráth plakátot (Végeladás, Bayer-aszpirin, Briliáns), így volt alkalmam közelről megfigyelni ezt a zseniális leképezési eljárást. Ladik Kati kinyújtott nyelvére aszpirint helyezek, mondta Baráth. Vázlatot festett, Jancsónak, a rendezőnek tetszett. Dormán munkához látott. Lefényképezte Katit. Mondta, nyújtsa ki a nyelvét. Kati kinyújtotta. Rövid, mondta Dormán. A rajzon sokkal hosszabb. Végül muszáj volt kivágni Kati nyelvét. Kivágni az énekes nyelvét – tövében! És egy másik, idegen, hosszú nyelvet applikálni, dugni Kati szájába… Akkor döbbentem csak rá, mennyi munkára, manipulációra van szükség ahhoz, hogy Baráth egyszerű, tiszta jelenetei, képei, jelei abszolútakká váljanak.

Utoljára a Tóték plakátjának készülését követtem. Muskátlis ablakot kell keresni, kis függönnyel – adta ki a parancsot Baráth. És akkor következett a zseniális fordulat: egy hosszú farkú vadállatot ültetett, applikált az ablakba, háttal, csak hosszú, csíkos farkát lógatva ki felénk. Elállt a lélegzetem a pontos, adekvát tömörítés, értelmezés láttán. Annál is inkább, mivel ez a plakát nemcsak a Tóték értelmezése, hanem az egész színház metaforája is, azé a színházé, amelyről az ifjú Lukács beszélt: amelynek isten az egyetlen nézője…

196

Még egy korai plakátját szeretném kiemelni, a Pozorišno dvorištét. Baráth ezen a plakátján felszántja Újvidék központját, a városháza előtti, a Meštrović-szobor körüli teret, úgy, ahogyan azt a népdal mondja:

„Felszántom a császár udvarát… ”

Befejezésül még csak egy megjegyzéssel szeretnék élni: amennyire örülök Baráth plakátművészete nagy sikerének, annyira meglepő is számomra az, hogy ezek a plakátok minden tolakodó külsőség, irányzatokhoz, szektákhoz tartozás nélkül, csupán csak sötét csöndjükkel, minőségükkel bekerülhettek a világ legjobb plakátjait bemutató párizsi, New York-i és tokiói válogatásokba.

(1987)

Baráth Ferenc plakátja

197
Dormán László
Balladák képekben
Dormán László: Aszályos esztendők, Ifjúsági Tribün, Újvidék, 1976. február 2–16.

„»Fotografálás« görögül »fénnyel írás«-t jelent.”

(Vaszilisz Vaszilikosz)

Dormán már évtizedek óta itt él: fényképez közöttünk. Újságainkkal, folyóiratainkkal, könyveinkkel naponta „fogyasztjuk” fekete-fehér képeit, szeme tehát, nyugodtan mondhatjuk, a mi szemünk – ám művészete mint egész még nem merült fel teljesen tudatunkban, gondolkodásunkban: fényírása ki-kihuny a nappal. Ennek egyik oka minden bizonnyal az is, hogy csak kis, legtöbbször tematikus tárlatokat rendez. Fontos lenne egyszer már az opust is körvonalaznia.

Régóta figyelemmel kísérem munkásságát, sokszor dolgoztunk is együtt (Valóban mi lesz velünk, Mao Poe), de fotós-lényét még csak mostanában kezdtem igazán felismerni, megközelíteni. Sokáig a kísérleti fotóst – fiatal költőink társát – kerestem Dormán képein, teljesen félreértve alkotójuk természetét. Dormán nem kísérletező. (Kísérletező fotósunk nincs.) Dormán fotóriporter, a sajtó fény-írója elsősorban. Jobb alkotásai dokumentumerejűek, s egy szociográfia körvonalait sejtetik (pl. gádorok). Legjobb képei viszont balladák.

Fekete-fehérje nem kemény, nem csillog zománcként, nem ütődünk vissza róla: puha, puhán omló, puhán nyitódó dimenzió, ami beenged bennünket, egybeolvad velünk. A melankólia árnyéka minket is porhanyóssá tesz.

Kopács 71 című képe mintha csak Jancsó nagy filmjéből, a Csend és kiáltásból vétetett volna. Jancsónál mászik így a hajnal csendje a tanyák izzó-fehér falára. A nádtető összetett szerkezete – a szolarizációs eljárás által – ezüstszürke örökkévalóságba fagy. Érdekes, ez az ezüstszürke jobban fokozza a fehéret, mint a fekete.

A laskói kéményseprő szép stúdium a feketéről. Igen, a kéményseprő mintha a fényképész belső lényét mutatná: a fényképész kéményseprő! A zsírosan csillanó kormos bőr, a kormos hideg vas, a fényes, kormos drótkötél, a koromette puha ruha és mindenekelőtt a kormos, fekete bársonysapka.

198

A fa, a szürke világa. Úgy is mondhatnánk: a szürke anyaga a fa. Haraszti öregasszonya a kócsaggal a fa és az ember különös, közös sorsáról, tartalmáról, idejéről közöl valami lényegeset, egyben Dormán „rendezői” képességeit is bizonyítva.

Dormán másik speciális anyaga a fal. Pontosabban: a meszelt föld. A meszelt gádorfalak olcsó hengermintáikkal finom réteggé, a fénykép tulajdonképpeni anyagává lesznek. Még közelebb kellene hajolnia ezekhez a mintákhoz, szegénységünk ideogrammáihoz. Itt valami lényegeset sejtett, talált meg. Fény-írásának ábécéjét tán. Ha közelebb hajolna, nemcsak szociográfiájának súlypontját határozná meg, hanem megszületne végre első komoly, kísérleti fotósunk is.

Írja, örökítse meg ezzel az ábécével tartományunk „fény-képmását”!

Kontaktkópiák

Milko Kelemen így írja le Sztravinszkij megérkezését a 63-as zágrábi biennáléra:

„Legalább 50 nemzetközi fotóriporter várta az Esplanade-szálló bejáratánál. Amikor a fáradt Sztravinszkij kiszállt az autóból, a fényképészek, mint a veszettek, villogni kezdtek, ezt viszont Sztravinszkij mindig gyűlölte. Kiabálni kezdett rájuk, és botjával ütlegelni kezdte őket. Eltalálta az egyik kamerát, ami nagy ívben elrepült a levegőben, egy fényképész ujjait is megsértette botjával: az aszfalton vér is volt.”

Természetesen nemcsak azért idéztem e néhány mondatot, mert jellemző és fontos adaléknak tartom a modern fényképészetet illetően, azért sem, hogy kihasználjam az alkalmat s megjegyezzem, a fényképészek és televíziósok gyakrabban is megérdemelnék a verést, az ütleget, a kufárokként való kiüldöztetést (az unalmas fogadásokról, gyűlésekről például), hanem elsősorban azért, hogy megjegyezzem: Dormán Lászlót – noha gépei úgy mászkáltak volna nagy, rút arcán, úgy lepték volna erős, bütykös ujjait, úgy zümmögtek volna körülötte, akár a legyek – nem verte, nem náspágolta volna el Sztravinszkij. Azt hiszem, nem mondok újat, ha közlöm, Dormán igazi értője és ismerője a klasszikus zenének is.

Hát igen, Dormán „fényképező szeme” egészen más. Azért beszélek inkább a szeméről, mert közismert, hogy drága gépeit állandóan ellopják, elrabolják, vagy ő hagyja el őket valahol. Tehát a hangsúly nem a gépen, hanem pontosan a szemen van. Nagyon érzékeny, már-már érzelmes, szentimentális „tehénszem” az ő lencséje. Dormán kamerái nélkül is ugyanúgy működne, ügyködne, nyüzsögne, ugyanúgy körüllengene, körültapogatna bennünket. Ha nem lennének fényképezőgépei, ha nem lenne fotós, akkor kitűnő újságíró, író, zenész, filmes kritikus vagy éppen szakács lenne. Brassai ifjúkori levelezését olvasva szépen megfigyelhetjük az igazi fotósoknak ezt a nem mindennapi sokoldalúságát…

Megszoktuk már, Dormánt minden egyes jazz-fesztiválon, jazz-koncerten ott látjuk a színpadon: úgy mozog ott, olyan otthonosan, mintha ő is tagja lenne az éppen játszó zenekarnak. Figyeljük meg, lábával munka közben is állandóan veri a ritmust. Ezért, éppen ezért fújnak olyan forró szelek az ő fekete jazz-portréiról.

199

Megszoktuk már, hogy az asztalon lépked felénk, de azon sem lepődnénk meg, ha a falon, a mennyezeten látnánk sétálni, hiszen a lényege a jobb rálátás (tudjuk, Moholy-Nagy mennyire kedvelte a madárperspektívát), a jobb látószög.

A Bayer-aszpirin próbáit, munkálatait, a Bayer-aszpirin körüli nyüzsgést, életet is nehéz lenne elképzelni az ő finom kattogásai nélkül, már-már feltételes reflexemmé váltak; pontosan tudtam (sokszor még Jancsó is rájátszott e mikromomentumra), Ladik melyik mondatánál-mozdulatánál fog kattani valahonnan a sötétből.

Dormán e látszólag jelentéktelen újítása, hogy a kontaktkópiát tekinti a kész, a végleges képnek, egy igen lényeges gesztus: intim naplója és szép homage-a Jancsónak, a filmrendezőnek (aki, mint tudjuk, magát a forgatást is műalkotásnak tekinti) így kap pontos formát, ugyanis ezek a lapok tulajdonképpen mozgóképek, minifilmek. Számtalan olvasata lehetséges e laza szériáknak. Én most csupán egy mozzanatra utalnék. Mégpedig az idegen elemek beesésének, véletlenjeinek ritmusára. De hát van-e egyáltalán véletlen és idegen elem a fényképész számára? Ahogy e lapokat böngésztem, olvasgattam, azt vettem észre, hogy nem maga a monodráma, nem Jancsó munkájának rajza, tehát nem a Bayer-aszpirin holdudvara érdekelt elsősorban, hanem ezeknek a véletlen elemeknek, eseményeknek beesése, becsapódása, mibenléte.

Milyen hihetetlen szem ez a Dormáné! Ha minden fontosabb eseményt ilyen kitartóan les, megles, akkor ő valami egészen mást tud világunkról, rólunk. Tényleg boldogok lehetünk, hogy létezik, hogy itt nyüzsög közöttünk. Félhetünk tőle. Valójában mégiscsak meg kellene vernünk!

(1982)

Dormán László fotója: A költő és a festő

200
Szombathy Bálint
Futballogram
Vajdasági Iparművészek és Formatervezők Egyesülete, 1976. február

Szombathy az új egyik apostola felénk.

Szerteágazó munkásságának éppen az a része áll közelebb hozzám, amelyhez futballogramja is tartozik. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a futballogram legfontosabb konceptuális elképzelése.

Mi is a futballogram?

Szombathy rajz- vagy milliméterpapirosra, szabásmintára megrajzolja, kijelöli a futballpálya alaprajzát, a kapukat. Majd a tv-n nézve a mérkőzést (a mérkőzés egy részét, leginkább az első félidőt), filctollával kíséri, berajzolja a labda útját.

A végeredmény: a futballogram – egy dinamikus, jellegzetes kézírású rajzszerkezet, háló, gomoly. Különösen érdekesek a „taccsok” és a gólok kifutó vonalai.

A labda pályája – élete.

Igen, a labda pályája, pályájának rajzvetülete egységes organizmusként kezd élni. Teljesen elkülönül.

A pályán valami más is történik, mondjuk.

Hasonló nyomot hagyunk mi is magunk után minden egyes szituációban a nap folyamán, és hasonló nyomot hagy maga után a levegőben a madár is…

Másképpen nézzük, látjuk ezután a mérkőzéseket. Látjuk, tudjuk, amit eddig is, de most valahogy még ez a háló is felrajzolódik agykérgünkre. Távozáskor a labda független pályáját, életképét is magunkkal visszük.

E konceptus igazi jelentősége nem a realizált rajzban, hanem vizuális érzékenységünk tágításában keresendő.

Minden bizonnyal érdekes lenne a futballogram vászonra festése is – afféle posztkonceptuális vászonra gondolok.

A futballogramot a helyszínen, a stadionokban kellene készíteni – úgy, hogy azt valami nagy képernyőn a közönség is láthatná. Néznék a játékot és a labdamozgás alakuló, egységes szerkezetét, hálóját is. Mindenesetre a futballogramot a sportklubokban, a stadionokban kellene kiállítani, és nem a klasszikus kiállítási termekben.

201

Továbbfejlesztése (például: kollektív készítése; komplett kísérőanyaggal – adatok a játékosokról, a játékosok hajszínéről, testsúlyáról, valamint az időjárásról, a napi politikai eseményekről stb. – való ellátásával) egyszer talán a klisészerű sportbeszámolók formáján is változtatni tud majd.

Ács József a Magyar Szóban írt kritikájában némileg másképpen látja e kérdéseket: „Ezeket a rajzokat nézve egy gondolattól és egy érzéstől nem lehet szabadulni. Szombathy a mérkőzés történelmi tényét annak lényegére redukálja, vonalakká alakítja át, és a nagy fontosságú esemény látványát váratlan módon – ez az ötlet – oly gyorsan lecsökkenti, hogy a hirtelen kipattanó felismerés elsősorban intellektuális jellegű. A klubok, bajnokság, szurkolótábor, komolyság, pénz, becsvágy és a küzdelem nevetséges, vagyis a fényes látvány túl nagy a lényeghez viszonyítva.”

Szombathy futballogramja továbblépés azon a vonalon, amit Antonioni Nagyítás című filmjének tenisz-jelenete, Handke A kapus félelme tizenegyesnél és Thibaudeau Futballmeccs című regénye jelöl. Foucault így ír Thibaudeau regényéről: „A riporterek hangja révén önmagából kiemelt labdajáték egy hang-parkban, egy hangos tükörben találkozik sok más visszhangzó beszédrészlettel.”

A futballogram is egy ilyen „önmagából kiemelt labdajáték”, önmagából kiemelt játék – játék. De éppen ezért a játék, a sport, a sportrendezvények egy új szociográfiájának akár első lépése is lehetne.

(1976)

Szombathy Bálint: Gol causia (0:1) (1975)

202
Léphaft

Az újság egydimenziós médium, ez a varázsa. Igazi műfajai is azok, amelyek ebben az egyetlen adott dimenzióban tudják kinőni, kifutni magukat, a maximumot adni. Például Kosztolányi tárcáira gondolok, amelyek egyértelműen tárcáknak íródtak, csakis tárcák akartak lenni, ám most az időben, észrevétlenül szinte, komoly irodalmi és filozófiai szövegekké emelkednek. Vagy említhetném példaként a vajdasági szövegrajz hőskorát, B. Szabó, Hangya és Sáfrány illusztrációit is.

A karikatúra tán még leginkább ennek az egyetlen dimenziónak a szülötte. Tehát tévednénk, ha erővel grafikai értékű műalkotást várnánk tőle, jóllehet a nagy példák azt bizonyítják, hogy ez is megtörténhet, sőt még monumentálissá is lehet, mint Goya, Daumier és Hogarth gúnyrajzai esetében.

Vajdasági példát is említhetnék ismét: Hangya vörös csillagos bohócára gondolok, amelyet a Grimasz szerkesztőjének Gál Lászlónak küldött újévi üdvözletként. Látható kismonográfiájában; egyik legfontosabb gúnyrajzunk, karikatúránk – alig elviselhető (különösen eredeti, színes változatában).

De ha karikatúráról beszélek, nem Daumier-re, Hogarth-ra és nem Hangyára gondolok elsősorban, hanem a rajznak azokra a zsurnalisztáira, akik afféle fordított pókokként, az újságból, a rotációs gépekből fejtették ki fonalukat-vonalukat.

A gúnyrajz, a torzkép, a humoros, a vicces rajz időnkben mindinkább politikai rajzzá lett. Ahogy különben az aforizma is teljes egészében a politika szolgálatában állott. Ma Jugoszláviában a karikatúra nagy pillanatát éljük. Az első pillanat az aforizmáé volt, ez most a karikatúráé.

Baudelaire, a karikatúra legnagyobb szakértője egy helyen arról beszél, hogy a forradalom a karikatúra valóságos lázát idézte elő. Izgalmas kérdés lenne megválaszolni, mi lázasította be a mi karikaturistáinkat… És ebben a pillanatban teremtődött meg nálunk Léphaft számára is a nagy lehetőség, a nagy sansz. A tv egykori fiatal képzőművészeti és filmkritikusa, riportere csak szórakozásból rajzolt karikatúrákat, ám amikor a Magyar Szóban nemzedéke kezdett dominálni, a laphoz szerződtették, és maximális rendelést, maximális sanszot kapott. Vezércikkeket rajzolhat immár. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, felénk először vehet egy karikaturista is részt a napi politikai küzdelemben.

203

Nagy képzőművészet sosem is volt nagy rendelés, mecénás és pápák nélkül. Különös, de ez a képzőművészet kérészére, a karikatúrára, a politikai rajzra is érvényes.

Alexander Bernáth vezette be a politikai rajz fogalmát. Itt és most is szükséges ezt hangsúlyoznunk: ahogy politikai költészetről és politikai színházról beszélünk, úgy kell politikai rajzról is beszélni. Különben könnyű alibit biztosítanánk számára.

Léphaftnak, mint mondottam, most nagy rendelése van. De hogy mit tud ebből kamatoztatni, hogy mint egyfajta udvari bolond (mert a karikaturista egyfajta udvari bolond) tud-e gazdája szemébe is igazságokat mondani, hogy lépre, vonala mézesmadzagjára tudja-e csalni a közélet muslincáit, legyeit és böglyeit, hogy mézébe a lép és az epe keserűségeit is bele tudja-e csöpögtetni, hogy végül is mit tud majd a komikus archívumban, a komikum nagy archívumában letétbe helyezni, az majd elválik. Rajza egyelőre még tétova, puha vonalú. Tehát inkább mosolygós, mint szálkás, éles, vitriolos. Új technikákkal való próbálkozásai (a raszter pl.), a vastagabb vonal és az erősebb kontúr megjelenése lényeges fejlődésről tanúskodik máris. Végezetül egy rajzát említeném meg, amelyet az utóbbi időben rajzolt, s a legjobban megragadta a figyelmemet: a dűlő, omladozó falat a kőműves, a munkás mérőónnal méri, ellenőrzi – a mérőzsineg végén ötágú csillag csüng.

(1988)

Léphaft Pál karikatúrája

204
Három festő meg egy színész

Döbrei Dénes a Népszínház belépőjében – ahol Torok Hortobágy-képei láthatók, és Petrik felfedezésszámba menő homok-képei voltak – három barátját szeretné bemutatni.

Mielőtt elmegy (Párizsba készül, Nagy József Jel-színházába), magyarázza nekem, szeretné még egyszer együtt látni három festőbarátját, akik neki, a színinövendéknek, olyan sokat jelentettek a 70-es években: a horgosi Fujkin Istvánt, a székelykevei Péter Lászlót és az adai Bálind Istvánt. A három barátot, akik aztán a 70-es évek után annyira távol kerültek egymástól, hogy volt idő, amikor úgy tűnt, többé már sosem is kerülhetnek közös nevezőre, sosem is találkozhatnak munkáikkal közös kiállítási teremben. Elvállalnám-e, kérdezte Dénes a kis rögtönzött megindoklás után félénken, e három festő tárlatának megnyitását.

Lelkesebben mondtam igent, mint különben a hasonló felkérésekre. Végre valami lényeges dolog, gondoltam. Mármint az, hogy egy színész így kötődik nemzedéke festőihez, hogy ennyire adósnak érzi magát irányukban.

Igen, végre valami lényeges dolog. Végre valaki azt bizonyítja nekem, hogy léteznek festők, hogy léteznek képek. Mert ez különben sosem biztos. Éppen ez a legnagyobb probléma egy kritikus – legalábbis a magamfajta szépíró-kritikus – számára, akit a kritikusi koncepciók és a képtári rendezvények semmiről sem tudnak meggyőzni. Illetve azokat a sokszor okos és szimpatikus koncepciókat és még az igyekvő, invenciózus rendezvényeket is csak afféle ajánlatoknak tekintem. De kép csak akkor lesz, festő csak akkor születik meg számomra igazán, ha egy privát halandó fogad rájuk, ha egy privát halandó élete részévé tud lenni valamiféleképpen a kép, a műtárgy. Engem a kritikus és a tárlatrendező (a szakma) nem érdekel, engem az a privát halandó érdekel, aki hóna alatt egy képpel kisurran a galériából, aki otthon ül dideregve vagy boldogan egy művészi tárggyal szemben…

És ez, hogy egy színész mindenáron meg akarja szervezni festőbarátai tárlatát, számomra egy ilyen lelkesítő, felemelő adat, amely azt jelzi, tán mégis léteznek felénk festők, tán mégis léteznek felénk képek. (Nemrég szintén ilyen szigorúan privát szemszögből próbáltam megnyitni – megnyílt-e valóban? – itt, Szabadkán, a könyvtár kis, udvari termében Siflis András kiállítását. Ott az egyes képek belső ellenpontozottságát, keresztezési pontját kerestem.)

205

Együtt indultak-kötődtek a temerini TAKT-hoz, majd hirtelen eltávolodtak egymástól, mintha robbanás repítette volna szét őket.

Egyikük, Fujkin István az ún. szimfonikus rock Dali–Magritte féle puha-képlékeny eljárásával történő megragadását tűzte ki célul. Egyfajta wagneri gesamtkunstwerk komponálásán-kompilálásán dolgozik. Wagner neve itt fontos, hisz a rock-nemzedék legradikálisabb képviselői éppen Wagner mitikus tájain kötöttek ki, karjukon a szuprematizmus egyenjelével.

Másikuk, Péter László egy etikus, nép-nemzeti koncepcióval érintkező, perfekt kézművességre szavazott Kršić és Kondor égisze alatt indulva, ám végül is, mint itt is szépen látható lesz, szuverén egyéni jeleket emittálva, sokszor szuverénebbeket és egyénibbeket, mint a kiürült jelfestészet, megfáradt lírai absztrakció.

A harmadik, Bálind István pedig egy radikális avantgárd program elkötelezettje lett. Az avantgárd művészek azon ritka – fehér hollószámba menő – típusa nőtt ki benne, szerzett máris országos nevet magának, aki a programon, a magatartáson és önadminisztráláson kívül teremteni is tud, invencióval is győzi. Alapanyaga, a fólia, hol fekete lobogóként csapkod, hol meg valami negatív vitrázsként olvad, ég át a vakrámákon.

Nagyon fontos és tanulságos tehát e három festőbarát tapasztalata. Ahogy fontos tanulmányoznunk szétrobbanásuk pillanatát, úgy fontos mai helyzetük bemérése is, amikor a rideg avantgárd helyébe épp egy puha, mézeskalács-festészet lépett, lett legidőszerűbb.

Igen, ma éppen ez az ellenpontozódó, heterogénnek tűnő anyag kívánja a közös tárlatot. Éppen ez a heterogenitás sejteti azt a modellt, amely kizárja a művészeti dogma eluralkodását (amely különben olyan könnyen simul a politikai dogmához, lesz politikai dogmává).

Az ellentétek keresztezési pontja (coincidentia oppositorum) tehát ez a tárlat. És hogy a negyedik aktor, a színész se maradjon ki a megnyitó történéseiből, hisz ez valójában az ő tárlata, megkérhetnénk, olvassa fel Vas István Cusanus-versét. Én most csak egy, a számomra fontos részét idézném a versnek:

„S ellentétek keresztezési pontja
vagy magad is, aki ezt megtaláltad,
te, Cusanus, bíboros és eretnek,
istenkereső világfi, utolsó
skolasztikus és első forradalmár,
a vallás és a tudomány, a dogmák
és misztikák nagy összebékítője,
ki őrizted a régit és az újat
fellobbantottad. Hogy kerülted el
a máglyahalált, a kiátkozást?
Hogy tudtál élni Róma gyanújában?”

Befejezésül még csak annyit, hogy hősöket üdvözölhetünk most itt, körünkben – ugyanis ők a vidéki kisvárosokban tudtak létezni (ahol a mizerábilisan dotált kultúrházak tevékenysége nagyrészt lakodalomszervezésben kénytelen kimerülni), tudták realizálni máris számottevő életművüket.

Fontos lenne egész nemzedékük újbóli egymásra találása, mielőbbi bemutatása, fon206tos lenne e radikális kontrapunktikát egész orkeszter előadásában hallani. Hiszen egykor felénk éppen festőink tudtak példát mutatni az egész országnak, művésztelepeinken hogyan kell együtt élni, dolgozni.

Már szétrobbanásuk pillanatában is sejtettem, mára pedig már egyértelműen bebizonyíttatott: mind a három út lehetséges. Mind a három utat („keresztutat”) végig kell járni tehát — mi más is lehetne konklúziónk újbóli egymásra találásuk pillanatában?!

Fujkin István festménye

207 208
Hatodik rész

Szajkó István rajza

209 210
Szajkó angyali karamboljai

Szabadka, szombat délelőtt. Megyek a városházára, Szajkó műtermébe. Akárha már elkezdődött volna az esti Madách-előadás, zajos, vidám hangulat: nagyban, ám mégis katonás rendben folynak az esketések. Egy-egy menyasszonyt én is szemügyre veszek.

Ahogy felkapaszkodom, meglepődve látom, a műterem közepén életnagyságú festmény: vőlegény és menyasszony, valós csokorral, persze jócskán meglocsolva fehér ragasztóval. Esküvői önarcképem, mondja, és a kép párjára mutat: minden ugyanaz (gyengéd, szuperiorikus fotórealizmus), szép menyasszonyi ruha, csak ezen a képen kifogástalan fekete öltönyében a vőlegény – a festőművész megfordított, fejjel lefelé áll, és hát a menyasszonyi csokornak is már csupán a tapecírozott alapja látszik, nem habzik tüll rajta.

Aztán szanaszét sok-sok biciklis kép.

Említettem Szárits János bronzkerékpárja kapcsán Bíró Miklós szociográfiai értékű lumpen bicikliseit, azokat, akik a maguk képére, szinte élő jószággá nyűvik öreg masinájukat, definiálatlan kacatokat, ládákat, kalitkákat szállítanak az ócskapiacra, a galambpiacra, miközben egyenletesen pöfögnek szétrágott pipájukból. Szajkó mást tesz a kerékpárral itt, Szabadkán, a kerékpár egyik kis metropolisában: szuverén, modern jellé emeli.

Megőrzi idilli vonatkozását – útban a zöld, a ködlő vizek felé, megőrzi az önfeledt mozgás szépségét, olyannyira, hogy egy-egy pillanatra régi idilli képek jutnak eszünkbe, hintával, kilovagló lányokkal, ám – és ez a szajkói rejtély – ezeken a kerékpárokon nem ül senki,

kis kerékpár gurul
nem ül rajta senki

és mégis, majdnem mindegyik képen ott sejlik a közlekedési baleset is.

Valami, számunkra ismeretlen erő kusza ideogrammává gyűri, keresztezi a szép gépeket. Az áldozatot már elszállították, a történtekről csak valami színes folt tanúskodik, de az sincs kizárva, itt valójában két angyal ütközött össze…

211

Persze, fontos hangsúlyozni, ez mind csak körülírás, Szajkó képein kevesebb és több van ennél: valami párhuzamos forgás, valami különös kecses szarv.

Az ő kerékpárjai, noha éppen csak sejlenek, mégis mind szépek, olyan szépek, választékosan, visszafogottan, mint tanára, Reiser kis virágcsokrai.

Jerolim Miše, Motika és Tartaglia festett ilyen visszafogott, visszavont portrékat, csokrokat. Ők őrizték meg a festészet kontinuitását az ínséges időkben (Tartaglia például úgy, hogy közben még maximálisan radikális is tudott maradni).

Ljubo Babić írja, hogy Tartaglia tónusba olvasztja a formát, dematerializálja. Mišéről azt, hogy megállt a befejezetlennél, a kuszánál, Krleža meg Mišével kapcsolatban a szín lírai kultuszáról beszél.

Meg hát aztán Stančić, akinek vörös mozdonyfényei, parazsai különben is korrespondeálnak Szajkó macskaszemeivel.

De hát ezeket sem kell tudniuk a Szajkó-kép nézőinek, ezek csak Szajkó horvát kötődéseit hivatottak jelezni, zágrábi diák voltára utalnak.

Igen, Szajkó kerékpárjain ott kísért Szabadka, ott a zágrábi iskola gyengéd lírája, finom, osztrákos rajzossága, ám benne az egész modern gesztusfestészet eredménye, ott Jasper Jons, Hokney is például. Az ő vásznain mintha Reiser virágcsendélete és Veličković száguldó agara ütközne össze.

A legfinomabb lepárlások és a legfokozottabb száguldások.

Szép képeket akar, lényeges számára, hogy tetsszen az embereknek, de ezekben a szépségekben ott sejlik a borzongás, mint jeleztem, a végleges összegubancolódás is.

Nézünk le a városháza udvarára. A túltelített szemeteskonténerek – SAMO ZA SMEĆE – közé kottaállványokat raknak, készülődnek az esti Ristić-előadásra.

Kíváncsi vagyok, mondja Szajkó a maga páratlan nyugodtságával, kiegyensúlyozottságával, mit csinálnak a biciklimmel, már évek óta ott tartom lenn. Félreteszik-e, vagy ott hagyják, hogy része legyen játékuknak ez a kis árva kerékpár is, amelynek már külön, szuverén helye van a jugoszláv képzőművészetben. (Szajkó munkásságának ugyanis már komoly irodalma van: Duranci, Sebők, Depolo, Ljubomir Kljakić stb. írt róla.)

Megmutatja rajzait is. Nagy zöld-vörös-kék fűszálakkal írt kötetlen naplók, amelyeken itt-ott felsejlik, kezd elkülönülni, kikristályosodni valami a flekkek, maszatok, véletlenségek között. Például egy – a keleti mesterek fáinál is leheletfinomabb – fácska…

Szajkó különben a szecessziós Szabadka festője is (biztatom, vállalja ezt fel még jobban, úgy, mint, mondjuk, Stančić Varaždint), hiszen az ő anyaga nemcsak az olaj, a leheletfinom pasztell, hanem a beton is.

Lefelé menet eltévedek a városháza folyosóin – különös, hisz Ristić többek között épp nekem szánta e folyosók, e ház benépesítését, eltévedek, s ez azt sugallja: örökre megmaradok naiv nézője-szereplője lenni e mitikus, olykor tényleg borgesinek tűnő városnak, városházának.

212
Penovác Endre
Képaláírás

Vonallal hasított, éles élű hasábon megülő ember.

Miféle hasáb?

Láda tán.

A lett férfiak olykor felkapaszkodnak a puhafa létrán puhafa házuk nyitott padlására. És megpihennek önnön hosszú puhafa ládájukon. Igen, azt a ládát nem lenne szabad koporsónak nevezni, hisz semmi nyomát sem lelni rajta a gyászpompának (pompes funébres), bakacsinnak, aranycirádának. Megülnek a lett férfiak, a meglett s főleg aggastyán lett férfiak önnön ládájukon. Sosem is volt másuk, mint amit puhafából csinálhattak. Puhafából meg ládát legkönnyebb összerakni. Sosem is volt másuk, mint három ládájuk: a házuk, egy rövid (a katonaláda) és egy hosszú. Megülnek, még jobban lecsendesedni. Hallgatózni a puhafa erdő közepe felé. Riga mellett jártam egyszer egy ilyen erdőben (még a gyerekkor erdejénél is tisztább, csendesebb erdőben), egy ilyen puhafa házban, egy ilyen puhafa padláson. S ha most e rajz előtt éppen az az erdő jutott eszembe, akkor biztosan van valami egyedülálló tisztaság, csönd – puhaság a vonalakban…

Vagy kristályhasáb. Amely épp az előbb bukott ki cikkanva a hegyből. Kilökte magából, túl szabályos. Vakító kristályhasáb. Amely épp az előbb zuhant alá valami kósza égitestről.

Az ember maga vázlatos. Nem is tudjuk, csak skiccként jelezzük-e, vagy csontváznak nevezzük.

Ilyen abszolút könnyed vázlatot csak az akadémia növendékei tudnak feldobni puhafa szénnel, csak a koncentrációs táborok csupaszítanak ilyen csontkeresztre, mielőtt szénné égetnék az emberfiát (lásd például Mušić „helyszínen” készült rajzait, mint e műfajban a legfontosabbakat). Az ember még vázlatos. Olyannyira, hogy azt hihetnők, magától firkálta egy HB-ceruza. Vázlatos, de gyomrában valami kél, méhében valami gomoly összpontosul, mint tavaszi ág végén a méhlabda. Fejetlen. Mintha csak a fej lecsúszott volna. Mintha csak lenyelte volna saját fejét.

„Ám a csonka test mégis izzik, mint a lámpa, melyben mintegy visszacsavart ég nézése.” (Rilke)

A fontos figurális rajzokon sokszor válik feleslegessé a fej, sokszor vágja le a papír 213éle, ez a borotva, csapja le az az angyali nyaktiló. Danilo Kiš szép esszét szentelt ennek a kérdéskörnek, mármint annak, miért nincs feje Veličković atlétáinak.

„Az ő számukra – írja Kiš – a fej most felesleges, mert a test e lendületének grafikai kivitelezésénél – a fej zavar.”

Veličković Magasugrói egy méterre sem tudnának elrugaszkodni, ha lenne fejük, ha saját gondolataikat kezdenék gondolni.

„A fejre e Futóknak csak addig volt szükségük, amíg a rajtnál álltak, amíg a tekintet a táv és a magasság absztrakcióját mérte, míg a fej az előszámításokat végezte, míg komputer gyanánt a gyors kalkulációkat csinálta.”

Jó- vagy rosszindulatú daganat ez a firka ott a hasüregben? A halál vagy az élet napként kelő, emelkedő narancsa? Rák vagy magzat? Szépen feszülő hasának nagydobját hallgatja, nézi, fanszőre akár a fa északi oldalán a moha aranybársonya.

Benn a nagydobban egy kis játékdob dübög.

Árpád mondja: „A testvázlat működéséről alkotott öntudatlan kép (szétszedése és új rendbe való összerakása) a halál és az újjászületés gondolatát fejezi ki.”

Akvarellek a Forumban

A fehér papiros kimeríthetetlen dimenzió; ahogy megérinti a toll, az ecset, abban a pillanatban megéled, meg az egész felület: lúdbőrözni, kéken mélyülni, hólyagosodni, sárgán fényleni, izzani kezd.

Penovác Endre a papiros abszolút tisztaságát tudja aktivizálni. Ahogy az oltárnál a tészta ostyává, úgy válik az ő érintésétől a papiros hattyúlappá. Egyetlen leheletnyi akvarellréteget visz rá, egyetlenegyet a legtöbbször felszorított sávra, s ettől a lenti nagy fehér felület egyszer csak lúdbőrözni kezd angyali tisztaságában. Hamvastól tudjuk, éppen ez a fehérség a lényeg, innen kell kiindulni.

Penovác, némileg Rothkóra emlékeztetően, sávokban dolgozik.

Finoman lebegő, rezgő sávokban.

Rothko sávjai a sivatag délibábjára utalnak, Penovácéi pedig némileg konkrétabb alföldi világot sejtetnek.

Noha Penovác világa konkrétabb, illuminációja, lebegése, rezgése mégsem kisebb, mivel keskeny sávját hatalmas fehérség hátára helyezi – pontosan úgy, mint Melville helyezi csónakját, hajóját a fehér bálna hátára.

„A kínai rajz – mondja Hamvas – a semmiben úszik.”

Az ég kék, a fák zöld és a föld okker sávjai – Penovác már régóta tudja, hogy ezekért kell harcolnia maximális gyöngédséggel, mert világunkban mindinkább úgy tűnik: a semmi úszik a semmiben.

Ezért – olykor úgy hiszem – pillanatnyilag tán éppen ő az egyik legradikálisabb művészünk.

214
Dudás Sándor, avagy a zsugorított vajdasági fejek panteonja

Jól emlékszem még: engem, a kanizsait (tiszait) mennyire meglepett tiszavirág-szobrával (emlékművével) Dudás Sándor, ez a topolyai (szárazföldi) szobrász.

A tiszavirág, e semmis lény szakértőjének tudtam magam, művészek és városrendezők figyelmét hívtam fel e motívumra, mármint hogy ebből a kiürült, közhellyé kopott szimbólumból valós feszültségekkel teljes költői kategóriát teremtsünk, hogy ne távolodva, hanem éppen közelebb hajolva próbáljuk meghaladni a hagyományos, konzervatív tájköltészetet, hogy a folyó virágzása olyan ünnep legyen számunkra, mint a japánok számára a cseresznyevirágzás. És mondom, mégis nagyon meglepett Dudás Sándor, amikor az Erzsébet ligetbe – a Tisza mellett másik mitikus helyünkre – a brutálisan meggyilkolt kislány emlékére nagyméretű tiszavirág-szobrot tervezett. Azzal lepett meg, hogy abból csinált szobrot, ami minden, csak nem szobor, ami maga a nem-szobor, a lét-nemlét megragadhatatlan határesete. Egy csillogó libikóka, amelynek az egyik szárnyán a halál ül, ám sosem is tudni, hogy melyiken…

És nem kevésbé lepett meg aztán az sem, ahogyan elképzelte, kivitelezte szobrát. Az, hogy valójában egy kis szentélyt épített a tündöklő nagy szárnyak üvegablakaiból.

Dobó Tihamér nagy Tiszavirág-rajzát, az immár ismert zizegő grafikai zeneművet még a kis Keča lány halála előtt rajzolta – ám a gyilkosság után ő tudott nekem legszebben mesélni a kislányról, s ő rajzolta le a rendőröknek a gyilkost is (ugyanis együtt biliárdozott vele a Tisza-kocsmában)…

Most, amikor a tiszavirág-emlékmű már a hely, a hely szellemének részévé tűnt (felfut rá a növényzet), jó volt megpillantani Dudás műtermében a szobor első vázlatait. Látni, milyen merészen fogott hozzá, látni, hogy tényleg pontosan a nem-szobortól indult, és csak az erezet ólomkontúrjainak áttűnésekor kezdett megragadhatóvá lenni, szoborrá hűlni, nehezedni.

Jó volt ismét, így, intimen is megbizonyosodni, hogy valóban van egy szobrászunk, aki képes a nagy formátumra, adottsága van a monumentálishoz.

Az első szobor, amelyet kiskonyhaszerű topolyai műtermében megpillantottam, szintén monumentális. Egy nagy Kodály-fej.

Igen, ismét egy nehéz szobrászati feladat: kimerített, elnyűtt, lejáratott. Az ember már nem hiszi, hogy lehetséges releváns Bartók- vagy Kodály-szobor.

215

És Dudás Kodálya a szó szoros értelmében felzúg. Első pillantásra még az ajtóból, azt hittem, egy fejetlen Niké, s csak azután láttam, hogy egy szamothraki Nikéként repülő nagy, realisztikus (alig stilizált) fej. Ékként vág, zuhan a földbe, súlyos ékként és ugyanakkor szárnyként húz, emelkedik fel. Felzúg, írtam, felzeng – és a kórusművek nagy zeneszerzője esetében ezek a szavak nem hangzanak üresen.

Annak külön is örülök, hogy ezt a szép nagy Kodály-fejet éppen Csongrádon állítják fel. Sok szál köt ahhoz a Tisza-parti városkához, Crnjanski szülőhelyéhez. (Remélem, az igazi Crnjanski-szobrot is Dudás készíti el.)

És amikor jobban körülnéz az ember Dudás műtermében, látja, hogy e beszorult, visszaszorult, visszaszorított Küklopsz, aki sziklákkal dobálódzhatna, apróságokkal kényszerül játszani kis barlangjában, odújában.


Dudás Sándor zágrábi diák. Végre valakivel feleleveníthetem zágrábi éveimet. Tanáráról, Zelimir Janešről beszél, Janešről, a kisplasztikus Metrovič-tanítványról. Dudás lényege is benne foglaltatik ebben az ellentmondásban. Náray Évának adott interjújában mondja:

„Egy ízben kollégám egy ősz öregember portréjával küszködött. Janeš odament, végighúzta az ujját a puha agyagon, és egy csapásra nyilvánvalóvá vált, hogy a modell ősz.”

És Kršinićről beszélgetünk. Végre valaki Vajdaságban, akivel Kršinićről lehet beszélgetni, aki még azt is tudja, hogy Kršinić Vrniken (titkos kis szigetemen, adriai menedékhelyemen) is faragott. És aki ezt tudja, aki otthon van az adriai kőbányákban, az a legnagyobb szobrászati hagyományhoz kötődik – igen, Meštrović és Kršinić révén ahhoz a kőhöz kötődik, amelyről minden szobrászati kíntorna lepereg visszamenőleg Michelangelóig és a görögökig. A jugoszláviai magyar szobrásznak Meštrović, Meštrović márványa azt jelenti, amit a jugoszláviai magyar költőnek az Adria…

Lovrenčić és Friščič voltak a rajztanárai; ahogy Janešről, róluk is látni plaketteket a falon.

A belgrád–szabadkai vonattal Dudás Sándorhoz utazva, a tiszta szántóföldeket nézve azon tűnődtem, mi is itt a szobrászati, a plasztikai kihívás?! És egyszer csak egy kapáló asszonyon akadt meg a szemem: olyan volt, mint egy erős horog, amely beleakadt a földbe, amely lassú szívósságával könyörtelenül fel is hasítja a végtelen fekete földet. Egész nap kapál, és egyszer sem gyorsul fel, mert a nap sem gyorsul fel az égen, az éjszakák és a nappalok sem váltakoznak gyorsabban. Éppen ebben a lassúságban, ebben az apró, kitartó, ritmikus mozdulatokban rejlik a legnagyobb erő, az, amely a földet mozgatja, felhasítja.

Dudás egyik alapformája, plasztikai gesztusa éppen ez a megfeszülő, meghajló, ám nem az eltörésig meggörbülő test. Parittyás Misi, a topolyai lumpen szobrára, mozdulatára gondolok.

A kuglipályán állítgatott, majd miután automatizálták a kuglipályát, felesleges lett. Úgy hajol el a lét ágyúgolyói elől, mint egy szálkavékonnyá karcsúsodott, sosem is eltalálható bábu.

És a kisportrék, a kis vajdasági fejek. Szigeti Sándor, a topolyai művésztelep sofőrje, Ács József, Szilágyi Gábor, Tari Pista. Almási relief-sorozatának párja sejlik fel itt (mi216lyen kár, hogy már nem tudjuk együtt kiállítani őket!): a kis, a zsugorított (ám éppen ezért valami különös energiákat hordozó) vajdasági fejek panteonja. Fehér Ferencet készül megmintázni; Danilo Kiš-fotókat kért tőlem kölcsön.

Szeretnék már ezzel a jegyzetemmel is hozzájárulni ahhoz, hogy Topolyai Vénuszát: ezt a még plakettbe préselt szépséges szeméremdombot megrendelje a fürdő, kivitelezzék.

Befejezésül Ács József öklömnyi bronzfejéhez térek vissza. Megfigyeltem, hogy egy tévéadás és a Magyar Szóban közölt fotó alapján hogyan lett ismerőseim, barátaim között eseménnyé egy plasztikai gondolat. Hogyan lett Ács halálának pillanatában egy kisplasztika monumentális emlékművé. Gondolatban e szobor mellé tettem Ácsról írt jegyzeteimet, és elszégyelltem magam…

Topolyának képzőművészeti központunkká kell lennie. Ott a művésztelep, ott működik Harkai, az építész, ott él Penovác, Zsáki, Nagy és Dudás. Csernik is kötődik még Topolyához. És Bicskei, Nagyapáti, Acsádi nem felvállalt hagyatéka után most itt a nagy nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó Ács-hagyaték. Dudás Ácsról mintázott kis bronzfejét én már úgy is értelmezem, mint a szálláscsinálás első gesztusát.

(1990)

Dudás Sándor: Ács József-portré

217
Bicskei Zoltán
1.

Várady Tibornak

A 2. ÚJVIDÉKI JAZZ-NAPOK-on, a Gonda koncertet követően nyílt meg Bicskei Zoltán rajzkiállítása. Régen volt már ilyen hangulatos – adekvát tárlatmegnyitó városunkban: Jovan Milinov triója és Lévai Laura fuvolaművész játszott, meglepő invencióval, majd kitűnő dzsesszfilmeket láthattunk, melyekben olyan figurák bukkantak fel – akárha direkt Bicskei lapjairól –, mint pl. Rushing, Muddy Waters és Horace Silver, aki nyomorék voltát isteni stílussá kényszerítette, emelte. Mindezt azért is említem, mert Bicskei Zoltán a JAZZ-NAPOK szervezéséből, az újvidéki dzsessz-reneszánsz beindításából is komolyan kivette a részét. (Egyébként éppen az ő szervezői képességének köszönhettük tavaly az első újvidéki Szabados-koncertet is!)

Bicskei azok közé tartozik, akiket kisgyerek kora óta ismerek, akiknek rajzolói, filmes és általában szellemi fejlődését közvetlen közelről kísérhettem.

Mint rajzolóban a B. Szabó – Dobó – Maurits-vonal méltó folytatóját, továbbvivőjét látom – íme, egy ember, akinek tán majd lesz elég ereje és tudása összefogni e gubancolódó-foszló rajzvilágokat! Munkáin, persze, látni azt is, hogy ismeri és szereti Barcsay, Tóth Menyhért, Konjović, Szalay, Szabó Vladimir és hát Bacon, valamint Veličković rajzait is. Igen, már e különös kettős névsor is felettébb beszédes, előlegezi mondandóm lényegét.

Szén, ceruza és tus, olykor kombinálva – szinte színes világ: NIGRUM NIGRIUS NIGRO.

Létező és kreált dzsesszzenészek portréi. Dormán ilyen jellegű fotóinak az ikerpárjai – milyen gyönyörű képeskönyvet lehetne csinálni belőlük! Azt hiszem, itt, Dormán kapcsán kell megemlíteni Fejes László dzsesszfotóit is – most zárult kiállításának katalógusában írta Szabados, a dzsessz tán legnagyobb utópistája: „Ma a dzsessz-muzsika csupán képi krónikásának lenni is hálás dolog, akinek a végét járó századunk e sajátos jelensége egy születő művészet friss újdonságait kínálja.”

És mindenképpen meg kell említenünk Gyémánt László dzsesszfestészetét is. Hanák Tibor filozófus Gyémánt bécsi tárlatát kommentáló szavai számunkra is felettébb tanulságosak, eligazítóak.

218

„Gyémánt László nem a jazzt festi, hanem a jazz szerint fest: rögtönözve, gyorsan, fordulatos érzékenységgel, a ritmusnak átható szerepet hagyva… A jazz-zene körülfog, behatol idegeinkbe, átjárja az auditív és motorikus központokat, de csak a pillanatban él: hatása csaknem a hangzással egyenlő. Gyémánt László meghosszabbítja a pillanatot, képein örökkévaló lesz a most (»nunc aeternum!«), megőrzött a mozgás, a lüktetés.”

Mondom, belülről ismerem Bicskei rajzvilágát, tán senki jobban, és konkrétan e sorozat születését is rendszeresen kísértem a Telep egyik utolsó házának manzárdján – és mégis, amikor először pillantottam meg őket így együtt, üveg alatt, a falon: megdöbbentettek. Valami olyant fedeztem fel, amit eddig nem vettem észre munkáin, aminek a lehetségességében egyszerűen nem is hittem.

Nem hittem a fehér, az európai dzsessz lehetségességében. Úgy gondoltam, a fehér ember csak vágyakozhat a forró lélekzet (a forró lélek) után, csak küzdhet érte, csak birkózhat a dzsesszhangszerekkel, és ez eredményezhet jó, kitűnő zenét, sőt ez a nosztalgia bizonyos pillanatokban több is lehet, mint maga a dzsessz, de dzsesszt nem eredményezhet. LeRoi Jones a dzsessz-avantgárdról szólva ezt így fogalmazta meg: „Ebben az értelemben semmi, ami európai, nem tartozik a tárgyhoz.” Sőt még azt is hozzá kell tennem, hogy én egyáltalán az új dzsessz lehetségességében is kételkedtem.

És most ezek a rajzok egy autentikus dzsesszélményről tanúskodnak, autentikus dzsesszélményt képesek nyújtani. E lapokat vizsgálva most az én szemeimben is valami boldog bazedov hajszálgyökerei mutatkoznak, mint e rajzok forró lelkületű, forró lélekzetű zenészeinek, konkrétan pl. a grafit-selyem zakós, James P. Johnson szemeiben. Sötét, morbid melegség.

Nagy fej-tömbök, melyeket – az üvegfújókhoz és békákhoz hasonlatosan – valami emberfölötti erőlködés, forró hang olvasztott meg: deformált. Hemingway szétvert fejű, féleszű bokszolóit juttatják eszembe. Pontosan e deformáció hozza meg számára a lényegi formát. Így Bicskei többet és mást tud mondani, mint azok a művészek, akik csupán a dzsessz szerint festenek, vagy csak képi krónikások. Az újfiguráció, illetve a fotórealizmus utáni már-már dokumentum jellegű figuráció művésze végezhette csak el ezt a feladatot.

Bicskei dzsesszzenészei, dzsesszénekesei Bacon üvöltő pápáinak és Veličković üvöltő orátorainak párjai – ellenpárjai. Koncertjei Bacon és Veličković színhelyeinek (L’ieu), „vesztőhelyeinek” megfelelői. Itt is maximális erőfeszítés, brutális dinamika, élethalálharc tanúi vagyunk, azzal a különbséggel, hogy itt mindezt nem a félelem, nem a borzalom, nem a látható vagy láthatatlan gyilok okozza, hanem valami – tán ezeken túli?! – boldogság…

Így Bicskei az elsők egyike, akik a modern művészetek rútját, brutalitását, üvöltését, feketéjét megőrizve-megszüntetve pozitívummá, énekké, zenévé tudják változtatni.

Mint dzsesszkritikus, Bicskei az újabb radikális dzsesszért lelkesedik (Mangelsdorff, Shepp, Braxtonék, Chicagóék, Szabados), ám mint rajzoló, azt a világot is képes megérinteni, amelyről Vian tudott tán leglelkesebben, legszebben beszélni – elég ha ismert Előszavacskájából idézünk:

„Csak két dolog van: a szerelem, mindenfajta szerelem a csinos lányokkal, meg a New Orleans-i muzsika vagy a Duke Ellington-féle. A többinek el kéne tűnnie, mert a többi rút.”

219

Visszatérve a Dormán–Bicskei-féle könyvre tett javaslatomhoz, megjegyezném még, hogy egy ilyen könyv kiadásával tán arra is felhívhatnánk a figyelmet, milyen nagy szerepe volt a dzsessznek az új vajdasági költészet megszületésében – legjobb költőnk, Domonkos maga is dzsesszzenész.

Befejezésül: ha Bicskei Zoltán ilyen lényegi relációt tudott találni egy „távoli” világhoz, minden bizonnyal lényegi relációkat tud majd felmutatni itteni és mostani világunkkal is.

Bicskei Zoltán 1958-ban született Kanizsán; a budapesti iparművészeti középiskola játékszakán szerzett diplomát; ez az első önálló tárlata.

(1980)
2.

Mivel Bicskei Zoltán elvből nem állít ki, a kiállítás mint olyan nem létezik számára (rajzait Hangya példáját követve azonnal elajándékozza, postázza), és mivel amióta nemzedéke kiűzetett folyóiratából, közölni sem igen közöl (a győri dzsesszújság az egyetlen hely, ahol zenei jegyzetei mellett olykor rajzait is látni), nagy szerencse, különös élmény találkozni egy-egy igényesebb munkájával. Munkái közöttünk vannak, érezzük görcsös koncentráltságuk sugárzását, hallani véljük grafitja selymét, puhafa szenének porlódását, mondom, közöttünk vannak, de csak mint valami búvópatak közelségét érezzük, korszakait, nagyobb egységeit nincs módunkban huzamosabb ideig tanulmányozni. Mintha csak azt akarná mondani: munkáinak megítélése nem ránk tartozik, a rajzokat különben sem megítélni kell, élni kell próbálni velük…

Papirosaimat rendezgetve látom, az elmúlt időszakból melyek azok a rajzok, amelyekkel találkoztam, amelyekről feljegyeztem magamnak valamit. Néhányat megemlítenék:

Az a korai, irónt tartó kéz: ahogy az ujjak rágörcsölődnek a merőleges irónra, gyémántport szóró furdancsra… Vannak emberek, akik szeretik a kemény fúrófejeket, üvegvágókat, zsebükben állandóan akad egy-egy kitűnő darab; külföldre utazva első dolguk, hogy valami jó minőségű fúrófejet, üvegvágót vegyenek; ezeknek az embereknek a kemény anyaggal van dolguk, konfliktusuk, ezek az emberek a kemény anyagokban akarnak jelet hagyni. A kristály- és lencsecsiszolók kései utódaik ők…

Stroheim portréja: afféle függőleges diptichon, elöl a vörös bélésű tiszti sapkával (akárha a bőrt is lehúzta volna a fejéről, amely most már valóban egy abszolút csontgolyó: az űr fúrófeje). Stroheim a legkeményebb színész, fenomenális fejével, nyakszirtjével, vasalt nyakpántjával a Nagy illúziókban, ideális modellje Bicskeinek…

És hát a dzsesszzenészek portréinak sora:

A léggyel szemben éneklő Earl Hines; James P. Johnson öltönyének fényes grafitselyme, szénfeje (ahogy azt mondjuk a cinkére, hogy szénfejű, úgy mondhatjuk Bicskei zenészeire is, hogy szénfejűek), és a kidülledő szem finom erezetének árva lombja, valahol a világ végén.

Don Cherryt külön kell említenem. Először, mint a legtöbb dzsesszzenészről, Do220monkos Istvántól hallottam róla, Stockholmban találkozott vele. Aztán Bicskei rajzolta meg kis, vágott csövű játéktrombitájával, vékony falú koponyájával, valami konkrét padlózatú térbe helyezve. A véletlen úgy hozta, hogy a 85-ös új évet éppen abban a kis New York-i klubban vártam, ahol Don Cherry játszott, nem véletlen, hanem pontosan Domonkos meséje és Bicskei rajza miatt. Üvegszerű koponyáját, kis trombitáját, kopott zsakettjét, megfáradt, sötét bőrét, vékony, halk, Miles Davis korai selyemszálát továbbfonó zenéjét már jól ismertem Bicskei rajzáról.

Nem folytatom; csupán még gyöngéd satírozású, lírai tájaira és éles tusrajzaira utalnék.

Újabb motívumai a rovarok, a kagylók és a kalászok. A rovarok egyrészt Dobó zseniális tiszavirágaihoz kötődnek (Dobó erős, zizegő vonalához, de Szalayéhoz, Veličkovićéhoz és B. Szabóéhoz is), másrészt gyerekkori nagy felfedezésünkhöz, mármint ahhoz, hogy a bodobács (a tűzpoloska, a büdöspanna, a napféreg, a suszterbogár) szárnyfedélmintája: szabályos négermaszk. Ezt az afrikai bélyegeknek köszönhetőleg állapíthattuk meg, az afrikai bélyegeknek, amelyeket egy fehérorosz emigránstól vásároltunk. És e négermaszkok, mondani sem kell, a dzsesszzenészportrék egyfajta folytatásaként is értelmezhetők.

A kagylók – e porcelánba és gyöngyházba fagyott női nemi szervek – a Tisza és az Adria között való létezésünk, lebegésünk konkrétumai…

A rajz, amelyről szólni készülök, amelyet mostanában volt véletlen alkalmam kissé jobban szemügyre venni: az utolsó korszak első komolyabb szintézise. Nagy formátumú rajz, amelynek értékét a két, művészünkre jellemző eljárás, a puha és kemény felületek ellenpontozása adja. A hátteret annyira szétrajzolta, hogy sötét kínai selyemként hullámzik, gyűrődik. Elöl, oldalnézetből hatalmas szarvasbogár. Páncélja alig tetten érhetően a rinocérosz felé van keményítve, edzve, kalapálva, vagy úgy is mondhatnánk: szarusítva. A szarv íve is fokozott kissé, az unicornisra utal.

E fekete rovarban, fekete lényben, páncélképződményben ott csillog az elmúlt évtized feketével – a nigrummal – való kísérletezésének összes tapasztalata, eredménye. A grafitban, szénben itt mintha egy-egy ezüst- és aranyporszem is csillanna. (Mint tudjuk, Dobó kedvenc anyaga volt a kályhaezüst.)

A sötét páncéllény felett halvány, leheletfinom rajzolatú, ágyékfogazatú kagyló absztrakt és mégis nagyon érzéki formája lebeg. Konkrétan a világító fúrókagylóról (Pholas dactylosról) van szó. Foszforeszkáló nyálkát választ ki, olvasom többek között a kagylóról. Akárha a tenger mélységeinek és magasságainak ultrahangjait közvetítve felénk izzott volna ilyen ezüstszürkévé, mégis végig megmaradva a ceruza közelségében.

Margaret Yourcenar egy külön kis esszét, állatvédő esszét írt a Prédikátor Könyve egyik passzusából kiindulva; Bicskei rajza előtt ezt az emlékezetemben Yourcenarnak köszönhetőleg még friss bibliai mondatot kellett ismételgetnem, jóllehet a lelkek távozásának irányát már felcserélve: „Vajon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?”

Igen, Bicskei rajza meggyőzően bizonyítja, a rovar, az állat lelke:

felmegyen.

Míg telepi szobájában a már bekeretezett, elajándékozásra készen álló rajzot vizsgálgattam, azt mesélte, hogy amikor elkészült a munkával – a Bicskei-féle rajz komoly fi221zikai munkát, erőfeszítést feltételez –, pihenésként Hamvast kezdett olvasni. Olvasás közben olykor fel-felpillantott a rajzra. Nagy megdöbbenésére, mire a végére ért, a szöveg már egyértelműen az ő rajzáról szólt, az ő rajza pedig afféle Hamvas-illusztráció: Hamvas szelleme szavatolta, pontos munkát végzett. „Csak a rinocéroszbőr és az allergia között választhatunk – írja Hamvas az Unicornisban. – Vannak lelkek, akik felülnek reá, s az egyszarvú viszi őket hátán, a túlvilág birodalmain át, erdőkön, hegyeken, folyókon át, szarva egyre jobban és jobban ragyog, előremered a térben, és az utat mutatja.”

Bicskei minden jel szerint megtalálta az egyik lehetséges utat az unicornis, az angyal felé: a gyermekkor szarvasbogarának köszönhetően.

3.

Kittenberger Kálmán középső ujja című novellámban mint infanteristáról írtam róla, ugyanis Bicskei Gazsi bácsi adjutánsa, futára volt Kittenbergernek, s egy alkalommal (hosszú élete egyik legnagyobb élménye ez) a híres afrikai vadász lakásán látta volt annak oroszlán által leharapott, spirituszban őrzött középső ujját…

Kanizsán kezdte szabóskodását, majd mint afféle vándoriparos, megforult Aradon, Temesváron, Sopronban, Győrött és Bécsben is; Pesten tíz évig dolgozott Diamant Lipót műhelyében. Onnan vonult be, hogy megkezdje szintén egy évtizedes katonáskodását, raboskodását. Kragujevacnál esett fogságba; Szkopjéban tifuszosok között hánykódott; majd gyalog Albánián keresztül a tengerhez. A REGIA nevű hajón, az éppen működő Vezúv mellett szállították őket Franciaországba. A hajó fenekén, meséli, egy óriási hordóféleség volt, abba hányt a legyengült fogolysereg – ám reggelre, az éhségtől gyötörve (Pilinszky Francia fogoly című versének egy tömegjelenetes változataként), rendszeresen ki is ették, ki is tisztították.

A francia fogság (Lyon, Grenoble, Lille, Párizs) után, hetvenéves koráig Kanizsán szabóskodott.


Régóta készülök szólni róla: a rádióban, ugyanis még senkit sem láttam, aki ilyan halálos komolyan vette volna ezt a dobozt, médiumunkat, senkit sem láttam olyan áhítattal hallgatni a rádiót, mint őt. Ha hangversenyt közvetítenek, még ma is nyakkendőt köt, és úgy ül a készülék elé, akárha fényes koncertteremben, végig fegyelmezetten, feszült figyelemmel, átszellemülten.

Ez alkalommal egészen más okból írok róla, barátom édesapjáról: unokája, Bicskei Zoltán ugyanis portrésorozatot készített róla. A fentieket, rövid életrajzát, tulajdonképpen e különös családi album előtt mondottam fel magamnak.

Néhány éve bemutattuk egy fiatal francia írónőnek, s az még a mai napig is rendszeresen érdeklődik hogyléte felől – pedig, mint Gazsi bácsi mondja, ő lényegében jobban beszéli a németet, mint a franciát. Akkor is, mint előtte és utána is annyiszor, hosszasan elnéztem e Bartók-szerű ezüst emberke mozgását, modorát, s azt mondottam magamban: úri szabó. És közben arra gondoltam, ha az urakért nem is kár, de annál nagyobb kár e mesterségért, mesterekért…

222

Bicskei Zoltán görcsös ceruzafogása mintha csak azért rendeltetett volna, hogy megragadhassa e szabályos, ezüst emberkét, kis, fekete zakóját, fehér ingjét, napszemüvegét, puha, fekete kalapját. Van egy korai szénrajza: merőleges ceruzára tekeredő, görcsölődő erős ujjak. Bicskei rajzolási módja ilyen sötét, gyémántfejű fúró munkája. Azon sem csodálkoznánk, ha lángra lobbanna a papír, hiszen ez a rajz az ősi tűzcsinálási módot is idézi… De mintha még eddigi opusa is (a durva, szétvert fejű lumpenek, sötét jazz-zenészek és az abszolút grafit-tojás között feszülő rajzai) csupán előszava lenne e portrék nagy lapjainak.

Őrült erőre van szükség ahhoz, hogy az ember fejét megragadhassuk, eljussunk koponyája szép labdájáig, s ne térítsen el bennünket dicsfénye, aureólája. A rajzolóknak olykor sikerül végrehajtaniok e könyörtelen operációt – a méz és a máz lefejtését.

A rajz, mondja Trifunović, sorskérdésekkel és nem a stílus problémáival foglalkozik.

Németh István egyik vasárnapi tárcájában – tán nem is tudatosítván, hogy a riportalany unokája képzőművész – így írta le a százéves Bicskei Gáspárt: „Mintha a szépművészetek nyugalmazott tanára volna fehér hajával, fehér bajuszkájával, törékeny termetével, kifogástalanul kötött nyakkendőjével.” Ahhoz, hogy igazán megismerjem a százéves ezüst emberkét, e kemény portrésorozatra is szükségem volt: könyörtelen és mégis szeretettel teljes vonalaiban, szén-vájataiban, ráncaiban maga az évszázad tűnődik, munkálkodik, zsugorodik, mint szorosabban markolva valami nagyon lényegeset, amit e kis úri szabó megélt.

Bicskei Zoltán rajza

223
Kerekes
1.

Robert Smithson belgrádi tárlatán sétálva világosodott meg előttem az, amit már a kezdetektől is sejtettem, én közöltem ugyanis fotóit: mennyire autentikusak, leleményesek és a legfontosabb nemzetközi eseményekkel szinkronban levők voltak Kerekes Palics-fenékmunkálatai, korrekciói.

A véletlen folytán akkortájt éppen Szabadkán laktam, és a magam módján én is megszenvedtem a „tündéri tó” megromlását. Akárha sűrű, forró vérrel szaladt volna tele. Megszenvedtem eltűnését. Szinte naponta ott álltam megdöbbenve a fenéken.

Az emberek nejlonzsákokba szedték, kapkodták a sárban döglődő halakat, és elvitték megmosni, megfürdetni a Tiszában, vagy disznókkal zabáltatták fel őket; a fenéken, hallal teli zsákokkal futkározó emberek valami mitikus hangulatot varázsoltak. Klasszikus pózban ott láttam állványa előtt a proletariátus-lumpenproletariátus egykori festőjét, Balázs G. Árpádot is – műgégéjével a szó szoros értelmében szárazra vetett halként tátogott.

A felhőket, csillagokat tükröző felület hirtelen eltűnt, és az úgynevezett giccskép váratlanul sötét, leprás foncsorát mutatta.

Mondanom sem kell, ott ügyködött közöttük – a fenék tán legabszurdabb, legkafkaibb földmérője – Kerekes is. Nem tudom, azóta mi is a valós helyzet a tó körül, de számomra még mindig Kerekes fenék-korrekciója az érvényes, leginkább életet, hullámot ígérő.

Mostanában is, ha megállok a teli tó előtt, az ő óriási, kicsíkozott játékterét vélem látni a víz alatt.

A Symposion akkori számaiban nagyjából követni lehet Kerekes ilyen jellegű tevékenységét. Azután az új törekvéseknek ez a felénk tán legdinamikusabb figurája egy időre mintha eltűnt volna létező – nem létező művészeti életünkből. Mondják, ez az az időszak, amikor szakít a posztobjektuális kísérletekkel. Lehet. De számomra, érdekes módon, ez a korszaka is hasonlóan (monumentális, egy az egyben képben-képpel) rögzítődött, maradt meg, mint az első, a palicsi. Az én, lényegében persze szépírói szem224pontomból tehát nem észleltem semmi változást, sőt éppen az ellenkezője, a hihetetlenül következetes logikája, tevékenységének folyamatossága lepett meg.

Egy napon a Templomudvar fehér, műmárvány kockáin pillantottam meg jellegzetes, kis alakját, amint egy hatalmas kulisszával birkózik. Minden pillanatban fennállt a veszély, a szél sárkányként megemeli a konstrukciót – amelynek sehogyan sem sikerült megpillantanom a színét –, és magával ragadja művészünket is. Az Újvidéki Színházból cipelte a kis utcák valamelyikében parkoló kamion felé, hogy a raktárba szállítsák.

Magamnak „dokumentáltam” a jelenetet, amely hol túlságosan is mindennapinak, hol pedig fantasztikusnak, valótlannak tűnt. Ezen a kis téren és környékén sok új művész buzgólkodott az idő tájt is, ám valahogy, valamiért Kerekes „akciójához” képest ismét csak mesterkéltnek tűntek – már akkor pontosan lehetett érezni, ha a divat kihúzza alóluk a szőnyeget, megszűnnek létezni. Igen, egyedül Kerekes kulisszatologatása – mert kulisszatologatóként dolgozott éppen az Újvidéki Színháznál – tűnt nekem akkor tényleg lényeges választásnak, radikális lépésnek.

Majd, szintén a szigorú kerekesi logikát követve, elvégezte a főiskola restaurációs szakát Belgrádban.

Minden bizonnyal ezeknek a tapasztalatoknak, ismereteknek köszönve kap az ő kezében még a leggyorsabban összecsapott kép is valami különös, jellegzetes anyagszerűséget. Nála a pillanatok alatt készült ellenkép is tartalmaz valamit a cézanne-i múzeumi kép tárgyszerűségéből. Az újexpresszionizmus divatja mint egyik őseként kapja fel a 80-as évek elején – a posztobjektuális művészet szószólói mint utolsó szalmaszálukba kapaszkodnak Kerekesbe. Igaz, sokat (kitűnő írásokat, fontos tárlatokat, tehát majdnem mindent) köszönhet nekik, mégis úgy érzem, megközelítési módjuk inkább őróluk magukról beszél, és nem Kerekes munkásságáról.

Minden autentikus művész így valahogy viszonyul munkájához, ilyen radikális magával szemben – ilyen távolságra az akadémizmustól, divattól: állandó szakadékban, nosztalgiákkal, vágyakozásokkal mind a két part irányába, ám mihelyt közelít valamelyikhez, megszűnik releváns művésznek lenni, kitűnő mesterember, formatervező stb. lehet, de nem művész.

Kerekes expresszionizmusa elementáris, alkati, akár a nagyoké volt (Nolde, Soutine). Igen, legjobb képeit – cintányérként csattanó kék-vörös portréit például – akár e nagy ősök munkáinak is vélhetnénk, csak ha közelebb lépünk, akkor vesszük észre az elektrosokkhoz szükséges bonyolult vezetékrendszert: a szokatlan ezekben a fejekben az, hogy nem ők kapják a sokkot, hanem ők adják a tárgyaknak, fáknak, halaknak: nekünk, nézőknek. Innen minden bizonnyal az a szél, az a vihar is, amely Kerekes képein meghajlítja a fákat, levegőbe emeli a hatalmas halakat.

Pasztás és spriccelt képeit ugyanúgy, mint fénymásolt kollázsait, polaroidjait egy motorikus kézírással firkálja, varrja össze – egy külön, autonóm képsíkot vagy tán azt is mondhatnánk, külön autonóm képet hozva így létre.

Számomra e nagy munkásegyetemi tárlat legfontosabb alkotása: a legislegkisebb kép. Valójában csak erről kellett volna írnom. Régi, vékony, fekete keretbe üvegezett festmény. Egy partra vetett – Braque csónakjai ilyen mitikusan partra vetettek (lásd Hegyi Lóránd szép elemzését az Alexandriában!) –, a lila óceán partjára vetett, hatalmas hal. 225Pillanat, amikor egybeesik a világkezdet és a világvég. A feldomborodó part mögötti derengés maga a transzcendencia, ami minden jel szerint nem rejtőzködhet tovább.

Finom, pasztellszerű tempera, érezni a papír puhaságát, ami a durva anyagokkal dolgozó Kerekesnél ritka eset. Ám ez csak a kép legbelseje. Kerekes az üvegre is fest. Felét olajjal bekeni, és szinte le kell hajolnunk ahhoz, hogy beláthassunk a halhoz, a domb mögé, a kép szentélyébe. Sőt egy, az első pillantásra véletlennek, mellékesnek, jelentéktelennek tűnő tükörcserepet, hosszú, hegyes tükörszilánkot is ráapplikál az üvegre, egy szilánkot, amely pontosan a hal tüskés uszonyának a ritmusát követi, egy a hal tüskéi között.

A tükörszilánk először is pikkelyként csillan, aztán az úszás lehetetlenségét, a lila óceán elérhetetlenségét, a partravetettséget (gondoljunk az egykori döglött Palicsra!) jelzi, de közben könnyen meg is szúrhat, fel is vérezhet bennünket.

Ez a semmis kis kép mélyebb betekintést enged a világ titkaiba, mint a modern elektronikus médiumok együttvéve – emlékszem, valami hasonló csodát vártam gyerekkoromban a televíziótól is. Úgy álltam most a Munkásegyetem termében e kis kép előtt, mint ahogyan Kafka, Walter Benjamin és Ivo Andrić állhatott például a körkép – a Kaiserpanorama előtt. Ugyanis, mint tudjuk, ők a filmmel szemben a panorámát, ezt az egyszerű, primitív szerkezetet választották. „A képek elevenebbek, mint a moziban, mivel a valóság nyugalmát meghagyják a tekintetnek. A mozi a tekintet tárgyát saját mozgásának nyugtalanságával ruházza fel, a tekintet nyugalma fontosabbnak tetszik” – írja naplójában Kafka.

Az apró tükörcserepek Kerekes majdnem minden képén fellelhetők (a hal mellett a szem, a kéz és a fa a központi ikonográfiájában): a radikális törés, zúzás gesztusa, paradox módon valami kellemes keleti egzotikumot, szédületet eredményez.

És itt újból át kell váltani szépirodalomba. Festőnk jellegzetes alakját, éltevitelét kell ismét felvillantani.

Kopott bőrkabátjában, nagy csizmájában, drótkeretes szemüvegében, kályhafestékkel kent autójával, amivel akárha valamelyik festményéről ugratott volna le, gyakran robog el bérelt Duna-parti villájából (ahol tibeti szerzetesként fagyoskodik, éhezik) Szalonikibe, Spanyolországba, Közel- vagy Távol-Keletre – a végtelenbe próbálva rajzolni, húzni ideges, szeizmografikus jelét, amely ez ideig egyike a legradikálisabbaknak mifelénk.

2.

Ilyenkor, májusban, szép Kerekesnél a Ribnjakon, Mišić vajda egykori villájában. Nyitva az ablakok, és az agg ezüstfenyők alatt ott a Duna. De az igazság az, hogy nagyon igaztalanok vagyunk hozzá, ha ilyenkor, virágzó kertek között látogatjuk meg, és nem télen, amikor, mivel ez a villa befűthetetlen (s ha fűthető lenne, akkor is hol teremthetne fűtőanyagra pénzt egy új festő?), az edényekben megfagy a víz, a szobákat valami őrült logikával összevissza hasábokra kaszabolja az átsüvöltő szél. Egyetlen alibink tán, hogy a képekben ott az a farkasordító hideg (a kék eluralkodása), pontosabban, egy farkasordításra emlékeztető hang. Csak vacogva nézhetjük ezeket a felfokozott képeket; ha nem szégyellnénk, még most, májusban is pokrócot kérnénk.

226

Eljöttem, mert most ismét sok kép van egy rakáson. A nagy munkásegyetemi tárlat után most teljesedtek ki az új motívumok, motívumkörök. És hát még komplett eddigi tevékenységének központi sorozata, kép-, azaz tárgyegyüttese, kompozíciója is például: vagy tíz képből álló Duna-ciklusa. Még nem beszél együttesről, kompozícióról, még tárgyról sem tudok, a képek címéről sincs fogalmam, azt sem tudom tehát, hogy egyáltalán a Dunáról van szó, máris kezdem külön rakni a sorozat darabjait. Magányos dunai hajós (hová menekülne, honnan érkezik ez a hajós, akit így, ilyen intenzíven lőnek, mert nem ünnepi tűzijáték ez, amivel fogadják, és különben is ég körüle a vízen az olaj). Dunai metafizika (előtérben egy sárga, fejetlen torzó, amelyből tűz csap ki).

Utolsó vacsora a Dunánál.

Dunai akt hadihajóval (igen, akárha háború lenne, sárga-vörös lobbanások, becsapódások, ám maga a folyó egy elterülő kék akt, melyet hadihajó hasít).

Dunai világítótorony (amely egész tengernyi sötétséget – sötétkéket próbál átvilágítani kénsárga fároszával).

Nem tudtam még a címeket, de már akkor megéreztem, mindegy szinte, a képeket nézem-e, vagy az ablakba könyöklök: épp egy hadinaszád húz el, szemben, a Betyár-strandnál pedig ott vannak a várost ivóvízzel ellátó nagy pumpák, amelyek egykor Folyómérgező című hangjátékomat ihlették…

Már magam köré raktam azokat a képeket, amelyekről úgy gondoltam, érdemes lenne feljegyezni valamit, amikor egy tárgyszerű képet (képszerű tárgyat) fedezek fel a falon.

És ez?!

S már tudom, ismét csak úgy járok, mint a nagy munkásegyetemi tárlat alkalmával, csak egyetlenegy munkájáról fogok írni.

Duna-kép ez is, noha valójában a régi, a kiszáradt Palics fenekén vergődő, bibliai szörnyhöz növő halakhoz is ugyanúgy kötődő. Igen, közben Kerekes Palicstól, a száraz tónak nedves partjától a Dunához ért. Tárgy, amit a Duna-képek vesznek körül. Asztal, amelyen egy óriáshal van elénk tálalva. Mert valójában egyáltalán nem kép ez (csak azért van felakasztva a falra, nehogy megsérüljön), asztallap, amely a tárlatokon három lándzsahegyű dunai uszadékágon áll.

A két-három részből összeeszkábált asztallapot itt-ott fehér deszkával, aranyléccel próbálta berámázni, de közben elállt tőle.

Nagy, sötét, kéklila hal van ráfestve, akárha egy valós cápa ráapplikálva, spirálba görbítve. Azért mondom, hogy akárha valós, mert jócskán kidudorodik, alsó állkapcsa pedig valós (minden bizonnyal kutyaállkapocs). A szörny pasztás vöröset okád. Fenn kis zöld és a fekete ég szegélye.

A hal képezi itt a Dunát, a folyó lesz ezen a képen hallá.

A hal alatt régi, fanyelű villa. Pilinszkyt kell idéznünk e villa láttán:

„étek leszünk egy hatalmas
halász asztalán”

– ám, tesszük hozzá azon nyomban, olyan hal, olyan étek, amelytől a hatalmas halász, maga az Úr is megretten, üvöltve visszahőköl.

De az asztal a hallal csupán egyik dimenziója a vízszintes tárgynak. Másról van szó. Cimbalom ez. Ugyanis durván faragott facsapokkal négy rozsdás húr van föléje feszítve. A villa tehát afféle cimbalomverő.

227

Cimbalom!

Tavaly készült ez a tárgy, de idén volt először kiállítva (a Művészet és kritika – a nyolcvanas évek közepén című tárlaton, Szarajevóban, a fiatal belgrádi kritikusnő, Lidija Meredik választásának köszönve), és hát én is most láttam: Rácz Aladár évében!

A dolog azért zseniális, mert Kerekes nem gondolt Rácz Aladárra, tán nem is hallott róla.

Füst írja gyönyörű kis Rácz-esszéinek egyikében, hogy a cigányzene legfőbb ékességét, a cifrálkodás hol dohos hangú, hol rikoltó hangszerét, a cimbalmot durva korcsnak tekintette Rácz Aladár is – azért határozta el, hogy a világ legangyalibb hangszerét, az angyalok instrumentumát fejlessze ki belőle.

Az, hogy Rácz cimbalma megihlette Sztravinszkijt, cimbalmot vásárolt, és komponált rá, az ennek az angyali instrumentumnak már enyhe radikalizációja…

Na már most, ismét visszatérhetünk asztalunkhoz, morbid halunkhoz. Mert mondanom sem kell a nagy kerekesi gesztus még csak ezután következik.

A hal szemébe egy valós kaszát döf.

Igen, mindehhez, amit eddig elmondtunk, jeleztünk, még valahogy hozzá kell adni ezt a döfést, a kasza szép formáját, és azt, hogy a kasza áthasít, átível a képen, és – mivel az asztal alá egy tükör van helyezve, tán, hogy arra csorogjon a halvér – a tükörből, akár Brâncusi Madara, a kasza az égre száll, az égbe döfődik…

Hasonló valami játszódik le tehát, mint a Dali–Buñuel-féle, leölt szamarakkal megpakolt zongora esetében.

A hangszer (cimbalom) morbid halának (az alliteráció miatt nevezzük cápának, a cimbalom cápájának) kaszával való ledöfetése

Van Krleža Zászlók című regényének egy fejezete, amelyben a főhős az éjszakai Duna mellett meditál (egyszer még külön is kell szólnom erről a fejezetről, egyáltalán Krleža Duna-képéről, összevetni azt József Attila és, mondjuk, Németh László Dunájával, Duna-medencéjével), és különösmód, Krleža főhősének is a nagy hal mutatkozik meg. Krleža szavaival ismét visszautalhatunk Kerekes régi halas képeire, de egyben a cimbalomra is, mivel a krležai morbid látomás is angyali lírává halkul, az ő instrumentuma is angyali, mint selymen kapirgáló kiscica szól: „A folyó mentén, mintha valami bibliai óriás hal mellett lépkedne, Kamillnak kezdettől fogva újból és újból az volt az érzése, hogy a legendás természetfölötti nagyságú cethal torka előtt áll, ez a cet is hever, és úszik, és egyre nyeli az időt és vizet, népeket és fellegeket a világ teremtésétől fogva, s ennek a falánk, fékezhetetlen, hatalmas halnak a hangja mégis egészen halk, s ez a víz úgy játszadozik a fövenyen csobogó kicsiny lírai hullámokkal, mint a selymen kapirgáló elragadóan bájos kiscica.”

Kerekes tárgya többek között azért is kitűnő, mert faliképként is megállja a helyét, a sok, általunk is érintett kidudorodás, applikáció függőleges helyzetben szépen visszahúzódik, mintha szépen visszahúzódna egy múzeumi kép dimenziójába.

Kerekes Duna-kompozíciója (a képek és a tárgy) hamarosan ismét útra kel: szeptemberben A jugoszláv új festészet időszerű pillanata című tárlattal Ausztria nagyobb városaiba, majd pedig New Yorkban mutatják be a zágrábi Modern Galéria és a belgrádi Modern Művészet Múzeumának szervezésében.

228

Egyáltalán nem csodálkoznék, ha e kompozíció vagy legalábbis ez a cimbalom végül is ott kötne ki valamelyik nagy képtárban – hiszen körüljárva ezeket a képtárakat, körüljárva New York összes kis és nagy galériáját: nem találkoztam ilyen intenzív munkával.

Kerekes László festménye (1981)

229
Fujkin

Ilyen névvel, tűnődöm Horgos felé utazva, akár nagy festő is lehetne az ember.

Egy különös horgosi élményemre emlékszem: este érkeztünk, egyetemisták, és reggel, amikor felébredtem, váratlanul valami néma, zajtalan világban találtam magam: az ablakhoz léptem, kerékpárosok, lovaskocsik haladtak el előttem, de semmi zajt sem csináltak, mintha hiányoztak volna kerekeik – akkor vettem észre a homokot. E zajtalan dimenzióban aztán valahogy természetes volt a modellező, fehér szakállú gróf felbukkanása is…

Kissé meglepődöm, amikor Fujkin Istvánt keresve a kastélyba irányítanak.

Miközben az építészek istentelenül rossz és rút kockaépületeket terveznek még errefelé is, ez a kastély lassan tényleg csak imaginárius, csak szellemek laknak benne, mindinkább kafkaivá – ám šejkaivá is lesz.

A cselédlakások egyik tágas helyiségében, már az udvar óriástölgye alól, megpillantom a festő alacsony, orosz regénybe illő, szakállas figuráját: áll a sarokba helyezett festőállványon vászon előtt. Nem akarok hinni a szememnek. Várok, várok sokáig, de nem mozdul. Ki tudja, gondolom, olykor tán így áll mozdulatlanul egész nap.

Igen, nekem már ez is elég, nyugodtan visszautazhatnék, nekem már ez is elég ahhoz, hogy megírjam róla írásomat. Ilyen nyugalommal, a meditáció ilyen tiszta megnyilvánulásával művészeknél felénk ritkán találkozni. Persze, nem mintha számomra, ahogy Nietzsche mondja, a gondolkodás „valami lassút” jelentene, nem, sőt, de ugyanazon a helyen, a filozófusról, a gondolkodóról elmélkedve Nietzsche is a „lassú szemről” beszél… Félek, tényleg félek, ha benyitok, mi több, ha még majd meg is kísérelem leírni látogatásomat, valami lényegeset zavarok meg, elrontok valamit, ami teljes egészében saját erejéből, saját törvényszerűsége szerint nőtt, épült.

És úgy is lett: a dobfejű nagy figura, zenelény trónjának anyagán tűnődött, nem volt megelégedve, mondja, a márvány minőségével – hamisságának fokával; másnap, amikor ismét meglátogattam, láttam, már el is állt a márványtól, le is mosta a zöld felületet…

Első pillantásra egyértelműen az úgynevezett fantasztikus és az úgynevezett metafizikus festészet határvonalán levő világ ez, amelyet az 1953-ban született művész (hangsúlyozom, művész és nem autodidakta) az utóbbi néhány évben váratlan tisztaságúvá 230érlelt. Chirico, Magritte és Dali motívumai, eljárásai olykor fel is sejlenek, vagy idéztetnek is. Ám valójában mégis valami másról van itt szó. A meglepő érettség, körülhatároltság, jó értelemben vett lezártság titka előző korszakainak angazsált realizmusában (Ács) és még inkább radikális, kiterjedt képregény-praxisában keresendő.

Ahogy elnézem precízen felszerelt, finoman bepakolt képei között, eszembe jut, míg a Symposiont csináltam, a 60-as években, nekünk is hozott (társával, Nagygyörgy Zoltánnal) képregényeket. Azt hiszem, már akkor kellett volna közölni. De szinte törvényszerű az is, hogy a képregény-nemzedék és hát gazdag és népes képregény-kiadónk sem ismerte fel igazán és nem prezentálta, nem foglalkoztatta, mint atlétákat szokás, nem húzta meg a rendszeres közléssel egyetlen autentikus képregényrajzolónkat…

A lényeg az, hogy legújabb festményei, ezek a mindig diptichonok-triptichonok, tulajdonképpen az ő képregényeinek új, koncentrált, eredeti formái, kivágatai, változatai.

Először a Michelangelo-pietàk variációi ragadnak meg. Az egyik Grosz gázálarcos keresztre feszítettjére is utal. Valami hihetetlen interpretáló-képességről tanúskodnak. Hirtelen arra gondolok, érdemes lenne neki így végigkalandoznia az egész művészettörténetet. Tolnay Károly belső imáknak nevezi a nagy művész kései pietáit, mondván, hogy „Krisztus külső, materiális képének helyébe belső, szellemi kép lépett”: Fujkin a firenzei Pietát interpretálva pontosan ezt a belső, a szó szoros értelmében lehántolt szellemi képet, a szenvedés belső képét vetíti ki, festi meg – így még csak fokozva a pieták elviselhetetlen csöndjét: üvöltését.

Az Elégia című festmény díszes – akár Boschnál, fakéregből kibomló oszlopófőjének és a háttér szürke betonkockáinak ellentétével a modern gondolkodás egyik centrális problémáját sikerül epigrammatikusan összefoglalnia. Itt Brochra és Blochra kell utalnunk, de utalhatunk pl. az amerikai modern regényíróra, Mailerre is, aki egyik vitriolos fragmentumában a modern építészeti maffiát Le Corbusier és Wright közvetlen leszármazottjának tekinti.

Fujkin legjobb alkotása, véleményem szerint, a Predesztináció című triptichon. Két vörös drapéria-figura között izzó kézigránát: a mindenkori arc nélküli arcátlanságok, terrorizmusok leleplezésének oltárképe! Míg ezt írom, hallom, a másik szobában a tévé egy merényletről beszél, amelyet még nem vállalt egyik szervezet sem… Hátrább kell lépnünk, mert a robbanás az üres drapériának nem árthat, csak nekünk, alkalmi járókelőknek, szájtáti nézőknek.

Ács József angazsált realizmusáról beszélt Fujkin korábbi munkái kapcsán, mi, most az új képek előtt angazsált metafizikáról, fantasztikumról beszélhetnénk, Pilinszky szavaival, mozdulatlan elkötelezettségről.

Különben már a nagy belga mester halálakor Kalajić is figyelmeztetett ezekre a problémákra. „Sajnos – írja –, Magritte munkásságának szubverzív jellege legtöbbször ki van zárva, el van rejtve azoknak a kommentátoroknak köszönhetően, akik »fantasztikusként« határozzák meg, akadémikusi tekintélyükkel konvenciót vezetnek be és lehetetlenné teszik Magritte józan, racionális és objektív metaforájába, igazságába vagy üzenetébe való betekintésünket.”

Mindinkább kikristályosodó motívumvilágának forrása felől tudakolódzom. A zene, mondja egyértelműen. Minden képe zenehallgatás közben fogan. Ha Bicskei Zoltánt a 231dzsessz autentikus festőjének neveztem, Fujkint most nyugodt lelkiismerettel helyezhetném mellé, s nevezhetem a rock, ahogy ő mondja, szimfonikus rock autentikus festőjének.

Egy hangszerekből, hangszerrészletekből (fekete-fehér klaviatúra, szépen csavarodó hegedűfej, dob, trombita) szerkesztett, ajtókkal, lépcsőkkel végtelenbe vezetett, nyitott tér. Ha Magritte a gondolatot festi, ő a zenét. Ha Bicskei a feketében, a gyémántkemény nigrumban találta meg anyagát, Fujkin egy már lassan lehűlő, megfagyófélben levő pszichodelikus színességben, szivárványban.

Egyed Péter Búcsúkoncert című verseskötetét kell még itt okvetlenül megemlítenünk e képek kapcsán – találomra fel is ütöm, olvasni kezdem:

„Én XY éveken át egy dalt hallottam, tudom,
mások is: több patak zongorajátékából
néha kivált a fák között forgolódó szél
víg trombitája, a kagylók mélyvízi morgását
megszakították a királysípok, lavina dübörgött,
majd madárkórusok szakították fel a hangot,
barlangharangok kongtak a föld ölében, s a
vércseklarinét, akár egy mai orgonaszóló
vagy szintetizátorfutam.”

Áll Fujkin az állvány előtt; a nyitott teraszajtón behajolnak az egykor gazdag park még megmaradt fái, gyerekek haladnak el, beszólnak, ő halkan válaszol stb. De ez mintha mind a kép, a vászon néma síkjában történne.

Új képregényének, a Vörös Rébéknek első, elkészült lapjait mutatja. Néhány kocka: megdöbbentő.

A gróf egyik fia (Menyhért) felől érdeklődöm. Majd megkérdezem, milyen név ez a Fujkin? Édesapját hogy hívják? Milán, mondja. Nagyapját pedig, aki vándor malomépítő volt (és ezek szerint ismerhette apósomat, alias Liszt Ferencet, aki szintén malmokat és keményítőgyárakat szerelt e balkáni térségekben): Fujkin Szovrának…

Fujkin István képeivel Ácson kívül Lévai, Sebők és Péter László is foglalkozott. A temerini TAKT-on külön válogatással szerepelt. A minap önálló tárlata volt Horgoson – ám, mint az újságból értesültünk, mindössze csak három napig volt megtekinthető.

232
Bálint István tárlata a Forum klubhelyiségében

Bálint első tárlatát tavaly láthattuk a telepi Petőfi Sándor Kultúregyesületben: Duna-parti tájképeket, tájkép-stúdiumokat és portrékat állított ki.

Számomra portréi újságként hatottak: mintha egy lépéssel közelebb tudott volna lépni az emberi archoz, a koponya szőr-drapériáihoz, vagy legalábbis sejtettek valamit ezek a portrék ebből a lehetséges radikális lépésből. Domonkosnak adott kis interjújában mondotta kedvenc modelljeiről: „Ezek az öregemberek valóságos vonalmilliomosok.”

És azt hiszem, ezzel a rövidke mondattal jellemezte legjobban munkásságát, mert ő is vonalmilliomos. Ám a vonalkák vasreszelékszerű milliói nála is valami negatívumot ellensúlyoznak, mint ahogy az öregeknél is a halál ürességét jelzik már… Úgy is mondhatnánk, hogy Bálint vonalmillióinak aranyfedezete: a hófehér semmi.

Mostani tárlatán, mindössze néhány képpel bővítve, a már ismert tájsorozatot láthatjuk ismét. Ezzel, mint mondja, lezárta táj- és fa-stúdiumait.

Egy új sorozatot készít: a fűszálakról. Örülök ennek, hiszen Fülep Lajossal vallom: „nincs hatalmasabb a földön, mint a fűszál”.

Portrékon egyelőre nem dolgozik – úgy érzem, egyelőre még nincs ereje úgy megmarkolni az emberi koponyát, mint ahogy én első kísérletei alapján elképzeltem.

Bálint tus-tájai a régi kínai mesterek munkáit idézik. Elsősorban az üres, fehér felületekkel való manipulálással.

„Az európai nézőt leginkább az lepheti meg a kínai kép láttán – írja Miklós Pál –, hogy milyen takarékosan bánik a festő az anyaggal: a képeken igen sok, olykor nagy felület marad üresen. Az égbolt, a semleges háttér: üresen hagyott felület. Háttér csak akkor van, ha funkciója van: az égbolt csak akkor kap felhőt, ha az időjárás, eső, vihar a kép témája, sötétebb színt pedig akkor, ha a fehérnek havat kell jelentenie. Az üres felület tehát jelenthet égboltot, víztükröt, hóleplet, távoli ködöt – vagy egyszerűen a képi ábrázolás viszonylatában a semmit, a fölöslegeset, a nélkülözhetőt, mindazt, ami a képen funkcionálisan semleges vagy éppen káros.”

Bálint a Sodros vagy a Köves egy-egy gyökér markolta partrészletét rajzolja. A víz mindig üres, fehér. A fának néha csak a lombját dolgozza ki, a törzset és az ágakat fehéren hagyja. Máskor pedig egy-egy törzset mikroszkopikusan részletez.

233

A végső effektus némileg mégis más, mint a kínai mestereknél, mert míg azok ecsettel, ő tűszerű tollal dolgozik.

Nézzük a hiperrealisztikusan, azaz strukturalisztikusan megrajzolt fát, majd egy üresen hagyott fa-sziluettre pillantunk: megdöbbenve észleljük, hogy éppen ott látjuk a fát, ahol tulajdonképpen nincs: az abszolút fát látjuk.

Bálint továbbfejlődését éppen ezeknek az illúzió-játékoknak a fokozásában látom: legyen még szigorúbban, mániákusabban aprólékos, pontos, hogy még több fehérséget tudjon bekalkulálni.

Ifjú rajzolónkról már kitűnő kritikák jelentek meg: Bori a rádióban, Domonkos a Képes Ifjúságban, Ács József pedig a Magyar Szóban írt róla első tárlata kapcsán.

Meg kell jegyeznünk, hogy az általuk várt művészi realizálódás még mindig várat magára, Bálint még mindig csak ígéret – sőt a Magyar Szóban megjelenő szövegrajzai sokszor saját színvonala alatt vannak –, no de reméljük, hogy a fűszálak majd meghozzák művészi kiteljesedését is.

Bálint István rajza

234
Bálind István

Néhány éve épp akkor érkeztem Párizsba, amikor ott már hetek óta sztrájkoltak a szemetesek. Lassan betemették Párizst a jellegzetes fekete nejlonzacskók.

Leszálltam, és táskámat szállodaszobámban hagyva máris sétálni indultam, boldogan. Természetesen fogalmam sem volt a sztrájkról. És az igazság az, hogy azon a délutánon nem is kapcsoltam. Először utaztam repülőn Párizsba, gondoltam, a túl hirtelen helyváltoztatás okozta zavarokról van szó csupán. Túl mohón kívántam a várost, tán csak azért tűnik olyan különösnek, olyan szokatlanul sötéten csillanónak, nehezen lélegzőnek. Előbb puha, fekete barikádnak véltem a fekete zsákok építményeit. Majd pedig arra gondoltam, Christo ügyködik; megengedték neki, hogy fekete fóliába csomagolja az álmok városát, reggelre már biztosan az Eiffel-torony, az Odeon és a Louvre is az ő „misztikus” empaquetages-a lesz csupán.

Bálind István fekete fóliával takarta le a Vajdasági Képzőművészek Egyesülete Képtárának ablakát, itt lenn, a Rádió épülete alatt, a Korzó kezdetén: az ablakon nem lehet belátni. Míg a vak kirakatüvegben néztem magam, kénytelen voltam egy pillantást vetni magamra – ni, közelít a képzőművészeti kritikus, mondtam nem kis iróniával, s azon tűnődtem, bemenjek-e (mert sok kiállítás esetében legtöbbször elég egy, az ablakon keresztül vetett pillantás is), a párizsi szemét-apokalipszis jutott eszembe.

Az idén még egyszer sem írtam újvidéki tárlatról. Amióta visszajöttem New Yorkból, valahogy kerülöm a kiállítási helyiségeket. (Penovác megnyitójára mentem el, meg aztán most arra voltam kíváncsi, hogyan fest Kondor a Reichl-palotában. Ha jól emlékszem, ennyi volt az egész.)

Valami véget ért. Megszakadt bennem. Túlzabáltam magam, így is mondhatnám. Hónapokig éjjel-nappal képeket, kiállításokat, múzeumokat néztem, műtermeket jártam – úgy nyeltem le egészben, mint kígyó az őzet, New York képzőművészetét. És most alszok, ki tudja, meddig.

New York-i füzeteimet rendezem, egy-egy bejegyzést kiírok, felolvasok. De hát mondtam már, belépve Bálind tárlatára, belépve „fólia-szentélyébe”, New Yorkban, különösen azokban a negyedekben, ahol én éltem, sztrájk nélkül is, tömérdek fekete zsák hever a járdák mellett…

Mivel sokat róttam az utcákat, sugárutakat, meglehetősen alaposan szemügyre vehet235tem New York hulladékát, szemetét. Azt, ami már nem fér a fekete zsákokba. Hogy mi van a zsákokban, azt nem tudni, akárha üresek lennének, úgy ki vannak tömve, nincs hely a találgatásra.

Különben az épületekben, az úgynevezett felhőkarcolókban kitűnően oldották meg a szemétgyűjtést. Minden emeleten van egy kis helyiség, ahol kemenceajtó-szerű nyílásokon kell bedobni, ledobni a szemetet. Ez a rendszer minden épületben egyforma, egyformán hibátlanul működik. Hogy lenn aztán hogyan és hová gyűlik, tárolódik a szemét, azt nem ellenőriztem.

Egy alkalommal idős néni lépett be közénk a felvonóba. Fekete nejlonzsákot szorongatott a kezében, furcsán, kissé eltartva magától, mintha nem fekete nejlonzsák lett volna. Kedélyes beszélgetésbe elegyedett a felvonó utasaival. Egyszer csak elsikította magát: a zakó?! Ugyanis férje zakójával indult a szomszéd szabóhoz (még csak a zsebeit sem ürítette ki), közben a fekete zsákot is be akarta dobni a szemételnyelőbe – és szórakozottságában a zakót találta bedobni… Amikor úgy éreztem, eredménytelenül birkózom a várossal, hiába loholok egész nap, olykor arra is gondoltam, ha a költészet, a képzőművészet, a zene segítségével nem fogok tudni a város leglelkéhez férkőzni, még tehetek egy utolsó kísérletet a város hulladékával, szemetével. És vigyázva máris benyúltam egy-egy kidobott zakó (hátha éppen az a zakó!), nagykabát zsebébe, kihúztam egy-egy kidobott íróasztal fiókját. De az is megesett, hogy egész zsák lemezt, félig összetört, félig már megőrölt fekete lemezt, teleírt papirost, könyvet cipeltem fel szobámba – vetettem analízis alá.

Igen, többször volt New Yorkban is hasonló érzésem, mint akkor ott, a sztrájkoló Párizsban: kozmikus fekete lyukként szippantja be a várost, a világot egy nagy fekete nejlonzsák. New Yorkban különben fehérek a szemeteskocsik. Szép fehérek.

Bálind kiállításán fólia csüng a mennyezetről. De szabott komplett öltöny is nejlonból. És természetesen képeket is csinált. Természetellenes képeket: nejlon-képeket, Todorović festék-partitúráinak (struktúráinak) nejlonváltozatait. Nejlon-képei még biztosan sok meglepetést tartogatnak számunkra, mindenképpen folytatni kellene ezt a kísérletet. Míg képei Todorovićot, sztaniolja Sáfrány párizsi hulladék-kollázsait idézi számomra: ő nyomorította ilyen szépen képei közepébe az alufóliát.

Nincs pórus, utolsókat lebbennek a lélek ama fátylai – ez már nem lélek-zés, Fellini zseniális fólia-tengerén vergődik a lélek. Vagy egy grecói cet fólia nyálkahártyái, fólia belei közé, fólia gyomrába keveredtünk? (Lásd Huxley Greco-esszéjét.)

Nemrég Pesten egyik barátomnál, a Szép utcában laktam. Szép, mondogattam reggelente az utcára lépve, szép a Szép utcában lakni, amikor a hatalmas (fekete zsákokkal is megpakolt) bakelit kukákon, bakelit konténereken nagy fehér betűket pillantottam meg

SZÉP SZÉP SZÉP

Egy ilyen bakelit kukával tudnám csak adekvátan elmondani véleményemet Bálind tárlatáról, annál is inkább, mivel, mint jeleztem, a képzőművészeti kritikus megkukult bennem. Noha még mindig Baudelaire szellemében (mert az a fekete kuka egyértelműen Baudelaire Dögjét visszhangozta bennem), utalhatnék telepi vakvágányomra is akár, hiszen mind gyakrabban haladok el a Virág utca irányában áttetsző fóliazsákban puffadó disznótetemek mellett…

Pontosan emlékszem Bálind fiatalkori tusrajzaira, tusdobozaira. Máig a legjobb rajzok között tartom számon az egyiket: lapos, üres tányér mellett szépen, mint evőeszközök, két disznócsülök…

236
Szilágyi László
1.

Szilágyi László 1953-ban született Szabadkán. A kilenc bronz-, gránit- és márványszobor, amelyet az Ifjúsági Tribünön láthatunk, tulajdonképpen második tárlata, ugyanis az akadémia elvégzésének évében már kiállította munkáit a Vajdasági Bank helyiségeiben.

Kétségtelenül szobrásszal van dolgunk. Az is kétségtelen, hogy már meglehetősen komoly utat tett meg e 3-4 év alatt markáns fejeitől az elvont formákig. Mégsem foglalkoznék vele, ha nem állna itt két munkája, amelyekről nem csúszott le azonnal a tekintetem, amelyeket körül kellett járnom, amelyek valós pecsétként nyomódtak érzékeimbe, tudatomba.

Igen, e munkák nagy része a modern szobrászati formavilág közhelyeit variálja, és sehogyan sem sikerült felfedeznem bennük egy fiatal ember új világát, akarásait. De mint mondottam, két munkájában kimozdul, határozottabb plasztikai lépéseket tesz. A két virág, más címén Gyűrű: akárha egy vízben tükröződő virágszál lenne, márványban tükröződő bronzvirág, bronzban tükröződő márványvirág; egy nagyon szecessziós motívum gyengéd, felettébb sikeres geometrizációja. A másik, Anya gyermekével: nagy, sötét dióból faragott totemfigura; spirálszerű lábon két bólogató fej. E munkák azt mutatják, hogy már elsajátította a különböző technikákat, otthonos a különböző plasztikai világokban, irányzatokban, csak még éppen nem választott, nem kötelezte el magát, nem vállalt valamit, még nem kezdődött el az ifjú művész tényleges – sikerekkel és sikertelenségekkel teljes –, végül is istentelenül magányos kalandja…

2.

Megtekintettem Szilágyi László tárlatát a Vajdasági Képzőművészek Egyesületének kiállítótermében, és csak azután kerestem elő róla írt kis jegyzetemet. Meglepődve olvasom, ugyanis most is nagyon hasonló a véleményem, mint akkor, öt éve.

Tiszta, absztrakt formák. A márvány szinte simul a kézhez, hol fényeskedve, hol ér237desen mutatja magát. És ami a legfontosabb, noha áttörtek, lukacsosak, szigorúan zártak, egységesek, szépen megülnek, szemünk előtt nehezülnek el, tapadnak a földre. Most is csak dicsérni tudom mértékét, kiegyensúlyozottságát. Azt, hogy az elvont formák túltelített területén, ott, ahol már szinte minden elvégeztetett (ahol Brâncusi által maga az abszolútum is eléretett), még mindig tud működni, műveket produkálni, anélkül, hogy egyértelműen utánérzésekről kellene beszélnünk.

De most is azok a munkák izgatnak, amelyekben megkísérel kilépni hermetikus világából, köreiből, egymást tükröző köreiből. Ötös számmal ellátott, Forma című munkája bizonyítja, milyen izgalmassá lesznek tiszta, csúszós formái, ha a szerves világ vagy a figuráció felé mozdul. Sürgetném ismét, mint első, fél évtizede írt írásomban, tán még jobban, hiszen ezen a tárlaton nem találni olyan markáns darabokat, mint a korai tuskófejek, az első tárlat Gyűrűje és az Anya gyermekével, sürgetném egyéni művészi kalandjának felvállalását, de most szépen kifényesített márványai, gránitjai között sétálva (különös, most is kilenc munkából hozta létre tárlatát) arra is gondolok, nem baj, ha ismételten visszahúzódik a tiszta formák világába, ismételten végiggondolja a dolgokat, és csak egy-egy munka erejéig közelít konkrétabb világok felé. Nem, mert az ilyen kilépések, kirohanások alkalmával legtöbbször csak csapdák várják a fiatal művészt. Hiszen Szilágyi nemrégi jelentkezése óta is nem egy irányzat lobbant el nagyrészt nyomtalanul, míg Szilágyitól még mindig a maximumot várhatjuk.

Asztalnál ülő, kövér, már-már Buddha-szerű figura a Forma V. De egy lappal metszett, szabályosan négy részre oszló, kibomló termésnek is mondhatnánk. A tiszta forma és a figuráció kritériumait is kielégíti. Nagy erővel merült fel, robbanna ki a márványból a figura, de Szilágyi még nagyobb erővel képes visszanyomni, visszakényszeríteni az anyagba. És ez az oda-vissza erő a szobor értékhordozója. Monumentalitásának titka.

Ez alkalommal is két munkája késztetett írásra. És arra, hogy ismételten felhívjam a figyelmet: szobrász született, szobrász nő közöttünk. Két Medúza-szobrára gondolok. Az első még 82-ben készült; legömbölyített, fényes (a kék medúzát is eszünkbe juttatható), szürkésfehér márványtömb. Éppen csak megkalapálva. És ezek a nyers kalapácsütések és a tömb belső burjánzása nyomán habzik fel, ismétli meg a medúza angyali csodáját.

A másik 85-ös, fekete gránitból készült. Korongforma, korongmedúza minden bizonnyal, domború oldalán kicsúcsosodó, csücsörítő kis szájkúppal, oldalt füllel. Medúza, ám szigorúan metszett geometrikus formába zárva. Ha nem nevezi meg, tiszta formának vélnénk.

Ez a komor, fekete korong, éppen úgy, mint az első tárlat két kiemelt szobra, magas színvonalú alkotás, bármelyik szobrászati válogatásban megállná a helyét. De, különösmód, mindegyik külön-külön plasztikai utat jelez.

Igaz, a Medúza-motívum kétszeri felmerülése arra enged következtetni, hogy végül is már megtalálta szobrászati motívumkörét. Ha kiaknázza, hálás lesz neki a márvány, a gránit, a kő, a gipsz, a fa, a bronz…

Mindig örömmel olvastam el a szakkönyvek medúzákra vonatkozó fejezeteit, akárha az angyalokról, a víz, az alsó azúr angyalairól olvastam volna. S egyszer aztán, a holland tengerparton, találkoztam velük. Az üres fövenyre ezerszámmal dobta ki a lúgos 238víz tetemeiket. Vermeer-, Rembrandt-, Van Gogh-képek igézetében éltem – s ott a szobrok leglelke feküdt előttem. Igen, úgy tűnt, a formák leglelke hullott elém. Mohón, azonnal gyűjteni akartam őket, de csak habzó, nyálkás semmik maradtak a kezemben…

Azért merek inszisztálni a medúzákon, mert abszolút szobrászati motívumok, lényeknek tekintem őket – és mert minden szilárd forma, szobor ellentétének is egyben.

Szilágyi közben néhány évet Franciaországban töltött; 87-től az újvidéki Pedagógiai Akadémia tanáraként dolgozik.

(1988)

Szilágyi László: A két tó (márvány, 1990)

239
Siflis András
1.

Miért áll közel hozzám a Siflis-kép? Miért választottam épp ezt elemzésem tárgyául? Magamnak szerettem volna erre feleletet adni elsősorban. Mosolyogva leleplezni magam. De sejtettem, munkámból kifolyólag hamarosan másoknak is be fogok számolni arról a tapogatózásról, útról, ami némileg megvilágosította – a megvilágítást szó szerint értve – előttem választásomat.

Magamról beszélve, saját motívumaimhoz, költői kategóriámhoz közelítve, kötve a Siflis-kép elemeit, remélem, nemcsak újabb lírai vallomást teszek, hanem igenis magáról a dologról beszélek.

A Siflis-képeken a fehér lap, az üres tér uralkodik. Nagy, tiszta felületekre – hattyú lapokra van szükség a kísérlet, a robbantás végrehajtásához. A siflisi művészet robbantás/robbanás. De egy pozitív előjelű robbantás/robbanás, amilyenről, feltételezem, a nagy atomfizikusok (Einsteinék, Szilárdék) álmodhattak Hirosima előtt… Káosz, gubanc, összevisszaság, amiből (vagy amibe) színes röppentyűk emelkednek (buknak).

E 85-ös, kombinált technikával készült képen is így valahogy van, pontosabban történik. Mert minden mozog, semmi sem állapodott meg még. Oldott szürke (homok?, egér?, füst?, ezüst?) alap. Felettébb hanyag közeg, de a szürke minősége mégis valami erőről, sőt szilárdságról is tanúskodik. Balról fekete packák, valamint süveg- és spirálforma jelek sejlenek (porfüstköd takarta rakétakilövő?). Legalul még eldobott, ám valahol mégis a vezetékbe, a magasfeszültségbe kapcsolt kusza vonalak. A bal sarok két négyzetcentiméternyi libafoszöld. Ebbe az abszolút szürke alapba vág bele egy jól megkarmolászott (tán valaki ki akart mászni világunkból?!), erőskék szakadék. Ez a kékség egy hanyag háztetőszerűség mellett finoman maszatolt, nagy gejzírré terebélyesedne, de Siflis megakadályozza formálódását, letépi a papír felhámát, s az így kapott puhább, bolyhosabb felületbe holdformát présel, rajzol valami éles tárggyal. Durva, brutális gesztus – tán az is benne volt, rossz a kép, összetépem az egészet –, ami a nyomással a kép legfinomabb, szinte csipkeszerű részévé lesz. E szakítás alá írja fekete tussal:

PREUBISCH BLAU

Az sincs kizárva, a kép címéről van szó.

240

Hát igen, gondolhatnánk végre mosolyogva, a kék miatt választottam a képet, kékérzékenységem az a bizonyos Achilles-sarok. (Évekig tanulmányoztam a kék képeket, hogy alkimista műhelyemben anyagot pároljak le Adria-verseim részére, az Adria költői inkorporálásához.) Igen is, meg nem is.

De haladjunk tovább, azaz felfelé a siflisi űrbe. A kék szakadékból egy vonalnyi vörös fa iramlik fel gesztusszerűen és fejlődik át finom, ősi avagy naiv, gyerekes ornamentikává. De mire ez az ág, ornamentika felfutna, eljátszaná játékát a tiszta űrben, egy piszkosbarna tömb dől a képbe, a szürkére, lezárva gomolygását, emelkedését, valamint lezárva az erőskék szakadékot is – és ez a ciklámen ornamentika már a piszkosbarna felületen kénytelen futni, azt kénytelen így, menet közben neutralizálódva, díszíteni… A tépés csipkéjéből, de a barna tömb, oszlop folytatásaként is ugyanakkor (a száraz oszlop buján kivirágzik!) kék nyelű ultraviola pártaforma nyílik.

E forma miatt választottam éppen ezt a képet!

Ahogy először megpillantottam (évek óta eljártam nézni képeit, ezt a képet), azt mondottam:

ultraviola tollseprű!

Versciklusom címéről van szó, de titkon, magamnak, a képet is így kereszteltem el. De ahhoz, hogy valami villámszerűen ultraviola legyen, ózon kell, azúr. Ezért kellett tehát az a két szakadék ott lenn, az ezüstszürke alapban, ezért a kettészakított, két gejzír.

Az ultraviola tollseprűt én egy megrázó gyerekkori élményemből preparáltam, különítettem el afféle költői kategóriává. Gyerekkoromban leégett a házunk, amelyben apám üzletei voltak. De mi továbbra is ott éltünk a megmaradt, füstös részben. Az egyik, még ép hátsó raktárhelyiséget apám kiadta valami tollasvállalatnak. Tollkalpagokat, tollseprűket készítettek mérgesszínű, festett tollakból. A ragasztáshoz sok acetont használtak. Egy alkalommal felrobbant az acetonoshordó, és a megrepedezett falon mind átfújta hozzánk a méregszín tollat: tollkoronát nyomva a fejembe, tollas jogart (tollseprűt) a kezembe. Nincs kizárva, az a viola korona és az a viola tollseprű (jogar) azért tűnt olyan ultrának, mert égett, lángolt is röpülés közben…

Ahhoz, hogy ezt a gyerekkori élményt valami valóban fel tudja idézni, mondom, valós, komoly detonációra, robbanásra/robbantásra van szükség. De még ez sem elég. Annak a detonációnak, robbanásnak/robbantásnak valami pozitív, szép, szinte édeskés anyagot kell szétfújnia, porlasztania.

A kép felső jobb sarkában barna papírragasztóval (a piszkosbarna tömb, oszlop párjaként) letakart üvegesen-fémesen sejlő forma zuhan be, akárha egy űrkabin, akárha egy robot szeme.

Siflisnek kitűnő érzéke van a kis részletekhez. Afféle klee-i tehetség. Klee ezeknek a kis, formális motívumoknak az ismétlésével akarta megtalálni, akarta és meg is találta azt, amire aztán világa épül. Ez a klee-i apróság pontosan az, amiről a filozófiában pl. Bloch és Benjamin beszél. Adorno írja W. Benjaminról: „Megingathatatlanul tartotta magát elvéhez, hogy a szemrevett valóság legkisebb sejtje ugyanannyit ér, mint az egész többi világ.” Valéry egyik esszéjében közelebbről is meghatározza ezt a legkisebb egységet, mondván: „Ezek az apróságok, amik a szépséget alkotják, a tisztaság atomjai…” A fent aposztrofált atomfizikusok pontosan erről az atomról, a tisztaság, a szépség atomjáról, nem a rút és a halál atomjáról álmodozhattak Hirosima előtt…

241

Tehát a Siflis-kép legfontosabb eleme ez a szép, tiszta, üde apróság, semmiség, amit legtöbbször explózió röpít ki világoskéken, ultraviolán illuminálva.

Rakétát emlegettem, űrkabint. Persze ilyesmiről szó sincs ezeken a képeken. Ha rakétáról beszélhetnénk, akkor tán valami papírból készült játékszer formájában gondoljuk el. Ismét W. Benjaminra kell utalnom, aki megszállottja volt a papírból és fából készült játékszereknek – még Moszkvában is csak a játékmúzeumokba jár, csak a játékkereskedésekbe lohol. Ebből viszont már természetesen következik, hogy egyik kedvenc festője Klee volt.

Siflisnek egyforma tehetsége van a kis formához, mint a nagy, erős gesztusokhoz. Érzéke van a rúthoz és a szecessziós széphez; ha valakinek, akkor neki joga van (Moreau és Klimt után) ismét aranyat használni; lévén aranyműves, különben is megszenvedett érte. Képei ugyanannyira rajzosak, mint festőiek. Rajza hol erős, anatomikusan deformált, hol eredetien naiv, könnyed.

Siflis tehát felrobbantja az egészet (a hattyúlapot – a kitömött hattyút, ahogy Akutagawa mondaná), ám aztán van ereje e heterogenitást titkos vonalrendszerrel, édes, pikturális manipulációkkal, durva kollázsolással, miegymással össze is fogni, a szörnyet visszazárni a palackba (a hattyút visszalebbenteni a hattyúlapra).

Nem készít új egészet, csak lehetőségeket sejtet, jelez – és ahogy Földényi F. László mondja Melankólia-könyvében: „A lehetőségek a melankolikus számára a végtelenséget csempészik be a létezésbe, és ez a fő értékük, nem pedig az, hogy realitássá váljanak.” A papírjáték, a tollseprű stb. nagyobb lehetőségeket, végtelenebb végtelent csempész létezésünkbe, mint a rakéta, az űrkabin. Nem teremt új egészet, de új képet igen.

Noha Siflis nem tartozik ismertebb képzőművészeink közé, és noha egyfajta ellenfestészetet művel (tehát semmiféle engedményt sem tesz a közönség, a vásárló irányában), vele kapcsolatban mégis beszélhetünk egyfajta népszerűségről. És ami még ennél is fontosabb: szemben sok más művésszel, máris komoly kritikája van.

2.

Szabadkára utaztam, hogy a könyvtárban megnézzem Siflis András legújabb képeit. Teát kapok az igazgatói szobában, miközben egy nagy mappába Slavko behozza a könyvtár kis udvari galériájában kiállítandó lapokat. Előbb csak a szőnyegen térdelve pörgetem át az anyagot, aztán egy részét – azokat, amelyek kevésbé rajzosak, kevésbé emlékeztetnek Chagallra, illetve Chagall magyarországi utánérzőire – felteszem a nagy, ovális asztalra.

Az ügyvezető igazgatónő évfolyamtársam volt az egyetemen, jóízűt beszélgetünk vele. Olykor témánktól függetlenül – függetlenül-e? – meg-megiramodó jeleket írok, rajzolok a lapok közé keveredett noteszomba. Barátnőm a könyvtár állományának ritka, értékes kiadványairól mesél, meg is mutat egyet-egyet, majd magáról a könyvtárépületről, az egykori kaszinóról kezdünk beszélgetni, ugyanis nagy zajjal/porral épp takarítják a padlásokat felettünk. Lehallatszik a munkások kiabálása, látni hullámzó lépteiket – csak megtartsa őket a mennyezet, csak nehogy az ovális asztalra, András rajzai közé zuhanjanak, hiszen még Pesten is szeretné kiállítani őket.

242

Ez az épület is a zseniális architektának, Szabadka Kosztolányi méretű művészének, Reichle J. Ferencnek munkája. Engem már kisgyerek korom óta a kapu feletti Telcs Ede formálta erőlködő, hangosan nyögő Atlaszok tartanak igézetükben. Ha Szabadkára járok, mindig vetek feléjük egy pillantást, s úgy tűnik, ők is vetnek felém, kérdezvén: bírják-e még? bírom-e még? Éppen ezért meglepve olvasom Reichle monográfusának kifogását, hogy nincsenek arányban a rájuk nehezedő súllyal, hogy túlságosan erőlködnek az óriás Atlaszok a törékeny és gyengéd balkon alatt. Meglepve, hisz én már kisgyerek koromban is pontosan tudtam – éreztem –, hogy azok a robusztus gipszlények nem a törékeny és gyengéd balkont tartják, és még csak nem is balkonra olykor kiálló, politikusokat, hanem az egész világot. De úgy is mondhatnám, már kisgyerek koromban is pontosan tudtam, hogy egy porszemet, egy fűszálat is ugyanolyan nehéz tartani, mint egy hegyet, hisz az egész világot tartjuk benne. Meg aztán a térnek köszönhető csodálatos rálátás miatt is fokoznia kellett Reichlének és Telcsnek ezeket a Buddha-köldökű Atlaszokat, hisz egyértelműen ők tartják Szabadka fölött az égboltot.

Barátnőm arról mesél, hogy repedeznek a gipszóriások, ünnepnapokon mind életveszélyesebb kiállni a balkonra. Úgy látszik, tovább nem hajlandók, tovább nem bírják tartani a törékeny és gyengéd balkont. A világot. Repedeznek, írtam be gyorsan a lapok között elkeveredett noteszomba, egy napon apró gipszcserepekre hullanak, hisz biztosan üresek. Üresek a gipsz Atlaszok. Mi lehet bennük? Mi lehet a gipsz Atlaszokban – miféle armatúra?

Armatúra – ezt már a rajzokat vizsgálva írtam noteszomba: pasztell armatúra tartja a rajzlapok súlyos tuskáoszát… És most, noteszomban böngészve mindinkább úgy tűnik, az épületről, a hangosan, akárha mikrofonba nyögő Atlaszokról írva is már valójában Siflis rajzairól jegyzeteltem meg-megiramodva.

Íme a jegyzetek:


Első lap, avagy az alvadtvörös vadállat

Hatalmas, az egész lapot kitöltő vörös kétszarvú. A lascaux-i sziklarajz nagy bölényére kell gondolnunk. Igen, hisz itt vannak a kis, nyilazó pálcikaemberkék is körötte (ügyetlenül, de ha jobban szemügyre vesszük őket, láthatjuk, fantasztikusan pontos mozdulatokkal). Az összes vörös ott csorog az állat testén, ott, alvadt vérként. Noha a vad még nincs megsebesítve, mégis pontosan látni, hamarosan meg fog roggyanni, el fog esni, el fogják ejteni a pálcikaemberkék, ahogyan a mamutokat is elejtették volt…

Ez így egy kitűnő, erős, brutális gesztusú munka lenne, ám még nem Siflis Andrást mutató. A siflisi gesztust, a rá annyira jellemző abszolút pikturalitást csak ezek után veszem észre, csak ezek után jut tudatomig: a hátsó lapocka és a vért fröccsentő farok fölött kis, gyengéd türkiz nap!

Hirtelen nem tudom, sírjak-e vagy nevessek örömömben – örömömben, amit ez az ellenpontozás, az alvadt vörös tus és a türkiz pasztell (amit az állat állán egy kis lila támaszt alá!) vált ki belőlem. Hát igen. Ez a kétszarvú vad is hamarosan össze fog roppanni, meg fog roggyanni a csöpp pálcikaemberkék és a türkiz pasztell nap súlya alatt…

Nietzsche írja a Túl jón és rosszon című könyvében: „Ahogy a csillagok világában olykor két nap határozza meg egy bolygó pályáját, ahogy bizonyos esetekben különböző színű napok ragyognak egyetlenegy bolygó körül, hol vörös, hol meg zöld fényben, hol megint egyidejűleg záporozva rá tarka fényáradatukat: úgy határoznak meg 243minket, modern embereket is – hála »csillagos égboltunk« bonyolult szerkezetének – a különböző erkölcsi rendszerek: cselekedeteink váltakozó, eltérő fényekben ragyognak, ritkán egyértelműek – és elég sok eset adódik, amikor tetteink tarkák.”

Trakl költészetében is két nap ragyog – két fekete nap, de Nietzsche, aki a legfogékonyabb az ultra dimenziókra, gondolatokra, hangokra, színekre, említ először zöld napot. Különben a tarkaság is fontos kategóriánk lehetne Siflis képeinek, heterogenitásának értelmezésénél, annál is inkább, mivel egyszer már megkíséreltem az újfestészetet a Vidám tudomány tarka bizonytalanságaival magyarázni.


Második lap, avagy pasztell armatúra

Nem túl jó rajzos sokaság, gondolom, de abban a pillanatban felfedeztem – egészen fenn, teljesen külön, a holdat. Tán, hogy alá ne zuhanjon, bele ne essen, bele ne fulladjon a rajz összevisszaságába, erősen alá van dúcolva. Erős lila, pasztell armatúra tartja a holdat. Ez tényleg fantasztikus, ahogy az alácsorgó holdfény megszilárdul, saját armatúrájává, már-már műmárvány oszlopává áll össze!

Mellesleg ez a lila armatúra csodálatosan kiegyensúlyozza azt is, ami kiegyensúlyozhatatlannak tűnt, a rajzot. És valóban, csak úgy mellesleg, kitűnő képpé varázsolja az egészet.

Nézem, és miközben a vékony jégként hullámzó kék mennyezet alatt az első kiadású Spinoza- és Njegoš-kötetekről beszélgetünk, mutatóujjammal titokban, félve megérintem a lila pasztell armatúrát.

Ha armatúrát mondok, a modern jugoszláv festészet egyik első momentumára, Lubarda Csendélet armatúrával című, 41-es festményére is gondolok, hisz valahol ott, akkor kezdődött az a modern művészet, amely itt, Jugoszláviában az 50-es és 60-as években teljesedett ki – amelyből szervesen következett a jugoszláviai magyar képzőművészet korai szinkronitása Európával, a Világgal (Sáfrány, Ács, B. Szabó, Hangya, Maurits, Bíró stb.).

Az illanó holdfényt érintve valójában az Atlasz armatúráját érintem, azt, ami tartja a gipszóriásokat, a balkont, Szabadka egét, ahogy Kosztolányi mondaná, honi holdunkkal – a Világot.


Negyedik lap, avagy a fehér faszínes angyal

Hanyag ceruzarajz a bal sarokban: papírcsákós figura tán. Aztán semmi. A szűz papír istentelen szakadéka. Majd egy hatalmas, fekete tusfelület. Bosszankodom, ilyent azért mégsem szabad. Aztán újra elém kerül a lap az ovális asztal csipketerítőjén. És a roppant tusfelület sarkába szorulva egy nagy, gilisztaszerű, rózsaszín tengeri szörnyet pillantok meg. Hogyan került, szorult ide? Ezek szerint nincs kizárva, hogy egykor kék volt, azúrként hullámzott ez a fekete felület. És milyen jól van megfestve emberhalacska feje! Csak most döbbenek rá, párja lehetne az alvadtvörös kétszarvúnak.

És akkor, abban a pillanatban a zsúfolt, az éjszaka szörnyeivel telekarcolt tusfelület alsó sarkában valami megmozdul: egy fehér faszínessel rajzolt angyal elfordítja a fejét, el, akárha tőlem. Egy angyal a sok ügyetlenség között úgy megrajzolva, hogy egyszerűen nincs szavam. Dadogva mondom, próbálom mutatni: angyal… A többi lapon azért a sok hanyagul megrajzolt, átmásolt angyal, hogy ezt – az igazit! – elrejtse előlünk. Erre 244az egyre neki van szüksége. Ez tán Siflis egész életművének leggyengédebb detaile-a. Vissza kellene térdelnem a szőnyegre, és úgy várni a finoman szitáló kék mennyezet leszakadását. És akkor már magától lesz egyértelművé az is, hogy a papírcsákós ceruzafigura felett sem véletlenek azok a kis vörös flekkek: lángnyelvek.

A siflisi abszolút kontrapunktika.

Káosz a világ, firkantom noteszomba. Gomolygó gömb, amelyet valami pókfonál tart. Könnyű azt mondani, hogy káosz, ám nehéz, szinte lehetetlen megrajzolni, megfesteni. És ugyanolyan nehéz megfonni, kifeszíteni – megrajzolni – azt a fonalat is. És még ezeknél is nehezebb megtalálni azt a pontot, ahol a pókfonál másik vége fixálódhat. A póknak külön mirigye van a ragacs előállítására. Különben egyesek ezt a pontot nevezik Istennek.


Ötödik lap, avagy az üres pillangó

Van egy pillangója Siflisnek. Mintha pillangó lenne, én legalábbis annak nevezem. Mind lekopott már hímpora. Nincs rajta szín, ám annál erősebb, intenzívebb, „hupibb”, ultrább a színpompa nyoma. A hímpor a kép másik részére, másik képekre kenődött, maszatolódott – de éppen ezért ez az üres pillangó színeskedik legpompásabban. Fantompompa. Igen, innen vétettek mind az édességükben, gyengédségükben erős, intenzív, „hupi” ultra siflisi színek.

Siflis András új lapjain nem élt akadémiai-anatómiai tudásával, adottságaival, mert tudta, ahhoz az angyalhoz, az angyalnak ahhoz a mozdulatához csakis ez a veszélyekkel teljes út vezet.

Az az angyal a központi motívuma, ám szavainkkal nincs szándékunkban zavarni, megerőszakolni. Az ilyen motívumokat csak egyszer, véletlenül pillanthatjuk meg, így is már csak az elfordulás pillanatában…

Épp a gyerekrajzoknak tűnő lapok előtt beszélhetünk Siflis érettségéről. „A férfi érettsége: ha újra rátalál arra a komolyságra, ahogyan gyerekként játszott.” (Nietzsche)

Elbúcsúzva, távozva a mind intenzívebben hullámzó kék mennyezet alól, ijedten lesek vissza a gipsz Atlaszokra. Még nem pukkadtak szét, nem hullottak darabokra. Jóllehet mind hangosabban nyögnek a kis balkon alatt. Ismét megnyugszom, meg, mint gyerekkoromban, amikor a Tolnai-lexikonban is ellenőrizhettem, az Atlasz az egész földgolyót tartja vállán, magát az Atlasz hegységet is, melynek meredek, vulkanikus széle a Földközi-tengerbe zuhan… Séta közben olykor közel hajolok egy-egy Zsolnay-cseréphez, hogy ellenőrizzem, pattognak, repedeznek-e már. De nem repedeznek, a könyvtár Atlaszai még tartják Szabadka felett az eget. A hatalmas, üresen kongó gipsztestek homályában a pasztell armatúra rezzenetlen.

„Mégis van Valaki, aki szelíden
tartja kezében e vad zuhanást.”

(Rilke)

(1988)
245
Péter László

Szabados Györgynek

Bach János Sebestyén

A nagy élmény Péter László utolsó újvidéki tárlatán új monotípiái között a markáns, félelmetes erejű, zsúfoltságú, koncentrációjú Küklopsz-fejek, a fejek-arcok Veronika-kendő levonatai voltak. Nem könnyű eldönteni, hogy erejük, mindent átütő, átlátó félszemük ereje vagy szenvedésük-deformációjuk emberfelettibb-e.

Különösmód a legfontosabb alkotásnak mégis egy figurális kompozíció mutatkozott. Hogy aztán e kép hatására a többi hasonló motívumú kompozícióhoz való viszonyunk is megváltozzon észrevétlen. Tán arról lehetett szó, hogy én a tárlaton (és előbb Székelykevén) képtelen voltam ezekhez a fejekhez-arcokhoz figurákat, testet képzelni. És fordítva, képtelen voltam megsejteni e robusztus figurák, testek arcát. Túl erőseknek, alig elviselhetőeknek tűntek külön-külön is, nemhogy még együtt.

A nagy, orángutánszerű figurák, úgy hittem, valahonnan máshonnan érkeznek, másból következnek, noha különben örültem nekik, mert teljes egészében ellensúlyozni tudták az eluralkodó rajzosságot, szálkásságot. Közben hát bárki láthatta azonnal, ugyanarról a Küklopszról van szó. Csak más egy lény arcába nézni, és más szemügyre venni, követni egész alakját, mozgását, gesztusait.

Ha rajzosságát a Szalay–Csohány–Kondor vonalból következtettük, akkor a robusztus, darabos figuráit Kršićhez köthetnénk. Persze inkább csak saját munkánk megkönnyebbítése végett.

Kubrick Űrodüsszeájának zseniális bevezetőjében mozognak így azok az emberszabású majmok, ősemberek, mint ezek a Küklopszok, angyalból, miegymásból képezett Péter László-i figurák.

Az anyag legfontosabb lapja tehát a Bach János Sebestyén című. Még nem láttam jobb, izgalmasabb zenevonatkozású modern képet. Épp magát a megfoghatatlant, kifejezhetetlent sikerült megmutatnia. Bach emberi alakját. Bach zenéjét. Csáth Géza szerint Bach zenéje nemes, jó, normális embert mutat. Ilyen ember volt Bach, írja. Sokszor véltem hallani e mondatot, sokszor ismételgettem magam is, de közben egyetlenegyszer sem tudtam volna megmondani: valójában milyen is. Most Péter László akárha letépte volna fejéről a parókát, a kántori tógát. És nagy megdöbbenésünkre magát a homo sapienst látjuk. Nem, ehhez a figurához viszonyítva a homo sapiens korcs. Ha Napóleon netalán nem Goethével találkozik, hanem Bachhal, ugyan mit mondott volna róla?

246

A vörösen izzó lap közepén egy orángutánszerű-küklopszszerű-angyalszerű lény ül. Hintaszékben? Nem. De mindenesetre valami csigavonalú alkalmatosságon, perpetuum mobilén, ami állandó billegést, mozgást – játékot – kölcsönöz a figurának. Nem hintaszék. És a háta mögött (a hátán) sem széktámla az, hanem majdnem biztos: szárny. Súlyosan földre csüngő.

Hosszú, lajhárszerű, súlyos keze előtt a levegőbe szórva színes, izzó vonalkák. Az orgona, mondom, és Schweitzer e hangszerért folytatott harcára gondolok. „Afrikában a vén feketéket menti, Európában meg a vén orgonákat” – mondogatták barátai.

Hosszan kitartható, egyenletes hangja miatt az orgonában van valami örökkévaló. „…a jó orgonáért vívott harc számomra az igazságért vívott harc egyik formája” – írja a nagy Bach-interpretátor, a híres Bach-könyv szerzője.

Orgona, mondtam, de akár a szárny esetében, itt sem lehetünk biztosak abban, mit is látunk. Mivel mást is, mindig többet és kevesebbet. Bloch az Utópia szellemében a hosszan kitartott, egyenletes hang ellenében éppen a staccatót hangsúlyozta, és a csembalóval, orgonával szemben a Bach-interpretációt illetően a modern Steinway-zongorára szavaz.

Igen, e robusztus, tagbaszakadt orángután-angyal előtt még nincs hangszer. Nagy ujjaival még csak most böngészi, gyűjti a világ alaphangjait, most keveri ki színeit. Most koncentrálja őket hangszerré. „Beethoven és Wagner a muzsikában költ, Bach fest” – mondja Schweitzer. E hosszú, göcsörtös, erős ujjak színes vonalakat húznak a világ falára. A mindenség szövetét szövik, s annál inkább vélhetjük ezt, mivel Bloch a fúgát szőnyegnek is nevezi.

Péter László az Újvidéki Színházban

Minden bizonnyal kétszer kell megtekintenünk e tárlatot. Először most, másodszor pedig a babonáról való beszélgetés után, amikor majd minden bizonnyal újratelítődnek, megmozdulnak a képek, ránk vetik magukat ezek az állatok.

Noha elképzelhető lenne e képek közvetlen kötése is a Vendégeink témájához (hisz maga a művészet sem más, mint egyfajta babona, ha másképpen nem, hát Ady értelmében, aki a babonát, ha jól értem, egyszerűen csodának nevezi), az én feladatom csupán az, hogy most, a képek első megtekintésekor bemutassam a festőt.

Péter László 1958-ban született Székelykevén. 1983-ban végezte el a belgrádi Iparművészeti Akadémia könyvgrafikai szakát, díjazott diplomamunkája Villon balladáinak nagy formátumú kötete, amellyel illett volna külön is foglalkoznunk. Máris több önálló tárlatot rendezett: Belgrádban, Szabadkán, Kanizsán, Moravicán, Temerinben és Újvidéken is.

Munkáival először a Forum klubjában találkoztam: nagy hatással voltak rám, de különösmód épp azzal, hogy nem a modern művészet, nem az avantgárd geometrikus vagy expresszív-informel sémáival élt, nem annak konfekcióját gyarapította – és ezzel, paradox módon, mégis pontosan azt a hatást érte el, amire a modern avantgárd művész pályázik: meghökkentett.

Művészetünk, mind irodalmunk, mind képzőművészetünk legnagyobb veszélye az 247uniformizálódás. Péter László kilépett a kórusból, más volt, mást akart. Szeretem, mondta első találkozásunkkor, ha a művész azt mutatja, amit tud, és nem azt, amit nem tud. A mesterség, a grafika ősi mesterségének megszállottja.

Magamnak akkor kb. így értelmeztem, határoztam meg helyét: munkásságában szerencsésen kereszteződik a Szalay és Kondor nevével fémjelzett magyar grafikai iskola és a belgrádi grafika egy fontos vonulata, amit épp tanára, Kršić nevének említésével érzékeltethetünk legjobban.

Egy robusztus figura tűnik fel Péter László lapjain művészetünkben. Egy ember, akinek tán még lehet valami szerepe, küldetése, aki tán még bizonyos erkölcsi törvények hordozója is lehet (a gyakori Mózes-táblák egyszer boltíves ablakok, másszor beépülnek az ember arcába). Hol angyal, hol Ikarosz (noha nem tudjuk pontosan, szárnyát feszíti-e, azokat a bizonyos daidaloszi–leonardói csirizes tafotarongyokat, vagy csak egy keresztre feszített, keresztre feszülő ember, nem tudjuk, szárnyakat vagy keresztet látunk-e), hol pedig félszemű Küklopsz.

Ez a robusztus (nevezhetnénk pozitívnak, tehát nem destruáltnak) figura furcsamód közös Kršićnél, Szalaynál, Kondornál, Csohánynál. Kršić akárha formátlan kődarabokból építené figuráit, Szalay és Kondor viszont elsősorban szálkásan rajzos.

Mondom, Péter László szerencsésen indult erről az útkereszteződésről, a technológia és az ikonológia szintjén is. Kompilálja stilizált, ősi jeleit: holdat és üstököst, csónak-szem-vaginaformát, szarvast és madarat, újabban pedig ősgyíkot és farkast is például. A meglepő számomra az, hogy e tudatos építkezés közben teljesen váratlanul nyers, expresszív, átütő művek születnek. Ilyen volt monotípiái Veronika-kendőinek tavalyi (fontos) tárlata, és nagyrészt ilyen az itt látható anyag is.

Vessünk egy pillantást farkasára, farkasaira. Romulus és Remus szoptatója vagy Dante apokaliptikus állata? Az indiánok égi farkasa, a fehér őz társa vagy Dzsingisz kán őse? Vámpír? Igen, mind ez, de ezen felül Péter László farkasai még Petőfi farkasai is tudnak lenni, azok a farkasok, amelyek miatt Nietzsche, Paszternak és Krleža annyira szerette Petőfit. De megemlíthetnénk itt most Vasko Popa Vučja so című verseskönyvét is, amely így végződik:

„Lajete lajete lajete
Da mi iz grla izlazi
Poznati krvožedni urlik
Koji ja nazivam pesmom
lajete vi samo.”

Újabban az indián művészet hatása is mutatkozik. Első pillantásra viszolyogtam a spricceléstől, tán a leglejáratottabb technika, de aztán az indiánok homokra festett, mágikus erejű festményeit juttatta eszembe. És új munkái között felfedeztem nagy telitalálatát: Csáth Homokemberét!

Egyik lapján (a legszebb lap ez a tárlaton) váratlanul egy hajnali táj merül fel – egy nép (minden veszélyeztetett nép) hajnala…

Különös, hogy azzal a Péter Lászlóval, aki negálni tudta, tudja a divatokat, találkozik az új festészet, ugyanis a négerplasztika divatja, forradalmasító hatása után most, 248amikor New Yorkban néhány néger fiú is bekerülhetett a képzőművészet első csapatába (ne feledjük, először a művészet magasztos történetében!) a legősibb jelekkel érintkeznek: New York falai tényleg kormos barlangfalak, ezek a fiatal művészek tényleg szabadon surranó vadászok, szabadon surranó, szabadon lőhető, feláldozható vadak.

Péter László grafikája

249
Mihályfi Marika

A festészettel, képekkel, de nemkülönben az arapapagájok, flamingók és pillangók színeivel – a toll és a hímpor festékanyagával foglalkozva egyfajta mérgezést kaptam; az arcukon védőmaszkkal, kezükben festékszóró pisztollyal dolgozó festőket nézve sokszor gondoltam arra, hogy a képzőművészeti kritikusoknak sem ártana egy ilyen festék-álarc…

Minden bizonnyal ezért történhetett meg velem, hogy Mihályfi Marika matt, máz nélküli porcelánvilága előtt találva magamat, látomásszerűen mutatkozott meg a teremtés egy eddig általam nem észlelt mozzanata, az a pillanat, amikor még a világ nem volt kifestve, kiszínezve, amikor a Teremtő még nem csöppentett antracént a tengerekbe, nem égetett rózsaszínt a rózsákra, kagylókra, nem engedett festéket a toll üvegcsövébe, nem kent hímport a pillangók szárnyára.

A színezetlen, máz nélküli porcelán mindenség, amely kiállta a teremtés magas hőfokát, még inkább fokozta a következő mozzanat gyönyörűségét: a világ kiszínezésének, kifestésének pillanatát, azt a pillanatot – Karl Kraus beszélt róla –, amikor a száj először mondta ki azt a szót, hogy smaragd. A két első pillanat különválása csak fokozta egymást. Ám aztán az ember ellehetetlenedésével párhuzamosan túlszíneződött, túlfestetett a világ. És most immár nem más, mint egy csiricsáré műanyag szeméttelep. Vannak esték, amikor az ember a végtelen New York-i sugárutakon sétálva pontosan megérzi, a honkongi színes bóvli hogyan temeti be, fojtja meg ezt a Bábelt…

Erre döbbentett rá ez a visszavont színezetű világ. Itt úgy van visszavonva, pontosabban visszatartva a szín, a máz, hogy e gesztus egy ősanyagot tud megsejtetni velünk.

Az első hullámok megfagyott, fehér ívei, partra futó finom kis göngyölegei, az első kavicsok – amelyeket tán még Hérakleitosz ujjai is érintettek –, az első kövek, tömbök, amelyekből először próbáltak piramist rakni…

Hirtelen olyan vakító tisztasága lett számomra ennek a világnak, mint amikor a pásztorok hajnalban egymásra rakják a friss túró- és sajttömböket.

És e körforgás, szűzi örvénylés közepén Mihályfi Marika központi motívuma: a kagyló.

Az Einstein a tengerparton című híres Wilson-darabban egy fél lábon álló lány órák hosszat hallgat egy nagy kagylót. Órák hosszat, mondtam, csak, teszem most hozzá, hisz napokig elhallgattuk volna vele.

250

Gyerekkoromban sokat lestük a Csodafürdőben lebegő nőket; amikor később barátom agyagból megmintázott egyet e nők közül, onnan hazulról elloptam az ABÁZIA feliratú kagylót – és benyomtam a lába közé…

A távol-keleti gyöngyhalászok csöpp ólom Buddlhákat dugnak a kagylókba, hogy a köré képezze, szenvedje az igazgyöngyöt.

De ugyanakkor azokat a keleti uralkodókat is meg kell említenünk, akik a lovakkal szétfeszített óriáskagylókat fürdőkádként használták.

Milyen jó a festők műterme után a keramikus munkáit kézbe venni, simogatni.

Fentebb a pásztorokat említettem, de említhetném a frissen sült téglát, a kemencéből kivett cipót is.

Igen, a teremtésnek azt a mozzanatát érezzük itt, érjük tetten, amelyről Tolsztoj egyik hőse is beszél: „Fektess le, Uram Istenem, mint egy kavicsot, emelj fel, mint egy kalácsot.”

(1989)

Mihályfi Marika munkája

251
Kristovác Klára rajzkiállítása a Hadseregotthonban

Kristovác Klára 52-ben született, Zentán. A belgrádi képzőművészeti fakultás végzős növendéke.

A Hadseregotthonban – első önálló tárlatán – kis formátumú tusvázlatokat mutat be. De csak látszólag vázlatok ezek a lapok, valójában stúdiumokról van szó, vagy ahogy ő mondja, látványtanulmányokról: az egyéni kézírás, látásmód könnyed, ám mégis nagyon következetes kereséséről.

Leginkább a Kalemegdan falrészleteit rajzolja finom, egészen vékony vonalakkal, amelyek már-már pontokká szóródnak, szétporladnak, és egy finom, kellemes, de igen állhatatos tuspermet éri szemünket.

A történelem utolsó, még olvasható jelei…

A várfal, a vasrács még sejlik, és sejlik a csipketerítőre emlékeztető, kiásott padlózat is, de még csak egy pillanatra, mert az idő és a természet utolsó rohamára készül már, ami után egy fal- és egy tájrészlet között semmi különbség sem lesz. A hajszálvonalak kiegyenlítenek mindent. Valami befejeztetik, és valami elkezdődik.

A Kalemegdan mint motívum intenzíven jelen van a modern szerb költészetben is – Popa, Pavlović és V. Lalić lírájának egyik központi színtere; de tudjuk, mennyire jelen van pl. Illyés gondolkodásában is Hunyadi és Dózsa e vára – példa erre a Széttekintés Kalimegdanról című ismert útiesszéje.

Mégis, Kristovác csendes, meditatív világa, amelyben minden repedés, minden porszem ugyanolyan akusztikát kap, mint mag az erődítmény, mint maga a történelem, inkább Andrić kalemegdani sétáit juttatja eszembe. A nagy író hallgatózásait a történelem, az idő végtelenjébe, és különösen Az egyik kalemegdani erődítményen kezdetű bejegyzést a Znakovi pored puta című könyvéből: „Lábam alatt gyíkok és pókok futkostak át – írja többek között –, mellettem a frissen ásott földben lárvák és giliszták tekeregtek a levegővel és a fénnyel harcolva. Akkor éreztem meg, mennyire hamis a mi egoisztikus képzetünk, hogy a földön és a levegőben, mint valami szétválasztottban, mint valami szétválasztott lépkedünk, állunk és hogy mennyire igaz az, hogy mindennel, ami körülünk van, az élőlények hol rezgő, hol nyugodt tengerét képezzük. Mi nem élünk, hanem az élet vagyunk. Az egyéni létezés, úgy mint egyéni halál, csak múló látszat, két, pillanatnyi hullám a körülöttünk kirajzolódó mozgások óceánjában…”

252

Kristovác Klára mikroszkopikus lírája még őriz valamit az idő dimenziójából – és ezzel a nyelvvel, eljárással immár mindenről tud szólni. Kár lenne hangosabb dolgok felé fordulnia. Építsen valami egészet a porladó Kalemegdánból!

Igen, jó nekem e tárlat szerénysége, csendje.

Befejezésül említsük meg, hogy Kristovác Klára nem egészen ismeretlen számunkra; Kopeczky Csaba szép írását olvashattuk róla a 7 Napban. Kristovác vonalkáit ő pontos találattal az idő hangbarázdáinak nevezte…

E szerény tárlat után legígéretesebb fiatal képzőművészeink között tartjuk számon.

Kristovác Klára rajza

253
Csuvik Ilona

„Szeretni: árnyék.”

(Sylvia Plath)

Csuvik Ilona 59-ben született; Becsén banktisztviselő, jóllehet dolgozott fotósként és szövőnőként is.

Itt-ott (pl. a Forum-klubban) találkoztam korai munkáival, de igazán Tari Istvánnak adott, 85-ös interjúját olvasva figyeltem fel rá – érdekel, mire jutnak tanárjaik vezetésével a fiatalok az akadémián, a sok lehetőség, csábítás merre is billenti őket, melyik divatot vállalják fel, de ugyanígy – vagy talán még jobban – érdekel azoknak a fiataloknak a munkája, sorsa, akik váratlan irányból bukkannak fel, és egyedül, legtöbbször vidéknek vidékén kell megtalálniuk útjukat. Semmi különös sem volt abban az interjúban (arról mesélt, hogy Modigliani hatására kezdett festeni, hogy Szajkó a példaképe, és hogy szobájában nem locsolja a virágait, egyezséget kötöttek ugyanis, ha a virág így életben tud maradni, akkor ő hajlandó szeretni: mert a virágnak is kell azért valamit tennie ahhoz, hogy szeressék), de valahogy meg tudott győzni, hogy neki festenie kell.

Felírtam akkor a noteszomba a nevét, és most látom, egy mondatát is kiírtam, minden bizonnyal azért, hogy emlékeztessem magam, érdemes odafigyelni, netán fel is keresni Becsén. Festés közben nyilatkozta a Mire törekszel? nehéz és könnyen nagy szavakkal indukáló kérdésre:

Tapogatom a határaimat.

Aztán futólag személyesen is megismertem; fel-felbukkant a színházak körül. Jóval később véletlenül egyszerre találkoztam rajzaival a Rukovetben és a zentai fiatalok több figyelmet érdemlő, Scarabeus című lapjában.

Ezek a rajzok sokkal jobban tetszettek, mint festményei, noha festményein is megleltem azt a minimumot, amiből kiválhat, kinőhet valami, és hát világ végi strandjain üldögélő párjainak jellegzetes póza sem volt egészen idegen tőlem…

Most az Újvidéki Színház előcsarnokában állított ki egy kis monokróm ciklust. Megleptek, majdhogynem megzavartak ezek a képek. Színes, naiv-puha szürrealizmust vártam, és ehelyett immár egy szuverén festő munkáival találkoztam, aki a legnehezebb utak egyikén már eredményeket is tud felmutatni.

A szürke és a fekete birkózása az emberi testért, pontosabban az ember lelkéért. A legérzékenyebb határok sértetnek meg, s e határsértéseknél mindenütt ott látható egy kis feszület. Különben ez a kis feszület az egyetlen konkrétum ebben a világban, az 254egyetlen biztos ellenpontja a gomolygásnak. Olykor maga a test is keresztté alakul, valahogy úgy, mint a repedezett, csomós fahasáb változik érzéki keresztté Ksenija Kantoci szobrain.

Mint jeleztem, a fiatal festők számára nagy veszélyt jelentenek a színes színek, ám ez az ólomszürke tán még nagyobbat, bár már felvállalása is rendkívüli merészségről tanúskodik. Hangyának van egy ilyen szürkével csinált, hosszú képe itt a Rádió igazgatói irodájában, és hát Szajkó is használ hasonló fémes szürkét, de ők mind a ketten finoman lobogó, kis színpettyekkel, foltokkal ellenpontozzák.

A lényeges az, hogy Csuvik Ilona kiküzdötte azt, amit sejteni véltem interjúja alapján: kiküzdötte saját festészetét, saját művészetét. A figura birkózása a homállyal, a sötétséggel azért autentikus, mert ez a birkózás ugyanilyen intenzitással folyik magával a médiummal is.

Még nem tisztult le teljesen ez a figura (érdekes, ott a leghibátlanabb, leginkább jelenlevő, egyértelmű, ahol szinte alig sejlik), de nem baj, hisz a figurával igazán egyetlen modern festőnek sem sikerült megbirkóznia – csak destruálni, bontani-rongálni tudták, vagy régi, leginkább reneszánsz elemekkel toldozni-foltozni… Csuvik Ilona e képein még nincs eljátszva a nagy lehetőség, hogy a figurák egyszer valóban kiváljanak és létezni tudjanak, létezni, élni, mint azok a virágok említett interjújában…

Képei között először a Szerelmem, Hirosima című film indító képei jutottak eszembe, noha ez a szürke valami egészen más minőségek hordozója; igazi megközelítéséhez még némi időre van szükség, még egy kis időre nekünk és a festőknek is.

Aztán meg Sylvia Plath két sora szólalt meg bennem, bár már régen forgattam könyveit. Ő, Sylvia Plath birkózott így a sötétséggel, ő próbálta így kiszakítani magát a homályból vagy tán inkább a vakító fényből, ami az ő esetében legtöbbször a hold „Ószájának” fénye volt:

„A test többi része elmosódik
Gyöngyházszínben.”
(1988)
255
Máriás Béla hőse: a Csipkehúsú

Leának

Mi is a csipke? Mire is szolgál, minek is az alátéte, körítése? – kérdem zavartan, és feleslegesnek tűnő kérdéseimre hol is keresnék választ, mint a Tolnai Világlexikon 6., CÍMER-CSIPKE kötetében. Fogacskákról olvasok, bogozásról, recéről és hímzésről, arról, hogy a franciák és a spanyolok fekete csipkét is varrnak-vernek. És a halászhálóig nyomozok vissza, meg a pók finom fonadékáig. Igen, az ember is úgy állította fel finom hálóit, mint ahogyan a pók feszítette őket véres vadászataihoz. Majd az embernél ezek a fonadékok mindinkább feleslegessé lettek, a gyilkolás külön tudománnyá fejlődött, az ember tán legnagyobb tudományává. A csipke pedig a semmis semmi radarává korcsosult.

A csipke metafizikájáról Rilke tud legtöbbet; Malte című regényében, míg a kastély régi csipkéit kutatják, lényeges dolgokat tudunk meg a csipke nézésének alkímiájáról is.

Oh, most jégvirág fog képződni a szemünkön”, sóhajtanak. És ezzel az alkímiával – a nézés alkímiájával – máris a festészet területéhez érkeztünk.


Ha Máriás Béla festészetének második korszakáról akarunk beszélni, a csipke az egyik motívum, amelyet nem kerülhetünk meg, amelyet mindenféleképpen érintenünk kell. A másik – szorosan az elsőhöz kötődő – motívum a papírrepülő és a papírhajó, a gyerekek játéka a papirossal, a hajtogatás: a papírpohár, a legyező, a papírbuksza, a papírdurrantó és nem utolsósorban a papírcsákó hajtogatása – a kétágú létrán fejükön papírcsákóval sétáló, a gyerekek szemében szinte Michelangelóvá magasodó piktorok. De okvetlenül meg kell említenünk a papiros szabását, csipkézését, lyuggatását, a papírfigurák nyirbálását: egyik oldalon a papirosból készült profán fehérneműket, másik oldalon a művirágokkal, papírcsipkével zsúfolt ereklyetartókat, aranypapírból applikált rezes Jézusokat, papír szemfedőket etcetera.

Igen, ezekből az anyagokból merül fel, ezekre az eljárásokra utalva jön létre a Máriás-féle kép – születik meg, lép színre Máriás papírfigurája, a máriási hős: a Csipke-húsú.

És mi sem természetesebb, mint hogy a csipkén, a papiros vakító fehérségét ellensúlyozandó, eluralkodik a fekete. A nyers, pasztás, kátrányszerű massza. Művészete valójában e mind bonyolultabb viszony egyensúlyba hozásának kísérlete. Ahogy az alap, a talált deszkatábla, a kátrány nehezül, durvul, sűrűsödik, úgy finomodik, úgy lesz 256egyre vakítóbbá a csipke. A hol applikált, hol megfestett papírcsipke, csipkézett papír mögött egy új dimenzió tűnik fel, valami aranyfonál – talán éppen az argonauták gyapjújából!? – kezd el működni, kötődni-szövődni. Ez a kép harmadik dimenziója, amelyet feltételesen rajzosnak nevezhetnénk, de a már említett rezes Jézusokhoz is köthetnénk.

Van azonban ezeknek a képeknek, furcsa tárgyaknak még egy negyedik dimenziójuk is. A papírhajó és a papírrepülő kis kék felületen jelenik meg, a kék közeg jelzését követeli a végtelen sötétségben. Kis kék képernyőről vagy akváriumról van szó. Rokona ez az akvárium Badadada akváriumának, amelyben égő gyufaszálak hullanak, röpdösnek aranyhalacskák helyett, Matisse nevezetes aranyhalacskái helyett, jóllehet aranyhalacskákként valamiféleképpen mégis. Különben is meg kellett volna említenünk Badadadát – ugyanis afféle ikerművészek ők. Badadada kátrányképein pingvinek hasonló szűzi lények, ellenpontok, mint Máriásnál a csipkeemberke, a papírhajó. Festészetük a jugoszláviai magyar képzőművészet külön fejezetét jelenti.

Máriás kék gesztusa kapcsán utalhatunk Bacon – a legnagyobb modern figurális festő (aki egyként hatott Pilinszkyre és Veličkovićra) – utolsó korszakának két, számomra csodálatos képére is: a Jet of Water (Vízsugár) és a Water from a Running Tap (A csapból folyó víz) című munkáira gondolok, amelyeken e brutális festő különös megtisztulásának lehetünk tanúi. Vízsugár csap be a képbe, a mészárszékszerű vesztőhely eltűnik, és a kép valójában már magáról a vízről, a vízről mint metaforáról, gesztusról: a megtisztulásról szól. Egyfajta tiszta forrásról, kétségtelen.

És itt vissza is térhetünk Máriáshoz. Annál is inkább, mivel a szarvas, a szarvassá változott fiú, szarvassá változott muzsikus szintén gyakran felbukkanó alakja népes képvilágának. Ha valaki, Máriás a gyakorló népzenekutató (a bácskai és a balkáni zenék ismerője) utalhat Bartókra.

Egyik legfontosabb munkáján csipkeemberkéje akváriumban áll és papírhajókkal játszik. Játéka szomorú, szinte tragikusan megrázó, ugyanis ártatlan játéka, rituális megtisztulása közben elázik, csipkehúsa semmis péppé lesz, megsemmisül.

Külön kell szólnunk Máriás e kreációjáról, esendő, a képről olykor leváló, lepottyanó hőséről: a Csipkehúsúról.

Az első korszak pálcikaemberkéiből is levezethető. Önálló életet élő figuráról van szó, tehát a második, fekete-fehér korszak mint egy képregény is olvasható. Nézzük csak például, hogyan sakkozik magával, önnön testéből kivágott figuráival, hogyan mattol be magának, hogyan kerékpározik az arany-kék pókháló kusza sínén. Külön tanulmányt érdemelne az a mozzanat, ahogyan farkasszemet néz egy valós zsilettel – mert a lélek kész, de a hús még gyenge csipke!

Eredeti chaplini–kafkai hős a Csipkehúsú. (Tudjuk, Kafka rajzolt is: rajzai közül számomra már rég kivált egy kis chaplini figura…)

De utalhatunk Máriás e korszaka kapcsán két szlovén festőre is: Ciuhára (aki nehéz spanyol csipkegallérokba, bársonyba és aranyba öltöztetett rózsaszín pofájú majmokat) és Stupicára (aki falfehér képein valós tüllel, csipkével, gyöngyházgombbal a testén kis elárvult menyasszonyt fest).

Befejezésül még Németh István egyik adriai jegyzeténél szeretnék elidőzni. Hasonló alkímiai folyamat játszódik le abban a kis írásban is, mint Rilkénél, hasonló ellentét 257mutatkozik, mint Máriás képein a kátrány és a papiros, az óceánjáró és a papírhajó, az akvárium és a tenger között. Két kisgyereket néz, amint lábukkal az őszi fövenyt dagasztják, és gyerekkora bácskai játékára emlékezik. „Csakhogy mi mezítláb dagasztottuk a sarat. Körbe forogva úgy, hogy két lábfejünk közt a dagasztástól kereken és magasan dudorodott föl a sár. Mint egy hatalmas női emlő. Ötven éve nem láttam így fiúgyerekeket sarat dagasztani. Ötven éve nem láttam a kisfiúknak ezt az öntudatlan erotikus játékát…”

És mindennek az ellentéte Németh jegyzetének egy másik mondata, amely írásom mottója is lehetett volna: „Messze, bent mélyen egy fehér hajó úszik, nesztelenül, mintha papírhajó volna.”

(1990)

Máriás Béla: Lövés (1990)

258
Kislexikon

ÁCS József (Bácstopolya, 1914 – Újvidék, 1990): festőművész. A gimnáziumot Szabadkán végezte. 1934-ben beiratkozott a belgrádi Királyi Művészeti Iskolába, majd 1937-ben jelentkezett az akkor megnyíló Művészeti Akadémiára, és ott szerzett oklevelet 1941-ben. Az elkövetkező években pedagógusként dolgozott Topolyán, Zentán és Újvidéken. A vajdasági művésztelepi mozgalomnak nemcsak alapítója, hanem évtizedeken át irányítója is. 1956-tól a Magyar Szó állandó képzőművészeti kritikusa. Retrospektív kiállítását 1986-ban rendezték meg az újvidéki Modern Művészetek Galériájában, s ugyanebben az évben a Forum Könyvkiadónál megjelent a róla szóló képzőművészeti monográfia, amelyben Sziveri János értékelte munkásságát. Az 1960-ban alapított Forum Képzőművészeti Díj első nyertese.ALMÁSI Gábor (Kanizsa, 1911): szobrász. A Képzőművészeti Akadémiát Belgrádban végezte. A szobrászat mellett pedagógiai munkával és formatervezéssel is foglalkozott.BALÁZS G. Árpád (Felsőtőkés, 1887 – Szabadka, 1981): festőművész. Baján és Kiskunfélegyházán járt tanítóképzőbe. 1910-ben részt vett a nagybányai művésztelep munkájában. A budapesti és a prágai Szépművészeti Akadémia hallgatója volt. Tanulmányai befejezése után a Bácsmegyei Napló illusztrátora lett. 1930-ban Belgrádba költözött. A háború után Nagyváradon élt, majd Szabadka és Szeged volt a lakhelye. A Délmagyarország szerkesztőségében dolgozott. 1954-ben hosszú bolyongás után ismét visszatért Szabadkára, és itt műtermet kapott. 1980-ban jelent meg a róla szóló képzőművészeti monográfia Bori Imre méltató írásával. Képzőművészeti munkásságát Bela Duranci is több ízben értékelte.BÁLIND István (Ada, 1953): grafikus, festőművész. Az újvidéki Művészeti Akadémia festészeti szakán szerzett oklevelet 1981-ben. A képzőművészeti kifejezésmód különböző formáival – festészet, performance, video-művészet – foglalkozik.BÁLINT István (Újvidék, 1949): grafikus. A zágrábi Képzőművészeti Akadémián tanult. Újvidéken él, szabad művészként dolgozik. A grafika mellett könyveket tervez, illusztrál. A filmművészet terén is tevékenykedik: együttműködött a zágrábi rajzfilmiskolával.BARANYI Károly (Újvidék, 1894 – Újvidék, 1978): szobrász, festőművész. Iskoláit Karlócán, Újvidéken és Verbászon végezte. Előbb filozófiát, majd szobrászatot tanult Budapesten, Münchenben és Párizsban. Párizsban két évig Cornille Jarnic szobrász és műépítész műtermében dolgozott. Első kiállítása a Nemzeti Szalonban volt Budapesten 1919-ben. Szinte minden európai államban kiállított. Budapesten az Ernst 259Múzeumban volt retrospektív kiállítása 1973-ban, Újvidéken pedig egy évvel később. 1930-tól Újvidéken élt, a háborút követő éveket Magyarországon töltötte, majd ismét itthon dolgozhatott. Munkásságáról a Forum Könyvkiadó képzőművészeti monográfiát adott ki 1974-ben, amelynek előszavát felesége, az ugyancsak szobrász és keramikus Baranyi Markov Zlata írta. Munkáinak jelentős részét Temerinnek ajándékozta megőrzésre.BARANYI MARKOV Zlata (Begaszentgyörgy, 1906 – Újvidék, 1986): keramikus. Temesváron és Nagybecskereken végezte iskoláit. Festészetet, zenét és nyelveket Bécsben tanult, szobrászatot pedig Budapesten, Medgyessy Ferencnél és Pankotai Farkas Bélánál. 1930-tól Újvidéken élt. Vajdaság egyik első keramikusa. A két háború között férjével, Baranyi Károllyal együtt számos pályázatot nyert meg.BARÁTH Ferenc (Kanizsa, 1946): plakátművész, grafikus. Iparművészeti iskolát végzett Újvidéken. A belgrádi Képzőművészeti Karon tanult. 1968-tól az újvidéki Forum Kiadóház grafikai formatervezője. Plakátterveit több világkiállítás anyagába is beválogatták.BENES József (Bajmok, 1930): festőművész, grafikus. A középiskolát Szabadkán végezte, 1956-ban a belgrádi Képzőművészeti Karon szerzett oklevelet. A zentai gimnázium képzőművészeti tanára volt, majd a múzeum custosa lett. Kecskeméten él és alkot.BICSKEI Zoltán (Kanizsa, 1958): grafikus, esszéíró. Képzőművészeti szakközépiskolát végzett Budapesten. Filmművészettel is foglalkozik. Az Újvidéki Televízió munkatársa. A Forum Könyvkiadónál 1990-ben jelent meg a …Kanizsára… című, rajzait és lírai naplójegyzeteit tartalmazó kötete.BOSCHÁN György (Szabadka, 1918 – Belgrád, 1984): festőművész. 1946-ban végzett a belgrádi Képzőművészeti Akadémián. 1948-ban fejezte be Marko Čelebonović szaktanfolyamát. A belgrádi Képzőművészeti Karon festészetet tanított. A Forum Könyvkiadó 1987-ben adta ki a munkásságát feldolgozó monográfiát.ČURČIĆ, Petar (Újvidék, 1938): festőművész, grafikus. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett oklevelet 1963-ban. Újvidéken él. Az Újvidéki Rádióban dolgozik újságíróként.CSÚVIK Ilona (Ada, 1959): festő, grafikus. Becsén fejezte be a gimnáziumot 1977-ben. Jelenleg Szabadkán dolgozik tisztviselőként.DOBÓ Tihamér (Šabac, 1938 – Kanizsa, 1987): festőművész. Iparművészeti középiskolát végzett. Szabad művészként dolgozott Kanizsán. Több könyvillusztrációt készített a jugoszláviai magyar írók könyveihez.DORMÁN László (Moravica, 1944): fotóművész. A gimnáziumot és a zeneakadémia első fokozatát Szabadkán végezte. Zenetanár volt, majd 1967-től 1988-ig a Képes Ifjúság fotóriportere és újságírója, azóta pedig az Újvidéki Rádió riportere. Fényképeivel, különösen dzsesszfotóival, nemzetközi hírnévre tett szert.DUDÁS Sándor (Topolya, 1948): szobrász. Az általános és középiskolát szülővárosában és Szabadkán végezte. A zágrábi Képzőművészeti Akadémián 1981-ben szerzett oklevelet Želimir Janeš osztályában. Rövid ideig a topolyai Umetnost Konyhabútorgyár ipari formatervezője volt, jelenleg pedig a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola képzőművészeti tanára.FARAGÓ Endre (Kanizsa, 1929 – Zágráb, 1986): festőművész, szőnyegtervező. Szabadkán a Hangya András vezette rajztanfolyam növendéke. Dolgozott a Szabadkai Népszínházban díszlettervezőként, a Jovan Mikić szőnyeggyárban tervezőként. New York-i tanulmányútja során elsajátította a szőnyegkészítés korszerű módszereit. 1968-tól Zágrábban élt, a zaboki ZIVTEKS szőnyeggyár igazgatója és tervezője volt. A tervei alapján készült nagyméretű faliszőnyegei eljutottak a világ minden tájára. A Forum Könyvkiadó 1988-ban adta ki a róla szóló mo260nográfiát Bela Duranci tanulmányának kíséretében.FUJKIN István (Horgos, 1953): amatőr festő és grafikus. A horgosi Művelődési Ház alkalmazottja. A 7 Nap illusztrátora, és hanglemezborítók tervezője.GERÉB Klára (Szabadka, 1901 – Auschwitz, 1944): grafikus és festőművész. Szabadkai diák volt. Bécsben és Párizsban iparművészeti grafikát és festészetet tanult. Regényeket illusztrált, fedőlapokat tervezett. Részt vett a vajdasági magyar képzőművészeknek a Híd szervezésében 1938-ban megrendezett kiállításán.GLID Nándor (Szabadka, 1924): szobrász. Iparművészeti iskolát Belgrádban végzett. Az Iparművészeti Akadémián 1951-ben szerzett oklevelet. Belgrádban él és dolgozik. 1975-től a belgrádi akadémia tanára, majd a Művészeti Akadémia rektora. Munkásságának központi témája a holokausztum. Mauthauseni és Yad Wasen-i szoborkompozíciói páratlan remekművek. Szobrai a világ minden táján megtalálhatók.HANGYA András (Moravica, 1912 – London, 1988): festőművész. Autodidaktaként kezdte pályafutását a harmincas évek elején, majd a belgrádi Képzőművészeti Akadémián tanult. A háború befejezése után Szabadkán esti rajz- és festőiskolát vezetett, majd Zágrábban Ljubo Babić tanítványaként elvégezte az akadémiát, és az ötvenes években számos nemzetközi kiállításon az ország élvonalbeli festőivel együtt állított ki. Visszavonultan élt zágrábi műtermében. A jugoszláviai magyar festészet egyik legkiemelkedőbb egyéni hangú képviselője. Számos könyvet illusztrált és könyvborítót tervezett. 1960-ban Andro-Vid Miličić előszavával rajzokat tartalmazó kötete jelent meg a Forumnál, 1984-ben pedig Tolnai Ottó és Bordás Győző gondozásában képzőművészeti monográfiája.KALMÁR Ferenc (Szabadka, 1928): szobrász. A tanárképző főiskolát Újvidéken fejezte be 1953-ban. Szabadkán dolgozik. Fa- és fémszobrairól ismert.KEREKES László (Moravica, 1954): festőművész, grafikus. Belgrádban a Képzőművészeti Főiskola konzervátori szakán szerzett oklevelet. A Magyar Tanszék abszolvense. 1972-től a szabadkai Bosch + Bosch csoport tagjaként tevékenykedett. 1984–85-ben az Új Symposion művészeti szerkesztője volt. 1989-től szabad művész. Jelenleg Berlinben él. Hazai és külföldi lapok munkatársa.KONJOVIĆ, Milan (Zombor, 1898): festőművész. A vajdasági képzőművészet irányadó egyénisége, de az egyetemes jugoszláv képzőművészet kimagasló alakja is. 1919-től a prágai Képzőművészeti Akadémia diákja. 1924-ben Párizsba ment, ott élt 1932-ig. Párizs után végleg szülővárosában, Zomborban telepedett le. A Zentai Művésztelep (1952) egyik alapító tagja. Képei az ország és a világ minden jelentősebb múzeumában és galériájában megtalálhatók. 1966-ban nyílt meg Zomborban a Milan Konjović Galéria. Az ott lévő majd 800 kép áttekintést nyújt teljes munkásságáról. 1985-ben a párizsi Grand Palais rendezi meg nagy, egész munkásságát áttekintő kiállítását. Mintegy húsz monográfia méltatja művészetét. Munkásságát, többek között Miodrag B. Protić, Katarina Ambrozić, Dragoslav Đorđević, Lazar Trifunović, Bela Duranci és Tolnai Ottó értékelte. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagja.KRISTOVÁC Klára (Zenta, 1952): festő. A belgrádi Képzőművészeti Akadémián szerzett oklevelet.KUBÁT József (Szabadka, 1907): festő. Autodidakta. Csincsák Elemér tanítványa. Az ún. figurális rajztanfolyam állandó látogatója volt.LÉPHAFT Pál (Zrenjanin, 1952): karikaturista és illusztrátor. Szakmunkásképzőt végzett, majd a Magyar Tanszék hallgatója lett. 1977-től az Újvidéki Televízió munkatársa volt, jelenleg pedig a Magyar Szó karikaturistája.LOGO, Oto (Szabadka, 1931): szobrász. A művészeti középiskolát Újvidéken végezte. A belgrádi Iparművészeti Akadémián 1954-ben 261szerzett oklevelet. Belgrádban él és dolgozik. A jugoszláv szobrászat egyik legismertebb egyénisége.MÁRIÁS Béla (Újvidék, 1966): festő, grafikus. A belgrádi Zeneművészeti Karon etnomuzikológiát tanul.MAURITS Ferenc (Újvidék, 1945): festőművész, illusztrátor, költő. Iparművészeti középiskolában tanult Újvidéken. 1967-től az Indeks című egyetemista lap, a Polja című folyóirat, majd az Új Symposion grafikai szerkesztője volt. 1983 óta a Forum Könyvkiadó könyvtervezője. A modern festészet kiemelkedő egyénisége. Piros Frankenstein című, verseit és rajzait tartalmazó kötetéhez (Forum, 1970) Oto Bihalji-Merin írt előszót. Bányai János értő méltatója munkásságának.MIHÁLYFI Marika (Zrenjanin, 1957): keramikus. A belgrádi Iparművészeti Kar kerámia szakán szerzett oklevelet 1982-ben. Újvidéken dolgozik.NAGYAPÁTI KUKAC Péter (Topolya, 1910–1944): festő. Elvégezte a polgári iskola első két osztályát. A vándorfestő hányatott életéről a jelzett életrajzi adatokon kívül kevés megbízható dokumentum maradt fenn. Egyes források szerint ételért-italért, éjjeli szállásért festve járta Topolya és környéke tanyáit. Legismertebb naiv festőnkként tartjuk számon. 1985-ben Juhász Erzsébet előszavával monográfia jelent meg róla.NIKOLAJEVIĆ, Milivoj (Sremska Mitrovica, 1912 – Újvidék, 1989): festőművész, grafikus. Elvégezte a belgrádi Képzőművészeti Akadémiát. A háború előtt a Desetorica (Tízek) csoportjához tartozott. Képtárigazgató volt, majd a Szerb Matica elnöke. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagja. Bela Duranci tanulmányának kíséretében a Forumnál is jelent meg monográfiája. Művészettörténettel is foglalkozott, és jelentősek a kortársairól írt tanulmányai is.OLÁH Sándor (Magyarcséke, 1886 – Szabadka, 1966): festőművész. Gyermekkorától Szabadkán élt. Festészetet Kassán, Budapesten és Münchenben tanult. Alkotásait a szabadkai és zrenjanini Városi Múzeum képtára, a szabadkai Városi Könyvtár, budapesti képtárak, valamint sok szabadkai, újvidéki, zrenjanini gyűjtők és a világ minden tájára szétszóródott családok őrzik. Baranyi Anna gyűjtötte be munkáit az 1986-ban megrendezett nagy szabadkai kiállításhoz, s ő írt előszót az ebből az alkalomból megjelent könyvhöz is.PECHÁN Béla (Verbász, 1906 – Verbász, 1986): festőművész. Festészetet édesapjától, Pechán Józseftől tanult, majd 1927-től a müncheni Képzőművészeti Akadémia hallgatója. A verbászi gimnázium képzőművészeti tanára volt. Kitűnő rajzoló.PECHÁN József (Cséb, 1875 – Verbász, 1922): festőművész. Eisenhut Ferenc felfedezettje, 1889-ben ő juttatja be a müncheni akadémiára. Hollósy Simon műtermében is tanul. Huzamosabb ideig Bécsben és Budapesten tartózkodott. 1912-től a budapesti Művészház vezetőségi tagja és rendszeres kiállítója. Az I. világháború végleg Verbászhoz köti. Sokoldalú egyéniség volt. A magyar szecessziós festészet kiemelkedő képviselője, a vajdasági magyar képzőművészet kétségkívül legjelentősebb egyénisége. 1982-ben jelent meg A két Pechán címmel az ő és fia, Pechán Béla munkásságát méltató monográfia Bela Duranci és Bordás Győző bevezető írásaival. Gazdag hagyatékát, amelyben kortársai, elsősorban Medgyessy Ferenc, Egry József, Ziffer Sándor és Nagy István munkái is megtalálhatók, a verbászi Művelődési Otthon őrzi.PENOVÁC Endre (Tornyos, 1956): festő és grafikus. Az újvidéki Művészeti Akadémián szerzett oklevelet 1984-ben. Képzőművészeti tanárként dolgozik. Könyvillusztrációkat is készít.PÉTER László (Székelykeve, 1958): grafikus. A belgrádi Iparművészeti Karon szerzett oklevelet 1983-ban. A kovini gimnázium és a székelykevei általános iskola képzőművészeti tanára. Könyvillusztrációival is felhívta magára a figyelmet.

262

PETRIK Pál (Szabadka, 1916): festőművész, díszlettervező. 1946-ban részt vett Hangya András rajztanfolyamán. 1947-ben beiratkozott a belgrádi Képzőművészeti Akadémiára, ahol 1951-ben Nedeljko Gvozdenović tanítványaként szerzett oklevelet. 1951-től 1978-ig a Szabadkai Népszínház díszlettervezője.SÁFRÁNY Imre (Ókér, 1928 – Szabadka, 1980): festőművész, író. Szabadkán járt gimnáziumba, Újvidéken, a Pedagógiai Főiskola rajz szakán szerzett oklevelet, és hallgatója volt a belgrádi Képzőművészeti Akadémiának. A negyvenes évek végén Ókéren rajztanár, azután a Magyar Szó, később a 7 Nap kritikusa és illusztrátora. Szabad művészként is dolgozott. Egyéni hangú képzőművész, a vajdasági modern festészet úttörője. Több regénye és esszékötete jelent meg; képzőművészeti írásai is össze vannak gyűjtve. A Tolnai Ottó előszavával 1978-ban megjelent Sáfrány-monográfiával indul a Forum Könyvkiadó képzőművészeti sorozata.SIFLIS András (Szabadka, 1955): festőművész. Szabadkán fejezte be a középiskolát 1974-ben. Kitanulta az aranyművességet. Az utóbbi években főleg Budapesten dolgozik. 1989-re megkapta a New York-i Pollock-Krasner Alapítvány ösztöndíját.SOLDATOVIĆ, Jovan (Černić, 1920): szobrász. A Képzőművészeti Akadémia szobrászati szakát Belgrádban végezte. 1948-tól 1953-ig Toma Rosandić műtermében dolgozik. Ezután részt vesz az újvidéki Pedagógiai Főiskola képzőművészeti szakának megalapításában. Újvidéken él és alkot.B. SZABÓ György (Nagybecskerek [ma: Zrenjanin], 1920 – Újvidék, 1963): grafikus, író. Szülővárosában érettségizett 1940-ben, ezt követően a zágrábi, majd a budapesti egyetemen művészettörténetet és irodalomtörténetet hallgatott, Budapesten grafikai és festészeti tanulmányokat is folytatott. A felszabadulás után népképviselő, majd az újvidéki Tanárképző Főiskola tanára. 1959-től az akkor alakult Magyar Tanszék irodalomtanára és tudományos munkatársa. A Forum Könykiadó 1978-ban megjelentette a képzőművészeti munkásságát bemutató monográfiát Bela Duranci és Bányai János előszavával. Szövegillusztrátorként is jelentős, képzőművészeti tárgyú írásait pedig a Tér és idő (1958, 1988) című kötete tartalmazza.SZAJKÓ István (Csonoplya, 1955): festőművész. 1978-ban szerzett oklevelet a zágrábi Képzőművészeti Akadémián. Szövegrajzai is figyelemre méltóak. Jelenleg Budapesten él és alkot.SZILÁGYI Gábor (Pacsér, 1926): festőművész. A Tanárképző Főiskolát Újvidéken fejezte be 1949-ben. A szabadkai gimnáziumban tanított, majd a Képzőművészeti Találkozó vezetője lett.SZILÁGYI László (Szabadka, 1953): szobrász, grafikus. Az újvidéki Művészeti Akadémia szobrászati tanszékén szerzett oklevelet 1978-ban. Rövid ideig Besanconban (1983) és Párizsban (1983–1986) élt és alkotott. Jelenleg az újvidéki Művészeti Akadémia tanársegéde.SZOMBATHY Bálint (Pacsér, 1950): grafikus, esszéíró. Művészi álnevei: Art Lover, Karen Eliot. Írott és vizuális költészettel foglalkozik, kritikákat és tanulmányokat ír, küldemény (bélyeg- és pecsét-) művész, alkalmazott grafikát, művészeti tárgykönyvet, installációt alkot, konceptuális határeseteket, akciókat csinál. 1969-ben többedmagával megalapítja a szabadkai Bosch + Bosch művészeti csoportot. 1973-ban az Experimental Art Publisher alternatív kiadó, 1974-ben a Wow című nemzetközi alternatív művészeti kiadvány egyik alapítója. 1971–72-ben, majd 1985-től az Új Symposion műszaki szerkesztője.TOROK Sándor (Moravica, 1936): festőművész. Újvidéken szerzett oklevelet a Tanárképző Főiskola képzőművészeti tagozatán. Szabadkán él. A Csurgói Művésztelep alapító tagja.VINKLER Imre (Szabadka, 1928 – Szabadka, 1967): festőművész. A Képzőművészeti Akadémiát Belgrádban végezte 1951-ben. A szabadkai gimnázium képzőművészeti tanára volt.

263

WANYEK Tivadar (Kikinda, 1910 – Zrenjanin, 1981): festőművész. A budapesti szabadiskolákban tanult Aba Novák Vilmosnál és Patkó Károlynál. 1955-től az Écskai Művésztelep, 1962-től 1974-ig pedig a Modern Galéria hivatásos szervezője volt. A bánáti táj, a falvak jellegzetes motívumait, a népművészet elemeit egyesíti dekoratív hatású, konstruktív szellemű festészetében. Zrenjaninban élt.ZSÁKI István (Topolya, 1942): festőművész. A Képzőművészeti Főiskolát Prištinában végezte. Képzőművészeti tanárként dolgozik.Összeállította: Tripolsky Géza és P. Nagy István

264
Utószó

A hazai magyar kultúra középpontjában kezdettől fogva az irodalom állott. Az irodalomnak olyan feladatokat is magára kellett vállalnia, melyek egy nagyobb hagyománnyal rendelkező környezetben a művelődés különböző rétegei között oszlanak meg. Kritikaírásunkat ugyancsak ez határozta meg: a figyelem az irodalmi bírálatra összpontosult, a kritika értékei is e síkon jöttek létre. Jóval bizonytalanabb volt, s talán még ma is az, a zenei, színházi vagy a képzőművészeti kritika és publicisztika helyzete. Talán e perspektívából az sem tűnik véletlennek, hogy két évtizeddel ezelőtt éppen egy költő, író kezdett rendszeresen képzőművészeti bírálattal foglalkozni. Tolnai Ottó az Újvidéki Rádió munkatársaként indult meg a tárlatok látogatására, s ennek a fáradhatatlan tevékenységnek dokumentumai a szinte hétről hétre fölhangzó beszámolói a rádióban. Az évek során született több kötetnyi bírálatból, jegyzetből A meztelen bohóc kéziratába csupán a tematikus egységet képező szövegeket válogatta össze. A kötet java része jugoszláviai magyar festőkkel foglalkozik, néhány pedig jugoszláv alkotókkal. Ezért sem lenne érdektelen a mostani kötetet egy sorozat első kiadványának tekinteni. Minthogy egyértelműen hiányt pótol, és a hazai magyar festészetről hasonló áttekintés még nem jelent meg, jó lenne Tolnai tevékenységének más köreit is bemutatni az olvasóknak.

Az élőszóban előadott szövegek, e gyűjtemény előzményei, szisztematikusan készítették elő a terepet e mostani kötet befogadására. Az írások fölidézik bennünk a rádióműsorokból ismert hanghordozást, azt a sok árnyalt észrevételt, melyekkel Tolnai fölolvasásai során képet, látványt, színhatásokat idéz elénk. Azt sem túlzás állítani, hogy alkotó munkájának ez az ága igen sok vonatkozásban rokon művészetének egyéb megnyilvánulásaival. Meggyőződésem, hogy ha nem egy költő bírálatairól lenne szó, a szövegekben is, meg az írások tárgyaiban is más minőségekre figyelnének, mint az ő esetében. A művészi fogékonyság, a nyelv alakításában megnyilvánuló érzékenység következtében nemcsak az a tabló lesz eredeti és rendhagyó, amelyet szobrokról, rajzokról, festményekről felvázol, hanem az a változás is, aminek a bírálatot, jegyzetet, tárlatbeszámolót műfaji vonatkozásban kiteszi. A kötet kritikái, portréi, dokumentum- és idézet-kollázsai, személyes följegyzései, élményvázlatai, képelemzései, életrajzi krokijai rendszerint esszékké transzformálódnak, e kisműfajok tehát nem az értekezés, szakkri265tika, hanem az esszé hangnemének és szubjektivitásának dimenzióival bővülnek. A vajdasági magyar festők e breviáriuma, nélkülözhetetlen bedekkere így egy laza szövésű, esszéminiatűrökből megszerkesztett egységgé áll össze. Az impressziók, asszociációk sokaságából egy érzékeny hártyára emlékeztető felület jön létre, melynek sosem csupán közlendője a lényeges, hanem a mód, ahogyan artikulálódik. Ez közelíti Tolnai írásait ahhoz a Plutarkhosz alapján Szimónidész által följegyzett gondolathoz, mely szerint a versnek beszélő festménynek, a festménynek néma versnek kell lennie. A Tolnai-jegyzetek olvasója valahogy úgy merül el a leírt látványok világában, mint ahogyan Nagyapáti Kukac Péter képeinek alakjairól írja: „Orpheuszt hallgatják képbe merevülve.” Mi az írások révén ugyancsak a képbe, a kép leírásába, tehát a szövegbe merülünk. Az impressziókon és képzettársításokon alapuló szövegek sok esetben hasonló módon rögzítik a mikroészleleteket, gondolatvillanásokat, mint a pillanatok, rezdülések, érzések, érzetek megragadására irányuló lírai kifejezésformák.

Tolnai eljárásait szemlélve azt észleljük, hogy nem az értékelő, osztályozó szempontok vezérlik, inkább a személyes látásmód finomítása, alakítása, az az igény, hogy közel férkőzzön nemcsak a műhöz, hanem annak megalkotójához is, a műben tárgyiasult szellemhez és lélekhez, a műben rejtőzködő egyéniséghez. Ezzel együtt azonban kijelöli azokat az alkotásokat is, melyek meggyőződése szerint a legjellegzetesebbek a művészre, annak egy-egy korszakára. Tolnai hivatkozásai, párhuzamai nyomán a vajdasági képzőművészet jugoszláviai vagy még általánosabb összefüggései is kirajzolódnak.

A meztelen bohóc írásait olvasva egy kifinomult szimatú nyomozó jelenlétét érzékeljük, aki szenvedélyesen fürkészi nemcsak a látványi benyomások minél árnyaltabb tükrözésének lehetőségeit, hanem azokat a mögöttes tartalmakat és motívumokat is, melyek a művészt alkotásra ösztönözték. Hasonló érdeklődéssel fordul az ábrázolt alakok lénye, pszichéje, alkata felé is. Ennek legjellegzetesebb megnyilvánulása a Wilhelm-dalok ciklus, melynek címadó figurája egy Pechán-modell, a verbászi fura alak, ki több portréhoz pózolt a festőnek. Ezek a vállalkozások a régészeti ásatásra emlékeztetnek, melyek a képek eredetének, forrásainak, ihletéseinek s az ábrázolt figurák emberi alkatának nehezen rekonstruálható rétegében folynak.

Tolnai egyforma érdeklődéssel fordul a művészek és a képen szereplő alakok felé, minek következtében az alapvetően műközpontú beállítottság az alkotó iránti emberi kontaktus megteremtésének igényével teljesedik ki. Az alkotások felől indulva Tolnai szövegei felé, egyszeriben tárulnak föl előttünk a művek és szerzőjük portréja, legyen szó akár személyes ismerősökről, mint Balázs G. Árpád, Baranyi Markov Zlata, Sáfrány Imre, akár azokról, akiket csupán mások közlései alapján ismer. Ebből származik az a többlet, mely Tolnai képzőművészeti portyáit egy olyan galéria létrehozásával egészíti ki, melyben élő alakokként sorakoznak föl előttünk maguk a festők, szobrászok, grafikusok, a jelenkor, a közelmúlt s a század első felének hazai magyar művészei, bohémjei, naiv festői, vidéki piktorai.

Tolnai módszerének központi vonása a nem leplezett és vissza nem fogott személyesség. A bírálatok nem valamely egyetemes igazság, meg nem változtatható értékítélet jegyében íródnak, hanem az egyéni víziónak megfelelően. Ez a szubjektivizmus azonban gyakran mélyebb és hitelesebb meglátások alapja, mint amilyen a tárgyias, klasszifikáló, leíró megközelítésmód, tehát a szakmát mereven értelmező objektív 266magatartás. Tolnai írásai már-már a tárgytól függetlenedve irodalmi szövegek, más szóval képzőművészeti forrásokból és ihletésekből származó munkák. Még a publicisztikai jellegű jegyzetekben is háttérbe szorul az információ, és előtérbe kerül a beszélő egyénisége. A nyelv változatos, hajlékony, képszerű, asszociatív, és nemritkán el is vonja a figyelmet a beszéd tárgyáról: a szóval, szavakkal reprodukált látványok, képek és alakzatok, színek, formák és motívumok önmagukban is és nem csak a tárgyra vonatkoztatottságukban keltik fel érdeklődésünket.

A kötet írásai, mint az eddigiekből kiderül, tematikailag homogének, formailag pedig változatosak. A Pechán Józsefről szóló írás egész kis dokumentum-gyűjtemény: Tolnai Szentelekytől a jelenkor művészettörténészéig ívelő forrásokból illeszti össze a Pechán-portrét. Baranyinéról eredetileg megemlékező írást szándékozik írni, miközben ez is komplett rajzzá áll össze, ami meghaladja az alkalmi írás kereteit. A keramikusnő házának, kertjének leírása figyelemre méltó adalék munkásságának megismeréséhez. Az sem kerülheti el figyelmünket, hogy a jegyzetek megírásához Tolnainak nem föltétlenül a megnyitott tárlatok, díjak, haláleset vagy évforduló képezi a késztetést. Különösen a kevésbé ismert vagy elfeledett festők esetében nem várt különleges alkalmakra, hanem szóvá teszi a képek összegyűjtésének és prezentálásának szükségességét, azoknak a gyűjteményeknek a létrehozását, retrospektív tárlatoknak a megszervezését, melyek egy-egy vajdasági helység művelődési életét gyarapíthatnák, illetve bemutathatnák a feledésbe merülő alkotásokat és alkotókat. Mindaddig, amíg ezekre a vállalkozásokra nem kerül sor, a művek maradnak a vajdasági festészetnek abban az imaginárius múzeumában, melyről Pechán Béla kapcsán Tolnai beszél. A könyv címadó írásának névtelen hősei, az idős zentai szabóházaspár is ide tartozik, akik fáradhatatlanul varrják bohóc-bábuikat.

A kötetben centrális helyre kerülő életmű mintha a Hangya Andrásé lenne, hisz terjedelemben és mélységben is vele foglalkozik a legtöbbet, a legátfogóbban. Az írások közös címe: Fejezetek egy Hangya-könyvből. Hasonlóképpen meghatározó jelentőségű B. Szabó Györgynek mint irodalmárnak, tanárnak és művésznek az alakja is Tolnai számára. Róla írva személyes emlékeit állítja előtérbe, azt a jelenséget, melyet e törékeny alkatú ember és erős szellemi kisugárzása jelentett kultúránkban. A nemzedéktársak közül Maurits Ferenc alkotásainak szentel kiemelt szerepet, már-már e szövegekből is összeáll egy miniatűr monográfia. Tolnai a legfiatalabbakra is figyel, munkáikról éppoly elmélyülten ír, mint a már jól ismert klasszikusokról.

A kötet második blokkjában öt írás foglalkozik Tolnai egyik nagy élményével, Milan Konjović képeivel, három pedig a Čurčićéival. Ezek a szövegek Tolnait a jugoszláv festészet jól tájékozott ismerőjének mutatják, és valamiképpen azt is jelzik, hogy a vajdasági képzőművészetről szóló kötetet előbb-utóbb egy jugoszláv kötet követheti.

Thomka Beáta

267
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]