Tandori Dezső Még így sem 1978 3-311
Tandori Dezső
Még így sem
Még így sem
5 6
A szerző megjegyzése; nem elsőül olvasandó!

Bizonyos – valóban tárgyunkra vonatkozó – kérdések a figyelmesebb verseskötet-olvasás jeléül merülnek fel csupán; a könyvvel így valamelyest is függetlenül gazdálkodó olvasókat rövidítené meg tehát bármi előzetes utalás. Tapasztalatom szerint a verseskötet-írás kezdeteinél tartunk; bár serkenthetné ezt az egyetlen folyamatot e könyv néhány kezdeménye, melyeket csaknem kivétel nélkül a szerencsének köszönhetek magam is. Legföljebb a szerencse irányát kényszeríthetjük; jöttét aligha. A három főbb mottót például a Hard bop III. írásakor fedeztem föl, amikor keservesen „rímekbe törtem” Ottlik prózaszövegét. Később derült ki, hogy a mottókra szerényen utaló lépcsőházi vers már rég megvolt. Ennyit a kötet-„építésről”… Ha a „szellemi detektívregényírás” szabályait betartom is, szólnom szabad némely döntésemről. Technikai jellegűek. A rettenetes számok, melyekről – íme, egy „kérdés”! – a könyvben kiderül, hogy időpontjelölések, egy-egy napot jeleznek valósághűen; a betűjelzés azt mutatja, hányadiknak íródott aznap egy-egy vers. A számozásban szándékkal hagyom meg következetlenségeimet. Például: helyenként az „a” betűjeles verset csak a számozás vezeti be, a betűzés „b”-nél kezdődik. Ahol egy-egy „sorozat” valamelyik darabját már közlésre is alkalmatlannak éreztem, a hiányt nem pótoltam hamisítvánnyal; inkább legyen foltos a kőfal, esetlen a faragás, régebbi, világosan elütő darabokat építettem be. Ezt a kö7rülményt – újabb „kérdés” – mindenütt jelöltem. A Feltétlenítő és a Hard bop sok hasonlóságot mutat. A Hard bop elemei a középső tömbben mind jelentkeznek. (Amit legalábbis én mint képzelt olvasó elemnek láthatok.) Sőt jelentkeznek más költők – külhoniak, magyarok – műveiben is hasonló törekvések; köszönettel tartozom segítségükért. Az ismétlődő – könyvemen belül ismétlődő – motívumok csak azt tanúsítják szerényen, hogy magam is többé-kevésbé függetlenül gazdálkodtam a lehetőségeimmel. Olykor – de erről ne több szót! – önmagamtól függetlenül. (Máris túlzás; „elfelejtettem” legföljebb, hogy valamiről már volt szó, s megírtam másképp.) Mielőtt bármelyik vers a kötetben maradhatott volna, igyekeztem megnézni: ha az összes többi elveszne, ez az egy mondana-e valamit „rólam”. A versekben előforduló személyek – írók, festők, zenészek stb. –, úgy érzem, nem kívánnak jegyzeteket; az olvasónak lehet velük kapcsolatos élménye, a múltban vagy a jövőben.

T. D.

8
Talizmán
9

„Szegény barátaim, nekem tízezer lelkem van, melyiket vádoljátok nektek nem tetsző dolgokkal? Önző vagyok, szökevény, részvétlen, szeretet nélküli? Lehet, hogy ez is mind én vagyok. Nem nagyon rajongok önmagamért sem, az igaz. Mégis, ti a féltve őrzött szerelmeitek alján csak a részvétlenség fájdalmasan szilárd talajára építhettek, az én közönyös magányom pedig, a személytelenség végső kérgein belül, a szerelemnél erősebb egymásba olvadás sűrű, cseppfolyós, semleges lávarétegéből táplálkozik. Úgy szeretem felebarátaimat, mint önmagamat. Ugyanazzal a fajta szeretettel. Nem jobban. Tehetetlenül, közönyösen, megmásíthatatlanul. Hát nem veszitek észre, hogy nektek is tízezer lelketek van? Az idő visszafordíthatatlan koordinátája mentén virtuális lehetőségeinkből mindig csak egy tud megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kívüli, nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egymással valahol. Indáink metszik a világot, aztán továbbnyúlnak, ki, egy ismeretlen dimenzióba, mint elszakítatlan köldökzsinór, s ott vagyunk egybekapcsolva, egyetlen egészként, abban a teljesebb kontinuumban.”

Ottlik Géza: Iskola a határon

10
I. Ahogy a régi mesterek
A koalákról
Mikor olyan vagy itt; hogy nem vagy ott;
akkor a legjobb;
nem már- s nem még-alig; készen-kapott;
mit félbe-hagynod;
kit alakítanod; sokat-kicsit;
mert így idétlen;
így tükre-vissza-dob; össz-szét-esik;
legjobb igétlen.
Itt érne véget az; itt érne ez;
össz-vissza-hagytod;
központnyi körterasz; föltételes;
mid is maradt ott;
mi-haszna részletez; egy-egy arasz;
átér a lényen;
kit kér ne-hagyj-eressz; halassz-marassz;
lomhán-serényen.
11
Ha majd igétlenül; ha csakugyan;
ha mint e mackók;
ha majd feltétlenül; ha te-magam;
„amint akarnók”;
ha majd akárhogyan; játékszerül;
gyökér kezében;
elvész hiányosan; s meg-megkerül;
itt-ott egészben.
A Klee–Milne vázlatkönyvbe
Elindulunk most szelíd tájakon,
nem is akarunk másfélékre érni.
Rímhelyzet jön: megnyugtató a régi,
mindig megújítható alkalom.
Hová is tartunk; kell-e mondanom.
Egy zökkenő már volt: egy átkelési
helyen; ilyen: két versszak közt a résnyi
fehér folyó – máris mutathatom.
Megyünk, szelíd barátaink, Te és én,
velünk-támadt útjelekre ügyelve
megyünk: örökmedvéink, Te meg én.
Hogy eddig hol voltunk? Az elején!
Most itt bóklászunk erre-valamerre.
S a végén hol…? A végén hol! A végén.
12
Se /vagy mi, se/ vagy ők
Medvéink olyanok, akárha minket
nem látott volna még-még soha senki!
És ez-ez szelíd dolog. Nem jelenti
azt, hogy hiányzik Bizonyos Tekintet,
se azt, hogy eszerint, meg aszerint, meg
egyáltalán nem is vagyunk jelen. Mi
nagyon is-is jelen vagyunk. (Pihenni
is szeretnénk; elintézzük a rímet.)
„És most aztán…!” halljuk. Most? (Felcsigáz-
tuk az érdeklődést az Ismeret-
lennel! és végre kellene Vala-
a)mit mondanunk…) S halljuk még: „Ők olya-
nok, akárha mi szóba se jöhet-
nénk. Most köv.(etkezzék) a folyt.(atás)!”

a) Igen, ezt ők mondják rólunk!

Egysziromeső II.
In mem. Robert Musil
Mindig valami nagyon egyszerű
pusztulás szélén egyensúlyozom
azt, ami ezért máris mintha nyom
lenne csak, elmaradt előzetű –
13
vagy: „-végzetű”, és ott még nincs betű,
ott nem kerülök, nem találkozom,
ott egyéb maradok, ha elhagyom
mind-a-többit… csak azonos-jelű
lesz két sosem szűnő fenyegetés!
Kettős-jegyükben: mindenem kevés,
amit másikukból kiiktatok –
és, visszájáról: minden egyre sok;
miközben mindig: semmi-semmi-több;
akárha egysziromeső között.
Külön-„külön”
Külön, külön… „Külön”! Úgy semmi se
képzelhető; vagy csak képzelhető.
S épp ez a lényeg. Aki ezt elő-
legezi – és az „együtt” a „leg-”e,
legföljebb bólogat valamire,
ami nélküle se nem-létező,
sőt, aminek ő puszta levegő –
nem egészen szükségtelen ege;
de hát hol marad akkor a gyakorlat?
– Ezért próbáld csak egy idő után
mégis azt akarni, hogy „Így! Külön!”
14
Távolodj el; a „biztos” is „talán”
legyen; és ne a lassú „mi közöm…”
Amit agyonőrzöl, eltékozoltad.
Seymour, Buddy, Zooey
Körös-körül: tömérdek vállaló,
vállalás, váll a vállhoz, meg-egyéb-mi;
közöttük pár szerény, alig-ha-résnyi
köz, köz-mi-más, de talán: járható
köz! a sűrűvé összezáruló
fontosságban esetleg tévedés, mi
haszna; de ennyi mégis: hogy beszélni
ne kelljen, amikor nem mondható,
amiről szó esne; hogy ne lehessen,
ha nem lehet; hogy a Kimondhatatlan
maradjon meg köz-, közemberalakban,
hogy ne legyen „végülis”, „-atlan”, „-etlen”,
hogy ne találkozzunk, ha lehetetlen –
úgy majd: „lehet”!(?) talán; csak ezt akartam…
Savanyúvizes kutad, Dániel
Ha lennék még, mikor már nem leszek,
egyszerre hogy csinálnám azt a kettőt
is! Magam lennék „körül” a felejtők,
magam lennék „belül” a feledett?
15
Régi rossz vicc megelevenedett
példájaként? Ahogy ezt mind szeretnők!
Hajam húznák? Nem mondanám: „Eressz!” Sőt!
Kínrímhez nyújtanám a kezemet,
és így tovább. S ez a kifejezés,
ez az „és így tovább” is úgy pezsegne,
légbuborékként, mindakárha a
sor végén rühellt névelő, az „a”
kényszermegoldásából egy kevés
a)poéz’ is fúlna evevevenembe.

a) Bizonnyal ezt akarta mondani: „elevenembe”, persze, nem tudjuk. Mondogassuk hangosan.

Túl bonyolult; és még meg is kell halni –
Hetvenhárom nyarán már-már kövér
voltam: egy híján kilencven kiló.
De még az ilyesmi is változó:
hetvennél talál az idei tél,
hetvenöt tele. Lassan ösztövér
leszek ismét. Újrahízni-való?
És így tovább. Nyilvántartózkodó
kedvem ennél is különbekig ér:
lefordított vers- s prózaívekig,
vagy meglátogatott sírkövekig.
Nélkülem e legvalódibb csoport.
16
„A különbékét ilyenkor kötik!”
– De aki nem „küzdött”?? Az nem „köt”, „old”,
„békül”. Az csak: külön. Mint majd ha volt.
A feltételes megálló
avagy:
Dr. Jekyll álma
Mersault. Murphy. Ezek: nagyállomások.
Átrobogunk rajtuk. Ez itt a Hyde-park.
Orán. Lelohasztunk néhány kitárt kart –
(Ez merész kép!) Maradnak a leszállók,
maradnak a szerelvényen. A várók
hazamennek, és egy nappal tovább tart –
ők tudják, mi. Nem jött, akire vártak;
helyesebben: a vonat a megállót
egyszerűen kihagyta. Robogunk.
Izgalmasra fordulnak a megunt
várhatóságok. Most mi lesz belőlem –?
Nem is ez a kérdés. A tényezőtlen
lét végre megvalósul. (Vége lesz!
Ott jön – robajjal! – egy „feltételes”.)
17
Seymour elégiaírójának, R. M. R.-nek
Ha nem volnának oly barátaim,
akik létezésemre rászorulnak,
azt mondanám: „Miért ne –? És ha holnap –!”
De így csak várom változásaim
szüntelen sorát. Mindig valamin
túl vagyok megint. S mint akit koholnak
– mert van ilyen! –, érzem azt a hatalmat,
mely általam lesz épp azzá. Nos, én
nagyon szeretek élni; is; de ez,
úgy hiszem, nem eléggé lényeges.
Lényegesek – a medveféleségek,
ők, akik meg-megkövetelik: éljek,
s akik – mert úgy mindent jelentenének! –
nem jelképek. Mind csak feltételez.
Ima, biciklin Párizs és Roubaix közt
Szomszéd, tudjuk, ugye: mindenki él
valahogy; vannak szokásai, melyek
előbb-utóbb hívatlan megjelennek,
s terhesebbek annál a semminél,
18
amivel én vagyok teher… miért
mondjam: neki? nekem nem létezett,
mi több: nemlétezett –! s amíg lehet,
mihelyt lehet: nincs senki, senki! Sért
ez így valakit? Nem, ha hagynak engem,
hogy magán-Tour-de-France-aimon a
pedált nyomjam, cél s cél közt; s ne „Miért küzd?”
legyen a kérdés, és az se: „Ki ellen?”
Ha kérdetlen –!: egyszer talán ima
lesz ez, biciklin Párizs és Roubaix közt.
Murphy (Morphy) szonettje
avagy:
egy sakkozó a XIX. századból
„Egy nagyon hosszú kombinációban,
ugyan, ki szereti, ha megzavarják.
Terhes úgy, ha kedves is, a »rokonság«;
s minden, mi úgy tesz: van, bár nincs, valóban.
Elkopik úgy, s ha kialakulóban-
-se, úgy legjobb, mind, ami elkopottság
máris (ahhoz képest). Kik ezt kimondják:
bátrak. (Dőrék.) De én, ha moccanóban
vagyok (s vagyok!): így: hogy: épp-hogy-vagyok;
egy fontos ehhez: a mindenkori
– a minél mindenkoribb! – környezet.
19
Ez, ha eszményi: kettőspont-sorok!
Ha meghalok majd, kárörvendeni
elég úgy. (»Ez azt hitte, kész lehet!«)”
Ahogy a régi mesterek I.
Hol évtizedek is összemosódnak
egy-egy ilyen ponttá, mint most vagyok,
ne hidd, hogy bármit is megóvhatok –
mitől? Hogy nem tudjuk! Csak ennyi óvhat.
Hogy nem tudhatni, mit –! Sokkal fakóbbak
a fényképek, a fény-másolatok,
mint – mint valami náluk is fakóbb;
egysziromesővel szórnak, beszórnak –:
Ülünk a kertben. Idény elején.
De lehet, utoljára életünkben.
Nevetséges, ez az „úgynevezett” –
Egy madár is hol lesz majd „a nevünkben”!
Blinkey Bill, Dömi, Cs., L., te se, én
se; az Összes! meglett és elveszett.
Ahogy a régi mesterek II.
Ahogy a régi mesterek a kép
aljába pár élő személyt helyeztek,
így, hódolván e régi mestereknek,
megirigyelvén a szokás cselét,
20
madarai-fái közt látva Klee-t,
Musilt, reménytelen testvérszerelmet
– egyetlen reményt! – rajzolva, neveknek
csillagos eget emelvén Genet-t,
akik dolgok-lények találkozását
már csak ily szolipszista-mód remélték –:
kerülgetem, aztán kihűl, a kását,
a kásahegyet: elfogyatkozóban
omlik rád, rám –! Hát gyorsan: „Csupa jó van.
Persze, más: nincs. De a mackók: megérték!”
A szerepcsere
Vallomások helyett: emlékezések?
…S nem jogos-e ez, mint beismerés?
Hogy az elválasztó idő kevés;
nem ad lehetőséget a személynek,
hogy kibontakozzék úgy-amivé-lett;
s minden már emlék; és mássá tesz; és
e kettő közt: kölcsönös neszezés:
„Ki-kit-beszél-el s (ha:) ki-kit-beszéltet.”
Ám – s: ha! – ez csak olyan szerepcsere,
ahol nem ez az álarc vált amarra,
de két azonost választ el a más,
21
Mi-végre-kifejezés kényszere,
melytől maga az arc kerül az arcra!
S a félrecsúszás: megigazulás!
Merre nézünk, mit érzünk
Van-e köz-haszna oly magánvilágnak,
amilyenről én beszámolhatok?
Helyes-e, hogy ily aggályos vagyok?
Helyes-e, viszont, hogy „akárki láthat”?
És mit láthat? Mit hívok koaláknak
hangzik kérdés. Miféle fordulók
zajlanak – vagy csak eljátszogatok,
ősibb-lény hátam tartva a világnak?
Hát, hát, hát… A független nyugalom
mindig valami valósíthatatlan!
S hogy válaszul még ezt sem mondhatom,
annyit jelent csak: utólag s előleg
nincs hogy; de a hátamnak nekidőlhet
akárki ott, ama túl-oldalon:
– S majd érzi, mely válasz nélkül maradtam.
S ezt nem akárhogy érzi majd, de főleg;
s: ha-mit adtam, ennél alább nem adtam;
a lények, bárha koala-alakban,
egymást érik, ha háttal össze-dőlnek…
S nem is néznek másfelé oly nagyon.
22
Rilke-forduló
A Mesterség: más térség, mint ez itt,
más, mint az ott; nem összevissza tárul,
s el sem fogadhat bármit önmagául,
és nem tűrheti, ha rekeszelik –
Így tolja rá s nyitja reteszeit,
önnön határához míg körbe-járul;
őszi fáiról azonosulás hull,
s magává vissza-másul, ha szedik –
Felkél, napként, de csak ha teljes árnyul
kész elfogadni lény a fényeit;
akkor felkél, hátrébb, sugallatán túl –
Kenyér, mely éhhalál, ha megszegik!
Jel szavául szegődne; visszarándul:
„Ha távozhat, meg nem érkezhetik.”
Bizonyos játékforma tapasztalatai
Ami az „egyszer már harmonizált”
köz- s magán-világból újra kiválik,
hogy eljusson olyas harmóniáig,
melyet maga körül épp nem talált,
mert elege lett abból, hogy „zilált”,
hogy mindig „ez az egyik”, „az a másik”,
hogy főleg ugyanaz! két pólusáig
terjedő árnyalatsor, jól bevált
23
fokozatokkal – mert a soha végig
nem járható út kedvét szegte, csak
összekapcsolta e végpontokat:
a két – egyféle! – félbemaradást
kis ügyességgel azonnal elérik,
akik nagyon akarnak. Soha mást.
A játékformák; folytatás
Minden túláradóan esedékes;
így feledtetné, hogy esetleges?
Az okoskodás így vág tettleges
fintorokat egy fapofább egészhez?
Mint aki némajátékára érez!
És úgy érzi: a szó felesleges.
S ezt elmondaná nyomban! Egyszeres
nagyítót ajánl közelnézetéhez.
Így vagyok én: Ha valamibe kezdek,
attól kezdve csak azt folytathatom,
minden „alkalmatlan” vagy „alkalom”;
és mindent „bevonok” vagy „kirekesztek”;
mindenhez kell minden teljes napom:
örök helyszűkék – vagy elüresednek.
24
Régi vers
Mi mindent kell megtudnunk mindhalálig,
mit kell tudnunk, amíg meghalhatunk,
s hogy meghalunk, hogy erről tudhatunk,
hogy így el-halunk más tapasztalásig,
hogy így elismételhetünk akárkit,
hogy így akárki azt, amik vagyunk,
s hogy így vagyunk, járva cinkelt lapunk
kitudhatatlan kártyaiskoláit –
én ezt mindig sokalltam, és sokallom
most is; épp mert tudom: ha ezt bevallom
– épp mert tudom! épp mert nem tudhatom,
mit tudok! –, azt a lapot futtatom,
mely tőlem is ön-célúan egyéni;
s bármelyőnk nélkül éppígy lenne célnyi.
25
Pitcairn-szigeten nincsenek üzletek; a pénznek nincs értéke; ha azonban [lakói] egy hajó fedélzetén adhatják ki szerény „vagyonukat”, olyan hatalmas gyönyörűség ez, hogy még a legkeservesebb csónakhányattatást [néha két nap, két éj a viharos óceánon, zátonyok között] is megéri
Mindenki ellen annyit vétenek
gyerekkorában már! s magánszemélyek!
jóakarók! – Aztán persze az érett
személyiség mindent kinövöget,
s ahogy emberré emberesedett,
úgy folytatja; s az egészség jelének
számít, ha… ha a régi útra léphet,
és tőle „boldogak” új egyedek,
ő boldog, míg… ő szenved, majd ha… őt
emlegetik, mint Pitcairn-szigetén
a Bounty lázadóit a szegény
– a gazdag! – 72 lakos; szabad,
edzett lények. Ha már épp itt akadt
menedékre pár közös ős-előd!
26
Téli-nyári rege; I.
(„Magányos Fenyő Koala Menedék”, Indooroopilly/Queensland)
„…bútoraink csontjában megremeg
örök lelke medvés rengetegeknek.”

(Jékely Zoltán)

a)Menedékünk tele van koalákkal,
b)azért nem igen hívunk ide senkit.
Mert ők „ezt jelentik, meg azt jelentik”;
s mutatkozni ily mackó, szembe, átall,
annak meg nincs sok értelme, ha háttal,
tapintatosan – sandítva! – tekintik.
Ezért, hogy gazdáik inkább leintik,
ha-ki jelentkezik jó szándokával.
Kiket elődeink kipusztítottak:
ők lelnek itt nálunk (sovány) vigaszra.
Éldegélünk, halálra halogatva,
és visszalátszunk néhány jóbarátban.
c)Ezért, hogy kettős-létünk nem nyitottabb.
d)Meg sokat kártyázgatunk is vidáman.

a) Ez kb. azt jelenti: minden úgy részletes, ahogy, és épp az észlelésével rombolja össze az észlelő az észlelendőt; inkább mesélek. b) Ellenkezőleg: „A szelíd koalamedvéket karunkra vehetjük” stb. (Polyglott-útikönyv Ausztrália.) c) Dehogynem! Már az ilyen versekkel is. d) Kulcsszó; szükségesek azonban a versben jelzett feltételek e vidámsághoz; hogy egyáltalán bármi is (zárva) legyen.

27
Téli-nyári rege; II.
„Most el fogok temetni egy kazettát,
kinccsel teli emlék-iskátulyát;
az ember éltében annyit temet, hát
temessen el néhány kedves kutyát,
melyek imént még kezét nyalogatták –”

(Jékely Zoltán)

Egy komoly-mellényes koala-medvém
a)– („egyik” legjobb barátom már öt éve!) –
sok fontosabb teendőt félretéve
elolvasott (ha már én úgy szeretném!)
egy Verset, melyet egy Költő, temetvén
egy kiskutyát, az emlékezetére
– vagy még-még inkább neki! – föld fölébe
hajolva írt, iskátulya-helyeztén.
S hogy elolvasta, szeme könnybe lábadt
volna, ha nem olyan mackós anyag.
Jelzett így is: „Erről most ne beszéljünk.”
b)S hallgattunk. (Ő: „Két barát halogat.”
„Ki tudja, hátha mégis lesz kijárat”
– így én – „abból, hogy most mindketten élünk.”)

a) Ezt 1975. április 29-én írtam.

b) Próbáljuk így is olvasni: csak a zárójelig.

28
II. Mercutio
Százegy-holdas pagony
I.
Nincs kivétel; vagy az összes kivétel
megint csak a rendet jelentheti.
Nézd felebarátod: ami neki,
jár neked is; s viszont; ilyesmit érzel,
érez. Mindent eltitkoltok kevéssel
halálotok előttig, persze, mi
titkolni való van, ha sejteni
lehet, amit bárki fölérhet ésszel!
És hiányzik a nagy nem-rejthető:
hogy tudnád, mint lehetnél halhatatlan,
s hogy ez ne felebaráti alakban
testesüljön meg! Te légy a tető,
a fal, minden, és – beszakíthatatlan. – – –
Így csak föld-színben bújtok az alapban.
29
II.
Tanulom, amit elfelejthetek.
Hanem akkor, ha már választhatok,
én Micimackóékkal akarok
egy osztályba járni. Az emberek
megírtak minket, s elveszítenek
vagy őriznek, de mint a laza fog,
úgy vagyunk… „Erre itt nem harapok”;
ha ezt mondják, többet nem is lehet,
nem is szabad kívánnunk. Iskolánk
nem ismer tantervet, csak s csak egészül
mindig, ami sosem „ami”, amíg nem.
Ezt a versnyi időt is elveszítem,
és fölösleges, bármit hozna ránk;
itt rész nem kér s tűr más részt soha részül.
„…ha hívsága mögött nem állhat valami mozdulatlanul”
Rilke
Tudom, minderről szólnom sem szabadna:
egy regény elemeit szórom el,
regényét, melyet már-már követel
a Nagy Koala K. C. „bármi tagja”:
vagy… de épp ez az! csak belezavarna
félkész dolgomba, ha akármivel
30
tovább utalnék arra, ami hely
híján úgysem férhet verses alakba.
Majd! De meddig mondom: „Majd”? Míg vagyok?
Vagy: „És mert én úgyis…” – ahogy a Nagy
Kimondó hagyta ránk fogalmazását?
Készül csak az ember, hogy „földi mását” –?
– hogy egy földi mást –? – végképp odahagy?
Ők, ők, ők máris mozdulatlanok.
„Azt se kívánd, hogy mondjam: mi az ok.
Azt se kívánd tudni: Kik ők? Ki vagy?
Ne támasztassék semmilyen kívánság.
És ne fedettessenek föl a kártyák.
Hadd szeressem e barátaimat;
velük se végleges, hogy megvagyok!
Velük s valakivel még. Elfogadva,
ami körülvesz. Egyébbel perel
regényem: csak azzal, hogy innen el
kell menni majd, és itthagyni, bitangra
a)– vagy: becsre? mindegy! – mindazt, ami van ma,
ami-aki azt kéri: higgyem el,
és elhiszem! de hova vigyem el,
ha nem méltattatom majd moccanatra!”

a) Csak a kényszerűen kiegyező hajlandóság mondatja ily tágan. Kizárólag barátaimról van szó.

31
A park
Feleségemnek
Ha meghalok, medvéink rád maradnak.
Változataként egy „Csináld magad!”-nak.
E két sort itt azért adtam neked,
mert azt mondtad: „Ha a növényeket
kérdeznék meg, hogy milyen a világ,
ha ők írnák embertörténetünket
a földkotróval széttört parki fák:
széttörne úgy-ez-az, mi most kitüntet.”
Mert azt mondtad: „Milyen óvatosan
rakják az első földhányás-hegyet;
rágondolnak: a fű alatta van!
És aztán? Végül? Elegyengetett
földhányás-sík a még-egy-napja-park…!”
Ha meghalok, mind, ami visszatart
– ami nemcsak az életösztönöm,
élet-órám rugója, gépi szerv-lét –,
mind, amihez valóban van közöm,
a tiéd lesz; ahogy már a tied rég.
Medvéink: egy ilyen növény-világ,
bár ők ezt most csak hallják, de nem értik,
s ha írják a medvehistóriát,
így talán: „Medvéiket lenövényzik…!”
Medvéink: – nem, nem! nem jelképesek,
és így, szerencsére, nem képesek
jelezni se, mitől kint-bent viszolygunk:
a „társaságban”, mellyel semmi dolgunk,
s „magunkban”, ha ember-mélyén, alul,
földhányással megápolt fű lapul.
32
Az eltávolodás
A visszatérést előkészítő
eltávolodás…! Nem jelenti azt, hogy
bármihez is, így, kevésbé ragaszkodj,
csak azt, talán: „Lesz még” idő; idő,
mely egyelőre nem képzelhető,
de hogy épp ezért nem szabad föladnod,
épp ezért hagyd ott, egyelőre hagyd ott,
bízd magad lazán manőverező
nem-is-tudod-miféle közegedre.
És várd, hogy… egyelőre várd, hogy „egyre” –
már ez is sok; persze, hogy egyre „mi”:
jó volna tudnod. Annyit legalább,
hogy jóra-e vagy rosszra fogy a táv.
(Mégis; csak így tudsz végig-kezdeni.)
Csak
Milyen –? ha e hivatásos világba
beleszól egy amatőr-zongora?
S a konyhában, ribizliszószt zabálva
a profinak van mit hallgatnia?
A fal mögül, a zárt ablak mögül
kihallatszik oda, hol láthatatlan,
a játékos. Mit csinálhat? „Örül”?
„Szomorú”? Tudja-e: „A ház, alattam,
33
hall minden hangot…”? Hagyom a ribizlit,
ülök a géphez, billentyűzetén
kopogtatok; „mit csinál fönt a másik?”
Íme, egy szonettet kell – ahogy illik! –
megírnom, hogy kijöjjön a szerény
eredmény: „VALAKI – CSAK – ZONGORÁZIK”!
Eddig jutunk
Az írás: bizonyos végpont, ahonnét
aztán visszatérünk az élhetőbb
egyenesek, kézzel rajzolt körök
útjaira; ahol csak-újra szomszéd
minden elhagyott. Kupacok: „vakondék
működnek”. Egy halott: „még az előbb…”
Újság, szerdán: „Nos, szombat délelőtt…”
(S nézzük a moziműsort.) Így forog szét
a figyelmünk, így mondunk „ezt meg azt”.
De hát: nem egy pontból mégis…? Ugye,
ellentmondásos! Úgy szomszédaink
e dolgok mind, hogy „elhagyatva mind”;
hogy el ne hagyjuk őket, így maraszt
meglétünk pár elveszthetetlene.
34
Hogy mondanánk
Kiírunk-e magunkból valamit?
Vagy inkább: egyre inkább beleírjuk
magunkat valamibe, hogy kibírjuk,
magunkhoz-formáljuk alakjait,
melyek alakra alig valamit
különböznek attól, aminek hívjuk
őket, s a könnyebbülés is a kínjuk,
mégis –? Ha egy lábadozó alig
néhány botorkáló lépés után
leül a kórházfolyosón a székre,
s mi nézzük, végig, hogy: egyáltalán –!
S hogy leült, már azt lessük: „Idenéz-e?”
Hát hogy mondhatná „ő”, hogy mondanám
„én” bármire is, hogy – („bár”/„végre”) vége.
Latinovitsnak
A csigalassú gondolatsorok
megállnak egy-egy expresszállomáson,
hogy a gyorsabb-forma nép is beszálljon,
aztán minden csak továbbcsikorog,
fogaskerékcsillag-reklámporok
sziporkáznak étkezőkocsitájon,
tükörképünk szalvéta törli szájon,
arc villan fönn, míg lenn a test forog,
35
test villan fönn, míg lenn az arc nyomul,
csillagreklám fogaskerék porába,
étkezőszipka szorulgat a szájba,
csigát csigára rálassítanak, rá,
a visszapergetőben, végokul,
ha visszájáról kezdhetné, ki hagyná.
Szonett France Prešerennek
(1800–1849, Ljubljana)
Könnyű annak, aki már visszalátszik!
könnyen beszél, s olcsó árat fizet
e könnyű beszédért; ezt: nem lehet
beszélnie… rögök néma szobáit
egymásbanyitják neki; ott a másik:
ugyanaz! ott már oly készségesek
testnek-se-testek, szívnek-se-szívek,
készek: vele? nélküle? – egybeásít
a válasz. Ha ott álmodik az ember
– mert ott: ember lehet! már nem a „talpán”,
és nem „költő” és nem „gondolkodó”! –,
ha ott álmodik: zsémbel – mért pihent el?
csak úgy! csak úgy! de éber lenne… alván;
– – – Vagy könnyen hiszi el, hogy nem való?
36
A vívóterem
(Szín: utca Veronában)
Ott élek én, ahol Mercutio
már mindörökkön együtt-vív Tybalttal:
összetoppannak, mintha medvetalppal,
visszakoccannak, két kókuszdió.
Nincs kérdés, hogy „ki ez a Rómeó”,
„kik e famíliák”; és az se nagy baj,
ha a sértés: halálos. (Messzi, halk zaj.)
S mi-hogy bár, legjobb hittel mondva: jó.
Asszózás közben, köz-megegyezéssel,
vívó-zsákként letottyanunk pihenni.
Nem szól a vér szava: kifolyt belőlünk,
könnyűségünk oda; mégis: „Felőlünk…!”
Ki hitte volna, hogy csak ennyi, ennyi,
amit nem érni föl karddal, se ésszel.
A találkozás
Ahogy az eszpresszóban leülünk
– mindegyikünk késett egy negyedórát –,
– a ruhatárban egyőnk se valóját,
csak a kabátját hagyta –, kívülünk
37
mintha mégis ott lenne két letűnt
Nap, mely az ablakon benéz. Csalódást
okoznának egymásnak? Nem csalókább,
ahogy helyettük is beszélgetünk?
Két összeférhetetlen ragyogás
kívül marad a kedvünkért; akárha
testőrök, sofőrök. De itt a kártya:
egyetlen lap, más-más Nap-figurás.
Már őket nézzük. Fölbuknak, lebuknak.
Ránk várnak. És hazavisznek. Maguknak.
A legfölöslegesebb kérdés – mégis: „Miért?”
Miért áll, miért tárja szét a szárnyát,
miért néz így, félrefordított fejjel
ez a kis alacsony-fajta pingvin, ahogy
közben a fehér mellényén két sebből
dől a vér, legalábbis ott a vér, mert
ez már csak fénykép egy nagyon drága
könyvben, mely mindig itt nyílik ki.
És most már ki bírom nyitni magam is
ott, és elbírom talán a kis félrefordított-
-fejű, széttárt-szárnyú pingvin látványát,
legfeljebb a néhány ronda színű
rablósirályt nem nézem meg jobban,
ahogy nem is túl mohón körülveszik.
A képen bizonyos távolság van
38
a szöveg szerint haldokló madár
és a prédalesők közt; mintha csak
egy vagy két rablósirály (vagy: halfarkas)
indulna abba az irányba, amerre
a náluk nem magasabb bóbitáspingvin
feje fordul. Ez a könyv ötszázhuszonkét
forintomba került 1974 decemberében.
A kép: eredeti felvétel; a színek:
persze, a színek… ez technikai
kérdés. A vér vöröse, a mellénytollazat
fehére, a bóbita sárgája, a csőr, a szem.
Hanem ami viszont mitől függ, kérdem:
Hogy miért áll ez a leopárdfóka-tépte
sebekből vérző madár, miért áll úgy,
mintha a képnek nem is az lenne
a szövege, ami. Kire néz, ha egyáltalán.
És az is igaz, mit csinálhatna helyette.
1974 – X.
Láttam az utolsó pépet a szádban –
láttam, hogy szinte azonnal megáll,
ha nem lökdösi lejjebb a kanál
– nem, nem a biztatás. Itt, a konyhában
törtem meg azt a gyümölcsöt, villával,
s bevittem neked (?), reggel. Délre már –
aznap estére – másnap hajnalán –
délelőttjén – szombaton! – akkor láttam
39
utoljára – kit is? aki még szombat
délelőtt (?), délután (?) –: így kavarognak
a jelzések, a jelölések, melyek
még vasárnap délig időt jeleztek,
jelöltek neked (?). Bárhogy is, a pép
lement. Üres torok, nincs maradék.
1974 – XX.
Akárha egy mágneses hold megállna,
a naptáron a kis vaskarikát
megpróbáltam nem csúsztatni tovább:
könnyen ment! hogy most már csak egy számjegyre
tapadjon mindig. Aki arra járva
észreveszi, természetes: hibát
vesz észre s javít, némi habozás
után, vagy nyomban. A naptár gazdája
ilyenkor vagy ott áll, vagy visszatér,
és – nehéz megmondani, mit csinál.
(Mert ezt a dolgot ilyen egyszerűen
ő sem gondolta! Egy „nap”, egy „halál”
napja – nem, nem! No és ha csak szeszély…!)
(„Hát így törölnek el távollétünkben.”)
40
1974 – XXX.
Aztán hazakerült-e az a nagy
medve a kórház melletti trafikból?
(S a szerző itt milyen hazára gondol?
– Esetleg egy karácsonyfa alatt…?)
S került-e tízféle borospalack
– így tervezte mindig! – abból a boltból
a kockás táskába? s haza? (E szótól
nem szabadulunk?) – Akárha lecsap
a villanyóra…! Földre hull az ágytál
zörömbölve. (Azután már nem keltél
fel; nem lett „haza”; s tényleg nem lett több tél,
amit még ott bent…) A szerző nem járkál
a trafik előtt, az önkiszolgáló
előtt. Így kerültünk ki egy kórházból.
Szakmája: ismeretlen
Ahogy ennek az utolsó négy hétnek
nem volt köze semmi előbbihez…!
S ahogy mégis…! Mert nem tudtad, mi ez;
de ezt a „már csak”-ot vagy ezt a „még”-et
(e tudatod árvizét? mid mijének
nevezzem?), ezt a lompos árvizet
szép szárazak tarkázták, szigetek
(beszélgetések! kezdeményezések!);
41
és csónakok jártak ide-oda!
(Persze, csak ide-oda! és akárha
egy-egy úgysem-menekülő kiszállt
volna egy épp száraz fakoronára,
s ott… Nem! nem! ez már csak a „valaha”!
Meghalni is: szak-munka, profiság.)
Az örök lakás
Apám én aki tudod milyen kényes vagyok a helyszínekre
és tulajdonképpen hibáztass sehova se vágyom
meglehet szaladok de nem hova-sietve
s igazán egy helyen társas csak a magányom
miért hogy nálad mégis nagyjából megtalálom
egy-egy állapotom kellő összetevőit
és úgy dőlhetek hanyatt egy sarokban az ágyon
hogy ha arra se gondolok az Eltávozott-Ő itt – – –
nem te nem Ő nem én nem az-aki-velem-Van
három jelenvaló és egy ki-tudja-hogy
nem ez a gondolatsor ha ülök fotelodban
mely látom már alig-alig a fotelod
valami más teszi hogy itt úgy megvagyok
ahogy egyebünnét minden jóból hiányzom
és ha megfordulok nézem az ablakot
a mindig esti fénysort egy sem az én lakásom
itt bent a régi csillár a régi lámpa egyre
és ez is oly kevés fény ez csak visszaverődik
hanem ahogy a rím ráfut belső sínekre
s a pályaudvaron már várják érkezőit
42
megjönnek elmerülnek ölelkező-alakban
vagy egynémelyikük maga hazakocog
és egy mindig is úgy akár a kés a vajban
nem hordártargoncák utasok kofferok
de szétnyílik körülte épp az ami megőriz
és újra összezárul mögötte ami megvan
fentről látná magát látná hogy ott van ő is
aki mindig sehol sehol sehol szeretne
apám így érkezem most-majd-lakóhelyedre
csak egyfelől jövök bár sokfelé maradtam
(ITT NYUGSZEEK STOP E STOP E STOP CUMMINGS)
„(Csak)” „(bizonyos)” „(formákban)” „(nem)” „(hiszek)”,
„(némely)” „(formák)” „(külső)” „(formáiban)”.
„(s)” „(ez)” „(nem)” „(érinti)” „(sem)” „(a)” „(feleket)” –
„(sem)” „(arról)” „(nem)” „(szól)” „(hogy)” „(velem)” „(mi)” (van)”?
„(Ha)” „(ez)” „(szólás)” „(lenne)” „(egyáltalán)”;
„(ha)” „(felek)” „(lennének)” „(s)” „(érinthetés)”:
„(ha)” „(hiszek-nem-hiszek)” „(olyan)” „(kevés)” &
„(volna)” „(ez)” „(hogy)” „(még)” „(így)” „(sem)” „(mondanám)” §
„(A)” „(folytonosság-absztinenciát)” /
„(tartóztatni)” „(csak)” „(örökké)” „(lehet)”!
„(így-folyton)” „(nem)” „(lesz)” „(egyre)” „(kevesebb)” □
„(Így)” „(nincs)” „(velem)” „(veled)” „(és)” „(így)” „(tovább)” %
„(így)” „(nincs)” „(többé)” „(lehet)” „(vagy)” „(lehetetlen)” +
(STOP) „(Bár)” „(elkezdtem)” „(volna)” „(még)” „(életemben)” =
43
Levél Tihanyból – Kosztolányinak
Az idő: lámpás est-idő; a színhely: íróasztalod;
a moccanatlan lámpafény örökmúlása összefog
és kihasít a környező sötétből egyetlen kezet,
egy évszázad öt tizedén át ez az öt csont-ág: tied,
élő csontkosár-fonatod, a lámpa fényén forgatod,
benne idegen csont-lelet, hajdankori hiénafog.
Harmincötezer éve már, hogy a rághatatlant eszi,
harmincötezer éve ép a zománca, gyökerei,
harmincötezer éve zár egy félig-összezárhatót,
harmincötezer éve tár egy már-sohase-nyithatót,
villantja lámpafényedet, s hány millió izzó kiég,
elgondolod! amíg e fog… s mikor már rég nem a tiéd,
de most, most, most, most mintha a végtelen idő csont-nyoma
lenne, önnön bizonylatod, hogy „Így örökre! Így soha!”
tagadhatatlan csonttömeg, harmincötezer év után,
mindegy, miféle tűnt közeg, mindegy, mily állati magány,
mindegy, elébeírhatod a „mindegy”-szót akárminek,
mégse mindegy e csont-idő, mert mindenképp oly egy veled:
Asztalodnál ülsz, lámpa ég, idegeid döbbenetét
írod: harmincötezer év! – s a megszokott riadalom
helyett újfajta rémület villan a zománc-szín lapon:
hogy mulandóak se vagyunk! azok se vagyunk igazán,
valamiféle anyagunk e halálra-szánt lét után
megmarad így vagy úgy, közös halhatatlanság részleges
ajándéka vár: jutalom? mely mindnyájunknak része lesz?
melynek mindnyájan részei leszünk, a világegyetem
fölfejthetetlen körkörös pályáin járunk jeltelen
villódzva, hogy ha valaki épp ily irányokba tekint,
ürügyei, alkalmai lehessünk, új szándékaink
44
támadjanak… Támadjanak? Ez riaszt: ez a támadás
megint, e sose nyugható, örökkön-kész feltámadás,
ezért írod: Szörnyű, hogy elmúlunk, de még szörnyebb talán,
hogy aztán is létezni kell, hogy sosincs végleg azután;
hogy a „kilobbant sejtcsomók”, e végre szabadon henyélők,
e felejtés-alakzatok még alakulnak, mint az élők;
ahogy az a hiénafog, 1934-ben,
a két év múlva már halott rá-gondoló élő eszében.
1975 száraz ősz-idején Tihanyból
írom e sorokat Neked, aki a lámpafényben, akkor –
Csak folytatok egy mondatot, egy örök-befejezhetetlent,
egy tollakról-leszáradót, mely mintha a lábam alatt lent –
Rovok bizonyos köröket, ahol jártál egykor, Tihanyban,
óvatosan emelgetek egy pár cipőt, hogy ne zavarjam –
Mint ha az avar-zördülés túlharsoghatná azt a csöndet,
mely még előttem támad, és ha összezárul, már mögötted –
„Futók között titkos megállók”: így vagytok nekünk ti, halottak,
„Sötét vizekbe lassú hálók”: egy se többé, mely félrefoghat –
Újra-támadó gondolatjel, meghúzatlan párhuzamosság.
Öröklét várhat így: hogy egyszer föloldják s újra egybemossák.
45 46
III. Valami hogy lobog!
Round Pond
avagy
a Kerek Tó
Mikor még meg se születünk
Mikor tegnap se a maholnap
Máris ott babrálnak velünk
Meg-sincs lényünk mélyén hatolnak
Ezzel oly példát szavatolnak
Hogy későbbed csak nézhetünk
Ha netalán egy-körbe tolnak
De csak ameddig élhetünk
Jó ha megvan mindkét szemünk
S lak-ablakon nézzük a holdat
Hiányozhat a vakbelünk
Rapière-ujj csettint a porcnak
Senkit se csak a gyomra korgat
E célra lett az ép eszünk
Melyet gumik is felkarolnak
De csak ameddig élhetünk
47
Amire rádöbbenhetünk
Csak mint a nyelvtanban a vonzat
Toporgunk míg van hol legyünk
Esély-vacogás meglatoltat
Csak aztán várjuk a valóbbat
De hát így is mit mímelünk
Mint vadkörték jutunk a tótnak
De csak ameddig élhetünk
Írom ezt mint aki letűnt
De szüntelen belébotolnak
Vajon is hol helyszínelünk
Hogy mindenek egybefonódnak
Emlékszel-e partján a Pondnak
Hasmánt kutyákat nézhetünk
Csonttal a csontot csont a csontnak
Itt végére is érkezünk
Köz-tudottan helyszűkölünk
És észrevétlenség tolongat
De mások-híja-hűvösünk
Nap keltén-nyugtán mit se foghat
Lefektet ám ami lohogtat
Kik minek jönnének velünk
Szer-telen is egy lesz a szorzat
Mert egyetlen lesz egyszerünk
48
Gagliarda
Régi olasz kikiáltók
Következzék a lényege
Vagy itt ácsorgunk holnap estig
Ki tudja mért jöttünk ide
Akik ott a karjuk meresztik
Legjobb ha mindjárt leeresztik
Így ki-ki magát inti le
Mielőtt még belemelegszik
Másképp hogy lesz majd hűlt helye
Akinek túl gyors a keze
Örüljön ha lábon menesztik
Úgyis viszi valamire
Mindenki így végezte eddig
Nem elég hogy helyette kezdik
Csinálja és fejezze be
Mielőtt még belemelegszik
Másképp hogy lesz majd hűlt helye
Legyen bár galamb a begye
A nyárssal azért megverekszik
Jó pék is megfingik bele
Amíg eléri azt a tepsit
Ki félfenéken megtelepszik
Húzza le más-fél feneke
Mielőtt még belemelegszik
Másképp hogy lesz majd hűlt helye
49
Aki nem gondol senkire
Nem sért gondolattal se senkit
Rosszabb ez mintha sértene
Oda se néz és visszatetszik
Ne csodálkozzék ha kikezdik
Nagy ám az isten hidege
Mielőtt még belemelegszik
Másképp hogy lesz majd hűlt helye
Jó lenne leélni az egyik
Életünket oda-fele
Vissza volna a rövidebbik
Alig valami kellene
Az se kellene semmire
Már vége volt s az egyre messzibb
Poez
Legyen velem, ha kérhetem,
Edgar Allan, ugye, megvár,
ha odalenn, ha odafenn –
no, már ha nem „Allan Edgar”.
Itt látja, nem? sormetszetem;
s természetem. Csak ilyen már.
Vajh’ tetszhetem? áttetszhetem?
No, már ha nem, az igen kár.
Elgondolom: Van ott peron?
Az ablakon kihajolnék,
s míg csomagom szorongatom,
kilóg, tudom, az a sok nép.
50
Szoronganom ily csarnokon…?
Ezen mohón mosolyognék –
S egyszerre: Poe-m! pillanthatom!
(Kilóg, tudom, ez a sorvég.)
És hirtelen szavát veszem:
„Ön, kedvesem, ama norvég…?”
Ó, kénytelen helyesbítem:
„Hungaryben que-kö-költék.”
„Segíthetem valamiben?”
Az étterem fele böknék.
Se-színtelen húslevesem
Hungaryben kiröhögnék.
„Oly álmodón néz, angyalom…”
„Csak álmodom.” – – – Elaludtál?
Fotelomon-pokrócomon:
koala-nyom? Dömi ott jár? – – –
Tréfálkozom: „Ko-alanyom
alítgatom.” Hazudok; fáj;
nem változom; csak kész a rom.
STOP TUDATOM KETTOESPONT UGYANOLY TAAJ
Georges Brassens Villonnak ajánlja
– de ha netán sokallaná,
a biztonság kedvéért megírom én
Még nem sokallhattam, hogy megszülettem,
még azt higgyék, hogy magam kelletem,
még egy-két évet így elédelegtem,
még jókat szánkáztam a serblimen,
51
még nem tartott igényt rám senki sem,
még szívesen mentem látogatóba,
még nem mondtam, amit bizony azóta:
„Találkozunk a temetésemen.”
Majd rájöttem, hogy ezt meg azt szeretnem
illik, kell, jó, így-a-természetem,
majd arra is, hogy erre törekednem
illik (kell, jó, elismételhetem),
majd nem tartott igényt rám senki sem,
bár szívesen mentem látogatóba,
majdnem mondtam, amit bizony azóta:
„Találkozunk a temetésemen.”
És bizony mondom, gondolkodni kezdtem,
és sokszor sokalltam a helyzetem,
és nem tapasztaltam ki, ha szereztem,
és keveselltem így-is-elegem,
mégsem mondhatta rólam senki sem
hogy nem megyek hozzá látogatóba,
nem hallhatták, amit bizony azóta:
„Találkozunk a temetésemen.”
De lám, előny, ha kérgemet növesztem;
de-mi-alatta, így, hogy ismerem;
de gömb helyett léssz szeglet egy gerezden;
de Istenem!-ből lesz Hát istenem…
de nem tudhatta rólam senki sem,
mikor-hová megyek látogatóba!
bár tudhatták, amit én is azóta:
„Találkozunk a temetésemen.”
52
Bár tudhatták, mind, mégse mondta egy sem,
magamnak kellett rájönnöm, nekem,
bár fontosabbakon manővereztem,
s velük vegyest nem bármi lényeken,
bár nem igen tagadta senki sem,
hogy mért-vagyunk-hol, kit-látogatóba,
tagadhatatlan csalódás azóta:
„Találkozunk a temetésemen.”
Most itt ülök, elmém levét eresztem,
most itt ül alattam az ülepem,
most itt ülök, mert ideülepedtem,
most itt ülök, még-csak-lent-büdösen,
de azt meg nem úszhatja senki sem,
akárhova járjon látogatóba;
„szagát vették – csak büdösebb azóta”
(találkozunk a temetésemen).
Sehogy se akarózik befejeznem!
Sehogy se adódik oly hitelem,
hogy amit belém-kezdtek, berekesszem…
S kis barátaimat hitegetem:
Hogy nem kívánja ugyan senki sem,
hogy hozzá… innen… mi… látogatóba…
Sehogy se mondhatom tehát azóta:
.”
S ez csak közbülső variációja
valaminek, jelzem is rímesen;
tudom, mikor-mit rábízunk ha szóra:
közjáték, dibdáb Mindig-és-Sosem.
53
Csak az nem dibdábság, ami megóvna,
hogy ordítozzam egyszer rémesen!
Minek menjek, közben, látogatóba?
Találkozunk a temetésemen.
Emléksorok Kosztolányinak
Bóka László versmondását idézve
1
Amit kaptam, tudom, kegyféleképpen;
így, ha nem őriztethetem letétben,
használnom kell – önmagam ellenében.
Hát akkor: „Nem akarok kevesebbet:
legyenek a dolgok egyféleképpen!”
S ezt már magyarázni kell: hogyan értem,
és így tovább. Máris elér a szégyen,
hogy önmagamat – s javamra! – beszélem.
Nem mondhatom, hogy „csak kényszerítettek”!
Én kezdtem; hibás vagyok az egészben.
De csak az egészben, s nem bármi részben!
Nem a részek csorbítanak! De épen
maradtam volna…! ha módomra élem,
amit élek; hogy: „Felőlem lehettek…”
Ám így, ha már van „kié” és „kié nem”,
54
ha már „a többiek nem!” lett az „énem”,
ha láthatom – mert visszanézek! –: én sem…!
s ha már van, amit én sem… – mért tetézzem,
amit – ha én! ha kik! – kimerítettek:
a)Legyenek a dolgok sokféleképpen!

a) Komoly meggyőződés!

2 (És Aranynak is!)
De könnyű annak mondani, aki meghalt egy százada,
fél százada, évtizede, éve, hónapja, napja, ma,
vagy sose-élt regényalak, vagy ma is él, de távoli,
kagylózúgás-távoli mély miből-is szólnak szavai:
de könnyű – akár ha imett tűnt át oda, mi-kapuján? –
annak már ott a gyönyörű, kimondásos egy-átalány:
de könnyű az neki! ha az ára az is, hogy nem beszél,
de könnyű is beszélnie, hisz már a bélszéltől se fél,
mellyel visszamorog a föld gyomra, ha túl súlyos szavak
– de könnyű ott már mondani! – emésztőrög közt hangzanak:
de könnyű úgy létezni már, hogy ami tényleg létezett,
most csak olyan, akárha a kockázatos emlékezet
játszana pár ujjal nyuszi-árnyjátékokat a falon,
pár évtized… nap… perc… elég; és máris minden: alkalom!
De könnyű annak, aki oly alkalmasan szól bármiről;
az, ha már bármit elmulaszt: mint ha teli edény kidől…!
de az anyaga – megmarad! Legfeljebb az eredeti
rendeltetésből Valami – más valamire rendeli;
átrendezi! így, aki szól, ki-tudja-mi réteg alól,
már azt a jó-ízt keltheti: söröskrigli kuglit tarol!
mint ha vénhedett bajnokok szólnak hozzá valamihez,
55
míg te csak „így-úgy ez-meg-az, mert minden-minden semmi lesz”:
De könnyű visszalátszani: mintha akkor könnyebb dolog
lett volna mit szólni, hogy a magán-létezés kavarog…!
Seymour, Aglaja, Hyde s Jekyll, Bierce, Vian, a clochard, Teddy,
Winnie, Murphy, Aloysius, szívem örök híresei:
Ványa bácsik! névtelenek! mind-mind! de könnyű már ma így,
ha bármilyet kötöttetek, szétrothadott akármi frigy,
melynek jegyében a-kori élőktől gyötrethettetek:
könnyű nektek ránk mondani: „Jó, hogy nem vagyunk köztetek…”
Arany közép
Ha én, egészen finoman,
elmondanám azt, ami van
velem, a puszta szavakat
lefordítanák „gazdagabb”
értelmük tág köre szerint,
és csak ott tartanék megint,
mielőtt egész finoman
elmondtam, velem ami van.
Ha elmondom, mi nincs velem,
az úgy kevés, hogy: mímelem;
nincs róla tapasztalatom,
csak a szavamat hallatom,
és akkor joggal vélhető
annak, aminek érthető,
oda a belső védelem,
ha azt mondom, mi nincs velem.
56
Ez is így mind: ilyesmi csak,
két-szűnő-végpont-közt-szavak,
két szűrőn át homály fakad,
és ahhoz, ami fennakad,
kedv visszatérni nincs… Talán
e nincs-előbb, e nincs-után
indít el annak a nyomán,
ami mégis, egyáltalán.
Így hát, egészen finoman –
(Kezdete van és vége van.)
Egy különben üres uszoda 1965-ben;
hasonlatsor
Mintha egy üres uszodában, ahol csak
karbantartók, gépészek, parktakarítók,
dologtalan jegyszedők, büfések lézengenek,
csak az iroda alkalmazottai, esetleg
maga az igazgatóság; és egy-egy hozzám hasonló,
ki tudja hogy odakerült amatőr, akivel
szót se váltunk, legföljebb közösen
vagyunk közömbösek a szakszemélyzetnek,
mely már a hivatásosakat is unja: mintha
egy ilyen üres, délelőtti tanmedence
mélyvíz-felőli rajtköveiről gyakorolnám
magam a startfejest, melyet idestova
harminc éve nem bírok elsajátítani.
S így mintha nem is én lennék már ez,
mintha valakivel gyakorolnék tehát,
57
így vagyok egy-egy pillanatra teljesen
magam, ahogy platánlevelek és köpedék-
-sodralék, egyéb jelentéktelen szenny,
feldobott bogarak közt kibukkan
a fejem egy-egy talán már nem is olyan
sikerületlen vízbeérkezés után; de a minőség
itt már nem fog számítani, különben is,
hasonlatsor az egész. Mintha valaki
a létezést akarná megtagadni, de én
erőltetném, ahogy egy apa viszi rajtfejesezni
az ilyen-olyan fiát. Vagy egyebek.
Én Henrikem!
Füst Milánnak
Mindenkit összetévesztek mindenkivel;
de szeretek jól látni. Ezért, ha üres a szín, jó.
Aki ott már meg nem jelenhet, aki oda nem citál,
jó. Az jó nekem. Jól látom, ha akárhogy is.
Nem hív, nem enged elmaradni, nem ír, nem jelentkezik.
És a kellő pillanatban mégis üzen. Kaptál te már
életedben először oly Időt, mely Tasmániában
más, mint Britanniában odafönt? s elsőre mindjárt!
egyszerre ezt is, azt is? Hírt benne egy
élőről s egy… ki tudja! Mondd kerested
-e már, hogy felszámláld, egy még épp élő nevét?
és nem találtad, csak első felét… Aztán még két napig
élt, és a halálhírből tudtad meg helyesen,
s akkor már tárgytalan. De ez még csak a népes szín.
58
A hozzátartozók! hogy csak épp az hazugság
ne lenne benne, hogy ki tartozik kihez!
Én nem, hozzám ők se így. És ez is még: a szín. Én Henrikem!
Letörlöm még te-neved is föntről, és nem kezdődik ez.
A madarakról Déry Tibornak,
ügyük-béli barátomnak,
már-alig-ifjonti szeretettel
Én most madarakat etettem
egy fél évig az ablakomban;
s mert ilyet eddig sose tettem:
az Ismeretlent gyakoroltam.
Kell az ilyesmi! hadd-leszokjam
arról, amit épp megszerettem.
Máris mások terhére voltam.
Bízhatunk ebben s egyebekben.
Én soha megengedhetetlen
dolgokkal nem s nem szórakoztam;
rájöttem: nem arra születtem,
hogy vurstliban karambolozzam,
mit-hová vigyek s visszahozzam?
Mondjuk így: bajt sosem kerestem.
Lett úgy is mindig valahonnan.
Bízhatunk ebben s egyebekben.
Én azokban a verebekben,
ahogy ott bukdostak halomban
párkányomon és „légteremben”,
59
ki tudja, mit láttam, valóban!
No, most majd méltányos valómban
nézhetem, hogy szemem se rebben.
Ki se mondja: „…hiába szóltam”!
Bízhatunk ebben s egyebekben.
Barátaim! itt befejeztem.
Vagytok immár távolodóban.
Megint egyet emberesedtem…
s egy jót illeszkedtem… na, jól van?
És már egy fa tövébe szórtam
a kaját… Perzsaszőnyegekben
nem teszünk kárt! Bűnöm leróttam,
versben érte megvezekeltem.
A régi költőknek és Paul Klee festőnek
Nézem itt szemközt egy fa ág-bogát,
dülöngél a januári szelekben,
köb-terén fél verébraj lobog át,
a másik fél raj épp a földre rebben:
egy-egy tucat. Ez az a társaság,
melyet most, jó fél éven át kerestem;
aztán lemondtam róla, kényszerűen.
Barátaim, találkozunk a fűben.
Rigóbúcsú a medence falát
ekhóztatja egy levél-címnyi versben,
melynek kifejezésmódozatát
e fentebbiekkel elirigyeltem;
60
s láttam a Pep-madár árnyszínsorát,
ott vonult egy festett luzerni kertben,
talán zsákvászonnál is egyszerűbben.
Barátaim, találkozunk a fűben.
E madarakban több fantáziát
találnék, mint ilyen-oly emberekben?
Vagy nekem mindig csak ez a zilált,
csapzott-harmónia tehette kedvem?
De amit föl nem vettem, le se tettem!
Megváltoztassuk bár a rím sorát,
megy a dolog, egyhez mindegyre hűen.
Találkozunk, barátaim-a-fűben.
Szonett-tanulmány
(A „Forma-I” ürügyén)
Mint a barcelonai versenyen
nagyjából más okokból Fittipaldi:
nem akarok több pályán rajthoz állni,
a)ahol a biztonság elégtelen.
Nem óhajtok, mint szegény Stommelen,
lángbaborult versenygéppel kiszállni,
b)a gyenge korláton át. (b./ További
vágyálmaimat nem ecsetelem.)
61
c)Ne kapjak idegösszeroppanást se,
mint a mögötte hajtó (rím-e?) Pace,
kivágódva, átcsapódva, miegymás;
(a versenyt, persze, azonnal leintik;
eredményt hirdetnek: „állás szerinti”-t;
győz Jarrier és Ickx előtt Jochen Mass).

a) Hahaha!

b) Csak mert már a)-t mondtunk.

c) A vers befejezése.

Nick Tooldie búcsúja Indianapolistól
Nyugalmazz, Istenem! ki eddig profiként
hajszolódtál velem, halmoztunk tényre-tényt,
dobtunk föl fényre-fényt, és kockát rá: sötétet…!
Jól érts meg, épp ekként, hogy nekem most elég lett.
Kérlek, szállj le nagy „I”, körülem és alólam!
Versenypálya s -kocsi, köreitek leróttam,
előre is adóztam, s ami még hátra van,
az én legyek valóban, az legyek én magam.
Ó, örök-amatőr aszfalt- s fémszerkezet,
ó, profi körre-kör, ahol beintenek:
én intek most neked be, be, be, be, be, be!
– Megint fölberregek? Hajt a rajt szelleme?
62
Inkább szakadj reám leendő házi ingem!
a)Kockás flanellcuhám, dörzsölj teljesen ingyen;
ép bőrrel hadd üdítsen égési-seb-kenőcsöm,
lehessen jóízűen egy hordágyra ledőlnöm.

a) A NESSUS cég reklámja. Mert azért Tooldie csak Toldi marad!

Tizenhét sor a Forma-I 1975 köszöntőjéül
Elkezdődnek a versenyek újra; a számra tizenhét
Egyes-Forma futam színhelye ismeretes.
Semmi közöm hozzá; s „így” – biztos – semmi közük nincs
Hozzám mindöknek, kik ma e hexametert
Olvassák. És mégis! Roppant-mennyi közünk van
Egymáshoz. Várom, mit hoz az új január
Laudának, Jacky Ickx-nek, Massnak, többije-mindnek;
Mint ha a könyvújság rólam is így – soha így! –
Írna elő-jelzést: „Deux Mix”, Bulmár, Cs., Lapos és mind
Rajt-kész áll, várják még e Karácsony-utót,
És aztán, tizenegyedikén, lecsapódik a kockás
Zászló, indulnak; és hova érkezik így,
És mi hová, ha megérkezik is, majd ott mi lehet? s hol –
Zárul a kör; kezd így új formát a Mezőny;
És lecserélődünk, lecserélődöm, koaláim
Nem versengnek majd már soha MINT A NAGYOK.
63
Emléksorok Bertolt Brechtnek
Menj ki az utcára itt és most
– a száraz évszak teszi? –
bolyhos sárga trikóban: apró
rovarok repülnek rá, erre,
a színére csak, nem rád, mégis:
egész idő alatt gyilkolsz,
holott úgy látszik, mintha
vakaróznál. Ne bízz benne,
hogy ez személytelen történés.
Ne hidd, és már nem is hiszed,
hogy a sárga trikó háta
nincs tele feketeséggel.
Ha oda hátranyúlsz, elmázolod,
amit elől apránként
lecsipegetsz, szintén
hiába. És nem, nem személytelen
történés, ez veled
történik, ez történik veled.
És eleged lesz,
hogy ilyen felemás vagy,
és várod,
hogy hazaérj.
Berda József és Bertolt Brecht levelezéséből
Ha az ember úgy érzi: szédeleg,
tegyen ellenpróbát – hátha csak éhes.
Melegítsen egy kis lábos levest,
lebbencset adagolván némi léhez,
64
a jégszekrényből. S ha a jó meleg
ételt bekanalazva böfögések
törnek föl, sebaj. Szerencséje lett
rosszullétével; közönséges éhet
érzett pár napja. És kilakhatatlan
tanulság-vágya is csillapodott
megint. „Egyszerűen éhes vagyok”,
gondolja. „De nem elbizakodott!
Mert ahogy pár napig éhen kihúztam,
átmenet az is, hogy most még megúsztam.”
Így vagy úgy
„Más nem épp így hiszi: ha rajta múlna,
változhatna épp s csak úgy mindene,
ahogy pillanatonként kellene?
csak azzá lenne, bárhogy alakulna,
csak azzá újra…” Itt tüsszent, kifújja
az orrát, újra tüsszent. A keze
már csupa vér. Vigyázva int vele,
hideg vizes zsebkendőt kér. Ne túrja,
ezt kérte mindig, hall egy hangot, ezt,
legalább most ne; nem, nem, ezután…
s most sem azért; akkor meg ne beszéljen,
hajtsa hátra… Majd csillapodni kezd
a vérzés; más is így hinné talán,
hogy „így vagy úgy, de túlvan egy veszélyen”.
65
(1938–)
„(…s) egyszer csak ringani kezd velünk, csak velünk!
kifelé a ladik.”

(Illyés Gyula)

Itt egyensúlyozok
egy gondolatjelen,
nem kérdés: „Átérek-e valahára…”!
Egy hídfő már amott
olyan szilárdan áll.
(Várhatsz, zárójelem!)
Beülök egy Canal
Grande-parti teára.
Híd- s palotasorok:
így-úgy megismerem
cikcakkotok, már másodjára járva.
Ki-be fordulgatok;
canarino-madár
kis énekét lesem,
míg várok a Canal
Grande-parti teára.
Cölöpön víz lotyog,
csónakfenekeken.
S egy cukorpapírt ejtek a Canal-ra.
Valami hogy lobog!
S fénylik egy kiskanál,
66
míg citromszeletem
árnya hull a Canal
Grande-parti teára.
Hogy bealkonyodott!
Hűvösség a vizen,
s a Rialto bazárjain fatábla.
Ugye, maradhatok?
(Ha már –! Ha már –! Ha már –!)
Kitől kérdezhetem?
…Most egy hajó beáll,
válaszomra se várva.
A képeslapok képességéről
Ha az ember képeslapot küld
valahonnét, ahol addig nem járt,
vagy ahol egyszerűen csak jár,
könnyen meggondolja magát,
mielőtt a képeslapot elküldené,
mondván, mit tudhatja, aki
csak egy képeslapot lát belőle…!
Ha az ember jár valahol,
ahonnét képeslapot küldhet,
jól teszi, ha a legszebbet
választja, ami annyit jelent:
egyáltalán választ és küld;
mert ahogy ő azt a nyolcvan
év előtti rakpartot nézegeti,
fekete-fehérben Auteuilt és Passyt,
67
kertvendéglőit, uszálykikötőit,
ahogy Ródosz bástyája alatt Hvar
hasonló és neki mégis új útjait,
ahogy elugrik ott egy autó elől,
ahogy megszomjazik – s az ott talán
italmérés! ahova ott esetleg
be se menne! –: bemegy, kinéz
már nem is a ródoszi kikötőre,
Concarneau-t látja és Chatswoodot,
Bretagne-ban és Ausztráliában,
látja, amit; és lát, amit soha;
a jelsai tyúkólat Hvaron, az ő
szigetén, és a földrész legkeletibb
kiszögelléseinek egyikéről
integet az Atlanti óceán
túlfelén épp miféle képbe álló,
körbeérő képeslapszomszédjának.
Hosszabb út vége; valaki előkerül; valaki szintén
Blinkey Bill feje molyirtó-szagú lett;
s hogy ezt a tényt megállapíthatom,
azt jelenti: újabb harminc napon
át múlt az ember- s a koalaélet.
Harminc napomba telt, hogy hazaérjek!
Talán el se megyek, ha ezt tudom!
Bár az se rossz: az új s új alkalom,
megörvendhetni egymás közelének.
68
És az egyenlőtlen játékszabályok?
Jók! Mert: vannak! Egy bizonyos fokú rossz:
kapaszkodó; máskülönben kisiklunk.
„És akkor kik lennénk?” – „Valaki mások.” –
„S nekünk akkor könnyebb lenne a… titkunk?” –
„Túlesnénk rajta rég.” – „Te csak ne túlozz.”
Hommage II.
Kálnoky Lászlónak és Nearer Side-nek
Aztán a múlt mindig jól alakul.
Az lesz belőle, ami lehetett
volna, amit az ember szeretett
volna – s szeret, csak nem nyugtalanul,
mert ott semmi se üthet ki balul,
semmi se olyan túlrészletezett,
mindig mindennek végét vetheted,
semmi nem nyers és semmi nem avul.
Mint egy jéggé fagyott állóbüfében,
úgy jár-kelhetsz, akár egyhelyben állva:
hökkenni sincs min, megörvendni sincs min.
Mint az a szárnya-zsebredugta pingvin
a könyvborítón: itt akármiképpen
süthet a nap! neki már ott az árnya.
69
Talizmán
Én a halálos ágyamon
nem mondanám: ezem-azom…
Medvéimet szólítanám,
mert hiányoznának nagyon.
Én is hiányoznék nekik?
Vagy ezt csak most képzeltetik?
S ha nem vágyunk egymás után,
mindőnk megkönnyebbedhetik?
Ha egyike, ha másika:
kár erre választ várni ma.
Ami igazán egyszerű,
csak le kell bonyolódnia.
Oda se biccentjük fülünk,
hogy épp mit álmodnak velünk;
ott aztán tényleg fűre-fű,
elalszunk vagy felébredünk.
70
Feltétlenítő
71

„Másképp hogyan érthetnénk meg végül még a néma gyerek szavát is? Hogyan volna lehetséges az a csoda, hogy a mi siralmas eszközeinkkel, szóval, tettel, rúgásokból, tréfákból, otromba, elnagyolt jelekből mégis megértjük egymást? Hogy közölni tudunk többet, mint a mondanivalónk? Hogy felfogjuk azt is, ami nincs benne, s ami bele sem férhet kifejezőeszközeinkbe?”

Ottlik Géza: Iskola a határon

72
IV. A madarak barátját is kétely fogja el
Ablak, forgalommal
Ha a közlekedés nem igazolja
az ablaka mögött gondolkozót:
akinek ez csak a mobil-bozót,
jobb, ha nem is gondol a forgalomra.
Mert kiszerelés az. Nem, hogy megoldja
a más utakon meg nem oldhatót;
de legalább – hadd legyen járhatóbb! –
ős légi semmink újjal furatolja.
S azt tudjuk, hogy nagy büdös ez a semmi;
nem kell hozzá az utcára kimenni,
valamint Földünk ős-állapotához
is közelebb hajlíthat egy szoba –
Megrendülés nélkül hajolsz oda,
amihez már csak ablakod homályos.
73
Ablak, forgalom nélkül
Szemed homályos, ez állt volna ott.
A villany kissé halványabban égett
egy névrokonomnak. Lakásvidéket
látott maga körül, míg olvasott;
lankás vidéknek látta. Oldalog
az oldalak során, érezte; képek:
haraszt… alatt… tapasztalat… Kilépett,
oly otthonos volt egynémely halott.
Hogy – körét zárni! – torkához kapott;
sejtette már? nem sejthette! mi végett,
csak általában érezte a véget,
nem gégéjében; s csak hangot adott
bizonyos még-érvényes állapotnak…
melyről a metszett gége is makoghat.
Sz. L.-nek – csak én
Majd megátalkodom, ha „vége lesz”!
És ugye ez is „milyen röhejes”!
Mert azt hiszem, hogy azt „megtudhatom”!
Mert nekem a legnagyobb hatalom
– így nem formálok másmilyet magamnak,
s mindegy, ha-mily mellékhang itt kihallat –,
még, még, még egyszer ideírhatom,
hogy nekem a legnagyobb-nem-tudom:
74
ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez itt,
ül és gépbe veri a sorait,
mert azonnal teljes sikert remél,
de egy félreütés – és már cserél,
papírt cserél, és újra ugyanúgy
lát neki – mert az alázat hiúbb
neki! Az: maroktartás. Teljesen
feltárulkozni, Minden-és-Sosem
kifejezéshígsággal is, ha ez
bennünk van; megállónk föltételes,
de föltételez egy-egy oly megállást,
mely csak megáll… és áll és nem csinál mást,
hiszen különben mindig mást csinál;
az alázattalanság, mely kivár
valami maga-ellenére-jöttöt,
új napra kiteszi a régi göthöt –
hiába göth nincs! ő csak kiteszi,
és várja, hogy valami kiveszi
e – ha semmi?! – semmit a semmiből,
leékezi, még mielőtt kidől
az ékezetek alól a betű-rend,
s nem úgy kaparják elő majd, betűrten,
valahonnét, rejtekről a személy
szerény kiválóságát, mely túlél –:
élve-túlvágyás! vidd utálatom,
és csak röhögj, ha… meg nem állhatom,
hogy el ne mondjam, szelídebbre váltva,
ezerkilencszázhetvenhat nyarára
máris emlékezem, bár július
hetedike van csak, s ide a „hús”
rím jönne, de nem illik sehogyan,
75
mondom, július hetedike van,
és a szavak sorrendje, eme forgás,
temet lassan, mint a kutyát a forgács
a jelsai asztalos műhelyében.
Mi a műhelyt s kutyáját aznap éppen,
akkor láttuk… és most egy telefon…
s erről beszélek… és szívfájdalom…
Jó legalább kölcsön venni a hangot,
ha oly néma valami messze-hangzott;
de néma-e? Szól, szól akivel ott
jártam, és szállnak a finom porok,
és a háttérben egy hegyvonulat
– milyen? semmilyen! s pont ilyen maradt! –,
előtte a műhely-soron a házak,
délvidéki kőházak, borszag árad
dohos kapuk alján – most! száll-e? száll-e?
–, s az Assecurazione Generale
táblája egy falon ott feketéllik?
Sosem láthatjuk viszont azt a régit,
de ide minden beilleszthető,
alacsonyabb és magasabb tetők
sorakoztak a hegy előterében,
a napszállta előtti félsötétben,
egy ház homlokzata – mitől lilában?
valószínűtlen, hogy valaha láttam,
valószínűtlen, hogy tudnám, ha nem
idézné fel, aki ott volt velem,
úgy is tudnám, csak nem volna minek,
mert nem tudnám kivel megosztani…
Igen, mindent ki lehet mondani,
a szót, a némát, azért szegi meg
76
– mint a kenyeret! –, aki verset ír,
hogy megszegetlen egy alkonyi pír
maradhasson akár, s a szó maga.
Megszegetlen, mint a kenyér szaga,
illata. Ahogy egy távoli képen
most, gondolatban-sem, oly észrevétlen
átvonulunk, én és még valaki:
nem lenne vétek nem bevallani?
hogy én, hogy ő, hogy én, hogy ő, hogy én s ő,
és nem egy pár, és nem egy férfi és nő,
nem lenne bűn elhallgatni, hogy ők –?
egyáltalán –! e már nem létezők
valamire vissza-számítanak,
és onnét már aligha napokat
számolnak, mennyi volt már s mennyi lesz még,
elment velük egy hajnali trajekt rég,
jött a búcsú viszontlátása Splittel,
oly átmenőben, mint egy aknasplitter,
olyan-se volt bennük… vagy voltak ők;
s ha így: mi volt? mi nem? oly átmenők.
A csomagmegőrzőben volt a holmi,
s egy üres futballtribün a közelben,
s egy petárda – „győzni-fogtok-e-jelben!” –
egy mellékutca égboltjára, mely
mégis kinek-kinek-sajátja hely,
már az esti vonatablakon át
odaröppent, és a képet magát,
a képet, mely maga a mindig-egykor,
máris-egykor, ha kisutca, ha hegysor,
otthagyták, s ott-e, s hagyták-e, vagy ez
marad majd az egyetlen végleges:
77
a mindenkori kép? az asztalos-
műhely háza, a fekete-boros
kapualjak, kóródombok, köves
öbölpartok, egy büdösbolt, vegyes
időjárások, megebédelések
a rotyogó rezsón, összeveszések,
melyeket mind-mind-mind megúsztak élve,
hogy aztán majd… Úgy gondolnak e képre,
s egyikük jóvoltából versbe „fonva”,
de – más időmértékkel! – telefonba
csakúgy, ahogy… nincs itt mit befejezni.
Mintha el se kezdődött volna semmi.
A hol-mihoz kell csak ezt-azt koholni.
Kövek zörögnek…
Kövek zörögnek, törik a követ,
tucatlátvány zaja „száll” a nyitott
ablakon át, és egész jól tudok
dolgozni mellette. A „lényeget”
– mondjam így: a komoly veszélyeket? –
nekem sosem efféle tucatok
jelentették. Ezek csak ablakot
zártak-nyitottak, külső tereket,
jelzés-szerűen. Én az egyedibb,
egyszerivé feltolt vagy feltolakvó
emberi-féleségekkel vesződtem
78
s vesződöm inkább. Védtelenjeik
végtelen agresszívek. Vészharangszó-
-utánzatok porcelán-csengettyűben.
Kondor ipart kér
(Pályamunka)
Mérjük fel, hány köbcenti a büdösség
ebben az épészeti irodában,
aztán a többit se csak általában,
következzék azonnal különösség,
vagy beleaprítom a köpőcsészét!
Ajtókkal és alakokkal – utánam!
Kirohanunk; utána a Csatá-ban
mindenkinek lemagzok két cseresznyét.
(Szín: a Csata presszó pályamunkának
alig-se-átalakított homálya;
foncsortalan tükör ismer magára,
ahogy, seggel lapja felé, megállnak
bizonyosak. És büdösek a mélyek.
Ki-mi nekikoccan köbcentijének.)
79
Here is
SIDNEY BECHET
at his
rare of all rarest performances
(Szóval egy kis ez-az)
Jó volt az a Black and Blue New Orleans-ben!
úgy értem, egy New York-i stúdióban.
Becehhelek! máris valami jó van;
örvendek, hogy így látlak, ily jó színben.
Hogy van Muggsy Spanier (tr)? (Itt az i nem
külön szótag, a tr: az.) J. P. Johnson
(p)? Baby Dodds (dr)? George Brunis (vo;trombon)?
Pops Foster (bs)? Danny Barker (g)? Éppen?
a)Nem éppen? Albert Nicholas (cl)? Art Hodes
(p)? Ennek harminc éve. Akkor én csak
nyolc éves múltam. Nem tudtam, hogy ahhoz
jön majd hozzá a többi. Black and Blue!
Fújd, Bechet; ez nem őszi, rekkent bú;
b)ez nyolc-és-harminc év, mely tűnve szétcsap.

a) A lemezen hallható Black and Blue-felvételen J. P. Johnson helyén Art Hodes ült a zongoránál.

b) Ez a fogalmazásmód a szerző reménytelen hódolatát impresszionálja az utolérhetetlennek.

80
Rigó- és medencebúcsúk
a)A rigóbúcsút visszhangzó medencét,
amelyben épp rigóbúcsút sose
láttunk-hallottunk, de én úgy, de te
úgy szerettem/ted/tük, ott vártalak, még
mielőtt ezt a parkot tönkretették,
ott tükröződött a hídfő töve
a fák alatt, platánok levele
úszkált, mint-mint… barnálló pergament-jég:
b)a medencét elbontják. Nincs esélyünk,
hogy mint a versben, búcsúzó rigókat…
és – nem mindegy? – félbemarad a mondat,
és – nem mindegy? – nem mindegy! Nincs esélyünk:
ez túlzás; hadd legyünk! (óvatosabbak) –
„Sohase mi voltunk a fontosabbak.”

a) Ld. Jékely Zoltán: Levél. 6. versszak.

b) Érdekesen helyreállították.

Árnyak és árnyalatok
Nekem nem való a kapcsolatok
tartása; tartsanak, de nélkülem,
úgy értem: úgy-ahogy-lehet, velem;
de amit én tartok, az csak berogy
81
– épp e tartás súlyától. Nem vagyok
alkalmas mindenre, felismerem;
csak nem ismerem el. Elképzelem,
hogy lehet mégis másképp… Ám ahogy
eljön egy hét, eljön egy nap, amelyen
találkoznom kellene bárkivel,
és másnap mással, és hetente hánnyal –
s ez már: darabszám! csak így: lehetetlen!
Megvagyok, érjük be most ennyivel.
– – – S ha így: már jó! érzem: mindenki árnyal…!
Te és én
Rólunk itt most kevesebb szó esik
valahogy: egy-az-egybe kevesebb.
De ők…! Tudod, e célzással kiket
hozok be itt; őket hozom be itt,
s aztán a szekrények ajtajait
rájuk csukom. Mert beesteledett,
mert az este itt kissé rövidebb,
mint a… „Villejuifben: villejuifibb!”
hangzik megállapításuk. S a visszhang
már egy szekrényfalról jön. Ránk csukódik
a rövidebb esték… mije? Az erkély
82
hiányzik. Láttuk McMurdo fenyőit,
ő ott barangol most is a szabadban,
s aki rá bír gondolni, „soha nem fél”.
Philippika
Keveset alszom? Esténként korábban
kellene ténylegesen elaludnom,
hogy az a hat-hét óra, az az úgymond,
valóban meglegyen hat-hét? A lábam
szúnyog csípte meg, viszket, és hiába
hagyom, hiába vakarom; kitúrom
a lepedőt a falnál; visszagyúrom,
aztán felkelek, megyek a konyhába,
iszom valamit, fölöslegesen
éhes vagyok – ha aludnék?! –, eszem,
aztán… reggel megint csak nem tudom.
Mindebből az a ha a lényeges;
ez a felfogás; itt csak képletes
a)szerephez jut; de fel nem foghatom…

a) Szerencsésen marad abba! A szerző valóban nem foghatja fel – ebbe a versbe se! –, hogyan lehet minden úgy-ahogy, holott…! és, ami lényegesebb, hogyan nem tudja reggel soha, mint aludt el megint; idegesítő viszketés, hogy ezt az egyet haláláig nem fogja megtudni, s utána végképp nem.

83
A Perfect Day for Bananafish
Seymournak
Ami tűnik, csak visszatűnik ahhoz,
ami így marad teljesebben ott;
előremutató fordulatot
mindig csak a teljes körfordulat hoz.
Ilyenkor nézz el a banánhalakhoz.
És lesz majd egy tökéletes napod.
Körhalálukból telerakhatod
egy körhasítékod; ahogy felapróz
osztásod, mely teljes kör, egyszeri
(Innét a rémület? a liftbeli?
hogy továbbléphetni reménytelen?
Kiszállt valamelyik emeleten;
lövés dörrentett szét egy körszobát.
Megtette háromszázhatvan fokát.)
Erkély Villejuifben
Mindenből gyűjteményes kiadás
lesz a végén, vagy még valamivel
később. Lakások erkélyeivel
is ez történik; mért történne más.
84
Egyre késik az azonosulás
az új környezet elemeivel.
Ezt a fokot csak akkor érik el
a felek, ha az eltávolodás
foka valóban áthidalhatatlan.
Párizs s Bázel között egy gyorsvonatban
még Bázelt várjuk, még nem Villejuif
rajzolódik vissza, nem az az erkély,
melyet évekre elhagytunk.
S a fütty,
a rigós alkonyfény egyszerre felkél.
Napfelkelték
Napfelkelték bizonyos alkonyok.
Napunk leáldozik – s ők megjelennek.
Ahogy ez a legjobban megfelelhet,
nekünk felelget, köröttünk forog
fény- s hangjelenség, mi csak anyagot
választunk hozzá, fogynak és kitelnek
(fogynak-nincsenek-és-körénk-kevernek
dobseprővel egy fényes szólamot):
felbődül fönn egy erkély! egy lemezt
tettek oda! így? de egyszerre svungot,
egyszerre szvinget kap a… visszahalkul,
85
halljuk, ugyanezt-és-többé-nem-azt,
ott vagyunk még, és mégis mintha arcul
ütne a dob: hogy többé nem leszünk ott.
Párkány
Mióta felhagytunk az etetéssel,
nem járnak párkányunkra verebek.
És néha mégis! üdvözölhetek
egy-egy barátot a rég szanaszéjjel
szóródott társaságból. Én kevéssel
beértem mindig. Megszoktam: lehet,
de alig. Vagyis: amit szeretek,
amit szeretnék, valahogy nehéz el-
fogadtatni épp azokkal, akik
nem járnának rosszul azzal, ha hagynák.
Veréb-ügyben épp elég bonyodalmat
kellett kiállnunk. Így inkább nekik
mondtunk búcsút; a párkány tiszta; lakhat
ki-ki nyugton, ezzel már nem zavarják.
86
A búcsúfélkör
Ott, az utolsó jelsai napon,
amely aztán utolsó lett valóban,
egy búcsúfélkört, emlékszel, leróttam
veled délután; a hotelsoron
mentünk végig, és egy hullámfogón
magasra vert a víz. A rádióban
nem is tudom mit hallottunk; szorongtam,
szorongtál; hogy megint valami jón
lehetünk túl; itt s most, és általában.
Mintha mindentől búcsúznék! ez itt nem
túlzás, mert azt mondom, hogy adja Isten,
ne legyen igaz; mert a haladék
felemésztődik önnön állagában,
és semmi, semmi nem elég. Elég.
Lásd: a)
A pénz átváltozik. Üveg sörökké
változik rajta át egy negyedóra,
félóra, nap. Kipipálva, leróva,
megívelve szép búcsúfélkörökké
ez-az. Kész. S nem így kellene örökké
élnünk? Örökké kellene! Mióta?
– Én nagyon szeretnék koala-módra
gondolkozni, s nem másképp soha többé;
87
de akkor épp az válna védtelenné,
addig is, amíg élünk, ami sorsra
csak halálunk által ítéltetődik!
Mi helyettük leszünk csak kész-elemmé
napunk rosszabb felén; különben ők itt…
a)…Bár csak ilyen befejezése volna!

a) De nemcsak ilyen lesz; a legfőbb rossz máris adva van tehát, ez variálódhat, fokozódhat, remélhetőleg minél később; de a csoda lehetősége, ha kizárt is, mégis említhető bizonyos okból legalább.

„A nyugalom pillanata:
bizonyos nyugalom biztos halála”
„Miért csináljuk?!” Hány s hányféle választ
tűr e kérdés, mely maga: tűrhetetlen.
Hogy átkeljünk a vízen egy trajekten,
megint ugyanoda; mert mi talán azt
hisszük: az ember mindenképp beválaszt;
a hajón se vagyunk sosem mi ketten
csupán, mégis; a nyugvás: lehetetlen,
míg valami kimozdulásra támaszt
igényt bennünk. Akkor kimozdulunk
nemlétező nyugalmi helyzetünkből.
És jön az átkelés, az alkonyunk
88
Brač sziget kikötőjéből kifutva,
s szinte magunk vagyunk! az üvegünkből
húzunk egyet… már megint mit se tudva.
A közbeeső dolgokra kell ügyelni
Abba lehet-e hagyni? Ez naív
kérdés; és mégis hányszor fölmerül.
Már csak az, ahogy az ember leül
egy kőre egy bizonyos búcsúív
során; már csak ez is… S hogy visszahív
egy komonátdallam; feltétlenül!
(Feltétlenül mit?) Hogy idő kerül,
amire kerül; sor kerül; kicsit
elkalandozunk, aztán ahogy újra
felfigyelünk, minden valami más,
nem ugyanaz, már külön: folytatás,
aminek vége lesz… no persze, tudjuk,
intünk a súgólyuk felé… ezt el ne bukjuk!
a gödröt – de most, most: ez! – egyre túrva.
89
Ügyeletesek
Olyanok vagyunk, mint egy ügyelet,
fontosságunk álmos fél-tudatával;
és mit is kezdenénk az éjszakánkkal,
ha már itt üldögélünk a meleg
– hideg – helyiségben; éppúgy lehet
szabad eget említenünk; na, rávall!
mondjuk egy hívónkra; valaki rávarr
egy gombot az ingére, és mered
maga elé, és a hívásra vár,
amelyre ő is megjegyzést tehet majd,
de felriadhat, s intézkedve és
– mondhatunk bármit! kivételezés
nincs! így vagyunk! – fontoskodva lezár
egy ügyet, mely máris új kis ügyet hajt.
Józan haladék; de persze…
Jelsában a piros-zöld kikötő-
lámpák lassan villogni kezdenek.
Vagyis: nem lassan! Nincs hirtelenebb
annál, ahogy az el nem dönthető
napszakból – napszakokból! – két elő-
készített jel – mily egyértelműek! –
kivillan. A türelmes égszínek
tovább váltják eggyé-szét-kenhető
90
síkjaikat. Mi melyikek vagyunk?
Félkörözünk, ketten, a kikötőben,
és felnézünk a lámpákra, mögöttük
s felettük: másra. Ikszedik napunk
ez itt; és úgy…? Még lesz döntésre bőven
időnk; s ha nem: így vagy úgy, megehetjük!!
További józan haladék
A lámpák vagy az ég? A kész jelek
vagy mintaképük? Melyikek vagyunk mi?
Ezt a játékot nem lehet megunni,
s eldönteni csak tévesen lehet.
Nem hibásan, csak tévesen. Ezek
komoly különbségek. Nincs sosem annyi,
nincs akkora eltérés, ami tudni
való! Itt a tudás: erőltetett;
ehhez képest két természeti jel
a két kikötőlámpa, közte művi
gondolatok cikáznak, csupa kész
termék; sokkal egyszerűbb, ami kell,
oly hihetetlen, ennyi az egész:
kicsit járkálni, megállni, leülni.
91
A madarak barátját is kétely fogja el
Mit vándorolnak némely pingvinek!
Bizonyos madarak mit átrepülnek!
Ehhez képest: hogy ily szerzők mit ülnek
az írógépnél! és tényleg, minek?
Most csak én kérdezek ilyeneket.
S hogy elkergettem másokat, nagy ünnep;
„szorul, mindegy-miért-körébe-gyűlnek!”
mondja Villon; vagy mondhatná. De meg-
halt jó rég. Ez váratlan fordulat.
(Nem ez, hogy meg, bár nem tudom, neki –?
bár nem tudom – bár tudom! –, hogy nekem
ez a gondolat nemcsak idegen,
de már-már értelmessé is teszi
a faggatózó okvadászokat.)
Célfotós befutó középtávon
a)Ma ez a harmincadik versem, mégis
úgy érzem magam, mint az a kis sapkás
középtávfutó, aki már-már úgy lát-
szott, hiába vezette egy-két év lis-
92
táját, a fontos döntőn, sajnos, megis-
métlődik az, ami máskor is sok más-
sal, hogy elkocogja s későn kezd hajráz-
ni, de aztán ha mellszélességgel is,
meglett. Rábízta így a célfotóra,
amit két körön át neki magának
kellett volna biztosítania?
Hol állapítható meg így hiba,
b)ilyen szinten! De én, hogy reggel óta
c)írok, s úgy érzem; hajszál csak s leráztak…!!

a) Kettőt eldobtam; itt a huszonnyolcadik.

b) Ezt csak a középtávfutóra értem!

c) S hogy még ez a jobbik tudat…!

(Talán!): St. Severin-sarok
Álmomban egész kis verebeket
szedtem össze a járdasarki porban;
alig, hogy az elsőért lehajoltam,
föl se néztem: „ez a Diáknegyed!”
kiáltottam; „a folyó itt lehet
egész közel”, aztán tovább kotortam,
majdnem négykézláb, s majdnem odaszóltam
egyiküknek, mert a tenyeremet
93
mintha megkedvelte volna! fehér por
borította a járdasarkot, egy-két
arasznyira volt a többi kolibri-
-nagyságú veréb; hát itt most mi lesz? még
épp elegendő lesz rá ez a két sor,
aztán a szemeket tessék kinyitni.
Az egyetlen ottlét
Az Alma téren azt hittük, azontúl
örökké ott fogunk majd üldögélni,
nem úgy, hogy soha nem fog véget érni
a hét nap, hat nap, öt nap; aki gondol
a jövővel, igen ritkán bolondul
meg így; mondom, azt hittük, ez a régi
– nyilván régi – hely egy-egy pihenésnyi
alkalmat nyújt majd, s továbbmenni hangol.
Az Alma téren majdnem egy egész fran
borravalót adtam át épp ezért,
a kávénk értékét megtoldva bőven,
és még azt is mondtuk, meleg időben
jó lesz a terasz; jó a ponyva; hogy van;
s már köszöntünk, mert valaki betért…!
94
Levegőt! vagy haljak meg inkább
A légkondicionált Casino
nevű önkiszolgálóra a rue
Jeanne d’Arc közelében, egy újszerű
élelmiszeráruházból nyíló
lengőajtó mögött, a folyosó
bal felén sorakozó egyszerű
ételekre, arra a klubszerű,
nagyfotelos helyiségre, a jó
szalmakrumplira, fél liter borunkra,
megmondtam, hogy emlékezni fogunk ma,
s hogy ez nekem olyan volt, mint a Jeanne-nak
az a kitörése, hogy nem! ha nem
láthat fákat-eget, inkább legyen…!
Minden áll, csak a századok rohannak.
„Mínusz egy” Jánusz-arc
A határozott arcélű egyének
alighanem csak olyan alvajárók,
akik felfedezték a vészlejárót,
megmászták, és most visszamászni félnek.
Hódolnak a fentlét szükségletének.
S hogy panaszolhassák is: van-e rá jobb
ügy, mint az a kétfele-nyitva hályog,
az a kétfele-zárva, eltökéltnek
95
látszó nyiti-csuki, mely moccanatlan
egészét már nem is csak színleli?
Mert nem ürügy, amit ők képviselnek;
mert ők ezt nem akármilyen alakban…
Az egyéniség, az arcélbeli
a)s a lényegi: „…hogy csak egy énre tellett”!

a) Nem a kemény profilokat támadja; (nem támad semmit) nem az „egyénfeletti”-t hirdeti; (nem hirdet semmit) találva inkább azok a lehetséges-jánusziak érezhetik magukat, akik még odáig se jutottak el. Az a vagy-van-vagy-nincs! ez az, ami (nem is olyan biztos, hogy) „kell”. (A záró-jel hozadéka itt az idézőjel.)

És nincs
Aki „örök dolgokban utazik”,
az is panaszkodik a részletekre?
Érdekli, tényleg, „az ami lehetne”?
Elvetendőnek talál „valamit”?
Én egy verebet hallgattam, amíg
– s te is, amíg – néztünk a Saint Chapelle-re.
A felső kapu alatt szólt; csak egyre
szólt; míg a turisták hullámait
hozta az egy-embernyi csigalépcső.
E veréb volt – most, pótlólag! – a véső,
mely neked és nekem a kapubolt
96
ívét, pár milliméterét kiverte;
hogy legyen is mit otthagynunk örökre,
hogy ne csak azt hozzuk el, ami volt.
A régi Auteuil
A de Remusat út s a Mirabeau út
sarkán, egy teraszon, a Barcelone-on
(s ehhez az is kellett, hogy ne borongjon
az ég, a dél ne legyen az a bódult
idei-nyári dél, inkább a jól szúrt
levélközök, álló fény-árny-korongon,
azok illettek hozzá; a Lecomte-on,
a de Lisle úton jöttünk, jobbra fordult,
és már mondtam) leültünk (a terasz
csaknem üres volt, az asztalterítők
halványkékje… s a többi: nem megy! ez
lett volna Auteuilünk? az „az! az! az!” –?
ahol most valaki azt mondja: „Itt ők…” –?)
s de jók voltunk! (A kávé közepes.)
Neo-Mirabeau
Így lett Auteuil a mi régi Auteuilünk,
a városrész, amelyet ennyiből
– mondhatni: egy-két ültőhelynyiből –
megszerettünk, és most mintha belőlünk
97
is ottmaradt volna valami. Jöjjünk
közös nevezőre, kedves Auteuil-
-járó emlékőrzőnk! Mert amitől
mi, távolodva, elkeríttetődünk,
nem becsülhető mennyiség. A te
egyik Auteuilöd lettünk! Vissza e
természetes élményhez soha nem
térhetsz; s hogy melyikünké „ennyi sem”?
Nem a vers, felel csak a Mirabeau híd
némasága. Tudtuk! fut a folyó itt.
A Tokio–Montreal öregfiúk-verseny
Közeledik épp egy olimpia,
s régi olimpiákra gondolok.
Felkeresem a Vásárcsarnokot,
ahol Pézsának kellett vívnia
a karddöntőt. Hogy siettem haza,
és mindenütt szóltak a rádiók.
Tizenkét éve. Most felbukkanok
e múlt mélyéről; egy kis Omnia,
egy citromszörp lesz; fél kiló kovászos
uborka, padlizsán és egy kiló meggy.
Jön az új olimpia. Újra házhoz
98
szállít egy vásárlást; jövök, ha jól megy.
Legyen megint lemérni, mit haladtam.
Ami volt, részemről, óvás alatt van.
„Vegyünk neki egy ébresztőórát…
Á, az már van?
Hát akkor egy könyvet.” – „Az is van neki!”
Írás visszhangja csak írás lehet.
Én állandóan csak felelgetek.
Mindegy, ki érdekelt hallja a választ.
Én nem tehetek semmi mást, csupán azt.
E „csupán az”, ha szólni kezdhetek,
vagyis valami olyat művelek,
ami nem válasz, csak: előre – fáraszt,
utólag megröstellkedtet, gyalázat
lesz a vége, még ha elcsitul is
előbb, mintsem botrányosan hamis
futama igazi bajba sodor.
Mintha már lettem volna valahol!
mondanám a skót viccel. Hát minek
feleljek meg, míg megfelelgetek?
…levele bizonyos…
„…postádnak örvendj minden nap; sose
mondd: ez megvan, jöhet a holnapi;
mert nem egy napig kell kitartani
semmi készletnek; gazdálkodj vele
99
inkább gyors közönnyel, ily öröme
magának az örömnek van; ami
eltehető, meg sem fog romlani,
ezt ösztönödre bízd; s most lényege
következzék. Mivel bizonytalan,
hogy házi ágyáson mi-végre kertész
kertészkedik, s ezt észbe vedd, la…értesz?
tudatom, és levelemnek ezért ez
veleje. Hogy mi árnya van, ha van…
a)De csend! Jön a Palánta… Légy, Laertes…”

a) A levél leginkább nagyralátó részét maga a Palánta törölte. „Satöbbi”, még ez állt ott. Aztán, ahogy a lépcső alá bevonszolta, mégis megmentette a végszót: „S a többihez!” ezt mondta; legalábbis a tényekből feltételezhető; mondását a folyosó csendje törölte. Nincs a Horatio-szájhagyomány közt, így a Fortinbras-hagyatékban is ez a levél a haláleset legközelebbi tárgykörnyezete.

Levél, főleg rigókról
„Dr. M. A.! reméljük, hogy egy rigópár
jövőre is a Lánchíd-kertbe fészkel,
egy dísztűzfal-sarokba, s míg beszéddel
s nézgelődéssel töltjük az időt, (már
most kellene! de, szóval…) két rigó száll
át felettünk néha, vagy üldögél el
az ágakon, melyek bizony kevéssel
az asztalunk fölött vannak. Ha jó pár
100
alkalmat elszalasztottam, hogy ily
előnyös helyzetből fényképeket
készítsek róluk, az én veszteségem!
De vannak – írtam? – hangfelvételek
a hajnaliakról. Kelt a nap éppen,
s hallgattam, hogy egyszer majd ez se… Írj!”
Száraz ismertetés, az utolsó sor főleg
Én az amerikai dzsessz-körökben
bizonnyal nem vagyok valami ismert;
még úgy se ismernek, mint itt Ben Webstert,
akivel nemrég magam sem törődtem
különösebben; de hogy elvetődtem
Villejuifbe, ott, vásárolva egyszer
a „nagyközértben”, élelmiszerekkel
megrakodva, már kis híján kijöttem,
s akkor észrevettem a lemezosztályt.
Zenéről írni nem kifizetődő.
Elég itt annyit: Webster: nagy előd ő,
101
s egy magyar dzsesszelő oly mestere
– a dzsesszelő én volnék –, hogy „vele
a)holtan is elhiszi, hogy bárhol ottjárt!”

a) Főleg a sor ritmusa menti, ha menti, a kijelentést, mely eleve csak stilizált lehet; hódolat ez a La Rosita afro-kubán ritmusának; s mivel a Bechet-zenekarnál már egyszer volt ilyen, nem ismételjük versbe az együttes tagjait: Coleman Hawkins és Ben Webster (ts), Oscar Peterson (p), Herb Ellis (g), Ray Brown (b), Alvin Stoller (d). Hát persze, hogy sokat lehet tőlük tanulni. Sőt, állítom, senkitől nem merném ellopni a Ben Webster-ét, ha ez a viszony valóban így fennáll.

Miért nem csak szaxofonozunk?
(Mint Ben és Hawk! pláne)
Egy Magánbeszélgetés című filmben
volt egy olyan szuper-specialista,
aki – biztos éppen ezért – vigaszra
szorult, s lelt is, már ahogy ez a Földön
helyes rendszer. Lakásában a földön
– vagy máson – ült, és azt szaxofonozta,
vagy azt variálta, amit a szakma
– a másik szakma – nagy menője. Rögtön
megszerettem ezt a specialistát!
És remélem, hogy „a film alkotói”
– nekem ő tőlük függetlenül él már! –
102
nem leleplezni akarták a titkát
(amit egyébként hallhatott a fél ház,
a)ha tényleg élt!), hogy: Jó szaxofonozni!

a) Mert, a fene egye meg épp az okos elméket (ezért nem vallom én magam értelmiséginek!) – ebből a filmből is csupa olyasmit hoztak ki, hogy a specialista csődje, és így tovább; holott ha egy kis reményt fűzhetnék az ízlésükhöz, azt mondanám: még most se késő, derítsék ki, milyen duó szaxofonozott abban a filmben, netán egy ilyen lemezt tettek fel, bár ezt nem hiszem; de ha Ben Webster és Coleman Hawkins játszott volna, ekkor cinéma veriték! megdől az elidegenítés rissz-rossz igazolgatásának legalább ez-alkalmi nem is tudom, mije.

Még néhány szaxofonhang
Mert beleront a szaxofonozásba
a külső, túl világias cselekvény!
Persze, nem mondom azt, hogy „egy ilyen lény
a világ dolgaiba minek ártja
magát!” – ez tőlem nagy naivitásra
vallana, kissé többre, mint szeretném;
s a felmondással veszteni a leckén
nem számíthat kinek sem óhajára!
Ha én dallamokat ily mód követni
bírnék valóban s tevőlegesen,
szólamom másod-szólam lenne bár csak,
nem fordítanék hátat a világnak,
de – szembe szem! – nem lennék hülye sem,
más szempontú jogaim követelni.
103
Murphy: N. E. M.
Ezt a Murphy-kérdést egyszer valóban
tisztáznom kellene, csak úgy magamnak.
Mert – már rossz! –: ha csakugyan úgy zavarnak
emberi ez-meg-azok, hogy ne mondjam
– s ezt szó szerint! mert én ezt dehogy mondom! –
az emberi ez-meg-azok, hogy annak
– nem ennek! mert az ez: az bonyolultabb! –
együtt-hatóit nem bírom magamban
sehogy elszorozni vagy elszerezni,
következménye: éppígy szinte semmi!
– Mármost hogy ezért (így már rossz a „mert”!)
bármit külön tegyek, az épp olyan
lenne, mintha megpróbálnám magam
a)hintaszékestül… „Bármi: visz-sza-vert!!!”

a) Ezt mintha Mr. Endonnal, a Malasztos Magdaléna Mélakórház-beli sakktárssal azonosulva Murphy mondaná. Néhány szempont a körülbelül alapállásba megtérő sakkjátszmához: Murphy belső sugallatot követ, amikor úgy érzi, hogy őt békén kell hagyatni. (Puszta hagyásra nem hagyatkozik.) De amikor kézbe veszi – veteti! – sorsát, nem számol a felrobbanó gázkályhával, mely megsemmisíti. A megoldatás tökéletes; nekem mégis az a kép a legmegkapóbb, amikor Murphy – épp szabadon, de a sugallat miatt már nem – a Round Pondnál hever a fűben. Ld. Round Pond stb.

104
Egyoldalú párvers egyik fele
„Nem mintha mindenben azonosulnék
veled, nem is vagyok mindig veled,
és kevés ahhoz, hogy részleteket
ismerjek, »minden délután s a plusz két
hétvégi nap«, hogy megismerjem, úgy, még
ismeretlen s talán nem ismeret-
anyagszerű délelőttjeidet,
sok kis semmit-s-mindent (s elszomorodnék!
okkal! ok nélkül? mindegy; ahogy ez
veled is történne viszont) –
de egyben,
s jó, hogy egyre inkább? biztos lehetsz:
számomra mások mind idegenebben
mások, s ez itt nem kettős tagadás
állítása; ez az(on)osulás.”
Egyoldalú párvers másik fele
Beszéljünk most a könnyebbik feléről,
már a hangütés is legyen ilyen.
Jó lesz, ha ezt mindjárt befejezem,
és nem késem le arról az ebédről,
105
mely – díszebédem; s hogy az, hogy mivégből,
egyelőre nem részletezhetem,
mert – elárulom, hogy – akik nekem
készítették, kilógnának a képből:
olyan számosak! Elég, hogy a Nagy Szám:
ezek Ők; a ha most íróasztalom
lenne – mert ez csak munkagép-alátét –,
íróasztalomtól szépen felállnék,
meghajolnék, úgy, ahogy – nem tudom,
szokás-e még – egy Eukaliptusz Fán.
St. Severin összefüggéstelenül meghal
Madarak bukkannak fel álmaimban.
A kolibri-méretű verebek
ma éjszaka a redőnyréseket
találták meg, s egyszerre négy is itt van,
és nyugodtan megvárja, hogy befogjam,
így sorra négyet beemelgetek
a szobába, ott virágcserepek,
könyvek közt tűnnek el, most már valóban
csak a külső párkány volt hátra. Egy
vak kéznyújtással még két verebet
fogtam meg kint. Az egyik már halott
106
volt; nem halott, de ahogy óvatos
pillantást vetettem rá, a nyakán
volt valami kocsonyás. Nézne rám!
gondoltam, s mint a többit, tenyerembe
vettem; legördült és hanyatt terült;
néztem tovább, a szemét hártya fedte,
tudtam, meghal; és akkor penderült
egyet jobbra, egyet balra, platán-
levélként nyújtózott el, hosszú csőre
még nyílt, csukódott, színe vöröses
volt, bordós, feküdt, mint egy kis alán
lovag Pápua-földre elvetődve.
Nem is történhetett vele csak ez.
Folytatódik
Az iménti, e Danténak ajánlott
sorok után jutott végre eszembe,
hogy megtérjek bizonyos tercinákhoz,
és ne gondoljak többé verebekre.
Támaszkodom e kolostor-falán.
Telefonkagylókkal kirakva csendje.
Itt, szól egy holt membrán, nem mondanám,
hogy évekig sem találkozhatom,
az Azelőtt-Se-Ahogy-Ezután
nyugalmát végre így kihallhatom
a szüntelen Beszélgetés szavából:
107
mert várj! ez ilyen fajta alkalom,
hogy elpártolva máris visszapártol,
s ha nem lel ott, csakígy odaverődik,
ahonnét visszavettetik – s magától!
Ezért, hogy a helyek sosem előzik,
megállapodva van-vagy-nincs sehol,
kihallgatja saját külön-időit,
és nyugtalankodik, míg nyughatol,
mert otthontalanodban jár helyetted,
kiemelget szólamaid alól,
és szól felőled, csak hogy elfeledjed.
Álmaimra Hérakleitosz is felfigyel
Ma reggel, hogy elkezdtem újra fázni,
a)ma reggel, hogy megcsúszott két higanyszál,
ma reggel, hogy elkezdtem tercinázni.
S szóltam magamhoz: mért, hogy ittmaradjál,
mért kell ahhoz mindig kimentetőzni?
E folyó víz, ha nem több egy arasznál,
ígéri-e, hogy mikor fog tetőzni?
S nem láttad-é egy Új Vidéken is,
a szüntelen partvidéket előzni
szint e folyót? Akármiképpen is
ugyanaz marad a felületes szem
tekintetének, bármi szépen is
igazítja futásához, jegyeztem,
egyéb mivoltát, nem egyéb?? mivolta??
S ki felel érte, hogy hová igyekszem?
S akkor ennek találkozása volna
szerelmek, illem, vonzalmak, kötelmek
s mások szerint? oly sokképp, hogy mi sorba
e-féleségek – s helyükre! – kerülnek,
az se fér már oda, hogy hát miért
a folyton változónak, a kívültnek,
a csak-futónak össze, vissza, szélt,
hosszat s akárhogy futni; és nem inkább
egy-egy part-helyén volna épp ezért
jobb s bal esélyük, akik igazítnák?

a) A hosszú szárazság és meleg után e borzongás sugallata kettős; történhetett persze a célzás az egyik ablak régi, s a másik szintén eléggé régi hőmérőjére.

108
Nagy fény gyúl fejem felett
Egy lámpa, melyről megfeledkezem,
mert nem gyullad kapcsolója szerint,
egy lámpa, ahogy bizonyos helyen,
ahol létszükségleti szereink
feldolgozása folyik, s tárolók
találhatók, tereikben megint
újabb terek, csapok, mosogatók,
használatlan, de szép cserépedények,
melyek közé gyógyteás-dobozok
kerülnek, ahogy itt valamit épp meg
szeretnék nézni, de olyan homály van!
idegen a hely, valamit nem értek,
azt gondolom: én itt valaha láttam!
edény mellé kávét csobogtatok,
109
azt hiszem, nincs semmi egy sárga tálban,
beleköpöm a cseresznyemagot
reszelt sajtomba, melyre – persze! persze! –
tegnap óta vártam, kotorgatok,
szedem ki belőle a jó levesre
hagyott magot-húst, és kezd elegem
lenni magamból, engem senki erre
nem kényszeríthet! bent van a helyem
a tercinák mellett! kellett megint
mást akarnom, ilyen mellékhelyen!
még hogy létszükségleti szereink! –:
egy lámpa, mely fel volt kapcsolva végig,
csak nem működik kapcsoló szerint,
felgyúl, nagy tejfehér burája fénylik.
Amit nem érdemes komolyabban,
mert olyan komoly, hogy jobb,
ha komolytalanul nem érek vele semmit
Aki engem tényleg akar szeretni,
értse meg: nem szeretek beszélgetni;
akit tényleg én érdeklek, e hogy-s-mi,
értse meg: nem szeretek találkozni;
nem mintha nem tudnék elbeszélgetni,
de ez az el: ott van, ha nincs is ott;
s a találkozgatásban – észrevenni? –
túl számosak a képzők és ragok,
a mit-tudom-én-mik. (Lediplomáztam
magyar nyelvből, azzal ezt is lezártam,
a le-részt, s aki azt vetné szememre,
110
hogy túlontúl is túl józan vagyok,
értse meg: én csak így részegedem le,
hogy bizonyos részeket elhagyok.)
S ezt nem szeretném szaporítani,
az örökké csak elhagyni valókat,
de nem is inthetek jóváhagyólag,
ha arra kellene megint, ami
nem-én-vagyok-ami. Nem állagát
kétlem, nem nélkülem-való, magát
hozzám hasonló makacssággal védő
nem-tudom-mijét, mert én nem tudom,
amibe nem, nem is avatkozom,
nem cserélődik bennem össze én s ő,
magamon kívül tartom meg magamnak
azt, amibe eleve nem avattak,
és hát nagyon sokat is dolgozom;
rajtad s… Még Másokon… hagyd, ha hagyom.
Az úgynevezett meg nem értés
önmaga miatt szomorít el,
a világ állapota miatt, mely lejárat
Eléggé lassan olvastok? ha úgy kell?
Meg tudtok állni egy-„egy szó kevés”-nél?
Kevesebbnél? Elegendően észnél
vagytok? Túlságosan? egyszerű útjel
kellene inkább? az a le is út, fel
is út? S hagy annyi térközt az a két fél,
amiből álltok? a bármennyi résznél
több rész? mind egy-egy ily rést? melyet úgy el
111
tud tüntetni! ha az kell, a sebesség?
de magatoknak kell, tér-tartalékként,
s nem megbújásra – de kitárulásra?
Ha így, ha úgy, itt – és sehol! egyébként
sem – olvasásról van szó; ami másra
érthetitek, érthető csakis ekképp.
A kézműves szomorúan mutat egyet-kettőt
Melyik jövő időre készülünk?
Lehetünk-e ebben is elfogultak?
Magam is mindig átírnám a múltat.
Minden elképzelhető. Nélkülünk
is. A tagolás rossz ritmusa. Tün-
tetően kínos választások; ultak
vagyunk, ugye? elfog; és most kigyullad
a lámpasor. Lopunk, adunk-veszünk,
csalunk-rablunk: ez a Becsületes
Város, Kosztolányinál. A jövő
helyes modelljét látom én is ebben
megcsúfoltatni. Elképzelhető-
-e minden; minden jel csak képletes;
azt hisszük, jelzünk a nagy képletekben.
112
Hogy most még miért kell(ene) egy kicsit
alaposabban foglalkoznom
a nekem fontos dolgokkal,
s miért lehet(ne) másokat nyugodtan elhanyagolni
Lesz még idő, amikor Blinkey Bill
hiányzik majd csak; meg a Dömiék;
a kártyafordulók; a szobalég!
– A szervezet egy elfekvőt kibír
azért; végül. Mindig lesz, aki ír
egy lapot, a lakásra; már ha rég
nem más lakik ott; de talán elég
lesz érdekességnek pár napihír;
a hirdetéseket aligha bújom
többé; kik lesznek a nagy sportolók?
az ablakom alatt milyen fa fog
virágozni (?) –? Megérem a tavaszt még?
Még, még. Úgy hazamennék. Úgy maradnék.
Így maradnék. Nyom, nyomban kész, lehunyt nyom.
Üssük el tréfával
Folyik a kis-, a nagy-pénz-keresés,
gondolom, ahogy a földre lehajlok;
jó ideje folyik már ez a bal-jobb,
mert hát lemondani elég nehéz
113
arról a tíz rappenról, ami – kész
szerencsealap! – most pottyanhatott
ki egy bázeli kézből; ott vagyok
rajta, bal lábbal, jobbal, az egész:
játék, amíg megjön a villamos;
az ember tíz rappenra rátapos,
szerencséjére, egy-tizednyi francra,
és közben lesi: nem lesik-e, és
folyik, folyik a manőverezés,
mert mindenkinek bizsereg a talpa.
Láncreakció
A nemes anyag hol különbözik,
ha így nézünk utána már, a szartól?
Lövés! az ember – ki kedvére? – rajtol,
aztán egyszer csak itt gondolkozik,
míg a vécéláncba kapaszkodik,
s mielőtt meghúzza, azt mondja: Pardon.
Nem művész attól, amit odarajzol,
de ha a szervezet makacskodik,
nincs Dürer, ami megtenné helyette.
Én úgy gondolok bizonyos helyekre,
mint… mint. Bemegyek, szín nemes anyag,
114
amiből valami majd ottmarad,
s aligha gondolhatom kijövőben,
hogy „megint jól megkülönböztetődtem”.
Kompozíció
Nem akarok szonettet írni, csak
el akarok mondani dolgokat,
melyeket nem tudok hitelesen
elmondani másképp, s hogy ne legyen
általam új világelmaradás,
összehordok inkább egy nagy rakás
sort, rímet, újszerű és megszokott
fordulatot, s nem bánom, hogy fogok
rímelni, ha már a sor elejére
kerül, amit jól viselne a vége.
Azt kérdezte tőlem egy általam
– ilyen bonyolult története van! –
nagyon becsült szakma-társam, sok ív
munkám gondozója: Milyen naív
vagyok? tehát, hogy ilyen vagyok-e,
vagyis olyan-e, ahogy ő… de e
most már teljes körré zárult minőség
kifejtése megszenvedi a hőség
ártó hatását. Így hát nem marad
más hátra, mint valami fontosat
mondani. De végignézve a versen,
látom, bizonyos célnak megfeleltem:
115
szavakat ismételtem, szavakat
találtam ki – s egy gondolatomat,
mely bánt, vagyis… de most, hogy el lehet
mondanom, jobb lesz inkább – egy szonett.
Vagy valamit mégsem; vagy valami talán épp akkor lenne valami
Azt hiszem, a kezeletlen jegyek
úgy érvénytelenek, mint mindenünk,
amíg helyzetekbe nem kerülünk,
s nem dönthetünk: mi legyen, mit tegyek;
hogy az egész valami egyebet
jelentsen. S talán épp ezért teszünk
így vagy úgy. Ez a kettőshelyzetünk
vonz: átlagok és különbözetek
szeretnénk lenni. És én, mert csak erről
van igazán tudomásom, hiszen
a kettőshelyzet már csak kívülem
érvényes, szabadulnék a jegyektől,
melyek kezelésre várnak… Hogy aztán…!
És ezért az egészet odaadnám.
116
Koant oktat egy európai
Nem jó oly bizonyosságot elérnünk,
amelyhez már bármi értelmezés
elvezet. Mindenből így lesz kevés;
így kevesli majd hétköznapi énünk,
amit az imént még nem is reméltünk,
hiányzik a feltételezhetés,
hogy nem csak elképzelés az egész;
sok, hogy tapasztalatunkról beszélünk,
sok, hogy ezután mi lesz, sok, hogy ez lesz,
vagy ennek híján majd hiányolunk
valamit, ami most mintha megunt
beteljesülés volna – nem szabad
elérni oly bizonyosságokat,
a)amelyekhez csak rajtuk át vezethetsz.

a) Tulajdonképpen nem szabad megmosolyognunk az európait, aki önzetlenül tárja fel saját gyengéjét: az erősségét. Már amiben.

117 118
V. Próbálj meg úgy írni, mintha nem írnál
L. Z. 1976710
Nincsenek megfelelő eszközök.
Trükkök vannak. Hogy megállapodunk
valamin kívül. Eltámaszkodunk,
hogy helyben maradjunk. Megütközött
arcok vannak, melyek csak helyközök.
Hellyel-közzel elhelyeznek, s vagyunk.
Teljes gőzzel jön villanyvonatunk.
Elöl járunk, már valami mögött.
S ezek is közhelyek. Van-e magán-hely.
S a legfőbb magán-közhely: a halálfej
jelzi, érinthetetlen nagyfeszültség,
jelzi: akit e földre anya szült, még
azzal is csak mit robbant fel? petárdát!
ha fejvesztve odatartja a hátát.
119
Minden egyéb, 1976710
Somlyó Györgynek
Mit mondjak minden egyébről, amit kell;
mit mondjak minden egyébről, amit;
mit mondjak minden egyébről, alig;
mit mondjak minden egyébről, van itt hely.
Van itt hely, hogy elmondjam azt, amit kell,
alig mondjak egyebet, mint amit,
s amit egyébként mondok, azt alig,
amit el kell mondanom, hogy van itt hely:
de mire ezt elmondom, már alig;
minden, mit mondjak: mint minden egyéb;
akármit mondok, azt mondom, amit kell;
nem rejthetem szonettem lényegét;
de el tudtam-e mondani, amit
szeretnék? Még… egy rímre épp van itt hely.
Én magam – 1976710
Én magam vagyok. S ha valaki ezt
egybeolvassa és összeveti
sok egyébbel, majd nem örül neki,
s valamiben megint csalódni kezd,
120
már ha voltak illúziói. Rest
nem volnék megválni attól, ami
nemcsak magam vagyok. Személyei
így nem engednek. Csak majd, véglegest;
addig – vagyunk: a koalák, te, én,
s egyáltalán nem úgy egyáltalán.
De mégse, mégse, mégse, mégse, mégse!
Aztán majd addig – míg egyszerre vége.
Csak hát hol kezdtük volna, mi után.
Elkezdtük, jobb híján, az elején.
1976711 – Sebastian Flyte
Evelyn Waugh-nak
Nem szabad, hogy mert bizonyos egyének
kiirtják magukat, környezetük
azt higgye a végén: így bánt velük.
Ennél megfoghatatlanabb a lényeg.
S ezt is csak azért mondom, hogy beszéljek.
És ezt kivételesen nem Velük
beszélem; mondanom sem kell nevük.
Környezeten nem ily lényeket értek.
Én remélem: ahogy Sebastian
kedves Aloysius mackója rám
talált, majd ők is új gazdát találnak.
121
Elüldögélnek majd, elálldogálnak;
s hogy nem vagyok, tudják-e majd, ha én sem
akkor tudom, csak most, előre? kérdem.
1976711/b
Fúj a szél. Mennyit bajlódtam a széllel;
s most megörülök neki, mert a régi
igyekezetek idejét idézi,
amikor még a hajam szanaszéjjel
fújta, és ez fontos volt. Mintha kézzel
kapkodnám a fákat, most; egy levélnyi
szélre se lehet soha visszanézni.
Azt nézem, ami van, ami elégszer
ismétlődik ahhoz, hogy ne lehessen
egyszer. Mihez kezdjek a levelekkel,
a széllel, a nézéssel; és a szél
mihez kezdett hozzá, mikor először
ért hozzám; s hozzám ért-e; oly időből
fúj ez itt ma, amely már el nem ér.
1976711/c2 – Hézagpótlás
Innét egy négysorost kihagyva, nyomban
láttam: a „b” darab s a „d” akárha
eggyé-nyújtózkodó kölcsönviszonyban,
122
egymást szabadon egészítve állna
a végre lebontott fal két felén.
Sajnos, némely felismerés hiába;
születésük rég elmúlt idején
bizonyos törvényszerűség-vezette
eseménysor zajlott, melyen sem én,
sem ők – bármelyőnk bárhogy is szeretne –
nem változtathatunk. Hézagtalanság!
ez volt a jel, mely jöttük is jelezte;
pótlólag, kétségkívül, nem parancsát
teljesítjük; nem is méltányosak
vagyunk; hagynánk! ha nem volna a „Csak hát…”
e minden érvnél alattomosabb.
1976711/d – Vonatok
Akárha egy tehervonatszerelvény
haladna át a gyalogos-magashíd
alatt, melyről a nyaraló lesandít,
s lát egy-egy kibukkanó kocsiszelvényt,
s ha látja is, nem érzékeli jelként
a fölfestett-krétázott számokat – mit
érezne jelnek! Lát egy fél-vonatnyit,
annyit se, a teherből. Ez az elménc
gondolat sem jut az eszébe ott,
a magashídon, melyről már leért,
talán felkeres egy állóbüfét,
123
talán egy kerthelyiségbe kiül,
s még véletlen se, hogy véletlenül
látott egy agyonfirkált vonatot.
1976711/e – Sebastian megint
Fogalmaink felépülnek velünk,
szétomlanak velünk – és nincsenek.
De amiért egy lény megszenvedett,
kulturáltan kutatja a letűnt
nyom nyomát járó más nyom. Egyebünk
sincs, mint efféle fogalmak. Ezek
a – könnyebbségük kedvéért – nevek,
melyeket fogalmakká építünk
megint, magunkká, mert saját magából
semmi sem állhat. Támasztgatjuk őket,
akik önerejükből már ledőltek,
s nem ők s mi sem, valami összetákol
megint egy fogalma-sincs-róla-mit,
mely épül, míg szét nem omolhatik.
124
1976711/f – Akárhogy
Épp ott, ahol a legérzékenyebbek,
ahol a legpontosabban azok,
van a dolgoknak egy félbehagyott
jellege; ott nem szabad befejezned
őket, velük együtt el kell viselned,
hogy – ezt csak te tudod, s nem tudhatod,
jól tudod-e – bizonyos alapot
bármire szolgáltatnak. Épületnek
használod őket, s haladsz egyre beljebb
nyíló – s lezáruló! – terük felé,
melyet – ezt várják! – te nyitsz s zársz, melyet
berendezel: belőlük! csupa-rejtek
anyagukból. És közben bárkié
mind, mind! Sziklafüggélyen – házhelyek.
1976711/g – Bizonyos eukaktusz
Én olyan lényekhez ragaszkodom,
és így olyan lények tartanak élve,
akiknek én az egyedüli léte
vagyok; vagyis még ezt sem tudhatom.
Egyedüllét ez, ha úgy akarom;
hogy máris csak a magam erejére
hagyatkozom – hol-rövidebb-a-vége
támaszom ez, örökkori botom,
125
melynek még jócskán leveles a szára,
s mert magam ily zöldfélékkel nem élek,
könnyű szívvel bíztam a koalákra,
ők eszik most a levelét, a kéket,
azon élnek; s kérdik: „Ugye, sosem fogsz
nélkülözni bizonyos eukaktuszt?”
1976711/h – A képzelet (Elképzelés)
Miféle bőröndökbe csomagol
a nyughatatlan kéz, a képzelet;
felkészít, hogy jól bírd a meleget,
aztán hideg égaljra utazol;
holmi vagy, s elkallódtál valahol,
de ő azért már itt tesz-vesz veled;
sürög-forog, célszerűségeket
latol, felelősséget, mely alól
magadnak kell kibújnod. Ügyesít rá;
és arra célozgat, hogy ő kibírná;
aztán valahogy úgy hozza a helyzet,
hogy épp sosincs ott; azt kiérdemelned
nem is lehet, míg ily kockázatos vagy;
megoldást csak egyőtök hűlte hozhat.
126
1976711/i – Versenyek (Posztumusz Nagydíj)
A temető felőli oldalon
hajtója megcsendesíti Világfit.
Most már a célegyenes is belátszik
a képbe. A mezőny hoz Ámítón,
aztán még izgulunk egy befutón,
s nézzük, ez a vasárnap délután mit
hozhat itthon. Kártya-döntőt: ma játszik
Ara/Trafik s Szokol; ő a rádión
is közvetítené készségesen
az eseményt, de aligha hiszem,
hogy máris érdeklődőkre találna.
Elég eredmény, hogy koalaságra
tereltünk pár figyelmet; részletezni
ráérünk majd, ha – Kezdünk csendesedni.
1976711/j – Georges Brassens
visszaálmodja és megosztja
iskolás kori élményeit Villonnal
Tegnap valaki jól tökön rúgott;
állíthatom, nem csak úgy általában.
Le is mentem négykézlábra legott,
s némi feszültség támadt a nyomában.
127
De tudjuk, mindenben valami más van,
s ebben már, bölcs, vigaszt találhatott;
legalább ülepet is áztatok!
„Legalább elüldögélünk a kádban.”
Tegnap valaki jól szájon csapott;
ezt elég meglepő érvnek találtam.
Éreztem, hogy valami megrozog,
s egy kis vér is szivárog a nyomában.
Aztán, ahogy tükör elibe álltam,
telj volt ott mind – kettőbe’ is! – a fog;
legalább egy vízzel kettőt mosok!
„Legalább elüldögélünk a kádban.”
Tegnap valaki jól lehurított;
ez az eset elég gyakori nálam.
Így gyűjtögetek tapasztalatot,
hogy tőmondatokban is mennyi nyál van.
Törölgettem, hogy lement a szakállam;
tudtam én, a jó szó ereje fog.
Legalább láthatják majd: ragyogok!
„Legalább elüldögélünk a kádban.”
Mivel egyebet itt nem mondhatok,
Villon, engedd meg, hogy neked ajánljam;
te ne tudnád, mi van cifrább dolog!
én ne tudnám, hogy még így-úgy se jártam?
Bár bennszakadt szegény Jean-Paul Marat-ban,
lelkünk fülével ekhózzuk a szót,
mellyel Kordé Sári sem bírhatott:
„Legalább elüldögélünk a kádban.”
128
1976712 – Madárhangok
Most elbeszélgetünk valakivel,
aki több mint beszélgetésre méltó,
aki a kört, melyet a szó köré-ró,
egyre külsőbb körökkel méri fel…
1976712/b – Hiszem, mert képzelem
Musilnak
„A szenvedés megváltó erejében”
magánemberként nem s nem hihetek;
de különvilágot se képzelek,
mely helyes ügymenet-szeretetében
nem ismer tébolyt. Megtévelyedésem
a szín-józanság vágyából ered,
mely mindenkor tisztázott szemeket
rakna egymás mellé. Ám ezek épp nem
erre valók. Valami televény
vonzza őket, a kicsírázhatás.
S nem a kőlap, hol úgy illeszkedik
mindőjük, mint a tiszta mozaik.
Az ő szeretetük világa más.
Hiszem, mert képzelem. Mert nem enyém.
129
1976712/c – Világnyelv
Hahahahahahahahahaha!
Hihihihihihihihihihi!
Mimimimimimimimimimi?
Aha! Aha! Aha! Aha! Aha!
Az a… az a… az a… az a… az a…!
Kikikikikikikikikiki?
Cscscscscscscscscscs!
Na na! Na na! Na na! Na na! Na na!
-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e?
Tetetetetetetetetete!
Hohohohohohohohohohó!
Óóóóóóóóóó!
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pá!
Áááááááááá!
1976712/d – Levél Villejuifbe II.
Kérded, milyen volt Crikvenica, Selce.
Selcéről az ember Crikvenicába
a tengerparton jó húsz perc alatt
átér. Egyszer, borús volt az idő,
rászántunk egy délutánt. Kellemes
séta volt; kicsit kiderült az ég
Krk sziget fölött, és a bástyalépcsős
strandpart kövei, itt-ott csónakok,
130
néhány napozó, a felhők alól
vízre sütő napfény, ez az egész:
megfelelő látványt nyújtott. Mi akkor
dr. Suzukit, vagyis a nagyobbik
fényképezőgépet vittük magunkkal,
de a crikvenicai Promenádon,
ahol egy kopott szálló teraszán
szalonzene szólt, fényképész-szaküzlet
kirakatát nézegetve, eszünkbe
jutott Certo, a kis fényképezőgép
a régebbi, amelyen egy csavart
eltörtem, mikor még nyár elején
Zamárdiból hazatérve, heves
mozdulattal löktem egy csomagot
a bőröndtartóra a vonaton, de
azért velünk jött ő is, selcei
szobánkban pihent épp, amíg mi, mondom,
a fényképészboltban, a Promenádon
megérdeklődtük, nem pótolható-e
egy ilyen alkatrész esetleg itt,
mert otthon eddig hiába kerestük.
Menjünk csak vissza másnap, mondta erre
a fényképész; az időviszonyok
itt eltolódnak; de ami a lényeg:
hogy az micsoda roppant izgalom volt!
másnapig! mert nem láttuk a csavart,
de sejthető volt, hogy lesz. Suzuki
mondta el Selcén Certónak a dolgot;
de hogy itt ne vágjunk semmi elébe,
elmondom, amit aznap délután
mindjárt elintéztünk Crikvenicában.
131
Ahogy a tengerparti Frangepán-vár
mellett kifordultunk, s egy hídon át
a kisváros legfőképp kárpitos-
műhelyekkel (!) túlzsúfolt üzletútját
elértük, láttunk egy nagyáruházat,
és mindjárt tudtuk, hogy: MEDIN KOLAČ!
Akkor már negyedik-ötödik éve,
hogy mindig hoztunk egy újabb Medint,
tudod, ezt a dobozos-fajta mackót,
Klee-s vagy Ittenes tarka négyzetek
előtt ül egy fehér mackó, s kolačot
majszol, és alighanem mosolyog.
Ez egy medvepár-fajta, mert elöl-
-hátul van egy; hát a nagyáruházban
nem mentünk mindjárt az élelmiszer-
osztályra; ott már tudták, hogy jövünk;
nézegettünk ezt-azt, kicsit szorongtunk,
nem jöttünk-e hiába. Bizonyos
polcon, mint mondom, már nagy készülődés
folyt, vagyis mint Medin később mesélte –
(már este, Selcére hazafelé
menet, amikor az eső kicsit
rázendített, s a crikvenicai
kis barátunk úgy bújt, hogy meg ne ázzon,
persze, ilyesmi nem fenyegetett,
a kabátom alatt hoztam, de néha
kidugta az orrát, hogy a vizet
lássa azért; „a mackó mind kíváncsi”;
és ahogy Certo megörült neki!
aztán… de ezt már mondtam) – az titok,
mármint ami ott a nagyáruház
132
polcán történt, az a nem-tudhatom-mi,
aminek talán eredményeképpen,
(ezt sem tudom; medve-okság van-e?)
ahogy a keksz-sorokhoz odaértünk,
szinte néznem se kellett, hogy a többit,
az otthagyandókat, természetes
sorsú mézes-kekszes dobozokat,
melyeken történetesen fehér
medvepár kínálgatja a kolačot,
látnom se kelljen; mert gondold meg, el-
hozható-e több… de nem folytatom.
Ha kíváncsi vagy crikvenicai
élményeinkre, Medin majd mesél, de
ehhez végre szükséges lenne, hogy
személyesen is találkozz vele.
Az a mutatvány, persze, ahogy ott
a doboz-társak sorából kiszökkent,
s csak ő állt ott, egymaga, a kezem
épp csak nyújtanom kellett érte: az
– ismételhetetlen. De hát a nálunk
élő medvék közt egy se telhetetlen;
nem azért él, hogy mutatvány legyen;
mutatvány ahhoz kellett csak, hogy éljen.
1976712/e – A hivatásos öklözés világa
Nincs az az örök-amatőr ököl,
mely ne kívánná, hogy pénznyomtatógép
legyen belőle. Gyorsan! Mielőtt még
izomfényű napja letündököl.
133
Telisuhogtatódna pár köböl.
És az értékké-püfölni-való pép
egyre jönne. Hadd tomboljon a jónép;
nem ingyen él, érezze, ingyen öl.
Érezze: az adok-kapok világ
szép szabályok közé szorítható;
míg egyike üti a másikát,
bankjegyek suhogása hallható;
áll a csapzott, csüggedt aréna-estén,
mancsát tartja oroszlán és keresztény.
1976712/f – Velencei kaktuszbolt
Az ember igenis hadd legyen boldog
néhány évenként, úgy, ahogy szeretné.
Én Velencét, egyáltalán Velencét
és azt a velencei kaktuszboltot
szeretném viszontlátni. Sokat mondok,
ha úgy tippelek: jó kétszer ha lesz még
viszontlátásom vele. Az öregség
hamar itt van, máris itt lesz, viszolygok
majd minden fárasztóbb vállalkozástól.
Nem hajítok majd egy csészét, teástól,
a Canal Grandéba, (nem hajítottam!)
134
(de nem is hajítok!) (mért ne hajítnám
pedig!) csak szépen kortyolva kiinnám,
(de kiinnám! most, most, most!) hiszen ott van!
1976712/g – Még; már
Ott egy kaktuszbolt, két csésze tea
két este a Rialto közelében;
ezt egy kicsit ellágyulásnak érzem,
de ma, ahogy már fontos penzuma
fölé görbed a szerző, végre ma
elmondhatja, hogy hogyan-és-miképpen,
mert itt van már a hogyan-és-miképp-nem
ideje. Ül a gépnél, kaktusza
hallgatja a kopogást, koalája-
-medvéje, mind; sajnos, akivel ott
teázgatott és kaktuszboltozott,
most egy hivatalos helyen feszeng,
„fejti ki önmagát”, ahogy a rend,
az élet rendje már ezt csak kívánja.
135
1976712/h – Szerencsére képtelenség
Ott együtt voltunk; és nem volt szerencsénk;
nem volt, ami nem volt! s volt, ami volt!
Ahogy másnap visszamentünk, a bolt
napellenző-ponyváját épp tekerték
lefelé, de integettek, lehet még
a)fényképezni. Doktor Suzukitól
megkérdeztük, hogyan lehetne jól
telibe kapni, ahogy meg szeretnénk
őrizni ezt a képet. És a doktor
a napfénybe fordította a lencsét!
Így jelzett! Hogy az ily kép: képtelenség!
Így várj; várd bizonyos pillanatodtól,
hogy valamibe fordulva jelezze:
b)hogy a szerencsétlenség… a szerencse…

a) Dr. Suzuki: ld. 1976712/d; tehát nem a zen mestere; nem az.

b) Nem egybefüggő állítás; dadogás inkább, ha úgy akarjuk.

1976712/i – Műhely-tercinák
Szeretnék végre elfáradni, abba-
hagyni a versírást, és visszatérve
félbehagyott munkáimhoz, magamra
maradni, egyformaságot remélve,
136
megélve, hogy egy-egy napom megint
úgy ér véget, ahogy reggel elébe
néztem s elképzeltem, oly rend szerint
bonyolódik le, ahogy célszerű,
hogy előre halad, hogy nem kering
témák körül, hogy végre újra hű
lehetek ahhoz, amiben hiszek,
e hit bármily kevéssé népszerű,
de hát nem is ajánlom senkinek,
hogy szeresse, amit én, a favágást,
akkor is, ha sokkal érdekesebb
munkák várnák, és mégis, ki csinál mást,
fát vág, valamiképpen, csak a fák
különböznek, s hogy sosem adnak áldást
munkánkra, ez nem oly egyformaság,
mely belénk fojt minden színészkedést, mely
nem hagyja felednünk, hogy penzumát
már maga eleve nagy kétkedéssel
szabja ki ránk, csupán mert nincs egyéb,
ki itt kilépsz, hagyj fel minden reménnyel,
így adja kölcsön örök műhelyét.
1976712/j – Koala, koalább, legkoalább
Heine-emlékeukaliptusz
„Az emberek az értelmes beszédet
a költészettől is igénylik”: ezt
sajnálattal nyugtáztam, s örömest
tettem eleget máris az Igénynek.
137
Mert egy kicsit bonyolultabban érzek,
mint én magam is érzek egyebest:
képviselhetem a kivételest,
mégsem ártok átlagom érdekének.
Mármost hogy itt az átlag és kivétel
mit jelent: bogozza e szövevénnyel
elbajlódván ki-ki saját magát.
Én itt is, ott is ott vagyok, akárha
koala tekint le a koalábbra:
lássa, mit csinálnak legkoalább.
1976712/k – Szonettidő
Azok a vicces kis beszélgetések,
valamivel a halálod előtt,
két-három ilyen kórházdélelőtt,
és hogy várhattad mindig, hogy benézek,
s tudtad, várom, hogy jókedvű legyél, meg-
könnyítsd a dolgom, a pár perc időt,
hadd érezzünk mindketten delelőt,
te hatvanhat évre a születésed
napjától, én még harminchatra se,
te már, én még, de hát „én már, te még”,
így is mondhatnánk, mondtam, és nevettünk,
138
neked már egy perc se volt haladék,
mire mondhattuk volna, hogy siessünk,
az idő mint egy szonett ideje.
1976712/l – Madártávlat
Vehetünk-e, azért, egy madarat,
hogy közelről nézzük majd a halálát?
De hát hányat lép addig a madárláb,
kérdeztem vissza; mikortól szabad
elmúlásnak látnunk azt, ami csak
tudatunkban közelíti határát,
röpte-lépte végét, de sose hág át
– álmában sem! – ily válaszvonalat?
Hadd nézzen inkább minket valaki,
folytattam, (mert ez a madár, melyet
nem veszünk meg – helyesen! –, közelebb
volt már hozzám, mint akár jómagam)
aki átlát – mert átnéz! – látnoki
szemével a csak-azon, ami van.
139
1976712/m – M + M = M;
seMMi különös neM tört.
Végigdolgoztam egy egész napot,
s egyszer se mentem oda Dömihez;
a kismackó nem sürget; ami lesz,
tudja, meglesz; tudja, oda fogok
menni hozzá, ha a feladatot
befejeztem, és megvárja, hogy ez
bekövetkezzék. Addig is keres
elfoglaltságot, kicsit mocorog,
kicsit szunyókál, vagy csak elbeszélget
a többiekkel. Esznek – persze mézet! –,
kávézgatnak, hogy egy se legyen álmos,
ha a sok fontosabb ez-meg-azon
túl vagyok, s odakuporodhatom
a még fontosabb medvetársasághoz.
1976712/n – A befejezés még elkapkodható
A dolog korántsem csak ily idilli.
Ahogy egy-egy medve-szempárba nézek,
mintha folyton fogyatkozó egészet
látnék, s azt érezném, ezek vagyunk mi,
140
medvék-utáni és medvék-előtti
elmúlásunk perget ily lassú mézet,
mely ma még túl sok egy kanál hegyének,
de rossz lesz majd, ha mind inkább betölti
azt a mandula-forma üreget;
ígéret van, hogy örökké leszek;
ígéret van, hogy lesz még jó megoldás;
most, ahogy ott kuporgok, nem tudom;
nekik aztán is élni kell; nagyon
szerettük egymást, ez volt, s még ez-az más.
1976713/a – Ha az ilyen egyszerű lenne!
Pár évtizedet kell csak elviselni.
(De minden nap is oly részletező!)
Legyen minden napod megfelelő,
s akkor mintha nem történt volna semmi.
Én szeretek a konyhába kimenni
reggel, teát, vajat veszek elő,
s már jön kis barátom, Dömötör. Ő
szokott velem kettesben törölgetni.
„Az asszonyok” még alszanak. Mi ketten
kelünk csak ébresztőóránk jelére.
Beindítjuk a napot. Nem „mi végre?” –
141
csak beindítjuk. Mindig ezt szerettem
volna, hogy így legyen: így-úgy legyen,
s majd így legyen belőle elegem.
1976713/b – Persze, nem!
De hát a dolgok tovább-bonyolódnak.
Mindenre les valami bonyolultabb.
Valami nem hiszi, hogy úgy a hűbb
az ember, ha a minél egyszerűbb
megoldásokra törekszik, melyek
nem is megoldások végül, csak egy
folyamatosság részei, amit
önkényes kezdőpontból alakít
mindenki, aki ilyen alkatú;
persze, ez csak magán-foglalatú
köz-matéria, tele van korábbi
üledékekkel, melyeket kívánni
nem kívántam, például, jómagam,
de – akár alibinek! – jó, ha van
ilyen múlt, mely, egyrészt, mert nem hasonlít
arra, ami vagyok, meg-megbolondít
bizonyos nézőpontokat, ahonnét
az látszana rólam is, hogy „mi volt rég”,
holott ugyanaz voltam, az a pont
érlelődött, melyet most, így kibont
életóhajtásom alig-mikéntje:
csak a miként, az alig! nem a tétje,
nem az intenzitása! csak „sehogy”,
így, sehogy van az, amit akarok,
142
mert körülöttem már a „valahogy”
túl-teli vurstlikorongja forog,
és mert én statikus alkat vagyok,
moccanást is csak – hamisíthatok!
1976713/c – Másrészt
A magunkét nézzük csak! ne a másét;
nézzük, mi lett volna imént a „másrészt”.
Említettem épp azt, hogy „intenzíven”;
s nem azért, hogy ügyesen elkendőzzem
azt, amit – ellenkezőleg! – kitárok.
Most a Duna felől halszag szivárog
be a zárt ablak résén; zárt az ablak,
mert azóta az utcák zajosabbak:
mióta is zajosabbak az utcák?
jó lenne, ha erre felelni tudnák
azok, akik mindenre megfelelnek,
hogy – de választ alkatom nem ismerhet
előre, nem találgatom, amit nem
találhatok hozott elemeimben;
mondom, az a „másrészt” azt jelentette
volna, hogy e megszerzett elemekre
épül az óhaj is, hogy ne szerezz!
ne ismerj el semmilyen szereket,
eszközöket, szorzatokat; osztatlan
mindenné-szétoszlás maradj magadban,
s így válj magadból bármiféleséggé,
anélkül, hogy megtartaná, felélné,
bármicsinálná bármi bármidet,
143
és ha itt most szabólőrincezek
azért csupán, hogy megbújjak mögötte,
és gondolhassak bármi kevesebbre,
a koalák Kártyabajnokságára,
aminek, így, máris magas az ára.
1976713/d – A műfordító személytelensége
Milyen örömmel elbeszélgetek!
természetesen találkozgatom!
ha – milyen ritkán! – nyílik alkalom
ilyesmire; megélhetésemet
intézem máskülönben, rövidebb-
-hosszabb idő alatt, íven-soron,
fejezeteken és versszakokon
tartom ébren képességeimet,
dolgokon, melyek nem idegenebbek,
mint én vagyok magamnak, hogy velük
foglalkozom, és náluk közelebbnek
nem érezhetném azt, ami személyes:
rájuk-érezhetek! csak egyebütt
néha a másik fél is visszaérez.
144
1976713/e – Tervezés, elmélyülés
Nem igaz, hogy minden körbeforog!
És itt most nem az önkényes megállók,
nem az érintő-irányban kiszállók
határeseteire gondolok,
hanem arra, hogy bármi dolog
– ha igen-az! – a részeibe zárt jót (!)
részletezni kezdi, s már nem a rád rótt,
nem az elvállalt szerepet fogod
alakítani vele azután,
nem cseppre-csepp, talán követ kivájva,
mégis szüszifosziságként csupán:
nem! eltöltött időm játszik velem,
elmélyülten. Már a Koala Kártya-
bajnokság négy-öt évét tervezem.
1976713/f – A nagy számok törvénye
Még ekkora boldogság sose volt,
hogy írhatok. Hogy ezzel a világ
mintha véget érne; hogy más iránt
érdeklődve közben, (mert telefont
145
hallok csörögni, s belegondolok;
mert este egy vers huszonnyolc sorát
kell még lefordítanom; pár lapát
prózát; mivel pár kismedve morog;
mert beszélgetek néhány szót apámmal,
csak vele Rajtad kívül, senki mással;
s aztán hazajössz, és az este jól
alakul, újság, kártya, bor, egyéb;
ablak, alkony, a medvék könyökét
érzem, és) közben nem vagyok sehol.
1976713/g – Pedig semmi más
Most adok még egy szonettnyi esélyt:
valaminek, amit még nem is sejtek.
Micsoda bizalom, hogy már zökkenhet!
Vagy épp ez biztat? jelzi közelét?
Nem ugyanilyen-e, ahogy eléd
megyek délutánonként. Sorra jönnek
a buszok, olvasok, újságot, könyvet,
melyek mind: szonettformák. De egyéb
következik. Mi? Honnét tudhatom?
Csak azt tudom, honnét megyek elébe.
Csak egy esélyt sejtek; s még az se biztos.
146
Micsoda bizalom, hogy közelére
támaszkodom. Így ülök egy padon,
buszokat figyelek, sorokat itt, most.
1976713/h – A főpróba sikerült, a bemutató elmarad
Próbálj meg úgy írni, mintha nem írnál.
Lopj egy gyanús ritmusváltást a sorba,
melytől kettéhull, mintha hosszabb volna,
s valóban hosszan egyesül a rímpár.
Próbálj meg úgy írni, mintha napoznál.
Hallj madárhangokat némely bokorra;
egy kiálló csontod a föld ha nyomja,
ilyenkor nem gondolod, ez a föld már.
Próbálj meg úgy napozni, mintha írnál;
próbáld, hogy ha a föld nem nyomja, nyomja;
próbáld, hogy a madárhang se, bokor se;
nézz fel valahová, hogy soha föl se;
próbáld megtudni, mi ez itt, e rímpár;
próbáld úgy, mintha folytatása volna.
147
1976713/i – Jeanne megleli helyét
Hogy engem most valóban hallanak,
azt képzelem; ezek csupán a Hangok;
hallják, a hangok hallják, amit mondok,
csupa kisbetűs, csupa hangalak.
Hogy így egymás között maradjanak;
ne legyenek kitéve; de visszhangot
hallunk; s ez egyszerre: mint a kiontott
vér. Megjelennek rá a madarak.
Ezek most nem azok a kedvesek,
akik – mert nem, ezek most nem azok.
Milyen némák. Mint a szerzetesek,
körülállnak. Pár hang eloldalog;
a legszélsők. Sürög-forog a többi,
a jövevényekkel! S én; mindközötti.
1976713/j – 1976713/bef.
A kifejezés már feltételez
valami kifejezetlen korábbit,
rögzíti így az „egyik” és a „másik”
fogalomkörét, amikor is ezt
kellene feloldania. Megy ez,
csak akarni kell. Ezt is mondhatnám itt.
Ez a mondás is kettősséggel ámít,
melynek egyik fele kivételes
148
eredményt ígér. Holott az eredmény:
ilyenformán mindig csak egy felezvény;
és teljesrész-igényünknek falazván
semmiződünk ki „bárakármi szakmán”.
Ezért is van, hogy én kifejezetten
örülök, ha egy napot befejeztem.
1976713/ + egy (isten:)
„Ne hagyd, hogy túl gyors állapotokat,
kapcsolatokat, szétválásokat
teremtsek; ugye, jobb, ha halogat
egy kicsit, mint ha máris tagol a h
alál; ez itt oly tükörfordulat,
melyben mintha megismernéd magad,
így lestem el bizonyos szavakat
tőled, melyeket most monotonabb
hangzással itt visszaszármaztatok
neked; szeretnék, sajnos nem tudok
áthajolni semmin, mint a sorok
egymásba, egymáson, képzet vagyok,
ha gondolod, néha úgy gondolok
a)rád, mint akihez i(…?) imádkozott.”

a) Itt, persze, a tanácstalan mozdulat is elmarad; de a lábjegyzet minimális reflexiója továbbléphet.

149
1976713 – Mindentől függetlenül
Engem már egy levél derűsre hangol.
Szeretem hinni, hogy rendben megy minden.
Körülöttem; szűkebb s tágabb körökben.
Hogy ez nem ilyen egyszerű; tudom jól.
Csak néha – gyakran! – túlzóbbik énem szól.
De ez a jelenség sem ismeretlen
azoknak, akik élnek. Felsértetten
zárulunk össze; védekezünk; attól
tartunk; ettől tartunk; egyensúlyozva
– így! mint már így is! – méltányosabb volna
minden; de jóval kevesebbet tudnánk.
De én a jóval mindig egyre többet
akarok tudni! Mindig visszavonnám,
ami reménytelenségként lett többlet.
1976713 – Persze, attól azért függ
Nem csapom be magam bizakodással.
Bizakodom, ha lehet miben bíznom;
ha úgy érzem, a legcsekélyebb módom
is van rá. Én mindig letolt sportszárral,
totyakzoknival játszom szélsőt. Lássa
a fizető néző, hogy púpozódom
– a csonthártyámon. S egy percig se mondom,
hogy szeretek finomkodni. Azt másra
150
hagyom. Elvesztem a fejem. Hiba.
De bizonyos dolgokban nem hibázom.
Van egy bizonyos szög, ahogy nem látszom.
Ha már az embernek játszania
kell – vagy lehet! –, legyen is, amivel
épp annak a játéknak megfelel.
1976713 – De „csak úgy” is!
De úgy is, úgy is; úgy is; úgy is, úgy,
csak úgy, csak úgy is; csak úgy és akárhogy;
nem azért, mert valahogy ki kell másznod;
nem azért, hogy mégis folytatni tudd;
nem azért, hogy; nem azért; nem azért; jut
változat mindenre. És változást hoz,
ha változat hoz új változatához
régi változatot; ezt sosem unjuk
meg; akár visszaváltozunk, ha kell,
amit pedig nem tennénk semmiért,
de épp semmiért tesszük; az ígért
úgy-vagy-akárhogy már nem érdekkel
vonz; ennél változatosabb-ugyanaz,
ha hagyod, folytasson, ami úgy maraszt!
151
1976713 – És azért mindig van
Mindig azt hisszük, hogy ez nincs, az nincs,
például az előző sorban jambus,
és ha ezt forma szerint nézzük, nincs is,
s az előző két sor végén nincs rím;
csakhogy…! Vannak megegyezéseink
– persze, hogy itt a két középső sorhoz
milyen rím lenne következetes, az:
végre nem is aktuális! Semmit
se a verstan kérdéseinek jobb
megértése kedvéért mondok; bárki
értheti úgy, ezt itt, ahogy tetszik;
ha rit-, ha rit-, ha rit-mi-zál-ta-tik:
a)a tizenegyedik sort ritmizálni
így kell; s itt most megint egyet rontok.

a) Például azt.

1976713 – Verstan és vers; (jambusok)
Minden költőnek hozzá kell szólnia
a verstanhoz, a szakkérdésekhez.
Az első sor itt egy tizenegyes,
a másik; tízes. A ritmus csalóka.
152
De ez így mintha hasonló volna – ha
jól nézzük – a létjelenségekhez.
S a vers így valóban élethű lesz,
magához is hívebb, mint ha az volna
csupán. Hanem ez olyan imbolygás,
mely kizárja épp a két végpontot,
amelyek közt imbolyog. (Imbolygott).
Mintha azt jelezné ezzel: nincs más,
csak vers-nélküli-(vers nélküli vers)tan,
csak (vers)tan-nélküli-(verstan és vers) van.
153 154
VI. Az alapfokú (hiába)való
1976714 – Déli madárárnyak, madarak
Mégis bizonyos emberi érzések
kötnek össze mindnyájunkat, bizonyos
kivételekkel. Hogy mennyire okos,
milyen kifinomult vagy: van oly lényeg,
amely mellett ez déli árny csak. Nézd meg,
mi jön azután. Egy falon, nemrég, ott
láttál madarakat; ültek a drótok
vonalain, és majdnem függőleges
fény hullt rájuk. Nézd meg a fényképet,
amit meg kellett csinálnod. Ott ülnek,
feketéllnek, mögöttük narancssárga
fal. Madár, madárforma, madár, forma.
Minden madárnak van egy olyan árnya,
amely mintha egy másik madár volna.
155
1976714/b – Jambikus szonett
a)Ha én „külső események” ellen
b)túl hevesen védekeztem: versekben,
b)ahol inkább a méltányos, teljesen
a)körbegondolt, kitekintő szellem
a)megnyilvánulásait várnánk – nem
b)azért tettem, hogy így egy feltétlen, nem
b)alkuvó álláspontot jelezzek, sem
a)azt nem állítottam, hogy helyesen
c)érzek úgy; így. Közösek vagyunk mind,
d)valahogy. De nem magunk vagyunk e mód!
d)Fogalmazhatunk-e magunkkal mottót
e)ahhoz, amit nagyobb közösség szerint
c)tudhatunk – mindőnkről csak? A vers int,
e)túlságaival int: mérséklet legyünk!

a) és c): tízes sorok; ti-tá, ti-tá, ti-tá, ti-tá, ti-tá.

b), d) és e): tizenegyesek; ti-tá, ti-tá, ti-tá, ti-tá, ti-tá, ti.

Olvassuk ilyen ritmizálással is.

1976714/c – Labdajátékok; kör három ponton át
Ha úgy érzed, irántad éreznek:
jól teszed, ha hátra is pillantasz,
ki áll mögötted, hogy vajon nem az
érzi-e, amit te csak a gyermek-
156
kori cica-játékból ismert, meg-
-megugró mozdulattal elkapsz; kapsz,
de csak a máséból, ha jól ugrasz;
vagy szükségtelen így érzékenyked-
ni? hiszen a labda nem kizárólag
valakinek szól, vagy ha mégis, csak
az veszthet mindig, éppen miattad!
Ezért ne csodálkozz, ha majd megrónak,
hogy megáltalkodott játékrontó vagy;
mert maga a játék nem magad vagy?
1976714/d – „Mint gondolatjel… a tested”
Hű képet akarok adni magamról,
ezért nincs értelme szépítgetésnek,
és a végén úgyse adok hű képet,
de ha már a kezdet is ez ellen szól,
nem is szólhatnék ilyen szándékomról;
egyszerre kellene ezt az egészet
kimondani; hát ilyen nevetséges
dolgokat is gondolok, hanem attól
még igaz lehet ez-az, ha nevetség!
Ha ezt kimondom, úgy lesz a teljes kép
legalább ígéret; abbahagyom
157
most ezt itt, mert ennem kell valamit.
Attól is jön egy-két gondolatom
megint; s ez így folytatódik, amíg –
1976714/e – Tudományos továbbképzés,
közbekiáltásokkal
Császár Istvánnak
Fontos az idegek lenyughatása
egy-egy izgalmi állapot után;
(könnyű ezt így mondani) ez csupán
olyan – gyakori! – esetekre áll, ha
s ahol maga az állapot s hatása
(könnyű így rímelni) nem a kivánt
eredmény. Mármost itt, egyébiránt,
korábbi esetekre visszalátva
– mert ahogy állapoton-kívülink
visszaáll, újra látható, (te link)
előhívódik, mintegy képszerűen,
az öldöklő erejű folyamat,
ahogy e jégszekrényekig apad,
ahol most önök – ugye egyszerű; nem?
158
1976714/f – Közlekedőedény
Én azért találkozom nehezen, mert
keveslem az olyan találkozást, mely,
csak mint egy végtelenszer jól bevált hely,
összehoz egymással két vagy több embert:
lehet, hogy egybenyílás ez! de engem
találkozáslehetőségtől zár el!
És ez nem jelenti, hogy nekem más kell,
mint aki épp ott van, de épp velük nem
találkoztam, így, ha egyszer csupán, ha
egyszerre egy találkozás csak egy
találkozás! Mi lehetetlenebb?
a változhatatlan elfogadása?
(mert ez az egyszer-egy: változhatatlan!)
vagy az, hogy magam így-egyből kihagyjam.
1976714/g – A kettőzések feleslegességéről
(Helsingöri változat)
Már-már oly titokszerető vagyok, hogy
el-elkerülnék minden eseményt, mely
meg-megtörténhet velem, (s elmesélnem:
sem-sem kell, mert így már) a láthatókhoz
159
(is-is alapon!) tartozik, s kinyílok
ki-ki szeme-füle előtt; s nem én, nem!
egy-egy felesleges kettőztetésem:
ha-ha kié? mert azonnal kibújok,
ki, ki! mögüle; és így; mi mögül?
fél-fél osztás ez, jó; de nincs egésze!
rá-ráfogom bár néha magam is,
hogy… hogy képzelhetem! kettős-hamis,
azaz semmis-hamis! körülbelül
vagyok, ez így egyszer-igaz: ha mégse!
1976714/h – „…vagy (épp) a vízi városban…”
Most (épp) nincs kedvem kötelességekhez.
Valami (épp) egyébre kötelez.
Hogy (épp) így történik, kivételes
állapot; de eredménye (épp) lesz, ez
kétségtelen. Ha valamit érezhetsz,
még, most próbáld. Talán megfelel ez
az úszó terasz. És a verebek
felfigyelnek ránk. Ez minden ételhez
jár. Még van egy-két tartalék kattintás.
Ne a Canal fölött; személyesebben.
Na persze, hogy nem a mi verebünk,
160
de – most, most; a korláton; a korlát
és a madár! megvan. Vegyél, együnk;
nincs több film, eleget is fényképeztem.
1976714/i – Várj! Nemsokára
(Warte nur, balde)
A, b, c, d, e, f, g, h, i… itt
tartott ezerkilencszázhetvenhat
július tizennegyedikén. Csak
tizenegy óra harminc perc volt, így
remélhette, ha befejeződik
a tízes sorozat, még pár oldalt
fordíthat; kötelező gyakorlat
volt a kettő közül valamelyik:
melyik, nem látta tisztán. A narancsszín
falat nézte a madarak alatt,
már amelyik alatt! hiszen mind, mind, mind
(ez pontos hármasság! valódiak,
árnyak, fénykép-valódiak-és-árnyak)
azon volt. „S én, most? min vagyok? Csak várjak!”
161
1976714/j – Végig nyitott kérdés eldől
Goethének
Megértitek, ugye, megértitek,
mikor az ember napi tíz szonett
után azt mondja: Minek? egyebet;
minek egyebet? és a rímeket
beleépíti a sorokba, leg-
feljebb vigyáz, hogy a sorvégeket
is ellássa így-úgy, most ide egy
botrányos rosszat akar, de nem megy,
vagyis megy! úgy nem menne, hogyha „megy”-
-et írna csak; megjön a kedve, egy-
szerűen nem lehet és nem lehet
abbahagyni! ezt! és egyebeket!
az egyek, az egyebek, a megyek –
Csöngetnek. Még ezt leírja. „Megyek!”
1976714/k – Mehr Licht!
(Már ha –!)
Téves volt a csöngetés. Egy király,
egy búvár, egy perzsa, egy bajadér,
egy görög isten, egy zsoldosvezér,
egy lány, egy halász, egy dzsin, egy halál
162
jött, rossz címre. Tévesen egy királyt,
egy búvárt, egy perzsát, egy bajadért,
egy görög istent, egy zsoldosvezért,
egy lányt, egy halászt, egy dzsint, egy halált
kerestek. Én nem vagyok azonos,
mondta nekik; vagyis mindig csak egynek;
míg érezte a többiek szoros
közelségét a szűk előszobában.
S ha már így volt… Nem bánom, bejöhettek,
mondta; hogy ennyi fény van! nem is láttam!
1976714/l – Krapp, Rilke, Klee kártyázik
Elképzelem, milyen lesz majd – ez így
a legszebb s -teljesebb! –, ha (egyre szűkül
a – még nem tudni, mi; majd most, ha) végül
(mintha kihallgatnák a szavaid!)
az a nem-tudom-hogy… de: érkezik?
mondjuk, fogadjuk el, hogy… na, elölről
kezdhetem; vagyis dehogy, épp leépül
velem, alig hogy felépült… de mit
tudok erről! „Ezt itt mind a fenébe!”
Vagy csak – jobb szó nincs? – nyögök, s ezt kívánom.
És mit akarjak: hogy valaki nézze?
163
vagy ne? Átestem néhány foghúzáson;
olyan? Pardon, nem tévedek? az úr oszt,
az úr – a másik, he! – emel; én húzok.
1976714/m – e. e. cummings elgondol egy személyt
Valami engem nagyon közelítget;
mert az nem igaz, hogy a fordítottja!
Ez a telefon is; csörög; naponta;
valaki egyszer nagyon megrémített;
valahogy azért kicsit csöndesülnek;
mert az nem igaz, hogy az is zaj volna!
Kis zajok, közepes zajok; behallja
az ember; és egy kicsit valakiknek
szánja, de már alig, hogy maga is;
mondom, alig; milyen jól megvagyok!
semmi, semmi, de az még nagyon is!
legalábbis kicsit; alig; ez én
voltam! ugye, csöndesen is tudok;
közvicceldén csüggő magánpoén(.)
164
1976714/n – A személy berug
„ne
fűdzsdazagya
ma
t” s.uttogja

(e. e. cummings)

Költészetet csak nagyon messziről
vagy nagyon közelről lehet csinálni;
az egyik: ha nem lehet odalátni,
ahonnét szól, s arra se, amiről;
a másik ez: ha minden beledől
abba, ami így lesz kint-bent: rakásnyi;
vagyis ha se elásni, se kiásni
nem kell semmi elől, se semmiből –
Olyan szépen túl vagyok a felén, hogy
ha így megy, a végén is túl leszek;
vagyis hogy azon nem; vagy mit lehet
tudni. Sok mindent tudni, de nem épp sok
mindent tudunk. Vannak ezek a végszók;
akkor egyet most idehelyezek.
165
1976714/o2 – Hérakleitosz-emlékoszlop
(Még mindig a személy)
INDUS: „Milyen beképzeltek! Azt képzelik,
hogy kezdhetnek magukkal valamit,
valami olyan újat és valódit:
– – – ami ős-időktől csak folytatódik!”
TIGRUS: „Ily valamit. S ha folytatódik is rég,
oly rég már, hogy el kell kezdeni ismét,
mert csak ily kezdéstől tud folytatódni,
ami, persze, mindig csak folyt, valódi…”
INDUS: „S épp ekkor térünk vissza önmagunkhoz,
akit-amit frissen a rég megunt hoz,
aki-ami önmagányit megállít
abból, amit maga nélkül továbbít.”
TIGRUS: „Önmagával továbbít? És anélkül,
hogy bármi is általa lenne végül.
Ezzel továbbítja, ha önmagával:
e bármi-vég-nélkül-megállítással.”
INDUS: „E határozott végű folytatással!
Melyet a rég-ős lény megkezd magával:
bevégezni! Ily bevégzést kezéhez
– s tova! – súrlódni örök körrel érez.”
166
TIGRUS: „Így súrolatlan! kör, teljes körében
tapasztaltatván, gyermekded öl-énben
kizárt hely lévén révéhez fel-érez,
év helye-révén csillag-mélye éghez.”
INDUS: „Érintőjéhez! Mint ha vesszejével
Eufraste suhint: freccsenne széjjel;
és eggyé-indázódjék mindkorigra:
örök körben INDÁ-t meglelje TIGRA.”
EUFRASTE: „Örök körrel, Indus, le vagy te zárva!
Indulsz, Kezdettelen-Csak-Folytatása.
S szökkensz, folytatás érintője, Tigrus,
hogy csak-folytathatatlan kezdetig juss.
Eufrast’! Én mondom ezt, Eufraste.
E frast e’ Indus! Tigrusom! C/o, frasste!
E-vég a szó-vég, vég-e, mely e-kezdet,
s nincs ojtatás, mely nélkülözne F-et,
oly ojtatás csak fojtás, vissza-folyt!
Egyelőre – ennyit. S amíg a folyt.
köv., kiőtöket megtartom hitében,
s így Indát s Tigrát én –: azaz az én-nem.
167
1976714/p2 – „köd)ös fej hevert…” (e. e.
Ha szükségből csinálsz erényt,
ha ekségből szürénytI,
vagy bármi lényt,
vagy meglaksz mint a pápuák,
s támasztják múmiák
kunyhód falát,
hogy lássanak s örvendjenek,
búvhelyként lengjenek,
csont-köz gyerek,
hogy majd te is, mint most azok!
mindmásképp úgy tudod,
alább adod:
kivilágított koponyák,
már gyertya lobog át,
szemek a Mák-
-Fejbélvarrat-Dátumvonal! –:
meztéllábaival
ott ki inal.

I. Bármiféle (le)szűrés v. ennek eredménye.

168
1976714/q – „Kennst du das Land –”?
Goethe
Emlékszel arra a viccre, ahol
három seriff a prérin lovagol:
a Jack, a Jim, a Joe; és valahol
az egyik kiszól a kalap alól,
hogy „Joe, mennyi kétszer kettő” – na jól
gondolja a Joe van, egy szót se szól,
csak ahogy lovagol, nagyon latol,
eleinte ötöl, aztán hatol,
a végén kivágja a szót a négy!-re;
fordul a Jack, durr egy golyó beléje,
túl sokat tudott, ez a vicc poénje.
A versé meg csak az, hogy a címére
nagyon rég – már százkilencvenkét éve! –
rájöttek, s szintén nem úszták meg élve.
1976714/r – „Villa R”
Klee
Erre vágytam, megszerzem hát magamnak.
Erre gondoltam, máris erre vágytam.
Erre voltam, gondoltam hát: talán van
erre valaki, csak úgy, gondolatnak –
169
Erre, milyen rekeszéből az agynak –?
kipattant egy eredeti… na lássam,
mi is? de ha tényleg az, sose láttam
hozzá hasonlót, ez igaz. Pár ablak
látszott, torony, kapu, tető, a zászló!
kiáltottam, ez itt a Villa R lesz!
A Villa Err: erre lenne? No, merre
lenne persze, nincs kétség, erre kár szót
vesztegetni. És a villa erkélyén
ott állt és erre nézett a kis Klee-Én.
1976714/s – Escampo
Ambrose Bierce-novella
c)
Este van. S-te; vagyok. „S” – te vagy
az?? Mintha nem én, csak az S idézne,
Campo; illesztené kettősjelére
kezed… Ily jelet, azt hinnéd, lehagy
a többi napszak. De ez nem igaz,
Campo! – – – Vigyázz; idézlek estebédre,
fél nyolcra elgyere nekem, ha hétre
hívtalak! hozd a… – – – Már látom, a nagy
170
távolságok nem változtatnak rajtunk;
sőt – – – közelebb! – – – ha valamire hajlunk,
közelebb hajl…unk már akármihez;
csak a szél lenget; mindegy – – – nem! siess,
b)még egyszer, S-sem! le! akármi kontón!
a)csak szedj le, ne lógjatok holtan – – – e kampón.

c) Mert különben az Erlkönig-nek tisztelgünk, Ambrose Bierce-szel, közösen.

a) Az S – a himbálózó lámpa árnya éri – épp nem látszik.

b) Tehát valami pénzhistória is volt, egyebek mellett.

1976714/t – Az alapfokú (hiába)való
Tél lesz. A hanyadik tél! Hát… – mióta?
mert attól függ. S még hány lesz. Évszakok
mosódnak egybe, és sok más dolog
ugyanúgy. Mintha csak egybemosódna
minden; de ez sem igaz. Hogyha vissza-
nézel, akármiből, ott láthatod
az átmenetet; egy-egy lábnyomot,
jelképesen szólva. És idehozza
épp azt, ami vagy. Vagyis a helyet,
veled. Havat rak köré, ha telet
képzelsz, vagyis: ha az van! Mert a tény,
csak ez, valóban csak s csak egybeolvad
– olvaszthatatlannal is. Áll a lény,
néz, hiába keresi a valóbbat.
170
1976714/u – „Kilobbant sejtcsomók.”
Kosztolányi
A fáradt és a friss test ugyanott
van, ahol van. Másutt van a különbség.
S hogy van másutt! ez nem olyan kölönc? még
egy cipelni való teher? Hagyd ott,
ha tudod! Mert: úgysem használhatod
semmire; hiszen te csak ugyanott, épp
ott és ott vagy mindig; csak hogy gyötörjék
a helyszínt, a mindig-alád-adott
területet, az így-kitölthetőt,
azért vannak az „eztán”, „azelőtt”
s más-idő-határozta, lehetetlen
(mert: lehetetlen! neked: végleg máshol)
levő terek; azért? s már megnyugvásból
e két szó: lehetetlen levő. S ez sem.
1976714/v – Hasonlatok, piramisok tövéből
Mint ha egy homokórát elfelejtesz
feltölteni; s pereg! így alszol el.
Azt a fel-le mozgatást, azt se kell
végezned már; s mi az, hogy ezt se kell! ezt
172
sem mondhatod, egyáltalán, hogy nincs „ez”,
hogy nincs-ez, de mégis az leszel,
azaz: ez leszel, amikor letelt
a – mi telt le? csak kezdesz újra egy
nem-tudod-honnét-s-mit. Egy azutánt, mely
– előrehaladva – új azelőtté
válik, egyenletesen. Ezt a mintát
ismételgeted; nem, nem, nem örökké,
gyakorolgatod az elalhatást; el
tudsz? bírsz? Nem bírod! Ne tudj róla inkább.
1976714/z – Nem azé, aki fut
Végső erőmből még átzuhanok
egy célsíkon, mely sose volt a célom;
s mint ha azt kérdezném: El kell alélnom?
nézek pár vadidegen alakot,
és azt hiszem róluk – még ott is! ott
is azt hiszem –, ők tudják, amit én nem!
Vagy legalábbis: ők valóban; méltón.
Pedig ha tudhatnám, amit tudok!
Csak épp ez az; látok még, távolodni
látok e földdarabról – fű? salak? –,
mely nemrég rajtvonal volt, valakit;
173
eltűnik a kanyarban; vicsorít!
erre emlékszem; s egyre távolabb;
nem érem utol; ide fog zuhanni.
1976714–15 – Tényleg kész csoda minden
Ha a medvékről kevés szó esett
e versekben, annak több oka van.
Egyrészt: beszéltem róluk prózában
egyebütt és nem is oly keveset,
persze, eleget sohase lehet
tenni a – minek? mely állandóan
változik, s így azt se tudom, vajon
mi óvja meg az eseményeket
a széthullástól, egybeolvadástól.
Azt hiszem: semmi; erre egynéhányszor
már figyelmeztetett tapasztalás,
mely koalát illetve koalás
eredményt hoz – vagyis visz; s hogy? velem,
ha foglalatként én sem létezem?
174
1976715 – Szárszó, Szemes, Lelle
Az élet eseménydúsan zajlik.
Valaki meghal, szerepét átvesszük,
különben pedig sose volnánk együtt;
hát mi számít, ha a személy alig
játszik több szerepet abban, amit
játszik, mint hogy általa érezhetjük
kizárólag, amit bárhol egyebütt
más által másnak érzünk. Harmadik
változat nincs; az élőhalottság
mind az elevenség kültartománya;
a sikerületlen öngyilkosság
bizonnyal rossz jel, de még eseményes;
és akiknél a siker esedékes,
helyettük lobog bennem józansága.
1976715/b – Kétféleképp: sosem tiéd
Mit vásárolok meg a csendemmel,
elmaradó beszélgetések árán;
mert valahányszor telefon csörög rám,
s nem veszem fel – mert nem vehetem fel!
175
mert elmaradnék más egyebemmel –,
úgy érzem, mintha azonnal megbánnám,
és kezem úgy mozog, mintha tárcsáznám
az írógépen azt a nem sejtett
a)számot; s helyette csak a szótagszám
formálódik. Ily rossz eszközökkel
lehet-e bármi jót kimódolni? vagy
a)már azzal, hogy e rímet megváltom
– hogy általam valami is rímel! –,
kiérdemlem, hogy egyáltalán hívnak?

a) Rímpár, mintegy „beszélgető rím”.

1976715/c – Kezdünk feltörni
Nincs ilyen önfelmentés, hogy „a világ
ezét-azát vállalom”; nincs ily igény;
egyszerűen azt mondom: Ez vagyok én;
ám ezt a nézetet is túlhaladták
a dolgok jó ideje. Alább adták?
Ez is személyes; vagy, fordítva: köztény!
Akkor meg, én, miért ne igényelném
a vállalást? Ha nem is megváltását
jelenti ez semminek-bárminek,
legalább így is berendezettebb
a különben túl természeti tér: mert
176
ahol csak az ösztönegyediségből
törne föl a mindenkori kivétel,
így úgy érezhetjük: egymásból tör föl!
1976715/d – Bizonyára téves a következtetésem,
de ha ennek oka az,
hogy hasonló világiságokból csak ennyi tapasztalat jut rám,
szintén ér valamit,
s nem elsődleg nekem, hanem
Hogy fáradtan növényeket öntöztél,
hogy a kannából úgy loccsantottál
vizet rájuk, mint hogyha vadulnál:
mint múltkor, mikor nagyon mérges lettél,
s egy kis fogvizes flakont röpítettél
egy lábos töltöttpaprikába, s már
mindjárt megbántad, mert a falért kár
volt, tényleg, szétfröcskölt a téglaszín lé,
aztán vakarhattad – s hogy tegnap, ahogy
a növények tövét meglocsoltad, és
a maradék vizet vaktában rájuk
löttyentgetted: nem ugyanazt csináljuk
mindig? mondtad; hát csak erről is beszélj,
mindig minden egyforma nagy jó s nagy rossz.
177
1976715/e – Még játszhatsz ilyet!
akkor milyen jó ötlet lenne!
egy kis változatosság
a)eeeeeeeeee
eeeeeeeeee-e
eeeeeeeeee-e
eeeeeeeeee
eeeeeeeeee
eeeeeeeeee-e
eeeeeeeeee-e
eeeeeeeeee
eeeeeeeeee
eeeeeeeeee
eeeeeeeeee
eeeeeeeeee
eeeeeeeeee
eeeeeeeeee

a) Azért az ilyen hangot nem egészen pontosan jelöli az „e”, mert ez a végsőkig egyéni; még. b) Innen többé nem az.

Megj. Hangos olvasásra. Jambikus lejtés.

178
1976715/f – Emlékszel, amikor így fáztál?
Milyen jó lenne,
ha az az idő visszatérne;
ha most lenne „akkor”
a)ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
a)ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff

a) Hangosan olvasva; fogvacogtatással is lehet.

b) Emlékszel, ahogy „csak egyre jobban” vacogtál, és hogy nevettetek! Libabőrösek voltatok, és ledörzsöltétek egymást – nem tudom, mivel, én nem voltam ott.

179
1976715/g – Azért még lehet; sőt, kell
Az előbb nagyon elszomorodtam.
Akármilyen maiak lehetünk
ilyesmiben, régi a szókincsünk;
már maga az is, hogy mindent mondtam
eddig, életemben, amit „mondtam”,
micsoda szóismétlés! nem kezdünk
semmit, indigó van minden szervünk
fölé rakva, és nyomják, amíg van
leve. Ez meg egy hasonlat, szerettek
ti ilyet, meg én is, meg mindenki.
Hát egy-két dologról le kell tenni,
mást meg nem kell felvenni. „Ez az élet.”
Csak nem lehet általában élni;
akárhogy is indigó van fölötted.
180
1976715/h – Nevetőkészlet;
szűken, de megvan, olyan is az alja;
tessék hangosan olvasni,
pontosan végignevetni az egészet:
régi („amíg a készlet tart”) vicc
a)Teahahahaha!
Teahihihihi!
Teahöhöhöhö!
b)Teahehehehe!
c)Teahohohoho!
Teaháháháhá!
d)Teahőhőhőhő!
Teahéhéhéhé!
Teahóhóhóhó!
Teahűhűhűhű!
Teahühühühü!
e)Teahúhúhúhú!
Teahíhíhíhí!
f)Teahuhuhuhu!

a) Milyen jól indul.

b) Már reflexív.

c) Már nem igazi.

d) Már többértelmű; esetleges.

e) Már jó lenne kiszállni.

f) A csörömpölés hangja néma.

181
1976715/i – Érdeklődésre számot tartható beszéd
„Túl gyakran támad fel érdeklődés
valami iránt csak helyzetekből;
s nem is az iránt; de hát ha ebből
áll az érintkezés; és hátha épp
ez az, hátha ez az érintkezés!
úgy érzem, mégis szólni kell erről,
mert alapjában véve nagy közöny
van egymás iránt mint a létezés
rajtunk kívüli formái iránt;
vagyis a rajtunk kívüli formák
épp hogy vonzóak, itt az érdeklődés
és a közöny bár némi egyesülést
a)eredményez, de a kézzelfogható
eredményről ugyanez elmondható.”

a) Legalább itt, ritmizálva: ta-rá, ta-rá, ta-rá, ta-rá, ra-rá-ra; ra-rá, ra-rá, ra-rá, ra-rá, ra-rá-ra.

1976715/j – Még következetesebben is lehet
Az érdeklődést egyáltalán nem
értem; ezt úgy értem, hogy rejtély nekem;
az, hogy egyáltalán érdeklődhetem;
tudom, nagyjából, másoknak ebben
182
sincs rejtély; érdeklődnek, még velem
is foglalkozgatnak, és mindeközben:
azok, akik; s talán ezzel is éppen
azok, akik; megváltoznak közben,
ugyanabból az anyagból. Itt van – s van! –
a rejtély! Az én anyagom kétféle;
az egyik módjával mechanikusan
lépek túl azon, ami visszalép; de
ami iránt nem érdeklődünk már, az
éppen ezért soha többé nem is az.
1976715/k – A következetesség fokozása: új következetlenség forrása
Még következetesebben is lehet
csinálni ezt; valahogy így lehet
szemléltetni, ahogy itt a rímek
páronként azonosak, ám a rímek
nem párban azonosak! Itt a lényeg
nem a fogalmazásmód; a lényeg
az, talán, hogy a sorvégződések
mindig más ritmusú sorvégződések,
ha hangalakjukra azonosak.
De mondhatjuk-e így, hogy azonosak
hangalakra? Mondhatjuk igen és nem.
183
Alakra, mondhatjuk: igen. És nem
mondhatjuk – de itt még tovább mentem;
egy plusz, egy mínusz: semmire se mentem.
1976715/l – Válaszlevél; válaszolatlanságköteles!
Megzavar egy levél. Már közbejött;
de még befejeztem, amit elkezdtem.
Új nyugtalanságot? Ha nem csinálok
semmit, azzal már nincsenek is mások,
akikkel mindenem csak véget ér?
1976715/m – Canarinóval megbeszéljük
Canarino nagyon örül, hogy egy
peschierai boltból elhoztam.
Ott ül a Bárányon a fotelban,
éjjel meg – meleg nyár van! – szellősebb
helyet választ, a délvidékiek
szokásához híven. Új mackónk van
Canarinóval, és ezt hangsúllyal
mondom, mert itt nem akármilyenek
a medvék, s ha valaki az lehet, nagy
dolog. Beszélgetünk. Majd túl leszek, csak
tényleg legyek túl most egy kellemetlen
184
dolgon. Kérdi, tényleg kellemetlen?
De hát tudja úgyis; beszélgetünk; nem
megoldhatatlan semmi. Ugye, nem.
1976715/n – Mi nem, ez
Mi nem vagyunk játékmackógyűjtők.
És nem is játszunk játékmedvékkel.
És ugyanígy: egyikünk se képzel
valamit, ami másnál talán több,
s e fogalmazásmód egyértelműbb
és többértelmű, mint ami épp ez
a – s épp ez az! ez: nem afféle ez-
-az; itt minden sorban egy dőlt betűs
szó volt, ugye, de egyszer épp a dőlt szó
(de kétszer épp!) volt dőlt betűs: „betűs”?
helyes ez így? Hasonlat ez! Hiszen
mi csak így vállaltuk, önkéntesen
is, másodszor is, amit kérdezés
nélkül ránk róttak. Mi nem! ez tudható.
185
1976715/o – A kör össze akar zárulni, bárhogy
Jól együtt vagyunk, csak Te hiányzol.
Ez a marhavásári üzenet
is megérdemel végre egy verset;
minden megérdemel, ezt tudjuk. Jól
együtt vagyunk, csak mégse. Mégis, hol
lehetsz, s milyen a te együttesed?
Mi itt, könyvespolc, fotel, ágy, székek,
virágtartók lakói lemásol-
juk épp a tegnapi huszonnégy óra
mai megfelelőit; megfelel, nem
felel meg, ilyen játék nincs. A nagy T
betűt is kisebbre váltjuk nevedben,
nem mintha bármivel is fogyatkozna
bármi. Hiányzol, s jobb így, ha kisebbként.
1976715/p – Hozzám méltatlan alpáriság;
de hát micsoda felvágás, ha ez igaz;
kiderül: nagyon is méltó
Tegnap hol tartottam, amikor pé
betűs verset írtam? Ugyanúgy épp
ott, ahol, mint most; s mivel két nap két
különböző nap, különbözővé
186
válik azzal is, ami közössé
teszi. Ezért ha két nap két vers pét
kap a címébe, azok másképp pék,
mert a két nap két más-képű péppé
áll össze velük. Hasonlítgató
gyurmakedvünk mégis mulattató
játékokat művelhet így velük, s e
közös alap, amit feltételezünk,
a)jó. Annyit sütünk ki így, mint a lüke
pék. Ne legyen emberiség a nevünk!

a) Pl. a jambikusság kérdése; mert ezek még mindig jambikus versek. Ennyit a „verstanról”, emlékeztetőül – másra. (Ami igazán nem célzás akar lenni, mert ugyan miképp vallanám magam épp most összehasonlítónak!)

1976715/q – Egy letolás ellen másfél letolást; és akkor az egész mit ér; semmit?
Querr estéu vézéikszi pszilon!
Ilyen értelmes, ami hátra van ma,
ha rendezésünk így csoportosítja;
hát akkor inkább részletekre bontom!
Persze, bár így értelmesebb, nem mondom,
hogy különös elragadtatásomra
volna. Figyelek előadásomra.
Murphym! egy dublini vécé ne zúgjon
187
ebben a piszok-nagy világokat
jelentő Deszkák Házában! Hallatszik
a legkisebb zaj – egy Sóhaj nyomában
mondhatom ezt; csak egy fél percet játszik
valaki, Neked, hát erre Te nyomban
kisuttyansz, hogy össze ne tojd magad!
1976715/r2 – Hézagpótlás
Sic itur ad Astoria
– HOTEL ASTORIA…?
– A HOTEL SATORI!

Megj. Satori- (kb.) az a nyugvás-állapot, amelyben még ez a kérdés sincs. (Persze, ha a kérdezőnek valóban fontos abba a bizonyos Astoriába jutnia, nyilván eligazítják; ez már nem tartozik ide.)

1976715/s – Rondó
(Hamvasztóreklám-dal; Evelyn Waugh: A megboldogult)
Csillagra less vagy napvilágra less,
hasonló;
hogy éjjele lesz vagy nappala lesz,
a forgó
változatokban rendszert ne keress:
188
a pondró
csillagra less vagy napvilágra, les,
szorongó
köröd csak ez, mely nem föltételes:
a rondó.
Köröd csak ez, mely nem föltételez:
a rondó;
változatában rendszert ne keress,
szorongó,
csillagra less vagy napvilágra, lesz
hasonló,
hogy éjjele les vagy nappala les:
a forgó
porondról hozzánk perdülj, meg nem esz
a pondró,
A Boldog Vadászmezőkön ma ez
a jelszó:
HA HALHATATLAN, CSAK HALÁLA LESZ
HALANDÓ!
1976715/t – Minden lassan átfordul (és ford.)
Pár napra kiszakadtam a világból,
és máris milyen termékeny vagyok.
Ahogy rámszabadulnak e napok!
Én nem is tudtam ilyen szabadságról.
189
Mintha egy folyó innenső partjáról
nézném, hogy mennyire nem vagyok ott
a másikon! Talán furcsa, de sok
múlik néha egy ilyen furcsaságon.
Nem kívánom, hogy a fejem ne fájjon.
Veszek be fájdalomcsillapítót!
Nem kívánom: verítékben ne ázzam
fejbúbtól nyaktőig: lemosdhatok!
Nem kívánom, hogy békén hagyjatok,
nyugtalanító dolgok, ily magányban!
1976715/u – Rám se kötelező erejű mindez de,
csak úgy mellesleg,
folytatom
Ez itt nem ám olyasmi, mint „a fodrász,
aki négy napon át vágott hajat
egyfolytában”; nem hasonlít a sakk
távvilágrekordjához sem; s az is más,
ha valaki másfél napig a torkát
köszörüli; mert nem haj, nem torok,
nem báburendszer foglalkoztatott
itt; sőt, hogy tudhatom, s hogy más is hozzá
tud szólni ehhez egyáltalán, azt
köszönhetem a pár napos makacs
folyamatosságnak, mely az arányok
190
helyes kibontásához szükséges volt.
De ez nem versíró-távvilágrekord;
jambikusan is csak lehet skandálnod.
1976715/v – a a é e – A nap vége
e u o, o a e i e a o
é e ö, é, é u á: o a e e?
Délelőtt, dél, délután: hova lesztek?
Nem tudom, hol van megint egy napom.
ö a a a e ő e – u a o?
a e o a á e a e e e e:
Ha elfogadnám ezt a kevesebbet:
Több maradna belőle – tudhatom?
í i i i e á i a a é é.
e a o, i e i e ü, o é é.
a é é i e ü, é é e a o.
Így mindig ki kell várni a nap végét.
Elalszom, mire kiderül, hogy mért épp.
Ha végképp kiderül, végképp elalszom.
1976715/z2 – Azaz: z
Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-!
A vonalak azt jelentik: z-z-gve.
Ok nélkül leölt tücskök emlékzönge-
-műve; emelte Tandori Dezső
191
nevű egyén, akit tizenelő-
-korában alighanem szörnyetegnek
nézett pár tücsök; mondjuk így: felnőttnek.
Javára szóljon: mégse lett felnőtt.

Megj. Hézagpótlás: a további versszakok elmaradása.

192
Hard bop
193

„Másképp hiábavaló volna minden igyekezetünk. Így pedig, gyarló látszatokból, a létezés felületében reménytelenül nyújtózkodva egymás felé, és halott formák segítségével, élő valóságot tudunk létrehozni, ha a felületre merőleges irányú, ismeretlen dimenzió felé ható erőkre szakadatlanul ügyelünk. Mert konvergens, egy metszőpontból kiinduló sugárnyaláb tagjainak is tekinthetjük magunkat, hiszen annál jobban közeledünk egymáshoz, minél beljebb haladunk önmagunkban, magányunk közös centruma felé – noha a szűkebb vagy tágabb gömbfelületeken, melyekből diszkrét pályákat, elszigetelt ponthalmazokat ütünk ki, esetleg egyáltalán nem érintkezhetünk.”

Ottlik Géza: Iskola a határon

194
VII. Hír a sebre
1976716/a – Pályamódosulások
Ezek eldönthetetlen kérdések;
s ezt látatlanban mondom itt, bármire.
Utólag, „helyesen kivitelezve”
épp az változhatna, ami lényeg-
telen helyességből, ki-kivédett
eseménytörténetből esendőre
és így esedékesre, így személyre
fordította az átlag-személyest,
mely személyek mozgatta személytelen
alakulás csupán. Nem a kicsúszás,
nem az, amit akár pályatorzulás-
nak is nevezhet külső, „helyes”-szellem-
látó szem! nem az-e, amit mindig
akarunk, ahelyett, ami nincs itt?
195
1976716/b – Hölderlin
Aztán – ez így mind igaz és nem igaz.
Minden engedményedből visszatérsz egy
neked épp adatott színhelyre, nézed,
hogy juthatnál tovább s mivel. Latolgatsz,
s mivel latolgatsz, mintha már nem is az
lenne a színhely, amire tiéd lett,
és a forgalom elsodorja, és te
elfogyasztasz egy szendvicset. Megmarad
az alaphelyzet, tulajdonképpen hely
nélkül. Ezt érezted minden-helyett! s ez
helyhatározó. Ahol már voltál,
kiszoríthatást bizonyítottál
róla. És ez irány volt, újra tovább-
szorítottak, akik el- s elfogadták!
1976716/c – A magánszemély természetrajzához
Mihelyt a felek egymást érintő,
nemcsak a másikat érintő ügyben
kerülnek szembe egymással, közvetlen
gyilkos indulatok törnek elő,
196
a tanulmányfelszínről lekerül
a napirend, minden, ami különben
bizonyítottan nélkülözhetetlen
alkotóeleme az egyedül
elképzelhető egyszemélyviszonynak,
mert helyet kell teremteni mindannak,
ami a kérdéseket eldönti,
hogy helyreálljon kérdésfölötti
érvénnyel, hogy nem és nem és nem és nem
érvényes személyemre: csak személyem!
1976716/d – Tárgyszerű előadás
Tárgyszerű szembefordulások mögött
mindig megkereshető a személyes,
tárgyszerűen személyes indíték. Ez
lehet, mint mondottam, a tárgyhoz kötött
indulat, mely az ott-épp-képzelhetőt
másképp képzeli, s mivel semmi helyhez-
kötöttséget nem tűr a képzelethez
szokott helyviszony, könnyen képzelhető
bármely ok e képzelhető „bármi – mi”
mögé; hiszen ezt nem kell magyarázni.
Ez az én, folytatta a magántanár,
197
fejtegetésem konkrétan valaki
ellen irányul, aki nem quaquequi-
quoquöquüquíquuquóquőquú (habzó száj) –
1976716/e – E
Néhány nap, melyet a világtól távol
tölthetek, feldolgozva a korábbi
közelségek már-már alig világi
eredményét, és mint egy forrásától
végre elszakadt vízfolyás, bukdácsol-
va, érezve, sajnos, hogy absztrahálni
képte…
1976716/f – Fúga a gyerekkorról
Én ezzel a gyakorlással elvileg
nem értek egyet; vagyis nem akarom
gyakorolni, mondtam azon a nyáron,
a szárazon, vagy talán már a vízen,
ahogy persze a végén csak elmentem
vitorlázni. És a magasugrásom
olimpiai döntőjével várnom
kellett egy napot. Köteleznek, néztem
198
a két nálam idősebb személyt, ahogy
vezették a hajót; s én vitorlázom,
kétségtelen. De ha most ugorhatok,
ugrom vissza, át majdnem harminc nyáron,
nem gyakorolnám mások hajóján azt,
amit a nem kért jóakarat rám oszt.
1976716/g – Reménytelen kétszeriség továbbszerkesztése
A műfordítás világa is világ,
s ha túl érzékeny vagyok a világhoz,
következik, hogy a műfordításhoz
– világához – szintén. Szerkezethibák
vannak. A külső szem, mely most idelát,
erre a versírási módra, ahogy
most dolgozom, mit látna: azt, hogy máshogy
van ez, mint ahogy jogosan elvárnák
– kik és mik? Két személy csap össze szöveg-
összefüggéseken; szófél-ismétlést
vállalok, hogy ennek a kettősségét
felemásnak, feleannyisnak, süket
halászok társalgásának mondhassam.
Ami van, egyszer van, és nem kétszer van.
199
1976716/h – Készülő barlangüreg v. csigahéj
Felül kiszélesedő, halványsárga
tejesbögrémben – a belső falán – oly
mintákat látok, ahogy iszogatom
le róluk a tejet, hogy barlangábra-
féleségek jutnak eszembe. Barna
alapon sárgás-fehér karcolások,
szélesebb ívek, laza vonalhálók
látszanak, tejszint fölött. A konyhában
forgatom most a bögrét, s gondolkodom.
Kár lenne, ha a tej vagy a súroló-
eszköz változtatna e rajzokon. Ezt
elkerülhetném, ha a bögréből nem
innék többé. De az a tej-rajz éppen
azt ábrázolja, ahogy reggelizek!
1976716/i – Laertes, pour Laertes!
Hamlet
Minden mű valamivel kevesebbnek
mutatkozik, ha megvan. Mert: megvan és
mi is megvagyunk, akik e létezést
létrehoztuk. Egyszerre cinkosunk lett
200
az iménti elérhetetlen. Egyet
akartak velünk a lehetőség fél-
kész törvényei, s ebből két egész, két
ellenséges egész lett. Persze, ennek
az ellenségességnek kulturált
formát adunk. Épp ez a kultúrák
később lepattanó máza. Túlzásra
ragadtattam magam. Gazdagodásra
használom máris e hibát; e félkész
törvényt. Ez vagyok. Úgynevezett: „művész”.
1976716/j – Vannak persze ideig-óráig rendszertelen működő készülékek
Utcai „háromperces” telefonról
telefonálva én mindig azonnal
elbúcsúzom, és így már a fazonnal
meg is vagyunk, igazán jól kigondolt
módszer ez, mert mihelyt leejt a drótról
a forintos értékidő, nincs olyan
érzés máris, hogy valami így-úgy van
csak megint, mert így rendesen van, jól van:
ahogy kétféle rím is összejön, vagy
épp fordítva, azonos szóból külön-
féle rím lesz. Különválunk, de nem, nem
201
visz távolabb minket az új kapcsolat
új megszakadása. Amit vállalunk,
bizonytalan. Azonnal elbúcsúzunk.
1976716/k – Külső megbízásból készített jelentés, versekről
A szélső helyzet – anyja halála
hozhatta a motívumot –: kórház.
Az evidens környezet: koalás
laktér, „egyszemélyes” emberpárral.
Szociabilitása: nem vállal
kapcsolatokat, mivel felemás
kapcsolatnak érez minden szokás
szerinti vagy bármilyen szokással
szakító iméntit. Elsősorban
rendszerető; tartalmi kérdések
tulajdonképpen másodlagosak.
Érezteti: nem ő határozta
meg az általa „önlétezésnek”
hívott (hívott!) viszonyrendszert. Jól van.
202
1976716/l – Jelentés folytatása
Teljesítményszerető. Ugyanígy le
is mond a sikerről a teljesítmény
érdekében, és ezzel – újabb szinten –
újabb sikert remél. Ehhez, szerinte,
szükséges feltétel, hogy leépítse
az általa „csak napformáló, csak tény”
jellegű elemeket, ezzel szintén
a teljesítmény elősegítése
a célja. Azonban: e látszólag oly
aktív életvitelszeretet erős
alapja – az általános bizalmon
kívül, mely néha naivitás számba
megy nála – bizonyos („alig hihető”!)
a)remény, hogy „még élve abbahagyhat”-ja.

a) Ez nem az élet tartós öntudatlanság-állapotú befejezését jelenti! Kisfaludy-koan c. töredékében

(Van, ki tevékenységeit
mindhalálig folytatja,
van, ki abban reménykedik:
élve abbahagyhatja)

mindazonáltal a „tevékenységeit” archaikus mellékzöngéi azt sugallják: „úgy mindent, egyáltalán”, azaz: épp az „egyáltalán” kivételével – mindent.

203
1976716/m – Amatőr aktafüggelék
A Toldi írójának
Élve abbahagyni, kedves barátom,
egész egyszerűen csak azt jelenti,
hogy „el ne hasson város zaja semmi”,
hogy elnyughasson örökmozgatásom
anélkül, hogy az a fontosabb lázálom
– az a nekem fontosabb – is pihenni
kényszerülne; hogy minden irodalmi,
saját koholáson, nyelv-másoláson
alapuló tevékenység megszűnjön
bennem, s magánzásom ne kényszerüljön
többé olyas tevőlegességekre,
amelyeket már mindközönségesen
hasztalannak érez, mert hasztalannak
érez, s jobb, ha kölcsön-békék hagyatnak.
1976716/n – Hogy egy ilyen szót leírhassunk végül
„n” –: a bármennyinek s bizonytalannak
hagyjuk itt most végképp-en-en-magunkat,
bízzunk benne, csak kellően eljuttat
s úgy juttat el valahova, ahol csak
204
magunk lehetnénk másképp is, ahogy nagy
ösztönök, nevezzük áramlatoknak,
tengeráramlatoknál baljósabbnak,
azt a mit-mit-mit, mely a lazacoknak
parancsot ad, eltelt idő után, hogy
felkeressék az ívóhelyeket,
rakják-termékenyítsék az ikrát, s ott
dögöljenek, mondjuk megújulásnak,
s tavasszal majd megtündököljenek
az új halálra szántak és „csodásak”.
1976716/o – Dél, többféleképp
Valamivel szerényebb utakat
hagyok magam mögött általában,
és mégis állandóan dolgom van,
de a folyamatosság mulattat
is, ezt pedig a szó régibb, „múlat”
értelmén kell venni. Zaklattattam
s elbékültem, végül. Most már dél van,
többféleképp, s egyik se fontosabb,
megyek, most van kint a legmelegebb,
itthagyom ezt, a pé jelű szonett
előtt, és harmincnyolc-éves-leszek,
205
és mintha elválna a szám az évtől,
mert én mintha mindig ebből az évből
lettem volna, ahogy most teremt és öl.
1976716/p – I. Gy.
Vajon érződik-e a zökkenő,
vagy a kenő-
anyagok, hepe-hupát benövő
gaz- s fűcsomók
tesznek róla, hogy a fordulatok
pillanatot
se jelezzenek így, érezhető,
jegyezhető,
valamiről megemlékeztető
mélyet s fokot,
melyet, igaz, a megállapodott
– hogy elhagyott: –
nem bán igen, mert az mind: múlt idő,
már nem elő,
mégis egymásba ér, előidő!
mondod a szót,
mondod, s magadat így is megcsalod,
„jelen”, tudod,
„vagyok”; „jelen”: ennyi a zökkenő
vagy a kenő-
anyagok, hepe-hupát benövő
gaz- s fűcsomók
tehetsége-tehetése; azok
a fordulók!
206
a visszafordulót hitegető
sose-jövő,
mindig egyszerre csak itt-s-ittlevő,
módozatok,
vele-próbálkozó változatok
– őr-járatok! –
árokhálózatán is sűrítő
eltelt-idő,
te csak rímre ráismételhető:
majd mit bírok
szólni abból, mit ma tudok? s tudok,
amit ma! ott?
1976716/q – Alig észlelhető módosulás folyamata:
a már-más-után-ugyanaz
Én megszakítás nélkül dolgozom,
dolgozom, ha eszem, iszom, alszom,
dolgozom, ha ezt itt most folytatom,
dolgozom, ha ezt itt abbahagyom:
a következő pillanatban nyom-
ban elkezdem, s egy csörgő telefon,
egy számonkérés, amely szavamon
fogna, hogy miért nem találkozom
valakivel, mert ígértem: tudom!
és nem egy könnyelmű pillanatom
volt az, hogy megígértem, vállalom,
hogy megígértem, és be is tartom,
még ezt betartom, de megfogadom,
207
itt és most: többé nem kockáztatom
meg, hogy napra-napom és hónapom-
ra-hónapom így elaprózódjon,
fölémrácsozódjék egy monoton
találkozásnaptár, s minden lapon
ott álljon egy köteles alkalom,
egy alkalom, mert szívesen hagyom,
hogy rávegyenek, én is akarom,
csak így mindannyiszor épp azt dobom
oda, amiért úgy megdolgozom:
hogy dolgozhassam, és e nyugalom
legyen, amivel gazdálkodhatom,
szabad legyek, legyek saját rabom,
saját szabadságolt másolatom
ne mászkálhasson olyan tájakon,
melyeken csak improvizálhatom,
csak összeudvariaskodhatom;
nehéz számokkal rendszerbe fogom
s „a”-tól „z”-ig így jelzem dátumom,
amit írtam, nem lehet átírnom,
„a” helyett „á”-t, „z” helyett „z”-t írnom,
ahelyett nem lehet ezt csinálnom,
ahelyett nem lehet azt megállnom,
mozgok, de nem vagyok a megállóm,
nem vagyok a felszállóm s leszállóm,
állok, de nem vagyok a mozgásom,
leszállok, hogy ne kelljen felszállnom
megint, hiszen volna maradásom,
nem akarok nyerni semmi máson,
nem akarok nyerni senki máson,
és nem veszíthetek semmi máson,
208
csak valakin, csak találkozáson,
csak azon, ami nem múlik azon,
hogy megtartom vagy kiadom, hagyom
vagy nem hagyom, ha magam másolom;
nem másolom magam, mert másról van
szó: nem róla, nem rólad, nem rólam,
nem arról, hogy ami nincs, miből van,
nem arról, hogy ahogy nincs, megoldjam,
nem arról, hogy ott legyen, ahol van,
nem arról, hogy ne legyen, ahol van,
nem arról, hogy ne legyen, ami van,
ami akkor vagyok, ha így-s-magam,
amivé nem kell lenned általam,
ami általad nélkül-s-odavan,
de engedd, hogy általad meghagyjam,
hogy általad-s-nélküled megtartson.
1976716/r – A labdáról meg is feledkeztünk;
nem lehetne mégis inkább lejátszani a meccset?
Alapkérdések körül mászkálunk;
s mint régen, ha focizni szerettünk
volna, s ledobtuk kabátunk-ingünk-
-nadrágunk, hogy két kaput csináljunk,
így szeretnénk levetni pár másunk,
így szeretnénk, amit csak viselünk,
így szeretnénk, amit nem szeretünk,
így szeretnénk, s hogy ezzel használjunk
209
legalább magunknak, és ne legyünk
kénytelenek hazudni, ne legyünk
kénytelenek megbújni, ne legyünk
kénytelenek érkezni, ne legyünk
kénytelenek távozni, ne legyünk
kénytelenek változni, ne legyünk.
1976716/s2 – Hír a sebre
A H néma.
1976716/t – Tanulok Handkétól
„Balatonszéplakról Siófokra
sétáltunk be néhányszor, emlékszel-e;
és Crikvenicára emlékszel: Selce
melletti kisváros az Adria
partján; és a Hajduk stadionja
Splitben volt, dél volt, üres volt, nagy meleg;
és abban a hirtelen jött hidegben
Belgrádban mászkáltunk, négy-öt fokban
vászondzsekiben; és a Port d’Italie
volt az, ahol Villejuifbe átszállni…”
És így tovább. És lekerekíthetjük:
210
hogy egyikük a másikuk meggyengült
emlékezetét próbálja terhelni,
majd, a jövőben, önmagát menteni.
1976716/u – Handke is „tanult” Kosztolányitól
„Balatonszéplakról mentünk Siófok
szomszédhelységbe, néha, sétaképpen;
az Adria partján laktunk Selcén, s nem
hagytuk ki Crikvenicát, a kisvárost;
és Splitben ott állt üresen a Hajduk-
-stadion, nagy melegben láttuk, délben;
és Belgrád hirtelen-jött hidegében
mászkáltunk vászondzsekiben, négy-öt fok
lehetett; és a Port d’Italie-ról,
emlékszel, Villejuifbe jártunk…” Jól
megcsinálható így is, megfordítva,
ahogy az egyikük meggyengült emlé-
kezetét a másikuk igazítgat-
ja, anélkül, hogy viszont észrevenné.
211
1976716/v – Vagyis: ami közös, az –?
Ha még két verset írhatnál: miről?
Ahogy a Ferihegyen felszállva
a koalakártyabajnokságra
gondoltál, sőt, nem is nézted, mitől
szakadsz el, de már azt nézted, mi jön,
kik jönnek első párban, és láttad:
egy veréb-csapat! ugyanez, másnak,
másképp jöhetett be, ez az élmény,
a fokozatok kihagyásával
nem is juthatsz el élményköréhez,
hiába nagy a vers tétje, s érezz
iránta, amit akarsz. A kártya-
bajnokság abbamaradt, átmeneti-
leg, s te is a felhőket kezdted nézni.
1976716/z – Vagyis: ami mégsem, az –?
Petőfinek
Ami mégis, azt – könnyű! Ami mégsem –!
azt próbáld, azt érdemes, az közös, mert
nem különbözteti meg létrejötte
a teljes élménykör kerületén el-
212
helyezkedőket. Pont se így, középen;
elképzelhető hely se, ahol pont se;
és mégis: ez a mégsem, versbe öntve,
és ha régimódi kifejezéssel
jelöljük is –! ha semmiről se szól is,
mégis, közelítetlenebb-valódibb,
mint ami már közel s valóban van. Nem
tudok róla, nem szánom a versem,
csak úgy érzem, mintha valami szólna,
s nekem mégsem kellene tudnom róla.
1976717/a – Ambrose Bierce-vándorhendikep
Amit két ember nem tud elintézni
mások nélkül, csendesen, egymással,
azt nem intézik el semmi mással:
elég a világon is körülnézni.
Aki mindig a következményt nézi,
alighanem túlzottan is átall
majd eseménybe-bocsátkozással
egy remény erejéig is túllépni
azon, amit így is, úgy is vállal,
csendben, egymás közt, ordítozással,
mások bevonásával, s ugyanezt
213
a világ egyéb féle fegyverzet
használatával. Akárhová loholsz,
a)ülj közben úgy, mint aki nem ül sehol.

a) És ez nagy öngúny, bár világ-méretünk is tudná; hiszen így, sehol-ülni a legkönnyebb, ha „tényleg”: loholunk!

1976717/b – Ami volt, azt nem veszik kölcsön
Már ahonnan megszólal valaki! ott
eldőlt minden, megszólalás-ügyben.
Legyek csak egészen lehetetlen!
François-nak is jót tett, hogy kiivott
ezt-azt szégyent, a harmincéves-korok
erre valók, a jó érett szégyen
feldolgozására, nem büszkébben
nem szégyenlősebben, mint ha a dolgok
rendben lettek volna. Mert rendben vannak;
és az forma-se, amit utánozhat
ebből bárki, ezt a feleségemnek
mondom, mert talált egy újságszonettet,
ilyesmit. Mint ha én most nekilátnék,
s nyelvét se tudva, François-t citálnék.
214
1976717/c – A találkozás széttalálkozgatása
Nem tudok leszokni a versírásról
ezekben a napokban. Mintha meg-
szoktam volna, hogy élek! Szonettek
kellenek. Ilyen természetes, máskor,
még sosem volt. Mindig valahogy máshogy
volt. Most meg csak: – Talán az emberek
közelét se kerülöm, nem érdek
tartóztat itthon, nem „ha-kell-ha-nem”! úgy
könnyű volna. Tagadni valamit, nem?
Csak itt együtt van az, hogy nincs segítség;
és nem hiány így, hogy nincs ki segítsen;
talán ahhoz, hogy egymást megszeressék
azok-akik, ez hiányzik nekik… s csak
széttalálkozgatják, hogy találkoztak.
1976717/d – Ezt? Ami megvolt már? Ami lesz?
Milyen titokzatosan fordul vissza,
milyen egyszerűen, a jóidő.
Erős szél fúj; ott ülünk egy kövön
a fenyők alatt, nézzük a fodrozva
215
futó vizet. Hajigáljuk egy tégla
darabjait a láthatatlan kö-
vekre, zsebre vágunk egy-két fenyő-
tobozt; azok most itt vannak előttem,
egy tálon. Mekkorát csúsztunk, időben!
Ehhez képest igazán semmiség
lett volna, elindulni nadrágféken
ott, azon a szeles, fenyőtüskés
rézsűn, át a köveken, úgy ruhástól;
ültünk. Mit vártunk az időjárástól.
1976717/e – Mínusz egy tekercs
Telefoncsörgés makacskodik. Meg-
zavar valamiben? Bizonytalan-
ságokat jelez, nem vagyok magam;
s talán lesz még idő, mikor ilyet,
jelzi, várnék. Igen, minden lehet.
Nincs minden úgy, ahogyan írva van
a versben. Itt. Jó lenne nyugtalan-
kodni? ahogy „egykor”? abból mi lett
volna, ha folytatódik, kérdi Krapp
tekercse, a mindig épp készülő
tekercs visszakérdez a korábbira,
216
és így tovább, így mindig oda-vissza.
De hogy nem mindig! hogy csak „oda” lesz! hogy
odalehet –! nekem, így, máris „sehogy”.
1976717/f – Bizonyos éhezőművészség;
legalább semmiképp sem „olvasmányélmény”
Amit általában s elfogadottan
társas együttlétnek, köz- és magán-
jellegű szeretet, rokonszenv s más
effélék megnyilvánulásának tart
az általam sok szeretettel, rokon-
szenvvel s más effélékkel kísért tár-
saság, azt én, e formákat most már
külsődleg nézve sem tartom a magam
igényei szerint – s nem bírálólag! –
többnek, mint mellőzésüket. Mellőznek
ugyanis valami maguknál többet,
s mert ez – mondom, nekem! – hiányzik, s nem
hazudhatom, hogy nem! joggal tartanak
szeretet- s szenvtelennek épp engem.
217
1976717/g – Nincs, mégis elfogadjuk képzetes határvonásnak
Az elmúlás gondolatával nem
„foglalkozunk”, és nem az „elmúlás”
„gondolatával” foglalkozunk; más
formában tér vissza e pár ele-
mi fogalom, és ezzel is jelzem
azonosságkülönbségüket. Fáj
a fejem, míg ezt írom, most; turbánt
kötöttünk rá, hogy halántékerem
hűtse; a törölköző a fülem
is borítja, másképp hallom a gép
kopogását; sosincs „minden elmondva”,
gondolom, nem írhatjuk ugyanazt, ha
nem ugyanazt a zajt halljuk közben;
a halál is így – s lesz – más, már és még.
1976718 – Régi Ady-motívum
Verseinek szavalójára
Csak úgy hasonlíthatok rátok, ha
nagyon különbözhetem, ha nyugodtan
különbözhetem. Akkor folytonosan
találkozhatunk. Ilyen szavakra
218
gondoltam; nincsenek meg. Valaha
közelebb voltunk? Amikor nem tudtam,
hogy ember és ember másmilyen? Hosszan,
lemaradva próbálkoztam; haszna-
vehetetlen lény, de – sokat ígérő.
Ez a két végpont fordult lassan át, és
egyszerre kötések nyíltak. Nem „késő”!
épp most kezdődik! Most, az, aki mást ért:
így, tárgy nélkül, meglehet: meglehet!
várja, hogy rajta is mást értsenek.
1976718/b – Így csak magunkat inthetjük
Csak eltávolodom, ha valaki
kapcsolatot akar tartani velem.
Neki az enyémek, ugyanígy nekem
idegenek az előzményei,
de ha csak azt tekintjük is, ami
e közös tartásból jönne létre, nem
nevetséges-e azt-se-tudni-milyen
lábakon állva próbál látszani
valami általam nem hihető?
Minek? mikor minden jelezhető
is? teljesebben, mint a széthullásra
219
ítélt ténylegesség – akkor minek
erőltessük magunkat külön-s-másra,
ha a kevesebb: több? mi több: lehet!
1976718/c – You’d Be So Nice To Come Home To
(S hogy ezt kinek mi mondja: s mit jelent)
Láttam-e Coleman Hawkinst élőben?
Ben Webstert? (Vagy Bechet-t! Mondják, csörögni
lehetett járni valami párizsi
helyre, ahol játszott egy időben,
de én Párizsban is csak most s éppen
– két hétig – voltam. Kár erről beszélni.)
Minek örökké együtt ücsörögni,
erről van szó. Én jobban szeretem
az imént felsoroltakat, mint… vagyis
többet adtak nekem, úgynevezett
személytelen módon. Én is, remélem,
szereztem egyszer-kétszer örömet.
S nem kér szinte senki semmit. Amit itt
kérnék: Legyen igazság; más se kérjen.
220
1976718/d – Még mindig: jó lenne, ha hazatérnél
De ahogy az ablakba egy veréb
idejött reggel a morzsára, amit
a párkányra előző este, kicsit
hanyagul, odaszórtam, mert elég
sajnálatos módon, az etetést
abba kellett hagynunk, s nagyon hiányzik,
az emberen ilyesmi alig látszik.
1976718/e – Az erdei út
Az emberközpontú históriákban
többnyire lassan háttérbe szorul
az, amit az ember szívesen s jól
csinált s szeretett volna; pár madárhang,
ez-az tétlen tűnődés, mely hiába,
mert az útja más irányba fordul
vele, s hiába tudja: álnokul,
ilyet nem tudhat, míg ki nem próbálta,
s ez se volna baj, kibírja, de rá-
megy majdnem minden idő. És akkor
eszébe jut az, amit szívesen
és jól csinált volna – talán, de nem
csinálta, s azt mondja: így van ez jól,
csak ne ilyen lassan szoknánk hozzá.
221
1976718/f – Behelyettesítések
Különféleképp akarunk jót, s rosszat
s mindig, csak nem szabadna össze-
ereszteni minket, nem kettőnkre
gondolok itt, sokkal általánosabb
ez. Összesség, melyből nem szabadulhat
két ember s több; egy ember s két ember;
s a „több” hogy határozható meg? de
az előbbi aránypár szerint épp az
a kettő, mint a több; s egy, mint a kettő;
így nincs számszerűség, mely elrettentő
lenne – magunktól kelljen elrettennünk?
Rosszhiszeműségünkből is elejtünk
ezt-azt, így tökéletesedünk, másképp
– s így is, úgy is igaz! – abbahagynánk rég.
1976718/g – A sokaság tisztelete
A mackók sokan vannak, közülük
mindig könnyen mosolyog valaki,
s ugyanígy akad olyan is, aki
tudja, épp tudja, hogy nem „közönyünk
jele”, ha csak visszatekintgetünk,
mintha a semmibe néznénk, ami
nem ők, de ez „az egész” valami
valami-és-semmi: mi, ők velünk,
222
mi velük, ők – a mackók itt megállnak,
s: „azok odaát mindig variálnak”,
mondja közülük egy; minden csak „épp az”
náluk, s nem úgy „minden”, mint itt nekünk,
s így, ha csak úgy visszanézegetünk,
egyikük visszamosolyog: épp ő „a vigasz”.
1976718/h – Bűvös négyzet
A sokaság, ezek a koalák,
ezek voltak, itt, még-épp-az-imént.
Ezek voltak; mert ismerjük, miként
van ez náluk. De néha legalább
azok-amik. Semmivel sem tovább,
mint kell. Megválaszolnak egy igényt,
meg-felelgetnek, csupa kis egyént
formáznak, és közben a Bajnokság
folyik tovább, jönnek a fordulók,
és megértik, ahogy úgy izgulok
az eredményekért. Nem vész el semmi,
nyugtatnak, egyikünk mindig megszerzi,
amit a másik elveszít, s ha vissza-
kérné – de minek kérné! –, visszaadja.
223
1976718/i – Keserű Bierce-re iszunk a dolmeneknél
Minden megismételhetetlen, egyszer
léphetsz csak ugyanabba a folyóba,
nem forog vissza sohasem az óra
mutatója – de ha én telhetetlen
vagyok! értetlen! elég, ha értettem,
minek higgyem, amit értek, mi jóra
vezet beletörődni a valóban
csak arra érdemesbe? Érdemes? nem
érdemes? Segítsetek, nagy halottak,
ti, akik ott a végén visszavonta-
tok állítólag ezt-azt: mire telt el
a „bábut inkább!” élet, mi űr ült el –
ó, óra, járj egyet sírjuk körül még:
teltek ők, mert egyikük sem ürült rég.
224
1976718/j – Csak a nevét kell mindig
(a nyelvet!) a könyvből kimásolnom,
a többi: könnyű
„Nem kellenek e féligteli maszkok,
inkább (ld. imént) Az telt. El fogom
tűrni az irhát és a drótot és”
Egy Martin-pêcheur nain nevű madár
kedvéért egyszer megvettem egy könyvet,
paradicsommadarak és kolibrik
színes-gyűjteményét. A könyv ott áll
polcom egyszerű helyén, koalák
környékén, Klee, Rousseau mellett, Varese-ék,
Boulez-ék társaságában, s egy nem hitt
párosításban: mert ha legalább
rigókhoz, pintyekhez volna hasonló
az a kékes-lilás-sárgás, maláj-
és kis-szunda-földön honos madár!
de – s már nincs hátra csak két forduló! –
a Kis Koala Kártyabajnokság
élén a Martin/Verebek Club áll!
225
A tulajdonságok nélküli ember múzeuma – 1976719/a
„Az értelmi elemek, az érzelmi
elemek, valamint a másik lényre
való ráhangolódás képessége:
ezt a hármat oly egységben képzelni,
hogy külön összegezni, részletezni,
szükséges-járulékos elemére
bontani, céljára s eredetére
következtetni, ezt feltételezni
se lehessen, nem lehet. Túl adott
világban él Ulrich, hogy az adotton
túl élhessen. Hogy – vagy hogysem? ha túl is
adna rajta, valóságos alakban
venné körül azontúl, elhagyott
helyét, ahol hagyomány a túlélés.”
A tulajdonságok nélküli ember múzeuma – 1976719/b
„Az iszonyatos időjelölések
pontoskodásukkal feloldanak
valamit, tehervagonoldalak
téglaszín festékrétegét idézve,
226
melyekre nyaralás közben lenézve
egy szükségtelenebb, pontatlanabb
állapotból, a szabadságoltak
érdeklődésfokozóközönyével,
nem gondolunk semmit. Állapotunk
két lépéses mattja bármilyen helyzet:
léphetünk, hogy ellenlépésre-s-önként
álljunk úgy, ahogy nem mozdulhatunk.
Ez az, amit szabad mattnak neveznek,
s a legjárhatóbb út, időközönként.”
A tulajdonságok nélküli ember múzeuma – 1976719/c
„Sose-látott kép árny-foglalata
elevenedik meg, kétségbevon-
hatatlanul, mintha veled bevont
látványra tárulna pillanata
a jogos szemnek. Lát, ez ő maga,
egyszerre ott áll egy túl-oldalon,
mely ugyanaz a kert. Az alacsony
napsugarak kellék-küllőfoka
jelez minden lehetséges szöget.
Itt a teljes kelléktár, szögezed
le, ahogy néz, megkésve, mindenedben
227
hiányt gyanítva; az az idegen szem,
mely nélküled sosem nyílt volna fel,
vár: legyen nélküled teljes a hely.”
1976720/a – Persze, egyszer túl nagyra sikerültek
bizonyos kenyérdarabok;
de mindez: már a múlté
Nagyon szeretem a verebeket.
Túl vagyok azon az időn, amikor
ez kellemetlenségekbe is sodort,
mert módot adott „az embereknek”,
hogy emberségünkbe beidegzett
kifogásolhatnékjukat, mely jogos,
mely bennem ugyanígy… a mocskos, poros,
összehugyozott, szertecsikkezett
utcán finoman szétszórt köleshéjak
ellen fordítsák; mondom, joggal; én csak
pár hónapig etettem barátaim
élénk gyülekezetét; s most van, amim
van: a városban járva verébhangok
hallatán érzem: ettől – itthon vagyok.
228
1976720/b – A köztisztaság, ha nincs is, ahol épp nincs is, fenntartandó
Nagyon fontos összeegyeztetni
hirtelen támadt kívánságainkat
a rendszabályokkal, melyek megingat-
hatatlanságáért szavatolni:
kötelességünk, ezt be kell látni,
akkor is, ha e belátás megfoszthat
pillanatnyi legkedvesebbünktől. Csak
állandó vonzalmakat lehet ki-
csikarni az összvonzástérből, mely
épp eleget ad azzal már, hogy hely-
hez köt, nem hagy szétszéledni magunkban,
képe nézi magát vonzalmainkban;
én a verebekben nem szarevőket
látok; koordináltan értem őket.
229
1976720/c – A gazdák
a gyilkos szándékokat is tűrik háziállataiknál,
csak rendfenntartó szerepre vállalkoznak,
de ezt – néha – rossz nézni
Egy peschierai madárélményünk
különösen emlékezetes. Egy kis
vendéglőudvaron, mit megszeretni
egyetlen dél műve volt, két delünk
lévén a városkában, ott ültünk
két délben is. Azonnal madárfüttyöt
hallottunk a lugasrúdra függesztett
kalitkából. Hamar a kedvencünk
lett a riadt, komoly canarino.
Sosem mosolygott vissza ránk; „vijjogva”
kezdte, s már tudtuk, „most jön az a trilla”
– a gyanakvó kis szürke madár jelké-
pezte a múló magunkban-valót.
Ugrásra kész macskák lesték örökké.
230
1976720/d – Egészségesen elszemélytelenedő kettőshasonlat
Ha valaki pillanatnyilag kedves
velünk, örülni kell, hogy teheti, hogy
nem akadályozzák bizonyos okok,
nem kell azt éreznünk: mögüle ott les
ugyanaz a bennünk is közveszélyes
magánveszély, mely folyton tyúkszemtiprót
gyanít a másikban. Örülnünk kell: most
ilyen lehet, nemcsak ő, de a helyzet
is, nem kell szoronganunk, meddig tart, fel-
tétlen át kell adni magunkat annak
a természetes közhely-állapotnak,
ahol a hely tudja magáról: rajthely,
a futónak, aki épp most használja,
fontos kezdőpontja, de nem a távja.
1976720/e – Tényleg csak ennyiről van szó: de nem elég?
Az én „canarinóm”: az egészségi
állapot; ez, hogy ez örökveszélyben
lehet, túl minden hipochonderségen,
ez a felháborító, ezt elnézni:
231
piszok gazdaság. Persze, nem kell félni!
Mert az is van, hogy abban bízunk éppen,
ami onnét látszik, ahonnan, és nem
érvényes – állagunk által! – a régi
állag, mely az elfekvők serblilovag-
-tornáit, bénaságokat, rákokat
ahhoz a nagy-nagy szabadsághoz méri,
melyet… melyet nem is tud értékelni,
mert akkor meg ez-az, „időjárás” van,
drágaság van, állapothanyatlás van!
1976720/f – Hitvallás a rendezett élet értelmessége mellett;
egy tanult ember
Ezek az érettségi tételek:
hogy halt meg anyád; fiad; más ilyen
dolgok. De persze a tanmenetben,
mint készítője, köpsz rá. Egyebet
gyakorolsz; helyesen; úgyis ezek-
ből a cetlikből húzunk. És ott nem
lehet megbukni. Mindenki szépen
átmegy. Azt a két és negyed évet
nem kívánnám magamnak! ilyesmit
mondogatunk. Bizonyítványaid
ne tépd szét mégsem, ne próbálj „örökre”
232
kiülni a „padra”, a „kőre”, „földre”,
ahol úgy szeretted nézni, csak nézni
a… Sokféle vagy! még ez se hagy élni.
1976720/g – Nyugodtan elvonulhat;
akad, aki nem és nem és nem hagyja;
de miért?
Az ember bizonyos közönségnek ír,
s csak a vakvilágba ordítozik.
Ez nem jelenti, hogy amikor ír
a vakvilágba, csak úgy ordítozik,
és nem jelenti azt sem, hogy csak ordít,
amikor ír. Az ordításait
hallják, és állítólag megértik,
és amit ír, arról is vagy ezt hiszik,
vagy azt hiszik, hogy csak ordít megint,
suttog megint, sóhajtozik, magán-
világot teremt az eseményes
köz-köz-köz helyett. Így szép egészet
alkot szerény szemlélete; nyugodt:
ha így ingerel pár nagyralátót!
233
1976720/h – „Ők virulni akarnak,
s ez szép lét, de mi be akarunk érni,
s ez: sötétnek maradni, fáradozni…”
Rilke
A dolgok bizonyos – szüntelen – érdek-
lődés nélkül nem mennek úgy, ahogy
a dolgokat csak így irányítók
szeretnék; máskülönben hol lennének
ők; ott-ahol: ez nekik nem elég! meg
kell értenünk, s nincs is e bolygatók
ellen más szer. A kész-állapotok
jegyében – amit ők csak keverék eb
jelleggel példáznak! – mindent leendő
kész állapotához mérnek, s töké-
letlennek találnak; másrészt épp erről
az elkészülésről nem óhajtanak
tudni. Nekik az van, ami van. Anyag,
mely, ha kell, testé, ha kell, „léleké”.
1976720/i – Újra a régi helyszín
Lefogytam a kedvéért, mondhatnám,
valahogy-ahogy-ő. És, nem mondom,
ha rákényszerülök, hogy a „Metró”-n
utazzam, eszembe jut néha rám-
234
röntgenezett földsötétje. Talán
átvilágít, valóban? Mért folyton
ő foglalkozik velem, s nem… Tudom
legalább a jó módszert, s átadnám
másoknak is: Végy valakit, aki
nagyjából egyetlenként ingerel
azzal, hogy nem tesz hozzád, nem vesz el
tőled semmit, csak mégis mintha… ki
tud erre szót! Neki az lehetek,
ami nekem ő soha nem lehet.
1976720/j – Ki kit világít át
Mondja is, hogy lefogytam. Mennyire
nem számít már, ez. Vagy: ilyenekért;
hogy visszanevethessek rá: te még
mindig nem; de hát így a bőr színe,
hajhullás mértéke is jól ide-
citálható: meddő dolgok. Miért
az örök koalázás, ezt nem ér-
ti, ezen humorizál, de mire
értené! saját világa van, teljes
az-ami-világ, költői eszközök-
kel művelhető. Nekem valami több
235
kellene azért, biztosabb; belterjes-
-külterjes ellentét nem illik erre.
Esetleg néz az esetlegesre.
1976720/k – Miért tartom oda az arcom;
ő csak az arculatomról szólt
Szívesen találkozom olyanokkal,
akik nem várják, hogy végre szemembe
mondhassanak valami kellemetlen
véleményt – és csupa őszinte okból!
őszintén ez adódik önmagukból,
és ezért, viszonzásul, tiszteletre
számíthatnak, joggal, nem személyekre
megy a játék, ne keverjük a dolgot,
viseljem el, személytelen, ha tudom
– s ha nem tudom, úgy is jó, akadnak
érzékenyebbek, ugye, nem várhatom,
hogy a másik fél kitaláljon, ő csak
egy jelenségről beszélt, magamnak
köszönhetem, ha úgy érzem, pofoncsap.
236
1976720/l – Bizonyos befejezés
(A tulajdonságok nélküli ember múzeumából)
Azt sajnálnám, ha bizonyos egyébre
vonatkozás miatt olyanokat
is megsértenék itt, akikre csak
időm nem maradt, mert hát fizetségre
kevés az én munkám, minden estére,
hajnalra, délre, délutánra ad
tennivalót, s az ember fáradtabb,
mint ami jó együttlétekhez kéne.
Mindennek gyakorlati oka van
nálam, a többit csak hozzákörítem.
Nem kérem senkitől, maradjon hívem,
nem ígérhetek neki mindhalálig
se egy találkozást, se más olyan
forma szerintit, mit, bízom, nem áhít.
1976720/m – Jelenségtipológia, személytelenül
Az „őrült” s a „vicc” divatszó-szerű
használatát kezdem a bizonyos
érzékenységi fokon nem honos
testek-lelkek-szellemek kényszerű
237
védekezésének látni. Előz-
ményeik alapján, mely az okos
érzékenység általi párszoros
nagyítás világa, oly egyszerűbb
közös nevezőt keresnek, melyen
– mint egyetlen tányérú mérlegen –
ott billegnek az esetlegességek,
s mindig, mindig, mindig hozzájuk képest;
ők nem ismernek egész számokat,
s nem oszt-szoroz, mit ők nem osztanak.
1976720/n – Emberközel-ülőfürdő
Tűrhető lényekkel vagy körülvéve;
tűrnöd kell őket, nem megsérteni;
és különben is, ne felejtsd el, mi
igazán fontos neked; s ha megsértve
érzed magad, e dolgok egyikére
gondolj, például: szeretsz fürdeni
a kádban, mióta az áztatni-
valód van, s ami ezt illeti: mégse
csak kellemetlen egy sebesülés,
ütés, horzsolás, jár vele pár új
– eleinte: kényszer – tapasztalat,
238
miért ne kezelnéd így azokat,
akik mégiscsak embertársak, és
nem arra vannak, hogy tőlük vidulj.
1976720/o – Minden világos
Menj egy kicsit lefürödni, csak úgy,
ideje már lefeküdni, csak úgy,
egy kis hűvösség árad most, csak úgy,
s ha már egész nap vártad, most csak úgy
közönnyel ne fogadd, menj, s míg fogat
mosol, a fürdőszobát nyitva hagyd
mindkét felől, vizes törölköződ
akaszd ki száradni, tölts kis időt
az órák felhúzásával, a gáz
eloltásával, nézz ki, hogy a ház
alszik-e, és érezd, hogy az írógép
nem veri fel már senki éji csöndjét,
egyél meg egy hideg őszibarackot,
ne gondolj rá, hogy valaki pimasz volt,
arra próbálj gondolni, hogy nevettél
rajta, mert bizonyságod egyebeknél
keresed, akik egy-két jó szót szóltak,
náluk, akik valóban tudnak rólad,
s mire tisztázza, hogy mi az, hogy „tudnak”,
a sötétben az ember elaludhat.
239
1976721 – Költőtalálkozó kettesben, véletlenül
Beszélgetni kezdünk, s azonnal látszik,
hogy ebből megint semmi sem lesz, semmi
értelmes, kár volt megint összejönni,
megint halljuk egymástól az unásig
ismert gorombaságokat, csak hát itt
az enyémekkel mit sem érek, ennyi
előnye mindig van a köz- s szakmai
kérdésekbe rejtett makacs magándüh-
-tartalmaknak, azzal hozzák lehe-
tetlen helyzetbe az ellenfelet,
hogy azzá teszik – pedig az imént ő
gondolatban sem állt még semmiféle
kapcsolatban ezzel a másik féllel,
s most sem „ellene”, csak elkeserítő.
1976721/b – A tulajdonságok nélküli ember múzeumából
Némelyektől még az „alkotó szellem”
sem távoli, és mégis: halvány gőzük
valamiről; rajtuk most ne időzzünk,
és egy szót se szóljunk itt senki ellen,
240
térjünk vissza inkább oda, ahol nem
járatosak, a kertbe, melyet tőlünk
mégis elirigyelnének, szól hősünk
– mert az iméntiekből én egy szót sem
mondtam, Ulrich volt, és az egyszirom-
esőben szívta a keserű gyom-
szagot, mintha halvány gőz szállt volna
valamiről, elegyet alkotva
azzal a másikkal-s-illattalannal –:
Végül is ily szagot viszek magammal.
1976721/c – Használt felértékeltféleség
Villejuifben, a Couturier-utca
sarkán befordulsz a piros kocsival,
harminc-negyven méter, és máris ott van
a játékbolt. A kapu felől, oldalt,
az a régi társaság, az is megvan
még, az az előrebillent koala,
és a pingvin, Nestor unokahúga:
vagy változott azóta a kirakat?
S mi lehet a Pablo Neruda-parkban
egy verébbel; beteg volt, vagy mi volt
vele; ott neszezett egy poros bokor
241
alatt, nyúltunk érte, épp-hogy kibújt
a kezünk alól; van egy ilyen hajlam:
ahogy soha semmi sincs éppen akkor.
1976721/d – Az egyik fél csak nyerhet
Mintha egyensúlyozómutatvány
nézőterére jönnél be magán-
ventillátorral, mert a levegőt
vágni lehet, mondod, de emögött
érezhető valami sanda szán-
dék; lenézek, s látom, úgy nézel rám,
mint aki gyanúsít: könyökölök
a vágni-valón, s mindjárt eldűlök,
mindjárt tisztább levegőt teremtesz,
mindjárt az általad ismert rend lesz,
s ha mégsem, úgy is jól jársz: reklámoztam
ventillátorod, s ahogy lejövök,
már vársz, s szétharsogod: Ha ez pörög,
így élhet, ily kiegyensúlyozottan!
1976721/e – Még mindig a kötéltáncos és a ventillátorügynökök
Egyszerű mutatványos? Lehetek!
De a ventillátorügynököket
nem szeretem a nézőteremen,
velük se kísérletezgethetem,
242
ha már különb dolgokról leteszek,
ha egyszer már így adódott gyerek-
korom óta; mondhatom, mindenem
másképp alakult volna; így, ha nem
kell az egyik szélsőség – az, amit
átlag-szerint normálisnak tekint
a persze hogy-nem-csak-az köz-tudat
(s ha köz, aligha nélkülem marad!
tehát akkor: –?) –, másikát se kívánom;
jobb a szabad levegőre kijárnom.
1976721/f – Mint Ismeretlen Olvasóké: emlékszonettünk
Gazdag olvasmányélmények nyomán
ismétlődnek azok a helyzetek,
melyek új olvasmányélményeket
tesznek lehetővé, s egyáltalán
nem feszélyez minket, hogy ezt talán
már tudjuk, másképp kellene s lehet-
ne, azt is olvastuk, mihez vezet:
természetességünk e tű-fokán
túltevődik, egészséggel megújul.
A művekre: fintorgunk. Ez nem túl új,
mondjuk; ez túl van írva; ez tulaj-
donképpen helytálló, csak az a baj,
hogy nem találjuk benne alakunk
mását, s példáján nem okulhatunk.
243
1976721/g – Oda-vissza szonett
Miféle összhang ez. Fölteszem Coleman
Hawkins-t s Ben Webstert. Szólamaikat
legalább szeretem. Hol a hiba,
kérdem; és máris megbánom, hogy szóltam.
Pár év múltán, tegnap, összefutottam
egy költőtársammal; épp hogy vissza-
ugrott hozzám a metrókocsiba,
s jött egy megállót, még, mert volt rólam
valami olyan mondanivalója,
mellyel nyomban meg akart sérteni.
Kettőnk közül most én voltam lefogyva,
ő ugyanolyan jó húsban maradt,
mint amikor azt a létvonalat
húzta rólam, és a föld mélyei,
értelmezései adták a hát-
teret, melyből a western-hős kivált,
s ifjúkoránál kissé testesebben
megtestesítette a… Most arra
figyelmeztetett: túl sok koala
szerepel nálam, és ő emberekben
utazik inkább; s még ilyenekkel
szórakoztatott. Engem az efféle
beszéd valamelyest ingerültségre
hangol, de hogy ő hangolhat, siker
244
a számára, nem is kételkedem.
Mondtam: ha most általános érvénye
felől nézném a dolgot, nem is kéne
annyi koala; hozzád s az ilyen
– általam igen becsült, szak-társi –
jelenségekhez; valami másmi-
lyenség lehet talán az a „furcsa” elem,
mellyel ily szelíden nem szívelem,
amit nem szívelek; de mondom, ezt csak
annak mondom, akit az idegenszag
ingerel… Jött egy szerelvény, hamar
kezet ráztunk, „ölellek”, de vaklárma
volt az egész, mert az ajtók mind zárva
maradtak, s mi egy választóvonal-
féléhez visszatérve, biztosan
ki-ki az igazában, még egymásra
mosolyogtunk, intettünk; aki látta,
jól látta, amit látott: hogy jól van.
1976721/h – A műfordítói élmény
Szerkesztőimnek, fordítótársaknak
Itt az „együtt”: nagyon időigényes,
és kockázatos is, túl hevenyészett;
mi nem érezzük, amit a zenészek,
245
mikor együtt, rögtönözve, a lényeg-
re törnek; inkább egy uszodafal
érez így, ha versenyzői beérnek,
boldog a jobb benyúlásaival,
és azt a jellegzetes hangzavart,
azt a zsivajt meg-megtoldja szerényebb
loccsanásaival, s amit bemérnek
az órák, hozzá képest mérik, épp meg-
érintik, addig van és annyi van,
de hogy a hasonlatok mennyit érnek,
egyszerűbben tudjuk mindannyian.
1976722/a2 – Hézagpótlás
(e. e. cummings tükrös-terme)
Rengeteg!
MI SZÜK-
csak épp
SÉGEM
ezt nem értem
VOLNA RÁD?
mégsem.
246
1976722/b – A „többé” harmadik bé-je hiányzik csupán
Akik mindenre magyarázatot
keresnek, s azt hiszik, minden jelent
valami mást: én velük, ők velem,
sose fogunk egymással túl sokat
kezdhetni. Nekik szimplább változat-
ként kellene, amit én művelek,
nekem, részükről, az érzékenyebb
értés. Nem is értés. Más ég alatt
járunk csak így ugyanazon a földön.
Annyit mondok csupán: Valami kölcsön-
hatás. Ők azt: ez s ez ez s ez helyett.
De én nem mondom, hogy nem kellenek,
akik-amik nem kellenek. Ők is rég
itt vannak abban, ami csak nem ismét.
1976722/c – Hódolat Weöres Sándornak
Ha elgondolkodol,
már az is valami;
ami sok, pazarol,
gyakorolja, ami,
247
s épp így, ami kevés
marad, elszórható:
az értelmezhetés
csak művi mérv-adó.
Ha nem gondolkodol,
az se mindig kevés;
név vagy, és valahol
a véső épp bevés,
zajodat hallani,
aztán csak látható:
itt nyugszik az-aki,
egykori véradó.
Ami így gyakorol,
neve-értelme: mi?
Úgy hozzáváltozol,
nem is fog látszani,
mi volt a jelenés,
mi örökkévaló:
kiválás, eltűnés
egymásba-hervadó.
Seholon semmikor;
napóraketyegés;
hírtelen száll a por,
levegő legelész;
semmi sem egyszeri
sem, nincs az a folyó;
most kéne kezdeni,
erről lett volna szó.
248
1976726/a – „Valamivel közelebb…
mint szokás, de még így sem elég közel”
Paul Klee
Míg itt hevesen tiltakozni látszom
találkozások s más társas-mi ellen,
másképp van. Nem hagyhatom említetlen
sok ismeretlen s ismerős barátom,
akiket nagyon fontos odalátnom,
ahogy látnak engem, s valóban engem,
sőt, épp nem engem, azt, ami ügyemben
nem fogyhat semmi ügyfogyatkozáson.
Itt nem medvékről, itt nem koalákról,
itt nem madarakról beszélek. Épp ők
intenek igazságra; mert e végsők
pontosságát látják belénk a nézők,
s ha együk is csalatkozik s elpártol,
a)lesz a pontos-miből-is csonka tábor.

a) Könyvemben legalább egyetlen helyütt hadd kérjem jegyzet-formában is a pontos olvasást; a „pontos-micsoda-is” nem tábor, hanem az a pontos-micsoda-is! „Tábor” csak akkor lesz, ha… Stb. Mindenütt gyanakodnia kell az olvasónak – s csak így, persze.

249
1976726/b – „For Sokol – with love and squalor”
T. D. Salinger
Ha a montreáli olimpia
véget ér, Szokolkát kitüntetem.
A kis rádió két hétig velem
volt a vécén, a kádban, bárhova
mentem a lakásban, mindig oda-
jött velem, fröccsent rá söröm, vizem,
állt a földön, lógott kilincseken,
rázkódtatta gépem, s a koala-
-társaság is használta, ráadásul
a Kártyabajnokságban szerepelt.
Az olimpia már nem érdekelt
az idén, de ezt mégse megszokásból
csináltam. A világ idegenebb lett,
áttételei bensőségesebbek.
1976729 – Kettős rondó
Dr. F. K.-nak
A kulturált és társas szín mögött,
akárha másik,
előretolhatatlan színpadon,
250
csak s csak egymás között,
nem is szándékozván előadásig
érni, az alkalom-
szerűség örök kész-elemei
próbára próbát
halmoznak némán és szenvtelenül,
és e mindenkori
készenlét szüntelen megadja módját,
a színre hogy kerül,
ami a már jelmezbe öltözött
nem-tudni-már-kik
produkciójaként oly mérvadón
zajlik a kész, örök-
-közönség előtt, melynek nem hiányzik
a monoton, nagyon
más, nem is látni, nem is érteni
való, s ha – mondják –
ez úgyis ott folyik körülbelül
a nézők egykori
– vagy hátsó – sorain! így körbefogják,
s mi sem vész, s nem kerül.
251 252
VIII. …Míg végre elhatároztam,
hogy maradék két forintomon sóskifliket veszek
és közös lakomát csapok
az útba eső köztereken a verebekkel
1976823/a2 – Előszó Paul Klee-hez
Itt most mindjárt pillantást vethetünk
egy festő életére.
És nem kell döntenünk:
érdekes-e vagy érdektelen a személye.
Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk.
Majdnem úgy teszünk, mint ha semmit sem teszünk,
de nem azért, mert „nem tehetünk”,
sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk,
és: „történik velünk”.
Itt majd egy textúra
s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klee úrra.
Ez a könyv: ennyi.
Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni,
bár egy élet rajza is kirajzolódik;
de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb.
Itt minden úgy: adódik.
S ha e bevezetőből netalán az adódna,
hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja,
mondjuk meg gyorsan: ha van, hát – valamennyi.
Ritkaság, hogy a megszokottról
253
ilyen természetesen mondatnak le minket.
De hát itt nincs „ott, hol”,
csak egy – nevezzük így – tekintet.
Minden annyira pontos.
És ami fontos,
az is, csak: ∞-szeres.
Itt minden mindent „erez”;
és ha a „Villa R.”-ről van szó: R-ez;
és hogy milyen eredetű
egy képen egy betű…?
Itt, történetesen, R-edetű.
S ami az arányokat illeti:
minden szellős, minden szoros,
de ez a szoros azt is jelenti: -szeres,
ami nem a szertelen ellentéte,
csak azt kéri: ne tegyünk számot elébe.
Hogy: hány-.
És közben Klee úr (aki: kicsoda?)
mintha táblázaton és listán
számolhatna be (ezt merészeli), minek mi a sora.
Mintha ez az egész nem lenne más, mint: iskola.
De nem preparátumokkal,
kitömött állatokkal;
és nem is országhatárokat átlépő
pedagógiai hajlamokkal;
hiszen minden átlépés: sértő.
Ezért neki mintha mindig minden épp ott lenne,
anélkül, hogy bármit mímelne;
anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán,
mely neki legfeljebb: kocsány;
és a levél tovább-tagozódása
254
bizonyítja: nem kell itt soha másra
gondolni, itt-re és átváltozás-ra.
Önmagukkal-azonosabb e dolgok „istene”.
Itt, bár évszámokat látunk, semmi se letűnt;
arányrendszer fogad, de nem „távolodunk”,
nem „közeledünk”;
és az idő sem az a kizökkenő-
-fajta; csak annyira nem „tünedező”
– vagy épp annyira az? –, ami kitölti,
hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga továbbölti,
mintha lenne időn-kívülije,
(egy fenyőnek? egy botanikus kertnek?)
vagy akkor is ott maradhatna vele,
ha már más kezd bele, más valami.
Itt ha a labirintusok magukba kevernek,
csak azt teszik, amik. Azonosulnak.
És ha egy nézés erejéig „elmegyünk labirintusnak”,
még nem nagy híja ez szokásos modusunknak.
„Legyünk őszinték”: annyi minden untat,
és olyan jó, ha valaki szórakoztat.
Már ezt egy bizonyos szinten felül értem;
és nem is vulgárisan, „Klee úr érdekében”.
Mert, bár semmi sem érdektelen,
nincs érdeke sem
e világnak;
ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat,
de hát ezt is akarja Klee:
odatartja a kis Én (e nagy paradoxon) elé
a folt- s vonalmezőt:
„Hát hol van itt az én-te-mi-ti-ők”?
kérdezi őt.
255
Ugye, nem is veszélyes,
ha az ő-ből én lesz és az én-ből ő lesz?
És mikroszkóp-mód hajol le minden szeszélyhez,
amit törvénynek nem kötelességből érez;
s ha érez is: nem sokszorosíthatónak.
Nem „minősít” semmit jónak,
de nem is kifogásol,
nem „akar”, amikor csinál valamit abból a forgácsból,
amit az érzékszervek hasítanak.
Beáztatja feltétlenítő szerébe;
átbocsátja magán tényfékező gépe;
kész az „anyag” –
És abba is hagyhatjuk, ennyi erővel.
Minden csak idéző jel.
1976823/b – Amiért ezt leült és megírta
Nem – és azért nem kedvelte meg
ezt a költőt, ahogy például
a boncteremről írt; neki ezt
le kellett fordítania, és majd
megcsinálja, de közbeiktatta
ezt a lépést, mint a biztos
matt előtt, amely végül csak így
lesz az. Egy másik író meg
valami hóhér-hasonlatot használt;
és mind úgy bántak ezekkel a fogalmakkal,
ahogy ő most itt „fogalmak”-at
írt; amíg ezt eldöntötte, a kötőjeles
256
írásmódot, megszédült a zongoraszéken,
elindult balra, aztán ez a mozgás
megállt. A bonctermet, melyet,
a St. James Infirmaryt idézve,
ő is említett, vagyis ha
odaveszi harmadiknak egy kívülálló,
egy szót se szólhat, félreértésre
panaszkodni itt majdnem olyan
lehetetlen, ahogy ott, azokban a helyiségekben
már nincs kiszúrás, ott már akárhova
szúrnak, nincs: és innen így folytatta:
ezért mert hazudni a boncnoknak, aki
tulajdonképpen csak nagyon kérdezgette, de
semmi olyat nem kérdezett, amihez ő
hozzátett valamit az igazságból
– vagyis ellenkezőleg: amiben
hozzátett valamit az igazsághoz;
csak valahogy úgy mintha nagyon
kérdezgette volna, és akkor már
ő se állta meg, és mondott valamit
egy nemlétező személyről, valakiről, aki
netán neki is behozza majd a ruhát,
egyszer, mint most ő az anyjának.
De a boncnok, gondolta, mit árthat
a boncnok, azért mondta; így is nyugtalan
volt, mint aki verítékben alszik el, mert
hátha szerelmeslevelet felejtett
egy dossziéban, melyet leadott a portán,
valami könyvkiadó portáján
egy adag műfordításban, vagy csak
annyit, hogy „cseresznye, padlizsán, bor”
257
egy kis cédulán, melynek
a többi kis cédula közt lenne a helye,
ahol ezeket a cédulákat ők megőrzik.
Hanem aztán mivé lesznek ezek a cédulák,
gondolta, és ez régi témája volt.
Ezt a költőt, ezt az öngyilkost
azért nem kedvelte, mert ahogy
abba a versbeli boncterembe bement,
ahogy azt az aznap bevitt négy férfit leírta
– egyáltalán nem írta le őket, csak
ahogy azt mondta, hogy ezt a négyet
odarakták, az mintha a világ
legtermészetesebb dolga lett volna.
És ahogy akinek ő vitte a ruhát, azt?
gondolta; az, hogy az – nyugodtan
mondhatta így –, az kinek volt
egyáltalán valami? Mégis, benne
volt valami rettentő nem-tudta-mi,
ahogy azt gondolta: el kell kerülni
valahogy, már a halál módja által
is; és ahogy még alkonyat előtt kinézett
az ablakon, és a világítás arányai
nyugalmasak voltak, 1976. augusztus 23-án,
és ahogy ezt írta, valamivel
kizökkentették. Ilyenkor jön bizonyos
szűkület, amikor elfeledkezünk
a boncnokról, akiről nyugodtan
elfeledkezhetünk, csak még
– lassan megnyugodott, kint sötét
volt – valami másról
is; nem folytatja a bonctermes verset,
258
gondolta, a kezének ugyan jót tett
volna, ha azon vacakol, golyóstollal,
és nem áll neki gépelni – ezt itt.
Mégis szükség volt erre a közbeiktatásra.
Semmi véleménye nem volt
erről a vadidegen öngyilkosságról; csak
szeretett olyan emberekkel együtt lenni,
akikkel azt szokás mondani „az ilyesmire”,
hogy „az ilyesmi”, és hogy „szűkület”,
és még jobb, gondolta, ha egyáltalán
nem teszünk árnyalati különbségeket,
és ahogy a boncnoktól nem félünk,
mert már mit árthat nekünk,
de igyekszünk, hogy ne találkozzunk, vagyis
egyszer-egyszer eszünkbe jut,
hogy az összejövetel elkerülésére
valamit tennünk kellene, így
lehetne, gondolta, a többiekkel is
elintézni a tulajdonképpen nem tudni mit.
Körök zárulnak rövidre a találkozásokkal;
ezek nem a világ legtermészetesebb dolgai;
de ha elkezdjük kiküszöbölni őket,
máris megteremtjük eszményi feltételeiket:
nem lesz, akivel rövidre záruljon a kör, ha
találkozunk valakivel, mert
senkivel sem találkozunk, így
nem lehetnek közös ismerőseink,
nem történhet örökké egy boncolás fordítottja,
amiből mégse lesz semmi, csak örökké
varrjuk, összefoltozzuk azt az élő takarót,
amely mögül kilátszik néha
259
egy-egy személy, akitől már
– ha így vagyunk vele, ha úgy –
nem kell tartanunk, aki nem tartja borravalóért
és nem nyújtja kézfogásra és nem lendíti
pofonra a kezét, legalábbis
nekünk nem és felénk nem.
Én nagyon egyszerűen és csendesen szeretnék élni,
a magam örömeivel, amelyek nem bántanak senkit és végük.
1976824/a – a/4286791
Egyenes kieséses versenyeken
gyakran egy nyolcaddöntő
döntővel ér fel, akármilyen
helyesnek látszott a kiemelés
sorrendje, a további akadályokat
könnyen veszi a győztes,
és azt az esetleg még a tizenhat
közt vívott mérkőzést
sokáig úgy emlegetik, mint: „…”-t.
Vagy az elődöntő érdektelenebbik ága
hozza a nagy csatát. Még szebb,
ha az illető ismételni tud,
és győz a nagy esélyes ellen,
és valami még fantasztikusabb
játszmaalakulás tanúi lehetünk.
Aztán a legizgalmasabb, a leg-bármibb
találkozók is az eredménylistára
kerülnek; elevenné a dolog
az újabb versenysorozat által válik.
260
Úgy érzem, ez a szüntelen sorozat,
melyben részünk lehet, melynek
tegnap kisorsoltam egy új szakaszát,
és mindennél gazdagabb voltam,
hogy ez történik velem – hogy
sorszámot kaptak a csapatok a kupa-
szereplés sikere szerint,
felfektettem a körmérkőzés táblázatát,
ennek alapján már csak részletkérdés volt
az I. bajnokság párosítása,
elkészült az előrehaladási tábla,
szerény újításokat vezettem be
az eredmények jegyzését illetően –,
úgy érzem, ez a végre evidensen folytatódó
rendszer megfelel a gyakorlati
és a névvel nem nevezhető
kívánalmaknak, melyek így persze
már nem azok, egyaránt.
Nem kell, nincs az, hogy korábbi,
a maguk helyén eleven alakulásokat
visszamenőleg érvényteleníteni kívánjunk,
természetes módon adódik a megújulás,
mi pedig átadhatjuk magunkat
pontosan – és csak! – e megújulás természetének:
valahogy – ez legyen az egyetlen
pontatlan szó, az egyetlen olyasmi, amire
ez az ellentétpár szükségérvényű –,
valahogy innen adódik, és ezt nem kell
megközelítőleg se éreznem, s ezt mondanom se róla,
innen adódik a megnyugvás és az izgalmi állapot
egybeesése itt és most is. Ahogy leülök,
261
fájó vállal, könyékkel és csuklóval,
és kézmozgást végzek, épp ezért minél takarékosabban,
de ez a legkézenfekvőbb megoldás:
az úgynevezett hagyományos logika
és az ezt még csak kizárólag sem kizáró,
egyáltalán, semmit nem határoló
állapot jegyében. Itt és így nem szükséges,
és mód sincs rá, hogy bármit visszavonjunk:
azok egyáltalán nem kihűlt eredmények,
csak nem az ő megelevenítésük folyik,
hanem, ekkor és most, vagy van valami már az új
– vagyis csak a nagyon is mindenkori –
szerint. Elmarad a megnevezés, el
a „vagy nincs”, és így ugyanolyan
visszabontható, ha épp az kell,
bármi – ami persze megint ily módon „bármi” csak –,
ahogy helyette (és én, cselekvésszerűen,
kizárólag erre vállalkozom) folytatható
a – mondjuk azért gyakorlatilag így –
más-érvényű éppen-az-ami-volt.
Nem, itt nem jön az a toldalék sem,
hogy azért ha erről magunk nem is
beszélhetünk, másoknak nagyon észre
kell venniök; ha szóba
kerül valami, még nem kerül
– nem kerülhet! – önmagába.
262
1976824/b – …van egy egyáltalánja…
Egyáltalán nem a történeten, nem azon
fordul meg a dolog, hogy ez, például ez,
hogyan alakul, a dolog egyáltalán
nem fordul meg; azon, hogy történik-e
valahogy; csak felelni lehet végre
az indíttatásokra, anélkül, hogy elindulna
valamerre, eléggé hosszan ülnek, valami
jól indul, és így is végződik, csak
a ki sem mondott tolvajzár, vagyis
az a másképp igenis kimondott, melyet
egy nemlétező kulcs köré fordíthat bárki,
az a – itt nem akarta elismételni,
ebből azonosítani lehetett az alkalmat,
inkább elvetette az egész változatot, ez
volt hát az, hogy nem múlik a történeten,
ettől maradt történettelen ez a napszak:
csak: mintha minden ilyen alkalom
megfosztotta volna – látszólag! –
azoktól az egyedi elemektől, amelyek, tudta,
épp erre a kopásféleségekre vannak, de hiába
voltak erre, meg akarta tartani ezeket is,
mintha a pénzét nem akarná kiadni egy
idegen területen, és tudhatja, hogy
annyi ereje se lesz a végén, hogy ottmaradjon
a szállodaszobában. Egyáltalán mikor volt szó
róla, hogy van ez a hiánytalan egész, melyet
még csak, tudta, nem is ő egyedül őrizne,
ezt ugyanúgy tudta, ahogy minden ilyen
263
alkalommal, mint ez most, megtudott valamit
a vele majd, a vele majdnem ott érintkező
határterületekről, és akkor ezekkel mintha
azonos lett volna, mintha ő lett volna
mindegyik, és ahonnan távozott, saját maga,
és ha ilyen nincs, gondolta, nem azért nincs, mert
van helyette valami más. Mégis: magára
csukta azt a nagyon másodosztályú szobaajtót
a szálloda magasemeletén, és a tengelye
körül forgó ablakon, kétfelől, bejött
a függöny, mely ott lógott a szobában, bejött
kintről, a nyitott ablak tette, az egyetlen
nyitás, mely épp tengelyfüggesztése miatt két
szabad rést hagyott, és huzat lett.
Azokban a távolabbi magasházakban ezek a szobák
ismétlődnek, ugyanezekkel a változatokkal, vagy
valaki egy másik magasszobából kinéz, és
ott vagyok egy távolabbi magasházban, több
egyikében, ahol állítólag az ő változatai
ismétlődnek. De ahogy lent ült a cementlapos
teraszon, ahogy a találkozást lebonyolították,
és hasonlítottak és nem hasonlítottak
egymáshoz, és ez a két elem, tengelyfelfüggesztés
körül mintegy, nemcsak a hitelességet növelte, de
már ahogy önmagában egy volt, a – most derült ki,
mennyire függöny-szerű! –: mondhatta-e ezek után:
függöny, egy ilyen járulék! – ezt a járulékot tehát,
mintha odakintről lebegtette volna be.
Holott ez a most már végképp megnevezhetetlen valami
belülről fedte azt az egyáltalán nem állítólagos
ablakot, mely a környező épületek sokaságára
264
nyílt. És ha ez csak egy hasonlat, gondolta,
és nem húzta be az ablakot, és hagyta,
hogy ez a függönyként nyilvánvalóan kész anyag
lobogjon kintről, sőt, lobogjon kint, csak
ahhoz nem volt elég – milyen is nem volt?
és volt-e hozzá szituáció? a figyelem nem
oszlott meg vajon a túlságosan sok magasház,
az ennyi-meg-ennyiszer több ablak közt? még ha
ez csak egy hasonlat is, az óvatlanság szabadságát
mutatja tagadhatatlanul; az összevetések csak
meghozzák a tudomásulvételen nem múló
anyagvizsgálat pillanatát, és kiderül a járulék jelleg.
A jelleg derül ki, legjobb esetben is, ahogy
ezek a járulékok elveszíthetők, mert beazonosulnak
– mindegy a szó szépsége! –, körülbelül kint
lobog piszokszín anyaguk, mely fehér és tüll,
mely sűrű szövésű és tetszetős sötét színárnyalat,
és időnként ezeket a szobakellékeket, melyek mögött
a végsőkig egyénített változatok éppúgy nem
valósulnak meg, mint másutt, leszedik, viszik
a két vacak gyorslift egyikén, amelyik épp működik,
viszik műanyag kosarakban, ládákban, és helyére
kerül a készenlétben tartott váltás. Aligha
szükséges ilyen kényesen vigyázni, gondolta, a dühünkben
odavágott csésze kávék, fél zacskó eprek
foltjaira, vagy a gyengéd mintákra, melyeket
talán egy jól-rosszul levakart folt, vagy
egy ügyetlenül kilöttyintett limonádé
körvonalaz. Hanem viszont, gondolta,
és akkor már csakugyan ez az utolsó esély
– és milyen egyszerű, és mennyire körül kell
265
építeni, különben mind az utcán hálnánk –,
mi lenne, ha körítés nélkül képzelnénk,
és így szolgálnánk fel az egészet; nem azért,
hogy valaminek az íze kijöjjön, mert az a valami
nem valami akar lenni, hanem lenni akar, és
többféle számszerűsége legföljebb arra jó, hogy
valamivel egyék. Valami valamivel, és valami
valami nélkül: ez a választék a legnagyobb
önfegyelmet igényli, hogy a megfelelő helyére ne
tegyük, gondolta; és mégis a homlokzat marad mindig
a ház egyik fele, legföljebb a hátsó,
annak belsejét nézzük, és ha látogatóba
megyünk, mit látunk: mások ugyanígy
nézik egy-egy jó vagy rossz szigetelésű
helyiség, önmegvalósítás, kényszer, képzet, legjobbnak
s -egyedibbnek vélt iméntiektől-függően-mi
kívülről vigasztalanul látszó – legföljebb
nem mondjuk, mijét; körülbelül egyetlen olyan
– nem tudta volna már azt se megmondani, mije sincs,
ami, vagy ami ne –, körülbelül egyetlen olyan,
ismételte Seymour Glass II az alibi kedvéért belgrádinak
mondott szállodaszobában, és a – mégis a –
változatosság kedvéért (életben) maradt; és hát egyelőre.
1976825 – 1976825
I.
Az az alábbiakkal terjedelemre
pontosan megegyező mindjárt
kiderül hány sor, melyet
szívesen megírnék, az alábbiakért
266
nem írható meg; mert: azok
között akarok élni továbbra is
– és ebből az élni akarok a lényeg,
és ennek épp az ide nem tartozó
dolgok miatt van bizonyos
elengedhetetlen körülményrendszere –,
akik azt mondanák, hogy: ha
nem való társas érintkezésre,
maradjon magának, de mindenképpen;
ha azt hiszi, hogy mi vele azokat
a dolgokat megtaláljuk, amit ő
belőlünk hiányol, téved; főleg
téved, ha azt hiszi, ezzel olyan
érdekes; nagyjából mind ugyanígy
– változat: mind ugyanígy – vagyunk,
és ami azt illeti, a gyakorlati
részt jobban csináljuk, gondolatilag
következetesebben végigvisszük,
e kettősséget nyíltabban vállaljuk,
mint ő; ha azt mondja: lezárta
az életét, amikor a többletjelentésében
bizonnyal megkérdőjelezhető
átfedőkapcsolatot vállalta, kétszemélyesen,
tegye fel magának a részlet-kérdéseket,
nézze meg saját olykori részlet-véleményeit;
ami pedig a járulékos tényezőket illeti,
ki szeret fölöslegesen időt tölteni, viszont hogy
kinek mi az, különböző; amit gyakorlati
megfontolásokról említ, melyek
reflex-szerűen késztetik elutasításra
vagy elfogadásra: ennek legföljebb stiláris
267
kifejezésében bízhat, erről viszont
ő tudja a legjobban, micsoda letét, láthatja
már azokon a költőkön is, akiket
persze, hogy idegennek érez, mert: költők!
de józan belátásból foglalkozik velük, mert
kevésbé fájdítják a kart, mint a
– kifejezését használjuk – lélektelenebb,
így nyugodtabb, de egész napot
vállízületig igénybe vevő prózaibb-munka;
és az, hogy „hát nem mindegy, ha közben
a vak statisztikai esély érvényesül
biológiailag”, egyszerűen olyasmi,
hogy most mindjárt lemegyünk együtt és
megnézzük helyette fényes délben
az effélék kedvéért megismételt tűzijátékot;
s hogy „akkor ő már a körülményállagiságot
jobban szereti, mint az egyéni szórásmiként
tudat- és viselkedéstükröződését”, érthetőbben,
hogy „a világ” rokonszenvesebb neki, mint „az emberek”
– miközben, na, erről inkább ne,
„mindenkihez van egy mosolya” –, hát
erre majd visszatérünk, ha jön, hogy
körülményállagiságmikéntünkhöz folyamodjék
saját szórásállagiságának tudat- és
viselkedéstükröztethetnékje ügyében.
(Ez mindig ultima ratio; függvénye a portio.)
268
II.
„Sajnos, én is a lehetséges kezdeti előny
szempontját érvényesítem, és amikor saját
– vagyis e szó kiküszöbölésére irányuló –
szavaimba fogok, melyeket épp mondanivalónak
nem nevezhetek, mert… megiszom egy kávét;
ami szokásom; hogy aminek mennie kell, jobban
menjen; s melyet az iménti, tőlem idegennek
nem minden mód nevezhető szöveg fogalmazásakor
egyre inkább hiányoltam. Innen: Ma nagyon –
de ehhez valóban kell egy elválasztó sorminta, ez.
Ma nagyon gazdag voltam, legalábbis ha
saját feljegyzésemet olvasom, melyet
az esemény után készítettem: Ma nagyon
gazdag voltam, írtam füzetembe; és ez
a Kis Koala Kártyabajnokság, vagyis az Old Trafford
sorsolásának megejtésére utal. A csapatok,
az I. sorozat öt csapata, a szótárunkon
megéledt, aztán a kezedben hirtelen kimúlt
veréb emlékére Petit Moineau nevet viselő
kupa, az addigi »A Wimbledon« eredményei
alapján kaptak sorszámot, ennek megfelelően
írtam be a neveket a szintén ezzel egyidejűleg
elkészített körmérkőzéstáblázatba, utána
megcsináltam az előrehaladási táblát,
kisorsoltam az I. bajnokságot, mely tegnap
egy 5:6-ra végződött mérkőzéssel el is
kezdődött. Ma, harmadik vagy negyedik párként
az I. sorozat első és harmadik helyezettje
mérkőzik, a Martin-pêcheur-nain/Verebek klub
játszik a Koala/Postagéval. A Koalák klub
269
3 Postagéja a lakás három különböző
pontján található, az egyik L. dobozában,
a másik a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja
igazolványomban, a harmadik gyerekkori
bélyeggyűjteményemben a könyvespolcok
egyikének alsó, villanykályha-felőli tárlójában.
Már akkoriban feltűnt a fára kúszó kis zöld lény
– zöld színű az ausztráliai bélyeg –,
később, ez feledésbe merülhetne, te olvastál
róluk egy könyvben, innét legújabbkori időszámításuk.
De a Bajnokságban – a Nagy Koalában és
az Old Traffordban egyaránt – nemcsak
ők szerepelnek; a mezőny összképe szórakoztatóan tarka.”
Dedikált vers
Az ember egy-egy találkozásra
felkészül: mazsolás krémtúrót fogyaszt.
Ezt most azért mondhatom ilyen szabadon,
mert mintegy szabadjára engedtem
magam. De ez általában, efféle
szabadság rendszeresítése megengedhetetlen.
Megnyugvással hallom mindannyiszor
– és ez kevés, hogy megnyugvással; de
lássuk, mit hallok –, hogy
a találkozószemélyek tulajdonképpen
összeegyeztethetetlenek; hogy az együttlétet
ez vagy az eleve megrontotta, lehetetlenné
tette. Mikor volt, kérdem; és
270
ez a megnyugtató; hogy ilyenkor
nemcsak magamban kérdem; mikor volt
együttlét valaha is lehetséges;
szükséges ez, persze, az emberi faj
szaporítására, az efféle mellékkörülmény
vagy fő körülmény kiiktatásával
járó fő vagy mellékkörülmények megvalósítására,
az önfenntartás anyagi feltételeinek
megteremtésére, ennek komplexeskedő szépítgetésére,
szükséges a véletlenek folytán, és
ahogy egy milliós lélekszámú ország
népességének statisztikailag is kifejezhetetlen
hányadát bizonyos, épp-ezért-nem-tudjuk-kik adják, van
még valamiféle együttes, mely azonban
kísérleti nem lehet, nem lehet
valamiért; holott ez igazolása volna. Mármost,
jó, ha ebből valamit hangosan
kimondunk; számomra ehhez
kell az az elengedhetetlen elrugaszkodóhely,
melyet a másik ember személye jelent, vagyis:
megnyugvásomhoz, mely a találkozáslehetetlenség
szabad kifejthetése, találkozások
kellenek; és ezek közül annyi
egészen becses darabot említhetnék, például,
valaki utólagos engedelmével azt az esetet,
amikor ez a valaki a villamoson
az unokatestvéremnek-vagy-mimnek nézett, miközben
én is úgy méregettem őt, gyanakodva, hogy
ha nem ez a nyilvánvalóan más valaki, akkor
csakis ő lehetne az; mindketten kipihentebbnek
látszottunk talán, vagy – ki tudja; és
271
hogy neki is legyen egy kis többletérdekesség a dologban,
hadd mondjam el, épp ezt az unokatestvér-változatot
néhányszor megtettem már telefonon
– amely nekem ugyanolyan kaland, mint
némelyeknek a lósportfogadás, kihagyott
kaland, ebben mindig szerettem
nagy lenni, olyankor nehéz
elviselni, ha a csörgés elhal, de
később, összegeződve, kijön a helyes eredmény, s épp
telefonműfajilag, ha úgy tetszik –, és hát erre
érzett rá, vagyis rám érzett az a valaki, amikor
tulajdonképpen nem ismert fel. Gyorsan hozzá
kell tennem, ez a vers nem neki dedikált vers,
ez senkinek se; ez csak irodalmi fogás, és
még azt is megemlítem, hogy a találkozáselmélet
partra vonszolt halcsontvázának alig
ezredrészbordázatát számláltam fel, nem
említettem egy igen szépen, sósan, napfényesen, szelesen
fehérre dörzsölt, leendő madárketrecbeniséget,
a kalandot, a kaland vágyát, utálását, mindenét, melyhez
azután az imént említett madárfajta mindig
megtaláltatik; továbbá nincs
dedikálva ez a vers a kedves Dr. M.-nek se, akivel
rögtön ilyen kagylóhéjakat szedtünk
Tronoen közelében, egyáltalán, a finistère-i (csak az írás más!)
partokon, és megállapítottuk: szabad elhatározásból
ilyen kavicsokat – mert aztán kavicsokat
szedtünk – szedni egy egész életet betöltő
elfoglaltság lenne, és itt érdekesen
játszott egymásba még saját gondolataink
önmagukbani találkozhatatlansága is, mert
272
ki lenne képes, magunkféle, valóban
megtartani egy ilyen fogadást; nem is
fogadtunk semmit. De
megemlítendő, hogy talán egy clochard emlékére,
tizenkét évi távollét után őszintén
vállaltuk a viszontlátás nehézségeit 1975-ben, hogy azután
1976-ban mindjárt másodnap úgynevezett végsőkig
kiélezve valamit, sós-szeles-napfényes, és persze
madáreleséges konzerválásmódszerrel is eleven, azaz
– itt utoljára játszom meg a lapalj s egyebek egy(e)beesését.
A vászontáskára!
A vászontáskára! köszönhettünk volna el
az Orly felé vezető – talán Sztálingrád –
úton, közel a Cipőklinika feliratú, de
már csak magánlakcélt szolgáló házhoz,
egyetlen és egyelőre utolsó közös
konyakunk mellett, valamivel sötétedés után,
féltizenegykor, a hajókabinsorra emlékeztető,
erősen homályos ivóhelyiségben. Nem
bírtuk fönt, rég le kellett volna pihenni;
persze, miért; lementünk, „jó hangulatban”;
természetesen a két héttel azelőtti –
alig azelőtti! – fényképezkedést is
megpróbáltuk lemásolni a Monoprix-áruház
oldalán elhelyezett gyorsfotó-cellában;
most már úgy emlékszem, valamiért nem ment,
talán nem volt aprónk, nálunk kettőnknél
apró sem volt, Dr. M. sehogy se talált
nyitott boltot, hogy egy helyi százast felváltson.
273
Így keveredtünk el a Klinikán túli
részre, ahol már igazán járhattunk volna,
de valahogy nem. Persze, a vászontáska
se volt ott velünk, addigra abba is
komolyan becsomagoltunk már, igaz, nagyjából
ugyanazok a komolytalan dolgok voltak
benne, amelyekkel megjárta Le Mans-on át
Finisterre-t. (Ha már ezt az írásmódot
választottam.) (Kagylók, vécépapír,
jegyzettömb, fejfájáscsillapító, szétszedhető
ivópohár, kis fényképezőgép, tollak,
felhasználatlan színszűrő; ez utóbbit
nyugodtan használhattuk volna cvikkernek
a pillanatfelvevő-bódéban, körülbelül
annyira kellett.) Fájt a szemem. Holnap Bázelban,
tapogattam aztán olyan idegenben-mosott-kézzel
a csuklóm, vissza kell igazítanunk
az órát. Szóval, nem sok kedvünk volt még
Bázelhoz; ahol aztán egy nagyon kedves
pingvin barátunk akadt, és már az a kigördülés
a Gare de l’Estről, az is érdekes fejleményt
hozott a Nagy Koala Kártyabajnokság történetében.
Ezek a vászontáskák, egyébként…
Fájó vállból nincs laza csukló. Mégis,
lemegyünk költészetileg felkészülve,
épp ezért egy kicsit elkésünk, felünk
már ott ül egy majdnem olyan asztalnál,
amelyről később kiderül: az volt
274
az igazi asztal, amelyik végig árnyékban
maradt, csak – helyismeretünk okán –
kért javallatunkra áttelepszünk
egy másikhoz. A személyek száma
összeolvadozik, mint a beszélgetés
anyagában, de: a költészeti felkészülés
szerencsére felhasználatlan elem
marad, vagyis a helyére kerül
belőle, amennyi szükséges. Valahogy
az egész jelenet természetesen indul;
ezért. Gyors váltás, ez már egy
újabb találkozó, nem egészen a várt.
Vagy talán: mert vártuk. A többesszám
az egyetlen, amelyből nem engedünk
most már; egy-egy szék háta kiesik,
sietve biztatunk cserét, még egy
továbbtelepülés következik, egy vászon
oldaltáska a korábbi széken marad,
átlendül, már letevését az illetékesre
bízzuk. Ezek a vászontáskák, esetleg,
igen érzékenyek, nevük van, komoly
utazásokat tettek, egyéb-históriájukat
találgatni sem érdemes. Témák
kerülnek elő – még témák is! –, Schubert,
egy egészen távoli szoba, mely
bizonyos lemezek csomagolásakor,
visszhangterével: szempont; sőt. Schubert váltásai,
egészen más súlycsoportból Dylan, akit
a kerleveni strandon valaki épp
hiányol, de mire ez a levelünk odaérne,
már a visszhangtér-szempontú helyen
275
találja, és a hiány feloldódik; persze, ennél
is komolyabb az időeltolódás, az átfutások,
nemcsak nyomdaiak, de majd elérkezik az ismét
levegőbe emelkedő Kártyabajnokság, átfúródunk
vele az egészen valós kiterjedésű felhőkön, melyek
ráébresztenek a tájra, érződik az a zötyögés,
jön a külvároshoz – alvároshoz, elővároshoz –
ezúttal közelebbi repülőtér, jön, most a másik
irányból a jelentős mellékutca; a HiFi-bolt,
a játék-kisáruház, mosdás, erkély
– esetleg: erkély, mosdás, vagy míg egyikünk
mosdik, másikunk a kerleveni partokról nemsokára
visszatérő házigazdával kimegy az erkélyre, és
innen az esélyek ugyanúgy latolhatatlanok, ahogy
egy ilyen egyszerű találkozás is, a Lánchíd-kertben, ahol
az egyelőre utolsó – az első és az egyelőre
utolsó – alkalomról, költészeti
felkészülés után beszámoltunk. Ami abban a most már
visszahozhatatlan, de megismételhető jelenben, tehát
egy semmiképp sem „valamilyen-időben”,
valószerűtlennek (pontosabban: ennél
sokkal kevesebbnek, valaminek) hatott,
épp túlságai által („hogyan bírná el, ha
egyszerre magára zúdulna annyi emlék”,
mondták neki, és csak nézett, talán
bólogatott; nem zúdult, még nem; majd, aztán),
ez a nem-elsősorban-valami (tehát a mutatószó
szerencsésen jelez egy változást): az –
és hát ehhez, egyéb szerencse híján,
kivárjuk – és kivédjük, hogy úgynevezett
idő – a kiszabott időt.
276
1976828 – Hölderlinnek
Azért csak, mert az élet
java része másoknak fontos
dolgokkal telik el, vagy
igyekszünk a mundérnak
nevezett micsoda-is-csak
szintén úgy nevezett
becsületét megőrizve
legalább valamelyest
a magunknak nevezett
micsoda-is-csak
szintén úgy nevezett
micsodáját-is-csak
mit-csinálni-is-csak,
és aztán, hirtelen,
miközben még akik
nem tudnak váratlan
fordulatunkról, tovább is
azt mondják: közös ez-azok,
család, a szó szent,
teljesítmény – míg ők,
akik nem tudják, hogy már
egy elfekvőhelyiségnek
átrendezett
ácsműhelyben, mely
tetőközelség-szempontúan
legjobb,
ha mindjárt
toronyszoba,
nem tudják, hogy
277
ott látogatnak majd
egyre ritkábban
minket, egyre
többször azt a saját
tapasztalatukat,
melyet olykor felettünk,
mint egy ártalmatlan
senkiföldjén
kezet fogva és csak
a mélyebb kölcsönös
értést jelezve,
a dolgokét, melyek
velünk már lehetnek,
mondják: igen,
végül ez van csak,
ez az, ami
mindennek a mélyén
ott leselkedik, és
egyszerre felment
társaság, család,
a szó-szent-teljesítmény
kötelme alól, vagy épp
„még haldokolva is”
micsodák-is-csak
leszünk általa –:
azért csak, mert ez
így van, mert
tudjuk, mennyire így van
(mert néha kezet
nyújtunk egymásnak ártalmatlan
senkiföldjein
278
át,
ahol már lehet), azért még
ugyanúgy
megmicsináljuk az ezt-meg-azt,
így-meg-úgy nevezzük a mit-is-csak,
és eltöltjük
vele
az életet,
és csakugyan
nem mindig
gondolunk
erre,
de néha
a rövid
költeménysorok
igazolását
érezzük
miben-is-csak, vagy
a költemény
hirtelen
abba-
micsinálásáét-is, de
már későn.
Ezeknek a költeményeknek a befejezése
Vállízületfájdalmaim ellenére is írógépen
dolgozom tovább ezekkel a költeményekkel,
nem úgy, hogy most végre jobban
rászorítok valamit – mit mire kellene –;
279
szükséges kiegészítés ez ahhoz,
ahogy vannak. Sajnos, semmire se vezet, ha
„őszinte, határozott kijelentésekre”
készülünk, melyek „sok mindent megmagyaráznak”;
célszerűbb úgy fogalmazni, hogy
jót mulatunk, legyünk a legóvatosabbak,
önmagunkon; és hogy milyen egy röhej az egész.
Olykor elég, ha felidézem a Porte d’Italie-hoz
vezető elővárosi főutca zsibvásárának rendjét
és állandóságát: nem rend-e az is, nem
állandóság-e ugyancsak. Használjuk
egyszerűen a szükséges járatot,
vegyük meg a jegyet, próbáljunk
nekünk megfelelő üléseket elfoglalni, esetleg
fújjon be egy kicsit a szél, és üdvözöljük
ismerősként – meglepően hamar,
mert még nem eléggé ismerős –
a sárga, előreugró homlokzatú
moziépületet, húsz-harminc méter még
a megállónk. Vagy be a városba: nagyjából
akárhol jó, a peronon, az ülések közti
folyosón, úgyis kezdődik valami
rendszerezhetetlen, olyankor nem lehet
máris elnyugvásra készülődni. Leszállunk
a d’Italie-nál, jön a másik, a Place Ugyanez,
de ez már föld alatti, jelzett tér csupán,
átfutunk alatta, persze, itt is
érdemes beosztással élni,
az erőpazarlás későbbi hiányokra vezethet;
és a fontos amúgy is csak az, hogy tudjuk:
hosszabb mászkálásoknál ez – szempont.
280
Engem mintegy huszonkilenc, vagy
mire ezzel nyomtatva előállok, harmincegy
éve foglalkoztatnak egy pálya
részletkérdései, így ha ráérek, izgalommal
és viszonylag beleérzéssel figyelem
az egyéb pályaféleségeket, elgondolkozom
autóversenypályákon, kieséses rendszerű
bajnokságokon, úgynevezett életpályákon,
hogy ki miért folytatja meddig, mikor
hagynám abba én már rég, ha a helyében volnék.
Megőrzöm, ebből is látszik, egészséges tudománytalanságom.
És az abbahagyás szándékának motívuma, de
éppígy cáfolata, hogy a fentebb említett
évmennyiségen át állítottam tevékenységem
szolgálatába minden szolgálatbaállítanivalómat,
vettem vagy nem vettem tudomást, félig-meddig
kényszerűen erről vagy arról. Nem nagy
bánat, hogy volt egy időszak,
amikor pályán-kívüliségeknek eleget tenni
– alibi-jellegű nekibuzdulásokon túl –
nem volt alapkedvem, ezzel azonban, ha visszagondolok,
csak lényem egyébkénti túl könnyű
boldoggá-tehetőségét kívántam kivédeni
engem tulajdonképpen meg nem illető,
nálam feltétlenül magasabbrendű
– így a hülye-szerepet is meggyőződés nélkül
vállaltató –, kivetített pót-személyemmel;
hogy még az egyetem tanulmányi osztálya is
így fogalmazta meg végjellemzésemet:
„A hozzá fűzött reményeket nem váltotta be”.
Milyen egyszerű lett volna másképp,
281
gondolom most; már ekkora biztonságom
tudatában is vállalható a látszat-kalandozás
tartósító-eljárása, ám az a teljesebb
bizonytalan – amikor még a bizonytalanból is
teljesség kellett, támasztékul! – önmaga
fokozását kívánta; ahogy két mínuszból
plusz lesz; hát ez a plusz-mínusz korszakban
volt. És ha – egészen máshonnét nézve –
lassú eseménymenetet tételezek föl
– mert az iméntiek is föltételezések –,
szót sem érdemel. Amióta egy az idő tájt
pályán kívüli, de máris reményteljes, szakállas ifjú
felkeresett a termékeivel, bár nálunk épp
– jól láthatóan – falkiveréses lakásátalakítás folyt
(itt most már óvatosan meg kell jegyeznem, hogy
nem én foglalkoztam faldöntéssel), s egy órácskát
elbeszélgetett velünk az aktuális
értelmiségi kérdésekről, mert csak
aztán vette észre, hogy esetleg
szívesebben lennénk kettesben
a rendberaknivalóinkkal, aztán még egyszer
találkoztatott magával, amikor
a termékeket és véleményemet elvittem neki
valami parkba, és viszonzásul, hogy
olyan jókat mondtam, ő is jókat mondott:
egy idegenhelyi labdarúgóbajnokság
mérkőzéseiről mellesleg megemlékező pályamunkám
alapján megállapította, hogy én nagy
jogufilota, figolujita, jogifiluta
vagy filugojita vagyok; ez nem, gorombaság
nem volt a dologban, annál inkább
282
elszomorított; ezért jegyzem meg mostanában
kedvetlenségeim bevezetőjeképpen, hogy
„Amióta a szakállas ifjú…” – és akkor
folytatni se kell a kedvetlenséget.
A szakállat csupán azért említem, mert
emlékszem én még olyan időkre – és nem is
a pikánsabb évjáratokra gondolok, csak úgy
1961–62-re, és így tovább, amikor
egy utaztató-vállalatnál tevékenykedve
a ki tudja hányadszor végzett tanfolyam
előadásainak szüneteiben egy illetékes
– már amennyire az volt – rendszeresen megkeresett
a kedélyesen zsibongó, kötetlen környezetben
– a dohányzóban vagy a folyosón –, és számosak
szeme láttára megráncigálta a hajam,
mondván: ezt a hosszúságot ne képzeljem
így-meg-úgy hordhatónak, és így tovább;
a vicc az, hogy ez az egyén – „szabásra” –
maga volt a megtestesült egykori
cserkészvezető, nekem pedig a cserkészethez
annakidején ugyanúgy nem volt kedvem
– este kellett volna eljárni! –, mint aztán
az utaztatók tanfolyamának látogatásához, csak
a hajdani gyermektalálkozókról, melyek
boldogtalan mód ugyanabban az iskolaépületben
zajlottak, ahol nappal is néhány órát kellett
töltenem, könnyű szívvel – nehéz
szívvel! mert mindig így érzek, ha valaminek
képességeim ellenére sincs módomban eleget tenni –
ellóghattam, a tanfolyamokról viszont gyakorlatilag is
nehezebben, mert a megélhetésemhez szükséges
283
kiegészítő összegekre kellett szert tennem
tanfolyamvégzéssel biztosítható munka révén, mondom,
„amióta egy az idő tájt pályán kívüli ifjú…” –
(és ha így nézzük, hajdani énem rokona
ennek a váratlan látogatónak);
ha pedig a folijugitázást tekintjük,
a hajhuzigálós túlkapdosóval rokonok
az ilyen eljárásmikéntek hordozói;
s mert szinte hallom erre, hogy nevezzem
szerencsémnek ezt a szerény példatárféleséget;
hogy csak ennyi; viszont akkor azt felelhetem: ha én
minimális anyagból transzponálok, vagyis
erre a specialistaságra vagyok beprogramozva
– hogy így mondjam –,
ha már a látványosabb vagy állítólag izgalmas
bonyodalmakba keverő kihívás
hiányzik belőlem, igazán méltánytalan lenne,
ha bármilyen lábos alját
nekem kellene kikaparnom. Napjaim
körülbelül a légköri viszonyok
függvényei, és életem első
légkondicionált önkiszolgálóját
a Place d’Italie közelében értem el,
jellemző módon a Casino névről
nem jutott eszembe bizonyos kártyajáték,
ez bizonyítja, mennyire egyvonalú vagyok,
a helyzetek monolitságmérője
lehetnék, ha efféle állandósulásra
vállalkozhatnék. De nem,
az aszkétikusan végzett munka
itthon
284
tulajdonképpen rendkívül színes élet,
megóv az igaznak látszó félhamis
környezetektől, és a levegőt
– leszámítva a nagyváros és a világ szennyezettségét –
körülbelül kedvemre engedem be vagy ki az ablakon.
Megszoktam, hogy – itt más témára tértünk –
az utóbbi időben mindig van valami pénz
nálam, ha megyek valahova, és ha eszembe
ötlik, hogy vásárolni kellene
ezt-azt, negyven-ötven forintos
csekélységet, vásárolok; ma viszont,
nem is tudom miért, elköltöttem a százasomat
egy papírüzletben, és utána
furcsa helyzetekbe kerültem.
Tollat-levélpapírt vettem volna eredetileg,
hogy a közelben lakó barátomnak
írjak, és a levelet tollastul
bedobjam a postaládájába – egyébként
ekkor jöttem rá, hogy bizonyos esetekben
ez a legtermészetesebb megoldás:
nemcsak, hogy a levelet el kell
vinni a címzetthez, de hogy a levél
mellett a tollat is le kell zárni,
amellyel írtuk –, de még írógépszalagot,
ragasztót s más egyebet is vásároltam.
Aztán megfeledkezve róla, hogy a pénzem
elfogyott, valami szőlőtermelőtől
– egy műszerész-bolt lépcsőlejárójánál
volt kirakva a portékája – már-már
„megvettem” néhány kiló fehér szagost, amikor…
és így kellett visszaraknom a polcra a könyveket
285
egy könyvkereskedésben… és így tovább; míg
végre elhatároztam, hogy maradék
két forintomon sóskifliket veszek
és közös lakomát csapok az útba eső
köztereken a verebekkel. Mármost
az emberek általában mintha olyanok lennének,
mint én, amikor arra számítok, hogy a szokott módon
pénz van nálam; így közelítenek az emberek, így
akarnak érintkezni, én meg
ebben egy kicsit nagyon is olyan vagyok,
mint amikor rá kell jönni, hogy nincs pénz nálunk.
A sok munkához, (aki egyáltalán),
hozzászokunk; eredetileg valamely cél
elérése sarkall, aztán alakulnak ki
a barátság, közös érdek, nyugalom
okán fenntartandó kapcsolatok;
a legjobb lenne kizárólag azzal
foglalkozni, amihez egyedül értünk;
a sok munkával én mintha egyensúlyoznék is
valamit, ami így szinte nincs; ez az egyensúly.
Következik, hogy munkavégzésem érdekében
nehezen viselek el dolgokat,
melyek mások számára természetesek.
Az ő munkájuk – erre okvetlenül gondolniok kell –,
az ő alkatuk – erre is –,
meg még sok egyéb körülmény talán nekik
lehetővé teszi azt, amit nekem nem
tesz lehetővé a saját variációm. De ha
mindent a magam egyetlen lehetséges
iránya szerint sikerül bonyolítanom,
máris csupa társas-igény vagyok, nevetségesen
286
aprólékos gonddal foglalkoztat mások
– érdemben kitudni próbált – személye.
A személyesség azonban mindezt
többnyire lehetetlenné teszi. Nem arról van szó,
hogy akár egy vékony dossziényi költemény
„befejezése” is időigényes vállalkozás, nem arról,
hogy míg efféle „megnyugvást” nem érzünk, nehéz
egyebüvé tisztességgel figyelni, ez még mind megoldható;
maga a találkozásműfaj jár buktatókkal;
az egyidőpontúság, egyhelyszínűség, az egyszeriség,
a mindig-ez; legföljebb az ilyen együtthatót
általában Egy-nek érezzük, és nem oszt-szoroz; de
be kell látni, ennek a vonatkozásnak is
megvan a maga szakemberállománya, és akkor
a szakterület az, hogy: egy bizonyos terület – nincs.
Az ilyen ember, először is, alakítsa ki,
formálja meg magából a szükség esetén jó találkozót;
rendelkezzék a technikai lebonyolítás
minden szükséges kellékével, fejlessze
szakértelmét és tudását épp az egyáltalán nem
kiiktatandó viszonylatokban: legyen szívélyes,
tudja természetesen érezni magát akár egy
fogorvosi székben is, tekintgessen ki a fasor
évszak szerinti lombjára, várjon türelmesen
a sonkaszeletelő gépnél, legyen számára
a kapcsolatteremtődés mindig a fellélegzést
jelentő kapcsolatmegszűnés természetes alkotóeleme,
szeressen beszélgetni, szeressenek vele beszélgetni,
kedveljék a gyerekek, legyen képes rájuk,
legyen képes megállni őket, aszerint-hogy,
találja meg az úgynevezett „hangot”, és így tovább,
287
és mindezek után (sajnos; ezt vallja meg, de csak magának:
„után” az ő számára is csak végérvénnyel képzelhető!)
érezze – ne megrögzötten persze; mindig
a másik lehetőségre készen –, tudja – ne
valamiről tudva –, hogy neki a találkozások,
az érintkezések, a viszonylatok lehetetlen-elemét
kell minél szívélyesebben képviselnie:
és itt a képviseleten erős a hangsúly.
Legyen, mintha valóságosan élné azokat a paradoxonokat,
melyekről olyan szellemesen szokás beszélgetni;
zsebéből mindazonáltal sose hullhasson ki a Cid
vagy a Clèves hercegnő kisalakú kiadása, akkor már
inkább egy taknyos zsebkendő; figyelmét ne eszmék
tereljék el a figyelésről, legföljebb csak
maga a figyelés. Ez az ember, mondhatni, semmivel
sem különbözik jobban a többitől, mint azok egymástól
vagy tőle; ő csak az egyik lehetséges árnyalat,
melyet a szomszédos változatok jelölnek ki.
Szélsőségesen beszél? Csak ingerülten; hagyni kell,
hadd bonyolítsa nyugodtan a dolgait, távoli
köz-haszonra. Személyében nem kell örökké
elvacakolni egy esélyt; egy egészen szerény valamit,
aminek legföljebb gyakorlásai lehetnek, gyakorlata
úgysincs. Minden pályaműve – ha úgy tetszik –
szükségképpen túlzás. Mert rögzít valamit, holott
– épp szerinte – ilyesmit nem lehetne csinálni.
Ezzel máris találkozik; holott nem tenné.
Nem tenne valamit, amit – így tesz. Szerep-formálásainak
nincs ilyen igényük; milyen messze járnak akkor
az eszményi alakítás óhajától! Mindig azzal az érzéssel
enged el magától bármit, engedi el akár
288
az ilyen költeményeket is, mint amikor
egy egészen üres dossziéról támadnak
kényszerképzeteink: hátha – és ez
jogos gyanakvás – van olyan szem, amely
ránézve címlapjára, előhív egy ugyancsak
szemsugárnyi firkantást, mert magában
ki ne szólt volna már így: „Itt most majd Te
– és csak Te – tartsd, ami lehetek”; és akkor
még semmi sincs, de máris minden el van rontva.
Egy kis korszak lezárul,
de épp így meg is nyílik előttünk
„ – Most mit fogsz szövegezni a fülemre… –
kérdi kis Barátom; tudja, hogy ilyen szöveget
kell írnom, és fél, mert nem akar Főszereplő
lenni; megérti, persze, hogy ha már efféle
fül-dolgom van, az csak az ő fülével kapcsolatban
lehet.
Fél. – Nem fog fájni… – bátorítják.”
(Valami hogy lobog!)
„Ránézek egy könyvre – itt most úgy illik:
a magaméra –, és azt gondolom: Valaki
megint nem bírta ki épp úgy.
289
– De hát épp így van épp úgy! – várom,
hogy védelmemre ezt mondja valaki.”
(Még a madarak barátját is kétely fogja el)
„– Gondolatokból? Fogalmam sincs róluk.
Érzésekből? Nem érzem ezeket az érzéseket.”
(Remélem, tényleg)
„– Nem fogod érezni… – mondják neki.
– Fogalmam sincs róla… – mondja; (?!)
de inkább elalszik, mert elaltatják.
Valóságérzéke győzedelmeskedik.”
(Hír a sebre)
„Ezt meg ki mondta: – A versben mindig
újra kell kezdődnie és végződnie a világnak;
s mert ilyen nincs, a valóságban nincs,
a versek joggal számítanak csodának,
hiszen egyébből se állnak, mint olyasmiből,
ami nincs.
– De ez regény is! Ez regény!
(…Míg végre elhatároztam, hogy maradék két forintomon sóskifliket veszek és közös lakomát csapok az útba eső köztereken a verebekkel)
290
„Ahogy – az utolsó előtti napon –
szemből a homlokához közelítettem a kezem,
már majdnem örökre hunyt szeme mindannyiszor
összerándult. Mintha meg akarnánk ütni, mondtuk;
de hát nem mi; mi ettől fogva eleve hátulról
közelítettük, és a szem nem rebbent.”
(Talizmán)
„És miért ne mondhatnánk: ezt álmodtuk egyszer
mindketten: Vonat utolsó kocsijának
zárósíkjával álltunk egyvonalban,
és a szerelvény lassan elindult;
sebes futásnak eredtünk, elhagytunk
néhány ablakot, egy-két ajtót;
aztán ez még megtörtént fordítva,
és más e-viszonyban nem történt.
De ha nyomban induláskor felszállni
érdektelen lett volna, futtunkban ugrani
túl veszélyes…!”
(Próbálj meg úgy írni, mintha nem írnál)
„– Mennyi mindent mondtatok – mondtam Neki.
– Mennyi jót. Csak nincs mivel följegyeznem,
így, menet közben; és nem marad meg…
– Bennünk megmarad – nyugtatott meg kis Barátom.
– Csak mi meg nem vagyunk valódiak.”
(Az alapfokú [hiába]való)
291
„S azt hiszed: amit oly sok szóval nem mondtam el,
így hamarjában pótolható? S amit elmondtam,
így bármi-részt visszavonható?”
(Mercutio)

Megj.: Cserélgessük a mottók ciklus-címeit, ahol „lehet”!

292
IX. Remélem, tényleg
Hard bop I.
Folyik az emberi létfenntartás, mely
kiváltságuralmat gyakorol a Föld
állat-, növény- és ásványvilága fö-
lött. Engem egyre kevésbé érdekel,
mit művel magában. Egy képeskönyvben
koalákról, a kétmilliárd leölt
példányról olvasok. Milyen jellemző,
kis képmásuk játszik a gyerekekkel.
A játékmackók igazak, bár művek.
De az emberi mű nem jóvátétel.
Én szívesen kiszállnék az egészből,
csak most már ők tartanak vissza. Egykor,
„őseim” az őseiket gyilkolták;
én, bizonytalanra, teremtem őket.
293
Hard bop II. – Az együttlét
(Régi jam session: 1974. dec. 22. d.e. fél 11. Erős dallamjáték.)
Most ideülök hozzád, kis barátom,
aki egyetlenem vagy e világon,
s ez így pontos s igaz, mert egyesíted
megannyi hívemet, megannyi híved.
Már a létezésed is félreértés,
hiszen az ember-nyelv „lilá”-ja: sértés,
de ha a mellényed ilyen színű!
S hogy a rövid í s a hosszú ű,
ahogy e rövid ú… folytassam-e?
Egymásból, ha-melyik eredete!
Vagy egymásért! És mégis: rend-hagyóan…
A meg-nem-felelésben mennyi jó van;
két kapcsolat-rész, „utó” és „elő”,
ha főleg egymásnak megfelelő,
ahogy neked én és ahogy nekem te,
máris így érzi magát: kirekedve.
Ki? Honnét? Ahonnét most is jövök;
de hát te itt vagy. És csak ülsz. Ülök.
Hard bop III. – A jutalomjáték
„Lényege a kemény ütés, a váz-
latos hangszerelési stílus, az ér-
desen nyers hangvétel.” (Hard bop.) De azért
valahogy mégis az úgynevezett
294
életörömről van szó! S ha nehéz
is! Nem megérteni, de – egyáltalán.
Túl szívélyes leszek, ha szívélyesen
folytatok valamit; élethűbb ez
szeszélyesen monoton, vázlatos,
a)nyers, érdes, kemény, nyugtalan hang. (Az e-
gész, gondolta, ami most már egybeil-
lik és összefér, mert valamilyen; no-
ha semmi sem fontos, és igazán min-
denki tehet neki egy szívességet.)

a) „Az e-…”-től: Ottlik Géza, Iskola a határon.

Talán egy hosszú ciklus kezdete
Néha, meglepő, milyen jól megvagyunk:
az „ember” az „emberekkel”; hazajövet,
a lépcsőfordulónál, valami tragikus
esetről beszélgetnek hárman, egy
kisgyerek hallja lépteinket, ahogy
közeledünk, és azt mondja: „Már
megint jön fel valaki”, és tudjuk:
Vannak ott… Tudjuk, és nem baj,
és bekapcsolódunk a beszélgetésbe,
és hozzászólunk a tragédiához,
személyes tapasztalatból, és
mindnyájan, majdnem mindnyájan
megemlítjük, hogy az igazán személyes
295
tapasztalat a fenyegető, annak pedig
még mind előtte állunk. Azt mondjuk:
abba sosem lehet beletörődni;
ilyesmit mondunk, és mindenki
hozzátesz valamit, mintha abból a Végső
Pontból, mely oly különböző életünk
egyszál-sugárvonalából áll össze valahogy,
mintha onnét egyszerre visszafelé is,
ideiglenesen is vezetne sugár,
és összefogna minket esetlegesen.
Ahogy néhány jó szó elhangzott, igen,
ösztönösen is felengedett a hazatérő,
és nem volt ebben engedékenység,
nem kellett semmit feladnia magából,
a magányából, mely mindenkié, ha
sikerül tisztázni, és akkor viheti,
nyugodtan… Talán egy hosszú ciklus
kezdődött itt a lépcsőfordulón,
gondolja, és siet, hogy megveszteget-
hetőségével maga legyen; elköszönnek.
197712/a
A cserepes növények földlabdája
úgy megtelhet vízzel, ha túl sokat
öntözzük, hogy a gyökér lerohad,
s mikor már kellene, nem bír magába
296
fogadni új nedvességet. Még jó, ha
átültetéssel segíthetünk, vagy
vízbe helyezve megél az inda.
A kavicsok a polcon mindig száraz,
poros tapintásúak. Két, mintegy
tenyérnyi – kis tenyérnyi – kavics van
itt szemközt, cserepek közt, befőttes
üvegek közt. Finisterre-ből jöttek.
Az Atlanti óceán nem mossa
őket többé. Néha megfürdenek.
197712/b
Az előző bajnokság győztese,
Athos/Colours komolyan veszi
– először is – írt magánhangzói
hiánytalan kiejtését; persze,
fontosabb ennél, hogy győzelemmel
kezdték el új, nyolcaddöntőbeli
szereplésük. Emlékszünk párizsi
búcsújukra! Még a Gare de l’Esten
– hazárdhúzásra! – leadták az addig
sereghajtó McMurdónak a partit,
és kiestek. Emlékeztet ez L.
297
önzetlen – akkor még nem „athosi”! –
gesztusára, ahogy korábban, Jel-
sában új társát segítette ki.
197712/c
Most írok még valamit rólatok.
Úgy nem fog fájni, mint a falba vert szög,
amellyel – válaszul, hogy átköszöntök
az ajtófélfán – visszakopogok,
ha például a falra akarok
akasztani egy ezt-vagy-azt. Nagyon szűk
rés van a polc s az ajtófélfa között;
ezt alkalmasint már láthattátok,
s akkor azt is tudjátok, hogy nyilván
azért támad csak ilyen ötletem
– hogy valamit oda akarok tenni –,
mert nektek vissza akarok kopogni.
Az ajtófélfa a tietek, azon
ti kopogtok. Én úgy; vagy hogy ezt írom.
197712/d
Blinkey Bill megkérdi, hogy szoktam-e…?
Szoktam, szoktam – mondom. Még pontosabban
kérdi, szoktam-e tudni…? Szoktam, szoktam
– mondom. Szoktam-e tudni, mikor le…?
298
Szoktam, szoktam – mondom. – De csak kérdezz!
Szoktam-e tudni, mikor leülök…? Nem
ismétlem el a beszélgetés minden
mozzanatát. Röviden: a lényeg
az, hogy végülis szoktam-e tudni,
mikor leülök szonettet írni,
hogy mit fogok írni? Dehogy szoktam!
197712/e
A rend kedvéért – mivel az előző
szonett nem lett szonett, mert az utolsó
három sorát elhagytam: itt pótlom! –,
a rend kedvéért el kell mondanom, hogy
Blinkey Bill a koalák első nagy
írója lesz; s a magánhangzókat,
melyeket most még helyette én írok
a nevében, nem a mifelénk honos
rend szerint kell ejteni; tíz szótag
itt mindig a két belső sor; ezt csak
úgy mellesleg… Vagy nem is! Műhelytitkok
ezek, melyekkel előrelendítem…
– ha ezt a versét még nem is, bizonnyal
egy-két későbbit –! Nem szabad titokban
299
tartanom semmit, ami neki az
áttekintéshez kell. Most kopognak
az ajtófélfán. Csak áttekint éppen.
197712/f
Tudom, valahányszor a csontomat
röntgenezik ezentúl, arra fogok
gondolni, hogy most egy kalapból húzok,
melyben két lap van… Hogy miért kalap?
A lap a fontos! Csak az a két lap:
élet és halál, mondom most; nem tudok
– nem is akarok! míg vajas pirítóst
vacsorázunk! – pontosabb szavakat.
Lap, kalap, élet, halál, lap, kalap,
vacsora, csont, vajas pirítós, szavak,
ezentúl, valahányszor, fontos, tudom:
szavak csupán. A vajas pirítósom
egyelőre mindennél pontosabb.
Egyelőre, minden, pontos; szavak.
197712/g
Karácsonyra egy papírkosarat is
kaptam. A kosár csaknem egy hétig
ott állt, selyempapírban, a többi
ajándék közt; előbb meg, karácsonyig,
300
bolti papírban a kamrában. Annyit
láttam! hogy – épp így lett nagy, igazi
meglepetés! Mondhatni, év végi
hajrát kezdtem vele. S lehet, hogy ezt itt
– az úgynevezett kéziratpapírt
(s majd a végén megmondom, tényleg-e?) –
szintén belehajítom. Nem, ebből ő
csinál hiúsági kérdést; segít,
mondja, a selyempapír forma-őrző,
elhagyott papírkosár-szelleme.
197712/h
A karácsonyfa mellett otthagyott
papírkosár-papírban egy fenyőág
már elpotyogtatta összes tüskéjét;
most egy búcsú-fenyőágat dobok
mellé; rá. Ezt a szellemalakot
– melyet a kosár helyett már én őrzök –
a kosár kapja vissza. Ha leszedjük
a fát, a selyempapír, mint a dob,
pereg majd a tüskék alatt. Telik
papír-ürege. Elsőt roggyan; zörren.
Válaszolunk neki: azzal, hogy csöndben
301
maradunk pár pillanatig. De így
sosem maradhat semmi. Kosarába
ejtjük, összehajtva.
„…ócska ruhába’!”
197712/i
Egy elektromos óra számai
most 21 óra 19-et
mutatnak. Szeretném ezt a szonettet
neki ajándékozni. Valami
– számára! – megfoghatót mondani:
azt lenne jó. Vajon mit értékelhet
egy ilyen kis óra? Egy ígéretnek
örülne talán. Hogy ha a mai
adaggal, melynek utolsóelőtti
darabja ez, kész leszek, s az írógép
„visszamegy a helyére”, ő is vissza-
kerül az ő helyére, asztalomra.
Fölnézek rá. Ezt meg tudom ígérni,
mondom. Írásba adom! (Idefér még.)
302
197712/j
Ez a vers készülődés lesz itt végig:
készülök, hogy a polcról, ahol egy
kis tenyérnyi kavics és üvegek
s egy másik kavics mellett most négy fényes
szám zöldell – 21.28 –, végre
levegyek Valakit. A növények
épp most köszönnek el tőle. Holnap
találkoznak megint. Talán az éjjel
elindul egyikükből egy halványzöld
gyökér-dudor. Egyikük: ez csupán
növény lehet. Kavics nem; óra nem. Most
idenéznek; látják, összpontosítok.
Én álmosságot érzek. Végre rámtört,
ezt nem várták hiába. Óraszám.
197713/a
Hamletben a teljesítményszerűség
vágyának hiánya már idegen
tőlem; bizonyos körülményeken
múlunk, s megmarad egy átlag-feszültség,
303
mely állandó alapja a különbség
ingadozásának. Objektíven:
ennyi a cselekmény. Tíz szonettem
tíz udvaronc? a magam szakszerűség-
-elve bánt el velük? bánt el velem?
Tegnap este még annyi elintézni-
valót éreztem magamban, hogy három
és fél órán át nem nyughattam. Én
egyszerre akarnám a habozásom
s tevő-kedvem; s unciánként kimérni!
197713/b
Az iméntiek pontosan a régi
művész-alaphelyzetet vázolják.
Akár az Ottlik-mesében. Dolgát
halogatja az alkotó személy, míg
feltűnik a Halál. Hogy jönne érte.
Megalkusznak. Egy napot-éjszakát
kap a szobrász. Egy hónapot. Fertály
évet, és így tovább. Tényleg nem érti
a Halál. (Egy kissé Hamlet-alak;
mert ki tudja, hátha – Ő halogat!)
Végül nem szabnak időt. A művészé
304
a be-programozatlan ez-meg-az, az
ennyi-meg-annyi. Most pár óra alatt
kész – s rögtön! ha ő az úgynevezett mű!
197713/c
Miből fakad az én elégedet-
lenségem? Csak a beosztott időből!
Hogy beosztom; s így kezdhetem elölről
a beosztást, hogy tekintettel le-
gyek másokra; dolgokra; egyebek-
re. Magamra is ily „egyebek” között.
Persze, ilyen nincs! Hogy: ott – „magam”, itt – „ők”!
Mi van akkor? Mégis felesleges
a külön-erőfeszítés? Mert ez az
én „lehetetlen” törekvésem ál-
talános emberi dolgok jelképe!
Akkor is – s épp azzal! –, ha szélsőséges
formában – ó, szelíden! – meg-megszakad
benne (s mert: dehogy!) a Folytonosság.
305
197713/d
„Jó lenne minél közvetlenebbül
összhangba hozni az egymást kizáró
elemeket!” ilyesmit rég nem mondok,
nem várok. Mindössze – nem sikerül.
Amikor úgy érzem már, hogy körül-
belül üres a terep, s megoldások
nem fenyegetnek, összetalálkozom
valakivel! És megszívélyesül
a légkör. Mintha Charlie Parker madár-
tanista altszaxofon-szólamát
egyszerre szalonzenekar kísérné!
(Volt ilyen!) Az én ornitológiám
ilyenkor úgy csap szét, mintha kikérné
magának! Mégis minden összevág.
197713/e
Visszajön egy karácsonyi csomag
Villejuifből, pedig ráírtuk: Kérjük
egy hónapig tárolni, ha a címzett
nem volna otthon! Ez az ajánlott
306
küldemények baja. A simát ott-
hagyják a szomszédnál, vagy a kilincsre
akasztják; a pontosabb dolgok egyre
bonyolultabb pontatlanságokat
okoznak. És ez a nyirkos idő…!
Ráadásul elkedvetlenítő
a madáretetésben is, hogy nem
mennek rá néha egy napig se a nagy
gonddal készített adagra. Persze,
bárki-bármi van, ő dolga, hogyan.
197713/f
Állom-e még, amit egy fogorvosi
váróban több, mint húsz éve mondtam:
hogy kész volnék inkább lemondani
minden jóról, ha ezzel a rosszat is
kizárhatnám? Igen, az az akkori
szólam lényegében – mert: csírában!
mely nem fejlődhet ki, én is tudom –
tartalmazta összes Charlie Parker-i
hajlandóságom. És én, ha hasonlat-
hoz használok bárkit, máris kiikta-
tom sajátos, esetleg épp oda nem
307
vágó jegyeit. Marad –! Mi marad?
Két szélsőség híján! Ez madártanom.
Véletlen, hogy így hívnak egy számot.
197713/g
Nincsenek „madarak” és „emberek”!
És ezzel mindent megmondtam. Tanom
sincs; az „Ornithology”-t hallgatom,
és közben véletlenül verseket
írok. És mire egyeztetettebb-
nek látszana „minden”, már ez a sor-
vég felborítja. Bizonyos csönd van;
ketyeg a régi úti-ébresztő,
melyet biztonságból a rádiós ó-
ra mellett továbbra is felhúzunk.
Halványzöld számok változnak némán,
és egy másik rendszer zajt üt hozzá
halkan. Faggyúfoltos a párkányunk.
Üres. Sor-szóló, gépemen. Elnémul.
308
197713/h
A „Madarat” s Milest – Lucky Thompsonnal
tenoron – úgy hallgatom, mintha apró
elemekből egy szoborcsoport épp most
formálódna. Nem is egy-egy szólam
emelkedik ki, úgy érzem, annál
jóval kevesebb. Az előző sorból
így csúszik át – és már az sem mondható,
melyikbe! – egy szó, amelyet ott várt
volna, aki tudhatta volna, hogy jön!
De ki tudta! Az improvizációt
megtervezzük, persze, dehogy bízhatjuk
a véletlenre. És mégis…! Egy az egy-
ben (ez a „hogy jön!” ríme) nem lesz sosem;
így, ahogy mondom, csupán leírható.
197713/i
Milyen sokáig azt hittem: hallom,
például, Parkert; azt hittem, őt hallom,
pedig legföljebb valamit hallottam,
csak úgy neveztem, amit hallottam.
309
Most lemegyek s megnézem a parkban
kiakasztott szalonnadarabokat.
Ágakon lógtak. Ilyesmi, ha elfogy,
tudhatom, elfogyott. Nem tudhatom,
persze, a cinkéknek jutott-e. Nagy
varjak is röpködnek errefelé.
Megyek koszos havon, ágak között
a fejem. Dühít még a visszajött
csomag. Kötözöm a falatokat.
Mit hallunk mivé; mit teszünk mivé.
197713/j
De hát Charlie Parker nem ugyanígy
nem behízelgő-e? nem ugyanígy nyers?
Mint e ma délelőtti eseménysor,
mely – szerencsére! – a szalonzenés
szívélyességnek véget vetett. Még
a madártan is bejön, ahogy félre-
röppennek itt a közeledésemre;
és érzem közben a bokám tövén
a nyirkos havat. Nagyon sok fenntartás
kell a létfenntartáshoz. Odaadás
nélkül se megy. Kötözöm a faggyút.
310
Remélem, tényleg a cinkéknek jut.
A csomagot, úgy ahogy van, koszosan,
átpakolom, s megint útnak indítom.
311
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]