Németh László Két nemzedék Tanulmányok 760 Magvető Szépirodalmi Budapest 1970 5; 9-24; 101-108; 124-126; 137-139; 158-159; 207-221; 241-248; 354-355; 359-403; 428-439; 464-502; 522-525; 538-544; 547-557; 564-566; 577-649; 656-677; 742-750 tagelés kész
Németh László
Két nemzedék
Tanulmányok

Az én katedrám-ban a Nyugat-nemzedék elődeiig követtem irodalmunk történetét. Ez a kötet Ady fölléptétől 1944-ig kíséri. Az olvasó, amíg az arcképeket, bírálatokat forgatja, tanulságos folyamatnak lehet a tanúja: mint szilárdul meg a magát a kortárs irodalomba vető kritikus mögött a születő irodalomtörténet. A Nyugat-nemzedék (akkor a negyven-ötven közt járó írók), felléptemkor félig-meddig elhelyezkedett már az irodalomtörténet távlatában, az arcképsorozat csak ezt az elhelyezkedést siettette. A második rész arra lehet példa, mint keresi, szólítja a másféle atmoszféra igényével eltelt kritikus a kimaradtakban s az erdélyi irodalom akkor feltűnt alakjaiban várakozásai hőseit; a Nemzedék születik pedig, hogy izgalmas felismerésekben mint talál reájuk, s mint állítja össze 1931 táján első seregszemléjüket.

A kötet második fele olvadtabb állapotban mutatja a napi bírálatot; az áttekintés, az irodalomtörténet-alkotás igénye azonban (olyasformán, mint annak idején Bjelinszkijnél) már 1928-ban, majd 1932-ben a Tanú-ban, kétszer is megpróbál a műfajok áttekintésével a művek özönében szilárdabb gerincet emelni. Amikor pedig a Tanú által kiváltott viharok, indulatok lehetetlenné teszik, hogy kedves műfajomat az első hét-nyolc év szenvedélyes tárgyilagosságával folytassam, a megszokott öröm még mindig új s új ürügyet talál friss művek elemzésére, egy induló folyóirat számára Pörje Sándor álnéven készítek kritikákat; az a Felhő-kakukkvár – a színházi világ –, amelynek kártékony csőreit mint drámaíró ismertem meg, 1940-től színházi kritikusként dob egy elhasználatlan terepre; 1943-ban pedig A kritikus búcsúja című ciklusban nézek végig Illyés Gyula Magyar Csillag-ában a csakhamar örökre otthagyott mezőn.

5
Az Ady-vers genezise
1. Esztétika és alkattan

Az Ady-verset mitologikus köd veszi körül. Ady verscsináló törvényei túlnőttek a prozódiai colstokon. Nem mérhetők le; tehát – naiv felfogás szerint – nem is magyarázhatók. Aki genezisük feltárására vállalkozik, igen hamar az irodalmi körnégyszögösítés gyanújába kerül. Én azonban nem bravúrkodni akarok vele. Számomra az Ady-vers magyarázata nem nehézségkereső keresztrejtvény, inkább szemléltető, sőt didaktikus eszköz. Nincs még egy költő, aki alkat és versforma összefüggéseit úgy odakínálná, mint Ady. Követni a forradalmat, ahogy a Reviczky-jambusból Ady-vers lett: inkább alkattani, mint esztétikai tanulmány.

Nem ismerem el a demarkációs vonalat biológia és az emberrel foglalkozó humanista tudományok közt. Fejlődésem véletlen szeszélye két különböző birodalom földjében vetette szét lábamat. Magam is meghökkenten vettem észre, hogy a látszólagos széttagoltság híddá tett a szemléletek két külön világa közt; irodalmár hajlam és orvosi szakképzettség dolgoznak össze bennem, hogy a művészi alkotás bozótját az alkattan fénycsóvájával átvilágítsam.

Ami az író-munkában emberi dokumentum, az az alkat öntudatlan magameggyónása. Egy belső vegyi óragép visz bennünket, mint felhúzott masinákat, végzetes útjainkon. Alkotásunk: a szüleink szerelmi találkozójából belénk lobbant alkat betű-, festék- vagy hangtükre. Az alkat szűri át a világ ránk zuhanó tényeit, látványait, hiedelmeit sajátos, egyéni mondanivalónkká. Az alkat rögzíti belső, mitológiai-építő komplexumokká egyes élményeink belénk ragadt nyomát. Az alkat fordítja elménket szemlélődő, asszociatív vagy cselekvő irányba; ő alakítja szókincsünket a konkrét vagy absztrakt világ, mozgások vagy 9tulajdonságok felé. Az esztétika, mihelyt az alkattan eredményeit méhébe fogadta, a műalkotásban megnyilatkozó alkati szűrőket kereső tudomány.

A kutatás irányai közül egy-kettőre már céloztunk (mondanivaló, komplexumok, szókincs). Ebben a dolgozatban a legegyszerűbbet, a versforma-genezist felbányászó apparátust hozom mozgásba. A versforma festmény. Rajza szavak és mondatok időtartama, koloratúrája a hozzájuk tapadt színérzés. A versforma vonalakban és színekben (amennyire az ebben az összebogozott mindenségben lehetséges) desztilláltan, mondanivaló nélkül állítja elénk az ízlést, ami már majdnem az alkat. A versforma szem előtt levő, gyorsan leolvasható és mégis pontos diagnoszta eszköz. A versforma az alkat irodalmi grafikonja.

Ez a grafikon más íróknál finom rezgésvonalú, nehezen értelmezhető. Adynál nagy hullámú, földrengésszerű lökésekkel jelzi alkati öntudatosodásának egy-egy mozzanatát. A Schiller, Vörösmarty, Juhász Gyula jambusa közt tátongó alkati távolságokat pepecselő, mikroszkopikus munka szemlélhetővé eleveníti. Adynál az alkat mélyéből feltüremkedő geológiai erőknek a versvonal új és új gyűrődése felel meg. Ady zabolátlan formaképző energiája megnövesztve vetítette szét önmagára ébredése mozdulatait, melyeket más költő finoman gyűr bele a megszabott formák skatulyáiba.

Ezért írom Ady-dolgozataim elé tájékoztató bevezetésül az Ady-vers geneziséről szólót.

2. Ady szerencséje

Ady azért lehetett nagy lírikus, mert nem volt kényes ízlésű, amikor elindult. Ady azért lehetett a világirodalom egyik legnagyobb formaművésze, mert a forma, melybe a zilahi önképzőkör belépottyantotta, primitív, igénytelen és jellegtelen volt. A korán felébredt ízlés megbénítja az inaséveken átsegítő vállalkozó kedvet. A zeneileg szigorúan kidifferenciált forma megnehezíti a jogos lázadást határai kiterjesztésére.

Ha valakiben roppant kifejező erő volt, Berzsenyi az. Olyan magyarossá, berzsenyissé döngette Horatius szőlővessző hajlékonyságú alkaiosziját, hogy az ember csak szemével ismer a két forma azonosságára. Futkosott a forma rácsai közt, mint a tegnap befogott tigris, mégsem tört ki, mert meg kellett hajolnia zenei teljessége előtt.

De nem kell egy formának túl differenciáltnak lennie; elég, ha erős karakterű, s épp ezért merev. Ilyen az alexandrin. Indult volna 10el Ady az alexandrinból, ő is átvergődhette volna a Toldi-trilógia versgyötrelmeit, melyekben formai eredmény nélkül őrlődött fel Arany konok energiája: a muraköziből nem lett telivér.

A jambus nem túl differenciált és nem merev. Különösen nem Reviczky-féle, szentimentális kiadásában. A jambus legbizarrabb kinövéseiben is elbírja az alkat forradalmát, mint azt a tercina-stanca levegőjéből sajátos klasszikus íz felé fejlődő Leopardi-vers mutatja. A kilencszázas év körüli jambus meg éppen kibírta. Olyan jellegtelenné kozmopolitásodott ekkor a vers, hogy mindenféle jelleg beleépíthette magát. Ostoba, szerény vadrózsa volt, azzá vált, amivé oltották. Ady Ady-verssé oltotta. Ez volt Adynak, de a magyar versnek is a szerencséje.

3. A mohó inas

Ady Endrének 1899-ben, Debrecenben igénytelen kis verseskönyve jelent meg. Ez a kötet az Ady-vers jura-rétege. Helytelen lekicsinyelni. A szellemfejlődés öntudatlan mozdulatai fontosabbak az eszesen irányítottaknál. Amit fejlődésünk nagy eredményeinek tartunk, néha csak váratlan learatása annak, ami állítólagos stagnáló korszakunkban érett.

Ez a könyv nem az egyéniség, a mohó tanuló könyve. Néhol reviczkys filozóf-pesszimizmus jambusban, máskor csuhaj-de-jó-ivók-vagyunk magyar vers, óda Kossuth halálára, szabolcskás édesanyám-kisfalunk ősi nyolcas, sőt szonett, sőt nyugat-európai modoros vers. Minden póz meg- és elragadja. Boldog, hogy poétának írhatja magát, s érzékein az emberiség elavult, de neki friss élményeit átbocsáthatja.

De ahogy másol, ahogy habzsol, már Ady. Változatos, de nem mert művelt, nagy látkörű, hanem mert kamasz, aki mohóságában mindent kipróbálna. Az akkori vers primitív, naiv lehetőségeiben keresi az újat, és szemmelláthatóan örül neki. Egyszerre rakoncátlan és a bizarrságig gondos. Néha a legerőltetettebb formát 5–6 strófán át kopírozza.

Áldott kezeddel símogatsz meg,
Anyám.
Intő szavad még mintha hallanám,
Míg rám borulsz,
S áldott kezeddel símogatsz meg.

Máskor a könnyen-keresztülvihetőt cserbenhagyja, magyar versről jambusra ugrik át (A műhelyben, Epilógok). Otthonos verseiben sza11bad, sőt pongyola, a rímekkel takarékoskodik, de vannak versei, melyekben kacéran mutatja, hogy mondanivalóját erős formai korlátok közé tudja horgonyozni.

Legjobban érzi magát a nyolcsoros, félrímű, jambus strófákban. Ez a strófa szerkezete miatt is áradozó, körmondatokra hajló, 1925-ös fülnek ellenszenves.

Az élet a zsibárusok világa,
Egy hangos vásár, melynek vége nincs.
Nincs semmi tán, melynek ne volna ára,
Megvehető akármi ritka kincs.
Nincs oly érzés, amelyből nem csinálnak
Kufár lélekkel hasznot, üzletet;
Itt alkusznak, amott már áll a vásár,
A jelszó mindig: eladok, veszek!…

Az Ady-jambusnak azonban már ekkor megvan az a tulajdonsága, mely a későbbi formatágítás egyik forrása: jellegét már ekkor nem annyira a lábak szabják meg, mint az egész sor lendülete, a sorok száguldása. A 11, 10, 9 szótagú sorok közepén támpillérül egy hangsúlyt helyez el, mely akkor is biztosítja a jambus jelleget, ha az időmérték a jambustól messze elkalandozott. Például ilyen sorokban:

Most csodás meleg / fűzi egybe.

Hogy ez a jambustagolás már ekkor tudatos volt, az Én szép világom… című verse mutatja, ahol a sorok kettétörését szétírásukban is kihozta.

Én szép világom,
Boldogságom,
Arcod borúsnak
Miért látom?

Máshol ez a tagolás alig észrevehető, s a jambusban hézagot is hagy.

Emlékszik az arany napokra,
Ugy-e emlékszik, édesem?
A lugas árnya / enyhén fedett be
S ott üldögéltünk kettesen
12

A harmadik sor két 5 szótagú ütemre esik szét, s többé nem jambus. Ennek a tagoló hajlamnak az átütése a jambus sima folyásán az Ady-vers genezisének egyik legjellemzőbb mozzanata. Még nem öntudatos, egy időre el is ejti, de már itt felcsillan, hogy néhány év múlva diadalmasan áradjon Ady alkatreveláló, tagbaszakadt jambusává.

A későbbi Ady-versek csírái is mind itt szoronganak ebben a kötetben. Ady végleg egyet sem dobott el a formalehetőségek közül, amelyeket első kötetében megfogott; fejlesztette, eladysította őket, de egy-két korszakától eltekintve mindig egész fronton dolgozta előre magát felvett formaskáláján. Az Ady-vers nem is formai egység, mint például a Balassa, hanem a legkülönbözőbb formák elfejlődése Ady irányában. Ady minden versének megvan az őse, s a laikus számára hozzáférhetetlen késői Ady-formák is előbbi stádiumok továbbvirágoztatói. Ezeket előrebocsátva álljon itt elgondolkoztatóul a Versek egy strófája.

Várom a harcot,
Melyet egy világ,
Egy egész világ
Esküdt ellenem
S melyet úgy fogadok,
Mint egy aljas lelkű koronás fő
Az udvaroncok porba hulló,
Gyalázatos hizelgéseit!…

Az Egy gondolat bánt engemet hangvitel kópiájából, az Álmodom-ból szakítottam ki ezt a versszilánkot. Őse Ady néhány igen ritka, Apostol-jambus és szabad vers határán ingó versének. Így folyik át és asszimilálódik a költők vére friss, ifjú üterekben.

4. Egy arc, amely elkomolyodik

Abból a sok szólamból, amit a Versek megütöttek, a kilencszázas évek elején egyre uralkodóbban emelkedik ki az Ady-jambus. Mintha Ady föladná, ami kísérlet, mulatság, ciráda, s mélyebbre akarna nyúlni, egyénisége hangja felé. Egyike ez Ady ritka korszakainak, mikor fejlődését nem kísérte a forma expanziója. Befelé nőtt, befelé tagolódott, mintha kiegyezett volna formai ambícióival, s mondanivalója építésébe fektette volna erejét. Sorai tagoltabbak, egy-egy gesztus kisebb helyen, kevesebb szóban megfér. Ekkor veszi fel kijelentései vátesz-határozottságát. Gondolatai ábrázolásában adja ki ere13jét, formában szinte szürke. Gyűrődik, sűrűsödik a beszédje, de egyelőre csak a kifejezésben. A komolyodás, művészi érés kora ez, s amint elesnek a chanson-hangulatok és a huj-huj patriotizmus, mély férfi-ihlet száll az elsötétedő Ady-arcra. Mohó, széles alkatú kamaszok arcán látni ezt a túlzott férfikomolyságot, amikor az életbe állnak.

Ez a túlzottan komoly arc borul rá verseire is. Szigorúbb a mértékben, már megijedünk, hogy klasszikus. Rímei gondos asszonáncok, néha a nevetséges kínrím határáig.

Az én lelkem már úgyis lázár,
A piacról hulljon még rá sár.

De nézzünk e versek szemébe: kirívó az aránytalanság a mondanivaló, kifejezés feszítőereje és a forma gyenge tartópántjai közt. Minden pillanatban kazánrobbanást várunk. A jambuson át-átvillan egy-egy ideges sor a későbbi Adyból.

Fekete betük / ünnepe ez.
∪ ∪ ∪ ∪ ∪ – ∪ ∪ –

A Vér és arany-ban:

Idegesek és / nyugtalanok.
∪ ∪ ∪ ∪ –  – ∪ ∪ –

Már tudatosan érzi az 5/5-ös sor férfias kiegyensúlyozottságát, és nemegyszer használja jambus helyett. Egymás után áll ez a két strófa:

Ennek a gyilkos / butító lének
Nagy szerepet szánt / a balga élet,
Öntudatrabló / egyedül itt lenn,
Ami felséges, / uralja minden,
Az alkohol a / romboló isten.
A földön mindig éltek emberek,
Tudásra vágyók, telhetetlenek,
Nagy agyvelők, ferdült koponyacsontok,
Voltak a földön mindig-mindig
Világmegváltó, balga gondok.

Hánykolódik a megszokott formákban. Szűk a mellény, egy mély sóhajtás, és szét kell repednie. Ez a mély sóhajtás Ady életében A könnyek asszonya volt.

14
5. A könnyek asszonya

A könnyek asszonya Léda. A könnyek asszonya az első Léda-vers. Ady ettől a versétől, öccse tanúsága szerint, megmámorosodott. A század legdekadensebb versének nevezte. Későbbi lírája magaslatából nem tartozik a rendkívüliek közé. Jelentősége mégis nagy. Egy új, ideges, borzongató világ mozdult fel Adyban; ez az, amit ő dekadensnek hitt. Érzik, amint sorról sorra beletüzeli magát a forradalomba. A 3–4. rész Ady életén belül valóságos sansalvadori kikötés lehetett.

∪ – – – –  – ∪ ∪ –
Fehér, sistergő / lángban elég.

Később:

∪ – – – ∪  – ∪ ∪ –
E láng nem sérti, / bántja szemét?

Ez a sor a sorvég corijambikus kiélezésével, magyaros tagolásával egyike Ady legjellemzőbb sorainak. Itt lép fel először. S rögtön utána megszokott helyettesítője:

S megengeded, hogy / szeresselek…

Az erős ütőerejű corijambus helyett a második tagban a higgadtabb jambus. Különösen megéri ennek a strófának a lejegyzése:

Add a kezed, most / induljunk csöndben…
Nem!… Rohanjunk, míg vágyunk nem lohad,
Kocsinkon függöny, / a szívünk könnyben,
Míg emberek közt / száguld a vonat
S kiszállunk majd egy csodálatos tájon,
Hol semmi sincs, csak illat és meleg:
Fölszikkasztjuk a könnyeinket
S megengeded, hogy szeresselek…

Jól láthatók itt embrionális állapotban az Ady-verset fölépítő erők. Az alap a tagozott jambus. Ez dominál a 2., 5., 6., 7. sorban. Ebbe építi bele az 5/5-ös, jambust-helyettesítő 1., 3., 4. sort. A 2., 4., 6. mindkét irányban értelmezhető. Az utolsó sor eredetét már tárgyaltuk.

15
6. Léda–Párizs

Kicsinyesség-e ezeknek a kicsinyességeknek utánamenni? Lehet arcvonás, jellemző adat egy költőhöz, hogy a verssorok egy szótagját hogy tolta el, mire módosította? Feltétlenül. Egy szótag a kifejezési lehetőségek új Amerikáját jelentheti. A forma a küszöb, amely átenged vagy visszatart érzéseket. Törd bele Berzsenyit ősi nyolcasokba, és meghalt az életérzés, amelyet sugall. Írók néha lekicsinylőleg nyilatkoznak a formáról, de ez annyi, mintha egy nagyvilági nő leszólja az öltözködés művészetét. Az író csak azt fejezheti ki, amit a forma megenged. S ha a formán változtatnia kell, az az ízlés, az alkat roppant elégedetlenségét jelenti.

Hogy az első igazi Ady-vers összeesik Ady első férfiszerelmével, nem véletlen. A szerelemmel járó érmegrázkódtatás fokozza a szellem bátorságát és átütő erejét. Érthető így, hogy lappangó ízlés elégedetlensége a szervezet nagy eksztázisában, melyet csak fokozott Párizs bátorságadó káprázata, formai úttörésekre ragadta. Aki Adyt az Ady-vers fejlődésén át nézi, a Léda–Párizs periódus roppant stimuláló erejét még többre becsüli, mint a történész. Az Új versek-ben elénk álló Ady a szenvedélyekben karcsúvá izzott nyers matéria. Paraszt családok robusztus diákfiát látni megnyúlni, meghalványodni, áttüzesedni így egy rafinált, fölényes asszony karjaiban. Ez történt az Ady-verssel Párizsban.

Az Új versek, sőt a Vér és arany zöme még mindig jambus. De ez a jambus megrögösödött. Nem a sima trubadúr póza, hanem a hányatott végbeli vitézé. Vergődő, de vergődésén diadalmasan üt át az ifjúság Apollo-gesztusa.

Örjít ez a csókos valóság,
Ez a nagy beteljesülés,
Ez a megadás, ez a jóság.

A jambus még tagoltabb. A tagokat néha szétírja, máskor két rövid jambus-sort egybe von.

Az éjszakában / valaki nyöszörög.

Így születik meg egy sajátságos sora: a hézagos jambus, melyhez már a harmadik utat tárjuk fel.

S megengeded, hogy / szeresselek…
16

A Vér és arany-ban

∪ – – – –  ∪ –  ∪ –
A fickóhad zúg / kereng, röhög.

Ezek a sorok már erősen utalnak Ady másik nagy Alaszkájára, a magyar versre. Az 5/5-ös sor tekinthető hézagos jambusnak, viszont a tagoló jambus a magyar vers betörésének a jambusba. Ady bőven és sajátos megújhodásban éli a nemzeti versformát. Nem elpósásodott, trochaizált tipegés-topogás ez a vers. Feldöbbenti a magyar nyelv ős rögbeszakadtságát. Mint a népdal, nem respektálja az ősi nyolcast sem a ráunásig.

Paraszt zsályaként aludt el
S bús krizantém-fürttel ébredt.

Legférfiasabb az 5/5-ös sorokban, bár érezni, hogy korlátoltságuk, merevségük miatt előbb-utóbb elejti őket. Nagyszerűen kihasználja e forma félsorait lázas lihegésre

Öreg hajósunk
Karja reszketett,
Havas ormokról
Zúgtak a szelek,
A tó harsogott,
Hívott, kiabált,
Zúgott, jajgatott,
A tó nevetett.

Az ötös sor mintájára használ heteset, mely karakterével az anakreoni versre, jambus-nem-respektáló sorvégével a Balassa-vers harmadik sorára emlékeztet. Legalább egy tucat ilyen Balassa-anakreoni verse van, váltakozva jambizáló és ütemelő sorokkal.

Ki várja a holnapot:
Így várja azt a holnap
Vágjon elé a halál
Minden boldog mosolynak.

Most már tudatosan, a réginél sokkal szervesebben elegyíti a jambust 5/5-ös és a rögtön említendő anapestoid sorokkal.

Volt, amíg élt, országút vadja,
De ha az erő / eljut inából,
Hazafias árok fogadja.
17

Versszabadságát még növeli az értelem órjási formaállító joga.

Lentről nézem ős terebélyed,
Piros csodákkal rakott Élet.
Oh jaj,
Te hitvány, te hitvány, te hitvány.

A háromszor ismétlődő felkiáltás minden metrum nélkül is forma.

7. Finom remegések

Elkísértük, mivé nőttek a régi csírák. De hozott Ady Párizsból valami sajátosan Párizsban fölébredtet. Azt a részeg vibrálást értem, mely erős egyéniségek tüzes elfinomodását kíséri.

Finom remegések az erőm.
Szűz borzongások ................
...................... királyfia volnék.

Adyban föltámadt az aloe. Ő maga persze túlozta ezt a dekadensséget. Amint a veleélők tanúsága szerint még a megrokkant, idegbeteg Adyban is érződött a robusztus alkat, ez az ideges remegés is inkább az önmagától megmámorosodott erő reszketése, mint enervált finomkodás. A forma-grafikonon: Ady könnyebb, lebegőbb, idegesebb elemeket sző versébe. Mint a görög vers, ő is anapestusi vagy inkább anapestoid pikantériákkal fűszerezi a jambus-sorok nyugodtságát. Ez a roppant zseni ízlése tapogatózásaiban ráakad a kétezer év előtti verscsináló érzésre, s a görögösre emlékeztető árnyalattal futtatja be poézisét. Elevenebb, sudárabb lesz így a verse. Mint a görögök, ő is külön jellegű sorokkal operál, csakhogy sokkal tágabb kötés variációkban. Legjellemzőbb a Gangesz-sor, melynek felbukkanását A könnyek asszonyá-ban gondosan regisztráltuk.

_ _
∪ ∪ ∪ – – – ∪ ∪–
Jöttem a Gangesz partjairól,
 ∪ – ∪ – – – ∪ ∪ –
Hol álmodoztam / déli verőn

A Gare de l’Est-en, A magyar Ugaron, Az alvó csókpalota és épp a leghíresebb Ady-versek köszönhetik daliás iramukat ennek a sornak. Van a Gangesz-sornak egy csonkája is.

18
Nekropoliszban zene zendült
Egy süket, / őszi napon.
Én már meghaltam akkor régen
S feküdtem vörös / ravatalon.

Az 1., 3. jambus, a 4. Gangesz-sor, a 2. hétszótagos Gangesz-sor, amely az első tag rovására csonkult.

Számos ilyen anapestoid sora van. Az 5/5-ös strófái második tagja igen gyakran ∪ – ∪ ∪ – képletű.

        ∪ – ∪ ∪ –
Miként strófákkal / kötöm meg a dalt

Ezt a második tagot külön is használja, vagy 4/5 szótag-számú sorokban jambusvariánssal.

        ∪ – ∪ ∪ –
Kincstermemben, / hol állna a trón
∪ –  ∪ ∪ –
Arany-/dobogón.

Helyettesítőjében, mert minden Ady-sornak van helyettesítője, a második tag trochaikus.

Futok. Futok. / Zengő városom.

Evvel vissza is értünk a hézagos jambushoz. Amin ne csodálkozzunk. Adyban az itt szétanalizált elemek oly sűrű szövevényben vannak, hogy csak a didaktika bonthatja szét őket. És ez nem jelenti magyarázatuk erőltetettségét. Minden organikusan fejlett élet komplex. Csak az természetes, ami bonyolult. Szakítsunk az egyszerűség stupid felfogásával: Ady azért nagy, mert komplex, és hálaisten, hogy analíziséhez külön fülpropedeutika kell. Petőfihez is kell. A versforma, ha nem lopott fityegő, az alkat produktuma, s magyarázatához a most kialakuló orvosi alkattan szempontjainak a lojális szálbogozó türelme kell. Első feltétel ehhez a fül őszintesége. Adyban az anapestoid jelleget fel nem ismerni őszinteséghiány, a sémákra törekvő fül elfoglaltsága. Tovább megyek. Ady érzi, hogy az anapestusban a két rövid szótag sztakkátója a lendítő, néha ideges elem: mivel mindent a végletekig fejleszt, kiélvezi a három rövid szótag nyugtalanságát is.

Mikor az ég / furcsa, lila-kék.
19

A Góg és Magóg fia vagyok én és az Én a Halál rokona vagyok sorok ebből a képletből fejlődtek.

Ezek a fő anapestoid sorok, de Ady lelkesedése a rendes jambus tagszámú soroknak is eleven anapestusi karaktert tud adni.

Királyném, kigyultak a lángok,
Aranyos hintónk íme száll,
Ma a nép közé vegyülünk el,
Te a királyné s én a király.

Ez az anapestus elem Ady ifjúsága. Végighúzódik fiatal korán, s csak alkati elkomorodásakor szívódik fel költészetéből. De ne túlozzuk ennek az anapestusnak hasonlatul felhozott görög jellegét. Ady nem volt hellenista. Hellász az ő szellemében a tavaszos, kristályos, karcsú életérzést jelentette. Az Apollo, Athén, faun, evoé szavaknak ilyen szín felel meg versei hangérzés konstrukciójában. Valójában Ady túl mai ahhoz, hogy görögös legyen. A görög vers fölényes, lebegő, az Ady-vers „ideges, nyugtalan”.

.............. s vidáman buggyan
Torkomon a szüreti ének.

Az ilyen sztakkátó sorokhoz Adyn kívül a huszadik század is kellett.

8. A poliritmia

Az Ady-vers poliritmikus. Jambus, magyar tagolás, görögös anapestoid verselés egymás mellett, sőt egymás felett férnek meg benne. Hol az egyik, hol a másik versféleség emelkedik ki egy-egy sorában a ritmus szövetéből; egyes sorai többféleképp is megfejthetők. Ezért hányhat fittyet a szabálynak. Nála a látszólagos szabálytalanság nem amorfság, csak más és más kristályosodási mechanizmus felülkerekedése.

Jogos ellenvetés: forma-e még a poliritmia? Megszólaltathatja-e más is, aki nem Ady? Megfogtunk evvel a szóval valamit az Ady-versből, vagy megint csak kisiklott a kezünkből a speciális Ady-elem? Kétségtelen, hogy az ilyen vers csak Ady nyelvével párosulva vers. Ady beszédje lökésszerű. Jelző, néha ige, főnév halmozással, sőt ismétléssel, 20a sorok két tagba építésével apró elemekre bontja. A kis elemű beszéd sokkal jobban állja a szabálytagadást, mint a hosszú szólamú. Sorai kijelentő, többnyire egyszerű mondatok, önmagukban élők. A szavak színe is malter a sorösszetartásban.

Karollak, vonlak / s mégsem érlek el

Vagy:

Füstösek, furcsák, / búsak, bíborak.

Alig van sora ilyesmi nélkül. A formai probléma átvezet itt a szavak érzelmi értékelésének a problémájába; aminthogy a természet bármely jelenségének a kutatásából az egész világmindenség magyarázatához jutunk. Az Ady-vers csak külső frontjával poliritmia, befelé Ady agyélettana.

9. Az Ady-strófa

Az Új versek-ben kötődik az Ady-vers először tipikus Ady-strófákba. A verssorok fűzvesszőit a rímek bogozzák versszak-kosarakba. Az Ady-rím sajátos ízére még nemigen hívták fel a figyelmet. Választékos asszonánc, de evvel keveset mondtunk. Az Ady-rím kihegyezett, élcszerű. Készül rá a fül. Ez a készülődés röpíti előre sorait is, és segít át durva ritmus-göröngyökön.

Elmúlik a Napisten papja
A legfurcsább és a legbetegebb,
Aki fáradt volt, mielőtt élt
S aki még Párisban sem szeretett.

Csak növeli rímei akusztikáját, hogy takarékoskodik velük. A kereszt-, ölelkező rím, stanca egymást metsző rímeivel önmagát tompítja; Ady egyszerűen, szimplán, de teljes erővel érvényesíti őket. Néha bizarrságba hajló, de mindig frappáns az Ady-rím. Nem véletlen, hogy ifjúsága kopásával kezd háttérbe szorulni.

Az első jellemző Ady-strófák is ilyen kiélezettek. Három sor, melyet egy negyedik, rövidebb zár le.

21
Hódolni kergetem elébed
A vágyak éhes csapatát,
Nomád, vad, büszke csapatát
A vérnek.

A zárósor dinamikája megint a görög versre utal. Néha trochaikus.

Szebb tavasza Athénnek nem volt,
Nem is lesz annak soha mása,
Khiron volt az athéni ifjak
Uzsorása.

Babits Mihály az Ady-vers lényegét jambikus-trochaikus sorok sajátos egymás mellé rendezésében látja. Ady kétségkívül kihasználja jambus-trocheus ellentétét hangulati szembeállításnál.

Mentünk tovább, méla Cap-Martin,
Mindjárt itt az este.

A második sor trocheusa szinte megállítja a verset. Vagy:

Megálljatok, kínok, sebek.
Ne siessetek.

A trochaikus szótagszámot azonban legtöbbször más, tagoló vagy anapestoid mechanizmus hozza ki jambus-strófáiban. A trocheus-jambus kombináció jelentősége Adynál elég mérsékelt.

Szívesen nyújtózik ki a nagy hullámú ötsoros versszakokban is, de a legbonyolultabb strófák lelkét is vissza tudja adni a kritikus helyeken elhelyezett egypár rímével. Sőt: egy rímpár sokkal bővebb elhelyezési lehetőség, mint kettő-három. Sokkal többféle strófa-gesztust enged meg. Ezeknek a kombinatorikai lehetőségeknek Ady az első kihasználójuk. Persze az organikus fejlődés vezeti hozzájuk, amint Ady verselésében nyoma sincs a teoretikus rákészülésnek. Például az V. László a b a b c képletének egy utódja:

Bús szerelmünkből nem fakad
Szomorú lényünknek a mása,
Másokra száll a gyermekünk,
Ki lesz a vígak Messiása,
Ki majd miértünk is örül.

Ráütő rímfűzései mellett már korán megjelennek a távolból visszaölelők.

22
Betlehem, a te hajnalod
Férfi-hajnal volt. S férfi-bánat,
Hogy fia fogant Máriának.
Mienk az arany, mirrha, tömjén,
S a nagy, fájó gondolatok.

Az 5. sor halk sóhajtás az első felé. Ez a versszak az a b b a képlet továbbfejlesztője.

Természetes, hogy Adyn a strófa sem bilincs. A rímelhelyezést és sorszámot, mint ugyanazon gesztus ismétlését, egyelőre még tiszteli, de ritmus és szótagszám már elég tágan variál. Két típus különböztethető meg. Felvesz egy egyszerű, megszokott formát és kirúg belőle. Felvesz egy lázadó, versindulás kizúdította formát és visszaesik a megszokottba.

10. A fejlődés útja

Új lehetőségek a sorok ritmusában, új lehetőségek a strófában: íme a szűz vizek, melyeknek Ady nem késett Columbusa lenni. A következő kötetek az Új versek-ben és a Vér és arany-ban föltárt kifejezés területek kiaknázása. Minden vers új és új magyarázatra szorul. Ez a dolgozat nem követheti lépcsőről lépcsőre Adyt. Irányelveket adtunk, melyeket minden egyes eset magyarázatában alkalmazhatunk. A kozmopolita jambus sima trubadúröltönyén átütöttek Ady magyaros, kamasz izmai: visszanyúlás a tagoló magyar versgéniusz felé. A kamaszban felserken az ideges, huszadik századian hellén, lázasabb lüktetésre vágyó Párizs-Léda ember: anapestoid sorok. Paraszt és Apolló. Paraszt Apolló: milyen jól rátalált Ady önmagára. Rátalált élete 27. esztendeje körül.

A Vér és arany ifjú hangja legszebb csengésében mutatja. Ady-Shakespeare-nek ez a Rómeó-Júlia kora. De teljes a skála az árnyaltabb Lear, Hamlet, sőt a Vihar felé. Új és új elemek tolakodnak föl a nagy őserdőből, s néhány év leforgása alatt át-átváltozik tónusa, ritmusa. Közben egyre komplexebb, egyre önmagább lesz. S ha mi megállunk itt Ady versfejlődésének alkat-kibontakozást tükröző útján, nem mondtunk le róla, hogy egy más dolgozatban tovább kísérjük legmesszibb állomásáig: A Kalota partján-ig. Itt csak az Ady-alkat heroikus küzdelmét akartuk vázolni az idegen, öröklött formáktól a kialakult Ady-versig. Más téma az Ady-sors új és új tükröződése az Ady-versben.

23
11. Egy kis perspektíva

Mielőtt elbúcsúznánk az Ady-verstől, epilógusul állítsuk be a magyar és az európai verselés fejlődéstörténetébe is.

A három fő versforma három világszemlélet. A görög vers nem ismeri az értelem geometrikus tagoltságát. Emelkedett beszéd, a rendes beszéd-hullámzás különböző hullámhosszú mondataival. Stílusos, mert csak ritmusa lebegésével hat, nem keveri a különböző verscsináló elemeket, inkább belülről, a mondanivaló ragyogó derűjével színezi sorait. Előkelő, lendületes, tiszta, fölényes, de meghaltak az emberek, akiket kifejezett. Fénélon püspöknek, aki a francia alexandrinnak a görög verset hányta szemére és a mi Berzsenyinknek, aki kétségbeesve látta a romantikus verset előburjánozni, tisztán esztéta-szempontból igaza volt.

A nyugat-európai vers minden válfajában barokk, tarka, túlszínezett, esetlen, férfiatlan. Elfogadhatóvá lazította a Shakespeare-jambus, a Leopardi-vers, Petőfi Apostol verse. A mi századunk hihetőleg le fog számolni vele. Erre vall legjelentősebb jambuspoétáink átpártolása a szabad vershez.

Az ütemes vers a népvándorlás újdonsült népeinek a lódobogását visszhangozza. Erőteljes, de primitív. Rímmel agyonfűszerezve, megtrochaizálva elszabolcskásodik. (Ady nem véletlenül használta elég gyakran a rímtelen ősi nyolcast.) (Az anyám és én.) Megélhető-e ma? Hiszen ha modern költő visszaadhatná a népdalok eleven és mégis nagyrögű ritmikáját! De ezt nem utánozta még le senki. Petőfi sem. És nem is hiszem, hogy a magyar verset valaki átmentse lírájába. Ahhoz túl bonyolultak vagyunk. A nemzeti vers durva rögű, merev, csak mint motívum érvényesülhet, mint kifejezés-skála szűk, meghaladott.

Ady, alkatának heterogén elemeivel, a verselés mindhárom őstípusába belé tudott kapaszkodni. Fölhasználta a rímek strófaalkotó erejét, redukciójukkal, később mérsékelt exponálásukkal is tompította a rímes strófa barokkságát, s a verssorok különböző zenei súlyával a göröghöz tette hasonlóvá. Ritmusa magyaros tagoló erőt és görögös lendületet olvaszt a jambus hajlékony öntvényébe. Formát csinál, amely erőteljes, de nem mint a birkózó, inkább mint a vívó, aki karcsún, rugalmasan és ötletesen erős.

A magyar nyelv verse-e?

Csak az Ismeretlenség mélyén készülődő magyar lírikus géniuszok felelhetnének meg rá.

24
1925
Móricz Zsigmond: Baleset

A Baleset novellái forgácsok. A háromnegyed részük soha nem íródott volna meg, ha nincs napilap s a napilapban egy százsoros ablak, amin épp a novellaírónak szabad kihajolnia. Aki Móricz Zsigmond negyven kötetét elolvasta, úgy érzi magát a Baleset előtt, mintha egy kisebb balatoni fürdőhely vendéglőjében ülne, ahol a nagy terem pódiumán a jónevű színész recitálgat valamit a régi szerepeiből. Ezeket a szerepeket még Pestről ismerem, ott egy kicsit más környezetben s más kedvvel adta, de végül is meghallgatom, ha már olyan jónevű színész. S bizonyos örömöm is telik benne, ha felismerem: ni, ez az urát féltő kis asszony a Szerelmes levél-ből való, ez a férjével elégedetlen nő Az Isten háta mögött Bovarynéja, ezeknek a házaséletük bibijein rágódó embereknek legalább tíz Móricz-könyv az ősük. Egy bányász jelenik meg: a Jó szerencsét miliőjéből jön. Hatalmas hím és hatalmas nőstény torlódnak egymás ellen: no, ez vadkanmutatvány lesz – à la Báthory Gábor. Majd lírai számok, úti írások jönnek. Szép, férfias ellágyulások Szegeden, a Mátrában, a Jungfrau alatt vagy a budapesti Duna-parton. Ezek a könyv újdonságai s többnyire kedvesek, bár nem állítom, hogy Móriczot az Isten utazónak szánta. Van benne is valami a magyar globetrotterből, akit egyik novellája oly jóízűen figuráz ki. A könyv minden alakja közül ezt a Buenos Airesbe három napra utazó s csak szállodák és evés után érdeklődő kitűnő magyart találtam a szerzővel legrokonabb arcnak. Talán csak ő maga még alföldibb magyar, amikor szalmába csomagolva három országon át viszi a Wassermelonét Svájcban nyaraló kislányainak.

Általában úgy vagyok ezzel a Móricz-könyvvel is, mint annyival, hogy a felét átbosszankodom, de a másik felében otthonosabban érzem magam, mint akármi másféle könyvben. Nem tudom, mi szuggerálja őt: a sorsa, a publikuma, az idők vagy a tőle annyira különböző Ady Endre példája, de bizonyos, hogy a minden idegen elemtől megtisztított Móricz Zsigmond világirodalmi nagyság lenne, míg így sokszor a leggalamblelkűbb kritikát is elkedvetleníti. Az anyaföld is arra szánta, hogy az alföldi magyar konok mosolyában is komoly, komolyságában is suba alatt mosolygó képét meressze a világba s mást se írjon, mint hogy milyen a paraszt vagy milyen a parasztból lett úr, nem azt, hogy milyen, amikor erős, amikor bika, hanem, hogy milyen általában. Soha emberibbet, mint amikor az ő kofái a villanyoson szóbaelegyednek s mindenik kipanaszkodja magát a prédaférfiakra. És soha magyarabbat mint, amikor egy kenetes hölgy vigasztalni próbálja őket s ők elhúzódnak, bezárulnak nyers, idegen fölényességgel. Az alföldi magyarnak ezt a robusztus ide101genségét, ezt az Európát nem értő, de Európa fölött is fölénnyel eltekintő arcát szeretem én Móricz Zsigmondnak s bár csak ezt írta volna meg művei negyven kötetében s ebben a Baleset-ben is.

Ami ennek az egynek és a negyvennek viszonyát illeti, talán méltánytalanság is összevetni. A negyven közt van olyan, amit a Gondviselés akart, ezt csak a megélhetés. A színei bágyadtabbak, a hangja tompább. A kemény és jellegzetes realizmust szerencsétlen kísérletezések bontják meg. A napilap-novella sem olyan ablak, amin az ő jó alföldi, kálomista fejét istenigazában kidughatná. Vannak, akik hozzáidomulnak a kiszabott kerethez. Kosztolányi a maga kis újság-cellájából a próza szonettjét teremtette meg. Móricz Zsigmondnak nem való az ilyen szilánk műfaj. Amint a túl nagy koncepciójú regény sem való. Legtökéletesebb alkotásai nagyobb novellái és kis regényei közt vannak. De hát őt épp az jellemzi, hogy mindig az akar lenni, ami nem lehet. Igazi novellát nem akar írni, drámát igen. Mikszáth Kálmán a világ minden kincséért nem akar lenni, annál többet sandít Ady Endrére. Hej, pedig mennyire nem drámaíró, és mennyire nem Ady! S mennyire novellista és mennyire Mikszáth! A magyar géniusz legalábbis olyasfélének szánta.

1927
Móricz Zsigmond: Forró mezők

A hősnő, miután elvesztette az urát s el posztumusz szerelmét is, kinyit egy méreggyűrűt – smaragdgyűrű ez, keleti méreggel –, ránt néhányat és kiszakad ebből a detektívregényből, ahol a szépség a gyilkosság dajkája s egy férjéhez húzó asszony is a vastag férfivér vak örvényét kavarja föl maga körül. A méreggyűrűt egy életbiztosítási kötvény előzi meg, a kötvényt egy mésszel konzervált lábnyom, a lábnyomot egy pofonokkal irányított vallatás a hullakamra éjjelében. A kötvény fölött ott a kérdőjel: öngyilkosság maradjon-e a gyilkosság, vagy mégis csak tanácsosabb a húszezer dollárt zsebrevágni; a lábnyom egy megszökött vadász felé siklatja ki a figyelmünket, aki megugrik a gyanú puszta lehetősége elől; a pince mélyéni vallatás pedig a vizsgálatvezető főkapitányt teszi problematikussá: kétszáz oldalon át izgulhatunk: lovag-e vagy zsivány. Ilyen előzmények után a méreggyűrű nem véletlen nyílik ki a hősnő ujján. A regény cégére ez a gyűrű. A szerző szinte odavágja az Est-lapok közönségének: Nesze ez is, ha kívántad. Azt hiszem, hű maradok az alko102tás szándékához, ha a Forró mezők-et mint Móricz Zsigmond méreggyűrűs regényét könyvelem el az emlékezetemben.

A mese méltán meglepheti az utóbbi évek fejlődésétől elmaradt Móricz-olvasót. Avary, a vidéki földesúr, kocsin hajtat be pusztájáról a városba, s autón robog vissza. A Hungária úri törzsasztalánál célzás pottyant el, hogy az egyik jóvérű fiatalember, Baltazár Pista alighanem a feleségénél ül: ezért volt szükség a járműcserére. Alig két órába kerül, a társaság még együtt van s magyaros kedéllyel gyilkolja az időt, amikor megszólal a vendéglő telefonja: Avary holtan fekszik a lakásán, agyonlőve. A telefonüzenetet maga a főkapitány veszi fel, aki, úgy látszik, nagy tisztelője Avarynénak, mert ugyancsak furcsa műveletekbe kezd. A jó híréért. A hivatala előtt egy autó áll, Baltazár Pistát hozta be váll-lövéssel. A kapitány leviszi a sofőrt a hullakamrába, szembeállítja egy holttesttel, s addig veri, amíg bele nem szorítja a vallomást: az autója a határ másik sarkán szenvedett defektet, fölborult s ott sérültek meg mind a ketten. A főorvost, aki lekötelezettje, ráveszi, hogy kulcscsonttörést írjon váll-lövés helyett a látleletbe; aztán Avarynéra zárja rá az ajtót s őt puhítja meg. Az asszony első ijedtében hozzámenekült, s ő (noha szerelmes belé vagy éppen mert szerelmes) addig ijeszti botránnyal, letartóztatással, amíg aláírja a vallomást, hogy az ura egy családi perpatvar után öngyilkos lett. Majd autóba vágja magát, kimegy az Avary-pusztára, helyszíni szemlét tart s bebizonyítja jegyzőnek, orvosnak, rokonságnak, hogy a gyilkosság öngyilkosság volt. Avaryt el is temetik, az asszony azonban tudja, hogy az urát nem Baltazár Pista gyilkolta meg, s mozgolódik benne az igazság. A gyilkosságnak különben szemtanúja is volt, egy lábatlan kertész, aki konzerválta a gyilkos lábnyomokat s őtőle, a parasztok sugdolózásain át Fábián szolgabíróig szivárog a gyanú, hogy Avaryt mégiscsak úgy ölték meg: egy gumitalpas úr, aki autón érkezett, belopódzott a kertbe s abban a pillanatban lőtte le Avaryt a vontcsövű pisztolyával, amikor az a veranda ablakán át Baltazár Pista vállába röpítette a golyóját. Ez a Fábián persze maga is szerelmes a szép asszonyba, fölajánlja neki szolgálatait s az ő komplikált hiszékenysége révén a lábnyom, a szökött vadász, egy jegyzőné, Avary egyik szeretője, sőt magának Fábiánnak a szerelme is beledobatik a rejtvényeknek ebbe a forgatásába: a bűnügy a kivonatolhatóság határain túl komplikálódik. Szerencsére a húszezer dolláros életbiztosítás Avaryné ügyvéd sógora előtt is kívánatossá teszi, hogy a gyilkosság mégiscsak gyilkosság legyen s az ő praktikus érzéke meglehetős szűk hurokká fonja a körülményeket: Avaryné feljelentést készül tenni. A kapitány megpróbálja lebeszélni, de elveszti előtte a fejét. Az asszony is valami elkeseredett, kegyetlen kacérsággal hajszolja bele őt az önleleplezésbe. A férfi a szerel103mét követeli, ő kidobja s miután holt férje hűségében csalódott, gyilkosán bosszút állt, kinyitja a smaragd gyűrűt, amelyet ismertetésünk elején a regény fölé rajzoltunk. Mit tehet a gyilkos főkapitány? Golyót röpít a vakszemébe, szétdurrantja a fél fejét. S mit tehet a Hungária úri asztaltársasága? Rekonstruálgatja a gyilkosságot: mint lopódzott a főkapitány kiszállásról jövet Avaryné ablaka alá, mint lőtte le a féltékeny férjet abban a pillanatban, amikor az az udvarlót s mint robogott 37 kilométert, hogy a Hungáriában ő vegye fel az asszony telefonüzenetét.

A szerző, aki detektívtörténetre adta a fejét, szokott bőséggel ontja, bonyolítja az ötleteket (én magam legalább tíz embert gyanúsítottam meg olvasás közben), úgyhogy ez az ismertetés csak igen gyenge ízelítő lehet a regény izgalmasságából. De talán ennyi is elég hozzá, hogy a nagy írók sarkában ólálkodó zseni-ellenőrök karban ordítsák: „Elbukott! Ponyvaregényt írt! Móricz Zsigmond ponyvaregényt írt! Emlékezzetek, hogy nyilatkozott ez a Móricz Zsigmond Mikszáth Kálmánról! Senki sem mondhatja magát boldognak holta előtt!”

Azonban lassan, barátaim, ti kajánul siránkozó zseniellenőrök! Bevallom, egy kicsit én is közétek tartozom, s magam is szívesen szúrnék tüskét a köröm alá, amely a Forró mezők-et írta. (Mert aki írta, a körme hegyével írta, bizonyos.) Azonban ne siessünk a sajnálkozással! Nézzük inkább, mit írt ez az író a körme hegyével? Igaz, hogy ez a detektívregény szinte lyukas a lélektani hézagoktól s olykor hihetetlen valószínűségeken gördül tovább. De mégis: körömhegyről is, mekkora ábrázoló erőfeszítés egy-egy abszurdum elfogadtatására. Ez a főkapitány az első perctől fogva, amikor beül a Hungáriába s szórakozottan nevetgél a fiatalok viccein, az utolsó vér-elborulásos szerelmi rohamáig, amely mögött a vontcsövű pisztoly s a tulajdon szétlőtt feje áll: milyen éles profil! Méltóságos titulusig feltolakodott akarnok, szerelem farkasa, akinek mindegy: cseléd, vagy úrinő, ha rászorult, beléharap. Avaryné, ez a megtagadott asszony mint megvont falat ingerli, dühíti; gyilkol érte s miután gyilkolt, nem ijed meg, beleakaszkodik a törvény kerekébe; s tekintélye erejével forgatja visszafelé (a magyar megyében vagyunk!). Az utolsó pillanatig verekszik, nemcsak magáért, de az éhségéért is, az asszonyért, akit magához akart vasalni egy ráerőltetett bűntudatban. A testet öltött amoralitás, vaskos, éhes, vérbő alföldi kiadásban. S milyen természetes a hangja: úrral, sofőrrel, jegyzővel, kivel-kivel a maga nyelvén beszél. S végig a regényen, a valószínűtlenségek szomszédjában, milyen igazak és valószínűek az emberek közti viszonyok. Gondoljunk arra, hogy fogadja a nép az öngyilkosság hírét, majd a bűntény gyanúját! Mekkora szerkezetbeli s belső szemléleti egyensúly tartja lábon ezt a rémregényt a Hungária két pénteke közt! A legvadabb abszurdumok 104mellett s azok ellenében is egy erős konkrétumokkal megkötött élet sarjad itt föl: az Alföld, ahogy Móricz az Alföldet vérben-bűnben összesűrítette, összeolvasztotta. Soha ilyen zsíros detektívregényt, soha ilyen emberszabású Fantomast! Kevés ponyvaregénynek adatott meg ilyen remekműtermő humuszban gyökereznie.

Más az, ha valaki öt kötetet ír s más, ha ötvenet. A Tündérkert, Árvalányok, Légy jó mindhalálig írójának végre is elnézhetjük, mi kaján zseniellenőrök, hogy a legjobb magyar detektív- vagy akár ponyvaregényt is ő írta meg. Mert ezt aztán az anyag kellő ismerete nélkül is állíthatom!

Mi a mi kritikai vádpontunkat talán nem is a bűnügyi jelleg ellen fordítjuk; hiszen a világirodalom remekeinek jórésze bűnügyi remek; hogy csak a Karamazovok-at idézzem. Azonban találhatunk-e jobb alkalmat e Forró mezők-nél, hogy az úgynevezett drámaiság ellen kiöntsük meggyűlt epénket. Ez a regény az „iram” mesterműve akart lenni s bizonyos, hogy Móricz Zsigmondot utóbbi időben egyre jobban foglalkoztatja az „iram”, vagy mozinyelven szólva a drámaiság problémája. Kell-e mondanom, hogy a görögök, Shakespeare, Racine, az irodalmi dráma, nem ismerte az iramnak ezt a drámaiságát. Shakespeare ráér megállni a dráma legnagyobb forgatagában is, hogy egy halálesetet, árulást, csókváltást fényes költői képpel, vagy hosszadalmas filozófremekléssel kommentáljon. Az igazi drámában, regényben még inkább, a következő pillanat sose olyan fontos és sürgető, hogy a közlés pillanatának a bőségeit meggyilkolhatná. Mit szóljunk azonban egy regényhez, amelyet másodszor is el kell olvasnom, hogy lássam, mi van benne, mert először csak a végére voltam kíváncsi; s miután másodszor is elolvastam, kiderült, hogy igazam volt, amikor a végét vártam, mert itt a stílus szófukarsága: az egyszavas dialógusok, a gyorsan félredobott jelenetek, a kivonatolt alakok: a megszokott Móricz-előadás, „események beszűkülése” az én bolond kíváncsiságomat, s tárgyi tükörképét: az iramot, a hamis drámaiságot szolgálta. Vajon nem a drámaiság süllyesztette le a drámát a mai szintjére? Odaengedhetjük-e neki legszélesebb szavú, legméltóságosabban bő regényírónkat is?…

Ha valaki következetesen túl magasan tűzi ki céljait: a tehetségben van hiba; ha következetesen túl alacsonyan: az írói morálban. Ötven kötet mellett négy-öt jelenthet-e következetességet? Legalábbis állandósuló rossz szokást. Vigyázzunk! Sohasem az élet szállíttatja le önmagunk ellen támasztott igényeinket, mindig mi magunk! Fiatalemberek legalább így hiszik. S midőn elismerem, hogy a Forró mezők „nem rossz a maga nemében”, voltaképp azt sajnálom, hogy ennyire jó.

1930
105
Móricz Zsigmond: Esőleső Társaság

Másfajta novellák ezek, mint amelyek húsz év előtt a Hét krajcár-ban kürtölték be az új nagy elbeszélőt. Azok a novellák duzzadt, mézgás rügyek voltak, az ember várta, hogy kinyíljanak, tovább sarjadjanak, ezek egy befejezett oeuvre hulladékai; annyit sem változtatnak Móricz művén, mint forgács a bútoron. Útnak eredt regények, amelyek elakadtak az első fejezetnél, az író országjárásának az epizódjai, egy-egy papírra teregetett anekdota, riport a tiszazugi méregkeverőkről, interjú a betyárok hajdani kocsmárosánál.

Amíg olvasom, magamon csodálkozom. Mi az oka, hogy ez a könyv úgy odatapad a kezemhez, holott jóformán minden darabján ott érzem az író csömörét vagy az újságcsinálás imperatívuszát? Kitűnő, úttörő könyveket fáradtan olvasok s ebből otthonos meleg szalad szét bennem, amely köteles kritikai éberségemet is elzsibbasztja. Én is úgy vagyok, mint a színházlátogató, akire kedves színészének egy fáradt, de ismerős mozdulata régi esték kacagását vagy meghatódását zúdítja rá? A műélvezésből nemigen lehet kiirtani az emlékezést s aki az Árvalányok-ban vagy a Tündérkert-ben ismerte meg Móricz sárga izzását (amely mint a napé, ha soká nézed, megfeketedik), megtilthatom-e egy-egy emlékeztető féloldalnak, hogy a Móricz-regények erős fényébe fullassza aggályaimat?

Igen, a kritikusnak elsősorban önmagára: az olvasóra kell gyanakodnia; ezek előtt az Esőlesők előtt azonban talán mégis inkább az érzéseit követelő olvasónak van igaza, mint az ugrópálcát állandóan följebb s följebb rakó kritikusnak, aki az író erkölcsi kötelességének tartja, hogy minden ugrásához élete teljes svungját vegye. Móricz nagy művei nélkül elképzelhetetlen ez a kötet, Móricz nagy művei mellett hulladékdomb, mégis ami benne van, nagy talentum kényelmes nyújtózása s éppoly jellemző Móriczra, mint legjobb könyvei. Sőt talán az ilyen kötetek pongyolasága mutatja meg igazán, mi az, ami levetkőzhetetlen benne; amit, mondjuk így, álmában is tud.

Móricz Zsigmond az az író, aki a noteszában hordja az ihletét. Mikor életemben egyetlenegyszer szemben ültem vele, folyton azt lestem, no mikor húzza ki zsebéből a noteszt. Nem tudom, van-e ilyen notesze, de én az ő művei mögött egy telhetetlen jegyzőkönyvet látok, amelyben adomák, valahová beszúrható szavak, felvillant figurák, a notesz termőföldjébe beszórt tervek, ötletek hemzsegnek, mint reneszánsz festő vázlatkönyvében a göcsörtös, kecses, markos és angyali kezek, salétrom játéka a falon, páráé az égen. Valami vad, a modern művészetből kiveszett 106kapzsiság ez: az egész életet beletömni a noteszbe, az egész noteszt beleüríteni műveinkbe.

Ebből a kötetből, amely valahol félúton van Móricz nagy művei s a telhetetlen jegyzőkönyv közt, épp ezért talán még jobb fogalmat alkothatunk Móricz életzsaroló, anyaghabzsoló mohóságáról, mint nagy műveiből, ahol a falbarakott anyagot a pallér bevakolta, a festő átfestette. De olvassa át valaki ezt a könyvet és figyelje meg, mekkora benne az élet ballasztja, mennyi, amit az író nem költhetett meg az íróasztala mellett, amiért keresnie, vizslatnia, gyűjtenie kellett s el fog hűlni. Egy adomázgató kun társaság tíz oldalon kiürít egy kisebbfajta füzetet.

Persze, a notesz jóvoltából az ember legföljebb anekdotagyűjtő, etnográfus vagy újságíró lehet. S itt lép közbe Móricznak csodálatos adománya, amely néha az utolsó pillanatban, de mégiscsak megmenti őt az élettől s a tulajdon mohóságától: hatalmas formaérzéke. Móricz Zsigmond a formátlanság formaművésze. Nála első pillantásra nyelv, anyag, szerkezet minden amorf, de ebben a brutális alaktalanságban van valami egész, erős, széttörhetetlen, több mint a legtökéletesebben kristályosító művészkedés. Ami egyszer beléje került, ha rossz vicc, ha betűre nem érdemes kuriózum is, azt az ő gigászi formáló hatalma, amely annyira kényszerű és önkéntelen, hogy már-már a szemlélettel azonos, egy szempillantás alatt kerek, épkézláb egésszé változtatja. A szándékaitól másodrangú író is lehetne, de messze kiemeli őt szemléletének ez a formáló nagysága, amely az Esőlesők-ben annál megdöbbentőbb, hiszen elvetélt kölykei jönnek itt világra, mint fiók-Herkulesek.

Van ebben a kötetben egy novella, talán mindközt a legjobb: az Ebéd. Pesti és vidéki méltóságosok verődnek össze a tanyai úr asztala köré. Huszonöt oldalon hordják föl a kifogyhatatlan tálakat: marhahúst ribizlimártással, ludaskását libamájjal, juhtúrós galuskát, rántott kacsát, vagy tizenöt fogást. Az urak nekibúsulnak az evésnek s közben anekdotáznak: a pörkölthúsnál, hogy a juhászok kitűnő birkapörköltje milyen büdös, légybeköpött húsból készül, a kacsasültnél, hogy hány pofonnal intézte el Semlyéni Bandi a parasztok közt a királykérdést. Közben úri módon néhány tapogatózó célzással a pesti urak cikória koncesszióját is elhárítják. Már a feketekávénál tartanak, az ember várja, hogy ez a sok telezabált főkapitány, alispán, kormányfőtanácsos tüstént, ültőhelyében hányni vagy hortyogni kezd. Egyetlen oldala maradt az írónak s mi történik? A bika megtiporja a csordást. A szegény ember ott hal meg a kiszaladt urak előtt. Nincs orvos, nincs bába, de nem is kell neki. Az ebédnek fuccs, de a novella meg van mentve. A sok adoma, locsogás, zabálás mély jelentést kap. A magyar Olimpuszt látod, amelyen az istenek vaskos kavargását az eltiport csordás nyögése egy pillanatra elállítja. 107Az utolsó oldalig csupa formátlanság, emésztetlen kuriózum, az utolsó oldal fényében ez a formátlanság több lesz, mint a legmesterkéltebb forma. Nyers élet és nagy művészet sohasem voltak megfejthetetlenebbül azonosak, mint itt.

Ez a novella különben nemcsak a művészre, de az emberre is nagyon jellemző. Ismerjük mi a dühös társadalomtisztítót, aki azért lakmároztatja az urat, hogy a megtiport szegény ember csontja jobban fájjon. Csakhogy, aki mint meghívott olvasó odaül Móricz urai közé, aligha érez haragot e pukkanó bőrű hatalmasságok iránt. Ahelyett, hogy utálná a zabálókat, maga is a paprikáscsirke ízét forgatja a szájában s matatni kezd szikkadt agyában, nem zörög-e benne egy véletlen anekdota, amivel ezeket a kedélyes isteneket megnevettethetné. Az eltiport szegény ember nemcsak az urak alatt nyitja meg az erkölcsi örvényt, hanem valamiképp az író hajlandóságai alatt is. Móricz nem haragszik erre a zsíros magyar cinizmusra, de élvezi, éli s amiközben élvezi, elítéli. Ebben Adyra emlékeztet, aki a szilajabb magyar bűnök legnagyobb gyalázója volt.

Móricz Zsigmond annak a húsos, fülledt magyar boldogságnak harangoz be, amelyet senki sem értett és méltányolt annyira, mint ő.

1931
108
Csáth Géza

A sznobizmusnak sokféle fajtája van; s nem mind ellenszenves. Ismerek néhány fiatal filozoptert (írót – ahogy vesszük), ezeket az irodalomtörténetnek azok az alakjai érdeklik leginkább, akikről más sosem hallott; ha Kazinczyról van szó, hagyják, hogy beszélj; azután mintha valami magától értetődő dolog volna, Bajza Jenő Zách-drámáját kezdik magasztalni. Szeretem a hiúságnak ezt a faját; ők a gonosz jelenkor és a lusta utókor természetes ellenzéke; hiúságuk az elfeledtek pártjára áll, s arra figyelmeztet, hogy mint az életben, úgy a művészetben sem mindig a legkülönbek győznek; többnyire a legszerencsésebbek, ha ugyan nem a legmarkosabbak.

Az ismeretlenségnek ezek a fiatal sznobjai gyakran emlegetik előttem Csáth Gézát; sőt sokszor úgy tűnt fel, mintha az ő neve egyike lenne azoknak a titkos jelszavaknak, melyekről bizonyos műveltségű és hajlamú fiatalemberek egymást ófelnémet órákon, a rendőrség politikai osztályán vagy egy fekete fölött felismerik. Mivel szolgált rá Csáth Géza ennek a kis szabadkőművességnek a tiszteletére? A szenvedéllyel kacérkodnak, melynek áldozatul esett? A tragikus véghez keresik a megfelelő művészt, vagy a barátság egy-egy sóhaja nyomán indulnak el, midőn ifjúságukra emlékeztető művészek mint hisztrió-társukat, afféle Esti Kornélul idézik őt fel?

Noha emlékszem néhány novellájára, magam is szinte valami új felfedező reménységgel temetkeztem bele a négy kötetbe, melyet sikerült végre kölcsönkapnom. Elfeledett íróról beszélek, tanácsos bemutatni a tartalomjegyzéket. Van itt „álom” egy elátkozott grófkisasszonyról, akinek meg kell tanulnia sírni, s mese egy ifjúról, aki gyönyörű nőkre akad, előbb egyre, aztán kettőre, tízre, egész mezőre, hegyre; átlép rajtuk, siet, menekül, mint Ady Csókpalotájának csóktalan bolyongója, amíg le nem húzza s el nem meríti a női test gravitációja. Ezek afféle jelképes történetek, amilyeneket ma már nemigen írnak. Csáth se írt később, bár megvolt rá a hajlama, mint az a két „gimnazista firka” mutatja, melyben a pásztort kentaur lányok ragadják el, s Szókratész mint utcaseprő jelenik meg. Egy idegorvos feljegyzései a nappalok sivárságai után az ópium gyönyörét igazolják. A lét eszenciája olyan drága portéka, amelyből egész nemzedékek évszázadok alatt kapnak egy órát. Az ópiumszívó egy nap tizennégy órát kaphat, s ha férfikorában kezdi, elélhet tíz évet. Az őrültek házában egy paralitikust látunk, aki elébb a feleségére féltékeny, aztán ő maga „csalja meg” egy láthatatlan kisasszonnyal, aki az órából ketyeg ki és a madarakkal üzen neki. Gyer124mekek, kikkel lusta özvegy anyjuk nem sokat törődik, a padláson állatokat kínoznak, megismerik a nőt, és a szerelem szadizmusát, s amikor a nő ajándékot kér, megölik az anyjukat. Nem mindennapi circulus vitiosusa kínzásnak és kéjnek! A gyilkosság általában kedves tárgya Csáth Gézának! Az idegesen gyáva úrifiú, aki mellesleg moralista és „megértő” a rablók iránt, éjszaka a lakásán betörővel kerül szembe, megrészegszik váratlan bátorságától s megfojtja – volt kocsisukat, egy vézna éhenkórászt, aki szegény feje ócska srófhúzókkal indult kasszát fúrni. Rozi azért megy egy hatalmas, gyilkosformájú emberhez, mert ezt veszedelmesebb, tehát izgatóbb lesz megcsalni. Persze nem is kerüli el a sorsát; éppúgy, mint a vörös, magában gyötrődő, nőt undorító lőcsei mézeskalácsos sem, aki a város legszebb leányát veszi el, hogy a tragédiát felidézze. Egy csúnya lánynak semmije sincs, csak az izgató illata; de ez is elég, hogy egyetlenegy férfit megszédítsen, ettől szépülni kezd, s attól fogva férfi és szépség egymást korbácsolják följebb és följebb – benne és körötte. Egy másik nő, olyan, mint a mókus, csupa harmónia, természetes megoldás, bájos léhaság; az embernek nevetni kell, ha ránéz, s a férfiak, akikkel összehozza a sors, mégis vagy őbelé, vagy magukba röpítenek golyót. Cseh muzsikusok, akik egy műveletlen magyar városba kerültek, tánczenére fogva eliszákosodnak, elzüllenek, végre jön egy új karmester, kidobálja a régieket, s nekik a karzatról kell nézni, amint a város tapsviharában adatja elő a harmadik szimfóniát. Szép novella, lehetetlen a Nyugat-ra nem gondolni, meg akik előtte voltak; a végén ott is a magyarázat, a szegény csehek azért züllöttek el, mert a XIX. század utolján, a „dark age”-ben kerültek Magyarországra. Igénytelenebb történetek következnek egy nagyzoló úrról, meg a fajkutyáról, diákokról, akik diplomát visznek a színésznőnek, és egyéb anekdoták. Egy kisdiák tárgyilagos naplója s egy nap története a Kálvin téren, olyasféle kísérlet, mint amilyet a moziban látunk Berlin utcáiról.

A nőhalmokon bukdácsoló fiútól a Kálvin tér Sachlichkeit-filmjéig elég széles a Csáth szivárványa, az ópium és szadizmus körüli színek talán kisebb teret foglalnak el munkásságában, mint az én ismertetésemben, de szükség van rájuk, különben nagyon szürkén hat az a megállapítás, hogy Csáth Géza már-már klasszikus ízlésű formaművész. Apró művei szabályosak, finomra csiszoltak, s mégsem gyémántszerűek: izgató lila, bíbor, zöld tüzek sugároznak a belsejükből, azok az ópiumkörüli színek ott bujkálnak a legegyszerűbb anekdotájában is, a századeleji izgalmakra és álizgalmakra emlékeztetőn.

Csáth Géza nemcsak orvos és író, de nagy zeneértő is volt, s kitűnő muzsikus portréiból még jobban megérthetjük novelláit. Az egyikben azt írja le, hogy szerette meg Haydnt – aki iránt a fűszeresebb, ópiumosabb 125tizenkilencedik századvégi muzsika elfogulttá tette; a másikban a zeneszerzők két típusát állította szembe; az abszolút muzsikusokat, akik a zenei formákat önmagukért fejlesztik (Mozart), s a programmuzsikusokat, akik, mint Wagner, általános költői érzéseket tanulnak meg zenére lefordítani. Az én benyomásom az, hogy Csáth Géza abszolút muzsikusa volt az írásnak, s Haydn és Mozart felfedezése közben nemesebb és sajátosabb természete felé törekedett, a kor kedvéért vállalt piros, lila és türkiz izgalmak közül.

Írásai legtöbbjét a mai olvasó kissé jelentéktelennek érzi, a századeleji fűszerek is zamatukat vesztették; de ízlése, természetébe ivódott műveltsége s formaérzéke kiemelik őt e korszak tucatírói közül; egy-egy sikerültebb írása fölött, mint fiatal barátaim, én is elrévedek, mi lehetett volna még belőle. Valószínű, hogy barátjához, Kosztolányihoz állna legközelebb, akinek így egyben-másban előfutára volt. Sajnos, a „létesszenciáját” túlságosan komolyan kereste, s hiába találta meg a tizennyolcadik század mestereit s a forma biztonságát, azok a századeleji mérgek aláásták az egészségét, a bíbor, lila és türkiz sugarak egy borzalmas halálnemben explodáltak. Nem is a morfium, hanem az irodalmi divat áldozata.

1933
126
Füst Milán

A Tanú első számában, regényismertetések során, felvillant már egyszer Füst Milán művész-profilja, s akinek van érzéke az árnyalatok iránt, a regénynek szóló kötekedésben megérezhette a művésznek szóló megbecsülést. A regényüzem sebtében összevágott idénycikkei közt olyan alkotáshoz értünk, melynek éppen a túlságos nekikészülődés, az idegesen fokozott tónusa volt a hibája; a részletekbe beleölt művészszenvedés mint kínosság ragadt át az olvasóra, az embernek szinte jólesett volna egy kis henyeség, a bágyadtságnak egy-egy mellékmondatnyi szünete, hogy ez az agyondolgozott próza kisimuljon, s a vers mérgei kissé felhíguljanak.

Az a néhány vonás, amelyet A kapitány felesége ismertetésében kaptunk, Füst Milán egész munkásságára jellemző, bár kiegészítésre szorul. Füst Milánnak minden írása a nagy igyekezet, legmagasabbra szegzett igény munkája, s ha nagy igyekezetről beszélünk, nem csekély tehetségre gondolunk. A tehetség méltó, valahol a művek fogamzásában, a szándék abszurditásában van a hiba, úgyhogy egy-egy olyan regény után, mint az Advent vagy a Nevetők, az ember maga is megrendülve idézi a költőt: S most mégis fáj a szivem és megrendülten állok: Lám szorgalmas kezem dúsan munkálta meg a barna föld ölét, (Ó asszonyok öle, mért vagy termékenyebb!) S ím’ sírva látom: barna lányok kosarába’ szőlőm Nem dús, nem szép s nem elsőrendű mustja. Tompítanunk illik és kell is ezeket a sorokat (melyekben egy önmagához szigorú művész összehasonlító oldalpillantásai keserednek meg); de mi is úgy érezzük, a föld nem adta vissza egészen a munkát, s e költőhöz méltatlanabb volt a szerencse, mint legtöbb kortársához.

Füst Milán műveit alig ismerjük, néhány vékony kötetére a könyvtárak zugán kell rátalálnunk, színdarabokról, kiadatlan elbeszélések sorsáról hallunk, baráti köre szinte évről évre várja, jósolja, sőt üdvözli a nagy reprezentáló művet, mely arányos szüret lesz érdeméhez és áhítatához. Én azt hiszem, Füst Milánnak ez a reprezentáns műve rég megvan, első verskötete az, melyre már tíz év előtt úgy emlékezett vissza, mint egy alig hihető csodára, amely másik tíz év előtt mégis ővele történt. („Hogyan volt lehetséges ezeket írnom?… Mintha Isten diktálta volna – szenvedélyes, küzdelmes évek nyomorúsága után.”) Amit szándékai abszurditásáról s a szerencse méltatlanságáról mondtunk, erre a kötetére is áll, sőt talán erre a leginkább, de a Nyugat tavaszában ez a könyv mégis kiváló helyet szorít magának; a küszködő művész törekvése 137őse lesz törekvéseknek, melyeket költészetünk, még ha lehetetlen is, sosem adhat fel egészen.

Füst Milánról annyit tud az irodalomtörténet, hogy ő írta Magyarországon az első szabadverset. Ha kinyitom első kötete tartalomjegyzékét, a felosztás: ódák, epodoszok, kardalok, elégiák. Két adat, de ott szorong bennük Füst Milán ifjúságának szép vállalkozása, s csírában a többi vállalkozás, melyeknek szenvedőjük és hősük volt. Füst Milán a klasszikus műfajokat akarta felidézni mai nyelvünkből s mai életünkből; a kétezer évet áttelelt nagy líra hangján beszéltetni modern izgalmakat. Babits is megpróbált valami ilyesmit fiatal korában; de az ő kísérlete – ebben az irányban felületesebb s egyben reálisabb volt; ő a klasszikus formákat idegesítette át; Füst elvetette a formát s leplezte az idegességet; a klasszikus líra hanghordozását vette fel s egy latinosan átnemesített szabadverssel a latin mértéket pótolta; mondatok és képek sokszor bukolikus tárgyilagosságával és tárgyiasságával belső görcseit oldta fel. Hallgassuk csak: Uram, ez az évad is de furcsa! Úgy látszik, rosszul böjtölünk. Az évszakok Zordak: – a nap, a hold s a Merkúriusz Tán rosszul bolyg a híg világi űrben’?

Fiatalabb írók műveiből (Illyés Gyula első terméséből különösképp) eléggé közismert ez a fellatinosított, Berzsenyi és Horatius egén átrepült szabadvers, hogy túl sokat kelljen magyaráznunk születésének történeti és magyar indokait. Abban a jambus-ellenes forradalomban, mely a Nyugat egész első nemzedékén végigszaladt, érthető volt, hogy egy költő, akinek szinte gyermekesen emelkedett fogalmai voltak a líráról, azt a szabadabb és nemesebb dikciót próbálja feleleveníteni, amelyen száz év előtti költőink – még a kisebbek is – olyan csodálatosan beszéltek. Fiatalabb költők ilyenféle kísérleteiben több a természetesség és a grácia, Füst Milánban, az első kísérletezőben, több az úttörő szenvedély, s magasabb a művész-izgalom hőfoka. Megküzd a vers minden részletével; latolgatja árnyalatait; indulatokat fojt meg egy-egy konkrét csillogású képért, s valami állandó ritmus-eksztázisban tartja szabad verseit a kötött vers magasán. Későbbi költőknél már kialakulnak ennek a versnek a műfogásai, Füst Milán mindent ott a helyszínen teremt. Fél a kialakult szokásoktól, s a szokások megbosszulják magukat rajta. Ha a versek szépsége; szokatlanságuk; hitelük és egységük: a vers mélyén meghonosodott szokás. Füst Milánnak kevés az olyan kiömlésében egységes verse, mint a Naenia egy hős halálára, A nő dicsérete, A részeg kalmár vagy a Tavaszi dal, vándordal, s nem is ezek a legfontosabb versei. A nagy szándék görcsös tikje minduntalan beüt; nem mer lemondani arról, ami az ihlet partján kínálkozik, sok a verseiben a „privát”-szépség, mely csak a költő számára van meg, a vers egészére el138vész, és sok az ideges mozdulat, ugrás, amellyel (mint a szüretelők dalában) maga rántja el versét a természetes folytatás elől. Nem múl az éj s a hold gyötör! ki fenn a tébolyúlt, a bomlott Jajongó fák között az ágakon tán megakadt örökre! Az egész tanulmány alatt kísértett ez a gyönyörű két sora; most magam is tikszerűen teszem ide, füstmilánosan; e higgadtságért gyötrődő művészet jellemzésére.

Talán nem illik magán-írást, pláne ha nem nekünk szólt, nyilvánosság előtt felmutatni. De azért mutatom fel, mert szépnek találom. Az elmúlás kórusá-nak véletlenül épp az a kötete fekszik a térdemen, melyet a költő egykor Tóth Árpádnak ajánlott. „Tóth Árpádnak, a költőnek…, hogy e kis könyvvel bejelentsem néki, hogy még mindig résztveszek a költők nemes versenyén 1921. Karácsony.” Mennyi tisztaság és kiállt szenvedés ebben az elcsépelt kifejezésben. Ha valaki, hát Füst Milán részt vett a költők nemes versenyén. S utána fölütöd az első verset (Egy egiptomi sírkövön), s ott ezt találod: S mért kell alamizsnát kérnem tőled Átkozott Utókor, Hogy tekints vissza majd reám az Idők és Szenvedések S Nagy Viharok rengetegéből, – át hullámon és ködön, Gondolj egy másodpercre rám, – akár a mord hajós, Ki nagy viharban siklik át az örvény feketeségén S szellem szemekkel látja társát ott alant, Amint az lágy mohára hajtja elfáradt fejét S gyengéden úgy öleli elfáradt szívéhez Egyetlen kincsét: az örök éjszakát!

1933
139
Krúdy Gyula: Mohács

Krúdy Gyula is, mint kortársai közül annyian, évek előtt eldöntötte magáról, hogy ő kicsoda. Arcot vagy inkább maszkot eszelt ki, mely az irodalmi karneválban mint feltűnő és könnyen megjegyezhető, kellőképp érvényesülhet. Tehetség az, aki egyéniség. Nohát, ő csinált magának egyéniséget s mert igazi művész, ezt az egyéniséget addig áramoltatja a maga vérivel, hogy már majdnem igaznak, majdnem emberinek tűnik.

Ah! a félmúlt idők, a gavallér szokások, amikre hosszú mondatokban emlékezve, már majdnem szentimentális az ember, pedig alapjában csak enyhén szatirikus, ah! ezek a kicsit Anatole France-i s mégis kicsit érzelgős szemek, melyek legszívesebben a gyomor gyönyörűségein, például a töltött vaddisznó fején állapodnak meg, ah! ez vagyok én: ezt mondja Krúdy Gyula. S ahogy mondja, abban sok zamat, sok részletekbe mélyedő szeretet, sok kedves nonchalance van, de igen kevés emberi komolyság. Más világ produktumai ők. Nemzedék, melynek a vadkanmutatvány volt erő s a pikantéria báj.

Ha Krúdy Gyula Mohácshoz nyúl, csak pikantéria lehet s nem a történelem megidézése. Csakugyan, mit kapunk? Egy Habsburg-hercegnő történetét, akit Innsbruckban magyar királynévá neveltek, a regény egy negyedén át Magyarországba utazik, l’art pour l’art, hisz Krúdy Gyula a lakmározásokkal egybekötött útleírásoknak nagymestere, a második negyedrészben a koronázás előtti hetekben jövendőbeli férjével vadá158szatokra szökik, csakhogy az urak tudta nélkül jól kilakhassanak (a hercegnő hét-nyolc fogást végigeszik), miközben pénzszerzési módokról álmodoznak. A könyv harmadik negyedében már működik a pénzhamisító-műhely, a királyné a legjobb úton van, hogy az ország ügyeit rendbehozza, kár, hogy közbejön a bagatell mohácsi vész, melyről a királyné jegyzője annyit mond el, hogy a lovak megzavarodtak, a pogány hajtotta őket s Lajos király nehéz lova volt mindennek az oka, mert nem akarta átugrani a Cselét. Az embernek még a szegény Csele-patak is pikáns, hisz a regény közepén fogyasztott igen jóízű rákok épp ebből a Csele-patakból kerültek a király asztalára. A könyv utolsó negyede retour. Habsburg Mária visszatér Pozsonyba, ahol szemébe köp Zápolyának s biztosítja a Habsburg-étvágy számára Magyarországot.

Nem parodizálni akarom evvel az elmondással Krúdy Mohácsát, inkább a legbensőbb értelmét kidomborítani: A nagy időket az emberek észre sem veszik, a két királyi gyermek vadászni akar, enni és pénzt szórni. Mi közük a mohácsi vészhez? A magyarok szájaskodnak, fenyegetőznek, a török mumus is csak azért van, hogy a király ne vadászhassék. S a gyerekeknek van igazuk, mert az élet egy kis szerelem s igen bő táplálkozás. Az író annyiban szól Mohácsról, amennyiben nem szól róla.

Hanem ahogy nem szól, az a vérbeli író pompás semmittevése. Rengeteg aprólékosságot tud s ezeket oly ügyesen olvasztja fölényes, önmagán kívül mindent elnémító elbeszélő modorába, hogy egy pillanatra sem tűnik erőltetettnek, zsúfoltnak, sőt unalmassá sem válik. Nagyszerű malíciával jellemez. Habsburg Mária alakja mint a Habsburg-ház géniusza bontakozik ki. Talpraesett, az álmodozó, szláv Lajossal szemben adott lehetőségekbe kapaszkodik, praktikus, de szűk látókörű, nő, aki mindenáron uralkodni akar, imádott férjét nem könnyezi meg, de a düh megzokogtatja.

Bár idegen világról szól, Krúdy Gyula legkiválóbb regényei közé tartozik ez a mű. Krúdy iskolázott művész. Az van meg benne, ami Gulácsyban hiányzik: a nyelv egysége, a következetesen művészire szegzett figyelem s az hiányzik belőle, ami Gulácsyban megvan: a szív szabad csordulása, az erő, a távlat, s mindenekfölött a komolyság.

1927
159
Gyallay Domokos
I.

Életkedvvel feltörő, új írónemzedék ritkán folytatja a megelőző irodalmi kor hagyományait. Kialakult hibákon okulva s hajtva a vágytól, hogy a maga külön értelmét dokumentálja, szívesebben hivatkozik a nagyapákra, mint közvetlen elődeire. A Nyugat magyar írói Berzsenyiben és Csokonaiban látták törekvésük hírnökeit, az az írónemzedék, amely ma még inkább csak előfutáraiban él, de idő kérdése, hogy a magyar irodalom hőskorát robbantsa ki, a Nyugat feje fölött átnyúlva, Aranyban, Petőfiben és Jókaiban látja.

Ilyen korszakfordulókon gyakran tűnnek föl írók, akik kortársaikkal szemben anakronizmust jelentenek, oly szemmel láthatóan egy még régebbi kor emberei s mégis, amikor a kortárs-nemzedék túlélte törekvéseit, az új törekvések számára ők hozzák a múltból az első élő üzenetet. Így vált a romantikus érzésvilág túlélt egyedeiből, egy Barbey d’Aurevillyből, Villier de l’Isle Adamból a naturalizmus elleni reakció első ütőkártyája, s így válik a konzervatív erdélyi lélek a következő évtizedek magyar szintézist jelentő nemzeti irodalmának fölcsiholójává. Az erdélyi írók nagyobb része átment a Nyugat iskoláján, amennyiben ez a nyelv és a forma iskoláját jelentette, de megőriztek valamit, ami a Nyugat-ban hiányzott s a magyar múltban megvolt: Áprily a szemlélet távlatos tisztaságát, Tompa László a fanyar magyar heroizmust, Berde Mária a természet beolvadó kultuszát, Makkai Sándor a filozofikus emelkedettséget. A leghiányzóbbat: a mesét azonban Gyallay Domokos őrizte meg.

Századeleji elbeszélő irodalmunknak két dimenziója volt: az élet és a lélek. Vagy az emberek egymás felé és egymás ellen örvénylő tömkelegét ábrázolták, vagy a rajtaért lélek intim titkait. De hiányzott, vagy nagyon gyatra írókhoz szorult az elbeszélő irodalmak legősibb s épp ezért újra és újra visszakérezkedő eleme: az elbeszélés. Ezt hozta meg valahonnét Jókai tövéből a székelyek anekdotamondója.

II.

Írt Gyallay Domokos egy Föld népe című novellás könyvet. A háború utáni székely faluról fölvett képek, Balogh Endre csodálatos Fehér rügy című regényecskéje, vagy Tamási Áron naivságában is robusztus 207székely faluja után nehéz elhinni, hogy ez is székely falu, hogy ugyanazt az objektumot ennyire különféleképp lehet látni. Egy téli éjszaka a fiatal pap rájön, hogy lopják a fát. Ott a kikészített rakás az úton, már jön is érte a tolvaj a szánkóval. A pap nagy megdöbbenésére Káló Mihály az, a belső embere. Lámpát gyújt, amivel el is riasztja a vén huncutot s visszahordja a fát a kamrába. Jön másnap az öreg és panaszkodik, hogy ki kellene prédikálni a tolvajokat, nagyon elharapódzik az istentelenség. A pap bűnbánatra gondol s már hajlandó megbocsátani, de az öreg ugyancsak lefőzi. A maga esetével hozakodik elő, hogy lám ő is egy percre hagyta csak a fáját az éjszaka az úton s nem ellopta valami sehonnai.

Gyallay Domokos örül, hogy még a tolvajnak áll följebb s ez a kuriózum mondatja el a kis történetet. A két ember, akiről szó van, nem egy bizonyos pap s nem egy bizonyos vén tekergő, hanem a fiatal pap és a vén házitolvaj, amilyenek azok a világ teremtése óta. S ha mesél róluk, nem azért mesél, hogy őket mutassa be, inkább az esetet, amely a kettőjük viszonyából most az egyszer történetesen kipattant. A modern író emberekben jellemzi a falut, Gyallay Domokos eseményekben. S ne higgyük, hogy az események nem teremtenek levegőt maguk köré. Az egyik költő úgy szűri meg a világot, hogy bizonyos fajta színeket, szavakat, jellemeket bocsát csak a művébe, Gyallay Domokos úgy, hogy bizonyos fajta eseményeket. A békés élet, a magabízó munka, játékos szerelem, de mindenekfölött a győztes góbéfurfang friss lehelete árad ezekből a novellákból, valami a genezis öröméből, ami már Benedek Eleket is kiragadta az epigon írók sorából.

Gyallay Domokos novelláinak jelentékenyebb fele a történelembe visz. Kifogyhatatlan bánya egy anekdotamondónak. Az ember elolvas egyet-mást, itt is, ott is bukkan valamire, amit ki lehet kerekíteni, mesévé lehet tálalni. De ragacsos a mese, hol ez, hol az tapad rá magából a történelemből. Egy percig sem érzem, hogy no most kitanítanak a tizenhetedik század felől s lassan mégiscsak otthonos leszek szászok, székelyek, örmények közt. Megérzem, miféle viszonyban éltek egymás oldalán, a mesék mutatják a lelkek kerítéseit, kapcsait, minden hátipoggyász nélkül értem el s lettem otthonos egy világban, amelyet meg sem próbáltak elém magyarázni.

A Jókai művészete ez. Aminthogy Gyallay is, mint a Jókai visszatérő géniuszának, helyesebben egyik géniuszának az újhúsú inkarnációja kap helyet ebben a sorozatban. Nem mintha Jókai-epigon lenne. Ez a gyanú fenyegeti, de be nem árnyalhatja. Jókai regényei a pszichológiában nappali álmoknak elnevezett mesében menekedései az élet elnyomta nemesebb énnek. Gyallay írásai egy egészséges kedély mesélő208kedve. Jókai lírai kiruccanókra hajlik, a mindenségbe kipottyant ember szorong és árad benne, Gyallay utolsó betűig fegyelmezett, egy szóval se nyúl se túl, se kívül a mondanivalóján. Jókai mögött gazdag költőszemlélet van. Gyallay mögött ízlés, magyarság és jóindulat. S ha a meseszeretetben és a jellemzés naiv egyszerűségében rokonok is, a tehetség méretei s igen szembetűnő alkati különbségek két merőben idegen szellemmé sodorják őket.

III.

Gyallay Domokost, a novellái után, kisigényűsége mellett, szűklélegzetű írónak is tartottam. Költő, aki anekdotákra redukálta magát, nem is lehet más. Szinte kárörömmel elegy kíváncsisággal vettem kezembe Vaskenyéren című regényét, hogy ugyan mivé forgácsolódik szét ez a sajátos tehetség, ha egyszer regénybe kezd. A könyvet elolvastam és egy különös virtuozitás hatása alatt állok. A száznyolcvan oldalas mű minden hígítási kísérlet nélkül, minden pszichológiai bűvészkedésen innen és túl ugyanazt a fordulatokra felépített elbeszélő kedvet revelálja, amit a három oldalas anekdotanovellái.

A Rákóczi előtti évekbe tévedtünk. Erdélyben a császár tábornoka, Rabutin az úr, de ugyancsak mozog alatta a föld. A regény hősei a torockóiak, a vas bányászai, a föld dolgozói, akik szabadságjoguk keresése közben nagy, országos összeesküvésbe bonyolódnak. Míg a császáriaknak gyártanak puskát, a kurucokat is fölfegyverzik s csak a székelyek nehézkességén múlik, hogy nem ők fogják el a tábornokot. Rabutin megalázza, fölperzseli őket, de azt is kiheverik. Sorsuk, valamint a soraikból kinőtt Koncz Miklósnak a sorsa a szabadságharc forgatagába vész. A regény szinte befejezetlenül végződik. Az erdélyi magyar erők megmoccanását jelzi s megáll, amikor ezek ledobják zsarnokaikat.

A regény kurta s többnyire pointírozott fejezetei négy epizód körül kristályosodnak. Hogy fogadta Toroczkay István főkapitány, szentgyörgyi várúr Rabutint. Hogy szabadítják ki a torockói bányászok a szabadságlevelük másolatát megszerző s boszorkányság vádjába fogott fanatikus bírólányt. Hogy fognak össze a birtokperben álló torockói várúr és a torockói bányászok a szabadságharc érdekében. Hogy búvik ki Rabutin a torockói csapdából, alapos bosszút állva a bányászokon.

Az a faja a regénynek, amit novellákból összerótt regénynek bélyegeztem. De ha tovább megyünk: a négy főepizód körül csoportosuló fejezetek mindegyike megint egy külön történet, az „érdekes” külön 209lezártságával s mégis egyik a másikba is átnyúlik, egyik a másikat hajtja, szóval az, ami a redukált igényű olvasó előtt már magában is: lebilincselő olvasmány.

Hogy az érdekesség virtuóza maradhasson, rengeteg szereplőt kellett a regénybe vonnia, ami rendkívüli érdem is lenne, ha itt is, mint novelláiban, nem állna meg a szereplők epidermisénél. Többnyire már máshonnét ismert arcok s ha van valami érdekes bennük, az a mese szolgálatába állásuk s az ismert színekből kiálló újszerű forgatag.

Mert az összevissza ugráló események, mint a forgó kerék küllői, mégiscsak egy nagyobb egységbe folynak s a magyarosan zamatos, de egyáltalán nem új nyelv mégiscsak tavaszi trombitává nő. Az ember, igaz, csak a regény derekán túl, de mégis átmelegedik s érzi, hogy dermedt erők mozognak, hogy egy nép örök talpraálló készsége szól itt, nem abban az egyhangú kereskedelmi csomagolásban, ahogy a Királyhágón innét képzelik az irredentizmust, de egy természet és századok kialakította viszonylatot objektíve számbavevő s mégis negyvenhét évesen is szűzen maradt lélek korlátolt, de tiszteletreméltó művészetén át.

Nem a sablon-patriotizmus könyve ez, ahogy Erdélyben egy könyv sem az. Objektív óda, amely a negyvenes éveket juttatja eszembe.

IV.

Gyallay Domokos nem nagy író. Hiányzik belőle a szellem bizonyos irányú iskolázottsága, amely nélkül a magyar irodalmi Paradiso legfelső köre írót immár be nem fogadhat. De a vidéki tanárkodás, az a szűz föld, aminek Erdélyt a legújabb irodalom mutatja, edényévé tették őt továbbszálló ízeknek, amelyek a magyar költésben halhatatlanok.

Jelentősége kétirányú.

Szerkeszt egy Nép Könyvtárat, ír kis színdarabokat, amelyek Erdélyben népszerűek. S ha költészete szélesebb körben lesz ismert és tovább is lombosodik, aligha adhatunk eke mellől olvasóvá érő ember kezébe nekivalóbb könyvet, mint amilyenek Gyallay Domokoséi. Modernebb levegőjével Jókait pótolhatná, akinek a nevelő hatása lefelé máig is a legnagyobb, bár a távolság, ami elválaszt tőle, igen könnyen ringatja az érzelmi anakronizmus egy nemébe azokat, akik rája bízzák magukat.

De az írókat is gondolkozóba ejtheti ez a tordai tanár. Az utolsó húsz esztendőben nagyon sok történt a lélektan, szociológia és néprajz javára, de épp a költészet ősforrásai előtt halmozódott föl a legtöbb eldugaszoló iszap. Nem hiszek a népies irány megújhodásában, de 210szeretem az ifjú költészeteket. S aki a magyar költészet utolsó évtizedein végiggondol, két paradox áramlatot vesz észre. Míg a magyar kifejező eszközök néhány gigászírónkban hatalmasan megifjodtak, a magyar költőlélek aggasztóan megvénhedett. A paradicsom kész, de nincs ember belé. Ahhoz, hogy az irodalom is megfiatalodjék, az elemi költőösztönök: az első személyes líra s a tendenciátlan mese szüzességét sugárzó lelkek kellenek. Csak ilyenek válthatják be azt a várakozást, amelyet az új, nemzeti irodalomhoz fűzünk.

Gyallay Domokos ilyen lélek. De amikor fölhívom rá a figyelmet, hadd írjak ide egy ellensúlyozó intelmet, amely már a népiesség korát is megóvhatta volna a megfenekléstől: boldog az a generáció, amely úgy ifjítja meg a művészetet, hogy az előtte járók eredményeit sem áldozza föl.

1927
Gulácsy Irén
I.

Vannak költők, akik – mint a hegedűszó – egyszólamúan fakadnak az Isten vonója alól. Az egyéniségük csak egyféleképp válhat költészetté s minden nagyobb zökkenő nélkül, önként válik azzá. Eleinte hamisan szól a hegedű, később tisztábban, de elejétől ugyanaz a hegedű, ugyanaz a művészi gesztus beszél. Az ilyen költő egész bátran beiratkozhat a legkülönbözőbb mesterek iskolájába, végig utánozhat, mint Csokonai, Metastasiótól Youngig és Gessnertől Rousseau-ig mindenkit, legföllebb a skálája bővül, lényegében ugyanaz az író fog maradni. Valami csodálatos faggyú védi az ő költészete tollait, amiről lepereg az idegen hatások esője. A Csokonai, Jókai, Petőfi típusa ez. Csodálatosan determinált költők, akiknél az érzéklés annyira egyféle, s a lélek álláspontja a világgal szemben annyira változhatatlan, idegek és emlékek szövevényeiből következő, hogy azt kell hinni, a sarkvidéken vagy a pólusok alatt is hasonló költészettel álltak volna elő.

Vannak azonban költők, akiknek a költői mozdulata nem ilyen eleve elrendelt. Inkább egy nagy szellemi energiakészlet feszeng bennük, egy költészetté kívánkozó agyi-indulat. Nem az érzékeik avatják költővé őket, hanem az a lelkük mélyére fojtott víztömeg, amely még nem tudja, milyen kúton fog kitörni, csak feszíti a talajt s érzi, hogy ki kell 211törnie. Ez a költői indulat csak lassan alakítja ki a maga szolgálatára a szemet és a fület. Az író léptei sohasem lesznek egészen fesztelenek. Valami le nem csapolt s olykor zavaros mozdulatokra törő ki nem fejezettséget érzünk az egész emberben. Ha az előbbi költőn a költészet a meztelen test sima bőre volt, ezen ruha, amely ráncokat vet. A Kemények, Madáchok, sőt Katonák írótípusa ez.

Ehhez az írótípushoz tartozik Gulácsy Irén is. Egy hatalmas temperamentum visszafojtott erői mozgolódnak benne. Keresi az anyagot, amelybe ezeket az erőket belekalapálhassa. S ha azt hiszi, rátalált, addig fúrja, faragja, gyömöszöli, míg a legtömörebb figurák nem állnak elő belőle; túlzott díszítések, egymást ütő figurák burjánoznak ki a keze alól. Nemcsak küzd a kifejezéssel és a kifejezésért, mint mondjuk, Kemény, de éppen, mert ráirányul a figyelme, túlzásba is viszi. Barokk költő. De nem az a hideg, akadémikus barokkság, amely lélektelen díszítéseket sorakoztat egymás mellé és egymás fölé, hanem az a szenvedélyes, túlfűtött, amely nem képes a tiszta stílus egyrétűségében kielégülni s túlzott, kifacsart mozdulatokban, egymásra zsúfolt részletekben tobzódja ki magát.

II.

Mint a nép szerelmese indult. A néppel szemben kevés író tudott igazán természetes álláspontra helyezkedni, de Gulácsy Irén éppen nem. Ő a népben a magával rokonerőt, zsúfoltságot és életcirádát kereste. Annyira nép az ő népe, hogy az már természetellenes. Ami különöshöz hozzáfér, azt mind belegyömöszöli az ő népe víziójába. Gyűjti, és szinte hallatlan tékozlásban szórja a tájszavakat, s a népies szentenciákat. Látszik, hogy mindenik külön íz neki, mindeniket külön ízleli, s hogy hallatlanul agyonborsozza, agyonpaprikázza az ételt, csakhogy érezze a zamatját. Ez a zamat azonban csak nagyon eltompult ínyeknek élvezhető; minket krákogtat és megköhögtet. Azt hiszem, a nép ábrázolásában az első kellék, hogy a népet ne csodabogarak gyűjteményének, de népi miliőbe került, hozzánk hasonló embereknek tekintsük. Magát a népies hangulatot sem egymás hegyén-hátán tolongó népi motívumokkal kell érzékeltetni, hanem egy ügyesen a stílusunkba csent árnyalattal, amely alig változtat valamit a közbeszéd nyelvén, s mégis visszaadja a falut. Gulácsy Irén parasztjain nagyon is megérzik a parasztokkal szóba elegyedő nagyságos asszony mohó jóindulata, s az idegen világba a kiélhetés öröméért menekedő lázasság.

S ha a múltba fordul, akkor is barokk. Nagyon jellemző rá a Fekete212 vőlegények végére csatolt lista, ahol a forrásműveit sorolja föl. Ezek a forrásművek az egész könyvet agyonspékelik a maguk apró részleteivel. Ami érdekeset olvasott a korról, az mind belekerül a regénybe. Részletesen levizsgázik a tizenhatodik századbeli öltözködésből, építkezésből, evőszerszámokból, bútorokból. Látszik, hogy a fölhasználandó ízek új rétegére bukkant s nem nyughat, amíg valamennyit bele nem olvasztotta munkájába. Telhetetlen a külsőségekben, nem azért, mert külsőségek, hanem mert pillanatnyilag csillapítják nagy szín mohóságát.

Íróerejének ezzel a barokk túlzásával, kapkodásával magyarázható sajátságos stílustalansága. A stíl egyetlen alkati princípium kivirágzása minden írott szóban, minden fölvetett képben és gondolatban. Gulácsy Irén stílusa azonban nem egységes. Ha „Máriától Veronikáig ívelnek el a férfi karok”, Herczeg Ferenctől Szabó Dezsőig ívelnek el Gulácsy Irén írói karjai. Különösen szembetűnő ez ott, ahol a miliő hirtelen változása alkalmat kínál a stílváltásra. A Fekete vőlegények első fejezete (egy kölök-Toldi Biharban) Arany János-i színekben tündököl. Kerüljön föl a Zápolyák reneszánsz udvarába, a Surányi-Herczeg színezését érzem. Erdélybe sodorja a következő fejezet? Kemény Zsigmondra ismerek. De kihámozhatok az ő könyveiből Jókais, Móricz Zsigmondos részleteket is, s olykor mintha néhány sorát Szabó Dezső írta volna meg, szívességből.

Mindez azonban csak azt jelenti, hogy Gulácsy Irén nem született meztelen költőnek, s a ruháiba még nem élte bele magát. Ettől eltekintve: az új írónemzedék legimponálóbb epikus tehetsége. Hiányzik belőle a megelőző nemzedék és a kortárs epigonok tűrhetetlen nárciszkodása, de megvan az ereje, hogy szenvedélyességével elevenekké támassza, egymás ellen szegezze az embereket, elússzon velük az élet sodrában, fuldokoljon és szorongjon velük, szeressen értük és helyettük, s fölcibáljon, meghasson, lelkesítsen minket is. Líráját úgy tagolja szét emberekbe, hogy személyi ízét elveszti, de hevét megőrzi, sőt felfokozza. Nem óvatoskodik, nem babrál, pepecsel a könyvvel, de kilávázza magából. Írásait, a Förgeteg-et, a Hamueső-t is, de különösen Mohácsról szóló mammut-regényét egyetlen indulat viszi. Az ihlet pompás állandósága, s ami nőben oly csodálatos, az epikára termett féktelen dagályú fizikum érződik ezekben a könyvekben. Szakadatlanok, és rajtuk az élet melege, amely kidobta őket. Annak, aki megszokta, hogy a kifejezés egyenletességét tekintse a tehetség garanciájának, szörnyalkotások ezek. De aki azt keresi, hogy vulkánnal áll-e szemben vagy vakondtúrással, ujjongva ismeri föl Gulácsyban a tehetséget. S még valamit: azt az új magyar tartalmat, amelynek ő az egyik legelső irodalmi fogalmazója.

213
III.

Gulácsy Irén első regénye: a Förgeteg, az egész magyar társadalom vázlata. Földéhes parasztok és úri passziójukban sütkérező grófok állnak egymással szemben. Két makacsul farkasszemet néző erő, amely közt a parasztcsaládból kinőtt és fölfelé néző tanult leány csak összemorzsolódhat.

Novellái, Valuta című színdarabja, és a Hamueső is ennek a tablónak az alsó felét, a magyar parasztságot színezi tovább. A magyar parasztot gyönyörű férfinak, okosnak, furfangosnak, eredetinek, s minden hibája fenekén romlatlannak látja. De a paraszthoz is elért a kor géniusza: a démon. A Valutá-ban pénzláznak, könnyű vagyonszerzésnek hívják, a Hamueső-ben a hódítókkal beszivárgó ledérségnek, városi szellemnek, sőt vérbajnak. Félti a magyar népet, a magyar népben lappangó kincseket, attól a könnyű prédahadtól, amit a város lelke bocsát rá. A város kiüríti, szétfecsérli a falu kincsestárát, s a maga festett rongyait hagyja neki. De akármilyen sötét színeket talál, ha ennek a népbeesett féregnek a munkáját festi, alapjában optimista; nem hiszi, hogy egy ilyen imponáló energiakészletet ilyen könnyű kezek szétdúlhassanak. Színdarabjában s regényében is az öregember az esendő s a fiatal az okosabb, a városi rongyokon általnéző. S aki figyeli a magyar társadalmat, de a magyar népet is, elhiszi, hogy ez nem a sötét korképek illem-optimizmusa, de igazság. A háború utáni nemzedékben sok az elhullott lélek, de sokkal több a nyugodt, kiforrt, sőt heroikus, mint volt apáink közt. S mintha Gulácsy Irén épp arra született volna, hogy ennek az új nemzedéknek a heroikus önmegváltó akaratát, a magyar katarzist írja meg. A Fekete vőlegények legalább ennek a katarzisnak az eposza.

Hiszem, hogy ezt a regényt fogyatkozásai sem szoríthatják ki a nagy magyar regények közül. Ezer oldala annyira fokról fokra kifejlő, s a végén, mély szimbolikus távlatokat belénksajdító mozdulat, annyira benne van a mi egész életünk, annyira a mi korunk regénye, hogy bizonyos lesz jelentése más kor számára is. A mohácsi vész körüli negyven esztendő szennyéből szinte sorsszerűen emelkedik ki két heroikus férfihomlok; kemény emberek, akiket a boldogságmegtagadó sors pofozott önfeláldozó mártírokká. Mintha a Zápolyák hisztériás uralomvágya, a Jagellók bárgyúsága, a pórlázadás, a Mohácsba rohanó nemzet millió bűne, a Mohács után ránkzúduló idegen kalandorszomj, mind csak azért kóvályogna, dulakodna előttünk ezer oldalon, hogy kibontakozhassék a Tomori Pál és Czibak Imre férfilelkének érett elszántsága. Különösen szép a Czibak Imre alakja. Hős, aki nem hősnek, csak erős, boldog 214férfinak született, de a kor üllőjén addig kalapálja, addig veri őt az élet, míg egyszerre ő a kard, melyet a nemzet önmegváltó akarata húz ki balsorsa ellen. Az idők mocskából emelkedik ez a regény a mártírium időtlen szépsége felé. Annyira más, mint minden Trianon előtt írt könyv, s mégis annyira nagy értéktől súlyos, hogy méltán tekinthetjük egy új világtengerből először kibukkanó föld csúcsának.

IV.

Ritka költő, akinél súlyosabb gáncsokból zengőbb dicséretek felé szárnyalhatna a kritikus. S dolgozata végére sem tehet mást, mint kérdőjelet. Gulácsy Irén eljutott oda, ahol az írónak szegényednie kell, hogy gazdagodhasson. A ruhának feszülnie kell! Le kell számolni minden fölösleges, véletlen elemmel, s szabályozni kell azt a bennünk feszengő, izommutogató, barokkságokba bimbózó ösztönóriást, akinek minden kevés, akinek a legdúsabb mezőkövesdi kézimunka is gyér s vékonyka motívumok pókhálója.

Úgy hiszem, Gulácsy Irén a heroikus epikára született. Arra az epikára, amely azért száguldtatja ki a költő szívéből a legkülönfélébb emberek karneváli lovasmenetét, hogy őrült vágtájukban önmaga tisztuljon meg, önmaga csapolja le nemes, vidám erővé, ösztönei tajtékos fölét. Valami kaotikus tör benne a megállapodás felé. A marcangoló bizonytalanság nyugodt akarattá.

1927
Bartalis János: Hajh, rózsafa

Tizenkét esztendő verseit gyűjtötte össze és adta ki Bartalis János Hajh, rózsafa című kötetében. Ez a kötet is bizonyság rá, hogy a legérdekesebb magyar megnyilatkozások nem jutnak sajtóhoz a hiába nyomtatott könyvek rengetegében. Ebben a harminckét esztendős erdélyi költőben van valami paradicsomi, aminek a varázsától, ha egyszer megérezte, nehezen szabadul az olvasó. Biztos ösztönnel, már húszéves korában, mit sem tudva az akkor fölkerekedő világdivatról, a szabad versre vetette magát. Nem az az anarchiásan ritmizáló szabad vers ez, melyet a pesti lapokból ismerünk. Teljesen ritmustalan sorok, többnyire kijelentő mondatok, de összefüggésükben egy nyájas, primitív 215lélek már-már ritmussá emelkedő következetessége érzik. Különösen szépek a háború után írt alsókosályi versei. Elhúzódva a világtól, egy istenhátamögötti faluban a gazdálkodás, a család, a magány és a kilátástalanság gyönyörű dalait írja. A primitív világ, primitív világérzés és primitív forma nagyszerű találkozói ezek a dalok. Minél kevesebb absztrakciót kever beléjük, annál szebbek. Költőnek mutatják Bartalist, aki a látványok panoptikumában mindenentúli derűvel mondja egyszerű, konstatáló s mégis világteremtéshajnali üdeséget lehelő sorait. A kötetnek vannak részei, ahol félni kell a kisiklástól, de újabb versei, melyek az elsőkkel, a félig gyerekkoriakkal ölelkeznek, modorosság nélküliek, megnyugtatók, s mondhatnám: a huszadik század idillumai.

Kár volt a könyv elé reklám-tanulmányt íratni. Aki ért hozzá, úgyis megbecsüli azt a nagyvonalúságot, világfölötti egyszerűséget s derűs bölcsességgel átitatott, gyermeki életszeretetet, mely ezeknek a verseknek a javát a magyar líra rokonszenves kuriózumává avatja. Mert nem egyéb: bájos kuriózum. A líra, az új korszakot jelentő vers, lokomotív sebességgel fog elhaladni Bartalis János kedves világa mellett. A túlbecsülőknek mondom ezt, akik közé Kosztolányi is odaszámítható.

1928
Bartalis János: Föld a párnám

A század idilljei: írtuk néhány év előtt Bartalis alsókosályi verseiről s most, hogy új kötete címlapján maga a költő nevezi verseit „erdélyi bukolikáknak”, tűnődnünk kell, vajon csakugyan idillek, bukolikák-e még. A régi füzetbe új, keserű gyökér keveredett s az alsókosályi idill előterébe egy elgyötört, földdel küzdő férfi nyomult, aki a szót mint költő forgatja még, de a földet már dühös parasztszemmel nézi.

Furcsa ezeket az eke nyomán ballagó morfondírozásokat Bartalis csillagokkal társalkodó nyelvén hallani. A vészes, dühös gazdálkodás panaszai: – ha a szavak értelmét nézed: parasztjajgatás, ha idiómájukat: pantheista ima. Ez nem bukolika, hanem ami akkor jön, amikor a bukolikára született költő sem tudja az életet többé bukolikának látni. E kötet mögött „a világos föld gályarabjai énekelnek. Lomhán megy a gálya: a Föld és viszi leláncolt kedveseit: a milliókat”. A virág: lánc s a föld kedvesei: gályarabok; íme, Bartalis új kötetének jellemző paradoxona. A költő mentené a bukolikát, de a föld igazsága közbeszólt.

216

Az idillt kikezdte a monológ s a csillogó színeket szétzilálta a gondolat. A félelmes Munka mítoszi szárnya alatt születő, dolgozó s elpusztuló ember sorsát kell példáznia. Az ős földet énekli, amelynek mindegy, hogy a föld melyik páriája vetett belé. „El vagyunk szóródva a földeken. Síkságon, réten, hegyek között, folyóknak völgyein. S nincs közöttünk látható jel, hívó szózat, összekötő kapocs – ha csak nem a Természet.” A Természet, tehetjük hozzá: és Bartalis. Az eke mellé szállt költő, aki mindnyájunk sorsát magára vette, lett értünk az eke filozófusa.

Nem mondjuk, hogy valami mélységes, vagy vadonatúj filozófia ez, nem is lehet, de a Bartalis-vers édes hézagossága mégis megszépíti. A Bartalis versben nem a szótagok zenélnek, hanem az apró, egymás mögé rakott mondatocskák. Két mondat közt egy hézag (nemcsak időbeli, hanem értelmi is) s mondatok és hézagok váltakozásának ez a „mondat-jambusa” különös, rapszodikus bájt lop a Bartalis gondolataiba is. A mereven egymás mellé rakott kis állításokat nekünk kell összeillesztenünk. A gondolat egy része árnyékban maradt; megértjük a verset s marad rajta egy kis eltűnődni való.

Amit legfájdalmasabban reklamálok ebben a kötetben is: a tökéletesség. Az ilyenféle szabad verssel szemben, mint a Bartalisé, az egyetlen követelmény, hogy tökéletes legyen. Viszont úgy látszik, az ilyen versben, amelyet rím nem gyámolít, ritmus nem fegyelmez, a legnehezebb nem hibázni. Bartalist, amikor nem színez, hanem filozofál, különös gyorsan utoléri a hiba. Olcsó absztrakciók könnyen elcsábítják s a szimbolizmus elnyűtt fogásaitól sem volt alkalma, úgy látszik, megcsömörlenie. Azt sem értem, mit akar az ilyenféle sorokkal, mint „a beleölt energiát megkoszorúzza” (ti. a föld); „a gép, technika korában hasítom a földet”, „Fizikai és lelki lázadásban vagyok”. Egy időben tüntettek az ilyesmivel: lám, mi ezeket az újságírói mondatokat is bele tudjuk iktatni a verseinkbe. Nyegle divat volt s Bartalisnál inkább az a gyanúm, hogy „kicsúszik a száján”.

Így is megmarad néhány tiszta vers, mint a Mindjárt hazaérek, Felfelé, Mai nap, Itt egy ország (másoknak bizonyára mások), amelyekért érdemes e kötetnek az új líra legjobbjai közt szorítani könyvespolcunkon helyet. Igaz költő írása, szép emberarc tükre. Búcsúzóul még a címének is igazságot szolgáltatunk. Erdélyi bukolikák, tehát nem árkádiaiak és nem szicíliaiak. Erdélyiek, azaz nem is lehetnek bukolikák.

1930
217
Sipos Domokos: Vágtat a Halál

Szabad-e az Irodalmi Halhatatlanság kapuján dörömböltetni az irodalom elvetéltjeit? Szabad-e talapzatra emelni a torzót s örök érvényt követelni a Halál-megakasztotta kifejletlen gesztusoknak?

Olvasom Sipos Domokos verseit s gondolkozom az életén. Ez az élet egy Kemény Zsigmondot kereső regény. A világgá vándorolt kelmefestő és a dicsőszentmártoni bába fia végigküzdi magát a gimnáziumon, napidíjas a szülővárosában, a lenézés elől Pestre menekül, jogászkodik egy évet s hivatalnok lesz a statisztikai hivatalban, hogy hamarabb nősülhessen, fölcsap patikus-prakszinak, a háború hazasodorja, besorozzák és kiszuperálják, számvevő már s csakhamar az erdélyi Svájcról álmodó magyar, román és zsidó fiatalság egyik vezetője. A Károlyi-forradalom elsöpri a régi nagyokat s a 26 éves fiatalember azon veszi észre magát, hogy rámaradt a megye s ő a legkomolyabb főispánjelölt. A románok bevonulnak, Sipos Domokos felesküszik, helyettes főjegyző most a címe, közben meg is nősül, de nem bírja soká a megváltozott városházát, leköszön s a kenyértelenség tollat nyom kezébe. Idáig jóformán semmit sem írt s most egyik napról a másikra megnyeri a Zord Idők kettős novellapályázatát. Ettől fogva állandóan ír. Ő szerkeszti a Kisküküllő-t, a megyei radikálisok lapját. Harcol az őt kiközösíteni iparkodó álkonzervatívok ellen, előadásokat tart, polemizál. A gogánváraljai hitközség, hogy igaza mellett színt valljon, egyházmegyei világi képviselőjéül választja. 1922 karácsonyára kiadhatja első novellás kötetét, Istenem, hol vagy? a könyv címe, ki is prédikálják érte, annál nagyobb szeretettel fogadják őt írótársai. Pályája s a legszerényebb anyagiak is biztosítva volnának, csak a tüdejébe harapott bele a halál. Regényeken dolgozik, új pályadíjat nyer, de igazi, nagy epikára már nem futja erő és idő. Vágtat a Halál. Ekkor a reménytelen vég előtt fordul a lírához. Nagyobb lélegzetű mondanivalóra már nem telik, de nehány versnyi felkiáltás talán még kikerül belőle. A budakeszi szanatóriumból haldokolva tér haza, 1927 karácsonya váltja meg őt erdélyi sorstól és emberi nyomorúságtól.

Posztumusz verskötetének ő csak tizenhárom darabját adhatta ki még életében, a többit írásai közül halászták elő, egy-kettő kivételével befejezetlenek, vázlatszerűek, leközlésük jogos volta vitatható. Vállalt versei egy tehetséges író írásának a gerenda-vázai. A lelki nagyság stigmáit hordják, de mint művészi alkotások másodrendűek. Egy-egy kitételében félelmetesen lobban föl a halállal vívott szörnyű farkasszeme, de talán csak Ácsolj keresztet című költeménye éri el a nagy vers határait. Ahogy önmagától való elidegenedését, az élet és az ő élete közt támadt hasa218dást, a halál lépteire beállt belső csönd kínos feszültségét panaszolja: az szép. Szinte érzem, amint a testből kifejlő lélek elszakítja összefüggéseit. Hol szedtem föl ezt a nehéz nagy fejet, kérdi egy helyütt. A lelkéről ezt mondja: úgy él bennem, mint egy titokzatos vendég. Kétségkívül embernyi ember volt, aki ezeket a verseket írta. Csak ideje volt kevés. Novellát akkor kezdett írni, amikor az életre nem maradt más lehetősége; verset, amikor már a novellára sem maradt lehetősége. S versein is azt érzem, amit novelláin, hogy egy nagyrahivatott, merész, elfogulatlan, rokonszenves világnézetű embertárs áll mögöttük, de nem művész idegek. Az az érzet-dzsungel hiányzik mögülük, amely a nagy művészek műveit a mondanivalótól függetlenül is az egyéniségről szóló gyónások sűrűjévé avatja. Megszerezhette volna-e később ezt is? Úgy érzem, igen. Későn kezdett írni, de olyan nagyvonalú, egészséges forradalmár lélek, hogy biztosan kiegészíthette volna magát. Sok van ebben a harminckét éves fiatalemberben, ami a huszonnégy éves Adyra emlékeztet. Csakhogy mit ér minden lehet és talán a Halál nagy úgy van-a előtt?

Halottsértés ez a kritika? Azok közé tartozom, akiket a bevezető tanulmány írója említ? Átrághatatlan szecskahegyeket emelek az író és műve közé? Lehet. De számomra a mű az egyetlen közeg, amelyen át az író hozzámférhet. Én csak a műnek hihetek, akármit bizonygat hősiről Szentimrei Jenőnek az erdélyi irodalom keletkezéséhez érdekes dokumentumot szolgáltató, kegyeletes életrajza, a kis kötet nagyobbik fele. S e művön át úgy érzem: Sipos Domokos nemcsak kettétört élet, de a költött szó lesodort virága is. Nagy emberi értékei lehettek, de hiányoztak belőle az emberi értékeket konzerváló művészerők. A magyar irodalomkritikának régi rossz szokása, hogy az élőkhöz szigorúbb, mint a halottakhoz. Én a halottakhoz vagyok szigorúbb. Az élők előtt ott az élet; a „van” keskeny holdsarlóját koronggá kiegészítő „lehet.” A kritikát olykor szerencsésen segítheti ki a kritikai utópia, de az irodalomtörténet a művészi fölfedezést jelentő, szimbolikus sugárzású életek csillagútja.

1928
Karácsony Benő: Pjotruska

A Pjotruska cím nem kíváncsiságkeltő cégér ezen a tiszta magyar miliőben lejátszódó regényen, hanem a regény családfájáról hozzátört kocsány, név, amely e regény rokonai felé mutat. Nemcsak címe, de mintegy címkéje is a műnek, címke: amelyen ez a két csodálatos szó áll: orosz re219gény. Tudtommal Pjotruska az első magyar alkotás, mely nemcsak az orosz regény külsőségeit, de sajátos hangulatát, életérzését lobbantotta ki magyar talajból. S akármily kétesértékűnek tűnik is első hallásra ez az elsőség, a regény olyan kvalitásokat mutat, amelyek tiszteletet parancsolnak irodalmi russzofíliája előtt. Nem átvétel ez az oroszosság, hanem egy sajátosan fölhangolt lélek rárezonálása a vele egyrezgésszámú világáramlatra.

Ennek a magyar kisvárost egész meglepő színekkel besugárzó oroszosságnak egy Dosztojevszkijt olvasó, elcsapott városi fogalmazó a fókusza: Csermely János. Nagy adag állhatatlanságból, folyton lelkesedő jószívből, a nyomort is beragyogó fantáziából, gúnyos fintorokból, hirtelen letörésekből összeállt emberke, aki, mint egy iránytűt vesztett pilóta, ide-oda csapkod a kisvárosi Új-Foundlandja fölött. Hiányzik belőle az akarat, a siker emberének az életmagva, kedves, locsogó, nyugtalankodó eltévedtje az Istennek, aki rágaminkodik a nagyképű kisvárosra, kutyahűséggel követi barátját és férfiideálját s Szonyácskává álmodja azt a brutális, lelketlen és céda nőszemélyt, aki a nyakába varrta magát.

Ez a magyar földön valószínűtlen, de az írónak életszükségletét jelentő alak sugározza kedvesen valószínűtlenné s megindítón emberivé az egész regényt. Ő nevezi el Kiriljovics Pjotrnak, Pjotruskának a regény hősét, Baltazár szerkesztőt, ezt a vidéki ostobaságok elleni harcban kifenteszű, fölényes, szarkasztikus férfiembert, aki minden megtapodtatásában egyre inkább férfinak bizonyul. Elcsapják a szerkesztőségből, koplal, katona lesz, végigharcolja a háborút, lefokozzák, reménytelenül szerelmes, majd lassan mégiscsak érvényesül, híres író lesz, rátalál a maga asszonyára, a szegény, elnyűtt, tragédiát kiállt vígszínházi színésznőre, csak barátját, Csermelyt veszti el.

Összevissza cikcakkokban megy ez a történet, amely egyik oldalon szatíra, a másikon megindulás, a harmadikon cinizmus, a negyediken életöröm. Sokkal nagyobb szellemi tőkét revelál, mint amennyit regénynek megír. Elsősorban mint asszociatív munka s nem mint elgondolás gyönyörködtet. Egészen társtalan a magyar irodalomban ez a szeszélyesen csapkodó, zilált, mindig váratlan fordulatos hang, a gunyorosságnak, az egy-kettőre könnyekig szökő megindulásnak, az intuitív sziporkázásnak ez az állandó egzaltáltsága, amely akarva, nem akarva elragadja az embert. Egy erős, eredeti szellem sodrában érzem az első pillanattól az utolsóig magam s ez kárpótol a regény műfajbeli tökéletlenségeiért is.

Mert kifogásokat azután igazán lehet a regény ellen tenni. S talán azt a legnagyobb kifogást is, hogy akármilyen eredeti és meglepő is a benne megnyilatkozó szellem, valahogy csak a regény burkát tudja benépesíteni és földíszíteni, ahogy a földgömbnek is csak a burkán van termőtalaj, fa, 220állat és emberi kacagás, s befelé a mélységekben élettől üres. Mintha csak díszítené ez a tehetség a tárgyát s nem egészben vetné ki. Hálás regény. Lekenyerezi az ember eszét és szívét, de a végin mégis mintha üresség maradna. Nagyszerű villózás, de nem igazi fény.

1928
221
Marconnay Tibor verseskönyve

Láthatatlan drótsövények veszik ma körül az új utakra törekvő, fiatal lírikust: művész-szellem, mely a hibátlan megjelenés rafinált simaságában leli örömét, kissé kívül áll a tulajdon versén, a lírai így-is-történhetik relativitásában, borzad az élménytől s elszakadt a valóság tiszta képeitől, de azért színes, sőt olykor a színek lázát éli, csakhogy ezek a színek nem a meglepett retina ujjongásai, hanem az absztrakciókra hajló agy kosztümös statisztái. Kerüli a túlzottan kicsengő sorokat s nem győzi erővel a magyar vers brutális tagbaszakadtságát, a jambus vagy a szabad vers örve alatt hajszol bonyolult muzsikákat. Pátosza: az idegrendszer láza, harmóniája: a világ szomorúsága. Zárt, fölényes és magábabódító szellem ez s a fiatal, aki ennek a nemzedéknek az írásain nőtt föl, nehezen szabadul varázsából. Meddő vagy félben megakadt kirohanások sorozata az új líra. Még a Sárközi- vagy Bányai-féle komoly tehetségek is inkább tágítják, mint áttörik a lelkük köré vont bűvös Faust-kört. Forma és mondanivaló változik, de a lélek beállítása, a világra reagáló legbelsőbb szövevény ugyanaz marad.

A Kacagva tört ki a faun a pagonyból szerzője is a Nyugat neveltje. Első kötetében: a Túláradó élet-ben még volt bizonyos parnasszien vonás. Ötvözött szonettek, modor és lendület különös ötvényeződéséből előálló sorok jellemezték ezt a könyvet. Második kötete: új világ. A lendület kiszabadult a modorosság és virtuózkodás öleléseiből és az egész kötet mint egyetlen lírai gesztus: előrelökő buzdítás hat. Marconnay nem formai különállással dokumentálja emberi különállását. Elfogadta a Nyugat formaeredményeinek széles skáláját s alig adott hozzá valamit, de új az az eleven életérzés, új az az őszintén lelkes lélek, amely üde füvek illatával lengi át ezt a verseskönyvet. Régi szavak, melyeket mint elkopottakat kerültünk, új értéket nyernek ebben a lírában. Az igazság, a hit, a tűz, a győzelem, a szabadság mögött fölragyog a régi jelentés, amint a bokor, fa, ég, napfény mögött fölragyog a természetbe vesző ember elfogulatlan ujjongása. Az ifjúság költészete ez. Érdekes ifjúság, mely eltanulta az öregek ravaszságait és mégis együgyűn üde, mint egy latin Parsifal. Híg lobogású sorai szinte dimenziótlanok. Öröme telik benne, hogy színekkel lakat ki, de ezek mögé a színek mögé nem bűvöli oda a valóság plaszticitását. Ez ad különös eredetiséget a természetleírásainak. Nem a Petőfi meglátó és szívvel kiszínező modora az övé. Ő kiszívja a táj ízeit s a kiszítt ízekből újra költi. Rózsás délibáb, aki a fölkapott látványokat összezilálja, újrafesti és elanyagtalanítja. Alkata épp az ellentéte annak, amit magyar alkatnak érzek. Nem tudna ketté 241törni egy sort, annyira fél a darabosságtól. A versei mögött egy római versenykocsis ül, aki oda-odacsördít a szavak közé, úgyhogy szinte kihallik a sorok közül a hajszoló előre:

A víz fölött, mint egy gígászi vár
égő gerendáiból fölkavargó
fáklyát formázó füstbodor kering le
az ijesztőn méregszínű vízre
a felhő, melyben megduzzadt a zápor.

A kompozíciója is: lendület. Egy-egy megismételt szóval, sorral vagy képpel löki előre a mondanivalóját. Olykor mint szárnyaló refrén ismétlődik egy gondolat s az iram sodor tovább döccenő sorokat, melyek önmagukban megbotlanának.

S mert iramos költő: hangszélessége nem nagy. Esszencia-lírikus, aki fél a témák epikus kiszélesítésétől. Pedig csak nyer vele, ha a konkrét dolgokhoz tapasztja a fantáziáját s nem általánosságok megnevezésére szorítja szókincsét. Természetleírásai közül sokkal jobbak a Balatont, Tiszát, Alföldet megmutatók, mint a kertről, erdőről szólók. A parittyáról írt két verse közül sokkal jobb a Michelangelo Dávidjához fűzött, mint az általánosságokkal játszó. S noha épp habitusa zárja ki, hogy konkretizáló, epikus beszédmodorú költővé váljon, mégsem ártana egy árnyalattal közelebb férkőznie a részletekhez. Téma-kincse egyszerre kibővülne s verseiről eloszlana a szavaknál erősebb temperamentum rózsásködű dagálya.

Figyelmet érdemel a Marconnay Tibor lírája. A felszín egy átlag Nyugat-utódot mutat, de már némelyik, gyér rímek szárnyán vidáman csapó strófája s még inkább egész lírájának üde, újszerű állásfoglalása érdekes leletet sejtet. Ő lesz-e az igazi lelő? Igen sok negatívum szól ellene. Nem áll a magyar vers tradíciói folyamában. Épp idegen alkata miatt nem érzi azokat a versérzéseket, amelyek a magyar vers centrális problémái. Az új líra Ady szimbolizmusával és a Nyugat idegrendszer-lírájával szemben a valóság és a szem lírája lesz. Marconnaynak kevés a lírai realizmus iránt az érzéke. Tárgyköre szűk s nemigen terjeszkedik ki a társadalmi élet fölvetett kérdéseire, nem fejlődhetik igazi vezérlírává. Átvezető lírikusnak érzem, aki szemléletében és művészeszközeiben a Nyugat nagy nemzedékében gyökerezik, de életérzésével, ujjongó fiatalságával egy kevesebb válságú és vidámabb rohamú költőnemzedékre utal.

1927
242
Berda József: Öröm

Harmincöt rövid vers s az ízetlen gyümölcsben tagadhatatlan lírai mag; a zengéstelen sorok mögött egy költőféle ember légvétele, „Legboldogabb e földön, ki sokat nevet, keveset panaszkodik, mert ez illik jól az egyszerű tót gyereknek, ki babon és krumplin hizlalta magát bátor cselekedetre”: így foglalja össze Berda József a filozófiáját. Versnek próza, de képnek kép! Rajta minden vonás, amit a Berda-arcon jellegzetesnek tartunk. A száj körül ott a panaszt takaró nevetés, amely olyan önvigasztaló lelkendezéssel siet Isten, tavasz, „gyerekek és kacsák” elé, s a zavaros szemben ott a tót gyerek alázata, aki tudja, hogy neki jó képet kell vágnia a teremtéshez, ha két lelkendezés közé oda is lopja „krumpli és bab” ránehezedő szelíd fátumát. Amit ő bátor cselekedetnek nevez: a csavargó költő szabad szíve s amit mi bátorságnak érzünk benne: az a szomorú szerénység, amellyel magáról beszél. Hol a magyar költő, aki „kicsiny költő”-nek becézte magát? S igen: ez itt egy kicsiny, kósza költő, aki ha álmában verebet ölt, reggel a „szíve oldalán” ébred, könnycseppel a szemén.

Mennyi ideje, hogy József Attila csavargó-lírájával foglalkoztunk? S íme, egy tótszemű József Attila! Őszintébb csavargó, de szelídebb legény. Több benne a franciskánus-vér s lanyhább az akasztófahumor. Igénytelenebb velünk szemben, de haj, igénytelenebb a verssel szemben is. Harminc vers és valamennyi szabad; úgy szabad, ahogy egy szuszra kimondott mondatai szabadok. Hol összefogja az az „egy szusz” a verset, hol elpottyant valamit belőle. Ha zenei, Isten kegyelméből az; a költő verskultúrája nem sokat segít az Istennek. A versnek valamiféle nehézség ellenében kell kifakadnia; ez a lebírt nehézség a vers vitalitása. A mi költőnk azonban szerény és szerencsésen rátalál a közeg legkisebb ellenállású helyére, amelyen az „egyszerű tót gyerek” versei is átszivároghatnak. Sem a sorok következetes ritmusa, sem a kompozíció szigora, sem az egyes sorok domborműszerű kiképzése: mi áll hát jót ezért a versért, azon az „egy szusz”-on kívül, amelyről már kritikánk elején is elismertük, hogy egy költőféle ember légvétele.

Rokonszenves gesztusú, de nagyon igénytelen költő bontakozik ki ebből a kötetből. Az olyasféle apró-cseprő verssel szemben, mint az övé, csak egy követelésünk lehet: hogy tökéletes legyen. De hol vannak ezek a versek a tökéletességtől?

1930
243
Sásdi Sándor: Nyolc hold föld

Két dolog teszi a jó regényírót: az a hűség, amellyel az élethez tapad s az a hűtlenség, amellyel az élet fölé kerekedik. Ha olvasod, a világ valóságos értékviszonyai vesznek körül: helyzetei kialakításában az az egyszerű s mégis komplikált valószínűségszámítás vezeti, amellyel az élet állítja be a maga egyensúlyait. Ugyanakkor azonban torzít is a dolgokon valamit s ez a sok apró torzítás összegezve az ő költői küldetése: ez az ő válasza az élet kétszerkettőjére.

A Nyolc hold föld írója inkább a valóság művésze, mint a valóságra adott válaszé. Jeleneteiben, helyzeteiben inkább az élet erőinek gondos statikusa, mint maga dokumentálója. Hőse nem egy-egy ember, hanem maga az emberi élet. Annak a számára állít föl helyzeteket: ha pedig ez így van, az élet így fog viselkedni. Egyetlen jellem, epizód, mondat sem nőheti túl az élet valószínűségét, de viszont épp ez a következetesen keresztülvitt életszerűség lesz a regény nagy erőssége. Józan, egyszerű, gyűlölség nélküli életszerűség ez. Ne is üssük rá a naturalizmus bélyegét. A naturalizmusban, ahogy az irodalomtörténet fölvetette, van valami konok, ellenséges, ésszel rábizonyító, amit ennek a könyvnek az olvasása közben egy pillanatra sem éreztünk. Tételbe foglalva akármilyen sötét is ennek a műnek az eredménye, maga a könyv meleg, emberi s inkább kibékítő, mint lehangoló.

Ez az állítás kissé paradoxnak tűnhet: különösen, ha elmondjuk a regény témáját. Hiszen ez a nyolc hold föld a vak társadalmi kényszer, amely leigázza a boldogságot, a fiatal szerelmeseket elválasztja s a cédaságot törvényesíti. A fiatal menyecske nyolc hold földet visz az apósa házába; kitűnő föld ez s amikor az ura tüdőbajban elpusztul, az öregek sajnálják a kezükből kiereszteni. Rákényszerítik a fiatalabbik fiút, hogy vegye el az ángyát, aki úgyis odáig van érte s már az ura életében is csábítgatta. Hiába szereti a legény a kondás lányát; hiába lenne kötelessége elvenni kedvesét: a nyolc hold föld elválasztja őket. Elébb a lány kerül bábakézre, aztán a kondást üldözik ki a faluból; mindez a nyolc hold földért, csakhogy az vissza ne vándoroljon.

Komor téma és sok szívszorító helyzetet teremt. A tüdőbeteg férj ott áll az ablaknál és lesi a felesége és az öccse szeretkezését. A vén parasztasszony maga üti el a tulajdon disznaja lábát, csakhogy panaszra szaladhasson az öreg kondás ellen, akit a huszonkét éves szolgálat sem ment meg az érdek átlátszó csele ellen. Még a szerelem is milyen kegyetlen! A fiatal özvegy rá sem hederít haldokló kislányára, míg a 244sógora előtt kelletőzik s mit csinál az édes odaadás a szegény kondás lányból.

Bizonyára kemény vádbeszéd lehetne ez az emberi természet ellen s még szaporíthatnók a passzusokat. Csakhogy egy könyvet sosem a témája, részletei tesznek sötétté vagy életvidámmá, hanem a tehetség színe, természete. Sásdi nem haragszik a világra; nem bosszúból süti rá ezt a sok komor jelenetet. Alakjai közt alig van ellenszenves, sőt alig van jobb, rosszabb. Az emberek sosem gonoszabbak a helyzetüknél, minthogy az élet is iparkodik szép és elfogadható lenni. Az alapjában jogos törekvések egymásközti viszonya, a résztendenciák végzetes félreértése veti fel a pillanatnyi komor eredményt, amely az élet folyamán előbb-utóbb magától kisimul. Belátás a bűnbe, részvét a szerencsétlenségben, elvegyülés az örömben: ez árad ebből a könyvből. Annyi szeretetteljes igazságérzet, a részletek felsorakoztatásának annyi okos mérséklete tompítja ezt a komor, kihegyezett témát, hogy a végén azt kell mondanunk: ennek a témának a kapcsán ilyen világításba került az emberélet, de egy másik téma az ellenkezőjét is rábizonyíthatná. A mű pesszimizmusa a tárgyában van. A végzet sötét szárnyaival lebeg ez a téma az ormánysági falu fölött; de a végzet szárnyai alatt az örök egyforma élet paraszt logikájú derült állandósága ül.

A regény életszerűségével nem áll arányban a költői egyéniség ereje. Művészi eszközei nem elég élesek, eredetiek; állásfoglalása nem kényszerít. Egyelőre kitűnő ábrázoló, de hogy nagy író lesz-e, nem tudjuk. Mindenesetre tehetségesebbnek tartjuk, semhogy néhány külső hasonlóság alapján Kodolányi-epigonná tegyük meg.

1930
Terescsényi György: Hősök

A földosztás nálunk azt jelentette, hogy a nagygazdák kikeresték birtokuk legreménytelenebb szögletét, odaadták vagyonváltságnak, s a földigénylő, akit a napszám idáig valahogy eltengetett, mehetett négy-öt hold kopár földre (amelyet még törlesztenie is kellett) birtokosremetének, éhenhalni. Terescsényi hősei azért hősök, mert kitartottak a sivatagban s mint az Alföld Robinsonjai, otthont és emberi kultúrát varázsoltak a földtenger elhagyott szigetére. Regénye, egy fiatal pár esztendős vergődése a hajdani urasági legelő töretlen porondján; harc az első termésig és az első gyerekig; a kétségbeesett fiatalság diadala 245a konok földön, a szerelem diadala a környező komiszságon és közönyön.

Az iskolázott szociológus, azt hiszem, igen hamar bűnös csábításnak vagy legalábbis időszerűtlen buzdításnak minősítené Terescsényi regényét. Az ilyenfajta egyéni hősködésnek nincs értelme, azon az öt holdon ma már csak elpusztulni lehet; önkéntes öngyilkosság ez, mely csak a regényben végződhet szerencsésen, ott is csak akkor, ha a szerző a könyv elején ezer pengő spórolt pénzt dug a fiatalok markába, s a mérlegnél öt év előtti búzaárat számít. András és Valér okosabban teszik, ha beszervezkednek valamilyen mozgalomba, amely nem a hősökből csinál halottakat, hanem ahol a hősök csinálnak halottakat azokból, akik négy-öt hold földön akarják őket elemészteni.

A szociológusnak igaza lehet, s mi mégis szépnek találjuk a Terescsényi-hősök vállalkozását, mert akármit mond az okosság, a hősiesség mégiscsak ez marad: a közviszonyok ellenére is vállalkozni az egyéni feladatra, a hivatást nézni s nem a lehetőséget. Terescsényi hőseinek nincsenek olcsó illúzióik, a maguk módján ők is látják, hogy Magyarország mandarinok prédaterülete. Amikor a kölcsönért szaladgáló férfi a városból hazatér s annyit mond: „Most nagyon megutáltam őket”, ez a vasvella-fogó mondat az Erdélyi-versek komor cseléd-dühére emlékeztet. A borzalmas közviszonyok azonban nem mentenek fel az egyéni harc alól, az élet nem élhet a holnap hiteléből, a reménység nem pótolhatja a munkát. Öt hold földön a magárahagyott ember a sorsával és a heroizmusával marad magára s mi, akik azon a szellemi parcellán, ahová szerelmünk, a szűk földosztás és spórolt ezer pengőnk egy gonosz világ ellenére állított, megértjük e hősök hősiességének szimbolikus örökérvényét, még akkor is, ha parcelláinknak holnap nem lesz értelmük s hősiességünk nem is épít kutat és házat, csak gödröt és koporsót.

Terescsényi témája, akárhogy forgatom, egyike a legszerencsésebbeknek. Ahogy újra átlapozom a vékonyka regényt, fáj a szívem, mit lehetett volna ebből csinálni. Jelentés és történet, jelkép és valóság milyen tökéletes egybevágósága! Micsoda hajlam az alapgondolatban, hogy írójától elszakadva, külön éljen, önállóan bonyolódjék, ágazódjon. Ebben a témában igazán ott lappang a véletlen ajándék, amely nélkül a legjobb író sem írhat remeket. Pásztorjáték és hősköltemény, az örök idillion és az örök epillion korszerű változata. Azok közül a témák közül való, amelyeket el kellene koboztatni és kivételes íróknak kivételes pillanataikban osztani ki.

Hol szalajtotta el Terescsényi a szerencséjét? Úgy hiszem, mindjárt az iramban. Nagyon könnyen pereg le a regény. Az író tussal fest, 246a hősök fohászkodnak és keseregnek, a szerencse azonban igazán pokolian kedvez nekik; az írónak nincs elég türelme a részleteknél elidőzni, túl könnyen hárítja el az akadályokat, feltűnően szalad a pont felé, amelyet a regény végére tesz. Márpedig az ilyen regény, mint a Robinson is, csak epizód-regény lehet, az írónak egy istennél furfangosabbnak kell lennie a csapások kitalálásában s egy Prométheusz jóakaratával kell hősei gyámolítására sietnie. Itt minden a részletek bőségén, szépségén, halk szimbolizmusán fordul meg. Az egész élet elfér ebben a regényben, viszont az egész élet az, aminek benn kell lennie. Terescsényi, úgy érzem, nem vált elég otthonossá a földön, ahová hőseit kitette s így hőseinek a meghonosodása is csak látszólagos, elolvastuk a regényt és várjuk a szelet, amely elfújja őket.

Az is hiba, hogy ezek a hősök parasztabbak akarnak lenni a parasztnál. A paraszt, az igaz, a földön él, de az ő cipőjén is talp van, mint a mienken s nem folytatódik a lába a földben; márpedig a mi parasztíróink folyton erre az összefüggésre hivatkoznak, a paraszt izmában és nyelvén a föld erői törnek fel, mitologikus lény, aki emberfölötti vagy inkább emberalatti erőket hordoz, s ábrázolásában az emberi állandó mitologikus aláfestést kap. Terescsényi jól ismeri a népet s mégse tud megszabadulni ettől a fölmelegített Anteusz-mítosztól, amely az író és alakjai közt folyton ott settenkedik. Ha András vagy Valér szól, nemcsak András és Valér beszélnek, hanem a föld gyermeke, a nép leánya, mondataikért nem két vállalkozó lélek felelős, hanem a föld s a földnek tulajdonított súlyos értelmesség. Nem nagy ballaszt-e ez egy olyan regénynél, mely leleményes, tettre szabad Robinsonokat követel?

Az íráskészséggel is baj van. Nem alacsony, csak rozsdás. Stílusa legtalálóbban e stílus ellentétével jellemezhető. Terescsényi stílusának merőleges ellentéte az, amit enyhe gúnnyal újságíró-klasszicizmusnak lehetne nevezni: az olajozott tőmondatok olcsó simaságára gondolok. Terescsényi is szereti a tőmondatokat, de három ponttal utánuk. Rögös, darabos és még rögösebb, még darabosabb akar lenni. Inkább ügyetlen, mint szellemeskedő, előbb ósdi, mint divatos. Az embernek sokszor az a benyomása, hogy egy igen rég írt könyvet olvas, jó író régi könyvét. A százhatvan oldalas regény közepén egy hétoldalas vihar-leírás található, amelyet minden további nélkül betehetsz a magyar olvasókönyvek természetleíró szemelvényei közé, s a leírásban ilyen mondatok: „Ha puszta téren ér a vihar, ne állj meg magaslati részen, egyáltalán ne is maradj állva, ne rohanj közeli erdő vagy magányos fa felé: veszedelem az.” Magvas, sűrű képzelet, de ügyetlen író. Mindenütt feszül, duzzad valami, de ugyanakkor nyikorog is. Ma 247Magyarországon kétféle irodalmi irány van: az egyik az ilyen írót habozás nélkül vidéki kántortanítónak titulálja, a másik minden alacsony csiszoltságtól mentes őstehetségnek. Az igazság az, hogy a kétségtelenül értékes anyagra ráférne egy kis ráspoly s az őserejű regényeknek se használ, ha rozsdás tollal írják őket.

Hogy milyen sikere lesz a könyvnek: nem tudom. A naivabb olvasó figyelmét talán elkerülik a megírás hibái; boldog ő, mert azt a remekművet olvashatja, amelyet Terescsényi hordott a lelkében, s amelyet megírnia nem sikerült. A kényesebb olvasó csak a csikorgást, az anakronizmust hallja s nem akarja észrevenni az elgondolás szépségét s a tehetség állandó jelenlétét. Az utóbbiak számára lapozom fel a regény egyik jelenetét, azt, amelyikben András, az új telepes, nem adja ki a csendőröknek a hozzá menekült tolvajt.

Ott szalonnázik András a földje sarkában, amikor lövéseket hall, két csendőr tűnik fel, aztán egy meglőtt, bukdácsoló ember, akit a part elföd üldözői elől, de ő tudja, hogy felé menekül. Az ember már itt van; ha jelt ad, vége. A szerencsétlen könyörög. Ő csak azt akarja tudni, gyilkolt-e vagy lopott, s amikor az esküdözik, hogy a nyomorúság vitte a lopásra, András, az erős emberek megvető részvétével, utolsó pillanatban mégiscsak rádobja a mellette heverő szűrt. A csendőrök érdeklődnek, a paraszt nem látott semmit. Beszélgetnek. Már menni készülnek, amikor András és az egyik csendőr egyszerre pillantják meg az üldözött elejtett véres zsebkendőjét. Kritikus perc, emberhalál lóg a levegőben, de András feltalálja magát, orvul beleereszti a szalonnázó bicskát a hüvelykjébe s a felmutatott véres ujj megmenti a menekülőt. Azt hiszem, ez a kiserkenő vérsugár, melyet mintha csak a nyomorúság vérszövetsége számára eresztett volna ki testéből a határba szakadt magányos ember, a könyv betűin végigfolyva, jó vezetője lehet a bizalmatlanoknak s itt is, ott is megjelöl egy-egy tehetségre, emberségre valló igaz részletet.

1931
248
Debrecen és a fiatalok

Fiatal magyar írók, akik hamarább belenyugosznak, hogy a kutyának sem kellenek, minthogy önáltatás bűnébe essenek, keserűen szokták hangoztatni: ma az írónak olvasó nélkül is meg kell élnie; ez mostoha kor, ellenséges klíma, itt senki se várjon tapsot, becézgetést; a gondolat ma alpesi virág, néhány elszánt turistának nyit s az Istennek, aki a havasok fölött lakik.

354

A bezárkózó írót azonban néha meglepetések érik: az olvasó, ez a távoli idealizált, lét nélküli lény, mint hús-vér alak jelentkezik s a fiatalembert, aki azt hitte, hogy ami kis dicsőség terem ebben az országban, néhány előtte járt nagy vad rég lelegelte, a lelkesedés váratlanul maga elé idézi. Így járt az az öt író is (Erdélyi József, Illyés Gyula, Kodolányi János, Németh László, Szabó Lőrinc), akiket az Ady Társaság 1931. november 29-én Debrecen városának bemutatott. Arra a két napra, melyet odalenn töltöttek, mintha kisétáltak volna a tulajdon korukból s a meleg ünneplésen, melyben ők részesültek, más boldogabb korok íróinak az életébe kóstoltak volna bele. Láttak egy várost, ahol méltósága van az író névnek s öt harmincesztendős fiatalember tiszteletére nemcsak tanácsnokok, főigazgatók, egyetemi tanárok vonultak ki, de, horribile dictu, a diákság is, melyet máshol a halott irodalom tiszteletére s az élő írók megvetésére nevelnek; a szeretet spontán viharában zsúfolt padok előtt olvasták fel műveiket, tósztokat kaptak, mintha képviselőjelöltek lettek volna, élő olvasókkal beszéltek, akik jobban ismerik műveiket, mint ők maguk; s miután látták, hogy így is történhetik, hazautaztak s csak otthon dörgölgették a szemüket: vajon úgy volt-e minden, ahogy odalenn érezték vagy néhány vidéki írótárs szemfényvesztése födte el előlük ideig-óráig a közönyt, mely Debrecenben is olyan, mint másutt.

Mennyi volt a debreceniek szívességében a vendégszeretet s mennyi az irodalom iránti lelkesedés? Hány Debrecen van még ebben a keskeny hazában? A Változás városát látták-e, melyet elsőül hódított meg az új irodalom vagy a Maradandóság városát, ahogy Ady nevezte, mely utolsóul őrzött meg valamit a hajdani író-tiszteletből? Az, aki négy fal közt ír s csak egy-egy váratlan meghívás röpíti ki a világba, nehezen tud ezekre a kérdésekre megfelelni. Ő legföllebb a keserűségét és a megvetését nem érzi olyan szilárdnak és jogosnak, mint elébb. Hiába, olvasók mégiscsak vannak. Még vannak vagy már vannak? Bele kell kalkulálni őket a dacunkba és a keserűségünkbe is.

1931
355
Igénybejelentések
Irodalmi Lexikon

Irodalmi Lexikonát a művelt magyar olvasóközönség kalauzául s egyszersmind nevelőjéül szánta Benedek Marcell. A magyar- és világirodalom klasszikusainak és modernjeinek írói arcképét, a nemzeti irodalmaknak esszészerűen megírt történetét s az irodalmi segédfogalmak definícióit tartalmazza. Mindezt 1224 sűrűn telenyomtatott oldalon, ami jelentékeny terjedelem egy szó szoros értelmében vett irodalmi lexikon számára, de a dióhéjkurtaság minden veszedelmét sejteti, mihelyt a szerkesztés olyan célokat tűzött ki, amelyek az irodalomtörténet és az aktuális kritika céljait is magukban foglalják.

A művelt olvasót gyakran érdekelheti, miféle író az, akinek a könyve elébe került. Kíváncsi a nemzetiségére, melyik korban élt, miket írt még, milyen hatást tett kortársaira. Nagyon jó, ha van egy könyve, ahol mindazoknak az íróknak az életrajzát, akiknek a könyvei magyar olvasót komolyan érdekelhetnek, megtalálja. Még a szakirodalom művelője is kerülhet abba a helyzetbe, hogy érdeklődési korától távol fekvő terepen ilyen könyvet vesz az orientálódáshoz segítségül. Kérdés azonban, helyes-e az életrajzi és bibliográfiai adatokat méltatásokkal kiegészíteni? Egy szóval felelhetek: tilos. Az igazi műveltségnek nincs nagyobb ellensége, mint a jelszóműveltség, az egymondatos kritikából formált cégér, amelyet az emberek ide-oda hajigálnak, nevetségesen csekély erőfeszítéssel tartva fönn a jól értesültség látszatát. A legminimálisabb követelmény, aminek az alapján egy íróról, irodalombeli helyzetéről, a világgal való összefüggéséről képet merhetünk alkotni, egy eredeti könyv vagy egy nagyon kiváló tollból kikerült kritika. De ez a kritika nem lehet néhány soros. Összefoglaló munkába beállíthatok egy írót néhány vonással, az írói arckép annyi „miért”-nek és „de”-359nek a szövevénye, hogy azt néhány vonásra egyszerűsíteni a közvélemény megmérgezése. Nézem ezt a hivalkodó munkát s már látom azt a zsurnaliszta hadat, mely ebből az irodalmi lexikonból összegazdagodva, élete napjait meghaladó könyvszámokat fog mint olvasottakat fitogtatni, s látom az irodalmi zsúrok hirtelen kitáguló műveltségű aranyifjúságát, amint erre a könyvre szánt négyszázezer koronáját irodalmi műveltség alakjában kamatoztatja.

Ennyit az alfabetikus kritikáról. A nemzeti irodalmak összefoglaló esszéinek éppily kétes a jogosultsága. Igenis, szükségünk volna egy költőkézből származó európai irodalomtörténetre, mely a mai irodalmat kialakító történelmi erőket követve, egységes képbe próbálná vizionálni, ami a kontinens irodalmából bennünket érdekelhet. De mi hasznuk ezeknek a dióhéj irodalomtörténeteknek? Különösen, ha az a törekvés fűti őket, hogy semmit ki ne hagyjanak? A minap olvastam Mantovani olasz kritikus tanulmányát a XIX. századbeli olasz irodalomról. Húsz névvel ússza meg az összefoglalást. Az egész magyar irodalom összefoglalását meg lehetne írni, az erők kidomborítása mellett, ötven névvel, a franciát százzal. De mit szóljunk ennek a lexikonnak pl. XX. századbeli francia irodalomtörténetét tárgyaló cikkéhez, mely három-négy oldalon háromszáz névvel képeszti el a laikust. Mindenesetre tiszteletreméltó koponya, aki az irodalomnak egy ilyen és (talán nem vagyok szentségtörő) jelentéktelen zugából háromszáz írót ismer. A tudóskodó összezsúfolásoknak semmi értelme. Minden tájékozottsága ellenére is ugyanily leverő képet nyújt, pl. Turóczi-Trostler német irodalma, mely minden irodalmat elsüllyeszt az izmusokkal együtt kitenyésztett író-skatulyázó nómenklatúrában.

Általában a modern irodalom az, ahol a legselejtesebb ez a lexikon. A klasszikus értékek lassan maguktól elrendeződnek. A modernek közt rendet csinálni kényes, rendkívüli veleérzést, szinopszist kívánó munka. A klasszikus irodalomból azok hiányoznak, akik a modernben a leghangosabbak: a nem oda valók. Aki a modern irodalomból ítéletet formál, annak lenyomnia és fölemelnie kell. Egy lexikon erre nem vállalkozhat. Nem is vállalkozott. De szerencsére kifejlett az irodalom elüzletiesedésének a korában egy másik kritikus típus, a csak magyarázó, a csak fölemelő. Ennek az irodalomrothasztó kritikának jelenti bekoronázását ez a lexikon. Mindenki megkapta a maga barátjait, tessék, méltasd őket, legalább a publikum is elkáprázik, mennyi jó magyar erő virágzik ebben a megcsonkult országban. Trianonig igenis meg lehet írni a magyar irodalom történetét. Ez a történet sok élő derék embert sért, de azért vagyunk férfiak, hogy az igazságos és tartózkodón megformulázott véleményt elviseljük. A Trianon utáni ma360gyar irodalom az aktuális kritika körébe tartozik, arról lexikonból tájékozódni nem lehet, nem is érdemes, hisz megjósolhatom, két év alatt elavul minden mai vélekedés. Silány és tájékozatlan a lexikonnak ez a része. A modern irodalom iránt érdeklődőket két más irodalmi szerv elégíthetné ki. Egy eredeti, merész szemszögű kritikus. Egy európai almanach, mely az európai államokban megjelent nevezetesebb szépirodalmi és kritikai könyvek évről évre megjelenő jegyzékét adná.

Összefoglalva: az Irodalmi Lexikon feladata a magyar olvasót esetleg érdeklő írók életrajzi adatainak a lehető pontos és kimerítő feldolgozása lett volna. Amivel ez a lexikon többet adott, az nem egyéb, mint a felszínműveltséget elősegítő, a közvéleményt összezavaró kapkodás.

1927
Juhász Andor: A világirodalom élettörténete

Ez a könyv egyike azoknak a dióhéj-műveltséget kiszolgáló, irodalmi ártalomszámba menő könyveknek, amelyek ellen hadakozni kell. Főbb kifogásaimat itt adom:

1. Az irodalmi megismerés egyetlen módja: az eredeti mű olvasása. A legkiválóbb ismertetés is csak egy színtörését vetíti elém az eredeti műből áradó fehérsugárnak. A kritika desztillátum, s mi marad annak, aki a desztillátumot desztillálja. Juhász Andor könyve fizikai okokból sem épülhetett közvetlen megismerésre. Annyi névvel dobálózik, hogy nem tudhatja, mi élt e nevek mögött. Tiltakoznunk kell üres áltudományossága ellen. A feladat igenis szép és megoldható. Szabad és lehet a világirodalomról, erről az egy emberélet partjai közé bele nem férő óceánról egy embernek is írnia. De akkor tessék alázatosan írni róla. Ne féljünk, hogy könyvünk hézagos lesz: ami kimaradt, a ki nem maradt élmény voltát fogja elénk domborítani. Egy ember víziója lesz, s mint ilyen, jellemző rá, s kortársainak tanulságos. Juhász Andor könyve azonban a kompilátumok órjás hodálya, ahol a semmitmondó falakba épített apró fülkécskékben húzódnak meg az egyéni élményt jelentő olvasásemlékek torz lírával föltálalt szoborcsoportjai.

2. Könyvmoly gondolat, hogy az irodalomnak lelke van, s ez a lélek tér és idő feletti. Olyan gondolat, amelyet nem is lehet végiggondolni. Bombaszttá pukkan, mielőtt szemügyre vennéd. Az irodalom az élet egyik megnyilvánulása, egy organizmus egyik funkciója, s nem külön 361szervezet külön élettörvényekkel. Hihetetlen sok csacsiság származik abból, hogy az irodalmat külön belső törvények szerint fejlődő életnek tekintik. A teóriagyártók, akik az eddigi irodalomból számítják ki az elkövetkezőt: ennek a téveszmének a megszálltjai. Juhász Andor, aki német iskolázottságában az izmusok szépen megolajozott, zökkenés nélkül járó masinájának látja a világirodalmat (hogy szinte bámulunk, mire is kellett az író): ugyanennek a téveszmének az áldozata. Az irodalom azoknak a kiáltásoknak szent összevisszasága, amelyeket a mindenkori és pillanatnyi élet szorított ki ihletettjeiből. Az írók nem az irodalom, hanem az élet tünetei.

3. Akármilyen divat is ma, helytelen, hogy világirodalmi áramlatok ürügye alatt egy fejezetbe mossuk különböző nemzetek nagy íróneveit. Hanyatló, hézagtöltő korokban végigszáguldanak a világon kérész életű áramlatok, divatforradalmak, amelyekben a divatos elem erősebb a nemzetinél. Ellenben a nagy, primér irodalmi jelenségek mindig a nemzeti tartalom nagy kivirágzásai. Csokonai talán a rokokónak is jelensége, de mennyivel inkább a magyarságnak. Ady szimbolista költő, de mennyivel inkább magyar. Az irodalmi irányok csak a jelentéktelen íróvegetációt jellemzik, s legföllebb a műfajok korszerű különösségeit, de a legirodalmibb jelenség: a zseni önmagáé és népéé.

4. Az egyénnek és a nemzetnek ezzel a megtapodtatásával szemben nem vigasztal az a lekenyerező elégtétel, amelyet Juhász a magyar irodalom nagyjainak ad. Ha hallasz egy világáramlatról, bizonyos, hogy egy magyart ad eléd, mint annak az iránynak a betetőzését. Petőfi és talán Csokonai esetében is elfogadható ez a beállítás, de mit szóljunk Zrínyihez, Gyöngyösihez, akik a barokk és rokokó eposz legnagyobb képviselőivé avanzsáltak, s Madáchhoz, aki Homérosz, Dante, Cervantes, Shakespeare és Goethe társaságában lobbantatik a monumentális tehetségeket nem termő franciák szemére. Szép és fontos munka lenne nagy íróink világirodalmi helyét kijelölni, de ilyen slendriánul, ilyen „nesze-neked-buta-magyar” módon: fölháborító.

5. Mindezek a hibák relatívak. Lehet vitatkozni velük. Vitán felül egy áll: a könyv csapnivaló íráskészsége, a komikum határait súroló, s tudós nagyképűséggel leplezett naivitása, bosszantó korlátoltsága. Aki ilyen vállalkozásra jogosító irodalmi műveltség megszerzése közben csak ennyire lett író: az rosszul használta föl a fiatalságát.

1928
362
Ady Endre költészete
Nagy Sándor könyve

Ady Endre minden írott sorát földolgozta, minden Adyról írt sort számbavett, csoportosított, boncolt, rendszerezett s százharminc oldalas könyvéből mégsem bontakozik ki egy félig-meddig is elfogadható Ady-kép. Nemcsak, hogy nem vitte tovább az Ady-felfedező expedíciót, de az Adyról írt nagy tanulmányok egyikének nívóját sem érte el. Minden szorgalmával inkább holt irodalomtörténeti lommá fakította Adyt, mintsem élővé támasztotta volna. Tanulságosabb példát alig lehetne fölhozni rá, hogy a kritika mennyire intuitív munka, mint ez az ezerféle kis csapdát állító könyv, amelyből ezeregyszer is megugrik Ady szelleme.

A szerző bőven idéz, s jaj neki, mert a szellemi affinitás teljesebb hiánya még alig választott el idézett és idéző mondatokat, mint itt. Az ember szinte megdöbben, hogy spékelődtek Ady nyugtalan, ismerős ritmusai ebbe az atavizmusként fölrémlő prózába s miféle fonák ösztön hajthatta ezt a kelletén túl pedánskodó lelket Ady jóindulatú kimagyarázására. Akaratlanul is a nyúl és a teknősbéka versenye jut erről a könyvről az eszembe, melyben Ady versei bibliai textusokat „tárgyaznak”, míg élete a magasabb harmóniát „nélkülözi”, arról nem is szólva, hogy „Ady kedélye hangulatokban és érzelmekben elég gazdag”, „jelleme eltér Ond vezértől” és így tovább minden oldalon. A kritika nemes fegyverekkel vívott duellum s ilyen fegyverzetű Toldinak nagyon is bennünk élő és visszaütő cseh Ady.

Az íráskészség és a congenialitás hiányának roppant szakadékát még nem hogy betömné, de elmélyíti az az analitikus apparátus, melyet Nagy Sándor elődjeitől vett át. Vázolva zsenijét és fejlődését, sorra veszi Ady motívumait, alapos viviszekció áldozatául esnek pénz, halál, vallásos, szerelmi, hazafias motívumai, sőt „költészete, mint költői tárgya” is. Szétrendezi Ady eleve szétrendezett verseit s ezekből von le következtetést vallásosságára, szerelmére. Ez a metódus Adyval szemben helytelen s hogy Földessynél, Makkainál is megtaláljuk, annak polemikus okai vannak. Az Ady-kritika akaratlanul is az Adyt ért vádak irányítása alatt alakult ki. Rásütötték, hogy nem magyar, a védelem kimutatta, hogy igenis, de mennyire magyar. A vád kedvezőtlenül töltötte ki az erkölcsi előmenetel rubrikáit, az apológia magasztaló jegyeket írt a megfelelő rubrikákba. Ezeknek a rubrikás apológiáknak megvolt az idejük és az értelmük. Végleges tanulmányt így azonban Adyról senki sem fog írni. Ady nem lezárt, egységes, egyetlen 363képet adó költő, mint Berzsenyi vagy Dayka, külföldön Baudelaire vagy Leopardi, akiknél az egyéniség egyetlen szobrát elemezheted. Ady egy húszesztendős folyamat, ahol a részletek egymáshoz való viszonyukban, eredetükben és torkollásukban kapják meg értelmüket. Ady motívumai logikus hullámzás, egyik a másikat váltja, hullámok születnek és hullámba oldódnak s az analizáló módszer épp a legértékesebbet, a szellemnek ezt a kor és elmealkat kölcsönhatásából kiinduló dinamikáját sikkasztja el. Ady életét genetikusan és szintetikusan szabad csak megírni. Genetikusan, mert Ady magyar és világirodalmi erők sűrítője és transzformátora, szintetikusan, mert ezek az erők külön semmit sem mondanak, csak egymással alkotott szövevényükben. Én Ady vallásosságát önmagában nem értékelem olyan sokra, mint Makkai, aki gyönyörű dialektikával süti ki róla, hogy az egyetlen vallásos magyar költő, magyarságától pedig tudom, hogy a nem-magyar vád tette előtte is oly fontossá és központivá. Ady nem szerelem, nem hazafiság, nem halálmotívum. Ady egyetlen tünemény, akit természeti tünemény voltában, keletkezésében és lefolyásában kell rekonstruálni, s a magyar és világirodalom tüneményei közé beilleszteni.

Mit ért el ebből Nagy Sándor? Ő, aki a hajlamot és módszert is „nélkülözte” Ady rekonstruálásához, a történelmi elhelyezésben is csak a mások véleményének a sablonosításáig jutott. Nem lehet az Ady-irodalom gerilla fegyvertényének sem tekinteni az ő művét, nem mert aprólékos, hanem mert alacsony színvonalú. Bizonyos aprólékosságra szinte szüksége van a mi elfajult impresszionista kritikánknak. Nap nap után olvasunk cikkeket, melyek egy anekdotát mondanak el, egy ötletet teregetnek ki bírálat örve alatt. A kritika szépirodalmi jelenségek méltatására fuzionált történet- és természettudomány. S ha Nagy Sándor Ady szellemi alkatát akarja megrajzolni s megállapítja róla, hogy tehetségének határozmányai: belsőség, valóság, ösztönös értelmiség, alanyiság, akkor nem az a baj, hogy szinte szervezeti diagnózist iparkodott fölvenni Adyról, hanem, hogy brutálisan és semmitmondón tette. A költőt a szellemek családjában elhelyezni csakugyan csak sok-sok apró vonás összeegyeztetésével, asszociációs módjának, grammatikájának, versösztöneinek, reagibilitásának a számbavételével lehet. Ezt a számadást azonban nem a logikus nyerseségével, hanem a fiziológus tapintatával kell végezni s a nyilvánosság elé csak végső eredményei s az igazságot alátámasztó néhány adat tartozik. Ez a könyv előre fölveszi Ady tehetségét, mint kihámozottat s azt erőlteti keresztül költészete minden jelenségében. S noha a tehetség képe maga is durva, „határozmányai” nem jellemzők, a továbbfejlesztés során mégis néhány olyan adatra bukkan, amivel érdemes foglalkozni. Szerinte Ady „szél364sőségei arra az ösztönös törekvésre vihetők vissza, hogy hangulatvilágát megtermékenyítse, költői alkotásra fogékonnyá tegye”. Passzivitásából magyarázza, hogy az aktív társadalmi csoportokat kereste. Valóban Ady nem az a spontán jelenség, aminek fel szokták tüntetni. Életének és költészetének igen sok vonása visszahatás fölismert egyoldalúságaira. Erősen értelmi ember. Nincs meg benne a spontán érzésnek az az elánja, mely a szétesett egyéniségű modern ember egyéniségszilánkjait összefogja s egész költészetében kimutatható az érzelmek tudatos hajszolása.

Egy-két ilyen érdekes epizódja van ennek a kevés íráskészséggel, rossz módszerrel, durva kategóriákkal dolgozó könyvnek, de alapjában csak arra lehet jó, hogy Adyt a szerzővel rokon szellemek felé levezesse.

1927
Turóczi-Trostler József: A magyar nyelv felfedezése
Két tanulmány az európai s a magyar humanizmus kapcsolatairól

Erazmus arra volt büszke, hogy csak latinul tudott; az igazi tudásnak az ő szemében a latin lett „anyanyelve”; Luther a német nyelvet Isten és a nép közti etikai közegnek tekinti s Biblia-fordítása az új felnémet-irodalom első nagy cselekedete. Mi van Erazmus és Luther közt? A humanizmusnak az a Melanchton felé nyúló szárnya, amely az elegáns latin körül meglapuló nemzeti nyelveket fölfedezi.

Turóczi-Trostler két tanulmányának európai hátterében ez a tiszta humanista hagyománytól eltérő nemzet-felfedező humanista irány áll, mely előbb csak karakterológiai érdeklődését elégíti ki a nemzeti vonásokon, később a Pesti Gáboréhoz hasonló fordításokra vállalkozik; majd egészen a Biblia szolgálatába áll. A két tanulmány közül az első Sylvester nyelvtanáról szól. Turóczi kimutatja, hogy Sylvesternek, aki ennek az összekötő mozgalomnak jellegzetes hazai alakja, ismernie kellett Melanchton nyelvtanát. A másik tanulmány: A magyar nyelv külső fölfedezése a magyar nyelvre vonatkozó külföldi megjegyzéseket, idézeteket gyűjti össze a középkortól Beatus Rhenanus formulájáig („Sic ungaricus sermo nostri aetate primum scribi coepit”), melyre Bornemisza Péter, az első magyar nyelvművelő is hivatkozik.

Turóczi-Trostler hatalmas készültséggel veti magát tárgyára; Sylvester, Pesti Gábor, Dévai Bíró Mátyás, Bornemisza Péter körül ott gyűrű365zik az egész Európa, Lorenzo Vallától Stainhävelig és a Défense de la langue française-ig; Donatuson és a középkoron kezdjük s a Halotti Beszéd tizennyolcadik századbeli felfedezésén végezzük. A hatalmas irodalmon kívül jó néhány száz tulajdonnév sétál át az agyunkon, reménytelenül, de a filológiai gépezet tökéletességének a bizonyságaként.

Hanem éppen, mert ilyen kiválóan képzett filológussal állunk szemben, nem árt talán, ha egy egészen gyermeki észrevétellel hozakodunk elő. A tudományról kétféleképp lehet gondolkozni: vagy épület az a tudomány, amelyet téglánként kell összehordani, s amelyhez minden apró téglácska becses, ha beilleszthető; vagy nagy élet- és világmagyarázat a tudomány; felelet egy szorongásra, mely minden nemzedékben kiújul és a pillanatnyi ismeretkincs alapján teljes „megnyugtatást” keres. Én, bevallom, inkább az utóbbi tudománytalan tudománynak vagyok a híve; talán épp azért, mert tudom, hogy téglákból sosem épült még ház; mielőtt a téglák megindulnának a ház felé, a háznak, virtuálisan már meg kell lennie; részletmunkákból csak kőhalmaz lehet, ha a téglák előtt ott nem jár a kijelölő terv, a ház szándéka, maga a ház. A tudomány nem valami tőlünk távol készülő dolog, hanem szemünk, fülünk, karunk meghosszabbítása, s épp ezért minden tudományos munka, éppúgy, mint minden érzékelés vagy mozdulat egy magasabb arányérzékhez kell hogy illeszkedjék; a megoldás nem emészthet fel több erőt és figyelmet, mint amennyit a feladat megérdemel. Az alaposság feltétel, de nem öncél; alapos részlettanulmányokra természetesen szükség van, de nincs szükség arra, hogy kenyérgalacsinokat gőzmángorlókkal gyúrjanak.

Turóczi-Trostler erre hajlik. Dolgozatában tulajdonképp két dolgozat veszett el: egy kétoldalas cikk, amelyet egy irodalomtörténeti folyóiratban adhatott volna ki, s egy háromszáz oldalas könyv a humanizmusnak arról a szakaszáról, amelyre itt ki-kibök, anélkül, hogy ismertetné. Ebben az alakjában különben is szép kiállítású könyve fényes apparátus-bemutató, s mi nem azért tettünk néhány tudománytalan megjegyzést rá, mert sajnáljuk, hogy több lett két oldalnál, hanem inkább mert kár, hogy az a nagyobb munka, mely ebben az apparátusban „benne volt”, egyelőre benn is maradt.

1934
366
Rédey Tivadar: Kritikai dolgozatok és vázlatok

Vannak csokrok, amelyeken rögtön meglátszik, hogy nem virágboltban állították össze. A vázái közt kapkodó virágárus lány rutinos, fürge keze helyett egy előkelő kertben sétálgató nő finom kezére gondolsz, amely az egyik virágot csak megérinti, a másikat megigazítja és gazdag ágyásokat hagy ki, amíg egyet leszakít. A csokorban nemcsak ezek a leszakított virágok vannak benn, hanem talán még inkább a kihagyottak; az ember épp a laza s önkéntelenül disztingvált válogatásban érzi meg a nagyúri kert virággazdagságát.

Rédey Tivadar most megjelent könyve, amely a Kritikai dolgozatok és vázlatok igénytelen címe mögé lapul, ilyen „csokor a kert helyett” munka; százötven oldala is elég ahhoz, hogy a tanulmányokat termelő szellem forma és árnyalat változatosságát éreztesse. Minden dolgozata az érdeklődés más ágyásában nőtt; történetírás, irodalomkritika, színpad, szerepelmélet: az író minden tématerülete kapott két-három tanulmányt s e nagyobb témákon belül mindenik munka a kritikus más-más szívügyével foglalkozik, a kézbevevés új módját mutatja be. Könyv, amely az író gazdag hangoltságát a lehető legkevesebb hanggal érzékelteti. Darabjai reprezentánsak anélkül, hogy a megírás pillanatában reprezentánsak akartak volna lenni. Azok lettek, mert az író, amikor könyvét összeállította, bennük pontozta ki szelleme csillagképét.

Ami e tanulmányokban engem a legjobban vonz: nem érzem rajtuk a szellemi indusztrializmus munkaszagát. Ezek a tanulmányok nem munkák, inkább passziózások. Az író nagy fáradsággal ír, sok gonddal javítgat, a műbe azonban semmit sem enged be az erőlködő szellemi munkából. Könyve az élvező urat mutatja, aki legjobb hajlamainak él; mindig ráér, mert mindig kedves holmijai közt marad, sosem akar teljes és legjobban értesült lenni, mert nem szolga ő, akinek azt is a hátára kell venni, ami nem az ő legszükségesebb csomagja. A szellem dölyfösei közt is vannak született szolgák s szerényei közt is vannak született urak. Rédeyből hiányzanak a szolgaerények: a szívósság, tervszerűség, a sietség, mindenáron tájékozottság, de megvan benne az úri erény: az élvező önzés és a ráérő szabadság. Mint mestere, Péterfy, ő sem ír könyvet. Esszét, de sose könyvet! A könyvet egy áterőszakolt terv verejtékcsöppjei tapasztják össze, és Rédey sem szenvedéllyé fokozni, sem szolgálattá süllyeszteni nem hajlandó a maga szabad passzióit.

Természetes, hogy az ilyenféle író bírálataiban is inkább esztéta lesz, mint kritikus. A kritikus azért van, hogy véleményt mondjon, az esztéta, hogy gyönyörködjék. A vérbeli kritikus úgy ront neki az iroda367lomnak, mint a botanikus az őserdőnek: minden fának tudni akarja a nevét. Rédeyt azonban nem lehet arra kötelezni, hogy olyasmivel foglalkozzék, ami neki nem személyes ügye. A vérbeli kritikus egy-egy rossz írón sokszor többet töpreng, mint a jón, az esztéta azonban érdeklődésében is válogatós, ha ő foglalkozni hajlandó valamivel, jó vagy nem jó kérdése többé nem merülhet fel; az esztéta nem ítélkezik, inkább elemez, az örömét igazolja. Amit az ítélő kritikus ítéletében intéz el, Rédey helyett elintézte olvasás közben az ő esztétikai rezonanciája. Ha egyszer ír, nem szívesen gáncsol. Kifogásaival inkább csak redőket simít el a művön. Azt, aki őszinte gyönyörűséget okozott neki, kritikájában másokkal is meg akarja szerettettni, s mert maga is iskolázott művész, meg is találja azokat a lényeges apróságokat, amelyekkel örömét továbbadhatja. Rábízza magát az emberre, műre, s elébb próbálja írója törekvéseit védhetetlen pontokon is igazolni, mintsem gáncsaival a mű és az olvasó közé tolakodjék. Nagyon szembetűnő ez a minden rokonszenvre érdemes Harsányi Kálmán esetében. „Szeretni kritika nélkül: együgyűség; kritizálni szeretet nélkül: becstelenség”: nemes jelige, amelynek Rédey teljesen meg is felel; mégis ha valami kényszer hatása alatt választani kellene a dilemma két szára közt, azt hiszem, habozás nélkül a kritikátlan szeretetet választaná.Mondjam-e, hogy ezzel a jeligével, bármily nemes, nem tudok egyetérteni. Mi köze a kritikának a szeretethez? Mit kezdjek a szeretetemmel, ha egy művet rossznak tartok? S mit mondhat a gyűlöletem a jó mű előtt? Kritikus az, akinél nem a szeretet csinálja a véleményt, hanem a vélemény a szeretetet. A kritikus szíve az agyában van.

Jegyezzük meg azonban rögtön e kritikus-szeretet jellemzésére, hogy sosem csap ki az áradozás túlzásai felé, amelyre kegyetlen kritikusok jobb óráikban annyira hajlamosak. Rédey a méltatásban is nagyon tartózkodó, a gáncsban azonban még tartózkodóbb: ez a szeretete. A mai magyar kritika nagy illemtanára ő, abban, hogy egy előkelő kritikai tárgyat hogy kell szerényen, szabadon és ízlésesen forgatni meg a kezünk közt, mindnyájan tanulhatunk tőle. Az ember, amíg olvassa, a maga élesebb hangjait hallja s bűnbánat nélkül, de mégiscsak zavarba jön. Íme, ha a hangsúly tompább is, a tartott álláspont annál szembetűnőbb, nem fitogtatja a szókimondást, de épp ezzel ad kellő akusztikát a szónak, amelyet kimond.

Rédey nem az a kritikus, aki minden féloldalon egyszer a szívéhez kap, hogy megvan-e még a bátorsága. Mit kezdjen egy esztéta a bátorságával? Az ő bátorsága az, hogy esztéta mer lenni. Hányan vannak, akik a kollektív nagyhangúság századában ilyen állhatatosan tartanak ki a művészet felsőbb, autonóm jogai mellett. Ne tekintsük a kritikát 368író és kritikus, hanem elv és elv harcának, s akkor egyszerre ráeszmélünk e dolgozatok néma fegyverzajára. Ahány dolgozat, annyi határharc a művészet fenyegetett végein. Első tanulmánya – Gyulai Pál és a történetírás – egy annexió biztosítása: a történelemtudomány a művészet fennhatósága alatt áll. Jászai Mariról szólva az időtlen művészi gesztust védi a divat kényszerével szemben. Bánk bán-ban a költő írott szava harcol a színpadismerő rendező ollójával, Ódry kritikáiban a költő szaván fakadt eleven alakítás tiltakozik a tudálékos sémák ellen. Babits Halálfiai-t jónak látja élesen szigetelni ki a kulcsregények közül. Mihelyt egy tény vagy élmény igazi műalkotás levegőjébe került, elvesztette életbeli állampolgárságát. Az élet nem sinkófálhatja be a maga trójai falovát a művészetbe; művészi kulcsregény nincs, Trójában a faló is trójaiakkal lesz tele. A kollektív követelmény művészetirtó tatárjárását legszebb tanulmányában, a Babits lírájának szentelt oldalakon veri vissza; a tolakodó pszichiátria viszont a Péterfy–Grünwald polémia felelevenítésében kapja meg a magáét.

Ez a tanulmány különben nagyon jellemző; itt derül ki, hogy a művészet jogainak a védelme Rédeynél nem szellemi lokálpatriotizmus. A művész a művészetet védi, mert ahhoz ért, de neki a művészet nemcsak a művészek ügye, hanem a szellemé: a művészet jogvédelme a szellem jogvédelme. A szellem minden jelentkezési formájának megvannak a szabadságjogai, s aki ezekért áll ki, a szellem szabadságát védi. Rédey könyve, amilyen tartózkodó, éppolyan bátor kihívása a népszerűtlenségnek, amely manapság menthetetlenül odaszegődik minden szellemhű ember mögé. Barbárok közt élünk; az esztéta szó megbélyegző, a kor az írótól plakátot követel, Széchenyit Kretschmernek, Hamletet a pszichológiának, Bánk bánt a színpad tudósainak akarja kiszolgáltatni. E szellemgázoló haddal szemben az esztétikai öröm, a szabad alkotás, Széchenyi és Bánk pártján állni: nem hálás, de egyedül érdemes.

1931
Makkai Sándor: Az elátkozott Óriások

Ezen a meseígérő címen adta ki Makkai Sándor a Kolozsvári Református Nőszövetség rendezésében tartott nyolc előadását. Egy papruhás gondolkozó vív ezekben az előadásokban a mai kereszténységgel az örök kereszténységért, az eleven élet fanatikusa idézi a kihűlt bazaltból 369a vulkán eredendő tüzét. A nyolc tanulmány csak látszólag esik szét, a vallásos élet más-más problémáit pedzik, de ami a könyvet egyetlen művé izzítja, az egy makacs visszautalás az edényről az italra, a káváról a kútra, a tettről az indítékra. Szenvedélyes halott-támasztási kísérlet. Egy ember írhatott volna sokkal szebbet, ilyet csak a korigény írhatott.

Makkai Sándor kíméletlen kritikusa az egyházának. Az első előadás első szavaiban bejelenti a bajt. A só megízetlenült; a kereszténység szokássá vált. A képmutatás egymást és Istent becsapni akaró mutatványai mögött elkallódott a vitális erő, a vallásos élet az emberönzés és az erkölcsi formulák olcsó kiegyezése. Isten és ember győzelmes kapcsolata megszakadt, a jócselekedet nem túlcsordult kehely, de egymás arcába fröccsentett szenteltvíz. A református egyház semmivel sem különb a kereszténység többi felekezeténél, a baj egyetemes, a kereszténység egésze dermedt meg. Támadhatatlanul lebeg ez a bírálat minden felekezeti kicsinyesség fölött.

Néhány pontja olyan szívbehökkenőn igaz, hogy az ember megijed ezért a püspök-hivatalhoz kötött emberségért, mivel fogja ellensúlyozni a bírálat romboló erejét, hogy lendül át a tagadás holtpontján. Kedves kémiatanárom kísérletei előtt álltam így: ugyan föllobban-e az a láng; mert ha a konstatált romok fölé oda nem csavarodik a tűzoszlop, ez a könyv nem az élet megidézése, de vigyázatlan csődjelentés.

Makkai azonban tudja, mit akar. A ketrecéből kicsapó tűz emészti itt korlátait, a kritika az öröm forradalmának ünnepélyes kikiáltása elé söpri a teret. Az embernek az öntudat az ösztöne; ezen az egész világnézetet sűrítő mondásán közelíthető meg talán leginkább a Makkai forradalma. Mi természetesnek az ösztönöst tartjuk. Az ösztönös azonban nem természetes az emberben, akinek öntudata van. Az a természetellenes, aki az ösztönei, Babits szép szavával: szervezete vak erői szerint él. Ezt a nagyobbat áldozza fel a kisebbért: az ént a pillanatért, a szabadságot a szolgaságért. Makkai forradalma az evangéliumé: a magasabb emberrégió kel föl az alacsonyabb ellen. Bizonyos, hogy millió ember közt millióban ez a magasabb régió a gyöngébb: ő az elátkozott óriás, a hajavesztett Sámson, akit ezer törpe tart gúzsban. Annál gyönyörűbb ennek a született királynak biztosítani magunk fölött a hegemóniát, ez az üdvösség forradalma, az egyetlen életdiadal. Mihelyt az ember magáévá vívta önmagát: megtalálta élethelyét és életörömét, kötelékei fölszabadító kötelékekké válnak, tettei a telt lélek kicsorduló fölöslegei. Az ilyen ember voltaképp a szertartások egyháza alól is kinőtt. A vallásosság két alapelemére redukálódik benne: felelős fölfelé és nagylelkű a világ felé; ez az a kétirányú, egyetlen eleven erő, ame370lyet sem a tételek előtti szolgagörnyedés, sem a jócselekedetek l’art pour l’art halmozása meg nem foghat. Ez az az üdvösségcsíra, amelyben, mint makk a tölgyben, potenciálisan az egész keresztény élet benne van.

Bizonyos, hogy húsz-harminc év előtt lanyhább visszhangot vert volna nem papi emberben ez a könyv. Ma több megértésre számíthat az egyházon kívül, mint az egyházon belül. Korigény áll e nyolc tanulmány mögött. Nem az egyház megújhodás-igénye, hanem az ember szomjúsága az önmagában kelleténél jobban lebuktatott lélekszuverenitás után. Ma az evangélium lényege: a kereszténységbe bekövült s újra föltámasztott evangéliumi élet főképp a gondolkozók szívügye. Dosztojevszkij, Tolsztoj, a huszadik század néhány franciája, legalább annyi lélekben verték föl a „vallásigényt”, mint a világ prédikátorai. Makkai könyve mögött is ennek az evangéliumtól megszállt irodalomnak az ihletését érzem. Nemcsak mondanivaló, de jelenség is ez a könyv. Az egyház kereszténysége nem zárkózhat el a gondolkozókban újjászületett kereszténység elől. Az élet idéző szava szétjárt a nagy holttestben s itt-ott jelentkeznek már örvendetes moccanások.

Vajon csakugyan elközelgett a Makkai megjósolta vallásforradalom ideje? Bizonyos, hogy ez a forradalom nem tételek csatája, ostya–kehely harc, nem régi-új egyház vérontása lesz. Az ember kozmikus talpazatát akarja fölemelni, ember és világ viszonyát javítani. Nem az egyházak, hanem az emberiség ügye. De a sokaké vagy a keveseké? A keresztény üdvösség szabad. Ez a szabad azt jelenti, hogy nincsenek külső korlátai, annál leküzdhetetlenebbek a belsők. Az az öröm, amivel a kereszténység megáldhat bennünket, csak egész kivételes emberekben valósulhat meg. Szegény Rousseau beszélt sokat a természetes emberről, akit a civilizáció mindenkiben külön tapos el. Az Emile-ben el is magyarázza, milyen ez a természetes ember. Nos, ez a természetes ember a zseni. Azt hiszem, hogy a keresztény ember, tehát, akinek a kereszténység kárpótló diadal, nem mindenönkben ott lappangó elátkozott óriás, hanem egyfajta, üdvösségre született Übermensch. (Talán ez a gondolat lappang a kálvini predesztináció mélyén is?) Az ilyenfajta Übermensch ma nem tagadja le magát, sőt dokumentálódik. Ha ez vallásforradalom, akkor a vallás forradalma elközelgett. De ha a vallásforradalom a tömegeket átjáró, minden lélekhez pozitív többletet hozzáadó kegyelem-eső, akkor a fejünket kell ráznunk. Jézus egy száz mérföldnyivel előttetek rohanó zászló, s az evangélium a reménytelen és igazabb emberség heroikus tüntetése a tömegbárgyúság és tömegbrutalitás előtt. Minél tűrhetetlenebb a tömegek állati élete, annál elevenebb a tömegbe bele nem békülők evangéliumi makacssága. A szel371lem forradalmai az átlagemberben esztelen divattá, bolond rángatózássá ficamodnak, s csak a kivételesekben emelik föl az Istenhez szító makacsság kővárát. Ezt a türelmetlen makacsságot üdvözlöm Makkai Sándor könyvében. Aki ezt a könyvet írta, keservesen megharcol még a papi uniformisával s hivatása szellemi színekvanonjaival. S ha ebben a bírálatban nem éleztük ki a gondolkozót lefogó pap s a papot elbizonytalanító gondolkozó kínos hídállását s e tusából származó súrlódás szellemi értékveszteségét, az a gondolat mártírjának kijáró tiszteletadás volt.

1928
Vörösmarty-tanulmányok
Szerb Antal könyve

Szerb Antal könyve első két oldalán élesen és találóan mutatja be a köztudatban élő Vörösmartyt, Gyulai Vörösmartyját, s a következő öt íven azt a rejtett Vörösmartyt idézi, akit a „reformkor költő”-jének plutarchosi maszkja fed el előlünk. Babits írja Vörösmarty-tanulmányában, hogy az az „egész teljes és nagyszerű élet, mely Vörösmarty minden képében ragyog, valami nagyszerű halállal van aláaknázva”. Szerb Antal a halálnak ezeket az aknáit keresi s a pszichoanalitikus örömével mutat rá a megjelenés férfias felszíne alatt a stílus elszólásaiban, a képzeletjárásban lelepleződő másik Vörösmartyra, aki szerinte az élettelen életbe, a preindividuális létbe vágyakozott.

A pszichoanalitikus szót nem véletlenül ejtettem ki. Szerb Antal művészfüllel olvas és nagy ínyence az árnyalatoknak, de érdeklődése esztétikai térről a pszichológia felé csap: Vörösmarty művei helyett Vörösmarty lelkéről beszél, s ezt nem tartom helyesnek. Egy költő lelke bizonyára kitűnő dzsungelje a lélektani spekulációnak, embert adni a költő helyett azonban mégiscsak kitérés a feladat elől. Az alkotás magasabb természetű valóság, mint a lélek, s aki lélekké bontja le, lényegét denaturálja. Szerb Antal tudományos enzimjének azonban még ez sem elég. Ő a lelket is tovább oldja korrá. Vörösmarty hajlamairól rendre kiderül, hogy kora hajlamai, lelkirajza ürügy, hogy a preromantika áramaival s az író preromantikus készültségével megismerkedjünk. A költőből ember, az emberből kor: a végén azt kell hinnünk, hogy Vörösmarty a kor hóbortjainak egyszerű csomópontja volt. Az 372analízisnek az a faja, mellyel Szerb Antal fejti vissza a művet, épp azt sikkasztja el belőle, ami művé teszi.

Miért? Bizonyára nem azért, mert nem látja a költőt, hanem mert olyan módszerhez kötötte magát, amely megsemmisíti! Szerb Antal finom elme, kitűnő műértő, minden együtt van ahhoz, hogy elsőrangú esszéket írjon; egy baja van: bedőlt a tudománynak, a tudomány kuriózumainak. Ő, aki pontosan, szellemesen tud jellemezni, nem állhatja meg, hogy a pszichológia legfrissebb trükkjeit áldozatán ki ne próbálja, s nincs az a halott óriás, akibe legutolsó történelmi olvasmányait bele ne beszélje. Stílusában is különösen kereszteződik a született művész eleganciája s a mímelt tudomány rendszereskedése. Nem szabadulhatok meg az érzéstől, hogy egy tudósok közé keveredett művész mimikrijének vagyok a tanúja. A tudósokat becsaphatja, a művésznek azonban kedve támad rákiáltani: de hiszen csak bolondítod őket.

Talán nem is ártana, ha valaki rákiáltana!

1932
373
Magyar irodalom 1928-ban
Líra

A költészet hadmozdulatai is szakaszosak.

Ha az 1910 és 20 közti irodalom Adyék Gorlicéjének a kihasználása volt, ma megint az új sáncok előtti gyülekezés stádiumában vagyunk. Ki itt, ki ott keresi a megváltó rést, mintegy pedzve a leggyengébb helyet. Különösen a lírában szembetűnő ez a puhatolózás. Az Ady-nemzedék Adyt túlélt írói mintha valamennyien új költői fázisba értek volna s ha irodalompolitikailag nem is, de a valóságban a fiatalok közé vegyülve keresik az áttörésre alkalmas helyet. Ez a második fiatalság, amilyen tiszteletre méltó, éppoly kétségtelen jele az 1910-es formák kiéltségének. Az a három verseskönyv is, amelyet az utolsó félesztendő dobott elénk, amellett, hogy külön-külön is irodalmi esemény mindenik, együtt ennek az igénynek érdekes dokumentálója.

Meztelenül a címe Kosztolányi kötetének. Ez a Meztelenül ilyesformát jelent: Én, a költő, levetkezem a líra piperéit és ruháit, eldobok mindent, ami játék, esetlegesség, csengő és rojt; díszítés, kép, ritmus és rím egész tarkasága, hogy csak a lírám testét, a determináltan kosztolányis világnézést, a gondolatok sorakoztatásának kosztolányis-jellegét, az egyéniségemmel egyet jelentő vers-reflexet őrizzem meg, mert ez önmagában, minden hozzáadás nélkül is elég ahhoz, hogy engem jelentsen. S csakugyan, csak látszólag különböznek az új Kosztolányi-versek a régiektől. Valójában még jobban hasonlítanak hozzájuk s még jobban önmagukhoz. Ez a forradalom a sajátos Kosztolányi-jelleg javára történt. Nem siklatja ki, de leleplezi. Van belső és külső forma. Meddig tart az egyik és hol kezdődik a másik, sohasem szemléltetheted jobban, mintha Kosztolányi régibb verseit az újabbak mellé állítod.

Mi az a sajátos Kosztolányi-jelleg? Mint világnézet ez: Két semmi 374közt rövid talány az élet. Bekötött szemmel járunk, belékényszerülünk sorsmedrekbe, vágtatunk a part törvényei szerint s nem tudjuk, miért. Ki szeretnénk törni ebből a ránk vasalt magányból, szeretnénk eltévedni, belekapaszkodni egy emeletről levilágító rózsaszín lámpa köré sűrűsült világba, de nem lehet, önmagunknak kell lennünk. Képtelenek vagyunk a más életére, még a mással való együttérzésre is. Csak figyeljük ezeket a különös alakokat, a zakatoló géppé vált gépírókisasszonyt, az özvegyet, akiknek nem állnak föl a villanyoson, a rossz költőt, aki csigaházként hordozza mártiriumát, a vénülő lányt, a mosoly-automata pincérlányt, a dajkát, akinek egyetlen öröme, hogy visszagondol az úri gyerekre, akit valaha dajkált: átlesünk az ember és ember közti szakadékon s bár csak halvány vonalakat látunk s még a tulajdon fiunkat sem tudjuk magunknak megtartani, mégis sejlik valami, hogy ez a másik élet is velünk rokon s a legmélyebb gyökerében talán a mienk. Az emberek egymáshoz és önmagukhoz való viszonyát, e viszony rejtelmességét, reménytelenségét és mégis fontos voltát hozza ki, alakokat, apró világító eseményeket, olykor csak mozdulatokat fölvillantó verseiben, melyeknek a Frauenhofer-vonala valahol a részvét és a pesszimista fölismerés közt van, valahol a nagyon letompított Flaubert és a nagyon letompított Dosztojevszkij közt.

Mi avatja verssé ezeket a villanásokat? A gondolatsorok tektonikája. Aki ismeri Kosztolányinak a Pesti Hírlap-ban megjelent apró cikkeit, a prózának ezeket a gyönyörű szonettjeit, feltűnik, mennyire hasonlítanak a versei ezekhez a cikkekhez. Értelmi ritmus, mondhatnám logikai ritmus van mindenikben: a gondolatok felsorakoztatásának zavartalan, leegyszerűsített s meglepő menete. Csakhogy verseiben az állítások szakadozottabbak, nagyobb hiátus van a mondatok közt, a sorok hosszúsága régi formák íveire emlékeztet, itt-ott ritmikai ízekre esnek szét, néhány versében a rímtelen alexandrin, vagy ehhez hasonló, halványan tagoló formák támasztják alá az értelmi ritmust. De ezeknek a ritmikai ízeknek inkább logikai jelentőségük van ebben a versformában, amelyből mintha a lélek izmai domborodnának elő. Ha kissé elhatározásszerű volt is Kosztolányi versforradalma, új formáinak érett zártsága azt bizonyítja, hogy ez a forradalom kész, kialakult erők javára történt.

De ha Kosztolányi szabad versét meg is lehet vádolni némi programszerűséggel: Gellért Oszkár organikusan, minden élő költőnk közül a legorganikusabban fejlett felé, s talán éppen ezért nem is vonta le konzekvenciáit oly szélsőségesen. Ez a dugvateljesülő poéta, túl a negyvenen, kötetet-kötetre dob ki, jellege egyre élesebben bontakozik elő, imponáló különút-voltát ma már tagadni nem lehet. Utolsó dalért című 375kötete, ha akarom, ha nem, foglalkoztat. Miféle líra a Gellérté? Nehéz a jellegét meghatározni, s tán ez az oka, hogy kizárólag rossz ismertetések jelennek meg róla. Versei kisiklanak az ember kezei közül, mint a víz. Egy sajátságos intellektuális képzelet megnyilvánulásai. Mindenik egy-egy talány, mely csak az utolsó sorban oldódik meg. Egy-egy miniatűr dráma (anélkül, hogy igazán drámai volna), amelynek az expozíciója az utolsó jelenetig tart. Ha Kosztolányi versei mondanivalójukban emlékeztetnek Pirandellóra, Gellért Oszkárnak a technikája, ez a kíváncsiságot nemes eszközökkel ébrentartó s végül a megoldottság gyönyörét ébresztő verstechnikája emlékeztet rá. Egy szituáció rejtett értelmét bányássza ki, vagy egy ötletet akar nemcsak közölni, de keletkezése méhburkaival együtt belénk élni. Csakhogy ezek a szituációk és ötletek nem egészen azok, amiket szituációnak s ötletnek szokás nevezni. Többek annál: szív és gondolat nagy távolaiba nyilalló gesztusok. Versmechanizmusa: a fokozás. Egy kérdést ismétel újra és újra s ez a kérdés egyre inkább elmélyül. Ugyanazt a dolgot mondja el háromszor, s mégis mindig többet mondott. Az utolsó sornak olykor egész trambulint emel, hogy minél messzebb ugorhasson róla s ugrása mindig meglepő, s ha paradoxszerű is, mindig megnyugszunk benne.

Úgy érzem, a kompozíció a Gellért-vers fődimenziója. Nyelve alárendelt, a gondolatmenetet szolgáló, strófái a kompozíció igényei szerint fölépült szabadvers-sorok, melyeket itt-ott homályos anapesztoid-jelleg lebegtet. Programja nincs, élményei, a házasság és szerelem, a háttérben maradnak; csak annyi jöhet belőlük a vers színpadára, amennyiből darabot lehet írni. Egyetlen szembetűnő vonása valami átszellemült szárnyalásféle, mely annál meglepőbb, mert mindig reális képből indul ki. Első versének is Szárnyak sorsa a címe. Ahogy a bogár szárnyát a madár, a madár szárnyát a macska, úgy köpi ki az ember szárnyát a Nagy Parázna. Mindent megemészthet, de a szárnyakat ki kell köpnie s jön egy nap, amelyen minden szárny repülni fog.

A három író közül a legfiatalabb, Sárközi, a „legkonzervatívabb”. Ez a konzervatív szó nem világnézetet jelent: hűséget azok iránt a játékok, borzongások, mámorok iránt, amelyek a költészetnek mégis csak örök hajtó motorjai. Sárközi szereti a képet és szereti a ritmust, verse ürügy ezekre a szent együgyűségekre. Első kötetében mintha meg is találta volna játékai keretjét. Ez az első Sárközi-vers nyugodt négy, három vagy két hullámú; önmagán belül volt időmértékes egység, sorai pedig mint gazdag képeskönyv peregtek le, gazdag színező ereje kiörvendezhette magát bennük. Már az első kötet utolsó verseiben, de méginkább itt, a Váltott lélekkel kusza lapjain, megzavarodik az ő rafinált – berzsenyis, vallott kereszténysége ellenére is apollói hangja. 376A sorok megkurtulnak, szűkebb, de intenzívebb mozdulatot jelentenek a rég lejártnak hitt szimbolizmus felé. Ha előbb Babitsra emlékeztetett, most Adyhoz közeledik. Kötete a stíl-egység szempontjából rosszabb az elsőnél. Ha a lírát keresed, igazabb, keserűbb, emberibb. Első kötetének a befejezettsége az az időelőtti befejezettség volt, amely a szellemi érést megelőző érett mesterségbeli tudás jele s amelyet a művész maga kénytelen föláldozni, oly utakra térve, amelyek pillanatnyilag visszaesésnek tűnnek. Mi örömmel kísérjük erre az útjára is. Messze van attól a nagyvonalúságtól, amit a másik két költőben megcsodáltunk, de visz valamit, amit a költészetből kioperálhatatlannak érzünk. Az ő borzongásai a másik két költő nyugodt ívei mellett talán barokk cifrázatnak tűnnek, de nem volt-e nevetség a költői dikció a polgári dráma fénykorában, mégis ma a legjobbak fáradoznak rajta, hogy újra megtöltsék vele a színpadot. Ami húsból és idegből nőtt ki, hiába vágjátok le, hús és ideg megint kinöveszti.

Új regények

Míg a világ egyik első s legizgatóbb lírájának, a magyar lírának, alig van néhány száz olvasója, az elbeszélő művek abszolút urai a könyvpiacnak. Másodrendű művek is találnak kiadót s régi bejegyzett cégek párosával adják ki regényeiket. Új elem alig van ebben az epikában. A külföld modern regény-típusai még nem találták meg magyar úttörőiket, viszont új sajátos magyar elemek kibontakozásának nincs meg a szociális lehetősége.

A régibb recipék azonban nagyszerűen beválnak s egyre nyugodtabb értékeket biztosítanak. Móricz Zsigmond Úri muri-ját például érdemtelenül érte Szabó Dezső kirohanása. Ez a könyv tagadhatatlanul régibb Móricz-témák összefoglalása. Ismétli magát, de az ismétlés zamatosító bepárlás és tisztító lepárlás is. Móricz Zsigmond a magyarság elég kis hányadát tevő, fatalista, keleti magyar szimbóluma. Átvett néhány Ady-gesztust, lett szocialista vadkan, ha nagyon kellett: européer is, de alapjában mindig megmaradt Mikszáthtal-rokon, ázsiain fölényes, szinte a föld gravitációját megszemélyesítő parasztnak, akinek ez előtt a humanitásokkal meglehetősen fölszámoló Sancho Pansa-regénye előtt nem csoda, ha fölhorkannak a faj Don Kihotéi.

Mint Babits, ő is a pusztuló úri osztályt írja, de mennyire másképpen. Míg Babits szinte aggszüzes felháborodással undorodik el tőle, Móricz 377úgy idézi vissza, mint egy öreg zoológus a pusztuló nádasok életét, egy kiveszett faunát, amellyel mégiscsak szegényebb lett a világ. Ugyanaz a kun város ez, amelyet több regényéből ismerünk, jól táplálkozó, a kaszinó temploma körül csoportosuló, bővérük fölét könnyebben, nehezebben megoldható házassági válságokban kiélő, tréfás és büszke urak bolya, valahol messze, a Millennium esztendejében. Süllyednek, de imponálnak is, mint az egyre ritkább állatfajok. Bizonyos, hogy ezeket az új Krisztus sem váltaná meg. Aki egy kicsit különb közülük, mint ez a Szakmáry Zoltán is, egy úrikisasszonnyá nevelt béres lotyóval csalja az angyal feleségét, virágos kertet varázsol neki a kiégett tanyaföldből s akaratlan is a szoknyájához köti a szívét és életét. Mi mást is tehetne ebben a városban? Valamit csinálnia kell az ereje fölivel, csinál hát tragédiát. Három-négy nap alatt érik meg az ő rég készülő halála. A városba tévedt könyvügynök rovására elkövetett tréfák éjjel-nappal tartó ricsajba szítják a város úri felét s ebben a cigánymuzsikás, vidám pokolban találja meg Szakmáry Zoltán szép férfi-homloka, lotyójától elhagyottan, feleségétől leköpve, a megváltó, öngyilkos golyót.

Amorf regény ez, csakhogy az amorfsága stílus, ettől lesz egy-tömb és igazi élet. Úgy regény ez, hogy minden együtt örvénylik benne. Amikor a kaszinóban javában érik a tragédia, egy fiatal úr és egy béreslányka, akit sem előbb nem láttunk, sem utóbb nem fogunk látni, nekivágnak a hajnali nádasnak darvat lőni. Ez is hozzátartozik ehhez az élethez, hát bele kellett venni s csodálatos: nem zökkenti meg a regényt, sőt föllendíti. Egyes alakjairól lehet vitatkozni, hogy fogásai idejét múltak: ám legyen. Az ember, ha hisz is a megifjodásban, csak az ifjúságát, a húszéves koráig belészűrődött életet tudja igazán földolgozni és rendszerezni. S Móricznak igaza van, ha a háború-utánt a mai húszéveseknek hagyja. Mit neki, ha a naturalizmus idejétmúlt is. Okosabb, ha valaki a maga ifjúsága tüzében kovácsolt eszközökhöz marad hű, mintha tétován tapogatózik bizonytalan, új szerszámok után. Ki veszi észre ezt a kis anakronizmust csak harminc év távlatából is?

Ha Móricz Zsigmond könyve egy hanyatlónak kikiáltott zseni ép s a réginél is biztosabb fogait villogtatja meg, Bibó Lajos Föld-je egy sokat vitatott tehetség megnyugtató érettségije. Bibó egyike a legegyenetlenebb íróknak. Írt egy kitűnő paraszt-drámát s egy teljesen elhibázott történelmi tragédiát. Láttuk kitűnő novelláit s vannak írásai, amelyekről nehéz elhinnünk, hogy valóban ő írta. Föld című elbeszéléskötete nemcsak korlátolt, de erős tehetségét világítja meg – de megmagyarázza egyenetlenségét is. Nincs az ő írásaiban szín. Mintha valamennyi tussal volna írva, nincs igazi stíl-leleménye sem, s ha valami ilyesfélével próbálkozik, üresen szaval, semmi nincs benne abból, amit 378a lírai előiskolán felnőtt elbeszélők a novellában a legfontosabbnak tartanak, de van benne valami, ami mindennél többet ér: a ráhibázó tehetség olyan pompás ösztönösségével markol föl emberi sorsokat, mint talán egyetlen elbeszélőnk sem. Van egy novellája, Mihály lovat akar a címe. A kubikos, hogy lovat vehessen, holtra dolgozza magát. Nagyobb talyigát kerít, éjjel is fölkel és dolgozik, majd megszakadnak, ő is, a felesége is, de nem hagyják. Végre megvan a ló s a kubikos összeroppan. Hazafelé döcögnek s ő fölfekszik a talyigába s szép csöndesen meghal. Az asszony betakarja a holttestet s a ló viszi, viszi őt hazafelé az alföldi ég csillagjai alatt. A megragadt sors a novella témáját, a téma a felosztást eleve determinálja. Az egymás után sorakozó eseményeknek nincs szükségük cifrázásra, így nyersen egybe-kiszakadtan tökéletes a mű. Nem egy ilyen legmagasabb igényt is kielégítő novella van a kötetben, de van egy-kettő (Péter és Pál), ahol kizökken a maga anyagából s akkor a nevetségességig rossz, vagy éppen melodrámába áradó. Olyan ember ő, aki egy dologra képes, de ez az egy elég ahhoz, hogy a legnagyobb írók sorába emelje.

Kevesebb örömünk telt Kodolányi Szakadékai-ban. Megszoktuk, hogy úgy tekintsük, mint a magyar realista regény trónörökösét, új Móricz Zsigmondot. Ez a könyv jó könyv, de napnál világosabban mutatja, hogy túlontúl becsülték. Egy pécsi kisdiák egy tanévét írja meg, olyanformán, mint Móricz Légy jó mindhalálig-ja, vagy Komáromi Pataki diák-jai. Talán nem is marad le nagyon a versenyben. Részletező naturalizmusa fölényes realizmussá higgadt, az alakok felvázolásában biztos, s néhány meglepetésszerű figurát is talált. Azt is mondhatom, hogy föltisztult, kikristályosodott. Mindez igaz, de épp ez a feltisztulás mutatta meg, hogy azok a nagy kvalitások, amelyeket beleképzeltek, nincsenek meg benne.

E három értéktisztázó, eszményszerű könyv mögött hosszú rajban sorakoznak föl kiforrt írók jelentéktelenebb munkái, könyvek, melyek alig adnak valamit írójuk arcához, de biztos cikkei a könyvpiacnak. Ilyen mindenekelőtt Ambrus Zoltán Berzsenyi dinasztiá-ja. Fölényes éleslátást egyszerű eszközökkel hatalmas társadalmi szatírává fokozó jelenetek sora, egy gazdag zsidó család anatómiája. A jellemzés tónusában van némi egyenetlenség, a torzítás foka alakonként különböző, a könyv mégis elsőrangú kritikai szellem ízlésesen vezetett műve. Komáromi János Szülőföldem szép határá-ban a felvidéki elbeszélő sajátságos, emlékgomolygató elbeszélő modora ahhoz a világhoz hajol vissza, amelyből legjobb művei sarjadnak. Schöpflin Aladár Balatoni tragédiá-ja egy asszony fölizzásának, házasságtörésének és összeroppanásának a pszichológiailag érdekesen indokolt, ízlésesen vezetett, de 379költői verve nélkül megírt története. Molnár Ferenc egy fölényes szellem itt-ott fakó ötleteit gyűjtötte Toll címen kötetté. Csathó Kálmán Lányok, anyák, nagyanyák című ciklusa, Kosáryné Réz Lola két regénye s Földi Mihály két kötete egészíti ki ezt a sorozatot.

A Stadium-vállalat két új írót mutatott be. Somfay Margit Vénusz jegyében címen Balassa Bálint életét dolgozta fel alapos készültséggel, de a Jókai, Herczeg, Gárdonyi nyomán kialakult történelmi regény hagyományos színeivel. Balla Borisz Früegeni legendá-ja egzaltált szerelem és egzaltált vallásosság föltűnően gyenge íráskészségről tanúskodó regénye.

Dráma és kritika

Az idei évad három nagy darabja: Molnár Olympiá-ja, Zilahy Szibériá-ja s Móricz regényátdolgozása szinte három különvált dimenziója a drámaírás mai, korlátolt eszközeinek.

Az Olympia vígjátékká épített ötlet, melyet könnyed, szinte olajozottan sikló technika készít elő, állít föl s old meg. A magas udvari körökhöz tartozó hercegnő nem lehet a szegény Kovács kapitánynak sem a felesége, sem a szeretője s amikor flörtjük veszedelmessé kezd válni, elkergetik s szemébe vágják, hogy paraszt. A sértett férfi szélhámosnak adja ki magát s amit nem kaphatott meg mint kapitány, megkapja mint a családot esetleg kompromittáló kalandor. A lány egy éjszakára az övé lesz, s reggelre ő hajítja el – polgárdacból. Ez a Janus-arcú ötlet egyik arcával a filozófiai magvú Pirandello-drámák felé mutat, szerep és lényeg komikus összeütközését demonstrálja, másrészt a felsőbb osztályokra visszaütő Ludas Matyi-trükk, mely a hallgatóság demokratikus érzéseire számít. Az ötlet kétarcúsága a darab stíl-kettősségében is megmutatkozik. A filozófiai ötlet a vígjáték legősibb, valószínűséggel nem számoló, imaginárius vonalvezetését is igazolná, de zavaró, hogy a demokratikus tendencia a realisztikus jellemzés s az igazság és élethűség igényével lép föl. A kétféle felfogásmód többszörösen és kellemetlenül keveredik, egyik a másikkal interferál. Még kellemetlenebbek az operettből áttelepített alakok, ezek a darabba belenyomott ember-matricák, akik nagyon is közismertek ahhoz, hogy jellemzők legyenek, viszont nagyon is vaskosan fölrajzoltak ahhoz, hogy az ötlet kifejtéseinek egyszerű hordozóivá szerénykedjenek.

Zilahy Szibériá-jának a szituáció a dimenziója, a gondosan fölállított helyzet, amelyből csurog a hangulat, annyi hangulat, amennyit egy 380helyzetből csak ki lehet facsarni. Jó sűrű atmoszférát teremt a színpadra, hogy az alakok megsúlyosodjanak benne s minden esemény egy zárt hangulat burkán át szívódjon belénk. Menjünk a Jeges-tenger partjára, Szibéria legészakibb pontjára, ahol az orosz cár deportáltjai pünkösdtől pünkösdig lesik a cserehajót s egy ottfeledt szikratávírón át csennek el hangokat a távoli világból. Ennek a kis zárt, zsúfolt világnak a hangulatát fokozzuk fel egy beléékelt másik zárt s nagyfeszültségű világgal, kapcsoljuk a Tesla-transzformátort még egy transzformátorba, hozzunk ide szökésük miatt száműzött magyar foglyokat s azt hiszem, épp elég feszültséget produkáltunk ebben a kis térben, melyet negyvenfokos hideg s átjárhatatlan jégmezők ölelnek körül. Az egész darabot dominálja ez a hangulati sűrítettség, az embereknek szinte csak köhinteniök kell, s már könnyeket sajtolnak nemcsak a karzatokból, de a páholyokból is. Mellesleg egy kis drámaféle is bonyolódik ez alatt az oxigénes harang alatt. A férfi feleségét otthon elszerette a barátja. Itt talál egy deportáltságban felnőtt tüneménylánykát, akivel talán megfoltozhatná a balsorsát, de a leányt megint elszereti ugyanaz a barát. Ki menjen haza, ki maradjon ott, lemondjon a barát, vagy ne mondjon, ilyen kérdések körül forog a dráma, de mindez érdektelen. Maguk az alakok azonban élnek, a fogságba beszorított emberek bolond szokásai, vergődésük kitűnő, a férj: Sárkány főhadnagy, mintha az egész emberi nyomorúság hordozója lenne: emlékezetbemarkoló.

Móricz Úri muri-ja is színre galvanizálódott, nyilván anyagi okokból. Aki csak a drámát látta, megkapja az életnek ez a kisüvítő igazsága, ez az emberekké zsúfolt erő, amely magyar színpadon oly ritka s jóformán csak regényből átalakított darabokban érezhető. De aki elolvassa a regényt, látja, hogy ami a színdarabban jó, a dráma ellenére jó. A nagyszerű regényfigurák csak botorkálnak a színpadon, de botorkálásukban is van valami, amit magyar színpadon látni szinte meghökkentő: nagy költészet.

Hol marad a műfajoknak ebben a versenyében a kritika? A kritika, amelyről minden rossz tapasztalatunk ellenére is azt hisszük, hogy a következő évtized vezérműfaja lesz. Lírai korból epikaiba léptünk, mechanisztikus világnézetűből pszichológiaiba s a kritika a pszichológia epikája.

Vékony kis könyv került elém: Kárpáti Aurél Kételkedő kritikus-a. Vékony nemcsak terjedelemben, de szempontokban s perspektívákban is, mégis méltó rá, hogy foglalkozzunk vele. A kritika a kételkedés 381művészete, állapítja meg kissé múlt század végi szellemességgel megírt bevezetésében, de elméletét a saját gyakorlata nem igazolja. Nem olyan kritikus, aki minden dolog fonákját érzi meg s az egyéniségeknek először is a korlátait ismeri fel. Inkább bizonyos tiszteletreméltó naivitás, a logikai formák iránti hiszékenység jellemzi őt. Válogatott kritikáinak a java színdarabokkal, színi kérdésekkel foglalkozik s talán a színpad fejlesztette ki benne az eszmei vonalvezetés és a kompozíció túlbecsülését a művészet anyagával, a mesterség igazi mitológiájával szemben. Szereti az éles megkülönböztetéseket, a párhuzamokat, a határozott formulákat. Hiszi például, hogy Adynak egyetlen képletbe foglalható tragikuma lett volna. Meg tudja mondani, mi a különbség Jézus és Dosztojevszkij közt s a világdráma fejlődését két oldalon tekinti át. Van benne valami a pedagógiai ábrák kegyes csalásaiból, viszont akárcsak a pedagógiai ábrák, mindig világos, áttekinthető s meggyőző is. Nem véletlen, hogy legjelentékenyebb tanulmánya Hamlet tragikumáról szól. Hamletnek talán éppúgy nem volt egy képletbe foglalható tragikuma, mint Adynak, de a Kárpáti-féle kritikust épp ez igazolja: rászorítani az életre a sémát, a lehető legügyesebben négyszögesíteni a kört. Levezetése mintaszerű, a logikai láncot alátámasztó megfigyelések olykor meglepők, de úgy érezzük, a mai kritikának, hátában a természettudomány és pszichológia új tanulságaival, másféle kérdések felé kell vitorláznia. Egyet azonban semmiképp sem tagadhatunk meg Kárpátitól: a nagy kritikára való törekvést, a műfaj igazi megbecsülését. Ez pedig ma több a soknál!

Három újabb verskötet

Nemrég érdekes cikk került a kezembe. Az írója, egyike a legképzettebb egyetemi tanárainknak, egy Nobel-díj nyertes regényt méltatott, s a végén, elragadtatva a hatalmas művet létrehívó erőfeszítéstől, átlátszó biztatásban robbant ki facér lírikusaink ellen: lássanak már valami komolyabbhoz, mondjuk egy Nobel-díj aspiráns regényhez, amellyel mi is magunkhoz csavarhatjuk a világelismerést. Meg sem említeném ezt a kijelentést, ha nem lenne kortünet. A mi ipari eposzokhoz szokott századunk a verset apró, idejétmúlt csecsebecsének tekinti. Mi ez a cukorgyárakra és szeszfőzdékre emlékeztető regényépületek bonyolult berendezése mellett. Amikor a Napkelet verspályázatot hirdetett, többen megbotránkoztak, hogy ilyen avult és ön382gyilkos szokást még támogatni lehet: Franciaországban és Angliában már nem írnak verset.

S valóban, ha egy műfaj igazolója, mint tollforgató barbárjaink hiszik, a mögötte álló szociális igény, akkor a vers holt műfaj, mert versolvasó ma alig van, kis elhanyagolással: nincs. De hogy is kívánhatnók a futballpályák közönségétől, hogy versre fanyalodjanak, amikor neves prózaíróink is teljesen értelmetlenül, ha nem lekicsinylőn állnak a modern líra előtt, nem is szólva a kritikusokról, szerkesztőkről s az irodalom egyéb adminisztrátorairól és becslőiről. Jó ítéletű emberek, ha vers elé kerülnek, képtelen általánosságokban keresnek fedezéket. Az a benyomásom, hogy nem a költemény természetét keresik, hanem a maguk tekintélyét mentik. De talán a lírikusok a lírikus közönsége? Talán felsőbbrendű nyelv a líra, amelyen a kor clerkjei beszélgetnek? Sajnos, amint versíróink nyilatkozataiból kiderült, a clerkek csak beszélni szeretnek s nem beszélgetni. Marad az, hogy líra imádság, az egyedül hagyott ember beszélgetése a végtelennel. Ebből az imádságból más is elcsenhet egy-egy szót, ami azonban a költő üdvösségéért van. A tiszta lírikus énnekem: szerzetes. „Sacer” ő, szent és borzalmas, mint akit isteni befolyások emésztenek el. Ellentmondok a professzornak. A líra az egyetlen nagy műfaj, s annál halhatatlanabb, minél reménytelenebb. Mert van-e a szépségnek élesebb sarkantyúja, mint a reménytelenség.

Így vallja azt Tóth Árpád is az ő posztumusz kötetének első versében. Nem mondom, hogy erről a csodálatos könyvről egész elfogulatlanul tudunk beszélni. Egyes könyvek fejlődésünk válságos perceiben jönnek, szimbolikus jelentőségűvé válnak, az életünkbe törtető indulatokat igazolják, vagy verik le: A sorsunkon át nézzük őket. Amit mondok róla, abban ott reszkethet valami, ami az én élményemhez s nem Tóth Árpádhoz tartozik. De ez az idegen elem talán a legjellemzőbb rája. Persze, amit róla írt tanulmányomban jósolgatni próbáltam a kötetről, megcáfolódott. Mintha egy nagy lélek lépteit kiszámíthatnád! Ha Tóth Árpád első szimultán emlékgomolygató korszakában több a líra, világirodalmi példákon okult második korszakában több a műremek; e kötetben ilyen megkülönböztetésnek nincs értelme. A közeledő halál összefoglaltatja vele az életét s az elkészült szomorúság leüti a versről az utolsó, külső dekorációt is. Formai megjelenéseiben is új korszakot jelöl e kötet. Az elégiák, ódák elmúlnak, a sorok megrövidülnek, a vers az Erdélyire emlékeztető dalformáig egyszerűsödik. A szerkezetet is tömörebbre vonta, ha nyugodt hullámzását meg is tartotta, de célratörőbb, mint előbb. Ami azonban a legcsodálatosabb ezekben a versekben, az a hibátlanul telt és merész képeket termő 383fantázia. Vakmerő s mégis versbe tompított képek ezek, a magyar irodalomban is páratlanok. A versből kiemelve persze halványodnak, de ott, mint fájdalmasan eltorzuló ajkon felszökő vérsugár úgy buknak föl pirosan és melegen. „… a szívem bíbor öbleiből – Sejt sejtnek adja, – csöndesen remeg Szememig a holt könnyek vödre föl.” Naturalistább: „Tán egy hamburgi lokál Sóhajtott el, míg homlokán kigyúlt a Rossz vérnek kiütései gyanánt Reklámlámpái vörös koszorúja?” Egyik nyárdélutáni versében a feléjetartó halál is megáll, ledől a földre s míg csontajkát szelek csiklandják, „Bordái közt bebókol A reves gomolyba S kigyúl, mint egy piros szív, A pipacs virága.” De mit mondanak ezek a találomra kikapott képek, az egész kötetet kellene idézni, ez a néhány sor csak kedvcsináló lehet.

Bekezdéseken át kerülöm a groteszk s újra visszatérő szót: egy angyal versei ezek. Mást se tettek vele, amíg élt, csak a szárnyait nyírták s annál föltartóztathatatlanabbul repült. Nem dacból, hanem mert erre született. Senki sem tudta a „Dobd vissza kenyérrel” igéjét kevesebb álpátosszal lírává váltani. Üldözték? Talán nem is. Itt élt egy felsőbbrendű természet, akinek újra és újra súrlódnia kellett hozzánk s versben mondta el, hogy ő nem lehet érdes, ha akarja sem. Van valami csendes, emberek fölött elnéző ebben a kötetben, anélkül, hogy szenvedélyesen fölfelé néző volna. Azt hiszed, rád tekint, de nem: egy kicsit rézsút föléd. Talán neked szól szomorkás mosolya, talán mögötted valakinek. Krisztusi és nem krisztuskodó. Ő a legpároltabb magyar költő. Ő az, akiben a szép hősiességgé vált. Amikor először futottam végig ezt a könyvet, életem minden könnyelmű bombasztja az emlékezetemre tódult s mindenikért külön pironkodtam. Emberektől, akiket valamikor szerettem, elfordultam, s aggódva néztem körül, maradt-e ebben az országban, aki Tóth Árpád legalább egy kicsit.

De ha az ő kötetére úgy döbbenek rá, mint dallamra, amely bennem is ott lappangott s most kiszabadult s emelkedik, mint mellemből kiszabadult madár, akit én sosem érhetek utol, addig Babits Mihály új verseskötete, Az istenek halnak, az ember él tudatalatti zsúfoltságával újra és újra Freudot juttatja eszembe. Az ő álomelmélete szerint az álom manifeszt tartalma mögött egy látens tartalom lappang: a nappal elnyomott gondolatai, s gyermekkorunk vágyai keresnek bennük szimbolikus kifejezést. De nem ily egyszerű a dolog: régi gondolat-kapcsolási módok, szellemi életünk különböző rétegei tolakodnak föl benne, az egész múltadat ott vonszolod benne s egész rejtett jelened ott gomolygatod. Ilyen félig kibogozott, az egész múltat magukkal hurcoló álmok ezek a Babits-versek is. Mondanivalójuk homlokzata mögül egy szervezet története tolakodik elő. Történet, amelyet a régi 384kötetekben megismertél s most eltolódva, új jelentésbe csapva megint föltalálod. Minden verse mélyebb s mélyebb rétegek felé folytatódik. Babits-verseket olvasni: pszichológiai felfedezés. Azt mondod, minden versolvasás az? De nem ennyire. Itt a verstechnika, a gondolatfűzésmódja hagy szabad szálakat, amelyek egyre beljebb visznek.

Vegyük egy egész egyszerű versét, amelyen háromszor átfutsz, ameddig felfedezed, a Szökevény, renitens idill-t. A költő kedvesével kinn ül a mezőn. A mező szőnyeg s „a másolt lombok mozgó virágzata virágozza”. Azaz mozog, de csak akkor, ha egy madár árnyékszárnya suhan át rajta. A szem lomhán ugrik a szárny után, mint a kis kutya, mely minap, ünnepkor a kecskét ugatta, aki sandán állt pofaszakállával, mint egy ingerelt professzor. Ma is ünnep van. Mit akar ez a sok harang? A hercegprímás halt meg, vén kanonokok vonulnak fel a várba. „Giling, és galang s hinta-palinta – s mi lengünk a hanghálóban.” Elkapja, leng velünk s már nemcsak a hangháló reng alattunk, de a mozgó virágú ezeregyéji szőnyeg is. Kirepültek a zsarnok idő soraiból, ki a szigorú századból. Ezért renitens idill. Zárójelben: „Jaj, ha széthasad a háló, vagy eltörik az árnyék-ág, ami alattunk van!” Egy pontos irodalomtörténész így idézné ezt a verset: A költő kedvesével egy mezei idillbe menekül ellenszenves százada elől. De a téma mögött csodálatos lazára hagyott gyermeki vagy álom-asszociációk szerint lefolyó játék csillog: „giling, és galang, és hinta-palinta – s mi lengünk a hang-hálóban”-szerű ősi asszociációk: eszmei front s mögötte a lélek félig eléd bogozott múltja: sajátságos remekmű ez s nem tudod, a kötet melyik darabjának mikor jössz hasonló nyitjára. A nagy, országos jelentőségű állásfoglalásokra kényszerített jelen szózatai mögött egy játékos gyerek szórakozik. A kettő interferenciája adja Babits varázsát. Akármilyen érett és nemes az előadott világnézet (bal és jobb „barbársága” közt a fölfelé ragadó költő, s a kettős csöndbe menekült szerelem dicsérete), a probléma itt mélyebben van, a jelentés mögött, ahogy az álom talánya is a jelentés mögött kezdődik. Nincs magyar költő, aki nagyobb iskoláztatója volna az esztétikai elemzésnek, mint ő.

Áldott magyar líra, amelynek félesztendős terméseiben harmadhelyre szorult Erdélyi József Az utolsó királysas című antológiája. Amikor megjelent, kínosan föltűnő örömmel üdvözöltem. Azóta egy félesztendő telt el s egy betűt sem kell visszaszívnom. Erdélyi a fiatal-költőnemzedék legnagyobbja, helyesebben, az egyetlen, aki nagy köztük. Szimbolikus, messzevilágító sorsot teremtett magának. Béresfiú, aki a bihari cselédházból az urak fegyvere ellenében is kimondta a nép fegyvertelen szavát. Viselte nyomorát a békének, töredező gyermeki vállal emelte nyársas fegyverét háborúnak, forradalomnak. Ő indul most 385is gyalog, ha kell, nőt s gyermeket otthagyva a Tapolcától a Dunához, letépni egy ájult óriás köteleit. Regös, pogány, dalos kuruc, koldus poéta. Az utolsó királysas, az utolsó Csokonai-rendje szerinti költő. Utolszor dereng föl körülötte a hajdani vándorköltőket övező mitológia. Művészete egész egyedülálló s hatása olyan nagy költőre is, mint Tóth Árpád, letagadhatatlan. Egyszerű, olykor népies formáiban nagy lírát teremtő kifejező, és képzeleterő feszeng: belső gazdagság és külső egyszerűség izgató ellentéte. Ízlése klasszikus: sosem kicsinyeskedik, sosem ugrik félre, sosem bizarrkodik. Nyelve gazdag magyar beszéd, amely minden olvasás után költőibbnek bizonyul. Klasszikus és nem merev. Jambusának a tagoltsága, szándékos rím-pongyolaságai s egyes kifejezései okos beosztással biztosítják azt az árnyalatnyi „be nem fejezettséget”, amely nélkül a legtökéletesebb költemény sem üde. Szinte a nehézséget érezteti velünk, amely ellenében a költemény készült, ahogy a szobrász is nyers követ hagy kifaragott szobra alján. Ugyanakkor naivan friss ez a líra, amikor teljesen érett. Tamási Lélekindulás-a mellett ez a kötet a mi nemzedékünk legmélyebb eredménye.

1929
386
Líra

Ha a minőség forradalmának a tüneteit keresem, két szembetűnő jelet látok: sok pici kertet a főváros körüli telepeken és sok jó költőt az irodalomban. A színtelen munkába befogott kisember zugot keres, ahol olthat, nyeshet: ápolhatja a fölöslegest. A ponyvaregények szigetén élő költő vállalja a kötött szó remeteségét és a líra népszerűtlen istenéhez fellebbez. Kertek és versek: a minőség tiltakozásai; a gallyak vágnak, a rímek robbantanak; beletörődhetünk a mai személytelen életbe, a bennünk élő kertész és költő tiltakozni fognak.

Bevallom, elfogult vagyok a lírikusok iránt. Olyan kort élünk, amikor a szellemi életben a tehetségnél is fontosabb az erkölcs, s lírikusnak lenni az én szememben erkölcsi megkülönböztetés. Nem a könnyű versfaragókról beszélek, hanem akik igazán alávetették magukat a líra nehéz fegyelmének. Kifelé teljes reménytelenség, befele magasra csigázott igény: ez a prés nyomot hagy a lelken, az ember nem lehet büntetlenül karthauzi. Sokszor gúnyoltak érte, hogy egy-egy kisebb tehetségű költőt mennyire megbecsülök, de nem a tehetségét becsülöm meg, hanem szerzetes élete erényeit.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a lírikus kíméletre szorul. A magyar regényíróban, történészben, drámaíróban a jószándékot is becézni kell, líránk előtt nincs szükség jószándékra. A líra az egyetlen magyar műfaj, amely a kezdőtől is színvonalat követel. Aki a magyar lírában szóhoz jut, annak érzékenység és ízlés hosszú iskoláját kell kijárnia. Más műfajokban a szellemi parcellák óriásiak, az ingyen földosztás egy jóvérű vállalkozót beláthatatlan birtokba nyom; líránkban tömöttek a telkek, minden kínálkozó szerep megtalálta vállalkozó387ját, s új, akármilyen szerény szerepet csak nagy önfeláldozással lehet alakítani.

Azonban ez a nehézség nemhogy elriasztaná a vállalkozót, inkább vonzza. A nagy igény a művészetben nagy segítség is, nehéz iskolára kényszerít, de megvéd az iskolázatlanság baklövéseitől. A magyar lírára egy tehetséges ember rábízhatja magát: előbb-utóbb lesz belőle valami. Irodalmunk legcsodálatosabb jelensége, hogy a magyar lírában harminc év óta minden apály átmeneti. A kor fojtogatja a költőt, a tehetséges kortársak elszívják előle a levegőt, s íme a lírikusok nem fogynak el, líránk láthatára nem hogy szűkülne, tágul. Ady azt jósolta, hogy ötven évig nem lép számottevő lírikus a nyomába. S kit nyomaszt ma Ady emléke? Nemzedék hág nemzedék nyomába, s a lírai hév tovább szökik, mint rugalmas golyók ütközésekor a mozgás. Az 1908-as nemzedék lassan elhallgat s a magyar líra éneke nem lett gyengébb. Akinek hajlama van a nemzeti büszkélkedésre: büszkélkedhet. Büszkélkedhet vagy szégyenkezhet? Hiszen ez a gazdag líra is nyomorúságunkat bizonyítja; egy ország, mely minden gyakorlati utat elzár a tehetségek elől, a vers petróleumkútján löki fel legyűrt, erjedő erőit.

A huszadik század első lírai nemzedéke 1910 és 1920 közt élte fénykorát, azóta gyérülnek a hangok. Ady és Tóth Árpád, a legnagyobb és a legtökéletesebb meghalt, Kosztolányi nagy versműveltségét, mint nyelvnemesítő értékesítette s prózánk legnagyobb mestere lett. Juhász Gyula, Füst Milán, Szép Ernő, Kassák Lajos kimondták az utolsó szót, a háború után feldobott erdélyi költők nemzedékük második sorába illeszkedtek. Az ötvenedik életév nem a líra kora s a nagy nemzedék tagjai közül csak ketten tudták máig kinyújtani lírájuk termőkorát: Babits Mihály és Gellért Oszkár.

Babits Mihály a nemes gyakorlat, az öngyötrő tréning embere. Minden kis íráshoz úgy csigázza fel magát, mintha írói pályája döntő szavát kellene kimondania. Bármely pillanatban írásra tudja zaklatni magát s minden sorát erején felül írja. Ez a zaklathatóság az ő állandósult ihlete. Püthiája az írásnak, aki foglalkozásszerűen dobja magát az írás elragadtatásába. A gyakorlatnak ez a szent őrülete erősebb benne, mint kor, betegség, idegbaj. Mások ajakáról lefárad a vers, őt csak a halál hallgattatja el.

Nem tartozik a tiszta lírikusok közé, akik egy hangot olvasztanak ki szívükből s azt tisztítják egyre salaktalanabbá, hogy minden más hangtól különbözzék. Babits nagyon erős egyéniség, akinek még sincs közvetlen egyéni hangja. Különböznie kell magától, hogy hasonlítani tudjon ma388gára. Minden versében van valami tőle idegen s ennek az idegennek a tolmácsolásában eredeti. Tárgyban, hangnemben, formában szökött magától, folyton kalandozott, de ugyanakkor nem érinthetett meg semmit, hogy saját zaklatott állapotával el ne árassza. Idegenbe helyezkedik, rejtőzködik: játszik s mégis leplezi magát: vall. Mindnyájan ismerjük a babitsizmusokat. Olyanok ezek, mint egy kamasz félszeg mosolya, a lélek szemérmes meztelenkedései. Akik nem szeretik őt, ezt a megrendítő frivolitást nem tudják megszokni benne, akik szeretik, e tragikus játékosságért ragaszkodnak hozzá.

Ha végiggondolok pályáján, első kötetétől utolsó verséig mindenütt megtalálom az idegenbe menekülő kalandnak és az önleleplezésnek ezt a hol feszélyező, hol izgató elegyét. Pályája folyamán csak az elemek viszonya változott. Első köteteiben ez a játék még öncélú mimikri, álruhákat vesz magára, maszkokat rak arca elé s csak az álruhából kiütő ideges mozdulataival s a maszk mögül kivillanó szemeivel árulja el magát. A háború felzaklatta a játékost. A „nyugtalanság völgyébe” vetette magát, új nyelvet, új verset keresett izgatottságához, az „olvadt sorok” játékosa lett. Maszkját nem dobhatta el, az ő apostoli izgalma is maszk, merev és festett, de mögüle most már véresen mered a szem s iszonyodón vonít elő a hang. Sosem jutott oly közel saját ideges állapotához, mint e korszak egy-egy versében, de sose szaggatta úgy össze a verset, mint most.

A század harmadik évtizede a kikristályosodás kora. A szabad vers és a lírai lihegés divatját veszti, a levegő feltisztul, az új lírikus nemzedék nyugodt, férfias hangon iparkodik szólni, a rendezettség fontosabb erény lesz, mint a találékonyság. Ez a tisztuló légkör Babitsra is visszahat. A kötött formák, melyekhez fiatalon oly szívesen „kötötte” magát, visszanyerik hitelüket. Forma-bújócskáiba azonban most már nem veti a régi játékossággal magát. A súlyos idők megérlelték mondanivalóját. A kor felett rosszallón gubbasztó Jeremiás ő, akinek vigyáznia kell méltóságára. Mondanivalója sosem volt olyan komoly, mint most, de nyelvét elvesztette a lírai nyelvek Bábelében. Ehhez a jeremiási mondanivalóhoz jeremiási nyelvre volna szükség, neki azonban csak ifjúkori nyelvei izgatott retorikája van a kezeügyében. S ő érett lemondással bízza új mondanivalóját régi szokásaira, legfeljebb arra vigyáz, hogy a szokások ne sértsék túlságosan a próféciát. Különös ingerük van a kései Babits-verseknek. Súlyos idők szorongása küszködik itt egy boldogabb, rafináltabb korban kialakult költői szokásjoggal; egyik sornál azt érzed, a szem ad tragikus jelentőséget a furcsa grimasznak, a másik pillanatban mintha a fintor kompromittálná az apostolt.

Utolsó versei közül a legszebbek az esztergomi hegyről valók. A min389dennapi élet kicsinyes idilljeit s a magányos ember mord világvég hangulatát hatalmas keretbe foglalja össze nyaralója alatt a dunántúli táj. A szőlőhegy erkélyével szemben ifjúsága színes világa, de vészjóslón fütyülnek bele más, sötétebb tájak szelei. A költő a füvet vágja, a szomszéd csirkeházát figyeli, este a Duna tejútját követi a város csillagai közt s közben az Apokalipszis dübörgését hallgatja s saját halálán tűnődik. Babits lírája sosem volt olyan emberséges, mint ezen a hegyen. Hosszú Verses Naplója (Egy nap versmozaikja reggeli 6-tól este 9-ig) tisztultan foglalja össze élete nagy és kis vonásait. A kávéban fortyogó cukortól a dombokon átsüvöltő szélig minden kicsinyes és hatalmas.

Nyilt irógépemen leülepszik a por,
Nem furcsa-e kedves így idehúzódva
Élni (s tán egy kicsit táblabíró módra)
Egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant
Gépfegyverrel: aki elmaradt egy dombon
S messze látja, hogy a barbár ellenerő
Mindent befon, nincs jog s a kuszára görbedt
Igaztalanság fölveri a völgyet.

Három évtized szakadatlan költői munkát foglal össze számomra ez a két versszak.

Ha Babitsban az írás létfenntartó és létemésztő kényszere tartja ébren a lírikust, Gellértnél maga a lírai tavasz tolódott ki az őszbe. Óvatosan bontakozó költő, aki ellenáll a korai sugaraknak, nem áldozta fel a virágzásért a hűséget, akkorra virágzott ki, mikorra társai hervadni kezdtek. Ady nemzedéke sietett. A gyarmatosítók mohóságával tűzte ki zászlóit; ez vagyok én, ez az én egyéniségem, ezt a földet én aknázom ki. Gellért ebben az első megszálló rohamban hátramaradt. Az volt a hibája, ami az erénye lett; nem tudott mit kezdeni a máséval, ahhoz ragaszkodott, ami az övé s ami az övé volt, halványnak, igénytelennek tűnt fel ebben a lírai préda-hadjáratban. Meg kellett fakulniuk a feltűnőbb színeknek, hogy ezek a szürkébe, halványkékbe oltott versek felcsillanjanak.

Gellért Oszkár a huszadik századi magyar líra legfinomabb hajtása. Hogy aránylag kevesen fértek hozzá, verselőítéleteinknek tulajdonítható. A vers a mi fogalmaink szerint fa: törzse az egyéniség (ebben száll fel a vers immanens nyomása), ágai a gondolatok, levelei és virágai az ötletek és képek. A költőnek átütő erejének kell lennie, aztán 390eszméinek, aztán képeinek. Gellértnek nincs átütő ereje, eszme és kép viszonya nem az, hogy a kép díszíti az eszmét. Gellértnél nincs fa és nincs ág. A Gellért-vers, mint sok japán festmény, egyetlen virágos gally, ő a fa helyett egyetlen ágacskát ad. Az ember a verset eleinte hangtalannak érzi, kevesli a sodrát, keresi a gondolatsorokat s csak később veszi észre a csonkítás értelmét: a gallyat, amely visszaadja a fát. Mert a Gellért-vers nemcsak redukál, de feltár, nagyít is. A vers elemeiből a lehető legkevesebbet tartja meg, de az a kevés a vers lencséje alatt hatalmasra nő, az előadás mikroszkópiája a képzelet szöveti titkait tárja fel.

A legegyszerűbb Gellért-versek dramatizált ötletek, hasonlatok. Vegyük egy törvényszéket megjárt versét. A teremtés fonák. Ennyi a szólam. Isten fonákul levetett ruhája. Ennyi az ötlet. Gellértnél azonban ez az ötlet nem zárójel a versben, hanem maga a vers. Elébb a vetkezés pillanatát idézi, amint kabátot, harisnyát kifordítva ledobunk, míg mind ott nem hevernek mellettünk a földön s akkor kérdi meg, gondoltál-e rá, hogy akkor egyszer az Isten is így Készült lepihenni talán A ködös ürben Kieszelvén a teremtést S míg fáradtan s fázva magáról Ledobta mezét neked ember Csak visszájáról vetette oda Egész fonák világát. A nyelv egy féltudatos szólamát szondázza meg ez a kép, és váratlan nyilallás figyelmeztet, hogy elevenbe ért. A huszadik század vigyori, eszelős gyermeke az időnek, testvérei közt a szörny. Ez mindennapi közhely. De Gellért felvonultatja a délceg, béna, tunya, dolgos, férfias, asszonyos századokat, bemutatja nekik utódjukat s szétküldi őket gyalázatukkal. A jelenetezés a századok balladájává mélyítette a hasonlatot.

A gyengébb Gellért-versek közé tartozik mind a kettő, de szemléltetők. A Gellért-versben nincsenek ötletek, hasonlatok; egyetlen ötlet, hasonlat húzódik át az egész vers alatt, hol egyetlenegyszer jelenetezve meg magát, hol ismétlődő jelenetekben bujdokolva, fokozódva. Megint nem a legjobb, hanem a legegyszerűbb példákra hivatkozom. A szembenülő lány a villamoskocsin című versben egy hasonlat ürügyén háromszor kerül szembe egy versen belül a költővel az élet, elébb mint tacskóval, akit meghökkent biztató mosolyával, aztán mint robotos ifjúval, akinek a közönye felháborítja, aztán mint férfival, aki kedvtelve nézegeti őt, de csak kacér mosolyt s egy tagadó fejrázást kap tőle. Egyetlen hasonlat átalakulásában egy élet folyik el s a fokozatok tetején egy fejrázás: elégikus sikoly. Az olyan versben, mint a Félbemaradt versek beszélik titkukat, ezek a hasonlat fokok, mint élő alakok egy kis pirandellói drámában lépnek elénk, a Bábjáték-ban pedig szemünk előtt tolja össze még a versdráma színfalait is.

391

Gellért verseit olvasva, a képzelet fokaira gondolok. Van hasonlító és jelenetező képzelet: az egyik rokonságot leplez le, a másik megrendezi, játékká alakítja a sejtelmet és a gondolatot. Gellért képzelete inkább jelenetező. Ahogy Andersen mesét ír a tárgyakhoz, Gellért apró drámákat költ helyzetekhez, mozdulatokhoz. A kedves ujjai a szem előtt, a szívre, esküre szorítva, a költő fejét simogatva, ölbe ejtve, újra s újra meghazudtolják a mozdulatot, amelyet kifejeznek. A kézmozdulatok négyfelvonásos drámájában állítás és leleplezés folytatja fokozódó párbeszédét. A szellem legfinomabb villanásai követhetetlenek, a metafora tökéletlen felvilágosítást ad, a Gellért-vers ezeket közelíti meg versdrámái lassított filmjével s ha itt-ott a módszer öncélúvá válik is, a verseknek, érezzük, egyéni mondanivalójuk van, amelyet e módszer nélkül nem lehetett volna közölni.

Magas esztétikai kultúra kell ahhoz, hogy az olvasó megrögzött versigényéről lemondva, Gellért játékába belemenjen s a képzelet intim drámáin át megszeresse a költőt. Talán ezért vált a kritikusok kedvencévé. Felületes, patetikus ember sosem fogja elhinni, hogy e versek szelíd intései, melyek közül némelyik olyan, mint egy intrikus, finom s mégis sorsdöntő kézlegyintése, egy handabandáiról leszokott ember szemérmes vallomásaihoz hívnak meg bennünket.

Az új nemzedék három vezérköltője közül Szabó Lőrincet fűzi a legtöbb szál elődeihez. Ő lépett fel a legkorábban; a háború utáni években, amikor a Nyugat líra első erőteljes lökése anarchikus kísérletezésekbe bomlott. Gyermekként, gyorsítottabb menetben járta végig a kor lírikusainak költői iskoláját, kiváló fordítóvá képezte ki magát, Babits és Tóth Árpád társává s hatalmas rugaszkodással vetette magát az akkori vers-zavarba. Pályája az intelligencia veszélyeit és áldásait szemlélteti. Az intelligencia veszélye: gyorsan tanul, felismeri a lehetőségeket, odadobja magát nekik, elébevág a természet lassú érésének. Az intelligencia áldása, hogy tapasztalatait rendszerezni tudja, kritikusa lesz a tétova művészösztönnek, amit megszerez, nem bocsátja el s mihelyt egyszer szilárd magot talál, biztosan keményedik. Szabó Lőrinc első köteteiben az elmélet, a technika s a költői önszemlélet előtte rohannak a költő igaz tapasztalatainak, az utolsó öt-hat év termésében ez a tapasztalat lassan beérik, megkeményedik, fölösleges cafatjait ledobja. Most megjelent kötetét: A Te meg a világ-ot a fegyelmező öntudat biztos pántja tartja össze.

Vannak emberek, akik nem tudnak szabadulni attól, amitől undorodnak, újra és újra megturkálják, hogy undoruk eleven maradjon. Így 392tapad Szabó Lőrinc a kortárs-élethez. A kapitalizmus korának újságírója; a piszkos olajtól csurgó gépezet nyitva áll előtte s ő odatapasztja magát a gépre, oly tekintettel, melyben erőszakolt tárgyilagosság leplezi az irtózatot. Valami rábizonyító keserűség gyötri, amely első verseiben lázas, hangoskodó, az előttem levő kötetben higgadtabb, pontosabb, de csak annál makacsabb, engesztelhetetlenebb.

Ennek a rábizonyító keserűségnek a fonákja: az önmaga hite, lelkesedése ellen szegzett gyanú. Kétféleképp is gyanakszik magára. Önmagában is felismeri a világ piszkos rugóit s nem akarja más néven nevezni, mint másban. Gyanakszik nemes hajlamaira, hátha nem is olyan nemesek; de gyanakszik arra is, hogy mégiscsak nemesek s akkor az iszonyú gépezet, amelynek ez a nemesség csak olcsó üzemanyag, kikacagja őt. Gyanakszik magára, hogy alávaló és gyanakszik, hogy balek. E két gyanú kemény ujjai közt formálódik jelleme és zsugorodik költői szótára. Megtilt minden öntetszelgést és lemosolyog minden hatásos nyújtózkodást. Elgubózik egy gőgös szerénységbe, mely egynek érzi magát az anyaggal nyomorúságában, de különbnek az embereknél, mert kiábrándult.

A bölcsek hiúsága: ez jut eszembe, míg verseit olvasom. A bölcs nem engedhet a vanitatum vanitasból, mert hátha a lelkes zöldfülűekhöz talál hasonlítani. Mindenkiben felkél a nap, de mindent csak az alkonyat mutat meg egy kicsit. Volna valami merev feszélyező a harmincéves embernek ebben a koravénségében, ha nem éreznénk, hogy a nemhitnek ez a szívós gyakorlata megtörhetetlen lelkesedés, mély naivitás ellen irányul, mely a fásultság páncélján is feltör, átvonaglik. Van valami hősi azokban az emberekben, akik mindennapi Müller-tornát végeznek természetük megsemmisítésére. A természet megsemmisíthetetlen; minden tréning csak halmazállapotát változtatja, tompul, óvatosabb lesz és keményebb, gázból folyós, folyósból szilárd.

Szabó Lőrinc erősen gondolati költő, mégis úgy hiszem, nincs igazuk azoknak, akik mint gondolkodót magasztalják. Szabó Lőrinc gondolatai a versből kifejtve alig többek, mint a pesszimizmus közhelyei, legtöbbször nem is a gondolaton, hanem épp azon csodálkozunk, hogy ez a gondolat megérte neki egy vers izgalmát. De éppen ezért gondolati költő. Nem, mert nagyszerűek a gondolatai, hanem mert nagyszerűen küszködik a gondolattal. E gondolatok a versben válnak jelentőssé, mely mint szöges övet kapcsolja őket a költő derekára, érezteti az elnyomott fájdalmat, az öngyötrő szigort s a száj gőgös rándulását. Egyszer élsz, mondja az Egyetlenegy vagy című vers, ne add oda magadat frázisokért. A gondolat rendkívüli itt vagy a versnek azok a pörölyütései, amelyekkel mintegy szöget, belénk kalapálja?

393

Szabó Lőrinc legnagyobb fogyatkozása, hogy a forma nála külsőleges, nem bőre a versnek, hanem ruhája; a szív vérhullámai ritkán borítják el. Lélek és forma közt nem elég szoros az összeköttetés. A vers külön él és külön zenei mechanizmusát követve jár le a belső vers fölött. Feltartóztathatatlanabb és mégis fás. Épp azokban a népszerű verseiben érzem ezt leginkább, melyekben a zenét szabadon engedi. (Hajnali rigók.) Ahol azonban ez a meglehetős idegen, közömbös forma szembefordul a verssel, részt vesz a lélek gyötrődésében, beáll inkvizíciós eszköznek; ott belevágódik a vers, egy lesz vele. Van lazább versei közt is néhány, mint a Belső végtelen, amelyet tökéletesnek tartok, általában azonban Szabó Lőrinc azok közé a költők közé tartozik, akikből a húsukba vágó kötelék sajtolja ki legszebb költeményeiket.

Szabó Lőrinc az elődök örökségét teszi fel új célokra s ha költészetének gyökere az előző nemzedék műveltségébe ágazik, gyümölcsén a kemény maghéj, az öntudat fegyelme, új élesebb éghajlathoz alkalmazkodik. Az átmenet az ő líráján követhető a legjobban, maga az új kor azonban Erdélyi Józseffel köszönt be.

Erdélyi jelentősége nem az, hogy a népiességet felújította. Erdélyinek a népköltészet csak azbesztruha, mely égési sebek nélkül viszi át őt egy tűzvészen. Erdélyi elsősége: az immunitása. A háború utáni irodalom betegségeitől, melyek a kapkodás betegségei voltak, megvédte, hogy volt, amihez ragaszkodni tudott. Ez a valami nem a népköltészet volt, hanem a költészet örök, nyugodt rendje, melyet ő a népköltészetben fedezett föl. Népies formát már első kötetében is ritkán használt, a népies ízű szólamokból, műnaivitásokból hamar kivedlett. A népköltészettől azt tanulta, amit a legjobb költőktől is megtanulhatott. Volt keze, lába a versének, nem kísérletezett, hanem költött, elfogadta a vers ősi közmegegyezéseit s a mondanivalójával újított. Egyszerűen volt gazdag, tartózkodón egyéni. Úgy beszélt magyarul, ahogy csak a nyelv nagy érzői és ismerői. Ismerte a szót, mint ősi megállapodást és ismerte mint a versbe elegyedő vegyi hatóerőt.

Akik eleinte húzódtak ettől az új „népköltő”-től, lassan észrevették, hogy az idő neki kedvez, az egyszerűség, melyet ők mint népieskedést próbáltak visszautasítani, a kísérletezés sok fáradtságát takarítja meg a vers javára. Erdélyi példát adott a szerkesztésre és tárgyiasságra. Közvetlen hatása talán nem nagy, de vele fordul a líra érdeklődése és irányát követni kénytelenek azok is, akik őt magát nem becsülik sokra. Erdélyi lemondott a forradalomról, hogy megmentse mondanivalóját, nem egyéniségét tündököltette, hanem azokat a konkrét emlékeket for394málta verssé, amelyeket egy költő lírai kincsének érez. Míg mások a csinált egyéniség bankópapírjával dobálództak, ő tért rá először a mondanivaló aranyvalutájára: ezzel lett korszaknyitó költő.

Keserű ember. Költészetének több a pernyéje, mint a lángja. Parazsa meleg, de fojtó füstöt csap az arcodba. Elveszett paradicsoma: a gyerekkor. A szülői cselédház körül keresi sosemvolt boldogságát és férfi keserűsége első vetését. Honvágyat és hontalanságot hozott onnan magával, mélabút és az igazságtalanságon újra és újra fellobbanó haragot. Tűnődés és káromkodás között ingadozik, szemében a kaszaegyenesítő düh az emlékezés hamujából csap fel. Öregebb önmagánál; ősei tapasztalatával öregebb s reménytelenül éles, mint maga ez a tapasztalat.

Nemrég különös dolog történt vele. Az utolsó évek verseiben, ha lehet, még sötétebb lett ez az őszi izzás; olyan költeményeiben, mint a Bolond Istók, Erdei kaland, Elkárhozás, mintha balladákat írt volna téma nélkül; más verseiben, mint a Nyári ború, a férfifölény hangját próbálgatta. Egy tavaszából kitudott ember készült e versekben az öregségre s színes, piros és sárga levelek alatt mintha a legigazibb Bolond Istókot láttuk volna tüskésen, bojtorjánosan elcsörtetni. Szinte sokalltuk már ezt az idő előtti őszt, amikor Erdélyi váratlanul új nagy lírai ciklussal állt elő, füzetekben dobta az utcára verseit, 36 szerelmes versben jelezte, hogy visszatért ifjúsága, a kezére forró női csók eloldotta az elátkozott királyfi láncait.

A lélektani háttér világos. Az idővel szembekerült, szerelemtelen ember felhorkan a verseit elöntő ősz ellen, a tökéletes kismester megropogtatja csontjait, hátha még kinyújtózkodhat a mesterség gúzsaiból – elég megmosdani a szerelem vizében, hogy nagy, kötetlen, világhódító költővé váljon. Az új ciklushoz különféle jegyzeteket fűztek. Nekem Erdélyinek közvetlen a megfiatalodás előtt írt verse jut eszembe, az Áradás, melyben a Bitva elhagyja égerfák, fűzfák, bodzafák, iszalag lugasok lombos rejtekét s megy legyalázni a tarlót „mint egy szégyentelen világfi, ki feleséget, gyereket elhagy, botor fővel vadászva vad és tilos szerelmet”. A harminchat vers áradása bizony nem nagyon biztató. A könnyedség nem Erdélyinek való. A rutin, a lazaság szétrepeszti, amit a szigor összefogott. Áradásában ez a lazaság a feltűnő; az új Erdélyi-versek bőbeszédűek, szigorúbb meder után sóvárognak. Hogy is olvastuk a Bitváról?

Három nap mulva mind lefolyt
a Bitva árja, semmisem
maradt belőle, csak a dengelt
földek mutatták szennyesen
395
mi történt. Visszatért a Bitva
szokott medrébe, égerek,
bodzfák és iszalagok alá
mint egy szégyenlős vén gyerek.

Illyés Gyula, hogy Erdélyi mese-szótárát használjam, a harmadik fiú. Amikorra föllép, a kor zavara kitisztult, a költő világosan láthatja céljait s füttyszó mellett ér oda, ahová másnak botorkálnia kellett. Illyés, a kísérletező eltévedt volna, az úttörő talán nem lett volna elég kemény, kiaknázónak azonban nagyszerű. Az idő kedvence ő, akinek első tétova verseinél az egész kor összefog, hogy feldagassza ezt a lírát, mint ahogy egy nagy folyó érdekében esők, hegyek, lejtek és patakok összefognak.

Illyés Gyula az, akit valaha a gráciák kedvencének neveztek. Első köteténél feltűnik már, hogy talán Petőfi óta nem volt költőnk, aki olyan otthonos a versben, mint ő. Neki nem kell gálába vágnia magát, amikor mint költő felszólal; költő pongyolában és házieszközei közt is. Ihlete velejár, könnyen lendül, rövid szüneteket tart. Költészetének a világa összefolyik napjai világával; nincs meg köztük az a légüres zóna, melyen más költők a versíró elszánásával lökik át maguk. Költészete nem vasárnapi kivonulás, hanem emelkedett hétköznap, intim rezdülésekben és szép lobbanásokban gazdag. Nála nem a keret ünnepélyes, hanem az élet ünnepi. Hajlékony és színjátszó természet, akinek nem kell egy költőt kiizzadnia magából, hanem – legalább látszólag – egész életét nemesítheti fel a költészet színvonalára.

Rendkívül tanulékony. Ösztönei sokfélék, egymást tompítják, egymást művelik; nem akasztja őt a szellemi felfedezők szent vaksága. Fogékonyságának száz szeme van, a beolvaszthatót keresi s amit beolvaszt, az a sajátja lesz. A könnyed összegezők, a Rafael-természetek közül való, akik az ellentétet azzal, hogy magukévá teszik, kiegyenlítik. Nem lehet átvételen kapni. Tanulékonysága távol áll Babits stílmimikrijétől, de azért érezni, hogy minden használható forrásból merített, nemcsak színváltó természet, hanem mohó asszimiláló is.

A magyar költészetben kevés költőnek sikerült olyan távoli elemekből olyan szerencsés ötvényt összeállítani, mint neki. Első köteténél már megkíséreltem az elemzést. Hajlékony játékossága Petőfire, latinos lendülete Berzsenyire, mélygyökerű magyarsága Erdélyire emlékeztetett. Azóta ez a három elem még jobban összeelegyedett, másodlagos elemekkel gazdagodott. Palettája Erdélyitől Babitsig ível, de egy színnél sem kételkedem, hogy az övé. Ott van például a Betyár című verse. 396Az ember azt hinné, Erdélyi írta, de az anyag finom színjátszása, vibrálása arra figyelmeztet, hogy ez a vers is Illyés biztos tulajdona.

Elég emelkedett ahhoz, hogy lazítani tudjon s elég változékony, hogy a változatok szét ne darabolják. Ha Erdélyi rögzítette meg az új költők körül a konkrét világot, Illyés kezdte a régi lírai műfajokat újraképezni. A modern líra olvasztókemencéjében a műfajok a vers egyetlen, tömör műfajába folytak össze. Az iskolában még tanították, hogy van óda, elégia, ballada, episztola, költői elbeszélés, a költők azonban nem ismerték ezeket a múzeumi csodákat. Tóth Árpád tüdővészben halt meg s így ráfogható, hogy elégikus. De hogy címkézzük Ady, Babits, Gellért költeményeit? A vers megette a dalt, az ódát, a balladát, a költő furcsa álarcnak érezte magán a műfajt. Illyésnek megint szüksége kezd lenni műfajokra. Már a Sarjúrendek-ben feltűnt a sok helyzetvers. Kezdettől fogva voltak ódai hangulatú költeményei. A Három öreg-ben és az Ifjúság-ban szemünk előtt szakadt ki az epika, újabb szatírái a latin szatíra igényeivel lépnek fel. Akik költészetét figyeljük, a poétika lassú újjászületésének vagyunk tanúi. Új, lágyabb műfajok keletkeznek, melyek a közös olvasztótégely melegét őrzik még, de körvonalaik bontakoznak már.

A műfajokkal együtt élesednek a formák. Illyés egy rendkívül változatos, de bizonytalan szabad versből indult ki, melyben az ütemes magyartól a görögig a legkülönfélébb formák lehetőségei lappangtak egymás alatt. A Sarjúrendek-ben megkezdődött a tisztulás. Az alexandrin, a rímtelen jambus laza rendje alatt azonban tovább áramlott a szabad vers. Újabb költeményeiben egyre szigorúbb formákra tér át, de ezek a zárt tavak is, mint ahogy a tengerszemekről mondják, együtt hullámzanak a nyílt tengerrel, korlátaik között is megőriznek valamit a szabad vers kiszámíthatatlanságából.

Az ő gazdag, összebékítő természete, a vers belügyein túl is alkalmas, hogy ellentétes hajlandóságokat kiegyenlítsen. Nálunk, mint a keleti irodalmakban általában ostoba pör folyik a hazai és az európai irányú költészet közt. A pörpatvarnak nincs értelme. Ahol a nép az egyetlen osztály, amelynek irodalmi hagyománya van, ott a népköltészet jelentősége mindig nagyobb lesz, mint nyugaton. Viszont ahol a nép az egyetlen hagyományőrző osztály, ott a magasabb hagyományt, a műköltészet ingerét mindig kinn kell felkeresni. A pör mégis fönnáll, mert a legtöbb írót vagy az egyik, vagy a másik irányhoz lehet csapni s az írók számára semmiféle érv sem elég rossz ahhoz, hogy egymást kisebbítsék. De ha Babitsot és Móriczot, Erdélyit és Szabó Lőrincet talán szembe is állíthatja a két párt, Illyésen meg kell osztozniuk. Illyés „népiességét” nem lehet elképzelni nyugati műveltsége nélkül, viszont a 397latin és francia ingerekre magyar hagyománnyal felel. Ha forradalmár, Marxot Dózsába oltja, ha népies-idilleket ír, az emberiség közös bölcsőjére emlékeztet. Tessék elolvasni az Újoncok-at. Magyar toborzók ritmusa dübörög a mélyén, de akár görögből fordított dalnak is tekinthetném.

Még a magyar líra esztendei is alig egyszer-kétszer találtak öt ilyen kútfőt egymás mellett, a buzgás versenyében. Pedig líránk színvonalát talán nem is velük kell mérni, hanem azokkal a másodsorbeli lírikusokkal, akiket ők se tudnak egészen háttérbe szorítani. Az Erdélyi–Illyés-nemzedék rajzásában akárhány elsőrangú tehetség akadt, akiket talán csak balszerencse, másirányú hajlam, állhatatlanság ütött ki az első sorból, s nem egy jól fejlődő költőn tartjuk rajt meglepetést várva ma is a szemünk.

Sárközi György szép kezdet után a regényhez pártolt, de nem tudom, megtalálja-e ellenértékét annak, amit elhagyott. Tökéletes zenei érzékű költő, aki a szabad verset a görög formák testvérévé nemesítette. Túl zajos, eredetieskedő időkben leheletnyi mondanivalói számára csendet tudott teremteni. Gyöngyházfényű versei azokra a folyókra emlékeztetnek, melyek a mongolok hite szerint közvetlenül az égből erednek, sok bennük az ég nedve és kevés a föld kioldott ásványa. Kissé túl párolt, édes költészet, de ízléses. Új költők jöttek, de Sárközi helye nyitva maradt, ritkán megjelenő verseiben bújó patak felbukkanását várjuk, melyről nehéz elhinni, hogy végképp elenyészett.

Nagy üstökös-riadalmat okozott a maga idejében Fodor József, s ha túlzott volt is a zaj, érdemes a költő. Tiszta és férfias egyéniség. Érthető, hogy vérmérsékének biztos lobogása elfeledtette híveivel, hogy ez a lobogás kissé híg, a vers fellépésének nem mindig felelt meg tartalma. Raffinériáktól ment, tiszta anyag, nincs göcse, erezete, de egydarab szobrot lehet belőle kivágni. Nyelve nem színes, de erőteljes, nem hajladozik, de sodor. Metafizikai lelkesedése a konkrét fölé ragadja anélkül, hogy elvértelenítené. A fiatalok közül ő hasonlít leginkább Adyhoz. Egyszerűbb, szimplább Ady.

Bányai Kornél széles, dagályos verssorokkal kezdte, retorikus tehetségnek tartottuk, aki megmámorosodik a száján bugyogó ritmustól, saját szavai szelétől hajtatja magát. Tájak, századok, romok, mint egy árvíz hátán úsztak versében, s szomszédságukat szinte csak az árvíz igazolta. Újabb verseiben rövidebbek a sorok és csomósabb a retorika. Nemcsak ő költözött az Alföldre, költészetében is kisimultak az egymást váltó lankák, végtelen lett fölötte az ég s megsúlyosodott alatta a föld. Ő is Berzsenyi-utód, s talán őt szorította legjobban a háttérbe Illyés költé398szete, de magánya megkülönböztető-jel, inkább a dolgok, mint az emberek közt él. Keleti panteista, akit megigézett a mulandóság és lenyűgözött a végtelen.

A nőköltők közül Török Sophie vitte a legtöbbre. Szabad versíró, mint a nők csaknem mind. A női szabad versnek megvan az íze: a vers-műveltség hiányát érezni rajta, s az ösztön biztonságát. Török Sophie legjobb verseiben is ez az ösztön feledteti a gyengébb versek bőbeszédűségét. Zenéje nincs, de erős a dikciója, s ahol ezt a dikciót az elemi érzés viszi, ott a szabad vers ormain jár. A költőnők hagyományaikhoz híven nem mondhatnak le némi démoniságról. Török Sophie-ban a démon azonban már-már férfias, hősies: ő önmagával szemben kíméletlenkedik. Egyhuzamban kiszakadó monológjaiban meddőségét hányja fel, élete langyosságát bukja vissza, az öregedés borzasztó pusztulására készül, a gonoszság korbácsát keresi az idő gonoszsága ellen. Féktelen kétségbeesése mélyén az élet értelmetlensége üvölt, s önmaga ellen szegzett pszichológiája egy-egy sötétebb versében örök emberi magvakig hatol.

Szépen fejlődött az utolsó két-három évben Fenyő László. Elégedetlenkedő, novemberi ember. Törmelékvilágban él, amelyben gyermekkora emlékei s férfiéletének a cserepei egymás mellett hevernek. Gubbaszt és morfondíroz; nincs távlata saját verséhez, nem tudjuk, mikor ír magának s mikor nekünk. Olykor mintha saját szakállába beszélne. Elégikus költő, az elégia-költők híg folytonossága nélkül. Repedezett, szakadozott, mint egy cserepes száj, de bízunk a lázban, melytől kicserepesedett. Még nem egészen szokott le magának csinált hasonlatairól („vajha szalmája az időnek védve körülzizegné hangodat, ezt a lágy gyümölcsöt”), de hibátlan versek is szaladnak ki a száján, s ha az utolsó évek termését nézem (Tífusz, Gyilkosok, Szepességi emlék, Jó és Rossz, Harminc) s első kötetére emlékezem, bízom ebben a csípős savakkal öntözött növényben, melyet satnyasága erősített meg.

Fejlődésre képes költő Gulyás Pál is. Lírai megjelenése a vidéki fiatalemberé; verseiből hiányzik, amit az elfogulatlan modor „sikk”-jének lehetne nevezni, de hiányzik a modor szélhámossága is. Formái kissé merevek, elfedik az élet lüktetését, de a vers mélyéből gazdag érzésvilág tapogatódzik s egy-egy mondata a gondolkozás váratlan hálóin nyilall át. Természetben és emberekben az apró mozzanathoz tapad, nem azért, mert aprólékos, de mert a keveset is kimeríthetetlennek érzi. Kemény héj és lassú csír; nem kell félnie a tavaszi fagyoktól.

Ritkán halljuk az utóbbi időben Marconnay Tibort. Üde poéta, akinek csillogó táj- és városképeiben irodalmunkban idegen, latinos 399vérmérséklet lüktet. Verseinek rendesen csak egy-egy részlete okoz zavartalan örömet, de maga a színfolt, melyet képvisel, irodalmunkban hiányzó és kívánatos. Lelkesedését, északi nép, sokszor naivnak, egy-egy tirádáját üresnek találjuk, de friss ízeket hagy az ínyünkben, s vannak sorai, melyeken déliesen ragyog a harmat.

Mint a szelíd éhezők és szent Ferenc-mosolyú csavargók képviselője kapott lírai szerepet Berda József. Egy légvételre kiszaladó versei zeneileg nemesíthetők, igénytelenségének és csavargó érzelmességének, ha eleinte mesterkéltnek érezzük is, lassan rájön az ember mély szomorúságára. Egy régibb kötetéről kissé félvállról írtam, itt szívesen adok elégtételt neki.

Folytathatnám a seregszemlét. Egy országban, ahol a tehetségek munkanélkülisége még ijesztőbb, mint a munkásoké, a költők szabad csapatjába verődnek, akiket a tétlenség meg nem esz. Az első sorokat bemutattuk, mielőtt elbúcsúznánk, nyúljunk a sorok közé s mint riporterek szokták, kémleljük ki a sereg hangulatát. Négy kötetet mutatok be, melyek egy-két héten belül kerültek kezembe, s úgy hiszem, jó „szellemtörténeti” hátteret rajzolnak e lírai arcélek mögé.

A lélek védekezik Friss Endre kötetének a címe. Cím, mely nemcsak a könyvet fedi, de a mai líra egyik lélektani forrásának is nevet ad. A lélek megköveteli, hogy követeléseket támasszanak vele szemben, van polgári jogunk a pihenésre, de van jogunk az erőfeszítésre is. A mai élet nem ismeri el ezt a jogot. A társadalom igénybe vesz bennünket, de nem az embert, hanem egy végtagját. A lélek magára marad, s ha nem akar elaljasodni, diszciplínát szab magára. Megterheli magát: védekezik. Friss Endre könyve ennek a védekezésnek az iskolája. Szigorúság: lélek kapaszkodója, olvassuk egyik költeményében. S e versek legfőbb értéke valóban, hogy mesterséges meredek elé állítanak egy lelket, amely kapaszkodni akar. Friss Endre későn, mint férfi, csapott fel lírikusnak; nem tartozik azok közé, akiknek a szívében a gyermekkori rímek sosem hallgattak el. Mint pusztaságba ereszkedik a lírába; versei kopárak, igen gyakran jelentéktelenek, nem vetik fel a fejüket, nem olvashatsz a szemükben, inkább barázdáikban kell olvasnod, de van valami igaz és van valami erőszakolt keménység bennük, amely vagy rokonszenves vagy jellemző. Mint a borzongó tó, nem reszket tovább, Nem remeg, nem zsugorodik tovább a téli magányban, mintha szólna, nem didergek tovább, jéggé szilárdul ereszkedésére az ordas fagyoknak Bennem is csak száll, száll alá a csikorgó szenvedés fokról fokra … Majdnem az egész kis verset ideírtam, annyira korszerű ez a szenvedésből összefagyott gőg, melynek mintha nem is a vers volna a 400célja, hanem a lélek, mint ahogy az imádságnak is a lélek a célja, a művészet csak annyiban, hogy kerülni iparkodik, ami léha és fölösleges.

Másféle, de épp ilyen szimptomatikus magatartást mutat be József Attila Külvárosi éj című versfüzete. Néhány hét előtt egy erdélyi folyóirat mint a proletariátus nagy költőjét méltatta József Attilát; a párt „esztétaideológjai” őt tartják a fiatalok közt a legtöbbre. Néhány éve bíráltam egy könyvét, akkor azt gondoltam: Íme egy sokoldalú fiatalember, aki nem tudja, mire tegye fel az életét; minden téren eljuthat a közepesig, de hogy mire teszi fel magát, az az esze választásától fog függni, nem természete kényszerétől. Túlérett kultúrák csodagyermeke, aki minél öregebb, annál kevésbé csodálatos. Így vélekedtem József Attiláról, s íme mint a proletariátus nagy költőjét látom viszont. A tizenhét vers tanulságát így lehetne pontokba szedni: 1. József Attila ott a legfrissebb, ahol tréfál: a Kanász, a Medvetánc furcsa, modorosan groteszk, jókedvű versek. A költő cipőjéről szóló versben is forr némi kamaszos murci humor, míg A hetedik „A száraz tónak nedves partján”-féle népi vadmondások irányában siklik ki. 2. Apró szaggatott, mesterkélt részletekből bizarr csendéleteket állít össze. Magas muharban hasán horkol odvas dorong, a végén gomba Nézi, telikeblű öreg hordó puha moha, meg zsíros donga. Szereti az apró vonásokat, népdalszerű formák ürügye alatt csípős tőmondatokból rak össze képeket, hol a rokokó művészekre, hol az expresszionista kiállítások tréfálóira emlékeztet. Kijöttem, hogy erőm összeszedje, mint a néni a gallyat, a bánat. 3. Verseibe jókor, rosszkor belékerül a proletár; az erdő elvtárs-erdő, a levelek mint röpcédulák zörögnek. Gúnyos, torzító realizmusa s részvéte hol ütik egymást, hol a nyomorúság rokonszenves öngúnyában találkoznak. Hideg ember, akinek nem is árt szeretet és összetartás fegyelme. A föltett élet, a kimondott szó lassan talán elmélyíti. Van egy szép verse (Mondd mit érlel …), amely megérdemelné, hogy a magyar szegények újsága, ha volna ilyen, vezető helyen hozza.

A másik két kötet, amellyel a sereghangulatot akarom jellemezni, két egészen fiatal íróé: az egyik Vas István Őszi rombolás-a, a másik Zelk Zoltán Ülj asztalomhoz című könyve. A két költő közül Vas István látszik mélyebbnek és határozottabbnak. Van néhány férfias versszaka (Tanúság, Verseim megjelenésére); gondolatai, emlékei egyéni árnyalatához makacsabbul ragaszkodik, verssorai nemcsak folynak, itt-ott medret is vésnek. Zelk szétfolyóbb arc, de elégikus lendülete néhol biztos, tiszta sorokban húz el, s az olyan versek, mint a Szomorú pásztor, Sápad az éj már, a szív mellől szólnak, szűkskálájú, de tiszta zenéjű költőt ígérnek. Jellemezni őket annyi volna, mint fejlődésük elé vágni; engem inkább az érdekel, ami közös bennük.

401

Amikor kritikusi pályámat kezdtem, a fiatal költők verseiben az élet még személynév volt, s az Álom és a Valóság úgy csatáztak, mint Toldi és a cseh. Ady akkor még javában tombolt, s a fiatal költők első lépésükkel a szimbolizmus kísértetjárásába tévedtek. Ezek a legfiatalabb költők mintha sohase olvasták volna Ady verseit. Vasnál itt-ott megcsillan a babitsi tájleírások emléke, de különben abban a lírai légkörben élnek, amelyet az Erdélyi–Illyés nemzedék alakított ki. Ez a légkör egészségesebb, mint az Adyé. A fiatal költőt a tárgyi világba helyezi, megkíméli a forma és egyéniség-kitalálás fáradságától, valódi tájakról, élő alakokról írhat, s nem kell röstelkednie, ha alexandrinban vagy éppen hexameterben is. Álláspontja egyszerű, emberi. Egy ősi Ádám-élet mértékével méri a környező világot, s ha forradalmár, az eltorzított Ádámért az. Megszabadult a pózoktól és az új líra cifra nyavalyatöréseitől. Kieresztheti a hangját, megoldhatja a szívét. Mind a két költő leveleket ír, egyik Szatmárra, a másik Berlinbe, sőt a túlvilágra is. Szeretik a hosszadalmas beszámolókat, életük adataitól nem féltik a költeményt.

Mindez könnyűség, szabadság, de talált szabadság, amelyet mint sok egyebet nem szereztek, hanem örököltek. Mintha csak tegnap olvastam volna Illyés Gyula első versét, s már hatásának az elfajulását kezdem érezni. Hagyján, hogy a költők felfedezték kedves családjukat, a nagyapák, bütykös ujjú parasztok, szakállas zsidók soha nem álmodott karavánban özönlenek az irodalom felé, s a vándor ösztönök a költőn is annyira elhatalmasodnak, hogy már csak dombok élén tud szállni, ha egy újpesti gyár hivatalnoka is. De egy kissé mégis sokallom ezt a könnyedséget, mely az ódai felkiáltójelek s az elégikus sóhajok jóvoltából oly könnyen viszi át a költőt a strófák halmain. Micsoda nyár jött el kertjeimre megint, Micsoda felhő az esti ég peremén. Szárnyak ezek a micsodák vagy ruganyos inak, hogy olyan könnyen viszik a verset, s közben micsoda nem várt újjászületése a régi líra kellékeinek, a kedvesnek, holdnak és a kóbor tengernek, ha mindjárt a költő életkoráról, felekezetéről és fizetéséről szóló adatokkal rázzuk is őket egybe. Az ember félrészegen a legközlékenyebb, s félódai állapotban bukja legkönnyebben a szót. Karinthy tanulmányozhatná egy kicsit ezt az új lírát, egy-egy pastiche jó szolgálatot tenne. A kritikusnak mindenesetre vigyáznia illik, nehogy az elvont jelek lázálmai után a révült locsogás korszaka szakadjon ránk.

402

Sajnos nincs reményünk, hogy 1932 lírája elakadjon. Ahol a tudományos pályafutáshoz a porcos halakénál lágyabb gerinc kell, a politikus vagyontalansági esküt tesz szellemiekben s a regényíró két tanúval igazolja, hogy regényében nincs irodalom, ott lírikusok mindig lesznek, a líra kolostoraiban nem akad el a zsolozsma.

Bizonyára nagy áldás lenne, ha a lírában felhalmozott szellemi erőt szét lehetne folyatni más területekre; amíg azonban erre nincs remény, ne becsüljük le a lírát mint hatóerőt.

403
Történetírás

A történelemírás mélyén az a feltevés áll, hogy az eseményekben több az indokolható, mint a kívülről hozzátapadt; a történelem ésszerűbb, mint amilyen ésszerűtlen. Ennek a feltevésnek, mely a történetíró méltósága, megfelel egy külső kényszer, hogy a történelmi tények előadásának művet kell alkotnia, azaz organikus alakjának kell lenni. A történész tehát, amikor csoportosít, jól határolt művészi feladat előtt áll: belső igazságot külső szerkezetben kell kifejeznie.

A feladat művészi; egyben több és kevesebb, mint művészi. A művész szabad, kiküszöbölheti a véletleneket, a történésznek örök küzdelmet kell folytatnia a történelmi tény salakja ellen, mely szerkezetébe nem illik bele. A művész a szerkezet felől teremti tárgyát, a történésznél a tárgy köti a szerkezetet.

E kényelmetlen helyzetből kétféleképp menekülhet: az egyik kibúvó művészi, a másik tudományos. Vagy megnyirbálja az anyagot, ezt tette a naiv történetírás, Hérodotosz, vagy lemond a szerkezetről s az adat feltálalásánál marad, ezt tette a ténytörténetírás. Mindkettő tökéletlen megoldás. Az első, mert nem igaz; a másik, mert… nos a másik sem igaz, noha látszólag nagyon is az. A tényekben elsikkad a nagyobb tény: az életé. Ahogy egy újság napihír rovata sosem közelítheti meg igazságban a jó regényt, éppen mert lemond a rendezésről, a múltban is van valami adattal le nem fülelhető, ami a tények mögött rejtőzködik, mint szerveink mélyén az élet, s ezt csak a rendezés éreztetheti.

A dilemma két szarva elől egy menekvés van: egyre följebb kell csigázni a szerkezetet. Az egyszerű, de művészi szerkezet megcsonkítja az anyagot. Ha feladom a szerkezetet, feladom, hogy valami adatoknál nagyobbat fejezzek ki. Azonban az, hogy a szerkezet mit zár ki, bonyolultságától függ. Minél magasabbfajta szervezet egy történelmi mű szerkezete, annál többoldalú lehet az anyaga, ahogy gyarapítja szempontjait, úgy fogy számára a nyers véletlenek száma. Az anyag egy része a mű számára mindig emészthetetlen marad, de az a színpad, melyen élet és társadalom erőit szembeállítja, lehet tág és lehet szűk; elférhet rajt a shakespeare-i élet vagy az élet egy szálának is kevés, mint a mai színpad.

Nem véletlenül választottam a Tanú első tanulmányául a Proust módszeréről szólót. Proust regényének nagy érdeme a szerkezete. Egyetlen regényíró sem tudott ennyi életet egybeszervíteni, mint ő. Proust módszere mindent el tud helyezni, s amit elhelyez, az egésszel többszörösen összefügg: kis idealizált világ, mely az eredeti sokoldalúságát 428művészileg jelzi; a szempontok száz iránya úgy simul össze a szerkezet egységében, mint a világ vitatkozó erői abban a harmonikus tényben, hogy a világ van és fennmarad.

Különféle szempontoknak ez az érvényesítése s mégis összebékítése egy abszolút szerkezetben: korunknak talán legfontosabb szellemi tünete. Ez dobta fel Einstein elméletét, Ortega perspektivizmusát, efelé tapogatódzik az orvostudomány, s amint látjuk, az új történetírás is. A módszer olyan elsőrangú, tudomány, művészet területén oly egységesen jelentkező probléma lett, mint volt Descartes korában, s Proust módszere vagy ha úgy tetszik, Einstein módszere éppoly széles forradalmat jelent, mint hajdan a Descartes-é.

E módszer más-más helyen az érettség különböző fokán áll; a gondolkodásmód, melyből ez az új módszer fakadt, különböző anyagban különböző nehézségre talál. De talán sehol sem vergődik úgy, mint a történetírásban. Az a szétfolyó, önmagának sokszor ellentmondó jelenség, melyet szellemtörténetnek neveznek, jelszavain túl, ennek az új módszernek a fogzási láza.

Hogy a módszer mennyire életkérdése az új történettudománynak, bizonyítja, hogy a magyar történetírók A történetírás új útjai címen több mint ötszáz oldalas könyvet szenteltek neki. A könyvet Hóman szerkesztette, ő jelöli ki előszavában a kortörekvések kereteit, aztán, mint ankétokon szokás, dobogóra lépnek a szakemberek, s be próbálják illeszteni szaktudományuk szempontjait ebbe a keretbe. Az ankétnak számomra két eredménye volt: megismertem történetíróink színvonalát, s belepillanthattam, mennyire is vitte hát a magyar történetírás azzal a híres menyasszonnyal, a szellemtörténettel; eljegyzésnek szól a zaj, vagy esküvőnek, vagy éppen az elsőszülöttnek.

A nehézkes szakembertől, aki Pató Pál elkeseredésével csavarja fel a stílusát, hogy a könyvből ki ne maradjon, a minden lében kanál globetrotterig, aki mintha csak gyorsírónak diktálná tanulmányát, hányféle figura! Az alkalmi teoretikus nehézkességet hagyom, de meg kell örökítenem Gerevich iránti ellenszenvem, akinek a modora nemigen növeli a szellemtörténeti átértékelések iránti bizalmat. Amíg az ő modern értékeléseit olvasom, azoknak a régi tudósoknak a pártján vagyok, akiknek a művei itt, mint ószeri vacak, lomtárba való ócskaság említtetnek. Ennek az úrnak nyilvánvalóan sokkal könnyebb harminc nemzedék feltevéseit halomra dönteni, mint egy tanulmányt rendesen megszerkeszteni. A szellemtörténészek rajta tanulmányozhatják a szellemtörténet szellemtörténetét. Mályuszt máshonnan ismerem, s most is 429felfedezem benne a politikai jófiút, aki különben érdekes tanulmányából is állandóan ki-kidugja a hazáért mindenre kész ujjait. Maga Hóman Bálint a derékhaddal tart. Az elmélet magasán is józan, kissé markos elme marad, akit szívesen figyelmeztetne az ember: hohó, egy oktávval feljebb. Amit mond, épkézláb, de úgy látszik, azok közé tartozik, akiknek a maguk számára is népszerűsíteni kell tudományuk elvontabb eszméit. Ő s a többiek arra jók, hogy a kiválóbbakhoz, Szekfűhöz, Németh Gyulához, Thienemannhoz elvezessenek.

Más kérdés, hogy hányadán is vagyunk a szellemtörténettel. A könyvből az derül ki, hogy ez a régibb történész nemzedék kissé hirtelen lett szellemtörténésszé átmázolva. A kötet legjobb tanulmánya a Németh Gyuláé, kemény pozitivista nyelvész munkája, s az ő becsületes megjelenése a régifajta tudomány győzelme egy szellemtörténeti könyvben. Másoknál az a gyanúm, hogy e könyv tiszteletére lettek szellemtörténészekké, talán valamely gyors kiegészítő tanfolyam alapján. De hát miért e sietség? Az itt szereplők közül kettő-három ment át a szellemtörténet iskoláján. Két választás lett volna hát: vagy fiatalabb emberekkel, Thienemann, Szekfű tanítványaival íratni meg a könyvet, vagy úgy tűzni ki a feladatot, hogy a szellemtörténet bűvös szava ne zavarja a munkatársakat. Ahol túl virulensek a szavak és túl csendesek a fogalmak, legjobb úgy vetni fel a feladatot, mintha a jelszavakról sose hallottunk volna. A feladat pedig adva van Hóman két mondatában; egyik szerint „a régi tudósok nem tudtak a különféle természetű történeti jelenségek helyes rendezéséhez megfelelő szintetikus szempontot találni, s ami legfeltűnőbb, saját uralkodó, gazdaság- és társadalomtörténeti szempontjaiknak sem tudtak az összefoglaló történet keretében érvényt szerezni”. Ezzel szemben az új történetírás „szellemit és anyagit, kulturálist és gazdaságit, politikait és társadalmit, szingulárist és tipikust, egyénit és kollektívet összefog s egységes szintézisbe olvaszt”.

Nem tudom, hogy ez-e a szellemtörténet, de bizonyára ez az új történetírás feladata. Hagyom tehát Hómant, aki a cél helyes kitűzése után a „szellemtörténet minden régiót megközelítő repülőgépébe száll”, s várom, hogy is képzeli ő ezt a szintézist. Azonban erről sem tőle, sem mástól nem hallunk érdemeset. Nem beszélek most azokról a munkatársakról, akik szakjuk belügyeivel hozakodnak elő, s mint az egyháztörténet írója, a katolikus és református egyháztörténetírást, a relatív vallástudományt és a kereszténység kijelentésvoltát próbálják finom szofisztikával kiegyeztetni. Az általános érdekű cikkek is azt bizonyítják, hogy e könyv még inkább csak szakemberek igényeit jelenti be a történeti szintézisre, s nincs senki, aki a szintézis felől nézné a szakigényeket. De ez természetes is. Az újfajta történész, mint minden új430fajta tudós, filozófus. A szakemberből azonban nem lesz egyik napról a másikra filozófus; van egy átmeneti alak, az általános igényű szakember, akit a maga körében nyert szempontok forradalmasítanak s átdobnak szomszéd területekre. A lélektanból és szociológiából jól ismerjük ezt a típust, mely termékenyít, mint a Nílus iszapja, feltéve, hogy idejében visszaszorítják a medrébe. A filozófus igényű szakemberben, azt lehetne mondani, a holtan heverő anyag kél lábra a szintézis felé, ők a kőhordók, csak legyenek építők.

Átnézem a jegyzeteimet; akiktől a legtöbb újat, érdekest hallottam, épp ezek a kőhordók, s ez körülbelül jellemzi is az új módszert, mely egyelőre az igények kiegyeztetésével küzd. Az azonban már ebből a könyvből is kiderül, hogy számottevő történelmi munkát ezután csak egész kivételes műveltségű emberek írhatnak, a történetírás olyan nagy nyelvészeti, szociológiai, lélektani ismeretet követel meg a történésztől, hogy műveltsége közelebb fog állni az általános, mint a szakműveltséghez; a történész csak enciklopédista lehet.

Hogy a szempontok miképpen termékenyítik egymást, s mint alakulnak egy hű projekciós rendszerré, legjobban olyan történeti tények előtt figyelhető meg, melyek messzeesnek a mai élettől, megközelítésükre kevés az adat, s a vizsgálónak óriási rafinériával kell a közelükbe dolgoznia magát. A népek őstörténetére gondolok. A tények itt elvont magasságban laknak, s a módszer csak akkor boldogul velük, ha a képzelet műfogásaival közelíti meg őket; a nyomoknak kevés értékük van, értékessé csak a megközelítés módszere teheti őket.

A népek őstörténetébe kétfelől lehet behatolni: a nyelvészet és a történelem felől. Ez a behatolás azonban csak együttesen ér valamit, annál nagyobb az eredmény, minél szorosabb a két dandár együttműködése: a tudományos „ollómozdulat”. A magyar: finnugor nyelv, mondja a nyelvész; a magyar: török szervezetű nép, mondja a történész. A két szempontnak azonban nagyon sokféleképp kell kereszteznie egymást, míg a finnugor összehasonlító nyelvészet s a görög és arab kútfők adataiból e finn nyelv és török szervezet olyan életszerű folyamatban forr össze, mint Németh Gyulának A honfoglaló magyarság kialakulásáról szóló művében látjuk.

Ebben az együttműködésben maga a nyelvészet is történelmivé válik: a szókincs például évgyűrűszerű rétegződést kap, nemcsak finnugor, bolgár, török, szláv parcellák válnak szét benne, hanem ősibb és frissebb rétegek rakódnak egymásra, a nyelv az idő mélységét kapja új dimenzióul, s a történelem korszakait jelöli ki. A történelem viszont 431eseményeket dob ezekbe a korszakokba, ellenőrzi a nyelvészt, anyagot ad számára, nép- és személyneveket az összehasonlító nyelvész képzeletével forgat, a nevek mögött népmozgalmakat lát, s a nyelvészeti találékonyságot az összehasonlító történelem adataival fékezi. A magyar előbb prémvadász- és halásznép volt, mondja ez a történeti nyelvészet, s csak később tanulta meg egy bolgár–török néptől a hadviselés fogásait. A magyar nép a honfoglaláskor is kétnyelvű nép volt, mondja a nyelvészeti történelem, mert török személynevek s azoknak magyar fordítása egymás mellett fordul elő királyi családunkban. A finnugor nép, mely megjelenésre török, egyre domborúbbá válik ebben a két szempontú sztereoszkópiában.

Németh Gyula a két módszert egy új szempont bevonásával még szorosabbá fűzte. Ő azt a hibaforrást küszöböli ki, melyet a mi népfogalmunk vetít vissza ezekbe az ősidőkbe. A népnek ma van nyelve és neve: nép, nyelv, társadalmi szervezet bonthatatlan egység. Ezt az előítéletet rögtön fel kell adnunk, mihelyt nomád török népekre gondolunk. A török nép kizárólag politikai alakulat: egy történelmi vállalkozásra egyesült törzsek szövetsége, melybe a legkülönbözőbb nyelvű népek tartozhatnak, a név nem vért és nyelvet, mindig csak politikát jelöl; ha a hun legyőzi a bolgárt, akkor a bolgár is hun. Míg a mai népek állandó vegyületek, a nomád idők népatomjai in statu nascendi vannak, egyik vegyületből kiválnak, a másikba bekapcsolódnak, nyelv és néprajz nem jut szóhoz a politika mellett. Az Uráltól a Kaukázus vidékére leszívott magyarok például majd egy szabír, majd egy türk, kazár népszövetségbe tartoznak, s maguk is szabírok, türkök, kazárok. Maguk az atomok, törzsek ellenállóbbak, mint a népek, morzsolódnak ugyan, mint ahogy a Kürtgyarmat név mutatja, viszont hogy századokon át is megőrizhetik jellegüket, a török nép kötelékébe sodrott finnugor Megyer törzsön látjuk, mely a kazár birodalom bukása után épen kerül ki, s mint legerősebb, egy jórészt török szövetség élére áll, mely csak hosszú idő múltán veszi át neve után a nyelvét is.

Más halmazállapotúak ezek a török nomád népek, lazább és mégis mohóbb az affinitás a tétova csoportok között, s Németh Gyula ennek az ősi állapotrajznak a közbeiktatásával jóval szorosabbra fűzhette nyelvészet és kútfőelemzés módszerét, mert kiiktatott egy előítéletet, mely akadályozta köztük a megegyezést. Nagyon valószínűnek tartom, hogy e módszer még más szempontokat is fel fog szippantani. Németh Gyula bizonyára viszolyog a szellem és lélek szavaktól s valami igaza lehet, mert sokat szélhámoskodnak velük. Mégis nyilvánvaló, hogy ő kívülről tapogatja az alakuló magyarságot; inkább a nyomát keresi, 432mint magát a népet, s e politikai állapotrajzot is csak annyiban használja ki, amennyiben külső zavarokat tud eloszlatni velük.

Pedig talán már az eddigiekből is szépen kirajzolódik ennek az ősi magyar népnek az élete. Egy nép nyelve: élő szervezet, melyet mint zsigereink határhártyáit (a bélfalat például) félig áteresztő hártya határol, s abból, hogy mit ereszt át a nyelv s mit utasít vissza, következtetni lehet az egész szervezet életére. Minden átvétel más ellenállást győz le (egy ismeretlen szerszám neve alig talál ellenállást, de próbálj egy személyes névmást kiszorítani) s e megtört ellenállásokból, a határhártya változó rezisztenciájából a nép szellemtörténeti állapotára lehet következtetni. Még szorosabbra fűződhetne a nyelvészet a történelemmel, a régi finnugor és türk népek életmódjának s főleg szervezeteinek a kinyomozása révén. E régi népek megértésében nagyon gátol minket a kultúra egyoldalú, mai felfogása. Bele kell helyezkednünk más természetű kultúrákba. Abból, amit Németh Gyula elmond, az következik, hogy e török népek politikai műveltsége igen magas lehetett, a mozgékony keleti népekre berendezett szervezetek pedig bonyolultabbak, mint hisszük. A törzsek nevét ismerjük; de nem látjuk szerepüket háborúban és békében. A hadszervezetek összefoglaló vizsgálata, esetleg a mongol élet, a magyar település megfejtett földrajza sokban színezheti e képet. Németh Gyula kijelöli a magyarul beszélő népelem finnugor, bolgár-török, Kaukázus menti s lebédiai korszakának a kereteit, szép vállalkozás volna tovább srófolni képzeletünket s megtölteni a keretet élő emberek életével.

Ahogy közeledünk korunkhoz, gyarapodnak az adatok, s egyre többfelől merednek a szempontok ostromlétrái. A detektívtudomány vakmerő műfogásait átgondolt hadvezetés válthatja fel. Ahogy a szemhez közelítő tárgy egy bizonyos ponton sem túl távol, sem túl közel nincs, úgy a történelmi tárgy is elér a szemlélet optimumába, ahonnan a részletek már kivehetők, előítéleteink kettőslátása pedig már nem zavar. Körülbelül ebben a távolságban van Hóman Bálint előttünk fekvő könyvének a tárgya: A rendiség kialakulása, a III. Béla és Lajos király uralkodása közé eső idő, a szorosabban vett középkor bomlása és az újkor nyitánya, a kétféle királyság közt az oligarchák uralmával mintegy nehezen járható vízválasztóval.

Hóman könyvének a keretei magasabbfajta kompozíciót ígérnek; az időrend magasabb egységekbe olvad, Magyarország belefolyik Európába, a két középkori császárság bukása nyomán felmerülő nemzeti államok közt látjuk a helyét; a tatárjárás felhőjét nem a tanyai gazda, 433hanem a meteorológus szemével nézzük, aki a mongol puszták tengeréből látja a felhőt felemelkedni; az Anjouk váratlan magyar királysága is beleilleszkedik a francia uralkodóház nagy térhódításába, mely fél Európát stafírozza ki ebben az időben királlyal; mégis a könyv után még feltűnőbbnek tartjuk történelemtudományunknak azt a gyors szellemtörténeti átmázolását, mely már a Hóman nevét viselő gyűjteményben is bántott. Hóman, mint az új történetírás képviselője, „egyének, közösségek, korok lelkiségében látja a primér, sőt egyedül jelentős történetalkotó tényezőt”. Hogy itt Hóman pápább volt a pápánál, saját gyakorlata alapján süthetjük rá, hiszen könyvében ez a „primér, egyedüli tényező” alig jut szóhoz, nem lélek-, de még csak nem is élettörténet, hanem államtörténet az övé; a szellemtörténész egy főhivatalnok, nádor vagy kincstárnok szemszögéből nézi a magyar eseményeket.

Ez annál furcsább, mert Hóman a könyv második fejezetében, talán az újabb középkori irodalom nyomán, tizenöt-húsz oldalon szép képet ad Európa korszellem-váltásáról, az aszketikus és lovagi ideál viszonyáról, anélkül, hogy a magyar történetbe ez a kép átszivárogna s a magyar rendiségben mi is a korszellem új öltönyét láthatnánk. A háborúk, intézmények bő leírása közben elvész az életkép; még talán Kun László pogány reneszánsza a legszínesebb, bár ezt is inkább úgy vetíti rá az előttünk ismeretlen népelemekre s nem hajlamaikból fakasztja fel. Olvasmányai nem tudják átalakítani megrögzött szemléletét, emésztetlen részek csak, s ha a könyvből kidobjuk őket, az értékes ér (a tágabb külpolitikai láthatárt már említettük) az állami gazdaságpolitika lesz: az aranybulla korának gazdasági része s a rendi állam közhatalmi szervezetének kiépítése. Mintha csak a megsértett realizmus állna bosszút a tudóson, aki az új történetírás örvén úgy sietett az idealizmusra felesküdni, s azt ígérte, hogy a pozitivista bricska helyett járműve a szellemtörténet minden régiót megközelítő repülőgépe lesz.

Hóman nagyon is realista tudós, s művének ez a realizmus az érdeme. A „szellemtörténeti mű” szétmállik, ezt az egy fonalat azonban pompás részlettudással követi, s aki arra volt kíváncsi, mi a különbség Szent István és Nagy Lajos királysága közt, vagy még pontosabban, hogy miből éltek a tizenegyedik és tizenkettedik század királyai, s miből az utolsó Árpádok és Anjouk, ebből a könyvből kihámozhatja. III. Béláig a magyar király az ország első birtokosa, leghatalmasabb magángazdája volt, saját terményeiből tartja fenn az államot, s vármegyéiből és az adománybirtokok hűbéreseiből szedi a hadsereget. A birtok ebben a korban még nem föld, hanem ember és szolgálat. A középkor vége felé a birtok földet kezd jelenteni, a nagybirtokosok földjeik kikerekítésére törekednek, s a birtokaikba ékelődő királyi jó434szágokat előbb mint adomány-, később mint örökbirtokot kerítik hatalmukba, amire Imre és Endre versengése pompás alkalom. A hűbéri adománybirtokok beleolvadnak az óriási magángazdaságokba, kialakul az oligarchia, a királyi serviensek és a kisbirtokosok pedig a függetlenségükért folytatott harcban a középnemességet alkotják. Egyedüli vesztes a király, akinek elpárolog gazdasági ereje, a birtokai; nemes szolgái is a maguk lábára állnak, s már csak mint zsoldosokat szerezheti meg őket. IV. Béla megpróbálja a királyi birtokokat visszaállítani, de világtörténelmi folyamattal áll szemben, s a tatárjárást sem bírja kiheverni. A kincstár a terménygazdaságról a pénzgazdaságra (regále) tér át, vámokat, adókat szed, s ezeknek a behajtását idegen, mohamedán és zsidó adóbérlőknek adja ki. A hatalmasabb urak persze az adó alól is kibújnak, a teher a népre nehezedik, s ennek az új és máig is aktuális pénzpolitikának lesz örök panaszosa Tiborc. Kun László és a trónharcok alatt az oligarchia végsőkig viszi a territoriális elvet, német mintára fejedelemségek alakulnak, az adót nem lehet beszedni, s Károly Róbertet már a főurakkal kötött szerződése ülteti a trónra. Ő, a francia politikus, megosztja a főurakat, egy új arisztokráciát uszít rájuk, mely a kipusztítottak birtokáért hajlandó már függeni is a királytól. A király magángazdasága nem mérhető a régihez, de közjogi helyzete révén hatalmas uralkodó. Állandósítja a valutát, a fellendülő kereskedelembe beleereszti a regále szívókáit, s az új közgazdasághoz alakítja a közigazgatást és a rendi vármegyét.

Nem részletezhetjük reformjait: Hóman kötetének ez a legszebb része. De milyen jellemző! Akik oly jól eligazodunk most már Károly pénzügyeiben, még mindig nem tudjuk, mit is jelentett hát ennek a kornak a pénz, mint szellemi erő; sejtelmem sincs róla, hány denár fordult meg egy jobbágy kérges markában, s a sárga fény hogy vegyült a vér látomásaival az emberek álmaiban.

Egész másképp mutatja be az új történetírás módszerét Szekfű Gyula gyakorlata. Új kötete: a tizennyolcadik század magyar története egy író főművének is tiszteletreméltó alkotás volna.

A történelem jelszava lehet szellem, vagy lehet anyag, végül is az életjelenségek történetének kell lennie, s mint ahogy Hérodotosz ezermester volt, a jó történésznek ma is tarkának kell lenni, mint az élet s nem szabad az életmegnyilvánulások közt túlságosan specializálnia magát. Szekfűnek legalább az érdeklődése sokoldalú s ez a sokoldalúság nem alkalmi. Látszik, hogy a figyelem szervessé vált igényeivel áll a múlt elé, nem büntetési feladatul rója magára a másutt talált vagy itt435hon örökölt szempontokat; ő maga nem nyugodt bizonyos válaszok nélkül. A kutatás nála nem a Toussaint-Langenscheidt módszerére emlékeztet, ahol huszonöt vagy hány kérdőpontot kell végigrobotolni; őt egy belső szomj irányítja, mely a szempontok összefüggésében, a mű szerkezetén is érezhető. Hogy a történetírás egy nagy érdeklődés szolgálatában álló enciklopédia, azt az ő könyvén mindig éreznünk kell.

A társadalom minden eleme itt mozog előttünk, a barokk kastélyok főurától az alföldi nádasszélek ridegmarha pásztoráig; felkeressük a felvilágosodás első ereit s megfigyeljük az új népvándorlást, mely a kipusztított török területek buja televénye felé áramlik, hogy néhány évtized alatt kimerítse a földet; kitanuljuk a Rákóczi-idők sakkozgató, seregtologató, seregolvasztó haditaktikáját és beletekintünk az új nagybirtokok könyvvitelébe; újra tanuljuk az ország kétszáz év előtti néprajzát s földünket egy kiveszett vegetáció borítja el, óriási mocsarak az Alföld folyói körül s az osztrák gyáripar festéknövény telepei a Bánátban; belehelyezkedünk az osztrák államtanácstag felfogásába s látjuk az őseire büszke, békében harcos kisnemest, aki panaszkodik, hogy a falvakon átutazóban a jobbágyok barátságtalanul fogadják; Bécsen át nyakig ülünk az európai politikában s rajta van a szemünk a délvidék félvad rácán, a sakktábla parasztján, akinek csak egy lépést kell tenni, hogy bemattolja a rendi országgyűlést; kedvet kapunk Eszterházy érsek egri építkezéseihez s tudjuk, hogy a magyar parasztnak köldökig ért az inge (de míg a Dunántúlon a cifra szűr viseletétől kell eltiltani, az elvadult Alföldön azt tiltják el, hogy ne zsírozza ronda farkasbőrgubáját); Bél Mátyás, Bessenyei megkapják elhelyezkedésük hosszúsági és szélességi fokát, de tudjuk azt is, melyik barokk főúr milyen alapítványt tett; új arisztokrácia születik a szemünk előtt és statisztikusai vagyunk a magyar városok lélekszámának; Rákóczi környezete nem névsor, hanem egyéniségek, s Mária Terézia vallásos asszonytermészetét finom lélektani fal választja el tanácsosai felvilágosodásától; számokban fejezhetjük ki a jobbágy robotnapjait s látjuk a magyar írót elveszetten a rendi társadalomban; himnuszokból kapunk idézetet s halljuk a somogyi jobbágyvezér dicsekvését, akit a „királyné saját kezével cirógatott meg”; ismerjük az Ausztriába menő terményen a bélyeget és látjuk a kárba menő trágyakupacokat a faluk végén, melyet pásztorok égetnek el, vagy az utak feltöltésére használnak. Aki ennyi oldalról hatol be egy korba, meglehet a reménye, hogy elég bonyolult képet kap, s akinek ilyen érzéke van a jellemző kicsiségekhez, annak nem fogy ki a történetírói palettája.

Persze ez a történelmi ezermesterség csak akkor ér valamit, ha a történész az elrendezésnek is művésze; a mű szerkezete elég tömör 436ahhoz, hogy áttekinthető legyen s elég zilált, hogy a különféle nézőpontból kapott képeket befogadhassa. Szekfűtől itt tanulhatnak sokat a fiatalok. Ez a közepes stiliszta, de nagyszerű szerkesztő érdekességben legjobb regényeinkkel versenyző olvasmányt ad. Mint néhány újabb regényírónál látjuk, műve tagolásában ő is felülemelkedik a kínálkozó kicsinyes idő- és térbeli egységeken, túlteszi magát a kronológián, nem tájékról megy tájékra, osztályról osztályra, hanem nagyobb történelmi egységekben, ha szabad ezt a kifejezést használni: logikai látomásokban mozdul tovább. Az új fejezetek, a folyamatok keresztöltésével, messze visszanyúlnak az előzők alá, egy „király uralkodása” a legkülönbözőbb főcímek alatt szóródik szét; a barokk műveltség Versailles-utánzatai mellett ott van a templomtéren előadott jezsuita dráma egyszerű nézője; a felvilágosodás irodalma nem kap külön fejezetet, hanem csak egy nagyobb kép töredéke lesz; nincs külön bel- és külpolitika s az alföldi belső népvándorlásban nemcsak az üres pusztákra beszívódó új elemek mozgását érezzük, hanem az ország egész statikája újraépül. Szekfű történetírása bonyolult körmondatra emlékeztet, melyben az alá- és mellérendelések viszonya éppolyan fontos, mint a mondattagok tartalma, mindennek helye van s a helytől kapja az adat a világítást. Nem mondom, hogy ezt a módszert még nem lehet fejleszteni. Az új művészet a motívumok bujkáltatásának sok fogására taníthatja meg a történészt, de már Szekfű könyvének is óriási érdeme, hogy nem a fejtető alatt hangyaként mászkáló adatokkal, hanem néhány erős történelmi vízióval merülünk fel könyve olvasásából; nála a részleteket nem évszámok, hanem élményegységek tartják össze, s az élmény az, amit nem lehet elfelejteni.

Kár, hogy ez a nagy történetíró nem igazi nagy természet is. A megkülönböztetés fölöslegesnek látszik, de Szekfű rákényszerít. A történetírótól azt várom, hogy a szíve nyitva legyen az emberi minden ficánkolásával szemben. Elfogultságai lehetnek és vannak is, de ezek hozzátartoznak, mint az árvízhez, hogy sodor és Petőfihez, hogy Petőfi. Szekfű elfogultságai azonban, mint fában a bütykök. Megcsomósodott a természete s a csomókat a történetírói nagylelkűség sem bírja feloldani. Nem is egy ember, hanem egy típus, egy nevelési mód gyógyíthatatlan kambium-hegei ezek, görcsös irtózás és görcsös ragaszkodás, mely az értelem kifejlődése előtti időkből ered s az intelligencián is uralkodik. Pályája csak pártolta ezt a belső makacsságot. Ez bátorította fel első ellentmondásaira. Egyoldalú, egyszempontú történetírással találta szemben magát, amely társadalmi úton akarta letorkolni tudományosan megalapozott tételeit. Az ellentmondó az igazság hősének érezhette magát. Azt hitte, hogy csak történetírásunk egyoldalú, protestáns 437liberalizmusát billenti helyre, s közben mint átértékelő a paradox álláspont lovagjává képezte ki magát. Tudományos túlsúlya, érveinek gazdagsága, a silány ellenkezés, mind csak önmaga igazáról győzte meg s nem vette észre, mint sáncolja el magát természete konokságaiban.

A történelmi tárgylátás optimumáról beszéltünk. A tizennyolcadik század elég közel fekszik ahhoz, hogy múlt és múltba vetített jelen megzavarhassák egymást. Szekfű tizennyolcadik százada azontúl, hogy tizennyolcadik század, a mai pillanat is. A könyv három főfejezete: Rákóczi-felkelés, rendi barokk, felvilágosodás, más néven ma is hat, s Szekfűnél nemcsak a jelen módosítja a történelmi képet, hanem a történelmi kép is hatni akar a jelenre.

A nemzeti forradalommal szemben Szekfű lojális. Beállítása mérsékli a legendát, a forradalom az európai történelem láthatárában epizód lesz, mely Nagyidát juttatja eszünkbe; de Rákóczi képe, rosszhíre cáfolatául, nagyon szép; érezni, hogy egy nagy egyéniség melege körül mint olvadnak meg az osztályok. A mozgalom emberi és magyar indokolása is szeretetteljes, inkább csak a Thaly Kálmánok patetikus rózsafényét oszlatja el.

Nem ilyen jóindulatú a felvilágosodással szemben. „Száraz”, „materialista”, „utilitarisztikus”, túl sűrűn és keserűen szaladnak ki a száján; mintha a felvilágosodás csak apály lett volna, a barokk hőskor után elernyedés a tagadásban. Holott ez a kor mégiscsak a görög bölcsészet kezdeteihez hasonlít a leginkább, amikor (Szókratész szava szerint) az emberek menni kezdtek, amerre a gondolkodás szele vitte őket. Megrészegszünk az ész lehetőségeitől s föltámad a remény, hogy miután nem válthattuk meg magunkat hittel, segítünk magunkon értelemmel. Ez a hitetlenségbe vetett hit azóta elkopott talán, a legjobbak pótolni igyekszenek, amit a vallással elveszítettünk, a felvilágosodást azonban nem lehet utódain át nézni s ha Szekfű a francia forradalmat mint vérfolyamot emlegeti s Mirabeau felől, aki egyike volt a legnagyobb politikai lángelméknek, csak azt tudhatja, hogy dörgedelmes, akkor újra elolvassuk, hogy vajon a francia forradalomról van-e szó s nem Európa másik végén él ez a Mirabeau, hogy úgy lóbálják előtte a füstölőt.

Annál feltűnőbb ez a leszólt felvilágosodás (melyet Magyarországon, úgy látszik, az íróknál is nagyobb hatással a bécsi rendőrspiclik terjesztettek), mert mellette az Escorial hatalmas áhítatával nyomul fel a magyar barokk, melyet ki kell emelnie. Elérzékenyüléséből látjuk, hogy Szekfű magát is barokk embernek tartja; azonban semmi sem védi jobban őt, a történetírót, mint hogy ez a meghatott beállítás maga mond ítéletet a meghatottság fölött. Szekfű barokkja nagyszabású moratórium. Mást mond a nyelv és mást ért az ember. A nyelv az egyház 438öröklött nyelve, ebbe nő bele az új heroikus felbuzdulás, belenő, hogy az öröklött nyelvvel az örökül kapott rendi társadalmat is biztosítsa. A középkor úgy értette nyelvét, ahogy használta, ez a kor az öröklött nyelvet szimbolikus nyelvként kezeli s a szimbolizmus túlzásaival puffasztja fel. Valami hazugság van a Szekfű barokkjában. Tolmács kell a lélek és a frazeológia közé. A Regnum Marianumban a rendi társadalom engedélyezi magának az emberiesség buzgását s a hatalom kap haladékot a retorika jóvoltából az erkölcstől. Ennek a történelmi moratóriumnak bizonyára megvolt az érdeme s szépsége is, de aki a tiszta helyzetet szereti, meg tudja becsülni azokat is, akik szabadulni igyekszenek a termékeny hazugságtól.

Sajnos, e hajdani haladék és a Bethlen-féle haladék közt annak ellenére, hogy a kettőt nem illik összehasonlítani, Szekfű esetében nyilvánvaló a kapcsolat. Szekfű paradoxonai közt bizonyára az volt a legmerészebb, hogy Bethlennel szövetkezett (szövetség, mely nem Bethlent kompromittálja) s ez a barokk-kép alighanem azt a mai barokkot védi, melyben a lélek és nyelv közt a tolmács is elpirul. Szekfű az egyetlen, aki ezt a mai barokkot természete felől igazolja, de ha ő az egyetlen, annál többen vannak, akiknek az ő példája könnyíti meg karrier-hazugságukat. Ha a mai tudós ifjúság számára nincs más választás, mint a hatalom írástudójául csapni fel, vagy fejest ugrani abba a nemgondolkodásba, melyet legalább nálunk a szocializmus ír elő, jórészt ő a felelős érte.

1932
439
Pörje Sándor műbírálatai
1934

Magyarország kicsi ahhoz, hogy egy bírálót kibírjon s nagyon sok nagy úr van benne, hogy egy bírálót el ne tudjon némítani. Ennek az elnémításnak megvannak a fokozatai. A bírálónak, ha észreveszik, hogy az, felmegy a becsülete. Megállapítják, hogy Péterfy óta ő az egyetlen kritikus s felkínálják neki a jobbágy tiszttartói rangot: neki kell huszonötöt verni arra, aki a földesurat megsérti s ő köszöntheti fel a ház asszonyát vagy a trónörököst a születés- és névnapjukon. Ha a kritikus mást ért kritikán, akkor kuss a neve s lecsukatják a pincébe. Ha valahogy mégis kiszabadul s kritizálni mer, akkor kijelentik, hogy nincs ítélőereje, becsülete még kevésbé. Válogatott kínzásokkal piszkálják, hogy megvaduljon. Ha megvadul, mit ér egy megvadult kritikus; ha nem vadul meg, ráfogják, hogy megvadult s minden sorában kimutatják az indulatát. Hamis visszhangot támasztanak körülötte, ha ő azt mondja „és”, a visszhang azt feleli rá „kés”. Csak természetes, hogy aki a maga kínja fölött tisztán tudta tartani az eszét, ettől a meghamisított visszhangtól elhallgat. Mert mit ér ott a beszéd, ahol ő maga is mást hall végül, mint amit mond.

De a szenvedély furfangos s akinek nagyon szívéhez nőtt a magyar könyv, módot talál rá, hogy akár kísértetként is visszajárjon a kritikusi székbe. Ez történt azzal a kritikussal is, akinek a műbírálatait itt Pörje Sándor neve alatt adjuk közre. Belátta, hogy hiába ír, a kritikájából már csak azt hallják ki, amit akarnak; okosabb, ha a hottentotta költőkről beszél, mintha magyarokról. Közben mi történt? Valahol a vidéken összeült egy lapalapító társaság, ő az örökös lapalapító persze ott van, tüzel s minden támogatást megígér. Elsősorban bírálatok kellenének. Lássuk, öreg Toldi, nyughatsz-e Nagyfalun? Kitalálja, hogy futja őbe464lőle nem egy kritikus, de kettő is s már világra is hozta Pörje Sándort s az újjászületés örömében már el is készít tíz-húsz kritikát, hadd boldoguljon a lap. Közben arra is vigyáz, hogy Pörje Sándor ne nagyon hasonlítson rá. Ő mindig a nagy összefüggéseket szerette, írók helyét az írók közt, könyvek helyét a nemzedék munkájában, emberek helyét a népek sorsában; Pörje Sándor ne lásson mást, csak a könyvet, amely elébe kerül. Mintha apátlan árva volna a könyv, se írója, se ideje s Pörje Sándor most talált volna rá az örökkévalóságban. Persze hazudni sokféleképp lehet, de írni csak egyféleképpen s Pörje Sándort, lehet, az újjászületése után hamarosan felfedezték volna, akik a csinálóját nem szerették. Ez azonban már alig változtat azon, hogy Pörje Sándor a kritikákat megírta. Az új nemzedék folyóirata egyszer biztosan megindul, csak azt várja, hogy az „új” nemzedék feje őszbecsavarodjék. A Pörje Sándor kritikái azonban nem akarnak addig várni, tegnapi könyvekről szólnak ők s ma szeretnének beszélni, egy fojtogatott szerelemből szólnak s keresik azokat, akiket szintén fojtogatnak.

Babits Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom

A regény nagyobb fele álló betűkkel van szedve, a kisebbik dőlt betűkkel; minden álló betűs rész után egy dőlt betűs közjáték következik; öt állóra öt dőlt. Az álló betűs részek a tökéletes társadalomról szólnak. Ez a tökéletes társadalom azért tökéletes, mert a huszadik század eleje ezt istenítette és készítette elő jelszavaival s eszményeivel. Ez a tökéletes társadalom az Örök Harc világa. Minden élet egyetlen front felé ömlik, melynek két oldalán, a két egymástól tökéletesen elszigetelt világot (a nacionalistákét és az internacionalistákét) teljesen uniformizálja a háború, mely az élet értelme lett. Ebben a tökéletes társadalomban az állam egyetlen feladata, hogy a háborút emberrel, anyaggal tömje, a háborús szervezőké minden hatalom, a gyűlésekről és rádióból bömbölő szózatoké a közvélemény s az állandósított kivételes állapoté az ember élete s minden pillanata. A városok fölött repülő-támadásjelző szirénák állnak őrt s a gyilkos gázok elől hosszúkéményű légbarlangokba menekül a lakosság. A falusi élet megszűnt; a földet is elhárító repülőgépek védelme alatt művelik. Ennek a harcnak, mindenki tudja, sosem lesz vége s befolyásos szülők, akik még féltik gyermeküket, megnyomorítják születésük után, mert hiszen, aki a frontra kikerül, örökre elveszett. De már a szülői szeretet is kiveszőben; a nők 465a háború érdekében tesznek csak eleget szülési kötelességüknek, a szerelem durva érzékiséggé fajult, a nemek egymástól elszakítva maguk közt szeretkeznek. A tudomány is csak a háborút szolgálja, a régi békevilág kultúrája már csak néhány különc nő érdeklődésében pislog tovább, mint a középkor szerzeteseiben a klasszikus műveltség. De ennek is vége; történetünk kezdetén, az életképtelenek kiküszöbölésével egyidőben, a nők „frontjogát” is bevezetik. A női védkötelezettség ragadja el a regény hősnőjét is anyjától, aki még a régi békevilágot őrzi szívében s anakronisztikus aggodalmaiban. Elza pilóta, ennek az anyjától örökölt békebeli léleknek utolsó fellobbanása a háborúra-mechanizált világban. Vallásbölcseletet tanul, nőhöz méltón szeret, s amikor kedvesét, aki nem akart a betegek elpusztításában részt venni, a szeme láttára végzik ki, kétségbeesésében átrepül az ellenséghez. Mindhiába. Ott fejezik csak be az ő teljes nevelését. Tud repülni, tehát tekintet nélkül érzéseire, repülnie kell; a regény utolsó fejezetében tulajdon szülővárosa fölé viszi a bombavetőket. Hogy anyját, az elgyötört tizenkilencedik századot, ennél a támadásnál vagy egy másiknál fojtják-e meg a mérges gázok, a szerző nem kutatja ki.

Ennek az előrevetített történelemnek a dőlt betűs résein át egy különös golyót látunk forogni; a Kis Földet, amely meggyorsítva a Nagy Föld történetét pergeti külön légkörében. Ezt a Kis Földet egy leleményes tudós készítette; a mi kortársunk, aki ezen a pici, magagyártott bolygón a földi élet feltételeit teremtette meg. Ami a földnek századokba került, ezen a gömbön napok alatt folyik le s a változás az időlassító kronomikroszkóp alatt jól megfigyelhető. Ezt a Kis Földet egy új üstökös kirántja a Nagy Föld vonzóköréből, hogy harminc esztendő múlva újra elsiklassa közvetlenül a Föld felületén. A tudós, aki közben megöregedett, meglesi s kronomikroszkópjával s a Földre visszahajítható palackjaival átugrik rá s ott pusztul rajta el, miután vizét s erdeit fölélte. A Kis Föld történetét a tökéletes társadalom lakosai, Elza s az anyja, egy századeleji könyvből ismerik meg, amelyet Schulberg orvostábornok, Elza főnöke nyújt át nekik. A regény nagy meglepetése, melyet Schulberg a kronomikroszkóp eget elborító lencséje alatt fedez fel, hogy a tökéletes társadalom a Kis Földön van. Hogy került akkor Schulberghez a Kis Földről szóló könyv? Úgy, hogy amikor a Kis Föld a maga huszadik századát elérte, egy tudós azon is csinált egy Kis Földet, s egy zsurnaliszta egy Kis Föld-könyvet. A Kis Földek szakadatlan sora kering az űrben, mindenik később keletkezik s a történelemben mindig a később keletkezett jár elöl. A Tökéletes Társadalom Kis Földje számára a ráugró tudós a világvégit jelenti. Milyen szeren466cse, hogy utolsó megfigyeléseit tartalmazó palackja s benn Schulberg professzor felnagyított jegyzete az űrön át a szerzőhöz ért!

Hogy mire céloz Babits Tökéletes Társadalma, mindenki érti. A szellem, amely a világháborút csinálta, elhatalmasodva, örök világháborúra kárhoztatja a harc-hangyáivá vált embereket. Babits szerint a huszadik század eszméi idézték fel ezt a Tökéletes Társadalmat, mi úgy hisszük, egy háborús emlék lidércnyomása. Nem akarom védelmembe venni a történelmet, amelynek a képzelete sokkal gazdagabb, mint az embereké, akik a jövőben csak egy hatalmasan eltúlzott jelent tudnak látni, tíz repülőgép helyett ezret, gázmaszk helyett gáz házat, általános hadkötelezettség helyett nőkre kiterjedő hadkötelezettséget, négyéves háború helyett örök háborút. A huszadik századot azonban mégiscsak meg illik védenünk az ő Tökéletes Társadalma ellen. Ma már közhely, hogy e század jelentős szellemi erőfeszítései egészen más irányúak s még ha az apák által felidézett végzet ide döntené is, az ő igazi törekvéseinek, a század géniuszának ehhez a sorshoz semmi köze. A Tökéletes Társadalom következhetik a történelem tehetetlenségéből, de nem következhetik azokból az eszmékből, amelyeket ez a század termett. Az Utószó szerint ez a könyv nem jóslat, hanem intés. Csakhogy ez az intés a szellem embereihez intézve anakronisztikus s inkább a Babits által magasztalt tizenkilencedik századot illeti meg.

A Tökéletes Társadalmat talán túlságosan is értjük; a Kis Föld már némi magyarázatra szorul. A szerző félt a Nagy Földre helyezni az ő Tökéletes Társadalmát; igaza van, mi is félnénk. De mit ért azon, hogy a „mi földünk és a regényben leírt planéta közt van egy nagy különbség. A regény kihagyja az Istent. Az örök harc földjét nem az Isten teremtette. S talán a földön, melyet az Isten teremtett, nem történhetnek ilyen dolgok”. A Kis Föld a huszadik századig egész híven utánozta (az élet determinizmusát bizonyítva rá a Nagy Földre), a mi planétánk történetét. Kamuthynéban s lányában a tizenkilencedik század lelke reszket. Most lenne először szüksége a Kis Földnek Istenre, most vesszük először hasznát annak, hogy nem ember teremtett bennünket? Vagy talán annyira megijedtünk a Tökéletes Társadalom víziójától, hogy a költő, mint új Madách, gyermekek vigasztalásául ejti ölünkbe ezt a különbséget?

Elza pilóta nyelve, megírásmódja klasszikus igyekezetű. Az író visszafojtja a pátosz színes és zaklatott szavait; bábája a műnek, kifejti s élni engedi, de nem beszél helyette. Sajnos, a tökéletes társadalom oly sivár, hogy a műre is átragad valami ebből a sivárságból s mi csak örülünk, amikor a visszahúzódó költő időnként (például az üstökös leírásában) mégis közbe-közbeszól. A klasszicizmus nem ellensége az 467ízeknek, hanem párlójuk; az ízek és illatok emléke ott reszket benne. De ezt a párlást nem minden íz és illat bírja ki.

Milyen mű az Elza pilóta? Bizonyára „mester”-mű. Az anyag kezelésében, a téma kidolgozásában, sőt lerobotolásában is a mestert érezzük; de a mesterség győzelmén túl meglehetősen szerencsétlen vállalkozás.

Berczeli A. Károly: A lángész

A mű címe A lángész; műfaji megjelölése: mítosz; a kiadás: Prometheus. Ne ijedjünk meg; egy színdarab van a kezünkben, amely azt akarja bebizonyítani, hogy a legnagyobb lángelmék nem születnek meg, vagy ha át tudják törni a létezés kordonját, az élet védekezése elpusztítja őket, mielőtt a döntő, megvilágosító szót kimondanák. A színdarab a Nem-Létezés birodalmában kezdődik; az élet felé tolongó diktátor, hadvezér, agitátor, milliomos, szerető, feleségjelöltekkel együtt (akik már mind többször éltek tisztább vagy kevertebb sorsokban hajszolva világra hozott hajlamukat) a még sosem-élt lángésznek is sikerült „útlevélhez” jutni. Amikorra a csalást felfedezik, a születést már nem lehet megakadályozni; a rettenetes igazság megjelent a földön s a megdöbbent együtt-születőknek már mint Hegedűs Pétert kell a lángészt elbuktatni. Ez nem is kerül nagy fáradságukba. Hegedűs Péter e földön nem csinál nagyobb zavart; egy rossz anya gyermekeként születik meg; elzüllött apja a születése napján lesz öngyilkos. Huszonöt éves korában mint biológust látjuk viszont, aki (egy szerelmes laboráns s egy szerelmes démon közt) a fajoknak a tökéletesedés elleni védekezését kutatja a mikroszkóp alatt. Professzora fegyelmezetlennek tartja őt; ő otthagyja a laboratóriumot s egy pofon kíséretében adja vissza a tanulmányaira felvett pénzt, melyhez nagynénje szégyene tapad. Elzüllik, tolvajok közé kerül, de tolvaj sem tud lenni. Meghalni tér vissza nagynénje és a laboráns mellé, utolsó óráiban fedezi fel lángész-voltát s abban a pillanatban hal meg, amikor a lángész életellenes titkát kimondaná. Lehorgasztott fővel, gúnyhahota közt tér vissza a nemlétezők közé; akik újra és újra meg akarnak születni, míg őt örökre várja a sivatag.

A tartalomból nyilvánvaló a darab szegényessége és naivitása. Hegedűs Péter meggyőződik róla, hogy lángész, mi nem. Hurcolja szegény a lángész problémát, de legföljebb viszonylagos lángész, a darab többi alakjához képest. Egy lángész elkallódása az élet tengerfenekén, mélyen 468az érvényesülés alatt: izgató tárgy, Berczeli darabja éppen csak megjelöli ezt a tárgyat, Hegedűs Péter rájön a Berczeli lángész-gondolatára, de a sorsa nem jön rá. Ez a gondolat különben igen tetszetős. A tökéletesség: halál; a tökéletlenség: élet; a lángész egy dicső öngyilkosság felé zaklatja a fajt; mindent lát és mindenről lemond. Az élet azonban vak és élni akar s a saját struccpolitikája érdekében pusztítja el a zsenit. A főalak elgondolásában is van néhány vonzó vonás. A lángész nem zseniskedik; az idegenek szerénységével próbál beilleszkedni, alkalmazkodni s csak saját lojalitásának a sorozatos kudarcából érti meg nagynehezen, hogy ő a lángész. Az igazi lángész védekezik a tulajdon lángész-volta ellen; nem hiszi el, csak amikor muszáj. Olyan gondolat ez, amely jobb művet is megérdemelt volna, mint Berczelié.

Magasabb igények előtt elolvad ez a színdarab; de előadatása egy magyar színpadon még mindig szintemelkedést jelentene. A szándék nemes s az alakok, ha nem is érik fel ezt a szándékot, deszkáikon nem mozognak egész ügyetlenül.

Fenyő László: Elítélt

Okkal ragaszkodik a századok emlékezete Démoszthenész kavicsaihoz. A lélek tesz ott magának igazságot, ahol a dadogó ékesen kezd szólni. Aki Fenyő László új verseskönyvét olvassa, ezt az igazságtevő pillanatot lesi meg; a kavicsok kiesnek a nyelv alól s e nyelv, mely sosem ismerte a folyékony, ügyes beszédet, átengedi magát a léleknek s a beszéd fölött kezd beszélni. Az ügyetlen húsdarab botladozó szokásai itt-ott még elárulják magukat, de szinte csak azért, hogy a lélek győzelmére figyelmeztessenek.

Elítéltnek nevezi magát ez a költő, de mindnyájan elítéltek vagyunk s értékünk attól függ, hogy nézünk ítéletünk szemébe. A gazdagnak elég józannak kell lenni, hogy gazdagságán túl is meglássa, a szegénynek merésznek, hogy pöre szerencsétlenségében se bújjon el előle. Fenyő László szerencsétlen. Mint a gyilkos, kinek első golyója ölt már és a többi csak megőrült kezének gépies ismétlése, nem öl: így a megőrült sors ismételte nemjeit, nem és nem … Magányos, asszonytalan, zsidó; kis pont, mely ég felé csikorog; öröme, ha van is, párázva elforr, mint a lázas homlokra ejtett kölni cseppje.

Elítélt. De ha az, tudja, vállalja sorsát s emberi mag tud maradni sorsa csonthéjában is. Nem szépíti helyzetét, Megvetem ezt a tavaszt – írja a kötetnek talán legrohamosabb versében –, nem tavaszom, mint469 amiképpen nem honom e hon és a világ egyetlen hona sem s egyetlen évszak sem az én évszakom. A kemény körülmények az értéktelennek: megsemmisülés, az értékesnek diszciplína. Mindenütt meg lehet vetni a lábunkat s a lélek ellenállása minden vereségünkből győzelmet csiholhat. Most nem széltében akarom gyűjteni, mennyiségben a világot, csak egy talp földet akarok, ott álljak élet-vakulásig, ott ássak ásócsorbulásig, csak egy talp földet akarok. Másutt: Ha volna házam, kertjét javítanám, családom: gondját viselve, betelnék, nincsen, így adj uram erőt hát, hogy megmaradjak magam magamnak.

De aki az „alázat minden poharát kiitta” s az mert lenni, aki – azért alázata és hűsége bosszút áll. Fenyő László bosszúja a vers. Ha a versem olykor-olykor nem emelne fel, úgy csúsznék hajammal a port seperve köztetek egészséges, emeltfejű, dolgos vidéki emberek. Magánya szigorú munkacella, életének ügye: versei készülő diadalma. Nem ügyes költő; nem kápráztat el hangnemek és mimikák váltogatásával; a dadogáson át jut el a szóhoz, az erőlködésen át a felszakadt megnyilatkozáshoz. De tudja, mi van gátlásai mögött s gőggel nézi mellőzését. A ripacs mellett újra megbukott a némán meghúzódó tiszta arc.

Ez a mellőzés – érzi – már nem tarthat sokáig. A béke, melyet egész életében keresett, már egyre többször jelentkezik a termékeny nyugtalanság utáni csendben, midőn elválva, tőlem élni ment egy vágy, valami vers, egy tiszta dallam s örül magának könnyű és szeles madárka a törékeny ágon: egy füttynyi öröm ül ki ajkára, hintázza magát és megszólal. A „privát szépségek” ráncos szirma kinyílik, ami zavaros zsúfoltság volt, gazdag árnyaltság lesz. A siker, melynek ajka fele olyan tétován közelített, hogy mire elérte volna, elhajolt, nem maradhat már el. A költő a győzelemre készül, méltó tud-e maradni magához a győzelemben? Legyen szikkadt a vers, magad szigorú mívese a böjtben edződj, hogy ami nem késhet soká, tudd a sikert is elviselni férfiként.

470
Illyés Gyula: Ifjúság

Az ifjúság idézése, az ifjúság tünékeny fényeivel, az ifjúság-idézés örök retorikájával. A pillanat, amelyet a költő kihasznál, a lehető legalkalmasabb. A forradalom elbukott s e tizenhat éves forradalmár arcát rejtve fut vissza a jövőből, égő városa omló tornyai alól. Szittyók közt, fűzfák alatt oson, elakadt szívvel, ha föl-föltűntek fent a tollak; az ifjúság fájdalma s oktalan meghatottsága áztatja fel a lelkét s szinte a maga hangulatából lebben elé egy lányka, vékával a fején. A váratlan csók előtte jár a szerelemnek s a két lélek dadogva éri be hajlamait. A lány bevezeti a családba (azoknak is van egy menekülő fiuk), megismeri a munkát s a munka háta mögött a szerelem biztató tekintetét. Kint arat a legények közt férfisorban, amikor a tollak megint feltűnnek a dombon s ő mint a párjától elugratott vad, menekül erdőn, árkokon, előre nyúlva, maga mögött hagyva a veszélyben tündérkirályságát: a „résnyi” ifjúságot.

Illyés Gyula vízfesték színei csillogva követik ezt a felhőbe gomolyodó paraszt paradicsomot: az idill villog, mint tavaszi táj olvadóban; az orrát a szoknyájába fúvó kislány magával emeli a trágyás tanyát, a dunántúli aratókat. Két ég közt folyik ez az idill, míg fenn az édes napfény úgy ömlött le, mint egy morgó nagy aranyállat lélegzete; lenn eső után a fényben a fürge csibék lábnyoma úgy tündökölt, mint fent az égben augusztus csillagtábora. Állatok az égen, csillagok a földön s köztük az ember csillagos, állati boldogsága.

Ha zavar valami ebben a fél-epikai remekben, az a lélek mélyeiben keresett tündérország s a tündéri hangnemben bujkáló rafinéria ütközése. A hang naivabb, mint a költő, s az embernek sokszor az a benyomása, mintha ez a férfikor idegen utcában keresné ifjúságát. Vigyázzatok, madarat fogunk, mondja a madárfogás retorikáját élvező költő. Odaguggol a bokorba, leemeli a kalapját s hátracsiccsant, hogy ő most mindjárt madarat fog. Azután leborítja a földre a kalapját s nagy óvatosan fölemeli. De ami a kalap alatt van, nem madár, hanem vers. Vers a madárról. A bevezető Petőfit említi. Illyésnek szebb a kalapja, de Petőfi a madarat fogja meg.

471
Karinthy Frigyes: Még mindig így írtok ti

A cím Karinthy régi torzkép-gyűjteményére mutat vissza. Az új kötet nemcsak Még mindig így írtok ti, hanem még mindig Így írok én is. A kötetet Kosztolányi kitűnő előszava vezeti be. Aki csak a műfaji megnyugtatás után mer kacagni, előbb az előszót olvassa el s nem fog jókedvére gyanakodni; aki nem fél attól, ami az arc- és rekeszizmot röhögni kényszeríti, az a műfaji igazolást a végére halaszthatja.

Kosztolányi szerint ezek a torzképek annak idején a rendszeres bírálat hiányát pótolták. Karinthy afféle szerepet töltött be a mi megfélemlített, koldusfillérekből és baráti bókokból tengődő irodalmi életünkben, mint az udvari bolondok a régi királyok udvarában. Csörgősipkás kritikus, akinek az irodalom basái kénytelenek voltak megkegyelmezni, mert a nevetőt nevetséges lett volna eltiporni. De ha az igénytelenség bohócköntösében jár is, ez kritikus, torzképei nem mókák, hanem álarcos vagy álruhás bírálatok, a bírálatok legnemesebb fajtájából valók: az alkotást nem fogalmakkal és elméletekkel jellemzik, hanem érzékileg és érzékletesen.

Ha a művek nemessége érzékletességüktől függ: Kosztolányinak igaza lehet; ezek a torzképek a bírálatok legnemesebb fajából valók. Más kérdés, hogy valóban bírálatok-e. A hasonlóság tetszetős. Nem ösztönös ítélet-e az utánzás s nem tudatos ítélet-e, ha utánzásukkal bizonyos elemeket eltúlozunk, kiemelünk? Karinthy csakugyan odamond az íróknak: torzképeit át lehet ültetni a bírálat nyelvére. Herczeg Híd-járól kiderül, hogy dolgozatszerű, a szándék kilóg a műből, a szereplők egymás szájába rágják az író tervét, a jelenetek a magyar sors közhelyeit dramatizálják. Földi Mihály esetében elég a cím (Országvilág vagy Jézus Mária, avagy Negyven tót összeszaladt, mennyi vót), hogy az ember nagypipájú, kevés dohányú íróra gondoljon. Nagy, nagy kisgyermeke vagy önmagad óriásságának, a kritikus nem kénytelen egészen hasonló mondatokat pécézni ki az Ady–Hatvany levelezésből?

A hasonlóságot meg is fordíthatjuk: nemcsak a torzkép bírálat, a bírálatban is van valami a torzképből. A bíráló is alkalmazkodni kénytelen a mű levegőjéhez; benne él és átmenetileg hozzáidomul. Jellemzi, tehát kiemel, összevon, hamisít. Nemcsak elméletekkel és fogalmakkal írja le, hanem saját megilletődésével, stílusa átmeneti billenésével is. A kritikus letagadja köpenye alatt a majmot, de alkalomadtán jó hasznát veszi.

S a bírálatnak mégis meglehetősen kevés a köze ezekhez a torzképekhez. A bíráló: felelős, a torzképíró: felelőtlen. Egy jó bírálat értelem 472és érzék lelkiismereti drámája: a jellemvonások úgy rendeződnek egymás alá, hogy egy értékítéletet igazoljanak, amelyért a bíráló jó hírével áll helyt. A torzképírót a lelkiismeretnek épp ez alól a szerkesztő munkája alól menti fel a torzítás. Az ő eleme a felelőtlenség étergőzös tere, melyben a jellemző vonások mint valami Tinta Matyi-filmen, táncra perdülnek s fintorokban ismétlik el az arcjátékot. A torzkép: baccháns műfaj s a Karinthyak őse az az Arisztophanész, aki a felelőtlenség ünnepén Szókratészt és Euripidészt torzította. Ebben a torzításban volt harag, vágás, talán még hazafiúi aggodalom is (ahogy mentegetni szokták); de elsősorban jókedv és felelőtlenség volt, tanító célzatok nélkül, önmagáért. Bevallom, hogy nem nagyon rajongok a csörgősipkás kritikusok iránt. A nevetésben, amely bírál, van valami tanáros, szegényes s tulajdonképp a magam felelőtlen kacagását védem, amikor Karinthy csörgősipkája alól a kritikust kibeszélem. Nem tudom, egész jogosan-e.

Kosztolányi Dezső: Bölcsőtől a koporsóig

Nemcsak a bölcsőtől a koporsóig, hanem Angliától Japánig, a kutyapecértől a képviselőig, az élőktől a holtakig. Harmincöt alak ürügyén végigutaztat az életkorokon, népeken, foglalkozásokon, emlékvilágon; megfordítva: négy utazás ürügyén harmincöt alakot mutat be, egyéni vonásokban örök változatokat. Művészi tipológia a Kosztolányi könyve; a személyekben a csoportot keresi; s a csoportokban a dúskálkodó életet.

A kezében a riporter jegyzőkönyve s tekintetében a költő előítélete. A hírlapíró eszközeivel áll alakja elé, leír, vallat, tudakozódik, „tárgyi ismereteket” akar szerezni: kérdései mögött pedig a költő kész tudása ül, akinek a főnevek nemcsak szavak, hanem önálló mondakörök, s ifjú, aggastyán, olasz és finn, boltiszolga és mentő egy belső mitológia alakjai. Az „interjúk”-ban a tárgyilagos jegyzőkönyv a fogalomképzés gyermeki önkényét ellenőrzi és igazolja. A költő személyek elé áll, különös életviszonyaikat rögzíti s a tárgyilagos helyzetképből az első gyermeki szemlélet apró mondái kelnek ki.

Jegyzőkönyvnek és költészetnek ez a szerencsés szövetsége: megnemesíti az adatot s tárgyilagosságra szoktatja a képzeletet. Az élet gazdag s minden kis ténye jelentős, ha be tudjuk illeszteni egy nagyobb jelentésbe: erre tanít ez a varázsló realizmus, mely épp fordítva teremti 473típusait, mint a köznapi gondolkodás: ahelyett, hogy fakítna, színez. Kár, hogy az ábrázolt élet gazdagságát a műfaj nem követi. Minden párbeszéd menete ugyanaz: bemutatás, kikérdezés, költői előhívás; a huszadik „alak”-nál már az új változat sem födheti el a régi mechanizmus kattogását. Van egy határ, ahol a tökéletesség merevvé válik s a hibátlan stílus megkívántatja a hibát. Az alkotás túlságosan kialakult, előírásszerű menete könnyen túllöki ezen a határon, a szellemesség gépies lesz s a képzelet szökéseire gombnyomás figyelmeztet. Kosztolányinak ebben a könyvében, a művészien gondozott gazdagságban, nemegyszer tör ránk a tökéletességnek ez a sivársága.

A könyv legvonzóbb része az öt utolsó „alak”: a költő kedves halottjai, akiknél a jegyzőkönyvet az emlékezés helyettesíti s a költői előítélet a gyermekkor legtávolibb zugaiból sompolyog elő. Rövidlátó, kövér öreganyám. Daliás nagyapám. Ezüsthajú, szikár nagyanyám. Bohó nagybátyám s akinek nem kell epitheton ornans: Édesapám.

Nyírő József: Kopjafák

A kopjafák: székely fejfák; Nyírő kopjafái a kikérdezett székely temető. Szabó Dezső Csodálatos élet-ének egyik fejezetcíme: Három halál; Nyírő Kopjafái: tizenhét halál. Tizenhét sír takarja ki s mutatja fel a faluból a temető felé táncoló székely életet.

Nyírő balladáknak nevezi elbeszéléseit s ha a ballada nem költészettani meghatározás, hanem írásműbe zárt hangulat, akkor elbeszéléseinek a hangulata csakugyan balladai. A fél Erdélyt körítő rengeteg sötétlik fölöttünk, a fák csontjai ropognak, a patak medrében óriás-fejnyi sziklák hevernek, a fagy körme pengve karcolja az ablakot, félig kivágott fákat halomba dönt a vihar, villámcsapásnál két lánytestkívánó legény árnya nyúlik fel egymással szemben, az Olt felrobbantott hídjánál őrült árny néz az ura után, látnok apák halott fiúkkal beszélgetnek, hosszú télben egy haldokló a kaptárokban vergődő életet figyeli, még a széna is, mint habzó ajak ontja ki életét a kasza alatt; a rét színes hálóját azért húzza fel ismeretlen, fekete vizekből a nap, hogy rendforgatására fogott terhesek s a temetési költséget spóroló öngyilkosjelöltek bicegjenek, ténferegjenek rajta: a bárány a haldokló játékszere s az oltári Jézus testecskéje egy őrült víziójának kellékes-tárgya. A nyelv is darabos, nemesen-magyar, komor, a képzelet cirádái belevesznek anyagába, mint kormos fába a hajdani színes faragás.

474

Ebben a balladai hangulatban az emberek többnyire hangtalan görbülnek el a halál ujjai közt; a meggyötört szépség azonban időnként felsivít s hisztériás asszonyként tépi magát. Van egy vonal, amelyen túl a szépséget nem szabad kényszeríteni, mert elveszti méltóságát; a bájosból édeskés lesz, a hatalmasból dagályos, az ünnepélyesből nagyképű; Nyírő esetében: a sötétben fenségesből keresetten rémes. A giccs ott kísért a művészet alatt, de ott kísért a művészet fölött is. Ez a székely temető túlságosan panoptikumszerű, a halálnemek túlságosan válogatottak. A szülők kiássák a sírból eltaszított gyermeküket, hogy még egyszer megcsókolhassák; a haldokló legény felköti magát az ökör szarvára, hogy hazavigye teherbeejtett kedveséhez; az őrült apa egy erdőt ültet karácsonyfából halottjának; a kipusztult hadifogolytábor utolsó katonája kimászik a hóra, hogy egy törökbúzakórót tegyen bajtársa mellére. Megbánás, szerelem, őrültség, barátság igazabb lenne, ha nem ficamodna a végletekbe, s a könyv méltóságosabb, ha a székely balsorsot nem fertőzné meg a képzelet irodalmias szuperlatívusza.

Pedig Nyírőnek markában az igazi nagyság s vannak a könyvének felejthetetlen, erős jelenetei. Egy férj haza akarja lopni Kolozsvárról a halott feleségét: fölöltözteti, jegyet vált neki, beülteti a sarokba s még beszél is hozzá. Az utasok mind észreveszik, hogy halottal utaznak, de nem mondja ki senki sem. A kalauz belép, s a lámpással bevilágít a halott vigyorgásra vicsorodott képébe. Alszik, szól közbe hátulról valaki. A kalauz egy pillanatig meghökkenve áll, azután kilyukasztja a halott asszony jegyét. Aki ezt a jelenetet megírta, annak nem kell egy megkésett szülői csókért koporsót bontani.

Tamási Áron: Ábel az országban

Ábel lejött a Hargitáról, ahol az elmét megnyitó magány s a furfang rügyeztető magárautaltság élelmes és üde kis humanistát nevelt belőle, aki a szegény embereken is segíteni fog, mihelyt a maga bajától rájaér. Egyelőre nem ér rá, mert az árván maradt apját házasuló szándék kerülgeti, s ő maga sem találja helyét az anya nélkül maradt házban. Maga mellé veszi Bolha kutyát s nekivág az országnak, hogy a rengeteg után a veszedelmesebbik rengeteget, az országot is felfedezze. Útjára némi aggodalommal kísérjük. Ő meg a Bolha kutya bizonyára kitalálnak ebből az erdőből is, de nem vesz-e el benne a költő. A vándorbot 475könnyen elkocog Kolozsvárig, de a vessző, amely a mélázás és tréfa tündérkertjét varázsolta a székely falu fölé, nem mond-e csődöt a városi köveken? Ábel új kalandjai azt bizonyítják, hogy nem. Csicsótól messze van Kolozsvár s Ábel nem egyszerre pottyan a városba, hanem adagonként szedi be, vasúti tisztviselőkön, utasokon, kalauzokon, baktereken s egy vonaton működő fogorvoson át jön elébe a város, az esze fölkészülhet rá, a havas kalandjai lépésről lépésre alakulnak át újfajta városi kalandokká. Megtanulja, kit hogyan lehet meghódítani, kifigurázni s hasznára fordítani. Mikor ereszti be a következő vonatot? találja el a hangot az első „országbeli” emberrel, egy pályaőrrel szemben s attól fogva apró kudarcaiban is szakadatlan győzelemsorozat az útja; a kutyáját már a mozdonyon potyáztatja be Kolozsvárra, az ambuláns fogorvosnak ő ajánlja fel a száját, hogy az egyszer már kihúzott fogat abból fájdalom nélkül még egyszer kihúzza s amikorra új üzlettársával a tündéri Blanka konyhájába bevonul, már tudjuk, hogy ezúttal nem az ország eszi meg Ábelt, hanem Ábel népesíti be költészet és lelemény székelymeséivel az országot; önmagát fedezve fel ebben az országrengetegben is, de az országot is megmutatva önmaga felfedezése közben. A román hivatal, a magyar vezetők és magyar balekok, a göndör zsidók, bolsevikek és szállodai tündérek egyaránt bemutatkoznak ebben a mese-sorozatban s attól, hogy mesében mutatkoznak be, csak emberibbek, érdekesebbek lesznek, a valódiságukban nem esik kár.

De Ábel kamasz s olyan legényke, aki kíván és kívántatik. Mivel pedig ezek a kívánalmak az országban és nem a Hargitán bimbóznak ki, illatuk nem minden bíráló orrának kívánatos, legalábbis, amikor bírálói tisztben jelenik meg Ábelünk fölött. A fogorvos, akivel Ábel még egy ágyba is szorul: homoszexuális; Blanka pedig a konyha tündére mindennapi és sokféle próba után nyújtja a pálmát a székely erényeknek. Azonkívül szegény Bolhának is vállalnia kell a természet kényszerét, úgyhogy a regényben terjengő bakszagot Tersánszky Józsi Jenő is megirigyelhetné. Tartozunk-e megbotránkozással, miután a bűnös részeken jót mulatunk? A felelet ma, amikor a szemérmetlenségnek éppúgy vannak hipokritái, mint a szeméremnek, nem is olyan egyszerű. Ábel lelke mindenesetre épen leng át ezeken a bűnökön s az ország csak hálás lehet neki, hogy ocsmányságait személyes varázsával megérintette. Más kérdés, hogy a költő nem követett-e el erkölcsi merényletet ellenem, aki gyanútlan olvasójául szegődtem. Nos, ha a pornográfia ott kezdődik, ahol azok a mellékhatások jelentkeznek, amelyektől a regény Éliása szerint, csak a kor óv meg, bizonyára lesznek egynéhányan, akik korántsem kerültek ki a regényből olyan ártatlanul, mint 476Ábel a fogorvos ágyából. Ha viszont a pornográfia ott kezdődik, ahol a költészet véget ér, akkor a Magyarság kritikai rovata nem esik olyan messze a pornográfiától, mint Ábel históriája.

Ábel második része fontosabb volt, mint az első; itt dőlt el, hogy felhághat-e a költője oda, ahová Ábelt és Bolhát elindította. Én a második részt elolvasván, azt tartom, hogy felhág. A mű belső varázsszálai már elindultak, fonódnak, az írónak éppen csak be kell fejezni arabeszkjüket. Ha készen lesz, talán letöröl egy-egy kacskaringót: a furfangját, néhol nagyon is sajtolja, a helyzetek erőltetettek, a góbéságok keresettek, de a kész mű majd megmutatja, hol kell feláldozni a részt az egésznek. De ha nem mutat meg semmit: akkor is: hol a kortárs, akinek a kezéből ilyen mulatságos és mégis költői írásmű került ki?

Török Sophie: Boldog asszonyok

A kötet három prózai írást tartalmaz: egy kisregényt, egy elbeszélést és egy „arcképtanulmány”-t. A három írás mögött három szám áll: 1923, 1926, 1931 s ha az ember időrend szerint olvassa őket, kétféle fejlődést kísér nyomon: előrehaladást a mesterségben s előrehaladást az írónő analitikus nyugtalanságában.

A leggyengébb a három mű közt kétségkívül az Augusztus. Az államtitkár, a „végelgyengülő bika” vidéki tanítónő nénjéhez helyezi el letétbe titkárnőjét. A nyughatatlan kis lotyó várja az államtitkárt, s elébb „az unatkozom falun”, majd „megkínzom a kutyát” mottóval kikezd egy parasztlegénnyel. A legény megtámadja, megkéri, meghatja, de Pesten megbukik az államtitkár, az állás veszélyben, az augusztusi idillnek és elérzékenyedésnek vége. Zizi Pestre rohan s a paraszt egy frontharcos-levelet küld utána. „… Három alma, meg egy fél, ez a levél választ kér. Írjon Pá, pá, pá.” A meglehetősen vontatott kisregényben van nyúlós falusi meleg, cséplés, vízhúzás, sulykolás a patakpartján, fűszereket lehelő föld s egy démon, aki „Itt csókold meg, ez a kedvenc helye” biztatással nógatja a másodkedvesét, akivel a principálisát csalja meg. A tehetség itt még csak az árnyalatok bőségében s a női irodalmunkban divatos lihegés szívósságában, élettani hitelében mutatkozik.

Mint elbeszélő mű, a Boldog asszonyok a legszebb, legkerekebb. A nőgyógyászhoz belopakodó lány ott ül szégyenével a várószobában, az igazi úriasszonyok közt, akiknek „kettős szívverését nem akasztja 477el elázott félelem”. Kigondolt valami hazugságot, s mint fiatalasszony mutatkozik be. Az orvos úgy is bánik vele, mint fiatalasszonnyal. Ezen a bánásmódon át, egy negyedórára bejut a boldog asszonyok paradicsomába. Nincs ereje leleplezni magát, amíg a folyosóra ki nem ér, élvezi úriasszonyságát, azután átdobja magát a korláton. Sóvárgó ösztön, vetetlen ágyak, víziós szagok, szerelem szaga, vér szaga, újszülött csecsemő, anyatej szaga itt is épp eleget vonaglanak, terjengnek, gőzölnek, türelmetlenkednek, de a rázkódó léleknek ez a nyugtalansága itt már meggyőz, elkap s a költői ötlet diadalmasan tűz át a nyugtalan anyagon.

Az Arcképtanulmány az alulról forralt képzelet tehetetlen zaklatott fürkészése, egy „sex-appeal”-es női arc mögött. A vonások mögött örvénylő és változó jelentés, sorsok hajszolása, egy arcban, egyik sorsunk elvesztése a búcsúban (mindez egy rövid autóbusz út alatt) olyan pszichológiai szivárványjáték, amelynek már-már kóros túlzása sem ronthatja el a műértő örömét.

Herceg János: Viharban

Komoly elbeszélőtehetség. Vannak írások, amelyeknek szinte biológiai hitelük van; összekapcsolják szervezetünket egy másik szervezettel; az ember maga sem érti egészen, hogy volt képes erre az a néhány szó, amelyet a másik kiejtett. A vér érti meg itt a vért, mint ahogy egy női hunyorítás is elég, hogy egy másik élet dallamába kapcsoljon. Herceg könyvét én az Új hold játszott az égen című novellánál csaptam fel. Az így kezdődik: Úgy hullott rám az éjszaka, mint a lehelet. Sárga csillagaink fénye megtört és leesett testemről. Előttem görcsös füzesek alatt a kis folyó folydogált sűrű, piszkos vizével lassan, csendesen és vitte hátán a hínárt meg a kalap alakú vízileveleket. Hosszú árnyékom a víz képére esett és megremegett, mint a kiáltásom: Hó, hahó! Ki itt az úr az éjszaka vizén? A hangom, ahogy elröpült messzi irányban, felköltötte az alvó madarakat, békákat. Azután nagy karikák rajzolódtak a vízre, mert ijedt vörösszemű békák ugrottak fel álmosan rejtekhelyükről. A rozzant híd nem messze tőlem néha megropogott egy-egy unottan botorkáló kocsi alatt s szemben velem a túlsó parton egy kereszt állt. Krisztusnak megrokkant gipszteste kifeszítve rajta. Csak egy karja volt, mint a háborús rokkantaknak és egy lába. Szinte nevetséges volt, ahogy itt lógott a kereszten lehervadt fejjel, egy karral és egy 478lábbal. A hold is kacagott az égen, ahogy vörös pofáját kimutatta, nagy sárga fogaival és komikus szájával, amely a füléig ért. Mi ez? tiltakoztam az eszem alatt ébredező tetszés ellen. Nézzünk a szemébe, hiszen minden szava kész modorosság. Az éjszaka mint a lehelet. Csillagaink. Mért csillagaink? miféle versből téved ez a birtokos rag ide? mért esik le csillagaink fénye a testemről? Békák, ropogó híd, gipsz-Krisztus, levelezőlap-hold s az a kiáltás: Ki itt az úr az éjszaka vizén? Kész modorosság az egész. S mégis él. Egy színdarab tere csupa mázolt vászon, olcsó színes fény s ahogy összeállítják, mégiscsak kert, palota, hínáros folyópart. A varázslat nem a kellékeken múlik, a pálcán. Herceg azért író, mert hiszek a varázspálcájának.

Az ember test és árnyék. A testnek tömött és biztos körvonalai vannak; az árnyék elfolyó s fölnyúlik és elhanyatlik, ahogy mozdulunk. Néha félhomályban a dolgok is benne állnak árnyékukban; a furcsa kettőslénynek van egy tömött magja s egy mozgó fantasztikus része, amely mintha ennek a tömött magnak lenne váratlan, változó virága. Herceg János ennek a félhomálynak a költője, novelláiban a dolgok árnyékukban virágzanak ki. A novellában, melyből idéztünk, a hold csapja be a fürdőzőt, a vízre esett sugarában egy tetemet vetve-hányva, a kereszt Krisztusát, aki eltűnik, mihelyt kimenti. Majdnem mindegyik elbeszélése egy-egy vízió. Az erdőben eltévedt gyerek felett akasztott emberek beszélik titkukat, a viharban összeeső krumplisütő nénike parazsairól két, száz, ezer suhanc lopja, söpri le a krumplit. A könyvecske legjobb darabjai azok, ahol ez a látnokhajlam sűrűbb realitás mögött vetíti fel a lappangó fantasztikumot; a Kirándulás nagyapámmal című elbeszélésben az iszákos, borfuvarozó nagyapa mögé a kemény és megalázott istent, akinek az unoka látja; a Bolondlegény-ben egy eszelős merénylete mögé az eszelősség költészetét.

A varázslásnak megvannak a műfogásai; Herceg János még nem mindig alkalmazza tökéletesen őket. De bizonyos, hogy tökéletesen fogja alkalmazni. Amire figyelmeztetni akarom, nem is ez. A varázsló szótár határt von varázslataink köré. Az ember egy ideig boldog, hogy sikerült megeleveníteni a holdfényt és a gipsz-Krisztust; de egy időn túl rosszul esik, hogy csak ezt tudja. Jaj az írónak, aki specialistája lett egy varázslat-szaknak. Az egész mágiát kell megtanulnunk, nehogy egyszer fuldokolnunk kelljen mágiánkban.

479
Sárközi György: Szilveszter

A kötet első elbeszélésében Mihalovics a keserűségtől pufogó kishivatalnok s festett, fonnyatag felesége, miután nappal csúnyán összevesztek, este szépen megbékélnek. A kötet utolsó elbeszélésében Hori, az egyiptomi írnok véresre ver egy gyereket; bántja, amit tett, de senkinek sem képes bűnét meggyónni. Belehal a lelkét megfekvő tettbe, melyet a Borzalom sivatagjában, sőt Ozirisz ítélőszéke előtt sem tud töredelmesen megvallani, úgyhogy vissza kell hullania a földre; madárfióka lesz, odaesik a kisfiú lába elé, aki markába fogja, megcsókolja a csőrét s úgy vigasztalja: Csicsicsi… megütötted magad, madárka. Az első elbeszélés: naturalista csendélet; az utolsó költői mese; a közbülső hat pedig hat létrafok, amelyen a művész szemünk előtt hág föl a naturalizmustól a költői meséig.

Elbeszéléseket lehet írni, úgyhogy az ember közben egyre följebb hág egy létrán, egész Ozirisz ítélőszékéig; de lehet írni úgy, hogy az ember leül arra a létrafokra, amelyen még nem szédül, de már lógathatja a lábát s ott kezd elbeszélni. Ahogy az ember Sárközit a létrán felkíséri, azt nézi, melyik volna a leülésre legalkalmasabb létrafok. Nekem is az a véleményem (a kötet címe szerint a szerzőnek is), hogy a második. A második elbeszélésben, a Szilveszter-ben, ugyanaz a Mihalovics, aki az elébb a feleségével összebékült, el akar kergetni egy kéregetőt az ajtó elől. Menjen a burzsujokhoz, mondja s amint kissé visszalöki, kiderül, hogy egy pici kutya van az ember zsebében. Mihalovicsék arca földerül, beviszik a kutyát, megetetik. A kéregető csak nézi és szaglász, de nem kap semmit. Mihalovicsban megmozdul a játékos kedv, meg akarja venni a kutyát. Tíz pengőt adna érte. A kéregető nem adja; a fölfordulás szélén állnak, ő is, a kutya is, de nem adja… Úgy érzem, ebben a kutyában valami meleg és nagyon emberies csillan fel ott a kéregető és nem adakozó szerepében szembesodródott két ember közt, mintha az a kutya maga volna az emberi szív.

Sárközi tartózkodó elbeszélő, aki nem nagyon ereszkedik össze a témájával, de időnként meg-megcsillantja költői eredetét. Olyan mint egy nagyúr, akiből írnok lett; iparkodik ki nem tűnni az írnokok közt, de vigyáz a nadrágja élére s egyszer-egyszer a gyűrűjére néz, melynek kék ékköve szüleire emlékezteti.

480
Szántó György: Stradivari

A magyar regény egy emberöltővel maradt el a műfaj európai úttörői mögött. Nem csoda, hogy a mi „úttörőink” veszedelmesen hasonlítanak azokhoz a „lógósok”-hoz, akikben a vállalkozás lassan értelmét veszti. Szántó György regénye az első kísérletek közé tartozik, s már a félreértett divatot kell éreznünk benne.

A több mint ötszázoldalas könyv a „hegedű regénye”. Címét Stradivariról, a tizenhetedik századbeli cremonai hegedűkészítőtől kapta, de igazi hőse, a századokon át a mi korunkig felszivárgó hegedűhang, egy nemesebb világ üzenete, mely a cremonai mesterhegedűkben bujdokol pergőtüzes, gépzenés világunkban. A regénynek két rétege van. Egyik a felszín, a háborús Berlin, lelkükben turkáló művészfélék, perverz vörös dögök, megcsonkított gárdatisztek, bűn, hörgés, lélekelemzés. A mélyben pedig Stradivari elsüllyedt kora, egy szenvedélyét hegedűremekbe ölő szótlan családapa; parókás kispolgárok, zeneértő kormányzó, herélt szoprán, börtönhegedű, oltárból kivágott hegedűk, a tiroli hegyekből szétsodródó faragott Krisztusok s mindenek fölött Botticelli Primaverá-ja s a tizenhetedik századi mesterek: Corelli, Vivaldi hegedűdarabjai. A két világ közt az egyetlen összeköttetés a hegedű; a Stradivari, Guarneri, Amati, Stainer hegedűk, melyek tulajdonosaik névjegyével a hozzájuk tapadt végzetet is elhozzák modern gazdáikhoz.

Ennek a hajdani Cremonáknak a fölbugyborékolását a haldokló hegedűszóban már a regényformával megéreztetni nem kis feladat s Szántónak nem is sikerült. A tárgy látszólag alkalmas arra, hogy az új regényformát kipróbáljuk rajta. Az ember első fejezet helyett azt írja: első tétel s alá „allegro con brio”. Hol Berlinben van, hol Cremonában, a századok egymásba villannak s a szerző tettetett közvetlenséggel okolja meg olvasói előtt, hogy ezt az alakot mért így jellemezte, mért nem amúgy, az elbeszélést megszakítja s a kiegészítést ránk bízza, eszmecserét folytat velünk, aláhúzza műve motívumait: mindez azonban túlságosan külsőséges, bumfordi; az „új forma” zűrzavara megvan, de hiányzik a szervesség és grácia belőle.

A regény abban is elüt a szokásos magyar regényektől, hogy az európai műveltség nyelvén beszél, Berlinben a modern Európát mutatja be, Cremonában a tizenhetedik századot. Sajnos, sosem szabadulhatunk attól a benyomástól, hogy itt valaki leckét mond fel; levizsgázik huszadik századból és levizsgázik zenéből, öltözködésből, műveltségből. Leírásaiban a jelzők feleletszerűek, egy-egy történelmi célzása után szinte 481gratulálunk a szerzőnek, hogy ezt sem kell visszaadnia a lexikonnak. Nem végzett fölösleges előtanulmányokat; regényében minden benne van.

Mesterségesen felcsigázott regény ez; felcsigázott a műfaj, felcsigázott a műveltség és felcsigázott a stílus. A szerző többet akar mondani, mint amit gondol, költőibb akar lenni, mint amilyen, egy ideges múzsával korbácsoltatja magát, hogy a szépség kéjes hördülései előtörjenek írásából s épp ez a felcsigázottság az, amin elveszti a művet.

Pedig Szántó György tehetséges ember. Az esze gyorsan vált, gondolkozása sokrétű; a fogása, ha a sznobizmus nem remegteti meg, erős s vannak hatalmas részletei – épp az hiányzik csak belőle, amiről írt: a vonó salaktalan uralma, a millió lehető hang közül tisztán kikelő hegedűhang.

Tamás Mihály: Miraculum

Három kis regény. Az ember első benyomása az róluk, hogy szépek. A varrólány éppúgy szépnek találja, mint a kritikus. Kerekek, nincs bennük semmi hiú cicoma, költőiek. A fiatal pap, aki érdekek és pletykák hétköznapjain magára bőszíti a falut, a veszély ember-megmutató óráiban nagyságával maga elé térdepelteti. Az öreg koporsócsináló, aki pinceműhelyéből csak az utcánjáró emberek lábát látja, két ilyen lábból, amely a lányát kísérgette haza, megszimatolja a nekivaló embert, beleoltja a pincében fortyogó vágyait, lappangó akaratát a népújság-szerkesztőbe s a felidézett forradalomban az összes kórházak koporsószállítója lesz. A vadóc orosz lány, akinek a mérnök szeretője megígérte, hogy vele próbálja ki az új drótkötélpályát, amikor a vállalkozó lányát látja a megígért helyen, utána veti magát a kocsinak s a sziklákon törik össze.

Tamás Mihály ki tudja alakítani a mű-hangulatot; a hegyi falu, mely mögött a felhőszakadás készül, az enyves műhely, melyben egy szemüveges asztalos évtizedek óta csinálja a koporsókat és spekulál, az erdei munkás-gyarmat, ahol a fiatal inas a kis muszkán át a szerelem óriási kockázatát ismeri meg: fölösleges leírások nélkül is ott lappangnak a három írás minden sorában; ha van is egy-egy hangulat-sajtoló túlzás bennük, nincs érzéssértő ágálás, az alakok nem valami mély gyökerűek, de élnek és domborodnak s nem állnak a költői eszme útjába.

482

Szép művek, csak egy kicsit könnyűek. Az ember örül az egyszerűségnek és tökéletességnek, ha érzi bennük, amit az évek lehordtak, amit az önmagáért küzdő lélek feláldozott. A költő természeti erő is, s csak a nagy természeti erő lehet a tökéletesség igazi hitele. Tamás műveiből a természeti erőnek ez a többlete hiányzik. A malom szépen dalol, de hol van mögötte a vízesés?

Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci a zendülők közt

Kakuk Marci, Tersánszky legszívből nemzettebb hőse, Somával, a részeges írnokkal, akit Bánkuti, a disznóherélő elugrasztott a felesége mellől, megint nekivág a világnak, fáznak, koplalnak, véresre kutyagolják a lábukat, míg végre egy bányavárosban felvirrad rájuk a szerencse. A bányaszerencsétlenség körüli kavargásban nekik való helyre csúsztatják be maguk, Somából csapos lesz, Kakuk Marci a bányaigazgatóéknál kertész; ott ügyeskedik az asszonynép körül, a szőrös szatírok állandó készségével somforog a szép Eszti szobalány sarkában, amíg ki nem szökik hozzá a kertész kalyibabeli ágyára, de a Luli nagysága is megérzi benne a bakszagot, az ő számára meztelenkedik a fürdőnél s megemelinteti magát vele az üvegházban… Kakuk-paradicsom ez a hely a bányaigazgatóéknál. Kár, hogy Soma valami bányász-suskusba keveredik; a bányaünnep hajnalán dinamittal robbantják szét a munkás-elbocsátó bányafelvigyázót s Marcinak, miután az első vallatást valahogy megúszta, tanácsosabbnak látszik az országutat választani a neki kitalált tündérkert helyett.

Láthatjuk ennyiből is, hogy Kakuk Marci inkább az Eszti simogatása közben, vagy a Luli nagysága kabinján kukucskálgatva „zendül”, mint a bányászok közt; az ő zendülése mégis alaposabb, mint Csurinyák Ferié, a szakszervezkedő pincéré, mert ő nemcsak az urak ellen zendült fel, hanem minden cövek, oszlop, kerítés, kötés, állandóság ellen, amely az ő szabad, csavargó természetét szabályozni akarja; amellett nem is olyan ostobán zendül fel, mint Csurinyák Feri, aki mindenkinek szemébe köpi a hitét, hanem hajlékonyan, sündörögve, alakoskodva; még a bányaigazgató szőrös kezét is megcsókolja, de azért a szerelmi epekedésekben is maga ura marad; az éhség alázatával somforog áldozata körül, de gyöngédségében is ott lapít annak a gúnya, aki tudja, hogy előbb-utóbb mindenből kibújik, a bogok eloldódnak s világ és országút 483megint olyan nyitottak lesznek, mint elébb. Kakuk Marci, a csavargó, arányosan fejlett ember, aki nem nyomatott bütyköket a lelkére a társadalom szoros cipőivel; nem etikus lény s mégis vonzó, mondhatjuk nemes, mint maguk az ösztönök, amelyek Tersánszky szerint akkor fajulnak el, ha a társadalom kényszereivel kezdjük szorongatni őket.

A történetet maga Kakuk Marci meséli el s Kakuk Marci folyamatos és mulatságos elbeszélő, a képek nem nyomják el nála az időt, a történet ábrázolás közben folyik is, megérdemli az elbeszélő nevet, nem úgy, mint a legtöbb hazai regényíró, akik szélesen dramatizált jelenetekben döccennek tovább. Újabban minálunk is rákaptak az írók arra, hogy valami nálunk naivabb lélekkel, egy-egy Ábellel, Kakuk Marcival meséltessék el a regényüket. Kakuk Marci elbeszéléseiből könnyen megérthetjük, miért. Kétszeres ábrázolás ez. Nemcsak azok ábrázoltatnak, akikről szól, hanem az is, aki szól; Kakuk Marci csavargó szeméből paradicsomi fényben kel ki, amit a mienkben a megszokás elszürkített: az urak életéhez, a szerelem szokott menetéhez, társadalmi kérdésekhez, természethez hozzáadja a maga ravasz együgyűségét s mi elvarázsolt dolgokon ismerhetjük fel világunk megunt természetét.

Természetesen van ennek a módszernek fogyatkozása is. Rászoktatja az írót a szellemi selypítésre, együgyűbben beszél, mint amilyen ő maga: naivságának lassan-lassan kialakulnak, megszilárdulnak a szokás törvényei; az író kis művészi erőfeszítéssel nagy, tetszetős eredményt ér el, rábízza magát a módszerére; a csillogó színek felvillannak, de az egészen mégis érzik a művészi hév apadása. Kakuk Marci itt a zendülők közt körülbelül a holtponton van, igazi alakító művészet s az egyszer megcsinált s most már tovább lóduló „módszeres” művészet közt. Költészetén kezdenek kiütközni a csökönyös vonások: alakjaiban a figura, képeiben a matrica. A megszokás mészváza elhatalmasodóban van a szabad élet fölött. Kétségkívül ez az a pillanat, amelyben a közönségben a legnagyobb lesz a hajlam, hogy ezt a mostohán mellőzött írót, akit most már „megért”, keblére ölelje, minekünk viszont most kell biztatnunk őt, hogy használja fel a tavaszt, a szép hámlási időt s ne engedje, hogy a bőr, melyben szeretni kezdik, a lelkére rákérgesedjen.

484
Sinka István: Himnuszok Kelet kapujában

Mert pap vagyok én ma, hű, aranysarujú, napimádó táltos, akí hószín palástomból a szívem kitakarom s a mellemből a hegyre vért csapolok a szent, felkelő nap elé: az én népemért… Csudát csorgatok ma a fényes arcú napra: őseim énekét és vert ezüst kehelyből az aratók szent dalát tömjénezem felé. Azt hiszem, ebben a kis idézetben benne van az egész kötet: táltos, nap, palást, saru, vér, népem, őseim, kehelyből tömjénezés. Sinka István a sarjú élén jár, a bíbor ég alatt pogány szertartást végez, népéért misézik, tiszta kegyelmek forró lázában maga mögött hagyja a tárgyakból álló világot s himnuszos állapota gőzében szentel és szentelkedik. Még anyja is úgy látja őt, ahogy vállaira hószín palástot, lábaira aranysarut s kezébe lantot vesz s már indul különös fénnyel homlokán és a régi hegyeknek valami új, tiszta, zengő hangon dalol.

Ehhez az aranysarus, napimádó himnuszos állapothoz Sinka Istvánban kétségkívül megvan a bizonytalan lelkesedés állandó láza, a szív nemes törtetése az ihlet felé. Sajnos, ez az ihlet egyelőre meglehetős üresen őröl, lendületét nem kötik meg nyelv, vers, ábrázolt világ nehézségei; minden gőz a mámor felé sípol ki s a mámorból sokszor nagyotmondás lesz. Építem, rakom a máglyát és vigyázok az ezüst palástomra, hogy meg ne hasítsa a barázda hű arany porszemeit… Erős hegyek ezek a porszemek… Delejes ujjam fénylő szálakkal kötözi hozzájuk az alvó falukat. – Képei általában ilyenformák, a szavakat inkább a szusz és a szándék tartja össze, mint a megvilágosodott költői mondanivaló.

Ezt az állandó nagyot mondó igyekezetet a vers külső tagozódása is elárulja. Apró sorokra szedi a verseit s olyan nyomatékot ad ezzel szavainak, amelyet azok nem szolgáltak meg.

Csillagszemű vagyok ma
és
kincseket keresek
az áldott szőlőhegyek
sárga
roppant tetején… Hátha stb.

Különben is zaklatott szabadversét ez a fontoskodó aprózás pici fülfricskákra bontja, az ember keresi a sorvég hangtani értelmét s elveszti közben a verset.

485

Akadályt kellene állítni ez elé a láz elé, terhet rakni a képzeletre, megkötni a verset, a világra fordítani a szemet. Hallgassuk csak meg egy mértéktartóbb versét: A halálhoz. Köszönöm ó, mátkám, hogy elhoztad a békét, s hogy fénylő szemeimre ráraktad a homályt és a csontjaimat megkented halálos nyugalommal úgy, mint keserű pórapáimét, kik daloltak, szerettek, fájtak, szenvedtek s aztán bátran visszamúltak a földbe. Mennyivel szebb, mint a „napimádó” szemelvények.

A kötet előtt előszó; kevés előszónak van ilyen kevés köze a könyvhöz, amely elé írták. Féja Géza szerint Sinka István költészetéből a népzenéből, népköltészetből ismert ősi paraszt kultúra szól. A népkultúra vele kitör szűkebb kereteiből s az egyetemes magyar kultúrába árad s a földmíves magyar esztétikai, etikai értelmet ád a sorsának, az életének.

Három állítás, de egyik sem áll helyt. Sinka István verseinek semmi közük az ősi népkultúrához; himnuszai az utóbbi évtized szabadvers-irodalmának jellegzetes termékei, a földmíves magyart Pesten költött formulákon át látja, ha a parasztságból származik is, nem felfedezője a parasztságnak. Ennek ellenére biztatást érdemlő költő, akinek megnyugtató előszavak helyett minél több nyugtalanítást kívánunk.

Sértő Kálmán: Falusi pillanat

Friss hang. Valaki mezétláb lép a „költészet szentelt csarnokába”; tekinget, fütyörész s nincs megilletődve. Az ember érzi, hogy ez a feszélytelenség nem a kitanult törtetők műfeszélytelensége, akik tudják, miféle falak közt kezdtek fütyörészni s maguk is rafinált nézői ártatlan vakmerőségüknek. Ez a költő felfedezte, hogy mi mindent kaphat az ember a verstől s most azzal akarja megajándékozni magát, amire éppen szüksége van. A falusi pillanat pontosan az a pillanat, amelyben a lapátnyelet tartó menyecske s a lepényszagra beszivárgó gazda megtöri a kivett, a tejfölös lángost. Van ebben a tízsoros versben, mely a kötet első darabja: bütyökbimbós férfikéz, tejfölös libatoll, szivárványos nevetés, íz, szag, valóság – s ugyanez van a kötet minden versében. Sértő Kálmán lelkébe a falusi élet odanyomta helyzeteit, ábráit; az egész versfüzet: képeskönyv, amint az egymást követő verscímekből is kiviláglik – (Jönnek a tehenek, Mossák a disznóbelet, Árokkotrók, Káposztataposás, Tanya tavasszal, Szolgalegény) –; minden egyes kép szí486nesen kipingált, benne a konkrétum öröme; szinte gondolkodóba ejt: nem novellistának termett ez az ember?

De van valami Sértő Kálmánban, ami elsősorban költői sajátság s jobb költőkben is ritka: tárgyához, hangulatához tudja idomítani a formát, nemcsak a mértéket, hanem a mondatok egymásutánjából alakuló versmenetet is. Csibész-dal-a így szól: „Dolgozzak? Kinek? Éhezzek? Minek? Köszönjek? Senkinek! – Ne pökjek? Miért ne? Ne lopjak? Kiért ne? Imádkozzak? Még mit ne!” Nem a legjobbat, hanem a legrövidebbet idéztem. Két gazda ült a pincében s az áldomás „igyunk”-ja előtt elsorolják életük minden közös dolgát: a hosszú felsorolás formájában is Feneketkerítés, mint a vers címe mondja. Vallatójában faggatja a szolgálólányt, mi a babája s végigkérdez vagy hatvan foglalkozást, amíg megtudja, hogy tüzér. Ez a felsorolás kissé hosszú, de nem rossz, ösztön kellett hozzá. Nemcsak az ütemmel utánozza Sértőnél tárgyát a vers, hanem egész hajlásával, egész szerkezetével: egyénisége támad ettől s ez az, amit nála sokkal mesteribb költőknél sem igen talál meg az ember.

Kétségtelen, hogy Sértő Kálmán tehetséges író; csak ne érje be azzal, amit ebben a kötetében adott. Mert az igényei a verssel és önmagával szemben egyelőre nem valami nagyok s hiba volna, ha nem is akarná fokozni. Van egy Tetűjárás című verse. Az iskolában Etel lány volt a barátnéja, de Etel tetves volt s átgyalogoltak a fejéből az ő fejébe a tetűk. Otthon az anyja kitisztogatta s ő este megmondta Etelnek, hogy addig jóba nem lesznek, míg ki nem pucoltatja magát. Etel megtette s attól fogva megint összedughatták a fejüket. Ne siessük el az ítéletet, ez sem egész rossz vers. A szerelem, amely tetveket plántál át s a szerelem, amelyet a tetvek sem bonthatnak el: van ebben szegénység is, igazság is és költészet is. A tetvek azonban mégis kissé nagy számmal nyüzsögnek a kötetben; elszívják a költőből a nagyra törést, amelyre pedig nagy szüksége van, s ha a valóságot a vaskosságból, a ritmust a rigmusból ki kívánja emelni.

Sértő Kálmán egyelőre alig mutatott valamit, amit előtte Erdélyi, Illyés, hogy Petőfit ne is bántsuk, jobban meg ne csinált volna, de egy-két sikerültebb versét, amilyen például a Bérestemetés, így is megjegyezzük; legyen mihez igazodnunk a személye körül támadt vitában, amelyhez költészetének van a legkisebb köze.

487
Babits Mihály: Az európai irodalom története

Néhány évvel ezelőtt egy merész fiatalember arra vállalkozott, hogy három-négyszáz oldalon egy Világirodalomtörténetet írjon (vagy inkább nyírjon össze), mi többi fiatalok természetesen megróttuk a kísérletet s akkor csúszott ki tollamból a jóslat: egész más lenne, ha pályája végén egy nagy olvasó, mondjuk egy Babits Mihály frissítené fel még egyszer olvasmányait, s tekintene végig az európai népek irodalmán, a görögöktől egészen máig, elbeszélésével a csúcsteljesítményeket összekötve.

A könyv, melynek a megszületése akár Babits tollából, akár a máséból, csak idő kérdése volt, most itt van s az ember nézegetheti, hogy mennyire valósította meg elképzelését. Az első benyomás, hogy a könyv kissé gyorsan készült. A visszatekintés megtörtént, de az olvasmányok felfrissítése elmaradt. Egy ilyen munkához, mint a Babitsé, jól illik az öregkor rendező távlata, de elég, ha ez a távlat a dolgok értékét s helyét rendezi el; ha az író a dolgokról való benyomásaitól is távol marad, s messziről néz vissza rájuk, emlékei szegényesebbek lesznek a történetben, mint amilyenek voltak a valóságban. Minden olvasó tudja, mi a könyvek sorsa a lélekben. Amíg olvassuk őket, eltömik érzékszerveinket, megbolygatják múltunkat, maguk felé szívják képzeletünket. Véleményünk róluk nem szó, mondat, hanem egy állapot; az, amelyben elolvasás után hagytak minket s ha írunk róluk, ezt az állapotot igyekszünk elhebegni. Később a megfogalmazott benyomás mögött az állapot lassan elhalványul; az ember mint bankópénzt forgatja véleményét, melyet társaságban bevált és fölcserél s hányszor érjük magunkat rajta, hogy könyvekről beszélve, melyeket szívünkkel olvastunk, évek folyamán kikeményedett szentenciákat hullatunk el. Persze ha az ember újból belenéz a könyvbe, a régi benyomások, mint felfrissített seb, egykettőre kiújulnak s új replikázó benyomásokkal keverednek. Babits sietségében ezt a felfrissítést mulasztotta el. Könyve inkább magánbeszélgetés közben elejtett véleményeire emlékeztet, mint a Gondolat és írás élmény-meleg tanulmányaira. A legfeltűnőbb ez ott, ahol régi írásaiból mondatokat, bekezdéseket vágott át az új könyvbe (mint Ágoston tanulmányában); ami ott meleg és folyós volt, új helyén kemény és idézetszerű. Babits olvasói emlékezete sokkal gazdagabb, mint ez a „könyvnapra” készült könyv mutatja, melynek nem volt ideje az emlékeket kellőn megkotorni.

De ha az emlékek megkoptak is, annál alkalmasabbak rá, hogy az író gondolkozásait, hajlamait, „a választott rokonság” szívében őrzött családfáját kirajzolják. Tele lomb alatt e fa ágai eltűntek volna, itt meztelenül láthatjuk őket, hiszen szinte csak ők maradtak meg a fából. S Babits 488„családfája” megérdemli, hogy valahol pontosan összeállítva fennmaradjon. Ha könyvének más érdeme nem volna, minthogy e nagy olvasóvonzalmainak ág-tervét megőrizte, már megérte a beteg ember és kapkodó szív erőfeszítését, amely az író elakadó lélegzetei közben a könyv vége felé elég gyakran kattog ki. Kis népek sorsában mindig fontos a jó „orientáció”, nemcsak a külügyi politikában, hanem az irodalomban is. Nem mindegy, hogy egy kis nép milyen hatásokkal ébresztgeti a maga természetét s milyen irodalmakban találja meg gazdagabb rokonait. A magyarság önismerete és jövője szempontjából figyelemreméltó tünet, hogy az előttünk járt három nemzedék legkiválóbb olvasói Arany, Péterfy, Babits az európai irodalomnak körülbelül ugyanazon a pontjain érezték magukat a legotthonosabban. Európában ma három nagy hagyományáram van, amely számunkra hozzáférhető: az első a német, amelyben tudományunk merül el, a másik: a latin-francia, amely Ambrus és Kosztolányi nyomán prózánkat tanította világosságra, önfegyelemre s a harmadik legtávolabbik: a görög-angol, amely felé Arany, Péterfy, Babits költő-vonzalma mutat. Jellemző, hogy a két nagy hagyomány közt mind a hármuknál Dante áll, akiről Arany verset, Péterfy tanulmányt írt s akit Babits lefordított. Hogy Babitsnál, a volt latin tanárnál, e hármas hagyományt a latinok szeretete színezi s Péterfynél, a századvégi színházi kritikusnál, a franciáké, míg Arany, az epikus Tassóról értekezett, már egyéni és foglalkozási különbség; a táj, melyre a három lélek elvezet, alapjában elég egyöntetű, Szophoklész, Arisztophanész, Dante, Shakespeare rajt az ormok s Oidipusz Kolonnosbeli ligete, Szentivánéj erdeje s a Pokolbeli élő erdő ömlik alattuk egy közös, konkrétumtól színes, képzelettől lidérces és nehéz emberségtől mély rengetegbe. Ösztönzést találni persze másutt is, mindenütt lehet, de hogy azok, akik az egész magyar kultúra szükségleteiből eredő szomjúsággal járják be Európát, végre is idetalálnak, bizonyosnak tartom. Babits könyve nagy szolgálatot tett azzal, hogy ezt a területet Európa térképén színes irónnal a tömegek számára is bekerítette.

Más kérdés, hogy ez a bekerítés nem volt-e túlságosan éles, a vonzalom alján nem húzódott-e meg a literátori gőgnek egy különös neme, amelyet leghelyesebben a magas irodalom osztályöntudatának lehetne nevezni. „Mi a magas irodalomhoz tartozók ezt csak középmagas vagy éppen alacsony irodalomnak tartjuk s éreztetjük vele a szintkülönbséget” – ez hallatszik ki a Babits-könyvből, mihelyt olyan terepre lép, ahol a magas irodalom szerinte véget ér. Mondják, hogy az osztályöntudat mindig azokban a legerősebb, akik az osztály peremén élnek, alacsonyabb osztályhoz közel, s a lepottyanástól rettegőn. Egy király lehet nyájas, leereszkedő, szóba állhat inasokkal és kofákkal; az új nemesnek 489vigyáznia kell, hogy távolságot tudjon tartani. Az egész nagy író nem ismeri a „magas irodalom” dölyfét, ő mint a nagy hegy, a lábánál is az, aki a csúcsánál. Babits úgy viselkedik, mintha csak csúcsból állana. Ez a fölfele húzódás fiatal korában valóban emelte őt (a sznobok végül is nemesebbek lesznek, mint a nem-sznobok), ma, hogy fölérkezett, inkább fedezéknek jó, a magas irodalomban sáncolja el magát kora alacsony áramaival szemben, amelyek, haj, egyszersmind az ifjúság áramai is. Mert ez az irodalomtörténet a kor ellen készült s a halhatatlanok utolsó élő barátja pillant le benne a süllyedő irodalmi plebsre. A nagy hagyomány magaslatáról szól itt egy méltó lélek, aki maga alatt csak ügyességet, cinizmust, kecseskedést vagy barbárságot lát. Ahol az európai irodalom során ez a modern alacsonyság jelentkezik, ott Babits, mint Vergilius nyomán haladó mestere, körülnéz és kevélyen tovább lép. „A modern olvasóhoz mindenesetre közelebb áll – ami nem dicséret.” Guardi e passa!

Sajnos, a Shakespeare-eknek és Arisztophanészeknek azt hiszem, mégis csak igazuk volt, amikor az „alacsony”-nyal is jóbarátságban igyekeztek maradni s lelkük lábát éppoly vidáman használták, mint homlokát. Ők tudták, hogy a „magas” felemeli az embert, de az „alacsony” megbosszulja magát. A művészet iróniája, hogy Babits épp ebben a könyvben adta fejét a kecsességre, könnyedségre és szellemességre, amelyben a franciák s egyéb kecses, könnyű és szellemes írók és irodalmak olyan rosszul jártak. „Újat csak arról lehet mondani – írja –, ami mindig új tud lenni. Angliában már itt a Pamela, Richardson regénye. Ki tudna újat mondani a Pamelá-ról? Pláne, ha nem olvasta.” „Nem tudom, Goldsmith Olivér ismerte-e Rousseau-t? A filológusok bizonyára tudják. Én viszont nem nagyon ismerem Goldsmith Olivért.” Szándékosan idéztem olyan mondatokat, amelyekben a kecsesség az ismeret hézagain szökken át, mert hiszen ennek a nehézkes könnyedségnek az egész könyvben az a szerepe, hogy a hézagokon átsegítsen, amint a klasszikus, egyszerű irály is azért egyszerű, hogy a fáradtságot elleplezze. Babits európai irodalomtörténetet ír s munkájában nagy segítség az az axióma, hogy amit ő nem ismer, az nem lehet európai irodalom. „Mindaz persze, amit most mondok, a spanyol vers és szellem tökéletes nem-ismerésén alapul. De ahol a megértésnek ilyen akadályai vannak, ott végződik éppen a világirodalom, és kezdődik a nemzeti irodalom.” „Ha nacionalista vagyok, magyar vagyok: mi közöm a spanyolokhoz? Ha pedig nem vagyok nacionalista, akkor… A spanyol is érdekes lehet számomra, ha érdekelnek a fajok és az etnológia. De ez nem irodalmi érdeklődés.” Viszont mégiscsak beszélnie kell a spanyolokról. „Én igazán nem vagyok hivatva, hogy ítéletet mondjak Lope de Vegáról vagy Calderónról. De 490benyomásomat elmondom, mert ez őszinte könyv.” Az ember megütődik. Mi ez az őszinteség és mi ez a szellemesség, amelynek a spanyolok itt áldozatául esnek? A következő bekezdésben szerencsére egy farkasgyulás mondatot találok: „Calderón mély katolikus lélek s vallási ihletei voltak.” No mi hát? Terminus és fáradtság.

Babits könyve, ha nagy tanulmányai mértékével mérjük, nem adta meg azt, amit várni tartoztunk tőle s ha hónapok helyett esztendőket szán a megírásra (amit megtehetett volna), egész más mű kerül ki a kezéből, bizonyos. Kritikusaink ámulat-táncán az utókor épp ezért alighanem egészségeset fog mosolyogni, de a könyv közönségsikere azt mutatja, hogy egy nagy író akkor is értékes nevelő munkát végez, ha szokott tónusát sietség és idő ellazítja. Sőt talán épp akkor lesz belőle nevelő. Az európai irodalomtörténet a Babits-olvasónak csak közepes összefoglalás, de az újságolvasásból idetévedt jövevénynek az lehet, aminek szánták: a „magas irodalom”.

Szerb Antal: Magyar Irodalomtörténet

Ezt az irodalomtörténetet az Erdélyi Szépmíves Céh pályázata hívta a világra. Az erdélyiek úgy érezték, kevesen vannak, szükségük van a halottakra is, hogy segítsenek. A halott írók java állítólag él; műveiket ki lehet kérni a könyvtárból, a könyvekről le lehet fúni a port s ha a könyvtár felszólítja az embert, vissza is lehet vinni, átlapozva vagy átlapozatlanul. A halhatatlanság gyönyörű hely, az írók fejét ott mesterségük és hiúságuk gyötrelmei után duruzsoló angyalok hajtják az ölükbe; valóságos paradicsom, csak az élők tudatától esik egy kissé messze. A halhatatlanok sokszor évtizedeken, évszázadokon át alig többek, mint halhatatlanok. Az élők úgy érzik, elegek maguknak s a halhatatlanság paradicsomát gyönyörű falkerítéssel veszik körül, még üvegcserepet is szórtak a tetejére, hogy se ki ne mászhasson a kerítésen senki, se be. Mindaddig, amíg az élőknek nincs szükségük a halottakra, a filológia kerítése megteszi a magáét; a baj akkor jön, amikor ez a szokatlan szükséglet jelentkezni kezd. A megrebbent emberek összeverődnek: hol vannak a mi öregeink, kérdik, mit szólnak nyomorúságukhoz a nagy írók, nagy tudósok s ki lesz a falbontó, aki utat nyit nekik a halhatatlanság üvegcserepes kerítésén át. Még pénzt is kínálnak a rendháborítónak. Törj rést a magyar irodalomnak, mondja az Erdélyi Szépmíves Céh s mi ennyi és ennyi ezer lejt fizetünk neked.

491

Szerb Antal, akit erre a falbontó munkára a pályázat bíráló bizottság felbérelt, nem volt alkalmatlan a munkára, mellyel megbízták. Olyan ember, akivel a halhatatlanok szóbaállnak, ismeri a kerítés csínja-bínját s maga is érzi a szükségletet, mely a pályázatot meghirdette. Irodalomtudósaink közt kevés a művészember. Szerb Antal az. Ért az árnyalatoknak azon nyelvén, amely nélkül a halhatatlanok minden írása (akárhogy tudjuk a rájuk vonatkozó irodalmat, pletykákat, évszámokat) zavaros abrakadabra, melyre szegény tudósunk még zavarosabb madárnyelvvel felel. Csakhogy ez a művész, mint újabban annyi művész, hét éven át szolgálta a Tudományt, mint Jákob Lábánt s emlékszünk írásaira, melyekben a hozzáértőt mosolyra késztő alkalmazkodással iparkodott azokhoz a tudósokhoz hasonlítani, akikre a kerítésemelés és a tetszhalottak őrzése volt bízva. Most, hogy kerítésbontónak állt be, ennek a hét évnek a tanulsága és tanultsága nagy segítségére volt. A pályázathirdetők szerencséjére ez az egyetemi tanárnak indult művész épp akkor adta fel a reménytelen versenyt a hivatalos tudomány famulusaival szemben, amikor a pályázatot a Szépmíves Céh meghirdette. Holnap regényt írok, de ma búcsúzóul elkészítem még ezt az irodalomtörténetet úgy, mintha sohasem akartam volna egyetemi tanár lenni. S megírt egy irodalomtörténetet, amelyet úgy olvas végig az ember, mintha regény volna a kezében.

Dilthey szerint a szellemtudomány azokkal a jelenségekkel foglalkozik, amelyeket az ember önnönmagából ért meg. Az ásványokat rendezhetem, csoportosíthatom, leírhatom, közben szükségem van a szememre, eszemre, tapasztalatomra, de nincs szükségem önmagamra mint érző, küzdő, örvendező és felelős lényre, hogy az ásvány „természetéhez”, amennyire ehhez a természethez hozzá lehet férni, hozzáférjek. Viszont ha Mirabeau-ról vagy a primitív népek vallásáról akarok beszélni, épp erre van szükség – ezekkel szemben a megismerés érzékszerve nem a fül, szem, tapintás, hanem maga az ember, múltja és érzékenysége vonszolt dzsungelével. Ha a diltheyi meghatározást az irodalomtörténetre alkalmazzuk, irodalomtörténész az, aki annyira gazdag tud lenni, hogy letűnt írókat és irodalmi korokat önmagából képes megérteni. Az irodalomtörténész persze ott hord magában egy „természettudós”-féle segédmunkást is, aki évszámokat gyűjt, könyveket katalogizál, tényeket rendez és felfogásokat lajstromoz, de munkássága sorsát mégis az dönti el, hogy mennyire tudja a művészek szent őrületét a maga életéből megfejteni. Szerb Antal elsősorban azzal emelkedik ki a ma élő irodalomtörténészek fölé, hogy több köze van az írókhoz és művekhez, mint nekik. Még ha kevésbé ismeri is egyiket-másikat, betalál szívük belsőbb köreibe, van érzékszerve hozzájuk, nem a hivők tiszteletteljes vakságá492val nézi őket, hanem ahogy egyik asszony mustrálja a másik asszonyt öltözködése, kozmetikája és táncoló izmai kinyilatkoztatásában. Irodalomtörténetében kevesebb a tisztelet, de több az intim hozzáértés. Némelyik halhatatlan, lehet, hogy megharagudna rá, de legalább nem mosolyogna fölötte a fajankók bókjainak kijáró elnézéssel s tudjuk, hogy a művészek sértődésében mindig van egy kis kollegialitás.

Nagy újsága Szerb Antal magyar irodalomtörténetének az is, hogy olyan ember írta, akinek nem muszáj magyar irodalomtörténetírónak lennie. Távcsövét szabadon forgathatja az egész európai égboltozaton s végig is jártatta, mielőtt a mi csillagainknál megállapodott. Ez a mozgatható nagyító, sokfele megfordult elme nagy előny, amikor egy kis nép irodalmával kell foglalkoznunk. Ahhoz a legnagyobb nép is kicsiny, hogy irodalma egészen az övé legyen, egy kis nép irodalmában meg éppen kevés az, ami egészen az övé. Az esők más országból jönnek s nemcsak az esők, néha a magok is. Irodalomtörténészeink többnyire kínos óvatosan néznek az esők és magok szülőföldje felé. Baudelaire – nyögik ki hősiesen s az ember ott látja Lansont és Doumicot a két hónuk alatt. Szerb Antalt nem feszélyezi az extra Hungariam. Az ember minden ítéletében érzi egy nagyobb ismeretkör közelségét s nemcsak ítéletében, hanem abban is, ahogy a magyar írók törekvéseit nézi. Van a gyöngédségnek egy faja, amely a tájékozottságból ered: sok nagy erdő, sok nagy fa van a világon, testvéreim: de milyen megható ez a széljárásba eső liget megtépázott igyekezetével. A tudatlanság, ha lelkesedni akar, túloz: a tájékozottság az arányok tiszteletben tartásával tud szeretni és megbecsülni. Spencer, Marlowe, Shakespeare, Voltaire, Pope, Byron ott állnak könyvünk hátterében, de a mi Balassánk, Csokonaink, Aranyunk küzdelme attól nem lesz halványabb, de jelentőségében felfújtabb sem.

Toldy Ferencről írja Szerb Antal, hogy a német irodalomtudomány minden korszakát, áramát, tüneményét fel akarta fedezni a magyarban s ha közben téves vonalakat, erőltetett ábrákat rajzolt is múltunkba, új szempontokkal gazdagította a magyar irodalomtörténet-írást. Szerb Antalt, aki az újabb német iskolákat járta ki, régi, kisebb tanulmányaiban gyakran értük rajt, hogy megint érdekes könyvet olvasott, amelyet a „preromantikus” Berzsenyinek vagy a „visszaszületés komplexum”-ával küzdő Vörösmartynak nyomban meg kell szenvednie. De az idegen szempontoknak ez a keresztül-kasul szalajtása a magyar irodalmon mégsem ártott meg irodalomtörténetünknek: innen is, onnan is megkavarta az emlékeket s az anyag, mely minden új szempontra új képpel felelt, változatosabbá, omlóbbá, színesebbé vált ebben a bolygatásban. A könyv felosztása: egyházi, főúri, nemesi és polgári irodalomra például sokakat nyugtalaníthat, de mégiscsak egy új dimenzióban rendezte az irodalom 493kálvinista gyülekezetében idáig egymás mellett zsolozsmázó írókat: megértjük, mért maradt az „egyházi” irodalomra hatástalan Balassa és főúr társai úszó sziget költészete s mért süllyedt ez a sziget egyenesen az irodalom alá, a népköltészet mélyeibe, amikorra a nemesi irodalom felemelkedett. Arany, Gyulai és Péterfy, Herczeg, Ambrus közt a nem-szociológusnak is feltűnik, hogy valami új kezdődik: Szerb az új „geológiai réteg”, a polgárság felszínre jutásával magyarázza meg az új virágokat. Sokszor persze az írókat vissza kell lökdösnie a beosztásba, de ez már minden beosztás közös hibája s Szerb elég józan ahhoz, hogy mérsékelni tudja beosztásait és feltevéseit. A német szellemtudománytól tanult, de ebben a könyvében már igen ügyesen leplezi, hogy tanult s mit lehet a német szellemtudománnyal mást kezdeni, mint tanulni tőle s elleplezni. Annak az éktelen fogalmi állványozásnak, melytől az anyag a németeknél sokszor alig látható, itt nyoma sincs: az angol irodalom, mely az anyag csillogásával magyarázza értelmét is, jó orvossága volt a német betegségnek, melyre Szerb inkább játékosságból hajlott, mint szenvedélyből. Ahogy bevezetőjében mondja, könyvével „abba az új terminológiába akarta az egész irodalomtörténetet áttenni, mely a nagy német szellemtudományos megújhodás nyomán minálunk is kifejlődött – de mintaképei mégsem a csodált német tudósok, akik az irodalomtörténetet irodalomtudománnyá fejlesztették, hanem inkább a régi humanisták áhítatos pletykálkodásukkal és az ancien régime-beli »filozófusok«, akik marquis-nők számára értekeztek a csillagos égbolt titkairól. Emberien élő, emberien átélt humánus stílus által szerette volna a magyar irodalmat emberi szívekhez közel hozni.”

Ez, amennyiben a szívek elfogulatlanok, eléggé sikerült is neki s éppen a stílusa révén, amely könyvének az alázata és előkelősége egyszersmind. Szerb Antal (hiába keresnek ki pongyolaságokat, nyegleségeket a könyvéből) igen jó stiliszta. A legtöbb prózaíró azért nem „jó” stiliszta, mert nagyon sok költő szorult belé. Ez a költő ott feszeng a mondatok peckes lépésében, kitör a merészen kifutó hasonlatokban, kigesztikulál a szavak célzásaiban, s verssorokat rejt el egy mellékmondat félhomályában. Ha az író a cél érdekében fegyelmezni próbálja ezt a közbeszóló költőt, a fegyelmezésből aszkézis lesz, a rövid mondatok gőgösen csillognak s a visszanyelt vers megércesíti a hangszálakat. A jó stílus nem ismeri ezt a féktelenséget és ezt az aszkézist. Olyan, mint az elegancia vagy a bölcsesség, van anélkül, hogy erőlködne, nem merev, hanem porhanyós, nem díszes, de természetes hullású s amint vetődik, a humánum színeiben játszik. Szerb Antal stílusa ilyen mértéktartó, porhanyós, emberi, anélkül, hogy belefáradna: megmutatja azt, amiről beszél, de nem keveredik el vele s minket sem kever el vele.

494

Ez persze nemcsak erény, hanem fogyatkozás is, amint hogy a művészetben minden erény fogyatkozás is. A „jó stílus”-ból épp az hiányzik, amit a Szerb Antal irodalomtörténetben egy kicsit már „hiányol” is az ember: a szenvedély. Azt mondtuk, hogy a szellemtudós önmagából érti meg a tárgyát. Amíg csak ezt teszi, addig ízléses, csendes és szemléltető; de ha megfordul a játék s nemcsak önmagából akarja megérteni tárgyát, hanem tárgyából önmagát is – akkor valami új izgalom keveredik a hangba, a tudományból önfelfedezés és önalakítás lesz, az eleganciát megfertőzi a szenvedély. Szerb Antal épebben kerül ki irodalomtörténeti szemléjéből, mint szeretném, mintha csak csodálatra és részvétre érdemes lelkek panoptikumán ment volna végig, emberi hősiességnek és változatosságnak kijáró érdeklődéssel és rezignációval a szemében. Az ember oda gondol mellé egy másik irodalomtörténészt, aki nem ilyen nyugodt, fölényes és hűvös, de megvan benne a szentek hisztériája, akik egymás sebeit fakasztják ki tulajdon testükön. Képzeljünk el egy ilyen szentet, akin az összes előtte élt szentek sebe kifakadt: lélek, aki újra éli a magyar irodalom hosszú mártíriumát. Ez bizonyára összekeverné magát azokkal, akikről beszél, nyelve a hideg hallgató számára nevetséges lenne, inkább valami olajbafőtt Jánoshoz hasonlítana, mint ízléses szemlélődőhöz, de patetikus dadogásában mégiscsak az ütne át, amit Szerb inkább hesseget: a magyar irodalom géniusza.

Egy nagy irodalom jobban elbírja, hogy történészei egyenletes derült érdeklődéssel vándoroljanak át rajta (bár épp Dilthey a példa rá, hogy nagy népek történészei is saját ügyükké, mondhatnám vallásos ügyükké tudták tenni a lelkük geológiájában alvó nép egész múltját). Egy nagy irodalom olyan, mint a nagy természet, érezzük a bőséget, mely talaj és klíma kettős védelme közt, minden fajt kihajtat s minden változatot megőriz. A nagy irodalmakat nem kell félteni, történészüknek nincs oka a szenvedélyre. A magyar irodalomért szorongani kell, együtt szorongani azokkal, akik egykor szorongtak érte. Hinni lehet benne vagy mosolyogni rajt, s a hit, amelyen mosolyogni is lehet: szenvedély. A magyar irodalom szenvedélye neveli az embert, s akit ez a szenvedély el nem kapott, az aligha állt a közepében. Szerb Antal sem állt ott. Könyvét ő Dévényből írta, onnét, ahol a nyugatról jövő vizek irodalmunkba ömlenek. Tétele: a magyar európai irodalom, a kereszténység óta minden fontos mozgalom nyugatról jött, a nap a magyar irodalomban nyugaton kel. Mindez igaz, de az igazságnak csak az egyik fele s a másik az izgatóbb.

A krajcár szó németből tévedt a nyelvünkbe. A nyelvészt érdekelheti a szó eredeti alapja, melyből a magyar krajcárt formált, de érdekelheti a száj, amely a Kreuzert egy a-s, á-s szóvá gömbölyítette. Népköltészeti 495kincseink java, mint Szerb Naumann nyomán írja, lesüllyedt kultúrjószág. A népkutató kíváncsi lehet rá, honnan süllyedt oda, de kíváncsi lehet arra is, hogy mi lett belőle a lesüllyedés után. Irodalmunkban nyugatról jött törekvések alkalmazkodtak a különös néphez, különös viszonyokhoz, melyek közt első hirdetőik próbálkoztak velük. Az irodalomtörténész e törekvések előtt fölteheti a kérdést: honnan jöttek, de fölteheti azt is: mivé lettek. Ahogy Proust szerint a népélet csupa, „félreértett úri hagyomány”, a magyar irodalom ugyanekkora túlzással csupa félreértett európai törekvés. Szerbnek a „félreértés” eredete a fontos, nekem épp olyan fontos a félreértésben megnyilatkozó rendszer: a krajcárnál a szájtartás, a népköltészetnél a népi recept, az irodalomtörténeteknél az irodalom szelleme. A hungarológia még meg sem született tudomány, de ha valahol el lehet, hát annál a határhártyánál kell a felfedezését elkezdeni, amelyen átvándorolva, mint a táplálék fehérjéjéből emberi fehérje, a Pope-versből Csokonai-vers lesz, s Byronból Bolond Istók. Szerb könyve „kocsányirodalomtörténet”, arra vigyáz, hogy az európai irodalom fájáról le ne szakadjunk. Ma olyan szelek fújnak, hogy erre a kocsányra nem árt vigyázni. De azért a „mag”-ra sem szabad haragudni.

A művész, amikor beáll szellemtudósnak, nagy dolgot hoz a tudományba: szellemet. Ugyanakkor egy nagy betegséget is olt belé: nyugtalanságot. Ezt a tudományba beoltott nyugtalanságot nevezik esszéizmusnak. A tudós egy merész mozdulattal leszedi tárgya színét, de a tejét nem ér rá kiinni: siet. Ez az esszéizmus azért veszedelmes, mert a művésztudóst stílusának és föltevéseinek a fölénye magát is megtévesztheti, azt hiszi, a lényeget mondta el, pedig csak félig ismert tárgy fölött remekelt. Ez az esszéizmus menthető az esszében és megbocsátható az ifjúkor mohó tájékozódásvágyában, de amikorra egy nagy összefoglaló műre merünk vállalkozni, elég érettnek kell lennünk a kitartásra. Épp a mai ifjúságnak, amelynek a tanulmány volt nagy áttörő műfaja, kell vigyáznia, hogy mint tudós, több tudjon lenni tanulmányírónál. Szerbnek rendkívüli a műveltsége, bőségesen elég a tudományos készültsége, de a magyar irodalmi olvasottsága már aligha ilyen nagy s a második kötetben sokszor érzi az ember, hogy a türelme is el-elhagyta. Könyvének a nagy újsága s érdeme rögtön kitűnik, ha a Farkas Gyuláé után olvassuk, de azt, hogy Pintér Jenő olvasói elszántságából nem szorult belé több, csak sajnálhatjuk. A legjobb magyar irodalomtörténetet ő írta, de ez a legjobb nem tette fölöslegessé a következőt.

496
Farkas Gyula irodalomtörténetéről
1. Irodalomtörténetírás

Egy jó vers Isten ajándéka, egy jó regény isteni csoda, de egy jó irodalomtörténet több Isten szövetkezése, a csodák halmozódása. Kevesen tudnak a földön utazni, még kevesebben az időben. Kevesen tudják megállapítani, mi a lényeges abban, amit Rómában vagy Pekingben láttak, de még kevesebben, amit Periklész vagy VII. Gergely szomszédságában. Történész az, aki van annyira örökember, hogy minden korban otthonos tud lenni s van annyira gazdag ember, hogy minden korban más tud lenni. Az irodalomtörténetíró történészi érzék nélkül nem vághat neki választott múltjának, de hogy nekivághasson, még más „érzék”-ekre van szüksége. A történelemben több a passzív elem (több a „végzet”), mint az irodalomtörténelemben. Az irodalomtörténetben a vállalkozások élénkebbek, szándékosabbak. Az irodalomtörténetíró ott válik el a történésztől, ahol ezek a szándékok (pl. nyelvújítás, népiesség) a történelmi alapból kiemelkednek s az akarat magasabb hullámhegyébe csapnak fel. Egy irodalomtörténeti vállalkozás nem puszta történeti termék; a kifejezés örökölt lehetőségein kívül módosítja az egyéniség, aki a vállalkozásba a maga erejét beledobja; Petőfi nélkül a magyar népiesség egészen más lett volna, mint ahogy más is lett hasonló helyzetű országokban, melyeknek nem volt Petőfijük. A nagy egyéniségek, vállalkozások ormán vagy csomópontjában, új proteuszi feladat elé állítják az irodalomtörténészt; nemcsak a korban kell meghonosodnia, hanem a lélekben is, aki az örökségül kapott hagyományt, a korszerű vállalkozást s a maga sorsát és vérmérsékletét egy életműben olvasztja össze. Hullámok emelkednek ki hullámokból, s ezeknek az egymásra rétegezett hullámoknak felloccsanása az örökkévalóságba: a mű. A mű: lélektani és történelmi elemek meg-megújuló kísérlete, hogy lélektől és történelemtől elszakítsák magukat s zárt időfeletti életet teremtsenek. A mű varázslat s az irodalomtörténésznek, miután felkutatta a mű feltételeit, ismernie kell a nagy mágia: a műalkotás titkát is. Az irodalomtörténésznek nemcsak esztétikusnak, mesternek is kell lennie. A vállalkozásoknak ezt a halhatatlanság felé törő többszörös hullámát követni s egy szerkezetben felmutatni; történészt, szellemtörténészt, kritikust, művészt úgy fogni be, hogy egyik se nyomja el a másikat: szinte lehetetlen. De kaphat-e nagyobb ajándékot egy nép, mintha valaki ezzel a lehetetlennel ajándékozza meg.

Az írók éltek; a művek megtalálhatók vagy nem találhatók meg a 497könyvtárakban; élet és mű megvan, ha egyebütt nem, abban a világban, ahol az immaginárius számok és a fel nem avatott szentek jócselekedetei; de a számunkra csak az van meg, amiről látomásunk van, s ami magatartásunkba és tetteinkbe is beleszól. Halhatatlanok? Van egy nagyobb szó ennél: hatók. Egy jó irodalomtörténet, melyben egy méltó lélek veszi magára népe írói múltját, mint a szent Krisztus sebeit, órjási szolgálat halandóknak és halhatatlanoknak; felserkenti, ami szunnyad, hatóvá teszi, ami nem hat, jelenné, ami múlt. Európának (nekünk magyaroknak különösen) sosem volt nagyobb szüksége rá, hogy hagyományai ne csak legyenek, hanem éljenek is, mint ma. Talán ez az oka, hogy pályázaton sürgetnek egy jó irodalomtörténetet s itt is, ott is készülget egy-egy munka, mely az irodalmi hagyományt akarja mozgósítani. Az első már el is készült. „A magyar irodalom története. Írta Farkas Gyula a berlini egyetem nyilvános rendes tanára.”

2. Egy rendes tanár s egy rendkívüli feladat

Nagyon magasra tűztük fel a jó irodalomtörténet eszményét; szálljunk le a magyar gyakorlathoz s beérjük kevesebbel is. Jó irodalomtörténetet írni lehetetlen? Elfogadhatót sokkal könnyebb, mint húsz évvel ezelőtt. A segédeszközök meggyarapodtak, az irodalmi műveltség színvonala emelkedett; aki ma irodalomtörténet írására vállalkozik, kortársak által bekalandozott területen jár, ahol eredeti lelkek hagytak útjelet. Neki magának is volt alkalma csiszolódni s ha nem tompa az iránt, ami körülötte történt, fogékonyabbnak kell lennie elmúlt irodalmi törekvések iránt is. Történeti hátterül, ha eredeti szempontjai nincsenek, ott van Szekfű könyve; épp az a négy század, melyre neki is szüksége van. Szekfű története „szellemtörténet” is, s ha világnézeti csökönyösségeit kikerüljük, az irodalmi művek történelmi gyökerei messze követhetők benne. A Minerva munkássága az irodalmi vállalkozások kiszálazásában lehet segítségére, a Horváth–Thienemann elmélet az irodalmi tudatosság figyelembevételére emlékezteti. Alig van magyar író, akiről elsőrangú tanulmányaink ne volnának. Péterfy Jenő Kemény- és Bajza-tanulmánya ma is eleven; Vörösmartyt Babits, Berzsenyit, Eötvöst Szabó Dezső, Kazinczyt Halász Gábor, Kölcseyt Szerb Antal fedezte fel századunk számára. Földessy Ady-tanulmánya termékeny szerelem emléke.

Farkas Gyula ezeket a forrásokat ismeri és forgatja is, de ahogy szempontjaikat felhasználja, az inkább kompromittálás, mint érvényesítés. Könyve gyönyörű példája annak, hogy a történelmi szempontoknak és kritikai észrevételeknek megvan a maguk tengerszint fölötti magasságuk 498s ha egy alacsonyabb értelmiség mezőire tévednek, elkorcsosodnak s elpusztulnak. A fiatal Magyarország korá-val kapcsolatban megírtuk már, hogy az ő könyvében voltaképpen a régi irodalomtörténetek általános kor-jellemző fejezeteit látjuk viszont, hatalmasan felduzzasztva. Ennek a könyvnek a gerincét is ezek a bevezető fejezetek alkotják. A könyvnek legalább a fele „bevezetés” s ha a bevezetések közül elhagyjuk a kritikai arcképeket, összefüggő könyvet kapunk, amely történeti vagy mondjuk szellemtörténeti hátterül valahogy még elfogadható. Magától értetődik, hogy ezt a hátteret a „cselekmény”-nyel és a „szereplők”-kel együtt kellett volna bemutatni, mert mégiscsak furcsa, hogy a Nemzeti érzés uralma című fejezetben, ötven oldalon eljutok a kiegyezésig, aztán vissza kell térnem ahhoz a pillanathoz, amikor a tizennyolc éves Kazinczy a sárospataki könyvtárban kezébe kapja Báróczy Marmontel fordítását; majd újra végigballaghatok a tizenkilencedik századon Arany haláláig. Ez olyan bosszúság, mint amikor a társasjátékban szerencsétlenül dob valaki s a lovát húsz számmal visszavetik. De, ha az ember hozzászokott ehhez a dupla irodalomtörténethez, meg kell állapítania, hogy a történelmi futtatás tanulságosabb, mint a kritikai. Itt mégiscsak a maga elemében van a szerző, s inkább csak az a mód az áruló, ahogy áldozatát a divatos irodalmi és történelmi elméletek előtt bemutatja. Thienemannék miatt tiszteletben kell tartania a technikai lerögzítésben tükröződő szellemi fejlődést, s erre jók a fejezetek alatt az alcímek: a nomád művelődés a szájhagyomány kora lesz; a középkori keresztény művelődés az írásbeliségé; a keresztény művelődés kettészakadása a könyvnyomtatásé; a tizenkilencedik század a könyvé. Nem tudom, beéri-e a Minerva ezzel a füstáldozattal; én többre becsülném, ha helyette a műalkotás szándékának a tónus ingadozásait követte volna, mert hiszen írás és írás közt mégiscsak fontosabb különbség, hogy műnek készült-e, minthogy írásban maradt vagy ki is nyomtatták. A magyar szellemi életnek kétségkívül vannak katolikus és protestáns árnyalatai. Szekfű személyes ügyéből kevert valamit a történelembe, amikor ezt az antagonizmust eltúlozta; de ha itt-ott bántó is nála ez a történelemmel kendőzött líra, sosem nevetséges. Farkas inkább szorgalomból, mint hajlamból kergeti ezt az ellentétet, s nála alig más kicsinyes tanári rögeszménél. Berzsenyi, Kazinczy, Kölcsey; első pillanatra érzem, hogy ezeknek az írásait meddő dolog a protestantizmusukkal magyarázni. De Farkast a Himnusz a protestáns kor jeremiádjaira emlékezteti s Kisfaludy Sándor szerinte azért hisz a nyelv géniuszában, misztikus, önmegújító erejében, mert katolikus. (Nem úgy, mint a racionalista-protestáns Kazinczy.) A Dunántúl és Alföld is alaposan beleverik itt íróikba a tájszellemet. Ez a „tájlélek”, melynek 499a settenkedését jobbízlésű írók egy-két oldalon éreztették, Farkasnál karakterológiai eleve elrendelésként működik. Aki a „kékegű, dombos” Dunántúlról jön, annak a műveltsége is mindjárt kékegűbb. (A sajátságos csak, hogy épp legműveltebb íróink közül Kazinczy, Csokonai, Petőfi, Kemény, Arany, Péterfy, Kosztolányi nem a kékegű Dunántúlról jöttek.) Mennyivel helyesebb lett volna felekezetek és szülőföld helyett a lélek felekezetét és szülőföldjét kutatni s ha már egy nyugati és keleti magyarságra van szüksége Farkasnak, ne a délkörökre tekintett volna, hanem arra a tragikus alkalmazkodásra, amellyel a magyar író európai iparkodik lenni. Mennyire sikerül neki, mennyire nem; milyen diszciplínát erőltet magára, s milyen ellentmondások horkannak fel benne. Rájött volna, hogy Kelet s Nyugat elsősorban az egyéniségekben van, s csak aztán az égtájakban és felekezetekben. Általában túl durván, kartotékszerűen működteti ezeket az aláfestésül szolgáló szempontokat. Nemzedékeit is inkább az anyakönyvből szerkeszti össze, mint a vállalkozásból, melyben részt vettek. Nemzedék alatt lehet érteni kortársakat, de lehet érteni közös irodalmi vállalkozás sodrában úszó szellemeket. Kazinczy közvetlen elődei csak kortársak; az első megújhodás utáni nemzedék az ifjú Kazinczyé. (Jellemző, hogy Farkas ezt a nemzedéket nem vette észre.) Az, hogy a kortársakból lesz-e nemzedék: a feladatok tudatosodásán kívül föllépés és győzelem kérdése is. Aranyéktól a Nyugat-ig nincs igazi nemzedék, mert a nemzedékek tökéletlenül tudatosodtak s mielőtt győztek volna, szétverték őket. A Nyugat utáni nemzedék eljutott a feladatok tudatosodásáig, de mert hiányzik belőle a nemzedékfeladat vállalásához szükséges erkölcsi erő, magányos sztárokra bomlik, már ma is nemzedék-abortusznak tekinthető.

Farkas Gyula megveszi a boltban a paprikát, borsot, szegfűszeget, de nincs érzéke hozzá, hogy mennyit bír ki belőlük a leves. Ez a tompaság ízek és ízek arányai iránt rettenetesen megbosszulódik a kritikai részben. Nem vártuk Farkas Gyulától irodalomtörténetírásunk legfeltűnőbb igazságtalanságainak a jóvátételét. Belenyugszunk, hogy Kisfaludy Sándor Berzsenyivel egyenrangú nagy költő, Fazekas Mihály pedig, ez az irodalomtörténészeink ellenére csodálatos módon életben maradt poéta, még mindig csak „főhadnagy úr”. A Zilahyak közül persze csak Lajos szerepel; Péterfynek, aki Arany és Ady közt a legnagyobb írónk, csak néhány idézetét látjuk, maga elpárolgott. Ezekért s még egy tucat hasonló dologért kárpótolna, hogy hivatalos irodalomtörténész létére, végre a Nyugat-nak is teljes elégtételt ad s számára társadalmilag ellenszenves emberekkel szemben irodalmilag igazságos próbál lenni. Bár lehetne igazságosabb az esztétikai jellemvonásokkal 500szemben! Az igazi olvasói élmény, a kritikai behatolás teljes hiánya ordít ebből a könyvből. Ahol a kritikai vélemények már biztos medret ástak, ott laposságok, ahol a jellemrajz még nem vált sztereotípiává, ott elemi baklövések. Egy helyütt ezt olvasom: „Képzeletének sok rokonvonása van Jókaiéval s őt is a legsúlyosabb nemzeti problémák izgatják, mint Herczeget. Ám fajának szeretete lázas nyugtalanságot visz bele lelkébe, mely nélkülözi a fegyelmező erőt.” Ki lehet ez? Mennyire meglepődöm, amikor megtudom, hogy Harsányi Kálmán. De ő még jól járt Jókaival, nézzük meg Tóth Árpádot. „Távoli szépségek énekese a korán elhunyt Tóth Árpád, akinél a forma zárt harmóniája már szinte öncélnak látszik.” Ennyi s nem több! Attól félek, hogy Tóth Árpád szépségei (aki Ady mellett a Nyugat legnagyobb lírikusa volt) csak Farkas Gyula számára olyan távoliak. Ezek után csak természetes, hogy Juhász Gyulát az élet sivár unalmából a transzcendens létbe vetett hit emeli ki, Kosztolányi lírájában álomvilágot teremt valósággá, Ady hivő lélek, aki szüntelenül transzcendentális magasságokban él, Babits a hideg magasságban egyedül van, vágyódó szeme az Abszolútumot, az örök igazságot keresi, Komjáthy Jenő a filozofikus költészetet viszi végletbe s lírájából kiküszöböli a Szív hangját s Vajda János igazi istene a Nő, akinek a lába elé imádattal borul. A tárgyilagosság kedvéért meg kell állapítanom, hogy Farkas ítéletei néhol százszázalékig helytállók. Ki vonná kétségbe, hogy Mikszáth „alakjai valóságosan kilépnek a nyomtatott sorok közül és megelevenednek” vagy Petőfivel kapcsolatban, hogy „sokszor apró prózai események, amiket dalainak szárnyára vesz, de amit múzsájának tündér-vesszejével megérint, az a költőiség legmagasabb síkjába lendül”. Nem érdektelen utánanézni annak sem, hogy a berlini egyetem rendes tanára hogy magyarázza egyes magyar költők szövegeit. Kiderül ez a használt idézetekből. Babits Mihály szerinte a valóságos élet, a reális szemlélet talajáról indul el, hogy végre is rátaláljon önmagára. Kissé megütődöm, amikor ezt a furcsa pályafutást, a valóságtól önmagáig, melynek Babitshoz alig van köze, a költő következő két versszakával hitelesíti: „Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm. Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy – de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok: magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj én vagyok az ómega s az alfa.” Ez, ha jól értem: az önmagunkra kárhozottság jajszava. Még meglepőbb a Vajda-idézet: „Mit lelkem eddig féltve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt”. Egy abortuszokban gazdag korban a megszülethetés, a létezés dicsérete. Az élet halhatatlanság; ami meg tudott születni, azzal, hogy élt, örökkévaló, a halál csak a 501csírában elvetélt dolgoknak ura. Motívum, amely Ady költészetében orgonán zeng fel. Farkas Gyula szerint ez a versszak arra bizonyíték, hogy Vajda a „való életet fantomnak, képzeletének világát valóságosnak érzi”. Szegény magyar költők, úgy látszik, nemcsak a való élet fantom a ti agyatokban, hanem ti magatok is fantomok vagytok a Farkas Gyulák által képviselt magyar életben.

Szabad-e ilyenfokú kritikusi műveltségen a művek mágiáját kérni számon? „Gain ala láj luk” mondja Tamási regényében a zsidónak felöltözött Ábel, amikor az öreg szakállasok a maguk nyelvén szólnak hozzá. „Gain ala láj luk” mondja Farkas Gyula, ha esztétikusul kell beszélnie. Műnyelve szellemtörténeti dokumentum; meg lehet figyelni rajt, hogy szívódott fel a modernség a magyar néptanítói jellegű tudományosságba. A régibbfajta irodalomtanár megmondta, hogy mit nélkülöz és mit nem nélkülöz Petőfiben, kinek a jelzője színes s kinek a hazafias érzése forró. Farkas Gyula nem szakít merészen a hagyománnyal, a zászló nála is fennen lobog, a tanúság nála is kiáltó, a kolostorok komorak s a folyóiratok tiszavirágéletűek. De ő ebbe a magyar hagyományba, mely tiszta, mint az erdei forrás, merész kézzel új izgató fűszereket dob bele; a távoli szépségeket és a transzcendentális magasságokat már láttuk, de a versöntés misztikus közvetlenségétől sem riad ő vissza, sőt a vátesz, formanyelv s übermensch szavakat is helyén és mértékletesen alkalmazza. Aki az ő irodalomtörténetébe élve bekerült, a szellemi elmúlás lehelete csapja meg. Amikor én ítészkedni kezdtem, a Nyugat-ról írni még vakmerőség volt. Farkas irodalomtörténetében már Gellért Oszkár és Szabó Dezső is dicséretet nyernek. Az enyészet békítő művét csodáljuk ebben a könyvben. Írók, barátaim és ellenségeim, mindnyájan idejutunk. Használja ki az időt, akire a halhatatlanság penésze még nem futott rá.

502
Vers vagy tanulmány?

Egy fiatal írócsoport folyóiratában jelent meg ilyen című írás. A szerző a tanulmány mellett tesz benne hitet. A mai ifjúságnak, szerinte, ez a vezérműfaja, szívügyeiről ebben tud a legotthonosabban beszélni.

A kérdés: vers vagy tanulmány, úgy látszik, nem volt ügyetlen. Vitára és elméleti szembeállításokra nemigen kapható, idősebb írók is felütötték rá a fejüket: Szabó Lőrinc külön kis cikkben felelt. Neki, a költőnek, úgy érzi, nem illene ebben a kérdésben döntőbíróként fellépni; szerencsére eldöntötték azt a költők és kritikusok réges-rég. Ezek tudniillik minden időben a verset választották.

Akármilyen helyes az, amit Szabó Lőrinc a továbbiakban mond, ez a minden időkre hivatkozó döntés nem egészen arra felel, amit a fiatal cikkíró állított. Mert hiszen, ha a verset „mindig” magasabb és fontosabb műfajnak tartották is, ő mint a mi korunk kivételes tulajdonságát jelölte meg, hogy a tanulmány fölébe került, magasabb és fontosabb lett benne a líránál. A vers általában nemesebb gyümölcs az esszénél, mondja Szabó Lőrinc, de a mi ínyünk szomját a tanulmány oltja, felelheti rá a tanulmány ügyvédje.

Én, sajnos, egyikükkel sem tudok egészen egyetérteni. Sem a költővel, hogy a vers mindig több volt a tanulmánynál, sem a tanulmányíróval, hogy ma a tanulmány több a versnél. A műfajok nem állandó tantárgyaik a népeknek. Azt, hogy az óda okvetlenül fontosabb a szónoklatnál, közel sem lehet olyan bizonyossággal állítani, mint hogy a latin fontosabb a görögpótló rajznál. A műfajokat az életszükségletek teremtik és igazolják. A kultúra, melyben élünk, sarjad, mint a fa; elébb törzset hajt, azután ágat, virágot, levelet s ha mi a virágot tartjuk is a legszebbnek, van idő, amikor virágozni céltalan, levelet vetni vagy hullatni viszont az élet parancsa. A műfajok csak a poétika-könyvekben vannak egymás mellett. A valóságban inkább egymásután következnek. Mint ahogy maga a kultúra is erdőégésként terjed, elhagyva a földet, melyen lobogott már, maguk a műfajok is elégnek a kultúra mögött. Arisztotelész korában is írtak tragédiát, talán még eposzt is, de a komoly szellem, aki érezte az idő szükségletét, odébb állt (tudomány, szónoklat felé) a ki522égett tisztásokról; hiába lobogtak ott elébb akkora tüzek, mint Homérosz, Szophoklész. A görögök nagyságát semmi sem mutatja szebben, minthogy volt szívük a kiégettet otthagyni s arra menni, ahol a szellem lángjának bő martalék kínálkozott. Irodalmuk így lett a legjobb poétikakönyv, kiterítve az időben. Ma, igaz, nincs meg bennünk ez a bátorság. Mint az egyetemen, a költészetben is félünk üresen hagyni a tanszékeket s a demokrácia még ilyen kis országban is benyom minden tanszékbe egy-egy igyekvőt. De ez az óvatosság nem nagy dicsősége a szellemnek s az igazán nagyok ma sem hódolnak neki.

Vers vagy tanulmány: nem érték kérdése tehát, hanem időponté. A tizennyolcadik századnak például épp a tanulmány volt a vezérműfaja. Még a regény és líra is hozzáidomult, gondoljunk csak Pope-ra, Fieldingre, Voltaire-re. Szinte jelképes, hogy a századnak Goethe előtt legnagyobb lírikusa, Rousseau, sohasem írt verset. Bizonyos fokig a háború utáni évekről is el lehet ezt mondani. Idehaza talán még inkább, mint odakinn. Sosem hemzsegett a magyar irodalomban ennyi kritikusféle. De nemcsak a kritikusok szaporodtak el, maga a szépirodalom is kritikaivá vált. Kosztolányi műve fegyelem és nyelvtisztaság kritikai erényeitől csillog. Márai a regényben is tanulmányíró. Maga Szabó Lőrinc, noha alig írt tanulmányt, bírálók kedvence, sokszor a költőkkel szemben. Még az olyan tiszta költőtermészet is, mint Illyés Gyula, próza és líra közt kétéltűségre kényszerül. Mért nem adok hát az esszé fiatal ügyvédjének igazat? Azért, mert remélem – több, mint remélem, érzem –, hogy tétele már nem érvényes. S különösen nem érvényes, ha egy nálunk fiatalabb mondja.

Azt, hogy az utolsó öt-hat évben a tanulmány mért tört ennyire előre, könnyű megmagyarázni. Nagy műnek nagy, egyenletesre lehordott alap kell. Líra, dráma, regény csak olyan szellemi talajon találnak biztos helyet, ahol érzésben, ízlésben, felfogásban, legalább egy tisztásnyi térségen valami kis közmegállapodás jött létre: az alkotónak nem kell magának végezni a földmunkát is. Minálunk ez a megbízható talaj hiányzott. Az ember érezte, hogy amíg a „planírozást” el nem végzik, nem érdemes építkezni sem; vagy kicsiny lesz a ház, vagy bedől. Azok az írók, akik a Nyugat háborúelőtti telkén kezdték a falat rakni, a háború után nyugodtan fedél alá hozhatták életművüket, a századvég konvenciói (a szeszélyes művészi jelszavak alatt is meglehetős egyenletes talaj) tartották a megváltozott időben is a művet: a háború előtti évek magyar monumentumát ők is most fejezték be. A háború alatt felnőttek alól azonban már végképp elveszett ez a simára döngölt föld, ők árkokat, gránáttölcséreket és legördült sziklákat találtak; ezeket kellett eltakarítani. Még ha csak művészek akartak is maradni, mint ahogy azt a l’art 523pour l’art jelszava kívánta s versből vagy novellából szándékoztak maguknak a kor zavara ellen elefántcsonttornyot emelni: a zavar magába a toronyba is behatolt; az ízlésnek soha olyan anarchiája nem tombolt még pesti kávéházakban, mint amikor azt, amit Ady, Babits, Móricz, Kassák középfokban mondott, izmusoktól kótyagos fiatalemberek felső fokon igyekeztek elharsogni. A gyomnak ebben a nagy tolongásában lehetetlen volt az elmélet elől megszökni. Hiszen itt még a virágot sem színe-szaga, csak egy virág-elmélet védhette meg a dudva-elméletekkel szemben. De az irodalom kis világán túl mekkora zavar a nagyvilágban! Trianon odacsapta Magyarországot a földhöz s az, mint egy tányér, öt darabra ment. Mit gondoljunk erről a durvaságról? Álljunk ki szavalni a Szabadság tér szobrai alá, vagy tekintsük közjátéknak, melyet a nemzetköziség diadala úgyis rendez majd? Oroszországban a marxizmus győzött s győzelme után nagy, alkotó tervekkel állt elő. Engedjünk a példa bűvölő szemének? Az ellenforradalom mocsárgőzökkel töltötte meg az országot; hagyjuk magára a fuldokló népet? Egyesek megjárták a külföldet, mások olvasmányaikban utazták be s új, harminc, negyven, ötven évnyi elmaradottságot találtak, mely tudományunkat, művészetünket Európából megint kirekesztette. Kitört és megforgatott a válság, honnan jött, hová visz? Kezdték együtt emlegetni a Duna-népeket, mi közünk hozzájuk? Mi a magyarság hivatása? Elfogy utolsó költőivel, irodalmával együtt, ahogy a mélabú érzi, vagy kivághatja még magát lehetőségei nyomán? Senki sem mondhatja, hogy ezek a kérdések nem tartoznak az íróra. Mert ha valami antik irodalmár szerint maguk a kérdések nem tartoznak is, övé a közérzet, ösztön, emberség, magyarság, amely e kérdések közt hánykolódni kénytelen. Körhintán Homérosz sem tudott volna énekelni. Meg kellett elébb állítani a forgó örvényt, megtapogatni magunkat, hogy egészben vagyunk-e, szétnézni, égtájakat keresni, a földet, ahova kidobott: körüljárni. Ezt tette az utolsó évtizedben a magyar tanulmányírás.

Eredményeit most már világosan látjuk. Feltisztította az irodalmi tudatot, pallérozta az ízlést, kiemelte a kátyúból az elrekedt magyar műfajokat; lerombolta a Lajtánál húzott falat, melyen a Nyugat csak lukat ütött; segített megérteni Európa vajúdását s benne a mienkét; ledobta az irodalmiság ellenzőit, teljes képet adott korunk műveltségéről, elénk rakta a kottát, melyből a népek polifóniájában játszanunk kell, a görög példával a magyar hagyományt Európa legnemesebb hagyományaiba kapcsolta; a meddő irredentizmus helyébe közép-európai hivatásunkat ültette; munkateret adott a magyarság megújhodására; megteremtette e történelmi hely külön szocializmusát, elindított a nemzeti önismeret útján; íróval és közönséggel szemben magas erkölcsi mértéket állított fel. 524Semmiféle más műfaj nem végezhette el ezt a munkát. A szépirodalom nem zsúfolhatta tele ábráit annyi tapogatózó fejtegetéssel; a részletező tudomány elvesztette volna, egy-egy problémán vesződve, az egész összefüggéseit. Ehhez a munkához egy új műfaj kellett s egy új írótípus, amely a művész átfogó pillantásával jelölje ki a jövendő munkák alaprajzát. Az irodalom kitágult, az író nagyobb láthatár közepébe került; a lefűződött szaktudományokban pedig a nagy sorskérdések hivatását hallja a fiatal tudós. Ezt végezte a tanulmányírás az utolsó tíz évben. De bátran mondhatjuk, elvégezte. Az új magyar szellemiség itt van. A műfaj kiégett szemében hamarosan csak az epigon talál turkálnivalót.

Mint a megelőzés orvosa figyelmeztetem erre a fiatalokat. A szellem útja kanyargós s a fordulók kidobják az egyenesen előrerohanót. A szellem nem úgy fejlődik, mint a számsor, hogy a kettő után három, azután meg négy következik. A szellem úgy fejlődik, mint a növény: a szár után levél, a levél után virág, azután termés, mindig valami egészen más. Ez csak elkezdte, én majd folytatom, továbbá építem; az érdemes munka még csak ezután jön, vigasztalja magát az epigon s nem veszi észre, hogy a lényeg már kimondatott – a szellemben mindig az első szó a döntő – s az olyanféle fejlődés, amilyenre ő gondol: kiaknázás, hibaigazítás, ellaposodás, másodrendű szellemek dolga. A magyar fiatalok közt sok jelét látom, hogy a tanulmányírás hőskora után már be is köszöntött az esszéizmus mint gyermekbetegség. A tájékozódás nagy erőfeszítései után felbukkannak a gyors tájékozódók. A literátorság, mely önfeláldozás volt, mint gőgös előjog jelentkezik. A szellem alkotó szervezését gengszter-szervezetek majmolják le, a fogalmi gondolkodás elszikkasztja a szellem nedvét és színét s a tanulmány, mely hegyi ösvény volt felfedezőknek, a csörtetők országútja lesz. Kezdek undorodni attól az irodalmi égaljtól, melyet a tanulmány rothadása teremt. Vers vagy tanulmány? Mindenesetre megint nagy alkotások! Szépirodalomban vagy tudományban, ki merre választja telkét.

A magyar szellemben sosem volt még ekkora szabad tér nagy művek számára s arra, hogy a magyar tudomány külföldi gyárak lerakodóhelyéből egy nép irányítója legyen, sosem volt különb alkalom. A nagy magyar művek jöttét elkerülhetetlennek tartom. Kik alkotják meg? Azok a szépírók, akik a tanulmány munkájával lépést tartottak, előnyben lesznek, s előnyben azok a tanulmányírók is, akik nem fojtották meg magukban az alkotót. A legnagyobb előnyben azonban az ifjúság van, amely látta mindezt s tartogathatta az erejét – készen kapta a szérűt s most rakhatja az asztagot.

1935
525
Beköszöntő

Nemcsak az egyes ember tudata foszolhat szét a magárahagyott test fölött, a népek öntudata is elborulhat s órjás közösségek támolyoghatnak látó szemmel és világtalanul. Aki a pusztuló magyar falvakon vagy a kormányok baklövésein kesereg, a beteg törött lábát és zúzott homlokát 538tapogatja, ahol a lélek beteg. A magyarság amentiában szenved s nyomorúságunk ennek az öntudat-zavarnak a következménye csak. A hatvanas évek óta semmi sem állíthatta meg ezt az előrehaladó betegséget, a nemzet egy-egy nagy alakjában is csak átmenetileg jutott világos pillanatokhoz.

Egy szerény eszközökkel induló folyóirat, mely megindulásakor inkább a helyzet reménytelenségére, mint a benne megduzzadt erőkre hivatkozhat, nem áltathatja magát azzal, hogy ezt a tudatot pótolni tudja s évtizedek óta elhanyagolt idegpályákba egy villanással újra belélövellheti az életet. A Válasz csak valódi helyzetünk szorongásával akar eltölteni, az elhagyott testből fölsajgó kérdéseket dadogja el; a világ és köztünk támadt kapcsolat-hiány végzetes félreértéseit próbálja meg hosszú mulasztások első hevenyészett pótlásával kiküszöbölni.

Más folyóiratok „nevekkel” indulnak, munkatársaik számára kérnek figyelmet, levegőt; – ez a folyóirat munkákkal indul, egy hetvenesztendős munkahátralék feladat-tömegével s a munkához keresi a munkatársakat. Korosztályok, néprétegek közt nem tesz különbséget; a vállalkozás „új nemzedékéhez” szól s a megoldások nemességét szeretné feltámasztani. Noha a művelt olvasók összezsugorodott táborához szól, nem versenytársa egyetlen magyar folyóiratnak sem. Szépirodalmi műveket csak kivételesen közöl (ismeretlen írók bemutatkozó írásait, jelentős pályaállomást, irányt, új műfajt, törekvést jelző alkotásokat); igazi célja, hogy a magyarság önismeretét fejlessze, európai tájékozódását tökéletesítse, a fiatalokat munkára sarkallja, a kisebbségi sorban élő magyarokat magyar hídfőkké szervezze. Lesz-e sikere, nem tudhatjuk. Akik megindítják, maguk is aggódva figyelnek, hogy mozdul-e a szervezet, amellyel kapcsolatot akarnak teremteni.

A világ szorongat, nógat, faggat. Az országban lappangó életakarattól függ, hogy lehet-e folyóiratunkból száj, amelyen át a magyarság válasza végre felszakad.

1934
Látogatás Szenteleky Kornélnál

Most kapom a hírt a Vajdaságból, hogy Szenteleky Kornél meghalt. Vezére volt egy marék magyar írónak; tűzcsiholó és tűztápláló, akinek ott kellett tüzet csinálnia, ahol sem erdő nem volt, sem bánya, legföljebb haraszt. Akiknek vezérük volt, bizonyára jól ismerték, én egy539szer voltam vele, akkor is alig egy óra hosszat. De ez a találkozás nemrég volt, egy hónapja s az idegen szava is érdekes, ha búcsúja és halála közt találkozott kedvesünkkel.

Szirmai Károly írt, hogy látogassam meg, kinn fekszik a márton-hegyi szanatóriumban; ha tehetem, vigyek neki néhány Proust kötetet, nagyon rosszul van és Proustot szeretné olvasni. Ez volt a legkevesebb, amit tehettem. Egyike volt azoknak a keveseknek, akik lelkesedve fogadták a Tanú-t – s nem kértek cserébe semmit a lelkesedésükért. Orvos volt, mint én, kritikus, mint én, szervező, mint én szerettem volna lenni, szegény kis igyekvő magyar élet, csak a tuberkulózis fogta be alaposabban, mint engem.

Ha már átjöttem Budára, előbb egy kis kirándulást tettem a hegyekben. Gyönyörű nap volt, a kapuban szinte lelkiismeretfurdalást éreztem a villás, gyümölcsfás lankákért, amelyek ott daloltak a szívemben. Van valami kíméletlen benne, ruganyosan és boldogan lépni egy halálraítélt beteghez. Az épület bejárója hátul van s én elöl kerestem. Nem tudtam, kit szólítsak meg, sehol egy lélek, csak az egyik pihenő erkélyen ült egy úr; közömbösen nézte, hogy járok föl-alá – ha a szomorúság tárgyilagos tud lenni, hát tárgyilagos szomorúsággal. Mint egy angol, mondtam magamban s nem szólítottam meg. Egy perc múlva ott álltunk egymással szemben; mindketten azt gondolhattuk: hát ez az. Az én számomra a rólam írt cikke, a levelei formázták meg őt s meglepett a hűvös, megint csak tárgyilagosan szomorú kézfogása. Ő is bizonyára mást várt. De nem szólt. Az utolsó öt esztendőben ő volt az egyetlen ember, aki nem azon kezdte az első beszélgetést, hogy: „Ilyen fiatal? Nem hittem volna.”

Megnéztem, rá volt írva a halál. Megkérdeztem, hogy van? – Rosszul. – Minden öntetszelgés nélkül mondta, a haldoklók ki tudja, kihez adresszált keserűsége nélkül. Éppolyan tárgyilagos szomorúsággal, ahogy az elébb nézett rám, amikor a bejárást kerestem. Alig egy-két mozdulatot tett, amíg bemutatkoztunk s most, hogy visszaereszkedett a székébe, a melle hevesebben járt. – Szubjektíve rosszul? – Akaratlanul is az ő tárgyilagos modorához alkalmazkodtam ezzel a kórházszagú kérdéssel, mely egyrészt közös foglalkozásunkra figyelmeztette őt, másrészt mégiscsak egy halk, vigasztaló ellenvetés volt. – Nem, objektíve is – felelte szárazon s szemében felcsapott valami, ami a kívülről jött, evezésben lesült fiatalembernek szólt, aki kötelességből most mindjárt vigasztalgatni fogja őt, az orvost, akinek az agyát nem homályosíthatja el a tuberkulotikusok optimizmusa. Egy pillanatig a haldoklókat az élőktől elválasztó gyűlölet ült köztünk, aztán felülkerekedett a házigazda és átnyújtotta a láztábláját. Szótlanul adtam vissza s a Kalangya új antológiájáról és a jugoszláv irodalomról kezdtem beszélni.

540

Láttam, hogy nehezére esik a szó, hát inkább csak én beszéltem, túl iparkodtam beszélni a zavaromat, a lelkifurdalásomat. Nagy kérdés, mondta, hogy lesz-e utánpótlás az odalenti részeken. Én lehetetlennek tartottam, hogy ne legyen. Fiatal tehetségeknek példátlanul kedvező az idő. Beszéltem húszéves ismerőseimről, milyen láthatár elé lépnek azok, mihelyt a pubertás kinyitja az eszüket. A mi első lépéseink a tizenkilencedik század bomlásába vezettek, a legkiválóbbak is nehezen szabadulhattak a hatása alól; ezeket kész összefüggések fogadják, egy megtalált új világ. Mint aki kiért egy nagy hegy árnyékából s az egész hegységet látja, úgy fedezi fel az ember a történelmet, az örök emberit. Nem vette észre, hogy amióta a tizenkilencedik század hatása alól kiszabadultunk, mennyivel otthonosabbak vagyunk más korokban?

Kapkodva beszéltem, csakhogy toljam az időt, megérintve egy-egy tárgyat s már tovább is ugorva Csokonaihoz jutottunk. Itt már ő is közbeszólt egyszer. Igazat adott nekem, hogy Csokonai volt a legédesebb enciklopédista, enyvesszárnyú lélek, aki úgy gyűjtött, hogy nem érezte terhének a súlyát. Szenteleky is szerette a debreceni kört s ismerte a Debreceni Füvészkönyv-et. A füvészet! Milyen jellemző szenvedélye volt ennek a kornak! Rousseau-tól a Lúdas Matyi írójáig mindenki füvészkedett. Van-e meghatóbb látványa a magyar irodalomnak, mint ezek a Debrecenben összeverődött tudós költők, akik gondos nyelvészeti és botanikai tanulmányokat végeznek, hogy anakreoni verseikben a szedret az eperrel össze ne cseréljék. A botanika éppúgy ott bujkált a tizennyolcadik századvég hangulatában, mint a tüdőbaj. A kettő össze is tartozik valahogy, még Debrecenben is.

Szenteleky hallgatott, de nem olyan ellenségesen, mint elébb. – Kár – mondtam –, hogy a régi füvészkert nincs meg többé, annak a helyére építették a Déri-múzeumot. Az utolsó költő, akin ott csillog ennek a debreceni botanikus-kultúrának a fénye: Tóth Árpád volt. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy értett-e a botanikához, a verseiben ritka a virágnév, az ember mégis azt érzi, ahogy olvassa, íme egy botanikus.

– Az is volt – erősítette meg váratlanul Szenteleky –, a halála előtt ő is itt élt, ugyanebben a szanatóriumban, semmivel sem tudott már foglalkozni, de a növények még érdekelték. Amíg kimehetett, állandóan itt kószált a hegyeken, virágokkal megrakodva.

Engem meghatott ez a kép. Az egész újabb magyar irodalomban Tóth Árpád áll legközelebb a szívemhez. Amikor hallottam, hogy rosszul van, egy nagy tanulmányt írtam róla, ezzel akartam hódolni neki utolsó óráiban. Azután jelent meg, hogy meghalt. Szentelekyre mintha átragadt volna a meghatottságom. A nagy tüdőbajos költőben, aki virágokat 541gyűjtve kószál a budai lankákon, mintha megszépítetten látta volna a maga állapotát.

– Foglalkozott a tuberkulózis pszichikai hatásával? – kérdezte végre. – Van néhány jó könyvem róla.

– Tudományosan nem, csak tapasztalatból ismerem – csúsztattam be magam a tüdőbajosok nagy testvériségébe. – Évekig beteg voltam, a röntgenleletem alapján ma sem kötnének életbiztosítást velem. S nehogy csalónak lássak, aki meghívó nélkül tolakodott be egy fájdalmasan előkelő társaságba, hozzátettem: a kislányom miliarisban halt meg. Majd a vigasztalók álnokságával: egy ideig én is el voltam készülve mindenre, de engedelmes betegség ez, oda hajlik az ember akarata alá, szinte be lehet idomítani; képzelet, lelkesedés, ha úgy tetszik, zsenialitás lesz belőle. Hiszen tudja, a Jókai kavernája.

– Igen, egy ideig megy – felelte Szenteleky s most inkább szomorú volt, mint tárgyilagos. – Aztán egyszer csak nem megy. Én is még a háborúban szereztem s most két éve kezdett felborulni az egyensúly.

Megnyílt a szíve; az életéről beszélt; a hosszú faluról, a pénztári betegekről, az orvosi lelkiismeretről, amelyre az orvos fizet rá. Nyugodtan, pontosan és szerényen, mint aki egy bizonyítást vezet le, tulajdon halálának a bizonyítását. Szavaiban mégis ott kísértettek az éjszakák, melyekben ágyán felülve farkasszemet nézett, férfiasságot tanult a haláltól.

Itt nem volt többé értelme a magam gyógyulásáról fecsegni. Átadtam a két Proust-könyvet és búcsúzkodtam. Ő a kapuig kísért.

A hegyoldalon reszkettek a fénytől a levelek s fölemelkedtek a villák csillogó palatetejére. Én úgy mentem haza, mint aki érzi, hogy rosszat tett s most keresi, hogy mivel is tett rosszat.

Később megtudtam, hogy Szenteleky a legnagyobb szeretettel emlékezett meg erről a látogatásról. A két Proust-könyvet hazautazásakor kaptam vissza egy levelezőlap kíséretében. Azt írja benne, hogy tündérkertté varázsolták betegsége néhány hetét.

1933
542
Levél Szirmai Károlyhoz

Kedves Barátom,

egy irodalomnak egy időben csak kevés igazi írója lehet, írtam Önnek néhány hónap előtt. Ön most visszatér erre a mondatomra s igazat ad nekem. Nem szeretném, ha úgy adna igazat, hogy közben félreértene.

Nagy érzés tudni, hogy pótolhatatlanok vagyunk, a közösség, melyhez tartozunk, bennünket választott érzékszervül vagy izomul tájékozódásra vagy cselekvésre. De éppilyen megalázó tudni, hogy amit érzünk, mások jobban érzik s hebegő mozdulatainkat mások előkelő könnyűséggel hajtják végre. Szépíróink legnagyobb része, sajnos, fölösleges érzékszerv, második orr és harmadik kar s az erő, melyet műveikbe ölnek, kárbavész.

Annál bántóbb ez a pazarlás, mert ennek az erőnek nagyon is sok helye volna a magyar szellem háztartásában s az a sok jószándékú élet, mely versben, novellában mások árnyékában fonnyad el, bántó hiányokat pótolhatna máshelyütt. A magyarság tájékozottsága ijesztően tökéletlen; semmit sem tud a világról s alig valamit magáról. Ide-oda tántorgunk a történelemben s még az árkot sem nézzük meg, amelybe belelöktek. Panaszkodunk, hogy elfogy alólunk föld és nép s azt sem ismerjük, ami megmaradt. Hirdess pályázatot versre, regényre, drámai költeményre, megfojtanak a rád özönlő művek, de kérdezd meg, ki hajlandó egy magyar tájat leírni, jönnek a tunyaság áltudományos kifogásai.

Mint tudja, én egy előkelő novella-pályázat nyerteseként bukkantam föl az irodalomban; eszközök és lehetőség a kezemben voltak s ma mégis a Tanú írója vagyok, a nemzeti tájékozódás egyik „novum organumja”, tökéletlen, mert lehetetlenre kellett vállalkoznom s mégis tehetségemen felüli szerepben is pótolhatatlan, mert olyanra vállalkoztam, ami hiányzott. A Kalangyá-ban folyó életrajzomat egyrészt épp azért írtam meg, hogy a volt szépíró életének a kitágulását ebben az új szerepben megmutassam s a föltárult területre gyarmatosokat csábítsak.

Örülök, hogy ez az életrajz vagy inkább pályatörténet éppen egy kisebbségi folyóiratban jelenik meg. Sehol sem olyan fontos, hogy a tájékozódás a mulasztásokban s a hátralékmunkában nyíló nagyszerű szerepre a figyelmet felhívja. A magyar kisebbségek sorsa attól függ, hogy mennyire tudnak tájékozódni helyzetükben, megismerik-e igazán magukat és környezetüket, s sikerül-e küldetéssé alakítani balsorsukat. A magyarságnak, legalább ezeken a területeken rég pótolnia kellett volna, amit önismeretben és helyismeretben elmulasztott. Mégsem merem egyik 543kisebbségtől sem az idevágó munkákat kérni, többnyire verseskönyveket adhatnának csak s regényeket.

Amikorra ez a levél a Kalangyá-ban világot lát, talán már meg is jelent új folyóiratunknak, a Kísérlet-nek az első száma, mely épp az ifjúság érdeklődésének ezt az átcsoportosítását akarja megkísérelni. Örülnék, ha a Kalangya velünk tartana ebben a vállalkozásban, s az ottani magyarság sorskérdéseire (tájkutatás, jugoszláv viszonyok, összehasonlító tudományok) megfelelő író-szakembereket képezne ki. Az igazi szépíró ebben a munkában, a közügyben fáradó ember jó álmán kívül, írói ösztönzést is találhatna, a nélkülözhetők pedig olyan területekre szivároghatnának át, ahol nélkülözhetetlenek. Igazi író egyidőben egy országban csak kevés lehet; de egy egészséges kultúra fel tud használni minden igaz szellemi készséget és készültséget.

Így értettem a tételt, amelyet helyeselt. Szeretettel üdvözli híve

Németh László

1934
544
Aranykor és farkasfogak

Valaki összeszedte a számomra Hamvas Béla egy csomó tanulmányát. Idáig ismertem ötöt-hatot, most ismerek húszat. Hányat írt: ötvenet, százat? Elképzelhetetlen helyeken jelentek meg, a legsötétebb zugfolyóiratokban. Az ember csak szégyenkezni tud: míg ő maga minden mozdulata számára rivaldafényt tudott biztosítani, itt a megszállottak védtelenségével egy nagy műveltség és nagy szenvedély pincelyukakban gesztikulálja ki magát. Ki itt, ki ott találkozik vele, gyanús helyek valamelyikére betévedőben, de senki sem ismeri őt magát.

Pedig Hamvas Bélát egy-egy tanulmányából csak félreismerni lehet. Kevés író képes első írásával olyan ellenszenvet kiváltani, mint ő. Nemcsak másokon tapasztaltam ezt, magamon is. Az olvasó érzi az erejét, de ez az erő csak fokozza meghökkenését. Egyszer találkozni annyi, mint összeütközni vele: az egyik a homlokáért haragszik rá, a másik a letiport lábujjáért. A magyar elit-olvasóra nem lehet rásütni, hogy a magányos útra tévedtet magára hagyja; Hamvassal szemben kevesen jutottak túl első felháborodásukon. Egy előkelő folyóirat nem éppen türelmetlen munkatársa odáig ment, hogy iparlovagnak nevezte. Mi lehet az oka ekkora félreértésnek? Egész egyszerű oka van: az emberek a kevéssé ismert írót a legfeltűnőbb helyei után ítélik meg, s Hamvas legfeltűnőbb helyei: dühös kirohanások egy-egy általánosan elismert nagyság, Dosztojevszkij, Brueghel, Baudelaire, Wagner vagy éppen Ady ellen. „Doszto547jevszkij művészete a gonosztevő igazolása.” „Dosztojevszkijnál igazolódik a rossz: az életrombolás. Az ő nyomán sötétlő, zavargó, felbontó erők lépnek működésbe.” „Az igazi Dosztojevszkij-alak a csatornalakó, ez az emberileg, erkölcsileg, szellemileg is teljesen lesüllyedt lény…, aki mindent, amihez nyúl, bemocskol, akinek gyónása nem tisztító megkönnyebbülés, hanem még intenzívebb elmerülés saját gonoszságába, és ez az, akiből árad a bűn és a szenny, akinek démoni fertőző ereje van arra, hogy magával ragadjon minél több embert.” Elképzelhető, hogy olvassa ezt egy Karamazov-rajongó. De az elméleti képzőművész számára sem utolsó meglepetés a Brueghel-jellemzés: „képeinek hatása alatt az ember a piszok hipnotikus transzának egy nemébe süllyed… megtanulja kedvét lelni önmaga lealacsonyításában, sajátmaga megnyomorításában, a piszokban való vájkálásban, megismerni a bűnök irtózatos gyönyörét – az életrombolás borzongató kéjét.” Aki még azt is megtudja, hogy Adynak egyetlen jó verse sem volt, úgy érzi: nyugodtan végezhet emberével. Az író kisebbíthet irigységből kortársakat, de nem átkozhatja meggyőződésből az állócsillagokat. Feltűnési viszketegség, felelőtlen, fogamzik meg az előítélet, s mellette mindjárt: elszabadult intellektuel.

Nekünk, magyaroknak sokkal gazdagabb az érzéki életünk, mint az intelligenciánk, s egy különc, aki képpel vagy hanggal zavar meg, előbb számíthat bocsánatunkra, mint aki gondolattal. Mégiscsak művész, mondjuk arra az írásra, amelynek az értelmetlenségéből egy-egy szép hasonlatot tudunk kicsípni. „Elvont fecsegés”, „fordítva is igaz”, mondjuk egy gondolatra, amelyre távolsága miatt sem nemünk, sem igenünk nincs. Nos, Hamvas Béla gondolkozó. Akkor látni, mennyire az, amikor érzéki tárgyról: fákról, az esquilinusi Venusról vagy a perui cserepekről ír. Szenvedélyessége fogalmakat forral föl, nem színeket, gyöngédsége a gondolat-árnyalatoké, nem a zamatoké. Van benne valami inka-köve: a trachyt „eszelős szürkeségéből”. Írásáról az emlékkép: sosem hajlongó növény, hanem napon felforrott, konok szürke kő: kemény és tüzes fogalmak. Olyan irodalomban, ahol a gondolkozó-író mindennapi jelenség: Hamvas Béla nem lenne feltűnő. Nálunk, ahol Adyn kívül szinte egyetlen gondolkozó írót sem ismer a század, s a szellemi vezetők is előbb-utóbb mint mámoros érzékelők lepleződnek le, nemcsak modorával válik el a többitől, érdeklődéskörével is. A gondolat más abrakon él, mint a szemlélet: a Hamvas olvasmány-köre nem azonos azzal, melyet mi többiek már népszerűsítettünk. Mi műveket, magatartásokat plántáltunk át, s egyikünk a másik számára nevelt olvasókat. Hamvas minden írásával egy olyan szellemiség felé rugaszkodik ki, amellyel sem írók, sem olvasók nincsenek beoltva még.

548

Megértjük már, hogy a nagysággyalázáson fölháborodott kis intellektuel száján hogy szalajtja ki ez az ismeretlen szellemi tájakra utaló fogalom-szenvedély felületes ismeretség után az iparlovag szót. Közelebb menve a tüneményhez: elcsodálkozunk ezen az iparlovagon. A véső üt, s amit megüt: reped, pattog, mállik. Az ember a zuhogást hallgatva, a röpülő szilánkokat látva, azt hihetné, hogy egy bolond vagy egy gonosztevő zúzza itt a márványt. Közelebb mégy, s azt látod, hogy ez a sok vésőcsapás, megannyi tagadás, valami nagyon is pozitívat fejt ki a kőből: egy művében elmerült szobrász munkáját láttad. Hamvas Béla romboló ítéletei csak akkor nyerik el igazi értelmüket, ha az alakot is szemügyre vesszük, amelyet körülvág velük. A bírálatnak van egy tárgyilagos fajtája, mely a bírált jelenség erejével, erényeivel-hibáival szemben érez felelősséget, s van egy heroikus, már-már mitologikus faja, mely egy meggyőződésnek, hitnek, szellemiségnek felelős, s bírálataiban aszerint osztja a mennyet és poklot, ahogy az elékerült író, államférfi, szobor, szent, cserép, növény a benneható eszmének az alvilágába vagy egébe illik. Ilyen értelemben bírál Hamvas Béla. Ő is tudja, hogy Dosztojevszkij, Brueghel vagy Ady nagy jelenségek. De az ő egéből nézve bukott angyalok. Nemcsak bukott angyalok: ők mutatják meg, hol van a pokol. Igen szépen fejti ki ennek a paradicsomteremtő rombolásnak az elméletét Az írás platonizmusá-ban, mely méltán tekinthető Hamvas Béla kulcstanulmányának. Az élet teljessége néma, s minden beszéd negatív. Csak a „nem” beszél, az „igen” hallgat. „De a beszéd még mindig életszerű az írás mellett.” „Az írásban az egész emberi lét s az egész természetes egzisztencia problematikussá válik. Ezért minden írás iróniája. Minden írás kétértelműsége. Az írásban az egész élet egy kicsit nevetségessé válik. Ezért meri mondani Wyndham Lewis, hogy az írás tökéletes formája: a szatíra; itt az írás semmi más, mint írás, tisztán az, ami – itt támadja meg az írás az életet a legmélyebb gyökerében.” Ez a magyarázata, hogy az írás mindig felbomló kultúrákon hatalmasodik el. Az írás a bomlás erjesztője. De ha természeténél fogva az: használjuk úgy, hogy a rombolás azzal, amit rombol, beszéljen arról, amiről beszélni nem lehet. Az igazi tudásról, amely Platón szerint nem közölhető, „hanem hosszas foglalkozás után, mint kiugrott szikrából támadt tűz, elkezd égni a lélekben”. Ha fog, legyen fog az írás, mely az elveszett aranykorért harap.

A külföldi irodalmakban ez a „harapás az aranykorért” meglehetős régi módszere a szellemteremtő bírálatnak; egy Maritain-rajongónak semmi oka sincs például Hamvason megbotránkoznia. Akit egy szellemiség „megragadt”, abban mindig meglesz a hajlam, hogy bírálaton e szellemiség utolsó ítéletét értse a dolgok közt. Igaza volt vagy nem, nevetséges volt vagy valóban új pokol-ég határ, új „művészet küszöb” föl549állítója: attól függ, milyen magasról ítélt milyen magasságokért. Egy túl alacsony paradicsomon a poklok könnyen bosszút állnak, fogak marását az aranykor aranylásának kell igazolnia.

Hamvas Béla aranykorára nem lehet azt mondani, hogy alacsony. Az a szellemiség szállta meg őt, melynek őse Nietzsche; legnagyobb megnyilatkozásai: a huszadik századi német tudomány s a huszadik századi angol irodalom. Ezzel a szellemmel esszéírók mindnyájan találkoztunk. Mindnyájunkra hatott is. De csak Hamvas Bélából lett a megszállottja. Rolandról írtam, hogy hűsége vadászebhűség, szilaj korlátoltsággal hű az ő Charlemagne-ához; amerre uszítja, oda rohan. Így uszítja Hamvast Nyugat szelleme. Abban, ahogy szándékát kitalálja, csodálatosan értelmes. Abban, ahogy intése nyomán elrohan, sokszor, mint az, túlrohan a célon s visszafordulva marcangolja koncát: vak, már-már korlátolt.

Aki tájékozódni akar, merre keresse ezt az „aranykor”-t, bevezetőül két jelentéktelenebb tanulmányát olvassa el: egyik az Apokalipszis irodalmá-ról szól, a másik az Orosz emigráció történet-filozófusai-ról. Az Apokalipszis természetesen a világválság. Hamvas, noha az egész válságkérdést azzal a gyanúval figyeli, hogy válság talán nincs is, vagy Lao-ce korában is volt, szenvedélyes ismerője a válságirodalomnak. Mint könyvtárnok előnyben is van más olvasókkal: Keyserling, Ortega, Bergyajev, Eliot, Guénon, Huizinga Magyarországon először neki mutatják be újabb és újabb kor-diagnózisukat. A válság igazi diagnosztája az ő szemében azonban még mindig Nietzsche, akit ez a válság-közérzet már akkor szorongatott, amikor a gazdasági élet még hallatlan virágzásban állt, s így a krízis okait sem ott kereste, ahova az utoljára csapott ki, hanem a vallásos életben. Az ember: társ társak közt, de élőlény a csillagok alatt is. Tagja a társadalomnak és része a kozmosznak. Felelős az államnak, de felelős önkifejlésre ingerlő kozmikus ösztönzéseknek is. Erkölcsiségét két forrás táplálja: a szociális lét és a vallásos érzés. A vallásosság nem az egyházak monopóliuma. Vallásos élete minden embernek van, legföllebb csenevész. A magára hagyott vallásos érzés azonban elfajul: így fajult el s szikkadt ki az újkorban az egyház tehetetlensége folytán a keresztény vallásosság s vele a keresztény kultúra. A divinum kiesett az életből s maradt a puszta humánum. A világ társadalommá szűkült, az állam az egyérdekűek szövetkezete lett, a kultúra nem egy emberközösségben kihajtó világlélek, hanem szellemi javak cserebazárja. Humanizmusnak, eredeti értelmétől eltérően, Hamvas rosszallóan e vallásos gyökereitől elszakadt kultúra kicsinyes, haszonelvű szellemét nevezi, s a világválság igazi okának ezt a humanizmust tartja. A válság azért gazdasági, mert a nagy kozmikus kötésből kiszakadt embernek ott kellett összezúznia magát, ahova egyoldalú érdeklődése, félembersége sodorta: 550a gazdaságban. A humanizmussal azonban aranykorának még csak egyik ellenfelét marta el Hamvas. Az orosz emigráció történet-filozófusaiban a másiknak rontott neki: az „orientalizmusnak”. Bergyajev, Rozanov, Sesztov: valamennyien Dosztojevszkij-ivadékok, egyetértenek az apokalipszis nyugati szemlélőivel abban, hogy a válság vallásos gyökerű, de orvosságul a Dosztojevszkij-féle keleti kereszténységet kínálják, amelynek a nyugatihoz igen kevés a köze. Ez a keleti kereszténység szembefordul a természetes emberrel. Szelleme: az önemésztés. Az elrontott életet akarja megint önmaga feláldozásával kijavítani. Alapérzése a bűnbeesettség, s ettől menekszik az egyént feloldó örökkévalóság felé. A nyugati kereszténységet megveti, az ő remete-szellemének még a középkori szerzetes-kereszténység is elvilágiasodott; Isten országát lehúzó démonizmusában, nem egész jogtalanul, az első keresztényekre hivatkozik. Ez az orientalizmus Európát ma éppúgy átitatja, mint az ókori orientalizmus Rómát: a lélek öngyötrő narcisszizmusa s az önemésztő valóság-menekvés vallásban, pártban, tömegben ennek a tünete már.

Humanizmus és orientalizmus (Bizánc két gyermeke egy másik Hamvas-tanulmány szerint) így kiüttetvén, visszamarad, a kor harmadik nagy törekvése, melyet Keyserling repaganisatiónak nevez. Hamvas aranykora valóban: egy pogányszív hiányérzete. Ha a humanistákban túl kevés a divinum, őbenne túl sok. A mindenség nógatja, mámorba ejti, „megragadja”, a társadalom leveri, megalázza, felingerli. Azokért a kultúrákért lelkesedik, amelyek maguk is „meg voltak ragadva” a kozmosztól, a közös életet közös szertartássá tudták telíteni. Elsősorban a görögért. A kor szellemi jelenségei közt e nemre-álló száj csak azokra mond igent, amelyekben hasonló honvágyat érez. Kedvencei s egyben legjobb tanulmányának tárgyai így lesznek az angol regény és német kultúrmorfológia. Mit szeret ő Joyce-ban, Lawrence-ben, Huxleyben, Powysban? A jelenkor megsemmisítő kritikáját s e mögött valami „tiszta pietás”-t, az „elemek”, az ősi lényeg tiszta megnyilatkozása iránt. Az angol regény nem rombol, csak megállapítja a rombolást, amely a világban folyik. Nem szemlélő-cinizmusból, hanem a bepiszkolt életforrások szerelméből. Tudományos téren hasonló az indulati háttere a Spengler, de még inkább Frobenius munkáiból kibontakozó kultúrmorfológiának. Eszerint a kultúrának, mint az embernek, növénynek, külön lelke, növésterve van: az egyént ez a lélek fogja a kultúra javakorában, s ez ereszti el, amikor hervadásnak indul. Épp ezért egy kultúra ereje: nem anyagi fejlettségétől, hanem e stílus-parancsoló megragadottságtól függ, mely letűnt afrikai kultúrákban erősebb lehet, mint a mi fehér civilizációnkban. Az aranykor: boldog engedelmeskedés ősi, embermeghatározó, emberkibontó erőknek, a fog: a magányra, szorongásra kárhoztató jelen gyűlölete. 551Hogy ez mennyire így van: kiderül abból, ahogy az egzisztenciál-filozófia két vezéralakjáról: Heideggerről és Jaspersről beszél. Az egzisztenciál-filozófia éppoly kiegészítője a kultúrmorfológiának, mint a fenomenológiának volt a historizmus. A kultúrmorfológus szemében az ember: csak anyaga a kultúrának. Ez a szemlélet azonban egy másikat követel, amely az ember legsajátosabb, a természetbe feloldhatatlan lényegével: az egzisztenciával foglalkozik. Heidegger szerint az egzisztencia az életben az időtlen létezésből az aggodalom-keltő ittlétbe vettetett ki, alapérzése épp ezért: a gond, célja: szabadulás e gondtól. Látjuk, hogy a gondolat alapjában a bűnbeesés keresztény gondolata. Jaspersből Hamvas egy másik eszmét ragad ki. Az ember önnön egzisztenciájáról nem tudhat meg semmit, mert a tudás tapasztalat, s az egzisztencia épp az, aki tapasztal. Az egzisztencia megismerésének egyetlen módja, ha az ember teljesíti, realizálja önmagát. „Ich bin, was ich werde”: íme a szerves, goethei görög gondolat. Mondjam-e, hogy Hamvas Jasperst az ő külön mennyébe rakta, Heideggert pedig Dosztojevszkijjal közös Inferno-bugyorba?

Pokol és mennyország: mítosz. Hamvas tulajdonképpen mítoszt csinál, egy rögtönzött mítoszt, bírálat ürügyén. Van-e erre joga a kritikusnak? Én azt hiszem, ilyen mértékben nincs. A kritikus mitológiája, ha egyáltalán van ilyen, csak egy egész kezdetleges politeizmus lehet: az emberi alkotásban megmutatkozó szellemek tisztelete. Aki soká tiszteli alázatosan a mű-démonokat, lassan fölfedezi rendjüket, értéküket, hatalmukat: lesz képzete a szellemvilág hierarchiájáról is. Előre teremteni rendet s utólag szántani át vele a világot: inkább a gondolkozó-költő vagy költő-gondolkozó előjoga. Hamvasnak is valami ilyennek kellett volna lennie, kritikusnak bizonyos fokig honatévesztett szellem. Kritikusnak honatévesztett s embernek honavesztett. Ahogy kétségtelen gondolkozói bátorságában, tiszta s hontalan szenvedélyében gondolatai után nyargal: nyers vádbeszéd ő a kor ellen, mely az ilyen embert holdkórosként háztetőkön kóvályogtatja, ahelyett, hogy hazát és otthont adna neki.

1936
Az egyetlen metafora felé

A szülészeti klinika folyosóján, néhány perccel azután, hogy Judit lányom megszületett, egy fiatal apával akadtam össze. Ugye Németh László, kérdezte, s megmondta a maga nevét, melytől én nem lettem okosabb. Kiderült, hogy valamikor a Napkelet asztalánál találkoztunk. Azóta megnősült, egy évet Angliában töltött, s néhány nap óta ő is apa, s mindez 552megtörtént huszonnégy éves korára. Én, mint afféle couvade-ot végző férj, aki a szülést feleségével jajgatja végig, rendkívül boldog voltam azokban a percekben, s hogy a rámsugárzott kegyet valamiképp visszaadjam, irodalmi munkái felől kezdtem faggatni apatársamat. Mikor megmondta, hogy egy regényfélén dolgozik, hálából Isten, a természet és a szülészeti klinika iránt, magam kértem, nem küldené-e el hozzám elolvasásra. Egy-két hét múlva ott volt a kézirat. Az írás számomra csaknem olvashatatlan, s amit a betűk rácsán át itt-ott kikaptam: intellektuális halandzsának hatott. Amikor a szerző néhány hónap múlva benyomásom után érdeklődött, megkértem, jöjjön el hozzám, s olvasson fel kéziratából maga. Nagy időközzel kétszer látogatott meg, s talán hetven-nyolcvan oldalt olvashatott fel regénynek alig nevezhető művéből, a Prae-ből. Ez a két felolvasás engem meggyőzött, s amit sosem tettem: egy alig tizedrészben ismert munkáról a Tanú-ban lelkes ismertetőt írtam. Egy évre rá pedig a Válasz első számában Szentkuthy Miklós Prae-töredékét dobtam be a fölhördülők elé botránykövül.

Botránykövet írtam, de meteorkövet is írhattam volna, mert tagadhatatlan, hogy az egész Prae-ügyben engem kezdettől fogva egy távolról idehullott, itt sosem látott dolognak a bepottyanása izgatott s mulattatott a legjobban. Hogy állja körül a törzs a csodálatos követ? Hogy helyezi el a felénk is számontartott jelenségek között? Mit szólnak hozzá az egyházfők, mit a csillagtudók? Akármennyire érdekelt Szentkuthy, még jobban érdekelt a kiváltott reakció. Beharangozásommal a köteles írótársi támogatáson túl elsősorban ezt a kísérletező iróniát szolgáltam. A Prae erényei és hibái egyaránt alkalmasak voltak, hogy szellemi életünk bizonyos irányú készületlenségét föltárják. S bár én közben egy sokkal véresebb kísérletbe keveredtem, félszemmel a közben megjelent mű hatását is számontartottam. Magyarország és a Prae bohózatnak nem volt utolsó, s nehéz megmondani: mi volt mulatságosabb benne: a megrökönyödöttek természetes dühe, vagy a sznobok természetellenes zavara.

Azóta eltelt két év, s a bohózat szenvedője kiállta a próbát: nem bolondult bele abba, hogy bolondnak tartották, még csak a termékenysége sem apadt el. A Prae után megjelent Az egyetlen metafora felé, s úgy tudom, két újabb műve várja a megjelenést. Az író őrülete erősebb volt a világnál, amely kacajjal, meghökkenéssel, jó tanáccsal igyekezett elszigetelni. S ha a társadalom szokatlant-eltokoló büntető-karitatív berendezése fehérvérsejtjeivel és ellenmérgeivel tökéletesen körül is zárta, ő ebből az eltokoltságból burát csinált magának, ahonnét a nézők kaján megvetését a „kísérletező” figyelmetlen megvetésével viszonozhatja. Ami jó könyv van, azt elolvastam; a modern irodalomtól pedig pontosan azt várom, amit én csinálok – írja a monománia tiszteletreméltó arcátlansá553gával. Szorongatott helyzetében – bevallom – nagy ámulattal figyeltem őt. A magunkfajta lírai körülzárt legalább sikolthat, ha kínozzák, a Prae dehumanizált fölényéhez ez a sikítás nem illett volna: akármit érzett, mint a késdobáló nejének, arcrándulás nélkül kellett állnia. A legrosszabbon most már túl van, a bura, mely idáig legfőképpen kacagásból állt, lassacskán az érthetetlen, de tiszteletreméltó jelenségeknek kijáró horrorrá alakul majd át.

Proust és Joyce: ennyit Budapesten is tudnak, s természetes volt, hogy Szentkuthyt is valami megvadult proustiánusnak teszik meg, kimutatva persze gondosan, hogy mért nagy Proust és mért lesz utánzó ő. Kár, hogy Szentkuthynak ehhez a két íróhoz alig van köze. Bizonyára közelebb áll hozzájuk, mint Dickenshez, leíró mondataiban van némi prousti árnyalatokig indázó biológiai becsületesség és makacsság, külsőségekben itt-ott Joyce-ra is emlékeztet talán: de egész vállalkozása idegen az övétől. Joyce és Proust egy földrajztörténelmi tájhoz kötött írók, Joyce Dublin kozmoszán hányja hősét, Proust az elsüllyedt francia középkort hántja ki a mai Franciaországból. Szentkuthyra épp az a jellemző, hogy elszigetelte művét minden földrajztörténelmi tájhazától. Második Károly, dél-francia város: nála nem valahol tenyésző vagy tenyészett élet; csak gyökeréről feltépett matéria, mely művébe úgy került, mint filozófiai műbe a természettudományi példa. A lényeges itt: nem az érzéki anyag, hanem az anyaggal járó művész-szellem önmegfigyelése. Ha már a nagy szörnyetegek valamelyikéhez akarjuk őt hasonlítani: sokkal találóbb Proustnál és Joyce-nál: Kant. A tiszta ész kritikája; tulajdonképpen a kiürített ész önmegfigyelése. Az ész kidobja magából a világot s igyekszik megfogni, ami visszamarad. Aztán kísérletül be-bekap valamit megint a világból s nézi: tér, idő s kategóriák hogy rágják meg. Nem az étel a fontos, hanem maga a rágás, az étel csak azért kerül a szájba, hogy legyen min a rágást vizsgálni. Így van ez Szentkuthynál is, azzal a különbséggel, hogy itt nem a tudós esze figyeli a maga megragadó-mechanizmusát, hanem a szemlélő-alakító művész. Olyan költő ő, aki mielőtt költői művébe belevetné magát, rendkívül kiterjedt verstani tanulmányokat végez; nem úgy, mint a verstantudósok szokták, hanem ahogy csak egy tudós-költő csinálhatná: aki új, vérmérsékének teljesen megfelelő versrendszerért küzdve százféle példán gyakorolja: metrum és tartalom csere-ihletéseit. Egy-egy példa lehet értelménél, anyagánál fogva remekmű; az igazi cél azonban a hallatlan méretekben űzött prozódiai alapvetés.

Második könyvében az „egyetlen metafora” tulajdonképp nem is metafora, formula inkább, amelyben e königsbergi agyvelő saját megragadásmódját üldözi, együgyűbben szólva – versformáját igyekszik megtalálni. Az egész könyv: formának és tartalomnak páratlan méretű küz554delme, egész más értelemben, mint e küzdelem emlegetői idáig hozzászoktattak. Formáról és tartalomról esztétikusok sokat fecsegtek, de formát és tartalmat külön még senki sem látott. Szentkuthy ezt a lehetetlen szétválasztást kísérli meg a művészileg megragadható jelenségek példátlan során. Könyve olyan, mint az elektrolízis U alakú csöve, amely minden beleöntött életjelenséget formára-tartalomra bont. A tartalom: a biologikum, a forma: az az absztrakt vonalérzés, amely a biologikumra rávetül. Könyvének a jeligéje: protoplazma és mértan lehetne.

Elég találomra felütnöm itt-ott újból a könyvet: ezer változatban minden fejezetben ugyanez történik. Hajnali hálószoba: párhuzamos rolettalécek (mértan) s mögötte a világítás nagyon is nem rend-szerű játéka. Ami eszébe jut róla: a zongora – fehér és fekete vonalak absztrakciója, de a billentyűk szám- és vonalszerűségéből a zene nem vonalszerű fekete rózsái nőnek a levegőbe. Magában a zenében, Bachban például, megint ez a kettősség: szólamok hideg mértana s viharzó vitalitás. De a roletta mögött a kert is: középút a biológiai elvadultság és a tudományos laboratórium közt. Kimondja a természet szót, s az rögtön szétszakad alaktalan „nőfuror”-ra és alak-nyugalmú virágra. A virág megint tovább: burjánzó kaktuszra és szabályos margarétára. A halál: a liturgiát jelképező gyertya s a ráksejteket figyelő mikroszkóp. Az érzékiség: szexbiológia és szexesztétika, a művészet: őrjöngő órákra stílusrutin; a regény: katalógus vagy metaforaőrület; a költői nyelv buja szótenyészet és racine-i szigor; a nyár: a szokottnál „rendesebb” életmód s a szokottnál őrültebb őrület; az emberiség: embrió s a történelmi külsőségek ellenornamentikája. Akármi hull belé, ő rögtön mértanra és biologikumra hasítja: az egyszer elhasítottat újra s újra tovább hasítva a végletekig.

Mi ez? – kérdi a józanság. Nem neurózis ez a tébolyig ismételt bontó művelet? Kétségtelen, hogy neurózis. De alapjában a jambus is az: rövid-hosszú; mint a kényszerképzet; a bal lábammal egy lépcsőt ugrok, a jobbal kettőt. A formálásban mindig van valami neurotikus, az ember ragaszkodik egy alak–anyag viszonyhoz, amely drágább neki, mint az, amit mond. S drágábbnak is kell lennie, mert csak e viszony kegyéből mondhatja igazán meggyőzően. Szentkuthynál nem az a szokatlan, hogy ez az alak–anyag viszony fontos; hanem hogy maga a mű, ahelyett hogy műhöz illően mondana valamit, ezt a viszonyt gyakorolja. Ahelyett vagy mielőtt? Lényegileg mindegy. Mind a két esetben a Prae-állapotában ír: ha nem időben, hát szerkezetben. Semmi se könnyebb, mint azt mondani: ez a művész atelier-ügye, nem tartozik ránk. Álljon majd akkor elő, ha a Prae-t elintézte magában. De ha engem érdekel ez az atelier-ügy! Ha „művek” jönnek utána, azért mert egy szellemi dinamika keletkezése mindig megér egy tucat sablon-művet; ha nem jönnek, azért mert a maga törvénye szerint ez is mű: prae-mű.

555

Jó anyag, de rossz forma; nagy intellektus, de teljesen alaktalan – ilyen kifogásokat hallattak Szentkuthyval szemben. Nem egészen értem ezeket a kifogásokat egy műnél, mely nem a saját formájával, hanem a formával vívódik. Jó alakú vagy rossz alakú a könyv? Szerintem az alakja megfelel a céljának; de lényeges: nem a tulajdon alakja, hanem a nagy, benne vajúdó alak vívmány. Szentkuthy „neurózisa” nem hiába bontja a világot ily mohón hiperalakra és hipertartalomra: ez a gyakorlat nem öncélú, egy új műérzést teremt, ha szabad így mondanom, új bordázatot készít a műnek. Láttunk baldachint és láttunk esernyőt. Aki az egynemű anyag helyett merev vasat és híg selymet (ridegebb mértant és omlósabb anyagot) feszített feje fölé, éppoly csodálatos figura lehetett drót-vászon hóbortjával, mint Szentkuthy. Találmányának azonban (a könyv részletei tanúsítják) megvan az az érdeme: hogy az írást egész újszerűen feszíti ki. „A következő percekben végre látható lett a hegedűs is, ferdén lebegő hegedűje alatt: a hegedű aranylevelű ágként hintázott tovább a szélben s a hegedűs szinte lógott róla, mint egy alvó, ágra csüggeszkedő madár, akasztott ember vagy fekete-rongy. A hegedűt oly magasra lövellte ki a vállából, hogy feje egészen alája csúszott hangszerének s jó ideig ott imbolygott az árnyékban. Gyönyörű volt az ellentét a hegedűjére mintegy alulról felkapaszkodó lajhár s a zene embertelen édessége között: látszott, hogy túl messzire, túl magasra dobta magától a lelkét, pátoszát és instrumentumát, aszkézisből, virtuozitásból, alázatból és kéjvágyból s most csak az ujjak, karok és arc torzuló grimaszaival tudja saját magát utolérni, saját melódiás árnyékát testével újra egészen befedni.” Csak szép részlet ez? Nem annak a „neurózis”-ból eredő új vívmánynak a feszessége, igen, éppen a formában?

Szentkuthyval szemben az alaktalanságnál százszor komolyabb kifogások is fölhozhatók: példátlan sznobizmusa, már-már valóban neurotikus fölénye, mely a maga feje tetejét is fölülről akarja látni; s a szellemi közügy és magánügy határait elvesztő közlékenysége, amely ugyanaz az elmélkedésben, ami a pletyka a vallomásban. De ezek a hibák nagy erények természetes s a delelő felé bizonyára megfogyó árnyékai. A sznobizmus felénk valóban kivételes műveltség védekezése; a fölény: azt a bizonyos königsbergi magányt igyekszik egy kaotikus emberség fölött hidegen tartani; a gondolkozás privát tilosába pedig valóban csodálatos mohó elemző kedvvel csap be. Prognosztikai szempontból van ezeknél egy kényesebb oldala is: módszerének és lelkének lappangó ellentéte.

A humánumban: nincs alak és tartalom; protoplazmánk mértanibb és alakunk alaktalanabb, mint a Szentkuthy U-csövéből felgyöngyöző mértan és biologikum. Az ő módszere dehumanizál; azzal, hogy szétvongálja embrió és ciráda felé, elemberteleníti az embert. A dehumanizáció 556alapjában irónia, s egy olyan író, aki bábjáték és zsigerrángás közben csak mosolyogni akar a világon, jól érezheti magát mögötte. Szentkuthy azonban nem ilyen ember, sőt nagyon is humánummal teli ember, aki legszívesebben lírikus izgató s igehirdető eggyé olvadt lázában nyomná a szemünket, fülünket, fejünket gesztusai és szavai alá. Nem zárta magát ez a lázongó humánum ezzel a dehumanizációs ráccsal túl mélyre vájódó vasháló alá? Vagy épp védekezés ez a dehumanizáció az ellen, ami nélküle alaktalanul szétfolyna, elomolna? Ha egy-egy olyan gyönyörű részletét olvasom, mint a Holbein: Fiatal lány arcképe; úgy érzem, lélek és módszer közt megköthető a béke; a hontalanságnak az a gyötrő érzése azonban, mely az egész könyvön átkísér, sokszor megszomjaztat a lelkiszegények és boldogok kedves szavára: őszinteség.

Szentkuthy nemcsak ezt a szót: Magyarország le nem írta, de egyetlen magyar könyv, ember, jelenség neve sem fordul elő művében. Hazátlansága, mint láttuk, nyugati rokonaival szemben is legfőbb megkülönböztető jegye. Én ezt a hazátlanságot a szellem magas prevenciójának érzem. Ahol minden inog, az író vagy a földformáló erők közé szegődik, vagy minden ingás fölött rendezi be kultúra-teremtő laboratóriumát. Szentkuthy, a gondolkozdájában ülő, akarata ellenére is testvére a földön hadakozóknak, ahogy az ekének is rokona a felhő egy új vetésben.

1936
557
Magyar líraHozzászólás Gulyás Pál előadásához

Különös, hogy a legegyszerűbb igazságok a legnehezebben felfoghatók. Az ész megérti, sőt úgy hiszi, nagyon is érti. Már-már banalitásnak érzi, s az ember még mindig nem fogta fel, az igazság nem vált benne fényes, magát magyarázó állapottá. Ki nem látja be, hogy a női szépséget nem a ráncok kimángorlásával, puha kenőcsökkel és párlásokkal kell ápolni, hanem az egész nőt vidám mozgásban, friss csillogásban tartó derűvel, életkedvvel, emberi tisztasággal. A nők mégis tovább kendőzik, tovább mángorolják, széppé pálasztják, ahelyett, hogy széppé lendítenék maguk; a sok kis kozmetikai igazságot jobban felfogják, mint a nagy erkölcs-egészségtani banalitást. Így van ez a lírában is. A nagy műhelytitok, amit Gulyás Pál az egész élet és az egész költészet elsőbbségeként leírt, épp ilyen, csak kegyelemmel felfogható banalitás. Mindenki értheti, de hány emberben válik a rostok és az idegek rezgését megszabó fényes bizonyossággá. Pedig az igazi író és költő épp ebben válik el a rétoroktól. Az egyik szelleme tisztaságában és hevében bízik, azzal olvaszt még nyelvet és formát is magának; a másik a műhely patikaszereiben s ragasztott szemöldökből és lakkozott körmökből akarja szépségét fölépíteni. Valamelyest sikerül, de az ámítás csak ideig-óráig tart.

Tanulságos volna, ha most fölállna valaki, s a Gulyás Pál szempontjával menne végig újabb lírikusainkon. E veszedelmes kísérlet helyett, hadd forduljak én néhány percre az ő egész szempontjával az egész ma564gyar líra felé. A népek is költők, csak versek helyett költőket írnak, s egyéniségekre tört lelkük nagyobb, és kedélyük változatosabb, mint amilyen egy emberé lehet. Tegyük fel a kérdést: Milyen lírikus a magyar? Mi a mi legnagyobbjainkban az az Egész, amelyről Gulyás beszélt, s hogy sugárzik a részletek felé szót, ritmust, nyelvet megolvasztva.

A magyar lírikus a bőség embere. Inkább a gazdag természet termi, mint a művelt társadalom. Ugyanaz a bőség, amely „úri murik”-ban és paraszt-bőszködésekben rontotta s kárhoztatta magát, a költészetben is megmaradt pazarlásnak, a természet magát igazoló parádéjának. Balassa Menyhért és Balassa Bálint: íme a magyar líra családfája.

Rokonság bőségben és rokonság – kárhozatban is. A magyar költőnek épp az a kárhozata, hogy akiknek bőségével testvér: többé-kevésbé elkárhoznak mellőle. Ami körülötte romlás: őbenne magány. Balassa, Berzsenyi, Csokonai, Katona, Vörösmarty, Madách, Arany, Vajda, Ady: mindenikük bősége körül ott van az elkárhozottság szorítása. Ha hallgatták is, nem testvérek hallgatták. Mit csinál a bőség ebben a kárhozatban? Amit csinálhat: tünekedik. Tünekedik magán, hogy mi értelme lehet, és mi célja legyen. Tünekedik környezetén, hazáján, a hazát adó sorson, az eleveelrendelés zúgásán. A magyar líra sokkal nagyobb mértékben gondolati, mint elismerik. Költőink, mint gondolkozók, messze fölülmúlták tudósainkat. Tünekedni persze sokféleképp lehet. A magyar lírikus lázongva tünekedik. Még a legszelídebb Csokonai nyájas elmélkedéseiben is ott van egy fájdalmas felhangja a szívszorító méltatlanságnak. Az elátkozott bőség lázadó tűnődése magán s a világon. Ha ennyi jellem és árnyalat egy definícióba beleférhetne, így írnám le a magyar líra természetét.

De a magyar lírikusnak nemcsak természete van, hanem erkölcse is. Mi lehet a bőség, az elkárhozott bőség erkölcse? A makacsság. Ami természeti: az makacs. Források, növények, csillagok mind makacsok, ömlésben, hajtásban, sugárzásban. Hát annak milyen makacsnak kell lennie, aki ömlésével, hajtásával, sugárzásával olyan társadalomban áll, amely ömlésről, hajtásról, sugárzásról minden elképzelhető módon lebeszéli. Egyetlen nagy magyar költő sem kapott, még Vörösmarty és Petőfi sem, olyan társadalmi ingert, amely termékenységét igazolta. A magyar költőnek mindig fölös joga volt elnémulni. S mégsem némult el. A líra makacs volt, az értelmetlenség ellen is bukta a szót: ez s nem az elhallgatás volt az ő daca. A bőség kitartott maga mellett. Ha kellett, ódát írt magához, a szomorú emberhez, a szomorú bőséghez, mint Ady Endre, de nem hagyta a belátástól meggyőzetni magát. A magyar költő hitt a szóban, amely makacsul ismételve megtörheti a varázst. Ha az eposzokban kővé lehet énekelni az embert, énekkel tán ki is lehet a kőből sza565badítani. Egészítsük ki az előbbi meghatározást: „A magyar költő a maga bőségében népe létjogához és jövőjéhez ragaszkodik.”

Így látom én azt a lírai egészt, amelyet Gulyás Pál követel a mai nagy lírikusainkban. A legteljesebben talán a legteljesebbre, Adyra áll, amit mondtunk, de ki írhatná le akármelyiket – még a mi viszonyaink fölött boldogan lebegő Petőfit is – anélkül, hogy ezt az állapotot törje szivárványra. Keserves, de gazdag állapot ez: a nyájas mélázástól a prófétai dühig, a vastag anyagtól a testetlen metafizikáig, a népiségtől a népfölöttiségig mindenre van emléke s hangja önmagából. S heve is van a szóolvasztásra. A magyar verselés, mint a magyar szellem és a magyar történet, fejlődésében keservesen felszabdalt. Középkori verseinken ma is vitatkoznak, hogy kell hallani őket; tizennyolcadik század előtti verszenénkre tizenkilencedik századunk süket lett; volt klasszikus verselésünk és abbahagytuk; volt ütemes verselésünk és eluntuk; volt szabad versünk és eltűnt; jambusunk csak azért van százötven éve, hogy legyen mi ellen kapálóznunk. S a versformáknak ez a nagy állhatatlansága csak jelképe ízlés, nyelv mélyebb kapkodásának. Az irodalom, akárcsak a társadalom, nem segíti nálunk a nagy költőt. A magyar lírának nincs meg az a mesterségbeli és atmoszferikus egysége, ami a görögnek, latinnak, angolnak. A magyar lírikusnak magának kell elvégeznie, amit másutt a közösség végez, olvasztania kell azt is, ami nem az ő tüzére tartozna voltaképpen. S a magyar költő elég izzó Egész ahhoz, hogy ezt is győzze. Nemrég fejeztem be egy könyvet a magyar ritmusról, amelyből két dolog derül ki. Egyik: az újabb magyar verselés idegenebb nyelvünk természetétől, mint a régi vers, vagy épp a középkori. A másik: a nagy magyar költők: Berzsenyi, Csokonai, Ady tüze, ennek ellenére vissza tudták olvasztani a fülükbe rivalló ősmagyar dalokhoz az irodalomtól kapott patronokat. Megváltozik-e ez? Lesz-e nekünk is olyanféle nyelvhű verskultúránk, mint az egységesebb műveltségű népeknek? Egyelőre nem látom jelét, s a lírikusnak, ha nem akar külsőséges verstani kozmetikákban megrekedni, más népek költőinél is jobban kell ragaszkodnia a legegyszerűbb és legnagyobb műhelytitokhoz: szítsd föl magadban az egész embert, a lírai emberség olvasztó izzását.

1940
566
Szerző és színház
Dráma és legendaEgy akkor már kiadás előtt álló drámakötet előszava.

Amikor 1936 őszén a Tanú-t lezártam, egy másik vállalkozás terve állt már a helyében. Színházat akartam nyitni, amelyben csak az én darabjaimat játsszák, ahogy a Tanú-ban csak az én tanulmányaim voltak olvashatók. A színház természetesen csak papírból lett volna: tőke, színészek és közönség híján negyedévenként megjelenő füzetekben adtam volna elő a darabjaimat; elöl a szöveg, hátrább a rendezői utasítások, a próbák vitája, dramaturgiai okoskodások. A Németh László színháza, mely e gyűjtemény homlokán olyasmi csak, mint franciában a Théâtre de Rostand vagy Théâtre de Jules Romains: akkor még valódibb színház akart lenni. Ahogy tréfásan mondtam: afféle Feld Matyi színháza, melyben az igazgató-rendező a maga gyermekeivel játssza el szerkesztményét.

A Tanú lezártáig egy darabot írtam s a Villámfénynél első felvonása volt meg, könyvespolcomon az egyik díszmunkában elbújtatva. Honnan tudtam, hogy egy ilyen vállalkozást, mely mégiscsak más ihletet és más kegyelmet kíván, mint egy esszé-folyóirat, művekkel győzni tudok? S hogy történt meg, hogy bár a többször is sajtóra érett „színház” sosem indult meg: az azóta eltelt hat év alatt legalább tizenötször éreztem azt a magzatlökést, amellyel a megfogant és megszületni akaró művek jelzik, hogy csak a halál menthet fel kihordásuk alól.

A drámáról mondok el talán valamit, ha bevezető helyett erre a kérdésre válaszolok.

A kereszténység sosem gondolkozott „tömegek”-ben. Világát egy élet váltotta meg, a szentek az ő nagy győzelmét próbálták egyéniségükben és viszonyaik közt megismételni; az aprószentek serege, az egyszerű üd577vözültek megint csak győztes lelkek voltak, még kisebb körben. Az emberek mint egyének törték az üdvösség útját, s egyéniségük mértéke az volt, mennyi egyetemest és örököt tudtak egyéni színükben felmutatni.

Az üdvösség: nem ábránd. Aszerint, hogy a világról milyen fogalmaink vannak, másképp érthetjük és másképp írhatjuk le. De az, amit jelent: a másvilágba vetett hittel nem enyészhet el. Irtsátok ki a vallást és teológiát; az üdvösség természetrajzát kell megírnotok. Minden emberben nő egy – az életét jelentő s nála is fontosabb – növény, amelynek ő maga is számon tartja sarjadozását és száradását. „Ott rontottam el az életemet…” – latolgatja az egyszerű ember. Ő is tudja, hogy volt benne egy zászló, amelyet ki kellett volna tűzni, s ő elejtette. A keresztény kultúra, fénykorában, ennek a diadalra hajtó egyéni növénynek volt tudós gondozója.

Az üdvözülés irodalmi műfaja: a szentek története. Ez a nagy arany műfaja az egész kereszténységnek. Hogy győztek a szentek, hogy győzhetnek a hivők: erről szóltak nemcsak a szűkebb értelemben vett legendák – erről szólt Dante, a teológusok kara, az első eposzok, még a regények is. Eltorzultan erről szólnak még ma is. A „happy end”, a boldog vég vágya, melyet oly utálatosan kívánnak s tálalnak: tulajdonképp a nagy keresztény igény. Az életnek jó végének kell lenni, az embernek a mennyországba kell jutni vagy a mennyország földi pitvarába.

Harmincöt éves koromig én is egy boldog vég felé éltem. Életem cserepében oly észrevehetően nőtt az üdvösség virága, el sem tudtam képzelni, hogy e növény szabad növését, mely végül is tőlünk függ csak, bármely áldozat megállíthassa. Harmincöt éves koromig fő műveim is legendák voltak. Az Emberi Színjáték egy modern szent életrajzában vett előleget a boldog halálból. A Tanú sem volt puszta Néző. A növő Növény, az alakuló tanítás vállalta belső és külső következményeit. Az idea útját kellett elállni bennem: hogy a legendák birodalmából a drámáéba szoruljak át.

Az elkárhozókkal minek foglalkozni? Nézd meg, és menj tovább, mondta Dantéval a nagy kereszténység. Az írás arra való, hogy az üdvösség útján kalauzoljon: a kárhozat kelepcéjébe esettet csak szánni vagy megvetni szabad, s nem vele jajgatni. Én ezt a csak fölfelé, csak a győzelemre néző keménységet ma is jogosnak tartom. Más korok azonban – inkább humanisták mint divinisták – a görögöknél és az újkorban is, tilos gyönyört találtak a vívódó magát igazoló panaszában. Mert az istenek néha valóban nagy s nemes vadakat, s a mi eszünk szerint kegyetlen módon ejtenek tőrbe, akár végzetnek, akár predestinációnak hív578juk a hálójukat. Meghajolni, de közben az Örök Rend oszlopait is megrecsegtetni egy vad lázongásban: istenkáromlás az istentiszteletben, ez a dráma ingere Prométheusz és Szophoklész óta. S ez még inkább Shakespeare-nél. Itt szinte táncolnak már az oszlopok, s a szilaj emberháborgás hányja hullámait.

A drámai vívódás – akár a tragikus, akár a vígjátéki – a Legenda útjáról lecsúszott ember vívódása. Ha a hős ki is vágja magát, s a dráma jó végre jut is: az igazi drámai vívódásnak kárhozat-szaga van: nem az örvény dobta ki az embert, hanem egy jótékony életmentő úszott be érte. Ibsen azt hitte: új erkölcsöt, tisztább embert apostolkodik elő drámáival. De nézzük meg hőseit Peer Gynttől John Gabriel Borkmanig, a ketrecében le-föl járkáló farkasig. Attól, hogy írójuk apostol volt, csak kárhozatuk lett nyomorultabb és sötétebb. Annyira jellemző a vívódásnak ez a faja a drámára, hogy a regénynek írt mű is drámává válik tőle, ahogy Kemény Zsigmondról rég megmondták.

A Tanú végóráiban én azért lehettem oly biztos, hogy akár egy színházat is elgyőzök drámával: mert azt éreztem, hogy elkárhoztam. 1935: ez az év látta életem romlását. A Növény olyasmit követelt tőlem, amire nem volt elég erőm. Egy új nagyobb tanúság – az én életemmel s az enyéim életével –, erre lett volna szüksége, hogy tovább nőhessen. S én elébb nem tudtam követelni, aztán nem tudtam szakítani, s a végén nem tudtam gyilkolni. Egy hiba nőtt velem a bölcsőtől észrevétlen, amely úgy állt most elém, mint az Eleve-elrendelés. Amikor a kislányom meghalt, azt hittem, ott jártam az elviselhető fájdalom határain. Mi volt az ennek az esztendőnek a kohójához? Egy feltűnően ifjú szervezetben egy aggsági tünetekkel küzdő szív: ezt hagyta vissza az az év. S egy drámaírót a Legenda üszkei közt.

A bukott életek szószékének neveztem egykor a drámai deszkát. De postilláival, a kárhozat gyümölcseivel nem sokat törődtem. Szinte véletlen, hogy a tizenöt mű közül melyik került bemutatásra, melyik szunnyad a színház irattárában, hever íróasztalom lapján, lapít elbújva hivatali szekrényemben, kallódott el egy gyors költözés forgatagában, vagy áll leíratlanul, de készen a fejemben. Életem legendájáról leszakadva az maradt fontos, amit arról érezhettem kezembe szakadt szálnak: magyarság, kelet népe, szocializmus, minőség, nép. Mindaz szóval, amit egy jó Példában kellett volna felmutatni. S amiről ma már én is csak irkálgatok. A drámai témák üldözők voltak inkább, melyeket sietve és titokban engeszteltem.

Midőn a magyar dráma forrongásába mégis beledobom őket, most 579sem vagyok büszke rájuk. Inkább szabadulni szeretnék, mint Oresztész Apolló templomában. A holttest is megtisztul egyszer savaitól és mérgeitől. A vívódásnak is van alja, mint mindennek. S ha már elég magasra nem szállhatott az ember, szálljon olyan mélyre, ahol az egyéni fájdalmak elsimulnak, s az ember nem úgy érzi az embert, mintha ember, hanem föld vagy tenger volna.

1939
Műkedvelők és színészek
Beszámoló egy könyvről s egy darabról

Hogy fölvillanyoz ez a kis füzet! Szinte elveri a színházbajárás estéről estére növő mélabúját. A szegedi egyetem „színjátszó társasága” küldte. Április elsején mutatták be – az első szegedi bemutató századik évfordulóján – a diákok Hamlet-jét. Erre az előadásra készült az „ismertető füzet”. Előszavát Szent-Györgyi Albert írta. Nem a természettudós, a rektor, aki az egyetemi oktatás köré azt szeretné megteremteni, ami minálunk hiányzik: az egyetemi életet.

Amerikában, Angliában, Német- és Olaszországban ennek az életnek régi fűszere a diákok színi tanulmánya és színjátszása. Németh Antalnak, a bevezető tanulmány írójának: az előbbeni a fontosabb. Amikor a színielőadásnak tőkések vállalkozásából megint azzá kell lennie, ami mindig volt: az állam által rendezett költséges ünnepséggé, az egyetemek színháztudományi intézeteitől várja a színpadi kultusz számára a szakembereket. Sik Sándornak, a társaság tanárvezetőjének: a játék fontosabb, mint a tudomány. A szép magyar beszéd iskoláját, a szellem önzetlen szolgálatába szegődött közösségi munkát dicséri benne. A fiatalok – rendezők és játszók – úgy látom, nem akarják és nem is tudnák a kettőt elválasztani: egyetemi emberekhez méltó „kísérlet”-nek fogják fel játékukat, melyből a magyar drámának is haszna lehet. A füzet hátralevő részét ők töltik meg. Tanulmányaik közt van figyelemreméltó. Különösen tetszett a szegedi Hamleté, Szász Károlyé, aki a wittembergai diákból indul ki, s ennek a bosszúra rest, tiszta intellektualizmusára zúdítja rá Dánia iszonyát. Hamletjeink közül ezt senki így meg nem írta volna. Vajon hogy játszotta? A társaság „direktora” és lelke, úgy látom, Paku Imre, aki a nagy világ és a kis magyar glóbus Hamlet-járól értekezik s programot ad. A sztárkodó fényképeket elengedtük volna; az egész füzet mégis igen rokonszenves munkába nyújt bepillantást, melyet mi 580inkább a nyilvánosság hiúságaitól s a karrier csalfa madarászfüttyétől féltünk, mint a belső tartalmasságtól.

Ami fölvillanyoz, mégsem a füzet, hanem a puszta tény, hogy képzett fiatalokból, kellő vezetés alatt s nem minden támogatás nélkül műkedvelő társaság alakul. Nemigen tudom elképzelni, hogy némi kivonulás, elkülönülés nélkül manapság jót is lehessen csinálni. A magyar dráma megújhodását sem vártam soha állami vagy magánszínházainktól, amelyekben még megbukni sem igen lehet tíz-húszezer ember nélkül. Szellemi forradalmak ritkán indulnak ekkora segédlettel. Tegyük elébb (gondoltam) olvasmánnyá a drámát, ahogy a Goethe korában is inkább csak az volt, s ha néhányszáz embert kiadványainkkal már rákapattunk a darabolvasásra: majd csak támad egy kis színészi vagy műkedvelői kör, mely az anyagiakat lelkesedéssel pótolva, az olvasásra rákapottakból nézőket nevel. Színház papírból, színjátszás műkedvelőkkel; íróknak és színházi embereknek, tudom, mind a két gondolat ellenszenves. A Nemzeti jószándéka s néhány meglepő siker egy időre engem is megingatott. Mindaz azonban, amit mint szerző s különösen mint kritikus tapasztalok: az első ösztönt igazolja. Hiszen lehet, hogy egy-egy jobb darab is elteng valamiképp a színpadon. Ha szerencsés politikai vagy társadalmi hátszelet fog, még nagy siker is kerekedhet belőle. Ez azonban semmit sem változtat közönségünkön, mely annál nagyobb rugalmassággal csap vissza az ostoba és művészietlen felé, minél erőszakosabban kényszerítették a jóra és okosra. Amit a közönség jobb hajlamairól hallunk: mese. Ezren mondják a millió nevében. A mi közönségünk úgy viszonylik ehhez az ezerhez, mint a római arénáké azokhoz, akik Szophoklészt hallgatták. S lehet-e épp a színész sokkal különb, mint közönsége? Aki kedden pojáca, nehezen lesz pénteken apostol. Akinek kétszázas sorozatban kell egy pesti vígjátékíró együgyűségét játszani, vagy éppen csak dísznek tartja színészi hivatalát, s egzisztenciája gyökereit régesrég a filmbe bocsátotta: az egyre nehezebben zökken ki komoly feladatokra, ha két évben egyszer alkalma lesz rá. Éppen ezért kísérletnek sem utolsó: kik viszik a színjátszásban végre is többre: akik magas szellemi munkával s élettel eltelten, mint műkedvelők, az ifjúság színjátszóképességét is céljaik szolgálatába állítják, vagy a profik, akik éjjel-nappal színházban játszanak, de csak igen ritkán színdarabokat.

Komoly sikert ért írók, lehet, hogy a vállukat vonogatják a dilettantizmusnak erre a felbuzdítására. Lesznek azonban tán olyanok is, akik szívesebben írnak egy ilyen kis dilettáns körnek, amely műveiket egyetlenegyszer, de igehirdetői lelkesedéssel viszi színre, mint a vak közönség, a lestrapált színészek daráló malmának. Bennem legalább, aki fiatal diákként, igen kezdetleges körülmények közt magam is belekóstoltam a 581színpadi műkedvelés boldogságába, megmoccan az emlék s minthogy szerzőt keresve, egyikük az én nevemet is kimondja: alig állhatom meg, hogy ne jelentkezzem.

Mialatt a műkedvelők Hamlet-et játszanak, mit csinálnak a színészek? Az Andrássy úti színházban csütörtök este új darabot mutattak be. (Egyszer megcsallak!) Jóslatunk tehát nem vált be; az előző darab (Ne játssz a szerelemmel!) százon innen megállt. Úgy látszik, volt benne egy piciny valódi vígjátékcsíra. Az új darabot viszont vétek volt másfél hónappal a szezon vége előtt bemutatni: ennek a leghalványabb irodalmi mellékíze sincs. Tulajdonképp nem is tartozik a műbírálatra; mű híján nincs mit bírálni. Irodalmi formákat gyakran használnak fel arra, hogy nem irodalmi dolgokat csomagoljanak bele. A latin nyelvtan versbe foglalja a kivételeket; a káték alakjuk szerint párbeszédek. A színházakban látható darabok nagy része is ilyesmi. Annyi köze a drámához, mint a versbe szedett puccpasztareklámnak a lírához.

Egy férj egyetlenegyszer, Velencében, megcsalta a feleségét. Békefeltétel: az asszony is megcsalhatja egyszer az urát. Megint Velencében vannak, s az asszony mellett már ott is az alkalmas lovag: egy báró. A férj, hogy feleségét próbára tegye, úgy tesz, mintha elutazna, az asszony megígéri a bárónak, hogy éjjel beengedi. Maga helyett azonban kellő társaságpénzért, a férj szeretőjét dugja a szobába. A férj megtudja, mi készül, s ő megy be a felesége szobájába, a báróhoz pedig az asszony barátnőjét küldi be, aki úgyis szerelmes belé. Játékszabály: senkinek sem szabad szólni, villanyt felcsavarni, csak cselekedni. Erre azért van szükség, hogy miután az első felvonásban sikeresen összekeverték egymást: két felvonáson keresztül azon rágódjanak, hogy mi is történt. Ki, kivel és hogyan.

A darabot állítólag Amerikában írták. Mégsem mondom rá, hogy röhögtető bárgyúság. Mért fokozzuk a reklámot, melyet ezzel a rövid tartalmi ismertetéssel csináltunk. Amit megállapítani akarunk, annyi, hogy színészek játszanak benne. Páger Antalt, a féltékeny férjet én Shaw Johanná-jában tanultam meg becsülni. Vaszary, aki az egyetlen komikai alakot játssza, egy detektívregényírónőt, a Földindulás-nak volt a lelke. A többiekről nincs ilyen emlékem. Sem állítani, sem tagadni nem tudom, hogy Szilágyi Szabó Eszter többet is tud, mint szépségével reprezentálni, vagy Bilicsi, mint mulatságosan komédiázni. Egyedül Fejes Teriről tudom, hogy ott van, ahol lennie kell. De jól is érzi magát; az egyik lábával a másik elé lép, csakhogy mutassa, milyen ruganyosan felhúzottak a combjai. Az egész együttes őfeléje lejt. Ő a színházi est géniusza.

582

Aki azt kérdi, hogy került ez a két dolog egy cikkbe: ne hagyjuk azt sem válasz nélkül. Ahol megélni csak bárzenéből lehet, végül is a dilettánsnak kell Mozartot játszani.

1941
Bánk bán a Magdolna utcában

Tejcsarnoki barátaim híttak meg a Bánk bán Magdolna utcai előadására. A tejcsarnokról írtam a Híd-ban: Hét munkás és egy író tanakodott azon, hogy mért kell nekik ellenségeknek lenniük, amikor sorstestvérek. A Magdolna utca: a vasmunkások székháza: de most a bőrösök ünnepelték benne fennállásuk hatvanötödik évét. Az én bőröseim is benn voltak a rendezőségben; ezért hívtak meg. Elővigyázatos rendezők: másfélszer annyi jegyet nyomtak az elárusítók kezébe, mint amennyi hely volt. De nem ismerték elvtársaikat: néző is másfélszer annyi lett, mint szék. Legalább ötszáz ember nyomta egymást, hogy szabadon hagyja a kijárást. Én a kiadómmal ültem egy széken, amelyet Népszava-beli kritikusom engedett át.

Komolyan veszem a műkedvelőket. A magyar drámai játék forradalmát várom tőlük (minthogy színházainktól nem várhatom), épp ezért nem hízelgek sem a Magdolna utcaiaknak, sem másoknak. Sajnos, nem láttam a nagycsányiak Földindulás-át. Csak a debreceni Tiszántúl-t olvasom s az Pesten „másnapi lap”; akkor tudom meg, mi fog történni, amikor már elmulasztottam. Így a nagyszerű alkalmat is átaludtam, hogy a kétféle műkedvelő játékot összehasonlítsam. Azt azonban összehasonlítás nélkül is tudom, hogy mind a kettő rossz volt; messze attól, ami a műkedvelő színjátszás lehetne. Nem is lehetett, csak rossz; jó színházat még álmodni sem lehet estéről hajnalra. Azt azonban, amiért a műkedvelő játékban hiszek, a Magdolna utcaiakban is megtaláltam. Színpad, összjáték, csiszoltság nem volt; de volt küzdelem a darabbal s darabért s volt néhány remek pillanat, midőn a játszóvá lett munkás lelkével felnőtt Katonáig. A Nemzetinek lehettek jó Tiborcai, de aki így mondja el a harmadik felvonásbeli panaszt: aligha. Általában a kemény, politikus helyek voltak a sikerültek; a zaklatottak, pszichológiaiak az erőtlenek. Ez nem baj; jelleg, érdekesség. Még a Szép Ilonká-t is jó időnként egy egyszerűbb, keményebb szájból hallani: megújul benne. Hát Bánkot. Persze a keménység sem volt következetes. A szereplők jártak a Nemzetiben s időnként a plafonra vetett szemmel szónokoltak. De épp ezért kell sokszor, a maguk tömegének játszaniuk. Majd rátalálnak, melyik 583Bánk bán az, amelyiknek nemcsak a Népszava-mondatait, de az egész atmoszféráját is magáénak érzi a magyar munkás.

Sokan azt hiszik: bűn a dilettantizmust fölbátorítani. De hány magyar író van, aki csak az írásból él? Még a futballistáknak is van más foglalkozásuk; pedig azok már csak komoly művészek. Nem látom be, mért ne lehetne éppolyan nagy színész, akinek ünnepe a színház, mint akinek hétköznapja. A görögöknél sem voltak profik a színészek. Egy olyan színész, akinek a kezén Melinda szerepében is ott van iparának a bélyege s évente hét-nyolcszor játszik, de akkor mindig Bánkhoz méltót: kijárhat akkora színészi iskolát, mint aki százas szériákban nyúzza a Bókayt, Vaszaryt vagy filmjeinkben esik ruhástól vízbe s ejti a tányérokat. Nem földműves és bőrmunkás kontárokat akarunk mi, hanem földműves és bőrmunkás színészeket. Ahogy a tanár és orvos íróknak sem kontároknak kell lenniük, hanem íróknak. Egyik oldalon a mindennapos színházi üzem, a zsöllyében napját kiheverő polgár, a szemponttalan áhítathiány; a másikon: az egyszeri látvány ünnepélyessége, papként föllépő színészek s a nézőtéren egy világnézetben összekapcsolt megtisztulók. Minden kritika oda lyukad ki, hogy színházainktól színjátszást nem várhatunk. Meg kell tehát teremteni a színjátszást a színházakon kívül. Erre pedig egy mód van: a legmagasabbra törő műkedvelés. Egy Karácsony Sándor-féle embernek kell előállnia s úgy vetnie magát a műkedvelők képzésére, mint mások a cserkészetre, népfőiskolára. Egy rendezőképző tanfolyam: még engem is befoghatna. Ebben mint tanárt, abban mint növendéket. Addig csak a darabjaimra írom oda: „Kizárólag műkedvelőknek”. Bojkottálni a színházat? Nem, megostromolni.

1942
Fércmű a Vígszínházban

A Híd olvasói ismerik véleményünket Budapest két nagy színházáról. A Nemzetiben figyelemreméltóbb darabokat adnak, de elrontják őket. A Vígszínházban rosszak a darabok, de a játék mentő fénymázat von rájuk. Mi idáig inkább az állami színházat ostromoltuk; még jobb darabokért s főként a jó művek nagyobb megbecsüléséért. A Manderley-ház asszonya most eszünkbe juttatja kötelességmulasztásunkat. Ideje, hogy a kritika a Vígszínházra is „rátegye a srófot”.

A hajsza-rendezőkben van humor. A Nemzeti igazgatóján épp akkor csapott át a buktató hullám, amikor legelfogadhatóbb műsorát adja. A Csalóka szivárvány, Don Carlos, Sellő, Kassai polgárok: eddig egy-584egy teljes esztendőből is nehezen került ki ennyi. Reméljük, hogy a hajsza lefolyása őt is meggyőzte: merre keresse a maga érdemeit. Segítséget, váratlanul, épp az irodalomszerető ifjúságtól kapott. Ők azok, akik az új magyar dráma színrehozójának még azt is megbocsátják, hogy rendezői parádéi mellett ezt csak úgy mellékesen s nem sok lelkiismerettel tette. S a fiataloknak igazuk volt. Én igazán nem hoznám ki a hátamon a pokolból a Nemzeti igazgatóját; de a hajam is égnek állt a szóbakerült igazgató-jelöltekre. Ha tehát meg akar maradni (s ki akarna inkább, mint ő): tudja most már, miből építsen bástyát maga köré. Ambrus Zoltánról mondja a színházi mese, hogy ő át sem ment a színpadra vezető vasajtón. Bár Németh Antal is valami hasonló elhatározásra jutna. A rendezés másodrangú munka; pepecseljenek rajt meghívott rendezők; maga pedig Madách-úti ügynöke helyett legyen (külföldi és klasszikus műsorával is) kutatójuk, nevelőjük, sarkallójuk és igazolójuk – no ha nem is a jövendő Madáchoknak, de Móricz Zsigmondoknak, Tamásiknak, Kodolányiknak, Illés Endréknek.

Más a Vígszínház. A Lipót körúti színház idáig mint kikezdhetetlen sündisznó-állás állta az irodalmat. Ő őrizte azt a bizonyos fölényt, amellyel színházi szakemberek tekintenek a költészetre. S ezt némi joggal tehette: az alacsony feladványokat itt kitűnő együttes szolgálta. Egy-egy keserves nemzeti színházi „remekmű” után, még mi is megbékélve ereszkedtünk a vígszínházi zsöllye langyos ülőkádjába: itten legalább játszanak. A háború előtti stílus mint egy Csipkerózsa aludt a kecses palotában. S ki ébresztette volna föl? A Vígszínház mégiscsak egy vidék színháza s a környékbeli közönség vele együtt szunnyadt el. A színész száját befogja a muszáj és a szerep, különösen ha hibás. S az igazgató? Nem, az ő igényessége sem fogja megzavarni a tündért. A Manderley-ház asszonyá-n azonban neki is el kell gondolkoznia. Az utolsó években annyi jó szándékú darab bemutatója után láttuk a magyar kritikusgárdát az asztalt verni: ezt pedig nem tűrjük, ez igazán nem mehet tovább, hogy most mi is bátorságot veszünk a dörömbölésre. Vagy csak a Csalóka szivárvány-t szabad a színpadról eltanácsolni? Nem; én A Manderley-ház asszonyá-t nem akarom látni és senkit ebből a pereputtyból.

A darab bírálatot egyetlen szónyit érdemel: fércmű. A „ponyva” jobban telibetalálná, de azért az embert újabban pörbe fogják. S kinek volna kedve A Manderley-ház asszonyá-ra egy félévi jövedelmét rákölteni? Pedig hát dehogy becsületsértés a ponyva. Az a sokezer ember, aki sárga könyveket írt, mind gazember volt? Közszükségleti cikket állítottak elő, mint a városligeti málnaszörp-árusok és az operettírók. Ipar tehát s nem becsületsértés. Minthogy azonban ezt a közfogyasztási cikket újabban betiltották, térjünk vissza az avíttabb „fércmű”-re. Nem tagadom, 585ezt a kifejezést én még túlságosan megbecsülőnek érzem. A „fércmű”-nek mintha csak a kidolgozása volna tökéletlen, holott A Manderley-ház asszonyá-nak az anyaga az, ami léha, hazug és nemtelen. Minthogy azonban a Vígszínház egy előadással indokolta a választását, mi is rászánhatunk a mi meggyőződésünkre egy bekezdést.

Aki a hasonnevű regényt és a filmet nem ismeri, az első jeleneteknél még irodalmi témát is szimatolhat. A második feleséget a százados főúri házban az első feleség emléke fogadja. Hogy birkózik meg az új asszony, a gyöngébb és tapasztalatlanabb, a hatalmas régivel: ilyet olvastunk már, de megnézhetjük színpadon is. Azonban a második feleség nem egy erősebb szerelemmel küzd, csak egy rémtörténettel. Sejtelmein túl: egy ponyva-nagynő van, aki démoni bosszúból csalja a férjét s nagynehezen sikerül is az előkelő fakírt annyira felbőszítenie, hogy az már majdnem meggyilkolja. Itt lép közbe a csónakházbeli vasmacska. Az asszony elbukik benne és maga töri be gonosz halántékát. A férfinak csak le kell süllyesztenie őt jachtostól a tenger fenekére. Ez a jacht, ez reng a férfi zavaros szívében, amíg csak egy szép nap a búvárok felszínre nem hozzák. A rendőrtiszt, az esküdtek, no meg a jószívű szerző valahogy elkenik a dolgot. Az igazság hihetetlen; tehát az öngyilkosságnál kötnek ki. Az asszony fúrta meg a jachtot s hogy a házaspár boldogsága tökéletes legyen: egy orvos is előperdül. A démoni nőnek rákja volt. Férje fölizgatásával is két játszmát játszott: a bosszúét és öngyilkosságét. Ennyi épületes előzmény után; a szegény második feleség igazán megkönnyebbülten borulhat férje keblére.

A darabban a kifejlő rémtörténeten kívül persze sok elsőrangú ponyva-figura is van: a zsaroló unokaöcs például, az asszony főszeretője; aztán Ben, a csónakház eszelős lakója, legfőképpen pedig a hű komorna, a ház kísértete, akiben az első asszony jár vissza, bosszút forralva s ijesztgetve. Az ördögi nőnek ő a legmegejtettebb szerelmese. A lúdbőr is végigszalad a hátunkon, ha ő a nagy angol hall két méter magas erkélyén az új asszony mögé áll s síri hangon biztatja: mért nem ugrik le róla. A ponyvában van valami, ami (bocsánat) a népmesére emlékeztet. Ennek is számon lehetne tartani s betűkkel jelölni a motívumait. Gyakorlott etnográfusok egy mese-részletet hallva, előre megmondják, most ez következik. Így szórakozhatott volna itt egy gyakorlott ponyva-kutató. Mi azonban ebben a tudományban még kezdők vagyunk s fáradtra ásítoztuk a szánkat ennyi érdekesség közt.

A Vígszínház rosszat játszik jól? A Manderley-ház megcáfolt. Ez egyszer rosszat játszottak rosszul. Lelketlenség ilyen darabnak fiatal színészeket lökni a torkába. A fiatal tehetséget a műnek kell emelnie. A mondandó nemessége ad támasztékot a szárnyának. Ha már ilyen darabokra 586is szükség van: azt vigyék az öreg rutinosok, akik azzal, hogy a deszkára beállnak, mulattatnak. Szakáts Miklós előtt nagy remény és jó hír jött Erdélyből: sajnáljuk, hogy a „Manderley-ház”-ba tévedt. Nemes matériájú színész, de túl sokat mozgott, izgult – játszott egy szerepben, amelyet legokosabb lett volna egykedvűen hordani. Sivó Mária is megérdemelné e borzalmas komorna után, hogy most már a Lady Macbeth kísértetjárását is eljátszhassa. Tolnay, Ladomerszky, Mihályi persze jobban bírták náluk. Gonda, mint az Utód-ban, itt is föltűnt (ő a kikötőmester) komoly, a Bihariéra emlékeztető játékával. Az a négy-öt perc azonban, amelyért érdemes volt a városba lemenni: magáé Biharié. Ő volt az őrült Ben, aki mindent látott, de nem vall: fél a bolondokházától. Ahogy a vallatás alatt szűköl, emlékszik, gyanakszik: szinte hihetetlen megjátszása egy arcon a homályos értelem munkájának. Első színházi találkozásunk óta csodálom és sajnálom ezt a színészt. Igazán csak egy talpalat földet, egy-egy epizódszerepet kap ebben a Lipót körúti „Manderley-ház”-ban s azt úgy kihasználja, mint egy lángész az újságban kapott kroki-félhasábot. A Manderley-ház-nál is nagyobb botrány, hogy ez a nagy színész nincs még a Nemzeti Színházban.

A főpróba intézményét senki sem utálja jobban nálam. Milyen üstje a méregkeverésnek, a rosszhiszeműségnek, a kapacitálásnak. Egy bemutató: emberi ünnep utána. Ez egyszer azonban hálás voltam a főpróba közönségének. Ott legalább senki sem akarta beismerni, hogy jól érzi magát ebben a Manderley-házban. Az enyéim este nézték meg a darabot. Az esti közönségnek már tetszett. Szomorú bizonyítvány az emberről, de igaz. Ezért nem szabad a tetszésre bíznunk magunkat. Ezért kell elnyomni színpadon is a – fércműveket.

1943
Meghajlás helyett

Amióta színházba járok, nemigen fordult elő, hogy magyar író a bemutatóján meg ne jelent volna. A Cseresnyés bemutatóján ez történt meg. A nézőtéren egy hely volt üres: a szerzőé.

A történet summája ez: a Cseresnyés című darabot én a Nemzetitől most egy éve visszakértem. A darabból akkor még próba nem folyt: előkészületet rá nem tettek. Nemcsak az előleg visszafizetését ajánlottam föl, hanem többet is. Az igazgató elutasította írói és baráti érveimet s a jogra hivatkozott. Színdarab nem zálogtárgy; nem lehet visszaváltani. 587Hosszú harc folyt köztünk emiatt; a darab bemutatását ki tudtam tolni, de nem találtam olyan hatalmat, amely meg tudhatta volna akadályozni.

Azt hiszem, minden íróféle egyetért velem abban, hogy akármit mond is a magánjog: az írói jogom föltétlenül megvolt erre a visszavonásra. S annak az igazgatónak, aki énbelőlem auteur malgré lui-t csinál, ugyancsak vigyáznia kell, hogy a darabot milyen előadásban mutatja be. Ezt a színrehurcoltatást ugyanis egy dolog mentheti némiképp: ha annyira meg van győződve a darab és a maga együttese kiválóságáról, hogy egy főbelövést vagy Mária Terézia-rendet érdemlő huszárcsínnyel az író kishitűsége ellenére is diadalra próbálja cipelni. Nos, a Nemzeti Színház a Cseresnyés-t január 9-én délelőtt vitte főpróbára. A darabnak december 28-án még nem volt főszereplője. Közben két ünnep volt és két vasárnap.

Azt hiszem, ennyi is elég lenne arra, hogy azt az üres páholyt megindokoljam. Ha a darabomat odahurcoltátok is, engem nem fogtok csendőrrel elővezettetni. A történetnek azonban nemcsak summája van, hanem részletei is.

Most öt éve jelent meg a Villámfénynél, folyóiratom, a Tanú utolsóelőtti számában. Láttam néhány pesti színdarabot: eszem ágába sem jutott, hogy ezt a munkát valahova benyújthatnám. Életemnek keserves meghasonlott szakába kerültem, amelyből, hála Isten, kifelé lábolok már, s ebben a dráma volt szenvedéseim legtermészetesebb lecsapolója, vagy ami írónál ugyanaz: kifejezője. Kovách Aladár, a Téli zsoltár szerzője adta rá a fejét, hogy a darab bemutatását kierőszakolja. Bár ne tette volna. Az a tízegynéhány darab, amellyel ezekben az években estem terhességbe, rég megjelent volna, s az ifjúság könyvespolcán várná, hogy egy új ország drámája legyen.

Az elmúlt éven át minden színielőadást végigültem. Én tudom a legjobban, milyen szokatlan világba dobtam színészeimet. Épp ezért utólag csak hálával gondolhatok a Villámfénynél együttesére, amely a darabból ennyit is kihozott. Közönségsiker, sajnos, nem jutalmazta őket. Megértem, hogy a színészek elcsüggedtek. A VII. Gergely-t már csak a Tímár nagy alakítása tartotta lábon, a Papucshős-ben őt is félrerendezték.

De volt más oka is, nem színházi, hogy az atmoszféra úgy megromlott darabjaimra. 1939 tavaszán jelent meg a Kisebbségben, s azóta bennvagyok az indulatok örvényében. A Papucshős bemutatóján, alig néhány hónappal a Villámfénynél megjelenése után, már nyilvánvaló volt az az önkéntelen összjáték, amely a színház hanyagsága és a lesben álló álbírálat harci lármája közt kialakult. Én már akkor eltökéltem, hogy a Nemzetinek több drámát nem nyújtok be. Nem engedem, hogy az én buká588saimban a magyar dráma ügye zúzza meg magát. A Cseresnyés-t sem én nyújtottam be. Németh Antal könyörögte ki, barátságunkra hivatkozva, tavaly ősszel egy nagy akut darabzavarában.

A múlt év végén a Madách Színházban megnéztem Móricz Zsigmond Kismadar-át. Kevés ember tudja elválasztani a színházi játékot a műtől, amely játékká lesz előtte. A Kismadár jóhiszemű nézői közt is bizonyára sok meg van győződve, hogy ez a darab a nagy író öregkori eltévelyedése. Én már akkor is láttam, hogy elsőrendű dráma. Szívszorító volt látni a hetedik tizedébe forduló írót, amint a művét eltorzító deszkákra kiáll, alakjával a kicsiny színpadot megtölti, s fejét gőgös alázatosan megbiccenti. Utána bankett helyett velünk ült néhányunkkal egy kávéházban s fizetett, ahogy egy megsebzett, büszke gavallérhoz illik. Rég mocorgott bennem, hogy kritikusként kellene a magyar dráma ügyét szolgálnom. Ezen az estén eltökéltem. Ha magam ki is koptam a színpadról, de mint kritikus a Móriczok, Tamásik, Kodolányiak s a hozzájuk méltók tiszteletére szorítok színházat, színészt, bírálatot. A Híd is megírta, mit kellett a szerkesztőségnek zsebre raknia, színészektől is, bírálataim miatt. Kiss Ferenc a Nemzeti Színház nevében tiltakozott. De nyilatkozatot adott ki Németh Antal is. Magánleveleiben is új ellenséges hang csapott fel. Valódi oka nem volt rá. Viszont azt is megértettem, hogy ő másképp érzi ezeket a bírálatokat, mint ahogy én írom őket. S természetesnek találtam, hogy az író–igazgatói viszony közöttünk megszakadjon.

Ekkor robbant a bomba. Németh Antal tudomásomra hozta, hogy a Cseresnyés-t be fogja mutatni. Én azonnal visszavontam a darabot. Indok: színikritika és színpadi szereplés nem fér össze. Összeférhetetlenségi törvénybe én sem iktatnám ezt a tételt, de ha egy kritikus így mondja: az igazgató tartozik elfogadni. Németh Antal nem fogadta el. Hogy mit érzek összeférhetetlennek: ez az én dolgom. Ő ragaszkodik a Cseresnyés-hez. A színészek izgatott hangulatára hivatkoztam. Nem bízhatom olyan színészekre a munkámat, akik ellenem magánlevelekben és újságcikkekben nyilatkoznak.

A csapda elég keserves volt. Az egyik oldalon egy színház, amely ilyen hangulatban „ragaszkodik” a darabomhoz; a másikon pedig a kritikusi had, melyet Híd-beli bírálataim – egy „műkedvelő” írásai – hétről hétre az összehasonlítás szégyenének tettek ki. S az egész mögött a „népi” írók ellen folyó hajtóvadászat felbátorító zaja. A bárdfenés egész nyíltan folyt; a füttykoncerthez már csucsorítottak a szájak. Már akkor kész volt az a közhangulat, amelyet a Független Magyarország kritikusa így jellemzett: „A mű, amiről szó van, már nem is fontos, szennyes kis apropóvá törpül, melynek alkalmából ítéletet mondhatnak egy író felett, lehetőleg másirányú írásaiért.”

589

A legijesztőbb azonban az volt, hogy ebbe a csapdába épp a Cseresnyés-sel szorultam bele. Ne értsenek félre: nem a darabot tagadom meg. Pedig jogom lenne rá. Mindenki írt rosszat. Énvelem néhány nap alatt fejeztették be; aggályok közt adtam át; amikor a darabvákuum más darabbal tölt meg, azonnal az átdolgozására gondoltam, s alig két hónappal a benyújtás után végképp visszakértem. Mondhatnám, hogy nem vállalom, nem gyermekem, csak abortusom. De nincs semmi okom rá, hogy ezt tegyem. A próbák előtt újból el kellett olvasnom: itt-ott vázlatos, de semmivel sem rosszabb többi drámáimnál. Csak jóval kényesebb. Minden írónak vannak törékenyebb „délszigetei”. Cseresnyés is álom. Sokunk álma: elitről, új nemességről, minőség forradalmáról, egy magyar szerzetesség hódításáról. Ez az álom a harmincas években, mint a madárszárny: könnyű, fölfelé repeső volt. Néhány év előtt kezdett egy összeszorított férfiököllé inasodni és csomósodni. Ettől a régi könnyű álomtól búcsúzik, s ebbe a görcsös makacsságba néz előre a Cseresnyés. Az azonban egész világos, hogy ez kultikus dráma, egy „vallásban” összekapcsolt emberekhez szól. És mit lehet színésznek nehezebben vállalni, a kajánságnak könnyebben kigúnyolni, mint egy idegen vallás szertartását.

Természetes, hogy mindent elkövettem a darab kiszabadítására. Fölajánlottam másik ottlevő darabom előlegét is. Hajlandó voltam egyoldalúan szüntetni meg a szerződést: nem adok máshová darabot, csak ide se kelljen adnom. Németh Antal hajthatatlan volt. Zilahyt kértem föl közvetítőnek. Hiába. A darab tavasszal ki volt már tűzve. Szerencsére volt benne két-három „kényes” hely. Egy-két hónapot kaptam a kigyomlálásukra.

Azóta úgy éltem, hogy a Cseresnyés ott lógott a fejem fölött. Hajlandó lettem volna a kritikaírást is abbahagyni, csak ügyünket ettől a szégyentől megmentsem. A nyáron egy másik darabot, egy vígjátékot írtam: azon próbáltam ezt visszaváltani. Németh Antal ismerte régi parasztdrámámat, a Bodnárné-t. De szívesen kidolgoztam volna félbelevő műveim közül akármelyiket, ha az igazgató a legkisebb kétséget hagyta volna, hogy akármit csinálok én: ő a Cseresnyés-t fogja előadni.

Ez a makacsság végre engem is meggyőzött. Ő épp olyan jól tudja, mint én, hogy milyen kartácstűznek visz neki. Szemébe mondtam a feltevést, amely fészket vert bennem. Neki is tudnia kell, hogy ha át nem lábol rajta: ez a gyanú irodalomtörténeti ítéletté lehet. Nemcsak én voltam csapdában: annak futott ő is. Súlyosabbnak. Mert vagy jó darab a Cseresnyés, s akkor miért történt az vele, amit a szerző megjósolt. Vagy rossz darab, s akkor miért nem adta vissza. Ezt a vakságot önnön veszélyei iránt én nem tudtam mással, csak csökönyösséggel, 590mégpedig jobbfajta csökönyösséggel magyarázni. Szeptember óta csak titkárain át érintkezett velem. Nem az volt ennek is legtermészetesebb magyarázata, hogy én téged, az embert eldobtalak; de művedet azért is diadalra viszem. Ez lesz a bosszúm. Mit volt mit tennem, meg kellett adnom magamat egy erősebb indulatnak. S ha már nem akadályozhattam meg a bemutatót: azon voltam, hogy a kudarcból ne szállhasson rám felelősség. Átbeszéltem a darabot a játékmesterrel, s arra is vállalkoztam, noha erről voltak a legrosszabb emlékeim, hogy a próbákra is szabadságot kérek. Nem akartam semmit elkövetni, ami a színészeket, de még az igazgatót is zavarhatta volna. Nyilatkozatot egyetlenegyet adtam; abban két mondat volt a magam igazolására: Németh Antal kényszerít színpadra, s nem tudom, miért éppen ezzel a darabbal.

Ekkor azonban olyasmi történt, ami miatt elhatározásomnak, hogy nem gyarapítom a botrányokat, nem tudtam megfelelni. Kezdődött azzal, hogy Tímár Józsefet, aki régibb előadásaimban a lelket tartotta, betették egy másik darabba, könnyen helyettesíthető szerepbe. A pilulát azzal édesítették meg, hogy Rajnainak már régi vágya egy Németh-darabban föllépni. Ez megfogta a szívemet: Rajnai és kéri. Hogy mennyire kérte: az csakhamar kiderült. December 28-án kaptam meg Kenesére a sürgönyt, hogy Rajnai a Cseresnyés elől szanatóriumba vonult (mint kiderült: a lakásába). Maradt Lehotay, aki erre a szerepre egészen alkalmatlan. A legijesztőbbet azonban csak másnap értettem meg az újságokból: a bemutatót január 17-ről előrehozták 10-re. Teljes lehetetlenség volt, hogy elkészüljenek.

Így érkezett el a főpróba. Próbát nem láttam; nem is hívtak rá; valószínű, hogy nem is mentem volna el. Azt azonban biztos szájból tudtam, hogy a darab teljesen kidolgozatlan. Egy drámámban sem lágyítottam ennyi játékkal az alakok absztrakt-magvát. De mit ér mindez, ha a színészek csak a szövegtudásig, a szerep nyers skiccéig juthattak el. A színpadon árnyékok fognak szónokolni. Az első bírálatban, amely a kezembe került, ezt olvastam: „A darab erősen próbaközi állapotban, éppen csak a szövegtudás és a színpadi kimenet, bemenet s a mozgásismeret birtokában került a főpróba közönsége elé.” Tiszteletem az ismeretlen kritikusnak, aki ezt meg merte és meg tudta látni. A többiek bezzeg fölmentették a színházat.

El tudják képzelni azt a megaláztatást, amelyben én a bemutató estéjét (mialatt páholyom a színházban üresen állt) eltöltöttem. A kiadóm volt nálam: kiadványainkról beszéltünk. De én arra gondoltam: mi értelme az első ezer ív mellé egy másik ezer ívet is kidobni, ha tizenhat évi szakadatlan munka után: ilyen vígjátéki szerepre lehet egy írót 591büntetlen kényszeríteni. Sok vesszőt futottam meg életemben, de mindig magam szaladtam közébük. Most azonban a fülemnél fogva löktek oda, s legalább húsz ember lelkiismeretéért kellett felelnem.

A vége különben ennek a tragikomédiának sem lett volna olyan vigasztalan, mint lehetett volna. Egyik rokonom mesélte: Furcsa volt ez. Ahány kopott alak állt a Nemzeti pénztáránál, az mind a Cseresnyés-be váltott jegyet, a jóruhájúak a másik darabba. Nahát, ezek a kopott fiúk ott voltak a premieren is. És találkoztak a darabbal a színház feje fölött is. Ők tudták, hogy Cseresnyés nem egyéni fantazmagória, hanem mindnyájunk szívének közös délibábja. És eljöttek mások is, akik tudták, hogy amit csináltam, lehet jobb vagy rosszabb, de bizonyára különb, mint ami a színházakban szakmányban folyik. És nem az történt, amire a kritika hangulatot kavart: nem csapkodták a székeket, nem mentek ki a nézőtérről, hanem feszülten hallgattak, és áttapsolták a szüneteket.

Én ezt huszonnégy óra múlva egy rokonlánytól tudtam meg, aki sítalpon és kék mackóban jött ki az én behavazott szégyenembe. Apróra kikérdeztem őt is: mindent értett, amit a bírálók nem értettek. És elmondta, hogy átsírt egy felvonást. Másnap reggel Móricz Zsigmond hívott fel. Nem látott még embereket így színházban ülni. Nem hiszem, hogy vigasztalni akartak. De azt sem, hogy ez a „közönség” tetszése. Ez azoknak a tetszése, akikkel én egy vallásban élek. Ma még csak néhány előadásra telik belőlük, s ha elfogytak, jön az a közönség, amelyet a bírálat kipreparált. Színműírói pályámnak tán egyetlen kedvadó emléke: egy vasárnap este Tímár telefonál rám a Nemzetiből. A Villámfénynél-t újították föl aznap délutánra. Ő még nem látott ilyen közönséget. Mindig a jó helyen tapsoltak, mindenre reagáltak, s szinte féktelenül ünnepelték. Ő nem tudta, kik ezek és honnan szedődtek össze. Én azonban tudom. S előttük hajlok meg most innen, az írógép mellől. Akik talán még a mi Édes Anyánkat is felemelik úgy egyszer, mint ahogy engemet néhányszor már fölemeltek.

1942
592
A „Cseresnyés” kritikáiról
– Beszélgetés –

Mi a véleménye a Cseresnyésről elmondott kritikákról?

– A Cseresnyés-ről sokféle kritikát „mondtak el”. Azokról, amelyekre Ön gondol, nálam elfogulatlanabb bíró mondott véleményt. Móricz Zsigmond a Kelet Népé-ben. Csak két szó: tessék elolvasni.

Helyesnek tartja-e, hogy színház vagy regény olyan szociális problémákat tárgyaljon, amelyek tanulmány vagy tudományos dolgozat keretébe illenek?

– A problémákon nincsen címke, hogy tudományos dolgozatba, vagy regénybe illenek-e. Inkább azokon, akik hozzájuk nyúlnak. Kodolányi megírta a Földindulás-t útirajzban és drámában. Schiller a Wallenstein-t történeti műben és trilógiában. A probléma ugyanaz volt: csak másképp fogtak hozzá.

Ha az író művének súlypontja a szociális probléma, nem kerül-e háttérbe a művészet mint cél?

A művészet nem cél, hanem mód. Ha Vergilius a földművelésről ír: az is költemény, az is Georgicon. Ha az ünnepelt pesti drámaíró a szerelemről ír: az is csak szatócsbolt.

Ha az író a színművet vagy regényt a szociális probléma megvilágítására használja fel, vajon nem téved-e politikai vágányra?

Az író vágánya a sorsa. A politika csak világosságot kaphat tőle, mint mi a csillagoktól. Ha ugyan nem köti be a szemét.

Politizálhat-e az író?

Ha ehet, szerethet, utazhat: miért ne politizálhatna? Más kérdés, hogy szabad-e politizálnia. Megengedik-e neki?

Hol végződik az irodalomban a nemzeti irány szolgálata, és hol kezdődik a politika?

– Ez a kérdés azt tételezi fel, hogy a politika ott kezdődik, ahol a „nemzeti irány” szolgálata véget ér. Nyilván a napi politikából levont axióma.

1942
593
Darabok és színészek

Péntek óta új színháza van Budapestnek. A színháznyitó darabot a legnagyobb magyar író írta s a közönségnek nemcsak az a része nézte végig elégedetlenül, amelyik származása miatt sem igen rokonszenvezhet a meséjével. Ha az új igazgató arisztokrata vendégei azon bosszankodtak, hogy ilyesmit elő lehetett adni, mi írók, hogy így kellett előadni. Kétségtelen, hogy a magyar dráma új nagy buzgásban van. Nyolcvan éve (akkor hozta fel Pestre egy nógrádi képviselő Az ember tragédiája kéziratát) nem történt benne annyi, mint az utolsó öt esztendőben. A színházon azonban ezt nem lehet észrevenni; a közönség talán nem is tud róla. Ha egy-egy kiváló mű ér is el sikert, azzal inkább valamilyen társadalmi megmozdulás vagy suttogó propaganda ajándékozza meg a szerzőt, mint színészek és nézők megértése. Az új magyar dráma jön, itt van s mellette itt folyik a magyar színház lassú szétzüllése. A színikritikának rossz szokása az udvarolás. A szerzőket még csak megcsipkedi, de a színészek még a bukásban is mint szegény áldozatok állíttatnak be, akiknek nagy művészetüket bárgyúságokra kell pazarolni. Én inkább az írókat tekintem, a jókat legalább, a színészek áldozatának s meg vagyok győződve, hogy színpadi kultúránk csak azért nem emelkedhet szökésszerűen, mert színészetünk képtelen az emelkedésre. Midőn színikritikák írására vállalkozom, ennek a bajnak akarok erőmhöz képest orvosa lenni.

Móricz Zsigmond Kismadar-ának, ahogy az előadás rosszkedvét elverve, agyunk színpadán újra játsszuk, kiváló alkotásnak kell lennie. A szegény masináslányból nagygazdáné lesz, de nem bírja ki a zsíros parasztok fullasztó sötét világában. A pénztelen, de épp ezért szíves és színes szegénység földalol hozzá a lányságából s amikor a régi szegény 594legény (most már városi proletár) megjelenik, visszacsalja. Nem osztályharcos dráma tehát; hisz azt magasztalja, amit az osztályharc meg akar szüntetni: a szegénységet. Ez épp a költői és bátor benne, hogy a meg nem szépített, sőt vaskosan rajzolt szegénységben tudja szólatni a kékmadár kismadarat s szegénységünk emléke s boldogtalan jólétünk igazat ad neki. Egészséges a darabnak a tagolása is. Erzsi kedvesét a szegénység városra szökteti; s maga nagygazdáné lesz. Erzsi mint „asszonyság”, boldogtalan. Hogy megtudja, mennyire az, egy hétvégi szabadságra a hajdani szolgalegény is hazakerül. Az iskolabálon férjével akarja a legényt s a múltat elveretni; de a szegény legény emberebb embernek bizonyul az uránál. Itt a hajnal: Erzsi a szegénységet siratja s elmegy a hajdanival. Kitűnőek az alakok is. Megvan mindben az a nyers fogyatkozás s igazoló jóság, szenvedés, szenvedély, amelytől a Móricz Zsigmond alakjai egyszerre valóságosak és szerethetők. Csak össze kell lódítani őket egy kis Móricz Zsigmond-i tréfára s marakodásra s lehetetlen, hogy a mű sokkal jobb ne legyen, mint ami Magyarországon kétszáz előadást és Vojnits-díjat nyer.

S amit látunk, mégsem jó. Annyira, hogy amíg könyvben nem olvassuk, egyes részeit védeni sem tudjuk. Aki az Úri muri-féle művek forró éjszakáit nem ismeri, el tudhatja-e képzelni például, hogy minek kell kirekednie az iskolabál nyúlós-tésztás jeleneteiből. Annyira szétkente a művet az előadás.

A baj persze ott kezdődik, hogy a húszegynéhány szereplő közt egyetlenegy van, akinek fogalma van arról, milyen a paraszt: Toronyi Imre. Az ő bírója okos, nyugodt földmíves polgár; a legkevésbé paraszt a kézzel-lábbal s cifra jelmezzel parasztkodók közt. De éppen ezért a legigazibb. Ha őhozzá szabják az előadást, a kis cukrosládányi színpad igazi élettel telik meg. Dayka Margit vonzó, kedves lényét szívesen elnéztük, de egy percig sem éreztük másnak, mint jelmezes primadonnának. Igaz, keret sem volt, amibe beleilljék, csak magát áraszthatta. A többiek közt volt jó színész, aki itt úgy hatott, mint rossz helyen elsütött s makacsul ismételt mondás s volt szép számmal műkedvelő, akik azt kérdeztették velünk: mit csinálnak hát a színiakadémiák. Ezekben az intézetekben két dologra kellene főként megtanítani az embereket: egyrészt, hogy megértsék a szöveget, amit majd mondaniuk kell, másrészt, hogy megtanulják kilesni s alkotva utánozni, amit majd játszani fognak. A Madách Színház színészein sem azt nem éreztem, hogy Móricz a mindennapi olvasmányuk, sem azt, hogy csak egy hónapot is töltöttek színész szemmel egy paraszt községben. A darab így minden jószándék ellenére is csak elásítása volt egy szakadéknak, amely a költő és a színház, a nép és a felsőbb osztályok mulatsága közt van. A ren595dező nem tudta a költőt kellő eréllyel képviselni, a színészek a maguk esze szerint gyilkolták s húzatták a szöveget; az ország „krémje”, a nézőtér pedig „pihá”-t mondott és hazament. Egynéhány író azonban, aki nem értette, miért nem jött ez a darab illő helyén, a Nemzetiben, az előadás után megivott egy fél liter forralt bort s két feketekávét s azt mondta, hogy a Kismadár-nak elégtételt kell szerezni. Kivinni s legalább százszor játszatni valamelyik külvárosban.

Szombaton a Vihar-t láttuk a Nemzetiben. Ha nem is elégített ki; nem sértett. Ez volt az utolsó évek Shakespeare-előadásai közt, amelyet a legnyugodtabban ültem végig. Talán, mert a darabban is inkább játék folyik, mint jellemek tusája s Prospero varázspálcája a rendezőtől többet követel, mint a színészektől. Egy szigeten az emberiség minden szépsége, ármánya, állati fájdalma, amint a varázslattal köré vont szellemek s zenék összekavarják s jó végre bogozzák. Ha a rendező el tudja hitetni, hogy ez a Shakespeare szigete s a játék egy költőszem utolsó cirógatása az életen: a szereplőnek elég bennlobogni a játékban. A darab viszi, ahol maga tán elesne.

Szilassy Gyula, a rendező, a Nemzeti Színház ismert rendezői stílusában, de gondosan és igen sok ötlettel teremtette meg Prospero szigetét. A részletmunka persze itt sem pótolhatta a költészet naivitását. Az első kép viharát akár mozivászonra lehetett volna venni, annyira vihar volt, az egész játékból azonban hiányzott az a lendület, éterláng, iram, amelyet színfalak, balettek és jelmezek sem helyettesíthettek. Ehhez persze másféle színészi lélek is kellene, mint amilyenre egy nemzeti színházi rendező számíthat. A színészek tunyasága és a túlrendezés szelleme közt ugyanis circulus vitiosus van; ha a színészek nem játszanak, a rendező fogásokat talál fel a játék pótlására: a mindent agyonrendező rendező pedig tehetetlenségre szorítja színészeit. Hogy a Nemzetiben ezt a circulus vitiosust annak idején ki kezdte: nem tudjuk eldönteni, de hogy a Vihar lelkiismeretes szép előadása ezt szenvedte (amint szenvedi még sok-sok előadás): az bizonyos.

Az előadás különben nemcsak rendezve volt szépen; Lehotay Prosperóját is öröm volt hallanunk. Ez a nagyot fejlődő színész, mintha kitörne végre a mi kibírhatatlan nemzeti színházi stílusunkból. Külön tanulmányt érdemelne ez a stílus: a köztisztviselői őgyelgés, jelmezhordás, jambusfelmondás, az önmagát parodizáló szónoklás (amelyre ebben a darabban Ariel megszemélyesítője adott kitűnő példát), a gégében rekedten ki-be húzott nyálcsepp, amely a szenvedélyt jelzi, a humoristák fuvolázó Rózsahegyi-hangja, a szerelmesek édeskéssége és 596Bajor Gizit utánzó kaccintásai. A fiatal színész, aki ebbe születik, tán el sem tudja képzelni, hogy klasszikusokat másképpen is lehet adni. Mi azonban a színpadi sztereotípiák megkövült tohonya rendszerének látjuk, amelyet írónak, rendezőnek s egy-két nagy színésznek közös erővel kell szétrobbantani. Lehotayt érdemes figyelni. Ahogy ő a Babits Mihály gyönyörű szövegét mondta: egyszerű volt, átértett, hatásos. Talán szoborszerűbb volt, mint amennyire egy Prospero lehet, de szívesen láttunk valakit, aki legalább szobor tudott lenni. Rajta kívül még Major volt szörnyetegnek ember.

A színészi játék kedvéért említem meg a hét látványosságai közül: a Zárt tárgyalás című filmet. A film maga is megérdemli a dicséretet. A francia iskolát járja; s ha a részletekben nem is olyan finom, a lélektana ép, a meséje érdekes (a védőügyvéd a maga féltékenysége kínjában ismerheti meg védettje lelkiállapotát); a legnagyobb érdeme mégis az, hogy egy nagy magyar színészre hívja föl ismét a figyelmet. Aki úgy tudja játszani az elrepedt életű embert, mint Bihari József a feleséggyilkosban, arra nagy szerep vár a magyar színjátszásban.

Siker a Nemzetiben

Csakhogy ezt is láttuk. Végre egy bemutató, amelyen ez a hideg bérletközönség nem takarékoskodott a tenyerével. Most volna jó a televízió, hogy a kétmillió is lássa, hogy tud és mint tud a kétezer feloldódni.

Abban, azt hiszem, mindnyájan egyetértünk, hogy a Négy asszonyt szeretek esztétikai leckét nem ad föl. Nyelv, élet, gondolat, mindaz, ami egy drámai művet elállóvá tesz: hiányzik belőle. Romlékony gyümölcs, amelyhez az irodalom konzerváló szerit nem adták hozzá. Még azt sem lehet mondani, hogy igazi bohózat. Az első felvonás bohózati helyzetét nem tudja tovább fejleszteni. A nyomorgó mérnök asszonya, mint cseléd, feleség, szerető, titkárnő húzza be egy vezérigazgatói szerződésbe a dúsgazdag bútorgyárost, akinek valamilyen szem- vagy agyhibájának is kell lennie. Ezzel a nagyszólamú nyitánnyal azonban Bókay nem tud mit kezdeni. A bútorgyáros a négy nő közül az egyiket, a szeretőt magának követeli s megokolatlan makacssággal a feleséget kényszeríti rá, hogy a szeretőt kidobja. Mialatt a két férfi a szomszédban hallgatózik, a színpadon magára maradt Bajor Gizi mint feleség 597utasítja ki magát, a szeretőt. Ennyi, amit a nagy felszereléssel megindított helyzetvígjátékból, a másik két felvonás ki tud szorítani. Nincs meg a darabban a nagy bohózatok hangbeli következetessége sem. Nem tud végig, egyenletesen frivol lenni; azt erőlteti, hogy szélhámosait, mint „nyomorgó tehetségeket” és erkölcsi lényeket is komolyan vegyük. A kritikus ítélete szerint az „új Bókay” gyenge idénycikk tehát. Nagy tévedés azonban azt hinni, hogy a Nemzeti sikere a kritikus ítéletével elintéztetett.

Magyarországon legalább ötvenezer darabírogató van, akinek a műveiben sem nyelvi, sem gondolati, sem különösebb drámai érték nincs. Mi az oka mégis, hogy Bókay az egyetlen, aki hasonló kvalitásokkal ilyen forró sikert tud elérni? Néhány éve ő a magyar színpad királya. Színház, közönség, dramaturgia, Akadémia egyaránt meghódol előtte. Valamit mégiscsak neki kell legjobban tudnia, ha az a bizonyos valami nem is a drámaírás. Egy bizonyos értelemben neki is „zseninek” kell lennie, éppúgy, mint hősének, akinek mi dogmatikusok persze csak a léhaságát látjuk. Mi egy ilyen irodalomban dolgozó s irodalmon kívüli zseninek, mondjuk így: anti-zseninek a titka? Mivel olvasztja fel e merev bemutatói közönséget, melyről mégiscsak el kell hinnünk, hogy nem véletlen kiküldöttje a magyar középosztálynak? Íme a szociológiai kérdés, amelyet a Nemzeti sikere a szemlélőnek felad.

Bizonyos, hogy a Bókay-darab erkölcse közel áll azokhoz, akik néha egész önfeledten tapsoltak neki. Kétezer pengős vezérigazgatói fizetés: ezt mindenki megérti. Te, az mind nulla, mondja Bajor Gizi, amíg a szerződést gépeli s a nézőtér testébe bezárt wunschtraumok felgöcögnek. Ki nem ad abban is igazat, hogy e felé az egyedül érdemes cél felé a tehetség kevés egy csomó szélhámosság nélkül. S aztán a tétel: a férfiak soknejűségre születtek. Nem is tehetnek róla, olyanok, hogy sokféle asszony kell nekik. A feleség egyetlen mentsége: ha házilag tudja előállítani ezt a sokféle asszonyt. Magyarán szólva, a feleségnek sokféle figurát kell tudni s tudhat is, mert minden asszonyban ott szunnyad minden asszony. Lehet-e tetszetősebben kifejezni korunk és osztályunk szerelmi morálját? A napokban beszéltem erről Veres Péterrel, akit a polgári eszmék s így a házasság eszméje iránt elfogultsággal alig lehet megvádolni. Egy életben egy nő: a föld fia éppúgy ezt érzi a természet és szemérem törvényének, mint én. Mi azonban a Bókay-darab szerint az önsanyargatók szektájába tartozunk. Az igazi emberek azok, akik a Nemzetiben a színpadról a nézőtérre hunyorítnak.

S nemcsak az erkölcs, a szellem, a „szellemesség”. Ezt mindenki érti, itt nem valami fölfűlt agyból potyognak az idegen szikrázású szavak. Ez ugyanaz, amivel mi kápráztatjuk egymást hivatalainkban és 598zsúrjainkon. Csak jobb és több, mint amit a mi eszünk kihoz. El lehet ismerni tehát. Azt, hogy a műbútorgyáros minden hasonlatát az asztalosiparból veszi, ki nem tartja elragadónak? S amikor potrohosodó agglegény létére a nőcskének úgy ajánlja magát, hogy öreg gyalu jól gyalul, még a fiatal lánykák is értik, hogy a gyalu micsoda voltaképp. Ilyen gyalu van a darabban vagy kétszáz s biztosítja a tetszés folytonosságát. Az egyik „ahá” még el sem enyészett mosolygó arcunkban, s a másik „jó volt” már felsugárzik.

A legfőbb oka a sikernek azonban mégsem a közös erkölcs és pompásan adagolt mulatság, hanem az előadás. Láttam a Nemzetiben Arisztophanészt és Kleistet, Shakespeare-t és Tamási Áront, de hol voltak azok az előadások ettől. Ott a színészekre rárakott iga mélabúja és unalma; itt friss, jókedvű, önfeledt játék. A mellékszereplőkön is látszik, hogy végre igazi diadalmas együttesben vannak, azt csinálhatják, amit legszívesebben csinálnak és a legjobban tudnak. Kinőttünk hála Isten abból a ripacs világból, amikor a bádoglavór jeges vizéből a színész egy gőzös Lear-fejet emelt föl. Ezek finom, pallérozott lények, akik önmagukban is vannak annyik, hogy egy színházat el tudnak bájolni. A Zárt tárgyalás című filmben látható egy tökéletes, reprezentáló úrihölgy, aki nagyszerű, ameddig csak hordoznia kell magát, de igen rossz, mihelyt valamit alakít. Voltaképpen ő ennek a társadalomnak az igazi színésznője. Bókay titka is az, hogy ennek a házias színjátszásnak kedvez. S a színészek értékelik a szövetségest. Az egy Urayt kivéve, kitűnően játszanak. Ő itt sem tudott lemondani a „klasszikus” hanghordozásról. Ez abban áll, hogy a színész azt, amit mond, egy kicsit ki is gúnyolja, parodizálja, eldobja magától. Ennek helye is van Shakespeare-ben, ahol ez a hanghordozás a színész tudatalatti vagy tudatfeletti véleményét fejezi ki; itt azonban kirítt a komoly összjátékból.

Hanem, amit Bajor Gizi és Csortos csinál: az felejthetetlen. Bár mindkettő másképp. Bajor Gizi nagy színjátszó tehetsége ellenére is részes abban a circulus vitiosusban, amely a közönséget rossz darabokkal rontja s a megrontott közönség előtt a még rosszabb darabokat is diadalra viszi. Művész lényiben ott vibrál a művészetellenes öncélúság: én s aztán a darab. Ennek az sem mond ellent, hogy itt éppen a skálájával tündöklik: négy személy egyszerre. De istenem, milyen közel esik egymáshoz az a négy, ha egy igazi nagy színészi feladatra gondolunk. Csortos más. Ő egy régebbi színész-nemzedék, akiről mi már inkább csak hallottunk. Közönnyel, utálatokkal lemaratva, de még mindig nagy alakító, aki itt sem tudja megállani, hogy a maga tragikumából egy komoly, fájdalmas hangsúlyt ne ajándékozzon a Bókay darabjának. Az a néhány mondat, amiben ő a szereleméhes, otrombán gazdag aszta599los vágyát, türelmetlenségét, csalódását kiformálta: az volt ezen a forrón sikerült estén a művészet.

A múltheti Móricz-bemutatón azt mondta valaki mögöttem: „S ezt elő lehet adni? Az egész darab arculcsapása a magyar népnek.” A méltatlankodó úr nem volt egyedül. A Bókay estéjén nem lehetett ilyesmit hallani. A magáratalált, csillogó szemmel tapsoló közönségben, azt hiszem, nem volt senki, aki azt érezte volna, hogy ez a darab, melyet a kultuszminiszter jelenlétében mutattak be, nem arculcsapása, de csak kicsúfolása is nem a nemzetnek, de legalábbis a Nemzetinek, melyet annak idején Vörösmarty Mihály szavaival avattak föl.

Utóhang Heltaihoz

Aki új darabjával a Vígszínház közönsége elé lépett, olyasmit érezhetett, hogy utoljára szól színpadról emberekhez. A darab legalábbis erre vall: utóhang egy sok tapsban elfoszlott élethez. Az önmagán ítélkező író csendes, szomorú jogon kéredzkedik be nézői szívébe. „Ha felületes és vásári is, de hébe-hóba költő.” „Ha rossz költő is, de költő”, mondja magáról a hős, aki maga is színpadi szerző s halála előtt szemétnek érzi mindazt, amit odáig csinált. A felvonások után egy öreg ember jön ki s szomorú alázatos meghajlásban ismétli el, amit főhőse nagyobb garral gyónt és bizonyított.

A tehetség önvádja a legnagyobb szenvedés, melyet bordáink ketrece fogva tarthat. Amiért vádol, a világ szemében sokszor nem is vétek; erkölcs és szív törvényei szerint néha épp az lenne bűn, ha engednél neki. Egy családot kellene magad körül széttaposni, egy kedves embert a halálba kergetni; nem bírod s a kifejlődésében gátolt tehetség, a létedbe zárt eszme téged roncsol szét helyettük. A szellemi siker, a legigazabb dicsőség sem véd meg tőle. Ady Endre, aki az új kornak talán legnagyobb költője volt: pokolin szenvedett tőle. Egy ilyen nagy érzés megérdemelhet egy kiváló drámát. De megérdemel-e úgy, ahogy Heltai érzi és bemutatja, egy drámai költeményt? Mert az Egy fillér voltaképp az szeretne lenni.

Első hiba: a hős nagyon is férctehetség ahhoz, hogy ezt a szenvedést méltón hordozhassa. A tehetség igenis elzüllhetik, de nem úgy, hogy pénzért, mámorért, nőért egy életen át heppiendes darabokat szab primadonnák öltönyéül. A tehetség csak azzal szemben züllhetik el, ami lenni akar. Önmaga ideája az, ami poklává lehet. Amit csinál, az végig 600jó, az irodalomtörténetre tartozó, olykor-olykor remekmű. Úgy elzülleni, mint a Heltai hőse, nem lehet. Úgy csak élni lehet s időnként valami jobb után vágyalogni.

A másik hiba, hogy a Vígszínházban az önvád harca is elég lagymatagon vívatik. Az író haldoklik; látomásaiban eljön elé a pokol (egy kínai stílusban megszerkesztett pokol, mert az utóbbi időben épp egy kínai darabhoz olvasott), s ő öt képen át küzd ördögével, a következetes Nagy Magányossal, míg felesége s ápolói holtan nem találják. A haldokló azonban ebben a tusában sem tagadhatja meg iróniáját s vígjátékszerzői bemondásait. Ezek közt vannak egészen jók: „A pokol sokat köszönhet Danténak”, mondja például, amikor látomásai poklában széttekint. Az agónia s vele a drámai költemény méltósága azonban nem sokat köszönhet az ilyen jó mondásoknak.

S ha az önvád csekély érdekű, a küzdelem ernyedt: a mese vagy minek nevezzük, eléggé szétfolyó. Az író szájában ott van a költő-konc s jobbra-balra nyúzza. A látomás ördöge megengedi a tehetségét eladónak, hogy a földre visszatérjen. Előbb szerencsétlenül járt barátja testében, mint egy rég kívánt nőnek a férje, utóbb a sofőrében, mint feleségének könyörgő árnyék. De az idegen nő gyűlöli az urát; a feleség pedig férjhez ment már a háziorvosukhoz s elkergeti a sofőrt. Az író átdereng rajtuk, egyiket megöli, a másiktól elbúcsúzik. Mit bizonyít mindez? Hogy a nagy tehetség új életet nyerve, nem drámákat csinált volna, hanem csak zavarokat? Az első felvonás azzal kínozza, hogy a tehetségét árulta el; az álombeli lélek vándorlása pedig azt bizonyítja be, hogy közben a feleségét és a kedvesét is eljátszotta. Hogy lehet ezt összedrótozni? Egy heppiend-halállal. A múzsa, akihez minden hűtlenségében egyedül volt hű; kihúzza helyette a pokolbeli forró olajból az egy fillért. Környezete boldog mosollyal és lélegzet nélkül találja a színpadi szerzőt, aki annyi taps, nő és heppiend után utolsó lelkiismeretfurdalását is ilyen szépen „áthidalta”.

Nagyon romlékony, szétlottyadó anyagból akartak itt drámai költeményt csinálni. A „hébe-hóba” költészetet azonban, amelyért a múzsa megkönyörült, a bíráló is megtalálja a darabban. A mű szándéka, valami mélabús, cinikus porhanyósság, a célzások finomsága, az irónia, mellyel a nagy nemzetközi poklot a maga számára is megalkotja: időnként arra emlékeztet, amit az ember ma és holnap is költészetnek fog mondani. Az egy fillér a drámában az a pénz, amelyért a tehetség eladta magát. A tehetség azonban nem egy fillérért adta el magát; amint láttuk, egyáltalán el sem adta magát, hanem lubickolt abban, ami az eleme volt. Az egy fillér inkább annak a tehetségnek lehet a jelképe, 601amellyel a költő annak idején egy boldog, felületesen „urbánus” korszakban útjára indult. Mi minden történt azóta a magyar irodalomban s az író megöregedve is fel tudja mutatni ezt az egy fillért. Az ember vérmérsékétől függ, hogy megbocsátja-e neki, amit ebből a nehéz, talentumokat sanyargató korból kiszedett vele. Én arra gondoltam, hogy ami bűnnek látszik, sokszor csak helyzet, de ami fáj, az mindig fájdalom és felebarátibb hangulatban mentem haza, mint a múltheti Bókayból.

A Vígszínház előadásán meglátszott, hogy ebben a házban van valami hagyománya a polgári drámának. A szobák berendezése ízléses, a színészek is otthonosan, bizonyos polgári csiszoltsággal járnak-kelnek bennük. A műsor sem a rendezőt, sem a színészeket nem dobja ki folyton új miliőkbe, új feladatokra. Szűk, nem túl értékes, de kidolgozott és jól bebútorozott világ az, amelyben élniük és művészkedniök kell. A polgári keret jó a Heltai-darabban is. A látomást annál nehezebb ebbe a megállapodott keretbe berendezni. Itt maga a darab állítja lehetetlen feladat elé a színházat: hogy ossza szét színfalak és képek skatulyáiba, ami egy ember gomolygó agóniája. Nyugtalanabb rendező talán megkísérli más színben tartani, másképpen mozgatni a vízió jeleneteit, mint a valóságosakat. Ugyanaz a szoba más a valóságban, mint az álomban; ugyanaz az alak ködszerűbb, amikor hallucinálják, mint amikor valóban él. Az Egy fillér rendezője nem kísérletezett ilyesmivel. A hallucinációt épp olyan polgári ízléssel rendezte be, mint a valóságot.

A két elütő elemet: a színházi szerző körüli életet s a haldokló tehetség vívódását egy alakításban összekötni csak Somlay Artúr kísérelte meg. Ez azonban ennek a komoly színésznek sem sikerülhetett. Próbáljuk csak magunkban kikeverni a lelki masszát, amelyből neki színpadi alakot kellett csinálnia: darabgyáros, mégiscsak költő, vizionáló lázbeteg, mohó érzéki ember, a környezetét lenyűgöző nagyság, gőg, bűntudat, hiúság furcsa keveréke, aki haláltusájába is elviszi vicceit. Somlay, mindig készen a játékra, hol ezt, hol azt játszotta meg, de nem tudott mind lenni egyszerre.

A feladatával vívódó főszereplő körül nyugodt és magukban biztos színészek mozogtak. A két asszonyt, Murátit és Tolnay Klárit nem tette nagyobb próbára a darab, de amit csinálniok kellett, jól csinálták. Murátin ott csillog egy kis filmszínésznőhöz illő kirakat-érdekesség: ez alatt azonban egy kemény feladatokra termett művész lappang vagy sorvad. Tolnay ebben a darabban szerencsés keverék: finomságból és öntudatból. Egyszerű és ízléses alakítás volt Kőmíves Lajos kínaija is.

602

A darabot a harmadik előadáson láttam. A közönség kevés megértéssel, de elég sok jóindulattal hallgatta íróját, aki ezen az estén olyan különös volt. Társadalmi tüntetést azonban nem rendezett mellette. Arra máshoz kell már mennie.

Író a századik felé

Reggel munkába menet odapillantok a falra: már megint új plakátja van a Márai Kaland-jának. A vörös „25–50” és „50–75” után itt a nagy zöld, amelyiken a százas is rajt van. S írják, hogy még több lesz, az idén ő megy el húsvétig. A színdarabgyártók sikere nem izgat: száz vagy kétszáz, vagy még több, nem tartozik rám. Egy író: az más. Hogy történt, kezd foglalkoztatni a nem látott darab. Úgy van, ahogy a rosszmájú optimisták állítják: ami igazán jó, az a sikert is magához pányvázza? Vagy a siker a jó író művéhez is a mellékesért szegődik hozzá, mint azokéhoz, akikében csak mellékes dolgok vannak?

Az első benyomás nem jó. Hisz ez egy háromszög-dráma, amilyenben a színházi írók száz éve keringnek. A férj dolgozik, az asszony unatkozik, a fiatalember szórakoztat. Még a negyedik is ott van: a nő, aki a csábító után leskelődik. Nem újság az sem, hogy a háromszöget itt orvosi köpenybe bújtatták. A férj: professzor; az udvarló: tanársegéd; a negyedik: aki a vércukrot titrálja. A színpadokon és a regényekben van egy orvosvilág, amelyhez a valóságban nem hasonlít semmi sem. A tömegekben még ott a múltszázadi orvosromantika s a nyájas szerzők erre építenek. A laboratórium, ahol fennkölt emberek kutatják a rák kórokozóját! Az orvosi gépek, amelyekkel a nagy mágus embertársai halálos titkába lát! Mi ütött Máraiba, hogy ő is ilyen talmi orvos-műhelynek a sodronybáb alakjaival akarja háromszög-drámáját eljátszatni. Fehérvérsejt-szám, rádiumágyú, fonendoszkóp! Más darabokban műtétet végeznek a színen; itt Tőkés Anna bordaközeit és szívárnyékát látni.

Van persze a darabban valami új is. Az elhanyagolt nő halálos beteg. Nem is ő lázad s röpül ki „élet és halál nagy kalandjára”, hanem az élet, amely magában hordja a halált. Amikor Kosztolányiné könyvét olvasták, mások is gondoltak ilyesmire. De nézzük, mit kezd Márai ezzel a végpánik szerelemmel? Másfél felvonáson át: a háromszögdráma folyik, akkor: egy fél felvonásnyi orvosi vizsgálat, amelyben a megsértett férj a maga sérelme mögött fölismeri a végzetet. Mit csinál603hat ilyenkor egy orvosférj, aki ember is? Átalakul dühös férjből rezignált természettudóssá. A Márai férje is megtehetné: hisz a feleség a vizsgálat alatt hőköt kap s ő kéri már, hogy marasztalja. A tanársegédnek meg persze, hogy nincs kedve egy haldoklóval nászútra menni. Márai professzora azonban belekényszeríti, kizavarja őket a kalandba. Nem hiszem, hogy ezt rajta kívül bármely orvosprofesszor megtenné. A darab nem mondja ki a bajt, de az asszonynak, ahogy látom, tüdőrákja van. Legföllebb hat hónapot élhet. S nem elég, hogy meg kell halni: egy iszonyodó férfi karjai közt kell elsorvadnia. Mi ez? Gyöngédség? A feleségét akarja megajándékozni ezzel a násszal? Akkor mért mondja meg a férfinak, mibe megy? Vagy bosszú? A másik hímet bünteti: kalandot akartál, tessék belemenni? De hisz a felesége fog jobban szenvedni. Önzés? Az ép asszony képét őrzi meg magának s a másiknak adja felbomlását? Ha így van, nem érdemli meg, hogy darabot írjanak róla. De ami a darab szerint mindegyik: gyöngédség, bosszú és önzés is; nem póz-e valójában? Amint póz az is, hogy a prakszisát abbahagyja s azonnal folytatja. Aki maga nem képes a szenvedély keménységére, megjátssza formáit.

A színikritikusok azon panaszkodtak, hogy a Kaland hőseinek bonyolult irodalmi szépségeket kell mondaniok. A színikritikusoknak azonban minden mondat bonyolult s „irodalmi”, amelyben az alanynak jelzője s az állítmánynak határozója van. Valójában a Kaland nyelve szándékosan kopott és konvencionális nyelv; Jogom van elfogadni az életnek ezt a nagy ajándékát; Vándorlok a sivatagban; Erős és különös lélek maga; Tudod jól, hogy a vonzalom, mely összefűz bennünket, nem szerelem többé; Te a férfi vagy, akinek végzete a nő; Felhagytam azzal, hogy álomképek után fussak; A nő, akivel élek, nem méltó a bizalomra. Minden második mondat ilyen ebben a darabban. Még a Márai-aforizmák is mintha a közhelyek szótárából kerülnének ki ezen az estén. Minden alkotó ember magányos. Az egészségesek sorsa néha reménytelenebb, mint a betegek sorsa. Éppen csak azokon nem tudunk segíteni, akiket szeretünk. Az embernek az a gyanúja támad, hogy itt egy öntudatos mesterember vetette latra, mit bírnak el hallgatói és siker és megvetés szenvedélyiben ahhoz gyalulta hozzá portékáját. Egy éve lehet, valami írásocskáját olvastam. Abban azt okolta meg, mért nem írna ő színdarabot. Nem tudna leírni olyan mondatot, mint Hogyan, Béla, ön itt? Nos, ez a darab telistele van ilyen Béla, ön itt-tel. Nemcsak a nyelve, az alakjai is: a némán szerelmes laboránsnőtől a vidéki orvosbarátig, aki Bucsányi természetes gyógymódját hozza az ismeretlenségből.

604

„A házasságtörésen rágódó jólét problémáihoz a hipochondria polgári borzongásai, egy keménykedő, de végig nem gondolt póz, csupasz és szólamos nyelv”, készítgeti még vényét az első benyomás, mikor mögötte egy mélyebb megértésben lassan a darab érdemei is bontakozni kezdenek. Nem annyira az előadáson, mint utána, amikor drága amatőrkiadványban a szöveg is elénk kerül. Igaz, hogy ennek a darabnak a meséje, társadalma, nyelve konvencionális, de abban, ami szándékosan és következetesen konvencionális, mindig van valami tisztaság. A Márai darabjától ezt a tisztaságot nem lehet elvitatni. A Kaland-ban polgárok polgármód tesznek és gondolkoznak. De azzal, hogy egy résen sem enged be másféle életet s gondolkozást: atmoszférát és egységet teremt. Nem hajlik ki a világból, nem kacsint a polgárétól idegen eszmékre: következetesen az, ami. Alakjai igaz, hogy csak egyértelmű betűk a darab egyenletében, de aki a, vagy b, vagy z volt, az végig az marad, nem szed föl magára véletlen pszichológiai kacatokat. A sablonok csontvázáig lecsupaszított nyelvben is van valami nagy tisztaság. Éppen az, hogy semmiféle költői elrévülést, metaforás kiruccanást meg nem enged neki. Valaki eltökélte, hogy a drámának ilyennek kell lennie s szándékát következetesen keresztülviszi.

S a darab nemcsak anyagából dobott ki mindent, amit fölöslegesnek ítélt, hanem szerkezetéből is. A cselekményt néhány órányi időre vonta össze. Egy hosszú folyamatból annyi, amennyi az egész megfejtését adja s a továbbit megszabja. A színtér is ugyanaz mind a három felvonásban; mintha csak a régi francia drámák hármas egységét elevenítené föl tisztaságvágyában. Egy ember titkokat érez maga körül: küzdelembe bocsátkozik velük s harcol, amíg csak a végzet csapdáját, a megejtésire készült isteni tervet egészen föl nem fedi. Így harcol itt ugyanabban a rendelőben, attólfogva, hogy a klinikáról ebédre hazajött, addig, amíg fekete után a felesége titkát megtudja s a két embert kalandjukba kiröpíti: Kádár professzor. És így harcolt annak idején Oidipusz, akiről a klasszikus drámák példaképét írták. A Kaland messze áll ezektől a drámáktól szellemben, de nem méltatlan rájuk szerkezetben.

A nagy, nyugodt szerkezet, nagy hosszú jeleneteket kíván. Az egész második felvonás egyetlen beszélgetés az asszony és az ura közt. A mondanivalójukból kifogyott embereket itt ügyes trükkökkel nem lehet kitenni az ajtón; az egész dráma hét-nyolc párbajból áll s a beszédben összeakaszkodott pároknak végig kell vívni az asszóikat. Márai győzi ezeket a párbajokat. Nem ijed meg attól, hogy hősei lelkét hosszú, pallérozott, de életremenő beszélgetésekben egymásba akassza. Az alakok nem tárják fel közben új oldalukat, új mélységüket. Maradnak, 605akik. A viadal mégis érdekes. A drámaírónak a nyelv mellett legnagyobb vizsgája, hogy végig tud-e úszni, úgy, hogy leköt, egy hosszú jelenetet. A Kaland-ban nincs meg az a forróság, amely a dráma lelke és nyelve, de megvan a nagy szerkezet s a beszéltető készség, amely a dráma méltósága és színe.

Egy-e a magyar dráma nagy szülőfájásai közül? Alig hiszem. De a magyar színjátszás nagyot nőtt, ha a Herczeg-sikereket (hogy Bókayt ne mondjak), Márai-darabok vívják ki. Más kérdés, hogy természetes-e ez a siker s előadás és közönség csakugyan megérett-e arra, amit diadalra vitt?

Az előadásról elmondtuk a véleményünket: a darab érdemeit olvasva fedeztük fel. Pedig a századik felé minden együttes egy kis család már, egy darabba tapssal behavazva. A siker megszeretteti velük a szöveget, egymást is megszokják közben; önkéntelen kis csoport-élet támogatja, amit a mű rájuk szab. Mint láttuk, Márai is könyörületes volt hozzájuk, nagy mesteremberként őket is belekalkulálta színdarabjába, csak annyi terhet rakott rájuk, amennyivel a művet még éppen tartani lehet. A színészek mégis vendégek maradnak a darabban; tisztelettel és iparkodással játsszák, de az árama nem üt át rajtuk. Ha nem is sok nekik: idegen.

A legkevésbé Rajnaira áll ez. Ő az egyetlen, aki ad valamit a szerzőnek, bár ő követi el a hibát is, amely jó néhány volt feszültséget szed ki a játékból. Érdeme, hogy egy elhihető orvosprofesszort állít elénk: naponkénti elkoptatás, szívós életerő, elkényeztetett öntudat, szakmai lelkiismeret-furdalás, emberi nosztalgia élő ötvényét. Még kissé szögletes, bohócos mozdulatai, váratlan szemfelvetései is jól beillettek az orvosprofesszor képébe, akinek a pályája ad szabadságot (akármilyen komoly ember): egy kis rigolyára, színészkedésre. A második felvonás végén azonban útlevelet húz ki a fiókjából: a menetjegyiroda tévedésből őneki küldte. Huszonnégy órája tudja, hogy a felesége szökni készül; mialatt tudományos ünneplése folyik, ő már benne van az oidipuszi szorongásban. Rajnai mégis úgy játssza meg, mint aki gyanútlanul jön haza a klinika-avatásról s nem tudja, mi készül. Holott a szöveg szerint csak tudomásul venni nem akarja. Amikor a tanársegéd bejelenti, hogy fölmond, külföldre utazik: a szöveg férje sötéten komédiázik; gúzsba akarja kötni a gyanútlanság logikájával. Rajnai férje azt játssza, amit csak színlelnie kellene. Ő csak rájön a dolgokra, az igazi Kádár kezdettől küzd ellenük. Kitűnő példa arra, hogy a színész hibája mint koppan a szerző fején. Mert, hisz a darabot látva, én is azt mondtam: honnét húzza ki Márai ezt az útlevelet? Az egész darab nem gilt, 606ha ez az útlevél ott volt a fiókban. A szövegnek kellett meggyőznie (s hány néző megy el a forráshoz), hogy mondataiban és utasításaiban az útlevél kezdettől fogva ott volt.

Mialatt Tőkés Anna a színen volt, folyton azon tűnődtünk, milyen nagyszerű tragikai hangszer vész el itt kihasználatlan. Mozdulata, szép hangja, hangsúlya, szemjátéka folyton a tragikát idézi, ami persze azt is jelenti, hogy állandóan „kijátszik” ebből az erősen befékezett polgári drámából. Milyen kár, gondoljuk, hogy ezt a Lady Macbethet ilyen szerepre kárhoztatják s mikor Lady Macbethnek látjuk, fáj, hogy csak tévelyeg nagyszerű készségei közt. Színházi kultúránk bűne, amely nem tudta hozzá méltó játékra befogni, nevelni, fegyelmezni. Az a felvonás, amelyet Rajnaival kettesben játszott át: játékban így is a legtökéletesebb.

Sokkal gyengébb volt náluk a másik pár. Makay kapta a dráma legszenvedélyesebb, kíntól, vágytól, indulattól föllazult alakját s ő játszik a legszárazabban. Hideg Klütaimnesztra-kiállással ebben a szerepben lehet boldogulni, Jávor még nála is idegenebb a Márai színpadán. Majdnem mulatságosan idegen. Az embernek az a benyomása, hogyha szép betyáros fogaival nem nevethet, úgy érzi, mindjárt kísértetet kell játszania. Annál örvendetesebb, hogy Makláry itt is beválik. Vidéki orvosa: egyszerű, emberi, meleg. A borízű Makláry-hangból (ez is nemzeti hagyomány, a gégében állítani elő a humort), még elengednénk valamit.

Egészben: az előadás nem sokkal járult hozzá, hogy a darabból siker legyen. Hogy őt se hagyjuk ki, álljunk föl a zsöllyénkben s nézzünk végig a közönségen. Igen: ez nem a Kamaraszínház közönsége. Sőt, pontosan az a közönség, amelyik idáig nem járt a Kamarába. Elég egynemű; a Vígszínházban sem láttunk ilyen egynemű közönséget. A hosszú párbeszédeket tisztelettudó csöndben hallgatja. Taps nem sok van a tenyerében, de akik ideküldték, meggyőzték, hogy amit látni fog: nagy és tiszteletet érdemlő dolog.

A megőszült operett

Kár, hogy komoly írók nemigen írnak riportot. Nem az érdekességekről, amelyek többnyire unalmasak, hanem az élet mindennapi dolgairól: milyen egy vásárcsarnok, mi történik reggeltől délig egy iskolafolyosón, mit hallani egy bírósági tárgyalóteremben. Nemcsak az emberek látnák 607jobban, amiben élnek; az írók is jobban ismernék, amiről írni szoktak. Tán semmiért sem fájt úgy, hogy újságba nem volt szabad írnom, mint hogy ez az újságírói vázlatkönyvem üres maradt. Ma éjszaka beléje firkantok egy lapot. A Híd mint színházi kritikust küldött ki a Gyergyói bál-ra; én mint riporter mentem el. Az embereknek sokféle szórakozásuk van az irodalmon és kamarazenén kívül s ezek is megérdemlik a tanulmányt és figyelmet. A Gyergyói bál-t is úgy néztem meg, mint ahogy egy futball-mérkőzést néznék. Most veszem észre, hogy a szerzője nevét sem tudom; nem is érdekel. A tárgy nem ő, hanem az operett és akik nézik. Mivel szórakoztatják a mai operett közönségét s valóban szórakozik-e rajta?

Operettbe mint gyerek kísérgettem az anyámat, utolszor a menyasszonyomat egyszer, tizenhat éve. Elég alkalmas vagyok hát rá, hogy a változást észrevegyem. Az első, ami feltűnik: a műfaj megöregedése. Tán még jobban megöregedett közben, mint én. Jobban mint főszereplője, akinek a feszes nadrágja s inkább kedvvel, mint hanggal csármázó bemutatkozója (Az én nevem Kukorica, de Kukorica János) immár harminc éven túlról látszik és hallatszik el hozzám; de akihez a fiatal Ady Endre még tíz évvel előbb írt verset Nagyváradon. „Elhoztam az összes negyvennyolc előtti dolgaimat, a hátam, a karom, de ha jól körülnézek, a régi hangom is velem van, mondja ő kedélyesen, a szoknyáját kissé megemelve.” Az operett azonban annyira megöregedett, hogy annak az ő negyvennyolc, azaz helyesebben tizennyolc előtti dolgai sem elegendők. Hogy díszes ruháját kitöltse, újabb gumikellékekkel kell fölszerelni.

Mért öreg ez az operett? Nemcsak azért, mert a tartóoszlopa egy négygyermekes nagyasszony lett; mert a szubrettre azt kell mondanunk: ejnye, még mindig milyen szép a lába ennek a Fejes Terinek; mert a fonnyadva mókázó Rózsahegyinek kötést adtak a kezébe, s mert általában csak a múlt játszik, míg a fiatalok inkább mint vérpezsdítő díszlet sürögnek körülöttük. Nagyobb jele a megőszülésnek, hogy sokkal kevesebb az ének, lagymatagabb a tánc, s ami így üresen maradt, abba más áramlik be, nem operett-anyag.

Azok az operettek, amelyeket mi az alagútforma Király-színházban láttunk, a Leányvásár, a Luxemburg grófja: vidám örvényként támadnak fel az emlékezetemben. Édes s könnyelmű hangokon emberek és helyzetek úsztak; egy bolond tánckomikus dobta fel magát a magasba; nagyhercegnők és dívák vonultak fel fényes kísérettel; tengerészlányok csapata játszotta egyenruha és női láb pergő kétértelműségét. Amikor anyám a kottát is megvette s én Bach-invenciói után a nyitott ablaknál vertem, hogy Aranykedvemből csengő pénzt veretek, lenn a kocsiját 608húzó inas füttyével segítette meg be-beragadó taktusaimat. Az egész Pest egy-egy operett áramában rugdosta a lasztit, hordta a tejet; távol az irodalomtól, de legalább távol tőle.

A vicceknek, kétértelmű, sőt nem is kétértelmű célzásoknak az a gépfegyvertüze, amelyet itt a férfiéhes lengyel grófnénak kell a nézőtér ellen fordítania: már a kabaré betolakodása. A főhadnagy úr férfi a talpán. Ha csak ott nem. Ilyesformán viccelnek itt is, akár a kabarékban. Ennél is nagyobb, meglepőbb és elgondolkoztatóbb, hogy mennyire beválik operett-tölteléknek az, amit idáig az irredenta ódák staniclijában árultak.

Ennek az írásnak tulajdonképpen a Somogyváry kontra Lehár címet kellett volna adnom. Annak ugyanis, ami a Gyergyói bál-nak a meséje „költészete”, köztudomás szerint Gyula diák a főkonfekciósa. A Gyergyói bál-ban ez nő rá arra, aminek Lehár volt a géniusza. Lenkey huszárszázadát hozza haza egy székely nagyasszony; egy molett forradalmár a Talpra magyart énekli s az én fejemben ez a négy szó kattog: „Fenn a Hargitán”, „Szittya fergeteg”. Az utolsó húsz év nevelő eredménye, hogy ezt a jambikus hazafiságot a közönség nem érzi hamisnak, sem ebben a szomszédságban illetlennek. Sőt a darabot ezek a részletek fogadtatják el. A közönség, amely a régi operettekre emlékező első felvonást alig tapsolta meg; a tárogatós második felvonásban emelkedett hangulatba került. De ki csodálkozhatik ezen? A tömeget más mesterek formálják, mint az elitet. Épp most karácsonykor állapítottam meg, hogy szülőföldemen a legismertebb és legnépszerűbb magyar író épp az, akit én Lehárral harcba kevertem.

Pedig ebbe a látványosságba igazán beletettek mindent, a régi operettek lelkén kívül, ami az embereket mulattathatja. Vannak drága ruhák, amik száz előadáson alul alig fizetődhetnek ki; a nagyasszony mamának volt három jó szemmel sorozott lánykája, akiknek a puszta jelenléte legüdébb pillanatainkat okozza. Nem is egy, kettő, vagy három, de hat pár sorsa bogozódik itt jó végre. Van egy Tihamér nevű költő, akit hol Edömérnek, hol Olivérnek hívnak, van egy lengyel grófnő, aki a hibás kiejtés komikumának szedi fel friss kamatait, vannak festői tisztek, festőin búsuló huszárok, végül a zene, amely még a Leányvásár tájáról szivárog. S amitől a Magyar Színházban a szív is megmozdul, mégsem ezek, hanem a somogyváryzmus. Nemcsak a színház nem tud régifajta operettet kiállítani, de a közönség is elvesztette az érzékét iránta. Ez persze azt is jelenti, hogy mint minden öregedő, az operett is sokat veszt ártatlanságából. Mert hisz az emberek mindig űztek játékokat a szájjal, gégével, lábbal, ami nem volt irodalom, de szórakozás volt. E vidám ripacsok, vagy ahogy a Gyergyói bál-ban 609mondták, ripacsirták és nézőik nem vettek el az irodalomtól semmit, ami az övé volt. A mai közönség, úgy látszik, irodalmat kíván. Csak hamisat. Vígjátéknak maszkírozott élcelődést, amely az Akadémiát is megtéveszti, megőszült operettet, mely a jóindulatú, de rosszul nevelt honpolgár érzéseit mozgósítja.

A Gyergyói bál lelke természetesen Fedák Sári. Aki még ma is a jelképe annak, aminek a múltja, sőt őstörténete is. Elnéztem a kedves nagybaba mozdulatait, melyekkel olyan ügyesen leplezi, ami a mozgásban nehézség már. Íme a Magyar Operett. Egy asszony, aki nagy egyéniség s amellett elég ripacsirta, hogy jól tudta érezni magát, sőt hitt is ebben a flitteres, nagyherceges operettvilágban. Asszonynak kellett lennie, mert férfiból elképzelhetetlen ez az ötvény. Akinek ekkora emberi súlya van: ha férfi, más pályát keres. Ha meg kibírja itt, vagy jókedvű bolondozó, vagy az ember markát ingerlő szép fiú. Egy asszony, az más: az lehet szinte gyermekin együgyű, érzelmes, majdnem ordináré és ugyanakkor mégis valaki. Fedákban ezt imádta a közönség, amely az ő kótákkal packázó hangjában, áradó jókedvében, hars önbizalmában: nemcsak operettet kapott, de különös nyers, már-már magyar ízzel kapta a maga életkedvét.

S érdekes, hogy Fedáknak ez a gyermeki hite az operettet ebben az utolsó somogyvárys szakában is követni tudta. Figyeljék meg őt, amint a második felvonásban a huszárok az operett Talpra magyart éneklik. Ő nem énekel, csak a csípője dobásával, az arcjátékával követi az éneket. A többiek persze hazudnak; ő azonban szentül és komolyan csinálja. Kellő pillanatban lefényképezve a Magyar Marseillaise szobra lehetne. Ez a giccsre is meginduló s giccsel is megindító emberség: ez Fedák.

Ocskay brigadéros

A Városi Színház süket nézőterén Ocskay brigadéros-ra hegyeztük a fülünket. Hol maradt ebből a Népoperából a nép? Lojális kistisztviselők hallgatják azt, akit a Nemzet klasszikusának képzelnek. Az Ocskay brigadéros is elfér a neoromantikus címke alatt, akárcsak Cyrano; de mennyire más mégis az eredete. Ott egy csakazértis romantikus nyargalt be jókedvűen s kissé könnyű vértben a kortársak problémavetéseire. Itt egy hideg, józan agy szolgálja ki a millenniumi nemzetet, amely kurucokat és tárogatót kíván. Akiket Herczeg Ferenc irodalmi rangja meg610botránkoztat, kicsinylésükben sokszor túlságba esnek. Hírlapi cikkeit olvasva, mindig bámulom, hogy ma is ilyen szabatos s fegyelmezett. Milyen hűvösen és okosan tudhatott az élettel bánni. Ifjúkori műveiben viszont azt bámulom, hogy aki öreg korában ilyen józan, hűvös fő: ifjúságában is ilyen kevéssé volt költő. Különösen csenevésznek kellett lenniök azokban az években a lírai múzsáknak, hogy egy okos, jóízlésű ember azt vethette költészetként a közönség elé, ami ebben a darabban kuruc hangulat, szerelmi tiráda vagy a cigánylány szájába adott látnoki eszelősség. Az Ocskay brigadéros-ban jó az, amit a hideg bánáti ész adott hozzá Thaly Kálmánhoz: a kurucokban a martalóc; Rákóczi udvarában a francia ceremóniásság. A négy felvonás közül is az udvarbeli, amitől a darab egy kis lelket kap: a vad Ocskay, akit az udvar nem enged Rákóczi elé. A többiben elég lelki valószínűtlenség, de igen kevés költészet van ahhoz, hogy romantikus legyen. Ocskay, miután a bűntudat minden iskolai labdacsát bevette, maga adja át magát Jávorkának, akit ő foghatna el. Jókai, Vörösmarty elhitették volna ezt magukkal; Herczeg csak szállította.

Az ember sok mindent megért a mai színészekben és közönségben, ha elgondolja, hogy negyven éven át Ocskay brigadéros és társai voltak a színpad nagy drámái. A darabnak van egy szereplője, Bartos Gyula, aki nyilván a kezdet kezdete óta játssza a csupaszív alvezért. Ahogy ő bejön s forró, rekedtes hangon Ocskayra borul, ezzel, hogy Lacim, vagy inkább Locim – abból megérzi az ember, mi lehetett ez a színdarab az első százas szériák idején. Ma Lehotay ízléses, de hidegebb alakítása körül inkább a darab fogyatékosságai derülnek ki. Az Ocskay brigadéros-ban sok hálás kis szerep van; vagy amit a színészek hálásnak tartanak. Megjegyzésünk csak Hosszú Zoltán palócára van. Egészen ki kellene irtani belőle Dani bát. Hosszú Zoltán itt is megmutatja, hogy jó színész, Dani bá orrfacsargató humora azonban éppolyan eltévelyedés, mint Göre Gábor. Megbízható humorista Tapolczai, Hamza káplár játszója. Jó színészt szimatolunk Várkonyi vérteskapitányában. Lukács Margit cigányleánya viszont a szerepében levő melodrámát még túlozza is.

611
Színház (Regény és dráma)

„Regényből nem lehet drámát írni. Amit két könyvfedél összetartott, az a színpadon szétesik.” Egyike ez azoknak a nem nagyszámú alapigazságoknak, melyek a dramaturg bölcsességét teszik. Kemény Zsigmond óta nálunk is megírták, valahányszor egy regényt színpadra vittek. Kár, hogy ez a tétel, mint az ilyenféle tételek általában, csak félig-meddig igaz. Vannak csakugyan regények, amelyekből a lényeg vész el, ha színfalak közé sajtoljuk. Akár az élet széles hömpölygése a téma, akár egy lélek magános tévelygése: a dráma sem körkép nem tud lenni, sem belső monológ. Ugyanígy vannak nagy drámai tárgyak, melyeket mitikus méltóságok és indulati sűrítettségük miatt volna bajos vagy legalábbis henye dolog regényben írni meg. Egy Antigone-regény talán nem olyan abszurdum, mint egy Háború és béke vagy Bűn és bűnhődés dráma, de hígító bőbeszédűségét aligha bocsátanók meg. A két véglet közt azonban hány tárgy van, amely epikusan és drámaian is felfogható és feldolgozható. Kemény Zsigmond Tarnóczynéja vagy Barabás diákja is megállna egy dráma főhőseként s Móricznak is egész sor regénye van, melynek csírája mint dráma is kihozható. Más kérdés, hogy egyugyanannak az írónak megvan-e, meglehet-e a drámai méhe és írói türelme ehhez a második kihordáshoz.

Az a regény, amelynek színpadi áttételét most pénteken mutatta be a Vígszínház, szintén ilyen kétműfajú tárgyat dolgoz fel; hisz főhősnője, a regénytől rámért szenvedéseket végigszenvedvén, maga fedezi föl új, klasszikus szerepül Racine Phedrá-ját, amelyben élete válságát játékká örökítheti. A korosodó asszony, akit az ifjúság megejt és összezavar, éppúgy lehet kristályos (és mégis édes érzékiséggel aláfutott) racine-i alekszandrinokat szavaló hősnő, mint lélekelemzéssel szétdúlt schnitzleri áldozat, aki fuldokolva hallja, mint mesél kamasz Hüppolitosza – név nélkül persze – szeretkezéseikről, barátjának: a fiának. Nem változtat ezen az sem, hogy a Színház – Sommerset Maugham regénye – az öngyilkosság helyett a művészek tökéletes magánya felé vezeti ebből az asszonyi vívódásból Júliáját. A színésznő sorsa nem az élet, hanem a játék: ez a tétel éppoly joggal zárhatja le egy regény végén a művészetbe börtönzött élet utolsó lázadását, mint egy színésznő Phedra színpadi vívódását. A görög dráma is Homérosz tengeréből merült fel – Aiszkhülosz maga nevezte drámáit morzsáknak Homérosz asztaláról – s a mi modern életünk mítoszában is ezer elem van, amely az író tehetsége vagy hangulata szerint egyaránt teríthető ki epikává és préselhető össze drámai fujtásnak.

612

Bevezetésünk különben kissé nagy tál is lesz, ha pecsenyéül csak Sommerset Maugham Színház-át tehetjük rá. A regény azok közül a középművek közül való, amelyek inkább olvasmányok csak, mint alkotások; anyaguk azonban itt-ott mégiscsak írói felfedezésektől eres és csillanó. Ízlésességével is fölötte van a szórakoztató irodalom akkordmunkáinak. A Színház érdeme: a hang egyenletes nyugodtsága és igénytelensége s lélektanának kisműves finomsága. Milyen jó például Michel, a férj, a szívdöglesztő színészből lett üzletember, aki kibírhatatlan hiúsága ellenére is oly alázatos gondozója nagyművész feleségének. Az átírásban, természetes, nemigen marad hely lélektani részletmunkára. Az öregedő színésznő ki akarja próbálni, hogy van-e kinn az utcán is igazi, asszonyi sex appealje. Átöltözik és kószál, hogy leszólítsák. Ez a séta a regény egyik sikerült részlete; a színdarabban két-három beszámoló mondat lesz belőle. Azt sem lehet a színpadról kellő részletességgel elmondani, hogy miféle apró fogásokkal teszi tönkre vetélytársnőjét, Hüppolitosza szerelmét, a bemutatón a fölényes színésznő. Pedig ezt a részletet figyelmébe ajánlom mindenkinek, aki szerint a színházetikával nem fér össze egy munkatárs megbuktatása. Ehelyett van a drámában néhány erős jelenet, amelyet a színpadi forma hangsúlyoz. Mennyivel erősebb itt anya és fiú, játék és igazság párbaja vagy a kis színésznő bemutatása a nagynak, művészet és fiatalság összecsapása. Bizonyára összébb lehetett volna fogni s át lehetett volna ültetni drámaibban is ugyanezt a művet; de kérdés, hogy megérte volna-e. Viszonylagos oldottságában az író kényelmesebben mozog s abból, ami volt középszerű regény, lesz jól elviselhető színdarab.

A Vígszínház, úgy látszik, szeret és tud is ízlésesen középszerű lenni; bemutatói legalább erre vallanak. Merész, műfajfelforgató kísérleteknek sem a pénztárát, sem a színészeit nem lenne tanácsos kitenni; a Hattyúdal, Egy fillér, Színház-féle darabokat azonban gondosan kidolgozzák itt s színészeiket is rákényszerítik a darabhoz illő színvonalra. Nagy dolog nem sül ki ebből a színjátszásból, de a régi polgári színjáték stílusa megőrződik. A Színház előadása sem volt rosszabb a darabnál. A két főszereplő még annak az igen bő színházi utasításnak is megfelelt, amelyet a regény jellemrajzai fűznek a drámához. Mezey Mária azok közé a színésznők közé tartozik, akik alkalmasak arra, hogy színésznőt játsszanak. Egy díványa sarkában kuporgó filmdíva: mintha egész játéka ebből a pózból bontakozna ki. Azt, hogy Duse-hoz hasonló nagyság, nem hisszük el neki, ahogy a regény hősnőjének sem. Az iróniától a kétségbeesésig azonban mindenre megvan az élő mozdulata s ízléses színe. Néha feltűnően emlékeztet Bajorra. Nem tudom, azért-e, mert a hatása alá került, vagy mert a Maugham Júliájához 613aligha lehetne alkalmasabb modellt választani. Somlay kissé blazírt játékában is biztos érzékkel emelte ki az áhítatból és önzésből összetett férj leglényegesebb vonásait. Kívülük Puskás Tibor, a fiuk, játszotta igen jól a bölcselkedővé vált kamaszkort. Szinte a pattanások is ott voltak a testén és a lelkén. Benkő már nehezebben tudta kikeverni a könyvelő-Hüppolitosz arcátlanságba csapó félszeg báját. Kezdetben túl esetlen, később túl nyers volt ahhoz képest, amit játszania kellett volna. A Szilassy László fizikuma jobban illett volna a szerző szándékához. Dénes György grófjának akváriumi mozdulatai nagyon mulatságosak, de ha figyelmesen elolvassa a regényt, láthatja, hogy az impotens szerelmes és esztéta nem volt hülye, sőt nagyon is magas műveltségű képviselője a Sommerset Maugham Angliájának, amelyben egy egészséges együtthálás, úgy látszik, a ritka és nagy dolgok közé tartozik. Avice-t, a fiatal vetélytársnőt is egy meggárgyult kóristává fokozták le tehetségtelen, de rátarti katonatiszt-lányból. Jó volt Sitkey Irén nyelvvé nyűtt öltöztetőnője. Ladomerszky Margit is hiba nélkül játszotta a szerelmes mecénásnő szürkébb szerepét.

A vizsgázó Kegyenc

A magyar színházra jellemző, hogy nagy írótehetségei mint üstökösök súrolták, míg állandósult csillagai meglehetős szerény fények voltak. Akiket a kritika időben felbátorított s a színház sorozatosan előadott: évtizedes drámai munkásságukkal sem teremthették meg a magyar drámát; akik pedig megteremthették volna: első ifjúkori erőpróbájuk fölött törtek meg vagy haláluk előtt robbantak be – nem a színházba, csak az irodalomba. Még a más téren elismert költők és írók is csak csalódni rándultak át a drámába.

Teleki László is az átvonulók közül való. Harmincéves volt, amikor Kegyenc-ét kiadta s ez maradt egyetlen színpadi kísérlete. Akkor már túl volt az erdélyi országgyűlések iskoláján s nem lehetvén Jósikájává vagy Eötvösévé a drámának, a politikába írta be – nevét inkább, mint munkáját (melyről méltatlanul ma sem igen tudunk többet, mint amennyit egy nagy órában elsült pisztolygolyó fényénél látni).

Darabját életében néhányszor, halála után még tizenhatszor adták. A Nemzeti Színház a bérleti rendszer jóvoltából most csaknem duplájára emeli ezt a számot. A felújításnak megvan a kalendáriumi oka: a Kegyenc most száz éve látott napvilágot. De megvan-e a színházi 614is? Én azt hiszem, a halottak is úgy vannak, mint az élők: nem szeretnek megbukni. A színháznak a dátumon kívül reményének is kell lennie, hogy a kegyelet nem lesz kegyetlenség s a klasszikus nem rontja hitelüket a klasszikusoknak.

A Kegyenc kórisméjén, azt hiszem, nem lehet vitatkozni. Nagy tehetség, tökéletlen mű. Aki írta, tele volt remekmű-petékkel, a Kegyenc azonban távol van attól, hogy az legyen. Teleki elsőrangú tehetség. Szíve elég bátor a tragikumra. Levegője erős, dikciójában ott a drámaírói torok forrósága és szűkszavú rekedtsége.

Mint a legtöbb vérbeli magyar tehetségnek, neki is nagy történelmi érzéke van: egy távoli történeti kor egységét egymástól elütő s élő egyéniségekben tudja elénk állítani. Tárgyát, amint látom, Gibbon Róma történetében találta. A nagy angol történetíró, aki potenciális költő is volt, telis-teli van ki nem fejtett drámák és költői művek alvórügyeivel. Az ifjú grófot Petronius Maximus fogta meg: a bosszú tragédiája. Gibbon meséli el, mint hozatja házába a parázna Valentinián császár egy kockán elnyert gyűrűvel patríciusa szemérmes feleségét. Gibbon is abban látja a sértett férj tragikumát, hogy bosszújában az egész római birodalmat dönti – a császárra s magára. Teleki jó helyen ütötte föl a fejét: ebben a tárgyban kétségen kívül nagy szél fúj. S grófunknak elég friss hozzá a képzelete, hogy a szomszédos oldalak alakjai: az eunuch Herakles, Eudoxia császárné, a könnyelműségig magabiztos Aëtius, a nemes Fulgentius egy színpad alakjaivá éledjenek. Még az a szabadság is megvolt benne, mellyel egy költő sűríti, csomózza a történelmet, anélkül, hogy meghamisítaná. Amikor Petronius Maximust sérelem éri, Aëtiust a császár már rég meggyilkoltatta; ő ezt a gyilkosságot is beszövi cselekményébe. A császárlányt még Aëtius életében ígérik a hadvezér fiának s csak Valentinianus halála után erőltetik a Maximuséhoz. Teleki a két fiúból riválist csinál. Még a Valentinianus szemére hányt jósokat és mágusokat is bevonja a bosszú eszközei közé. Sajnos, igen gyermekesen. Tapasztalatlansága és a kortárs romantika itt veszíttetik el vele a játszmát.

A Kegyenc bizonyára sokkal jobb darab lesz, ha Teleki kevesebb fondorlattal követi Gibbont. Aëtiust már meggyilkolták, Róma inog. Szerelmi sérelme ekkor dobja a birodalom első szenátorát a forrongók élére, Aëtius bosszúszomjas hívei közt keres gyilkost, vagy ha őneki kell gyilkosnak lennie, bűnsegédet. A bosszú s a trón is az övé; a megindított romlás azonban csakhamar őt is eltemeti. Érezzük, mennyire közelít így a téma a Bánk bán-éhoz? A bosszú kurtább, az előzmény és a következmény részletesebb. Teleki azonban a kockajátékkal kezdi s a darab végén egy jelenetet hagy az összeomlásra. Mi marad a közbeeső 615négy felvonásnak. A hidegre tett bosszú Monte Christó-i szövevényei. Ez a gyermekes szövevény téteti el vele Aëtiust, csakhogy a császár támasz nélkül maradjon, ez adatja vissza elcsábított feleségét, mint befolyásoló kurtizánt, ez béreli fel az ellene bérelt méregkeverőt a császár Leójává. A nevetségességből majd minden jelenetnek jut valami. Maximus írást vesz ki a méregkeverőtől és visszaküldi, mint szolgáját, a palotába. Követhetett el biztosabbat önmaga elveszejtésére? Két ifjú nyomul a császári szerető lakásába, hogy a közbajban támogatásukat kérje. Egyikük Maximus fia, akinek persze fogalma sincs róla, hogy ki ez a szerető. A hetéra, a fiú mostohaanyja, csak őt fogadja, de fátyolban. Azonban minek a fátyol, ha az első szónál úgyis ki kell mindennek derülnie. S ha nem akarta kilétét elárulni, mért nem a másikat engedte be? A kritikusok szörnyetegnek érezték a főhőst. A dráma, mondták: nem bír el ilyen monstrumokat. Valójában csak valószínűtlen. Kegyetlenebb ember is felnőhet a tragikus nagyságig, ha van valami szívelállító következetesség benne. Ez a Maximus azonban hol mint egy tizennyolc éves ifjú háborog, hol pedig a sátánkígyó simaságával tekereg vagy legalább szeretne tekeregni. Ez az, amit az írónak nem lehet elhinni.

Nem segített ezen a Galamb Sándor átírása sem, aki pedig mint porlefúvó és halottélesztő ért el már néhány sikert. A múlt század eleji nyelvrontás nyomait persze ki kellett a darabból szedni, a dikciót is helyes volt itt-ott leegyszerűsíteni. Amit azonban azontúl változtatott, aligha használt a darabnak. Ő is abból indult ki, hogy Maximus jelleme nem naiv, hanem szörnyű s a szörnyűségeket csökkentette a naivitások helyett. Törölte például azt a jelenetet, melyben Maximus maga adja feleségét a császárnak; el is érte, hogy a közönség nemigen érti, hogy került hát az asszony a császár kéjlakába. (A magyarázatul betoldott önvádló monológ s ájulás még naivabb, mint amit Teleki írt.) Kár volt a forrongó Róma képét is elvenni. A legbántóbb azonban, ami az ötödik felvonással történt. Ez két képből áll. Az első végén a kegyenc betölti bosszúját s a zárószavakban féllábbal már a trónusra hág. A másik képben Júliához rohan, akiben azonban benn a méreg. Mialatt kinn a nép a kurtizánt szidja, majd a császárt élteti; felesége s fia holtteste közt kezd rázuhogni bosszújának a bosszúja. Ez az összeomlás Telekinél sincs egészen kiaknázva; hisz csak családját veszti el – újra, s nem az államot is. Galamb azonban még ezt az egy jelenetet is leamputálta. Helyette egy gyászmenet (a Nemzeti Színház szereti az ilyen meneteket) hozza a bosszúját betöltött császár elé asszonya holttestét.

Remélhettük-e a színészektől, amit a darabtól nem várhattunk? 616A színlap hosszú s a darabban az, amit a Nemzeti stílusának neveztünk, teljes üzemben van. Kiötlő színészi munkára azonban alig volt alkalom, kedv vagy tudás. Egyedül Tímár lábolta színészbuktató szerepét hősi elszánással. A szerep naiv és sátáni részeit összeolvasztani persze ő sem tudta. Ez, ha valakinek, hát egy Kovács Károly-féle színésznek sikerülhetett. Ami Tímárnál egy nemes kedély tiszta háborgása, annál talán egy sötétebb szív sebfájása lesz, melyből természetesebb lassúsággal folyik a bosszú orvul tekergő vére. De ha egységet nem is lophatott abba, ami maga sem egységes: az egyes mozzanatokat jól játszotta; hatalmas skálája győzött, ha alakítása szét is esett. Őt magát is gondolkozóba ejtheti, hogy a színlelés, a szavakon átcikázó düh és gúny ábrázolásában mennyivel jobb volt, mint a szakmájává vált dúltságban és háborgásban, mely érzésem szerint a túlsok fortissimótól kezd egyhangú lenni. A leghálásabb szerepet, a történelemben élvvágyával hányódó együgyű Valentinianus császárt Abonyi kapta: emlékezetben maradót nem gyúrt belőle. Íze volt Kürthy Fulgentiusának, Major jósának és Lukács Margit Júliájának.

Szombat este a Vígszínházban is bemutató volt. Emlyn Williams darabját, mint mondják, londoni sikere ajánlotta. Megvan az az érdeme, hogy a közönséget meghatja s a kritikust sem keseríti vérig. Az elrészegesedett színész, aki mint áruházi Mikulás Lear palástját hordja s régi nagyságát böfögi vissza: persze melodramatikus hős. Nem más a sánta lányka sem, aki erre a vonzó züllöttségre fonja életét s walesi népdalokat játszik a kijózanodónak. A mese pontosan olyan, amilyen e két lényből kicsoroghat. Az apa emelkedni kezd, nagy szerepet kap, de megint visszazuhan; a lánynak kérője támad s választás elé kerül. A szerző elég ügyesen fonja össze a két dolgot s a válságot úgy oldja meg, ahogy mi is mindjárt a legjobbnak találtuk: a fiatalok magukkal viszik Amerikába az öreget, aki gondnak még mindig jobb, mint hazajáró kísértetnek.

Ezektől az alakoktól és bonyodalmaktól a darab persze lehetne egészen rossz. A szerzőnek szerencsére elég friss festékes tubusai vannak színházi viszonyainkhoz képest, a csavargó menhely alakjai is ötletesen beszélnek, különösen az első képekben, amikor még nem kell a drámára áttérni s a színpad jó angol kényelmességgel gomolyog. Egy nagy drámaíró persze olcsó dolognak tartaná, hogy csupa éles figurát írjon, amilyenek ennek a darabnak a rendőre, utcalánya, cukorkaárusnője, slágerszerzője. Emlyn Williams azonban tudja, hogy nemcsak az írók, 617hanem a színészek is szívesen fogják a dolog könnyebb végét; az úgynevezett hálás szerep s rikító jellemzés nagyjából ugyanaz.

A Vígszínház együttese, mint többnyire, most is megfelelt annak, amire vállalkozott. A beugró Orsolya Erzsébetet kivéve minden színész a helyén és együtt volt. Somlay nagy kedvvel és mértéktartással hömpölygette a melodrámát. Néha szinte sajnálnunk kellett, hogy csak egy Leart kérődző csavargót s nem az igazi Leart látjuk tőle. Természetesen, ha hat képből négyben részegnek vagy beszámíthatatlannak kell lennie: a legjobb színész is kissé monotonná válik. Tolnay Klári kedves és ízléses volt, ki kéne egyszer már próbálni, hogy a komoly drámai játék felé meddig tud elmenni. Somló nem rossz színész, de őslipótvárosi „okos fiú” hanghordozását nehéz megszokni. Bihari humora ez egyszer kissé merev. A figura megvolt, de nem mozgott.

Megint felújítás. Lehet ez véletlen? A színházak jól mennek; de pénztár és közönség közt, úgy látom, van egy csendes megállapodás: csak semmi újat. Elég újdonság van a világban; itt azt akarom kapni, amit már megszoktam. Újítsátok fel, amikre fiatal koromból kedvesen emlékszem: az Ocskay brigadéros-t, Cyranó-t, Fedák Sárit. Vagy írassatok gojokkal Szenes- és Fodor-vígjátékokat. Csak szokatlan érzésekkel ne háborgassatok. Elég megszoknivaló van a világban. Vagy lesz inkább, hisz egyelőre a színházakkal is én húzatok. Néhány éve rosszabbul ment a színház, de minduntalan volt egy-egy érdekes kísérlet, ami az írót is leszívta barlangjától. Mit csinálnak Arisztophanészből, akiről azt hittük, hogy a huszadik századi drámának olyan ihletője lesz, mint Shakespeare a romantikusnak? Csatát nyer-e Kleist? Feltámad-e Kisfaludy bája? Az idén mintha aludna a kísérletező kedv. A drámatörténetnek vannak Shakespeare-énál aktuálisabb nagyságai, akik az új magyar közönséget és írókat nevelhetnék, ha lenne kedv nevelődni. Nemcsak Arisztophanész, a költői burleszknek s a mi Tamásinknak természetes atyja, de az én görög tragikusaim, vagy a tizenhetedik századi franciák is, akiktől (Márai Kaland-ja a példa rá) a polgári dráma is tanulhat ízlést és kristályosságot. Csakhogy kinek volna kedve Phedrá-val vagy az Oreszteiá-val bőszíteni a közönséget. A Grillparzer-év is elmúlik, úgylátszik anélkül, hogy a Medeá-t láttuk volna. S az új huszadik századi dráma! Mikor ismétlődik meg az Amerikai Elektra meglepetése? Mikor adják Pirandellót és Giraudoux-t, vagy aki ma az, amik ők egy évtizede voltak? Egyik magánszínházunktól sem várhatunk semmi olyasmit, mint néhány éve a Szent Johanna előadása. A színházak ma biztosra mennek, de csak biztosra. Tőke és közönség, 618úgylátszik egyaránt elvárja tőlük. Az emberek nem akarnak kísérleti nyulak lenni. A régi karmonádlijukat s a régi színházukat követelik. S minél nagyobb veszélyben van a karmonádli, annál fontosabb, hogy a színház a régi legyen.

Ezt a strucc-pszichológiát és sün-színházat én bizonyos fokig megértem. Én is azt csinálom ma legszívesebben, amit ifjúkorom szép boldog óráiban, ha nincs is értelmük, hogy csináljam: Aiszkhüloszt olvasom, nyelvet tanulok, a régi Erdély krónikáit forgatom. Az ember érzi, hogy sok erőre lesz szüksége s abba menekszik, amiből valaha sok erőt kapott. Nagy kérdés azonban, hogy a mi közönségünk is ilyen erőgyűjtésből menekszik-e a felújításokba. Én úgy látom, hogy ő nem erőt akar gyűjteni, csak nem látni, nem emlékezni, nem venni tudomásul. Erre jók a húsz-harminc év előtti színházi emlékek, melyeket éppen az tesz vonzóvá, hogy még a „régi jobb világból” valók. Csakhogy ez a passzív, elbújós viselkedés a sorssal szemben: döntő bizonyíték, hogy nem vagyunk elég erősek rája. Bizonyára van olyan magyar réteg, amely a színháztól nem azt kívánná, hogy őt az idők elől eldugja, hanem hogy átvezesse rajtuk. Délutáni előadásokon néha váratlan meglepetés éri a színészeket. Egy ímmel-ámmal ment darab, ebből a vezető fajtából, meglepő sikert ért el. A közönség mindent ért, jó helyen tapsol és nevet. Ez a réteg azonban nem jár színházba, az elitje is csak egy-egy vasárnapi előadást tud megtölteni. Baj ez? Bizony baj. Baj az országnak, mert akik színházba tudnak járni, azok egyéb fontos helyen is ott vannak s ugyanúgy reagálnak, ahogy a nézőtéren. De még nagyobb baj a magyar drámának, mely az utóbbi években mégis kezdett lenni s ki tudja, lesz-e még jövőre? Az a közönség, amely színházba jár, eltapossa, amelyik pedig diadalra vihetné, nem jár színházba.

Az elnémult harangok, Rákosi regénye s darabja, a mi születésünk táján komoly szó volt. Nem mintha a pesszimizmusával magában állt volna. Éltek már előtte is igen nagy magyar írók, akik annyira sötétenlátók voltak, hogy a közönség el sem olvasta őket; magukba bocsátották remekműveik sötét mérgét. Rákosi Viktor szava épp azért volt komoly szó, mert nem ezek közül való. Ő az irodalom napos oldalán élt, a Budapesti Hírlap főmunkatársa, országgyűlési képviselő, az egész ország tréfacsinálója. Ha Sipulusz kiáltja el, hogy Bod Péter eklézsiáit elnyeli a románság s a főispán segít, hogy elnyelhesse, az már nem tréfadolog. Azt az egész ország meghallhatja s meg is hallja. Az elnémult harangok így lett a millennium Földindulás-a. Ebben két ítélet lappang. 619Egy jó: ez is komoly nemzeti bajt mondott ki s adott fel leckéül. S egy rossz: a millenniumi évek módján, kevés művészettel és sok retorikával. Az elnémult harangok, mint művészi munka nem Tolnay Urak-jának vagy Bárónéténsasszony-ának, hanem az Ocskay brigadéros-nak a testvére. Súlyosabbá a végek üzenete teszi.

A mai közönség erre a darabra két utólagos iskolát is kapott. Egyik az ormánsági kérdés. Illyés Gyula Pusztulás-ától a filmre vitt Földindulás-ig, épp elég leírásban látta a becsukott templomot, a lemorzsolódó magyar szigetek tragédiáját. Aki ezeket ismeri, a Sipulusz darabját a nemzethalál nagyobb borzongásával nézheti, mint harmincöt éve nézték – sőt írták. A másik iskola, a húszéves alkalmi irredenta irodalom, már nem ilyen nemes; viszont kitűnően előkészít a darab hibáira. Ördögpópa és angyal tiszteletes harca abban is ilyen gyermeteg irrealizmussal folyik. A darab egyes részleteinél szinte meg kell dörgölni a – a fülünket. Csakugyan a század elejéről való ez? Nem Somogyváry Gyulával dolgoztatták át az ő közönségének? A nézőtéren, persze, ez az iskola látszik meg inkább. Az ember szinte szégyelli a maga tökéletlen hazafiságát, mely egy üres szólamon vagy komisz versen sem tudja túltenni magát, amikor az egész színház tapsban tör ki. Sőt a papirostiszteletesnek is megengedne egy kis hibát, s a pópának is egy kis papi méltóságot, ha attól párbajuk valóban két nép párbajává válna.

A művészet furcsa dolog, a torzot könnyebb elhitetni benne, mint a nagyon nemest. Ember legyen az, aki olyan nemes lényt, mint a Rákosi Simándi Pálja vérrel lát el. Todorescu pópa viszont megél, kiszínesedik a hibáiból. Az erények aránytalan kiosztása (melyre az erdélyi kálvinizmus igazán nem szorult rá) így azzal a furcsa eredménnyel jár, hogy a pópa jobban érdekel, majdnem hogy vonzóbb lesz. Ha hozzá még a szereposztás is olyan aránytalan, mint itt: az egész színdarab őkörülötte kezd csomósodni s majdnemhogy az ő családi drámájává válik. Az erdélyi Nagy István egy rokonszenves magyar arcot hagyott az emlékezetünkben, de szavalásával nem sokat enyhített szerepe papirosszagán. Kiss Ferenc viszont megint igazolta, hogy az ő saljapini tehetségét kelet-európai típusok megformálására kellene fordítani. Miért nem kutatják fel a finn, orosz, lengyel, délszláv, román drámairodalmat, különösen a parasztdrámákat, hogy magyar szerepkörét kibővítsék. A magyar dráma is lendületet nyerhetne ebből. Pópája szimpatikus szörnyeteg volt. Álördögi vonásaihoz a nagy természet hitelét adta. S ebből az alakításból színészi túlzásai sem ütöttek annyira ki. Sem a nyers móka, sem a kulisszahasogatás terén.

Külön bekezdést érdemel Mészáros Ági. Én ezt a színésznőt első pesti szerepében úgy „láttam”, hogy háttal ültem a színpadnak s 620egyetlen felvonáson át borzadva hallgattam, mi folyhat a hátam mögött. Egyszerre csak egy friss hang szólalt meg. Hah, ez máshonnét jött, ennek még szíve van. Kis parasztlány szerepében, most megint ezt a szívet hallottam csattogni, de már lámpaláz nélkül, öntudatosan. Ahogy mesél, pörög, utánoz: az a begyes élet. Érdekes lenne kipróbálni, hogy súlyosabb drámai szerepekkel meg tud-e birkózni, nem is a tehetsége, hanem a… termete.

A rendezés elég egyszerű s egyöntetű volt. Kár, hogy a darab, amely sok színészt foglalkoztat, kevésnek ad feladatot. Kiss Ferenc, de különösen Berky Lili jól beszélte „oláhosan” a magyart. De helyes-e egy egész színdarabon át beszéltetni így főszereplőket? Különösen, ha ebből az a lehetetlen dolog kerekedik, hogy pópa és pópáné egymás közt is oláhos magyarsággal beszél.

A 2000 pengős férfi

Mit mulasztott a premierjáró, aki a húsvétot vidéken töltötte? Kállay Miklós beszámolt már, mielőtt örökre elszáll, a Nemzeti-bérlet kéthetes Fülemiléjéről. Menjünk ki s nézzük meg a magyarszínházbeli kétezer pengős férfit, aki persze sokkal inkább egy kétmillió pengős nő. A zarándoklatot nem kívánja különösképp sem az irodalmi, sem a szerkesztői érdek: mi azonban azt olvastuk, hogy a Barabás Pál darabja, ha nem is műalkotás, de kitűnő színházi áru; idényvígjáték, amilyen kell. S ki nem akarna vígjátékíróvá átképződni, mióta íróink vannak, akiknek egyszerre négy vígjátékuk megy a legközelebbi világvárosban?

Az első szabály, úgy látjuk, az, hogy van három-négy nagy vígjátéki tárgy s az „európai” vígjátékírónak csakis azokból szabad vagyont szereznie. A magánakvaló író szenved, él s közben belekeveredik valami helyzetbe, melyből csak drámával tudja magát kizokogni vagy kiröhögni. Ez azonban bűnös individualizmus, melyet a színház jogosan megbüntet. A színházi szerző közösségi ember, akinek nem magát kell kiszolgálnia, hanem a tömeg-élvezet bevált étkeit újonnan tálalni és köríteni. A közönség például szívesen fogyaszt olyan véletlentől összeláncolt emberpárokat, akiknek semmi közük sincs egymáshoz, a szerző által kitalált okból azonban házasokként kell viselkedniük. A bohó körülmények egy ágyba fektették őket s ők, mindnyájunk örömére, engednek az ágy vonzásának. Vaszary az idén már két darabban dolgozta fel ezt az érdekes helyzetet s íme: Barabás Pál is erre építi üzletét.

621

Egy szekánt, vénleány főnöknő, csakhogy alantasait pukkassza, kétezer pengőn férjet vesz magának. Néhány hétig együtt élnek majd, azután elválnak. A többit lehet ki nem találni? A vénlányból nő lesz s a látszatházasságból szerelem. Mi kell egy ilyen házassághoz, hogy színházi siker váljék belőle? Lélektan természetesen minél kevesebb. Elég annyi, amennyitől egy tőkésamazon, aki harminckét éven át a nadrág és szoknya mélyebb értelmét sem fedezte föl, az első szemébe vágott „szipirtyó”-ra telefonkönyvet ragad és férjet rendel. Valami bonyodalomra azonban szükség lesz. A mi fúriánk a második felvonás közepén már annyira „nőnek érzi magát”, hogy a darabot miatta be is lehetne szüntetni. Hogy a jóvéget, melyet már a legfantáziátlanabb adótiszt is gyanít, még másfél felvonáson át lehessen kitolni s szagoltatni, a kétezer pengős férfiban kell olyan lelki érzékenységnek fölmerülni, mely valóságos belépését a házasságába és a vegyészeti gyárba egy időre kétségessé teszi. A bonyodalom egy gyönyörű, de szívtelen lány, aki a vett férj menyasszonya (a kétezer pengős férfi azért adta el magát, hogy őt elvehesse) s másfél felvonáson át a legimádandóbb lábakkal és a legléhább elvekkel szolgáltatja a női csáberőt s a kiábrándító összehasonlítást. A kétezer pengős férj végre ki is ábrándul, sőt pofon is veri menyasszonyát s a gazdag cégfőnöknő, ahogy illik, mint asszony is fölébekerül a szegény szép leánynak.

Aki egy kicsit kopárnak és ösztövérnek érzi ezt a vígjátékot, ne feledkezzék meg az élcek és szólások állandó villódzásáról. A sötétben lejegyeztünk egy csomót, de részben egymásra írtuk őket; részben olyanok, hogy huszonnégy óra múltán az emlékeztető szó sem tudja eszünkbe idézni. Csak az előadás levegőjében égnek, az emlékezetben elenyésznek; egy bírálatba beráncigálva pedig a szerző ellen koholt rágalmakként hatnak. Mert ki is sejti, milyen kitűnő az, mikor Bulla azt feleli az igényei után érdeklődő házasságközvetítőnek, hogy: Én nem ismerem a piacot. Vagy az úgy búcsúzik el tőle: Legyen máskor is szerencsém. A váláshírben kéjelgő barátnék azt mondják: Manapság a házasságon jobban csodálkoznak, mint a váláson. A magukra maradt látszatházasok pedig: Mi gyűlöletet vallunk, nem szerelmet. Az ilyenféle bemondások (ez a kettő a legjobb) sokkal frappánsabbak a Magyar Színházban, mint a mi rovatunkban.

A darabhoz természetesen színészek is kellenek. Egy, aki jóval többet tudna, mint amit az ilyen darabhoz tudni kell s azzal izgatja a közönséget, ami többre termett lényéből a köz-együgyűségketrec rácsán átcikázik; aztán egy csomó epizodista, aki oly régen él színészi létminimumon, hogy az itt talált szerep is felvillanyozhatja. A Magyar Színházban ez alkalommal Bulla Elma áldoztatik fel a közönségnek: ő próbál 622lelket csinálni, vénlányt, szerelmet játszani, ahol csak a séma zakatol üresen. A kissé gyér nézőtér (elöl sokan, hátul kevesen: rossz jel!) meg is volt elégedve vele, valamint a többiekkel. De hát milyen nagyszerű gondolat is: a kis Bulla mellé azt a nagy darab vaj-hangú embert adni kétezerért. Simor Erzsi is igen meggyőző volt, amikor ellenállhatatlansága és erkölcsei bizonyítékául gyönyörű lábát felemelte. S amellett milyen Szeleczkysen tud néha beszélni. Dajbukát magát az életet leste ki, amikor mint öreg házvezetőnő vékony fejhangon telefonált. Egy házasságközvetítő is szerepel a darabban. Ni, mondom, most is van a Magyarban egy színész, aki olyan éneklősen beszél, mint Z. Molnár az én gyermekkoromban. Megnézem a színlapot: ő az.

Hazafelé, az esőben, azon a darabon gondolkozom, amelyet én írhatnék ugyanebből a témából, valamelyik nyugati metropolisznak. Mondjuk, hogy nem egy férjet vesznek kétezer pengőért, hanem egy feleséget. De ki vesz ma pénzen – feleséget? Egy agglegény, mondjuk, akit azzal ugratnak a barátai, hogy nem is tudna más, mint agglegény lenni. Happ, ez jó. Itt korszellemben járok. A színpad újabban rákapott ezekre a csődtömeg férfiakra. Az Andrássy útiban egy francia selyemfiú ágyán húzza a nőcske csalódottan a harisnyát. A Vígben egy lord válik kővé, amikor szerelme célját felkínálják neki. Szóval az én hősöm is azt akarja elhitetni, hogy neki sikerül. Most már csak azt koholjuk ki, milyen körülmények közt „érzi majd férfinak” magát? S ki lesz a bonyodalom?

Utolsó bérleti este

A színházi évadnak már vége, de a színház még tartozik: a Nemzeti a huszadikkal, a Víg a tizenkettedikkel. Márpedig a bérlőknek meg kell kapni a magukét. Mit nyomjunk oda nekik? tűnődtek itt is, ott is. Valami nyárit, igénytelent, mondták a Nemzetiben. Júniusban a közönség nem szeret belül, az agyvelejével is izzadni. Mért ne adjunk valami igényesebbet, gondolták a Vígben. Ezzel nem kell ötven estét csinálni s egyszer az évben, szezon végén, a nagyközönség is megbocsátja. Így került színre a Nemzetiben Fejérvizi Béla, a Vígben G. B. Shaw.

A Magyar Színpad tanulságos nyilatkozatot közölt az Elcserélt vőlegény szerzőjéről. E szerint a szerző ráérő idejében összeírogatott egy darabot; azt borítékba tette és elküldte a Nemzetinek. Aztán várt, mint 623a titkos drámaírók türelmesebbik fele. S mi történik? Van még Jézuska: az Ország Első Színpada egyszer csak válaszol; a szerző szmokingba húzza magát, a darabot bemutatják. Nyilatkozatával még a felelősség alól is felmenti magát. Mert hisz ő a legszerényebben viselkedett, ahogy szerző csak viselkedhetik; a felelősség kizárólag a színházat terheli. A kritikusi zsöllyében megedzett ideg is azt mondja: nem kis felelősség. Azaz csak mondaná. Mert amilyen igaz, hogy az Elcserélt vőlegény az idei év és azt hiszem, még sok év legrosszabb darabja (Gyergyói bál Fedák és zene nélkül); olyan bizonyos az is, hogy a közönségnek tetszett. Jobban tetszett, mint a Niskavuori asszonyok, az Örvény és a Peer Gynt együttvéve. Úgyhogy a bemutató, mint szociológiai kísérlet igen értékes volt. Megmutatta, hogy mivel lehet a Nemzeti bérlőjét kielégíteni, ha a régi bevált szörpök ízét az ínyére adott semmiben akármily nyomokban megtalálja.

A darabról bírálatot írni túlzás volna. Öt nappal a bemutató után nem is vállalkozhatom rá. Az emlékezet öntisztulása oly gyorsan végzett vele, hogy már csak a foszlányait találom meg benne. Volt a darabban afféle Rákóczi-kor (Ocskay brigadéros 1:100-hoz hígításban), aztán Erdély természetesen s egy házába haza-hazabujdosó kuruc, egy lányszöktető labanctiszt s egy üldöző nagymama, legfőképpen pedig egy süket pap, aki a vőlegényeket összecseréli; a szökevény unokát a labanc helyett a kurucnak adja, amivel persze csak a Gondviselésnek vág elébe, lévén az egymáshoz cseréltek egymásnak szántak. Ez s még sok minden volt a darabban. Az idegeink is próbára tétettek, amikor a halálra keresett Jávornak a hurokba belé kell állni; viszont milyen kellemesen csiklandott, mikor Mészáros Ágit, a lányasszonyt a labancőrség kényszeríti be hálószobájába, a hozzácserélt férj karjába. A legtöbb azonban a dilettantizmus volt ebben a vígjátékban. A színészeket ne is bántsuk szomorú szolgálatukon felül. A kurucot Jávor játszotta; nemcsak mint kuruc, hanem mint színész is bujdosásból jött meg (Kaland-ból, Niskavuori asszonyok-ból, Peer Gynt-ből) s most otthon volt. Mészáros Ági kedves, de kicsit pityergő, hajasbaba. Hosszú Zoltán, aki mint székely szolga, hol mezítláb, hol lovaglócsizmában nevettetett, a színpad egyetlen élőbb foltja: a Dani bá’ságában is mértéket tartott. S a többiek, szegények! A darab jó lehetett arra, hogy a színészek is megismerjék az írók szenvedését. Úgy szenvedtek a darabtól, ahogy máskor a darab szokott tőlük. Ha ugyan szenvedtek.

624
A piros bugyelláris

A „népszínmű”-t mint megbélyegző szót, sokszor leírjuk, népszínművet azonban keveset láttunk. A piros bugyelláris bemutatóján egyik kiváló s lassan már deresedő színházi kritikusunk vallotta be, hogy: ő most néz meg először ilyesmit. Komoly színpadon én is csak a Falu rosszá-t láttam, meg még négy-öt darabot, Gyímesi vadvirágokfélét, műkedvelőktől. Az irodalomtörténethez tartozókat is csak könyvből olvastam. Nem lehet hibáztatni hát, ha a Nemzeti egyszer-egyszer fölújítja apáink mulatságát; próbára teszi a régi műfajt s a mai közönséget.

A magyar népszínmű persze Bécsből jött; ott a külvárosokban jóval a demokrácia divatja előtt, II. József korában adtak már népies bohózatokat. Érthető, hogy ez a műfaj később a kor színéből is fölszedett valamit s a kevés néző előtt sok darabot emésztő magyar színpadra is odaszívódott. Ami eztán történt: a színház körül élő emberek csinálták; színészek, titkárok, írók, bennfentesek, akik óráról órára leshették a közönséget, s ötletes pincérei voltak étvágyának. (Aminthogy az egész múltszázadi dráma jórészt így készült, a színházak körül, mialatt a nagy tehetségek bemutatót sem láttak.) A bécsi népszínművet előbb a színészek magyarítják: magyarnak játsszák paraszt Hanswurstjait. Aztán író is akad, mint a Peleskei nótárius átdolgozója, aki már magyar figurát is szállít a közönség tetszésének. Népies szellők lengedeznek: a színpadon a parasztnak gatyát szabad húzni s időnként meg-megállhat, hogy a frissen fölfedezett nagy nemzeti kincsből, a nép dalából egyet-egyet közbe énekeljen. Petőfije nem támadt ennek a színpadi népiességnek (mely Petőfi nélkül valószínűleg nálunk is éppoly múló irodalmi szökőárja marad a politikának, mint másutt), akadt azonban egy Szigligetije, aki megírta a Szökött katoná-t s a Csikós-ban, közvetlen a forradalom előtt, mindjárt föl is vitte a műfajt a csúcsra: Móricz Zsigmond ma is érdemesnek tartja ezt a darabot, hogy bajlódjék vele s a maga drága papírján kiadja.

A kiegyezés utáni világban, persze, már egész mást jelentett a népszínmű is, mint amikor színpadra csinosítva, de mégis a parasztság nyomult benne a városi nép érdeklődésébe, sőt csodálatába. A híguló kor, mely a súlyos szavakat a mélybe nyomta, régi, mérgüket vesztett füvekből csinált második leöntést a maga mulatságára. Így öntötték le a színház számára Rákosi és utánzói a romantikát s az új népszínmű a régi népiességet. A Shakespeare-utánzó jambus és a „hej öcsém” népiesség hangzásra különbözött; képviselői azonban összefértek. Jelképes, hogy a Népszínházat Rákosi csinálta meg s első nagy sikere egyi625két, a Sárga csikó-t sógora és titkára írta. A népszínműnek ebben a második, művirágkorában két név vagy inkább két sors szerez némi tiszteletet: a Tóth Edéé s a Csepreghy Ferencé. Ez a két ember annyit hányódott, s oly magyar művészhez illő korban pusztult, hogy sorsuktól akár a Bánk bán-t is megírhatták volna. A Falu rossza írója nyomorgó színész, alig egy évvel élte túl Göndör Sándora s Fínum Rózsija színpadi diadalát. Harminckét éves korában ment el azoknak az útján, akik az életnek rosszai. Csepreghy Ferenc is csak hat évvel kapott többet s azzal, amit azalatt egy „befutott” beteg írni tud. Majdnemhogy őstehetség volt: asztalos, aki műkedvelőknek szerkeszt darabokat. Amikor Rákosi Jenő sógora lett: a gyalut a színházi titkársággal cserélte föl. De ő azok közé az asztalosok közé tartozott, akik megérdemlik, hogy színházi titkárok legyenek. Vidéken tanult, szép tiszta nyelven beszélt; naiv tisztaság s mesélőkedv van benne, az irodalmi játék egyszerű öröme (ahogy tapasztalatom szerint majd minden „őstehetségben”, mielőtt a mi „népi” mérgünket beveszik). Szerette jól összekavarni a paklit s aztán kidobni a piros királyt; Sárga csikó-jában, melyet nemrég filmen is láttunk, még inkább, mint A piros bugyelláris-ban.

A piros bugyelláris tárgyát különben Móricz Zsigmond is feldolgozta tavaly a Kismadár-ban. A szegény legény elmegy; a szegény leány a családjáért, az öregekért odaadja magát a nagygazdának, a bírónak. Az asszonynak megvan mindene, még számító kanok is ácsoroghatnak a fiatalsága körül; éppen csak boldog nem tud lenni. Hazajön a régi fiú, itt mint huszár, ott mint városi proletár s megkezdődik a bonyodalom. Még lopott pénz is van benne itt is, ott is. A különbség persze óriási: Móricznak az ábrázolás fontos, Csepreghynek a bonyolítás. Móricznál a szegény jó, de lenyomott, nyomorult, a gazdagság zsíros, utálatos. Csepreghynél szegények és gazdagok is lelki ünneplőben járnak. Csepreghy bírónéja mégis csak ott marad a derék uránál, a most már meg is szeretett gazdagságban; Móricz darabja a szegénység himnuszával zárul: a Kismadár visszaröppen az édes szegénység örök erdejébe. De ha ez az összehasonlítás Csepreghy ellen szól is, másokkal összehasonlítva bizonyára ő nyer. Népe, ha nem is a mai verejtékében pácolt nép, de nem is valami egészen hamis ántinép. Alakjaiban s magának a szerzőnek a lelkében is van egy lehelet a népmese örök reggeléből.

A Nemzeti Színház becsületesen ébresztgette az alvót. A két főszereplő, ha gyújtó fiatalságot nem is gerjeszthetett, de ízléssel és méltósággal játszott. Nagy Izabella, a rádióbeli hang, igen finom, mértéktartó színésznő. Abonyiról nem is gyanítottuk, hogy a Nemzeti Színház 626falai közt valaki így tudjon énekelni. Gondolhatni, hogy Major és Matány is megtették a magukét, ha egy falusi jegyzőt s egy hájas ispánt kellett karikírozni. A nagyszerű Pethessel annyit játszatnak részeget, hogy Kósza Gyurkáját is kissé dülöngélve adta, holott az a darab szerint inkább tüzes fiú, akiből lehetne még ember. Minden ott volt és jó is volt a színpadon, csak az atmoszféra, egy Blaha Lujza-féle tehetség hiányzott s a főpróba közönségében lapult a bűntudat, hogy ezen jó volna ugyan szívből mulatni, de nem illik, csacsiság. Ezt nem érezte a Török bíróné hajdani közönsége, mely még a darabba toldott népdalokat is újságként hallgatta. Lehet, hogy a későbbi előadások közönsége sem érzi majd. Hiszen a Kismadár sorsa bizonyítja, hogy a mi színházi közönségünkhöz, sőt színészeinkhez Csepreghy Ferenc még mindig közelebb esik, mint Móricz Zsigmond.

Azok közül az áldrámák közül, melyekről a Híd, eltökélése szerint, bírálatot nem ad, csak a kitűnő együttes miatt emlékszünk meg a Vígszínházban bemutatott Marie-Rose-ról. Egyike tér vissza ebben a darabban is azoknak a törvénytelen gyermekeknek, akik a francia színpad körül oly bőviben teremnek. Természetes, hogy itt is rendet csinál a felborult családban. Szerencsére egy kertész nevelőapát is hoz magával s ezzel egy hálás szerep helyett kettőt nyertünk. A többi sem rossz éppen: egy jó színész mindenikben érvényesülhet. A Víg tegnapi együttese azonban, azonfelül, hogy betöltötte, annyira ki is duzzadt a szerepéből, hogy az embernek összeszorul a szíve: hát Ajtay, Somlay megint csak ilyen szerepekben fogják életük újabb esztendejét eltölteni? Ez lesz a tehetséges Szilassy iskolája? S Biharinak húszszavas inasként kell kiütköznie? A Vígszínházat többször is megdicsértük már ezért a jól összehangolt színészgárdáért. Az igazgatókon azonban rajtuk tartjuk a szemünket s szóvátesszük, hogy mire használják fel.

Két merészség egy héten

A Nemzetiben Bánkot látunk, aki nem is a mi Bánkunk, az új Madách-színházban IV. Henrik-et, aki nem a történelem, hanem a delírium IV. Henrikjei közül való. Grillparzer és Pirandello: két merészség egy héten. Az ínyencek agya előre termi az étvágynedvet; a nagyközönséget azonban nem árt elkészíteni rájuk.

627

Grillparzer Bánk bán-ját igazságtalan lenne a Katonáéval egybevetni. Grillparzer görög drámáiban, a Sapphó-ban, Hero és Leander-ben volt igazán nagy (Goethénél és Schillernél is érzékibben görög), történelmi darabjai már gyengébbek, a Bánk bán pedig őt magát is kielégítetlenül hagyta. A magyar Bánk viszont mindent kiontó alkotása egy egyszerre szerencsés és szerencsétlen lángelmének, aki egyetlenegy műben tudott a maga bőségének a kútja lenni, de akkor a mélybe préselt nemzeti karakter is rajta át keresett utat: egyszer írt, de kettesben nemzetével. A két Bánkot mégis rendkívül tanulságos egymás mellé állítani. Két nép Bánkja ez. A kétféle jellemben az Osztrák és Magyar fordul egymással szembe, nagyjából úgy, ahogy az ausztriai birodalomban évszázadokon keresztül szembenállt.

Az osztrák Bánk, ahogy a cím is mondja: Ein treuer Diener seines Herrn: ura hű szolgája; a magyar vívódó „nagyúr”. Grillparzer Bánkjára a király rábízta családját és az ország nyugalmát s ő őrzi a rábízottat, noha az utca a vén férjet kámpoló dalokkal van tele, tőrbe csalt feleségét a német herceg öngyilkosságba hajtja s a lázadók, köztük az asszony testvérei, pipogyaként lökik félre a bosszúra rest férjet. Bánk megmenti Ottót, megmenti a kicsiny királyfit, megtéríti a lázadó várost s térden löki a visszatért király elé sógorait. „Császárának hű paladinja”, jut róla eszünkbe a történészeink száján is elharapózott dicsérő jelző.

A Nemzeti, azt hiszem, jogos óvatossággal járt el, amikor ezt a darabot csak néhányszor mutatja be. Még sokat kell nevelni bennünket magyarokat, ameddig ezért a kitűnő landsknechtért a mi királynégyilkosunkat odaadjuk. A Nemzeti színészeire (az utolsó húsz év iskolája után is) nagy munka vár, hogy ezt a Bánknak öltöztetett császári Hofratot elfogadtassa. A darabnak ugyanis nem az a nagyobbik gyengéje, hogy kötelességtudásból csinál heroizmust; hanem amit Grillparzer maga is megír, „hogy Bánk bán minden jellembeli előnye ellenére is elég korlátolt vén emberként ábrázoltatott”. Önfegyelmét csak a sírás és fájdalom könnyei feszítik s nem a férfias lázongás dagálya. A tutyiban kelő polgári élet hősének is problematikus, hát Bánk bánnak.

Az osztrák Bánknak különben a története is igazi osztrák história, Ferenc császár korszakára valló. A fiatal Grillparzert (aki Katonával egy esztendőben született, de harmincéves korára az egész német világban hírneves ember volt) az udvar szólította fel, hogy a magyarországi királyné-koronázásra darabot írjon. Áttanulmányozta Istvánffyt, gondolt Koppányra s Gizellára, de végül is nem talált a magyar történelemben semmit, amit egy Habsburg királyné tiszteletére elő 628lehetne adni. Megtalálta azonban Bánk bán-t. Darabját a cenzúra átengedte, a közönség tombolva fogadta, a jelenlevő császár pedig maga vezényelte a szabadkozó szerzőt a függöny elé. Ez történt este; másnap a rosszat sejtő írót a rendőrségre hívják. A császárnak annyira megtetszett a darabja, hogy egyedüli tulajdonosa akar lenni. Még a súgópéldányokat is összeszedik; Grillparzer csak mondja meg bátran, mit kér érte: a külföldi előadásokat is fölszámíthatja. Ő természetesen nem volt hajlandó pénzért egy művét a világból eltüntetni. A rendőrfőnök megnyugtatta: nem az a kérdéses, hogy megtörténjék-e az elkobzás, hanem hogy hogyan. A magyar Bánk bán írója, a percegő tollú Katona itt már alighanem őrjöngött volna, az osztráké – maga is udvari hivatalnok – a kópiák nagy számára hivatkozott. A súgók kereskedést űznek a jogtalan másolatokkal: a darabot már nem lehet megsemmisíteni. Miután ezt egy felségfolyamodványban a legfelsőbb helynek is tudomására hozták, a darabot még két-háromszor adták, sőt a nyomdán is átcsúszott. Így járt a megszelídített Bánk bán Bécsben 1828-ban. A két darab sorsa körülbelül úgy viszonylik egymáshoz, mint hőseik jelleme.

Máshogyan merész a Madách Színház bemutatója. IV. Henrik Pirandellónak valóban a legjobb darabja; az egyetlen, amely remekműként marad meg az emlékezetben. A napokban javítgattam újból sajtó alá tizennégy éve írt Pirandello-tanulmányomat: én is a IV. Henrik-et tettem a boncasztalra, hogy megmutassam, milyen egy Pirandello-darab. Pirandello kedvenc tétele: a szerep erősebb, mint az ember. Ha szökni akarsz belőle: fog; ha belémenekülsz: véd. Amit játszol, fontosabb, igazabb, mint az, ami vagy. Erről szól – s a legszebben – a IV. Henrik is.

Pirandello IV. Henrik-je: jelmez. Egy jelmezes lovaglásra öltötte föl a férfi, hogy elébb mint őrült, aztán mint gyógyult, raboskodja és álmodja végig benne az életet. A lovaglás ugyanis rosszul végződik; lovát a vetélytárs megugratja; a tarkójára esett lovas mint őrült ébred. A jelmez az életévé lesz: IV. Henriknek képzeli magát s a Canossa-járó császár szerepében fogadja az elébe járulókat. Nénje, aki imádja, piciny világot épít ehhez a téveszméhez: tróntermet rendez be neki s „tanácsosokat” fogad mellé az „alsóbb nemességből”. A téboly Henrike tizenkét év múlva lassan felocsúdik. De hová menjen, hogy surranjon vissza az életbe, amelyet a többiek nélküle éltek? Megmarad, tanácsnokait is bolondítva, IV. Henriknek. A darab: egy nap húsz évvel a baleset után. A színésszé lett őrült nővére, röviddel halála előtt, gyanús gyöngédséget vett észre öccsén, az utolsó búcsúzáskor. Fiára 629bízza, hogy vizsgáltassa meg s ha lehet, gyógyíttassa ki. Így kerülnek tizennegyedik századi maskarájukban „IV. Henrik” elé: a doktor, Donna Matild, a hajdani leány, a vetélytárs és az unokaöcs. Az ép őrült, emlékeitől elborítottan, nem bírja tovább a komédiát; el akarja dobni a rongyait. Tanácsosai előtt már le is leplezi magát. De az orvos idétlen gyógyító fogása (Donna Matild leányát állítják elé anyja egykori jelmezében) annyira fölkavarja, hogy a húsz éven át viselt szerep, Henrik pátosza és indulata elragadja. Leszúrja az okvetetlenkedő vetélytársat és ezzel örökre bezárja magát a játszott őrületbe.

Megvallom, némi szorongással várom ennek a darabnak a bemutatóját. Meséje, amint látjuk, nem bevehetetlen. Filmen kigöngyölítve, vagy egy novellában elbeszélve, akárki megértheti. Aki nem magát teszi a dolgok mértékévé, még abba is belemegy, hogy a gyógyult őrült, őrült akar maradni, nem úgy, mint ő, aki még ha őrült volna is, gyógyulni szeretne. A lélektani ponyvában járatosak a Flucht in die Krankheit-ről is hallottak harangozni. A darabnak nagyobb nehézsége meséjénél az irama. Kevés olaszosabb művet ismerek, mint ez a költői meséjét pergő, majdnemhogy hadaró beszélgetésekben, vitákban elvillódzó bölcseleti dráma. Nemcsak a célzások villannak ide-oda Canossa és a mi századunk közt, de az apró veszekedések, komédiázások, a játszott őrület kitérői és ugrásai is megzavarhatják az olasz asszociációkhoz nem szokott figyelmet. Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy Pünkösti mennyit tudott segíteni a darabnak és a közönségnek. Mi, sajnos, csak ezzel a tartalmi ismertetéssel, no meg egy kis szurkolással segíthetünk neki. A legjobbat viszi színre, amit az olasz szellem ebben a században termelni tudott.

Színészek próbája

A darab megválasztása a dramaturg munkájának a nagyobbik fele. Ezt bizonyítják az e heti darabok is. Két színházunk két olyan író tolmácsolására vállalkozott, akiknek a bemutatása a mi nemzedékünk számára valóban „bemutatás”. Grillparzert megint fel kell fedeznie, Pirandellót még mindig nem fedezte fel. A bemutatást mindenik megérdemli: a maga évtizedében egyiknél sem volt nagyobb drámaírója Európának, s mindeniknek maradtak nem hervadó darabjaik. De míg a Német–Magyar Társaság, nyilván a magyar tárgy kedvéért, Grillparzer legalkalmatlanabb drámáját mérte ki leckéül a Nemzeti színészeire, a megújhodott Madách Színház művészi és pedagógiai szempontból 630egyaránt jól választott: Pirandello legtökéletesebb és legkönnyebben „beadható” darabját szemelte ki évadnyitóul. A színészek itt is, ott is küzdöttek. Az alkalmatlan darab elnyomta őket; az alkalmas fölemelte.

A múlt héten elmondtuk, miért nehéz az osztrák Bánkot magyar színpadon előadni. A Bánk hűsége múlt század eleji udvari dráma, Ferenc császár kora tizenharmadik századi magyar jelmezekbe öltöztetve. Eszméje: a múlt század eleji Osztrák Birodalomé; ábrázolásmódja Grillparzer görög drámáira néz hátra és a modern lélektan felé előre. Éppen csak reánk nem néz; fajtánkra és középkorunkra. Az ilyen darabot, ha már be kell mutatni, a legokosabb úgy adni, hogy az előadás a különbségeket, az anakronizmust hangsúlyozza. Ha van frakkos Hamlet, mi játsszuk el a copfos Bánkot; a lélektan s nem a jelmezek copfját értem természetesen.

A Nemzeti fiatal rendezője ezt nem merte vállalni. De ha vállalta volna: színészeire akkor is kínos és nehezen igazolható szerepeket kellett volna kiosztania. A kicsit együgyű, fáradt, jó-hivatalnok Bánkot csak egy egészen nagy és alkalmas színész tudhatná a kötelességteljesítésnek inkább mártírjává, mint igazi hősévé növeszteni. Ottót száz év lélekturkálás után színészeink alig tudhatják máshogy, mint „lelki kórképként” elénk állítani; ha ugyan négy-öt különböző Ottóra nem ripacskodják széjjel. Erny grófnő, Bánk felesége is elég vázlatos teremtmény; felét a színésznőnek kell megköltenie. Még Gertrud, a királyné az, akinek a partitúrája a legvilágosabban és legegyértelműbben előírt.

Az a négy színész, aki a Nemzetiben küzdött ezekkel az alig megoldható szerepekkel, bizony elég közepesen szolgálta Grillparzer géniuszát. Különösen alkalmatlan volt feladatára Somogyi Erzsi. A vén férj fiatal, de becsületes feleségéből (akiben a fél lépést tevő kíváncsiság s ezen a fél lépésen is megdöbbentő ártatlanság mozarti dallamai kergetik egymást) ő csak egy ijedt és rugalmatlan lárvát tudott felmutatni. Oly tanácstalanul vergődött mögötte, hogy a darab két főerének: Bánk és Erny, Erny és Ottó viszonyának már csak miatta is el kellett sorvadnia. De nem volt Bánknak való, főként fizikuma miatt is, Lehotay sem. Hiába volt sok jó vonása a törődöttségre, öreges korlátoltságra; mindvégig óriás maradt, legföljebb kissé fáradt óriás, akinek nehezen hittük el türelmességét. Mintha csak a szerző témája iránti kötelességtudásból s nem belső kényszeréből lett volna ilyen kitartóan hűséges. Tímár van annyira mély színész, hogy Ottójából, az izgágából, betegen hiúból, a bajban összeroppanóból egy embert, egy „kóresetet” tudjon csinálni. Az összefüggő alakítás érdemét nem lehet megtagadni tőle; eszközei, sajnos, most durvák voltak. Az elmebaj színházi túlzásából 631túlsokat nyomott szerepébe s nagy hibája: a szavalás elvastagította, amit finoman gondolt el. Négyőjük közül Tőkés volt a legjobb. Különösen az első jelenetekben csakugyan a Grillparzer dallamosabb Gertrudisa volt. A két királyné, a Katonáé és Grillparzeré, valóban úgy viszonylik egymáshoz, mint ő Jászai Marihoz. A nővér és fivér viszonya, az övé és Tímáré jóformán az egyetlen volt, amely az egészében elhibázott, de részleteiben rendkívül gazdag darabból érvényesülni tudott.

A rendező jól tette, hogy az öt felvonást háromra vonta össze; a darab leghatásosabb pontjaiból csinált felvonásvégeket. Azért, hogy a királyné megölése erős jelenet végére kerüljön, egy színt is elsinkófált; ez sem volt rossz, noha nem nagyon érteni, miért nem tűnik el Gertrud fiával és öccsével a titkos folyosón. A darabban ugyanis egy várárkon küldi át őket, ladikban, maga előtt. Az első jelenetben senki sem hallja, hogy az utcán mit kiabálnak: így a gúnydalokat elviselő Bánk türelmének is később leszünk csak csodálói. Nagyon siralmasak a fölkelő magyarok is, amikor bosszúért lihegve a színről vont szablyával kettős rendekben kiügetnek. A díszletek sokkal egységesebbek és következetesebbek voltak, mint a játék. A fordító az Ábrányi-utódok jambusában ültette át Grillparzer versét, melyet kellően talán egy Mozart-zenével átitatott Babits tudhatna fordítani.

Szerencsésebben ütött ki a Madách Színház bemutatója. Elmondtuk erről a darabról is, miért merészség egy magyar magánszínháznak vele nyitni. A nézőtéren ülve új nehézségeket kellett azonnal éreznünk. Az a színpad, melyen e mozgalmas darabot eljátszották, legföljebb Lentiben felel meg színpadnak. Olyan kicsiny, hogy a fellépő színészek óriásokká nőnek rajta. Különösen az első sorokban az a benyomásod, hogy valami istenek léptek itt föl s rögtön szétnyomják ezt az emberekre szabott dobozocskát. A harmadik felvonást az erkélyről néztem végig: a nézőtér onnét már segít a színpadnak. A színészek azonban onnét sem. Ahol folyton csoportosulni, mozogni, vitatkozni kellene a szereplőknek, állniok kell, hogy a beszélőt testük tömegével el ne nyomják. A magyar közönség figyelmének lehet, hogy segítségére volt ez a vontatottság, a darab olaszos prestójának azonban a kényszerű andante nemigen használt. Különösen az első felvonás előkészítő része (IV. Henrik beléptéig) tésztásodott el nagyon. Annál tisztább érdem és öröm, hogy Pünkösti mégis megnyerte a csatát. Az eleinte húzódozó, rosszmájúskodó, esze felségében megsértett közönség lassan használni kezdte a fülét; a második felvonásban már ingadozott, a harmadikra, 632úgy láttuk, behódolt. Pedig színésze is alig volt az igazgatónak. Ha a négy főszereplő mellé műkedvelőket tanít be, azok is eljátsszák így.

A siker magyarázata egyszerű. A IV. Henrik tökéletes mű és tökéletes játék. Amíg az örömtől elmosolyodva nézed: a nagy alkotások szövevényessége vesz körül; de a hallott szó, bármily elvont néha, mindig több szónál: lépés is, lépés vagy szökellés; a dráma mozdulata. Egy ilyen mű föltétlen segít a rendezőnek, ha a rendező is tud segíteni neki. Pünkösti megértette a szöveg nyilallásait s elég feladatot talált abban, hogy színészein át velünk is megértesse. A satnya trónterem kulisszái közt nem is folyt másféle rendezés, csak ez: a megértésé. Egy kis szerencséje is volt. Akadt magyar színész s az épp az ő társulatába került, aki a főszerepet, mely egymaga is fenntarthatja a darabot: el tudta játszani.

Nem vagyok régi színházjáró, sőt egyike a legfrissebbeknek. Várkonyit tavaly az Ocskay brigadéros-ban láttam először. A kritika megőrizte, hogy abban a kis szerepben is (egy vértestisztet játszott) elárulta: mi várható tőle. Hibájának és korlátjának tartok egy kis pszichopatológiai nyegleséget. A kezét szereti degeneráltan elvetni, beszéde blazírtan recseg, jól érzi magát a lélektan és a szörnytan olcsó határterületein. Ezen belül azonban mélyértelmű, nagy szerepekre született színész, aki alakítását agyával és testével egyaránt ki tudja dolgozni, a legelágazóbb részletmunkában is mindig az egészre emlékszik. Amit nem szeretünk benne, azon az első felvonásban túlestünk. Ott túl sok volt az elmegyógyintézeti szín. Az őrülteknek egy kis része valóban olyan, mint amilyen őrültként ő jött be; a Pirandello őrültje, helyesebben álőrültje, sosem lehet olyan. Annak egy vár, a fölény magános sánca az őrület. Várkonyi tébolydai maszkkal saját iróniája fölénye, célzásai ellen küzdött. A második felvonásban egyre többet vet le ebből a kraftebingi s nem pirandellói őrületből, egyre diadalmasabban érvényesül erős értelme. A legjobb a második felvonás végén volt, amikor tanácsosai előtt leleplezi magát. Sok olyan részletet, célzást hívott elő a darabból ötletes játékával, amelyet a figyelmesebb olvasó sem vett észre. Azt hiszem, a leggyengébb néző is megértette, mint beszél a császárné anyjaként elébe bocsátott Matilddal császárné leányáról s mégis önmaguk fiatalságáról. A harmadik felvonás „helyszűke miatt” kissé szétesett kavarodásában is ő zárta le félelmesen és mégis világosan a darabot.

Sulyok Mária, mint Matild őrgrófnő, nem esett messze attól a komolyságtól, vonzottan menekvő, ledér és mégis különb asszonytól, akit Pirandello adott IV. Henrik mellé. Egyike azoknak a színésznőinknek, akik irodalmi szerepekben is használhatók. Greguss Zoltánnak a világ ostobaságát kellett megtestesítenie az őrület fellegvárában. Fizikuma 633nagyon elüt attól, amit Pirandello ír elő; játéka mégis megközelítette. A Nagyképű tudomány is elég jó tolmácsot kapott Szakáts Zoltánban. A tanácsosok karvezetőjét még meg kellene győzni, hogy az olaszok sebesen és elmésen fecsegnek, de nem dadognak és mekegnek. A menthetetlenekről feledkezzünk meg az ünnep örömében.

Antonio Widmar jó szolgálatot tett a fordítással. Bár a világ diplomatái mind így szolgálhatnák nemzetük érdekeit s a népek barátságát.

Törtetők

Azt, ami három-négy éve történik, a magyar színpad története mint az „írók benyomulását” fogja emlegetni. Hogy ennek a benyomulásnak mi lesz a vége: egészen megszállják-e, vagy némi zajlás után megint kiszorulnak s átveszi „a szerző csendes birodalmát”: ma még nem lehet megjósolni. A mai magyar irodalomnak van tíz-tizenöt tehetsége, aki ha rászánja magát, a színpadon is meg tudhat állani s van egy csomó irodalomra átképezhető színész, aki csak a meggyőzetést várja, hogy komoly munkáért is lehet tapsot kapni. A harcnak vannak reménykedő és kétségbeesett pillanatai. Az idén mintha mégis jobban állna, mint tavaly. Az írók jelentkezése nem szűnt meg; a játék gondosabb, a színházak vezetőit is mintha jobban marná a művészi lelkiismeret.

Illés Endre is azok közül való, akiknek a nevét örömmel látjuk a színlapon. Nem mint nagy áttörő tehetségét, hanem mint ízléses pallérozóét. Van benne valami azokból a színtelen pálinkákból, amelyek víznek látszanak s csak ivás közben lepnek meg: szeszükkel s a beléjük főtt növényi zamatokkal. Inkább tanulmányíró, de mint nemzedéke legtöbb jó tanulmányírójánál, ez a szó nála sem fed szépírói impotenciát. Tanulmányt ír, mert ez a vérmérséke. Szépprózát írnia egy kicsit kirándulás, egy kicsit igényleszállítás. De hogy az eszközei megvannak hozzá, bebizonyították ma is: gyors dialógusaiban az éles szervák és ötletesen helyezett labdák s gyorsan lábraállított s mindvégig bőrükben maradt alakjai. Ahol egy „szerző” a nézőtér felé fordítja alakjait: na, most következik a szellemesség (s mond egy lötyögő banalitást, amelyre hátul a fűszeres megörvend; csakugyan ilyen a házasság), ott Illés valóban szellemességet mond, anélkül, hogy erre mint valami színvonalát meghaladó mutatványra, a figyelmet külön is felhívná. A vezér és az igazgató azon tanakodnak, hogy a kegyelmes úr az unokahúga teniszpartnerét protezsálta-e. A vezér azt hiszi, igen. „Az 634unokahúgok kitűnő magasütésekkel dolgoznak.” Ilyenféle az Illés Endre szellemessége. „A férfiak bölcsessége a szoknyánál ér véget.” „A nőké pedig a nadrágnál kezdődik”: ilyen a színházi szerzőké.

S az új szerzőnek nemcsak az eszközei jók, de tárgya a közönséget is eltalálta. Ki nem dolgozik közülünk – ha nem is az Alumínium Rt.-ben, de valami más állami vagy magánüzemben, ahol szinte hallani lehet a fölfele fúró akaratok féregzaját. Már az első jelenetben ráismerünk viszonyainkra: a kegyelmes úr felrendeli a vezért s nem parancsként, csak úgy kívánságként tudomására hozza egyik pártfogoltját. El is tökéltetik, hogy a jogügyi osztály kulijából cégvezetőt kell csinálni. S most jön a mulatság: a vezér elfeledte s nem meri újra megkérdeni, ki is az, akit ki kell neveznie. Két hasonló nevű fiút vesznek gyanúba: az egyik a kegyelmes úr unokahúgával szokott teniszezni, a másiknak az apja főerdész a kegyelmes úrnál. A vezér és az igazgató nem tud választani; végül is mind a kettőt előléptetik. Az érdemet nem szabad kevesebbre becsülni a protekciónál.

Ez nemcsak jó és jellemző vicc, de használható vígjátéki mag is. S a szerző még három felvonáson át gondoskodik róla, hogy a néző a kollégáira és főnökeire ismételten ráismerjen. Hát nem pompás két törtető? Az egyik szobában a szörnypók, aki telefonos kisasszonyokat hallgat ki, s a vállalat érdekében detektívfőnökké lesz; a másikban a vitaminos „helyet az ifjúságnak” sportfiú, aki följebb jutván, rögtön még följebb néz; elégedetleneket szervez s az újságoknak játszik át vállalati adatokat. A két törtető, természetes, egymáson bukik meg; a büntetésük is az lesz, hogy egy vidéki telepen mint igazgatók fojtogassák egymást. S hogy ami egy viccből nőtt ki, egy csattanóval záruljon: a vezér rászánja magát és fölhívja a kegyelmes urat. Most már igazán szeretné tudni, ki volt a protezsált és ki a szerencsefi. Sajnos, a kegyelmes sem tudja. Annyi a főerdész s annyi az unokahúg.

A színlap karikatúrának mondja a darabot; a Magyar Csillag-ban közölt részlet fölött a szerző is arra hivatkozik, hogy új műfajt talált. Én ebben a karikatúra-műfajban már a darab előtt is tamás voltam. A drámához önálló erőgócok, magukból kihandabandázó akaratok kellenek: a drámai hős még akkor is vívódik, ha mi kacagunk rajta. A karikatúra viszont teljes kiszolgáltatás a rajzoló szemének. A karikatúrában az ember lapos, befektették egy képbe, amely nemcsak torzít, de gyengít is. Ami a Törtetők-ben a stíluson kívül igazán jó: az a vígjáték: az ismeretlenségből kiemelt akarnok-pete, amely kikeltve, azonnal fúrni, rombolni, törtetni kezd. Illés Endrének mégis van egy kis igaza, amikor színdarabját karikatúrának nevezi: a dráma itt-ott valóban karikatúrásan „lapos”. Hősei nagyon is felülről látottak, hitványak, 635érdektelenek ahhoz, hogy négy felvonáson át foglalkozzunk velük. Ahogy a szomszédom mondta, az ember folyton mulat, szórakozik és közben ásít egyet-egyet.

Képzelje el, Illés Endre, hogy ugyanezt a vígjátékot nemesebb vadakról írják meg, nem egy iparvállalat férgeiről. Mint féllábával az irodalmi életben álló ember: írókról például. Eleget ismerhet, akik mindig az eszmék lángjával kenték a szájuk, úgy tudtak kacsintani, mint akik kétségbeesésükben forgatják szemüket, minden üldözött mellé odaszegődnek, akinek a hatalma növőben volt s mindig föltartották az ujjukat, ahol egy kezelhető lángésznek kellett ellensúlyozni egy kezelhetetlent. Amellett valóban tehetségesek is voltak, anélkül, hogy eszméiktől elkapottan, egyetlenegy hibát is elkövettek volna karrierjük ellen. Micsoda vígjátékot írhatott volna egy-egy ilyen nagy vadjáról a törtetésnek. Ő azonban karikatúrát írt, s túlságosan agyonlapította áldozatait, mielőtt kitűnő műszereivel fölboncolta és eldemonstrálta. A darab nem hiába játszódik az Alumínium Rt. palotájában, anyagára is fényes, rozsdaálló, nemesen könnyű: de nem úgy, mint a kristály, csak mint az alumínium.

A színészek természetesen nem azok az emberek, akik egy ilyen Alumínium Rt.-t meg nem értenek: ők élnek csak igazán ebben. Játszották is olyan jó kedvvel, amilyennel igazi író (hozzá szűz és magyar) darabját még alig. Megint érezhettük, hogy egy nagy magyar vígjátékíró mennyivel jobb színészi anyagba bocsáthatná a delejt. A szereplők közül különösen kettőt kell megdicsérnünk. Kovács Károly végre tágabb szerephez jutott, ahol nem kell a világ ellen forró szívvel zablaként harapnia a szót. Illés vezére nemcsak a vállalatnak van fölötte, de az életnek is. Saint Simon emlékiratait olvassa; a bőségtől rosszalkodó lányát az ízlésesen szerelmes apák tapintatával vezeti; megalkuvó, amennyire az erők eredőjébe sodrott embernek lennie kell és emberies, amennyire a bölcselkedő világmegvetés emberies lehet. Kovács ezt a fanyar, de nem szűk humánumot úgy játszotta, hogy egyszer sem kellett megszokott intrikus pózára gondolnunk. Eddig is jómagvú színésznek tartottuk, most megmutatta, hogy nem specialista. Pethes Sándornak a fellázadt szakembert kellett játszani. Ő az a mérnök, aki lát egy-két hibát s anélkül, hogy az egészről fogalma lenne, bírál, nyugtalankodik, memorandumot szerkeszt. Mi már a törtetők balekjeként látjuk, amint zavart lelkiismerettel fontoskodik, beugrik s összetörik. Ahogy Pethes ezt a kissé megrettent, kantárok közül néző, nyárspolgárias, izgága alakot a játékba bedobja: jellemábrázolásnak mestermunka. 636A két törtető – Jávor és Szabó Sándor – mohón kaptak a műfajon: karikatúrát adtak. Jávor itt-ott abban is túlzott. Szörényi, a vezér lánya, kissé érzelmes, bürgerlich lényére meglepő jól rakta föl az unatkozó milliomos lány színeit. Mint mindennek, az utóbbi évek rendezői túlbuzgóságának is volt haszna: ízlésesebb, elfogulatlanabb díszletek közt játsszák le az ilyenféle darabot is.

Ünnep Kolozsvárott

Vasárnap este a visszatért magyar színészetet ünnepeltük Kolozsvárott. Nem a városba visszatértet, mert hiszen a magyar színjátszás nem némult el itt az átvészelt húsz év alatt sem, hanem a régi házát visszafoglalót, melyből két évtizede a szamosparti nyári színházba szorult.

Az ünnep pompás volt; szinte túlpompás. A múlt század ízlésit őrző nézőtéren megújítva plüss és aranyozás. A helybeli hölgyek hónapok óta dolgoztatták a varrónőket, hogy hímzéseikben és fátylas pártáikban régi nagyasszonyokként ülhessenek be a zsöllyékbe s páholyokba. A színpad sem kímélte a költséget, hogy szégyenkezve ne kelljen visszabámulnia a boglárfényű nézőtérre.

A külsőségekből azt látjuk, hogy a magyar kormány bőkezű volt a Kolozsvárra kiültetett magyar színészethez. A színháznak a komoly drámai játékra s az operára is megvan a kellő fölszerelése s személyzete. Olyasféle színháza lehet a százezres lakójú Kolozsvárnak, mint a Nemzeti volt az Opera kiválása előtt a két- vagy háromszázezres Budapestnek. Kapott-e szellemben is annyit, mint stipendiumban? Visszaadhatja-e az anyaország Erdélynek, amit a kolozsvári színészet idősebb Wesselényi Miklós, majd a későbbi kirajzások idején a Rondella „száraz malmában” küzdő, meg-megszakadó pesti színjátszásnak adott? A jövő megmutatja. Mi számonkérő érdeklődéssel várjuk, hogy fogja Erdély legjobb szelleme – az Ábeleké s a házsongárdi temetőben alvó – a Pestről kiszálltakat s a Pestről visszaszálltakat magához asszimilálni.

Az előadásról bírálatot írni ünneprontás lenne. A színház sem vizsgázni akart; inkább emlékezni. Táray beköszöntője után Hamlet-ot folytatták, a lenni vagy nem lenni monológtól, amelynél huszonkét éve az előadást megzavarták. Hamlet különben is dicsősége Kolozsvárnak: Kazinczy fordításában itt a Rhédey-ház nagytermében merték (jórészt enyedi diákok) először bemutatni. A boldogtalan Szentjóbi Szabó László Mátyás király-a az első állandó színháznak volt megnyitó darabja. Horváth Dániel hajdani beköszöntőjét ma is elmondták előtte: 637a hőskor hangja volt ez a szép főtéri paloták (az egyiken 1828) nyájasan tiszta ízlésében, mely után (furcsa, de gyakori magyar paradoxon) a házat kapott erdélyi színészet csakhamar hazátlanná lett a tehetetlenség s közöny miatt. Az ünnep harmadik részében – a Hunyadi László három képe alatt – operánk nemes bölcsőjébe pillantottunk vissza, amikor egy megmagyarosodott karmester s egy magyar színész fogott össze megmutatni, hogy operában is lehet magyarán parádézni – nagy szándékukban írva elő, amit a magyar zene közel száz év múlva váltott be tettben.

A színészek közül, mi pestiek, csak néhánynak hallottuk a nevét s így egyikük-másikuk derék játéka: meglepetés volt. Hamletjük érdeme, hogy a darabba a derekán is belé tudtak csalni – Hamlet-problémák moccantak meg a fejünkben s köztük a régi, gyanús is: nem ködösítették-e a tanulmányírók titokzatosabbá ezt a művet, mint amilyen valójában – így félbevágva meg éppenséggel. Tompa a székely sírásó s Turgonyi királya nagyon jó; de Havadi Nagy Ilona Opheliájának is volt az őrültségre néhány fülnél mélyebbre érő, igaz hangja. A kufsteini haldokló színművét (akinek mi inkább a nyögéseit ismerjük Bacsányi gyönyörű verseiből) a rendező úgy próbálta színre hozni, ahogy százhúsz éve, a régi színházban. A színpad előterében a száz év előtti pártás-mentés uraságok hallgatták páholyaikból az előadást – s a nagy függöny mögött egy második festett függöny gördült föl: színház a színházban. Éppen csak azt a függönyt nem tudták felvonni, amellyel a romantikus, de még inkább a neoromantikus történeti színjátszás födte el Szentjóbi Szabó László korának ízléses emberségét. Az együgyű kis darabban a nyelv báján kívül is van egy tiszta ér: a királyt próbára kell tenni, elég salaktalan, bosszútól ment lélek-e ahhoz, hogy magyarok királya lehessen. Annak a királyhűségnek a hangja, melyet néhány év múlva felségsértésért halálra ítélnek. A legjobban a Hunyadi-opera részletei tetszettek nekünk s a közönségnek is s talán belekontárkodhatunk annyira a zenekritikába, hogy Lónyai Judith (Szilágyi Erzsébet), de különösen Páka Jolán (Gara Mária) tiszta énekét megdicsérjük.

Az ünneplők emlékeiktől és egymástól meghatottan hagyták el a színházat. Mi a felvonás közben – egy kolozsvári íróval – azokról a polgáremberekről beszéltünk, akik az első állandó „theatrumot” az arisztokráciával versengve megépítették. Hol voltak ezen az estén az utódaik? S hányan lesznek ott a mai közönségből azokban a keserves kultúrharcokban, amelyeket a magyarság bizony nem fog elkerülni. Munkászubbonyban és szolgáló ruhában lett volna szép ezen az estén megjelennünk – érzem most is, ahogy Kós Károly Sztánája s Ady 638Csucsája közt az éjszakában ezeket a sorokat írom. Ez minden ordónál és ékkőnél jobban megmutatta volna, hogy műveltségünkhöz s benne színjátszásunkhoz az eddiginél nagyobb megpróbáltatások közt is elszántuk magunkat: ragaszkodni.

Három bemutató

A mi nemzedékünk elhelyezkedése olyan volt, mint egy országmegszállás: Lélül és Bulcsúul ültünk egy-egy vidékre, osztályra, reménységre. Márai párizsi nomadizálása után egy akkoriban megvetett, majdnem hogy gyepűtájat szállt meg: a polgári életet. A nagy földosztásban szülővárosa: Kassa lett programja s tartománya. Erről szól legszebb könyve: a Polgár vallomása s ebbe kapaszkodik most is, amikor minden kapaszkodik: önismeretbe, múltba, a létünk tövéhez ásott igazságba. Márai is ezt akarja fölmutatni: a polgár igazságát. Ezért szól új darabjában – a Kassai polgárok-ban – a valóságos és a jelképes Kassa a Róbert Károly korából s a véres Omodék kortalanságából.

Jelképes és valóságos: a darab gyengéjénél tartunk. Az első képben egy apa búcsúzik Kassa fölött a hajnalban fiától. Az első mondat: „Mindig nyugatra menj és ne feledd, soha, hogy keletről jöttél”. Az egész búcsú ezen a jeles nyelven folyik. Megértjük, hogy a fiú az a bizonyos nyugati vándor, az apa a vívódó mester, akin összetűznek: Genoveva, szenvedély s művészet; a vitájukat kihallgató Albert: az irodalom. A második felvonás nagy képe: egy tanácsházi jelenet. Ezen olvassák föl, hogy a király Omodé nádornak adta Kassát s itt határozzák el János mester tanácsára az ellenállást. Ez a jelenet lenn folyik Kassában. Szépen beillene Herczeg Ferenc legjobb történelmi darabjába. A többi kép: a hegy és a tanácsház közt csúszkál. Minden jó mű szimbolikus. Van egy pillanat, amikor a legnyersebb realizmus héja is fölpattan s szárnyát bontja az általános érvény. Ebben a darabban azonban a szimbólumok mint bottal vatató vakok szállnak le a hegyről s keresik az életet magukhoz. A Kaland-ban csak Tőkés Anna került röntgenernyő elé, itt mindenki. Ahogy megszólalnak, azonnal átfehérlik rajtuk a szimbólum csontja: én a hűség vagyok, én a művészt formáló szenvedély, én a jellem parancsa, én a mindentlátó öregség szava.

Történelmi időkben előfordulhat, hogy a költő mestersége és polgári kötelessége közé szorul. Az ilyen „tőr-vető” meghasonlás – épp a művészekben – bizonyára sokkal ritkább, mint hisszük. Egy részük a 639harctérre rohan, a másik bezárkózik, aszerint, hogy kit mire unszol a művészinél és polgárinál mélyebb parancs: az isteni. Márainak azonban joga van abból csinálni drámát, amit magában drámainak érez. János mester, Kassa szobrásza, művének és múzsájának él. A mű: a dómra készülő Szent Erzsébet-szobor; a múzsa: nevelt lánya, Genoveva. Omodé nádor azonban jogot szerzett a városon s készül, hogy kirabolja. Nincs más választás, mint elszökni délre, a Művészettel és Genoveva öreg kérőjével, a Gazdagsággal, vagy kimenni a falakra s verekedni, mint kassai polgár. János mester a darab közepéig makacsul vési a szobrát. A nagy jelenet után azonban, melyben Genoveva a művészet és polgári becstelenség sziréndalát elmondta: kiront a becsületbe, Omodét megöli (a vésőjével természetesen); a Művészet azonban elhagyja házát; háza lelkét, a feleségét pedig meggyilkolják. Csak a magány és a polgári becsület marad a kifosztottnak.

János mester drámáját nehéz elfogadni. Csak a darab közepéig küzd: attól fogva már csak szépen polgárkodik. A második felvonás végén el sem képzelhetjük, hogy fogja a dolgát befejezni. Nem is telnek be rajta, csak a sorscsapások. Ami őbenne történik: azt nem látjuk és nem is tartjuk egészen igaznak. Attól, hogy feleségét és szerelmét elvesztette, csak még nagyobb szobrász lehetne; emlékezete párás tükrében most találhatná meg igazán Erzsébet arcához a mosolyt. Ha el akarjuk fogadni őt: a szimbólumok zsinórpadlására kell felnéznünk. Nem érted: a múzsa, a tehetség szökött meg tőle a közélet forgatagában? S ha ez a mű félelme: valóban a drámát sem tarthatjuk egészen indokolatlannak. Polgárait hallgatva a kritikus, éppen ezt a mélyebben gomolygó művészdrámát forgatta magában.

Mindig örömmel megyünk a színházba, ha mások helyett Márait hallhatjuk. Tiszta, kidolgozott munka, nagyobb igény, óriási írói gyakorlat szól a színpadról ilyenkor. De kortársi kajánság lenne: a drámája mögött szorongó másik drámáról hallgatni. Az emlékei és fájdalmai gubancában hősin bűvészkedő művész a legjobb úton van, hogy a nemzet írója legyen. Azaz: merev arcról sztereotip mosolyt hintsen mindenkinek. Darabja engem arra a szoborra emlékeztet, amelyet Somlay farag a színpadon. Folyton a nemes anyagáról van szó, de ami lepattog, halljuk, hogy gipsz. Hogy megtompult érzékünk a valódi iránt, ha még a műveltebbek számára is a Kassai polgárok az igaz s a Csalóka szivárvány a hamis.

A Nemzeti Színház mint ünnepre készült erre az előadásra. S valóban ez az a darab, amelyben a rendezés parádézhat. Márai mindent foglalkoztat, ami foglalkoztatható. Stilizálásra éppúgy van alkalom, mint mozgó régiségtanra. A három főszereplő pedig tartja, ahogy 640tudja, tehetségével a kényes részleteket. Aki Somlayt minap Strindbergben látta, örül, hogy itt is ilyen erős. Nemcsak szobrásznak, szobornak is kell lennie, hogy művészetről és polgári becsületről a szép elmélkedéseket méltósággal hordja. Tasnády él nagy gyakorlatával, amit (utóbbi szerepeiben) a tűzhely és a polgári becsület őrzésében szerzett. A legnehezebb feladat Szörényinek jutott. A középkori szobrász műhelyében úgy kell viselkednie s beszélnie, ahogy a Szépség démona beszél a szimbolista költők verseiben. Ehhez a nehéz szerephez csak egy palástot és egy koronát kapott; azzal lép mint Szent Erzsébet a színre. Ízléstelen épp nem volt; szesznek azonban egy kicsit édes. Égésének karamellszaga van. A jelmezes seregletből Makláry véres kezű molnára maradt meg az emlékezetünkben. Gobbi Hilda mint Aase anyó, ezen az estén is szépen beszélt az öreg Idő helyett.

A Madách-színház előadásán, mialatt Molière-t játszották, időnként a szomszédnőmre néztem: kivirágzik-e szája körül a mosoly. Le Harpe metszetén, a Malade immaginaire előadásáról, ott szórakozik az egész udvar. A fényes színpad közepén egy székben a képzelt beteg, szemben a földszint üresen hagyott terén a királyi család. A „duc”-öknek elég mulatság volt ez az egyszerű, áttetsző vígjáték. Lajos színházának ez épp a szépsége: a főúri élet a maga játékára szorította a költők kuszáltabb érzéseit. Nemcsak a cselédek jelentek meg a színpadon selyemben: a fanyar művészi szenvedélyeknek is az ártatlan játék színében kellett bohóskodniuk. Molière számára a világ háromféle emberből állott: rögeszmésekből; olyanokból, akik kihasználják őket és akik szenvednek tőlük. Az újkor legnagyobb vígjátékírója azonban azért lehetett belőle, mert mint udvari és vándorszínésznek nem magához hasonló problémás emberekhez, hanem a néphez és az udvarhoz kellett szabnia magát. A mai polgár azonban – problémás ember… Nem lesz-e az idegen hölgy számára a képzelt beteg bohózatnak együgyű, komoly darabnak pedig túlságosan üres.

A hölgy szája megnyugtat: időnként elnézően elmosolyodik. Ez jórészt a rendezés érdeme. Pünkösti nem feledte el, hogy a Képzelt beteg comédie-ballet volt: előjátékában és szüneteiben pásztorok és pásztornők hízelkedtek XIV. Lajosnak, Polichinelle-t verik a táncos íjasok, egyiptomi táncosok és táncosnők szórakoztatják a képzelt beteget. Ennyi mindent kívánt meg az udvar Molière-től, akinek az volt a fontos, hogy az orvosokon – s nyilván a maga hipochondriáján is – bosszút álljon. Pünkösti ehelyett egy kis irodalomtörténeti aszpikkal rakta körül a darabot. Előtte a Versailles-i rögtönzés-t mutatta be. Milyen palléro641zottan gyűlölködtek akkor a költők, a király színe előtt, rövid színművekben. Molière próbál, de ellenfelére röppennek a nyilak. Epilógusul megtartotta a Képzelt beteg utójátékát: a doktoravatást. A bolondul nehéz latin–francia zagyvalékra kitűnő fordítót talált: Csokonai emlegeti benne Somogy vármegyét. Annál a mondatnál, amelynél Molière a színpadon meghalt, a Madách-színházban is abbahagyják az előadást.

A kedves és mértéktartó játékot is csak dicsérni lehet. Megadta a magáét Pestnek és Párizsnak. Tapolczai egy nagy, önző bebének játszotta a képzelgőt. De Molière valószínűleg őrültebbnek gondolta el és disztingváltabban vitte színre: de mi jól mulattunk rajta. Várkonyi, aki ugyanabban a talárban volt kérő, orvos és hülye: megint mint pszichopathológus remekelt. Megtanult farkastorokkal beszélni, amire úgyis van hajlama s az imbecillisektől ellesett kéztartása a darab legnagyobb mulatsága lett. Nem is egy kifordított kéz, egy külön szereplő. Hogy mennyit csiszolt Vaszary színészein Molière emléke: Turay jókedvű szobalányán mérhettük le.

A Vígszínházban Bókay Utód-ját néztük meg. Az Utód az előd küzdelméről szól: mennyi lelkiharcba kerül egy katedrát átadni. Bókay jó szíve ebben a darabban is érvényesül: az öreg professzornak igazán megkönnyíti a lemondást. Az utód: unokájának a férje, neki nagy bámulója, mint a maga templomába járhatna be továbbra is a klinikára. Igazán egy cselszövő adjunktusra van szükség, hogy az öregúrban egy kis bosszúság felgyűlhessen és kipukkadhasson. S nemcsak a szíve a régi: az anyaga is. Az élet, sajnos, csakugyan ilyen, mondottuk többször is. Ilyen anyagból van. Az író jószándékát mégis dicsérnünk kell. Gyári vígjátéktrükk helyett egy szemernyi költői igazság ragyog a kipróbált színpadi munkában.

A darabban nemcsak sok játszható szerep van, de szerencsénkre majd mindet férfi játssza. Ennyi jó férfiszínész a Vígszínházon kívül együttvéve sincsen, mint amennyi itt mozgott, a Bókay színpadán. Csortost magaelhagyásaiban is mindig a legnagyobbnak éreztük: most az öreg professzor szerepére össze is szedte magát. Mihályi kedves, őszes, piros színekkel játszotta a még öregebb professzort, aki rég elvégezte magában a nyugdíjbamenés klimaktériumát. Gonda egy öreg férj várószobai vallomásában tűnt ki. Bihari régi barátunkat, a Verebély-klinika Józsi bácsiját kopírozta a színpadra. Az életben humánusabb volt. Nekem ingyen mondta meg a szigorlaton a betegem baját.

642
Siker, irodalom

Négy-öt éve, amikor az írók betörése a színpadra megkezdődött, azt gondoltuk: „A magyar irodalomnak nincs nagyobb érdeke, mint hogy a színpadot szószékül megkapja. Lehetetlen, hogy az írók sokkal jobb darabokat ne írjanak, mint amilyenekkel a színházi szerzők abrakolják a közönséget. Csak rá kell bátorítani őket, támogatni a színházi desperádók és a közönség elrontott ízlése ellen.” Azóta hol erre, hol arra hullámzik a harc, de az írók előnyomulnak. Az elmúlt színházi hétről is az irodalom sikerét jelenthetjük. Nemcsak az író győz, de még az irodalomtisztelő professzor is.

Illés Endre már a Törtetők-kel is bebizonyította, hogy szerepe lesz ebben a színpadi honfoglalásban. Új darabja, a Méreg, Tamási és Kodolányi művei mellett egyike a legkomolyabb haditényeknek. A Méreg szenvedély és halál viszonyáról szól. Akik élünk, mindnyájan halálos betegek vagyunk. Ez ellen a halálos betegség ellen küzdünk szerelem és alkotás szenvedélyével. Aki az orvosok szerint is halálos beteg: arra csak mégjobban rászorult a szorongató öv. A szenvedély mérgezettjei számára a legméltóbb halál: lobogva rohanni ki az életből.

Illés Endre ezt a költői tételt egy rendkívüli pontos kórtörténetben mondja el. Nem kis jogon bizonyíthatom: mennyire igaz ez a történet. A művész összeszokása a halállal valóban így folyik le, a folyamat szakaszai orvosi hitelességgel ezek. A zeneszerző egy nyugodt, temperált otthont hagyott el egy izgalmas második feleségért. Most az asszonynak és az operájának él. Ekkor tört rá az igazság: a megszorított orvos beszédjéből megérti, hogy halálos beteg. Következik az elsőszámú állapot: megriad, föllázad a „mérgező” asszony ellen, vidékre menekül, a művébe kapaszkodna, csak azt fejezze be még a természet védelmében. De a munka nem megy; a félelem elernyesztette az íjat; munka helyett önmagába roskad. Még nagyobb védelmet keres, csendes elringást az apró, megszokott dolgok közt. Visszamegy az első feleségéhez. A reszkető hősiesség stádiuma után íme a megszeppent gyermeki. Az első felesége érzi, mire van szüksége, s megajándékozza a hazugság kegyelmével. „Ellen kell őrizni” a diagnózist. Ahhoz az orvoshoz viszi el, akit a férfi választ. De az asszony alkalmat talál, hogy a laboratóriumi cédulán becsempéssze az orvoshoz haditervét. A halálos beteget megnyugtatják. S ő hisz, mert szüksége van rá. De mihelyt kirántották letargiájából: a régi méreg, a második asszony és a halálos mű felé fordul s ott folytatja, ahol a hír előtt abbahagyta. A féltésekből, az emberek viselkedéséből persze csakhamar rájön az igazságra. De most 643már nem az igazság a fontos neki, hanem a szenvedély. A legokosabb tovább égni, mintha semmi sem történt volna. A visszarántó hazugság után itt az igazságon és hazugságon túllevő szenvedély korszaka. Van persze egy ötödik szaka is ennek az állapotnak. Amikor az alkotóból és szerelmesből kezd kifolyni az erő: az élet keserves önvonszolás lesz, s akinek az összecsuklás sem engedtetett meg, túlfeszített akaratával esdekli a halált. A drámát szerencsére ott lehet befejezni, ahol a drámaíró akarja s a tökéletes kórtörténet és a nagy emberi jelkép között nem romlik el a viszony.

Illés Endre írói erényei: az áttetsző szerkesztés, az anyag világos tagolása, a fogalmazás műgondja: a Méreg-ben mint drámaírói erények is helytállanak. Jólesik a beszédjét is hallani. A színpadi tőmondat-nyelv s a jambus-emlékű áradozások közt most születik meg a magyar színpadi dikció. A mondat a többi mondat felé: egyszerű, szabatos közlés, befelé, önmagában azonban egy gondolat tökéletesen kidolgozott képe: epigramma. Művének belső igazsága, azt hiszem, még jobban érvényesülne, ha vívódásaihoz más környezetet keresne. A színpad bírja el legkevésbé az ars poeticákat. Az alkotás „mérge” igaz, a művészt égeti leginkább, de semmi sem olyan ernyesztő, mintha a színpadon állandóan egy művész szaval a művéről. De ha már „zeneszerző”-nyi távolságban maradt önmagától, választott volna legalább társaságot mást, ne azt az álnagypolgári, teniszpályás, bárfiús miliőt, amely művészek körül sehol sincs, csak a színházak kellékes tárában. Bizony nem lenne tanulság nélkül ezt a darabot valóságszagúbb emberekre, közülünk valókra átírni.

Hegedűs Tibor rendezése olyan, amilyet a Vígszínház rendezőitől megszoktunk. A nagypolgári életstílust gonddal és ízléssel állítja elénk. A színészek közül Mezey Mária felelt meg a darabnak leginkább. Ő a méreg, a múzsa. Szereti az urát, de úgy, hogy nem ad föl semmit sem magából. A halál közelsompolygó árnyékai közt nem bágyad siránkozásra avagy gyöngeségre. Igazság és hazugság játékai közt ő mutatja változatlan delejtűként a szenvedély irányát. Mezey Máriának van némi filmsztár-vágása, egy kis kívülről rárakott démoniság; de ahol arra van szükség, győzi ő belülről is. Ahogy az orvos várószobájában, a gyöngédség összeesküvői közt, ott ül forgó szemmel és idegesen: vagy ahogy a harmadik felvonásban az első feleségnek visegrádi könnyelműségüket elmagyarázza: az valóban a fölény és szenvedély éneke. Ajtay megbízható színész. Most azonban megmutathatta volna, mekkora hőfok és olvadtság van kissé merev ércessége mögött. Ezt a fajta vívódást azonban nem győzte úgy, mint tavaly Arcübasev darabjában a féltékenységet. Sándor Izabella bizony még gyengécskén képviselte a néző644téren neki drukkoló első feleségeket. Az ember szinte látja csinos, sima arca mögött az elhatározást, na most sóhajtok egyet, na most bekapcsolom a gyöngédséget. Kőmíves Sándor, a zeneszerző bátyja, a darabtól oldalt, egy szervesen be nem kapcsolt szerepben emberin küzdött a fiával, a fián át fölgomolygó házas emlékeivel. Dénes György is rajta volt, hogy a személyét körüllengő komikumot komoly és gyöngéd háziorvosként elriassza.

Egész barátságos szombat estét töltöttünk el a Nemzetiben is. Egy köztisztviselő igen kedvesen mulattatta a nézőtéren ülő köztisztviselőket. Színi átírásai után Galamb Sándor most mint színpadi szerző mutatkozott be. Hatalom című darabjának a bája a jól eltalált középút az egykettedre megtanult irodalom és a régibb fajta tanári szobai kedélyesség közt. Vígjátékában minden van, amit egy vígjátéktól egy irodalomtörténész megkívánhat. Mindjárt az eszme, a hatalom. A darab minden szereplője hatalomra tör: mind a maga módján. Aki ezt nem venné észre, csak a Magyar Színpad vezércikkéből, annak itt van a két iskolatárs: az egyik karriert csinált, majdnem miniszter lesz, a másik megmarad meditáló névtelenségében. Hogy gyűlölik és irigylik egymást családostul, s hogy békülnek ki, kötődnek össze gyermekeik szerelmében. Alakjaiért is lelkiismeretesen megdolgozott a szerző. Mellékszereplőinek is megvan a jól kidolgozott lélektani masinája. A csapodár Tátrayné „differenciáltságával” egy kis botrányt szeretne fölverni, amelyben nagyságos asszonyból színésznővé röppenhet. Férje viszont „képzetlakot” építtet, mert ő meg a filozófiában érvényesíti letiport önérzetét. A világ az ő „képzete”, azáltal van, hogy fölidézi. Még a párbajsegédek mellényzsebében is ott van a cédula, amelyen szerzőjük vígjátéki jellemüket kidolgozta. A darab mindezektől az iparkodásoktól még össze is omolhatna, a nagy „színpadi szakértelemmel” megcsinált párbeszédek sem segítenének rajta: ha az író tréfálkozásában nem lenne valami önkéntelen báj, amelyről az ember a Kisfaludyak korára gondol, amelyet Galamb annyit retusált, vagy a budai reáliskola vacsoráira, amelyben a kritikus atyja és az első esztétikatörténet írója kedves alexandrinokban böködték a tanári kart. A közönség erre a humorra még jobban el volt készítve, mint mi s derült is alaposan. Egyszerű, de tiszta mulatság volt. Láthattuk, hogy nemcsak a költő, de a tudós is mennyire fölötte áll a hivatásos színházi mulattatóknak.

A darabot maga a szerző rendezte. Ki is volt dolgozva, az ember azt hihette, hogy a Vígszínházban ül. A Nemzeti színészeit is rég láttuk ilyen jókedvükben. A pálca sem túlságosan magasra nem volt ál645lítva, sem túlságosan alacsonyra. Messzire sem. A legtisztább derűt Lehotay keltette. Ő különben is vonzó keveréke a bohémnak és a professzornak: most nagyszerű figurát csinált az alulmaradt s bosszúra induló szobaemberből. „Méltóságos” iskolatársán Kovács mutatta meg vígjátéki hajlékonyságát: mintha csak a városházáról kölcsönöztek volna egy tanácsnokot. Ungváryról a múlt héten írtuk meg, hogy szerepkört kellene cserélnie. Ami megjelenésében hősszerepben bántó, azzal vígjátéki alakításokban nagyszerűen gazdálkodhatik. Ez a szerepe szinte válaszul jött: mint exteológus szerelmes nagyon jól fontoskodott. Apáthynak már a maszkja is fölért egy alakítással: az őrültség minden külső kelléke nélkül is őrült volt: pont abból a fajtából, amely „képzetlak”-ot épít. Abonyi túlzott, de a „titkárféreg”-nek jó természetrajzát adta beszédében és mozgásában. Végül ami a legmeglepőbb a Nemzetiben: két tehetséggyanús fiatalt is láttunk a láthatáron. Bornemissza Éva az őrült feleségét, Lázár Gida a párbajsegédet játszotta úgy, mint akiből több is kikerülne.

Két este

Vidékről utaztam föl, hogy a Nemzeti új darabjait megnézzem. Péntek este a két Oidipuszt láttam, szombaton Harsányi Vén gazember-ét. S most itt ülök a tapolcai vonat fűtetlen, zsúfolt kupéjában (ahol még télikabátjaink is növelik az ember és csökkentik a levegő térfogatát) s a két előadást forgatom magamban. Ritkaság, hogy ekkora végletek ilyen frissen kerüljenek egymás mellé – egy színpadról, egy időben, egy agyvelőben. Annyira frissen, hogy az embernek kétségbe kell esnie természete s a hozzá hasonlók természete fölött. Nem ők-e a fonák, nem-emberszabású lények, sziklán csónakázók, vízen építkezők?

Ha színész, vagy csak színházi ember lehetnék is, az Oidipusz előadásán ilyesmit gondolnék. Fölértem hát ide. Részt vehetek a legszebb szertartásban, amellyel a drámai színpad önmagát megszentelte. Oidipuszt játsszuk, a görög misét; nem az Isten, az Ember megtöretését. Az emberi sorsról lesz szó, amelyről halála órájáig nem mondhat senki sem biztosat. Vakon indul az életnek az ember. Fátyol szakad föl fátyol után, úgy tudja meg végre, hogy el volt eleve ítélve. De amit ő harminc vagy negyven év alatt ért meg, azt itt egy óra szakajtja rá egy királyra, akinél boldogabbat nem ismert Görögország. Milyen fenséges dolog ebben a szertartásban – ha csak a tébai öregek közt is – 646résztvenni s Oidipusz ürügyén a magunk megnőtt kiszolgáltatottságát is elzokogni. Gyönyörű és ugyanakkor könnyű feladat is. Ha valahol, itt segít a költő. És segít a fordító. Ott voltam, amikor Babits Mihály az Oidipusz királyt egy kis baráti körben először fölolvasta. Egy hangon is milyen fenséges volt! Hátha tíz külön, áhítatos emberi orgánum bízza rá magát, hogy a szöveg fölemelje. Hisz itt csak mondani kell és mértéket tartani. A tisztelettudás tudománya nélkülözhetetlen. Nem játszani sokat, nem színezni, nem ripacskodni, de nem is a nagyképűség lárvájával mímelgetni a klasszikust.

A Vén gazember próbáin viszont ezt gondolnám: Milyen keserves ige az „add meg a császárnak, ami a császáré”, ha az ember színész s császára az elrontott ízlésű közönség. A Vén gazember a Mikszáth tollából is cinikus fintorul futott ki. A keserű ítélet mosolya: egy gyermeteg korszak számára kandírozva. A züllő birtokos osztályon már csak a kasznár segíthet, ha önmaga helyett az urának lop. De mit mond ez a kasznár a Nemzeti mai nézőinek a Harsányi Zsolt nyelvén? Hogy milyen kedvesen kártyázták el a vagyonukat ezek a régi urak? Megérdemelnék, hogy valaki újra összegyűjtse nekik. Aztán az unalomig ismételt s a hazugságig elkopott alakok. Ordítozó kortesek, népszínműcigányok, Arisztid-bárók, raccsoló bárónék, gorombán hűséges cselédasszonyok, hülye tisztiszolgák – s tejszínhabul rá minderre a gyermekszerelmet őrző fodros szoknyák, pénzre-mimóza katonatisztek. Ezeknek az olcsó, hit nélkül tömött szalmabáboknak adjam oda én, a színész, a testemet? Ezt mondatnák nyelvem tanult lebegése által? Hiszen itt semmilyen ötlet sem elég lehetetlen és ócska. A katonatiszt visszalopja a vitrinbe a nagyapja-lopta kincseket s az öreg cselédné lódoktort hozatna gazdájához, mert abban jobban bízik.

Így gondolkoznék én, ha csak díszletező munkás is volnék. De nézzük meg a két előadást. A befagyott péntekit s a tapsban és jó kedvben hömpölygő szombatit. Milyen rosszul járt Oidipusz és milyen jól Borly uram. Mintha a színpad deszkái is föllélegeznének, hogy a Duzzadtlábú lekerült róluk s ilyen pompás, pántlikás duhajok kurjongatnak a helyén.

Megmagyarázni persze meg tudom. Az Inokayak világa huszonnégy évszázaddal van közelebb hozzánk, mint a Labdakidáké. A pénzétől szabaduló dzsentri akkor is ingerelte a beosztó polgárokat, amikor a vagyona olvadt. Hát most, amikor mindez afféle félmúlt már. Aki el akarta pucolni, elpucolta: a báj megmaradt, s a gúny senkit sem talál. S még a színpadon botorkáló valószínűtlen fauna sem pusztult ki egészen. Ott él mibennünk, gyermekkori olvasmányainkban. Az olvasók nagy része 647visszaeső bűnös. Azt szereti hallani, amit ifjan hallott, csak egyre könnyedebb formában. Whiskyt szódával, Mikszáthot Harsányival. S a színészek ifjúsága nem fonódott-e össze a közönségével? Nem ezekben a maszkokban találkoztak-e a forró, békebeli tapssal, dicsőséggel? Hálás darab az, amelyikben a színész több, mint amit játszik. A Vízvári Mariska konsternált báróné arca, Lehotay úri mozdulatai, Makláry haldoklása, ami legjobb volt az este, nincs a darabba beleírva, azt a színész költötte s úgy örülhet neki, mint a magáénak.

Aztán Szophoklész? Istenem! Ki nem látja a nehézséget. Nem kell-e megdöbbentenie ezeknek a rémségeknek? Épp ma van az órája az Oidipusz király borzalmait egy polgár fülébe önteni? Nincs elég baja az új erkölccsel, még a régi dühödtségeknek is ő legyen edényük? Hogy egy király az apját megölje, az anyjával háljon s nemzője legyen testvérének? S mindez miért? Mert az istenek hálót csomóztak jóslatokból? De hát mit vétett akkor Oidipusz? A mi felfogásunk szerint csak a vétkesnek szabad így bűnhődnie – a színpadon legalább. Egy jó bridzselő szemében inkább nevetséges ez a sorsa elől futó talányfejtő a hírhedett eszével. Vagy nem lett volna elég: nem ölnie s egy magánál idősebb asszonnyal nem hálnia, hogy a jóslattól megőrizze magát? Önmegtartóztatásnak igazán nem sok. Az Oidipusz Kolonosban még távolabb áll tőlünk. Ami itt dicsekszik önmagával, egész nyilvánvalóan egy helyi athéni büszkeség: Oidipusz csontja az övék, a szenvedésbe préselődött szentség az ő földjüket védi. Azonkívül egy agg költő lírája, Szophoklész búcsúzik lónevelő szülőfalujától s istenlakta berkeitől. Mi közünk mindehhez nekünk? Még ha egy középkori szent lábszárcsontjáért dulakodnának ezek a tébaiak és attikaiak vagy Kossuth testét nem akarták volna az olaszok kiadni! A kérdés-felelés fontoskodó ünnepélyessége, ezek az oktalan bevonulások a palotába, a mondott karok éppúgy, mint a kihagyottak! Ha nem fékezne a tekintélyszó, mi győzne meg, hogy ez az „archaizmus” nem kezdetlegesség? Csoda-e hát, ha a mű papjai is osztoznak közönségük hidegségében vagy legalább zavarában, s ama döglött oroszlánként vonszolják Oidipuszt, amelynél a közbölcsesség szerint is többet érnek a szerényebb, de élő állatok.

Mindezt én is belátom. De csak az eszemmel s nem az ösztönömmel. Az ösztönöm az csak bámulni tud, hogy egy olyan tisztes, legátus-szabású színészen, mint Nagy István, miután a világ legrosszabb Theseusa volt, a Jávor Pál levetett atillája olyan jól megáll. Hogy Lehotay, aki olyan szépen mondta Prosperót, ennyi gondosságot temet egy irodalmi hazugság diadalába. Vagy hogy egy olyan elsőrangú színészből, mint Makláry, ki nem tört az ámokfutó, kilökni maga mögül a szívríkató karosszéket s szakállából (mely halott nagyapámhoz teszi hasonlóvá) tiltakozót hör648dülni a közönség felé. Szophoklész a távoli, az érthetetlen? Az európai kultúra egyetlen pillanat; csúcsai meg épp egymással beszélgetnek. Mennyire aktuális Oidipusz tanítása a tragikumról ma is! A tragikum általánosabb, titkosabb, „istenibb”, mint gondoljátok. Nemcsak a mások sorsába tapodó lehet tragikus. A tragikum ott sarjad, látatlan, minden nagyság nyomában. A kolonosbeli haldoklás is az én ügyem mindjárt, csak egy kicsit vágyjék a csontom elnehezedve a lerakásra. A pacsirtás tájék még zeng, az emberek törtetnek a maguk javáért, de egy meggyötört vándor teste ura lesz mindenkinek: a természetben mégis az emberi szenvedés a legnagyobb. Mindez azonnal érthető. Arra azonban, aki a más alakjait írja át hígabbra, egy atom sem felel az ösztönömben.

De ne legyünk illetlenek. Örüljünk annak a talpalatnyi helynek, amelyet a költészet türelmi jogon bír ebben a világban. Ha az édent egy almafa kiforgathatta: megtörténhet ugyanez a pokollal is. Németh Antalnak hálásak vagyunk, hogy a „klasszika filológiát” kiáltó intimpisták ellenére is nyomasztotta őt a Babits Mihály öröksége s Arisztophanész után Szophoklésszel is kísérletet tett. Az ilyen mű előadása sok erőt emészt. S míg a rendező érdemei a költő erényeibe vesznek, hibái egyedül az övéi. A Szophoklész-olvasót Németh rendezésében már a színpad is zavarhatta. Különösen a kolonosbeli sötét és sivár színpad. Ez nem az a táj, amelyről a kardal ír; amelyen egy Szophoklész szeme a világtól búcsúzkodik. A kardalokkal is szeszélyesen bánt. Az Oidipusz királyban alig maradt meg néhány sor belőlük. Pedig hát azoktól jut távlathoz és lélegzethez a szoruló történet. Maga a „nyomozás”, az ember tusája a Végzettel, viszont gyorsabb és hevesebb lehetett volna.

Kiss Ferencbe lassan vissza kell szeretnünk. Nem azért, mert megoldja, amit vállal, hanem mert kizárólag nagy feladatokkal látjuk birkózásban. Oidipusz hatalmához, biztonságához, első felhorkanásaihoz megvolt az ereje; őrjöngőnek már nyugodt volt, panaszkodónak, haldoklónak erős. Egész furcsa, hamis hangja van a siránkozásra, mint a farkas, amelyik krétát evett.

649
A magyar drámáért
Színház papírból

Éppen nyolc éve folyóiratot indítottam, amelynek magam voltam a kiadója, ráfizetője, szerkesztője, egyetlen írója, korrektora; még barátaim könyveiről a hirdetéseket is én adtam föl, fogalmaztam meg és nyomtattattam ki. Mért csináltam? Akkoriban nem nagy divat volt a folyóiratokban tanulmányokat közölni. Az ország első folyóiratában kvótájuk is volt a tanulmányoknak: hat ív egy esztendőben. Társadalmi, világnézeti kérdésekhez meg éppenséggel nem illett hozzányúlni; ellenkezett a tiszta irodalommal. Megpróbáltam barátaimat egy új folyóirat indításába beugratni, ez sem ment. Nem maradt más, minthogy magamnak csináljak folyóiratot, amelyben évi harminc íven föld és szellem tereit keresztül-kasul száguldozzam.

Amikor négy évfolyam után ez az egy személyre készült folyóirat fölöslegessé vált (már csak azért is, mert az egész ország tanulmányt írt és sorskérdéseken töprengett, holott maga a sors ment, amerre menni hagytuk): még furcsább tervvel leptem meg barátaimat. Most meg színházat akartam olyat építeni, amelyben igazgató, rendező, író, színész, súgó, díszletező és jegyszedő én vagyok. Ilyen színházat persze csak papírból lehet építeni s épp ez volt a tervem. Egy-egy füzetet akartam kiadni, három-négyhavonként; minden füzetben egy darab. De nemcsak a darab, hanem a rendezői utasítások is hozzá, beszélgetések próba közben, színész és író vitája egy alakításról, még a kiskocsmabeli vacsorák is, ahol az én darabom s más darabok fonákságait beszéli meg egy kis sörnél a színházi személyzet.

Mért akartam ezt a színházat megcsinálni? Mert olyanféle darabot, amilyet kedvem lett volna írni, Budapest egyik színházában sem láttam játszani. Volt szó amolyan kísérleti irodalmi színházakról, de akik be656széltek róla, maguk szorultak volna egy kis támogatásra, mielőtt a drámát támogatják. Megcsinálom hát egyedül. Hátha ezzel is olyan csoda történik, hogy amikor négy év múlva feloszlatom, Budapest színházaiban hasonló darabokra ülhetek be. A barátaim szörnyülködtek s az emberek nevetésivel ijesztettek. Ez még nagyobb bátorságot öntött belém. Egyetlen vállalkozásom sem sikerült, amelytől a barátaim vissza nem akartak tartani. Az első füzet már készen is volt. Tartalma: színháznyitó beszéd, a VII. Gergely című dráma, az írónak a színészek számára írt szereprajza s egy történész barátjához intézett mentegetőző levele.

A papírszínház végtére mégsem nyílt meg. Nem a bátorságom ment el; egy lelkes fiatalember addig-addig járkált a sikamlós télben az én világszéli lakásom s a Nemzeti Színház közt, amíg egy szerződés nem jött ki helyette. Ha egy méregdrága apparátus kísérletezik a darabommal, mit fancsalogjak én, hogy nekem csak a papírban adatott kísérlet. Bevárom, míg elzavarnak a színház tájékáról, legalább egy kis dac is lesz gőzül a vállalkozásomban. Mindmáig nem kergettek el. A darabhiány okozta vagy az igazgató makacssága? Nem tudom. A siker az nem.

Azt azonban megbántam, hogy eredeti tervemtől elállottam. Egész biztos, hogy kétszer-háromszor annyi darabom volna már, mint így s két-háromezer ember is lenne az országban, aki ismerné őket. Így senki sem ismeri. Mindenki csak azt ismeri, amit a színházban látott. Sőt, úgylátszik, magam is csak azt ismerem, mert amióta játsszák is, amit írok, egyre kisebb a kedvem a drámai másállapotok kihordásához. Természetemnek, darabjaimnak s az ügynek papírszínház lett volna a jó; én azonban átmentem a kőbe. Így bukott meg egy kis írói forradalom.

Azoknak, akik azt hiszik, hogy csak egy különcség bukott meg, hadd hivatkozzam a legnagyobb magyar gondolkozóra. Kemény Zsigmond-könyvemet készítgetve, egy idáig elkerült írása nagyobb lázba hozott, mint tanulmányai közül a leghatalmasabbak: A két Wesselényi vagy a Forradalom után. Ez a tanulmány 1853-ban íródott, a Nemzeti körül folyó perpatvarok közepette s egy nagyobb tanulmánysorozatnak volt nyitánya. Kemény Zsigmondnak azonban annyi elkezdett, meghirdetett és előlegekkel megterhelt vállalata volt minden időkben, hogy nem csodálhatjuk, ha ebből is csak a bevezető maradt meg: Színművészetünk ügyében.

Kedvem lett volna megkérni a Híd-at, adja ki ezt a tanulmányt, névtelen. Ugyan hányan veszik észre, hogy nem ma készült s nem a mi színházi viszonyainkra. Azt kérdi Kemény: mi az oka, hogy Európa 657most telis-teli van dotált színházzal, a színészek soha nem álmodott fizetést, nyugdíjat húznak, a színműírók művüknek élhetnének, minden van, csak a fönnmaradó művek hiányoznak. Shakespeare, Molière nem avulnak el, míg a mostani jelesebb drámaköltőknek is lázas gyorsasággal kell művet mű után vetni a színpadra, hogy nevök emlegettessék. Az alkotóerő apadt meg? Sőt, legalább annyi kétségtelen, hogy a dráma egyik kellékére, tudniillik a jellemzésre nézve, újabb irodalmunk haladásban van. Az árnyaláshoz mesteribben ért korunk, mint levonva a levonandókat, a régibb. A művészet mégis süllyed. A közönség műérzéke tompul. A forma profanatiói közt nyert tapsa a szellemtelenségnek nyílt fölhívás minden irodalmi flibustier számára, hogy féktelenül kalandozzék a drámai költészet nagy tengerén, nem tűzve maguk elé más célt, mint a közönség zsebét. Mi ennek az oka?

Kemény szerint: a regények divatbajötte. A regény a drámától végképpen elvette az olvasóközönséget. S minek a drámának olvasó, kérdi egyhangon a színházcsinálók s szenvedők egyeteme. Mily könnyű Kemény mondatai mögül válaszolni. A színészet addig virágzik, míg a drámaköltészet az olvasó és a színházi közönség közös kincse s míg a színmű a cél s a legtökélyesebb játszás is inkább csak az ünnepelt eszközök közé tartozik. Régen ez így is volt. A könyvárusi boltok úgy ostromoltattak akkor a drámáért, mint most a divatregényekért. A megjelent mű sokáig maradt nemcsak néhány író, de minden polgárosult kör kedvenc társalgási anyaga. A kritikusok taglalták azt, a nők szavalták egyes helyeit, a férfiak szelleméről, irányáról, technikájáról és jellemei felől vitatkoztak. Ha azután színpadra hozták, a közönség kiképzett eszmékkel, határozott vágyakkal ment Thalia templomába. A figyelem, éppen a várakozásért, melyről kiki magának és az egész világnak számot adhatott, föl volt fokozva. A színház tehát támaszt és ellenőrzést kapott az olvasókban; az olvasó pedig támaszt és ellenőrzést az előadásban. Amióta a közönség regényt olvas a drámák helyett: a drámaköltő az olvasóközönséget elvesztvén, jelenleg csak a színházi közönségre számíthat s minthogy a közönségtől vár pénzt és babért, ennélfogva egyedül a színházi közönséget tartja szeme előtt s csak annak számára készíti drámáit. Némelyek előtt e megjegyzés csekélynek látszik. Azonban engedtessék meg kimutatnom: hogy tulajdonképpen a drámai ügyben ez minden. A többi kérdések alárendelt fontosságúak. Nem döntenek.

A közönség elromlik s az író hozzáromlik: circulus vitiosus ez, melynek senki sem tudja, hogy hol van a feneke. Az olvasás a belső értékre utal, a nézés a látványra. Ha a színműveknek nincs olvasóközönségük, akkor a színházi közönség bármely szellemdús egyénekből álljon, végtére úgy elromolhat, hogy látványoknál többet nem is igen fog kívánni. A szín658házba járó csak szórakozni kíván, részint talán a darab szépségeinek a hallása útján, részint a közönségben gyönyörködés, az ismerőseivel társalgás, a színpadi látványok, jelmezek, zenék, énekek, táncok által. Ha pedig a költőtől, ki drámát akar alkotni, elvettétek az olvasóközönség kezéből nyerhető babérok reményét: akkor kettős becsvággyal fog a színházi tapsok után törni s egyedüli tanulmánya a nézők ízlését és gyengeségét kényeztető modor megszerzése leend. Így jut el a drámagyártás ismert alapelveihez: Először, hogy műve félig figyelőknek is tessék. Másodszor, hogy művészi vagy nem művészi eszközök által főleg a kíváncsiságot ingerelje. Harmadszor, hogy a darabnak oly tulajdonai ne legyenek, melyek nem az első adatáskor fejtik ki hatásukat leginkább, hanem a gyakoribb ismerkedés által válnak igézővé. Azok az elvek tehát, amelyeket azóta a Vojnits-díj bírái is magukévá tettek.

S hogy alakítják át ezek az elvek a művet? Ha a jellem fejlesztése, markírozása s következetes átszövése ártana a gyors haladásnak, akkor típusokat, sémákat, jellemvázakat használ a darab lepergetésének eszközéül; vagy a megkezdett jellemeket eltakart következetlenségekkel rontja szét, torzítja és fintorítja el; hogy az élénk haladásban semmi gátja ne legyen, tehát nem is léptet föl jellemeket, sőt még csak típusokat sem, megelégszik sodronybábokkal, beszélő és cselekvő semmikkel, kik csak azért járkálnak a színpadon, hogy általok sok furcsa és meglepő történjék.

S ha legalább a színésznek kedvezne, hogy mű és néző közt ő lenne az egyetlen tolmács. Az ember azt hihetné, hogy mivel a színművészet sorsa tisztán a színpadtól függ, most jött el a színészek aranykora. De ha az eszközből célt csinálunk, az oktalan fölemeltet éppúgy lesüllyeszti, mint ahogy az oktalan letapodtat tovább tapodja. Régen azért voltak színészek, hogy a darabokat játsszák, most pedig azért vannak darabok, hogy a színészek játszanak. Ez pedig mi más, mint a színművészet elrákosodása: a költészet fennhatósága alól kiszabadult ripacs-anarchia. Ily körülmények közt a színműírónak éppoly nehéz, a „papírfogyasztáson kívül egyébre hatni”, mint a kritikusnak.

Ilyennek látja Kemény a színházat 1853-ban. S mindez mert a színmű elvesztette olvasóit. Az elmúlt kilenc évtized igazolni látszik Keménynek azt a jóslatát, hogy civilizációnkban ez már nem is fog megváltozni. A regény olvasóközönségét visszahódítani nem lehet s így a színháznak egyre lejjebb kell süllyedni, hasonló úton, mint amin az attikai tragédia jutott a római arénáig. A bölcs ember, aki a végzetet minden tevékenységébe beleszámította, regényírói választását is igazolva láthatta ebben 659a színházi életünk fölé függesztett fátumban. De mit tegyenek azok, akik mint a papírszínház fantasztája is: a színműolvasók befolyását a drámai költészet sorsára elismerik, de belőle ily végérvényes következtetést levonni nem akarnak?

Amikor Kemény elmélkedett, a regény legnagyobb emelkedésében volt; Balzac, Dickens, Gogol: a nevek beszélnek. Ma a regény ezen a csúcsponton túl van s egyre többen érzik a váltógazdaság szükségét. Évről évre új írók adják rá a fejüket, hogy másutt kivívott nevüket a színház varázskastélyán átingassák. Márai Sándornak alig egy éve olvastam egy Pesti Hírlap-beli írásocskáját, melyben a színdarabírást s a lejtőrejutást jó írónál egy sorba helyezi. „Sátán, távozz az előleggel”, fejezte be cikkét és íme: a Kamara színpadán látjuk. Ki tulajdonítaná ezt akár a Sátánnak, akár az előlegnek? A dráma oly soká volt íróktól többé-kevésbé elzárt tartomány, hogy minden vállalkozó vagy földben megszorult író kedvet kaphat: kolonizálni. A terep azonban ma is olyan vagy még olyanabb, mint Kemény idejében, amikor a nézők közül az olvasók kimaradtak. Lehet-e rajt darabolvasókkal segíteni? Lehet-e hozzá darabolvasókat találni s szervezni?

Feleljünk előbb az utóbbira! Sosem tapasztaltam s meg sem tudom érteni, hogy egy jó dráma miért volna unalmasabb olvasmány egy jó regénynél. Vagy ha előszeretetünk a ponyvának szól; egy ponyvadráma miért ne gerjeszthetné föl bennünk mindazt, amit egy ponyvaregény. Korunk siet s a dráma gyorsabban pörget le egy művet. A regényolvasók többnyire átugorják a leírásokat, de a társalgást jelző vízszintes vonalak megkeresése nem sokkal könnyebb munka, mint a szereplők neveinek a százszor vagy kétszázszor való átfutása. A dráma is megmondja, mi hol történik: az alakokat is el tudjuk képzelni úgy néhány mondatuk után, mint a leghosszabb regénybeli személyleírásból. De mit teoretizálunk? Színdarabolvasók vannak ma is, s aligha kevesebben, mint Goethe idejében. Azok az önzetlen vállalatok, amelyek a közönségnek tilos színházi hátsóajtókon nyerik érdekességük, anyaguk s hasznukat (a Színházi Élet-re és leszármazottaira gondolok), aligha szántak volna két-három sűrű ívet is egy-egy darab közlésére, ha azon az olvasónők csak anyáik sütővasát próbálgatnák. Vonaton, villamoson, strandon magunk is láthattunk ilyen színdarabfaló olvasókat. S kik voltak azok? Akik már látták s csak ismételték a darabot? Sokkal többször, akik el sem jutottak belé.

Igaz, hogy ezek a darabok többnyire a sárga regények édestestvérei. De ha tudtunk darabolvasókat támasztani a detektívregények olvasókörében, lehetetlen-e a jobb ágyban nemzett regények kedvelői közt? 660Én nem tartom lehetetlennek. Nem akarok magamra hivatkozni, aki bizonnyal több színdarabért mint regényért lelkesedtem; azok közt azonban egy sem volt, amelyet a színházban látva, a dühöt kifejező és visszatartó izmoknál egyéb megmozdult volna bennem. Még íróbarátaimra sem, akik Claudelnek vagy Giraudoux-nak olvasói voltak, anélkül, hogy színpadon látták volna. Elég kislányom szelíd ősz tanítónőjére gondolnom, aki nem röstellte kétszer-háromszor is elkéretni egy-egy kinyomatott darabom, hogy az előadásra fölkészüljön – hanyagságom miatt alkalmasint el is késvén a tizenkettedik s egyben utolsó előadást. A papírszínháznak lehetne tehát olvasóközönséget szerezni s nemcsak a doboz fölött olvasó kalaposleánykák közt. Csak meg kell nyitni azt a színházat s bedobolni, akikből a jövendő nézőtér elitje lesz.

Kezdetnek egy botrányos állapot kiküszöbölése is elég volna. Tudjuk, hogy Budapesten elég sok úriember foglalkozik színházi kritikával. Ezek közül azonban igen kevés van, vagy tán senki sincs, aki a megbírált darabot el is olvasná. Öregebb műítészek állítólag épp azért választják a nézőtéri zsöllyét, mert ott nem kell olvasni, szundítani viszont lehetséges. Csakhogy, teremtőm, miféle lángész az, aki meg tudja mondani, hogy a deszkákon látható színi látványosságokban hol végződik az író munkája s hol kezdődik a színész torzítása vagy ajándékozó kedve. Mindig nagy kedvem lett volna színházi bírálatokban szolgálni a magyar dráma ügyét. De ha arra gondolok, mily szükségszerűn hamis bíróság ez ma, örülök, hogy elkerültem az ítélőszéket. Hogy mások elkárhozásának magam oka ne lehessek, a Nemzetivel olyan szerződést kötöttem, hogy darabjaimat még az előadás előtt a színházzal közösben adjuk ki. Ha ez minden írónál s minden színháznál bevett szokássá válna, hamar támadna vállalat, amely a négyívnyi, tíz-húsz fillér önköltségű füzeteket ezrével szórhatná a színházak előtt s az IBUSZ-házikókban. Firenzében magam hallottam a maggio musicale alatt, hogy gajdolták a szövegárus suhancok az akkor folyó operák címét (nemcsak a Rigolettóét, hanem a ritkán előadott Händel-művekét is). Az olaszok készültek, mielőtt Verdi vagy Mozart elé mentek. De a jó színdarab is opera: készülni kell rá és többször hallani, hogy fátylai lehulljanak. Már amelyikben a csillogó rongy alatt van egyáltalában valami. A papírszínház azonban épp ezért volna egyszerre fellebbezőhely és semmítőszék is. Azzal, hogy föllépsz benn, megmutattad, hogy föl mersz-e benn lépni.

Kemény azt mondta: a drámai ügyben ez minden. Én nem mondom. Tudom, hogy új írókban és régi színházban s régi közönségben itt vol661taképp két társadalom áll szemben, egy, amely feltör, s egy, amely széthullik. De a túlnagy szempontok sokszor épp azt a helyet vétik el, ahol a dolgot meg lehet fogni. A papírszínház nem minden; de talán bebizonyítjuk még, hogy valami.

1940
Dramaturgiai babonák

Mi a dramaturgia? Úgy látszik, az a mesterség, amelynek nagy drámai művek keletkezését kell megakadályoznia. Mesterségnek és nem tudománynak mondom, mert van-e még valami, amivel ilyen sokat foglalkoznak s amihez ilyen keveset szokás tudni. Hányan ítészkednek például a dráma körül, vagy rendeznek darabokat, akik a drámairodalomból csak azt ismerik, amit a pesti színpadokon látni (azt is csak úgy, ahogy a színpadon látják s nem tanulmányból) s még csak egy épkézláb drámai mű sem ad nekik fölmentést műveltségük hiányaira. Az órások és az orvosok közt is sok kontár van, de a legkontárabbnak is többet kell tudnia óráról s szervezetről, mint amennyi a dráma körül már szakemberré tehet. Mi lehet ennek az oka? Nemcsak az, hogy az emberek általában szeretnek minél kevesebbet tudni és minél nagyobb szakértők lenni. A legnagyobb tudatlanság rendesen ott halmozódik fel, ahol mindenki tud, a tanulás tehát fölösleges. A dráma ilyesvalami. Még nemigen találkoztam nyolc osztályt kijárt emberrel, aki, ha más téren el is ismerte tudatlanságát, a dramaturgiában biztos nem volt. A középiskolának talán semmiről sem sikerült dióhéjban olyan emlékezetbe markoló és csalhatatlanná tevő tudást oltani belénk, mint a drámáról. Dramaturgjaink nagy része is ezzel evickél a világban, no meg ami a pesti színházi világban hozzá ragad. Azok a szép grafikonok, amik a dráma szerkezetéről az agyunkban maradtak a tragikum meghatározására, néhány ilyen bűvös szó, mint expozíció, felépítés, színszerűség teljesen elég ahhoz, hogy egy embert dramaturggá tegyen. A hiba csak az, hogy ez a dióhéj dramaturgia, ha egyszer a világirodalom nagy remekei közt kezdünk forgolódni vele, elég haszontalan bölcsességnek bizonyul; meghatározásai alól a legtöbb jelentős mű kilóg. Számomra legalább mindig rejtély volt, hogy tételeit, melyeket én jórészt dramaturgiai babonáknak tartok, a színdarabok melyik csoportjáról vonták le. Gyanúsítgatom a francia klasszikus drámát, a romantika műveit, de végül is azt kell mondanom, hogy a tizenkilencedik századi dráma egy csoportjából lúgozódtak ki. 662Ameddig csak olyan körnégyszögesítéseken nyűgölődik, hogy a Hamlet-et vagy Bánk bán-t ezekkel a definíciókkal összhangba hozza: ez a dramaturg mesterség eléggé ártatlan. Veszedelmes akkor lesz, ha egy új jelentős drámai mű ellen használják fel első fegyverül. A dióhéj kritikus a néző dióhéjára hivatkozva ilyenkor könnyen elhiteti, hogy az új dráma nem dráma s ami őt megrázta, nyugtalanította, vagy fölháborította: egy nem létező tudomány törvényei szerint zöldfülűség. A dramaturgia ekkor lesz az, aminek meghatározásunk mondta, aborturgia.

Használjuk fel a bemutatók szünetét arra, hogy e dramaturgiai babonák némelyikét kissé megpiszkáljuk. Nem foglalkozunk összefüggően velük; inkább csak egyet-egyet kapunk ki, kitépett lapjaiként a Dramaturgiai babonák megírandó nagy szótárának.

Nyelv. Ezen kezdem, mert talán semmiben sem üt el oly tökéletesen a világirodalmi tapasztalat a közdramaturgiától mint ebben. A mai dramaturgnak szent gondja, hogy a színpad fakó tőmondataira vigyázzon. Ha egy kicsit nehezebb szöveg nyomul a fülébe, az elkényelmeskedett színészekkel együtt tiltakozik: Ez nem színpadi nyelv, az emberek nem beszélnek így. Vagy: itt mindenki ugyanazt a csinált nyelvet beszéli, holott az életben s az igazi drámában mindenkinek külön egyéni nyelve van. Az igazság éppen a fordítottja ennek. A nagy drámákban sosem beszélték az élet nyelvét; nagy nyelvi vívmányok, egy drámai műnyelv nélkül éppúgy nincs drámai alkotás, ahogy nincs lírai vagy epikai sem. Az alkotás hevét, igazságát épp az bizonyítja, hogy csak új nyelvi fogasokkal lehet kifejezni. Az a drámai indulat, amely nem tud a nyelvből egy magára szabott drámai mondatot kitépni: indulatnak lehet tiszteletreméltó, irodalmilag azonban elveszett. A dráma tehát mindig műnyelvet teremt. Ez a műnyelv lehet egymástól annyira eltérő, mint Shakespeare vagy Racine verse. Ha próza, lehet kifogyhatatlanul szikrázó, bohóckodó, mint Shakespeare prózája; nedvekben, ízes szavakban tobzódó, mint a Móricz–Kodolányi-féle „naturalisták” éppen nem „naturális” nyelve; költőin nyilalló, mint Tamásié, kristályosan áttetszővé tett, mint Lessingé vagy a mi Kisfaludy Károlyunké; de sohasem lehet az „élet nyelve”. S minthogy a köznyelvtől egészben ennyire eltér, nem csinálhat minden szereplőjének még egy külön nyelvet, ahogy az operettírók szokták, akiknél a gróf arisztidesen, vagy a szubrett lengyelesen, a nép embere: hordárosan vagy parasztosan beszél. Nero és Britannicus egy nyelvet beszél, a Racine-ét; egyéniségük abban van, amit szenvednek s mondanak. A dramaturg, amikor a drámaíró nyelvét az „élethez” akarja kötni, a repülőgépnek akarja megtiltani, hogy emelkedjék.

Esemény. Alig van elterjedtebb tévhit, minthogy a dráma merő esemény s a kirívó esemény drámai is. Ha egy öreg trafikosnőt kirabolnak, 663egy politikust a szószéken megüt a szél, egy sikkasztó öngyilkos lesz: a riporter csak úgy lubickol a „drámai részletekben”. Ha aztán a lapja drámai bírálót csinál belőle: a színpad is akkor drámai és „dinamikus” neki, ha nem fecsegnek rajt sokat, hanem minél többet eseményeznek. A drámára azonban éppolyan jellemző lehet bizonyos szemérmes tartózkodás az eseményektől, mint a tobzódás bennük. Azok, akik a drámában idáig hasonlíthatatlanul a legtöbbre vitték: a görögök szinte kiküldték a színpadjukról a feltűnő eseményt. Az eseményből tudatosan csináltak háttért, melyről hírnökeik is nem a dráma, hanem az epika nyelvén számoltak be. Tudták, hogy a dráma lelke nem az események, hanem az ember vívódása köztük. A drámai kar, a görög tragédia magva nem is más, mint az egyhelyben hullámzó drámai vívódás, amint az eseményektől már-már elszakadva lírává válik. Az, hogy valami dráma-e vagy sem: nem az eseményeken dől el, hanem ennek a vívódásnak a forróságán és igazságán. Goethe Tassó-ja, az ő eseményminimumával és sok beszédével igazibb dráma, mint Schiller Haramiái. Claudel legjobb drámája, az Otage épp az, amelyben a legtöbbet beszélnek s a legkevesebb történik. Mert a drámát drámává a lelki történés teszi. Igazi színpada nem a világ, hanem a lélek. Az események barátai és a beszéd gyűlölői, úgy érzem, még Shakespeare-re is oktalan hivatkoznak. Shakespeare igaz, hogy eseménydús krónikákat szabdalt ízekre, minden jelenetének adva egy porcikát belőlük, de az eseményekkel szuverénebbül senki sem bánt nála. Egész világos, hogy amit ma mint drámát elemeznek benne, őneki csak nagyszerű lélektani és költői kommentárokra ürügy. Nyersebb módszere jobban elénk hozza a drámai vívódásra és nyelvi remeklésre alkalmat adó eseményeket, de ugyanakkor megvetőbben s mondjuk ki: kevésbé művészien is bánik velük, mint görögjeink. A dramaturg, amikor a történés nevében küzd a beszéd ellen, lehet, hogy a fölösleges beszédet kárhoztatja, de lehet, hogy csak a drámai vívódást akarja megtiltani.

Cselekmény, szerkezet. Mi vésődött jobban a poétikát tanuló emlékezetébe, mint az a gyönyörű görbe, amelynek lapos indulása az előzmény, fölhágó szárán a bonyodalmak ütnek ki, a kifejlést egy újabb hullámhegy akadályozza, hogy aztán a boldogtalan halál vagy a boldog házasság a hőst a drámai érdektelenségbe végképp visszasimítsa. Tessék csak megnézni egy színházi beszámolót; a bírálat háromnegyedét kitevő tartalomelmondás vagy ezt a görbét írja a darab tartalmába, vagy ezt keresi hasztalan benne; aszerint, hogy a dramaturg hogy érez a szerző iránt. Holott ez a drámai menetrend éppúgy, mint a nagyképpel előadott és ide-oda elemzett cselekmény: külsőleges dolog, bizonyos fokig minden drámában megvan, mert hisz eleje és kezdete minden szépirodalmi műnek van, rá664erőltetni azonban a drámára éppoly kevéssé lehet, akár a regényre. Oidipusz királynak s Ibsen néhány drámájának szinte az utolsó sorig tart az expozíciója; amikoron a főhős s vele a néző is minden előzményt megtud: már el is veszett. Lear egész expozíciója viszont annyi, hogy volt egyszer egy király és annak három lánya. Még az sem törvény, hogy a főhősnek a tragédia végén kell meghalnia; Szophoklész Aiax-a a darab derekán dől kardjába s a kegyelet tovább küzd egy féldarabon át. Ugyanígy Shakespeare Julius Caesar-a. Minden dráma maga teremti szerkezetét s ez nem ezektől a fiktív menetrendektől függ, hanem az indulattól, amelynek a hánykolódásáért a szerző a darabot megírta. Van tragédiaíró, aki úgy érzi, hogy a végzet tiporja le a kiválót; szenvedő föl-fölhördülő lelkiállapota a cselekményt is passzívvá, a szerkezetet egy jól megvetett drámai kelepcévé teszi. Ha pedig a drámaíró kihívó kedvében van, mintegy belecsörtet az istenek vetésébe s cselekménye is kalandozóbb, szerkezete szabadabb, lazább lesz. Néha ugyanannál az írónál mind a kétféle vagy mind a tízféle drámát megtaláljuk, Szophoklész Philoktetész-ben szenvedő, az Antigoné-ban aktív. Ugyanígy Ibsen a Nórá-ban s a Peer Gynt-ben. Arról meg ne is beszéljünk, hogy Shakespeare vagy a spanyolok sokszor inkább regényeket bonyolítgatnak a színpadon, mint azt, amit a közhit drámának hisz. Olvass el egyetlen Racine- vagy Euripidész-drámát: érezned kell, hol buggyan föl a szavak alól az a nemes szenvedélyesség, amiért a darab megíródott s te meghallgatod. A dráma ebből él; s a dramaturgnak is ezt kell keresni benne. Mennyi haszontalan szerecsenmosást végeztek szegény Bánk bán cselekményén és felépítésén is; holott a forró rekedtes bánki vívódás (amely Petur torkában éppúgy ott van, mint a Gertrudéban vagy Biberachéban) az egymás mellett elmondott monológokra szakadt darabnak a cselekmény hibái ellenére is tökéletes szerkezetet ad. Hamlet szerkezete is Hamlet állapotában van: a hamleti vívódás körül akár meg is állhat a darab.

Tragikum, bűn. Féligazságok következménye az is, hogy a dramaturg, ha néha-néha egy rosszvégű mű elé kerül, nyomozóvá válik. A bűnt keresi, mert nézete szerint a rokonszenvünket megtartó ember bűnt követ el s a tragédiában azért kell bűnhődnie. Mi volt a bűn, logikus-e a bűnhődés: egyik kedvenc társasjátékuk a drámaelemzőknek. Nos én ebben a bűnben nem hiszek. A bűn az, hogy az ember sok a világnak. Van benne egy indulat, amely harcba keveri, szenvedteti. Elég jelentős-e az ember, elég nagy-e az indulat, megrázó-e a harc: ez az, amit meg kell kérdeznünk. A nagy nemesség éppúgy megbűnhődhet, mint a nagy gonoszság; attól függ minden, hogy beletipor-e a világba, kihívja-e az istenek irigységét. Igaz bírálatokat írni például nem bűn, sőt érdem, aki megírja, mégis tragikus hőssé válhat. Ha makacs egyoldalú elme, igaz, komikussá 665is. Ezt nem élcelődésből mondom, hanem hogy a drámai harc azonosságát megmutassam. A dráma egy jelentékeny ember vívódása akár tragédia, akár színmű, akár vígjáték, amibe a vívódót bezárjuk. Arisztophanész, Szókratész, a Fösvény vagy a Misanthrope éppúgy jelentékenységükkel lesznek drámai hősök, mint III. Richard vagy Tell Vilmos, csak a jelentékenységük az, ami másfajta. Hagyjuk hát a jogászokra a fölösleges bűnügyi nyomozást s nézzük azt: miféle ember s miféle tragikai-komikai vagy sem tragikai, sem komikai harc az, amelyben hősünk a világgal összeakaszkodott.

Ábrázolás. Feltűnő, hogy a színibírálat s a színház mennyire szereti a vastagon kipingált alakokat, a drámai figurákat. A színészt még megértjük: ő gyors és könnyű sikert érhet el velük, de miért hiszi ezeket „élethű”-nek vagy legalább „életes”-nek a műbírálat. Egy púp jól megkülönböztet egy embert és sokszor a lelkét is: különféle púposokkal népesíteni be a színpadot: mégis alacsony szórakozás. Az ízlés épp úgy húzódik a feltűnő, túlságosan kiegyénítő vonásoktól, mint a „drámai” események halmozásától. Mert mi sem könnyebb, mint ilyen figurákat lökni a színpadra, de mi sem nehezebb, mint egy nagy műben polgárjogot szerezni nekik. A klasszikus drámaírók nem hiába mérsékelték magukat alakjaik egyénítésében. A dráma szertartás: a főhős lelke töretik meg benne s a nagy ízlés nem engedi meg, hogy ebbe a szertartásba: egyéniségük hangos kolompjaival ministráljanak bele a mellékszereplők. Még Shakespeare is csak egy Shylockot és egy Kalibánt teremtett (azokat is inkább közösen a félreértő utókorral), pedig az ő drámája, mint a tizenhatodik század nagy művei, az embervilág egész rabelais-i menazsériája fölé volt kifeszítve. Papiros, mondja a mai dramaturg arra az alakra, aki nem tud egy másik emberen átlépni vagy attól szenved, hogy többje van, mint másnak. Lenne csak neki többje, ő nem szenvedne. Az azonban, hogy mi papiros s mi nem: egyéni dolog. A legtöbb embernek az evangélium is papiros. Nekem viszont azok a népszínmű góbék s kardos lotyók a papirosok, akiket a századik író a kilencvenkilencedik könyvből vág át a magáéba.

1941
666
Utószó egy színházi évhez

A kritikusi zsöllyének is van asszimiláló ereje. Addig üldögél benne az ember, amíg természetesnek találja, amit mutatnak neki. Csak az első harminc évet nehéz kibírni, mondta egy öreg kritikus, de elég három-négy hónapot fonnyasztani az elménket benne, hogy első arkangyali haragunk máris alább szálljon. Ez minden atmoszféra átka: az ember köhög, de beszíja. Nem árt hát, ha néha egy-egy kinti ember ront be a színház világába. A magyar színházi élet jobb helyzetképeit ilyen betekintők írták – Vörösmarty, Gyulai, Kemény, Péterfy –, akik benfentesebbek voltak a költészetben, mint a színházban s miután jól körülnézték ott magukat, továbbálltak a soha vissza nem fordulásra.

A Híd jóvoltából egy helyzetképig mi is elvergődtünk. A színházi év végén eszmélődhetünk kicsit, hogy a színibírálat futó klasszikusait kövessük-e, vagy amit egy ilyen eszmélődés munkául kiszab ránk. A reformkor óta sosem főtt itt annyi ész abban, hogy Magyarországnak magyar drámát adjon. Írói címeink közé (mely különben is oly tarka, mint Horvát- és Tótország, Dalmácia és Ladoméria királyaié) egyre többen vesszük fel a drámaírói titulust. Postánkban minduntalan felbukkan egy drámában buzgó könyv: hol a régi magyar drámát nyomozza egy tudós, hol egy fiatal szerző söpri plátói dialógusban jövő színműveinek a teret; hol egy költő önti gondos versű görög drámában önköltségen a szociális panaszt. A kérdés csak az: hogy fogadja a készülő áldást a nemzet. Erre is vannak, sajnos, agyaras jelek.

A legfélelmesebb ismeretség, melyet ebben az idényben a színházban kötöttem: harminc-negyven estén láttam a Közönséget. Ártalmas és kaján babona, hogy a közönség minden időkben mindenhol ugyanaz. Akik terjesztik, az „örök emberi” méltóságára akarnak emelni valamit, amit mai cinkosuknak tudnak. Haragszol, hogy a közönség megtapsol? Hja, a színház az övé s ellene nincs és sosem volt föllebbezés. Persze volt olyan közönség is, mely Aiszkhülosz Perzsái-t pisszenés nélkül hallgatta s Racine csiszolt alexandrinjaiban is követni tudta a szenvedély opálerét. Más közönségek viszont a cirkusz durva tréfáinál nem tűrtek nagyobbat s Hanswurstjukat úgy fogyasztották, mint egyéb wurstjaikat. Közönség és közönség közt éppúgy van különbség, mint ahogy katonaság és katonaság, gyülekezet és gyülekezet között is van. Az a közönség, amellyel mi ismeretséget kötöttünk, egyike a legsiralmasabbaknak. Nem azért, mert „irodalomban” műveletlen. A Nemzeti bemutatóján csupa olyan ember ül, aki átesett a kanyarón s a kis Beöthyn. Shakespeare földszintjének nem volt ekkora műveltsége. Ennek a közönségnek lelke 667nincsen a drámára. Hiányzanak belőle a nagy indulatok, amelyek a színpadra járnak föl kinyúlni és megtisztulni. Vigyázzuk meg: a nagy dráma mindig akkor bú ki, máról-holnapra a földből, amikor egy nép vagy osztály önmagától elkábultan áll meg az élet új lehetőségei előtt: a görög Salamis, az angol az Erzsébet-kor, a spanyol az Amerikával megbővült világ belső távlatai előtt. Az a közönség, amely nálunk koptatja a támlásszéket, nem kábul, hanem fél, elzárkózik és védekezik. Egy nagy drámaíróval ő nem mer egy mezőbe szállni. Minthogy minden igazi dráma csak lelki satnyaságára figyelmezteti, kicsiny drámákat követel, amelyek nem hágnak ki az ő mérsékelt érzéseiből s szűk osztálytudatából. Szörnyű tapsaira emlékszem, de a legszörnyűbb nem akkor volt, amikor nevetett, hiszen röhögni sok mindenen lehet, hanem amikor megilletődött. A Gyergyói bál-ban, mondjuk.

Egy-egy nagysikerű darab ötven-százezer nézőt is befal. Nem mondom, hogy ebben a százezres tömegben (vagy még inkább: ezen kívül) nincs Pesten két-háromezer, aki nincs megsértve, ha a deszkán nagy lelkeket kell látnia s nem a kommün alatti tökfőzelék jut az eszébe a nagy közösségi kérdések tengermorgásáról. De hány tenyérrel vesznek részt ezek a taps népszavazásában, ha ugyan a kedvük még el nem ment – a pénzükről hallgatok – az egész színházasditól. Egy-egy előadóteremben néhanap észrevesszük már, hogy útban az új közönség. A nézőtérre azonban még nem érkezett meg: a színészek neveléseiben nem vesz részt. Mi védi meg hát a színészt a százas sikerek iskolájától? Csak az, hogy a színház a nagy „kasszasikert” még nem bízza rá. Kik kerültek az elmúlt évben (ahogy a színjátszás higiénéje megkívánja) többször is nagy feladat elé? Lehotay, Apáthy, Ajtay, Lukács Margit, Gobbi Hilda. S kik topogtak a szórakoztatás malmában? Bajor, Csortos, Páger, Vaszary. A komoly dráma a cirkuszi mulatság számára hizlal tulkokat. Az ember kezdi Shakespeare-ben; ha már elég nagy: játszhatja Bókayt, s ha még nagyobb: elmehet filmezni. Aki pedig elég aszkéta, hogy ott csikarja a sikert, ahol a közönség a legnehezebben adja: a köztetszés verméből a színházi intrikák tőrébe s hurkába menekül. Kipróbálták-e már, hogy mit tudna Bihari? S nincs-e igaza Tímárnak, ha, mint hallik, elmegy Németországnak játszani?

A rossz közönség ölelésiben így romlik el az új dráma másik feltétele: a színész. Nagyon kevésnek kellene megsemmisülnie, hogy az utolsó: a játszani méltó darab is kimenjen a divatból. Magánszínházaink közt ma már csak egy van, amelyben színdarabokat is szokás előadni: a Víg. Itt még némi pallérozott szemérem vigyáz, hogy a közönség árujának legyen egy kis irodalmi sava is. A Shaw-darabon kívül ugyan nem mutattak be semmit, ami színi műveltségünket öregbíti; – a magyar 668drámairodalmat annyira szolgálták, amennyire egy Heltai-bemutató szolgálhatja; de az olyanféle művekben, mint a Féltékenység, Színház, Hattyúdal, a színész mégiscsak szerepet kap s a rendezőnek van mibe együttesét behangolnia. A züllés radikalizmusában a lipótvárosi színház: konzervatív folt, mely iparkodó langyossággal védi a harminc év előtti színjátszás hagyományait. Annak azonban, aki az új magyar drámáért szorong, a Nemzetin kívül nincs hova függeszteni a szemét; ha többnyire el is kapogatja róla. Ami történik, itt történik. Amikor a színház inkább vendéglő, mint templom s a színész inkább felszolgáló, mint pap, ez az egyetlen hely, ahol a „kinyilatkoztató” színjátszásra megmaradt egy kis lehetőség s – elméletben legalább – hajlam is. Nem ismerem a Nemzeti számadás könyveit; azt hiszem, jól győzi a nyakábaszakadt színészek népes menhelyét is. Az államsegély befut, a bérlet évről évre erősebb csontváz lesz; a sztárok két melléküzemben kaparják befelé a pénzt. Mi akadálya, hogy a régi Népszínház a húsz bérleti esten valóban a színi kinyilatkoztatás temploma legyen?

Baj, úgy látom, hogy bemutató sok van, bemutatnivaló azonban kevés. A világirodalom óriási s ha rendesen kutatjuk, a klasszikusok közt mindig akad, aki most van éjfél és kakasszó közt, azaz megint időszerű. A Nemzetinek idén csak egy ilyen szellemóráját járó klasszikust sikerült elfogni: Schillert, Tell Vilmos-ával. Magyar drámára bátorítanak s a magyar dráma iránti érzéket növelik a kelet-európai bemutatók. A Nemzeti jó munkát végzett a Niskavouri asszonyok és az Örvény előadásával. Az utóbbit a pesti tanítómesterek ugyan lefölényeskedték, hohó; ebben meg monológok vannak, ma már egy Vaszary sem szorul monológokra, ezzel azonban csak süketségüket mutatták meg akkor, ha a színpadon róluk van szó. A külföldi műsor többi része néma bágyadtságra vall. Shakespeare, Cyrano, Peer Gynt – fűszerül egy-két közepes olasz: – mintha kevés olvasó volna az igazgató körül, aki új területekre s termékenyebb feladatokra ugrassa. A görögök és franciák teljes kihagyását megérteni sem tudom. Magyar drámát, ha nincs, a színház sem szippanthat, de ha nincs, ne is vesse a dilettánsok karjába magát. Tamásinak minden művét be kell mutatni; Márai a siker nagy taktikusaként, új darabjában, reméljük, be meri állítani a maga színvonalát; méltó volt a Nemzetire Kovách Aladár Téli zsoltár-a is (az idő s az összehasonlítás inkább épít, mint őröl rajta), a többi magyar darab azonban nem érdemelte meg, hogy annyi ember kopjék érte. Ha az igazgató több kedvet tudna adni jobb íróinknak a trauma kiállására, melyet egy Nemzeti-bemutató jelent: könnyen pótolhatná őket.

A másik tán nagyobb hiba, hogy a Nemzetiben rendezni akarnak. Ha a közönség behunyja az agyát, tömjük meg legalább a szemét. Mint669ha nem is azt kérdeznék egy darabról, hogy milyen dráma, hanem, hogy milyen revü. A főszereplők: a színpadi fogások – a sötétség és a vetítőgép. Ne csodáljuk hát, ha a színészek sokszor csak botorkálnak. Kitették őket a darabba s most ki hogy tud, boldoguljon. Márpedig a cirkusz ott kezdődik, ahol a kulissza hangosabb, mint a színész. Költő és előadók szép összeszoktatását kár a színpadi masinériáért elhanyagolni. A színház mégiscsak nagy megafon, melyen költő szól emberekhez. S a jó technikus az, aki a hangerősítőben is tisztán tudja a hangot tartani.

1941
A magyar drámáért

Ha nem akarunk a nihilista orvosokkal a kórismeretnél megállni s a bajt gondosan kivizsgálván, a beteget egy vállvonítással magára hagyni: e színházi évet sem zárhatjuk le egy kis receptírás nélkül. A vállrándításra annál több okunk lenne, hisz amint láttuk: a baj a leghozzáférhetetlenebb részben, a közönségben rágja kavernáit. Hol a kanál, amely ebbe erőlteti be keverékünket?

Nem hiszek abban, hogy a meglevő közönségen sokat lehessen nevelni. Új, jobb közönségünk úgy lesz, ha azokból csináljuk, akik máma még nem azok. Akik a Nemzeti vagy Víg nézőterén írók és színházi emberek jószándékát szabotálják, egyszerűen nem akarják és ezután sem akarják önelégültségüket és tunyaságukat jó drámák nagy emberi igényeivel megzavarni. A színháznak új nézőket kell tehát teremteni. Honnét? Abból a kilencmillió-kilencszázezerből, aki még nem jutott el a színházba s abból a tízezerből, amely már nem hajlandó a mai színházba járni. Arra a munkásság és a parasztság; erre a szellemi elit.

Nem akarom túlozni az egyszerű ember fogékonyságát. A szervezett munkás vasárnap a legvacakabb filmekben izzad a családjával s Klein bácsi pincéjében proletárfiúk cserélik a sárgaregényt, két kiolvasottat egy nemolvasottért. De a városba sodort iparos, altiszt, munkás mégiscsak feltörekvő nép; utánzásból is bele akar nyalni az urak kultúrájába s érzi is annyira a maga nagy érdekeit, hogy ahol az úr kényelme és pozíciója félni s trüszkölni kezd, ott ő (vagy közüle minden századik) emelkedése s embersége iskolájára ismer. Egy nagy könyvtárunk igazgatójától hallom, hogy altisztjei a remekírókat, tisztviselői pedig a detektívregényeket hordják alattomban. Nagy-Budapest milliós munkástömegéből egy kis szervezéssel néhány olyanféle hodályt, mint a Mű670velődés Tisza Kálmán téri háza, nem is lenne nehéz megtölteni. Hiszen a mi koldusszegény polgárista gyerekeink is százával vágják ki szüleikből a színházpénzt. Csak legyen olcsó az a színház s ami még fontosabb; a legmerészebb darabokat adják bennük, ne a középosztály öreg zsongítóit fakón felújítva. Ki kéne vinni a külvárosba, éreztük a Kismadár belvárosi bukása után. Csak a bátor kezdeményező hiányzott, aki a külváros színházaiból csinál a jövő két orv álmodójának, írónak és munkásnak találkahelyet.

Nehezebb a parasztságot közönséggé tenni. A színház a városiaké; a falusiak közül a jobbmódú is csak irigykedik érte. Ti, városiak, ti csak élveztek; elmehettek a színházba. Ha ő maga egy évben vagy egy életben egyszer feljut, nem rendel, csak fogyaszt. Beül a városiak mulatságába s kibámulja magát feje kábultig. Nemzetközi vásáron, Szent István napon, eucharisztikus kongresszuson sem ő az, aki számít, hanem a jegyző meg a körorvosné. A paraszthoz, ha közönséget akarunk belőle csinálni: a színháznak kell elmennie. S erre, amíg afféle parasztstaggionék nem lesznek (amilyet Muhoray próbál) egy mód van: a műkedvelés. Műkedvelők kiszállása s műkedvelés a faluban. Pápán hallottam, hogy ott a főiskolai ifjúság négy estén játszotta a Bánk bán-t. Ha még négyszer a környék is eljátssza: nem mozdul-e föl a falvak népe? Egyik dunántúli város körül, úgy tudom, kísérleteztek is már ezzel a falujáró színjátszással. Falusi műkedvelő pedig gyerekkoromban magam is voltam. Még azt sem lehet mondani, hogy akkor jobbkedvű volt a falu; hisz a világháború derekán történt. Előbb csak mi, helybeli diákok, ugráltunk az öreg, százesztendős nemesi kaszinó házában, később azonban a polgár atyafiság is kedvet kapott. Kár, hogy Móricz Zsigmond egyfelvonásosán kívül jórészt szemét volt, amit színre vittünk (az én első színi alkotmányom is ott került bemutatásra). Lett volna akkor nekünk egy jól összeválogatott műkedvelő könyvtárunk (Balassi Menyhárt árultatásai-tól az Énekes madár-ig, mekkora csak a magyar anyag) s egy kis irányításunk, ez a színjátszás (mely így is öt évet virágzott), nem maradt volna nyom nélkül. Ami akkor hiányzott, csinálják meg most a népi írók.

Az új magyar szellem parádés tüntetéseire ma már két-három ezer embert is föl tudnak mozgósítani. Megtörténik, ami legutóbb is a Városi Színházban, hogy a rendezőségnek még egy házra való jegyigénylést kell elutasítani. Márpedig egy ilyen este: értekezés értekezés hátán. Jó, hogy Bartók, Kodály s egy-két Erdélyi, Sinka vers nélkül a négyórás műsornak nem illik megesnie. Mért nem mozgósítjuk ezt a növő elitet, olykor-olykor egy-egy bemutatóra? Vannak darabok, amelyeket, mint a régi görög ünnepek drámáit, csak egyszer szabadna ünnepül bemutatni. 671A napokban, mint olvasom, négy színész adott elő egy Giroudoux-darabot bemutatkozásul. Ha ők nem buktak meg az anyagiakon, mennyivel kevésbé bukhatna meg az egész új magyarság. Az író kiszabadulna a mai színház megalázó versenyéből; a színésznek megtiszteltetés lenne a meghívás; a közönség számára társadalmi tüntetés a jelenlétel. Amikor Móricz színes remekművével elcsúszhat, Tamási egyelőre lemond a színpadról, a Földindulás szerzője színház nélkül áll: ez a tüntetés nem lenne haszontalan. Egy rövidet akár értekezhetnének is közben vagy előtte. Az ünnepre fölvonultatott tömeg pedig, ha a rendezőség nem engedi szét, hatalom lesz a színházi életben is. Ha a főváros népművelési bizottsága kibérelheti híveinek a Nemzetit, mért ne tarthatna készen egy másik bizottság, az év négy-öt estéjére egy három- vagy tízezerfőnyi közönséget, ott dobva be, ahol a dráma érdeke megkívánja. Darabok előadását lehetne kikényszeríteni és biztosítani az elit ilyenfajta megszervezésével. S mi kell hozzá? Egy kis cikkezés s néhány aláírási ív.

Közönség és színész a circulus vitiosus, vagy ha jobb, a világ a circulus pretiosus törvénye szerint rontja vagy neveli egymást. Nekünk a bűnös körök visszatekerését a színész felől is meg kéne próbálni. Egy ember kellene (legalább: egy) a színiiskolákban már, aki a deszkákra készülődőket a modern magyar szellem számára kerítené. Magyarországon ugyanis nincs (s eztán még kevésbé lehet) külön színi ügy, csak az új magyar szellem szolgálatába szegődött dráma és színjátszás. Csak aki az egész hetvenesztendős mozgalmat látja s a négyszázéves szenvedést ismeri: annak lesz meg a hosszútűrése a magyar dráma apostoli szolgálatához. A színigazgatók lelke rajt, hogy ez az apostolság kínosabb ne legyen, mint ahogy az egy színésztől, a tapsok hajósától, ép ésszel megkívánható. A színház becsülje meg a komoly törekvésű színészeket azzal, hogy komoly darabban s együtt játszatja őket. A Nemzetiben, ha nem is a legnagyobb színészekből, az idén kezdett összeragadni egy ilyen „jóljátszó” együttes. Tartsák őket továbbra is együtt; mi pedig győzzük meg a fiatal színészt, hogy a nagy dolgok szolgálatában előbb-utóbb fölébe nő sztárrá züllött és híresült kartársainak. Ahogy én a tíz év előtti Lehotayra visszaemlékszem: az igen gyenge színész volt. Ma egyike a legkiválóbbaknak. Mert színdarabokban játszott és igazi szerepeket. Jutalmazni kell az ilyen foglalkozását megbecsülő színészt. Hallgassunk a nagy tehetségről is, ha efemér mókákra vesztegeti magát, de nézzünk meg kétszer-háromszor egy komoly alakítást s vegyük tanulmányok pergőtüze alá. Ha futballisták kaphatnak egy-két sikerült labdáért „prémiumot”: ne sajnáljuk azt a kiváló színésztől sem. Se szóban, 672se pengőben. Néhány ezres, amelyet a színház a kritika megkérdezése után osztana ide-oda: jó olaja lenne a csikorgó klasszikusnak.

Merjünk ezekután minden akadémiai grádus nélkül, a színházak igazgatóihoz (már amennyiben színházakat s nem kabarékat igazgatnak) néhány óvatos tanácsot vagy inkább kérelmet intézni? A színház a cirkusz és a templom közt lebeg, mint az inga. Ideje, hogy most megint a templom felé lendüljön ki egy kicsit. Ehhez pedig nem vetítőgép kell, hanem szöveg és áhítat. A színház első gondja: az alkalmas darab. A világirodalomról új katasztert kell készíteni. Most olvasom Ibsent. Öregkori darabjai, bár olyan kitűnőek vannak köztük, mint Hedda Gabler vagy John Gabriel Borkman, ma nehezen fogadtathatók el. A Népgyűlölő-ben viszont mindenki magunkra ismerne. A Nemzeti jövő évi műsorában meglep Grillparzer Bánk bán-ja. Ez a legrosszabb darabja s ez az, amelyet épp Magyarországon nevetség nélkül alig lehetne előadni. Az igazgatótól nem kívánhatjuk, hogy mindezt mérlegelje. De erre van az országnak húsz vagy negyven kiváló literátora; hajtassuk azokkal az erdőt. Ha lefordíttatjuk vele, amit fölhajtott: megvan az anyagi jutalma is. A Nemzetinek nagy érdeme, hogy Szabó Lőrinc gondjaiból a drámafordításnak csikart ki remekeket. Az idén Áprilyt sorozta be műfordítói közé. Lenne talán még más költő is (Illyés Gyula, Gulyás Pál), akit versre meg tudna zsarolni. Prózára pedig majd mindenkit. A Magyar Játékszín olyan nagyétkű gyermek, amelyet mindnyájunk közös dajkaságában lehet csak feltáplálni. Nehezebb lesz az édes gyökeret megtalálni, amellyel az elriasztott magyar írókat a színházhoz visszacsalják. Manapság bemutattatni magáraadó írónak a pofonverésnél keservesebb s a karóbahúzásnál éppen csak hogy kellemesebb dolog. Vállalni ezt csak igen nagy pénzszűkében (egy „bérleti” bemutató jövedelme harmad-negyedannyi, mint egy közepesen kelő regényé), vagy óriási nemzeti felbuzdulásban lehet. Egyszer már tett egy csomó magyar író ilyen hazafias drámaírói fogadalmat (Kemény Zsigmond is köztük). Ma is ilyenre lenne szükség. „Tudom, hogy a színészek minden bővített mondatomon sopánkodni fognak, a primadonna lefiamoz és átírna, a segédrendező Bókay iskolájába küld, a főrendező arról is lebeszéli a színészt, amit történetesen jól érzett, a közönség a második felvonás derekán aszpirint vesz be vagy, ha a szélén ül, hangos rosszallással megy ki a folyosóra, a kritikus pedig, aki a szennyíróról azt írta, hogy könnyű és kedves, mulattató, patkánymérget fog másnap kritikádzani. Mindezt tudom, de a háborúban stukák is esnek s a magyar dráma is megéri, hogy néhányunkat néhányízben szétszakítsák érte.” Ilyenféle fogadalmat kell ma a színházigazgatónak az írókból kivenni. Aztán pedig a tükör elé állni és magát is meginteni. „Kétféle 673kegyelmes úr van a világon; egyik, akinek a tehetsége a kegyelme. Ennek a darabját sem szabad kevesebb drukkal játszani, mint amazét.” Aztán behívatni a személyzetet s ugyanezt megismételni.

Mi kritikusok pedig ne higgyük, hogy színházi kritikus az, aki péntek délelőtt beül a főpróbára s szombatra cikket izzad róla. A kritikusra nem minden tartozik, amit a színház feliratú épületekben mutogatnak, másrészt sok abból, ami el sem juthat a színházakba. Mi a jövő évben csak azokról a darabokról írunk, amelyek drámai műveknek tekinthetők. Így vonunk határvonalat színjátszás és párbeszédekben kimért lelki week-endezés közt. Viszont állandó csatangolói leszünk a drámatörténetnek, az európai kortársak drámáinak – különösképp a kelet-európai kísérleteknek – s idehozunk minden jelet és írást, amely a magyar dráma ügyével összefügg.Az ígéretet belém fojtotta – a Cseresnyés bemutatója.

1941
Magyar film

Zilahy Lajosnak nemrég két cikke is jelent meg a magyar film ügyéről a Híd-ban. (Sajnálom, nem írom alá; Komámasszony, hol az olló?) Tőle tudom, hogy Velencében kinevettek bennünket; idehaza pedig mentjük és okoljuk egymást. Zilahy egyiket sem teszi: ő fölgyűrt ingujjal áll a filmiparban; munka közben látja a hibákat s annak az optimizmusával tár föl és javasol, akibe a maga eredményei töltöttek az ügy iránt bizalmat. A bukás három főoka szerinte: 1. A kiküldött filmeket nem a közönség tetszése választotta ki. 2. Filmgyáraink nem tűrik a minőségmunkát. A rossz felvevőgépeket a munkások szeretnék lepottyantani, a gyártók, mint menzán étkező diákok, egymást várják, hogy sor kerüljön rájuk. Aki gondosan dolgozik: húsz napon túl napi ezer pengő büntetést fizet. 3. Íróink megvetik a filmet. Ezért megy minden film azon nótára, vagy inkább azon Nótira.

Az első két pontra nincsen megjegyzésem. Ha Zilahy mondja: úgy is van. Az írókat azonban ne marasztaljuk el hallatlanban. Zilahy azt mondja, hogy a filmgyártók szívesen dolgoztatnának Illyés Gyulával vagy Márai Sándorral. Ezt (bár más okból, mint Zilahy) én is lehetségesnek tartom. Tudnék azonban írókat mondani, különbeket, mint a film-írók átlaga, akiktől a filmgyártók az ördögnél (vagy hogy a szak674mához illőbbet mondjak: a tömjénnél) is jobban irtóznak. Tán nem esem megalomániába, ha magamat is közébük számítom. Én a filmet sosem vetettem meg. Többet ültem moziban, mint színházban. S nemcsak mint néző; mint tojásban maradt auktor is. Elmúlik az élet – érzem egy-egy jobb film alatt – s én nem próbálhattam meg: betűk helyett képekben beszélni a látomásokról. Pedig a szépírói módszerem voltaképp a filmé. A legtöbb epikus: a térben épít. Fejezetei a színművek felvonásaihoz hasonlítanak. Én a filmmel nőttem fel; regényeim: forgatókönyvek; egymásbaoldott képeik: az időben futnak. Ha legkedvesebb műveimre: a Gyász-ra, Kocsik szeptemberben-re gondolok, filmkockák jelennek meg az agyamban. Réges-rég foglalkozom a gondolattal: egy-két témámat forgatókönyvben írni meg. Bizonyíték lenne ez a mai filmgyártás ellen; tengerbe dobott palack a jövőnek. Amikor Kozma Miklós nevezetes film-vitáját megküldte: tréfásan azt ígértem, hogy ezzel fogom viszonozni. Ő lebeszélt: ellopnák s még bosszankodnék is tetejébe. Egy csomag forgatókönyvvel jöttem haza tőle. Egyáltalában nem vetettem meg őket, hanem tanulmányoztam. Azt a gyárat sem vetettem meg, amely a VII. Gergely szövegét a bemutató után elkérte tőlem. Máig is megvan tán rideg, visszautasító üzleti levele. Megvetés helyett inkább fölkínálkozással vádolhatnám magamat, ha nem tudnám, hogy ebben a fölkínálkozásban a kötelességtudáson kívül egy kis bosszú is volt: nem hagyni semmilyen téren sem alibit a felüllévőknek.

Az öregség jele, hogy egy idő óta ugyanazokkal a gondolatokkal foglalkozom, mint serdülő koromban. Engem, mint kamaszt (furcsa), nem a magam, hanem a magyar irodalom karrierje izgatott. Milyennek kellene lennie a magyar lírának, magyar regénynek, drámának, hogy az olaszok, spanyolok, angolok, franciák, németek, oroszok, skandinávok után a magyar hormon is betörhessen a világirodalom vérpályájába. A magyar filmről is volt utópiám. Szerintem például annak, aki a magyar filmet megteremti: először is a magyar tájról kell képének lenni. El nem tudok utálatosabbat képzelni, mint a mi filmjeink kicsípett tájai: örökös ünneplőjükben. Mintha utazási irodák reklámjául vágnák ki: az aranykalász annyira aranykalász, a Hortobágy annyira Hortobágy, a kastély elé fölhajtó kocsi annyira parádés kocsi. Sehol a magyar táj komoly és méla mindennapja, amelyben a magyar ember valóban benn él: a hosszú zalai völgyek füzesei és szőlős hegyhátai, az alföldi tanyákra beporoszkáló utak, egy-egy Kiskunhalas-féle hely zárt, magaskerítésű gazda-sora. Meg lehet-e a Móricz Rózsa Sándor-át filmesíteni: amíg a gép lencséje a színteret meg nem teremtette? A magyar filmet nem szabad, mint a franciát: műteremfalak közt csinálni. De nem is szabad Bugac-féle álegzotikumként sem föltálalni. Tessék egy olyan 675lukba lesunyt faluba, mint a Pest megyei Pánd, kimenni s a libástó körül az utcák putri-amfiteátrumát, mint a világ legtermészetesebb dolgát, lefényképezni. A realizmus lenne itt, mint Reymont Parasztjai-ban, a legnagyobb fölfedezés. Ha a fényképező agyában: lesz falunk, kisvárosunk, meglesz az élő s holt magyar világ valódi kellékes tára; színészeinket is belészoktathatjuk, hogy párizs–balkáni bábok helyett kelet-európai emberként mozogjanak benne. Milyen forradalma lenne az a filmnek: Tamásit, Móriczot, Keményt, Kodolányit, de akár Jókait, Vörösmartyt, Szabó Dezsőt is a maguk látásmódjával vinni át a filmre.

Sajnos: minderről csak álmodni lehet vagy még álmodni sem. A műfajokat sokféleképp szokás csoportosítani. De tedd fel egyszer a kérdést: hány ember, mekkora tőke, milyen társadalmi hatalmak segítsége kell ahhoz, hogy az író egy műfajban kiélhesse magát. A lírához kell nyilvánvalóan a legkevesebb. Egy Hölderlin-féle szent ember: önmagában is megtelhet a világlíra erőivel. Több segítséget kíván a tanulmány, még többet a regény. A drámához, ha könyvből játék akar lenni: nagy költség, drága színház, rendezők, ezresével mozgósítható tömegek kellenek. A film még „kollektívabb” vállalkozás. Vele már csak az újságírás vetekszik. A pénz rendkívüli bizalma, még több szakmunkás, még nagyobb és még gyorsabban voksoló tömeg járul hozzá, hogy a film film lehessen. Könnyű belátni, hogy mi magyarok, kisebbségi helyzetünk s nem tehetségünk egyoldalúsága miatt szorultunk ki a nagy segítséget kívánó műfajokból a són s kenyéren megélőkbe. Mi lett volna szegény Erdélyi Józsefből, ha 1925 táján versek helyett filmek mozognak benne! Bizony a celluloid szagához sem engedik, akik versestől elemésztették volna. Tanulmányírásunk még el-elvegetál itt-ott, de a regényben már csak egy-egy régi magyar tekintély tarthatja kellőleg magát. A drámáról sokat beszélnek. Öt éve töröm magam ebben a műfajban, előbb mint író, aztán mint kritikus. Nem lehetne-e a színpadot magyar mondanivalók számára szószékül kicsikarni? Bizonyos eredményeket láttunk itt is. A jobb fiatal írók bebátorkodtak lassan a színpadra; a kritika az érték képmutatására szorította itt-ott a színházakat. De végül is csak a gazdagabb s tudatosabb közönség felvonulását értük el, amely nevetve dönti el a maga emberei javára a csatát s úgy űz el minket, köpenyünkbe burkolt arccal, mint tehetetlen irigyeket. Mindenki beláthatja, hogy a filmnél még sanyarúbb a helyzet. Kik látogatják a bemutató mozikat, ahol a film sorsa néhány nap alatt eldől? Remélhető-e, hogy ezen a fórumon bármely nagy magyar alkotás meg ne bukjék, ha csak előre el nem tökéljük, hogy ez az a magyarság, melyre a mi két-három, sőt öt pengőnknek taktikai okokból épp szüksége van?

676

Annak, aki az Európa számára is újságot jelentő magyar filmről álmodik: egyelőre, azt hiszem, a filmgyárakon kívül kell ezt a filmet is készítgetnie. Magyar műveket írni és magyar tömegeket nevelni föl rajtuk. Amint a magyar dráma porondjától is csak ezzel tudok búcsúzni: a harcot nem adjuk föl. Magyar drámákkal és magyar lelkekkel fogunk a bitorolt mezőre visszatérni.

1941
677
Mi a ponyva?Tanúvallomás Harsányi Zsolt és Juhász Géza becsületsértési perében.

Tekintetes királyi Törvényszék! Magyar írókat sohasem támadtak olyan kíméletlenül, mint az elmúlt négy-öt esztendőben. Ötven-százezres példányszámú újságokban nap nap után jelentek meg cikkek, amelyek szinte a szótár minden becsületsértő melléknevét a fejükre szórták; a legkülönbözőbb politikai irányok vonták felelősségre a maguk szempontjából s a legkíméletlenebb módon az irodalmat. Ebben a harcban a legjobb élő magyar írók idegzete pusztult bele. De bármennyit és bármilyen igazságtalanul kellett szenvedniök, egynek sem jutott eszébe, hogy a bírósághoz forduljon sérelmével. Tudták, hogy igazságot nekik csak az igazság szolgáltathat, megtorlásuk, hogy akik ma szembenállnak velük, az utókor szemében is szemben maradnak. A legelkeseredettebb sem gondolt más bosszúra, mint hogy művei utolsó kötetéül a róla írt álkritikákat kiadja. Vonszolja maga mögött holtában is őket, mint ahogy ott voltak életében.

S most itt van egy írótársunk, akit munkássága alapján a jobbak közül senki sem ismer el magával egyenrangúnak, aki megkapta a magyar társadalomtól mindazt, amit mások meg nem kaptak, tagja a Kisfaludy Társaságnak, Corvin-láncos, színigazgató, a Színpadi Írók Egyesületének elnöke, könyveit hazai és külföldi kiadók reklámozzák, s nem bírja ki, hogy egy vidéki tanár egy alig olvasott vidéki lapban életrajzi regényeiről, amelyekkel csak Magyarországon legalább egymillió pengőt keresett, a véleményét elpisszenje; a bíróság elé idézi őt, társadalmi súlyával próbálja agyonnyomni, hozzá még ötezer pengőt is követel a családos apán, akinek ez körülbelül félévi fizetése. Mint polgárok, elismerjük a jogát erre, mint írók (s a Tekintetes Törvényszék írói véleményünkre kíváncsi) meg vagyunk botránkozva rajta.

Juhász Géza ponyvának minősítette Harsányi Zsolt életrajzi regényeit. Harsányi Zsolt szerint ez becsületsértés; engem is becsületsértési ügyben idéztek meg. Ezt nem értem. Hát csakugyan becsületbe vágó dolog ponyvát írni? Az a sok szegénylegény, aki a sárga füzeteket összeírta, mind gazember? Az embereknek vannak nemesebb és kevésbé nemes szórakozásaik és igényeik. Van, aki operát hallgat, van, aki cigányzenét. Van, aki Svájcba utazik, van, aki a ligetben ül föl barlangvasútra. Van, aki badacsonyit iszik, van, aki pálinkát vedel. De mondhatjuk-e, hogy az a sok derék librettóíró, cigányzenész, angolparkbódés, vásári márc-árusító, vinkótermelő becstelen ember? Sőt: igen 742tisztes polgárok vannak köztük. Harsányi Zsolt más téren is bebizonyította, hogy a szórakoztatás nem éppen magas, de nem is becstelen módjaitól nem idegenkedik. Első kötete a saját műfaji meghatározása szerint: kuplék, dalok, chansonok. Azóta is írt operettlibrettót, tőle származik az az operettbetét, amelyet a lillafüredi írói héten általános derültség közepette olvastak föl. Ilyesmiket írni semmivel sem kevésbé becsületbe vágó, mint ponyvát írni. A ponyvaírást még a ponyvarendelet sem tiltotta be (amint nem fogja betilthatni soha, semmiféle rendelet, a jó irodalom veszélye nélkül), hisz aki három pengőnél többet tud kapni a ponyvájáért, szabadon kereskedhetik vele. Ponyva mindig sokkal több fogyott, s fog fogyni, mint irodalom. Tamási Áron mondta tréfásan, hogy a ponyva az erdő; ő adja az oltalmat, hogy itt-ott egy virág is nyílhasson. Shakespeare, Cervantes, Racine, Goethe a ponyvának milyen őserdejében virultak ki! Színházaink a legutóbbi időkig jórészt ponyvát adtak, a magyar film kilencvenöt százalékban ponyva. A ponyvára költött magyar pénz (pedig közönségünk az utolsó tíz évben ugyancsak rákapott az irodalomra) még mindig úgy aránylik, mint egy a tízhez, ha nem egy a százhoz. Juhász Géza, ha tévedett, legföljebb lefokozta, de nem becsületében sértette meg Harsányi Zsoltot. Hitelrontásért pörölhetne, s nem becsületsértés miatt, bár százezres példányszámban fogyó könyvek hitelét igazán nehéz egy ezer példányban megjelenő s tüstént elporló napilapban megrontani. Különben is ez a fajta lefokozás az, amelynek a nevetségessége – ha nem igaz – azonnal kiderül. Képzeljük el, hogy Bartók Bélát valaki kabarémuzsikusnak, Babits Mihályt chanson-költőnek nevezné. Ők bizonyára nem futnának segítségért a bírósághoz.

De hát volt-e joga Juhász Gézának a ponyva szó használatára? Néhány napja, nagyobb írói társaságban, melyben legnagyobb élő íróink, Tamási Áron, Kodolányi János és Illyés Gyula is jelen voltak, azt a föladatot adtam föl, határozzák meg, mi a ponyva. A legnagyobb sikere Illyés Gyula meghatározásának volt: „Ponyva az az írásmű, amelynek célja nem az igazság kifejezése, hanem a szórakoztatás.”

Ez a meghatározás helyes, de túlságosan szigorú. Az irodalomnak is lehetnek Strauss-keringői. Vannak szórakoztató írók (bár a mai magyar irodalomból egyetlen ilyet sem tudnék megnevezni), akiknek nincs más céljuk, mint a szórakoztatás; mégis annyi természetes bájt sugározhatnak közben, hogy akarva nem akarva művészetet csinálnak, olvasóikat műélvezőkké teszik. Ha az ilyen Boccaccio-, Mikszáth-féle írók a mi moralistább századunkban meg is fogytak, meghatározásunkban helyet kell hagyni a számukra. A ponyvának, ahogy én látom, három ismertetőjele van. Az első, amit Illyés is hangsúlyoz, az író törekvése, erő743feszítése. Nem a legnagyobbra tör, nem harcolja meg mondatról mondatra, alakról alakra az író harcát a kifejezésért. Előre lazít az instrumentumán, mert érzi, hogy a könnyűt kereső közönségnél könnyebb sikere lesz. Ebben különbözik a ponyva a fércműtől. A fércmű írója, tehetségéhez mérten, küzd, erőlködik, a sikertelen harc nyoma ott van a műben, csak az eredmény torz, reménytelen. A ponyvamű másik ismertetőjele, hogy nincs irodalmi értéke. Nagy íróknál is be-beáll a szándék lazulása – Jókai, Krúdy mennyit packáztak a múzsákkal –, de a tehetségük, a reflexeik megmentik őket. A ponyvaműnek azonban nincs irodalmi fényessége, feszessége. A harmadik kritérium az olvasóban van. Ismerjük azt a mozdulatot, amellyel utasok egy egypengős regényt a pályaudvaron megvesznek. Öt vagy tíz órát bumlizok, azalatt nem gyötröm komoly dologgal az agyam, megveszem, otthagyom a vonatban ezt. Tudjuk, hogy művelt, komoly emberek is rákapnak a detektívregényre mint élvezeti szerre. Egy államférfiról hallottam, hogy kofferszám hozatta a múzeumi könyvtárból a detektívregényt. Az ilyen olvasó állapota olvasás közben lényegesen különbözik a komoly olvasóétól. Nem az élet nagy igazságait keresi az íróval együtt, hanem az idegeit akarja elfoglalni. Vagyis a ponyva olyan írásmű amelyben az irodalmi küzdelmet eleve föladó író irodalmilag értéktelen formában alacsonyabb olvasói hajlamokat elégít ki.

Harsányi Zsolt életrajzi regényei közül én a Magyar rapszódiá-t, az Üstökös-t, az Ember küzdj és Mathias Rex címűeket olvastam el; nem állíthatom tehát, hogy a ponyva definíciója valamennyi életrajzi regényére ráillik. A tengert sem kell kiinni ahhoz, hogy az ember az ízére rájöjjön, s ha Dosztojevszkijről vagy Tolsztojról beszélhetünk anélkül, hogy minden sorát elolvastuk volna, Harsányiról is jogunk lesz, amint joga volt a vádlottnak is (bárhogy szeretné ezért a felperes elmarasztalni) két-háromezer oldal alapján diagnózist fölállítani. Mielőtt azonban Harsányi műveire rátérnénk, foglalkozzunk kicsit a műfajával. Harsányi Zsolt, amikor az életrajzi regények divatos műfaját nálunk lefoglalta, olyan területre tévedt, amely fölött a ponyva veszélye állandóan ott lebeg. Tolsztoj-féle nagy írók, akik maguk is lángelmék voltak, nemhiába húzódoztak attól, hogy történelmi alakok közül gyúrjanak főhőst maguknak; Napóleonnak és Kutuzovnak, a Háború és béke hőseinek inkább csak az árnyéka vetődik rá. Köteteken át egy lángész bőrében mozogni, élete minden rezdülésében bemutatni kényelmetlen, majdnem hogy szemérmetlen feladat. Különösen, ha az a lángész nem politikus, akivel szemben a művész bizonyos szempontból fölényben van, hanem egy másik, nála jóval nagyobb művész. A tanulmány, amely az alpesi hegymászók fölszerelésével indul neki a magá744nyos órjásnak, s kellő alázattal és bizonytalansággal próbál élete rejtélyébe behatolni, mindig nemesebb és megfelelőbb eszköz lesz lángelmék ábrázolására, mint az életrajzi regény, amely életét, szavait a leghatározottabb képekben állítja elénk. Amikor Maurois Byron-regénye tizenöt éve magyarul megjelent, már fölhívtuk e divat veszélyeire a figyelmet, pedig Maurois inkább csak az esszét iparkodott a regény színeivel fölfrissíteni. S ő mégiscsak, ha nem is az egyenrangúság, de a fogékonyság jogcímén lépett hőse elé. Harsányi életrajzi regényeiről egy pillanatig sem lehet íráshoz értő embernek ez az illúziója. Az író itt száz oldalakon keresztül semmiféle jogcímet sem szerez arra, hogy hősével foglalkozzék; életkörülményeiben topog, meg sem próbálja, hogy géniuszával szembenézzen.

Harsányi az író munkájából egyet végez el rendesen: az adatgyűjtést. Elolvasta a Madách-, Petőfi-, Liszt Ferenc-életrajzokat, még családi könyvtárakban is kutatott, épp elég cédulája volt, ahogy egy filológus mondaná. Mint művész azonban beérte azzal, hogy ezeket a cédulákat időrendben, a legkezdetlegesebb írói eszközökkel elnovellásítsa, sokszor éppen csak beolvassa. Az ábrázolással sehol sem vesződik többet, mint amennyit egy filmen felnőtt, érdekességek után futó felületes elme az írótól megkíván. Sehol egy kidolgozottabb alak, egy gonddal megfestett kép, egy jelzőnyi nyoma annak a küzdelemnek, amellyel az író gondolatai árnyalatát védi. Olcsó kulisszák közt futunk száz és száz oldalt, s ez a kulisszaszerűség annál bántóbb, mert közben egy Madáchcsal, Petőfivel, Liszt Ferenccel, tehát a sűrített természettel kell foglalkoznunk.

Abban, amit mondtunk, az is benne van, hogy Harsányi Zsolt életrajzi regényeinek számottevő irodalmi értékük nincs. Íráshoz értő embernek, akit barátság vagy összeköttetés félre nem vezet, erről más véleménye nem lehet. Bonyolultabb kérdés műveinek a hatása a közönségre. Harsányi mégiscsak nagy emberekkel foglalkozik, életükről rengeteg adatot összehord, nem foghatjuk-e föl őt úgy, mint szellemtörténeti népszerűsítőt, aki a felnőttek közt végzi el a műveltség rekapitulálásának vagy pótlásának azt a munkáját, amelyet az ifjúság körében az ifjúsági irodalom. Ez, ha nem is magasrendű írói hatás, de nem is ponyva. S én biztosra is veszem, hogy Harsányi olvasói közül igen kevés gondol arra, hogy ő most ponyvát olvas, sőt ugyanabban a tévedésben van, amiben a szerző, hogy Madách, Petőfi, Liszt bűvös terében él, még büszke is fogékonyságára, hogy íme, ami kötelező olvasmánynak oly végtelenül unalmas volt, arra közben ennyire megérett. Ez azonban nem változtat azon, hogy köteteken át e nagy alakok pletykaterében élt anélkül, hogy velük magukkal igazán találkozott volna. 745A közönség ponyvaszomjának van egy sznobisztikus válfaja is, amely folyton a kultúra nagy alakjai körül settenkedik, de ott kizárólag csak a mellékes, az életrajzi, a ponyvaszerű érdekli. Ez a fajta ponyvaszomj talán még veszedelmesebb, mint a becsületes detektívregény-olvasás. Harsányi ezt szolgálja ki a magyar középosztály igénye szerint. A pör irataiban fölmerült a pornográfia vádja. Erre csak azt mondhatom: igen nagy írók írtak meg a Magyar rapszódia jeleneteinél súlyosabb dolgokat anélkül, hogy az pornográfia lett volna. Viszont sokkal szelídebb dolgok is azzá válhatnak; ha az író tehetsége nem elég hozzá, hogy a természet megnyilatkozott igazságaként, s ne elpletykált malacság gyanánt olvassuk, amit írt.

Befejezésül két természetszerűen fölmerülő kérdésre kell még válaszolnunk. A ponyva meghatározásában az író törekvéséről, erőfeszítéséről beszéltünk. Azt mondtuk, hogy az író eleve feladja a komoly írói küzdelmet. De a komoly küzdelmet eleve feladni, s ugyanakkor a nagy igény színét hordani, nem szándékosan hamis cégérezés-e; annak, akiről mondjuk, a becsületébe vágó? Ez így is volna, ha az író elhatározásszerűen jutna el oda, ahová Juhász Géza szerint Harsányi Zsolt jutott. Nem, a ponyvaírónak nem kell eltökélnie, hogy én mától fogva ponyvaíró leszek. A legtöbben úgy is írják a ponyvát: öntudatlanul. A siker lesz itt az író csapdájává; circulus vitiosus áll elő. A dolgát könnyebben fogó írót a közönség, az ál-irodalom fórumai nyugtatják meg, hogy igen, ez jó, termelj csak belőle mennél többet. Az író még könnyebbre fogja a dolgát, a siker még nagyobb, így csúszik mind lejjebb, amíg csak valaki el nem pisszeni az igazságot. Ez, elismerem, fájdalmas pillanat: a gyanútlan író, mint Oidipusz, fölháborodva hallja az igazságot. Azt hiszi, egy gengszter akadt az útjába, meg akarja büntetni, s csak lassan ocsúdik rá, anélkül hogy maga előtt is beismerné, a kelepcére. Hogy Harsányi esetében is ez történt, semmi sem bizonyítja szebben, mint hogy ma itt vagyunk.

A másik kérdés, s egyben a pör legkényesebb kérdése: hogy mutathat föl egy író, akivel szemben a ponyva vádját nem jogtalan mondták ki, ennyi társadalmi és irodalmi medáliát. A huszadik század magyar írói közt nincs három, aki társadalmilag annyira vitte volna, mint Harsányi Zsolt. Lehetséges, hogy a magyar közvélemény olyan írót tüntetett ki ennyire, akinek a ponyvaíró voltán vitatkozni is lehet? Nem megbélyegzése ez mindazoknak a szerveknek, amelyek őt kitüntették? Erre a kérdésre csak egy másik kérdéssel felelhetek. Most egy éve halt meg a legnagyobb prózaírónk, aki a Halotti Beszéd óta magyarul írt, akinek a neve, ha fényét véka alatt nem tartottuk volna, Magyarország mostani nehéz óráiban a legnagyobb érv lehetne nemzete mellett: Móricz Zsig746mond. Ez az író nem volt egyetlen irodalmi társaságnak sem tagja, nem hordott Corvin-láncot, utolsó éveiben egy ablaktalan odúban szerkesztette ráfizetéses lapocskáját, a Kelet Népé-t. A halálba is, emlékszünk rá, egy minősíthetetlen hajsza szorította, amelyben legnevesebb publicistáink részt vettek. Egy évvel halála után országos ünnepségek közt emlékszünk meg egy másik íróról, akinek a tehetségét és érdemét a Harsányi Zsoltéval igazságtalanság lenne összehasonlítani, hosszú élete folyamán mégis legalább húsz-harminc írót látott felnőni s részben kidőlni maga mellett, akik tehetségben és az igazság szolgálatában nagyobbak voltak nála. Annak, akit lángesze az igazság szolgálatára szorít, mindig nehezebb a társadalommal összeférnie, mint aki írásaiban rossz hajlamait szolgálja. A kritikus azonban, aki az igazság serpenyőjét helyre igyekszik billenteni, még ha túloz is, nem büntetést érdemel, hanem dicséretet. Pörökkel nem is lehet az erkölcsi alapot kihúzni alóla. Azt csak akkor veszti el, ha maga vét írásaiban önnön mértéke ellen.

1943
Elmaradt kézfogás

Babits Mihályt A vihar decemberi bemutatóján láttam utoljára. Ott állt a fordító páholyban, a felesége és egy másik hölgy közt. Később az előcsarnokban is el kellett haladnom előtte. Hat éve nem találkoztunk egyszer sem. Bár időről időre hallottam róla, orvosoktól is: az élő beteg mégis megrendített. Az fájt különösen, hogy olyan lapos lett. Hogy laposodhatik meg így egy kifejlett test? Mintha nem is ember lett volna, hanem egy dombormű, valami asszír relief lelépett alakja. S most az mozog a telt testű emberek közt. Társaságbeli, alkalmazkodni próbáló mosolya s absens zaklatottsága, melyet annyira szerettem benne: most is ott volt a sötét arcon. De micsoda emberi nyomorba beágyazva! Hány évet töltött – hatot, nyolcat – a hazugságból, látni-nemakarásból, az élethez szükséges önvédelemből készült spanyolfal mögött, mely mögé az egészségesek dugják – kórházban és életben – a halálos betegek haldoklását? A sors úgy adta, hogy jobban ismerjem kínját, mint barátai. S vágy fogott el, hogy mellélépjek s egy kézfogásban, öt-hat perces együttlétben valamit rendbehozzak.

Írónak az íróval: nem volt rendeznivalóm. Ha Babitsról készült öt-hat tanulmányomat – a Napkelet, a Nyugat, a Tanú-belieket – összekevernék, senki sem mondaná meg, melyiket írtam mint egy rivális lap 747kritikusa, mint az ő barátja, munkatársa, vagy később mint ellenfele. Tanítványa és túlzó rajongója sohasem voltam; de nagy értékeivel mindig együtt haladtam, ahogy a nagy csillagok vonzása alól sem vonhatja ki magát, aki maga is csillagként kering. Az idő eldönti: joggal láttam-e más fényeket nagyobbaknak és fontosabbaknak. De ha rosszul mértem: az álláspont, az életemmel forgó csillagkép csapott be, nem az indulat tisztátalan köde.

Annál több lett volna az emberi elintéznivaló. Tudtára kellett volna adni, hogy ami rossz az ő nevében ért: rég átkönyveltem a Végzet számlájára. A jó emlékek az övéi ma is. A magunkféle sorból-kiugrónak a magyar élet mindig tudott tüzes koporsót csinálni. Sorsunk külön csele és kajánsága, hogy a nagy szenvedők néha egymás nevén nevezik szenvedésüket. Az a délután azonban, melyen ő jött el először hozzám, a fiatalhoz, könyvtárszobájának cellai áhítata, latin óránk, melyen Oidipuszát felolvasta: nemes, varázsló alakjához tartoznak mindörökké.

Ezt szerettem volna, hogy Babits is megtudja. És megkérni: nézze ő is a múltat ilyenformán. Másnap tapogatóztam: mi lenne, ha írnék vagy felmennék. Barátaink lebeszéltek: nem lenne értelme. Félremagyaráznák, irodalompolitikába fúlna, még meg is ijeszteném. Így múlt el ez is. Az ő gesztusait most már a halál őrzi. Az örökkévalóságból is úgy fog visszanézni rám, mint ahogy elment: – engeszteletlen. Tanulmányaiban, halála előtt újra kiadta a Tanú-ról szólót, melyben cselédlépcsők gyümölcsének nevezte ifjúságom büszkeségét. Ezt az ítéletet most már viselnem kell. Amint az ő ércében is benne kong az idők legvégéig. Olcsó dolog a halottak látszólagos tehetetlenségével visszaélni. Nem sértem meg azzal Babits Mihályt, hogy szellemével teátrálisan kezet fogjak. Azt csinálom, amit egy kéz egy másik kéz nélkül megtehet. Tisztelgek előtte.

1941
Búcsú Móricz Zsigmondtól

A költő így búcsúztatta el: Mindnyájunk apja Móricz Zsigmond. Én maradványait olvasom azóta s egy új név érik bennem. Aki meghalt mint apa, itt van, mint édesanya. A régi oroszok nevezték Oroszországot Anyácskának. Magyarország mintha az ő művein át vált volna a mi anyácskánkká. Benne kellett tájainak, múltjának, mélységének, szorongásainak és szegénysége bajának úgy összekapcsolódni, hogy így szó748líthassuk. Munkánkba is Csécse szól föl eztán, a szíve mellé tett föld, mely ugyanakkor Magyarország is. Csináljátok. De le ne csússzatok rólam. És túlságosan föl ne repüljetek.

1942
Gulyás Pál sírjához

Csak a könnyeimet küldhetem hát a sírodhoz, Pali; amint Bocskay-kerti kedves dűlőinkre is csak a sóhajtásom jutott el idén, te drága éteri ember, aki egymagad töltötted meg számomra értelemmel a barát nevet, mely egy halott arc emlékén kívül puszta hangzat lesz ezután megint.

Tizenhat éve, hogy neved s öreg Hajó utcai házatok címe a jeligés borítékból kiesett elém. Mily változatos út attól a verspályázattól eddig a sürgönybontásig. Mily páratlan útja, e csapdákat és cinkosságokat teremtő pályán, a barátságnak; de mily csodálatos útja egy nagy költő kibontakozásának is, aki akkor még csak akáclombos udvara homályából tapogatózott elő, s ma mint egy verselő magyar Szókratész illan el közülünk, akinek csak vérerei bocsátották el a törékeny élethez szükséges nedvet, lelke az emberiség legtisztább forrásain, Dantén, Buddhán, a Kalevalá-n, Schilleren épülve, Csokonai Debrecenét növesztette tovább e mai Debrecenben, amely lassan már csak az ő váz testében volt méltó önmagához.

Mit mondhatnék e tizenhat év után a sírod szélén, Pali, amivel szemben a te pátoszt csendesítő szelíd mosolyodat nem látnám fölvillanni? Ígérjem meg a nemzet nevében, mely míg éltél, súlyodat duplázó inasokkal viaskodtatott, hogy méltó lesz a te szent magyar kozmopolitizmusodhoz? Tegyek fogadalmat a város helyett, mely csak bohócsipkában tűrte bölcsességed, hogy összegyűjtött szavaidból tanulja ezután jobbik lelkét? Megkövethetlek-e akárcsak írótársaink képében is, elismerve végre, hogy nemcsak költőnek voltál a legtisztább s gondolkozónak a legegyetemesebb közöttünk, hanem ritka vigasztaló példája a lélek győzelmének, mely az alkalmatlan test, a vastag környezet, az országos süketség falain is áttört szelídségével, szigorával és csökönyösségével mindnyájunk közül egyedül adott használható példát azoknak, akik itt ezután is írók és emberek akarnak lenni. Aki mögött senki sincs, nem beszélhet mások nevében. Fogadd hát egy emberi kapcsolataiban súlyosan megcsalódott szív köszönetét, Pali, aki legalább eb749ben az egyben, a barátságban, nem tévedt s ha annak idején félig dacosan, a csodálkozó szemeket kihíva vállalt téged, majd ócsárlóidat hallgatva, mint egy nagy, diadalmas tromfot tartogatott, hogy végül ujjongva, s el-elbámulva érezze, mint nősz messze fölé az elakadtnak és elnémulónak: most sírod mellett büszkén és kielégítetten áll meg. Ezzel az emberrel teszem le a sírba a barátságot s nem panaszkodom: ebben nem kaptam keveset.

Nem olyan kort élünk, amelyben a meghalókat sajnálni lehet. Az olyan ember halálhírét pedig, mint te voltál, már-már föllélegzéssel fogadjuk: ő már megszökött e martalóc kor bosszúja elől; ágyában kedveseitől elbúcsúzva, a természet szent törvényeitől kioltva múlt ki az élők közül. Nem is siránkozással, hanem sajnálkozással búcsúzom tőled, Pali. Tizenkét éve, amikor valamiféle zászlót bontogattam itt az élők Magyarországáért, te az eszmei ember önzetlenségével jelentkeztél bajtársamul. Most, amikor koporsódon te vágtatsz messze elém a halottak Magyarországába, e kivonulásba hadd kéredzem mögéd fegyvernökül. Ha messze vagyok is tőled abban a hindu keresztény bölcsességben, amely már itt a földön is olyan tökéletesen tudott nem lenni s még sírodnál is hánykódó dölyffel hívom ki szelíd iróniád: talán egészen méltatlan sem vagyok rád, s szabad Hadház felé, a Csokonai útján mögötted kocognom ki abba a magyarságba, amelyet még vállalnunk lehet.

1944 május
750
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]