Füst Milán Ez mind én voltam egykor – Hábi-Szádi kűzdelmeinek könyve 2001 3-439
Füst Milán
Ez mind én voltam egykor – Hábi-Szádi kűzdelmeinek könyve
Ez mind én voltam egykor – Hábi-Szádi kűzdelmeinek könyve
3 4
Ez mind én voltam egykor
Feljegyzések az út mentén
5
Bevezetés

Azt feleled nékem: – Ez nincsen egészen úgy.

Semmi sincsen egészen úgy– Semmi sincsen egészen úgy, – felelem én. Vagyis minden, amit mondani tudok, esetleg tizenöt szempontból érvényes, a tizenhatodikból nem. S lehet, hogy néked éppen ez a tizenhatodik szempont tetszik legfontosabbnak. Akkor hát megbuktam nálad.

Minden, amit én mondani tudok, megcáfolható. Minden, amit mondani tudok, annak alighanem diametrális ellentéte is bebizonyítható. Minden cáfolhatóDe továbbá: az ember nem is tudhat mindent, adataim tehát kétségtelenűl hiányosak lesznek mindenben, amit állítok. Ezenfelűl adataim hibásak is lesznek. No de dobd el felét annak, amit mondok, abból is kijöhet számodra valami. Mert valami kis igazamat azért javarészt felfedezheted abban, amit hosszú életem során és sok töprengés árán megállapítottam. Ha jól odafigyelsz.

Ezenfelűl: a gondolkodás szenvedélyes szükséglete némely embereknek. Ez pedig annyit jelent, hogy akkor is gondolkodnak, ha gondolataiknak semmi kézzelfogható eredménye nincs. A gondolkodás szenvedélye és a praktikumÉs akkor is, ha gondolataik a végtelenbe vagy a semmibe vezetnek. Tehát praktikus hasznuk nagyon gyakran semmi. Az itt következő megállapítások nagyrésze is olyan, hogy nem derűl ki belőlük példáúl ilyesmi: hogy kell-e szalonnát enni délután, vagy hogy miképp kell köszönni egy miniszternek. És mégis: valami lelki haszon csak adódik belőlük, abban reménykedem. Példáúl az, hogy miképp szemléled és ítéled meg ezentúl e világ forgatagát. Feltéve, hogy jól odafigyelsz.

7

De ne csak az eszeddel figyelj, mert az nem elég nekem. Az egész lelkeddel, vagy mondjuk úgy: A szervezet figyelmea szervezeteddel figyelj rám, akkor jobban meg fogsz érteni. És az idők folyamán egyre jobban, erről biztosítalak.

És ennyi a bevezetés e jegyzetekhez. Ezek elveszett naplóm gondolati anyagának emlékezetből való rekonstrukciója.

8
Hábi-Szádi keleti mágus bölcselete

Hábi-Szádi keleti mágus egyszer így szólt fiához, Tahtúrhoz:

A vadszamár panaszaEgy vadszamár Libyában ezt panaszolta nékem: – mi vagyok én? Egy rongy vadszamár. Még nevem sincsen. Oh, ha én is a teremtés koronája, ha én is ember lehetnék!

– Newyork mellett A négeréegy néger így sóhajtott felém: – oh, ha én a teremtés koronája, ha én is fehér ember lehetnék! A zsidók bemennek egy keresztény templomba és mint hibátlan emberek jönnek ki belőle, – oh, ha nekünk is volna ilyen templomunk, ahol leválna rólunk ez a feketeség!

– Nancyban viszont találkoztam Az íróéegy francia íróval, aki így beszélt: – Oh, ha én egy szép fiatal katonatiszt lehetnék, asszonyok kedvence, és méghozzá milliomos!

– Mindezek után pedig Egy orvoséRochum doktor, egy daliás szép, fehér és fiatal katonatiszt, még hozzá angol ember és orvos, egy délelőtt Edinburgban agyonlőtte magát. És ezt írta búcsúlevelében: – angol is vagyok, gazdag is, fiatal is, és én mondom nektek: nincs ocsmányabb, szerencsétlenebb állat e földön, mint a teremtés koronája, az emberi lény.

Ugyanez a Hábi-Szádi egy másik napon így szólt fiához, Tahtúrhoz: – ugyan nézd meg Az ember rongyaiazt a koldust. Van-e a teremtésnek még egy ilyen nyomorúltja? Vagyis még egy állat, amely ily göthös, piszkos és zilált, amelynek íly rongyos a gunyája? Mielőtt még ilyen lehetne, elindúl. Elindúl és visszaadja teremtőjének a táhrírt, vagyis e rövid és szomorú vendégségre jogosító menlevelet.

Ugyanő valamely harmadik napon megrázta Egy szülő hálája gyermeke irántfiát vállainál és így szólt hozzá:

– Hallod-e egyetlen fiam. Én vagyok oka életednek. De nekem volt gyönyörűség gügyögésedet is hallanom. Te valóban nem kérted az 9életet tőlem, ez így igaz. Tehát nékem kell hálásabbnak lennem nálad, azért, hogy itt vagy, ezt követeli a meggondolás. És ez az első tétel.

A nemzés felelősségeÉs mégis én vagyok kénytelen korholni téged, amiért elégedetlen vagy azzal, amit tőlem kaptál. Figyelj ide! Én nem vagyok felelős az egészért, én is áldozat vagyok: a szenvedélyeimé és érzelmeimé. És ez a második tétel.

– De továbbá: Harum al Rasid kalifa egyszer így szólt Abd el Numanhoz, egy szegény favágóhoz: – itt állsz testvér a napfényen és szomorú vagy. Szeretném tudni az okát, mert én is szomorú vagyok. Mondd el nekem testvér. A napfényen ugyanis vigadni szoktak az emberek. – Amire a favágó: – Azért búsúlok igazhívők ura, mert észbe vettem, hogy nekem semmiféle történetem nincs. Velem soha semmi se történt. El-Babot legalább megcsalta a felesége, Kászimot legalább nevetik az emberek, mert ravaszdi szemhunyoritások közben mesél és nagyokat hazudik, aztán itt van a mészáros fia, aki legalább megszöktette a kádi lányát, – node én? Mit teszek én? A favágó szomorúságaFát vágok, délben megeszem azt a pár szem datolyát, ragiffal, vagyis tudod, a mi lapos lepényünkkel, amelyet Allah (legyen áldott az ő neve), nékem juttatott. Este megeszem a kesernyés hanafüvet, ugyancsak lepénnyel, aztán lefekszem. És ez így megy napról-napra. És mi jön ki ebből? mondd meg te magad, igazhívők ura. Ha meghalok, még azt se fogom tudni, hogy minek éltem. – Amire a kalifa kíséretéhez, illetve Dzsáfárhoz fordúlt és A kalifa szomorúságaígy szólt: – Látod-e, oh Dzsáfár, nekem bőségesen van történetem, mert hiszen hazudtam eleget, de meg is csaltak, szép lányokat is csábítottam fiatal koromban és a végén én se fogom tudni, hogy minek éltem.

– – – Ezt vedd észbe oh Tahtúr fiam, ha rosszkedvű vagy és nem találod az életed értelmét. Mert, úgy lehet, ez a harmadik tétel a legfontosabb valamennyi között, – mondá Hábi-Szádi.

Jóbarátom, Tuszun ibn Akkád, a nagyon művelt kardkovács és filozófus, hitetlen ember volt, nem hitt Allahban, – mesélte Hábi-Szádi fiának, Tahtúrnak. – Ezt ő be is vallotta nekem egy viharos éjszakán. Így szólt: – Fiatal koromban a vahhabiták közé keveredtem s ezek vakbuzgó, őrjöngő emberek, csakugyan olyanok, mint a kard. Élesek, 10s amellett görbék. Náluk semmi sem egyenes. Tehát veszély rejlik mindenben, amit gondolnak, vagy tesznek. Szokták is mondani nekem: – olyan kardot csinálj számomra, amilyen én vagyok. Kopasz vagyok, veszélyes és hallgatag. – Ám ez mellékes is. A lényeg ebben annyi, hogy bár köztük éltem, vagy lehet, hogy éppen ezért: én soha sem hittem a könyörületben. A bosszúállás, vadság és gyűlölet forgott közöttük még most is, mint a téboly szele. S amellett a jótékonyságot, meg az ötvenötödik szúrát mennyit hajtogatták ájtatosan forgó szemekkel. Hogy Allah mennyi mindent juttatott nekünk irgalmában. – Én nem hiszek az irgalomban és nem hiszek Allahban sem, – mondottam Jusszuf ibn Muluk imámnak és Lokman dervisnek, akik titkos barátaim voltak.

– Hát irgalom egyáltalában nem is létezik? – kérdezte Jusszuf.

– A tengerekben, de az egész természetben sem létezik, ott Irgalom nincs a természetbenegyik teremtmény megeszi a másik teremtmény lábát, amely talán mégsem arra termett, hogy megegyék. Vagyis tehát: a természet e tekintetben ellenmondás nélküli, ez a vonal benne egyenes: az erősebb elpusztítja a gyengébbet.

– És az emberek között? – kérdezi Lokman.

Irgalom az emberek közöttAz emberek közt e tekintetben törés van, – feleltem én. – Részben megölik a borjút, részben sajnálják. Egyrészt halálra kínozzák egymást, másrészt szánakoznak a nyomorúlton. És ha a sajnálkozás kerekedik felül, ez neveztetik irgalomnak.

– Szóval az emberekben mégiscsak van irgalom is, nemde? – kérdezte megintcsak Lokman. – Nos, A teremtés irgalmanem tételezed-e fel akkor a következőt: semmiből semmi sem lesz. Ha benned van irgalom, akkor talán abban is van, aki, vagy ami létrehozott, – vagy tévedek? Mondd meg te magad, igen tisztelt barátom.

A teremtés gonoszsága– Lehet, hogy nem tévedsz, – feleltem én neki (mesélte Tuszun, a kardkovács). – Csakhogy akkor ravaszság, kegyetlenség, álnokság és gyilkos hajlam is van benne, mivelhogy azt is belénk plántálta, nemde. Vagy ez már nem is az ő műve, Kétféle teremtés?hanem Ifrité, tehát Salamon király rabszolgáié, a gonosz szellemeké? Akkor talán a tengerek és a nagytermészet is azok műve volna? Én azt se bánom, csak mi marad meg akkor Allahnak a teremtésből?

A világi pap és a szerzetes elgondolkodott. Az imám szakállát tépdeste.

11

– Jól van, ezt megértettem, – azt mondja. – És mi véleményed van az örömökről?

– Az öröm annyi csak, mint a nyerítés. Vagyis mihelyt letelt a nap, akkor már Az örömökmajdnem mindegy, hogy jól telt-e vagy rosszul. Éjszakáid örömeire pedig, mikor eltelten heverészel, csak úgy gondolsz vissza, mint egy jó ebédre. Különben is: a rosszban is van jó s a jóban is van rossz, ez a sorsunk, – feleltem én. – Mikor a nap leteltNem is tudom tehát, mit kivánjak magamnak? Egészséget-e és gazdagságot, amelyet észre se veszek, ha van, vagy nélkülözést, mikoris egy kis frissítő, egy kis szálep a gyötrő napsütésben, vagy egy kis kébab Ramadan éjszakáján valóságos fénylő ünnepet jelent.

– Akkor tehát az, amit jónak nevezünk, úgy látszik, csak a változás által lehet jó, mit gondolsz? – tűnődött Lokman. – Hát állandó jó nincs is? A változás örömeiA gazdagság tehát csak akkor jó, ha gazdaggá lesz az ember? – kérdezi megint. – És a hatalom csak akkor, mikor kezébe kaparintja valaki?

– És a szerelem gyönyörei? – kiáltott közbe Jusszuf izgatottan. Ezek valósággal fellázadtak e pillanatban.

Kodifikált örömök– Figyeljetek hát ide, – mondtam én nekik (mesélte Tuszun, a kardkovács), – mindenki ilyesmi után kap, mert a természet ezt libegteti előttük, ki tudja mért? Tehát mi után kapnak az emberek? Ilyenek: a pástétom, méz, szerelem, A fiatalság keserűségefiatalság, – ez van jónak kimondva köztük. Mármost igazán olyan jó-e a fiatalság? Akkor mért olyan keserűek a fiatalok? Mert azok keserűek csak igazán és nem az öregség. A fiatalok nagy életerejének ugyanis még sok a vágya, az Az öregség derűjeöregség viszont mégis inkább derüre hajló, ez a tapasztalatom. Mert totyog és azt mondja: – átusztam a folyót, mögöttem a baj, az élet nem is volt olyan nehéz, gyertek utánam. Az ifjúság viszont néz a folyóra és azt mondja: – jaj, ezt kell átúsznom, hisz tele van örvénnyel. – No de mondom tovább az örömök dolgát. Egyszóval: senki se kíván sírni, se forrólázat nem kíván senki magának, pedig ezekből is ezernyi öröm adódik, tudvalevő. Ha pedig a fájdalomban nem volna öröm is, akkor nem létezhetnének olyanok, akik a kínzást szeretik. Hogy példát mondjak: ha igaz volna, hogy a hatalom és gazdagság boldogít, akkor legboldogabbak a királyok volnának, ha a szerelem, vagy az érzékiség gyönyörei boldogítanának, akkor Salamon király lett volna a legboldogabb ember a földön, mert néki ezer felesége volt, ezen felül hatalmas is volt, gazdag is, ennek ellenére állítólag ő írta a Prédikátort, amelyben ki van mondva, hogy mindez hiábavaló.

12

– Csak nem azt akartad mindezzel mondani, hogy Amit Allahtól kérünkjaj nekünk akkor, ha Allah mindazt csakugyan megadná, amit mi kérünk tőle? – kérdezte Jusszuf.

– Milyen okos vagy, látod. De bizony, hogy azt akartam mondani, illetve majdnem azt, – válaszoltam én.

– Hogy-hogy? – kiáltották mind a ketten.

– Hát nem az a legnagyobb öröm, ami a legfőbb jó, ha egyszer az életben pontosan azt kapom, éppen azt, amire vágytam? – kérdezte megintcsak Jusszuf.

Mikor boldogít valami?– De bizony, hogy az, – feleltem én. – Különösen, ha az embernek az jut osztályrészeűl, amire vágyott. Csakhogy ez nagy ritkaság. De ez is megesik néha, kétségtelenűl. Viszont szomszédom, a fiatal Kerim viselős felesége egy éjjel izgatottan vágyott szorbet után s mikor férje elaszaladt és felzavarta álmából a mézeskalácsost és elhozta neki, nagyon elkedvetlenedve így szólt: – nem ilyenről álmodoztam én. Amit gyerekkoromban dajkám, Lábé adott nekem kóstolni, az nem ilyen volt, az más volt. – Ebből az következik, hogy igen gyakran más az, amire vágyunk, mint amit egyáltalán kaphatunk. Egy más alkalommal viszont ugyanő és ugyancsak viselős állapotában valami közönséges rízses hús élvezete közben így kiáltott fel: – ez az életem étele, nem is számítottam rá és íme milyen jól jártam vele. Mintha az életet enném magamba. – Ugyanő, mikor anyja egy más napon megint rízses hússal kínálta, így felelt: – nem ízlik, úgy látszik, megúntam, különben is fáj a fogam és a mellem is fáj a tejtől. – Úgy látszik tehát, hogy az ember állapotának is alkalmasnak, vagy méltónak kell lennie ahhoz, amit kap. De ezzel még nem is vagyunk készen. Iszmail, akit ismertetek, gyorstevés volt, királyi futár és egyszer, mikor véletlenül gyalog indúlt el, nagyon megugrasztotta őt egy fekete leopárd. Persze a húsára vágyott. Iszmáil egy folyó papiruszcserjéi közt megmenekült ugyan a leopárdtól, Átkod lehet az, amit áhitaszde a forró napon nagyon szomjas lett. – Oh, ha itt most Allah akarata folytán forrás törne fel a föld alól, az milyen szép dolog volna, – sóhajtott kimerűlten. A nép szája szerint meghallotta ezt a Szakína, fölhajolt Allahhoz és így szólt: – ez az igazhívő nagyon szomjas és forrás után áhitozik. – Amire Allah: – adjuk meg ez egyszer egy halandónak azt, amit áhít. Lássuk, mi lesz belőle. – Egyszóval hirtelen jéghideg forrás buggyant pontosan Iszmail lábainál, ő pedig őrjítő szomjúságában boldogan 13ivott is belőle, persze estére már forrólázt kapott és meghalt. – Amire a nép szája szerint Allah nagyot nevetett és így szólt a Szakínához: – no látod, ilyen az, ha teljesítjük a halandók óhajait. – Ugyanennek unokaöccse, Fejszál nagyon szerelmes volt egy Fatime nevű fürdőslányba, (aki, – mondjuk ki a szót, – fürdöző nők hátát szokta vakargatni, tehát elég alacsony sorban lehetett), s ez a lány hallani sem akart Fejszálról. Erre Fejszál egyebet se tett, mint folyton könyörgött Allahhoz: – add nekem Fatimét, add nekem Fatimét. – Megintcsak a nép szája szerint meghallotta ezt a Szakína s azt kérdezte Allahtól: – hét mennyország királya, adjuk-e neki Fatimét? – amire Allah összevonta gyönyörű szemöldeit és így válaszolt: – ez az arab rosszul fog járni vele. – De ha annyira vágyik rá, – ellenvetette a Szakína. – Legyen hát úgy, – felelte Allah és bosszúsan legyintett. Vágy és kielégülésS íme Fejszál már a nászéjszaka után is nagyon csóválta fejét bizonyos női jelenségek és rejtelmek miatt, hát még azután. Szó ami szó, a végén vízbe ölte magát e gonosz fürdőslány csalárdsága miatt. Amire Allah, most már az én véleményem szerint, valószinüleg így szólt a Szakínához mérgelődve: – mit kérnek tőlem mindenfélét ezek a szamarak? Az én feladatom volna tudnom, hogy mi kell nekik, de ha még én se tudom, akkor hogy tudnák ők? Lásd te Szakína, vallásuk alapvető imájaként a buddhisták nem kérnek egyebet, mint azt, hogy ne kelljen újra élniök. Ez még hagyján. A katolikusok is okosan teszik: csak a mindennapi kenyerüket kérik mára, – ez is hagyján. No még a halálos óra könnyűségét is kérik, meg a bűnbocsánatot, – még ez is hagyján. De ha valaki kolbászt kér tőlem, vagy szép lányt, vagy egy gyémánt citerát, – micsoda ostoba szemtelenség ez?

Mindebből pedig három véghatározat következik, – mondotta barátom Tuszun ibn Akkád, a kardkovács Jusszuf imámnak és Lokman dervisnek, – először az, hogy Pillanatnyi gyönyör és hasznossága pillanat gyönyöre és a tartós boldogulás, úgy látszik, két különböző dolog. Fatime fürdőslányt példáúl nagy öröm lehet elvennie annak, aki annyira óhajtja, csak épp ezt kell-e jónak neveznem akkor, ha netán öngyilkosságba is vezethet? És másodszor: még a pillanatnyi gyönyör is olyasmi, amiről semmi biztosat se tudhatunk, mivelhogy olykor egy darab rízses húsra azt mondjuk: – ez az életem eledele, máskor meg hiába kínál a sors szorbetet, húrikat, gyönyörű nászéjszakát, mi csak ámolygunk. Az öröm tehát nem annyira előkészület és várakozás, mint inkább szórako14zottság és váratlan véletlenség dolga, amelyben számos feltétel egyesűl, olyanok, amelyeket nem tudunk felmérni sehogy, ezért nevezzük az egészet együttvéve Véletlenen múlik az örömvéletlennek. Ez tehát a második tétel, amelyhez még hozzá fűzendő az a tapasztalat is, hogy minél jobban készülsz az örömre, minél jobban figyeled magadat, minél jobban akarod az örömöt, annál kevésbé sikerül örűlnöd. Ezért olyan siralmas a legtöbb nászéjszaka s ezért oly boldogítók némely véletlen események, s ezért használtam én az imént a lélek szórakozottságát megjelölésűl. Egyszóval: az öröm olyan galamb, amely a laza lélekre száll sokkal szívesebben, mint a feszült lélekre. És most jön a harmadik tétel: aki tehát előre gyüjtögeti magának eljövendő örömeit, az rosszúl jár. Aki halmozni akarja, az is. Vagyis mindenki, aki akarja boldogulását.

Tanúljatok tőlem ti papok.

A hedonizmus bukásaEzért jártak rosszúl, ezért buktak meg az élvezetnek úgy hindú hirdetői és zsugorgatói, mint a görögök és európaiak. Harum al Rasid kalifa egyszer felkiáltott:

– Milyen jól élnek ezek a szegény emberek! – kiáltotta. – Nékem például ez a félig fűből készült lepény, ez az ami itt az idegen asztalnál jobban ízlik, mint otthon a pávahúsból készült pástétom. – Tehát vegyétek azt, hogy a pávahúst már rég megúnta, vegyétek azt, hogy idegen asztalnál sokszor jobban ízlik az étel… – Lehet állandóan mézet enni? – kérdezte ugyanő. – Nem jobb az, ha utána keserűt kapunk?

Mellékesen megjegyzendő még itt, hogy ugyanilyen rosszúl jár az, aki minden áron énekelni akar, vagy szeretni, vagy költeményt írni, szóval mindazt, amihez az egész szervezet munkája kell. Aki akaratának minden erejével Művészet és akaratfigyel tanítójára, az gyakran nem érti meg. Mert gyakran még valaminek megértéséhez is az egész lélek munkája kell. Az egész lélek pedig nem jól tűri a szándékot, az egész lélek a lazaságot szereti, hogy úgy repüljön bele az öröm, a tudás, vagy megértés, mint a galamb.

Erre persze azt kérdezitek, hogy azt megint hogy gondolom? Hát az értelemnek más akarata van, mint a szervezetnek? Amire azt felelem: Tibeti lélektana tibeti bölcsek ezt már régen tudják. Vagyis mit? Hogy a mi lelkünkben többféle hatalom van, amely független egymástól, s amely némiképp hathat is egymásra, de legtöbbször ellentétben van egymás15sal. Az elmés Naszreddin Hodzsa a következő tréfát eszelte ki erre vonatkozólag, annélkül persze, hogy tudta volna, mennyire fején találta a szöget:

A lélek hatalmai– Mért rontottad meg ezt a szűzet, te gonosz kópé, – rivallt rá a kádi egy megvádolt legényre.

– Tetszik tudni, ez úgy volt, – válaszolta a fiú, – a gonosz szellem azt súgta fülembe: – rontsd meg, rontsd meg, – a jó szellem pedig azt: – ne rontsd meg, ne rontsd meg, – s amíg ezek vitatkoztak, én megrontottam.

Ha most behelyettesítjük ide a jó szellem helyén az erkölcsös értelem akaratát, a rossz szellem helyén az ősi ösztönöket, akkor helyben vagyunk, e téren akkor a tibeti lelkiismeret küszöbéhez érkeztünk. Nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak az értelemnek, hanem az érzelemnek, példáúl a szánalomnak is külön akarata van. S mindezen hatalmak csatájának színhelye az emberi lélek. Ibrahim sejk, a nagy bölcselő ezt úgy fejezte ki: – Abban különbözünk legfőképpen az állattól, hogy a teve és vadszamár lelkében nincs vita. – Az egyiptomiak és mások pedig úgy fejezték ezt ki, hogy több lelket tételeztek fel az emberben.

El ne feledjük, hogy mind e bölcsességet Hábi-Szádi keleti mágus mesélte fiának, Tahtúrnak, mert azt akarta, hogy ő is mágus legyen. Azt se feledjük, hogy arról mesélt neki, mi mindent prédikált Tuszun ibn Akkád, a művelt kardkovács Jusszuf ibn Muluk imámnak és a kopaszra nyírt Lokman dervisnek.

Lokman haja ugyanis tövig le volt vágva, mert szerzetes volt és szokása szerint most is kopasz fejét vakargatta lelke zavarodottságában.

– Ezek titkos tanok, nemde? – kérdezte mindenekelőtt Tuszuntól.

Ezoterikum– Természetesen, – felelte Tuszun. – A görögök Arisztótelész után ezeket ezoterikus tanoknak nevezték, amelyek a tömegnek nem valók, csak beavatott személyeknek, akik az ilyesmit elbírják.

– Nagyon udvarias vagy, hogy minket is annak tartasz, no de mért? – kérdezte Jusszuf ibn Muluk.

16

Akit megbecsülök, az felemelkedik– Mindenesetre föltételezem, hogy azok vagytok, – felelte a kardkovács. – Bocsássatok meg a hasonlatért, – folytatta, – én még az oktalan állatról is sokmindent föltételezek, még annak is többet mondok, mint amit más mondani szokott és majdnem mindig jól jártam vele. Ugyanígy vagyok a gyermekekkel, azoknak is megmutatom értelmük és jellemük iránt való nagy bizalmamat és ugyancsak majdnem mindig jól járok vele. Ugyanígy teszek, ha bíró elé kerülök. Rossz a híre? nem baj. Ünneplőbe öltözöm, felkötöm magamra legszebb kémíremet, amelyet Hajderabadban szövettem, Indiában és a legmélyebb tisztelettel hajlok meg előtte, – ezáltal figyelmeztetem őt szent méltóságára, vagyis a szakínára, amely meg kell hogy szállja őt s amelyet a keresztények, úgy emlékszem, szentléleknek neveznek, mivelhogy az is van a bíróban, tehát úgy vigyázzon! vagyis felemelem őt a mindennapok zűrzavarából és íme a kádi is körülnéz ültében és mondhatni felemelkedik.

– És mért nem bánsz így a tömegekkel is? – kérdezte a ravasz imám. – Mármint titkos tanaidat illetőleg.

– Mert a bírónak, állatoknak és gyermekeknek én egyszerű dolgokat mondok, az én titkos tanaim viszont bonyolúltak. Azokat csakis ilyen művelt embereknek adhatom elő, amilyenek ti vagytok.

Egyszerű tanokat az egyszerű embereknek!– Úgy? úgy? nagyon udvarias vagy velünk, – vélte a különben komor és hallgatag természetű szerzetes is. – És mit mondasz te, mondjuk, a mészárosodnak?

– Annak én azt mondom, hogy legyen jó, szeresse az életet és élvezeteit, hagyjon örökséget a gyerekei számára és higyjen Allahban.

– Tehát te is azt tanácsolod, hogy higyjen? – kérdezte ugyancsak Lokman.

– Hadzsi Kazer, egy perzsa gyógyszerárús ezt így fejezte ki: – Istent csinálniHa nem volna Allah, ki kellene találni, – felelte Tuszun.

– És miért? – kérdezték egyszerre nagy érdeklődéssel mind a ketten.

Az állat és a halál– Hát tud az állat a halálról, vagy nem tud? – tudakolta tőlem egyszer Nusztahul, ugyanennek a patikusnak öreg segédje, (valaha szintén gazdag ember), – mesélte a két papnak Tuszun. – Mert süss ide komám, – azt mondja nekem, az állat pontosan gyilkol, úgy, ahogy a legkitünőbb sebész tenné, továbbá menekűl, ha veszélyt érez, tehát fél a haláltól, de az elefánt se fél többé a döglött tigristől, mert látja, hogy 17már nem él, még a bivaly is oda megy és megszagolja, továbbá sok állat halottnak tetteti magát, hogy ne bántsák, még továbbá: a kutya már messziről vonít, ha halottat szimatol valahol, tehát tud-e az állat a halálról, vagy nem tud? – kérdezte megint. – Úgy látszik, mégse tud, A halál tudomásulvételemármint olyan értelemben, ahogy az ember tud róla, – feleltem én. – Mert ha tudna róla, imádkozna, mondjuk, vagy legalább is gyakran elszomorodna, valahányszor a halál eszébe jut, akárcsak az ember. Márpedig az állat, (kivéve a gorillát, amely, úgy látszik, szomorú fajta), csakis akkor szomorú, ha tüske megy a lábába, ha fogságba kerűl, ha öregszik, vagy egyéb baja van. Az állat tehát látja, hogy van halál, menekűl is a veszély elől, de tudomást, úgy látszik, azért mégse vesz róla, mert nem tud tudomást venni semmiről, hiányzik belőle a tudomásulvétel átka, vagy adománya. Értitek ezt a szavamat? Mert minden, ami adatik nékünk: átok és áldás együttvéve. Vegyétek csak ezt: gazdagsággal jár együtt az únottság és elteltség, szépséggel a hiúság görcse-gondja s az öregedés hatszoros keserve. Ugyanez a Hadzsi Kazer, a gazdag gyógyszerárús ezt így fejezte ki: – Átok és áldás együttfiatal vagy? nevessél és sírjál egyszerre. Öreg lettél? akkor is. Szerelmes vagy? nemkülönben. – Majd egyebek is eszébe jutottak, és a halál is, így folytatta tehát: – Hát nem délibábos hab az ember egész élete? Mire körülnézel, elmúlt, a múltad meg sehol nincs, hiába keresed padláson, pincében, vagy sétálsz akár a folyók partjain, abban a reményben, hogy A délibába fiatal Tuszunnal találkozol ott, vagyis azzal, aki valaha voltál s most majd sírva átöleled őt. Egy lakomára gondolsz és nem tudsz visszaszaladni, hogy viszontlásd azokat a barátaidat fiatalon, akik már meghaltak, vagy ha nem halottak, szakálluk nőtt, vagy ha nem, az eszük begyepesedett. Hol a múltad? A fejedben, másutt sehol nincsen többé. S mindez a sok komédia A halál árnyékaa halál árnyékában megy végbe s mondom, olyan ez, mint valami árnyképek a falon. Mert van-e ember, aki ne ijedne fel álmából egy fenyegető mutatóujj iszonyatában s olyan eszes ember, aki fényes napsütésben is ne gondolna gyakran a sírjára? Holott hát, ha meggondolom: a halálunkhoz nékünk voltaképp semmi közünk. Ahogy nincs közöd egy baltához, vagy vederhez, amelyről semmit se tudsz A halálhoz nincs közünks amelyet Hedsaszban elvesztett valaki. – S aztán még hozzátette: – Ezért kellett az embernek Allahot megteremtenie, mert Allah és az örökélet képzelete egyetlen gyógyító írja volt és lesz a halál iszonyata ellen.

18

Ilyesmit mondott a nagyképzettségű patikus Tuszun ibn Akkádnak, a kardkovácsnak, aki akkor igen ravaszúl megkérdezte tőle, hogy hát mit gondol: az a sok sóhaj, esdeklés, könyörgés és eget-földet megrázó bizalom kisugárzása nem teremtett-e, nem sürített-e végül is valamit össze fölöttünk a levegőben, Az összesűrűsödött istennem állt-e össze valamely testté, amely Allahra emlékeztet? Amire a gyógyárús semmit se felelt, csak rejtélyesen, elismerőn mosolygott, mintha éppen ő tudna erről valamit.

Tuszun ibn Akkád, a kardkovács azután így folytatta a két paphoz intézvén szavait:

– Egyszer egy borbély így szólt hozzám: – A feleségem egy hét előtt megszökött valami fiatal fürdőslánnyal, mert mind a kettő természetellenes hajlamú volt, a gyermekem közben megbetegedett, én meg nem tudtam kifizetni a házbért. A borbély leborúlMit tehettem volna mást, mint hogy leborúljak, háromszor érintvén homlokommal a földet?

– Valóban mit tehet egyebet egy veszendő lélek e veszélyes világon, e részvétlen űrben, mint hogy a szakadékok szélén ezrart szopogat, vagy leissza magát, vagy végül is leborúl Allah elképzelt trónja elé. Annál is inkább, minthogy, nem tudni a természet milyen hibája folytán, lelke nem e rövid időre készülődik, szegény lelke az öröklét ostoba igényét hordja magában és más ütemben, egész másként öregszik, mint a test. Nagyműveltségű és bölcs hitetleneket ismertem én, akik, mikor gyerekük, vagy anyjuk beteg volt, mégiscsak leborúltak. Mert mit tehettek volna egyebet? Egy keresztény vallásban nevelkedett, derék, hitetlen bölcset is láttam egyszer, aki a halálos ágyán papot hivatott, – mindezen én nem is csodálkozom. Mert ő benne van az az erő, az az Allah, aki fenntartja őt s mihelyt ez cserbenhagyja, vagy mihelyt kedveltjeiben hanyatlani kezd fenntartó istenségük, akkor kivül keresi. A bárányban is megvan eszerint Allah, no de a farkasban is megvan, Allah a szervezetbenel ne feledjük. Minthogy ez egy kegyetlenségre alapított világrend, ezt még sokféleképpen bizonyítani fogom és azt is, hogy mért nem hiszek én sem Allahban, sem irgalmában. – – Egyszóval: ki hitetlen s amellett jóakaratú, annak útja mindenképp tiszteletreméltó, mert Jóság jutalom nélküla földi és túlvilági jutalom reménye nélkül jónak lennie a legigazabb erény. De útja nem lehet következetes. Mert a legtöbbje olykor mégiscsak leborúl. Viszont a hivőké következetes, ezt meg kell adni. Ennyi engedményt teszek nektek, ti papok.

19

– Hát te hogy vagy ezzel? A te útad milyen? – kérdezte Jusszuf.

– Azt majd megmondom máskor, – felelte a kardkovács.

– Nem, most mondd meg, – követelték mind a ketten.

Amire Tuszun nagyon halkan kezdett el beszélni, majdnem súgdosva mondta:

– Én, megvallom, mégiscsak mindig és szinte állandóan összeköttetésbe vagyok vele, – vallotta nekik.

– Kivel? – kérdezték ezek.

A kapcsolat Allahhal– Allahhal, – mondá nagyon halkan, szinte bűnbánóan Tuszun és lesütötte szemét.

– No látod, – nevettek ezek mohó haraggal. Még Lokman, a komor szerzetes is nevetett.

– Igen, én gyakran rajtakapom magam ám ezen, – vallotta Tuszun. – Hogy vele beszélgetek. – Ezt műveled a világgal? – kérdezem tőle szemrehányón. Néha pedig így szólok hozzá ingerűlten, gúnyosan: – ha te ezzel meg vagy elégedve, ha neked ez jó, mármint a gazemberek uralma és az emberek örökös vérengzése, akkor nekem is jó. – Egy alkalommal a vahhabiták nagy vérengzést vittek végbe, még gyermekeket is lemészároltak és én ennek tanúja voltam, de azt is láttam ám, hogy a tavaszi nap mindeközben édesen, bájosan sütött. Semmi köze se volt az egészhez, igaz-e? Ekkor én megint felnéztem az égre és azt kérdeztem tőle: – neked ez is tetszik, ez a gyásztalan báj, ez a bitang közöny? – Ha pedig nekem magamnak kell szenvednem – és hányszor kellett életemben! – akkor azt kérdeztem tőle: – hát így bánsz te velem is? Ezt érdemeltem tőled? Ezt ígérted nekem? – Viszont ha néminemű jó hír érkezik el mégis hozzám olykor, akkor nagyot sóhajtok és ez is neki szól.

Ezt mondotta Tuszun a papoknak, amire azok mégiscsak fellázadtak ellene.

– Hogy-hogy? – kiáltották, – hogy-hogy? Te egyrészt nem hiszel Allahban, másrészt összeköttetésben vagy vele?

– És a borbélynak azt tanácsolod, hogy higgyen benne? – kiáltotta Lokman.

– És a mészárosnak is, el ne feledjük, – javított a szón Jusszuf.

20

– Én ugyan nem hiszek benne, mégis összeköttetésben vagyok vele, – kiáltott vissza Tuszun.

– Te talán őrült vagy? – rivallt rá ekkor a kemény Jusszuf.

– Akkor hogy igazodjon el valaki szavaidon? – így a mogorva, de mégis lágyabb szivű Lokman.

– És hogyan higgyek az emberek boldogúlásában? – kérdezte felháborodva Jusszuf.

– Sehogy, – kiáltott vissza Tuszun.

– És hogy hihessek Allah kegyelmében? – így Lokman.

– Sehogy, – kiáltott újra vissza a kardkovács. – Buddha is kinyilatkoztatta egy kérdezősködő előtt: – ha akarod, van isten, de ha úgy akarod, nincs, – mondta neki. –

– Hát te hiszel, vagy nem hiszel, végül is hogy van ez veled, te hitetlen rajongó? – rivalltak ujra rá, mintegy kórusban mind a ketten.

– Hát hallgassatok ide ti papok, – kezdte Tuszun új beszédét. – Csaláson alapszik ez az egész létezés, becsapnak itt minket. Reményeket keltenek bennünk, aztán belerúgnak a semmibe. És mért van arra szükség, hogy emelkedett szellemű emberek, mint amilyenek ti vagytok, ezt a Csalás és öncsaláscsalást helyeseljétek, elfogadjátok és önámítással még pártfogoljátok is? Elvégre ti nem vagytok se borbélyok, se mészárosok! Mért muszáj még nektek is Allahban hinni? Mért nem tudtok a semmivel, az űrrel megtorpanás nélkül szembenézni?

– Hát te tudsz? Hát te tudsz? – kérdezte Jusszuf.

– Én, sajnos, nem eléggé tudok, – felelte Tuszun komoran.

– Akkor mi ez? Lázadás önmagad ellen, vagy mi az ördög? – kérdezte Lokman.

– Okos ember vagy: körülbelül az, – felelte Tuszun. – Mert lásd, a helyzet ilyen: Khodádad hellénista költő egyszer így szólt hozzám: – A fene egyen meg engem, nálam az a baj, hogy az eszem szkeptikus, a kedélyem viszont szangvinikus és fanatikus. Példáúl: ha eljönnek hozzám ezek az újfajta materialisták, majdnem hogy agyonverem őket. – Fanatizmus és szkepticizmusTi nem hisztek a teremtő istenben? – ordítok rájuk örjöngő dühömben, holott én se hiszek benne. Nem nevettető ez a komédia? az élet komédiája? – tette hozzá. Hát így vagyok én is ezzel, ti papok, én, Tuszun, a kardkovács. Csakhogy nálam fordítva van a dolog. Ha okos emberek, amilyenek ti vagytok, ha ti Allahhal jösztök nekem, 21akkor agyon szeretnélek vágni benneteket. Ezzel szemben sajátmagam se tudok megszabadúlni az ostobaságtól, vagyis attól, hogy föl ne nézzek ájtatosan az üres égbe, ahol nem mennyország van, hanem heavisyde-réteg és azontúl az űr. És talán azért is szidlak benneteket ilyen hangosan, hogy még jobban meggyőzzem magamat.

– Ami pedig ezt a fanatizmust illeti, – folytatta Tuszun, – persze, hogy fanatikus vagyok én is, amellett szkeptikus a legnagyobb mértékben. Az ördög tudja, hogy vagyunk ezzel a fanatizmussal. Hallottátok ugye, hogy fiatalkoromban a vahhabiták között éltem. Ezek elszánt gazemberek. Milyen a fanatizmus?Amellett istenhitről szó sincs náluk, csak vakbuzgó vallásosság van ott. Hogy honnan tudom ezt? – Ne legyetek olyan kegyetlenek, olyan vadak, olyan gyalázatosak, Allah majd megbüntet benneteket, – mondogattam nekik kezdetben, mikor még tapasztalatlan voltam. – Fütyülök én Allahra, – felelte nékem aztán az egyik vadember dühösen, mikor megsokallta intelmeimet. A másik meg oda jött és a fülembe súgta ugyanezt. – Fütyülök én Allahra, de meg ne mondd neki, – súgta és röhögött. A harmadik már erkölcsösebben fejezte ki magát. – Minek higgyek én Allahban? – kérdezte. – Nem vagyok én a nagyapám. Hol vagyunk mi már attól? – Rendben van, – gondoltam én, – higgyél, vagy ne higgyél, vigyen el az ördög. Csak, ha nem hiszel, mért borúlsz le nem háromszor, de ötször egymásután az esti ájtatosságnál? – Ezenfelűl: valahányszor azt a szót ejtette ki valaki előttük, hogy A prófétát tisztelik, az istent nemMohammed, vagy próféta, mindig elkomorodtak. Érthetetlen volt a dolog. Ha ezt mesélné nékem valaki, nem hinném el. Hát még azt, ami ezután következik. A lényeg ebben annyi, hogy ezek vademberek voltak és szertelenek, mint a szélvész. Nagyon szeretik még most is a kardokat s mihelyt lehet csatáznak, ha másként nem, egymással. S ezek között, nem tudni mért, egy nap letelepedett a falúban, az isten háta mögött egy rendes muzulmán ember, egy elég képzett orvos, aki a beiruti angol és francia egyetemen tanúlt. Hogy mi hozta ide, nem tudom. Ha én ilyet látok, ma sem értem, mi okból, de mindjárt hajlandó vagyok szerelemre, vagy gyilkosságra gyanakodni. Így most is. Igaz, szomorú ember is volt, hallgatag, magános, hogy özvegyember, azt tudtuk róla, s hogy csak egyetlen felnőtt fia van, más senkije s ez is, mondhatni, szintén lesütött szemű, szomorú legényke. S ezenfelűl az orvos ivott, ez is kétségtelenűl kiderűlt. Valaki egyszer épp akkor leste meg, mikor 22magában morgott és dülöngélve járt az udvarán. Hogy honnan vette az alkoholt, az is kiderűlt: a legényke időnként lóháton bement a harminc kilóméterre levő városba, – a város nevét nem mondhatom meg bizonyos okokból, sem a faluét, sem az orvosét, erre eskűm kötelez, – no, szóval ennek a fiúnak, mikor megjött, mindig egy zsúfolt iszák lógott le nyeregkápája mellett, amely teli volt palackokkal. Ezt is megtudták a vahhabiták. És mondani se kell, nagyon összedugták a fejüket. Egy körülmetélt mozlim, aki iszik? hallott már ilyet a világ? És az ájtatosságokra se jár el, ez már maga a gyalázat, – mondogatták igen rövid idő után egymásközt. No persze, mivelhogy az orvos reformista lehetett, az ördög se tudja, milyen szektához tartozott s én már-már arra gondoltam, hogy elmegyek hozzá és megmondom neki, hogy az istenért vigyázzon, ilyen vad ortodoxok közt nem babra megy a játék. De aztán mégse mentem, amit ma is sajnálok, mert azt gondoltam: mit avatkozzam én ilyen nehéz dolgokba? leszoktatni őket az italról úgyse lehet, s ezenfelűl még mogorva ember is, kitelik tőle, hogy kiutasít a házából s az ilyesmit én nem szeretem. De még valami más is félrevezetett. Ügyes orvos volt az istenadta és különösen a nők kedvelték gyerekeik miatt, mert dugulást, ilyesmit remekül gyógyított s az ellenkezőjét szintén hana-fű-teával, amit különben öreg embereknek is adott érelmeszesedésük ellen s mondhatom, kitűnő eredménnyel. Egyszóval mégiscsak jártak hozzá. Gondoltam: amíg járnak hozzá, addig nincsen baj. Csakhogy ezek a vahhabiták igen szigorúak ám még a nagyapjukkal is, nemhogy a feleségükkel. Eltiltották őket az orvostól és már csak nagyon szegény emberek mertek odajárni, azok is inkább titokban s nyílván alig is fizettek neki valamit. Az orvos vahhabita szolgálója ugyanis elpletykálta nagyanyjának, hogy gazdája ebéd után zöldszinű jávai szivarokat szív, – amelyek tudvalevően nagyon erősek s ezeket is fia hozza neki a városból. És az öreg mámi ezt persze tovább pletykálta a falu piacán. Mármost, hogy egy igazi muzulmán dohányozzon s még hozzá ilyen vad szivarokat, nem szörnyűség ilyesmit akárcsak el is képzelni? Ezenfelűl nem hordott semmiféle turbánt, se kémírt, hanem fehér európai ruhában járt, – ez is csupa szörnyűség ugyebár. Ám mindez talán még nem lett volna akkora baj, csakhogy rádiója is volt az orvosnak és ez már rettenetes dolog az ilyen emberek között. 23Mikor ez is kiderűlt, ezen aztán felhördűlt az egész falu. Mert a rádió: ez már maga az ördög, – mondogatták.

Az orvos vagyonos ember lehetett, mert úgy látszott, nem törődik azzal, hogy járnak-e hozzá betegek. Lusta ember is volt s mint megtudtuk: sokat heverészik és álmodozik. S közben néha a besötétített szoba mélyén magában hangosan beszél. Ezen is nagyon csóválták fejüket az emberek, mert rossz jelnek tekintették. S magam én ekkor már észleltem is az orvos körűl valamit s ugyanezt aztán a többiek is gyanítani kezdték, amire fel is emelték az ujjukat, hogy: – no, no! mi készűl itt? – Az orvos ugyanis, mint mondottam, hallgatag ember volt és nem is szeretett eljárni hazulról, de most gyakran befogta lovát kétkerekű kocsijába és fiával együtt elhajtott ide meg oda, mindenféle irányban, sőt, minthogy alig volt betege, tehát megtehette azt is: néha egy hétig is távol volt hazulról. – Mi készűl itt? – kérdezték a vahhabiták, – mi készül itt? Ennek nyílván szeretője van valahol! – Nem szeretőről van itt szó, mert akkor nem menne ide meg oda, – kiáltotta valaki. – Ez el akar innen költözni! – Ahá! – kaptak észbe a vahhabiták, – ahá! – Gyorsan kellett hát cselekedni.

Egy forró nyári napon aztán, mikor megint fehér ruhában hajtott valamerre kétkerekű kocsiján, valami fa mögűl egyszerre öt ember lépett eléje. Elkapták zablájánál fogva a lovat és megállították a kocsit. És hiába nyúlt az orvos revolvere után, egy hatodik máris felugrott a kocsiba és lefogta őt, miközben félénk fia mukkanni se mert. A fiút aztán fához kötözték, onnan kellett végignéznie, hogy mit művelnek az apjával. Az orvost előbb levetkőztették. Aztán egyik vahhabita leguggolt a földön ülő néma emberhez és közel hajolva hozzá belebeszélt a szemébe, szájába.

– Pénteken se jössz moséba? Ramadankor pedig nappal is eszel? Igen? És még rádiót is hallgatsz? – S ezzel arcába köpött.

Aztán fölráncigálták a földről, szájába és hátsó részébe ezrarból gyúrt szivart dugtak, végül a fia szemeláttára agyonverték. Nékem a fiú mesélte el ezt az egész szörnyű látományt.

Őt ugyanis elengedték azzal, hogy vegye tudomásúl: apja leszállt a kocsiról dolgát végezni, miközben megtámadta őt egy fekete leopárd. Nála, a fiúnál nem volt fegyver, tehát el kellett menekülnie. Ha nem így beszél, akkor jaj neki. Akkor ugyanúgy fog járni, mint az apja, ami kár volna, mert hisz ő nem iszik pálinkát, nem is szivarozik 24és a moséba is eljár. Hogy a kocsival, lóval mit csináltak, azt már nem tudom. A fiú pedig, egy igen kedves fiú, miután velem beszélt, harmadik éjjel megszökött onnan, ott hagyott mindent, – s ennyi az egész. Ez az a történet, amelyet el akartam mondani nektek a fanatizmus jellemzésére.

– Vagyis a fanatizmus, ebből láthatjátok, megvan az emberben és végül is kitör akármi felé. Allah felé tör ki, vagy Allah ellen, vagy az ellen, hogy szivarozik-e valaki, Khodádad költőben azok ellen, akik nem istenfélők, holott ő se volt az, énbennem azok ellen, akik istenfélők, holott attól tartok, hogy néha én is az vagyok, ezért nem szabad komolyan vennetek dühömet, ezért kell megbocsátanotok, ha kicsit hevesebben támadok ellenetek. Vagy ha ellentmondok néha önmagamnak.

– Megbocsátunk, – mondották a papok.

– De azért azt komolyan vegyétek, amit mondok nektek. Ennyit megkívánok.

– Nagyon komolyan vesszük, – mondta Lokman.

– Te talán egy új, életből kiábrándúlt és hitetlen szektát akarsz alapítani, mint Buddha tette? – kérdezte Jusszuf.

– Nem tudom, hogy azt akarom-e, – felelte Tuszun.

– Úgyis hiába tennéd, mert fanatizmusba torkollik végül az is, – vélte Lokman.

– Minthogy ez szükségszerű, az emberi természetből következik, – vélte Jusszuf.

– Tisztában vagyok ezzel is, – válaszolta nékik a kardkovács.

– Hát jó, – mondta ekkor ugyancsak Jusszuf, – hallgassuk meg tehát a kiábrándúltság még további tanait is.

– Úgy van, – helyeselt Lokman, – mindenekelőtt magyarázd meg nékünk, mért nevezted az örökélet iránti vágyat ostobaságnak?

– Úgy van, – helyeselt Jusszuf.

– Azt majd máskor, most már hajnalodik. Különben se tartok még ott, – felelte Tuszun.

– Nem, nem, – sürgették őt, – holnap este meg kell magyaráznod, nem várunk vele tovább. Ezt kell mindenekelőtt elmagyaráznod.

– Hát jó, legyen úgy, ti papok, – felelte nekik a kardkovács. – Holnap elmondom e tárgyban való véleményemet is. Csak türelemmel kell lennetek, mert nagyon messziről kell kezdenem.

25

Másnap a kardkovács fellépett egy magas ládára, ott keresztbe vetve lábait leűlt és így kezdte meg hegyibeszédét a két paphoz intézvén egyre ünnepélyesebben hangzó szavait. Ezek pedig kalamárist vettek, hogy lejegyezhessék egyrészt azt, amit mond, másrészt saját hozzáfűzött gondolataikat.

Ki az igazhívő?– Halljátok tehát igazhívők, – ezzel a szóval kezdte. – Azért nevezlek benneteket így, mert mindenki az, aki az istenséget bármilyen formában imádja. A vad beduin, aki egy kőbálvány előtt veti térdre magát, ugyanazt az istent akarja imádni benne, mint ti. Ő látni akarja az istenséget, készít hát magának egyet s elkezdi imádni, elkezd félni attól, amit ő maga csinált. Azt imádjuk, amit mi megszentelünkDe teret is teremt hozzá, ahol esetleg lóistálló volt azelőtt, megszenteli egy kis tömjénnel s mikor belép oda, elkezd borzongani az áhítattól, abban a térben, amelyet ő hasított ki a kőbálvány számára. Szóval ő maga szentel, aztán leborúl az elé, amit ő maga megszentelt. Olyan ez, mint mikor egy uralkodó törvényt hoz és maga kezd el legjobban reszketni saját törvényétől. Olyan ez, mint mikor emírré emeli fel a kufárt s attólfogva az emírt tiszteli benne. De én jól megértem ezt a beduint is. A látható istenségA látható isten mindig jobban hat képzeletünkre, mint a kiagyalt, látatatlan istenség, minthogy miránk a kép mindenkor erősebben hat, mint az elvont fogalom. Az ősembereknek különben is előbb voltak bálványaik, tehát isteneik, mint szerszámaik, tehát előbb voltak filozófusok, mint gazdák. Az istenség pedig, ha van, nem lehet annyira hiú, mint az ember, hogy megsértődne, ha nem Allahnak nevezik őt, nem Sívának, Jehovának vagy Krisztusnak. Az a szegény ember ugyanis, ha az aranyborjú előtt borúl is le, Bálványimádásőt akarja imádni benne, ez a lényeg. Vagyis kit? Akitől félnie kell. A bálvány és Allah között csakis az emberi erkölcsösség dolgában lehet különbség, de nem istenfélelem dolgában.

Az ember tehát fél. És mitől? Mondani se kell, ezernyi minden fenyegeti őt. Ezért szeret este, mikor már az árnyaktól is riad, emberek közt lenni, zajban, Este társat keresünkmert effélét érez: – itt világosság van és zaj, az árnyak tehát eloszolnak és ha ti nem féltek a veszedelmektől és haláltól, akkor nekem se kell talán. Ugyane félelem miatt tűz- és egyéb áldozatokkal Tűzáldozatis békíti a veszélyek istenét, mondván: – ezt vedd el tőlem, ezt szívesen adom, bár nagy kincsem ez is, csak ne engem vegyél el, vagy azt, ami még drágább nekem. – Vagyis a még 26rettenetesebb sorscsapások ellen alkudozik, önként magára mért, de elviselhetőbb csapással.

Mindezt persze tudjátok ti is. Mindebben pedig az eredendő rémület a lényeg. Van erre az embernek oka? Mondani se kell, ezernyi. Mivelhogy ez az egész világ A pusztítás mint céla legszörnyűbb kegyetlenség rendszerére van építve, alapítva. Egy Dubán nevű orvos ezt így fejezte ki: – Nincs kizárva, hogy a teremtésnek voltaképp pusztítás a legfőbb célja. Különben mért teremtene oly megdöbbentően sokat mindenből? E soknak legtöbbje pedig korai pusztulásra van ítélve, tudjuk. Ez a világ ugyanis rendkívül szapora, hiszen látjuk, milyen szaporák például a nyulak, a patkányok, a halak és hány marad meg belőlük? Sakán ibn Száleh, a költő azt mondta erről: – Ez a sok pusztulás gyanus nekem, ebben mintha valami öröm is volna kifejezve! Ha hinnék Allahban, az atyában, vagy Zeüszben, a kéjencben, Kaján istenazt kellene hinnem, hogy kaján és rosszindulatú. – Egyszóval milliónyi itt az ellenség kívűl és belűl. Bent a betegségek és a lélek önsanyargatása, kint az éhesek: minthogy egyik lény a másik lábát akarja megenni mindenáron, vagy a máját, vagy a vérét akarja kiszívni, amely dolgokról pedig azt lehetne hinni, hogy mégse ilyen célból vannak megteremtve. S mi magunk emberek nem örökös ölésre kényszerülünk-e? Hullák vesznek körűlNem öljük-e a fát, terményt, az állatot, nem csupa megkínzott hulla vesz-e minket is körűl? Fák, amelyek kivágva, még lehántva is rügyeket hajtanak, vagy gyantát izzadnak ki magukból, mert még mindig élni akarnának a végleges halálban is, – nem sírnivaló-e ez a látvány? És Buddha sírt is, de mit tehetett mást? Megátkozta, megtagadta a teremtést. Mert ha legalább az volna az általános rendszer itt, ami A gyümölcsöka gyümölcsöt termő növényeké: hogy magam én adom az áldozatot, a falánkoknak az adót életemért, olyasmit, amit adnom nem fáj nekem, – de nem! sokkal súlyosabb itt az adó. A fáknak ágaikat kell áldozniok, Áldozat az életértaz állatoknak, ha nem az életüket, akkor fiaikat, egyik tagjukat vagy a vérük egy részét kell odaáldozniok s az embernek szintúgy: a szemét, a fülét, a tüdejét, vagy a gyerekét, – vagyis hát alig van olyan, aki ne megtépázva hanyatlana sírjába.

– S hogy milyen gonosz ördög teszi, – folytatta Dubán orvos, – hogy a világ mindezt a sok fájdalmat és áldozatot, ezt az átkot utódainak továbbadni kénytelen, hogy mi oltotta minden élőbe a halandó gyermek utáni forró vágyakozást s az ember szivébe még egy 27véghetetlen, hiábavaló szánalmat is, mint a Buddháéba, hogy kénytelen legyen Vérző szívvel élnivérző szívvel is élni és ölni, – mindennek a titoknak végére járni persze nem tudunk. Sem annak, hogy az élőlény s ugyanúgy az ember mért akar mind e nyűg ellenére mégis mindenáron élni? Mikor az esze már rég nem akar, akkor szervezete még mindig és végeláthatatlanúl igen. Úgy, hogy legtöbb embernél csak a pillanatokra megbomlott értelem, vagy düh képes végrehajtani azt, amit a Dzsajna voltaképp csak az értelemtől átitatott szervezettől követel meg, hogy tudniillik az élő tűzre lépjen. – Mondom: minden azért születik, hogy meghaljon s Az ifjú házasokaz ifjú házasok ezt nem veszik észbe. Csak azért születünk, hogy állandó életveszélyben lapúlva, bújva, menekülve tengődjünk, vagyis a halál állandó fenyegetése közben. Egyik generáció a másik után hanyatlik el, a szemed láttára s mondhatom olyan ez, mint egy folytonos temetési menet. De az ifjú házasok ezt mind nem veszik észbe, ők vagy azt hiszik, hogy gyerekeik boldogabbak lesznek mint ők voltak, vagy azt hirdetik, hogy hiszen öröm is van a világon, – talán már nem is süt a nap? – kérdezik tőlem s hogy én ezt kifelejtem-e számításaimból? Vagy végül semmit se hisznek és semmit se mondanak, hanem egyszerűen átadják magukat annak, amit a természet tőlük követel. S mármost, hogy van-e öröm is a világon? Már hogyne volna. S legnagyobb Az anyák boldogságaaz anyáké. Nincs olyan boldogító érzés több! elhozza hozzám a gyerekét, s akár a templomban, felmutatja nálam, én mosolygok, ő is mosolyog, csupa derű vagyunk, mintha nap sütne a szívünkben, aztán továbbviszi boldogságát, hogy másutt is felmutassa, én pedig azt gondolom:

– Lám, ezek is felszedték a mézesmadzagot. Hogy a természet micsoda furfanggal, sanda csalárdsággal csábítja bele az élőt az átok folytatásának gyalázatába! MézesmadzagNem elég az érzékiség mámora, még forró vágy is oltatott szívébe a gyerek után, de ott van még a gyerek bájossága is, amely káprázat a szíveket legjobban remegteti. No lám! Hiszen nékik kéne talán hálásaknak lenniök a gyermek iránt, hogy kis időre megaranyozza életüket, célt adott nekik, tartalmat olyasminek, aminek igazi tartalma, célja nincs és nem is lehet, – de mi lesz a gyermekkel? Önzésüknek jó, de vajon a gyermeknek jó-e? Mondd meg te magad felebarátom, esdve kérlek, felelj nekem erre! Hány olyan éltes embert ismertél életedben, aki hajlandó lett volna ezt a kétes égi ajándékot újra elfogadni, vagyis hogy újra kezdheti előlről az életét, 28de pontosan ugyanúgy kell végigélnie, Újra végigélni ugyanaztösszes viszontagságával és szenvedésével együtt, ahogy eddig végigélte? Vajon hány van olyan, aki ezt vállalná? Ha pedig nem vállalja, ez annyit jelent, hogy megtapasztalta e világot és nem akar megszületni bele. De vegyük hát újból sorba, hogy is volt csak? Az anya kilenc hónapig hordta ki gyerekét, szoptatni fogja, ápolni fogja, ha beteg lesz, nevelni, tanítani, ezernyi gondban lesz érte, – Nehezen jön létre az életilyen nehezen jön létre az ember! És hogy pusztul el? Egyetlen golyó elég neki, egy kis golyó is, vagy egy rossz tűszúrás, egy légycsípés, egy torokgyulladás, – mert bár az ember végtelenül sok kínt és bánatot elbír, sokszor azonban narancshéjon elcsúszik az egész élete. Sokat kibírunk és semmitTehát: kihordta, fölnevelte, tanította s valami semmiség egy pillanat alatt elveszejtheti, – igaz ez? Igaz. Egyszóval, ha jól szemügyre veszem a dolgot, az ember voltaképp egész életét halálfélelemben tölti. Minthogy életveszélyes üzem ez! Aki tehát gyereket hoz a világra, az voltaképp halálfélelmet és tragikumot hoz a világra. – No de nem minden gyerek pusztul el így, hány marad meg a késői halálnak, – ellenvethetné valaki, – hiszen a világ teli van emberrel. Igaz-e ez is? Persze hogy igaz. Csak nem függ-e mindvégig ugyanaz a kard mindegyik fölött? Nem mutat-e rá mindvégig fenyegetőn ugyanannak a végzetnek szörnyűséges ujja? S ha egyre csaphatnak rá A sors keselyűia sors keselyűi, nem csaphatnak rá a többire is? S elvégre felháborodásomnak az is elég volna, ha csak egyetlenegy is forogna ilyen veszélyben, – a többi ezt részvétlenül nézné és nem lázadna fel, lehet az? No de valamennyit fenyegeti, Szaporaság és félelemennélfogva itt már nem lehet részvétről szó, csak félelemről, lapulásról és iszonyatról, ezért hát összebújnak este s összedugják fejüket, mint birkák a viharban. S ez a világ forog tovább s a nap bájosan süt a temetéseken.

No persze, mert hisz miről van itt szó? Ahogy a chikágói Mint a vágóhíd barmai…vágóhíd barmai türelmesen várják, mikor kerűl rájuk a sor, hogy mikor kerűlnek az automatikus ölőszerszám elé, ugyanúgy várjuk mi a biztos halált. Körülöttünk sorra elhullanak ismerőseink, barátaink és mi sóhajtunk egyet, megreszketünk, hogy vajjon mennyi van még hátra e kölcsönkapott életből? Este pedig elmegyünk valamely kivilágított, zajos helyre és mi is megiszunk néhány kupicával, nehogy magányunkat elhagyatott szobánkban az elhúnytak árnyai lengjék körül. Továbbá:

29

– Egy házat felépíteni milyen nehéz! Mennyi gondosság szükségeltetik ahhoz, – folytatta Dubán orvos, – lerombolni viszont milyen könnyű, egy pillanat alatt is lehet, egyetlen bomba is elég neki. Sőt! Kérdezzétek meg a házépítőktől. Az épülő ház máris pusztulEgy ház már az alatt is pusztulni kezd, mialatt építik. S az építésnek mennyi akadálya, nehézsége van s íme: pusztulásának semmi. A pusztulási tendencia tehát sokkal nagyobb itt, mint a teremtésé. S én akkor lennék optimista, ha egyetlen ágyúlövéssel egy házat fel is lehetne építeni, vagy egy gyereket felnevelni. És milyen nehezen jön létre maga az élet is, milyen akadályozottan! azt hinnéd: egyenesen járni és nem szédűlten imbolyogni: az ilyesmi csak egyszerű dolog. Vagy: hogy ne száradj ki és ezzel ellentétben ne telj meg csupa vízzel! Még továbbá: a cukor csak jót tesz szervezetednek, mikor olyan édes! vagy a meleg, mikor olyan jótékony! De még azt is hinnéd: a saját súlyomat éreznem csak egyszerű dolog! De azt is hinnéd, hogy nincsen nyílvánvalóbb jelenség, mint a napfény! a napsütést látni csak egyszerű dolog! És íme: mindezt micsoda bonyolúlt utakon és nehezen éri el a szervezeted, micsoda nagyszerű szerkezetek kellenek mindehhez! Ami szerves, nehezen marad megViszont, ha csak egy lehetőség megbomlik benned ezek közűl, már ott van mögötted a halál. Pillanatonként táplálkoznod kell levegővel, különben véged van, a szervezetedet állandóan építened, támogatnod mindenféle anyagokkal, különben elhanyatlasz. Már az a tény maga, hogy pihentetned kell magadat minden nap, hogy aludnod kell s hogy valódi életed ennélfogva voltaképp sokkal kevesebb idejű, mint ahogy években számolod, – nem ez is amellett szól-e, hogy az élő szervezeteknek mennyi nehézséget kell lekűzdeniök azért, hogy megmaradhassanak, – mit mondjak még? Kétségtelennek látszik, hogy ami szerves, az a földön pillanatonként és állandóan veszélyeztetve van, s úgy látszik, csak ami szervetlen, csakis az örökéletű.

Körülbelül ennyit mondott Dubán orvos és én, a kardműves ehhez most hozzáteszem a magamét is, – jelentette ki Tuszun a papoknak, ládája magasából. – Halljátok tehát:

– Egy képzeletbeli angyal, amelynek magányos bánatomban Szein-Alaznám nevet adtam, egy délután így szólt hozzám: – Elégedetlen vagy e világgal? Teremtsd hát meg újra jobban. – A sötét éjszakában aztán az angyal visszatért s én akkor így feleltem néki: – Szein-Alaznám, én ezt a világot nem tudom kijavítani. – Az angyal meg30kérdezte tőlem, hogy mért nem? Én pedig a következőket feleltem néki:

– Szein-Alaznám, nagy-nagy tévedés ám a kettős teremtés gondolata, erre én már régen rájöttem. Vagyis úgy a perzsák, mint Máni hamis úton jártak, mikor Kettős teremtésfeltételezték az Ördögöt, a Gonosz Principiumot, aki Allahhal együtt teremtette volna meg a világot s hogy őtőle kell származtatnunk mindazt, amit életünk során rossznak érzünk. S tévedtek mindazok, akikre kisebb vagy nagyobb mértékben átháramlott ez a felfogás, tehát a görögök, zsidók, keresztények, de még a hindúk is és mi mozlimok szintúgy. Nem enyhít e tévedésen az, hogy az Ördög néhol hatalmas szellemnek van feltüntetve, Az ördög hatalmas és jótevőakitől a tűz, a fény, az okosság és minden tudás származik, – hisz még a zsidók kígyója is a tudás fájának csábítójaként mutatkozik, a görögök Prométheüsze pedig tűzhozóként s az emberek legfőbb segítőjeként: ezek tehát olyan ördögök, akik jótevők is és csak az emberi lény ősi naivitásának megrontóiként szerepelnek. Egy kisfiú nemrég azt kérdezte anyjától: – az Ifrit, vagyis a Gonosz mit csinál anyám? – Amire az anya: – elviszi magával a rosszakat a pokolba s a rossz gyermekeket is. – Amire a kisfiú: – oh, hisz akkor Az ördög jó isa Gonosz is jó, ha elviszi magával azt, aki rossz, ha megbünteti anyám. Az Ifrit csak akkor lehetne rossz, ha megjutalmazná a gonoszokat. – Tökéletesen igaza is volt. Vagyis: jó és rossz összevegyülnek e világban. Nincsen Gonosz PrincipiumMindez utóbbi felfogás, tehát e gyermeké is már-már közelebb áll ahhoz a gondolathoz, amelyet magaménak vallok. Mert nincsen gonosz principium ó Szein-Alaznám, mondom én. De majd meghallod.

Nincsen gonosz principium, mondom én annak ellenére, hogy az ember néha úgy érzi, mintha Kézzel tapintani az ördögötkézzel tudná tapintani az ördögöt. Mikor kiesik szájából a falat, mikor a legdrágább perzsa szivart tüzes felével veszi szájába, mikor a templomudvar kapujánál megbotlik s az orrára esik, mikor régen áhított szerelme végre meghívja magához, s néki megfájdúl a foga és így tovább. És mért kell előbb rosszúl csinálni valamit, hogy végre-valahára jól csinálhassa az ember? E hiábavaló dolgok erősen eszébe juttatják az embernek az ördögöt, olyannyira, hogy még látni is véli néha. Én magam is felkiáltottam fiatalkoromban a vahhabitáknál egy karaván-szerájban, hogy: – Ördög és ördög! mikor egy erszényes patkány szaladt végig a padlón és nyikogott.

31

És mégis azt mondom én neked Szein-Alaznám, hogy ördög nincs, hogy Csak egy principium vanGonosz Principium nincs e világon, mert itt csak egyetlen principium van, amely jó is, rossz is egyszerre. Tehát minden, amit végbevisz, abból átok és áldás egyszerre fakad. Ugyanaz az erő teremti a rosszat és jót s innen van az, hogy amit mi rossznak nevezünk, Átok és áldás együttabból jó is fakad számunkra s amit jónak érzünk, abból megannyi rossz. A nap érleli a kendert s ugyanakkor porlasztja a kenderkötelet. A nap élteti a bárányt, de a tigrist is. Ami fejleszti az értelmet, sorvasztja az ösztönöket. Ugyanaz a szél hajtja malmaidat s hordja el termőföldedet. A tudás fejleszti értelmedet s teszi tönkre eredendő, ártatlan és szép naivitásodat. A poklok kínjai tanítanak élettapasztalatra. A vegyi tudásból mi minden haszon adódik nemde, de onnan származnak a robbantó anyagok is. Ám vegyük újra a napot és esőt: legtöbbet ezeknek köszönhetsz abból amid van, s nem ez a kettő porlasztja-e, mállasztja házaidat s mindent, amit építettél? Továbbá: a gyilkos, gyalázatos háborút némelyek nagyon magasztalják, még költők is, A háború dicsőítőino de mért? Mert van-e még valami, ami annyira fejlesztené az emberi találékonyságot és leleményt, mint a végveszély? Mindebből következik, hogy fejlődésről se lehet általános értelemben véve beszélni. Fejlődik-e a gyermek? Igen, no de miben? naivitásban? Ugy-e, hogy nem. Értelme növekszik. S fejlődik-e az ipar? Kétségtelenűl. Csakhogy művészi értelemben fejlődik-e? A mi szegény rézműveseink, kard- és fegyverkészítőink, ezüst-csatt-sodróink megmondhatói, hogy hogy árasztják el a művészietlen bécsi, gyári készítmények piacainkat. Minden tekintetben való fejlődés nincsMilyen fejlődésről lehet tehát beszélni? Egyes tulajdonságok fejlődését lehet csak megállapítani, amely más tulajdonságoknak okvetlenül kárára van. Az öregkor tapasztalatban dúsabb, örömben szegényebb. Tehát hol van itt a Rossz Principium? – Én mindannak barátja s egyben ellenfele vagyok, ami létezik, – mondotta egy barátom, egy nagyon okos takács, ugyanezen okokból. De vegyük ide a halált is.

A halál principiumán épűl az egész élet és minden örömei ó Szein-Alaznám. Minden öröm a halálprincipiumból eredNem hinnéd? Mindjárt el fogod hinni. Akit a halál nem fenyeget, kell annak táplálkoznia, lélegeznie, szaporodnia, mondd meg te magad, az örökéletűnek? Elképzelhető ez? Néhány percig nem veszel lélegzetet és megfulladsz, egy hónapig nem eszel és nem iszol: ez ugyancsak a halál. Gyönyöreid tehát, úgy látszik, mind a halál32principiumból fakadnak ó Szein-Alaznám. A testi fájdalom mire figyelmeztet? Nem veszélyt jelez-e számodra? S létezik-e veszélye annak, aki örökkévaló? Lehet-e tehát öröme abban, hogy a fájdalom szűnik, ha nem lehet fájdalma? Származhat-e bánata abból, hogy élet-ideje múlik, ó Szein-Alaznám, annak, aki időtlen? Lehet-e meghatott az, aki nem ismerheti a szenvedést és fogalma se lehet a halálról? Khodádad hellenista költő halála előtt búcsúverset írt, amely így hangzik:

Ó én völgyem, hegyem,
S ó én szép, barna feleségem,
S ó lágy, légi kéz, mely végigsimítottad homlokomat,
S ti éjszaka örvényei s fekete tüzei szivemnek,
S félelmek anyja, te hármas Hekaté, –
Én elmegyek, én elmegyek, örökre búcsúzom,
S nincs gyermeki báj, amely kicsalna siromból
S barna lánynak édes panasza, mely mosolyra késztetné ajakam,
Mert néma lettem, mint a föld,
S néhány évszázad múlva felszánt a földmüvelő
S csontjaim porát a szél összekavarja.

Ezt írta, dalt is szerzett hozzá s elrendelte, hogy mikor ott fekszik az ágyán holtan, ezt három férfi énekelje el neki. Így is lett. S ott feküdt a halott széles mellel, hatalmas némaságban s nem mozdúlt, hiába énekeltek neki. S mi mindnyájan sírtunk.

S mikor kimentem onnan, azt kérdeztem magamtól: – lehetne-e íly meghatottnak lennünk? – továbbá: lehetne-e ezt a verset oly szépnek tartanunk, ha nem fenyegetne minket is a halál? – Különben is: érezhet-e valaki szépnek bármit is, aki örökkévaló? Ez a kérdés. E két dolog: szép és jó nem halandókhoz kötött fogalom-e? Lehet-e vídám, aki sohasem szomorú s lehet-e szomorú az, akit nem érhet se ártalom, se bántás? Nézzük meg mégegyszer. A táplálék jó, feltéve, hogy éhes valaki. Ha már nem éhes és étellel tömik még tovább, akkor a táplálék már rossz. Egy táj vagy egy kép, vagy egy zenemű, egy költemény csak addig lehet szép, míg a sors, vagy a körülmények nem kényszerítenek rá, hogy örökké azt nézd, vagy azt hallgasd. A legszebb dal is, 33ha két napig egyfolytában kell hallanod, elviselhetetlenné válik. Továbbá: a hegyi pásztor csodálkozva néz rád, ha hegyei szépségét, vagy jó levegőjét dícséred, ő mindezt nyílván rég megúnta már és Bagdadba egy füstös moziba kívánkozik. Ebből következik tehát, hogy Szép és jó időbeli fogalmak isa szép és jó időbeli fogalmak is, egy idő után átváltoznak rosszá és csúnyává. Ha nem így volna, akkor hercegnek lenni, ez maga volna az állandó gyönyör állapota, – ezzel szemben többnyire kedvetlen és únott embereket találsz közöttük, akik valamely közönségesebb állapot után vágyódnak, ennélfogva példáúl igen gyakran mélyen rangjukon alul szeretnének nősülni, miután őseik a legnagyobb erőfeszítést tették, hogy hercegekké legyenek. Valamivé lenni jóAmi természetes is, mert herceggé válni nyílván gyönyör, no de hercegnek lenni? Hasonlóképpen: ha egy régi fejedelemnek villanyvilágítása lett volna, vagy villamoson pompázhatott volna népe előtt, az nyílván legnagyobb gyönyöre lehetett volna. Ám a mai ember? Valaminek lenni unalomGyűlölködve gondol rá terhei miatt és nem veszi számba, hogy fáradozás helyett űlhet és pihenhet, hogy széltől és esőtől meg van védve és hogy gyorsabban jut előre, mint ha gyalogolna. Még továbbá: gondolom, Sziámban volt, vagy van is két kivégzési mód, az egyik ez: négy napig egyfolytában símogatják az elítélt arcát s az a második napon megőrül tőle, a negyediken meghal. A símogatás nemde jól eshet, de ha négy napig tart… S a másik: hogy valakinek több hónapig csakis mézet és lepényt adnak enni, aminek eredménye, hogy a szervezet egy idő után nem használja fel. Ez az elítélt tehát szintén meghal. Mindebből pedig milyen törvényre lehet következtetni? Csakis változó ingerek tarthatnak életbenHogy élő szervezeteket csakis változó ingerek tarthatnak életben. Folytonosan egyforma ingerek előbb unalmat, aztán undort, végül halált is okozhatnak. Tehát amit példáúl a fiatal házasok átoknak éreznek, hogy nehezen szoknak össze, hogy veszekszenek is egymással, abban voltaképp áldás is rejlik: mert ki lehet-e tartani az úgynevezett boldogságot, vagy a gyengédség melegét sokáig? S némely gazdag kínai mért veszélyezteti kártyán minden vagyonát? Mert ha veszélyezteti, ez félelem s ha visszanyeri, az megint öröm, szóval újból örömet tud okozni az, ami egyformasága miatt nem okozott már örömet. Mindebből pedig mi következik? Hogy amit áldásnak érzünk, abban átok is rejlik s amit átoknak, abban áldás. Továbbá: aki örökéletű, vajon lehet-e annak változó ingerekben része? Mondani se kell: hogy az örökélet az 34ingerek lehetőségét, s ebből következőleg a változatosságot kizárja magából. – Ezeket gondoltam Khodádad költő halála után.

S ezért nem tudnám én e világot megváltoztatni, ezért nem tudnék jobb világot teremteni ó Szein-Alaznám, – folytatta Tuszun, – mert, A rossz szükségességeamit mi rossznak érezünk, arra nekünk feltétlen szükségünk van, hogy jól is érezhessük magunkat utána. A viszontagságainkra tehát szintén feltétlen szükségünk van, különben nem tudjuk élvezni a nyugalmat. Ugyanígy: bűn nélkül nincs erény. Tehát rossz nélkül semmilyen értelemben se létezhet jó. Persze a mértékétől is függ, mert az állandó rossz megintcsak állandóan egyforma ingert is jelent. Ezek szerint voltaképp hálásaknak kell lennünk a bármíly értelemben veendő fenyegető viharért, hogy a békességnek újra örűlni tudjunk. Ami pedig A halálprincipiuma halál principiumát illeti, hadd ismétlem el: anélkül az emberi és állati lét el sem képzelhető. Mert, – hadd mondom el mégegyszer és még behatóbban: valahányszor mi valamit jónak, szépnek, boldogítónak, vagy élvezetesnek, meghatónak, vagy megrázónak, sőt, amit zordonnak, vagy monumentálisnak érezünk, – mindez ugyanabból a forrásból, vagyis hát összes érzéseink a halál-principiumból veszik eredetüket. Természetes tehát, hogy Az örökkévalóság csakis örömtelen lehetmindennemű félelmünk, iszonyodásunk, fájdalmaink ugyanígy. Hadd mondom el mégegyszer: félhet-e az bármitől is, akit a halál nem fenyeget? Érezhet-e tehát megdöbbenést, vagy szomorúságot? hiszen mind a kettőben fenyegetettség rejlik. Jól eshet-e neki a táplálkozás, szaporodás, mikor nincs szüksége rá, tehát nem is vágyhat rá? Szüksége lehet-e pihenésre, vagy alvásra, vagy üdülésre annak, akit fáradtsága sohasem nyűgözhet, minthogy fáradtság, vagy kimerűltség szintén a halál-principium megnyílvánulásai? A változó ingerek részben időhöz kötött jelenségek, másrészt előfeltételük a kín, – lehetnek-e vajon ilyen változó ingerei annak, aki időtlen s a változást nem ismerheti? Lehetnek-e egyáltalán ingerei, ha nincsen se gyomra, sem emésztőszervei, vagyis nincsen benne kazán, se mája, se lépe nincs, se veséje, vagyis nincs szüksége vegyi gyárra sem, de kábelekre éppoly kevéssé, vagyis idegekre, se pedig motorra, vagyis szívre? Különben is: ami örökkévaló, az részese mindannak, ami örökkévaló, tehát nem is lehet szüksége ingerületre, mert hisz megismerésre sincs szüksége. Hasonlóképpen: se szépnek, se csúnyának nem tarthat semmit, ha egyszer örökké látja és kedvét, életkedvét semmi se 35fokozhatja és nem is csökkentheti. Csakis esendő lények számára létezik tehát mindez, vagyis kizárólag az elmúlás, a halál principiumából eredhet mindennemű örömünk és fájdalmunk. Ugyane Khodádad költő körülbelül ezt fejezte ki két verssorában. Így írta:

Oh élet és halál egymással várandósok
Egymás szülői s felfalói.

Ami annyit jelent, hogy a halál-principiumból származik minden élet és életöröm s az életből a halál.

– S ha már itt tartok ó Szein-Alaznám, – mondotta Tuszun a képzelt angyalnak és persze ezt magyarázta most a papoknak is, – hadd mesélem el, ha nem is tartozik szorosan ide, amiket nekem egy Sakán nevű tudós vak ember felelt kérdéseimre Damaszkusz város kapujában.

A vakok elégedettsége– Ti vakok, – mondottam, miután a Korán utasítása szerint illő alamizsnát adtam neki, – ti vakok voltaképpen elégedett emberek vagytok. – Az öreg nevetett.

– De csak mi, született vakok, – azt mondja, – aki később lett vak, az nem.

– És mi lehet annak oka, hogy az nem? Mit gondolsz effelől? – kérdeztem tőle.

– Mert az folyton azon képzelődik és gondolkodik, hogy milyen jó dolga volt neki azelőtt, mikor még nem volt vak. És hogy ezek szerint ő milyen boldogtalan most. És hogy mi volna, ha ő nem volna vak.

– Úgy, úgy, ez a képzelet nagy adományából folyó átok, – mondottam én, aztán elgondolkodtam s ő hagyott hallgatni.

A feltételes mód múltidejeTe filozófus vagy, – folytattam egy idő után, – s ehhez még zöld turbánt is viselsz, megmondhatom hát neked, hogy ebből származik az igék feltételes módjának múlt időben való használata is. Mi lett volna, ha lett volna, – és ezen a címen értekezést is akarok írni.

– Jól teszed, ha írsz róla, – felelte az agg, – mert ez maga a meddőség. Semmi se származik belőle, csak bánat és bánat. Életünk irracionalitásának egyik jelképe éppen ez.

36

– Úgy, úgy, – mondom én, – megmagyaráznád, hogy hogy gondolod?

– Nem kell ezt sokat magyarázni, – feleli ő. – A sánta sakál nem tünődik azon, A sánta sakálhogy mi volna, ha nem lépett volna bele a csapdába, sem azon, hogy milyen boldog volt ő azelőtt, hanem a lábát nyalogatja és törvényének veszi azt, ami vele történt. Vagyis azt, hogy sánta.

– De a fiait gyászolja, ha megölik őket, – mondtam én.

– No igen, – feleli ő, – ameddig hiányoznak neki. De nem képzelődik afelől, hogy mi volna, ha megvolnának, hogy még tovább is hiányozzanak neki.

– Véleményedet köszönöm, – feleltem én. – És mi a felfogásod arról: hogy mi oka van annak, hogy ti született vakok olyan elégedettek vagytok?

– Ez is egyszerű dolog, – mondotta ő. – A világ kérkedésre és csábításra van berendezve, A kérkedés és csábítás világaa gazdagok pompájukat fitogtatják, a nők szépségükkel akarnak mindenkiben vágyat kelteni s aki mindezt nem látja és nem is láthatta soha, az nem is vágyik rá, mert nem is képzelődhet róla. Tehát nem is lehet szomorú ilyesmi miatt. Ez pedig a filozófus számára azt jelenti, hogy BuddhaBuddhának igaza van: minél kevesebbet él az ember, annál jobb neki.

Aztán elgondolkodott szakállát morzsolva, majd hozzátette:

– Mondd jótevőm, szoktál-e délutánonként annak örülni, hogy nem vagy vak? Hát annak, hogy nem vagy sánta, béna, süket, vagy ótvaros? A kín pozitív számÚgye, hogy nem? Úgye, hogy eszedbe se jut ilyesmi? No látod, jótevőm. Tehát ebben is igaza volt Buddhának. Matematikailag kifejezve: csak a kín pozitív szám, csak azt érzed igazán valóságodnak, Az öröm negatív számaz öröm meg negatív szám. De mi az a negatív szám? A fene tudja. Megfogni a negatív körtét nem tudom, eddig nem terjed a tudományom. De az örömöt sem. Ez a ritka vendég nem marad nálam, hiába marasztalom. De a kín igen. Mert azért kín az én életem is, ha elégedett vagyok is vele. Ebben is igaza volt tehát Buddhának.

Ez volt Sakánnak, a tudós vak embernek hármas válasza.

Ne felejtsük el: mindezt Tuszun a két pap előtt adta elő, azok épülésére, több éjszakán át. Aztán így folytatta:

37

– Ha már itt tartok ó Szein-Alaznám, – mondottam az elképzelt angyalnak, – hadd mesélem el, ha nem is tartozik szorosan ide, hogy mit beszéltek és határoztak egyes hozzám hasonló művelt kézművesek, mikor filozófiai gyűlést tartottak egymás között. Szávy, az elnök így szólt:

– A múltkor elmondtam, hogy Dávid király mit panaszol. Szemére hányja istenének, akit Allahnak is mondhatunk, hogy mért is boldogúlnak olyan jól a gonoszok A gonoszok jó sorsaés mért kell a jóknak annyit szenvedniök? Felmerült köztünk is a kérdés és hogy meg tudnók-e valamelyest oldani? Emlékezzetek, Beder vállalta, hogy foglalkozni fog vele. Elkészültél Beder a felelettel? Jól átgondoltad a dolgot?

– Véleményemmel meg vagyok elégedve, – felelte Beder csillogó szemmel. – Olyat fogok felelni, ami, remélem, megoldja e kérdést. A következőket mondom: Az életet megváltoztatniezt a világot én ilyen irányban sem tudnám kijavítani, még ha isteni hatalom is adatnék nekem. Mert ha a jóknak okvetlenűl jutalom járna jóságukért, akkor a jóság nem erény volna, hanem üzlet, életbiztosítás s akkor nyílván minden gonosz is igyekezne jónak látszani. A jóság mint üzletBefizetem a díjat, jót cselekszem s öregkorom biztosítva van, mert a jutalom nem maradhat el. Így viszont: ha nincs is jutalom, akkor is jó vagyok, – ez a hajlandóság a jóságot erénnyé minősiti.

– És a túlvilági jutalom reménye? – kérdezte egy Iszmail nevű ember.

– Ez egy másik fejezet. A túlvilági jutalom esztelen reményéről éppen holnap lesz szó közöttünk, – felelte Beder.

– Hát csakugyan léteznek rossz emberek? Te is azon a véleményen vagy, amin én? – tette fel a kérdést egy Kolecsny nevű keresztény nyergesmester és öröm sugárzott az arcán. Nagyon jó nyergesmester volt, csak néha nekiesett az italnak s talán éppen ezért nagyon kedves ember is volt.

– Hogyne létezne rossz ember, – felelte Beder. – Ahogy tigris születik e világra, úgy születik rossz ember is.

A tigris és a rossz emberMi különbség van a tigris és a rossz ember között? – kérdezte egy Khursid nevű hordókészítő bognár.

– Az a különbség, – felelte Beder, – hogy bár a tigris maga a négy lábon járó halál, bár mindennek ellensége, ami él, de, akár a kártevő gyermek, nem bűnös, hanem ártatlan. Azt teszi, amit a természet kö38vetel tőle és nincs erkölcsi törvénye, nem tudhatja tehát, gonoszság-e az, amit művel. S ha engem megkérdeznek, azt felelem rá, hogy nem gonoszság, mert azt teszi, amire rendeltetett. Talántán a gonosz ember is azt teszi, azzal a különbséggel, hogy tisztában van cselekedete elítélendő voltával és mégis megteszi. S hogy mentse magát, rendesen másik erkölcsöt teremt magának, A gonoszság önigazolásapéldául így szól: – Nem vagyok gonosz, csak ebben a mai romlott világban jobban kell megvédenem érdekeimet és ez még nem bűn. Igenis, uzsora-kamatot veszek tehát és a belét is kitaposom annak, aki nem fizet. – Vagyis igazolja magát, ami azt mutatja, hogy valamelyes erkölcsi principium nélkül még ő se lehet meg.

– Jó filozófus vagy, megfeleltél, – kiáltották ekkor a többiek. – Halljuk Nureddint.

Nureddin fölemelkedett. Nagy vörös szakálla volt, azt csavargatta ujjai között, mialatt beszélt.

– Igazhívők, mozlímok, – mondta, – és te keresztény ember ott a sarokban, a számomra feladott kérdés következő volt: jó-e az, hogy az ostobáknak néha olyan nagy szerencséjük van? A hercegnő és a sánta fiúA szépséges Pirúze hercegnő példáúl nemrég beleszeretett egy bejnek egyűgyű fiába, aki még hozzá picit sántít is, igaz, hogy nem sokat, no de mégis. Ezenfelűl azonban kiaszott, vánnyadt képe is van, olyan, mint a régi pergament. Hogy mit szólok ehhez? Ez volt a kérdés.

– És én, megvallom, egy egész hónapon át törtem válaszomon a fejemet, mialatt domború üvegeimet csiszoltam. És én is azzal kezdem most, amivel Beder, hogy, ha isteni hatalom adatik nékem, az életet e tekintetben kijavítani én se tudnám, Az életet megváltoztatniám ehhez még hozzá kell tennem, amit Beder nem tett hozzá, hogy nem tudnám, de nem is akarnám. És erre tegnap délután jöttem rá. Épp egy kettős lupét csiszoltam a kórház számára minta után, mikor felkiáltottam. Segédem azt hitte, hogy jódolgomban elment az eszem és megkérdezte:

– A dzsinekkel vitázik mester? – Én pedig rákiáltottam: – Nézz a tükörbe, hogy milyen csúnya vagy, még hozzá te is kicsit sánta vagy, ugy-e? Magamról már nem is szólok, nem is nézek a tükörbe, mert úgyis tudom, milyen vagyok. Vörös vagyok, mint a vértetű. De magamról, mondom, nem szólok. Viszont, A csúnya ember szerencséjeha már te is ilyen csúnya vagy, meg nem is vagy nagyon tehetséges, csak közepes üvegcsiszoló, legyen legalább a mai napon egy kis szerencséd. Itt van egy amerikai 39dollár, hozzál mind a kettőnknek jó sok sört, aztán itt van neked még egy, menj el vele este a kínai ember bordélyába, de vigyél magaddal citerát is és érezd ott jól magad.

– Mohammed legyen sógora a paradicsomban mester, – kiáltott erre boldogan a fiú és elrohant.

– Hát ez a mondanivalóm tisztelt gyülekezet, – folytatta Nureddin. – Tegnap jöttem rá, hogy nem kell soká törnöm a fejemet, mert mondanivalóm már fiatalkoromban is ez volt, csak elfelejtettem azóta. Mert a sok csiszolás bizony megeszi az ember gondolatait. Édesanyám Fatimé ugyanis A szép nő szerencsétlenségenyomorúságos, nehéz sorsot élt egész életében, özvegy is lett s még hozzá ilyen hosszú, mihaszna fia is volt, mint én vagyok s egyszer keserűségében így kiáltott fel: – Allah, Mohammed és minden szent ember odaát, mondjátok meg: én, aki olyan szép és olyan okos voltam, ezt a sorsot érdemeltem tőletek? – Magam éppen az egyik ágy törött lábát kalapáltam, de erre a szóra letettem szerszámomat és így szóltam hozzá:

– Szép és okos voltál jó kis édesanyám, Fatimé és még jutalmat is vársz ezért, Jutalmat a szépségért és okosságértvagyis e nagyszerű ajándékokért? Mit csináljon az, aki csúnya és ostoba? Az büntetést kapjon azért, mert csúnyának és ostobának született? – Ilyesmiket mondtam neki. Huszonötéves voltam.

– Te vallásos lélek vagy, – folytattam, – és bízol Allah igazságosságában. Hited szerint nem ő teremtette-e az ostobákat is? És milyen sokat! Úgy látszik tehát, hogy Allah kedveli őket, különben nem teremtett volna belőlük annyit, hogy már-már azt kell gondolnom: Szereti Allah az ostobákat?butaságra és gonoszságra vannak ráterhelve e világ minden oszlopai. No de akár szereti őket, akár nem: hited szerint az ostobák és csúnyák is az ő teremtményei, nemde. És nekik nem jár semmi, csakis átok? – Anyám igazán eszes asszony volt, de most mégsem elég jól értette szavaimat. Tovább kellett hát magyaráznom.

– Nézd csak, szegény kis édesanyám Fatimé, – mondtam néki, – itt volt Rasid, a nagyszerű hadvezér, mindenki hódolt néki, a hajderabadi szultán emírjévé is tette, különben is gazdag ember volt, nagy szőlőskertjei voltak Mianiban fügefákkal és gliciniával tarkítva, ezenfelűl gyönyörű ember is volt, Szépségért és tehetségért még jutalom isgyönyörű horgas orra volt neki, igazi szép görbe orra és fénylő, fekete szakálla, villogó, fehér fogai és így tovább, ennélfogva épp annyi szerelmes asszonya lehetett volna, mint egykor Salamonnak, de ő megelégedett tizenhat feleséggel is, – íme 40tehát megkapta a sorstól mindazt, amit tehetsége és szépsége miatt a bölcsek felfogása szerint megérdemelt.

– Hát ne kapta volna meg? Nem ez az igazság? – kérdezte édesanyám.

– És mi csúnyák és kevéssé tehetségesek mindezt csak bámúljuk és nélkülözéseink ellenére elégedetten nyaljuk körülötte a földet? ezt akarod te is? – kiáltottam fel és hirtelen támadt dühömben belevágtam kalapácsomat az ablakba.

Az ablak üvege betört, de anyám mégse mozdúlt.

– Akkor hát hogy akarod? Az érdem ne kapja meg jutalmát? – kérdezte édesanyám.

Mit jutalmazunk és mit büntetünkMi nem tudjuk, kit tartsunk érdemes embernek és kit bűnösnek és mégis úgy teszünk, mintha tudnók. Mi büntetjük a házasságtörő nőt, vagyis felelősségre vonjuk esetleg azért is, amiről nem tehet, hogy sűrű a vére.

– Ezt, úgy látszik, muszáj volt így berendezni, – jegyezte meg édesanyám nagyon okosan.

– Ez megint más kérdés, ez a célszerűség kérdése. Csak azt ne kívánd tőlem, hogy én is aszerint rendezzem be az agyamat. Szó, ami szó: ha a földi javak vaját-fölét a sors csakugyan mindig azoknak juttatná, akik szépek és tehetségesek, – amely eljárást a bölcsek nyílván az igazságosság teljes diadalának neveznének, – akkor az ostobáknak, betegeknek, tehetségteleneknek csak az élet alja, savója jutna s ezt nevezném én az igazságosság rémuralmának, – magyaráztam édesanyámnak. – Szerencsére a sors útjai kiszámíthatatlanok, – folytattam, – vagyis A szerencseszerencse is létezik, a sors juttat ennek is, annak is, a csúnyáknak is és megtáncoltatja olykor a boldognak mondott szépeket is, nemcsak a vöröshajúakat, mint én vagyok. – Ezt mondtam édesanyámnak és ez a véleményem ma is, tisztelt gyülekezet. Vagyis: én csak nevetek, néha még örülök is annak, ha a szerencse valamely nyavalyásnak is juttat valamit. Ezért nem tudnék én a világ berendezésén e tekintetben sem változtatni.

Így szólt Nureddin és mint aki jól végezte dolgát, leűlt. Nagy csend lett e szavak után, mikoris megint Beder emelkedett szólásra.

– Testvér, – azt mondja, – ne vedd rossznéven, ha most kérdéssel ostromollak. De a saját javadra is teszem, mert kissé furcsa színben 41tűnhetsz fel előadásod után e gyülekezet előtt. Egy kis történetet mondok el tehát, hallgass ide.

– Volt valaha egy khasgari szultán, vagy nizam, aki nem értett az építészethez, de szép mosét akart építtetni. Pályázatot hirdetett tehát és megbízta egy bizalmas imámját, hogy a pályatervek felett ítélkezzen. Ez az imám azonban megvesztegethető ember volt és bár akadt a tervezők közt nem egy igen tehetséges hindú építész, ő ezek egyikének sem adott megbízást, hanem A tehetségtelen építész mecsetjeegy tehetségtelennek adta, olyannak, aki legtöbbet juttatott néki az építkezésből és íme létrejött egy csúnya és rossz építmény. Más szóval: itt is egy ostoba és tehetségtelen ember jutott hozzá valami jóhoz, – ezen is nevetsz éppen te, aki olyan jó és tisztességes ember vagy? Ennek is örülsz? Ez a kérdésem.

Így szólt Beder és leűlt. Nureddin pedig felállt és megint vörös szakállát kezdte csavargatni ujjai között.

– Köszönöm testvér szavaidat, – ezzel kezdte. – És mindjárt meg is mondhatom, hogy ennek én nem örülök és mégcsak nem is nevetek ezen, hanem szomorkodom, hogy az élet ilyen. Csakhogy te nem a csúnyákról, nyomorúltakról és gyenge tehetségűekről beszéltél, hanem megintcsak a gonoszokról.

– Ebben az esetben ez tökéletesen mindegy, a két téma összefolyik, – szakította őt félbe Beder. – A gonoszságot itt el is hagyhatjuk. Vegyük úgy, egész egyszerűen, hogy a szultán, meg az imám, meg a tömeg nem értenek az építészethez és jobban tetszik nekik az, ami otromba, mint az, ami szép. Nem így van ez általánosan? Viszont te úgy beszélsz, mintha a világ leborúlna a tehetség előtt, holott erről szó sincs. Bizonyítja éppen édesanyád, aki, mint mondod, szép volt és okos, mégis rossz sora volt.

– Igazad van, a művészetben erről szó sincs, – kiáltotta Nureddin, aki most már egyre hevesebben gyötörte szakállát.

– No és a szépség? – kérdezte ellenfelétől. – Az is hoppon szokott maradni?

– A szépség dolgában némiképp igazad lehet, mert az előtt csakugyan gyakran hódolnak, – felelte Beder.

– No és a mészárszék, a tojáskereskedelem meg az üvegcsiszolás? Melyik mészáros fog jobban boldogúlni, akinek esze is van, ügyes, és szorgalmas, vagy az-e, aki nem az? – kérdezte a vörös ember.

42

– Rendesen az, akinek esze is van, vagy ügyes és szorgalmas, – felelte Beder.

– No látod. De csak rendesen, mert olykor a hülyének is jut valami, a henyének, málészájúnak, ha szerencséje van. Minek van sikere a művészetben?És ennek örülök én. És erről beszélek én. Viszont a művészet dolgában más a helyzet, mert a művészet megintcsak más dolog, – mondotta Nureddin és most már izgalmában fonni kezdte őszülő, de még mindig rőt szakállát. De mint a kötelet.

– Mért más dolog a művészet? – kérdezték egyszerre ketten is. A keresztény ember és egy Szejjid nevű takács.

– Azért más, mert nem mérhető mérlegen, mint a hús, – felelte Nureddin. – Hogy egy mosé jól van-e építve, vagy szép-e, annak megítéléséhez nagy szakértelem kell és fejlett ízlés. Hogy követelhetném én ezt egy műveletlen szakácstól? Ő megméri, megszagolja a húst és kész. Viszont ami ebben a művészetben neki, vagy ostoba szultánjának, vagy a tömegnek is tetszik, attól a műértő rendszerint elfordúlni kénytelen. A tehetséges művész tehát rendesen hoppon marad és éhezik, mert művészete nem kell sem a szultánnak, sem a szakácsnak, sem a tömegnek. Hányan haltak így éhen? Ugyanez érvényes a bölcsészre, de másokra is a szellemi területeken.

S mármost a tehetségtelenséget ilyenkor, mikor ennyire boldogúl, csakugyan egy kalap alá vehetjük a gonoszsággal. A művészet megítélése nem könnyűÁm erről később. Álláspontom tehát eddig a pontig ez: ahol a szépség és okosság mindent a maga számára kaparint meg, ott a csúnyák és kevésbé eszesek panaszával, hogy ők is isten teremtményei s méltatlankodásával, hogy ne tessék az átkot még büntetéssel is tetézni és a szépség és okosság ajándékát még búsásan meg is jutalmazni, – ott én e panasszal és méltatlankodással tökéletesen egyetértek. Ha pedig a bölcsek rendeznék be logikájuk követelményei szerint az államot, – amitől isten óvjon, – és ők is csak a szépséget akarnák jutalmazni, akár a spártaiak és csakis az értelmet, vagyis tehetséget, kiválóságot, mint nem egy görög bölcselő A bölcsek ki szeretnék zárni a véletlents a véletlent és szerencsét ki akarnák zárni, akkor fellázadnék. És azt mondanám: nem mindent kell a szépség és kiválóság oltárára áldoznotok, csak valamivel többet kell juttatnotok neki, mint a csúnyáknak és silányabbaknak s ezt a többletet is csak azért, mert a tehetség munkája a közületnek több hasznára van, mint 43a tehetségtelenségé, a szépségnek pedig a gyönyörködtetésért hálával tartozunk.

– Ez az első tétel. Viszont, mihelyt azt látom, hogy a tehetségtelenség és ostobaság ebben, vagy abban elburjánzik, betölti a teret s egészen elszívja az életet a tehetség elől, akkor természeti erővé változom át. S ez az a pont, ahol a butaság, alsórendűség egy kalap alá vehető a gonoszsággal.

– Hogy válsz te természeti erővé? – kérdezték a többiek.

– Magam én ezek szerint a gyengék és tehetségtelenek, valamint a csúnyák védő szelleme gyanánt volnék tekinthető, – kezdte Nureddin beszéde újabb fejezetét, miután egy kis meleg szálepet kortyintott és körültekerte vörös szakálla végét ökle körül.

Az ellenszenves koldúsEgyszer egy barátom, – folytatta, – perzsa nyelven ezt kiáltotta felém Hajderabad város kapujában: – Ez egy ellenszenves koldús, ennek ne adj alamizsnát.

– Meg vagy te bolondúlva? – kérdeztem én. – Ne tetézd azt az átkot, hogy ellenszenves, még azzal is, hogy lebeszélsz engem az alamizsnáról.

Így én. Mert, ha valaki csak ellenszenves, az még hagyján, de ha tetejében még koldús is? Ellenszenvessége fölemésztetik azzal, hogy nyomorúlt. De a gonoszokkal, különösen ha egészen ellepik a világot, már másképp vagyok.

A teremtés rajtunk bosszúlja meg művétIgaz, hogy ők sem igen tehetnek róla, hogy gonoszok. Ezt már mondtam is többször, mégis elismétlem most régi véleményemet. Mi emberek ugyanis felelősségre vonjuk embertársainkat oly dolgokért is, amelyekért voltaképp nem is volnának felelősségre vonhatók. Példáúl egy asszonyt paráznaságáért. Hátha parázna vérrel született? S hátha valaki gonosz, bosszúálló, vagy tolvaj vért örökölt? Egy gyermek azt kérdezte apjától: – Allah teremtett minket ugy-e és igazán megbüntet minket azért, mert olyanok vagyunk, amilyennek teremtett? – És igaza volt: A patkány se tehet róla, hogy patkány, a tigris se, hogy tigris. Mindezt én régen tudom és mégis kénytelen vagyok vele, át kell néha változnom természeti erővé. Ez pedig így értendő:

44

– A gonoszoknak nagy erejük van és, mint hallottuk, olykor az ostobáknak is, a khasgari nizám moséjának esete legalább is ezt bizonyítja, – ez az egyik természeti erő, én pedig, minthogy a jót szeretném támogatni lelkem minden erőfeszítésével, – mert hisz ilyen vagyok, ez a természetem, minden ellentétes meggondolásaim ellenére is, – tehát gyűlölködöm és epekedem, Az érdem híve mint természeti erővagyis epét gyüjtök a gonoszság és tehetségtelenség ellen. És ezt most hagyom, mert hatalmuk ellen ez most a másik természeti erő. Csakhogy az én epémnek igen kevés eredménye szokott lenni. Mert mi haszna van annak, ha fel és alá járok szobáimban és mellem, valamint hasam minden erejével próbálok gáncsot vetni nekik a távolból? Mert Hiábavaló acsarkodás a gonosz ellenhiába gyüjtöm össze testem és lelkem erőit ellenük, hogy a légen át acsarkodva meggyöngítsem őket, hiába mondom magamban: – Jaj, ez a gazember ne legyen mudír, vagy mondjuk rendőrfőnök, ő mégis az lesz. Találkozom egy barátommal a vásártéren és ő is így nyilatkozik az új mudírról: – fúj, ez a gazember, – azt mondja, – gyalázat! – és nagyot köp a kövezetre. Amire én: – Nincs nevetségesebb dolog Szelim, mint a tehetetlenség dühöngése. Itt köpsz ki a vásártéren és ő erről semmit se tud s éppen most talán forró feketét iszik és nagyon meg van elégedve magával. – Amire a barátom: – de néha azért hatni tudunk mi is, mint természeti erő, ha összeállunk ellene.

– És ez talán igaz is, néha talán tudunk hatni. De mi történt velünk egyszer, éppen ezzel a rendőrfőnökkel kapcsolatosan? Megyünk Miáni szindh falu felé lóháton ketten a barátommal, hát nem szembe jön velünk ez a pimasz? Vacak autója nagyokat köhög és akkorákat ugrik a köves úton, mint a bakkecske. – Dögölj meg! – gondoljuk magunkban és persze eszünkben sincs köszönni neki. Ő pedig ránk néz, követelőn, szigorú szemmel s talán éppen ezért még nagyobbat ugrik az autó és a szemünk láttára felborúl. S mindez pillanatok alatt megy végbe és máris jajszavak hallatszanak a kocsi alól.

– Muzulmánok, – kiáltja, – muzulmánok! Jertek, segítsetek! Segítség, emberek! – kiáltja megint. Majd röviddel utána:

– Muzulmánok, vérzik a lábam, mentsetek meg. A Koránban is meg van írva, hogy ez kötelesség, – rikoltotta undok hangján a kocsi alól.

Mi közben megállítottuk lovainkat és tanakodtunk. Én így vélekedtem e dologról:

45

– Ez egy undok gazember, mi pedig természeti erő vagyunk ellene. Indítsuk meg tehát a lovakat, ő pedig dögöljön meg itt. – Ezt mondottam s ezzel szemben mit cselekedtünk?

Egymásra néztünk, s mi, mondhatom, olyan jó barátok voltunk, hogy tekintetekből is megértettük egymást. Márpedig ez a tekintetünk gúnyos volt és azt mondta:

– Aki elvek szerint akar élni és cselekedni, az ostoba filkó. Ennek a gazembernek megint szerencséje volt, mert derék emberekkel hozta össze sorsa. – Lehet-e elvek szerint élni?Mit tehettünk volna hát egyebet? Leszálltunk a lóról és leemeltük róla a kocsit, továbbá egy kantárszíjjal elkötöttük vérző lábát. Aztán megint gondolkodtunk, hogy nem elég-e ennyi, de végül mégis haza is vittük, mármint a városi kórházba. Nem volt könnyű dolog. Egyszóval nem is voltunk már muzulmánok, mert úgy cselekedtünk, ahogy a keresztény vallás írja elő: A gonosz megsegítéselégy jó ellenségedhez is. De nehogy azt higgyétek, hogy a mudír akár egy szóval is megköszönte volna mindezt. Mihelyt a városba értünk, rögtön szemtelen lett megint, még azonmód, betegen s aztán meg sem akart ösmerni bennünket. Mi pedig, akik az életet tanúlmányoztuk rajta is, nevettünk ezen, nagyokat nevettünk. Mert sok mindenen nevettünk mi akkoriban. És ennyi az egész.

– Vagyis hát ilyen érthetetlen és kiszámíthatatlan az élet muzulmánok. Mármost hogy akarjam én ezt kijavítani? És ha igen, miképp javítsam ki, adjatok tanácsot.

Szólt Nureddin és újra megráncigálván szegény szakállát, máris leűlt. Hallgatóságának egy része pedig nagyot nevetett, másik része kiáltozott és tapsolt, a legtöbben azonban álmélkodva bámultak maguk elé, mintha elvesztették volna lelküket valamely hosszú vándorúton. Végül is Szávy, az öreg elnök így szólt:

– E hosszú levezetésből sokminden kiderűlt számunkra, muzulmánok. Mindenekelőtt az, hogy az élet rendje, a világ rendje emberi értelemmel fel nem fogható, az néha merőben áttekinthetetlen zűrzavarként hat reánk, ha pedig emberi értelemmel el akarnók rendezni, még szörnyűbb volna az egész. Bele kell hát nyugodnunk abba, ami van és ahogy van. Vagyis meg kell tanulnunk a zűrzavart, ami annyit jelent, hogy be kell látnunk: a szerencse játéka, továbbá véletlenek nélkül ez a mi életünk elképzelhetetlen, – igaza van úgy Bedernek, mint Nureddinnek.

46

– Csakhogy az ember lelke itt rosszúl érzi ám magát, – kiáltotta valaki.

– Mert nem olyan helyre tették, ahol jól érezhetné magát, – kiáltott egy másik.

– Mért nem rúgtátok mégis faron azt a ronda rendőrfőnököt? hogy döglött volna meg! – kiáltotta egy harmadik. És mondhatom, elég nagy zűrzavar is támadt mindezek után.

Szávy pedig megrázta a csengőt és így szólt:

– Hogy a gonoszokat megbüntessük, még az se való nekünk. Mert minékünk filozófusoknak semmi se való, csak a gondolkodás. – Mért nem igazítod meg a kémíredet? hiszen lóg rajtad, – jegyezte meg fiatalkoromban édesanyám, akit szintén Fatimének hívtak. – Filozófusoknak nem való a cselekedetMert minden cselekvés a terhemre van, még a nevetés és öltözködés is, hát még a költözködés, – feleltem néki. Mert éppen költözködés előtt voltunk. – A cselekvő és ügyes emberek világa egy másik világ, amelyhez nékünk semmi közünk, – mondtam néki. Nos, ha ez így is van velünk, egyet mégis megállapíthatok és ezt jegyezze meg közűletek az, aki akarja. Öregember mondja, tehát érdemes rá figyelni. A következőket mondom: hogy a káröröm csakis akkor bűn, ha jó ember kárának örülnék. De, ha azt hallom, A káröröm mint erényhogy Hitler kitörte a nyakát, vagy ezt a gonosz rendőrfőnököt hegyirablók agyonverték, – létezik-e igaz ember számára tisztább és becsületesebb öröm? Mert mit hirdet nekünk az ilyen tény? Hogy ebben az összevisszaságban, a jutalmaknak és büntetéseknek ebben a káoszában a véletlen néha mégis úgy alakítja a dolgokat, hogy azok az emberi értelemnek és az igazságosságról való képzeletünknek megfelelnek. Ennek örülni tehát nemhogy szégyen volna, hanem erény, mert Hitler, valamint e gonosz rendőrfőnök bukásának örülni nem rosszakarat, hanem a jóakarat jele, – ezt hirdetem ki köztetek én, Szávy ibn Fejszál, aggastyán, a rézedények készítője.

Nagy csend lett e szavak után, majd a helyeslés moraja következett rögtön utána. Szávy pedig így folytatta:

– A két hónaponkénti ülés, mint tudjátok, holnap folytatódik. A következő közbeeső témán gondolkodjon ma éjjel az, aki akar: hogy mi a főoka annak, miért érzi magát az emberi lélek idegennek e világon? Előtte, vagy utána pedig folytatjuk a feladott harmadik főtéma megvitatását, amely, ismétlem, így hangzik: hogyan lehetne elképzel47ni azt az életet, amely egy feltételezett paradicsomban vár reánk? És ezzel be is zárom a mai ülést.

El ne feledjük, mindezt Tuszun, a kardkovács mesélte a két papnak Szein-Alaznámról, az elképzelt angyalról s hogy annak mit mesélt a filozófus kézművesek űlései felől.

– Így folytattam az angyal előtt elbeszélésemet, – mesélte a papoknak Tuszun, – és most térek rá a túlvilágról való gondolatokra.

– Képzeld ó Szein-Alaznám, – mondottam neki, – másnap az emberek sorra felugráltak helyükről, de mint a pattantyúk és kiabáltak, oly izgatott volt a hangulat.

A túlvilági test– Ha valaki örökéletű, akkor nem kell neki ennie, akkor minek neki a gyomor? – kiáltotta egy keresztény ember, Kolecsny nevű.

– Akkor viszont hasa sincs, mert mi van benne, semmi? – kiáltotta Beder.

– Hátsórésze meg éppen nincs, mert nem is ürít magából semmit, – zörögte felháborodva egy fogatlan öregember.

– És mire való volna neki a lingam, ha nem is szaporodik? Mert szaporodhat az, aki nem hal meg soha? – kérdezte egy hindú építőmester.

– Akkor meg mik az örömei? – kiáltotta másvalaki.

Túlvilág örömök nélkül– Akkor mit mesélnek nekünk húrikról és paradicsomi gyümölcsökről? – kérdezte egy harmadik.

– Márpedig fínom juhfarok nélkül nekem nem élet az élet, – így egy negyedik.

– És ha nem pipázhatok, akkor köszönöm szépen, – így ugyanaz a recsegő öregember.

– Hatvan éve pipázok, annélkül én már nem vagyok én, – így egy másik öregember, Ibrahim nevű.

Hány éves a lélek a túlvilágon?No és fiatal leszek én ott, vagy öreg? – vetettem fel ekkor a kérdést, mármint én magam, Tuszun, a kardkovács.

– Az ifjúság szép, – kezdte valaki, egy ezüstdrót-húzó, Nusztahul nevű.

– No de ostoba a fiatal, mert tapasztalatlan, – mondotta Beder. – És örökké, ötszázezer évig ostoba és tapasztalatlan legyek?

48

– Hát öreg akarsz lenni és hülyén totyogni ötszázezer évig? – kérdezte Nusztahul.

– Ezek szerint, úgy látszik, egyik se jó nekünk, – állapította meg az elnök.

– És emlékezni fogok-e, mert emlékeim nélkül én nem vagyok én, – kiáltottam túl a zajt ebben a fölötte érdemes, lázadó gyülekezetben.

– Ez maga is nagy kérdés, – vélte Szávy, az elnök.

– Mért nehéz? – kérdezte ugyancsak Nusztahul.

Emlékezés a túlvilágon?– Mert nem jó ötszázezer évig emlékezni valami Badúr nevű hölgyre, – kiáltottam én.

– Ki az a Badúr? – kérdezte Nusztahul, aki nem volt nagyon okos ember.

– Akárki. Igaza van Tuszunnak, – felelte Szávy, az elnök.

– Szóval, ha nem emlékezem, akkor nem vagyok én, ha pedig emlékezem, az szintúgy rossz nekem, – állapítottam meg végre és nevettem.

– Akkor hát mi jó nekünk a paradicsomban? – tette fel a kérdést valaki.

– Semmi! – kiáltottam én.

Legjobb a nirvána– Úgy van, az jó minékünk, ha semmi sincs odaát, – erősítette meg szavaimat az elnök is. – Buddhának tehát megintcsak igaza van, – tette hozzá. – Ő olyan ember volt, aki nagyon keveset hazudott magának.

– Mégis, mit hazudott? – kérdezte egy Taher nevű selyemszőnyeg-készítő.

– Csak annyit, hogy a túlvilági semmiben csak annak lesz része, aki tanait követi. Holott mindenkinek része van benne, – felelte az elnök.

– De mégiscsak! – ellenkezett Taher. – Te talán mindent tudsz? – kérdezte az elnöktől. – Vagy ő, a Tagadó mindent tud? – mutatott rám. – Vagy Buddha mindent tudott? Véleményem szerint azt senki ki nem találhatja, A túlvilág elképzelhetetlenhogy mi van velünk a halálunk után. Mert, ha bárki kitalálná, talán meg is állna futásában a föld. Tehát nem lehet igaza sem annak, aki azt állítja, hogy ez meg ez vár mireánk, sem annak, aki azt állítja, hogy ott semmi sincsen.

– Úgy van, – helyeselt Beder is, – hát A túlvilág egy ismeretlen közeg?ha ott olyasmi van, amit elképzelni sem tudunk. Mert nem lehetséges-e az is, hogy ott egy másik közegben vagyunk, mint itt a földön? És másfajta életérzéssel, ami a fő.

49

E szavakra egy Mahmud nevű berber szakács emelkedett fel űltéből, de mint a bálvány, egy meglepően hosszú ember, aki rendesen hallgatni szokott.

Van-e alacsonyabbrendű öröm?– Te alacsonyabbrendű, vagy megvetendő dolognak tartod az étkezést, ürítést és büffögést, mint a szellemi létet és gondolatainkat? – kérdezte Bedertől. – Mert én nem tartom alacsonyabbrendűnek. Véleményem szerint életünknek legalább annyi tartalmát adja, mint a gondolat.

– Ebben igazad van, – felelte Beder.

– Ezért mondtam én az ürűhúst, hogy annélkül nem élet az élet, – kiáltotta egyik öregember.

– Én meg a pipát, föltétlenül a pipát, – így egy másik, szintén öreg.

Az én-érzés túlvilági folytatása– Ami azt jelenti, hogy, ha létem egy másik közegben folytatódna, vagy mi a fene, akkor az már nem is az én életem folytatása volna, hanem valami más dolog, mit tudom én, amihez nékem aligha lehet közöm, – jegyeztem meg éppen én, Tuszun, akit Tagadónak is neveztek itt.

– Nagyon helyesen beszélsz, – vette most át a szót az öreg Szávy, – vagyis ez viszont azt jelenti, hogy akármit talál is ki magának e dolgokban az ember, az mind ostobaságba vezet, egyszóval: semmiféle kiagyalt, vagy elképzelt dolog nem állja meg itt a helyét. Tehát sem az, hogy a túlvilágon hasa legyen és tüdeje, sem az, hogy örökkévaló legyen, amellett mégis örűlni tudjon bárminek is, – csak abban nincs semmi ellentmondás, törés, csak az egyenesvonalú dolog, és csak az megnyugtató is, amit ebben a természet csinált, ezt az egyet, úgy látszik, jól csinálta, – vagyis mi az? Hogy mielőtt létezne, nincs hasa és nincsen öröme, bánata, mert nem létezik, aztán megszületik, akkor van, mikor pedig meghal, megintcsak nincs. Mikor a természet rendje megnyugtatóAminthogy a természet másik parancsa is egyöntetű, abban sincs semmi törés, vagyis miben? Hogy az erősebb legyőzi a gyöngét. Csak az embernél van mindkettővel baj. Ölni kénytelen s amellett fájlalja, hogy teszi, továbbá meg kell szünnie, mert ez a természet rendje, ezt ő tudja s amellett az örökéletről álmodozik.

– Mért is álmodozik róla? – kérdezte Beder.

– Azt senki sem tudja, – felelte Szávy. – Hogy mi űltette lelkébe az örökélet igényét, azt senki se tudja, – ismételte, – tény az, hogy a 50lélek nem öregszik együtt a testtel, vagyis a lélek ideje más, mint a testé. A lélek örökéletet igényelIgénye tehát nem erre a rövid életre van méretezve.

– Ami forog, forogni akar s ami nyugszik, nyugodni akar, – jegyeztem meg én. – A lélek egyébként is külön dolog.

– Igazad lehet, – felelte Szávy, aki közöttünk a legöregebb volt és a legjobb filozófus is, ennélfogva mindenki áhítattal hallgatta. – Igazad lehet, – ismételte. – Mert test és lélek egész különös viszonyban van egymással, ahogy már annyiszor mondottuk, akár A gyertya meg a lángjaa gyertya meg a lángja. Kétségtelennek tetszik, hogy a lélek nem külön erő, hanem a testi, vagyis anyagi erők eredménye, mondom, akár a gyertya lángja, amelyet a faggyú és kanóc éltet s ha az elfogy, elalszik a láng, de viszont a láng is visszahat a faggyúra, mert ő olvasztja, – ugyanígy a lélek. Összefügg a testtel, akár a láng s amellett e kettő mégis két külön dolog. De nemcsak ez a kettő áll annyira külön, még más is van itt. Az ember példáúl azt mondja: – lelkemet a fejemben és szívemben érzem, a lábamban sokkal kevésbé, bár az is az enyém. – Hogy-hogy? Az embernek van lelke? holott azt hinnők: nemhogy van neki lelke, hanem a lélek ő maga. De nem. Az én-érzés és a lélekAz ember külön van és egész határozottan van neki lelke is, meg lába is. Ezt bizonyítja, hogy ez a lélek nagyon meg tudja kínozni őt, majdnem úgy, mint a lába. És ilyenkor az ember így szól: – ne kínozz engem lelkem. – Csakhogy igen gyakran hiába kérleli, éppen úgy, mint a lábát. A lelki kínt jobban eltűrjük, mint a testieketIgaz viszont, hogy a láb ebben sokkal nagyobb úrnak látszik, mint a lélek, mert a testi fájdalmakat sokkal kevésbé lehet kitartani, mint a lelkieket. S amit még ekörül mondani akarok, az csak annyi, hogy a faggyú, úgy látszik, nem sokat tud a lángról, amelyet ő táplál, aminthogy a lángnak is rejtély a faggyú, különben hogy volna lehetséges, hogy az ember azt kérdezze magától: hogy is működik az én agyam? Az agy saját magáról gondolkodikVagyis a saját agya hozza létre azt a gondolatot, amely felteszi a kérdést, hogy ő maga miként működik.

– No de ki gyújtja meg a gyertyát? – kérdeztem én, a Tagadó.

– Azt mi nem tudhatjuk, – felelte Szávy.

Mire való a lét?– És minek gyújtja meg? – kérdezte Beder.

– Minek van a sárgarépa? – felelte Szávy. – Mi azt se tudjuk, ugy-e? Továbbá: a tudósok úgy állítják, hogy a föld több száz millió éve kering a nap körül és folyton egyformán. Lehet, hogy ennek is van 51valamelyes célja, ám ez emberésszel fel nem fogható. Minek az élőlényeknek milliónyi éves generációja? Minek a szemmel nem látható lényeknek irtózatos szaporúlata és folytonos pusztulása? Minderről senki se tud semmit. Csak épp az emberről akarod tudni, meg a lelkéről, hogy mirevaló? Semmire se való. Egyik generáció nagy veszélyek, bajok, szenvedések közben felszökik, a másik ugyancsak nagy szenvedések közben lehanyatlik s hogy mivégre? Okos filozófusok, gondolkodáshoz szokott emberek ezt a kérdést már fel se vetik. Mi csak egyet tudunk, amint Aksid is, Taher is megjegyezte: hogy az embernek van lelke, csakhogy A lélek itt rosszúl érzi magátaz itt rosszul érzi magát, mert nem olyan helyre tették, ahol jól érezhetné magát, mert a gyilkosságok és kegyetlenségek világába tették s többek közt ez két főoka a nagy idegenségnek.

– Hát nem eléggé gyilkos az ember? – kérdezte valaki, alighanem ugyanaz a sápadt férfi, egy Padmanaba nevű hindu.

– Nem jól figyelsz, nem jól figyelsz, – feddette őt Szávy. – Megmondtuk, hogy a tigris megöli áldozatát és nem sajnálja, sőt! Még dühöt is csempész bele a természet, A tigris dühös ártatlan áldozatáramég dühös is a kis antilopra, amely nem vétett neki semmit, ezzel szemben, mikor a vadász hazahozza és odadobja, a felesége esetleg így szól: – ó szegény kis antilop! Milyen szép lehetett, amíg élt! Oh Allah, hát jobban kell neked a tört szem, mint a ragyogó? – Amire a vadász rámordúl és így felel: – Fogd a szádat feleségem, Lábé, ezt Allah így rendelte és kész! – Vagyis Szólamok a lelkifurdalás megnyugtatásárailyen szólamokkal nyugtatja meg magát úgy a vadász, mint a mészáros, meg mi mind, akik húst eszünk. Egyszóval: ez az egyik átok, az egyik pokoli ellentmondás az emberi szívben.

– És a másik? – kérdeztem én.

– Arról is beszéltünk épp eleget, – felelte Szávy. – A tigris valószínűleg nem veheti tudomásúl a halált, mert nem olyan a lelke, de az ember igen. És ebből a kettőből: a részvétből és a halál tudomásulvételéből származik alighanem mindaz, ami, úgy látszik, nem volt benne a természet terveiben.

Van a természetnek terve?– Hát volt a természetnek terve? – szólalt meg végre a töprengő Nureddin.

52

– Nem valószínű, – felelte az öreg Szávy. – De ha volt, akkor ez a két dolog okvetlenül túlburjánzásnak tekinthető, mondjuk úgy, hogy daganatnak, vagyis olyan fejleménynek, amely az eredeti szerkezetnek ellentmond. S ugyanennek az Ellentmondó Principiumnak persze számos kisugárzása is van, ilyen valószínűleg az Öngyilkosságöngyilkosság is, amelyet a Dzsaina szentjeitől megkövetel, amely a természetben egyébként ismeretlen. De ilyen az elmúlás elleni mindenféle más tiltakozás is, amilyen a történetírás, továbbá főként a szentek és egyéb érdekelt személyek neveinek élő emberként való tisztelete, de az igék feltételes módja múlt idejének használata is valószínűleg innen, ezekből az Ellentmondó Principiumokból veszi eredetét, – amely jelenségről Tuszun barátunk, (s itt Szávy rám mutatott), „Mi lett volna, ha lett volna” címen értekezést akar írni, – de ugyanennek, vagyis a halál tudomásulvételéből származó félelemnek következménye alighanem az emberi képzelet túltengése is, vagyis a rohanó időnek lerögzítése nemcsak a történelem, hanem a költészet, valamint egyéb művészetek útján, – tehát azt kell mondanom, hogy a művészetek ezen Ellentmondó Principiumok nélkül voltaképp el se képzelhetők s ugyanígy a túlvilágról való összes képzeletek sem. – S e szónál Szávy elhallgatott, mert szegény, öreg szemeiből könnyek peregtek fehér szakállára.

– Te könnyezel, – jegyezte meg Beder.

– Igen, könnyezem, – felelte Szávy. Nagy csend lett e szó után. – A jó gondolkodáshoz kegyetlenség kellGondolkodni nem lehet kegyetlenség nélkül, – tette hozzá.

– Én tudom, hogy mért könnyezel, – mondotta most e csendben a töprengő Nureddin.

– Mondd ki hangosan, ha tudod, – bíztatta őt Szávy.

– Mert Áhítat nélkül nem élhetünkáhítat nélkül az ember nem élhet. Fiatalkorod áhítatát siratod, – mondotta Nureddin.

– Valami igazad van, – felelte Szávy. – Mindazonáltal: én nem vagyok áhítat nélkül.

– Akkor taníts meg minket is: mi iránt érezzünk áhítatot? – kérdezte Beder.

– Mert szavaid után úgy érzem magam, mintha az űrben libegnék, – jegyezte meg a hindú.

– Minden, ami van, az űrben libeg a földdel együtt, – felelte Szávy.

53

– Apátlannak és hazátlannak érzem magamat, – kiáltotta egy aránylag fiatal ember, aki protekció folytán kerűlt ide. A nevét elfelejtettem.

– Mindenki apátlan és hazátlan marad, aki szembenéz a halállal, – felelte néki jóságosan az öreg Szávy.

– Akkor mondd hát meg, könyörgünk, mi iránt érezzünk áhítatot? – kérlelte őt újból Nureddin és megérintette az öreg kezét. – Szeretlek téged, – tette hozzá s ez olyan volt, mintha azt mondta volna néki: – te vagy az édesapám.

Mikoris Szávy, az öreg próféta felemelkedett helyéről.

– A Teremtés iránt se érezzünk áhítatot? – kérdezte épp e pillanatban valaki.

A világ nincs teremtve– Ez a világ nincs teremtve, – felelte ezekben az ünnepi percekben Szávy. – Ez a világ van és változik.

– Öröktől fogva van és öröktől fogva változik, – csapott ekkor homlokára a protekciós fiatalember, mintha e pillanatban elméje megvilágosodott volna. Valaki ugyanekkor így kiáltott:

– És ki csinálta?

– Senki se csinálta. A lét nem a teremtés, hanem a létezés csodájaÉs nem ez a legnagyobb titok és csoda? – kérdezte Szávy a csendben. – Én tehát ez iránt érzek áhítatot, valamint az örök, végeláthatatlan változás iránt. – Azután így folytatta:

– Ez különben már a Védákban is ki van mondva. – S itt lehúnyta szemét és lassan elkezdett szavalni. És pedig:

Ki tudja, mondd, ki adhat hírt felőle,
A teremtés hogy honnan vette útját,
Hogy honnan jött a teremtés, ki tudja?
Hogy teremtés-e az, vagy nem teremtés,
Csak az tudhatja, szemmel aki tartja
A legfelsőbb egekből, – vagy még az sem? – –

A szavalat elhangzott s utána megint csend támadt. A jelenlevők pedig oly sápadtak voltak, mintha szellemek járnának előttük fel és alá. Különben is mélységes éjszaka volt már s az asztalon csak egyetlen gyertya lobogott, a többi tövig égett. Szávy pedig így fejezte be a mondanivalóját:

– Tehát ne a teremtés iránt érezzetek áhítatot, mert ilyesmi nyílvánvalóan nincs is, hanem a létezés iránt, amely öröktől fogva van és 54öröktől fogva változik. Én azt tanácslom tehát, hogy nevezzük el ezt az áhítatot Káhelnek.

– Mi tehát káhelisták vagyunk? – kérdezte Beder.

– Igen, vegyétek ezt tudomásul és ezzel zárom is az űlést. Mindjárt reggel van, – felelte Szávy.

Ne feledjük el, hogy mindezt Tuszun, a kardkovács mesélte Szein-Alaznámnak, az elképzelt angyalnak több napon át való borús, lusta és álmatag hevertében, mialatt az többször is megjelent előtte. S hogy ezt a történetét közölte most a két pappal.

– Mindezek után pedig lehúnytam szememet és így szóltam az angyalhoz, – mondotta Tuszun.

– Azt elfelejtettem mondani, ó Szein-Alaznám, hogy miután Szávy, az elnök bezárta az űlést, egy európai keresztény ember, Kolecsny nevű, így szólt hozzá mindenki füle hallatára:

– Tudom jól, ó Szávy, hogy mikor én a vakuf-földeken dolgoztam, muzulmán lettem és ti mégis keresztény embernek neveztek engem most is, vagyis idegennek. Épp ezért jobban meg szeretném nyerni bizalmatokat, arra kérlek tehát, hívd össze még holnap éjszakára is az űlést, vagyis szokásunk ellenére harmadik napra, mert deklarációt szeretnék tenni.

Így szólt ez a Kolecsny nevű európai, Szávy tehát megkérdezte a gyülekezettől, hogy mit szólnak ehhez? Az emberek nagyrészt bólintottak, bár Beder megjegyezte, hogy az anyag máris túlnagy ahhoz, hogy a lélek két hónap alatt, a következő űlésig feldolgozhassa. A töprengő Nureddin pedig így szólt:

– Különösen ez az új hitvallás: a létezés iránti áhítat ejt engem zavarba. Ehhez még elmélyedés kell.

– Épp erről is szeretnék egyet-mást mondani. Mármint a Káhelről, – felelte Kolecsny.

– Rendben van, akkor hát eljövünk, – mondták neki, bár, őszintén szólva, kissé bízalmatlanul.

Így is lett, másnap pedig Kolecsny a következőképp kezdte beszédét:

55

– Muzulmánok, mikor én a messzi Európában mint fiatal gyerek népiskolába jártam, tankönyvemben volt egy olvasmány. Ennek elején az állt, hogy a kereskedők micsoda jótevők. Távoli országokból hozzák a kávét, teát, kakaót, narancsokat, hogy kedvesebbé tegyék életünket. A kereskedők jóságaNagyon fellelkesedtem ezen s elhatároztam, hogy szeretni fogom a kereskedőket. Csakhogy ekkor kenyérért kűldtek a boltba, abba kellett hát hagynom az olvasást. Mikor visszajöttem az üzletből, friss kenyeret majszolva folytattam. S íme mi állt ott? Hogy ilyen nagy jótevők a kereskedők, ne csodálkozzunk tehát azon, hogy ők e sok fáradságukért némi kis hasznot is számítanak fel. A kereskedők haszonleséseNagyon elkedvetlenedtem emiatt. – Ja úgy? – gondoltam magamban és elhatároztam, hogy mégse fogom szeretni őket. Később aztán, hogy felnőttem, megszoktam e gondolatot, hogy hasznot húznak, mert így okoskodtam: – Dúrva alapokra van itt fektetve minden, a szerelem is és minden egyéb. A lét: dúrva, ciklopi építményCiklopi építmény ez, – gondoltam magamban. – A szerelem elhálásra van alapozva, amely hatalmas és dúrva dolog s amely, ha nem is lehet tartalma a szerelemnek, de nélkülözhetetlen célja. S vajon nem furcsa-e, hogy a szerelmes életről és halálról, végtelenségről, csillagokról, valamint égi érzelmekről áradozik, aztán megtörténik az elhálás s utána uborkát eszik. Csökkentek az égi érzelmek. Továbbá: hiszen zabálás van itt. Ha a természetben Ami eltűnik: a bendőkben tűnik elvalami eltűnik, akkor nemde a bendőkben tűnik el. Még továbbá: ami létrehozott, dúrva kanállal lökött belém mindenfélét, úgy dolgozott, mint mikor kőművesek csapják a habarcsot, vagyis érzékiséget, őrjítő vágyakat, mohóságot, fogcsikorgató szenvedélyeket és indulatokat lökött belém Érzés, szenvedély dúrván adagolvaés rámbízta, gazdálkodjak, boldogúljak vele, ahogy tudok. Akkor mi bajom van éppen a kereskedőkkel? Mikor régen tudom és látom, hogy egyrészt fenn a magasban cikkázik a szférák zenéje, éjszakánként fínom gondolatok röppennek a légen át s ők zsíros hasznokat zabálnak s ezt még le is öntik tejföllel. És mikor azt is tudom, hogy másrészt ez a két dolog egymás mellett van. – No de semmi baj, – gondoltam magamban később. – Én se nem szeretem, se nem gyűlölöm őket, mert azzal bíztatom magamat: – nem muszáj szeretni, vagy gyűlölni a jelenségeket, hanem egyszerűen hozzá kell szokni és tudomásul kell venni, hogy milyen ez a világ. Ráérek majd akkor mérgesnek lenni, ha ez szükséges lesz, ha majd változtatni akarnék rajta, föltéve, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges. Mert a 56naptányér örjöngést okozó gonosztetteire példáúl hiába haragszom. Hidegen nézem tehát és megállapítom a holdról is, hogy szintén örjöngést okozhat, de nem mérgelődöm, mert úgyis hiába tenném. És így voltam a többivel is muzulmánok. Nekem mindenekelőtt az a feladatom van, hogy megállapítsam: milyen ez a világ, – ezt a mondatot ismételgettem magamban évekig. Megállapítottam tehát példáúl a következőket: hogy borzasztó nagy takarékosság van itt a kenyér körűl, a táplálék körűl, az élőlények: A természet takarékosságafák, állatok és emberek nagyon nehezen, nagy kűzdelemmel szerzik meg élelmüket, – vagy vegyük azt, hogy micsoda zsugori gazdálkodással van felépítve szervezetük is, – viszont mekkora pazarlás megy itt végbe egyebekben! A virágpor, virágok és egyéb szaporaság körűli dolgok herdálásáról már nem is szólok, de micsoda erők mennek veszendőbe a villámokban, A természet pazarlásaviharokban, a tenger szélrohamaiban és hiábavaló hullámaiban is. És hányféle pusztulást is okoznak mindezek! De gondoljuk csak meg ezt: a növényzet csodával határos módon termeli ki magasrendű vegyületeit s ezeket az állati szervezet lebontja alacsonyrendűekké, hogy megint fölépítse magasrendűekké. S a ragadozók ugyanígy, – készen kapják a nagyszerűt, azt elroncsolják és megint csinálnak belőle nagyszerűt. Nem is szólván a halálról. Vegyük itt csupán az embert: az fölépűl, tudásában egyre gyarapszik, aztán az egészet lebontják, szétrombolják, megszűntetik, – s az új generációban kezdődik az egész előlről. És hányan halnak meg fiatalon! Mivégre születtek? A halál, mint pazarlásNem pazarlás ez? – kérdezi magától a gondolkodó. Mindez zavarba hozott engem eleinte s az ördög hatékonyságát okoltam evvel is, mint annyi mások, olyannyira, hogy néha felkiáltottam: – ördög és ördög! elrontottad ezt a szép világot. De aztán rájöttem, hogy nem rontotta ezt el semmi, mert ez a szép világ kezdettől fogva ilyen és előreláthatólag ilyen is marad. Logikus principiumokMondom: ezt is megtudtam én, de megtudtam egyebet is. Hogy a természetnek, a valóságnak szemléletekor a mi logikánk már az előbb elmondottak alapján is, de egyéb okoknál fogva is gyakran csődöt mond. S rájöttem, hogy ez szükségszerű. Kiderűlt, hogy van itt logika is a világ rendjében, de be van ágyazva valamiféle sokkal hatalmasabb principiumba, amely viszont nem logika. Nyílván ebből következik, hogy van itt rend is, nagy tendencia mutatkozik itt abban, hogy rend legyen s egy másik, ellentmondó tendencia, hogy ez a rend megbomoljon. Az évszakok példáúl 57meghatározott rendben következnek egymás után, viszont minőségük legszeszélyesebben változó. A nyarak néha elviselhetetlenűl forrók, a tél olykor elviselhetetlenűl hideg, máskor meg nem olyan. S amennyiben e szabálytalan változásoknak Illogikus principiumokis meg volna a maguk ismeretlen törvényszerűsége, akkor is ütközik az évszakok törvényszerűségével és bontja. Hasonlóképen a napfoltok és kitörések, az elektromos és szélviharok: nem is ezek a rendbontó principium kifejezéseinek látszanak-e? Rend és rendetlenség a természetbenRend és rendetlenség marakodnak itt, mint a kutyák. Vagy vegyétek az őserdőt: micsoda zeg-zugos összevisszaság képét adja az is, vad burjánzásét, amelyben az emberi értelem rendet, törvényszerűséget felfedezni képtelen, csakis az esetlegességet és véletlent észlelheti. Továbbá: rendbe teszed a kertedet s ha Mekkába mégy és elhagyod: hegyén-hátán, keresztűl és kasul szövi a burján. És nincs oly kastélya e világnak, amelyben minden akár egy percig is tökéletesen rendben volna. Mindezt is megtudtam és kora ifjúságomban e rendetlenséget magam is, mint annyi nép, az ördög művének tartottam. Olyannyira, hogy néha látni véltem az alkonyatokban és ráemeltem a botomat. Miből származott ez a hiedelem? Abból, hogy nem ismertem eléggé a világot. Mert milyen ez a világ? Itt Ellentmondó PrincipiumokEllentmondó Principiumok uralma van, vagyis minden, ami létezik, ellentmondó principiumokat hord magában s az is lehet bizony, hogy épp ezáltal jöhet csak létre. Ahogy a szívet gyorsítja és lassítja is valami, ahogy a földet magához vonzza a nap, pedig el akarna repülni tőle, ahogy az ember esetleg halálosan únja azt az állapotát, amely nélkül meglenni nem tud: így a munkáját, szerelmét, lelke kínjait, vagy egyéb szenvedélyeit. Mindezt megtudtam muzulmánok, de megtudtam egyebet is. Mikor példáúl feltalálták a fonográfot, igen elcsodálkoztam. – Hát ilyen egyszerűek itt a dolgok? – kérdeztem magamtól. Egy kis szerkezet rákarcolja a hangokat valami viaszra s ez ugyanazokat a hangokat adja vissza? Azt hittem volna, hogy valami recsegés, sipítás jöhet csak ki belőle, vagy más ilyesmi, mondjuk, felmelegedett levegő s szemébe nevettem volna a feltalálónak, ha nékem elmondja tervét, amért ilyen gyermeki egyszerűséget tételez fel e világ dolgairól. Csakhogy rájöttem ám, hogy itt egész egyszerű principiumok is vannak a legbonyolultabb principiumok közvetlen közelében. Így az élőlények szervezetében is: ciklopi, dúrva és egyszerű szerkezetek mellett igen finomak találhatók, olyanok, mint a 58legfinomabb műszerek. És ismétlem: Egyszerűség és bonyolúltság egymás mellettez a két dolog is egymás mellett van. S ha vizsgálataid közben csak a bonyolúltsághoz tartod magadat, rosszúl jársz s ha csakis az egyszerűséghez, akkor is, úgy, ahogy én jártam. Mert hol az egyszerűség prófétája voltam, hol a bonyolúltságé, de az élet kinevetett. Mert Ibrahim ibn Mahmud példáúl így szólt hozzám: – ó te boldogtalan! milyen sok bajom van veled! Egyszerűek a dolgok és te agyonokoskodol mindent. – Szólt és kidobott a vakuf-telepekről. No igen, mert ő szerencsés ember volt s az ilyennek minden olyan egyszerű! mert A szerencse egyszerűségenincs egyszerűbb dolog a szerencsénél. Ami vele történik, ami körülötte történik, minden javára van. Még ha baj éri, az is. Ez az Ibrahim is megy az utcán, elcsúszik és eltöri a lábát. Csakhogy épp ezáltal ismerkedett meg a kasif lányával és ezáltal lett milliomos, mert akkor kezdődtek a petróleum-koncessziók. Bezzeg ehhez képest mások sorsa milyen bonyolúlt és hogy Bonyolúlt szerencsétlenséga balsors milyen bonyolúlt tud lenni! És jaj annak a balsorsú embernek, akinek törvénye a bonyolúltság, valamint a keserűség és hirtelen rászáll a szerencse galambja. Sehabeddin, a bognár egyszer így szólt hozzám: – neked az a sorsod, hogy mint nyeregkészítő arcod verejtékével keressed kenyeredet és csak nagynehezen jussál valami kis jóhoz e földön, te tehát sohase kívánkozzál a szerencse után, mert akkor véged van, ha hirtelen rádnyillalik, olyan ez, mint mikor a bányász hirtelen kilép a tűző napfénybe és holtan esik össze tőle. – BabonaBabonás vagy? – kérdeztem Sehabeddintől. – Igen, én az vagyok, – felelte, – illetve nem és nem! Csak érzem az elképzelhetetlenűl bonyolúlt összefüggéseket, amelyek ésszel fel nem foghatók és számon nem tarthatók. Az ujjaim hegyében érzem őket és többek közt ez neveztetik babonának. De ne hidd, a világért ne hidd, hogy egyedűl vagyok ezzel. Hány látó asszony volt már a világon és azt hiszed, a rómaiak Cézárja hiába volt babonás? vagy a mi régi hadvezérünk Khalid ibn al-Valid? Abdulazíz, a tömjénkereskedő egyszer így szólt hozzám: – Most fogok meghalni. – Mért gondolod? – kérdeztem tőle. – Mert rettenetesen bonyolúlt összevisszaság volt az én életem idáig. Rosszúl nősültem s ez a fényes üzlet is, amelyből nagyapám meggazdagodott, hanyatlani kezdett s nekem már csak gondot, vesződséget és bánatot hozott. A karavánokkal is mennyi bajom volt a sok oroszlán miatt, de a fiam is súlyos tüdőbajt kapott szeretőjétől, egy Holdfény nevezetű bizonytalan hölgytől, a lányom megszökött egy európai keresztény 59kárpitossal, Svájcba ment vele és nem is írt nekem… és íme most egyszerre minden jóra fordúlt. Egyes amerikai egyházak elláttak nagy megrendelésekkel, mégcsak utána se kellett járnom, egyszerűen bekopogtak nálam, mint holló az ablakon, de a kurdok is, ami csoda, majd a lányom is hazajött két törvénytelen gyerekével, de most legalább itt van, a fiam is kilépett a napfényre és otthagyta Holdfény kisasszonyt, – mindez pedig egy félév alatt történt. Én tehát meg fogok halni. Mert ha valakinek bonyolúltságába hirtelen becsap az egyszerűség, akkor annak az embernek vége van. – Így szólt a tömjénkereskedő és két hónap múlva csakugyan meghalt.

S én ezt a beszédet is észbe vettem ti muzulmánok s akkor már szinte roskadoztam a tudástól. De ez még mindig nem volt elég. Mikor megint visszakerűltem a Muszta-gillat kötelékébe, ott élt egy hindú selyemszál-kikészítő, kitűnő filozófus, ahhoz én egyszer így szóltam: – mi van nálatok Indiában? Volt egy sereg nagyon jó gondolkodó nálatok, belátom, de mennyi ostobaság is van ott! hogy meg lehet bolondúlni tőle. Mert hogy kezdetben volt a teknősbéka, azon állt egy elefánt, azon ült egy majom, A genezis legendáivagy mit tudom én már, hogy is szól ez a mese, s hogy így keletkezett a világ, – nem ostobaság ez? – kérdeztem tőle.

– Mégis, mennyi kitűnő ember épített erre az ostobaságra nagyszerű gondolatokat – feleli ő.

– Lehet ostobaságra nagyszerű gondolatokat építeni? – kérdezem én.

Hamis alapokon nagy gondolatok– Hogyne, – nevet ez a hindú, – ó hogyne. Óriási építményeket lehet arra építeni. Az alapok hamisak ugyan, de az építmény remek.

– Ne mondd, de érdekes vagy, – feleltem én. – Hiszen ez olyan, mintha híg levegőre építeném, vagy csúszó pallóra.

– Ne feledd, – válaszolja nékem ez a hindú bölcselő, – minden, ami van, az híg levegőbe van építve, vagy csúszó pallóra, vagy mondhatom úgy is, hogy a földdel együtt az űrben lebeg. És ez az, amit Irracionalitásirracionalitásnak is nevezhetünk.

– Még érdekesebb vagy, – mondtam én. – De mit gondolsz, Hamis számítás és a házakházakat és hidakat is lehet hamis számítások alapján építeni? Nem dőlnének azok össze?

– Vannak dolgok, amelyek egyszerűek, – feleli ő. – Ha valaminek egy-két tulajdonságát kell csak felhasználni és felmérni, a többit, számtalant el lehet hanyagolni, akkor az egyszerű dolog. Hogy egy kő, 60vagy vas hány kiló és mit bír el, ezt, ha nem is pontosan, de hozzávetőleg megállapítani nem nehéz. A többit, hogy Egyszerű és bonyolúlt dolgok felmérésemiként barátkozik a felhőkkel, széllel, a fénnyel és más ezernyi dologgal, – mondjunk csak ennyit, – vagy hogy milyen egyéni tulajdonságai vannak, mindezt persze elhanyagolja a mérnök, vagy építész. Olyan dolog ez, mintha egy emberről csak annyit akarnál megállapítani, hogy barna-e? Ez egyszerű dolog. No de állapíts meg olyasmit, hogy egy barna tanító hányféle hatással tud lenni száz tanítványára, mikor még az egyes tanítványok se tudják magukban felmérni a hatást. Én voltam ez a barna tanító fiatal koromban s mindenféle legendák keringtek rólam. Azt mondták, hogy kínai rókaasszony a feleségem, azért tudok úgy hatni a gyerekekre. Egy földbirtokos azt mondta, hogy a szocialisták elvették az eszemet, ezért társadalmilag megrontom növendékeimet. És e két dolog Egymás mellett egyszerűség és bonyolúltságegymás mellett van, el ne feledd, vagyis a szilárd építésű iskola és mellette a bomlatag vélemény tanítójáról. És most vedd a teremtést. Mit tudsz te róla? Mondjuk negyvenezer dolgot és még négyszáz milliót nem tudsz és ebben van jónéhány olyan is, amit nem is tudhat meg ember soha. Nem természetes-e tehát, hogy előáll a teknős meg az elefánt legendája? Erre jön egy gondolkodó és azt mondja: – A föld is az űrben kering és még sem esik le belőle. Én is keringeni fogok egy szép mese körűl és majd meglátjuk, hogy mi lesz. – És remekűl kering. Ahogy nálatok Angelus Silesius keringett egy elképzelt, mesebeli istenség körűl és remek, istentelen dolgokat talált ki. Vagyis az emberi lény dómokat és mecseteket, Világok a semmibenvilágokat épít a semmire, arra, amit nem tud, de nem is tudhat és ezt szintén irracionalitásnak nevezhetjük mi gondolkodók. – Így szólt a hindú selyemmester, akinek nevét bizonyos okokból nem árúlhatom el. Aztán elgondolkodott.

– Ami pedig a ház- és hídépítést illeti, hiszen a sík, az egyenes vonalú geometria is csak jóakaratú, mert használható hamisításnak bizonyúlt, nemde? – kérdezi tőlem.

– No és a Geometriák hipotéziseszférikus geometria?

– Lehet, hogy azt is hamisnak fogják majd mondani ezer év múlva, mit tudom én. Nem vagyok én matematikus, – feleli ő.

– És mi az érzésed? Létezik egy igazán helyes számítás? – kérdezem tőle.

– Azt senki sem fogja megtudni soha, – felelte ő.

61

Ezt mesélte Kolecsny s itt szünetet kért. Megadták neki s a szünetben mindenki feketekávét ivott, amelyet mosolygó lányok szolgáltak fel, Szávy unokái. Ezek mintha magukban nevettek volna mindenféle filozófián. Mert tekintetük ezt mondta: – mi itt vagyunk e földön mindenki örömére s ez a fő. – Különben ők nyujtották az emberek szájához a vizipipa csutoráit is. Mindenki pipázott tehát és hallgatott. Közeledett az éjfél.

– Ennyi mindent tudtam én meg muzulmánok, – folytatta egy idő után Kolecsny, – bárha ez is csak a fele annak, amit megtudtam. No de mindegy. Viszont az emberi élet tragikumához hozzátartozik az is, hogy Tudás és megismeréssokkal többet képes tudni, mint megismerni. Mi ezer fényévről is beszélünk, no de mi az a fényév? Még elképzelni se tudjuk, nemhogy megismerni. Ennél sokkal szebb és jobb nekünk a csillagos ég, amelyet tapasztalni lehet, csak fel kell rá nézni s ez már valami.

– Igaz, a csillagos ég csak látszat. Mert a távoli csillagok mivoltáról példáúl alig vagyunk képesek valami keveset is megismerni, Csillagok megismerésemégis tudjuk róluk, hogy azok is elképzelhetetlenűl hatalmas gömbök. S ugyanígy vagyunk az atómkutatással és más egyebekkel is. Mármost felmerűl számunkra, filozófusok számára az a kérdés, hogy egy dolog látszata semmit se számít-e? Vagyis egy dolognak lényege inkább az-e, amit részletes és közeli vizsgálat alapján ismerek meg róla? Nehéz kérdés.

Ezek a lányok példáúl, akik itt a kávét felszolgálják, égi gyermekeknek látszottak az édes mosolyuknál fogva. Mármost elveszi őket valaki feleségűl, mondjuk, egy emír és esetleg így szól: – jobban megismertem őket, csalódtam, nem égi gyermekek, ők is csak földi halandók. – Hogy-hogy? – kérdezem én erre. – Hát az égi mosolyuk, mikor megismerted őket? Az nem volt igaz? Az illúziós vagy tüzetes megismerés-e az igazi?Mikor a festők és szobrászok példáúl voltaképen ezt tartják a legbecsesebb és legigazibb megismerésnek, minthogy semmi egyebet nem is ábrázolhatnak, csak a felületeket. Vagy csak akkor jutsz el a legigazabb igazsághoz, ha még fel is boncolod őket? Vagy ha megállapítod, hogy hamvas, csodaszép bőrük nagyító alatt voltaképp teli van bibircsókkal és baktériumrétegek is borítják? Vagy ha ugyanazt mondod rá, amit 62Buddha mondott egy királynak, hogy gyönyörű lánya nem kell néki feleségül, mert hisz nyakig úgyis teli van vizelettel és ürülékkel? Egyszóval: csakis valaminek Távlat, vagy közelség?górcsövi képét kell igazi valóságnak elfogadnunk? csak szövettani vizsgálatok, csak sejtjeinek feltárása visz el idáig, a távlati képe nem?

Szidi Numan, államhivatalnok, Abessziniában oroszlánt lőtt és nekem ezt mondta róla: – elvesztette minden tekintélyét előttem, mert teli van tetűvel, a szája és karma pedig rettenetesen büdös. – No és? – kérdeztem tőle. – Mikor távol volt tőled, nem tetszett neked? Vagy az nem is volt valóság?

– Ezek szerint tehát a csillagos ég is valami, vagyis A látszat is valamia látszat is és ez az egyik dolog, – amit utóbb megismerek a csillagokról, az a másik külön dolog s amit megtudok róluk anélkül, hogy szemlélhetném, az a harmadik külön dolog. És itt érkeztem én el Szávy elnöknek káheljához. Sok mindent tudtam én meg a világról nemde, részben megismerés, részben a gondolat útján. S e kettő aztán összevegyűlt. Amit a kereskedőkről mondtam, szemlélhető, amit a természet zsugoriságáról és pazarlásáról mondtam, szintúgy. A rendről és rendetlenségről, az Ellentmondó Principiumokról, valamint a természet és az emberi sors egyszerű és bonyolúlt szerkezeteiről szóló tudományom szintén szemléleten alapul, de már A teremtésről semmit sem tudhatunka Teremtés dolgaiban nemde szemlélet nélkül kellett maradnom. Igaza van a hindúnak: én is egyik gyönyörűszép mesébe fogóztam tehát, amelyet nagy költők csináltak, amely atyáról, fiúról és megváltásról szól, – ebbe fogóztam. Mivelhogy áhítat nélkül nem élhet az ember! Később persze a kegyetlenség és gonoszság szemlélete eltérített ettől, parszí lettem tehát, ördög-hitű, – de nem folytatom lelkem vándorlásának felsorolását. Annyi tény, hogy fiatalkorom nagy szigorúsága után jólesett elhajítanom életem gyeplőit és a sorsra bíznom magamat: ez volt egyik oka annak, hogy, mint tudjátok, muzulmán lettem. A másik oka pedig, hogy az örömök felé kezdtem hajlani. A Teremtés felőli gondolatokat pedig elvetettem magamtól, mondván: hogy semmiféle szemlélet nem visz engem közelebb ahhoz, hogy megtudjam, mi módon, vagy mi végre jöttek létre a csillagmilliók, vagy akár a sárgarépa.

– És most megvallom, Szávy valamelyest felvilágosított ekörül. Szemléletem szerint A természet ellensége is a szervesneka természet csakugyan ellenségesen viseltetik a szerves élet iránt, amellett, hogy segíti burjánozni. Íme, itt van tehát 63előttetek muzulmánok a legfontosabb Ellentmondó Principium és eddig terjed a szemlélet dolga. És most jön a szemléleten kívüli bölcselet. – Ha pedig ez így igaz, – mondja Szávy és most már én is, – hogy lehet itt akkor csakis teremtésről beszélni? Mikor minden, ami van, tehát nyílván a szervetlen világ is kizárólag ezen Ellentmondó Principium alapján jött és nyílván kizárólag csakis így jöhetett létre, vagyis felépűl és okvetlenül elbomlik, annál is inkább, minthogy a bomlasztó tendencia néha még erősebbnek látszik az építőnél. És emellett bizonyít talán az is, hogy a fájdalom, a Bomlasztó Principium e legfőbb lelki megnyílvánulása Buddha véleménye szerint is, pozitívebb dolognak tetszik, mint az öröm. De bizonyítja talán a természet tökéletes közönye is, amelyet olyannyi jajszó iránt mutat. És vonatkozik a bomlasztó tendencia túlsúlyának ez a bölcseleti megállapítása valószínűleg a szervetlen világra is, csak annak bomlása, átalakulása, változása lassúbb, – no de mi az, amit mi lassúnak mondunk az örökkévalóság időmértékében, amely, ha igazán örökkévalóság, akkor nyilvánvalóan ideje sincs?

– Egyszóval: ami van, az csakis kölcsön kapja fényét, létezését s ez a létezés is inkább káprázat, mint valóság. Ezért érzik és mondják oly sokan, hogy Káprázatok. Az élet álomez az élet álom. Mert nem hatolunk bele a többi dolgokba s azok se hatolnak mibelénk. S az öröm emléke, vagy az egész életé is csak annyi, mint mikor az ember a tűnő sugár után tekint, – egyszóval a jelenségek felvillannak és eltűnnek előlünk. Olyan ez, mint a holdsugár a tavon, vagy mint mikor a fecske szárnyával érinti a tó vizét és tovaröppen. Mint a Szávy szép kis unokáinak mosolya, olyan az egész, úgy leng és tovatűnik és már igaz se volt. – Hol a tegnapi napod? – kérdezte tőlem egy huncut, vídám pap elszaladóban. Ma is jól emlékszem rá, ez a Márvány-tenger partján történt. Az ázsiai pápának, a grand katholikosznak kiküldöttje volt Konstantinápolyban, különben európai származású szélhámos-féle ember.

A múlt, jelen, jövő káprázata– Hol a tegnapi napod, a zsebedben? – kérdezi megint és nevet.

– A tegnapi napom nincs sehol, csak a fejemben, – feleltem én.

– Vagyis a képzeletedben, az pedig hamisít, – mondja erre a pap. – És hol a jövőd? – teszi fel az újabb kérdést és megint nevet.

– A jövőm szintén nincsen sehol, – felelem erre is.

– Akkor hát mid van? – kérdezi tőlem csúfondárosan.

64

– Úgy látszik, nincs egyebem, mint az az egy pillanatom, mikor a jövőm multtá válik.

– Úgy van, úgy van, ez az A filozófiai másodperc, mint egyetlen pozitívumegy pillanatod van csak, – feleli ő kissé mégis elkomolyodva. – Csak az a pillanat megállapítható birtokod, míg az észlelet elér az agyadig. Ezt filozófiai másodpercnek hívják nálatok, – mondá és kiköpött. Evvel dokumentálva, hogy mennyire útálja Európát.

– Csak egyetlen pillanatod van, az előző pillanat már nincs sehol, – teszi hozzá, – érted ezt? és ez az emberiség egész pozitív kincse, mert semmi egyebe nincs. Dómjaival, tornyaival, városaival együtt csakis ez a kincse. Hát nem a káprázatok világa ez? – kérdezi tőlem.

No igen. Viszont a hegyek, folyók, sőt még a városok is maradandóbbaknak látszanak s te jársz a hegyeken, a folyók mentén s a városok kőházai közt s azt hiszed, hogy ez a világ igenis maradandó és fájdalom fog el, hogy te oly kevéssé vagy az s újra feltámad benned az örökélet forró vágya és reménye.

De mit is akarok én mindezzel mondani muzulmánok? A káhelről akarok beszélni. A Szávy szavai végig gondoltatták velem mindazt, amit részben szemlélet, részben bölcselet útján tudok. S íme a tudásnak egy újabb állomásához jutottam el, épp úgy, mint egykor a kereskedők dolgában. Hogy ez a mi életünk, – már a többi élőlénynek létezését nem is tekintve, – hogy az ember élete inkább káprázat, mint valóság, vagy ahogy a hindú selyemszövő mondta, merő irracionalitás. Különben már régen sejtettem valamit ekörűl magam is. De minthogy az emberi lény áhítat nélkűl nem élhet, úgy képzeltem eddig – s ez csakis ismeretnélkűli, merőben képzeleten alapúló megállapítás lehetett, – úgy képzeltem, hogy ezt a káprázatot valamely Principium akarja az emberben s elneveztem ezt az akaratot Teremtésnek. S Nem a Teremtés, a Létezés iránti áhítateziránt éreztem áhítatot. De most rájöttem, hogy a teremtő akarat mellett semmi sem bizonyít. Egyetlen pozitívum van itt: hogy ez a káprázat van és változik. Eziránt érezzünk tehát áhítatot, nevezzük el Káhelnek és építsünk neki oltárokat. Igaza van Szávynak.

– S mármost, ami magát e káprázatokat illeti, vagyis Matematikailag bizonyítható irracionalitásmindazt, amit a hindú filozófus irracionalitásnak nevezett, annak minden tekintetben való fennállása még matematikailag is bizonyítható. Hanah Jeremiás példáúl, egy óhitű keresztény arab, egyébként kitűnő matemati65kus, a párisi Poincaré növendéke egy nap így szólt sógorához, egy berber herceghez:

– Majd megbolondúlsz az örömtől, hogy végre fiad született. Mi ennek az oka?

Az utódok dolga– Mert ő viszi tovább nevemet és nemzetségemet, vagyis a véremet, – felelte a berber.

– Ezt hívják Racionalizációracionalizációnak. Ha valaki nem tudja, hogy mit mért cselekszik, akkor okokat csempész mögéje, – felelte Jeremiás. – Mert mi a te neved? Te vagy a neved? Vagyis, ha meghalsz, akkor a neved te vagy? – kérdezte sógorától.

– A karaván a délibáb felé halad, – felelte a berber.

– Ebben igazad van, – mondta erre a matematikus, – a szerelmesek is azt mondják, hogy a gyönyörű, csillagos ég nékik világít az éjszakában. És igazuk van: hadd higgyék. A csillagos ég gyönyörű, ebben igazuk van. És aki hisz, az boldogúl. Boldogok azok, akik hisznek. Meg van írva az ótestamentum kigyó-történetében is, hogy a tudás átok. No de te okos ember vagy, tudás nélkül te már nem élhetsz. Vagy nem vagy okos?

– Az oroszlánok azt mondják, hogy minékünk, berbereknek igen jóizű husunk van, csakhogy mi erről nem tudunk, – mosolygott a herceg.

– Igazad van, látod, milyen okos vagy, – mondotta most a matematikus. – Hogy mások számára milyen vagyok, nem tudomTe nem tudod, mások számára milyen vagy. No jó. De akárhogy van is, azt csak tudod, hogy a csillagos ég nem apró égi mécsesekből áll, hanem hogy ott nagy világok vannak. És a Fata Morgana sem téveszt meg, mert tudod róla, hogy Fata Morgana.

– Csakhogy az egész élet Fata Morgana, – felelte a herceg.

– Látod, milyen ragyogó eszed van, csak épp, hogy meg kell veszni tőled, olyan kemény a fejed, – kezdett el dühöngeni a matematikus.

– No de várj csak, – azt mondja erre a berber szeliden, – én néha még azt se hiszem el, hogy palotám van. Reggel, mikor felébredek, azt kérdezem magamtól: – ez az én palotám? – Aztán nevetek. És akár az ébren álmodó Abu Hasszán az Ezeregyéjben, azt mondom nővérednek, aki az én feleségem: – Chamzáde, aranyos, harapd csak meg az ujjam hegyét, hadd tudjam, hogy valóság az, ami körülöttem van és hogy te is valóság vagy.

66

– Rendben van, – azt mondja erre a matematikus, – nagyon rendben van. De azért csak megkülönbözteted a Fata Morganát az igazi városoktól, nemde? – kérdezi tőle.

– Neked megmondhatom, – hajolt ekkor a matematikus füle felé suttogva, – nem sok különbség van a kettő között. Mert hol vannak az igazi városok is, a régiek? Hol van Ninivé? Épp úgy Az alakzatok eltűnéseeltűnt, mint a Fata Morgana. Csak lassabban persze. És így tűnik el minden alakzat a világon. Nincs igazam?

– Tisztességes herceg, – mondá ekkor a matematikus, – most már izzadok. De tudod-e te azt, hogy aki a nagy szempontokat összekeveri a kicsinyekkel, az ostoba ember.

– No látod, akkor hát mégiscsak ostoba ember vagyok, – mosolygott a berber. De a matematikus folytatta:

– Aki véglegesen ilyent gondol, mondjuk: hogy az életben nem érdemes cselekedni s ezért nem fizeti ki a mészárosát, azt részben beperlik, részben nem kap mindaddig húst, amíg nem fizet. Tudod-e te azt, hogy állandóan Nagy szempontokat keverni a kicsikbenagy szempontok szerint gondolkodni és cselekedni, azt csak a ketrecébe zárkózott hindú bölcs engedheti meg magának? No látod, bólintasz végre-valahára. A lényeg ebben annyi, hogy a délibábról tudod, hogy délibáb, a karavánodat tehát nem irányítod arrafelé, – igaz ez?

– Igaz, – felelte a herceg.

– No végre-valahára, – törölgette homlokát a matematikus, – meleg nap van ma, te tisztességes herceg. Ha pedig nem irányítod karavánodat arrafelé, akkor az életed reményeit se irányítsd a neved fennmaradása felé, mert halálod után a neved már nem te vagy. A neved már akkor épp úgy Az utódok délibábjaa levegőben libeg káprázat gyanánt, mint a Fata Morgana, amelyről nem is tudsz többé s amellyel neked semmi kapcsolatod sincs.

– Mondjad tovább, – mosolygott a szelíd herceg.

– Ez az első tétel, – folytatta a matematikus. – A másodikat pedig most magyarázom, figyelj ide. Azt mondod, hogy fiad a véred folytatása lesz. Tegyük fel, hogy ez így igaz. Csakhogy meddig él a fiad, minthogy ő is halandó?

– Csakhogy néki is lesz fia, remélem, – felelte a herceg.

– Tegyük fel, hogy még az is a te véred, – helyeselt a matematikus, – csakhogy a tizedízigleni ükunokáid is azok-e vajon? A tizedik 67ükunokáid százezreinek ugyanis körülbelül négymillió ősük lesz, vagyis négymillió olyan ükapjuk, mint te vagy. Számítsd ki. Ezek tehát már sokkal kevésbé rokonaid, Az ükunokák számtani irracionalitásamint az a halaskofa, aki bekukucskál a kertedbe és esetleg szintén valamely ősödtől származik veled együtt. És épp oly idegenek is, esetleg százszor olyan idegenek, mint a fiú szokott lenni az apjával szemben. Számítsd ki: hányadrészük a te véred? Hisz ez valósággal irracionális szám, amely a semmivel határos. A te véred tehát rövidesen a végtelenben vész el, mint minden a világon.

– Te tehát ez esetben igenis a Fata Morgana felé vezeted karavánodat. Úgy, ahogy mondtad is. Ezt vedd kérlek tudomásul, ami annyit jelent, hogy nem bánom, tegyed, élvezd, gyönyörködjél benne, csak tudjad, hogy mit cselekszel, – fejezte be a matematikus.

– És így vagyunk mindennel ti muzulmánok – folytatta Kolecsny elbeszélését. – Muszáj, hogy életünk délibábjaival, vagyis irracionalitásával becsapassuk magunkat, különben nem tudunk élni, különben azt az üres szót kellene kimondanunk, hogy A káprázat szükségszerűminél öregebbek vagyunk, annál jobban közeledünk a nullához, – amelyről viszont szintén nem tudjuk, micsoda, – továbbá azt kellene mondanunk, hogy semmi értelme semminek, csalás az egész és hogy minden mindegy. Márpedig, ismétlem, nincsen lélekölőbb és üresebb szó ennél.

Mert példáúl a kiábrándultságtól azt is kérdezhetné valaki:

– Nem érdemes élni? Lehet, hogy igazad van. De mondd csak, jobb volna ezek szerint, ha nem is volna több szenvedő élőlény e földön?

– Jobb volna, – feleled te öregkorodban keserűn.

– Akkor a hold senkinek se világítana éjjel? És a mezők se zöldelnének, Az élettelen, üres földgolyóa patakok, vagy folyók senkit sem üdítenének s a föld néptelenűl, elhagyottan kerengene az űrben? Ez jobban tetszene néked? – kérdezhetné az illető. S te nem tudnál mit felelni neki.

Azt kell tehát mondanom, hogy az életen, a világon voltakép én se tudnék változtatni, ha isten lehetnék, épp úgy, mint ahogy Beder és Nureddin nem tudna.

A tanácsom tehát ennyi: hogy embertársam mondd tehát bátran azt, hogy lement a nap, holott tudod, hogy nem a nap megy le, hanem a 68föld forog körűle. Merűlj el a csillagos ég költészetében, holott tudod, hogy költészete nincs, mert ott égi testek kűzdenek a létért, mint a tomboló őrültek, – ugyanezért mondtam én az imént, hogy építsünk oltárokat a káhelnek, – ugyanezért mondom, hogy ápoljátok őseitek sírját is, akik mit se tudnak erről, ha jobb a lelketeknek, higgyetek Allahban is és szentjeiben, továbbá A káprázatokat szeretni kellmerűljetek el egy lány mosolyában és mondjátok rá azt, hogy égi gyermek, holott tudjátok, hogy nincs itt égi lény. És dolgozzatok, mégpedig nem is a kenyérért, keményen dolgozzatok magáért a munka kedvéért, amely pedig alig boldogíthat, mert hiszen jól tudjátok, minden emberi munka és erőfeszítés hiábavaló.

Ezt már a görögök is tudták, a Sisifoszról s a Dánáosz leányairól szóló regék bizonyítják, de a Prédikátor is tudta s ezért is nem akarták bevenni bölcseletét a szent könyvek közé. Mert megakadályozza a délibábok szükségszerű szeretetét. Vagyis mit kell itt tudni ti muzulmánok? Azt, hogy legtöbb dolog, amit mi csinálunk, öncélúvá válik bennünk: az ember akkor is dolgozik, ha nem a kenyérért teszi, mert muszáj dolgoznia, ahogy a tigris, mihelyt élőlényt lát, akkor is öl, ha nem is éhes. ÖncélúságDe a szerelem is öncélú nemde s az utódok dolga már merőben külön világ, hogy szinte meglepetésként hat az ifjú szeretőkre. S mármost, ami a munkát illeti: hány erőfeszítés volt már a világon, amely semmivé vált? – Csak még ezt akarom befejezni, mielőtt meghalok, – kiált az ember élete vége felé, nem tudni, mért? S amit csinált, épp oly halandó, mint őmaga volt, elporlik, elmállik, széttépi a korok vihara, háborúi s az emberek pusztító kedve, amely szintén a természet pusztító tendenciájának megnyilvánulása bennök. Hányféle kultúra süllyedt már el a szint alá, Eltűnt lángelmékhogy nyoma se maradt, kiművelt nyelvek, mondák és regék, csodás költemények is biztosan, amelyekről nem tudunk, mert vajjon nem feltételezhető-e, hogy e föld viharaiban ezerszer több lángelme lobogott, mint amennyit ismerünk? Nem délibábok kergetése-e tehát, mikor valaki halála előtt még lázasan be akar fejezni egy munkát? A munka reménytelenségeS nyitott sírja előtt az emberek meghatottan mondogatják: – Ibrahim halála előtt befejezte munkáját, igen. – Vagy azt mondják: – derék ember volt, megtette kötelességét. – S a halott erről semmit sem tud már, a szó pedig elhangzik s a munka belevész a munkák tömkelegébe, vagy ha netán fenn is marad egy 69ideig: a munka itt van, s aki csinálta, az erről már szinte semmit sem tudhat, mondom.

De mit folytassam? Az irracionalitást akartam részleteiben is bizonyítani. Az ember tudatlanul kezdi s mikor már tud valamit, elhanyatlik. Az ember azt hiszi, hogy megismerheti a dolgokat és embereket, példáúl, mondjuk, a feleségét s íme kiderűl róluk mindnyájokról, hogy megismerhetetlenek. További káprázatokAz ember azt hiszi, hogy magáévá teheti legalább a szerelmét, de vajjon teheti-e? Hiszen testünk még akadálya is a teljes egyesülésnek. S ezt a legbensőbb egyesülést is vajjon a lélek irányítja-e? nem inkább az érzékek s olyannal, aki esetleg nem is méltó rá, minthogy lelkünk az érzékek rabja, tudvalevő. De ha a szerelem irányítja is Az egyesülés reménytelenségeaz egyesülést! Egy barátom valaha így kiáltott fel az utcán: – nézd, ott megy egykori feleségem, de, mintha egy távoli ismerős menne ott, valamely unalmas kisértet a múltból, pedig milyen szerelmes voltam én belé! Hát hiába volt minden, ami közöttünk történt? – Úgy látszik, hiába volt, – feleltem én. Egy főrangú hölgy pedig egyszer ezt a vallomást tette előttem Európában: – Hogy van ez? mondja meg, ha tudja, hiszen maga filozófus, – kérdezi tőlem. – Ez a gyerek az enyém, ezt néha oly forrón érzem, mintha nap sütne a szivemben. Pedig idegen vér, valaki másé, akit voltaképp sohasem ismerhettem meg. Apja gyönyörű férfi volt s én az övé lettem, ő pedig másnap reggel még egyszer megcsókolt, aztán tovább indúlt csapatával és el is esett rövidesen a gorlicei csatában. És én most ámúlva nézem, hogy virágzik ki ebben a gyerekben valaki… vagyis a teljes idegenség. Mert vad ez a gyermek, fehér fogaival úgy tépi a húst, akár a tigris. Nem olyan ez a dolog mint a délibáb, épp oly megfoghatatlan? Hogy hiába igyekszem feléje, épp oly messzi marad tőlem, akárhogy közeledem. S hogy íme szerelmi játékból élet lesz, ily komoly élet s valószinűleg tragikum is, ebből pedig megintcsak játék Játékból élet, életből játékugy-e – s én hiába keresem ennek az életnek és tragikumnak eredetét valahol a messzi levegőben, mert nincs sehol, mert én nem is ismertem, ő pedig meghalt a gorlicei csatában. – Így szólt ez a hölgy.

Ne feledjük, életünk irracionalitásáról beszélek, ti muzulmánok. Az emberi tudás egyre növekszik, de kérdezem, hol van ez a tudás? Csakis könyvespolcokon, mert már régesrégen nem fér bele az emberi fejekbe. Mert minél nagyobb a tudás, annál kevésbé felfogható. Az 70építész példáúl így szól segédjéhez: – másszon fel a polcra, vegye le ezt meg ezt a könyvet, Polcokon nyugszik az ember tudományaabban van egy egyenlet, amely szerint fel lehet majd építeni ezt meg ezt. – De hol a történelem is, kinek a fejében? Nem a fejekben van az sem, hanem ugyancsak a polcokon. S ha ezek a polcok megsemmisűlnek, vége a tudásnak s annyi ember megintcsak hiába fáradt, vagyis valamennyi megintcsak délibábot kergetett. Márpedig a polcoknak az a tulajdonságuk, hogy elpusztúlnak. Nézzétek meg a görög romokat, vagy akár Baalbek csodáit, – de mit folytassam? Rengeteg a nyomtatott szó, ti muzulmánok, már-már elönti a világot, mint a vízáradat s minél többet akar belőle felszedni az ember, annál kevesebb az, amit felfoghat. Vagy vegyük akár a küszaszt, a vérbosszút, amelyet vendettának neveznek Európában. A bosszuló forr, – majd én megmutatom neked! – gondolja magában s a kés markolata csak úgy égeti kezét. S mit mutat meg a másiknak? Semmit. Az áldozat ott fekszik holtan s ő hiába kiáltaná fülébe: – látod, mért bántál így velem? Hatalmas vagyok én! – Hiába tenné, mert az áldozat nem hallja többé. A vendetta reménytelenségeKielégítetlenűl áll tehát a halott felett, rosszkedvűen. Mit szeretne? Talán: hogy áldozata éljen is, az ő hatalmától reszkessen, amellett meg is legyen halva. S így már évekig sorolhatnám annak bizonyítékait, amit mondani akartam, hogy irracionalitásból van alkotva e világ minden oszlopa, hogy arra van építve az egész lét s hogy még a vashidak is valamely érthetetlen álom vetületei csupán.

De, mondom, nem folytatom ezt, mert nemsokára hajnalodik, inkább felolvasom egy prózában írt himnuszomat, amely e tárgyról szól.

S itt Kolecsny szemüveget vett, a gyertyát közelebb húzta magához és elkezdte olvasni:

Óriási templomokat építettél ember, ünnepi tüzeket gyújtottál e világ sarkaiban, harsonák szóltak, orgona búgott, az asszonyok énekeltek s megszólaltak a váteszek is. Himnusz a káprázatokrólMindenki serény munkába fogott, némelyek vésővel és kalapáccsal, mások fínom ecsetekkel s e világ szobrokkal lett ékes és milliónyi képpel, amelyek milliószor dicsőítették ugyanazt, nagy költők és bölcselők áhítatától visszhangzottak a városok és ezek mind-mind ugyanattól az igétől voltak mámorosak, miközben arany edényekben füstölgött a tömjén, a rongyos nép ujjongott s a főpap trónjára űlt.

71

S egy nagy világ épűlt fel így és én attól félek, hogy a semmire. Mert mi volna, ha egy gonosz kéz felrázhatna sirodból s megmutatná neked az üres mennyeket? amelyekben hiába keresed Szent Józsefet az Úr jobbja felől, hiába Sívát a sárkányon, Oziriszt a remeterákkal, vagy az Aveszta szent szüzeit. A fűnek és fának, de még az oroszlánnak sincs istene és mégis él és mégis itt van, de te nem! te nem bírod el a puszta létet e lidérces álmaid mámora nélkül, – Átok arra, aki a káprázatoktól megfosztezért átkozott legyen a kéz, amely el akarja venni tőled ezt az édes mérget, a képzelet fájó kincsét, amely ezzel feketeségbe akart taszítani téged és még jobban marokra fogja, még jobban elnyomorítja amúgy is reszketeg s oly boldogtalan szivedet.

S itt Kolecsny elhallgatott.

A szavai után keletkező nagy csendet jó ideig nem törte meg semmi, mindenki hallgatott. Végül is Beder azt kérdezte tőle:

– Szóval oltárokat emeljünk a káhelnek? ez a tanácsod?

– Igen, ez a tanácsom, – felelte Kolecsny.

– És mért? Okold meg mégegyszer röviden, – szólította őt fel Nureddin.

– Azért tanácsolom, mert nem tudok jobb világot elképzelni a meglevőnél, bármily kegyetlen és érthetetlen is az. És az emberi lény épp abban különbözik a baromtól, hogy sohase bírta ki ezt a kegyetlen és érthetetlen létet vígasztalás nélkül, néki tehát nem való a nagyobb világosság. Különösen a szegény, egyűgyű népnek nem való. Ezt talán csakis mi filozófusok bírnók ki. Illetve még ezt sem mondom, két oknál fogva. Egyrészt: A káprázat: vigasztalása nép közül is az, aki bírja, vegye. És annál inkább veheti, mert hisz vígasztalás is rejlik benne: és ez épp a káhel. Vagyis az az áhítat, amelyet nem a Teremtés, hanem az örök Létezés és örök Változás iránt kell éreznie. És másodszor: mert ez épp a mi vígasztalásunk is, minthogy a mi világosságunk se teljes, mi se tudjuk mit gondoljunk az örök Létezésről, ezért ajánlottam, hogy oltárokat építsünk neki és leborúljunk előtte. Mert hiszen akárhogy vitézkedünk is, mi is csak félénk és gyarló emberek vagyunk s a teljes világosság, amelyben úgyse lehet részünk, voltaképp nekünk se volna jó. Mint-ahogy az ember A napba nézninem tud a napba nézni. Az emberi lénynek ugyanis, ismétlem, a káprázat való, az áhítat, az ünnepélyesség és költészet, hadd sírjon tehát azon, ami nincs és nevessen azon, ami sohase volt.

72

Így szólt Kolecsny s ezzel leűlt. S e szavai után keletkező újabb csendben Szávy felemelte lehajtott, ősz fejét és végülis így szólt:

– Jó filozófus vagy, a magunkénak tekintünk ezentúl. – S ezzel bólintott az európai felé.

Amire a többiek is rászánták magukat, és ők is azt mondták neki, hol ez, hol az, de mind csendesen és szomorún:

– Jó filozófus vagy. – De látszott rajtuk, hogy azért mégis Allah és Mohamed miatt szomorúak. Akkor már erősen hajnalodott.

S ezzel a filozófus kézművesek akkori ülésszaka véget ért.

Ne feledjük el, mindezt Tuszun, a kardkovács mesélte több alkalommal borús és álmatag hevertében Szein-Alaznámnak, az elképzelt angyalnak s hogy az angyal előtt való ezt a beszédét ismételte el a papoknak több éjszakán.

– Mikor is az angyal hirtelen rámtámadt, ti papok, – mesélte Tuszun.

– Mi tehát az ember? – rivallt rám, Tuszunra az angyal. Erre elkezdtem hadarni neki, mint valamely titkos új Koránt:

– Az ember lelkes lény, de lelke a testétől veszi az eredetét és azzal együtt elenyészik, épp úgy, mint a szegény állaté. S ezt az ember nem bírja elviselni, ezért a káprázatokat keresi. És ez így van jól.

– És semmi nyoma se marad annak, hogy élt? – rivallt rám újból az elképzelt angyal.

– Vedd a leggyönyörűbb rózsákat ó Szein-Alaznám, – feleltem néki én Tuszun, a kardkovács, – Ahogy a rózsa elmúlik, úgy az emberi szépségmi nyoma marad akár a legszebb rózsának is? S íme Szávy szép kis unokái még hasonlítanak is a rózsához, mert épp oly szépek s egyéb alig is van bennük, csakis a szépség és majdnem épp oly öntudatlanok. Én szerelmes voltam mind a háromba, mégis azt kérdezem tőled: mért maradna több nyomuk e földön, mint a rózsának?

– No és a szellemi kiválóság? A kiválasztott lélek? – kiáltott fel az angyal.

– A szellemi kiválóság? – feleltem néki, – csak nem vagy te is széplélek ó Szein-Alaznám? Vajjon mennyivel becsesebb a szellem kiválósága, mint egy lány isteni mosolya, egy gyermek szivet me73lengető bája, vagy akár egy öreganyó csodás ravaszkodásai, amelyeken boldogan kacag az ember? Mi tud örömet okozni?Ugyanaz a Kolecsny egyszer így szólt hozzám: – akkortájt Európában egyetlen élvezetem a kocsma volt s abban is egy részeges hazudozó, aki oly csodás marhaságokat mesélt esténként, de oly élvezetesen, hogy ő volt életem minden öröme akkoriban. – A szellemi gyönyör értékeNem Kant, a nagy európai filozófus? – kérdeztem tőle ravaszúl. – Nem Kant, – felelte ő nekem ugyancsak ravasz pislogások közben. S én akkor azt gondoltam róla: – valóban jó filozófus ez a Kolecsny.

– Ne kertelj annyit, mi nyoma maradt az embernek, arról beszélj! – lett velem, Tuszunnal egyre szigorúbb az angyal.

– Vedd a tenger hullámait, – mondtam neki most, – azokból néha gyönyörű alakzatok csapódnak fel az ég felé. Te pedig elnevezed a hullámot Ibrahimnak Az ember, mint a tenger hullámas azt mondod: – itt járt Ibrahim. – Mert mi marad meg e gyönyörű alakzatokból? Valami uszályuk marad talán, de végül az is elenyészik. Ennyi az ember. S az örök időben az örökkévalóságban az ember élete nem több, mint számunkra ez a pillanat. Vagy vedd akár ezt: barátom, Bedreddin Hasszán arab nevű ember volt, de hindú eredetű. És parkett-táncos volt egy európaiak által látogatott hegyi üdülőben. Egy nap aztán rövid szenvedés után meghalt. S minthogy az utóbbi időben a Dzsaina híve lett, kívánsága szerint elégették s hamvait egy hideg tóba szórták. S íme: tegnap még táncolt, nevetett és beszélt – s nem olyan-e ez a tegnapi beszéd, nevetés és tánc, mint a tegnapi napfény, amely itt táncolt a tetőkön, majd megűlt és ellobbant? Mert hol van az egész ember és hol az udvarias mosolya?

– Hát a neve mégis, nem marad-e a neve fenn? – kérdezte a szigorú angyal.

– Ej de figyelmetlen vagy, – feddettem őt. – Hogy mi a név? Megmondta már Kolecsny becsületesen, hazudozások nélkül. Mikor az ember megszületik, a nevéhez semmi köze, azt ráakasztják s néki magának is meg kell tanulnia, hogy hogy hívják. S ehhez aztán annyira hozzászokik, hogy a híúsága hordozója lesz. Ha azt mondja valaki, Tuszun ostoba, akkor az én vagyok, én érzem sértve magam. Mások izgatottan lesik a híreket, hogy mi szó esik róluk, a nevükről? Ez eddig rendben van. De mikor meghalnak, megint kettéválnak nemde, ők nincsenek már sehol, a nevük pedig itt maradt. Ki az a 74Platon? vagy ki az a Mohamed? Mi úgy beszélünk róluk, mintha jelenvaló emberek volnának, ők pedig nem tudnak semmit erről, A halál utáni név: fantommert már porukat is az óceánba fújta be a szél. Olyannyira nem, hogy, ha haláluk után felébreszthette volna őket valaki s ha fülükbe kiáltja saját nevüket, azt épp oly ámulva hallgatták volna, mint gyerekkorukban, mikor, mondom, elnevezték őket valaminek. A név tehát fantom, vedd ezt egyszersmindenkorra tudomásúl ó Szein-Alaznám. Füst, hab, amely sírjuk felett libeg. Ami pedig azt illeti, hogy az életük tükre mégiscsak itt marad a világon saját életrajzaikban, vagy amit mások írnak róluk, – ez is merő káprázat csupán.

– És mért? – kérdezte az angyal.

– Mert az életrajz sem ők maguk. Ezenfelűl, ha valaki maga írja életrajzát: egyrészt az írás természete miatt, amely formálást követel és nem is enged meg teljes őszinteséget, de az író hiúsága és szemérme miatt is és végűl: Minden életrajz hamismert az ember még saját életére sem emlékszik elég jól, – mindezeknél fogva még ennek a fele sem úgy igaz, ahogy írva van. Hát még, ha mások írják! Ki ismerhet meg jól egy másik embert? vagy az életét? Különösen, ha tudományát mende-mondákból veszi. Márpedig mi egyebet hall róla, mint mende-mondát?

– Akkor mért ragaszkodik úgy a neve fennmaradásához és mindezekhez is az ember? De még egy Horátius is? Taníts meg rá. Mért akarta oly nagyon, hogy műve és híre-neve fennmradjon? – kérdezte az angyal.

– Mert, sokszor mondtam már, az ember mindenben a káprázatokat kergeti. Egyes kiváló emberek s úgy tudom, ő is, meg mások is megvetették saját korukat, Az utókort többre becsülni, mint a jelent?züllöttnek és ostobának tartották azt és nem is akartak e korukhoz szólani, sem a néphez. Ezzel szemben látatlanúl nagyrabecsülték az utókort, amely valószínűleg épp oly züllöttnek és ostobának tetszene előttük, minthogy az utódok nemigen szoktak különbek lenni a régieknél. No de az ember rendesen jobb jövőt remél a gyerekei számára, mint amilyen saját múltja volt, különben aligha hozná őket a világra s A művész gyermekének tekinti művéta költők műveiket, úgy látszik, ugyanúgy tekintik, mint mások a gyerekeiket. De most legyen is vége a bölcselkedésnek, mert belefáradtam, – mondottam én Tuszun és ásítottam. – Nincs álmosítóbb dolog a bölcseletnél, – tettem hozzá.

– És mégis mennyire szereted, – mondá az angyal.

75

– Némely ember a feleségét is szereti és mégis elalszik mellette gyakran, – mondtam én.

– Megleckéztettél engem, most tehát már alázatos vagyok, – vallotta ekkor Szein-Alaznám, az elképzelt angyal, – neked viszont kötelességed, hogy még beszélj egy keveset a halálról is.

– Akkor végy plajbászt és irdd, amit mondok, – parancsoltam rá, – ezt már diktálni fogom, mint egy titkos új Koránt. Pontokba foglalom mondanivalómat. Halljad tehát:


Szúrák a halálról


Első, rövid Szúra. Egy menekült krakkói zsidó azt mondta nekem nemrég: – mihelyt meghaltam, nem vagyok többé se lengyel, se zsidó, Aki meghalt, nem tud hazájárólazt se fogom tudni, hogy ilyen népek voltak-e a világon. Tehát nem fog fájni a sorsuk és harag se lesz többé a szivemben. Különben egy régi sztoikus is körülbelűl ilyesmit íratott sírkövére. Ezt iratta: meghaltam, nem tudom.

Második, rövid Szúra. A halott nem fél sem a haláltól, sem istenétőlAki meghalt, az megszabadult a legnagyobb átoktól, a halálfélelemtől és istenfélelemtől. Aki meghalt, annak nincs többé istene.

Harmadik, rövid Szúra. Aki meghalt, az saját lelkét tekintve sohasem élt. Aki halott, az sohasem éltAki meghalt, az halálának első pillanatában már olyan, mintha az örökkévalóság óta lenne halott. A halálunkhoz tehát nekünk, élőknek nem lehet közünk.

Negyedik, rövid Szúra. Mennyi minden kell az élet fenntartásához: táplálék, levegő s a szervezetnek ezernyi berendezkedése, – A halálos állapot fenntartásához semmi sem kellahhoz viszont semmi se kell, hogy halott maradjon a halott.

Ötödik, hosszabb Szúra. Ha egy nagyúr remek köntöse a könyökén elkopott, eldobja az egészet. Hasonlóképen a természet. Az oroszlánnak tüske megy a lábába, a gazella megsérti finom kis térdét s a természet máris eldobja az egész állatot. Pedig a szeme még remek volt, a füle is, de nem! neki nem kell többé s A test egy helyen elromlik és végeelrontja a halálban a szemét is, fülét is s az embernek még éber szellemét. – Igaz, az ember megpróbálja kifoltozni földi hüvelyét s ez így-úgy sikerűl is néki, de vajjon megéri-e hátralevő élete a foltozás kínját, Megéri-e az öregség a kínt?vagy az öregség gyalázatos, tehetetlen nyomorát? Ezt már nem tudom. Az oroszlán, 76vagy a nyúl, vagy a gazella sohase ilyen nyomorúlt, mielőtt végleg tehetetlen lenne, elpusztúl.

Hatodik, rövid Szúra. Hasszán, a filozófus rézüstkészítő nagy betegségében igen félt a haláltól. Hogy mi lesz vele a sírban? Így szóltam hozzá: – A halott önmagának egy messzi kőaz amerikai Andeszek egyik völgyében van egy sárga kő. Tudsz róla? Nem. Nos erre gondolj. Mert a sírban épp ilyen keveset fogsz tudni magadról és hogy hol vagy.

Hetedik, hosszabb Szúra. Kodzsa-Hasszán, az asztalos, szintén filozófus, a kolera-járvány idején ugyancsak nagyon beteg volt és szintén igen félt a haláltól. Hogy mi lesz vele a sírban? Nem tudok az emberiség tragédiáirólHogy özvegyének, gyerekeinek és szegény hazájának sorsa hagyja-e majd nyugodni? Így szóltam hozzá: – kedves Kodzsa-Hasszán, te jó gondolkodó, vajjon születésed előtt majdnem kétezer évvel aggasztott-e téged a római birodalom bukása és később az alexandriai könyvtár égése, továbbá az a sokféle szörnyű tragédia, amely az emberiséget érte? Ugy-e, hogy nem? Hát így lesz most is, mert, légy nyugodt, A halál: mint születés előtti állapotbeáll megint a születésed előtti állapot.

Nyolcadik, rövid Szúra. Tested pedig személyből dologgá minősűl, – mondtam még neki, – lelked ugyanis abban a pillanatban szűnik meg, mikor az együttható erők nem éltetik többé. A lélek nem külön energiaA lélek ugyanis nem külön energia ó Kodzsa-Hasszán, hanem a testi energiák eredménye.

Kilencedik, hosszabb Szúra. Khodádad hellenista költő így szólt: – Az eszem megveti az életet, a szervezetem, ösztöneim és vérem viszont mindenáron élni akarnak. Ez a vita csak akkor dőlne el, ha hindú volnék, beűlnék a ketrecembe és addig gyötörném ezt a bitangot, ezt az ördögöt, aki bennem lakik és nem akar megdögleni, amíg testem minden sejtje alázatosan felveszi az értelem tanát, hogy tudniillik, élni nem érdemes. Akkor aztán kitörnék ketrecemből és azt kiáltanám a nap felé: a tan szervűlt! A szervűlt életúntságÍgy azonban… így azonban, minthogy nem vagyok hindú, várnom kell, amíg ez a vita halálommal magától megszűnik és megszűnik az is, hogy szeressek élni, amit megvetek.

Tizedik, hosszabb Szúra. Ugyanennek fia ekkor így jajongott: – Hát A zárt egyéniség megszűnésemegszűnik énünk zárt egyénisége, amely olyan volt, mint a vaskapocs? – Amire apja így felelt: – Nem épp a napokban jajongtál, hogy olyan ez, mármint zárt egyéniséged, mintha börtönben volnál Az egyéniség börtönes hogy mikor fogsz végre megszabadúlni attól az örök és egyhangú 77dallamtól, hogy én és én? – A fiú erre nem tudott mit felelni neki, csak homlokát ráncolta és tétován állt ott, mint aki el akar szaladni. Végűl is szemrehányón és sötéten ezt a kérdést tette fel: – Van itt egy Száleh nevű, undok, szemét alak, egy megvesztegethető, piszkos kasif, ezt én gyűlölöm és ezzel leszek én egy anyag a földben? Eggyé válni a szeméttelEggyé kell válnom a szeméttel? Nem borzasztó apám ez a gondolat? – Amire apja így felelt: – Püh, de nagyra vagy magaddal! Mert mi vagy te? Nem ugyanabból az anyagból vagy, mint a másik? Az élők dölyfösségeÚgy is mondhatnám régi szóval, hogy a földnek két röge vagytok mind a ketten, kikeltetek a földből s itt egymásnak estetek. A földben pedig visszahúlltok ugyanoda és békesség, valamint egység leng újra fölöttetek. A harc megszűnik és ennyi az egész.

– Akkor mért segítettél a világra jönnöm? – kérdezte a fiú.

– Azt nem tudom, – felelte az apa.

Tizenegyedik, hosszú Szúra. Egy másik, igen okos bagdádi cipésznek, Khursid nevűnek, hiába magyaráztam hatodik szúrámat, amely az Andeszek sárga kövéről szól, sehogy sem akarta megérteni. Váltig azt hangoztatta, hogy ő fél, hogy a sírból, a lepelből, a lécek mögűl és pázsitból, amely a holtat borítja, ki akar majd kukucskálni, hogy lássa a napot. – Fájni fog szívem a nap után, – mondta. Így szóltam hozzá: – Khursid, te derék gondolkodó, Aki meg sem született, annak fájdalma sincsami nincs, annak nem lehet kára nem látnia a napot, ugyanúgy, mint annak, aki sohasem született meg. – Még mindig nem értette s mint lelkiismeretes, jó ember azt panaszolta, hogy ő sok szégyenletes dolgot követett el életében, megvallja nekem: egy átutazó perzsának példáúl nem elég jó bőrt adott cipőjéhez, mert azt gondolta, hogy úgyis átutazó és más ilyeneket csinált. Hogy nem fogja-e ő ezekért a sírban szégyenleni magát? Így szóltam hozzá: – Khursid, te derék gondolkodó, nem csodálom, hogy a halál előtt ilyen csacsi lettél. Hallgass hát ide! A te lányod, Gülnáré, utcalány lett és ellopta egy nagyon vallásos, átutazó kurdnak kémírjét és nyolc év előtt elbújdosott, mert halálosan szégyelte magát, igaz-e? – De nekem nem volt sohase lányom, – tiltakozott a cipész. – No látod, – mondtam én. – Ami nem létezik, az nem is szégyelheti magát. Ami meg se született, az nem is szégyelheti magát. És ez lesz a te helyzeted is.

78

Tizenkettedik, hosszabb Szúra. – Láttál-e már számadót a táblán számolni? – kérdeztem ugyane Khursidtól. – Néha egész beleizzad és azt mondja feleségének: – menj innen Szobeide, ne zavarj, mert nekem nagyon nehéz helyzetem van ezen a földön. – És este, mikor már azt hiszi, hogy vége felé érkezett a számadásnak, egy dzsin keze kinyúlik a sötét sarokból és letörli az egészet. Számadásodat letörlik a táblárólHiába számolt tehát olyan sokat, olyan buzgón és olyan nehezen. Ilyen a halál, vagyis így törli le valamilyen láthatatlan kéz az ember egész életét. És mondhatom neked, te cipész és sarúkészítő, hogy akkor már hiábavaló a számadás és a sorsoddal való perlekedés! A végén, mikor már a halál ujja érint, már érvénytelen a számadás testvérem, de még egy nap végén is, mikor már este van és lehajtod a fejed, akkor már mindegy is, hogy jól telt-e a nap, vagy rosszúl, hát még az utolsó pillanatban! A végén nincs számadásLetelt és vége van az egésznek s a többi akkor már egyre megy. Nincs többé számadás.

Tizenharmadik, rövid Szúra. Aminthogy Halálunk a perc halálaa halál csakis azon perc halála, voltakép nem is az egész életé. Mert az egész élet már nincsen sehol. A lámpába bámúlsz, aztán már nem bámúlsz bele, már nem látod többé. S ez a halál.

Tizennegyedik, hosszabb Szúra. A halálnál pedig nagyobb halál nincsen. S ez többfélét jelent. Egyrészt, hogy aki ezer embert ölt meg, az csak ugyanazon halállal büntethető, mint aki egyet ölt meg. És másodszor: aki a domb tetejéről zuhan le, az épp úgy hal meg, A halálnál nagyobb halál nincsmint aki a Davalagiriről, egy pocsolyában is ugyanúgy, mint aki a Niagarába esett, aki a szobában elcsúszik, ugyanúgy, mint a csatamezőn. És harmadszor: ezer ember halála az egyén szenvedésének mennyisége szempontjából csak egy halál. Mert egyetlen halálnál nagyobb halálos átélés nem létezik.

Tizenötödik, hosszabb Szúra. A keresztények mennyit siratják majdnem kétezred éve Krisztus kínszenvedéseit a keresztfán. Krisztus kínját mindenki megéliHolott minden embernek át kell ezen esnie, – vagyis min? Hogy így, vagy úgy megfeszittetik, egyszóval a halál kínjain. Ugyanígy: – milyen nehéz szigorlatokat tettél te le Párizsban, – mondottam egyszer Hanah Jeremiásnak, a matematikusnak, aki nekem is barátom. Amire ő így felelt: – a legnehezebb szigorlatom még hátra van. – És melyik az? – kérdeztem én. – Meghalni, – felelte ő.

79

Tizenhatodik, rövid Szúra. Ha a halott akárcsak a kisujját tudná is megmozdítani, A halott kisujját mozdítjahacsak egyszer is megmozdítaná holtában, ez oly csoda volna, hogy az egész világ összecsődűlne teteme körűl, – ott talán még nagyobb zarándoklat volna, mint Mekkában.

Tizenhetedik, rövid Szúra. A vizszintes emberA halottat úgyis lehetne nevezni, hogy vizszintes ember. Mert soha többé nem lesz függőleges. Mert aki halott, az meghalt végeláthatatlanul.

Így végződött Tuszunnak, a kardkovácsnak elbeszélése a két pap előtt Szein-Alaznámról, az elképzelt angyalról. S hogy miket mesélt ő annak. A két pap most nem tett ellenvetést, de megígérte, hogy minde dolgokat tanulmány tárgyává teszi s aztán fog felelni Tuszunnak, a kardkovácsnak.

– Lehet, hogy egy más alkalommal majd még feleletükről is szólani fogok fiam, – mondá a mágus fiának. Mert el ne feledjük, mindezt Hábi-Szádi keleti mágus mesélte fiának, Tahtúrnak, tanításképen, mert azt akarta, hogy ő is mágus legyen. S e dolgok végén Tahtúr így szólt apjához:

– Szívemre tett kézzel köszönöm a tanítást. De bocsáss meg igen tiszteletreméltó atyám és tanítóm, ha most megkérdezek tőled valamit. Nemde mindazon személyek, akik itt szerepeltek, sose léteztek, csak a te elmédben nemde? Vagyis úgy igaz, hogy mindezek te magad voltál, tehát úgy Tuszun, a filozófus kardkovács, a vak koldús, valamint a többiek, és akikkel ezek beszélgettek, vagy vitatkoztak, tehát a gyógyszer-kereskedő, a cipész, a berber herceg, a matematikus, de a filozófus kézművesek egész gyűlése szintén. Így van ez atyám? Nem tévedek? Nekem ugyanis, mondom, az az érzésem, hogy mindezek csupán a te elmédben nyerték életüket.

Ezt kérdezte a fiú, amire az apa így válaszolt:

– Te már tizenhét éves vagy és nős ember is fiam, neked tehát tisztelet jár. Eszemben se volt, hogy becsapjalak. Okos vagy, jól eltaláltad, e személyek sohase léteztek, csak az én elmémben, mindegyike csakugyan én voltam.

– És Khodádad, hellénista költő se létezett? – kérdezte a fiú. – És annak verseit is te csináltad?

80

– Mindent, amit hallottál, én csináltam okulásodra, tehát a verseket is, kivéve a rigvéda himnuszát, – felelte a mágus.

– Akkor, ha megengeded, még azt is megkérdezném tanúlságomúl, hogy mért tetted ezt velem?

– Két okból, – felelte az apa fiának. – Mert Amit idegen mond, annak nagyobb becse vana fiú előtt gyakran nagyobb tekintélye van annak, amit idegenek mondanak neki és azt jobban el is hiszi, mint amit az apja mond. És másodszor: mert ezek a személyek vérrel telítették mondanivalómat. Nem akarom én édes fiam, hogy a fejed egészen kiszáradjon a sok bölcselettől. Ami csak filozófia, az kiszárítja az elmét

És itt végződik Hábi-Szádi keleti mágusnak kardinális bölcselete. Egyéb észrevételeire mindjárt rátérünk.

81
Hábi-Szádi titkos feljegyzései a fia számára
Törvénykezés és a törvény végrehajtása

Mezári bej igen tanúlt ember volt, a beiruti angol egyetemen is tanúlt, ezenfelűl Angliában is, aztán érett korában megint Londonba ment, otthonhagyva nejét és fiát s ott részben keleti nyelvészettel, részben nemzetgazdasággal foglalkozott. E tanulmányai folyamán különösen Malthus tanaiMalthus Róbert tanai tettek nagy hatást reá. Hogy tudniillik mi lesz az emberiséggel, ha így elszaporodik? Mértani haladványban szaporodik, viszont terményeinek mennyisége, amelyekből táplálkozik, csak számtani haladványban szaporíthatók. Ennélfogva a háborúk és járványok szükségesek is, különben néhány évszázad múlva éhhalál fenyegetné az emberiséget. Így valahogy. Hogy igaza volt-e Malthusnak, vagy sem, ezzel most nem foglalkozunk. Annyi tény, hogy ehhez aztán hozzáfűzte a saját gondolatait is. És pedig:

– Ez a föld, – gondolta magában, – nem is tűr meg annyi élőlényt a hátán, amennyit el tudna tartani. Jóval a határ előtt megritkítja tehát az élőket. A föld lerázza a túlszaporulatotNo de mért? Mert a föld részben kegyetlen, részben okos. Mert tegyük fel, hogy ezer embert tudna eltartani ennyi meg ennyi négyzetkilóméter területen s az emberek még mindig szaporodnak, – mi lesz akkor az ezeregyedikkel? Éhen kell halnia? Éppen ezért már jóelőre gondoskodik arról, hogy ez ne lehessen így, vagyis ráadásos ovatossággal már nyolcszáznál berzenkedni kezd. Megrázza hátát, ahogy az oroszlán megrázza, hogy a tetvek lepotyogjanak róla s ez a földrengés, vagy tüzet okádik, küld a felhőkből egy kis gyermek-járványt és így tovább. De az emberek maguk is segítségére sietnek gyalázatos ökonomiájának: lemészárolják egymást.

Ezeket gondolta, aztán elhozatta magához feleségét és fiát is, hogy megmutassa nekik Angliát s a fiát, aki addigra már tizenhét éves lett, beirassa az egyetemre. Mindenesetre megint tanítani kezdte a fiút némely okosságokra, ami régi szokása volt s így elmondta neki a Malthus-féle tanítást és amit körűle gondolt. S a fiú, mint mindig, most is nagyon figyelt a tanításokra és részben jegyzeteket is készített róluk, hogy jobban megjegyezhesse azokat.

82

Így éltek s mielőtt még nejével hazautazhatott volna Beirutba, az utolsó nyáron elvitte családját Skóciába, hogy megmutassa nekik az ottani hegyeket. S mikor már ez is megvolt, mikor már látták a hegyeket is, tavakat is, visszafelé utaztukban egyszer csak nyílt pályán megállt a vonat. Kinéztek az ablakon, hát látják, hogy a mezőn dolgozó asszonyok és emberek ott állnak sápadtan kapájuk mellett, rémülten néznek a vasúti töltés felé, némelyek pedig felemelt kezekkel rohannak feléje. De a vasúti kocsiban is nagy lett a mozgalom, riadalom ugyanakkor, mert isten tudja, mi módon azonnal elterjedt híre annak, hogy A kis pásztor halálaa vonat elgázolt egy gyermeket, kis birkapásztort bárányával együtt, amelynek átölelte a nyakát. Le akarta ráncigálni a töltésről, de már elkésett vele.

Mindenki sápadt lett a kocsiban, egyes asszonyok már sírtak is, a bej Számer nevű fia mégis így szólt hangosan, a csendben, mégpedig feltünésrevágyón, angolul:

– Nagyon helyes, úgy is túlsokan vagyunk a földön.

Mindenki ámulva nézett rá, némelyek szigorúra vonták szemöldökeiket, annál is inkább, minthogy fez volt a fején és látszott rajta, hogy keleti ember. A fiú voltakép mégis inkább apjához intézte szavait és azt hitte, hogy közös, titkos tudományuk mosolyával fog találkozni nála, ehelyett a bej abban a pillanatban felállt és egy hatalmas pofont kent le fiának. Számer nagyon elpirúlt ugyan, de semmit se szólt, az utitársak arcából viszont eltüntek a szigorú redők, némelyek bólintottak, mások a fejüket csóválták.

Az anya sem szólt semmit, s minthogy tyúkeszű volt, mint asszonyaink általában, részben nem értette, hogy fia mit akart kifejezni iménti szavaival és nagyon sajnálta őt e nyílvános megaláztatása miatt. De a kis pásztor sorsa is megrázta lelkét, mert jólelkű volt. Zavarában a sarokba húzódott tehát és duzzogott. Férjének nem mert szemrehányást tenni, még arabúl sem, mivelhogy kényura volt neki, s ő fél-kutya helyzetben, mint nálunk általában az asszonyok.

Egy idő után azonban, mikor a vonat már tovább zakatolt, Számer mégis megemberelte magát és így szólt apjához arabúl:

– Igen tiszteletreméltó atyám, most mért ütöttél engem pofon, mikor ugyanez a te véleményed is és én joggal hihettem, hogy elismerő pillantásoddal fogok találkozni. Mert ebből láthattad, hogy fogékony vagyok tanításaid iránt. Vagy véleményed voltakép szé83gyenletes és nem szabad hangoztatni a nép előtt? – Az apa világos, éles tekintettel nézett fiára, mintha szeme sugaraival annak fejében akarna kotorászni.

– Mért ütöttél pofon, mikor ez a legnagyobb megaláztatás az oly kényes angolok előtt? – kérdezte Számer újból. Amire a bej végülis így felelt:

– Azt hittem, hogy rá fogsz jönni magadtól is. Úgy látszik azonban, hogy elfelejtetted egyik igen fontos tanításomat. Hogy aki A részleteket csak elvek szerint megítélnirészletek megitélésében általános, nagy elveket használ fel, az ostoba ember. Az élet csupa kín, nem szabad semmire se törekedni, – mondotta Buddha, – de azért megkötötte reggel a saruját s ha feje felett netán kigyulladt volna a ház, biztosan kiment volna belőle.

A fiú előbb száját összeszorítva hallgatott, aztán, minthogy tisztességes fiú volt, így felelt:

– Igazad volt apám. – Amire a bej így folytatta:

– Észrevételed esztelenségét azonban még más szempontokból is lehet bizonyítani, – mondotta Mezári a fiának. – Miről van itt szó? Hogy az elmélet így szól: a szaporaság túlnagy, túlságosan fenyegető, tehát a pusztulás, sajnos szükségszerű. Ez az elmélet. A konkrétum pedig az, hogy itt a szemünk láttára elgázoltak egy szegény kis parasztgyereket. Elmélet és konkrétumEz pedig két külön dolog. Mármost mért kell okvetlenűl két dolognak tekinteni és másként megítélni az egyiket, mint a másikat? – ezt a vizsgakérdést adom fel neked. Gondolkodj rajta s ha jól megfeleltél, akkor megérdemled, hogy beirassalak az egyetemre.

Így szólt a bej s ezzel elkezdett újságot olvasni. A feleség is, úgy látszott, kicsit jobbkedvű lett. A fiú pedig Londonban két nap, két éjjel törte fejét a kérdés megoldásán, de nem tudott végire járni. Végűl is bement apjához és így szólt hozzá:

– Könyörűlj, apám, világosíts fel, mert nem tudom megoldani a feladott kérdést, pedig már majd kiszakad fejem a kimerűltségtől. Vedd kérlek figyelembe, hogy még túlfiatal is vagyok s a gyönyörök még nagyon érdekelnek. Nem tiszta hát a fejem. – Amire a bej így felelt:

– Menj, aludd előbb jól ki magad és akkor gyere vissza.

Számer tehát aludni tért és körülbelűl húsz órát aludt. S mikor ifjúsága teljes frisseségében és sugárzó pompájában benyitott, apja 84elmosolyodott, aztán pipával kínálta, feketekávét is töltött neki, majd így szólt hozzá:

– Ó fiam, Számer, milyen nagy lurkó vagy te még. Nem emlékszel, hogy a tibeti lélektanból mire tanítottalak? Tibeti lélektanA tibetiek ugyanis azt mondják: az emberi lélek nem egység, hanem gyülekezet. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberben különböző független hatalmak garázdálkodnak, így az ösztönök, érzelmek, indulatok és az értelem, – mondjunk csak ennyit. S ezek esetleg különböző és egymással homlokegyenest ellenkező dolgokat követelnek az embertől. Néha ugyan hatni is tudnak egymásra és megegyeznek. Nos erről van itt éppen szó. Hallgass csak ide.

Fiatalkoromban volt nékem egy vad vérmérsékletű, ír származású barátom, aki folyton azt hangoztatta, hogy ő milyen természetes lény. Szinte kérkedett evvel. Mondtam néki:

– Az ember nemcsak az, ami, hanem az is, ami lenni akar. S ami akar lenni, az esetleg vissza is hat rá és megváltoztatja, vagyis némikép olyanná is teszi. Amivé lenni akarokNálunk az asszonyok példáúl halálesetkor először is elkezdenek sopánkodni s aztán saját hangjuktól ellágyúlva elkezdenek sírni, vagyis most már kezdenek igazán résztvevők lenni, pedig előbb még nem voltak azok. – Így szóltam hozzá, de ő csak nevetett.

Ez ugyancsak Angliában történt, akkor először voltam itt s angol irodalommal foglalkoztam. Azt mondtam neki tehát, hogy Hamlet példáúl nem is természetes. – Majd így szóltam: – és milyen egyhangú ez a te természetességed. Hamlet nem egyhangú, – mondtam neki, de még ez sem hatott reá.

– Tudod-e te azt, – folytattam a korholást, – hogy ebben a stílusban állandóan megmaradni nem is lehet A természetesség afektációjaafektáció nélkül. Márpedig nincsen ellenszenvesebb afektáció, mint a természetességé.

Még ezen is csak nevetett. Mikor is egy alkalommal aztán nagyon megijedt sajátmagától. Ez így történt:

Tudod nagyon jól Számer fiam, hogy a mi Koránunk mennyire lelkünkre köti a jótékonyságot. Ez aztán vérünkké válik, mi nagyon érzékenyek vagyunk ilyen dolgokban. Képzelheted tehát, hogy hogy éreztem én magamat, mikor a következőket látom. Ellenszenves koldúsCsöngetnek a lakása ajtaján, azt hittük egy közös barátunk érkezett, tehát én is kimegyek vele ajtót nyitni s íme ott áll egy koldús s ő nyomban rárivall:

85

– Hordd el magadat, szemtelen, nem mondtam már neked, hogy útállak? – és még köp is egyet nagy természetességében, pedig nem volt ez rossz fiú. Csak ez a koldús tényleg ellenszenves volt neki, ezt elmesélte nekem későbbi bánatában. Viszont, hogy aztán mi történt e szavai után?

A koldús tényleg igen csunya arcú ember volt, rücskös, penészes zöld a színe s ez az arc most még csúnyábbra vált. Két sárga foga is görbén kiállt elől és ezt most mintha ráemelte volna támadójára. Aztán sziszegni kezdett, majd hörögni s végül ájultan vágódott el a folyosó kövezetén.

Nem részletezem a dolgot. Elég ebből annyi, hogy mindezek után a barátom mégiscsak nagyon meg volt törve. Mert alapjában véve, mondom, jó fiú volt.

– Természetesség? – kérdeztem tőle. – Hát nincs eszed? Hátha ez a nagy természetesség dúrvaságba torkollik? Vagy tökéletesen az ösztöneidre és indulataidra bízod magadat? Ez ellenszenves ember volt, igazad van, de nem emberségesebb-e, hogy ily esetben Az értelem behatása az indulatokraa másik hatalom, vagyis az értelem mérsékelje undorodat? Ha másért nem, már azért is, mert minél ellenszenvesebb egy koldús, annál szerencsétlenebb.

S akkor hát végre belátta, hogy igazam van.

Ez volt az egyik eset. A másik szintén egy barátommal történt s ugyanitt és történetesen szintén koldússal. Ezt csak röviden mondom el. Orvostanhallgató volt az illető s annak az elméletnek volt híve, hogy az ember ne adjon semmit a koldúsoknak, mert azokról az állam köteles gondoskodni. Egyszer együtt megyünk a Fleet-Streeten és szembejön velünk egy nagyon szánalomra méltó öregember felkötött karral. Alázatosan néz reánk, én rögtön pénztárcámban kezdek kotorászni, miközben odasúgom e barátomnak: – adjál neki te is. – És mikor mégsem mozdúl, még egyszer sürgetem: – adjál te is. – Csakhogy ez már nem volt olyan jó fiú.

– Helyes, – azt mondja egészen hangosan, – kivételesen adhatok, de akkor megnézem előbb, hogy Panaszolt sebeket megnéznimi van a kötés alatt, hogy igazán beteg-e a karja? Mert engem nem csap be.

– Megbolondúltál? – kérdezem tőle, mikor látom, hogy csakugyan odalép és kezdi leszedni a koldús karjáról a kötést. Mivelhogy ő 86orvostanhallgató nemde, ő csak ért az ilyesmihez! Ha én lettem volna ez a koldús, nyakon ütöttem volna.

Csak nagy nehezen tudtam elráncigálni onnan. Aztán így szóltam hozzá:

– Te hülye állat, – mondtam neki mindenekelőtt, pedig nem volt ez ostoba ember. – Nincs benned érzés? Szív és észArra a hülye eszedre bízod magad akkor is, mikor szívednek, szánalmadnak, vagy szégyenkezésednek kéne eldöntenie, hogy mit tegyél? – Eddig van ez a két történet.

És mi következik belőlük? Hogy aki mindig csak eszére hallgat, az épp olyan ostoba módon cselekszik, A törvényhozó értelmemint aki mindenkor indulatait követi. Vagyis: az pillanatonként változhat, hogy mire kell hallgatni, nekünk pedig tudnunk kell, mikor döntőbb a szív és mikor az ész. S itt érkeztünk el az elgázolt kis pásztorig.

Aki a törvényeket kimondja, az előtt nincsen semmiféle kis birkapásztor, aki átölelve báránykája nyakát meghal, mert meg akarta azt menteni. A törvényhozó tehát szükségszerűen értelmével mérí a dolgokat. De aki tanúja lesz a kis pásztor halálának és nem siratja, az merőben szívtelen ember.

Hasonlóképen: a törvényhozó kimondhatja, hogy aki lop, az szigorúan büntetendő. Ezt kimondani kötelessége is. De A bíró szívea bíró kötelessége viszont, hogy a szivére is hallgasson, ha egy szerencsétlen nyomorúlt áll előtte lopással vádolva. Mert amelyik bíró ezt nem teszi, az gazember.

Egyszóval: A törvények megalkotása és végrehajtásaa törvény végrehajtása mindenkor más emberséget követel, mint a törvény megalkotása. A törvényhozó kimondja: aki nem fizet adót, annak vagyonát el kell árverezni. Most vedd a végrehajtót, aki egy szegény özvegyasszony utolsó tehenét könyörület nélkűl elárverezni rendeli, – nem szívtelen gazember az ilyen?

Amelyik végrehajtó közeg pedig így beszél: – egyéni tragédiák minket nem érdekelnek, minket a nagy elvek érdekelnek, – az ilyen végrehajtó közeget fel kell akasztani.

(Most pedig én beszélek hozzád Tahtúr fiam, én Hábi-Szádi, öreg mágus, halála előtt. Remélem, elég érdekesnek találtad e történetet. Magam én ugyanis arra törekedtem, hogy elég érdekesnek találd. Ezekután tudd meg óh fiam, hogy se Mezári bej, se fia Számer nem 87létezett soha. Mind a kettő én magam voltam tizenhét éves koromban, mikor saját magammal vitattam meg a fenti történetet.)

Az angol tanár listái

Volt itt egy hosszú, idegen aggastyán, aki már imbolygott az öregségtől. Illetve, lehet, hogy mindig is imbolygott. S volt itt egy ház, ahol a khubzot igen ízesen készítették: zsírban sütötték, borssal. De néki, ennek az idegen öregnek nem ízlett. Azt mondta rá, hogy hazájában, Írországban sokkal jobban csinálják ugyanezt, mert ott nem zsírban, ott vizesen sütik, ott nem ízesen készítik a lepényt s hogy az úgy sokkal jobb. Mosolyogtam s azt gondoltam magamban, hogy: A hazaez a haza. S most neked is azt mondom: tanúld meg Tahtúr fiam, hogy ez a haza.

Angol nyelvet tanított itt ez a hosszú, idegen öreg, aki, mondom, már nagyon imbolygott az öregségtől. S már ifjúkorában otthagyta hazáját, nem tudom, mely okból s azóta nem tért oda vissza többé. (Én ilyenkor bánatos szerelemre gyanakszom, vagy bűnre, nem tudom mért.) Végig imbolygott a világon és nem tanúlt meg semmiféle nyelvet, mindenütt angolt tanított, végűlis itt rekedt nálunk és itt is halt meg, szívében a katolikus egyházzal.

S én most mondok valamit. Mindenekelőtt azt mondom, hogy Kegyetlenség nélkűl nem lehet gondolkodnikegyetlenség nélkül nem lehet gondolkodni. Kegyelet, vagy részvét nem befolyásolhatja a gondolkodót. S amit itt hallani fogsz, készűlj el rá, nagyon kegyetlen dolog. Az ember lelke mélyén démonok laknak édes fiam, Ősbogarak a lélek mélyénősbogarak mászkálnak odalenn s ezek felett az értelem alig tud úrrá lenni. Mikor kisfiú voltál, talán hatéves, nagyon megcsodáltad egy kémíremet és nagyon mondtad, hogy vajha neked is lehetne ilyen. Aztán még egyszer mondtad. S én csak hallgattam, mosolyogtam és vártam a fejleményeket. Hogy hány évig kell várnod, vajjon mikor kaphatsz te is egy ilyet? – kérdezted néhány nap múlva ebéd közben. Megintcsak mosolyogtam és azt feleltem, hogy csak sok év múlva bizony. A gyermek és az örökség reményeErre nagyon elkomolyodtál, még enni sem akartál s én megint vártam a fejleményeket. És íme tényleg: néhány hét eltelte után a következő kérdést intézted hozzám: hogy vajjon, ha anyád meghal, minden a tiéd lesz-e? Mondtam: igen. (Anyádnak ugyanis igen szép selyem-bugyogói voltak, amelyekre szintén nagyon vágytál.) 88És ha én, apád meg fogok halni, akkor is? Minden a tiéd lesz akkor is? – kérdezted tőlem. S a szemed nagyon csillogott. – Akkor is, minden a tiéd lesz akkor is, – feleltem néked. Ezt te nagyon megelégedve hallgattad, aztán hirtelen elkomorodtál. – De azért én nem kívánom, hogy meghaljatok, szegény apám és anyám, – mondottad, amire magam is elkomolyodtam, kicsit talán sóhajtottam is, aztán megcsókoltalak.

Hát erről van itt szó Tahtúr fiam. Mondjuk ki a szót: a halálunkat kívántad, aztán elszégyelted magadat. De nem is előttem, saját magad előtt, mert jó fiú voltál. Vagyis ősbogarak törtek fel belőled, a lelked mélyéről, ezek a soklábú, vak szörnyetegek, amelyek ott lenn mászkálnak a sötétben, ezek a rosszindúlatú, gyilkos gazemberek, amelyek csak rágni akarnak és falni, mindent mohón megkaparintani, lopni s amelyek elpusztíthatatlanúl megmaradnak ott lenn az ember élete végéig. Ezek azok a kaján gazemberek, akik örűlnek, ha valaki meghal, akik mindenkor siettetik beteg barátaink halálát, és elégedetlenek, ha netán jobban lesz, akik mindig hajlandók örűlni a mások kárán, akik mindenkor hajlandók egy bájos, szép lányt elcsábítani, kéjeik számára felhasználni és kíméletlenül otthagyni, akik hipokrízisre, vagyis megdöbbent alkalmazkodásra kényszerítik az embert, arra, hogy temetéseken mindenáron sírní akarjon, mikor pedig ők azt diktálják, hogy elégedetten böffentsen, mert hiszen nem őt temetik, hamís óbégatásra, sopánkodásra késztetik, ha valakinek balsorsáról érkezik híradás, akik a szégyenkezés vesszőfutását okozzák a lélekben, mert hisz Mit művelnek az ősbogarak?sok derék, ifjúember, ha tettenéri magában ezeket a szörnyeket, sötét szobába vonúl és azt kérdezi megdöbbenve magától: – hát igazán gazember vagyok én? Szegény barátomnak csodálatosan szép temetése volt és én elégedetlen voltam, mert irígyeltem tőle ezt a temetést. Hát ilyen átkozott baromságok, lehetetlen ostobaságok vannak énbennem, lehet az? És más mindenki jó, csak én vagyok ekkora gazember?

Nos, erről akarok éppen beszélni édes fiam. Mindenki ekkora gazember volna, ha hagyná. Minthogy a lélekben sokféle hatalom van, ezt már többször is mondottam neked. A mi szentjeink és a keresztényekéi is, annyira Kűzdelmeink démonainkkalkűzdöttek ellenük és annyira szégyelték miattuk magukat, hogy erdőkbe, vagy barlangokba szaladtak és elkezdték tépni saját husukat, vagy baltával vágták le egyes tagjaikat, hogy 89végleg elűzzék őket és megszabadúljanak tőlük. Sőt készakarva még fel is idézték magukban e szörnyeket, hogy megbirkózhassanak velük. A filozófus és egyben lélekismerő viszont, – mert hisz lélekismeret nélkül senki se lehet filozófus, – no szóval a lelkiekben tapasztalt ember már ott tart, hogy mosolyog ha szörnyei felbukkannak benne, vagy fiában és azt mondja: – no lám, megint itt vannak a szörnyek. – És semmit se szégyelli magát, hanem nagy erővel a mélybe taszítja őket vissza, ahogy a keresztény mondában Mihály arkangyal a gonosz angyalokat, ahogy Máninál A filozófus és a démonoka fény követeli a sötétség démonait, vagy a görögöknél Zeüsz az óriások gonosz hadát. A filozófus nem szégyelli magát, mert tudja, mert tisztában van vele, hogy nincs olyan ember, akiben meg ne mutatkoznának e démonok és attól függ éppen a szellem értéke-fénye, hogy mennyire hagyja őket tombolni a felszinen. Az ellenőrző léleknek ez a hatalma teszi az embert.

Ide akartam én eljutni és most visszatérek az ír emberhez. Az volt az érzésem, hogy ennek az aggastyánnak már nincs is saját lelke, mert kihalt s hogy helyébe műlélek van beépítve benne: a katolikus egyház. Szegény ember volt és csekély jövedelmének egy meghatározott hányadát mégis minden hónapban eljuttatta egy bizonyos kasifhoz a szegények számára. Továbbá: lelki mozgalom már nem mutatkozott nála soha. Egyenletesen jóakaratú volt mindenkivel szemben, mint a legenyhébb tavaszi napfény. Szelid volt és türelmes, sohase haragvó, még a lágy tekintete is azt mutatta, hogy Akiben semmi kűzdelem nincsindulatokra képtelen s mikor megkérdeztem tőle, hogy még Hitlert, a tömeggyilkost se gyűlöli-e? azt felelte rá, hogy embereket sohase szabad gyűlölni, csak a cselekedeteiket, csak azokat szabad. S ha megkérdeztem volna az úgynevezett eredendő bűn felől, amelyből életünk fogan, bizonyára rámemelte volna tiszta tekintetű, tűztelen szemeit és alighanem így felelt volna: – énnekem evvel, istennek hála, már semmi dolgom. Aggastyán vagyok. – S ha netán fiatalsága felől érdeklődtem volna, hogy vajjon akkor se volt-e vele dolga? biztos vagyok benne, hogy így felel: – a fiatalkornak bizony sok a bűne. – És így tovább. De most láss engem fiam. Az imént a lélek démonairól beszéltem neked s hogy miként kell azok felett úrrá lenni. És most ugyancsak én mondom neked, hogy ettől a lelki mozdulatlanságtól, a kűzdelem teljes hiányától meg kellett bolondúlni az embernek. – Ilyenek az angyalok? vagy ilyeneknek képzelitek őket? Ha igen, akkor ostobák vagytok, 90mert Allah őrizzen tőlük. Pedig, mondom, jóságos volt, igazán az volt és mégis! Mert halálosan unalmas volt és élettelen.

És e szónál máris vádolsz engem, fiam, igaz-e? Hogy erkölcsi kérdésekben is Esztétalelkekesztéta-lélek vagyok, aminél nincs útálatosabb. – Rossznak lenni nem elegáns dolog, – mondta veled egynevű nagybátyád, Tahtúr. Továbbá: – Pirúze, – feddette feleségét, – ne szoktasd be a házba a koldúsaidat, mert piszkosak. – Még továbbá: – oly könnyen becsaphatnám ezt a szabót, de nem teszem, – mondta, – mint ahogy nem nyúlok patkánylyukba sem. Szeretem, ha tiszták a körmeim. – (Megjegyzem, ez a szabó öreg és már nyomorék ember is volt.)

Hát ilyen volt nagybátyád Tahtúr, de nemcsak kifejezéseiben volt ilyen, a lelkében is. Jól ismertem őt, képzelheted. Aki az erkölcsösség cselekedeteit csakis a mozdulat szépsége vagy csúnyasága szerint ítéli meg, az silány ember. S ő, sajnos, az volt. Ezeket nevezem én megvető szóval esztéta-lelkeknek. Az erény szépségét nem a mozdulat tesziAz erkölcsnek nem a mozdulat, hanem a benne megnyilvánuló jóság a legfőbb szépsége. S ebben a magas értelmében veendő Buddha nyilatkozata is: – ne legyetek rosszak, mert az csúnya dolog.

És most éppen én, aki mindezt tudom és vallom, éppen én kifogásolom e jóságos aggastyánban azt, hogy bár jóságos volt, de unalmas is egyben? Figyelj ide! Én megállapíthatom azt, hogy unalmas és élettelen, és elégedetlen is lehetek evvel, amellett becsűlhetem, sőt szerethetem is a jósága miatt. Ez történt itt. Nagyon szerettem az öreget, gyengéd szeretettel.

De visszatérve a démonokra: neki nem voltak többé démonai? Vagy néki már nem kellett megkűzdeni velök? Ez volt első kérdésem. S azt feleltem rá magamnak, hogy ilyesmi nincs. Az öregkor tudvalevőleg olyan, hogy e sötét hatalmak még nagyobb erőre is kapnak az emberben. – Mit fütyörészel itt magadban, nem bánkódol azon, hogy meghalt a feleséged? – kérdeztem szülővárosom egy utcájában egy öreg lepényárústól. – Dehogy bánkódok, – azt mondja, – bánkódtam eleget életemben. Az öregség és a démonokMost kezdek csak igazán örűlni annak, hogy még mindig élek. – Vagyis: öregemberekben gyakran feltör nemcsak az abszolut önzés és mások iránt való teljes közöny, de valamely szemérmetlen bestialitás is.

S ebben az öregben semmi se lett volna ebből? Vagy meg volt fagyva a lelke? Nem tudtam ennek végire járni. Viszont a másik kérdés is 91erősen foglalkoztatott: hogy miért is hat rám kevésbé barátságosan ez a mozdulatlan jóság, mint az olyan, amelyet bizonyos kűzdelem előz meg? Ghandira nagyon hatott Tolsztoj fiatalkorában, reám is. S egyik elbeszélésében A jóság ideális képe Tolsztojnálegy jóságos zarándok éhező parasztok földjét kiváltja a zálogból, kaszát, miegyebet vesz nekik, kocsit, lovat s már éppen tehenet is akar venni, mikor meggondolja magát: – ez már túlsok lesz, – gondolja magában. S nékem ez a momentum tetszik tán legjobban ebben az elbeszélésben. Mert ha csupa jóság lett volna ez az ember, ha határtalan jóság lett volna, émelyedtem volna tőle. Így azonban emberhez hasonlított, akiben mindenféle hatalmak kűzdelme van, nem pedig angyalhoz, ami annyit jelent, hogy az állandó, egyenletesen enyhe napsütés, valamely állandó tavasz nékünk nem való, nemcsak azért, mert az egyforma ingereket nem jól viseljük el, hanem azért sem, mert ami keletkezésében mutatkozik meg előttünk, az jobban hat reánk. És harmadszor: mert az önmagával való kűzdelem teszi az embert. A gépies jóságnak tartalma különben is más, mint azé, amelyben a lélek mozgalma is kifejeződik, ha e kettőnek embertársainkon való eredménye ugyanaz is. Nem így vagy-e a bűnözővel is? Tehát: ha az erény egyenes vonalú és egyenletes, mondhatnám úgy is, hogy lélektelen és Gépiesség a jóságbangépies, akkor nem jól viseled el, hát még, ha a bűn is az! A tigris ártatlan lény, mert azt teszi, amit a természet parancsolt neki s ezt ő nem érzi bűnnek, – most képzelj el egy embert, aki felfalja gyerekeit, mint ahogy a nőstény tigris teszi néha, mikor még nem szokott hozzá az anyasághoz s ahogy a hím is szívesen teszi s ezenfelűl is, tudjuk, a tigris minden élőnek ellensége és gyilkosa, – ha az emberi lény is ilyen egyenletesen és meggondolás nélkül gyilkolna, gépiesen, fájdalom és utólagos lelkifurdalás nélkül, ahogy a német barbárok tették nemrég, vagyis hidegen és intézményesen, nem úgy van-e, hogy ilyen látvány hatása alatt elvesztenéd az emberbe vetett minden hitedet? Gépiesség a bűnbenTehát: ha pillanatnyi fellobbanás, vagy indulat okozza a pillanatnyi bűnt, ez az, amit kénytelenek vagyunk még mindig emberinek nevezni, – ha önmagammal való A bűnnel való kűzdelem ád neki emberi jellegetkűzdelem, vagy vita előzi meg, szintúgy s ha megbánás követi, hasonlóképpen. – Bűnt követtél el? de legalább megszenvedtél érte? kűzdöttél magaddal előtte, utána? megbántad? – ezek azok a kérdések, amelyek okvetlenűl felvetendők s amelyekre a felmutatott pozitív bizonyság, ha nem is mentesít, de legalább emberi arculatot ad a bűnnek is.

92

S most újra visszatérve eredeti elbeszélésemhez, az ír ember történetéhez: ez a szegény, hosszú és imbolygó öreg a hivatalnokok európai negyedében egy kávémérésben űlt délelöttönként és minthogy a tulajdonos szerette őt, megengedte hát neki, a hazátlan és otthontalan öregnek, hogy ott írja listáit tanítványai számára. Mik voltak ezek a listák? Az angol nyelv különösségeit, rendkivüli sajátosságait tartalmazták, ezeket írta össze nagy ívekre óriási kalligrafikus betűivel s osztotta aztán szét közöttünk. Nékem is persze, mert én is tanítványa voltam s természetesen ezeket, mikor már megtanultuk, vissza kellett adnunk. S minthogy a fiatalság kegyetlen természetű, néhány évi tanulás után egy barátommal elhatároztuk, hogy elég volt, nem tanulunk nála többet, mert megúntuk a gyakran bóbiskoló öreget. (Ma is szégyellem magam ezért.) Visszaadtam tehát listáit, azt hazudtam, hogy mostanában gyengélkedem, de majd ha jobban leszek, újra kezdem a tanulást, aztán megöleltem az aggastyánt s abban a pillanatban már meg is bántam hetyke határozatomat. Mert az öreg ott állt lehajtott fejjel, aztán szelíden, mint isten báránya rámemelte világoskék szemeit. – Hát isten áldja, vigyázzon az egészségére, – mondotta csendesen, aztán még mindig ott állt kis ideig, még bólogatott is saját magának, végűl elment. Hozzá volt már szokva, hogy kora miatt, gyengesége miatt elküldjék. S ez nagyon fájt nekem, még sírtam is utána. El is határoztam, hogy hadd bóbiskoljon nálam, én rövidesen visszaveszem, okvetlen visszaveszem. De nem lehetett, mert nemsokára meghalt.

De mielőtt még meghalt volna, egy délután azt kérdezem barátomtól, aki történetesen koca-költő is volt:

– Visszaadtad neki a listákat?

– Nem adtam én, minek adtam volna? – feleli barátom. – Maradt nálam vagy harminc listája, ezeket összetéptem.

– Hogy-hogy? ezeket a nagy fáradsággal csinált listákat? – kiáltottam fel valóságos fájdalommal.

– Mi a fenét ámúldozol? Igen, összetéptem, – azt mondja ő. – Nem volt kedvem visszaadni. Különben is hadd dolgozzon. Öregembernek az tesz jót, ha dolgozik, nincs igazam?

Akkor engem ismerőseim még nem neveztek mágusnak s most nyílván azért neveznek annak, mert ma már eggyel és mással tisztában vagyok és az itélkezéshez rendszerint megvan már a kellő anyagom. 93De akkor, mondom, meg kellett állnom a csodálkozástól, a felháborodástól, nyílván vérvörös is lettem tőle és dadogtam, mert nem tudtam elég hamar megfogalmazni amit érzek és gondolok. Végűlis így szóltam:

– Gonosz gazember vagy s az ilyen ember a világért se tévessze össze magát a jósággal.

– Mért vagyok én gonosz gazember? – kérdezi ő és nevet. – Hát nem igaz az a tétel, hogy öregeknek jót tesz a munka? Ha abbahagyják, hamar meghalnak, – nem te magad szoktad ezt hangoztatni?

Megint dadogtam a dühtől, megint nem tudtam kellőképpen kifejezni magam, de aztán észbekaptam.

– Figyelj csak ide, – mondtam. – Ne téveszd magad össze a sorssal. A rosszakaratot jóságnak minősíteniHa te hátsórészen rúgsz egy embert s ezáltal véletlenűl meg is mented őt a haláltól, mert rúgásodtól neki esett a falnak, nem gázolhatta tehát el az autóbusz, – akkor a világért se mondd rá azt, hogy hálával tartozik neked, mert jó voltál iránta. Te rossz voltál, csakhogy az élet olyan, hogy jóra fordítja olykor a rosszat is, ahogy még gyakrabban rosszra a jót. A rossz cselekedet jót is eredményezhetTe barátom szívtelen ember vagy, de a sors néha irgalmasabb nálad, különösen a gyermekek, részegek és aggastyánok iránt és nem engedi meg, hogy azok akarata teljesűljön, akik sehogyse tudnak úrrá lenni bitang démonjaikon.

Eddig van ez a történet Tahtúr fiam s szolgáljon az eredendő rosszindulat példázata gyanánt.

Baba-Alhabbal és a démonok

Az én tanítóm, Baba-Alhabbal, lángeszü mágus volt, de elviselhetetlen vérmérséklet, – valószinűleg rossz ember is volt, aki mindenáron jó akart volna lenni. Ennélfogva démonait úgy kellett féken tartania, ahogy az állatszelidítő teszi bestiáival, csakhogy ezek mégis fel-feltörtek belőle és nyelvüket öltögették sziszegve, akár a tűzkigyók. Vannak emberek, akik olyanok, hogy remek tulajdonságaik ellenére mégis azt kell mondani róluk, hogy e remekségeket silányságaik: beteges hiúságuk, vagy féktelen önzésük tökéletesen abszorbeálja, felemészti. S bizony, sajnos, ma már ilyesmit kell mondanom rá is, hogy ő is ilyen volt. S ha ma jobban meggondolom, voltaképp mindent fel is égetett, tönkretett maga körűl. Az asszonyokat nagyon 94szerette, de mint a vadállat, – ám erről nem beszélek. Mikor a rossz felemészti a jótFelesége öngyilkos lett, a lánya fiatalon halt meg a sok nélkülözéstől, – mivelhogy ez a Baba-Alhabbal mindent elkövetett, ami egy haszontalan embertől csak kitelik. Szórta a pénzt két kézzel, tehát mindig koldúlnia kellett. S az a baj, hogy ezt szívesen is tette, azt lehetne mondani, hogy szinte eszerint volt berendezve egész élete. Összekoldúlt halomnyi pénzeket s amellett sohase volt semmije. Habzó szájjal kártyázott s ilyenkor persze megvillantak sárga fogai is, mint a tigriséi. Szeretett úgy viselkedni, mint a nagyurak s mindent dupla áron vásárolt az európai negyed legdrágább üzleteiben, a legelegánsabb borbélyokhoz járt és ötszörös borravalójukat úgy dobta oda, mintha álmainak hercege volna. Holott hát az igazi nagyurak távolról sem ilyenek. Gyerekkoromban egyszer megfigyeltem a kincses Gházi Musztafa kánt, aki tudvalevően a világ egyik leggazdagabb embere volt, amint a moséból hazafelé indúlt. Valami vacak kocsija volt, de a lovai isteni remekek, a szürke fajtából, tüzesek, türelmetlenek, mint a sárkányok. Felesége és fia beűltek a kocsiba, ő pedig ott állt a kapunál és mustrálta a fogatot, úgy a lovakat, mint a kocsit. A berber kocsis pedig nagyot pattintott ostorával és máris elindúlt. Ő azonban éles hangján jókorát kiáltott utánuk, megállította a kocsit és a berbernek intett, hogy igazítsa meg az istrángot. – Jó gazda, – gondoltam magamban. Minthogy az igazi nagyurak rendesen jó gazdák, ezt többször tapasztaltam máskor is. Devereux angol herceg ebédelt egyszer az európai klubban nagy társasággal és én is a szomszéd asztalnál szintén európaiakkal. A herceg asztalánál francia osztrigákat ettek, mit tudom én! roueni kacsát és számoszi borokat ittak hozzá, tokajit és grave-ot, meg nehéz spanyol borokat és persze pezsgőket is, Mummot, jó sokat. Csak úgy durrantak a dugók, egyik a másik után. De a herceg nem! A gazdagok ökonómikus viselkedéseŐ püffesztett tojást evett, egy kevés marhahúst mártással és valami könnyű francia bort kért. S mikor fizetésre került a sor, – persze az egész lakomát ő fizette, – magához kérte az elkészített számlát, szemüveget vett és jól áttanúlmányozta az egészet. Sőt az egyik tételre vonatkozóan még felvilágosítást is kért az igazgatótól, aki ott állt előtte frakkban, alázatosan mosolyogva. – Jó gazda! – gondoltam magamban akkor is és sokat tanúltam ebből, mindenekelőtt azt, hogy a számlákat nem ellenőrizni, ez ficsurak dolga, akik nagyurat játszanak, nem komoly embereké.

95

S Baba-Alhabbal is nyílván azt hitte, hogy az ilyesmi nem volna elég elegáns. S mondom, szórta a pénzt, de nemcsak szórta: fújta, rúgta, széttaposta esztelenűl. Akkoriban nagyon szép, magas bérkocsik voltak itt, jó, tüzes lovakkal, a vöröses-barna fajtából, csakhogy meglehetős drágák is voltak persze: ezeket szerette ő s az ember nem tudta elképzelni, mért is szereti? vagy mi értelme van ennek? Többször sétáltam vele a Boulevard des Anglais-n filózófiai beszélgetésekbe merűlve s egy alkalommal mit látok? Illetve várj csak Tahtúr fiam. Előbb egyik-másik beszélgetésünket idézem s csak aztán térek arra rá, hogy egyszer mi lepett meg annyira. Egyszóval: sétálunk a boulevard-on és ő néha éppen itt a legokosabb dolgokat mondja, oly okosakat, hogy meg kellett erőltetnem magamat. Nekem ugyanis az volt szokásom, hogy egyes szavait, mintha kőbe vésném, úgy véstem bele emlékezetem táblájára. Egy nap többféle témáról volt szó közöttünk, most csak az egyiket idézem.

Egy Rosenthal nevű európai zsidó orvos kijelentette előttem a következőket: – hogy vajjon Hála jár-e azért, hogy megszülettünk?tartozik-e ő hálával a szüleinek azért, hogy a világon van? Benne semmi efféle hálaérzet nincs! Ő nem kérte tőlük azt, hogy megszülessen. – Ebben a kérdésben kértem ki mesterem döntését. Ne csodálkozz, még fiatal voltam, tapasztalatlan és filozófiai kérdésekben ingadozó. S itt két dologra teszlek figyelmessé Tahtúr fiam. Az egyik ez: hogy ő nem felelt erre semmi különöset, nem erőltette meg magát s nehogy azt hidd, hogy a kiejtett szót csodáltam én oly nagyon. Ő ugyanis néha csak egy rövid szócskával felelt és mégis! Ez nékem elég volt. No de mért? Mert bennem Világokat megérteni egy szóbólvilágok nyíltak meg egy-egy szava nyomán. Vagyis tudtam figyelni s ez a lényeg ebben s alighanem így kellene figyelned néked is. A másik mondanivalóm ekörűl pedig ennyi: hogy nem volt ez jó ember, arról szó sincs. Nem kívánta ez ragyogó értelmének kincseit átadni másoknak, hogy okúljanak, tanúljanak belőle, mondom, gyakran egy-egy szót vetett csak oda és csináljanak vele hallgatói, amit akarnak. Viszont nem is volt kotnyeles, ez is igaz, mint a bölcs Szókratész, vagy akár szerényebb jómagam is, aki minden lében kanál vagyok és rátukmálom bölcsességemet az emberekre, – mondta is egyszer fitymálóan, megvetően: – én senkit se tanítok. – Ő nem tanított s én mégis hálás szívvel tanítványának vallom magamat mind e mai napig. Vagyis hálás is vagyok iránta, amellett nagy mértékben 96idegenkedem is emlékétől, néha bizony olyannyira, mint mások a gyehennától. No de menjünk tovább. A zsidó orvos nyilatkozatáról van szó. Eléje terjesztettem a kérdést, ő pedig csak ennyit felelt rá gőgösen: – no no! – S ezzel megállt az úton, elővett egy szivart, – a legdrágább perzsa szivarokat szerette, – elővette kis, fínom penicilusát is, gondosan levágta a szivar hegyét, rágyújtott s nagy élvezettel kezdte füstjét fújni az ég felé. Én pedig ott álltam és néztem őt.

– Semmi egyebet nem akarsz erről mondani, mester? – kérdeztem tőle végül is. Ő pedig tovább is hevesen szivarozott.

Nem a vélemény érdekessége, az igazsága lényegesEz neked nem elég? – kérdezi megvetőn. – Érdekesebbet vártál, ugy-e? – kérdezi élesen, csúfondárosan. – Csakhogy én nem törekszem arra, hogy véleményeim érdekesek legyenek. Vagy használhatod azokat, vagy nem. – És ezzel készen is voltunk.

Én pedig e „no-no”-ban rejlő nemes rendszertől megihletve kidolgoztam véleményemet, amely így hangzik: hogy jár-e hála e kétes értékű ajándékért, az életért? – nehéz és nagy kérdés. Kétségtelen, hogy az ember Szofoklésszel és Shakespeare-rel együtt gyakran úgy ítél, hogy jobb lett volna meg se születnünk. Inkább a szülőknek jó, hogy a gyermek itt van, mert A szülő áldozata: élete szépségeértelmet ád életüknek, – mindez így igaz. Gondozták, ápolták, nevelték, ezernyí gondban voltak érte s mindez nekik volt jó. – Mennyi áldozatot hozott értem szegény anyám, – mondottam egyszer a mesternek sírva, anyám temetése után. – Annál szebb volt az élete, – felelte ő lakónikusan. És most, hogy veled ennyit vesződöm Tahtúr fiam, most látom csak, mennyire igaza volt.

Egyszóval: a szülőknek jó elsősorban, hogy a gyermek itt van, az ő önzésük teljesűl ki általa, Ezért az áldozatért mégis hála járde minthogy ezernyi jóval, szivük melegével halmozzák el, tehát ez koincidentaliter a gyermeknek is jó. Ezért tehát mérhetetlen hála jár. Az európai orvos modern okossága tehát mérhetetlen ostobaság.

Ezt a véleményt dolgoztam ki magamban és a mester elé terjesztettem, kérvén ítéletét, hogy helyes-e ez a levezetés?

– Körülbelűl, – felelte megvetőn. – Csak egy kicsit túlokos, – tette hozzá.

Mintha világosság szállta volna meg elmémet ettől a szótól.

– Igazad van drága mester – feleltem én szinte fellángolva. – Vannak dolgok, amelyeken nem is kell gondolkozni, mert ezekben Egyes dolgokban a szív döntsöna szív parancsol. Ha az értelem nem tud eligazodni, akkor a szived 97mondja meg, merre kell menned. Igazam van mester? – kérdeztem tőle nyílván ragyogó szemmel s igen alázatosan.

– Ez már, látod, okosabb beszéd, – mondja ő. S én, nem tudni mért, ezen a szaván sírva fakadtam. Lehet, hogy szegény anyám jutott e pillanatokban eszembe.

S ő maga is, – az életben egyetlen egyszer, – ellágyúlva nézett ekkor reám s én az életemet adtam volna érte, úgy szerettem őt e pillanatokban. Ezt a démonjai uralma alatt álló, voltaképp rettenetes embert.

– Amgiád szegény ember, tudod, – mondtam egy idő után, – s nagybetegen elment egy európai orvoshoz, aki vállalkozott rá, hogy ingyen megoperálja. Ez nagyon szép volt tőle. Csakhogy kiderűlt, hogy az orvos elég tudatlan ember és A rosszúl sikerült operációrosszúl operálta meg őt, mert megbénúlt a karja. Egy látogatóban ittlevő jávai, maláj sebész megvizsgálta az operáció után és nagyon csóválta rá a fejét. Azt mondják, hogy ez nagyon ügyes sebész. Mármost kérdésem ez: Mindig hála jár-e a jóakaratért?hálával tartozik-e Amgiád az ingyen operációért, ha jóakaratúan ugyan, de rosszul csinálta az illető? Vagyis hálával tartozom-e olyan jóságért, amely tudatlanság, ostobaság, vagy akár véletlen folytán is rossz eredményhez vezet. Mit gondolsz erről mester? – kérdeztem tőle.

Ez már fogas kérdés lehetett, mert Baba-Alhabbal megállt az úton s elgondolkodva nézett nem is rám, a fejem búbja felé. Én pedig így folytattam, mialatt ő rágyújtott:

– A modern európai törvénykönyvekben két szempont szerint ítélik meg a bűnözőt. Szándéka szerint és tettének eredménye szerint. Ha megfontolt szándékkal öl, akkor gyilkos, viszont ha véletlenül öl, akkor nem az. De akkor sem, Szándék és eredményha megfontolt szándéka nem válik be s az áldozat élve maradt. Mármost úgy gondolom, a dolog másik felén: a hála szempontjából is figyelembe kéne venni ugyanezt. Mi a véleményed? – kérdeztem tőle. – Az ingyenes operációért hála jár, a tudatlanságért harag. De ha nem is lett volna tudatlan, hacsak fatális véletlen okozta volna is a bajt, akkor is hogy köszönhetem meg néki azt, hogy karom megbénúlt.

– Vagyis, úgy látszik, az eredmény, vagyis A siker fontosságaa siker rendkivűl jelentős valami az ember életében, – folytattam. – Nem hiába van az, hogy ez a világ olyannyira bűvöltje-bódúltja a sikereknek. Szejjid ostoba ember, – mondja mindenki valakiről. – Sikere van? akkor már nem is 98olyan ostoba, – ezt tapasztaltam eddig mindig, mióta az eszemet tudom, még nálad is mester, – tettem hozzá nagymerészen.

De Baba-Alhabbal nem haragudott meg ezért. Különös ember volt. Ő néha mintha élvezte volna rajongóinak merészségeit. Csak még hevesebben szivarozott ilyenkor.

– Még nálam is, még nálam is? – mondotta és jókedvűen nevetett. – És mi baj van, ha nálam is? Az emberi ostobaság nékem nem engedélyeztetik? – kérdezi tőlem.

– Akkor sincs semmi baj, persze hogy nincs baj akkor sem, – mosolyogtam én is, – csak éppen… – s itt elhallgattam.

– Mi az a csak éppen? – kérdezi ő.

– Csak éppen, hogy valakit Eredmények szerint ítélnieredményei szerint megítélni a legnagyobb kegyetlenség, – mondtam én. – Ez a véleményem. Ha másra nem, gondoljunk legalább arra, hogy egy dologhoz hányféle tehetség szükségeltetik. Nem egy, hanem esetleg ötven. Egy dologhoz sokféle tehetség kellSegovia, spanyol hárfaművész járt itt nemrég és én elnéztem őt. Jó hallás, még pedig nemcsak fölvevő, de reprodukáló hallás is az első feltétel. Akkor: hogy ne ijedjen meg a tömegtől, hogy jó emlékezőtehetsége legyen, hogy a legnemesebb értelemben véve legyen muzikális és így tovább. No de, ha kisujja eltörik, akkor már nem is lehet nagy művész. És ha egy festőnek szeme elromlik, akkor már nem lehet nagy festő, akkor már semmilyen festő se lehet. Már ebből is az következik, hogy Nem létező dologhoz való tehetségvannak emberek, akiknek olyasmihez van tehetségük, ami voltakép nem is létezik. Minden megvan valakiben, hogy költő legyen, csak épp, hogy nyelvérzéke nincs. Egy másik jó orvos volna, ha nem kellene emberi testekkel bíbelődnie, melyektől undorodik, mondjuk. Én példáúl becsűllek téged annyira mester, mint Kantot, tartalak olyan tehetségesnek, olyan gondolkodónak, mint őt, ha nincs is türelmed, vagy kedved, vagy képességed az íráshoz. Szókrátész is ilyen volt, jó gondolkodó, de írni nem volt kedve s ha nem lettek volna nagyszerű tanítványai, nyílván nyoma se marad. Ezek szerint nyílván számos kitünő ember él közöttünk, akik sohase hoztak létre semmit. És ezeket eredményeik szerint megítélni… – mondottam még s itt elhallgattam.

És ő is hallgatott egy ideig, egyszercsak hirtelen így szólt:

– Ha végiggondolom életemet: csupa hiba az egész. Életem a hibák láncolata. Ostobaságot is elkövettem rengeteget. Hiányzik belőlem ez meg az? Igen hiányzik. De ismered a zsidók bibliáját, úgy-e? 99Abban Mózes azt kérdezi Allahtól: – mit mondjak, ki kűldött? – mondd azt, hogy vagyok, aki vagyok, az küldött, – felelte Allah. És most én is ezt mondom neked és akárhogy ítélnek is meg. Nem vagyok ugyan Allah, de én is ezt mondom: – Vagyok, aki vagyokvagyok, aki vagyok. – Ami annyit jelent, hogy bele kell tudni nyugodnom abba, ami vagyok és ki kell békűlnöm magammal végre valahára, – mondotta. Csak erre én még merészebb lettem, bárha hipokrita alázatba burkoltam mondanívalómat, mert vele néha nem lehetett másként boldogúlni.

– Kérlek alázatosan drága mester, – mondtam én. – Nem vezet ez stagnáláshoz? Nem veszélyes-e azt hangoztatnunk s akár saját magunk előtt is, hogy én már vagyok valamilyen? Megállapodottság: stagnálásMinden tapasztalatom ebben az, hogy ilyesmi csak aggastyánoknak való, fiatalember nem igen jut evvel előbbre, – az ilyen ember nem juthat előre. Csakis az fejlődésképes eddigi tapasztalataim szerint, aki úgy gondolkodik, hogy én leszek, – ezt mondtam és nagyon kiváncsi voltam, mit felel erre, mert őszintén szólva még gyanakodtam is, hogy kicsit bizony ő is meg van már kövesedve. Csakhogy nagyon érdekeset felelt.

– Hogy én mikép változom magamban, ez az én dolgom, ez nem tartozik senkire, – mondotta a semmi felé vetve tekintetét. – Viszont te csak hidd azt, hogy már én is ott tartok, hogy vagyok, ami vagyok. Hiszen ezt, mondom, néha még magam is elhiszem. Ami pedig téged illet, jobb lesz az, ha te mindig ezt gondolod rólam. Ez mindkettőnk számára előnyösebb. – Meglepve álltam meg az úton.

– Látod, mindig tanúl tőled az ember valamit, drága mester, de szeretlek, – kiáltottam fel őszinte lelkesedéssel. – Ezért kockáztatom meg én néha az illetlenséget is, hogy belőled kicsaljam véleményeidet. Lám, most is úgy érzem, hogy tökéletesen igazad van. Mert vegyük csak a modern gyermeknevelést. Mindenben a gyerekhez alkalmazkodni, jaj, jaj, az istenért! A gyermek szeszélyes szegényke, a gyermek szeret pofozni, csípni, ezen csak mosolyogni szabad, mert érteni kell a gyermek lelkét. Mindezt régen ostobaságnak érzem én. Modern gyermeknevelésMert nem arra kell-e inkább tanítani a gyermeket, persze okkal-móddal, hogy én is szeszélyes vagyok, mert én is ember vagyok? Nem arra kell-e tanítani, hogy ő is próbáljon alkalmazkodni, mert mi lesz vele különben? Ha én, az apja, mindig mindenben hozzá alkalmazkodom, akkor hozzászokik ehhez s akkor kikerűl a világba és, minthogy alacsonyan kezdi, azt senki sem teszi többé, amit én tettem. 100Pedig ő azt hiszi nemde, hogy ez a szabály, hogy ez a törvény, hogy ennek nem szabad máskép lenni. Különben is: nem gyémánttal csiszolják-e a gyémántot? – kérdeztem még csupa lelkesedéssel. Már azért is, mert azt hittem: no most nagyon megdicsér. De ő csak ennyit felelt rá:

– No látod. – Majd kis idő után így folytatta:

– De hiszen a másik témát még be se fejeztük. Megkérdezted tőlem, hogy mi a véleményem? Hála dolgában a jótevő szándékát vegyük-e alapúl, vagy az eredményt-e, amelyet jóakaratával elér? Vizsgáljuk meg előbb a szándékot. Mikor Párisban voltam egy ismerős asszony két ikergyereke nem akart szopni. Erre a szülészeti klinikán csövet dugtak mindkét gyermek orrába s azon keresztűl akarták táplálni. De rosszúl dugták be a csövet és mind a két gyerek megfulladt. Mármost az anya menjen oda és köszönje meg ezt a jóakaratot? Mikor pedig Durazzóban voltam, egy asszony túlsok beléndeket adott férjének, avégből, hogy jobban szeresse őt. Erre a férj meghalt. S ezekszerint ennek hazajáró lelke is hálás legyen e gyönyörű szándékért?

– Vagyis? – kérdeztem én.

– Itt nincs vagyis, – feleli ő. – Szeretnék hálás lenni az apám iránt, de nem lehet, mert meghalt. Egy orvos iránt, mert önfeláldozó volt a halálos ágyamnál, de nem lehet, mert meghaltam. S ugyanúgy itt: Amgiád szeretett volna hálás lenni, de nem lehetett, mert az orvos szamár volt, vagy balszerencséje volt, vagy amit akarsz. Még ha az én szervezetemben volt is a hiba, akkor se lehetek hálás a sebész iránt, mihelyt operációja után béna lettem. És most vegyük az eredményt. Ugyancsak Párisban történt velem, hogy az autóbusz nagyot kanyarodott s én a perronról majd kiestem belőle. Azért nem estem ki, mert egy kéz nagy erővel megfogott. Valaki ezzel biztosan megmentette az életemet, mert, ha nem fog meg, ott zúzódtam volna szét a kövezeten. Mármost mit csináltam volna? Sokszor nincs mód a háláraSzaladtam volna-e jótevőm után? Rámosolyogtam, ő is rám és ennyi volt az egész. Harminc év előtt pedig már itthon egy bába kihúzta torkomból a szálkát. Ha két perccel késik, biztosan megfulladtam volna. Adtam néki két török fontot az életem megmentéseért, nagyon megköszönte, – no de elég ennyi az életemért? Viszont mit tehettem egyebet? Hálát másokon gyakorolniVettem volna el feleségűl? Különben is már hatvan éves volt. Egyszóval: számos esetben nem lehetek másként hálás, mint hogy én is jóakaratú vagyok 101és adakozó mások iránt. Ennyit erről a tárgyról, – mondotta. – De térjünk megint vissza a közbenső témához is, a „vagyok, aki vagyok” gondolatához. Nem jól mondtam az imént. Mert az igazság annyi, hogy az ember állandóan szeretne változtatni magán, csak nem lehet.

– Bármennyire amellett vagyok, hogy ez igenis kötelessége az embernek, – feleltem én, – de azért belátom, hogy Tud-e változtatni magán az ember?nagyon nehéz végbevinni. Márcsak azért is, mert a kűlvilág nem engedi. A kűlvilág ugyanis azt követeli, hogy másnap is ugyanaz légy, ami tegnap voltál. Gánem tegnap még fecsegő volt és ma már hallgatag bölcs akar lenni, – mi bajod van Gánem, talán meghülyültél? – kérdezik az emberek. S a legjobb barátja hátbaveri. A kűlvilág nem hágy megváltoznodMit tesz erre Gánem? Az emberek addig ugratják, míg újra kezdi a fecsegést. Nem olyan ez, mint mikor egy vörös ember feketére festené a szakállát, – mondottam néki és megint dícséretét vártam. De ő most sem dícsért.

– Nem ez a lényeg, – mondta ő és kedvesen rám mosolygott.

– Hanem? – kérdeztem én.

– Hanem, mert Sorsunkat mi hajtjuk végresaját sorsunk könyörtelen végrehajtói vagyunk, – felelte ő. S én a csodálkozástól elragadtatva néztem rá.

– Hát hiába minden, nagy mágus vagy te mester, – mondottam néki, miután megálltunk a L’Europe-szálloda kapújánál.

– Mit jelent az, hogy hiába minden? – kérdezte csúfondárosan gúnyosan.

S mintha máris bölcselete helyességéről akarna meggyőzni, magához intette az oroszlános kocsit, nekem szótlanul intett, hogy szálljak be, ő is beszállt és elindultunk. Mindenekelőtt az európai negyed legdrágább csemegekereskedését mondta be a kocsisnak. Mármost vegyük előbb a kocsit. Tudnod kell, hogy ez volt ekkor a legdrágább jármű ebben a városban. Csak magasrangú követségi tisztviselők és csak legelőkelőbb európai vendégek szokták igénybe venni. Turbános kocsisa volt, aki igen magasan űlt remekbe készült ostorával, – a kurd diszműárúsok csináltak ilyeneket, – a kocsi hibátlan volt, remekűl feketére lakkozva, tömör gumikerekei voltak és az ülések benne duzzadók, mint a mennyországi ágyak. S amellett 102sötétkék posztóval voltak bevonva, – képzelheted, milyen gyönyörű volt ez a néhány szín együtt: a rikitó vörös-turbános kocsis, sárga mentében, a fekete kocsi, sötétkék üléseivel s ez még mind nem elég, mert ehhez vegyél még két aranyozott oroszlánt is. A kocsis mellett kétoldalt ugyanis két aranyozott faoroszlán vicsorgatta fogait a járókelőkre. Hogy ez mire való volt, nem tudom, tény az, hogy ott volt. Azt mesélték, hogy vagy harminc-negyven év előtt egy igen gazdag úré, egy francia oroszlánvadász grófé volt a kocsi, akit aztán le is terített egy fiatal hímoroszlán. Szóval ilyen volt a kocsi s most jönnek még a lovak. Két igazi kahl, de mint a sárkány, két rozsdabarna, büszke csődör, kerek farkú, hibátlan, amelyek úgy röpítették ezt a nehéz kocsit, mintha csupa pihe szállt volna farukra. Vagyishát ilyen csudás fogatba szálltunk bele mi, szegények, s mindezt bizony aranyfrankkal kellett megfizetni.

– Van nálad pénz? – kérdezte mesterem, de ezt nem is kellett volna kérdeznie, mert úgyis tudtam, hogy ez mit jelent, ha mi ide beülünk. Baba-Alhabbal ugyanis, – mondjuk ki a szót, – parazita-természetű ember volt. Mondtam már, hogy az isten pénze se volt neki elég. Mondtam már, hogy szórta a pénzt, az ujjai közt hagyta kipotyogni s amellett koldúlt. Szokta is mondogatni: – ha nem lesz pénzem perzsa szivarokra, összekoldúlom. S amellett nem is nagyon illő módokon szerezte néha a pénzt. Nekem az volt fiatalkoromban a véleményem, hogy a költőket és gondolkodókat a társadalomnak kéne eltartania. Néki nem ez volt a véleménye. S mi a tényállás? Hogy ő véleménye ellenére nagyon igénybe vette a társadalmat, én pedig, aki költő is voltam fiatalkoromban, mindig szerényen éltem és sohase vettem igénybe senkit. No de térjünk vissza ahhoz a kérdéséhez, hogy van-e nálam pénz? ami annyit jelentett, hogy én fizessem ezt a drága kocsit.

Tudnod kell, hogy magam is mindig rendelkezésére álltam és nem is kis összegekkel. Ezenfelűl szereztem is neki mindenhonnan, még a követségeket is megmozgattam érte. (Az anyja ugyanis francia nő volt.) Ezt én mindenkor kötelességemnek tartottam, nemcsak azért, mert nagyrabecsűltem, hanem mert úgy gondoltam: ha elfogadom tanításait, akkor el kell fogadnom ezt a tulajdonságát is. De most ez a kérdése mégis felbosszantott. Egyrészt valóban nem is volt nálam jelentős összeg, másrészt tudtam, hogy mi véleménye van azokról, 103akik féltik a pénzüket. – Mihelyt pénz-áldozatról van szó, mintha a belüket csikarnák, – szokta volt megjegyezni egyes emberekről. S mármost engem is ezek közé akarna sodorni és ilyen váratlanúl?

– Nincs nálad? nincs nálad? – hahotázott és megvillantotta sárga fogait. – Nem hordasz magadnál pénzt, nehogy elkölthesd, igaz-e? Nehogy herdálhass, – tette hozzá metsző gúnnyal. – Nehogy rosszúl bánhass ezzel a szentséggel, a pénzzel, – tetézte a szemtelenséget még további célzásokkal. Mert ne feledjük, mindez szerény életmódom kifigurázása volt.

– Hogy adhatnék én másoknak, ha nem élnék szerényen? – mondtam neki nagyon csendesen, de most már én is némi élességgel. (Így beszélni különben sohase volt szokásom, te is jól tudod ezt.)

Így feleltem, vagyis jó riposztot adtam, találót, de ő kitért előle.

– Akkor hát a mai napon nem fogsz szerényen élni, – azt mondja nékem. – Hozzásegítlek egy kis könnyelmű, de szép élethez, jó? Megkocsikáztatlak a városban.

Még a verejték is ellepett. Ő kocsikáztat meg engem, a tanítványt? Nem is szólva arról, hogy nekem sohase volt semmi kedvem kocsikázni. Most mit csináljak? Ugorjak ki a kocsiból? S ezenfelűl: ez egy szegény, ezer bajjal küszködő ember, akinek beteg lánya van odahaza s ez fizessen most értem negyven, vagy ötven arany frankot egy délelőtt? Így szóltam hát hozzá nagyon halkan:

– Mester, ne csináld ezt, kell neked a pénz, gondolj a beteg Szafiéra. (Ez volt neve a lányának.)

– Már megint túlsokat beszélsz, – csapott le reám, mint a héjja. Ez megint célzás volt fecsegő hajlandóságomra. Mert, mi tagadás, akkoriban néha bizony még elszaladt velem a szám. Eleget panaszoltam ezt néki. Most tehát a szégyenkezés gyötrő pírja boríthatta el az arcom.

Lehajtottam hát a fejem és semmit sem szóltam. S ő érezhette, hogy itt most valami baj van, de nem mozdúlt. Ő ugyanis senkit sem engesztelt meg soha, nyílván azon a véleményen volt, amin én: hogy Az ostobát ráébreszteni sérelmérenem szabad az ostoba embereket ráébreszteni arra, hogy meg vannak sértve.

– Hát olyan ostobának tart engem? – gondoltam magamban keserűn. S megvallom őszintén: e pillanatban megint visszataszító lett számomra az az ember, akit annyira csodáltam.

Amit ma már nem is veszek rossznéven akkori magamtól. Már nem is e sérelmeim miatt, hanem mert, mint láthatod, gúnyos 104természetű volt, csúfondáros, fitymáló és kaján, megszégyenítő, megalázó, gyötrő s te tudod jól, hogy én világéletemben gyűlöltem a gúnyt. A gúny szívtelenségeMert szívtelen, gyilkos dolognak tartom, különösen tanítómesterek részéről. Mert képzeld el ezt a fölényt! s a tanítvány gyengeségét és kiszolgáltatottságát! S elvégre ő mégiscsak tanítómester volt, ha nem is akart tanítani. S ez volt egyik oka annak, hogy Baba-Alhabbalt nem is tartottam soha jó embernek, aminthogy nem is volt az, ezernyi oknál fogva. Kínzó, tépő, pusztító ember volt, tajtékosszájú, zabolátlan ember, ki mindenkit elpusztított maga körűl s majdnem engem is, – már a szélén voltam, csak aztán kivontam magam hatalma alól.

No de menjünk tovább. Aztán még se kocsikáztatott meg, csak éppen a város legdrágább csemegekereskedése elé hajtatott. Tudod jól, hogy nálunk a datolyán és gránátalmán kívül nem igen teremnek jó gyümölcsök, épp ezért a két európai klub, meg az a csemegekereskedés kűlföldről hozatta a legfinomabb gyümölcsöket és egyebeket gyorshajókon, amelyeknek jegelő berendezéseik is voltak már abban az időben, képzeld, – így almát, körtét, még epret is Kaliforniából, Tazmániából, Spanyolországból, s persze osztrigát Franciaországból, Portugáliából s végül még szegfűket is a Riviéráról, valamint szamártejből készűlt, remek, sárga sajtokat Sziciliából. Csak persze mibe kerűlt mindez! Hát ide mentünk remek fogaton Baba-Alhabballal, ő leszállt, én a kocsiban várakoztam s mikor kijött a csomaggal, így szólt:

– Anyámnak vettem szép őszibarackot, mert ma van a születésnapja. – (Anyját, bár francia nő volt, szintén Szafiénak hívták, mert itt született.) Így szólt, aztán, mint látszott, mégis szükségét érezte, hogy valamivel mentegesse magát, mert eképpen folytatta:

– A legszebb fogaton, a legszebb gyümölcsöket akartam néki vinni, mint a mesében.

Aztán hát ide is elhajtattunk, ő felment anyjához, én pedig lehajtott fejjel, gyalog elballagtam a török fürdőbe, mind e dolgokon hosszan törvén a fejem.

A tejfölösszájú Nureddin, akkor még ifjú és ismeretlen költőcske ott ugrált az európai negyed egyik kávéházában a kora délelőtti órák105ban, mikor még üres volt a helyiség. Hogy értendő az, hogy ugrált? – kérdezed erre. A szó igazi értelmében, mint egy gimnazista. (Igaz, fiatal is volt, még alig több, mint tizenhét éves és máris költő.) Ha ujságért ment, ha telefonhoz, vagy a helyiség mosdói felé, mindig úgy lóbázta magát tovább, hogy két-két széket korlátnak használt, s támlájukba kapaszkodva előre ugrott. Elmosolyodtam, mert eszembe jutott a tornaterem, amelyből ez a kölyök csak nemrég kerűlt ki és már is úgy sürög-forog a világban, mint a sivatagok ugró egere. Csak rá ne csapjon valami nagyfülű sivatagi róka.

És Baba-Alhabbal is nézte őt, veszélyes szemüvegén át óriási szemeket meresztve. Mi ugyanis szintén ide tértünk be hosszú éjszakai kényszer-sétánk után egy kicsit elnyújtózni, mielőtt hazamennénk. Mert Baba-Alhabbal, nem tudni mért, nem szeretett hazamenni. Mindig hazakísértette magát, – rendesen én kísértem el, – de nem ment be a kapún, nem, a világért. Ott kellett vele fel és alá járni lakása előtt, néha hajnalig is és nem volt szabad elmenni, mert ha megpróbált valaki menekülni, oly gúnyos és megvető volt, hogy az ember inkább ottmaradt. Néha már szinte kiadtam a lelkemet is: már annyit mosolyogtam, hogy megfájdult tőle a szám, nevettem, ágáltam, szidtam az embereket, az asszonyokat, kiszolgáltattam szegény édesanyámat, sőt szegény nagyanyámat is s ő még mindig ott tartott fogva, mint valami lenyűgöző démon. De azért azt gondoltam magamban: – nem baj, ez a szolgálat a bölcseletért.

Hajnalban aztán így szólt: – most pedig kocsiba ülünk és bevesszük magunkat valami kávéházba. – Így történt most is. Egyszóval ott űlünk és Nureddin ugrál. Egyszercsak, mikor nem messzire tőlünk lendítette tovább magát, a mester odasózott neki. Hogy mit mondott, nem figyeltem, valami nagyon gúnyos szó lehetett, mert a piros pozsgás ifjú még jobban elpirúlt tőle, aztán így felelt vissza neki:

– Mester szereti zavarba hozni az embert. – Nagyon elcsodálkoztam e feleleten. – Ez a tejfölösszáj ilyen biztos a dolgában? Amit én mindmáig nem mertem elhinni magamnak, azt ő ilyen határozottan kimondja? – Baba-Alhabbal pedig csodálatosképen nem szidta őt össze e voltaképp bíráló szavaiért, hanem, mikor a fiú megint ellibegett, így szólt hozzám:

– Én csakugyan szeretem zavarba hozni az embereket. – Még nagyobb ámúlatba estem. – Jó ember az ilyen? – kérdeztem magamtól 106azonnal. Mert, ha csak magamat veszem is, jutott-e nekem valaha eszembe ilyesmi, hogy én zavarba akarjak hozni valakit? Zavarba hozni valakitÉppen ellenkezőleg, ha azt láttam, hogy valaki zavarba jön előttem, ez kínos volt számomra, ennélfogva igyekeztem rögtön feloldani zavarát.

Igaz, aztán ő maga is megbánhatta, hogy ilyen vallomást tett, mert rövid szünet után hozzátette:

– De mikor az illető zavarban van, akkor elkezdem sajnálni, ez is igaz. S ha kedved van hozzá, elnevezheted ezt Freud Zsigmond szavával ambivalenciának.

– S mármost ambivalencia, vagy nem ambivalencia, – csak épp, hogy jó ember-e az ilyen? az a kérdés. Nem úgy van-e, hogy gyalázatos démonai, az ősbogarak törnek fel benne minden lehető alkalommal s ő mindig rosszakaratú, vagyis jó szeretne lenni, de nem tud?

Hasonlóképen: neki csúnya, sárga fogai voltak, amellett beteg fogai s ez nyílván nem volt előnyére az asszonyoknál, akikért élt-halt. A fecsegő Gánemnek viszont nagyon szép, villogó fogai voltak, akár egy nagyszerű kutyának, (s épp oly fájdalmas, hű szemei is). S mármost ez a Gánem sok mindenfélét összebeszélt szegény, isten nyugosztalja. S én inkább sajnálni szoktam azért, mert ő maga is elszomorodott néha saját fecsegése miatt. – Már megint mit beszéltem össze? Már megint elszaladt velem a szám? – szokta kérdezni tőlem.

Erre én a vállára szoktam ütni, vagy megböktem a könyökömmel:

– Sose búsulj pajtás, – szoktam mondani néki, – tisztességes, derék ember vagy, az a fő. – S e szavamra mégiscsak megélénkűltek e szomorú szemek. Gánem ugyanis kétségtelenűl ártatlan ember volt.

S mármost, képzeld el Tahtúr fiam, Baba-Alhabbal ennek a jó fiúnak azt mondta egyszer:

– Akinek ilyen szép fogai vannak, annak kár ennyi ostobaságot összebeszélni.

Gánem is szörnyen elpirúlt erre, még könny is szökött a szemébe, de azért elmosolyodott kínjában és nagyon szelíden így felelt:

– Mit csináljak a fogaimmal mester, hogy hozzáidomúljanak ostobaságomhoz?

– Ki kell őket töretni, – mondta Baba-Alhabbal és valami rettenetes bestialitás villant át az arcán.

– Jó ember az ilyen? – kérdeztem magamtól újból.

107

De továbbá: mikor még szegény, operált Amgiád közénk járt, elpanaszolta egyszer, hogy fáj a haja-töve. – Ki fogják tépni a hajadat, – jövendölte neki Baba-Alhabbal. Nekem pedig, mikor karomon fájtak az inaim, azt mondta: – nem az inak fájnak ott, hanem az erek. – (Ami tudvalevően sokkal veszélyesebb.) Egyszer, mikor együtt ültünk az Alhambrában, azt kérdeztem tőle: – mit csinálnál mester, ha most megütnéd a főnyereményt? – Baba-Alhabbal kéjesen elmosolyodott.

– Örömömben mindjárt belelőnék ebbe a tükörbe, – felelte zabolátlanúl. (Egy óriási tükör volt előttünk.)

– S mármost jut nekem eszembe ilyesmi, hogy belelőjek bármibe is? – kérdeztem magamtól. – Micsoda pusztító kedve van ennek az embernek! – okvetlenűl ez a gondolata támadt annak, aki valemelyest jobban ismerte őt. De legmeglepőbb az volt, amit egy anyai rokonának, egy Cafetier nevű franciának mondott. Ez híres kéjenc volt, bolondja a keleti nők tüzének s kedvükért kitűnően megtanúlt arabúl is, ezenfelűl mindig vidám is volt válogatott örömeitől. Egyszer azonban nagyon szomorúan állított be a mester puritánúl berendezett lakásába. Én is ott voltam. Kérdezem tőle, mi baja van, erre egész őszintén így felel:

– Nem érdekelnek már a nők, az a bajom.

Elcsodálkoztam, hogy éppen ő mondja ezt s bátorságot vettem magamnak, azt mondtam neki:

– Időleges dolog lesz ez Cafetier úr. Velem a dohányzás körűl is megesett ilyesmi. Túlsokat dohányoztam, ez volt a baj s egy nap nem esett többé jól a dohány. De aztán megint jólesett.

– Nem, nem, – azt mondja, – ez, úgy látszik, végleges dolog. – Hogy ő most volt e bajával Párisban is, de minden hiába van. Aztán elmondta, mennyi afrodiziakummal próbálkozott eddig, de semmi hatásuk rajta. Ő ugyan meg tud felelni, mint férfi, de, sajnos kevés öröme van benne. Nem érdeklik többé a nők. Eszerint életének legszebb részéről, egyetlen értelméről le kell mondania.

– Mert egyebem úgyse volt soha, nem vagyok én kiváló ember, – tette hozzá szomorú mosollyal.

Nagyon megsajnáltam őt, Baba-Alhabbal pedig mindezt eltünődve hallgatta, aztán Cafetier felé fordította ókulárés, tágúlt szemeit és így szólt:

108

– Ez a halál kezdete. Túlkorán kezdted a mókát, füvében etted meg gabonádat, ahogy Shakespeare mondja. – Ezt felelte neki, de, úgy látszik, szavait azonnal meg is bánta megint, mert rögtön hozzátette:

– De azért ne félj, nem fogsz még meghalni.

Cafetier úr ezalatt felállott. Hatalmas szál férfi volt s e percben szemei nagyon elsötétűltek és bizony nem sok jót igért. S ennek én e pillanatban, megvallom, még örűltem is. – Nem ártana, ha egy kicsit most megtáncoltatnák ezt a kegyetlen embert, – gondoltam magamban. Mert: – a halál kezdete, – ezt szemébe vágni egy elkeseredett embernek, nem gyalázat ez? Lehet-e azt mondani, hogy jó ember az ilyen?

De Cafetier akkor meg is adta neki s mondhatom nagy örömömre.

– Te undok állat, – mindjárt ezzel kezdte. – Szafie lányod odabenn fekszik a negyedik szobában betegen. Mi volna, ha neki azt mondanám, hogy betegsége a halál kezdete? Te undok állat, – ismételte.

Közben persze Baba-Alhabbal is felállott.

– Megőrűltél? – kérdezte halálsápadtan. – Megőrűltél? Takarodj innen, de azonnal! – és hab jelent meg a szája szélein.

– Én szívesen takarodom innen, erről a rongy helyről, – felelte Cafetier nagyon nyugodtan, – abban a boldog tudatban, hogy leköptelek végre, te örökös pimasz.

– Azonnal takarodj, mert lelőlek, – hörögte Baba-Alhabbal és képzeld, le kellett őt fognom, mert csakugyan a revolvere után nyúlt.

S aztán hát mégse lett párbaj a dologból, mert Cafetier úr rokonára, Baba-Alhabbal anyjára való tekintettel egy pár engesztelő szót írt neki. S ezt Baba-Alhabal szintén anyjára való tekintettel kénytelen volt elfogadni.

A szegény Amgiád nyílván azért maradt el mellőlünk, mert nem sok jót tapasztalt részünkről. Egyet-mást ekörűl el is panaszolt nékem. (Panaszos ember volt.)

– Képzeld el, – azt mondja nékem egyszer, – hiszen te tudod jól, hogy szegény ember vagyok és azt is tudod, mennyire tisztelem a mestert és hogy szívesen hozok érte áldozatot, de vannak benne felháborító dolgok is. Szereztem néki mexikói szivarokat, ezek ára 109nem érdekelte, – jó, még ez se baj. Apám, tudod, török ember volt, szereztem hát egyik török nagybátyámól remek márványkövet az apja sírköve számára s ezt ideszállíttattam, aztán odaadtuk a kőfaragónak, hogy szép búbosan faragja ki és egy Szúra-kezdetet is véssen rá Allah nevével s persze arabeszkekkel is díszítse, – csak ezt már nem fizettem ki. Erre másnap oly sötéten nézett rám, mintha bűnt követtem volna el ellene. S bár én már ezt is sokalltam, de még mindig azt mondtam: – hagyján. Ennyi áldozat jár a bölcsességért.

– Bár hiszen úgy van ez, én legalább úgy képzelem, – folytatta Amgiád, – hogy A jóságot az áldozattal kell mérnia jóindulatot voltaképp az áldozat nagyságával kellene mérni. Egy szelet kenyérnek adománya valamely koldús részéről nagyobb áldozat, mint ha egy gazdag ember telket vesz neked. Márpedig én eléggé nélkülöző ember vagyok, jól tudod s életemben soha nem engedtem meg magamnak semmiféle luxust. S mármost két barátomról kell itt számot adnom. Ismered ugy-e Szejnt, a fiatal költőt? Ő is szegény ember, amellett azonban uraskodni szerető ember. Megyek vele a mosé előtt, szembe jön egy koldús és szokása szerint mellére tett kézzel meghajol, aztán énekelni kezd. Erre én adok neki valamit, már amennyit koldúsnak Koránunk parancsa szerint képes vagyok adni, amire Szejn nevet és részben azért, hogy megszégyenítsen, egy egész frankot dob neki oda. Másrészt azért tesz ő ilyet, mert tetszik néki a mozdulat, nem mintha sajnálta volna a koldúst. Mondom, mindenekfelett szereti, ha nagyúrnak nézik. Ez az egyik eset. Másik jellemző esete ez: megy nagynénjével, Aminével a hídon, – ez egy zsugori özvegyasszony, akinek ő, mint árva gyerek mégis sok pénzébe kerűlt és hogy bosszantsa az öreg hölgyet, aprópénzt dobál a folyóba. Amine nénit, mint őmaga mesélte, majd megütötte a guta, fátylával elfedte még a szemeit is, nehogy látnia kelljen ezt az eszeveszett pazarlást. A fiú pedig röhögött. S mármost ugyanez a Szejn egy reggel azzal jön hozzám, hogy néki agyon kell lőnie magát, mert elfogyott a pénze s nem tud beiratkozni ebben a félévben a francia egyetemre s akkor néki ezért meg azért vége van. Hisz tudod, ő állítólag orvostanhallgató volt. Erre fogom szegény apámtól rámmaradt egyetlen értékeimet: arany turbán-csattját, karkötőjét és gyémántos-türkizes gyűrűjét, viszem a zsidók zálogházába, hogy rajta segítsek. – Könnyelmű fiú, rendben van, nem baj, azért mégse keseregjen annyit, – gondolom magamban. Csakhogy 110erre mi történik? Másnap délben ott megyek el Lagrange francia vendéglője előtt hivatalomból jövet, hát nem Szejn úr érkezik meg kocsin az étterem elé, még hozzá milyen kocsin! Tömör gumi-kereke van, előtte két tüzes khál, a szürke fajtából, a kocsis meg magasan űl és nagyokat pattint kerek, nagyúri ostorával, mialatt Szejn úr szedi elő a gubát, a tőlem kapott, nem könnyen szerzett arany frankokat és előbb az aprópénzzel együtt még meg is csörgeti markában. Még passziózott is az aranyos. Én pedig ott állok a kocsi mögött, ő tehát nem vesz észre. Jócskán adhatott borravalót, mert a kocsis mellére tett kézzel meghajol a bakon, ő meg úgy tesz mintha oda se fittyentene neki, de azért látom, hogy szeme sarkából figyeli a hajbókolást s ezzel fezéhez nyúl és belibben az étterembe. Én meg ott állok és azt gondolom: – hát ne üssön meg engem a guta?

– Tudnod kell, hogy én még életemben nem űltem kocsin, még a villamost is lehetőleg megspórolom s ha mégis felszállok, igyekszem úgy tenni, hogy ne kelljen jegyet váltani, no de mért? Mert ki van számítva az életem. Ennyiből meg ennyiből kell élnem, mert többre nem futja, mástól pedig még sohase kértem pénzt és remélem nem is fogok. Továbbá: én még semmiféle előkelő vendéglőben nem étkeztem eddig, a Muzaffi, görög-török vendéglőjében eszem félfrankért kébabot, vagy ilyesmit, – néha ugyan bemegyek ilyen előkelő helyekre is, úgy teszek, mintha keresnék valakit, végigmegyek az asztalok között fürkésző szemmel, de csak azért, hogy lássam, hogy folyik ilyen helyen az élet, – most is ezt tettem tehát. Ha szegény ember adományát más herdáljaMert azt gondoltam: hátha ő is csak végigmegy az asztalok között fürkésző szemmel… no de nem! Máris ott űlt egy remekül, orchideával díszített asztalnál és levesét kanalazta. És meglátott a bitang, bizony hogy meglátott, ezt onnan tudom, mert nagyon elpirúlt és ráhajtotta fejét tányérjára.

– Hej a kutya istenit, – gondoltam ekkor magamban. – Én nélkülözőn élek, semmit sem engedek meg magamnak, ez meg az én ajándékomból uraskodik, – megy ez? lehet ez? eltűrhető az ilyesmi? – Ezt gondoltam, de azért nem mentem oda hozzá. Mit szégyenítsem meg ezt a haszontalant? kell az nekem? egye meg őt a fene. Máskor ott nyalhatja a küszöböt, akkor se kap tőlem semmit.

– Ez az egyik eset, amelyet el akartam mondani és csakis azért, hogy lásd, mennyire bánt engem ugyanez az eljárás Baba-Alhabbal részéről. Délben találkozom vele a vásártéren, azt mondja nekem: – 111Jó, hogy találkozunk, adj ide hamar nyolcvan frankot, szükségem van rá. – Erre kicsit felhúztam ugyan a szemöldeimet, mert úgyis tudom, tőle nem lát az ember pénzt vissza soha, de hát azt gondoltam: – ő a mesterem, ha néki ez a hibája van, hát legyen úgy. – Éppen elseje volt s a havi fizetésem ott volt nálam, tehát kivettem és általadtam a nyolcvan frankot. De azért megjegyeztem ennyit:

– Nehéz az élet mester, sajnos, nem sok a pénzem. – Amire ő gyorsan zsebrevágja a pénzt, anélkül persze, hogy megköszönné s csak ennyit válaszol:

– Add el a vityillótokat, vagy vegyél rá kölcsönt, akkor lesz pénzed. – Majd elestem a csodálkozástól és egy kis undort is éreztem e nagy ember iránt, nem tagadom.

– Hogy-hogy? Adjam el anyámnak egyetlen vagyonkáját? És akkor hol fogunk lakni? az utcán? És ha elfogy ez a kis pénz is, amit érte kapok, akkor mit adok el? Vagy ha kölcsönt veszek, – miből fogom visszafizetni? Majd talán ő fog adni nekem? – S mondhatom, elöntött a düh. De azért alázatosan köszöntem neki, boldog ünnepeket kivántam és tovább mentem. – Hát jó, – gondoltam magamban, mikor már valamelyest lecsendesedtem, – ő ilyen, tudjuk, de hát mit csináljunk?

Tudnod kell, hogy ő rettenetes kegyetlenűl bánik a feleségével. Igaz, hogy, mint annyi okos emberé, az ő felesége is liba, no de mégiscsak! Hogy egy jó szót ne szóljon az ember egy asszonyhoz, ilyet még nem is láttam. Mert még sohse tapasztaltam olyat, hogy akár egy pillanatnyi figyelmére méltatta volna, de mint valami börtönőr a foglyával, úgy bánik vele. Ezenfelűl: neki elvei is vannak. Ő diszkrét ember s amit neki mondanak, az csak reá tartozik, a feleségére nem. És megköveteli környezetétől is, hogy magukévá tegyék ezt az elvet. S ami az ő magánügye, persze azt még kevésbé közli a feleségével.

Ebből következett, hogy Chamzáde, a szegény liba, vagyis Baba-Alhabbal felesége nyílván semmit se tudhatott arról, ami köztünk, a férjével délben történt. Mert délután anyám, Szobeide kap egy levelet, amelyben Chamzáde a következőket írja: hogy ő senkit se tisztelne meg ilyen bízalmas kéréssel, mint minket. Közeledik a Ramadam s ő neki épp most teljesen kifogyott a pénze. Arra kér hát minket küldjünk néki kűldöncével nyolcvan frankot. Hogy vissza tudja-e majd 112fizetni, ez Allah kezében van. De legyünk meggyőződve róla, hogy nehéz helyzete ellenére ő nagyon fog igyekezni.

Anyám erre bejön hozzám és azt mondja: – Chamzáde egy liba. De nagyon szerencsétlen liba, minthogy Allah néki ilyen férjet adott, ilyen zabolátlan sehonnait. – Ugyan hagyj engem békén a filozófiájával. Fütyülök minden filozófiára, ha egyszer az eredmény ilyen, ha valaki így képes bánni a családjával, feleségével és lányával. Egyszóval: becsületes fiam küldj szegény szamár-kancának nyolcvan frankot. – Így szólt anyám.

S az ő parancsa szent nekem, elkűldtem tehát ezt a pénzt is. És most hallgass csak ide!

Másnap ebéd előtt bemegyek az európai könyvesboltba, – az ott kiszolgáló nyelvtudós, arab kisasszonynak kicsit udvarolok néha, mert fátyla fölött gyönyörű szemei világítanak rám, – s éppen javában udvarolok, mikor a bolt előtt megáll az oroszlános fogat, – hiszen ismered! legszebb és legdrágább fogata ennek a városnak, – s mit gondolsz, ki száll ki belőle? Persze, hogy ő. És oda is jön a kisasszonyhoz, akinek nyílván imponálni akart előkelőségével s meglátván engem, fogadja ugyan alázatos meghajlásomat, de megszólításra se méltat, minthogy ő ilyen pikáns pillanatokban a semmibe néz, illetve az ember fejebúbja fölé. S minthogy én kissé megdermedve még mindig ott álltam, vesz egy könyvet és elkezdi olvasni. Az oroszlános fogat meg kint vár. A taksája tudvalevően félóránként tiz arany frank.

Ennyit mesélt a szegény, már akkor bizony bénakarú Amgiád, én pedig nem álltam meg, rögtön e találkozás után bementem az Alhambrába, – ez volt akkor az európai kávéház neve, – és csakugyan ott is találtam Baba-Alhabbalt nagy újságolvasásba merűlve. (Tucatjával olvasta naponként az európai lapokat, különösen a franciákat.) Jöttömre letette újságját és azonnal így szólt hozzám:

– Mit vagy olyan rosszkedvű? hiába minden! Odafenn akkor se lesz kormányváltozás. – És nevetve az ég felé mutatott.

Én is elmosolyodtam. De azért még se hagytam magam egészen eltéríttetni rosszkedvemtől. Épp ezért rögtön nekifogtam és elmesél113tem neki Amgiád esetét Szejn költővel, vagyis Szejn kocsikázását és vendéglői fényűzését és hogy ő mit szól ehhez a történethez? S Baba-Alhabbal azonnal meg is értett, azonnal védőállásba is helyezkedett, vagyis így felelt:

– Hogy mit szólok ehhez? Azt szólom, hogy Amgiádnak semmi köze hozzá, hogy Szejn mit csinál összekoldúlt pénzeivel. – Amire én:

– Jól ismerem e tárgyban való álláspontodat. És ha megengeded, épp ezt szeretném újból megvitatni. Sokat gondolkodtam ugyanis e kérdéseken.

Meg kell itt jegyeznem, hogy csakugyan volt már hasonló dolgokról szó közöttünk, igaz, hogy a dolog lényegét inkább csak körűltáncoltuk, mint kimondtuk. Ő példáúl egy alkalommal a következő kis történetet mondta el nekem:

Mikor ő Párisban járt, akkor értesült e kis történetről. Egy igen gazdag khán sétált egy napon a Bois de Boulogne-on és ott találkozott egy igen szegény művésszel, egy perzsa miniatűristával, akit régen ismert. Beszélgettek erről-arról s bár gazdagságról, szegénységről szó sem esett köztük, ennek a khánnak az a különös ötlete támadt, hogy, mikor elváltak s ő kezét nyújtotta, egyszersmint egy húsz frankos aranyat is csúsztatott a szegény művész kezébe. S azzal tovább sétált. Andalgott, nem volt semmi terve, átadta magát annak, ami következik. S amint így andalog, megáll egy kávéház kirakata előtt, ahol az van kiírva plakáton, hogy itt most egy híres, kiváló billiárd-mester játéka látható a zárt alagsorban, amint a nagyobb méretű versenybilliárdon játszik saját tervei szerint készűlt minta-dákóival. Belépti dij húsz frank. Gondolta magában: ezt megnézem. Be is ment és íme kit lát ott? Hát nem a szegény művészt, akit épp most ajándékozott meg, annak rongyos ruházatára vetvén pillantását? – – Baba-Alhabbal ezt már régen elmesélte nekem s már akkor kijelentette, hogy ez aztán a minta-történet! és hogy nagyon tetszik neki. Nekem viszont nem nagyon tetszett és sokáig nem tudtam tisztázni magamban, mely oknál fogva.

Hogy ez a szegény művész néha meg is enged magának egyet-mást, – jó, ez rendben van. Hogy ugyanazt az élvezetet merészeli megkivánni, amelyet egy bitang, ám ez esetben mégis jószivű milliomos a legnagyobb könnyedséggel, andalogva és unatkozva úgy kíván meg, mint egy jó köpést, – még ez is nagyon rendben van. 114S hogy ez látványnak mégiscsak egy kicsit kackiás és szemtelen, – ne legyünk annyira elfogúltak! Alamizsnából passziózniA nagyúr akassza fel magát, ha nem tetszik neki. Ez mind igaz. És nekem mégse tetszett ez a dolog, ám akkor, mondom, még nem tudtam kifejezni, mi bajom van vele.

Most is emlékeztettem Baba-Alhabbalt e kedvérevaló történetére és most ő is úgy nyilatkozott, hogy úgy van, úgy van, ez egy remek, mintaszerű eset.

Erre hát eléje terjesztettem más történeteket is, amelyeket elbeszélése óta gyűjtögettem magamban, persze csakis azért, hogy ellenkezésemet erősítsem velük. Ezek a történetek még erkölcstelenebbeknek tetszettek előttem.

– Volt itt egy félvér nagyúr, – mondtam néki. – Talán ismerted is. Szandzsár ibn Sakánnak hívták, akinek görög anyja volt s aki mindig kegyelmesként uraztatta magát, mert a khasgári szultán állítólag emírnek nevezte ki. Ez az egyik személy. Voráginesz Jónást, a zsidó költőt pedig biztosan ismerted. És nyílván azt is tudod, hogy volt neki egy folyóirata és annak is egy közgazdasági rovata, amelyből kifolyólag havonta búsás összegeket vett fel a vállalatoktól. Egyszer ez a Szandzsár emír remek fogatán megy be a vállalatába, – nagy pénzember volt, tudod, a Banque de Commerce elnöke, – s amikor az európai csemegekereskedés elé ér, megállítja fogatát. A kirakatból ugyanis remek szöllő kacsintgatott reá, gondolta, ezt hazaviszi a feleségének. A szöllő tavasszal nagy csemege. Kiszáll, bemegy s íme a főnök, aki mosolyogva elébe sietett, oly nagy összeget kért e tavaszi csemegéért, hogy Szandzsár emír szinte dühbe gurúlt. A takarékos nábobRögtön sarkon fordult mérgében és köszönés nélkül otthagyta a főnököt. Bement bankjába, éppen hónap eleje volt, megjelent hát nála Voráginesz Jónás, tiszteletét tenni, amelynek folyamán kikoldúlhatta a voltakép kegyelemből juttatott busás összeget. Szandzsár pedig tizenegy óra tájban végezvén dolgát, a déli hőség elől hazahajtatott a bankból. Mikor a csemegés elé érkezett, megint megállította sárgára lakkozott hintaját, mert azt gondolta magában: – egye fene a pénzt, megengedhetem magamnak ezt a kis luxust, mégiscsak hazaviszem a szöllőt feleségemnek. – A pazarló költőTehát leszáll, bemegy, a főnök megint mosolyogva fogadja, és közli vele, hogy nagyon sajnálja, nincs már szöllőjük, ami még volt, Voráginesz Jónás úr, a híres költő megvette valamennyit.

115

– Ez is remek történet, – jelentette ki Baba-Alhabbal, bár kétségtelenül kissé erőltetett jókedvvel.

– Ez is remek? – kérdeztem én. – Nos, akkor elmondok még egyet. Ugyanez a Jónás úr tudvalevően az európai klubba járt, nem mint vendég, hanem mint tag, minthogy spanyolúl és franciáúl nagyon jól tudott, az arcszíne is hibátlan volt, tehát látogató tagnak felvették. Mindezt nyílván te is tudod, mester. És azt is, hogy azért járt olyan sűrűen oda, mert nagy pénzekben kártyázott, makaót, vasutacskát játszott. Nos, egy alkalommal megint nagy pénzek hevertek előtte, mikor a klubnak igen előkelő látogatója akadt: Músza ibn Taher herceg, aki körüljárt a teremben, – nyílván keresett valakit s mikor meglátta Jónás urat, igen megörűlt neki. Ott állt és mosolyogva nézte a játékban elmerűlt embert. Csakhogy Jónás úr éppen nagy pénzeket veszített, egyik tétet a másik után s ez meghökkentette a nagyurat.

– Jónás, – szólt hozzá, – ugyan hadd abba kedvemért egy pillanatra a játékot és gyere ki velem a folyosóra.

Jónás úr nagyon elsápadt, mert tudta, miről lesz mindjárt szó közöttük. És íme, csakugyan!

– Hogy tehetsz ilyent Jónás? – mondta neki a herceg a klub perzsa-szőnyeges folyosóján. – Hogy tehetsz ilyet? Már bocsáss meg bátorságomért, hogy ebbe beleszólok, Előbb koldúlsz, aztán kártyázol?de hát szegény ember vagy ugy-e? És éppen tegnap panaszoltad nékem, hogy milyen nehezen élsz, milyen rosszúl megy sorod. És én ezt figyelembe is vettem nemde? És most idejössz és herdálod, amit oly nehezen, mindenféle panaszok útján szereztél?

Ezt kérdezte a herceg, Jónás úr pedig lehajtott fejjel ugyan, de végighallgatta mind e szemrehányást s minthogy vakmerő ember volt, így válaszolt néki franciáúl:

– Kegyelmes uram, ha nekem ezt a kis örömet se hagyjátok meg, akkor ne adjatok nekem ezentúl semmit. – S ezzel meghajolt a herceg előtt és otthagyta, visszament a játékterembe.

– Eddig van ez a történet, – mondtam Baba-Alhabbalnak. – Ez is olyan remek? – kérdeztem tőle.

Belátom: ennek a kérdésemnek már némi kihívó jellege is lehetett, mert mesterem meglehetősen szemtelenűl felelt.

– Mit szólsz hozzá, ez is remek, – válaszolta csendesen. – Csak hogy is magyarázzam? Mert ennek megértéséhez több ész kellene, 116mint amennyi neked van. – Erre már összevontam szemöldeimet és majdnem felálltam az asztaltól, hogy mégiscsak elmegyek innen.

– Több elfogúlatlanság kell ehhez, – javította ki szavait. Csak hiába javította, akkor én már nagyon haragudtam.

– Nézd csak mester, – mondtam neki, – ha kevés eszem van is, mégis kénytelen vagyok vele gondolkodni, nem kérhetem kölcsön a másokét.

– Milyen kár, – mondotta metsző gúnnyal, – pedig milyen szívesen adnám kölcsön a magamét. – Csak erre már nem feleltem. Ez újabb szemtelenségre lehúnytam szememet és azt kérdeztem:

– Mondd csak mester, kin segít egy jószívű, gazdag ember előbb? Akinek kenyér kell, vagy akinek makaó-játékra kell? Vagy neki ahhoz nincs is joga, hogy mérlegelje? Nem kell megnéznie, hogy kinek ád? nem kell felmérnie magában, hogy kinek van nagyobb szüksége rá és kinek kevésbé?

– Ha igazán jószivű, akkor nincs szüksége mérlegelésre. Aki kér, annak ad, – felelte a mester.

Elmosolyodtam. – Ez egy igazi szegény ember és persze micsoda furcsa képzeletei vannak a gazdagságról!

Kimeríthetetlen-e a gazdagság?Hát határtalannak képzeled a gazdag ember lehetőségeit? – kérdeztem tőle.

– Igen határtalannak. Az én lehetőségeimhez képest határtalannak, – feleli ő.

– Akkor nem sokáig volna gazdag ember, vagyis nem sokáig volna módja másokon segítenie, – mondtam én. Csakhogy Baba-Alhabbal erre már nem figyelt. Hirtelen düh öntötte el, ez gyakran megesett vele, hogy saját gondolataitól dühre gerjedt. Szinte rikácsolt.

– Hát szabad utánanézni annak, akinek adok valamit? – rikácsolta oly erővel, hogy a szomszéd asztal felől ránk bámultak. – Illik az? Utána nézni a koldúsnakUtánanézni, hogy mit csinál valaki a kikunyorált pénzzel? Hátha egyszer életében egy jó szivart szeretne szívni? azt neki nem szabad, csak a gazdag embernek szabad? Neki csak a legolcsóbb lepényt szabad érte vennie s azt feldarabolnia hatvan napra, hogy minden napra jusson egy kicsi? Micsoda gyalázatos felfogás ez! – magyarázta magából kikelve.

Nem tagadom, ennél a szavánál mégiscsak zavarba jöttem, mert ebben megint volt valami nagy igazság kétségtelenűl. Hiszen magam 117is gondoltam már effélét. Megint azt kellett hát magamnak mondanom, hogy hiába minden, ez mégiscsak nagyeszű ember és annak ellenére gondoltam ezt, hogy valami nagy bajom még mindig volt ezzel az elmélettel is, csak még mindig nem tudtam vele tisztába jönni, hogy mi légyen az?

– Valamelyes igazad kétségtelenül lehet, – mondtam én. – Ha egy nábob odarúg valamit egy szegénynek, akkor hagyján, csináljon vele a szegény, amit akar. Mondjuk úgy, hogy ez még rendben van. De mi van akkor, ha egy nélkülöző barátom segít rajtam? Akkor is fogaton mehetek vele az első étterembe? – Csakhogy Baba-Alhabbal e kérdésemre nem felelt. Megkerűlte a kérdést.

Némely koldús kénytelen herdálniLehet-e összekoldúlt pénzzel mást csinálni, mint herdálni? – kérdezte szenvedélyesen.

Mégiscsak meghatva néztem e pillanatban erre az indulataitól kergetett emberre.

– Ez nagyon megható, – mondottam neki, – csakhogy lírai észrevétel ez mester! s az erkölcsi gondolat számára nem sokat jelent. – E szavamra felkapta fejét. S látszott rajta, hogy tűszúrásként hatolt agyába ez a szó.

– Okos ember vagy, – mondta ki végűl némi kis, enyhe mosollyal. – Csak azt képzeled talán, hogy a meggyőződésnek az érzelmekhez semmi köze?

– Azt nem gondolom, – feleltem én. – Csak épp, hogy Más koldús képtelen herdálnicsínján kell ilyenkor bánni az érzelmekkel. Mert más érzelmes ember viszont azt kérdezhetné: – van-e a lélek számára megalázóbb dolog, mint azt elherdálni, amit az ember nagy-nehezen összekoldúlt? Egyszóval arra kérlek, tekintsünk most el a lírától. Nékem ebből az egész beszélgetésből az a végső benyomásom támadt, hogy te, mester, csakis a gazdag emberekkel vagy szigorú, Ne csak a gazdagtól követeljünk erkölcsötcsak azoktól követelsz erkölcsösséget, a szegény emberektől nem. És ezt én változatlanul gondolati hibának tartom, – mondottam ki nagymerészen s persze el voltam készűlve rá, hogy most aztán nagyon kikapok.

De nem így történt. Két európai szépasszony jött a mestert meglátogatni kávéházi zugolyában s minthogy ő bolondja volt az asszonyoknak, tehát máris megfeledkezett minden egyébről. Magam pedig rövidesen elmentem onnan, otthagytam őket egymásnak.

118

Mégpedig örökre mentem el, amit abban a pillanatban nem is tudtam. Tény az, hogy nem kerestem őt fel soha többé.

Így hát utolsó tételemhez fűzött észrevételeiről nem értesűltem soha, annál kevésbé, mert e beszélgetést követő két év múlva lánya ravatalánál öngyilkos lett szegény.

Halála után tíz évvel már jobban tudtam tisztázni magamban e kérdésről való véleményemet. Tehát a következő szózatot intéztem elhagyatott sírja felé:

– Te szegény, drága mester! Mit mondasz a gazdag embernek, mikor kérsz tőle? Vajjon azt-e, hogy egy jó szivart akarsz végre szívni, vagy fiatalember létedre égetően szükséged van most egy szép indiai szajhára, vagy hogy kártyázni szeretnél és tavaszi szöllőt enni? Ugy-e hogy nem ezt mondod, hanem mit? Hazugsággal pénzt koldúlniEsetleg olyasmit, hogy mamád leesett az emeletről, gyermeked vért vizelt, te magad pedig megtetvesedtél, – szóval igazi vágyaidat hazugságokkal leplezed, hogy részvétet kelthess. No de mért? Mert senki se hajlandó téged azért sajnálni, mert a kártya, vagy szöllő után való heves szomjúságodat nem elégítheted ki. Még a fiatalembert se sajnálják szexuális nyomorában, ami pedig nagy ostobaság. Nevetnek rajta bárgyú konvencionalitásuk folytán. Mert nem gondolják meg, hogy ezek a nélkülözések olykor még súlyosabbak, mint a kenyéréi. Egyszóval: nyomorgónak tetteted magadat, a melledet behúzod, az orrodat lelógatod, esetleg még könnyezel is, a gazdag ember kapújában viszont már ficánkolsz, mert a kicsalt bankók dagasztják piszkos szivedet. Vállalod-e érdemes barátom, elhúnyt mesterem ezt az ocsmány komédiát? Megéri-e ezt a szivar? izlésed szerint való-e az ilyesmi? Vagy annyira mohó voltál-e, amíg éltél, mint a marabú? amely még akkor is fal, mikor már tántorogni kezd sebeitől?

Ezt a kérdésemet intéztem hozzá a túlvilágra, a rákövetkező öt év múlva pedig így interpelláltam őt:

– Mindezeken felűl pedig nagy különbséget kell tenni az elsőrendű szükségletek és a többi szükségletek között. Mert az előbbiek hiánya életveszélyes, a többi nem az. Akinek tehát nincs kenyere, fedele, ruhája, aki betegen nyomorog, az a világ mindennemű erkölcsi 119felfogása szerint a könyörület előnyében részesítendő. Az elsőrendű szükségletek hiányának tehát van bizonyos szentsége az emberi szivekben. Persze azt felelhetnéd erre, hogy némely embernek elsőrendű szükséglete lehet a könyv, egy szinésznőé esetleg a szinház, amely nélkül élni már nem tud, no de az ilyen kivánságokat azért nem veheti más figyelembe, mert nem általánosak, nem szkematikusak és semmiképp se kívánhatom embertársaimtól, hogy egyéni különösségeim iránt fogékonyak legyenek. – Ez volt utolsó üzenetem hozzá e tárgyban s ha te, Tahtúr fiam még meggyőzőbb érveléssel tudnád Baba-Alhabbalnak e tekintetben való szenvedélyes téveszméit cáfolni, annak nagyon örűlnék.

S ezzel zárom is e fejezetet. És most arra kérlek, mikor ezt olvasod, mondd ki velem együtt a szót: – nyugodjál békén szegény, szerencsétlen, lángeszű Baba-Alhabbal!

120
Tuszun, a kardkovács bölcseletének bírálata

A két pap, vagyis név szerint: Lokman dervis és Jusszuf ibn Muluk, (akik mellesleg megjegyezve gyerekkori barátok voltak) – e nemlétező tudós, két pap egy nap újra életre kelt elmémben, – írta Hábi-Szádi keleti mágus fiának, Tahtúrnak, – és sokat hányta-vetette magában Tuszunnak, a nemlétező kardkovácsnak bölcseletét, végül is egy napon Jusszuf ibn Muluk így szólította meg barátját, Lokman dervist:

– Hallgass ide, Kop-Kop, – azt mondja neki, (azért ragadt rajta ez a nevezet, mert gyerekkorában e szóval nyitott be az ajtón: – kop-kop, szabad bejönni?) – hallgass ide, – azt mondja Lokmannak, – nem szeretem Tuszun bölcseletének azt a részét, hogy borúljunk le az Örök Létezés és Örök Változás kettős misztériuma előtt. Mert, ha már le akarok borúlni, akkor inkább az előtt teszem, akit apám nevezett meg számomra gyerekkoromban. Mivelhogy egyrészt: a gyerekkor mégiscsak legfontosabb kor az ember életében és másodszor: Az apa imájaaz apa imája döntő hatású tényező, attól az ember egy életen át nem tud szabadúlni. A muzulmánoknak tehát Allah, a zsidóknak Jahve, a keresztényeknek Krisztus, a hindúknak Brahma, vagy Buddha, vagy, mondjuk: Krisnasz-Vámi, a pogányoknak Muki, vagy Buki, mondjuk, – azok előtt borúljanak le, nincs igazam? Az örök misztériumot, akármilyen tartalma van, valamikor valaki elnevezte Mukinak, – a név itt nem fontos ugyebár? De még a tartalom sem fontos itt, az a különös ebben. Az emberi lény érzi a misztériumot és nem tudja biztosan, miben kell azt leginkább látnia. Némely népek a nap tüzében látják, mások a hold sápadtságában, vagy a Mandragóra-gyökér alakjában, vagy a tigrisben, magam én hajlandó vagyok mindenben látni, akár a sárgarépában is. Viszont apám egykor megtanított valamire. A sárgarépa iránti áhitatomat is tehát avval a névvel fedezem, amelyre apám tanított, mert akkor érzek misztikus borzongást, ha ezt a nevet kiejtem. Tehát az előtt a képzelet előtt borúlok is le. És Szimbólummá válásígy válnak a dolgok szimbólumokká, – voltakép mindenféle dolgok. És szükségszerűen. Minthogy úgy vagyunk teremtve, hogy magukat a dolgokat igazi mivoltukban és teljességükben nem tapasztalhatjuk, csak látszatok121ban. Képeket kapok és fantáziám teszi hozzájuk a többit. Íly módon teremti a képzelet mindúntalan újra meg újra ezt a világot. Vagy az apa és anya képei nem válnak-e szimbólumokká és akármilyenek is ők a valóságban? Hát a haza nem az-e? És az a szent fogalom, hogy kenyér? vagy szerelem? vagy tébolyos, esztelen bosszúállás? vagy Szüreti Mulatság? vagy Vadászat? Mit szólsz ehhez?

Így beszélt egy napon Jusszuf ibn Muluk Lokman dervishez, gyerekkori barátjához. Amire a szigorú Lokman összevonta szemöldeit, egy ideig magába mélyedve hallgatott, ujjaival állát gyötörve, majd rövid idő után így felelt:

Hit és életismeretAmi a hitet illeti, a hitnek, vagy áhitatnak számunkra, filozófusok számára akkor van csak igazi talpazata, ha az életismeretnek, az élettapasztalatoknak is megfelel.

– Óriási! – kiáltotta ekkor Jusszuf. – Fejtsd ki a dolgot, parancsolt rá barátjára. (Kicsit despotikus természet volt.)

– Abban, amit Tuszun tanít, semmi olyas nincs, ami életismeretünknek ellentmondana, – folytatta Lokman. – Mert az Örök Létezés és Örök Változás iránti áhítat nem olyasmi, ami ellen akár a tapasztalat, vagy maga az értelem tiltakozhatna. Mert nézz ide Jusszuf, – mondá barátjának Lokman dervis, – mert ha csak azt veszem is, hogy Mohammedünk a hetedik mennyországban leány-fejű lovon lovagol, – minek kell a hetedik mennyországban lovagolni? – kérdezem erre. – És a lány-fejű ló talán szebb, mint a rendes ló? Véleményem szerint a ló alakjához sokkal jobban illik a lófej, mint a leány-fej. – Hagyjatok engem ezzel a butasággal, – mondom erre. Vagy: Krisztus, mikor feltámadt, lement a pokolba. – Minek kell a pokol? – teszi fel erre a kérdést még a gyermek is. – Minek kell azokat büntetni, akik rosszak? Nem inkább azt kellene deresre húzni, aki rosszaknak teremtette őket? – merűlt fel a kérdés okvetlenül mindazokban, akik két évezred óta ezen gondolkodni voltak hajlandók. Vagy vedd akár Buddhát, te okos Jusszuf. Az értelem és hitvallások ellentéteKétségtelen, hogy jóakaratú tanai érdekében ő hazudott legkevesebbet, de azért az értelem nagyon meg tudja őt is támadni bizony. Ne kapcsolódj semmihez, ne szeress senkit és semmit, mert úgyis el kell tőle válnod, – mondja Buddha. Mármost nem éppen olyan nagy áldozat-e már eleve lemondani minden érzelemről, mint utólag? – kérdezi az értelem. – És végeredményében nem mindegy-e, hogy mivel töltöd az életedet? Az aszkézis 122sivárságának és rajongó exaltációinak váltakozó érzéseivel-e, vagy a szerelem viszontagságaival? A bánat és öröm mérlege körülbelül mindig egyformaminthogy a jó természet ugyan megáldott és megterhelt minket törekvésekkel és vágyakkal, szóval irányt adott nekünk, de azért voltaképp az embernek minden állapotából körülbelűl egyformán fakasztott bánatot és örömet. Máris mondok egy példát. Mikor kóborlásaim után egykori tanítványomat, a fiatal Fatimé hercegnőt meglátogattam, így kiáltott fel: – oh édes tanítóm, csakhogy láthatlak újra! – Erre mélyen meghajoltam előtte és megkérdeztem tőle, hogy megy sora, mik az örömei mostanában? Amire fülemhez hajolt s azt súgta bele: – Neked megmondom, de ne szólj róla senkinek. Legjobb nekem az, ha francia nevelőnőm megbüntet és bezárnak. Ez az ő módszere. – Hogy-hogy? – kiáltottam meglepetve. – Oh, – azt mondja, – nagyon búsúltam én emiatt eleinte, de aztán rájöttem, hogy voltakép ez még jó is nekem. Ott legalább csend van, igazi jó csend, nem kell semmivel se törődnöm, lefekszem, nézem a mennyezetet és gyönyörű rajzokat képzelek oda. – Ezt mondta Fatimé hercegnő. De ugyanezt láttam saját szememmel egy oroszlánnál is, el nem hinném, ha más mesélné nekem. Egy útépítési hivatalnoknak, egy arab származású, de abesszin monofizita-kereszténységben nevelkedett embernek, Zera-Jakab nevűnek munkásai egy fiatal oroszlánt hoztak ajándékba, amelyet veremben fogtak. Az állat nagyon melankólikus volt a fogságban, pedig a hivatalnok jól bánt vele, nem láncolta nyakát az amharák szokása szerint cölöphöz, hanem jó nagy ketrecet csináltatott neki, friss hússal etette, nem romlott hulladék-hússal, mint a bennszülött nagyurak szokták, – ennyit láttam, mikor arra jártam s mondom, még azt is, hogy az állat nagyon szomorú volt, még enni is alig akart. Én aztán tovább vándoroltam, tovább hajtott a nyugtalanság. Vagy két év múlva megint ott vagyok nála s ő éppen azon gondolkozik, hogy leveszi ágyékáról a ketabot, amulettjét és megmérgezi az állatot. Őt ugyanis a városba helyezték, magas állásba és nem viheti magával az oroszlánt. S bár néki a városban lebzselő állatkereskedők háromezer Mária-Terézia-tallért ígértek érte, ő mégsem adja, mert nem bízza mások kezére, annyira megszerette. Inkább megöli. Végre nekem jó ötletem támadt. – Ereszd szabadon, – mondottam néki. Mintha világosság gyúlt volna elméjében, úgy megörűlt ennek. No de sietni kellett, mert már esedékes volt a tillok-zináb, a nagy esős évszak. Másnap kora hajnalban tehát homok-taposó 123teherautóra űltünk s vittük az oroszlánt ketrecestől vagy százötven kilóméternyire, ki a lakatlan, akáciás pusztába, ott letettük a ketrecet, hosszú zsineggel felhúztuk ajtaját és néztük, mi lesz? Az oroszlán, egy gyönyörű hím, nagy ugrással kinn termett, aztán megállt. Felemelte szép fejét és körülnézett. A fogságban is van örömMajd hirtelen, mintha megőrült volna, vágtatni kezdett. És igaza is volt, mert alig egy negyedóra múlva megeredt az eső. – Vissza fog jönni, – mondotta ekkor Zera-Jakab. – Akkor most elmenekülsz előle, vagy megvárod? – kérdeztem én. – Megvárom, mert látni akarom, igazam volt-e? – felelte vendéglátó barátom. És csakugyan. Pipázunk, üldögélünk, cat-ot rágcsálunk, egyszercsak enyhe ordítását halljuk az eső-függöny mögűl. Majd látható lesz, tévetegen körülsetteng, panaszos hangokat hallatva, végűl, – amit sohase hittem volna, ha nem saját szememmel látom, – nagy iramban beszalad fedett ketrecébe, megrázkódik, lerázza magáról a vizet és lefekszik. Vagyis a fogságot választotta az élet viszontagságai helyett, ugyanúgy, ahogy Fatimé hercegnő. Vagyis hiába tanította Buddha, Az örömben fájdalom és a fájdalomban örömhogy ne kötődjünk-kapcsolódjunk semmihez, hogy ne ragaszkodjunk semmihez, hogy mondjunk le az örömökről, – a szervezet lehetőleg mindenből örömöt sajtol, kivéve talán a legnagyobb testi szenvedéseket, az aszkézis eksztatikus fokán pedig tudvalevőleg gyönyörré válik. Különben is: ha a kínban nem volna gyönyör is, akkor nem lehetnének mazohisták a világon. Tudvalevő az is, hogy bizonyos kínok megszünése után ürességet érez az ember lelkében, szívesen visszatér tehát a panaszolt kínokhoz, – ezt én tudom legjobban, a dervis. Nem olyan egyszerű tehát az érzelmek világa sem, ahogy mi felosztjuk kínokra és örömökre, mert hisz a gyönyör viszont paroxizmusában csupa fájdalom. Ez is tudvalevő. Ám mindezt csak mellékesen mondtam el. A lényeg ebben ennyi: Mohammed tanítása ezer oknál fogva nem áll helyt az értelem előtt, Krisztusé sem, még Buddháé sem egészen, – no de mit mond Tuszun, a kardkovács? Hogy itt nincs külön gonosz, vagy pusztító Principium, hanem, ami teremt, ugyanaz pusztít is. Teremtésről beszélni tehát nem lehet. Csak azt felejtette el megjegyezni, hogy e kettőt nem egymás után teszi a természet, hanem amikor pusztít, ugyanakkor és épp ezáltal már teremt is. Milyen példát hozzak, hogy ezt jól megértsd? Még tovább kell mennem hogy egész világos legyen az, amit állítok. Azt szokás mondani, hogy a természetben nem vész el semmi. Persze, 124hogy nem vész el. Ez tehát azt jelenti, hogy a természetnek nem lehet kára. A pusztulás ugyanakkor teremtés isPusztulás, kár, halál, elmúlás: e fogalmak tehát élőlényekhez és alkotásaikhoz kötött fogalmak. Mert mi pusztulás származik a természetben abból, ha folyói a tenger felé viszik a szárazföld talaját? Új szigetek keletkeznek belőle, vagy zátonyok, a tengerfenék feltöltődik általa, – íme egy új alkotás. Az ember számára nyílván káros ez így, de mi történt a természetben? Semmi más, minthogy egyik formációból lett a másik. Elégett egy erdő, – no de viszont a föld termőtalaja annál bujább. Atombomba robban: az állati szervezetek elpusztúlnak, a növények viszont elkezdenek eszeveszetten sarjadni. Vagy milyen példát hozzak még? A szél elhordja a futóhomokot, no de másutt le is rakja ugy-e? Hol itt a pusztulás? Az ember és állat persze éhenhalhat e változások folytán, de mit veszít itt a természet? Semmit. Vagyis igaza van Tuszunnak: itt nincs teremtés és nincs pusztítás, vagyis gonosz Principium nincsen, itt csak Egyetlen kettős Principium állapítható meg teljes határozottsággal: az Örök Létezésé és Örök Változásé. Mert van létezés? Van. A föld légkörében bomlik sokféleséggé az EgységEzt semmilyen fajta értelmesség se tagadhatja. S ugyanígy a változást sem. S talán csakis itt, e föld légkörében bomlik ez a Nagy Egység sokféleséggé, ahogy prizmában a fény színekké, – : a gátlás nélküli örök mozgás súrlódássá, az egyszerű törvények bonyolúltakká, de mondjuk azt is: reményre és fájdalomra az, ami eredeti mivoltában se remény nem volt, se fájdalom.

És abban is igaza van Tuszunnak, hogy e szemlélet által még korántsem szabadúltál meg a leborúlástól. Mert van-e nagyobb misztérium annál, hogy ez a világ öröktől fogva van és öröktől fogva változik?

Így beszélt Lokman szerzetes. Amire a ravasz Jusszuf imám összeszűkitette szemei rését és szinte kacsintgatva következőképpen felelt néki:

– Jó, jó Kop-Kop, gyerekkori barátom, mondjuk, hogy mindez így igaz. De azért hallgasd meg ezt is. Khartumban egy gyerek kukacot húzott a körme alól és azt kérdezte anyjától:

– Tudja-e ez az undok kukac azt, hogy ő egy undok kukac? – Amire a mama, egy kivételesen nagyon képzett és eszes asszony így válaszolt:

125

– Azt csak az ember tudja magáról, hogy ő micsoda. Az állatok nem tudják.

– De talán érzik? ha nem is tudják? – kérdezte a fiú.

– Ők csak azt érzik, hogy vannak, – felelte elég okosan a jó asszony.

Igen ám, de a fiú még tovább törte ugyane kérdésben a fejét. S ezen az úton lett belőle később filozófus. Illetve minek is csűrjem-csavarjam még tovább a dolgot? Ez a fiú én voltam. Akkor te még a porban játszottál Lokman. Azt kérdezem másnap anyámtól:

Ami élettelen, az nem is érzi, hogy van?– Hát ez a darab vas vajjon tud-e arról, hogy ő van?

– Nem tud róla, – felelte anyám határozottan.

– És nem is érzi? – kérdeztem én.

– Az érc nem érez semmit, – mondotta megintcsak nagy határozottsággal a mama.

– És a kő sem?

– A kő sem.

– És a föld sem?

– A föld sem, – volt az utolsó felelet.

Ami megintcsak nagyon meggondolkoztatott engem. Szinte két teljes éven át fel-felmerűlt bennem ekörűl különböző kérdés. Végűl is tizennégy éves koromban így szóltam anyámhoz:

– Létezés az? Ha valami nem tudja sajátmagáról, hogy létezik és más se tud róla? Létezés az, ha nem tud róla?Példáúl: a föld mélyén mindenféle anyag van és senki se tudhat róla semmit és maguk ezek a dolgok se tudják, hogy ők vannak. De a csillagok közötti térben is számtalan meteor bolyong, amelyek talán fénylenek is, szikráznak is, de senki se tudja, mert senki se látja őket s ők maguk se tudnak fényükről, – hogy van ez? Ezekszerint a dolgok létezését csak az veheti tudomásúl, ami él? Mit gondolsz erről anyám? – kérdeztem tőle.

– Mert hisz a dolgok annyira nem vesznek sem magukról, sem a világról tudomást, mintha sem a világ, sem ők nem is léteznének, – folytattam mind tovább anyám szellemének ostromát. – Mármost lehetséges-e az, hogy maga a létezés ennyire vak és öntudatlan? A létezés vak és öntudatlan?Kivéve persze az élőkét. Mert hisz ebben az esetben tökéletesen mindegy volna úgy a világ számára, mint a dolgok számára, hogy ők léteznek-e vagy nem léteznek. Mármost lehetséges ez? Elképzelhető az ilyesmi? hogy a nap ne tudja, hogy ő van és tüzet ont? És ha ez a 126föld netán kihűlne, vagy szétrobbanna, akkor ezt senki se fogja tudni többé?

Apám, mint tudod, kereskedő volt, őt nem érdekelték az ilyen kérdések. Mindig anyámhoz fordúltam tehát ilyesmivel s ő most sem hagyott cserben.

– Igen, sajnos, elképzelhető ez is, – felelte, – hogy tökéletesen mindegy, hogy a dolgok vannak-e, vagy nincsenek. Létezés és nem létezés csak az élő számára különbségA létezés, az élőlényeket kivéve, épp oly vak és érzéketlen, mintha nem létezne. Létezés és nem-létezés tehát, úgy látszik, csak az élők számára jelent különbséget. Viszont az ember lelke ezt a tudatot nem bírja ki és főként azt nem, hogy halálával, mint élettelen anyag ugyanilyen vak és öntudatlan lesz, – épp ezért borúl is le oly buzgón Allah előtt. Vagyis: ami elviselhetetlen az értelmének, ahhoz segítségűl hívja képzeletét.

– De ha az öntudatlanság és vakság a lényeg itt, akkor minek vannak élőlények? – kiáltottam én. – Mért van az embernek szeme?És minek van az embernek szeme? Nem mutatkozik ebben számodra valamelyes tendencia, jó anyám?

– Hogy mi miért van édes fiam, azt már nem tudom én, – felelte anyám mosolyogva és megölelt.

Néhány év múlva ugyanezt a kérdést vetettem fel az alexandriai monofizita patriárka előtt, aki apámnak részben üzletfele, részben barátja is volt s a legfőbb dogmatikai és filozófiai kérdésekben jártas személy, aki bejárta úgy Rómát, mint Sziciliát és Görögországot. Kérdésem után mélyen meghajoltam, amire ő röviden így válaszolt:

– Már a bizántinusoknak is igazuk volt, mikor az oltár fölé egyetlen nagy szemet A nagy szemtettek ábrázolatúl. Ami annyit jelent, hogy nemcsak létezés van itt, de látás is. Vagyis az nincsen úgy, hogy ez a világ semmit se tudna róla, hogy létezik. Hogy a nap őrjöngene tüzeitől és sem ő ne tudna róla, sem pedig az esendő élőlényeken kivűl más valaki. Ez az én hitem fiam, mármint általánosságban, részleteiben persze elágazik, – mondá és máris mozdulatot tett, el akart bocsájtani.

Amire én megint mélyen meghajoltam előtte és így szóltam:

– Még egy kérdést, könyörgök, ha megengedi Excellenciád. Én pap akarok lenni, – tettem hozzá.

– Tessék, – felelte kimerűlten és lehúnyta barátságos szemeit. S ez olyan volt, mintha elment volna felőlem a nap.

127

– Évmilliók óta emberek születtek itt, – mondottam néki, – s az egyetlen egyszer se fordúlt még elő, hogy ezeknek az embereknek egyike én lettem volna. És épp most egyszercsak, hirtelen Egyszerre hirtelenűl én vagyok az, aki sírén vagyok az, aki sír. Azelőtt is sírtak itt és íme nem én voltam, – erről a világról épp oly kevéssé vettem tudomást, mint a vak anyag. És most egyszerre én is sírtam. Ez pedig annál különösebb, mert hiszen, ha történetesen egy szomszédos másik sperma termékenyíti meg azt a petét, amelyből én születtem, akkor már nem én lettem volna az, aki sír, akkor sohase tudtam volna meg, hogy van világ. Ezt egész határozottan bizonyítja Az egy-petés ikrekaz egy-petés ikrek dolga. Ha az egyik vakon születik, akkor az ikertestvére szemével nem láthatja meg a világot. Következéskép: ha holtan születik, sohase tudhatja meg, hogy van világ. Vagyis ugyanez a pete egy másik spermával már nem engem, nem az én életérzésemet hozta volna létre, tehát akkor már nem én sírtam volna itt, ahogy annyi millió éven át még sohase sírtam és aztán megint nem fogok az idők végtelenéig. Lehetséges ez? Elképzelhető ez? Vagyis mi? Hogy Egyszeri tudomásulvétele világ tudomásulvétele minden élő számára csak egyszeri és ily rövid ideig tartó? Hogy tehát az a bizonyos Nagy Szem ezt a tulajdonságát az örökkévalósághoz képest csak milliomod pillanatokra adta kölcsön az élőnek és folyton másnak és másnak?

Ezt kérdeztem a jó atyától, a kegyelmes úrtól, amire ő már csak ennyit válaszolhatott:

– Te ezt kevesled fiam, viszont vannak, akik még ezt is sokallják. A hindúk egyrésze példáúl így imádkozik: – Irtózat a lélekvándorlástóladd, hogy ne kelljen újra élnem. – Vagyis irtózik a további tudomásulvételtől. És annál inkább irtózik tőle, mert először is megelőző életéről vannak sejtelmei. S e sejtelmek rosszak. Holott ezeknek csak akkor van hitelük és főként ilyen értelemben vett jelentőségük, ha az előző életnek és a mostaninak igazi kontinuitása van, – mert ha nincs, ha csak sejti, hogy egykor már élt, ha ennek a mai létével semmi emlékezetbeli kapcsolata nincs, ha mai léte nem előző én-érzésének folytatása, akkor ott vagyunk, ahol voltunk, vagyis új embereknek kell tekinteni azokat, akik születtek. Ami pedig másodszor az elhúnytak szellemeit illeti, amelyekről némelyek azt állítják, hogy néha közvetlen közelükben mutatkoznak meg, hogy jelet is adnak, hogy olykor még meg is szólalnak, erről Origésznek az a véleménye… – akarta volna folytatni, de nem lehetett, mert lakájai kinyitották a szomszéd terem ajtaját, ahol már fényesen 128meg volt terítve, (óriási brondókkal, vagyis nyershúsokkal az asztalokon), s jelentették őexcellenciájának, hogy az abessziniai főpap, az abúna már meg is érkezett kíséretével. Ő tehát így szólt hozzám:

– Láthatod fiam, most nincs számodra több időm. De gyere majd el máskor is, hadd beszélgessünk.

Ezzel elbocsátott. Csakhogy nem mehettem el hozzá máskor, mert röviddel ezután meghalt. Fájlaltam halálát, mert igen okos, derék ember volt. Nagussi Simon volt a neve. S így persze sohase tudhattam meg azt sem, hogy e nagy kérdésemről mi volt a véleménye. S ez, őszintén szólva, csak úgy kérdés maradt számomra ma is, mint azelőtt. Mert a Tuszunnal való beszélgetések, bármíly tanúlságosak voltak is számunkra e tekintetben mégse hoztak megoldást. Épp ezért terjesztem most eléd, miután annyi évtized elteltével megint összekerűltünk. – –

Eddig terjed Tuszun bölcseletének bírálata. Lokman dervis meg is ígérte, hogy e kérdéseket behatóan fogja mérlegelni és válaszolni fog. Válaszára talán még én is rátérek. Következik most a két papnak egymás közt való további beszélgetése. Hallgasd meg ezt is Tahtúr fiam, talán hasznodra lesz.

129
További megoldatlan kérdések
Vagyis Jusszuf ibn Muluk papnak elmélete a keletkezésről és megszűnésről

Mindezekután pedig beiratkoztam a kairói muzulmán egyetemre, – folytatta Jusszuf elbeszélését, – s épp e tudós pappal, a patriárkával való beszélgetés hatása alatt. Mert a Nagy Szemről tett véleménye erősen hatott reám. Kizártnak tartottam ugyanis, hogy az élőkön kívüli világ öntudatlan volna, ha pedig ez így igaz, ha nem öntudatlan, mihelyt ezt belátjuk, akkor már közelebb lépünk Allah elképzelt trónja elé.

Csakhogy a kairói egyetem kitűnő ulemái, jó tudósai között nem igen akadt olyan, akivel efféle kérdésekről beszélni lehetett volna. Ezek jó tudósok voltak, de, egy kivételével, nem voltak gondolkodók. Több volt közöttük olyan is, aki vallási tekintetben, titkosan a vahhabitákhoz húzott s főként a hádiszt, a szunnát, vagyis az ősi tannal kapcsolatos dolgokat volt csak hajlandó behatóan magyarázni s ezenfelül a jogi tudománynak volt ott nagy becsűlete. Példáúl a következő kérdés foglalkoztatta akkor az elméket, – ennek megoldására egyik tanárunk pályadíjat is tűzött ki s történetesen legbuzgóbb tanulmányozója azután én lettem. A kérdés így hangzik:

Nyílván te is jól tudod Kop-Kop, hogy maradi házassági és válási törvénykezéseink miatt mennyi titkos gyermekgyilkosság esik nálunk a falvakban. Nos, a muzulmán jogok egyik tudósa feltette a kérdést, hogy Hol kezdődik az ember?vajjon mely idejétől fogva tekinthető a gyermek embernek? Vagy bizonyos ideig csak jövendő embernek kell-e tekinteni? Hogy tehát, aki gyermeket öl, az a gyermek bizonyos idejéig embert ölt-e, vagy csak jövendő embert? És hogy milyen különbség teendő a méhmagzat eltávolítása és a csecsemő megöletése között? Nem is érdektelen kérdés. S mondom, én is vállalkoztam rá, hogy behatóan foglalkozom vele.

Elbeszélésedből látom, hogy te is hű maradtál gyermekkorunknak ahhoz az elhatározásához, hogy egész életünkben figyelni fogjuk a fogoly oroszlánokat. Én is azt tettem és ebből indúltam ki, továbbá 130még egy megfigyelésemből. Ha a kín javamra vanBorzasztó dolog látni, hogy a kórházakban mi mindent tűrnek el a betegek, de nemcsak a kórházakban és nemcsak most, már a kőkorszakban is ezernyi volt a koponyalékelés. A betegek ezt is eltűrték, no de mért? Mert az embernek fejlett lelke is van, – e kérdést akkor így döntöttem el magamban. S ez a fejlett lélek azt mondja: – javamat akarja, tehát eltűröm, hogy kínomat okozza. – Annál inkább gondolom, hogy ez így lehet, mert, mikor kárára, megkínzatása végett Inkvizícióművelt vele ugyanílyen szörnyű dolgokat, mondjuk az inkvizició: egyesek még bele is haltak az iszonyattól. A körmök alá tűket szúrni, vagy kitépni a körmöket a láb ujjairól, – ha javadra teszik, még kitartod, de ha károdra: elájúlsz bele. És most visszatérve az oroszlánhoz: annak is van lelke, de nem fejlett. Sokszor megfigyeltem, öreg oroszlánok is sok tekintetben olyanok, mint a gyerekek, sőt! Az oroszlán gyermeki lelkemint a csecsemők, olyan naivan, hiszékenyen, mohón és önzően viselkednek. Hogy néha nevetni kell rajtuk. – Oh te vén állat, milyen kedves, gyerekes szamár maradsz te egész életedben, – gondolja róluk az ember. Az oroszlán semmire nem vehető rá olyasmire, ami neki nem kellemes. Hogy tehát ő olyan hivatalba járjon, amelyet útál, Csak ami kellemes, arra hajlandó az oroszlánhogy zsúfolt villamosra kapaszkodjon, vagy, hogy ő menjen fel egy orvoshoz azzal a kérelemmel, hogy adjon neki injekciót, operálja meg, vagy hogy húzza ki a fogát, – mindez ugyebár nem való az oroszlánnak. Őkelme felébred a pusztában, megrázza magát, nyújtózik s akkor már meg is van borotválva, megfésűlve, felöltözködve, már a villamosra is felkapaszkodott, már ott is van a hivatalában, – mert mi az ő hivatala? A vadászat. Ezt pedig, bár lusta állat, szívesen végzi, mert erre van teremtve.

S nem ugyanílyen Ami kellemes, csak teszi a gyerek isfejletlen lelkű, állati lelkű lény-e a gyermek? Hajlandó-e kötelességteljesítésre? Hajlandó-e bármi olyat elfogadni, elviselni, ami neki nem kellemes? S annak a kérdésnek feltevésekor, hogy melyik pontnál kezdődik az emberi lény? – sokat törtem a fejem azon, hogy nem ez-e az a pont? vagyis: amikor már kötelességteljesítésre és kedve ellen való cselekedetekre is kezd rávehető lenni s a gyönyör principiumát hajlandó felcserélni a tartós hasznosság principiumával? Hiszen kétségtelen, hogy az ember sokat vétkezik önmaga ellen s főként azáltal, hogy Az életöröm sérüléseiéletöröm dolgában sérültté, sőt rokkanttá is degenerálja magát, mivelhogy életkörűlményei, de ő maga is kedve ellen való kötelességekkel terheli túl szinte egész 131életét, amely folytonos időbeosztáson és sürgősségen alapuló tendencia aztán sürgőssé teszi még a táplálkozását és szerelmét is, s amely tendencia az idegbajok melegágyává fajúl: az állandó, kényszeres figyelem folytán a figyelem megbetegedéseihez vezet. Mivelhogy az ilyen ember végűl még lélegzeni se tud rendesen, mert még arra is figyel, mert azt hiszi, hogy még ezt is akarnia kell… – mindez így igaz, saját életemen tapasztalt törésekből tudom, hogy mindez csakugyan így van, különösen azoknál, akik a nyugati élet tempóját kényszerítik magukra, mint jómagam is. Aki túlságosan figyel, az nem érti a szótEgy kisfiú valaha mindig azt kérdezte tanítójától: – hogy tetszik mondani, hogy tetszik mondani? – Amire az okos tanító végül is rászólt: – ha így folytatod, boldogtalan ember leszel, – mondotta a fiúnak, – te azért nem érted, amit mondok, mert túlfeszűlt a lelked, mert túlságosan figyelni akarsz. – Én voltam ez a kisfiú és tanítómnak igaza is lett. No szóval, amit mindezzel mondani akarok, az csak ennyi: hogy az állati principium teljes elhanyagolása, vagy megvetése kétségtelenűl az életöröm sérüléseihez vezet, tehát a kötelességek élete figyelmi megbetegedéshez és boldogtalansághoz, ezzel szemben Mi tesz emberré?embernek tekinthető-e az, aki nem jutott túl az oroszlán állapotán? Emberi lelke van-e annak, vagy csak állati?

Megvallom, e kérdést mindmáig se tudom eldönteni s épp ebben is segítségedre számítok Lokman barátom. De ha már embernek tekintem is az egyéves gyermeket, mert már kedve ellenére kezdi eltűrni a mosdatást, sőt más, állati hajlamai ellen való, de hasznos cselekedetekre is rávehető, mit gondoljak azonban az újszülöttről, aki a méhmagzattól még alig-alig különbözik, minthogy látása legalább is korlátoltnak mondható, A csecsemő már ember?hallása bár élénkebb, de szintúgy gyenge, a mozgási centrumai is fejletlenek, testi funkcióiban tehát még távol áll attól, amit az emberre nézve jellemzőnek mondhatunk, – de, ami fontosabb ennél: tudatról persze itt még szó se lehet, ami pedig életérzését illeti, az aligha lehet több, mint a növényeké. S mármost, ha ezt megöli valaki, emberölésnek tekinthető-e az ilyen cselekmény, vagy csak egy eljövendő ember megölésének? Persze, az anya és mindazok számára, akik gyermekszeretők, még súlyosabb beszámítás alá eshet, no de a bírónak mégiscsak tárgyilagosnak kell lennie ebben is, ugyebár. Nem beszélek most a gyilkos apákról, akik a nőtartást elkerülendő ölik meg csecsemőjüket, de képzeld el: egy szegény lány 132megesik s a bába kedvezni akarván neki, nehogy a törvénytelen gyermek szégyenét el kelljen viselnie, a szülés pillanatában rögtön meg is fojtja a gyereket s ezért emberöléssel, vagyis gyilkossággal vádoltatik. Mit szóljon ehhez a bíró?

Ilyen meggondolások késztették a muzulmán jogok tudósát, hogy növendékei: jövendő tudósok és papok előtt intern pályázatot hirdessen e kérdés megoldására. Sőt saját zsebéből öt angol arany guinea pályadíjat is kitűzött s már most megjegyzem, hogy ezeket az aranyakat aztán senki se nyerte meg, én sem. A tanár nevét viszont még neked sem árúlom el, mert még él és aggastyán létére még mindig tanít s a hagyományokhoz ragaszkodó tanárok még mindig áskálódnak ellene. Ő volt tehát az első, aki a kezdet kérdését megbolygatta bennem. De ott volt még egy másik tanár is, a jogfilozófia professzora, Mohamed Ali, aki egy nyilatkozatával még jobban nekilódított engem ennek a kérdésnek.

Jól tudod, hogy édesapám kereskedő-ember volt, s ha anyámmal való filozófiai beszélgetéseimnek véletlenűl tanúja volt, egy ideig hallgatta, furcsa mosollyal a bajusza mögött, aztán rendesen így szólt:

– Szép, szép, csak az a baj, hogy ezek csak olyan beszédek. Mert mit bánom én azt, hogy az ember lelke két, vagy három rétegű-e? Legyen ötven rétegű, fődolog ezen a világon az a rohadt kis guba.

Vagyis apám bizonyos dolgokban épp olyan természetű volt, mint az oroszlán. Csakis anyagi szükségleteivel törődött, semmi egyébbel. Viszont sokmindenben különbözött is az oroszlántól s nem éppen előnyösen. Az oroszlán ugyanis, – mint nyílván te is tudod, – abban különbözik a mohó embertől, de a farkastól is, a rozomáktól is, hogy egész határozottan bizonyos nemes tartózkodás jellemzi, Az ösztönök intelligenciájaamely bebizonyítottan nemcsak a lustasága miatt mutatkozik meg benne. Én ezt az ösztönök intelligenciájának neveztem el. Nyílván ezért is tiszteli az ember az oroszlánt, még a veszélyeztetett pásztor is. Mert nem pusztít esztelenűl és vérszomjasan, mint a farkas, hanem kiválasztja magának a csorda legkisebb állatát, mert hiszen harminc-negyven kilónál többre soha sincs szüksége és beéri ezzel. Apám azonban sohasem érte be ennyivel. Szokta is mondani:

– Nékem mindenre szükségem van. És ha adsz nekem ötvenet, akkor ötszázat akarok.

133

Hát ilyen volt ő. Vagyis nem olyan, mint az oroszlán, hanem mint a farkas. Mert hiszen még azt is mondogatta, szinte büszkélkedve kegyetlenségével:

– Nekem ennyi meg ennyi kell, Az emberi mohóságaztán megint ennyi meg ennyi és, ha szükséges, én még a veséjét is kipréselem annak, aki velem szemben áll.

Hát ilyen volt. No de az oroszlán még abban is különbözik tőle, hogy, ha zsákmánya van, megvacsorázik belőle, aztán otthagyja és jó messzi tőle lefekszik aludni. Majd bolond lesz ott maradni és őrizni, – akkor semmi egyébbel nem tölthetné az életét, mint zsákmányt szerez és őrzi, aztán megint ugyanúgy. De mikor ő szabad akar lenni! És igaza van. Okos állat az oroszlán.

Ezenfelűl: az ember még meg is szokta útálni azt, amivel már túlságig jóllakott. De apám sohasem útálta meg. Aki rajta űl azon, amit szerezApám görcsösen rajta űlt azon, amit szerzett: se éjjele, se nappala nem volt a vagyona miatt, folyton azon törte fejét, hogy hogy kellene befektetnie, mi szerezne neki több hasznot, hogy mit kell mivel szoroznia, vagy osztania, hogy ez a vagyon még jobban gyarapodjon. Egyszóval ő mindig teli volt gondokkal. Tehát mihelyt megszerzett valamit, az már nem is okozott neki örömet. És miért nem? Mert rögtön ráugrott, megmarkolta és máris hozzászámította meglevő vagyonához. A számítások átkaS ebből aztán valamit kiadni, leszelni, mondjuk, lakomát adni barátainak: ez már meglevő vagyonának csökkentése lett volna. – Most tehát már ennyim és ennyim van, – mondogatta magának, ezt tudomásul vette és máris máson törte a fejét. Egyszer nagyon drága tömjén-karavánt kísért ő maga a Hedzsaszon, vagyis a Nefúd-sivatagon át s útközben egy zárt kazettát talált ezer dollárral.

– Hát nem örűl neki apám? – kérdeztem tőle.

– Mit örűljek? – azt mondja, – ráérek örűlni. Majd akkor fogok örűlni, ha sikerűl még jobb tömjénbe befektetni és azt minden baj nélkül idehozni s aztán eladni. Számolni kell tudni fiam, számolni kell tudni! – mondta nekem.

Egyszóval: ebben sem hasonlított ő az oroszlánhoz. Mert az, ha zsákmányt ejt, nem esik neki rögtön, arról szó sincs. Megbízható vadászok és állat-pszichológusok írják, hogy Nyugalom kell az örömhözmiután ledöntötte zsákmányát, felnéz a világba, aztán kicsit elmegy tőle. Kis távolságra lefekszik és nézi. Csak mikor már egész nyugodt és eleget gyö134nyörködött benne, csak akkor megy oda és kezd el nagyon lassan enni. Ugyanez tapasztalható a fogoly állatoknál is. Őrjöngve várják a húst, magukon kívűl mohón, mint a gyerekek és mikor megkapják, lefekszenek vele, csöndesen nézelődnek, aztán elkezdik először is csendesen nyalogatni. Erre gondoltam az apámmal való említett beszélgetés alatt. Így szóltam tehát hozzá:

– Élni is kell tudni, nemcsak számolni édesapám.

Apám rámnézett, aztán a szoba sarka felé: ott űlt az édesanyám az ablak mellett és varrogatott. S minthogy nyílván néki is hallania kellett, amit mondtam s erre apám csak most eszmélt, tehát meggondolás nélkűl nyakon ütött engem.

Éppen Ramadan közepe volt. Magam én eddig ezt az ünnepet mindig otthon töltöttem, most azonban még aznap este búcsúzás nélkűl visszautaztam Kairóba s anyámnak megírtam, hogy haza többé nem megyek, adjon tehát alkalmat arra, hogy időnként láthassam. Anyám erre két nap múlva utánam jött, hogy kibékítsen s aztán ott is maradt nálam haláláig. Mert azt mondta, hogy az ő kis magánvagyonából mi egészen jól megélünk s inkább velem beszélget néha, semhogy otthon apám perzsa pilávjára felügyeljen.

Magam pedig a vallás-bölcselet professzora, Mohammed Ali előtt a következő kérdést tettem fel:

Hogy mi a véleménye? Ugyanahhoz az emberfajhoz kell-e sorolni a szellemiség emberét, mint az űzlet után loholókat? Amire ő így felelt:

– Igazad van nagy imámok utóda, – (anyám részéről voltam az) – A hajhászók világaaz űzletesek világa merőben más világ, mint a mi világunk. Hidd el, alig túlzok, ha azt mondom, hogy majdnem annyi távolság van köztünk ízlésben, emberszeretetben, gondolkodásban, mint az ember és a gorilla között. És hogy ezek ellenére mégis hozzám hasonlónak kell tartanom őket, az a következők miatt van:

– Az emberi lény egy nagy szisztémán belül különböző változatokban válik lehetségessé, először is férfi- és nőalakban, holott e kettőnek szervezete sok mindenben különbözik egymástól. És ez a kettős lehetőség valószínűleg végig vonúl mindenen, ami van. Tíz év előtt a damaszkuszi piacon egy ember a homlokára ütött és így kiáltott fel: – emberek, a víz női principium, a víz női principium. – Ez megőrült, – bámúltak rá egyesek. – Ki ez? – kérdezték mások. – 135Eh, ez egy troglodita, egy barlanglakó, bolond filozófus, ismerem őt, – világosította fel őket egy arra menő tudós muzulmán. Bolondnak nevezte ezt a filozófust, pedig alighanem igaza volt. Továbbá: Egy svájci gátépítő járt egyszer itt, attól megkérdeztem: – mit gondol főmérnök úr, nem képzelhető-e minden gép kétféle alakban, vagyis A férfi és női principiumférfi- és nőformában? – Amire előbb rámbámúlt, aztán nagyot nevetett, de búcsúzása után mégis visszafordúlt és így szólt: – maga mond valamit professzor úr. Most jut eszembe, hogy erre már én is gondoltam. No lám. Ahogy a zenében dur- és mollhangzat van, ahogy a villamosságban negatív és pozitív jelleg, ugyanúgy kell, hogy legyen egyazon gépek felépítésében is két lehetőség, vagyis egy kemény és egy lágy konstrukció. És van ám úgy, hogy lágyra volna szükség, – villantotta rám a szemét. S én akkor azt gondoltam, hogy még a kémiai elemek izotopjairól is kiderűlhet ilyesmi. Ennyit az emberi lénynek erről a kétféle lehetségességéről. Az emberi lény különböző összetevőiDe vannak még e szervezetnek más lehetségessé váló harmóniái is. A négereknek példáúl lényegében azonos, de mikro-kémiailag és mikro-fizikailag is más szerkezetük van, mint nekünk. Az eszkimóknak is. Már a napfényhez való alkalmazkodás különböző voltáról és egyebekről nem is szólok. Az egyik faj fekete színnel védekezik, a másik sárgával, olajos zölddel, szürkével, vöröses-barnával, – némelyiknek duzzadt az ajka, gyapjas a haja, az egyiknek csak öt Corti-féle húrja van, nem hét, az orr néhol görbe és nagy, másutt tömpe és hegyes, vannak törpék és vannak óriások köztük, – és ez még mind ember. Vagyis, úgy látszik: ez az egységes harmónia, amit embernek érzünk és mondunk, többféleképpen változó elemekből jöhet létre. S ugyanígy van a szellem területén. Az ember pszichikus természete mindenféle állatot utánoz: Állatfajok az emberbenvannak köztük nappali vadászok és olyanok, akik csak éjjel tudnak élni és gyűlölik a délelőttöket, vannak köztük ravasz rókák és kegyetlen farkasok, rágcsálók, tömpefejű birkák, akik néha még kűlsőleg is hasonlítanak a birkához, sőt még hiénatermészetűek is, baglyok, csuhás denevérek és így tovább. Vannak, akik csak a nagy vadat szeretik, mint az oroszlán és mások: az apró kis hasznok emberei. S van aztán egy fajta, amelynek az állatok közt hiába keresnők mását, A szellemiség embereiakik tehát a többi emberhez sem hasonlítanak s ezek a szellemiség emberei. Ezek rendszerint tehetetlen, élhetetlen emberek, többnyire melankólikusok is, 136és persze mondani se kell, hogy ezek nem vadászok, nem is legelészők, vagy ha igen, akkor már nem is igazi papok.

– Hogy-hogy? A szellemiség emberei mind papokcsakis a papokat tetszik ideszámítani? – riadoztam én.

– Mindenki pap, sőt szerzetes pap, aki a természet formációinak szemléletében elmélyed, vagy azok alapján maga is formálni akar. Tehát a művészek és gondolkodók is, – sőt! ezek csak az igazi papok. Mert ennél magasabbrendű istentisztelet nincs is, – felelte a professzor.

– De vannak ám A szellemiség ostobáia szellemiség emberei közt ostobák is és rossz művészek, magam is láttam ilyeneket, épp eleget, – próbálkoztam én.

– Már hogyne volnának, – felelte ő. – De baj is az?

– Már hogyne volna baj? – mondottam erre. – Mert ha egy mészáros ostoba, vagy egy fogorvos, attól még egész jól végezheti dolgát. De ha egy filozófus, vagy lélekbúvár az, akinek szerszámai közé tartozik az értelmesség…

– Vannak jó vadászok és rosszak, – válaszolt a professzor, – mért ne lehetnének akkor jó és rossz gondolkodók is? De azért a rosszak se tartoznak a vadászokhoz, – igaz ez? No látod fiam, hogy igaz. Ha rosszúl gondolkodnak, akkor is más fajták mint a vadászok, hajhászok, a zsákmány után loholók. A gondolkodás igénye kevés ésszelEgy dologban azonban mégis igazad van, úgy látom. Abban, hogy valósággal tragikus látvány az olyan ember, akinek exisztenciája értelmességre van alapítva és nincs hozzá elég esze. Ebben igazad van. Az ilyeneknek azt szoktam én mondani: – ahhoz képest, hogy mennyi eszed van, túlsokat használod. – Vagy, ha már nagyon haragszom valakire: – ne pazarold úgy azt a kevés eszedet.

– No jó, – folytatta a professzor, – de a lényeg ebben mégiscsak az, hogy a vadászok és a mélázók közt óriási a különbség. Nem tartoznak egy nemzetséghez, sem egy fajtához, az egyiknek eszejárása olyan egyszerű, mint a nyakleves, a másiké olyan bonyolúlt, mintha a napkorong őrjöngéseit s a hold ámolygó rejtélyeit kapta volna örökségeűl. Vagyishát ennyiféle testi és lelki formában vált lehetségessé az emberi lény. Mert az ember-nevezetet egyiktől se lehet azért megtagadni, épp úgy, mint a nőktől sem, akik oly sok mindenben különböznek a férfiaktól a szellemiek területén is. Majd egyszer elmondom, hogy mit gondolok róluk. És ez a sokféle különbség az egyéni árnyala137tokkal együtt neveztetik induvidualitásnak. Épp ezért olyan nehéz igazi kapcsolatot létrehozni az ember egyedei között. Még a barátság is ritka dolog a felnőttek világában. Az okosnak nem való az ostoba s ami még fontosabb: az ostobának nem való az eszes, mert nem érti. – Szellemi szempontok mérlegelése közben hiába csinálsz statisztikát, hiába számolod össze az embereket valamely véleményük egyformasága szerint, azok az emberek mégse vehetők olyan egyformáknak, mint az almák, – mondtam példáúl nemrég egy ismerősömnek. – No már, hiába hozod ide az almákat, én csak a nagyanyám hegyi almáit szerettem. Az volt csak az igazi! – felelte nékem ravasz szemhunyorgatással az illető. Mit csináltam volna vele? Egyszóval: még indulati közösség inkább lehetséges köztük, mint értelmi. Hiszen, nem mondom, még a különböző bányák vasának is valószinűleg van bizonyos individualitása, mármint magának a vegytiszta vasnak és mégis egyik a másikkal összeolvasztható, de a hangyákról, méhekről és termeszekről se lehet feltételezni az individualitás teljes hiányát, társadalmunk mégis nagy egyöntetűséget mutat. A kollektivitás nehézségeiCsakhogy ezeknek a rovaroknak nincs nagy-agyvelejük, – s mert az embernek van: nyílván ebből következik, hogy oly rendkívűl nehéz, oly emberfeletti feladat köztük kollektív egyöntetűséget létrehozni.

Ilyen szabad szellemű nyilatkozatokat tett előttem a jog- és vallásbölcselet professzora, aki egyébként a hadiszt igen szigorúan magyarázta és amellett furcsa módon még vallásos ember is volt. Zöld turbánt viselt s mint hallottam, fiatalkorában gyalog indúlt el a próféta sírjához a sivatagon át, ugyanúgy, mint apám.

De bármily érdekes is volt az számomra, amiket mondott, engem ebben, mint már megjegyeztem, legjobban a keletkezés tana érdekelt akkoriban. S nemde ez a professzorom történetesen szintén erősen hangsúlyozta a dolgoknak s az emberi lénynek különböző módokon való lehetségessé válását. S engem éppen ez érdekelt ebben az időben legjobban, vagyis: hogy hogy válik valami már lehetségessé s aztán természetszerűen az is, hogy hogy szűnik meg. A következő eredményekig jutottam:

138

E világon csak olyasmi van, aminek léte lehetséges és addig van, amig ez a lehetőség fennáll. Ezek közűl Hogy keletkezik a vas?a vas mindig vas marad, akármit csinálok is vele, alapanyaga mindig ugyanaz. Legalább is: keletkezése körülményeiről még az atómfizika mai állása mellett is keveset tudunk. Viszont egyéb dolgokkal már másképpen vagyunk. Meg tudjuk figyelni példáúl, hogy melyik az a pillanat, mikor Egyes dolgok létének lehetségessé válásaegyes dolgok máris lehetségessé válnak. Lukat fúrok a fába avégből, hogy csavart mélyesszek belé, s íme a csavar nehezen ugyan, de már bele megy. S tegyük fel, hogy ez a csavar ruhafogast tart s az a gyakori terhelés miatt kikoptatja a fát és lógni kezd. Akkor az ember így szól: – lám, még mindig tart. – S egy pillanatban Vegyületekaztán már nem tart. Egyszóval: itt valami lehetségessé vált s aztán ez a lehetségesség megszűnt. Ugyanez az eset forog fenn a kémiában s igen szembeszökően a labilis, instabil vegyületeknél, amelyeknél ez a lehetségesség esetleg csak pillanatnyi. De egy Gépgép is: kipróbálod, s íme nagynehezen, de már működik s aztán bizonyos használat után kotyogni kezd, de még mindig használható. Vagy vegyük ama rejtélyes alakzatot, a A körkört. Keletkezéséről szintén keveset tudunk, de feltételezhető, hogy a szervetlen természetben a gömbbel együtt javarészt csak forgás útján jöhetett létre. S ha magad csinálsz gömböt, eredeti keletkezésének ezt a tendenciáját még érzed is rajta: ha szilárd anyagból csinálod, nagyon hajlamos rá, hogy gurúljon, ha lágy anyagból, alakját csak akkor tartja meg, ha forgatod. De vegyük ezt: fonalból csinálsz egy kört és torzítod. Megteheted egy ideig, mert bizonyos fokú erők alkalmazásáig zárt idom marad, elliptoid idom. De ha még tovább torzítod: ez a lehetségesség megszűnik, a fonal elszakad, a zárt idom léte tehát lehetetlenné válik. És így tovább. Egy házEgy ház már akkor is ház, ha nincs is még bevakolva, bemeszelve, de födél van már felette és lépcsője is van. És a legdrágább kastély is kastély marad, ha ablakai be is vannak törve, ajtói rozogák, de ha nincs födele, vagy nincs lépcsője… s ugyanígy: ha egy kocsinak eltörik a tengelye…

Úgy látszik tehát, hogy valaminek létezésében Egyes összetevők nagyobb fontosságaegyes elemeknek nagyobb fontosságuk van, mint a többieknek. Keller Helén nem lát, nem hall és mégis ember. De valakinek ezek tetejébe még az egyik tüdejét is kivehetik, egyik veséjét, belsőrészének több részét, a kasztrációról már nem is szólva, de a két karját és lábát is leoperál139hatják és még mindig emberi lény marad. De mihelyt a szivét sértik meg, vagy az agyát… S ugyanígy vagyunk a házzal is, a géppel s a legtöbb körülöttünk levő dologgal: hogy mivoltának úgynevezett viszontagság-képessége ugyan létének legtöbb összetevő elemeiben megmutatkozik, egyes elemeiből azonban hiányzik.

S minél fínomabb szerkezetű valami, A durva szerkezet léte biztonságosabbannál több kényes pontja van, – vagy pedig: ezek a létét veszélyeztető pontok annál kényesebbek. Egy finom virág sérülékenyebb, mint a mezei virágok. A nemesített búza- és gyümölcsfajtáknál ugyanez a helyzet. Viszont vadászok leirásában olvasom, hogy a dúrva szerkezetű őslény, a lajhár még a szívlövést is elviseli.

Gondolataimmal és tapasztalataimmal eddig jutottam el, tovább még nem fejlődött bennem ez a gondolat. Tehát, ami legjobban érdekelne: hogy hol kezdődik és miáltal kezdődik az emberben az, amit oly határozottan szellemiségnek érezünk, – ennek vizsgálatában alig jutottam előre. S ez az, amiben segítségedre számítok Lokman barátom. Bár egyetlen sajátságos esetem már volt olyan, amely e kérdést kissé megvilágítani látszik s amely néha még ma is gondolkodóba ejt. Majd elmélkedj róla te is. Az eset ez volt:

Mikor Indiában jártam s ama vidék tájszólásába is így-úgy begyakoroltam már magamat, egy jómódú öregasszonnyal ismerkedtem meg, aki az idők folyamán elbeszélte nekem tragikus életének egész történetét. A lánya halálát pedig így mesélte el:

Hogy ez a lánya igazán olyan volt, mint a virág, mint egy sötétbarna rózsa, oly gyengéd és finom. Sohase ment ki a napra, mert félt tőle, mert azt mondta, hogy sérti őt. És mindig csak olvasott az árnyékban s végűl nagyon művelt is lett már tizenhét éves korában is. S bár ők jó mozlimok, képzeljem el, megtanulta még a páli-nyelvet, sőt a szanszkritot is, mert ismerni akarta a Védák bölcseletét s a Buddha beszédeit mindenekfölött. Mikoris megismerte őt egy gazdag kereskedő s főként e nagy műveltsége miatt elvette feleségűl. Egyszerű ember volt, de derék ember és voltakép békésen is éltek, csak épp, hogy a férjuramnak egy kis rigolyája is volt: hogy a felesége főzzön neki. Később aztán, e szegény kis feleség halála után világosság derűlt erre is: azért akarta ő ezt oly nagyon, mert mindig attól félt, hogy megmérgezik. No szóval: a felesége főzött néki s egyszer bizony megkozmásodott keze alatt a perzsa piláv. S ez is azért történt, 140mert mialatt az étel főtt, a fiatal asszony fel-alá járt és egy, az istenséghez intézett, régi himnuszt tanúlt kivűlről a konyhán. A férj viszont nagyon megdühődött ezért és még meg is ütötte karján az asszonyt. S még talán nem is ez lett volna akkora baj, de képzeljem el, egy kis rízses húsért való ostoba tombolásában beleverte könyveit a tűzbe és megtiltotta neki a további olvasást. – Hiába vagy olyan művelt, – ordította, – ha még egy pilávot se tudsz megfőzni nekem.

S az asszony erre semmit se szólt. Olyan volt, A finom virág halálamint a tört virág. Még két napig szomorúan járt-kelt a házban, a harmadik nap lefeküdt kerevetére, összezárta szép kezeit és meghalt. Mint ahogy a legszentebb emberek szoktak meghalni.

S ami ebben a fődolog: a férjuram sehogysem értette, hogy itt mi történt s hogy mért kellett ennek történnie? Lehet, hogy azóta egyfolytában csóválja a fejét még ma is.

Illetve, még azt se. Mert, bár derék ember volt ő, de azért Könnyű belenyugodnunk a mások végzetébearánylag oly könnyű belenyugodni a mások végzetébe.

Ez az a történet, amely oly gyakran foglalkoztat ma is engem, mert határesetnek látszik. Mert a hajhászók és a szellemiség emberei közt levő különbséget világítja meg még élesebben, mint apám és anyám esete, bárha csodálatosképpen itt is pilávról, vagyis zabálásról van szó, – de mintha még valamit igazolna, amit már régen gondolok. Hogy ebből a másik fajtából többek közt a szellemiség legfőbb három kritériuma okvetlenül hiányzik. Az egyik a kételkedés: mert akár az oroszlán, ők is biztosan tudják, hogy mire valók, hogy mivégre vannak e világon, – apám is, ez is kereskedő volt és azt hitte: ez a föld arra való, hogy ő kereskedő legyen. Mind a kettő szerette azt is, hogy A rendeltetés biztonsága és bizonytalanságaművelt asszony a felesége, de azért nem másként tekintette őket, mint Hailé Szelasszié a fürdőszolgákat: – hadd csiklandozzák a hátamat, legalább mulatok egy kicsit. – Viszont a szellemiek emberét, szegényt éppen az szokta jellemezni, hogy sohase tud tisztába jönni vele, vajjon minek is van ő a világon? Ezektől hiába kérdezed rendeltetésüket, biztonságot e tekintetben sohase találsz náluk. Mik a legfontosabb kérdések?Ez az első különbség. S a második: hogy a szellemiség emberét állandóan létünk legfontosabb kérdései foglalkoztatják, míg a másikat mindig effélék: hogy mint lehetne parafát olcsón beszerezni, lehetőleg úgy, hogy a másik könyörögjön: vegye tőle át az istenért, különben tönkre kell menni neki. És harmadszor: a másik fajtában nincsen tragikum. Épp 141ezért se megérteni, se átélni a tragikumot nem igen tudják. – Szegény Lear király, – azt mondják, – rosszúl járt, de mért volt olyan ostoba? – Ezerszer tapasztaltam ezt s egyszer azt írtam fel magamnak róluk: hiányzik belőlük A tragikuma tragikum, tehát hiányzik belőlük a lényeg. Majd gondolkodj efelől is, hogy igazam van-e? Továbbá és ezenfelűl: ez a történet a sérülékenységnek, a veszélyes pontoknak olyan szélső példáját mutatja, – az ilyesmi nem szokott ilyen világosan megmutatkozni az emberek életében. Egyszóval: bármennyire sajnálom ezt a szegény kis asszonyt, voltakép még szeretem is az ilyen történeteket, – fejezte be elbeszélését Jusszuf ibn Muluk imám. – Majd gondolkodj te is minderről, Kop-Kop, hogy ilyen szélső esetnek tekinthető-e csakugyan e finom virág könnyű halála, – tette még hozzá.

Lokman pedig megígérte, hogy ezen is gondolkodni akar. Válaszát talán még leírom ide.

És eddig terjednek egyelőre Hábi-Szádinak fiához intézett intelmei. Még további intelmeinek talán még sorát ejtjük, ha élünk. És ha nem?

Hábi Szádi így szólt mielőtt meghalt:

– Megmondtam a magamét és most elmegyek.

142
Utóhang

E nékem oly drága kis könyvemnek, belátom, különös címe van. Talán mert annyira igaz, azért is oly különös. Igazabbat ugyanis nem mondhattam róla, mert hisz minden szereplője, (kettő kivételével) csakugyan képzeletbeli alak, aki sohase létezett, ezek mindegyike bizony én voltam valaha.

S mármost e könyv történetéről annyit: hogy tizenhét éves korom körűl különös áldás és átok szállott meg engemet. Minden olyat, amit észleltem, vagy gondoltam, s ha ez az észlelet, vagy gondolat fontosnak tűnt előttem, rögtön föl kellett jegyeznem. S azért rögtön, nehogy elfelejtsem. S ezért aztán sokat nevettek rajtam, mert bárhol voltam is, bárkivel beszéltem: – hirtelen előkerűlt a jegyzőkönyv, én türelemért esedeztem, és már jegyeztem is. S ez aztán betegessé fajúlt, gyötrő, halálra kínzó nyomorúsággá, mert, ha valami kiesett a fejemből, amit fel akartam volna jegyezni, akkor napokig mint a tébolyúlt jártam a várost… ám ezt nincs kedvem tovább is részletezni.

Elég ebből annyi, hogy később e hirtelen odavetett észrevételeket éjszakánként szép, vaskos kötetekben feldolgoztam s így jött létre e páratlan gyűjtemény: egy embernek ötvenhat éves koráig való minden művészi ötletének s minden gondolatának gyűjteménye. S ennek létrehozatala negyven éven át napi két óra munkát jelentett. Mikor is elhatároztam, hogy sajtó alá rendezem e sok kötet tömegét. Már akadt is rá kiadóm. Már az első kötettel, ifjúságom kötetével el is készűltem, mikor úgy e művészien elrendezett anyagot, mint az eredeti kötetnek jó részét 1945-ben az ostrom alatt elégették.

Persze, az ilyesmi végzetesen hat az emberre, mégis túléltem. Igaz, hogy azóta nem írok többé naplót. De a megmaradt anyagot sem tudtam többé kezembe venni, – azóta se láttam, mert, valahányszor elémbe tették, az az érzésem volt, hogy meg kell szűnnöm, ha belelapozok – ez akkora fájdalom volt. S úgy is rendelkeztem aztán, hogy ez a megmaradt anyag halálom után elégetendő. Persze, mindeközben nem egyszer felmerűlt az a gondolat is bennem, hogy életem utolsó munkájaként fejből rekonstruálnom kéne szegény gyötrelmemnek és nagy fáradságomnak legalább gondolati eredményeit, ha már az elmúlt évtizedek annyiféle művészi anyagáról le is kellett mondanom. 143Meg is próbálkoztam vele, de el kellett aztán vetnem e próbálkozást. Mert be kellett látnom, hogy nincsen sivárabb, agy-szárítóbb munkálkodás, mint mikor az ember állandóan okos. S már-már úgy látszott, hogy e tervből semmi se lesz. S én végűl ebbe is belenyugodtam.

Mikor is a művészet nemtője segítségemre jött. Művészi ötletem támadt ugyanis, amely meg fogja menteni gondolataimat attól a kopárságtól, amelytől annyira iszonyodom. Csinálok egy filozófiai Ezeregyéjszakát, amelyben különböző személyek történeteket mondanak el, s ezekből bontakozik ki aztán a Gondolat s egyik a másik után.

S alig hogy megterveztem, már készen is volt a mű első kötete, a másodikat már írom is… – ha a sors így akarta, legyen hát így! S mármost abban is segéljen, hogy az olvasók szívesen fogadják. Akkor nem is panaszkodom többé.

Budapesten, 1957 július havában.

F. M.

144
Hábi-Szádi kűzdelmeinek könyve
145 146
Bevezetés
A Borzippai

Ez úgy történt, – mesélte több alkalommal Hábi-Szádi fiának Tahtúrnak, – hogy Indiában jártomban megtanúltam a brahminoktól bizonyos testmozgást, amelyről ők azt állították, hogy Ihlető testmozgásihlet szállja meg tőlük az embert s olyasmiket lát és hall, amit nem láthatott, vagy hallhatott azelőtt. De csakis akkor, kizárólag csak akkor, – magyarázták ők nekem, – ha már túllépett a szerelmi forróságok idején. Jól megjegyeztem magamnak e dolgot, s vártam tehát. S mikor szervezetem, s vele életem alkonyúlni kezdett, s mikor már úgyis egyes tudós ulemmák hatása alá kerűltem, végre rászántam magam e gyakorlatra. Ez röviddel anyám halála után történt. Nyugtalan voltam, nem találtam meg a lelkem nyugalmát semmiben. Mestereim azzal próbáltak vígasztalni, hogy hiszen mindenki így van ezzel, s hogy A lelkünk egyensúlyáért naponta meg kell kűzdenünklelkünk egyensúlyáért naponta meg kell kűzdenünk. Csakhogy nálam ez rendkívűl nehezen ment. Gondolataim szerteszaladtak, sehogy se tudtam őket rendbeszedni, egyszóval nem tudtam én még mihez tartsam magam, s ettől az ihletettségtől sokmindent reméltem. Csakhogy e testmozgások semmiféle ihletet sem okoztak. – Mért nem? hogy van ez? – kérdeztem magamtól. – Talán még mindig nem vagyok méltó e gyakorlatra? – jutott eszembe a kellő gondolat. S íme, csakugyan. Egy gyönyörűszép parszi nőt pillantottam meg Hajderabad egyik városának egyik utcájában. Utána mentem. A hölgy bizonyos ligetek felé vette útját, oda, ahol nemrégen kóbor leopárdot fogtak a mahrattok hálóval. Ide is utána mentem s mikor egy gliciniás bokorhoz érkezett, eléje szaladtam, földig hajoltam előtte és így szóltam:

– Szép hölgy, nekem csodálatosan szépnek és okosnak tetszel, talán azért is, mert annyira hasonlítasz szegény feleségemhez. – A szép hölgy az árnyékban becsukta napernyőjét és így felelt:

– Úgy tudom, hogy szegény feleséged meghalt.

– Honnan tudod? – kiáltottam fel. – Kitaláltad? Jó szemed van, biztosan látszik is rajtam. Igen meghalt, – folytattam aztán elborúlva. – S azóta járom a világot s mindeddig a legszentebb tudománynak, a Gondolatnak akartam szentelni életemet.

– Akkor mit akarsz tőlem? – kérdezi a hölgy.

147

– Amint megláttalak, rögtön tisztába jöttem vele, hogy mégse vagyok én még méltó bizonyos ihletett látomásokra, amelyek megvilágosítják az ember elméjét. Épp ezért arra kérlek, eszközöld ki atyádnál, hogy meglátogathassalak benneteket, – mondottam néki. A hölgy mosolygott.

– Az könnyű dolog lesz, – felelte.

– Oh, – mondtam én.

– Mert ne hidd, hogy nem ismerlek, – azt mondja. – Ismerlek én. Atyám Dsehár gépészmérnök.

– Oh istenem Dsehár? – kiáltottam fel. – Hisz az nékem jóbarátom.

– Lásd, ugy-e? – mosolygott rám a hölgy, de mint a napfény, mikor előbúvik a lomb mögül. – Atyám mutatott már téged nekem. A tető-feljáróban van ugyanis a műhelye s én egy alkalommal ott álltam és néztem, hogy dolgozik a találmányain. Mikoris apám így szólt: – Jó erősen nézz ki a kisablakon, mert ott jön az én jóbarátom, Hábi-Szádi, a gondolat embere.

Így szólt a hölgy, aztán biccentett nekem és elindúlt még mélyebben befelé a gliciniás ligetbe. Én pedig utána bámultam.

Ő viszont még vissza is fordúlt.

– Mit csinál a kisfiad Tahtúr? – kérdezi, mialatt napernyőjét újra kinyitja.

– Hát még róla is tudsz? – kiáltok fel én. – Oh szegény kis Tahtúr fiam. A nagyanyja neveli, a nagyanyja neveli, – feleltem néki. – Én pedig bolygok.

Mindez kora délelőtt történt. Délután pedig elmentem akkori mesteremhez, egy Hamuján nevezetű ulemmához, aki hosszú vándorlások után megint visszatért régi világába, Indiába, miután bejárta Tibetet s azóta a rejtélyes lélektan tanulmányozására szánta rá magát. De látott ő már sokminden egyebet is, ami e világon termett. Bejárta Észak-Amerikát, tizennyolc évet töltött Európában, sok időt töltött egy Schőndorff nevű német tudós társaságában s az ő révén tanúlmányozta Shakespeare-t, a híres angol költőt, továbbá Schopenhauer bölcselőt és némiképp még egy Bergson nevűt is, épp ezért, ítélete bizonyos dolgokban megbízhatóbbnak tetszett előttem, mint többi mestereimé. Elmentem hozzá és így szóltam:

– Boldogtalan vagyok, – mondtam néki.

– Mért vagy boldogtalan? – kérdezte Hamuján.

148

Erre elmeséltem kalandomat s hozzátettem, hogy ezekszerint, úgy látszik, méltatlan vagyok még az ihletett látomásokra s hogy ezért vagyok szomorú. Az ulemma nagyot nevetett.

– Kinevetsz? – kérdeztem tőle.

– Persze, hogy kinevetlek, – felelte ő. – Mert nem tudod, hogy mit akarsz. A gondolatot szereted-e, vagy az életet.

– Én tudom, hogy mit akarok, csak a szemem, meg a szívem nem tudja még, – válaszoltam én.

– Akkor várnod kell, míg a szemed és a szíved is megtudja, – mondá az ulemma. Aztán a fülemhez hajolt és szinte súgva mondta:

Az élet útját a legnagyobb szenvedély szabja megA legnagyobb szenvedély dönti el.

– Mit? – kérdeztem én.

– Hogy melyik útat választja az ember, – felelte ő. – Némelyik megpróbálja, családot alapít s aztán hirtelen, mintha megőrült volna, eltűnik. Ismertem egy ilyen embert, Naszr ibn Takkár nevűt. Vagyonos volt, családos, aztán hirtelen fogta magát, elment Anatóliába, tehénganajt gyűjteni a parasztoknak. Itt egy kunyhóban lakik, a sakálok közelében, mert azt mondja, hogy néki nyugalom kell. Mikor egy nagyúr egyszer arra vitt autón s a véletlen összehozott vele az országúton, ahol éppen a száraz tehén-lepényeket szedegette tüzelőnek, Naszr ibn Takkár így szólt hozzánk, akit mint nagykereskedőt régen ismertünk: – Lelkemnek nyugta az én legfőbb kincsem, az ér legtöbbet nekem, ezért ne csodálkozzatok rongyaimon és ne vegyétek rossznéven, ha máris visszavonúlok magányomba. – S ezzel mellén keresztbetéve karjait, mélyen meghajolt előttünk és elment.

Ezt mesélte nekem ama Hamuján s e szavai nagyon megrendítettek engem. Máris valami hidegség szállott meg tőle s azon igyekeztem egész éjszaka, hogy szívemnek ezt a hidegét meg is őrizzem. És mondhatom, ez majdnem sikerült is nekem.

Valami tiltakozás nőtt ugyanis nagyra bennem ezen az éjszakán, végzetes ellenkezés az ellen, amit eddig valóságos életnek neveztem.

– Vannak Akiknek nem az élet, csak a pótléka valóakiknek a valóságos élet nem is való, akiknek sokkal inkább való a pótléka, példáúl a művészet, vagy az életről való gondolat, – határoztam el. S annál is inkább, minthogy én Dsehárt kéjelgő, könnyelmű s amellett zabolátlan embernek ismertem s épp most vállaljak vele valamiféle közösséget? Iszonyodtam ettől.

149

– Kedves ember, de végzetesen izgága, garázda és zabolátlan, – gondoltam magamban, – s épp olyankor kerüljek össze vele, mikor zűrzavaraimtól akarok megszabadúlni?

De másnap, a déli forróság idején mégis elmentem hozzá. Így szóltam:

– Testvér, találkoztam a lányoddal, és, úgy látszik, nagyon hatott reám. Talán túlságosan is. Az ilyen ember mint én, annyi mindent vár az ilyen találkozástól! Abban a pillanatban úgy éreztem, mintha irányt mutatott volna az életemnek.

Dsehár, szokása szerint egy besötétített szobában heverészett és majdnem egészen meztelenül. Őrölt A beléndekbeléndek-maggal fűszerezett pisztáciás süteményeket evett. Erről azt állította, hogy nemcsak a tagjai könnyebbülnek meg tőle, hanem a lelke is. Nagy távolságokat jár be tőle képzeletében – s olyan súlytalan, minden fáradtsága megszűnik tőle. Engem is mindig kínált vele, mondván, hogy ne töprengjek annyit, vessem én is bele magam az ártatlan élvezetekbe, meglátom, mennyivel jobban fogom érezni magam. (Ő útálta a tudós ulemmákat, de a brahminokat is ugyanúgy.) Most is kínálni kezdett. Elémtette a türkizekkel díszített és ezüsttel berakott süteményes tálat és így szólt:

– A mindenit neki. Mért nem eszel már te is ebből? – S mikor állhatatos konoksággal a fejemet ráztam, ezt kérdezte:

– Kora reggel találkoztál a lányommal? – Bólintottam.

– Persze, mikor én nem vagyok itthon, – felelte sajátmagának. És nagyot nevetett. – És mondd csak, a gliciniás ligetben, ugy-e, ott, ahol leopárdot fogtak a mahrattok? – Megint bólintottam.

– Ez is természetes – mondotta ő igazán könnyedén. – Fene tudja, mi leli az én lányomat, – folytatta, – már húsz éves és mégsem akar férjhez menni. Viszont bolondúl a hindukért, hallottál már ilyet? Minthogy ő modern szellem. Amerikától tanúlja a módját. – Nem értettem e szavait és ezt meg is mondtam neki.

– Nem is kell, hogy értsd, – azt mondja. – Én ilyenkor a beléndektől fecsegek, – folytatta, – ezt is tudom. Egy szó, mint száz: ne törődj az én lányommal, az a tanácsom. Barátom vagy, tehát azt mondom, hogy ne törődj vele. – Mintha kezdeném érteni a dolgot.

– Miért ne törődjem vele? – kérdeztem tőle. – Talán, mert mást szeret?

– Mondjuk, hogy azért, – felelte Dsehár.

150

– De hátha engem is hajlandó volna egy gyűszűnyi keveset szeretni.

– És ezzel te beéred?

– Tapasztalt ember vagyok testvér, – feleltem én. – Megjártam Abesszíniát s azóta talán többet is tudok az életről, mint addig tudtam. Ezenfelül pedig szürkül már a szakállam is.

– No és, – kérdezi ő.

– Vagyis rájöttem testvér, hogy mi lett volna fontos nekem egész életemben. Nem az, hogy engem szeressenek oly nagyon, hanem, hogy én szeressek oly nagyon. Sőt, mondok még valamit. A magány és az áldásthozó szenvedés legmélyére kell eljutni ahhoz, hogy Az a fontos, hogy én szeressekaz ember odáig érkezzen el, addig a pontig, ahol én vagyok. Mert én már azt mondom: legyen akár tisztátlan életű, csak én szeressem. És most hallgass ide rám. Éppen Abesszíniában történt velem, a feleségem halála után, hogy egy erdei ösvényen egy elvadúlt, csúnya koldús állta utamat, aki hirtelen dühvel rázta felém a botját. Adtam néki alamizsnát, aztán azt gondoltam: hátha Allah úgy rendelné, hogy ezt szeressem, hátha úgy rendelné.

– Mit akarsz Allahtól? – jegyezte meg Dsehár megvetőn.

– Ezt csak úgy mondom, szokásból, – feleltem én. Dsehár pedig elrévedve hallgatott, a szemei tompa kifejezésűek voltak. Végül is így szólt:

– Akármit beszélsz is, én csak egyet mondhatok neked: ovakodj a lányomtól. És hogy mely okoknál fogva? Én annyi mindenféléről nem fogok nyilatkozni előtted, még ha a lukutatétől meg beléndektől fecsegek is. Hogy mely okoknál fogva ovakodj tőle? Nézd csak. Te magános töprengő vagy s ha estefelé a házak között bolyongsz és felnézel a lámpafényes ablakokba, nyílván azt gondolod, hogy íme, milyen barátságosak azok a fények ott fenn, ott nyílván egyszerű emberek laknak, akiknek egyszerű az életük is, mert nem töprengenek. Ezek tehát nem keresik az életük célját, mert céljuk az, hogy éljenek. Holott hát jóbarátom! figyelj csak ide! Ezek mögött az egyszerű fények mögött olyan bonyolúltságok vannak olykor, legtöbbször, amelyekről nem is álmodol.

– Példáúl milyen bonyolultságok? – kérdeztem én.

– Példáúl vegyünk engemet, meg a lányomat. Mi vagyok én neked? ki ez a Dsehár meg a lánya? hát nem mind a ketten épp ilyen egyszerű 151emberek vagyunk számodra? Azt hiszed, nem tudom? Mert mi vagyok én hozzád képest? Igaz, Grenoble-ban tanúltam, no de csak gépészmérnök vagyok, miféle egetrázó gondolataim lehetnek nekem? Gebr vagyok, vagyis parszi s bár néha felveszem a hármas övet, de azért hitehagyott ember vagyok, akit övéi eltaszítottak maguktól, parázna özvegyember, aki, amellett, hogy van egy felnőtt lánya, a fürdős lányokat úgy eszegeti… de nemcsak a fürdős lányokat! tiltakozom! az útjába eső ringyókat és az útjába nem eső titkos hölgyeket egyaránt. Mert mi az nekem? Úgy eszegetem valamennyit, mint más a lukutatét… – mondotta még s itt elnevette magát. Nagyot nevetett.

– Csakhogy én lukutatét is zabálok, meg asszonyokat is, – folytatta s megvillogtatta nagyon hegyes és vakítóan fehér fogait. – Egyszerű az életem igaz-e? Falom a magamét, meg a másét, mint az állat s a célom csakis az, hogy éljek. Ezzel szemben micsoda bonyolúltságok vannak itt is! Gyönyörű leányom, Sztratíra úgy tesz, mintha nem tudná, hogy én mit művelek. Csakhogy én tudom, hogy ő tudja és úgy teszek, mintha nem tudnám és azt se, hogy ő mit művel. Csakhogy én azt is tudom. Viszont ő is sejti, hogy én tudom. S így aztán boldogan élünk egymás mellett és így is beszélgetünk egymással. Képzelheted. Igaz, hogy néha már a szemünk is majd kiugrik, annyit hazudunk egymásnak.

– Hogy lehet így élni? – kérdeztem én. – Nem kell ebbe belebolondúlni? Különben is, hiszen te olyan vagy, mint a tigris, hogy bírod ezt kitartani?

– Hja barátom, jó barátom! Tegere qui sis interim adiuvat, vagyis néha eltitkolni, hogy mi vagy, az lesz jó neked, – így valahogy mondotta Syrus, aki hagyományaitok szerint hamita rabszolga volt és tudott arabul is. Igaza volt Syrusnak. Mindennek van héja és te se jársz meztelenűl, de a lelked se járjon meztelenűl az emberek között. Egyszer Bombayban leszálltam az autóbuszról és épp ott volt egy fa. Így szóltam tehát magamhoz: – ennek A fának is van kérge a fának is van kérge, amely megvédi őt a kűlvilágtól és te kéreg nélkűl akarsz élni? Neked is meg kell védened magad, hogy a lelked tövéig ne hatolhasson emberi tekintet. És Sztratírának is! Ezt az utasítást adtam ki magamnak és azóta így élünk, – mondotta Dsehár.

– Szóval állandóan leplezők vagytok? – kérdeztem én.

152

– Nem én vagyok a leplező. Az igazi nagy leplező, a példaképem már nem is él szegény.

– Ki volt az? – kérdeztem tőle.

– Azt nem mondom meg, – felelte Dsehár. Majd így folytatta:

– Egyszóval te belebolondúlnál a leplezésbe. Megértelek. Sztratíra szép lány, ebben is igazad van. Mégis arra kérlek, légy sajátmagadhoz barátságosabb és ne igyekezz a közelébe jutni, – fejezte be intelmeit a gépész.

– Nem, nem, mindez megintcsak visszarángatna a zűrzavarba, a viszontagságokba, a bizonytalanságba és kicsinyességbe, – gondoltam magamban. – Az ember azt reméli, hogy a szerelem, még hozzá az alázatos szerelem, a megtört lelkeké majd megmenti mindettől, – de nem! Csakis a gondolat menthet meg minket a hétköznapok zűrzavarától s az az ünnepi fény, amely nyomában olykor az emberi szívekben támad s az a fegyelem, amelyet benne csakis a gondolat képes megvalósítani. – Erre a végső elhatározásra jutottam.

Egyszóval, úgy látszik, mégiscsak úrrá lett szívemben az önmegtartóztatásnak az a végzetes hidege, amelyet mesteremben, Hamujánban is annyira csodáltam. S ezt meg is mondottam neki. Ő nem igen bízott bennem még akkor sem, de én annál biztosabb voltam már akkor a dolgomban. S annál biztosabb lehettem, minthogy a következő történt velem:

Úgy látszik, a gúnyos természetű Dsehár felhasznált engem a lánya ellenében és elmondta neki, mennyire rajongok érte, mert két nappal a nála tett látogatásom után éjjel egy órakor autó állt meg a lakásom előtt és háziasszonyom, egy hindu kereskedő özvegye alig hogy magára kapta száriját s rémülten jött jelenteni, hogy egy arannyal átszőtt ruhájú férfi keres engem. A férfi mélyen meghajolt előttem s átadott egy lepecsételt, szantálillatú borítékot, amelyben egy Pandiász nevű hindu hercegnek sajátkezű levele volt neszkhi-irással írva s elég téveteg perzsa nyelven. Egyébként igen udvarias levél volt. Hogy ő nem látogathat meg engem a háziasszonyom kasztja miatt, de minthogy fontos és sürgős beszéde volna velem, tehát arra kér, jönnék el talán, ha nekem is úgy tetszik, most éjszaka udvarmesterével hozzá, 153mármint az autóján. Körűlbelül ennyi állt a levélben. S ami még fontosabb, utóiratúl az volt odatéve: – oh Hábi-Szádi, isteni mester, valaki nagyon rajong érted, tehát kezedben van most az életem. – Udvarmestere azt is közölte velem ugyancsak perzsáúl, hogy ura saját öltözetét adatta rá, hogy ezzel is kifejezze tiszteletét.

– Hol van a herceg nyári laka? Nem a gliciniás ligeteken túl? – kérdeztem én.

– Oh igen uram, közvetlenűl azokon túl, – felelte a díszes öltözetű fiatalember.

– Ott, ahol a mahrattok leopárdot fogtak? – folytattam a kérdezősködést.

– Oh igen ott, ott, éppen ott, – felelte lelkendezve. – A mi parkunkban fogták a nyerges lovak istállója mellett, én is láttam, igen vad leopárd volt, – tette hozzá villogó szemmel.

Erre hát leűltem s megírtam válaszomat a hercegnek, ugyancsak perzsa nyelven. (A kűldöncöt hellyel kínáltam meg, de ő állva maradt, mondván, hogy ura utasította őt, hogy semmiképp sem űlhet le jelenlétemben.) Ilyesmit írtam a hercegnek:

Fenség, nálunk az a szokás, hogy a kedvességet és udvariasságot ugyanúgy szoktuk viszonozni. S a gondolkodók nálunk bölcselettel szokták leróni köszönetüket. Ezt teszem én is. Tehát:

Tegnap a városban s a városon kívül bolyongtam s egy temetési menetbe keveredtem. Gondoltam: velük megyek én is. A menet a kereskedők utcáján vonúlt s a kereskedők elhúnyt társuk iránti kegyeletből sorra vállukra vették a színes halotti láda rúdját, gépiesen, szórakozottan s egyik a másik után felváltva vitte néhány pillanatig, aztán eloszoltak, mentek ügyes-bajos zaklatottságaik után. De én tovább mentem a halottal egészen a hegyi temetőig.

A halottat letették megásott sírjába s ahogy nálunk, muzulmánoknál szokás, oldalt, ferdén ráfektették a gyolcsba bugyolált halottra a léceket, ezeket gyeppel, mohával gondosan teletömködték, hogy föld röge ne férhessen be hozzá, – mondom, nagyon gondosan! egymást nógatva, nehogy valahol rés maradjon… A földön ültünk valahányan s mikor elvégezték dolgukat, mikor már be is hantolták a sírt, felemelkedtek és elmentek dolgaik után, de én még ott maradtam. Én is felálltam ugyan, de egy bokor mögé húzódtam. Következett a benedikció.

154

Az imám egyedűl maradván a halottal ott űlt még egy ideig fejfája mellett s elrecitálván Koránunknak idevonatkozó szavait így szólt hozzá: – most elhagytak téged testvérem véglegesen, én szólok hozzád utoljára az emberek közűl, most aztán igazán magadra maradtál! ezentúl tehát Allah kezében vagy és Mohammedünk sugárzásában, áldott legyen az ő neve! Ámin. – Ezzel mellén keresztbe kulcsolván karjait meghajolt a fejfa előtt, aztán felemelkedett és ő is elment.

Ekkor én léptem oda az ismeretlen halotthoz és meghajolván előtte a következő himnuszt mondtam el sírja felett:

A halál és szerelem himnuszaHalál és szerelem, ti előttetek eloszlik napjaink zűrzavara s az ember azt gondolja magában: – meddig élek, meddig énekelhetek még e napsütötte földön, a fáradalmak, civódások és vérengző marakodások országútján? mikor úgyis csak néhány pillanat ez azon óriások gondolatában, akiknek szeszélye létezésünket vezérli, amilyen az Idő és a Sors. Halál és szerelem, tőletek megdermed a lélek s ámúlva tekint eddigi küzdelmeire, minthogy előttetek aprósággá törpűl mindaz, amit a rövidlátás mutatott neki örömnek és fájdalomnak. Előttetek megrettenve kezd eszmélkedni az ember s oly nagyarányú akarna lenni ezentúl mint az a hadvezér, aki csekélységnek mondotta a kabilok vesztét ahhoz képest, hogy azt kiálthatta ki a világnak: – győzelem és győzelem! Helyes ez? nem helyes? ki tudja megmondani. Teli vagyok kételyekkel. Megszabadúlni a zűrzavartól és kicsinyességtőlDe te nem kételkedel többé oh ismeretlen halott gyeppel torlaszolt sírodban, a kétely eloszlott felőled s a léleknek az a visszás zűrzavara, amelyben a mi napjaink telnek. Oh áldott békesség! Békességnek tava, – minek a zűrzavar?

Ezt mondottam a sírnál, aztán én is elmentem onnan. – Vajon emlékezni fogok-e ezekre a pillanatokra, vajon képes leszek-e minden órámban hallgatni e pillanatok intelmeire? – kérdeztem magamtól.

S mármost mért is írom én néked mindezt kegyelmes Herceg?

Mert éppen előző napon láttam én valakit és épp abban a ligetben, amely távoli, tómelletti nyári lakod felé vezet, vagyis azon a tájon, ahol leopárdot fogtak a mahrattok. S mikor megláttam az illetőt, ugyanazt gondoltam, amit az ismeretlen sírja előtt. Minek élek és meddig élek még? – kérdeztem magamtól akkor is és máris megfogadtam, elképzeltem, hogy én semmiért se tudnék haragudni rá, mert mindaz, amiért haragudhatnék, csekélység ahhoz képest, amit iránta érzek.

155

Ezt gondoltam akkor, de másnap s épp e temetés után már némi módosulás állott be efajta gondolataimban. Mert: én ugyan igyekeztem útamon túljutni a nap viszontagságain s a rövidlátáson is, amelyet azok sugallnak, de be kellett látnom, hogy mesteremnek, a nemzetségedből való Hamuján ulemmának van igaza, minthogy úgy a szerelem, mint a halál mementója Szerelem helyett gondolatcsak ideig-óráig szerzi meg nekünk zűrzavarainktól, hétköznapjaink túlbecsüléséből való megszabadúlásunkat. A percek ugyanis újra behálóznak minket saját kicsinyességünk hálójával. Én a gondolat embere vagyok Fenség és az is akarok maradni, vissza kell tehát térnem hozzá, vagyis abba a világba, amelyhez majdnem hűtlen lettem s amely lelkem nyugságát sokkal többször és tartósabban teszi számomra lehetővé.

Épp ezért elhatároztam, hogy soha többé nem megyek a glicíniás ligetbe, arra a tájra, ahol a mahrattok elfogták a leopárdot. Épp ezért kegyes meghívásodnak sem tehetek eleget. Ha tehát mindezek után mégis találkozni óhajtanál velem, méltóztassál e célból más helyet megjelölni. Földig hajol Előtted: Hábi-Szádi, bölcselő.

Körülbelűl ennyi volt a herceghez írt levelemben. Kinn már javában hajnalodott, mire készen voltam vele. S a fiatal udvarmester mindezideig ott állt díszruhájában a két gyertyám előtt s valahányszor reátévedt pillantásom, mindig mosolyogni láttam. Magam pedig e gyertyák lángjába néztem és azt gondoltam: – néha mégiscsak győz az akarat, igen győz! – S úgy éreztem, hogy most végre nyugodt vagyok és rendíthetetlen, mert minden vágyakozást végre csakugyan száműztem a szívemből.

S íme csakugyan.

Másnap délben keltem s mondhatom tisztúltabb elmével. Aztán elvégeztem azokat a tornagyakorlatokat, amelyekre valamikor a brahminok tanítottak s amelyeknek állításuk szerint soha nem hallott nevek és soha nem látott világok rajzása szokott következménye lenni. S íme máris mi történt velem.

Először is mintha keresztény templomból harangzúgást vélnék hallani. E harang megint a halálra figyelmeztetett engem, hogy szinte felkiáltottam: – minek figyelmeztetsz? nehogy elbízzam magamat? – 156Mert kongásából ez a szó hallatszott ki egészen világosan: – kölcsönkapott fény, kölcsönkapott fény! – Aztán valami ódon faltöredék, valami toronyféle állott szemeim elé, majd hirtelen ezt a szót súgta valaki kétszer is a fülembe, hogy: Borzippa.

Fogalmam sem volt róla, hogy mit jelent ez a szó, mivelhogy én ezt még soha és sehol nem hallottam.

Felöltöztem tehát és anélkül, hogy bármi ételt vennék magamhoz, elmentem Hamuján filozófust meglátogatni. S elmondottam néki persze úgy a harangzúgást, mint ezt a furcsa szót.

Szavaim annyira meglepték, hogy szinte belesápadt.

– Te, úgy látszik, csakugyan nekemvaló vagy, – mondta bevezetésűl.

– Ezelőtt harmincöt-negyven évvel ugyanis én is ezt a szót álmodtam, – folytatta Hamuján, – azzal az érzéssel, hogy ez valami város, amelyet régen ismerek, holott nem hallottam se a nevét, se a hírét soha. És mégis az volt az érzésem, hogy valamiképp odavaló vagyok talán, vagy ott is születtem? Elmentem tehát az angol konzulhoz, akit nemrégen keleti filozófiára tanítottam és megkértem rá, írjon Angliába, ott biztosan akad ember, aki tud erről valamit. Néhány hónap múlva meg is jött a válasz, hogy Borzippa egy őskori város volt, az akkori csillagászok és mágusok világának központja és bizonyos romjai mindmáig megmaradtak.

Bolyongásaim közben aztán el is vetődtem Hillah városába, amely a régi Borzippa közelében épűlt s persze meglátogattam azokat a romfalakat is, a tornyot, amelyet te ma reggel láttál és íme azok tényleg megfeleltek álmom képeinek. Minthogy pedig szüleim kóbor emberek voltak, én magam pedig úgyszólván talált gyerek, akit hindú parasztok neveltek fel s miután most te is ilyet álmodtál, mégis azt kell hát hinnem, hogy talán csakugyan onnan származom s netán ama régi emberekhez is van valami közöm, – no de mindegy. Arra kérlek tehát, nevezz engem ezentúl gondolataidban Borzippainak, de ne közöld ezt senki mással, mert az én nevem mindenki számára továbbra is: Hamuján, a gondolkodó. És most folytassuk a tanítást.

Ezt felelte nekem a Borzippai és ez a bevezetés Tahtúr fiam ahhoz, amit majd hallani fogsz.

157
A Borzippai tanításai
Menász király, avagy a filozófia praktikus értéke

A Borzippai előbb így szólt hozzám:

– Az erkölcsi praktikumokról fogsz majd egyet-mást hallani tőlem, előbb azonban a filozófia kivitelének lehetőségeiről szeretnék szólani. – Majd így folytatta:

Dsehár gépészmérnökkel való beszélgetésedben úgy látom, bizonyos szerénységről tettél tanúságot. Ez dícséretes. Hogy azonban jobban tudd, hogy mit csináltál, elmondok egy történetet a messzi múltakból. Hogy valóban így történt-e? Mindegy. Körülbelűl arról a szerénységről szól, amelyről Dsehárnál beszéltél és akikről szól: még poraik sincsenek többé sehol, csak a nevük libeg még itt s amit cselekedtek, rég elfújta már a szél s igazi valóságában soha többé vissza nem idézhető, jelenvalóvá nem tehető. Amit tehát múltjukról beszélünk, épp oly libegő valami, mint a nevük. E világ igazi történeteKépzeld el az emberiség igazi történetét: minden házban történt valami! Ez billiónyi házat véve elképzelhetetlen sokféleség, s ez a világ igazi története. S mármost gondolj ki egy akármilyen történetet, ha nincs benne szupernaturális, vagy lehetetlen elementum, – nem feltételezhető-e, hogy a világ billiónyi változatú esemény-sorozatában ez is megtörtént valahol? Egy angol társaság Bombayban előadatta a Lear királyt s én azt gondoltam: – mért ne vegyem én ezt igaz történetnek? Mert nem képzelhető-e, hogy e földön eddig feltételezhető tizezermillió király történetének billiónyi változatában valami egészen hasonló tragikum tényleg adódott valahol? Mert hiszen: minden emberi arc más és más, minden emberi hang különbözik a másiktól, de két egyforma falevél sincs, – no de mégiscsak nem képzelhető-e el az is, hogy e határtalanságban adódnak azonosságok? Mindez tehát amellett bizonyít, amit mondtam, hogy igenis A képzelt történetek valódiaknak vehetőkmég a kitalált történetek nagyrésze is komolyan veendő, vagy legalább is azt a gondolatot kell, hogy keltse: – hátha ilyesmi csakugyan megtörtént az idők mélyén? És hátha csakugyan volt már egy éppen olyan lény, mint ez meg ez a hős? Hátha volt már egy épp olyan ember, akinek szerelme, szomorúsága is hasonló volt az övéhez?

158

– Minthogy pedig mindez lehetséges, akkor, mondom semmi okod se lehet úgy egyéb történeteimnek, mint a mostaniaknak, vagyis Menász görög király történetének hitelességében kételkedned, még akkor sem, ha feltételezed, hogy annak mende-mondából vett magját művészi kedvű és filozófiára hajlamos parasztok virággá növelték. Mondom, e történetben a szerénységről van szó. Halljad tehát!

Menász király valamely görög szigeten uralkodott a görögség őskorában. Különös ember volt. Úgy látszik, filozófus volt: anyjának adott feleleteiből legalább is erre lehet következtetni, de egyebekből is. Féktelen szenvedélyű volt s amellett a féktelenséggel szemben igen elnéző, mindaddig a pontig, amíg a szenvedélyesség nagy károkat nem okozott. A részegesek iránt példáúl egész határozottan rokonszenvet mutatott. Ha pedig holmi daliás hegyi pásztor nagy zenebonát okozott szerelmével a gazdagok valamely családjában s ezt a hírt megvitték neki: nagyot nevetett az ilyesmin s A huncutság szeretetea huncut legényt összeszidta ugyan, de a végén ezt súgta a fülébe: – minél több örömöt lopsz magadnak haszontalan, annál jobb neked. És most menj. – És esetleg még meg is ajándékozta.

Mindezekért a szegény nép nagyon szerette őt, de a gazdagok nem. Ám ez mellékes is. Tudni kell, hogy állítólag dajkájának vigyázatlansága folytán Menász király kacska-lábú lett, hogy ez hogy esett, mint esett, egyremegy, annyi tény, hogy sántított. S ennek ellenére mégis egyik szenvedélye volt a lovaglás s ebben is az akkori vad lovakat szerette legjobban, amelyek kellő izgalmakat okoztak néki, – az ilyesmire lelkének, úgy látszik, szüksége volt. Egyszer azonban leesett a lóról s összetörte magát. E balesete után nagyon el is komolyodott s valószínűleg ekkor kezdett filozófussá lenni.

Ezt látván anyja Arzinoé, bement hozzá és így szólt:

Az anyától kapott kincsek pusztulásaAnyátok egészségesen hoz a világra benneteket, de ti mit csináltok magatokból? – Amire Menász király így válaszolt:

– Nagyanyám téged is egészségesen hozott a világra s íme görbén jársz egyenes cselédlányaid közt jó anyám, hátad fájdalmai miatt. S te, akinek oly szép aranyos haja volt, mint a krétai nőknek, most hajad szürkeségét olajos korommal javítod. – Mire Arzinoé méltatlankodni kezdett.

– Ennek nem én vagyok az oka, – mondotta, – hanem az élet.

159

– Én is az életem áldozata vagyok, – felelte a királyi sarj. – Az élet ugyanis lassanként elszedi azokat a kincseket, amelyeket az ember anyjától kap útravalóúl. Vagy azt hitted, hogy én örökké fogok élni, mint a halhatatlan istenek?

– Azt nem hittem, – mondotta Arzinoé, – de te meggyorsítod halálodat.

– Gonosz bírák is vannak, akik ártatlanok halálát meggyorsítják, – felelte a fiú.

– Arról semmit se tehet az, akit elítélnek, – vélte az anya.

– Hát arról tehet-e, ha szenvedélyesnek született? hebehurgyának, mámor-kedvelőnek, vagy acsarkodónak? – kérdezte a király.

– Veled nem lehet vitatkozni, mert mindent kiforgatsz. Én más dolognak érzem a születés átkait, Az önuralom hiánya is születési hibasőt a gonosz bírákat is, mondjuk, mint ha valaki nem tud uralkodni sajátmagán, – jegyezte meg az anya.

– Ez a hiba! – kiáltott fel a beteg király. – Mért más dolog az egyik szerencsétlenség, mint a másik? Ha vaknak születik valaki, – mért más dolog ez, mint mikor ostobasága folytán koldúsbotra jut? Én éppen azt képzelem anyám, hogy, ha valaki süketnéma, az épp olyan szerencsétlenség, mint az, ha despota kényszeríti örök hallgatásra. Ez mind egyforma dolog, vagyis a szerencsétlenség az szerencsétlenség.

– Nagy tévedés! – kiáltott fel Arzinoé. – Mert az egyiken lehet segíteni, a másikon nem.

– Ez épp az igazi tévedés, – felelte a királyi sarj. – Én éppen ezt akarom érthetővé tenni, hogy a közállapotok példáúl épp olyan bajunk lehet, mint a gyomorbaj s ha valaki rabszolgának születik, vagy tráknak, vagy kentaurnak, ez épp olyan szerencsétlenség, mint a csalárd bíró. S egy háború épp úgy elnyomoríthat valakit, mintha púpos lánya van, vagy kikapós a felesége. Szerencsétlenség, az szerencsétlenség, akármi okozzaÉs egy ostoba törvény épp úgy ölhet, mint a Zeüsz orgidzomenosz villáma. Az emberek szemmértékének hibáit ebben nyílván az okozza, amit te mondasz anyám, hogy az egyikről azt hiszik, hogy nem kellene okvetlenűl lennie, hogy lehetne rajta változtatni, a másikba pedig mint változtathatatlanba belenyugszanak. De mi van akkor, ha szenvedélyeimtől épp oly kevéssé tudok szabadúlni, mint a despotától? – kérdezte a fiú.

Arzinoé, az anya annyira nem tudott erre mit felelni neki, annyira zavarba jött, hogy elborúlva, szótlanúl ki akart menni a szobából. De az ajtóból még visszafordúlt és így szólt:

160

– Én csak annyit mondhatok, hogy az argoszi Olympiász királynő szerencsésebb, mint én vagyok, mert néki egészséges, daliás fia van, aki semmiben se kicsapongó.

– Kicsapongás, mondod? – nevetett a fiú. – Van-e nagyobb kicsapongás, mint a vihar? Én Zeüsz villámairól veszem a példát, A viharok szükségességemert, úgy látom, hogy kicsapongás nélkül még az örökkévaló isteneknek se lehet meglenniök, pedig ők már öregek. Hátmég annak, aki fiatal.

Arzinoé az ajtóban állva hallgatott. A király pedig így folytatta:

– Ami pedig Olympiász királynő szerencséjét illeti… magam én mindössze két szerencsés lénnyel találkoztam életemben anyám s hogy valóban boldogok, vagy legalább is elégedettek voltak-e, azt persze nem tudhatom, de mindkettő, esküszöm, természeténél fogva volt szerencsés. Mert Legnagyobb örökség a jó természetszebb és nagyobb örökséget senki se hagyhat gyermekére, mint amilyen a szerencsés természet. Az egyik egy vak ember volt, aki juhokat tartott és tökéletesen meg volt helyzetével elégedve. Mert szerény volt. Azt mondta nekem: – Itt fenn van a pokol, király, nem az alvilágban. Mi az én bajom azokéhoz képest, akik példáúl örök bőrviszketegségben szenvednek, vagy akiknek nincsenek juhaik és egészséges szemmel éhenhalnak? Mert tudd meg ó király, hogy az élet, sajnos, olyan természetű, hogy Nem a szerencsésekhez, a szerencsétlenekhez kell igazodninekünk, halandóknak nem a szerencsések után kell igazodni, hanem mindig lefelé, a nálunk még szerencsétlenebbek után. Mert szerencsés kevés van, szerencsétlen pedig sok. Én tehát elégedettnek nevezhetem magamat. – Ezt mondta nekem a vak ember anyám és én e szót megtanúltam tőle. És jó volna, ha te is emlékezetedbe vésnéd. Tehát: hogy nem fölfelé kell igazodnunk, hanem mindig lefelé, a még szerencsétlenebbek felé, mert ez a mi életünk olyan.

– És ki a másik szerencsés természetű személy? – kérdezte Arzinoé.

– Az egy ugyancsak argoszi Fereniké nevű hetéra és most arra kérlek anyám, ne ájulj el. Mert Zeüszre mondom, hogy én ezt a Ferenikét, ezt a hetérát el akartam venni feleségül.

Az anya, Arzinoé erre csakugyan majd elájult az ajtóban.

– Fiam, édes fiam! – kiáltott fel kétségbeesve. – Hát ilyen vagy? Oh Artemisz Szóteira! Hogy az ember még azt se legyen képes megtudni, hogy milyen a fia!

– Persze, hogy nem képes rá, aminthogy a fiú se képes az anyját megismerni, – felelte a király.

161

Arzinoé erre már kitört.

– Királyné voltam oh Artemisz, nyílvános színjáték volt az életem és még azt merik szemembe mondani, hogy nem ismernek engem. Van-e nyíltabb szív, mint az enyém? – kezdett el jajongani, de még ősz haját is tépdesni kezdte.

– És Az emberismeret fölületes dologvan-e nyíltabb szív, mint az enyém? És mindez hiába van, mégsem ismerhetsz. Az emberismeret különben is fölületes dolog anyám, – jelentette ki a fiú.

– Ne őrjíts meg egészen! – kiáltott az anya.

– Nézd csak jó anyácskám, Arzinoé, az ember sajátmagát sem ismerheti jól, – ezt te szoktad hangoztatni. Hogy a legnagyobb meglepetéseket ő okozhatja sajátmagának, – nem így szoktad-e mondani nekem?

Arzinoé sötéten nézett maga elé, úgy mint Kassandra valamikor.

– Akkor én már nem értem az életet, – mondotta mintegy sajátmagának. – Nem, nem értem, ti jóságos istenek! Egy hetérát akar elvenni! A legszebb királykisasszonyokat kínálják neki, a nyomoréknak, de nem! Ő a hetéráknál köt ki, mint egy részeges hajós. Hát a női becsület semmi? A tisztesség semmi? A szüzesség, a tisztaság, – te felelj ennek az őrültnek oh Artemisz, – kiáltotta megint elkeseredve.

Amire Menász király még mindig csendesen válaszolt.

– Ne állj ott az ajtóban anyám, – mondotta néki. – Űlj le ide az ágyamhoz, hiszen az anyám vagy, no tedd meg.

– Űlj ide anyám, – kérlelte őt, – légy kegyes irántam. Úgy. A fehér palást nem marad fehérTe tisztaságról beszélsz. Végigjárhatod-e ezt az életet fehér peploszban? – kérdezte tőle.

– No ugy-e, hogy nem? – folytatta. – És miért nem? Mivel, hogy az élet bepiszkítja, nem engedi. Mert nem fehér folt az élet, ahogy te szeretnéd. És azt se kívánhatom senkitől, hogy addig ne merjen élni, amíg engem meg nem ismert. Hogy csak akkor merje elkezdeni az életet, mikor én megengedem.

– A peploszt ki lehet mosatni, de a lelket nem, – felelte az anya.

– Helyes, nagyon helyes. No de mit csináljunk, ha ez így van? – kérdezte a fiú. – Különben is a Pozeidon-templom papjának van egy rabszolganője, az tarka peploszokat hord s mikor megkérdeztem tőle, hogy mért hord ilyet, így felelt: – ez, király kevésbé piszkolódik. – Érts anyám e szóból. A színes peploszt nem kell annyira félteni s a 162viharvert tengerészt sem a vihartól. Egyszóval: Ne csak követeljünk, megértők is legyünkne csakis követelményekből álljunk anyám, hanem megismerésből is. Azt is tudni kell, hogy milyen az élet. És végül is azoknak a királykisasszonyoknak lelke sem olyan fehér folt, mint képzeled.

– De fehérebb, mint egy hetéráé, nem gondolod fiam? – kérdezte Arzinoé. – De mondd csak igazán, könyörgök, még mindig el akarod venni? – kezdett el rimánkodni neki.

– Nem vehetem el anyám, mert ő sem elég szerény. Nem akart a feleségem lenni, – felelte Menász.

– Hála neked jóságos Zeüsz, – kiáltott fel az anya.

– Ő nem akar királyné lenni, mert sokkal jobban él így, – folytatta a fiú. – Ő nem tud hű lenni, neki szabadság az életeleme s ahogy most él, úgy szabad. Ő a zenét szereti és az örömöket s így azokban is korlátlanúl és tetszése szerint van része a barátai révén, de pénze is bőségesen van, annyit mindig adnak neki, amennyi kell s az öregsége is biztosítva van, mert a hős Arhilochosz kétszáz tehenet hagyott rá, – ő tehát bármennyire sajnálja, nem lehet a feleségem, mert ha tisztességes királyné akarna lenni, ki kellene nevetnie önmagát.

– És mért szerénytelen? – kérdezte Arzinoé.

– Mert Aki teljességet követel, az szerénytelenmindenki szerénytelen, aki teljességet követel a sorstól, – felelte a fiatal király. – Mert ugyan mondd meg te magad, létezik teljesség?

– Akkor mért mondod szerencsés természetűnek, ha szerénytelen?

– Mert ugyan mohó volt mindig, de legalább örülni is tudott mindannak, amije van. És te anyám szerénytelen is vagy és nem is tudsz annak örülni, amit a sors juttatott neked.

– Hát először is: miben vagyok én szerénytelen? – kérdezte a királyné. – Ruházatomban? Vagy különös karkötőket hordok, túldrága násfákat tűzök a peploszomra?

– Azt nem teszed anyám, – felelte a koronás fiú. – De van egy fiad… Öreg szolgálód Chloé így szólt hozzám: – Ha tudnád, hogy milyen szerencsétlen voltam én oh király! Mindíg fiúra vágytam és csak silány lánygyermekem született egyre-másra. – Amire én azt kérdeztem tőle: – hát engem elfogadnál-e fiadnak oh Chloé? – Amire ő: – megmondom őszintén király. Én bearanyoznám, ha olyan fiam volna, mint te vagy. Én nem morognék folyton, mint édesanyád.

163

Ezt mondta Menász király anyjának Arzinoénak, amire az még mindég sötéten nézve maga elé így felelt:

– A saját szolgálóim így beszélnek rólam? Akkor megváltozott a világ. Az én fiatalkoromban mások voltak az emberek.

– Nem voltak mások oh anyám, épp ilyenek voltak, – felelte a király szinte szigorúan. De Arzinoé nem figyelt már reá, folytatta a magáét.

– És én nem jól tettem, hogy férjhez mentem, nem jól tettem, – mondotta. – Artemisz papnője akartam volna lenni. Oh, én nagy hibát követtem el.

– A legtöbb embernek úgy tetszik, ha visszanéz, hogy Hibák sorozatának tetszik az életünkhibák sorozatából áll az élete, – felelte a koronás fiú.

– És mégiscsak fennállok, itt vagyok, nem csodálatos ez? – kiáltott fel ugyancsak ő. – Nem a jóságos istenek dicsősége rajtam ez is jó anyám? Békülj már meg! Csupa szamárságot követtem el és mégis, még mindig élek és király vagyok, hát nem nagyszerű ez? – kiáltotta és karjait felemelte az ég felé. Amire Arzinoé hirtelen sírva fakadt és szaladt kifelé. De az ajtóból megintcsak visszafordúlt.

– Kit fogsz elvenni feleségűl? – kérdezte fiától.

– Még nem tudom, – felelte Menász király. – Aki megint nekemvaló lesz. Majd ha megtudom, ki az, akkor majd megnősülök. – –

És íme ő csakugyan így is tett. Egyik király a másik után ajánlotta ügyes közvetítők útján leányát a híres Menász királynak, a bölcselőnek, de ő mindig azt kérdezte mindenekelőtt: – van valami testi hibája a lánynak? mert én kacska-lábú vagyok.

No de egyiknek se volt semmi hibája.

Egyszer egy Nebó nevű idős, barnabőrű núbiai herceg kereste fel a vendégbarátság jogán és így szólt hozzá:

– Átgondoltam bölcseletedet király.

– És mért gondoltad át? – kérdezte Menász.

– Mert beláttam, hogy igazad van. Áldozatokat bemutatni nem elég. Félni: az sem elég. Filozófia nélkül az ember nem élhetFilozófia nélkül az ember nem tud élni, de még a földművelő sem, vagy akár a legutolsó hegyi pásztor, de még a rabszolga sem.

– No és? – kérdezte Menász.

164

– Most azért jöttem el e hosszú útra, hogy megkérdezzem tőled, valóban igaz-e, hogy olyan királyi lányt nem akarsz elvenni, akinek testi hibája nincs s ha ez igaz, mi ebben a gondolatod?

– Egyszerű a dolog, – felelte Menász király. – Három okom van erre. Először is be kellett látnom, hogy Tartós együttéléshez nem szerelem vezetszerelem és tartós együttélés két különböző dolog. Aki szerelmi lángolás alapján vesz feleséget, az rosszúl teszi. Mert a lángolás hamar elmúlik, s ezek a mámorhoz szokott bolondok azt hiszik, hogy örökös lángoláshoz van joguk a házasságban is, mert ez az élet törvénye és ha ez elmúlik, méltatlankodnak és szétnéznek további gyönyörök után. Holott a házasság törvénye nem a mámor, hanem a jóság, a munka és a család és azt nem fárasztja ki az egyformaság. Én tehát nevetek ezeken a királykisasszonyokon, akik azt várják tőlem, hogy vágyaiknak mindenben megfeleljek, hogy hárfázni is tudjak, meg hős is legyek. Csakhogy én se hárfázni nem tudok, se hős nem vagyok. Kacska-lábú ember vagyok. Ne legyen tehát lány, hanem asszony, akinek férje elesett a csatában, vagy efféle, egyszóval valaki, aki túl van a szerelmein, ahogy én is túl vagyok. Aki már ismeri az életet és tudja már, mi a csalódás, akiben nemcsak követelés van, hanem ismeret is. A törés nélküli önzés átkaTörés legyen benne, nem pedig töretlen önzés, azt akarom. Mert akkor már szerényebb. Ez az első gondolatom. A második pedig ez: – Én kacska-lábú vagyok. Hogy viseljem én el nyomorúságomban a tökéletességet? Örökké alázatos legyek? vagy magamra erőszakoljak valamiféle fölényt? És hogy követelhessem én a tökéletességtől, hogy nyomorúlt emberrel beérje, velem, aki csak lovon érzem jól magamat, mert a földön két bottal járok és még így is bicegek? Sánta legyen tehát, a mindenit neki, az volna nekem a legjobb. És harmadszor: A sérült ember nagyobb értékeakinek testi hibája van, vagy sokat kellett betegségtől szenvednie, az rendesen elmélyedőbb, komolyságra inkább hajlamos, sőt filozófiára is, az az én tapasztalatom. Nézd meg a beteges gyerekeket, hogy milyen komolyak. És ez a komolyság vezet a filozófiához.

Ilyesmit mondott Menász király a núbiai hercegnek és várta válaszát. Ám ez csak mosolygott, egyre csak mosolygott. Hallgatott, semmit se beszélt.

– Mi bajod van velem? – kérdezte Menász. – Nem tetszett neked, amit hallottál?

165

– Nagyon tetszett nekem jó király, – felelte Nebó herceg.

– Minden szavad bölcs és mindenben igazad is van. Irányelvnek talán nem is rossz az ilyesmi. Csakhogy…

– Mi az hogy csakhogy? – kérdezte Menász szigorúan.

– Földig hajlok előtted és bocsáss meg nekem, vendégbarátodnak azért, amit most mondani fogok, – kezdette Nebó.

– Csak mondd és mondd, – sürgette őt Menász. A herceg megintcsak mosolygott.

– Tudod, ez úgy van király! – igazad van abban is, hogy Okos embernek kevesebb tapasztalat kellaz okos embereknek kevesebb tapasztalatra van szükségük, mint az ostobáknak és mégis! ha valaki öreg, akkor öreg. Ha volt már gyerek is, szülő is, meg sógor, szerető, meg férj, és az mégiscsak más dolog. Nincs olyan húszéves lángész, aki egy öreg paraszttal életismeret dolgában felvehetné a versenyt. Nos, így vagyunk most is. Öreg vagyok, te pedig fiatal vagy. Én nem vagyok ugyan olyan okos, És mégis, amit az öregség tudde tapasztaltabb vagyok nálad. És én azt mondom most neked, Menász király, hogy ez nem fog menni.

– Mi nem fog menni? – kérdezte Menász.

– Most jöttem rá oh híres Menász király, mialatt tanítottál, hogy filozófia nélkül ugyan nekünk, embereknek nem lehet élnünk, viszont egészen a filozófia szerint élni megintcsak nem lehet, – felelte Nebó.

– Már sejtem, hogy miért nem. Okos vagy. Viszont a filozófiát kellő pillanatban elvetni, ehhez is filozófia kell, – mondotta Menász.

– Úgy van és vesd is el király, az a tanácsom. Mert mi, emberek sokkal szenvedőbbek és tehetetlenebbek vagyunk az élet dolgaiban, mint a hozzád hasonló fiatalember gondolná. Az élet útját előre kimódolni nem lehetAz élet nem hagyja magát sem szabályozni, sem logikusan elrendezni, – mondotta Nebó. – És nincs olyan emberi képzelet, amely az élet ezerféle lehetőségét előre ki tudná módolni magában, – tette hozzá.

– Igaza van Nebónak, belátom, megint ostoba voltam, mert csakugyan úgy van: hogy az irányelvek helyesek lehetnek ugyan, de a kivitel dolgában mégse szabadna eddig elmenni, – gondolta magában Menász király, mikor a herceg elment tőle. De röviddel utóbb viszont így gondolkodott:

– Nem baj, mégis kipróbáljuk, igazam volt-e? És érvényes-e a filozófia az életben? Kipróbálom. Legföljebb belebukok, a filozófia 166megéri. Igen, kipróbálom, úgy van. Kacska-lábú vagyok, legfeljebb meghalok bele.

És meg is halt szegény. Ez így történt:

Chloé, a királyné öreg szolgálója egy nap azzal jött haza a piacról, hogy a hajósok a következőket mesélik:

Hogy Déloszban egy Fereniké nevű argoszi hetéra, aki nemrég jött oda lakni, könnyű sarúban ment el Artemisz templomának ligete mellett, mikoris lábán megmarta egy kígyó. A hetéra nagyot sikoltott, erre azonnal kiszaladt hozzá a szentély őrzője, aki egyszersmind kitűnő orvos is, ez mindenekelőtt szorosan elkötötte a lábát, aztán kiszívta a sebet, majd faszénnel kevert horzsakő-őrleményt hintett a kitágított sebre s evvel tényleg megmentette a hetéra életét, az meg is gyógyult, csak épp, hogy sánta maradt. Ez volt a híradás.

Mikor ezt Menász meghallotta, így gondolkozott:

– Lám, a sors is úgy fordítja, ahogy én gondolom. És most már Fereniké is nyílván szerényebb lesz ezentúl. Megpróbáljuk, – gondolta magában és parancsot is adott, hogy többhetes útra szereljék fel a hajóját.

Mikor ezt Arzinoé megtudta, így szólt a fiához:

– Fiam, Menász király! Meglásd, ha elveszed, meg fog csalni. Mert a vér, az vér. Ez egy hetéra. – Amire Menász így felelt neki:

– És ha megcsal. Te jól tudod anyám, Arzinoé, hogy ősanyáinknak egyszerre két, sőt három férjük is volt. Te mesélted nekem, emlékezzél és hogy ez keleten még ma is így szokás. De továbbá: hátha vak volnék? vajon utána tapogathatnék-e, hogy hova megy és mit csinál? De vedd a trójai hősöket is, – milyen sokáig voltak ők oda! Vajon el tudod-e azt képzelni, hogy mindegyikük felesége olyan hű volt, mint Pénelopeia?

– Hát annyira szerelmes vagy belé szegény fiam? – kérdezte Arzinoé.

– Ha ez szerelem volna anyám, akkor Déloszba mennék és néhány hónap múlva visszajönnék, – felelte Menász király. – Mert A szerelem rövid tüzea szerelem tüze rendszerint hamar ellobban, voltaképp ritkán szokott sokáig tartani. Csakhogy én legszívesebben vele vagyok mindig, az a fődolog ebben, nem a tüzek anyám! Én jól érzem vele magam, mintha otthonomba térnék, olyan ő nekem, különösen, ha hárfázik.

167

Ilyeneket beszélt anyjának Menász és még sok más effélét – és igaza is volt mindenben, de még a jelek is jók voltak. Fereniké valóban szerényebb lett, túl volt már ő is a nagy tüzeken, ezenfelűl ő igazán Menásznak való volt, mert kedves volt, csakugyan jól értett a zenéhez és igen édesen, huncutkásan tudott nevetni, ami külön adomány, úgy, hogy Menász az esküvői menetben ezt gondolta:

– Itt minden rendben van. Mégiscsak győzött a filozófia! Mert hol hallhatnék a világon ilyen nevetést? – Röviddel a házassága után pedig még aranypénzt is veretett a lesütött szemű Artemisszel és ezzel a felirattal: – en pászi szófroszünén, – vagyis: mindenben szerénységet! – és mégis két évi boldog házasság után mi történt vele?

Egy este felesége ágyát üresen találta. A nyusztbőrből varrt takarón pedig kis tekercs volt ezzel a levéllel:

„Az én igazi, régi szeretőm eljött értem, egy részeges hajógyáros, aki néha még meg is ver engem, de én most látom, hogy mégse tudok nélküle élni. Most már mindegy. Hagyj engem, elveszett lélek vagyok én. És az istenek legyenek veled valamennyien jó Menász király.” – Ez volt a levélben.

Menász erre azt gondolta magában: – megbuktam tehát. És megbukott a filozófia is. Piros bogyókat tépett tehát palotája kertjében, azokat megette és meghalt.

Arzinoé pedig, az özvegy királyné, miután illően meggyászolta fiát, átvette az uralmat. A fia aranypénzeit pedig visszavonatta és újakat veretett a nyílttekintetű, szűz Artemisz képével és ezzel a felirattal: – en pászi deinotéta! – mindenben szigort! és kihirdette törvényként, hogy a lányok szűzen menjenek a házasságba, különben a férjnek joga van visszaküldeni őket apjukhoz az első éjszaka után, a lány vételára pedig visszafizetendő.

A bűntudatról

Az első bűn elkövetése után rendesen így szól magához a bűnös: – most már mindegy. – És elköveti a másodikat is.

Fontos szó ez. Első bűnét esetleg nagy lelki tusa után követte el, de a másodikhoz nagyon hozzásegíti ez a Most már mindegy„most már mindegy”. Nem gondolkodik többé, elejti magát. Bénúlt lélekkel beleveti magát abba, 168ami már van, s ezzel elejét veszi minden további küzdelemnek, úgy, ahogy ez a szegény Fereniké is tette.

Továbbá: aki bűnösnek érzi magát és a bűnbe mindjobban belesűllyed, rendesen társat is keres a sűllyedéshez, A bűnös társat keresmásokat is igyekszik magával rántani, mert ha más is elköveti ugyanazt, ez valamelyest mégiscsak mentesíti őt.

Az erkölcsi praktikumokról

Egy napon a Borzippai így szólt hozzám:

A filozófia praktikus kiviteléről már hallottál egyet-mást. Most az erkölcsi praktikumokról szeretnék szólani.

S itt megjegyzem még, hogy amit most hallani fogsz, annak erkölcstani konkluzióit már nagyrészben bizonyos Schőndorff úr rajtam való hatásának köszönhetem. Hogy ki volt ez a Schőndorff úr, azt később szintén megtudod.

Kezdjük mindenekelőtt azzal, hogy mit is nevezek én praktikumnak általában?

Ha kopognak ajtódon, jut-e eszedbe, hogy a levegő rezgése hatolt el füledig? Ha felnyitod a rádiót, jut-e eszedbe, hogy itt valamiféle sugárzás indít hangokat a készülékben, – ha valami forró, hogy abban a molekulák mozognak? Mindezt megmondják neked, te el is hiszed, de sohase szemléled. És hiába figyelmeztet Swift Jonathán gúnyosan, hogy a legszebb kisasszonynak is nagyító alatt csupa hegy-völgy, bibircsók az arca bőre, hiába figyelmeztetnek társaid, hogy ez meg ez a nyájas kisasszony voltaképp ravasz, vagy rosszindúlatú, te csak azt veszed észre, amit észreveszel. Molekuláris szemléletÉs mért? Nyílván azért, mert se molekuláris szemlélettel nem tudnál létezni, sem úgy, hogy valakinek összes tulajdonságait egyszerre érzékeld. Nem használhatod a molekuláris szemléletet, aránylag csak ritka pillanataidban: tudományos, technikai, vagy gondolati munka közben. Nem fogsz tehát így beszélni: – késztesd nagyobb mozgásra a víz molekuláit, – sem így: – igyekezzél, hogy a piláf minél több elektront bocsásson ki magából, – ahelyett, hogy mindkét esetben melegítést mondanál. Az ausztrál-néger mit se tud elektronokról, vagy molekulákról, amint a japán hajószakács se tud róla és mégis tüzet gyújt, – vagyis mit művel? Praktikusan jár el. Ahogy te is, mikor tüzet gyújtasz, bár hallottál az 169elektronokról. Vagyis mit tesztek, mikor praktikusan jártok el? Annak a látszatnak, vagy káprázatnak adjátok át magatokat, amelyet a szervezetetek tőletek megkövetel. Vagyis: a tűz igazi mivoltát nem adatik látnunk, tapasztalnunk, csak valami mást, példáúl számunkra való felhasználhatóságát, vagy kárát: A dolgok látszata vezet a praktikumhozmindaz tehát, amit róla tapasztalhatunk, ahhoz képest, amit tudunk róla, praktikumnak nevezhető. Tehát: hogy valaminek meggyúlladása voltaképpen lánc-reakció eredménye s hogy a tűz gyors oxidációnak tekintendő, – mindez az ismeret a praktikumra, vagyis eredendő szemléletünkre való ráépítmény, vagyis Utólagos szerzeményeinkkésőbbi szerzeménye az emberi elmének, amely elme maga is, ha meggondolom, szintén későbbi szerzemény, vagyis ráépítmény.

Ez a praktikum pedig olyasmi, ami voltaképpen az igazi realitás. S ez a realitás a ráépítményekkel igen gyakran ellentétbe szokott kerűlni. Hogy a filozófiát mint szokta kinevetni a realitás, annak csekély példáját láthattad már a Menász király esetéből. De az erkölcsösség dolgában, amelynek egész világa későbbi szerzeményünk, épp ilyen ellentétesség mutatkozik aközött, amit róla elképzelünk és gondolunk s amit szervezetünk követelményei lehetővé tesznek számunkra. S ez utóbbit nevezem én erkölcsi praktikumnak. Hogy jobban megértsed a kettő közötti nagy ellentétességet, olyan eseteket fogok elmondani, amelyek önmagukat világítják meg s további magyarázatokra nem szorúlnak.

Negyven éves voltam példáúl, mikor már egészen tűrhetően tudtam franciáúl s ekkor Uddin herceg Párisba küldött, hogy hallgassam a Collège de France keleti filozófiáról szóló előadásait. Alig hogy megérkeztem, a pályaudvaron a következő beszélgetést hallom:

– És Arisztidész? az nem volt szerény? Úgy tanúltuk az iskolában, hogy az volt. No látod. Akkor te mért nem vagy szerény? – kérdezte egy kisfiú egy hetyke-bajszú fiatalembertől, aki nyílván valami rokona lehetett.

Az iskola más, meg az élet is– Az iskola más, meg az élet is más, – felelte a fiatalember.

– De mért más? – kérdezte a kisfiú. Csakhogy erre a fiatalember nem mindjárt tudott felelni neki.

– Akkor hát az iskolában hamisat tanítanak? – kérdezte megint a fiú.

– Nem tanítanak hamisat, – felelte a fiatalember kissé elkényszeredve.

170

– Hát hogy-hogy? Hát lehet boldogúlni szerénységgel az emberek között, vagy nem lehet? – kérdezte a kisfiú. A fiatalember megint nem tudott mit felelni.

– Látom, azt szeretnéd válaszolni, hogy nem lehet, – folytatta a kisfiú. – Akkor mért szerették és tisztelték Arisztidészt honfitársai?

– Arisztidészt felvetette valami véletlen, vagy a körűlmények, a fene tudja már, hogy mi, – vagy talán a saját különössége, Aki már lehetett szerény isaz is lehet s mikor már fenn volt, akkor már lehetett szerény is, – felelte a fiatalember.

Majd mosolyogni kezdett és így folytatta:

– Figyelj ide, te fiú. Én karmester vagyok és hogy lehet valaki karmester, hogy gyakorolhatja be magát, ha nincs zenekara? Pincében legyen karmester, vagy a padláson, vagy a kávéházban? Ez épp olyan dolog, mintha azt kérdezném: hogy lehet valaki hadvezér és akármilyen tehetséges is, ha nem tudott magának hadsereget szerezni? Vagy vegyél egy hitszónokot, aki nem jutott soha szószékhez. Minthogy pedig sokan vagyunk, A tehetség sokszor erőszakra kényszerülakik zenekart akarunk szerezni, viszont zenekar csak kevés van, – tehát hogy legyek én szerény? És hogy ne legyek erőszakos? Ha nem volnék, akkor meg se mutathatnám, mit tudok, mert hol a zenekarom? a zsebemben? És így vagyunk az élet legtöbb dolgaiban, – mondotta az a fiatalember. – Vagyis nemcsak tehetség kell, hanem erő is, vagy ravaszság, hogy olyan helyre vergődjön az ember, ahol tehetségei érvényesülhetnek – tette hozzá.

De látván, hogy a kis legény értetlenül bámúl reá, űltében térdei közé vette, szemébe nézett és valamely nagy gyengédséggel ezt mondta neki:

– Egyszóval: Az elmélet és gyakorlat ütközéseaz elmélet más, meg a gyakorlat is más, ezt jegyezd meg magadnak, te fiú.

– De hogy lehet az, hogy más? – kérdezte a gyerek.

– Azt én nem tudom neked ilyen gyorsan elmagyarázni. Különben is, majd megtudod, – felelt a fiatalember.

Eddig hallottam a beszélgetést, mert valamely vonattal megérkezett a mama s ezek elmentek. Én turbánommal mellettük űltem a padon, mellemen keresztbe téve karjaimat, mint az ulemmákhoz illik s a poggyászomra vártam, amelyet otthon a herceg állíttatott össze nekem. S mialatt ott űltem és vártam, eltűnődtem e gyermek kérdésein és elmémbe véstem azokat. – –

171

De mégjobban elmémbe véstem a következőket:

Ugyancsak Párisban nagyon összebarátkoztam egy tudós orosz pópával, aki engem az ortodoxia számára szeretett volna megnyerni. Ám ez mellékes. Egy nap ez a pap így szólt hozzám az orosz vendéglőben:

– Rettenetes baj van minálunk kollégám. Tizenhárom éves fiam, akit ismer, tegnap azzal jött haza a líceum olvasóterméből, hogy ő nem szereti az anyját. Ő ezt már régen tudta, de eddig alakoskodott és hízelgett. Viszont minden bölcs, így Szókratész is, meg Platón is, meg Montaigne, Bergson A bölcsek az őszinteséget magasztaljákaz őszinteséget meg a nyíltságot magasztalja s ő most olvasta Turgenyevnek „Óra” című elbeszélését, amelyből kiderül, hogy az is az őszinteséget tartja egyik legszebb erénynek, ő tehát most már megmondja az igazat, mert ő is az új oroszok erkölcsösségének, vagyis a hazugságmentes, kíméletlen őszinteségnek akar híve lenni. Engem, az apját még szível valamelyest, mert elviselhetőnek tart, de az anyját nem. A feleségem erre persze azonnal sírógörcsöt kapott, felnőtt, tizenhét éves, gimnazista lányom pedig ordítani kezdett.

– Erényről beszélsz? te marha! – kiáltotta feléje. – Az erkölcs a gyengék vígasza?Az erény a gyengék és élhetetlenek vígasza, – rikácsolta vadúl.

– Hogy pedig te milyen nagy marha vagy, azt én már rég tudom, – ordított neki vissza a fiam. – És az is őszinteségemhez tartozik, hogy ezt most megmondjam neked.

Amire a lányom arca nagyon elborúlt, mert hiszen ő is okosnak hiszi magát.

– Én ezt a szavadat komolyan veszem, – azt mondja. – És ha tényleg be tudod bizonyítani nekem, hogy ostoba vagyok, akkor csakugyan apácának megyek, vagy felakasztom magamat.

– Tudományosan fogom bebizonyítani neked, – felelte a fiam gyűlölettől és becsmérléstől villogó szemmel. – És akármit csinálsz is, akkor is bebizonyítom. Mert az igazság igazság.

A feleségem pedig elájult erre. Most elképzelheti, hogy mi van minálunk. – Ezt mesélte nekem az orosz pap.

– És maga mit szólt ehhez? – kérdeztem én.

– Mintha villám csapott volna belém, mozdúlni se tudtam.

Én is sírni szerettem volna, de tudja jól, hogy férfi-ember szégyenli az ilyet. Aztán mégis összeszedtem magam és elmentem a nagybá172tyámhoz, aki már igen idős ember. S nagyon gazdag is és voltaképpen az ő jóvoltából vagyunk itt Párisban. Persze elmondtam neki az esetet, hisz azért is mentem oda, hogy tanácsát kérjem.

– És ő mit tanácsolt? – kérdeztem a paptól.

– Szörnyű dolgokat. Hogy az ilyen fiút ki kell dobni, világgá kell bocsátani, hadd törje össze magát.

– Nehogy eszébe jusson, – kiáltottam fel izgatottan.

– Igen, hogy világgá kell bocsátani, – folytatta az orosz pap, – menjen el inasnak, vagy akárminek, mert az ilyen elvetemült kölyök nem érdemli meg, hogy gondoskodjanak róla. S mi az ön tanácsa? mit csinálnak önöknél, keleten az ilyen esetekben? – kérdezi tőlem.

– Hogy mások mit csinálnak, azt nem tudom, – Fiatalok, akik az elmélet bolondjaifeleltem én. – Viszont a magam részéről én semmit se csinálnék. Szegény, szegény fiú, – folytattam aztán. – Ilyen korában némelyik emberi lény meg van zavarodva s valósággal bolondja az elméleteknek.

De nemcsak ilyen korukban, némelyek később is azok. Jehuda ben Áser, zsidó tudós már húsz éves volt s akkor kezdett csak igazán megbolondúlni. Illetve volt egy testi-lelki jóbarátja, egy Hannah nevű, libanoni származású, ugyancsak orosz-hitű papjelölt, ezzel együtt voltak megbolondúlva.

Egy nap alkonyat táján Jehuda édesanyja hirtelen nagyon rosszul lett. A fiú rohan a telefonhoz, de kiderűl, hogy zavar van a vonalakban, nem tudja felhívni egyik orvost sem. Rohan le sápadtan az autóbusz felé, éppen jön a barátja, rohannak együtt, – igen ám, de az autóbuszok zsúfolva voltak. Az alexandriai hajókürtök épp az előbb fújták le a munkát s a kocsik tömve voltak gépészekkel, hajófűtőkkel, dokk-munkásokkal s a fiú hiába könyörgött, hogy itt életről van szó, senki se állt vele szóba. A beteg édesanya és a tolakodásEzek durva emberek. Végűl is az egyik rákiáltott:

– Hát tolakodj te is nyavalyás! vagy én tolakodjak helyetted?

– Tolakodni becstelen dolog, – kiáltotta vissza neki Jehuda elkeseredetten.

– Akkor dögölj vissza az anyádba, ha olyan finom vagy, – hajolt ki a már induló kocsiból az olajos arc és röhögött.

173

Én is ott állok egy barátommal és hallom mindezt, – ők nem vettek észre, – de hallom még a következőket is. A reverendás libanoni fiú ugyanis elrévedezve megszólal és azt mondja:

– Hogy rohannak ezek! Pedig milyen nevetséges mindez Az abszolút tér és a beteg édesanyaaz abszolút térhez viszonyítva!

Ezt már barátom, egy szürke-fezes gebr tudós sehogy se tudta tovább hallgatni, odalépett hozzájuk és perzsa nyelven, hogy a többi ne értse, így szólt:

– Fiaim, ha idegen, aki nem ismer benneteket, hallja, hogy mit beszéltek itt össze, azt hiszi, hogy elment az eszetek. Ha édesanyád beteg, akkor köteles vagy tolakodni, – rivallt rá Jehudára. Amire az könyörögve emelte rá megható szemeit.

– Én Előbb gyengédséget, azután durvaságot kell tanulni?előbb tisztességre tanítottam magamat ulemma, – azt mondja, – most tanítsam vissza magamat a durvaságra? – És mondjam magamnak, hogy okvetlen durvának, becstelennek kell lenni ahhoz, hogy az ember élve maradhasson? – kérdezi tőle.

– Úgy látszik, hogy néha bizony igen. Mert ha ilyenkor nem tolakodol, akkor az a nagyobbik becstelenség. Már annálfogva is, mert ha későn érkezik az orvos, akkor anyád esetleg meghal, – felelte néki a barátom megdühödve.

Az ember nem hinné, hogy Abesszinia mélyén valahol, – (már elfelejtettem, melyik vidékén), – ilyesmi egyáltalán megeshetik. Hogy két ember öszeűljön és igazi, jó filozófiai beszélgetést folytasson egymással. Igaz, hogy eszes és kulturált emberek voltak.

Az egyik, egy albán származású, Párisban végzett jogász, aki Schweitzer Albert teológus és orgonaművész emberszerető cselekedeteinek hatása alatt szintén kitanúlta valahol a felcserek mesterségét és Abessziniába ment, hogy az egyik ottani vidéket némi orvosi ellátásban részesítse, – tőle magától értesűltem az itt következő beszélgetésről és történetről. (Valami törökös neve volt, mondjuk Tikazi bey – ilyesmi lehetett, hogy bey volt, azt biztosan tudom.)

A másik ember furcsa szerzet volt. Nagyszülei révén amhara és japán keverék, szülei révén félig német és mindezek ellenére mégse korcs, sőt! rendkívüli szellemi képességű ember, mint az majd e 174beszélgetésből is kiderűl. (Mert van ilyesmi is!) Nagy úr, aki a kedvtelései szerint él, Párisban és Berlinben szintén jogot végzett, aztán hazament, az egyik kiskirály mellett afféle közigazgatási miniszteri hivatalt vállalt, persze szintén kedvtelésből s amellett a legfőbb bíró ezen a területen szintén ő volt. Német neve lett volna apja után, de nem tudom, mely oknál fogva ő a Gírász nevet vette fel.

S ezek ketten: Tikazi bey és Gírász elég tiszteletteljes barátságban voltak egymással.

Egy nap a bey felkeresi Gírászt és a következőket adja elő: Hogy neki volt egy galla inasa, aki mindeddig igen tisztességesen viselkedett, de most hirtelenül, mialatt ő gépkocsiján nehéz terepeket járt be elég távoli betegeknél s a felesége a hegyek közt üdült, ezalatt ez a galla legény kirabolta itthoni hálószobáját, elvitte onnan féltve őrzött emléktárgyait, így elhalt anyja kis aranyóráját, egy angol plédet, amelyet szintén elhalt nővére hozott néki Londonból és más ilyeneket. Hogy ő most mit csináljon? Mert nem akarja ő megbüntettetni a fiút, fusson és tűnjön el valahol, csak éppen emléktárgyait szeretné visszaszerezni.

– Ugyan ne vicceljen, – feleli Gírász. – Mindjárt elfogatjuk és levágatjuk a kezét. – És már nyúlt is ezüst csengője után.

– Várjon az istenért, – mondotta most a bey. – Rettenetes! – mondta és két kezével eltakarta arcát. – Milyen rettenetes emberek maguk!

– Tudom, hogy ez a véleménye, – nevetett Gírász.

A tolvaj kezét levágatni?Levágatni egy ember kezét, hát nem borzalom az ilyesmi?

– Bizony borzalom, – felelte Gírász. – De ha ezt követeli tőlünk az élet. A mi népünk olyan, hogy csak így lehet boldogúlni vele. Hiszen maga is tudja már valamelyest, hogy különös viszonyok ezek itt nálunk. Szerencsére Tafari ismeri a népet. Vad nép ez, hisz tapasztalhatta maga is elégszer.

– Ne mondjon már ilyet, mert megbolondulok. Hogy lehet ilyen barbár szokást helyeselni? – kérdezte az érzékenyszívű bey. – Ne beszéljen, ne beszéljen, – kiáltotta. – Egyszer láttam életemben ilyesmit, akkor is nem tudtam hova lenni az iszonyattól. A karlsruhei állatkertben egy kisfiú meg akarta símogatni a foltos hiénát, benyúlt ketrecébe, amire a hiéna leharapta a kezefejét. Szörnyű volt. A hiéna reggelijeA hiéna számára reggelinek is kevés, a kisfiúnak pedig egész életére végzetes nyomorúság. És ezt csinálják maguk intézményesen kis vétkek miatt? Nem szégyenlik magukat? – így a bey.

175

– Kis vétkek miatt? Jó. Viszont, ne feledje, hogy ez megelőzés, – felelte Gírász. – Ha ezeket a vétkeket nem bűntetjük azonnal így, következnek a rettenetes nagyok. Ismétlem, vad nép ez, értse már meg, vad nép ez, ezek nyers húst esznek, el ne felejtse, – mondotta nagyon behatóan.

– Vad nép, jó, elismerem, – szólt a bey. – De a lopás mégiscsak nem igazi nagy bűn, nem a saját lelkem ellen elkövetett vétek, amelytől a mi evangéliumunk annyira óv minket, hisz ezt maga is jól tudja, hiszen maga is keresztény! A lopás inkább csak a társadalmi rend megóvása miatt bűntettetett minden időkben.

Majd egy más alkalommal elmondok én magának egy történetet, amelyből kiderül, hogy a lopás milyen nevetségesen kis dolog egyéb bűnökhöz képest és hogy néha milyen gyalázatosan tud hatni az erkölcsi prédikáció, – de mondom, hagyjuk ezt e pillanatban. A lopás nem nagy bűn?A lopás, ismétlem, semmiség azokhoz a gyalázatos bűnökhöz képest, amelyeket a maguk nagyurai követnek el a népen, a saját népükön! Mikor korbácsoltatják, kalodába záratják, megcsonkíttatják őket, kiszívják a vérüket, éheztetik, – kiáltott a bey, most már egészen megbokrosodva saját előadásától.

– Szóval, mit kíván tőlem? – kérdezte Gírász, reménytelen szomorúsággal.

– Semmit, most már a világon semmit, – kiáltott a bey, szinte elkeseredve. – Nem és nem! Mert amit a társadalom művel, különben is merő gyalázat. Felelőssé tesz embereket olyasmiért, amiről esetleg nem is tehetnek, s persze, itt is szükségszerűségre hivatkozik. Nincs annál könnyebb dolog, mint hivatkozni erre, meg arra, mikor gyalázatosak vagyunk. Nekem ebből elég volt. Maga arra hivatkozik, hogy ez vad nép. Igen az, ennek a lopás és rablás is a vérében van. Ezt látta, ezt tanúlta ez a fiú is, – mit tehet ő arról, hogy az ilyesmi náluk dicsőség? Nem tudhatjuk, ki miért felelősTessék a közfelfogást megváltoztatni, nem pedig ilyen kegyetlenségekre vetemedni. Láttam egyszer egy arab falúban halálra korbácsolni egy asszonyt, hűtlensége miatt.

– Nem tehetek róla, muzulmánok, nem tehetek róla, – sikította. És alighanem igaza volt.

– Szóval, mit kíván? – kérdezte Gírász másodszor is, és megint a reménytelenség hidegével.

176

– Én nem bűntetést kértem magától, – felelte a bey, – én csak arra akartam kérni, hogy kegyeletem tárgyait szerezze vissza nekem, de maga mindjárt bűntetéssel jön, még hozzá ílyen rettenetes bűntetéssel…

– Hát Európában se bűntettetné az ilyen embert? – kérdezte Gírász.

– Miattam senkise űljön börtönben, mialatt én a kávéház, vagy vendéglő teraszán hűsülök, ezt követelném Európában is, – kiáltott a bey, még mindig izgatottan. – Különben is: ne ítélj, hogy meg ne ítéltessél, – mondja a mi szent evangéliumunk, s ha valaki akár ezt is jól átgondolja, már akkor is sírnia kell a meghatottságtól.

– Milyen nevetségesen, milyen gyerekesen nemes lélek maga, – jegyezte meg Gírász.

– Ezt maga nevetségesnek tartja? akkor szégyelje is magát kellőképpen, – ugrott fel székéről a szenvedélyes természetű bey.

– Űljön csak le, – mondta neki Gírász. – Nézze csak, még a maga védszentje, Kant is a megtorlás mellett van. S ez a felfogása döntő volt a német bűntetőtörvénykönyv létrehozásakor.

– Kant egy angyal volt, – kiáltott a bey, – és abból indúlt ki, hogy a többi emberek is angyalok, ahogy én is feltételeztem fiatalkoromban. A manicheus eredetű Ágostonnak, az emberi lényről való rossz véleményét nem tette magáévá. És ez volt a hibája, illetve még valami. Az emberi lény ugyanis eredendően rossz, és mégse szabad rosszúl bánni vele, egyrészt, mert az embertelenség, másrészt, mert akkor még rosszabb lesz, és harmadszor, mert ezt az ő lelke se tűrte volna, és az enyém se tűri. Ő A megtorlás gondolata ideális és praktikus szempontbóla megtorlás gondolatát, mint alapgondolatot, mint filozófiai elvet állította elénk, és nem gondolt rá, hogy ezt az emberi kérlelhetetlenségnek, a gyalázatnak szigora fogja zászlójára írni.

– Jó, – felelte Gírász, – tegyük fel, hogy mindez így igaz, de hallgasson csak ide. Tudja-e ön, hogy milyen butaságot írt le a maga igazán tiszteletreméltó másik védőszentje, Schweitzer? Igen kiváló, jóságos ember ő, csak ne filozofálna. Azt írta, hogy mikor ő az álomkór kórokozóit, a tripanoszómákat vizsgálta górcsövön, megtorpant, mert A lét iránti áhítat szükségszerű határaelfogta őt az élet iránti áhitat. Épp akkor fogta el? a legnagyobb kártevő szemléletekor? Ha még egy gazellát mondana, – vajon nem gondolt-e arra, hogy amennyiben a tripanoszómák életét tiszteli, 177akkor mit szól azokhoz a halottakhoz, akiket ez az élősdi ölt meg? Hasonlóképpen tisztelt barátom, ön is tudja jól, hogy a buddhizmus egyes vidékein a nép nem pusztítja tetveit, se poloskáit, sem a repülő csótány-bogarakat, sem a bélférgeket, A kártevők életének védelmede az erszényes patkányokat sem öli, de még a mérges kígyókat sem, hát még a tigrist, meg a leopárdot, – ennélfogva teli vannak epidémiákkal, de a kígyómarás okozta halál is példátlanúl nagy náluk. Ők könyörögnek a tigrisnek, hogy ne bántsa nyájaikat és őket, de hiába, mert a tigris abból él, hogy kárt okoz nekik. Vagyis: ők is tisztelik az életet, Buddha parancsa szerint, ugyanúgy, mint Schweitzer, sőt védik a kártevők életét is, s ezáltal számos embernek és állatnak halálát okozzák. Mit szól ön ehhez? mit kellene tenniök?

– A kígyó és tigris élete számomra nem lehet annyira becses, mint az emberé. Megengedem magamnak ezt az elfogúltságot, – felelte a bey.

– Szóval pusztítanunk kellene a kártevőket, nemde? És most elmondom önnek azt, amiről nyílván ön is értesűlt, hogy országainkban a rabszolgafelszabadítás után különböző vad törzsekből bandák alakúltak, amelyek rettenetes kegyetlenséggel garázdálkodtak, még emberevés is előfordúlt a mélyebb részeken, – mit gondol ön, hogy kell az ilyenek ellen eljárni a „ne ítélj, hogy ne ítéltessél” elve alapján? – kérdezte Gírász. Amire a bey így felelt:

– Tőlem praktikus tanácsokat hiába vár, kedves Gírász. Más öljön állatot, hogy a húsához jussakA való életben működjenek önök, ahogy bírják, s ahogy jónak látják. Ami pedig engem illet: ha nékem kéne mészárosnak lennem, s az állatokat megölnöm, soha sem ehetnék húst.

– Biztos ez? – kérdezte Gírász. – Nézze csak, elmondok önnek egy kis történetet. Egy hindú barátom, a muzulmán Abu-Száleh rádzsa gyűlölte a szenteskedő buddhista papokat és igen kegyetlen kísérletező volt. Mikor meglátogattam, így szólt hozzám: – no most kipréselem én a lelkét is ennek a hipokrita, szenteskedő buddhistának. – Kiderűlt, hogy sikerűlt tőrbe csalnia egy vándorló aszkétát, azt bezáratta palotája egy szobájába, maga mellé, ketrecet csináltatott néki, abba beleűltette és most éhezteti. A pap már két hete éhezik, s ő minden nap bemegy hozzá, karján egy élő tyúkkal. – Kell? – kérdezi tőle. A pap mindannyiszor némán mosolyogva nemet intett. De a huszonegyedik napon, mintha megőrült volna. Akkor már nem 178kérdezett a rádzsa tőle semmit, csak belökte ketrecébe a tyúkot. Az aszkéta csak bámult rá eszelősen, s a szemei véresek voltak. Aztán, akár a tigris vetette rá magát és darabokra tépte az élő testet. Lassan enni kezdett, de kihányta és röviddel utóbb meg is halt. Mit szól e történethez uram, – kérdezte Gírász.

– Ön úgy beszél, mintha az ördög ügyvédje volna, – felelte a bey. – De mondjon és tegyen amit akar. Én nem tudok a lelkem törvényei ellen cselekedni.

– Szóval, még most se kívánja, hogy megbűntessem a rablóját?

– Nemcsak, hogy nem kívánom, hanem tiltakozom is ellene, – felelte a bey. – A praktikus szükségességgel nekem semmi dolgom. – De Gírász még mindig nem adta fel a játszmát.

– Maga légüres térben gondolkodik, uram, – mondotta néki. – Sem az időt, sem a teret nem veszi figyelembe. Még egyszer mondom: elfelejti, hogy Abessziniában van, hát jó, ez még hagyján. De olyan időben van itt, amikor az európaiakat kirabolni még nagyobb dicsőségnek számít, mint azelőtt. S ha én ezt nem bűntetem szigorúan, akkor még sokkal súlyosabb dolgok következhetnek utána.

– Én csak egy dologra felelek most. Büszke vagyok rá, hogy időtlenül tudok gondolkodni még ilyen esetben is, mikor rosszúl jártam, – felelte a bey. Gírász elmosolyodott, s bizonyos gyengédség lágysága borúlt arcára, amely olyan volt, mint valami puha fátyol.

– Én pedig megintcsak azt mondhatom, hogy voltaképpen milyen gyerekes ön, kedves bey, – mondta előbb. – Hát praktikus érzék nincsen önben? Hisz ez olyasmi, mintha Nyáron befűteni a kályhábanyáron akarna befűteni a kályhába. Nem gondolja? – S e szónál a bey, aki szintén okos ember volt, mintha kicsit mégis megdöbbent volna. Ekkor Gírász elővette féltett kincseinek egyikét, egy doboz jávai zöld szivart, s gyöngéd tekintettel tette vendége elé, majd maga is rágyújtott. Végül is így szólt:

– Tudja-e ön, hogy mit jelent Johnson Sámuelnek az az észrevétele, hogy A pokolba vezető út jóakarattal van kikövezvea pokolba vezető út jóakarattal van kikövezve? Íme, a mi esetünk remekűl mutatja, hogy mit jelent. Maga is jót akar, én is, s ha most hittérítők volnánk, mint Abu Bekr, véres harcokat vívnánk egymás ellen, csupa jóakaratból.

– Az a kérdés, kinek akarunk jót? Én a szegényeknek akarok jót, maga pedig a gazdagoknak, – felelte a bey, megint dühösen.

179

– Akkor még mindég nem jól ismer engem, – emelte fel az ujját Gírász. – És hiába teszem itt ki a lelkemet is az asztalra. Ön, úgy látszik, nem alkalmas arra, hogy megismerjen valakit, – tette hozzá, most már ő is kicsit dühösen.

– Bánom is én, akárhogy van is,– felelte a bey, és fölállott, – a fődolog, hogy szerezze vissza nekem anyám kis aranyóráját. – –

Csakhogy nem lehetett már visszaszerezni. A galla legényt nagyon ünnepelték messzi falújában e hadizsákmánya miatt, csak aztán, minthogy ő volt a legszegényebb köztük, el is lopták tőle valamennyit. Mire Gírász emberei a falúba értek, már a pléd se volt meg, pedig azt tette maga alá, mikor aludt, és így tovább. Az órát viszont eladhatta volna egy távoli törzs főemberének, sok mértföldet járt be ebben az ügyben gyalog, öt tehenet ígértek érte, és sót is, de mire meggondolta magát, az óra már nem volt sehol. Ez nagyon bántotta, épp ezért egy még kiadósabb vállalkozásra szánta rá magát, olyanra, amellyel még több tehenet és még több dicsőséget szerezhet. Ott jártakor azt hallotta ugyanis, hogy annak a bizonyos távoli törzsfőnöknek, vagy kiskirálynak legfőbb becsvágyát elégítené ki, ha egy sovány termetű, európai nőt vihetne magával a csatába, aki ott ápolná, és ételét elkészítené. Ő egy ilyen nőért harminc tehenet adna, és még készpénzt is: ennyi meg ennyi Mária Terézia-tallért, továbbá kötelezné magát, hogy az asszony születendő gyermekeit utódainak ismeri el. S ebből következett aztán az a nőrablás, amelyet eddigi sikerein felbuzdúlva ugyanez a galla fiú követett el, s amely a beyt majdnem halálra sújtotta. Tudniillik az ő feleségét rabolták el, mialatt szolgálójával sétára indúlt a hegyi villából.

Tenni pedig semmit se lehetett. A követségek is hiába hadakoztak. (A bey felesége francia nő volt.) A galla fiút és két társát ugyan elfogták és halálra korbácsolták, de mit segített ez már? A bey felesége ugyanis, – akit a kiskirály gyors tevéin vittek hegyen-völgyön, sivatagokon át, – az egyik mocsaras erdei pihenőhelyen megette a Cerbera gyümölcsét, és még útközben meghalt.

– Különben se tudtam volna semmit se tenni, – mondotta Gírász szomorúan a beynek. – Ez olyan messzi van, és olyan kősivatagokon kellett volna áthatolni, hogy erre az én haszontalan embereimet úgysem tudtam volna felhasználni. Két év múlva jöttek volna vissza, dolguk végezetlen, és valami igazuk is lett volna. Mert hogy merjenek 180ők egy egész törzzsel messzi vidéken vitába elegyedni? Ehhez háborút kellett volna viselni, egy második trójai háborút, csak ezt hogy csináljam?

A többit már nem mondom el, mert rossz arra visszaemlékezni, amit a bey nekem a továbbiakról kiégett szemekkel mesélt. Nemsokára ott is hagyta Abessziniát. De mielőtt elment volna, így szólt Gírászhoz:

– Belátom, hogy magának volt igaza. A praktikumot most csak az vetheti meg, aki a saját életével már semmit se törődik. Például Buddha, vagy Jézus.

E két jóbarát mindegyike eszes volt, de mégse vette egyikük sem észre, hogy az a történet, amely itt következik s amelyet éppen a bey, a praktikumok megvetője mesélt el még tragédiája előtt Gírásznak, hogy éppen ez a praktikum szükségessége mellett bizonyít, igaz, hogy nem a szigorúság, hanem fordítva, az enyheség irányában. A bey azt akarta bizonyítani, hogy a lopás néha milyen kicsiség a léleknek önmaga ellen elkövetett bűneihez viszonyítva. S nem vette észre sem ő, sem Gírász, hogy azt is bizonyítja vele, hogy milyen nevetségesen, sőt gyalázatosan tud hatni néha az abszolut erkölcsi törvények hangoztatása. Szóval a bűn nem mindig bűn, néha még hősiességnek is tekinthető, azt bizonyítja ez a történet. Márpedig mi más ez, mint annak elismerése, hogy a nagy alapelveket a konkrét tényekhez kell alkalmazni. S mit nevezünk praktikumnak, ha nem ezt? Különben maga, a keresztények testté vált istene, Jézus is az enyheség irányában ítélkezett a házasságtörő nő dolgában, tehát a létező, a valóságos szekszuál-erkölcsi viszonyok figyelembe vételével szabta ki ítéletét. – Aki közűletek nem bűnös, az dobja rá az első követ, – mondotta. –

A bey története pedig így hangzik:

– Élt Páris egyik szegény negyedében, – mesélte Gírásznak, – egy Kirak nevű nagyon szegény cipész, aki hazámból, Albániából vándorolt ide. Honfitársam volt, tehát mikor meghallottam családja történetét, az, mondani se kell, kétszeresen is érdekelt.

Kirakék már az apa halála előtt elsűllyedőben voltak, ő munkátlanúl lézengett sokáig, aztán beteg is lett, ahogy ez rendesen lenni 181szokott végtelenűl szerencsétlen emberek életében. Mindenki láthatott ilyet éppen eleget. A végén már valami fa-kalyibában laktak, egy udvar mélyén, a háziúr irgalmából ingyen. S aztán hát az ember meghalt s ezzel elkezdődött a még gyalázatosabb, a legpiszkosabb nyomorúság. Az asszony ugyanis meghűlt a temetésen s úgy látszott végzetesen, mert attól fogva ő se tudott már felkelni ágyából. A szomszédok vittek neki nagynéha egy kis valamit, Könnyű belenyugodnunk a mások végzetébede az ilyet persze csakhamar megúnják az emberek. Könnyű belenyugodnunk a mások végzetébe. Az emberek tehát azt mondták: – úgyis végük van ezeknek.

Csakhogy mégse lett végük, az a csoda ebben. Mert fiacskájuk, a kilenc év körüli s mindeddig csendes, jóérzésű és nagyon barátságos gyerek most hirtelen, valóságos hősnek bizonyúlt. Alighanem vele történt a csoda, másként ezt nem lehet magyarázni. No de miben és mért? Elmondom azonnal.

Hősiességének első napján csak egy nagy kalarábéval jött haza, – mesélte nékem az anyja, – aztán egyre több mindenfélével. A legkülönbözőbb dolgokat: szardiniákat szerzett, – mit tudom én! – nadrágtartókat, tintát, kolbászt, még narancsokat is, csak úgy dagadtak tőle a zsebei… Legnagyobb baja a kenyerekkel volt, mert ezt volt legnehezebb kis kabátja alá elrejtenie. S persze úgyszólván mindegyik dologgal külön kellett hazaszaladnia, hol valamelyik utcáról az árúsok mellől, hol a fűszeresektől, de ő ügyes volt és gyors, olyan lett hirtelen, mint a forgószél.

– Anyám idenézzen! – kiáltotta zsákmányát nyomban odavetve az asztalra. És rohant is el megint. Mert nagyon dolgozott, olykor még éjszaka is.

Igaz, néha vett magának egy kis időt, mert meg akarta mindenáron tanúlni a főzést. Valami rongyot kötött tehát maga elé köténynek s anyja ágyából diktálta neki, hogy mit hogy kell csinálni. S ő aszerint igyekezett, – mindenben nagyon igyekezett. Egy alkalommal pedig odatérdelt az ágyban fekvő elé s miután egy ideig szótlanúl ott kuporgott a feje mellett, végül is azt kérdezte tőle:

– No meg akar-e már gyógyúlni, vagy mi lesz?

De az anyja semmit se felelt. Aminthogy különben se szólt a többi dologról sem, hallgatott. Csak egyetlenegyszer sóhajtott nagyot, mélyet… aznap különben is nagyon dobálta magát forró hevűletében. Ez akkor volt, mikor a kilencéves, nyurga, szép kis fia, aki olyan 182becsületes kis gyerek volt azelőtt, mikor az egy jókora bőrerszényt is hozott magával valahonnan. S abban pontosan harminc frank volt papírban s valamiféle irat, amelyből talán meg lehetett volna állapítani a tulajdonosát.

– Most mit szól ehhez? – kérdezte a fiú, aki ez esetben mégiscsak nagyon sápadt volt s nem igen mert anyjára nézni. Az anya viszont szólni se tudott, még kevésbé, mint eddig. Mintha megzavarodott volna, oly vadúl nézett maga elé, aztán párnájára vetette arcát és szenvedélyes, őrjöngő zokogásra fakadt.

– Mi lesz így belőled? mi lesz így belőled? – folyton csak ezt zokogta, szinte eszelősen. S ez semmi más, mint A pénz némely különös hatásaa pénz furcsa hatása az emberi lényen. Mert ha már pénzt is lop valaki: akkor már igazi tolvaj.

– Mit sír azon, hogy énbelőlem mi lesz? Mit sír annyit azon? Cukrász leszek, – mondta most nagyon határozottan, bár még mindig elég sápadtan a fiú.

S mármost visszaküldjék-e ezt a pénzt? ne küldjék-e vissza? Ez volt a nagy kérdés. Végül is hát nem küldték vissza s ez is elmúlt, következtek a rossz idők s velük megint a piszkos nyomor, megint előlről az egész. A fiú ugyanis egy idő óta, ki tudja miért, semmihez se tudott hozzájutni. Talán bátortalan is lett a pénz óta, alig-alig sikerült néki valami, legfeljebb apróságok. Amellett többször rajta is csípték, de úgy látszik, mindannyiszor jólelkű emberek, a fiúcskának ugyanis olyan szép, könyörgő szemei voltak, gondolták, hadd szaladjon a kölyök. S úgy lehet, még nevettek is a dolgon. Míg aztán nagyobb nem lett a baj.

Egy kövér ember hozta egyszer haza, hentesképű ember, akinek gránát-kereszt volt a nyakkendőjébe tűzve. Csuklójánál fogva hozta a fiút s olyan marokkal, amelyből nem lehetett kitépnie magát. Köszönés nélkűl lökte be az ajtót s így szólt azon nyomban a beteghez: – Magáé ez a kölyök? – (Akkor már néhány napja alig ettek valamit.)

Ez a tekintélyes férfiú egész határozottan hentes lehetett. Mert kétségtelenűl hasonlított a disznaira, s az ember arra gondolt: – előbb leszúrja őket, aztán lemossa a vért magáról, felölti finom pantallóját és kitűzi a gránát-keresztet. Ezenfelűl: kétségtelennek látszott, hogy ájtatos ember ő, ami abból is kiderült, hogy mint a szűzlányok, időnként lesütötte a szemét. S elég gyakran sütötte le.

183

– Magáé ez a kölyök? – kérdezte megint. Az asszony semmit se felelt. Hol a fiára nézett, hol az idegenre. A fiúnak ugyan könnyes volt a szeme, de nem sírt. Az idegen pedig úgy látszik, e percben bírónak képzelhette magát, mert felszólítás nélkül leűlt és igen tárgyilagos hangon, szenvtelenűl kezdett el beszélni ilyeténképpen:

– Van egy ember, – azt mondja, – s az én vagyok, aki fogja magát és kimegy a piacra, mert a feleségének másnap névnapja van. Szatyrot is visz tehát magával, mert diót, mogyorót, mazsolát, továbbá datolyát akar vásárolni, illetve hát fügét is, meg datolyát… – s itt megint lesütötte szemeit és újból rátért a fiúra.

– Ügyes ez a kis fiatalember, illetve ez a kis himpellér, – azt mondja, – alig hogy benyúlok a zsebembe, usgye, már ott sincs, nyoma sincs a szatyornak. Mintha a szél fújta volna el. Csakhogy én kövér ember vagyok ugyan, de ennek ellenére még szemfülesebb vagyok, mint ő. Ezt ő persze nem tudta szegényke. Mert az én figyelmem olyan… – páratlan az én figyelmem. Épp erről vagyok én mindenütt nevezetes.

– Ez a figyelem olyan, – magyarázta, – hogy ő oda se néz és mégis mindent lát, no de mindent ám, a keservét. S mindent pontosan tud is. – S itt lehunyta kicsit apró szemeit.

– Csakhogy rossz ember én sose voltam, – azt mondja. S itt tovább igyekezett magyarázni önmagát. Mert hogy is lehetne ő rossz ember, mikor a Szép Példa társaság egyik vezető tagja és csakis azért jött ide, hogy elmagyarázza az erkölcsöt.

– Mert ha így folytatja ez a gyerek, akkor börtöntöltelék lesz belőle, az már bizonyos. – Aztán beszélt még a kapzsiságról is, amely kerűlendő, a törvényellenességről, amely csupa gyalázat, egyszóval csupa jóra intette őket, az anyát is, meg a fiát, ezt tagadni nem lehet. S amellett csupa épűletes példákat is hozott fel annak bizonyítására, hogy aki csak egyetlen egyszer is kisiklik a világon, annak mindörökre vége van, mert legyint és azt mondja magának: – most már úgyis mindegy! – s elköveti a második bűnt is. És így tovább.

Mindeközben az asszony ágyában felemelkedett, de aztán újra visszahanyatlott. Az idegen pedig még mindig beszélt és íme, egyre lágyabb és susogóbb hangon, mialatt még az is kiderűlt, hogy ő karitatív hivatásánál fogva még a Szent Evangéliumokat is ismeri.

184

S éppen ezért is akar ő most elnézést gyakorolni. Ezért is nem vitte tehát rendőr elé ezt a haszontalan kis gyereket, aki anyja életét is biztosan elkeseríti.

S alighanem még tovább is ontotta volna magasztos tanításait, ha az asszony újra fel nem emelkedik ágyában. Arca sötét volt és elgyötört.

– Takarodjon, – mondta neki halkan s a hangja remegett.

– Kár, hogy nincs már itt a férjem, – folytatta, – különben a fejéhez vágna most valamit. De ha még sokat beszél, felkelek és isten úgy segéljen… hiszen csupa gyalázat az, amit maga itt összebeszél.

– Gyalázat az evangélium, meg a törvények, meg az én jószívűségem? – hüledezett magában az idegen.

– Gyere csak ide lelkem, – mondta még az asszony a fiának és megölelte. S mihelyt megölelte, máris sírva fakadt.

S mind e szavainak, úgy látszik, mégiscsak nagy hatása lehetett erre az ájtatosra, mert nyugtalanságában fel is állt. Talán azt gondolta magában: – lám, lám ez az asszony pártfogolja a bűnt. – S mint aki nem érti ezt az egészet, előbb megcsóválta kicsit a fejét, aztán zavarában még ott állt egy ideig, majd nagy méltósággal, szatyrát karján lóbálva és dölyfös fejbiccentéssel távozott a kalyibából. – –

– No persze, – felelte minderre Gírász. – Szamárság, az szamárság. Erkölcsi formalizmusMert amit ez a kövér ember művelt, az nem egy magasabbrendű, vagy elméleti erkölcs megnyilatkozása volt, – ez semmi egyéb, mint egy ostoba embernek erkölcsi formalizmusa. Az ostoba nem tudja, hogy kell jónak lenniAz ostoba ember különben se tudja soha, miképp kell jónak lennie. Mert amiről azt hiszi, hogy jó, az mások számára rendszerint rossz.

S ebben Gírász és a bey körűlbelűl egyet is értettek.

– Csakhogy épp e történetből az is kiderűl, – felelte a bey, – hogy csakugyan micsoda jelentéktelenség a lopás, egyes nagyobb dolgokhoz képest. Jézus ezt a fiút biztosan megölelte volna, mielőtt a társadalom szükségességeire megtanítja.

Ezt magyarázta a bey Gírásznak s én, Hamuján még hozzáteszem ehhez a magamét. Éspedig: hogy ő, mármint Jézus ugyan elviselhetetlenűl sokat követelt az emberi lénytől, de azért a kivitelt másképp művelte. Ő ugyanis a megbocsátás szellemétől ihletetten, de azért nyílván valamely praktikus belátástól is áthatva, – mondom, éppen ő, aki az erkölcsi abszolutum törekvéseinek, vagyis a legnagyobb 185fölépítményeknek mestere volt, – Jézus irtózott a kegyetlenségtől, ezenfelűl pedig tudta azt is, hogy csupa kérlelhetetlenség, kegyetlenség és szigor nem alkalmas a szegény, esendő ember feletti ítélkezésre. Egész magatartása azt bizonyítja, hogy ő ilyen volt, ismerem a róla szóló könyveket, áttanúlmányoztam azokat.

És hogy miképp kell elméleti szigorát s ugyanakkor a kivitelben való enyheségét értelmezni?

Magam én körűlbelűl ezt a szózatot hallom ki belőle:

– Vétkeztél? Mihelyt szenvedtél is emiatt, akkor talán meg is tetted a magadét. Mert ismerem az életet, tudom én, ha sokat követelek is, hogy több alig telik az embertől. – –

De ő még azt is tudta, hogy bűn nélkűl alig is lehet élni, mert hozzátartozik az emberi lény mivoltához. S ehhez én, Hamuján megint hozzáteszem a magamét, illetve azt, amit Európában egy bizonyos Schőndorff úrtól tanúltam annakidején. Hogy Az esendő ember rokonszenvesebbaz esendő és bűnöktől környékezett ember még melegebb, életteljesebb, kedvesebb és emberibb hatást is tesz ránk, mint a merev tökéletesség. Ám erről majd máskor.

Különben ugyane dolgokról Bória Mária, moldvai származású szerzetesnő és filozófus egyszer így nyilatkozott előttem:

– Az ember minden szárnyaszegettsége megmutatkozik abban a kényszerűségben, hogy Az ideálokat földönjáróvá tenniisten tudja, honnan vett, vagy örökölt és tisztábbaknak érzett ideáljait földönjárókká kell tennie, márcsak azért is, hogy teljesen el ne veszítse azokat. Tehát e tekintetben még üdvös is, hogy megalkuszik legalább és nem helyezkedik teljesen szembe velük, mert ezáltal mégiscsak őrzi valamelyest, és nem veti el teljesen azokat a megrázó s az ember nemesebb hivatásáról szóló álmait, amelyekről egyes regéi oly szépen szólanak.

És most, mielőtt a magam e tekintetben való végleges álláspontjára rátérnék, ó, Hábi-Szádi, hadd mondok el még egy kis történetet. Egy gonosz emberről szól, Abu-Szálik nevezetűről, aki egy nagy francia bank keleti fiókjának volt helyettes vezérigazgatója. Hogy hol, az mellékes. Most persze mindjárt azt kérdezed tőlem, hogy vannak-e hát 186olyan emberek, akiket bízvást gonoszoknak lehet nevezni? annak ellenére, hogy hiszen Nincs olyan ember, akit ne lehetne szeretninincs is olyan ember, akiben ne volna néminemű jó tulajdonság is – nem ezt magyaráztam-e mindig? S hogy nincs az a rablógyilkos, akit ne lehetne szeretnie valakinek, s feltételezhető, hogy esetleg annak, aki jól ismeri őt. Nyolcvanhárom éves vagyok és csakugyan ezt magyarázom már időtlen ideje, ezenfelűl pedig még azt is, hogy éppen ez az én bajom velük, mert sokkal könnyebb helyzetben volnék, ha róluk való ítéletem egységesebb lehetne, ha nem kellene azt mondanom, hogy Beder, vagy Kadir rossz ember ugyan, de családja iránt, vagy a gyermekek iránt meghatóan jó tud lenni, olyannyira, hogy néha még szeretem is. Szóval néha Ha a rossz ember okos iskénytelen vagyok még szeretni is az ilyet s éppen ilyen bajban vagyok akkor is, ha azt kell hinnem valakiről, hogy rossz ember ugyan, de okos. Ez két oknál fogva hoz zavarba. Egyrészt, mert az okosság engem még ma is megejt, másrészt: mert Az okosak rosszaságaazt a szomorú tapasztalatomat öregbíti, hogy, ha nem is minden eszes ember rossz, de a legtöbbje. Több köztük az agyafurt, gonosz ember, mint a gyengébb értelmiségűek közt, ez a tapasztalatom. Persze nem a legmagasabbrendű értelemről beszélek itt.

Nos, ez az Abu-Szálik is ilyen volt. Határozottan, sőt tudatosan is rossz ember, olyan, akiről ezt az ítéletet minden habozás nélkűl ki lehet mondani. De mert olyan eszes is volt, ezért, megvallom, nehezen tudtam tőle szabadúlni. Talán még vonzott is, még az sincs kizárva, hiszen még fiatal voltam akkor, alig negyven éves, – no de mindegy ez is. A lényeg ebben annyi, hogy ezzel a haszontalan emberrel egyszer a következő történt:

Amint egy nap sétált az utcán, hirtelen észbe kap, hogy ő gránátalmát akar enni. Éppen ott kuporog egy szegény kis rongyos öregasszony az utcasarkon és éppen gránátalmát árul. Abu-Szálik tehát odamegy hozzá, nagyon emberségesen köszön neki, – mert udvarias ember volt, – és kérdezi az almák árát.

– Ne tessék már ebből venni, – mondta néki azonban ez a merőben ismeretlen néni. – Ami itt van, az már csak ócska portéka.

S ez a szó még ezt az érzéketlen embert is meghatotta kicsit. Kénytelen volt azt gondolni magában: – mármost miből él meg ez a kis öregasszony? – Igen ám, de történetesen egy tevehajcsár, egy paraszt is ott ácsorgott körülöttük és kegyetlenül nagyot nevetett.

187

– Mit csinálsz öreganyám? – kérdezte a nénitől. – Nem adhatok el más tinót, csak amilyet vettem. Hisz így tönkre mégy, te buta kis öregasszony, – azt mondja neki.

– Már tönkre is mentem, nem látod? Különben hogy is űlnék itt a kövön? – felelte néki ez az angyalszívű ártatlanság.

– Hallod-e te vénasszony, – vitázott vele a paraszt, – én se vagyok ám rossz ember. De józan eszem csak van nekem is. Ha így tennék, mint te, mi lenne akkor az asszonnyal, meg a gyerekekkel odahaza?

Többet a bankigazgató nem hallott. De már ettől is némiképpen megcsöndesedett benne valami és mintha tagjai is kicsit elzsibbadtak volna tőle. Adott hát az öregasszonynak egy kis pénzt, aztán óvatosan elindúlt, lassú léptekkel, ezt a kis történetet mégiscsak és minden időkre belehelyezve könnyekhez nem szokott szívébe.

Ez a paraszt tehát a józan észre hivatkozott és alighanem igaza is volt. Mert mit követel itt a józan ész, milyen erkölcsiséget? Ismételjük el, amit ő maga mondott, mármint a paraszt: ha ő almát árúlna, és ha meg is győződött volna róla, hogy az alma már nem jó, ezt mégse mondhatná meg a vevőnek, különben, ha mindig így cselekedne, éhen kellene vesznie, családostúl. Ebben pedig még egy kis csalás is foglaltatik ugyebár, és sehogysem egyeztethető össze azzal a magasabbrendű paranccsal, hogy, amit nem kívánsz magadnak, ne cselekedd mással. Ez különösen akkor válik eklatánssá, ha az öregasszony módját áttesszük nagyobb értékekre: – ne vegye meg ezt a birtokomat, ezt az űzletemet, mert rossz birtok, mert rossz űzlet, ne vegye meg az ékszeremet, mert hamis. S most vegyük ennek az ellenkezőjét: rábeszélem a vevőt, hogy vegye meg a birtokomat, az űzletemet, mert jó birtok, vagy jó űzlet, vegye meg az ékszeremet, mert jó ékszer, – nem csalás ez? Még akkor is, ha engem is becsaptak az ékszerrel, s hát még, ha erre én egy kis hasznot is csapok az eredeti vételárhoz. És mégis igaza volt-e a parasztnak, vagyis az úgynevezett józan eszének? Alighanem igen, azt kell mondanunk, hogy igen. Hagyjuk itt el a hamis ékszert, mert az már túlnagy csalás. De ha a kereskedő mindig megmondaná árújáról való véleményét, A józan ész és az abszolút erkölcsakkor csakugyan éhen veszhetne családostúl. Hogy tehát valakinek míly mértékben lehet ilyesmit tennie, míly mértékben nem, ez éppen a kérdés és ezt volna jó tisztázni, ha lehetne.

188

A paraszt-féle különben is jól tudja, hogy mi a józan ész, jobban, mint mások. A paraszt és a józan észMinek ez a nagy sietség, – szokta mondani, – megvár a minbar, vagyis a szószék. S még valamit mond, olyat, ami mindig nagyon érdekelt engem. „A fülemüle, meg a müedzin is elfelejti, hogy énekelt, tégy te is úgy biszmillah!” – ami annyit jelent, hogy ami valaha volt, az talán nem is volt soha. Ne felejtsük el azt a szavát sem, már volt is, de még lesz is vele dolgunk.

Mi tehát az a sokat emlegetett józan ész? Kant például gyűlölte ezt a fogalmat, s nyílván azért, mert csak a hangoztatásával való visszaélésekre gondolt. No de, hogy a bon sens csakugyan létező valami, azt tagadni talán mégse lehet, még akkor sem, ha nem is tudjuk meghatározni, hogy mi az. A józanság nyílván olyasvalami, ami a realitás elengedhetetlen szükségességeit mindenkor számba veszi, A józan ész a praktikumot szolgáljatehát a praktikus szempontokat még erkölcsi kérdésekben se hagyja figyelmen kívül, hisz ezért is neveztetik józannak ez az ész. Vagyis, hogy az emberen nem hagyja eluralkodni azt, amit eredendő mivoltához hozzászerzett, – mondjuk úgy: az álmait. A magasabbrendű erkölcsi szemléletet tehát összeegyeztetni igyekszik a bennünk eredendően meglevő önző, állati principiumokkal, azokkal, amelyek létünk fenntartása végett munkálkodnak bennünk, – s ez a praktikuma. Egy rajongó, keresztény kislány Alexandriában egyszer hazaszaladt a templomból és ezt kiáltotta ki családjának: – adjatok oda mindent, ne törődjetek a holnappal, még a ruhátokkal se, ezt parancsolja nékünk az Írás. – Hát van józan eszed? – kérdezték tőle a szülei. És Tolsztoj is azt mondta feleségének: – adjatok oda mindent! – Amire a felesége: – hát van józan eszed? Akkor miből akarsz jól tartani minket, meg a rengeteg vendégeidet?

Természetesnek találom ó Hábi-Szádi, hogy most megkérdezed tőlem, vajon mit szólok én mindezekhez?

Előbb összefoglalom talán, amit úgyis tudsz.

Ha valamely élő Ami eltűnik, a gyomrokban tűnik elnyomtalanúl tűnik el a világon, akkor nyílván, valamely gyomorban keresendő, – mondottam én magamnak valamikor el-eltűnődvén a tenger mélyének halálos kűzdelmeiről. 189Pedig milyen békés derűt áraszt el maga körűl, mikor csendes alkonyati órán valami parton belefeledkezel messzeségeibe. S milyen békésnek tűnik a smaragdszínű tavaszi mezőség is, pedig, ha elgondolom, micsoda élet-halál-harc folyik ott is a füvekben, – és állandóan, egy pillanatnyi szünete nincs. Egyik teremtmény les a másikra, egyik teremtmény a másikat eszi. Példáúl megeszi a lábát. – Arra való egy láb? – kérdezed magadtól, no de akkor is, mikor anyád megkérdezi tőled: – akarsz borjúlábat enni? – Ha mindezt elgondolod, akkor azt kell hinned, hogy ez az egész teremtés a kegyetlenségre van alapítva. És még azt is gondolod: – könnyen lehet, hogy Pusztítás a cél?a pusztítás itt a legfőbb célja valakinek, mert hisz végűl mindent elpusztít, embereket és kulturákat és népeket, előbb, vagy utóbb. De különben is, minek teremtene mindenből annyit, hogy helye se lenne a világon, ha nem azért, hogy A pusztítás az élők iránti rosszakarat kifejezőjemielőbb áldozatúl dobja oda… tehát aki íly sokat teremt és pusztít, az voltaképp az élők szempontjából az eredendő rosszakarat szolgálatába szegődik, s annak ősi parancsait viszi végbe. Mert hisz olyan lényeket pusztít állandóan és szeszélyesen, amelyeknek fáj a pusztulás.

S mi történik az emberi társadalmakban? Megállapodnak, hogy az életért, kenyérért való kűzdelemben nem fogják egymást gyilokkal ölni, Az életért való harc a társadalmakon belülitt a halálos kűzdelem csak bizonyos megengedett eszközök használatára szorítkozik. Az erőszak, kíméletlenség, ravaszság, sőt alattomosság, az áskálódás ugyanis meg van engedve, s a kenyérért kűzdők, az életükért versenyfutók élnek is vele. És hiába van a prédikátorok minden buzgalma. A prédikátorok vagy nevetségessé teszik magukat, vagy meghallgattatnak ugyan, de a kűzdelem változatlanúl folyik tovább, és senki se szomorkodik azon, hogy néki ugyan sikerűlt állást szereznie, de a versenytársa éhen maradt. A kereskedő sem esik kétségbe amiatt, hogy riválisának vevőit sikerült magához csalogatnia, s még ha a másik tönkre is megy belé. – Egy fiatalember űlt egyszer az éjszakai Páris egyik parkjának padján, – melléje telepedtem, beszélgetni kezdtem vele. S a fiatalember többek között a következőket mondta nekem:

– Megbuktam uram, mert hamis ideák áldozata voltam. Azt hittem, ha mindent megtanúlok, amit tudni kell, sőt, még annál is többet, ha mindenben kitűnő leszek, akkor majd értem jönnek, kapva kapnak utánam, és kérlelni fognak, hogy legyek az ő emberük. Sőt, hogy még 190az asszonyok is szeretni fognak. Letettem tehát vizsgáimat, gőgösen mutattam fel remek bizonyítványaimat, de a kutyának se kellettem, sem az asszonyoknak, sem az embereknek. Mi kell az érvényesüléshez a tudáson kívülKiderűlt, hogy ehhez a tudáson kívűl még egy sokkal fontosabb tulajdonság is kelletik, amelyre eddig nem gondoltam, s ezért nincs lakásom, ezért töltöm az éjszakát ezen a padon. Épp most tanúlom, hogy mint kell kíméletlennek lenni a tolakodásban, és ügyesnek lenni a hízelgésben. – –

Így beszélt ez a fiatalember. Ha pedig az emberiség történelmére is visszagondolok: Az emberiség történelme távlatbólgyilkolás és csalás, orgyilkosság és hitszegés, – ilyennek látom én ma már az emberiség egész történetét. Mintha az emberi lénynek egyéb módja se maradt volna magát fenntartania, mint ha társai kegyetlenségén, vagy ravaszságán nagyobb életereje túltesz. Persze mindez a kíméletlen kűzdelem talántán mégsem ennyire töményen ment végbe, mint ahogy a történelem könyveiben írva van, – vígasztalod tenmagadat – s két orgyílkosság között úgy lehet, mégiscsak maradt itt egy kis idő, mialatt az alkonyatokban csendesen pipázhatott is valaki, – a kipusztított indiánok egyike, mondjuk.

Mindezek régi megállapítások, tudatik.

Semmi újat se mondok ezzel, se másnak, se magamnak. Régen megszokhattam volna, hogy ez így van, hogy ez a világ rendje. És mégis, ki tette szívembe, hogy mindettől még ma is annyira iszonyodjam?

Mert nincs számomra elviselhetetlenebb, mint Az ideáktól elrugaszkodott kűzdelemaz ideáktól teljesen elrugaszkodott létért, vagy hatalomért való kűzdelem.

A népek, vagy egyes hatalmasok harcának sokszor oly kíméletlen de mégis életteljes ereje impozáns megnyilatkozásainál fogva ideig-óráig még fel is keltheti érdeklődésemet, de rokonszenvemet soha már. Ily A nyers kűzdelem impozáns voltahatalmas, vagy monumentális, vagy démoni látványhoz viszonyítva az erkölcs olyannyira gátolt, tehát félénkebb gyermekeinek arca és élete néhanap még halványnak is tűnhet előttem, – de hogy a dúrva erőket irigyeljem? az erőszak vadságát és kíméletlen féktelenségeit, – ilyen kísértés már rég nem fenyeget.

Nem is szólván arról, hogy meddig lehet így élni? A gyengének el kell pusztúlnia s aki öreg lesz, vagy beteg, annak ugyancsak. S e világ összes evangéliumai épp erről is szólanak, hogy ez ne legyen így.

Mind e kíméletlen kűzdelem pedig együttvéve is szükségszerű praktikumnak mondatik, s ez az amitől legjobban iszonyodom s 191olyannyira, hogy a praktikum fogalmát magát is gyűlöletessé tudja tenni előttem. Mert ha minden kegyetlenség praktikum, akkor ezt a fogalmat mindenestől hajlandó vagyok elvetni magamtól. Márpedig e kíméletlen és agyafúrt kűzdelem az, amely a gyakorlatias elméknek legfőbb példaképeűl szolgál, főként erre szoktak rámutatni, mikor az abszolútabb erkölcs tanításait nevetik.

– Próbáljon másképp megmaradni, szokták mondani nekem. Vagy:

– Tudjuk, tudjuk, ezek szavak. Csakhogy az elmélet is más, meg az élet is.

S ezek netán még templomba is járnak és prédikációkat is hallgatnak, de úgy látszik, mihelyt kilépnek az utcára, mást gondolnak. Van ezek közt olyan is, aki A gazember és PlatónPlatónba szerelmes, vagy a való élettől teljesen elrugaszkodott Kantot szereti, vagy még inkább a kiábrándúlt, de tisztaszívű Marcus Aureliust, – nem egy ilyennel találkoztam Párisban. S el nem tudtam képzelni, hogy e kétféle szemléletet miképpen egyeztetik össze elméjükben. Ma már azt hiszem, hogy mégcsak meg se kísérlik az ilyet. Mert Marcus Aureliust szeretni s amellett állatnak maradni, – nem csodálatos ez?

Mindez pedig, ismétlem, az én számomra, gyűlöletes. Mivelhogy a szívem kiveti magából, soha sem is tudta magáévá tenni, de úgy látszik, nem is akarta. Tehát sem az agyafúrt ügyesség, sem a szükségszerűnek mondott erőszakosság, dúrvaság, vagy alakoskodás princípiumait. Mert nem nekem való princípiumok. Nem e világi űzlet s abban való minden boldogulásunk, ha ez az ára. Mindez valamely távolodó partnak tűnik ma már, másik világnak, amelyben nékem semmi dolgom, amelyben én otthon sohase lehetek. És ha életbenmaradásom függne tőle, mint fiatalkoromban valaha. Persze az ember fiatalon a lehetetlent is megkísérli, A fiatal szív még megpróbálkozik a kűzdelemmelamíg nincs tisztában vele, hogy mi az, amit meg se szabad kísérelnie, mert nem neki való. És esetleg még azt a parancsot is adja magának, hogy voltaképp mindenre képesnek kell lennie, mert azt mondja: – vagy dúrva erő kell az életbenmaradáshoz, vagy agyafúrtság, de ha egyik sincs benned, akkor nem marad más hátra számodra, mint a könyörgés. S mikor már idáig kergeti az élete, mégiscsak erőszakot tesz magán és megpróbálkozik ő is azzal, ami nem nekivaló s ha valóban az, akkor persze hiába. Míg aztán bele nem nyugszik, hogy boldogúlnia mégsem muszáj és abba is, hogy legyen hát végre csakugyan olyan, amilyen, vagy amilyenné 192lett, mégpedig teljes engesztelődéssel és véglegesen. Vagyis így szól magához: – a legyőzöttek közé tartozom. – Miközben nem szűnik meg még tovább is töprengeni ugyanezeken a kérdéseken.

Ezek ugyanis azt magyarázzák nekem példáúl, hogy hazudni: ez mindenkor elkerűlhetetlen szükségszerűség, mert hogy is mondhatnám meg az embereknek, ha példáúl azt kérdezik, hogy mit gondolok róluk? mikor Az ember nehezen viseli el a bírálatota legenyhébb bírálat elviselésére is képtelenek. Mintha darázs csípte volna meg, olyan az arca, hacsak arra figyelmeztetek is valakit, hogy rosszul használja ezt, vagy azt a szót, – már arról nem is szólván, hogy hányféle életfenntartó és jótékony hazugság is létezik, igaza van Ibsennek. És arról se szólván, hogy az emberi lény a hízelgés iránt mennyire fogékony, hogy az asszonyok példáúl még öregkorukban is kívülről idézik azt a magasztalást, amelyet egy-egy udvarlójuk susogott a fülükbe, avégből, hogy meghódítsa őket. Vagyis még öregkorukban is e hízelgésből élnek, abból, hogy hitelt adnak e fecsegésnek. – Nincs kivétel, – ilyenek vagyunk mindnyájan mi emberek, – mondják azok, akik boldogúlni tudnak. – Szóval, ha te is boldogúlni akarsz, akkor őszinteségeddel csinyján kell bánnod, – magyarázzák minduntalan, holott hát e világ legtöbb gondolkodója, talán csak az egy Gracián kivételével mind az őszinteséget, sőt a nyíltságot is, mint a legszebb erények egyikét dicsőíti. Ezzel szemben a praktikusok, mondom, A hazugság dícséretea hazugságot dicsőítik s ebben némelyek odáig mennek el, hogy szinte már élvezik a hazugságot, ennélfogva csupa hazugság minden szavuk, az egész életük. De az ilyenek azt is hangoztatják, hogy a cél mindig szentesíti az eszközt, hogy a pénznek nincs szaga és elég jó példákat is hoznak erre. Abu-Szálik, a híres rossz ember, a bankigazgató példáúl így szólt hozzám egy alkalommal:

– Próbáljon egy ilyen gazfickót, mint amilyen én vagyok, egy ilyen kőszívű embert, egy bankigazgatót, aki csupa csaláshoz van hozzászokva s akit ön útál, próbáljon meg egy ilyen embert rávenni, hogy abból a piszkos pénzéből elővegyen egy marokra valót és jótékonyan szétszórja, mondjuk a külvárosok hálátlan, ravaszkodó és marakodó, mindig rosszindulatú, mert mindenkor irígy és kárörvendő népsége 193között, amelyet viszont ő útál. (Mármint én, a piszkos bankigazgató, tetszik érteni?) Képzelje csak el Kairo, vagy Alexandria csőcselékeit, vagy akár a régi Rómáét, mi köze lehetett ahhoz akár egy Cicerónak, vagy egy Marcus Aureliusnak is? – Ezt kérdezte előbb, aztán így folytatta: – No de mikor és hogyan fog ön mégis hatni reám, ha engem, piszkos gazembert jótékonyságra akar rábírni? Felmagasztal ugyebár, éppen engem, akit annyira megvet, a nemeslelkűségemre hivatkozik, azt fogja mondani rólam, a szemembe, hogy maga vagyok én az emberi jóság… Itt megjegyzem, hogy az ortodoxhitű Fedzal temetésén, – aki mellesleg szólva még nagyobb gazember volt, mint én, – hogy egy ilyen szőrösszívű gazfickónak még a temetésén is azt mondta valami magasrangú pópa, hogy itt fekszik előttünk holtan a jóság, – ezt mondta s magában nyílván röhögött. Egyszóval: ön Az aljas hízelgés hatékonyságaaddig-addig duruzsol majd a fülembe, addig hízeleg nekem s addig magyarázza azt, ami nekem, hiú állatnak fődolog ebben, hogy még az újságok is meg fognak ám emlékezni nemes lelkemről, amíg abba a piszkos erszényembe mégiscsak belenyúlok. Egyszóval: látja-e már, hogy a nemes cél mégiscsak szentesíti az aljas eszközöket is, nem így van ez csakugyan édes uram? – Ilyesmiket mondott nekem Abu-Szálik, aki egyébként nagyon művelt ember is volt és még a filozófiában is. Aztán a fülemhez hajolt és azt kérdezte tőlem:

– No de tegyük fel, hogy némi hízelgés által mégiscsak becsapatom magam és abból a gyalázatosan szerzett pénzemből odavetek valamit jótékony célra is, – nem jelölné meg nekem előre, hogy kik érdemesek erre a jótékonyságra? Ön jóságról beszélt nemde? no de kire pazarolja az ember a jóságát? nem mondaná meg? – Amire én mégiscsak feleltem neki valamit, mert eddig hallgattam.

– Egykori tanítóm, egy Csárász nevű hindú filozófus ugyane kérdésre egyszer így felelt:

– Mit csinálna az ember jóságával, ha nem pazarolja? Vagy előre ki akarod számítani, hogy ki érdemes erre? A jósággal pazarúl kell bánniAddig fogsz ezen töprengeni előző tapasztalataid alapján, amíg esetleg arra a silány eredményre nem jutsz, hogy senki sem érdemes erre. Mert azt fogod mondani magadban: – én nagyon sok rosszat tapasztaltam már életemben nemcsak a gazdagok, hanem a szegények részéről is. – Én, a tanító tehát azt tanácsolom neked, hogy igenis pazarold a jóságodat. – Amire Abu-Szálik nagyon gúnyosan mosolygott és így szólt:

194

– Én pedig, a gonosz ember a következőket tanácsolom: ha önök ketten a tanítójával nem halnak éhen ezen a világon, akkor ezt nagyon köszönjék meg Allahnak. Mert rendkívüli kegyben részesítette önöket. – Amire én azt kérdeztem tőle:

– Mondja csak Abu-Szálik, nem egyhangú és sivár dolog ez a folytonos acsarkodás, amelyet ön olyan kitartóan és tudatosan művel? Érdemes így élni?

– A jóság meg végnélküli keserűség. Mert azt is kipróbáltam, – felelte ő.

– Biztosan azért, mert ön hálát várt az emberektől, – mondtam én.

– Ön téved, – felelte a bankigazgató. – A hála kötelezettsége gyűlöletet keltHálát én sose vártam, de azt sem, hogy meggyűlöljenek a jóságomért. Hisz elfordúlnak tőlem az utcán, nem akarnak megismerni és mivégre? hogy a hála terhétől megszabadúljanak.

– Rendesen így van ez a dolog, – folytatta Abu-Szálik. – Ha pedig még mindig akarnak tőlem valamit, akkor még egy kicsit csúsznak-másznak előttem. Én meg nézem ezt a dolgot, – képzelje! Nem vagyok én ostoba ember, ilyenkor azt gondolom magamban: – csúsztok-másztok? és mi volna, ha most felrúgnálak benneteket? – De nem rúgom fel őket, odalökök nekik megint valamit.

– Nesztek még egy darabka sajt, – gondolom magamban.

– Hát életében még sose találkozott a jósággal, vagy becsülettel? Lehet az? – kérdeztem én.

– De igen, – azt mondja, – kétszer vagy háromszor találkoztam vele. Példádúl ön, Hamuján ravaszság nélküli, becsületes ember. Bár még ez se biztos.

– Én se vagyok biztos benne, – feleltem néki.

– De ha ön az is, tegyük fel, akkor is későn érkezett. Különben is: ha az aranyport a szemétbe szórjuk, az abszolut értelembe véve megmarad, praktikus értelembe véve pedig nem létezik sehol. Így ön is. Mit számít az ön jósága a piszok tengerében? Én tehát megrögzött gazember vagyok és maradok, mert ott tartok ma már, hogy erre még büszke is vagyok. Az ilyennel ön már semmire se megy. – Így a bankigazgató.

S a keserves dolog mindebben az volt, hogy ennek a komisz és egyszersmind okos embernek oly sok mindenben volt igaza. Mert példáúl egykori tanítóm, szegény Csárász csakugyan éhenhalt elha195gyatottan, Bombayban, mint erről halála után értesültem. Ezt a gazfickót tehát sehogy se lehetett kiforgatnom sarkaiból. Mert amiket nékem felelt, abban némi okosság mindenkor lappangott kétségtelenül. S az ilyesmi engem mindig lenyűgöz, az élet ismerete mindig legázol. És mégis mi teszi, hogy mikor elmegyek tőle, akár az orkán ráz meg az undor.

Csakugyan, akár az ördög prédikátora, olyan volt ő is. Egy másik alkalommal így beszélt hozzám:

– Azt szokták mondani, hogy a pénznek nincsen szaga. Hát van szaga? – kérdezem öntől, sőt bátor vagyok azt kétszer is megkérdezni, ha megengedi nékem. Vagy talán nem is öntől kellene ezt megkérdeznem, hanem azoktól, akik tőlem, gaz bankigazgatótól kunyorálják gazul szerzett pénzeit. Ők nyílván azt felelnék: – hát kitől kunyoráljunk, ha nem attól, aki összeharácsolt magának ezernyi vagyont? Aki nem harácsolt össze, attól hiába kérünk, mert nincs mit adnia. – Ők tehát tisztalelkűek, nem lopnak, nem rabolnak, hanem rám bízzák, hogy én raboljak helyettük. S mármost csakugyan, vizsgáljuk meg, hogy is szereztem én a pénzeimet? Piszkosan igazán?

De még mennyire piszkosan. Van-e róla fogalma, hány hozzám hasonló gazembernek kellett kitekernem a nyakát? No de muszáj volt, mert vagy én tekerem ki az övéket, vagy ők az enyémet. Életveszélyes játék ez kedves Hamuján. S most melyiket választottam volna, a magam nyakát, vagy az övéket? Legázolással pénzt szerezniMikor ezek mind el akarták tőlem kaparintani éppen azt, amit én akartam. S ha ez sikerűlt volna nekik, nagyon hoppon maradtam volna bizony, még köleskása se jutna nekem ebédre. S ezek a gazemberek aztán kitekert nyakukkal szépen hazamentek s ott így szóltak hozzájuk ártatlan gyermekeik: – Apácska, vegyen nekünk egy gyönyörűszép autót. – De apácska kopasz fejét símogatta nagyon keserűn, miközben így felelt nekik:

– Nincs többé autó gyermekeim, vége mindennek. Az a gazember, – mármint én, uram, – tönkre tett engem szívtelenül. Jót akartam én, csupa jót, nagy vagyont akartam szerezni nektek és íme koldúsbotra jutottam.

– Vagyis tehát önök, szociális hajlamú bölcsek mért nem fogadnak már végre szót nekem, mikor oly remek tippel szolgálok önöknek? Mért nem írja meg valaki példáúl az olyan tisztelt és alázatosan nagyrabecsűlt nagyúri családok igaz történetét a nép számára hatszázhúsz 196folytatásban? Az volna csak a nekik való ponyvaregény! A nagy vagyonok történeteAbban volna csak rablás és gyilkosság még a magamfajta ínyencek számára is elegendő. Én példáúl falnám az ilyesmit. Mert ott tanúlhatnék én csak igazán tudnivalókat. Olyan huncutságokat, amelyekről még én sem álmodtam eddig. Van-e hát a pénznek szaga? – kérdezem újra. Mert mit gondol ön, nincs-e igazuk a szociálistáknak, mikor felvetik a kérdést, hogy hát hogy is szerezhetett valaki óriási vagyonokat? Munkával? gondolja? lehet azt?

– És most nézzen ide rám, egyenesen a szemembe és hüledezzen, – folytatta Abu-Szálik, a bankigazgató. – Lát engem? Én szociálista vagyok, édes uram. Sőt, én vagyok az igazi szociálista, ha tudni akarja. Csupa jót akarok. Csakhogy ahhoz más embereket is ki kellene csinálni nekem. Érti a szót?

Egyszóval ő még szociálista is, még jóságos is, – nem rettenetes ez? Csak azt csodáltam, hogy nem mondja még remetének is magát.

De bármint volt is, annyi tény, hogy ez a fortélyos ember megintcsak összezavarta gondolataimat és szinte lenyűgözött szuggesztív erejével. Nevettem szellemességén, de azért csak nem tudtam hova lenni. – Csak a remete lehet tisztaTisztaság! – dadogtam magam elé fohászképpen. – Oh égi tisztaság! Vagy nem lehet tisztának maradni mindezek ellenére is, csakis akkor, ha remetének megy az ember?

Mert még az is lehet, hogy mindez úgy igaz, ahogy Abu-Szálik mondja, hogy csakugyan ilyen az élet. Csakhogy akkor elviselhetetlen, számomra akkor elviselhetetlen az élet, – mondottam magamnak.

Mert nem olyasmi-e mindez, amit úgyis régesrég tudok én s amit mégis mindenkor hajlandó voltam aljasságnak is nevezni, különösen szenvedélyes ifjúkoromban?

Mert ha csak szerzetesnek megy az ember, az, úgy látszik, még nem is elég. Buddha számolt azzal, hogy gazdagok voltak és lesznekBuddha is így szólt a hozzá csatlakozókhoz: – ti pedig bikhu és bikhúni, koldúsok és koldúsnők, vegyétek ételhordó csészéteket és némán nyújtsátok a tehetősek felé. Vagyis feltételezte, hogy gazdagok, vagyis elnyomók, tehát olyanok, akiknek legalább is az ősük volt rabló és furfangos, (és gondolkodott hasonlóképpen mint Abu-Szálik), hogy 197ilyenek igenis vannak, és mindenkor lesznek is e világon. S már ez a gondolat maga is megalázó: hogy azokhoz fordúljak, ha némán is, de mégis könyörögve, akiket, vagy akiknek elődeit annyira hajlandó vagyok megvetni. És vajon nem azt teszem-e? Ha fiatalkoromban Udin herceg nem pártfogolt volna, s ma is nem versengene értem néhány hiú mozlim, éhenveszhetnék, mint szegény, egykori tanítóm, Csárász. Mi hát a teendő?

Már nem tudom, ki mondotta ki az évezredekben ezt a szót, hogy: In magnis et voluisse sat estin magnis et voluisse sat est? Hogy nagy dolgokban nem lehet egyebet tenni, mint akarni. S melyek e nagy dolgok? Nyílván azok, amelyeket a felépítmény, az idea parancsol, s nyílván azért nagy dolgok, mert ellentétben vannak az ősi, állati princípiumokkal, tehát csak nehezen kísérelhető meg keresztűlvitelük, csak bátorsággal, hősiességgel, csak önmegtagadással. Vegyük ezt a példát. Egy tapasztalt öreg káditól megkérdeztem egyszer, hogy mi a véleménye az igazságosságról?

– Egész életemben kerestem, – felelte ő.

– És sohase találtad meg? – kérdeztem én.

– Arról én semmit se tudhatok, testvér, – felelte a kádi. – Kerestem, nagyon kerestem, néha éjszakáimat is nappallá téve törekedtem feléje, tehát megtettem a magamét, több nem telik tőlem.

– Nemes ember vagy, testvér, – feleltem néki.

Udin herceg keverékvérű dajkájától pedig megkérdeztem egyszer, hogy mi a véleménye, nevelhető-e az emberi lény? Éppen haragudott a hercegre, annak egyik ágyasa miatt, mérgében tehát így felelt:

– Beszéld rá a tigrist, hogy ne harapjon. – Mikor viszont ugyane kérdéssel gyerekkori nevelőjéhez, egy tisztes, ősz ulemmához fordúltam, ő ezt válaszolta:

– Persze, jól tudom, hogy a bazsarózsából nem csinálhatok igazi rózsát, és mégis, még ezt is megpróbálom. Meg én! Mert ez a dolgom, ez a jó tanító dolga a világon, hogy elérhetetlen, reménytelen dolgokba vesse bizodalmát. Nevelni próbáltam világéletemben, mikor tudom, hogy alig lehet nevelni. Csak egyes, csekélyebb tulajdonságaira lehet hatni a gyereknek, de tigriskölyökből csakugyan sose csinálhatsz őzikét, sem a fecsegőből hallgatagot, sem a ridegből érzelmeset, igaza van tehát Dzsamilának, a dajkának. A különbség köztünk csak annyi, hogy ő meg se próbálta, én viszont mindig meg198próbáltam. Vagyis mit? Elérhetetlenre törekszik a nemes szívA reménytelent, a lehetetlent is, mert az volt a felfogásom, hogy ilyen a jóravaló emberek dolga e világon. Hát nem ezt csinálja-e az az öreg kádi is, akiről beszéltél nekem? Ha van igazság, akkor mért kell ennyire keresni, és akkor is, soha meg ne lehessen találni? – és ő mégis keresi. De nem ez más jó ulemmák dolga is? A hűséget magyarázzák hűtleneknek, holott hát létezik-e igazi hűség? S az állatot végképp elhallgattathatod-e magadban lelkednek végzetes kára nélkül? Mégis világok próbálták meg, és én nem kárhoztatom őket ezért. Mert az állatot buzdítanod magadban csakugyan nem szabad, van benned elég belőle. Viszont, ha ki akarnád ölni magadból… Az én jó, öreg tanítómnak, Husszeinnek egyszer azt mondta valaki:

– Milyen önzetlen ember vagy te Husszein. – Amire ő dühösen így felelt:

– Kikérem magamnak, én nem vagyok önzetlen, én jó mozlim vagyok, tehát nem is lehetek az. Én csak A teljes önzetlenség élettelentörekszem az önzetlenségre is, nehogy az állatot agyonzabáltassam magamban, de azért nem feledkezem meg róla sem, s ami okvetlenül kell neki, azt juttatom én, mert élő ember akarok lenni, nem pedig herélt, vagy pedig érzéketlen fadarab, mint egyes buddhisták, akik teljes önzetlenséget mímelnek.

Így beszélt Husszein. Mármost hibásak-e ezek a buddhisták? – folytatta Kászif, a nevelő. – Hogy is tarthatnám őket hibásaknak, mikor azt teszik, amit az öreg kádi, s amit jómagam is: hogy az elérhetetlent vadásszák, mint a bolondok. No de szent ez a bolondság, vedd tudomásul ó Hamuján.

S én, Hamuján, a Borzippai, jól meggondoltam mindezt, és igazat adtam Kászifnak. De tanaihoz hozzátettem a magamét is s ez így hangzik:

Minden, ami van, úgy látszik, csakis Ami van: ellentétei útján jön létreellentétes erők eredményeképp jöhet létre. A szívedet gyorsítja és lassítja valami. A holdat is kétféle erő tartja az űrben, a földet is. Mármost az élőlény élete is ezernyi ellentétes erők eredményének látszik, példáúl, – vegyük csak ezt, – tartós, sőt örökkévalónak is tetsző anyagból vannak megalkotva, csakhogy azoknak olyan vegyületeiből, amelyek nem tartósak, tehát maguk a lények sem azok, – már maga ez is milyen principiális ellentét! – Végtelen elemekből végesA végtelen elemekből alkotott véges. S ugyanezek az ellentétek érvényesek a lélekre is, sőt azt kell gondolnom ma már, hogy 199részben épp ezeknek az ellentéteknek volt fontos szerepük az emberi lélek kialakúlásában, vagyis annak a tapasztalatnak, hogy környezetének nagy része tartós, vagy talán örökkétartó világnak tetszik előtte, mint amilyenek az égitestek, a hegyek és tengerek, s ezzel szemben ő maga, vagyis az életideje véges. S ami további megszerzett felépítményeit, így erkölcsiségét is illeti, ebben is ugyanez a tünet tapasztalható: a véges és végtelennek egymással való ellentéte és kűzdelme.

Mint Schőndorff úrtól értesűltem, s ha jól emlékszem, már Aquinói Tamás is megsejtette, hogy a mi jól használható síkgeometriánkon kívűl kell lennie egy másik fajta geometriának is, amely, felfogása szerint, mint a többi nagy ideák, az istenség országa felé vezet. S ha ez a másik geometria nem is vezet éppen az elképzelt istenség közelébe, a végtelenre kétségtelenűl jobban rámutat, A sík és szférikus geometria példájamint a síkgeometria. Ez utóbbit tehát bízvást praktikusnak nevezhetjük a szférikushoz viszonyítva, annál is inkább, minthogy a síkgeometria alapján építjük házainkat és hidainkat.

S ugyanez a helyzet az erkölcsi parancsok dolgában, illetve, nem is egészen. Mert a kétféle geometria nyílván jobban összeegyeztethető egymással, mint az önzés által befolyásolt s az abszolút erkölcsiség. Erkölcsiekben az ellentétek kűzdelme állandó olyan lelkek mélyén, akik mindkettő princípiumait átélték. Az önzés parancsai, s a jóságéi ugyanis annyira nem azonosak, hogy talán csak visszájukra fordúlva hoznak létre egyforma, vagy hasonló eredményt. A teljes önzetlenség csődjeAz önzetlenség parancsa példáúl szélső kivitelében a leggonoszabb önzés sugallatának kiviteleként hathat, mert aki önzését teljesen ki akarja irtani magából, aki önmaga iránt embertelen, az legalább is szenvtelenné válik embertársai iránt, mint a buddhisták, vagy kegyetlenné, mint a puritánok. Viszont, Aki önmaga iránt is elnéző, csak az lehet jóaki önmaga iránt is elnézőbb, tehát nem túlszigorú, csakis az lehet igazán jó mások iránt, – ami a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” elvének megfelel. Ez pedig nem egyebet jelent, mint az önzés parancsainak méltánylását, nem pedig elvetését. A keresztény evangéliumok erkölcsi parancsainak némely ellentéteire már rámutattam a múltkor. „Ti pedig tökéletesek legyetek”, – mondotta Jézus. De viszont azt is mondotta: – „nem hétszer, de hetvenhétszer kell megbocsátani.” – S mindkét parancsa ugyan kétségtelenűl a tökéletességet szolgálja, ám, mint már mondottam is a múltkor, e 200magasrendűsége mélyén praktikus princípium is rejlik. Ez a mondat rejlik benne: – meg kell tudni bocsátani, mert az emberi lény nem lehet tökéletes.

S mármost, ami engem illet, hogy magamtól mit követelek a saját életemet illetően? Kívánságom már régen semmi nincs a napi kevés táplálékomon és szerény ruházatomon kívűl, könnyű tehát a helyzetem. Olyan vagyok ma már, mint Akik a szférikus geometriához tartják magukataz a mérnök, aki eszelősen a szférikus geometriához tartja magát. Az emberek iránti kíméletlenség ma már nyílván halálomat okozná, tehát a rosszakarat démonait mindenkor el tudom már hallgattatni magamban, mert hisz jóakaratom nélkül olyan volnék, mint aki szemevilágát vesztette el, hogy sötét volna nékem a világ.

S hogy másoktól mit követelek? mármint arra vonatkozólag, hogy embertársaim önzésüket mennyire befolyásoltassák, vagyis józan eszüket, praktikus hajlandóságaikat mennyire itassák meg ama magasabbrendű ideák meleg, felejthetetlen fényével? – Ezt esetről-esetre kell eldönteni. Részben ezért is fordúlnak némelyek hozzám tanácsért, s letesznek asztalomra néhány banánt, vagy édesburgonyát köszönetképpen, s ezt én elfogadom. A múltkor egy bankigazgató volt itt, aki egy aranyat tett asztalom szélére, némi meggondolás után ezt is elfogadtam. Mert éppen akkor nem volt a szobám bérletéhez elég pénzem.

Egyszóval, általános útmutatásként én se mondhatok jobbat, e praktikumok dolgában, mint amit a németek Goethéje oly tökéletesen fejezett ki:

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst…
Még tovább is az erkölcsi praktikumokról: a Borzippai és Schőndorff úr

Legyen hát végre róla is szó, itt az ideje.

Ezt a szép szentenciát is ugyanattól a Schőndorff nevű drámai kritikustól és bölcselőtől hallottam először, akit már annyit emlegettem eddig is, s akivel hosszú gyalogtúrákat tettünk meg együtt több nyáron át Németországban és Ausztriában, ennek már jó harminc éve van. Ő a déli és esti pihenőkön, s néha bizony sátor alatt egyes keleti 201filozófiai kérdések felől érdeklődött nálam, s viszonzásképpen, részben Schopenhauerről beszélt nekem, bölcseletének keleti eredetét hangsúlyozva, részben Shakespeare-ről, és így tovább az evangéliumokról, Kantról, – egyszóval nagyon sokat köszönhetek néki, s őszintén szólva évtizedeken át őt tartottam életem legjobb mesterének. S persze, úgy is bántam vele, ahogy nálunk a nagytudású ulemmákkal bánni szokás: mindig nagy tisztelettel, még akkor is, ha netán gorombán bánt velem, ami bizony európai tudósoknál nem ritkaság, és persze, nagyrészt hallgattam, nem sokat beszéltem. Amit tehát itt hallani fogsz, az nagyrészt az ő tudományának és egyéniségének emléke legyen, s minthogy ő már nincs a világon, legyen olyan, mint egy beszédes sírkő, amely azt adja hírűl: hogy volt itt egy ember, aki olyan volt, mint a legmélyebb tengereknek egy zajgó, gyönyörű hulláma.

Izgatott lélek volt, nyugtalan, gyakran bizony zabolátlan is, de a szíve gyökeréig, könnyesen jó ember. Ő tette teljesen világossá előttem, hogy mi az, amit az emberi lénytől erkölcsi dolgokban követelni lehet, sőt muszáj is, vagyis ő érttette meg velem az erkölcsi praktikum fogalmát véglegesen, és egész életemre.

Álljon itt róla ennyi, emlékezetéűl. Ámin.

Néha nagyon ki tudott kelni magából. Így, egy alkalommal is, és épp erről szeretnék megemlékezni most, mert e percben ez jutott eszembe róla.

Olyan falúba jutottunk, ahol, nem tudom, mely oknál fogva, jól ismerték őt, és a parasztok nagyon megörűltek neki. Ő azonban, ennek ellenére, a falún kívűl, sátorban akarta tölteni az éjszakát. Mikor este, úgy nyolc óra felé le akarunk fekűdni, észreveszem, hogy a sarúm kezd széjjelmenni, ebben aligha tudom majd megtenni a másnapra kirótt útat. Schőndorff úr azt tanácsolja, szaladjak át a helybeli csizmadiához, mondjam meg, hogy az ő barátja vagyok, reggelig legyen készen a sarú. Szaladok is át, mondom is, megígéri, rendben van.

Kora reggel aztán át is mentem megint, persze mezítláb, csakhogy a sarú nincsen készen, még hozzá se fogott, s mikor kérdezem, hogy mért nem, dúrván rámförmed. Hogy mit gondolok én? Azért, mert én Schőndorff úr barátja vagyok? Ki neki Schőndorff úr? Az ő kedvéért ő nem fog éjjeli tizenegyig dolgozni, vegyem tudomásúl. S ezzel odavágja nekem a sarúkat. Fölhúzom őket, s ezzel megyek vissza 202Schőndorffhoz, és mondom neki a dolgot. Nagyon sötét lett, és semmit se szólt, csak intett nekem, hogy jőjjek utána.

Odamegyünk, ő szinte berúgja az ajtót, s már a küszöbön azt kiáltja:

– A szentséges istenit magának, Herr Wagner. Előbb elvállalja a munkát, aztán bele se kezd? és odadobja? Micsoda szemtelenség ez? Kivel van dolga? Mindjárt megyek a főhadnagy úrhoz, aki barátom, és bejelentem magát, majd meglátja, hogy mit kap.

Wagner úr kezdetben huncutkásan mosolyog, mintha tetszene is neki ez a beszéd, vagy tréfának venné, aztán torkát köszörűli, és azt mondja: – nono, – végűl pedig elsötétűl és így szól:

– Kár magát ezért a vacak sarúért ennyire felizgatni, Schőndorff úr. Űljenek le a ház elé, a padra, mindjárt megcsinálom.

Kimentünk tehát, leűltünk, s itt Schőndorff úr még engem is összeszidott. Megtehette, mert hisz sokkal fiatalabb voltam nála.

– Milyen emberek maguk keleti, bölcs urak, maga hagymaevő? – kérdezi tőlem. – Nincs magukban vér? Harag és indulat nélküli életNincs magukban düh, indulat, élet? Mért annyira szelíd maga, hogy még a vér is megsajtosodik az emberben? Vagy olyanok maguk mind, akár egyes meghülyűlt, elméleti sztoikusok voltak? Hogy égbe kancsalognak, hogy holdkórosak és nyavalyatörősek? Alázatosan lehajtja fejét egy ílyen tökfejű bugris előtt, és hagy magával handabandázni?

Megvallom, egy kicsit elszégyeltem magam e szavak hallatára. Mert ez olyan volt, mintha tükröt tartott volna elém, s abból egy szentéletű mulya ábrázata nézett volna rám, olyané, akit rég megúntam. S amellett, ami még nagyobb baj: én magam voltam az, akit ennyire megúntam. De azért feleltem valamit.

– Mégiscsak ember ez, ha tökfejű is, – mondtam előbb.

– Hát aztán? – kérdezte Schőndorff. – Azért, mert ember, mindjárt bele is rúghat a pofámba?

– Mit tegyek, ha belerúg? – feleltem én. – Egyszer egy erős fickó azt mondta nekem: – Én minden sérelemért elégtételt veszek az öklömmel. – És ha A gyönge hogy vegyen elégtételt?nyápic, gyönge ember volnál, akkor is vennél? – kérdeztem tőle. – Mit csinálhat egy nyápic, gyönge ember? – folytattam a kérdezősködést. – El kell tűrnie a komisz emberek dúrvaságait. És ezt kell tennie a jólelkű embernek is.

203

– Jólelkűség? – fintorítja el az arcát. – És erkölcs? – fintorog megint. – Az erkölcs a gyengék vígasza, – köpi ki a bölcsességet.

– Micsoda arcátlanság ez, ílyet állítani, – mondottam én. – Hallottam már effélét zabolátlan asszonyoktól is, – folytattam, – de majd emberedre találsz, aki megtanít, – szokták mondani minálunk. Vagy Hackenschmiednek, az egykori birkózóbajnoknak is nekimennél, aki legyőzte a mi emberünket, Kara-Achmedet, ennek is nekimennél, ha megrúgna? Rendesen csak a gyengébbekkel szemben merész az emberÚgy-e, hogy meggondolnád a dolgot? Vagyis számításból áll a te hősiességed, ennyi az egész. Csak a nálad gyöngébbeknek mégy te neki, ugy-e? – kérdeztem tőle. Amire a fiú elnevette magát, s mert jóérzésű gyerek volt, ezt felelte: – igazad van ulemma. – –

– És ezt mondom most önnek is Schőndorff úr – folytattam a vitát. – Igaz, hogy most szerencséje is volt. Mert, mint a hörcsög ment neki a hatalmas termetű Wagner úrnak, s ő, nem tudom, miért? csakugyan megijedt öntől.

– Megmondom önnek, hogy mért ijedt meg, – felelte Schőndorff úr. – Részben azért, mert a hörcsög is tudja, mit kell tennie, hogy megijessze még az oroszlánt is, – másrészt, ez a Wagner jól tudja, hogy én súlyzókat dobálok, és nagyon erős vagyok, még erősebb is, mint ő és harmadszor: főként azért ijedhetett meg, mert azt hazudtam néki, hogy a rendőrség főnöke jóbarátom. Holott nem is ismerem őt.

– Ön szereti a hazugságot Schőndorff úr? – kérdeztem tőle.

– Haj de dühítő, szelíd kérdés ez, – ezt mondja. – Rendkívül szeretem, ha tudni akarja, minden olyan esetben, mikor feltétlenül szükség van rá. Különben is mondok magának valamit. Igazat beszél és a lénye hazug. Hazudik és a lénye igaz.Vannak, akik soha se hazudnak semmit, minden szavuk igaz s egész lényük mégis csupa hazugság. S ezzel szemben mások, akik ha nagyon szükségük van rá, még hazudnak is, és egész mivoltuk mégis becsületes marad, – érzi ezt az ember. Nem tapasztalta soha?

– De igen, – mondtam én. – Ez kétségtelenűl így van. És mégse kívánom sem a hazugságot, sem a dúrvaságot a magam számára.

– Dúrva cölöphöz dúrva bunkó kell, – tartja a praktikus, német példaszó, – mondotta Schőndorff úr.

– Ah praktikus! – kiáltottam én.

– Persze, hogy praktikus, – mondotta Schőndorff úr. – Vagy hogy akar ön egy megvadúlt bikával beszélni? Pici babám, menj egy kicsit odébb, – talán így?

204

– Nézze csak Schőndorff úr, – feleltem s itt elmondtam neki Jehuda ben Áser panaszát. Így szóltam:

– Az emberi lény nyers, dúrva hajlandóságokkal születik. S ezt a dúrvaságot kezdi aztán írtani magából, Az átfinomúlt ember dúrvaságot tanúljon?nagy fáradsággal persze, ha csakugyan jóravaló ember, nyesegeti saját vadhajtásait, amíg végre az lesz belőle, amit ön égbekancsalgónak, holdvilágfaló nyavalyásnak nevezett el s mikor már idáig eljutott, akkor tanítsa magát megint dúrvaságra, mert a praktikum így követeli?

– Úgy van, úgy van, – csapott le rám Schőndorff úr és hevességében még fel is állt. – Úgy van, tudjon dúrva is lenni, ha kell. Ez volt az én útam, erre tanítottam én is magamat. Vagy azt hiszi ön, hogy tíz év előtt tudtam volna birokra menni Wagner úrral? Ha pedig maga mégse teszi, ha e prakszisra mégse tanítja meg újból magát, akkor a szelídségével és gyengédségével vissza fognak élni, okvetlenűl visszaélnek, mert ez a világ törvénye, – kiáltotta Schőndorff úr szenvedélyesen. De aztán úgy látszik, észbe kapott.

– Vagy nem bánja, ha visszaélnek minden becsületes hajlandóságával? – kérdezte tőlem.

– Nem bánom, – feleltem én. E szavaim után kis időre elhallgatott és leűlt.

– Most pedig egy kis Shakespeare-analízis következik megint, – kezdett bele újabb támadásába. – Ön már olvasta Hamletet, nemde. Illetve, beszéljünk előbb valami másról. Tudja-e ön, mi az a teljes ember?

– Képzelem, – feleltem én.

– Attól félek, hogy nem jól képzeli, – jegyezte meg Schőndorff úr. – A teljes emberTeljes ember az én felfogásom szerint az, akiben van érzelem is, indulat is, tehát kétségbeesés és újjongás, düh és bánat egyaránt, egyszóval tisztító vihar és démoni erők hatalma, ezenfelűl pedig értelem, igenis értelem s ezen belűl persze erkölcsi erő. Nem kis dolog ez így együttvéve és mégis azt kell mondanom, hogy, ha már ideált választok, akkor ez legyen az. S ez az ideál főképp akkor jut eszembe, ha nem teljes embert látok. És tudja-e, milyen a nem teljes ember? Sokféle van ebből, de legfőbb típusa mégis az a fajta, amely olyan, mint Az automataaz automata, előre lehet tudni, mit fog csinálni, vagy mondani. Ez a fajta meglepetésben aligha fogja részesíteni önt. Ilyenek az elvhű emberek mind, akik elhatározták, hogy ők példáúl indulatosak, 205vagy dühösek sohase lesznek, – ilyenek példáúl a sztoikusok, de a buddhista szentek nem kevésbé, mert hisz végeredményében ezek is ugyanolyan szenvtelenek, mint a sztoikusok. S az ilyennek vihara soha nincs. Ha pofonütik, nyekken, ha hasbarúgják bókol és attól félek, hogy maga is efféle. Mint a pojáca, mint az automata, mint a bábfigura, istenemre. Vagyis átgondolta-e már, hogy miféle az ilyen ember? Megmondom önnek. Halálosan élettelen és unalmas. Dögletesen unalmas.

A moralitásnak nincsenek esztéta szempontjaiAz etikus embert nem érdeklik az esztétikai szempontok, Schőndorff úr, – feleltem én.

– Tehát nem is mosdik? – kérdezte Schőndorff úr. – Mint a hindú szentek némelyike? Hagyja, hogy embertársai megundorodjanak a szagától? Erkölcsös szempont ez? – kérdezte és nevetett. Majd rágyújtott egy jó szivarra, nagyon élvetegen szipákolt, bosszantásomra orrom alá fújva füstjét. Azután így folytatta:

– Azt mondtam az ilyenekről, hogy unalmasak. S az unalom különben sem pusztán esztétikus átok. Az unalom etikai tény isAz unalom halálos is lehet, mint remélem, ön is tudja. Egy feleség példáúl belebolondúlhat ugyebár, – tehát etikai átok is lehet abból tisztelt uram. Ezért undorodom én attól is, ha valaki példáúl Elvek szerint való neveléselvek szerint neveli a fiát. Mert minden elv gépiességre vezet. Nem elvek kellenek, hanem emberség. És igazi emberség sohase remélhető a megcsonkított, vagy herélt lelkektől. Az apa tehát ne papír legyen, ne elv, ne nyomtatvány, hanem élő ember a kutyafáját, akitől harag is telik és indulat is és amellett igen, értelem is! Legyen-e állandóan mérlegelő? Persze, hogy legyen, ám az ilyesmi megintcsak nem tévesztendő össze Szenvtelenséga szenvtelenséggel. Mondtam már, hogy az állandó szenvtelenség mindig automatizmus s az a mérlegelés, amelyről én beszélek, sohasem az. De álljunk meg itt is egy szóra. Én olyan mérlegelésről szólok, olyan emberről, aki ha dühös is, akkor is tudja, mit csinál. A dühöt itt azért hangsúlyozom, hogy észrevegye: én az érzelmek és ösztönök intelligenciájáról beszélek s nem arról, hogy valaki állandóan bölcs legyen, mert ő állandóan mérlegel, – ez az, ami ugyanahhoz az automatizmushoz vezet, amelyről már szó volt. Nincs is szörnyűbb látvány, mint Az indulat is része az egész embernekegy pápaszemes német apa, aki folyton higgadt. Ismétlem tehát: ember legyen mindenekelőtt, életteljes ember, akinek könnyei is vannak, sőt, mondok magának valamit, – még gyengeségei is, mit szól ehhez? 206Szabad neki hiúbbnak, vagy erőszakosabbnak is lennie a kelleténél s itt mondok még valamit, még szeszélyes is lehet, indulatos is bizonyos fokig, – csakis a sok nem jó ebből, a kevés megteszi. Vagyis olyan ember legyen, aki rendesen érzi, tudja, meddig lehet elmennie, aki szeretni is tud s amellett még félni is kelljen tőle. Persze ezzel nem azt akartam mondani, hogy ilyen ember létezik, csak azt, hogy ilyen az ideálom, tehát, hogy ilyesmi felé kéne törekedni.

– Nem gondolja Schőndorff úr, – feleltem én, – hogy amit ön az apától elvár, abba minden belefér, tehát az összes hibák is, amelyeket a szülők szoktak elkövetni gyermekeik ellen s amelyek a gyermekeket annyira el szokták keseríteni? Teljes ember vagyok, tehát erőszakos is vagyok és dühös is, tehát félig agyonverem a fiamat.

– Azt mondtam önnek, hogy okkal-móddal! az ösztönök intelligenciájáról beszéltem, – felelte Schőndorff úr. – Ön tehát most épp úgy kiforgatja szavaimat, mint mindazok, akiknek semmit megmagyarázni nem lehet. Az ön életét meg kell sózni, az nem annyit jelent, hogy egy bányára való sót tegyenek bele. Én nem a mértéktelenséget dícsérem itt, hanem a harmóniát. S a harmónia annál tartalmasabb, minél több elementumot, sőt Ellentétes princípiumok erőteljesebb harmóniájaellentétes elementumot tart uralma alatt. Különben sem úgy kell nevelni a fiakat, hogy azt higgyék, hogy a világ mindenben alkalmazkodni fog hozzájuk. Nékik is meg kell tanúlniok alkalmazkodni, bizonyos fokig legalább is, mindenekelőtt szűleikhez. Sőt bátor vagyok még azt is gondolni néhanap, – s ez már a legtitkosabb gondolatom, de önnel közlöm, érezze megtisztelve magát, – hogy Az ékkövek csiszolásaaz ékköveket sem valami lágy anyaggal, hanem a saját kemény porukkal szokás csiszolni. Tehát még a generációk néminemű ütközése sem olyan egyértelmű átok, mint azt a pedagógia pápaszemes verebei képzelik. A viszontagságok áldásaA kűzdelmek, ütközések, surlódások, a viszontagságok tüze sokmindent termel olyat, amit a símaság nem termel. Nagyszerű dolog a szenvedés uram, ha mi el is akarjuk kerűlni és iszonyodunk is tőle, akkor is. Ez a meggondolás pedig szintén az élet praktikus szemléletéből adódik.

– Ah, megintcsak ott vagyunk a praktikumoknál, – mondottam én.

– Igenis, hogy ott vagyunk, – folytatta Schőndorff úr, újabb szenvedélyességbe sodródva. – A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy mi voltaképp nem is tudjuk, hogy Átok és áldás együttátok és áldás miként keverednek abban, amit átoknak s abban, amit áldásnak mondunk. – Amire 207én, Hamuján, a Borzippai mégiscsak nagyon meglepődve néztem rá és muszáj volt el is mosolyodnom.

– Ez viszont annyira igaz, – feleltem néki, – hogy az arab nyelvben példáúl még azonos is ez a két szó, – barek az áldottnak és mubarrak az átkozottnak neve.

– No látja, a legtöbb más nyelvben is így van, – mondotta Schőndorff úr. – Erre majd még rátérünk, e gondolatok most túlmesszire vezetnének. Jobb lesz, ha most rátérünk Hamlet úrfira.

– Tudja-e, mi tetszik nékem benne legjobban? – kérdezi tőlem. – Mégcsak nem is az, hogy geniális ember, – senkinek se sikerült még geniális embert, a legfejlettebb szellemet és annak sokféleségét ábrázolni, csakis Shakespeare-nek Hamlet életteljességeés nekem mégsem ez tetszik benne legjobban, hanem, hogy teljes ember, akinek helyén van az esze és szíve. Vagyis, hogy ez a tisztaszívű, szellemiségétől olykor már-már légiesnek mondható és mégis olyannyira életteljes Hamlet Laertesnek még azt is mondja:

„Vedd, kérlek a torkomról ujjaid,
Mert, bárha nem vagyok tüzes, szilaj,
Veszélyes is van bennem valami.”

S mi egyebet jelent ez a szó, ha nem azt, hogy: – azért nem estem ám a fejem lágyára pajtás, tudom én, hogy mi az élet, nem vagyok csupa holdvilágból megcsinálva, úgy vigyázz!

Ennyit mondott Schőndorff úr s itt abba kellett hagynia, mert a csizmadia kijött a sarúimmal. E reggeli beszélgetés tehát véget ért.

– Hamlet azt állítja, hogy van benne valami veszélyes is és én ezt el is hiszem neki, mert hisz a legnagyobb meglepetésemre szúrta le Poloniust, – folytatta Schőndorff úr utóbb, mikor egy erdőszélen lepihentünk.

– Vagyis milyen ő? – folytatta, – Béketűrő, de azért veszélyes óriásoknem olyan-e, mint azok az óriások, akik béketűrők, nem igen élnek erejükkel, még ingerkedni is lehet velük, csak aztán jó lesz vigyázni! túlmesszire mégse tanácsos 208merészkedni velük a szemtelenségben, mert, ha ütnek, akkor már nagy baj van.

S ugyanígy tekinthetem én akár Buddhát, de még Schopenhauert is. Mert rosszul ismeri őket az, aki úgy hiszi, hogy ezeknek mégse teljes az életismeretük, ők is csak afféle halavány emberkék, elméleti sáppadozók voltak, akik az életkűzdelem keserves tényeinek láttán kényes sipítozásba kezdtek. Mindenfélét lehet mondani példáúl Buddháról, vagy tanítványáról Schopenhauerról is, Az élet telje egyes gondolkodókbande azt, hogy félemberek lettek volna, ilyet nem mondhat róluk egyetlen kritikusuk sem. Schopenhauer nem volt az élet élvezetére se képtelen s még a nagyravágyás sem volt ismeretlen előtte, épp úgy, mint Hamlet úrfi előtt sem.

Egyszóval: győzelem, hatalom, siker, vagyis a nagy életerők számos megnyílvánúlásai nem oly dolgok, amelyek ne tűnnének impozánsnak, sőt, néhanap még kívánatosnak is olyan emberek előtt, akik az élet csorbítatlan teljét sajátmagukban is érzik. Egyes hatalmasok nem a kűzdelmet, hanem a jóságot választottákS akiknek szíve és elméje ennek ellenére mégiscsak véglegesen az embertársaikkal való szolidaritásra szánta rá magát. Sőt, éppen az tetszik nékem ezekben oly nagyon, hogy megvan bennük ez a veszélyes erő, vagy nevezzük úgy: démoni hatalom is, – mint Hamlet úrfiban, aki nem azért galambepéjű, mert alvajáró s az eszmék bolondja, vagy ama másikban, akinek a dúrva hatalom teljében lehetett volna része: Buddha királyfiban, – s ezek mégse akartak többé e hatalommal élni, mert szívük nem engedte meg nekik. Élni, ez a legnagyobb parancs mirajtunk, embereken s nekünk nem lehet ezt a parancsot nem méltányolni magunkban és mégis, a másikat választani: mohóság helyett a szerénységet, kíméletlenség helyett a gyengédséget, – ezek az édes lelkek ilyesmit tettek feladatukká. És ismétlem, nekem legjobban éppen ez tetszik bennük, hogy ők nem nyápic hipokraták, nem is gyengécske szenvelgők, – mert ilyenek is vannak az abszolut erkölcs hívei között, vagyis olyanok, akik a dúrva küzdelem láttára lesütik szemüket, vagy pláne, akik úgy tesznek, mintha ilyesmiről nem is hallottak volna soha, vagy ha igen, azt csúnya kis dolognak ítélik, mintha nem ismernék önnön természetüket és annak ádáz indulatait, – de nem ezekről beszélek én. Akikről én beszélek, – mégegyszer ismétlem, – nem szegényes szellemek: vértelen rajongók, vagy 209töprengők, hanem igenis, az emberi lét és tudat teljes hatalmasságai. Nem félemberek és nem öncsalók, – mert nem merő képmutatás-e és csupa szenvelgés megvetően elfordúlni ama gáttalan és gigantikus erő látványától, mondván, hogy én nem vagyok olyan rossz fiú, mint a többi. Az én hőseim azt mondják: – én is olyan vagyok mint a többi, bennem is megvan, amit a többiben rossznak ítélek, épp ezért beszélek én sajátmagam ellen is. S amit ők rossznak ítélnek, azt nem ítélik egyszersmind minden ízében értéktelen silányságnak is. Mert hányszor monumentális a létért való küzdelem! s nem rejlik-e ilyenkor csakugyan valamelyes Ördögi szépség a harcbanördögi szépség is benne, vagy, – használjuk ez egyszer azt az önmagának ellentmondó kifejezést: nem lappang-e mégiscsak valamely ördögi igazság, mert a természet ősi, kegyetlen igazsága e kíméletlen kűzdelemnek és vad erőinek földet rengető megnyílvánúlásaiban?

Az erkölcs csakugyan a gyengék védelmére származott át égi helyéről ide, közénk, de származásának legimpozánsabb mozzanata éppen az, hogy Földi hatalmak védték a gyengétsohasem a gyengék tették törvénnyé, hanem az erősek. A titáni Mózes példáúl, vagy az egeket rengető Buddha szerzetes, – éppen ezért véleményem szerint nincsen nagyobb szemtelenség, mint egyes elfogulatlanságukkal, sőt démonizmusukkal kérkedő bölcselőknek az a gúnyos megállapítása, amelyet minden fajta leplezetlen erőszakosság oly szívesen tett magáévá, hogy az erkölcs nem egyéb, mint a gyengék menedéke és vígasza, – és csakis ennyi. Amiben persze bennefoglaltatik az is, hogy az erőseknek ilyen inci-finci érzékenységre semmi szükségük. Csakhogy az erősekből lesznek a gyengék. „Láttam szegénységet, betegséget, öregséget és halált”, – mondotta Buddha szerzetes s mégcsak azt sem állíthatom, hogy éppen ezért: a félelmek okából van óhatatlanúl szükségünk az erkölcs ideáljaira. Nyílván van ennek más oka is, ám erre még talán rátérek.

S hogy tanúlságos volt-e számomra ez a két beszélgetés? kétségtelenűl. Eredményeit a következőkben foglalhatom össze:

Ami tenlelkedet illeti, azt csinálj magaddal, amit akarsz: légy akár remete is, ha semmiféle praktikummal megbékélni nem tudsz. Viszont embertársaidat nincs jogod olyan szempontok szerint megítélned, 210amelyek rájuk sohasem alkalmazhatók, mert számukra merőben idegenek, – pontosabban kifejezve: mindenkor számba kell venned azokat az erőket is, Mit követelhetünk embertársainktól?amelyek őket tapasztalataid szerint irányítani szokták. Mert hiába acsarkodol a szobádban, minden lelkierődet összeszedve, hogy gáncsot vess valaminek, ami a messzeségben véleményed szerint rossz, – a zúgó folyam nem fog megállani lelked parancsolatára. S hacsak újra, meg újra meglepődnél is azon, ami rossz, ha mindig elölről kezdenéd a felháborodást, tenlelked akkor is okvetlenűl gyermekesnek kell, hogy ítéljen, gyermekesen szigorúnak, mert akkor még az eszesebb szenteknél is kevésbé volnál béketűrő. Egyszóval: meg kell végűl is szoknod, Tudomásul kell venni, hogy milyen az élethogy milyen körűlötted a világ, tehát sohase várd azt, hogy az élet alkalmazkodjon követelményeidhez, mert az lehetetlen, hanem néked kell e tudomásvétel dolgában hozzá alkalmazkodnod és idomúlnod, de persze, csakis ebben! És főként azért is, mert mihelyt felmérted ezeket az ismereteket, és magadévá tetted tanúlságait, már kevesebb csalódásban is lesz részed. Mert Mi a csalódás?mi a csalódás? Tényszerű tapasztalata annak, hogy e világ nem olyan, amilyennek önzésünk, sem olyan, amilyennek erkölcsiségünk óhajtaná. S ha netán ez utóbbinak megfelelőt tapasztalsz valahol, az lesz az igazi meglepetés számodra, és nem a fordítottja. Ennyit a tudomásvételről. Vagyis még egyszer: mi ekörűl a megszívlelendő? Hogy nem csodálkozol és nem méltatlankodol ezentúl, nem követelőzöl, mert, hogy e világ milyen, azt véglegesen tudomásul vetted. S ez a magatartás még az erkölcsiséget is szolgálja. Mert már nem is korhol, és nem ostoroz, senkit se bánt, legfeljebb ha példájával, vagy némaságával tud hatni. Vajon nem így hat-e Buddha bírálatmentes közönye, amelyet legtüzetesebb prédikációi közben is a világ létező rendje iránt tanúsít? (Jézus e tekintetben már nem ennyire következetes, mert hiszen ő mégiscsak korbácsot is használt a templom kufárai ellen.)

Persze, az ilyen ember már ezért se lehet nagyon életteljes. Mert az-e valaki, akiben nincs többé felháborodás? aki meggyőződéséért kűzdeni, lázadni nem hajlandó, de aki folyton ismeretei birtokában akar maradni, és vihara többé nincs, ahogy Schőndorff úr fejezte ki magát és az önzés szenvedélyességét is megveti? Igen, ez így van, az ilyen nem lehet életteljes, igazat kell adnom Schőndorff úrnak. Csak abban nem adtam neki igazat, hogy ezeket az embereket gúnyolja, 211vagy kicsinyli. Elértek odáig, hogy nincs bennök többé lázadás, hogy tekintetük hűvös, arcuk mozdúlatlan, – de mit kellett kűzdeniök azért, hogy ennyi eredményt érjenek el magukkal! Schőndorff úr kárhoztatja ezt az eredményt, viszont, velem együtt ő is azon a véleményen van, hogy olyasmi nincs is e világon, ami minden tekintetben áldásnak volna tekinthető. A tigris mindenkor életteljes, de nem etikus, a minden ízében etikus lény pedig nem lehet életteljes. Mégis áldás-e, hogy ez a felépítmény, az etikum létezett? Igen, áldás. Mert nélküle zabolátlan tigris volna mindenkor az ember.

Mindezt pedig mentségeműl terjesztettem azok elé, akik magatartásomat unalmasnak ítélték, s ezt ma már azzal a vallomással teszem, hogy nyolcvanhárom éves létemre se szégyellem magam emiatt s hogy ma sem bántam meg, hogy emellé az unalom mellé pártoltam.

– És most megint valamit a magam gondolataiból, – ez most jut eszembe, és nem kapcsolódik Schőndorff úrhoz, – folytatta egy másik alkalommal a Borzippai.

– Hadd hangsúlyozom megint, – mondotta, – hogy a praktikum az élet követelménye rajtunk, s hogy minden érzékszervünk praktikus berendezésű, tehát mindennemű primér szemléletünk is az, s a feledékenységre hajlamos emlékezésünk is. S ez utóbbi praktikum az, amely, minél többet gondolkodom róla, annál inkább etikusnak is tetszik előttem, már annálfogva is, mert feledés és megbocsátás egy úton járnak. Igaz viszont, hogy a hála érzése ezzel szemben a jó emlékezés folyománya, és én mégis ebben a mondásban látom egy nagyobb erkölcsiség reményét: a fülemüle és a müedzin is elfelejti, hogy énekelt, tégy te is úgy biszmillah! – mégpedig a következő okok miatt is:

A töprengés és gondolkodás közti különbségTöprengést és gondolkodást persze, nehéz egymástól szétválasztani. Pedig e két dolog mégiscsak különbözik egymástól, a töprengőt a gondolkodótól sokminden különbözteti meg. Vegyük ehhez ezt a példát. De Quency lord, az angol külügyi szolgálat tagja buzgó ember volt és ismerni akarta azt a népet, amellyel dolga van, ennélfogva gyakran látogatott meg, és különböző, a keleti filozófia körébe vágó 212kérdéseket tett fel, tanácsomat, és felvilágosításomat kérte, főként pedig a tibeti rejtélyes lélektan iránt mutatott érdeklődést, – ám ez mellékes is most. Ami ide tartozik, az csak annyi, hogy ez a rendkívűl szerény ember néhány év előtt, mikor még Bombayban időztem, a következő furcsa kérést intézte hozzám:

Hogy vízsgálnám meg az ő unokaöccsét és gyámfiát, mert ő jobban bízik bennem, mint az itteni pénzsóvár idegorvosokban, hogy tenném meg, állapítanám meg, mi baja van a fiúnak. Mert ez a tizenhárom éves gyerek máris sötét tekintetű és oly különösen viselkedik. Egy nap példáúl így szólt hozzá: – nem tudja, kedves nagybátyám, tegnap ez meg ez a sikári mért nézett rám oly szemrehányón? – De Quency lord erre mondta neki, hogy a sikárinak biztosan ezerféle baja-gondja van, ki tudná azt számontartani, mért néz így, vagy úgy? De a fiú erre is csak a fejét rázta, legyintett, mint aki azt mondja: – te nem értesz engem, – és elment. Egy másik alkalommal a lord ezt mondta neki:

– Mért vagy te ílyen sötét és komor, te fiú?

– Mert árvagyerek vagyok, – felelte unokaöccse.

– Jó, ez igaz, ezt méltányolom is, – mondotta néki a lord. – Csak figyelj fiam, ez a praktikus világ A világ az okokkal nem törődiknem ér arra rá, hogy az okokkal törődjön. Az emberek tehát azt fogják mondani rád: – ez egy komor és kellemetlen fiatalember. – Jó lesz az?

– Csakhogy a nemes embereknek az a dolguk, hogy az okokkal is törődjenek, – felelte a fiú. – Nem maga mondta-e nekem a múltkor, hogy jobban fáj magának, ha valaki ártatlant, vagy védtelent ölnek meg, mint ha fegyveres kézzel a csatában esik el? Mert önkénytelenűl is azt kérdezi: – hogyan halt meg? és mi oka volt a halálának? – Nem ezt mondta nekem?

– De igen, ezt mind én mondtam csakugyan, – felelte a lord, – A nemesebbje a cselekedet indokait is kutatjaa nemesebbje valóban az okokat is kutatja. Csak hány ílyen ember van, mit gondolsz, sok, vagy kevés? – kérdezte tőle.

– Azt szeretném, ha minél több volna, – felelte ez a konok fiú, és megintcsak legyintett és elment.

– Egyszer aztán egy nála ritka, bizalmasabb percében megvallotta nekem, – mesélte a lord, – hogy bizony ő rám is neheztel. Nem nagyon, egy kicsit, mert egyszer, hat év előtt, mikor ő még kisfiú volt, wimbledoni házamban sonkát ettem, majd kűlföldi cseresnyét, és őt nem kínáltam meg, pedig ő, láthattam, könyörögve nézett rám. Ilyen 213apró dolgokon töri a fejét, még hat év után is, a nagyokat pedig, úgy látszik, észre se veszi. Távirat jött példáúl, hogy anyám, az ő nagyanyja, eltörte a lábát. – Szegény, – mondta ugyan erre eltűnődve, csakhogy épp aznap elég jó kedve volt. Délután még jobb kedve lett, ami már bosszantott és még arra is kért, engedném meg, hogy ő ma lovagolhasson. Hát nem érzéketlen ez a kölyök? Miféle ember ez? – kérdezte a lord. Elhárító mozdulatot tettem.

– Orvosi munkára nem vállalkozom, – mondottam néki. – Annyit azonban már most közölhetek, s mégcsak látnom se kell őt, hogy nagyon okos, nagyon őszinte fiúnak tartom az unokaöccsét, ezenfelűl pedig töprengőnek. Mert a töprengők jó néhány jellemvonása megmutatkozik már abban is, amit excellenciád elbeszélt.

– S hogy mint kell a töprengőt jellemezni? – folytattam, – mindenekelőtt azzal, hogy nem kétszer néz meg egy dolgot, hanem százszor, és mindíg közelről. Vagyis A töprengés a mikroszkópikus vizsgálathoz hasonlíta töprengők optikai viszonyai mások, mint a gondolkodókéi. Mindenkor úgy tesznek, mint a fizikus, mikor mikroszkópon vizsgál meg valamit. Csakhogy míg a fizikus a vizsgálat után, ha rosszúl ég a szivarja, nem kutatja e parázsló égés molekuláris akadályait, hanem káromkodik, addig a töprengő, mondom, állandóan hajlamos a mikroszkópikus szemléletre, minthogy végleg erre van beállítva. S már ez is megkülönbözteti őt a gondolkodótól, akinek múlhatatlanúl ki kell emelkednie ebből, különben a részletek rabja maradna s távlata sohase lehetne. Márpedig mi nem tudjuk, melyik az igazibb képe valaminek? ha az egész alakzatról értesülünk, vagy ha részleteiről? Mi csak azt tudjuk, hogy az egész inkább nekünk, embereknek való, vagyis, hogy a mi életünk inkább ezt követeli meg tőlünk. A töprengőt viszont éppen az jellemzi, hogy Az egész helyett mindig a részletekre figyelnibeleragadván a részletekbe, sohase természetes távlatából figyel valamely dologra, mint egészre, mondom, abból a távlatból, amely az emberi léleknek legjobban megfelel, tehát semmit sem észlel átabotában, az élet s főként az idő röpke és alig rögzíthető és részleteiben csak utólagosan szétteregethető természetének megfelelően, hanem erőszakot tesz magán és természetes figyelmén és aprólékos gonddal veszi újra meg újra szemügyre ugyanazt, valamely dolognak legapróbb részleteit is. Lehet az ilyen ember helyes itéletű? Soha. Még akkor sem, ha értelmes. Mert értelmesség és helyes ítélkezés kétféle adomány. Minthogy az is, amit életbölcsességnek nevezünk, – ez a 214harmadik adomány. Helyes ítélkezés és életbölcsességÉletbölcsesség és helyes ítélkezés nem jól képzelhető el értelmesség nélkűl, de ez utóbbi mégse teszi ki. Sokminden kelletik még ahhoz, így mindenekelőtt az az érzék, amely úgy az idő múlását, mint a részleteknek az egészhez való viszonyát jól értékeli. Lehet-e tehát a töprengőben életbölcsesség, vagy lehet-e őt olyan embernek tekinteni, akit nagystílusúnak nevezünk? Ezt még elképzelni se lehet. Természetes tehát, hogy ítéletében javarészt kicsinyes, aprólékos, amiből következik, hogy A töprengő aprólékosságra való hajlama az önbírálatban isrendkívül haragszik példáúl valamely jelentéktelenségért, amelyet a józan ész észre sem vesz, – e helyt mégis kénytelen vagyok a józan észre hivatkozni. – Ha pedig önbírálatra is hajlamos, ami ezeknél aránylag gyakoribb, mint másoknál, akkor önmagát emészti oly dolgokért, amelyeket a józan ész ugyancsak aprólékosságoknak ítélne s ugyanígy van a múlttal. Nem hagyja emlékezetében elhalványúlni a dolgokat, mondhatni újra meg újra A múlt természetes távlata gyógyítóbetanúlja rossz emlékeit is, holott az emlékezet eredendően arra van ítélve, hogy gyógyítóan feledjen is, – a múlt távlata ugyanis épp olyan természetű, mint a térbeli távolság távlatai. De a töprengő reakciói is mindig későn érkezők, mert mindig az előző percen nyűglődik, tehát jelenjét rendesen elszalasztja, félig éli, nincs egészen jelen a saját jelenében, tehát talpraesett feleletekre se képes, A töprengő elkésett reakcióivagyis ő az, akiről tudni lehet, hogy mindig a l’esprit d’escalier embere. Az ilyen nem jókor kér bocsánatot, nem jókor vesz elégtételt, reakciói különben is mindig nehezen érthetőek, mert akkor vídám, mikor a józan ész ítélete szerint ez nincs helyén s akkor szomorú, mikor minden elképzelés szerint vídámnak kellene mutatkoznia. E töprengő tehát annak a kettősségnek áldozata, amely bennünk eredendő mivoltunk és hozzászerzett tulajdonságaink kétféle szemlélete folytán létrejött. Az oroszlán sohase töprengő.

S excellenciád elbeszéléséből ilyesmit véltem kiolvasni unokaöccsére vonatkozólag is. A sikari sötéten nézett rá s ez még másnap is bántotta őt, – minden gyengéd és figyelmes bánásmód se tudja soha elfeledtetni vele, hogy árvagyerek, mert ahelyett, hogy szabadúlni igyekezne tőle, beleássa magát ebbe a szomorúságba, – s hogy hat év előtt nem kínálták meg valami étellel, az még ma is bántja s ami a nagyanyja balesetét illeti: hogy emiatt nem mutatott szomorúságot, az nem jelenti azt, hogy közönyös természetű. Már említettem az imént, hogy a töprengők reakciói kiszámíthatatlanok. De hiszen gyakran a 215mieink is, ne tagadjuk. Mert hányszor történik meg velünk, hogy, ha netán szomorúságot követelne tőlünk valamely helyzet, hogy épp akkor alig tudunk úrrá lenni nevetésünkön, hogy épp akkor kicsapongó vídámak szeretnénk lenni. E lelki jelenség oka nyílván abban keresendő, hogy az érzelmek, e kényurak nem tűrik a parancsot s akár a hidraulikus prés, nyomásra még nagyobb nyomással felelnek. Aki tehát szomorúságot követel magától, az el lehet készülve arra a meglepetésre, hogy esetleg nevetni fog. Viszont megyünk az utcán, látunk egy üstfoltozót és ezen elkezdünk könnyezni, mert valamely rejtélyes kapcsolat folytán eszünkbe jut róla az a szomorúság, amely ekkor meg ekkor nem akart hozzánk férkőzni. Ami nem is csoda. Egy Párisban élő elszászi származású sebész, akit még Párisból ismertem, de akivel csak egy későbbi műtétemmel kapcsolatban találkoztam össze Karlsruhe városában, egy élettani témájú beszélgetés közben egyszer így szólt hozzám:

– Bizony, hogy nem uralkodunk érzelmeinken. Mikor az anyóka fejkötőjével holtan feküdt a ravatalon, nem éreztem semmi bánatot. Azt mondhatnám, hogy szégyenszemre éppen ellenkezőleg. Tavasz volt, gyönyörűen sütött a nap s én borzongtam valami gyönyöröktől: talán az élet melegétől s ezt bizony szégyelltem. De ma már nem szégyellem, mert tudom, hogy mi ez. A puszta létezésnek az a rejtező, titkos öröme tört fel bennem, amely a lélek legmélyén munkál s amely oly ritkán mutatkozik meg annyira tisztán és határozottan az ember előtt, mint ahogy a gyermek s talán a vadember érzi, – A viharok felszínre hozzák a rejtőző életörömötminthogy elborítják, elhomályosítják a rárakódó gondok és a hétköznap zűrzavara. Míg aztán egy vihar el nem söpri mindezt s az ember csodálkozva kezdi érezni, hogy örűl az életének. Egyszóval, ismétlem, az aktualitás pillanatában, anyám halálakor nem éreztem semmi különös fájdalmat. Ami azért is érthető, mert a lélek A lélek a túlnagy benyomásokat kizárjaa túlnagy benyomások, támadások elől hamar bezárúl, vagyis védekezik, a kűlvilágot tehát nem akarja többé tudomásúl venni, nem ereszti be magához, – mi sebészek ennek testi megfelelőjét défense-nak nevezzük. Az se csoda tehát, hogy, mikor néhány nap múlva párisi házmesterem megmutatja nékem, hogy milyen szép elszászi fejkötőt vett unokájának, elkezdek ezen sírni. A házmester rám bámúl. – Ne haragudjon, – mondom néki, – ez különös dolog, de anyám is hasonló fejkötőt hordott, amíg élt. – Ennek testi megfelelőjét viszont Diszlokációdiszlokációnak 216nevezzük mi sebészek. Ha tudniillik valamely szerv, vagy redő nem oda kapcsolódik, ahova kellett volna. – Ezt mondta nekem a párisi sebész.

– S ilyesmi történt valószínűleg excellenciád unokaöccsével is. A nagyanyjáról szóló közlést vagy nem vette rögtön tudomásúl vagy az nem oda kapcsolódott, ahova kellett volna s ő nem alakoskodó fiú, ami dícséretére válik. – Ilyesmiket próbáltam de Quency lord elé terjeszteni unokaöccse ügyében, most pedig folytatom azt, amit e tárgyban még mondani akarok. Vagyis a múltak természetes távlatáról s arról az erkölcsösnek ítélhető praktikumról akarok szólani, amelyet természetünk az emlékek elhalványodásával hoz létre bennünk.

De még mielőtt erre rátérnék, jut eszembe még valami, – folytatta a Borzippai. – Mert az elszászi orvos történetéhez hasonlót Schőndorff úr is mesélt nekem.

– Anyámat felkereste egy távoli nőrokona, – mesélte, – és azt mondta neki: – Ma van húsz éve, hogy szegény uramat eltemettük. – Erre hát anyám bólogat, részvétét fejezi ki, miegymás. De az asszony így folytatja: – s a temetésével kapcsolatban nékem borzasztó élményem van ám Fanni. Mert képzeld csak el, mi történt. Mikor temettük szegényt, éppen megeredt az eső, de aztán elállt. Gondoltam, hogy mindenesetre jó lesz ovatosnak lenni s minthogy szegény megboldogúltamnak volt egy vadonatúj szürke selyem esernyője, ezt mindenesetre Hellmuth fiam karjára akasztottam. Megyünk a temetőbe, ott állunk a nyitott sírnál, szemem odatéved Hellmuthom karjára, hát mit látok? Képzeld, Hellmuthom karján nincs ott az esernyő. Gondolom magamban: Jézus, hova lett? Temetés után szaladok a ravatalozó terembe, hát ott sincs. Egyszóval ellopták, ellopták. Képzeld, leemelték Hellmuthom karjáról. Amilyen mulya ez a fiú, hagyta. Persze, hogy hagyta, ez mindent hagy. Ami pedig ezt a dolgot illeti, megútáltam én akkor az egész eklézsiát mindenestűl, hogy képesek ilyen szent napon, egy temetésen lopni, hallottál már ilyet? És valahányszor ez eszembe jut, mindig borzadok tőlük, még ma is.

217

Ennyi volt, amit Schőndorff úr el akart mondani nekem, csak azért, hogy e történethez megtehesse észrevételeit. S ezek a következők voltak:

– Hogy ez az asszony nem a főakcióra, nem a temetésre figyelt, továbbá, hogy A katasztrófák és a lélek mélyenem a férje halálán való bánata töltötte el egészen, ez még természetesnek mondható. Mert a lélek, ha van rá ideje, a katasztrófák elől elzárkózik, úgy tesz, mint a róka, hogy előbb fedezéket keres, aztán onnan elinal. Épp ezért azt is lehetne mondani, hogy az ember a katasztrófák idején igen gyakran lélektelen, mármint olyan értelemben véve, hogy nem felel meg annak, amit várnak tőle a fájdalmait, a katasztrófával kapcsolatos reakcióit illetőleg. Megeshetik tehát, hogy épp ilyenkor váratlan örömök csapnak fel benne, amelyek eddig megnyílvánulásukban akadályozottak voltak. A katasztrófák és a lélek perifériáiEzek a mélyből csapnak fel, a lélek perifériái viszont szórakozott állapotot mutatnak és csekély, mellékes dolgokra koncentrálódnak szinte megdöbbentő hirtelenséggel. Amit tehát ez az öregasszony a szürke esernyőről és elvesztése fölötti fájdalmáról beszélt, számomra tökéletesen érthető. A dolog tehát eddig rendben volna. De ha még egy idő után is, pláne ha húsz év után is ezt az esernyőt fájlalja olyankor, mikor férje temetésére visszaemlékezik, ez már élénkebb világot vet lelki alkatára, mint az eddigi történet. Jelenti pedig a következőket: hogy ő még most is A lélek esetlegességeinek approbációjaapprobálja, szentesíti azt az eseményekkel szemben lélektelennek mondható és szórakozott állapotát, amelyben a temetés napján leledzett, ez a manifesztáció lelki szegénységre és butaságra vall. Hogy még húsz év múlva is borzasztónak tud tartani valamit, ami az igazi katasztrófához képest nemhogy csekélységnek, de semmiségnek mondható.

– Ne tévesszük ezt össze azzal, amit ítéletképtelenségnek nevezek, – folytatta Schőndorff úr, – mert ez már nem az ítélkezés dolga, ez már az egész lélek dolga. – S aztán még hozzátette:

– Különben ugyanez a véleményem vonatkozik az embernek olyan lélekállapotaira is, amelyekben önmaga előtt is állatnak bizonyúl. Ha példáúl bánata mellett némi örömet is érez valamely közeli rokona elhúnytán, a várható örökség reményében, – nem tehet róla, hogy örömet is érez, de ha nem szégyelli magát emiatt, ha megmarad emellett, vagyis approbálja ezt az örömöt, ha nem szűri ki magából, ahogy a piszkos salakot szokás, akkor véglegesen állatnak bizonyúl.

218

– Az az anyag is te vagy, no de A szűrő is te vagya szűrő is te vagy, – szoktam én mondani olyan fiatalembereknek, akik egyes filozófusok hatása alatt büszkélkedni kezdenek állati mivoltukkal.

Nem szükséges az állatot istápolniNe az állatot istápold magadban, mert abból van benned elég. Inkább csitítsad ezt az állatot, amennyire lehet s az embert támogasd magadban, – szoktam mondani nekik.

Beszéljünk hát végre az emlékezés mivoltáról és törvényeiről is, – kezdett bele egy alkalommal a Borzippai egyik kedvenc témájának fejtegetésébe. – Ez megint az én dolgom és nem Schőndorff úré, – tette hozzá. – Az európai törvénykönyvek magukévá tették az elévülést. ElévülésEz tíz év, vagy harminc év is, erre már nem emlékezem. Mindenesetre helyesen tették: a feledés princípiumának, ennek a fontos praktikumnak helyet kell adni az ember feletti ítélkezésben is. Csak mi történik ezen belűl, mit tesz a bíróság? Hogy mit tesz, azt egy vidéki angol bíróság előtt jól fejezte ki egy igen képzett ottani ügyvéd.

– Lám mit művel az ügyész úr, – kezdte. – Mindjárt megmondom. Ez a szegény, tudatlan dajka, aki itt áll önök előtt, aki nyolc évig bújdosott a gyarmatokon s akit végűl is honvágya kergetett időnek előtte haza, ez az ostoba dajka valóban rettenetes hibát követett el valaha, kilenc év előtt, de a gyermek, aki vigyázatlansága folytán elpusztúlt, már rég elporladt, sírján már régen virágok nőnek, kis barátai elfeledték, egyik se kérdezi többé: – hol van a kis Dick? És mért nem játszik velünk? – Mindeközben a gyermek apja is meghalt, anyja is férjhez ment újból s új gyermekei születtek, egyszóval az elmúlás már-már befútta homokjával e szegény kis áldozat emlékezetét. Ami úgy is kifejezhető, hogy a feledés érdekében teljes, elementáris hatalmával lépett be e történet tragikumába a világ egyik legősibb hatalma: a természetes elévülés. De, ami régen volt, azzal szemben, véleményem szerint az erkölcs is nagyobb megbocsátást követel s itt történetesen egy úton is halad A lélek feledésre van ítélvelelkünk eredendő természetével, amely feledésre van ítélve. Feledés és megbocsátás ugyanis egyazon eredményre vezetnek, ha e kettő nem is tekinthető erkölcsi szempontból azonosnak, még kevésbé egyértékűnek. De aki sérelmeinek feledésére nemcsak hajlamos, hanem ezt a hajlamát még istápolja is magában, 219az praktikusan jár el, amellett azonban erkölcsösen is, ez a véleményem. De lám a jogtudomány is, amely igen praktikus tudomány, nem vett-e már régen példát a természettől a feledés dolgában? nem teremtette-e meg az elévülést? bárha jól tudom, nem teheti ezt oly mértékben, mint ahogy azt emberi életünk praktikuma megkövetelné, no de mégis! Hogy mily mértékben feledékeny az emberi lény, arra hadd hozok példát. Mikor bizonyos jogbölcseleti tanúlmányok végett Párisban időztem, egy nap bementem egyik ottani kollégámmal a Café de la Paix nevezetű híres kávéházba, ahol egy ember, akit egyéb ügyekből kifolyólag jól ismertem, igen alázatosan köszönt nekem. – Ki ez? – kérdezte a kollégám. – Megmondtam a nevét. – Ah, ah, – mondja ő, – emlékszem a nevére. Nem volt ennek valamiféle szerelmi tragédiája néhány év előtt? Mondtam: igen. S mikor ez a kollégám az órájára nézett és sietve elrohant, odamentem az alázatos emberhez. Így szóltam hozzá: – Mikor a maga sikkasztása öt év előtt kiderűlt, maga nyílván azt hitte, hogy még a falak is magát nézik és azt kiáltják: – íme, itt megy a sikkasztó. – Holott hát az emberek olvasták a nevét, aztán vacsorázni mentek és másnap már alig emlékeztek az egészre. Barátai talán inkább, bár azok is! ha némelyik örűlt is az ön balsorsának, de aztán saját balsorsa foglalkoztatta jobban őt s egy év múlva ő is csak homályosan emlékezett már az esetre. Ügyem másnak nem olyan fontos, mint nekemS ön ezért lőtte szíven magát. Akusztikus érzék fiatal barátom, az hiányzik önből, akusztikus érzék! Az ön ügye másnak nem lehet annyira fontos, mint saját magának, ezt kell jól megértenie. – S itt elmondtam neki, hogy őreá, mint egy szerelmi tragédia hősére emlékezett az előbb vissza valaki. – Látja, – mondtam, – némely bűntettesek nagyszerűen értik ezt a világot. Itt nemrég egy vidéki orvos két csecsemőt vakított meg túlerős szemcseppekkel, de büntetése kitöltése után mégis úgy viselkedett a népes Nizzában, mint egy nemzeti hős. Kérdem a patróntól: – Ki ez az úr? – Valami híres ember, – feleli nékem. De volt itt egy sikkasztó színigazgató is. Valahogy még kimászott a súlyos büntetésből, de nagyon csúnyán. Átment hozzánk, Angliába, néhány év múlva visszajött ide s a színházi világ Cézárja lett: a tekintély és színészi félelem atyja. – Ezt mondtam ennek a fiatalembernek s ugyanezt mondom most is magas Bíróság! Igaz, hogy mi angolok nem vagyunk ennyire feledékenyek, no de mégis! Mit tesz itt az ügyész úr? Most már rátérek erre is. Mikor már régen elcsitúlt a bűncselekmény okozta fájdalom, 220már fű nő a sírokon, s egy új világ sarjad körülöttünk, feláll egy taláros úr s álmos szívében felveri a régi felháborodást, minden erejével jelenvalóvá akarja tenni azt, ami már régen elmúlt, elhalványodott, vagyis mit tesz? erőszakot tesz a lélek természetes folyamatán, A régmúltat erőszakosan visszaidéznia régmúltat erőszakosan visszaidézi, haragját mesterségesen aktualizálja, – nem különös dolog ez? Magas Bíróság! Azt szoktam mondani, hogy még Egy pofonhoz is spontaneitás kellegy pofonhoz is spontaneitás kell, vagyis rögtön kell adni, akkor, amikor esedékes. Mert mi volna, ha a következőképp cselekednénk: engem, tegyük fel, nagyon megsért valaki s akkor semmit se szólok, de egy hónapi rágódás után elhatározom, hogy ezért arcul fogom ütni. Megvárom tehát a lakása előtt s mikor kilép onnan, meg is teszem, – akkor, mikor a dolog már inaktuális, mikor az illető saját szavaira esetleg már alig is emlékszik, – nem volna ez embertelen, sőt nevetséges cselekedet is? S nagy kár volna, ha a törvénykezés nem ovakodna ettől a hibától, erre int minket a jogbölcseleti meggondolás, amely tudománynak mestere vagyok, – de az a nagyszerű praktikum is, amelyet joggyakorlatnak nevezünk. S lám még A tigrisbe dühöt csempész a természeta tigrisbe is dühöt látszik csempészni a természet, mikor ártatlan áldozatára lecsap, hogy több oka legyen megölni. Nekünk legalább is úgy tetszik, hogy neki magának van erre szüksége, mert szemünkben az indulat jobban indokolja a kegyetlenséget, még az éhségnél is. Vajon nem úgy van-e, hogy még a törvénykezés is méltányolja e bűncselekmények mérlegelésekor az indulat hatalmát s enyhébben bűnteti példáúl a hirtelen felháborodásból eredő ölést, mint amelyet valaki előzetes mérlegelés alapján, hidegen követ el? S nem úgy van-e, hogy a hirtelen dühkitörés, amely voltaképp állati mivoltunk megnyílvánulása bennünk, ilyen esetekben mégis erkölcsileg emberségesebbnek ítéltetik, mint a hideg eltökéltség, amelyet elveteműltségnek nevezünk? S épp ez az elveteműltség az, amelyre az állat nem képes, tehát váltig emberinek kell tartanunk, vagyis, sajnos, az állati önzés emberi kivitelének. Tekintsük tehát úgy, mint emberi mivoltunk áldásának másik felét, a benne rejlő átkot.

De talán kár is mindezzel foglalkozni most. Amit itt mondani akarok, az csak ennyi: kimondatott felőlünk, hogy a nékünk juttatott jóra emlékeznünk kell, viszont a régi sérelmeinkre, amennyire lehet, kevésbé, mert ez az erkölcsös ember dolga e világon. Továbbá tehát: hogy a friss felháborodásnak is több joga van a szigorhoz, mint az 221erővel felszított felháborodásnak. És ezzel végeztem. Enyhe ítéletet kérek.

Így szólt a védő és leűlt. Szavai után egy pillanatig csend állt be a teremben. Erre megint felállott az ügyész s legnagyobb meglepetésemre kijelentette, hogy ebben az esetben igazat ad a védőnek, ama véleményének fenntartásával, hogy a túlságos enyheségtől is ovakodni kell, különben a bűnözés elhatalmasodna Angliában. Mert ha mindenkor enyhék vagyunk, ezzel istápoljuk a gonoszságot, tehát erkölcstelenek vagyunk. Ha igazán praktikusok akarunk lenni, akkor tartsuk magunkat az embernek mindkét természetes hajlamához, egyfelől a tartós emlékezéshez, mert az is megadatott néki, tehát a megtorláshoz, amely bizonyos szempontból erkölcsös is, mert útját állja a rossznak, – de a megtorlás elve azért is helyénvaló, mert a túlságosan feledékeny ember szintén erkölcstelen, – másrészt legyünk a megbocsátás és feledés hajlamától is áthatva, de csakis akkor, és ott, ahol az indokok ezt lehetővé teszik számunkra. És jelen esetben ez utóbbi méltányos dolognak látszik, ebben van igaza a védőnek. Így szólt az ügyész.

S a bíróság, ez a csodálatos angol bíróság is a védőnek adott igazat, mert rendkívül enyhe ítéletet hozott. És én is igazat adtam neki.

Magam én úgy kerűltem a hallgatóság közé, hogy az a muzulmán orvos, aki ezt a szegény öregasszonyt oltalmába vette Beirutban, táviratilag kért meg, hogy menjek át Párisból a tárgyalására, és értesítsem a dolog kimeneteléről.

S hogy én mit szóltam mindehhez? Akkor még nem tartottam ott, hogy ilyen kérdésekben tisztán lássak. Nem is igen tudtam még ilyesmivel behatóbban foglalkozni, még a módját se tudtam, hogy fogjak hozzá? Már nem voltam annyira fiatal, és mégis, sok tekintetben gyerekes maradtam: őszintén szólva engem még akkor is a legmagasabb bölcselet érdekelt, – hogy mért is élünk? hogy halhatatlan-e az ember lelke? hogy a parányra, meg az óriásra egyazon törvény vonatkozik-e? meg ilyesmi. S itt újból hangsúlyoznom kell, hogy jóval később ugyan, de mégiscsak Schőndorff úr volt az, aki sok más 222jótéteménye mellett a nagyról a kicsire, s a megoldhatatlan kérdésekről a megoldhatókra irányította figyelmemet.

S egy nap elmeséltem néki ezt az angol tárgyalást, s ő nagyon megharagudott rám, ma már nem is emlékszem rá, miért? Pedig akkor már jóval fejlettebb állapotomban voltam a párisinál, ovatosabb is lettem ítéleteimben, és mégis! Valami ingerlő konokság lehetett bennem még akkor is, – szó ami szó, az ügyész beszédéről volt valami vita köztünk, és evvel kapcsolatban a tartós emlékezésről, és Schőndorff úr annyira megdühödött, valóságos dührohamot kapott tőlem. Ezt kiáltotta:

– Eh, nem vesződöm én magával tovább. Úgy látszik, mégiscsak a vérem ellen valók maguk, mert vérlázítóak a keletiek, mert folyton a forró naptányérba akarnak belenézni, mint a tehenek alkonyatkor. – Ezt kiáltotta, és máris otthagyott Karlsruhéban, egy csúnya kelésemmel, amelyről pedig tudta, hogy itt szeretném egy régi ismerősömmel megoperáltatni. Fogta magát, és nélkülem tovább vándorolt észak felé. S lám, ez a szó is, megvallom, nagyon hatott rám, mint Schőndorffnak nem egy kitűnő észrevétele. Alighanem ez is nagyot változtatott rajtam. Ám ez mellékes most, folytatom, amit mondani akarok.

És most ne nevess rajtam, ó Hábi-Szádi barátom. Hisz téged is mindig érdekelt az oroszlán, ne csodálkozz tehát, hogy engem is. Azt is tudod rólam, hogy már a Borzippáról való álmom előtt is, sőt, jóval előtte is nagyon érdekelt engem a rejtélyes lélektan, már annálfogva is, mert nagy hipnótikus erő van bennem. S épp akkor értesűltem arról is, hogy egy Winterry nevű, volt német katonatiszt, a tibetiekhez hasonlóan, távhipnótikus kísérleteket folytat, mégpedig nagy sikerrel. Gondoltam magamban, mért ne próbálnám meg én is? hátha sikerűl visszavarázsolnom a kedves és dühös Schőndorff urat. Ő vissza fog jönni és elnézésemet fogja kérni, amiért ilyen gorombán itthagyott, – így határoztam felőle. Mindenesetre előbb kipróbálom azonban, van-e még ilyen erőm, mert már rég nem éltem vele s itt eszembe jutott valami. – Úgy van, kipróbálom magamat, ezenfelűl pedig kísérletet teszek, hátha megoldom ugyanakkor azt a kérdést is, hogy létezik-e hát az állatvilágban tartós emlékezés? Mert ha igen, akkor igaza volt az angol ügyésznek és Schőndorff úrnak is, mikor azt állította, hogy a tartósabb emlékezés is természetes adománya az embernek. Úgy 223határoztam továbbá, hogy ezt a kísérletet valamely nem-domesztikált, fejlett állaton fogom kezdeni. A szervetlen világban ugyanis semmiféle olyan jelenség nincs, amely akár nyomaiban is hasonlítana az emlékezésre, ott tehát nincs keresnivaló, alacsonyrendű állatok kurta emlékezésével már találkoztam itt-ott, egyes állat-lélektani leírásokban, dehát ez se felelt meg annak, amire kíváncsi voltam. Elmentem tehát az állatkertbe s ott egy állat-lélektanban jártas állat-ápoló elmondott ugyan nekem egy csodálatos történetet egyik ázsiai elefántjáról, amely hónapok múlva bosszúlta meg magát valakin, aki ormányával visszaélt, de én ezzel sem elégedtem meg, már azért sem, mert magam akartam erre vonatkozólag tapasztalatokat szerezni. Volt ott egy gyönyörű hímoroszlán, annak ketrece elé álltam körülbelűl két méternyire s először arra kényszerítettem az állatot, hogy szembenézzen velem. Aztán parancsomra még ásított is, de elaludni nem akart. Végre némi erőfeszítések után a feje lehanyatlott, de csak néhány percre, mert aztán megrázta fejét, nagyot hördűlt és máris valóságos dührohamot kapott. Fújva, őrjöngve ugrott neki a ketrecnek, hogy kitörjön rajta és agyonvágjon. Közelebb léptem hozzá, susogtam neki, erre kissé megnyugodott ugyan, de aztán hatalmas mancsával megint rávágott a rácsra. Ekkor hát elmentem onnan. Ezekután operált meg régi ismerősöm, a már említett Böckman doktor, aki bizonyos béloperációk tanúlmányozása végett tartózkodott Karlsruhe kórházában egyik neves sebész keze alatt. Vagy három hét múlva megint elmegyek az állatkertbe s íme az oroszlán alighogy meglát, azonnal nekemugrik. A tartósabb emlékezés is természeti adottságMa már tudom: gyerekes kísérlet volt, de számomra akkor tökéletesen meggyőző, – tehát igaza lett az angol ügyésznek, jelenvaló volt tehát a tartós emlékezés.

Aztán hát megjött Schőndorff úr is. Hogy parancsomra-e, azt persze nem tudom, tény az, hogy megjött, itt volt s mi nagyon örűltünk egymásnak.

Ő már visszatért Berlinbe, de lelkiismeretfurdalásokat érzett miattam, mert mégiscsak betegen hagyott itt, addigra persze a dühe is elpárolgott már. Közben felkereste őt egy barátja is, egy berlini író, a nevét nem mondhatja meg és szokása szerint megint sajátmagáról 224beszélt, de ez esetben igen figyelemreméltó dolgokat, éppen olyasmit, ami voltaképp utolsó vitánk anyagába vág. S ekkor már muszáj volt eljönnie, hogy mindezt elmondja, annál is inkább, mert még álmodott is rólam, képzeljem. Táviratozott tehát a kórháznak, hogy itt vagyok-e még és nem haltam-e meg s mikor kiderűlt, hogy itt vagyok, szabadságot kért a szerkesztőségben és eljött. Nagyot nevettem.

– Most mit nevet ezen, maga konok hagymaevő, – kiáltott fel, megintcsak dühre gerjedve. Majd gyorsan hozzá tette:

– No sértsen már meg, sértsen már meg, mert megőrülök, ne vágjon olyan ájtatos arcokat a gorombaságaimhoz. – Még nagyobbat nevettem.

S ekkor hát elmondtam neki az oroszlánnal való esetemet s a vele való távol-szuggesztiós kísérletemet s megkérdeztem tőle, hogy mit gondol, nincs-e kapcsolat az én kísérletem és az ő ideutazása között?

– Oh maga veszedelmes alak! – kiáltott fel és most már ő is nevetett. – Hát ezért kellett nekem idejönni? – De azért rögtön utána kijavította egy tévedésemet is.

– A tartós emlékezés spontán dolog, – éppen ezen kaptunk hajba. Az angol ügyésznek tehát igaza volt. De erőszakosan rögzített emlékezés is létezik, ebben viszont a védőnek van igaza, ha nem is húzott határvonalat e kettő közé. Ez viszont hiba. Mert erre igenis szükség van, a kettő között ugyanis óriási a különbség, – mondotta Schőndorff úr s ekkor hát elmesélte a már említett berlini író történetét is, amely éppen ezt a kérdést világítja meg. E történet így hangzik:

Hogy ez a barátja mindenképpen bolondos ember, egyébként okos is, csak épp ma, hatvan éves korában is épp oly extravagáns, mint amilyen harminc év előtt volt. Különös ötletei vannak s arról nevezetes, hogy eszeveszett kísérleteket tesz önmagával. Mindenekelőtt nagy fecsegő s ezt ő tudja magáról s talán ez bosszantja legjobban. Ezért elhatározta, hogy lelki gyakorlatként fél évig egyetlen szót se szól senkihez. S ezt végig is vitte, úgy viselkedett, mint a némák, csak utána épp olyan fecsegő lett, mint volt azelőtt. S ez még jobban bosszantotta. Mert azt mondja: Életünk hibák sorozatából állaz egész élet amúgyis a hibák sorozata s aki sokat beszél, az szükségszerűen több ostobaságot is beszél, mint aki hallgatag. Épp ennélfogva őneki semmi tekintélye sincs és nem is lehet. Mert el kell képzelni: aki hallgatag, annak csupa ostobaság foroghat a fejében, csakhogy nem szól semmit, 225csak rejtélyesen mosolyog. S mi az, aminek tekintélye van ezen a pimasz világon? Annak ami rejtélyes, mert felveri a képzeletet. – A hallgatagság dicséreteIsten tudja, miket gondol rólam ez a mosolygó, – mondják magukban az emberek erről a baromról és szégyellik magukat előtte, hogy mért is járt olyan sokat a szájuk.

Mert a fecsegő? akár a békák a tóparton, vagy a verebek a ligetek fáin: isten tudja, hogy mért csinálják? Egyes létezők betöltik hangjukkal a teretki akarják-e terjeszteni mivoltukat az egész világegyetemre, kitöltvén legalább hangjaikkal a messzi teret? Vagy hírül akarják adni a világegyetemnek, hogy ők is vannak? Menjen el valaki a Tiergartenba alkonyattájban és hallgassa meg a verebeket. Zűrzavar, hangzavar, össze-vissza való csivitelés, ezek megértik egymást? – muszáj, hogy ezt kérdezze magától. Csakhogy ezek nem azért zajonganak, hogy meg is értsék egymást. És pontosan ilyenek a fecsegők. Muszáj zajonganiok, – mondotta a barátom szomorúan. – És ennyi az egész, – mondta bólogatva.

– Viszont, és viszont a hallgatagok, – folytatta, – mi van a hallgatagokkal? Egyrészt, voltaképp e világ legszemtelenebb népsége. Mert van-e annál pimaszabb fickó, mint Aki mer unalmas lenniaki állandóan unalmas mer lenni? Hát ilyen a hallgatag ember. Ezenfelűl pedig megmarad butaságában. Mert jól fejlődik-e az ilyen? Aki nem ütközik soha semmibe, aki kerűli az ellentéteket, mert síma, mint az ángolna, – nem veszít az ilyen állandóan a játszmán? Mert vegyük csak ezt: hány olyan ember van, aki addig-addig beszél, míg rá nem eszmél a véleményére, – egyszóval, beszéd közben jön meg az esze. A fecsegés előnyeiS viszont, hány olyan hallgatag van, aki saját némaságába már-már belefullad. Szeretne kitörni, mint a túlfűtött kazán, de nem tud, és irígyen bámúlja még az efféle silány fecsegőt is. Épp eleget röhögtem én ezeken. Mit szólsz ehhez? – kérdezi tőlem a barátom.

– Akkor mért nem vagy megelégedve azzal, hogy fecsegsz? – kérdeztem tőle. Amire szomorúan nézett rám.

– Mit akarsz? – azt mondja. – Mindenki a maga nyomorúságát cipeli. A hallgatag az övét, s én a magamét. És ki-ki irígyli a másikat. És megintcsak ennyi az egész, – mondta gúnyosan.

– Hát ilyen okosságokkal, s amellett ilyen zűrzavarral volt teli a feje mindig, mióta csak ismerem, – mesélte Schőndorff úr, – a saját fecsegése miatti bánata csak nem akart véget érni. Hányszor mesélte 226nekem, hogy, ha tükörbe tévedt pillantása, szembeköpte tükörképét, és azt kiáltotta neki:

– Te dögletes fecsegő! – Sokféle anyagi bajain kívűl ez volt egyik fő-főbaja. S a másik: hogy olyan rettenetesen nehézkes. Mert fecseg ugyan, de talpraesett válaszokat adni mégse tudott soha. S mint mondotta, ez fájt neki talán legjobban egész életében. Pedig hányszor van erre szükség! Ha megbántják, elpirúl, dadog, aztán hazamegy, és esetleg három hónapig is azon töpreng, hogy mit kellett volna felelnie. S ez némely fontos ügyeiben végzetesen rossz hatással van reá, – ezt mesélte nekem most is, mikor eljött hozzám. Oly kétségbeejtő ez a tehetetlensége, hogy már-már az öngyilkosságba kergeti. Hogy hallgassam meg példáúl ezt az esetét. Ő csak egyszer volt szerelmes életében, bár még ez se biztos. Lehet, hogy sohase volt, csak azt hitte akkor, mivelhogy az ember szeretne szerelmes lenni, a legtöbbje így van ezzel, tudvalevő. No de mindegy. Annyi tény, hogy egész életében foglalkozott elméjében ezzel a hölggyel. S ez a hölgy negyven év előtt írt neki egy rendkívül szellemes, de végtelenűl szemtelen levelet, amely azonban olyan okos volt, olyannyira gúzsba kötötte, lefegyverezte őt, hogy akárhogy törte rajta a fejét, nem tudott rá semmit se felelni. S ő, megvallja, hogy még most is, negyven év után is sokszor rajtakapta magát, hogy ezen a válaszon töri a fejét. De most végre sikerűlt két nagyszerű levelet írnia neki, előbb az egyiket, s két hónap múlva a másikat. S ezt a másodikat ő most, a sajátmaga ellen való eszeveszett dühében, el akarta kűldeni neki, negyven év előtti keltezéssel. Igen, képzeljem, ezt akarta tenni, igaz, hogy csak egy pillanatra merűlt fel benne ez a gondolat, de micsoda erővel! Hogy legyen akármi, ő elkűldi, s hogy én mit szólok ehhez a tébolyhoz? – Előbb rábámúltam, aztán nagyot nevettem.

– Ne nevess, – azt mondja, – tudom, hogy ez csupa ostobaság. És mégis! Az ingere akkora volt, hogy majd beleestem a kádba, mert éppen fürödni készültem. S mint ilyenkor lenni szokott, pillanatok alatt óriási tervek merűltek fel bennem. Hogy Kínán, a Fülöp-szigeteken, Grőnlandon és Kamcsatkán keresztül menjen a levél, – ott mindenütt vannak ismerőseim, azok tétessenek rá mindenütt póstai pecséteket, vagyis olyan látszata legyen, mintha a levél negyven évig vándorolt volna ide meg oda, amíg végre eljutott hozzá, egykori 227szerelmemhez, Dél-Amerikába, ahol most él. – Ennyi volt az, amit erről az ügyről közölni akart velem. És hogy eddig rendben is volna ez a dolog. Voltaképp nem is itt van a baj. Hanem az a baj, hogy ez a hölgy nyílván nem is emlékszik már a saját szemtelenségeire.

– No ugy-e látod, – feleltem én. – Nem volna okosabb és praktikusabb, ha te is elfelejtenéd?

– Én nem tudok semmit sem elfelejteni, – mondotta ő. – Különösen nem az olyan sérelmeimet, amelyekre nem tudtam felelni. Márpedig sok van ilyen, velem született, átkozott nehézkességemnél fogva. Nekem tízezer elégtételre volna szükségem. De nem is hagyom, hogy a rajtam esett gyalázatot elfeledjem, ezeket én állandóan magolom. Sérelmekhez ragaszkodniEnnélfogva úgy élnek ma is bennem, mint valaha.

– És mit csinálsz majd velük a sírban? – kérdeztem tőle.

– Nem tudom, – felelte ő. – Csak annyit tudok, hogy úgy ragaszkodom hozzájuk, mint zsugori ember a kincseihez, és hogy hajlandó vagyok érdekükben olyan eszeveszett ostobaságokon törni a fejem, mint amilyen ez az átkozott levél-história is. Ha ezt másnak elmondanám, biztosan azt hinné, hogy elment az eszem. No de mindegy, gondoljanak rólam, amit akarnak. Halottakkal tovább vitázniAnnyi bizonyos, hogy én halott emberekkel is tovább vitatkozom. S néha azon kapom rajta magam, hogy a nekik adandó válaszomat is magolom, – mit mondjak? Úgy látszik, abban reménykedem, hogy még találkozni fogok velük odaát.

– De visszatérve késői levelem dolgára, ennek gondolata nemcsak nonszensz, de sok ostobaság is rejlik benne, tudom, – folytatta elbeszélését a barátom. – Mert feltéve, hogy ő is emlékezne egykori levelére, hátha nem is tudta, hogy megsértett vele? Hátha az nem is volt szándékában, csak butaságában sértett meg? akkor ott áll egy ártatlan vénasszony, és én vagyok a gyalázatos sértő, a brutális támadó. De ha meg is akart bántani, ami valószínűbb, akkor is, hogy emlékezzen ő már arra, hogy akart, vagy nem akart? Egyszerűen nem vesz róla többé tudomást, tiltakozik az ellen, hogy ő valaha is ilyen pimasz és dúrva volt, tehát lehazudja, letagadja, hogy ez meg ez állt volna abban a levélben s akkor ott állok én a levegővel hadakozva. Nem igaz? Úgy látszik tehát, hogy egykori sérelmekért elégtételt venni soha többé nem lehet, ha az ember a kellő pillanatot elszalajtotta. Mindezekért nem is küldeném el tehát azt a levelet, – mondot228ta ki a barátom véghatározatként. S hogy mit szólok ehhez? – kérdezi megint.

– Azt szólom, hogy némely betegségek ellen sem nől gyógyító fű a kertekben és abba is bele kell nyugodni, – feleltem én. – Továbbá: te egy levélről beszéltél s levélben némely ember mégiscsak merészebb tud lenni, mint ha szemtől szemben áll valakivel. No de mért? Mert nem szégyelli magát annyira saját brutalitásáért, mint mikor valakinek a pofájába beszél bele. És hogy mért brutalitások ezek? – kérdezed te a tekinteteddel. Minek kérdezed, hiszen úgyis tudod, mikor már te magad is megfeleltél rá? Egy ártatlan ember áll előtted, aki ámúlva hallgatja, amit te egy már régen nem létező múltról összebeszélsz, valamiről, ami a te elméden kívül már sehol se létezik s megbántottságában esetleg még sírva is fakad, különösen, ha nőszemély az illető. S amilyen jólelkű ember te vagy, elkezded erre nagyon szégyelni magadat Késői elégtétel a sértettből sértőt csinálés a végén még bocsánatot is kérsz tőle ormótlan baromságodért. Vagyis a sértettből, belőled, sértő lesz, ez az eredmény. Hagyd tehát abba eszeveszett szamárságaidat, arra kérlek alázatosan és inkább viseld el azt, hogy nem vettél semmiért elégtételt. És mért nem vettél? Mert olyan vagy. Elvégre azt is el kell tudni viselni, ha valaki vak, vagy púpos, vagy néger. S a te bajod ehhez képest kicsiség.

Ezt mondottam ennek a bolondos embernek, majd így folytattam:

– Azt mondottad, hogy neked tízezer elégtételre van szükséged. No de mért? mert, ahogy magad is tudod és vallod is, nem engeded meg magadnak, hogy feledjél. Mit képzelsz, másnak talán nincs ilyen elégtételekre szüksége? No de gondold meg talán, hogy mi elégtétele van annak a borjúnak, amelyet megdícsérsz, hogy szép pirosra sütötték? És mi Kleistnak, vagy Hölderlinnek, aki megőrűlt és ezernyi másnak, akit megtapostak? Mi elégtétele volt Karthagónak?Az elpusztított Karthagónak mi elégtétel adatott?

– Hozzá kell tehát szoknod az élet kegyetlenségéhez, – mondottam, – s el kell tudnod viselni, hogy legyőzött, vagy megalázott emberek is vannak e világon. És egyikünk sincs biztosítva affelől, hogy nem azok leszünk-e?

Ezt mesélte nekem Schőndorff úr.

– És ezt mondom most magának is Hamuján, a rögzített emlékezésről, – folytatta. – Különösen ama konok véleménye ellen, hogy az 229angol védőnek mégsem volt mindenben igaza, mert jó emlékező képesség nélkűl nem lehet erkölcsös valaki. Ez igaz, csak épp, hogy egy bizonyos határig. Mert azon túl az emlékezés erkölcstelenné válik. Egyszóval azt tanácsolom önnek, hogy sohase legyen merev, tudjon sokféleképp gondolkodni, mivelhogy Hétféle ész kell, egy nem eléghétféle ész kell az embernek, nem egyféle, vagy ahogy édesanyám kifejezte a saját apjának, az én nagyapámnak szavaival: – majd ha olyan érett leszel, mint egy jól kiszívott tajtpipa, akkor majd szóba állok veled.

Így beszélt hozzám Schőndorff úr, aztán megölelt s már a következő vonattal utazott is vissza Berlinbe.

Schőndorff úr azt mondta nemde, hogy az embernek sokféle észre van szüksége, ami annyit tesz, hogy sokféle meggondolásra legyen képes. S ebben is igaza volt. Aki egyféle felismert igazság szerint cselekszik és ítélkezik, az nem jó gondolkodó. S magam én, miután a gondolat annyiféle iskoláján átestem, végűl is igyekeztem ehhez tartani magam.

Nazim ibn Akkád perzsa követ anglomániás fia, aki angol szolgálatban is állt s különben is igyekezett mindenképpen angol emberré átvedleni s épp ezért ezt a furcsa nevet vette fel, hogy Fifteen s ezt azzal indokolta, hogy ő apjának tizenötödik gyereke, mondom, e törtető ifjú azzal a kérdéssel fordúlt hozzám, hogy ő mit tegyen? Az angolok, úgy látszik, nagyon szeretik a hízelgést, ő legalább is ezt tapasztalja főnöke részéről, aki buta és tehetségtelen ember, ennélfogva ő, mivelhogy hízelegni sohase volt képes, nem tud jól boldogúlni a vállalatnál. Most mit tegyen tehát? tanítsa be magát erre az undok mesterségre? Mondja a főnökének, hogy okos ember? helyeselje ostobaságait, nem fog attól kisűlni a szeme? – Azt kérdeztem tőle:

– Úgy mondtad, hogy apádhoz is fordúltál már ugyanezzel a kéréssel. Mit felelt néked apád?

– Hogy ő is hízeleg a sahnak, de az angoloknak is, meg a franciáknak is, tanúljam meg ezt, különben éhen fogok dögleni. Neki tizenöt gyereke van, ő nem adhat nékem vagyont.

230

– No de apád azt mondta nekem rólad, te fiú, hogy ő nem félt téged, mert te törtető vagy. Márpedig a törtetőké elég piszkos mesterség ahhoz, hogy boldogúljanak.

– Igen, én törtető vagyok, – válaszolta erre Mr. Fifteen, – éppen azért, mert nem várhatok apámtól semmit és a feleségem se gazdag. No de én csak abban vagyok törtető, hogy, ha egy nálam tehetségtelenebb ember elém áll és nem hágy érvényesülni, hogy annak a nyakát töröm, vagy a máját taposom ki, mihelyt hozzájutok, – mondotta és megvillantak fekete szemei.

– Hm, – feleltem erre. – Idáig én nem tudlak követni fiam. Ha képes vagy valakinek a máját kitaposni jóléted érdekében, akkor nyugodtan hízeleghetsz is.

– Mért? – kiáltott fel a fiú, – mért? Joga van-e a tehetségnek ahhoz, hogy helyét kiverekedje?a tehetségnek talán nincs joga ahhoz, hogy kiverekedje magának azt a helyet, amelyen tehetségei legjobban érvényesűlnek?

– Miben vagy te olyan nagy tehetség Fifteen úr? – kérdeztem tőle.

– Én vagyok a vállalat legjobb kémikusa. No de akadályoznak, ölnek, nem bocsátják rendelkezésemre a nagy laboratóriumot, csak a kicsit, ahol nincsenek megfelelő mérőeszközök és így tovább. Akkor én kíméletes legyek? és ne tapossam ki a máját annak, aki becstelenül, csupa írigységgel és rosszindulattal akadályoz? Harc ez, ulemma, harc, ezt még te sem akarod belátni, akinek pedig olyan híred van, hogy ismered az életet is, nemcsak az elméleteket. Ugyanolyan harc ez, mint Xerxeszé volt valaha, amelyben árulásnak, hitszegésnek, csalásnak, minden becstelenségnek helye volt, csak most másképp nevezik ezt, most úgy hívják: civilizáció. – Így a fiú.

– De te azt is mondtad, hogy kollégámnál, Sehabeddin ulemmánál is jártál ugyanebben az ügyedben tanácsért, ő mit felelt neked?

– Hogy dögöljek meg, ő ilyen becstelenségekkel nem foglalkozik.

– Ilyesmit én persze nem fogok felelni neked, – mondottam erre a fiúnak. – De nézzük csak, ha hízelegni tudnál, hazudni a főnöködnek, akkor minden javadra dőlne?

– Akkor minden javamra dőlne. Így csinálják a többiek is.

– Akkor hát figyelj arra, amit hallani fogsz. Ha nagyon szegény volnál, akkor azt mondanám: semhogy feleséged és gyerekeid, vagy öreg édesanyád nyomorogjon, inkább hízelegj. Először is azért, mert ez az erkölcsösebb dolog. És másodszor: ha te hős akarsz lenni és 231nyomorogni akarsz, az a te dolgod. De ha anyádnak, vagy gyerekeidnek éhezniök kell azért, mert te hős vagy, ez már mégsincs egészen rendjén. Viszont te nem vagy olyan szegény, tehát a következőket mondom:

– Nekem volt egy nemeslelkű és igen okos barátom Németországban, egy szerkesztő, akivel három alkalommal is együtt vándoroltam nyaranta s ez egyszer így szólt hozzám: – hajdan, mint fiatal, kezdő embernek Megszeretni azt, akinek hízelegni kellenetűrhetetlen lett volna helyzetem a lapnál s akkor úgy segítettem magamon, hogy igyekeztem megszeretni a főnökömet, egy idős szerkesztőt.

– És ez sikerült is önnek? – kérdeztem én.

– Teljes mértékben, – felelte ez a drámai kritikus. – Erre én:

– És mi volt ennek a következménye?

– Hogy nem kellett hazudnom. Szeretetteljesen bánhattam vele, gyöngéden, úgy, ahogy némelyik fiú bánik az apjával. Mert azt gondoltam: – hátha ő volna az én édesapám. S ez nem történt hiába, mert ő is megszeretett engem.

Ezt mesélte a kritikus, amire én, aki akkor még merev szerkezetű lélek voltam, olyan, mint itteni fiatal kollégám, Sehabeddin ulemma, így válaszoltam néki:

– Anyagi haszonért ilyet tenni Schőndorff úr, – mert így hívták a kritikust, – egy nemeslelkű fiatalember hogy képes ilyesmire rákapatni a kedvét? – Schőndorff úr dühös természet volt s erre mint a hörcsög, majd nekem ugrott.

– Ön nem igyekezne szeretni az apját, még akkor is, ha elviselhetetlenül idegen volna is az ön számára? Vagy mások öregedő feleségüket nem igyekeznek továbbra is szeretni, nem becézik, nem mondják neki, hogy még mindig érzik rajta a régi báj és akkor is mondják még, mikor az már rég nem érzik rajta, de hogyne mondanák, mikor az asszonyt talán ezek a szavak tartják életben s mikor az ő szívük is megmelegszik a saját szavaiktól? Oh lapos elméjű keletiek, az egyenes vonal, tehát a becsületes ostobaság bajnokai! hogy mennyire nem hajlékony a maguk esze, az rettenetes! Az élet nem egyenes vonal, hanem zeg-zugos sokféleség, – kiáltott rám.

Megszeretni valakit anyagi haszonért?– No de itt anyagi haszonról volt szó, mégpedig az ön anyagi hasznáról és nem az agg szerkesztő lelki békéjéről, – mondtam én.

232

– Ön még mindig olyan egyeneslelkű, hogy én meggörbülök bele, – mondotta Schőndorff úr. – Anyagi haszon és lelki haszon, – Jézus Mária micsoda fennkölt megkülönböztetések ezek! Ha a rókának kivágja a gyomrát, megszűnik az agyveleje s ha az agyát, a gyomra. Ha én éhendöglök, azt megsínyli nemde a lelkem is. Továbbá az én kutyám akkor igazán kedves lélek, ha jóllakott. Vagy ön is olyan korlátolt, hogy alacsonyabbrendű dolognak tartja, ha egy édes, jó anya megszoptatja gyerekét, mint ha keresztelni viszi? A múltkor nálam járt a kis unokahúgom és elpanaszolta, hogy ő nagyon szomorú, mert nincs étvágya. Testi kín okozhat lelki kártTesti kín és lelki kár. Kérdezem, mért nincs étvágya? – Mert szerelmes vagyok, – azt mondja. Lelki kín és testi kár. – No de mért nincs ettől étvágyad? – kérdezem tőle. Ő talán nem szeret téged? – De igen, – azt mondja, – csak épp, hogy csapong, fél a lekötöttségtől, nem mer házasodni.

– Akkor légy ügyes, légy ravasz, légy fúrfangos és fogd meg, állíts csapdát neki, – mondom a lánynak.

– Nem becstelenség ez? – kérdezi csodálkozva.

– A szeretetnek ravaszsághoz is joga van. Nem Jézus is azt mondta mindig: – legyetek okosak, mint a kigyók? – kérdezem én.

– Hát a cél ezekszerint csakugyan szentesíti az eszközt? Magának is ez a felfogása? – kérdezi ő.

Amit a szeretet művel, lehet hibás, de sose becstelen– Ha szeretet is van a dologban, ha nem a kárát akarod valakinek, akkor igenis szentesíti. Ha szeretsz valakit, akkor a vele való szándékod, terved, célod lehet hibás, de sohase lehet becstelen.

– Ezt mondtam az unokahúgomnak, – folytatta Schőndorff úr, – és ezt mondom most magának is keleti kollégám, filozófus úr. Ha valaki a főnökét megszereti, akkor már nem becstelen, mikor gyengéden bánik vele, de mondok valamit, még akkor sem, ha kicsit hazudik is neki. Teszem fel, annyit, amennyit öregedő apjának, mikor így szól hozzá: – milyen jó színben vagy máma, egész fiatal vagy. – Pedig azt gondolja: – szegény, attól félek, hogy rövidesen meg fog halni, sajnos. – De egész életemben is úgy láttam, hogy a nemeslelkű emberek javarésze erre törekszik: hogy némi jóérzéssel tudjon lenni a fölöttese iránt.

– Ezt mesélte nekem Schőndorff úr és ezt mondom én most néked is fiam, mert ennél becsületesebb megoldást nem tudok, – fejeztem 233be mondanivalómat Fifteen úr előtt. Amire ő elgondolkozott előbb, azután így szólt:

– Az én főnököm buta ember. Hogy lehet egy buta embert szeretni?

– Ha azt mondtad volna, hogy rossz ember az illető, akkor fogasabb volna a kérdés, – feleltem néki. – De alig képzelhető el, hogy egy ostoba embernek ne volnának rokonszenves tulajdonságai is. – Ekkor Fifteen úr még jobban elmerűlt valamiben, talán helyeselte is szavaimat, talán nem, végül is némi ácsorgás után így szólt:

– Majd még gondolkodom tanácsaidon ulemma. Mindenesetre érdekesebbek, mint Sehabeddinéi. Mert az, hogy dögöljek meg, számomra nem elég kielégítő tanács. Mondd meg azonban ulemma, ha már ilyen okos vagy, A szeretet elfogúltságra kötelez-e, vagy tárgyilagosságra?mi a véleményed az elfogúltságról? És ez a második kérdésem. Némelyek ugyanis büszkék arra, hogy még az olyan embert is hidegen tudják megítélni, akit szeretnek.

– Mondj egy példát, – feleltem néki.

– Példáúl az én feleségem is olyan, – jelentette ki némi dühvel Fifteen úr és elpirúlt. – A napokban példáúl egy vitánkkal kapcsolatosan így szólt hozzám: – én neked őszinteséggel tartozom és büszke vagyok rá, hogy benneteket: téged is, apámat is tárgyilagosan tudlak megítélni. És azért vagyok erre büszke, mert ki nem állhatom az olyan feleségeket, vagy nővéreket, akik elájulnak a rajongástól, ha övéikről szó van. Pláne az anyák! hogy ezek ebben mit tudnak művelni: hogy az ő gyerekük kedvesebb, mint az angyal és olyan okos, mint az ördög. – Buta liba, – gondolom ilyenkor.

– Ebben feleségednek mégiscsak volt némi kis igaza, – mondtam én.

– Igen ám, csakhogy ő így folytatta, – panaszolta Fifteen úr, – igen, – mondta nekem, – én tárgyilagos vagyok veled szemben is. Tudd meg tehát, hogy én tizennegyedik testvéredet, Ibrahimot sokkal jellemesebb és okosabb embernek tartom nálad. – Így szólt és ezt a véleményét meg is okolta. Azt mondta, hogy Ibrahim bátyám először is nem bolondja az angoloknak, mint én s ezáltal nem teszi magát utálatossá honfitársai előtt, másodszor nem töri nyavalyatörősen és asszonyok módján a fejét azon, hogy hízelegjen-e, vagy sem, hanem erős jellemű, férfias, kemény. – Ha kell hízelgek, ha kell, odavágok, engem senki se fog betaposni a tüzes árokba, – ezt mondja és igaza 234van. – Így beszélt hozzám a feleségem, Ihszána, – fejezte be elbeszélését Fifteen úr.

– És te mit feleltél néki? – kérdeztem tőle.

– Én azt feleltem: – ne légy velem ennyire őszinte és főleg ne légy ennyire tárgyilagos irántam. – Helyes ez? – kérdezte Fifteen úr.

– Tökéletesen helyes, – feleltem én. – Amellett egész precízen, hibátlanúl is fejezted ki magad. Mert a tárgyilagosság: idegenség. Az ember pedig sohase legyen olyan embertelen, hogy idegenként álljon szemben azzal, aki hozzátartozik. Legyen tehát igenis elfogúlt, ez kötelessége is. Hogy mily mértékben? Oly mértékben, hogy még a legtárgyilagosabb idegen se nevezhesse ostobán elfogúltnak. Feleségednek tehát a túlontúl elfogúlt anyákról szóló észrevétele helytálló. Ez pedig annyit jelent, hogy az ember bizonyos fokig tudjon elfogúlatlan is lenni aziránt, akit szeret. Persze e kettőnek: elfogúltságnak és tárgyilagosságnak arányát az érzés diktálja. Lehet elfogúlatlan, de csak annyira, hogy sem a gyengédsége, sem a szeretete ne nevezhesse őt dúrvának, vagy kegyetlennek. Ami pedig az őszinteséget illeti: az ember nemde sose vetemedhet odáig, hogy azt mondja az apjának: – apám, te öregszel, tehát kezdesz már hülyülni. – Ezt még gondolatban sem szívesen állapítja meg, mert érzése irtózik az effélétől.

– Igazad volt tehát abban is, – folytattam, – mikor arra kérted a feleségedet, hogy ne legyen annyira őszinte. És annak ellenére is igazad volt, hogy a világ annyi moralistája magasztalja az őszinteséget.

Fifteen úr e szavaimra megintcsak elmerengett előbb, azután sóhajtott egyet, majd így szólt:

– Hát ennyire bonyolúlt dolog embernek lenni?

– Ennyire bonyolúlt dolog, – feleltem én – amióta az embernek ősi tulajdonságain kívül még szerzeményei is vannak. Lásd, – mondottam néki, – a karlsruhei állatkertben volt egy oroszlánpár s a nőoroszlán igen szerethette élemedett urát, mert fel és alá járva ketrecében, időnként, mikor odaért hozzá, megérintette őt az állával. Egy ilyen alkalommal azonban az történt, hogy a hím aludni akart, mikor tehát a párja odaért, rámordúlt. Másodszor még dühösebben horkant fel s mikor ez se használt, harmadszor úgy vágta pofon, hogy felesége egy álló hónapig agyrázkódásban feküdt.

235

– Lásd fiam, – fejeztem be Fifteen úrnak szánt mondanivalómat, – itt egyszerűbbek a dolgok, mert fölépítménye, szerzeménye az oroszlánnak nincs, az ősi adottságok uralkodnak rajta, nem kell tehát elgondolkodnia azon, hogy melyik útat kéne követnie.

Tisztelet, becsület a vahhabitáknak és mindenfajta puritánoknak, de én mégsem jól tűröm őket, főként erkölcsi mivoltuk ellen tiltakozom ma már és éppen én, aki valaha, fiatalkorom kezdetén oly közel kerűltem a vahhabitákhoz. Ennek nyomai sokáig meglátszottak rajtam, még akkor is, mikor a sors Schőndorff úrral hozott össze. No de sokat tanúltam tőle, ezt mindig újra meg újra állapítom meg most is, többet mint a tibetieket kivéve bármely keleti filozófustól. Ennek újból való megállapítása után, hadd mondok el egy esetet, az egyetlen olyat, amelyben Schőndorff úr bizony elfogúlt, könnyelmű ítélkezőnek bizonyúlt volna, ha utóbb nem javítja ki véleményét. A dolog így történt.

Első vándorlásunk idején egy stájer faluban, Stűbingben ért minket az este, ott volt a vasút mellett egy nagyon nyájas kis szálloda, ebben megszálltunk s ebédlőjében megvacsoráztunk, egyetlen hosszú asztalnál, amelynél már egy igen kedélyes, tréfakedvelő stájer puskaműves űlt, aki citerázott is, énekelt is nekünk, a maga stájer módján furcsán öblögetve torkát hangjaival s aki másnap, kora reggel, mikor megkérdeztük tőle, hogy minek megy tovább, hisz esik az eső, evvel a szóval bucsuzott tőlünk:

– Eh, úgyis csak ide megyek én a szomszédba. – Majd ravaszúl hunyorgatva így folytatta:

– Megyek megcsalni a feleségemet. – S én aki még akkor minden ilyen beszédet túlkomolyan vettem, nevettem ugyan ezen a kijelentésen, de nem szívesen. Mert sokféle mondanivalóm volt e tárggyal kapcsolatosan s az ilyenkor mind a fejembe tolúlt. Sőt, hajlandó voltam e dolgokról mindjárt vitába is szállani valakivel. Példáúl ilyet szerettem volna mondani, csodálatosan szabadszelleműen, vahhabita múltamat meghazudtolva:

Hogy lám, A konvenciók ereje a házassági hűség kérdésébena konvencióknak micsoda óriási hatalmuk van! Sokmindenben túltesznek az ember természetes hajlamain és azok erején. 236A nyugati kultúrákban példáúl konokan bűnnek tartják az ilyesmit, nyílván a testamentumok hatása alatt s nem gondolnak rá, hogy mi van minálunk keleten. Hogy egész világokban többnejűség, másokban többférjűség, ismét másokban mind a kettő együtt dívik. S hogy ezekben is épp elég baj adódik ugyan ekörül, de nem több, mint a nyugati országokban. Az emberben ugyanis két ellentétes ősi kívánság munkálkodik, mégpedig mind a két félben egyaránt s az egyik: hogy párja kizárólag az övé legyen s a másik: hogy ő viszont ne legyen hűségre kötelezve, minthogy többnejűségre, illetve többférjűségre hajlamos és így tovább. És hogy e kettőből a nyugatiak értelme kiválasztotta az egyiket: a kizárólagosságot, vagyis kölcsönös hűséget és törvénnyé tette ezt az ideált. Igen ám, de A választott ideál ősi kívánságokkal ütközika másik ősi kívánság is tovább munkálkodik az emberben, vagyis a saját szabadságának követelménye s hozzájárul ehhez a megszokás s az együttélés állandóan egyforma ingerének nyomorúsága, amiből az következik, hogy nyugaton az általános törvény kivitelében így módosul: hogy Hűséget fogadnak és hűtlenségben élnekörök hűséget fogadnak egymásnak és általánosan házasságtörésben élnek, férfiak és asszonyok egyaránt. És így még órákig tudtam volna e téma keretében sok egyebet is mondani, aminek vége az lett volna, hogy rábeszéltem volna e derék puskaművest, hogy ezeknél és egyéb okoknál fogva is szoktassa le magát e tárgyban a bűn gondolatáról, de mondom, csak nevettem és szerencsére hallgattam. No de társam, a kecskeszakállas Schőndorff úr, aki fiatalkorában papnövendék és vallásfilozófus volt s a Baur által alapított tűbingeni iskolához tartozott, ennélfogva héberül is jól tudott s egy kicsit még az arabot is törte s egyrészt hozzászokott a bibliák kíméletet nem ismerő kritikájához, másrészt mégis rajtakaphatta magát azon, hogy időnként vissza-visszapottyan azoknak a tiszta életről szóló ideáljaihoz, – ez a Schőndorff úr most is megtagadta önmagát, mert a stájer puskaműves huncut észrevételére savanyú arcot vágott és így szólt:

– Megy megcsalni a feleségét? És jó lesz az? – Amire a puskaműves úgy tett, mintha tréfált volna eddig.

– És mi volna, ha nem volnék olyan szamár és csakugyan megtenném? – sandított ránk. – Ugyan, ugyan, uraim. Én már voltam Amerikában is s ott megtanúltam egyet-mást. S a hobokeni szent szűzre esküszöm, hogy nekem jó volna és neki se volna rossz, mert nem tudná, – nevetett ránk nagyon barátságosan.

237

S ez már kardinális tétel volt bizony, olyasmi, amiről érdemes lett volna elgondolkozni. Épp ezért egy jelentős pillantást vetettem Schőndorff úrra. Csakhogy ő még mindig bele volt süppedve egykori lelkészi hivatásába, ennélfogva dühösen nézett maga elé. Csak úgy rezgett bele a kecskeszakálla. (Ebben tehát most én voltam enyhébb s ő a szigorúbb, – szerepet cseréltünk, ilyen furcsa az élet.) És Schőndorff úrnak ez a szigorú pillantása már ingerelhette a puskaművest.

– No jó, mindjárt mondok valamit, uraim, – tette hozzá, – még kellemesebb is volna neki, mint most, mert őt is jobban tudnám szeretni, meg jobb kedvem is volna, ha hagyna kicsit. Különben is jó asszony ez. Talán még hagyna is, ha tudna róla, – kezdte el hangosan forgatni a saját életét.

Amire a zordon Schőndorff úr így válaszolt:

– Egy talmúd-tudós zsidó rabbi egyszer így szólt hozzám: – te többet követelj sajátmagadtól, mint amit mások követelnek tőled.

Erre már a puskaműves arca is elkomorúlt.

– Eh, a zsidók uram, a zsidók! mit jön nekem ma már a zsidókkal? – S megvetően legyintett. Aztán kezetfogott velünk s hóna alá csapva bőrtokos hangszerét elment.

– Észrevette maga is? – kérdezi tőlem Schőndorff úr. – Ez most Igazat hazudniigazat hazudott.

– Hogy-hogy? – kérdeztem én.

– Úgy tett, mintha tréfálna, de tényleg megy megcsalni a feleségét.

– Honnan tudja Schőndorff úr?

– Hát nem látta, hogy házaséletének egész problematikája a csőrehegyén volt, mint a rigónak a fütty? De most végzett vele, döntött, – mondotta Schőndorff úr, aztán, minthogy úgyis esett az eső, ment a szobánkba aludni. Hogy ő még álmos, délig még alszik egy kicsit.

Ebéd után még mindig esett, hát leűlt velem egy fedett lugasba, pipára gyújtott és így szólt:

– Ilyenkor jól esik a pipa, ebből szívom a bölcsességet. Vette észre, milyen marha voltam én ma reggel? – kérdezi tőlem.

– Most maga pártolt a praktikumoktól az abszolutumok felé, – mondottam én. – Mégpedig bizonyos silány abszolutum felé, – tettem hozzá.

238

– Egyszóval szamár voltam, no! – felelte ő. – Ez azért volt, mert nem voltam kialudva. No de most egyrészt aludtam is egy kicsit, másrészt ebédig revideáltam is magamban saját ostobaságaimat. Hallja tehát, – mondotta s itt nagy előadásba kezdett. S főként ezt akartam én itt elmondani most.

– Hát először is, – kezdett bele, – vegyük azt a tételt, hogy „te többet követelj magadtól, mint amit mások követelnek tőled”. Hát hol élünk? A légüres térben? Ez a puskaműves eszes ember volt. Hogy áttekinthessük, miben áll az okossága, vegyük hát sorra, vajon a nemek kapcsolata dolgában mit követelnek tőlünk a nagy erkölcstanok. Abban igaza van magának, hogy a nemeslelkű ember elérhetetlenre törekszik, no de mégis! Meg kell azért nézni, hogy mi az, ami követelhető, vagyis, hogy mi a praktikum ebben, különben gondolkodásunk életellenes tendenciáknak esik áldozatúl.

– Kezdjük ott, – folytatta, – hogy a nagy vallások bizonyos testi és lelki Higiénia és erkölcstanhigiéniás törvénykezést iktattak bele erkölcstanunkba, amilyen a szesztilalom maguknál, vagy a házasság kölcsönös kizárólagossági, tehát hűségi fogadalma a keresztény felekezeteknél. Véleményem szerint ezek a tisztasági parancsok nem tartoznak az erkölcstan körébe, illetve azoknak csak elenyésző hányada tartozik oda. Mert bárhonnan származtatjuk is az erkölcsi törvénykezést, akár isteni eredetűnek vesszük, vagy az emberi lény eredendő nemességéből származónak, vagy elengedhetetlen konvenciók eredményének tekintjük is, amely valamiféle rosszat valamiféle jótól a világ minden táján kénytelen megkülönböztetni, – magam én e törvénykezésből Csak a mások kára lehet tárgya az erkölcsi törvénykezésnekigazán erkölcsieknek csak azokat a parancsokat tartom, amelyek tiltják, hogy másoknak kárt, fájdalmat okozzunk. S mármost kétségtelen, hogy a szerelmi hűség követelménye, tehát vele együtt a féltékenység érzése is olyasmi, ami megmutatkozik az emberen kívül egyéb teremtmények világában is, csakhogy egységes-e ez a tendencia, oly erőteljes-e, hogy erre világokat lehessen építeni? A kizárólagossági igény alapvető princípium-e?Ez a kérdés. A kutyák nősténye példáúl több hímmel él egyidőben együtt, tudjuk, a kakuk-madárnál meg éppen a hűtlenség látszik főtörvénynek s a keleti emberek jórésze, de még egyes afrikaiak is míly könnyen teszik túl magukat a kizárólagossági ígényeken! Nos, hogy ez itt, nyugaton, az itteni konvenciók nagy erejénél fogva nehezebben megy, azt belátom. S minthogy ennélfogva a hűtlenség nagyobb lelki sérelmet is okoz, 239mint amennyire megérdemelné, tehát a hűségi fogadalom betartásának ezen az egy ponton, belátom, erkölcsi jellege is van. Akizárólagossági igény nem érdemel emberfölötti erőfeszítéstNo de, hogy odáig menjünk el követelményeinkben, hogy magunktól e tekintetben is többet követeljünk, mint amennyit más követel tőlünk, ahogy ezt ma reggel én prédikáltam ostobán ennek a szegény embernek, ez már csakugyan sok volna a jóból. Okos ember ez és néki volt igaza és még abban is, hogy a megszokás, vagyis az egyforma ingerek előbb unalmat, aztán undort is okozhatnak s ha változatosabb lehetne az élete, akkor jobb kedve lehetne otthon is és jobban tudná szeretni a feleségét. De még abban is igaza volt, amit arról mondott, hogy vannak dolgok, amelyekről a feleségének nem kell értesülnie. Amit nem tudsz, az nem fájdítja fejed, – tartja a német példaszó és vajon nincs-e igazság ebben a mondásban? Különben is: A titkok szükségességehány titka van még a legnyíltabb szívű embernek is, amelyet nem közölhet senkivel, se anyjával, se feleségével, amelyet magával kell vinnie sírjába, már a kímélet okából is, tehát épp azért, hogy erkölcsösebb lehessen? Mert, ismétlem: a kizárólagosság ígénye nem akkora erkölcsi abszolutum, mint a többi, inkább a konvenciók tették ekkora hatalommá, és mégcsak a némasággal és titokkal se lehessen védekezni e zsarnoki hatalommal szemben? Mikor a másik észvesztő hatalom, a csábítás kezd úrrá lenni az embernek amúgy is ingatag szívén és érzékein?

Ez az egész világ ugyanis többek közt A kérkedés és csábítás világaa csábítás és kérkedés világa is. Senki se vonhatja kétségbe, hogy ez így van, ez még az állatok pompás ruházatában, díszeiben is megmutatkozik. A gazdagok vagyonukkal, az asszonyok szépségükkel igyekeznek kápráztatni, minél jobban szédíteni, hódítani, minél több vágyat kelteni, – körülöttem hatszáz felebarátom felesége cicomázza fel, illatosítja ki magát s avégből, hogy minél jobban megáhítsam s ezzel szemben mit követel tőlem az Írás? hogy a felebarátom feleségét ne is áhítsam meg. Mit kellene tehát tennem? Vagy lesütött szemmel kéne e világban járnom, mint a középkori szűzeknek és visítanom, ha hozzám érnek, mint az a szamár József visított érzékeny kanca módján a Putifárné érintésétől, – férfihez illő dolog ez? vagy mégjobb volna talán kiszúratnom a szemeimet?

S nem arcátlanság-e, hogy ez így van, nem tudom kié? a sorsé-e, vagy az életé, ez nem Merénylet az önuralom ellenmerénylet-e a lélek nyugalma, egyensúlya ellen, amelyet úgyis naponta s oly nehezen kell az embernek meg240szereznie, tehát nem támadás-e ez minden elképzelhető önuralma ellen is? S vajon nem ez is olyasmi-e megint, mintha valamilyen ördög akarná felverni bennünk mindazt, aminek nyugalmáért annyit kell fáradoznunk? No de mindegy, mondjuk rá, hogy ez is rendben van, minthogy ez így van és nem lehet vitatkozni vele.

A lényeg ebben annyi, hogy mint már mondottam, ezekszerint az ember érzékeinek magatartása is besoroltatik az erkölcstan világába, holott az igazi erkölcsiséggel vajmi kevés kapcsolata van. De ennek az erkölcstannak prófétái odáig mentek el, hogy magát az önszeretetet s annak minden megnyílvánulását, példáúl az emberi hiúságot is megvetéssel sújtják. Az erkölcsös élet ítéletük szerint tehát a következő két tendenciát mutatja:

Mindenekelőtt emberszeretetet, tehát szánalmat, megértést, együttérzést, vagyis a mások sorsába, helyzetébe való beleillőképességet követelik s ebből következőleg persze szánalmat és megbocsátást is s ez eddig rendben is volna, – csakhogy bizonyos Szigort magammal szemben, elnézést másokkal szembenönmaga iránt való szigort is követelnek az embertől: vágyainak fékentartását, önzésén való uralmat, tehát szerénységet, tehát mindenképpen való önuralmat, – sőt! bízvást nevezhetjük azt, amit e tekintetben tőlünk kívánnak, aszketikus magatartásnak is. A helyzet tehát az, hogy az embertől többet kívánnak, mint amit néki megengednek, hogy ő követelje felebarátaitól, ami egyértelmű azzal, hogy legyünk mások irányában mindenkor elnézőek és nagylelkűek, viszont magunk iránt sohasem. Tőlük keveset várjunk és nékik sokat adjunk. S mármost mi ez? Magam iránt kegyetlen legyek és mások iránt kegyes?

Mindez talán inkább helyeselhető, ha saját életemet megvetéssel tekintem, mint Buddha és szerzetesei, vagy a dzsaina hívei, vagy akár a kereszténység egyes szószólói, akik e földi életet a siralomvölgyének nevezték, – viszont hacsak azon az állásponton vagyok is, hogy ez a lét nem kívánatos ugyan, de ha már adva van, végigviendő, már akkor is hogy lehetne erkölcsi ideálom az, ami az övék: az aszkétikus önsanyargatás. Mert nem az-e, ha annyiféle vágyaimat el kell fojtanom? Mert vegyük csak azt, amiről már beszéltem, hogy még ránéznem sem szabad a mások asszonyára vágyakozással, – nem úgy van-e, hogy mindez, ha ugyan egyáltalán kivihető, akkor is eredendően esendő mivoltunknak, vagyis a húsnak és vérnek olyan fegyelmét, leigázását, sőt megnyomorítását követelné meg s mi 241magunktól, amelyet önmagunk iránti embertelenség nélkül elképzelni sem lehet. Ezzel szemben az Írás mégis így szól: – szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, sőt ellenségedet is! Nem képzelhető-e el tehát olyan advocatus diaboli, aki példáúl a puritánoknak igazat ad, mondván, hogy az Írás szavai szerint csak annyira tartoznak mások iránt elnézőek lenni, amennyire önmaguk iránt is azok, tehát ha sajátmagukkal is kegyetlenül bánnak, akkor másokkal is bízvást megtehetik. A balsors különben is, hát még az önmagunk mértéktelen sanyargatása nem hajlamosít-e mindkettő a kegyetlenségre és rosszakaratra? S nem példázza-e ezt a rossz irányban való elfajúlást az a háziállat is, amellyel rosszul bánunk, példáúl az eszkimókutya? Mármost nem abszurdum-e Kegyetlennek lenni kegyesenkegyetlennek lenni kegyesen, ahogy a puritánok teszik? Mert nem áll-e a kegyetlenség merő ellentétben azzal a bizonyos „szeresd” szóval, amely az említett főparancsolat elején találtatik? S hányan voltak az erkölcs eszelős hősei és még filozófusok közt is olyanok, akik felemelték szavukat a szánalom ellen, s ami a legabszurdabb: némelyek még erkölcsi okokból is, mondván, hogy a saját érzéseidben gyönyöröd rejlik, tehát szinte már várod is a mások panaszát. Mindezekből az a nagy ellentét válik nyilvánvalóvá, hogy az önmagam iránti szigorúságom mennyire emberfeletti feladattá teszi a mások iránti enyheséget.

Viszont tudvalevő, hogy a mások gyengesége iránti elnézés éppen az esendőbbjét jellemzi legjobban: a korhelyeket, elesetteket, a huncutokat, – ezzel szemben épp az úgynevezett erényt kelljen olyasminek tartanunk, ami engesztelhetetlenné teszi az emberi lényt, – lehet az? Nem tisztességesebb-e tehát az a felfogás, amely így beszél: – sohase légy embertelen önmagad iránt, mert akkor más iránt is azzá leszel? – S nem emberségesebb-e mint a puritánok, az a szellem, aki az ember természetét ismervén, annak esendő mivoltát Az elesettek gyakran elnézőbbekis ismerősként fogadja és példáúl huncutságait, csalafintaságait, de még kisebb bűnökre való hajlamát is szeretni tudja, mert önmagát szereti általa s már ezáltal is elnézésre hajlamos?

Ha pedig netán valaki mégiscsak jobb és elnézőbb tudna lenni mások, mint önmaga iránt, ez már talán, mint mondottam is, emberfeletti magatartás volna s csak önszántából lehet valaki ilyen, megkövetelni ezt senkitől se lehet. Ezenfelűl: az ilyen magatartásban 242még elidegenítő elem is rejlik. A teljes önzetlenség elfogadhatatlanMert a mások jóságát csakis csodálkozással, esetleg még lelkiismeretfurdalással is, de mindenképpen idegenkedéssel elfogadnom alig lehet. Ő nélkülöz és nékem mégis ád, ő magát szigorúan bírálja, de nékem megbocsát, – hogy lehessen ezt elfogadni?

Csakis akkor lehet elfogadni, ha Csakis a jótevő öröme teszi a jóságot elfogadhatóváa jótevő önzésének valamelyes öröme, tehát melege is megmutatkozik e cselekedetekben. Példáúl hiúsága, önelégűltsége: még ez is kibékítőbb, mint a szenvtelen jóság, a kötelességteljesítés hidegen ható jósága. Egyszóval: a teljes önzetlenség elviselhetetlen, már annálfogva is, mert bizonyos gőgös fölényt is érezni vél benne az ember, olyannyira, hogy a jótevőnek talán még bocsánatot is kéne kérnie azért, mert ennyire jó. Viszont, ha valaki odáig jutott el, hogy jósága éppen önzésének legnagyobb kiteljesűlése, ha jót tennie olyan öröm néki, mint mikor a gyermek meglátja a várvavárt karácsonyfát, ez a legmagasabbrendű önzés az, amely a jóságnak alig elérhető ideáljaként tekinthető.

Körülbelűl ilyesmiket magyarázott nékem akkor Schőndorff úr, aztán esőben, gyalog elzarándokoltatott engem is Gratwein község határába, ahol egy országútmenti síron, amelyet régen ismert, bizonyos Gusztáv Fellingernek sírján, többek közt ez a verssor is áll:

„Ó te csendes angyal, ki a sírokat őrzöd.”

– Nem gyönyörű? – kérdezte tőlem Schőndorff úr. – Ezért az egy sorért hoztam ide.

A vers persze hosszabb volt, s utána az volt odaírva, hogy ezek a halottnak egykori saját szavai. A verset többször hangosan felolvasta nekem, s ezt az egy sort talán ötször is, miközben könnyezett. Aztán így szólt hozzám:

– Az élet a halállal túl van fizetve, nem gondolja?

Schőndorff úr egy alkalommal megint Hamletet magyarázta nekem, s én azt kérdeztem tőle, hogy általában véve erkölcsös, vagy erkölcstelen dolognak tartja-e a bosszúállást? Amire ő:

– Miért kérdezi?

– Többféle okokból, – feleltem néki. – Mindenekelőtt azért, mert hisz Hamlet is bosszút állt, mégpedig túlvilági buzdításra. Második 243okom pedig ez: hogy hazámban többen fordúltak már hozzám ezzel a kérdéssel, s én nemigen tudtam mit felelni nekik.

– Mégis, mit felelt? – kérdezte Schőndorff úr.

– Egy asszony jött példáúl hozzám azzal, hogy szomszédnője egyre-másra lopja tőle a tyúkjait. Azt kérdezi tehát tőlem, hogy mit tegyen? Egyiket a másik után cseni el, s a családja csak azt eszi, amit az asszony őtőle lop, mert a sajátjával takarékoskodik. S mármost tegye ő is ugyanezt, már bosszúból is, kezdje a szomszédnő tyúkjait lopni? Amire én azt feleltem néki, hogy ez aljas dolog volna. – De mért volna ez aljas dolog? – kérdezte az asszony.

– Hát Bosszúból azt tenni, amit a másikban megvetsz?ugyanazt akarod tenni mással, ami a más részéről téged felháborít? – kérdeztem tőle. Magamban pedig azt gondoltam: – E cselekedet a képzelet számára helyesnek tetszik, kivitelében pedig kétségtelenűl van valami, amit jóérzésű ember nem vállalhat. Hogy van ez? – kérdeztem magamtól, de feleletet nem tudtam erre adni. Történt pedig, hogy egy idő után eszeveszett roham kezdődött nálunk a bankok felé, az érettségizett ifjúság nagy része bankhivatalnok szeretett volna lenni. Egyszer aztán egy élemedett félvérű, arab és francia vérkeverékű ember jött hozzám azzal, hogy egy nagyon befolyásos arab kitúrta őt állásából, mert a fia számára helyet akart csinálni a bankban. Ő nagy bajba kerűlt, csak aztán szerencséje volt, ennek a befolyásos embernek főnökéhez kerűlt titkári minőségben, s ez az ember nagyon megszerette őt, most tehát módja van rá, hogy ezt a bitangot, aki őt kitúratta remek állásából, hogy ezt most ő akolbólítsa ki helyéből, vagyis, hogy végre bosszút álljon rajta. Tanácsot jött kérni tőlem, hogy vajon helyesnek tartom-e az ilyesmit? Ennek is azt feleltem:

– Megirígyelted tőle az aljasságot? – Amire az illető újabb kérdést tett elém.

– Hát megtorlás nem létezik? – kérdezi tőlem. Amire én:

– Úgy látszik, számunkra, A bosszúnak csak a gondolata elviselhetőegyes emberek számára csak gondolatban lehetséges az ilyesmi, testvér, mert mihelyt mi magunk hajtjuk végre, akkor feltétlenűl elégedetleneknek kell lennünk magunkkal.

– Akkor hát ki hajtsa végre? – kérdezi az illető.

– Vagy Allah, testvérem, – mondtam én, – vagy valamely más, szentté avatott hatalom. Illetve, talán nem is kell olyan nagyon szent244nek lennie. Jóérzésű emberek kénytelenek A megtorlást másra bíznia megtorlást másra bízni, s rendesen a bíróságra bízzák, testvér.

– Akkor hát nincs segítség számomra, – felelte ez a Lefevre nevű félvér. – Most aztán mit csináljak? – folytatta. – Még most is forr a vérem, ha erre a gazemberre gondolok. Viszont hogy menjek én ilyesmivel a bíróság elé? Mit csináljak tehát? – kérdezi megint.

– Hogy mit csinálj, azt én se tudom, – feleltem néki. Amire ő szemlátomást elégedetlenűl otthagyott engem.

De volt egy ennél még súlyosabb esetem is. Egy Nahíd nevű öregasszony, régi ismerősöm keresett fel az előbbihez hasonló, de még súlyosabb ügyben. A fiát valami hitvány ember kitúrta állásából, s ők már hónapok óta éheznek. Már-már eladogatták mindenüket, s a fia hol öngyilkosságra, hol arra gondol, hogy meglesi, és leszúrja azt a furfangos és befolyásos fiatalembert, aki őt kimarta helyéről. S képzelje, Schőndorff úr, ez a rettenetesen szegény asszony, akit a fia tartott el, hozott nekem még egy kis kosár mandulát is ajándékba tanácsomért. A kosárkát visszatóltam asztalomon és így feleltem neki:

– Nem tanácsolhatom fiadnak azt, hogy ölje meg a fiatalembert, de ha megtette volna, és én volnék a bírája, ezt gondolnám:

– Ez a fiú Az életbevágó sérelem halálos megtorlásaéletbevágó sérelmet szenvedett el áldozatától. Nemcsak ő éhezett, hanem az anyja is, s ha anyjának nyomora nem keltett volna benne kétségbeesést, indulatot, azon jobban csodálkoznék, mint az ellenkezőjén. Az ilyen indulat sokmindent szentesít is, de még jobban enyhíti a megtorlást az a tény, hogy itt áll előttem szomorúan, lehajtott fejjel, átadva magát a bűntető hatalomnak. Egyszóval olyasmit követett el, ami őt magát is tönkretette, ennélfogva Aki bosszúja által maga is pusztulmegbűntetem őt, de ezzel a teljes fölmentvényt is megadom néki.

Dolgomban bizonytalanúl, magamba merűlve, önfeledten beszéltem mindezt magam elé, az anyó szemlátomást semmit sem értett meg belőle, és végűl is csak azt kérdezte: – Mit tegyek, mit tegyek? – És a kezeit tördelte.

Épp akkor volt egy kis pénzem, mandulás kosarába tehát betettem egy százfrankos bankjegyet és azt mondtam neki:

– Anyám, nem tudom mit kell tennie, itt elhagyott a tudományom. Vidd ezt a kis pénzt magaddal, majd én megpróbálok a taplószívű Abu-Szálik bankigazgatóval beszélni, hátha megteszi nekem, és elhelyezi bankjában a fiadat.

245

Erre az anyóka kezet csókolt nekem, és elment. Ő talán meg volt elégedve azzal, amit tőlem hallott, de én semmiképp. Éjszakákon át törtem magamat azon, hogy a bosszú erkölcstanát magamban tisztázzam. Most tehát végre Hamlettel kapcsolatosan önhöz fordúlok Schőndorff ulemma, világosítson fel, hogy mit kellett volna már eddig is e kérdésről gondolnom, vagyis, elhelyezhető-e az erkölcstan világában a bosszú gondolata?

Kérdésemre Schőndorff úr nagyon elgondolkodott, majd szokása szerint pipára gyújtott előbb, mintha onnan akarná kiszívni a bölcsességet, s a füst gomolyai felé irányítva tekintetét, így válaszolt:

– Nehéz kérdés, még az evangélisták se tudták jól megoldani. Jézus a megbocsátást hirdeti, sőt követeli tanítványaitól, Az irgalmas istenség és a pokollal büntető istenség ellentétes az isten irgalmáról beszél. Mégis fennállnak a poklok, amelyekben isten bűntet, vagyis megtorolja a bűnöket, az az irgalmas istenség, akit Jézus annyira szeretett. Amit ön a bosszúról klienseinek mondott, nagyrészben helyeselhető, csak talán némi szisztematikusabb kiegészítésre szorúl. Lélektanilag és erkölcstanilag is tökéletesen helyes az a megállapítás, hogy a bosszú, illetve megtorlás gondolata ellen kifogást tenni nem lehet, erkölcsileg csakis a kivitele kifogásolható. A megbocsátás erkölcsi abszolútum. A megtorlás praktikumAz is helyes észrevételnek tetszik, hogy épp ezért a bosszú gondolatából eredő álmok is a kivihetetlen képzeletek közé sorozandók s ez legfőbb oka annak, hogy az emberi szellem a bosszúló hatalmat az istenség kezébe teszi le, azzal a fohásszal, hogy ő cselekedjen helyette. Nyílván innen származik a Jupiter Ultor, valamint a bosszúló Jehova képzelete. Kétségtelen továbbá, hogy a bosszú és megtorlás az erkölcsi abszolútumhoz tehát a „bizony mondom, nem hétszer, de hetvenhétszer kell megbocsátani” elvéhez képest A praktikum ideáljapraktikumnak tekinthető. De minden praktikumnak is vannak ideáljai. A sértett ember esetleg mértéktelen bosszút követel istenétől, de a megtorlás ideálja más. A gondolkodó egy pártatlan, tárgyilagos és igazságszerető istenség kezére adja azt a hatalmat, amelyet halandó ember kezére adni nem volna elég bizalma. S mármost, ha az egyes ember megtorlásának kivitele méltó ahhoz a képzelethez, amelyet az istenségnek ilyen bosszújáról feltételezünk, akkor az nyílván erkölcsösnek is mondható. Csakhogy rendesen nem méltó hozzá, az a tapasztalatunk. A bosszuló kielégületlenségeRendszerint kielégítetlenséget, sőt boldogtalanságot is eredményez az emberi szívben. Nem szólván arról, amit e tárgyban már megállapítottunk, s 246ami különösen a bosszúból való ölés esetén áll fenn, hogy a bosszúló a megölt emberrel nem éreztetheti többé bűntető hatalmát, mert már meghalt, – de mondottunk erről egyebet is. Ha példáúl úgy adódik, hogy az elégtétel késik, akkor már esetleg egy ártatlan ember áll a bosszúló előtt, aki esetleg már nem is emlékszik arra az ártalomra, amelyet okozott. De az emberi kielégűlések természete is olyan, hogy csömörük szokott lenni, különösen a túlnagy kielégűléseknek. S mármost olyan esetben, mint amilyen a Hamleté, egyiket se tételezhetjük fel s ezt a következő egyszerű lelki kísérlet is bizonyítja: ha Hamlet megtorlás nélkűl tűrte volna el, hogy apját annak fivére orvúl megölje s anyját ezekután még el is vegye feleségűl s őt magát elüsse a tróntól, akkor pipogyának kellene őt tartanunk. Mi is, e tragédia szemlélői okvetlenűl bosszút követelünk. S annak kivitele történetesen nagyon hasonlít is ahhoz, amit ön mondott magának a jó bíróról való képzeletében. Bosszút áll, de amellett tönkremegy belé, – olyan ez, mint mikor valaki a szirtfokon átnyalábolja ellenfelét és lerántja magával a mélységbe. Ez a bosszúállás nem hágy csömört, tehát bízvást az elképzelt istenség ítéletéhez hasonlítható, vagyis erkölcsi kifogást tenni ellene nem lehet. Aljas, furfangos, vagy alattomos pontja nincs, – muszáj, hogy a lélek teljes felmentvényt adjon az ilyen szenvedő bosszúlónak annál is inkább, minthogy itt a megtorlás nemhogy bűnként, de a túlvilág által elrendelt kötelességként hat a szemlélőre. Hamlet esete klasszikus példája lehetne annak, mikor egész lelkünk, tehát érzésünk és értelmünk egyaránt méltónak mondja egyes ember bosszúját az elképzelt istenség bosszújához.

Mindezt pedig egy barátnőmmel, dr. A. B. filozófussal és orvosnővel való régi beszélgetéseink alapján mondom önnek. Hogy ki ez a dr. A. B., erről még értesűlni fog.

– Abban már többször megállapodtunk, hogy önmagával tehet az ember, amit akar, – mondotta egy más alkalommal Schőndorff úr dühösen, – tűrje, vagy ne tűrje a megalkuvást, vagy ahogy én nevezem: a praktikumot. Mártiriumra szánhatja rá magát, elmehet remetének, ez az ő dolga, de embertársai számára okvetlenűl el kell fogadnia azt az elvet, hogy az abszolút követelményekből engedni kell.

247

S hogy ennek mi a szabálya? – folytatta. – Nincs szabálya, ezt csak esetről esetre lehet megítélni valakinek, de csakis olyan embernek, akinek érzéke van ahhoz, hogy mit követelhet az emberi lénytől. De nemcsak másokról van itt szó, sajátmagára vonatkozóan is el kell fogadnia egyet-mást, kétségtelenűl. Vagy nem maga mesélte-e nekem az abessziniai abúna két esetét, egyrészt a tevehajcsárral, amelyet még a saját személyére vonatkozóan is el kellett az abúnának fogadnia, de az éhhaláltól rettegő aggastyán esetét is nem maga mesélte-e, akinek viszont az abúna nem tudott mit felelni? Hogy is volt az? – kérdezte tőlem.

Elmondtam hát neki mind a kettőt újból.

Hogy az abessziniai főpap összeszidott egy tevehajcsárt. – Szabad ilyen csúnyán káromkodni? A vallásod ezt megengedi néked? – förmedt rá egy sürgős utazása közben.

– Ez egyike azoknak a silány és ostoba abszolútumoknak, amelyekre semmi szükség nincs. A tevehajcsárnak muszáj káromkodnia, de mondok valamit, még a testi munkás sem állja meg anélkül, minthogy pillanatról pillanatra annyi vesződsége és bosszúsága van. Őszentsége csakis azért nem káromkodik, mert nem ő hajtja a tevéket, másra bízza tehát a káromkodást s akkor még korholja is érte. Aminthogy másra bízza a mészáros-mesterséget is, meg a kivégzéseket s aztán megvetéssel tekinti a hóhért. Nem hipokrizisre vezet mindez? – mondotta Schőndorff úr.

– Ez tehát annyit jelent, hogy ő is káromkodjon? – kérdeztem én.

– Nem muszáj káromkodnia, csak ne vágjon olyan ájtatos pofát, ha más káromkodik, olyasvalaki, akinek ezzel a rosszakaratú állattal kell vesződnie. De nem ugyanezt felelte néki az is? – kérdezte Schőndorff úr.

– De igen, azt felelte, – mondtam én. – Próbáljon szentséged a tevékkel másképp boldogúlni. Akkor majd meglátja, hogy muszáj káromkodnia, – felelt a tevehajcsár.

– S őszentségének csakugyan bele kellett nyugodnia a káromkodásba, minthogy útja sürgős volt és másképp nem ment a dolog, nincs igazam? – kérdezte gúnyosan Schőndorff úr. – Köves pusztaságokon akar ő negédeskedni? – tette hozzá dühösen. – Most kérem a másik fontos történetet. – Elmondtam hát neki megint azt is.

248

– Az abúna egy faluba érkezvén a következő kérdést intézte az eléje vezetett aggastyánhoz:

– Ilyen öreg vagy és még mindig lopsz? talán nem tudod, hogy már a legszentebb tábláink is tiltják a lopást?

– Ez az abszolút alapelv, – mondotta megint Schőndorff úr. – És most a feleletet kérem újra.

– Amire az aggastyán így felelt: – Szentséges atyám, nálunk mindenki lop. És ha folyton csak tőlem lopnak és én nem lopok senkitől soha, akkor éhenhalhatok. Így járt különben apámnak egyik fia, Yasú is. Nagyon öreg lett, már mozdúlni is alig tudott, erre minden húst és minden mézet mindig elloptak tőle, ő meg nem tudott már semmit se lopni magának, Akit mindig meglopnak és ő sohase lopakkor hogy is maradhatott volna meg? Erre hát persze hamar éhenhalt. Nem akarok én is így járni, – felelte az aggastyán az abúnának.

– Vagyis választhatott élet és éhhalál között s ő lopás árán ugyan, de az életet választotta, mert praktikus ember volt, – felelte Schőndorff úr nagyon gúnyosan: – És ez az eset is, minden elméletnél jobban megvilágítja, hogy mi az a praktikum, – tette hozzá.

Egyszerű magyarázatok voltak ezek, de nagyon világosak is. Csak voltak aztán olyan esetek, amelyek Schőndorff urat is meghökkentették. Így egy alkalommal Schőndorff úr egy jómódú ismerősének erdei faházában szálltunk meg, afféle vadászházban. Két szobájában akkor senkise lakott, ide szállásoltak be minket, mellettünk az erdészné lakott tíz esztendős kisfiával, – férje épp akkor valami városba utazott a fiúnak egy vizsgája ügyében. Három napig tartózkodtunk az erdőben, mert fáradtak voltunk. A második napon a verandán űlünk és pipázunk. (Schőndorff úr engem is rászoktatott a pipára.) Ő leveleket írt, én álmodoztam, egyszercsak a szomszéd lakásból a következő beszélgetésre leszünk figyelmesek:

– Hogy mi a jellem? Jellem az ember lényege Aloiz, – magyarázta az erdészné nyílván a kisfiának. E szavak után csend következett.

Schőndorff úr pedig szájára tette ujját, mutatván, hogy egész közönségesen hallgatózni akar. Aztán papírszeletet tépett, ráírt valamit és átnyújtotta. Ez állt rajta:

– Akár egy római anya.

– Nem, nem! – kiáltott fel ekkor az asszony s nyílván fiának valamely kérdésére, amelyet nem hallottunk. – Arról szó sincs, – hallat249szott a nyitott ablakon át, – te csak sohase mondd meg bármiről is a véleményedet. Anyai tanács a vélemény elhallgatásárólŐk sohase lesznek tisztában vele, hogy te mit gondolsz és különösen nem felőlük. Igazi szilárd jellem őket hagyja beszélni és magában nevet.

Schőndorff úr erre már hosszú arcot vágott, „o”-betűt formált szájából és ezt írta nekem egy papírszeletre:

– Akárcsak Graciánt hallanám.

– Ki az a Gracián? – írtam vissza neki.

Kezével intett, hogy majd elmondja máskor. Igaza volt, nem lehetett most időt vesztegetni, mert sokkal érdekesebb dogok következtek.

– Amit tegnap este kérdeztél, arra most felelek, – mondotta az erdészné. – Ezt az illetlenséget néha muszáj elkövetni, az ember szerencsétlen szervezete kényszerít erre minket. Mégis szabályként jegyezd meg magadnak ezt: – Ha ketten vagytok, akkor mégis uralkodj magadon, vagy menj ki a szobából, Anyai tanács bizonyos illetlenség dolgábanmert hisz a másik ugy-e tudhatja, hogy a rossz szag nem tőle ered. De mihelyt hárman vagytok együtt, akkor már nem áll fenn ez a veszély. Akkor már, ha a szükség sürget és kényszerít, már nem vagy olyan bajban, mert a másik kettő nem tudhatja, hogy melyik volt illetlen, csakis te tudod.

A délelőtti tanítás e szóval véget ért, mert a kutyák boldogan csaholni kezdtek. Megérkezett csomagjaival szolgálójuk a közeli faluból.

– No most mit szól ehhez? – kérdezte tőlem Schőndorff úr, mikor elindúltunk erdei sétánkra.

– Nem szól semmit? Pedig az anyának ez az utolsó tanácsa bizonyos szempontból alapvető tételnek tekinthető. Szükségszerűen alávaló mesterkedésMert már-már az aljasságot súrolja és alattomosságra tanít.

– Képzeljen el egy tisztalelkű gyermeket, akinek lelke tiltakozik az ellen, hogy másra hárúljon annak ódiuma, amiben ő a hibás, – egyszóval ez már piszkos praktikum. És mégse tudok mit felelni erre, zavarban vagyok, mert, sajnos, igaza van ennek az asszonynak. Mert mit tehet a nyugati ember egyebet? Aljas ügyeskedésre kényszerűl, és ha ezt egyéb ügyeiben is követi, mintának veszi, akkor aljas ember 250lesz belőle. Ezért válik principiális tétellé ez a mindenképpen szégyelnivaló, de szükségszerű tanítás. Persze nem így van ez keleten, példáúl a kínaiaknál, ahol az emberi természet semmiféle megnyilatkozása se szégyelendő, Ahol aljas mesterkedésre nincs szükségahol tehát ilyen hipokrizisre nincs is szükség. De fogadni mernék, hogy ez a tisztességtelen tanács nem egyedülálló ennél az asszonynál, mivelhogy az ilyen ügyeskedésnek folytatásai szoktak lenni. És boldog volnék, ha a folytatást is hallhatnám.

Ezt mondotta Schőndorff úr, és csodák csodája még aznap ez a kívánsága is beteljesedett.

Délután megint kiűltünk a tornácra, megint nagy csendben voltunk és Schőndorff úr ezt írta nékem egy papírszeletre:

– A hallgatózás is elég becstelen dolog, de most tapasztalati anyagként hasznos. Látja-e már, hogy a praktikumnak milyen nagy fontossága van? – s utóiratnak még ez volt odatéve: – lassanként pojáca leszek, szavamra. Zsonglőr.

S íme a gyerek oktatása csakugyan folytatódott és nem éppen tiszteletreméltó irányban, Schőndorff úrnak tehát ebben is igaza lett. Előbb iskolai ügyekről volt szó. Kiderűlt, hogy a gyermek csak néhány napra jöhetett haza valamely internátusból és hogy a betegsége miatt elmulasztott vizsgákat kell letennie s hogy az apa épp ezért maradt a városban, hogy ezt kieszközölje, – így valahogy. S hogy ezt a pár napot az anya jól fel akarta használni, hogy bölcsességgel telitömködje fiát.

– Te pedig ne szeress soha senkit, arra semmi szükség, az ember csak rosszul járhat vele, – hallatszott egy idő múlva.

– Kezdődik, mégpedig várakozásaimnak megfelelően, – írta Schőndorff úr egy papírszeletre.

– Mit mondasz? – kérdezte az anya. – Ha téged szeretnek? abban nincs semmi köszönet. Csupa önzés az emberek szeretete, én mondom ezt neked és sokáig sose tart. Nekem az a tanácsom: A szerető ember kihasználásaha szeret valaki téged, azt igyekezz a javadra felhasználni. Sőt kihasználni, igen, az a tanácsom, – mondotta elszánt haraggal, keserűn az erdészné.

– Bravó! Ugy-e, hogy mondtam? – írta nékem Schőndorff úr. S körülbelűl egy hét múlva, további vándorlásaink során visszatérve erre a tételre, ezt a megjegyzést tette:

– A gyermekek filozófikus hajlandóságúak, szeretnének mindennek a végire járni. S ilyen tanítások esetleg gyökeret vernek bennük 251és egész életükre szóló princípiumokká nőhetik ki magukat, – mondotta Schőndorff úr. – No de ne vágjunk a dolgok elébe. Azt kell folytatnom, hogy mi mindent mondott még az erdészné fiának. A gyermek hangját mindeddig nem hallottuk, úgy látszik, a fiú suttogott. Most azonban hirtelen kitört s valami diadal csengett vékony hangocskájában.

A szerető anyát is ki kell használni?– Hiszen te is szeretsz engem anya. Akkor téged is kihasználjalak? – hangzott a kérdés. Csend állt be e szavak után, hogy az anya mit felelt erre, nem hallottuk. Lehet, hogy most már ő is susogott.

– Okos ez a kölyök, – írta fel nekem Schőndorff úr.

Mindeközben a gyermek kiszaladt a kúthoz s ott nem tudni mely okokból azt kiáltotta: – hóuch, hóuch! – talán a verebeknek. Aztán visszaszaladt és csengő hangon ezt kérdezte a mamájától, aki, mint utóbb megállapítottuk, a nyitott ablaknál űlt és hímezett:

– És akit én szeretni fogok, az is ki fog használni engem?

– Te nem fogsz szeretni senkit, már mondtam, – felelte az anya.

– De ha mégis? – makacskodott a fiú.

– Ha szeretni fogsz is valakit, az nem lesz olyan okos, mint te vagy, – felelte neki a mama. Megint hallgattak egy ideig.

Csak ostobát szabad szeretni, hogy ne használjon ki minket?– Akkor nekem csak ostobát szabad szeretni? – kérdezi egy idő után a gyerek.

– Most miattad elvétem a fonalat. Ne járjon már annyit a szád, – kiáltott fel az anya. Úgy látszik, erre már nem tudott mit felelni neki.

Amire a gyermek megint kiszaladt a napsütött udvarra s itt tűnődő játékba kezdett. Kis ostorával a kerítést veregette. Aztán hirtelen visszaszaladt a nyitott ablakhoz és ezt kiáltotta be az anyjának:

– Akkor én téged se foglak szeretni, mert te okos vagy és te is ki fogsz használni engem, ha nagy leszek.

Mindezek után pedig bementünk a szobába.

– No? – kérdeztem ott bent Schőndorff úrtól s nem tagadom, némi diadallal. – Hogy állunk a praktikumokkal? – kérdeztem tőle.

Nem volt szép tőlem ez a diadal, mert Schőndorff úr szemlátomást le volt törve. Még ilyennek nem is láttam. Szomorú volt. – Hátha még Abu-Szálikkal, a bankigazgatóval összetalálkozott volna, – gondoltam magamban.

252

– Nem tagadom, zavarban vagyok, – felelte szomorún. Csakhogy én nem tágítottam. Hát hiába! a lelkem merevsége még akkor túlságosan eluralkodott rajtam.

– Hát hogy is állunk ezzel? – folytattam a maliciózus kérdezősködést. – Vajon igaz-e az a tétel, hogy a fejlett értelem az érzékek rovására fejlett és hogy az eszes emberek között aránylag több a szívtelen és gonosz ember? Mert ha igaz, akkor még jobban megvetem a praktikumokat.

– Ha valaki ezt látja, nem jobb-e akkor inkább a legtávolibb szélsőséget választania, hogy még a közelébe se kerűlhessen ennek a szemétnek? – folytattam magam is meglehetősen izgatottan. – Az én első tanítóm azt mondta: – Ha balra van a rossz, jobbra van a jó, akkor ne menj kicsit bal felé, a rossz felé, hanem jobbra, a jó felé.

Ezt mondtam, mialatt izgatottan jártam fel és alá a szobában.

Úgy látszik, magam is jobban ki voltam kelve magamból, mint amennyit ez a dolog megérdemelt, – ma se tudom miért? Schőndorff úr pedig, mondom, szinte meg volt törve, ezt sem értem egészen, még ma sem. A divány sarkában űlt, egész belesüppedve önmagába, komoran, sötéten. Lehet, hogy ő is hasonlót érzett, mint én, lehet, hogy az emberi élet reménytelensége tárúlt az ő szemei elé is, erőteljesebben és meggyőzőbben, mint máskor. Az embernek vannak ilyen pillanatai, mikor példáúl a következőket gondolja:

– Hogy íme, mi hülyék, járjuk a világot, agyontörjük magunkat mindenféle gondolatokkal, heteken át vitázunk, agyonmagyarázzuk az ember életét, s mindez olyan, mintha levegővel hadakoznánk. Mert ezalatt ők, az emberek körülöttünk azt csinálják, amit akarnak. S ez így lesz minden időkig, amíg a világ világ marad.

– Visszavonúlni, még mélyebb, még teljesebb magányba, s ki-ki éljen, ahogy tud. Én is, mások is, – gondolja magában az ember.

S hogy ez Schőndorff úrral is így lehetett, evvel az érzékenyszívű jó emberrel, mutatja, hogy valósággal bűnbánatos jellege volt annak, amit ezekután mondott, – s mintha most hirtelenűl egész életét igazolni akarta volna önmaga előtt is. Így szólt hozzám:

– Mindenekelőtt első kérdésére próbálok felelni: hogy az okos emberek hajlamosabbak-e a szívtelen és erkölcs nélkűli életre? Igen, hajlamosabbak. De csakis A félemberek erkölcstelenségea fél-emberek. Mert csakis a fél-gondolat, a félig kiművelt szív és értelem képes megmaradni állati mivoltunk 253tudatosított szándékai mellett, a fejlettebbje soha. És nincs az a mindenből kiábrándúlt bölcselő – s itt Marcus Aureliusra, vagy akár La Rochefoucauld-ra is gondolok, – aki minden eddigi ideáljának megtagadása után ezt a legfőbb és legtisztább ideálját, az erkölcsi parancsot egészen megtagadta, vagy kinevette volna, aki ennyire praktikus akart volna lenni. De vegyünk akár engem. Vehette észre, hogy én praktikus követelményeinktől nem tágítok ugyan, de odáig sohase vetemedtem, ameddig ez az erdészné. S ha most, öregkoromban visszagondolok életemre, erkölcsi eredményeit a következőkben foglalhatom össze: hogy jó ember voltam-e? nem tudom, nem állíthatom. De azt igen, hogy nem találok elmúlt életemben olyan mozzanatot, amelyért most nagyon kellene szégyelnem magamat. És másodszor: ha valaki tanácsért jött hozzám, vagy kezdő drámaíró keresett fel, sohasem azt akartam, hogy az illető rosszúl járjon, vagy az író rosszúl dolgozzon, hanem minden jószándékommal mindig arra törekedtem, hogy ezek jól járjanak, jól írjanak. Ennyit magamról. Ami pedig a világot illeti… Nem is kell másra gondolnom, elég azt a kérdést felvetnem, amelyet már annyiszor felvetettem ön előtt, hogy Mi lenne az emberből az erkölcsi parancs nélkül?vajon mi lenne az emberi lényből, ha világában még az erkölcsi intelem se létezne, vagy ha magától még azt is elvetné, és többé semmi se volna, ami korlátot szabhatna eredendő ösztöneinek? – mondotta Schőndorff úr.

– Ez rendben van, ebben egyetértünk, – mondtam én, – de viszont rendkívűli értelem kevés van, olyan, aki mindezt be is látja, félig eszes pedig sok van, érzésképtelen és kíméletlenségre hajlamos, – igaz ez? – kérdeztem tőle.

– Igaz, – felelte ő.

– No de vizsgáljuk csak meg a kérdést még közelebbről, – mondottam én. – Ez az erdészné tehát ezekszerint a tudatosított állati principium, a tudatosan nyers önzés szószólója volt. És eszesnek is látszik, a fiáról pedig maga is megállapította, hogy okos gyerek, s ha minden jól megy, akkor a fiú is olyan lesz, mint az anyja, vagyis az a fajta lesz ő is, akiben az okosság megszűnteti érzéseit. Tehát igazi moralitás sem lesz benne soha. Mert hiába állapítjuk meg mi ketten, hogy a szeretet is más, meg a jóság is más, – néha ugyan egy úton haladnak, de a szeretet javarészt önző, ennélfogva rossz is tud lenni, viszont a moralitás soha, – részben öntől is veszem ezeket a disztinkciókat, – de hiába 254kardoskodik ön emellett, úgy látszik, A szeretet és jóság közti különbséga jósághoz is kell valamelyes érzés, mert a mindenkor szeretetképes embernél mégiscsak természetesebb a jóság megnyílvánúlása, mint a többinél, – viszont ezek az emberek, az erdészné, és esetleg a fia sohase lesznek ilyen érzésképes emberek. Még ha akarnának azzá lenni, akkor sem, hátmég ha nem is akarnak. Ha pedig úgyse lehet belőlük jó ember semmiképp, akkor mit tanácsoljon ez az erdészné a fiának, ha nem ilyesmit? Beszélje rá arra, ami nincs, és nem is lehet benne soha?

– Ebben viszont megint magának van igaza Hamuján, zavarban vagyok, – ismételte Schőndorff úr nála szokatlan alázatossággal. S én akkor nagyon megszerettem őt, mert e pillanatban olyan volt, mint a gyerek, aki elvesztette ostorát, amellyel a kerítést verheti.

– És abban vajon nem volt-e igaza ennek az erdésznének, – folytattam, – hogy az emberek szeretete is javarészt csupa önzés, tehát nem tanácsos bízni benne, hátmég építeni rá, már annálfogva sem, mert sokáig ez a szeretet nem igen szokott tartani. Az ember szeszélyes lény, és végtelenűl hiú, és mégcsak azt se mondhatom, hogy nagy dolgok azok, amelyekre hiúsága vonatkozik. Hajderabad nizámjának egyik dédelgetett nagynénje egyszer azt találta mondani neki, hogy nagyon igazságtalan és kegyetlen híre van, – erre a nizám csak nevetett. De mikor röviddel utóbb ugyanez a nagynénje, aki Angliában nevelkedett, arra figyelmeztette őt, hogy Pervertált szégyenérzetaz angol urak bankettjén csúnyán evett, hogy rosszúl használta az evőeszközöket, továbbá, hogy nagyon hibásan, szégyenletesen használta az idegen kifejezéseket, a nizám vadúl, felháborodva nézett rá, ellökte magától, és nem akart többé hallani róla.

– Hát ebben a szeretetben bízzon valaki? Nincs-e tehát igaza az erdésznének? – kérdeztem végűl is.

– Valóban zavarban vagyok, – felelte harmadszor is Schőndorff úr.

– Viszont és ezzel szemben most azt mondom: hogy lehessen így kitartani az életet magunkfajta embereknek, amilyen maga és én? Nem inkább élve a máglyára lépek, mint a dzsainák, semhogy mindezt a nagyon praktikus szemetet magamévá tegyem? Nem bíztatni kell az emberben levő állatot, hanem csendesíteniHa pedig nem lépek a máglyára, nem jobb-e nekem akkor inkább a nevetséges abszolutumokhoz tartanom magam, amelyek mégiscsak kirántanak ebből a sárból? Mert rábeszélnem magamat, hogy állat legyek, erre semmi szükségem, úgyis az vagyok. Lebeszélni magamat erről, – ez a keleti 255bölcselők életének útja. Én sokat tanúltam magától, ez igaz, sok mindenben megvilágosodott az elmém, és enyhébben, sokkal inkább a körülményeket mérlegelőn fogom ezentúl megítélni embertársaimat, de, ami a saját személyemet illeti, én a világ összes praktikumaiból csak vajmi keveset fogok a magam számára hasznosítani. Legfeljebb, ha annyit, hogy megiszom egy pohár bort, vagy elszívok egy pipát, ha már nagyon szomorú vagyok. Mit szól ehhez? – kérdeztem tőle.

– Maga átkozott hagymaevő, vagy mi a fene maga, – felelte Schőndorff úr, – maga most tényleg megzavart engem. Nehogy megint az abszolutumok felé tereljen, mert leszúrom. Általuk vesztettem el egyetlen fiamat, – kiáltott rám, amire én is nagyon elkomolyodtam, és nem kérdeztem tőle, hogy mi módon? (Később aztán elmondta ezt is.) Vacsorázni pedig nem volt többé kedvünk, aludni mentünk tehát. Schőndorff úr ugyanis közölte velem, hogy e pillanatban megundorodott mindennemű ételtől. Magam én pedig úgyse sokat ettem akkoriban. Lefekvés előtt pedig még megjegyezte:

– Milyen szerencsém, hogy most nincs itt valami nőszemély is. Mert ez azt gondolná:

A nők nevetik a törvénykezést– Micsoda marhaságokon törik ezek folyton a fejüket. Törvényeket akarnak csinálni ott, ahol nem lehet törvényt csinálni. Erre persze elmegy az étvágyuk, – gondolná és nevetne. – Agyontörik a fejüket, és min? A semmin. Ezalatt én nagyon jól megvacsorázom, aztán arra törekszem, hogy csókolózni lehessen legalább az egyikkel. Az nekem is jó lesz, neki meg kimegy a fejéből ez a sok marhaság.

– És ez is praktikum, vigye el az ördög, – tette hozzá Schőndorff úr.

– De nehogy azt higgye, maga szerencsétlen hindú, hogy most csömörlöttem meg először a praktikumoktól. Csak aztán a belátás, életismeret és szenvedés visszakényszerítettek a megalkuvásokhoz, mert mire megyek azzal, ha akár magamban is feddhetetlen emberszeretetet követelek, mondjuk, a kofától, vagy bankártól. A szenvelgés undoraÚtálom én a szenvelgést, maga szerencsétlen hindú, de attól viszolygok legjobban maguknál, keleti bölcsek, hogy úgy járnak-kelnek a világban szemlesütve, mintha holdvilágot ettek volna és olyan fájdalmas és 256bárgyú szemekkel tekintenek ránk, gyarló emberekre, mintha azt akarnák mondani:

– Ide kényszerítettek engemet, piszkos népség, közétek, elég bajom az nékem. – Még Jézus Krisztusban is van egy kevés ebből.

– De viszont a Jézusát maguknak, tényleg olyan megvetendő az ember? Igenis, meg nem is. Ha pedig tényleg olyan ocsmány, akkor ők is azok. Mert tisztán élni nem lehet, az élet piszkos dolog s a keresztény szentek legtöbbje is folyton bűnöket vall be és megbocsátásért könyörög. Miközben nagyokat jajong, – s ezt már a zsoltáros is elkezdte, – hogy uram isten, mért is van az, hogy a gonoszoknak olyan jó soruk van? – Amire az isten azt feleli: – azért! – Persze, hogy azért, minthogy az állati princípium a természettől adatik, tehát életteljes és hatalmas, az erkölcsi princípium viszont csak emberi óhaj-sóhaj, tehát nyavalyatörős, sápítozó és esendő. Ezenfelűl: a szentek és erkölcsi hősök nagyrésze egész ifjúságát úgynevezett bűnökben tölti, mint Tolsztoj Leó is, aztán megtér. Vagyis jóideig állat volt, aztán igyekszik kevésbé az lenni. No de mennyi ideig tart, amíg eszére tér? S ez a megtérési komédia újból meg újból megismétlődik – s mit ér az egész, ha Az ember újra meg újra állat, aztán megtéraz emberek mindúntalan állatok s aztán mindúntalan megtérnek? S mikor már megtértek, lesütött szemmel járnak közöttünk, mint az angyalkák. Nem olyan ez, mint mikor egy katona-ringyó jól kitombolta magát az árkokban s aztán a hús vágyainak hiábavalóságáról prédikál és a lányoktól szűzességet követel? Persze nem azt mondom, hogy én is ezt gondolom, de beláthatja: az embernek ilyesmi is eszébe jut vívódásai közben, – jegyezte meg Schőndorff úr.

Vándorlásunk egy újabb pihenőhelyén pedig így folytatta:

– Itt van ez a Schopenhauer is. Világéletében telifalta magát vastag húsokkal s amellett a vágytalanságról s a lemondás értékéről prédikált. Jól van, rendben van, ő ilyen volt. Amellett persze még szépen is prédikált, csak épp hogy a saját életét illetően nem volt nagyon szégyellős. Ez is rendben van, mert hisz amellett etikus hajlamú embernek is mutatkozik műveiben, ezt meg kell hagyni. No de lerúgott egy öregasszonyt is az emeletről, – ez is furcsa dolog nemde. Egy etikus hajlamú ember tegyen ilyet! Igaz, hogy az öregasszony túlsokat járatta azt az ostoba száját az ajtaja előtt s ez a lotyogás nagyon zavarta őt etikus műveinek megírása közben. Tehát itt vagyunk megint a praktikumoknál: az etikus princípiumok kivitelének kérdésénél. No de 257éppen általa útáltam én meg annak idején oly nagyon a praktikumokat és az az érdekes, hogy mégcsak nem is saját műveinek magasrendű etikus szellemétől lettem szentebb. Hanem, mert éppen ő, az erkölcsös lélek, Buddha tanítványa, a vágytalanság és lemondás tanának újabb mestere fordította le és merte a világ figyelmébe ajánlani egy rendkívül eszes, spanyol papnak, Graciánnak művét. Márpedig ez a kézi orákulum, – ahogy szerzője nevezi művét, – nem egyébről szól, mint arról, az emberek szemében legkedvesebb s nekik mindenkor legfontosabb praktikumról, hogy mint kell a világban érvényesülniök, – efelől látja el őket remek útravalóval. Többek közt így szól: – A hallgatagság dicséretelégy hallgatag. – Rendben van, ezzel még nincsen semmi bajom. – Légy őszinte, de ne nyílt, – tanít minket nem egy bölcselő, – légy hallgatag, mint a fák és virágok, – ajánlja nekünk egy francia költő, – légy tiszta és csendes, – oktat minket egy kínai filozófus – … Oly szavak ezek, amelyek, ha e gondolkodóknak ez nem is állt szándékában, de nyilván a praktikum követelményeinek is eleget tesznek és mégse válnak szégyenére senkinek. Az érvényesülés mestere: GraciánDe Gracián persze tovább megy. – Hagyj mást beszélni, – mondja. Tudjuk és únjuk, rendben van ez is. – Sohase mondd meg igazi véleményedet senkinek, – folytatja Gracián. Hagyján, fogjuk rá, hogy ez is érthető, hiszen az erdészné is mondott effélét s ettől még nem estünk a falnak. – Sose mutasd főnököd, vagy királyod előtt, hogy okosabb vagy nála, – mondja a továbbiakban Gracián. Ez már kicsit furcsa nemde, nem azért, mert szerénységre int, hanem mert az előmenetel számára tartja üdvösnek. – Ha kitalálsz valamit, ami többet ér, mint amit ő mond, akkor úgy ügyeskedjél, mintha ő maga találta volna ki, – mondja. Még furcsább nemde. – Szándékaid felől pedig hagyd mindenkor kétségben a világot, tehát sohase játsszál nyílt kártyákkal, – vagyishát: légy titokzatos, az ilyesmi mindig nagyon hat az emberekre… és így tovább, egész a fortélyosságig, alakoskodásig, sőt a becstelenség határáig is. Csupa cselt és ravaszságot tanít, mint egy vívómester. Azt mondja példáúl: – az emberek hálája feledékeny, de a mohóságuk sohasem. Hagyd tehát mindig azt hinniök felőled, hogy várhatnak tőled valamit. – Ez aztán a praktikum, a kutyafáját, – gondolom magamban, – vajon mit szólna ehhez Szókratész, aki felebarátaival való bánásmódjában még elég ravasznak is mondható és mégis, minden ügyes praktikái ellenére az őszinteség mestere volt. Vagy Platón mit szólna? határtalan tisz258taságszeretete és naivitása vajon hogy fogadná az ilyesmit? Nem is tudtam sokat olvasni belőle, megúntam, megundorodtam okosságaitól. Vajon olyasmi-e ez, amin a lélek felüdűl, amitől megújúl, meghatódik, amin az ember könnyezni hajlandó? Akárhogy fogadom is Buddha vagy Jézus tanításait, azokon muszáj néha könnyezni. Mert ott, bármilyen kétségbeejtően kivihetetlen is az, amit tanítanak, követelnek, az ember felkiált és azt kiáltja: – ó lélek, ó lélek! – De Gracián olvasása közben mit kiált? Ó gyomor, a gyomor! Ezt mondja magának és olyan csömört kap tőle, Az érvényesülés tanaitól való csömörmintha elrontotta volna a gyomrát. Hadd ismétlem el: minden nagy szellem, még Shakespeare-nek, a nagy és keserű életismerőnek legszebbik fia, Hamlet is, de mondom majdnem mindegyik bölcse a világnak az őszinteséget magasztalta eddig, sőt némelyik a nyíltságot is s ez a mester mindenkor a szükségszerű alakoskodást és alattomosságot. Tanításainak summája ez: – légy okos és nyergeld meg az ostobaságot s a mások butaságára úgy lépj rá, mint valami lépcsőre, amely téged fölfelé vezet.

Mikor Schőndorff úr e szavai elhangzottak, félbeszakítottam őt és elmondtam neki egy történetet. Így szóltam hozzá:

– Amit itt most hallani fog, annak erkölcsi praktikuma, úgy látom, közel jár a Gracián-féle praktikumokhoz. Kíváncsi vagyok, mit szól hozzá.

Tovább is az erkölcsi praktikumokról: aki megnyergelte a szamarakat

Bagdadban akkoriban elég sok volt a tréfás ember, – meséltem néki, – hogy ma is annyi van-e, nem tudom. Kétségtelen, hogy mikor ott éltem, engem sokat ugrattak ugyanazért, amiért maga is, Schőndorff úr. Holdfalónak neveztek, égbekancsalgónak, de a Kórán ellenségének is némelyek, mondván, hogy örömellenes vagyok s a Kórán nem az. Különösen egy Husszein nevű fickó szeretett mulatni rajtam, sokat ingerkedett velem, épp ezért elneveztem őt Nászreddin Hodzsának. Szellemes ember volt, néha még én is mulattam tréfáin. Egy alkalommal úgy akart lóvátenni, hogy a csirkefogókat dícsérte nekem s aziránt érdeklődött, vajon én igazán nem szeretem-e őket egy 259cseppet sem, mikor ezeket olykor még a nép szemében is valóságos dícsfény övezi. Még az amerikai gengsztereket se szeretem? igaz ez? Hiszen néha nagyszerű, amit ezek csinálnak, de, legyünk őszinték, az itteniek is. Micsoda huncutság és elegancia van némelyikben, – de még jószívűek is, még jótékonyak is, kedvesek, a hölgyek iránt gálánsak, gyermekek iránt édesek. Ő példáúl látott egyszer egy nagy csalót, aki szórakozottan figyelte az utca játszó gyermekeit s íme egyszercsak mit látott? A sárból, a porból, az utca közepéről egy-egy gyerek szaladt az utcában levő cukrászbolt elé, orrát rányomta a kirakatüvegre, jóideig nézte, aztán visszaszaladt és mesélni kezdett arról, hogy mit látott. Utána egy másik gyerek ugyanígy cselekedett, – szó, ami szó, kiderűlt, hogy ezek mindegyike szívet melengetőn, inyt ingerlő tündérmeséket mond el a kirakatról. Ezt játszották. A legszebb mesét pedig, úgy látszik, egy kislány mondta, mert a gyerekek nagy rivalgásba törtek ki, közben is, de még utána is nagyokat nevettek, csámcsogtak, tapsoltak. A kislány ilyesmit mesélt:

Hogy Pári Banu tündérleány megparancsolta egy fekete dzsinnek, hogy estére minden kisgyerek számára ott legyen az ablakdeszkán egy csésze lábán ál gámál, vagyis tevetej s ugyancsak egy jókora darab ászár, vagyis tündérsütemény, – amire a fekete dzsin így beszélt: – duff-duff.

A gyerekek pedig erre, mint valami vezényszóra így újjongtak:

– Heijja, heijja! – aiwa!

S a nagy csaló ezt nézte, aztán gondolt egy nagyot, és bement az üzletbe, megvette az egész kirakatot és szétosztotta a gyerekek közt, nagy nevetéssel, boldog nevetéssel. Hogy mit szólok ehhez? – kérdezte tőlem ez a Nászreddin Hodzsának elnevezett fiatalember. Hogy nem tetszik-e ez nekem is? mert nem aranyos-e az ilyen ember? – Hát hogyne tetszene nekem ez, – feleltem én s nem tagadtam meg tőle egy mosolyomat. – Ki volt ez a bájos ember? – kérdeztem utóbb. – Mert részben csaló volt nemde, részben bájos és jószívű, ez két különböző dolog, – tettem hozzá. – De csak azáltal lehetett bájos és jó, mert csaló volt. Aki komolyan szerzi és komolyan veszi a pénzt, az rendesen nem ilyen bájos, mert amit szerez, azt hozzá zsúfolja, hozzá számítja a többihez, amije már van A számolás átkas akkor már senkinek sincs öröme belőle, még neki sem. A számítás öli meg az emberi szívet, – mondotta Nászreddin.

260

– De hogy megtudd oh égbekancsalgó Hamuján, hogy ki volt ez az ember, – folytatta, – egy másik történetet kell elmondanom. – És el is mondta ezt a másik történetet is, amely így hangzik:

– Volt Alexandriában egy angol tanár, aki nagyon rongyos és piszkos ember volt és rossz modorú is, ezért csak az alacsonyabb hivatali népnek adhatott olcsó pénzért nyelvleckéket, bár kétségtelen, hogy nagyon jó tanító volt. Önhitt, gúnyos természetű ember volt, gúnyosan alázatoskodó s amellett, mi tagadás, nagyon ostoba is. Ezenfelül jó lesz megjegyezni: olyan volt ez a gúnyos mosoly, hogy az ember kénytelen volt azt hinni: – ez biztosan tud valamit, amit én nem, ennek valamiféle nagy titka van. – S ez körűlbelűl tiz évig tartott így, tizennyolc éves korától huszonnyolcig, mert ennyi ideig tanúlta ő ezt a pokoli angol nyelvet, mármint ez a Nászreddinnek elnevezett Husszein. Míg egyszer aztán nagyon szomorú állapotában találta őt s akkor végre fény is derűlt legfőbb titkaira. Résztvevő kérdéseire így felelt a tanító: – Ön jól tudja, milyen aszketikus természet vagyok. – Ő az volt, csakugyan. – Rosszúl táplálkozom, – mondotta, – sőt, néha még éhezem is. – Naszreddin ezt is tudta róla s annakidején azt hitte, hogy a tanító ezt sportból teszi, vagy valamiféle titkos meggyőződésből. – Ön tudja továbbá, – folytatta, – hogy nőkkel nem foglalkoztam soha. – Nászreddin ezt is tudta róla és mindig nagyon csodálkozott ezen. – Hogy rongyos az ingem, azt most is láthatja rajtam. – Nászreddin ezt is mindig látta, sőt, hogy nem is kifogástalan tisztaságú bizony.

– S mindez az önmegtagadásom mi végre volt? – ért vallomása csúcspontjához William Brown. – Mert van egy barátom, aki huszonöt év óta azzal ámít engem, hogy ő aranyat tud csinálni. S majd együtt meggazdagszunk.

– No ne mondja, – kiáltott fel Nászreddin s ezt gondolta: – hát csak ennyiből áll? Ez a titkod és semmi más? A titkod csak annyi, hogy ilyen határtalanúl ostoba vagy? hát létezik még ilyesmi? – De William Brown így folytatta: – Ennek hattagú családja van, remekűl élnek és én tartottam el őket. – Csak maga? – ámúldozott Nászreddin. – Nem csak én, még kilenc más ilyen ostoba ember, mint én vagyok. – Hát létezik a világon még kilenc ilyen példány, amilyen ön? – kérdezte kíméletlenűl a fiú. S miután mindezt elmondta nekem, hozzám fordúlt, Hamujánhoz.

261

– Vagyis Megnyergelte a szamarakatmegnyergelte a szamarakat, hát nem remek dolog ez? – kérdezte tőlem boldogan. – S én aztán utána is jártam ennek az egész kalamajkának, mert érdekelt. Csakugyan kedves ember volt az illető, mármint ez a szélhámos. Mert ő volt az, aki megvette a gyerekeknek a cukrászda kirakatát, – fejezte be a történetet.

– Csakhogy ezek az áldozatok nemcsak ostobák voltak, hanem emberek is, – feleltem én, némiképp eltűnődve. Amire Naszreddin megint hahotázott.

– Mit gondol maga, az ilyen barom, mint William Brown volt, ha nem nyergelik meg, mire költi a pénzét? mit csinál az életével? Semmit.

– Mit tudom én? Ez az ő dolga, – feleltem erre.

– William Brownnak olyan homloka volt… röviden szólván: homloka, mondhatom, szinte várta már a taglót. Kemény és rövid volt, erősen emlékeztetett a baromra. Márpedig az ilyennek szinte szüksége is van rá, hogy becsapják, különben fogalma sincs, hogy mit csináljon az életével, – mondotta Nászreddin.

– Szóval, még talán erkölcsi tény is rejlik ebben? néminemű jótétemény a csalásban? – kérdeztem én.

– Úgy van, épp ide akartam én kilyukadni, – felelte Nászreddin. Én pedig ezt gondoltam:

– Egyik helyen ott volt a szíve, a másik helyen nem volt ott, a másik helyen kegyetlen volt. Persze, persze, A szélhámos jóságaa legnagyobb bitangban is vannak jótulajdonságok, sőt jóság is, ha tudni akarjátok, igen az is. Akartok erről példát hallani? – magyaráztam egy láthatatlan hallgatóságnak.

– Borneóban élt egy európai orvos, akinek két szép fiacskája volt. S mikor ezek nagyobbacska gyerekek lettek, bennszülött férfi-dajkát keresett nekik, de sehogy se talált megfelelőt, mivelhogy ezek a bennszülöttek lusták és hanyagok. Akinek a gyerekre felügyelni kéne, befekszik az árnyékba és elalszik, az apróságok pedig csináljanak, amit akarnak. Márpedig ott skorpió, kígyó, mindenféle veszély fenyegeti őket. Végre azonban talált egy remek fickót, egy mosolygós, vidám, kedves fiút, aki rögtön úgy bánt azokkal a gyerekekkel, mintha születésük óta ismerné őket. Egyiket hátára vette, másikat karjára, úgy vitte őket a tengerpartra, ritka madarakat fogott nekik, gyönyörű pillangókat, ha pedig valamelyik beteg volt, éjjel-nappal ott ült az 262ágya mellett. Egyszóval ez a fiú tudta szeretni a kisgyereket, ez kétségtelennek látszott. S a gyerekek? bolondúltak érte, kagylócskámnak, bőrzacskómnak nevezték, ha pedig megérkezett érthetetlen kirándulásaiból, mind a ketten úgy ordítoztak, ahogy a bennszülöttek szoktak bizonyos ünnepeiken. Mert az a különössége megvolt ennek a kedves fiúnak, hogy néha valami távirat érkezett számára s akkor szabadságot kért és elutazott valahova. Így pontosan akkor is, mikor az orvos és családja útra készülődött, hogy kis időre Európába menjen. Ez esetben tehát nem adhatták meg neki a kért szabadságot, amire a fiú engedelem nélkül elszökött. Ez már bosszantotta emberünket, az orvost, utána kutatott s íme mi derűlt ki? hogy ez a kedves, jó fiú, a gyerekek szeretett és szerető bőrzacskója A borneói hóhéraz állami hóhér s hogy ezért kellett időnként elutaznia.

– Ennyi a történet. S mármost nyílván sokan azon a véleményen vannak, hogy aki hóhér, az semmiképp se lehet jó ember. Még ez se biztos. Mert, hogy semmiféle jóság se lehetne benne, mondjuk az anyja, vagy szerelme, vagy a gyermekek iránt, az szinte kizártnak látszik. Nincs olyan emberi lény, aki minden ízében rossz volna, – mondottam én magamnak. Ezért nem tudok én boldogúlni még a rossz emberekkel sem, ezért nem egyöntetű az ellenszenvem még velük szemben sem, – sőt néha még ezektől se tudom megtagadni némi rokonszenvemet.

– De mondok én még valamit, – tanítottam magamat. – Hányszor kapom rajta magam, hogy még el is szomorodom, hogy képes vagyok elszomorodni, ha egy régi gonoszon olyasmit tapasztalok, hogy öregszik, hogy gyengűl ez is, hogy kezdi veszteni fullánkjait, gonosz erejét, sőt még azt a paradoxont is megengedem magamnak: Az öregedő gonoszok életerejének pusztulásafáj ezt az elerőtlenedést látnom, hogy kezd jobbakaratú lenni, – igen, elszomorodom, mert hisz a pusztulás külső képe még ez is! Egyszóval: ha nem egyöntetű is az irántuk való ellenszenvem, végűl mégiscsak azt kell mondanom, hogy ami gonosz az gonosz, ezen semmi se változtathat, még az időnkénti rokonszenv, vagy szánalom sem. Mit szól ehhez? – kérdeztem Schőndorff úrtól.

– No látja, egész jól megfelelt a bagdadi fiúnak épp úgy, mint sajátmagának, – felelte Schőndorff úr. – Az ilyesmit aránylag nem nehéz elintézni, persze. Térjünk is tehát vissza a főtémához. Hadd ismétlem el tehát és ha századszor is, – oly egyszerű dolog ez! Nyergeld meg a 263szamarakat, használd fel őket ahhoz, hogy feljebb jussál, – mondja Gracián is. S az érvényesülés nemde, önzésünk parancsa rajtunk s az erkölcsiség éppen ellenkezőleg az önzés fékje akart lenni minden időkben, mert mi más is lehetne valóban? A jóság, a mások javának óhaja csak a legfejlettebb erkölcsiség legmagasabb fokán válik önzésünk posztulátumává s az ilyesmi csak ritkaság, aki viszont nem tart itt, annak figyelmét az etikumnak mindenkor fel kell hívnia arra, hogy vannak szenvedők is, tehát az emberszeretetre. Gracián könyve azonban ezt sohase teszi. E könyvben egyetlen szó sincs olyan, amely a mások javáról, szánalomról, vagy együttérzésről tenne tanúságot, ez a könyv csakis az önzést istápolja, ezért oly sivár és elviselhetetlen minden nagy okossága és életismerete ellenére is. A hazudozás szükségszerűségét prédikálja példáúl. S én már eddig is elismertem, hogy ilyesmire néha még erkölcsi okokból is szükség van, – no de hogy csakis önző okokból tanítsa magát valaki hazudozásra? E kettő közt okvetlenűl különbség teendő. Csak épp, hogy mi e kettő közt a lényeges különbség, az a kérdés. Egy árvalány keresett fel engem példáúl drámai kéziratokkal. E munkában nem volt semmi jó. Mit mondjak néki? Hazudni nem igen tudok. Azt mondtam neki tehát, hogy e kéziratok egyelőre nem kielégítők. Amire ez a szegény lány a szemembe nézett, úgy látszik, hirtelen nagyot gondolt és azt kérdezte: – Mi a véleménye rólam egyáltalán? Mondja meg őszintén, érek én valamit? lesz énbelőlem valami? – No most mit feleljek? Egyrészt nagyon megsajnáltam ezt a szegény lányt, másrészt a véleményem egész határozottan nem volt kedvező. – Én önt ostobának tartom szomorú kisasszony, – ezt kellett volna felelnem, ha őszinte akartam volna lenni. Hallgattam tehát és gyengéden mosolyogtam, de ez megintcsak nem volt jó. Mert ő erre unszolni kezdett, faggatott, máris gyanút fogott a szegény. S íme előállt a Gracián ajánlotta praktikus viselkedés szükségessége. Jóság okából való hazugságIgaz, hogy ennek a hazugságnak erkölcsi oka volt, a szívem okából voltam kénytelen hazudni, viszont, ha főnökömnek, vagy királyomnak hízelgek, szívtelenűl, hidegen, titkos megvetéssel és csakis a magam boldogulása érdekében, ez nemde megintcsak más dolog. De miért más? – Más önzését istápolni, a magamét nem?Ön a mások önzésének istápolása kedvéért hajlandó hazudni s a saját önzését e tekintetben semmibe se veszi? A mások önzése tehát becsesebb önnek, mint a sajátja? – kérdezhetné erre Gracián. Fogas kérdés, nem könnyű filozó264fiai feleletet adni rá, – az ember érzése pontosan tájékozódik ebben, de a gondolat nem könnyen igazodik el ilyen útvesztőkben. Mégis megpróbálom, hogy az értelmemet is kielégítsem.

Úgy látom, hogy az értelemnek az okokat és körülményeket kell itt is nagyobb figyelembe vennie ahhoz, hogy eligazodjon, vagyis mindazt, amiben az érzés azonnal eligazodik.

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst, –

mondja a csodálatosan okos Goethe. S az érzés, mondom, csakugyan fel is találta magát. Szánalomból hazudtam nemde. Vajon egy baromian öntelt ficsúrnak is hajlandó volnék-e hazudni? Ugy-e, hogy semmiképp, hallgatnék. És ha főnököm volna ez a ficsúr és előléptetésre volna általa kilátásom? Ha meg tudom őt szeretni, ha vannak számomra szeretetreméltó tulajdonságai is, az más dolog, erről már beszéltem önnek, – de ha nem? Lesütném ugyebár a szememet szégyenletemben, ha ilyesmi eszembe jutna. – No de miért? – kérdezi Gracián. – Vagy Önmagunk iránti szánalomsajátmaga iránt nem érez szánalmat? Eddig nem vehetett magának jó szivarokat, a kisfiának futballt s a feleségének villanyvasalót, pedig hogy vágytak ők minderre. És most majd vehetnek. – Igaza van Gracián úr, – felelem néki, – az önzés mohó, és én csakugyan nagyon szeretnék ilyesmiket venni. Csakhogy Ez a szánalom maga az önzésa magam iránt való szánalom önzésnek neveztetik. S az önzés bennem az állaté. S az én lelkem az állatot, sajnos, már nem becsűli annyira bennem, mint ami fölötte áll, és ellenőrzi ezt az állatot, hogy egészen el ne vadúljon, és olyanná ne legyen, mint a tigrisek, mert erre nagyon is hajlamos. És annyira aggodalmas és kényes ez a lélek, hogy hajlandó az önző állatért való hazugságomat piszkosnak nevezni. Ha pedig más tesz ilyet, azt piszkos fickónak nevezi. Egy villanyvasalóért, vagy cafrangokért lehazudod a napot az égről? Disznó! – szeretné mondani neki.

Továbbá: volt nekem egy szegény kisfiam is, aki elesett a tizennégyes háborúban, Vilmos császár eszelős butasága következtében. Evvel a gyerekkel, mikor még kisfiú volt, azt a játékot játszottuk, hogy egyszerre símogattuk egymás arcát, én az övét, ő az enyémet. A kisfiú nagyon mulatott ezen, s egyszer aztán így szólt: – apám, egy265szerűbb lehetne ez a dolog. Minek így keresztbe símogatni? Én símogatom magamat, és te is magadat. – Mondom néki, hogy ez nem lesz jó. – Mért nem? – kérdezi ő. – Nem a saját arcomat simogatomMert nekem sokkal jobban esik, ha téged símogatlak fiam, mintha sajátmagamat símogatnám. – És mért van ez így? – kérdezi ő. – Azt már nem tudom, – feleltem néki. – Lehet, hogy ez a szeretet dolga, hogy az embernek néha bizony jobban esik, ha mást dédelgethet, mintha sajátmagát dédelgetné. S akit dédelgetnek, annak is jobban esik, ha más teszi, mintha ő maga tenné. – Ennyit mondtam a fiamnak, ez pedig azt jelenti, hogy a szeretetem, vagy mondjuk úgy: a jóságom a mások arcát símogattatja velem, Gracián pedig azt akarja, hogy mindig a magamét símogassam.

– Mellékesen megjegyzem, ha nem is tartozik szorosan ide, – folytatta Schőndorff úr, – hogy ugyanez a gyerek, mielőtt elesett volna szegény, hazajött a frontról és így beszélt:

– Apám, az ember zűrzavaros, ellentmondásokkal kűzdő lelkének nincs nagyszerűbb szimbóluma, mint A katonaorvosa katonaorvos. A háború a megszervezett bestialitás. Az egyéni önzés, nemzeti önzés formájában a legdúrvábban kitombolhatja magát. S erre mit csinál az ember? Előbb a legszörnyűbb módon megcsonkítja, megnyomorítja az ellenséget, s mikor vérezve megtalálja az árokban, homlokára üt, és elkezdi orvosaival nagyon gondosan ápoltatni.

Ugyanerről a szegény fiamról jut eszembe még a következő is, – voltaképp ez se tartozik szorosan ide.

Mikor még kisfiú volt, egy alkalommal kezénél fogva sétálni vittem, s elhaladtunk egy nagy épület mellett. Ez Frankfurtban történt.

– Milyen ház ez? – kérdezi tőlem. Mondom: ez a legfőbb bíróság háza. Hogy mi az a bíróság? – Mondom, hogy ahol a bűnösök felett ítélkeznek. Erre elgondolkodik. – Ahol a Hermann bácsit is elítélték? – kérdezi tőlem. S bizony az már baj volt, hogy ezt kérdezte. – Igen, – feleltem én egyelőre. Csakhogy ő rögtön rajtamütött.

– Hiszen te azt mondtad nekünk, hogy Hermann bácsi nem volt bűnös és mégis elítélték? – No most mit feleljek erre? mondjam azt, hogy hamisak voltak a tanuk s a bíró se volt elég eszes, de a látszat is Hermann ellen szólt, – mindezt egy kisgyerek nem értheti meg, mert 266túlbonyolúlt számára. – Ezt te még nem értheted meg, – mondom neki tehát. – Mért nem érthetem meg? – kérdezi ő. – Ej ugyan hagyj már, mondom én, – nem akarsz egy piros almát? – Erre mégis elhallgat és nyílván azt gondolja magában: – most mért fordítja el a dolgot? hát olyan ostoba vagyok én?

De tényleg, nézzük csak meg, hogy A gyermek számára a bonyolúltságok érthetetlenekmi az, amit meg tud érteni? Egész egyszerű dolgokat, mert túlsokfélét nem is tud felvenni a lelke, már annálfogva sem, mert hisz akkor kezd el ismerkedni a világgal. Épp ezért van szüksége egyszerű világnézetű mesékre is, ugyanezért csak egyes szimpla logikai levezetéseket tűr el s ugyanilyen egyszerű erkölcsi világának követelménye is: a jóknak jutalmat áhít s a rosszaknak büntetést.

Mikor tehát Arisztidészt teszik eléje mintaképeül, hogy tőle tanúljon szerénységet és egyszerűséget, vagy Jézust, hogy tőle tanúljon jóságot, vagy Tolsztojt, hogy embertársai nyomora miatti törhetetlen haragját vegye mintaképeűl, akkor ezt helyesen teszik. Mert semmi mást nem tehet az ember, magam se tudtam egyebet mondani a fiamnak. Vagy inkább Gonoszságra tanítsam a gyereket?arra tanítsam, hogy legyen az életküzdelemben kíméletlen és szívtelen, hogy rossz legyen és becstelen, különben legázolják, felkopik az álla, ugyanúgy, mint nekem, az apjának? – Egyszóval mindarra már jóelőre megtanítsam, amit minden kalmár oly szívesen magyaráz nekem? Hogy ő se feledje el soha az állatot, amely őbenne magában is és mindenki másban lakik s erre gondoljon állandóan és mindenekelőtt, akárki van is előtte? – Rossz tapasztalataimról a gyerek előtt hallgatokNem volna ez valóságos merénylet a gyerek ellen? Mert bármi véleményem van is a magam silányságáról, vagy embertársaiméról s bármi tapasztalatom van is az élet elrettentő küzdelmeiről, mi egyebet adhatok néki mindenkori útravalójáúl rövid élete kezdetén, ha nem azt a régi szót, hogy: légy jó és szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Ezt mondom neki, miközben sírok.

Mindezt pedig én magyarázom magának, a praktikumok törhetetlen mérnöke és híve, el ne feledje. S vajon mit mondhatott Gogol nagyszerű tanítója is fejlettebb növendékeinek? – Előttetek a jóság és becsület csillaga van, de már most vegyétek észbe és készűljetek el rá, hogy a világ nem olyan, a világ nem olyan. – Semmi egyebet nem mondhatott nekik.

267

És mit mondott Ágoston istenének? – Jobb utat tanácsoltál istenem, mint amilyet engedélyeztél. – Ám erre talán még rátérek.

Ezzel szemben egy ifjúval, koraérett szörnyeteggel találkoztam én egyszer Párisban. Mégcsak tizennégy éves volt, rajztanár akart lenni, és így szólt hozzám:

– Mire lehet a nebulókat megtanítani? Ha olyasmire nem, amihez hajlandóságuk nincs, azt remélem, tudja maga is, tehát rajzolni legkevésbé. Vagy van ehhez adottsága valakinek, vagy nincs. Én tehát majd egyszerűsítem a dolgot. Azt mondom majd nekik: – rajzoljátok le ezt meg ezt és kiállok a folyosóra cigarettázni.

A nővérét illetően pedig így beszélt:

– Menjen férjhez ehhez a fajankóhoz, legfeljebb megcsalja, annyi baj legyen.

Mint látható, igen praktikus volt a fiatalember. Kétségtelen, hogy A túlkorai életismeret átkaelég jól ismerte az életet már ilyen fiatalon is. Csak épp, hogy ezzel kezdi? Vajon mi van ebben a korai életismeretben oly igen visszatetsző?

Ha egy idős, tapasztalataiba belefáradt ember tekinti ennyire illúziótlanúl az ember életét és saját hivatását, ez esetleg még elfogadható, bár még ez sem. Mert mi jellemzi legjobban az emberszeretetet? Hogy nincs e nagyvilágnak annyi átka, amely képes volna minden illúziójától, minden bizalmától megfosztani emberét s kietlenné tenni ezt a szívet. A nemesebbjét, úgy vélem, az embertársai és a világ iránt való kipusztíthatatlan bizalom jellemzi mindenekelőtt, vagyis az a hiszékenysége, hogy minden rossz tapasztalata ellenére is a jót tételezi fel legszívesebben embertársaiban. És ezt megintcsak én mondom magának, ne felejtse el, én, a praktikumok hirdetője. Kell-e tudnom tapasztalni? Hogyne kellene, még a vadállatnak is kell tudnia, különben a legközelebbi csapdába megint beleesik. De ha az ember egyebet se tesz, csakis tapasztalataira hivatkozik és azok szerint akar ezentúl mindig cselekedni, akkor géppé válik és meg is fosztja magát minden további tapasztalat lehetőségétől. Épp ezért A jó emberek örök naivitásaa jó embert az a megingathatatlan naivitás jellemzi legjobban, amelynek láttára az életismeret hahotázni kezd. – Hogy tud ilyen bárgyú lenni, hogy vén korára még mindig becsapatja magát? – kérdezik az életismeret haszonélvezői elragadtatva.

268

E tekintetben én sem változtam meg, bármennyire híve vagyok is a praktikumoknak. És mindmáig is úgy látom, hogy ez A jóravaló ember becsaphatóságaa rendületlen jóhiszeműség, tehát igenis a mindig újból való becsaphatóság egyik legfőbb ismertetője a jóravaló embernek. Mert honnan tudhatná ő mindig előre, hogy ki az, aki bizalmával vissza fog élni? És ha sejtené is, – mit tegyen a jóindulatával? Hallgattassa el magában?

Egyszóval: a teljes kiábrándúltságot még a fáradt öregkortól se fogadom szívesen. De ha öregkoromban megfáradván, vén szívembe netán a sívárság mégis végzetesen befészkelné magát és semmiféle jóakaratra se volnék többé hajlandó, – mert hisz ez is megeshet velem, mit tehet arról az ember? megtörténhet, igen, aki megöregszik, avval megeshet, hogy a lelke is lassan elhal, – de hogy Szégyenletes-e az, hogy valaha jó tudtam lenni?megbánjam, hogy olyan ostoba voltam és valaha szívem is volt és hitem az emberben? Ha azzal az életismerettel kezdené valaki, amelynek öregkorában áldozata lett s az abból levont következtetésekkel indúlna neki az útnak, akkor mi különböztetné meg a tigrisektől, amelyeknek lelke mindenkor csupa gyanakvás s amelyek minden élőnek ellenségei? Vannak az éjnek sötét csoportjai, amelyektől az én kisfiam mindig iszonyodott s amelyekkel való minden közösségét felnőtt korában is mindig megtagadta…

Szólt Schőndorff úr s itt elhallgatott. S én ezt a szózatát tartom ma is hegyibeszédének. Meg is öleltem tehát, mert láttam, hogy megint a fiára gondol s alig tudja megtartóztatni könnyeit. Amire ő így folytatta:

– Mindezt pedig csak azért mondtam el, hogy lássa, hogy nem vagyok én a praktikumoknak olyan megátalkodott fanatikusa, mint ahogy azt haragom néha elhitetné magával. Megjártam én a magas iskolát, csak aztán a balsors megint visszakényszerített az élet védelmének s a kivihetőségnek gondolatához. Hogy miképp, azt majd elmondom máskor.

Még egy újabb pihenőhelyünkön aztán így folytatta elbeszélését és magyarázatait:

– Egy tudós katolikus pap egyszer megfogott az utcán, becipelt egy kávéházba s itt rámförmedt:

269

– No Baur nagy realista híve, – azt mondja, – elkészítettem az ön számára válaszomat. A múltkor hallgattam úgy-e? Tudja-e, mért hallgattam? Mert fuldokoltam a méregtől és mondanivalótól. Ha az embernek túlsok tolúl a nyelvére, akkor a nyelve megbénúl. Pontokba kellett foglalnom mérgemet és meggyőződésemet. Nézzen kérem ide! Erre a kézelőmre szoktam gyorsírással feljegyezni prédikációim gondolatmenetét és íme most két hét óta az egyikről a másikra az önnek adandó válaszomat írtam át. Még aludni se tudtam egy éjszaka ön miatt. Hallgasson tehát jól ide, hogy ne hiába fáradtam légyen. Azt mondják, hogy a hitviták kora elmúlt, hogy az embereket ma már csak az automobilok érdeklik, – hát erről szó sincs fiatal kollégám. Két ilyen bolond ember még ma is mindenütt akad, mint mi vagyunk, akik ugyan szégyellik magukat ezért, de mégis kénytelenek még ebben a gyorsan zajgó világban is a legfőbb dolgokon törni a fejüket. Ez volt a bevezetés és most jönnek a hitágazatok. Tehát először is:

– Mózes egyik könyvében ez áll: – ti pedig tiszták legyetek, mert tiszta vagyok én is, a ti uratok istenetek. Én vagyok az úr. – Sír ön ezen? Mert én bizony sirok. Mert ez aztán a pont a mondat után, ez a szó, hogy: én vagyok az úr. Olyan hatalmas, hogy meg lehet bolondulni tőle. Ne tartson bolondnak kérem, ne higgye, hogy egy szakállas istenbácsiban hiszek. Nem olyan pap vagyok én és maga se lesz olyan soha. És mégis hajlandó vagyok megrendülni e szótól, mert valamire rámutat. Hogy mire, azt majd elmondom.

– De Jézus is ugyanerre tanít minket, mikor azt mondja, hogy szentek legyünk, olyanok, mint az isten. De ugyanígy még az a pogány Bergson is, mikor arra tanít, hogy a bennünk lévő erkölcsi törvénynek két ágú gyökérzete van: Racionalitás és irracionalitás az erkölcsiségbenegy reális, vagyis okos, vagyis olyan, amely embertársaink javát szolgálja – s ennek az erkölcsiségnek szószólója köztünk maga fiatal kollégám, – a másik gyökere viszont az irracionalitásból szedi erejét, vagyis más szóval érthetetlen világokból, mert hisz ennek erkölcsisége ott kezdődik, ahol az értelem véget ér. S az igazi értelemnek legfőbb érdeme éppen az, hogy e ponton megszűnteti önmagát. S mindezt én úgy szeretném kifejezni, hogy a másik tendenciának van bizonyos emberfeletti jellege is. Mert nem nevezhető-e emberfelettinek az a törekvés, kérdezem öntől, mikor valaki a sajátmaga kedvéért akar tiszta lenni és merő egy lélek, semmi egyéb és most már embertársaira való tekintet nélkűl, nem olyan-e ez, 270mint mikor valaki éjjel, nem tudni mért, kimegy a szabad ég alá és azt mondja: – Ott szikrázik egy csillag a sötétben s az vezessen engem ezentúl, semmi más! Honnan veszi ez magát az emberben, mi a magyarázata? Nincs magyarázata, igaza van a pogány Bergsonnak. „Az isten országa tibennetek vagyon”, – ez az ige nyílván ilyesmit jelent. Vagy nem így élt-e Buddha és ama Názáreti, remeteként az emberek között és behunyt szemmel is jó volt, Az önmagunkért való jóságsugározta a jóságot cél és értelem nélkül, tekintet nélkűl arra, hogy kire sugározza? És nem érdemesebb-e akkor e zűrzavaros világban élni, ha arra gondol az ember, hogy ők is itt voltak valaha? És nem így éltek-e Buddha remetéi és a mieink, végleg elszakadva e világtól és csakis azért, hogy a saját lelkük őket az életre érdemeseknek ítélje, minden további cél és értelem nélkűl? Ezért mondom én, hogy amit ön képvisel kettőnk között, fiatal kollégám, az értelmes jóság, nem minden, sőt a kisebbik része e dolgoknak, annak ellenére, hogy a realitásban ennek látszata kínálkozik sokkal fontosabbnak. És ezért mondom önnek most a következőket is: az emberiség sokféle legendájában megtalálhatja ön az istenség testtéválásának mítoszát, amely a keletieknél ávátárának, másutt inkarnációnak neveztetik s amely sok mítoszban úgy végződik, hogy ez a testtéválás nem sikerűl az istenségnek e zűrzavaros világban. Nos, a jóság szellemével is így vagyunk. Fenn libeg, mint a csillag, az ember látja is szomorú éjszakáin feje felett szikrázni és álmaiban érzi, hogy a szellem e zűrzavaros, rossz világban testté szeretne válni, de nem lehet. Ámen.

Így szólt hozzám ez a tudós pap s minthogy még fiatal voltam, végtelenűl nagy hatással volt rám e szózata. Nem mertem többé a praktikumokkal úgy dobálózni, mint azelőtt. És ez sokáig így ment. Míg aztán egy rettenetes dolog vissza nem kényszerített hozzájuk és most már véglegesen. Igen véglegesen, bár nem olyan gyalázatosan, mint Graciánt, vagy, hogy meg kellene undorodnom magamtól. A szörnyűség pedig ez volt:

– Mikor húsz éves fiam a keleti front legveszélyesebb helyére kerűlt, nem tudtam többé aludni, ha pedig mégis elszenderedtem, vérző fejjel láttam őt, amint elhalt anyja ráhajlik s ettől jajgatva ébredtem. S ezeken az éjszakákon vetettem el magamtól az életem, az életünk védelmében az abszolut erkölcs gondolatát. – A gyereknek csalni kell, – határoztam el magamban, – tettesse betegnek magát, 271csináljon akármit, hazudjon, bújjon, csakhogy elkerűljön onnan. S ha tudott volna csalni, nem esett volna el, akkor más lett volna ugyanannak az ütegnek tisztje. Csakhogy nem tudott csalni, a legszentebb erkölcs csillaga lebegett felette s mikor egy heti szabadságakor visszajött hozzám, könyörgésemre ezt meg is mondta nekem.

– Apám én nem tudok csalni, én nem veszem a lelkemre, hogy helyettem más pusztúljon el.

El is esett szegény egy hülye háborúban, mert nem a megtámadott haza védelmében, Az abszolút erkölcs áldozatahanem egy eszelős, ostoba ember ambiciói miatt. Ha szót fogadott volna nekem, nem ez lett volna a sorsa, mert volt erre mód, összeköttetésem is volt már akkor s én mindent megszerveztem, hogy megmentsem őt. De nem és nem! Elesett és én most itt állok egyedűl.

S e szónál a dacos Schőndorff úr zokogni kezdett.

S ezzel véget is ért az erkölcsi praktikum körűli vitánk.

272
Schőndorff úr egyéb észrevételei

Az erdésznére visszatérve Schőndorff úr megjegyezte:

– A tragikus sorsok egyike az is, ha valakinek Gyönge értelmiség értelemre alapított egzisztenciájaegész léte az intelligenciájára van alapozva és nincs elég esze hozzá. Az ilyeneknek azt szoktam mondani: – ahhoz képest, hogy milyen kevés eszed van, túlsokat használod.

– Különben már mondtam is magának, hogy nem egyféle ész kell az élet megítéléséhez, hanem hétféle, – folytatta Schőndorff úr. – Többféle eszesség szükségesAki egyetlen szempontból nézi a világot, akármilyen eszesnek mutatkozik is ebben, az ostobán fog ítélkezni. Ha tehát valaki az erdészné tanításait az élet ismerete szempontjából helyénvalóknak ismeri el, vagy Graciánéit, magam én legalább is szegényeseknek ítélem azokat, mivelhogy az ember lelke nemcsak életismeretből áll s ígényei nemcsak abból adódnak. Hasonlóképp vagyok az abszolut erkölcs híveivel és követőivel, bár az ő tévedésüket néha hajlandó vagyok enyhébben is megítélni. De azért az ő tévedéseik is elég nagyok. Már azért is, mert az erkölcs az abszolutumnak csak egyik tulajdonságaként fogható fel s ez a gyarló ember számára csakis megnyilvánulásaiban mutatkozik meg és gyakorolható, vagyis a jóságban. Tehát: az a tény, hogy az erkölcs az abszolutumhoz tartozó fogalom, nem jelenti azt, hogy annak a kivitelre vonatkozó követelményei is abszolutak, Az abszolutum nem követelhetőazaz emberfelettiek, tehát hogy elérhetetlen dolgokat szabadna követelni az embertől. Ezek szerint ha, mondjuk, egy pap összetéveszti e kettőt és példáúl gyóntatás közben is az abszolutum magasságából tekinti a hozzájáruló, ezerféle bajjal és kényszerítő szükségességekkel sújtott embereket, A gyóntatók abszolút követelményeiaz körülbelűl úgy jár el, mint az az anakoréta, aki a legendában mérsékletre akarta tanítani a vércsét. A vércse tűrte egy ideig a prédikációt, aztán felkiáltott: – de az én gyerekeim éheznek!

Vagyis: mérsékletre, eredeti természetének megtagadására csak az olyan vércsét lehet tanítani, amelynek nincsenek gyerekei, Csak remeték tehetik magukévá az abszolutum parancsaitvagy hajlandó elhagyni őket a szent élet kedvéért, így apját anyját is és az anakorétával együtt remeteségbe vonúlni, mert társai vérengző telhetetlenségétől megundorodott. Igaz, hogy az ember nem vércse. De ha gyerekeiről van szó, vagy szerelméről, vagy az anyjáról, vagy saját életét veszély fenyegeti, akkor könnyen vércsévé válhat. S ha 273aztán mégis szégyelli, hogy azzá lett valaha is, azaz megint állattá, ez körülbelűl minden, ami tőle telik.

Ezt mondta Schőndorff úr az erdésznével kapcsolatban. Vilmos császárról pedig a következőket jegyezte meg:

– Ha Vilmos császárt előre meg tudtam volna győzni arról, hogy ostobaság az, amire készűl, mert el fogja veszteni a háborút, de trónját is, akkor sohase tudhatta volna meg, hogy nekem volt igazam, hogy tényleg rám kellett volna hallgatnia és nem ostoba tanácsadóira. Még az is megeshetett volna velem, hogy egy idő múlva száműzet, vagy kivégeztet, – mit tudom én? – mondván, hogy miattam mulasztotta el a győzelem legkedvezőbb pillanatát. Meg kellett tehát tapasztalnia a rosszat ahhoz, hogy igazamat beláthassa. Hasonlóképpen: ha valakinek sikerűl lányát szerelmi házasságáról lebeszélnie, akkor a lány sose tudhatja meg, hogy apjának igaza volt-e vagy sem és esetleg egy életen át szemrehányással illeti, amiért eltántorította őt a boldogság útjáról. Egyszóval: lebeszélni valakit valamiről hálátlan feladat, csak ritkán jár köszönet érte és még az illető belátásának elégtételére se számíthat az ember, mert semmivel se tud bizonyítani, ha az illető megfogadta a tanácsot és nem járt rosszul. Ha pedig nem fogadta meg és rosszul járt, akkor mi köszönnivalója van? Akkor a legkisebb gondja, hogy hálás legyen érte, amiért előre figyelmeztették. Különben is: visszatérve arra az esetre, hogy megfogadta a tanácsot és nem járt rosszul: – mi lett volna, ha lett volna, – ez a fogalom oda tartozik, ahova az irracionális számok.

Így szóltam hozzá: – mi véleménye van a Bagavadgitáról? Abban a bölcs testvérháborúra buzdítja a hőst s e buzdításnak két főtétele van. Az egyik: – vajon elpusztíthatod-e, amit nem te teremtettél? – S a másik a létre és nem-létre vonatkozó ama híres tanítás:

„Az eleje a ki nem nyilatkoztatott, a közepe a kinyilatkoztatott s a vége a ki nem nyilatkoztatott, mi van ezen sírnivaló?”

Mind a kettő azt jelenti, hogy Ha a halál nem tragikus vég, akkor bátran lehet ölnia hős menjen csak bátran a csatába és ne féljen attól, hogy ölnie kell. S mármost, azt kérdezem Schőndorff úrtól, hogy mi a véleménye, hogyan fogadjam ezt a tanácsot? Amire ő így felelt:

274

– Ez az abszolutum olyasmi, ami az összes adottságokat, tehát az ember lelkének egész önzését, tehát kegyetlenségét, nyerseségét, vadságát, vagyis állatiságát is helybenhagyja e szóval. Mert ha úgyse tudom megölni, amit nem én teremtettem s a halál nem sírnivaló jelenség, mert nem tekintendő egyébnek, mint az örökegy folyamat számunkra ki nem nyilatkoztatott részének, amely tehát nem tekinthető tragikumnak sem, akkor nyugodtan megölhetek akárkit, akkor a gyilkosság csak a gyarló embernek oktalan halálfélelme miatt, rendészeti okokból válhat tilalmassá és nem erkölcsi okokból. Bezzeg Buddha, Buddha és Jézus nemes ellentmondásaiaki megtagadta, megvetette az életet s szentjeinek megtiltotta a szaporodást s a halált szintén nem tartotta tragikus ténynek, sőt az élet zűrzavarától való megváltásnak, éppen ő abban a nemes ellentmondásban leledzik, hogy ennek ellenére ezt a megvetett életet mindenki másnál jobban védi, nemcsak az emberét, az állatét, de a növényét is, mert irtózik attól, hogy az ember is oly kegyetlen legyen, mint a természet, hogy kínokat, hátmég halálos kínokat okozzon. S erkölcsisége e tekintetben talán még magasabbrendű is a Jézusénál, mert nem antropocentrikus, nem az embert teszi az erkölcsiség központjává, hanem Kozmikus erkölcsaz élők egész világát. Egyébként Jézus is ugyanabban az ellentmondásban leledzik, mint Buddha, – mert hisz boldognak kellene lennie annak, aki e siralomvölgyéből a mennybe jut és mégis betegeket gyógyít, ahelyett, hogy siettetné halálukat, Lázárt feltámasztja halottaiból, de ő maga is az éteri abszolutumok hőséből, isten fiából egy sóhaj idejéig végső szenvedését élő, szegény emberré válik a kereszten, mikor így kiált fel: – istenem, mért hagytál el engem? – továbbá: – múljon el tőlem e keserű pohár. – Amely pillanat legmegrázóbb mozzanata életének. – Ez volt Schőndorff úr felelete.

Egy másik alkalommal pedig a következő kérdést tettem eléje:

– Ha netán jövendő tanítványaimnak a praktikumokról akarok magyarázni, mi a véleménye? mivel kezdjem az ilyet? – Erre Schőndorff úr nagyot nevetett, azután így szólt:

– Kezdje talán azzal, – azt mondja, – hogy egy teológus tanuló Spinoza tanulmányozása közben egyszer kinézett nyitott ablakán és látta, hogy éppen beborúlt. – Micsoda zavaró konkrét momentumok ezek, – gondolta magában, – mindjárt esni fog. És én éhes is vagyok épp most, tehát ebédelni kéne menni, íme még egy zavaró realitás a 275gondolat anyagtalan terében. S ezen kívül hopp! most jut eszembe, a cipőm talpa is lyukas és mindjárt esni fog. A gondolat anyagtalansága és a lyukas cipő konkrétumaTehát el kell mennem még a foltozó vargához is. Micsoda silány praktikumokra vagyok én kényszerítve a gondolat anyagtalan tengerében! – Ezt gondolta magában a teológiai tanuló, aki, – most már megvallhatom, – én voltam. Kezdje a pratikum magyarázatát talán ezzel a példázattal, – tanácsolta nevetve Schőndorff úr. Majd hozzátette:

– Ami pedig az esőt illeti: Nem az ember szükségletei szerint esik az esőépp olyan eső esik a városokra is, mint a szántóföldekre, holott a városokban nincs vetés, tehát nincs is rá annyira szükségük, mint a szántóföldeknek. De a tengerekbe is épp annyi esik, holott azoknak még úgy sincs szükségük rá. Ebből két dolog következik, egyrészt, hogy a természet, úgy látszik, vajmi keveset törődik az élők szükségleteivel, az élőknek kell tehát alkalmazkodniuk szeszélyeihez, – vagy ád esőt, vagy nem ád. Az úgynevezett istenség jóakaratát tehát nem a kűlvilágtól kell várniok, hanem csakis belviláguk önzésétől s ha netán a véletlen kűlvilágukból is származtat számukra ilyesmit, az neveztetik szerencsének. A másik dolog pedig, amely ebből következik ennyi:

– Ha feltételezzük, hogy a természet mégiscsak törődik szükségleteinkkel, akkor ez a jóakarata sem nevezhető részletes gondosságúnak. S ami érdekes ebben: ez nemcsak a kűlvilág törvényszerű megnyílvánulásait jellemzi, hanem a belvilágéit, a szervezet önzésének megnyílvánulásait is. Mint mikor egy rossz kőműves csap össze valami házat s nagy adagokban, keresztül-kasúl lök bele habarcsot, téglát, cementet, – úgy vagyunk megcsinálva mi is. A természet is nagy kanállal töltött belénk érzékiséget, A természet dúrva építkezéseindulatot, érzést átabotában s ránk bízta, hogy boldogúljunk mindezzel, ahogy tudunk. S ez vonatkozik még a fizikai adottságokra is, azok is nagyarányúak, általános irányelvűek s nem a sokféle és egymással esetleg ellentétes szükségletekhez idomulók. Vegyük ezt: ha az állat, vagy ember kimelegszik, akkor vízre van a szervezetének szüksége, tehát innia kell. Ez az általános törvény. Igen ám, de tüdejét kimelegedve leforrázhatja vele, tüdőgyulladást kaphat és elpusztúlhat tőle. A vízhiány és lehülés szükséglete tehát adva van, akár veszélyes ez a szervezetnek, akár nem. A szükséges ovatosság tehát nincs beiktatva a törvénybe.

276

Ilyesmit felelt tehát Schőndorff úr e kérdésemre. S egyszer, mikor megint eszembe jutott párfogóm, a jószívű herceg, így szóltam hozzá:

– Van Indiában egy igen kedves, jószívű, fiatal herceg, aki azonban igen rosszúl van nevelve. Szigorú vagy engedékeny legyen-e a nevelőS itt elmondtam neki, hogy mi bajokat látok nála, s megkérdeztem tőle, hogy miképp vélekedik erről? Szigorúság válik-e be jobban a nevelésben, vagy az engedékenység?

Erre a kérdésemre így felelt:

– Egy asszony egyszer így szólt hozzám: – Túlságosan engedékeny volt hozzám az én anyám, mindent megengedett nekem, tehát tönkre tette az életemet, mert ezért züllöttem el. – Egy másik asszony viszont ezt panaszolta: – Rettenetesen szigorú volt hozzám az én anyám, semmit sem engedett meg nekem, tehát tönkretette fiatalságomat, s ezzel egész életemet is, mert a fiatalság az élet megalapozója. – Lehet-e mindkét panaszban igazság? – tette fel a kérdést Schőndorff úr. – Kétségtelenül lehet, – felelt meg önmagának. – Mi következik tehát e kettőből? Hogy általános szabályok a nevelésben vajmi kevéssé alkalmazhatók. Ha egy gyermek nagyon zabolátlan hajlandóságú, akkor zabolázni kell, ha viszont nagyon hajlamos arra, hogy gúzsba köttessék, akkor kötelékeiket nagyon helyes lesz oldani. S akkor se biztos az eredmény.

S mikor egy féltékeny kocsmárosné fordúlt hozzá tanácsért, jelenlétemben így felelt neki:

– Vannak olyan asszonyok, akik férjüktől sohase kérdezik: – hol jártál? mit csináltál? – Akik, ha nehezükre esik is, mégis okosan járnak el, vagyis soha szemrehányást nem tesznek neki, célzásaikkal, féltékenységükkel nem kínozzák-zaklatják, hanem mindig úgy fogadják a hazatérőt, mint jó anyák elkallódott gyermekeiket, vagy mondjuk, ahogy Ábrahám fogadta az angyalokat, mintha mindig azt akarnák mondani: – Csakhogy itt vagy, fődolog, hogy itt vagy! – és ízes ételt készítenek néki. Rendesen ezek az asszonyok járnak jól. Mert a férj azt gondolja: – Lám, mégiscsak jó nekem itthon, mégiscsak ez az én otthonom! mert itt mégiscsak szívesen fogadnak s ez az én feleségem. Az a jó tehát, ha megtérek ide. – S nem jobb-e, ha a férj így vélekedik, mintha azt gondolná: – lám, nekem itthon is rossz. – Vagyis: elképzelhető, hogy mindenütt csak rosszul jár szegény feje, de otthon soha. Az ilyen asszonyok nemigen vesztik el urukat, ők 277maradnak a feleségek, Akik mindig megmaradnak feleségneks ez nagy szó. Mert más dolog az, ha valaki így szólhat: – csinálhat, amit akar, mégiscsak én vagyok a felesége. – Két oknál fogva jelentékeny szó ez. Egyrészt: feleségnek lenni mégiscsak tisztesség. A feleséget tisztelet illeti az emberi lélekben, e fogalom olyasmi, mint egy épület alapköve. Másrészt: az élet viszontagságait, akármi van is, vele együtt viselem, – mondhatja magának. És ez a nagy dolog ebben. S mért ne viselné? Van-e teljesség ezen a világon? Úgy-e, hogy nincs? Az ilyen asszony továbbá még ezt is gondolhatja: – én viszontagságok között vagyok feleség, de hiszen majd minden asszony így van vele s amit becsűlhetek magamban: éppen ez a tudásom és ez a tudatos tűrésem. – S az ilyet én már tekintetéről is megismerem, mert az okosságot és életismeretet fejez ki. – Ez aztán az asszony! – gondoltam magamban.

Ennyit mondott a féltékeny kocsmárosnénak.

Továbbá: szülőfalujában, D.-ben egy rokona, egy félparaszt, afféle gépész, velünk ebédelt és egy kis bor után azt panaszolta, hogy az ő apja bizony úgy halt meg, hogy csalónak találta őt, a legkisebbik fiát, pedig ő nem volt az. Hogy kellett volna ezt bebizonyítania apjának? – ez volt a kérdés. Amire Schőndorff úr a következőket felelte:

– Senki se láthat beléd s minden gondolatodat s a szívedet mégse teheted ki mindenki elé, illetve, ha jobban meggondolod, senki elé se, mert lehetetlen, mert amíg élsz, egyfolytában beszélhetsz neki, mégsem ismerhet meg egészen, – ebből pedig már önként adódik az a feltevés, hogy gyakran bizony, Az emberek a félreértéseikbe szerelmesekamit félreismer benned, azt szereti, vagy gyűlöli benned a legjobban. Vagyishát a félreértéseibe szerelmes, bizony még ez is gyakorta megesik. Egyszóval: sohasem az igazi mivoltodat mutatod meg, Csak jeleket adunk magunkrólcsak jeleket adhatsz magadról, ezekre a jelekre tehát jól vigyázz. Azt szoktam erről mondani, hogy: óhatatlanúl gyilkosnak fognak nézni, ha véres késsel szaladsz ki abból a házból, ahol egy meggyilkolt ember találtatik. A látszatodra tehát nagyon ügyelj.

– Továbbá, – folytatta Schőndorff úr, – vedd észbe, hogy talán nincs is olyan barátod, vagy hozzátartozód, akiről ne az az érzésed volna, hogy valamivel még tartozol neki, még mindig elfelejtetted megmondani neki ezt, vagy azt. Hátha még mindörökre kell megválnotok, – A halottainkkal is vitázunknincs olyan halottad, akivel ne folytatnád a vitát, de légy meggyőződve róla, hogy ez akkor se volna másként, ha minden időtöket 278együtt töltitek is el, – aminthogy nincs ez másként azoknál sem, akik valóban így éltek. Egy életen át beszélgettek egymással s aki megmaradt, még mindig szeretne valamit kiáltani a másik után, – ha egyebet nem, hogy félreismerte őt ebben, vagy abban a dologban. Vagyis tehát: a lélek hiába szeretne egészen megmutatkozni valaki előtt és ha egy életen át erre fordítaná minden erejét, akkor is hiába volna.

Ugyanez az unokaöcs még azt is panaszolta, hogy elhalt apja azért tartotta őt csalónak, mert hanyagúl dolgozik.

– Hisz tudja jól, – mondotta, – hogy apánk is gépész volt és mondhatom, nagyszerű gépész, épp ezért szakmánk dolgában volt rám a legdühösebb. Én rendesen azt feleltem neki: – ha valaki hanyag munkás, az még nem olyan nagy baj, mintha rossz ember volna. Mert én a munkámmal nem törődöm annyit, mint azzal, hogy tisztességes ember legyek.

– Vagy úgy? – nevetett erre Schőndorff úr. – Hát erről is szó van itt? Akkor apádnak alighanem igaza volt. Mert Jó munka a tisztesség első feltételea tisztességnek, az erkölcsiségnek, alighanem első feltétele az, hogy valaki képességeihez mérten jó munkát végezzen és ne legyen hanyag.

S mikor a fiú azt is elmondta, hogy apja még házasságát is helytelenítette, akkor én fordúltam hozzá kérdéssel. Hogy ugyan mondja már meg végre, mi a véleménye? Mi hasznosabb? a tartós hasznosság, vagy a gyönyör?a vágy szava s a gyönyörök irányában menjen-e az ember, vagy a tartós hasznosság irányában? Mert az én tapasztalatom az, hogy nemcsak az apák és anyák, hanem a világi bölcselők nagyrésze is, – kivéve a hedonistákat, – de a vallások is, – kivéve a Dionizosz kultuszát, a mi izlámunk gyönyörös irányzatát, kivéve továbbá egyes orosz szektáriusok s egyes ázsiai és afrikai törzsek vallásos gyakorlatát, – hogy ezeken kívűl úgyszólván minden vallásos bölcselet és gyakorlat a tartós hasznosság mellett dönt, vagyis ennek szemmeltartását ajánlja híveinek. S hogy Schőndorff úr mit szól ehhez? – Amire ő így válaszolt:

– Nem tudok ebben a magam számára dönteni. Vegyük ezt a példát: a szerelmes fiú sürgető vágyaira s a beteljesülés áhított gyönyöreire gondol s úgy érzi, hogy ezek nélkül élni képtelen. Az anyja ezzel szemben azt mondja: – Az előrelátó anyák szava a tartós boldogúlásrólNe légy olyan könnyelmű, ez a lány nem nekedvaló, ez feleségnek nem jó, ezzel élni nem lehet. – Az anya tehát a tartós hasznosságra gondol a fiatal élet örömei helyett, vagyis a jelen esetlegességét az egész élet távlatához viszonyítva 279kicsinyli s a heves érzelmek csábjainak és szenzációinak múlékonyságát veti latba a hosszú együttélés, a hosszabb boldogúlás lehetőségeinek ellenében. Ezzel szemben az apa esetleg így szól: – A tapasztalt apa szava az örömökrőlAz ember csak egyszer él fiam s akkor is rövid ideig, – az életet csak kölcsön kaptad s mondhatni busás kamatra: az állandó halálos veszéllyel és végleges halálod rémületével kell érte fizetned. Mert ki tudhatja azt, hogy meddig él? És mégiscsak a fiatalság örömei érnek legtöbbet az életben. Élj tehát merészen a kutyafáját és ne grammok szerint latolgatva életed eshetőségeit, mint az elaggott nagynénik szokták, akik a kávészemeket megszámolják. Légy csak könnyelmű, igenis, – nagyon megjártam én a latolgatással. És élj a kedved szerint legalább addig, amíg fiatal vagy. A többit pedig majd meglátjuk.

– Mert élet az? – kérdezhetné ez az apa, – eperre vágyol és szedret adnak helyette, szereted a hegyeket és síkságon kell élned, csendre vágyol és zajba vetődöl, a Jucit imádod s Marit kapod helyette, – mit mondjak még? A szeder se rossz, no de mégiscsak pótlék. És esetleg Marika se rossz, de Az örök pótlék átkaaz is csak pótlék. Szabad így élni? Hogy az ember soha de soha ne juthasson ahhoz, amit igazán áhít? Nincs ebben valami a gyehennából, a tantaluszi kínból, nem az örök szomjúság pokla az ilyen élet?

Így beszélhetne a meggondolt apa, a meggondolt anya ellenében. Különben is egyszer egy nagyon okos lány fülem hallatára következőképp válaszolt szigorú anyja intelmeire:

– Ha én mindazt teljesíteném, amit ti mindnyájan követeltek tőlem, ha én Mindenben megfelelni a mások óhajainakmindannak meg akarnék felelni: összes kívánságaitoknak, irántam táplált igényeiteknek, akkor tán nem is lehetne élnem, alighanem meg kellene szünnöm. Még lélegzetem se volna szabad csupa előrelátásból.

És alighanem igaza is volt, – folytatta Schőndorff úr. – De vegyük a kétféle tanácsot. Azt kérdezem mindenekelőtt, vajon vezethet-e mindkét tanács rosszra is? Már hogyne vezethetne. Az én fiatal koromban a tisztes munka s a takarékosság, szóval az előrelátás volt a nyárspolgárok vezérlő csillaga. – Sohase költs többet, mint amennyit keresel, illetve még annyit se, mert gondolj idejekorán öregkorodra is és rakj félre magadnak piculát, kölcsönt pedig sohase kérj, – hangzott mindenfelől az anyák és nagybácsik intelme. És ez egy ideig csakugyan be is vált. De jött a háború és íme az összes adósság280csinálókat, de még a svihákokat is igazolta. Mindazokat, A könnyelműség néha igazolódikakik könnyelműen és jól éltek, minden előrelátás nélkűl. Akik pedig előrelátók voltak, azok tönkre mentek. Így az én anyám is. Egyszer aztán egy vídám, borissza csizmadia így szólt hozzá:

– Mindig csak a jövő, mindig csak a jövő, ez volt a maga nagy baja, Fánni néni, egész életében. No látja úgy-e, hogy mi lett belőle? Mert lehet-e biztosítani a jövőt? Tudhatja előre, hogy mi lesz? Maga biztosítani akarja mindenáron és holnap elüti egy autó. Az embernek egyetlen dolga biztos és az a jelene, mert az a kezében van. Csak a jelen biztos, a jövő nem azEzt én mondom magának, akit maga mindig úgy korholt. És ezt én már régen tudom ám, ez nekem nem most jut eszembe anyó, épp ezért meg is ittam én mindennap az én jó kis négy deci boromat, azt el nem hagytam volna és igazam volt. Pedig azért, hiszi, vagy nem hiszi, félre is rakosgattam valamennyit, mert azért erre is gondoljon az ember, de csak okkal-móddal, úgy is tettem, hál’ istennek, mert vajmi keveset raktam csak félre. És ebben is igazam volt. Meg aztán, hiszi, vagy nem hiszi, mindig volt sorsjegyem is, mert az ember A szerencsének ablakot nyitnia szerencsének is hagyjon nyitva egy kisablakot, – nyertem is vele egyszer kétszáz jó márkát, tehát ebben is igazam lett. Okosan éltem én!

Ezeket magyarázta a csizmadia. S itt mindjárt megkérdezhetném, hogy kell-e tehát annyiféle elmélet, amennyi a mi fejünkben zsibong, Hamuján? És nem jobb-e annak, akinek érzékei, az élet sokféleségébe való beleérzése ennyire biztosak, mint ezé a csizmadiáé? Anyám így felelt neki:

– Okos és ravasz ember maga Schnurmacher, bár én lettem volna olyan. De látja, az én gondolatom az volt: – özvegyasszony lettem, a fiam még kicsi, még iskolába jár, ez még úgyis csak afféle átmeneti állapot. Majd lesz még jó is, – türelem, türelem, a jövő majdcsak kárpótol. Aztán jött a gimnázium, persze még az is csak átmenet, várni kell, megint csak várni, türelem kell az embernek. Jött a papnövelde, – de mit magyarázzam? Szakadatlan átmeneti állapot az életCsupa átmeneti állapot volt az életem s közben én magam megöregedtem.

– Melyik hát a jó? – kérdezte végül is Schőndorff úr. – Az előrelátás-e, vagy az életet élvező könnyelműség? Bizony én ma se tudom, – fejezte be e tárgyban való tanításait.

281

Egyszer egy paraszttal nagyon rosszúl jártunk. Esős idő volt, tehát nem akartunk sátor alatt éjszakázni, nála szálltunk meg s mikor négy tojást kértünk tőle vacsoránkhoz, megtagadta. Hogy ő nem vendéglős.

S már ez is dühbe hozta Schőndorff urat. Hátmég az, ami aztán történt.

A szebbik szobája úgy látszik, ki volt adva egy ott nyaraló hölgynek, aki állapotos volt. S ennek a szegény asszonynak, úgy lehet, állapota miatt rémlátásai voltak, mert éjfél után úgy két óra tájban egyszercsak sikoltozni kezdett és kiugrott az ablakon. S bár földszintről földszintre ugrott, mégis összetörte és meg is vérezte magát, mert az ablak is valahogy kitört és így tovább. Még nagyobb baj az volt, hogy az asszonyt a koraszülés fenyegette. Mi persze kiugrottunk az ágyból s kiszaladtunk. Akkor már a paraszt is kinn volt acetilén lámpájával, az asszony pedig ott űlt valami kupacon egy szál ingben a csöpögő eresz alatt és dideregve, csendesen sirdogált. A paraszt meg ott állt és nézte, semmit se csinált.

S ez megint dühbe hozta Schőndorff urat. Szigorúan rendelkezett.

– Kihoz két takarót, hogy bebugyoláljuk, rögtön biciklire űl és elvágtat az orvosért, vagy a bábáért, – parancsolt rá. A paraszt rábámúlt.

– Nincs a faluban se orvos, se bába, – felelte bambán.

– Akkor azonnal keltse fel a feleségit és hozza már azokat a takarókat a Jézusát magának, – förmedt rá Schőndorff úr most már nyílt haraggal. A paraszt megint rábámúlt.

– Bevérzi a takarókat, – mondta végre.

– A szentséges atyaistenit ennek a hülyének, – kiáltott ekkor Schőndorff úr és már indúlt is a szobánk felé, de a paraszt elébe állt.

– Nézze, mi köze magának ehhez az egész dologhoz? Nem költöm fel a feleségemet. Ennek az asszonynak tébolya van s a téboly ragadós. Nem költöm fel a feleségemet, – kiáltotta most már ő is és öklével kivágott a levegőbe.

Schőndorff úr arcát ettől persze egészen elborította a vér, mégsem felelt semmit, beszaladt a mi szobánkba, darabokra hasította lepedőjét, vízbe mártotta, kifacsarta és rohant ki vele, takarókkal a vállán. Addigra a paraszt mégis elszánhatta magát, hogy ráragadjon a téboly, mert végre is hajlandónak mutatkozott, hogy a szepegő asszonyt 282velem együtt becipelje ágyába. De mikor meglátta a széttépett lepedőt, szinte kifordúlt a szeme ámulatában.

– Hát ezt hogy merte maga? – förmedt rá Schőndorff úrra, mikor az a borogatásokat kezdte felrakni. – Az én lepedőmet meri maga széttépni, – ordított fel, mintha megszúrták volna.

– Maga fogja be azt a ronda pofáját, – mondotta ekkor Schőndorff úr csendesen, – szinte suttogva. – És meg ne mozdúljon, mert én csak egyet ütök, de attól maga felhemperedik.

(Schőndorff úr bár nem volt magas termetű, viszont tömzsi, zömök volt és tényleg rettenetesen erős, még most öreg korában is, ennek többször tanúja voltam. A tenyere éle akár a balta. S egyszer szemem láttára emelt ki vállával a kátyúból egy elég nehéz, üres szekeret.)

– Itt van magának pénz a vacak lepedőért és most mehet a fenébe, – mondta neki és odadobott valami papírpénzt a padlóra.

S a paraszt csodák-csodája, miután végignézte őt, csak épp hogy morgott magának egyet, aztán felszedte a pénzt és kiment.

Schőndorff úr pedig velem együtt bebugyolálta az asszonyt, aztán visszamentünk szobánkba, ő kulcsra zárta az ajtót és fújtatva leűlt ágyára. Én is.

Ezen az éjszakán persze nem próbáltunk már aludni. Pipára gyujtottunk és megbeszéltük a történteket.

– No, maga ma nem volt éppen szelíd oroszlán, Schőndorff úr, – mondtam én.

– Dúrva cölöphöz dúrva bunkó kell, ezt már mondtam én magának, – felelte ő. – Továbbá: nem vagyok én szemlesütő szűzlány, mint maga, ezt is mondtam már elégszer. Ha dühös vagyok, hát dühös vagyok. – Erre megint hallgattunk egy ideig.

– De hogy lehet egy szegény ember ilyen szívtelen, – kiáltottam fel kitépve magamat gondolataim szövevényéből. – Mert azt hinném, hogy egy szegény ember mégiscsak jobbszívű, mert aki ismeri a szenvedést, az nem lehet ennyire kegyetlen. Mit szól ehhez? – kérdeztem tőle.

– Hát először is: szegény, vagy nem szegény, – azt mondja. – Velem már szegény emberek épp olyan rosszul bántak, mint a gazdagok. Ember az ember. És másodszor: A jóságot az áldozat nagyságán kell mérnia jóságot én az áldozat mértékével mérem. A maga patrónusa, ama bizonyos hindú herceg odadob magának száz font sterlinget, akkor azt mondja rá, hogy milyen jószívű. 283Holott mi neki az a száz font? Egy ilyen szegény paraszt számára viszont egy vászonlepedő sokkal nagyobb áldozat, mint a maga hercegének ötszáz font. Én összeszidtam, de azért ezt meg kell hagyni. Nem olyan egyszerűek a dolgok.

– Maga nemcsak ezért szidta őt össze Schőndorff úr, – mondtam én. – Komisz volt ez egyébként is, érzéketlen, szívtelen, nem ez a véleménye magának is? És én arról beszélek, hogy valaki hogy lehet ilyen, aki maga is ismeri a szenvedést.

– Álljon meg! – kiáltott rám ekkor Schőndorff úr. – Csak aki ismeri a szenvedést értheti a szenvedőtCsak az lehet a mások szenvedésének megértője, aki maga is ismeri a szenvedést, – ez kétségtelenűl így igaz. Ezzel szemben el ne feledjük, hogy akinek Túlsok szenvedés rosszindulatot teremttúlsok szenvedésben, gürcölésben, gondban, halálos fáradságokban van része, az óhatatlanúl rosszindúlatúvá válik, keménnyé, gonosszá. A túlságosan elkínzott ember azt gondolja: – mért éppen én? – és rosszat kíván másoknak is. Itt van ez a városi asszony. – Milyen szép selyem hálóinge van ennek, – gondolja magában ez a paraszt. – Milyen szép bőrtáskája is van, meg mindene, továbbá: egész nap heverész, meg nyögdécsel. Mért nyögdécsel? Mert ő viselős. Bezzeg az én feleségem hogy agyondolgozta magát még akkor is, mikor viselős volt és nem nyögdécselt. Mindig agyondolgozta magát, mégsincs semmije, se neki, se nekem. – Ezt gondolja és némi elégtétellel nézi, ha egy ilyen asszony kitöri a nyakát. Ezt kell belátni, mert ez az emberség. Ezért bántam én túlszigorúan ezzel az agyondolgozott emberrel. Nézze meg a pofáját, – a kín az arcára van írva. Igaz viszont, hogy egyrészről muszáj volt a dühömet kiadnom, mert ilyen vagyok, nálam ez szükséglet, másrészről el is kellett őt hallgattatni. És az ilyen fajankót nem lehet másképp megállásra bírni, akár az ökröt.

– No látja, – feleltem én, – akármit mond is most a lelkiismerete, azt csak nem tagadhatja, hogy egy rendkívül ostoba emberrel volt dolga. Ami aránylag talán ritka is a földművelők között, legalább is minálunk, keleten. Mert A földművelő bölcsességeaki a földhöz áll közel és azt töri, az rendesen valamiféle hasonlíthatatlan bölcsességet látszik szedni, szívni, onnan a föld mélyéről, akár a fák gyökérzete, – hisz ezt maga is mondta már. S mire megöregszik, olyan, mintha a világ tapasztalatát magába gyűjtötte volna. Nálunk az ilyen emberek még az állatokkal is tudnak beszélni. Némelyek azt állítják, hogy még a tigrisnek is van 284bizonyos respektusa az öreg földmívelők előtt. Mit szól ehhez? – kérdeztem Schőndorff úrtól.

– Ez viszont olyan bárgyú volt és érzéketlen… – akartam volna folytatni, de Schőndorff úr félbeszakított.

– Álljon meg, – azt mondja, – nem is beszélt ez olyan egetverő butaságokat. Mert Lelki ragálylelki ragályok tényleg léteznek, amilyen a vitustánc és egyéb ritmus okozta tánc-őrületek, továbbá köztudomásúan ragályos a hisztéria is, tehát ennek az asszonynak sikoltozó riadalma szintén, – ez tehát nem is annyira buta, mint inkább rossz ember. De azért nem vitatom, kétségtelenűl elég ostoba is. Csak mi ez az egysejtű butaság ahhoz a nagyszerűhöz képest, amellyel nekem már annyiszor volt dolgom életemben s amelynek oly nagy sikere szokott lenni az emberek között? Ez az Egysejtű butaságegysejtű butaság szinte veszélytelennek mondható a másikhoz, a komplikált bornírtsághoz képest, amelynek inkarnációi a remekül képzett és felszerelt, a teljesen kifejlett és Kiművelt butaságkiművelt, százféle tudománnyal megalapozott, óriás építményű tökfejek, akik nagy emberek, nagy gondolkodók neveivel csak úgy dobálóznak, Platónt és Kantot idézik, amellett mondom, a világ szamarai. Ezek olyanok, mint egy-egy dóm, – az esztelenség dómjai ezek. És nincsen szörnyűbb a pretenciózus, az igényes ostobaságnál. Mert a szerényebb és csendesebb értelmetlenséggel mégcsak elbíbelődik az ember, – no de ezekkel a hatalmasságokkal mire mehet? Tudásuk sok van, de eszük semmi nincs. És tömve vannak velük a városok s hány van köztük nagyhírű egyetemi tanár, sőt híres filozófus! Voltaképp könyvet kéne róluk írnom, most veszem észre, már annálfogva is, mert hisz annyi remek nevet is találtam már rájuk. Fiatalkoromban vadhúsnak, jól kifejlett daganatnak és effélének, pirospozsgás álképződménynek hívtam őket, de öregkoromban is találtam nekik egy jó nevet. Most A butaság dómjai és orchideáia butaság orchideájának nevezem őket. Mit szól ehhez? – kérdezte tőlem Schőndorff úr.

– Különösen egy híres angol filozófus urat neveztem így mostanában, – folytatta, – aki azt az emberi jövőt magasztalja, amikor nem lesz többé anyaság, az asszonyoknak nem kell többé a gyerekek kihordásával, szülésével, szoptatásával, felnevelésével kínlódniok, mert a gyerekeket központilag fogják létrehozni, biokémiai úton, mesterséges megtermékenyítés útján, s akkor a világ majd szabadon kéjeleghet, a gyönyöröknek élhet bajos következmények nélkűl. 285Könnyen lehet, hogy a méhek példájából szűrte le a filozófus úr ezt a tökfejű ideáját. Volt nekem nemrégiben egy Lotti nevű együgyű cselédem, ennek próbaképp elmondtam, és megmagyaráztam a filozófus úr emberboldogító eszméjét, kíváncsi voltam, mit felel rá.

– Akkor minek élek, ha még gyerekem se lehet? – válaszolta ez a szegény lány. És igaza volt. Mije van egyebe egy ílyen szegény, agyondolgozott teremtménynek, mint az a reménye, – ha csak azt veszem is, – hogy öregkorára nem lesz egészen elhagyatott? Ezen felűl pedig: Az anyaságaz anyaság mégiscsak legnagyobb vágya, és legnagyobb érzése az emberi szívnek, és ettől akarja megfosztani a világot ez a tökfej s ezért a gondtalan kéjeket ajánlja cserébe? Maga mesélte nékem Hamuján, hogy a kiéhezett tigris néha oly mohón esik neki áldozatának, hogy közel lehet menni hozzá, mégsem veszi észre a vadászt. Nos, ez a gondolkodó is olyan. Van egy sílány ötlete, annak mohón esik neki és nem néz körűl. Márpedig körűltekintés, és A körülmények mérlegeléseaz összes ismert körülmények és lehetőségek mérlegelése nélkűl hogy lehetne helyesen gondolkodni? Ugyanígy esik neki bölcselkedő ötleteinek példáúl egy Nobel-díjas biológus úr is. Bölcselkedő könyvében két tétele van, amelytől a falnak lehet menni. Az első ez: hogy ezentúl tudományos bizottságoknak kéne majd meghatározniok, hogy Mi való az embernek?mi való az embernek, s mi nem, nehogy a szervezetével ellentétes munkaterűletekre tévedjen és végzetesen káros körűlményeket vállaljon. – Való az embernek a negyven, sőt ötven fokos hideg? – kérdezem erre. – Isten őrizzen tőle, – feleli erre a bizottság. – Szóval az eszkimóknak nem lett volna szabad valaha eszkimókká válniok, a vasmunkások pedig ovakodjanak a kohótól, mert a bizottság tilalmaz ötven, sőt hatvan fokos meleget, az embert továbbá megölné a sokezer méteres magasság, a kétszáz kilométernél nagyobb gyorsaság, az ezer méteres tengermélység, a két percnél tovább tartó lélegzetnélküliség, – ami példáúl a gyöngyhalászok dolga, – és így tovább. Holott mindezt megpróbálta már az ember, és ha hozzászokott, ha szervezete valóban alkalmazkodott e körülményekhez, csak akkor derűlt ki, hogy mi minden való neki. Viszont, ha előre megkérdezte volna, meg se próbálhatta volna. A másik döntvénye szegény tudós úrnak így szól: hogy túlsokan foglalkoznak manapság tudománnyal, ennekfolytán ezek számát csökkenteni kell, mert a sok kontár árt a tudománynak, ennélfogva bizottságok döntsék el azt, hogy ki lesz 286méltó a tudományos munkára. Kinek való a tudomány?A biológus úr nyílván úgy gondolta, hogy ezt bizony néki kéne mindenütt eldöntenie, de persze, hogy lehetne ő mindenütt jelen? És hátha ezekbe a bizottságokba olyanok kerűlnek bele, akiket még ő is szamaraknak minősít? És hátha egy ember húsz éves korában még alkalmatlannak látszik valamely tudományra, de hatvan éves korára remekűl kivirágzik? És végűl: vajon nincs-e több lehetőség arra, hogy rejtett tehetségek megmutatkozzanak, ha sokan próbálkoznak valamivel, mint ha kevesen? Egy Alexandre Aslan nevű szamár jogász, egy mimózalelkű tökfej adta nékem ide e nagytudományú szamár könyvét, hogy olvassam el, mert nagyszerű, – ennek az öreg fiúnak a könyv elolvasása után így feleltem:

– A lovakra szemellenzőt szokás tenni, hogy ne zavarja őket egyéb látvány, mint amire szükség van.

Ennek a tudós úrnak szemeire, úgy látszik, a természet tett szemellenzőt, hogy ne zavarják őt azok a gondolatok, amelyek akadályozzák gyatra elméletei kidolgozásában.

Cohen filozófus, mint egyik rokonától tudom, így nyilatkozott ezekről: – bután született és sokat tanúlt hozzá. – A hírhedt Karl Kraus pedig azt mondta róluk: – üres fejbe sok tudomány fér bele.

S amellett, úgy látszik, semmise mentheti meg a társadalmat ezektől. Mert nincsen sikeresebb dolog e világon, mint a butaság. Mi emeli őket? Sznobok vezetik a világ ízlésétSznobok vezetik mindenkor a világ ízlését és ítéletét s valamely világhírű sznobok kikiáltják az ilyenek nevét s a szegény tömeg – mit tehet a szegény tömeg? amelynek sok a gondja, sokat kell dolgoznia, – hogy is várhatnánk attól helyes ítéletet? a szegény tömeg utánuk bólogat. Akit annyi minden kápráztat, lehet-e a szellemi értékek avatott bírája? S a kijelölt bírák, akiket akár a társadalom, akár egyes tekintélyek avatottaknak ítélnek? Hátha a kijelölők maguk sem elég értelmes emberek és ostobákat tesznek bírákká, vagy azért teszik őket azokká, mert az unokaöccsük? S ez sajnos, rendesen így szokott lenni.

Egy másik alkalommal aztán megkérdeztem tőle, hogy kit tart hát okos embernek? E kérdésemre így felelt:

287

Az okosság mint gyűjtőfogalomOkosság: ez az emberek közt gyűjtőfogalom, sokmindent neveznek annak. Ha valaki jól eligazodik az élet dolgaiban, arra azt mondják: – okos ember ez, van ennek magához való esze. – Ha ravasz, fortélyos, furfangos, akkor ugyancsak, ha beretvaéles logikájú, szintén, pedig az ilyenek rendesen nagyon ostobák. Láttam egyszer egy kovácsot, akinek olyan hatalmas izmai voltak, hogy szinte megbotlott bennük. A dolog nevetséges volt, mert képzelje, az izmai akadályozták a járásban. Hát ilyenek ezek is, az éles eszük akadályozza őket a gondolkodásban. De ha nagytudású valaki, ha művelt, azt is okosnak nevezi a világ, pedig műveltség, okosság és kulturáltság különböző dolgok, mert a kultúrához példáúl mindenekelőtt elmélyedés kell, a műveltséghez pedig sok ismeret, ami rendesen ellentéte is az elmélyedésnek, hátmég az okosságnak. De okosságnak nevezik még az életbölcsességet és a jó ítélőképességet is, amely két tulajdonságnak már több köze van az okossághoz, mégsem azonos vele. Magam én inkább csak azt az embert vagyok hajlandó okosnak nevezni, aki elvont gondolkozásra képes, tehát a jó gondolkodót, tehát először is azt, Miből szabad törvényszerűségre következtetni?aki tévedhetetlenűl érzi, hogy hány konkrét tényből, tapasztalatból szabad törvényre következtetnie. Tehát ha esőben egy alma lehull a fáról, nem nyilatkoztatja ki, hogy esőben az almák jobban potyognak, mint máskor. Pedig hányan vannak ilyenek, akiknek az esze így működik. És másodszor: azt tartom jó gondolkodónak, tehát okosnak, akinek körűltekintése jó, vagyis A lehető összes körűlmények mérlegelésea lehető összes körűlményeket és lehetőségeket figyelembe veszi, mielőtt egy törvény felismerésében bízna. Az ötletes embereket tehát nem számítom ide, még ha ötleteik néha találóak is, mert ezek megbízhatatlan elmék, mert eszük rendesen könnyelműen működik. A jó gondolkodó, ha ötlete adódik, utána végigmegy a körűltekintés és következtetés lépcsőzetén és pontos vizsgálat alá veszi ötletét, hogy minden tekintetben helytálló-e? Az ötletek értékeAz ötletek embere viszont nem sokat törődik a lépcsőzettel, ha kell, hamis indokolást csempész ötletei mögé, hogy eljuthasson előlegezett eredményeihez. Különben is mindenkor a használható eredmény fontos néki, épp ezért sohase kezdi a lépcsőn, mindig csak a tetőn, a használható ötleten, ezzel szemben a jó gondolkodónak sokkal inkább a gondolat útja fontos és ha a semmibe vezet is. Vonatkozik ez persze főként az olyan megismerésekre, amelyeknél nem a végeredmény dönti el a gondolat értékét. Példáúl, hogy mi a világűr, vagy hogy mi az, amit semminek 288nevezünk, vagy, hogy mi a halál, – ezekről esetleg sohase fogunk megtudni semmit, de a körülötte tenyésző gondolatok nagyon értékesek, vagy tanúlságosak lehetnek. Szó ami szó: az ötlet néha még veszélyeket is rejt magában a gondolkodó számára, mert könnyelműségre csábíthatja.

– Hát ennyit tudok egyelőre mondani az okosságról, más most nem igen jut eszembe, – fejezte be e tárgyban való magyarázatát Schőndorff úr.

– De sokszor említette az ostobaságot is, – mi az? – kérdeztem én.

– Hagyjon, hagyjon, – felelte Schőndorff úr. – Ez már sokkal bonyolúltabb kérdés.

– No de mégis, – mondottam én.

Glosszák a butaságról

– Hagyjon, hagyjon, – ismételte Schőndorff úr. – Hiszen már elég bőven beszéltem is róla, nem emlékszik? Nem is olyan régen.

– Mégis, talán kicsit részletesebben, – próbáltam hatni reá.

– Véletlenűl elevenemre is tapintott, – mondotta Schőndorff úr. – Mert oly kérdés ez, amely sokat nyomta a májamat, sokat vesződtem vele életemben. Talán túlsokat is, mivelhogy a végire járni nem is lehet. A butaság legtöbbször megmérhetetlen és jellemezhetetlen, vannak fajtái, amelyek ép ésszel fel se foghatók és meg nem érthetők. Némely butaság jellemezhetetlenÉpp ezért nékem magamnak is rejtélyes az a szenvedélyesség, amellyel e reménytelen kérdés tanúlmányozására vetettem magam s mondhatni fiatalkorom óta s amely aztán egész életemen át végigkísért. Voltaképp talán könyvet is kellene erről írnom, ennek terve már régen fölmerűlt. Egyik-másik fajta butaságnak, mint a múltkor is még, így-úgy végére tudtam járni, illetve vegyünk még egy ilyet.

– Egy valamiféle úgynevezett tudós könyvében az áll, hogy lelki berendezésünk azért ilyen, vagy olyan, mert Tengeri származásunk mint egyes tulajdonságaink okozójaa tengerből származunk. Mikor ezt olvastam, megálltam. – No most mondd meg, mi ebben a feneketlen ostobaság? – buzdítottam magamat. – Valóban a tengerből származunk? – tettem föl a kérdést. – Ez még lehetséges is, – feleltem magamnak azonnal. – Akkor hát hol kell itt keresni a butaság magvát? Ki van-e zárva, hogy e tengeri származásnak lelki következményei vannak rajtunk? Még ez sincs kizárva bizony. Lehet-e tehát ezt állítani? 289Lehet, szabad, senkinek semmi baja se lesz tőle. És mégse tanácsos ezt állítani? Nem tanácsos. És miért nem? Mindenekelőtt nézzük meg: termékeny gondolat-e ez, olyan-e, amelynek előzményei, vagyis e végeredményig való útja tanúlságokat rejthet magában? Ezt nem lehet állítani, akárhogy forgatom is, ilyesmit nem tudok fölfedezni benne. Csak annyi ez, mint mikor az asztrológusok olyat állítanak, hogy a Marsból származik számunkra minden rossz s a Vénuszból minden jó. Viszont mindezt se fölmérni, se összefüggéseit kutatni benne, se bizonyítani nem áll módunkban. Az ilyen megállapításokat tehát bízvást az üres frázisok világába kell utalni. A tudósoknak ugyanis tisztába kell jönniök azzal, hogy egyáltalán vizsgálható-e ez a dolog, Mi az, ami vizsgálható?amelynek vizsgálatába belekezdtek? Hogy Goethének 1830 év december 7-dikén délután háromkor hány tallér volt a bal zsebében: ezt senki emberfia ma már meg nem állapíthatja, hacsak ő maga nem nyilatkozott erről. Hogy hány csepp víz van a tengerekben, ennek vizsgálatába olyan tudós, akinek esze van, bele se kezd. Hogy tehát a tengerből származunk-e s ezért vagyunk-e szerelmesek, vagy csalók s a Szaturnusz vonzása miatt szeretünk-e táncolni, – ezek olyan állítások, amelyekre az értelem legfeljebb ezzel a jóakaratú szóval felelhet: – lehet mondani. S ez a Lehet mondani„lehet mondani” a legmegvetőbb szó a tudományok s a gondolat világában, mert a semmi megjelölésére szolgál.

S még mi más oka van annak, hogy ez olyan semmi? Mert a kétes esetlegességeket törvényerőre emelni, rendszert építeni rájuk s amit a gondolat perifériáján meg lehetne tűrni, azt centrális érvényűvé emelni, – Az esetlegeset törvénnyé tenniez az, ami a babonás rendszerek, példáúl az asztrológia és kabala legfőbb ismérve.

Egy tudákos szamár egyszer a következő felfedezését tárta elém: hogy a tigris azért csíkos bőrű, mert némely lényeknek már a külseje is határozottabban tanúskodik a teremtés epilepsziás jellegéről. – Mit lehet erre felelni? Ez az állítás se nem bizonyítható, se nem cáfolható, épp oly kevéssé, mintha valaki azt állítaná, hogy a holdvilág okozza a bárányhimlőt.

Ezeknek az egetverő ostobaságoknak tehát még nagynehezen a végire tudtam járni, de hogy jellemezzem a következőt?

290

Egy lélektannal foglalkozó szemüveges liba, mikor Hamletet elolvasta, így kiáltott fel előttem:

– Ennek a szegény Hamletnek sem ártott volna egy kis pszichoanalitikus kezelés.

S mármost ezennel pályázatot hirdetek e bornírtság lelki tényezőinek felfedésére, hogy miből is áll? mert megvallom, én csak hiányosan tudom tisztázni magamban. Szerkesztettem ugyan néhány hasonló észrevételt, de ezek mégse világítanak eléggé a dolog mélyére. Példáúl ez a konstrukció sem:

Valaki néz egy képet, amelyen bárányok láthatók s az illető azt mondja: – ezt a szegény bárányt meg kellene etetni, mert szemlátomást nagyon éhes s ezenfelűl sovány is. – S a másik konstrukció:

– Ha aszpirint adtak volna Jézus Krisztusnak, biztosan nem áldozta volna fel magát.

– Viszont vannak ostobaságok, amelyek mibenléte mégis valamivel jobban megközelíthető, – folytatta egy másik alkalommal Schőndorff úr. – Így példáúl gyanítom, hogy egyesek ostobasága a tempójuk gyorsaságában mutatkozik meg legimpozánsabban. Egy másik kultúr-szotyka példáúl így szólt hozzám egyszer:

– Ha Napoleon seprő lett volna, jól sepert volna. – S mármost mi bajom van ezzel? E megjegyzés igazat is tartalmaz, mert hisz azt fejezi ki, hogy Napoleon tehetséges ember volt s a szamárfülek mégis kikandikáltak belőle. No de mely ponton? Megpróbálom megállapítani. Napoleon és a seprő kissé messze vannak egymástól, nemde, úgy külalakban, mint minőségben s az illető hölgy gondolatai íme Túlgyors tempó jellemez némely butaságottúlgyorsan és akadálytalanúl repűlték át ezt a távolságot. Oly gyorsan, mint azéi, aki azt mondaná: – megevett előbb három diót, aztán a mamáját. – Ezeknél ugyanis minden egy szinten van, tehát minden egyszerűen meg is oldható, valószínűleg innen is ered ez a gyorsaság. Egy barátnőm, dr. A. B., orvos és kitűnő gondolkodó példáúl a következő kis történetet mesélte egy páciense anyjáról:

– Hogy van most a lánya? Jól érzi magát a házasságban? – kérdezték tőle.

291

– Oh nagyszerűen, – felelte az anya. – Némely butaság számára a fontos és nem fontos dolgok egyszinten vannakNagyon boldog a lányom hál’ istennek. Hisz a doktornő tudja is talán, milyen jó háziasszony, remekűl főz, remekűl kézimunkázik, a házimunka meg éppenséggel semmi neki…

– És jól is él a férjével úgy-e? – kérdezte az orvosnő.

– Hát azt még egyelőre nem tudom, – felelte az anya. – De remélem, ebből is lesz még valami.

– Ezek tehát azt, amit mi faculté maitresse-nek szoktunk nevezni, egyszintre teszik elméjükben ostobaságuk követelményeivel s ez aztán így hangzik: – jól söpör és szereti a férjét, tehát boldog, – vagy fordítva. S innen is a gyorsaság, – magyarázta nekem a barátnőm és nyílván igaza volt. Hasonlóképpen egy harmadik kultúrveréb az orosz forradalom győzelmekor lelkesedésében így kiáltott fel:

– Úgy van, úgy van. Ezentúl különbség ne legyen. A cipész csináljon cipőt, a költő költeményt. – Teljesen igaza volt ugyebár, – az egyik ezt csinálja, a másik azt. És mégis nemde túlgyors ez a kapcsolás is, olyan, mintha azt mondaná valaki: – az oroszlánnak zebra kell, a csillagásznak messzilátó. – Továbbá: talán tíz év után egy Willy nevű szobrász-barátom özvegyével és új férjével találkoztam egy mozi előcsarnokában. A hölgy odaszaladt hozzám, nagyon megrázta kezemet és így szólt:

– A férjem mérnök, de nagyszerű ember és Willy emléke a gyerekeknél nagyon is meg van óva.

Mintha a fülembe lőttek volna, úgy álltam ott, ez a zsúfoltság, ez a gyorsaság szinte megbénított. Nehogy azt higgyem, hogy ő Willy után valami közönséges emberhez tudtomon kívül mert férjhez menni, az ő mostani férje ugyan nem művész, csak mérnök, de azért nagyszerű ember és nehogy azt higgyem továbbá, hogy ő Willy emléke iránt hűtlenséget követett el… – Mindez különben se tartozott rám, uramisten. Szerettem volna brutalizálni, ezért azt kérdeztem tőle:

– No és? a mosogatást már jól csinálja? Erről még nem referált asszonyom. – Amire csodálkozva nézett rám.

– Oh, – azt mondja, – én ilyesmit mindig jól csináltam. Doktor úr nyílván összetéveszt valakivel. – Ezzel bájosan rámmosolygott és elment. Mindezekben tehát a tempó butaságuk harsonása, ez kétségtelennek látszik. Hát még azoknál, akikben semmi ellenállás nincs, akik eddigi felfogásukkal merőben ellentétes véleményt nemcsak azonnal 292átvesznek, Ellentétes vélemény rögtöni átvételede patetikus híveivé, mondhatni prófétáivá válnak oly hamar, hogy a legnagyobb meglepetést keltik ellenfelükben, aki ily gyors győzelemre mégse számíthatott. – Könyörgök, maradj meg a régi véleményed mellett legalább öt percig, – szeretném nekik mondani. Az ilyen lelki alkatnak többféle magyarázata van. Egy orvos-barátom erről, mint később kiderűlt, egy elég megbízhatatlan elmélet alapján oda nyilatkozott, hogy a méhmagzatban valószínűleg csak a hatodik hónap után fejlődnek ki a gátló tendenciák, ha tehát egy gyermek hat hónapra születik és élve marad, akkor benne e gátló tendenciák hiánya igen hathatósan mutatkozik meg, növekedésben, zakatolásban, minden egyébben. S ugyanez a jelenség állapítható meg lelkiekben is, ha nem is a korai szülés rendellenességének, hanem esetleg más, még fel nem derített faktorok következményeként. Az ilyenek átélési képessége túlheves és sem értelmi, sem érzelmi gátja nincs. – Így magyarázta e jelenséget orvos-barátom, én azonban másként vélekedem efelől. Egyetlen dolog határtalan vizsgálataEgy dologról, jelenségről való gondolatsor ugyanis esetleg határtalan messzeségekbe, sőt a végtelenbe is vezethet, így példáúl: a faji megkülönböztetést és ellenségeskedést az emberszeretet szempontjából gyűlöletesnek ítélhetem, a nemzeti önzés és kenyérért való harc szempontjából esetleg érthetőnek, ugyanígy a saját fajom ízlésével és életmódjával való összehasonlítás szempontjából is, – magát a megkülönböztetést antropológiai szempontból szükségesnek tarthatom, de biokémiai szempontból szintén, de a történelem szempontjából hasonlóképpen, földrajzilag meg éppenséggel és így tovább, mondhatnám, a végtelenségig. S ha mindezt végiggondolom, véleményem alig lehet. Az amerikaiaknak Négereknégerek iránti ellenszenvét példáúl még meg is érthetem, minthogy az ottani négerek némelyek ítélete szerint iszákosak, megbízhatatlanok, hanyagok, hazugok, laza erkölcsűek, – no de mihelyt végigéltem egy lincselést, akár a valóságban, akár képzeletben, akkor szánalmam már meg is határozta, hogy mi legyen e tárgyban a meggyőződésem. Vagyis: hogy a faji gyűlölködés embertelen dolog, mert azt mondom magamnak: – akárhogy van is, ez már gyalázat! – Mi történt tehát? A gondolkodás végtelen során egy helyt megálltam s megállapítottam, hogy ez a meggyőződésem. Történt pedig ez nem is az értelem útján, Meggyőződés érzelmek alapjánitt az emberszeretet érzelmei, könnyei, vagyis főként a vegetatíva döntötte el állásfoglalásomat. Ebből pedig az következik, hogy, amit meg293győződésemnek mondok, abba igen gyakran legfőbb beleszólása éppen a bennem levő vegetatív princípiumnak van. Igaz, hogy utóbb értelmem is segítségére sietett érzelmeimnek, így ebben az esetben, ha azt is meggondolom, hogy mi volt a négerek sorsa. Eredeti hazájukban ugyanis, a forró égövön és civilizálatlan állapotukban nem voltak ők ennyire esendők, ott kitűnően megfeleltek társadalmuk követelményeinek és ide erőszakkal cipelték őket hajók fenekén, ezernyi szenvedés és ezernyi társuk pusztulása közben rabszolgaként, megváltozott életkörűlmények közé, a civilizáció rendszeres munkájának örök igájába, ebbe a jellemüket megbontó hajszába – s a cipelők utódai most mégis gyűlölik őket azért, mert itt vannak és azért, mert nem valók ide, a mérsékeltebb égöv alá, – ha mindezt meggondolom, akkor nem szükségszerű-e azt kérdeznem, hogy hát ilyen szörnyűséges igazán az emberi lény sorsa, ilyen pokoli? És ezt helyeseljem én? – Ilyesmit kérdez tőlem az értelmem is. Itt tehát történetesen az érzelmeket a gondolat is segíti véleményem kialakításában.

S mármost visszatérve azokra, akik meggyőződésüket oly gyorsan változtatják: e jelenségnek véleményem szerint két gyökere lehet s mind a kettő egyszersmint a butaságot táplálja. Az egyik ez: hogy sokan vannak, különösen nők, de némely művelt férfi-honfitársaim is, akik semmire nem jönnek rá maguktól, hanem mindent gyorsan beszednek, ami a külvilágból beszedhető, mindent tudnak, mindent tudomásúl vesznek, amit körülöttük a világ gondolatban produkál, anélkül, hogy saját életüknek, lelküknek, tapasztalataiknak különös köze volna hozzá. Átélés nélküli tudásÁtélésről, a gondolat keletkezésének, vagy kialakulásának forróságáról és nehézségeiről itt szó sincs. Náluk mindig minden készen van, bennük minden gondolat jól érzi magát, ők minden lében otthonosak, minden tudományos zsargonban, a pocsolyákban is szabadúszók. Ahol nincs átélés, csak átvétel, ott a gondolat keletkezése nem is érezhető meg a szón, sem az a mozzanat, hogy miként lép ki a megformált anyag a lélek káoszából. A káosz foszlánya, cafatja sohase tapasztalható azon, amit ezek mondanak, pedig éppen ez a foszlány teszi a gondolatot jobban átélhetővé. Persze Shakespeare nekik példáúl nagy ember, ami bosszantó, mert nem kívánok velük egy véleményen lenni soha, annál kevésbé, mert az sohase lehet egy vélemény, minthogy nékik egész másért nagy ember, mint nekem. Amiből az következik, hogy nem a vélemény végered294ménye dönt, hanem mindig A gondolkodó számára az út a fontos, nem a végeredményaz út, amelyen valaki eljutott odáig. Erre tehát bosszuságomban, és vérem ellen azt mondom nekik, hogy nem is olyan nagy ember, erre azt felelik: – igen, igen, persze hogy nem, ezt már Tolsztoj és Shaw is kimutatta, – erre mondom, hogy mégiscsak nagy, amire ők: – persze, persze, nagy is, meg nem is, ezt már Freud is kimutatta, mert Hamletnek igenis Ödipusz-komplxuma van, de Hamlet kicsit piknikus is Kretschmer szerint, de talán még Bergson is megmondta már ezt, meg azt, meg Suarez is, – és így tovább. Ezek továbbá: szeretnek nagy történelmi korszakok vezéreszméivel is hajigálózni, példáúl azt mondják: – a tizenkilencedik században uralkodó főgondolatok, – minthogy az ilyesmiről sokmindent lehet veszély nélkűl összefecsegni. Különben is mindenekfelett szeretik a nagyívű gondolatokat, apró vizsgálatokkal nem érik be. Az ostobaság és a nagy eszmékAzt mondtam egyszer erről, hogy a szamarak nagyarányúak szoktak lenni, ők olyan apró-cseprő dolgokkal, mint teszem fel, hogy mi a melankólia, vagy mi a sóhajtás, vagy nevetés, amely kérdésekkel egy szerény és eszes, a megismerés határait szemmeltartó tudós esetleg évekig elbibelődik, ők ilyesmivel nem foglalkoznak. Egyik fiatal tudós barátom nagyot nevetett egyszer az efféle szajkón és így szólt hozzám: – tudja, én nagystílű vagyok, mert csak kis dolgokon gondolkozom. – Majdnem igaza volt és abban is, hogy szajkónak nevezte az ilyet, de bízvást nevezhette volna papagájnak is. Hiszen a múltkor már beszéltem is valamit ezekről s itt főként a meggyőződésük tartósságát akartam vizsgálat alá venni. Mondom, az átélés teljes hiányáról van itt szó, fölveszi, amit belevetnek, mint a levélszekrény, és alul kiadja, – hogy lehessen itt a vélemények stabilitásáról beszélni?

Ez a meggyőződésükben oly gyors tempójú és lelkendezve változó emberek egyik típusa. A másik fajta még ennél is érdekesebb, olyannyira, hogy a gondolat emberében néhanap a világ reménytelen érdekességének, sőt mondhatni, reménytelen szépségének egyik faktoraként hatnak. Mert ne mondja nekem senki gondolkodó, hogy a bornírtság még sohase okozott néki, nevezzük úgy: Az ostobaság élvezetebűnös élvezeteket, s nem találta szomoruságában az életet mégiscsak élvezetesnek, változatosnak, érdekesnek, éppen általa. Az ember előbb dühöng, aztán elcsodálkozik, végűl egyszerre kacagni kezd, s mintha a nap sütné, oly jól kezdi érezni magát. Nem is szólva Az ifjúkor ostobaságaia fiatalkor ostobaságairól, csak persze ehhez idősebbnek kell lenni, 295hogy az ember élvezni tudja. Én fiatalkoromban ismertem egy már nem fiatal, de rendkívül édes asszonyt, akinek elbűvölő nevetése volt. Úgy látszott, mintha nem is azon nevetne, amit hall, hanem mindig azon, amit hozzá gondol. Ehhez én néha meg voltam híva, amikor más fiatalemberek is voltak ott. Egy alkalommal valamelyik ifjú lelkesedve beszélte el, hogy mennyire tetszett néki egy divatos, ostoba regény, amelyet épp akkor éjjel olvasott el, – az egész ember szinte lobogott az elragadtatástól, s szemeiben a fiatal tűz minden szépsége megmutatkozott. Én is ismertem e regényt, kétségbeejtően rossz munka volt, hamis és émelyítő, rögtön neki is mentem tehát úgy a regénynek, mint a fiúnak, szétszedtem őt is, meg a regényt is. Érzékeny gyerek lehetett, mert előbb elszomorodott, aztán elment. S a háziasszony, aki a fiú lelkesedését azzal a bizonyos édes mosolyával hallgatta, most megrótta viselkedésemet és így szólt: – hogy rossz-e, jó-e ez a regény, az ebben az esetben azért mindegy, mert ez a fiatal hév szebb volt annál, semhogy a regénnyel törődni kellett volna. S mármost mire következtettem én e megjegyzésből? Hogy ennek a hölgynek nagyon kedves szíve lehet s nekem ma már nagyon tetszik, amire e szív intelme megtanított. De persze, akkor még fiatal voltam és kevésbé tudtam élvezni a fiatalság szépségeit s a velük kapcsolatos ostobaságokat is. S ma hogy állok ezzel? Ma már nagyon tudom élvezni, igen nagyon élvezem, csak épp, hogy bizonyos határig, akár fiatalé az ostobaság s főként, ha öregé. Egy ideig persze csodálkozom, derülök rajta, mintha távoli világok nyílnának meg elöttem, ahogy a gyerek, vagy eszkimó hallgatja az idegen országokról szóló mesét. De aztán, – a harag, úgy látszik, inkább való nekem, mint ez az élvezet s a düh inkább, mint a türelem. Mikor dr. A. B. orvosnő és filozófus elé terjesztettem e kérdést, ő így felelt: – példáúl a lelki szervezetlenség, vagy mondjuk úgy: a belső anarchia mindjárt nem olyasmi, ami nekünk való volna és mégis meghallgatandó, márcsak azért is, mert, – ahogy maga is mondja, – néha afféle hatást tesz, mintha távoli országokat látogatnánk meg s már ennélfogva is élvezetes. Ezenfelül pedig, ne tagadjuk, az ostobaság néha sok olyat vesz észre és sok olyat méltányol, amit a mi szigorúan következetes lelki berendezésünk kizár figyelméből, amit nem akar figyelmére méltatni. De olyan lelkialkatokat is mutathat, amilyeneket nem ismertünk eddig. S épp erről akarok beszélni. Az ostobaságnak az a 296faja ugyanis, amely e percben felmerűl előttem, szintén elég élvezetes és tanúlságos. Ezek az emberek tudniillik olyanok, hogy nem emlékeznek sajátmagukra, amit úgyis lehetne kifejezni, hogy Az egyéniség kontinuitásaegyéniségüknek nincs meg a kontinuitása. Félórával, vagy esetleg tízperccel előbb még nagy hévvel állít valamit s azt rögtön elfelejti, az ellenkezőt állítja, s mikor elébe tartják, amit elébb mondott, rábámúl az emberre és esetleg még el is szomorodik.

Úgy is lehetne ezt mondani, hogy nincs fixálva bennük semmi, s az élményeknek értékük szerint való rendje is hiányzik belőlük. Egy barátommal példáúl, aki szerencsére nem volt filozófus, se pszichológus, hanem fogorvos, épp ezért értelmi gyengeségei miatt nem is haragudtam rá oly nagyon, mert egy fogorvosnak még meg is van engedve a butaság, de ha a gondolatok embere vagy a pszichológus ostoba, az már tragikumnak mondható, – szóval evvel a barátommal egyszer mégis nagyon összekülönböztem, mert hevesen kikelt a prostitúció ellen. Hogy az micsoda piszok, egy fejlett társadalomnak micsoda gyalázata, ezenfelül milyen embertelenség is és így tovább.

– Hogy tudsz ilyen véghetetlenűl ostoba lenni? – kérdeztem tőle barátságosan. – ProstitúcióProstitúció nélkűl az emberiség még sohase tudott meglenni, még a vadembereknek is van prostitúciójuk. Hogy Szókratész idejében milyen sokra becsűlték a hetérákat, azt tudod, hogy többre tartották őket a polgári asszonyoknál, hogy keleten milyen tisztességben van részük, azt is tudod – és ennek nagy lélektani okai vannak, mert gondtalanítók, tehermentesítők, – de hiszen Buddha is egy kurtizán házában halt meg, és Cellini idejében is nagy vonzó ereje volt az ilyen nőknek, ő is ilyenbe volt eszén kívűl szerelmes, – mit mondjak még? A francia Lajosok idejét is említsem? Tudvalevő, hogy ők irányították a világtörténelem felét. – Ilyesmiket mondtam neki, amire ő tűnődve nézett maga elé, szórakozottan.

Néhány hét múlva estefelé együtt megyünk a Friedrich-Strassén, s egy fiatal, csinos, huncutkás mosolyú teremtés jön velünk szemben, afféle kis könnyű pillangó és kedvesen ránk nevet. Barátom utánafordúl, majd így szól hozzám:

– Milyen üde kis kölök ez! Hát hiába, – csak ezek között van igazán igénytelen és alázatos asszony, az úgynevezett tisztességesek mind királynői kegynek tekintik, ha hajlandók egy pillanatra átengedni a kisujjukat. Pedig hát ezek a nagyobb üzletasszonyok, hidd el, csak egy 297egész életre szóló üzletet hajlandók megkötni. Mennyivel többet ér az ilyen! Örömet ad és sohase oszt bánatot. Ezenkívül hidd el nekem, – azt mondja, – ezeknek úgyszólván mindegyike jószívű teremtés. Minthogy ezek igazán könnyelműek és nem törődnek a pénzzel, tehát senki se segít olyan hamar, olyan könnyedén és szívesen a szegény és szerencsétlen embereken.

Nagyot nevettem, boldogan, igazán élvezettel, mert már ismertem barátomat. Kedves, ártatlan fiú volt és nagy szamár is egyszemélyben. S minthogy most végre jól tetten lehetett érnem, tehát így szóltam hozzá:

– Hogy lehetsz megintcsak ekkora hebrencs? – S eléje tettem mindazt, amit a múltkor mondott.

– Hát ekkora szamár vagyok én tényleg? – kérdezte szomorún. – Tudod, én percenként más és más vagyok. Mit csináljak?

– Ugyanígy jártam egy jugoszláv ügyvéddel és politikussal is, – folytatta egy másik alkalommal Schőndorff úr, – Szukics Vladimirnak hívták az istenadtát. Hatalmas szál férfi volt, felső kabátzsebéből csipkés zsebkendő kandikált elő, jó levantei szokás szerint, az ujjain gyűrűk sokasága, s az ujjai körűl lányok garmadával. Pedig otthon, Belgrádban két feleséggel élt együtt, ugyanabban a háztartásban, egy hivatalossal s egy félhivatalossal. Én a dalmát tengerparton ismerkedtem meg vele, s ő nagyon megkedvelt engem, puritán életű férfiút, mert ezen a néven tisztelt és csúfolt. Hogy mért tisztelte azt, akit meg akart téríteni élvezetei számára, ma se tudom. Mert meg akart téríteni. Valahányszor Berlinbe jött hivatalos ügyeiben, mindig felkeresett és nagy oktatásokban részesített engem. Meghívott példáúl vacsorákra, amelyeken én, mint akkoriban aszkétikus hajlandóságú ember, legfeljebb, ha néhány főtt burgonyát ettem aludtejjel, ő azonban hazai szilvapálinkával kezdte, amelyhez Perzsiából hozatott cigarettát szívott, egyet vagy kettőt, majd ezüst tálon és kristálytiszta mogyorójégen tálalt portugál osztrigával folytatta és rajnai vörössel öblögette le, – az ördög tudja már, mi minden következett ezután: vaddisznó-csülök, indiai fűszeres mangó-befőttel, roueni kacsasűlt s hozzá sápadt zöldesszín, francia borok, a süteményhez pedig egy-egy pohárka 298pezsgő is, s utána persze feketekávé, újabb remek cigarettákkal, s végűl egy hatalmas mexikói szivar, a füstje mellre szíva… Mindeközben pedig így tanított engem:

– Maga nem tud élni, Herr Professor, – akkor már professzor voltam az egyik főiskolán. – Nem így kell élni, – azt mondja. – Tudja-e ön, hogy mi ez a cigaretta? Az élet. És hogy mi az a szilvapálinka? Szintén az élet. És hogy mi az embernek egy szűzleány? Az háromszorosan az élet egyszerre. – S nagyot nevetett. – Mért nem lát hát hozzá legalább ehhez a rugalmas vaddisznó-szalonnához az én kedvemért? Olyan, mint a gumi, de, biztosítom, nagyon fínom, nagyszerű gumi. – És így tovább.

Ennél az embernél azonban otthon súlyos szívbajt állapítottak meg nemsokára, s ezt meg is írta nekem. Ezt írta: – eltiltottak persze a dohányzástól. De mi az nekem? Kell nekem ez a büdösség? Fuj! Undorodom tőle, ha csak rágondolok is. Túlgyors fordulatokÉs persze a szesztől is eltiltottak, – de minek a szesz? Iszik Gandhi szeszt? Ivott Mohammed szeszt? Ivott Jézus Krisztus szeszt? Ivott Szent Ágoston szeszt? Márpedig ezek is okos emberek voltak, nemcsak én.

Az ember ilyenkor fejetcsóvál s bizonyos bizsergéseket érez a hátán. Az ember ilyenkor jókedvű lesz, s kétségtelenűl jobban kezdi szeretni az életet remek változatosságáért. – Ez az ember próféta lett, – kiáltottam oda a fiamnak. – Illetve, egyik prófétaságból a másikba, pillanatok alatt. És persze nem is szégyelli magát, mert ez szükség szerint válik prófétává, mégpedig lelkes prófétává, aszerint, hogy mit diktál neki a kedve, szeszélye, vagy az élet.

S alighanem ugyanígy működött az esze politikai és társadalmi ügyekben is. Egy nap azt magyarázta nekem, hogy a zsidók a világ poloskái, tehát kiirtandók, és most már nagy pogrom készűl ellenük mindenfelé. Egy hét múlva viszont ezt, úgy látszik, elfelejtette, mert így szólt hozzám:

– Ez a zsidó Mahler Eduárd, a híres budapesti egiptológus, egyike legjobb barátaimnak. Óriási tudós, mondhatom, óriási. Hogy ezek a zsidók milyen nagyszerűen dolgoznak a tudományban…

És ugyanez volt vele konkrétabb politikai kérdésekben is, de hagyjuk ezt. Itt csak az a kérdés, hogy lehet-e az ilyen hebrencset egyáltalán embernek nevezni? Saját magunkra való emlékezésünkValakit, aki öt percenként elfelejti önmagát? Lehet-e észnek nevezni azt, ami neki van s lehet-e az ilyennek erkölcse?

299

– De ha már itt tartunk, – folytatta egy idő után Schőndorff úr, – hadd mondok még valamit. Ugyanaz a filozófiai képességű orvosnő, dr. A. B., aki tudta, hogy a butaság lélektana mennyire érdekel, még a következő történetet is elmondta nékem egy másik fajtáról: egy asszony-betege súlyos migrénjei miatt feküdt kórházi osztályán, s ennek férje ezzel a kérdéssel fordúlt hozzá:

– Mondja doktornő, nem lehetséges-e, hogy ez a fejfájás a hipofizisnek valamiféle bajával van netán kapcsolatban? – A doktornő megnyugtatta, hogy ilyesmiről szó se lehet.

Erre, hogy szakértelmét igazolja, hozzátette, hogy ő orvostanhallgató is volt valaha, majd így folytatta:

– Ezt a kérdést pedig főként azért tettem fel, mert a feleségemnek, sajnos, volt egy fivére, aki elmebajban halt meg.

– De hiszen az elmebajoknak nincsen közük a hipofizishez, – válaszolta a doktornő.

– De, tetszik tudni, – azt mondja a férj, – az ember mindenre gondoljon. Jó az, ha az ember mindenre gondol.

– Csak az a kérdés, hogy mi mindenre gondoljon az ember? – kérdezte most már tőlem ez a barátnőm. – Jó-e az, ha egy fejfájásnál a harisnyakötőre is gondol?

– Vagyis, – folytatta, – ez az ember szavaival nemcsak saját butaságát jellemezte, hanem egy fajta butaságról alapvető dolgokat is árúlt el. E megjegyzésében ugyanis a fontoskodáson kívűl értelemellenes tendencia is mutatkozott meg, mert hisz ez olyasmi, amit az értelem a limine elvet. Mert: Az értelmesség helyesen foglal egybe és választ szétha nem is tudjuk pontosan megmondani, hogy mi minden jellemzi az értelmességet, de annyit biztosan tudunk róla, hogy egyik főtörekvése ez: egybefoglalni, ami együvé tartozik, és szétválasztani, ami széjjel való.

A butaság különböző ismérveiről, fajtáiról, s az ostoba ember lelkialkatáról beszélek nemde, s itt még egy dologról kéne megemlékeznem e végeláthatatlan sorozatban, amely a túlkönnyű befolyásolhatóságnak éppen ellentéte, s ez a konokság. Olyan emberekről kéne beszélnem, akiknek feje, mint a kő, hogy bombákat vághatni hozzá, de se hatni rájuk, se befolyásolni őket nem lehet. Nem veszik be, amit hallanak, az ember vért izzadhat velük, mert, úgy látszik, nem is hallják, amit mondanak nekik, csak azt hallják, amit ők maguk beszélnek, amit sajátmaguk kitaláltak és bemagoltak, s ezt hajto300gatják folyton, újra meg újra. S mikor a dolog már-már mégiscsak kezd úgy kinézni, mintha engednének s a velük vitázó már sóhajt is és kezdi törölgetni a homlokát, épp akkor újra kezdik és ugyanúgy az egészet. Vagyishát: A konokság, mint a butaság édesanyjaa konokság meg éppenséggel az emberi ostobaság édesanyja. De erre még talán rátérek, ha lesz időnk.

Most még két fajtáról szeretnék szólani, olyanról, amelynek rejtélyét szintén nem tudtam megoldani mind a mai napig. Egyszer a következő két beszélgetést hallottam ugyanabban a szalonban:

Egy fínom hölgy, egyébként szintén szemüveges tehén, rájött, hogy neki a rajzoláshoz tehetsége van, elkezdett tehát tanúlni, rajz-órákra járt, s mindenféle virágocskákat rajzolt valami mappákból, s ezt mutogatta szegény. Közben olyasmit magyarázott, hogy mindez elég jól menne már neki, csak még az egyénisége, – mit tudom én! nem teljes, vagy nem fejlődik eléggé, vagy még nem mutatkozik meg a műveiben…

Már ez is végtelenűl tetszett nekem.

Körülbelűl egy év múlva megint odavetődtem, s akkor egy másik hölgy azt kérdezte tőle:

– Tanúlsz még festeni? – Hogy ő tanúl, persze hogy tanúl. – És jól megy? – Jól, jól, persze, hogy jól megy.

– No és az egyéniséged? – kérdezi ez a másik hölgy.

– Az is fejlődik, – feleli néki az én libám.

Mármost mondja meg nékem, aki tudja, hogy ebben mi rejlik? Ezek Úgy mérni az egyéniséget, mint a krumplitúgy beszélnek az egyéniségről, mint a tojásról, vagy krumpliról, általában, mint valami pozitivumról. Holott az egyéniség pozitivum-e? Igen, pozitivum. És mégse pozitivum? Mégse pozitivum, legalább is nem annyira, mint a tojás és a krumpli.

Némely nap, mikor eszembe jut az említett beszélgetés, az úgy hat rám, mintha valaki erre a kérdésre: – milyen a lelkiismereted? – nagyon komolyan és határozottan azt felelné: – a lelkiismeretem barna.

Ezzel az ostobasággal pedig érdemes volna valamelyest foglalkozni, mert a mai világ úgynevezett intellektueljei javarészt nagyon hajlamosak ilyesmire. – Van Ödipusz-komplexusod? – kérdezik. Van gátlásod a mamáddal szemben? – Én ellenállásban szenvedek, én piknikus természet vagyok, tehát jókedvű vagyok, hahaha, – hangzik a butaság szalónjaiban. Hiszen hasonló nyilatkozatokról már így-úgy 301megemlékeztem a múltkor, itt csak azért említem újra, mert már maga egy ilyen szó is úgy hat rám, mint a butaság pecsétje. És nemcsak azért, mert a szajkót mutatja, hanem valami másért is, ami egyebet mutat, csak jó volna kifejezni, hogy mit, s ezt nem tudom, sajnos. A lelki folyamatoknak krumpliként való szemlélete, – ez az a diagnózis, ameddig eljutottam.

Legélvezetesebb talán az volt számomra, mikor az előbb említett két hölgy, a rajz-tehetség és barátnője egymásról nyilatkozott előttem. Volt rá alkalmam, hogy megkérdezzem az egyiktől, vajon mi a véleménye művészkedő barátnőjéről.

– Oh, az egy liba, – válaszolta bájosan. – S a másik ugyane kérdésemre így felelt:

– Oh, az egy vén tehén, – mondotta kecsesen.

Két szamár helyesen tükrözi egymástVagyis, mint látható, két szamár egymást tükrözte és mind a kettőnek igaza volt. – –

De hadd folytatom. Hasonlóképpen zavarban vagyok egy másik megnyílvánulással szemben is. Valami kisasszony így szólt hozzám egy előadásom után Berlinben:

– Szereti professzor úr a festészetet? Mert én csakis a fotográfiát szeretem. – Ámúlva néztem rá, mert nem olyan kérdés-e ez, mintha afelől érdeklődött volna: szereti ön a felhőket? szereti ön a hónapokat, a délutánt, a levegőt? az emlős állatokat? – Túlnagy kérdésektúlnagy a kérdés nemde, vagy mi az ördög! Mert azt még meg is kérdezhetné, hogy a spanyol festőket szeretem-e, de hogy az egész festészetet? Ami pedig a fotográfiát illeti, hadd szeresse szegény a festészet helyett, ezzel már nem bíbelődöm. No de a feltett kérdésben mi a nonszensz? S mi e nonszensz lényege, mivolta? S hogy abban a személyben mi a lelki napfogyatkozás, aki ilyet kérdez? Ezt nem tudom én megállapítani.

Viszont egy másik fajta ostobaság természetéről megintcsak van némi fogalmam. Azokról az emberekről, akik Aki mindig higgadtmindenkor higgadtak akarnak lenni s a túlzásoktól valamely tökfejű mértékletességgel ovakodnak.

Egy berlini literátor példáúl, egy minden tekintetben tisztalelkű férfiú, – vagyis műalany, persze, hogy az, a javából, csinálmány az egész ember, – ez a férfiú egy kitűnő regény hatása alatt így szólt hozzám:

302

– Jó munka, jó munka, és elég érdekes is, olyannyira, hogy majdnem izgatott lettem tőle.

– És miért nem lett egészen izgatott? – kérdeztem én. – Amire a tökfej elnevette magát.

– Fiktív történet, mint minden regény, – feleli nékem, – ezt az író kitalálta, úgyis tudom tehát, hogy nem történt se vele, se a szereplőkkel semmi baj. – Erre mégiscsak elöntött a vér.

– Nézze csak édes, jó, kedves és drága kollégám, – mondtam neki, – maga egy lánynak még sohase mondta azt, hogy imádja? hanem csak annyit mondott neki, hogy néminemű hajlandóságokat érez iránta? Továbbá sose mondta még azt, hogy meghalna valakiért, hanem csak annyit mondott mindig, hogy a balkeze kisujját, illetve annak egy ízét esetleg hajlandó volna érte áldozatúl hozni? Vegye tudomásúl kollégám, hogy bizonyos lelki megnyilatkozások csakis túlzásaikban érvényesek. – És ezzel otthagytam.

De volt egy másik esetem is ilyen, jut eszembe. Kisdiák koromban házitanító voltam valahol, ahol a sokgyermekes családfő kereskedelmi utazó volt s ebben a minőségében bejárta Közép-Európa városait.

Ez a férfiú, mikor gyermekei egyszer rosszak voltak, így kiáltott fel:

– Egy ilyen anyával így bánni! Aki a legjobb anya egész Közép-Európában. – Érti ön ezt Hamuján? A világegyetemet nem merte mondani, sem a földtekét, mert egyiket se járta be. Ellenben Közép-Európát igen s ott nyílván minden kunyhóba bekukkantott, minden anyát megvizsgált nemde, tehát Közép-Európára bátran hivatkozhatott. No érti-e már ezt a határtalan butaságot? Ajánlom figyelmébe, mert sokszor találkozhat vele életében.

És így tovább. Az emberi butaságnak még jónéhány fajtáját tudnám itt fölsorakoztatni, de nem teszem. Elég ebből ennyi is, a tengerből néhány csepp is elég, ha valaki az ízére kíváncsi. No látja Hamuján, ön mindig azt vitatja, hogy én alapjában véve mégiscsak jó ember vagyok, de már ebből is láthatja, hogy tévedett. Én inkább rossz vagyok, mint jó, mert példáúl ahelyett, hogy hálás volnék a butaság iránt azokért az élvezetekért, amelyeket okoz, sokkal inkább gyűlölője vagyok, ennélfogva bizony néha kicsit kegyetlenűl is ítélem meg embertársaimat.

303

Úgy látszik, a butaságot mindig olybá tekintettem, mint a jégverést, amely minden élőnek ellensége és csakis ártalom, holott ha jól meggondolom, ez nincsen így. A butaságból jó is származhatEgyrészt azért nem, mert alig képzelhető el olyan ostoba ember, akiből hirtelen ne pattanhatna egy-egy szikrája az okosságnak s akitől ennélfogva ne lehetne tanúlni és másrészt nincsen olyan ostobaság, amelyből ne származhatnának remek eredmények a sors kiszámíthatatlansága folytán.

További kegyetlenkedések. A butaság sérthetetlensége

– Vajon mi készteti az embert, hogy így a parttalan tengereknek nekimenjen, kifürkészhetetlen világoknak? – sóhajtott egy alkalommal Schőndorff úr.

– Ez a gondolat és a gondolkodók hősiessége, – mondtam én.

– A butaságról beszéltem a múltkor, úgy-e és a saját kegyetlenségemről, – folytatta. – Viszont hogy én valaha fiatalkoromban, igen, fiatalkoromban még ennél is kegyetlenebb tudtam néha lenni, megállapíthatja a következőkből:

A gúnyt én embertelen gyilkos mesterségnek tartom, különösen pedig föllebbvalók, nevelők és tanárok részéről, éppen én, az ostobaságok kegyetlen üldözője s talán éppen azért, mert valaha annyi gúnyban volt részem magányomtól elvadúlt viselkedésem miatt is, egykori, ostoba tanáraim jóvoltából. Ott álltam, nyílván vérpirosra válva már a tanár valamelyik megjegyzésétől is és nem tudtam mit felelni rá, de nem is lett volna tanácsos, tehát védtelenűl álltam ott. Diáktársaim nevettek, én pedig azt lestem, hogy mikor sűllyedek már el. De mit magyarázzam? A gúny úgy hat, hogy fullánk marad a szívben utána, olyan, mint a kígyómarás, – mit mondjak még? akár a vesszőfutás, oly megszégyenítő, mert lelki ragályként hat azokra, akik látják, hallják. Az emberfajta különben is szívesen üldöz, – hát még a diák, – s ha csúfondárosságra, ha fitymálásra kap bátorítást, még hozzá tanártól, akkor aztán hajrá! Hányszor vonúltam el egy-egy csendes sarokba, mint gyerek, hogy ne lássák könnyeimet, miközben nevetésük még mindig a fülembe csengett.

És micsoda szemtelenség rejlik a gúnyban! Ha úgy akarom, mindenki nevetséges, mivelhogy az ember nevetséges lény s ez talán 304legsilányabb nyomorúsága, hogy tragikuma mellett még komikus is. S aki ezen a komikumon nevet, az is nevetséges, – akkor hát mit hepciáskodik a szemtelen, aki nevetésével embertársait meg akarja alázni? És, mondom, pláne, ha tanár teszi. Én a csúfondáros tanárt nyílvánosan megvesszőztetném, hallja-e, maga mélakóros keleti ember? Mert hatalmával visszaél, mert szívtelen s még hozzá saját mulatságára packázik egy gyerekkel, – hallja-e Hamuján, ez a gúny elleni vesszőztetés is praktikum! Krisztus is korbáccsal verte ki a templom kufárjait.

Mindezt pedig azért bocsátottam előre, hogy megértse a gúny iránt való gyűlöletemet s hogy mért is szidom inkább össze azt, aki felingerel, semhogy gúnyosan bánnék vele, de főképpen: hogy egyszer végre mért ragadtattam el magamat a korbácsra. Itt ugyanis két dologról van szó: A fölényeskedő ostobaságmértéktelen butaságról s amellett fölényes gúnyról. S mármost képzelje el, hogy mi van akkor, ha egy ostoba ember még fölényes is! ha egy ostoba tanár eszes növendékeket tart butának és még csúfondáros is és ezáltal bátorságot ad a többi tökfejnek, hogy azok is gúnyolódjanak az okossal. S ez volt itt az eset.

A főiskolán ugyanis egyre-másra jöttek hozzám nagyon kedves, eszes fiúk s ezek egyike némi suta próbálkozások, puhatolózások után végűl mégiscsak megtisztelt bizalmával és furcsa mosolyok közt elmondta, micsoda bajban vannak ők egyik tanárukkal. Nem passzív, aktív üldözési mániája van, ő üldöz, kiválaszt magának egy-egy fiút s azon röhögteti a hallgatóságot heteken át. És nem hagyja abba. Egyes diákok már-már azon gondolkodnak, hogy kimaradnak a főiskoláról. Németet és franciát tanít s amellett, őszintén szólva, – mondotta ez a fiú, – még az anyanyelvét, a németet se tudja hibátlanúl.

– No megállj pimasz, – gondoltam én. Persze ismertem ezt a fickót, sőt jól ismertem, illetve még ez sem elég. Tűrtem, hogy barátjának tekintsen. Néha még meg is látogatott s ekkor következő volt a helyzet köztünk: velem szemben persze nem igen lehetett gúnyosnak lennie s ezt nyílván érezte is, ezért hát szövetséget kötött velem. Úgy beszélt, mint mikor augúrok vannak egymás közt. Ilyeneket mondott: – mi ketten tudjuk, – vagy: – mi kiválasztottak persze… Nem tudom ismeri-e ezt a fajtát Hamuján? Ajkán állandó volt a gúnyos mosoly s ez a világ butaságának szólt. Ami furcsa dolog nemde, mert hogy 305éppen a világ fajankója mosolyog a világ butaságain, – van-e ennél ízesebb mulatság? számomra szinte boldog izgalommal járó jelenség az ilyen, nekem még a fejbőröm is borsódzott tőle, épp ezért tűrtem el oly sokáig velem való kapcsolatát, sőt megvallom, néha még kívántam is. Nyílván egyike ez is az emberben levő ördög bűnös élvezeteinek. Olyan ez, mint mikor az ember tenyere már viszket, hogy nyakon üssön végre valakit, de nem és nem! Boldogan szédelegve tűrtőzteti magát, nyújtóztatja magában a kéjt és vár. Még mindig vár. Közben pedig már majd elájúl a vágyakozástól. Bűvölet ez? valamiféle önhipnózis? – az sincs kizárva bizony. Vagy tán az a vágy is hajtja ilyenkor az embert, hogy minél több oka legyen a pofonra?

Mindegy. Annyi tény, hogy körülbelűl így voltam én vele. S talán az vonzott hozzá még jobban, hogy ez tetejébe minden keservéről, még Aki bajait ujjongva mesélia fizikai bajairól is ujjongva beszélt. Nem tudom ismeri-e ezeket Hamuján? A világ gonoszságáról gúnyos mosollyal s ujjongva nyilatkozik az ilyen s ha fogat húztak neki, erről is ugyanúgy. Más, rendes ember, ha fáj a pofacsontja, savanyú arcot vág és így szól: – az ördög vigye, fáj a pofám. – De ennek villognak a szemei, ajkán örökös mosolya és lelkendezve boldogan magyarázza: – hát ma, szó sincs róla megkínoztak kicsit a fogorvosnál, sőt kicsit nagyon is, hehehe. – Valamiféle hamis hangvétel ez, – mihez is hasonlítsam? Talán olyan, mint mikor valaki a hasából énekel. S hogy e jelenségnek mi lelki okai lehetnek, ma se tudom biztosan. Mit gondol Hamuján? Én úgy magyarázom az ilyesmit, hogy az emberek mostanában azt hiszik, hogy érzelmet mutatni szégyenletes dolog, minthogy, úgy lehet, Az érzelmeket az érzelgősséggel tévesztik össze. Érzelmeiket kompromittáljákaz érzelmet összetévesztik az érzelgősséggel s mindennemű pátosztól is ovakodnak, ezért hát ha panaszuk van, ezt lehetőleg en passant teszik, mellékesen s lehetőleg saját érzelmeiket mindjárt kompromittálva. Ez a szó, hogy „sírtam” példáúl egészen kiment már a divatból, ezt manapság úgy kell mondani, hogy „bőgtem”. A szívét pedig senki sem emlegeti többé, mintha nem is volna, ha egy hölgy sajnál valakit, nem azt mondja, hogy fáj a szíve érte, hanem esetleg azt, hogy egész lekókadt miatta. Ha pedig szeret valakit, ezt az érzését még inkább igyekszik kompromittálni s persze úgy fejezi ki: – egész bele vagyok pistúlva. – A fennköltség és magasztosság pedig olyan fogalmak, amelyek ma már nevetségesen hatnak. S valószínűleg ide sorozandó 306a bánatnak, vagy elégedetlenségnek a has mélyéről való ujjongó előadása is.

Ám ezzel még mindig nincs kimerítve, hogy mi minden okozta bennem a gyűlölködés gonosz örömeit. Mert ezenfelűl studium is volt itt, úgy figyeltem rá, mint ahogy maga szokta kifejezni, az állatszelidítő az oroszlánra. Hagytam őt beszélni ostorral a kezemben és nem sújtottam le rá, csak pattogtattam. És azért pattogtattam, hogy minél többet morogjon, mert ez a morgás nagyon érdekelt engem.

Hiszen maga tudja Hamuján, hogy nem vagyok valami kedvező véleménnyel az ember élete, de az egész világ felől sem s ha valakinek kedve van ezt pesszimizmusnak nevezni, ám nevezze annak. Mert mit érünk az elnevezéssel? Az emberre rásütött bélyeg értéktelenségeMert micsoda szajkó az, aki egy reggel fölébredvén így kiált fel: – én tegnap még pesszimista voltam, de ma reggeli hét órától fogva optimista vagyok. Hogy pedig én Schőndorff Leopold mi vagyok? isten tudja. No de csak nevezzen a szajkó pesszimistának, ha úgy tetszik neki. Csak épp, hogy hajlandó leszek akkor egy kis meglepetést is szerezni számára, mégpedig azzal a nyilatkozatommal, hogy nincs számomra megvetendőbb és útálatosabb magatartás, mint az Üres pesszimizmusüres pesszimizmus. Valaki mérges lehet a cipészére és ebből az alkalomból elátkozhatja az összes cipészeket, a világot, valaki lehet véglegesen reménytelen az ember életét illetőleg s emiatt még mélakóros is lehet, még ebbe is belemegyek. De ha pesszimizmusának semmi tartalma nincs, ha semmi igazi bánat, fájdalom, ha jóakaratának semmi csalódása, ha semmi indulat nincs mögötte, tehát erkölcsi ereje sincs e pesszimizmusnak és nem is vonatkozik semmi konkrétumra, keserű tapasztalatra, ha semmire se vonatkozik, hanem üres szólamként hat, vagyis semmi egyebet nem fejez ki, csakis az illető általános rosszindulatát, impotenciáját, tehetetlenségét, ez megvadít még engem is, akit pedig a szajkó oly szívesen nevezett pesszimistának. Ilyenkor valami jó ördög kezd el munkálkodni bennem, aki elönti érzéssel a szívemet és inkább ennek a kűzdelmes, zaklatott és boldogtalan életnek védelmére kelek, semhogy ilyen ökörrel egyetértsek. Hát ilyen volt ez is. Egyszer ezzel a szóval lépett be a szobámba:

– Végűl is fel kéne robbantani ezt az egész kutya világot, – nem?

– És mért kellene felrobbantani? – kérdezem én.

307

– Mert itt az ideje, – feleli ő és röhög. Majd egy más alkalommal:

– No végre! – azt mondja. – Kezdenek ám nyomára jönni az atom robbanásának.

– No és? – kérdezem én.

– Egyik lábunk a Sziriusz felé fog röpűlni, a másik a Mars felé. – És megintcsak röhög.

Ez a röhögés már maga is felháborító volt. Azt gondoltam tehát: – ha a te lábaid fognak röpűlni, abból még nincsen semmi baj. De kedves és okos arcok járúltak nyomban szemeim elé, bájos fiatal nőkéi, mert hiszen ilyenek is vannak e csunya világon. S a szívem megtelt dühvel ez ellen a fajankó ellen. – Végre is üssek a fejére? – kérdeztem magamtól. De még mindig úgy határoztam, hogy egyelőre nem teszem.

De lámcsak még egy tulajdonsága is volt ennek, melyről majdnem elfelejtkeztem. Úgy látszik, kimeríthetetlen volt ez az ember.

Arról is nevezetes volt, hogy úgy beszélt, ahogy a kacsa hápog. Mintha büszke volna rá, hogy a szája és az agya között semmi összefüggés nincs. A szája szemlátomást külön hápogott s úgy lehet, élvező figyelmemnek ez okozta a legélénkebb örömét.

Mindezek után pedig még mindig nem tudom, elég érthetőek-e gyönyöreim? No de minek is vesződöm annyit? Érthető, vagy nem érthető, elég ebből annyi, hogy düh és gyönyör váltakozva úgy ficánkolt bennem, mint a fogoly állat. És az is tény, hogy két napig beszélhetnék róla egyfolytában, az se volna elég, minthogy ez az ember, mondom, végeláthatatlan volt, akár a tengerek. Egyszer aztán némi alázattal jött el hozzám, e pillanatban nem voltunk többé augúrok. Hogy ő fordított valamit Corneille-ből, bírálnám meg, mert ő csak bennem bízik. Ezt gondoltam: – lássuk. Ha legalább fordítani tudsz, akkor nem bántlak, de ha még azt se tusz és mégis ezzel az óriás pofával járod a világot, akkor jaj neked.

Ezt se részletezem. A fordítás rettenetes volt s én most már zabolátlanúl a legkeservesebb dolgokat írtam rá, ilyeneket: Te kettős ökör! Még az anyanyelvedet se tudod? És mit fogsz csinálni, ha azt is elfelejted? Ugatni fogsz? – Nem voltunk tegező viszonyban, de itt tegeztem. Az ember voltaképp talán szeret is dühöngeni, még az is lehet. Mert még ezt is írtam: – nem fulladsz meg tőle, mikor ilyet leírsz? – vagy: – mért nem vágatod le a füleidet? Vagy ha nem vága308tod le, minek fordítasz? – És így tovább. A kézirat teli volt efféle jegyzetekkel, csupa gyalázatossággal.

De aztán eszembe jutott az is, amire anyám tanított. Hogy egy embert sohase szabad egészen semmivé tenni. Tehát amit én itt csinálok, azt mégse lehet. Senki se tehet róla, ha nem tehetséges. Ez is ember, és ha útálatos is, hány van a világon ebből a fajtából? s nekem nincs jogom, hogy a fejükre olvassam születésük hibáit. Ha megtenném, épp olyan gyalázatos volnék, mint ők. És már éppen azon voltam, hogy mégiscsak kiradírozom jegyzeteimet, – majd mondok neki valamit a fordításról, akármit.

Csakhogy éppen akkor kezdtek jönni diákjaim a panaszaikkal. – No megállj, – gondoltam én. – Te mered üldözni, gúnyolni, fitymálni ezeket a nálad sokkal eszesebb fiúkat? No megállj csak! – s ekkor hát végképp elhatároztam, hogy mégse radírozom ki gyalázatosságaimat.

Odarendeltem tehát és szó nélkűl, azonnal átadtam neki a kéziratot. Ő pedig azonnal, mohón lapozni kezdett benne és íme, – nem lett se sápadt, se vörös. Némi zavar volt ugyan a hangjában, mikor így szólt, ujjával rámutatva az egyik jegyzetre:

– Igaza van, ez hibás. – S ezzel ceruzát vett és vonalat húzott ugyanoda, hogy ezt majd kijavítja. Én pedig néztem a dolgot s az ámulattól nem tudtam hova lenni. – Ez nem sértődik meg, hogy lehet az?

– Jaj, – azt mondja, – itt is hiba van, jó hogy figyelmeztet. – És megint húzott egy vonalat.

Én pedig vártam, hogy mi lesz. – Hát mégse vágja a fejemhez? – ámúldoztam egyre és nem mertem hinni a szememnek. – Pedig innen látom, éppen azt a jószívű tanácsomat olvassa, hogy mért nem nézeti át ezt a fordítást egy diákommal, annak is több esze van, mint neki. – Mert mégiscsak arra voltam én elkészűlve, hogy végre-valahára némi emberi formát is mutat. Igenis szemtelenséget vártam, felháborodást, és azt gondoltam, hogy akkor ki tudja, mi lesz? Szétmorzsolom-e, vagy netán nagy élvezettel és teljes nyugalommal nézek-e a szemébe, mert hisz megkapta már a magáét. No de mit csinálok akkor, ha semmi ehhez hasonló nem mutatkozik benne, rajta? – Ha se méltatlankodás, se dúlt harag, vagy borúlat, ha kiderülne, hogy ostoba keblében nemes lélek lakik, és még ő kér 309bocsánatot? Akkor letérdeljek, vagy mit kell akkor tennem? No de semmi ilyesmi nem történt, még egy ideig tovább lapozott, tovább olvasta szörnyű észrevételeimet, példáúl, jut eszembe azt, hogy: – majmoktól származol, azért makogsz? – Ezt mind elolvasta, még néhány vonást is húzott ceruzájával, hogy bizony ott is hiba van, aztán letette a kéziratot.

Akit nem lehet megsérteni– Igaza van, majd sokmindent kijavítok, – mondotta mosolyogva. Végre azonban egy kis gúny is megvillant a szemében. Az én agyamat pedig máris elöntötte kriminális rosszindúlatom.

– No hiszen rendben van, – azt mondja, – azért mégse olyan nagyon rossz ez a fordítás. Csak maga túlszigorú.

Erre hát csöndesen kezdtem, nagyon csöndesen. Azzal kezdtem, hogy minek ez az édes gúny a pofáján?

Erre lekötelezően, szerényen nevetett. Illetve talán nem is annyira szerényen, mint inkább öntudatosan.

– Mi van itt? – hördűltem fel magamban. – Mi van itt? Ez talán hízelgésnek veszi a gorombaságaimat? Ej no, vagy úgy! Hisz ez többek közt freudista is, – jutott eszembe.

Freud követőiEzek a freudisták pedig olyanok, hogy nagyrészüknek üres a feje, erre ebbe az űrbe beleteszik a freudizmust, és akkor már mindent tudnak. Akkor ők már nemcsak lélekbúvárok, de máris filozófusok és esztéták is, s ami a fő: azonnal felvilágosítanak téged önmagad felől. S legyen ott akárki, társaságban, vagy nem társaságban, akárhol és mindjárt, különösen, ha több is van együtt ebből a fajtából. Az ember mond valamit, s ők ravaszdi arccal egymásra villantják a szemüket: ők már tudják, mit gondoljanak. És már rád is sütik a bélyeget, – libidó! – kiáltják, és csinálhatsz, amit akarsz. El vagy intézve. Azt szoktam mondani nekik e fontoskodó és tudákos társaságokban:

Az én ügyemben én vagyok autentikus– Az én ügyemben talán mégiscsak én vagyok autentikus. Én ugyan csak keveset tudhatok magamról, de annál mindenesetre többet, mint amit ön egy fél óra alatt tudhat rólam.

Csakhogy itt nem ez volt a baj, éppen ellenkezőleg. Ez is biztosan azt kiáltotta magában: – libidó! – vagyis, hogy nékem örömös dolog őt ennyire szidnom. És ebben, sajnos, igaza volt. De hogy egy ilyen fickónak igaza lehessen velem szemben, ez még jobban elkeserített.

310

Zavarba jöttem tehát, nem tagadom. Nem tudtam, hogy folytassam. Meg is undorodtam ettől a viviszekciós mesterségtől. Márcsak ennyit mondtam neki:

– Kár ilyen nagy pofával járni a világban drága kollégám. Az ember ne igyekezzen nagy férfiúnak látszani. Kisebb dolgok is léteznek, amelyek mégis nagyok. Én példáúl nagyon becsűlöm azokat az embereket, akik szeretik a mesterségüket, – jó tanárnak lenni, az is valami, – néztem a szemébe. Amire ő így felelt:

– Igen, igen, persze. Hát nem ezt magyarázom én is?

Erre már egy kis zavar támadt ám a fejemben. Hályogos zavar. Meg kellett ráznom a fejemet, hogy elhesegessem belőle a gabalyodást. – Nem, ezt nem folytatom így, – határoztam el. – Majd írásban! – jutott eszembe a mentő gondolat.

Azt mondtam neki tehát, hogy majd levélben fogom közölni vele, amit e tárgyban még közölni akarok, s ezzel elváltunk egymástól.

– Voltaképpen szégyenlem is, ami ezután következik, – folytatta egy másik alkalommal Schőndorff úr. – De mért is csináltam azt, amit csináltam? nézzük meg.

– Ezek megtámadhatatlanok? – tettem fel a kérdést. És újabb viviszekcióra szántam rá magam ennél a fickónál, még nagyobbra, de mentse ezt a kegyetlen cselekedetemet, hogy most már se harag, se gyönyör nem vezetett többé, itt csakis és tisztán lélektani kísérletről volt már szó, arról, hogy miképp lehet, s lehet-e egyáltalán a silányságba és butaságba mégis behatolni, és robbantással néminemű önismeretre kényszeríteni?

És mégis szégyenlem ezt a múltamat, mert ilyet csinálni mégse szabad. És én mégis képes voltam ezt a kísérletet háromszor is végigcsinálni, mégpedig rövid időközökben, sajnálom hogy így volt, de így volt. Majd a többit is elmondom. De még az a körűlmény is elég szégyenletes ebben, hogy ennél a fickónál végűl is levélben tettem, amit tettem. Tudvalevő, hogy az emberek vakmerőbbek levélben, mint szemtől-szembe, s gyanús vagyok magamnak, hogy én is ezzel a közönségességgel voltam akkor vádolható.

311

Mert retteneteseket írtam neki.

A diákjaimmal kezdtem. Megírtam, hogy az egyiket addig kergette, míg ez a túlérzékeny fiú öngyilkosságra nem gondolt, és végre is idegállapota miatt kórházba nem kerűlt. – Hát hóhér vagy? Annyira nem éled bele magad a mások, a diákjaid dolgába, és annyira örűlsz gúnyorosságod sikereinek, nevetésnek, amelyet a nebulók közt, a silányabbjánál aratsz, hogy idáig vetemedel? – De nem is részletezem ezt. A lényeg ebben annyi, hogy tudományos metodikával és szenvtelenűl bebizonyítottam neki, hogy ő voltaképp nem is létezik, hogy ő nem más, mint valamiféle kulissza, vagy, mondjuk, valamiféle ruha, amely mögött nincsen semmi, – ahogy Shakespeare mondatja valakiről: – oh gyalázatos, téged szabó csinált. – Hogy az ilyen embernek fölösleges keleti filozófiával, Deussennel, az ilyennek jobb a saját gyarlóságaival foglalkoznia, – meg más ilyeneket. És mondanom se kell, izgatottan vártam válaszát.

S ez a válasz is csodálatos volt. Nem hinném el, ha más mesélné, mert fantasztikus, minden képzeletet felűlmúló, feltéve, hogy komolyan veszi az ember. Körülbelűl ilyesmiket felelt: – „Meglep az az állítása, mintha valamikor is azt mondtam volna önnek, hogy én Rilkével Kőnigsbergben találkoztam. Erről szó sincs. Én Rilkével igenis 1910 év május 2-án Salzburg közelében találkoztam egy parkban. És persze, más ilyen pontatlan állítása is van. Ez azonban nem baj, majd személyesen helyreigazítom a többit.” – S mármost mi ez megint? – kérdeztem magamtól. Fölény ez? fölényes gúny talán? Vagy netán uramisten Buddhától tanúlta, hogy nagy magasságokból tekintse még a támadó tigrist is, mert épp ezzel veszi le lábáról, vagy esetleg lelkének nagy nemességét akarja bizonyítnai még ezzel is? – esküszöm, még ez is eszembe jutott. Vagy talán mégse volt egészen érthető a levelem? Végigfutottam tehát a másolatot, és most már valamely monomániára emlékeztető szenvedéllyel, – de nem, ebben semmi kétség nem lehetett, napnál világosabban volt abban minden bebizonyítva. Írtam tehát neki még egy levelet, amelyben arra kértem, hogy ne térjen mellékvágányokra, maradjon a fődolgok mellett, esengve kérem erre, amire azt felelte, hogy tévedek, ez nem volt mellékvágány, az ilyen kis dolgok néha a legfontosabbak, ezt már Freud is kimutatta a tévedések fontosságáról és így tovább, következett egy elmélet is, és hogy mindezt majd megbeszéljük 312részletesen, mihelyt ő visszatér Amerikából. Most ugyanis nyári szünet van, s ő felhasználja az alkalmat, egy örökségi ügyében Amerikába megy, de alighogy megint itt lesz, azonnal jelentkezni fog nálam. Csakhogy nem jelentkezett többé, nem is jött vissza, úgy látszik, beleveszett Amerikába. És nekem még annyi lelki hasznom se volt e dologból, hogy azt gondolhattam volna: lám, mégiscsak én szabadítottam meg diákjaimat ettől a nadálytól.

Mindebből meg kellett tehát állapítanom annyit, hogy íme, mindennemű intencióm semmivé vált, léggé vált, eloszlott ennél a fickónál, aminek lélektani magyarázata a következő lehet: Sokan nem veszik tudomásul legfőbb sérelmeiketa legtöbb emberben az a természetes ösztön marad uralmon, hogy ami rosszúl hatna rá, fájdalmasan, azt elhárítja magától, az ellen védekezik. Hisz mindnyájan ismerünk olyanokat, akik még azt se tűrik el, hogy valami jelentéktelen hibájukra figyelmeztessük őket, akik körmük szakadtáig védekeznek még ez ellen is, s addig csűrik-csavarják a dolgot, amíg az ember egész beleszédűl. És csak kevesen vannak olyanok, akik éppen fordítva: a rosszat úgy zabálják, mint bécsiek a virsliket, és minél többet kérnek belőle s talán a magam fajtája is ilyen. Mert elégedetlenek magukkal, mert hozzászoktak az önkínzáshoz, – ezek némileg Pascalra, s a flagelláns szentekre emlékeztetnek. Az ilyen fickó viszont, mint ez az egykori tanártársam, szintén körömszakadtáig védekezik persze, s ezért melléje hall, a fődolgot nem veszi fel. Ami, ha meggondoljuk, ebben az esetben még természetes is. Mert hogy belássa, hogy ő semmi, ezt aztán igazán senkise kívánhatja tőle. Ha azt mondom valakinek: – Vilmos te olyan vagy, mint egy rinocerosz, – ezt, ha igaz is, Vilmos semmiképp se hajlandó elhinni magáról. Egyébként: – talán mondtam is már, – hiszen anyám is arra tanított, hogy egy embert sohase szabad egészen semmivé tenni. És magam is mindig ezen a véleményen voltam, nem is tettem ilyet soha, csakis ebben, és még két esetben, mint majd hallani fogja. No de maradjunk most a sérelem felvételének kérdésénél. Milyen módon nem veszi fel azt a sértést, amely ordít, amely szemet szúr? – az itt a kérdés. Hogy milyen lelki mechanizmus segíti ahhoz, hogy elhaladjon mellette? Nyílván azt mondja rólam: – eh, mit, ez egy hülye! – és legyint és oda se figyel arra, amit mondok, vagy egyszerűen félreérti, példáúl így: – ez persze csak tréfálkozik velem, mert komolyan csak nem mond nekem ilyen vad dolgokat! – tehát meg se 313sértődik. Talán ha dinamitot vágnék hozzá, akkor is azt mondaná, hogy csokoládé, és úgy halna meg. Mellékesen megjegyzem, hogy ez vonatkozik arra, ami rossz, ha viszont jót mond neki akár a legostobább ember is, akkor kétszeresen is elhiszi s már nem is tartja olyan ostobának.

No de ne térjünk el a tárgytól. Azért nem voltam készen e dologgal, az tovább munkált bennem még jó ideig. Égetett a vágy, hogy megtudjam, vajon ugyanílyen mértékben lehetséges-e másoknál is ez a jelenség: hogy akár a süket-fajd önelégűlten dürrög, s nem hallja közeledni a vadászt? Mert hátha elszigetelt eset volt ez ennél a szamárnál.

Ezt már nem részletezem. Elég ebből annyi, hogy volt még két emberem a raktáron, akiket voltaképp úgyis okvetlenűl bűntetni kellett, akik tehát e lélektani kísérletre is igen alkalmasak voltak. Az egyik egy dúsgazdag idegorvos volt, aki állandóan ragyogott a boldogságtól. Még a kopasz feje és pirospozsgás arca is úgy fénylett, mintha valamely állandó rajongásnak akarna hirdetője lenni. Nem tudom, ismeri-e ezt a fajtát Hamuján? Ez az az émelyítő népség, amely nyílván azt hiszi: ha néki jó sora van, akkor az egész világgal sincsen semmi baj. Nem tudott már boldogságos viszketegségében, túlhabzó emforiájában mit kitalálni. Persze autója is volt, nem egy, de kettő, és villája is kettő, egy nyári, meg egy téli, inasa, de a hálószobájának ajtajára még medájonokat is festett amorettekkel, s a két lányát, képzelje, Vitruviának és Szemelének kereszteltette, minekfolytán ez utóbbit Zemmelének neveztem el két m-mel, vagyis zsemlécskének, – tényleg olyan pufók volt a kis hasa, mint egy rosszúl sikerűlt zsemle. És ami még érdekesebb, az egész család is folyton rajongott, úgy látszik, megtanította őket erre, ez lett a stílus náluk. A harmadik gyerek, a kisfiú példáúl, aki uramisten a Cato-névre hallgatott, csakis így szólította anyját: – oh anyácskám, én úgy imádlak, kérek egy kis vajaskenyeret. – Vagyis az ilyesmi úgy ment náluk, ahogy más ember azt mondja: – jó napot.

És ezeknek adtam én, szegény flótás magánórákat, pedig már nem is voltam olyan fiatal. Általános műveltségre tanítottam a gyerekeket, jaj bizony, hetenként kétszer, igaz, hogy jó pénzért. És hogy mért tettem? Mert nekem távolról se volt olyan jó sorom, mint nekik, amit az is mutat, hogy mindezt az édelgést, dícséretemre mondom, hányás 314nélkűl viseltem el. Igaz, hogy néha azért megeresztettem egy-egy szót. Mikor példáúl remekbe kötött könyveit mutogatta nekem, – mert bibliofiliás is volt az istenadta, – és megint saját elégedettségét szűrcsölte hozzá, mint valamely édes nedűt, és még azt is megjegyezte: – no látja, jó ízlésem van, ugy-e? – akkor én a szemébe néztem és így szóltam hozzá:

– Buddha azt mondta főorvos úr: – láttam szegénységet, öregséget, betegséget és halált.

– Ezt most mért mondja nekem professzor úr? – kérdezi ő.

– Csak úgy mondom, – feleltem én. És ebben a pillanatban ettől a végleges marhától megihletve máris belém villant, hogy íme, ezzel is érdemes volna megpróbálkozni. Csak még több támadási pontra lett volna szükségem. Ezt kérdeztem tehát:

– Sohase ír főorvos úr verseket? Néha egy csöppecskét, egy mazsolányit, – próbáltam negédes hangzatokra, buzdításokra átformálni érdeklődésemet.

S mármost mért tettem fel e kérdést? Mert nincs annál szégyenletesebb, mint mikor az ilyen nyárspolgár, s még hozzá az ilyen buta fráter irodalommal próbálkozik, pláne ha lirizál, hátmég, ha szerelmi lírába kezd. Akkor derűl csak ki, hogy kicsoda ő. Nagy belső piszok borúl ki ilyenkor rejtekeiből, elképzelhetetlen ízléstelenség bizony, s az űr leplezetlen megmutatkozása.

– Mért nem jössz már az én utcámba? Mért nem írsz már egy kis költeményt? – bíztatták őt szemeim jóságosan, a bennem ficánkoló démon sugallatára. – Hogy egészen megtudhatnám végre ki vagy, és megkaphatnád végre, ami jár neked, – gondoltam magamban. Úgy látszik, akkoriban még összetévesztettem magam a bűntető istenekkel.

Rejtélyes mosollyal felelt barátságos unszolásomra. Végre is így szólt:

– Francia verseket írok professzor úr.

– No, no! – kiáltottam én diadallal. – Ez már valami. Nem mutatná meg nekem ezeket a verseket?

– Már régen tervezem, – felelte szép szemeit lesütve. S így jött létre űzletünk.

S várakozásomban nem is csalódtam: e versek csakugyan olyanok voltak, amilyenekhez bús életem e fajta emberek részéről hozzászoktatott. Piszkos versek voltak: persze szerelmi költemények 315gyűjteménye, s persze émelyítő célzásokkal a női test titkairól, – de minek részletezzem? A lényeg ebben annyi, hogy ez még mindig nem volt nekem elég. Mert mit írok rá? Hogy e versek rosszak, szégyenletesek, – no és akkor? Rossz verseket írni nem jellembe vágó dolog, illetve, amit én ilyesmit felfedezek benne, azt nem tudom evidenssé tenni. Mert hiába írom én rá, hogy mocskos ember vagy, az ezekből meg ezekből a sorokból kiderűl, ő azt mondja rá, hogy nem derűl ki, s ezzel el vagyok intézve. Az ízléstelenséget bizonyítani nem lehetAz ízléstelenséget bizonyítani ugyanis legnehezebb, legfeljebb ha ábrázolni, vagy csúfolni lehet. Mert az ízlés birodalma zárt ország s az értelmes érvek, bizonyítékok nem nyitják meg határait, tehát csak az ízléses emberek tartozhatnak oda.

S amíg ezen rágódtam, a bűntető istenek segítségemre siettek. Ez az ipse ugyanis mecénásnak hirdette magát, tehetséges és szegény festők pártfogójának, s őszintén szólva még én is úgy hittem, hogy az. A könyv-, bélyeg-, kulcs- és egyéb gyűjteményein kívűl volt ugyanis egy elég szép festői galériája is, s bizony én is abban bizakodtam, hogy ennek az önmagától elragadtatott embernek legalább annyi szíve van mások iránt, hogy ezeket a képeket jó pénzen veszi meg nélkülöző művészektől, mondjuk, épp olyankor, mikor házbérre kell nekik. S íme, mi derűlt ki? Volt neki egy Peipus Bertalan nevű, nem nagyon, de elég tehetséges festő-barátja, már idős és nagyon szegény ember, aki tudtommal még képvásárlásainál is segítségére volt, s ezzel találkoztam én az utcán. Beszélgettünk erről-arról, végül a főorvos úrra terelődik a szó.

– Piszok gazember, – azt mondja ő, és máris köp egyet.

– Úgy, úgy, – kiáltom én, – mondja csak, mondja, ez épp most nagyon érdekel engem. Mért gazember?

– Egyrészt csúnya barom, másrészt egy bitang, – azt mondja. – Most aztán meg is szűntettem vele minden összeköttetést.

– No de mondja már, hogy mért gazember, – sürgettem én.

Hát erre elmondja, hogy a főorvos úr osztrák származású lévén, a nagy háború alatt Boszniában lett kórházparancsnok. Erre nyáron lehozatta magához a családját is, és őt is meghívta, azt írta neki, hogy ott elég olcsón megélhet a tiszti konyhán, és így tovább. S ő el is határozta, hogy szép a vidék, festeni fog, lemegy. Igaz ugyan, hogy egy barátja figyelmeztette őt, hogy ne menjen le, mert az kontagiózus vidék, de ő erre azt felelte: – ugyan kérlek! egy orvos csak nem hozat316ja le a családját valahova, ahol járványnak teszi ki. – És le is ment, és íme, addigra Zsömlécske már ázsiai vérhasban feküdt, két nap múlva a főorvos úr is, és ő maga, minthogy volt olyan barom és még mindig maradt a nagy útiköltség miatt, amelyet hiába dobott volna ki, ha rögtön visszafordúl, de meg a vidék is nagyon megtetszett neki, – egyszóval ő maga is beleesett egy hét múlva, s azóta szívmegnagyobbodása van. De még kiütéses tífusz is volt ott bőven. Hogy mit szólok ehhez? – kérdezi tőlem a festő.

– No megállj te csúnya barom, – feleltem én.

Mellékesen még azt is megjegyzem, hogy mikor a festő felgyógyúlt, nagy kedve lett volna egy bosnyák szőnyeget venni magának, – hát hiába, ő már ilyen, a szép holmi bolondja, – de nem lehetett már kapni azon a vidéken, a főorvos úr mindent felvásárolt, és nem volt hajlandó megválni egyiktől sem. Egyszer aztán a feleségével való sugdosás után hirtelen kijelentette, hogy az egyiket mégiscsak átadja. Ő pedig örömmel kapott rajta, bár már akkor is rögtön a fejébe villant, hogy mért is akarja ő ezt neki átadni, mikor egyike a legszebbeknek?

Ennek a szőnyegnek valami baja lehet, – gondolta magában.

S ez a kérdés azóta is többször felmerűlt benne. – Mégiscsak kedves ember ez? – kérdezte magától. – És netán azt akarja, hogy nekem, magános, idős embernek is legyen valami szép holmim? – De végre kiderűlt, hogy miért adta át. Most, tizenöt év múltán egy csésze tea borúlt ki rá, s ekkor derűlt ki, hogy ez a szőnyeg a többivel ellentétben színt ereszt, vagyis nagyon szép festéke van ugyan, de nem vízálló. Erre hát megvizsgálta és még egy szétfolyást talált rajta, amely biztosan a főorvoséktól származik, azért meg azért, az okokat nem részletezte. A főorvos úr tehát tudta, hogy mit ad át szegény barátjának jó pénzért.

– Hát ilyen ember ez! – sóhajtott a festő. – S ami a legkülönösebb ebben, némely dologhoz tizenöt év kell, amíg rájön az ember a nyitjára. Nem különös az emberi élet? – kérdezi tőlem.

Ez volt egyik panasza. A másik pedig ez: hogy ő azért még mindig nem szűntette meg vele való kapcsolatát, csak épp, hogy mostanában már lazította persze. Egészen mégse maradt el tőle, mert hiszen szüksége is volt rá, mert egy-egy képét mégis megvette időnként, kulcs- és medália-keresési megbízásokat is adott és így tovább. A főorvos úr 317azonban tovább is változatlanúl ölelgette őt. A múltkoriban aztán nagyon megölelte műtermében, – ez a te legszebb képed, – kiáltotta legújabb festményére, amely valóban elég jól sikerűlt munkának mondható. – Hogy adod? – kérdezte tőle. – Az nekem túldrága, – mondotta nagyon elkomorodva, mikor barátja az igazán szerény árat némi töprengések után és még akkor is szégyenkezve kinyögte neki. Hiszen ez az ember mindég kicsinyes volt, mindig alkudott, de ez már több volt a soknál. Egy festmény szerény árát még jobban lenyomni, még hozzá a barátjáét, s még hozzá olyan munkának az árát, amelyről azt mondja, hogy a művész egész életének legszebb műve, – hát nem pofa kell az ilyesmihez? De még tetézte is. – Tudod, milyen sokba kerűl nekem a háztartás, két autóval, inassal, meg a gyerekek mennyibe kerűlnek, ennyit én nem adhatok barátom, – panaszolta ez a dúsgazdag ember ennek az igazán szegény művésznek. De aztán, úgy látszik, ötlete támadt. – Hát ilyen drágán adod nekem, legjobb barátodnak és jóakaródnak? – kérdezi tőle. Aztán, még újabb ötlettel felajánlotta a kért összeg háromnegyed részét, majd hozzátette:

– Tudod mit, ráadásul adom botgyűjteményemből azt a sétapálcát, amely a múltkor úgy tetszett neked.

S az öreg festő ellen akart állni ennek a kísértésnek, de nem volt rá képes. Részben, mint mindig, most is nagyon kellett a pénz, másrészt ez a bot, ez a bot! Ő megvallja, most is bosszankodik magán, hogy ő ennyire gyerekes még ma is és hogy ennyire nem tudott ellenállni ennek a nemes fából faragott sétapálcának, de annyira nem, hogy örömében majd kezet csókolt ennek a bitangnak.

S én, Schőndorff Leopold, akkor kaptam csak észbe, hogy hiszen ez a barom még nekem is említette ezt a kedvező vásárt, mégpedig ezzel a szóval:

– Megvettem Peipus legszebb képét. Nagyon olcsón jutottam hozzá. – No megállj bitang. Így szóltam Peipushoz:

– Sose bosszankodjék sajátmagán öreg mester. Mivelhogy a világnak ez a rendje. Tudja milyen a rend itt? Hogy A szegény alázattal ajánlja fel a gazdagnak termése legjaváta szegény ember legnagyobb alázatával teszi a gazdag lábai elé legszebbjét annak, amije van, de még bocsánatot is kér, hogy csak ilyen silánysággal szolgálhat s mindezt abban a reményben teszi, hogy majdcsak lesz ennek valami jó foganatja, – csakhogy téved. Mert a gazdag erre csak biccent, s fennkölten, kurtán, szórakozottan azt mondja rá: – 318köszönöm. – Igen ám, de ha ő ad valami kutyagumit, példáúl efféle botot, akkor a szegény hétrét hajlik a gyönyörűségtől és hálától. Nincsen undokabb teremtmény a gazdag embernél, ha meggondolom, mégiscsak rosszabbak, mint a szegények, az ember tőlük tanúlhatja meg legjobban, hogy milyennek nem szabad lennie, – mondtam én. – No de legyen nyugodt, ennek én most a fejére ütök ám, – tettem hozzá, s ezzel elváltam Peipustól.

Csakhogy nem lehetett a fejére ütnöm. Mert ezekben van egy szerkezet, amely ezt lehetetlenné teszi.

– Előre kell bocsátanom, – folytatta elbeszélését Schőndorff úr, – hogy francia versgyűjteményének volt egy bevezető mottója, Mirbeau Octave néhány mondatát rakta összefüggés nélkűl, kiszakítva különböző helyeiről egymás mellé, úgy, hogy az egésznek semmi értelme se volt, tehát már ide is azt írtam, hogy ennek így semmi értelme sincs. És ez volt a vesztem.

Mert most már nem akartam gyáva módon levélben hadakozni, – nézzük, milyen lesz az élet szemtől-szemben a barommal, – gondoltam magamban. Épp ezért egy megbeszélt estén felmentem hozzá, közöltem vele, hogy ez most utolsó látogatásom, mert magánórákat többé nem vállalok. – Oh, oh, milyen kár, – azt mondja, ő nem érti, mi oka lehet ennek, hogy nem gondolnám-e meg a dolgot… – csak erre már nem feleltem. Átadtam neki vaskos kéziratát, azzal a megjegyzéssel, hogy részletes véleményemről bőségesen értesűlhet a díszkötéses könyv lapjain. Meg kell jegyeznem, hogy tapasztalatom szerint az összes dilettáns díszbe kötteti tákolmányait.

– Oh, ez nagyon érdekesnek ígérkezik, – azt mondja, és máris nekilát a böngészésnek. Egy s más szörnyű megjegyzésemet máris elolvassa, aztán visszatér a könyv elejére és nagyot nevet. Ez a fickó legalább határozottan pimasz volt, ennyit elértem. – Ezt már szeretem, – gondoltam magamban.

– Ön Mirbeau-t bírálja, hisz ez nagyszerű, – azt mondja. – Milyen jogon bírálja ön Mirbeau-t? Ő kiváló író, és nagyszerű stiliszta, maga pedig nem az. – Erre én is jót nevettem.

319

– Hát először is, – kezdtem nagyon derűsen, – önnek soha semmiféle fogalma nem lehet arról, hogy kivel beszél, mert semmit megítélni nem tud, A minőségi érzék hiányaminőségi érzéke nincs, irodalomhoz meg semmiképp. Hátha én sokkal jobb író és fínomabb stiliszta vagyok, mint az ön gyarlóságainak összes ideálja? És másodszor: tegyük föl, hogy ő csakugyan jobb, mint én, azért én ne ítélhessem meg? Shakespeare-t is megítélem ugy-e, még a jóistent is, mármint ezt a remek világát, amelyet teremtett, ilyen nagyeszű műgyűjtőkkel és vérhas-termelőkkel, mint amilyen ön. Egyszóval: Akkor is jogom van bírálni valamit, hanem is tudok olyat teremtenia bírálat joga adva van, még akkor is, ha nem tudunk jobbat, vagy akárcsak olyat is teremteni, mint amit bírálunk. Meg tud ön ennyit érteni? – tettem fel a kérdést.

– Hogyne, hogyne, – azt mondja nagyon barátságosan, – már nagyobb szellemeket is volt szerencsém megérteni.

– Ebben kételkedem ugyan, de az még nem nagy baj, – feleltem én. – Mindenesetre mindkét hosszú fülét hegyezze meg, ha velem beszél. És ne nézzen nagy fölényével más embert olyan butának, mint amilyennek ön kinéz, – mondottam ki a szót, miközben éreztem ám, hogy ez már bizony válságos pillanat. És ez se volt jó, mert hogy jutok így el a költeményekig, képvásárlásig és vérhasig? Felálltam tehát s a következőképpen javítottam ki magamat:

– Pardon, – mondtam néki, franciára fordítván a beszédet, isten tudja mért? talán mert olyan elegáns nyelv s oly istenien lehet vele vívni, – pardon, – mondtam, – nem is én néztem önt ilyennek meg olyannak, hanem az unokaöcsém, akit ön nem is ösmer. – S ezzel újra leűltem. Ő pedig, miután szemlátomást nagyot nyelt, így felelt szavaimra, igen választékos franciasággal:

– Soha se aggódjon professzor úr. Az ön összes gorombaságai nem érnek el a bőrömig sem. Engem a lényeg érdekel.

– Engem is! akkor tehát ebben legalább egyetértünk, – villant alighanem a szemem. Ezzel tehát nagynehezen megvoltunk. S mármost mi volt az a lényeg, amely őt annyira érdekelte? az volt itt a kérdés.

Mi négy és fél órán keresztűl, bele a késő éjszakába azon vitatkoztunk, hogy ez az idézet úgy, ahogy van, érthető-e, vagy sem. Rendkívűl élvezetes vitánk volt, minél dögletesebb, annál élvezetesebb. Én azt állítottam, hogy a mottó nem érthető, ő pedig azt, hogy igen. Arra lett volna szükség, hogy egy harmadik elé terjesszük, 320mondja meg ő, vajon érti-e? De erről e magasztos férfiú hallani sem akart. – Maga a szöveg bizonyít, – kiáltotta többször is. Tehetetlen voltam tehát, mert e szóval tökéletesen lefegyverzett. Más épeszű ember, ha ilyet mondanak neki, nyílván aggodalmaskodni kezd, és azt gondolja: – én ugyan értem, de hátha más csakugyan nem érti, minthogy én már ismerem ezt a szöveget, más viszont nehezebben igazodik el benne, jó lesz tehát szöveg-összekötőket tenni bele. – De ő nem és nem! Ő mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy elméletileg bizonyítsa, ami elméletileg semmiképp, csakis tapasztalat alapján bizonyítható. Már vért izzadtam, annak ellenére, hogy olykor bizonyos kéj érzetei kezdtek bizseregni koponyámon, és végigcsorogni arcomon. Megvallom őszintén, épp ezért magam is nyújtottam e vitát, éppen e kéjek kedvéért, no de arra is kíváncsi voltam, hogy mire lehet itt menni? S megint a tűrtőzködés mérgező gyönyöreit éltem. S aztán hát még öt levelet is váltottunk e tárgyban, csakis a mottóról, még a versekig se jutottunk el, hátmég egyéb mondanivalómig.

Végre is kifáradtam a kéjtől meg a dühtől egyaránt. Mi történt tehát itten? Egyszerűen az, hogy semmiképp sem érkezhettem el oda, amit én tartok lényegesnek: sem a butaságig, sem a rosszaságig, mert bezárta a kapukat előttem, vagyishát be kellett látnom, hogy sohase lehet behatolni a butaság erődítményeibe. Tehát bevehetetlenek.

Ezenfelül pedig őszintén szólva meg is úntam én a hóhér mesterségét. Az egész világot lenyakazzam, vagy mit csináljak? – Nagyobb bölcsességre van szükségem, – határoztam el. De mondhatjuk úgy is: belefáradtam abba, hogy faltörő kos legyek.

– Látja úgy-e Hamuján, – sóhajtott egy másik alkalommal Schőndorff úr, – hogy milyen A tűnődő kalandos életekalandos az én életem. Tűnődő mesterségem mellett több kalandban van részem itt, Németországban, mint egy Afrika-utazónak a rinoceroszok között.

– Csak nem úgy van-e, hogy ezek inkább rossz emberek, mint ostobák? – tettem fel a kérdést, én Hamuján, Schőndorff úrnak hűséges hallgatója. Persze rámförmedt.

– Már mondtam önnek Hamuján, minek beszéltet annyiszor? Butaság és rosszaság gyakran karöltve járnakButaság és rosszaság gyakran ölelkezve járnak együtt, mint a jó 321nővérek, úgy, hogy az ember nem tudja, melyiket dicsőitse? Itt van példáúl a boszniai eset: kétségtelen, hogy nem rosszaságból hozatta bele családját a vérhasba, hanem butaságból. S az öreg festővel való bánásmódja? a zsugori, s amellett hiú bitangé, aki bármilyen áron jól akar járni, s amellett persze még jótevőnek is akarna látszani. S hogy erre is a butaság készteti-e? Mit tudom én. Annyi tény, hogy micsoda barátságos, jóságos, meleg fények gyúlnak ki olykor a szemében, hacsak ránéz is az emberre! Szinte kifröccsen az érzés belőle, s mi ugrik ki a szeméből? A vadmacska. Szoktam is ma már tanítani magamat, hogy ugyan ne hagyd már annyiszor becsapatni magad öregember, az állatot sose felejtsd, amely bennük lakik. De hiába mondom ezt magamnak. Bizalom és hiszékenység, ebből állok, s annál dühösebb vagyok aztán, ha becsapnak. Magamra haragszom mindenekelőtt, s talán innen adódik az a vadság is, amellyel a csalót szabdalom. Hisz azért estem úgy neki ennek a műgyűjtőnek is, mert a meleg tekintete annyira rászedett. Persze hogy rászedett, mert vannak Meleg rossz emberek és hideg jó emberekmeleg rossz emberek és hideg jó emberek, ezt vegye tudomásúl Hamuján. És épp ez a melegség az, amely félrevezeti az embereket. Mondják is rá, hallottam is akárhányszor éppen erről a fickóról, hogy ez milyen jó ember! S mármost mindentől eltekintve, lehet ez jó egyáltalán? Buta ember alig is lehet jóA buta ember alig is lehet jó, mondtam ezt már elégszer! Vöröshagymát ad ott, ahol liliom kellene, és azt várja, hogy legyenek neki hálásak ezért.

És most elmondok még valamit. Még egy ilyen kísérletem és elintéznivalóm volt akkoriban, csak ez már persze jóval enyhébb volt a két előbbinél, és nemcsak azért, mert be kellett látnom, hogy vereséget ezekszerint én szenvedtem és nem ők, hanem azért is, mondom, mert belefáradtam az üldözésbe s ezenfelül még rossz embernek is bizonyúltam saját lelkem ítélőszéke előtt. – Minek kell erőszakosnak lenni? – kérdeztem magamtól, – úgy látszik, hagyni kell isten kertjét, hadd burjánozzon a kedve szerint. Nem kell ide kertész. A kufárokat tehát nem kell kiverni a templomból, – ha valaki talán most is úgy tudna tanítani, mint Buddha, nem fegyverrel a kezében, ahogy Mohammed tette, de szelíden és mégis ekkora hatással, talán az volna jó. De akkor is minek? Megvallom, én reménytelen vagyok. A tanítás hiábavaló és mégis!A mesterek elhalnak és mi lesz e nagy tanításokból? Tudjuk. És 322mégis és mégis! Mit csináljak egyebet késői és hű tanítvány a fájdalmak országútján?

Nem tudok mást, mint prédikálni és prédikálni, ez a sorsom, úgy látszik, ezzel a rendeltetéssel születtem. Mit szól ehhez Hamuján?

Szóval még egy hasonló esetem volt, s ez két dologban különbözött az előző kettőtől. Egyrészt, ismétlem, nem voltam már oly gyalázatosan kemény, és másrészt, ennél, – legalábbis úgy látszott eleinte, – mintha mégiscsak lett volna némi hatásom. Igen, úgy látszott eleinte, épp ezért akkor meg is hatódtam tőle valamelyest.

És mért mondom el? Mert a butaságnak még egy típusára szeretném felhívni a figyelmét.

A szemüvegekkel kell kezdenem. Ezek ugyanis rendkívűl megnövelik néhány ember tekintélyét, mondhatni tudományos külsőt adnak neki. Ugyanaz a férfiú, akiről itt szó lesz, egyszer háztűznézőbe ment valahova, s ott a ház leánya, egy naivoskodó kisasszony így kiáltott fel: – jaj, nem szeretném tudni, amit e szemek tudnak. – Holott e szemek, mint az később kiderűlt, semmit se tudtak. Pedig sokáig én is azt hittem, hogy igen, mert bizonyos A szemüveg varázslatamélységes, velőkig ható és mindent megértő tekinteteket kölcsönöztek neki, úgynevezett sokatmondó tekinteteket, s vegyük ehhez még a jelentőségteljes mosolyokat is – s íme kész volt a varázslat. Igaz, ha levetette pápaszemét, hogy megtörölje, nagy meglepetést szerzett vele, mert akkor a tompa üresség bámúlt az emberre mélán, de, gondoltam, ez talán a szemek fáradtságától van. Hát hiába! a szemüveg nyílván olyasmi lehet, mint az állatoknál a mimikri. Mért veszi fel a kakuk olykor a héjja ruházatát? hogy tekintélyesebb legyen. Így ő is, az illető, akiről itt szó lesz. Egyszer mondta is nekem, mikor találkoztam vele az utcán:

– Mit szól hozzá? javúlt a szemem, már nem is kellene ez az átkozott szemüveg, csak nemsokára magántanár leszek, s akkor jó, ha az embernek szemüvege is van.

Megjegyzem, egy időben, valahányszor találkoztunk, mindig azzal köszöntött, hogy most, most, már csak egy kis idő kell s őbelőle magántanár lesz. De nem lett. Erre Az eredménytelen ember a barátja sikereit hangoztatjamit csinál az olyan ember, aki túlságosan szeretne, de mégse tud eredményeket felmutatni? Legalább egy barátját dícséri módfelett. Így ő is. Hogy van neki egy barátja, hiszen én is ismerem az illetőt, hogy az milyen nagyszerű ember, a 323klasszikus filológiának micsoda mestere! hogy még maga Wilamowitz-Moellendorff is milyen elragadtatással nyilatkozott róla.

Mindez ugyan gyanús volt nekem s én mégis azt hittem, hogy ez mindezek ellenére mégiscsak tartalmas ember, sőt bennem olykor még az a furcsa érzés is támadt, hogy ez talán tud valamit, amit én nem tudok. S erre többféle okom volt, mindenekelőtt az, hogy filozófusnak nevezte magát, s ezt a rangot én még akkoriban nagyon megbecsültem. Ám ez még nem is elég, mert ismeretelméleti tudósnak is mondta magát, ami egész titokzatos világként hatott még akkor rám – s ami a legfőbb: Egyesek a kiválasztottság látszatát akarják kelteni túlvilági kapcsolataikkalnéha teozófusnak is nevezte magát, vagyis hogy ő a túlvilággal valamiféle kapcsolatban van, s vegyünk ehhez egy húsz éves fiút, mert annyi voltam, mikor megismertem őt. Akkor persze még nem tudtam, hogy, ha valaki nagyon ambiciózus s amellett eredménytelen életű, akkor igyekszik legalább szellemlátó lenni, a kutyafáját, hogy nagy képet vághasson, minthogy ő nemde tud valamit, amiről a többi szegény halandónak fogalma sincs. Így ő is. Amellett öt évvel még idősebb is volt nálam, csoda-e tehát, ha becsapott? Igen, igen, majd egy évtizedig csúnyán becsapott, az ebben a lényeg s főként ezért haragudtam én rá később oly nagyon. De voltak itt még egyéb gyanús tünetek is. Így példáúl elég gyakran mondogatta nékem a következőt:

– Annyira el vagyok foglalva, hogy nincsen időm a könyvemet megírni. – Erről rögtön eszembe jutott egy színházi titkár, aki szintén gyakran ezzel fogadott engem, (akkor már kezdtem színházi bírálatokat írni):

– Annyi dolgom van, hogy nincsen időm a darabomat megírni. – Ez tehát azt hitte szegény, hogy neki muszáj darabot írnia, mert ő színházi titkár. S minthogy a teozófus úr kezdett nékem gyanússá válni, tőle is azt kérdeztem tehát:

– Muszáj magának könyvet írni?

– Oh, – azt mondja, – én szisztematikus filozófus vagyok és nagy témáim vannak.

Hát jó, ő szisztematikus filozófus és hátha csakugyan van valami mondanivalója? – gondoltam magamban. Majd meglátjuk, mért becsméreljem már jóelőre éppen őt, aki úgy ragaszkodik hozzám, s lám, ez is csak valami. – Mert akkoriban még úgy képzeltem, hogy aki hozzám ragaszkodik, az nem a silánysághoz ragaszkodik. – 324Viszont vehetünk ehhez még más gyanús körűlményeket is, amelyek később merűltek fel. Egy nap egész éjszaka arról vitatkozott velem, hogy a munkásokkal igenis rosszúl kell bánni, igenis meg kell nyomorítani, meg kell szorítani a fizetségüket, mert csak akkor tartja az ember a gyeplőket kezében, s akkor van a munkás rákényszerítve, hogy erősen dolgozzon. Mint jóval később, talán tíz év mulva kiderűlt, egy gyalázatos kapitalista lapból szopta ő ezt a bölcsességét. S én már akkoris majd agyonütöttem őt az utcán. – Nem gazember ez? – kérdeztem magamtól. Azt, hogy ostoba, még mindig nem mertem feltételezni, annál kevésbé, mert ez a bizonyos cikk jól be volt ám magolva, szó sincs róla, ennélfogva megejtő, pimasz éleseszűségről tett vele tanúságot. Még akkor nem tudtam, csak sejtettem, hogy ez a fickó, bár ő maga is szegény ember, ezt is Feltűnést kelteni a többiektől eltérő véleménnyelcsak azért hangoztatja, mert mindig különös, a vele szemben álló ember indulataitól és véleményétől eltérő, sőt azzal merőben ellentétes véleményekkel keresi a feltűnést, hogy ezzel nagy eszét és elfogúlatlanságát bizonyítsa.

De most látom csak, hogy ez a férfiú is kimeríthetetlen. Jut eszembe egy különös tulajdonsága is, amelynek magamban francia szóval az Action gratuiteaction gratuite, az öncélú, ok nélküli cselekmény nevét adtam. Volt idő, hogy bizonyos körűlményei miatt nálam lakott átmenetileg, – akkor én még nőtlen voltam, és bizony sokat kellett dolgoznom a kenyérért, viszont vasárnap délelőtt sokáig ágyban maradtam, s igyekeztem aludni. Egy ilyen vasárnapon kora reggel egyszercsak koppanás hallatszik ajtómon, utána rögtön bejön ő és azt kiáltja:

– Levele van!

– Az isten áldja, mért kelt fel engem ilyen vacak meghívó miatt, – mondom elkeseredve.

– Mert azt akartam, hogy ne lustálkodjon annyit mint egy puhány, – feleli ő.

Rábámúltam. – Hát ez mi? – kérdeztem magamtól. Vannak emberek, akik mindent helytelenűl csinálnak, semmit se csinálnak se helyén, se idejében, mert nem ösztöneik diktálják cselekedeteiket, hanem az a hülye eszük. Mindent túlhamar tesznek, vagy túlkésőn, mindent úgy, hogy mások megbotolnak benne, utána szaladnak az embernek az utcán, és a fülébe súgják, hogy ők megcsalták a feleségüket, amire a másik értetlenűl bámúl rájuk, hogy ezt ugyan 325mért is mondják el neki? Hirtelenűl takarékossági roham fogja el őket és felbontják a koldús karján a kötést, mert meg akarnak győződni róla, hogy igazán van-e baja a karjának, mielőtt adnának neki egy piculát, Hibás ösztönök cselekedeteihatvan éves korukban lovaglónadrágban jelennek meg a kávéházi asztalnál, mondván, hogy ők másodvirágzásban vannak, az ő érzékiségük megint fellobbant hehehe, miközben pikánsan kacsintgatnak és így tovább. Hátha ez is ilyen, – gondoltam magamban. Jót akart, szolgálatot akart nekem tenni, csakhogy süketen, mert süket, és vakon, mert vak, be akart nekem hozni egy levelet, és mikor kiderűlt, hogy helytelenűl cselekedett, gyorsan úgy tett, mintha tervszerűen, meggondoltan cselekedett volna. Ez eddig még rendben van, no de hogy magyarázom a következőt?

Körülbelűl két év múlva lakást változtattam, – ő persze már rég nem lakott nálam, – találkozom vele az utcán, mondom neki, hogy hurcolkodni fogok, ő felírja új címemet és tovább megy. Néhány nap múlva bizonyos intézkedések végett elmegyek jövendő lakásomba, s itt a régi bérlő, Frau Rottenbiller, egy özvegyasszony a következőkkel fogad:

– Én önnek adom át a lakásomat, vagy egy másik úrnak?

– Mért? – kérdeztem én.

– Mert itt járt egy úr, bemutatkozott, így meg úgy hívják, kijelentette, hogy ő is itt fog lakni, bement a szobákba, elosztotta a butorokat, hogy itt fog állni az ágy, itt a szekrény… – mesélte az özvegyasszony. Ámúlva hallgattam. – No most ezt magyarázd meg, ha tudod, – bíztattam én sajátmagamat.

– Action gratuite, – döntöttem el a kérdést. – Unatkozik, nem tudja mit csináljon magával, tehát legalább is fontoskodni kezd. S ha emigrált orosz nagyhercegnek nem is, de legalább tíz percig új lakásbérlőnek mutatja magát.

Muszáj volt ezt gondolnom egész habitusánál fogva, amely most már egyre világosabban bontakozott ki előttem. És hogy ez az ember ennyire be tudott engem csapni, ez most már túlságosan is bosszantott. Mert hisz gondolhattam volna, hogy kivel van dolgom, ha másból nem, abból is, hogy hányszor vetettem fel a kérdést: – nem papírból van ez az ember? – Úgy látszik tehát, hogy ez se létezik, mert hisz ez úgy beszél… Nem tudom, ismeri-e Hamuján Akik folyamodványstílusban beszélnekazokat az embereket, akik folyamodvány-stílusban beszélnek, nem azt mondják, hogy jól 326bevacsoráztak, hanem, hogy ők kellőképpen táplálkoztak. S ha megkínálnak, az így hangzik: – bitte, stärken Sie sich, erősítse magát evvel a kis tojáslevessel, – akik még a nevetésüket is szabályossá teszik és beosztják. Igaz, a nevetéssel ma már elég nagy bajok vannak A nevetés alkonyaezen a világon, csak kevesen tudnak felszabadítóan, boldogan, természetesen nevetni, az emberek legtöbbje mesterségesen nevet: vagy szégyelli és elnyomja, és csak huhog, vagy el is felejtette már, hogyan kell, s valami mesterséges ujjongással teszi és így tovább. Ezek a szabályosak pedig így nevetnek: ha-ha-ha! pontosan háromszor, vagy négyszer, és csakis a szájuk nevet, ők maguk nem, a szemük már nem. S ezenfelűl: – mit mondjak még? ennek volt egy kisfia, akit a felesége Gustlnak becézett, és ő is így hívta, csakhogy ezt is olyképpen ejtette, mintha könyvből olvasná, s a szónak minden betűjét külön, vagyis úgy mondta: du Gus-tell. Néha viszont talán azt kívánta hangsúlyozni, hogy ő mégiscsak ember, nem pedig gép, s hogy e világ tisztátalan, zűrzavaros összevisszaságát ő is érti, ezért a pénzt példáúl gúnyosan úgy mondta ilyenkor: „a gersli” s az emberek fejét: „a dekli” – s bár minden szava úgy ki volt mérve benne, mint a patikamérlegen, néha elkapta őt valami láz, s ilyenkor ömlött belőle az obszcén tisztátlanság, mérhetetlen ízléstelenségről tett ilyenkor ez is tanúságot… s mindez ő volt, egyetlen ember. Vagyis az emberi lény kimeríthetetlen, mondom, s az ostobasága is az.

Mindezt láttam ugyan és tudtam róla, különösen későbben, de úgy látszik, mégse vettem eléggé tudomásúl, mindaddig, amíg Goethe-tanúlmányát meg nem írta. Már a témáján is bosszankodtam, mert miről ír az ilyen szamár? Mit választ tanúlmánya tárgyáúl, akinek bot-füle van, minőségérzése semmi nincs, akinek tehát fogalma se lehet róla, hogy mi a művészet? Kit magasztal a tehetségtelenség?Vajon egy ritkán, vagy sohase hallott nevet választ-e magának, olyat, akit lázadó érzéssel csodál, s azért lázadással, mert ez a minőség-érzés nélkűl szűkölködő világ sehogy sem akarja az illető tehetségét kellőképpen méltányolni? Odaáll-e az ilyen valaki mellé, aki rászorúl erre? A csodás Hőlderlin, vagy Kleist példáúl nagyon hálás lett volna azért valaha, és nincs kizárva, hogy ma is van ilyen. No de ez a fajta persze nem ide nyúl, hanem hova? Mirevaló volna az ilyennek a sokezer kötetben megtárgyalt és össze-vissza értékelt és magasztalt Goethe, ha nem erre? Ott őt nem érheti baj, mert Goethe nem problematikus nagyság, kivéve néhány 327garabonciás szemében, a melléje való kiállás ezekszerint veszélytelen. Elővette tehát Goethe prózai aforizmáit és óriás tanúlmányt írt róluk, aztán kiadta bírálatra nekem, mondván, hogy ezt magántanári habilitáció végett Freiburgban benyújtja.

S ha legalább azt bizonyította volna, hogy ez a Goethe, ha nem is ezekben az aforizmáiban, de egyéb műveiben a világ egyik legjobb gondolkodójának bizonyúl, akit a nagyképű német szak-filozófia mégse sorozott eddig a filozófusok közé. S ha legalább azt merte volna kimondani végre, hogy ugyanez a Goethe viszont, bár a kifejezőképesség csodája itt is, Goethe aforizmáino de mégis míly kevéssé rokonszenves embernek mutatkozik meg ezekben az aforizmákban! Hogy személyes magatartása: mindenkori méltóságteljessége példáúl mily nehezen elviselhető. A többi költői kíválóság javarészt esendő, gyengeségeivel küzködő, sőt kérkedő megpróbáltatásoktól megtépett, zilált s olykor bizony izgága, sőt vad és duhaj ember is volt, mint Shakespeare, Hőlderlin, Blake, vagy Poe, vagy a magyar Petőfi, vagy Verlaine, – no de ő! Mintha mindenkor a saját szobra volna. S mégcsak nem is ez az igazi bajom vele. Hanem, többek közt, hogy ezekben a prózai észrevételeiben az emberi szenvedéssel, példáúl szegénységgel, nyomorral semmi dolga, annál többet bíbelődik azzal, hogy a jó udvaroncnak miképp kell az udvarnál viselkednie. Egy kicsit bizony Graciánra is emlékeztet itt, sajnos.

No de, mondom, az én emberem terjedelmes művében nem ilyesmivel foglalkozott. Mindenféle filológiával, az észrevételek származástanával volt az agyonterhelve… egyszer egy szép színésznő kibontott hajjal ment át öltözőjéből a színházi fodrászhoz, – mondom néki: – micsoda erdő ez? mennyi haja van magának gnädige Frau! Vajon van-e ember, aki ezt meg tudná számolni? – Amire ő: – és ki az, aki erre vállalkozna?

– Mit tudom én, – nevettem erre. – Mondjuk, aki szerelmes magába, példáúl jómagam is.

– No hiszen, ki is tessékelném én magát Herr Professor, – azt mondja ő, – ha komoly munkája helyett ilyen szamárságokkal akarná tölteni az időt.

Hát ilyenek ezek is. Azt mondják, hogy szeretik Goethét és megszámolják a haja szálait. Lapos, unalmas, tetvésző, ostoba munka volt. Ezek olyasmire használják hasznavehetetlen kis eszüket, amire 328az emberi ész nem is igen használható, s amiből épeszű és érzékű embernek semmiféle lelki haszna, vagy öröme nincs és nem is lehet, – ám erről még többet is fog hallani Hamuján. Ezek igyekeznek meghallani, hogy hogyan nől a fű, hogy egy szó mögött a költő agyában milyen rejtélyes indulatok motoszkáltak… Egy pszichoanalitikus szamár Hollandiában megjelent könyvében példáúl azt írta, hogy Mayer nyílván azért jött rá az energiák megmaradásának elvére, mert hajóorvos létére keleten volt alkalma látnia a tartós, maradandó szifiliszt, – mit szól ehhez a baromsághoz? Vagyis ezek szellemi tehetetlenségükben és csakis azért, hogy magántanárok lehessenek, az esetlegességet törvénnyé teszik, ahogy már beszéltem is erről valamennyit. És ezt kiadták Hollandiában és szerzőjéből csakugyan magántanár is lett.

Barátom könyve tökfejű csinálmány volt, de azért mégse nyilatkoztam előtte igazi véleményemről, csak ennyit mondtam neki:

– Nagyon rendben van, el fogja nyerni a magántanárságot. – Amire ő így felelt:

– Ez nem az igazi, – susogta jelentős mosolyokkal, – ez nem is az én igazi szakmám. Majd még lát valamit tőlem. Én szisztematikus filozófus vagyok.

És tényleg elnyerte a magántanárságot ötvennégy éves korában és tényleg láttam aztán tőle egyebet is. S hogy mit? Majd elmondom máskor. Mert körűlményes dolog és néminemű fontossága is van e kalandnak.

– Három év múlva új könyvét ezzel a szóval nyújtotta át nekem:

– Úgy érzem, hogy ön meg fogja érteni művemet. – S a könyv első oldalán is a következő ajánlás volt írva: – Mit ér az olyan könyv, amelyet csak hárman értenek meg a világon?Husserl-en kívűl talán csak két-három ember lesz Németországban, vagy talán az egész világon is, aki ezt a könyvet megérti. Abban bizakodom, hogy ezek közt lesz ön is. – S utóiratnak még ez volt odatéve: – De azért az egyetemen jónéhányan úgy fognak tenni, mintha értenék.

Meg voltam tisztelve, de azért ránéztem, és azt kérdeztem tőle:

– Mirevaló az olyan könyv, amelyet csak hárman értenek meg a világon? – Amire ő így felelt:

329

– Egyelőre. Hát Einsteint hányan értették kezdetben, mit gondol?

Le voltam főzve. Mert máris sokmindenre gondoltam. Példáúl arra, hogy a művészetben is ki értette meg rögtön Blake-et, Poe-t, Keats-et, Sebastian Bachot és így tovább, egész sereget lehetne felsorolni. Tudvalevőleg vannak nem elég szerencsés, mert nehezen érthető művészek is. Viszont egész más dolgok is kavarogtak a fejemben.

Volt nékem ugyanis egy részeges barátom, egy igen kedves fiú, aki Naturbursch-sá képezte ki magát, s mint ilyen, volt hozzá elég bátorsága, hogy e világ egetverő nagyképűségeit osztentatív elfogúlatlansággal vizsgálat alá vegye. S íme némely dolgokban ez új vizsgálat útján tényleg meglepő eredményeket ért el. Ezeket nem részletezem. Egyszer aztán a következő, vakmerőnek mondható kérdésekig vetemedett:

Kinek van öröme vagy haszna egyes tanulmányokból?– Kinek van haszna, vagy öröme a numizmatikából? Senkinek a világon, a numizmatákon kívűl. Hát a csillagászatból? – még ezt a kérdést is fel merem vetni és ki merem mondani, hogy csakis nekik, a bölcs csillagászoknak, és még néhány különös embernek. Mert mit bánom én a Sziriuszt? És ha netán néha bánnám is, mondjuk, ha megszállna az eszelősség és néha bánnám, akkor is mit tudok meg róla? a sűrűségét, vagy az elhajlását, vagy mit tudom én? a föld-közelségét, – no most ezzel mit csináljak? melyik zsebembe tegyem?

Persze nagyot nevettem e beszéden és azt kérdeztem: – az ember kíváncsiságáról és tudásvágyáról megfeledkezel? – Amire ő:

– Mit nevetsz kérlek? Tudásvágy? Jó. Elfogadom, de kire származik lelki haszon, vagy öröm ebből a tudásvágyból, hány embernek? – azt kérdezem én.

– Lanskoronsky gróf igen szép könyvet adott ki a görög érmekről. Nem adhatta volna ki numizmatika nélkűl, – feleltem erre.

– Görög érmek? Jó! ezt is elfogadom, – mondotta ez a Naturbursch. – De ha már a görögöknél tartunk, folytassuk is náluk. Ott még valamely réteg közkincsévé lehetett a tudomány és művészet is, még a nehezen érthető Pindarosz is a mitológiában műveltek kedvencévé lehetett. Csakhogy most a tudományok egy része példáúl elszigetelt világgá, tökéletesen egyesek magánügyévé kezd válni. A múltkor példáúl egy Warburg, vagy valamiféle hasonnevű nyelvészeti kiadványsorozat egy kötete kerűlt a kezembe, amelyben egy tudós úr 330valamely évezredek előtt Elsüllyedt világok nyelvészeteelsüllyedt nép elveszett nyelvének egy másik eltűnt, elveszett nyelvből átvett vendégszavait kutatta, jegyzetekkel, aljegyzetekkel, más filológusoktól vett idézetekkel tömve művét. Azt gondoltam magamban: – ez is Egyes tudósok sok mindent nem tudhatnak tovább, csak amíg leírjákcsak addig tudhatja mindezt, amíg leírja, mert ha minderre emlékezni akarna, szét is repedhetne a feje. A második gondolatom pedig ez volt: – ki tud erről az elsűllyedt népről? Mondjuk, hogy erről még tud valaki. No de ki érti a nyelvét? Hárman a világon, vagy öten, vagy tizenöten. Persze, ezek aztán ebből lesznek tanárokká különböző egyetemeken s már ezért is megtanúlják, – nem igaz? De kívülük mi köze van ehhez a világnak? – kérdezem én.

– Hát a Gilgamesz-eposz? – mondtam erre. – Nem ezen az úton fedezték fel azt is?

– Vendégszavak kutatása útján? Ne bosszants már, mert megveszek, – kiáltott fel barátom és máris felugrott dühében, máris ott akart hagyni. De aztán meggondolta magát. – No de jól van, – azt mondja, – megengedem, jól van. Esetleg kijön belőle valami, minden tetvészésből kijöhet valami, de ő nem azért csinálja. Magánkedvtelésből csinálja, vagy tanár akar lenni, ez a helyzet. De mondok neked valamit, ami még rettenetesebb a fülednek, – folytatta hirtelenűl. – Az Einstein-féle elmélet egyik filozófiai rezultánsaLehet, hogy az Einstein-féle elmélet a fizikában rendkívűli, új eredményeket produkált, helyes, nagyon jó. Lehet, hogy a filozófusokat is új belátásra késztette, ez is nagyon jó. De én egy tudós könyvében most azt olvastam, hogy ennek az elméletnek végső eredményeképpen ez az egész világ összes naprendszereivel együtt egyetlen nagy szappanbuboréknak tekinthető, vagy ahhoz hasonlítható, s ennek felületén az idő csak esetleges redőzet. Amire én azt gondoltam: – edd meg a szappant. Mire megyek ezzel és ha igaz is? Teljesebb lesz a belátásom ezáltal, vagy a világról való véleményem? Hogy ez az élet, hogy a világ nekem nem sokat ér, azt én már úgyis tudtam eddig, s ezt már a fűszeresem is mondta nekem, meg a fuszeklim is, meg a fiastyúk is. És most talán nagyobb nyomatékot kapott ez a véleményem, azt hiszed? Semmivel, sőt éppen ellenkezőleg. Ha íly mértékben semmivé redukálódik az egész, akkor nem megint a konkrét dolgok felé fordúlok sokkal inkább? példáúl egy sonkacsont felé? Akkor nem inkább azt kezdem-e megint kérdezni magamtól, hogy mi jó nekem? Ha azt képzelem, hogy ez az egész világ egyetlen 331szappanbuborék, vagy ha valami vademberrel együtt sonkacsontnak nézem, amelyből harapni lehet?

Ezt dörögte belém iszákos barátom, s ezzel ott hagyott. De a kávéház ajtajából megint visszafordúlt és újra odaállt elém.

– Egyébként mondd meg filozófus barátaidnak is, – azt mondja, – hogy az utóbbi időben a filozófia is csúnyán elfajúlt nem elég eszes emberek kezében, azokéban, akik szó-metéltjüket A szisztematikus filozófia egyik bírálataszisztematikus filozófiának nevezik. Mondd meg nekik, hogy kis eszüket ők voltaképp olyasmire használják, amit már az értelmi munkával való visszaélésnek muszáj nevezni, mert ez olyasmi, mint mikor a macska észreveszi, hogy farka van, és elkezd keringeni sajátmaga körűl és meg akarja fogni, – az analízissel, öntépelődéssel, sajátmaga alá való kaparászással történő visszaélés ez! Mondd meg nekik továbbá, hogy ezáltal olyannyira elszakadtak mindattól, amit valóságnak, életnek, anyagnak, földnek nevezünk, – hívd ahogy akarod, hisz tudod jól, mit szeretnék mondani, – annyira elszakadtak mindattól, hogy vissza se találnak már oda, ahonnan muszáj az embernek kiindúlnia, mert másként nem lehet mégcsak el se kezdenie a gondolkodást. Ezért van az, tőlük indúl ki az a nonszensz, hogy a világ nem az életismerőket nevezi tudósoknak, hanem a betűismerőket. Ez a szamárság különben már elég régi tendencia. A szisztematikus filozófia titkosságaS ezen felbuzdúlva e tudós urak csináltak maguknak egy titkos, nyakatekert, nem létező nyelvű, ezoterikus tudományt, amelynek se vége, se hossza, amelyet kívülük senki sem ért, – ők büszkék is arra, hogy őket csak bennfentesek érthetik meg, még Kant se konyítana hozzájuk, még Hegel se, de még ők maguk se értik egymást mindig, meggyőződtem erről, – tehetségtelen és buta emberek menedéke mindenkor az efféle szekta, ezt magad is tapasztalhattad elégszer öregem. Megtanúlják ezt a tolvajnyelvet, a saját ülepük alá való kaparászást, s akkor ők már tudósok, – érted ezt? Mivelhogy az olyan tudomány, amely teli van hiábavaló agyafurtsággal, Hiábavaló komplikációkolyan ezoterikummal, amely csak tetvésző embereknek való, s amelyben csekély eszüknek apró ötleteihez olyan apparátust vonúltatnak fel, hogy az ember azt hinné: e világot akarják sarkaiból kiforgatni vele. Óriási pofával óriási jelentőséget adnak a semminek, ugyanúgy, mint egykor a görög szofisták, mint a talmudisták, vagy skolasztikusok, vagy akár a buddhizmus betűrágói és reglama-készítői, – vagyis ebből se lesz soha semmi! Ez is könyvtárakban 332marad Elásott tudománymindörökre elásva szakértő kukacok számára, – no de már elég is! A lényeg ebben annyi, és főként ezt mondd meg nekik, hogy ne rugaszkodjanak el annyira mindenkitől, akinek ép esze van, nagyon kérem őket. Tökfejű szekta ez, tökfejű szekta no! – ezt mondd meg nekik, és nevemben kérd meg őket, hogy ne szakadjanak el egészen a földanyától és ezoterikus agytornájukban ne feledkezzenek meg róla, hogy ló-virsli is van a világon. Szervusz. – Szólt a barátom és ezzel ott hagyott.

S én persze eleinte, mondom, sokat nevettem e beszéden, de aztán mégiscsak elkomolyodtam. – Szertelen ember ez, de amit az új filozófusokról mond, abban, mintha csakugyan volna valami, – gondoltam magamban. – De a többiben is! – kaptam észbe néhány nap múlva. – Szó sincs róla, hogy ez mindenben el volna fogadható, de arról még kevésbé lehet szó, hogy ez merő ostobaság lenne. Annál kevésbé, mert hiszen tudjuk, hogy A dolgok önmagukat szüntetik mega dolgok önmagukat szüntetik meg, így a szerelem, a túlfejlettségében monstruózussá váló haditechnika, mondjuk, no de egyéb technika is, az a meggyőződésem, s így a tudomány is. Addig nől és nől, részleteiben addig terebélyesedik, amíg belevész a semmibe.

S mikor emberemnek ezt a filozófiai könyvét kézbe kaptam, akkor láttam csak, míly mértékben igazolódik be lépésről lépésre részeges barátomnak az új filozófusokról való véleménye. Nem foglalkoztam ugyan addig mai értelemben vett ismeretelmélettel, fenomenológiával, de a világ legjelentősebb gondolkodóit már akkor is jól ismertem. Azt kérdeztem tehát magamtól: – ez a régi tökfej a gondolkodás területén jártas valamiben, vagyis jobban érthet gondolatokat, mint én, – lehet az? Hogy ez a buta, csinálmányos ember, ez a papírmasé öt perc alatt megért valamit és gúnyosan néz rám, mert én két hónapig töröm rajta a fejem és még akkor sem értem eléggé, – mi lehet ennek az oka? Nyílván semmi más, mint a tolvajnyelv, amelybe ő be van gyakorolva, én meg nem.

E művet magát nem jellemzem részletesen. A realitás fogalmának homályos, véleményem szerint zagyvalékos analízisét tartalmazta, mégis, bár nem tartalmánál, hanem metodusánál fogva, kezdett most már túlságosan is izgatni, érdekelni. Segítségűl hívtam tehát dr. A. B. orvosnő-filozófust, aki a fenomenológiában is jártas volt, s átadtam néki e könyvet, azzal a kéréssel, hogy majd értesítsen bírálatáról, s ha 333értékes anyagot talál benne, magyarázza el nekem. Ő aztán így nyilatkozott:

– Aki ezek között valami keveset érne, az is hamis úton van, mert azt hiszi, hogy tisztáz valamit, mikor agyonkomplikálja. Az értelem útja nem a bonyolúltságé, hanem az egyszerűségéAz emberi értelem útja más: nem a bonyolultságok növelése útján lesznek előtte világosabbak a dolgok, hanem éppen ellenkezőleg akkor, ha sikerűl a bonyolúltságok egyszerűbb princípiumaira rátalálni, mert az értelem a határtalan, a beláthatatlan, vagy nagy-nehezen összefoglalható előtt épp úgy megtorpan, mint a képzelet, ha a határtalant, a végtelent kellene elképzelnie. Vegyünk példának egy gépet. Az is kezdetben esetleg nagyon bonyolúlt szerkezetű s az értelem célszerű irányú tendenciája ezt mindenképp egyszerűsíteni törekszik, már a felfoghatósága végett is, nem pedig hogy még jobban komplikálná. Ez eddig az értelem dolga, nem is szólva az egész lélekről, amelyről, mint maga is tudja, már a bonyolúltságok atyja, Leibniz is körülbelűl megállapította, hogy a világosság és a világosság ígénye annak csak egyik fele, a másik fele homály és a homályosság ígénye, – illetve hisz ez utóbbi szót én teszem most hozzá. Aki tehát azt állítja, hogy az ő élete mindenkor és mindenben a világosság ígénye volt, az önnön lelkével való erőszakosságáról tesz vallomást. S ha az ember ezeket a komplikáltakat olvassa, mármint, ahogy ön nevezi, tolvajnyelvük alkotásait: akármilyen jártas is benne, majd szétfeszűl az agya, hogy mindezt megértse, amit ezek előbb szétbontanak, aztán megint összezsúfolnak. Kétségtelen, hogy az egész valamiféle labirintussá válik a végén, amelyből se ki, se be. S mármost felmerűl az a kérdés is, hogy mi az, amit ezek szétbontanak és utalással a megelőző analízisekre, megint összezsúfolnak? Hogy tárgyuk érdemes-e erre, vagy ha az igen, ők maguk érdemesek-e arra, hogy ezt megkíséreljék?

Életteljességről, élvezetes olvasmányról itt persze szó sincs, igaza van önnek, pláne, ha a görögökkel hasonlítjuk őket össze. De ez még nem a legnagyobb bajuk, hanem sokkal inkább az, hogy legtöbbször nem érdemes azt kimutatniok, amit kimutatnak, részben azért, mert, mint már mondtam, alig követhetők útjaikon, és ha igen, agyafúrt szemléletük azonnal szétoszlik az emberben, mihelyt megfeszített figyelmén túlvan, – ők maguk, akik írják is valószínűleg épp így vannak a saját műveikkel, – másrészt, mert többnyire érdemtelen, jelentéktelen apróságokkal bíbelődnek. Olyasmit igyekeznek nagy 334apparátussal kimutatni, amit kimutatni nem is mindig érdemes. Vagyis olyasmi miatt tornáztatják értelmiségüket rendkívűl kidolgozott szaknyelvükön, amire az ember csak azt tudja mondani: – kár a fáradságért. – Van valami nagyarányú esztelenség ebben az egészben, – kénytelen vagyok még ebben is igazat adni önnek. Ez a maga embere pedig szóra sem érdemes, mert a semmit tornáztatja, magát a butaságot, vagyis humbug az egész. Különben megjósolom: nagy sikere lesz.

Így hangzott e filozófus-barátom bírálata, amely, mint látható, nagyrészben még igazolta is iszákos barátom heves kitöréseit. S mindezt aztán elmondtam ennek a szegény ökörnek. Elmondtam néki az iszákost, – persze Einsteint meg a csillagászokat elmellőzve, nehogy vérszemet kapjon tőle, s ezen kívűl, mert ezen még gondolkodni akarok, amíg élek, hogy voltaképp mi az, amiben még itt is hajlandóságot érzek, hogy igazat adjak néki, – aztán felsorakoztattam a doktornőt, azzal a megjegyzéssel, hogy ez utóbbival, sajnos, magam is minden tekintetben egyetértek.

S ekkor történt a csoda. Emberem mindezt nem gúnyosan, nem fölénnyel, hanem alázattal hallgatta végig, mondhatni szomorúan, de még bólogatott is, miközben szemüvegét többször levette, hogy megtörölgesse, – gondoltam, hogy zavarában teszi, vagy talán könnyharmattól lett homályos az üveg, és még meg is sajnáltam. Úgy, hogy mondanivalómat azzal az elhatározással fejeztem be, hogy ez az utolsó ilyen kísérletem, vagyis ez legyen az utolsó eset, hogy valakinek arcába vágom tűrhetetlenűl kegyetlen véleményemet. Mert ez már bűneim közé sorozandó. S ez az elhatározásom még szilárdabb lett bennem, mikor így szólt:

– Minden szavát aláírom, tökéletesen igaza van.

Mondhatom, nagyon megnyert ezzel magának, szinte megszerettem e pillanatban. De azért nem kértem tőle bocsánatot fájó bírálatomért, mert, sajnos, ezt tenni nem lehet, Nem szabad az ostobát ráébreszteni sérelmérea szamarakat ugyanis nem szabad ráébreszteni arra, hogy meg vannak sértve, annál kevésbé, mert az aztán az igazi gyönyör, mikor ílyet mondhatnak:

– Ezt én kikérem magamnak! Ezt én visszautasítom! – vagyishát, mikor saját méltóságuk szobrát alakítják.

Különben is, mondom, nem akartam én már megbántani őt. Viszont azért sokat találkozni vele sem akartam többé, megritkítottam tehát, 335megnehezítettem találkozásaink lehetőségét, olyannyira, hogy aztán végleg elmaradt mellőlem. De körülbelűl húsz év múlva megint összehozott vele a sors, – ő már megtört ember volt szegény, az egyik neves főiskola nyugalmazott filozófia-tanára, – beszélgettünk erről-arról, végre szóba kerűlt ez a bizonyos filozófiai könyve is.

S ekkor történt a második csoda. Minek részletezzem? Kiderűlt, hogy tökéletesen félreértett, hogy ő mindazt, amit tőlem akkoriban hallott, nem magára vonatkoztatta, nem a művére, hanem azokéra, akiket ő is tehetségteleneknek ítél. Így szólt:

– Van sok az ismeretelmélettel kérkedők között, akiket ön, kedves kollégám kitűnően, mert roppant találóan jellemzett. Nem emlékszik? talán még említettem is a nevét akkor. Különösen egy, az Einstein-féle elméleteket feldolgozó tudósra gondoltam, aki egész érdemtelenűl lett itt meg itt egyetemi rendes tanár. Ez azért lehetséges, mert egyesek úgy tesznek, mintha nagyon jól értenék azt, amit ez az ember összehord. De hát ön, aki, mint tapasztaltam, oly kitűnően értelmezi a mai filozófiai írásokat is, ön tudja legjobban, hogy nem oly egyszerű dolog ezeknek igazán a mélyére hatolni.

– Ami pedig az én akkori munkámat illeti, – tette hozzá, – ez persze még ma is nagyon megállja a helyét és egyre nagyobb elismerésben van része a szakkörökben, de persze csakis a komoly emberek között.

Ennyi volt, amit tőle ez ügyben megtudtam. Mindebből pedig megintcsak ugyanaz következik, vagyis, hogy A butaság várai bevehetetleneka butaság várai tökéletesen bevehetetlenek. Én erről beszélek neki, ő pedig arról nekem. Mit lehet itt tenni? Semmit se kell tenni, nem is tettem ilyet soha többé.

De erre a multamra való tekintettel sírkövemre mégiscsak ezt fogom feliratni.

Itt nyugszik egy faltörő kos. A butaságé.

Ennyit mondott Schőndorff úr e tárgyban nékem, hűséges hallgatójának, Hamujánnak, illetve egy más alkalommal még hozzátette:

– A teremtés, úgy látszik, szereti az ostobákat, – ezt már mondtam is, – különben nem teremtett volna belőlük olyan sokat. S némely napon már-már hajlandó vagyok még azt is mondani róluk, hogy mi értelmesebb lények irántuk szinte alázattal tartozunk, mert hisz ők e nagy világnak fundamentuma. E világ legnagyobb részének ugyanis minden tapasztalatom szerint az ostobákra van szüksége és ha valaki 336csak kicsit is értelmesebb a többinél és ennek jelét adja, már az is elviselhetetlen számára.

– S az ember mégis újra meg újra közéjük megy, – folytatta szomorkás mosollyal, – mert embertársai közé hajtja a vágy s aztán újra meg újra szédelegve elmenekűl előlük s így vándorol társaságból a magányba s vissza megint, s így telik el egész élete.

– Mert hisz nem vagyok én nekik való, régen tudom ezt. Szoktam is mondani: – újra kéne születnem, egész más tulajdonságokkal, ha nekik tetszeni akarnék.

– S persze tanítani a világot, korholni, bírálni, – hogy ez mire vezet, mondani se kell. Csak egy példát hozok fel erre. Volt itt egy görög származású népszónok, aki így szólt hallgatóságához: – az a másik csoport odaát a város másik oldalán csupa ostoba csürhe. – Hallgatósága ujjongott e bírálattól. Egy másik napon ismét így szólt: – de van itt még két másik csoport, de még egy harmadik is és azok is ostobák. – Hallgatósága ennek a bírálatnak is nagyon örült s ez így ment egy ideig. Sorra lekicsinyelte a város különböző csoportjait, talán egy se maradt megbélyegzés nélkül. S ez még mind rendben lett volna, a saját népsége még mindig nagyon szerette. Míg aztán rá nem tért saját hallgatóságának bírálatára, vagyis, esztelenségében nekik is bebizonyította, hogy ők is ostobák. S ekkor aztán mindenki felhorkant ellene, ő pedig egyedűl maradt. – Magános bivaly, – szoktam mondani róla és mindíg nevetek, valahányszor látom őt. Lehorgasztott fejjel jár az utcán és még a kávéházakban is egyedűl űl szegény, mert mindenki útálja.

Ez volt Schőndorff úr utolsó szava e tárgyban s ezzel a butaságról szóló kollégium véget is ért.

Megint egyéb észrevételek

Akkor már tegezett engem Schőndorff úr, mikor így szólt hozzám:

– Most már csak az a kérdés, hogy hogy állunk ezzel? Amíg valaki él: Rossz véleményedet sohase közölhetedszemébe mondanod rossz véleményedet, még az enyhébbet is, hátmég a súlyosat hogy szabadna? – ezek szerint az illető életében alig is lehet, mert kíméletlenség. Háta mögött viszont nem szép, nem illik, jóérzésű ember nem teszi. Tehát: csak semmi effélét! S mikor már nem él: de mortuis nil, nisi bene! – parancsol rád az ősi intelem. Mikor 337mondhatod meg tehát, ha teszem fel, valamiért neheztelsz, vagy haragszol a testvéredre, ha el vagy keseredve, vagy netán még gyalázatosnak is ítélsz valamit részéről? Ezek szerint azt soha sem teheted? Csak akkor mivégre van benned egyáltalán vélemény? – Semmiért, – felelem én. – Illetve: amit gondolsz, vagy tudsz, javarészt kizárólag a magad számára való.

Vagyis tehát: az a hajlamod, hogy megnyilatkozzál, hogy igazságodért kűzdj, hogy bírálatodnak érvényt szerezz, Mirevaló a véleményed?alighanem ugyanúgy az irracionalitások világába sorozandó, mint az, hogy élsz. S véleményem szerint még akkor is annak tekintendő, ha így-úgy olykor adódik is rá mód, hogy megnyilatkozzál embertársaid előtt s megmondjad végre-valahára, hogy mit tartasz jónak, vagy rossznak bennük, – bár hiszen akkor is megbánod utólag javarészben.

Különben nem eszméltél-e már rá magad is, hogy e világ annyi századaiban, sőt évezredeiben, A nagy eszmékről sohase lehetett vitázni, csak körülöttükmindig csak a nagy ügyek és eszmék körűl lehetett kereskedni, hogy mindig csak melléjük lehetett beszélni s a lényegükről alig. A következőkről lehetett szó: hogy példáúl a mindenképp tiszteletreméltó Jézus Krisztus istenhez hasonló volt-e, vagy teljesen azonos volt-e vele? Már ezt a kérdést is veszélyes volt feltenni, de mi ez ahhoz a sokkal kényesebb kérdéshez képest, hogy egyáltalán létezett-e vagy az emberi képzelet egy gyönyörű teremtménye volt-e csupán? S ha igazán létezett, isten volt-e csakugyan, vagy valamely rendkívüli emberi lény, amilyen olykor valóban fel-felbukkan az emberiség évezredeinek mélyén? De továbbá: vajon a szentlélek tökéletesen meghatározatlan, homályos, tisztázatlan fogalmát illetőleg egy okos emberben se támadt volna kétely? – elképzelhető-e ez? S hogy a szent iratok és hagyományok bírálatát egy se kísérelte volna meg? S lehetett-e róla szólnia életveszély nélkűl? Hogy egy betű, vagy szó jól van-e odatéve valamelyik szövegben, erről igen, de hogy az egész, szentnek nevezett szövegnek mekkora hitele van, erről már kevésbé. S így volt ez minden időkben: a legfőbb kérdésekről hallgatás volt a parancs.

Szent műveket, nemzeti nagyságokat bírálni?A Korán példáúl egy nagy, messzi világnak leghatásosabb, legszentebb könyve. S én olvasgattam is, igen. Mit gondolsz Hamuján, ki merem-e mondani, hogy mit tartok róla most, idős koromban s alighanem véglegesen? Vagy egyes nagy költőknek nevezett személyek munkáiról? Az ember ovakodik attól, hogy megdobálják, vagy 338kinevessék és kik? Még arról is hallgatok tehát, hogy kikre gondolok e percben. Lehet-e nemzeti nagyságokat, Félistenekre szükség vanfélisteneket megbírálni, dicsőségüket megnyirbálni, mikor tudatik, hogy az embereknek úgy istenekre, mint félistenekre és hősökre oly nagy szükségük van, hogy meglenni se tudnak nélkülök? Lehet-e megzavarni egy népnek bármely módon szerzett hitét s ha bármelyik országra gondolok is, mindaddig, amíg ez országok népe a régen kimondott ítéletek hipnótikus hatása alatt áll? Lehet-e, mondjuk, szentesített irodalomtörténetek rengeteg hamisításait revizió alá venni és sokféle hamis istenségeinek annyira féltett dicsőségét akárcsak meg is érinteni egy ujjal? Ki meri Jean Paulról, Sterne-ről, vagy Balzacról az illetők hazájában bíráló véleményét megkockáztatni? Vagy sárral dobálják, vagy meg se hallgatják. S van-e ehhez kedve valakinek? Minek hát beszélni? Viszont mégiscsak mirevaló akkor az, ami az emberben munkálkodik, mirevaló az a hév, amellyel véleményét mégis érvényre akarja juttatni? – kérdezed újból. Semmire se való Hamuján, ezt már annyiszor mondottam neked, s azt is, hogy amit tudsz és gondolsz, csakis a sajátmagad hasznára és használatára való. És tartsd is titokban, jól titokban a tudásodat, mert még veszélyes is hangoztatnod.

Buddha jelenlétében még fel lehetett vetni a kérdést, vajon vannak-e egyáltalában istenek? S ő még felelt is. De később már aligha volt rá mód ilyet kérdezni. Mert akkor már muszáj volt lenniök, sokféle s ezek között politikai okokból is.

Schőndorff úr még egy másik alkalommal így folytatta:

– Ha azt mondják valakinek, hogy munkája szép, vagy hogy ő maga szép: ez nyelvtani szempontból mondat, logikai szempontból ítélet, A dícséret lehet objektív ítélkezésmégpedig esetleg úgynevezett objektívitásra is törekvő ítélet, amelyről azt akarom, hogy mások is képesek legyenek elfogadni, és magukévá tenni. Ami mármost az objektívitást illeti, az körűlbelűl annyit jelent, hogy az embernek sem önzése, se rokonszenve, vagy ellenszenve ne szóljon bele ítélkezésébe, tehát jó véleményem esetleg úgy is támadhatott bennem, hogy az illetőt személyesen nem is ösmerem, érdek nem fűz személyéhez, – egyszóval sem az önzés, sem a szeretet nem sugallhatta. S minthogy ez az ítéletem önzetlenségem 339folytán következményeiben erkölcsi ténynek is tekinthető, kimondhatjuk hát róla, hogy erkölcsi szempontból is feddhetetlen. S ezt szokták objektivitásnak nevezni, – Az objektivitás: idegenségami, mellékesen megjegyzem, voltaképp magával az idegenség fogalmával is rokon. S mármost az a kérdés, hogy az objektivitásnak ez az ideája míly mértékben valósítható meg? Tudjuk, hogy a lélekben ennek se lehet teljessége, jobb tehát, ha úgy mondjuk: – én közlöm benyomásaimat, véleményemet s ha sikerűl szubjektivitásomat s abból adódó elfogúltságaimat másokkal is elfogadtatnom, akkor így válik e vélemény objektívebbé. – Nos, azonban az ellenkező minőségű ítélet is lehet ugyanilyen, vagyis erkölcsi szempontból feddhetetlen, valaki úgy is ítélkezhet, hogy az illető munkája rossz, vagy hogy ő maga, mondjuk, ezért meg azért elmarasztaló, vagy hibás, hogy tehetségtelen, – ezt egy jóakaratú, tiszteletreméltó személy is kijelentheti, aki épp olyan becsületes akkor, ha jót mond, mintha rosszat. Hiszen még az is elképzelhető, hogy még ebben a kedvezőtlen véleményében is jóakarat vezette, példáúl: le akar téríteni valakit arról az útról, amely az illető számára csak rosszúl volna járható – s íme, mégis: két nyelvtani, logikai és erkölcsi szempontból egyforma és egyértékűen feddhetetlen ítélet hangozhat itt el s az egyik ítélkezőt a megbírált személy szeretni fogja, a másikat pedig jó, ha nem gyűlöli. Mert a szigorú bírónak gyűlölet jár, tudjuk és még akkor is, ha szigorúsága helyénvaló. S a megítélt személy… akárhogy szólongatja is a belátását, igyekszik méltányos lenni, objektívitásra beszéli rá magát, mondván, hogy: vélemény az vélemény! – ez utóbbit legalább is nem fogja szeretni. Hacsak, mondom nem gyűlöli is mindjárt, ha másként nem, álmaiban. Mert ilyenek vagyunk mi emberek s ezt kár volna elfeledni: mi Aki dicsér, szeretjük, aki ócsárol, nem szeretjükazt, aki dícsér minket, szeretjük s aki kedvezőtlenűl bírál, azt nem. Mivelhogy a mi hiúságunk mérhetetlen és határokat nem ismerő. Némelyik ember még a halálos ágyán is méltóságteljes és még a ravatalon is impozáns szeretne lenni. Az emberi lény tehát mindenkor arra törekszik, hogy szebbnek és jobbnak láttassék, mint amilyen, – nincsenek-e tehát nagyszerű elemek is mindenkori hiúságában? S hogy aztán ez a hiúsága milyen ágakat hajt, milyen földközelieket, alacsonyakat s milyen égretörőket, ez a kérdés megintcsak a gondolat más világaiba vezetne minket. Maradjunk tehát a tárgynál. Szeretni fogjuk azt, aki dícsér minket, és nem szeretjük azt, aki hibáztat, ezt 340mondtam úgy-e? S mi emberek odáig megyünk e gyengeségünkben, – hogy gyengeség-e valóban? megítélni ma sem tudom, – mi ebben addig jutunk el, A hiúság magasabb és alacsonyabb hajtásaihogy hajlandók vagyunk az olyan emberek dícséretét is szívesen fogadni, akiknek egyéb véleményére semmit sem adunk, akiket ostobáknak ítélünk, vagy netán meg is vetünk. S már akkor nem is vetjük meg annyira. Igaz, ezt magamról nem igen mondhatom, de voltak s vannak művész-ismerőseim, akikről igen, különösen, ha műveikről van szó, mivelhogy Némely művésznek fontosabb a műve, mint az életevannak ezek közt olyanok, akiknek a mű fontosabb, mint az életük. Dr. A. B. filozófusnő példáúl egyszer nagyon megharagudott valakire, egy berlini drámaíróra s mérgében ezt kiáltotta oda neki:

– Ne hivatkozzon Schőndorff úrra, a barátomra. Ő szamárnak tartja magát. – Az illető összevonta szemöldeit.

– De a műveimet becsűli valamelyest, hisz meg is írta.

– Ez igaz, – felelte dr. A. B.

– Akkor minden meg van bocsátva, – mondta az illető mosolyogva. – Még azt is megengedem neki, hogy engem szamárnak tartson, csak a műveimet becsűlje. – Hát nem megható ez a hiúság? Részben talán ezért is szeretem a művészeket, minden szamárságaik ellenére és mondhatom, mégiscsak jobban, mint az emberek bármely más fajtáját.

Ismét egy más alkalommal Schőndorff úr így nyilatkozott:

– Nekem is vannak irodalmi munkáim, amelyekről te vajmi keveset tudsz Hamuján, de nem is szükséges, hogy tudj róluk. Épp ezért nem feleltem neked a múltkor ilyen irányú kérdéseidre. De most az egyikre felelek. Az írót boldogítja-e sikere?Hogy e hosszú írói pályafutás alatt hány dicsérő szót kaptam olyat, amely igazán érdekelt? Némelyik azt a munkámat dícsérte, amelyet nem szeretek, a másik azt hibáztatta, amellyel meg vagyok elégedve. – Ez az ember tévedéseibe szerelmes, – mondottam magamnak, de hányszor! – egy másik íróról beszél, aki nem én vagyok, olyasmit magasztal, ami nem jellemzi munkáimat, essünk hát túl ezen is. – Vagyis min? az ilyenfajta olvasó összes dícséretein, mert kellemetlenek. Nem is szólván arról, hogy fiatalkoromban úgy álltam kritikusaim előtt, mint a vádlott az ítélőbíró előtt. Én írtam a munkát, 341én fáradtam vele s annyira, hogy majd beletörtem, minthogy az író munkája olyan, hogy mindenkor a legjobbat kell kitermelnie magából, ő olyan atléta, akinek naponta rekordot kell kikényszerítenie magából – s mégis én voltam itt a vádlott s ő volt a fölényes ítélkező. Le kellett szoknom erről a nonszenszről. No de menjünk tovább. Nem kevésbé szomorít az üres lihegés, amelynek semmi tartalma nincs, vagyis az olyan szólamok, hogy ez vagy az a munkám milyen remek… – Úgy? – gondolom magamban ilyenkor, mialatt az illető szemébe nézek barátságosan. Akkor hát nincsen semmi baj, – szeretném mondani neki. Hátmég, ha valamely komor, vagy tragikus munkámról azt találják magyarázni, hogy milyen kedves, vagy netán, hogy milyen aranyos. – Hátmég én milyen aranyos vagyok, – szoktam felelni nekik. Megvallom, az érzéketleneknek, a kvalitásérzék nélkűl szűkölködőknek még a közönye az, amelyet legkönnyebben elviselek. – Olvastam munkáját, elég érdekes, – mondják ezek fürgén, bizonyos jellemző gyorsasággal. Ez már teszi, – felelem én és ásítani szeretnék.

De mért is panaszolnám mindezt? Mikor tudom, hogy az olvasóközönség legnagyobb része minden kvalitás-érzést nélkülöz, – viszont hogy is lehetne ez másként? Hogy kívánhatnám egy festőtől, mérnöktől, asztalostól, vagy orvostól, tehát olyan emberektől, akiknek egész életét munkájuk emészti fel, miképp is várhatnám én ezektől, hogy irodalmi tudásukat, vagy érzéküket fejlesszék? Ezenfelűl: én esetleg hét évig írok valamit, s ő két nap alatt olvassa el, s azt hiszi, hogy mindazt felszívta, amin én oly sokat törtem a fejem, amit százféleképp megforgattam magamban. De ő azt hiszi, legyen hát úgy. S ennek egyik főoka az, hogy Mindenki az irodalom szakértőjének képzeli magátműértőnek, szakértőnek képzeli magát az irodalomban, mert hiszen olvasni és írni megtanúlt, verseket is olvasott már, regényt is, sőt, talán már írt is ilyeneket. Ez az egyetlen területe a szellemi munkának, amelyről az emberek azt hiszik, hogy nem kell hozzá felkészültség. A művészetek legnehezebbje, s ők mégis így vélekednek róla. Azt még szívesebben belátják, hogy a zene és képzőművészetek megértéséhez néminemű stúdium kelletik, de az irodalom a világ bitangja.

Művészethez épp olyan nagy feladat érteni, mint az asztalossághozHogy az asztalos-mesterségben jó szakértőnek lenni, ehhez egy egész élet kell, ezt mindenki belátja, akinek ép esze van. De hogy az irodalmat jól érteni legalább olyan nehéz, mint az asztalosságot, ezt nem akarják az emberek tudomásúl venni.

342

Mindebből az is következik, hogy lassanként egyre sílányabb lesz ez a szegény irodalom. Mert ma már nem a szakértők választják ki és tanítják a népet arra, hogy mit becsűljön, mert hogy is volna ez elképzelhető? Évente, mondjuk, százezer regény jelenik meg a világon, – hol vegyünk annyi jó szakértőt, aki ezt mind el tudná olvasni, és ebből válogatni tudna? A fejletlenek ízlése dönt tehát, a kapós könyvek viszik a zászlót, A zsurnalisztika diadalaaz olvasóközönség pedig a zsurnalisztikát szívesen összetéveszti a művészettel, sőt örömmel teszi, mert azt keresi, ami csakis szórakoztatja és lelkét nem kavarja fel, nem teszi próbára önismeretét. S persze, a mozi is megteszi ebben a magáét, de a sznobok is. Ők terelik az olvasókat afelé, amit igazi művészetnek tartanak, – no de mit tartanak ők annak? Jobb nem beszélni róla. Továbbá: az emberek túlsokat is olvasnak, márpedig a kultúrának nem ez az útja. Nagyon műveltek lesznek, mindenről értesűlve vannak, csakhogy lehet-e azt kultúrának nevezni, amiben nincsen elmélyedés? Tudjuk, hogy nem az extenzivitás, hanem az intenzivitás teszi a kultúrát. Azt szeretném mondani némelyik embernek: – látja csak uram, mindenképp aránytalan dolog ez az ön mohósága és ha aránytalanúl kisebb íróról is van szó, mint Shakespeare, akkor is. Mert gondolja meg, Shakespeare Hamletet, mondjuk legfeljebb, ha egy évig írta, s én negyven év óta olvasom, – mit szól ön ehhez? Szánjon tehát legalább is egy hetet az én könyvemnek is, legyen oly szíves. Aztán idővel talán megint egy hetet, mondjuk. Nem fogja megbánni, meglátja.

Egyesek azt mondják: – de hiszen ön nyílván nem is a jelenkornak, hanem az örökkévalóságnak dolgozik. – Ezen persze nevetek. Mert mihelyt nem vagyok, akkor már tökéletesen mindegy, hogy milyen nevet írnak munkáim fölé, mert a nevem akkor már nem én vagyok. Én már sehol se vagyok. Bátran összetéveszthetik tehát nevemet egy más névvel, ez a tévedés már senkit se fog sérteni. És másodszor: – azt hiszi ön, hogy én a jövő nemzedéket többre becsülöm a mostaninál? tehát az ő dícsérete becsesebb nekem, mint a mostanié? – kérdeztem én mindazoktól, akik az örökkévalóság vágyával gyanusítottak.

Mindezek után pedig feltehető a kérdés, hogy hát voltaképpen mit is akarok én? hogy mit szeretnék?

343

Milyen hatással, vagy hatásnyílvánítással van végűl is megelégedve az ilyen ember, mint én vagyok? Egyszerű a dolog. Én a következőképpen vagyok ezzel: ne is dícsérjen, mert azt nehéz is elviselni, csak érezzem szavain, hogy jól átélte, amit olvasott. S ha netán úgy jellemzi a munka egy-egy szavát, mondatát, vagy fejezetét, vagy az egészet, ahogy én magam is szeretném jellemezni, – egyszóval, ha kiderűl, hogy körülbelűl úgy hatott rá, mint ahogy magam is kívánatosnak tartottam, hogy hasson… Melyik elismerés hat jól a művészetre?S ha esetleg még olyasmire is felhívja a figyelmemet, amit munkámban magam se méltányoltam eléggé, s erre most általa ráébredek, – ez az egyetértés az, amely munkámat előttem is igazolja. S akkor hát meg is kaptam írói elégtételemet. De ilyesmi mikor adódik? Egy életben ha kétszer.

De vajon akkor kinek is írok? – kérdezed tőlem, kedves Hamuján. Nem sajátmagának ír az íróMagamnak semmiképpen, mert mihelyt kiadtam kezemből, nem olvasom többé munkáimat, voltaképp félek is szembekerűlni velük. Mert hátha elégedetlen lennék, ha újra olvasom őket és mit csináljak akkor? Sok író tehát, mint jómagam is, élete minden erejével hozza létre munkáit, aztán világgá bocsátja őket és nem a maga örömére, mert hisz alig is van többé találkozásuk a nap alatt. Tehát irracionalitás ez is kedves Hamuján. Persze minden író szeretné, ha az emberek szeretnék, de már a hallottak után te is jól elképzelheted, hogy milyen reménytelen nosztalgia ez is. Mert ki az, akiben ez a vágyam testetölthet? Azért ír, mert muszáj írniaEzt a vágyamat tehát egy ideig úgy fejeztem ki, hogy egy ideális olvasónak írok, de végűl ezt az ideálomat is elvetettem s nagy erővel arra szoktattam rá magam, hogy, ha nem is szólnak írásaim e világon senkihez, vagy csak nagyon kevesekhez, akkor is jól van. Felfogásomnak ezt a stádiumát pedig azzal a szóval fejeztem ki, hogy rigó vagyok.

Ez pedig azt jelenti, hogy no lám, hiszen A rigónak is muszáj fütyülniea rigó is fütyöl és ha nincs kinek, akkor is. Különben se tudja, kinek fütyöl és mégis teszi. Mert adva van neki a fütyölés és mit is tehetne egyebet?

S hogy egészbenvéve mi voltam, hogy mit akartam? Mit tudom én! Lángoltam boldogtalanúl és szűntelenűl… Egyik növendékem, egy tizenkilenc éves lány, szininövendék, miután elvégezte iskoláit, ezt mondta nekem: – Professzor úr az egész igazságát akarja érvényesíteni és az nem megy. A jó tulajdonságok ugyanis nem mindig erények, sőt! – S lehet, hogy ennek a lánynak igaza volt, mert hiszen a Prédikátor 344is azt mondja: – ne légy túlokos, és ne légy túligazságos. – Ugyanez a lány viszont egyik hozzám írt levelében így jellemzett:

Mindent komolyan vesz, mindent kitárt lélekkel fogad, mindennek kiteszi magát. Semmit sem hagy elsiklani maga mellett anélkűl, hogy teljesen fel ne mérte, fel ne dolgozta volna. A megismerés folyamata senkinél sem ilyen megszakítás nélküli és ilyen kötelességszerűen szigorú. A teljesség iránti igénye oly erős, hogy eredményeivel sosem elégszik meg, mindig is jobbakat csikar és kínoz ki magából, s mindig újból vizsgálat alá veszi azt, amit már sokszor alaposan megvizsgált. A régi eredmények tartalma elhomályosúl, levezetései halott képletté porosodnak és élettelenné válva egyben értéktelenné is lesznek gondolkodása számára. Ezért mindig újból visszahívja őket az elmúlásból, felkutatja azt az utat, amelyen egyszer már elébejöttek, keletkezésükben éli át őket ismét, s ezzel újra átérzi régi életüket. Vagyis az igazságot mindig a megismerés útjával együtt akarja birtokolni. (Ego sum via, veritas et vita.)

Példátlan figyelmének sosem hágy pihenőt. Állandó önfelemésztő munkában van, állandó és éber működésre sarkallja magát könyörtelenűl. Ez harc, folytonos megfeszített kűzdelem, a figyelemnek és a készenlétnek örök erőfeszítése. A katonának önmagához való kíméletlensége jellemzi. Önmagával dúrván bánik, másokkal pedig engedékenyen.

Lényege a komolyság és hűség. A komolyság örök figyelemre, a hűség pedig örök emlékezésre készteti.

Hűsége emlékei iránt hajthatatlan. Nem tűri, hogy az elmúlás prédáivá, hiábavalókká és az Idő esetleges jelenségeivé enyésszenek. Nem engedi meggyógyúlni sebeit, mert ha meggyógyúlnának, elmúlnának.

Mindez együtt jár az esetlegesség megvetésével, a könnyedség hiányával, s egész mivolta olyanná válik, mintha az örökkévalóságot akarná helyettesíteni a földön.

Silánynak érezné magát, ha következetlen lenne tapasztalataihoz és tanúlságaihoz, és engedne az élet amorf tömkelegéből felbukkanó esetlegességek csábításainak. De érzékei épebbek annál, hogy csak a tapasztalatokra hallgatva, géppé válhasson. A jelen olcsó sikereire, az esetlegességből felmerülő könnyedségre és hűtlenségre csábító körűlmények, alkalmak és helyzetek nem tántorítják meg, ugyanekkor 345azonban az élet szeszélyességeinek, játékainak legértőbb élvezője. – Nem a véletleneknek vídám és szemfüles utasa ő – néki komoly törvények jelölték ki irányát és útjait. De ki járt már ily kemény utakon lágyabb szívvel?

Olyan, mintha Isten tanúnak állította volna e földre s most komor tanúként áll s még fáradt szemeit se húnyja álomra szívesen, ki akar tartani emberfeletti hűséggel és szörnyű szorgalommal amellett, amit vállalt, mert életének minden mozzanata kötelességteljesítés.

Lehet, hogy ebben a jellemzésben is van valami, – viszont ezzel szemben dr. A. B. orvos-barátnőm, a filozófus, egyszer mérgében ilyen levelet intézett hozzám:

„Hogy Maga milyen szertelen tud lenni! Legjobb lesz, ha valamelyik újságnak a következő közleményt küldi be: Apróhirdetés. Meglevő szenvedélyekhez tárgy kerestetik.”

Valamennyi igazság biztosan rejlik ebben is, ám ez mindegy ma már. Voltam, aki voltam, és ennyi az egész. Sírfeliratomon pedig ez legyen:


ITT NYUGSZIK A HIÁBAVALÓSÁGOK BAJNOKA ÉS A SEMMI HŐSE.


Ezt mondotta nékem Schőndorff úr a saját írói munkájáról és személyéről s ezzel ez a kollégium is véget ért.

Röviddel utóbb pedig visszautaztam Keletre. E szóval búcsúztam tőle:

Isten önnel. Köszönet a sok tanításért. – És megöleltem.

346
Tibeti lélektan

Mondom, visszamentem aztán Keletre, – mesélte Hamuján, azaz a Borzippai nekem, Hábi-Szádinak, – bejárhattam részben bizonyos ügyeskedések, részben bizonyos rokonszenvek és furfangos engedélyek útján Tibet központi részét, Ű-tartományt, ott egyes kolostorok vendége is voltam s aztán hát a sokféle tanúlsággal megrakodva, mint egy terhes hajó, amely fűszerekkel, illatszerekkel és kincsekkel érkezik honi kikötőjébe, hazatértem. S itt ó Hábi-Szádi, el se hinnéd, meg is rohantak azonnal, bárha huszonöt évig voltam távol és jártam a világot.

– Oh ulemma, hát itt vagy? És sokat tudsz? Sokat tanúltál helyettünk is? – kérdezték az emberek. Hercegem pedig meglehetősen megöregedve e szóval fogadott:

– Most pedig tarts összejöveteleket és add elő tanúlságaidat. Ezeken én is jelen akarok lenni. Melyik bölcseletet választod? – E szavaira én mélyen meghajoltam, mellemen keresztbetett kézzel és így feleltem:

– Most telítve vagyok Fenség Tibettel. Az ottani csodás lélektan rajtam tett hatásáról szívesen beszélnék. – Amire a herceg így szólt:

– Legyen hát a kedved szerint. – És elbocsátott.

De az emberek és asszonyok kérdései is nagyon előmozdították e tervemet. Egy fiatal ulemma példáúl, akinek említettem volt, hogy Schőndorff úr az emberi ostobaság lélektanából míly sok mindenre tett figyelmessé, e kérdéssel támadott rám:

– Mohammedünkről, áldott legyen az ő neve, az mondatik, hogy a hetedik mennyországban olyan lovon nyargal, amelynek női feje van. Butaság ez?

– Ez nem butaság, ez költészet, – feleltem én.

– Hát Lehet-e valami költészet, ami az eszem számára butaság?lehet valami költészet, ami az eszem számára butaság? – kérdezi ő.

– Lehet, – mondtam én.

– Hogy-hogy? – ámúldozott a fiatal ulemma.

– Európában ezt úgy nevezik, hogy kollégium, – feleltem erre. – Nos, ilyen kollégiumot fogok én is tartani, most feljegyzem kér347désedet, gyere majd el, akkor meghallod, hogy véleményem szerint ez miképp lehetséges.

De jött egy fiatal, széptermetű asszony is, aki a következőket panaszolta:

Hogy ő fiatal házas és néhány hónappal esküvője után összeveszett a férjével. Férje dúrva volt, meg is ütötte karját s minthogy ő előkelő házból való, ezt nem tűrhette, könnyes szemmel így szólt tehát az urához: – akkor most elválunk. – Amire férje is így felelt: – rendben van, elválunk. – És el is költözött azonnal tőle.

Csakhogy neki, mármint az asszonynak nagyon fáj most a szíve, mert ő szereti a férjét, ezenfelül ő másállapotban is van és úgy szeretné majd megmutatni neki a gyereket. Biztosan épp olyan szép lesz, mint a férje. Csakhogy, mintha meg volna babonázva, egy lépést se képes feléje tenni. És a férje is nyílván így van vele, ő ezt is biztosan tudja, mert hiszen szereti őt, hiszen már gyerekkorukban is szerették egymást. Vagyis: mint két földbevert cölöp, úgy állnak most egymással szemben és nem képesek egymáshoz közeledni. Hogy mit szólok ehhez? És nem segítenék-e neki ebben? Ezt feleltem:

– Ezek A lélek merev formáia lélek merev formái, amelyek bizonyos hipnotikus hatáshoz hasonlítanak, tehát csak feloldás segíthet rajtuk. Feljegyezlek téged is, – mondtam néki és meghívtam őt is a kollégiumomban.

Ismét más jött és azt mondta:

Hogy ő házasságon kívüli gyerek, de gazdag emberé. S amit maga körűl látott, az nem volt jó, se szerelemben, sem egyebekben. Ennélfogva szerzetesi életre szánta rá magát már fiatalon. Így szólt önmagához: – te pedig nem fogsz ligetekben ölelkezni, vagy alkonyati kapualjakban. Tiltakozás a természet kényszerűségei ellenNem és nem, te nem csinálod majd ugyanazt, amit mindenki csinál! Te nem akarsz eszközévé válni valaminek, ami ugyanazt a meggondolatlanságot követeli mindenkitől, aki él s amelynek ezt a kétes ajándékot köszönheted: az életedet, – határozta el, de hányszor! halálos keserűséggel. S aztán mikor már megtört s fiatal teste kényszerűségéből már annyiszor hazudta is a szerelmet, de már annyiszor hűtlen is volt azok iránt, akiknek hűséget esküdött, akkor már lehajtotta a fejét, valahányszor azt látta, hogy valamiféle Husszeinnét ölelnek az alkonyati kapualjban. Lehetek-e önmagam ellensége?Szakállt növesztett, hogy ne kelljen borotválkozás közben tükörbe néznie, de ha mégis tükörbe tévedt tekintete, akkor így szólt önmagához: – íme itt látható az én 348legnagyobb ellenségem. A lelkem ellensége itt látható. Aki a legjobban megaláz engem. – Hogy mit szólok ehhez? – kérdezi tőlem. – Miként férhet meg egy emberben ő maga és az ellensége is?

Ezt az embert is fölírtam és meginvitáltam, hogy majd a kollégiumban sorát ejtem és erre is felelek.

Egy szintén szakállas fiatalember, akinek kopaszra volt borotválva a feje, a következőkkel fordúlt hozzám:

Hogy az ő feleségének bőrkiütése van, épp ezért van az ő feje is kopaszra borotválva, mert egy mágus azt tanácsolta neki, hogy borotválja és mossa diófalevél-főzettel, akkor nem fogja megkapni a bőrbajt. Ez így is történt. No de a felesége mindenáron gyereket szeretne. Ő tehát így szólt hozzá:

– Micsoda önzés ez részedről. Mindenáron gyereket akarjon valaki, akinek bőrbaja van, nekem meg cukorbajom, – mi lesz evvel a gyerekkel? – És ez így ment köztük. – Nemrég hallom, – meséli a fiatalember, – hogy a feleségem az anyjával beszélget, aki viszont azért kínozza, hogy legyen már gyereke, mert ő unokát szeretne. Amire a feleségem így felelt neki:

– Ezt a bőrbajomat már nem is bánnám. De hidd meg oh anyám, hogy Az ember önzése ellentétes dolgokat is kívánhat?én nagyon önző vagyok, a kényelmemet jobban szeretem mindennél. És túlsok gond és baj van egy gyerekkel, ezt én nem vállalom. Nem és nem! – felelte a feleségem.

– Mármost én tanúlt ember vagyok ulemma, – folytatta ez a fiatalember, – és azt szeretném tudni, miképp lehetséges az, hogy az ember önzése kétfélét beszéljen, hogy egyrészt akar gyereket, másrészt nem akar? Mi erről a véleményed? – Így hangzott a kérdés.

Ezt a fiatalembert is felírtam tehát.

És így tovább. Sokan fordultak hozzám mindenféle kérdésekkel s itt én csak azokéból soroltam fel néhányat, amelyek lélektani elgondolásaim körébe kínálkoztak. Egyesek pedig azt a kérdést tették elém: hogy miért is kell e kollégiumra várniok? mért nem felelek azonnal nekik, ha oly sokat tudok és képes vagyok felelni? E kérdésükre csak ennyit válaszoltam:

– Sok-e, kevés-e amit tudok, ma már mindegy, öreg vagyok. De a téma nagy és nem mondhatom el mindenkinek külön, amit a lélek egyes tulajdonságairól gondolok. Ezenfelűl pedig: én nem vagyok mindig egyformán tudásom teljes birtokában, Egyeseknek mindig újra meg kell tanulniuk, amit tudnaknekem mindig ujra 349meg ujra kell megtanúlnom azt, amit tudok, vagyis gondolataimat mint a szellemeket kell mindenkor felidéznem, az igazamat újra bebizonyítanom sajátmagam számára is, ha azt akarom, hogy másokra is hatással legyek.

Aztán hát megalakult a kollégium. Így szóltam:

– Fenség és ti türelmes gyülekezet! Először is köszönet e nemes hercegnek, aki annyi mindent tett számomra lehetővé. Sokáig voltam távol, mert sokmindent kellett megértenem és megtanúlnom, a megismerés szomjúsága ugyanis nem hagyott nyugton. Így Európában rendkívül sokat tanultam egy bizonyos Schőndorff Leopold úrtól, főként az erkölcsi parancsok kivitelének kérdésében s a tőle kapott tanúlságokat még írásba is foglaltam és letettem e nemes herceg irattárába. Aztán a legészakibb Amerikába mentem el bizonyos gonosz princípiumok tanulmányozása végett s itt egy Benedict nevű hölgy volt a tanítóm. S végűl Tibetben töltöttem jó néhány évet, ahol két kolostorban, a Csagporiban és Szerában tanúlmányoztam a rejtélyes lelki jelenségek tudományát. S ez utóbbi tanúlmányok néhány eredményét szeretném itt előterjeszteni.

Így telt az életem. Még negyven éves se voltam, mikor elmentem s íme közel vagyok a hetvenhez, hogy visszatértem. De nem lehetett előbb. E nemes herceg ugyan két alkalommal is kűldött értem, előbb egy Naszr ibn Jakub nevű tanulót a berlini egyetemről, mégpedig sajátkezű levelével, majd egy Jichok ben Dov nevű urat, héber tudóst Szíriából, hogy térjek már haza, de kérésének nem tehettem eleget. A tudást szóban és helyszínen szerezni hatékonyabb dologMert a mi fajtánk többre tartja a szóbeli tanítást az írásbelinél, mert életteljesebbnek ítéli és több titok megnyilvánulásának lehetőségét érzi benne. És épp ezért jár be világokat, de azért is, mert a hely színe is, ahol elhangzik a szó, szintén sokat mond. A mi fajtánk olyan, mint a kristálynézők, minden oldaláról meg akarja nézni Az örök Ugyanazt minden oldalán megnézniaz örök Ugyanazt, amely minden oldalán más: mert más Észak-Amerikában és más Tibetben is, – mondhatom, igazán egészen más.

Visszaéltem tehát e magas fenség jóakaratú türelmével, tudom. De mentségeműl szolgáljon, hogy e huszonöt év alatt soha sem éltem kicsapongó életet, nyáron minden nap csak hagymát ettem kenyérrel, 350Tibetben csampával és két nyers tojást, A tudós szerény életének méltóságatélen mindig fűtetlen szobában háltam, a legnagyobb hidegekben is. Mert úgy fogtam fel életemet, mint valamely örökös, szűnni nem tudó istentisztelet, amelyhez a szerénység méltósága illik legjobban. S mert éppen Schőndorff úrtól tanúltam azt a szót, hogy A tudósok és művészek munkája istentiszteletnincs szebb istentisztelet, mint a művészek és gondolkodók munkája, amellyel a létezés végeláthatatlan titkait kutatják.

És ennyi legyen a bevezetés, most pedig megkezdem a kollégiumot.

– Fenség és ti türelmes gyülekezet, – folytattam, – többféle érdekes jelenségre kell felhívnom figyelmeteket.

Tibet egyik kolostorában az itt összegyűlt tudós szerzetesekhez így szóltam:

– Tudjátok meg ó tiszteletreméltó urak, hogy a Jeges-tenger fókái fehéren szülik fiaikat. No de mért? Mert a fóka nem tudja megvédeni csecsemőjét a támadó jegesmedvétől, sem a rozomáktól, sem a fehér farkastól s ha veszélyt lát, menekűlni kénytelen s a fóka-kölköt ott hagyja védtelenűl. Épp ezért már az anyaméh gondoskodik a kölök védelméről. Fehér burkot ad rá, hogy az ellenségek ne tudják megkülönböztetni a hómezőtől. S mármost Az anyaméh honnan tudja, mivel kell csecsemőjét az ellenségtől megvédenie?honnan tudja az anyaméh, hogy így kell cselekednie? Nem igen tételezhető fel, hogy a fóka ilyen okos volna és tudná, hogy ez lesz a legcélszerűbb védelem, de tegyük fel, hogy tudja. Az anyaméh átveszi tőle ezt a tudást és esetleg még célszerűbben jár el, mint ahogy az anya maga tudott volna eljárni? Másszóval: a vegetatív szisztéma át tudja-e venni a tudat tapasztalatait? Mi erről a véleményetek nagytudományú férfiak? De ugyanez a kérdés merűl fel a következő esetekben is: a szirteken fészkelő tengeri madaraknak csak kis fészkelő helyeik vannak, ennélfogva ha röptükből megérkeznek óhatatlanúl meglökik tojásaikat. S ha ezek gömbölyűek volnának, mint más madarakéi, akkor legurúlnának, lezuhannának a mélységbe. No de az anyaméh erről is gondoskodott, hogy ilyesmi ne lehessen. Körte alakú tojásokat hozott tehát létre, amelyek, ha meglökik őket, ide-oda inganak és nem gurúlnak le. Mármost honnan tudja ez az anyaméh, hogy az érkező madárnak szárnycsapásai meglökik a tojásokat? De továbbá: el tudom képzel351ni, hogy A vipera szervezete honnan tudja, hogy másnak mi ártalmas?a mérges kígyók szervezete megtanúlhatja azt, hogy a kígyónak mi ártalmas, mi nem, de honnan vehet tudomást arról, hogy más állatok szervezetének mi a halálthozó mérge? És a méregfa honnan tudja ugyanezt, mikor az általa termelt méreg számára veszélytelen? És egyes madarak szervezete mi módon értesűl a karvaly külsejéről, tollazatáról s olyannyira, hogy pontosan utánacsinálja az ártatlan madár védelmére? És így még számtalan kérdést feltehetnénk, amely mind ugyanazt az alapvető sejtelmet, vagy mondjuk úgy, óhajtást tartalmazza, hogy nem tételezhető-e fel mind e jelenségek hátterében valamely gondoskodó, vagy előrelátó istenség s amennyiben nem, miként magyarázzátok mindezt lélektanilag nagytudományú férfiak? Elképzelhető-e az, hogy a lélek tapasztalata, vagy tudása a szervezet vegetatív munkáját ennyire befolyásolhassa? hogy megszabhassa néki, mit tegyen?

Előrelátó és védelmező Gondviselést feltételeznünk emögött azért nem volna helyes, – tettem hozzá, – mert hiszen akkor annak az áldozatokat is meg kellene védenie és ezt nem teszi, vagy csak kis mértékben teszi, mert hisz nem látja el ellenméreggel a kígyó áldozatait. Ha pedig ilyen előrelátó istenséget nem tételezhetek fel, akkor, – mégegyszer kérdezem, – elképzelhető-e, hogy a lélek tanítja tapasztalatai alapján a szervezetet mindarra, amit az az egyén védelmére produkál? Vagyis elképzelhető-e a következő:

A bogár nyílván nem tud a halálról, csak az életét félti, anélkűl, hogy tudná mit csinál. Viszont, ha üldözik, halottnak tetteti magát. Mármost honnan veszi ezt az alakzatot? A bogár halottas mimikrije honnan származik?mikor nem is tud róla, hogy mi és milyen a halál. A fajta évmilliós tapasztalataiból veszi-e és azt is, hogy a halott bogárhoz már nem szívesen nyúlnak ellenségei? Elképzelhető-e, hogy az így van?

Ezek voltak feltett kérdéseim s alig hogy elhangzottak, egy sárga-süveges aggastyán így kiáltott felém:

– Már hogyne volna ez elképzelhető! Ez nemcsak elképzelhető, de bizonyítható tény! – E kiáltásra a mellette álló fiatal, ugyancsak sárga-süveges pap leborúlt eléje és így szólt:

– Oh guru! Tudod jól, úgy állapodtunk meg, hogy ma övék legyen az első szó. – És könyörögve nézett rá, majd egy másik csoportra mutatott, amely hideg tekintetű, mozdulatlan, igen méltóságteljes, idős papokból állott. A sárga, öreg pap erre leűlt. Ekkor az egyik 352merevtekintetű vörös-süveges kinyújtotta karját s e jelre egy fiatalabb felállott űltőhelyéről és így szólt:

– Nagytudományú, idegen férfiú! Szép tőled, hogy nehéz nyelvünket ennyire megtanúltad, örvendünk, hogy jól meg lehetett téged érteni. Úgy hallottuk, kilenc nyelven már tudtál s ez a tizedik. Jól tetted, hogy megtanúltad ezt is, mert így jobban be tudunk téged avatni gondolkodásunk egyes titkaiba. Halljad tehát:

Kérdésedre egyszerűen fogok felelni. Ha egy szervezet sajátmagán tett tapasztalatai alapján a lény hasznára, javára formálja önmagát, ez is eléggé csodálatos jelenség, de még nagyobb csoda, ha olyasmiben előrelátó, amit ő maga nem tapasztalhat. Helyesen tetted fel tehát a kérdést oh idegen, a kellő helyen csodálkoztál a mi véleményünk szerint is, mert hogy a fókakölök születésekor fehér legyen, vagy hogy a szirti madár tojása körte alakú legyen, ennek szükségességét ama szervezet önmagán belűl semmiképp se tapasztalhatja, ezt csak kívüle tapasztalhatná valaki a kűlvilágban, így azt is, hogy a mérges kígyó mivel ölhet, de még ezernyi ilyen példát lehetne felsorolni. Mert hogy is nézhetné egy szervezet kívülről önmagát és azt, hogy erre a kűlvilágra miképpen hat munkálkodása? A húsevő növények egy fajtájának példáúl olyan csodás csapda-szerkezete van, hogy a legkiválóbb építész, vagy gépszerkesztő se tudna különbet kitalálni. Mármost honnan tudta ennek a növénynek a szervezete, hogy a bogár milyen szög alatt fektetett és milyen síkosságu lejtőn fog okvetlenűl belecsúszni az emésztőtartályba? De, tegyük fel, hogy ez még elképzelhető. Az évmilliók során addig igazodott helyén jobbra is, balra is, amíg elérte a tökélyt. No de mihez igazodott a fóka anyaméhe? Tudott ő a jegesmedvéről és annak szeméről? Erről legfeljebb a fóka tudhatott valamennyit s ezt a tudását adta-e át méhének? De az összes környezethez való hasonúlás körűlbelűl ilyen természetű. Valamilyen erő megvédi tehát a teremtményeket és valószínűleg eszesebben, mint ahogy azt a teremtmény maga tehetné. Igaz, hogy ez az erő őbenne magában is munkálkodik, mondjuk úgy, hogy az ösztöneiben s oly csodás eszességgel, amely kétségtelenűl sokszorosan fölül múlja a teremtmény eszességét. Ez a tény pedig odamutat, hogy ez a valami többet tud, mint amit az egyén tudhat. Vagy oly sok esze van a méregfának, vagy a húsevő növénynek, vagy akár a fókának is? Van bennük tehát valami, vagy valaki, aki 353előrelátóan gondoskodik róluk, aki nemcsak az illető lényen, hanem a kűlvilág, a környezet mindenféle körűlményein tett tapasztalataiból is szerzi tudását és osztja a szervezet számára parancsait. Mert a méregfa mit tapasztalhat? Hogy hozzányúlnak, vagy nem nyúlnak hozzá. De vajon honnan tudhatta azt, hogy milyen mérget kell termelnie, hogy minden támadást ki lehessen védenie vele? Valami, ami a lényben munkál, és több esze van, mint nekiValami tehát így szólt őbenne: – még mindig megtámadtok? Akkor tehát olyan mérget készítek ellenetek, amely még hatékonyabb lesz. – Ennyi esze pedig sem a méregfának nincs, sem a mérgeskígyónak, mert ha volna, megtapasztalhatnók ezt egyebekben is. Valami tehát munkálkodik bennök, aminek van esze és ez meg is mutatkozik úgy ebben, valamint egész szervezetük felépítésében és elrendezettségében hasonlóképpen.

Sok vallás van, tudjuk, amely ezt az okosságot Általános gondviselést nem lehet feltételezniaz általános isteni gondviselés okosságának mondja. És ezen mi nem is csodálkozunk, mert lehetetlen egész lényünket megrázó meglepetés nélkül szemlélni akárcsak egyes darázsfajták építkezését is, az ember önkénytelenűl azt kiáltja: – istenség, ezt csak te csinálhattad! Míg aztán a meggondolás másféle belátásra nem kényszerít. Hogy beszélhetünk általános isteni gondviselésről ott, ahol a nyulaknak gyors láb adatik, de a gepárdnak még gyorsabb? Ahol az anyai ösztön jól istápolja a bárányfiakat, de a farkaskölköket is? ahol a mérgeskígyó ugyan nagyszerűen van felfegyverkezve, de az ichneumon még ennél is jobban, mert hisz meg tudja ölni a kígyót? ahol a gazella füle ugyan nagyszerűen van kiképezve, de ahol a fekete leopárd zajtalansága és fürgesége még ezt is hiábavalóvá teszi? Mindezt helyesen fogtad tehát fel oh idegen.

A mi tudósaink nagy részének mindebből kifolyólag az a véleménye, hogy nem lehet itt valamely általános gondviselést képzelni e dolgok mögé, olyat, amely a világ összes teremtményeinek javát szolgálja. Itt különböző gondviselések kűzdenek egymással, – úgy látszik, ez ennek a földnek törvénye. Mi tehát azt mondjuk oh idegen, hogy minden lényben van egy hatalom, Minden lényben lakozó apró istenségamely azon lény démonának nevezhető, vagy, mondjuk úgy: istenségének, az ő személyes istenségének, amely őt létrehozta és védelmezi, vagy amelyet ő maga hozott magában létre a saját védelmére s ez aztán az ő fenntartója és előrelátó gondviselése s ez az istenség már léte legkezdetén, már anyjának méhében megkezdi munkáját s ezért van az, hogy mi szentnek nemcsak a léleknek egy részét tartjuk, hanem az édesanya méhét 354is, ahogy ez történetesen egy idegen próféta művében, az Avesztában is körülbelül ki van már fejezve a terhes szuka iránti tisztelet követelményében. S ez a fenntartó istenség aztán a halál pillanatában eltávozik a teremtményből, ahogy ezt már az egyiptomiak is megsejtették. S hogy hova távozik, erről most nem beszélünk, bárha igen érdekes tanúlságaink vannak erre vonatkozólag is. A farkas istensége farkasokat teremt s a rókáé rókákat s az emberek között is bizony, ahogy ezt a kínaiak is tudják. Ez az istenség, ismétlem, kis istenség, nem nagy! Ne csodálkozzál sem ezen az elnevezésen, sem ezen a fogalmon, vedd észbe, hogy a brahminizmusnak példáúl, – a többi vallást már nem is említem, – hány démona és hány kis istensége van s a katolikusoknak is hány védőszentje! Viszont hogy az egész világnak van-e istene, nincs-e, erről semmit se tudunk, erről sem a Buddhák sem a Bodhiszatvák nem nyilatkoztak világosan és megnyugtatóan soha. Ha akarod, van, ha akarod, nincs, annyi tény, hogy amennyiben van, akkor se törődik sokat velünk, akkor is alighanem így szól: – adtam néked a saját, kis, fenntartó istenedet, ne kívül keresd hát az istenséget, hogy az segítsen, hanem tenmagadban, Befelé imádkozzatokbefelé tekints tehát, befelé imádkozzál, hogy az fenntartson és el ne hagyjon, ha pedig anyád beteg, az ő istensége elé térdelj és könyörögj néki. S mi papok is vissza tudjuk tartani, de persze nem tesszük, mi ezt a kis istenséget inkább felszabadítjuk a test jármai alól, – de vannak tilalmas kísérletek is, amelyek igen tanúlságosak. Mert ezt a kis istenséget mi is tudjuk marasztalni s aki ezt vállalja, addig-addig parancsolja néki a maradást amíg rejtekében reszketni nem kezd s a szenvedőnek is előbb a keze, aztán egész teste is reszket, végűl az arca szinte túlvilági fényben felvilágol, – az istent látja ugyanis maga előtt, holott hát annyi ez csak, mint tükörképed a tavon: a levegő remegésében saját istenségét látja felmerűlni valahonnan a mélységekből. Vegyük ezt a példát. Egy elhagyatott beteg özvegyasszony így szólt hozzám: – Az anya, aki halála előtt mindent elrendezén nem halhatok meg addig, amíg mindent el nem rendeztem, amit nékem kell elrendeznem, amíg egyetlen fiamat biztonságban nem tudom és meg nem szőttem annyi pokrócot, amennyi őt a kezdet nehézségein átsegíti. – És hogy csinálod ezt? – kérdeztem tőle. – Minden éjjel hosszan beszélek ahhoz, aki fenntart, – felelte ő. – És ki az aki fenntart? – kérdeztem én. – Azt nem tudom, de érzem, hogy itt benn lakik, – felelte az özvegyasszony és a szivére mutatott. 355És valóban mindent a legpontosabban el is rendezett és mihelyt ez megtörtént, azonnal meghalt. – Most már mehetek, – mondotta nekem halála előtt fénylő szemmel. Különben most jövök éppen egy kecskepásztortól is, – akarta volna még folytatni ez a fiatal pap, de az öreg ismét felemelte karját.

– Ez már nem tartozik ide, – mondotta néki. – A természet közönyeA természet közönyéről és az istenségek harcáról beszélj bővebben.

– Erről csak keveset tudok mondani, oh guru, – felelte feléje fordúlva a fiatal pap. – A levegő közönyös, a napfény közönyös és vídáman süt rá a sírokra is, a hegységek és tengerek közönyösek, bármi történik is e kis istenségek teremtményeivel a földön. S hogy e kis istenségek mennyire küzdenek egymással, már megmondtam. A teknősbéka mennyire fel van fegyverezve ugyebár s egyes farkasfajták mégis elbánnak vele a parton. S ugyanez vonatkozik a fókára is. Már az anyaméhben védi őket saját istenük, no de ragadozóik is egyre jobban felfegyvereztetnek ellenünk…

Az idős pap e szónál ujra felemelte karját.

– Itt jobb példára van szükség, – azt mondja, – vegyük ezt. Létezik egy fűfajta, – s itt megnevezte a füvet, de én, Hamuján elfelejtettem a nevét, – amely oly kemény magvakat termel, hogy kalapáccsal alig lehet szétverni. No de mért? Mert a benne lakó parányi hatalom, a fű démonja tudja, hogy nincs olyan állati fog, amely ezt meg tudja rágni, sem olyan állati gyomor, amely ezt meg tudja emészteni. Erről azonban értesülést szerzett ennek meg ennek a madárnak démona, (a madár nevét is elfelejtettem,) és olyan gyomrot csinált neki, amely még ezt is megemészti, – mondotta az öreg pap és olyan jóízűt nevetett ezen, mintha valami nagyszerű tréfát hallott volna.

De a többi vörös-süveges pap is mosolygott ezen s e mosolyban fölény, sőt gúny is volt kifejezve. S ez mind a másik csoportnak volt szánva.

– Ennyit felelhetek kérdéseidre nagytudományú idegen, – folytatta még a fiatal pap. – Persze arra vonatkozólag, hogy az egész világ miként van megszervezve és feltételezhető egyensúlya miként jön létre? erről már semmit se tudnék mondani.

– És ezzel be is fejeztem, – mondotta még és máris felemelte karját a másik csoport felé. Most pedig olyasmi következett, amért érdemes 356volt Tibetben töltenem annyi esztendőt s amiből voltaképpen minden itteni mondanivalóm is következni fog.

– De íme hajnalodik, további közlendőimet tehát holnap éjszakára kell halasztanom, – mondottam a kollégium hallgatóinak.

Másnap, ó Hábi-Szádi, így folytattam a kollégiumot:

– Fenség és ti türelmes gyülekezet, az elhangzottak után felállt az öreg sárga guru növendéke és így szólt:

– Én nagy anyagom terjedelméhez képest csak röviden fogok válaszolni, de, remélem, észreveszitek majd, hogy e rövid előadásban sokminden foglaltatik. Mi nem azon a véleményen vagyunk, mint az előttem szóló, mi reálisabb emberek vagyunk, vagyis megkülönböztetjük a fehéret a feketétől, ami annyit jelent, hogy a láthatóhoz, az ellenőrizhetőhöz jobban ragaszkodunk és nem ragadtatjuk el magunkat nem jól tapasztalható, ködös világokig. Tehát nem burkolódzunk képzeletünk felhőibe sem, – mondotta s e szavai után a vörösek csoportjában nevetés hangzott el, de ő nem zavartatta magát.

– Ismétlem, – folytatta, – mi csak azt vizsgáljuk, ami vizsgálható, mi tehát sokkal inkább foglalkozunk lélektannal, mint teológiával. És mivel a növények lelkéről mindezideig semmit se tudhatunk, azok lélektanával tehát nem is bíbelődünk. Legtöbb tapasztalatunk az ember lelkéről lehet, kénytelenek vagyunk tehát mindenekelőtt ezt a lelket venni vizsgálat alá. Az emberről következtessünk az állatra s onnan vissza reáAz ember a mi kiindulási pontunk, róla következtetünk esetleg az állatra is s az állatról esetleg visszakövetkeztetünk az emberre: ennyi a mi kutatásunk területe. S a mi kolostorunk egyik nagyon régi könyvében az ember lelkéről ez áll: – nehogy azt higgyétek, A lélek nem egység, hanem gyülekezeta lélek nem valami egység, hanem gyülekezet. – Egy későbbi pap e tanításra vissza térve azt írta: – hatalmak gyülekezete. – Mindez nem újság nektek, hiszen evvel mi mindnyájan, akik itt vagyunk egyetértünk. Egy még későbbi pap ehhez még a következőket fűzte hozzá: – a lélek hatalmak gyülekezete ugyan, de mégis egység, ez a különös, – persze nem olyan értelemben, mint ahogy mi szeretnők, mert ilyen egység nincs mibennünk. És mégis! A távoli világok szentháromságai is úgy vannak elképzelve, hogy hárman vannak ugyan s független hatalmak, de amellett mégis mind 357a hárman egyek. Hasonlóképpen a keresztények messzi-messzi barlangjaikban elrejtett könyvei is azt írják, mint hallom, hogy az ő szentháromságuk olyan, mint a gyertya, van faggyúja, van kanóca és lángja, – ezek mindegyike külön hatalom s az egész mégis egy. A lélek hatalmak gyülekezete és mégis egységDe az Aveszta követőinek hármas övéről is lehetne itt beszélni, továbbá más mindenféle hármas tapasztalatról, amelyek mindegyike azt bizonyítja, hogy az ember régen érzi a benne munkáló hatalmakat s hogy azt az érzését vetítette ki aztán megszentelt háromságok képében. És melyik az a három kényúr, akit mindenekelőtt felfedezett önmagában? Az ösztönök, az érzelmek s az értelem. Ez utóbbi az, amely egyes régi iratokban görög nyelven logosznak neveztetik. Ugyanebből a megismerésből válik érthetővé továbbá, hogy az egyiptomiak példáúl, de mások is többféle lelket és többféle kvalitású lelket tételeztek fel ugyanegy emberi lényben. – Eddig szól e régi pap feljegyzése.

S mármost mi, késői utódok még emellett a rendkívül fontos megismerés mellett se tudtunk megállani. Rájöttünk, hogy, mint ez a régi pap is sejtette, Sokféle független hatalom a lélekbennemcsak három önálló hatalom van az emberben, hanem számos. Ne feledkezzünk meg példáúl az indulatokról, amelyek nem tévesztendők össze az érzelmekkel s ha mi érzelmeinket kényuraknak nevezzük, mennyivel inkább kell indulatainkat annak neveznünk. Igaz, hogy a kettő szorosabban látszik összefüggeni egymással, mint a többi hatalmak, jóllehet nem is mindig egyformán függenek össze. Mint érzelmeinkről tudjuk példáúl: azok exaltációs fokán könnyen indulatba jövünk s Az indulatok később telítődhetnek érzésselez az indulat az érzelmeknek megfelelő irányt fog mutatni, ezzel szemben egy, mondjuk, a gong-ütések ritmusával indulatba hozott emberről nem tudhatjuk előre, hogy ölni fog-e, vagy ölelkezni? Ami annyit jelent, hogy az indulatok, ha övék az elsőség, később telítődnek érzelemmel, s ebből is következik, hogy könnyen is csapnak át egyik szélsőségből a másikba, teszem fel, könyörgésből, rajongó imádatból dühbe és megfordítva. Egy kínai asszony a következőket mesélte nekem:

– A férjem indulatos ember s egyszer elmondta, hogy fiatal korában volt neki egy jóval öregebb, kétszer olyan idős szeretője, egy mandzsu nő. Egy alkalommal türelmetlenül várta a találkájuk helyén, egy kerítőnőnél s az asszony késett. A fiú vágyakozása oly nagy volt, hogy szinte rajongássá, szerelemmé nőtt meg s az asszony csak nem jött. Elhatározta, hogy ha megjön, letérdel eléje és megcsókolja térdeit. 358Végre megjött, de első szava máris olyan fitymáló volt, – ahogy különben is bánni szokott vele, ahogy a dajka bánik neveltjével, hogy micsoda szamár kölyök ő, hogy miért csinálta ezt, vagy azt, amire a fiú nagyon elpirult s ugyanavval az indulattal, amellyel eddig esengett érte, az egyik vázácskát máris a fejéhez vágta. – Ennyit az indulatokról egyelőre. Ne feledkezzünk meg azonban a látomásos hatalomról sem, amely tudvalevőleg olyannyira független, hogy mikor becsukom a szemem, mert a szülőházamat akarom magam elé képzelni, ehelyett esetleg egy yak-borjú lába áll elém. De ugyanilyen hajthatatlan az ember szerelmi vágyakozása is, amely még az érzésektől is függetleníteni szokta magát, mert az emberi lény még gyűlölködve is gondolhat arra, aki nélkűl élni nem tud, nem szólva az értelemről, amely helytelenítheti ezt a vágyakozást, nem szólván továbbá a zabolátlanúl független érzékiségről, amely néha egyáltalán nem azt választja vágyakozása tárgyáúl, akibe az ember szerelmes, mert megeshetik, hogy érzékisége épp arra nem is vágyik s épp ezt az érzékiség nélküli vonzódást nevezik egyes arab, sőt hindú költők is Égi szerelemégi szerelemnek! és így tovább. Összes hatalmainkat valószínűleg nem is ismerjük, sőt nem is ismerhetjük meg s hogy van-e köztük valamely fontos, mert mindegyiknél hatékonyabb parány, amely bennünk fenntartó istenségnek volna nevezhető s hogy ez megmarad-e halálunk után? – ezt mi kevésbé kutatjuk, mert, ismétlem, mi a kutatható mellett szeretünk megállani. Lehet, hogy van ilyen, nem mondom, nincs kizárva, lehet, hogy a növények és állatok élettanának rejtélyei csakugyan e fenntartó és védelmező princípium mellett szólanak… – mondotta még a fiatal sárga pap, itt azonban megakasztotta valami.

– No látod, Yongden, – hallatszott egy hang a vörösek oldalán. De a fiatal pap megint nem zavartatta magát.

– De hogy a magamét folytassam, – mondotta, – az emberi lélekről kell tovább is szólanom. Mármost mindenekelőtt: hogy ezek a hatalmak az ember testében hol székelnek, megintcsak nem tudjuk. Annyit sejtünk, hogy, Lelkünk fejtől a szívig lakikamit léleknek nevezünk, a fejtől a szívig terjedő zónában lehet, annál is inkább, mert hisz karjainkat példáúl már csak a lélek eszközének érezzük. De megemlítem még itt a következőket is: találtam egy újabb feljegyzést, amelyben az áll, hogy a híres magyar tudós, az irántunk oly barátságos érzésű Philingi Dasa, egy 359pappal való beszélgetése közben megemlítette, hogy Göttinga nevű német városban már talált ő hasonló tanítást, mint amilyen a mi bölcseletünk. Mert egy Leibniz nevű régi tudós a léleknek homályos és kevésbé homályos ősi egységeiről elmélkedett valaha, amelyek bonthatatlanok ugyan és bár nincsenek egymásra nyíló ablakaik, mégsincsenek azért egymásra való behatás nélkül. S hogy ezeket az egységeket Leibniz monádjaiLeibniz monádoknak nevezte el.

S én épp erről akarok most szólani, – folytatta a fiatal sárga pap. – Egy ifjú növendék nemrég így szólt mindnyájunk mesteréhez:

– Oh guru, – azt mondja, – mikor tekinthetem én magamat úgy, hogy e percben én csakugyan sajátmagam vagyok? Példáúl akkor-e, mikor bűnt követek el, vagy mikor bírálom és hibáztatom magamat, vagy netán akkor-e, mikor ezt a bírálót még valaki fölülbírálja bennem? – Amire a guru így felelt:

Az anyag meg a szűrő is te vagyAz anyag is te vagy, meg a szűrő is te vagy. – Amire a növendék, a chela:

– Jól van, megértettem. Akkor talán arra felelj még oh guru, mikor éri meg az ember azt a pillanatot, mikor így beszélhet önmagához:

Mikor vagyok azonos önmagammal?Most végre tökéletesen azonos vagyok önmagammal. – Amire a guru:

– Ilyen állapotot elképzelni se lehet. Az ember olyan, hogy pillanatról pillanatra változik, akár a tengerek, még akkor is mozgásban van, mikor a legcsendesebb. Már mondtam elégszer, hogy lelkednek olyan egységére, amilyet áhítanál, sohase számíts. Még a mély meditáció állapota az egyetlen, amely e tekintetben némiképp kielégíthet, illetve jól tudom, belátom, A mámorok okozta lelki egységvannak illuziós, csalóka pillanatok is, amelyek a teljesebb lelki egység hamis érzetét keltik, – tette hozzá a guru, – ilyenek talán mindennemű mámoraink pillanatai, a szerelmi mámoroké, továbbá annyiféle mérgeké is, – sokféle van ilyen, hiszen értesz engem…

– Megértettelek oh guru, – felelte a tanítvány, – és azt veszem ki szavaidból, hogy nem vagy a mámorok ellensége.

Mellékesen megjegyzem, hogy erre a mester a következő választ adta:

– Én semmilyen cselekedetnek, vagy magatartásnak nem vagyok ellensége, ha más számára nem ártalmas és az ember életét akárcsak pillanatokra is elviselhetőbbé teszi.

360

Ám ez már nem tartozik ide. Arról beszéltem, hogy mért nem számíthat az ember lelkének olyan egységére, amilyet áhítana? Legfőképpen azért nem, mert lelkének ezek a hatalmai gyakran vitában vannak egymással. Valaki egy lánnyal erőszakoskodni akar, ezt a vére, teste, az érzékei követelik, viszont a szánalma, vagy szemérme, vagy értelme azt parancsolja néki, hogy ilyet ne tegyen, – ez a példa is jól mutatja, hogy Kétféle akaratunk: a szervezeté, s az értelemékétféle akaratot kell tehát okvetlenűl megkülönböztetni az emberben: a vegetatív, vagy szervezeti akaratot, s az értelemét, amely persze egyszersmind az erkölcsiségé is lehet. Valakit példáúl a nélkülözés mohósága, vagy zabolátlan önzése bűncselekményre ösztönözhet, de ugyancsak értelme, s ez esetben szintén erkölcsisége tiltakozhat ez ellen. Az indulatok hasonlóképpen szörnyű cselekedetig ragadhatnának el némelyeket, ha eszük, de esetleg érzelmeik is meg nem akadályoznák őket ebben. Egyik vagy másik lelki hatalom túlsúlyaPéldáúl: valaki hirtelen dühre gerjed felesége ellen, s már-már dúrva volna vele, de látván könnyeit, máris megsajnálja, s az indulatok megfagynak benne. Vagyis, az érzelem győzött az indulatokon. De az is megeshetik, hogy nem győz, hogy valaki még meg is üti azt, akit szeret, s értelme szemrehányást tenne neki ezért, de ő, lelkének egysége érdekében s hogy ne kelljen a maró lelkiismeretfurdalásokat elviselnie, utólagosan esetleg értelmi okokat csempész indulatos cselekedete mögé, s azt hiteti el magával, hogy mégiscsak helyesen és értelmesen cselekedett, – amit Utólagos raciónalizációutólagos raciónalizációnak lehet nevezni. Vagyis, utólagosan értelmi eredetet hamisít olyan cselekedet mögé, amely eredetileg nem volt ilyen, csak indulatos. Egyszóval: bár rendesen az indulatok azok, amelyek az értelem bírálatára szorúlnak, mégis, megeshetik az is, hogy az értelem olyan indulatokat nyom el, amelyek helyénvalóak volnának, ami példáúl a higgadtságukkal kérkedő embereknél gyakori jelenség, de egyes bölcseleti irányok világában is, – ezeket nyugaton Sztoikusoksztoikusoknak nevezték, (a kínaiaknál és nálunk viszont különböző neveken tisztelik ma is őket,) – ezek között gyakori az olyan ember, aki hazáján, szerelmén, vagy anyján esett sérelem feletti felháborodását is elveti, elhallgattatja magában, ahelyett, hogy indulataira hallgatna, mert szenvedélyeit még ilyenkor is szégyenli. Persze feltételezhető, hogy az ilyen emberek rendesen helytelenűl ítélik meg, hogy mikor kell az eszükre és mikor a szívükre, vagy szervezetükre hallgatniok.

361

Mint mindebből látható, ezek a független hatalmak csakugyan gyakran kerűlnek egymással ellentétbe, az emberi lélek tehát már ezért se lehet egységes. Legnagyobb ellentétben nyílván az értelem szokott lenni a vegetatív szisztéma többi hatalmaival, annál is inkább, minthogy a mérlegelő, bíráló, ítélkező értelem javarészben késői emberi szerzeménynek tekintendő. S hol az egyik győz, hol a másik. Ebből pedig az következik, hogy ezek a hatalmak néha igenis tudnak hatni egymásra, Az értelem, mint antagonistamár nem is szólva az egymáshoz közelállókról, amilyenek az érzelmek közelségében levő indulatok, de a legtávolabb állók is, amilyenek az indulatok, s a velük homlokegyenest ellenirányban levő értelem.

Hogy hányféle belső hatalmat szólíthatnak meg egy nap eseményei, erre Dardzsilingben való tartózkodásom idején lettem figyelmessé. Egy anglikán kápolna előtt állottam, ahova épp akkor érkezett meg esküvőjére egy ifjú pár. A fiatal menyasszony piros volt az izgalomtól, és szemei szinte eszelős tűzben kezdtek fényleni, mikor az ünnepien kivilágított kápolna mélyére tekintett. Ott benn volt a szentség, s a menyasszony máris reszketett. Lekuporodtam a kápolna ajtaja mellé, s megvártam őket. Mikor kijöttek, a menyasszony szülei sírtak, a lányukat ölelgették, s a menyasszony is sírt. A következőket gondoltam:

A menyasszony hányféle urat szolgál egy naponItt volt előtte a szentség, az istent látták káprázó szemei, aztán lelke leereszkedett a földre, s őt a földi érzelmek könnyei áztatták. Következik rá a csókok és érzékek éjszakája. Vajon hányféle urat kell ennek a szegény léleknek egy nap alatt szolgálnia? – kérdeztem magamtól. Minálunk keleten, különösen Sziámban, de nálunk is többfelé, tréfásabban történik az ilyesmi, kedvesebben, ami A lélek naponta megkűzd egyensúlyáértaz ember vívódó lelkének, amely oly nehezen kűzd meg naponta egyensúlyáért, ennek a szegény léleknek alighanem jobban megfelel, mert elkerűli a nagy ellentéteket.

Hogy értelem és vegetatív szisztéma míly nagy ellentétben tudnak lenni, legélénkebben az öngyilkossággal kűzdő ember lelke mutatja. Az öngyilkos lelkének kettősségeÉrtelme esetleg már régen elveti az életet, sőt, megalázónak tarthatja az élethez való mindennemű ragaszkodását, viszont ugyanakkor a vegetatív szisztéma még mindig kétségbeesetten kűzdhet az életért, görcsösen ájúldozva. Igazat kell tehát adnunk azoknak, akik az öngyilkosságot az elképzelhető legnagyobb brutalitásnak ítélik, a halá362los ítélet és kivégzés legszörnyűbb fajtájának, mert egy ember itt, saját személyében két lénnyé hasad: az egyik sír az élet után s a másik Az öngyilkos a benne síró gyermek hóhérairgalmatlan hóhérává lesz ugyanennek a síró gyermeknek. Ezek véleménye szerint épp ezért az öngyilkosság legtöbbször a düh önkívületének lendületében történik, – kétségtelen, hogy így is képzelhető el legjobban, vagyis olyan pillanatban, mikor az öngyilkosnak a kűlvilág, vagy sorsa elleni dühe fordúl sajátmaga ellen, esetleg már olyan lélekállapotában, mikor A szerencsétlenek iránti megvetésmegvetésre, sőt gyűlöletre méltónak mond már mindenkit, aki szerencsétlen. Hogy e kettősség kűzdelme milyen lelki eredményekre vezethet, errevonatkozólag igen jellemzőnek találom azt, amit egy kínai hölgy mesélt el nekem. Ezt még elmondom, mielőtt mai előadásomat megszakítanám.

Ez egy igen előkelő, még fiatal, buddhista hölgy volt, aki Kínából azért jött át szobalányával hozzánk, Tibetbe, hogy egyik szentünk sírjának közelében haljon meg. Sok lelki baja miatt akart meghalni. Férje ugyan titokban szintén buddhista volt, de egy régi kínai család hagyományai nyomorították meg lelkét, ennélfogva példáúl feleségével is rendkívűl megalázó módon bánt, alacsonyabb rendű lénynek tekintette s az újabb áramlatok befolyásának semmit sem engedett. S hiába mondta ő neki, hogy a Buddha e tekintetben nem tett különbséget ember és ember között, a bhikkshut ugyanúgy megtisztelte tanításával, mint a bhikkshúnit, – a férjére nem lehetett hatni. Talán ez is oka volt, hogy ő egy másik férfibe szeretett bele, annak ellenére, hogy a férjét is szerette. De másként a férjét és másként ezt az idegent. A szervezete, érzékisége, vérének minden cseppje eszelősen ragaszkodott a férjéhez, s a szíve minden érzése és gyengédsége ezé az idegené volt. Ha csak látta, már reszketett a vágyakozástól, hogy megölelje. De nem ölelte meg soha, inkább idejött, meghalni.

– Nincs ennél rettenetesebben megalázó dolog, – mesélte nékem ez a hölgy, – mint mikor a szoba be van sötétítve, s az ember ott ül egy órát, kettőt, előtte van a kellő mennyiségű morfium, és nem tudja megtenni, amit végképp elhatározott. A szív nem tűri az értelem öngyilkos ítéletétNem és nem! Az ember zokog, lehúnyja szemét és könyörög, de a fiatal szív annál hevesebben dobog és tiltakozik. S még nem is ez a legmegalázóbb. Hanem az, mikor az ember végűl is odamegy, a gyékényt félrevonja ablakaiból, s a nap újra besüt szobájába s a gyertya még mindig ott ég az asztalon. De még ez 363se a legteljesebb, legszégyenteljesebb nyomorúság. Hanem az a tény, semmi se változott nemde, az élete tovább is ugyanolyan maradt, amilyen volt Meghiusúlt öngyilkosság után örülni az életnekés ő mégis jobban érzi most magát, rágyújt bűnösen egy fínom cigarettára, teát forral s íme, hajlandó volna azt mondani, hogy élni mégiscsak érdemes! Vagyis megint szereti azt az életet, amelyet elméje megvet, – amely jelenség a mi lélektani megállapításaink szerint azt jelenti, hogy a vegetatív hatalom mégiscsak legyőzte értelmének ítéleteit…

– De íme, előadásom, várakozásom ellenére, mégis túlhosszúra nyúlt, holnap fogom folytatni tehát, – mondotta még a fiatal pap. – S tegyünk mi is úgy, Fenség, és ti, türelmes gyülekezet, – mondottam én is.

Másnap Yongden, a fiatal pap így folytatta beszédét:

– Az egyik belső hatalom tehát igenis, tud hatni a másikra, és nem is mindig a vegetatív hatalmak azok, amelyek az értelmet legyőzik. A fordítottjára is nem egy példa adódik olyankor, mikor valaki el tudja magában érni, hogy a szervezet felvegye, elfogadja azt, amit az értelem elhatározott, másszóval, Mikor az értelem parancsa organikussá válikmikor az értelem munkája organikussá válik, szervessé, vagyis organikusan egyesűl a szervezettel. Ilyenkor a lélek már egységes, és példáúl az öngyilkosságnak sincs semmi lelki nehézsége többé. Ez az értelmi hatás oly nagy lehet, hogy még erőszakosságra sincs többé szükség, mert hány olyan aszkétánk volt már, aki lefeküdt barlangjában, és így szólt: – elég volt, most pedig meg akarok halni. – És megállította szívét.

De hogy a tudat mennyire képes a vegetatív szisztémára hatni, arra mindennapos példáink vannak. Egész egyszerűeken kezdem: valaki megsért egy asszonyt, s az elpirúl, szívdobogást kap tőle, – mi történt itt? A tudat, az értelem észrevétele azonnal hatott a vegetatív szisztémára, a tudat észleletére szervezete felelt, – de hányszor van az úgy is, hogy egy anyával hirtelen, váratlan közlik fia halálát, s az anya elájúl, vagy esetleg holtan esik össze? S hányszor van az, hogy amennyiben időt adnak a szervezetnek a védekezésre, és ovatosan adagolva közlik valakivel a szerencsétlenséget, hogy a szervezet ilyenkor e rossz hír elől elzárkózik, nehogy a tudat képes legyen hatni rá. Ilyen 364esetekben lehetünk tanúi annak, hogy valaki tudja ugyan, hogy mi történt, de nem érzi, még nevetni is képes volna, ha a benne levő bírói hatalom nem tiltaná meg ezt neki. De hogy még más közönségesen ismert példákat is felsoroljak annak bizonyítására, hogy a különböző hatalmi rétegek egymáshoz való viszonya még más dolgokban is mennyire megmutatkozik, s hogy példáúl Ha az egyik lelki hatalom gyenge, a másik erőteljesebben lép előaz egyik gyengesége esetén a másik mily mértékben hatalmasodik el s viszont a gyenge megerősödése esetén az erőteljesen uralkodónak hatalma mennyire csökken, – ugyanez a kínai hölgy mesélte nekem, hogy egy alkalommal kinézett ablakán s íme mit látott? Házával szemben valami szakadék, vagy mély árok húzódott s ennek szélén, mint a kés éle, olyan keskeny ösvény volt a magasban s ezen egy kislány szaladt bebugyolált csomagot tartva maga előtt. Itt ő embert még nem látott eddig futni, lehúnyta tehát szemeit, mert nem akarta látni a gyermek zuhanását. Aztán hamar elküldte tibeti szolgáját, hogy nyomozza ki, mi történt a gyermekkel? A szolga nevetve jött vissza, hogy a gyermek már ott is van a boncnál, aki az árok végén lakik, újszülött kisöccsét vitte oda, hogy a bonc azonnal akasszon nyakába védő amulettet.

– Hát hiába! a gyermekeket és a részegeket az istenek védik, – mondotta ez a kínai hölgy.

– Vajon azok védik-e őket csakugyan? – kérdeztem én. – Nem inkább feltételezhető-e a következő: a gyermek értelmisége még fejletlen, ösztönélete tehát túlsúlyban van s Az ösztönök nagyobb biztonságaaz ösztön, tudjuk, sokmindenben jobban vezeti az egyént, mint az értelem. S vajon nem feltételezhető-e, hogy az értelem az ösztönök, valamint egyéb negatív funkciók rovására fejlődik? A fejletlen értelmű hegyi pásztorok és egyéb vadon élő emberek látása, hallása, időjárás-érzékelése nem hasonlíthatatlanúl élesebb-e a miénkénél? S az állatok egyes dolgokban való magatartása is nem ezt bizonyítja-e? Az ember ösztönösen nem tudja megkülönböztetni a mérges növényt, de a szarvas igen, hozzá se nyúl. Felnőtt ember nem képes veszély nélkül végigszaladni azon a vékony ösvényen, amelyen ez a gyermek szaladt, de a leopárd igen, legnagyobb könnyüséggel és nem csak ő, az alvajáró, sok helyütt holdkórosnak nevezett ember is. Nem feltételezhető-e tehát az is, hogy mihelyt az értelem munkája bizonyos mértékig kikapcsolódik, az ösztönök és egyéb vegetatív funkciók uralma erőtel365jesebben lép elő. Nem ezt igyekeznek elérni az északi sámánok, de némely gelongjaink is, mikor gyógyító delejességgel akarnak hatni és félönkívületbe hajszolják bele magukat és betegeiket? S nem ugyanezt lehet-e az alkoholos mérgezés hatásaként is feltételezni, de minden olyan esetben is, mikor az értelem többé-kevésbé kikapcsolódik, vagy funkciójában sérült? Ismertem egy félkegyelmű embert, aki az időjárási változások jövendőmondója volt falujában s ezenfelűl csontigazítónak nevezték, mert a csonttörések helyreigazításának ösztönös mestere volt. Sőt, hogy el ne feledjem, A nemi erők csökkenése más érzékszervek erősödését okozhatjamióta nemi életet nem élt, – amely változás hirtelen és korán állott be nála, – még látóemberük, azaz sorsuk jövendőmondója is ő lett. Erről is lehetne elmélkedni, hogy miért van ez így. Mert nem tapasztaljuk-e lépten-nyomon, hogy a nemi ösztönöktől túlizgatott állatok érzékszerveinek érzékenysége mily mértékben csökken? talán szaglásukét kivéve, bár ez se biztos. Mindezek alapján, ha nem is formálhatunk e kérdésnek idevonatkozó részéről végleges véleményt, annyi máris valószínűnek látszik előttünk, hogy a tudat munkája és a vegetatív funkcióké erőteljesség dolgában nincsenek egymás javára.

Egyszóval: e különböző lelki hatalmak tudnak egymásra hatni, kétségtelenűl, mégpedig különböző módon. Épp e nagytudományú idegentől, Hamuján úrtól értesűltem róla, hogy egy európai régi filozófus, Platón nevezetű, de mások is azzal vádolták meg A művészet ködösíti az értelmeta művészeteket, hogy az értelmet elhomályosítják. S vajon nem így van-e csakugyan? S nem japán puritánjaink is azzal a szemrehányással illetnek minket, hogy szobraink, ábrázolataink, amulettjeink elhomályosítják hívőinkben a gondolat magasztos Buddháját és bálványimádókká formálják a hívőket? És nincs-e ezeknek is igazuk? Csakhogy mi hat az emberi lélekre erőteljesebben, boldogítóbban, a gondolat-e, vagy a látvány? Vajon össze lehet-e hasonlítani a gondolatnak kétségtelenül magasztos és tiszta örömét azzal a boldog ujjongással, amellyel az érzékek tudják megajándékozni az embert? Az alacsonyabb rendű vegetatív örömök nagyobbak az értelem örömeinélHa tehát mi a gondolatot magasztosnak ítéljük is s az érzékek örömeit ehhez viszonyítva alacsonyrendűeknek, nem kell-e mégis belátnunk, hogy ez az alacsonyabbrendű princípium teszi ki az életünk javát és ha csak a szívet és szemet fosztjuk is meg örömeitől, nem akkor eszmélünk-e igazán arra, hogy mily szegényesek a mi értelmünk 366kincsei az előbbiekéhez viszonyítva? Egyik japán, szentéletű szerzetesünk egyszer így szólt hozzám:

– Nem megyek a ti átkozott templomaitokba. Mert gyertyafény, gongok, a monoton mormolás üteme megbolondítanak, egész határozottan elveszik az eszemet. És a papok gúnyos szemei, mikor kijönnek és találkozom velük, még szemtelenül azt is mondják: – no, úgy-e te öreg?

S a szépség, a művészet ugyanígy hat. És a báj is, amely a legritkább és legbecsesebb emberi tulajdonságok közé tartozik és főként csak nőkben és gyermekekben lelhető fel, – mindezt a természet a kűlszínre helyezte, tehát A szépség a felszínen van, tehát hatása gyorshatékonysága sokkal gyorsabb és főként közvetlenebb, mint a gondolaté, amely mélyebb helyen tanyázik és mégiscsak nehezebben mutatja meg magát. Ugyanez a szerzetes különben egy más alkalommal ezt is mondta nekem:

– Mikor Ceylonban és egyebütt jártam, az ottani himnuszoktól és szobroktól is majd megbolondúltam. Mert meg kell vallani: csodálatosak, istenien szépek, – a Yokszik, Gandharvák, Apszarák, – néha még sírtam is, annyira megrendültem tőlük, holott semmit sem hiszek bennük.

A szépség megnöveli a gondolatot, de komolyságától meg is fosztja– A gondolat részben hatalmassá nől meg általuk, egész az égig emelkedik, – folytatta ez a szerzetes, – másrészt, – mondotta, – éppen ellenkezőleg, szépségükkel elterelnek a gondolattól. Az ember tehát feltekint rájuk és azt gondolja: – oh ez a karcsúság! megőrülök tőle. S az örökkévalóság tisztaságáról menten meg is feledkezik.

Ezt mondotta a szerzetes. S mármost mindenekelőtt igaz-e az, hogy semmit se hisz bennük? Mint újabb kutatásaink során kiderűlt, az őrült értelmessége se hisz abban, hogy ő a Buddha, vagy ő az istenség, ami abból is megállapítható, hogy mihelyt ápolója, vagy orvosa istenként akarja tisztelni, és, mondjuk, letérdel eléje, ezt gyanakodva, hitetlenűl, sőt ingerűlten fogadja. Vagyis nem hiszi el, hogy más azt elhihetné, amit ő el akar hitetni vele. Az őrült hisz is, nem is vállalt szerepébenViszont lelkének egy másik része mégis afelé hajtja, hogy igenis elhiggye és másokkal is elhitesse azt, amit, úgy látszik, saját értelme is elvet. Lelkének egyik része tehát hisz, a másik nem hisz, vagyis elképzelhető, hogy értelme egy nap így szólhatna ahhoz a bizonyos másik részhez: – ne légy már akkora szamár! vagy tetteted magadat? – Mert bizony, hogy egy részben igenis tetteti magát. De a gyermek is, akinek képzelő ereje tudvalevőleg a költőkén 367is túltesz, rablót játszik s ez a szerep lelkének egy részét annyira magával ragadja, hogy mámoros tőle s mintha álomból ébresztenék, úgy hat rá, amikor az anyja szólítja. A gyermek hisz is, nem is vállalt szerepébenŐ is tudja, hogy csak játszik, de lelkének egyik része mégis elhiszi azt, amit játszik. De a lélek efajta kettősségének még meggyőzőbb megnyilatkozásáról is szólhatok. Én tudhatom azt, hogy a paraszt megmenekült a tigristől és mégis, ha e nagy veszélyeiről szóló elbeszélését hallgatom, csupa izgalom lehetek, még mindig féltem azt, akiről tudom, hogy megmenekűlt. Hasonlóképpen: A mesét naiv figyelmünk hiszi, értelmünk nemha én egy hősi történetet tizedszer olvasok, akkor is féltem a hőst veszélyeitől, holott kalandjainak szerencsés kimeneteléről régen értesűlve vagyok. Ezekszerint, úgy látszik, kétféle figyelem munkál az emberben: az egyik olyannyira naiv, hogy újra meg újra elhiszi azt, amit az értelem figyelme már régen nem hisz el. Ugyanígy vagyok a mesékkel, de még a gyermek is így van vele: ha értelmünk nem is hiszi el, hogy a hős egy kezével valamely fát gyökerestől kitép az erdőn, másik figyelmünk e lehetetlenségen gond nélkül túlteszi magát s érdeklődve kíséri útjain a hős további sorsát.

Ez esetben tehát értelmünk nem tudja annyira befolyásolni naivitásunknak vegetatív szisztémánkkal kapcsolatos figyelmét, hogy teljesen megbénítaná. Csakhogy ez nem mindig van így. Ismeretes az a lelki tény, hogy Aki az örömöt akarja, elveszítiaki az örömöt akarja, elveszíti. Mit jelent ez a szó? Hogy értelmünk, tudatunk figyelme nagyon árthat szervezetünk örömeinek, amelyeket a tudat egész más jellegű örömével, a jól végzett kötelesség önelégültségével szemben életörömnek akarnánk nevezni. Az életöröm és önelégűltség közti különbségS épp ez a lelki tény okozta e világ annyiféle hedonisztikus irányának bukását. Ha úgy volna, hogy tudatunk akarata örömeink sáfárja is lehetne, akkor példáúl a gazdagok állandóan csupa örömben élhetnének. Az ember örömeinek azonban sokféle előfeltételei is vannak. Így a meglepetés és nélkülözés is az, mert hasonlítsuk csak össze, hogy, teszem fel, A szegény gyermek nagyobb örömea szegény gyermek mennyivel jobban tud örülni a legkisebb ajándéknak is, mint a gazdag gyermek, de továbbá: ami kínálja magát, annak is olyannak kell lennie, hogy megfeleljen vágyainknak s nekünk magunknak is méltóknak kell lennünk élményeinkhez, ami azt jelenti, hogy példáúl Az éhező nem eléggé élvezi a csemegéketnagyon éhes embernek hiába adok csemegét, vagy sokféleképp ízesített remek ételt, mert úgy nyeli azt, mint a birkafaggyút, a mohóság ugyanis nem ér rá ízekkel bibelődni. De a pásztoróra örömei is hiába várnak valakire, akit 368szerencsétlenség ért, vagy, teszem azt, fáj a foga. Ezenfelűl pedig és legfőképpen: ne én akarjam az örömet, hanem rá kell bíznom szervezetemre, az majd értesít róla, hogy örül-e? Ha minden erőmmel halmozni akarom a gyönyört, mint a hedonisták, vagyis kéjelgők, akkor máris csődöt mondok vele. Innen a mindenáron vigadni akaróknak gyakran oly sanyarú állapota, amelyet aztán csakis a szesz, vagy egyéb tudatot elhomályosító mérgek képesek enyhíteni. S innen az előkelő osztályokban oly gondosan előkészített A nászéjszakák csődjenászéjszakák annyiféle nyomora, – úgy látszik tehát, hogy a lélek csak a tudat figyelmének szórakozott állapotában képes igazán az öröm felvételére, amely állapotot Laza magatartáslaza magatartásnak is nevezhetnők. A tudat figyelmének összpontosítása különben is sokkal jobban fáraszt, mint a vegetatív figyelemé. A gyermek egész nap játszhat, közben zajonghat, szaladgálhat, fák tetejére mászhat és esetleg még este is alig lehet őt lecsendesíteni, de ha azzal bízzák meg, hogy beteg anyját szolgálja, félóra múlva holtfáradt. Vagyis a tudat olyan figyelme, amelyet a vegetatív szisztéma nem szívesen vállal, az ember lelkét sokkal hamarabb kimeríti, mint, mondjuk úgy: Az ösztön figyelme nem fárasztaz ösztönös figyelem. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy mihelyt valakinek módja van rá, hogy szórakozottan végezzen valamely munkát, esetleg észre se veszi, hogy a végére járt, viszont, ha másnap kötelességként figyeli és beosztja ugyanezt a munkáját, nyűgösen végzi és hamar kimerűl tőle.

De a tudat figyelme és akarata még erőteljesebb akadályozója is lehet oly munkáknak, amelyek kivitele sokkal inkább igényli a vegetatív szisztéma segítségét, mint a tudatét. Ilyenek az összes dallami, lendületes, vagyis ritmikus, továbbá látomásos művészi munkák, amilyenek példáúl a költőiek, – egyszóval, aki körülményt akar írni, vagy minden erővel énekelni akar, Művészi munkák tudatos akarásaaz rosszabbul sáfárkodik, mint aki e munkák nagy részét szervezetének vegetatív akaratára bizza, mert minden tapasztalat odamutat, hogy az egész szervezet mindig sokkal többet tud létrehozni, mint amit valaki tudatos elhatározással végbevinni akart.

Ekörűl még csak annyi a mondanivalóm, hogy az emberek nagyrésze, úgy látszik, összetéveszti e kétféle akaratot s így jön létre a kötelességek élete. Mikor az észak-amerikai buddhista missziónál 369voltam látogatóban, akkor tapasztaltam ezt leginkább. Ott egyik pap-társam így szólt hozzám:

– Nézze meg őket, az itteni embereket, akik kötelességszerűen és sürgősen ebédelnek, vagyis nem engedik magukban kiteljesedni A vágyak és kielégülések hullámaia vágyak és kielégülések természetes hullámait, ennélfogva nagyon sok itt a gyomorbajos. De beosztott, sürgős, tudatosan számontartott és tudatosan megfigyelt kötelességként élik egyebekben is úgyszólván mindazt, amire nem volna szabad tudatosan figyelniök, ennélfogva öröm helyett sokminden teherként nehezedik rájuk, vagyis kötelességgé válik, aminek örömnek kéne lennie. Márpedig Türelmetlenség és magunkkal való elégedetlenségünk az életöröm gyilkosaiaz örömnek nincsen nagyobb gyilkosa, mint a tudatosság türelmetlen sietsége és a magunkkal való elégedetlenség. Mindebből pedig az következik, hogy ebben a világban itt úgyszólván mindenki Az életöröm sérültjeiaz életöröm sérültje lesz előbb, vagy utóbb, még akkor is, ha netán elégedett volna önmagával s márcsak azért is, mert Akik összetévesztik az önelégültséget az életörömmelösszetéveszti a jól végzett munka önelégültségét az életörömmel. Nagyon örül a pénznek, amelyet aznap szerzett és nem akar tudomást venni róla, hogy agyon van hajszolva, zaklatva és voltaképp rosszul érzi magát. Errefele nagyon gyakori a szívbaj is.

Ilyesmit mondott nekem ez a pap. S hogy mennyire egyetértek vele, nyílván nem is kell magyaráznom. Eléggé hangsúlyoztam már, hogy a tudat figyelme más természetű, mint a vegetatív szisztémáé, de nemcsak a minősége más, hanem a hatása is. Az az öröm, amelyet az önelégültség okoz, csak ritkán azonosítható azzal, amit életörömnek szeretnék nevezni s rendesen csak A tehetség munkája életörömmel is jára tehetség munkái közben szokott e kettő egymással párosulni, viszont a gépies munkát végző és az életöröm hiánya miatt szenvedő embernek is kétségtelenűl része lehet önelégültségben.

De megint hajnalodik, előadásomat tehát holnap kell folytatnom, – jelentette ki a fiatal, sárga pap. – Tegyünk hát mi is úgy, – mondottam én is a kollégium hallgatóinak.

Többek közt azt próbáltam bizonyítani eddig, – folytatta másnap a fiatal pap, – hogy a két szisztémának: az értelemnek egyféle és a vegetatív rendszernek sokféle hatalmai többé-kevésbé természet370szerűen is befolyásolják egymást. Másrészt felmerűl az a kérdés, hogy míly mértékű lehet ez a befolyásolás? Mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy néha egész rendkívüli lehet.

Erről is mondottam már néhány szót. Már elmondottam, amit mindnyájan tudunk, hogy aszkétáink e tekintetben mire képesek, hogy a hegyek legegyszerűbb kínai bonca, vagy hindú sadhu is este azzal fekszik le, hogy most már nem akar tovább élni, másnap tehát dobják őt a farkasoknak és íme tényleg megállítja szívét és meghal. Egyes aszkéták miképp befolyásolják szervezetüketTudjuk továbbá, tanúi vagyunk, hogy mint gerjesztenek a hegyek más aszkétái pszichikus hőséget, képzeletbeli tüzeket maguk körűl s hogy mint izzadnak meg tőle, mikor kiűlnek a hegyek rettenetes hidegébe meztelenűl. A futókról már nem is szólok s azok sokféle és ellenőrzött csodáiról, de vegyük csak azt, hogy mily mértékben képesek megszüntetni magukban többnapos gyorsfutásuk fáradtságát. De vegyük talán e lelki gyakorlatok legjobban bizonyító jelenségét is, a téli álmot. A tudat akaratának hatása a szervezetreBármelyik középrendű aszkétánk meg tudja csinálni, hogy szervezetére ható elhatározással lecsökkenti szívverését és anyagcseréjét a minimumra éppen úgy, mint a hegyi medvék és egyéb állatok.

S mit bizonyítanak mindezek a tények? Hogy amennyire a vegetatív szisztéma tud hatni az értelemre, tudatra, mert hisz tudjuk, képes azt egészen elhomályosítani, legalább annyira tud hatni a tudat is a vegetatív szisztémára. A modern orvostudomány példáúl babonás hitnek bélyegzi a viselős asszonyok Rácsudálkozásrácsudálkozásának lelki jelenségét. Pedig tudtommal a világ legtöbb népénél tartja magát ez a hit, de hányszor tapasztaltunk itt mi magunk is olyat, hogy példáúl a rémületet, vagy iszonyatot keltő látvány bizony valóban hatással tud lenni a méhmagzat alakulására, jobban mondva, hogy a méhmagzat igenis a rémületet, vagy más erős lelki hatást okozó dolog alakja szerint át is idomúl. Még a zsidók bibliájában is van erre némi utalás abban a jelenetben, mikor az egyik ősapa vesszőket fektet a párzó juhok szeme elé, avégből, hogy az ivadékok tarkák legyenek. És az elbeszélés szerint ez a kísérlete be is vált, ami azt jelentené, hogy e látvánnyal már a fogamzáskor sikerűlt neki az ivadékok mivoltát befolyásolnia. Mármost, ha mi ezt a történetet a mesék világába utaljuk is, annyi kiderűl belőle, hogy a külvilágból észrevétel utján tudatba jutott tapasztalatoknak a szervezetre tett hatásáról már a régi világnak is voltak sejtelmei.

371

Persze, mi nem vehetjük számba, hogy az állatok tudati világa milyen, – beszéljünk itt csupán a tudatról és nem értelemről, bár hiszen az értelemnek számos tanújelét adják az állatok is, – állapítsunk meg itt csak annyit, hogy szemeivel, füleivel, szóval érzékszervei útján tapasztalatokra képes, s minthogy ez tudati működés nélkül nem képzelhető el, tehát bízvást feltételezhetjük, hogy példáúl a hegyi medvék és egyéb állatok téli álmát nemcsak a tudat által fel nem dolgozott ingerek, hanem a tudat által felvett tapasztalatok is irányítják. A tapasztalatok behatása az állatok téli álmáraÉs ezt véleményem szerint annál inkább tehetjük, mert hiszen a téli álom példáúl nem is mindig ugyanabban az időben következik be, – ha tartósnak mutatkozik a jó idő, az állat tovább vesztegel a szabadban, tehát a tudat tapasztalatai ebben is szemlátomást közrehatnak, másrészt nem is a szervezet hiányai okozzák téli fészkébe való visszavonulását, mert hisz rendesen túltáplálva vonúl vissza, hanem nyílván a hideg okozza ezt, s e tudomásvétel alapján kezdenek aztán életfunkciói csökkenni. De ha mindez nem is egészen így menne végbe, akkor is feltételezhető, hogy a tudatnak némi dolga mégiscsak van ebben. Ha pedig mindaz csakugyan helytálló, amit e tárgyban tudósaink megállapítottak, akkor nem feltételezhető-e, hogy a feltett kérdésekre is hasonlóképpen lehet válaszolni? Ha elképzeljük azt a rémületet, amelyet az őskor anyafókája érzett, mikor még színes irhájú kölkét visszatértekor sehol se találta, sőt, mikor esetleg még vérnyomokat is látott a hóban, vagy kölke tetemének maradványait is, – nem könnyen elképzelhető-e, hogy ez a tapasztalat egész szervezetére hatott, tehát azokra az erőkre is, amelyek benne ivadékait formálják? S ehhez hozzá kell még képzelni persze Évmilliós tapasztalatok hatása az anyaméhreaz anyaméh évmilliós fokról-fokra való kísérleteit, amíg a rémületek hatása alatt eljutott a fehér színig – s ugyanez érvényes a szirten fészkelő tengeri madaraknak körtealakú tojásait illetőleg is. Mikor e madarak a szirtekre kerűltek, gömbölyű tojásaik nyílván legurultak s ez a tragikum épp oly megrázó hatással lehetett e madarak lelkére, mint a fókákra fiaik pusztulása. Persze az emberélet időtartama nem elégséges e jelenségek megfigyelésére, csakis következtetések útján tudjuk e fejlődést nyomon követni, így is azonban, tudósaink véleménye szerint több megérthető és elfogadható eredményhez juthatunk, mint ha e dologban apró istenségek közrehatását tételezzük 372fel. Mert véleményünk szerint ez csak elnevezés kérdése: amit nehezen értek meg, ahhoz rögtön előráncigálom a gondviselő istenséget s ahelyett, hogy azt mondanám: – nem tudom, vagy nem eléggé tudom, – azt mondom, hogy istenség. Amit nem tudunk, ahhoz az istenség feltételezett akaratát hívjuk segítségülNem célravezetőbb-e és nem több tudás reményével kecsegtet-e akkor a léleknek már megismert hatalmait hívni segítségűl e kérdések megoldására s az istenséget esetleg csak legvégső rejtélynek, vagy oknak tekinteni. Bár maga a Buddha még ezt se tette. S a mi véleményünk az, hogy ami megismerhető, az megismerendő. S ugyanezt az elvet kell alkalmazni a madaraknak ragadozóikhoz való hasonulása kérdésében is. A madár tollának növése, változása a szükségesség, vagyis külső behatások és ingerek alapján belső erők műve. S mármost feltételezhető ugyan, hogy a madár epidermiszének is van valamelyes látása, de nem vitatható, hogy a szeme mégjobban lát. S amit lát, az tudatával közvetíttetik és így tovább. S a mérges kígyókról nyílván hasonlóképpen fogunk gondolkozni, különösen, ha szervezeteik különböző kísérleteit vesszük figyelembe. Mert nem mind tökéletesek, vannak e téren a természetnek alacsony fokon levő kisérletei is. Egyes kígyók mérge példáúl még nem olyan végzetesen hatékony, mint másoké, vannak továbbá a fejlődésnek még alacsonyabb fokán álló olyan kígyók is, amelyeknek nincs fecskendő-szerkezetük, csak fogaik közt levő csatornácskáik s e fajták között olyanok is vannak, amelyeknek mérgező csatornái túlságosan mélyen fekszenek szájüregük belsejében, ennélfogva marásuk egyelőre hatástalan, – nem előttünk áll-e a jelenkor e látványában az elmúlt évmilliók kísérleteinek sorozata? És ki kísérletezi ki mindezt? a bennük levő fenntartó és védő istenség-e? amelynek, ha volna ilyen, sokkal egyszerűbb volna mindjárt tökéleteset alkotnia, – nem helyénvalóbb-e tehát arra gondolnunk, hogy a tapasztalat próbálkozik ily módokon s egyre jobban tökéletesítve kísérleteit, az a tapasztalat, amelyet a kígyó tudata útján szerez s aztán átad szervezetének?

De hogy a különböző, bennünk munkálkodó hatalmak egyéb megegyezésének példáját mutassam, hadd mondom még el a következőket is:

Ugyanaz az ifjú bölcselő, akiről már szólottam volt, egyszer ezzel a kérdéssel fordúlt mindnyájunk mesteréhez:

373

– Világosíts fel oh guru, – azt mondja, – hogy mit tartasz az emberi lény legfontosabb tulajdonságának fennmaradása szempontjából? – Amire a guru így válaszolt:

– Az a kérdés, hogy az élet, vagy a karakter fennmaradásáról van-e szó? Mert életbenmaradásához alkalmazkodási képesség kell, A karakter fennmaradásának lelki feltételeia karakter fennmaradásához pedig ellenállás.

– Nem magyaráznád meg részletesebben, hogy mit értesz ezen? – kérdezte a tanítvány.

– Szívesen! – felelte a guru, aki éppen napi mély meditációjából ocsúdott fel és éppen jókedve is volt.

– Hallgass tehát reám oh fiam, – azt mondja neki. – Mi akkor még, mint idegenek, Kínában laktunk és ezért sokat szenvedtünk. Ám ez mellékes. E percben a fődolog ebben az, hogy unokaöcsémet is anyám nevelte s minthogy az nem akart még írnoknak se kitanúlni, beadta az üstkovácsokhoz tanulónak.

Egy hét után hazajött a fiú s alig hogy belépett, anyám, aki kíméletlen természet volt, így kiáltott reá:

– Egy hét óta vagy csak üstkovács és máris úgy lépsz be az ajtón, mint az üstkovácsok? Ódalogva, mintha nehéz kalapácsot lógatnál? Nem érsz te semmit, te fiú!

Ezt mondta rögtön és majdnem igaza volt. Ő kíméletlen természet volt, unokaöcsémet viszont nem lehetett erős karakternek tartanom még nekem sem, aki pedig fiatalember voltam még akkor. Ez ebből az ódalgásából is kiderűlt még számomra is és hogy miért? Mert ami, vagy aki ilyen gyors alkalmazkodásra és átidomulásra képes, aki rögtön felveszi környezete módiját, Túlgyors alkalmazkodás a karakter halálaannak nem lehet erős karaktere, – gondoltam én magam is. És ezt gondolom ma is. Mert az egyéniség fennmaradása azon személy jellegének fennmaradásától függ, – ezt talán mondani se kell. S ami ilyen gyorsan felveszi környezetét, annak egyéni jellege megszűnik. A lény fennmarad, de egyénisége pusztúl, ezt se kell sokat magyarázni. Alkalmazkodás az életet menti, de a karaktert nemS unokaöcsém egy hét után már úgy is beszélt, mint az üstkovácsok, az ü-hangot példáúl ui-nak ejtette, amire anyám megintcsak bólogatott.

– Szóval ellent kell állni a környezetnek? – kérdezte a tanítvány.

– Mondtam már. Ha semmiképp sem alkalmazkodol környezetedhez, akkor az kivet magából és el kell pusztulnod, – felelte a guru.

374

– Akkor hát mit tanácsolsz az emberi lénynek? – tudakolta a fiatalember. – Ha egyszer úgy van a dolog, hogy jól és hamar alkalmazkodni is halált hoz, a karakter halálát és végleg ellenállni szintén? Mert hiszen, ha az egyén meghal, akkor a karaktere is meghal.

Ami él, meg akarja tartani karakterétMinden élőlény, a legkisebb parány és a legkisebb nép is meg akarja tartani karakterét, – felelte a mester. – Az emberekben, népekben nyílván főként lelki hatalmak akarják ezt így, de hogy az állatoknak és még a parányoknak szervezetében is mi munkálkodik ilyen irányban, hogy ezt a szervezet emlékezésének, vagy tehetetlenségi nyomatékának kell-e tartani, azt mi nem tudjuk. Annyi kétségtelennek látszik, hogy a változásokkal szemben való ilyen ellenállás az állati, sőt növényi szervezetekben is kisebb-nagyobb mértékben fennáll s hogy ez viszont merő ellentétben van más hatalmakkal, amelyek, úgy látszik, emlékezés nélküliek, időtlenek s az öröm és boldogulás felé terelik az élőlényt. S a külvilágban szerzett tapasztalatok is nyílván közrehatnak itt: a változás szükségességéről küldenek értesítést a szervezetnek. S amely szervezet karaktere oly erős, hogy semmit sem engedelmeskedik ez utóbbi parancsnak, az elpusztúl. Az idők végtelenében sokminden elpusztult így, tudjuk, s ami megmaradt, az többé-kevésbé mégiscsak alkalmazkodott környezetéhez, vagyis a benne levő hatalmak mégiscsak megegyeztek egymással.

– De még mindig nem mondtad meg oh guru, hogy az embernek e tekintetben mit tanácsolsz? – kérdezte nyugtalanúl a tanítvány.

– Nem tudom, mit tanácsoljak, – felelte a mester. – Önmagában, egymás nélkűl egyik sem ér semmit. Állandóan, mindenhez alkalmazkodni, aljassághoz vezet, tudjuk, és meg is vetjük az ilyen embert. Viszont mindennek, mindig ellenszegűlni? Az alkalmazkodás teljes hiánya élettelen szkematizmust eredményez, ezenfelűl, mint már mondottam volt, végűl elpusztítja emberét. Dél-Kínában volt egy földbirtokos, aki faekével szántotta rízsföldeit, s ezért szomszédai kinevették. – Ha apámnak és nagyapámnak jó volt, akkor nekem is jó lesz, – mondogatta. Továbbá, verte a feleségét ugyancsak a nagyapjára hivatkozva. No de a munkásait is, régi szokás szerint – épp ezért, végűl is agyonverték az országúton. Szóval, nem tudom, mit tanácsoljak, édes fiam. Mindkettő egymás mellett szükséges ahhoz, hogy ember lehessen az ember. Persze attól is függ a dolog, hogy valaki mit 375szeret jobban, a karakterét-e, vagy az életét? Ha mind a kettőt egyformán szereti, akkor tanítsa magát talán mimikrire, vagyis látszatra alkalmazkodjon, amellett maradjon meg annak, aki. – – Ennyi volt a guru felelete.

S e szavakkal véget is ért a sárga sipkás fiatal pap előadása, s utána nagy vita következett, amely további három napig tartott, s amelyen már a guruk is résztvettek. Ezzel azonban már nem akarlak benneteket fárasztani, nemes Fenség és ti, türelmes gyülekezet, különben sem szándékozunk itt most azt kutatni, hogy melyik csoportnak volt igaza. Engem, Hamujánt, ebben az egész vitában a sárga pap előadásának az a része érdekelt és foglalkoztatott leginkább, amely az emberi lélek független hatalmairól, azok viaskodásáról, és egymásra való hatásáról szól. És annál is inkább érdekel most e megismerés és felfogás, mert annak alapján, úgy látom, behatóbban tudok foglalkozni az elém terjesztett kérdésekkel is. Az a mély belátás, amely a sárga pap előadásában megnyilatkozott, nagyon megkönnyíti nékem a feleletet. Kezdjünk hát hozzá.

Jusszuf ibn Lokmán ulemma kérdése az volt, vajon nem ostobaság-e affélét gondolni, mondani, sőt ábrázolni, hogy Mohammedünk a hetedik paradicsomban olyan lovon nyargal, amelynek női feje van? Amire én azt feleltem néki, hogy az nem ostobaság, hanem költészet. – Hát lehet valami költészet, amit ostobaságnak ítélek? – kérdezte Jusszuf ulemma. – Lehet, – feleltem én, s e véleményem megindoklását mára ígértem. Halljad tehát Jusszuf ulemma.

Hogy mi minden az, amit naivitásnak kell neveznünk, nem tudjuk megmondani, csak egyes megnyílvánulásait ismerjük, így hiszékenységét. Mert, hogy A naivitás hiszékenya naivitás hiszékeny, az kétségtelennek látszik, gyanakvó embert, vagy állatot nem fogunk naivnak nevezni, így ez utóbbiak közül sem a hiénát, sem a rókát, már az oroszlánt sokkal inkább. Úgy tetszik továbbá, hogy ez a hiszékenység az önzésé, mert hiszen csak az önzést kecsegtető és nem azt támadó jelenségek iránt fogékony s azoknak ád szívesen hitelt. Márpedig az önzés, mint az már az eddigiekből is kiderűl, legfőképpen a vegetatív szisztéma megnyílvánulása. Tudjuk továbbá, hogy a vegetatív szisztémának 376legtöbbször A naivitás igényei és örömei mások, mint az érteleméimások az igényei, mint az értelemnek, – hiszékenységük gyakran ellentétes természetéről már volt itt szó. Ha a tudat példáúl nem hisz, vagy nem is reménykedik az isteni gondviselésben, az önzés alig tud meglenni enélkül. De nem csak ennyiből áll köztük a különbség, mert mások és más természetűek az örömeik is. Az aszkéta szervezetének esetleg nagyon jól esne egy kis piláf, értelmének viszont az, ha meg tudja magát tartóztatni tőle. A vegetatíva s itt úgy is mondhatnók, a naivitásunk esetleg nagyon élvez holmi kurjongatást, hókusz-pókuszt, mámoros hepciáskodást, vitézkedést, gyerekes handa-bandát, amelyet az értelem szégyelnivaló ostobaságnak ítél. Állandóan értelmük intelmeire hallgató higgadt szellemek, életörömük rovására nem is mívelnek ilyet soha, – ezek mindenkor okosak, ennélfogva kellőképpen sívár életűek is. Igaz viszont, hogy A komikum az értelem ítélkezéséből származikaz értelemnek külön öröme példáúl a komikum, amelynek a vegetatív- rendszerre van ugyan hatása, de amelyhez az soha se juthatna el az értelem ítélkezése nélkül. Mit mondjak még? Az értelem az érzéki életet, a testi egyesülést Az egyesülés az értelem számára gyötrelem s a vegetatívának legfőbb örömeesetleg gépies, nevetséges dolognak ítéli, szégyelnivalónak, amelyet az értelmes lény megalázónak is érez s ugyane dolog a vegetatív szisztémának életszükséglete, egyike legfőbb örömeinek. Az értelem tehát kénytelen elismerni, hogy ez minden szerelmi kapcsolat végcélja, de kénytelen tiltakozni az ellen, hogy a szerelem legfőbb tartalmának tekinttessék, ugyanez az ellentét jellemzi a művészet által nyert örömeinket is. A művészet, aminthogy a szépség általában is, mindenek előtt a vegetatív szisztémához, vagyis naivitásunkhoz szól, – mert hisz mi öröme lehetne az értelemnek példáúl egy dallamban, vagy egy szobor hajlataiban? Mi öröme lehet valamely bőlevű ürühúsnak, mondjuk, szich-kebabnak leírásában? Holott az emberben élő naivitás mindebben nagy örömét lelheti. A vegetatíva többi örömei, amelyeket az értelem elvetneHasonlóképpen: az ezeregyéjszaka roch-madaráról, vagy a kínaiak róka-asszonykáiról szóló történetekben is gyönyörködni képes, holott ha ezeket egy gondolatot túlságosan kedvelő filozófusnak olvassa fel valaki, az esetleg így szól: – ugyan hagyj engem, mi közöm ezekhez az ostoba gyerekmesékhez? – Az ilyen ember tehát nem jól tűri lelkének kettősségét. Európában példáúl A romantika örömei s az ellene szóló kifogásokaz úgynevezett romantikus irodalom volt az, amely szinte megkövetelte ezt a kettősséget, a léleknek csak a fele hitte el bonyodalmait, eseményeit, a másik fele, ha szóhoz jutott volna, azt mondta volna rá: – amit itt 377olvasok, az lehetséges ugyan, de nem valószínű. – Továbbá: – amit itt olvasok, az mind naiv lelkeknek való csemege, példáúl, hogy az egyik ember csupa jóság, a másik merőben gonosz s hogy végül is a jóság elveszi jutalmát s a gonoszság megbűnhödik, – holott ugyanekkor az az eredendő naivitás, amely oly sok embert sírjáig kísér el, – mert, hogy a jók boldogúljanak s a rosszak bűnhödjenek, ettől a kívánságunktól mind a sírunkig se tudunk szabadulni, – A logikus erkölcsi princípiumok okozta naiv örömez a naivitásunk az ily egyszerű és logikus megoldásokat mindenekfölött kedveli s ezen semmiféle ellenkező élettapasztalat változtatni nem tud, – ez a naivitásunk tehát ezernyi örömét lelheti az ilyen művekben, ugyanúgy, mint ahogy a gyermek az önző képzeletét kecsegtető mese édességében. Az európai művészet mégis eltért ettől az iránytól, vagyis az elmúlt évszázadban olyan művészetet produkált, amely A lélek egységét szolgálja a reális művészetreális művészetnek neveztetik s amely, minthogy valóságszerető, tehát a lélek egységét szolgálja sokkal inkább, mint a vegetatív önzés kívánságait, ami annyit jelent, hogy az emberi értelem, tehát ez esetben az élettapasztalatok nincsenek benne ellentétben azzal, amit e művészet a vegetatív szisztéma számára kínál. Másszóval: a reális művészetekben is az ábrázolás szépsége boldogítja a vegetatív szisztémát, csak épp, hogy ez az ábrázolat nincsen ellentétben a tapasztalatokkal, mint ahogy a mesékben és a romantikus művekben lenni szokott.

Ugyanez érvényes a képzőművészet világában is. Vagyis a reális irányhoz tartozó művész, amennyiben egyáltalán hajlandó volna Mohammedünket a hetedik paradicsomban ábrázolni, nyílván ovakodna attól, hogy nőfejű lovon ábrázolja, mert ez számára nonszensz, vagy mondjuk úgy, hogy ezzel a művész gondolatai aligha érthetnének egyet, a mi régi művészetünk azonban a mese édességét mindig jobban szerette a valóságnál s az élettapasztalatok által terhelt értelemnél. A reális művészetek megszüntették a mesétA reális művészek ugyanis ugyanúgy jártak el, mint Jusszuf ulemma: megszüntették az édes mesét, megfosztották az emberi szívet a mese édességétől, mert valóságszeretetüket többre becsűlték annál. Ennyi a válaszom Jusszuf ulemmának.

Még néhány kérdésre az itt elhangzottak alapján most már elég könnyű lesz felelnem. A jelenlevők egyike, aki nevét nem akarta elárúlni, azt panaszolja, hogy aszketikus életre szánta el magát, de nem bírta végbevinni, – ahogy azt mondani szokás: elbukott s ezért gyűlölködve tekinti önmagát, vagyis legnagyobb ellenségének saját378magát nevezi. Hogy lehet meg egy emberben ő maga és az ellensége is? – kérdezi tőlem.

Nyilvánvalóan úgy, – felelem néki, – hogy a vegetatív szisztéma mindenképpen, démoni erővel szaporaságot követel s az értelem ezt esetleg különböző okokból letiltja. Ellentét áll tehát elő a lélekben, súlyos, létet-megrázó küzdelem, amely bizony leggyakrabban a vegetatív szisztéma győzelmével végződik. Ha az ilyen lélek mégis valamelyes egyensúlyi állapotra vágyik, akkor végűl Beletörődnünk abba, hogy milyenek vagyunkbele kell törődnie abba, hogy ő milyen, egyszóval mégiscsak meg kell békűlnie önmagával.

Hasonlóképpen egyszerű választ tudok most már adni arra a kérdésre is, hogy vajon akarhat-e egy asszony önzése hol ezt, hol azt, vagyis kétfélét, egymásnak ellentétes dolgokat? Hogy egyrészt gyermeket akarjon forró vágyakozással, másrészt ugyanez az önzése kényelemszeretetéből kifolyólag iszonyodjon attól a gondtól és megpróbáltatástól, amelyet számára az anyaság okoz. A gyermek utáni vágy az intakt, befolyásolatlan vegetatív hatalom monumentálisnak nevezhető parancsa, – a gyermektől való félelem A primer önzés és a tudat által befolyásolt önzésugyanennek az önzésnek tapasztalatok által, vagyis az értelem által befolyásolt állapotát mutatja. Egyszerű dolog ez. Olyan, mint mikor a tigris reszket a vágytól, hogy ráugorjon a kitett prédára, de észbe kap, kiigazítja magát és izgalmát, türelmetlenségét elfojtva, nyugalmat kényszerít magára és lassan körüljárja előbb a terepet, hogy nem fenyegeti-e veszély? Olyan dolog ez, mint mikor a gyerektől megkérdezik: – akarsz fínom, édes kunafát? – ő kap utána, de aztán eszébe jut, hogy a múltkor nagyon megfájdult tőle a hasa és nemet int. Egyébként egy nemrégen elfogott oroszlánt is láttam egyszer, amint beeresztették elég tágas ketrecébe. A vegetatív parancs rohanásra, menekülésre késztette, a rácsok látványa folytán szerzett tapasztalat viszont visszatartotta, ennélfogva szaladt is meg nem is, azaz a visszarántó erő is meglátszott szaladásán.

Legnehezebb számomra a negyedik feltett kérdésre válaszolnom. A lélek megnyílvánulásának megmerevedett formáiról van itt szó. Egy fiatalasszony, aki szintén nem nevezte meg magát, néhány hónappal esküvője után összekülönbözött férjével, az karján megütötte s azóta, mint két földbevert cölöp képtelenek egymáshoz közeledni, pedig 379szeretik egymást. Hogy mi ennek a lelki oka és hogy lehetne ezen segíteni? – így hangzott a feltett kérdés.

Kétségtelennek látszik, hogy ezt az állapotot a lélek görcsének kell tartani s ezt a feltevést az a tapasztalat is alátámasztja, hogy hiszen a természet sokféle görcsöt produkál az emberi és állati testekben, sőt a növényiekben is valószínűleg, – a növényi testek, fák görcsös alakulatai legalább is ezt mutatják. A görcs általános jelenségeA görcs valamely az élők világában mindenütt felmerülő jelenségnek látszik, nincs tehát mit csodálkozni azon, ha egyesek velem együtt e jelenséget a lélekben is többféle formában megmutatkozni vélik.

Egyes kertészek azt állítják, hogy vannak olyan kényes növényeik is, amelyeknek levelei, szárai elszáradnak, ha kézzel érintik azokat, de ha pálcával érnek hozzájuk, akkor nincsen baj. Feltehető, hogy ez fizikai hatásra jön létre, de az sincs kizárva, hogy Lelki görcsöklelki görcs okozza. Egy derék kocsis elmesélte nekem egyszer, hogy az ő jó kis lova is olyan, hogy néha elfelejti, miképp kell húzni. Nekiiramodik, de hiába, mielőtt a kocsi meglendűlne, megáll és a fejét rázza. Szemlátomást elfelejtette, hogy mit kell csinálnia. Más kocsisok ilyenkor kegyetlenűl verik lovukat, mire az állat ficánkolni kezd, sőt ki is rúg, a legszelídebb is, de ő nem így tesz. Simogatja, édesgeti, zablájánál fogva vezetni próbálja, de persze jó ideig hiába, a kis állat nekirugaszkodik és újra megáll. No de végre megnyikordúl a kerék s akkor már minden rendben van, a lovacska megindúl.

De egy alkalommal egy ismerős asszony is azzal jött hozzám, hogy a gyerekével nagy baj van, nem akar többé enni. Ez úgy történt, hogy vendégek jelenlétében összeszidta az asztalnál, erre a gyerek nem nyúlt többé az ételhez, étkezés után valami kuckóba vonúlt és hiába szólongatták, nem akart onnan előjönni. Erre újra összeszidták és ételt tettek eléje, de a gyermek szemlátomást iszonyodott tőle. Másnap már megijedtek, mert a kislány még mindig vonakodott ételt elfogadni, erre kérlelni kezdték, bocsánatot kértek tőle, simogatták s a gyermek most már hajlandó lett volna enni, de nem bírt. Még mosolygott is, de mikor meglátta az ételt, megrázta az undor, hányás környékezte. Elmentem hozzájuk s ugyanúgy bántam vele mint ama jó kocsis a lovával. Nehezen ment, de a görcs végűl mégiscsak engedett.

Egy apa is jött hozzám azzal, hogy a lánya megesett. Ő elzavarta, de aztán nagyon megsajnálta, utána ment, hogy kiengesztelje, de 380mikor meglátta, mégis megfagyott benne valami és képtelen volt szólani hozzá, akárhogy fájt is a szíve érte.

Mindez pedig nyílvánvalóan nem egyéb, mint a megmerevedett lélek görcse s mármost csak az a kérdés, hogy mivel magyarázható?

Mikor e kérdést valaha feltettem európai mesterem, Schőndorff úr előtt is, – ez már Berlinben történt, – ő barátnőjének, dr. A. B. orvosnőnek és filozófusnak egy éppen erre vonatkozó levelét tette elém s én mindjárt le is másoltam. A levél így hangzik:

Kettős tendencia van bennünk, az egyik arra késztet, hogy az idő múlásával állandóan változunk, vagyis hogy átadjuk magunkat a következő pillanatnak, az előző pillanatra való tekintet nélkül. Ezt bomlási tendenciának is lehet nevezni, mert kétségtelen, hogy A kontinuens én-érzés bomlásaa kontinuens én-érzés bomlására vezet, de az öröm princípiumának is nevezhető, vagy állati princípiumnak is, mert az öröm javára a feledés szolgálatában áll. A másik tendencia éppen ellenkezőleg ennek A kontinuitás fenntartásaa kontinuens én-érzésnek fenntartására törekszik, vagyis a múló idővel szembehelyezkedik. S mármost bármilyen legyen is ez a kontinuens én-érzés, emlékek nélkül el nem képzelhető, ami egyértelmű azzal, hogy meg akarja őrizni énünk folytatólagosságát még a rossz emlékek árán is. De hiszen még A hűség, mint a kontinuitás fenntartójaa hűség is nagyrészben nem egyéb. Így szólhatna a lélek: – meg kell, hogy őrizzelek magamnak, hogy rólad ráismerhessek régi önmagamra. Nem maradt meg belőled csak a képed s ennek veled körűlbelül csak annyi közössége van, mint az élménynek a művészi motívumhoz, de ez az emlékkép mégis olyan uralkodó bennem, hogy annak, amit énemnek nevezek, integráns részévé vált s olyan állandóságát hiteti el velem, amely az elmúlással is dacol.

Ezek szerint itt csak az a kérdés, hogy mi bennünk a nagyobb erő? Az öröm princípiuma-e, amely elvetve a fájdalmas emlékeket, az elmúlásnak adja át magát, mintegy azonosítva magát vele, vagy pedig énünk kontinuitásának görcsös vágya uralkodik-e el rajtunk még a fájdalmas emlékek árán is?

Talán az elmebajokban is érvényesül e kétféle tendencia: az egyiknél az én-érzés kontinuitásának mechanizmusa hatalmasodik el túlságosan, a másiknál ez a kontinuitás betegesen elégtelenné válik.

Eddig szól a filozófus orvosnő okfejtése. Mármost, ha a tibeti lélektan szempontjából vizsgáljuk meg e levezetést, akkor a következőket kell megállapítanunk:

381

A vegetatíva nem vesz tudomást az időrőlA vegetatíva nagyrésze voltaképpen eredendően időtlen, ami annyit jelent, hogy, ha mi a vegetatív szisztéma e részének korlátlan uralma alatt élnénk, akkor alighanem állandóan a jelen emberei volnánk. A tudat szervezi meg bennünk az időt?Az időt a mi véleményünk szerint tudatunk szervezi meg bennünk s a múltakra való tudatos emlékezést is, vagyis énünknek múltunkkal való szoros kapcsolatát. Ebből következik, hogy a vegetatív szisztéma tendenciája ebben is ütközik a tudatéval. S ez az ütközés oly heves lehet, hogy a lélek tehetetlenségét idézi elő, holtpontra juttatja. A tartalom nélküli forma görcsös uralmaAz apán elhatalmasodnak érzelmei, mikor szerencsétlen lányát meglátja, a tudat mementója viszont megfagyasztja ezeket az érzelmeket. A lélek ilyen állapotában, – amelyet az imént görcsnek neveztünk, – a gépiesség szokta átvenni uralmát, a kimondott végszók szuggesztivitása dönt, vagyis nem a lélek igazi megnyílvánulásai jutnak érvényre ilyenkor. A lélek tehetetlenségében a megadott lendület irányában halad tovább, gépiesen, gondolat, vagy érzés már nem is befolyásolhatja, csak a forma, – s ez a forma konokságként, vagy eszelős következetességként szokott hatni. A lélek állapotának legjellemzőbb megjelölése ilyenkor az eszméletlenség s már ezért is hasonlít oly nagyon a hipnotikus állapothoz. A lélek ilyenkor irányt változtatni nem tud, ahogy a hipnotikus állapotban sem képes erre.

Persze megjelölhetnénk itt még más lelki tényezőket is, amelyek a görcsöt, vagy holtpontot segítik létrejönni. A kűlvilág előtt való látszatunk jelentőségéről kell még itt szólanunk. Mondjunk róla csak annyit, hogy A viselkedés műalkotásviselkedésünk külön műalkotásnak tekintendő, ami annyit tesz, hogy soha se lehet egészen azonos azzal, amit érzünk, vagy gondolunk, – a műalkotás formája szintén kötelez és szintén hajlamossá tesz a gépiességre. Fiatalkorom idején Franciaországban nagy feltűnést keltett egy halálos kimenetelű párbaj, amelyet gyerekkori barátok vívtak. Szívesen kibékültek volna, mert hiszen szerették egymást, de nem lehetett, a kimondott szó kényszerre kötelezte őket, – a lélek e merev állapotán változtatni, új irányt szabni neki éppen formai okoknál fogva nem lehetett többé. Különben is régi megállapítás, hogy minden kiszabott irány, aminthogy minden konvenció is gépiessé és görcsössé válik idővel, tehát a lélek különböző erőinek egymásra való kölcsönhatását lehetetlenné teszi, eredményeképpen pedig olyan lélekállapotot hoz létre, amely szintén az eszméletlenséggel határos, szóval ez is bízvást hasonlítható a hip382notikus hatáshoz. Ugyanez a dr. A. B. még azt is megjegyezte levelének utóiratában, hogy a puritánizmus példáúl odáig jutott el gépiességében, hogy az örömöt és szépséget még a fájdalomtól is megtagadta.

Muszáj hipnotikus hatásra gondolnom, valahányszor ezekről a kérdésekről eltűnődöm. Hasonlóképpen: valahányszor hipnotikus hatást látok, a léleknek ilyen, itt jellemzett görcsös, katatóniásnak nevezhető jelenségei merűlnek fel bennem. Ez történt velem akkor is, mikor Berlinben egy Winterry nevű hipnotizőr kísérleteinek voltam tanúja. A görcsös lélek elindul, de bizonyos ponton felbukikŐ gondolatban megtiltotta, hogy egy csomó ember bizonyos vonalon túljuthasson, aztán felszólította őket, hogy szaladjanak előre. Az emberek a Winterry által elgondolt határnál egytől-egyig felbuktak. S nem hasonló-e ennek a fiatal házaspárnak dolga is? Rohannának egymás felé, de a lélek egy bizonyos elképzelt vonalnál felborúl.

Gyógykezelni e lélekállapotot magam se jól tudom. Némely javasasszonyok a testi görcsökre is, a lelkiekre is bizonyos fürdőket ajánlanak s állítólag eredményeket érnek el vele. Magam én a léleknek irányváltoztatásra való képességét, hajlékonyságát szoktam különböző oldó módszerekkel feltámasztani, tehát az érzést és gondolatot igyekszem fagyott állapotból ismét feléleszteni és egymással újra kapcsolatba hozni, – de megvallom, nem mindig szerencsés eredménnyel. Mások A katasztrófa szűnteti a görcsöta katasztrófát, a nagy lelki megrázkódtatásokat tartják sikeres gyógyszernek és a következőkre hivatkoznak: – vajon elképzelhető-e, hogy valaki továbbra is megmaradjon példáúl a visszautasítás görcsös állapotában, ha szerelmét, teszem fel, életveszélyben látja? Ezek a vajákosok tehát valóságos színielőadásokat rendeznek, rémületeket idéznek elő mesterségesen s azt állítják, hogy nagy sikerrel. Példáúl ágyba fektetik az egyik szeretőt, azt hazudják a másiknak, hogy halálán van s ez a rémület aztán mindent felold.

De még egy kérdésre is kell itt felelnem, amelyet e nemes Fenség tett fel előttem s ez Borzippára vonatkozik. Elmondtam ugyanis néki, hogy valaha megálmodtam Borzippát, az ottani romokat, a tájékot s különösen egy ottani sánc maradt meg ebből az álomból élénken emlékemben. Évek múltán el is vándoroltam aztán a régi Borzippa helyére s itt rögtön felismertem álmom alakzatait. Különösen egy Ibrahim Khalil nevezetű sáncnál fogott el az a borzongató cso383dálkozás, amely ilyen jelenségeknél a lelki dolgokban járatlan fiatalembereket el szokta fogni. Ma már persze annyi tapasztalat után semmit se csodálkozom az ilyesmin.

Az álom hatalmairól kell tehát még néhány szót szólanom.

Azzal kell kezdenem, hogy nemcsak az hatol belénk, amiről tudomást szerzünk. A szervezeten sok minden halad át, Ismeretlen sugárzások hatolnak át rajtunkszámos, még előttünk ismeretlen sugárzása, emanációja ennek a sugárzó, zsibongó világnak, ennélfogva valószínűnek kell tartanunk, hogy a szervezet sok mindenről tudomást is szerez, amiről tudatunk nem, vagy csak kevéssé, esetleg sejtelmek formájában. Milyen példát hozzak erre? Némelyek oly nagyon fontosnak tartják a legelső benyomást, amelyet emberekről szereznek. És miből szokott állni ez a benyomás? Azt mondják valakire, hogy rokonszenves nékik, vagy ellenszenves. És mit jelent ez a megjelölés? Nyílván azt, hogy az illető ember arcformáján, szemei sugárzásán, mozdulatain és hangján kívül annak még sok más emanációját is felvették, amely nem jutott el tudatukba, csak valamely homályos érzés formájában. A szimpátia titkaS ezek azt állítják, hogy ennek az első benyomásnak lappangó észleletei, amelyek, mondjuk, nagy bizalom, vagy fordítva, gyanakvás formájában szoktak a tudat előtt kifejezésre jutni, utólag, esetleg évek múltán, az illető személynek alapos ismerete után és mások ellentétes véleményei ellenére mégiscsak mindenkor igazolást nyernek, vagyis, az ember kénytelen visszatérni első benyomásaihoz. És mit jelent ez? Hogy már az első pillanatban sokkal többet tudtak meg az illetőről, mint ahogy képzelték. Ám e lappangó észleletek néha, a léleknek némely ellenőrizetlen, vagy öntudattalanabbnak nevezhető állapotában mégiscsak fel-feltörnek a tudatba, s olykor szinte emlékezésként, – vagyis olyasmi tör fel, amiről nem ők, csak szervezetük vett tudomást. S az álom állapota nagyon alkalmas erre, de a hipnotikus állapot szintén.

Ugyanez a tétel érvényes a nagy távolságokból érkező emanációkra vonatkozólag is. Mert tévedés azt hinni, hogy Az ember nemcsak szemével látaz ember csak a szemével lát, vagyis, hogy csak megjelölhető érzékszervei útján vehet tudomást valamiről. A távolba-látás ezernyi példáját hozhatnám fel erre vonatkozólag, mert hiszen, ha csak Tibetet említem is, az ottani lélekbúvárok előtt köznapinak nevezhető jelenség az ilyesmi. Kár volna azt hinni, hogy mi a látási körünkön kívűl eső messzeségekről semmit se veszünk fel. Ahogy a Fata Morgana távoli képeket közelre 384vetít, úgy a lélek is néha. Különben az anyák nevezetesek erről. Mert hányszor van az, hogy távol élő gyermekeik veszélyeit, betegségeit, válságos pillanatait megélik, hosszú életem során számos ilyen esetet láttam magam is. De számos olyat is tudok, amelyet fel sem említek itt, nehogy túlságosan elvezessen a megadott témák útjáról, illetve, ezenfelűl azért sem említhetem itt ezeket, mert eddigi lélektani kutatásaim még mindig nem elégségesek e jelenségek kielégítő magyarázatára. Csak annyit jegyzek meg erről, hogy e jelenségek a még nem létező, az eljövendő idők meglátásának, azaz a jövendölésnek világába tartoznak s hogy az értelem mindennemű vizsgálódása ezek előtt annyira megtorpan, hogy még Tibet legjobb tudósai se tudják e jelenségek elfogadható értelmezését adni. Egyes misztikusok szerint nincs se múlt, se jövőNémely misztikusok ezek közűl az idő létezését szenvedélyesen tagadják, mondván, hogy a vegetatív szisztéma különben is időtlen, az állati lélek is nyílván az időtlenség életét éli, A vegetatívának örök jelene vanmúltjából valószínűleg vajmi keveset hord magában, jövőjéről pedig semmi képzelete sincs, – s nyílván úgy van ez, – mondják ők, – hogy amit az emberi lélek múltnak, vagy jövőnek nevez, az se nem múlt, se nem jövő, tehát amiről mi azt mondjuk, hogy volt, az van is, s amit jövőnek mondunk, az is jelenvaló, aminthogy valójában Ok és okozat nincsok és okozat se létezik, mert e kettő ugyanaz. Hogy e határvonalakat múlt, jelen és jövő közé az emberi lélekben ki, vagy mi húzta meg, nem tudjuk, csak azt tapasztaljuk únos-úntalan, hogy vannak lelkek, akik előtt e határvonalak olykor oszladoznak, eltűnnek, oly módon, ahogy selyemfátylakat húznak fel a színpadon, s íme, valami nagy egység áll előttük, mint a tág mező, amelyen Múlt, jelen és jövő, mint egységmúlt és jövő úgy fonódnak egybe, ahogy más szükségszerű és megrendíthetetlen egységek szoktak megmutatkozni előttünk. S az a legérdekesebb ebben, hogy gyakran tökéletlenekben, vagy a tudat betegeiben nyílik meg ez a képesség. Akik így gondolkodnak, azok tehát a távoli, de jelenvaló dolgok meglátását nem is tartják csodának, – mások viszont hisznek ugyan az idő múlásában, csak éppen ugyanazon jelenségek örök visszatérésében is hisznek, az örök rotációban, s e felfogásuk támogatására a föld, a nap s a csillagok céltalan körforgását hozzák fel példaként és azt mondják: ha minden visszatér, akkor nem is olyan nehéz megmondani, hogy mi tér vissza. Magam én az ilyen jövendölések láttán, – amelyeknek szintén gyakran voltam tanúja, alig tudok mást mondani tehetetlenségemben, mint amit egy Shakespeare 385nevezetű európai költő e szavakkal fejezett ki egy baljós szellem megjelenésével kapcsolatosan: – „porszem ő az ész szemét zavarni”. – Ezen pedig azt kell érteni, hogy az emberi ész nemigen boldogúl e jelenségekkel s ha felmerűlnek, olyanok, mint mikor porszemek csillogni kezdenek a betüző napfényen, s néha oly erősen, hogy az ember szeme káprázni kezd.

Nem tudom, mikor leszek abban a helyzetben, hogy erről többet is mondhassak, oh jóakaratú Fenség, és ti, türelmes hallgatóság, de ha még marad időm és erőm a kutatáshoz, akkor engedelmetekkel foglalkozni fogok előttetek ezzel is.

Ennyi volt a Borzippai tanítása. Többet nem tanúlhattam tőle, mert vissza kellett térnem hazámba, – mondotta Hábi-Szádi fiának, Tahtúrnak. Amire a fiú feltette a szokásos kérdést:

– De vajon ez a Hamuján, vagyis ez a Borzippai csakugyan élt-e oh apám? vagy ő is csak képzeleted alakja volt?

– Az itt felsorakoztatott emberek közül senki sem élt, oh Tahtúr fiam, ezek mindegyike én voltam egykor, – felelte Hábi-Szádi fiának.

– No de a kedves, jó Schőndorff úr se létezett volna, lehet az? – kiáltott fel Tahtúr. – Ne csapj be engem, oh apám.

– Ő se létezett soha, és sehol, csakis az én fejemben.

– No és a tibeti papok?

– Azok se, soha.

– No és Tibet?

– Nem voltam én Tibetben soha. De az imént nem is jól mondottam, – folytatta most az öreg, – mert az itt szereplő ostobák csakugyan éltek, ezen felűl a nagyszerűen gondolkodó dr. A. B. orvosnő és filozófus ma is él.

– Ami pedig további közlendőimet illeti, – tette még hozzá, – a Hamuján szavaihoz tartom magam, mert én is azt mondom, hogy azoknak talán én is sorát ejtem egyszer, ha marad még időm. De ha nem?

– Istenem! Sok lényeges dolgot mégiscsak elmondtam, tehát most már nyugodtan el is mehetek, – fejezte be a tanítást.

Vége

386
Egyebek
387 388

Mióta öreg vagyok Tahtúr fiam, azt veszem észre, hogy a lépcsőkön felmenet rendszerint hangosan beszélek magamban, szitkozódom. E szidalmakat aztán utólag bizonyos meggondolások folytán mégis feljegyeztem, de nem akartam azokat közölni veled, mert alighanem igazságtalanok, túlságosan sok vádaskodás foglaltatik bennük. Most azonban az utolsó percben úgy határoztam, hogy halld meg ezeket is. Miért ne? Hadd lásd mit gondol magában a lépcsőn felmenet egy mérges öregember, akinek már akadozik a szíve, köhécsel is, meg fulladozik, s nyílván már azért is nagyon dühös, akár a párduc, amely mindig dühös. E jegyzeteknek nincsen rendje, úgy írtam ide őket, ahogy eszembe jutottak. Halljad tehát!

Vigye az ördög! Hatszázhúsz évig beszélhetek egyfolytában és ha öt szájam volna is és mindegyikkel egyszerre beszélnék, akkor se járok végére annak, hogy milyen ez a mi furcsa életünk.

Megettem egy tehén lábát, egy malac fülét s egy birka veséjét, aztán bementem a másik szobába s a lélek nemességéről kezdtem el gondolkozni.

A gyermek lehúnyja szemét s azt hiszi, hogy mert ő nem lát, más se láthatja őt. S ugyanígy ti mindnyájan atyámfiai. Lehúnyjátok szemeiteket a Szigorú Tekintet elől s azt hiszitek, hogy akkor már az se lát benneteket.

Csak egy halál van. A boszúló Jupiter tehát a tömeggyilkosokat: Nerót és Caracallát sem büntethette mással, mint azzal az egy halállal, amellyel Brutust büntette.

Az áldás is kettős meg az átok is: aki szerencsés, azt az emberek még meg is jutalmazzák. Hódolnak neki, dédelgetik. S aki szerencsétlen, azt egy pillanatig talán szánják ugyan, de aztán felrúgják.

389

Abdullah becstelenűl viselkedett veled szemben Tahtúr fiam s erre azt mondtad nekem: ha te volnál Allah, máris kivégeznéd. Így gondolkozik a legtöbb ember azokról, akik megbántják, vagy megsértik őt s nem gondolja meg, hogy Allahnak nem ilyen egyszerű a mestersége. Mert hátha másokhoz jó volt az illető? az már akkor nem is lehetséges, ha veled rosszúl bánt?

Mondjuk, egy orvosnak mesélik, hogy teszem fel, egy fiatal lányt elgázoltak s az azt felelné erre: – hát hiába, az ember halandó. – Vagy ha egy pártember azt mondaná: – az én pártomból veszik most a miniszterelnököt, de, sajnos, ez is mindegy, mert épp úgy csalni fog, mint az előző, – továbbá: felmegyek a lépcsőn Párisban a szobám felé, ott egy finom madame éppen szőnyegeket kefél, mikoris szomszédnője így szól hozzá: – higgye el madame, én mondom magának, jónak lenni abszolut nem érdemes, – amire a finom madame így válaszolt: – mondja, hát érdemes? – egy másik hölgy pedig azt szokta mondani nekem túlsok mindenre: – minden mindegy. – Amire én azt feleltem néki: – mégse tanácsolnám önnek, hogy szögeket főzzön a piláfba, s az ágyát is jobb, ha beveti reggel, mintha vetetlenűl hagyja, a gyerekét is ajánlatos megszoptatnia, különben meghal. – Mi bajuk van ezeknek a nyilatkozatoknak? illetve azoknak az embereknek, akiktől ilyesmi telik? Hogy gondolkodásukban az utat megtakarítják. Melyik utat? Aki azt mondja, hogy minden mindegy, annak nyílván igaza van, a Jóisten is valószínűleg így gondolja, de mi emberek vagyunk s nekünk mégse mindegy minden. Az illető tehát a mi életünk útját kifelejtette számításaiból, amit úgy is lehetne kifejezni, hogy terméketlen absztrakcióba tévedt akkor, mikor konkrét dolgokat kellett volna megítélnie. Persze, hogy minden ember meghal a végén, csakhogy közben él is: s ez az út az élet. Persze, hogy a miniszterelnökök javarészt csalnak, de talán kezdetben még a lelkesedés hevíti őket s akkor még nem! Jónak lenni sem érdemes talán, de a végén és nem az elején. Aki pedig mindjárt a végén kezdi, azt nevezem én rövidzárlatos embernek.

Bizonyos Turcán nevű kövér ember látott egy éhezőt s erre olyan éhség fogta el, hogy elkezdett zabálni.

Az ember többféle istenséget kreált: a szélnek istenét, a viharét, a kereskedelmét, a tengerét, (a szervezet észlelete különben is szintén felbomlik ízekre, színekre, szagokra), – és most? Csinált matematikai princípiumot, fizikait, vegytanit, élettanit és így tovább. No mert az egészet egyszerre felfog390ni képtelen. S aki az egészet egyetlen irányból akarja szemlélni, felfogni, az semmit se fog megérteni belőle.

Szeretem a borjúhúst és szeretem Szobeidet, – az ember nem is hinné, hogy e két szeretetben azonosság rejlik. Mert milyen hajlamok vannak az emberben? Egyrészt: hogy mivoltát egyre jobban kiterjessze a világban, tehát hangját, akaratát, hogy magját szétszórja, – ez az egyik hajlandósága és a másik: hogy elnyelje azt, amit szeret. Tehát Tahtúr fiam a te imádott Szobeidédet valószínűleg épp úgy le is szeretnéd nyelni, mint a borjuhúst.

Megváltozni nem lehet. Már annálfogva sem, mert a világ azt várja tőled, hogy holnap is olyan légy, mint tegnap voltál. És ez nagy akadály. – Ez a beszédes Tahtúr hallgatag lett? Talán megbolondúlt? – kérdezi a világ.

Egy év előtt azt hallottam, hogy Beder meghalt. – Szegény Beder! – gondoltam magamban, – nem szerettem őt, de azért sajnálom. – S íme ma délután találkoztam vele az utcán. Mintha szellemet látnék, vagy halottat felkelni sírjából, ez olyan volt. – Oh édes Beder, – kiáltottam és kitártam feléje karjaimat. És képzeld el, ezt az utálatos Bedert elkezdtem szeretni. S ha vele volnék, két napig biztosan eltartana bennem ez a szeretet.

Te Tahtúr fiam ilyen vagy: fecsegsz, locsogsz, no de mért? Én, az apád, tudni vélem. Mert meg szeretnéd mutatni magad. Még a szemedből is azt olvasom ki, hogy ilyesmit szeretnél mondani az embereknek: – ha jobban ismersz, jobban fogsz szereti. – Szóval kitárúlkozol minden erőddel. Ezzel szemben unokatestvéred Ibrahim úgynevezett zárkózott ember. És mit olvasok én ki annak a szeméből? Ösztönszerű félelmet, nehogy megismerjék őt. E napokban aztán véletlenűl meghallottam, hogy miket mond egy szegény kis parasztlánynak, hogy miképp udvarol neki. Csupa ormótlan butaság fakadt ki belőle, zabolátlan bitangság. Oka van tehát annak, hogy olyan zárkózott, persze, hogy a legtöbb zárkózottnak oka van erre. S ezek aztán Tahtúr fiam az igazán tekintélyes emberek.

Áldozatkészség. Ha azt mondanák neked Tahtúr fiam, hogy csak akkor tarthatsz engem életben, ha nem olvasol többé könyvet és újságot, vagy nem szabad soha többé szivaroznod, vagy, mondjuk, Alexandriába jönnöd, akkor le kellene mondanod arról, hogy megmentsd az életemet. De ha azt mondanák 391neked, hogy soha többé nem vághatod le a körmeidet, vagy nem fújhatod ki az orrodat, akkor is muszájna engem a halálnak átengedned. Még ilyen kicsiség se telik tőlünk édes fiam, mert, ha meggondoljuk, még ilyen kicsiségek is nagy dolgok nekünk, – ilyen az életünk.

De a kutyámnak nem kell sem Alexandria, sem újság, sem szivar, sem orrfúvás, – talán ezért is szerettem én valaha kutyámat annyira, ahogy embert soha. Zavartalan volt ez a szeretet, olyan volt az érzés, mint a pergetett méz. Zavaró körülmény nem volt benne: az ő önzése engem sohase sértett.

Az emberek a geniális csalóknak nem emelnek szobrot, pedig néha igazán olyan ragyogóan eszesek, találékonyak, mint a legtehetségesebb felfedezők. De azért néha a csalásról, vagy csalóról neveznek el egyes dolgokat, így példáúl magát a csalást a Panama-csatornáról nevezték el. De ismertem egy családot is, ahol egy gyalázatos, ostoba, rossz orvosról, egy csalóról nevezték el a női rosszullétet. Pedig ez mégcsak nem is volt geniális.

Mindig az a nagyobbik hatalom Tahtúr fiam, aki kevésbé szeret.

– Miért nem hagyod meghalni ezt a szegényt? hiszen menthetetlen, – kérdeztem Lokmántól, egy kitűnő öreg orvostól. – Mert a mások életörömébe nem helyettesíthetem bele a saját meggyőződésemet, – felelte nékem. Továbbá még ezt is felelte: – van egy pont, ahol a gondolkodást abba kell hagyni, különben az az amoralitásba, vagy tébolyba vezetne. – S e feleletben az volt a legmegkapóbb, hogy egy nagyon eszes, gondolkodásában is kiváló orvos mondta nekem.

Tudod Tahtúr fiam, hogy az állatok közűl mennyire becsülöm az oroszlánt. Ennek több oka van, az egyik ez: hogy megvan benne az ösztönök intelligenciája. Csak annyit öl, amennyire okvetlenűl szüksége van, nem úgy, mint a párduc, vagy a farkas, amely halomra öli az állatokat, csak azért, hogy egyet elvigyen belőle. S az emberek között csak kevés van olyan, mint az oroszlán.

Egy megcsalt férjnek azt mondtam: – dühöngsz, mert a feleségednek szeretője van. Úgy tudom saját elbeszélésedből, hogy fiatalkorodban nagyon szerelmes voltál egy asszonyba, akinek férje volt. Ám ez téged nem zavart. Boldogan éltél vele jóideig. Hogy van ez? Miért nem voltál akkor is kétségbeesve? Hiszen ez az asszony elbeszélésed szerint a férjét is szerette.

392

Kitől követelhetnéd meg, hogy legfinomabb érzékenységedre is figyelemmel legyen, ha nem a barátodtól? Te viszont így szólsz hozzá: – kivel lehetnék mértéktelen, zabolátlan, garázda, vagyis olyan, amilyen vagyok, ki előtt lehetnék egészen meztelen, ha nem a barátom előtt? – Fogas kérdés mindkettő, – nem?

A barátoddal ideges vagy, – mért nem vagy ideges a fellebbvalóddal is?

Beder elég tisztességes ember, de még játssza is a tisztességeset s ez az, ami oly ellenszenves nekem. Mindig harsányan becsületes, még akkor is, ha uborkát vesz a szájába. Vagyis saját irányában túllendűl, mint azok az elmebajosok, akik amellett, hogy betegek, még meg is játsszák az elmebajt.

Csak a félig jóllakott ember lehet ínyenc. Az éhezőnek hiába adod a legfinomabb cukorsüteményt, mert mindegy neki, hogy azt falja-e, vagy a kölest. S alighanem uggyanez érvényes az érzékiség éhségére vonatkozóan is.

Nincs ellenszenvesebb dolog, mint a fiatalkor higgadtsága és az öregség mohósága.

A természet közönye felháborító: kinn ágyúk dörögnek, a repülőgépekről bombák hullanak, a város lakói őrjöngenek, sikoltanak s minderre rásüt az édes koratavaszi nap.

Alig elképzelhető, hogy valaki szeresse is az életet s ugyanakkor kívül is álljon az életen. E kettő csak disszociálva, vagyis különböző rétegekben lehet meg benne, mert ez olyan ellentét, amely már nem fér meg egymás mellett.

Egy regényben azt olvastam, hogy a gladiátor ki akarta tekerni a bika nyakát szarvainál fogva s így álltak egymással szemben sokáig. S persze mind a kettőben végzetesen nagy erők működtek. S mikor ezt olvastam, azt gondoltam, hogy minden, ami a természetben mozdulatlannak látszik, annak mozdulatlansága ugyanilyen nagy ellentétes erők eredménye.

Én Bedernek egyszer azt mondtam, hogy háromféle ember van. Az egyik, s ez a legritkább, aki nagyon figyel embertársaira, amellett nem követeli meg, hogy rá is figyeljenek, vele is törődjenek. Legfeljebb egyes 393kiváló pap ilyen, vagy néhány nagyszerű orvos. A másik fajta nagyon figyel ugyan embertársaira, de megköveteli, hogy rá is figyeljenek. Ilyen vagyok én, – mondtam Bedernek. A harmadik olyan, hogy megköveteli ugyan a saját személye iránti figyelmet, de ő maga nem figyel soha senkire. Ez a legközönségesebb fajta, – s ilyenek vagytok ti, magad, meg a feleséged, – mondottam neki.

Szerelmes vagy Tahtúr fiam és el akarod venni szerelmedet, Szobeidét. S a tanácsomat kéred. Én csak azt mondhatom erről néked, amit hosszú életem során tapasztalnom adatott: hogy a szerelmi házasságok nem szoktak sikerűlni Tahtúr fiam. S miért nem? Ennek okait következőképpen állapítottam meg magamban:

A szerelem szenzációkat vár s abban van is része, – de vajon sokáig-e? Ez annál kevésbé elképzelhető, mert hisz ez a fogalom, hogy szenzáció, magában rejti rövidéletűségét, – nincs igazam? Vajon lehet-e valami szenzáció ötven évig?

A szenzáció épp olyan fogalom, mint a csoda, mert hiszen csoda se lehet valami sokáig.

Mármost azt mondtam ugy-e, hogy a szerelmeseknek egy ideig szenzációban van részük, persze, nagy szenzációban. Csak ez természetesen múló dolog, félévnél, egy évnél ritkán szokott tovább tartani. S akkor ezek a bolondok azt hiszik, hogy nékik voltaképp joguk van további szenzációkhoz is, mert ez az élet rendje. És körűl is néznek szegények további szenzációk után, mert ők még kevésbé tudják elviselni az egyformaság unalmát, mint a régi ember, ők még ígényesebbek.

A többit pedig már úgyis tudod. Nem a szerelmet ajánlom tehát házasságodhoz fiam, hanem az erkölcsiséget, vagyis a jóságot. A házasság továbbá gazdasági kapcsolat is, el ne feledd. Vagyis okvetlenűl szükséges, hogy meg tudjatok élni s a gyermekeiteket el tudjátok tartani.

Sok dologban hibás még a gondolkodásod Tahtúr fiam. Folyton a világ ostobaságát panaszlod s a becstelenségét nemkülönben. Okosságot és becsületességet esedezel az egektől. Vagyis mit művelsz? A kivételt szeretnéd szabállyá tenni. Ez gondolkodásod egyik hibája a sok közűl. A másik példáúl ez:

Nagyon panaszlod, hogy egyik ujjadat le kellett vágatni, mert beleharapott egy mungó, attól is félsz, hogy nemsokára el kell engem vesztened, de még attól is, hogy mi lesz, ha egyik gyereked majd meghal? Persze, mindez fájdal394mas dolog, belátom. De meggondoltad-e, hogy mindannak ami él, adót kell fizetnie létezéséért? A fák ágaikat, leveleiket vesztik el és ezernyi gyümölcsüket s az emberfia mennyi gyermekét, továbbá hányan vesztik el az egyik karjukat, lábukat, de még a szemüket is?

Azt kérdezed tőlem, hogy miért is nincs aként berendezve ez a világ, hogy az állatok is, mi is úgy fizessük le adónkat, ahogy a gyümölcstermő fák? Miért szükséges az, hogy egyik teremtmény a másikat elpusztítsa, nem sokkal jobb volna, ha mindegyik teremne valamit a másik számára, amit szívesen ád, akár a gyümölcstermő növények? Mert a fák azt mondják: – itt van ez neked, szívesen adom, csak hagyjál engem élni. Hogy miért nincs ez mindenütt így a természetben? – kérdezed az egektől. S ezt kérdezted tőlem már gyermekkorodban is. S én már akkor is azt feleltem, hogy nem tudom, mért nincs ez így.

És azt is feleltem, hogy lásd Tahtúr fiam az ember ősidők óta úgy könyörgött az egekhez, mikor áldozatokat mutatott be: – oh te istenség, félelmetes hatalom, itt adok valamit, ami drága nekem és mégis szívesen adom, mint a gyümölcsfa, csak az életemet és enyéim életét ne kívánd.

Naszr ibn Jákub azt mesélte, hogy utcai rablók támadták meg éjszaka.

– Miért nem ugrottál be egy mosé udvarába? – kiáltottam fel, amire Abdullah rámförmedt:

– Most rá akarod beszélni, hogy utólag ugorjon be a mosé udvarába. Folytasd testvér! – fordúlt ismét Naszr ibn Jákubhoz.

Abdullahnak igaza volt, mert hiába beszéltem rá erre utólag. Viszont azért mégse volt egészen igaza, mert hiába tudom én, hogy megmenekűlt a rablóktól, valaki ezt bennem nem veszi tudomásúl, mikor az eset izgalmait élem. Ebből pedig megintcsak az következik, hogy bennem legalább is ketten vannak.

Miért nyugszol meg tőle valamelyest Tahtúr fiam, ha kitárod kétségeidet és panaszaidat? Nyílván azért, mert pozitívabbá válsz általa. Mert mi van a lelkedben, mi a lelked jelene? Gomolygás, amelyben mindenféle elemek vitáznak. Példáúl ezek: viszket a térded, éhséget is érzel s ez a furcsa név jelenik meg benned: Theofilactus Simocatta, közben az a kert is megjelenik előtted, vagy annak egy zúga, ahol nagyanyáddal játszottál s amellett fáj a szíved azért, mert anyád meghalt, épp ezért megijedsz, hogy jövendő feleséged is meg fog halni, tehát még kicsit imádkozol is és így tovább. Jelen, mult, jövő, 395képzelet és valóság, minden össze van benned keveredve. Gondolat és érzés, villanások és sejtelmek kergetik egymást s mindez elképzelhetetlenűl rövid idő alatt megy végbe benned. S ez maga a zűrzavar. – Ebből halászol aztán ki valami határozott dolgot s elpanaszlod Szobeidének, hogy mennyire szomorkodol még ma is anyád halála miatt. S íme a gomolygásból valami testté válik, határozott formát ölt s valószínűleg ezért is nyugszol meg tőle valamelyest, mert a pillanat káoszától megszabadúltál általa. Magam én még akkor is így vagyok ezzel, ha tükörbe nézek. Néha, mikor teli vagyok zűrzavarral s már-már azt hiszem, hogy magam is köddé váltam, akkor szinte meglepetés nekem a saját arcomat látnom. Bizonyos megnyugvás rejlik benne. – Hát mégsem oszlottam szét? egészben vagyok még mindig? – kérdezem magamtól ilyenkor. S talán innen van az, hogy a lények nemcsak lenni szeretnek, hanem kívűlről is meggyőződni sajátmagukról, tehát tükröződni.

Némely nap azt gondolom, hogy egész életünk a folytonos hibák láncolata. S egyeseket nyílván az a vágyuk hajtja, hogy bármennyire lehetetlen is, ezeket a hibákat mégis valahogy kijavítsák, jóvátegyék. Vagyis az abszurdummal szállnak szembe. S nyílván ebből adódik, hogy ezeket a hibákat újra meg újra megrágják valamely érthetetlen reménykedéssel, – lehet, hogy abban is reménykednek, hogy azok végűl is mégse minősülnek majd hibának előttük, vagy a múlt talán megkönyörül rajtuk és mégiscsak enged… De a múlt nem könyörűl, szilárdan áll, megrendíthetetlenűl – s nyílván ezért mondta egy bölcselő, hogy nincsen reménytelenebb dolog az emlékeknél.

Némely rossz emlékek olyanok, mint az Erinniszek. Vértszívó madarak karmokkal s halálra üldözik áldozatukat. Annak nincs tőlük többé szabadúlása.

Némely üldözött ember úgy fordúl az öröm felé, mint napraforgó a nap felé. S ha ezt látom, könnyezni tudnék a meghatottságtól.

Panaszlod Tahtúr fiam, hogy még mindig éretlen vagy. Valljam meg az igazat: én ennek örülök. Aki mindig kicsit éretlen marad, az mindig kicsit fejlődik is.

Milyen óriási ereje van a tényeknek s így a kimondott szónak is! Százszor is gondolhatod valakiről azt, hogy nem szereted és nincsen semmi baj, de ha csak egyetlen egyszer akár egy kis mellékmondatban is értésére adod ezt, vagy 396hasonló megjegyzést teszel… Az a hülye Beder, az igazság és becsület bajnoka, egyszer így szólt első feleségéhez: – téged szeretni lehet, de kitartani nem. – Ez egész jó disztinkció ugyebár s az asszony mégis kiugrott az ablakon.

Összes számadásaink tévesek, a végén összes ügyeink elintézetlenűl maradnak és mégis lehetséges volt élnünk, – nem különös?

Elment a vágóhídra, látta ott a vérontást s távoztában azt gondolta: – mindezek ellenére az élet mégiscsak szép. – Mért gondolta ezt? Mert nem őt metélték a vágóhídon. Elment a hadikórházba s ott rettenetes szenvedéseknek volt tanúja s távoztában mégis ugyanezt gondolta, vagyis, hogy, ha ez igaz is, az élet még ennek ellenére is szép. Mért gondolta ezt? Mert nem az ő fiának lőtték ki a szemét. Elment a nyomortanyára s ott nagy éhség fogta el az éhezők láttán. Ennélfogva még inkább azt mondta, egy jó reggeli után, hogy az élet szép. Szívesen elkűldeném őt valami bányába, vagy még inkább valami harctérre, hogy az ágyú addig bömböljön fülébe, amíg a dobhártyája megreped, mert akkor talán egy kicsit mégis változna a véleménye. Ilyen rosszakaratú vagyok. Vagyis mi történt itt? Ezt az embert saját vegetatív életérzése terelte logikai véghatározatig s amellett ennek a véghatározatnak még az érzékenyebb lelkiismeret sem állotta útját. A vegetatív életérzés épp oly kevéssé alkalmas általános törvényszerűségek megállapítására, mint az emfatikus lirai költészet.

Az ember lelkes lény s ennek bizonysága talán az is, hogy ha rosszakaratúan kínozzák, akkor sokkal jobban szenved, mint mikor a jóakarat kénytelen meggyötörni őt. Az inkvizició tűket szúrt az emberek körme alá, kerékbe törte, kinyújtóztatta őket s mindez rettenetes volt, nemcsak a kínja, de már a tudata miatt is: hogy íme, hogy rontanak, hogy tesznek tönkre engem. S most menj el egy sebészeti klinikára. A beteg tudja, hogy a gyomrát fel fogják hasítani s nézd meg azt az alázatot, amellyel aláveti magát ennek. Ő maga megy a műtőbe szegény.

Szeretnél az emberek előtt kitárúlkozni Tahtúr fiam. Viszont, tudod, hányszor gondoltam én ilyet és még barátaim között is: – jó emberek, ti nem vagytok alkalmasak arra, hogy megismerjetek engem. – Ami pedig a bánatomat illeti, – tudd meg azt is, hogy mit olvastam én egyszer egy kitűnő amerikai író könyvében. Lee-Masters azt írja: – nekem van barátom, de a bánatomnak nincs barátja. – Olyan kinyilatkoztatás ez, hogy egy ortodox pap így jellemezte: 397– mintha Jézus maga mondta volna. Oly szomorú, oly békés és olyan igaz. – S amellett oly igaz, – ismételtem én. Mert barátaim sohase figyeltek arra, hogy mi bajom van, – néha még észre is vették, hogy szomorú vagyok, erre a fejüket csóválták és tovább siettek.

Az a szerencsénk, hogy ostobaságaink néha remek eredményekre vezetnek. Egy örmény látszerész egyszer így szólt hozzám Konstantinápoly városában: – nem maradok török földön, mert a piláfot útálom. – Hát ne egyél piláfot, – mondtam neki. – Na de a szagát is útálom, – felelte ő. És, ahogy mondotta volt, csakugyan elment Törökországból. Ennélfogva elkerűlte az örménymészárlást és Előindiában jól boldogúl.

Hősiesség rendszeresen a veszély-fantázia hiányából adódik.

Adalék lázasan mohó emberek lélektanához. Egy fiatal festő egyszer így szólt hozzám Párisban: – mohó vagyok? Igen az vagyok. Muszáj példáúl állandóan valamit ennem, vagy innom, vagy dohányoznom, mert azt remélem tőle, hogy hátha megváltozik az élet, vagy én változom meg tőle.

Meglopni a gazdagot, nem rossz gondolat. De megtenni? Az egykori kedive egy szárnysegédjére rá akarta tukmálni magát egy gazdag lány. S az esküvőt valóban ki is tűzték, a rokonok összegyűltek s íme a vőlegény nem jött el. Rettenetes szégyen zúdult tehát a családra, a menyasszony is bevett erre egy kis mérget, de persze csak jelképesen. S én, a rosszmájú ember mindennek nagyon örűltem, mert útálatos lány volt az illető s a családja még útálatosabb. – Az illető tehát jól tette, hogy így cselekedett, de aki képes ezt végbe vinni, az mégis csak gonosz gazember s miután ezt nagyon helyesen megtette, vagyis miután kellőképpen elbánt hozzá hasonló undok emberekkel, végig kell őt vesszőzni a városon, – ez volt felőle végső határozatom.

Egy suhanc leszúrt itt egy ismert, gonosz bankigazgatót. Azért bűntette meg, mert elcsábította a nővérét, – vagyis nem azért, amiért én akartam volna és mégis, bár sokalltam e bosszút, azt gondoltam: – ha az indokok nem is azonosak, nekem azért így is jó, mert örűlnöm kell, ha e világ zűrzavarában egyszer végre olyasmi is történik, ami erkölcsi várakozásomnak megfelel.

Rosszakaratú vagyok? Igen, de csakis a gonosz emberekkel szemben. Viszont ez is az állat dolga bennem. Mert minek vagyok én oly nagyon igazsá398gos? Az igazságosságot szerető ember csak akkor rokonszenves előttem, ha a szegények és elnyomottak javára oszt igazságot, de ha megtorlásra, bosszúra is gondol… a bosszúban mindig van valami bestialitás. Viszont muszáj megtorlásra is gondolnia, az érzései követelően kívánják, de még az értelme is kénytelen ezt helybenhagyni. Egyszóval: a szíve is, meg az esze is tápot ad ilyenkor a bestialitásnak. Ha pedig ez így igaz: hogy állatiságunk minden kultúránk ellenére is állandóan lesben áll, készenlétben van bennünk, mindig fel-feltámad, sőt íme: néha még szükséges is, hogy feltámadjon, ha mindez csakugyan így van, akkor helyénvalónak találom azt a tanácsomat, amelyet annyiszor adtam neked, hogy tudniillik: ha szembeszállsz valakivel, egészen szem elől tévesztened a benne levő állatot mégse lesz ajánlatos, mert az is van benne. Mindenkiben, tehát bennem is.

Nominalizmus. Elnevezik a jelenségeket ennek, vagy annak, példáúl egyes népek közt a rablást s a szomszéd irtását hősiességnek, a fiúk és lányok szörnyű kínzások között való éretté avatását szentségnek és megnyugosznak az elnevezésben. A zászlóknak nagy hatása van az emberen, köztük legtöbbször az dönt, hogy mi van a zászlóra írva. S miután a dolgok el vannak nevezve s ez az elnevezés szentesítve van, már nem igen merik kutatni többé e dolgok ésszerűségét sem. S így van ez a tudományokban is, a lélektanban példáúl ez a leggyakoribb tünet. Azt mondják erről, vagy arról, hogy az az öntudatlanból feltörő ténykedés s ezzel meg is nyugszanak. Vagy azt mondják: libidó, s ezzel a dolog el van intézve. De olyan kijelentésre is hajlandók, hogy: – íme ez itt egy pszichopatiás eset, – mondjuk, – és ezzel tovább mennek. De, hogy miért és hogyan? az már eszükbe se jut.

Ennek pedig az a veszélye van, hogy e varázsigék úgy az erkölcs, mint a gondolkodás kötelezettsége alól felmentenek.

Egy hölgy énekelt az ablak mögött s én gonoszúl azt gondoltam: – no lám a bestiák milyen kedvesen tudnak még énekelni is.

A túlságos érzékenység kíméletlenség. S megfigyelted-e Tahtúr fiam, hogy némely ember mily kíméletlenűl követelő e tekintetben?

Voltaképp mit is kívánok magamtól? Ha ellentétben vagyok a többivel, az is rossz nekem. S ha nagyon egyetértek velük, ebben a bólogatásban számomra mindig mutatkozik valami bárgyúság.

399

Bűn nélkül élni? Lehet bűn nélkül élni? Az nem is élet. Ezt még némely keresztény szentek is sejtették.

Létezik emberismeret? Húsz év után derűlhet ki a feleségedről olyasmi, amit nem is sejtettél benne. Mi a felületes emberismeretet neveztük el nagyszerű emberismeretnek.

Tudni valamit, hogy így van és nincs másként, – ezt a megértéstől meg kell különböztetni. Én tudhatom azt, hogy ilyen, meg ilyen vagyok, de hogy miért vagyok ilyen? arról esetleg fogalmam sincs.

Mindig nagyon imponáltak nekem azok, akik oly merészek, hogy unalmasak mernek lenni. Ezt a szemtelenséget még irígyeltem is tőlük. Hátmég azokat hogy irígyeltem, akik még az emberek szeretetét is vissza merik utasítani.

Kimondom a szót, – de hogy mi a sorsa, azt már nem én intézem. Beszéltem, tanítottam egy életen át s egyesek olyan gyűlölettel néznek rám, mintha én öltem volna meg az apjukat.

Filozófiával a logikátlanság nem fér össze, de az életbölcsességgel nagyon is, sőt, az némiképp meg is követeli ezt.

Párizsban egy viselős tanítónőhöz így szóltam:

– Állandó halálos veszélybe sodorja azt, akit a világon legjobban fog szeretni. Mivelhogy ez az élet életveszélyes üzem.

– Hogy-hogy? Kit? – kérdezte a tanítónő.

– Születendő gyermekét, – feleltem én. – Mert aki gyereket hoz a világra, az halálfélelmet is hoz a világra és tragikumot, ezt el ne feledje.

– De hogy lehessen legjobban szeretni valakit, aki nincs? akit nem teszek ki állandó életveszélynek? – tette fel a kérdést.

– Ez éppen az önző szempont, – feleltem én.

– Lehet, hogy önző szempont, – mondta most a tanítónő, – de azért, akármilyen okos is maga, az élet érékét felmérni maga se tudja.

S mármost igaza volt-e vagy sem? Mit tudom én. Annyi tény, hogy ez a világ már mióta áll fenn, s az emberiség ezernyi átok: betegség, gyilkosságok, orgyilkosságok, felsorolhatatlan szenvedések között tovább nyűglődik, 400tekergőzik, mint a földi giliszta a hadvezér talpa alatt. S némely önfeledt pillanatában hajlandó még azt is állítani, hogy az élet szép. (Buddha kivétel ebben.)

Gyűlölöm a kövér papokat s általában az olyan kövér hatalmat, amely leereszkedik a spelunkákig, amely elmegy prédikálni a nyomornak.

Könnyzacskót teremtettek nekünk, mintha előre úgy tervezték volna, hogy sírni fogunk.

Ha éhségedet, szerelmi vágyadat, hiúságodat, önzésedet kiirtanád magadból, szóval mindazt, ami benned állati, akkor mid maradna? A természet legszegényebbje lennél. És mégis azt kell tanácsolnom, hogy irtsad és ezt bátran teheted, mert úgysem irthatod ki egészen magadból.

Nem tudod megérteni Bedert? – kérdezte valaki tőlem. – Zsugori szülőktől való, rettenetes zsugoriaktól, s ezért olyan mohó ő is. – Én tökéletesen megértem, – feleltem erre, – de azért útálni csak szabad?

Ha egészen meg akarnál felelni övéid önző kívánalmainak, alighanem meg kellene semmisűlnöd.

Némely pillanatomban azt gondoltam, hogy a rágalomnak mégiscsak van határa. Nem állíthatja senki például azt, hogy Izlandban elcsábítottam egy fiatal lányt, holott sohase voltam Izlandban. De aztán, hosszú életem során ebben is tapasztaltam én nem egy érdekes dolgot. S hogy mit? Nem részletezem. Elég ebből annyi, hogy a rágalomnak épp oly kevéssé van határa, mint az emberi képzeletnek.

Kisfiúkorodban azt kérdezted tőlem, hogy miképp kell boldogúlni az emberek között? Akkor nem feleltem rá, de most felelek.

Egy bankigazgató felpillantott asztaláról és azt kérdezte: – mióta van itt ez a gyakornok? Három éve? – A cégvezető nevetett. – Csak három hete igazgató úr, – felelte néki. – És milyen otthonos ez itt máris, – tűnődött az igazgató maga elé. – Hogy is hívják? – Hogy hogy hívják, azt nem tudom, – felelte a cégvezető.

A fiú tudta, hogy ügyet se vetnek a nevére, de bánta is ő. Nevetett rajta. 401Ő valami számmá minősült itt, s ez nem esett neki rosszúl. – Valahol csak el kell kezdeni, – gondolta magában.

Hát így kell boldogúlni az emberek között.

Vagyis: te nagyanyád ölében a világ központja voltál, aztán kikerűltél a világba, ahol ügyet se vetettek rád, ahol számmá minősűltél s ez persze néked rosszúl esett. No de mért? Mert rögtön felső fokon, az ötödik emeleten akartad volna kezdeni. Hogyne, hiszen műveltebb és okosabb is voltál a többinél, tehát lenézted őket, idegennek is érezted a környezetedet s nem akartál hozzá alkalmazkodni. Te még három év múlva se lehettél volna olyan otthonos valamely hivatalban, mint ez a fiú három hét után. S mindez megérzett rajtad, akárhol voltál is. Te rögtön megkülönböztetett ember szerettél volna lenni.

Tehát: ha valaki annyira jelentéktelen, hogy képes valamit egészen alúlról kezdeni, annak a boldogúlásban máris előnye van. És ha akármire azonnal hajlandó, amit a környezete tőle megkövetel, akkor még inkább.

Anyám egyszer felkiáltott, mikor unokafivérem elment tőle. Ezt kiáltotta:

– Hogy örűl ez a tökfilkó természetadta rangjainak. Ő előbb vőlegény, aztán ifjú férj, aztán ifjú apa s mindannyiszor duzzad a büszkeségtől. Végűl még após is lesz persze s akkor büszkén azt fogja mondani: – a vőm! vagy a menyem! – És megint duzzadni fog. Nem lett ugyan kapitány belőle, csak apa, de azért büszke.

A te unokanővéred viszont ezzel a kérdéssel fordúlt hozzám: hogy ugyan mit gondolok a szerelemről és a halálról? Így feleltem néki:

– Én, kislány, egész életemben e két jelenséggel foglalkoztam legbehatóbban, mégse tudok róla többet, mint te. – Ugyanez a kislány azt is közölte velem, hogy valaki ilyen szót mondott néki: – soha többé. – És megkérdezte, hogy mi a véleményem erről a szóról? Így feleltem néki:

– Tőlem ne kérdezz ilyet kislányom, mert éppen én a „soha többé” embere vagyok.

Volt egy költőnk, – a nevét nem mondom meg, – aki nagyon hiú és népszerűség-hajhászó ember volt. Még arra is büszke volt, hogy a perditák a képeslapokból ismerik az arcát. Egyszer együtt mentünk a külföldiek negyedében s ő bement egy üzletbe zsömlét vásárolni. Büszkén jött ki, mondván, hogy az elárusító kisasszony is felismerte. Így szóltam hozzá:

– Annak a népszerűségnek töredékére vágyol, amelyben Hitlernek és más 402gonosz, vagy ostoba embernek oly bőven van része? – Erre kicsit elszégyelte magát és végűl is így felelt:

– Mit csináljak? Hiú ember vagyok. Te talán nem vagy hiú? – kérdezi tőlem.

– De igen, - mondottam néki, – csak nem arra vagyok hiú, hogy egy ilyen szegény kisasszony ismer-e engem. A gondolataim tisztaságára vagyok hiú.

Egy Zomeló nevezetű fiatal görög költő, aki nagyon jól tudott arabúl is, egyszer itt járt nálunk s egy elejtett szavamból arra következtetett, hogy elégedetlen vagyok önmagammal, főként a múltammal, amire ez a tizennyolc éves kölök így szólt hozzám:

– Miért elégedetlen a múltjával? Hiszen magából mégiscsak lett valaki és egy ember múltja nem képzelhető el másképp, mint amilyen volt, hiszen ő azért olyan, amilyen, mert ez a múlt áll mögötte. Ha más lett volna a múltja, akkor ő maga is más volna. Nem is szólva arról, hogy ami megtörtént, annak úgy is kellett történnie. – Úgy látszik, igaza volt.

Ugyanez a fiatal költő különben gazdag ember fia is volt s nem volt semmi baja. Erre csinált magának bajt az istenadta, legalábbis a képzeletében. Szenvelegni kezdett. Elmondta nekem, hogy ő két nőt szeretett s az a két nő is szereti őt, tehát hármuk közűl az egyiknek el kell pusztúlnia. Ezt mind elsusogta nékem. Nagyot nevettem. Persze egyiknek se kellett elpusztúlnia. Végűl is feljegyeztem magamnak ezt a szót.

Vannak fiatal költők, akikből hiányzik a tragikum, tehát hiányzik belőlük a lényeg.

Egy ortodox pap így szólt hozzám: – vagy Ő csinált engem, vagy én csináltam Őt, mindkét esetben hasonlók vagyunk egymáshoz.

– Olyan ágyút mutass nekem, – mondottam egy barátomnak, – amely gránátjának egyetlen robbanásával ugyanúgy fel tud építeni egy házat, mint ahogy azt le tudja rombolni, – olyan katonát, aki szuronyának egyetlen szúrásával épp úgy létrehoz pillanat alatt egy matematikust, mint ahogy megszüntetni képes vele, – olyan baktériumot, amely két nap alatt valamely anyagból egy Hubermann Bronislawot, hegedűművészt érlel, – akkor majd elhiszem neked, hogy a teremtés itt a cél s nem a pusztítás. Viszont igazán lehetséges-e ez? Úgy érzed?

403

Aztán ezt mondtam neki:

– Minden ami él, pusztulásra van ítélve, e földön mindennek ilyen a vége, nemde?

Márpedig, ha e két fogalmat, hogy „vég” és „cél” azonosnak vesszük… nem úgy van-e akkor, hogy a pusztulás látszik minden teremtés céljának? Csak lehetséges-e ez? elfogadja-e ezt a te szegény lelked? Olyan-e a természete? mondd.

– Látszat, látszat, látszat, – felelte erre a barátom, aki filozófusnak mondta magát.

– Mit jelent ez a szó? Butaságot? – kérdeztem tőle.

– A vak ember számára példáúl nem létezik látszat, – mondta ő. Amire én:

– S ez mit jelent? szintén butaságot?

– Ez azt jelenti, – felelte rögtön, – hogy érzékszerveinktől függ minden észleletünk. Ha tehát még többet észlelhetnél, ha még többet tudhatnál e világról, akkor az értelmére is rájöhetnél.

– Micsoda badarság ez is, – kiáltottam erre. – Érdekelnek engem az érzékszerveim, ha egyszer boldogtalan vagyok itt? ha semmiben sem lelem lelkem nyugalmát? Számomra ez az egész észveszejtő, érthetetlen és ostoba, tehát nincs időm, se kedvem azon törnöm a fejemet, hogy mi volna, ha két orrom volna. S mit bánom én azt, ha valamely nagyszerű belátás odafenn esetleg érthetőnek, helyénvalónak, sőt mulatságosnak is találja szenvedéseimet?

Atombontás. Az ember úgy látszik, most evett csak igazán a tudás fájáról, most van csak igazán veszélyben.

Hazug világ? Igen, hazug világ. És mégis, furcsa módon hazugságra nem lehet se házakat építeni, se hidakat.

Ha jobbnak akarsz látszani, mint amilyen vagy, az rendesen hat rád is és tényleg jobbá leszel általa. Hány olyan ember van, aki előbb óbégatni kezd, aztán meghatódik saját szavaitól és csakugyan szánakozni kezd azon, aki miatt óbégatott. Némelyik pedig jártatja a száját, vallomást tesz, kimondja azt a szót, hogy szeretlek s ez úgy hat rá, hogy tényleg szeretni kezd. Arról most nem is szólván, hogy hány ember jön rá a véleményére, miközben csevetel.

Az öregember átúszta már az örvényes folyót és onnan int a fiataloknak, hogy ez nem is volt olyan nehéz, nem kell félni tőle és így tovább. Az öregség 404tehát hajlamos az optimizmusra. De bezzeg a fiatalok, akik előtt ott van az örvény… Vedd továbbá azt is hozzá, hogy a fiatalnak nagyobb az életereje, tehát keserűsége is nagyobb.

Az örökkévalóság ígénye. Többféle ilyen ígény van benned Tahtúr fiam. Egyrészt: nem erre a rövid életre készülődtél, mikor készülődtél s talán ezért is van az, hogy lelked nem együtt öregszik meg a testeddel. Egy kiváló orvos egyszer így szólt hozzám: – vajon hány éves vagyok? Harminc már biztosan lehetek, hiszen felnőtt gyermekeim vannak. – Ezt kérdezte, pedig már ötven volt. És másodszor: a jelenednek, különösen pedig örömeidnek csudás örökkévalósága van benned abban a pillanatban, amikor éled őket. Hogy milyen ez az örökkévalóság és honnan ered, azt nem tudom megmondani. De van, de van.

Sok ember, ha észreveszi, hogy hibát követett el az emberek között, megismétli ezt a hibát. Mond egy szót, amitől a hölgyek elpirúlnak, akkor még egyszer mondja. Mert igazolni akarja magát, azt akarja bebizonyítani, hogy ez nem is hiba.

Micsoda irracionalitás! Azt hiszed, hogy tovább élsz gyermekeidben, holott hát… Én, látod, gondolatból álltam, s mit adhattam át neked? Talán azt, hogy a balkezem kisujja kicsit görbébb a többinél. A gondolataimat itt próbálom átplántálni beléd s talán ezt se jól teszem. Ha az új generáció az öregek minden tudását átvenné, akkor nem is élhetne. Előlről kell kezdenie az egészet, mindent meg kell próbálnia, csalódnia, zátonyra futnia néki magának, mert hisz ebből áll az élete. Mert mi volna, ha mindent átvenne az öregektől? akkor példáúl tapasztalnia nem is kellene többé, mit tegyen tehát? Egész életében malmozzon, vagy a bajszát pödörje? Nem is igen akarja átvenni és igaza van, ő maga akar tapasztalni.

Beder egyszer egy kártyabarlangból kijövet így szólt hozzám:

– Játszottam, nyertem. S ebből a nyereségből házasítom ki a lányomat, – a játékból tehát komolyság lesz, a játékból élet fakad. A szerelmi játékból is, – tette hozzá. – Az életből, a komolyságból aztán megint játék lesz, mert minek is élne az ember, ha nem játszhatna? – mondotta még. Elcsodálkoztam, hogy néha milyen okos ez a buta fráter.

Beder azt kérdezi tőlem: – most mondd meg öregem, miért lettem én zsugori? – Hja, – feleltem neki, – a dolgok öncéluakká lesznek. A szerelemnek 405csak szerelem a célja. Ha egy szerelmesnek azt mondanád, hogy gyerekek reményében szerelmes, csodálkozva nézne rád. S a munka, – vegyük a munkát. Ha egy öreg ember abbahagyja, akkor rendesen meg is hal rövidesen. Pedig már nem is volt rá szüksége, hogy dolgozzon. Te jól akartad kiházasítani a lányaidat s addig-addig tömted magadba a pénzt, amig a lányok már régen feledve voltak s csak a tömés eszménye maradt meg benned. Vannak továbbá, akik a halottak kultuszát önmagáért űzik és így tovább. Furcsa ez a mi életünk.

Egy csinos, de nagyon szegény asszony azt kérdezte tőlem: – miért csinálok én magamnak ilyen szép kontyot ulemma, mikor kenyerem is alig van? – Hja leányom, – feleltem néki, – a mi életünk ilyen. Templomokat is előbb épít az ember, mint fürdőket, reprezentációs hivatalokat is előbb, mint kórházakat, de még a természet is úgy csinálja: rettentő sokat pazarol a szépségre, díszre, a hivalkodó pompára, mialatt a táplálékkal meglehetős szűkösen b