Csorba Győző Hátrahagyott versek 2000 3-423
Csorba Győző
Hátrahagyott versek
Hátrahagyott versek

Magyarázat a jegyzetekhez

A jegyzetekben a szerkesztés lezárásáig átnézett folyóiratokban és újságokban közölt versek megjelenési helyének és idejének bibliográfiai adatait ismertetjük. Sok esetben találtunk a kéziratos versesfüzetekben lapalji, lapszéli megjegyzéseket, melyek elsősorban évfordulókhoz, ünnepekhez, tragikus eseményekhez, főképpen halálesetekhez, temetésekhez kapcsolódnak. Ezek mindegyikét idézőjelben, betűhíven közöljük. Az utolsó versesfüzetekben a bejegyzések megszaporodnak, a költőnek egyre több rokona, barátja, költőtársa hal meg. A megjegyzések közül néhány – pl. a Galsai Pongrác vagy a Weöres Sándor halálakor írtak – irodalomtörténeti fontosságúak, de véleményünk szerint a többi is segíti a versek jobb megértését. Több esetben – az esetleges későbbi filológusi munkát segítendő – a vers keletkezésének helyéről, a keletkezéssel kapcsolatos eseményekről akkor is tájékoztatást adunk, ha a versesfüzetben nem volt széljegyzet.

A verscímekben és a jegyzetekben található monogramokat feloldjuk.

Jelezzük azt is, ha ugyanazon címmel a költőnek másik verse is megjelent, vagy ha a közölt vers a korábbi kötetekben megjelent versekkel valamilyen kapcsolatban van, pl. kimaradt egy-egy vers-ciklusból.

Az egymással kapcsolatban levő verseket „ld.” vagy „ld. még” hivatkozásokkal kötjük össze.

A jegyzetekben először az esetleges korábbi megjelenés helyét közöljük, normál betűkkel. Ha több helyen is megjelent a vers, a második megjelenési adat elé = (egyenlőségjel) került. A szerző lapszéli, lapalji jegyzetei idézőjelben, szintén normál betűkkel szerepelnek. Az esetleges magyarázó, értelmező jegyzetet kurzív betűkkel közöljük. A jegyzetekben hivatkozott versek címét félkövér, kurzív betűkkel írtuk.

[A szövegben említett Csorba-kötetek pontos leírása a „Bibliográfia” menüpontra kattintva érhető el.]

(1962–1993)
„A lélek évszakai”
(1962–1970)
5 6
1962
Arany-ősz
Arany-ősz fények forgatagja
Fázik mind nemsokára
S elbújnak nem segítik a halódót
Ej hát a csatakos
levelek közt deres füvek közt
a nyálkás aszfalton magam cipeljem
e kietlen évszakot?
S a karácsony s a vattahavas
napok alagútjain át
a magam erejéből meneküljek?
Arany-ősz fények forgatagja
szelíd és nyugtalan melegség
rejtőzzetek belém mentsük meg egymást
(X. 14.)
7
1963
[Álmomban haldokolt anyám…]

A költő édesanyja Borsódi Mária (1877–1960). Cs. Gy. sokszor emlékezik rá szeretettel verseiben, mint pl. az Ocsúdó évek c. kötet VII–XII. versszakában is. (Megjelent még: Összegyűjtött versek. 147–149. o.)

Álmomban haldokolt anyám kicsi volt úgy feküdt
ágyán akár egy csont- s izom-nélküli húsdarab
Fejét lábát vagy derekát emeltem hagyta aztán
visszaesett erőtlenül kicsi volt ernyedt fekete
Szétkúszott bennem a szorongás gyorsan félelemmé dagadt
az álomban történhetőt táplálta a valóban
már megtörtént nehéz nehéz éjszaka végén
mindent helyére raktam megnyugodtam
ezen már túl vagyok talán örültem is
Hanem hiába lám a késődélutáni nap
süt már be hozzám s nem tudom
hányszor vetült elém a kép a roncsolt kis
a nyúzott kis madárarc hányszor éreztem ismét
az éjszaka s a régi éjszakák iszonyatát
és nem tudom képes lesz-e a készülő
álom hogy megvédjen majd ellene
(I. 3.)
[Mindinkább azt kell hinni…]
Mindinkább azt kell hinni ami
lehetetlen
Ó Don Quijote
Az óvatos meszet evők hiteit
serényen megfojtják az okosok
A hitnek eztán nem az igazság
hanem az élet
legyen anyja
Abban higgyünk ami segít
S hogy az okosak kedvét elvegyük
a cáfoló iparkodástól
higgyünk a képtelenben
mely legalább szilárd
8
Mindennél fontosabbá vált a hit
Mindennél fontosabbá Don Quijote
(I. 4.)
[Ahogyan föl volt…]

A versesfüzet datálása szerint a verset Alsóbélatelepen írta a költő. Cs. Gy. szerette a nyarakat vízparton tölteni. Legtöbb „vizes” emléke a Dunához és a Balatonhoz köti. (Ld. Révfülöp és Dunai nyár a harmincas években). Alsóbélatelepre felesége (ld. November) révén jutott el: az ő unokatestvérénél, Czene Margitnál (Martin Károlyné) voltak néhány napig nyaralni. (Ld. még Sír mellett.)

Ahogyan föl volt már építve bennem
az idők kezdete előtt
olyan ez a táj minden porcikája
megfelelés
Fű nád jegenye roppant madár-
békazene hangya szitakötő kijárt
alagút a nád között csemete akác szélirányos
Ó késő szerelem
gyöngültén tűzzel lobogásnak
megértelek-e úgy
mint ha veled serdültem volna föl
Alkonyfényűek a szerelmes szavak
Kakukk a lomb között éveim számolja
a sírig nem a beteljesülésig
ismeretlen a sok növény bogár madár
Ó késő szerelem
ragyogóbb az alkony mint a dél!
(Alsóbélatelep, VI. 11.)
[Erre-arra leszek után…]
Erre-arra leszek után
ímé a már legyőzhetetlen
bizonyosság e szerelemre:
hadd haljak meg öledben
(VI. 17.)
9
[Jaj, a közösség…]

Lapalji jegyzet: „1963. VI. 24. (elveszik a kertet)”; A költő Pécsett, a Damjanich utcában, kertes házban lakott, 1959. szeptemberétől haláláig. A kert és a szomszédos kertek déli oldalából igen nagy részt kisajátított a Városi Tanács, hogy megépíthessék a Kacsóh Pongrác utca négyemeletes panel épületeit. A kisajátítás hírét és az építkezés tervét Csorba Győző ekkor hallotta először. A szeretett kert majdnem felének elvételére végül csak 1969-ben került sor. Ld. még [Ötven ablak…]

Jaj, a közösség összenyom!
– Bár a közösség nyomna össze!
Csakhogy a jámbor fátylakon
átnyomódik egy-egy magán-
próféta talpa, ökle
(VII. 24.)
[A jót lásd!…]

Egyes kritikusai, főképpen a szocialista kultúrpolitikusok, sokszor hiányolták Cs. Gy. költészetéből a közéletiséget, politikumot. A költő akkori válaszaiban is cáfolja ezt a „hiányt”, de jelen kötet verseiből is szép csokorra való gyűjthető össze „politizáló”, „közéleti” versekből: az előző is kiváló példa erre, de a Vers 1951-ből, [Énekszó nem lesz…], [Vackokba húzódott…], Csali parabola, [Karácsony 1967], [Bach és Napóleon…], Külföldre szakadt hazánkfia, Kölcsey, Laus mundi, Kihaló falu, [Párnak parancsolni…], Tervezés, [Bárány bárány…], [Ha már boldogság…], című versek is olyan tartalmúak, amelyek – nyíltan vagy metaforikusan, parabola-szerűen – „politizálnak”. Közülük soknak a megjelentetésétől éppen a kritikus hangvétel miatt tekintett el a szerző, de van olyan is – ld. Kihaló falu, – amely rövidítve, a politikailag legfontosabb rész nélkül jelent meg. (Nem lehet tudni, ön- vagy szerkesztői cenzúráról volt-e szó?) A Ha csak még című vers pedig olyan vízió, amely napjaink háborúinak, környezetszennyező katasztrófáinak ismeretében, sajnos, egyre valóságosabbnak és közelibbnek tűnik.

A jót lásd! Az eredményt!
Rájuk legyen szavad!
Birálni? Csak arra vet fényt
hogy mily izgága vagy.
– A sok gazember meg markába röhhen:
„Mi leszünk egyre többen!”
(VII. 25.)
[A bőrig csontig…]
A bőrig csontig ledobálni
mindenem és pucéran állni
mint lélek talpig meztelen
nemcsak testben már testtelen
hej akkor akkor! – De nem így
félni estétől reggelig
reggeltől estig ettől attól
szótól nézéstől indulattól
kártékony állattól növénytől
baktériumok seregétől
s jobbára csak mások helyett
élni a csak-egy életet
Élni? Nem: végigtengeni
mint trágyadombok férgei
melyek számára menedék
ha egy sarok fejükre lép…
(VIII.)
10
[Ez az idegen éj…]
Ez az idegen éj megölhet
Ez az idegen táj elárul
Szelek tankezredei dőlnek
felém a tó front-vonaláról
Elbújjak? Inkább álljak ellen?
Nincs máshol mentség csak magamban:
akarjak élni rendületlen
mindannyiuknál makacsabban
(X. 11.)
[Ez most…]
Ez most egy új teljesség
sokféle csonkaságomon túl
Nem lopózhat belé ellenség
bástyája a világgal szembefordul
Az öröm kútjai buzognak
érintésemre négyfelől
Ha kívánom karjukba fognak
elbújtatnak a sok-sok rém elől
Aki rám néz nem látja rajtam
s nem is érti miért tudok
legyinteni akármiféle baj van
úgy mint a bánthatatlanok
(X. 12.)
[Kilenc cserép virág…]
Kilenc cserép virág kilenc féle fajta
Egy törvény serkenti őket virulásra
11
De kilenc más és más törvény igazítja
valahányat színre és alakra másra
A félelem a kerten átremeg
Megrázkódnak az ágak levelek
Hosszú az éj most kövéredik
Mi lesz a borzalommal reggelig?
Boldogtalan aki most vackot nem talál
Roppant talpak mozognak a szóra süketek
Vér buggyan csont ropog Ez a ez a halál
Állat mellé ha más nincs meneküljetek
(X. 23.)
[Tiszteletlen ifjak…]
Tiszteletlen ifjak sőt pimaszok
tisztelem én a pimaszságotok
de sajnállak is érte: míly nehéz
lehet ez az örök védekezés
milyen zajok forrhatnak bennetek
hogy szüntelen túl kell beszélnetek
s nem magatoknak nem magatokért
sikerül? – már ti nem láttok babért
talán a lányotok a fiatok
élvezi handabandázásotok
(XI.)
[Jó a derű…]
Jó a derű szép csillag ajándék
test lélek igazi eledele
12
ha nem az együgyűség derűje nem a lázé
nem a kábulat gyermeke
Örvénybe szakadékba éjbe
sírgödörbe szerettein ütött
sebbe – ha nem nézett még rém szemébe
gyönge a szem hogy bírja a derűt
S ki sokáig telve van rettenettel
tudnia kell hogy erős nyugalom
érik szíve alján hogy tehetetlen
lesz vele minden hatalom
De aki a félelemtől menekül
annak riadoznia kell halálig:
vígsága pehely könnyen messze röpül
szívében öngyilkos méreg csirázik
(XI. 20.)
Az igény napjai
Senkiről nem mondok le, semmiről nem mondok le.
Az igény napjai mind egemen ragyognak.
Látni fogom még Indiát is, Japánt is, látni fogom
a világ valamennyi rejtélyét és csodáját.
Amint elkezdem, véghez is viszem, akiket valaha
megkívántam, akiknek szeme nyüzsgő állomásokon,
idegen nagyvárosok utcáin, bárhol is szemembe villant,
megtalálom még, megtalálom, s elintézem velük a dolgom.
Persze az ész gyanakszik, enyhe gúnnyal mondja: „Nézz vissza szürke
napjaidra, heteken át, hónapokon át, éveken át
nézz vissza, majd vetítsd előre őket s legalább
magadnak valld meg őszintén: melyikbe mernéd
beleképzelni Indiát, Japánt és azt a többit?”
Én meg szégyenkezem és így felelek rá: „Igaz,
nem volna egykönnyű, valóban, dehát a múlt nem a jövő.
13
És ha szürke napokra kellett virradnom oly sok reggelen,
talán – az élet egyensúlya kedvéért is – valamikor
piros napokra virradok, gazdag és tehetős napokra
amelyektől el lehet várni minden elvárhatatlant.”
Így felelek rá s makacsul reménykedem s továbbra sem
mondok le senkiről és semmiről – – –
(XI. 25.–26.)
[Ledöntötték a házfalat…]
Ledöntötték a házfalat
Csak az interieur maradt
A ház szíve csak a lakás
a rejtőző tárulkozás
Itt akivel találkozom
egymással és velem rokon
Beszélni sem kell épp elég
vizsgálnunk a másik szemét
Abban a fontos benne van
szól a játék is szótalan
Sétálok állok szaladok
mindenképp otthon maradok
Az égen lassan Betlehem
csillaga gyúl föl fényesen
(XII. 15.)
14
1964
[Elmúlik egyik nap…]
Elmúlik egyik nap a másik után
és már olyan napok
hogy nem tudom: az e a több amit
hoznak vagy amit visznek
Hideg van ágyba bújtam
dunna rajtam vánkos fejem alatt
körülöttem szolgáló tárgyaim
a szék-szolga az asztal-szolga
a könyv-szolgák a papír-szolgák
az írógép-szolga a ruha-szolgák
ezek ringyó szolgák mindahányan
kik most hűséggel engedékenyen
alkalmazkodnak ízlésem dühöm
hanyagságom kedvem kanyargó
igényeihez
de éppúgy megtennék akárkinek
A legjobb volna szétperzselni őket
a féltékenység-irigység jegyében
a közelgő próbáltatás jegyében
amikor majd nem borul föl a szék
ruha és szőnyeg nem gubancolódik
a papírok se gyűrődnek azok elé
akik engem kihordanak
könyveim meg bizalmasaim
bizalmaskodnak bizalmatlanul
hozzájuk érőkkel s talán
a kettőnk titkait is kibeszélik
(VI. 22.)
Gyermekkori isten
Hol az én gyermekkori istenem?
15
A dörgésben villámlásban a beteg szív
kalapálásában hiába hívom már
Hajdan elmondtam az esti imát
a saját szavaimmal
aztán a tenyerére hajtottam fejem
Ő az én küldött istenem volt
még azzal is törődött hogy akivel
találkozni kívántam
odahozta elém
Halottaim is maga mellé vitte el
s az egy helyett
három mindenható cinkosom támadt
Később megkúszálódott valami
De erősebb lett mellem és szemem
A szörnyeket nem féltem nézni
s ki mertem állni a viharba
A gyengülő szem érzékenyedő mell
segítséget szeretne ismét
Felnőtten élni sokáig: – halál
(VI. 25.)
[Ez a kis óvónő…]
Ez a kis óvónő is itt aki
délelőttönként oly odaadóan
mesél a gyermekeknek játszik el velük
s csak egy-egy mozdulattal ád jelet
arról hogy észrevette már
gyönyörködő tekintetem
mikor a kerítésnél elmegyek
ez a kis óvónő is itt
16
elszáll a légbe jelenés csupán
remény valóra sose váltható
(VI. 28.)
Női öl
Az öl a női öl
Világok tágulása
világok születése
Időtlen
alázatosság az engedelmes
eggyéfonódásban mikor a test
minden valódi s képletes ruhát
ledob magáról s titkait
hévvel kínálja s úgy csinálja dolgát
oly buzgón mint máskor soha
Vállalja a szüntelen
csalattatást amelyről tudja hogy
nem érte van
Vállalja a gyönyör ágaskodását
holott akár a lángoló gally
azért magaslik fel a lobogás
csúcsán hogy aztán kihunyva lehulljon
Villámok vágnak leleményes
férgek kórok indulatok
támadnak s győznek majd a végén
Csak a fogant élet
bújik át réseiken s megy tovább
(VII. 11.)
Utóidény

Tiszatáj. 2000. 9. 8–9.

I

A kései vendégek is mint a kései levelek: ritkák és tétovák már. A hibátlan szépségű ősz (ily tömény gyönyörű17séggel a pusztulás ajándék) csak fokozza bizonytalanságukat. Nem bújnak, nem menekülnek – állnak és bámészkodnak, csupán ha egy-egy árnyék csapódik rájuk, vagy szél suhan el mellettük, gyorsítják meg mozgásukat, válnak céltudatosabbá.

II

Lesem a nőket. Úgy választottam figyelőhelyet, hogy ne sokáig lássam őket, csak rövid szakasznyi úton, melyen járásuk tiszta, céltalan. A kanyar után házak vannak, boltok, busz-megálló és ezek ellenségeim. Addig viszont odamennek, ahova én akarom, s valamennyien értem andalognak a ritkuló tetejű sétányon. Árnyékban s hűvös széllegyintésben értem melegszik meg szemük.

III

Öregek, gyerekek, szerelmesek. Betegek, szórakozók, kiváncsiak. Fájdalom és unalom űzöttjei. Ezer embernyi ősanya a táj. Mindenki a maga tejét szívhatja belőle. Ez a délután ezer szín alatt megy széjjel a világba, s nem lesz kéz, mely – varázslóé akár – egyszerűségét összerakja ismét.

IV

Rangrejtve járok. Csupa szem, fül, orr vagyok, kétlábú érzék, érzékelés. A csonka ág is szép, a vízbe hulló test otromba csobbanása az egyetlen, bontatlan kék búra fönt, s az égő kerti gaz fanyar szaga. Szép, mert valóság, valóság. Melegszik a didergő lélek. Talán az üdvösség is az, hogy a határolt lény visszatalál és elvegyül. Mily győzhetetlen, aki már föld!

18
V

Rangrejtve fekszem idegen ház idegen ágyában. Fél szabadulás. Részrehajlás nélkül várom, jöhetnek tilos vendégeim megint.

(VII. 11.)
[Lenne másoknak…]
Lenne másoknak mosolyom
mások helyett kínszenvedésem!
Én bújok? Én nem akarom?
Talán csak nem parancsra mérem?
Én is tudom, kinek mi kell
jócskán éltem: kintről magamra
bírok már nézni – s tételeivel
hol ez vet hol meg az jármot nyakamra
(XI.)
Köd

Csak a házak maradtak meg szigetként. Vagy nem is szigetként hanem búvárharangként, hiszen fölöttük is ott inognak a köd óvatos hullámai. De akár szigetek, akár búvárharangok nem elnyugvó pihenés és nem ritka munka fészkei. A félelemé inkább, sőt a rettegésé, mert hát annyira gyenge a köd, hogy legyőzhetetlen s annyira makacs, hogy mindent legyőz.

S az sem kell, hogy a fal bedőljön, hogy beszakadjon a tető. Elegendők a rések is. Sőt elég, ha be se szivárog, csak van a köd. Üzenetnek is elegendő. Vagy hídnak valahonnét, ahonnan a másik vége a Kopasztókat küldi.

(XI. 12.)
19
November

„Évfordulóim hónapja ez a szigorú nevű hónap.”: A költő 1916. november 21-én született, 1943 novemberétől „városi könyvtáros” volt, 1944. november 12-én nősült – Velényi Margitot veszi feleségül, aki akkoriban Esztergár Lajos pécsi polgármester titkárnője volt –, s 1944. november 29-én foglalják el a várost az orosz csapatok. (Erről szól ennek a versnek a 3. része.) A születésnapokkal kapcsolatban ld. még pl. A száraz eltűnik; Két hét. 1972. XI. 21. Beteg a lányom; E megkezdett új évem.

(Változatok)

Késő este, fátylas a hold. A levegő mozdulatlan. Kint állok a kertben, kopasz fáim alatt. Csak ritkán pillézik le még egy-egy elmaradt levél. Oly finom lebbenéssel, hogy szinte hangon túli hangot ád.

Mégis, mintha dobozban bogár mászkálna, ezt a zizegést hallom egyre, visszafojtva lélegzetem. Nyílván a föld csontjai készülnek a rettenetes hajnalokra. Amikor a fagy mindenre ráront, s egyetlen mentség: minél kisebbre gubbadni előtte.

Évfordulóim hónapja ez a szigorú nevű hónap. Ünneplés erre-arra: öröm, hogy ennyi sikerült, óhaj hogy még tovább is sikerüljön.

De a biborpántlikák fonákja fekete. Ilyenkor alá-alászállok a poklokra is, megzápul az óhaj és öröm.

Valami tol egy fal felé. Forró lélegzetem visszacsapódik róla s már-már orrcimpáim süti.

November volt akkor is. Éjjel-nappal ömlött az eső. Messzi dördülések előbb, közelgő zivatar jelzései. Aztán csípős, száraz hideg. A dördülések csattanásokká váltak s a föld alá bújt aki csak tehette.

Egy éjszaka minden elcsendesült. A szűkülő reggelben egy katonát láttam az ablakból. Lassan, fáradtan, egyedül vánszorgott, köpeny és fegyver nélkül.

A város főterén roppant hadiszörnyek. Idegen fiatal harcos lelkesen magyarázott álmos arcú civileknek. A templomlépcső melletti zúgban egyenruhák, derékszíjak egymásra hányva.

20

A lélek megbillent és reszketett. De örömében is, mert tudta, hogy vége szakadt valami iszonyúnak.

(XI. 14–15.)
[Farkas nyulat marcangol…]
Farkas nyulat marcangol
Tárnák beomlanak
Anyjuk szakasztva csecsemők születnek
Laboratóriumok mélyein
felgyúl egy-egy szem egy-egy száj megenyhül
Szűzek sokéves álmai foszolnak
Viharok magva kezd forogni
Ez vers. Enyhén-meleg szobában
sor sor után
Hát ez is valami?
(XI. 19.)
21
1965
[Megálmodott sorsaiba…]
Megálmodott sorsaiba
olykor félénken fölrepül
Leperzseli vétkeit a
szikrázó égmagasság
Ilyenkor ő: ő négyfele
kitárva négy öl négy kebel
Szirti szél fúj kristály-szavak
S valaki folyton énekel
[Szél fúj…]

A vers kezdősora megegyezik az Ocsúdó évek c. önéletrajzi költemény kezdősorával.

Szél fúj makacs szél, egyre makacsabb
De makacsabb a lázam is vele
Tenni, csak tenni, tenni dolgomat,
holott hadak szegülnek ellene
Csodálat, szép szó, még pénz is kerül,
fészek, család langyos víz, – ezt kivántam?
Az űrbe vágyódok kegyetlenül
már megjelölve minden porcikámban
Szájuk tátják az éhes elemek
hogy fölfaljanak, megemésszenek
Tartozhatom mindenkihez: kevés
Hozzám, ó, senki nem tartozhatik
(I. 1.)
[Lila márvány-alkony…]
Lila márvány-alkony az égen
fekete párák feketék
Az országúti gyilkosok
keze erőtlen lehanyatlik
22
Az asszony kinéz ablakán
és megszorítja gyermekét
és érzi hogy bőrük között már
ott hűvösödik a világ
A macska szeme jég-űr-örvény
feneketlen félelmetes
Én belenéztem s tétován
rakosgatom papírjaim
(I. 10.)
Vers 1951-ből
A sóhaj csöndben száll tova,
nyögés és jaj se ér eget,
de elcsepeg, bár csak csepeg,
bár lassan csepeg csak a vér.
A piacaink hangosak,
hangos a szó, hangos a toll.
Írják, mondják, ahogy szabály,
ahogy a Nagy-Nagy Könyvben áll.
Fölkél az ember, hunyorog,
nyújtózik, szíve megdobog.
Jeges szél csap be ablakán,
összegörnyed és fázni kezd.
Indul az ember, fúr, farag,
ás, épít, ócskát földre dönt.
Karjába zsibbadás ömöl,
erein végig ón-közöny.
Ölel az ember, mindene
gyöngéd-lágy öllé válni kész.
Pénz csörren, megbénul szeme,
s magán kívűl senkit se lát.
23
A sóhaj csöndben száll tova,
nyögés és jaj se ér eget.
A piacaink hangosak,
hallani csak hurrát lehet.
Írják mondják, ahogy szabály,
ahogy a Nagy-Nagy Könyvben áll.
A vér lassan csepeg, csepeg
s megalvad sűrűn, feketén.
(I. 25.)
[Itt fölkelhetne most…]

Itt fölkelhetne most a régi, alig-felnőtt kamasz. Üres az utca, csillog a nyirkos aszfalt. Nem botránkozna senki meg, hogy mit keres itt, noha nincs már. Itt fölkelhetne újra és mesélhetné a régi lányokat, kik mindannyian erre jártak, napjában egyszer legalább.

Új aszfalt, új vakolat a házakon, s új villanyégők az úttest fölött. Megtalálná-e, amit itthagyott? Hát csak nem oly sekély a föld élménye egy szívről, hogy néhány kellék el is oltja már?

Idestova közeledem a halálhoz. Kihúnyni tán jobb volna lassú fogyásával a lángnak? Én szítani szeretném mégis, táplálni mindennel: a múlt gyönyörű, hatalmas cselével. Hogy minél magasabbra csapjon s úgy lobbanjon ki majd ha kell, hogy szemem szikrázzék sokáig még lecsukva is.

(I. 25.)
[Most már gyakran…]

Most már gyakran nem műveket írok s a szépséget se más kedvére űzöm. Múltamban annyi sok az el nem múlható, hogy vissza kell idéznem minden áron.

Vagy hát nem ilyen-e a szürke szegénység páválkodón?

24

Ó azok a fészek-szívek, kard-szívek, étel-szívek, testőr-szívek, bohóc-szívek s minden-szívek! Ó, azok az értem-szívek!

Szívek dobbannak talpam alatt puhán és melegen. Járhat-e nagyszerűbb úton a mesebeli király?

Mi maradt e szívekből és szíveknek? Nemrég a temetőben olvastam egy nevet. Ugyancsak nemrég valaki rám nézett az utcai forgatagban. S mintha mégis a saját szeme vagy éppenséggel a feje mögül nézett volna rám.

Nem adhatom vissza nekik erős magukat, és nem adhatom vissza magamnak se őket. De fölmutathatom emléküket: íme az a szegénység, melytől többet kaptam, mint bárkitől. Íme az a szegénység, melynek a gazdagsága mindenek fölött való.

(I. 26.)
[A törekvő virágok…]

A törekvő virágok, levelek között itt is, ott is egy-egy kopár, halott ág. Néhány hete ki tudta még ezt: egyformán csupasz volt és szürke valamennyi. Most világra került a szégyen. Ha madár száll a száraz ágra, de főként hogyha énekelni kezd, még rosszabb, mert a szemet odacsalja.

Hamar a fűrészt! Ami halott, a halottaknak kell adni: tűzre vetni.

(V. 13.)
[Örökké!…]
Örökké! Senki más! Soha ilyen!
De a szemem is keserű,
nemcsak a szám.
Történetünk fonákja fekete,
csak gyönge szél kell,
minden gyászra fordul.
25
Hát mit akarjak én? A tested?
A perceken túl ad-e valamit?
Sokszor vés gyász-szöveget a gyönyör
az ember szívbe.
Nem jobb-e futni innen?
Neked jobbra, nekem meg balra?
(VI. 29.)
A férfi magánbeszéde
Hozzád szólok. Nem vagy itt. Mindegy.
Ez a szék is lehetnél.
Ma nem jött föl a hold mint két hete.
(Úgy bántott kozmikus kíváncsisága.)
Ma csak a sötétség kíváncsi rám,
a fél földet borító.
Lám, próbálom elhelyezni magunkat
a holnapba, holnaputánba, azutánba
együtt magunkat. Nem sikerül.
Ugrálni kezd a kép, szét-, elmosódik.
Majd lesz valahogy – mondtad – vége lesz,
– vigasztaltál, míg fogvacogva
kérdeztem, hogy mi lesz velünk.
De élni addig is kell, és nem lehet folyton aludni,
álmokkal gondolkodni.
De találkoznunk addig is kell, elviselnünk egymás szavát,
felelnünk egymásnak, a hang remegését takarva,
és közben egy-egy lépést tenni elfelé,
órákat venni előző-magunkból,
ki a másiknak senki volt még.
Mi béklyók? Gyávaság, okosság?
Inkább kímélet. Iszonyú nagy az én temetőm.
26
Itt egy-egy új sír meg se kottyan.
Hanem nálad még csak termő a föld,
legfeljebb néhány szár fonnyadt le csak.
(VI. 30.)
Kísértet
Vérköreink nincsenek egybekötve
s lám egy ütemre gyorsul és lassul szívünk
Rég rég nagyon rég
történt ilyesmi már velem
Mintha épp az a nap járna fölöttem
csak gyöngülő tűzzel és alacsonyabban
(VII. 3.)
[Eddig is…]
Eddig is elüthetett volna
akárhány gépkocsi
kiugorhattam volna magasabb
emeletek ablakaiból
Erre oly sokszor hajszol ideges vágy
Megnőhetett volna az éjszakai szorítás mellemen
s beroppanthatta volna
Nem történt így azt hittem őrzöl
ha távolról is őrzöl azt hittem szeretsz
De hát most kerülgethetem a gépkocsik
ellentétes sodru iker-folyóit
Húzódhatom az ablaktalan falak mellé
vagy fekhetem a földre
Tarthatok gyógyszert éjenkint fejemnél
27
Mert most már nem hiszem hogy őrzöl
nem hiszem hogy szeretsz
(VII. 12.)
[Mi lesz velünk?…]
Mi lesz velünk?
Mondogatom egyre-másra
Mi lesz velünk?
A békesség fészkeiből kivettettünk te is meg én is
Mi lesz velünk?
Sodró szelek kapaszkodtak belénk
nem ismerjük járásukat
Azt hittem tudok valamit a világról
Láttam tükörben a szemem
láttam a homlokom
De most hiába fordulok akármelyikhez jótanácsért
Lám szól a gerle értettem szavát
idegen lett a nyelve
s a felhőké a dombsorok felett
Mi lesz velünk?
Ősrégi játék
de új szabályokkal kell játszanunk
Az otthoni kapu bevágódott mögöttem
az otthoni zugok nem az enyéim
Mi lesz velem?
Én kelek fekszem makacsul s remegve
mint kit űznek de senki sem hív
(VII. 15.)
28
[Becsukom ablakom…]

Somogy. 2000. 3. [238.]

Becsukom ablakom a kertre
az élőkre becsukom a világra
Csak az élők között történhetnek tragédiák
Csak az élőknek van történelmük életük
Itt most magam halódom
a halódás megszokott ütemével
a kertben siet a halál
nincs sok ideje végeznie dolgát
Többször játszom a gondolattal
egy fa alá fekszek éjszakára
a fűbe a bogarak országába:
régi fészkembe nyilván visszavisznek
Aztán megszeppenek hamar
halandók közt ragadós a halál
A szobámban maradok a könyvek
a bútorok tárgyak körében
Ami sosem élt nem lehet halott
A tárgyak állnak tartanak
Becsukom ablakom a kertre
Augusztus vége védekezni kell
(VIII. 18.)
[Borzongatásra…]
Borzongatásra nyögésre szomorúra
kínál a kert példát hasonlatot
A nyári a nyári arca
kisértet nem tud testet ölteni
(XI. 20.)
29
[Szeretni szeretkezni…]
Szeretni szeretkezni
magunkról feledkezni
végképp megsemmisülni
végképp beteljesülni
Halálos magány ellen
magányos halál ellen
állatnál ostobábban
hinni poros csodában
Szellő gallyat se mozgat
az ég a földre roskad
a föld pokolra nyílik
aki él belehullik
(XII. 26.)
[A téli ágak…]
A téli ágak egymásba verődnek:
ez a tiszta beszéd
A metsző-kristály ág lágy
metsző-kristály vonalakat von
Olvadó és kiömlő
nőiségedhez vágyom dideregve
Meleg-jó zavarodhoz
határtalanságod hitéhez
De hogyha véred bizseregne itt
hogyha szíved dobogna itt
fölszakadna egy-egy hang belőled
s mindez a kedvemért
(XII. 27.)
30
1966
[Cigányul rendelésre…]
Cigányul rendelésre
a dalt! S teljes jogod
hogy megkopaszthatod
vagy hogy cifrázhatod
Szemed mivégre jó
Kivájhatod szemed
Lát más helyette lát majd
más szem szemed helyett
S mikor már semmi jussod
a költő névre nincs
trónt kapsz és koszorút csak
fogadd el szép szerint
[Vékonyka csík…]

Cs. Gy. sokat foglakozott azzal, hogy a föld feletti és a föld alatti világnak milyen kicsi szeletét használja, birtokolja csak az ember, ugyanakkor pedig a mindenség urának képzeli magát, mindent megváltoztat, megbontja a természet egységét, s ezt a kis életteret is tönkreteszi. Ez a vers, és az [A perje és a szamóca…] című is, arról a „vékonyka csík”-ról szól, amelyben az életünk zajlik, „s mekkora handabandákkal mégis olykor!”

Vékonyka csík föl és le
a föld felett néhány méternyire
a föld alatt néhány méternyire
s ebben a csíkban
élünk és halunk
(I. 3.)
[Külső világ…]
Külső világ jéghidege
néz a holdon át idebe
Mérföldek ezrek de a hold
egészen arcomig hajolt
Szinte izzón arcomra fagy
s agyondermeszti arcomat
31
Tűz tűz Szívek és kráterek
mily gyarlók és erőtlenek
A mérhetetlen dermedés
mellett a langy zúg mily kevés
(I. 5.)
[Énekszó nem lesz…]
Énekszó nem lesz gajdolásból
s éneket nem fojt el okádás
Ott ülnek a Nap-igazítók
kiosztott leplekkel kezükben
ide hagyják onnan tiltják a fényt
Pedig a sötétség nehéz
a sötétséget rossz viselni
s ha mi a testvérünkké fogadnánk
ő soha minket soha minket
(I. 8.)
[Egyre többet…]

Egyre többet ismerek a világból. De egyre többet közvetítéssel. Tapintanom, szagolnom, vagy pláne ízlelnem jobbára lehetetlen. Így aztán ismeret-kísértetek gyűlnek körém, és belém, szeszélyük szerint változtatják helyüket. Alig építhetek rájuk: éppen akkor nincsenek kéznél, amikor leginkább szükségesek volnának.

Sokkal hálásabbnak és hívebbnek kell lennem ezért ismerőseimhez. Sokkal mohóbbnak is irántuk. Kiszívnom belőlük mindent: szemmel, füllel, orral, ujjbeggyel és ínnyel.

A kísértetek meg hadd bolyongjanak: ha kedvük szottyan teremtsenek ünnepet: elfogadom megindulás nélkül. Ha pedig másfelé csábítja őket hóbortjuk, menjenek nyugodtan: ugyancsak megindulás nélkül tekintek hűlt helyükre.

(III. 20.)
32
Parton, viharban
Itt győzni nem lehet, csak menekülve –
Ki vagyok én a féktelen
zúgásba tehetetlenülve
e nádasokba metszett széleken?
Megjámborult? Lehet: hadak
nem pusztulnak talán dühétől.
De ha engem markába kap,
de ha egyedül csak felém tör?
Könnyű ilyenkor az alázat,
annál is könnyebb a derű
és mindkettő oly egyszerű,
elég néhány szó magyarázat.
(IV. 4.)
Lengyel nő
Ha legalább csönd lett volna
szemünk beszélhetett volna
gyúlt szemedben olyanforma
hogy engem érdekelt volna
(IV. 23.)
[Ha meg tudom…]
Ha meg tudom tölteni markom: jó ha nem
akkor is jó Mostanában sokszor nézegetek
úgy egy-egy csillogó tárgyat hogy öröme
helyett az jut eszembe lám ezt is a föld alá
vigyem inkább nem inkább eldobom
kapjanak utána szorosabb-
markú fiatalok akik még a nap
fényében fogják tartani sokáig…
(IV. 29.)
33
[Szemem fülem amit befog…]

Somogy. 2000. 3. 237.

Szemem fülem amit befog
a távlatok a hangzatok
sőt amit a gyors képzelet
épít az érzékek felett
mind bőrömön belűl kerül
hánykódik borzong és hevül
A messzi út az ég felé
a zöld a zöld a réteké
bennem szúr a kék láthatárba
bennem harsog vagy tompul árnyba
a madarak fönt s lent kerengve
pont-messze s karnyújtásra szinte
s bennem sírnak föl újszülöttek
haldoklók énbennem hörögnek
Folytassam? Oly jó volna ha
harmónia harmónia
harmónia zümmögne kint
föltétlen törvények szerint
hogy élő-seb bensőmbe végre
hűs béke térne
béke
(V. 2.)
[A rügybomlásnak hervadásnak…]
A rügybomlásnak hervadásnak
a kert izgalmas életének
megszürkülnek lassan csodái
Jó nem léphetsz folyó vizébe
kétszer hogy ugyanabba lépnél
de nem bölcselkedés az élet
s az érzékeknek a folyó csak
ugyanaz akkor is ha más lett
34
s a rügybomlást és hervadást
pedig káprázatok sora
a szem csak mint a fényt az árnyat
forgó visszakanyarodást
úgy nézi és szegényedik
(V. 3.)
Zsófika

Zsófia a költő harmadik, legkisebb lánya. Ld. még: [A „Visszaszámlálás”-ból] és [Még meleg…].

Neki sincs titka, csak ő még nem tudja
Én mégis azt hiszem hogy varázsereje van
Pedig csak a haláltól van még messzebb
(V. 9.)
[Szét kell tolni…]
Szét kell tolni a falakat
A hűtlenség és a magány
a határok kérdése végülis
A gyilkos se tudjon
a tolvaj se tudjon
kifutni belőlem
S ha könnyítené már a lelkét
zugok sötétek távolok
bújtatói mögött
süssön rá közeli
szemem
(VI. 10.)
[Az én rajongásom…]
Az én rajongásom neked micsoda? Ünneplő ruha,
gyöngy, karkötő, szikrázó cifraság, amely
elkápráztatja a szemet, mindenkiét, aki rád tekint
s kicsit a magadét is, ha magadra tekintsz,
de ennél többet alig ér, alig
35
elég ahhoz, hogy a sűrűsödő alkonyati
szellők borzongásai ellen megvédjen valamicskét,
hogy odaillő feleletet súgjon
a folyton bonyolódó s végzetesebb
kérdésekre, melyekre más nem válaszolhat.
Az én rajongásom az én szerelmes verseim!
Nem hozzád s nem rólad kéne beszélnem.
Sokkal inkább helyetted.
(VII.)
[Hát mit tehetek én…]
Hát mit tehetek én vele hát mit tehetek vele én
Csukódik lassan sorsa ládikója kereszt gyullad ki fedelén
Ő hágott-e az én kertembe vagy én az övébe?
Kinek a joga a bocsánat? S kinek kell könyörögni érte?
A fény a fény már visszahozhatatlan
Légszomj zihál az alkonyatban
Testét olajjal is leöntené s meggyújtaná hogy még lobogjon
Erősebb fáklya volna jó hogy a sötét lohadjon
Hamar emlék leszünk egymásnak csak hidunk szakad le örökre
külön bújunk a földbe ködbe
Hát mit tehetek én? A test végülis mindenkit elárul!
Aki jobban vigyáz magára simábban lép le a világrul
(VII. 12.)
Óegyiptomi karvaly-szobor
A művész tudta már a madár lelkét a madár törvényét
Lám a szigorú csőr amint kemény ívben lehajlik
az ókori művész a névtelen a személytelen
a mai tündöklők testvére sőt ikre talán
úgy tudott mindent mint ezek
(VII. 13.)
36
[Közhírré tétetik…]
Közhírré tétetik
hogy senkiféle itt
hazugságon nem éretik
A hold a harmadik szomszédba jár
kártyázni estelente
a cinege
vércsét kosztol delente
(VII. 18.)
[Bözséből Erzsi…]
Bözséből Erzsi Zsóka lett
éjszínhajából szőke lett
megritkult dús szemöldöke
látszik a strandon köldöke
Csak álma hozza vissza még
szappanszagával kis Bözsét
bámulják egymást szótalan
bámulják egymást hasztalan
Zsóka sugárzik mint a nap
de jég pattog szíve alatt
tördeli álmatag kezét
irigyli forrón kis Bözsét
(VII. 26.)
[Vackokba húzódott…]

Vackokba húzódott az ember, mert erős volt neki az igazi nap, az igazi szél, félelmetes az igazi éjszaka, s iszonyatosak igazi ellenségei.

Vackokba húzódott s azóta vezérei, tanítói papjai szünet nélkül azon fáradoznak, hogy vackai lakályosságát, szépségét, pótolhatatlanságát bizonygassák.

37

Vallások, törvények, erkölcsi normák igyekeztek és igyekeznek elégedetté tenni s egyben elvenni kedvét a méltatlankodástól, a vágytól a tiszta levegőre.

Ól-világ, ól-élet, ól-emberiség!

Lázadói is jobbára szánalmasak: ól-rend helyébe másik ól-rendért hadakoznak.

Pedig azok után kellene menni, akiknek van tekintetük a napba, erejük a szélhez, akiktől visszahőköl az éjszaka s reszketnek ellenségei.

S vigyék bár őket hamar halálba, néhány szabad lépésük soha-nem-sejtett boldogságot lobbant szívünkbe.

(VII. 27.)
[Csak magamért…]
Csak magamért? Csak magamért?
Se ipamért se napamért?
Se fiamért se lányomért
közel- s távol-családomért?
Csak magamért! Akkor minek?
Legjobb nem is moccanni meg
Legjobb nem is… Hisz a tétlen
nem is árt az semmiképpen
(VII. 31.)
[Elvillan a madár…]
Elvillan a madár az ablak előtt
Szürke ég tart fölötte tetőt
Északi szél tépi az ágakat
Viselünk meleg kabátokat…
(VIII.)
38
[Ritkul az új hajtás…]
Ritkul az új hajtás a kép fakóbb
A föld is a nap is a levegő is
kevésbé erőlteti az életet
mert az életre nehezebb évszak közeledik
s mire késekké fojtogató tenyerekké
válnak a hajnalok lehetőleg
önként lecsukló nyakakra találjanak
(VIII. 8.)
Csali parabola
Kis golyóba nagy golyó
nem fér hát nem is való
Jó-e ha a kisgolyó
ingyom-bingyom nagyzoló
Pörög-zörög szertelen
teszi magát szüntelen
szegény-szegény nagygolyó
megkívánt a kisgolyó
Megkívánt és föl is fal
sok vagy néki leszabdal
kisgolyóba nagygolyó
revo!- revolúció?
(VIII. 23.)
Szülés

Jelenkor. 1976. 7–8. 667.; Az 1966. IX. 27-én írt kétsorost, több helyen változtatatva, csak tíz évvel később, 1976-ban jelenttette meg Cs. Gy.

Készül – már-már kettészakadva –
élő maradni századokra
(IX. 27.)
39
[Hát végül is…]
Hát végül is mi több:
A tompaság-e vagy a ragyogás?
Az alkalom elém áll
s mellemnek szegzi kérdését kihallgatón
Leginkább magamat szerettem
ha másokat mást magamért
Hazát annyit és gyermeket
hogy kis vagy nagy kanyarral
sokszorosan hozzák meg amit adtam
Leginkább magamat szerettem
mint a példás Önzetlenek
játszottam a játékot néha néha
jó vége lett váratlanul
Csak a kérő síró szem jajgató száj
a látható a hallható
az ezé vagy azé
csak az tudott ostobaságra bírni
mikor a tető égett
mikor a föld rengett gödrök szakadtak
s a bekeríttetésben
csak vékony rés maradt
s éppen felém
ki olykor
erősebb bírtam lenni mint a sors
(XI. 6.)
[Fogynak a csodák…]
Fogynak a csodák nem fogy a szomj a csodákra
A kozmosz és atom helyett
40
vissza kell kanyarodni a
szürke percek csodálatára
(XI. 7.)
[Kertemnek nincs külön ősze…]
Kertemnek nincs külön ősze félvilágnyi
ősz egy darabja csak de tudja hogyan megy
a pusztulás néhány méternyire néhány
országnyira innen
Én is végig-csinálom
a tavalyit és a tavalyelőttit
az azelőttit s a mindenkorit
Csöndes vagyok és melankólikus
olykor meg ordítani volna kedvem
Az éjszakákat szeretem rokonítják
a vesztes évszakot a többivel
s bármerre kapkodom szemem
hó-izzású asszonyi combok perzselik
(XI. 8.)
[Itt még nem…]
Itt még nem ott már nem –
Ezt élem
az bennem halott
Ámen
(XI. 8.)
[Változó nap…]
Változó nap változó éj
s az ősz sűrű veteménye
41
Eső sarjad mintha földből
köd burjánzik mintha földből
Ősz növénye az a rőt fa
ősz növénye az a sárga
lakkos fényű kopasz ágak
üveggyöngyöt ejtegetnek
és a nedves szürke szél is
és a folyton gerjedő fagy
a lovak gőz-takarója
kéményeken a habos füst
a szívekben a szorongás
a melegség a szívekben
a sivárság a szívekben
a tavaszról makacs álom…
(XI. 9.)
[Érzelmi kása…]
Érzelmi kása brr! A líra
pontos kemény igaz legyen
Mint kémény árnya dőlve hóra
jég zörgés ablak-üvegen
(XI. 14.)
[A száraz eltűnik…]

Lapalji megjegyzés: „1966. nov. 20-án este 11 óra. Holnap 50 éves leszek. Ez az utolsó estém előtte. Cs. Gy.”; A költőt nem csak a halálesetek, a különféle évfordulók, ünnepek (születésnap, karácsony, újév, húsvét stb.) is sokszor késztették versírásra. Ld. még November (Változatok); Két hét 1972. XI. 21. Beteg a lányom; [E megkezdett új évem…].

1
A száraz eltűnik a lombtalan közt
mely még a végén mielőtt a szürke
42
uniformizált pucérságba hullana
makacs iparkodással
megmutatja hogy más a többinél
Lám egyetlen körtefa ágai
különféle színekben haldokolnak
Minden vég kezdet is kezdődik az ősz
vegetációja ködök nőnek derek
füst a kéményeken meleg hangulatok a szívben
A gyermekek új játékot találnak
szobába bújnak különös tájakat
rajzolnak rikító nappal az égen
Az ablakok fontossá válnak
s az ajtók is más-más okokból
2
Évekkel hosszabbak az éjszakák
annak aki álmatlanul hever
Először nem gyújt villanyt csak a hold
vagy a csillagok sárga fénye mellett
keresi hol van hol van ágya hol van
ő maga és nemcsak a térben
hanem éppenúgy az időben is
kivált ilyenkor amikor
lelkén évforduló ostora csattan
3
A fák más és más színben haldokolnak
De nem haldokolnak a fák
csak az egy-nyári élők haldokolnak
ezek viszont éretten öregen
mint a sok-sok száz éves életűek
A kicsi kör éppúgy kör mint a nagy
A fák nem haldokolnak:
43
védekeznek
Ha a gyilkos tőr hasztalan vág
az egyensúly nem billen el
legfeljebb piros izgalom lobban fölé
A fák nem haldokolnak
életük is
az ősz idézett vegetációja
(XI. 20.)
[Belső szél…]
Belső szél túlvilági és mindig szembe fúj
De hátul ledőltek a házak elől meg nem is voltak
Nem is voltak ma sincsenek bennük ugyan nem lesz nyugalmam
A kóborlás évada jön végig a mozdulni-tudásig
Sok mindenről le kellene mondani így szokás ilyenkor
visszafelé néző szememből kiejteni a horgokat
Még a látszatát sem akarom a kezdő végrendelkezésnek
inkább inkább gubancolódni bonyolódni aggálytalan…
(XI. 24.)
[Szinte karnyújtásnyira…]
Szinte karnyújtásnyira a hold
Nemcsak a szemnek hűs hűs már a bőrnek is
Ma lilán alkonyult májszínű éggel
rajta a fák tus firkálmányai
Ha lehető lett volna az űrbe estem volna
Mire való a húst bódítani?
Mire való a szerelem?
Akkora űr előttem és utánam
én törjem ketté egy-harmóniáját?
Majd eljön a rend ideje
zuhanok oly odaadóan
hogy semmi káros jelet nem hagyok
(XI. 25.)
44
[Mindig a magány ellen…]
Mindig a magány ellen mindig valakiért
Talán hozzám sem ér csak néz és tudja hogy vagyok
Kérdezgessen felőlem beszéljen rólam bármit is
ne csak a gödör ügye és az enyém legyen zuhanásom
Élőnek legfőbb célja élni s ha nem a test él
jó a búcsú is a siratás az emlékezés
jó vagy jobb mint a semmi
A szerető könnyen sérül a szíve naggyá nő megérzékenyül
Akiket szeret tenyerükben simogatást rejtenek és tőrt
gyakran több tőrt is mint simogatást
A szerető hiába zárja be kulcsra ajtaját
fűti langy-melegre szobáját tölti gyomrát kedve szerint
hiába dolgoznak hibátlan szervei:
a szeretőre rabló üthet így is megfagyhat éhhalál
környékezheti így is és fondorkodó betegség
(XII. 13.)
45
1967
[Fű-szőrös domb-ágyék…]
Fű-szőrös domb-ágyék most és itt csak a vágy
a gondolattalan sóvár tűz ünnepli magát
most és itt az életbe kapaszkodik
kettők heve összecsapódva a kettő sokasodik
Kicsi űr se maradt a csöndben évmilliók tanult
csábszövegét fújja mind kibe a hang tudománya szorult
kicsi űr se maradt a nyugság térein áradó
mozgással özönlik egybe a kapni vágyó s az adó
És e forróság ez is a szenvedélyt növeszti
gátakat dúl a különvalókat egymáshoz ereszti
ahogy a reszketők is a fojtogató szerelemben
találnak igazi orvosságot a hideg ellen…
[Vállald a nehezét…]
Vállald a nehezét: hidd el hogy van valami célja
Aztán ezt a hitet
tedd az elintézett ügyek közé
S attól kezdve örülj csodálkozz
mert attól kezdve van miért:
gyönyörű kalandok tömény borait szívhatod
lapozhatsz a jelenségek s a tárgyak
elragadó könyveiben
szünet nélkül fürkészhet káprázó szemed
s végezheted majd dolgavégezetlen
itthagyva a javát
csak ezt a hitet ezt ne bolygasd
46
Hó alatt
1
A betegek hiába várják nem bír a nap a téli éjjel
alkonyra virradtak a hamar visszakanyargó éjszakára
a gyógyszerek kegyére kell bizniuk ismét magukat
a természetes győzelem visszfényét nem élvezhetik
2
Mekkora sivatag lehet a cinkék
a vadgalambok feketerigók
szíve hó hó ragyogó de irígy
A föld sehol pedig a föld
a levegő lakóinak
ugyancsak asztala
3
Szép fehér szép szép fehér
hab-hattyú-hófehér
tündökletes és gyönyörű
de halotti lepel fehéren is
hideg metsző kegyetlen
4
Ilyenkor nem volna szabad
kikukkantani sem
A tárgyak az élettelen
tárgyak közönye
lelkesít inkább ilyenkor
47
5
E verset ne olvassa senki gyerekvigasság is a hó
ünnep és játék bújni jó zug s ez az igaz legfőbb igaz
kurjantani kell vadakat kergetni vérük ontani
gyémántport verni föl az összevissza rángó szelek szemébe
(I. 9.)
[Egy óra teljes magány…]
Egy óra teljes magány
persze itthagytak persze jönnek
de ha közben el tudnék tűnni
nyomtalan – – Ó a test
ó a test az nem enged:
hiszen ha végeznék magammal
a tehetetlen hús-csont-nyál tömeg
ordítozna csak igazán
s keverne szutykos iszapot
s keverne össze mindent
– De ha közben el tudnék tűnni
nyomtalan volt-nincs figurával –
A hanyatlás
naponta kell kérnem türelmet
megértést más ilyesmit
kibomló gyöngéim iránt
(I. 11.)
Elutazott
Maga áll szemben a hideggel
legföljebb még amit
a szervezett társadalom
rajta segít
48
de ez a szívig sosem ér le
Gondolok rá küldöm utána
gondoskodásom
Más nem lehet mint hogy szerelmem
eszébe jut s tűnik magánya
mert ez mindig a szívig ér le
Szégyenlem a meleg szobát
Menjek a szabad ég alá?
Nem használ senkinek
Kérhetem a zúzos időt is
aligha hederít szavamra
Így úgy akárhogy egy a mentség
képzeljen oldalához
képzelje el forró szemem
amiben mint anyja méhében egykor
oly odavalóan pihen…
(I. 11.)
[Megismertek leírtak…]
Megismertek leírtak magyaráztak:
elégedett vagyok veled
bár sok mindent nem értek
de nincs erőm tovább-alkotni téged
hogy teljes harmónia légy
Különben is
Ha kegyből s nem törvény szerint
jobban esik atyáskodásod
Kissé divatjamúlt jelenség
talán újulnod kellene
ebben az ordító világban
más találkát is kellene találni
mint a csöndet a meditációt
mint az imát
esetleg a tőzsdét az éjjeli
49
bárokat sőt a féktelen szeretkezést
Mert végülis kiderült
hogy az ember
szabályosra ki nem faragható
így hát göcsörtjeit
kéne megnemesíteni
Futnak nagyon futnak a téli felhők
alkonyodik csak szegélyük piros már
futnak hazafelé
Nem kerengenek nyílgyorsan repülnek
a madarak hazafelé
sorra nyílnak az ablakok
tolonganak az emberek hazafelé
sokszínű otthonná kellene válnod
mehetnékem van nekem is
hozzád hazafelé
(I. 14.)
[Azt már tudjuk…]
Azt már tudjuk mindannyian
milyen kevés értelme van
s ami van is csupán azért:
a tűrhető nyugalomért
Apátok én? S ti lányaim?
Közös rajtunk a kedv s a kín
Pár évtized? Százannyi se
más út cél így se érne be
Ne kelljen szégyenítnetek
ne kelljen hogy szédítselek
én is gyarló ti se csodák
ne ámítsuk egymást tovább
(IV. 6.)
50
[Egyszerre szakadék…]
Egyszerre szakadék szakad:
sírgödör és a Semmi hidege
besüvít rajta följebb kell emelnem
s bepólyálgatnom szívemet
A törvényeket meztelen
kevés látni Vagy a csont vagy a gönc
A cifraság bódít a végső
egyszerűség erősít
Vagy a csont Nemcsak vagy a csont
inkább a csont és csak a csont
a gönc ilyenkor foszladékony
és egyre jobban
A csontok cölöphídja visz
a Thulén túli tájra
a múlhatatlanul
virágos vegetációba
(VI. 5.)
[A csontokat a húst…]
A csontokat a húst
még egy ideig tartani
és rendben működtetni kell
Aztán hajrá! szabadság!
Mehet a haj a fog
a szív
a szív
a szív
kutyáknak étkeül
föld étkeül
51
levegő étkeül
nap étkeül
Mehet
A magányos asszonyt ölelt
gyereket barátot
tömegbe bújt
a magányos magányos is maradt
de kigyógyul
szétosztatik
társul
(VIII. 2.)
[Ha így megy…]

Somogy. 2000. 3. 239.

Ha így megy valóban a föld lassan a szó
igazi s általános értelmében siralomházzá változik.
S lesz mert van is mint a szokvány-siralomházban aki félre-
húzódik gubbad két kezét imára fonja visszafut
gyermeki istenéhez „Itt csak tükör által homályosan…”
s módszeresen eloldja magát az érzékelhetőtől
„akkor pedig színről-színre” berendezi az üdvösségét
fényességgel égi zenével angyalokkal más egyebekkel
Lesz mert van is aki a testét igyekszik jóllakatni még-
egyszer: külön-külön a száját szemét orrát fülét külön
a nemi-szervét rángó hacacárék közt lángra gyújtja
tetőtől talpig idegrendszerét „Utánam
a vízözön ha már el kell rohadnom
csordultig tölt húsom falja a féreg!”
Lesz aki mániákusan
darálja megváltó igéit az evilági Kánaánról
hiszi hogy a vágóhidak Szcillái és Kharibdíszei közt
52
ki lehet jutni majd csöndes tengerre
és haza lehet érni
Lesz mert van is aki csak ordít
ordít ordít ordít
És lesznek előre lesők
akik már a közeli csillagokra
figyelnek hogy valahol kezdődhessék minden előlről
(IX.)
[Csak ami a test…]
Csak ami a test –
A többi a lélek s más ilyesmi
és vegetációja flórája faunája
lepleztessék le
köpessék arcul
hányassék gödörbe
mint a boszorkányok
akik nem voltak
mint ezek se
s lenniök
nem is érdemes
Maga van
maga van az ember
vele senki sem érez
legjobb ha ő se érez
csak amit a test
(X.)
[Most nem temetnek…]
Most nem temetnek szombat délután már nem A ravatalozók
ajtai zárva még kicsit előbb idejövet
53
ez kiment a fejemből és készültem titokban
hogy ki ólompalásban s külön eggyel a szívemen
szoktam a felmagasztalt halott mellett állni ma könnyen
lépek mellé nem vállalok felhőt könnyet semmit a sírók
válláról
Nem temetnek nincs hát a halottak között
ma arisztokrata körülbókolt magasra tett
nincs ez a furcsa átmeneti figura aki
időlegesen több mint életében bármikor
aki mégegyszer szép jó derék hogy azután
a férgek étele legyen
Gyertyaszagot lenget a szél és lucskos hervadt levelek
és élő és vágott virágok s örökzöld fák és bokrok illatát
a jókedvű játékos a csupa-ideg szél
mely hol a városba szalad hol három-oldalt a mezőkre
s összehúzatja nyakamon a sálat
Gyarapodnak a sírjaim szertehullt bombarepeszek
a gyász bombájának repeszei
(XI. 7.)
[A tél csak olykor…]

„A tél csak olykor vitt el arra…”; A vers Dunaszekcsőt, Cs. Gy. fiatalkori nyaralóhelyét idézi (ld. még Falusi vízpart, Dunai nyár a harmincas években és Visszajáró), az ott tett ritka téli látogatások emlékéi őrzi. A költőben nagyon elevenen éltek a téli Duna emlékképei: idős korában sokszor mesélte, hogy életveszélyben volt, amikor egyszer a befagyott folyó jegén akart átmenni a túlpartra, egy ködös téli estén. „Terát láthassam”; Tera dunaszekcsői lányka volt, másik verset is írt róla Cs. Gy. (Ld. Mozdulatlanság, 6. o., Négy arckép főcímmel és uaz. Összegyűjtött versek, 18. o., Két arckép főcímmel).

A tél csak olykor vitt el arra
Csörgött a nagy folyam s a másik
part a világ végére tűnt
mert a rádió és a repülő
korában néhány száz méternyi zajló
jégárok át nem hágható maradt
Csak olykor
Együvé futnak ma bennem
a ritka alkalmak
Szédült kamasz
54
beültem a fokhagyma- füst- olaj-
szagú osztályterembe hogy Terát
láthassam az ismétlő iskolás
parasztlányt
Színdarabpróbára jártam
s a berliner-kendők mögött az én
szívem is jó meleg lett
Máskor este
barátaimmal bújtam össze hogy
lányokról forró titkokról susogjunk
És így tovább szokvány tucat napok
szokvány tucat históriák
De hát
oly téli telek nem voltak soha
olyan csikorgó jó-meleg telek
nem voltam oly gazdag s oly sérthetetlen
(XII. 11.)
Karácsony 1967

Somogy. 2000. 3. [238.]

Ki elvenné a világ bűneit
világraszóló bárány kéne itt
A másik az a betlehemi kisded
kétezer éve kisebb egyre kisebb
Fenyőfa csengő jámbor énekek
háromkirályok istálló-meleg
Sistergő villám-kévék csattogása
ma ebben volna az ige varázsa
Hogy ne rothadjunk bűnhődjünk amíg
az oszlás le nem szopja csontjaink
hanem akinek az rendeltetett
égettessék meg ezer fok felett
55
aki viszont kegyként élhet tovább
vághassa föl az égbe homlokát
(XII. 16.)
[Teljesség egyensúly harmónia…]
Teljesség egyensúly harmónia
Jóllaktam nem fáj semmi körülöttem
akiket legfőképp szeretek
s az álom már hurkolja szempilláim
zsongítja már agyam
tompává tett a külső
világ tragédiáira
Hát a boldogság
ilyesvalami
teljesség egyensúly harmónia
a csonkaságban
a szédületben
(XII. 18.)
[Hát jó…]

A hit, Isten léte, nem-léte vissza-visszatérő kérdés a versekben, nyilatkozatokban, beszélgetésekben. (Ld. pl. A város oldalában. 213–215. o.) Cs. Gy. szeretett volna feltétlenül hívő ember lenni: az mondta, az a legboldogabb aki olymértékben hívő, hogy, ha azt mondják neki, Pécsett a Széchenyi-téren egyszerre csak emelkedni kezdett a Szentháromság-szobor, és felszállt a mennybe, azt feltétlenül elhiszi. Több verse is erről a kérdésről szól, a Görbül az idő c. kötetben közölt Istenről öregedőben c. pedig (29–30. o.) talán legszebb és legpontosabb összegzése ebbéli gondolatainak. Jelen kötetben ld. még pl. a [„Költészet napja”…] 5–7. kétsorosát, vagy a Gyanakszunk c. verset.

Hát jó akkor határa se legyen
Isten segít segítsen végtelen
mi velem esik mindent ő tegyen
vérben virágban folyton csak velem
áradjon széjjel ereimen a
bő sérthetetlen eufória
és orra bukva ha sár csap a számba
vagy beleim kín csavarintja rágja
(ezek csak példák) röviden: akármi
rangos szörnyűség találna találni
azt tudjam mondani ez ő ez ő
56
a végülis üdvöm megszervező
ki alattam a föld s az ég felettem
ne így cérnán lógjak hívőn s hitetlen
(XII. 22.)
Mindenféle hang

Új Írás. 1972. 3. 56. A költő szerette a zenét, hanglemezeit, magnófelvételeit – sokat maga készített a rádió zenei műsoraiból – szinte naponta hallgatta, a zeneművek és a vokális művek széles skáláját gyűjtötte kis fonotékájában, a népdaltól Pendereckiig. Sok a zenével foglalkozó verse – pl. [A zene…] is – igazolja ezt.

Zenét, zenét!
De hát a vijjogó
a kapukat döndítő
ablakokat bezúzó
fákat őrjítő
zivatar
vagy a mázsanehéz
szív kapkodó verése
a beomló roppant iszonyatok?
Jó a zene
hanem a zörej is jó
a zaj is mindenféle hang
csak az ember beszélje.
(XII. 22.)
[Rossz minden élet…]
Rossz minden élet túl az ötvenen
az ég tetőtlenné szakadt fölöttem
hazudjanak könyörgök sürgetem
kik akármennyit törődnek velem
legalább most ó most hazudjanak
mikor felnőtt gyerek múlt környezet
segít nekik hogy a pólyás szavak
elringassák kifosztottságomat
57
mert folyton rövidülnek álmaim
és egyre többet nyitva már szemem
az közelítő tél határain…
(XII. 27.)
58
1968
[Oly sokat csattogott…]
Oly sokat csattogott dobolt
sőt kongott már e szó
hogy végre egyszerűen
jelzők és cifra szövevények
s felkiáltójelek
nélkül kellene mondani leírni:
forradalom
Hogy egy legyen az ős-szavakkal
mint a víz tűz föld levegő kenyér
mint az ember
s annyit jelentsen
mint az ember
mindenféle csökkentés csonkulás
szépítés magyarázkodás
nélkül
s jelenjék meg makacsul a nap-éj
változásának törvénye szerint
valahányszor az ember
teljessége megsértetik
s olyan legyen
mint a legforróbb vágyak-szülte legfőbb
jó akinek öle és kardja van
kinek mi jár
a hétköznapok
szürke s irtóztató
óceán-erejével
Kékellő egekbe

Jelenkor. 1969. 3. 303–304.

Megnyúltak igaz a napok
s megkurtultak az éjszakák
59
de történt ennél sokkal fontosabb:
mostanában minden az életért van
S nem a magért
nem a gyökérért
nem a törzsért
nem is az ágért
az alig-életért
hanem a tékozló gazdagért:
a levélért a virágért gyümölcsért
Nyugodtak álmaim
s ha izgatottak
mint karácsony előtt a gyermekéi
valami széphez visznek közelebb
Lassan két lábon járó őszből
elinalnak belőlem
a tüzek az erők a zamatok
s a tavasz nő legfőbb csodámmá
mert nem velem zöng
nem előttem fölöttem
egyre inkább szétválik szövegünk
és dallamunk
mert ellenem zöng ámde úgy hogy
tüzem erőim zamatom
egybegyűjti
s holott magának mégis visszaadja:
átigazítja utam végét
lejtő helyett dombra járat
szurdok helyett
kékellő egekbe juttat.
(I. 14.)
60
[Hol volt…]
Hol volt hol nem volt hébe-hóba írt
Ma békén hagyja a fehér papírt
A költő költő míg a tolla megy de
az marad-e még amikor letette?
(II. 5.)
[Térdemen növő…]
Térdemen növő súlyok csak a föld
tarthatja lassan őket
Eléd rogyok darabjaira tört
kerekségem előtted
Rosszaságom rossz hallani
Két fülem két bokáddal
tapaszd be ne hagyj állani
vétkeim garmadával
(II. 9.)
Hideg

Tiszatáj. 1970. 1. 12.

Ősidill: künn téli eső
reménytelen
benn kályhás békét élvező
család
mely aztán lefeküdt
s így szétfutott
bizony hogy szétfutott
és itthagyott
S most mérlegelhetem
mi lett:
hogy idebenn
vagy kint van-e nagyobb hideg
(II. 15.)
61
[Alkotórészi sors…]
Alkotórészi sors – üdvözülni
csak így lehet a halál ellen feszülni
élve megszünni lenni egynek
válni porszemévé a tömegnek
(III. 10.)
[A vár-ember…]
A vár-ember a bástya-ember –
Ezért oly nagy a magány
Ha védve mások ellen
haj védve maga ellen is
ezért olyan nagy a magány
A szerelem a hús heve
idegek zsongatója
De több hogy várat romboló
hogy bástya-döntő
rejtelmek mutatója
Mikor fölszikrázik a kéj
akkor ragyog az arc föl
akkor lesz társ a másik
akkor szünik meg
akkor szünik meg a magány
(III. 18.)
[Lassan előbújnak…]
Lassan előbújnak a tárgyak ringyó-vonásai
Másokhoz is olyan kedvesek lesznek
A bosszúra csak egy mód van
hogy én is tárgy legyek
(VIII. 24.)
62
Meghalt Hamvas Béla

Tiszatáj. 2000. 9. 9–10.; Lapalji jegyzet: „68. nov. 15–16-án meghalt Hamvas Béla”; Cs. Gy. 1946-ban ismerkedett meg személyesen, s kötött barátságot Hamvas Bélával. Mindvégig tisztelője volt, műveit szívesen olvasta. (Ld. a Város oldalában. 208. o.)

Segítenek a felhők s az eső
gyászolni megsiratni
holott ő fény volt
s amihez hozzáért ragyogni kezdett
lett légyen az a kínai
filozófia vagy az absztrakt művészet vagy a bor
vagy a sonka vagy a káposzta vagy a répa
a szentendrei kertben
Egyenrangú minden hatalmasokkal:
a Lélek a Szerelem az Igazság
a Szépség a Halál s az Élet
egy asztalnál ültek vele
ó áldott oligarchia
A Halál is –
Fölösleges tehát
gyászolni és siratni
hiszen egyéb se történt
csak annyi hogy a Halál félrehívta
mert hosszabban kívánt vele beszélgetni…
(XI. 15–16.)
[Hogy rossz feleletet ne kapj…]
Hogy rossz feleletet ne kapj
a nyelveden tudóktól
idegennyelvűek közé mész
s mintha ők magadnak felelsz
Ez annyit tesz hogy emberek helyett
fák bokrok nap szél csillagok
63
maradnak sőt rovarok társaságát
keresed inkább
Mesét agyalsz ki
ők megértenek meggyógyítanak
s hasonlókat fondorkodol szavakba
Holott a maga szintjén
mindegyik folytatólagos gonosztevő
az érzelmes rigó például
nyugodtan kivagdosná a szemed
Holott eszük ágában sincs
megérteni és meggyógyítani
legfeljebb hagyják hogy kijátszd magad
Holott valódi megszólíttatást
épp attól várhatsz aki más világok
közé zavar
és akinek
egyetlen pillantása úgy hiányzik
hogy nem bánnád a levegőt sem érte
(XII. 17.)
64
1969
[Évtizedek lassan évszázadok…]
Évtizedek lassan évszázadok óta már
beprogramozzuk az életet szürkén unalmasan
s nemcsak biológiailag az még eltűrhető
és elfogadható hanem erkölcsileg
szociológiailag sőt a divatot tekintve is
Így hát aki körülnéz aki olvas
aki érdeklődik mindent megtud előre
sajátmagáról legalábbis hozzávetőleg pontosan
S ez az amit egyszercsak nem lehet kibírni tovább
ez az amitől rúgni tombolni üvölteni kell
szétverni mindent boldogan tipródni a romokban
miközben két szemünkből apadhatatlan hull a könny…
[Lépteid szűnhetetlenek…]

Lapalji jegyzet: „Márta”; A verset volt kolléganőjére, Hetey Ottóné, Márta könyvtárosra emlékezve írta Cs. Gy.

Lépteid szűnhetetlenek. Ez már a második karácsony, hogy azzá váltál. Moccannod se kell, nem is tudnál, vigyázzba állított a rád szakadt föld.

De akik hordozunk, várossá bővülünk vagy országgá, néha világgá, hogy legyen helyed. És járatunk és mozgatunk, beszéltetünk, hiszen szádba is föld szakadt.

Megszínesedtél: még előbb fékezted a szeszélyeket, valahogy egy mintára fogtad képeidet, most vége ennek. Megszínesedtél: annyifélén élsz, ahányunkban benne vagy.

Zörög a föld: meleg ruhába bújtatlak, hegyre küldelek, jeges erdei fák közé. Arcod piros, föl-fölkiáltasz, íme a teljesség. Igen, ez is csak kései ajándék. Könnyen adom, készségesen, mivel téged vigyázzba állított a föld és beszakadt a szádba is.

Féléve tán, kimentem egyszer sírodhoz. Csönd volt, aznap nem temettek. Az utcazajt a temetőkaputól odáig 65elszórogattam. Új halott voltál: mutatták a friss aranybetűk anyád neve alatt. Fölé temettek, az ölébe. Jó, erről lehet érzelegni. Korlátoltság, takonykór!. Ha idejövök, ha ide kell jönnöm érted, nyilván itt is hagylak utána. Nehezebb hordani a holtakat mint meglátogatni.

(I. 17.)
[Utóbb más életek…]

A Cs. Gy. több helyen is lakott Pécsett, amíg a Damjanich utcában meglelte azt a lakhelyet, ahol családjával otthon érezhette magát. Soha nem felejtkezett azonban el a régi házakról, lakásokról, pl. szülőházáról a Vilmos utcában. Számos verset írt róluk.

Utóbb más életek fészkei voltak más életeké
melyek előbb idegenül mozogtak bennük aztán
megszokták egymást s ahogyan az én titkaim őrzői
úgy lettek másoké is
És elfelejtették közös
multunkat Még azok a fák is amiket
én ültettem azok is nyugodtan adták
idegen kézbe gyümölcseiket
S ha olykor arra
vetődtem gyorsuló szívverésem bizonyára
nem érezték s nem válaszoltak rá hasonlóan
Most bontják őket azt a két házat amelyek
közül az egyik a kölyök számára halálig az otthon
marad az ötezer év benne hattól
tizenegy esztendős koráig
A másik meg a visszatérés
álomföldje a felnőttnek csaknem tizenöt év után
amelyből gazdagon feltöltve újra nyert
harmóniával kelhetett útjára immár
önként
Bontják a két házat félig lecsapva
tetejük koponya-szemek az ablakok kivájva
a hús belőlük üresek
Szabadon jár beléjük
a februári éjszaka kései sarja negyven év
előttinek mely a riadt szobából
ablakon át hallotta köhögni apám
66
s egy évre rá látta a hajnali vonathoz
öltözni bátyám végső utazásra
(II. 25.)
[A lombjavesztő világ…]
A lombjavesztő világ a költöző madarú
az ajtót-ablakot betámasztó sőt körültömködő
csalja le a hajnali ködöt a napokig csorgó esőt
a sajgó hangváltó szelet
Mert milyen lenne a kopasz fa
a búcsút csipogó madár
a betámasztott ablak-ajtó
milyen
ó milyen lenne csöndes ragyogásban?…
(IX. 18.)
[Mi készít ünnepet…?]
Mi készít ünnepet magának?
Már aligha a test hiszen
a bőr riad a fűtől fél a víztől
a láb a rendetlen talajtól
a szem a szúrós ragyogástól
a gyomor a szokatlan ételektől
Ez az élet vállalkozása
A simaság a ragyogás
a tarkaság
s oly sok egyéb:
a lélek ünnepe
A földtől föl az égig ezernyi tárgy zug moccanás
őket jöttem tanulni velük töltekezni tőlük javulni
és lenni más
(IX. 28.)
67
1970
Legyen több

Jelenkor. 1970. 7–8. 611–612.

Eddig csak összekuszáltam inkább
Életem szekrényei várják a rendet
Fejemen szememen is kócok
kócok a szívem körül is
a kóc ráhull szembogaramra
sejtelmem sincs a zűrzavar hierarchiájáról
Valamit példaként
tanulságként legalább valamit
azoknak akik éppen annyit járnak
mert éppen úgy bölcsőtől gödörig
Mércékkel rostákkal válogató
sablonokkal érkeznek a napok
s még duruzsolnak is
felnőtt intelmeket
igyekeznek fülembe önteni
De én még ma is szívesebben
gyűjtök és hajigálom
bugyromba (lelkembe) a zsákmányt
legyen legyen legyen több
ha akárhogy is:
aztán utánam az özönvíz!
Révfülöp

Jelenkor. 1970. 7–8. 612.; Az 1960-as években Cs. Gy. Révfülöpön, a Baranya Megyei Tanács üdülőjében szokott nyaralni családjával. (A Baranya Megyei Könyvtár dolgozói ide kaptak „szakszervezeti beutalót”.) Ekkor szerette meg a környéket. Később Révfülöpön, a Tanács üdülőjéhez közel vett telket és épített nyaralót. (1968–1972.) Évente egyszer-kétszer utazott oda, de sohasem sok ideig, inkább lányainak és unokáinak örömére tartotta fenn az épületet. Sok vers őrzi a környék és a nyaralások emlékét, köztük ez is, vagy pl. a Takáts Gyulának c. verse, melyben arról is ír, miképpen hatott rá költőtársa Balaton-szeretete, Bece-hegyi versei.

Az ég hideg a tónak a tó hideg az égnek
ők egyetértenek
A szél a tóba karmol a tó vibrál a szélnek
ők egyetértenek
A parti parki hársak futórózsák platánok
68
vergődő kínja mélyén szelíd odaadások
ők egyetértenek
A tájék emberarca szilaj fényekbe lobban
álarc ez emberarc az álarc mögül kirobban
hogy szinte sistereg
a nem-csitítható harag hogy mit keres
e szép harmóniában a bajszerző peres
kétlábú szörnyeteg.
Theilard de Chardin

Theilard de Chardin, Pierre (1881–1955); Francia, filozófus, teológus, őslénykutató, jezsuita szerzetes. Gondolatai erős hatást gyakoroltak a költőre. (Ld. A város oldalában. 215–216. o.)

Nem virágcsokor, hanem fa…

(Theilard de Chardin)

Magadat legfelső fokon
azután másban magadat
a végén magasabbra mind
Folyton erőid megfeszítve
központosítva ami benned
bontakozzék ki teljesen
majd elveszítve az egyénit
súlypontodat a szeretet
jegyében másba áthelyezve
hogy a személyiség e társas
létezésében tökéletessé
nyílhasson (lásd a szeretőket)
s együtt másokkal az egész
emberiségnek részeként
tenni-venni a nagy egészért
kudarcok és nyomoruságok
sorsát vállalni szótlanul
száraz gallyak sebek göcsörtök
kíséretében nő a fa
s emeli győztes sudarát
az apa-anya ég felé
(VI. 22.)
69
[Köd köd…]
Köd köd nyálka ősz
sír a föld az ég
csak a meleg zugban
ott jó lenni még
Ellógunk el ám
házfödél alá
ide a palackot
húzzunk jól reá
Kártyát is nekünk
mint ahogy szokás
zuhog a nagy asztal
zeng a kacagás
(VII.)
Régi levél
Egy „l” vagy két „l”
nem marta kétely
De mutathatom a papírt
hogy két három sok szívvel írt
S az a sok szív még
nem hűlt ki itt ég
s a papíron túl
lángol ma is bolondul
(VIII. 13.)
[Formálgatni vagy kinyögni…]
Formálgatni vagy kinyögni
kiüvölteni ahogy a
kődarab létezik ahogy
a háborgó földmély kidobálja?
70
Mögöttem a nagy dimenziójú
háromszintű világ
beszámolok
lelkendezem
föl-fölordítok
Előttem a hazafelé igyekvők
akiknek minden szó ajándék
ha az utat mutatja
Formálgassak?
Nyögjek?
Üvöltsek?
(IX. 13.)
[Kezdődnek a 70-es évek…]
Kezdődnek a 70-es évek
de majd velünk érnek-e véget?
Amit csak fölvillanni hagytam
egy-egy esendő pillanatban
s engedtem máris menjen inkább
nem próbáltam firtatni titkát
hisz nyilván nem az én ügyem még
véle miért is kötekednék
amit komolyan sose vettem
kereng most lassúdan köröttem
közelebb folyton s meg se pillen
szeme ha hévvel űzöm innen…
(IX. 26.)
71
[Az éjszaka fehér…]

Az éjszaka fehér volt. A függöny nélküli ablakon tejszürke ömlött be. Aztán megjelent a hold: élesen, konokul, el kellett előle rejtenem a fejem, mert mintha késekkel vagdosta volna.

Persze hó, hó mindenütt. Reggeledik. Elment a hold. A fehér varázsa megtompult: az ablaküvegen piszkos szürke tompaság dereng s kanyargós jégvirág.

Még kinézni is nehéz. Sehol egyetlen moccanás.

(IX. 26.)
[Jaj megnémulnak…]
Jaj megnémulnak jaj meg
a tarkanyelvű nyelvek
nem szólít semmi senki!
Körüljárok fülelni
dacoskodó kölyökként
vet rám szemük dühös fényt
Nem voltam hű ügyükben?
Büntetnek érte engem?
Képzelni kitalálni
nincs kedvem köd-csinálni
Ha szólítatlan hagynak
szóim is elapadnak
s mit magammal beszélek
csak mímes kertelések…
(IX. 26.)
72
[Az álom gyöngesége…]
Az álom gyöngesége az álom nagyhatalma
Nehéz hideg maradni ébredés után
a közös titkot egymagunk cipelni
mikor inkább fogna a kéz vagy adna
A szemek élnek közönyösen ragyognak
bennük vagyunk-e nem derül ki semmiből
ömlenénk nincs jele ágynak medernek
falai közt hánykódik a reménykedő
(VI–X.)
[Fölrobbant a homály…]
Fölrobbant a homály megélesedtek a vonalak
méghozzá végképp nem változhatóan
itt se lesz többé folyamat se így se úgy
csak állapot mint állapottá lényegült
ami voltál és ami a tiéd volt
ami falaidon belül létezett állapottá
ami ha mérhető lenne ezer év
múlva se csökkenne vagy növekedne
csupán falaidon kívül a gyönge hívőkben hordozókban
bennük számítsz
bennem is érzem
kihull kihull belőlem ingó
gumiszőnyeg-járásod furcsa „z”-id
betűhöz tapadó szemed kihull
dudoros homlokod s máris születni kezd
valami vagy valaki örökkévaló
ami vagy aki talán találkozik majd
azzal a másikkal
Szegény barátom
szülötteid szülői háza összedőlt veled
73
kamaszaid kallódó kisembereid
nem tudnak többé hova visszatérni
akik meg eztán indultak volna útnak
még nem készültek föl eléggé élni
és most gyámoltalanul botladoznak
Hányszor kibújtál a halál kezéből
s nem dobogó szívvel jó izgalommal
inkább közönnyel sőt kuncogva néha
hogy idétlenek voltak karmai
nyilván akkor még nem jött el a te időd
hisz most milyen könnyen elbánt veled
(X. 24.)
Nyárutó
Hát-
át
dug-
ja
csuk-
ja
aj-
ta-
ját
már
a nyár
s ölé-
ből é-
retten
retten
ki a
fia
fecske s
mesz-
sze sz-
áll
(XI. 13.)
Mondóka
„Abra-babra-kadabra
ne menj kislány a napra
a nap fénye téged
barnára éget”
74
„Ánya-kánya-bakánya
ne ülj kislány az árnyba
az árny ecsetje
fehérre fest be”
„Libi-labi-laboda
mese ide se oda”
„Mellém feküdj le
napfényre hűsbe”
„Dibi-dobi-dobogás
elhallgat a kifogás
leszel te golyhó
hol barna hol hó”
(XI. 30.)
[Megállt valahol…]
Megállt valahol vagy talán
néhányat lépett még de inkább
csak nézett persze tekintete is
gyöngült egyre nehezebben talált át
az idő sűrűlő bozótjain
Testem és lelkem mechanizmusából
ki kellett iktatnom: magam
véréből tápláltam magamnak
hanem lassan még félannyit se kaptam
mint adtam
Újra megjelent most
ő az valóban csak zuhanna ki
közülünk a tizenöt év!
Ha nyelvem
a kedvelt szókra ha kezem a kedvelt
érintésekre mozdulna csuszamló
pályák térítenék el mint üveg
75
mögé tett tárgy után kapó kezét
mint szélütött nyelvet
Hogy is vagyunk?
Hogy is lehetnénk! Én már arcomon
érzem az örök éjt vagy egyszerűbben
én már nem soká kínzom és ha még
kinyílna is a húson az öröm
vagy a szomorúság: a földnek
mindegy lenne Ha meg a lélek
tovább élne az itteni ügyek
tajtékai bokájáig se érnének
Nos hát: ahogyan ő akarja
úgy legyen! Sok mindent megmértem én már
és sok mindent megértem és megértek
szeretnék – lesz hozzá talán erőm
(XII. 19.)
76
„Észrevételek”
(1971–1976)
77 78
1971
Rövidülő napok
Kevesebbet kelljen szégyellnie
mind hamarabb bújik a föld sötétbe
Sár foszló levelek
az ember didereg
folyton fullasztóbb éj borul fölébe
Takáts Gyulának

Jelenkor. 1971. 2. 131–132.; Takáts Gyula (1911–) költőt, jóbarátját, Cs. Gy. több versben „megszólította”, köszöntötte. Rómában, 1947–1948-ban, öt hónapot töltöttek együtt a Római Magyar Akadémián. (Részletesebben ld. A város oldalában. 119–146. o., vagy pl. ebben a kötetben a [Vonatkattogás…], Egy Róma-térkép előtt és Először Itáliában c. verseket.) „Vidéki költő” voltukon kívül a Balaton szeretete is erős kapocs volt közöttük. (Ld. még Révfülöp) A Somogy c. folyóirat 2000/3. számának 240. oldalán megjelent T. Gy.-nak című töredék, melynek kézirata a 2. versesfüzet 136. oldalán található, ebben a kötetben nem jelenik meg. Az itt közölt versnek nincs kézirata a versesfüzetekben, ezt a Jelenkor c. lapban találtuk meg, a Takáts Gyulát 60. születésnapján köszöntő számban.

1

A Kovács Sebestyén utcai kiskertes kisház Kaposváron és a Római Via Giulia kiskertes nagyháza egybecsúszik bennem.

A Falconieri-palota ablakaiból mintha a sétáló „polgárjelölteket” látnám, s a családi udvar közepén mintha főúri barokk-kút csörgedezne.

Rég-rég semmi közük sem volt egymáshoz. Ez is, az is a saját nyelvén szólított meg, és beszélt rólad.

Köznapi gyümölcsfák, hazai virágok, locsolt-kő-szagú veranda-árnyék, régi, meleg-barna bútorok, tejeskávé, lánynevetés és rengeteg béke nyelvén az egyik –

forgatagos utcazaj, terepszínű platán-törzsek, mozaikpadlós cellaszobák és cifra dísztermek, zúduló izgalom és öblös-villámló évezredek nyelvén a másik.

Ez a másik nyelv lett az erősebb, de nem hallgatott el amaz sem. Mindkettő egyszerre emel ki téged az időből, s idéz elébem. Nagyon figyelek, mert el akarom mondani, amit elmondanak.

2

Ránk zuhant a Város: Róma, és ránk zuhant Itália. Nem volt gyakorlatunk az ilyesmiben. Egymásnak nyomtuk vállunkat, hogy könnyebben viselhessük. Kishivatalnokok merev napirendjét parancsoltuk magunkra, hogy könnyebben viselhessük.

79

Én gyöngébb voltam. A közösen megszabott kereteken kívül más engem alig tartott. Szédültem, megzavarodtam, bizonytalanná váltam.

Neked hazulról hozott, makacs életformád volt. Most visszanézve látom, mekkora erejű. Pedig akkor néha mosolyogtam egyen-máson. Persze, hogy mosolyogtam, hiszen például a decemberi-januári alig 10–15 fokos szobahőmérséklet ellenére, (amikor én esténkint mindent magamra húztam és terítettem), te nem voltál hajlandó egyetlen hálóingnél többet fölvenni, mert „ez így van rendjén”, s megbotránkoztál, amikor éjszakai öltözködésre biztattalak.

Persze, hogy mosolyogtam, amikor például a cipő-sámfát még néhány-napos kirándulásainkra is magaddal hoztad, s el nem mulasztottad a cipőbe dugni, mihelyt levetetted, mert „ez így van rendjén”.

Persze, hogy mosolyogtam az ilyesmiken, holott mennyit segítettek rajtam. Tartásod engem is tartott, beléd kapaszkodhattam, és megkapaszkodhattam benned.

3

Az a mi Rómánk húszegynéhány évnyi messzeségbe zuhant.

Másfél esztendeje ismét a Városban jártam. Izgatottan indultam, – szokvány-hasonlat: ahogy a hajnali szeretőhöz.

Ott aztán kerestem, megszállott konoksággal kerestem a régit, s kerestem hozzá az újat is.

Kevés újat találtam, s a régiből sokat nem találtam újra.

Más lett a Falconieri-palota, mellette a Tiberis, odébb a Farnese tér s a Campo de’Fiori… nem sorolom tovább.

Nyilván, mert a „vidéki” Róma „fővárosi” lett. Nyilván, mert az én szememre is rátapadt egy s más ezenközben. De nyilván, nagyon nyilván azért is, mert nélküled láttam viszont, s a te hiányod tette őket idegenné.

Az újhoz pedig még nem találtam meg a magányosság módszereit. Róma nem akart észrevenni nélküled, s mutatni magát annak, akit veled együtt szokott meg.

80
4

Újdonsült balatoni vagyok: három-négyéves mindössze. Régi kacérkodásom a Tóval komolyra fordult. Nem tagadom: te is kerítőm voltál. Főként írásaiddal, legfőként verseiddel.

Hát lehet-e nem odakívánkozni présházaidról, nádjaidról, horgász-csöndjeidről, vitorlásaidról, gémjeidről, békáidról, potykáidról, szunyogaidról, pákászaidról, bibiceidről, hínárosaidról, fakutyáidról, jég-cincogásodról, berkeidről s egyebekről olvasva.

Lehet-e másként látni a vidéket, az északi és déli partot, mint te a becei mészkövön vagy egy csónakon ülve?

5

Valamikor tíz-tizenöt éve egyszer kislányaimnak a hátrabukfencet akartam megmutatni. Természetesnek hittem, hogy megy még, bár régóta nem csináltam. Napokig ferde nyakkal jártam utána. Talán akkor jöttem rá először igazán nyersen, sőt kegyetlenül, hogy lelkem és szívem idejére csöppet sem hederít a valóságos idő.

Gyulám, hatvanéves lettél. Ez a te születésnapod is amolyan hátrabukfenc-féle nekem. Ferdült nyakkal, zavartan igyekszem szinkronba jutni a valóságos idővel, mai veled és mai magammal. Bizony, első találkozásunk óta kereken harminc év telt el. Te hatvanéves lettél, én ötvennégy. Szeretném a kijelentő mondat szigorú-tárgyilagos hangsúlyával tudtára adni gyanútlan szívemnek: bizony, kocogok utánad szorgalmasan, bizony, nem helyben-jártunk, mint jó volt hinni: bizony, rohantunk az időben, rohant velünk az élet-szellemvasút, pókháló is verődött arcunkhoz, mint ott, de ez a pókháló bőrünkbe vágódott, és rajtunk is maradt.

6

A Kovács Sebestyén utca és a Via Giulia… A családi ház és a palota… Harminc év és hatvan év… Élet-koordináták, sors-meghatározók.

De mégsem ezeknek a környékén kell keresni téged. Van neked igazibb világod: saját földrajzával, éghajlatával, flórájával, faunájá81val, embereivel s legfőként –: a saját törvényeivel. Ezt a világot te teremtetted írásaiddal, s maradandónak teremtetted.

Maradandósága a te maradandóságod is. Itt-itt kell keresni, és itt lehet megtalálni téged. Most s majd később az időben, mely csak kívülről és békésen mossa-simogatja világod határait, ostromolni meg se próbálja.

[A szárazföld egy darabja…]
A szárazföld egy darabja a hó-
fehér hajó:
szalonnal fürdőmedencével
társalgóval bárral pincével
s minden egyéb
kellékkel ami komfort-féleség
Habár szerényebb
módon ekképp lett
házunkkal is a hó nagy óceánján
messzi a part
külön világ ez itt a négy fal árnyán
de hogy e hajó merre tart
ki tudja
nem vízen – ingóbb időn át vezet
szükséges útja
várja-e kikötő
a híd falain túl rejtőzködő
sziget?
(I. 3.)
A tankönyvíró vizsgáztat

Cs. Gy. legidősebb, Eszter nevű lánya a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar–orosz szakos hallgatója volt 1968–1972 között. Az ő egyik főiskolai tanára által írt tankönyv érthetetlen, bonyolult szövege bosszantotta fel annyira a költőt, hogy ezt a vitriolos hangú verset megírja.

Megírta de szeretné végre
valahogy meg is érteni
várja hogy egyik tanítványa
elmagyarázza neki
82
S mivel csak nem talál
ilyet: dühöng
rúgja ki őket egyre-másra
és várja várja hogy talán
a sok-sok zápeszű után
akad majd mégis egy különb
aki a titkot számára kiássa
(I. 4.)
Egy baleset áldozatára
Megint új lelkifurdalás
Tovább éltem csaló vagyok kicsit
Sőt ha magamba nézek gyilkos is
Titkon örülök hogy más járta meg
Most már bizony e vad idő van itt
érzelmes ifjúságom nincs sehol
a koldussal nem csak képletesen
megosztott néhány fillérem kora
S ami a legnagyobb tragédia
hogy már nem is szégyellem magamat
Sorsot emlegetek hogy ez az élet
hogy szörnyű hogy így van mit tehetünk
aztán habzsolok húst alkonyatot
szót virágot amit tudok s lehet
még sajnálkozó pillantást se kapna
az a hajdani koldus nem hogy garast
(VII.)
[Hosszúkás arc…]
Hosszúkás arc két szem hosszúkás homlokmező
világít rám a fogyó hold-beszórta szürke
83
éjszakából Ezen a tájon könnyen nyúl már vissza az ember
s mindegy hogy két vagy negyven évnyi messzire
A mentséget a biztosan lesüllyedt tehát biztosan létező
gyerekkor kikötői oázisai szigetei
hozzák csak A későbbi idő legalábbis gyanús
nem szívesen próbálkozik vele aki veszélybe került
Magam hajlok vissza magamra? Vagy egy kölyökkori igaz barát?
Fontos hogy ég tud lenni fölöttem és biztos nyugodt a kép
a ragyogás a hűvösség árad zugaiból
hogy kijjebb innen mi történik? Szelidített vadak morognak
(VIII. 9.)
[Itt ház volt…]

Itt ház volt, udvar, kert, s nagyon-nagyon: virágoskert. Falusi virágokkal…

Mi ez a sárga-kopasz simaság itt?

Azt mondják, hogy iszap, szaknyelven: üledék.

Azt mondják, valahol itt szakadt át a töltés, és a víz mindent elöntött. A házat, az udvart, a kertet, még a virágoskertet is.

Pedig a ház a fészkek fészke volt, s még nekem is lélek-meleg, pedig én csak vendégként nyitottam ajtaját.

A sarokban, egy mindig megvetett ágyon pihent az öreg. Többnyire csak akkor, ha beűzte a rossz idő, egyébként a Dunán tanyázott. Pihent és mesélt. A szoba gerendás volt, földes, kicsi ablakokkal. És otthon-szaga volt, otthon-szaga.

S a virágoskert. Az öregasszony birodalma. Az ő fia is brancsunkba tartozott. Nyári kora-vasárnap-délutánokon náluk találkoztunk. Az öregasszonytól mindenki megkapta a szál virágját.

Mi ez a kopasz simaság itt? Azt mondják, iszap. Csak néhány deszkadarab töri át s fatörzs-csonk.

Itt háznak kellene lennie s udvarnak, kertnek, virágoskertnek. Betájolni is képtelen vagyok.

(VIII. 11.)
84
[Félarca a fáknak…]
Félarca a fáknak leszáradt aszályos volt a nyár
jó hogy a hosszabb éjszakák ideje jár
rokkant hősök között szégyenkezem
én elbújhattam ők sohasem
De hát mindig a törvény A Törvény érvényesül
ha a kisebb botolni látszik a nagyobb sikerül
minek a szégyen? pirítok rá magamra
a Végső Rend jön zavarba
A félarcú fák – fölösleges sajnálni őket
a Képbe így félarcúan belenőnek
s oly szigorúan egybeillenek
mint precíziós műszerekben a fogaskerekek.
(VIII. 30.)
Isten és az űrhajózás
Féreg mozdul talpam alatt
meg se nézem semmi semmi
ha tovább izgága marad
majd meglátom mit kell tenni
(VIII. 31.)
Weöres Sándornak

Kortárs. 1972. 4. 530.; Ld. még [Győzött a test…].

mikor verseit sokadízben olvastam
Írnék neked, – csak címedre mit érne?
Szórnom röpcédulát a szélbe kéne.
Hisz ég, sár, tűz, valóság, álmok álma:
Üzenetem mindenhol megtalálna.
(X. 13.)
85
1972
Janus Medvevárban

Jelenkor. 2000. 7–8. 757–798.; Az Anabázis c. kötetben megjelent (27–30. o.) – azonos című – kisebb ciklusból kihagyott két vers. Janus Pannonius (?1434–1472) Cs. Gy. egyik legkedvesebb költője, akit nem csak fordított, de verseiben is sokszor megidézett. Maga is szerkesztett Janus kötetet. (Janus Pannonius válogatott munkái) A költő versfordításaiból válogatott kötet is megjelent Kettőshangzat címmel. Ld. még Költő-elődöm és Ásatás.

A halottas ágynál állók
Vegyes társaság vagyunk van itt közöttünk
a haldoklónak jóbarátja kísérője
szolgája s az itteni várszemélyzet
néhány tagja
Mit látunk? Egy sovány izzadt fejet a párnán
két csontos kézfejet a takarón
Hát bizony ez az ember sem sokáig húzza már
Toluló könny
kiváncsiság
sajnálkozás
sőt itt nevethetnénk is: hogyan elvész
a rengeteg ágynemű közt a szakállas gyerek
A halott szigorú
az élők a halott parancsait általában teljesíteni szokták
(eltemetik kívánsága szerint végrendeletét
végrehajtják stb)
Ha életében nem is adtak rá nagyon
ilyenkor különféle indítékokból respektálják
Azt mondjuk hogy ez a szegény itt verset írt
Kései utód
Az előbbi szöveget néhány történeti
tény alapján elképzeltem csupán
A Mecsek oldalán járó napfény köd pára szél
a Mecsek tövében a szőlők
s a Mecsek maga és a táj egyáltalán
valamiképpen egy-egy túlélő tanú
Néznek rám kitartóan szótlanul
Többek közt azért volt ez az elképzelés is
86
A költő csak önkéntes jelentkezőkhöz kvártélyozza be magát
Jelentkezőket véltem toborozni
úgy gondoltam hogy a különbség kudarcot valló élet
részvétet érdeklődést kelt némelyekben
s a költő élő szívekbe-agyakba települhet
[Írni! írni! leírni!…]
Írni! írni! leírni! fogy a tinta
a tölthetetlen s a papír
üres marad villogva ing a
végtelenség határain
és fáj a jövendő szemeknek
az égre is metszőn vetül
s az iratlanok megremegnek
vacognak menthetetlenül
a szünhetetlen születésben
hány szegény magzat elvetél
mégsem szabad megállni mégsem
most jön a tél – –
[A bádogcsatorna…]
A bádogcsatorna
muzsikál
határokra csorran
a sivár
januári eső
réseket gonoszul kereső
Kinek jó? jó a sok
gyökérnek
87
utálják állatok
s a férgek
s én kiben mindezek
annyi mással együtt rejlenek
Hullna hó porka hó
helyette
vagy gravitáció
ne lenne
s ha felhő kiszürte
csorogna ki inkább az űrbe
(II. 4.)
A kert énekei
A fakopácsok rongyossá csapkodtak ágakat
lyukakat vagdostak beléjük le kell majd fűrészelni őket
de hogy a többi él-e az se látható
A feketerigók már nem maradnak oly bátran (orcátlanul?)
a konyhahulladéknál ha kilépek
A fák mélyén nyilván gyülések zajlanak
hogy jól kezdődhessék a hajrá
A nap asszonykéz-sugaraival
föltámogatja a csecsemő fűszálakat
A tél enyhülésében vájt majd megfagyott
lábnyomok talpam alatt elsimulnak
(II. 12.)
A házikert gazdája
Néhány hét múlva igazán tavasz lesz
Ez a mostani csak az időjárás megbillenése
Akkor majd újra elvégezzük a szükséges kerti munkákat
válogatott magokat vetünk egy s másból palántát dugunk el
a tervezett fákat és szőlőket is a földbe rakjuk
aztán elkezdünk vesződni velük és aggódni miattuk
88
Ha lesz termésünk hencegünk ha nem reményeinket elhalasztjuk
Az egy-nyáriakat talán kissé jobban az évelőket csak
szokott melankóliával búcsúztatjuk
S a lélek közismert ambivalenciája szerint
a bánkódással párhuzamosan örülünk legalább ettől a
gondtól megszabadulunk
hogy egy ideig nincs gondunk legalább az ilyesmire –
(II. 23.)
[Kimondta vagy nem…]
Kimondta vagy nem mondta ki
de szervei (beleértve a lelket is)
megfogalmazták már előbb
Persze hogy jólesik ugyanazt hallani
visszhang-tájékán szólalót
erősíti a zúduló helyeslés
Hajítsd el még a keresztneved is
a rétegek alól igénytelenül
mint a magában morfondírozó
az nyilatkozzék aki ő is
kit benne a nemesség kötelez
(II. 24.)
[Darab kő…]
Darab kő semmi ócskaság
de otthona a nagyvilág
sőt a Mindenség a nagyobb
s az ember társ nélkül vacog
(IV. 11.)
89
[Bekerítve a kert…]

Swedenborg, Emanuel (1688–1772) svéd teozófus, misztikus író. Műveinek német nyelvű kiadásait szívesen olvasta a költő, pl. a Menny és pokol látottak és hallottak szerint c., azóta magyarul is megjelent kötetet is.

Bekerítve a kert négy fala van a háznak
hegy-horizontok messzebb épületek közel
három ember a hold felé száguld kettő le is száll
A távolságok viszonylagos jellege megszünt
amit manapság nagy távolságnak mondanak igazán az
a falak a kerítések ezért veszélyesek
A falak a kerítések között csak kilövő helyek
manapság csak azok lehetnek van mondanivalónk
a galaktika minden csillagának
Amit szerelmes ágyban suttogunk az űrnek szólható az is
Swedenborg a mennyet Isten testének képzelte
a föld meg manapság az emberiség teste lett
s egy testnek a lábakisujja fáj fáj a feje is
Oktató vers? Hát ha a közutak jelzőtáblái: oktatás
hogy vasúti átjáró hajtűkanyar omlás-veszély
Bekerítve a mába az ember: a legfőbb baj ez
nem tud a gyökereiről nem érdeklik az ágai
pedig most jött el végre a tágas nézés ideje
most nyújthatná ki a jelen karját először kétfelé
szedhetné magának a múlt ízes aszalt gyümölcseit
a jövő friss virágait legyenek már ott asztalán
ha tele marokkal az új termést melléjük helyezi
(IV. 18.)
[Ez sem lett a Kánaán…]
Ez sem lett a Kánaán
sőt hogy már a célba-érés
kínjai sem védenek:
visszajöttek a szokásos
bestiák szokott hevükkel
Gyönge kert és gyönge kéz
gyönge táj akárcsak én
90
s mint ahogy bennem se ők
bennük már én sem hiszek
(VII. 24.)
[Az ég-föld szürke lapján…]
Az ég-föld szürke lapján
szaggatott vonal a túlparti lámpasor
feljebb a papír beszakadt
gyűrt-sárga felhőkóc mered
szunyog emberraj kavarog
kivülről nézni nehéz –
nehéz kívül maradni
(VIII. 24.)
[A hajnali köd…]
A hajnali köd orromba füstöl
ősz van ősz vagyok én is mindenestül
az élet földbe bújhat a télre
bennem tavaszig megél-e megél-e
(XI.)
Két hét

1972. XI. 21. Beteg a lányom: Zsófia nevű lánya betegségekor, egyben saját 54. születésnapján. Ld. még November (Változatok); [A száraz eltűnik…] és [E megkezdett új évem…].

1972. XI. 14.
Ömlik a nyári nap pedig
jutottunk már novemberig
hanem a kristályfénybe vak
szutyok-levek kavarganak
Közhely: az ember angyal is
de szennyes rongyok rongya is
boldog lennék e nyáras ősztől
csak ne ökrendenék a bűztől
91
Aki belül vagyontalan
pótlásul kincset kikapar
szemére vér-fátyol borul
körme hegyesedik kinyúl
és már már míg jól nem lakik
s ki holtan lábához bukik
átlépi majd tükörbe pillant
s azt hiszi ember néz ki onnan
1972. XI. 15.
Utána jönnek akik elmaradtak
meséli sorsát részvét virul szemünkben
előtte nyílik már az ablak
kilát rajta az elkerülhetetlen
tájakra hol azok régóta laknak
Zúzó nehéz álmatlan éjszakákon
reggelre elnyűvik a látomások
és reggel és nappal és mindenáron
sanyargatják vérszívó támadások
1972. XI. 21.
– Beteg a lányom –
Most vigasztalást most magyarázatot
filozófiát a kapkodó értelemnek
Ki tizenhat év óta determinálsz
lényeddel
mankó a lába-sorvadtnak
járóka szeretet gyöngültjének
megszokott légnyomás a tenger
szintje fölött valahol
92
kétes mondatokat fogalmazol a tested
makrancos tévelygéseivel
Ej hát mindent szétmar-rombol a föld
ezt is azt is emezt is amazt is!
Még ráncolni sem érdemes homlokom
Minek itt vígasztalás magyarázat filozófia!?
54 éve élek egyszerű éppen ma 54 éve
a magam módján nem kerültem soha
a tanulságokat nemcsak a hasznos praktikus
tanulságokat azokat sem amikből
csak a lélek épülhetett nem kerültem
ha szöges deszkán kellett is mennem értük –
Ezen a ködből kinőtt és ködbe nőtt
születésnapon mégis vigasztalást magyarázatot
filozófiát keres inkább a lélek
s borzad a tanulságoktól erőtlen
hozzájuk – Ne tanítsd kislányom apádat
kíméld elég nagy már a szeme
hogy a fekete-szürke-hunyorgó
völgy-táj-város minden szomorúsága
belé bírjon omolni
1972. XI. 23.
Végezhetetlenek
elvarrhatatlanok
fékezhetetlenek
megtarthatatlanok
Kerengek mozdulatok rongyaival
cselekvések hínárjai lógnak rajtam
gyökértelen élettelen
vállaimon hontalan madarak
93
vállaimon fészket nem rakhatók
vállaimat is pusztává tevők –
mennyit pihent vállgödrömben fejed…
1972. XI. 25.
Nincsenek szavaim
nincs nyelvtanom
értetlenül néztek és néznek
élők és élettelenek
Egészen idegen föld
egészen idegenjei
szorították belém így
a szót a kérdezőt
ha valahová igyekeztem
s végül maradt a bízni
végül maradt a hinni
végül maradt a majdleszvalahogy
végül bennem a remegés
végül a semmi – –
1972. XI. 26.
Az égi felhőkavarás
véletlen és futó konstellációja
kivillantotta percre
a napot
(XI. 14–26.)
94
1973
[Bánya meg erdő…]

Budapest. 1973. 11. 13.; Az első versszak a Pécs város által Buda és Pest egyesítésének századik évfordulójára Budapestnek adományozott Zsolnay díszkút (ld. [Áll a vén Zsolnay…]) egyik felirata. A folyóiratban fotó is látható a díszkútról, jól olvasható rajta a versrészlet.

Bánya meg erdő küldött s város, kétezeréves:
Százesztendős, légy általam is gyönyörűbb!
Csörgedezésem a súlyos múltról, hősi jelenről
s drága jövőről mond szép-szelid énekeket
Állj meg kissé ember, akit hozzámvezet útad,
azt akarom tűnődj dolgomon egy keveset.
Pécs szült, s már végképp Budapest égboltja borul rám
hirdetem: egytestvér létrehozóm, s fogadóm.
[Az ember…]
Az ember mindent megszokik
a halált is megszokta lám
A mocskok mocskáig jutván talán
még attól sem botránkozik
Ne engedjük érinteni
csak így lehet megmenteni.
[Kevés gúnyolná…]
Kevés gúnyolná sok szeretné
azt a hitet azt a hatásos
vagy legalábbis mutatós
pátoszt mely csillagra emelt
szemmel rajong vagy átkozódik
de nem hideg de nem hideg
de nem hideg nem illedelmes
nem tudja mit kell tennie
de épp azt teszi ami kell
95
[Parázs-lepedőn…]
Parázs-lepedőn bölcsességet
örök részvét ölén nyugalmat –
izgága szörnyű-módra élek
hullám-hegyek-völgyek sodornak
Festettem csillagot magamnak
leszáll majd és utamra fényt vet
ahogy – tudásaim dagadnak
s átszűröm lassacskán a létet
Dehogy dehogy! – előbbre voltam
mikor még kapkodtam botoltam…
[A szitakötő…]
A szitakötő helikopterek
a nád felől s felé ellengenek
Ha így hátamra fekve nézem
csak a kék égbolt hátterében:
valódi gépek s bennük emberek
Késő este

Ezen a címen „Szép alkonyt izzott, szép este sötétlett” kezdősorral a költőnek másik verse is megjelent. (Simeon tűnődése. 72. o.)

Az óra
valaki alatt az ágy
különben csönd
A hold fölinná
akármi zaj próbálna kelni
Mégiscsak jó buli az élet
legalább úgy ahogy az űrhajót
csodálom sok-sokat
használt de ma is vígan működő
96
testem
Hát ezért érdemes
az ilyen szép órákért érdemes
Adtam sorsokat én is messzire
futó vizeket indítottam én is
(így lenne bár!)
Burok nem lehetek
jönnek majd a saját kínok a meg-nem-
oszthatóak
de az én mostani
óráimhoz hasonlatosak is
Így aztán nem sajnálkozom
(I. 8.)
Télalkony

Népszava. 1975. XII. 25. 17.

Csápjaival kitapint
kása-sötétbe a fény
fák csupasz ága legyint
fázva az éj peremén
Dér az eperlevelen
pislog a sok kicsi tő
jobb úgy-e jobb idebenn
tombol a késes idő
(I. 9.)
[Egyhangú könyvlapok…]
Egyhangú könyvlapok unalmas szövegek
lapozni sincs kedvem ebben a januárban
A karácsonyi nagy kalandok izgató
lázaiból kivált nehéz így folytatódni
97
A virradni-se-kész éjeknek nincs határa
testem falainál sem változik a légkör
Igen csak képzelődni ünnepet idehozni
ilyenkor azt lehet csak kegyesen hazudni
Aztán ha valami történik s mégsem érek
a tavaszba piros napokat legalább
pirosakat viszek a földbe s a didergő
gyökereknek talán könnyebb lesz várakozni
(I. 10.)
[Kulcs és talán ajtó sincs már…]
Kulcs és talán ajtó sincs már
azokba a zugokba
s akik valami hátsó bejáraton
odavezetnének nincs lábuk
ó nincs lábuk többnyire
Olyan jó meleg soha többé
csont-anyám körül
sose fagy meg a föld
csont-anyámat a saját érdekében
sem engedi vissza a föld
Melegíteni is melegség
de melegedni jobb melegség
és eztán végképp melegítek
és végképp sohase melegszem
sarkvidék kísér mindenünnen
(I. 10.)
98
[Bach és Napóleon…]

Bach és Napóleon. A Fölemelő és a Meggyötrő. Más párt is állíthatnék. A művészet edz ugyan, de az emberrel szemben impotenssé tesz. (Alapvetően humanista.). Ez az impotencia olykor kártékonnyá is tud válni.

Agresszívebb tulajdonságok is kellenek az emberben. Néha éppen a sikeres humanizmusért. Kegyetlenségek szülnek kegyességet.

Napóleon – roppant érvágás, irgalmatlan meghajszolás. Az áldozatok is szimatoltak valami jót. Nyilván ezért sem dőlt el máig sem a Napóleon-vita.

És mit nehezebb vállalni? Az ünneplést, áldást-e vagy az átkokat, a gyalázást, az embertelenség vádját. Kárpótol-e érte a hatalom? Aligha.

A nagyság minden területen fölismerhető. És mindig tiszteletreméltó. Mindig tiszteletreméltó.

Őrült rend kormányozza az emberiséget.

Értsük meg végre az őrültséget is, ne csak a rendet.

(I. 11.)
[Tél lenni…]
Tél lenni nem akar
gyönge a január
jeges eső kapar
a kertre dér szitál
Se itt se ott idő
évszak sem az sem ez
szorongásom kinő
reggel lesz este lesz
(I. 11.)
99
[Úgy látszom mint…]
Úgy látszom mint aki valóban…
holott csak szemmel foghatóan
mint a színész ha szerepében
sorstalanul fölvillan éppen
de kölyök nem volt múltja sem volt
jövője sem lesz hirtelen holt:
a jelmezt le kell vetni folyton
s kimenni a kulissza-ajtón
(I. 11.)
[Tudom jól…]
Tudom jól az utat oda
rengeteget jártam oda
nem találok mégsem oda
Megpróbáltam de a végén
mindig más jött ki a végén
máshová értem a végén
Üzenjek tán? kérdezzem meg
merre bújhat: kérdezzem meg
hol találom? kérdezzem meg?
De akivel üzenhetnék
nincs akivel üzenhetnék
s ugyan mit is üzenhetnék?
Hogy álljanak a helyükre?
kicsik nagyok a helyükre?
s a dolgok is a helyükre?
100
Úgyse állnak jobb ha bennem
jobb lesz inkább járni bennem
őket megkeresni bennem
(I. 12.)
Halott csecsemők
Nyomot hagynak, de bennük nem marad nyom
Közeledésük advent, mint akár
azé az eljövendőé, habár
ők sokszor alig lépnek be az ajtón.
Helyük sokáig sebhely, fáj kitartón,
bennük legföljebb fény, hang árnya jár,
mely egyszercsak kilobban, messze száll,
s a néma éj rájuk dől visszahajlón.
Aztán ahonnét jöttek, elrepülnek,
de otthon többé nem lesznek soha,
s küldőjük sem tud vélük mit csinálni.
Erényt se, bűnt se: – nincs mit prédikálni,
magányosak, s az Isten homloka
szégyen-felhős, ha útjába kerülnek.
(I. 12.)
[Díszruháját mások…]
Díszruháját mások szőtték szabták varrták
s adták rá gondosan
s úgy viseli mintha saját
bőréből nőtte volna ki
S akik miatta pórék
vagy csak éppen…
felülről néz azokra orrát húzza
101
„Mégis-csak illetlenség
így megjelenni emberek között!”
(I. 13.)
[Ujjé lelkek…]
Ujjé lelkek szeretkezzünk!
a testről megfeledkezzünk!
kész a lélek még bizonnyal
bár a test már néz iszonnyal
mondtuk „holtig” s „mindörökre”
hogy elszabtuk s mily rövidre!
ágyék nélkül lágyék nélkül
minden testi szándék nélkül
ujjé lelkek! véghetetlen
s fékhetetlen kéjre sebten!
(I. 13.)
W. C. versek

Cs. Gy. rendkívül jó humorérzékű ember volt, fiatal korában mindenféle csínyre kapható. Ha jó viccet hallott, humoros helyzetet vett észre egész testében – sokszor hang nélkül, de szinte a fulladásig – megrázta a nevetés. Az irónia és a gúny sem állt távol tőle, mindkettőt sok verse tanúsítja. Ezeknek az elemeknek különös ötvözete a WC feliratokat utánozó, talán éppen megörökítő ciklus. Feltehetően a balatoni utazásai során látott vasútállomási WC-k „kidíszített” fala volt az „ihlet” adója. (Feleségének, Margit asszonynak közlése.)

I
Ha az öcsit kinálod
s a vizellést csinálod
úgy irányítsd a bunkósát
ne pisálj a földön tócsát.
II
Bármilyen nagy-dolgot
viszel itten végbe
nem terjesztenek föl
érdemrendre érte.
102
III
Nagydolgot csinálni
itten lehetséges
még az olyannak is
ki nem tehetséges
IV
Ne fúrd át a W. C. falát
ne lesd elvtársaid farát
ha kívánod a seggeket
nézz kint körül látsz eleget
V
Ej te marha
Minek fursz lukat a falba
Ha te rajta másét nézed
más is nézi a tiédet
VI
Itt azok is nyögnek
Kiket nem bánt senki
VII
Ne gondold hogy itt van
Mindennek az alja
Sokszor épp ha kilépsz
akkor lépsz a szarba
VIII
Az ülőkén ülni kell
nem pedig guggolni
103
törvényileg tilos
a deszkára tojni
IX
Ki az ülőkére áll
s úgy kakál
vágjon a mennykő bele
ragadjon a segge be
(I. 13.)
Egy régi magnófelvételre

Cs. Gy. minden eseményt igyekezett megőrizni valamilyen formában – vers, fénykép, hangfelvétel, mozgókép, videófelvétel –, hogy bármikor visszaidézhetővé tegye az elmúlt időt. Már a harmincas években volt fényképezőgépe: nemcsak fotózott, a képeket is maga hívta elő. Később kazettás magnetofonjával mindenféle családi eseményről készített felvételt, de többször különleges alkalom nélkül is megénekeltette, beszéltette unokáit, lányait. Az 1980-as évektől Super 8-as filmfelvevőjével is sokszor megörökíttette családját és saját magát, majd 1989-től a házi videofelvételeknek is vidám – később, súlyos betegségében, megtört, szomorú – „szereplője” Szívesen vállalkozott rádió- és TV-szereplésekre is, 1990-ben pedig hanglemezre mondta verseinek maga válogatta gyűjteményét. (Ritmus, rend, zene)

Mennyi minden nem történt még meg akkor!
Nyolc év kútjából hallom vissza hangom.
Szeretnék önmagamnak válaszolni:
Látod vagyok,
látod megértem!
Vajon kapok
hasonló nyugtatást magamtól
mostantól is nyolc évnyi messzeségben?
(I. 14.)
Külföldre szakadt hazánkfia
Honi földben vágyott pihenni –
De honi földön élni nem akart.
Haza úgy hozták nyugovóra tenni,
hazulról önnön két lábán inalt.
(I. 17.)
I. em.
Szép szép az első emelet,
följutni is rá a gödörből –
104
De ha az ember följebb nem mehet!
Csoda-e hogy néha dühöngve bömböl?
hogyha olykor bőgve bömböl?
(I. 17.)
Kölcsey

Kölcsey Ferencet (1790–1838) itt nem mint költőt, hanem mint közéleti férfiút idézi Cs. Gy.

A hatalom? Igen, de bújva. –
Közvetlenül a nép,
a nép, melyért küszködve dúlva
fölszánta életét.
Jaj, Kölcsey, mért nem nyitották
koporsódat ki: egy
görönggyel, kővel, hogy kidobták
volna csukott szemed,
a jót is, hogy föltámadáskor
hogy még akkor se láss
egy emberarcot se: ne fájjon
a kiábrándulás,
sőt föl se támadj! mindörökre
rád nőtt ólomruha
húzzon alá a vaksi rögbe
sorsod irtózata
(I. 19.)
Nyűgös idő

Dunántúli Napló. 1975. XII. 25. 9.

Csöpög az idő orra
nedvedzik hályogos
szeme félhülye-forma
aggastyánként motoz
a hűvös venyigéken
mint vén szülő aki
nehéz gyermek-kenyéren
retteg mulasztani
s kijár a leveletlen
105
kertbe is hogy falat
kenyerét érdemetlen
ne kapja sohanap
és noha fázik szédül
csak nyög hajlong topog
keze jegessé kékül
de hajtja a dolog –
(I. 21.)
Egy Ovidius-versre

Ovidius, Publius Naso (i. e. 43.–i. sz. 18.), latin költő. Cs. Gy. sok Ovidius verset fordított, köztük A hűtlen baráthoz címűt. (Kettőshangzat. 13. o.) Ez ihlette ennek a versnek a megírására.

Ovidius, nevedet is feledte
régi barátod, hogy a császár
kegyét elfordította tőled.
Ovidius, kétezer évre
előre hogy tudtad ilyen jól
milyen az ember szíve ma?
(I. 24.)
[Áll a vén Zsolnay…]

Zsolnay Vilmos (1828–1900), a magyar kerámiaművészet hírnevének megalapozója, az eozin kikísérletezője, a pécsi Zsolnay Gyár 1000 fős nagyüzemmé alakítója. Szobrát, melyet Cs. Gy. a versben említ, Pécsett a Szabadság – régen Indóház – utca és a Rákóczi utca kereszteződésében 1907. október 13-án leplezték le. Ld. még [Bánya meg erdő…]

Áll a vén Zsolnay nemesen
lehajtott fővel nézi a pályaudvar
felől a felé özönlőket már hatvan-
egynéhány éve – utcatengely
városrész-tengely forog
körülötte kis élet nagyobb élet
Vállára galambok ülnek
elrepülnek
toll-testekbe bújt lélegzései
Mert él és ő a vén
ő volt a vén ő lesz a vén
körülötte újulnak mindenek
Közös apánk
azoké is kik villogó új
házakból szállnak le ide
106
s azoké is akik
régóta már kijárnak hozzá
ügyeik elmesélni
gyermekük és ruhájuk megmutatni
esetleg
tanácsot kérni hogy maradhat
sokáig jó bőrben az ember
(I. 24.)
Észrevételek [II.]

1973–1974-ben Cs. Gy. több alkalommal „fogott egybe” rövidebb-hosszabb verseket, „feljegyzéseket”, „megfigyeléseket” versesfüzeteiben Észrevételek „munkacím” alatt. 1976-ban kötete is jelent meg ezzel a címmel, melyben az „Észrevételek” egy versciklus és ezen belül egy „verscsokor” címe is. A kötetből kimaradt versek közül való ez és az Észrevételek [III.], valamint az Észrevételek [IV.] c. válogatások is.

Magas civilizáció. Függetlenség a környezettől.
Mesterséges éghajlat. –
Ködben kelt a nap. Délben is alkonyat –:
Kietlen, értelmetlen minden. Mivégre? mivégre?
Zene: mozgás
Elhaló zenével talán életet is lehetne oltani.
Gyorsan elhallgató erős zene után: orra bukik
az ember.
(I. 26.)
[Földre süllyed az ég…]
Földre süllyed az ég
Közöttük a madár megzavarodva
Kibújhat-e a roppant prés-pofák közül
Én meg csak nézek ki az ablakon
107
Nagy darab táj előttem
földbe-gyökerezett lábú amely
szintén szaladna
Igyekszik összeguborodni mennél
apróbbra behúzni a nyakát
Én meg csak nézek ki az ablakon
Aztán visszavonom tekintetem
ne kerüljön a prés-pofák közé
Visszavonom magamba
ráborítom magam
és kicsinyedni kezdek
megzavarodva szintén
Földre süllyed az ég
(I. 31.)
[Közeli vagy távoli…]
Közeli vagy távoli taktika
s néhány ezer halott
Hol térül meg?
Gyémánt-elvek csokra az egyik serpenyőben
s a másikban
akár csak egyetlen megállt szív
Ó ne a kiábrándulás
vermébe!
A fiatal láb ki bírt ki bírna
kecmeregni
De az öregebb?
108
Pedig élni kell mindhalálig
s embertelen terőt hordozva
embertelen az élet –
Írtam ezt a fegyverszünet után –
(I. 31.)
Laus mundi
Mondjam mondjam mondogassam
(Azt se bánjam hogy hogy is van)
ez is szép és az is szép
mondogassam mindenképp
Hogy pirulni kell ha nézek
hogy a világ patkányfészek
egy derékre ezer gaz
erről pedig hallgassak?
Jó a szám még megcsinálja
de a gyomrom úgyse állja
tetszik vagy sem: fölmorog
s hányok tűzhányó-torok
Hányok gyomrom egyre dönti
míg a földet el nem önti
abbahagyni nem tudom
piszkál izgat undorom
Csak ha majd a hányadék
hétölesre hányaték
s túlnő földön emberen
múlik el tán ingerem.
(II. 7–9.)
109
[Hogy megfizessenek?…]
Hogy megfizessenek?
Hogy megtiszteljenek?
Ó most már szó se róla:
nem menekülhetek –
Üres zsák hempereg
le a gödörbe majd
magam százszor kimentem
mire rámhull a hant
(II. 21.)
[Ötven ablak…]

A költő kertje helyén épült négyemeletes sorház ablakairól van szó. Amíg ezek az épületek el nem készültek, „munkaszobájának” ablakából az egész város panorámájában gyönyörködni lehetett. Tiszta időben majdnem a jugoszláv határig lehetett ellátni. Ezt váltotta fel az ötven ablak fénye… Ld. [Jaj, a közösség…].

Ötven ablak gyullad
összevissza ki
csak meg nem nyílnak
bokros titkai
Ház-sor nőtt elébem
a csillag-varázs
földig ér le egyvégtében:
sok fényes lakás
Ha rosszra ha jóra
ne bírjon szemem
belopózni sors-tudója
egynek se legyen
Földi ablakoktól
égi tájakig
szökkenjen mint csillagoktól
másik csillagig
(II. 21.)
110
Csokor

Jelenkor. 2000. 7–8. 758.; Az Anabázis c. kötetben megjelent (41–48. o.) – azonos című – ciklusból kihagyott vers. Ld. még [Győzött a test…].

A hatvanéves Weöres Sándornak
[III]
(Dal)
Fönt a Mecsek oldalán
sétáltunk egy délután
te is lánnyal én is lánnyal
mekkorával? iskolással
Néztem egyszer körbe én
nincs leány és nincs legény
mintha az a sok bokor fa
testetek beszívta volna
Másnap tudtam meg: veled
majdnem lánykérés esett
vagy bajodra vagy javadra
nem hajoltak bájszavadra
Néhány versed őrzi csak –
Hol a könnyű lány-alak?
S te is nőttél közben égre
beleférsz-e még szívébe?
(II. 22.)
[Őt se látom többé…]
Őt se látom többé vele sem találkozom soha többé
nem választom ki idegen arcok közül ismerős arcát
szokott mozdulatai nem nyugtatják-pihentetik meg
fölajzott éberségem
111
Halott halott halott halott
Simogassam meg homlokát a vad-szagú ravatalon?
érintsem meg összekulcsolt egymáshoz-forradó kezét?
Simogatok nyári hajnalban harmat-nyirkos-márvány-lapot
megérintek téli napon dérharmatos vízmosta sziklát
Sokat járok mostanában a temetőbe temetésre
csak nézek hallgatok nem hat meg: látvány semmi más már
Szól: a Requiem aeternam s a Körülvett a fájdalom…
„Hogy jutok ki ebből a sárból?” „Ni milyen zöldek a fenyők!”
„Itt már újból temetni kezdtek a fejfák más irányban állnak”
Mire jövök majd úgy jövök mint mondjuk munkába szoktam
A hely s a helyzet éppen olyan szürke csak a szokások mások
(II. 26.)
[Félek? Nem félek?…]
Félek? Nem félek? Bizonyára
közönnyel nézek iszonyára.
Iszonyára? Ez is de nagy szó
Szívdöglesztő és szív-dagasztó!
Teszem magam próbára bőszen:
gyomornedvvel? herei-hősen?
Nagyon vágyom-e még utánuk?
nagyon bánnám-e már hiányuk?
Falni lehet a puszta kéjért
örülni egy jó csurgatásért
Haj boldogság! az élet orma
de belefér egy csöpp csuporba!
Sokat töröltem már le végképp
leírtam utam jócska részét
ha markomból minden kihullna
könnyebb talán akkor se volna
112
Kerengjen csak a föld kerengjen
keljen föl a nap és lemenjen
jele is múljék észrevétlen
hogy botladó árny én is éltem
(II. 28.)
[A perje és a szamóca…]

Ld. [Vékonyka csík…].

A perje és a szamóca öt-tíz centiméterre gyökerezik,
a ribizli fél méterre, a barackfa egy méterre, a szöllő két
méterre is.
Mélyebbre már itt a kertben semmi.
S állat se ás lejjebb általában.
Az ember igen, de nem élet, legfeljebb védekezés,
pusztítás vagy termelés céljából.
A nagy örvénylés ilyenformán kicsi-kicsi rétegben
zajlik le, s mekkora handabandákkal mégis olykor!
(III.)
[Kezdődnek újra…]
Kezdődnek újra az antropomorf mesék
illetve (mert tavasz van) buzgóbban folytatódnak
Közben közömbösen
szokásos-rendesen
születések halálokba fonódnak
Úgy élek épülök ahogy tervek szabályok
cellái útjai óráimat beosztják
De érdekelhet-e
miképpen fejti le
a képzelet a való gombolyagját?
Feltámadás öröm új kezdetek remény
(mellőzendő ami közéjük nem való!)
113
S lehet fordítva mind
csak véljem szép szerint:
ha hörgök is hogy ez valami jó
(III. 1.)
[A szürke faágakra…]
A szürke faágakra oly tündökölve
tapadt a nedves hó mint alkonyatkor
egy-irányú fényszóró ragyogása
(III. 4.)
[A kiszáradt kajszifára…]
A kiszáradt kajszifára
vadgalambok ülnek párba
furcsa két gyümölcsök: ülnek
ülnek – aztán elrepülnek
(III. 4.)
[Kicsit belétúrok…]
Kicsit belétúrok
ezt is csak így csinálom
s már sehol sem vagyok
a szüntelen világon
Bár bucka lenne vagy
akár egyujjnyi lépcső –
Félek: csak indulat
önarcomat kivéső
Értelme-haszna: füst
széjjelkereng a légben
amit hittem: hamis
Éltem? nem éltem? éltem?…
(IV. 2.)
114
[Vér, zavar, béke…]
Vér, zavar, béke, lucsok, örvény
fentről nyilván gép-tiszta törvény
torz kínfacsart arcoknak így hát
keresnünk kell másféle titkát
hörgés-nyavalygás csapna széjjel
mélyükben lelnünk szép zenét kell
de égi nyelvre légi nyelvre
fordítva jutnánk csak sikerre
a jajszót nem vígnak mutatni
kipusztítását kell kutatni – –
hogy mind bölcsebbnek kéne lennem
s nem megragadni a tömegben
röpülni inkább magasabbra
és hallgatni az okosabbra
nem javulok hülyén darálom
a kulcsot kulcsot nem találom
s tapogatózom körbe pörgök
és szabálytalanul üvöltök
(IV. 3.)
Észrevételek [III.]

Az első rész megjelent napilapban: Csipkerózsikák = Magyar Nemzet. 1976. V. 23. 12.; Ld. még Észrevételek [II.] és Észrevételek [IV.].

Utakat nem találok. Pedig ezerfelé várnak a szúnyó Csipkerózsikák.

Néhányuknál ott voltam már, de nem mondtam el, holott tanulságnak se lett volna utolsó. De meg enyémmé is így váltak volna.

115

Például egy szikrázó-derűs téli vasárnap délután falun. Barátaimmal. Az ünnepi ebéd ízével szánkban és az ifjúság túlcsorduló gazdagságával bennünk.

Az a néhány óra tucat-jegyeivel is esszencia volt. Falusi udvar, szalmakazal, rajta átvetett rudak a szél ellen; érdesen megfagyott s nyomokat őrző sár, mely nyúlósan engedett a talpnak; kopár eperfa, körtefa, kövér tyúkok, teli góré, drótrácson át harsogó napsárga, kukoricacsövek, vakító házfalak, fáradt-piros cseréptető… S a többi szokvány-kellék – kinek-kinek fantáziája és tapasztalata szerint.

Mindezzel együtt esszencia volt.

És mondhatnám még és mondhatnám még…

Gyarapszanak a falak és a zárt kapuk. S mérhetetlen szabad területek elhanyagoltan.

Most a hozzájuk vezető utak felszabadítása lenne a legfontosabb.

Az Éden: harmónia, a Kiűzetés: egyensúly-vesztés, a világtörténelem: az elveszített harmónia keresése.

Roppant öldöklésekben és egy négysoros versben is.

De az öldöklők (vagy az okot adók) tragikus tévúton járnak, a négysoros versek írói erősebbek.

A keresés már azonosult az élettel.

A megszületett harmónia: Éden; az Éden nem a homo sapiensnek való.

A homo esotericus-nak? A homo salvatus-nak? Lehetséges efféle?

A küzdelem szüntelen destrukció. Az agyondestruált (elnyomorodott) lélek képtelen lesz lassan a méltó-ívű emberi mozdulatokra.

A Gonoszság Tengerének túl gyakori a dagálya. A bűn sója kimoshatatlan a lelkekből.

116

Persze, hogy egészséges a törvény, a funkció az anyagszerűség – az igazság felismerése és diadalra jutása a tárgyi világban.

Csakhogy a lélekben a manipuláció a legsunyibb visszakozás. A legszörnyűbb hazugság, a legotrombább formalizmus.

A kor alaptragédiája.

A környezet, a művészetek és a használati létesítmények funkcionalizmusa – lelkifurdalás. Annál maróbb, mennél nagyobb az ember hazugsága.

(V.)
Nyaraló

Ld. Révfülöp.

E csöndbe e fehér falakba
hány múlt nyögés van bele rakva
hány álom páva-farka-magja
e csöndbe e fehér falakba.
(V. 1.)
Karének

Népszava. 1976. IV. 11. 9.

Hogy egynyári vagy ősöreg,
az így tavaszkor egyremegy
abban a nagyvilágnyi karban,
mely fűben, fában és bokorban
megzendül, és dalol, dalol,
s az égig felhatol.
(V. 7.)
[Zárókórus…]
Zárókórus: vadgalamb rádió
madárcsicsergés gépkocsi gyerek
fáradtan fakón egybedől e sok hang
mint körmondat tehát után
117
mert az éj nagy zuhataga
mindent lever a földbe mindent
elnémít s újra hallanod kell
önnön lélegzeted ami
egyedül köt majd a világhoz
a legtágabbhoz hisz ha szippantsz
talán kicsit a kozmosz is
megrezzen
a lebukó nap árnyak karmesteri
pálcáival vezényel – –
(V. 30.)
Kihaló falu

Vas Népe. 1981. I. 11. 9. = Tolna Megyei Népújság. 1981. I. 11. 10.; A napilapokban megjelent változatból a versesfüzetben található kézirat első három sora – nyilvánvaló politikai okból – kimaradt. („A mai török a százszor veszélyesebb. / A kétes komfort űzi innen (csalja el) / az őslakók új sarjait”) A kötetben a teljes szöveget közöljük. Az 1970–1980-as években működött Központi Sajtószolgálat az odaküldött művekből, kritikákból, interjúkból, írásokból ajánlott-szolgáltatott a megyei lapok részére. A vers ezért jelenhetett meg ugyanazon a napon két megyei napilapban is. Ld. még [Jaj, a közösség…].

A mai török a százszor veszélyesebb.
A kétes komfort űzi innen (csalja el)
az őslakók új sarjait.
Bejön az erdő,
– eddig csak táplált, védett, nyugtatott.
Szétfut a gyom,
– eddig csak megtűrten lapult.
S a tömény alkonyati béke
nem hull többé emlékezőkre
s várakozókra,
az éjszakát
nem bontják meg nyögések, suttogások,
víg és szomorú emberi zajok.
A szél próbálja utánozni őket.
Lógó kísértet-jelöltek az utcán,
lépésük mint az enyém is: nehéz.
(VI. 7.)
118
[Anyát ne…]
Anyát ne gyereket ne
se feleséget
s egyáltalán: családot
s egyáltalán: semmi érzelmi témát
Csak hidegen
tárgyiasan
tartózkodón
Mert aki olvas – szégyelli
az érzelmeit szégyelli
azt mondják mélyen szégyelli
hát szégyellni kell írni is
szégyellni kiönteni is
szégyellni bevallani is
inkább az álcák jelmezek
a remegő kisgyermeken
zörgő vasvért fém-ragyogása
(VII. 9.)
[Hős céljaim…]
Hős céljaim? Kása-élet!
Se formája se iránya
Naphosszat a falra réved
szemem – mégse mégse látva
Falra réved űrbe téved
fal anyagát szétzilálja
Hanyatt fekszem Merre széledt
érzéseim tarka nyája?
Pár méterrel mélyebb ágyban
119
nem falig már és űrig sem
koporsó-tetőn akadva
mégse szűkebb rácsba zártan
szemgödörben már ha nincs szem
kezem lábam elrohadva –
(VII. 27.)
Falusi temető
Makacsul egybetapadt
sokszínű kicsiny csapat
van aki száz év tetejéről
van aki négy hét küszöbéről
Szőlők és kukoricák
s halottak – a másikát
ki tartóztatja fel
gátat ki kinek emel?
Haszon-föld valamennyi
szokott teremni
fürtöt halottat
csövet követ faragottat…
(VIII.)
[Ilyenekből…]
Ilyenekből tevődött össze
nagybetűkkel az Őszi Este
mikor hideg eső pofozza
a levelet s földig tapossa
Az ablakok fénycsápja csonkán
elgyöngül a rücskös falaknál
megáll legörbül – gyászos ének
teste is támad a sötétnek
120
Délután – láttam – két düh-némber
birkózott az akác a széllel
melyik mellé álljak? – figyeltem
kenyér se kellett bár leszeltem
Gyönge az üveg hogy kizárja
bedől a világ a szobába
itt is ősz lesz: az Ősz a benti
együtt készülnek megszületni…
(VIII.)
[Valahogyan őrizni kellett…]

Egy a Csokonai Vitéz Mihályt (1773–1805) megszólító versek közül. Ld. még [Sokgyermekes szülő…].

Valahogyan őrizni kellett
a kezeket a lábakat
a gyémánt-agyat rossz tüdőt:
ha már a szellem rigolyája
hogy testben tetszik laknia
Hát hozsannázott himnuszolt
ódázott nyomta nyomta nyomta
nyomta a sódert
Égieknek
vélték a címzettek maguk
s elhullattak néhány garast
Valahogyan őrizni kellett
úgyse sokáig sikerült
hozsannázott áradt a szép szó
nyelvét vérezte aljasan
s a véres nyelv mondta Dorottyát
Tempefőit…
fizetett Vitéz fizetett
valódi pénzzel
(VIII.)
121
[Ház helyett…]
Ház helyett meleg zug helyett
samaritánusok helyett
életbiztosítás helyett
a csikasz farkas sorsát kell keresni
a csikasz farkas sorsát megtanulni
csikasz farkassá válni csöndesen
(VIII.)
[Sokgyermekes szülő…]

Cs. Gy. ebben a versben néhány fiatalon meghalt magyar költőt idéz: Ady Endrét (1877–1919), Csokonai Vitéz Mihályt 1773–1805), József Attilát (1905–1937) és Petőfi Sándort (1821–1849) A versben alkalmazott időjáték – és maga a tartalom is – erősen emlékeztet „A századokat számlálja…”. Csokonai szellemének c. versére. (Észrevételek. 32–33. o. és Összegyűjtött versek. 578–579. o.)

Sokgyermekes szülő – ha hívlak
Vitéz helyett olykor Petőfit
József Attilát vagy Adyt
mondok – s nem is sokat hibázom
jól értitek egymás nevét
Ó milyen biztosan szilárdan
beálltatok egymás nyomába
milyen gyakorlottan suhant
első nézéstek is körül
megöröklött tapasztalattal
Kórus görög kórus időben
szétszórva de valamilyen
szkénében együtt ritka kórus
a költők kórusa csodásan
tudja szerepét mindegyőtök
Vitéz – a Krisztus-öccse-kor
Petőfi – félig gyerekkor
Ady – negyvenkétévesen
nesztorul és József Attila
Vitéz élet-tükre
Nem így kell
számolni: inkább összeadni
a négyet: egyszázharminckettő
ilyen magasról szólt le mind
ilyen tudás egéből
(XI. 12.)
122
Falusi vízpart

Dunaszekcsői emlékeket felelevenítő vers, ld. még [ A tél csak olykor…], Dunai nyár a harmincas években és Visszajáró.

Végigjárjuk
Gyerekkorunk nevében
mást és mást kérünk rajta számon
mint ahogy a mostani gyerekek
ezt a mostani idegen
ezt a mostani semmitérő
ezt a mostani üres és
fantáziátlan arcát
keresik majd felnőtt korukban
Végigjárjuk
Látom a csapkodó
riadalmas szemek éhen maradt
étvágyát s így szólok:
„Barátaim
a játszótereket játékokat
játszópajtásokat sose szabad
kint hagyni és így kint keresni se”
Mondanám a mai kölyköknek is
de ahogy kezdem elszaladnak
gyanakvással gúnnyal tekintetükben
(XI. 15.)
[Szigorúbbnak kell lennem…]
Szigorúbbnak kell lennem a
szétválasztásban
Jártam egy utat
egy tájat rétet erdőt
kisértek sokak kevesek
akadt aki csak szembejött
123
hanem a nap sütött
s a képre ráírhattam hogy „Derű”
Járok ma is
rét táj út erdő
kisérők és szemközt jövők
csak azt írhatom fel „Sötétedő”
Szigorúbbnak kell lennem a
szétválasztásban
ostobaság volna amazt
megrontanom kompromittálnom
kellenek az egészségügyi séták
(XI. 15.)
[Hányszor írtam le már…]
Hányszor írtam le már
vége lekerekítve
nem ügy többé a tisztes
emlékekhez rakandó
Aztán valami közbejön
falutok nevét olvasom
fénykép kerül kezembe
szagot vág orromba a szél
S elkezdtek újra
bolyongani boldogtalan
ikrei baráti szívemnek
ki tudja hol porló fiúk
Hallom a hangokat is
de szavatok nem értem
Talán nem is beszéltek
vagy valamilyen túli nyelven
124
A kisöcséim lettetek
késő öcséim lettetek
s mindig messzebbre kerülünk
én sodródom ti meg maradtok
de nem úgy hogy végére jutnánk
olykor köd hömpölyög közénk
máskor élesen vág a nap
fölégeti a levegőt is
és bajmolódunk makacsul
egymással és reménytelen
(XI. 21.)
Kölyök-út

Magyar Hírlap. 1974. I. 27. 8.; Versesfüzetben a cím: Kölyök út.

Derek égő-hidegen tapadók
derek földet pepitázók
derek sikamlós hátatokon
csúsznak be a reggelek a köddel parolázók
Induljak? ó ha indulok
a sarkon már gyerek
fordul be karácsonyi csillagok
sütnek le rá s orrában fenyőillat remeg
Ki lehetne írni akár:
„Kölyök-út” – fölsorakoznak
kétoldalt mik régóta már
– úgy hittem – a nemlétbe maradoztak
bár csak maguk rejtőztek védeni
de ily ünnepelőtti
napokkal jól szót tudnak érteni
s nem félnek ismét egybeverődni
125
Hát így most fondorlatosan
csak álmodni fogom mi lettem
s járkálok súllyal vaskosan
hajdanvolt térdig-érő életemben
s lombokat hagyok háztetőket
magaslani fölém s hagyom
oltalmazóknak őket
a bolyhos hazai úton
Nem félhalott évszak sorából
támogat fel a tavaszi
levegő: fészek-nyugovásból
fölös erővel vágok majd neki
(XII.)
Rókus-domb

Pécsett, ezen a Damjanich utcai házhoz közeli dombon valaha parkos terület volt, kis patakkal. Cs. Gy. sokszor sétált ott. Mára a patak kiszáradt, a park egy részéből autó-parkoló lett.

Játék-birodalom, kanyargó
utcácskák bokrok képtorony
Tövében sok-százéve csorgó
török-kút csacsog monoton
Játék-domb andalgó szerelmek
morranások és lihegés
játék-domb múltak és teremtek
rajta emlék és feledés
otromba súlyos lépteit
az idő hányszor rá-tiporta
de bármi szörnyűségeit
játékosan könnyen kibírta
Hányféle hang kereng-forog
keverék seregély-csapat…
(XII.)
126
Egyébként

Új Írás. 1977. 3. 63.

Ferdén vágott papírlap
gyűrt nadrág letiport
park-pázsit késve virradt
reggel zöld rétek és fák
partja közt utiport
nyeldesni (noha kellőbb
lenne fény-tiszta szellőt):
így hiteles így élet
egyébként: semmitérő
egyébként: unalom
(XII. 10.)
[A hideg antikakas…]
A hideg antikakas megbúbolja
a menekülni hasztalan igyekvő
s végre leguggolt föld-tyúkot azám
azám – szemes lesz a tojás
A buliból úgy ahogy
kimaradni törekedtem
de a jeges – erotikus
képzetek képzettársítások
nem sietnek belőlem kimaradni
Kétségtelen sokat kopok idén is
kétségtelen hogy lassan elkopok
kétségtelen hogy ez a tél is
kétségtelen hogy majd tavaszra
kétségtelen
(XII. 14.)
127
Egyébként

Új Írás. 1977. 3. 63.

Ferdén vágott papírlap
gyűrt nadrág letiport
park-pázsit késve virradt
reggel zöld rétek és fák
partja közt utiport
nyeldesni (noha kellőbb
lenne fény-tiszta szellőt):
így hiteles így élet
egyébként: semmitérő
egyébként: unalom
(XII. 10.)
[Köd dugja el…]
Köd dugja el vagy nap mutatja
esendő téli táj
magam mellé segítem
a decemberi szoba-zugba
A védtelenek mellém férnek
Szőhetik tavaszi terveiket
csukott legyezők
föl nem fújt léggömbök
Majd a szabad ég alatt igazán
Most egy írófüzetnyi téren
idomított álmaim karján
Ez persze csak pótlék
ez persze csak
kondició-edzés
hogy az izületek
izmok
vágyak
hevek
Majd a szabad ég alatt igazán
(XII. 14.)
Két nappal előbb

Tiszatáj. 1976. 1. 8. = Confessio. 1986. 1. 60; A Confessio c. folyóiratban néhány apróbb változtatással jelent meg.

Elnyűttek voltak álmosak
ingerültek szégyenkezők
kerülgették egymás szemét
s nyilván a káröröm
fogta le nyelvük hogy ne mondják:
pokolba vele! hagyjuk a
128
csillagot! amíg a homokba nem
döglünk addig gyerünk haza!
nyilván a káröröm hogy a
másik kettő is úgy kifogta
Elnyűttek voltak már ilyenkor
két nappal előbb estetájt
Királyok? vándorkoldusok!
arany és tömjén mirha – jó de
nem fekhettek rá bele se
tudtak harapni
Két nappal előbb
a káröröm hajtotta őket
Aztán mikor mégis: megint
kerülgették egymás szemét
(XII. 22.)
Ünnepekre gondolok
Hegycsúcs? szigorú forma?
hol, s hogyan fogadom ma?
Volt-e eszményi – egy akár?
Vagy innen-onnan
eggyé-lopottan
pompázott – fantom-ideál?
Hol ez hol az nem…
Hát rendületlen
nyelni kellett – Mégis ha most
akármelyikbe
kopogtatok be
páváskodón csodálatos
Csak ami jön vagy itt van:
csonka s javíthatatlan
és egyre jobban megzavar
Vajon megérte
129
s ugyan mivégre
vesződnöm hiányaival?
(XII. 26.)
130
1974
[Állítanám csöndben…]
Állítanám csöndben körébem
kevés szívem szerinti népem
akiktől bármi lengeteg
melegség megmelengetett
kik a világban vagy a sírban
még érvényben vagy már leírtan
hogy tartanék míg tart az emlék
fölöttünk ünnep-táji szemlét
győztes vagy vesztes harc után
hálás vezérként tartanám
mert én jóvoltukból maradtam
sérülten is bízó magamban
állítanám… csak hát hogyan?
szétmentek majd mindannyian
és nincs mód eszköz semmiféle
hogy hívásom fülük elérje
szemlét ezért nem tarthatok
hálát ezért nem adhatok
de a légbe kiálthatom
mázsás-borongós bánatom
[A petró-lámpa fénygömbje…]
A petró-lámpa fénygömbje kicsiny de őrző
s a berlinerkendők fészket kínálnak a kéznek
131
végig a faluban végig a faluban egy-sötétség
kétszer-háromszor összeakadt kicsikét a szemünk
Nyugalmas a Duna fodor sincs tetején
fodor sincs zaj sincs nyugalmas a Duna
elviszi elsüllyeszti megfojtja álmaim
[A sötétségben…]
A sötétségben kivétel a fény
a sötétség szabály
éjszakánként társul a televény
a barlang
a tengerfenék
a Kozmosz naptalan határai
a vak szemek
a hús mélyén futó erek
Költő-elődöm

Népszabadság. 1975. I. 1. 12.; A versesfüzetben Tűnődő címmel, alcím nélkül. Ld. még Janus Medvevárban. A vers gondolati magva – az „időjáték”, a beszélgetés a költő-előddel, ki a tapasztaltabb? – fellelhető az Apám-öcsém és a Beszélgetőfüzet c. versekben is.

Janus Pannoniusra emlékezve
A csillagos ég s a hegyek alkonyatkor:
ez a kettő nem változott.
S ha rájuk bámult ablakán, olyankor
azt látta, amit én ma.
A közvetlen napi ügyek bizonnyal,
mint bennem, úgy zajogtak,
de a világgal végképp más viszonyban
volt régi-régi ősöm.
Sok mindentől félt nyilván, amitől ma
senki, de az ezerszeres
mai borzalmakról nem volt fogalma
kis, gyermek-rettegőnek.
132
Megjelenhetne mellém ülve csöndben,
elnéznénk egymást, megköszönnénk:
én neki, hogy idáig eljöhettem,
ő nekem folytatását.
[Vonatkattogás…]

„A Teverét Arnót, s a Pót / magamon áthömpölyögtetem”; Emlékezés az 1947–1948-as római tanulmányútjára. Ld. még Takáts Gyulának, Egy Róma-térkép előtt és Először Itáliában.

Vonatkattogás szúró léc-sora –
látom a tornyokat a zajgást
de nem mehetek mennék bár oda
a kerítés nem enged
A Teverét Arnót s a Pót
magamon áthömpölyögtetem
hozzák a való-nélküli valót
mi csak bennem ragyog föl
Tér és idő – történelem
világbőség velem a szűk ágy
de a reggel kés-él fényeiben
már koldus indul utnak
akivel egyszer nagy dolog
esett egy ablakon benézett
s folyton keresi azt az ablakot
inségei sarában
(I. 5.)
[Homok a számban…]

Homok a számban: fogam közt a szó

133

A flamen Dialis nem láthatott halottat. Ha felesége meghalt, ott kellett hagynia a papi testületet.

Az élő értelme az élet. Az élet értelme pedig a teljesedés.

Ha ebben bármi zökkenő történik, gyanúba keveredik az élet értelme maga is.

Ha aztán nemcsak megzökken, hanem meg is szűnik az élet, akkor következik be az iszonyú botrány. Olyasvalami, ami nem lehet szalonképes az élet igazi szolgálói között.

A flamen Dialist elbocsátották, ha halottat látott, a kapucinusok majdhogynem halott-kultuszt űztek.

Mi ez? A halál valóban hozzátartozik az élet összképéhez?

Jézus aligha szerette a halottakat. Gyógyított, föltámasztott, feltámadott.

(I. 10.)
[Talán a fa-országnyi fa…]
Talán a fa-országnyi fa
talán sajnálva néz le a
magasból rám s ránk futkozókra
kik hazulról – hej régi nóta –
reggelente ragyogva bízva
indulunk s térünk törve vissza
se a földdel s a levegővel
nappal éjjel köddel derűvel
illattal bokros sugarakkal
rendelt társakkal rokonokkal
igazán közelre sosem
juthatunk hadnyi idegen
(I. 10.)
134
Műhelytanulmányok

Műhelytanulmányok: Éjenkint legalább = Tiszatáj. 1975. 8. 20–21. A versesfüzetben Asklepiadesi címmel!

Gázel
Nincs a fényben vigalom
nincs az égben nyugalom
Akibe beköltözött
a civódó fájdalom
szeme annak csupa köd
át félig se lát azon
s ha magában néz körül
ott se várja irgalom
emlékezik álmodik
útja végig csupa-rom
Mit tehetne? elterül
gyászruhát magára von.
vére lassan csergedez
őszi eső homokon –
Triolett
Óra ketyeg óra három
háromszoros hírrel érzem:
fut az idő én sem én sem…
hasztalan elébe állnom
hasztalan bármit csinálnom
Átlép? – másutt jár egészen!
e világon? más világon?
ismeretlen küldetésben?
Éjenkint legalább
Éjenkint legalább, szállna meg akkor a
békesség, legalább akkor: a fül s a szem
ajtóit s az agyét zárva be gondosan
minden rosszakaró elől.
235
Éjenkint legalább, hogy ne ömölne be
rajtuk bírni alig bírt gonoszok hada,
s hogy ne lenne köves, fulladozó torok
síp-dob hangja szikár zeném.
Éjenkint legalább… Nappal a hemzsegő
dolgokból nagyon is gyakran előcsapong,
s meglankasztja a hév mozdulatok tüzét
sok-sok fagy-fene gondolat.
(I. 12–17.)
Nyár – tél

Magyar Nemzet. 1975. I. 5. 12.

Egymást ijesztgették a hold-növelte
kövér-nagy árnyak
s a kuszaságok köréjük tekerve.
Ma réteges, résnyit se felhasított
felhők otromba sátrat
vonnak föléjük, fény sehol se csillog.
Nem egymástól félnek, valami mástól;
ők egyetértve
bújnának a közös próbáltatástól.
Hallom: fa fának suttog, fa bokornak,
bokor fűnek, gondot cserélve,
egymást okítják, egymásért szoronganak.
(I. 20.)
Igazolás
Semmi a négy falon belülre,
csak ami szép! –
Idill, idill, idill… nem is kerülve,
nem is hűlve, csak úgy langyosdadon
136
Három óra ketyeg másféleképp.
Tudnám anélkül is,
tudom, hogy az idő sietve lép,
s az idill darabokra hull szét.
Azért mégis: „alulírott (nevem)
igazolom:
rend volt, s boldog is voltam tán ezen
a januári délutánon.”
(I. 20.)
Arany születésnapján
Évforduló bár nem kerek
– de ilyen kerek életé? –
151 – több kevesebb
az itt már egyremegy
Ha volna mindig-fénylő égitest
ő az le nem nyugszik sosem
folyton csodálni illenék
nemcsak választott ünnepen.
(II. 2.)
Ugyanakkor

„Mesterkélt egybe-fércelés”: a legkisebb lány, Zsófia születésnapja ugyanaz, mint Arany Jánosé (március 2.)

Én kétszeres ünnepem:
Arany születésnapja és
legkisebb lányomé – igen
mesterkélt egybe-fércelés
De mégis – bár más-másneműt –
nekem egy-annyi örömöt
adtak s két csillagot
gyújtott e nap fejem fölött
137
(II. 2.)
[Párnak parancsolni…]
Párnak parancsolni
segget érte nyalni
jaj hatalom hatalom
van-e kábítószer
mely túltesz ez italon?
(II. 4.)
Vásár
Eladó eladó eladó
vehető vehető vehető
Fölsoroljam? lenne leltár
Aki nem járt még ilyenbe
annak mindegy volna
Aki meg járt már ilyenbe
azt nem érdekelné
Fönn az értetlen-meleg
februári nap lobog
lenn az élet maga-zajgó
tenger táncoltat sodor
Ünnepélyesség: sehol
sőt komolyság sem: sehol
s a legünnepélyesebb
legkomolyabb délelőtt:
pezsgés hogy a számba
is bevág a habja s nyelvem
harsány szóra bírja:
ej de jó buli az élet!
(II. 4.)
Örökös

Magyar Nemzet. 1974. IV. 4. 13.; Versesfüzetben a cím: Örökség.

Kicsi és nagyobb tárgyai
engem szolgálnak, s mintha régen,
138
de bizalmas szokásait
továbbcsempészik észrevétlen.
A fiók – csak ha valahogy
úgy húzom-tolom, jár simán
volt késéhez se nyúlhatok,
csak megszokott keze nyomán.
Örököltem? vajon mifélét?
amitől lettem gazdagabb?
szép s hasznos dolgok keverékét
s értéktelen csöpp vacakokat?
Vagy inkább testi engedelmet
s a lélek készségét vele:
leglényét jobban őrzenem meg,
miként magamtól tellene?
(II. 8.)
[Mennél későbbre…]
Mennél későbbre halogatom
mennél messzebbre tologatom
vissza nehezebben csalogatom
tűnik a hajdan-birodalom
Én voltam-e benne oly otthonos?
Álmom idegen tájat tapos
könnyektől csillog nem harmatos
Kezdeni kéne de hamarost
Ugyan lehetne-e haszna már
rosszfele szállna a hűtlen madár
értetlen szólna régi határ
jobb lemondani ha semmi se vár
(II. 25.)
139
[Temető tél köd…]
Temető tél köd hideg-lucskos kövek a halál izzadmánya
ravatal tél köd hideg díszek koszorúk hideg gyertyaégők
hideg urna szavak automata-búcsú temetés-krájzleráj
Ha eldugták volna
földbe dugták volna
ha utána nyersen
legyintettek volna
ki keresi? nincs már
odaköpték volna
élőként egészben
búcsúzhatott volna –
Kis fehér urna patika-edény-féle a koporsók szokott helyén
vignetta: név élt ennyit és kész
kis fehér urna gyerek is fölemelheti
Hát ez maradt hát ezzé változott ezzé a kevés porrá kővé
ezzé a tagolatlan és ősprimitív szimplasággá
az a gazdag
(III.)
K. F. tanár halálára

Kolta Ferenc irodalomtörténész, főiskolai tanár (Pécsi Tanárképző Főiskola) halálakor írt vers. A versesfüzetben a cím: K. F. A hagyatékban megtalált gépelt kéziraton a géppel írt K. F. cím áthúzva, az új cím, kék tollal írva: Kolta Ferenc tanár halálára. Később ez is áthúzva, a végleges, itt közölt cím – K. F. halálára –, piros tollal az áthúzottak fölé írva. A lapok alján piros ceruzával oldalszámok: – 81 – és – 82 –. A második oldalon a költő kézírásával: „Nem közölve!” Szinte biztosra vehető, hogy egy tervezett kötetből hagyta ki a verset a szerkesztés során. Sem a füzetben, sem a gépelt kéziraton nincs központozás. A pontokat, vesszőket, mondatkezdő nagybetűket később kék tollal pótolta a költő. Ezt, a központozott változatot közöljük.

Mehettem volna én is: egykorúak
vagyunk nagyjából –, vagy nem is vagyunk,
csak voltunk, s már vagyok veled, ahogy
az előemberrel… vagy mint ahogy
Goethével, vagy a csak néhány hete
meghalt fiatal orvosnővel is:
ők mind fölcsaptak már időtlennek
és véglegesnek, fölcsaptál te szintén,
én meg akárhogy öregedhetem,
csak itt botorgok az esetlegesben.
140
Ó de nagy szégyen! (kinek szégyene?)
hogy tested annyit rendetlenkedett,
és szellemed röptéhez egyre-másra
rendbe kellett először szedned őt.
Ó százszorosan kínzó repülések!
Ó százszorosan csodálni-valók!
Segítettek nyilván a sors tudói,
a költők, írók, a te szüntelen
néped, mely nincs oly emberi nyomor,
minek ne nézett volna már szemébe,
s kiket te annyit hallgattál, s akikről
oly lelkesedve hoztál hírt nekünk,
nekünk és hadseregnyi fiatal
tanítványodnak, megszállott tanár – –
Nem folytatom, nem is gyászollak el:
mind több a gyászolandóm –, és mit ér?
Inkább az élők! Téged is barátom,
„Tömérdek dolga van” „Nyilván üdül”
„Külföldre ment” – efféle mondatokkal
intézlek el (mint eddig), hogyha olykor
eszembe jut, már rég nem láttalak.
(1973. VIII. – 1974. III. 2.)
[Volt nincs…]
Volt nincs – ez a nincs is van
s jobb tán mint a volt
intézhetem magamban
ahogy jólesik
Ez a nincs a lenyomat
jelzett tér üreg
zéró ami megmaradt
kivonás után
141
Volt szív volt szem arc tenyér
szó egy-vér kapocs
nincs szív nincs szem arc tenyér
szó egy-vér kapocs
Nincs hát meg se változik
hozzászokhatok
lényünk megbarátkozik
lassan bármivel
Nem tudok mozdulni sem
szólóban hiány
kisérget hűségesen
csorduló hiány
(III. 9.)
[A zene…]

Ld. Mindenféle hang.

A zene öröktől fogva létező birodalom. Földrész? Világ? Galaktika?

Aki hozzányúl – nem teremtő, soha nem teremtő, mindig csak felfedező.

A zeneszerzőben a Kolombuszok s a Nansenek erényeit kell tisztelni.

A többi alkotó valamit épít. Kicsit – ha nagy szerencséje van – hozzátesz a már készhez. Olyat ami addig még sohase volt.

A zeneszerző (de a jó előadó is) határokat tol kijjebb. Sőt: a hangszer-feltaláló is ezt teszi.

Ezért nem tud egyetlen más művészet sem olyan öntörvényű erővel megragadni. Polgárává sőt rajongó patriótájává bűvölni.

A zene birodalma alighanem határtalan. Mérhetetlen sok hódítani való marad akárhány későbbi nemzedékekre.

Határtalansága adja roppant erejét…

Bizonyára élet-megoldás és halál-megoldás is.

Muzsikálni kellene a haldoklóknak.

(III. 9.)
142
[Negyvenkét éve…]

A költő édesapja Csorba György (1877–1924) sok vers „szereplője”, ld. pl. a leghosszabb visszaemlékezést: Ocsúdó évek. XIII-XVIII. versszak. (Összegyűjtött versek. 150–152. o.), vagy ebben a kötetben, Apám-öcsém és [Ki kit sajnálhat…]. Az nem deríthető ki, hogy 1974. márciusában, e vers keletkezésének időpontjában, milyen negyvenkét évvel előbbi eseményre – 1932 – gondol Cs. Gy.

Negyvenkét éve! Ej apám!
És mégse daliára:
megszeppent szomorú kölyökre
nézek rád vissza mindörökre
Kis anyám még kisebbre fonnyadt
de addig a lélek igényét
jól szolgálta: mit ő tudott csak
hozzá nyugodtan elmehettem
Farkasul volna mondható:
nem kellenek –: pusztuljanak
emberül: mindig kapható
valami mindig a szülőktől
(III. 17.)
[Fölmentem a padlásra…]

Az Észrevételek c. kötetben Padlás-Odüsszeia címmel megjelent vers (59–60. o.) változata. A költő újra és újra pontosította, javította versei szövegeit. Sokszor változtatott szavakat, sorokat, sőt, néha teljesen átírta az „előzményt”. Ez történt ebben az esetben is.

Fölmentem a padlásra valamiért
nem is tudom de nem is érdekes miért
s a szétszedett rekamié teknőnyi rongy
szunyoghálós ablakbetét diós- és mandulás doboz
a kéményből sepréskor kikotort korom
palackok és befőttes üvegek
lim-lommal teli rézbogrács cipők
– valódi padlás hát sorolhatnám tovább
s inkább csak abbahagyni tudnám nem végigmondani
fölmentem s most hogy szokásom szerint
mert este van a napot meghányom-vetem
s elsíratom igen akár tetszik akár
nem tetszik vagy tetszik giccsnek dumának
utazás-emléknyivé nő a padlás
Odysseus-bolyongássá a néhány
lépés és néhány perc és újra elhatározom
hogy minden órám virágát holnap is
(III. 29.)
143
[Kicsi Bálint…]

Pintér Bálint nevű első unokájához írt vers. Ld. Látogatók.

Kicsi Bálint
sose bólint
sose mondja hogy igen
Feje rendre
csak a nemre
inog egyre szeliden
(IV. 18.)
Körbe-körbe
Mivégre és honnan hová?
Még kettőt férjhez adnom
nekik lakást szereznem
sok pénzt a két lakáshoz
Meg hát a fogam is fáj
fogorvos… hadseregnyi
levélre válaszolni
fél-agy bürokratákhoz
külföldi út ügyében
kálváriázni menni
de megszervezni azt is
hogy közben itthon is rend…
az orvosság fogyóban
jaj mennyi ócska ember
hogy fúrnak hazudoznak
Ütném ki a szemétből
ütném ki a fejem de
folyton fölébe omlik
hát nem mivégre honnan
hová – csak körbe-körbe
(IV. 25.)
144
[Emléknek is jó lesz…]
Emléknek is jó lesz meg oknak is
melldöngetésre
hogy egyszer ritka parazsat
szított föl tévedése
kápráztató lángok – mit tudta ő –
csaptak magasba
de nem volt hozzá ereje hogy őket
életbe tartsa…
(V.)
[Most már végképp kiderült…]

Most már végképp kiderült, hogy így nem győzhetek.

A folytonos harc kisebbségi helyzetet teremt számomra s lassacskán egészen megront.

A fetisizált ellenfél (ellenség?) erejét, módszereit én növelem, színesítem, bonyolítom. S minden újabb összecsapásnál nagyobb lesz köztünk a szintkülönbség. Volt, hogy még feje tetejét is láttam, ma köldökig felhőkbe rejtezik.

A csatakiáltások jajveszékeléssé váltak. Az első mozdulatoknál a fölény, illetve az alárendeltség beismerésévé.

Tudnivaló viszony, hogy a megadás zülleszti a küzdőt. Ha már szívében megszületik, nincs messze, hogy kezét is magasba kényszerítse.

A világban ijesztő gyorsasággal szaporodnak a maguk-megadók. Egyszer aztán hullaszínre csúful az összkép s az összkép után jön a teljes kép is.

Meg kell változnom végre. Már csak azért is, mert akadnak akik rám figyelnek példa és okulás végett.

Hinnem kell (és ez nem is csalafintaság), hogy én azon az oldalon állok, amely később lett, tehát tagadásul. Később az élettelennél, így annak tagadásául. Az élet oldalán állok, s így a biztos győztesén.

Föl kell nőnöm ezért ellenségeimhez, sőt fölébük is kell nőnöm.

(V. 12.)
145
Apám-öcsém

Ezen a címen „Apám-öcsém, öcsém-apám…” kezdősorral a költőnek másik verse is megjelent. (A szavak bolyhai. 58–59. o.)

Apám-öcsém nos figyelj rám
nálad máris többet éltem
amit te nem én azt tudnám
valamilyen versengésben
De majd ott túl? Furcsa helyzet
Apa csak azzal maradhatsz
hogy már jóelőre kezdted
a végsőt s elöl haladhatsz
Ama sose-forgó létben
apaságod sérthetetlen
nincs előzés semmiképpen
sorrendünk cserélhetetlen
Mindig hátad jár előttem
mozgó bástya s ád nyugalmat
ha majd egyszer az időben
mögém is bújók nyomulnak
(V. 13.)
[Döngetik a papírvárat…]

Döngetik a papírvárat. Döngetik? Alig jó szó. De hát hogy papírvár, az kétségtelen, hiszen annyira vékonyfalú, ingatag, gyámoltalan.

S hogy döngetik? Hosszú-hosszú s mély-öblös hangok és mély visszhangok forgolódnak bennem minduntalan.

Ragadozó hangok. Fölzabálják háziállataimat: Védelmezőimet, szórakoztatóimat, táplálóimat.

Ragadozók: azoknak az öklöknek idomított ordasai, melyek falaimhoz verődnek.

Iszonyú következetességgel omlasztanak.

146

Iszonyú következetességgel meztelenítenek.

Csonkul a zárt funkciórendszer, megbotlik egy-egy folyamat.

Mind távolabbi világok érnek bőrömhöz. Mind szédítőbb tériszony telik föl bennem.

Elvész az irány értelme. A távolodás és közeledés megváltó szokása. A honnan és hová mentőöve.

„Elő síp, dob, zene…”

Egyre több zenész elbóbiskol. Egyre gyöngül a külső csinadratta.

Döngetik a papírvárat. Burjánzó rettegésre dől majd zúduló könnyűsége.

(VI. 14.)
A gyógyulás bánata

Kortárs. 1978. 8. 1182.

A fizika törvényei alá
szorult a lélek újra:
az elégséges ok
és az arányos okozat
országában mozog
S a pontos rend
franciakertjének szabályos
útjai
nyírott bokrai
közül
sajgó ábrándozással
emlékezik
a bozótok
vándorára
(VI. 18.)
147
[Bever az eső…]
Bever az eső, mindenkit lever.
Volt-lány, te is nyilván az ázott
ablakon át bámulod a világot;
semmit se látsz:
az emlék hullámai lepnek el.
Nyaraid mélyeibe visszajársz.
Minél messzebb: annál sugárzóbb,
annál könnyebb a lényed, mozdulásod.
Találkozunk.
Töltés? füzes? lombzúgás? gágogás?
Ez a ráncos nyak – nincs hozzá közöm;
ez a lógó mell, ritkuló haj
csak tréfás játék-maszka rajtad. Ó, jaj,
hajítsuk el:
sértetlen szárnyas angyalt rejt a szörny.
Akarom… augusztus… hetes eső –
De nyár, nyár, lúdláb mocskos árban,
s mint a többi: ívet hordoz nyakában.
Gyerünk, gyerünk!
a vízbe rogyhat a következő.
(VII. 11.)
Észrevételek [IV.]

Ld. Észrevételek [II.] és Észrevételek [III.].

1
A fabódé kátránypapírja
alá a bódé ereszére
veréb rakott fészket
Napestig
hordják az ételt a kicsiknek
148
Mielőtt a fészekre szállnak
(szájukból a zsákmány kilóg)
riadtan lesnek körbe-körbe
és valamennyi fordulónál
félnek: mert élnek: élnek – félnek
2
Elbújt a nap összebújásra
hidegebb lett melegedésre
temetnek szebb túlélni mint csak élni
szakítanak: szabadulásra
találkoznak: teljesedésre
tévednek a rossz kommentátorok
3
Hallgattassék meg: égig ér
csak maguk ellen magukért
átszól rajta bárhogy üvölt
a halk szó mint szenved a föld
4
A fákat veteményeket –
naponta többször körbejárom
ők lettek legjobb társaságom
az emberek helyett
Mizantrópság? – Önismeret
Tudom: hol mit találok
S mert magamtól nem menekülhetek
nem is gyűjtöm a rondaságot
A fák a vetemények –
bánnak is ők! nem képzelődöm
149
de törvénytisztelőbben élnek
S ha már én úgy is csak verődöm:
beléjük kapaszkodhatom
cserben a föld alatt se hagynak:
Értelmét kiszámíthatom
minden rámhajló mozdulatnak
5
A végső vereségig
sok közbeeső kisebb vereséggel
a lázadók csizmái alá
ne a trón magasáról
jobb ha már csak az első
lépcső tetejéről
6
Lassan minden rendeződik
egyre többen rendezőink
kiki maga nem vesződik
mintajuhhá szerveződik
7
Úgy ötven-hatvan évet
vissza – a csendig
Mostantól ötven–hatvan évre
csendért hány visszatérne
lármás mai korunkig
14
Van amiről – mint a gyerek előtt
a sex-ügyekről – nem beszélünk
150
Egymásra kummantunk felnőttesen
s mindent megértünk.
16
A kajsziság, a ringlóság, a körteség, a szilvaság.
Emeleti verandáról nézem a fakoronákat. Oldalról,
vízszintes eszmei középvonaluk magasságából.
Kitűnően látszik külön ság-ségük.
És seregnyi helyre tömörítve a hallatlan erejű törvény,
jobbára két újjal is szétzúzhatóan.
19
A tárgyilagosságnak nem kell pódium. A földön
félszájjal is elég.
Az iszonytatónál éppen ezzel iszonytatóbb.
20
Nincs arcuk a nyaraknak Szinte mint a
hivatalt csinálom nyári dolgaimat:
a nyaraló szépítését jobbítását Járok föl-alá
a házban és az udvaron hasznosra állított
nézéssel még a szépet is csak
mint a tökéletesítés újabb sikerét
konstatálom Rideg angol regényeket
olvasok vegetáló vagy nyomorult
emberekről s ezek a regények is
lepattintanak rólam ezt azt
többnyire a szerelem úgyis megviselt
zománcából Hát nem azért se
azért se fogom a nőt soha
kis buta csirkének nevezni látni
aki csak egyet tud s noha
a courths-mahler-dumát se szeretem
tisztában vagyok azzal is hogy a nő
151
szintén sorsot hordoz (mennyi de mennyi
sorsra tanított meg már nő) Hanem
túl ezeken vagy ezek ellenére
mégsincs arcuk a nyaraknak mostanában
a régi arcok ismétlődnek egyre
nem árnyalódva töményebb értelemmel
legfeljebb átírva a régi vonásokat
már bizonyára kitörölhetetlen
21
Nyugalom felsőfokon
persze a szokásos érezhetetlen
külső agressziókkal amiket
már tudomásul se veszünk
be se számítunk
De nem szűnik a rohanás belül
a hatalmasan szervezett
bontómunka (szemben az utca
másik felén egy házat bontanak
egész nap hallom a nehéz
kalapácsok döngését) súlyosan
döndülnek az ütések bennem
22
A fekete hűvösség mihelyt kilépek
meztelen lábon szorít
A tücskök sokasodnak
Az éj súlyos nagy tömbjeit
kell a fűnek kibírni!
(VII. 15–25.)
[A szenvedést…]
A szenvedést meg a halált
ha azt egyszer majd elveszik
152
a gyászt a búcsúzást: a test
és a lélek gyötrelmeit:
az idő inflálódik az
ősz gyönyörű sárosan is
a kevés sokká sokasul
ha többé nem pótolható
egy almamagból a világ
kényelmesen kibontható
Derűsen nézi már halott
gyermekét a ravatalon
tabletta tű gépek csövek
és hipp-hopp minden rendbe jön
De mihez kapcsolódik a
sejtelmes bíbor alkonyat?
(VIII.)
[Csak két ember…]
Csak két ember ügye legyen
mi háromnak már esztelen
mivel a külső harmadik
oszt és szoroz – józanodik
és nem szippantja az erős
varázshatású levegőt
miben a kettő boldogan
új s új őrültséget fogan
s példát ad hogy hogyan lehet
élni emberi életet
(X.)
153
[Didereg…]
Didereg a barackfavirág
Korán kinyílt fagyos a világ
Tárjunk ajtót engedjük be
vegyük meleg tenyerünkbe
Neki jobb lesz: nem fagy meg
nekünk is: gyümölcsbe megy
Itt van itt a barackfavirág
váza néki s kellesse magát!
De akárhogy is kelletné
válna csak reménytelenné
Ha már egyszer a vázába
soha többé termő nyárba
(X.)
Románkori kövek

A kör, a körív, a gömbölyűség, a fonal –
Öl, fészek, ölelés.
A kő nem követlenülhet.
De finomodhat s távolodhat a kőtől.
És a határ? A határ felismerése. Ez a legfontosabb és a legnehezebb.
Ha sikerül: a leglélek ölt testet, a legszellem jelenik meg az anyagban.

A emberi test matéria. Nem szégyen nem is ködösítendő. Vállalni lehet. Nem is vállalni, csak tudomásul venni.
A függőleges is vízszintes.
A földből nő ki itt minden, s meg is marad a földön. Szándéka szerint, nem ellenére.
154 Az arcok többet tudnak a foghatónál.
Valahol létezik a Csend, az Erő, a Nyugalom, az Öröm, a Ragaszkodás, a Hűség.
Az arcok telepítik közénk, a testtartások, a kézmozdulatok.
De nem úgy, hogy megtagadnak, hanem hogy elfogadnak.
Valahol létezik az Átok, a Gyilkosság, a Cselszövés, az Árulás, a Gyűlölet.
Az arcok telepítik közénk, a testtarások, a kézmozdulatok.
De nem úgy, hogy eltagadnak, hanem hogy megmutatnak és lelepleznek.

A túlzott finomság egyszercsak darabokra hullott, s rühellte, hogy ugyanúgy összeálljon újra.
A lényegest tartotta csak meg magában.
A sarkalatos pontok sugaraznak, izzanak, irizálnak.
Jobban, mint a cifra mellékesek.

(X.)
Idegen földön

Dunántúli Napló. 1976. IV. 18. 6.

A magam nyelvén nem szólíthatom
az övékét nem ismerem
Itt most végigcsinálhatnám a szó-
teremtés egy-egy szakaszát
csak bizalmas viszonyba kellene
kerülnöm sorban valamennyi tárggyal
Talán az eddig létező
neveknél jobbakat találnék
155
és egyik-másik tárgy jelét is adná
hogy igazán elégedett
(X. 4.)
[Az árusok…]
Az árusok ha jók
ha árusnak valók
ha van hozzá szivük
eszük más mindenük
az árusok bizony
csalnak megannyiszor
téveszmét keltenek
szeszekkel töltenek
A téveszmék ha jók
ha embernek valók:
szépítenek bizám
eb aki szemrehány
s nem tűri boldogan
akár felsőfokon
s gyanúval bár teli
hitét nem mímeli –
mert kell a szédület
a sors-mértan felett:
ne csak törvény-szava
legyen fény-udvara
(X. 5.)
[Ki másokat táplál…]
Ki másokat táplál húsával
táplálja azt Isten magával
156
s mire csonttá csupaszodott
kap új hibátlan alakot
(X. 18.)
[Fényes is volt és meleg is…]
Fényes is volt és meleg is volt és fészek is meg szép ígéret
hogy lepattanhat mellemről majd a ránövekvő lassu kéreg
s hogy valóban lazulni kezdett éreztem a nap játszi ujját
s a réseken szellő cirókált szellő-kölykök csapata bújt át
hiszékenyen fegyvereim őket is mind már-már letettem
„Bánom is én csak bántsanak: van aki őriz s küzd helyettem”
és úgy hogy neki sincsenek fegyverei de elvarázsol
s tesz sérthetetlenné megóv akármiféle támadástól
És gyűlt belém a nyugalom és gyűlt belém a drága hála
és gyűlt belém győzelmesen minden halálaim halála
Más formát öltött az idő is: öblössé vált és végtelenné
az idő is az én időm hogy ismét örömöm teremné
hogy futását gyorsítsam inkább ne minden percét elsirassam
hisz hoz csak és semmit se visz s csal hogy az éjt is átvirrasszam –
Fényes is volt és meleg is volt és fészek is… de újra fázom
(vagy fáztam is sérültem is de félrevitt önáltatásom?)
Látok egy gyönge hátat egy szelidke tarkót távolodni
és látom ellenségeim ocsúdni és fölbátorodni
Hát folytatódik minden úgy ahogy előbb ahogy előtte
közvetlenül bámulhatok a közeledő temetőre
Ki a hibás? sokoldalú csúfoltatásom ki akarta?
Gyámoltalan öreg hevem amely kártyáim kitakarta?
Százszor bolond hiteim más mindent lebíró rendelésben?
Havas a táj hó bennem is talán ettől van reszketésem?
Mellemben döngő gyászdobok kívül is botránkozva hallják
A távozó még visszafordul vállat rándít széttárja karját…
(XI. 3.)
157
[Ha a költő mondja…]
Ha a költő mondja
a toronyra: gomba
nem baj hiheti
aki szereti
Az erős ha mondja
a toronyra: gomba
nagy baj: köteles
hinni ki ki ezt
Ha a költő mondja
nevet aki hallja
szebb lesz a világ
könnyen hiszi hát
Az erős ha mondja
morog aki hallja
szégyelli magát
kínnal hiszi hát…
(XI. 10.)
Feltámadás

Népszabadság. 1976. Vasárnapi melléklet. 6.

A maradék játékok ébredeznek:
négy-öt mackó, egyik sem ép,
s ki tudja hány kis, nagy baba,
kutya, ló mindenféle nép.
A hintaszék is billegésbe kezdett:
próbát tart, a doboz-tetőt
az építőkockák feszítik:
rég nem szívtak friss levegőt.
Fészkelődnek a csöpp színes-darabkák:
rajzolnának, kicsiny, suta
158
ujjak köré törekszenek;
mocorog pár apró ruha.
Feltámadás készül: mindegyre hallják,
hogy a közelben valahol
gyereksírás – az utolsó ítélet
angyali harsonája szól.
(XI. 27.)
[A kapcsolat…]
A kapcsolat mindig véges elkezdeni is
jó azzal a tudattal és alapállással
hogy ne kísérje jajveszékelés a legcsodálatosabb
halálát se csak a „tudtam” „tudtam”
belenyugvó kézlegyintése
Hát akkor mire valók
a kapcsolatok? Persze az embernek magának
nyilván hasznosak de ennél
több kell Egyszerű példa: megszagolni
egy szál virágot séta közben s már tovább is
mentél Mid maradt? Egy illat? Emléke csak
De ha ezt az emléket valamiképpen
sikerül tárgyiasítani tehát megközelíthetővé tenni
mindenki számára –
Vénusz fölmerült a habokból varázslatba estél
szíved körül meleg lett megszólalt a fal is
ritka híreket tudtál meg ritka dolgok felől
aztán Vénusz elmerült a habokba kijózanodtál
szemed körül hideg lett megnémultak a szájak is
nem jött hír semmiről
Ám ha mindezt tárgyiasítod: megadatik
másnak is hogy gyönyörűségében iszonyatában
átélje a szerelmet – hát erről van szó úgy hiszem
(XII.)
159
[Száraz üres karácsony…]
Száraz üres karácsony
Kisjézus sem született
csak bámulok ki a rácson
Hát nem szabadít ki a szeretet?
Hótlan sótlan órák
tucatjuk sem ér
annyit mint régi fenyőfák
ágán egy tűlevél
(XII. 8.)
Hagyná a lányokra és fiúkra

Tiszatáj. 1976. 7. 4.

Addig él az ember ameddig
emlékeznek rá
jó de ér-e
valamit is az ilyesféle
bizony enyhén szólva szeszélyes
de azt is mondhatnám ringyó-hajlamú
őrre mint az emlékezés
rábízni életünk?
Jobb lenne nyilván
ha a halállal elmetsződne minden
s az emléket senki se akarná a volt
élővel azonosítani nyíltan hírül adná
hogy az egybekapcsolás csak ürügy
különben arról van szó hogy egy máglyáról
gyertyát gyújtottak
A valódi
életbentartást hagyná a lányokra és fiúkra
akik tudatlan éltetik tovább
kik ha magukat őrzik őrzik őt is
(XII.11.)
160
[Mindig becsukta…]
Mindig becsukta megbízható volt
mindig ki is nyitotta
más szenvedélynek sose hódolt
őszintén meg is becsülték miatta
Kitüntetéskor az okosak
valamiképpen elfeledték
hogy ő nyitott csak és csukott csak
s a nagy érmet az ő mellére tették
Hát azt hiszi azóta…
s ennek megfelelően…
Kopott rím, de itt épp jó: Régi nóta:
„Errare…” és mindig jelenidőben
(XII. 12.)
Tiszta, nagy havak
Jöjjenek tiszta, nagy havak, jöjjön a hószag!
Nem baj, ha füst is van, s kicsit
a jó lég elsavanyodik;
kell a füstszag meleggel biztatónak.
Szakadjon a hó, ahogyan bírják a felhők!
Játékot, országméretűt,
mely már a gyermek-éjbe tűnt,
kapjon, vagy kapjon vissza most a felnőtt.
Ha épp az ablakon bámul ki, akkor ott
hintáztassák a hópihék,
felülről lássa, a vidék
vattába hogy bújik, mint boldog tetszhalott.
161
Ha meg kint muzsikál talpa a friss havon,
csípje arcon pajkos hideg,
hólabdázzák meg ereszek,
s higyje mindenki, hogy hó ül a fekete hajon.
(XII. 14.)
[Jobb zúzmarás fát…]
Jobb zúzmarás fát mondani jobb
mint zúzmarás
szivet
Amaz idill tragédia ez
Jobb ha az ónfelhő eget takar
mint hogyha
lelket
Amaz fészekbe bújtat fojtogat ez
Jobb másról beszélni egyáltalán
Tolvaj! Tolvaj!
Szívesen futunk más után
Magunkat körbejárni gyötrelem
(XII. 26.)
[Kilenchónapos…]
Kilenchónapos – születés után
ilyen idős a teste ehhez
öt-hat hónap hozzászámítható
méhen belüli életéből
A szeme meg? Abban a szomorúság
s öröm kezdet nélkül való
A szeme meg? Száz? ezeréves?
Ha úgy alvás után kinyitja újra
erre a most még idegen világra
látszik belőle hogy
162
otthon volt régi ismerősei
között és sok minden történt vele
akár derűs akár sötét ügyek
de okvetlenül roppant komolyak
(XII. 28.)
163
1975
[Becsukódnak a tártak…]
Becsukódnak a tártak elnémulnak a beszédesek
Úgy lettem idegen, hogy a vidék költözött el mellőlem
Hasonlóságai idéznek de ha megszólítok valakit
idegenül néz rám pimaszkodást gyanít
Az adakozás bezárult most már a hasznosításon törhetem fejem
Lesznek tüzemen gyulladó tüzek mikor én már nem is égek
Lesznek lelkendezően boldogok mikor engem
már nagyon megvisel a szomorúság
Lesznek akik megoldást lelnek szavaimtól
holott most jöttem rá hogy az élet megoldhatatlan
30 év
Akkor a test volt a hatalmas
a lélek tétova
ma már a lélek diadalmas
a test sete-suta
Kímélet vagy lovagiasság
hogy mintha rég de rég
s nem téveszti fogyatékosság
semelyiknek szemét…
[Hogy immár …]
Hogy immár nincs a görcsös figyelem
oldódhatott az elvesztésen onnan
a börtön-fegyelem
s lakhatom valóságos hús-burokban
De gonosszá teszem meg, óriássá,
hogy küszködésem érthető legyen
164
[Mielőtt leírnám…]

Várkonyi Nándor (1896–1975), a költő „második apja”, a pécsi irodalom szervezője, a Sorsunk című pécsi folyóirat szerkesztője, kutató, könyvtáros, irodalomtörténész halálakor írt egyik vers. Ugyanekkor írta Cs. Gy. az Apa-sirató c., ismert versét is. (Észrevételek. 102. o.) Ld. még Fekete március.

Mielőtt leírnám vagy fáradságosan
tiszta szájmozgással megkérdezném
mert hallottam az iszonyú hírt
és nem tudtam fölfogni és csupán
szokásból érdeklődtem a részletekről
de arra gondoltam hogy igazán
tőle kell megkérdeznem hogy mi történt
ő nem hatódik meg nem ködösít
mondom mielőtt az eddig szokásos
módszerekhez folyamodnék – elég lesz
csak elgondolnom vagy magam elé
mormolnom: máris jön a felelet
az okos a szép a tisztaszavú
kicsi mosollyal kicsi legyintéssel:
„Hát így jártam fiúk, mert ilyesmi is
megesik az emberrel”
Akkor azt is
szeretném tudni hová vitte
ifjúságom majd tíz esztendejét
[Változat semmi több …]
Változat semmi több csak változat vagy
s amit végigcsinálsz is: változat csak
az adakozó fukarság kegyes
simogatás verésekkel vegyes
[Végül is…]
Végül is ki dől el ki marad állva?
Milyen csaták milyen csatákra?
165
Merő sebhely a test a lélek
Varas felület hősi réteg
Életveszély? Van kinél csak nevetség
Másoknál agyaras nyelő üresség…
[Redőnyréseken át…]
Redőnyréseken át éj-
szakai siető
gépkocsikból vetül
dadogó film
a mennyezetre
Sok-sok történet és
nehéz-fe-
szült de lírai semmi
semmi al-
tató mese
Mégis igyek-
szem szem-
lehunyni
szelídebb
dolgokat igyekszem
játszani ma-
gamnak
a konsta-
tálható vilá-
gos jeltelen
por-szürke nap
por-szürke jel-
telen törté-
neteiből
(I. 25.)
166
Adhortatio
Tiltakozol: nem vállalod a nagy
szerepet, amit akkor is lejátszol,
ha aggályodban átfested magad,
s a statisztáknak statisztálni látszol.
A törvényeknek csak szolgája vagy:
az a dolgod, hogy indíttatástól
járd végig a neked rendelt utat;
ha bújni próbálsz, hasztalan hibázol.
Tömődnek a források, kevesednek
a jóhírek, a szomjak hevesednek,
váratlanul is várnak, ne csináld,
hogy kik megérdemelnék érkezésed,
látnák rajtad jegyét a küldetésnek,
híred nélkül érjék meg a halált.
(II. 15.)
Téli mondóka

Tiszatáj. 1976. 1. 9.

Ami kint van kint maradjon
ami bent van bent maradjon
Kint maradjon
a hideg
bent maradjon
a meleg
Kint lehet jól citerázni
bent lehet jól kacarászni
Ha nem így van
ellenben:
167
sem kinn sem benn
nincs rendben
(III. 29.)
Nagypéntek

Ezen a címen „Most ezekben az órákban halott” kezdősorral a költőnek másik verse is megjelent. (Csikorgó. 33. o.)

Feketesége Krisztusé
szomorúsága másé
szomorúsága a szegény
emberi pusztulásé
A halott Krisztus nem teher
nem is kell vinni – ő visz
a halott ember nagy teher
megrontja cipelőit
A halott ember nagy teher
s jaj ha nekünk halott csak
hogyha a miénk egyedül
belénk fekszik halottnak
Feketesége Krisztusé
enyém enyém a gyásza:
az én halottam úgy halott
soha-föltámadásra
Szívem majdhogynem térdre rogy –
Sírt látogatni mennék:
s a Krisztusénál is saját
síromnál térdepelnék.
(IV. 3.)
[Hajlok vissza…]
Hajlok vissza gyermek-magamhoz a gyermekkor tájaira
fejem kikerül a riadt fejek közül
168
szemem ki a meredt szemek közül
fülem a zsivajos hangok közül
homlokom a ránc-homlokok közül
a lövészárkos homlokok közül
csatatér-homlokok közül
a ravatal-szagok közül
S ímé más vénekhez is visszahajlok
gyermekkorom véneihez
az előttem volt öregekhez
a történelem dereseihez
A gyermekből a tisztaság
ama vénekből a zavartalan fény
nehéz terep
(V.)
Kérés unokámhoz

Jelenkor. 1975. 9. 773.; Pintér Bálint nevű első unokájához. Ld. Látogatók.

Benned lehetek legtovább itt.
Gyűjts hát belőlem
mennél többet magadba, Bálint!
(VII.)
[Megjött a sétahajó…]

Egy a révfülöpi versek közül. Cs. Gy. a pihenést és a csöndet kereste a balatoni utazásaiban, ám ebből mind kevesebb jutott neki. Az építkező és egyre közelebb kerülő, a telkét-nyaralóját egyre jobban közrefogó szomszédok, a lármás részegek, a hangos Ibolya presszó mind jobban zavarta. Akárcsak az esténként rendszeresen megjelenő sétahajóról messzire hallatszó agresszív beat-zene.

Megjött a sétahajó. A fekete bársonycsöndbe belekarmolt a harsány zene.

Aztán egy idő múlva elcsöndesült, majd nyersen, kicsit torzan megszólalt az éjszakai kikötőbe induló hajó kürtje.

Az utasok elszéledtek, vitték haza az olcsó élményeket, amik annyira kellenek az életben.

Mert az ember szegény, üres, éhező, szomjúhozó és hálás minden adományért, ételért, italért.

A fekete bársonycsönd meggyógyult, éppé vált, sérthetetlenné.

169

A fekete bársonycsönd kíméletesen települt a hangos emlékekre: legalább egy éjszakán át hadd segítsenek.

A fekete bársonycsönd tart most is, tart egyre: pedig éjszaka van már, sok zaj-fészek röpíthetne ki agresszív hang-keselyűket.

(VII.)
[Az élet csak akkor szép…]

Az élet csak akkor szép, ha az igények és a kielégülések harmonikusan kapcsolódnak egymáshoz.

A betegség harmónia-billenés. A gyógyíthatatlan betegség: a harmónia örökre szóló elvesztése. Ilyenkor a remény: önámítás, vagy az emlék nyomása.

Még a legnagyobb elmék is illúziók áldozatai: Hisznek ebben, abban, amabban… Értelmet, célt találnak bennük. Pedig… Fű, fű, fű az ember: célban és fontosságban.

Csak ne tudnék egy csöppet se elszakadni a virág színétől, a gyomor kellemes feszülésétől, a nemiszerv tüzes zsibbadásától.

A gondolat csak addig érne, hogy ezeket fokozza.

Nem ez volna-e a legnagyobb boldogság.?

(VII. 3.)
[Ha csak arról volna szó…]
Ha csak arról volna szó, ami természetes
arról, hogy a tízhónapos mángoroltatás után
jólesik kiszabadulni és lehányni minden
lehető kötést, kicsit visszaősemberesedni
170
persze úgyis csak képzeletben s a természettel való
természetes találkozás után megdöngetni
a mellet, azzal a titkos vagy nem is titkos,
de mindenesetre igaznak hitt gondolattal,
hogy valamiféle győzelem történt és ki tudja
meddig hátráltak az ólálkodó betegségek,
esetleg a halál, ha csak arról volna szó –
hanem hogy a lehányt kötések helyett
annyit vagy majdnem annyit, legfeljebb
más színben, más fazonban újra
magunkra kötni és összevissza keveredni
az átlagosnál raffináltabb hazugságokba:
ez már szomorú, kietlen, csaknem reménytelen
és elrontja az ember szájaízét, hiába
emeli a nap a fák és hegyek fölé, a felhők közelébe
(VII. 14.)
[Lazák, lebegők…]
Lazák lebegők bizonytalanok
a később szigorú kemény vonalak
vele is sokminden lehet
velem is sokminden lehet
egymás szemében nincs még felelet
Tanácsom emberi méltóság-ellenes
elmélkedni ilyesmin fölösleges
a paktum ne legyen egyéb:
kíméletesen lépjen odébb
aki másfele szánja vagy kapja életét
(VII. 21.)
[Lány-Jónás…]
Lány-Jónás, ne szaladj el!
Vállalnod kell az asszonyok
171
istenének prófétaságát.
Sok a tört hitű férfiember,
sokból vész el korán a jóremény,
ül le, mered maga elé,
s kezd visszaszámlálni már a halálhoz –
Lány-Jónás, ismerem erőd,
mosolyod, vékony szavaid hatalmát,
a lényedből támadható vihart,
hídságod két világ között.
Kivet úgyis a tucat élet
(cethal-gyomor), tedd a prófétaságot,
más-dolgú próféták csukott
száját is megnyitod talán.
(Révfülöp, VIII. 19.)
Alvások
Az éjszakai kényszerűek már alig adnak vissza valamit
a megcsappant erő legfeljebb kicsit kevésbé lesz megcsappant reggelre-virradva
de vissza nem jön soha többé
soha többé nem csurran nyál a száj végén az örömétől
Hanem a délutániak azok még megmaradtak réginek
fölöslegnek lukszusnak csínytevő lógásnak dologidőben
csibész ellógásnak a dolog elől ábrándos ki-kiruccanásnak
s ezek bizony tudják a módját
hatalmas puttonyokkal közlekednek
s mert fényből fénybe a csukott pillák alatt is fény dereng
ha életkoruk lenne feketehajú lenne valamennyi
ha testük lenne izmos-friss lenne valamennyi
ha szemük lenne nem látnának szomorút
(VIII. után)
[Bíznak mindenki másban…]
Bíznak mindenki másban, hisznek mindenki másnak,
kérdezgetnek, nyúznak mindenki mást maguk felől.
172
Befelé félnek nézni, magukra gyanakszanak, magukat
tehetetlennek, vaknak érzik.
Pedig jaj a háznak, aminek lakója a szomszédokat, sőt
a vándorokat faggatja a saját asztalterítőjéről, ágyáról,
tűzhelyéről!
(IX.)
[Legyen a perceknek…]
Legyen a perceknek is rendjük
legyen igényük szigoruk
szavaik legyenek szilárdak
és sohase fáradjanak
Ravasz a lélek: kész örömmel
szökik el szokatlan utakra
száll ki nagy-kicsi kalandokra
kóstol idegen ízeket
Aztán egyszercsak csupa seb lesz
a testnél jobban hull a vére
képtelen már eligazodni
forog a mindenség vele
(IX.)
[Gyermek fülednek…]
Gyermek-fülednek nem az ég-vívó
pokol-fürkésző nagy vállalkozások
híradásai kellenek
jobban szereted a szokásos
kis köznapi meséket
Legyek finnyás? Előkelő?
De honnan nézve több az egyik
a másiknál?
Talán a más nyelv?
173
Talán az izgat
hogy olyan nehezen értjük meg egymást
(IX. 9.)
[Kétségbeesett agresszivitással…]
Kétségbeesett agresszivitással iparkodnak más lenni
okvetlenül más… Ha magukba néznek
ha végignéznek magukon ha lefilmezik magukat
aggályos figyelemmel buzgó minőségellenőrök
vizsgálják összevissza minden négyzetmilliméterét
lelkük testük viselkedésük szövetének
És valóban sikerül is: mások lesznek minden ízükben
más lesz ő mások lesznek ők és újra ő és újra ők
itt egy fűszál ott egy fűszál majd négy öt tíz kétszáz ezer
és valóban sikerül is:
más uniformist öltenek –
(X. 23.)
[Olykor egy-egy véletlen…]
Olykor egy-egy véletlen talán a fény-vetődés
vagy a látószög esetleg a test
ideiglenes billenése – valamelyőnké
idegennek vagy legföljebb afféle
utcai ismerősnek mutatja
Ilyenkor
félelem ragad torkon hogy ilyesmi is
előfordulhat és hogy elképzelhető
hogy belekalkulálható sőt sőt hogy – andó
jövőnkbe jövőmbe
S akkor süvöltve
szállnak majd vissza érzés- és szógalambjaim
(rájöttek hogy nincs Ararát)
de bennem otthonra már nem találnak
civakodnak vagdossák egymást s engem is
174
mert fojtogatom őket börtönük leszek
holott fészket igértem…
(X. 25.)
[Hosszú se volt az út…]
Hosszú se volt az út s kevés elváltozása
kisérte fának fűnek talán néhány juhar
néhány akác meg a szokásos réti és
árokparti növényzet: pipacs lóhere
zsálya sőt itt-ott láttam bürköt is
Közel hajolt a hegy a háztetők
fölébem csúsztak szinte oldaláról
szemem majd az egész várost befogta
kelettől nyugatig s ez ugyancsak kötött
ha nagyon figyeltem a jármű-zajok is
utánam nyúltak s a vasárnapi
lelkes harangok mély s magas kongásai
Iszonyú nap sütött a fatövek köré
menekültek az árnyékok bár nem nagyon
reménykedhettek oltalomban a kiszítt
lombok alatt…
Hosszú se volt az út
és több mint harminc évet visszavitt
(XI.)
Temetőben

Népszava. 1984. III. 10. 9.

Halottak napja a temető ilyenkor a gyertyák a mű- és valódi virágok
a sűrű lelkifurdalás és ritka szeretet giccs-parádéja melyen
illetlenség megbotránkozni és nem is szokás
a halottak napja a temető giccs volna versnek is
De le kell írnom a ködöt
a sírok gyors szaporodását
az ismerősök növő seregét
175
a séta közben rámdőlő nyugalmat
ami békével ereszt ki a bolyba
és békével tartana bent is
ha éppen úgy adódna
(XI. 3.)
176
1976
Kortársaim

Jelenkor. 1976. 11. 1010.; A Jelenkor tematikus száma, alcíme: Csorba Győző köszöntése. Cs. Gy. ekkor hatvan éves.

Ezekkel és ezekkel
ha nagyon akarok
belül 24 órán
találkozhatok
Ezeknek és ezeknek
ha kedvem lenne épp
belül 24 órán
megfoghatnám kezét
Ezekből és ezekből
évek napok alatt
vagy belül 24 órán
még hány marad?
Közös

Kortárs. 1976. 3. 408.

Kerített kert-négyszög felett
én magán-őszöm rettegése.
Hatalmat rajta nem vehet
magán-jókedvem lebbenése,
Szétfújkálhatnám százfelé,
és föl is, föl a fellegekbe –
Roppant hegy a félelemé,
aládőlne, rámhenteredne.
Az ősz… ősz… Közös bántalom
közös gáton torpan erőtlen.
Más vállal együtt vállalom,
terhel csak elviselhetően.
Land-art

Nehéz lett a barackfaág s rádőlt az útra. S meg is roppant kissé. A roppanás helyén már rég nincs kéreg jó 20–30 centiméter hosszúságban. A szürkésbarna szálas felületen szabálytalan lyukak. A harkály dogozott itt.

177

Valamivel feljebb friss gally fut ki a korhadóból, aztán tovább bomlik, s nyulánk, lándzsavég alakú levelek, tojásforma, gyöngezöld gyümölcsök rakódnak egymás mellé. Tömérdek változatban. Itt például a gyümölcs derekán hajlik át a levél s a gyöngezöld tojásból kimetsz egy sötétebb zöld, kétoldalt ívesen hajló csíkot. Ott meg a gyöngezöld tojás csücske látszik csak ki. A zöld variációi között őzbarna vonalak.

Az út lejtősen halad tovább, és felmászik a barackfára. A lombok közé bújik. Kócos út, giz-gazokkal szegve s bontva itt-ott. Az egyik szélén tenyeres rebarbara. Hatalmas szárai öt-hat kerek ernyőt emelnek a levegőbe, s oldalról a betonkerítés szürkéjére tapasztják.

Kődarabok bütykösödnek ki az út földjéből.

Sír mellett

Kortárs. 1978. 1. 23.; Lapszéli jegyzet: „(76. szept. 13. Czene M. temetésén.)”; Czene Miklós a költő feleségének rokona volt: Magit asszony unokatestvérének, Czene Margitnak (ld. [Ahogyan föl volt…]) a fia. Súlyos betegségben, fiatalon halt meg.

Lett volna kedvem fölordítani:
Galádság, nem igaz!
ne linkeljünk ne játsszuk meg magunkat
mire jó ez az alakoskodás?
Gyerünk ki mind a széles útra
bár rozsdállnak a gesztenyék már
szép őszünk van gyerünk fogóddzunk
nagy karikába haja haj!
szóljon az ének s táncra! táncra!
a papot is föl lehet kérni
szoknyája van kár hogy dagadt
a szakmunkások majd megoldják
a koporsó- és sír-ügyet
mi kummantsunk egymás szemébe
szürcsöljük egymás örömét
s mindig arrébb hátra se nézzünk
a rétig vagy a piacig…
178
(Csak alig lehetett kibírni
az ázott-rongy-arcokat látni
a megrándult vállakat
hallani a láda-dübörgést
csak alig lehetett kibírni…)
[Az út…]
Az út az út –
nem a megérkezés nyugtalanít
csak a jó választás a jó kezdés utána
a botlások bicsaklások térdreesések elzuhanások
csak megoldódnak valahogy
A jó úttal együtt jár az erő
megérkezés a meg-nem-érkezés is
és lassan farkasbendőkbe vándorol
a szív az agy sőt a lélek a húsban
a teljesség nem csonkul…
[A veszélyeztetettség…]

A veszélyeztetettség állapotában a dolgok fölragyognak. A legszürkébbek a legtündöklőbben.

Hány lakást, udvart, tájzugot hagytam el már. S a visszanéző szemben egy konyha-hokedli, egy szemetes sarok, egy lapuleveles árokpart jelenik meg elsőnek és a legünnepélyesebben, a legszorongatóbb sajgással.

Sodródik a szív, siet a láb.

De a jelenéseknek nincs levegőjük.

Előbb fuldokolni kezdek, aztán rájövök, hogy tiltott területre tévedten mennék. Akkor testi valóságban rámomlik az idő. Mindig kockázat, hogy túlélem-e?

179

Mostanában gyakran emlékezem a még birtokolt elhagyandókra, az elhagyandóba járok vissza: emlékezem.

És ez éppúgy meggyötör, mint az elveszettek idézése.

[Hóval meg hó nélkül…]
Hóval meg hó nélkül is
könnyebb
Csak a kopárság
tartson még kicsit
Majd lassan beletemetődnek
a rügyben elszáradt gyümölcsfák
a bimbóban száradt virágok
a megszállottan nevet kiabáló
hanyatló hangok
a szökkenő és torpanó utak
és egyebek és egyebek –
S akármilyen későn jön is
a tavasz üres lesz tiszta lesz
friss tájak csillagágait kínáló
(II. 18.)
[Csak hártya-jég…]
Csak hártya-jég volt s beszakadt
bukdácsol zajló áradat
és ez már végképp így marad
Ölthetnek díszruhát a fák
kémény lengethet pántlikát
pázsit kínálhatja magát:
A helyszín átváltott oda
hol fényév az idő sora
s a térmérték: galaktika
(II. 25.)
180
[A tarka csokrot…]

A tarka csokrot fekete vízbe raktuk.

Látni ahogy a száron át a levélbe, csészébe, sziromba fölhúzódik a feketeség.

A formák változatlanok maradtak, s gyöngédségük merő-egy jajveszékelés.

S a színek?

Most már csak arra jók, hogy még töményebbé tegyék a feketeséget.

(II. 25.)
Fekete március

Németh László (1901–1975) március 3-án, Várkonyi Nándor (ld. [Mielőtt leírnám…]) március 11-én halt meg, 1975-ben. Versében ezt a kettős veszteséget siratja Cs. Gy.

Nehéz volt ez a hónap sokkal nehezebb
mint a szokásosak pedig még három negyede
se múlt el Akadt benne sok kivétel kevés szabály
és két iszonytató két el nem viselhető halál
El nem viselhető amit mégis el kell viselni
el kell viselni mégis ha bár nem lehet elviselni
zúzottan aki mégis elviseltem vajon
én vagyok-e még aki az évet folytatom
Nagy sarki hidegek rontottak be arról a tájról
ahol Németh László állt és Várkonyi Nándor
és ahol beszakadt zengve a horizont
fekete lyuk az ég vak szemgödre borong
Színevő hidegek hangevő hidegek
vérivó hidegek üres üres egek
(III.)
[Lépett vala…]
Lépett vala fekete sárba
százszorosra nőtt keze lába
181
nem lába őt immár ő a lábát
viszi hordhatatlan ruháját
kezét fejét viszi a lelkét
százszorosra nőtt terjedelmét
előbb talán párban segéllyel
lebegve mégis hő kedéllyel
de viszi majd maga-magában
mind zavartabban zavarában
nincs semmije rá méretezve
szabadulna húzódna össze
hanem a sár lett teste-vére
hanem a sár lett lelke-vére
lépett vala fekete sárba
már mindhiába mindhiába
(IV.)
[A „Jegyzetlapok”-ból]

Cs. Gy. az Összegyűjtött versek c. kötetben Új versek cikluscím alatt közölte az Észrevételek és az A világ küszöbei c. kötetek kiadása között írt verseit. Ezek a versek más kötetben nem jelentek meg. Az Új versekben található A „Jegyzetlapok”-ból címmel egy kisebb verscsokor. (Összegyűjtött versek. 665. o.) Az abból kimaradtak közül került néhány ebbe a kötetbe.

Csíny gyermekcsíny
volna ha volna
Még csíny se
játék se
csupán
természetes
viselkedés
köznapi élet
ám kivételes
árnyékok
mozgatója
Ha többet vesznek el mint
amennyi van
mennyi marad?
182
Nagy öklökkel üt engem neki nincs is
az én öklömmel hősködik
Most körbe körbe körbe
de sose föl mindig gödörbe
A hús könnyen keveredik
a csontok lassabban de szintén
még lassabban a szó is szétmorzsolódik
de ez az idő legalább
rangméltósággal tud diszíteni
Bármilyen mélyre
nem le a fészekig
Ott csak különleges
élőlények tudnak mozogni
A meglopottnak hordja mindenét
végül magát is
Nem érdekli hogy az meg csak saját tolvaja után néz
Csodád inkább az én csodám
Vigyázni kell rád
Megölnélek – magam pusztítanám
(IV. 13.–VII. 10.)
183
Óhajtás
Nagyhatalmú csöpp tenyér –
Ami hűs bőréhez ér
csoda hogy a lég körötte
át nem izzik tűzvörösre
Égetett már föl teret
múltakat szerelmeket
nem igaz hogy megjavulva
cifra dúlását megunta
Szánná békéssé magát
simogatóvá tehát
hogy mihez majd közeledne
eztán virágot teremne
(VI. 10.)
Júniusi miniatűrök [II.]

Kortárs. 1980. 7. 1024.; A folyóiratban Két semmiség közös főcím alatt a Szieszta c. verssel együtt jelent meg. Pintér Viola a költő hét unokája közül a második. A versesfüzetben a cím: Bálint napjai. (Pintér Bálint a költő első unokája. Ld. Látogatók.) Az A Világ küszöbei c. kötetben megjelent (56–57. o.) – szintén balatoni-révfülöpi keletkezésű – Júniusi miniatűrök című ciklusból kimaradt vers.

[Egy pók…]
Egy pók a mennyezetről
fölém ereszkedett.
Fekszem hanyatt,
súlyom gúzsába kötve.
Étrend
Valóban ezt enné az éhes?
Vagy nem kap mást, azért eszi?
– Ilyet nyilván csak néma kérdez,
és csak sükettől kérdezi.
184
Viola rajzai
Házikó baba nap virág –
Milyen egyszerű és szilárd
(VI. 13.)
Hálából

Műhely. 1979. 2. 52.

Minden külön értesítés helyett:
mind több nehézség húz le engemet,
mert kik hozzám kötődtek, többnyire
leszálltak már a föld öbleibe.
Súlypontom tán már át is penderült.
Ha itt maradnom mégis sikerült,
esetleg csak mivel a két világ
között nálam kissé nagyobb a gát.
Mondhatnám azt is, hogy minden napom
most már ajándék, kínált alkalom.
Hálából majd ha végképp elfogyok,
néhány följegyzést róluk itthagyok.
(VI. 17.)
Nyomok

Cs. Gy-t érdekelte, hogy mi lesz műveinek sorsa a halála után, mennyien emlékeznek majd rá, mennyien olvassák. E tekintetben nagyon szkeptikus volt, ezt több versében, nyilatkozatában is megfogalmazta. Ld. Biográfia; [Kinek kell…] és Vád; Ezeknél kicsit bizakodóbb hangvételű magát is nyugtatgató vers az [Egyszer majd…].

Nyomunk maradjon? Mire jó?
Ha minden ember után valóba
valami nyom maradna
akkora nyom-hegység rakatna
hogy nem sok idő múlva
az utód a nyomokba fulna
méghozzá nyomtalan
S attól fogva haszontalan
185
lenne minden nemes törekvés
Nincs hát egyéb menekvés
bízni kell a rosszakarókban
jel-ölőkben jel-vakarókban
és nem kell igyekezni
jövőt szerezni
hogy jövő is lehessen
előre meg ne töressen
(VI. 18.)
[Éjben is nap…]
Éjben is nap lehetnék
ilyesfélét szeretnék
magamat úgy igazolnám
az időt összekavarnám
a botrány égig érne
mindenki örömére
(VII.)
[Lassan már…]
Lassan már semmi sem nekem terem
étel ital pihenés szerelem
csak emlékszem nézek fölismerem
de nem a gyomor ágyék nem a szem
az ész észleli őket idegen
tájon keresem helyem
s közben folyton az utakat lesem
merre osonhatnék el csöndesen…
(VII. 14.)
186
Megoldhatatlan
Előre jön az erdő
árnyaival rejtélyeivel
hozza flóráját faunáját
levegőjét egész magát
s a réten az enyhe
bozótosban gyanútlan
s védtelen ámolygót
körülveszi elfogja betakarja:
bőségét kiterjeszti rá
s a védtelen ámolygó
a gyanútlan
fulladozik a szokatlan
flórában faunában
árnyak rejtélyek ölén
a nehéz levegőben
(VII. 14.)
Majdani sírhelyem körül
Errébb arrébb amarrébb
a rendes rend szerint
de biztos már a négyszög:
a néhány holdnyi föld
És mégse futni vágyom
elszökni távolodni
nagyobb kedvvel jövök meg
szívesebben közelgek
a szál nyilván fonódva
Hát itt válok növénnyé
állattá televénnyé
életté ide jönnek
187
a szívből a szokásból
s illemből nem felejtők
Tudni fogom amit még
most nem például azt hogy
a rozsdás gesztenyék a
sírókról csitulókról
el- elmaradozókról
s a végképp nem jövőkről
miképpen vélekednek…
(VII. 15.)
[Volna még…]
Volna még fennkölt szó a szájon
s az agyban gyémánt gondolat
de köd kásál s a köd homályon
kocsi fut át s magába kap
és visz buzgón visz rejtegetve
zavarban s kissé szégyenelve
hogy az élet-porondja földről
mennél hamarább kikerüljön
(VII. 22.)
Biográfia

Ld. Nyomok; [Kinek kell…]; [Egyszer majd…] és Vád.

Lábát megveti eréllyel
maradandó szenvedéllyel
aztán lába beroppan
máris a porba roggyan
majd még így se marad
porrá lesz elrohad
s lassan ki tud felőle
ki talál valamit belőle?
(VII. 31.)
188
Szerelem

Kortárs. 1983. 5. 741. Ezen a címen „Tompán-derengő arcát…” kezdősorral a költőnek másik verse is megjelent. (A szó ünnepe, 278. o.)

Társát az ember… Ó így volna bár!
Ne eszközét egy kétszínű szabály.
(VII. 31.)
[A nedvek…]
A nedvek szivárgó kis nyomai
azok is áradások
Nélkülük gátak bástyafalai
szelik föl a világot
(VIII.)
[Zárkáiból…]
Zárkáiból kiléphet
lelhetnek így
közös vidéket
otthont mindegyiküknek
ahol nyugton beszélnek
s mintha
anyag rakódna
álmaikra
markolhatják is őket
(VIII.)
Óra

A költőt sokat foglalkoztatta az idő mibenléte, mérése, múlása, ezért is tulajdonított különös jelentőséget az óráknak. Nagy gyűjteménye volt fali-, álló-, asztali-, kakukkos-, kvarc- stb. órákból. (Ld. A város oldalában. 215–218. o.) A versesfüzetben az Óra című versciklus a következő (Értékeim) cíművel együtt, „1976. VIII. 1–4.” összefoglaló datálással található, ezért az ezekből kihagyott verseket a kötetben is összevonjuk.

Felhúzzák: megmér egy darabkát
a végtelen időből
Elfelejtik felhúzni: ő is
az idő tárgya csak
189
Felhő virág fa kő madár
giliszta hal s egyéb
de ember nem csak ő vagy ő
csak az a emberiség
Kubikosok favágók
kőművesek kovácsok
jó angyalok
őrizzetek hogy el ne vesszem!
(Értékeim)

Az első rész megjelent folyóiratban: Tárgyaim = Budapest. 1981. 2. 23.

Hogy kedvelem őket, nem észlelik.
Ezért, ha többé nem fogom,
se bánják.
Az anyag állóképességeig
elviselik majd bármilyen fokon
a birtoklók otrombaságát.
Esik palaszürke ég
tenyérnyi hely hártyavékony
s tragédiák tragédiák
(kacagtató)
ilyen semmi kapradékon
(VIII. 1–4.)
[Hévvel mintha…]
Hévvel mintha még először
vagy kevésszer és tudatlan
190
ismételni fogyhatatlan
újra ősz jön újra ősz jön
Téve-véve orzom őrzöm
hagyom tisztán mocskosabban
bírhatatlan bírhatatlan
hogy a volt ne szedelőzzön
„Tudom már” „így kell” „a rend ez”
„csíra” „sarjadás” „lehullás”
„törvényírta” „illedelmes”
bírhatatlan bírhatatlan
porszemhez vagy végtelenhez
csak tudatlan csak tudatlan
(VIII. 2.)
Termőre fordult
Az idén először két testes almát
termett nyilván ő is kiváncsian
s örömmel s persze büszkeséggel
nézi és ringatja a szép pár
s mindannyiunkat meglepő gyümölcsöt
(VIII. 2.)
[Augusztus…]
Augusztus hó 4 Révfülöp
10 óra este csönd van
olykor pár csepp eső csöpög
az ablaktábla koppan
Hüvöske nyár de semmi baj
ma egy asszonyt temettünk
öreg beteg volt nagy zsivajt
nem vert a gyász közöttünk
191
Sok-sok régvárt megérkezett
néhány nem és nem is fog
sok hontalannak fészke lett
egy-egy térd megbicsaklott…
(VIII. 4–5.)
[Koldult vágy…]

Élet és Irodalom. 2000. X. 6. 27.; Rilke, Rainer Maria (1875–1926), német költő. Cs. Gy. sok Rilke verset fordított. Ebben és a [Racionálisan…] c. versben is Rilke versekre hivatkozik. Itt a Léda címűt (Nemes Nagy Ágnes (1922–1991) fordítása) idézi: „(lásd Rilke versét / a Léda s hattyút)”. (Rilke versei. Vál. Szabó Ede. Ford. Csorba Győző et al. Bp. Európa. 1983. /Lyra mundi/. 184. o.) Szabó Ede (1925–1985), irodalomtörténész, műfordító, kritikus Cs. Gy. jóbarátja. A költő hagyatékában számos levele található.

Koldult vágy kicsikart szerelmes óra
kegy-krajcár jajgató „szeress!!”
Hát nem! hát nem! Csak közösüljön
tetszőbb testekkel egyesüljön
sőt ha van kedve egybesüljön
A többet sose fogja tudni
mint ahogy a galamb a macska
legföljebb szellő pillanatra
lesz önmaga (lásd Rilke versét
a Léda s hattyút) de utána
lesüllyed: csak formára ez s az
Emeltem volna node ritkát
emelnek s úgyis jobb a nyájban
jobb a nyáj tagjának a juhnak
Aztán majd egyszer jajgat ő is
ordít veri fejét a falba
szipákol hajlama szerint
és ez is meglesz belevésik
a történetbe valahányadiknak
de a hangoknak nyoma sem lesz
de a nedveknek nyoma sem lesz
(VIII. 6.)
[Majd tételesen…]
Majd tételesen és kegyetlenül
vagy nem kegyetlenül csak az önérdek
sugalmai szerint
192
sőt talán kis sajgással is az elveszített
szó-királyság vers-királyság miatt
de nem alkudva mert az lehetetlen
nem alkudva mert az merő bolondság
nem alkudva mert álmot jó idézni
de álmodni merő bolondság
majd tételesen
kihúzatnak a fölös és haszontalan
tételek még ha némelyik
érvényes is
vagy azt hiszi
(Révfülöp, VIII. 8.)
[Ráönti mindenre magát…]
Ráönti mindenre magát
és minden szép lesz mert látja magát
a felszín alatt mozgó változások
növések torpanások rothadások
egy ideig nem érdeklik lehet
hogy azt képzeli: nincsenek
De hát majd veszt a veszteni fogó
s lesz kényszerűen alkalmazkodó
örvend is persze hogyha teheti
de életét csak tarkán élheti
az öröm mellett vállalnia kell
bánatot mocskot is jószerivel
sőt egyszer a halált is úgy bizony
Lám igazából csak ebben bízom
nekem már győzelemre nincs erőm
s a győzhetőket szívből gyűlölöm
csak a halált nem: őnéki a szép
test-lélek kínálhatja ételét
utálja amit én meg hasztalan
193
vedelnék és majszolnék untalan
de készül az másik falónak
bugris nagy másik habzsolónak
kik hogy mit isznak esznek
észre semmit se vesznek
csak a bendőt ha pattan –
Hát így elaljasodtam –
(VIII. 12.)
[Olyan valakit…]
Olyan valakit kell magamba
hívnom ki átlengvén poromba
száz és ezer éves koromba
akkor is azt mutatja mondja
(VIII. 17.)
[A szem…]
A szem az én szemem
de a fény a fény
az lényéből terem
mert csupa fény e lény
Hálás én legyek-e?
(IX.)
Elindult

Magyar Nemzet. 1976. XII. 25. 18.

Erdőbe elindult, tüskébe bogosba,
hó-lenge ruhában csapdás csalitosba.
Megjő-e vajon még, s tisztán-e, zúzatlan?
Másnak s neki szintúgy épen, romolatlan?
Mi vonja, mi csalja? Forgó, fene örvény?
Ríkatva, vidítva mindünk-ura törvény?
194
Késélre szorítva vagy visz csoda-tájra,
vagy lök le a porba, vagy lök le a sárba?
Most készül a szájszög simulni nyugodtra?
Záratni talán zord ívforma vonalba?
Hit-hagyni a lélek, vagy bízni tanulni?
Változni vígabbá, vagy megszomorulni?
Félemlik a néző, aggódva figyelmez;
rejtélyes idő jár: megtold-e, vagy elvesz?
Iktatnia kell-e, vagy húzni, törölni?
Gyászolni üvöltőn, vagy csendben örülni?
(XII. 1.)
Kettészakad

Jelenkor. 1977. 3. 233.

A plafont nézi az üres
mező ábrákkal teli lesz:
nagy folyót lát rohannak a
fölizgatott habok tova
sodornak sarjú ágakat
tenyér-szokott virágokat
játékokat mackót babát
és őt magát is őt magát
ahány virág bőréhez ér
szirmára dől rőtbarna vér
halászná vissza már magát
s játékait mackót babát
befogja rémülten szemét
de átüt szemhéján a kép
195
a hab röpíti és marad
és jajgat és kettészakad
(XII. 5.)
[Öntörvényű nagy…]
Öntörvényű nagy mozgó terepek
rajtuk csöpp körben csapkodó parányok
Ugyan ki-mifélék azok s ezek:
népes közösben széttagolt magányok?
Jól kit lakat ki önjavára tátog?
Kinek kerít privát életteret?
Hogy míg forognak kozmikus világok
az ő létén mókuskerék pereg?
A dolgozandó csak dolgát teszi
ok? cél? – rugó csupán nem más mi hajtja
arasznyi útja ívét szervezi
s közben – szerencse – más a fénybe tartja
és sorssá lesz áhitatos kezén
minden szegényes tompa mozdulatja
(XII. 10.)
196
„A világ küszöbei”
(1977–1981)
197 198
1977
[Az a különbség…]
Az a különbség hogy én nemcsak
tudom: el is hiszem
hogy meghalok és hogy a menny csak
menekvő képzelem
hogy a pokol is csak riasztó
s egy biztos: a kukac
minek is kéne bú-lohasztó
olcsó vigasz
[Ez volt ő…]
Ez volt ő és ez voltam én
ő volt az és én voltam az?
Szeme arca keze szava:
kicserélhették kicserélték
Szemem fülem eszméletem
kicserélhették kicserélték
Jaj hogyha néz – mint bárki más is
jaj hogyha szól – mint bárki más is
Jaj ha nézem – mint bárki mást is
Jaj ha hallom – mint bárki mást is
Keresem rajta titkait
magamon is titkaimat
[Körülöttem lármáznak…]

Ld. Látogatók.

Körülöttem lármáznak hangicsálnak
unokák gyermekek népes családi kör
199
munkámban egyre-másra megzavarnak
mit tehetek: élek velük kedélyesen
s minduntalan rájövök: így a bölcsebb
több a nagyképű munkánál e zajlás
munkám gyümölcse cserbenhagy közömbösen
e nyüzsgés meg néhányszoros vagy sokszoros
páncéllal vesz körül s nyilván vigyáz rám
nyilván megtart odáig míg csak a tucat
bajok támadnak rám (a ritkafajták
ellen szegénynek persze éppúgy nincs szava)
A nekik rendeltekből

Kortárs. 1977. 2. 198.

Sohase ismerjék be sohase
bánják meg rendületlen
ridegségük még akkor se ha tán
úgy fordul hogy túlzó adakozásuk
esetleg kisértékűvé teszi
ajándékuk vagy féldisznók elé
kerül ne sajnálkozzanak ne is
hasonlítgassanak mert úgy helyes hogy
a nekik rendeltekből merjenek
örömöt azok meg belőlük
s még emlékként se látogassa őket
soha az a törvénytelen
sóhajtozó ki végül is hoppon maradt
[A szülöttek…]

A szülöttek temessék el a szülőket!

Iszonyatosan kizökken rendjéből a világ, ha fordítva kell történnie.

De ha már menthetetlenül úgy adatik, ha elvégezte dolgát a halál, nézzétek az anyát!

200

Lám, ez is itt.

Holott nyilván kezét emelni is emberfölöttien nehéz.

Amit sok-sok éven át adott, most hiányként visszatér hozzá.

És tenyerébe tolakszik. Az efféle valamikből lett semmi pedig a legsúlyosabb.

Hanem az anyák nem ismerik a ravatalt, ha gyermekeikről van szó. Csak a bölcsőt. Ahová aludni teszik őket. Hogy örökre, mit se számít. Vagy talán nagyon is sokat. Annál szebb kell hogy legyen, annál békésebb alvás kell, hogy essék benne.

Piéta! Persze hogy a legszívesebben ölükbe tartanák őket az idők végezetéig.

[Talán…]
Talán nem is év csak hónap
talán nem is hónap csak nap
nem is nap csak néhány óra
talán holnap virradóra
virradóra nem virrad meg
[Vadgesztenyefák…]
Vadgesztenyefák kezdődő tüzelése.
Milyen kegyetlenség Istentől,
hogy a halálfélelemmel
megaláz és gyötör.
201
[Vesződség…]
Vesződség, ez meg az lesz vele nyilván,
mert hát ami évtizedek során át mozgott, az megáll
s ez többnyire nem történik simán.
Hanem egyébként? aligha nagy ügy a halál
S az is hogy el kell válni… Igen. Hogy éppen
azoktól, akiktől? Nem mindegy? Éppen úgy lehetne
hogy egészen másoktól. Jobb ha ismerős
arc képe ragad végképp kilobbanó szemedbe?
Magadnak s magadéinak éltél, élhettél… Megtehetted.
Meghalni csak a világnak lehet. Önzésed itt
lepusztul rólad…
[Jaj vinnyogó…]
Jaj vinnyogó nőstény-mohóság
termékenyülés szomja-éhe
földön-csúszó alávalóság
csillagok elsötétedése
Szebbül mindig szebbül az oltár
s az oltárkép száll egyre feljebb
Asszonyok a szánakozásnál
élőbb jutalmat érdemeltek
(IV.)
A mohácsi emlékparkban

A mohácsi csata 450. évfordulóján, 1976-ban nyitották meg a Mohácsi Emlékparkot. A költő egy évvel későbbi látogatását idézi a vers.

Eljött János, József, András vitéz,
közelről, távolról, még távolabbról,
202
idejött János, József és András vitéz,
otthon maradt Zsuzsanna, Magda, Mária,
kis János, kis József, kis András,
kicsi Zsuzsanna, Magda, Mária. –
S hova lett János, József és András vitéz?
Gödrökben, dombok öblében, dombok alatt.
Fejük mellett idegen lábak és karok,
koponyájuk mellett idegen bordák, csigolyák,
külön életekből egyetlen nagy halál.
Ó hogy nem robbant szét a föld,
mikor egyszerre annyi életet befalt,
annyi vágyat, reményt, álmot, akaratot,
annyi világot néhány köbméter gödör,
nem robbant szét, inkább termett bőségesen
ötödfélszáz évnél is régebb óta már,
életté lettek a volt életek.
Szelíd
táj kikészített arca, illendő, kegyes
kellékek: díszkapu, csorgókút, művien
dülöngélő mű-kopjafák, mindenféle
mű haranglábon tört szélű igaz harang,
odább növendék fák.
Tűző, szilaj
június-közepi, déltáji nap,
kábul a fej, a mell nehéz lesz és a láb.
Eljött János, József, András vitéz
és János, József, András nem vitéz,
és csak halálhírük ment vissza, ők soha.
Kit ölelt meg Zsuzsanna, Magda, Mária,
és kit a többi asszony, kit csókolt kicsi
Zsuzsanna, Magda, Mária
és kicsi János, József, András?
Túl szelíd
táj túl szelíddé rendezett arccal,
203
jobb lett volna csak úgy nyersen kibontani,
s úgy hagyni födetlen a tömegsírokat,
ne csak fátylas borongás lepje meg
a tisztelgő utódot, kapjon iszonyú
oktatást is, hogy mire kell vigyáznia.
(VI. 15.)
[Csak nézek…]
Csak nézek: hallottam beszélni
csak néz: hallott engem beszélni
s már nagyon meg sem ütközünk
hogy nincs is egymáshoz közünk
(VII.)
Törvény

Népszabadság. 1983. XII. 24. 22.; Ezzel a címmel, „Romlandó testekért aggódol” kezdősorral másik vers is megjelent. (A szó ünnepe. 76–77. o. és Összegyűjtött versek. 244. o.)

Gőgre okot hogyan adhat,
ha a szem még tiszta ablak,
ha a láb még fürge holmi,
a derék még tud hajolni,
ha a szervek zökkenetlen
működnek még szerepükben,
ami barna, rendre barna,
ha az ágyék egyre falna? –
Van-e másrészt ok rühellni,
hogy a ránc kezd sűrüsödni,
hogy a térd kezd rogyadozni,
hogy a hév kezd fogyadozni,
hogy az elme akadozgat,
hogy az alvás szakadozgat,
a torok kezd félve nyelni,
hogy a szív kezd félreverni? –
204
Lesz még, lesz a barna szürke,
csetlő-botló, ami fürge,
lesz még majd a bársony érdes,
megcsömörlik, aki éhes.
Vagyis: olcsó a tanulság,
s noha tudják, sose tudják:
ha akárhogy, de betölvén,
úr a törvény, úr a törvény.
(VII.)
[A folyó csak folyjék…]
A folyó csak folyjék
lég egyre csak álljon
tudom mit kell innom
mit belélegeznem
A madár csak szóljon
a virág csak nyíljék
tudom mit hallgassak
mit szedjek csokorba
A nap csak ragyogjon
éj csak rejtegessen
tudom mikor bújjak
mikor tündököljek
Élő mind csak éljen
szép csak szépelegjen
tudom hogy mit lássak
hogy minek örüljek
Menjen rendbe minden
köznapi tucatként
205
én majd megtalálom
a nekem-valókat
(VII. 1.)
[A kő kő…]

Brecht, Bertolt (1898–1956), német költő, író. Cs. Gy. Brecht fordításai sokhelyütt olvashatók, kisebb önálló Brecht fordításkötete is megjelent. (Bertolt Brecht: Válogatott versek, 1959.) A mottóul választott sor Brecht: Legenda arról, miként keletkezett a Taoteking, amikor Lao Ce emigrációba ment című verséből való. (Cs. Gy. fordítása, Kettőshangzat 252–255. o.); A költő 1956 őszén járt Berlinben tanulmányúton. Brecht éppen odaérkezése előtti napokban halt meg.

Győz a lágy és enged a kemény

(Brecht)

A kő kő a törvény törvény
Ha törvény zúdítja zúz a kő
Csak a lágyat nem
az engedékenyet
Abban elalszik a kő
megszelídül
belefészkelődik
abban gyermekké lesz a kő
Íme a gyöngék filozófiája
a szikrát-soha-nem-vetőké
az elfogadóké s befogadóké
a lesajnáltaké
a mindig mindig horpadóké
a magukban alaktalanoké
a mások alakját kiszolgálóké
a győzelmeseké
(VII. 27.)
[Megjárván messzi földeket…]

Élet és Irodalom. 2000. X. 6. 27.

Megjárván messzi földeket
és közelieket
keresem újra
a régi helyet
206
hol mindent összegezhetek
hol nem kell szemüveg
s becsukva is jók
az öreg szemek
Ne amikor úton leszek
itthon köszöntselek
végső vendégem
kivel elmegyek
mert így majd mindent vihetek
s a föld mélyébe egy
olyan tér aki
befejeztetett
(Révfülöp, VIII. 12.)
[Parancsok…]
Parancsok szóban és írásban,
intések és ígéretek.
Agya fojtva, ereje vásva,
lép tompán a szegény sereg.
Jobb úton jobbfajta vezérek,
virgonc agy, pattanó erők.
Szerencsésebb, naplátta népek,
népméretű előkelők.
Tátog süket, fekete örvény.
Egyik mellette ellibeg,
a másik jajgat beledőlvén.
S már nincs sehol szegény sereg.
(Révfülöp, VIII. 13.)
207
[Szép leckemondás…]
Szép leckemondás egyre szebbül
(hígabbul értelmetlenebbül)
Az élet él: másul parancsol
s illő igaz válaszra gondol
Ne ütköző egymásöléssel
csonkító semmihaszna kézzel
kerékagyakba szórt homokkal
országnyivá növő romokkal
a leckét szüntelen darálva
s hagyván az élőt pusztulásra
inkább termékenyen dadogva
szó közben is új szóba fogva
súgott kérdésre is felelve
tereltetvén és nem terelve –
a lecke zúg csap már az égnek
kongó üres halotti ének
(VIII. 23.)
Dunai nyár a harmincas években

Műhely. 1979. 2. 3.; A versesfüzetben a cím: Unokaöcsémmel; Cs. Gy. fiatal korában, főként nyáron, de néha télen is, sokat volt rokonoknál Dunaszekcsőn. (Ma Dunafalva.) Nővére Csorba Ilona (Halász Antalné), és annak rokonsága – unokaöccse, ifj. Halász Antal is – a szigeten lakott, így a Duna és a dunai élet meghatározó élménye lett. Sok verset írt emlékeiről, későbbi látogatásairól is. (Ld. még [A tél csak olykor…]; Falusi vízpart és Visszajáró.)

A nap még föl se jött,
pecálni mentünk,
reggel hétig tele
lett kannánk kis keszeggel,
idegrángott a víz,
lúdbőrzött és csípett is,
hűvös halszag húzódott
208
bőrünkbe és ruhánkba,
hazafelé gyakorta
találkoztunk a tülkös
kanásszal, és a csarnok
mélyéből fém-keményen
kizörgött ránk a munka.
(VIII. 28.)
[Kimegy az ember…]

Kimegy az ember a világból.
Éppen ellenkezőleg: belemegy a világba.
Igen: halálával belemegy sokkal inkább, mint erre életében képes lenne.
Itt tükör által, homályosan…
Ott színről-színre …
Mert itt csak a legjobb pillanatok teszik lehetővé az elhussanó tisztán látásokat.
Ott a látás maga az állandó állapot.
Sőt: ez több mint látás: ez a legteljesebb együtt-létezés.
Ezért tiszteljétek a füvet,
A port,
A levegőt,
A földet,
Mindent, amiből a foghatók összeállnak.
Most is bennük van temérdek odaköltözött.
Majd bennük leszek én is. Jólesik, ha engem is tisztelni fogtok.
Megértéssel és boldog egyensúllyal.
Az ottani állapot eföldi homályos tükörképével.

(VIII. 31.)
209
Tervezés
Nyáron nagyon meleg van
télen nagyon hideg van

(Népi)

Szürke december hó hull, söpreni kéne az utcát,
Erre ki számított? – mondja a főfelelős.
Fojt a meleg, nincs víz, tátonganak kínban az élők.
Erre ki számított? – mondja a főfelelős.
Érik az alma megérik lassan, nincs hova tenni.
Erre ki számított? – mondja a főfelelős?
Romban az iskola, nincs tankönyv, szeptember is itt van.
Erre ki számított? – mondja a főfelelős.
Minden sarkon italbolt. Szesz dől, botlik a részeg.
Erre ki számított? – mondja a főfelelős.
Több gyermek születik, több kellene télikabátból.
Erre ki számított? – mondja a főfelelős.
210
Egyet adunk egyhez, kettő lett, lám, csudamódon
Erre ki számított? – mondja a főfelelős.
(X. 24.)
[Nem én…]
Nem én –, akivé megnöveltem,
való lényével ha összebotolna
csak nézné szánva meglepetten:
„No hát, szegénykém, mi kéne, ha volna?”
(XI. 4.)
[A száj tátog…]
A száj tátog a gége bedugul
a szív ugorna ki a mellből
ökölbe szorul s lebágyad a kéz
a halánték pattanna széjjel
belűl képződik ón-nehéz űr
s lassan a bőrnél is tovább nő
kushadnak az ügyes szavak
akármelyik elkezdené
zörögve kalimpál alá
ha tudni akarod mi történt
a testet nézd hallgasd figyeld
az ordít vádol jajveszékel
hatalmasabban mint a nyelv
a test a test s talán a lélek
(XI. 4.)
211
1978
[Esernyő a boncasztalon?…]
Esernyő a boncasztalon?
Inkább a tükör vagy az ablak
Belőlük nőhet a csoda
Például milyen különös
az éj-nap-ritmus néma lánca
Rakhatni az alkonyba könnyű
alkonyba bálnát légbenúszót
nagyobb csoda maga az alkony
maga a bálna is nagyobb
Nincs ámulat se lobogóbb
a bárgyú szerelmesekénél
kik mint sokezer éve tesznek
és éppenúgy csöppet se másképp
és mintha elsők úgy teszik
[Fölmérem…]
Fölmérem: érdemes még? – Nem hiszem
csak ingatom lassan lassan fejem
az „egyszer-volt”-ból más sincs mint a volt
az idő így úgy majd mindent megold
[Ha te engem…]
Ha te engem teremtettél s én téged:
fogjunk össze!
Ha én elvesznék az aki vagy nékem
az se volna többé földön se égen
212
[Ki kit sajnálhat…]

Ld. még [Negyvenkét éve…] és Apám-öcsém.

Ki kit sajnálhat, Apám?
Én tégedet, te engem?
Az-e a rossz amin onnan vagy
vagy amin én még innen?
De bánt mindenhogyan
hogy túl száz éveden
s túl a halálon nem jössz
leckét adni nekem…
[Sokatokhoz…]

Cs. Gy. otthonában sok könyvet, folyóiratot és újságot gyűjtött össze. Könyveit szerette, sokat „munkaeszközként tartott” könyvtárában (idegennyelvű kötetek a fordításokhoz, szótárak, lexikonok stb.), de a könyvek jelentős részét természetesen költő-, író-, művész barátaitól dedikálva kapta. Festéskor, takarításkor sem engedett hozzájuk nyúlni, csak saját felügyelet mellett, mert a különféle polcok, kupacok közt csak ő ismerte ki magát. Élete végére a könyvek a nagy ház minden zugát betöltötték.

Sokatokhoz nem érek többé
vagy csak festéskor poroláskor
Én könyveim hű könyveim
örömeim kincstára máskor
Térek vissza

Új Írás. 1978. 1. 81.

Térek vissza már magamhoz
térek vissza már utamra
térek vissza lépteimhez
térek már mértékeimhez
épp eléggé igyekeztem
épp eléggé más nyomában
épp eléggé: néki tessék
épp eléggé lenni árnyék
íme reszketek ha látom
íme gyöngülök körében
íme minden céltalan lett
céltalan lett oktalan lett
amihez nyúl amit érint
213
vissza kell térnem magamhoz
vissza már saját utamra
vissza önnön lépteimhez
vissza en-mértékeimhez
támad nagy baj máskülönben
[A tüdő megindítja…]
A tüdő megindítja, s a szép szervek esztergáin
át kiröppen az érzékeny levegőbe, s jut aztán a
befogadó fülekhez.
A hang: híd, szinte szemmel is nyomon követhető,
a legmélyebb intimitással érzéki jellegű.
Forrásba tartható vele a vér.
S a visszhang? Művi. Nem az megy tovább,
ami elindult.
[Bárány bárány…]
Bárány bárány növessz karmot
nagy fogakat szemfogakat
bárány bárány ne rettegjél
te mard meg az ordasokat
Gyapjad elhullajtva szerte
bőrödön nagy puszta foltok
bárány bárány már elég volt
te is lehetsz végre boldog
(III.)
[A tegnap mondható…]
A tegnap mondható
a holnap mondható:
214
a ma nem mondható
A tegnap mondhatót
tegnap mondtam talán
a holnap mondhatót
holnap mondom talán
a ma elmondhatót
csak azt nem mondja szám
(III. 8.)
Karácsonytól Húsvétig
Három hónap s a születésből
lett keserves kereszthalál már
A Golgotán egy csecsemőtest
tárja karját s hullatja vérét
s karjában és vérében alszik
millió matuzsálem-élet
Három hónap – egy szobazúgban
karácsonyfa-tűket találtam
megérték a csönd iszonyát hogy
Rómába mentek a harangok
Harminchárom év három hónap
itt nincs számtan és nincs idő sem
csak születés van és halál van
s nagy ok nagy cél nagy magyarázat
(III. 20.)
[A felhők…]
A felhők majd a háztetőkre ültek:
215
nyoma sincs annak hogy valaha volt nap
a kert alatt gyerekzsivaj verődik
a bérházak falán zúzódva torlad
s képlékenyen át- és átszerveződik
cserélgetvén folyvást összetevőit:
elmém látogatói menekülnek
(V. 6.)
Gyanútlan

Magyar Nemzet. 1978. VII. 16. 12.

Tektonikus katasztrófák fölött
piacra jár,
s az egészből csupán annyit vesz észre,
hogy a hullámzó mélyzúgás miatt
nagyobb hangon kell alkudoznia.
(VI.)
[Napközben olykor…]
Napközben olykor elálmosodom;
ledőlök, s már aludnék is de nem
de nem megy addig míg lábujjhegyen
nem jő a Kedves (szinte úgy oson)
s be nem takar – félébren figyelem
majd boldogan csukódik két szemem
(VI. 2.)
Teremtmény

Négy Évszak. 1980. 11.

Raktam sejtelmetlent kalandba,
kitettem sütkérezni napra:
fölkelt, evett, ivott a jámbor,
s aludt: élt mint akárki s bárhol –
hogy világ omlott közben össze,
nem vett semmit belőle észre
(VI. 25.)
216
Változás

Jelenkor. 1979. 6. 538.

„Fontos”, „fontosabb” és „legfontosabb”:
szótáramból e szavak vesszenek ki,
„nem fontos”, „mégkevésbé”, „legkevésbé”:
helyettük nagybetűkkel álljon ennyi.
(VI. 29.)
[Hogy akik…]
Hogy akik szeme tömböket
nagy fényeket nagy árnyakat lát
azt szeretném hogy nyílna meg
csöpp semmiknek is látva titkát
(VI. 29.)
[Cifrának rongyot…]
Cifrának rongyot, mit sem érőt.
Ó lányok, hány nap a világ?
Hány ezredszer sikolt a szív:
„kis női csukák”, éhesek!
A vén kalandor hintaszékben
bölcs lenni próbál, kívül ép,
belül százszor zúzott, csapott.
Ül ablakánál, ki-kiles,
benéznek szűz-tükrű szemek,
s indítják új s új indulatra.
(VII.)
Ti lennétek

Kortárs. 1979. 2. 178.

Legkomolyabb barátaim
legkomolyabb rokonaim
ti lennétek ha lehetne
ti akik már a halálon
túl vagytok már a halálon
217
ti akik ha köhintnétek
ha csak elmosolyodnátok
szemetek ha hunyorogna
kisujjatok ha moccanna
lenne minden bölcsességnek
bölcsessége a világon
(VII. 1.)
[A porcelán-tányéron…]
A porcelán-tányéron,
a fehér porcelán-tányéron
kicsiny piros patak:
sült kolbász leve: bőved este
20 kilométer
gyaloglás után a havas
töltésen, szánkótalpak
keskeny árkaiban.
A csöpp konyhában búg a tűzhely,
kosár előtte, csutka
és jó meleg. –
Ez fontos volt, a gyaloglás kevésbé
és a gyaloglás oka még kevésbé.
Az idő falai bedőltek,
a valódi falak is tömegestül,
nincs a csöpp konyha,
nincs a tűzhely,
a kosár és a csutka benne,
az a falu se többé,
törmelék alatt vár a feltámadásra. –
De épen, szikrázó fehéren
áll a rom-táj fölött
a porcelán-tányér, az alján
218
kicsiny piros patak,
és kolbász is talán,
és meleg, jó meleg körötte.
(VII. 13.)
Szieszta

Kortárs. 1980. 7. 1024.; A folyóiratban Két semmiség közös főcím alatt a Viola rajzai c. verssel együtt jelent meg; az A Világ küszöbei c. kötetben megjelent (56–57. o.) – szintén balatoni-révfülöpi keletkezésű – Júniusi miniatűrök című ciklusból kimaradt vers.

Összegörbülve, mint anyám
méhében, alszom délután
Ne nyújtóztassanak ki ha
rám dől a végső éjszaka:
így alhassak majd, hadd legyen
a megszokott testhelyzetem
(VII. 31.)
[Ajtónak lássam…]

Ajtónak lássam, ajtónak mindig ezt a fehér mozgó téglalapot, ezüstös kilinccsel, kilincscímerrel pereme közepén. Ajtónak lássam tisztes szoba-tartozéknak, ahogy ez már szokásos. Használhatónak arra, hogy kirekesszem a világot, vagy hogy beeresszem. Kedvem engedelmesen tevőnek, három sarokvason engedelmesen fordulónak. Olyasvalaminek tehát, ami nyakig fel van öltöztetve funkciójának egyenruhájába. Ajtónak lássam, hogy békésen élhessek vele, illendően kezeljem, olykor meg-megtörölgessem, sőt festési hibáit is kijavítgassam.

Jaj nekem, ha megbotlik a szem! Ha megbotlik az agy! Ha bukfencet vet ez a fehér mozgó téglalap, s keresztbe áll a törvényes hömpölygés elé. Torlaszt zúz, örvényt kavar. Ellenségemmé válik, s rám haragítja az egész világot. Jönnek majd a dolgok riasztó maskarákban, szabotáló indulattal s nem tudok többé rendet teremteni közöttük.

(VIII.)
219
Önámító

Műhely. 1979. 2. 53.

Bár ápolom, mégsem nekem,
mégiscsak magának terem,
s ahány gyümölcséhez nyúlok,
annyiszoros tolvaj vagyok.
Fa árnyékában jó pihenni,
– az árnyat magának teremti,
s hogy én, vagy egy eb élvezi,
olyan nagyon mindegy neki.
Szél jár, zúgását hallgatom,
a magaménak gondolom,
hogy a fák mind nekem csinálják,
– szél jár, a fák zajongva állják.
Ó kert, ó kert, én drága kertem,
egyoldalú, kedves szerelmem,
új nyár jön, új szenzációk,
új önámításokra jók.
(VIII. 3.)
Ásatás

Kortárs. 1979. 2. 178.; Ld. még: Janus Medvevárban, Költő-elődöm, Babits beszélgető füzetei, Beszélgetőfüzet.

Legyűri a tél is a nyár is, most éppúgy, mint Janus, Babits korában,
vagy a szőlőhozó rómaiak, lószagú ősmagyarok idejében.
Zöldet ölteni kénytelen, fehéret, rezgő bóbitát,
puha nyugalmat, legyűri a tavasz is az ősz is:
kénytelen kezdeni és kénytelen abbahagyni.
Legyűrik az évszakok, akár az embert legyűrik,
az ágyék és a lélek parancsszavakra mozdul.
Láttam már hányszor párokat egymásba kulcsolódni
a sétatéri padokon, s láttam már magányosokat
maguk elé meredni a sétatéri padokon.
220
De mégis győztes a legyőzött, gyakrabban győztes, mint legyőzött.
Falak bújnak elő a fénybe, padozatok, haszon-edények,
szerszámok, dísztárgyak – lenyelte őket réges-régen a föld.
Önként belédugjuk a holtat: alázattal, elismeréssel,
hiszen egyszer úgyis…
Győz a föld, a gravitáció
a mindenféle, nemcsak a fizikai, győz, győz a föld,
eltűnik a boka, a térd, a földszint és az emelet.
A kis dolgokban engedékeny, a szokvány-ügy hidegen hagyja,
de betölti hatalmasan világerős törvényeit.
(VIII. 9.)
[Gyermekjáróka…]
Gyermekjáróka műanyag babák
csörgő labda pelenka serbli
nappali alvások föl-fölbukó
más-más ízű sírás üvöltés
négykézláb gyámoltalanság köbön
nézzétek meg jól: így indulnak a
világ átkai is – vigyázzatok
(VIII. 23.)
[Nagyon birtokolni kell…]
Nagyon birtokolni kell a Má-t. Minden porcikájában. Ételeit
megenni, italait meginni, lerombolandóit lerombolni, felépítendőit
felépíteni.
Aki elment már nem teheti, aki nincs még itt, nem teheti.
A tej áldás a csecsemőnek, de ha a szoptatós asszony
mellében marad, gyulladást okoz.
221
Az augusztusvégi este kutyaugatás, ritkás autózúgás és
seregélyriasztó szélcsengő hangján közli magát.
És persze idegesítő vegyesillatokkal.
A virrasztó válságba jut: csukjon-e ablakot?
Most már aligha jó ennyire gyanútlanul beengedni a mindenséget.
(VIII. 28.)
[Még csak néhány…]
Még csak néhány indul kalandra
s a többség boldogabb ha ül
kényelme padjához ragadva
a négy fal bástyáján belül
izgalmait képzelme adja
különben a lég is lehül
ha körbefolyja áradatja
nyúlósan menthetetlenül:
nem másul addig a világ
a történetek színesednek
s gyarapszik bennük a mese
hanem az ösvényeken át
a hangok is megkevesednek
s a láb nem jut sehova se.
(XII. 8.)
[2078 – Visszafelé…]
2078 – Visszafelé
ki közelebb ki távolabb
hagyja itt az eföldi tájakat
de élőim közül
odáig egy sem ér
Előttem feketén feszül
222
sok-sok határkő
egy-egy névvel beírva
helyüket nem tudom
de nagy-nagy nyugalom
száll aggódásaimra:
2078-ra ha már jő
mi élőimmel úgy leszünk
hogy semmiképpen sem leszünk
a sorrend mit számít vajon?
(XII. 13.)
A kert karácsony előtt
Mi ünnepre ő halálra
vége-félés elszunyásra
Hogy merek kinézni rája,
nézését szemem hogy állja?
(XII. 14.)
223
1979
[A „Visszaszámlálás”-ból]

A költő legfiatalabb, Zsófia nevű lánya német állampolgárhoz ment feleségül, s 1979. VI. 10-én költözött Németországba. Cs. Gy., aki erősen családcentrikus ember volt, nagyon nehezen viselte az elválás idejének közeledését: 1978. X. 3–1979. VI. 10-ig, napi rendszerességgel jegyezte le gondolatait az elszakadásról. A verses naplót az A világ küszöbei című kötetben közölte Visszaszámlálás címmel (94–103. o.). Itt a kötetből kimaradt versekből olvashatunk még néhányat. Ld. még [Még meleg…] és Hazalátogatás előtt.

A folyó tengerbe szakad
s eltűnik benne
minden szavával, színével, ízével
a régi hab.
Valami nagyon magashoz kell kötődni közösen
hogy hozzánkig-sugarai
egybe tudjanak kötni jól
Majd talán – ha nem is hiszem –
túlra azért igyekezem:
onnét mindent inkább belátok,
egy pillantással a világot.
Kislányom, nem az enyém se nap se hold
se csillagok
Siratom majd-általa-majd-siratlan
pusztulásom. Könnyei-áztatottan
mennyivel könnyebb lenne bizonyára
készülni a halálra.
Húzódnak firka-vonalak,
s tudom, majd összeállnak.
224
Kép lesz belőlük; sivatag
ábrája a halálnak.
Remek kaland volt,
s vége lesz.
Érdemes volt-e?
Érdemes!
Új témát minek kezdeni vele? Neki is
könnyebb az ismétlés és jobban esik is
(II. 5–11.)
[Cérnagombolyag Föld…]
Cérnagombolyag Föld – Naponta
tekeredik le róla
egyforma mérhető idő
Az indulásra készülődő
csatolja már cipőjét
keresi már utiládája kulcsát
A visszamaradó néz gyakorol
kóstolgatja a keserű
poharat hogy könnyebben bírja majd
S tudja hogy keserűbb lesz
nem lesz kibírható
hogy akkor valami befejeződik
Így hát kezdődik is – gondolja
(II. 15.)
225
[Tud felejteni…]
Tud felejteni, s tud lenni kegyetlen,
tehát: tud élni. Volt az ősz, a tél,
kínok, halottak… Néhány hét csupán,
s ki benne járkál, észre sem veszi.
Megjő az ibolya, megjő a fű,
lehet húsvéti fészket rakni, hímes
tojást belé (ez is, ez is makacs
élet-vallás) megjő megint a rügy, virág
s eltűnnek a hullaszagú nyomok
S ki benne járkál
és magába néz,
lát sírokat, lát
vérző vagy alig
benőtt vörös ta-
réjú sebeket
Hiába nagy ennélfogva
a kívül nem bír a belüllel.
(III. 4.)
[A hátat-fordítás kora…]
A hátat-fordítás kora: nem szép, nem érdekel, utálom
A régi dolgokról lecsúsztak a szemek,
s most izgatottan (rémülten) cikáznak mert keresnek
Az éjszaka, a köd, a levegő
nem ragaszt, nem táplál, nem elégít ki
Siessetek!
(III. 8.)
[Él még? Nem él?…]
Él még? Nem él? Sokszor zavar,
ki él, ki nem Mind nehezebb
226
megfigyelni és megjegyezni
Holtakat éltetek, beszéltetek,
élőket megkövesztek, elmenesztek
Bolond világ vagy legalábbis
bolondul a világ én körülöttem
Könnyebbül is:
nagyobb lett a pálya, izgalmasabb a játék,
úgy is mondhatnám: cseppfolyóssá vált a
régen szilárd
S a cseppfolyós világ
nem talál többé formát, vagy ha mégis:
az én formáimat találja
Milyen nehéz pedig,
milyen nehéz pedig,
mennyivel nehezebb pedig
formákat adni, mint formákba ömleni
(III. 30.)
Hat bányász

Jelenkor. 1979. 6. 537.; A verset egy mecseki bányaszerencsétlenség hírére írta a költő. Ld. még Kibírom.

Először tűnt a fény – ez egycsapásra rögtön
aztán a levegő – ez lassan de kitartón
aztán az értelem – bakkecske szökkenéssel
aztán az idegek – robbanva és kilengve
aztán az emberség – állkapcsok csattogása
– üvöltés a torokból
– letört körmök és ujjak
– hajcsomók a marokban
– verejték, vér, lucsok, könny
aztán mindig sűrűbben
mind bővebben zuhogva
a semmi
üresség
nyugalom
s
egy
227
kettő
három
négy
öt
hat
már alig emberforma rom…
hat csillag hat tökéletesség
(III. 31.)
Nincsen kapaszkodó

Somogy. 1979. 2. 3.; A versesfüzetben a cím: Mért enged el?

Kicsit sír, kicsit muzsikál is,
tél végi, bő eső –
Falak közt, tető alatt, meleg ágyban –
zuhogjon kedvire!
Ha majd szivárog, s hangtalan lesz,
ha arcomra kúszik,
köröttem föld-fal, föld-tető fölöttem,
keménység és hideg…
Mért enged el e mosti helyzet?
Hát nem jobb, hogyha két
serpenyő nagyjából egy szinten állong,
mintha fölcsap, s lehull?
Mért enged el? De hát elenged!
S nincsen kapaszkodó.
Az eső szűnik, kezdődik elölről,
s az ágy végképp kihűl.
(III. 31.)
[Csak a tudott…]
Csak a tudott s a tudottból kikombinált
csak az segíthet
228
Nem megoldani –
elködösíteni szépíteni vagy
így elfogadni meg nem őrülvén bele
De ezek nem törvények kókler kicsi ügyek
ezek csak pára csak párasűrűsödés
ezek fényvillanások változó szelek
míg lent a föld az igen az igen
abban viszont nincs mese
én is – Meghalok
hiába volt kétezer év kétmillió
hiába lesz ennyi vagy annyi: meghalok
Így végül mind a kettő mosolyt érdemel
amaz hóbortos ámításai miatt
emez fakó következetességeiért
amaz gyökértelen irányai miatt
emez iránytalan gyökereiért
amaz hogy oly felelőtlenkedő
emez hogy oly kötelességtudó
(VI.)
[Emlék emlék…]
Emlék emlék hogy szép legyen
túl a völgyön túl a hegyen
mi innét még nem látható
s honnét ez itt lesz látható
Erszény rekeszekkel tele
rakjunk minden rekeszt tele
ameddig bírják még lehet
ha egy-egy bár ki is reped…
(VII.)
229
[Tulajdonképpen nincs is…]

Tulajdonképpen nincs is mit megoldani. Az élet csak kollektive vagy absztraktive örök. Egyénileg és konkréte véges. Az agy még nem szokta meg ennek tudomásul vételét. Pedig azzal kezdődik vagy kezdődne értéke. Most szánalmasan viselkedik. Siránkozik, lázad. Mi ellen? Egzisztenciális rangja: az élet törvénye ellen. Persze: a halál aspektusából nézve az állat boldogabb. Csak élvezi a folyamatot – bár csupán alapfokon – amit életnek neveznek. Ugrándozik a gida, könnyű-izmos testtel csodálatosakat szökken a macska, nagyszerű hurkokat formál a levegőben a fecske, de a biológiai örömnél – a jól működő szervek szótlan ujjongásánál – nincs többjük. Ezt a többletet csak a fölismerhető intellektus adhatja meg. Így egyenlítődik ki az a kétfajta egyenlőtlenség.

Szégyenkeznem kéne inkább. Miért bűvölődtem évek (évtizedek) óta a halál köré? Talán segítek előkészülni másokat is? Alighanem jobb lenne a meglátások és megnevezések sorát szaporítani. Ezt lehetne valódi segítségnek tekinteni. A gyülemlő meglátások és megnevezések végül is minőségbe csapnának át, s a halált mutatnák meg, azt neveznék meg. Végképp, visszavonhatatlanul. S válna az ember szabaddá tőle. Úgy mint az állat, de sokszorosan magasabb fokon.

(VII.)
Kortárs-dal
Tudják s meg is teszik
majd ők is dolgaik
ha lábuk csúcsra hág
lesz akkor is világ
szegényebb? gazdagabb?
békésebb vagy vadabb?
mindegy: úgy végzik el
mint nékik megfelel
ne fájjon hát fejünk
230
ott úgyse lesz helyünk
nem is férnénk bele
új kereteibe
inkább töltsük be jól
mit ránk osztott a kor
a végső percekig
erőnkből míg telik
(VII. 5.)
[Kék…]
Kék kék kék
víz lég ég
kortyintanám
szippantanám
lengve lebegném
(VIII.)
[Minden fénylik…]
Minden fénylik: az űrfekete is
ha mélyen
elsüllyed a szem is
Belülről tör ki zengő szenvedéllyel
a szervek örökjéből s élni gerjed
a mű szervetlen csodatételén
a fény a fény
(VIII.)
[„Nincs még helyén…”]
„Nincs még helyén a szék
s pénz tisztesség se még
a sínen a vonat
nem mindig jól halad
231
s ha lett is némi rend
az sem mindent jelent
olykor ránk nő a gond
s már-már kancsít valónk
s ordítanánk hanem
rá se ránt senkisem
sok fontosnak füle
himnusszal van tele” –
Mit lehetne válaszolni?
„Ezt a széket odább tolni,
vonat elé leguggolni
s ha világ a számadásunk,
úgy itt hagyni, sose lássuk” –
(VIII.)
Vasarely

Victor Vasarely – Vásárhelyi Győző – a pécsi származású francia festő művei nagy hatást gyakoroltak a költőre. (Vasarely képeinek állandó kiállítását, a Vasarely Múzeumot, 1976-ban nyitották meg Pécsett.) A Simeon tűnődése c. kötetben megjelent Cs. Gy. másik Vasarely festményeket idéző verse is. (59. o.)

Földomborul hajlik simul
sűrűsödik tágul lazul
magában s túl magán
fent lent akárhány oldalán
tisztán és tisztaság-sugárzón
nem tűrve már most
a Káoszt
győz győz a kuszaságon
(VIII.)
Augusztus-vég

Négy Évszak. 1981. 8. 4.; A versesfüzetben cím nélkül.

A tücskök… Hangjuk feltolul s elárad.
Fáradt a kert, s még mindig egyre fárad.
Miféle kórus? És mért szól a kertben?
Hogy pusztulását könnyebben viseljem?
(VIII. 18.)
232
[Álmodj!…]
Álmodj! Úgyse tehetsz mást
rózsa-e? női mell-e?
társadalmi forrongás?
vers-e? vagy kutya-szellet?
Álom… álom… az érték
épp az lenne hogy álom
nem rosszfajta-üresség
szemhéj-túli világon
Egyenlő az anyaggal
mindkettő maradandó
él milliónyi alakban
s egy bár mitse halandó
Harcok vér szervező düh
egy lépést se ha tennél
űrkirály örökéül
kincshagyója lehetnél
Álmodj s írd le meséld el
lesz kő rét futi felhő
lesz egyforma eséllyel
végtelenbe szökellő
(Révfülöp, VIII. 21.)
[A tegnap sincs…]
A tegnap sincs sem az előző óra
s az előző perc másodperc mire
ezt leírom sőt csak rágondolok
már szintén nincs mert múlt lett s hol a múlt
milyen téridő kategóriában
milyen utakon megtalálhatóan?
233
Hol a múlt? Hát az emberben! az ember
s a múlt… múlt nélkül nincs ember
ezért nézek annyit hátrafelé
ezért nem nézek – mondják bár – előre
talpaim alá sziklakő kell
csak így mehetek bizton a jövőbe.
(Révfülöp, VIII. 29.)
[Sebeket nyalogatni…]
Sebeket nyalogatni kutya-módra?
Azt nézd ki vert rajtad sebet
s ne indulattal ne csalódva
hitt nem-hitt ellenségedet
Talán nem is azt – inkább jótevődet
A seb a lélekig beér
s kifolyhat rajta majd a méreg
mely jobban átjár mint a vér
Jób végsorsát is megszokhatja az ember
a tele-fekély napokat
ártatlanságát vallván türelemmel
míg kezében cserépdarab
mert fönn a felhő-bodros égi tájon
egyszer nyilván fölhangzik a
kérlelhetetlen égi szájon
a büntető bocsánata
(IX. 7.)
Folyamat

Alföld. 1980. 4. 31.

Este van hát levetkezem
jóról rosszról feledkezem
tört lévén nem szeretkezem
234
ágyamba eltemetkezem
s reggel megint keletkezem.
(IX. 9.)
[Csak az örömről…]
Csak az örömről ezután
Millió esélyes közül
hogy éppen nékem adatott
az eddig legfőbb lényi rang
mindenképpen vezér vagyok
mindenképp kivételezett
(IX. 29.)
[Sziszeg a gáz…]
Sziszeg a gáz, a november
hideggel jön, kés-hideggel
Sziszeg a gáz – nevetés
talán ez a sziszegés?
Paplan alá bújva gyorsan
csak fejem van csak arcom van
de ezek meg kibírják
hidegek ha kaparják
Végignézem folytatásom
eltűnik dombor lapályon
Ez lennék hát? – mondhatom –
Meggyűrődött paplanom?
Lehet lehet meglehet tán
szűnik testem heve-fogytán
a fejem meg egyre nő
hogyha nem is mérhető
235
Gyomor ágyék kéz denikve
mind fejembe költözik be
végül is mindent tudok
csak többé nem mozdulok
(XI. 1.)
[Bemosta a húsomba…]
Bemosta a húsomba vágott
sebet a megszokás vize
Ami előbb sajgón hiányzott
ma sorsom csöndes részese
Mert hihetően befejezve:
lett korlátlan tulajdonom,
magamagát is kirekesztve
kényemre alakíthatom
Hát mindent (önmagunkat is!)
elveszteni csak ennyi volna
hogy lágy emlékké lényegül?
S tán ott túl is ha vándorolva
e világ helyére kerül
ha már a szem csak múltba visz?
(XI. 8.)
[Nos hogy tudsz…?]
Nos hogy tudsz beborulni ég?
felhők hogyan tudtok szaladni?
hogy suhogsz csöpörögsz eső?
őszi kert hogy tudsz dideregni?
egem felhőm esőm kertem
236
érdekel hogy mit csináltok
méricskélhetnek gőgösen
foglalhatnak keretbe szóba
kit-sem kizáró szuverén
tulajdonom érinthetetlen
és még mennyivel több vagyok!
(XII.)
[Szenvedésem…]
Szenvedésem körben forog
S nincs értelme haszontalan
mindaddig míg a szenvedőkhöz
nem kényszerítettem magam
s így nem tett jobbá engemet.
(XII. 5.)
Elutazik
A vonatablak keretében
egy kedves arc szomorkás két szem
aztán csak integető
alsókar messzetűnő
Hát persze mindez
polgári s giccses:
egy gyermek elutazik
anya apa búcsúzik
Egy gyermek! Sokszáz talán sokezer:
pólya bölcső kézi táska könny kacaj
dús megnyilvánulásaival
s kapcsolt részeivel
237
S ha csak mozdul egy hadsereg
a föld is bele remeg
Most az időlegesről
s vele a véglegesről
kéne beszélni: lelegyinteni azt
ebben meg lelni vigaszt
De jó csak az időleges…
A végleges ember-ellenes
ha kibuggyan a könny: neki
ez rangon aluli
A kar már nyilván nem integet
az ölben talált nyughelyet
Előbbi integetése
a levegőbe vésve
Kimetszeném szeletben
hogy őrizzem szüntelen
az utolsó igazat
ami belőle maradt
(XII. 25–29.)
[Még három nap…]
Még három nap s ennek az évnek vége
meg kéne minden percét tömni meg kéne
számíthatnám őket idei dolgaimhoz
ki tudja hogy a kezdődő új év mit hoz
S le kéne írni az idei évszámot sokszor
három nap múlva leírni annyi mint leírni rosszkor
és jókor már soha az idők végezetéig
(XII. 28.)
238
1980
Egy Róma-térkép előtt

„Harminc négyszínű réteg rajta…”; Harminc évvel római tanulmányútja után írt vers. (Ld. még Takáts Gyulának; [Vonatkattogás…] és Először Itáliában.)

Harminc négyszínű réteg rajta, de áttetszők, mint a fólia-sátrak.

Két színben dereng által: éles sárgában és lucskos szürkében. Kétfajta levegő csap ki belőle:

fűszeres-meleg és nyirkos-csontharapdáló.

A platán majdnem ablakomhoz ér. A hirtelen kanyarodó villamos sikoltása rémült mókusként rohan föl ágain s ugrik be hozzám.

A negyedik emeletről lelátok a Tiberisre.

[Az engedetlenség tökélye…]
Az engedetlenség tökélye:
– bár apja karjában – a gyermek
megy konokul a csapda-éjbe
Kevés lenne

Népszava. 1985. XII. 23. 13.

Forma: szavak szigorú és pontos rendje, ha nem vagy,
kötve hiszem, hogy akár egy sorom is születik.
Gyönge a lélek: a fölbuzgó bánatnak, örömnek
formát adni kevés lenne saját ereje.
[Megkaptam egy komplex orvosi…]

Megkaptam egy komplex orvosi vizsgálat eredményét. Két titokzatos sor számokkal, rövidítésekkel. Utánanézhetnék: melyik mit jelent. Kis billenések, nagy zökkenések-e? Egyelőre nem érdekel. Inkább tetszik: milyen nagyszerű, hogy a bennem mozgó, nyüzsgő, áradó, kavargó bűnöket, erényeket, sompoly239gó kis sunyiságokat, nemes fennköltségeket termő élet ilyen röviden s itt ott a nem-kerek számok pontosságával leírható. Aztán érdekel is, melyik lesz majd, amit utolsó bizonyítványomba írnak. Ha tudnám, pirossal aláhúznám, esetleg be is keretezném. És elkezdenék gyanakodni arra a szervemre, sőt gyűlölni őt készülő hűtlenségéért. Mert nem csak az én ellenségem lesz, hanem többi szervemé is, melyek megőrzik szolidaritásukat irántam, de képtelenek lesznek a renitens kártevéseit jóvá tenni.

[Verten az áldozat…]
Verten az áldozat vére fagyott
Elkapják a gyilkost tanú a halott
elkapják karja véres könyökig
inge és kabátja vörösödik
Tagadna? nem teszi egyet se szól
semmilyen kérdésre nem válaszol
szemében hősies gerjedelem
vitézi kurázsi gőgje terem
de aztán ha négy fal közé kerül
„Nem szabad!” „Így muszáj!” fogja körül
elcsattan arcán pár cifra pofon
s úgy érzi fejére dől a plafon
„Hagyjanak hadd menjek” – így pityereg
„Anyuci – istenem – anyu beteg”
sajnálni illik kötelező
csak gyönge szegényke nem bűnöző
(I. 21.)
Mégis

Népszava. 1980. XII. 25. 14.

Reggel óta köd ült a tájon
köd és nyirok hegyen lapályon
240
s estére hogy a nap is elment
a világ még keservesebb lett
mégis hogy már éjfél felé jár
hogy az idő holnapba sétál:
aranypart dőlt a vízbe látom
többé ugyan ki nem halászom
s minden percet kívánva vissza
rámeredek a papírosra
s írom – mert főbb rossz nincs azért se –
hogy vége vége vége vége
(I. 26.)
[Ha hull a hó…]
Ha hull a hó bennünk vajon
a gyermek kedve kel?
Vagy nézve szét a szűz havon
a visszhang énekel?
(I. 27.)
[Kérdezősködjem?…]
Kérdezősködjem? Soha nem!
Sem írásban se szóban
Így holtomig őrizhetem
mi egyszer volt s valóban
Elég sokat kellett saját
kezemmel sírba tennem
ifjú öreg szomszéd barát
temetőkertje bennem
241
De akikről mitsem tudok
azok virulva élnek
temetőkertemnél nagyobb
terén a messzeségnek
(I. 27.)
[Még meleg….]

Lapszéli jegyzet: „80. ápr. 7. reggel ½ 6-kor Zsófika elment, húsvét másnapján. Este ¾ 8-kor telefonált, hogy megérkeztek.”; A költő Németországba házasodott és azóta is ott élő, Zsófia nevű lánya gyakran látogatott haza szüleihez, testvéreihez. Ez a vers is egy ilyen alkalommal született. Ld. még [A „Visszaszámlálás”-ból] és Hazalátogatás előtt.

Még meleg a szék még a hangja
a vázában bújik…
csak a másik szobába menjek
csak üljek le melléje szembe
csak nézzem nyomait
(IV. 7.)
A rém születése
Lappang érik fekete vermek
bűzös nyirkos mélyén a gyermek
Ordítozzam? „Íme világok!
mi lesz ha a napfényre tátog?”
A méh-szutyok-méreg az is rajt
maga is okoz az is bajt
Hát még ama gonosz fióka
gonosz méh-öl gonosz lakója!
Egyszerre csak dúsan ráduzzad
végig nyúlik globális hosszat
s szörny-kígyó-pók-hiéna teste
csak nő tovább ezerszeresre
S akad belénk agyonszorongat
születnek hadseregnyi holtak
s a szép ember a drága élet
emléke lesz csupán az égnek
s a föld többé nem népesül be
beolvad porszemként az űrbe
(V. 2.)
242
[Halottaim ahogy…]
Halottaim ahogy sűrűlnek
úgy ritkul riadalmam.
Az arcok ismeretlenülnek,
magányom tágul szakadatlan.
Ne az utolsók közt legyek
ha majd megyek.
Alig kellett valódi szív, öl,
inkább, hogy elfogadják,
mentsenek meg jótetteimtől,
vissza ilyen formában adják.
A hálát rosszul viselem
mással s velem.
Egyszer minden szemből kihullok.
Több lesz a béke bennük.
Csak emlékeim árnya kullog
szelíd kisértetként mögöttük.
De az meg elintézhető:
elűzhető
(V. 4.)
Kisunokám műtétje

Tiszatáj. 1980. 8. 7.; Pintér Violának, unokájának mandula-műtétjekor. Ld. Látogatók.

Kis csecsemő, piciny állatkám, fecském, puha-pelyhes,
késsel mennek rád, vérzel, a könnyed ömöl.
Én meg halk zeneszónál versekkel bibelődöm,
s olykor döndül e szív: túl vagy-e már nehezén?
Köztünk is, lám, ott a szokásos fal, kicsi lánykám,
jelzi magányod, mely most is utóbb is örök.
(V. 4.)
243
[Azt is mondhatnám…]

Azt is mondhatnám, hogy lám, lám, megint igazolódott a közhely: győzött az élet. Mozog, zajong, színesedik, sűrűl a kert. És változik. Nyilván percről percre, de érzékelhetően mindenképp óráról-órára. A gyöngyvirág-levelek csúcsa például reggel még tiszta volt, most koradélután már gyakorta rozsdás. Az öreg meggyfáról meg hófúvás-szerűen sodorja le a váló szirmokat a föl-föltámadó szél. Ez a fajta mozgás és változás pedig okvetlenül az élet jele. Győzött az élet! Győzött az élet! Igazán? Győzött? Ha az agy messzibbre próbál nézni, elborítja a szégyen. Hányszorosa az ismert életnek az ismert élettelenség. Sőt még az ismert halottság is. Csak tengerünk tükre fodrozódik meg olykor s ilyenkor mondjuk: Tavasz lett! A mélység erről nem is sejt semmit. De az a fodrozódás lehet elégséges, lehet minden, lehet diadalmas is. Ha alázatosan viseljük s nem akarunk mindenáron összehasonlítani.

(V. 10.)
Karambol

Élet és Irodalom. 2000. X. 6. 27.; Lapszéli jegyzet: „Ma, 80. jún. 21-én Ciliék reggel 8 után elindultak Révfülöpre. Dombóvár után hirtelen fékezés miatt árokba fordultak. Laci az összetört kocsival vissza tudott jönni. Ciliéket egy ismerős orvos hozta haza. C. kisebb sokkot kapott, de lassan megnyugodott. Az a fontos, hogy egyiket sem érte sérülés. Holnap, 22-én vasárnap vonattal elmennek R.fülöpre.”; Ciliék, C. = Noémi, a költő középső leánya; Laci: Pintér László, a költő veje; kisautó: Trabant Combi; R.fülöp = Révfülöp. A karambolozó autóban utazott Cs. Gy. két unokája, Pintér Bálint és Pintér Viola is. Ld. Látogatók.

Egy kisautó fejre állt
s összetört Benne három
egy-vérem: két kis unokám
s anyjuk a szőke lányom
A kisautó összetört
épen maradt a három
meg sem ijedt két unokám
csak megijedt a lányom
Véletlen? Felsőbb hatalom?
akárminek találom,
244
hálás vagyok (mindegy kinek):
épen maradt a három
(VI. 21.)
Túlélő

Életünk. 1980. 10. 805.

Lehetett volna mára: volt
lehetett volna mára: holt
egy véghetetlen kicsi folt
a történet falán
Lehetett volna mára: nincs
értékevesztett drága kincs
kiből egy apró sárga tincs
maradt csak volna tán
Lehetett volna már: adat
ki tudja kinek áldozat
sok szeretőnek kárhozat
amíg emléke él
Lehetett volna – mégse lett
Véletlenségből eshetett?
Vagy fentebb célból védte meg
egy óriás tenyér?
(VI. 26.)
Gazda

Négy Évszak. 1982. 5. 1.

Meggyfa-csemete –
sietnék vele:
hogy gyorsabban teremjen,
az időben előre menjen.
Vagy mert ez nem lehet,
az időben előre nem mehet,
245
az idő madara
szálljon hamarabb –
(S hogy közben engem is
közelebbre visz
oda, honnét nincs már visszaút:
az eszembe se jut.)
(VIII. 13.)
Hazalátogatás előtt

Dunántúli Napló. 1981. VIII. 20. 8.; Zsófia lánya pécsi látogatása előtt. Ld. [A „Visszaszámlálás”-ból] és [Még meleg…].

Szobájába bementem
(ahogy volt úgy maradt
pedig két éve lassan)
Láttam hogy fészkelődnek
a székek szőnyegek
A szekrényben a könyvek
a képek a falon
s a mennyezetről ujra
mint akkor hullni kezd
a festék néhol apró
lemezkéket találni
a padlón s asztalon
A tárgyak készülődnek
a tárgyak azt szeretnék
hogy majd ha nemsokára
közéjük lép megint:
hogy úgy érezze: röpke
percekre ugrott át egy
barátnőjéhez itt a
szomszédban és hogy onnét
jött vissza csak vagy éppen
bevásárolni volt s a
városból tért haza
(VIII. 14.)
246
Egy volt osztálytársam halálára

Lapalji jegyzetben szerepel az osztálytárs neve, sajnos olvashatatlan.

A találkozókra sohase jött el,
ködben rejtőzött és eltűnt a köddel.
(IX. 26.)
Babits beszélgető füzetei

„Beszélgető füzetei” = Babits Mihály beszélgetőfüzetei. A szöveget gondozta, jegyzeteket írta Belia György. Bp.: Szépirod. Könyvk. 1980. 1–2. köt. /Műhely/. Ld. Ásatás és Beszélgetőfüzet.

Néhány év íme egyetlen óra!
A legfényesebb gondolat
kínok szűk szálain szalad
A test összhangos funkcióiból
száz egymás ellen lázadó fakad
(X.)
[Fák köszönöm…]
Fák köszönöm október vége
sárgultok vörösödtök
meztelenedtek köszönöm
az ízes sok gyümölcsöt
az árnyékot alattatok
a napfény-tenyerekkel
melyek ruhámon arcomon
inogtak lágy erekkel
Lombjaitok között a meg se
számolható zenéket
a zúgókat és sziszegőket
az „Egyszer volt…” – meséket
247
A szabadság következik
(a jól-megérdemelt-e
vagy a munkanélküliség
muszáj-keserve?)…
(X.)
[Megszigoríthatod szemed…]
Megszigoríthatod szemed ráncolhatod homlokod
s mehetsz a derűsek közé s fürkészheted milyen
hatást keltesz köztük látsz-e a tekintetükben bármi kis
hunyászkodást hogy komolyan vesznek hogy megbecsülnek
Mennél a derűsek közé hisz mindig oda vágytál
s jártál is ott sokat és mindennél boldogabban
kicsi nagy kanyarokban örömök petárdái
s egyenrangúság bizalma sütött le társaidról.
De egyszerre csak pattogzani kezdett rólad a régi máz
Hétfő… kedd… péntek… nem nagyon figyelted
s amikor véletlen tükörbe néztél: – iszonyat!
előbb nem hittél a szemednek borzongva fordultál el aztán
(X.)
Másnap este

Simon Béla pécsi festő halálára.

Simon Béla éjjel meghalt

Zörögnek a zöröghetők erős szél
ráng az utcákon be-behunyják
szemük a lámpák a csapódó
hulladék forgó száraz levelek
ostroma előtt
Ha én nem hirdetném nehéz
nézésemmel megzökkent ritmusú
248
lépéseimmel gyönge remegéssel
térdemben és gyomromban hogy ha én nem
hirdetném hogy többek között
ezek a sarkok utcák és terek
ezek a házak sem látják ezentúl
a kékek és vörösek piktorát
ha én nem hirdetném ugyan ki tudná?
Zörögnek a zöröghetők talán
így gyászolják az oktalan
tárgyak
De arrább az a fiatal pár
az nyilván nem gyászol: át a ruhán
át a bőrön egy-testté válva forró
erőként törnek át a hidegen
Pillantása nyomait hány falon
tetőn kövön kapun és kapualjban
találná még meg valami csoda
készülék?…
(X. 31.)
Öregkori karácsony
Fát cifrázni ámítani
kölykök szemébe fényt szerezni
szemhéjuk alá szítani
cifra és bátor álmokat:
– – vénnek csak ez marad?
Ülhet hívő gyerek-hadak
tengelyében hitetlenül
s míg künn a meleg rászakad
fázhat belül
talán: erre rendeltetett
ilyet tehet?
249
Több kell neki: jogaiból
engedni nem akar
hogy levegőbe kalimpáljon
lefűrészelt lábaival
futni kíván kimerülésig
a mesében gázolni térdig
Nem kiváncsi szólamokra
a fa alá tolakszik
föl-föl kiált kipirosodva
mitse gyanakszik
ágyba játékait ölelve megy
erőszakos öreg
(XI. 15.)
250
1981
[Ha most…]
Ha most ifjú lányok s fiúk
sorsán billog-beégetéssel
nyomot hagyok s meg kell tanulniuk
ki vagyok
ha most testük lelkük akár-
milyen csöpp zugába bevesznek
s rögön el is felejtenek
s nem létezem számukra már
s meg úgy se lelnek ha keresnek
leszek bennük már szüntelen leszek
s valamikor valami jelre
egyszer csak majd fölébredek
életük vérük követelve
de úgy hogy nem én akarom
nekik kellek halálos éhhel
s kiderül mily nagyhatalom
lettem közben a nem-levéssel
s majd magamon se lesz erőm
zsarnokságom el kell viselnem
mert él soha legyőzhetőn
ami már nincs
[Hódítók jöttek…]
Hódítók jöttek a partra övéik
a fűzfák a régiek is melyek
odvaiba szerelmes verseket
dugtam kamaszként bárki is
találja meg őket akármelyik
lány bizton szeretni fogom
Hódítók jöttek a partra övéik
a fűbenőtte gödrök is ahonnét
meghúzódtam a féktelen
szelekben s míg dacos veszékeléssel
251
zúgtak a fák engem a nap sütött
s nem moccant hajam szála se
a gödrök igen melyekben kora
nyári áradások után kicsiny
halak maradtak s puszta kézzel
fogdostuk őket nagy kosárral
Hódítók jöttek e partra kiűzött
s visszalopakvó őslakos kiváncsian
nézem a változatlant s a magától
vagy mástól változottat
Nincs remény
a visszafoglalásra az az egy
vigasztal hogy látom előre már:
a hódítók szorító ujjait
hogyan fejtik le a tájról az újabb
újabb hódítók vasmarkai
[Már tartanám…]
Már tartanám utam kiesnek
de legjobb társaim kiesnek
S ha tizedelt rajok kisérnek
még az is jó lennem: vezérnek.
Történet

Tiszatáj. 1981. 5. 6.

Viszi a szél viszi a szirmot
hozza a szél hozza a kormot
Azt hitte már szíve virágzik
jutott pedig fekete gyászig
Elválik most tud-e temetni
sírdomb mellől útnak eredni.
252
Hozza a szél hozza a kormot
viszi a szél viszi a szirmot
Nagy örömet

Négy Évszak. 1981. 12. 1.; A versesfüzetben a vers címe: Gyertya készül. A tiszteletpéldányban nyomdahiba miatt Cs. Gy. a vers 9. sorában két javítást végzett: „De itt egyszerre csak mély és erős.”

Gyötörte már előre a közelgő
karácsonyi csengő s fenyőfaillat.
A bírható üresség s bírható csönd
vált mind kevésbé bírhatóvá.
A láb leroskadt, lám föladta.
Táncolt, botorgott a tavasz s a nyár
s az ősz sima s gödrös terepein
s a télbe is begázolt.
De itt egyszerre csak mély és erős
levegőbe jutott: adventi tájra.
Valami gyöngéden hullott az égből,
és áthatolt a mell falán.
És akkor légszomj fogta torkon.
Most félájult boldogságban hever,
fölötte gyertya készül
nagy örömöt jelenteni.
(I. 16.)
Gyógyíthatatlan
Hogy egy így összeállt test
benne egy ilyenné sikerült lélek
(vagy amit így neveznek)
vagyis a működésből mindig
olyféle születők komplexusa
amik csodálatosan
belesimulnak a társas folyamatokba
s nemcsak szolgai módon
253
engedve nekik
hanem helyre is igazítva őket
ha ki-kibillennének rendjeikből
tehát egy ilyen
fő szövetséges
ilyen mindenhogyan megbízható
rendes tagja a világ szervezetlen
angyalbandái egyikének
hogy (röviden és egyszerűen)
egy ilyen ember
múlt időbe kerüljön?!
A föld és ég előre
készülhet általános siratásra
(I. 20.)
[Egyszerre fontos lesz…]
Egyszerre fontos lesz minden kicsiny zug
mert talán nem lesz ismételhető
s a szaga fénye-árnya tárgyai
előre meggyötörnek már jövendő
elárvulásukért
Ó az útra parancsolt lábak
mikor már visszahúzódnak beléjük
a soha meg nem tehető utak
az összes végigjártnál is nehezebbek
A roppant búcsú-sorozatnál
milyen vendéglátás lesz – kölcsönös!
futnak a lelkek (a dolgoké s övé)
(I. 21.)
[Lecsukódik…]
Lecsukódik a villany lecsukódik
két szeme is kívül sötétség
254
négy fal és béke és zárt nyugalomban
pihen a test hogy irigylésre méltó
legalábbis annak aki csak úgy
érzékeivel érzékeli őt
Pedig bent már elszabadult
s gyalázatos hancúrozásba kezdett
a pusztulás ami nem oly szelíd
békebeli mint ama régi csontváz
a kaszával
Hanem dühödten
s kegyetlenül pontos törvényszerű
folyamat és hagyja cinikusan
a hamis látszatot de meg nem
torpan egyetlen pillanatra sem
(I. 25.)
[„Nehéz neked…”]
„Nehéz neked az ösztön ellen
– mondta Jézus Saulnak –
nehéz rugódoznod az ösztön ellen”
mikor a kéz láb nyelv mozgásai
az ösztön szigorú
koreográfiáját követik
s ez a koreográfia
merőben más mint volt az eddigi
Széles utakra örvényekre
sziklaomlás zúdul robogva
és lesznek járhatatlanok
tág réteken rengetegekben
magától lehajlik a fű
s tisztulnak el a kőgöröngyök
ha már egyszer eldöntetett
hogy ocsudván Saul Pál megy tovább
Saul meg ottmarad s értéke vész
mint a régi pénznek pénznemváltozáskor
(II. 25.)
255
B. N. J. temetése előtt

Lapalji jegyzet: „B. N. J. temetése. Délben 12-kor, 3 pap. Fábián Z., egy szombathelyi (elnökhelyettes), a szónok Pák. Pista. Mi külön a koporsó egyik old.-án. Borus, szeles idő.”; B. N. J. = Bárdosi Németh János (1902–1981), költő; Pák. Pista = Pákolitz István (1919–1996), költő.; Lapalji jegyzet egy oldallal később: „Bárdosi Németh János + 1981. márc. 3-án. (Szerk. megbeszélés a Jelenkorban)”; Jelenkorban = a Jelenkor c. pécsi folyóirat szerkesztőségében, Pécsett. (Széchenyi tér 17.).

Megborotválkozom s felöltözöm
választok valami sötét cipőt…
Hajadonfőn kell lenni… hajam is…
Az a baszk-sapka… de nincs kalapom…
Csak ne legyen szél és pláne hideg…
Aki igérte elvisz-e kocsin?…
A koporsónak melyik oldalán…
Az unokák is ott állnak-e majd…
A családból ki jön el és ki nem…
Közhelyes lesz-e a búcsúztatás…
Egyáltalán hogy zajlik az egész…
Jár kezem lábam jár agyam szemem
s azon kapom magam (szégyentelen)
mintha ezek lennének fontosak
és elaludt volna fájdalmam is
s mellékessé vált volna benne a
drága halott és az hogy – iszonyú –
in aeternum a föld alá teszik
(III. 13.)
[Csak megy…]
Csak megy a temető felé hiába
kerekedik föl más irányba
s egy-egy jó alvás az se hozza
még centiméternyit se vissza
A hajnalok öccsei lettek
az alkonyi szürkületeknek
mivel neki hajnal hasadtán
a fény növés helyett apad már…
(IV. 1.)
256
Szár és szirom

Jelenkor. 1981. 7–8. 577.

Volt egy kéz és volt egy virág
egy kéz és egy virág
úgy festettek mint szár s szirom
szár és szirom
Jelezték: múlik az idő
de föltartható az idő
Föl is tartották – örömest
észleltem ezt
De az idő duzzadt nagy ár
– mit ért a szirom és a szár? –
kidőlt s ami útjába volt
mindent sodort
Hol a kéz és hol a virág?
Szár és szirom hol leng tovább?
– Hogy az idő az hol zuhog
arról tudok
S hogy lassacskán a számig ér
orromig szememig fölér
s lélegzet szó látvány tudat
mind megszakad
(IV. 4.)
Nagybeteg álmai

Népszava. 1981. X. 4. 11.; A versesfüzetben Nagybeteg álma címmel.

Viszik édeni tájra
zengő nap alá
zöld erdő vadonába
hegy völgy panoptikumába
Csupa ifjui álom:
lány lepke virág
257
Felhőt égi határon
szikázó tiszta sugár von
Tele lesz szíve lelke
majd csordulatig
ujjong mozdul a nyelve:
hallelujázni szeretne
De zörögve a hajnal
átdől a falon
fölzaklatja robajjal
s traktálja a régi bajjal
Szomorú ha szemet nyit
hang jár be fülén
próbál élni csipetnyit –
mint volt úgy lenni igyekszik
S menekül: csak az álmot
csak azt keresi
mert ott semmi se fáj ott
itt meg lát ferde világot
(IV. 26–27.)
Fölösleges romok

Jelenkor. 1981. 7–8. 578.; Lapalji jegyzet: „Egy 30 éves férfi M.-on 3 kisgyereket, egy 8 és egy 7 éves kisfiút s egy 3 éves kislányt fölvitt egy 10 emeletes ház tetejére és egymás után ledobta őket. Szörnyet haltak. Feleségén akart bosszút állni, aki 4 hónapja elhagyta. (Újsághír 1981. VII. 14-én.)”; A jegyzet alatt más tollal írt későbbi jegyzet: „(82. II. 6-án kivégezték).”

Tanúság sem lehet s tanulság
öröm se lehet példa se
Mire való hát az efféle
értelmetlen találkozás?
Nem is kellett volna megállni
köszönni még fölnézni sem
Őrizte volna meg magának
magamagát mindkettejük
258
Most jajok csapkodnak a légben
remegések keringenek
s két tanácstalan arc világít
fölösleges romok fölött.
(IV. 27.)
[Ugrásra készen…]
Ugrásra készen a szirmoktól
alig szabadult
még csecsemő-gyönge
barack- meggy-csecsemők
Kicsi gyermekek
futkoznak a kertben
ők ezeket ezek őket
nézik irigyen:
a földre-ítélt föl az égbe
az állni ítélt szaladásra
vágyakozik
s mindkettő
röpülésre miként a
galambszürke galambok
a fekete
feketerigók
(V.)
[A nap melege…]
A nap melege, fű selyme, madárszó…
az óriás törvény jó működése,
s még mennyi más is… hála nő sugárzó
arcunkon, boldog bensőnk tükrözése.
Mert ünnep mind, kivételes segítség
a lábzúzó úton lágytarka szőnyeg,
s holott nem kértük, hogy elénk terítsék,
köszönjük a magas intézkedőnek.
259
De ha a gyönge, velünk-egy-por ember
részvéte áll mellénk –, bár semmi ügyben,
ám önként s öncsonkító türelemmel:
a hála akkor csordul túl szivünkben:
szegénységéből kaptunk a szegénynek
s testőrök indulnak föl mindenünnen.
(V. 3.)
[Árnyalnám, cifráznám…]
Árnyalnám, cifráznám, bélelném ki meleggel,
tenném, hogy házad lenne, vized, kenyered.
Értetlen hallgatsz: idegen nyelv néked a nyelvem,
külhoni látogatók jönnek ahogy veled én.
Hangsúllyal dallammal, csönddel, más ilyenekkel
próbálom makacsul mégis elérni, hogy érts.
Hasztalanul: hangomra miként szavaimra süket vagy
fényévekre lakó, szembe velem aki ülsz.
(V. 19.)
[Előbbre? feljebb?…]
Előbbre? feljebb, közelebb?
Mitől? minél? mihez?
Testet javít a környezet
A szellemmel mi lesz?
Sok ágra szakadt minden út
a sok ág még tovább
majd még tovább… ezerfele fut
a sokszorosan sok ág
Előttem ne nevessenek
én is nehezen tudom
visszafogni röhögésemet
a kegyes magyarázaton
260
De nincs jobb és nincs emberibb
mert hát szülőtlenül
az anyaszült csak tengne itt
a kapukon kívül
(VI.)
Látogatások

Forrás. 1981. 10. 4. Ld. Látogatók.

Benyitna hozzám dédapám
akárhány évesen,
én megkérdezném: „Kit keres?”
Nem szólna, nézne, s én (talán
már kissé élesen):
„Gyerünk, öreg! Mi lesz!”
Hallgatna, nézné arcomat,
(kutatgatná magát),
fej-formám, homokom, szemem,
szájam zugán a ráncokat,
a vállam vonalát,
s mérkélné termetem.
Gorombán rákiáltanék
„Mit bámul? Ég vele!”
De ő csak lassan lépne ki,
nem véve el tekintetét
aztán legyintene:
– nem jól esnék neki.
Benyitnék száz év múlva ük-
unokám ajtaján,
ő megkérdezné: „Kit keres?”
Nézném csak, míg ő ingerült
hangon nem szólna rám:
„Gyerünk, öreg! Mi lesz!”
261
Csak nézném, s nézném egyre még,
(kutatgatnám magam),
nézném szemét és homlokát,
orr-formáját, haját, fejét,
vizsgálnám gondosan:
mit is mentett tovább.
Gorombán rám csördítene:
„Mit bámul? Áldja ég!”
De én lassan lépnék ki csak,
szemem még rajta csüggene,
s aztán legyintenék:
– fájnának e szavak.
(VI.)
Él, él mindig

Forrás. 1980. 10. 4.

Tél hozta, és tél vitte el,
fogván keretbe.
Elszállt, fölszállt, s most ott telel
külső sötétbe vetve.
Tán őrzi e külső sötét,
és várható esetleg,
hogy fölkészíti ünnepét
újabb fészek-melegnek,
s ő majdan egyszer úgy, ahogy
elmúlt, eltűnt, megint
föléled, így hát vissza fog
kerülni szépszerint?
De éppígy elképzelhető,
hogy berekeszti
a Nekeresd, s bár jönne ő
többé el nem ereszti.
262
S leng, nyargal, száguld valahol,
által galaktikákon,
csillagok-, űrök-, meteor-
rajok-lakta világon,
és él, él mindig, mert noha
nem lesz már, csak hiánya,
óvja egy hű nosztalgia,
holdudvarába zárva.
(VI. 10.)
[A húsban még benne…]
A húsban még benne a boldog érzés
gyöngédsége melege és bizalma
menekülne hozzá az értelem
(a lélek?) hogy valamit visszakapjon
abból mi tőle elvétetett
A húsból a test lassú változásának
törvényei mossák ki a szerelmet
a lélekből (az értelemből) a szavak
a kívülről (akár alig fölfogható
távolból) érkező akármilyen jelek
Odakuporodna a megzsarolt
lélek és test lábához alázatosan
s kérné hogy kegyelmezzen hagyja elbújni
hagyja elbújni a sejtek kamráiba
hogy kicsit fölerősödjön még mielőtt
magamagát szabadítja meg és hideg
gesztussal – inkább a teátralitás
szempontjait figyelve mint a veszteség
mértékét – mert ha izmosabb hatékonyabban
el tudja viselni a fosztatást
(VII.)
263
Rom Viktor és a kis bula

Élet és Irodalom. 1982. II. 12. 9.

Tan-románc
Rom Viktor ül s magába néz…
Rom Viktoron senki se látja,
hogy átejtették csúfosan.
Méghozzá holmi bulácska.
Szemét forgatta –, így tehát egy
„szemforgató” s – mi furcsa! –
még „szemvető” is, mert lám szemet
vetett szegény mufurcra.
Az eszéért kell neki – szólt a mese –
nem tör semmi egyébre.
Rom Viktor föl se fogta még,
s máris kikerült a jégre.
A kis bulácska mondta: „Hopp!”,
s Rom Viktor nyomban ugrott,
és vállveregetést kapott
s olykor egy-egy kockacukrot.
Hogy fortélyos lett volna a
bulácska? Hát az lehetség.
A fortélyhoz nem sok kelletik,
csak némi (nemi?) tehetség.
Abból meg… Rom Viktor viszont
képzelgőnek fenejó volt,
és „lángeszű” jelzőt kapott
minden zavaros (toba) hóbort
Ha hallgatott a kis bula:
bölcsebben nála senki.
264
Ha mukkant: „Mily csodás beszéd!”
– Rom Viktor égre zengi.
S történt, hogy a kis bulácska mást
kívánt –: kíván(at)os volt.
Már kockacukrot nem, de fogott
egy új palit, no meg ostort.
Az ostor Rom Viktor farát
csipkedte –, a kis buláét
(mármint a farát) amaz új pali,
s joggal – deltás vonaláért.
S a kis bulába, kinek csak okos
partner volt mindig a vágya,
ő gyömködi most a tudást, ha nem is
közvetlenül az agyába.
Rom Viktor ül, s tükörbe néz,
és köpködi bőszen a tükröt,
s fogadkozik, hogy így meg amúgy,
és lát egy jókora ökröt. –
Ám annyit esetleg megtanult:
ha észt mond holmi bulácska,
tán nem is erre gondol az ártatlan
valami, valami másra.
(VII.)
Ókeresztény temető

A költő életében nagyon fontos helyet töltött be a könyvtár: munkahelye, kutatóhelye volt, sokszor itt fogadta vendégeit is. A Baranya Megyei Könyvtár, ahova még nyugdíjas korában is bejárt, Pécs város olyan részén van, amely Sopianae római-kori romjaira épült. A régészek unikális leletet találtak a könyvtár udvarában: festett ókeresztény sírkamrákat. A leletmentésnek-feltárásnak volt szemtanúja az ablakból Cs. Gy.

Másfélezer éve pihentek itt
Pihentek? szokvány eufémia
nem pihentek: feküdtek (vagy hevertek)
de ezt is úgy tették csak mint a tárgyak
Kiiktatandó hát a szóból
minden ami emberi kapcsolású
265
Feküdtek – fektették őket: fejük
keletre a lábuk nyugatra:
valami rend szerint amikor össze-
ömlött a két folyam s vize
nem volt még tiszta: ennek a
zavaros víznek zavaros
rendje szerint feküdtek sorba ott
nagy római téglákból összerótt
nyeregtetős kis házikófélékben
feküdtek és feküsznek eddig
zavartalan békében: most először
a napra tárva
Körben új lakó-
és hivatali házak – ez utóbbiak
egyikéből egy könyvtár üveges
folyosójáról nézek le a szük
ásatási területre alig
néhány méterre tőlem most takartak
ki egy nő-csontvázat hanyatt
és védtelen két karja ékbe fut
a bordák könnyű ívei fölött
a balkaron három a jobbon egy
karpereccel minthogyha a figyelmet
akarnák elterelni a rideg-lett
ágyékról mellekről: a hajdani
áldott fészkekről mik leleplezetten
mutatják a mögöttest ami bár
lényegnek látszik semmiképp sem az
mert az volt a lényeg mi már sehol
a lényeg – szép közhely – csak a mulandó
az ember mértékű egy-élet-ívű –
Ó rugós ágyék öl szép has szelíd
két engedelmes mell! – a csontokat
föl kéne túrni összeborogatni
hogy zavarodjon meg a képzelet
hisz oly nehéz a szív ha levegőből
kell végképp pusztultat formálnia…
(VIII.)
266
[Veszendőknek…]
Veszendőknek – mert hogy hány évre mindegy –
rakom rakjuk gyülekvő rímeinket
ahány csak készül: romló gyönge vége
a semmiség lúgjába ér be
Mi ellen harc ez? És mi haszna látszik?
Ámít hitet talán egy szemhunyásnyit
De alóla s mögüle követelve
gázol ki az élet való szerelme
s belénk vagdossa és eszünkbe vési
a legnagyobbik törvény rendelésit:
hogy nem lehet csodásabb költeményünk
mint amit – nyögve sírva bár – megélünk
(VIII. 24.)
[„Kicsivel több…”]
„Kicsivel több jókedvet vagy ha nem megy
kicsivel több iróniát!”
Szól az okos tanács
Helyes helyes
én is így látom: a sötétség
kiöli lassan a magokat is
„Csak az a vég, csak azt tudnám feledni”
(IX.)
Feketerigó

Sötétben nem látok aludni. Pécs: Városi Tanács, 1987. 31.; Cs. Gy szerette a gyerekeket – három lánya és hét unokája volt! –, jól ismerte gondolkodásukat, „tudott a nyelvükön”. Szigorú, de melegszívű apa és nagyapa volt. Több gyerekverset írt, kötetben is jelent meg közülük. Négy kis cica címmel pl. 1946-ban képes-verses könyvet adott ki gyermekeknek, de írt három bábjátékot és három mesét is. (Ld. Bertók László: Csorba Győző. Bibliográfia. 99–100. o.) A Sötétben nem látok aludni c. antológiát, melyben a költő három verssel szerepelt, gyermekeknek állította össze Sólyom Katalin színművésznő. (Ld. Harcsa-nóta és Serteperte Kelemen.)

Rigó,
fekete,
szőlőt
eszel-e?
Ha eszel,
hagyján,
de azért
hagyj ám!
268
Rigó,
fekete,
hernyót
eszel-e?
Ha eszel,
hagyján,
de ne is
hagyj ám!
Rigó,
fekete,
szőlőt,
hernyót
eszel-e?
Ha eszel,
hagyján!
Kicsit árt,
de sokat
használ.
(IX. 13.–14.)
[Viharos táj…]
Viharos táj e táj
a rossz idő ahány
változta akad csak
itt mind meglelhető
Az állandó lakó
magától értetődő
bólintással fogadja
amit kinézve lát
És nem torpan ha reggel
és nem torpan ha éjjel
bizony kényszerre bár
útra kell kelnie
Ha nem fúj szembe-szél
nem ver elég erős jég
268
orrabukik morog
hisz úgy megszokta már
Enyhébb égbolt alól
enyhébb égbolt lakóját
viszont mire való
volna átcsalnia?
Hogy hápogjon csak ott
hogy szenvedjen csak ott
áhított méze vál-
tozzék merő epévé?
(IX. 18.)
[A hullába…]
A hullába kapaszkodóknak,
fölrántani iparkodóknak
mi marad vigaszként cserébe?
Egy kézlegyintés büszkesége.
(IX. 23.)
[Napról-napra…]
Napról-napra ahogyan kifelé megy
talpa s a föld között ahogy a köz nő
bőrétől ahogy elválnak a tárgyak
szeme tükrében ahogy több az égbolt:
személyes és közvetlen példaképpen
csábít tanulnom minden mozdulását
mert hát ha keveseknek adatik meg
saját haláluk s itt is rend a szokvány
készíthetem mégis valamiféle
mintára mintaképre az enyém is
269
könnyebb lesz megformálni mintha minta
nélkül csak úgy vaktába várnám
Igen hát így (nagyjából így) vagy így is
épül le egy ember és iktatódik
örökre ki a világból amelyben
párja sohasem élt és soha nem fog
Vigasztalás? Ebben a pusztulásban
ebben is élet nő az élet ellen
keresztbe tett két élet: egyikük győz
a másik szépen félreáll előle
s nem tudja ó mért is tudná a győztes
hogy kettejük szelíd csatározása
sorsot zuhint le s jajgató üvöltés
födi be majd a térséget sokáig
s a rettegő s kiváncsi emberelme
iszonytató tanulságként igyekszik
a történet minden ráncát-recéjét
kikócolni hívén hitt haszna végett
(IX. 28.)
[A két ágyék…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 759–760.

A két ágyék mely égve egybeforrott
két telt pióca egymásról leesnek
amik tovább kötnek nem foghatók már
s nem láthatók és többek mint a testek
Ó nagy csalás – sajnálom aki sajnál
a teljesülés mily mély üreget hagy
legyek-e nedveim szolgája inkább
vagy lassan megnyugvó éhes maradjak?
270
Szegény szegény szegény csalattatottak
ha majd a nagy csaló megunja őket
s más játékbábukat keres magának
hogyan néznek szemébe az időnek?
(XI. 1.)
[Ha egy urna…]
Ha egy urna eltörne,
s a por abból kidőlne,
a port a szél fölkapná,
összevissza kavarná,
erre-arra, százfelé,
ágra, földre, kőre, fűre,
egyszerűre, nagyszerűre,
illenék,
illenék ám mindenképpen
kiírni a temetőben,
kiírni a szerencsétlen
holt nevét
(XI. 20.)
Családfa I.

Népszabadság. 1982. V. 22. 16.; A kötetben Családfa I. címmel közöljük az újságban megjelent szöveget.

Parádés egy fa: levele
növeszti s nem a gyökere,
méghozzá fentről lefele.
És érdeme a terebélye.
Csak a végén tör ki a botrány,
ha majd csicsás kriptába rogysz már,
s a dús lomb – forró óhajod bár –
melléd az istennek se fér be.
(XI. 21.)
271
Családfa II.
Gőgös vagyok – mert bár nincs róla okmány
de fölvonul tanuként érdekembe
a tudósok seregnyi népe: hogy lám
én is az ős-sejtből indulva lettem
Családfának családága
családágnak gyönge gallya
gyönge gallynak egy levele
őszi szellő ha megfújja
hullok én is majd lefele
(XI. 21.)
[E megkezdett új évem…]

Megjegyzés a lap alján: „1981. XI. 22. 0 óra 5 perc”; XI. 21-e a költő születésnapja. Ld. még November (Változatok); [A száraz eltűnik…], Két hét. 1972. XI. 21. Beteg a lányom.

E megkezdett új évem hogy folyik le?
S hogy hány lesz még s ez hátulról hányadik lesz?
Az óra jó a napszakot mutatja
A naptár rossz: a vissza nem jövőt is
Élnénk inkább csak órával kezünkben
bele a tagolatlan vak időbe
s ne volna mód számolnunk soha többé
ezzel a szörnyű matematikával
(XI. 21.)
[Elveszett bennük…]
Elveszett bennük: a hétévesben
a négy éves az újszülött
a két és félévesben az inogva
meginduló
Számukra még inkább
mint számomra én idézni
272
tudom s emlékezem
de ők
ugyanazok és mások mégis
és bennük úgy veszett el
hogy ugyanaz maradt és ők
nem tehetik egymás mellé a kettőt
Anekdóta: Törökországban
árulták Kossuth koponyáját
10 éves 20 éves stb korában
(XII.)
[Hányszor hányszor…]
Hányszor hányszor a villanó időt!…
„A karaván halad.” A pillanat
milliomod részére sem marad
nyugton jobb hallgatni s legyinteni
Még jobb kiváncsian figyelni
a különféle durvább finomabb
lebontó ténykedéseket
Hisz izgatóan érdekes
az is ha – szelíden vadul –
egy-egy képességünk megszégyenít
(XII.)
Évvég

Népszava. 1981. XII. 24. 15.

Latyakos hó. Esik, s elolvad.
Reggel porcukor-ágak,
aztán hideg erecskék: összefolytak
korona-fészkein a fáknak.
Esteledik. A közterületek
lámpái még nem égnek.
Kegyetlen fehér s fekete
foltok – kétféle semmiségek.
273
Tilos kinézni: végtelen
szomorúság a földön, égen.
December. Évvég. Félelem.
S a karácsony? Csak a mesében.
(XII. 3.)
Intő ars poetica
Magam is kezdem unni már
aki hall nyilván jobban unja
az örökös siránkozást
hogy a halál meg hogy hiába…
Ez persze a főútvonal
de mellékút is jónehány van
elég lesz a főútvonal
majd az utolsó métereknél
Most a föld s ég a nő s a vers
bokros kalandjait keressem
amikre képes még a test
sőt jórészt kedvvel is csinálja
S csábítsak mást is el velem
s tartalmakra ne a keretre
Ha van ebben van értelem
hiúság minden más hiúság
(XII. 7.)
274
„Szemközt vele”
(1982–1993)
275 276
1982
Ál

Tiszatáj. 1982. 4. 5.

Nincs egyetlen igazi porcikája.
Ne örülj hát
a mosolyának.
Megfogod egyszer
s kezedben marad valamije.
Harcsa-nóta

Sötétben nem látok aludni. Pécs: Városi Tanács, 1987. 32.; Ld. Feketerigó és Serteperte Kelemen.

Furcsa, furcsa
hal a harcsa:
éjjel-nappal mindig hal,
mégis meg csak egyszer hal.
Hal, mondom, bár bajsza végett
vállalhatna mesterséget.
Így például:
ha dobolni szeretne,
kisbíró is lehetne,
ordítozni nem restellne,
(persze, hogyha hangja lenne),
őrmesternek is mehetne.
Furcsa, furcsa
hal a harcsa.
Így például:
óriási, buszma szája
nagykapunak is beválna,
könnyen járna ki-be rajta
kocsi, traktor, bármifajta,
ha megunná, becsukná,
s kit nem szível, kicsukná.
277
Furcsa, furcsa
hal a harcsa:
éjjel-nappal mindig hal
mégis meg csak egyszer hal.
Így például:
ha a bográcsba teszik,
megfőzik és megeszik.
[Az öregség…]

Lapalji jegyzet: „(Közvetlenül az esti utcai lámpagyújtás előtt)”.

Az öregség szégyenét is
de túl ezen a lét nagy szégyenét
hogy furfanggal csábít az embert
fenntartani akaró nem-tudom-mi
(természetnek mondják)
legszebb lényünk kibontására
önnön céljának érdekében
holott egy szép nyárhajnal
őszi alkony
mennyivel inkább
megérdemelné
tündöklésünk
[Ameddig…]
Ameddig az eltünő lepkéket
meglátni lehet
addig a távozás nem sebre-kötés
inkább újra meg újra
sebről tépett vérjárta géz
(I. 1.)
278
[Rakom a hegységet…]
Rakom a hegységet mind magasabbra
ormokkal és völgyekkel súlyosítva
többszörös gerincvonallal körben
legyen számára örökös börtön
s ha az időben túlmenne rajtam
akadjon meg a sokféle falban
kívánságomra vagy nélkülem bár
botoljon meg ha vidékemen jár
mi az a negyven s mi lenne száz év
forró közelség áldott ajándék
s nem erőszak ha elébe állok
(I. 1.)
[Kinek kell…]

Ld. Nyomok; Biográfia; [Egyszer majd…] és Vád.

Kinek kell, amit eddig leírtam
jobb volna tenni mellém a sírban:
keveredjen el lassan a földdel
közvetlenül
ne részletekben
vigyék el innen
(I. 2.)
[Mert a hűség…]
Mert a hűség is milyen semmi
akár ha negyven ötven évre –
A hűtlenség mi tudna lenni?
A semmiségek semmisége.
(I. 2.)
[Jó lett volna…]
Jó lett volna rég szabadulni
szétdúltságomat össze-dúlni
279
vissza-dúlni és helyre-dúlni
jó lett volna rég szabadulni
Most mégis mint ki vízi mélyből
hirtelen a felszín felé tör
szédülést érzek és szorongok
s földerülés helyett borongok:
az állat test csak testre vágyik
az ős-barlangoktól idáig
s a cingár elme tehetetlen
a hús-vér és az ösztön ellen
egyszerre orvos temető pap
mit hoz a mindent tehető nap
örömmel látnám temetésem
megsiratnám emeltetésem
(I. 6.)
Téli égbolt

Jelenkor. 1986. 4. 290.

Szürkébe fehéret kevertek.
Szálas nyomai az ecsetnek
húzódnak át a tompa égen.
Mikor látom majd újra kéken?
Nézek a vedlett, nyurga fákra:
„Így van jól” – mondom – meg-megállva –
„Közöny közönnyel párosulva,
élőre-holtra ráborulva.”
Csak befelé, csak rejtve, bennem
ágaskodom ez inség ellen.
Hamu alatt bújó parázzsal,
soha riasztó lángolással.
280
Mert ez az egység úgy, ahogy van,
nagy rendet teljesít titokban.
S megbomlanék, belé ha esnék
akármiféle idegenség.
(I. 6.)
[A szemről letisztul…]
A szemről letisztul a hályog.
Mind tisztábban s messzebbre látok.
Bolond voltam, hogy elviseltem,
Sőt olykor érte lelkesedtem.
Napba a Holdat – százezerszer
Holdba a Napot – egyszer-egyszer.
S ha messze is, rossz vége lenne
Jégbe a tűz – robbanna benne.
(I. 8.)
Serteperte Kelemen

Sötétben nem látok aludni. Pécs: Városi Tanács, 1967. 33.; (Ld. Feketerigó és Harcsa-nóta.)

Serteperte
Kelement,
mert a fűbe
belement,
űzte egy bősz
regiment.
Hogy a nép közt
híre ment,
megsajnálták
Kelement,
hisz tudták hogy,
eszement,
s elbújtatták
Kelement.
Üldözhette
281
Kelement
eztán már a
regiment
odakint és
idebent,
odafent és
idelent,
meg nem fogták
Kelement.
S lett a vége
hepiend.
(I. 21.)
[Elég ha én…]
Elég ha én…
Nem kéne versbe irni
Mért lássa más is rémeim?
Irigység hogy más se ha én nem
káröröm hogy más is ha én
(II.)
[Előre hátra…]
Előre hátra számolok: mi volt ekkor meg mi lesz akkor
Ha csak húszasával veszem: ekkor férfikor akkor aggkor
Ez a húsz év milyen bástya volt pedig riadva álltam ottan
most már bizonyítani is fölösleges hogy túljutottam
(II.)
[Mintha egy…]
Mintha egy érzékszervét valaki
elveszti s többi érzékszervei
(ki-ki a képessége szerint)
282
megpróbálják pótolni jószerint:
egész lényem szorgos munkába állt
hogy eltüntesse a nehéz hiányt
(II.)
[A „Vegyes sóhajtások”-ból]

Ugyanezzel a címmel a Simeon tűnődése c. kötetben jelent meg kisebb ciklus (127–128. o.). Az abból kimaradt versek egy része olvasható itt.

Nézek a kertre: nem tudom, hogy ott
mennyi az alvó, mennyi a halott.
Hatalmas tél volt, s nincs is vége még,
de rég elég belőle, rég elég.
Négy öt óra ketyegése
bentről szívem remegése
jelzi az idő múlását
világvégi szél fújását
Suba subához
guba gubához
ifjú legény az
ifjú leányhoz
Ha vén legény az
ifjú leányhoz
guba subához
suba gubához
(II.)
[Sérülékeny…]
Sérülékeny és esendő a szépség
hordozója, ha ember.
Akármely gondos őrzés mindhiába.
283
De nagy az erő, amit másba plántál,
s annak nem árt a forrás
elapadása, meg- megcsökkenése.
A hála és a szánalom karöltve
ébred az élvezőben,
amint magára pillant és amarra.
Abban lehet már sötétség, halál, gyász,
mikor még őbelőle
győzelmesen sugárzik szét az élet.
(II. 6.)
[Nyújthatnék már…]
Nyújthatnék már most is csontváz-kezet
s nézhetnék szem nélkül szemüregemmel
Ily vénen ez nem is különleges dolog
És ha nagyon távolról visszalátnék
az is lehet hogy nem tudnám miként volt
Száz év múlva meg biztos hogy csontváz-kezem
csontváz-kézzel foghatna parolázni
és szemüregem semmije összeillene
egybe másik szemüreg semmijével
zörgés és némaság kiséretében
– Szívdöglesztő romantika hatásvadász
de hatástalan udvarlás: a duzzadó
húst nem érdekli az efféle morbid
szöveg a duzzadó hús duzzadó
húst óhajt és „Utánam az özönvíz!”
El kell verni onnét az ízetlenkedőket:
ne vessen egyetlen árnyékfiat se
valamely tiszta homlok bársonyára
284
amely mögött várbástya hit lakik
jövendő izgalmas gazdag napokra
(II. 7.)
[Utcai nyüzsgés…]
Utcai nyüzsgés
szemek áradata
kopogó mozgás erre-arra –
Föl-le irgalom és utálat:
kaparjunk csak meg bármi sorsot
Szürke az aszfalt
szürke az utca
széthull szervetlen darabokra
össze-
illeszthetetlenekre
– rakhatatlanokra
S akkor
megjelenik egy arc
és minden
össze-
áll
-illik
összerakható lesz
és elkezd
énekelni
(II. 12.)
[Pirulva hinném…]
Pirulva hinném szerelemnek, –
csak átka koromnak s nememnek.
Éhség? de mijé és mire?
Gyászlámpa inkább, aminek a sírig kell kísérnie.
(II. 18.)
285
I. változat

Hitel. 2000. 9. 18.

„… ráaggatott díszeiből egy nőre”

Ady

Ravasz nárcizmus: úgy látom magam
s úgy szerettem belé magamba,
hogy az ő szeme, orra, ajka
kapott varázs értelmet általam.
De a végső kifejlet hátra van.
Ha kiderül valódi rangja,
(hogy bádogként lapul aranyra)
aláztatása lesz határtalan.
De magamat is megutálom:
minek kellett e méltatlan szerep,
a saját-főztű kábítószerek,
hazudnom, hogy ő szép, hogy ő szeret?
Ha a tüzet magam csinálom,
szégyen ha még meg is csodálom.
(II. 19.)
[Vatta-delfin-felhő…]
Vatta-delfin-felhő úszik be
balról a halk-kék végtelenbe,
aztán lassul, lesz gombolyaggá,
égi cicáknak játékukká.
Február. Télnek kéne lenni.
Nap süt. Lehet már melegedni
De belül fázom. Hát mi várhat?
Furcsa az ember, furcsa állat.
(II. 19.)
286
[Hogy ha hegy zuhan…]
Hogy ha hegy zuhan ibolyára olyan
volt ez a szerelem: a hegynek
zuhannia kellett az ibolya
nem tudott elszaladni
Igen de itt a hasonlat
csak az arányokat az alap-
helyzetet magyarázza közelebb
nem megy kezdjük előbbről
Hegynyi szív ha zuhan egyszerű
kicsi szívre (tehát ezúttal
nem ibolyára) s összezúzza
olyan volt ez a szerelem
Így már jobb hanem az még
most se derült ki hogy mi lett
a hegynyi szívvel? Tudnivaló hát
hogy szúrós volt a kicsiny szív
s a hegynyi nagyból
mint bérci patak
azóta is folyik folyik a vér…
(II. 20.)
Bosszú

Jelenkor. 2000. 7–8. 762.

Amaz ifjú legény helyett
most mellette én mehetnék
vagy pontosabban: hogyha én
belé tudnék most bújni abba
mármint amaz ifjú legénybe:
térdét meg-megrogyasztanám
bokáját elferdíteném
fejét forgatni kezdeném
vállát meg-megrándítanám
száját kicsucsorítanám
járását elcsámpítanám
287
nézését megkancsítanám
talpáig elcsunyítanám
hogy mindenki nevesse ki
s ő is bújjék előle el
egy fa mögé egy kapualjba
s ne találhasson rá amaz
menjen tovább csak egyedül
s amikor ő végül kilép
a fa mögül a kapualjból
akkor már konkurencia
nélkül lehessek a lovagja
és ettől fogva mindig én
s nézni se tudjon másra többé
(II. 24.)
[Ha így csöndesen…]

Ha így csöndesen, mint a lassan begyógyuló seb, ki tudna fogyni belőlem! Hogy növekednének a közök, melyek határán áramütés emlékeztet arra, hogy él. Él és elvesz tőlem perceket, órákat, napokat. Sohasem pótolhatókat.

Mert bennem folyó élete az én kreációm. A magam anyagából és erejéből. Fontos számomra szuverén birtoklási lehetőség, de nem igazi. Például mocska sincs. Élet pedig lehetetlen mocsok nélkül. Az én anyagom és erőm viszont alkalmatlan és képtelen, hogy ilymódon éltesse.

A távolság szépít, de vékonyít és tompít is. És simán vezet odáig, hogy csak tétova érzéssé váljék egy volt arc, mozgás, hang, érintés.

Ha így halna meg bennem, aki életben marad.

Ha így tudna kifogyni belőlem!

Félek, hogy nehéz lesz az agóniája, s mint az asztmás halálban, irgalmatlan görcsök közt távozik az élők sorából.

És kétségbeejtő rommá dúlja az ágyát bennem.

(IV.)
288
Nyelveink
A szem a száj a kéz a fej
s a könny a szemben is
rokoni jel
ám messze messze visz
A szív a szív s a vér
s a szív lakása mell
jöhet a tél
emlőihez emel
S az emlő mint a méz
s táplál néhány fiút
vas kő enyész
ő mindig adni tud
(IV.)
[Amire érdemes lenne…]
„…s nincsen szavam a holdvilágos égre.”

(József Attila)

Amire érdemes lenne de úgy igazában
a sajátosan egyedire ami mégis
úgy törvényszerű hogy általánosítható
és én kellenék hozzá mivel én hozom
születésemtől azt a két szemet ami
alkalmas ezért képes észrevenni
és van fölszedett és magateremte
saját szavam így-úgy hitelesen kifejező
amire érdemes lenne hogy azután bele-
kerülhessen millió más tartós kacat
közé a hierarchia valamilyen fokán
s megmaradjon (a Nagy Bummig talán?)
ez túl szerénytelen igény lenne tőlem viszont
289
néhány tíz vagy vakmerő vagyok száznehány
évig (a kozmikus időben másodperc ez is)
amire érdemes lenne tehát igazában
arra nincsen szavam és nincs is szó talán
és szem nincs jól meglátni s ember sincs aki
megfelelő szemet szót elviselhetne
amire érdemes lenne – mondjuk a holdvilágos égre.
(IV. 22.)
[Pár száz méter…]

Hitel. 2000. 9. 18.

Pár száz méter – egyazon éj
ugyanazon égbolt levegő
Feküdjünk le – egymáshoz ér
sőt egy a paplan s lepedő
Hallgatom a lélegzeted
hallom azt is ha kisgyerek
hangján nyögsz fölsírsz reszketeg
ha föl nem is ébresztelek
Jóéjszakát! – galaktikák
mozognak köztünk s tudja-e
apád anyád s a nagyvilág
mi vagy s egyáltalán vagy-e
(IV. 25.)
Költő-halálhír költők között

Jelenkor. 2000. 7–8. 759.

Így látszik majd az arcokon
akkor is ha a hír enyém lesz?
Fürkészgetek csodálkozom:
akkor is így ülnek evéshez?
Lesz aki felsóhajt: „Szegény!”
Ám sokkal több hévvel morogja
hogy nem jön a pincér-legény
290
hogy kilyukad – hajaj a gyomra?
Lesz aki váltig válogat
a gyatra étlapot gyalázza
közben nyálat nyel tátogat
iszonytató éhség csigázza.
S kezébe adják verseim
akármilyen szép gyűjteményét
az étlap rejt-jelzésein
találja kedvenc költeményét
Vagy boldogtalan lesz mivel
kabátját nagy foltban leette
s firtatja lázasan: mivel
próbálkozhatna hogy kiszedje –
Igen hát akkor is ha én… én…
Kicsit rosszízű lesz a szájam
Az én zöldborsóm is kemény
Meghagyjam? Rágjam? Hogy csináljam?
(IV. 26.)
[Egyszer majd…]

Ld. Nyomok; Biográfia; [Kinek kell…] és Vád.

Egyszer majd – bármilyen kicsiny
csapat – de az én
csapatom lesznek a rímeim –
hódította szerény
versolvasók kinek a roppant
szegénységben valamit adtam
(V.)
[Sokadikszor…]
Sokadikszor… De egyszer végre végleg
le kell csapkodnom magamról – akár
az olló vagy a kés veszélyeit
is vállalva hogy bőrt húst vagy szívet
érnek – le kell csapkodnom az
291
érzelmi hínárok gubancait
Ezek a hínárok már nem csupán
felületen futnak – gyökereket
eresztenek belém s belőlem
táplálkoznak
Viruló zöldnek lát pedig
aki kívülről…
S milyen jó volna ha belülről is…
Milyen jó volna hogyha ölelésnek…
Elvégre így hihetném ha hihetném…
Hisz kezdettől fogva magánügyem
s amaz szegény
Szegény
csak híreket hall
s föl se tudja fogni
(V. 18.)
Túlnan
Semmit az Onnan érdekében
nem csábít semmiféle Éden.
Ha a helyemet itt megállom,
de közben vétek némi tiltott
ember-manipulálta dolgot,
majd Annak, Ott megmagyarázom.
(V. 19.)
[Hány száz mérföldet…]
Hány száz mérföldet járt már bennem is
És alig hozzám – tőlem inkább
Azt se tudom hogy meglátom-e még
Ki nem ment: annyi bizonyos:
a benti égbolt benti föld
a benti lég növények állatok
jelenlétét igazolják
(V. 23.)
292
Egy új versírófüzetre

Nagyon hasonló címmel és tartalommal (Egy új versesfüzetre, „Végére érek-e?” kezdősorral) is jelent meg verse a költőnek. (A szavak bolyhai. 165. o.)

Folytatván az irka-firkát
kezdem ezt a tiszta irkát.
S míg a tollam kanyargatom,
eső kopog az ablakon.
82 május vége,
életem kétszer hat éve,
pontosabban: hat s hatodfél,
bár e fél már a nagyobb fél.
Isten tudja: ez az irka
tele lesz-e egyszer írva?
Ha nem: üres mennyi marad,
s mennyi lesz majd a teli lap?
S mi ér többet: az a része
amit beírtam egészen?
Vagy ami még üres, fehér? –
Alighanem ez többet ér.
(V. 25.)
[Ésszerűtlen…]
Ésszerűtlen sőt esztelen
érv tehát még eggyel több esztelenség
s nem zökken ki a világ kereke
Legfontosabbak mindenek között
az otthonok Kevés
az a hely ahová az ember
valóban hazatér
A fészkek bőrünkbe ivódott
jószaga páncél Bizonyára
az enyészet is nehezebben
bír a sokrétű páncélúval
293
Hát adassék
bocsánat a kalandozóknak
s adassék szánalom nekik
mert nyugtalan
izgágaságuk kétségbeesett
menekülés
(VI. 9.)
[Üres…]
Üres üres üres…
Házkutatók modern Árgusok hada
fordított tenyérrel jelentenének
Nekem mozdulnom is fölösleges
A síkok behorpadtak
(VI. 15–18.)
Inkább hinném

Versesfüzetben a cím: Skolasztikus. Az itt közölt címet – Inkább hinném – tollal írta a hagyatékban talált gépelt kézirat fölé a költő. A gépirat jobb alsó sarkában Csorba Győző aláírása. A gépelt kézirat szövegét közöljük.

Ez csak e test ravatalán itt
jutván a végső állomásig?
Az arcon sebek és pecsétek
amint átgázolt rajt az élet
De hát a lélek merre röpdös?
Képzelhető hogy oly közömbös
hogy hetven évig volt lakását
úgy hagyta itt mint unt szokását
s lenézve a sírók hadára
ő szegényt egyiket se szánja?
S ha homlokára légy repülne
eltűrné hogy kövülve tűrje
s aminek – bízzunk benn – a mennyet
köszönheti az íme szenny lett?
Vagy ha miatta száll pokolra
előbb ott nem hagyhatta volna?
Ez csak a test? Ezt kéne hinnem?
294
Inkább hinném hogy ez a minden
s ha ketten vannak: egybe-párba
jutnak életre és halálra
ha meg csupán ez itt előttem
akkor meg nincs mért elkenődjem
mert ami hús-vér ez a sorsa:
lesz a végén a maga roncsa
és jobb eldugni hogy ne lássák
kiábrándító pusztulását
(VI. 30.)
Villanás

Magyar Nemzet. 1983. XII. 3. 12.

Sín sín futó
és vonatablakok
valaki lent áll
s valakik kinéznek
valaki lent áll
s valaki kinéz
kinéz és szeme
zsákmánnyal telik
valaki lent áll
s mintha már nem ott
szíve hanyatló
fémes kattogás
(VII. 24.)
[Űrállomás a szerelem…]
Űrállomás a szerelem
kilépni belőle: kész halál
ott fagysz a jeges tereken
Megéri? Szólj mit mondanál?
Zsarnokot testi fájdalom
(kit nem millió fegyveres)
a földre lök lefegyverez
295
s aláz meg a kívánalom
majd aztán hívővé emel
üdvösségre is kiszemel
hát érdemes? – hát érdemes!
(VIII. 9.)
[Az egyik ablak…]
Az egyik ablak az egyik ablaka
egy ablak kiméletlen tájra
is csak erős szem máskülönben
A másik ablak otthonos vidékre
a másik ablaka
És így az egyik mindkét ablakon
a másik csak a maga ablakán
együtt csak a magáén
soha együtt az egyikén
(VIII. 19.)
[E bútorok itt…]
E bútorok itt körülöttem
a régi szép napokat-éjeket
a sok kötet vidám történetet
felejtve úgy őriznek engem
mint aki éjeimben
rossz álmok s vad ébrenlétek közé rekedten
menekülök nappal viszont
mint akit szorongat a gond
s képzeletben sokszor lemond
arról hogy éljen
hát érthető a vágy hogy elcseréljem
a bútorokat s falakat…
(IX.)
296
[Szerettem mindig…]
Szerettem mindig télbe menni
becsukni ajtót ablakot
meleg szobában melegedni
míg kint a fagy duhajkodott
Házamba azt engedni csak be
kit könnyen el is küldhetek
ki asztalomnál nem ragad le
s vele is magam ülhetek
Most inkább mindent nyitva hagynék
akiknek tetszik jöjjenek…
(IX.)
[Irigység?…]
Irigység? Csak legföljebb valami
időeltolódás vagyis hogy amit én most
azt ő vagy amit ő most ésatöbbi
De ha jobban megnézem láthatom
a bőre alatt a másodlagos
vagy harmadlagos egyszóval jövendő
lényét Akkor meg? S egyszer kiderül
nemcsak a fürkésző számára Erőszakosan
beleszúr a gyanútlan szembe is
és még tudomásul venni se kell
olyan erősen létezik például ahogy én most
Persze az ismétlődő de csak félig azonos
helyzetben a régi szereplő most már a rosszabbik helyen
előfordul hogy valóban irigykedik
hiszen nagyon nagy zsákot ejtett el s telit
telibbet az enyémnél és nagyobbat
s nem lesz elég okos hogy belássa a zsák
elvesztésének szükségét
(X.)
297
[Part felé?…]
Part felé? Ki tudja? Előre –
De lankad a test evezője
és ha még mást is visz magával…
Törődnie jobb csak magával
Amaz kedvetlenül szabódva
mintha nem tudna tenni róla
s bizony nem is tud – értesül csak
hogy a víz rajta néha túlcsap
Viszont ha azt ő elbocsátja
a hab súly nélkül csak dobálja
s akkor minek partért hevülni?
Jobb akkor inkább elmerülni
(X. 25.)
[Betegségben távol…]
Betegségben távol a gubancos világ
kötelmeitől köteleitől
A plafon-nézés nyögő forgolódás
nehéz légzés többféle fájdalom
héttornyába sokszorosan bezárva:
most tartozom csak igazán mindenkihez
sorra látogatom
mélytengeri gyermekkorom
erdei kamaszságom szikla-bérc-közi
ifjú- s felnőtt időm
s ritka-oázisú sivatag vén-korom
hadseregnyi lakóit
akikkel jó dolgom volt vagy akikkel
szerettem volna hogy legyen
s akikkel rossz dolgom volt és akikkel
298
nem szerettem hogy az volt s hogy egyáltalán
s lecsavart lángú életem
fényszórónál is fényszóróbban izzik
(XI. 6.)
[Tudok sokat…]
Tudok sokat… Nem történelmet,
természetet, új s régi nyelvet,
matematikát – röviden,
ami kívül az emberen.
De az emberről, ami benne…
Ó mit gyötrődik így az elme,
mily terhes értékű tudás,
mihez elég egy mozdulás.
Jó is, hogy így, rossz is, hogy így van:
ott él az ember rostjaimban,
így bújom könnyedén bele,
örülvén kínlódván vele.
(XII. 1.)
A nap vége

Tiszatáj. 1983. 6. 19.

Üres nap szép nap csak az asztronómia
az örök asztronómia örök
rendje s a meteorológia
szeszélyei se kevesebb se több
Szép nap szép mely magáról semmiféle
cécós örömöt tompa bánatot
emlékbe nem hagy visszavágyni érte
vörös hajnalt holtsárga csillagot
Üres nap – szokvány-dolgokkal tele:
a kisdednek ilyenkor jő foga
299
az első fehér hajszál ideje
ráncot mélyít a költő homloka
Üres nap szép nap vége lett de nagy kár
Kinyúlnak az aggódás csápjai:
a holnap esti újabb számadásnál
majd lesz-e ennyit és így áldani?
(XII. 2.)
[A buta út…]
A buta út enged a télnek
enged a fagynak
pedig valahol még a léptek –
s a nyomok sose fogynak
Összevissza szelek jöhettek
el nem sodorták
Maradtak és mindig követtek
hűségük szavatolták
A buta út lehetne bátrabb
kicsinyke lángok
örömmel jeleznék a lábat
mely egyszer félve járt ott.
(XII. 20.)
Ha utána

Népszabadság. 1983. XII. 3. 13.

Ha majd már onnan…? Ha utána…?
Szép emlék lesz-e mit
titkos fiók rejt őriz férfi-hála
mert menekvéseit
értetlen-értve elfogadta?
300
Vagy élő seb mely nem heged
de folyton mélyebb hosszabb szélesebb
s a vért vért lassan elfolyatja?
(XII. 20.)
[Ha már boldogság…]
Ha már boldogság a gazság hiánya:
A gyors üzletzárást ugyan ki bánja?
(XII. 26.)
[Persze hogy…]
Persze hogy a legfőbb a szeretet
De hogyha sárkányfog az eredet!
(XII. 26.)
Romlás
Tűzben golyó által légből zuhanva
vízben országúton állva rohanva…
Ha nem kapunk naponta hírt seregnyi
efféle pusztulásról
ásítunk az unatkozástól:
mintha éppen nem történt volna semmi
(XII. 26.)
[Újra meg újra…]
Újra meg újra…
Apró gyönge unokák
kölykök ifjak és apák
és anyák
tört nagyanyák nagyapák
Mire való a világ?
(XII. 26.)
301
1983
Beszélgetőfüzet

Babits Mihály (1883–1941) beszélgetőfüzeteit idézi Cs. Gy. A „mester költő”-t „bátyám-öcsém”-nek nevezi, ugyanazt a gondolatot kifejtve – korát tekintve a rég meghalt költő bátyja lehetne –, amelyet az Apám-öcsém c. versében is érintett. (Ld. még Ásatás és Babits beszélgető füzetei.)

Messze messze sík terül, hol a káplár sort hív,
messze fontos négy torony, minaret és boltív,
messze füstölgő Mecsek zöld teteje újít,
szemnek nyújtva legalább üde koszorúit.

(Emléksorok egy régi pécsi uszodára)

(A „Beszélgető füzetek”-ből)

Kettő között az át… az út… Hova?
Van még füstölgő Mecsek áll a nagy uszoda
De innen oda biztosan hogy nem volt látható
onnan meg vissza az csupán csak fájható
csak fájható volt és fájó bizony
hogy lemarkolt öklébe az Iszony
Ó mester költő ó bátyám öcsém
zavarban az utód s a költemény
Száz év: sok de itt-ott van példa rá
esetleg élhetnél is még talán
és amit eddig én te azt velem
s plusz több mint harminc évet nélkülem
Ahogy most meg már több mint negyven év
nélküled tárta s zárta is szemét
Beszélnek

Jelenkor. 1983. 1. 2. = Dunántúli Napló. 1982. XII. 31. 10.

Beszélnek ennyi s ennyi milliárd
évről hogy a kozmosz meg a világ…
Beszélnek ennyi s ennyi millió
évről hogy az élet meg hogy az ember…
S én az én néhány évecskémmel itt
(hisz alig kezdtem máris végezem)
302
úgy vagyok mint a… vagy hát erre nincs
is jó hasonlat…
[Nehéz mert ritka…]

Ld. még [Győzött a test…].

[Weöres Sándornak]
Nehéz mert ritka levegőbe értünk
ha akadoz szavam tudod miért van
Sándor mégis jó buli volt hogy éltünk
és nem jó hogy itt járunk már a célban
Sándor le kéne ülni mint rég
valami kiskocsmába menekülve
te innál s én úgy tennék mintha innék
s versekkel bíbelődnénk fölhevülve…
(I.)
1985. január 1.

Vigilia. 1986. 12. 924.; A versesfüzetben 1983. január 1. címmel és 1983. jan. 1. dátummal.

Száll a fantázia óvatosan
új évet jár be kicsi fekete
foltokkal és nagy-nagy piros terekkel
s mindenképp úgy hogy még teljes jogon
s még a testnek is tervez örömöt
és nem is mindig mérsékleteset
száll a fantázia jól-szervezett
kísérő-csapatokat mozgósítva
s a gödröket és kőtorlaszokat
csak épp formálisan bekalkulálva
mert nem hiszi hogy valami komoly
de azt hiszi hogy folyton befelé
eztán is befelé és most is egyre
otthonosabbá s idetartozóbbá – –
303
S közben lehet hogy bőrön belüli
s bőrön kívüli mechanizmusok
megindultak már lassan biztosan
és dátumnak nem írja már le e
kéz 86 január elsejét
(I. 1.)
Együtt

Népszabadság. 1985. III. 9. 13.; Ld. Látogatók.

Párhuzamosak, de az egyik
hegynek föl, völgynek le a másik.
Kisunokám, ki tudja, meddig
jutsz, mire én már a végállomásig.
Csal az idő: minthogyha adna,
pedig csak néked ad, tőlem meg elvesz.
Jogos járandóságodul fogadva
nyúlj a fontoshoz s a fölöslegeshez.
S én majd igyekszem okosodni:
úgy tenni, mintha… Hogy ne hidd
lábamtól sok fényévnyire kopogni
mellettem járó lábaid.
(I. 2.)
Nővérem temetése

Lapszéli jegyzet: „93. jan. 7. Annus temetése napján. – 1992. dec.”; Jegyzet a versesfüzet előző oldalán: „ Annusunk szegény ma, 1992. dec. 19-én reggel 9-körül meghalt. Orvos volt, de már nem tudott tenni semmit. (Szív-halál) Nehéz élete volt. Nagyon sajnálom szegényt. Bár alig találkoztunk. Temetés 7-én d. u. 1 órakor. Hamvasztás. Én előre kimentettem magam. Nem bírnám ki.”; Csorba Anna a költő nővére. Halála után a kilenc Csorba-testvér közül már csak Cs. Gy. és Etelka húga élt. (Ld. még Nővérem és húgom.)

„…porrá leszel…”

Porrá talán nem úgy ahogy a biblia
szent szavai kimondják
nem is a szokvány-porladás szerint
(hús kiszáradása, férgek, csont-korhadás és így tovább)
hanem ahogy a praktikus emberi agy javallja
hogy mennél kisebb hely kelljen ahol
mégis megtalál az akit
304
az emlékezés hála tisztelet
odacsal vagy tán odakényszerít
ahol mindenképp a legtöbb van belőled
Porrá levél
s csak az agy bonyolult munkája képes
visszafordítani létedet
A technikák bármilyen bonyolult
szerkezetei tehetetlenek
Csak az agy növeszti vissza gyér hajad
kérdező homlokod
ovális arcod
a mongol-csontot két szemed alatt
gépkocsi-törte csámpa lábad
Porrá levél valódi porrá
Rideg urnában porod elkeverve
nincs élő aki rendbe rakná
rendbe csak aképp legalább hogy
a fejből a törzsből a végtagokból
való porszemek nagyjából volt helyükre
kerüljenek
(I. 7.)
Jobban mint most

Új Tükör. 1984. XII. 23. 17.

Inkább magam elé magamnak –
Pár szó tán így is fönnakadhat
kinek szántam volna fülében
a kavargó napok szelében
pár szó amelybe nem sűrült még
annyi s oly vastag keserűség
és a napon sütkérezőnek
árnyékot épphogy ismerőnek
305
némi könnyebbet is tud adni
s nem kénytelen poklot fogadni
csak élvezi csak hallja érzi
csak örvend rajta mert becézi –
Ha így lesz költözik talán a
szívébe lassan csöppnyi hála
s jobban mint most hogy pörlekedve
gyötröm gyötrődöm egyre-egyre
(I. 13.–16.)
[Fölkél a nap…]
Fölkél a nap s a fél világra néz
gyertya gyullad s fénnyel szór pár tenyérnyit
de válogatás kivételezés
nincs azok közt amiket fényük érint
(II. 7.)
[Megtartsz és kapaszkodol…]
Megtartsz és kapaszkodol is belém
őrzött vagy őrző vagyok?
Ki tudja hogy a végleges
szereposztásnál melyőnknek mi jut
ki tudja: annak lesz-e jobb
aki még áll jár és erős
vagy annak aki gyönge béna
aki temet vagy akit eltemet?
(II. 22.)
[Most bölcs leszek…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 760.

Most bölcs leszek: belátom
hogy ostobán csinálom
mert azzal ellenkezik
ahogy mások teszik
306
Suba subához
guba gubához
öreg öreghez:
a rend ez
Szemem ha céllal akarna
szegződni fiatalra
jobb lesz inkább kicsúsznom
mint szégyentől pirulnom
Orrom ha zsenge
nő-illattól remegne
jobb lesz levágnom
mint forrására vágynom
(III.)
[Weöres Sándor 70. születésnapjára]

Weöres Sándor 70. születésnapjára. Pécs, 1983, [Kiadó nélkül] [37.] o.; Kézírásos közlések = Jelenkor. 1983. 7–8. 688. Ld. még [Győzött a test…].

Lám, lám, hetvenkedel, Sanyi!
Nem kések hát kimondanyi:
úgy érdemelsz bocsánatot,
ha most már százig folytatod
(III. 10.)
[A szeretet…]
A szeretet (a szerelemnél több) sohase
múlt ki belőlem egyikőtök iránt
se akiket nők valaha szerettelek
Az elődök azért bocsássanak meg
az utódoknak vagy épp az időszerű
utódnak – értük is (mármint
valamennyi elődért) voltak ők
hiszen egyetlen rossz utód
visszafelé is sugározni tudja
a maga iránt keltett haragot
307
(gyűlöletet)
Közlöm hogy nélkülük soha
nem juthattam volna idáig
(IV.)
[Az élet minőségét…]

Az élet minőségét (s mindenét, ami érzékszervet elégít ki és szellemi-lelkiséget) s méginkább értékét a legkülönfélébb kivételek ellenére én állapítom meg, éspedig rendkívül szuverén módon.

Idegesít, ha amiatt zaklatnak, hogy egy nő, akit kedvelek, primitív, buta, selejtes. Ami engem benne izgat, nyilván olyasvalami, ami másból hiányzik. Hogy ez mi? Hogy éppen barna a haja? Széles a csípője? Hogy peckesen jár s ugyanakkor álmatag?

De hölgyeim (esetleg uraim)…! Önök nem éppen így vannak?

Talán nekem adakozóbb a fantáziám? S ezért gazdagabb vagyok? („… nem bírt magának mindent vallani, s ráaggatott díszeiből egy nőre”. [Ady])

Akikre sok fér, azok a legszegényebbek. Nem egyik oka-e ez a szexepilnek? Meg aztán a mindenkori adakozó jóérzése. Mert adni jobb, mint kapni.

Ne akarjanak racionális magyarázatot!

Itt fordul elő az a fura eset, hogy egy hosszú sorozat „nem” (vagy mínusz) összeadva igen-t (vagy pluszt) ad.

Azzal viszont, hogy telerakom mindkét kezét, teleaggatom tetőtől-talpig az én kincseimmel, lehetővé válik, hogy aztán a tenyerem tartsam elé, s ő ismételten megtöltse. Olyan ez, mint amikor a szülő pénzt ad a gyermekének, hogy az az ő számára vehessen ajándékot. Ilyenkor a kéz válik fontossá, amelyik adja, nem az ajándék eredete.

A lelki higiéniához a magamfajta embernél hozzátartozik az efféle szemfényvesztő társasjáték. És hagyjanak 308békén az erkölccsel s az illemmel! A megbotránkozások még annak az életellenes szemléletnek maszkás fattyai, amely szemlélet terrorisztikus erőszakosságával nagyon riadttá, gyámoltalanná igyekezett tenni az embert, hogy eszközül bármire fölhasználhatóvá váljék.

Ha szégyellnem kell viselkedésemet és véleményemet – örömmel vállalom a szégyent. Ez kívül van rajtam, lelki higiéniám pedig belül. És az utóbbi nekem fontosabb amannál.

A múzsa eltünhet, ha a mű megmarad. El is tűnik a tapasztalatok szerint.

De ameddig ihletni képes, bűn elkergetni.

(V. 23.)
Galambok
Galambok szállnak háztetőmre
Élő keresztek
lengén ereszked-
nek le sorba
s gyűlnek csokorba
Ó bár e ház tőlük megszentelődne!
(V. 29.)
[Bár tisztes…]
Bár tisztes pátriarka,
pfúj, ha üres a marka!
(VI.)
[Szél, szél…]
Szél, szél:
a levegő él,
tekereg, kanyarog,
dudorász, acsarog,
309
de ha megáll
az a halál!
Szamóca, ribiszke
pirosára büszke
Ribiszke szamóca
bogyója levele
levele, bogyója
ha érett le vele!
(VI.)
[Rend van…]
Rend van szép az anyagban
Szörnyü káosz az agyakban
Talán mégsem a fajfenntartás
talán mégsem az űz a nőhöz
talán mégis a kozmikus
magány a kozmikus didergés
Kicsit följebb? Hová? mihez? kihez?
Ha vállam jó volt is valakinek
mit ér ha messzebb lát? Nagyobb-részt
lát meg a borzalomból?
(VI. 19.)
Eső
Felhő mostan ereszkedik
eső eső kérezkedik
310
Nem várja az engedelmet
csap hamar nagy zöngedelmet
Medárd
Nem használ nem árt
Későn jött az eső
kisült a mező
Fákra lóg az eső lába
vihar tép a fákba
Ha nem vigyázunk
csúnyán megázunk
(VI. 20.)
Délutáni papírfogó
A napvilág megtört az ágak rácsain
A napvilág rácsolt a megtört ágakon
A napvilág a rácsok ágaira tört
A napvilág ágakra tört a rácsokon
Megtört a napvilágon az ág és a rács
Megtört a rácsolt napvilág az ágakon
Megtört az ágas napvilág a rácsokon
Megtört a napvilágos rács az ágakon
Az ágak rácsain megtört a napvilág
Az ágak napvilága a rácsokra tört
Az ágak megtört rácsain világi nap
Az ágak megtört napvilága rácsosul
A rácsok napvilágán tört meg tört az ág
A rácsok megtörtén a napvilág az ág
311
A rácsok ágain tört napvilágolás
A rácsok ágakat törtek világnapon
(VI. 25.)
[Mióta élek…]
Mióta élek ámulok
s ámulatom igyekszem eldadogni
s lassan akár odáig jutok
hogy már remény sincs
bármit szóba fogni
(VII. 4.)
[Annyi a cipőm…]
Annyi a cipőm s a ruhám
párra sor is alig kerűl –
Ó milyen jó volt hajdanán
kiskoromban hogy míg anyám
új cipőért ment tétlenűl
otthon kellett ülnöm mivel
a régi pár illetlenűl
tátotta cet-száját reám
állkapcsán foga szögeivel
(VII. 8.)
[Szőlő paradicsom…]
Szőlő paradicsom gyermekláncfű szamóca
hangya kató-bogár rigó balkáni gerle
a föld föld levegő ég és felhő az égen
ó bárcsak ne külön bár hozzájuk keverve!
Mért izgágáskodik a stréber emberelme
A rangkórság maradt s elveszett az éden
(VII. 10.)
312
[Látni könnyű…]
Látni könnyű látni könnyebb
éppenúgy mint hallani
gyűjteni akár csak „úgy is”
cél nélkül „behordani”:
S lesz az ember teli raktár
teli magtár telt bazár
benne minden összevissza
drágakő és szalmaszál
(IX.)
[Az ő kezével…]
Az ő kezével de magam
tartottam én magam
hogy most elvette a kezét
valamit tehetek-e még
Föld van számba tömve
lent vagyok-e vagy fönt-e
ó ez az íz ki nem megy
fűszere életemnek
(IX. 9.)
[Ha én ezt…]
Ha én ezt tettem volna
ejtettem volna porba
Kapta volna-e tőlem
ahogy most tőle kérem
a gyöngédség kegyelmét
a kímélet türelmét
vagy fönnakadt szemekkel
jutottam volna ezzel
parányit sem törődve
313
új izgalmak elébe
ahogy most ő csinálja
balsorsom mit se bánva
(IX. 12.)
[A tényállás…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 760–762.

A tényállás: egy már-már sírba lépő
s egy névtelen vágyaktól égve égő
természetellenes szövetkezése
tisztázódott
kajánok örömére
Nem mindjárt más ölébe
ha külön út elébe
hogy szemükben hasonló
fészket rakván a holló
előbb gyötrődjenek meg
mint kit betegre vertek
csak aztán még riadva
keljenek új utakra
a régit nem gyalázva
mert elveszett varázsa
inkább köszönve szépen
„Van valakim” – szólt – és szemében
nem volt se kímélet se szégyen
s hogy a másik miként fogadja
köpött rá – állat nő alakba
314
Ha egy valaki – régi nóta
régi szöveg és régi kóta –
ha egy valaki vén továbbá
lesz a világ mind pusztasággá
A kerékből kihullt a tengely
kerül a zűr szemközt a renddel
szem fül ujjbegy – tenger galambja –
nem szállhat biztató talajra
A hiány olykor csak a mellett
olykor világot is betölthet
s úgy hogy minket is kiszoríthat
magunkon kívül is taszíthat
Nem úgy mint ahogy kettőbe szakad
mert más-más célok szabják az utat
hanem mint élő húsba kés ha fut
és pusztít csak nincs semmiféle út:
valami értelmetlen roncsolás
zúzott széjjel egyszeres szép csodát
(vagy mit „csodának” vélt a dőre hit)
szaporítván a világ csődjeit
Undor undor üresség
kiverte alólam a földet
megy útján nélkülem
belém meg a különb-különb
félelmek éjszakák
sivatagok börtönfalak
didergések hadát veri
(IX. 12–13.)
315
Mind többeket

Magyar Nemzet. 1983. XII. 24. 19.

Siratni elsiratni
mind többeket
parancsol sűrűsödve a talmi
könyörület
Zuhannak egyre-másra
rég megszokott
arcok levásva:
romok romok
De a sok-sok könny
seregnyi gyász
végül közöny
lesz vagy teátrálitás
Jobb abbahagyni
még azt is amit
ilyenkor mutogatni
illem tanít
Nem eltemetni
egy-egy darabot
magunkból is – követni
aki halott
A hévvel élő
őrként is erősebb
rábízhatni a már küszöbünkig érő
temetőket
(X. 20.)
316
December

Magyar családi kalendárium, Bp. 1987, HNF Családvédelmi Tanácsa. 3. o. = 1987. [Hónap-soroló]. [Békéscsaba]. [1987], Kner Ny. [26.] o.; Kisalakú bibliofil füzet, melyben minden hónapot egy magyar költő versével és egy rajzzal illusztrálnak. Ezen a címen „Tél van, meztelen ág-bogak” kezdősorral a költőnek másik verse is megjelent. (A híd panasza. 15. o.)

Minden jó, ha a vége jó.
Az év jó, mert jó a december,
a gazdag, ajándékozó,
kedves hónap, szép ünnepekkel.
Karácsony-táji álmaink
– cifrábbakat nem lát a lélek.
Fenyőfák díszes ágain
angyalhaj, csengő, gyertyafények.
Ilyenkor még a tolvaj is
föl-fölfüggeszti tán a szakmát,
szelíd lesz a goromba is:
előre emeli kalapját.
Most van a leghosszabbik éj,
de most győz rajta épp a nappal.
Ebben segít, nyilván ezért
jön le a mennyből is az angyal.
Most összegzünk: siker, kudarc…
A mérleg mindegy, fő, hogy élünk.
S a számvetés nem hátraarc,
inkább hit, hogy följebbre lépjünk.
December, télelő hava,
a föld fagyott, a szív melegben.
Az év csúcsa, az év java,
ó, víg, komoly, bundás december!
(XI. 9.)
317
[Gyönge hozzá…]
Gyönge hozzá föld, ég, pokol,
csak én maradtam még komoly.
Fönt, lent én tarthatom magam,
s őt is velem, erőm ha van.
(XI. 13.)
[Egzisztenciális fájás…]

Egzisztenciális fájás. Életfájás. A haj is fáj: tárgyaim is. A reggel, dél, este is fáj. Tollam is. A kő is alattam mire lépek. A könyvek is, amikben lapozgatok. – Ő nem tudja ezt. Sejtelme sincs, honnét lépett ki. Sejtjeimig belém nőtt. Ezzel sejtfalaim és sejtnedveim is mássá váltak, szegényedtek. Elszegényedtek. Nem annyi ő mint magamagát tudja. Nem, ahogy mások tudják róla. Annyi, mint amennyi nekem. Annyit veszítek is.

(XII. 12.)
[A Gonosz?…]
A Gonosz? Ó nem! Vagy a vér?
Sem ez, sem az. Csak mint a szél.
(XII. 29.)
318
1984
[Mostantól nagy terhet cipelsz…]
Mostantól nagy terhet cipelsz és nem tudod
bokád térded derekad változatlan
aki reád néz fölszisszen örömében
„Igen ilyenek adnak kedvet élni!”
Átjárja a kisérő levegőt valami áram
s ha véletlen a temető felé vetődnél
lehet hogy némely holtak is megmozdulnának
Pedig mostantól nagy terhet cipelsz
monstrum csirázik benned az egész tested egy-anyaméh lett
nem kilenc hónap tán kilenc év lesz a kihordási idő
talán annál is több s el nem vetélhetsz
[Onnét hogy reggel…]
Onnét hogy reggel háromnegyedhét körül
fölébredtem és föl is keltem és
még tíz-húsz percig húsom és fejem
hordta utolsó álmomat
egy régholt falusi
barátomról ki dalia volt élve álmomban viszont
erősen nyögve járt és rám támaszkodott
…ahogyan ő nehéz volt
ez az egész nap az volt
valaki mindenestül elvonta magát
s persze hogy „puszta kénye végett”
ahogy ez történni szokott
de ezen belül kénye kényeit
szolgálva mint gyakorlott vallatók
kiknek nemcsak a „köpés” lényeges
hanem szépségesen „meg is csinálják”
319
[Gomoly ködök…]

Gépelt kéziraton cím helyett egy római szám – X – olvasható. A gépelt kézirat többi része nincs meg. A versesfüzetben önálló, cím nélküli versként található. A gépelt kézirat szövegét közöljük.

Gomoly ködök fátylaiból
kibontani elmélkedéssel…
Bizonytalan leplek alól
könnyen metsző izgága késsel…
A holnapra a holnapot
majd elrendezi az magával
S az is lehet, hogy meghalok
hadd éljek hát inkább a mával
(I. 1.)
[Egy levegő…]

Élet és Irodalom. 2000. X. 6. 27.

Egy levegő két hőmérséklete
két íze illata
flórája faunája – élete
Kétféle egymaga
Emezt fönntartja sőt növeszti
csöngőt rángat szívén
örömeit sűrűn keleszti
s mind egy-egy költemény
Emezt kínozza édesen
bő gyászokba viszi
kifosztja szenvedélyesen
de ez csak élvezi
Amaz hideg marad közömbös
levegő környezet
helyszín hétköznap munkaköntös
amannak semmi ez
Amaz csak él a vakvilágba
nem is gyanítja hogy
320
körül-cikázzák egyre-másra
villámló áramok
(I. 14.)
[Azért van rajtam…]
Azért van rajtam gyakran álarc
mert magam mind senkibbnek érzem
Látni akárhogy is kivánhatsz
átlátsz s nem bírsz meglátni mégsem
Az álarc még mond rólam egysmást
amint… ti… mint… ahogy szeretném
De a bensőmben fölmeredt rács
magamba zár – sovány eredmény
Nézd el megértő jóbarátom
köszönj mint régen nekem köszöntél
megnyugtat kissé hogyha látom
s te sem veszítsz e gyér örömnél…
(II. 12.)
Valóban nem tudnák?

A költő Csikorgó c. kötetének 94. oldalán megjelent vers teljes szövege. A kötetben csak a vers első része jelent meg.

Egyedül vinni a kettőre-mértet
Sántább a szív mindegyre sántább
Azok akkor fennkölt triumfusok
Ketten a középpontban minden értük
Ha nyitott ablakot nyitva feledtek
ha játszó gyerekroller lökte őket
a járda alatt habos szennyvíz osont ki
lábuk bicsaklott egy-egy kőgödörben:
minden értük volt minden értük –
Jó de akkor ketten és fényalapra
és ártalmas-káros-rossz semmi sem
A megrándult bokák is egytulajdon –
321
Mitévők most a pimasz sarkok itt
a pimasz utcák utcarészletek
a léptek koppanásai, a kapualjak
zihálásai ugatásai?
Látszatra mintha jószándék vezetné
Hát valóban nem tudnák hogy mi történt?
Meg kellene tövig változniuk
járhassak kockázat nélkül közöttük
Mert most olyan nehéz a levegőjük
hogy asztmásan fuldoklom benne váltig
és szinte az aszfaltba présel
Kettő helyett egy nem félannyi kevesebb
sokszorosan kevesebb s nem volna szabad
egy vállra rakni kettő terhét amikor
a maga részét is csak rogyva hordaná
nem ismerik még megszűkült pályáikat
a tápláló erek: minduntalan
kiszúrják a bőrt mennének a régi rend szerint
és csak csorog a vér csorog a vér
értelmetlen csorog a vér belőlük
(V. 25.)
[Nem lesz már itt…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 763.

Nem lesz már itt soha igen –
Fejrázások gödreiben
botladozom ügyefogyottan
Tudja meg minden lény ki hallja:
átkozott legyen apja anyja
aki miatt idejutottam
Ha van túlvilág s valaki
miattam is szenved a túlvilágon
322
kérje Istent hogy mentse föl:
a magam részét vállalni kívánom
A Teremtő kutyája az vagyok
S orron rúgott a gazdám – kushadok
(VI. 28.)
Nehéz

Népszabadság. 1985. IX. 14. 13.

Mikor úgy fölkapja a nap
a kerteket s a házakat,
és könnyebb lesz a világ,
mintha a házak és a fák
mintha magam se, semmi sem:
– iszonyú nehéz a szivem.
(VI. 28.)
[Efféle érzetektől…]
Efféle érzetektől
hogy ezektől hogyan tudok, ezektől?…
Mikor egyetlen pillanat
előre-hátra porrá égeti
a volt s igérkező bizalmakat,
s szemét az ember bárhová veti:
romok, romok, romok…
efféle érzetektől
ezektől
hogy szabadulhatok?
(VI. 29.)
323
[Csak ne vinne…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 763.

Csak ne vinne a képzelet!
Bütykölöm, cifrázom, kevergetem.
Ő meg csinálja csak úgy szenvtelen
a hétfőket s a keddeket.
Ő, mint az állat, szenvtelen,
én mint az ember, kín s öröm között,
ő kiéli mélységesen,
amivel én csak küszködök.
S a megrendülés, áhítat,
ami nekem marad? –
Fenséges a méz illata
de jobb a méz maga.
(VI. 30.)
[Az imádatot…]
Az imádatot az utálat
az utálatot az imádat
tüzet a víz vizet a tűz
átkozva vágyódom utána
(VII. 8.)
Túlélés

Életünk. 1984. 11. 1122.

Egynyárinál a kétnyári virág
vagy a többnyári – nem két, öt, tíz év.
Mi élt akár egyetlen télen át,
az tudja már a túlélés izét.
(X.)
324
Hiszékeny

Új Írás. 1985. 9. 17.

Háromszázharmincháromszor becsapva
melegre vár, holott rég fagy harapja.
Hiszi, hogy álma még valóra válik,
hogy nem jut el a fagyhalálig.
(XI. 8.)
Mély sóhajtás
Karácsony –
Ó nem a régi!
Se mákony!
se nem égi!
(XII. 22.)
[A vád…]
A vád a fölényeskedés
a riogató jóslatok –
Ilyesfélének lenne most helye
s én csak nézek csak hallgatok
(XII. 29.)
325
1985
Ablakon át
Zúzos-ködös, néma idő.
Csak a varjak, csak a varjak…!
Ház-sírhalmok, egy-temető. –
Én közöttük mit akarjak?
Mit akarjak? Megnyugodni!
Nem halottan, sem halódva.
Lefeküdni, s nem lerogyni,
s ágyra és nem koporsóba.
S ablakon át csak figyelni,
hogy vész egy-egy árny a ködbe,
puszta képként, mint a semmi,
s mindörökre, mindörökre…
[Közhelyek…]
Közhelyek: próbálkoztam én
(én is) világot menteni
egy-egy szokatlant lépni s a
szokottat elfelejteni
Megbuktam föltartom kezem:
se így se úgy se be se ki
Az ember csöndesen nevet
ha csöndesen leleplezik
ha látja hogy nagy álmait
komolyan korántsem veszik
kacsint egyet nem háborog
s békén csupaszra vetkezik
Hát ez történt így várj anyám
kit itt hagytál nincs már sehol
326
ne hökkenj meg ha bókoló
filiszterrel találkozol
Nehéz a viharban nehéz
megállni veszíteni jól
(I. 7.)
[Temetek…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 764.

Temetek
temetek éjjel temetek nappal
temetek öltözéskor
a városba menet a sétatéren
amikor köszönök
olyasvalakinek is aki tudja
olyasvalakinek is aki nem
temetek olvasmányaim közben ma éppen
egy öreg Újszövetséget lapozva
temetek amikor férfitársaságban
trágár vicceken röhögünk
temetek szokásos napi
ebéd utáni alvásom előtt
ha már szemem becsukva fölidézem
temetek biztató tekintetek
ragyogásában temetek
hivatalos ügyek intézésekor
postabontás alatt
versírás közben
ha a vers mondjuk anyámról szól akkor is
vagy ha esetleg egy
epigramma a hiányzó gerincről
temetek az újság hírei közt
nyilvános szerepléseim alatt
az orvosnál szepegő perceimben
temetek egyre temetek
327
amerre élt
és sokfelé élt
élt mindenütt amerre én
és sokfelé meghalt
mindenfelé meghalt amerre élt
és most mindenfelé el kell temetnem
(I. 15.)
[Időklausztrofóbia…]
Időklausztrofóbia –
Az idő két irányba terjed
vagy egybe – oldalvást soha
és menni csak előre enged
Hátulról régen érzem
hogy óriás erő nyom s fegyverem
nincs ellene
(II.)
Ilyen talán

Élet és Irodalom. 1985. III. 8. 5.

Az hogy lassan elűl a szél
csöndes lesz a világ és nyugodt
hogy annyit ér amennyit ér
s már semmin föl nem indulok…
Szúnynak falánk érzékeim
anyagcseréjük megrekedt
legyintések jég-lépcsein
föld-szín közelbe lépdelek
Aknák alább vezetnek-e?
nagyon mindegy alighanem
még kongóbb táj lehetne-e?
haszontalan megkérdeznem
328
Nem tévedés: ilyen talán
a túlnani létállapot
Nyugodj csak lélek – mondja szám –
mint jászlaknál az állatok
(II. 4.)
[Sarkaim kopogása…]
Sarkaim kopogása
magam-csinálta üteme magamnak
óra gép-egyhangúsága
hogy se lassítva se gyorsítva –
jaj ha már csak az évszakok
jaj ha már csak a hírek
s az időnkint képzeletben fölhorkanó
riadalom
jaj ha már csak ezek
szabályozzák a szívdobogást
(II. 14.)
[Kérdés…]
Kérdés: melyik a nehezebb
a valódi kín vagy a képzelt
mikor a fej kéz láb remeg
vagy fájni érzed az egészet?
(II. 24.)
Akkorra én

Magyar Nemzet. 1985. VII. 13. 11.

Szépet mond, szépen néz, kedvemre tesz:
emlékeim kincstára tömve még.
Ő meg naponta veszt, s lesz majd üres,
bennem lelné csak régi erejét.
A test kifosztva többé nem segít,
s a cécós tolvajbanda elszelel.
329
Fejét akár a falba verheti,
hiába maszka, kence, díszlepel.
És mert meg kell magát gyűlölnie,
gyűlölni kezd mindenkit, s elvadul,
s minek már nyugton kéne lennie,
föltámad benne mint ügyész a múlt.
Szegény, szegény! Akkorra én hanyatt,
értetlenül fekszem, s nem tudhatok
tanácsot adni: vétkei miatt
kitől kaphat s hogyan bocsánatot.
(VI. 13. előtt)
[Semmi. Csőd…]

Hitel. 2000. 9. 19.

Semmi. Csőd. Megfordíthatatlan.
Ezerfelé kapkodhatok.
Elfuserált módozatokban
kiigazodni nem tudok.
Léleknek, testnek gyógyszer, orvos,
személyreszóló kint, se bent.
Varázslatokhoz, csoda-porhoz
folyamodnom mitsem jelent.
De az idő… most is, miként rég –
Holott kissé romantikus:
meghozza lassankint a békét,
s az ember dúltból lesz okos.
Okos, de kurvább újra, rongyult
s néhány lépéssel közelebb
ahhoz, hol végképp elromolnak
a világi becsületek.
(VII. 13.)
330
[Az unokák is abbahagyták…]

Ld. Látogatók.

Az unokák is abbahagyták a labdázást a ház mögött
Már a második csapat vonult el vesztesen
Veszítettek mindannyian s nem győzött más csak az idő
S a labdát az ő labdájukat nem dobják többé levegőbe
A bodzabokrok visszavették elorzott területüket
kihajlanak élő sorompók nem szeretik ha arra járunk
Akinek elmesélem hogy mi zajlott itt annyiszor
kételkedve néz rám aztán a könyöknyi sávra a falig
(VII. 18.)
[Gyűlik bennem…]
Gyűlik bennem és a világban
(amire majd én is hagyom)
ezerféle tapasztalat
de lám mire megyünk vele?
Ahogy kezdtem olyan sutául
viselkedem s oly tétován
s a világ is oly ostoba
csak legföljebb a módszerek
Gyűjteni mégis – egy kavics tán
elmozdul s jó helyre gurul
ahol végképp hazatalál
s a messzi kicsit közelít…
(VIII. 12.)
Még

Vigilia. 1986. 3. 199.

Még holnapig… holnapra… holnap
minden lehet:
szövődik szövődnek tovább
331
esetleg épp az én javamra
különféle történetek
s az órák majd lejátsszák őket
sorjában kedvesen
és visszaépítik bizalmam
s megint tartom valamire
az életet –
De meglehet
az is hogy átlagon felül való merényletek
készülnek ellenem
s ismét olyasmiket
szajkózom hogy mit ér? mit ér?
s holnap estére azt se bánom
ha többé
föl sem ébredek
(VIII. 12–13.)
Elviselem

Új Írás. 1986. 10. 95.

Vonul még mindig vonul rajtam át
az ilyen-olyan szerelem
a más-más és a mindig ugyanaz
hogy ki hordozza majd mindegy nekem
A kapu nyitva már be sem csukom
többé halálomig
világosság és sötétség – tagolt
fáklyásmenet-sorok faltól falig
Csak elviselni folyton nehezebb
a kétirányú megrázkódtatást:
a hazugságtól mind cifrább köszöntést
s az egyre nyersebb búcsúzást
(VIII. 18.)
Tévedés

Új Írás. 1985. 9. 16.; Ezen a címen „Jön az ablakok ideje” kezdősorral másik vers is megjelent. (Görbül az idő. 56. o. és Csikorgó.47. o.)

Ki tegnapig még élt bennem, noha
több éve meghalt már (nem tudtam én),
332
s ki tegnapig élvezte még a nap
fényét, az ízes étkezéseket,
kivel tetettem ismert dolgait,
vagyis: fölkeltettem, elküldtem a
boltba reggelenként, utána meg
hol ki a térre kártyázgatni ott,
s ebéd után kicsit aludni, majd
ültettem esténként tv elé,
és olykor gondoltattam arra is,
hogy a nyugdíjazás… szeretkezés…
hol meg kényelmes hintaszék ölén
bámultattam soká a semmibe,
sajgó félelmet préselvén belé,
s aztán üressé tettem,
kit tehát
még tegnapig éltettem, mint ahogy
más (én?) él, tegnap óta már tudom,
sok éve meghalt észrevétlenül.
Csalóként szégyenkezve kapkodok,
hogy mit kéretlen adtam volt neki,
azt visszakapjam most valamiképp,
s temessem el szegényt, és mondjam el,
hogy nem veszített, nem lett volna jobb,
hogy tán nem is szegény, hogy végül is
esetleg épp ő csalt meg, mert mikor
én még magamból éltettem tovább,
s vállaltam érte sok fölösleges
idegnyomást, ő már túl mindenen
győztesen (?) és békén (?) feküdt, s reá
nem hathatott többé a föld s az ég
egyetlenegy hatalma sem…
(IX. előtt)
333
Ha eljött
Véletlen és hivatlan,
akarva, akaratlan –
Ha így lett hozta Isten,
maradjon és segítsen
Lesz néki lebbenékeny
fényvillanás az égen,
mi nékem már talán a
nap búcsúzó sugára.
Mit ő kap tőlem, arra
sok év hull, s eltakarja,
mit én – még füstölögve
forrón kísér a földbe.
Véletlen és hivatlan,
de már törvényi rangban
ha itt van, hát segítsen,
ha eljött, hozta Isten.
(IX. 30.)
Látogatók

Népszabadság. 1985. XI. 16. 13.; Csorba Győzőnek hét unokája volt: Eszter lányától Hajdinák Szilvia és Hajdinák Éva, Noémi lányától Pintér Bálint, Pintér Viola és Pintér Ábel, Németországba házasodott Zsófia lányától Prell Krisztián és Prell Bianca. A költő számos verset írt róluk-hozzájuk, melyek közül többet közlünk ebben a kötetben is. Ld. Kicsi Bálint; Kérés unokámhoz; Viola rajzai; [Körülöttem lármáznak…]; Kisunokám műtétje; Karambol; Látogatások; Együtt; [Az unokák is abbahagyták…]. Az Unoka-rigmusok c. verse (Görbül az idő. 102. o.) minden unokájáról tartalmaz kis rigmust, kivéve Prell Biancát, aki 1988-ban született, a vers keletkezése után.

Unokáimnak
I.
Szőkén barnán lányok fiúk képében
el-eljárok magamhoz
és kisebb-nagyobb gyermekként
igen ilyen
igen olyan
voltam vagy lehettem hajdanta én is
Lesem
334
egy-egy gesztusuk
megnyilatkozásuk
ugyan milyen
ugyan milyen lehettem
S nagy görcs szorítja
olykor mellemet
II.
Meddig megyek velük mondjuk a legnagyobbal
vagy a legkisebbel
Másként szívjuk be a levegőt
lám az mindegyikünknek ugyanaz
De ha én már kimaradok
milyen lesz az a levegő?
S ha készülnének szörnyeteg napok
milyen lenne az a levegő?
Aggódással és tisztelettel
nézem kisgyermek-arcukat
nekik talán ki kell majd birniuk
az iszonyatok iszonyát
aztán a csillagokba
aztán a napba
aztán a messzeségbe
fordulniuk de úgy
hogy arcuk
emberarc maradjon
(X. 14.)
335
1986
Alig reménykedik

Forrás. 1986. 11. 28.

Széthull a forma: cserépdarabok
sejtetik a hajdani gazdagot,
aki most lót-fut kétségbeesett,
nem hiszi hogy még egyszer ép lehet –
Makacs a test; ki tudja terveit?
A szellem sír, alig reménykedik.
(I. 23.)
Lehet

Vigilia. 1986. 12. 924.

A láb nem a földre – a föld a lábra:
fordult a gravitáció iránya.
Alulról nyom, s lehet, hogy összenyom
e fejre állott, megkergült viszony.
(I. 23.)
[Aludtam s késekkel kutattak…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 767.; A versesfüzetben az előző oldalon a lap tetején jegyzet: „85. dec. 5–19. Ideg- és elmeklinika. Dec. 11-én műtét, Aorta carotis interna-szűkület (dr. Stefanics János)”; Súlyos érműtétje után írt vers. A műtét során rövid időre megállt a költő szíve. Az orvosok újraélesztették. dr. Stefanics János az operáló orvos. A költő több verset is írt erről az esetről. Ld. például Meleg tenyérben és [Itt voltam-e még…?].

Aludtam s késekkel kutattak
álomtalan volt tiszta alvás
aztán az ébrenlétnek visszaadtak
s maradt bennem
valami sajgás
A szokásos örömök kirekedtek
értem halál és élet verekedtek
Múltam mintha mesélték volna csak
derengett tudatom alatt
Nyugodt voltam:
várnak csapatban
336
s itt csak páran
sírnak miattam
(I. 23–24.)
Vállalni kell

Népszabadság. 1986. VIII. 20. 17.

Mégis – hogy többen rátaláljanak,
mégis – hogy olykor meg-megálljanak,
mégis – hogy meglegyintse őket
szele a szépnek:
értük mégis vállalni kell
sajgó mindenféléivel
a gyűrt homlokra égetett,
gyönyörű bohóc-bélyeget.
(I. 24.)
Meleg tenyérben

Vigilia. 1986. 12. 924. Ld. [Aludtam s késekkel kutattak…] és [Itt voltam-e még…?].

Magam föladtam
tegyenek akármit
Birtokba vettek
gondos orvosok
De csak a testem
én mögötte bújtam
s ki-kilestem hogy
hogyan is vagyok
Hallottam olykor
már-már eltemetnek
egyetlen percig
sem hittem nekik:
meleg tenyérben
bizton kuporogtam
éreztem párnás
izmos ujjait
337
Meleg tenyérből
soha a hidegbe
soha kiesve
soha máshova
Mikor halálba
benne akkor is csak
s nem érhet ott el
a halál soha
(I. 27.)
[Itt voltam-e még…?]

Tiszatáj. 2000. 9. 13.; Ld. még [Aludtam s késekkel kutattak…] és Meleg tenyérben.

Itt voltam-e még vagy a másik parton?
Lélegzetem ki-bejárt
S érzéketlen érzékeim kitartón
érzékelték a hold-bársony homályt.
Maradtam volna ott túl (ha valóban)
gyüretlen semmiség!
De csalt a gyűrött föld hívogatóan
és visszajöttem ezt azt tenni még
(I. 28.)
Vázlat

Tiszatáj. 1986. 4. 10.

Ez hát a kert, a gyakran versbe írt kert.
Most tél van, hó van, s mint a puszta sírkert.
(II.)
Alvók között

Kortárs. 1986. 7. 30.

A város…
Éjfél fele jár
polgárai nagy része túl már
tévén szeretkezésen
alszik
338
s mert holnap hétfő
könnyű gonddal szívében
A város…
De a betegek
korhelyek
költők
s még néhány más efféle
ablakhoz nyomja homlokát
kinéz a vaksötétbe
s hosszan
magába bámul
(II. 2.)
Majd igazságszolgáltatáskor

Új Írás. 1986. 6. 3.

Az ördög: ördög – van ha van –
Volt-e vele dolgom? – Talán
Nem jött patásan szarvasan
azt hiszem mindig szelíd arccal
Tett-vett velem és jólesett
mosolyogva kedvvel fogadtam
s az a mosoly az a mosoly
az a mosoly az bennem ő már
és az a kedv is az is ő –
Majd igazságszolgáltatáskor
az igazságszolgáltató
ha már nem is bocsátja meg
(ha van mit megbocsátani)
kérem gondolja meg hogyan volt
(II. 5.)
A magam színházában

Kortárs. 1986. 7. 29. = Magyar Hírek. 1986. 24–25. Irodalmi melléklet. 49.

A magam színházában
itt a legnehezebb
339
Itt kellenek a legsokoldalúbb
legszínesebb színészek
itt ül a legértőbb közönség
a legszigorúbb kritikusi gárda
itt játszódnak le a
legrejtélyesebb (legrejtjelesebb)
jelenetek
itt történnek olyasmik amiket
szívesen titkolnék magam előtt is
olyasmik is
amikben
akkora az öröm
hogy nem fér már belém
kiömlik (olykor látni is)
A magam színházában
egyetlen szó se hangzik el
De napi huszonnégy
órán át életre-halálra
folyik
a vértelen
non-stop előadás
(II. 5.)
Mérleg
Ő is árva… érthető hát
ha kutatja űzi párját
ha csigázza kétely undor
amikor testemre gondol
Ne hazudjam… én ha nőre
én is csak tüzet vetőre
s ő ha mint én lenne én sem
bánnám frász törné ki értem
(II. 13.)
340
Mire való

Hitel. 2000. 9 19.

Mire való volt? Egy másik vidéken
ha született s élt volna (mint ahogy
más milliárdok) most seb nélkül élem
életem s tán még boldog is vagyok
Mire való ez? Sántító szívemmel
utána botladozni szüntelen
és észrevenni hogy soha közelben
hogy erőm hasztalan fecsérelem
Mire való lesz? Majd egyszer nem értik
mi történt s úgy vélik: merő mese
hogy megfogott egy istenadta férfit
egy istenverte nő fondor keze
(II. 13.)
Miről lenne helyesebb írnom?
Úgyis tudja amit elmondanék
róla (hisz jobban ismeri magát)
S amit magamról azzal meg mit érne
ha semmi célja nincs velem
Ki kellene törölni témáim közül
„Mások helyett is” – ezzel altatom magam
vagy inkább áltatom
ebből a mi ügyünkből azt hiszem
hasznot senki se húz
egyetlen mozdulatot se tanul
Hogy hogyan fogjunk egeret
mire ügyeljünk utazáskor
mit szedjünk nátha ellen és a többi
341
inkább ilyesmiket
ilyesmikről
és ne ezerszer és ezerféleképpen
kompromittált
szerelmes verseket
(II. 17.)
Szomorúság
Kettőbe vált élet világ
képzeltre és valódira
a képzelt színevesztett szégyellnivaló
a valódi egyre izgalmasabb
Járkálok benne meg-megállok
belétúrok kapargatom
szomorúság minden tapasztalásom
sokrétű szomorúság
Így lehet jól végigcsinálni:
a szomorúság ringató hajó
úgy siklik át a nemlétbe velünk
ahogy gyermekkorunkban elaludtunk
(II. 19.)
Kibírom

Népszabadság. 1986. IV. 4. 16.; Ld. Hat bányász.

Állat lettem alighanem
vagy más de semmiképp sem ember:
kibírom ép ésszel hogy tíznéhány
kilométerre tőlem eleven
emberek félig eltemetve
vergődjenek koromsötét hidegben
percről-percre apadó levegőben
míg én meleg és puha ágyban
szelíd szabályos villanyfény ölében
342
éppen azon elmélkedem
hogy szeretkezzem-e ma este vagy sem
(II. 20.)
Őt jobban
Kikászálódva gubancából a kócos
emberi kapcsolatnak kapcsolatunknak
indulhatunk megint tisztán előlről
elsöprögetve keserveink törmelékes
nyomait is – Ő még közelebb a starthoz
én már inkább a célhoz közelebb
Sajnálom magamat nehéz ha tiszta is
egy másik levegő de őt jobban: neki
sokszor kell még ilyent végigcsinálnia
merthát – ahogy mondják – ilyen az élet
ilyen bizony ilyen megoldhatatlan
alig ki az egyik gödörből jön a másik
s a nagy fogadkozások úgy elolvadnak
mint az eresz jégcsapjai tavasszal
hogy már-már a legélénkebb fantázia
se tudná megtalálni régi helyüket
(II. 20.)
Ki a hős?

Élet és Irodalom. 1986. III. 28. 13.

Dugovics Titusz amikor a törököt…
Dugovics Titusz hős nyilvánvaló
És van még sok hős a történelemben
s a történelmen kívül vagy alatt
olyanok akik így-úgy kimerítik
a szokványos közismert hős-fogalmat
De megmondta-e már valaki hogy
valójában ki a hős mit jelent
ha egy embert hősnek nevezhetünk
343
S hogy a hősnek fontos-e győznie?
ha igen: kit mit kell legyőznie?
és hogyan: látványosan vagy szerényen
és hány embernek használjon ha győz
s egyáltalán: eszmét szolgáljon-e
vagy embert-e az eszmét hordozót?
s hős-e a bányász akire a föld
ráomlik s várja napokig a mentést
s közben imádkozik káromkodik
esetleg főként éppen azt gyalázza
aki körmével próbálja kiásni?
s hős-e aki csak magát győzi le
s magában mit s úgy hogy ki sem derül? –
S én hős vagyok-e a kényes-veszélyes
lelki kalandokért melyek között
akadhat könnyen még halálos is?
(II. 21.)
Csak ahogy nemrég

Kortárs. 1986. 7. 29–30.; „Megint hosszúvá vált az út a Sétatérig”; Cs. Gy. Damjanich utcai házától mindig gyalog ment dolgozni a halála után róla elnevezett Megyei Könyvtárba, vagy a Jelenkor Szerkesztőségébe, s gyalog is ment haza. Ez az útja vezetett a Székesegyház előtti – pécsiek és turisták által egyaránt szívesen látogatott – Sétatéren.

Vissza csak addig ahol nemrég voltam!
Mintha kirúgták volna
a lépcsőket alólam
Megint hosszúvá vált az út a Sétatérig
mint kisgyerekkoromban
mikor más volt a mércém
térben s időben
A világ jóságát mostohaságát
én adom
ő a világ
ő mindig ugyanaz
Csak a szívem dobogna rendesen
csak az agyam működne rendesen
344
ahogy nemrég lennék csak újra úgy:
visszarepülne dolgaimra
a gyémánt csillogás
(II. 24.)
Nincs iszonyúbb
Véknyan gyámoltalan
próbálkozik még a tavasz
mint óriás folyamok forrás-csermelye
Pedig nemcsak várják
akadnak mások is másféle sorsuak
olyanok például akik
nem győztek várakozni már
és a halálba mentek
Én vártam és türelmesen
ki-kifutottam s kifutok naponta
belekóstolni a sűrűlő levegőbe:
amibe föld-rügy-bimbó-szag egybedől
Vártam és várom
mert én a halál tájékairól
érkeztem
és én pontosan tudom
hogy nincsen ami (közhely) iszonyúbb
nincsen értelmetlenebb
(III. 13.)
[A sokszor jött…]
A sokszor jött és sokszor olvadt
hó – úgy látszik – végképp elolvad
ami itt-ott árnyas zugokban
maradt maradhat még nyugodtan
345
Akár emléknek hogy ki látja
és ujjait belé ki mártja
a tapintásból hidegéből
valamit tudjon meg a télből
Azután úgyis hónapokra
visszavonul a szólamokba
hasonlatokba szóba képbe
a nyelv lesz csak a menedéke
S megjön megint kellő időben
(én már talán a temetőben
Nem érzelgősség jó lehetség
ez nékem a végső melegség)…
(III. 15.)
Visszajáró

Dunaszekcsőt idéző vers. Ld. még [A tél csak olykor…]; Falusi vízpart és Dunai nyár a harmincas években.

Itt igen itt jutottam ki a Dunapartra
akkor még közel volt a víz szélét szürke homok takarta
az asszonyok a mosószéket szép sorban idetették
s a vászon holmikat (virágként) száradni a rámpa-rézsűre terítették
Itt igen itt – most betájolódni szinte nem is tudok
elleptek mindent: ifjabb vénebb fűzbokrok és sehol homok
s a sulykolófák csattogása hallucináció fülemnek
ha nagy a csönd ha nagyon hallgatok legföljebb akkor s akkor is félve lep meg
Azok az asszonyok többnyire már a földbe bújtak
a mosószékek sulykolófák elrothadtak végképp a vízbe hulltak
a töltésoldal még füves de nem száradnak rég-rég rajta holmik
s azok a holmik azok is hol vannak már szövésük merre bomlik
Szokvány jelenség belenyugodni mégse bírok nem akarok
azt akarom hogy ott legyen megint az a szürke homok
346
ott legyenek az asszonyok és az a tompa dob peregjen
és virágozzék ki a rámpa: a sok kerek fehér szoknya megint ott díszelegjen
Azt akarom hogy amit a szem gyerekként látott és hallott a fül
maradjon meg az öreg szemnek és fülnek is érintetlenül
hogy hajszoltként valami otthont az ember mégiscsak találjon
s nyugodjék meg ha odajut s ha odajut legalább duplán ne fájjon
(III. 19.)
Elment

Elment ez is = Hitel. 2000. 9. 20.

Elment ez is
elment ez is váratlanul
Az ember még félaggon is
tanul
Hozzám a szél
sodorta – nem sejtettem én
azt sem hogy létezik
még azt sem én
Jó volt a hit
hogy kellek: biztattam vele
rokkant szívem:
nincs vége még ne egyezzék bele
Kihunyt a hit:
nem kellettem most már tudom
(csörgő pucc dísztelen
ruházaton)
A test a test –
nyakába pórázt az kötött
értem vele
s jobb meggyőződés híján küszködött
347
Gőg indulat
lehetne férfi-válaszom
De hát minek?
nem fűt harag s meg sem botránkozom
Gyakran van így
mióta a befejezés közel –
A többit ő
önmagával
intézze el
(III. 22.–23.)
Kórház [II.]

1985-től a költő sokat betegeskedett, decemberi érműtéte után (ld. [Aludtam s késekkel kutattak…]) sokszor volt kórházban. (Nephrológiai Klinika, Pécsbányatelepi Kórház, Urológiai Klinika, Megyei Kórház stb.) Megfigyeléseit, „észrevételeit” lejegyezte versesfüzetébe is, több verset megjelentetett kötetben. Ez egy azok közül, amelyek nem jelentek meg. Ld. még: Kórterem I–XI.; Női kórterem, vagy pl. Férfi kórterem = Szemközt vele. 21. o.

A láz a vérnyomás a vércukorszint
a szívverés a szervek működése –
Akármit mond a száj – amit azok mutatnak
az mérvadó
Van kevésbeszédű van sokbeszédű
ijedt közömbös optimista
olykor meg is hal valaki
azt kicsempészik finoman
hogy ne keltsenek riadalmat
csak a hozzátartozók szeméből
nem lehet a vörösséget kimosni
ha a rosszhírre
sírva beszaladnak
(IV.)
[Hogy kurvának kell lennie…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 765.

Hogy kurvának kell lennie
kedv nélkül elfeküdnie
sikongania nyögnie
zihálnia hörögnie
348
megjátszania mind de mind
a nagy szerelmet úgy amint
a számító okoskodás
javallja a bohóckodást
és szájdúló csókok között
fundálgatni a jobb jövőt
úgy jobbat hogy jobbat neki
kényelmét fényesíteni
Ó szegény ó szegény szegény
ha már csak megfontolt igény
ha már csak fondor praktika
a szeretkezés jó oka
rosszabban mint az állatok
hisz undorító rá az ok
komolyan mért kell vennie
hogy kurvának kell lennie
(IV. 2.)
[Vigasztalom magam…]
Vigasztalom magam: hiába viszolyogtat
a gyönyör után ugyanaz marad
a lélekben mint az undor után
(és a testben is ugyanaz marad)
S talán nem is vigasztalás ez
talán csak a szem (a belső szem)
talán csak a mérleg
elfogulatlan mozdulása
termi e szép döntéseket
„Ne irigyelj senkit! Ne sajnáld magadat!”
(V.)
349
[Pedig nem vonz…]
Pedig nem vonz a halál-gondolat
Sőt undorodom tőle: megriaszt –
és lehetetlen hogy a rozoga
emlékezetre bízassék az ember
megmaradása
Akkor viszont töményen élni kell
s nem bánni hogy belőlünk mi marad
valahová okvetlenül
bepréselődik valami jelünk
A káotikus nagyvilágba
mozgásába nem tudatába
szervezetébe légkörébe
anyagi összetételébe
s más lesz mint azelőtt
Ha volna műszerünk
észlelhetnénk is ezt a szüntelen
lehellet-gyönge
változást
(VI. 13.)
[Ugyanaz a világ…]
Ugyanaz a világ egészen más világ
a nap másként süt lányaimra
unokáimra
mint ahogy rám
Ez az igazi objektivizmus
amit tévesen
szubjektivizmusnak neveznek
Mert a műszerekben nincs lélek
mert a műszerek hazudoznak
azzal hogy ugyanazt mutatják
350
Tegnap vad felhők
rohantak az égre
én megriadtam
két lányom mérlegelte hogy mi lesz
unokáim
azon vitáztak
melyikük esernyője szebb színű
(VI. 19.)
[Ó csak az ne lenne…]
Ó csak az ne lenne az a sok nyavalygás!
Ha meghalunk hát meghalunk!
Elcsöndesül a százszínű kavargás
és nyughatunk nyugodtan nyughatunk.
(VI. 25.)
[A botorkáló…]
A botorkáló gyáva szédülő
lépések riadva lassan otthonuk lelik
miket előbb nem is majd később révülő
szemmel láttam s nem hittem hogy nekik
valamikor hozzám közük lehet –
most igyekvő iparkodással
egyezkedvén minden kis felszínváltozással –
kötik le megfogyott figyelmemet
(VI. 30.)
[Egy remekmű…]

Lapszéli jegyzet az oldal tetején: „Molnár Csilla Andrea öngyilkos lett (szépségkirálynő).” Lapszéli jegyzet, a lap középső részén, más tollal, mint az előző: „Molnár Csilla Andrea 1986. szépségkirálynő (Miss Hungária) 1986. – öngyilkos (Kaposváron temették el.)”

Egy remekmű ha önmagát lerontja
visszájára fordul a rend
lesz a maga-ellen küzdés porondja
vad kavargás majd síri csend
351
Tizenhét évig teste volt a gondja
azt hitte hogy mindent jelent
de a világ lassacskán alattomba
lázadt már és ellene ment
Halomba gyűlt körötte a gonoszság
és fojtogatta mint a gáz
sokak szemében lett utálatosság
amígnem magába omlott a remekmű
önnön kezétől rombadőlt a ház
siralmas hogy ami szép mért nem lehet hű
(VIII.)
[Beépült csontig…]

Élet és Irodalom. 2000. X. 6. 27.

Beépült csontig – Rá ügyelve
működtek szerveim
Most magam visszakövetelve
épülnek terveim
Hiszen nem hordhatom tovább már:
hamis tájakra vitt
s minden messzebbik állomásnál
elvett tőlem kicsit
Immár magamból szinte semmi
De hát ez tévedés
Mikor leszek csupán szemernyi:
erősbül a kevés
Látom hogy győzök. Május és én
s többé nem érdekel:
hogy szórakoztató kedvtelésén
mint ért idáig el
352
Jutalmamat kezébe fogja
s lassan készíti ki
az engedélyt a csillagokba
rétükre szállani
és ott nyugodtan elheverni
nem tudni hogy mi lesz
és bánni sem mikor seregnyi
gonoszság körbevesz
(VIII.)
[Megszenved érte…]
Megszenved érte. Sokszoros
fondorlatokkal oszt szoroz
összead kivon – megcsinál
mindent amit a cél kíván
s mire azt hiszi: az eredmény
a homlokán babéri repkény
észreveszi hogy a feje helyett
nincs más csupán
matematikai alapművelet
Ó hogy mily torz mily ferde lett
lényéből hogy kivetkezett
bár formájára nincs különbség
de bent belül kongó üresség
Most már csak egyet kérdenék:
embernek hívható-e még?
Ha még boldogságát keresné?!
De kényelmét hajszolja csak.
353
A-neki-jót hogy megszerezné
vágyai arra hajlanak
s közben mögötte száll a por
útjából mindent elsodor
(VIII.)
[A nőknél lassan…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 765.

A nőknél lassan többet kezdenek érni
a férfiak az igazi jóbarátok
az a néhány persze aki
a hosszú úton nem maradt el
Ha a férfinek nincs már nő-hiánya
bezárul kiteljesedik
már nem kell semmi senkitől
akkor lesz igazán erős
a nőt lenézi csöndesen
és megbocsátja hogy miatta
oly gyakran s csúful vétkezett
(VIII.)
Vád

Kortárs. 1986. 11. 6.; Ld. Nyomok; Biográfia; [Kinek kell…] és [Egyszer majd…].

Versek versek erőtlenek
szégyenkezem helyettetek:
megtartani vagy visszahozni
vagy mint akartam megkínozni
hogy legalább szenvedje meg
amit velem szenvedtetett
nem bírtatok semmit se tenni
(VIII.)
354
Csak befelé

Jelenkor. 1986. 11. 961. = Látóhatár. Válogatás a magyar kulturális sajtóból. 1987. 1. 13.

Mint kígyóbűvöletben ha megáll,
és mintha kővé dermed a madár,
s ha történik vele, nem tudja, mi:
nincs szeme, füle látni, hallani.
csak befelé, és csak a szerveket,
ahogy kínlódnak, hogy feleljenek,
ha kérdéseit a test fölteszi,
s a megszokottat sorra kérdezi.
Így élek mostanában: már a „kint”
nem ér hozzám a régi rend szerint:
a naptár lapjaira tinta dőlt;
a „bent” magával töltve zeng, zuhog,
öntörvényét követve háborog,
beroskad, s meg-megnyugszik, mint a föld.
(VIII. 4.)
Elárul rólam

Élet és Irodalom. 1986. XI. 21. 7.

Kiáltoztam nagy-hangosan
meg nem hallotta senki
csak bennem lett a csönd nagyobb
így sem vett észre senki
Majd csöndes lettem mint a kő
még csöndesebb a csöndnél
talán jobban meghallanak
akik nagyon figyelnek
s a szemem villanásai
vagy egy-egy mozdulásom
(nem is szándékos célzatú)
vagy szám megrebbenése
elárul rólam valami
355
örök jelként viseltet
mely eltörölhetetlenül
bepréselődik a világ
bőrébe s őriz engem
(VIII. 13.)
[Ez nem politika…]
Ez nem politika ez életösztön
hogy ne mesterséges halál
ne szétszaggatás hamuvá perzselődés
keserves élve-rothadás
kifolyt szemek
vagy más ilyen gyalázat
Ez nem politika ez életösztön
hogy tiltakozom lázadok
s ha nem beszélek is: harag
támad s utálat minden porcikámban
az élet latrai iránt
Ez nem politika ez életösztön
hogy elméletek karmai
tépik a „homo sapiens”-t
erre vagy arra állnia
és én is meg-megszédülök
majd égőn szégyellem magam
Ez nem politika ez életösztön
hogy még ma is határok
s határok kitologatása
s a hatalom gőgje
a fő-fő tényező
s hogy nincs őrültebb őrület
356
Ez nem politika ez életösztön
hogy szeretnék a földre leborulni
és verni verni és ordítani
hogy a harmadik ezredév
küszöbén ilyen könnyedén
elpusztíthatóvá lett az élő
és állítólag értelmes világ
(VIII. 15.)
[Szép volt, jó volt…]
Szép volt, jó volt, járt az élen:
mintha csak tündérmesékben;
itt se, ott se folt,
szűzi tiszta volt. –
Ám egyszerre – mit tesz Isten,
fölborult a tiszteletlen
moslékos vödör,
s most – ímé – kasul-keresztben
dől a rusnya
trutymó egyre dől.
Vajh váratlan? – Vagy talán már
régebben se volt
egy-tökély a számadásnál,
a mocsok kifolyt.
S a hozsannák megszokásból
zengnek még, az orr
a kemény utálkozástól
már-már fuldokol –
Szép volt, jó volt, lenge zászló.
Hát mikor járt itt varázsló?
(VIII. 25.)
357
Például tegnap óta

Népszabadság. 1986. XI. 22. 13.; A költő Pécsett a Pius Gimnáziumban (később a Pécsi Tanárképző Főiskola kapta meg az épületet, ma az Egyetem Bölcsészet- és Természettudományi Kara van itt) járt iskolába, nagyon gazdag katolikus gyermekek közt szegény reformátusként. Több helyen is írt és beszélt az ellentmondásokból fakadó nehézségeiről. (Ld. még: Csorba Győző: A város oldalában. 25–30. o.)

Szándék jóslat jövendő –?
Ahogy sikerüket remélem
tehát nem különösképpen
De tele még a zsákom
kirakhatókkal
bármerre fordulok
Például tegnap óta
az izgat mily nehéz volt
labdát szednem mezitláb
két úrnak a tenisz-
pályán elsős koromban
míg gimnazista osztály-
társam a pálya szélén
elegáns öltözékben
kezét zsebébe dugva
állt és bámult miránk – hogy
mondom – véletlenül se
ismerjen rám a társam
mivelhát iskolánkban
szégyen lett volna súlyos
hogy ilyen megalázó
közönséges dologgal
foglalkozik s mezítláb
valamelyik növendék
(VIII. 25.)
[Meg kell siratni…]

Széljegyzet a füzetben: „Benjámin L. megh. 1986. aug. 20.”; Benjámin L. = Benjámin László (1915–1986), költő.

Meg kell siratni: Többször
leírta, elképzelte már.
Most, ím, saját tapasztalatból
megtudta, milyen a halál.
358
Érdemes volt-e, ami volt?
Az egyedüllét? a közösség?
az idő roppant folyamán
parányit csobbanó jelenség.
Megmarad? És mi? – Hogyha az
évezredek csodája lenne
akkor is semmiként enyészne
a kétirányú végtelenbe.
Mégis: meg kell siratni, mint
mindenkit, aki egyszer élt,
ha másért nem, a kényszerű
kéretlen vállalt életért.
Meg kell siratni? Furcsa játék.
Sorjában egymást: az apát
a gyermek, őt az unoka,
a dédunoka, s így tovább…
(VIII. 29.)
[Racionálisan…]

Jelenkor. 2000. 7–8. 766.; „s mint ama hattyú (Rilke vers)” = Rilke, Rainer Maria: A hattyú. (Kosztolányi Dezső (1885–1936) és Szabó Ede fordításában.) = Rilke versei. 142–143. o. Ld. még [Koldult vágy…].

Racionálisan – (alig
szédülve a túlzásokig)
s hogy a tartozik-követel
nem tér egymástól nagyon el
ha így vizsgálom figyelem
hogy milyen volt az életem
azt mondhatom: egyenletes:
se túl hűvös se túl heves
se túl csöndes se túl zajos
ahogy tehát kívánatos
hisz aki mértéken fölül
élvezkedik sír és örül
s a mérleg nyelve akivel
359
szünet nélkül csapkod le-fel
lehet hogy megtud titkokat
a szint fölött s a szint alatt
lehet hogy szűk öt perce több
mint másnak ötezerszer öt
s mint ama hattyú (Rilke vers)
hattyúságát megérzi bent
az emberség leglényegét
megéli mindenféleképp
míg én mindig szabályosan
nem érzem embernek magam
mert rendetlenségek sora
a legvégső rend záloga
én meg mindig rendes vagyok
és jókor és jól fordulok
de titkon fáj és szégyelem
hogy eltékozlom életem
(IX. 4–5.)
Szavak a szépségről

Jelenkor. 1986. 12. 1000–1001. = Dunántúli Napló. 1986. nov. 7. 9.; A Pécsi Nemzet Színház újjáépített Kamaraszínházának megnyitására írt alkalmi vers, melyet a költő a megnyitón maga olvasott fel. Nagyon rossz volt a világítás, ezért Cs. Gy. néha fejből egészítette ki azokat a részeket, amelyeket nem tudott elolvasni, így a megnyitón nem pontosan a kötetben található vers hangzott el. (A költő feleségének, Margit asszonynak szíves közlése.)

A Pécsi Nemzeti Színház újjáépített Kamaraszínházának megnyitására
Az ember él… Vígan… szorongva… félve…
Olykor bajára, olykor örömére.
– S az örömöt legfőképpen kiváltók:
az önpusztítva szépséget kínálók.
A szépség nem luxus –, boldog fölösleg;
akiknek nem jut, vagy keresni restek:
nagyon szegények.
Bármi seb szakadhat,
a szépségtől gyógyírt mindenki kaphat.
Ha nélküle – az ember úgy is élhet,
de ez csak tengés, állat-forma élet.
360
A méltó homo sapiensi rangra
egy tesz méltóvá: a szépség hatalma.
Kijár a hála a kenyéradónak,
védőnek, gyógyítónak, oktatónak,
s akik melegbe bújtatnak, ha fázunk,
meghallgatják bokros sopánkodásunk.
De ki napunkat szépséggel díszíti,
s könnyebbé, gazdagabbá ékesíti,
mert, amit senki más, olyat teremt ő:
áldassék és tiszteltessék a költő.
Akárhogy költ: eszközzel, önkezével,
deszkán, vásznon, szóval, hanggal, zenével,
esetleg velejéig fölzavarva,
s hasznos-szelíd botrányokat kavarva. –
Az ember él… Más-más elrendezésben.
Van, aki buzgóbb a megismerésben,
aki a szent fölöslegekre szomjan
barangol egy varázs-birodalomban,
és lát, tapasztal, és elmondja mindig:
szóval, képpel, hanggal – mikor mi illik –,
hívják bolondnak, álomkergetőnek,
józan vonót kínnal nyekergetőnek,
nevessék ki, ő mégse hagyja abba. –
Hívén –: az ég fordul világosabbra,
s az ember az lesz, aki kéne: ember,
egymás javára végre és nem ellen. –
Most itt egy kert nyílt, kert, új, képletes kert.
Virága létező, virága kedvelt.
Akik a szépség üdvéért hevülnek,
s ajándékáért rendre idegyülnek:
megkapják itt – dúsan, csokorba kötve,
361
s úgy mennek el, mint kincset örökölve.
S fölismerik rajtuk, kik nézik őket,
hogy pártfogoltjai a morc időnek:
megváltoztak: fényes szemükbe írva
kalandjaik sokféle drága titka,
hogy mélységes-mélyen szívükbe vésték,
s hogy bennük már öröklakó a szépség.
(X.)
Elment

Új Tükör. 1986. XII. 28. 3.; Ld. még: Egy hülyéhez, gyermekkori barátomhoz = Szabadulás. 9. o. = Összegyűjtött versek. 128. o. és Ocsúdó évek. 36–37. o. valamint Hülye = Mozdulatlanság. 10. o. A pécsi gyermekkori barát neve Arató István.

Azt írtam egyszer hajdanta régen
hogy egy gyöngeelméjű gyerekkori barátom
őrzi csak épen
csak benne látom
zavartalanul első öt-tíz évem
Ez igaz volt és igaz is maradt:
ő visszahozta mindig múltamat
ha találkoztunk s néhány szót beszéltünk
fölragyogott a képünk
s boldog közös titkaink újraéltük
Most híre jött
hogy megszökött
hogy váratlan elköltözött
oda ahonnét nem jön vissza senki
Elment tehát
bokros szégyenkezéseit egyszer már kipihenni
Ezért se lát
siratnom őt sajnálnom ember egy se
Pedig belül
kegyetlenül
sajog hogy többé nincs kihez
futnom ha túl-túl rámijeszt
a tükröm – –
(X. 21.)
362
[Szép rendem…]
Szép rendem nehezen újjátermett
állok romjaid romja mellett
amik már illendően összeálltak
mozgásformák szokások földi tárgyak
„Megverem a pásztort s a nyáj
szétszalad” – már csak egynehány
bátrabb állat (talán süket)
maradt a szép csapat helyett
s ők is aligha érdekemben
(X. 24.)
Gyanakszunk

Jelenkor. 1986. 11. 962.; Ld. még: [Hát jó…] és a [„Költészet napja”…] 5–7. kétsoros verse.

Ha csak hitünk, s nem volna elménk,
ó mily boldog hívők lehetnénk.
De túl sok botránkoztatóba
botlottunk ezredévek óta,
s gyanakszunk, félünk, észveszejtünk,
– esetleg már csak kézlegyintünk.
(XI. előtt)
Más

Népszava. 1986. XII. 24. 16.; Ezen a címen „Elment” kezdősorral másik vers is megjelent. (Görbül az idő. 96. o.)

Száll a galamb:
a galamb és nem egy galamb
Szól a tücsök:
a tücsök és nem egy tücsök
De én látom
s én hallom: én én én csak én
(XII. előtt)
Shakespeare-apokrif

Élet és Irodalom. 1986. XII. 19. 14.; A párbeszéd a hetilapban nyomdahibásan jelent meg: Hamlet utolsó állítását (Vagy hát piros, piros bizony…) Osrick előző helyeslésének folytatásaként tördelik, Osrick utolsó helyeslését viszont (Úgy, úgy piros, szakasztott…) Hamlet szájába adják. Az apokrif így nehezebben értelmezhető, a talpnyaló Osrick példázatának erejét ez a hiba erősen rontja. A kötetben a gépelt kézirat pontos szövegét közöljük.

Osrick:Felség, én úgy látom, hogy éhesek.
Hamlet:Sőt éppenséggel majd hasuk fakad.
363
Osrick:Valóban, nadrágszíjuk szinte vág.
Hamlet:De mégis, mintha máris csúszna le.
Osrick:Igen, igen, meg kéne húzni, jó uram.
Szerencse még, hogy arcuk szép piros.
Hamlet:Én éppen úgy látom, hogy holtfehér,
akár ha sírból keltek volna ki.
Osrick:Ha jobban megnézem, bizony, fehér,
halott fehér, ami azt illeti.
Hamlet:Vagy hát piros, piros, bizony, fiú,
sőt úgy tünik, meghökkentően az.
Osrick:Úgy, úgy, piros, szakasztott, mint a vér…
(XII. előtt)
364
1987
Füge

A költő Damjanich utcai kertjének egyik büszkesége volt a majdnem minden évben bőven termő fügefa, amely telente szinte teljesen elhalt, úgy látszott, hogy elfagy. Aztán tavasszal új erőre kapott és megint termett…

A füge – az idén megint a füge…
Az idén megint elfagy a füge
Kétéves lakli ágait
még csak alig nyújtotta ki
az idén megint
nem lesznek rajtuk levelek
Az idén megint
De a tőből
talán-talán
Hová bújtattam volna el
hogyan hozhattam volna be
szegény fügét
biztosíthattam volna melegét
Elment a hó
megállhatok tövénél
nyomkodhatom a barna gallyakat
idén megint
az idén megint elfagy a füge
illatos-ízes gyümölcsöt nem ad
(II. 5.)
[Be a földbe…]
Be a földbe a föld alá a göröngyök közé
az az otthon
Ne hivalkodjatok
aki ugrál jobban beléveszik
A nem lélegző nem kér levegőt
kiből meg előbb port csinálnak
s így rejtik el
valamiféle kőedénybe
365
az meg örülhet hogy már egynemű
a marék porban ott van mindene
s igenlői rögtön áttevődnek
a múlt végtelen szakaszaiba
félmúltba múltba majd régmúltba végül
(ez már nem tagolt)
ez már elúszik a beláthatatlan
idő-homályba –
Sok a halottam mostanában
bizalmasommá lett a temető
jóízű meleg lágy a föld
egyébként bármilyen
be-be a földbe
végső otthonunkba
– mindenkiébe – –
(V. 18.)
[Kiszorulok…]

Lapalji jegyzet: „Ma, 87. aug. 16-án elutazott Zsófika és Krisztián Révfülöpre vonattal. Onnan 18-án Esztike Bp-re kíséri őket, ahonnan az Orient Expresszel továbbutaznak Stuttgartba.”; Zsófika = a költő harmadik lánya; Krisztián = az első németországi unoka, Zsófia gyermeke; Esztike = Cs. Gy első leánya.

Kiszorulok fölöslegessé
Áll össze már tökéletessé
Voltam egy szép kör közepe
szélére szorítanak-e?
Keze mindenkinek: amennyi
elég akit szeret szeretni
A kelleténél több minek
csak buta teher tölti meg
(VIII. 16.)
[Pöngetem…]
Pöngetem alig pönög
muzsikaszerszámom holtra fáradt
a hangokat a börtönök
366
elgyöngítették: magyarázat
ez és az ördögök
Az ördögök a vérszopók
s a börtönök a fulladással
alattomban torkon fogók
próbálok bújással futással
nem szabadulok
(IX. 5.)
[Szinte naponta…]

Lapalji jegyzet az előző oldalon: „Ma d.e. rövid, de súlyos betegségben meghalt Garai Gábor. 59 éves volt. Sajnálom. Élhetett volna még! Az utóbbi időben szép, emberi verseket írt.”; Garai Gábor 1987. szept. 9-én halt meg. Aláhúzás a lapalji jegyzetben. A versben említett költők – Ladányi = Ladányi Mihály (1934–1986); Hajnal Gábor (1912–1987); Garai = Garai Gábor (1929–1987); Vészi = Vészi Endre (1916–1987); Kálnoky = Kálnoky László (1912–1985); Jékely = Jékely Zoltán (1913–1982); Illyés = Illyés Gyula (1902–1983) – 1982–1987 között haltak meg, Cs. Gy. mindegyikük halálakor írt verset, amelyek közül legtöbb kötetben is megjelent.

Szinte naponta több költő helyett
kell írnom verseket
mert meghalnak meghalnak – nem bírnak írni ujjaik
egyetlen sort sem itt
Betűk hada volt mindegyikbe még
azt és úgy semmiképp
nem képes már úgy ahogy ők mások sorba rakni a
szándékuk szerint valaha
Ladányi, Hajnal Gábor, Garai
s más költők díszes sorai
Vészi, Kálnoky, Jékely, Illyés hova lett?
egymás után sietett
Többet tudunk-e bölcs szavuk után?
S nekik megérte-e talán
az ezerféle gyötretést szó nélkül vállalniuk
sőt ki is állniuk.
(IX. 10.)
Versek

Magyar Nemzet. 1988. VI. 11. 11.; A versesfüzetben cím nélkül.

Minek vesztik értelmüket
minek lesz végül mind süket
367
hűl ki mindegyikben a láz
és semmit meg nem magyaráz?
Nem számít: melyik űr-üres
melyik szelídke vagy peres
egyáltalán hogy képes-e
kinyílni benne a mese
Vagy mint sosem-volt nyelveken
ha mondják mondják végtelen
s nem is fontos: hallják-e? nem?
Aztán egyszercsak ott a gát –
S alig túl a halálon át
lesz hangja ósdi ócskaság
(IX. 16.)
[Volna a világból…]
Volna a világból elég –
de én is „csak én tudok versemnek hőse lenni”
Feneketlen feketeség
terül bent kint ami nem és nem bír teremni
Vezeték arra nem vezet
vagy csak szakadozott ismétlődő hiánnyal
meg-megbotló a képzelet
ha mégis próbálkoznám egy-egy szelíd próbálkozással
(X.)
[Hideg…]
Hideg a levegő a kert
a didergés vinne feléjük
Kihültek ők is csak az ég
s az Atya hordoz meleget
(X. 10.)
368
1988
[Ha azt mondom…]
Ha azt mondom hogy én s hogy meghalok
ez az én legsúlyosabb
legesleg legfontosabb
és minden lényegeset magába foglaló szavam
Azonos egyetlen torokszorító
üvöltéssel
vagy szerveim utolsó
életjelző működésével
azzal mondjuk ameddig nő a körmöm
Persze kicsi korcs hamis szó e meghalás
szó sincs ilyesmiről
én nem halok meg
de semmiképp sem élek úgy tovább
hogy szenvednem kelljen sokáig (örökké?)
(egyfajta isteni
tehát legkifinomultabb
legeslegkegyetlenebb kínnal
amit még elképzelni sem tudok?)
vagy örvendeznem
(egyfajta isteni
tehát legkifinomultabb
legeslegjólesőbb örömmel
amit még elképzelni sem tudok?)
Így s ilyen végre nem halok meg
s ha mégis
legföljebb úgy hogy szerteoszlom
s megtalálja belőlem
minden élő a magáét
Talán szerencsém is lesz: mert esetleg
találkozom valami régvolt porcikámmal
és otthonféle íz dől rajtam át
(I. 27.)
369
Kórterem

Tiszatáj. 2000. 10–12.; Ld. Kórház és Női kórterem.

I
Távolodó téli tömeg –
Krákogások és köhögések
fogyadoznak majd végre csönd lesz:
Rideg idegen befagyott tó
csak olykor csattan rajta át
vad rianás: pár ferde jajszó
II
Lassan meghalni
nagy hiba
legtöbbnek itt
kár várnia
Ki egyszer dúsan
bőven élt
így megalázni
ó miért
III
Nemsokára róluk pedig
csak csontvázuk árulkodik
IV
Emlékek gúzsába kötve
emlékekkel összefogva
emlékekkel etetődve
emlékekkel megitatva
egy nap tíz nap harminchárom
nem mindegy már vén barátom?
370
V
Megszelídült az ember: sereg vonul föl érte
legyen akármilyen-kórtól-támadt szegényke
Megszelídült az ember? – Minél többet bír ölni
annál nagyobb plecsnit fognak a mellére bökni
VI
Azért itt is a halál-mezsgyén
halkan
végig-muzsikál rózsákon zenegvén
egy dallam
A falon át is és ha van szív
s rezdül
meleg borzong az ízein
keresztül
VII
Hát persze hogy a csonka-bonka
az épnek nem lehet bolondja
Ránéz előbb részvét szemében
aztán fondor
undor
terem helyében
VIII
Alighanem kimerültek
poklok poklába lemerültek
csöndes szuszogás fon át
mindent-bíró éjszakát
padló alatt összetörve
alszik a jaj mindörökre
371
IX
Erre ifjabb ott egy vénebb
új beteg került közibétek
Riadt nagy szemeit kimereszti
alvását már előre veszti
Mi lesz az éjjel? Ti meg tőle
ti is ketten féltek előre
X
Kórház
kór és ház
pedig ez nem a kór háza
inkább a kór pusztulása
hogy ahány van elszaladjon
még írmagja se maradjon
XI
Tudós orvosok kaparásznak bennem
kifordítani szeretnének engem
hogy elég legyen néhány pillanat
s fölismerjék nyomorúságomat
Dehát ez nem megy így aztán tovább
kopogtatnak szurkálnak át meg át
világítják mellem tüdőm agyam
s gyógyszert tanácsot adnak boldogan
(II. 10–12.)
372
[Egyre erőtlenebbek…]
Egyre erőtlenebbek a szavak
egyre bonyolultabb
fölismeréseimhez
Csak örökös jajgatás
vagy fulladásig-ordítás segítene
segíthetne
fölhízott nyomoromban
(III. 27.)
Ha csak még…

Jelenkor. 1988. 10. 905.

Ha pár száz évig addig
csak még addig megy így:
sakálok népesítik
a föld határait
vagy még talán azok se
csupán egyféle korcs
rémférgek míg kiveszve
zabálják ami roncs
az ember már hiányzik
az ég – vak szem – lenéz
felbűzlik szertemászik
dögszag varas penész
az ég lenéz: üresség
fenn-lenn – emlékező
az sem lesz csak halott víz
csak por-kopár mező
(III. 30.)
[„Költészet napja”…]

5–7. kétsoros verse: ld. még [Hát jó…] és Gyanakszunk.

„Költészet napja” – hétfő a hét feje
költőnek rajta van-e még – helye?
373
Ment-e előre a világ?
Ne halld meg ezt a kérdést
ne is próbálj felelni rá
Hazudnál bármit mondanál
Itt már gúnynak káromkodásnak
értelme semmi
itt már egy roppant seprőt kellene
a kézbe venni
Önmegvalósítás – ez a varázs-szó
Egyébként mindenütt fekete zászló
Csak valamit egy parányit
hit nélkül is megértenék!
Valami érzékelhető jelet!
Ne morgolódjam ellened!
Hogy a Nap forog és a Föld áll
hitet legalább ennyit adjál!
(IV. 14–18.)
374
A papír üres

Jelenkor. 1988. 10. 904. = Dunántúli Napló. 1988. XI. 5. 9.

A papír üres – Nem maradhat az
Ha így elém teszem
betűk sorok lepik be hirtelen
megkönnyülök rám száll olcsó vigasz
Mi benn még zajlott kinn nem ugyanaz:
a mozgó mereven
megáll formát ölt tisztán kereken
beretva-él-szélű végig s kopasz
Megérte? Ami fáj még sugaras:
iránya nincs határa végtelen
de szóra képtelen
A papír álljon inkább üresen
ha egy szót szül már ellenem szavaz
kíméletlen kamasz
(IV. 21.)
[Jártam messzi tájakon…]
Jártam messzi tájakon
most a kertem a világ
ám cseppet se fájlalom
szemem így is messzilát
Nézek egy-egy fölfutó
szőlőindát törpe gazt
beteg ágon sárguló
levelet bár még tavasz
Nézem a csigák ezüst
vonalát a törzseken
lakomáznak mindenütt
hol húsos növény terem
(VI.)
375
G. P. után

Jegyzet a versesfüzet előző oldalán: „Galsai Pongrác meghalt. 1988. ápr. 22-én reggel 8 órakor. Ugyanezen a napon reggel ¾ 8-kor lett rosszul. A hét elején 3 napig Bécsben volt, s jókedvűen tért haza. Márta (a felesége) meg akarta kérdezni kezelőorvosát, elutazhat-e, Pongrác nem engedte. Szegény, szegény, szegény! Margitka is én is nagyon szerettük. Intenzív kórházi kezelése után beszéltem Vele utoljára kb. márc. 25–30 körül. Isten veled, drága Gráci!”; Galsai Pongrác (1927–1988), író, szerkesztő, Cs. Gy. egyik legjobb barátja. Aláhúzások a jegyzetben. Az utolsó mondat a többi írástól külön, a lap jobb oldalán, felülről lefelé olvasható. A jegyzet az egész oldalt elfoglalja, átlósan, a jobb felső sarokból indulva, igen nagy, szépen formált betűkkel írta – szinte rajzolta – a költő. Margitka: Cs. Gy. felesége, Velényi Margit.

Mert most már biztosan tudod:
mire jutunk – Találj ki valamit
segíts – nyilván tisztulna itt
a folyton mardosó titok
Csak egy silány olcsó jelet
Ha nem hagynák járj túl az őr eszén
igérted nekem s neked én
mikor még töprengtünk veled
Ha vagy még ám de nincs erőd
mert egyetlen pöccintés visszalök
és impotenciád örök
fordulj az Úrhoz s kérd meg őt
Zavarjon ő meg legbelül
rendíthetetlen hittel – nem muszáj
hogy elcsituljon ami fáj
s vegyen ki poklaim közül
S ha semmi nincs: se Úr se te
hát mi marad? szám lebiggyesztenem
s nevetnem cifra vesztemen
leköpnöm szép hitem vele
(VIII. 28.)
Család
Zuhatag-árban félresodródva fönnakadtam
gyűjtöttem hozzám társakat
könnyebb lett hogy már nem-magamban
de gyöngül
kapcsom velük
s a Végső Zuhatagba
376
egyedül
hullok le újra
(X. 11.)
[Finom szűrő a testem…]
Finom szűrő a testem
húsával csontjaival
Ha lényed áteresztem
más ízű lesz hamar
Más ízű lesz a tested
nézhetsz bár tükörbe is
magad nem ismered meg
A kép tévútra visz
De bennem is halálig
jelen lesz ami te vagy
eljutsz a változásig
mely úgy engem se hagy
S a föld mikor behabzsol
minket – választva külön
megérzi összekapcsol
egy íz másnál különb
(XI.)
377
1989
[Itt a csont…]
Itt a csont ami még maradt s a szőrszálak
a haj a hónalj és az ágyék szőre
a férfiaknál az arc szőre is
vagy itt a por amiben benne van
a csont a hús a bőr a belső szervek
és a szőrszálak mindenféle fajtája –
Minek jössz és hozol virágot?
[Győzött a test…]

Jegyzet a versesfüzet előző oldalán: „W. S. meghalt 1989. jan. 22-ről 23-ra virradó reggel 6-kor. Agyvérzés, kóma már több mint egy hete. Parkinson-kór. Műtét: bélcsavarodás, régebben: infarktus. Temetés: 89. febr. 9-én d.u. ½-kor. (Az időpont-ból az óra megjelölése a jegyzetben kimaradt. P. L.) Pécsről egy könyvtári kisbusz: Románné, Tüskés T., Aranyi + Írószöv: Bertók Laci, Hallama E. Amy – kórházban, kibicsaklott a lába. Bent: katolikus szert. szerint. Kint: szónokok: Esterházy P., Határ Gy., Czibere. A sír mellett: csöngei ev. papnő: beszéd + csöngei föld. Mint a szép híves patakra, Himnusz, Szózat. + Bata: beszéd. Én kivizsgáláson a Megyei Kórházban. Du. ½ 4-kor tudtam meg a rádióból. Napok óta szorongva vártam a híreket. 19-én telefonon beszéltem Amyval. Közölte: levették S.-ról az infúziót és a lélegeztető készüléket. Már az orvosok is lemondtak róla. 1 hétig tartották rajta. Csak 3 napig szokták a betegen tartani. Isten veled drága Sanyi! Soha nem pótolhat senki többé halálomig. Majd akkor találkozunk. Mert nem lehet… És a világ is mérhetetlenül sokat vesztett. Az ország főként.”; A nevek teljes alakja, említésük sorrendjében: W. S. = Weöres Sándor (1913–1989), költő; Románné = Román Lászlóné a Baranya Megyei Könyvtár akkori igazgatója; Tüskés T. = Tüskés Tibor (1930–), irodalomtörténész, szerkesztő, Cs. Gy. biográfusa, Aranyi = Aranyi László (1957–), pécsi költő, akkor könyvtáros; Írószöv. = Magyar Írók Szövetsége; Bertók Laci = Bertók László (1935–), költő, Cs, Gy barátja, bibliográfusa, jelen kötet szerkesztője; Hallama E. = Hallama Erzsébet (1931–1991), írónő, szerkesztőnő; Amy = Károlyi Amy (1909–), költőnő, Weöres Sándor felesége; Esterházy P. = Esterházy Péter (1950–), író; Határ Gy. = Határ Győző (1914–), Angliában élő magyar író; Czibere = Czibere Tibor akkori művelődésügyi miniszter; Bata = Bata Imre (1930–), irodalomtörténész; „A sír mellett: csöngei ev. papnő: beszéd + csöngei föld.” = W. S. Szombathelyen született, igazi szülőföldje azonban Csönge volt – község Sárvártól 18 km-re –, ezért dobtak koporsójára csöngei földet. A jegyzet az egész oldalt elfoglalja. Az íráskép csúnya, abban az időben Cs. Gy is beteg volt, nagyon nehezen tudott írni. Egészen nagy és egészen apró betűs, néhol alig olvasható sorok váltogatják egymást. Weöres Sándorhoz írt további versek a kötetben: Weöres Sándornak mikor verseit sokadízben olvastam; Csokor. A hatvanéves Weöres Sándornak. Dal.; [Nehéz mert ritka…]; Weöres Sándor hatvanadik születésnapjára.

Győzött a test hiába volt törékeny csontú kismadár
a lábaknak az óriásnak oda kellett hagynia már
A győztes test elkezdi most lassacskán a leépülést
különválik mi egybe volt megmutatja egész a részt
Hol is van ez hol is van az
a nem-tudom a fő panasz
a nem-tudom mert föld alatt
bújik mi így-úgy megmaradt
A lélek az egekbe száll leselkedjünk mi száll vele
már nem látszik belőle semmi legföljebb sodródó szele
(I. 22. után)
[Neveket kéne felsorolnom…]
Neveket kéne felsorolnom: ki ment el ki maradt
de régen voltam szemtanú tévednék bizonyára
van aki bent van – tudom – a körön
de a kör peremén köröskörül
vastag köd kezdődik s lesz egyre vastagabb
s nincs jogom dönteni
habár nekik már mindegy vagy mindegy lehet
378
Szépen csapatokba verődnek
a helyek és idők
és ennyi év után
nagy és sok a csapat
s mindegyiknek van egy vezére
aki a többivel rendelkezik
Mi történik ha ez a vezér
végképpen nem jelentkezik?
érdemes-e akkor hiába várni
érdemes-e akkor kisérletezni
Vagy inkább visszatérni ötven évnyit
mikor még senki sem hiányzott
s végig-csinálni mondjuk egy vasárnap délutánt:
előbb a kertbe menni
a gomblyukba virágért
aztán a kubik mellé
egy faluvégi kocsma udvarába
s néhány könnyű pohártól
bömbölni sült-hal-enni
és lányokról beszélni
aztán irány a Népház
ahol trottyos zenére
bent kavarog a tánc s a
szünetekben a szomszéd
akácosba bebújni
s kábultan hazatérni
éjféltájban dúdolva –
Nyilván jobb visszatérni ötven évet
hogy ne legyen
annyi és akkora
félig alattomos hiányom
(III. 3–13.)
379
Női kórterem

Ld. Kórház és Kórterem I–XI.

A szeretet sőt a rajongás
erőtlenné válik
bármilyen erős volt
Amikor remeg a kéz
meg-megbotlik a láb
berogy a térd
s a szeretet
egy-egy simogató tekintet
gyönge érintés
zsákmánya már csupán
meg kellene
szakadniuk
a kijátszott asszonyszíveknek
nem idegyűjteni
halomba őket
hogy lássák
egymás lassú pusztulását…
(VI.)
[Csalogatsz be magadhoz…]

Sem a versesfüzetben, sem a hagyatékban talált gépelt kéziraton nincs cím. A gépelt kézirat költő által később ceruzával javított szövegét közöljük.

Csalogatsz be magadhoz a test aprócska rontásaival
Ne igyekezz! átlátok a fondorkodásaidon
Csalogatsz mindaddig míg a test föl nem adja harcát
és el nem dobja minden fegyverét
Most inkább azon kéne töprengened
hogy miképpen rendeld megsemmisülni tested
engedd tűzbe hogy por legyen (mint azelőtt)
vagy földbe dugjanak az éhes
férgek számára melyek nagy örömüket lelik az új
ízekben s jónéhányszor kigömbölyödnek tőlük.
De nem rendelkezem nem is szólok bele
az az én ami én voltam: többé sehol
380
szétfoszlott egyesült az éterrel a levegővel
ami megvan még belőlem: nem enyém Hát kié?
Azé aki meghatározza sorsát ezer gyakorlati
szempont szerint (esetleg mással megbeszélve)
Így hát ha rámnéz valaki s gondosan megfigyel
szám körül fölfedez egy könnyű idegen mosolyt
(VI. 2.)
[Iszapos tó…]
Iszapos tó fölkeverve
jól vagy rosszul látni benne
szemem bármi nagyra tárom
a hiányzót nem találom
Csak a hiányt itt-ott tompán
másutt élesen gorombán –
De akárhogy – nem aképpen
hogy alakját fölidézzem
(VII. 2.)
[Ha újra élnék?…]
Ha újra élnék? Mennyi évet?
Húszat? Harmincat? Ötvenet?
Étvágyam lelne-e „elég”-et?
vagy csak lyukas történetet?
Benne vegyes foltok csapatját
Színes térképű Afrikát
hol a csavargó visszakapná
sok kára egyik-másikát…?
(VII. 17.)
381
Most már

Magyar Nemzet. 1989. XI. 4. 11.

Köztük már egy biztosan lehetne
aki valamit megtehetne:
anyám apám sok-sok barátom
nénék bátyák zúzott családom
tehetnének – hisz kérve-kértem –
valami semmiséget értem:
adhatnának csöpp kis jelet
hisz lassacskán én is megyek
(VII. 31.)
Tanulás
Mikor egy élet-szót először hall az ember
s megfészkelődik benne:
miként mocorognak futkosnak a többiek
hogy végülis rend lenne?
A durva méltatlan szavak először még sokáig
félnek a nyelvre jönni
később olyan természetesen és nyugodtan
mintha nem volna semmi…
(X. 18.)
[Közhelyek…]
Közhelyek – folyóparti kavicsok
nélkülük lassan szólni sem tudok
róluk minden fölösleg lekopott
surlódás nélkül sorakoznak ott
Teremnének tömegben közhelyek
csak fontosakra kénének fejek
hogy csikorogjanak zörögjenek
hogy föltünő zajjal szülessenek
(XI.)
382
Először Itáliában

Cs. Gy. háromszor járt Olaszországban: 1947–1948-ban (ld. Takáts Gyulának), 1969-ben és 1974-ben. (Ld. még [Vonatkattogás…] és Egy Róma-térkép előtt.)

Ó Tevere! Az ablakom alatt! –
(Közben majdnem félszáz év elszaladt)
Tegnap jöttem és szemben a szemét-
halomból kis drótszál kellett elébb
mert a villanyborotvám ágai
nem tudtak kellőképpen nyílani
De lehettek volna egyéb bajok
miket ekképpen orvosolhatok
Orromban még a korareggelek
füstszaga s az alig kihunyt tüzek
miket éjente ha túl nőtt a domb
eltakarított a városi gond
Igen akkor is november felé
kezdtem alvásra felöltözni én
még sapkát is húztam s vastag haris-
nya védte hűlő lábam is
Majd jött a tél s fáztam – soha
nem volt gyötrőbb táj mint Itália
A december január február
a tél kegyetlenebb volt mint a nyár
De láttam tarka rengeteg csodát
termettek bőven majd féléven át
fejem szívem is megszédült bele –
Ó gyors idő! Ó örök Tevere!
(XI. 16.)
383
1990
[Hogy meginduljak…]
Hogy meginduljak – verseket olvasok
mert agyamban hiába leskelődöm
nem ihlet meg se magán- se közérzet
amiről érdemesnek tartanám
akár csak egyetlen szót szólni is
verseket olvasok mások verseit
(II.)
[A szagát is…]
A szagát is bőrének érintését is már…
Nyirkos száraz koporsó spirituszláng illatú
Csak az utolsó lépés még az hiányzik
milyen lesz? összevissza gyötri még e nyomorult
de bujkáló örömöket adagoló
testet – vagy álmosan visz át az árkon? –
(II. 3.)
[A türelem…]
A türelem rózsát terem
igen igen
azt elhiszem
azt még könnyebben elhiszem
de más nem lesz belőle semmi sem
(II. 18.)
[Akármelyik úton…]
Akármelyik úton megindulok
hogy volt-magamhoz visszatérjek
előbb-utóbb mindig megtorpanok
nagy és fekete kőtömb-gáthoz érek
384
Nagy fekete kőtömb mögött lapul
nem szándékosan bújt el előlem
akit keresnék állhatatlanul
mert valahol kisodródott belőlem
Egyszer magának halt meg hunyt szemet
mint mindenki egyszer magának
hogy még aztán kinek mindenkinek?
bennem feltétlenül megnő a bánat
Hibás iparkodás – már reszketek
midőn új s új ösvényre lépek
jön majd a nagy kő ismét s kezdhetek
betört fejjel újabb más kergeséget
Ímé egy cifrálkodó grafikon
feszül elém seregnyi pálya
kiszámítani sem aligha bírom
merre menjek hosszabb kirándulásra
Hagyom hát a megunt szokással
nem próbálok távolra futni
a közel meg fárasztó mozdulat
nem hágy mégsem ereszt előbbre jutni
Mi lenne jó? Helyben maradni? Az!
Nem bánni történjék akármi
a célt a lélek bármilyen ravasz
a vér valóságból jobb lesz kizárni
(IV. 4–16.)
385
1991
Csengős ünnep

Jelenkor. 1991. 3. 254–255.

Szép csengetés vígalma
hallom még félig alva
De hát hozzám beszél-e
vagy csak az ünnep éke?
Felpattanok sietve
nyugalmamból kivetve
van-e vagy nincs jogom rá
hol ezt hol azt fogom rá
A régi gyermek indul
higgadtan vagy bolondul
a csengetés parancsa
szól rá hogy végrehajtsa
Aztán a csillogó fa
mint rég-rég évek óta
ritkább a dísz ma rajta
hajdan roskadtra rakva
Reggeltől fogva vártam
(kinn tél van szürke sár van)
hogy megtörténik értem
amit titkon reméltem
Főként hogy majd a csengő
ha megszólalva csengőn
ajándékokra csenget
s így örvendezni enged –
Másképpen lett hiába
álltam magamba zárva
népes családi körben
megfordított tükörben
386
Nem a meleg hiánya
nem véreim hibája
de a torkomba lógott
üresség folytatódott
hogy szívemig leérve
hogy többé azt se védje
gyógyító langy melegség
óvó fölöslegesség
s a csengetést ha hallom
tudjam: nem béke-dallam
inkább kés forgatása
sebek fölszaggatása
[Félek már félek…]
Félek már félek ha üres papír
kerül elém
a rossz de csontos megszokás
kezembe tollat adva kényszerít
hogy verssorokkal teleírjam
S mert mostanában csak sötétet ír
tollam – nem én
írok kezem valaki más
vezeti egy-kettőre megtelik
a papír gyászos vonalakkal
Jobb volna megperzselni ujjaim
nem érezném
a folytonos botránkozást
sem írószerszám sem üres papír
ne csalva egymáshoz szorítsam
387
Idősebb lányom

Cs. Gy. legidősebb lánya, Eszter.

Negyven… legelsőként te jársz
úgy is jöttél nagy-kicsi lányom
Átmentettél sereg hiányon
bár nem tudtad hogy mit csinálsz
Vak barlangban aprócska fény
de útmutató mert irányt szab
– mozoghattam ott volt a hátad
a nehezén is könnyedén
Ha leborulnék (ócska giccs
pedig most ehhez volna kedvem
akárhogyan gúnyolnak engem
hogy nevetség effajta nincs)
Érzem hogy van van és nagyon
és ha ezen pirulni kéne
a világ legszebb kincse éke
zuhanna ki tört ablakon
Ha lehetne hogy utolérsz
agyad szíved hogyan mozogna?
bár sose úgy mint az enyém ma
vezetne csak a hideg ész
De lenne annyi fájhatód
élő rom benned bár ne lenne
barátnőiddel egybe-venne
szokvány-éjed szokvány napod
Negyven… négyszáz? négymillió?
egyanyagú anyagtalanság
meg nem szűkíthető rokonság
szavak mellé fölírható
(VII. 29.)
388
1992
[Mennek de mások…]
Mennek de mások nem jönnek helyettük
Az én világom lassan eltűnőben
Hogy voltak egyszer azt is elfeledjük
ha újra az már csak a temetőben
Miért is lenne másként? Porba vetjük
amink marad és nem lesz felkelőben
többé napunk… Gyászoljunk? Ünnepeljünk?
(V.)
389
1993
Knokke

Jelenkor. 1994. 4. 340.; A vers a füzetben nincs datálva. Biztosan 1994 előtt keletkezett, ezért az 1993. év versei közé vettük fel. Ezen a címen „Gát és móló és parti sétány” kezdősorral másik vers is megjelent. (Anabázis. 120–121. o.) Knokkéban (belga kikötőváros) nemzetközi írótalálkozón vett részt Cs. Gy., 1972. őszén, feleségével, Margit asszonnyal.

Dagad a tenger földagad
s kidől a partra
ingó-zöld-kristály súly alatt
zöld-kristály fogja lábamat
s táncoltat erre-arra –
A mánfai műemlék templomban

Tiszatáj. 1993. 5. [3]–4; Egyhajós Árpád-kori templom a Komló melletti – ma már Komlóhoz csatolt – Mánfán. A templomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére építették a XII. században.

A kabátot össze kell húzni jobban:
tavasz-közép, de itt még hűvöses van.
Csak ha a lőrés-ablakokra nézek,
melegséget belül csak akkor érzek.
Mert gonosz ellen nem csak az Isten,
a hívők is harcoltak rendre itten.
Az oltár kőtáblája: sír-fedőlap.
Ki volt a sírban: földesúr? szegény pap?
Szegény pap? – pásztora a gyönge nyájnak,
akikre rá-rátört ordas pogány had;
vagy földesúr, ezrek parancsolója,
ki reszketett a túlvilági szóra –
Gót támfalak, díszes gót kapu-béllet,
a tornyon félig-gót ablak-betétek.
Ős hársak zúgnak kint, mint bent: gerendák
egéig visszhangzó kegyes legendák.
A tájon körben falvakat temettek,
üres név lett tanúja némelyiknek:
390
Most helyükön hegy-völgy; elásva házak,
és a templomra most már ők vigyáznak.
Őrzik a négy falat, a tompa tornyot,
a lengő ének-ostromolta boltot,
az öblös kő-keresztelőmedencét,
a falfestmények zúzott sziluettjét,
a tölgygerenda-lépcső legyezőjét,
a csöndet és a csöndteremte békét. –
Roskadva járok, vállam földre nyomja
a századok sok száz goromba gondja.
De enyhül a keserves keserűség,
mert átsuhan a táj fölött a hűség,
mely azóta szünet nélkül velem jön,
s gyógyít, ha ki-kiűznek az örömből.
[Zuhog a hó…]
Zuhog a hó mint a zápor
lefújja a szél a fákról
fák tövében csöpp gerincek
éles halmok növekesznek
Ki-kinézek… Hát jövőre?
Szemem hoz-e hírt felőle?
S egyáltalán szemem lesz-e
vagy gödör csak mélyre esve
Hosszú idő egy egész év
hosszú út nem látom végét
(II. 24.)
391
[Lehetnének ők is…]
Lehetnének ők is termékenyek
ezek a meddő félig-éjjelek
mikor a csönd harangja
dobhártyámat tapintja
mikor szemem lekoppan
egy-egy rossz pillanatban –
Lehetnének bizony
hisz el nem mondhatom
milyen botránkozás
a visszaszámolás
mikor már gúnyosan-kevés
a bárhogy-szőtt reménykedés
és közelben valahol
kitárulni készül
végső fizetésül
a menny vagy a pokol
(III. 21.)
Nővérem és húgom

Az alcímben hivatkozott – azonos című – vers keletkezési dátuma a versesfüzetben: „88. XI. 24.” A költő abban a versben (Szemközt vele. 65. o.) arról ír, hogy már csak két testvére él: „Nővérem és húgom / maradtak kilencünk közül”. (Nővére, Anna és húga, Etelka.) A Nővérem temetése c. versben Annát búcsúztatja, az itt közöltben pedig (Etelka halálakor) – a korábbi verset megidézve – mindkettőt: „Két őröm gyorsan itthagyott.”

Egy régebbi versem későbbi visszhangja
A paplanom s a vánkosom
– ők óvtak engem pár hónapja még:
az idős „nővérem” és a „hugom”
ők voltak biztos menedék
Magukra is vigyáztak így
rám is –: békében tudhattam magam
békében – éve még alig
de megbünhődtem csúfosan
Két őröm gyorsan itthagyott
ki tudja hová szaladtak el
392
Számítok néhány hónapot
mely rám nézve felhőt terel
Az idős „nővérem” és a „hugom”
csak gondolatban játszhatom velük
kezük csak úgy markolhatom
nincs már nincs már sehol kezük
Köröskörül befúj a szél
minden oldalról lettem védtelen
pörgök gyámoltalan levél
húgom nővérem alhat nélkülem
(XI. 3.)
393 394
Utószó

Nagybeteg volt már Csorba Győző 1995 kora tavaszán, amikor megkért, hogy állítsak össze kötetet az utolsó években írt, folyóiratokban, lapokban közölt verseiből, s hogy döntsem el, mi való a könyvbe, mi nem. „Légy szigorú, de igazságos” – tette hozzá. A kapott másolatokból, korábbi köteteinek a rendjét követve, témáik szerint négy ciklusba soroltam a verseket. Miután felolvastam neki, s az ajánlott kötetcímek közül a Csikorgót kiválasztotta, került elő egy újabb dosszié, megjelent, de könyveiből kihagyott versekkel. Belőlük válogattam az ötödik, a Szekrényfiók című ciklust. A könyv a halála után két héttel jelent meg.

Arról, hogy az általam kihagyott néhány versnél jóval több, kötetben még nem publikált verse van, s hogy versíró munkafüzeteiben mi rejtőzik, csak két-három évvel később, akkor hallottam, amikor az özvegye, Dr. Csorba Győzőné elkezdte legépelni a kéziratos füzetek tartalmát, illetve amikor a Pro Pannónia Kiadó 1998-ban közreadta a költői-írói-műfordítói hagyaték első két kötetét, és megkerestek, hogy szerkesszek könyvet a tervezett sorozatba a hátrahagyott versekből. A munka megkezdése után hamarosan szükségesnek látszott, hogy a gépelt szövegeket magam is összehasonlítsam a kézirattal. Ekkor derült ki, hogy Csorba Győző 1962-től kezdődően először két, A/4-es írólapokból egybekötött, 200 oldalas „irkába”, majd nagyalakú spirálfüzetekbe írta tintával, irónnal szinte minden versét. Úgy, ahogy az ihlet pillanataiban eszébe jutottak a sorok, a strófák. Később aztán (s bizonyára közben is) javította, formálgatta, félben hagyta, áthúzta vagy befejezte őket. Címet a legtöbbjének akkor adott csak, amikor kész lett, írógépbe diktálta, s postára adta valamelyik folyóiratnak.

A versek alá vagy mellé szinte mindig odaírta az aznapi dátumot, s néha egyebet, családi eseményt, sajtóhírt, halálhírt is feljegyzett. Ritkán a versre vonatkozó emlékeztetőt: „bővíteni”, „más ritmust”… „Folytatván az irka-firkát / kezdem ezt a tiszta irkát…”, írta 1982. május 25-én az Egy új versírófüzetre című költeményében, új munkafüzete első lapjára. Lapozgatva az 1962-től 1993-ig megtelt tizenöt 419füzetet, az az érzésünk, hogy költői naplót olvasunk. Csorba Győző (ismereteim szerint) sohasem írt a hagyományos értelemben vett naplót, de tudva, hogy költészetének legfőbb ihletője a természet, az évszakok, az élet-halál körforgása, a miért vagyunk a világon lüktető kérdőjelei voltak, s hogy költői eszközeit, képeit, metaforáit is többnyire ebből a körből vette, hogy a családi örömök-bajok, történések érzékenyen érintették, hogy műve kezdettől fogva sajátos számadás is, s hogy szinte mindennap írt az éppen soron lévő füzetbe, nyilvánvaló a tágabb értelemben vett napló-szerűség. Ez még inkább igaz, ha az itt időrendben közölt versekkel együtt olvassuk az 1962 utáni köteteket. A bennük sorakozó költemények a füzetekben a „keletkezési helyükön” vannak.

Csorba Győzőnek – aki 1916. november 21-én született Pécsett, s 1995. szeptember 13-án hunyt el ugyanott – az 1938-ban kiadott Mozdulatlanság című első könyvétől az 1995-ben megjelent Csikorgó című utolsóig (leszámítva a válogatott, illetve az összes verseit tartalmazó gyűjteményeket és néhány kisebb, alkalmi kiadást) tizenhat verseskötete jelent meg. Ebből tíz ötvenéves kora, 1966 után. Szinte ugyanabban az időszakban, amikor ezeket, a füzetekben maradt vagy csak folyóiratokban, lapokban publikált verseit írta. Korábbi munkamódszerét nem ismerve, a termés vélhető, s nyilvánosan is látható növekedését elősegíthette az ekkorra egyértelművé vált országos elismerés, s a talán vele együtt elért, a versírásra fordítható több szabadidő (nyugdíjas koráig főállású könyvtáros is volt), a magabiztosabb munkálkodás. Az önmagával szembeni szigorú igényessége csöppet sem változott, s ha igen, akkor a füzetek ismeretében kijelenthetjük, hogy tovább nőtt.

Az itt közölt versek között nincs, vagy alig van olyan, ami a költő életében ne jelenhetett volna meg. Jelentős részüket folyóiratokban, lapokban publikálta. Amiket a füzetekben hagyott, azok között is sok (különösen a hetvenes évektől kezdődően) a közöltekkel egyenrangú költemény. Ő bizonyára a másutt már megírt, erőteljesebb vers változatának, egyszer majd felhasználható részletnek, motívumnak, gondolatnak minősítette őket, dolgozni akart rajtuk még, de jött az új nap, az új ihlet, s tovább lépett. Másokat túlságosan is helyhez, időhöz, alkalomhoz, pillanatnyi hangulathoz kötődőnek érezhetett, olyannak, ami egy „naplóban” a helyén van, kötetbe viszont nem 420való. 1972 novemberében ciklust is írt, Két hét címmel, amelyben az egyes darabok címéül a dátumot írta az aznapi vers fölé (1972. XI. 14., 1972. XI. 15. …). Vagy: „Magam is kezdem unni már / aki hall nyilván jobban unja / az örökös siránkozást / hogy a halál meg hogy hiába…” – olvassuk (1981. XII. 7.) a fiatal kora óta számtalanszor megverselt, nevéhez ragadt témájáról, a halálról, amelybe sohasem tudott belenyugodni. Torokszorító, ahogy a „hanyatlás” keservei, a „Mi lesz, ha nem leszek” kérdései az évek múlásával egyre gyakrabban és ijesztőbben vissza-visszatérnek, s ahogy menekülne előlük. Füzetben maradásra ítélt több, bölcsen lemondó vagy férfiasan perlekedő, máskor keményen ítélkező szerelmes költeményt, s néhány szókimondó közéleti verset (pl. Vers 1951-ből, Kihaló falu). S az ismert ciklusokból is (Janus Medvevárban, Észrevételek, Csokor. A hatvanéves Weöres Sándornak, Visszaszámlálás stb.) kihagyott darabokat. És sokat a kert, az elmúlás-újjászületés ihlette meditatív versekből.

Gyaluforgácsok, elkezdett de valami miatt félretett, vagy a befejezés előtt otthagyott munkadarabok az asztal alól, a műhely zugából, fala mellől? Érdekességüket, jelentőségüket talán éppen az adja s növeli, hogy betekintést engednek a teremtésbe, a keletkezésbe, az első mozdulatokba, a munkafolyamatba, a műhelytitokba. A közre adással mintha fénykép készülne a helyről, ahol a dolog megtörtént, akkor amikor minden ugyanúgy és ugyanott, vagy majdnem ugyanúgy és ugyanott van még, por nélkül, pókháló nélkül. Nincs szenzációkeltő szándék, csak leltár van, leletmentés van, egy kivételes ember, egy jelentős művész holmijának, hagyatékának, a hagyaték fontos vagy fontosnak tartott darabjainak a számbavétele, s a világ elé, a jövő elé tárása. Itt van, nézzétek, olvassátok! A költő halála után öt évvel minden sora végleges, s azok a versek is a helyükre kérezkednek, amelyeket életében könnyűnek, vagy a többinél könnyebbnek ítélt. Olvasásuk közben egyszer csak benne találjuk magunkat az ismerős, a lüktető, a mindenség és az élet értelmét kereső, az esendő, de a győzelemről soha le nem mondó ember és költő világában. Az elviselhetetlenben, a mulandóban, s a talán alakíthatóban, szelídíthetőben. S elő-előtűnik a háttér, a „jéghegy víz alatti része”, amiből eddig csak a legmagasabb csúcsot, csúcsokat láthattuk.

421

Persze, ez a könyv itt nem hasonmás kiadása a tizenöt füzetnek, még csak összes művek vagy kritikai kiadás sem. Válogatott a költő özvegye, Dr. Csorba Győzőné, a lánya Hajdinákné Csorba Eszter, a veje, Pintér László, akik a füzeteket a megjelent kötetekkel egybevetették, s belőlük a verseket legépelték. S válogattam magam is, miközben a gépelést a füzetekkel összehasonlítottam, s a könyvet szerkesztettem. Fölvettem a kötetbe minden verset, ami folyóiratban, lapban megjelent, s mindent, amit késznek tartok, vagy töredék-volta ellenére, gondolataival, erejével, költőiségével kapcsolódik ahhoz az építményhez (erősíti, színesíti, kiteljesíti azt), amelyet Csorba Győző alkotott, s életében a nyilvánosság elé tárt. Minden más, az 1962 előtti kéziratos, könyvekből kihagyott versek feltárása, gondozása, megjelentetése, s a tizenöt füzetből most kihagyott szövegek, szövegváltozatok összegyűjtése, összehasonlítása stb. az eljövendő filológusra, s a reméljük belátható időn belül megvalósuló kritikai kiadásra vár.

A verseket keletkezésük sorrendjében közöljük, amely nem mindig egyezik meg a füzetek-beli sorrenddel. Előfordult, hogy Csorba Győző üresen hagyott fél oldalt, egy oldalt, ahová később, akkor írt, amikor egyébként betelt volna már a füzet. Az ilyen műveket a keletkezési idejük szerinti helyükre tettük. Ahol nincs vagy hiányos a dátum, ott a szomszédos versek dátumozása és „látványa” alapján a hónap (vagy az év) elejére soroltuk őket. A dátumokat a versek után közöljük. Ha hiányzott, akkor szögletes zárójelben, első sorának kezdő szavait kiemelve adtam címet a versnek. Mivel a kéziratban a központozás gyakran következetlen, attól függően, hogy a költemény nagyobb részében ott vannak-e vagy nincsenek ott, kiraktuk, illetve elhagytuk a vesszőket, pontokat. Csorba Győző ezekben az évtizedekben versei többségét központozás nélkül tette közzé. A rövid és a hosszú magánhangzókat, néhány esettől (ritmika, rímhelyzet) eltekintve, a helyesírási szabályzathoz igazítottuk. A folyóiratokban, lapokban megjelent versek szinte mind eltérnek valamelyest a füzetekbe írt kézirattól. Ilyenkor a publikált változatot fogadtuk el véglegesnek. A viszonylag terjedelmes könyvet az évszámokkal tagoltam, azon túl pedig négy ciklusra bontottam. A ciklusoknak a költő egy-egy arra az időszakra jellemző, az időszak végén megjelent kötete (idézőjelbe tett) címét adtam.

422

A könyv a költő özvegyének, Dr. Csorba Győzőnének és családjának tevékeny és folyamatos közreműködésével készült. A sajtó alá rendezésben a legtöbbet Pintér László segített. Ő írta számítógépbe a verseket, s vetette össze az általa oda már előbb beírt kötetek-beli közlésekkel. Ő ellenőrizte újra meg újra az általam gyanúsan ismerősnek tetsző verseket, s derítette fel jelentős részüket folyóiratokban, lapokban, s készítette el a velük és a kéziratokkal kapcsolatos Jegyzeteket, a Betűrendes mutatót és Csorba Győző versesköteteinek bibliográfiáját.

Pécs, 2000. február 29.

Bertók László

423
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]