Kabdebó Lóránt Szabó Lőrinc pályaképe Osiris Kiadó Budapest 2001
Kabdebó Lóránt
Szabó Lőrinc pályaképe
Szabó Lőrinc pályaképe
[Digitális kiadás. A Szerző kiegészítéseivel.]
3 4 5 6
Bevezetés

Szabó Lőrinc költői és műfordítói életműve a magyar líra kivételes teljesítménye, amelyben a műalkotás nemcsak valamely történeti jelen idő eseményeinek átélése, emberi és társadalmi igények bejelentése, hanem a létezés egészében való jelenlét átgondolásának poétikai alkalma. Cusanus napjainkban sokat idézett meghatározása Szabó Lőrincre igencsak érvényes, a költőre és a magánemberre egyként: „coincidentia oppositorum” (Vas István magyarításában: „ellentétek keresztezési pontja”). Ugyanez a költő Tao Te King című, 1931-ben írott versének szavaival: „igaz egész csak ellentéteiddel együtt lehetsz”. Költői szólamaiban önmaga állításaival és beszédmódjával is állandóan vitatkozóként Gottfried Benn és T. S. Eliot társaként tűnik fel, kiket ő maga is fordított. Verseinek többféle olvasata lehet érvényes, mégis, azt hiszem, a többféle tendenciájú olvasatnak az egyszerre való megjelenítése adhatja a Szabó Lőrinc-i költészet világirodalmilag is érvényes jelentőségét.

Egyidős volt a huszadik századdal. A Miskolcon született költő a Debreceni Református Kollégium neveltjeként már gimnazista éveiben megismerkedett a magyar- és világirodalom jelenségeivel, a természettudományok eredményeivel és az értelmiségi társasági élet szabályaival. A Nyugat folyóirat első évtizedes eredményeinek ismeretében Babits Mihály filozófiai ihletettségű, nagy formakultúrájú és európai irodalmi műveltségű költészetének válik követőjévé. Amikor egyetemistaként bekerül a hazai irodalmi életbe, már latinból, görögből, németből és franciából fordít (köztük Verlaine FemmesNők és Baudelaire Petits Poëmes en ProseKis költemények prózában című köteteit), jegyzeteit gyorsírással készíti, és Babits közvetlen tanítványaként nemsokára angolból magyarítja kiadók számára a Fitzgerald-féle Omár Khájjám-verseket, majd Shakespeare szonettjeit és Coleridge The Rime of the Ancient Mariner (Ének a vén tengerészről) című balladás remeklését. A Baudelaire-centenáriumra készülve pedig a két nagynevű költő és műfordító, Babits és Tóth Árpád társul választja, hogy hárman fordítsák le a költő gyűjteményes verskötetét, a Fleurs du Malt (A romlás virágait), elkészítve ezzel egyben a magyar szecesszió összefoglaló stílusemlékét.

7

Amikorra saját versei 1920-tól megjelennek a Nyugatban, járatos a legújabb európai költészetben és tájékozott a századelőtől kifejlődő avant-garde mozgalmakban. Első kötete, az 1922-ben megjelent Föld, Erdő, Isten ritka elismerést vált ki: az első világháború, majd az azt követő forradalmi-ellenforradalmi hullámok, a Trianonba torkolló országvesztés kataklizmái közepette, a minden irodalmi jelenséget beárnyékoló Ady-hatás és az avant-garde tetőzésekor olyan klasszikusan kiegyensúlyozott stílusszintézist képviselt, amely ugyanakkor a modern személyiség történelmi, érzelmi és létfilozófiai veszélyeztetettségének átélését is éreztette. Nagy távlatú életmű alapozása volt a kötet, amelyhez az érett költő sorsfordító pillanataiban mindig is visszafordulhatott.

Ezt a visszafordulást először Halász Gábor regisztrálja a Te meg a világ (1932) kötetről írott 1933-as kritikájában: „És most, amidőn az utolsó kötet biztos mentsvárából visszatekintünk a megtett útra, itt is, ott is felfedezi szemünk a rejtett irányjelzőket, amelyek mai maga felé mutattak. Legközelebb állott – különös – tíz év előtti kötetében (Föld, Erdő, Isten)”. A közvetlen megelőző kötetek (Kalibán!, 1923; Fény, fény, fény, 1925 [1926-os dátummal]; A Sátán Műremekei, 1926) expresszionista társadalombíráló és szertelen önmegvalósító versei után Stirner szélsőséges individualista filozófiájától visszaigazoltan a személyiség szabadságharcának kemény próbáját méri magára. Sokak megítélése szerint ez a kötet jelenti – József Attila Eszmélet körüli verseivel egyetemben – a huszadik század magyar lírájának csúcsteljesítményét.

Ezt követően mintha mindennek ellentétét is végiggondolná: a Különbéke (1936), de még inkább a Harc az ünnepért (1938) és az életrajzát is követő, az emberi életről fogalmazott eszmélkedés, a Tücsökzene (1947) verseiben; amikor pedig a napi újságírói, majd fordítói robotban példás lelkiismeretességgel fenntartott (két gyermeket, Kisklárát és Lócit felnevelő) családi életét ellenpontozó, huszonöt éven át tartó szerelem hősnője 1950-ben öngyilkos lesz, egy szonettciklusban (A huszonhatodik év, 1950–1956; megjelent: 1957) néz szembe az elmúlás és a maradandóság kérdéseivel. Olyan reménytelenül létrejött alkotások ezen évtizedek versei, amelyek az egy Igazság széthullásának tudatában az Egyes igazságának védelmét mégis magukba foglalják, felmutatva „az Egy álmai”-t; ezáltal a költői alkotást, mint az önmegvalósítás még lehetséges esélyét jelentik a világháborúk és személyes tragédiák hatására a történelmi-szociológiai célját veszítő ember számára; mindebből következően a hitetlenség rideg mélypontján mintha a költészet sajátos megváltást is sugallna: „két kezével egyszerre tart az isten / s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, / jobbja emel, és fölragyog az ünnep”. 8A felnőtt költő két korszaka el is különíthető egymástól, de mindegyikben érzékelhetem a másik jelenlétét is.

Szabó Lőrinc a költészet keresztútján áll. Költői teljesítményét leírhatjuk úgy is, mint olyan konok és következetes alkotóét, aki állandó igazságra törekvésével az egy Igazság létezését kérdőjelezi meg; költői alkatát bemutathatjuk mint célratörő egyéniséget, aki pályája beteljesítésével éppen a célját veszíti el; életútját követve a hit szolgálatában álló kálvinista papi-tanítói nemzedékek (a gáborjáni Szabók) utódát és a Debreceni Református Kollégium neveltjét mutathatjuk fel benne, akiben megbicsaklik a hit is: Istenhez vágyódását az érzékelhető tényekhez való rideg kötődése minduntalan visszametszi. Ugyanakkor ugyanezt az életművet leírhatjuk úgy is, mint olyan reménytelen alkotóét, aki az egy Igazság széthullásának tudatosodásakor az Egy igazságának védelmét vállalja magára, vívva a személyiség szabadságharcát; költői alkatát bemutathatjuk úgy is, mint aki történelmi-szociológiai célját elveszítve költői pályáját teljesíti be; életútját pedig a hitetlenség mélypontján láthatjuk feltűnni úgy is, amint költészetében sajátos üdvtant is izzít. Nem megoldásokat ad, de elszánt eltévedést és hiánytól szenvedő keresést. A másság megtestesülése költészetének maradandó eredménye.

Szabó Lőrinc verseinek sokak által dicsért formai erőssége: ennek a sokféleségnek az összefogása a kompozícióban. Sokat emlegetett merész poétikai szabálytalanságai (mint például versbeszédét meghatározó, a mondat és a sor összhangja ellenében alkalmazott, mindkettőt külön-külön egyszerre erősítő és bontó áthajlásai): a változtathatatlannak látszó rend szabályain ütött sebek, az üdvözülésért kiáltó szenvedés ziháló jajdulásai. Műveit olyan csalimeseként olvasom, amelyben benne él az üdvtörténet is: a magam értelmezéseiben a kétféle olvasatnak az egyszerre való érvényességét keresem, a másságoknak az egybeolvasását gyakorlom.

Ha költői alakját imigyen látom feltűnni, reprezentálhatja-e jobban őnála a huszadik századot bárki is? A századot, amelyben minden törekvés éppen önmaga ellentétére váltott át; ahol a kimondott szó a megfogalmazásba fogás pillanatától mást fedez; ahol a tett állandó ellenkezésbe ért a morállal és ahol az ember végső menedéke, a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül át: „Magányod barlangját kard kutatja át” (Politika, 1931). Aki pedig mindezt leírja, maga is hányféleképpen válhatott félreérthetővé: az ellentéteknek szenvedélyesen önmagára erőltetett végiggondolását a század embertelenségei során oly sokszor és sokféleképpen megsérült és épp ezért minden sértésre érzékennyé váló kortársak a politikai odaadással azonosították; a verseiben a politikától aggá9lyosan kívülálló költő anekdotikusan megrögzült kijelentései, történetei okán mozgalmakhoz látszott kötődni. Ki figyelte, hogy versei céltudatos szellemi teremtmények, amelyek nemcsak felépítenek egy gondolatmenetet, de egyszerre meg is bontják azt, az elemzés bennük egyben érvénytelenít is? Vers és valóság című vallomásában – a világirodalomban egyedülálló módon – halála előtt maga a költő mesélte el összes verseinek keletkezéstörténetét. Ennek ismeretében csodálható igazán a költői mű zsenialitása: látható, hogyan nőtt a mű a magánember egyénisége, élete, gondolkozása fölé. Minden újabb lépéssel minduntalan vissza is utal jövőbe indító mintájára, pályakezdése mesterére, a tanítványkodása idején éppen Dante Purgatoriumát fordító Babitsra: Szabó Lőrinc maga is poklokat megjárt, paradicsomi harmóniára vágyó esendő emberek társa.

Személyében nem a „hőst, szentet, királyt” tisztelhetjük (mint ahogy ő – Babitsról vallva – a hagyomány alakította és szentesítette költőképzetet jellemezte), hanem azt a költőt, aki élete minden esendőségét megvallva-magyarázva hozzásegít, hogy megérthessük kora (és ezáltal minden kor) ellentmondások között vergődő emberét. „Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz” – kezdi egyik legismertebb és legvitatottabb versét, a Semmiért Egészen címűt, és ez a sor egész szemléletmódját jellemezheti. Nem ismert félelmet, ha valamilyen új, még nem tapasztalt, le nem írt jelenséggel találkozott, és nem törődött szavai hatásával, ha úgy érezte, valamilyen addig végig nem gondolt probléma nyomára jutott. Verseinek célja: az ismeretlen megközelítése.

Van, aki a magánytól, más a kiszolgáltatottságtól, a zsarnokságtól szenved, retteg, őt leginkább az embertelenné váló személyes kapcsolatok rémisztették. Nosztalgiájában az ember társas lényként jelent meg, költészetének legzordabb pillanataiban azonban éppen az emésztő, megalázó, kihasználó alá- és fölérendeléseket kellett tudatosítania. A gyönyör rajongója volt, de a szépség, a gyönyörködés percei szűkre szabottak maradtak számára.

Személyes sorsa és költészetének alakítása: sajátos keresztezettség. Egyszerre lázadó és tehetetlen néző volt verseiben. Magánemberként csatlakozott néha egy-egy baráti körhöz, együtt érző fájdalmával vagy naiv szimpátiájával követte is ezt-azt a mozgalmat, de visszaborzadt minden szervezett politikai ténykedéstől. Nem vett részt történelmi döntésekben (nem is volt rá lehetősége), de végül – ha esetleg személyes ellenérzése volt is – elfogadta azok következményeit: a dolgok történtek vele, de hogy ennek megalázó látszatát elkerülje, úgy tett, mintha ő is részese lenne ezeknek a döntéseknek. Nem volt politikus alkat, pillanatnyi érzéseinek engedve politizált. Ennyiben jellegzetes típusa lehetett kora 10középosztálybeli értelmiségének. Mint ilyen, talán számonkérő figyelemre sem méltatva, zökkenőmentesen átélhetett volna minden rendszerváltozást, de vesztére a század egyik legnagyobb lírai tehetsége volt (és mellesleg az ország egyik legnagyobb publicitású napilapjának évtizedekig munkatársa), így minden gesztusa, alkalmi véleménye éppúgy nyomot hagyott kortársai emlékezetében, mint ahogy költészetének értékét is általánosan elismerték szinte indulásától kezdve.

Ezt a költészetet nem lehet teljesen megérteni az alkotó személyes életétől függetlenül: hiszen éppen az az egyedisége a Szabó Lőrinc-i lírának, hogy az életrajz esetlegességeiből építi fel verseit. Így nemcsak az egyes gesztusok válhattak vitathatóvá, hanem a versek alapján az embert is ismerni vélték, szenvedve átélt életcsapdái, magánéleti jelenetei nemegyszer a személye iránti érdeklődést is befolyásolták. És mivel éppen az ő életpályája idején zajlott az európai történelem egyik legválságosabb időszaka, róla írni egyet jelentett vagy a csalódás élesítette támadással, vagy a dacosan mentegető apológiával. Pedig esetében az életrajz és életmű kapcsolata csak egy irányban érvényes: életének tényei valóban nyersanyagot szolgáltattak költészetéhez, de költészetének egésze független személyes életútjától. Költészete: a klasszikusok között számon tartható nagyság. Ezért is érthető a költő nagy népszerűsége még azokban az években is, amikor a magánember életútját szenvedélyesen vitatták. Költészete értékét legtöbbször még azok is elismerték, akik az embert megtagadták.

A költő személye ma már történelem, költészete maradandó része nemzeti kultúránknak. Több monográfia, terjedelmes tanulmány keletkezett róla itthon és határainkon túl, verseinek gyűjteménye szinte halála pillanatától rendszeresen, felújítva meg-megjelent, a költő mostanáig ismert összes versét (a gyorsírásból megfejtett néhány vázlat kivételével) születése centenáriumi évében, 2000-ben az Osiris Kiadó gondozásában megjelent Összes versei gyűjteményben adtuk közre (Lengyel Tóth Krisztina társaságában). Műfordításainak gyűjteménye Örök barátaink címmel két kötetben jelent meg 1958-ban, prózai műveinek válogatását Steinert Ágota adta ki Könyvek és emberek az életemben címmel 1984-ben. Ifjúkori műveit, naplóját, leveleit, debreceni gimnáziumi éveinek valamint budapesti egyetemi indulásának, Babits melletti tanítványságának dokumentumait az 1979-ban megjelent, Érlelő diákévek című antológiában gyűjtöttem össze. Életrajzát (benne házasságának, gyermekei – Kisklára és Lóci – felnövekedésének és mindezzel párhuzamos, huszonöt évig tartó, 1950-ben tragikusan végződő szerelmének történetét, 1920 és 1945 közötti újságíróskodásának, 1945-től haláláig fordítói munkássá11gának eseményeit, 1945-ös megpróbáltatásait) levelezésében és naplóiban olvashatjuk (kiadásuk: Napló, levelek, cikkek, 1974; Harminchat év. Szabó Lőrinc és felesége levelezése, első és második kötet, 1989, 1993; Bírákhoz és barátokhoz, 1990; Huszonöt év. Szabó Lőrinc és Vékesné Korzáti Erzsébet levelezése, 2000; előkészületben pedig a Horányi Károly összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Kodolányi–Szabó Lőrinc levelezés).

Szabó Lőrinc életpályája egybeesik a modernség különböző beszédmódjainak megszerveződésével. Mesterei még a modernség klasszikus szerkesztettségét vallották, versbeszédük éppúgy leírható monológként, mint az avant-garde legtöbb megszólalása. Ugyanakkor indulásakor megjelenik ebben a monológban a visszafeleselő ellenbeszéd is (például Eliot Prufrockjában, Pound Mauberleyjében, Ady Margitájában vagy Kassák avant-garde remekművében, A ló meghal, a madarak kirepülnekben) és készül az újabb (másodikként számon tartott) hullám, a modernség dialogikus beszédmódja, amely Szabó Lőrinc érett költészetének meghatározó jellemzője lesz. Pályája derekán pedig megformálódik a tudat és az univerzum szembesülése a dialógusban, amelyet mostanában későmodernségként írnak le. A modernség beszédmódbeli változatai ugyanakkor nem (vagy nem csak) időhatárok közé zárható, történeti jellegű kategóriák, sokkal inkább a modernség költőinek pályáját alul- és felülíró poétikai jellegzetességek. Magam is ebbéli minőségekként kezelve vezetem be könyvemben a jelzett kategóriákat.

12
Egy költői alkat születése
13 14
„Érlelő diákévek”

A szülőhely szinte mindenki számára egy életen át tájékozódási pont. Szabó Lőrinc azonban nem tud mit kezdeni szülővárosával. Véletlennek érzi, mint egész születését. Miskolchoz „sajnos, alig köt valami emlék” – írja a felnőtt férfi, és a Tücsökzenében is inkább a hiány fájdalma szólal meg: „Szülővárosom, sose lesz szemed kóbor fiadon?” (Miskolc). Ez a szülőhely-nélküliség egyfajta osztályon kívüliséget is jelent. Itt találkozott ugyanis két deklasszálódott ember, idősebb G. Szabó Lőrinc és Panyiczky Ilona, hogy összekösse keserűségét, és négy gyermeknek adjon életet. A gáborjáni Szabó család azok közé a kiterjedt tiszántúli református famíliák közé tartozik, amelyekből századokon át becsült papok, tanítók, nyomdászok származtak. (A család egyes tagjai a predikátumot művészi névként választották, mint Szabó Lőrinc unokatestvére, Gáborjáni Kálmán grafikusművész, illetőleg leánya, Gáborjáni Klára színművész; maga a költő is így nevezi magát pályakezdőként: G. Szabó Lőrinc.) A költő apja ellenben „kimaradt / a negyedikből a latin miatt, / s kovácsnak ment; s malomhoz; azután / a vasutra fűtőnek. És korán / megnősült. S nem találta helyét / a világban” (Apám). Miskolcon már mozdonyvezető volt – a munkások között előkelő, a fiatal pár cselédet is tart –, mégis az apa csak a veszteséget érzi. A lengyel származására büszke anya érzelmes lény, de végletekben csapongó, hisztérikus alkat. A dalt tőle hallja a kisfiú – „legtöbbször szomorú […] szívszaggató volt” –, és a „Lengyel himnuszt”, amely régi, jobb sorsára emlékeztette. Anyjának regényes történetét az Anyám mesélte című versben rögzíti majd a költő: apja ispán volt, akit egy tűzvész és mulatós kedve juttatott szegénységbe, hiába volt aztán ezermester gépész, „ott halt meg a vasutnál”, de mögötte – mint Jókai lengyeljei óta minden tönkrement dzsentri menekült mögött – legendás fényes múlt pislákolt, „valahogy a trónhoz is közük volt”. Ha Kassák egy ilyen deklasszálódásból az osztályöntudat biztonságáig emelkedhetett, a későbbi jó barát, Illyés pedig éppen a pusztai elithez tartozás öntudatát hozza emlékül, Szabó Lőrinc a veszteséget és a sehová nem tartozás keserű bizonytalanságát örökli. Családjának élete állandó vándorlás. Maga a szülőház is csak rövid ideig volt otthonuk az 15Új világ (a mai Vörösmarty) utcában. A ház a vasúthoz közel esett, és benne egy kocsma működött, amelynek obszcén csúfneve („körül szaros”) rajta maradt a házon megszűnte után is, egészen annak lebontásáig. A zajos környék zavarta a család nyugalmát és a gyakran úton levő mozdonyvezető pihenését. De nemcsak miskolci lakásaik váltogatásáról tanúskodnak a Sárospatakon őrzött református egyháziadó-ívek, hanem arról is, hogy a városokat is gyakran váltogatta a család: Miskolc után Balassagyarmat, majd ismét Miskolc – Szabó Lőrinc és bátyja is itt kezdi az elemit –, aztán újra Balassagyarmat, végül Debrecen, ahol az egymást mindinkább maró szülők nyomasztó otthonához még kapcsolódik az apai nagymama, a szigorú papi özvegy diktatórikus uralma. A szelídebb fiú, az egy évvel idősebb Zoltán, a nagymama kedvence az, akiben a család visszaszerzi hagyományos státusát: ő mérnök lesz, és csak egyszer ragadtatja szabálytalanságra magát, amikor Az Est-lapok szerkesztőjének, Mikes Lajosnak költő leányát (Szabó Lőrinc sógornőjét), Mikes Margitot (1897–1976) feleségül veszi; de ezt is hamar korrigálja: elválnak, majd egy MÁV műhelyfőnök leányával köt házasságot, szülővárosába költözik, és megbecsült mérnökként éli le életét. Ő lesz a családban a minta, a példa, az ő életformájához mérik a költő viszontagságokkal teli életét. Maga a költő élete fordulóin leveleiben éppen bátyjának magyarázva próbálja a maga sajátos, nagy buktatói ellenére sikeresnek feltüntetni pályáját.

Hajnalka húguk beteges, korán tüdőbajt kap, az ő betegsége okozta gond és a szükséges ápolás tartja össze ideig-óráig formálisan a családot. Az érzékeny lelkületű, olvasmányvilágban élő leány portréját utóbb megrajzolja a költő Halott hugom könyvei című versében (1936). Halálával a család végleg szétesik, a szülők különválnak, az apa végül élete utolsó évtizedét (1936–1946) egy rokon asszonynál Sárándon éli le, az anya pedig időnként a költőék vendége, de leginkább Miskolcon él, mérnök fiáéknál 1947-ben bekövetkezett haláláig. Temetésére a Tücsökzene egyik legmegrendítőbb kései darabja, A miskolci „deszkatemplom”-ban című emlékezik.

A gyermek Szabó Lőrinc a változatos, de bizonytalanságokkal teli otthonban egyetlen biztonságot talál: a maga mindenre kíváncsi lelkével minden iránt érdeklődik, jól tanul, és igyekszik kiválni társai közül. Balassagyarmati éveiből az elemi iskolára emlékezik a legszívesebben. Igaz, hogy ezt az emlékezést egy férfikori balassagyarmati látogatás indítja el: ekkor találkozik újra „osztályunk szép kisasszonyá”-val, Kacskovich (a Tücsökzenében Kacskovics) Mártával, aki ekkor már Paczolay Zoltánné, a megye alispánjának a felesége. Az idős tanító néninek utóbb kérdésemre pár jellegtelen mondatnál több nem jutott eszébe ugyan kis tanít16ványára emlékezve, de megőrizte a felnőtt költő időnként hozzá küldött beszámoló leveleit. A költő pedig róla mintázta meg az ideális pedagógus alakját a Tücsökzenében. Lehet, hogy valóban ő volt az első ember, aki megsejtette a kisfiú kivételes képességeit, de inkább valószínű, hogy általa tudta a költő néven nevezni, megszemélyesíteni azt, aki lehetővé tette, hogy felismerje a számára kínálkozó egyetlen lehetőséget: kiválni, megismertetni magát, felhívni magára a figyelmet. Valójában mindez Debrecenben tudatosodik számára.

Már Debrecenben járva a negyedik elemit, bátyja leckéjét ellesve a következő évben brillírozhat a Református Főgimnáziumban, amikor rá kerül a latintanulás sora. Kitűnő osztálytársak között latin, német, görög, francia nyelvtudást szerez, költői jártasságra tesz szert. Osztály- és iskolatársai közül az elkövetkező korszak jelentős költője (Gulyás Pál [1899–1944]), irodalomtörténészei (a debreceni és a budapesti egyetemek későbbi professzorai: Juhász Géza [1894–1968], Kardos Pál [1900–1971], Kardos László [1898–1987]) és természettudósai kerülnek ki (Törő Imre [1900–1993] orvosprofesszor és Bay Zoltán [1900–1992] fizikus). A város neves és művelt cívis családjának, Dieneséknek lesz bennfentes barátja, házuk gyakori vendége. Szabó Lőrinc osztály-, majd egyetemi társa, diákszerelme Katalin (1900–1979), az ő Pál nevű bátyja (1882–1952) a fővárosban a költő és szerkesztő Babits tanártársa, a forradalmak idején az egyetemek kormánybiztosa, emigrációs éveiben matematikaprofesszor Angliában, első felesége a Bergson-tanítvány filozófus Dienes Valéria (1879–1978), az „orkesztikai” táncművészet egyik hazai meghonosítója; orvos testvéréről, Lajosról (1888–1974), aki évtizedekig a Harvard professzora volt, termet neveztek el az egyetemen; Barna nevű bátyja (1895–1950) az Egyesült Államokban protestáns lelkész lesz, akinek felesége, a szintén debreceni iskolatárs Révész Ilus lesz a Szabó Lőrinc magyarította Omár Khájjám-kötet grafikus-tervezője; mérnök testvére, Kálmán (1881–1954), a harmincas években néhány évet a Szovjetunióban dolgozik; könyvtáros testvére, László (1889–1953) a magyar kommün alatt könyvtárügyi népbiztosként maga mellé veszi majd titkárnak az első éves egyetemista Szabó Lőrincet, emigrációja elején a húszas évek második felében alapító szerkesztője a marxista elméleti folyóiratnak, a Kolozsvárt megjelenő Korunknak, majd Romániából a Szovjetunióba emigrál és csak 1945 után tér haza, itthon a Fővárosi Könyvtár (utóbbi nevén: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) vezetésével bízzák meg. A már akkor is költőnek készülő fiatalember tájékozódási modelljét ez a család határozza meg életre szólóan. És már ekkor eljut általuk a fiatal diák Baudelaire-fordításainak híre választott mesteréhez, Babitshoz.

17

A nagy hagyományú debreceni Református Főgimnáziumban tanárai hagyománytisztelő, konzervatív mesterek, mint amilyen például a Csokonai Körben is aktívan tevékenykedő Gulyás István, a későbbi költő, Gulyás Pál édesapja. Szabó Lőrinc – a „testgyakorlat”-tól és „éneklés”-től eltekintve – kitűnő tanuló volt, kiemelkedő műveltséget szerez. A jó, de konzervatív iskola ugyanakkor csak egyfajta hagyományos műveltséget és ismeretanyagot nyújtott – igaz, a természettudományok, a nyelvek és a gyorsírás oktatásában kiemelkedő szinten. A modern humán műveltséghez magánszorgalommal kellett hozzájutnia. A nyolcosztályos gimnázium ötödik osztályában évkezdéskor még Heine-fordítást ad át az egyik szünetben Dienes Katónak. De nemsokára már Baudelaire-t fordít, majd Whitmant, saját szenvelgő romantikus verses utánérzései pedig mindinkább szecessziós-parnasszista kompozíciókká finomodnak. Az önképzőkörben a Dienes család körül szerveződő baráti kör magához ragadja a kezdeményezést, és az Ady iránt rajongó fiatalok között Szabó Lőrinc már titkos bálványának hódolhat: Babitsról tart előadást.

A fiataloknak szerencséjük van: nem tanári irányítás, hanem személyes ambíció választatja velük az eszményeket. A Nyugat felér egy szabadegyetemmel, a Huszadik Század, a Kultúra és Tudomány-könyvek és a lipcsei Reclams Universal Bibliothek sorozat füzetei Debrecenben is hozzáférhetők. Illyés, a budapesti diák a Galilei Kör előadásain szerzi tájékozottságát, de Szabó Lőrinc is éppúgy hozzájut mindehhez – igaz, hogy leginkább csak olvasmány formájában. Talán épp itt határozódik meg a két költő közötti különbség: Illyés Pesten a társadalmi reformmozgalommal együtt jut hozzá annak ideológiájához, művészetéhez, Szabó Lőrinc Debrecenben a mozgalomnak csak hírét hallja. Közvetetten tájékozódik felőle: művészi és ideológiai megnyilvánulásai irodalomként, baráti-társasági témaként érkeznek hozzá. Az „érlelő diákévek” benne nem a forradalmat, inkább csak a művészi forradalmat készítik elő. Klasszikus elveken alapuló, de színvonalas konzervatív poétikai stúdiumokra így épül tudatában (és mindinkább költői gyakorlatában) a modernnek vélt szimbolista-parnasszista stílus, amely akkor nálunk még stílusforradalomnak számított. Mindezt számára a leglátványosabban a korai Babits költészete képviselte. Szabó Lőrinc így egyszerre lesz szecessziósan klasszicizáló és izgatottan szertelen. A modernség két hulláma ugyanis hozzánk szinte egyszerre érkezik: a Nyugat alapító nemzedéke még a szimbolista-impresszionista, a szecessziós-parnasszista stíluskeverék forradalmát vívja, amikor a futurizmus és expresszionizmus hódít már tőlünk nyugatra és keletre egyaránt.

18

Szabó Lőrinc másik kortársa-barátja Kodolányi János egy másfajta vidéki környezetben hasonló jártasságot szerez. Csakhogy míg Szabó Lőrinc tág baráti körben – bárha még csak virtuálisan, de – barátságban nő bele a Nyugat-hagyományba, a felső gimnazista Kodolányi Székesfehérvárott – mint arról a Kodolányi-centenáriumi ülésszakot publikáló A mítosz, mint realitás (Tanulmányok Kodolányi Jánosról), című (1999-ben publikált) kötetben Horváth Júlia tanulmányából értesülünk – minden személyes önképzőköri és sajtóbeli sikere, megjelenő verskötete ellenére inkább politikai tájékozottságot szerez – csakhogy Illyés gyakorlatibb érdeklődésével ellentétben jobbára elvont társadalomelméleti színezettel.

Megérkezés Budapestre

Az előre hozott, úgynevezett „hadiérettségi” után 1918. március 15-én „önkéntes”-ként vonultatták be, így tisztiiskolára kerülhetett Debrecenbe, ahol „ijedtében” évfolyamelsőként végez, ezért a front helyett Szegedre, majd Lugosra kerül tüzértartalékos iskolára. A frontok összeomlása után indulhat az egyetemre; előbb – bátyját követve – a Műegyetemre iratkozik be, majd átiratkozik bölcsésznek.

„November-éj, 18 ősze” (Tücsökzene, 226.). Egy nagy ambíciójú fiatalember érkezik a fővárosba. Bevallott programja a tanulás, de vágyaiban hódítani akar. Amit hoz magával, az tudatosan megszerzett műveltsége, melynek minden eleméhez a felfedezés valamilyen izgalma kapcsolódott. „S én mentem Pestet meghódítani” (Tücsökzene, 227.). Ahogy szabadul a katonaságtól, elindul szerencsét próbálni – mint a múlt század Párizs ostromára készülő regényhősei Julien Soreltől Frédéric Moreau-ig (amint a költő lázadó évtizedének kezdetét később felfedeztető esszéjében Illyés Gyula jellemezi). És mint az idézett modellek, beleütközik ő is az első – látszólag jelentéktelen, de mégis oly fontos – akadályba. Az álmaiban hódítót senki sem fogadja, fel sem figyelnek rá, a város észre sem veszi az új jövevényt.

A kapukat
zárták mögöttem, s rossz volt a magány,
ahogy ott, legfelső lépcsőfokán
a Keletinek, álltam s néztem a
nagy Baross-tér holdhideg palota-
sorait: sehol egyetlen rokon!

(Budapest. Tücsökzene, 226.)

19
Zöldposztós asztalon,
hanyattfekve, párnám a kofferom,
vacogtam át az első éjszakát,
tűnődve, hogy lesz, mint lesz ez tovább:

(A Mozdonyfűtők Otthonában. Tücsökzene, 227.)

A keserű fogadtatás mégsem töri le. Csodálja – mint életében később is annyiszor – az emberek és cselekvések kavargása mögött megérezhető rendszerességet, szervezettséget. A vasutas fiú csodálkozása és igénye ez, aki már gyermekkorában megtanulta a világ pontos rendezettségét a sínek, vonatok kiszámított, tévedhetetlen rendszerében? Az életét összegező Tücsökzenében mindezt a főváros csodálatával kapcsolja össze, de éppígy gyönyörködteti, meghatott borzongással vegyítve Genova kikötőjének látványa vagy a meráni és tátrai szállodák csodája, majd a „Szfinksz ötezer éve”, utóbb a repülés mámora (Óda a genovai kikötőhöz, Grand Hotel Miramonti, Sivatagban, Reggeltől estig):

S bámultam a közösség műveit,
a szervezetét: mennyi mozdulat
kell, szükség és érdek összhangja, csak
ahhoz is, hogy egy ablak meglegyen
s a helyén legyen! Pedig hány s milyen
erő- s ész-üzem, új és régi, állt,
pulzált köröttem, s milyen komplikált:

(Emberek. Tücsökzene, 231.)

Persze – és ezt sem hallgathatjuk el – ez a csodálat ennek a rendnek a visszáját is elfogadtatja vele: nemcsak a világot átfogó-mozgató kereskedelem nagyszerűségét ünnepli egy kikötő látványát ódává fokozva, de a Horthy kormányzót elkápráztatni hivatott flottaparádét (1938) vagy Hitler birodalmi gyűlését (1939) éppoly csodálattal szemléli – igaz, ez utóbbiakról nem verset, csak tárcát ír.

A gyönyörködés, a csodálkozás, melyet minden emberi alkotás kiváltott belőle, megmaradt benne élete végéig. És megmaradt a sóvárgás és a hiányérzet is, hogy az egyes ember ebből mily kevéshez juthat hozzá. Szegénynek lenni s fiatalnak – panaszolta verscímbe is emelve, majd azt is tudatosította, hogy nemcsak a magas kultúra eredményeiből, de az élet szinte minden javából a nagy többség ki van zárva (A Bazilikában zúg a harang). Személyes sorsként is, de az emberiség végzeteként is át20élte a létrehozott javakból való kisemmizettséget. Ez szítja költészete első évtizedének lázadó hangjait: a marxista gazdasági és történelmi terminológiát is használva láttatja a pénz hatalmát, a társadalmi igazságtalanságokat. De a remény „csalóka szivárványát” (Sulyos felhők) kezdetektől elveti, majd a történelmet a Madách-évfordulón (1923) áttekintve („Nézd, új jakobínusok állnak a Volga vizénél / s már csattog az ostor, az új urak ostora, csattog az új rabokon!” – Isten) végül tehetetlenül borzad csak, elkeseredését beletörődés kíséri. Utóbb pedig, amikor az általa mindig is iróniával kezelt „kapitalista termelés” (Klió) megszűntét deklaráló rendszer szerveződött, inkább nem szólalt meg – „individualista” tematikájára hivatkozva –, mintsem ezzel kapcsolatos fenntartásait is versbe foglalta volna; hiszen a felkérés úgysem bírálatra, hanem apologetikus szöveg írására csábította volna ötvenedik születésnapja idején (1950-ben). Amikor pedig újra megszólalhatott, mindenkor hangoztatott emberi igényére hivatkozott utolsó évei verseinek gyűjtőcímével: Valami szép, és e versek ars poeticaként hangzó jelszavával: „Csak a derű óráit számolom” (Mozart hallgatása közben, 1956).

Az 1918 őszén Pestre érkező fiatalembernek a nélkülözés és kényelem, a siker és tehetetlenség ellentéteit rövid időn belül át kell élnie. Mesterei, korábbi példaképei (Babits, Móricz) sorsát figyelve pedig – néha igaz csak némi túlzással – a hatalom és rettegés egymást felülíró esélyeit is figyelheti. Szinte egész életének mintája lehet pesti életének kezdő szakasza: rövid, szerencsés pillanatokat hosszú, nehezen elviselhető, megpróbáltatásokkal teli életszakaszok követnek. A fiatalembernek először szinte minden sikerül: luxuslakás, egyetemi és költői siker, hozzá még állás is a forradalom szolgálatában, utóbb pedig az ellenforradalom írószervezeténél. A forrongó, forradalmakban élő nagyvárosban fellazulnak az emberek közötti kapcsolatok merev normái, a találkozások rutinos formáit felváltotta a rokonszenvtől kormányzott kapcsolatok hirtelen alakulása. A változások közt elbizonytalanodó emberek gyorsabban barátkoznak, kovácsolódnak az eseményeket elemző vagy átvészelni akaró közösségekké. Ez szerez otthont először Szabó Lőrinc számára a nagyvárosban, és ez hozza szinte testvéri közelségbe Babitscsal.

Az anyagi bizonytalanságban élő egyetemista házitanítóságot vállalt, majd a tanítói ténykedésével rokonszenvet ébresztő fiatalembert a forradalmak idején Podmaniczky utcai lakásába fogadja egy Graf Ferenc nevű osztrák állampolgárságú bornagykereskedő, aki utóbb is atyai barátja marad a költőnek, 1923-ban születő első gyermekének, a versek Kisklárájának keresztapja lesz, és a szabadjeggyel utazó vasutas gyerek, majd újságíró egészen 1945-ig (Grafék Nyugatra költözéséig) használ21hatta a balatonföldvári Graf-villát is. Persze ha a barátság megmaradt is, a közvetlen jólét csak rövid ideig tartott: a forradalmak után Grafék Bécsből visszaköltöztek, Szabó Lőrinc a luxuslakás után hamarosan lichthofra néző, fűthetetlen albérleti lyukak éhező lakója lesz. A Graf-lakás rövid ideig tartó kényelmét a Tücsökzenéből ismerjük, az albérletek nyomoráról a Kisnaplóban olvashatunk.

Ugyanígy járt állásával is: egyetemi tanulmányai mellett Dienes László és Kőhalmi Béla titkáraként a Tanácsköztársaság Könyvtárügyi Hivatalában szinte a bukás pillanatáig dolgozik. Majd – hirtelen fordulattal, a kommün alatti társszervező, Babits javaslatára – a Szabó Dezső szervezte ellenforradalmi írószövetség titkára lesz. Bárha ez jól is jövedelmezett és védettséget is jelentett számára, az ekkor már szorosan a Babits köréhez tartozó, a nagy hangon szervezkedő ellenforradalmat ironikusan figyelő fiatalember hamar elszakad ettől a szervezettől, s a lakás nélküli egyetemista így kereset nélkülivé is válik.

De mindezzel ekkor mégsem törődik, hiszen ami életcélja volt már régről, a beteljesedés felé haladt. A Pestre induló fiatalember titkos végcélja az volt, hogy Babits költővé avassa. Babits? Hisz ekkor nálunk a költő Adyval volt egyenlő. Az új irodalomnak ő volt a zászlaja, a debreceni önképzőköri viták is az ő értékelése körül zajlottak, a Nagyerdőben Ady-dombjuk volt Szabó Lőrincnek és társainak, ahová álmodozni, olvasni és vitatkozni vonultak vissza. De Ady már halálos beteg, amikorra Szabó Lőrinc Pestre érkezik, személyesen nem is találkozhat vele, látni sem látja, fájdalmasan számol be temetéséről. De túl egyszerű lenne a Babitshoz vezető utat e véletlennel magyarázni. Hisz már diákkorában is – a Dienes család körében csak per „Mihály”-ként emlegetett – Babits lett a mérték számára. Reménykedett benne, hogy Baudelaire-fordítását Dienes Pál eljuttatta a mesterhez. Szabó Lőrinc nem társadalomalakító forradalmárnak, hanem mindenre figyelő kíváncsiságát kifejező literátornak készül. Fokozatosan választja ki a maga számára, teszi mértékké Babitsot, megküzdve a vele szemben érzett korai naiv ellenszenvével is. És amikor összekerülnek, kiviláglik, hogy a több éves, táv-tanítványságban jó ösztönnel haladt; igen előrejutott már eddig is a mester útjain, amikor Szabó Lőrinc a „műhelybe” került, eléggé tájékozott volt Babits példái között is.

A fiatalember, ha hozott is nagy mennyiségű műveltséget és tájékozottságot a régi és újabb irodalomból, valójában csak Pesten éli át a korszerű irodalmi áramlatokat. A tájékozottság ekkor vált át műhelytanulmányra. Nemsokára egy interjúban imigyen számol be minderről: „Az igazán modern külföldi irodalommal csak később, Pesten ismerkedtem 22meg”. Ennek lehetőségét Graf Ferenc teremtette meg, „adott egy gondtalan, vidám esztendőt, s lehetővé tette, hogy minden pénzemet könyvvásárlásra fordítsam. Ez az esztendő is olvasással és tanulással telt el. Nem iskolai stúdiumokkal, hanem elsősorban annak a megtanulásával, amire nekem szükségem volt.” És e lehetőség kihasználására a legjobbkor találkozott a most már személyesen is mesterévé váló Babitscsal: „Sokat köszönhetek e tekintetben Babits Mihálynak is, aki verseimet ugyan másfél évig nem közölte, de hamar barátságába fogadott, […] rendelkezésemre bocsátotta nagyszerű könyvtárát” (Magyarország, 1924. június 29.). Majd a nyomorgás fél éve után Reviczky utcai lakását is megosztja a fiatalemberrel.

A mester és tanítvány kapcsolatában valójában két ellentétes egyéniség ellentétes nosztalgiája találkozott egymással. Babits Szabó Lőrincben az életre készülő kamaszt kereste, aki mellett gátlásait fel tudja oldani úgy, hogy az nem neveti ki fölényesen félszegségét. Szabó Lőrinc a lázadó kamasz világának megzabolázását, a higgadt, érett formát, magatartást akarta eltanulni. Kétségtelenül beteljesítik egymás számára a vágyképet is. Babits zárkózottsága felenged, és épp ez a barátság lesz az, amelyik segít leoldani a félszegségből köré záródó magányt, és összehozza Babitsot későbbi feleségével, a költői néven Török Sophie-ként ismert Tanner Ilonkával, aki ezt megelőzően Szabó Lőrinc menyasszonya volt (a barátság és a házasság történetét halála előtt meséli majd el a költő a Vers és valóság címen ismert verselemzései szerelmeit elbeszélő kiegészítésében). Szabó Lőrinc pedig kijárja Babits költői és emberi iskoláját, birkózik a legnehezebb fordítói feladatokkal. De felerősödik egyéniségüknek olyan oldala is – épp egymás hatására –, amelytől egymás segítségével akartak megszabadulni. Babits izgatottsága, szélsőségei áttevődnek a kamasz lázas világába, az óhajtott harmóniát „állati” kitörések szaggatják fel, a természet érzéki birtokbavétele, az egész világ erotizált szemlélete. Nem lesz ez idegen Babitstól sem, de ennek ars poeticáját egy ideig Szabó Lőrinc diktálja, mígnem a tanítvány volt menyasszonya, a mester későbbi felesége ki nem élezi a korábban lefojtott ellentéteket a két férfi között.

Babits barátsága együtt járt a Centrál kávéház Nyugat-asztaltársaságának ismeretségével; a fiatal költőt megszerették, befogadták. Kisnaplójában büszkén jegyzi fel sikereit – két éhezés közt a fűtetlen téli szobában. Itt figyel fel rá Mikes Lajos, őt és Tóth Árpádot felvéteti Az Est-lapokhoz – egyelőre gyorsíróként, ők helyettesítik a mai telexet, faxot, internetet: jegyzik a telefonon érkező híreket. Szabó Lőrincnek szerencsét hoz ez a kötődés, nemcsak (egy másfél éves megszakítástól eltekintve) negyedszázadra a munkahelyét jelenti, hanem a három lapban (Pesti 23Napló, Az Est, Magyarország) a Mikes által szervezett irodalmi rovatban jelennek meg évtizedeken át versei. Mikes a korai Nyugat klasszikusainak (Babits, Karinthy, Krúdy, Móricz, Szomory, Tóth Árpád) publikálása mellett a húszas években induló fiatalokat, az úgynevezett „Mikes fiak”-at is hathatósan támogatja (Erdélyi Józsefet, Fodor Józsefet, Gelléri Andor Endrét, Illés Endrét, Kodolányi Jánost, Pap Károlyt, Sárközi Györgyöt). Szabó Lőrincnek különösen jókor jön ez a támogatás, mert alighogy elindítja a Nyugat, a folyóiratot szerkesztő Osváttal kezdettől feszült viszonya 1923 elején nyílt szakításhoz vezetett, így ha Az Est-lapok nem jelentetné meg írásait, fórum nélkül maradt volna. De a lapok megszűntéig (1939) nemcsak közlik verseit, hanem a gyakori közléssel nagy termésre is buzdítják. Így érthető évente-kétévente megjelenő köteteinek ciklikus jellege.

1921. augusztus 1-től dolgozott Szabó Lőrinc Az Est-lapoknál, ugyanez év szilveszterén feleségül veszi özvegy Rudnay Sándorné Mikes Klárát, Mikes Lajos fiatalon özvegyen maradt és a Felvidékről Pestre visszaköltözött leányát.

Élete ellentétes tendenciái ekkor egy pillanatra kiegyenlítődnek, olyan egyensúlyi helyzet alakult ki, amelyben lehetővé vált számára egy egységes kötet megkomponálása. Az 1922 tavaszán a Kner nyomdájában napvilágot látott, küllemével is külön méltatást kiváltó Föld, Erdő, Isten című kötet ritka szerencsés indulás: a költőben feszülő ellentéteket egységes stílusú gyűjteményben tudta kiegyenlíteni. Talán éppen az erre való emlékezés nosztalgiája íratja majd a hasonló célzatú, 1938-as Harc az ünnepért című kötet dedikációját: „Babits Mihálynak, első mesteremnek”.

Ez után a rövid sikeres felfutás után aztán valóban „jönnek a pokol zászlai” (Tücsökzene, 243.). 1923 elején összevész a közölt verseit átigazító Osváttal, 1923 végén, 1924 elején elindul Babits körül az első nemzedéki vita, amelytől – többszöri összebékülésük ellenére – haláláig sebzett marad mind Babits, mind Szabó Lőrinc. A későbbi Szabó Lőrincné 1921-es naplójából is olvasható, hogy a leendő férj már házassága előtt érzi, hogy – bár család nélkül sem tud élni – a házasság az ő számára nem lehet ideális életforma. Első gyermekük születése előtt így kezdi a feleséget megszólító versét:

Úgy közeledem hozzád, lopva, félve,
szívenütő és vonzó rettegéssel,
mint óvatos sün alvó viperához.

(Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol)

24

De – bárha számtalanszor szakíthatnának – a „rossz férj” mindig a családot választja, ezt érzi a megtartó erőnek. Pedig hát külön könyvet írhatnánk Szabó Lőrinc sikeres vagy csak vágyott és megkísérelt szerelmi kapcsolatairól. A legtöbbről maga a költő mesél a verseiről szóló Vers és valóságban és szerelmeiről szóló kiegészítésében. De Leporello pletykálkodó „Regiszter-áriája” helyett inkább a költő-Don Giovanni szerelmi ars poeticáját idézzük, és ezzel a verssel közelebb kerülhetünk Szabó Lőrinc szerelmi kapcsolatainak megértéséhez:

Partok
Határaim, utamban eggyek,
hullámaimban keveredtek,
kisérők és elémfutók, –
minden csókomon testeteknek
minden izével átremegtek
és öleltek és adogattok
egymásnak s védtek, drága partok,
védtek, nyugtalan, rossz folyót:
ti formáltok és ti vezettek
s egymást nem látva s el nem érve,
tájatok lelkét meg nem értve,
egymásnak idegen lehettek,
mégis vagytok és bennem eggyek,
tükrömben álltok és siettek
s én örökre összeölellek
a megtett uttal titeket,
és magatokkal, lelketek
hajnalával, hogy így jelen
maradjon és jőjjön velem
minden, ami messzire mult
országokból tükrömbe hullt,
szálló tükrömbe, képek, évek,
arcom fölé hajolt vidékek
s hid és hajó és kikötő:
bennetek őrzöm meg magam,
partok, akik közt parttalan
fut velem az idő.
25

Ezt az életformát – bár örök harc árán – még csak elfogadta a feleség, a szíven ütő csapást az jelentette számára, amikor kis védence-barátnője, Vékesné Korzáti Erzsébet és férje között huszonöt évig tartó szenvedélyes szerelem szövődött. Mindhárman szenvedtek, reménytelenül, feloldhatatlanul – ennek állít emléket A huszonhatodik év, ennek dokumentumait olvashatjuk a Huszonöt év című dokumentumkötetben.

Az állás a pénzért végzett hajszát jelentette; a házasság az albérleti tengődést az Üllői út egyik bérházában és állandó pénzgondokat; az irodalmi élet a mester ellen lázadó tanítvány meg-megújuló táborszervezését, lapalapítási kísérletét (amelynek sikeres végpontja, de egyben csúfos bukása is a Pandora hat – az utolsó már csak összevont – száma lett 1927 elején). Mindennek helyszíne, a nagyváros már nem csodálandó emberi alkotás, de európai Vadnyugat, a bérház egy halott óriás koponyája, és a költő a hajszában törpévé lefokozódó idegen jövevény. Átkozd meg a várost és menekűlj! – kiáltja, bár tudja, ebből a világból nem menekülhet: Vas-korban élünk, nincs mit menteni. Lázadhat, tiltakozhat, mégis ennek poklát kell megismernie, és erről kell hírt adnia.

Egy életmód megszervezése (naplók, levelek, barátságok)

Látszólag családja elvesztett értelmiségi-középosztálybeli helyzetébe való visszakerülés igénye hajtja Szabó Lőrincet diákkorában, és ez az igyekezet motiválja egy életen át magatartását. Költőlétének és szerelmeinek extravaganciáját ellenpontozandó a jó tanuló és a kispolgár börtönét szervezi maga köré.

Balassagyarmati tanítónője leckéitől kezdve minden ráháruló feladatot szabályosan elvégez. Az iskolában jó tanuló. Az Est-lapoknál pontos olvasószerkesztő. A Magyarország szerkesztőségében ő ragaszkodik legkonokabbul a Gömbös miniszterelnökkel időlegesen kiegyező írók csoportjának az Új Szellemi Front elnevezéssel vállalt megállapodásainak végrehajtásához. Katonaságai idején – ifjúként – mintakatona, hogy a frontot megússza, de felnőttként is pontos-lelkiismeretes gazdasági munkát végez tüzérként a második világháború alatt, közben pedig verseket is ír, hogy az általa „sprőd anyag”-nak nevezett katonaélet költői feldolgozását is kipróbálja. Ugyanígy határidőre szállítja a fordításokat az ötvenes években, hosszú vitákat folytatva szerkesztőkkel, kézirat-előkészítőkkel, korrektorokkal egy-egy írásjelért, ugyanakkor maga meg is magyarázza, hogy az olyan „individuális” témákra, mint amilyeneket ő emel verseibe, nincsen szükség. Amikor nyarait barátainál tölti – legtöbbször a Balaton 26környékén, a Tihany–Igal–Ábrahám-hegy háromszögben –, ugyanezzel a jó tanulós pontossággal ismeri a vonat-, komp- és autóbuszjáratokat, valamint barátai nyári programjait. És bármennyire örök harc számára a házasság, a családot szentségnek tartja; feleségével harminchat évi házasságuk alatt folytatott levelezése több ezer oldalt tesz ki: nem érzelmi témákat dolgoz fel, hanem a családért kötelességteljesítően végzett napi munkát dokumentálja. Közben pedig szerelmi kalandjait – közöttük huszonöt évig tartó hűséges és szenvedélyes szerelmét – szinte napirendszerű pontossággal szervezi-építi bele élete menetébe.

Az egyetemista „M. kir. 1/11 honv. lovastüzérezred Szeged. G. Szabó Lőrinc eéö. tiz.” feliratú pepita fedelű négyzetrácsos (úgynevezett „kockás”) füzetbe már Babits irodalomelméleti előadásait jegyezhette. Ez egész életét végigkísérő jellegzetesség: gyorsírásos jegyzeteit, ötleteit legszívesebben ilyen „kockás” füzetbe írta. És ha tehette, vastag, pepita fedelű füzeteket használt. Ilyenekbe gyűjtötte élete során versötleteit, ezekben fogalmazta előadásait, hozzászólásait, jegyzetelt konferenciákon – köztük az utóbb annyit vitatott weimari költőtalálkozón 1942 őszén –, és egy ilyen füzetet őriz emlékezetében Schelken Pálma, a gyorsírás kiváló szakértője, aki az utolsó interjút készítette a költővel mint gyorsíróval: azóta keresi ezt a füzetet, amelybe – szerinte – a költő A huszonhatodik évet követő újabb szonettjeit tisztázta. De ha csak egyszerű iskolai „kockás” füzetre telt, akkor abba írt, mint 1949 elején, téli hévízi tartózkodása idején, vagy 1953 késő nyarán, amikor utolsó szerelmes szonettciklusát fogalmazza (valószínűleg ugyanazt, aminek talán véglegesített változatát láthatta Schelken Pálma) a távollevő újabb kedvest felidézve. Még gyakrabban használt újságírói blokkfüzetet vagy a leggyengébb minőségű géppapírt, rendszerint kettőbe vágva – 1945-ös Naplójának eredeti gépiratai vagy a Tücsökzene fogalmazványai például ilyen félbevágott, fás géppapírra íródtak –; ezek a papírok az elmúlt évtizedek során sajnos mindinkább megbarnultak, törnek.

Ahogy ötleteit, álmait, gyermekei gügyögését füzeteiben rögzítette, éppúgy minden tárgyi emléket megőrzött. Dolgozószobája már életében múzeum és laboratórium képét nyújtotta, és családja tisztelettel és szeretettel őrzi a szoba rendjét halála óta is változatlanul. Megőrizte kéziratain és fogalmazványain kívül diákkori füzeteit, a kommün alatti brosúrákat, plakátokat, Dienes László könyvtári utasításait a forradalom utolsó napjaiból, a Szahara homokját egy papír cigarettás dobozban, az Oz című film – amelynek dalszövegeit fordította – bádogember-figurájának gipszmásolatát, a Háromcsőrű Kacsa étteremben kifüggesztett gipsz karikatúrát, amely arra emlékeztetett, hogy egyik versében (Éjféli 27közjáték) megörökítette ezt a vendéglőt, és azt a talpas poharat, amelyet a Zöldfa étteremben a légnyomás vágott ketté, amikor az ostrom előtt utoljára vacsoráztak feleségével vendéglőben, Féja Géza és felesége, Supka Manna társaságában. 1953 őszén akkori kedveséhez írott leveleit megsemmisíti, és erre buzdítja a címzettet is – de gyorsírással előbb lejegyzi füzetébe a szövegeket. Valójában csak diákkori verseit semmisítette meg és egy 1927-es versciklus darabjait; az előbbieket még Babits lakásán, felháborítva annak feleségét az autodafé parketten hagyott emlékeivel; az utóbbiakat – a Vers és valóság tanúsága szerint – Mikes kedvezőtlen véleménye hatására. (Szerencsére Dienes Kató megőrizte a neki alkalmanként megmutatott és nála felejtett ifjonti verspéldányokat; az 1927-es ciklus pedig gyorsírásos fogalmazványként maradt fenn.)

Minden pillanat pontos lenyomatát, emlékét őrzi, ez lesz költészetének is ihletője, ebben az igyekezetében szövődik össze életrajza és költészete, és ez lesz két másik sajátos műfajának is inspirálója: naplóinak és leveleinek. Dienes Kató nyári szünidőre Tokajba, nagynénjéhez utazik, leveleznek és naplót írnak, amelyet utóbb szabályszerűen kicserélnek; elkíséri bátyját Königgrätzbe, katonai állomáshelyére, beszámol szüleinek bécsi tartózkodásáról (a hosszú levél egyik részét a költő otthon őrzött hagyatékában, másik részét bátyja hagyatékában olvashattam). És ezek csak az első emlékek, az általa írott levelek több kötetet tennének ki, elkezdett naplói, naplójegyzetei, álomleírásai gyakoriak. Kész, lezárt naplót hármat ismerünk: az elsőt, a diákkorit Dienes Kató őrizte meg, a Kisnapló 1919 végétől 1920 májusáig jegyzi a modern „érzelmek iskolájá”-t a fehérterror napjaiból, 1945-ös Naplója pedig áprilistól igazolásáig kíséri kedélyhullámzását, a Bírákhoz és barátokhoz címzett két védőbeszéde megszületésének, majd pedig a Tücsökzene elkezdésének történetét. De környezete tagjaival is írat naplót: kölni utazásukról feleségével, dunai hajóútjukról édesanyjával, a déda-bisztrai nyaralásukról leányával készíttet naplót, amelyet ő maga is kiigazít, kiegészít; amikor Anton Straka csehszlovák kultúrattasé jóvoltából kedvesével 1933-ban fél hónapot tölthet a Tátrától Chebig – Drezdába is átrándulva – utazgatva, útjukat Vékesné Korzáti Erzsébet töredékesen megmaradt naplójából rekonstruálhatjuk. 1950-es hajszálérrepedésből fakadó „tüdővérzésének” és „halálhíré”-nek eseményeit náluk tartózkodó sógornője feljegyzései alapján követhetjük. És hogy az ekkor elterjedt halálhíre milyen megrendülést váltott ki akkori legjobb barátjából, Illyés Gyulából, azt utólag a szemtanúval, a korábbi déda-bisztrai vendéglátóval, Bisztrai Farkas Ferenccel íratja le. De a példák sorát hadd zárjuk egy végletes esettel: 1951 őszén lábon hordta ki első trombózisát, csupán anginás rohamnak vélve a két éjszaka 28is fellépő elviselhetetlen görcsöket; a második rohamot, az október 9-ről 10-re virradó éjjel eseményeit ő maga rögzítette, és amikor a fájdalomtól már írni sem tudott, tihanyi vendéglátójának, Illyés Gyulának diktálta megfigyeléseit. Utóbb ezt másolja le tájékoztatásul Haynal Imre belgyógyász professzor számára, aki ennek alapján konstatálja a már lezajlott betegséget, ő maga pedig ennek elemeiből készíti a Tücsökzene egyik ráadás versét, a Szívtrombózis, Tihany címűt.

Leveleit előbb csak felesége gyűjtötte, utóbb, 1951-ben, épp mellőzése mélypontján ő figyelmezteti feleségét, aki törött lábával Kékestetőn fekszik sokáig mozdulatlanul: tegye el a leveleket, mert megígérte esztéta barátjának, Baránszky-Jób Lászlónak, hogy odaadja neki ezeket a beszámolókat, minthogy ez már az irodalomtörténetre tartozik.

1945-ös Naplójában sóvárogva írja, bárcsak valakinek lediktálhatná verseinek keletkezéstörténetét. Mindig is vágyta, hogy – a goethei mintát követve – ő is megtalálhassa a maga „Eckermann”-ját. Élete végén rá is lel „íródeákjára”, akinek a Vers és valóság és az azt kiegészítő, Bizalmas adatok és megjegyzések című életrajzi emlékezéseket, szerelmeinek történetét diktálhatta. A titokzatos módon előkerült szövegek a lejegyző személyének legfeljebb feltételezésére adhatnak alkalmat.

Exhibicionizmus volna mindez? Vagy a felesége által is sugallt rendszerezési mánia? Talán a goethei modell követése? Egy biztos: nemcsak saját költészetének, hanem általában a költők művének és életrajzának dokumentálását is fontosnak tartotta. Lejegyezte Babits emlékezéseit, versei keletkezéséről mondott megjegyzéseit, és sajtó alá rendezte Tóth Árpád verseit és műfordításait, bennük gyorsírásos versötleteit is.

Kezdetektől tudatosan építette költészetét Szabó Lőrinc. Ehhez meg kellett szerveznie életkörülményeit: tudatosítani az eredményeket, átgondolni a feladatokat, biztosítani munkája lehetőleg optimális környezetét és kapcsolatokat ápolni, vádakat kivédeni, tényeket rögzíteni. Levelezése, naplói, feljegyzései egy életrajz nyersanyagát adják. Ha sokáig keresünk, szinte minden napjáról találunk valamilyen adatot, ezáltal összeállítható életének „naptára”, amely feladatra a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán MTA- és OTKA-támogatással működő Szabó Lőrinc Kutatóhely munkatársa, Kiss Katalin vállalkozott. És bárha Szabó Lőrinc leveleinek és emlékezéseinek összessége egy fél évszázad szociológiai és szociográfiai kincsesbányája, akik egyvégtében mint irodalmat akarják olvasni vagy mint közvetlen kulcsot költészetéhez – csalódhatnak. A levelek, emlékezések és művek között nincs közvetlen kapcsolat, a művekről legfeljebb külsődleges információkat kaphatunk. De az általa hátrahagyott dokumentumok (levelek, fényképek, kéziratok, 29emlékezések) segítségével majd minden műve körül megismételhető lenne olyan életrajzi rekonstrukció, amelyet az 1949 eleji Hévízi versfüzete esetében megtettem.

A költő viszonylagosan rendezett körülményeit csak állandó megalázottság és kiszolgáltatottság árán tudta fenntartani. Az alkotás nyugodt légkörét mindig nélkülözte. A munkahely – amíg volt –, az otthon az élet feszültségeit fokozta, a nyugodt távollét csak baráti segítséggel volt megoldható. Szabó Lőrincnek szerencséje volt: valóban önzetlen barátok adták kézről kézre élete során. Ugyanakkor önmaga és barátai előtt is egyensúlyoznia kellett: a barátság nyújtotta kedvezéseket majd mindig kényszerű segítségkérés előzte meg.

A baráti segítség szinte láncolatot alkot végig élete során. A debreceni Dienesek bemutatják Babitsnak, Babits tanítványaként kezeli, lakásába fogadja, és bemutatja a Centrál kávéház Nyugat-asztalánál; itt ismerkedik meg Mikes Lajossal (Az Est-lapkonszern vezérének, Miklós Andornak bizalmasával), aki állást biztosít a nyomorgó egyetemistának, és még azt is megbocsátja, hogy leányát tiltakozása ellenére feleségül veszi, korai váratlan haláláig segíti mint szerkesztő, és segíti anyagilag mint após; ő kedvelteti meg a költőt közös gazdájukkal, Miklós Andorral, aki első külföldi útjaihoz segíti (Bécs, Trieszt és kétszer Olaszország, 1924-ben és 1925-ben), karácsonyi ajándékul megveszi számára Rippl-Rónainak a költőről készített portréját, majd 1931-ben elküldi egy új hajó sajtóbemutatójának szánt Fiume–Egyiptom utazásra. Miklós Andor korai halála után özvegye, Gombaszögi Frida is kedveli, segíti a költőt és családját, 1936-ban ő pedig egy repülőútra küldi Svájcba (ennek emléke a külön kötetben, Molnár C. Pál illusztrációival megjelent Reggeltől estig című versciklus), ugyanakkor politikailag kényes és kompromittáló újságírói feladatra kétszer is felkéri (Horthy kormányzó és Teleki Pál miniszterelnök németországi útjaira riporternek 1938-ban, illetőleg 1939-ben), bár a háború után segít tisztázni az ezért felgyűlt vádak alól a költőt.

Vagy egy másik baráti szál: a húszas években, de még 1931-ben is Szabó Lőrincné többször is a Tátrában gyógyíttatja magát – kedvezményesen – a költő egykori debreceni tanárának rokonainál, a Palace gazdasági igazgatójánál, Vágéknál; 1926 karácsonya előtt maga Szabó Lőrinc is ott pihen Babits és Tóth Árpád társaságában. Egy másik barátság: a költő legszebb nyaraként az 1935-öset emlegeti, amikor is első, 1931-es Villon-fordításai és Bibliofil Kalendárium című antológiájának kiadója, Bisztrai Farkas Ferenc felajánlja a szülei birtokán levő havasi kabánát: ez volt a „Timon nyara”, emlékét a Versek a havasról ciklus és a Tücsökzene erről szóló darabjai őrzik. Ekkor már nyaranta Németh Antal rendező és 30igazgató felkérésére a Nemzeti Színháznak fordít (Shakespeare Athéni Timonját, az Ahogy tetsziket és a Macbethet, valamint Kleist Amphitryonját és persze értéktelenebb darabokat is), az ezekre adott előlegek teszik lehetővé, hogy 1938 augusztusát a Fekete-erdőben töltse a Titi-tó partján, majd 1939-ben a Tátrában dolgozzon. Az ezt követő években, ha ideje marad a kényszerű katonaság mellett, előbb (1940-ben) Galyán (itt készíti katonaverseit), majd Balatonföldváron tölti szabadságát, mindenütt utóidényben.

A háború után megszűnik újságírói élete, állást nem vállal többé, így már nemcsak egy-egy szabadsághónapot tölt idegenben, de a nehezen fűthető lakás, az ellátási nehézségek mind útra kényszerítik. A Tücsökzene csakis baráti összjátéknak köszönheti létrejöttét (a régebbi barátok mellett az irodalomértők számára eddig ismeretlen nevek, volt minisztériumi tisztviselő, budai vendéglős, református papok, orvos és nyugdíjas magánzó hívják otthonukba: Thomasék a Nyíregyháza melletti Sóstó-hegyen, Tschurlék a Sváb-hegyen, Karácsonék Békésen, Dóczi Antalék Ózdon, Baumgartnerék Igalon, Gombaszögi Frida pedig Tahiban látja vendégül), Sárköziné Molnár Márta a Válasz című folyóiratban közli a ciklus darabjainak jelentős részét, Püskiék pedig kiadják a kész művet 1947 könyvnapjára (bár nem könyvnapi könyvként). Az elkövetkező években Bölöni György az Irodalmi Alap részéről részesíti folyamatosan segélyekben, Tompa Kálmán doktor pedig barátilag rendszeresen segíti, néhányszor még közös Balaton környéki utazásaikat is anyagilag finanszírozza (először éppen 1949 telén a hévízi tartózkodást). A háború után 1947-ben és ’48-ban Dobrovitsék (Az Est-beli szerkesztőségi gépírónő és férje) látják vendégül az általuk vezetett siófoki SZOT-üdülőben. Állandó alkotóhelye pedig Illyésék és Baránszkyék tihanyi, Bernáth Aurélék előbb kisörsi, utóbb ábrahám-hegyi villája, Baumgartnerék igali és Liptákék balatonfüredi háza. A huszonhatodik év szonettjeit többek között Kovács József vaskereskedő vendégeként írja Bogláron, második szívtrombózisa után, 1955 nyarán pedig Kelemenné Takáts Ilona biztosította számára a nyugalmat, Fonyódon. De nehogy félreértés essék: a Balaton számára – sem a háború előtt, sem utána – nem kikapcsolódást jelentett; itt laktak barátai, akik egy-egy szobát rendelkezésére bocsátottak, hogy szigorú menetrend szerint dolgozhasson. Itt készül A huszonhatodik év jelentős része, az 1953-as szonettek, fordításainak nagy része. Ugyanakkor a tó mint természeti csoda emlékezetébe ivódott. A Tücsökzene 1947-es zárása és A földvári mólón – költészetének ezek a kiemelkedő darabjai – éppen a tó látványát idézik. És innen, Tihanyból küldi utolsó befejezett versét a Tücsökzene szerkesztőjének, Domokos Mátyásnak: a ritka természeti jelenségtől megihletett Holdfogyatkozás címűt.

31

A levelek és a naplók sajátos ritmusban váltják élete során egymást: a levelek a sikeres munkafázis kísérői (a munkafeltételek szervezői és beszámolók – nem a munkáról, hanem csakis – az elvégzett munka tényeiről), a napló mindig válság terméke, és a felkészülés, a kilábalás fázisait mutatja (1919 végén nyomorgásában és 1945-ben, őrizetességeinek és igazoltatásának megpróbáltatásai idején jegyzi le napi ténykedését; mindkét esetben egy-egy költői felszárnyalás vet véget a naplóírásnak, mint ezt ő maga is megjegyzi Kisnaplója utolsó bejegyzéseként, 1920. május 29-én: „Észrevettem már régen, hogy mikor nincs bajom, verseket írok, ha éhes vagyok, naplót. Mivel már két hónapja pang az egész, hát ezennel be is szüntetem a naplóírást”).

1920. május 29-én zárul a Kisnapló, ugyanezen a napon ír elmúlt évéről egy beszámoló levelet a hazai bizonytalan anyagi és politikai állapotok elől egy ideig Bécsbe távozott egyetemi társnőjének, Lázár Júliának: „A dolog úgy áll, hogy felvitte Isten a dolgomat, és egy rettenetesen átnyomorgott tél után, februártól kezdve annyi megbízatásom akadt, hogy azt sohase reméltem volna. Megtanultam angolul, no, csak ne ijedjen meg, még ma is tanulok, és még egy év múlva is! Prózai fordításokat én nem tekintem munkának, úgyhogy erről nem beszélek; verseket fordítottam: Verlaine egy nem nyilvánosan megjelent erotikus kötetét (Femmes), Omár Khájjám Rubáijátját (ezt E. Fitzgerald angol költő írta, nem tudom, ismeri-e; a hedonista világnézet igazán elsőrangú képei ezek, kis négysoros versek, rubái-ok). Tóth Árpáddal, Babitscsal együtt harmadrészben én is fordítom a Les Fleurs du Malt, mert 1921 tavaszán lesz Baudelaire százéves születési évfordulója, és a Táltos [Babits ekkori kiadója, végül nem ő adja ki a kötetet – K. L.] akkorára ki akarja adni a teljes magyar Baudelaire-t. Ez nagyon szép lesz, higgye meg! Aztán szerződést ajánlott fel a Genius Rt. (egy új vállalat) az Omár-kötet megjelenése után a Shakespeare-szonettekre, ez nagyon nehéz és nagy munka, de a jövő nyárra remélem, hogy elkészül. És vannak apróságok, függőben levő ügyek, de elég ennyi is. – Én magam is írok, ha a Nyugat júniusi számát megkaphatná, vegye meg; 5 szabad versem van benne, majd mindet májusban írtam”.

Valóban, a Kisnapló lezárásának pillanatában Szabó Lőrinc már irodalomtörténetileg is értékelhető, kialakult költőegyéniség. Bárha a beígért öt vers közül a talán legfontosabb Áradás! áradás! címűt a cenzúra nem engedélyezi is, a költő Osváttal felerősödő konfliktusáig az ország legrangosabb irodalmi folyóiratának gyakori munkatársa lesz. A szakítás idején sem a lap tagadja meg, hanem ő különíti el magát egy időre, hogy azután az Osvát utáni időszakban legfeljebb névjegyszerűen adjon le 32időnként egy-egy verset a Babits szerkesztette versrovatba. Folyóiratot (Pandora) ő maga is próbál szerkeszteni mint nemzedékének elismerten legsikeresebb költője, majd bukása után megmarad Az Est-lapok publikálási lehetőségénél, azok megszűnte után (1939-től) pedig a tulajdonos Farkas István festőművész által részben megreformált Új Időknél és a barátja, Illyés Gyula által szerkesztett Magyar Csillagban, a háború után pedig a Válaszban talál otthont versei számára.

A pontosság, a következetes rendszerezés, a rend mániákus szeretete szinte mindegyik ismerősének, barátjának feltűnik: ki csodálja, ki borzad ennyi alkalmazkodás láttán. Pilinszky János, az ötvenes években a megélhetésért korrektorságra kényszerülő költőtárs átlát az életformáját kényszerképzetes állandósággal szervező költő mindennapi ténykedésén, megpillantja az alkotás körülményeit foggal-körömmel védő zseni egyszerre önvédelmét és önépítését. „Szabó Lőrinc jut eszembe. Réme volt a korrektoroknak, nyomdászoknak. Nem tűrt meg egyetlen sajtóhibát, minden pont, minden kis vessző létfontosságú volt számára. Íráskor is és nyomtatásban is. Kicsinyesség? Ellenkezőleg. Csak aki valóban talált valamit, csak a nagy szenvedély képes ekkora »kicsinyességre«” (olvashatjuk Pilinszky Összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek I. kötetében, egy 1963-as cikkben: A „kis” szócska nagyságáról).

A Pandora szerkesztője

A húszas évek Szabó Lőrinc-életrajzát karriertörténetként is megírhatjuk. Évente-kétévente jelentkezik saját kötettel (1922: Föld, Erdő, Isten; 1924: Kalibán!; 1925 vége, 1926-os jelzéssel: Fény, fény, fény; 1926: A Sátán Műremekei), illetőleg műfordításkötettel (1920: Verlaine: Femmes; Charles Baudelaire: Kis költemények prózábanPetits Poëmes en Prose; 1920: Omár Khájjám: Rubáiját; 1921: Coleridge: Ének a vén tengerészről; 1921: Shakespeare szonettjei; 1923: Baudelaire: Romlás virágai – Babits és Tóth Árpád társaként –; 1926: Verlaine: Válogatott versei) és két, Ady verseiből válogatott antológiával (1927: Antológia Ady Endre verseiből; 1927: A Sion-hegy alatt. Ady Endre istenes versei). Kötetenként szinte ciklikusan alakult költészetének egy-két éves termése. A legsikeresebb évnek 1927 ígérkezett: megindult a Pandora, amely összefogja a Mikes-fiakat, Az Est-lapokban induló fiatalokat. A nemzedéki szervezkedés látszólag célba ért, a feladat az újabb nemzedék arcának kimunkálása. A Pandora hangsúlyozottan nemzedéki folyóirat, a század magyar irodalma úgynevezett második nemzedékének addigra már publikáló tagjait 33fogta össze. Szabó Lőrinc és diákkori debreceni barátai, Juhász Géza és a Kardosok (László és Pál) mellett Bálint György, Erdélyi József, Fenyő László, Gelléri Andor Endre, Gulyás Pál, Hevesi András, Ignotus Pál, Illés Endre, Kodolányi János, Komjáthy Aladár, Komlós Aladár, Komor András, Marconnay Tibor, Márai Sándor, Mikes Margit, Molnár Ákos, Pap Károly, Sárközi György, Simon Andor, Szegi Pál, Szerb Antal, Török Sophie, Várkonyi Nándor, a műfordító Rónai Pál, a műkritikusnak induló Németh Antal, a szobrász Pátzay Pál, metszeteivel Derkovits Gyula és G. Szabó Kálmán lesznek a munkatársak. A korabeli rövid életű folyóiratoktól az különböztette meg a Pandorát, hogy míg azok – minőségi csúcspontra jutva a Pandorával egyidős Dokumentumban – az avant-garde különböző fórumai voltak, a Pandora tulajdonképpen az avant-garde-ot is ismerő, de klasszicizálóan tárgyias irodalmat hirdetett, inkább már az „új tárgyiasság” igényét követve. Valójában nem különbözött lényegesen a Nyugattól – az egy Szabó Lőrinc kivételével a legtöbben végig szerepeltek is az anyafolyóiratban. A folyóirat pénzügyi fedezetét Szabó Lőrinc végkielégítése jelentette, amelyet Miklós Andortól kapott, amikor Az Est-lapoktól 1926-ban – gazdasági okokból, többekkel együtt – elbocsátották. Persze ez kevésnek bizonyult, a Mikes Lajos támogatására és a bankszakemberré vált egyetemi társ, a szibériai fogságot is megjárt „Bátyuska”, azaz Oltványi-Ártinger Imre (ekkor báró Madarassy Beck Gyula, a Magyar Jelzálog-Hitelbank vezérigazgatójának titkára) közvetítette kulturális segélyre, kölcsönökre nagyon is rászorult a lap, melynek megszűnte után is sokáig nyomorították a költőt a hátralékos bankszámlák. (A folyóirat kéziratanyaga és teljes dokumentációja megtalálható a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában.)

A Pandora mindig is emlékezetes maradt a nemzedék szemében. Egyrészt azért, mert itt mondták ki a fiatalok nemzedéki fórumon az avant-garde-dal szemben a klasszicizmus és egy újfajta tárgyilagosság igényét, bizonyították, hogy nemcsak az avant-garde a nemzedék egyetlen kifejezési formája. Igaz, ennek leghatásosabb deklarálása már a Pandorát követően fogalmazódik meg: Szabó Lőrinc Az Est 1929-es Hármaskönyvében Divatok az irodalom körül című alapvető esszéjében és hozzá csatolt paródiáiban, valamint Komlós Aladár Az új magyar líra című könyvében (1928). De tulajdonképpen a nemzedék ekkor még alig felfedezett, későbbi vezető tagjai is, akik ekkor még az avant-garde táborához tartoznak (Illyés és Déry a Dokumentumnál), vagy még hagyományos-realista próbálkozásaikat írják (Németh László és Kolozsvári Grandpierre Emil a Nyugat-pályázaton), ők is végül ehhez a klasszicizáló-tárgyias alkotói szemlélethez térnek, mint ahogy – ha személyében nem 34szerepel is a Pandorában – József Attila költői útjának alakulása sem idegen az itt és ekkor végiggondolt költői szemlélettől.

A Pandora, ha önmagában nem hozott is új poétikát irodalmunknak, tudatosította és szentesítette egy nemzedék eddigi útját, amely éppúgy jellemző lesz azokra is, akik ekkor még nem szerepeltek a folyóiratban. Ugyanakkor még nem bontotta meg a nemzedéket az a későbbi ideológiai szakadás, amely a Pandora szerzőit egy évtized múlva az áldatlan népies-urbánus csapdába csalja, a lényegesen hosszabb ideig fennálló két szomszédvár, a Válasz és a Szép Szó köré gyűjtve – már szétválasztva – nagy részben ugyanezeket a szerzőket.

A Pandora bukását Szabó Lőrinc válságos évei követik. Állásnélküliségét egy ideig Az Est-lapokba írott versek, tárcák, színes jegyzetek (nem egy csak a hagyatékban talált kivágatokra írott megjegyzéssel, szignóval vagy rajzjellel azonosíthatóan) és útirajzok ellensúlyozzák, majd pedig visszatér az olvasószerkesztői robothoz – előbb 1927. október 15-től a Pesti Naplónál, majd 1928 őszétől a Magyarországnál –, és ez egészen 1944 végéig meg is marad élete állandó elfoglaltságaként.

Szabó Lőrinc 1927-ben hagyja el családjával a hosszú évek albérletét: a Gólya utca 50. (ma Bókay János utca 56.) szám alatt új emeletet húznak a régi házra, és annak az Üllői útra kitekintő lakását szerzik meg. Ez az a lakás, amelyet a költő himnikus verssel üdvözöl (Új lakásban), mégis amelyben a család két – talán legválságosabb, mindenesetre legrosszabb emlékű – évét tölti. 1928-ban a házastársak egy őszinte közeledési kísérlete alkalmából itt vallja be a költő – feloldozást várva – kapcsolatát Klára bizalmas barátnőjével, Vékesné Korzáti Erzsébettel, itt születnek a különböző alkuk, amelyek végül is felesége öngyilkossági próbálkozásához vezetnek. Szabó Lőrincnét a Siesta szanatóriumban ápolják, a megbeszélt válás elől a férj – hirtelen rögtönzéssel – Csepelen élő barátaihoz (Sági Márta költőhöz és gyógyszerész férjéhez, Rosenberg Henrikhez) „szökteti” feleségét, majd innen már újabb helyre költöznek, a Németvölgyi út 6. (ma 16.) számú ház félemelet 2. számú lakásába. Ezt a lakást még Tóth Árpád nézte ki maguknak, de halála után özvegye nem tudta vállalni, így Mikes Lajos átvette leánya, majd a kibékülés után az egész család számára. A költő fia, a versekben később oly sokszor említett Lóci már ebbe a lakásba érkezik 1929. december 14-én.

A Pandora leendő szerkesztője 1926 ádventjét a Tátrában tölti, ahol baráti együttesben találkozik a valahai Baudelaire-fordító triász: Babits, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc. Túl vannak már a zajos vitákon, megbékéltek egymással. Ennek a közeledésnek őszinte dokumentuma Szabó Lőrinc 1927. szeptember 6-i Babits Mihálynak írott levele, amely szinte a 35Föld, Erdő, Isten vallomásos szféráját idézi fel, és előképe lehet József Attila Magad emésztő című verse záró fantáziájának. A nemzedék nagyjai – az egy Illyés kivételével – mind elszakadtak Babitstól, és hasonló nosztalgiával próbáltak visszatérni hozzá, de nem egynek közülük már csak a végső tisztelgésre maradt lehetősége, mint például Németh Lászlónak.

Közeledés és éles szétválás – ez lesz ezekben az években ismét a Babits–Szabó Lőrinc kapcsolat jellemzője. Babitsné az 1928-as családi válság idején a házastársi konfliktusba is beleavatkozott, a válásra készülő Szabó Lőrincnét öngyilkossági kísérlete után azzal vigasztalja, hogy Lőrinc csak „érdekből”, Mikes támogatása elnyeréséért vette feleségül. Babits is támogatja felesége vélekedését, mire Szabó Lőrinc kemény hangú levélben utasítja vissza az „érdekházasság”-ra tett célzásokat, az életében publikálatlanul maradt Két héttel egy telefonbeszélgetés után című versben pedig még hangsúlyosabban ismétli meg az elutasítást. Ami már akkor is olvasható volt: a Pesti Naplóban Apámnál címmel (1928. február 5-én) megjelent versében a fiatalabb költő visszatérési kísérleteit és megújuló csalódásait összegzi (a vers utóbb az 1943-as Összes verseiben A tékozló fiú csalódása címmel szerepel átdolgozva). Ezt a feszültséget oldja az 1933-as Nyári hajnal (Egy verseskönyv olvasása után) című vers, mellyel a Versenyt az esztendőkkel! kötetet köszönti, benne ismét felidézi a Föld, Erdő, Isten kötet vallomásos hangnemét. De változatlan marad ezután is a személyes távolság, mint ahogy a belső közelség tudata is. Utolsó találkozásukat Babits betegágyánál címmel jegyezte le Szabó Lőrinc. 1941. február 26-án a nagybeteg Babits várta Logodi utcai lakásukban. Az egykori fiatal barát így összegzi ez alkalomból kapcsolatukat: „Mindig valami nagy-nagy sajnálkozás fog el, ha látom, ha hallom. Úgy látszik, mégiscsak mindig sajnálni fogom, hogy olyan kegyetlenül lehasadtunk egymásról. Feleségem szerint túlságosan sokszor megbocsátottam neki. Megbocsátottam? Ahogy azoknak szoktunk, akiket mégis szeretünk. Fáj vele lennem, fáj nélküle lennem. Valószínűleg ő is így lehet velem. Bizonyos időközönkint nyilván látni akar. S talán éppúgy eltelik velem minden együttlétünk alatt, hogy egy ideig a szakítás fenntartása mellett dönt. Akárcsak én. Idegesítjük egymást. Ő az öregebb, a halálos beteg, engem tehát jobban kimerít az együttlét. Csak művészi kérdésekben értünk egyet. A legtöbb más dologban ég és föld vagyunk. Minden találkozónkra szívdobogva és örömmel megyek el már vagy egy évtizede, mintha remélném, hogy rendbe jövünk. S mindig úgy jövök el, hogy nincs kedvem látni egy fél esztendeig. Túlságosan bizalmatlanok vagyunk? Inkább túl sok köztünk a kényes kérdés, amit kerülgetünk, közös megegyezéssel és reménytelenül.”

36

„Regény ez, bonyolultabb, mint amilyennek az igazsága egy lírikus felsőbbrendű szemérmetlensége nélkül elmondható. S végeredményben teljesen ártatlan” – írja a mester halála után a Babits műhelyében című emlékező esszéjében. Aztán elkészült a Tücsökzene Babits című tisztelgése, a pontosan kimondott és leírt ellentétek címszavai után a vallomással: „Nincs senkim kivüled”. A verset egy rádióműsor számára élőszóval is felolvassa, maradjon utókorára az ő hangsúlyaival. Élete végéig pedig mondogatja: „meg kellene, meg kell majd írnom”. Utókora kézbe is veheti emlékezését, amelyet közel halála előtt baráti lejegyzés számára mondott a Bizalmas adatok és megjegyzések IV. és V. részében.

Mégis ekkor, ezekben – a személyes-életrajzi és poétikai – tájékozódása számára olyan nehéz években egyre büszke: 1927. november 5-én a debreceni Ady Társaság a költő születésének ötvenedik évfordulójára rendezett ünnepségre meghívja őt – mint írja dicsekedve ifjúkora szellemi mentorának, Gáborjáni Szabó Mihálynak, a valaha tiszabecsi, ekkor csaholci tiszteletesnek: „az öregebb kortárs írók közül Babits Mihályt, az új generációból engem hívtak meg felolvasásra”. A kortársak szemében ekkor ő a nemzedék legjobb költője. A Te meg a világ kötet (1932), majd pedig Válogatott Versei (1934) megjelenése ezt indokolttá is teszi.

A lázadás évtizede

Az első Nyugat-beli közlést megelőzően a fiatal költőtől a forradalom alatt – talán épp ellenpontként – a szecessziós-parnasszista parklíra ujjgyakorlatait hallani; a társadalmi mozgás idején csak művészi forradalmat akart, abból is egy korábbi fázishoz kapcsolódva olyan verseket írt, mint a baráti körében nagy sikert aratott „elevátoros vers”, a [Lábunk alatt a vén folyó mart…] kezdetű, vagy a kezdősorával is oly jellegzetes, Verlaine-re emlékeztető nosztalgia-tájkép [Óh lomha park! lelkem kék álma! Watteau…]. A gyors történelmi változás azonban megedzette, felnőtté tette, és két olyan vers születik meg, amely mind belső reagálásait, mind a külvilág megítélését tekintve jellegzetes előképe lehet egész későbbi költészetének. Ugyanazt a témát kétféleképpen dolgozza fel, az egyiket ellenzi a cenzúra (Áradás! áradás!), a másikat (Novus nascitur ordo) átengedi. (Ez utóbbi lesz a Föld, Erdő, Isten kötet XXXI. számú verse, amely az 1943-as Összes verseitől kezdődően Jelenések címmel ismert.) Az egyik szabad vers, a másik kötött, az egyik harsány-ironikus-döbbent és döbbentő prózavers, a másik zárt strófás szerkezetű, a kulturális hagyományt magába olvasztó látlelet; de mindkettő a barbárság hatalomra kerülésének pillanatát elemzi, azt, 37hogyan hat az agresszió az emberre: milyenné válik az, aki gyakorolja, és hogyan látja a szemtanú. Ugyanakkor a versek hátterében jelenlétét megérezteti, aki elszenvedi az agressziót.

„Pilláim alatt összetört az álom” – kezdi majd a Föld, Erdő, Isten kötet XVI. versét. A verlaine-i, rilkei, hoffmansthali, kora georgei és babitsi, maeterlincki belső tájékra vetített tájképek és a hölderlini Hyperiont tovább író líra csendje széttört, a háború, majd a forradalmak-ellenforradalmak hullámzásában vergődő Európában nem lehetett nem tudomásul venni a történelem brutalitását. A technikát ünneplő költészet hol a háborút ünnepli, hol a forradalom eposzát szólaltatja meg. Egy költő azonban megkísérli összekapcsolni a parnasszista lírát a prófétikus rendteremtés kultikus óhajával, és Szabó Lőrinc máris felfigyel rá, már 1919. február 20-án így lelkesedik valahai iskolatársnőjének, Révész Ágnesnek: „Stefan George. Ez a név a legfenségesebb az összesek közül. A görög kalokagathia megálmodója, a Szépség és Tökéletesség költője. Stefan George a német Babits. Most ő az én apám, császárom, istenem. Babitsnál talán néhol még szebb, elvontabb, fenséges szépségbe zárkózottabb.”

Az Áradás! áradás!, valamint a Novus nascitur ordo alkotóját a jelzett történelmi és poétikai hatások jellemezhetik. Az előbbi vers keletkezési körülményeit maga a költő jegyzi le élete vége felé (emlékezése az Érlelő diákévek és az – 1990-es kiadású – Vers és valóság című gyűjteményekben jelent meg). „1920 tavaszán írtam ezt a prózaverset. Akkoriban hirtelen nagyon megcsömörlöttem azoktól az impresszionista-parnasszista kísérletektől, amelyekkel Babits Mihályt felkerestem, s amelyekkel a barátságát megszereztem. Nyilván aktuális élmények hatása alatt írtam aztán, talán harmadik vagy negyedik prózai költeményként, ezt a verset. Délután elvittem Babitsnak. Könyvtárszobájában, a díványán fekve olvasta végig; utána remegni kezdett, s azt mondta, hogy ennél nagyobb verset Vörösmarty óta nem írtak. Minthogy addigi írásaimat csak kitűnő ígéreteknek tartotta, ez a dicséret egészen elkábított. Nem is tudtam hinni neki, és nyilvánvaló, hogy Babits dicséretében elsősorban a saját félelmei szólaltak meg…” Nos, itt tehát még azonos platformról félik, hogy „jönnek a pokol zászlai”. A teljes vers egy futurista deklaráció, valamely feltámadó hatalom bemutatkozása. A többes szám első személyű megszólalás a győztes hatalom megjelenésének belülről való átgondolása, de stilisztikai hatásában az egész vers szó szerint vett üzenetének elítélését szuggeráló szövegformáltság. Idézőjel nélküli idézet. Egyszerre kétségbeesett és kétségbeejtő irónia – játék a tűzzel. Mint ahogy klasszicizáló párverse, a Novus nascitur ordo című szintén ugyanilyen iróniával beszél egy új (bármilyen) rend születéséről. Ekkori költészete a bármi38lyen politikai indíttatású embertelenség áldozatai melletti állásfoglalás: a Föld, Erdő, Isten kötet egészének tematikája, a Kalibán! kötet záróversei: az Altató dal, Robert Browning versének átdolgozása, Az eretnek tragédiája és a Wilde-poémájának, A readingi fegyház balladájának ihletét is felmutató drámai költeménye, a Testvérsiratók. Az áldozatok siratása inkább passzív tiltakozás, aktív programként – az Internacionáléval feleselve – a Georgétől tanult szólamot visszhangozza:

Ha jön még
valaha tisztulás: a Föld, az áldott
Anyaföld indúl meg, s harca a Béke
szent harca lesz s ez a harc lesz a végső!

(Föld, Erdő, Isten, XXX.)

Közben a korábban közvetlenül tagadottak (a terror és embergyilkosság) köre kitágul: az Isten című, Madáchot idéző történelmi látomása szkeptikus az egész történelemmel szemben, beleértve már az oroszországi bolsevik forradalmat is; és a nagyvárosi otthontalanságba és napi robotba szakadt szegény ember tiltakozó szétnézését, antikapitalista hangjait is meghalljuk a Kalibán! (1923) című kötet verseiben (Házak, paloták, kopasz bünösök; Meghalni ilyen fiatalon; Pókokat rakok a szemeibe; Idegenek; Átkozd meg a várost és menekűlj!). Az embert megalázó erőszakról készülnek látomásai (Reménytelen ég alatt) és szinte jelszóként fogalmazza: Vas-korban élünk, nincs mit menteni. Ebben a körképben ironikusan és indulatosan kéri számon Európán a humanizmus eszményeit:

mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsufolt és Megfeszített,
s mert jósága, szíve, imája
egyszer már mindent elveszített:
mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?

(Hazám, keresztény Európa!)

Ebben a versben jelenik meg először Szabó Lőrinc költészetében a század történetében végzetes jelentéssel töltődő szó: tett – „ha mennyei tiszta szerelmét / tetté acélozza a Bárány”. Ebben a környezetben készül 39az Áradás! áradás! beszédmódbeli technikáját megismétlő – nevezzem: futuristában-antifuturista jellegű – verse, az Égesd el a könyveket, Kalibán! című monológ, amely a költő második kötetének, a Kalibán!-nak (1923) indító verse lesz. Az ironikus távolságtartás itt is megvan, de a félelem megint veszélyes játékba viszi a verset: a monológ arra buzdít, amitől kimondója fél. A költő nem választja szét a technika iránti lelkesedést és a könyvégetéstől való irtózást, bár a vers végi haláltánc egyértelmű: a személytelen robot ünnepli a kultúra pusztulását. Itt megint fontos felismerésig jut: a humanista kontroll nélkül a technika csak szervezettebbé (tehát veszélyesebbé) teheti mind az ember kiszolgáltatottságát, mind pedig embertelenné válását.

Az ezt követő évek során verseiben megcsodálja a modern technika biztosította száguldást, átéli a kitáguló végtelen élményét és a technikai civilizáció biztosította utazás, luxus „elfinomult” szépségeit (Fény, fény, fény, 1924–1925 és A Sátán Műremekei, 1926), rádöbben a Szegénynek lenni s fiatalnak életmód korlátaira, a pénz hatalmának szédítő erejére. A Fény, fény, fény kötet természeti-technikai eksztázisában az alkotó emberi nagyot akarást éli át, és büszkén borzong az olyan megvalósult emberi csoda láttán, mint a genovai kikötő. Az Óda a genovai kikötőhöz: expresszionista himnusz az ember alkotói képességeiről, és pontos látomás a pénz világokat – a kereskedelmen keresztül – összekötő, mozgató erejéről. A Sátán Műremekei kötet pedig látomás a pénz visszaéléseiről. Frans Masereel, Franz Kafka, a Metropolist alkotó Fritz Lang, a Koldusoperában a kapitalista világ mechanizmusát ironikusan kifordító Brecht műveinek méltó társa a Grand Hotel Miramonti, amely egyben olyan szimbolikus társadalomrajzoknak lesz előképe, mint Illyés Gyula A kacsalábonforgó vára vagy Németh László gyógyszállója A másik mester című regényében. A Bazilikában zúg a harang című versben megszólaltatott munka nélküli pedig a modern kor Tiborcának panaszát mondja el.

A pénz hatalmát, a kiszolgálás mechanizmusát gyönyörködő borzongással szemléli-irigyli, a kiszolgáló apparátust pedig megveti, a „rablók kis cinkosá”-t utálja. Ekkor kerül legközelebb a költő a politikai gazdaságtan marxi megfogalmazásaihoz, meg akarja érteni a kizsákmányolás, a robot mechanizmusát, de itt, ezekben a látomásokban minduntalan másfelé is fordul: a pénz önállósult, irracionális hatalom, a robot örök, a véletlen választja ki az egyik embert szegénységre, a másikat gazdagságra, a történelem a kizsákmányolás örök-változtathatatlan színjátéka, a világ technikai eredményei, luxusa csak arra jók, hogy a szemlélő szegény gyönyörködése az irigység ihletében a gyűlölködés átkaiba csapjon át.

40

És itt, ekkor következik el az Áradás! áradás! című vers és a Kalibán! kötetbeli körképet követő újabb állomás: a Három pillanat az Időben (az 1943-as Összes verseitől kezdve Három törvény címmel), a kiszolgáltatott egyén szembesítése a történelemmel. Ha a Hazám, keresztény Európa! idején még „mennyei tiszta szerelmét” acélozza tetté a Bárány, itt épp a szeretetet mint értelmetlen fényűzést tagadja meg; „a szeretet magánügy és / semmit sem ér, mert nem kötelez”, „mindazt, amibe a nem-kért / élet kerül, rabolni kell”. Az erőből születik a Tett, és ezt az új vezér irányítja, „akié a Teljes Igazság”. Addig félte a humanista művész az embertelenség uralomra kerülését, amíg a lázadó végül elfogadja, hogy „Kellenek a Gonosz fegyverei!”. És mindez 1926 táján és 1928-ban, a Vezér című vers koncipiálása idején már nemcsak egy, az úgynevezett Nagy Háborúban (akkor így emlegették az első világháborút) vesztes nép költőjének, Stefan Georgénak próféciáját visszhangozza – Lenin forradalmi puccsa, Horthy bevonulása, Mussolini marcia su Roma-ja, a lengyel Piłsudski, a finn Mannerheim, a litván Valdemaras, az ukrán Petljura, a török Kemál Atatürk akárha nemzetmentő hatalomszervezése, a spanyol Primo de Rivera és a portugál Carmona diktatúrája, Sztálin és Trockij párharca idején a „világ kapitányai” jelen levő történelmi figurák a Wild West Európában. Tanulmányozandó jelenségek.

De az is tény, hogy ezek a mondatok csak így kiemelve és egy évszázad nagy bűntényeinek ismeretében hatnak mellbevágó egyértelműséggel; A Sátán Műremekei kötet egészében megkapják ellenpontjukat, talán még az ironikus távolságtartás utolsó fellobbanásaiként is értelmezhetjük ezeket az elkeseredett, „csak azért is” kimondott fenyegetéseket: Egy kis értelmet a reménynek! Mert ha 1926-ban a Bethlen-féle konszolidáció átmeneti gazdasági válsága, az új valuta, a pengő bevezetése rendkívüli öngyilkossági hullámot indít az országban (a kötet nyitó verse: Mérget! Revolvert!), akkor a történelmi öngyilkosságnak egy változata ez a szabad erőre apelláló torz megváltáseszmény, amely a kötet egészében is, a háromrészes vers végén is ironikus ultima ratio értelmet kaphat.

Mindez szembeötlően kiegyensúlyozott, ha a kötet kompozícióját is számításba vesszük: a Három pillanat az Időben című vers csak a kötetben lát napvilágot, ugyanakkor A Sátán Műremekei kötet a Magyarország, tehát egy nagy publicitású napilap 1926. május 1-i számába írott ars poeticával zárul, a munka, az alkotás himnikus méltatásával (bárha azt is megjegyezhetjük, hogy az európai diktatúrák ideológiájához a munka ünneplése is hozzátartozott):

41
Legyen a költő hasznos akarat.
Tisztelegjen a Kéz előtt,
mely az élet ős igényeit
elégíti ki termékeivel
s mint a hétköznapok istene
mindennap újra megteremti
a lét föltételeit:
ez a kéz, a munka millió
keze, szent, szent, szent,
tisztelegjen előtte
a költő, s célja legyen a maga
munkáját testvérként e millió
kéz munkája mellé állítani.

(A költő éljen a földön
az Összes versei kötetben:
A költő és a földiek címmel)

És nemcsak Szabó Lőrinc, de vele egy időben T. S. Eliot is hasonló monológokat ír (lásd a Triumphal Marchot és a Difficulties of a Statesmant a Coriolannak nevezett látomásból), Brecht pedig a magyarra Nemes Nagy Ágnes által A szecsuani jólélek címmel fordított drámájában gondolkozik el a hatalomgyakorlás és a messianizmus kérdésén. Mintha egymás fordításai és továbbírásai volnának a szövegek.

Szabó Lőrinc így láttatja az igazság pillanatát:

Nincs itt szabadság s vak az erő:
talán a haszontalan, becstelen
gyomlálja ki
bérelt kezekkel a jót, a nemest,
s ki tudja, nem a fegyveres silány
pusztit-e millió különbet?
Ne hirdessétek hát az erőt,
az akármilyen diadalt,
hanem
a sose-voltat,
az eljövendőt,
az eddig örökké csak bebörtönözött
uj vezért, aki uj szeretet,
az uj vezért, aki uj erő,
az uj vezért, aki majd
42
szabaddá kényszeríti az
emberek és
népek örök-nagy versenyét:
hirdessétek a Teljes Igazság
istenét, aki átveszi az idő
legmodernebb harceszközeit, és,
soha vissza nem rettenve a
rettenetestől, ágyúkkal is
felszereli jóakaratát:
hirdessétek a mindenkiért
hadbaszálló világos erőt,
amelynek ura
elsöpri az irgalom
laza rendjét, a véletlenek
buta egyensulyát,
s vegye bár föl teremtő
tisztaságára a pokol
álarcát és égesse föl
mindazt, ami
szépet és jót tíz ezredév
megalkotott: joga lesz
rombolni, mert
a felszabaditott emberért
ő ujrakezdi az életet:
és szent kard és szent trombitaszó
csak ugy lehet, ha Érte küzd
a szolga tett!

(Szabó Lőrinc: Igazság)

Brecht imigyen folytatja (Nemes Nagy Ágnes fordításában):

Minálunk
Szerencse nélkül nem használ a jóság.
Csak ha erős támogatót talál,
Tud másokon segíteni.
A jó szív
Gyönge egymaga, s az isteneknek nincs hatalmuk.
Mért nincs az isteneknek ágyújuk százezernyi,
Tank és bombavető, akna, csatahajó,
Megvédeni a jókat s a rosszakat leverni?
43
Nekik és minekünk bizony az volna jó.
Hozzájutni egy szerény ebédhez nem lehet,
Csak országokat szerző keménység díjaként.
El kell tipornia tucatnyi mást,
Ki egy nyomorulton segít.
Mért nem mondják ki hangosan istenei a felső régióknak,
Hogy a jó emberek különb világot érdemelnek?
Ágyúkkal s tankokkal vajon miért nem támogatják a jókat?
Mért nem vezényelnek tüzet? Mért tűrik a türelmet?

(Bert Brecht: A szecsuani jólélek)

T. S. Eliot a vezér bevonulását így láttatja, mintha a brechti dráma kétarcú főszereplője, Sen te / Sui ta kesergésének felelne meg:

Are they coming? Not, not yet. You can see some eagles.
And hear the trumpets.
Here they come. Is he coming?
The natural wakeful life of our Ego is a perceiving.
We can wait with our stools and sausages.
What comes first? Can you see? Tell us. It is

5,800,000

rifles and carbines,

102,000

machine guns,

28,000

trench mortars,

53,000

field and heavy guns,

I cannot tell how many projectiles, mines and fuses,

13,000

aeroplanes,

24,000

aeroplane engines,

50,000

ammunition waggons,

now55,000

army waggons,

11,000

field kitchens,

1,150

field bakeries.

(T. S. Eliot: Triumphal March)

44

Szabó Lőrinc vezére pedig így indul a döntés felé:

A végzet vagyok, az egyetlen út.
S most jön a próba. A harc! Amit eddig
csináltam, mind csak előkészület volt.
Elbúcsúztam magamtól. Hogy mi lesz,
én is csak sejtem. Testem óriás
keretté tágult […]
[…] Minden kész. Jelen
vagyok az ország hetven városában,
ötszázezer szuronyban mutatok
a főváros felé, egy óra mulva
monitoromon eldördül a jel:
és megszűnök és szívem árama
megindítja az új rend gépeit.

(Vezér)

És hogyan rendezkedne be az új vezér? T. S. Eliot ezt is elmondatja:

The first thing to do is to form the committees:
The consultative councils, the standing committees, select committees and sub-committees.
One secretary will do for several committees.

(T. S. Eliot: Difficulties of a Statesman)

A költőnek az ezt követő, 1927–1928 idején keletkezett versei sokáig csak Az Est-lapokból voltak ismertek, néhányat majd a Te meg a világ kötetbe is felvesz átdolgozva, többet a Harc az ünnepért kötetbe illeszt, a többit a Régen és Most ciklusba osztja Összes verseiben, természetesen átdolgozva, de így is jócskán maradt publikálatlan ebből az időből az 1990-es Vers és valóság kötet számára is. A bizonytalan, zavart két évet utóbb még egyévi költői hallgatás is követi 1929-ben. Pedig ekkor alapozódik meg lírája átalakulása: lezárja a korábbi évekre jellemző témáit, és újabb témák ötleteivel kísérletezik. Ennek az átmenetnek lesz egyik jellegzetes verse a majd hírhedtté vált Vezér című éppúgy, mint a későbbi apológiákban címe okán annyira kiemelt Materializmus. A Vezér című a Pesti Napló 1928. szeptember 16-i számában jelent meg, majd átdolgozva a Harc az ünnepért kötetben, amelyből utóbb a Virradat, egy szélsőjobboldali lap is átvette és leközölte a költő tudta, beleegyezése és a vers keletkezési dátumának közlése nélkül; majd pedig ugyanabban az évben a jobboldali radikális Egye45dül vagyunk második számában, már az 1928-as dátum megjelenítésével (ugyanannak az olvasóközönségnek a korrigált keletkezési idő tudatosításával). Ami 1928-ban egy – Európában ekkoriban megjelenő – politikai jelenség leírásaként még csak fel sem tűnt egy liberális napilapban, 1938-as aktualizálásával már figyelemfelhívó gesztusnak látszott, 1945-re pedig váddá súlyosodott a költő ellen. Hiába hangsúlyozta a költő: nem a vezérhez írott vers, hanem – mint láttuk az Áradás! áradás! esetében is – egy történelmi szereplő önmegszólalása. Azt a pszichológiai állapotot gondolja át benne, amellyel egy ember működésbe lépteti a történelmi „áradás” mechanizmusát. A Wille zur Macht embere hogyan veszi magára a felelősséget, hogy – bár „Mondják, kegyetlen és őrült vagyok” – saját akaratát rákényszerítse egy közösségre, és ezt a közösséget háborúba, a Gonosz fegyvereinek használatára bírja. Tehát egy Európa látóhatárán mind agresszívebben jelentkező típust mutat be, kelt életre. A kíváncsiság íratja a verset, amelynek tíz évvel későbbi átdolgozott változatánál még a csodálat is hangsúlyt kaphat. Akkorra megszűnt az Áradás! áradás! idején meglevő elítélő-ironikus távolságtartás, a Kalibán! idején érzett borzongó-utálkozó kiszolgáltatottság-érzés, de még a Három pillanat az Időben című versben jelenlévő ultima ratio-szerű önfenyegetés is. Ez ekkor, 1928-ban se több, se kevesebb: egy reális történelmi esély reális mérlegelése, ismerkedés egy eljövendő történelmi személyiséggel.

Ellenpont nélkül? Ha az azonos versforma és az azonos versszemléleti szerkezet elég fogódzó, 1970-ben megjelent monográfiámban találtam itt is egy ellenpontot: a Materializmus című vers ugyancsak a Pesti Naplóban, 1928. május 20-án jelent meg. Ebben az anyagot (a matériát) azért ünnepli, mert valójában örök önfeláldozás, „jóságos csoda”, amely „értünk” van, illetőleg amelyet mi a magunk életéért használunk fel. Mint ahogy a vezér a népet: „A cél: én vagyok, a cél: én magam.” Csakhogy az anyag áldozata az emberért van – ezt a Materializmus ki is mondja, ünnepli is –, a nép áldozata pedig a vezérért van, ő pedig miért van? Ez az, amire a vers 1928-ban sokatmondóan azt válaszolja: „mellékes”. 1938-ban természeti párhuzamhoz fordul a költő: „ahogy a vetésben / az aratás”, és ez még inkább érezteti a lényegi válaszolhatatlanságot („amit magam sem értek”). De ezzel adódott volna az ironikus távolságtartás újabb esélye is! Mert a Materializmusban kimondja: „Az anyag öngyilkossága az élet”. A Vezér átdolgozásában a természeti hasonlattal ennek közelébe is kerül, de egyik változatban sem mondja ki a huszadik század végzetes tanulságát: a nép öngyilkossága a vezér. Utóbb sajnos a két verset is elválasztva egymástól más-más kötetbe osztotta, másutt érezte aktualitásukat (a Materializmus címűt a Te meg a világ lét46versei felvezetésére, a Vezér címűt a Harc az ünnepért nemzettörténeti széttekintésébe szőve), így a keletkezésükkor még bennük feleselő ellenpont nem érződhetett a későbbiekben.

A művek egymást kiegészítő összeszerkesztettsége természetesen megbomlik, amint az egyes művek ismét önálló életet kezdenek élni. A költő éljen a földön című vers A költő és a földiek címmel alakul át az 1943-as Összes verseiben, majd a Tücsökzenében ugyanezzel a címmel már idézőjelbe kerül a tematikát összefoglaló teljes vers, mert költője minden távolságot jelölni akar a messianizmussal szemben. A Materializmus misztikája ellenére már a Te meg a világ kötetbe belekerül, hiszen a létezés külső viszonylataira is ablakot nyithat. A Vezér pedig a harmincas évek végén igazolhatja vissza a költő korai társadalmi-történelmi felfedezését.

Egyedül a Vezér című vers – minden 1938-as politikai aktualitása mellett – képvisel magában elvarratlan poétikai szálat. Az „amit magam sem értek” kitétel ugyanis poétikai kérdésével kitekint a vers tematikai-politikai kifelé-figyeléséből. Ebben a poétikai dilemmában segíthet tájékozódni Goethe egyik hangsúlyos helye, amely az egész versnek az elindítója. Faust végszavát mondja tovább ugyanis ekkoriban:

Daß sich das größe Werk vollende,
Genügt ein Geist für tausend Hände.

Ez a szöveg nyúlik át – Vörösmartyn keresztül – A költő és a földiek munkahimnuszába, de ez ihleti a Vezér képletét is, amint a végszükségben cselekvő embert formálja meg belőle a huszadik századi utód. Formálhatja is, amíg kifelé tekint a történelmi-társadalmi világba, de válik mindjárt bizonytalanná, mihelyt a belső világban próbál tájékozódni. Hallgassuk magyar fordítóit! Csorba Győző: „elég ezernyi kézhez egy fej”; de jobban megérti a sort Kozma Andor: „Egy ész elég ezernyi kézhez”. És ha így nézem, idézhetem a költő 1945-ös Naplójától a Vers és valóságig húzódó önmagyarázatát: „Legigazabban és legrövidebben azt mondhatnám, hogy a vezér az én elképzelt egyik énem” (Vers és valóság). Ez a kérdés 1938-ban már túlmutat a vezér-elven, ez már éppenhogy a költő-lét meghatározására kérdez rá poétikailag: a verset alkotó tudat helyére a létezés egészében. Már nem a Führerben a Dichterre, hanem a Dichterben a Führerre. Az ember és teremtője viszonyára az emberen belül. A „Geist” mibenlétére. De ez már a Harc az ünnepért korszakkal kezdődő poétikai pozíció, a tudat és az univerzum szembesítése a dialógusban, amely majd a Tücsökzenében jut – szintén kérdezés formájában – megfogalmazáshoz:

47
De, hogy a
Mindenség is csak egy Költő Agya,
úgylátszik, igaz.

(Búcsú)

A „magam sem értek” szál a Vezér című versben ezért marad elvarratlanul. Ekkor már nem a külső, a szemmel látható világ és a benne való helyezkedés izgatja a költőt, hanem új kérdező horizont alakul benne, mely majd a következő évtizedben tárul ki költészetében.

A költő lázadó korszakának köteteit (Kalibán!, Fény, fény, fény, A Sátán Műremekei) mind tematikailag, mind poétikailag – sőt a kettőt nem egyszer keverve is – változóan ítélte meg az irodalomtörténet. Radnóti Miklós, Bálint György, Szegi Pál és Szabó Lőrinc első monográfusa, Moravánszky Ákos még szerves tematikai folyamatosságot és poétikai építkezést látott a költő pályáján, ugyanakkor maga a költő kétségeket ébresztett, amikor 1934-es Válogatott Versei, majd 1943-as Összes versei kiadásakor átdolgozta első négy kötetét. Utóbb Illyés Gyula rehabilitálta (az átdolgozás tényére ki nem térve, a későbbi variánsokat idézve) főleg A Sátán Műremekeit 1955-ben keletkezett, egyszerre jóvátételnek szánt és elemző bemutatásra törekvő tanulmányában, részben apologetikus célzattal az életmű egyik csúcspontját jelölve meg bennük, éppen szociális indulatuk és szociografikus tárgyiasságuk okán. Ugyanakkor vele vitatkozva Szigeti József – szintén csak a későbbi átdolgozásokat idézve – a költő magatartásbeli torzulásainak szemléleti megfelelőjét olvasta ki a korai versekből is. Pedig ezekben a versekben – főleg eredeti változatukban – nincs több ellentmondás, mint a korszak szociális töltésű európai expresszionista lírájában, amelyből az évtized végén még szinte mindegyik alkotó esetében vezethetett út a személyiség szabadságharcát vívó lírához éppúgy, mint a különböző radikalizmusok megszólaltatásához.

Kifejezetten poétikai indíttatásból Bori Imre hangoztatta a húszas évekbeli Szabó Lőrinc értékeit: az eredeti változatokban található avant-garde-ista költői eszközök okán. Ez az újra felfedező figyelmeztetés Baránszky-Jób László régi és Kulcsár-Szabó Zoltán legújabb vélekedését igazolja, amely szerint az átdolgozás inkább ártott a korai verseknek. A magam részéről az eredeti változatokat organikusabbaknak tartom, és feltétlenül jogosultnak vélem Domokos Mátyás kiadói elvét, amellyel a költő 1982-es Összes versei gyűjteményében helyet biztosított a valahai kötetekben megjelent szövegeknek is. Az átdolgozott változatok már a Te meg a világ kötet utáni korszakának szülöttei, amelyek a Különbéke, 48majd pedig az ennek módszeréből kinövő szintézis, a Tücsökzene előkészítései; korábbi korszakának költői kommentárjai (amelyekből természetesen esetenként maradandó értékű egyes versek is formálódnak).

Az irodalomtörténetben a költő „lázadó” korszakának versei inkább csak a tematikai-ideológiai apológia érvei között szerepeltek, egyébként háttérbe szorulnak a későbbi csúcsok mellett. Ha Szabó Lőrinc költészete első évtizedének poétikai megfelelését keressük, azt az 1920-as, Kurt Pinthus által szerkesztett Menschheitsdmmerung. Symphonie jüngster Dichtung című antológia költői világához mérhetjük. Szabó Lőrinc a Föld, Erdő, Isten kötettől A Sátán Műremekei kötetig a német lírának a georgei, a modernség klasszikus szerkesztettségű változatától az expresszionizmusig vezető ívének stílusváltozatosságát próbálja végig a magyar líra számára. A Te meg a világ szikrázó drámaisága, a Tücsökzene és az azt követő néhány nagy vers életmagyarázata századunk emberének magatartás- és létélményét csak a legnagyobbakéhoz mérhető intenzitással és művészi megvalósítással formálja verssé, ugyanakkor a korábbi versek esetében a kortársi európai költészethez igazodó tematikán belül a személyes eredményt, az egyedi megvalósítás valóban nagyszerű formáját is méltatni kell.

Mindenesetre Szabó Lőrinc pályája első évtizedének szövegeiben olyan stiláris dialógus van jelen, amelyet fel lehet fogni egy kezdő költő eklektikusságának, de valami másnak is. Erre enged következtetni, hogy maga a költő alkotó ereje teljében, a világomlás küszöbén, 1943-ban átírva, kijavítva ismét megjelenteti Összes versei gyűjteményében ezeket a verseket. Az átírás finomítás, de nem a vélt eklektikusság megszüntetése. Szüksége volt a költőnek tehát a későbbi versek felvezetéseként ezekre a korábbi verseire is. Valami olyan poétikai értéket is talált ebben a múltban, amelyet érdemesített a továbbélésre.

És ez az érték nem más, mint évtizedes harca a messianisztikus hagyománnyal. Nem a tematikai, hanem a poétikai küzdelem. Mert ha utóbb csak a tematikai eredmény érdekelte volna, akkor a Te meg a világgal kezdte volna gyűjteményes kötetét. Ott már benne van a végeredmény, ott nem a marxi terminológia, nem a szociális elégedetlenség, a néptribuni póz a meghatározó, hanem az önkontroll, amely mindent állít és kétségbe von egyazon mondaton belül. De a kései Szabó Lőrinc szemében éppen ehhez az eredményhez vezető poétikai út vált tanulságosztóvá.

Szabó Lőrinc – a korai Ezra Poundhoz hasonlóan – olyan personák segítségével igyekszik értelmezni a világot, amelyek paradox módon jelennek meg, bennük egy deklaráltan hagyományos és egy ezt leleplező tárgy49szerű retorika ellentmondása feszül, – későbbi terminológiával szólva: – a Führer-elv perverz módon birkózik a Dichter-elvvel. Az Isten című poéma Madách és Rimbaud ihlette történelmi víziója éppúgy ebbe a sorba tartozik, mint a Shakespeare- és Renan-motívumokból szőtt technokrata képe, a Kalibán! vagy a Vezér diktátorportréja. A Hazám, keresztény Európa! vagy a Kellenek a Gonosz fegyverei! című elkeseredett versek szavaló néptribunja ugyanazt feszegeti, mint az avant-garde monologikusságot poétikájában megszüntető Kassák A ló meghal, a madarak kirepülnek című számvetésében: igazak-e a huszadik században a hagyományos, tizenkilencedik századi megfogalmazások és a keresztény évezredek szavai. Azt kérdezgeti: ha a hagyományos szavakat kiejti, a hagyományos jelentést kiolvashatja-e még belőlük. Szembeállítja a hagyomány retorikáját. Mivel? Nos, ebben az évtizedben éppen ezt nem tudja. Ekkor nem érti még, hogy éppen ő lesz az egyik hivatott – a nagyon kevesek közül – a huszadik századi alkotói retorika végiggondolására és az ennek formáját hordozó dialogikus poétikai gyakorlat megalkotására.

A lázadás poétikája: a „Kalibán-szindróma”

Az Áradás! áradás! című verstől a Kalibán! kötet címadásán és címadó versén át a Vezér című látomásig vezető – általam „futuristában antifuturistá”-nak nevezett – beszédmód sokfajta összetevője az európai líra sajátos rálátásához kapcsolódik: felfedezi a történelem mozgását, a tömegek manipulálható igényeit és a politikai irányok messianizmusának szervülését a húszas évek európai költészetében. Szabó Lőrincnél mindez színeződik a nemzedéki és személyes lázadással a klasszikus szerkesztettségű modernség hazai meghatározó személyiségével, Babits Mihállyal szemben. A magyar irodalomban a Szabó Lőrinc nevéhez kapcsolódó „Kalibán-szindróma” ugyanakkor világirodalmi tendencia.

Ezek a versek – az ellentétükre való rákérdezés kényszere okán – hozzájárulhattak Szabó Lőrinc költői megújulásához, a bennük felhalmozódó ellentmondások pedig a világlíra folyamatába kapcsolják a költőt. Amikor egyfajta „Kalibán-szindrómá”-ról beszélek, hangsúlyoznom kell: nem szöveghatásról, hanem olyan világirodalmi szinkronicitásról, az egymást nem ismerő alkotók egymástól független kísérleteiről van szó, amelyek csak mai horizontról munkálnak össze világirodalmi értékű eredmények alakításában. Olyan költői kísérletek jelennek meg, amelyek végeredménye alapvetően megváltoztatja a költészet hagyományos kérdező horizontját.

50

Annak a poétikai paradigmaváltásnak, amelynek előtörténetét keresem, azt hiszem, éppen Ezra Pound Hugh Selwyn Mauberley (Life and Contacts) címet viselő versciklusában találhatom meg az előhangját. Pound a tízes évek utolsó harmadában T. S. Eliot társaságában úgy tér vissza a szabad verstől megcsömörlötten a legszigorúbban kötött formájú flaubert-i stilisztikához és gautier-i versszerkesztéshez, hogy közben az ítéletek viszonylagossá tételét is beprogramozza a szövegbe. Ezáltal a visszatérés egyben poétikai újdonságot is jelent: a mondat–ítélet azonosság megbontását, a mondaton belül megteremtett interpretációs „atonalitást”. Pound 1920-ra véglegesített kompozíciójának egyetlen sorához is („Caliban casts out Ariel” – Kappanyos András fordításában: „Arielt nyomja Kalibán”) többféle, a század költői tendenciáit reprezentáló poétikai eseményt asszociálok.

A sor első olvasatban rögzíti a kulturális szimbólumok történetében bekövetkezett változást: a benne foglalt tényközlés a mese szabályai szerinti korábbi preferencia megváltozását jelenti egy fokozatosan zajló folyamat végállomásaként. Európában, sőt Amerikában is, az iskolai színjátszást is belevonva a Jóisten–Prospero alakot régen kiszorította az Ariel–Caliban rivalitás, amelyben mindinkább Caliban kerül az érdeklődés előterébe. Browning Caliban upon Setebos című monológja (1860 körül keletkezett, 1864-ben publikálta költője), Renan filozófiai drámasorozata (Caliban, suite de La Tempęte, 1878; L’Eau de Jouvence, suite de Caliban, 1880) előzi meg Pound verssorát, de Caliban szava ott visszhangzik Joyce Exiles című drámájában is (a dráma 1918-ban jelent meg; az e szempontból említésre méltó idézet Shakespeare The Tempest című mesejátékának harmadik felvonásából kerül Joyce művébe: „The isle is full of voices”), ahol a főszereplő, Rowen, az író „önarcképe” idézi fel, allúzióként az ír szigetre is vonatkoztatva Caliban szavait. A huszadik századra Caliban neve már a kisemmizettekkel és a lázadókkal azonosul. Ugyanakkor az imigyen átértelmeződő Caliban-szerep magán viseli mindvégig a Shakespeare-meghatározta taszító tulajdonság jegyeket is.

Ugyanez a magyar irodalomban két költő (előzőleg mester és tanítvány) költészetében szétválva és egymás ellen fordítva, monologikus jelleggel, hangnemi reprezentáció kíséretével jelentkezik.

Babits Mihály 1916-ban háborúellenes gesztusként lefordítja Shakespeare A vihar című mesejátékát, értelmezése középpontjában a békehozó és kiegyensúlyozó Prosperóval. Ez a történelmi aktualitással is hangsúlyossá tett indítás a magyar irodalomban Babits tekintélyétől támogatva egyfajta humanista pátoszt indukál végig a század irodalmában, Prospero–Ariel preferenciával.

51

Ennek a hagyománynak a megzavarása okán hangosodhatott fel Szabó Lőrinc Kalibán-versének (1923) az értelmezése: nemzedéki lázadás, egy nagy tehetségű költő alkati és utóbb politikai jellemképe egyként kiolvasható a versből, amely indíttatását tekintve valójában Sugár Károly szuggesztív színpadi Caliban-megjelenítésének és Renan drámájának kettős ihletését hordja magán, mint utóbb verse önértelmezésében, a Vers és valóságban elbeszéli a költő.

Kölcsönös félreértésben volt az épp ekkor egymástól elszakadóban lévő mester és tanítvány. A kulturális szimbólumok állandó mozgásban, átrendeződésben lévén Babits rögzíteni akar egy számára hagyományosnak tartott értelmezést, Szabó Lőrinc pedig éppen a változás elkerülhetetlenségét írja le. Babits arra figyel, hogy az övéhez oly igen hasonlatos klasszikus szerkesztettségű modernség poétikailag nem rezisztens a „Kalibán-szindrómával” jelezhető politikai befolyásoltsággal szemben. Hiszen éppen Stefan George háborús versei mutatták, hogy a klasszikus szerkesztettségű modernség tematikus üzenetébe beleférhet különböző antihumanista messianisztikus közösségi eszmények preferálása is. Példát erre éppen a Szabó Lőrinc által fordított versek között találhatunk. A címével is a háborút idéző Der Krieget közvetlen az első világháború után, „a költő engedélyével” fordítja és jelenteti meg a Nyugatban A háború címmel; a hölderlini kérdéshez („…und wozu Dichter in dürftiger Zeit?” – Szabó Csaba fordításában: „…és mire vannak a költők ínséges időkben?”) kapcsolódó másikat pedig (Der Dichter in Zeiten der Wirren) utóbb A költő a zűrzavar korában címmel fordítja. Bennük a „Sänger” feladataként egyfajta „Neue Reich”-ért való küzdelem meghirdetése szerepel. Legfeljebb a költő ízlése (mint a Hitler felajánlotta apoteózis elől száműzetésbe menekülő George végső gesztusa) vagy morális ítélkezése, és a politikai messianizmust kizáró istenhite (mint Babits példává emelkedő magatartása), tehát poétikán kívüli tényező választhatja el a költőket a versbe építhető nyílt politikai azonosulások elfogadásától. Szabó Lőrincnek ez a kettősség nem adatott meg, neki költészetében kellett megküzdenie a „Kalibán-szindrómá”-val.

A Mauberleyben megszűnt a két szélsőség hangnemi reprezentációval megjelenő monologikus lehetősége: a versbeszéd atonalitása egyben védekezés a hagyományos jellegű versbeszéd tematikailag elkötelezhető kiszolgáltatottságával szemben. Eszerint nem a hatalmi és/vagy értékbeli preferenciaváltás tematikai jellege és mikéntje adja a problémát, tehát már nemcsak az, hogy „Caliban casts out Ariel”, hanem hogy lehetséges egyáltalán olyan beszédmód, amelyben valaki casts out valakit. Addig nem születhetett meg új poétikai paradigma, amíg a vers (legyen az akár 52hagyományos, akár klasszikus szerkesztettségű modern, akár avant-garde) a hasznosságelv értelmében egyfajta teleológiát képviselt. Az antiliberálissá áthangolódó szimbólum végül is megszülte önmagában a liberális poétikai dialógust.

Szabó Lőrinc, az apolitikus magánember – kortársi emlékezések és napilapbeli sajtóbeszámolói tanúsága szerint – figyelhette akár szimpátiával is Hitler alakját, mint ahogy Pound politikus magánemberként valóban támogatta Mussolinit –, költészetükben ugyanakkor olyan dialogikus poétikai paradigmát teremtettek, amely ellentmond minden hasznosságelvű, a messianisztikus történelmi tendenciák által felhasználható monologikus poétikai megoldásnak.

Ennek a versbeszédnek Szabó Lőrincnél legjellegzetesebb összegezése a Szun Vu Kung lázadása című későbbi, 1935-ben írott verse. Szun Vu Kung az Áradás! áradás! futurista szónoka, a technika Kalibán!-i felhasználója, és egyben a Föld, Erdő, Isten medve-versének (XXXIV.) „torzonborz fekete állat”-a is, a féktelen, fékezhetetlen, háborgó indulatú személyiség, aki az élet minden javára vágyik, irigyen figyeli a mások jussát, ő az individuális lázadó, aki tekintet nélkül az eszközökre tör a világ uralmára. És szemben vele Buddha: a béke, a szeretet, a rend, tehát minden, ami fegyelmezi, rendszerbe illeszti az embert, és ezzel védi-óvja a rendszerben elfoglalt helyén mindenki jogait. Végül is a lineáris történetben Buddha (mint Pound Mauberleyjében) „casts out” Szun Vu Kungot.

De mily egyszerű lenne a világ, ha a jó és rossz, a rend és rendetlenség párharca ilyen sémaszerű mesébe (hiszen maga a költő is gyermekeinek szokta volt mesélni ezt a kínai mitológiai tantörténetet) beilleszthető lenne. A szereplő személyeken belül ugyanis megjelenik a dialogikus szcenírozás. Szun Vu Kungnak nemcsak romboló indulatát borzongjuk félve, de útját a világűrben meghatott együttérzéssel kísérjük, vele ujjongunk, noha már előre érezzük a bukást, amint a vidámságot átéli az „érthetetlen semmibe” pillantva a világok határán. A Fény, fény, fény hőse is ő, aki a technika biztosította száguldással határozható meg, és akinek kudarcában a létezés végességének fájdalma is felsikolt. Szun Vu Kung nemcsak az a lény, akinek világvégi utazása a hagyományos eszmények hatalomvágyó kifordítása, hanem az is, akit „egyszerüen az élvezet / hozott e dult felhők közé” (hasonlóan a Szabó Lőrinc által is lefordított Yeats-vers – An Irish Airman Foresees his Death – belső vívódásához: „A lonely impulse of delight / Drove to tumult in the clouds”), aki megdöbbenéssel fogadja a világ végén megjelenő ürességet („waste”-et) a maga belső dúltságában („tumult”-jában); izgatott, célratörő ténykedése nem53csak pusztítás, de hasonlatos Rilke Orpheusának a „ganzen Werkes”-t (Szabó Lőrinc fordításában: „az egész művét”) befejezni akaró igyekezetével. És Buddha sem csak a humanista jóság; kegyetlen kiszámítottsága, amellyel Szun Vu Kung vergődését várja, és végül ahogy „kíméletesen” ráteszi a hegyet, a rend őreinek a mások kiszolgáltatottságára is utaló ténykedését is felidézi, egyben maga a mindenkori korlátozás. A kulturális szimbólum ebben a versben átváltozik mítosszá, amely kizár minden dekódolható egyértelmű üzenetközvetítést: labirintusba jutunk általa, ahol „Az egyik nem elég” – mint Szabó Lőrinc 1931. május 17-én a Pesti Naplóban megjelent verse címében exponálja a probléma egyszerre politikai és poétikai oldalát; ahol azt fájlalja, „hogyha már élek, nem tudok / egyszerre mindenféle lenni!”. És ezt az óhajt a Te meg a világ kötetbeli közlésétől kezdődően a vers címébe is emeli: Egyszerre mindenféle. És amit egy nagy terjedelmű tanmesében végiggondol, azt egyetlen természeti képbe sűrítve is leírja a Fűz a tóparton című versében.

Szabó Lőrinc érezteti, hogy nincsenek tiszta emberi képletek: a végletes tulajdonságok különböző összevegyítéséből áll egybe a történelmi személyiség éppúgy, mint bármelyik magánember. Szabó Lőrinc pályája delelőjén sajátos egyensúlyozó mutatványt hajt végre: a kor emberében, saját természetében és költői alkatában megismert különböző végleteket egyszerre érzékeli, összemunkálásukban reménykedik. Tudja, hogy a történelem és az emberi természet mindig valamely véglet felé borítja fel ezt a harmóniát, éppen ezért végtelen a harc, a vesztes megalázása, és ez pedig újraindítja a lázadást és a megkívánást; a harmincas évek Európájának éppúgy látlelete lehet ez, mint az ő személyes, magánéleti és érzelmi helyzeteinek. Mégis az ideális egyensúlyi állapotot is fel szándékozik mutatni költészetében, mint olyan ellenpontot, amely a széthúzó erők, tulajdonságok összegezése. Ez lesz a harmincas évek mindinkább háborús rendjének látleletéből, annak ellenére épített – nem idealizáló, mégis legalább az egyensúly ideáját vágyó, oly sokszor félreértett – különbéke.

Hogy ez az egyensúly milyen borotvaélen létezhet, idézzünk fel egy anekdotikus párbeszédet Radnóti Miklós Naplójából. Az 1939-es történet szereplője az a Halász Gábor, aki 1932-től, első Villon-fordításától, valamint az 1933-as, évfordulós Goethe-antológiabeli fordításaitól és a Te meg a világ kötettől kezdődően kötetenként a legmagasabb elismeréssel követi Szabó Lőrinc poézisének alakulását, „tehetsége csodálatos megérését” (1932). 1933-ban visszatekintve így ír: „Kalibánt idézte meg elég szerencsésen”; 1934-ben a Válogatott Verseit méltatva ezt az állapotrajzot készíti, a kortárs oldaláról igazolva vissza a dialogikus versbe54széd mai horizontról kanonizálódó jelenlétét: „Tulajdonképpen nem lehet fejlődésről beszélni vele kapcsolatban; tévelygéseiben és eredményeiben ugyanaz az alaplélek rajzolódik ki, a változó eszközök megannyi rávillantás a lényegre, mint ahogy a talapzatán forgó szobor különféle aspektusai a kész és örök vonalakat hullámoztatják el szemünk előtt. […] A problematika megérlelődött, a kiegyenlítődés azonban most sem következett be, sőt a végsőkig vitt tudatosítással még bizonytalanabbá vált az egyensúly. Szabó Lőrinc lírája ma szembefordulás a lappangó veszedelmekkel, és számbavétele a lélek rendelkezésre álló erőinek, bátor, éles reflektorfény olyan területekre, ahol eddig rejtett indulatok vívták gomolygó, sötét harcukat. Intellektuális költő versei, ha intellektuálisnak nevezzük az olyan embert, aki nevén tudja nevezni az ösztöneit. Ahogy a névadás a nyelvteremtés ősi korszakában nem egyszerűsíti, hanem bonyolultabbá, felhasználhatóbbá teszi az eddigi nevezetlen dolgokat, úgy gazdagítja, bonyolítja a megfogalmazás a lélek mélyét. Az igazi ösztönélet nem a primitíveké, akikben tömblélek éli a maga józan életét, hanem a szellem gyötörtjeié”. És 1933-ban legkedvesebb költőjéhez, John Donne-hoz, az angol metafizikushoz méri Szabó Lőrinc költői jelenségét. De még az 1938-as Harc az ünnepért kötetet is ekként méltatja, benne az akkorra már átírt Vezér című verset: „Amikor elkapja a társulás eddig kikerült sodra, amikor a közösség idegen valóságát kezdi érezni, új értelmet kap az én is. A végső diadalérzet a megsemmisülés; a termékeny áldozat, amit meghoz a mag a növényért, az egyes az egészért, a jelen a jövendőért, ami benne élt, ha rejtett igényként is. »Elbúcsúztam magamtól. Hogy mi lesz – én is csak sejtem. Testem óriás-keretté tágult. Legnagyobb alázat – te legnagyobb hit, segíts meg! Segíts – te is szerencse!« Az egyén magánál erősebb erők vonzásának enged, tévelygő akaratát vaskényszer irányítja végre határozott cél felé. A repülőút mélyebb értelme a rohanó gépbe zárt utas számára, a »boldog kiszolgáltatottság«; az én gőgös-csüggedt önkénye helyett a valóság kemény-nyugtató parancsuralma. […] Az ő reményétől el nem szakadhat a kiábrándulás, életvágyától a pusztulás réme, próféta-hangot is csak a »halott nép« látványa vet fel benne? Miért, hogy minden igazi enyhülése a legegyénibb állati jóérzés, a »fázó hús« öröme a napnak, a fák, áprilisi rügyek, a raguzai leánder testi ingere, a varázsló illatok percnyi kábulata? […] Miért vigasztalja még mindig az ész és az önzés, és miért él még ma is egyedül, mint »az orrszarvú a magány erdejében«? […] A régi kötetnél a vers, most az ember állott a mérlegen: egyik nem kisebb rangú a másiknál”. Ugyanez a Halász Gábor Radnóti Naplójában imigyen szólal meg 1939. szeptember 11-én: „Nyugat asztal. Halász Gábor: A múltkor hallgattam 55a Szabó Lőrinc rádió felolvasását. Milyen kitűnően el lehet majd könyvelni történetileg a nemzeti szocializmus költőjének, pl. a Kalibán versei, az ösztönök dicsérete stb. amit azelőtt ellenkező előjellel olvastunk… – De miért kell a költőket könyvelni ó nagy csoportosító! Ó nagy nemzedékbe pofozó! Ó nagy »közös jellemvonásokat« kereső!”

Nem az utókor, a politikumra igen fogékony kortárs költő igazítja ki a saját ítélkezését kifordító teoretikust. Emlékeztethette volna, hogy 1933-ban éppen Halász Gábor ünnepelte Szabó Lőrinc ugyanezen költészetét, mint amelyből „érett harmónia, feloldó béke” szól hozzánk.

Ehhez az anekdotához hadd illesszek egy másikat, már 1945-ből, Szabó Lőrinc második védekezésének, Újságírói védőbeszédének zárásából: „A minap, véletlen találkozó során, egy úr, mai politikai életünk egyik vezető faktora olyasmit mondott előttem, hogy amikor száznyolcvan fokos fordulatot tett a világ, komoly, felnőtt embernek szerinte lehetetlen szó nélkül ott folytatnia a munkáját, ahol abbahagyta. Elgondolkoztam a szavain, úgy éreztem, úgy érzek én is: […] Az a világ azonban, amelyik elfordult, nem volt nekem a világom; én az Eszmék kutatója voltam és leszek, függetlenül gyakorlati hasznosságoktól és céloktól, s mikor ez a földi élet nem száznyolcvan, hanem akár háromszázhatvan fokkal is elkanyarodott és összevissza ingott a szörnyű végzetben és összezúzta magát, nem velem, hanem alattam, kívülem fordult el. A Szellem világa, az én igazi hazám, változatlanul ragyogtatja örök jeleit, az eszményeknek azokat a sokszor szidott, kajánnak hitt, de talán csak számunkra megfejthetetlen, emberfölötti csillagképeit”.

De mielőtt ehhez az érett harmóniához, feloldó békéhez eljutnánk, még költői alkatának jellegzetességére, a Szabó Lőrinc-i versbeszéd és versformálás beérésére is kell egy pillantást vetnünk.

A Szabó Lőrinc-vers beszédmódja: a dialogikus költői gyakorlat

„Mivel a nemzetközi szakirodalomban utóbb számos sikeres kísérlet történt az irodalmi paradigma- és korszakváltás belső, az irodalmi kifejezésformák világában tetten érhető szemléleti tartalmainak újszerű megközelítésére, elérkezettnek látszik az idő arra, hogy ezek tükrében tegyünk kísérletet a húszas-harmincas évek jelentős fordulatot hozó lírai korszakváltásának feltárására. A történeti avant-garde lezárulása és az egyelőre »lírai újklasszicizmusnak« nevezett irányzat kibontakozása egymással 56párhuzamosan megy végbe, olyan alkotók közreműködésével, mint Kassák Lajos, József Attila, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor vagy Illyés Gyula és mások. Vizsgálataink ennek értelmében a korszakváltás poétikai-szemlélettörténeti komponenseinek felderítésére, a világképi sajátosságok meghatározására irányulnak, annál is inkább, mivel – ahogyan ezt a világlíra rokonítható folyamatai mutatják – éppen ezekben az évtizedekben zajlik le a klasszikus modernség irányzatainak átfordulása olyan líraformációkba, amelyek lényegében mai formanyelveinek alapjait is kialakították (hermetizmus, absztrakt tárgyiasság, tudatlíra, új alanyiság), s jelen vannak a neoavantgarde és posztstrukturalista poétikában is. Kutatásainkban ezért kulcsszerepe lesz a költészettörténeti korszakváltás alaki-poétikai leírásának, a középpontban álló nagy életművek e szempont szerinti értelmezésének, és az így keletkező paradigmák új irodalomtörténeti kontextusba való beillesztésének. A harmincas évek költészettörténetét ily módon sikerülhet valóságos irányzati tagoltságában leírni és értékelni, s kiszabadítani az újklasszicizmus, illetve az újrealizmus fogalmaival félrevezető módon rögzített hagyományos képletekből.” Ezzel a programmal hívtuk össze Kulcsár Szabó Ernő kollégámmal 1991-ben a századunk első felét tárgyaló első líratörténeti konferenciát a pécsi egyetemen, ennek a tanácskozásnak a fényében mutatkozhatott meg Szabó Lőrinc költői gyakorlatának irodalomtörténeti helyzete és irodalomtudományi jelentősége.

A húszas évek második felében a magyar költészetben is alapvető változás történt, amelyet paradigmaváltásnak tekinthetünk. Ezt a változást különböző tematikai, formai, stiláris és nemzedéki tényezőkkel magyarázva tudatosították már a kortársak is, azóta is számon tartja a szakirodalom. De arra – úgy hiszem – csak ekkortól vetül figyelem, hogy túl az ily módon leírt változásokon, a költő és a vers viszonya változott meg, a költészet létének értelmezésében történt gyakorlati jellegű változás. Nem teoretikusok, de költők hajtják végre gyakorlatukban a váltást, először önmaguk számára is meglepő, ijesztő eredménnyel. Úgy vélem, a dialogikus poétikai verseszmény első hazai összegzése Szabó Lőrinc 1932-ben megjelent Te meg a világ című kötete. A kötet világirodalmi mértékkel mérhető végeredmény. De hogy érthessem a folyamatot, amelynek eredménye ez a kötet, korábbra kell visszamennem.

A Te meg a világ kötet látszólag mint Pallasz Athéné Zeusz fejéből, készen pattan elő. Az 1930–32-ben készült és először nagyrészt a napi sajtóban publikált versek a kötetbe rendezéskor valóban csak minimális igazításon esnek át. De vannak a kötetben korábbi keletkezésű versek is. 1930 előtt bárha egy bő éves alkotói hallgatást találhatunk, az 1927–28-as évek 57termésének egy részét azonban alaposan átdolgozva építi be a költő a Te meg a világ kötetbe.

Azt hiszem, itt jelentkezik a filológia irodalomtörténeti – sőt elmélettörténeti – jelentőségű esélye. Két év. Szabó Lőrinc 1927–28-as termésének rekonstrukciójával tetten érhetem a poétikai paradigmaváltás eseményeit a magyar lírában. Miért szorul ez a két év rekonstrukcióra? Mert maga a költő is megijedt saját ekkori verseitől. Nagyobb igényű volt, semhogy csak vegetálni akart volna költőként: amit alkotott, azt már vissza nem vezethette semmilyen hagyományhoz, és széttekintve a kortárs irodalomban sem talált hasonló jelenségeket. A Pandorával bezárólag még a visszaigazolást megkaphatta a Menschheitsdmmerung antológia olvasásakor, darabjainak fordításakor. Ami ezután történik az ő verseiben, az is hasonló a német kortársak szövegeiben történtekhez, de ez a párhuzamosság az ő számára még ismeretlen. Szabó Lőrinc láthatárán a kortárs lírából a klasszikus szerkesztettségű modernség poétikai gyakorlatának Babits, George nevével jelölhető eseményei, valamint az avant-garde jelenségei mint elhagyott tények szerepelnek – amit akkor még nem ismerhet, az övéhez mérhető történések: Benn váltása, Eliot, Pound, valamint saját fiatalabb hazai társa, József Attila. Ezért elbizonytalanodott. Új kötet kiadásának adódó lehetőségével nem élt 1928 végén, sőt az elhallgatást is vállalja. Utóbb sem költőkkel igazolja magát, hanem filozófusokkal. Nem is azzal, akinek filozófiájával poétikájában adekvát eredményre jutott, tehát nem Heideggerrel, hanem a véletlenül kezébe került Russellel vagy a bizonyos témarokonság alapján őt inspiráló-igazoló Stirnerrel. Utóbb ő maga értelmezi így a – szerintem – nem túlértékelhető Russell-hatást: „Sokat vergődtem ezekben a magányos években az egyensúlyért, […] és az új, […] nagy hatás […] akkortájt ért, amikor úgyszólván csak rendezni kellett azt, amivel lassanként magam is tisztába jöttem […] Valószínűnek tartom, hogy a lényege megnyugtatás volt: mintha mindaz, amit Russellben és Goethében láttam, elsősorban emberi biztatást adott volna, azt mondván a káoszt elhagyó léleknek, hogy: Rendben vagy, te is egy lehetséges világ vagy, fiatalember!” (Könyvek és emberek az életemben).

Szabó Lőrinc a hagyományt kezdettől keverten alkalmazza. A Föld, Erdő, Isten klasszikus szerkesztettségű modernsége expresszionizmussal színezett, a Fény, fény, fény és A Sátán Műremekei expresszionizmusa klasszikus verselésen iskolázott szerkezetben jelenik meg. És 1926-ig érvényes a költő és vers kapcsolatára az a pragmatista pedagógiai-pszichológiai preferencia, amelynek ars poeticáját A Sátán Műremekei záró versében mondja ki: „Legyen a költő hasznos akarat”. Ennek alapján éli át a 58szegénység-gazdaság ellentétét, tüntet mindenféle terror ellen és reméli az Erő által szervezett társadalmi megváltást. Nem valamilyen politikai szervezet nevében (azokban sohasem hisz), de a Vezér-elv megtestesülése alapján. Az 1928-as Vezér című vers így lesz egyszerre tárgyilagos korrajz, a költészet hasznossági elvét, a Petőfi-féle XIX. század költői igényét ad absurdum vivő költemény, a klasszikus szerkesztettségű modernség és az avant-garde által egyként szuggerált messianisztikus sejtelmeket egyesítő monológ. Amely mögött hallani vélem a Stefan George iskolájához tartozó, a Hölderlinnel záruló klasszikus német költészetre hivatkozó Max Kommerell következtetéseit (Max Kommerell: Der Dichter als Führer in der deutscher Klassik. Bondi, Berlin, 1928), de a Führer és a Dichter képzetét egy általános jelenre vonatkoztatva, a neves német szociológus, Ferdinand Tönnies Kürwillejének, választóakaratának megfelelően (lásd Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887, magyarul: Közösség és társadalom című könyvét). Enélkül a még homogén lírai monológ nélkül nem kerülhetett volna oppozícióba költészetében a továbbiakban a Führer- és a Dichter-elv, nem jöhetett volna létre a dialogikus poétikai gyakorlat.

A huszadik századi költészet egyik nagy csapdája éppen a „Legyen a költő hasznos akarat”-jelszó, amely ekkor alkalmazhatóvá válik éppúgy minden hagyományos baloldali, mint a bal- vagy a jobboldali diktatúrákat idealizáló messianisztikus vágyképeknek mind leírására, mind megítélésére, mind elfogadására. Ez a történelmileg meghatározottan jelentkező akarati-pszichológiai szemlélet nem valamely költői irányzathoz kötődik, hanem az összes, az első világháború után használható irányzatban kifejezhetővé kényszeríti magát. Költői személyiségek kíváncsisága, megszállottsága, elkötelezettsége, hálája, de még szkepszise is alkalmazhatja az élő hagyományos formákat, sőt epigon módon reorganizációt is kiválthat (például a csak „szocreál”-ként emlegetett szocialista realizmust). Az lehet biográfiai kérdés, hogy egy valamely személyiség miért hozott létre egy bizonyos formációt, de az poétikai tény, hogy a hagyományosan érvényben lévő alkotási módszerek nem álltak ellen, nem zárták ki a reálisan létező politikai vonzást.

A poétikai feladvány éppen ezért: hogyan sikerült a gyakorlatban olyan paradigmát teremteni, amelyben hatékonyan le lehet küzdeni ezt a befolyást, és amely kizárja bármely, csak pszichológiailag ihletett akarati tényezőnek nem a jelenlétét, de a dominanciáját a versben. Így az annyiszor a költő szemére vetett Vezér című vers is más hangsúlyt és tárgyalást kíván: nem az a probléma, hogy Szabó Lőrinc megírta ezt a verset, hanem az, hogyan jutott az 1928-ban írott Vezér-től A párt válaszol című 1931-es költeményben a Vezér-elvet kizáró-megtagadó végered59ményhez. Így vizsgálva a Vezér című vers utóbbi, 1938-as felhasználásának kérdése is csak emberi-életrajzi problémává minősül, poétikailag éppen pozitívumként jelentkezik a tematika 1928-as megjelenése a homogén monológban: poétikai dominanciájának lehetetlenüléséhez éppen ez vezetett. A Párt válaszol című versben aztán a hagyományos homogén formában kifejezett paternizáló „hasznos akarat”, a diktatúrák legitimációja fordul az ellenkezőjére: olyan versszerkezet születik, amelyben elveszíti érvényét ez a legitimáció. A homogenitás helyett a másság versen belüli megjelenése és tolerálása jelenik meg: a Führer és a Dichter ellenkező pólusra kerül, a vers dialógus színtere lesz. Méghozzá nem a hagyományos szubjektum-objektum polaritásban, hanem a versben létrejövő, önmagára kérdező vershelyzet dialógusában. „Az absztrakt személy tiszta fogalma önmagából létrehozza a maga dialektikus ellentétét.” (Tönnies)

A Te meg a világ kötetcím és a kötetet jellemző személyiség-látomás formálisan egy dramatizált költői világot revelál, amelyben az aktor szólama magába foglalja a hagyományos költészet lázadó egyénét (szociológiai szemlélettel, pragmatikus-pedagógiai indíttatással és a pszichológiai igazságkereséssel), és ezt ellenpontozza a néző, aki a világ változtathatatlan törvényeit láttatja (logikai ítéletet alkotva). De – és éppen ez a lényegesen új ebben a költészetben – nála nem a te meg a világ szétválása teremti az esztétikai megformálhatóság esélyét, hanem az Énben egyszerre benne élő és ki is váló, poétikai minőségében is dialógusba kezdő te meg a világ polifon megszólalása.

Az A költő és a földiek című, első formájában A költő éljen a földön címmel napilapban és kötetben is megjelent versről a Vers és valóságban így ír: „Érdekes, hogy felháborít mind a tömegnek, mind a messianistáknak az érdekképviselete; szerintem érdektelenül, sőt a saját érdeke ellen is kell szólnia a költőnek”. Ezzel rés nyílik a pragmatista pedagógiai elven, tudatosítódik a perverzió, amely a Vezér-elvhez vezető bármely messianisztikus tömegmozgalom átélőjét a korporációs testületekbe sorolhatónak tekinti. És ahogy egy lassan kiépült rendszeren belül egyetlen ellentmondás tudatosodik, a felbomlás azonnal bekövetkezhet. Az ars poetica két eleme ezzel dialógusba kezd: a „hasznos” és az „akarat” két, elkülöníthető szféráját adja a versnek. Logikai alapon a vers pedagógiai és pszichológiai homogén hangoltsága megszűnik, a meglevő összetevők megmaradnak, csakhogy jellegükben megváltoznak és egymással szembefordulnak.

Megmarad az „ábrázolás” elve: sőt látszólag még inkább hangsúlyt kap, mivel a vers szereplőjének közvetlen környezete, mindennapi élete 60jelenik meg a versben – csakhogy valójában átlényegülve, „viszony” formájában, analitikus jelleggel gondolja át a költő.

Megmarad a pedagógiai célkitűzés, a hasznosság elve: csakhogy már nem valamely csoportérdek szolgálatában, hanem az egyes ember önvédelmeként.

Sőt, megmarad a vers pszichológiai hangoltsága is, csakhogy már nem a közösségi akarat misztikus Vezér-elvét szolgálja, hanem az önzés jogát emeli meghatározóvá, a nietzschei indíttatást felváltva „az önzés cápájának” (Szabó Lőrinc jellemzése a Vers és valóságban), Stirnernek ihlető filozófiájával.

Tehát a költészet (és Szabó Lőrinc költészetének is) mindegyik, korábban meghatározó elve megmarad, csak a vers számára való jelentésében változik. Szabó Lőrinc 1927–28-as költői válsága (ekkori verse költői metaforájával: „falba léptem”) abból következett, hogy mindezt egy folyamatosan célratörő, homogén beszédmódú verstestté kellett volna egyesítenie. Mivel pedig ekkori verseinek többsége e mérték szerint nem látszott számára sikerültnek, 1928 végén lemond a kötet összeállításáról. Időbe telt, míg felfedezte: a torzónak látszó versek adják az új lehetőséget (verse metaforájával a „csodát”: „s ajtót nyitott a fal”). Ez pedig a homogén verstest hagyományos ideáljának feladása, a dialogikus versbeszéd megjelenése.

A dialogikus gyakorlat első poétikai formációja nála a következő: a költő versében a környezete börtönszerűsége által meghatározottan szenvedő és akcióba lépő ember önmaga meghatározásáért vívott harcát éli át. A korporációkba kényszerítő történelem helyett az egyes ember történetét figyeli, amelyben a létező önmaga viszonylatait tudatosítja, beteljesítve önmaga megvalósításával önmaga pusztulását. A történet két nemlét közötti idő, amelyben az ember megszüli „gyermekét, a halált”. Amit a gyakorlati poétikában megtalál, az adekvát azzal az egzisztenciálfilozófiai analízissel, amelyet épp ez időben Heidegger a Sein und Zeitben kidolgoz. A vers: „áttekinthetővé tenni létében egy létezőt, a kérdezőt”. „Legsajátabb létét abból a létezőből érti meg, amelyhez lényege szerint állandóan és mindenekelőtt viszonyul, vagyis a világból […] a vitában, amelyet magukkal a dolgokkal folytat.”

Mindennek tudatosodása pontosan is köthető egy Szabó Lőrinc-szöveghez. Még a homogén hasznossági elv dominanciája idején hangzik el, szinte véletlen elszólásként, a még a hagyományos igényeket fogalmazó, Zilahy A Fehér Szarvas című színművét méltató-vitató publicisztikába ágyazva: a Pandora 1927-es harmadik számában, áprilisban: „az író […] sok életet él egyszerre és egymás mellett, nem pedig egy elvet”.

61

Végeredményben: a húszas évek második felében és a harmincas évek elején nem nemzedéki, tematikai stílusváltás történt (illetőleg csak részben és járulékosan az), hanem paradigmaváltás. A paradigmaváltás lényege tehát nem tematikai, hanem szemlélettől ihletetten beszédmódbeli: a homogén versszemlélet dialogizálttá alakul át. A történelemben beteljesedő egy Igazság helyébe az Egy igazságának igénye lép. A megformáltság eltűri, sőt kiváltja a hangnemi különbség egyszerre való jelenlétét, a pszichológiai és a logikai hangoltság egymást kiegészítő szervező szerepét: a mindennapi életben való jelenlét logikai tudatosítását és az e jelenlét viszonyainak átélésében megszólaló pszichológiai minősítést.

A költő érzékelési adatokkal, emlékezettel, információkkal telített tudatában „a teremtést építi át” (Rádiózene a szobában): az alkotásfolyamatban alakulva fogalmazódik meg maga a költői személyiség, míg közben létrejön a műalkotás. A klasszikus szerkesztettségű modern versben az idealizált centrális elv, az avant-garde-ban az úgynevezett formabontás ellenére meglévő célratörő lényegi folyamatosság biztosíthatta a vers homogenitását. A homogenitás megszűnése a lényege a dialogikus poétikai gyakorlatnak. Az önmeghatározás a másságok összefogásából adódik. Ez pedig szükségessé teszi a különböző hangoltságú elemek poétikai kiegyenlítődését: a szerkezet szerepének hangsúlyosabbá válását (amely bizonyos aspektusból mint újabb fajta klasszicizálódás, tárgyiasság jelenik meg a felszínen). Másrészt a szöveg mindenkor is meglévő dialogicitása kap ekkortól sajátos hangsúlyt, versszervező erőként jelenik meg, beleszólva a szerkezet retorikai megvalósulásába is.

1926 után paradigmaváltás történt a magyar lírában. Ennek során két szembeszökően markáns és egymástól határozottan különböző jellegű versalkotási mód különül el egymástól, válik hangsúlyossá, az elkövetkező poétikai értékrend meghatározójává. Az Illyés-féle poétika népi-nemzeti kötöttségű, pedagógiai célzatú, realista, ábrázoló, folyamatosan elbeszélő jellegű, mely még a babitsi pályát is maga felé hajlítja – és az egyes ember létezési viszonyulásaira rákérdező, létbölcseleti ihletettségű, dialogikus szerkesztésű költészet Szabó Lőrinc és József Attila pályáján.

A változás leírása, interpretációja már in statu nascendi elkezdődik és a mai napig tart. Magam részéről filológiai rekonstrukcióval azt igyekszem bizonyítani, hogy a változás nem 1930–32-ben jön létre, amikor az újabb versek szériájában majd pedig a Te meg a világ kötetben válik láthatóvá, hanem 1927–28-ban alapozódik, Szabó Lőrinc költészete már ekkortól nem vezethető vissza előzményekre, kortárs példákra. Ezt fogja ő inkább filozófusokra utalva visszaigazolva látni a Te meg a világ idején.

62
A Szabó Lőrinc-vers megszületése

Szabó Lőrinc költészetének első évtizede nemcsak témáiban, hanem verse formálásának módjában is végletesen szélsőséges. Prózavers, angol blank verse, hagyományos vagy szabad versként ható strófás szerkezet és a görög kórusokra emlékeztető szabad vers egyként megtalálhatók ekkori köteteiben. De a különböző megjelenési formák egyetlen, szűnni nem tudó küzdelmet reprezentálnak: az avant-garde irányultság és klasszicizáló szabályosság párharcát. Így érthető, hogy Bori Imre a magyar avant-garde líra nagyjaként tartja számon Szabó Lőrincet, ugyanakkor a Föld, Erdő, Isten verseiben Schöpflin Aladár klasszikus metrumokat hallott, A Sátán Műremekei szabad verseinek előképét pedig a görög kórusokban mutatja fel Rába György monográfiájában. Erre utal már Németh László is 1931-es tanulmányában, éppen a költő tájékoztatására hivatkozva: „az anarchikus iramú vers, melyet gazdája a görög kórus modernizált változatának nevez”. A parnasszista indulás George és Babits formafegyelmének követésével folytatódik, majd a múlt századi angol költészet (a tavi költőktől a preraffaelitákig, és mögöttük természetesen a csodált, babitsi és georgei értelmezésű Shakespeare) válik példává a Babits műhelyében angoltanulásra fogott költő számára.

Az avant-garde és klasszicizálás párharca esetenként változó megjelenési formája Szabó Lőrinc belső harcának, amellyel a költői alkatának (illetőleg ellentmondásainak) megfelelő versbeszédet igyekszik megalkotni. És ennek jellegzetessége a kötöttségek beteljesítésének vállalása mellett a legegyénibb variációk megteremtése. Így jut el a konzervatív, rímtelen jambusi sorokból alkotott zárt verstől a sorok és strófák különböző szabad variációin keresztül a gyakran rímes, strófás, a jambusi jelleghez ragaszkodó szótagszámláló versbeszédhez, amelynek jellemzője a természetes beszéd illúzióját keltő mondatépítkezés, és az enjambement segítségével a sor és mondat aszinkronitására épülő ritmika.

A Föld, Erdő, Isten kötet az egyensúlyozásnak, a széthúzó elemek összetartásának, egymással ellenőriztetésének remeklése. A sajátos Szabó Lőrinc-i sor–mondat-aszinkron már a Föld, Erdő, Isten kötet konzervatív jambusi szerkezetében megteremti a jellegzetes egyéni variációit. Az öt, öt és feles sorok metszete általában az ötödik szótag után következik. Ebből az alapsémából „leng ki” a sorok szintaktikai tagolása: rendszerint két metszet között épít fel egy-egy összefüggő tagmondatot, melyet a sorvégen enjambement-nal köt össze. A „kilengések” pedig egy-egy teljes mondatot fognak össze: az első sor tagolási képe csak a 63mondat zárása után ismétlődik meg, azaz csillapul ekkorra a „lengés”, feloldva a szabálytalansággal fokozott feszültséget, és bekeretezve a mondatot.

Először fecskék, // később denevérek
hasogatták az estét; // a hegy is
elfüggönyözte arcát // és a nádas
eldajkálta // a síró szeleket.
Jött a sötétség… //

(Föld, Erdő, Isten, IV.)

A korszak végére azután ez a ritmusalkotó képlet állandósul:

Házak, / paloták, // villanyhomlokú,
tornyos kövek, // Budapest házai, – //
tíz éve járok / már alattatok /
és bennetek: // meglaktam a proli
pincék nyirkát / és a körutat / és
a Dunapartot, // törtem aranyat
betonbányáitokban, // csobogó
uccáitokon úsztam / nyiharász
autók delfinhátán // s vitt berregő
repülőgép / tornyaitok fölött.

(Budapest)

Ez a verselési mód később (például a Tücsökzenében) már rímmel összefonva jelenik meg: a jambusi emlék és a hangos (néha ragrímtől vagy sorvégre szakított névelőtől, kötőszótól sem visszariadó) rímelés hangsúlyozza a sor kötöttségét, a hagyományos rendet; a két félsorra osztó, grammatikailag érvényesülő tagolás egyéni variációi pedig a nyugtalan, lázongó személyiség versbeli akaratos jelenlétét mutatják.

Szabó Lőrinc az a költő, aki azért ismeri tökéletesen a poétikai szabályokat, hogy legyen mit megszegnie. Hiszen a Tücsökzene Verlaine a szemináriumban című darabjába beépített műfordítás éppen egy szabálytalanság révén hozza meg a fiatal egyetemista számára a figyelemfelhívó sikert. Mert nem veszi tekintetbe, hogy a francia nőrímet ő hímrímmel adja vissza:

64
Jancsi: „Oh triste, triste était mon âme…”,
s rögtön: „À cause, à cause dune femme,”
„Ez így még nem elég jó magyarúl.”
„S hogy jó?” „Óh, lelkem, mennyi bánat ért,”
kezdtem: „egy asszonyért, egy asszonyért,”
s végigmondtam… Csönd lett, csodálkozó.
S Bátyuska hozzám lépett: „Harasó!”

De hát miért? Mert igazi költő volt már akkor is, és volt bátorsága a költőileg talán egyedül lehetséges megoldást választani: jó magyar verset teremteni megtartva a verlaine-i hangulatot is.

Mondatszövésére példaként az Egy egér halálára írt meditáció egy részletét idézem. A versmondat egy-egy teljes leírás, tagjai óraszerkezet alkatrészeiként kapcsolódnak össze, hogy kitöltsék egyrészt a zárt versformát, másrészt kikerekítsék a mondatot. Ez a mondat a leírás, a pontos bemutatás eszköze. Két fő típusból áll: egyrészt a felsorolásból, mely a leírt dolgok tulajdonságait mondja el, másrészt az alárendelésekből, melyek meghatározzák, jellemzik, viszonyba állítják a felsoroltakat. Ezekhez kapcsolódnak a közvetlen azonosítások és a csattanóra végződő gnómák. Az adott példa egyben a költő biológiai példatárának és életszemléletének is egyik jellegzetes darabja: egyetlen csontváz leírásában az azonosításokba rejtett hasonlat segítségével a „parányi épület”-től az épülő ház képéig vezet. Mondatszerkesztése segíti képépítkezését abban, hogy a csontváz ijesztő látványa helyett a maradvány pontos szépségét idézze, és a már elmúlt teljes szépséghez hasonlítsa, úgy, mintha az ismét elkövetkező lenne. Ezáltal az ellentétes irányú épülés-vetkezés vibrálással pedig az idő – legalábbis a pusztulásra szánt élőknek osztott idő – teljességét idézi fel. És mindezt úgy tudja biztos kézzel építeni, hogy a kidolgozás merészségét észrevétlenné teszi: soha nem a virtuozitást csodáljuk verseiben, hanem éppen a természetességet, amellyel az elágazó mondatfüzért (az általa érzékletessé tett tér- és időélményt, valamint a benne átélt létérzékelést) a leírás természetes sodrásába fogja.

Gyönyörű volt, parányi épület,
s szálkás bordái, gombostűk, fehér
gerince s ívelt farka csontjai
légies könnyű rajzban pontosan
körülírták, hogy milyen lehetett
65
egykor alakja, melyről az idő,
két év, és az irgalmas levegő
minden húst észrevétlen leszedett,
oly szépen, hogy a test elszállt s a váz
megmaradt egy darabban, mintha ház
volna, csupasz gerendák és traverzek
célszerű és szép labirintusa,
mely most készül csak élni s csak husa
hiányzik még, a malter és a kő.

Ebből összegeződik majd a filozófiává és poétikává lényegülő Szabó Lőrinc-i versszerkezet:

Harminc év
Nem vagyok kész? vagy összedőltem?
A szeretet s a gyűlölet,
melynek száz keze épitett,
alszik vagy meg is halt köröttem.
Ki javítja meg, ami gyenge?
Talán nincs is rajtam födél,
hisz túlsok az eső s a tél
nagyon is bejár életembe.
Sötétben nézem magamat:
valami mindig törik-omlik.
Tégla? üres dísz? – nem tudom,
de tanulságnak megmarad,
hogy az épülő ház s a rom
egymáshoz mennyire hasonlít.

A mondat- és versépítkezésnek alapegysége és egyben a vers teljességének meghatározója a sajátos Szabó Lőrinc-i sor–mondat-aszinkron.

De ha saját költészetében terhes volt számára a kötöttség, miért ragaszkodott a hagyományos formákhoz, hiszen épp ezzel szakadt el – látszólag – az akkor divatos avant-garde korszerűségtől? Ez nála nem divatkérdés, hanem alkati adottság. Mert éppen a hagyományos forma fegyelmében jut el az azt kiegészítő, kiteljesítő egyedi variációkhoz, és prózaverseiben 66pedig egyenes út vezet a kötöttségek vállalásához. Szentkuthy Miklós a Föld, Erdő, Isten kötet XII. versének e fél soráról: „Szemedben: szememben: ragyog a reggel” a Magyar Csillagban így ír: „nem lehet csak véletlen játéknak vagy mellékes ritmikai bukfencnek felfogni ezt a pár szót […] Van ebben könnyed és hányaveti népdalszerűség, van ebben logikai egyszerűség, […] vad tömörség, keserű lemondás a sallangról, persze, van ebben azért kacérkodás is a szójátékkal […] paradoxon és mély igazság cikázó kereszteződése, a blöff, az odavágás”. Valóban, itt alakul már a későbbi vers-zene, ahogy Szentkuthy is általánosítja az egyszeri megfigyelést: „mindez együtt vagy külön, de állandóan ott lesz ebben a költészetben”. Ha Szentkuthy az első kötetből olvassa ki a Szabó Lőrinc-vers jellegzetességét, Halász Gábor a Te meg a világ kötet keletkezése idején (1932-ben) figyeli meg: „A forma, a gondolati líra nagy korszakaira emlékeztetőn, nemcsak cifra köntös, hanem megoldás is, meggyötör és felszabadít, mint egy matematikai levezetés; a képlettel rokon, nem a képpel”.

A szabálytalant a renddel szembesítve villanhatnak fel új felfedezések. Ezt a keresztezési pontot választotta Szabó Lőrinc versalkotásában is. Ez lett az ő poétikai különbékéje előbb, mint azt tematikusan kötete címébe emelte volna. De nem is választhatott mást, költői alkata csak ebben, a szélsőségeket összefogó, mesterien összeszikráztató állandó különbségtevésben valósulhatott meg.

67 68
„Pusztul, ami csak egy”
69 70
Szabó Lőrinc személyiséglátomása
(Te meg a világ, 1930–1932)
Egy költészet újjászületése

A Te meg a világ kötetről már a kortárs kritika, majd pedig az irodalomtörténet is megállapíthatta, hogy Szabó Lőrinc költészetének egyik csúcsteljesítménye, és egyben a magyar líra kiemelkedő értéke. A kötet a másfél évvel később összeállított Válogatott Verseivel együtt Szabó Lőrinc eddigi pályája összefoglalásának és átértékelésének készült. 1930 elejétől, amikor megindul az újfajta versek sorozata, Szabó Lőrincnek el kellett végeznie korábbi költészete felülvizsgálását és az új költői tematikának megfelelő világkép és verstípus megalkotását. Rendkívül figyelemreméltó ebből a szempontból Németh Lászlónak a Nyugat 1931-es évfolyamában Új nemzedék, 1931. címmel készített Szabó Lőrinc-portréja, amely in statu nascendi írja le ezt a változást. Igaz, Szabó Lőrinc maga készíti fel erre a leírásra: „közben végigolvastam 1926-tól való teljes versanyagomat, elrendeztem az egészet, dátumok szerint, kb. 100 verset, és írtam egy hosszú levelet melléjük Németh Lászlónak. Az 1927-es és 28-as részben még elég sokat kell majd változtatni, a többin úgyszólván semmit. Ma reggel aztán expressz-ajánlva feladtam az egész óriás-vastag levelet. Kíváncsi vagyok, milyennek látja majd ezt a 2 kötetnyi anyagot N. L.…” – írja feleségének 1931. augusztus 3-i levelében a költő. Németh László imigyen reflektál a küldeményre: „1926 óta Szabó Lőrincnek nem jelent meg eredeti kötete, verseinek java napilapok szennyes folyamán sodródik tovább. Aki azonban e versek gyűjteményébe beletekint: a szigorú verssorokon, mint arcvonásokon figyelheti meg, mint lesz az ideges fintorból dacos férfikomolyság. Öntött szavak, kik egyre olvadóbbak, írta Ady Babits verseiről. Nos, itt az olvadt szavak lesznek egyre öntöttebbek, a keserűség a szemünk előtt változtatja halmazállapotát. A szöktetett jambus fokról fokra belevész egy merevebb, gőgösebb mértékbe, a strófák felhúzzák láncos várhídjaikat, az egy szuszra elfúható vers mondatokra szakad; a költő elzárkózik, gombolkozik, s aki annyi szonettet fordított, felfedezi a maga számára is a szonettet. A Szabó Lőrinc-vers nem szavalható költemény többé, mely tetőt, hullát, elkapott szénásszekeret hoz árvíz hátán. A kompozíció egyszerre nagyon fontos lett, és egyszerre száműzött minden fölöslegest. […] Szabó Lő71rinc lírája egyre határozottabban gondolati. Nemcsak a szó iskolás értelmében, hanem annál szorosabban is. Nemcsak gondolatokat forgató líra, hanem a gondolkozás fájdalmának a lírája. A költő lelkén seb az öntudat, seb, amelyet nem hajlandó kuruzslók gyógyfüveivel borogatni. Ha előbb a nyomor, az igazságtalan kitagadottság uszított föl; most a halál, az értelmetlen létezés dermeszti meg. Nem mintha a nyomora kevésbé fájna, de egy lépéssel közelebb szállt a Nihilhez, melyre a férfi válasza: tragikus öncélúság s a művészé: kérlelhetetlen fegyelem.”

Egy másik leírás szintén megelőzi a Te meg a világ kötet megjelenését, a Villon-fordítások apropójából vélekedik imigyen Halász Gábor: „Évek óta nem jelent meg Szabó Lőrinc-kötet és csak a napilapokban elszórt verseiből vettük tudomásul tehetsége csodálatos megérését. Fejlődésének talán legszerencsésebb stádiumában van most, amidőn felzaklatott egyéniségét, morális kételyeit, gőgös életbölcsességét formailag teljesen megtisztult, minden felesleges díszt lehántott, a legsúlyosabb intellektuális terhet könnyű lebegéssel hordozó költeményekben tudja kifejezni. Idegszálainkban érezzük egy-egy biztos sorát, mint az operáló kést. Nem a színkeresés a művészete; a fogalmak kegyetlen és pontos kopársággal lépnek be a versbe, a hasonlat sem távoli utalások félhomályába burkol, hanem felcsattanó éles világítást gyújt ki, a jelző nem díszít, hanem karakterizál. A forma, a gondolati líra nagy korszakaira emlékeztetőn, nemcsak cifra köntös, hanem megoldás is, meggyötör és felszabadít, mint egy matematikai levezetés; a képlettel rokon, nem a képpel. Mondatai hangulatában van valami szikrázó, villamos feszültség, hangjában csaknem kopogós keménység, gondolataiban a színvallás, helytállás bátorsága, érzelmi életében kíméletlen őszinteség, erotikájában követelődző, de sohasem fülledt lobogás; a határozott gesztusok, éles körvonalak művészete az övé. A legbelsőbb is felszínre kerül, a rejtegetett titok kiteregető fénybe; mindent, ami fáj, nevén kell nevezni”. Ugyanő másik leírása már a kötet megjelenésének pillanatából származik, 1933-ból; Halász Gábor ezt olvassa ki a kötetből: „A felsorolás keménységéből, lefojtott izgalmából kiszökő lírai fordulat (acélból kipattanó szikra) a művészi siker csalhatatlanságával ad számot a küzdelemről; az egyén örök eváziója, tehetetlen dörömbölés a világ börtönfalán, korok feletti dac és korszerű megalázottság zsúfolódtak belé a végső sikolyba, az elvont probléma megkapta az egyetlen versbeli értelmét, a hang bűvös igazolását. A költő állást foglalt; csak az értetlenek latolgathatják, milyen irányban. Kifejezte magát – és az értők szabadkőmíves csapata csillanó szemmel avatódik be a nagy titokba. A költő világnézete a jó vers. […] Próbált feloldódni a világban, síkraszállott az emberiségért, átkozta a pénzt, üvöltötte a nyomort, akarta a tettet, és a nagy költészet váratott 72magára. Nem mintha a tévelygése haszontalan lett volna, szükség volt a kerülőkre is. És most, amidőn az utolsó kötet biztos mentsvárából visszatekintünk a megtett útra, itt is, ott is felfedezi szemünk a rejtett irányjelzőket, amelyek mai maga felé mutattak. Legközelebb állott – különös – tíz év előtti kötetében (Föld, Erdő, Isten). […] Akkor magyarázott, bőbeszédű volt, most határozott és szűkszavú lett, a nyelve színesebb volt, de pufogóbb, erőtlenebb, akkor klasszicizált, most klasszikus. Öregedett, meghiggadt; de akkor is, most is ellenzék volt, közvetlen a háború után a zűrzavarban, ma a vasrendben”.

Visszatekintve – történeti távlatból, 1972-ben – Rába György pedig így jellemzi ezt a váltást monográfiájában: „társadalmi érdeklődését a metafizikus gondolkodó nyugtalansága, anarchista lázadását a racionalista elme megismerési vágya, szavaló pátoszát a gnomikus mondások szellemi feszültsége és a totális szemléletnek a mondatritmikában érvényesülő dialektikája váltotta föl. A művészi elvek ilyen hatalmas átalakulására szinte alig akad példa a magyar líra történetében”.

Nem kevesebbet vállal Szabó Lőrinc költészete feladatául, mint az ember helyének, a személyiség megvalósulási lehetőségének vizsgálatát abban a történelmi helyzetben, amikor a polgári világ – úgy látszott – kimerítette a történelme során kínálkozó szereplehetőségeket, a történelem további alakulásához mindinkább a szerepek visszavételére, a parancsoknak kiszolgáltatott, egyéniségüket megtagadó tömegember alakítására van csak lehetőség. A Dichter már csak a Führer pusztító megjelenését tudatosíthatja. Szabó Lőrinc költészetében tudomásul véve és megszenvedve a szereplehetőségeknek ezt a megszűnését, mégis fenntartja az önelvű személyiség igényét. Szabó Lőrincnél ez a lehetetlen megkísértése, mert nem fogad el semmilyen messianisztikus reménykedést, nem választja szét időben kora történelmi adottságát és a személyiségmegvalósítás tervét. Nem tesz különbséget a reménytelen jelen és az azt felváltó, megváltoztató, újfajta lehetőségeket ígérő jövő között, hanem a valóságelemzés negatív eredményét és a mégis vágyott lehetőségeket egyazon jelen időben szembesíti egymással. Így versében két szemlélet testesül meg: a kiteljesedni akaró lázadóé és az ennek kudarcait figyelő, szkeptikus elemzőé. A személyiség épp ebben az egymásnak feszülő, egymást ellenpontozó, de ki is egészítő dialógusban fogalmazódik meg, a társadalomban való önmegvalósítás helyett a tudatban, látomás formájában. Számára az alkotás: a tények és igények egymást ellenpontozó párbeszédének poétikai leírása.

E dialógus során létrehozza az önmegszólító versforma egy sajátos válfaját, melyben a költő egyenlő eséllyel hagyja szóhoz jutni az önmeg73valósításra törekvő és az ennek lehetetlenségét tudatosító szólamokat. A két szólam ugyanakkor nem zárja ki egymást, nem poláris ellentétükben ragadja meg őket – párhuzamos síkokban léteznek. Az egyik cselekvő jellegű: a vágyak síkján jelentkezik, szerepeket vesz fel és lázad a külvilág nyomása ellen; a másik szemlélődő jellegű: a külvilág öröknek látott szövevényét tudomásul veszi, és szkeptikusan beletörődik a változtathatatlanba. Nevezzük az egyik szólamot az aktorénak, a másikat a nézőének, mindkettő azonos eséllyel van jelen e versekben, a tudatban lezajló „tükörszínjáték” egyformán szükséges szereplői ők.

A Te meg a világ kötet verseiben Szabó Lőrinc megszünteti a lázadó költő hagyományos tematikáját: a különböző társadalmi és személyes tényekkel való egyszerű perlekedést. Most már nem egyes aktuális tények ellen lázad programszerűen, hanem az embert körülvevő és szabályozó, társadalmi és biológiai létét meghatározó „szövevény”-rendszer látomását építi fel, és ezt szembesíti a benne vergődő emberrel. Ennek a magas szintű verstematikának a kidolgozásában van segítségére Bertrand Russell ismeretelméleti módszere, mely a valóságot mint a megfigyelőben összeálló viszonylatokat szemléli, és épp ezért a tapasztalatszerzés egyik módjaként az önmegfigyelést ajánlja. Ezáltal kétarcú ihletőnek bizonyul ez a hatás. Egyrészt a valóság objektív adatainak tiszteletben tartására készteti a költőt, másrészt ahhoz segíti, hogy ezekből az adatokból önmaga meghatározására szubjektív érvényű látomást alkothasson.

Sokáig – Rába György elemzése alapján – csak ezt, a russelli filozófiai ihletést vettük figyelembe a Te meg a világ szemléleti modelljének vizsgálatánál. De emellett egy sokkal „életszerűbb” ihletőt is megfigyelhetünk: ekkor lép be egy rövid ideig, de annál nagyobb intenzitással a költő életébe Juhász Gyula. Nem a költő, hanem a beteg ember. Az eddig figyelemre kevéssé méltatott kapcsolatra először Dér Zoltán figyelt fel, tárgyi történetét Tasi József gyűjtötte egybe: a hol egyik, hol másik idegszanatóriumban (a drágább Siestában és a közönségesebb Schwartzerban) szenvedő költő Szabó Lőrincék új, Németvölgyi úti lakásának szomszédságában él, Szabó Lőrinc meglátogatja, talán azért is, mert ismerős a hely – nemrég éppen a Siestában lábadozott öngyilkossági kísérlete után az ő felesége is –, együtt keresik meg Tóth Árpád sírját, kirándulásként a Farkasréti temetőben. De figyeljük csak a költő emlékezését Juhász Gyuláról írott esszéjében: „Első látogatásom már nagy birkózás volt a makacsságával. A zavar és megdöbbenés negyedórája után valami felelősség és szégyenérzet kezdett szorongatni, […] Hát nem tudok segíteni? […] Mint gyors ragály, szállt meg a sötétsége. Fájdalma felbolygatta minden dekadens hajlamomat. Egyszerre csordultig töltött a gyű74lölet az egész mindenség ellen, az élet rejtélyes kormányzói ellen, akik a végtelen anyagnak ebbe a hozzám hasonló kis parányába annyi szenvedést, annyi feketeséget és kétségbeesést zsúfoltak össze. Fellázadtam ég és föld ellen, a pillanat borzalma és reménytelensége meggyőző szavakat adhatott a számba, s az átvett fájdalom meggyőző csengést a hangomnak. Csöndesen és sötéten, gyötrődve és összefüggéstelenül szidni, gyalázni kezdtem az életet. Azonosítottam magamat a beteggel, igazat adtam minden komorságának, hogy ingereljem. – Állj bosszút a kínzódon azzal, hogy nem veszed tudomásul! Kezdd figyelni agyadban az iszonyúság férgeit, és mondd neki azt, amit én szoktam mondani a szenvedésnek, ha már elkerülhetetlen, mondd azt, hogy nem fájsz, hanem érdekelsz! – Az ellent-nem-állás elvével dolgoztam, átvettem a kiindulópontjait. Eltelt egy fél óra, egy óra. Lelki technikát vázoltam föl, módszert rögtönöztem, felnagyítottam a magam hasonló kínjait, és magasztaltam kedvelt lelkigyakorlatomat, a buddhista önmegváltást: a fájdalom vállalását és megsemmisítését. Ijesztő dolgokat találtam ki magamról az élet gonoszságának és aljasságának példázására, egy részüket nem is kellett kitalálni. Nehéz titkokat bíztam rá, meg mertem tenni, hiszen őrült. Sejtelmem sincs róla, hol futott a határ a valóság és hipnotizáló ihlet közt. Még feketébb éjszakát festettem az éjszakájára, és egyetemesen lepleztem le minden áltatást… Úgy éreztem, hogy lényegileg mindenben igazat mondtam neki”.

Ez a terápia – ha meggondoljuk, hogy a szegedi Somogyi Könyvtár Kilényi-gyűjteménye szerint (Péter László szíves közlése) Szabó Lőrinc 1929 utáni újra megszólalásának első darabjai, a Találkozás és A belső végtelenben című versek Juhász Gyulával hozhatók összefüggésbe, a Halálfélelem címűt pedig a Széphalomban neki is ajánlja a költő – egyúttal a Te meg a világ költői módszertanát is jelentette. Az őrült költővel való „együttdolgozás” olyan módszerhez segítette Szabó Lőrincet, amely a korábbi lázadó perlekedéseket egységes egésszé szervezhette. Az aktor és néző küzdelme nem más, mint Szabó Lőrinc színjátéka Juhász Gyula lelkéért. A terápia olyan színjátékot alakított, amely Szabó Lőrinc költészetében létrehozta a „tükörszínjáték”-ot.

A filantróp tevékenység egyben a költő kísérleti laboratóriumát gazdagította, az őt is épp ekkor izgató problémák megszólaltatását segítette. Ami az egyik ember számára néhány fájdalmas-világos pillanat maradt az éjszakába vezető úton, az a másik költőt megmentette a haláltól, költészete elnémulásától. Hiszen a Juhász Gyulának mondott szöveg megfelelőit olvashatjuk ugyanekkor a Vékesné Korzáti Erzsébetnek írott elkeseredett hangú levelekben is.

75

Végül is a „teremtés átrendezéséhez” ha Russell filozófiája visszaigazolást és módszertani segítséget adott is, valójában Stirner példája adja a szellemi ihletést. Hiszen a költő lázadó évtizedének, eddig vezető költői hagyományának utólagos elrendezéséről is szó van ebben a szellemi építkezésben. A Kalibán!-tól A Sátán Műremekeiig, illetőleg az 1927–1928-as versekkel bezárólag egy olyan költői világot hozott magával, amely minden egyes versében fel akarta robbantani a világot, de ugyanezekben a versekben tudomásul is kellett vennie, hogy ez a világ felrobbanthatatlan. Ha erre a lázadó korszakra világirodalmi modellt keresnénk, Dosztojevszkij akkor még kevéssé méltatott, azóta a figyelem középpontjába emelkedő regényét, A kamaszt említhetem. Szabó Lőrinc nemcsak ismerte, de méltatta is az 1921-ben, Trócsányi Zoltán fordításában A siheder címmel megjelent könyvet: „Az egész háromkötetes regény, Dosztojevszkij egyik főműve, a maga bonyolult és szinte kibogozhatatlan cselekményével egyetlenegy, fanatikus hittel vallott ideának ad keretet – a siheder érzi a Pénz hatalmát és olyan gazdag akar lenni, mint Rotschild. – Egész élete kínos vergődés, mert törvénytelen származása miatt mindenütt lenézik, de tudja, hogyha egyszer övé lesz a Pénz, akkor mindenki hódolattal görnyed elébe. Nem az önzés teremti meg agyában ezt az eszmét, – hiszen a siheder maga az önzetlenség, – nem aljas öncélt lát a pénzben, hanem eszközt. Tulajdonképpen nem is a pénzre és nem a hatalomra van szüksége, hanem csak arra, amit a pénzzel meg lehet szerezni és ami hatalom nélkül el nem érhető: az erő magányos és nyugodt tudatára. Függetlenség! – ez a végső cél, amelynek birtokában aztán akár szét is osztja vagyonát az emberek közt, szívesen jár ócska kabátban, rongyos esernyővel és önként választja mindenütt az utolsó helyet. […] A siheder sokkal egészségesebb gondolkozású, mint az anarchista Raszkolnyikov, akit valósággal megbetegít a maga eszméje, egészségesebb és reálisabb érzékű, bármily ügyetlenül és félszegen forog is az emberek között. Sok benne a tapasztalatlanság, a fiatalos zöldség, eszméje megvalósítása természetesen nem sikerül: a siheder mindvégig szegény ördög marad, s a regény végén eltűnik szemeink elől, nem tudjuk, mi lesz vele”. Szabó Lőrincnek ez a Pesti Naplóban 1921. november 6-án megjelent ismertetése bármelyik versének szerkezetévé válhatna a Föld, Erdő, Isten utánról A Sátán Műremekeivel bezárólag. De amit hozzáfűz, már a dialogikus beszédmód paradoxiáját előlegezi: „Gyönyörű szenvedés ezt a regényt olvasni”. Az imigyen leírt csapdahelyzetből természetes út vezet vissza a regényt is ihlető műhöz: Der Einzige und sein Eigenthum. A Vers és valóságban maga Szabó Lőrinc hivatkozik a Te meg a világ legfontosabb darabjainak Stirner által történt hangoltságára. Az Egy álmai és a 76Semmiért Egészen éppen ebből a csapdából való poétikai kilépés, „gyönyörű szenvedés”: a változtathatatlan világban való belső változáskeresés tudati variációinak átgondolása, a belső függetlenség vágyott állapotának leírása és a változtathatatlanság egyidejű állandó tudatosítása.

Saját többéves vergődésének és e vergődés értelmét megvilágosító „terápiájának” hatására kibontakozik Szabó Lőrinc előtt egy olyan tudatbéli alkotói forma, amelynek segítségével a költői halálból válthatta ki önmagát, a semmiből egy új világot teremthetett. Ahogy ezt – talán a Juhász Gyulával tett temetőlátogatásra emlékezve – éppen a Tóth Árpád emlékének ajánlott Árnyék című versében ujjongva meg is írja 1930 áprilisában:

Egy hosszú-hosszú éve már,
valami titkos akarat
kivette fáradt húsomat
férges kezeidből, Halál.

Az ekkori Szabó Lőrinc-versben a külső és belső világ mint az embert meghatározó viszonyok együttese jelenik meg, a vers nézője pedig épp azt kíséri figyelemmel, hogy a kísérleti áldozat, az aktor hogyan reagál e viszonyok rendszerére. Így különbözteti meg a szövevényrendszert (mely „között” egzisztál a létezés), az ember erre válaszoló reagálását („útján”) és a megfigyelőt („emeld magasra […] lámpádat”).

Nélkülözések, munka s a halál
nagy tényei között s a félelem
gonosz útján emeld magasra már
becsületes lámpádat, értelem!

(Vámpirok ellen)

Itt sorolja fel a költő emberről alkotott látomásának meghatározóit: ezek partikuláris tényekből kiszűrt és rendszerbe fogott őstények, metafizikussá rögzült ősképek, imágók és egyben erők, mozgatók, melyek létrehozzák azt az erőteret, amelyben a személyiség megvalósulási kísérlete folyik. Közöttük a költő találhat logikai-sorrendi különbséget (okként találva a nélkülözések, munka és halál „nagy tényei”-t, okozatként pedig az általuk kiváltott félelem útját; ítéletalkotóként efölé emeli az értelem lámpáját), de időbeli megkülönböztetést már nem alkalmaz („között… útján… emeld fel”), ezzel egymáshoz köti, csak egymásban megvalósulónak látja ezt a szövevényrendszert. Verse szerkezeti váza így lesz a világ tükörképe, a Juhász Gyula előtt játszott „tükörszínjáték”:

77
a sok titok, amiből a jelen
kint és bent összeállt,
szerkezetemben működik
és figyeli magát.

(A bolond kezei közt)

Először vizsgáljuk meg, mit jelentett Szabó Lőrinc számára a „kint”, a külső világ, a „nélkülözések, munka” világa. Hagyományosabb, a húszas évekből örökölt, a kapitalizmus klasszikus korszakából datálódó terminológiájával így fogalmaz A bolond kezei közt című vers első változatában:

Megrohan a
gond, perceimen
osztozni, s a munka s a pénz
százkezű gyötrelem

Általánosítóbban, már a személyiség-veszélyeztetettség megérzésének szintjén, modern tartalmú látomássá emelve pedig így:

Mert rámtapostál, vak erő,
hatalom, butaság,
tömeg;

(Jégesőben)

Ami mindkét idézetben azonos és különbözik a húszas évek képletétől: a külvilág agresszivitása, mely maga alá gyűri az egyes embert. Már nem statikus-állandó, hanem fokozódó erejű, a kiteljesedés felé törekvő: megrohan, rátapos az egyénre. Konkrét fenyegetettség ez, mely felborítással fenyegeti a küzdő és a szemlélő egyensúlyozására épített látomásrendet. A külső erők már a belső életbe, barlanglétünkbe is beleszólnak. Nemcsak a hagyományos kényszerek ezek, de győztes parancsok, melyek kardként kutatják át magányunk. Ezek a parancsok már nemcsak erőteret hoznak létre, de belénk hatolnak, belülről is megsemmisíthetnek bennünket:

Mit, szépség?! Háború jön ujra,
háború mindig: tenni kell!
Egy perc, és áruló leszel,
vagy az se, csak egy buta hulla.
78
Már itt a szörnyeteg. Utálod?
Vele vagy ellene! Magányod
barlangját kard kutatja át.
Lemondás? Nincs! Az üldöző
nem mond le rólad! s a jövő
azé lesz, aki bestiább.

(Politika)

Szabó Lőrincnek ez a felfedezése új jelenség költészetében, villámfényével kivilágít a drámai, mégis óvatos egyensúlyozásra épített, emberről alkotott látomásából is. Az egyensúly nála a világ változatlanságát tételezi fel, a rossz konszolidált rendszerét. Ez a kitekintés az egyensúlybomlást jelzi, amikor megszűnnek a manipulációs kényszerek, és helyükbe lép a nyílt erőszak, amikor az embert többé már nemcsak féken tartani akarják, de éppenhogy bestiává, illetőleg áldozattá kergetik a nyílt parancsok. Összevetve korával, a harmincas évek elejével ez a felismerése ekkor még nagyobb jelentőségű, egyedibb jellegű, fontosabb figyelmeztetést üzenő, mint volt a húszas években a „világ kapitányai”-ról és a kizsákmányolás mechanizmusáról alkotott látomása. De ezután megismétlődik az a Szabó Lőrinc-i paradoxon, melynek tanúi voltunk a húszas években is: legtöbb kortársánál világosabban felfigyelt a társadalmi veszélyekre, majd beletörődött változtathatatlanságukba, sőt elismerte – bár a „Gonosz” ellen, de –: „kellenek a Gonosz fegyverei”. Most is pontosan leírja az ember nyílt kiszolgáltatottságának vízióját, majd úgy tesz, mintha nem is ezt vette volna észre: a társadalmi tendenciaként érvényesülő jelenséget filozófiai-ismeretelméleti síkon értelmezi. Az ember e nyílt kiszolgáltatottságát, sőt fizikai létében való veszélyeztetettségét, amelyre ráérzett, nem az akkor már mindinkább konkrét társadalmi erőktől származtatja, hanem metafizikusan szemléli, mint az ember állandó viszonyát a külvilághoz.

Lehet, ha ezt a felfedezést nyomon követné, történelmileg aktuálisabb költői üzenetet fogalmazhatna meg, de fel kellene adnia ekkor kialakított versszemléletét, amelyben éppen az ember általános érvényű, a közvetlen aktualitásoktól függetlenedő önmegvalósítási harcát éli át. Látta, hogy a rossz rosszabbra vált át, de ekkor az izgatta, hogy a rosszal való szembesülés általános képletét dolgozza ki. Történelmi ráérzésének tudatosításánál fontosabbnak tartotta a távolabbra tekintő célt, a figyelmeztetés helyett a biztatást vállalta: az ember minden körülmények között védje meg önmagát. És végső soron ebben a biztatásban benne van 79az agresszió fokozódásának figyelmeztető tudatosítása is. Hiszen az ember védekezésre való felkészítésében a maga módján már ezt a kiteljesedő negatív lehetőséget is számításba veszi. Így áll elő az a paradoxon, hogy a harmincas évek elején, amikor a csalódás másokban a lázadást, sőt a nyílt politikai ellenállást váltja ki, amikor a polgáreszmény megtisztításával lehetőség nyílik a cselekvő humanista ellenállásra (lásd Thomas Mann vagy Márai Sándor szellemi építkezését), a korábbi lázadó Szabó Lőrinc, aki most is felfigyel a veszélyekre, épp a magányt és az elvont tagadást választja:

s a tett kivül van rajtad, és
kedv, hit s a többi odakint
oly idegen nekem ma, mint
egy mesterséges tévedés.

(Gyanakvás)

Talán éppen az ezáltal nyilvánvalóvá váló módszerbeli és szemléletbeli eltérés (és nemcsak az apológia) emelteti Illyés Gyulával utóbb a Szabó Lőrinc-i életmű csúcsára az ő ars poeticájának jobban megfelelő kötetet, A Sátán Műremekeit, csak kiegészítőként társítva mellé, éppen a belőle kihallható figyelmeztetések okán a Te meg a világ verseit. Illyés alkotásszemlélete ugyanis a másik megoldást sugallta: az ő költészete legfontosabb ihletét a mindenkori aktuális figyelmeztetések adják.

Szabó Lőrincnél ugyanakkor a summázóan számba vevő, mégis azokon felülemelkedő szemlélet éppen lázadó évtizedének folytatása: úgy teljesedhetett csak ki költészete, hogy védekezésül kirekesztette belőle az aktualizáló perlekedést. Ezt az eredményt egy évtized sajátos tapasztalatai érlelték benne. Az ifjúság forradalmas fellángolásának elfojtódása, csalódása a forradalmak idején és irtózása az ellenforradalomtól, majd a robot, a hajsza, a pénztelenség „nagy tényei” és a napi sikertelenségek tűszúrásai azt sugallták, hogy ne lássa értelmét semmilyen történelmi változásnak. A változás szemében csupán a már úgyis ismert-szenvedett szövevényrenden belüli átrendeződés („vak változás hazárd reménye”). Bárha tanulmányozza a különböző rendszereket, „maguk a rendszerek nem állanak közelebb hozzám, mint a vallások, melyeket különben hitetlenül is nagyon szeretek: az emberiség lelki természetrajza érdekel bennük”. (Nyilatkozata Kőhalmi Béla Az új könyvek könyve című gyűjteményében.) Azaz nem mint a valóság, hanem mint az emberiség közös látomásának elemei kapnak szerepet most már a különböző társa80dalmi rendszerek is a Szabó Lőrinc-i világlátomásban. De elmondja ugyanitt azt a tapasztalatszerző utat is, mely ehhez az elzárkózó végeredményhez vezette: „Koromnál fogva és mert a nagy háború végén léptem a világba, Marxszal kezdtem, és lelkesedtem a kommunizmusért, amely először leplezte le előttem a kapitalizmust, a liberalizmust és a demokráciát”. De kapitalizmusellenességét elválasztja a bolsevizmustól is, majd pedig a hazai politikai gyakorlat kiábrándult jellemzésére tér: „Az utóbbi évek közéleti polémiáiban oly ijesztően nagy szerepe lett a pillanatnyi taktikai helyezkedésnek, hogy a gyakorlati gondolkodóknak ez az árulása elidegenített a politikai hangsúlyok értékelésétől, minden ideológiától”.

De ugyanezt kimondja az irodalmi életre vonatkoztatva is, „hol jó mérték a jóra nincs / és szilárdat inga igazgat”. Betűk és emberek című kilencrészes szatírája e korszaka elején, 1930. április 27-én jelent meg, még a húszas évek helyszíneit, társaságait idézve fel és elutasítva: a Tücsökzenében utóbb ez évekre utalva „hangok tükré”-ben élőként feltüntetett költő gúnyos seregszemlét tart ekkor „klubban, kávéház”-ban, hol „üldöznek, én is üldözök”. De ez a „kis világ” már ki-kinyílik: az irodalmi élet az irodalom rejtélyes világává lényegül, a sikerek latolgatása az alkotás esélyének mérlegelésévé nemesedik. És ebben a szatírán túli régióban a költő már rettegve és gyanakodva nézi önmagát is, nem ugyanabban a csapdában él-e, mint az általa megítélt többiek. Hiszen mint minden útban, igazságban, az övében is ott lehet az „ingatag”-ság, a „holdkóros”-ság veszélye. Éppen ezért vállalja különböző ügyek szolgálata helyett Az Egy álmai programját, a számadással csak önmagának tartozó „remete”-létet: „hadd járjak utamon magamban”.

Uram, ha már az lett a dolgom,
mondani, mit rajtam szür át
pár esztendeig a világ,
mondjam mindig, ahogy ma mondom:
mondjam senkinek!…

(Betűk és emberek)

Személy szerint szinte mindenütt megjelenik, mégis kívül áll az eseményeken. Mint dolgozó, mint pénzkereső, mint barát vagy mint kíváncsi ember szerepel különböző rendezvényeken, de érdeke nem diktálja, költői érdeklődése nem hajtja aktív szerepvállalásra. Személyes sorsát lezártnak, az adott keretek között állandónak tekintette. A hazai valóság81ban pedig akkor nem tudott olyan konkrét erőt találni vagy kikövetkeztetni, mellyel azonosulva számára, a konszolidált lehetőségek között élő, de magát továbbra is méltatlan körülmények közé szorítottnak érző költő számára kedvezőbb szereplehetőséget remélhetne, illetőleg amely megvédhetné az ember általa megsejtett nyílt veszélyeztetésétől és kiszolgáltatottságától. Személyes problémái a hazai politikai mozgolódásokban való részvétel nélkül is elrendezhetőknek látszottak, költői vizsgálódása, az emberről alkotott látomása pedig felülemelkedett a társadalmi törekvéseken, illetőleg az irodalmi élet villongásain.

Ismerve utóbbi politikai bizonytalanságait, tévelygéseit, végül is a költő szerencsés találata lett az általa kialakított versszemléleti megoldás. Ezáltal sikerült költészetében egybegyűjteni kora drámai ellentmondásait úgy, hogy az mentve maradhatott a közvetlen aktualizálásnak az ő esetében esetleg kétes megoldásaitól. A Vezér után így emelkedhetett és tisztulhatott költészete a Szun Vu Kung lázadása szintézisében (1935); a hazai perlekedésekre való közvetlen reagálás helyett így születik meg a Vang-An-Si című tanmese (1935); személyes panaszolkodások helyett Az óriás intelmének tanulságát írja (1938); és valamely, már a költő emlékezetében sem pontosan rögzülő Baumgarten-vita így váltja ki A rab Szapáry az övéihez példázatát (1942).

Viszonylatok

Hogyan látja tehát a néző a Szabó Lőrinc-versben az egyes ember helyzetét, illetőleg az egyes emberek kapcsolatát ebben a világban: azaz mire kényszerül, hogyan vesz részt az egyes ember ebben a szövevényben, amelynek ő maga is alkatrésze? „A társadalom, mialatt az egyének, akikből áll, nagy részt szeretnek és megértenek, szolgálatába akar törni bennünket, mint közösség” – írja később, dialektikusan viszonyítva, de külön is választva a társadalmi és a személyes kapcsolatokat, viszonyokat. Ugyanakkor verseiben ezek a személyes kapcsolatok sem olyan idilliek, mint ahogy a prózai megfogalmazás láttatná. „Hogy rettenetes, elhiszem, / de így igaz” – kezdi a költő a Semmiért Egészen című versét, amelyben a legkegyetlenebbül éli át az egyes ember menekülését a világból. Menekülését a másikhoz, aki számára már ő jelenti majd az embertelen külvilágot. Az emberek menekülése láncot alkot, amelyben minden egyes ember a másiktól, a többitől követeli a „Semmiért Egészen”-t. Ha nincs az Egy Igazság, elszabadul a pokol. Világlátomásában így jut el a Russelltól tanult analízisből következő relativista szemléletmódhoz:

82
egymást bénítják s tologatják
rugalmas terek rácsai
és ezer idő hirdeti,
hogy túlkevés az Egy Igazság.

(Csillagok közt)

Másutt himnikus magaslatra emeli e látomást, már a verskezdésben megszólaltatva:

Pusztul, ami csak egy; vak, aki egynek
lát valamit;

(Tao Te King)

Első kötetétől vállalt politikai el nem kötelezettsége (lásd Sulyos felhők) itt megkapja szubjektív filozófiai-ismeretelméleti általánosítását: „S az igazság idegállapot / vagy megfogalmazás” (Az Egy álmai) – írja.

Igaza? biztos? – kérdik a Bölcs
szörnyű szavai:
Mindenkinek csak az igaz,
ami hasznos neki!

(Fiatalokhoz)

Szabó Lőrinc ezt a világlátomására alkalmazott, abban is kipróbált relativista szemléletmódot összeköti egyrészt a politikai elkötelezettség tagadásával (A Párt válaszol), másrészt a bárminemű célvállalás, az egyensúlyi állapotból való kimozdulás megtagadásával:

Az irány már csak tünemény
s mérlegeink ingó kalandok.

(Csillagok közt)

Ha pedig minden relatív, minden minden mástól (nézőponttól stb.) függ, önmagában tehát nem értékelhető, akkor a világ minden apróságának ismerete nélküli ítélkezés értelmetlen:

Emberek, ti ítélni mertek?
Tudhatjátok (azt hiszitek?)
mért volt mindaz s mi lehetett,
amit más tett vagy sohasem tett?

(Csillagok közt)

83

Ha pedig a mindentudás, illetőleg a teljesség ismerete nélkül nincs érvényes mérték semmire a világban, akkor arra sincs, hogy az emberi kapcsolatok normáit meghatározzuk, hogy ezek alapján az egyes ember ténykedését meg lehessen ítélni. Akkor pedig az emberi kapcsolatokat is csak az egyes ember szubjektív óhaja határozhatja meg:

Törvényszék? Én is az vagyok!
S jogomat bár vitassa minden,
ha itt és most és én tekintem:
így forognak a csillagok!

(Csillagok közt)

Ha elfogadja – és keserűen bár, de elfogadta –, hogy „a tett kivül van rajtad”, és tudomásul vette, hogy nem tud beleszólni a világ viszonylatainak rendjébe, és tapasztalta, hogy az egyéni hasznok meghatározta igazságok rendszerében nem talál olyan szerepet, mely az egyénnek is használ, de a közösségnek is hasznára lehet, ilyen megkötöttségek után már csak egyetlen megoldást mutathat fel: az egyes ember megmentését a külvilág szövevényéből való kilépés árán:

Ki miért küzd és mit tanít
engem többé nem érdekel,
oly megkinzottan hagytam el
korom szemeit s füleit.

(Szigeten)

Ez a menekülés mindent megtagadott, szerepet és vizsgálódási módot, amely a külvilággal összefogná az embert: „Csak közelről ne!”, „Csak az igazat ne!”, „Csak semmi hit!”, „Csak semmi ész!” (Menekűlni); „Míg cserébe a magadénak / szeretnél, teher is lehetsz. / Alku, ha szent is, alku […] Két önzés titkos párbaja / minden egyéb” (Semmiért Egészen). Ez a néző látlelete a nélkülözések és munka világában élő ember helyzetéről. Az embert – Stirner receptje szerint – csak mint külső világból belső magányba forduló egyént érzi megfogalmazhatónak:

– A hitnek
minden hatalma
szűkűljön össze, mint a világ,
magadra.

(Menekűlni)

84

Szinte sablonos a képek befelé szűkülő mozgása, ahogy rendeződik a „bent” koordináta-rendszere:

bent maga ura, aki rab
volt odakint,
és nem tudok örülni, csak
a magam törvénye szerint.

(Semmiért Egészen)

Relativista szemléletmódjának megfelelően ezt a „bent”-et kívülről is megvizsgálja. Természetesnek tartja a „kint” vádját is, amely valódi önzésnek nevezi ezt:

Önzésem? Az is én vagyok!
Megkoronáztam magamat:
király vagyok! és kutya! mint ti,

(Mint ti)

És amikor e belső koordináta-rendszer szisztémaszerűségét kimondja, már törvénytevőként ítélkezik: alkalmazza a társra, a másikra, akinek „a világnak / kedvemért ellentété”-vé kell válnia (Semmiért Egészen). Egyszerre menekvő és uralkodó: a kettő csak nézőpont kérdése. Az Én, a Magány, az Egy igazsága ez, a „magam törvényé”-nek igazsága, melyet lehet elfogadni vagy tagadni. Aki ezt elfogadja, azt a törvénykező, az uralkodó befogadja:

és én majd elvégzem magamban,
hogy zsarnokságom megbocsásd.

(Semmiért Egészen)

Ez az egyszerre kintről és bentről meghatározott, kétféleképpen olvasható-leírható igazság: a magány rendszere. Kívülről relatív, belülről feloldhatatlan. Önzés, rettenetes? De mindez csak példázat a néző számára. Ez a következetesen végigvitt magányépítkezés a farkastörvényt, a külvilágot példázza, mely erre a védekezésre készteti az embert:

Ne magamat? De! Magamat!
Mindenki magát!
Nem magamért, mindenkiért
siratom én a magányt.
85
Magad vagy, Ember, a hadsereged,
és a harc rémületes;
undorodj s halj meg, tiszta szív,
de míg bírsz, védekezz!

(Ne magamat?)

És ezzel a Szabó Lőrinc-i líra egyik sokat vitatott – vádolt és magyarázott – alapparadoxonához jutottunk: egyszerre válik önzővé és az ember példájává, a többi emberrel szembefordulóvá és az ember védőjévé. Mégis költészete differenciálódását szüli meg ez az ellentmondás. Az agresszív magány, az önzés tulajdonképpen csak egyik összetevője ezen évek lírai számvetésének. A néző a körülményeket vizsgálva olyan világot fedez fel, amely az egyes embert a külső rend tagadására készteti, és védekezni csak úgy tud ellene, hogy a belső igazság, a „saját törvény” önző védelmi vonala mögé húzódik. Ez ellen lázad ezekben a versekben is az aktor indulatával foggal-körömmel, de feloldódást nem talál. Nem is találhat, hiszen ez az agresszív magány Szabó Lőrincnek nem válasza, hanem felfedezése, amelyet minden egyes emberre jellemzőnek tart.

Élet a halál tudatában

A néző a magányos Ént úgy tekinti, mint aki a maga jelenidejében a kint és bent szövevényeinek kiszolgáltatottan végzi egyensúlymutatványát, létezését ugyanakkor a halál által meghatározott keretben értelmezi. Amikor „örök gép”-ről beszél vagy tételszerűen kimondja: „külön törvény szerint él bennem egy világ” (A belső végtelenben), olyan általános jelent fogalmaz, melynek nincs időbeli kiterjedése. Mihelyt azonban ezt a világot belehelyezi az időbe, megszűnik a kísérleti lombik időn kívüli nyugalma, a változás tényeivel és parancsaival kell szembenéznie. Az álom is a megsemmisülést idézi, „és rossz, hogy mint a sír, oly vízszintes az ágy” (Halálfélelem). A létezés visszájára fordul: a magányos Én létformája a bevégezetlenség, a „végtelenben a véges”, a töredék.

A halálnak Szabó Lőrinc verseiben található két szempontú felfogása pontosan követi verstípusa alakulásának általános fejlődését. Első változatában a lázadó (a későbbi aktor) szembe száll a halál tényével, mivel azonban ezt megváltoztathatatlannak találja, „rémület” (Egy egér halálára) és „félelem” (Halálfélelem) tölti el. A vers hőse mint tőle független eseménnyel, befolyásolhatatlan ténnyel szembesül így a halállal. Ezt a szembesülési jelenetet helyezi a továbbiakban szituációba: a néző figye86li, ahogy az aktor a meghalás eseményét mint rá osztódó „szerepet” „eljátssza”, legyen az aktor ember, egér, partra vetett hal, megsebesült szentjánosbogár vagy bármely egyén, aki saját halálát elképzeli:

Milyen okos és mily türelmes!
Mi vagyok neki? Vad terep;
s ő, mint hódító hadsereg,
egy élethosszú ütközet
alatt megszállja testemet
és elvégzi, amit kitervez.

(Gyermekünk, a halál)

A külső tényként megjelenő halál a versben a világlátomás szövevényébe szövődik; az egyént töredékké lefokozó pillanat egyben az élet céljává, rendező elvévé válik, melyre fel kell készülni, egyszerre biológiai és tudati létezésünk jellemzőjeként jelenik meg a versben:

Tűrnünk kell, táplálni s növelni,
ellenségünket, a halált,
ki húsunk vak terein át
rejtelmes geometriák
kezével épiti magát,
hogy egyszer meg tudjon születni.

A biológiai esemény pedig miután tudati ténnyé transzcendálódik, a versben egy ellentétes poétikai folyamattal szövődik össze: a tudati tény biológiai eseményként formálja meg önmagát:

s mint anyának a magzatát,
Ellenségünket, a halált,
gyermekünket, meg kell szeretni.

A Te meg a világ verseiben az egyén létállapotát a halálfélelem határozza meg, ebből következően a költő az embert a halálra készülésben tudja megfogalmazni. A halál tényével való szembesülés ad minden egyes egyén számára kapcsolatot a világgal, a magány oldódását csakis a halálban éri el. Ugyanakkor a halál mint rendező elv ellentmond a Szabó Lőrinc-vers poétikai jellegzetességének. A versek létszemlélete (a halál tényének tudatosítása) ellentétes a költő poétikai törekvéseivel (a biológiai események leírásával). Az egyes versek csak az adott jelent vállalják 87hazájuknak („az Egy Idő”-t, „mely hazák fölött hazánk lett” – Kortársak), amelyen belüli viszonylagos időtlenségben zajlik az egyén drámája. Bárha „meghal az Egy Idő” (Kortársak), mégis csakis ebben szembesíthetők az ember „ketrecei” (Ketrec), „börtönei” (Börtönök), vágyai és esélyei (Kortársak).

Szabó Lőrinc ismeri a filozófia korabeli problematikáját, verseiben tematikailag nem egyszer fel is veti a filozófia úgynevezett végső kérdéseit (rákérdez például a létezés mikéntjére, az élet lényegére, a halál meghatározó szerepére, izgatja az igazság mibenléte), de költészetében – még a leginkább metafizikusként feltűnő Te meg a világ kötetében is – az ember mindenkori egyedi létezésének esélyei, jelenbeli személyes létállapota válik vizsgálat tárgyává. A halálból a meghalás egyéni drámája, az életből az élés esetenkénti meghatározottsága. Ha az élet folyamat, melyben a halált (saját halálunkat, pusztulásunkat!) szüljük (építjük!), akkor őt mindig a folyamat pillanatnyi állása érdekli. Mint például az életút fordulójának verscímbe emelése (Harminc év) és a személyes létezés mikéntjének ezt követő tárgyias leírása („Nem vagyok kész? vagy összedőltem?”). Ahogy a kis egér csontváza egyszerre idézi a pusztulást, és szabadítja ki a vázat, mely köré az élő szervezet épületét ismét fantáziálni lehet (Egy egér halálára), ugyanúgy az ember is, különböző arányban magában hordja „az épülő ház”-at és „a rom”-ot (Harminc év). Imigyen tudja „szemben a halállal” szembesíteni az autentikus és a most-pontokra szakadó időt, a létezést és történetét.

Szerepek és vágyak

Ha eddig azokat a felfedezéseket követtük, amelyeket a versek néző-szólamában él át a költő, és eljutottunk a mindennek kiszolgáltatott ember képéhez, váltsunk nézőpontot, és kísérjük figyelemmel ennek az embernek a vergődését, helykeresését kiszolgáltatottságának körülményei között. Az aktor szerepeit és gesztusait tekintsük át, amely szerepek által igyekszik szembeszállni az embertelen keretek és korlátok szövevényével és a kényszerűen belerögzülő önzéssel. A versekbe mint arénába bedobva egy ember vergődik. Az aktor eredeténél fogva ő a költő korábbi, a lázadó években kialakult versformájának egyeduralkodó hőse, aki környezetével közvetlen kapcsolatban átéli a külvilág hatásait és a belső végtelen morajlásait; mostani versbeli helyzetét tekintve pedig az ember, Ádám, amikor a jelenetekben maszkot ölt és akcióba lép. A Felirat című vers éppen a költő hagyományos feladatkörét betöltő szerepnek a felvételét gondolja végig.

88
Menteni, menteni, megmenteni!
Könyörögni az istennek, aki
megúnta örök trónját, ingatag
angyaloknak, hogy le ne bukjanak,
visszaszegezni hulló csillagot,
mosni a felhőt, ne fogja mocsok,
látni a rosszat: nincs semmi szilárd:
és mégis akarni az ideált:

Szinte egy lélegzettel mondja ki mindezt az aktor, mint aki egyetlen futammal lépést lépés után sorjázva fut fel egy hegyre, majd megállva kifújja magát: „Óh, lelkem, be nehéz!” Amint megáll, megcsappan a lendület, ideje van gondolkozni, visszanézni, szemlélődni és mérlegelni: mit és miért. A vers gerincén hirtelen átadja a szót a nézőnek:

[…] s mint vád, ijeszt,
hogy sírodon ez volna jó kereszt
és felirat:

Innen kezdve az előbb felöltött szerepek – immár idézőjelbe téve – ismét megjelennek, ilyennek látja a néző az aktor ténykedését:

„Nevesd ezt a boldogtalant, aki
hitetlenül is próbált tartani
egy isteni és álmodott világot,
amelyben minden pusztulásra vágyott.”

A vers értelmezői különböző magatartásképletek megfogalmazására következtettek. Steinert Ágota a költő nosztalgiáját vélte hallani, „szíve szerinti” humanista vallomást olvasott ki belőle; Rába György pedig vele vitatkozva ezt a „hitetlen hit”-et a csillapíthatatlan megismerésvággyal azonosítja. Szerintem a hagyományos költőszerep felpróbálása és értelmetlenségének konstatálása a vers. Nem Szabó Lőrinc szereplehetősége ez, inkább mesteréé, Babitsé: a „hőst, szentet, királyt” reprezentáló szerep. Menteni olyan világot, amely csak látszatokban létezik. Tudni egyrészt, hogy:

Mennyi vágy volt, hit, cél, titok,
s mind sorban hogy levetkezik!

(Tehetetlenül)

89

azaz mentesnek (Szabó Lőrinc gyakori szavával: „meztelen”-nek) érezni magát a kulturális illúzióktól és magánéleti kötöttségektől, és mégis beléjük kapaszkodni, élővé retusálni az avultat, holtat (isten, aki megunta trónját; ingatag angyalok, hulló csillag, nincs semmi szilárd). Szabó Lőrinc ettől a kulturális hitekbe, célokba kapaszkodó humanizmustól, magánéleti normarendtől fordul el, illetőleg az ez által meghatározott szerep tarthatatlanságát mondja ki, azt a csalódássort, melyet a pártállás elutasítása okán idéztünk egy későbbi esszébeli visszapillantása alapján.

Ugyanezt a gondolatmenetet másik oldalról is végigpróbálja: a poétikai meggondolás mellett a költői életrajz egy jeleneteként. Majakovszkij öngyilkosságának hírét ekként kommentálja a Pesti Naplóban, 1930. április 23-án: „Egészen kísérteties, milyen játékot űz gondolkozás és vak érzés ezekben az emberekben, milyen veszélyes bújósdit: az élet maga a tét, amely kockán forog, az élet az üldözött vad, amelyet el kell rejteni az üldöző fegyverek elől – az ébredés, kijózanodás, a megérés elől. […] Majakovszkij agya fölébredt, kigyógyult, –”. Szavak egybeesése: Szabó Lőrincről írva Halász Gábor már idézett 1933-as visszatekintő összefoglalása ugyanezt jelzi („a problematika megérlelődött [kiemelés tőlem – K. L.], a kiegyenlítődés azonban most sem következett be”); ugyanekkor Szabó Lőrinc a Különbéke című versben pedig ezt írja: „Ha egyszerre tudok meg mindent, / hogy itt mi van, egész biztosan felkötöttem / volna magam”. Szabó Lőrinc az életrajzi út (az öngyilkosság) helyett a poétikai kiegyenlítődés keresését választotta (az el nem következett élteti tovább). Az ellentétek megélését a versek által: az életnek mint üldözött vadnak az elrejtését az ébredés, kijózanodás során.

A Felirat című vers a „megérés”-nek erre az útjára is utal. Van ugyanis a konkrét tartalmi gondolatmenettől eltérő, bár vele párhuzamosan alakuló másik rétegződése is. A költemény intenzitásbeli kettőssége Szabó Lőrinc pályája elejétől megfigyelt polaritást is hordoz: a lázadó, nyugtalan, háborgó egyéniséget és az ezt formába kényszerítő, megrendszabályozó, rendszerbe záró akaratot. A néző és az aktor kettősségében jelentkezik ezekben az években személyisége kétarcúsága: a küzdelem a keretek rendjének szövése és e szövedékből való kitörési vágya között folyik. Ebből a szempontból is tanulságos e vers, a Felirat tagolásának vizsgálata. A vers első felében a szenvedély útját követjük, mint annyiszor az elmúlt évtizedben (és mint Illyés Gyula A Sátán Műremekei nem egy versével kapcsolatban meg is jegyezte az 1956-os Válogatott versei előszavában: „Mi ebben az, amit csak így, versben lehetett kifejezni? Az indulat, a második rész higgadt-elemző fogalmazásával a kiszolgáltatottság és a megalázottság szólama jelenik meg.

90

A tarthatatlannak talált hagyományos eszmék elkötelezettjének szerepét elvetve Szabó Lőrinc verseiben rádöbben, hogy nemcsak elveiben, de már mindenki önmagában, egyedi létezésében is kiszolgáltatott. A versek válasza a „csak azért is” megmaradás akarásának szenvedélye.

Az indulat, mely korábban támadó volt verseiben, most védekezni kényszerül. 1930 elején tematikailag még a hagyományos költőszerep felpróbálásaként hangzik a Felirat című vers első sora: „Menteni, menteni, megmenteni” – ugyanakkor ezzel az indulat új megjelenési formája is jelentkezik. A vergődés, kiszolgáltatottság izzítja, provokálja ezt a szenvedélyt (A bolond kezei közt, Jégesőben, Egyetlenegy vagy). A tét egyre inkább a puszta létezés:

Meghalni? Ember!
Hogy másnak öröme
s eszköze légy?
Ne felejtsd, ami fegyver
van ellene,
mind szent s a tiéd!

(Egyetlenegy vagy)

Ha a külvilágban kiszolgáltatott és üldözőbe fogott egyedülálló ember kétségbeejtő helyzetéről szól is az ekkori Szabó Lőrinc-vers, ennek az embernek – a stirneri filozófia sugallatára (Der Einzige und sein Eigentum) – feltételezett sajátossága a belső méltóságra és függetlenségre való törekvés („de míg bírsz, védekezz!” – Ne magamat?).

Soha! – Számkivetett vagy,
de úr, ne felejtsd el!
Kívüled semmi sincsen:
egyetlenegy vagy
egyetlenegyszer,
s oly árva, mint az isten.

Az idézett vers (Egyetlenegy vagy – megjelent a Pesti Napló 1930. szeptember 28-i számában) tematikájában összefoglalója az üldözöttek, kiszolgáltatottak létét féltő korábbi Szabó Lőrinc-verseknek, és társa Babits és Kosztolányi későbbi verseinek (a címében kifejezett motívummal közvetlenül is kapcsolódhat Kosztolányi Halotti beszédéhez –, mely utóbbi szintén a Pesti Naplóban jelent meg először, 1933. április 16-án). Csakhogy a tematikai egybecsengés a beszédmódbeli különbözést teszi hang91súlyossá. Szabó Lőrincnél az imigyen felmutatott ember nemcsak a minden egyes egyénnel a világban megjelenő személyes méltóság kifejezése, hanem ennek a méltóságnak a veszendőségét tudatosító jajkiáltás is.

Csak fájj, csak sírj! Fegyver a sírás,
fegyver, míg nincs egyéb;
sokan fájtok ma, fiatalok,
kiknek az alku nem elég.

(Fiatalokhoz II.)

A beszédmód éppen a jajkiáltás megformázása: a szenvedély anarchikusan megfogalmazott acion gratuite-okban nyilvánul meg.

Majd csak lesz valami.
Tehetetlen nyit a virág.
Néha megráz a fekete
düh. Aztán? Ej! Ki kellene
a csillagokat oltani.

(Tehetetlenűl)

A Fiatalokhoz I. II. című vers második, antitézist tartalmazó része, mely a Feliratra rímelve így kezdődik: „Nem! nem! nem lehet abbahagyni!” – ezzel az állapotképpel végződik:

Lelkem, hű őröm, meg akar
lopni az élet:
vigyázz, fülelj, rázd láncod, ugass,
lelkem, te kutya lélek!

Ez a kétségbeesés a korábbi évek lázadó indulatának továbbéléséről tanúskodik. A Sátán Műremekei kötet (1926) nyitóversének kezdete és zárlata:

Mérget! Revolvert! Gyorsvonat elé!
Nyiszáld ketté recsegő
gégédet, őrült!
– – óh,
nézz szét, te szegény,
naiv, tehetetlen
92
fiatalember, becsületes
testvérem: menj haza, állj
tükröd elé,
borotvád tedd a nyakadra,
– aztán rohanj
végig az esti körúton
és levágott fejed üvöltő
bombáját
csapd be az első
boldog ember ablakán.

De bennük él az 1927–1928-as versek döbbenete is.

Ilyenkor a fogalmazó meghajol
valami idegen isten előtt,
s mint cellábazárt néma őrült,
ki csak dühöng s ajtót nem lel sehol:
mellében futkos és ugat
egy új, vad, állati sikoly.

(Tízezer magyar gyermek – 1927)

Akkor a költő a külvilág szociográfiailag leírt keservei okozta zavart formázta képpé; most fordítva: az anarchista fogalmazású mondatok egy tudatosult bizonyosságot hivatottak kiegyensúlyozni, vagy legalább ellenpontozni.

Végül is hogyan szembesíti maga a költő a régebbi szöveget ekkori poétikai igényeivel? 1934-ben Válogatott Verseibe átírva-aktualizálva válogatja be Kisértetek címmel a Fény, fény, fény kötet Nézek s ezer arcom visszanéz című versét:

– ma még – – mert forog a tükör és
még érdekel ez a Sok,
nézek s ezer arcom visszanéz
s fordúl, ha fordulok,
de holnap – – A tükörből – talán –
kilépek – pattan az ég – –
s csengő sikollyal összetörik
a nagy szappanbuborék.

(Nézek s ezer arcom visszanéz – 1924)

93
ma még … Mert forog a tükör és
még érdekel ez a sok:
nézek s ezer arcom visszanéz
s fordul, ha fordulok,
de holnap … Holnap tán megunom
az egészet s belelövök
s mint egy kisértet eltünök a
cserepei között.

(Kisértetek – 1933)

Egy felfordult világ aktuális tapasztalataiból kiindulva érkezik a költő ahhoz az általánosításhoz, amelynek során bemutatja a helyzetet, amelyben – a pályatárs József Attila versének kifejezésével: – „egész valómmal kancsítok” (Ki-be ugrál). Azt a helyzetet írja le, amikor az ember csak értelmetlen mozdulatok, gesztusok segítségével érzi kifejezhetőnek önmagát. Poétikai értelmet adva az értelmetlen világnak. És ez Szabó Lőrinc szemében nem egyéni tragédia, nem egy kor nyomásának eredménye, de állandó csapdája az embernek. A Szabó Lőrinc-i determináltság, mint láttuk, épp a változatlanságra, az ellentétek állandó, azonos szintű ismétlődésének rendszerére épül. „Rab vagy, amíg a szíved lázad” – mondhatná a Szabó Lőrinc-i Te meg a világ jellemzésére József Attila.

Szabó Lőrincnél marad az állandó változatlan körforgás: a rabság látomása és a lázadás keserű indulata egyenlő eséllyel, egyazon jelen időben ellenpontozza egymást. Így születik Szabó Lőrinc látomása az emberről: az egyszerre kiszolgáltatott és lázadó emberről. Szubjektív, önmagába zárt világ ez, mely egyszerre tételezi fel alkotóelemeiként a rabság logikusan szerkesztett szövevényét és a lázadás pszichológiailag motivált indulatát (Az Egy álmai). Szétválaszthatatlan látomásszövevényben fonja egybe a költő a világot és az arra való belső reagálást – ezzel megszünteti az objektív valóság és a szubjektum kettősségét, mely az elmozdulás, az időben változás lehetőségét magában hordhatná. Szabó Lőrinc a külvilág tényeiből költészetében összeálló szövevényt nem mint objektív valóságot idézi a versbe, hanem a személyiség egyik alkotóelemeként a szubjektum látomást alkotó tevékenysége jellemzésére. Szabó Lőrinc szerint a személyiség épp ebben a szubjektív tevékenységben valósulhat meg: vizionálja a rabságot és működteti ellene indulatait. Ez a Szabó Lőrinc-i Tao, mely csak megmutatja az ellentéteket, hogy vannak és mégis (és éppen ezért) változatlan minden.

94
Nevetve cáfolsz, hogy cáfolva hidd el,
amin nevetsz;
igaz egész csak ellentéteiddel
együtt lehetsz.
Egész életed leplez és leleplez,
de odajut,
odafut mégis, lassan, így, szivedhez
az Igaz Ut.

(Tao Te King)

A Te meg a világ kötet egy személyiség önmagáról alkotott látomása. Leveti mindazokat a szereplehetőségeket, melyeket a költészet korábban magára öltött: pályája eddigi szakaszán ezekben sorra csalódott, most meztelenül marad, önmagára hagyatkozva, megteremtve szubjektív világát – a kötet talán legjellegzetesebb versének címével szólva – Az Egy álmait: ez az az „egy lehetséges világ”, amelyről vallomásában megemlékezik, éppen Russell hatásáról írva.

Szabó Lőrinc pályájának – és épp határhelyzeténél fogva egyszersmind a magyar lírának is – nagy pillanata ez a kötet. Mi marad a költő számára ezután, milyen folytatás lehetősége? Amit az absztrakt módon értelmezett jelenben leírt, tetten érhető a konkrét jelenben, az élet metszeteiben, pillanataiban. Amíg időn kívüli helyzetekben gondolkozott, elveszett a pillanat, az itt és most versteremtő értéke. A Hajnali rigók, a Farkasrét ciklus Másvilága, a Szentjánosbogár és a Szamártövis jelensége mind példázattá válik, csupa nagybetűs fogalmak szimbólumává vagy jelentőségük végiggondolásának apropójává.

A Te meg a világ kötet egy nagy költő egyszeri és ismételhetetlen összegzése. Az ezt követő versekben újra megtalált epizódjelleg a továbblépés lehetőségét rejti magában: az ember, aki már felépítette a maga számára a világ őstényeinek összefüggéseit, megismerte önnön működési terének határait, ismét önmaga ténykedése, napi létezése felé fordul, a világ keresztezési pontjaként önmaga jeleneteiben, élettényeiben keresi tovább a létezés összefüggéseit:

És ha egy pillanat
tud tetszeni még, csók, őszi táj
vagy ezüstlábú patak,
vagy akármi még, ha akármi e dúlt
95
időben öröm nekünk,
egy jajt csittít el a sok közűl
becsukódó sebünk.

(Ne magamat?)

Az Én lesz a pillanat főszereplője, nem alakítója, de egyszerre résztvevője és megfigyelője, elemzője:

Hát nem mibennünk fáj a világ,
ha vannak sebei?

(Ne magamat?)

A Te meg a világ szintézise után a Különbéke kötetben összegyűjtött versek a személyiséglátomásból az élmények világába lépnek. Ez pedig a megosztottság, a töredékké válás „keserű bölcsesség”-ként, beletörődően vállalt irányát jelenti. Hiába fogalmazza verscímben az igényt, hogy az egyes ember Egyszerre mindenféle szeretne lenni, a vers végére fájdalmas csattanóként írja: „nem tudok / egyszerre mindenféle lenni!” Ő is találkozik a huszadik századi ember alapélményével: az egymással életre-halálra szemben álló részek ellentétében létező világban az emberi személyiség is széthullóban van: az „egész világ szőttje kibomlott” (Ady), „ami van, széthull darabokra” (József Attila). Van költő (Ady), aki a történelem katasztrófái ismeretében igyekszik megőrizni a „tegnapi embert”, a történelmi küldetést vállaló, harcos teljes egyéniséget; és van (József Attila), aki a történelmi, gazdasági és pszichikai felbomlást a hagyományos vigasztaló dialektikával, a változást hozó jövőre hivatkozva szeretné ellenpontozni. Szabó Lőrinc a múlt és jövő nélküli embert a változtathatatlan jelennel szembesíti: kíváncsian, de illúziótlanul szemléli az ember önmagát egyszerre megrontó és képzeletében újjá teremtő jellegét. Ha különböző ketrecekben él is az ember, minduntalan korlátokba ütközik is, alkatánál fogva képes arra, hogy lássa, intellektusával felmérje ezeket a kényszerű kereteket, és vágyaival, vagy – ha másképp nem – elkeseredett, vak indulatával lázadjon is ellenük. Paradox módon az élet igenlése ez, miután bebizonyította, hogy az élet leélhetetlen, az emberhez méltó igények teljesíthetetlenek. Nem önmegvakító, „de ha mégis” optimizmus ez, de már nem is öngyilkos hirtelen megérés, épp ellenkezőleg, a kiegyenlítődés, a korlátok, a lehetetlenségek számbavétele mellett átérzett hit az ember alkotó erejében: annak tudatosítása, hogy minden helyzetben képes a magát megtiportnak érző ember arra, hogy igényeit megfogalmazza; ezáltal belső méltóságérzetét megőrizze.

96

Költői igényében Szabó Lőrinc azután mindig is visszavágyik a Te meg a világ verseiben megálmodott költői teljesítményre. Ennek emlékét sűríti mitikus megfogalmazásba Az óriás intelme című 1938-as versében:

Hogyha egy lelket százfelé hasítasz,
mint egy hajszálat, s megint százfelé
s e századrészt is százfelé hasítod
és eljutsz a végső határ elé
s tovább hasítani már képtelen vagy,
ami maradt, még az is végtelen nagy.
mert belőlem egy örök óriás szól,
kit száz bilincsed huzott lefelé:
eltemettél, mégis ujjászülettem
s mosolyogva állok szined elé:
egy hajszálam felfogni képtelen vagy,
istened vagyok, egy és végtelen nagy.

De most egyelőre elindul „egy lelket százfelé” hasítani, költői gyakorlata a percben megvalósuló élettöredékek vizsgálata lesz, a Különbéke.

Nem ami vagy s ami lehetnél,
hanem ha még, mint isteni
fölösleg, maradt valami
benned, mialatt tönkrementél:
akkor kezdődhet csak a többi,
akkor kezdődsz csak te magad,
mikor már minden mozdulat
és vágy és tett emberfölötti.

(Célok és hasznok között)

Így oktat a néző, és a versek szenvedő embere utánakap, a menekülést remélve:

Gonosz bölcseség ez, de béke,
és az kell. Kétségbeesés,
undor, de béke mégis, és
vak változás hazárd reménye.
97

Kezd felderengeni a pillanat. Élményverseiben a költő a valóság tényei között vergődő vagy nyugalmat kereső emberi pillanatokat elemzi, keleti témájú verseiben pedig miniatűr mítoszokká formálja a személyiség megvalósításának igényét és számba veszi annak lehetetlenülését. Egészében az elmúlt nagy pillanat töredékeként és kontrolljaként tűnik fel a folytatás mindaddig, míg ki nem derül, hogy mindaz, ami szétpergésnek látszik, egyben már előkészület is e töredékek újabb egységbe illesztésére: újabb látomásrend van alakulóban (az életrajzi keretet felhasználó életmeditáció, a Tücsökzene), melyben összeállítja egy élet töredékeiből („egy élet tájai”-ból) a nem töredékes személyiséget. Poétikailag pedig: a tudat és az univerzum szembesítése a dialógusban.

Semmiért Egészen

A Te meg a világ kötet, de talán Szabó Lőrinc egész életművének legismertebb és legvitatottabb verse a Semmiért Egészen című költemény. Maga a költő is ekként méltatja a Vers és valóságban: „Azt hiszem, a legismertebb versem”. A Buda ostroma idején elpusztult Clark Ádám téri Lánchíd kávéházban, egy utcai ablak mellett, „kényelmetlen” körülmények között, sőt tudatában azok ellenére íródott és először a Pesti Napló 1931. május 24. számában látott napvilágot. Formája: tíz sorból álló strófa, a második és a nyolcadik sor kettős, a többi négy-négy és feles jambus, a versszak első és utolsó négy sora keresztrímes, az ötödik és hatodik sor párosan rímelő. A bonyolult forma ellenére a vers érvelő hangneme a szembeötlő, ezt hangsúlyozza maga a költő is kevés hangfelvételeinek egyikén. Bárha a megfogalmazás tökéletes pontosságáért a verskedvelők egyértelműen csodálják, legtöbbször mégis inkább vitatják a belőle kiolvasni vélt antifeminista költői üzenet okán.

Szabó Lőrinc harminchat évig, huszonegy éves korától haláláig élt házasságban Mikes Klárával (a családi szóhasználat szerint Nagyklárával), és párhuzamosan huszonöt évig, kedvese tragikus haláláig kötődött szerelemmel felesége valahai barátnőjéhez, Vékesné Korzáti Erzsébethez, A huszonhatodik év hősnőjéhez. De túl ezeken a kötöttségeken életrajza (és a Vers és valóság vallomássora) számtalan szerelmi kalandjáról tanúskodik. Ő maga is – minderre utalva – imigyen emlékezik versére a Vers és valóságban: „Hogy mi váltotta ki? Tíz évi házasság és tizennégy-tizenöt évi szerelmi tapasztalat. Azonkívül az a helyzet, amelyben Erzsikével voltam. Évtizedekig úgy gondoltam, hogy ez a vers kizárólag Nagyklárának szól; újabban azonban azt látom belőle, hogy Erzsikének is 98üzen valamennyire. Úgy látszik, mindkettőjüknek ragaszkodtam a hűségéhez. Az egész hűség–hűtlenség–szerelem-probléma nem lehetett más bennem, mint zavaros ködlés, és tudtam, hogy sokat kívánok, amikor ilyen odaadást kérek”.

Egy évtizeddel a vers keletkezése után egy interjúban pedig így fogalmaz: „Kérem, én önző vagyok. A többi férfi, úgy tudom, nem az. A nők sem azok. Így aztán én egészen különleges valamit szeretnék. Örömöt és feltétlen megbízhatóságot. Vigaszt, támaszt, segítőtársat. Különösen hosszú lejáratú vagy éppen életfogytiglani szerződéseknél, amilyen például a házasság. A feleség, hacsak nem különlegesen zseniális, önálló, teremtő egyéniség, legyen alkatrésze a férje életének. Találja ebben az örömét, a becsvágyát, a boldogságát. Másképp nincs házi béke. Az egyenlő jog és egyenlő rang javarészt elmélet, babona. A házastársak vagy szerelmesek belső jogait a két ember el sem gondolt, külön, személyes megállapodása alakítja ki gyakorlatilag. Vannak területek, ahol a nőnek sokkal több joga van; s vannak, ahol majdnem semmi sincs. Az a kívánatos, hogy a közös legjobb eredmény érdekében az a fél vezessen, az legyen az első, igenis, az első, amelyik – legtágabb értelemben véve a szót – különb. Amelyik a több, az erősebb. S ilyenkor a másik ne versengésre, gáncsvetésre, bosszúra, harcra fordítsa a maga szintén létező, kisebb erejét, hanem a vezető társ feltétlen támogatására. Mindenben. Ez nem lehet szép, nagy, nemes becsvágy egy asszony számára? Dehogynem lehet! Nagyon tisztelem a feleségemet, amiért úgy szereti a Semmiért Egészen című versemet, amely sokak szerint maradéktalanul feltárja a férfi igazi felfogását”.

Mindennek ellenére a magam értelmezése éppen az ellenkezőjét véli kihallani a versből, mint amit olvasói – és maga a költő is – beleprogramoztak a hagyományba. Már a költő önméltatása szerint is „nagyon magasról indult” a vers, és ez a felütés – ami még nem is közvetlen magára a témára utal: „Hogy rettenetes, elhiszem, / de így igaz.” Csak figyelmezteti mind az alkotót, mind a befogadót: valami rendkívüli megrázkódtatás fog bekövetkezni a vers során. Mint József Attila Téli éjszaka című verse bevezetéseként, amikor azt írja: „Légy fegyelmezett!”. Vagy ahogy korábban Rilke verse – rácsodálkozva az Apolló-torzó esetlegességeken-túli tökéletességére – felkiált: „Du mußt dein Leben ändern” (Tóth Árpád fordításában: „Változtasd meg élted!”). Olyan eseményre utalnak ezzel a versek, amelyek egész valójában kiforgatják az emberi gondolkozást. Ez a felütés maga különben korábban született, mégis már megelőlegezve az egész verset. Szabó Lőrinc ekként emlékezik: „Az első két sorát éjjel gondoltam el, reggel megfogalmazva találtam a fejemben, a többit még 99aznap délután írtam hozzá”. Esztétikai hatását Szabó Lőrinc már korábban is kipróbálta: egyik, a szociális feszültséget leíró versét (Tízezer magyar gyermek) ezzel a mottóval indítja:

A: Rettenetes. De ne törődj vele, mert mindezen nem lehet változtatni.
B: Nem lehet változtatni? Hisz ez még rettenetesebb!

„Egy beszélgetésből” – írja a költő a mottó alá. Ez a beszélgetés tulajdonképpen az a belső párbeszéd, amelyet Szabó Lőrinc vezet be a húszas évek végétől a magyar lírába. Leír valamit, hogy lássa-láttassa „rettenetességét”, lázad ellene, de ugyanakkor tudomásul is veszi, hogy minden lázadás hiábavaló. Mindez a versben ugyanakkor erkölcsi ítélkezéssé is válik: elítéli a leírt tényt magát, és elítéli a nézőt – benne vélt önmagát – is, akiről tudja, hogy nem képes változtatni mindezen. E vers témájáról is hasonlóképpen vélekedik élete vége felé a Vers és valóság emlékezésében: „Újabban mindjobban rájöttem arra is, hogy a monogám igény és az, hogy ez a kívánalom majdnem szükségképpen reménytelen, váltotta ki az egészet”. A költő a Te meg a világ idején éppen azokat az élethelyzeteket gondolja végig, amelyekben egyszerre igényli a szabadságot és veszi tudomásul a rabságot: ezáltal az embert egyszerre látja cselekvő szereplőnek és figyelő nézőnek. Ahogy rálát életére, élvezi a megismerés (a téma verssé alakításának) boldogságát és szenvedi az eseményekben részt vevő ember örök korlátozottságát. Emlékezésében ezt így foglalja egybe: „Isten bizony, mondom, hogy közben csodálkoztam magamon, hogy hogy tudom folytatni és emelni ezt a nagyon magasról indult témát”. A szenvedés pokoli mértékű, mert nem kecsegtetheti semmilyen „vak változás hazárd reménye” (Célok és hasznok között).

A Semmiért Egészen esetében ugyanakkor összes ekkori versének tapasztalatát fordítja a visszájára, jellegzetes témáit „hatalmi” oldalról is átvilágítva. Itt az Én a „szenvedtető” és egy – vagy több – valaki a szenvedő fél.

Milyen lehet – vagy egyáltalán lehet-e – emberi kapcsolat ilyen helyzetben? Ha ekként veszem: a vers a magánytól szenvedő ember kegyetlen társkereső jajkiáltása, a pokol abszurd idillje. Ha az ember létállapota az állandó szembenállás a világgal, ebben társat nem vállalhat, legfeljebb „alkatrész”-t szerződtethet: a társul jelentkezőtől a belső védekezést és méltóságtudatot is meg kell tagadnia. A kiszolgáltatottság, a magány rendje így kívánja, csak ezt engedi, a társas kapcsolat modellje csak eszerint épülhet ebben a pokoli szférában. Cserében mit ígérhet? Semmit. Ez a címbe is emelt feltétel. „Két önzés kétes alkuja minden egyéb” 100– írta a versnek a Pesti Naplóban közölt első változatában, a végső megfogalmazásban pedig így mondja: „titkos párbaja”.

A vers kettős nyelven beszél. Egyrészt – a hagyományos értelmezés szerint – az önző ember törvényeit fogalmazza. Másrészt ez az asszonyi sors nem más, mint a költő saját tapasztalata alapján igen pontosan leírt kiszolgáltatottság és megszomorítottság, egy idegen sorsnak a másikkal való vállaltatása. Persze Heidegger egy helyt figyelmeztet: „den Anderen bin ich nie” (Fehér M. István fordításában: „a másikat lenni én sohasem tudom”). De hát Szabó Lőrinc sem a másikat akarja „lenni”. Az önzés beteljesítéseként a „társ” sorsát saját kiszolgáltatottságainak tapasztalataiból állítja össze. Ő maga a zsarnok meg a „zsarnokságom” áldozata is. És épp ezzel töri meg az önzés erejét. Ha az életben a férfi valóban megalázója lenne is a nőnek, a vers alkotása közben költőként elszenvedi maga is a férfi szerepe által okozott sérelmeket: ezáltal máris „elvégezte magában” – azaz a versben, a megírás fájdalmában, „rettenetes”-ségében – a megváltás műveletét, amellyel méltóvá válik a „megbocsátás”-ra. A vers építkezése az igazság megosztását valósítja meg: a versek aktora ebben a versben maga nézővé is válik.

Szabó Lőrinc a Vers és valóságban visszatekintve a költeményre, maga is elgondolkozik minderről: valamely „zavaros ködlés”-ről beszél, és „a befejezésben nyitva hagyott válasz”-ról, mely szerint „nem tudtam, mit ígérhetek hálából a hűségért. De bíztam magamban és az akaratomban, hogy fogok találni ellensúlyozó értéket”.

A magam részéről a záró két sort mégsem valamilyen bizonytalan tartalmú poénként, hanem a vers lényegét megragadó eseményként értelmezem. És így tekintve a vers nem az önzés eksztázisa, hanem a szeretet apoteózisa. Legalábbis az evangéliumok dosztojevszkiji értelmezése szerint. Talán éppen e vers paradoxonjában jut el a költő úgy a pokol mélypontjára, hogy hirtelen megszületik benne a megváltás eszméje is. Ahogy saját csalódását, megalázottságát mint magától való elidegenedett függést leírja, abban a pillanatban már átéli annak abszurd voltát. Ha ő szenvedi, akkor kétségbeesésében még láthatja öröknek, megváltoztathatatlannak, amire esetleg csak bosszúval, foggal-körömmel védekezéssel válaszolhat; de ha már ő gyakorolja úrként, máris fel kell fedeznie a feloldás szükségességét, sőt: lehetőségét. A pokol mélypontján, amikor a megalázott és kitaszított maga válik megalázóvá és kitaszítóvá, egyszerre felfedez önmagában egy másik emberi dimenziót, amelyben már érvénytelen a pokol rendje, amelyben az összetartozás már nem a kiszolgáltatottság és kizárás rendszerét ismétli. Az áldozat teljességének elképzelése olyan felszabadító erővel hat, hogy új erőteret teremthet 101(„majd elvégzem magamban”), ahol nem a kizárás, de a megbocsátás a jellemző.

Persze grammatikailag, formáltságában mégis olyan áttetszően jelenik meg az antifeminista szuggesztió, hogy maga a költő is egész életében külön jóvátételre, egy ellenvers megírására készült, Latinovits Zoltán pedig – minden kérlelésem ellenére – sem volt hajlandó elmondani az általa a férfiönzés mesterdarabjának ítélt költeményt. Az egyértelműsítő áttetszőség ellenében sem a költő, sem a versmondó nem vette észre, hogy olyan szöveg született a magyar irodalomban, amely – Illyés megfogalmazásával élve – éppen ennek „a pokolnak a temperálását”, Yeatshez hasonlóan a „tragic joy”-t gondolja végig a megalázottság és megszomorítottság ellenében. Ha nem is a változtathatóság, de a szenvedés megoszthatóságának esélyével. Talán ezáltal fogalmazódik meg a költőben A huszonhatodik év ideális térideje – csak alkalomra vár, hogy megszülethessen. Egy életrajzi tragédia majd kiváltja a poétikai megvalósíthatóságát.

102
Berendezkedés a korlátozott életben
(Különbéke, 1933–1936)
Nyitány és összefoglalás – címadás: Különbéke

A Semmiért Egészen kiegészítése, de egyben ellenverse is a Különbéke. Húsvéti vers: ünnepi megszólalás, a betetőzés és egyben újat nyitás pillanata; annak a dialógusnak a misztériuma, amely a rossz és a jó határán, a legfájdalmasabb elkeseredés-magára maradottság leírásában a megváltás-megújítás lehetőségét is felvillantja. Az evangéliumok legdrámaibb pillanata, mely egyszerre a halál és pokolraszállás, valamint a megváltódás-feltámadás egymást kiegészítő-ellenpontozó jelenete. A világirodalomban ezt a végsőkig kiélezett dialógus-helyzetet Goethe Faust-monológja reprezentálja: összegezve egy elképzelt pálya csúcsán az élet tapasztalatait és végiggondolva ellenében az öngyilkos halál kétségbeesését, hogy végül a megszólaló harangok szava egy új élet reményét is beoltsa a vívódó lelkébe. Babits a magyar irodalomban már öntudatosan kapcsolódik a húsvéti vers egyszerre misztikus és kultúrtörténeti hagyományához az első világháború vérzivatara ellenében (Húsvét előtt). Ha pedig a Különbéke című vers írása idejére a tanítványból már maga is mesterré emelkedett költő, Szabó Lőrinc két évtizednyi távlatból a Vers és valóságban arra emlékezik, hogy „közvetlenül húsvét előtt” keletkezett a költemény, az rávilágít a hagyományba ágyazottság rejtett jelenlétére.

De hát milyen ünnepi vers lehet az olyan, amelyikben „egyszerűen 33 évnyi fejlődésem és mintegy 15 évnyi tapasztalatom sűrítése okádtatta ki belőlem ezt az undort”? Éppen ezáltal lesz húsvéti a vers: a húsvét véres ünnep is, benne az ószövetségi rabság és megaláztatás emléke kapcsolódik az eredendő bűnt megváltó keresztáldozattal; és a fausti monológban a Gonosz emeli fejét, hogy testet öltve megpróbálja megnyerni az ember elleni fogadását. Ez a Gonosz jelenik meg – felmutatva egyre kiterjedtebb hatalmát – Szabó Lőrinc versében is.

Szabó Lőrinc versében a „meglett ember” képlete testesül meg, egy évvel József Attila Eszmélete előtt: ez a költemény is az emberi tudat „megérését”, kiteljesedését írja le: rálátást enged a folyamatra, amelynek során az ember az önmaga számára ártalmas tapasztalatokat fokozatosan összegyűjti-átéli – és e fokozatosság révén találkozhat egy-egy jó pillanattal, „egy perc boldogság”-gal is (lásd Sivatagban). Szabó Lőrincnél 103a schopenhaueri fátyol-képzet segítségével fogalmazva (már a Te meg a világ idejétől kezdődően: „a titok egyre veti fátylát”): „fátylát sorra dobta minden”. Ez a „megérés” egyben kiemelkedés az 1926-os, fiatalkori kötetében, A Sátán Műremekeiben összeállított szociográfiai jellegű panaszlista poétikai világából, amely szuggesztív leírásaival rangos költészet, de nem egyedülálló a társadalmi és történelmi igazságtalanságokat bemutató kortársi világirodalomban.

Ehhez a „megérés”-hez látszólag csak annyi kellett, hogy a korábban tudatosan alkalmazott Marx-féle terminológia helyett világképe gondolati vázaként személyes költői törekvéseihez illőbbet választ: a valaha Marx által több ízben is opponált, a költő által „az individualizmus cápájának” nevezett Stirnernek világszemléletét építi költői világába. Magának a verscímnek a versbe építettsége is egy Stirner által mottóként használt Goethe-idézet fordítása: „Ich hab’ Mein’ Sach’ auf Nichts gestellt” (Fülep Lajos magyarításában: „Mindenemet a Semmire építettem”), pokoljárásvégi Purgatóriumában Szabó Lőrinc imigyen fordítja a maga nyelvére: „különbékét ezért kötöttem / a semmivel”. Azt magyarázza, hogy minden ember személyes sorsával maga nő bele a rossz szövevényébe, foglalja el helyét a „háború”-ban, amely ekkor, 1933-ban egyáltalán nem valamilyen szó szerinti történelmi aktualitást jelent, hanem a költő által is hivatkozott Herakleitosz-féle általánosító filozófiai megfogalmazásra utal: „minden dolog apja […] a háború”, és ezt utóbb, más filozófiai eredettel, de azonos belső következtetéssel keleti témájú versei is visszhangozzák.

A tudatban ez a rossz pedig fokozatosan úgy foglal helyet, hogy kiirt onnan minden „ideál”-t, reménykedést. Ha az emberben felnő egy rossz világ, egyre kevesebb reménye marad: azaz a felnőtté válás egyben a semmivel való szembesülést jelenti. Tapasztalataink teljessége: a semmi teljes átélése. Erről szól a vers „cselekménye”. A „történet” a versben a gyermeki „üres” tudattól a „meglett” férfi semmivel telítődő világába vezet. És amikor a vers végén megkönnyebbülten a „gyerekek”-nek adná át a terepet, szinte hallom a mester, Babits szavát, amellyel híres versét, Az örök folyosó címűt befejezi: „S megint előlről”. És mindkettő mögött közös mesterüknek, Nietzschének szlogenné vált következtetését az „örök visszatérés”-ről.

Ugyanakkor a vers ezt az „örök visszatérés”-ként ismétlődő „nevelődési” folyamatot minden poétikai erejével kétségbe vonja. A cselekmény szintjén a jelen máris a tragédián túli pillanat: a „fütyörésző” túlélés leírása. A ritmus: a pattogó ötödfeles és páros jambus váltakozása, s az enjambement, amely a szentencia-mondás komorságát biztosítaná, ezúttal a 104sorok formáltságát hangsúlyozva inkább dalolásra buzdít. A vers végére a sok e-betűs szóval szinte vihar utáni világosságúvá derül a költemény. A záró sorban a két emelkedő ütem feszes-pattogóról dalolóbbá válik: az utolsó jambus anapesztusra vált át (∪ – / ∪ ∪ –), és ezt készíti elő rímhívója, ahol mintha az első jambus elhallgatna, az önmagával eltelt egyetlen hosszú szótag szinte tálcán kínálja a kecses anapesztust: „és nevetek” (– / ∪ ∪ –).

A költő felfedezett tehát valamilyen ellenpontot a pokol húsvéti jellegű temperálására? Tudta ezt már a kezdet kezdetén, első kötetében, a Föld, Erdő, Isten címűben is. Ezt írja, éppen legkétségbeesettebb történelmi körképében: „és csak a gyermek ártatlan szeme / lát csillagot…” (XXX.). Most kétszeresen emeli versébe ezt az ellentétet. Egyszer a vers „történetében” is benne van a „nevelődés” folyamata, ugyanakkor a vers jelenében is szembeállítja a felnőtt-lét „háborús”, bűnös világát és a gyermekek képviselte ártatlanságot.

Kettős világban él a „megérő” ember: az elvesző „ideál” helyett a balekség és a bitangság tényeivel telítődik, a történelemben a semmi uralmát tapasztalja; ugyanakkor – mint majd utóbb Pilinszky – magában hordozza a gyermeki ártatlanságot, a maga apokrif, szavakkal le nem írt, de a semmi ellenében mégis jelzett mennyországát, a kirajzolódást a senkiföldjére, ahol nem a mindennapi (természeti és történelmi) idő pokla tölti meg a tudatot, de ahonnan rálátással rendelkezhet teljes, hiteles létezésére. Egyszerre és egybe látva a valahai és a visszanyerhető gyermeki létet: egy másik világot, amelyben vendégként szintén otthonosan létezhet. Mintha a kortárs Kosztolányi – közel egyidős – két verse szembesülne ebben az egy alkotásban: az Ének a semmiről és a Hajnali részegség.

Vajon van-e átjárás a vers két világa között? A költő ünnepi szavakat mond ki: „De valamit a sors, úgy látszik, / akart velem”. Németh László első regényében, az Emberi színjátékban hősével hasonló szavakat mondat ki, szintén az öngyilkosság gondolatának ellenében: „Tartogat engem az Isten valamire, ordított bele hirtelen, szinte rikácsolva az éjszakába. – Tartogat engem az én Istenem. S legott elszégyellte magát; ő nem is hisz Istenben. – Gyáva vagyok, sütötte magára; de azért úgy kotródott le a hídról, ahogy a szakadék partjáról kotródunk el, ha a ködből hirtelen elénk ásít”. Hasonlóképp keresik a „vallás”-ként vállalt hivatással (Németh László), illetve a „gyermeki ártatlansággal” (Szabó Lőrinc) ellenpontozott semmiben a „különbékét”. A modus vivendit, a létezés elfogadását. A húsvéti dialógust.

Miért épp különbéke? Mert a Szabó Lőrinc-i eszmélet mindenkinek külön-külön feladata. Ha semmilyen mozgalom nem hozhat változást, 105az embernek magának, önmagában kell szembenéznie létezése mikéntjével. Mint ahogy József Attila is az Eszméletben ezt a személyes meghatározottságot teremti meg: „s én állok minden fülke-fényben, / én könyöklök és hallgatok”. És miért különbéke? Mert – ha tiltakozva és tudomásul véve is, de – ellentéte a háborúnak. Illetőleg több annál. József Attila talán Bartókra vonatkoztatva, de mindenesetre kora legmagasabb művészeteszményét fogalmazva vetette papírra: „Csak disszonancia által lehetséges alkotás. A konsz.[onancia] nem egyéb megértett disszonanciánál”. Szerintem a Szabó Lőrinc-i különbéke – az elfogadott disszonancia.

A költemény ugyanakkor kötetcímként és korszakjelölőként is adott egy, a mindennapi életben nagyon is félreérthető címkét a költő értelmezéséhez; az első világháború vége felé aktuális vágyálmot jelentő kifejezés a második világháború idején már negatív értelmezéssel, a pokol erői előtti fegyverletétel fogalmaként jött újra divatba. Maga a vers ugyanakkor a költő kevéssé értelmezett alkotásai között maradt. Utóbb pedig kevesen emlékeztek arra, hogy először a Pesti Napló 1933-as húsvéti számában jelent meg, majd a következő évben Debrecenben közreadott Válogatott Versei kötetben a „Versek 1933-ból” ciklus élén. Szabó Lőrinc nemzedéke ekkor van a csúcson, és legjobbjait még nem osztják meg különböző színezetű politikai szakítások és csatározások. (Például birtokomban van a Te meg a világ kötet Zsolt Bélának, Szabó Lőrinc háború utáni talán legszenvedélyesebb számon kérő ellenfelének dedikált példánya: „Zsolt Bélának, szeretettel, Szabó Lőrinc”.) A költő is ekkortól számít nemcsak nemzedéke, de a magyar líra legnagyobbjai közé. Az ezredvégről tekintve mit sem változtat egy vers olvasatán, hogy ekkor vagy már valóban „háborúban”, 1936-ban (gondoljunk az abesszin háborúra és Spanyolországra!), egy kötet zárásaként – annak címét is adva – jelenik meg először. De az irodalomtörténész számára a vers keletkezési évszáma inkább a húsvéti jelleg belehallását fogadtatja el, mint a kortársak későbbi aktualizáló belemagyarázását, akik egyre kevésbé akartak mást látni a versben (és a kötetcímben), mint valamilyen aktuális, politikailag is értelmezhető történelmi-társadalmi kompromisszum hirdetését. Perdöntőül fogadjuk el Radnóti Nyugat-beli kritikáját a kötetről. Az egyidejű politikatörténeti eseményekre verseiben oly igen érzékenyen reagáló költő egyértelmű poétikai befogadással méltatja 1936-ban a teljes Szabó Lőrinc-kötetet, szerves fejlődést feltételezve a pálya addigi ívében. Sokkal inkább csúcsról tekint Szabó Lőrinc az életre; esetében a „különbéke” a tudat különböző tartományai közötti átjárás kulcsszava. Akkor is és minden időben.

106

De ha mégis tekintetbe vesszük a vers keletkezési és kötetcímként való felhasználásának ideje közötti különbséget, akkor inkább a vers poétikai elhelyezhetőségében megjelenő különböztetés válik hangsúlyossá. 1933-ban a szó szerint vett „te meg a világ” tematika záró darabjaként jelenik meg: megszólaltatva az aktor és a néző, a létezésében elhelyezkedő embernek a történelmével való tehetetlen dialógusát. 1936-ra már egy megváltozott költői retorikához válik köthetővé a vers: a tudatot az univerzummal szembesítő dialógus úgynevezett későmodern beszédmódjának egyik nyitó darabjaként a létezésére rákérdező ember (aktor és néző együttesének) egyszerre tragikus és derűs önértelmezéseként. Ennek a versnek variációjaként is olvasható József Attila [Talán eltünök hirtelen…] kezdetű posztumusz megjelenésű, sokat vitatott-magyarázott-elemzett költeménye (benne ezekkel a sorokkal: „Bánat szedi szét eszemet / ha megtudom, mire jutottam”), amely a magyar líra továbbalakulásának válik példaművévé.

Az epikus vers

A Te meg a világ az egyensúly könyve volt. Egyszerre élt benne a csalódás és a reménykedés, egyforma eséllyel idézte versébe a költő a külső és belső világ ketreceit és börtöneit szemlélő és az ez ellen lázadó emberi magatartásokat; az embert mint az ellentétes esélyek eredőjét fogalmazta meg. Az ember megnyilvánulási, létezési terének pedig a rendszerek és ténykomplexumok azon rendjét tételezte fel, melyben az Egy igazságai (tehát a relatív igazságok egymás mellett élő rendszerei) helyettesítik az egy Igazságot.

Ez a vállalkozás, amennyire nagyigényű volt, amennyire a rendszerek rendszerének és a teljes személyiségnek a megragadására irányult, annyira ingatagnak is bizonyult, átmeneti egyensúlynak, a továbbiakban csak áhított mértéknek. Ha a Russell-hatásról elmondható, hogy ráhatás helyett inkább visszaigazolás jellegű volt már a Te meg a világ idején is, ugyanakkor Russell logikai rendszerezése alkalmasnak bizonyul a Szabó Lőrinc-költészet újabb átrendeződésének leírására is. A Te meg a világ kötet jellemzésére ez a Russell-szöveg tűnik fel megfelelőnek: „Míg tehát ismeretünk arról, ami van, kisebb lett, mint amilyennek gondoltuk, arról, hogy mi lehet, hallatlan mértékben megnövekedett ismeretünk. Ahelyett, hogy szűk falak közé szorulnánk, amelyeknek azonban minden szögletét és hasadékát átkutathatjuk, szabad lehetőségek nyílt világában találjuk magunkat, ahol annyi sok a megismernivaló, hogy sok minden 107ismeretlen is marad […] a logika, ahelyett, hogy mint eddig, a lehetőségek határait jelentené, a képzelet nagy felszabadítójává vált, mely végtelen sok, a mindennapi reflexió nélküli ész elől elzárt alternatívát tár elénk, s a tapasztalatra bízza, hogy ahol döntés lehetséges, döntsön a sok világ között, melyet a logika választásunk elé bocsát”. Az esélyek végtelen sokasága és a választás szabadsága természetesen csak elméleti lehetőség, a határtalan lehetőség pillanatának mámora után a vizsgálódás, az ellenőrzés, a valósággal szembesítés időszaka következik. Szabó Lőrinc, de szinte a kor lírájának egésze ekkor kerül módszertani választás elé. Mire vállalkozzon: a létezés általános törvényeinek különböző nézőpontú megfogalmazására vagy a valóság megfigyelésére, a jelenségekből következtethető tények nyomon követésére? A dolgok vagy az univerzáliák követésének válaszútja ez. Russell ismeretelméletében e két típust a következőkkel jellemzi: „Célszerű lesz, ha létező (egzisztáló) dolgokról csak akkor beszélünk, ha azok időben léteznek, ha tehát megjelölhetünk egy időpontot, amelyben léteznek – ami nem zárja ki, hogy mindenkor is létezzenek. Így a gondolatok és érzelmek, az elmék és a fizikai tárgyak léteznek. De az univerzáliák nem léteznek ebben az értelemben, azt fogjuk mondani, hogy fennállnak vagy valók, ahol a való mint időtlen lét szemben áll az egzisztenciális léttel. Az univerzáliák világát így mint a valók világát írhatjuk le. A valók világa változatlan, merev, egzakt, a matematikus, a logikus, a metafizikai rendszer építő gyönyörűsége, valamint mindazoké, akik a tökéletességet az életnél többre becsülik. A létezés világa folyékony, határozatlan, kontúr nélküli, minden tiszta terv és rend híján, de magában foglal minden gondolatot, minden érzést, minden érzéki adatot, minden fizikai tárgyat, mindent, ami jó lehet és árthat, mindent, ami különbséget tesz az élet és a világ értékében. Temperamentumunk szerint az egyik vagy a másik világ szemlélését fogjuk előnyben részesíteni”. E két út kétféle módszerére Russell gyakorlati példát is alkot: „Ha például tudom, hány órakor van napnyugta, ebben az órában ismerhetem azt a tényt, hogy a nap lemegy; ez igazságok ismerete útján szerzett tényismeret; de ha szép az idő, nyugat felé nézve láthatom, amint a nap éppen lemegy; ebben az esetben ugyanazt a tényt a dolgok megismerése útján tudtam meg”. Russell egy másik szövege pedig épp azt a dilemmát vázolja, melyhez hasonló dilemmát átélve Szabó Lőrinc a Te meg a világ nagyigényű szintézisétől a Különbéke ismeretelméleti módszeréhez jutott: „Az igazságokra vonatkozó megismerésünknek a dolgokra vonatkozó megismerésünktől eltérőleg van egy ellentéte, a tévedés. A dolgokat ismerhetjük vagy nem ismerhetjük, de nincsen olyan pozitív lelkiállapot, amelyet a dolgok téves ismerésének nevezhet108nénk, legalább nincs addig, amíg az ismeretség által való megismerésre szorítkozunk. Bármivel vagyunk ismeretségben, annak valaminek kell lennie: helytelen következtetéseket vonhatunk le ismeretségünkből, de maga az ismeretség nem csalhat. Ami azonban az igazságok ismeretét illeti, ebben dualizmus áll fenn. Abban, ami hamis, éppen úgy hihetünk, mint az igazságban. Tudva levő, hogy nagyon sok kérdésben a különböző emberek különböző s összeegyeztethetetlen nézeteket vallanak, egyes meggyőződések tehát szükségképpen tévesek […] Hogyan ismerjük meg egy adott esetben, hogy hitünk nem téves? Ez a lehető legnehezebb kérdés, amelyre nem is lehet teljesen kielégítő választ adni”. Ezzel szemben „vannak ismeretek, mint érzéki adataink ismeretei, amelyek, ha mégoly megfontoltan és alaposan reflektálunk is, egészen kétségtelenek”. A Szabó Lőrinc-i módszert is jellemző russelli konklúzió szerint „a kívánt kriticizmus […] az, amely a látszólagos ismeretnek minden egyes részét érdeme szerint megvizsgálja, s megtart mindent, ami ezen vizsgálat befejezése után is ismeretnek látszik”. (Az idézetek Russell The Problems of Philosophy [A filozófia alapproblémái] című könyvének Fogarasi Béla által 1919-ben készített fordításából valók.) Ez olyan út, melyet Szabó Lőrinc az 1932 legelején írt Csillagok közt című verstől az ugyanez év őszén Testvérek címmel megjelent (Pesti Napló, 1932. október 16., utóbb átdolgozva Gépek címen ismert) vers mikro-tárgyiasságáig megtett. A Te meg a világ verseiben „az igazságokra vonatkozó megismerés”-t tűzi ki célul, de mihelyt a tévedés esélyével találkozott, „a dolgok megismerésé”-re szorítkozik:

egymást bénítják s tologatják
rugalmas terek rácsai
és ezer idő hirdeti,
hogy túlkevés az Egy Igazság.

(Csillagok közt)

Rezek ragyogtak és vasak,
zúgtak, forogtak, éltek;
s aznap mi indítottuk el,
apám meg én, a gépet.

(Testvérek)

A korábbi drámai versnek – melyben a költő épp az egymásnak feszülő igazságokat rendező erőt, „a szerkezet szerkezetét” (Csillagok közt) kereste hiába – át kellett alakulnia. Szakítást jelent ez először is költészete 109korábbi többsíkúságával. Míg ott a „van” és „lehet” megfért egyetlen időegységben, úgy ebben a versszerkezetben e kettő különválik. Még a Babitscsal volt barátságukat idéző és (az ellentétekkel teli éveket kikerülve) tovább szövő vers (Nyári hajnal) utolsó versszakában is pontosan tudatosítja e két elem különbözését: a vágyottként elképzeltet és a valóságos távolságot.

Itt vagy?… Dehogy vagy! Fáradt vagyok. Álom
ez az egész… Csak vers!… De az se bánt…

Csakhogy ez a szétválasztás Szabó Lőrincnél másfelé vezet, feladja a szembesítést, a „lehet”, a lehetséges világok végtelen sora – egy időre, a Harc az ünnepért ars poeticájáig – eltűnik e költészetből. Csak a „van”, az érzékelés adataival (vagy ezt kiegészítendő az emlékezettel – beleértve az emberiség emlékezetét is, lásd ekkori, főként buddhista eredetű tanmeséit) elérhető külső valóság lesz versének tárgya, és az a belső világ, melyet önmegfigyeléssel tetten érhet. A valóságot is ezzel, a „kétes kalandok” helyett választott adathalmazzal azonosítja, mint ki is mondja A tapintáshoz című versében: „Kinek higyjek, Valóság, ha neked se?!” Az ember az érzékelés adatai segítségével rakja össze a világot, és ezáltal önmaga is ezen észleletek összegződéseként válik számára meghatározhatóvá. Az agy olyan műszer képében lesz az ember ősképévé, amely a külső adatokból a felvétel során a felvétel céljára egy különálló, önálló emberegységet hoz létre: „Az ő műve vagyok” (Ősapám). Önmagában is arra figyel fel, azt nevezi meg értékes alkatrészként, amivel érzékelő vizsgálódásait végezheti; önmegfigyelése is ezen felvevő aktusok elemzése. Emberképe így az érzékelés adatai felfogására alkalmassá szerveződött anyag. Ha a valóság és a lehetőség kettős síkját ki is kapcsolta a versből, egy másik kettősség mégis feltűnik: az érzékelés adatai segítségével megismert dolgok és az emlékezet (tehát a korábbi ismeretek, adatok) közötti feszültség. Ebből születik versében a hasonlat, mint különböző időkben rögzített adatok kapcsolata.

Az érzékelés adatai mellett az önmegfigyelésen alapuló ismeretszerzés, önmagunk elemzése az agy másik adatgyűjtő lehetősége. Míg a külső adatok leírásánál csak az egyszeri feszültséget tudja megteremteni, az önmegfigyelés során a leírásban a hasonlatok (a különböző időben rögzült érzékelési adatok viszonyításának) egész rendszerét sikerül megalkotnia.

Ez az ismeretszerzési módszer tehát az érzékelés tényein túl csak az érzékelés adatai felfogásának, regisztrálásának és a felvevőben kiváltott 109hatásának elemzésére, azaz a külvilágot tudomásul vevő belső folyamat önmegfigyelés útján való nyomon kísérésére alkalmas. A Szabó Lőrinc-i epikus vers csattanója így mindig e belső eredményt rögzíti:

s egyszerre, boldogan, felugrom,
hogyne! hisz már érezni, hogy
lassankint vers lett a panaszból,
amit a fejem forgatott:
vers lett! s holnap pénzt adnak érte!

(Vasárnap)

Az észrevételek, az érzékelési adatok azért kellenek tehát, hogy a költő meghatározhassa azt, aki észreveszi ezeket, és minősítse őt általuk. Önmagát mint a külvilágot érzékszervek segítségével fogyasztót tételezi fel. Ez a határa ennek a verstípusnak. A következtetés ugyanis nem merészkedik túl a feldolgozott adatok összegezésén, nem ad többet, mint a különböző megfigyelésekkel gyűjtött és feldolgozott adatok halmaza.

Ebből a nézőpontból csak az Én elemezhető, és a külvilágból az, ami az érzékelés adatai segítségével feltérképezhető, illetőleg megfigyelésével (valamint a megfigyelések emlékképeinek összerakásával) leírható. Nem ismerhető meg tehát a másik ember, csak legfeljebb az Énre gyakorolt hatása, ami „tovább rezeg” belőle a másik emberben. Ezért nem tud a tárgyias elbeszélésen túl többet mondani öngyilkos unokaöccsének, az „aranyszájú pap” elzüllött fiának történetével (Tragédia). Ezért éppen a rejtély, a meg nem értés válik versteremtő ihletté egy gyermekkori történet leírásakor nagyanyja igazságtalan vádaskodására emlékezve (Nagyanyám). A Lóci- és Kisklára-versek ugyanakkor épp azzal emelkednek ki a gyermekversek szokványos megoldásaiból, hogy Szabó Lőrinc nem a gyermeki cselekvés vagy gondolkozás felidézésére törekszik bennük, hanem a gyermeki tevékenység felfogható, regisztrálható adatait önmagára vonatkoztatja, önmaga cselekvési és gondolkozási mechanizmusát ellenőrzi velük. Fájdalommal állapítja meg, hogy az emberek egymást megismerő vágya minduntalan kudarcot szenved.

Természetesen azt is tudomásul kell vennie, hogy nemcsak a másikat, önmaga létezését sem tudja értelmezni. Távol vagyunk már a Fény, fény, fény kötetnek világnagyra növesztett szubjektumától, de a Te meg a világ az Ént (bár minden egyes ént) a világgal szembesítő emberképétől is. Az Én itt a maga epizodikusságában jelenik meg. A föld álma című vers hőse: az emberi sors – kívülről nézve.

111
A sivatag, a nagy, nehéz föld,
aludt és talán álmodott;
s egyszerre csak mozogni kezdett
s azt mondta: – Én! – és hogy: – Vagyok!
A por felbirkózta magát
másfél vagy két méternyire:
ahogy megindult, két méterrel
a sír fölött volt a feje.
Valahová el akart jutni,
s már félt és folyton szólitott:
– Vagyok? – kérdezte gyanakodva,
– mondd, Isten, csakugyan vagyok?
Ment a szobor reggeltől estig
s a sírját látta mindenütt;
s este még egyszer fölnézett rám,
aztán fáradtan lefeküdt.
– Mi volt ez? – sóhajtotta végül;
s a por megnyílt a por alatt.
És végignyujtózott fölötte
s már nem mozdult a sivatag.

Az ember képe így fest, ha a pillanatok adta esetlegességeket, a külső adatok segítségével róla felvehető „pletykák”-at kiküszöböli. A kérdezés és meg nem érthetés tanmeséje születik meg ezzel, sornyitó a Szabó Lőrinc-i tanmesék között. Bennük él tovább a Te meg a világ kreatív módszere, mégis erősen módosult megjelenési formában és funkcióban. Ha látszólag elszakad is ezekben Szabó Lőrinc az érzékelés adataitól, rendszerint adott – főleg keleti: hindu és kínai – történeteket, tehát az irodalomban már feldolgozott szövegeket, történeteket alkalmaz. Méghozzá olyan szövegeket, amelyek megfigyeléseket, tapasztalatokat összegeznek, azaz A föld álma című versben megismert módszert követik. Szabó Lőrinc tanmeséi (hiteles mítosz-szövegek feldolgozásai) nem következtetések, hanem összegzések, a sok időpillanat adta adat általánosított feldol113gozásai. Különböznek ezek a Te meg a világ kötetben feldolgozott keleti témájú versektől: bennük és általuk (a fordításként induló, mégis „saját” kötetébe illesztett, tehát sajátjává fogadott versekben: Tao Te King, Rigvéda) a világ rendjének, szerkezetének és a belső világ, a személyiség teljességének vizsgálatát célozta meg; a Különbéke idején írt tanmeséiben a megismerés határait elemzi. Míg leíró verseiben az időpillanatok adatait rendezi, ezekben a tanmesékben azokat a kérdéseket teszi fel, amelyek az adatfeldolgozás során merülnek fel benne. Ugyanakkor nem lépi át a határt: következtetései bármikor visszaigazolhatók a felvehető adatokban, a végeredmény nem lehet több, mint a megismerő műveletekben begyűjtött adatok összege. Így meghatározás helyett verseiben a kérdésekig juthat el, amely kérdések egyrészt rávilágítanak emberi viszonylatokra, másrészt az időpillanatokban észlelhető adatokon túli megismerésben való kétséget fokozzák (Szun Vu Kung lázadása, Vang-An-Si, Dsuang Dszi álma, Az irígység erdejében).

Ismeretelméletileg így megmarad az igazság elérhetetlenségének, a csalódásnak, a töredékké válásnak – a német romantikáig visszavezethető – fájdalma. Ezzel Szabó Lőrinc a dolgokhoz ragaszkodó vizsgálódásaiban találkozik „a dolgoknak ezzel a lényegbe ható tökéletlenségével”, melyet Russell éppen Hegel-interpretációjában fejt ki. „Lényege, hogy töredék.” „Ha valamely dolog természete alatt a dolgokra vonatkozó összes igazságokat értjük, akkor nyilván nem ismerhetjük meg egy dolog természetét addig, amíg nem ismerjük minden dolognak minden más dologra vonatkozását a világegyetemben. De ha a természet szót ebben az értelemben használjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a dolgot ismerhetjük akkor is, ha természetét nem ismerjük, vagy legalábbis nem ismerjük tökéletesen.”

A Különbéke-korszak verse egy elmúlt-lezárt időpillanat történését írja le, beszéli el és elemzi. A Te meg a világ kötet idején az aktor és a néző dialógusát szervező logikai és pszichológiai erőt ekkor egy dekorativitásra törekvő elv váltja fel. Nem a kimondott szó jelentéstani gazdagságát használja fel a vers továbbfejlesztéséhez, hanem a több jelentéshez keresi meg az adott vershelyen egyedül lehetséges jelölést; olyan jeleket választ a vers alkotóelemeiül, amelyek az adott poétikai helyzetben minél többfajta szerkezeti-szemléleti jelentésigény kielégítésére alkalmasak. A Különbéke versei az időpillanat történéstartalmát nem időbeli linearitásában mutatják fel, hanem a róla szerzett érzékelés adatainak tudatbeli feldolgozását láttatják, és ezzel állítanak maradandó emléket „egy perc élet”-ének (Sivatagban).

Mindez pedig már nem a Te meg a világ versformáiban (a rapszodikus, dialógus-drámaiságú, változó sorhosszúságú és rímhasználatú strófaalakban vagy a feloldhatatlan belső vita összegezésére oly igen alkalmassá alakított szonettben) ölt testet, hanem zárt strófákból megépített versekben. Míg a rapszódiavers drámaiságában a jambusok (illetőleg az anapesztusok) gyakrabban váltak hallhatóvá, erőteljesebben alakították a sorokat, addig ebben az első látásra kötöttebb formában már csak a jambikus jelleg marad meg, a korábbi jambus-anapesztus emlékét a helyenként hangsúlyozott chorijambusok jelentik.

Ezzel a formáltsággal egyszerre alakul ki az a leíró-elbeszélő hangnem is, amelyet Szabó Lőrinccel egy időben kísérleteztek ki nemzedéktársai is, Erdélyi József korábbi versformálásától is ihletődve József Attila és Illyés Gyula, de a sorból nem hagyhatjuk ki a Jónás könyvét író Babitsot sem. Természetesen költőnként más és más formai és tartalmi meghatározók kapcsolódnak ehhez a megoldáshoz. Mégis ennek az epikus versnek nevezett típusnak éppen a Különbéke kötet versei maradtak az iskolapéldái, kiváltva évtizedekig legalább olyan mennyiségű utánzót és epigont, mint a múlt század hasonló hangnemet kiteljesítő költői, Petőfi vagy Arany. (Nem véletlen, hogy Tandori Dezső – Szabó Lőrinc költészetének egyébként egyik legértőbb méltatója – éppen ezt az ősképet, a Különbéke kötetet szedi ízekre egyik tanulmányában.) Utánozták hangnemét még akkor is, amikor Szabó Lőrinc költőként meg sem jelenhetett az „ötvenes évek”-ben; a formálásmódot napi események elmondására és az abból leszűrhető tanulságok (sok esetben inkább csak áltanulságok) kinyilvánítására használták. Utánzói nem vették észre, hogy maga Szabó Lőrinc – vizsgálódási szempontjainak változásával – verstípusát is tovább alakította, és azt sem, hogy az ebben a hangnemben leírt-elbeszélt élmény sem azonos a személyes Én által átélt egyedi élmény reprodukálásával.

Ugyanis a jellegzetesen élményt közvetítő Szabó Lőrinc-verset egy-egy adott gondolati-ismeretelméleti igény hívja elő, keresteti meg a költővel az éppen megfelelő élethelyzetet, amelyben végiggondolhatja a feltoluló kérdéseket. Hogy a bemutatott élethelyzet Szabó Lőrinc költészetében legtöbbször egybeesik valamely sajátos életrajzi mozzanattal, közvetlen személyes élménnyel, az a speciális Szabó Lőrinc-i kifejezési formához tartozik.

Szabó Lőrincnek a Különbéke idején használt epikus jellegű verse a dolgok leírására, a róluk szerzett adatok feldolgozására alkalmas ugyan, mégsem válhat természetük teljes feltárására képessé. A költő ennek az ellentmondásnak tudatában van, vállalja ezt az önkorlátozást, de a lemondás, a töredékké válás fájdalmát nem titkolhatja. Ugyanakkor sohasem mond le arról – épp a tudomásulvétel e fájdalma jelzi –, hogy a dolgok összefüggé114sét, természetét keresse. „A valóság minden látszólag különálló részének horgai vannak, amelyekkel a legközelebbi részbe kapaszkodik, ennek új horgai és így tovább, amíg az egész mindenséget nem rekonstruáltuk” – mint Russell írja a már idézett A filozófia alapproblémái című művében. A költőnek továbbra is igénye ha nem is „az egész mindenség”-et, de legalább egyetlen ember személyiségképét, az időpillanatokon túli összetettségét megvizsgálni és felmutatni – versei együttesét ilyen céllal állítja előbb kötetbe, majd fogja Összes versei gyűjteményébe, hogy végül is megtalálja a „kapaszkodók” és „horgok” összeillesztésének módját: az időpillanatonként átélt önmegfigyelés összefüggését, az epikus jelenetek ciklikus összefűzésének módját. Az új látomásrend, a Tücsökzene majd épp a keleti versekben megtanult mítoszalkotást követi, csak megfordítja: ezekben a példák a sokszoros tapasztalat összegzései, a Tücsökzenében az összegzést (a mindig újra vágyó, csalódó és újrakezdő emberképet) bontja le egymást kiegészítő, mégis általánosítást sugalló ismétlődésekre, formával is hangsúlyozott, szabályosan ismétlődő egységekre. Végül ott sikerül összeillesztenie a Különbéke kétféle verstípusát: az adatgyűjtést és az adatokat összegző általánosítást.

Kérdés, milyen adatokat szerez ez időből Szabó Lőrinc a külvilágról és önmagáról. A Te meg a világ során és utána bekövetkezett ismeretelméleti váltás így kapcsolódik világképévé: míg korábban nála is megvolt a ketrecek-börtönök és a vágy kettős, egymást reménytelenül bár, de kiegészítő esélye, addig mostanra épp erről az ellenpontozásról mond le; épp a Különbéke kötet címadó versében: „s ha van is, kézen-közön elvész / az ideál”. Versei tudatosítják: a közvetlen adatokkal meghatározott emberképnek a teljesség felé való meghosszabbítása lehetetlen.

Mindenfajta formátumú emberi sorsot gondol végig. Az élvezetekre vágyót, a technika és a hatalom megszállottját, lázadót, reformert (Vimálá kurtizántól Szun Vu Kungon át Vang-An-Siig), de mind vereséget szenved Szabó Lőrinc verseiben, elégedetlenségük, mely az adott életformából kilendítette őket, megalázza, eredeti szintjük alá süllyeszti mindet. Következésképpen a béke, a törés nélküli élet jelentheti a változatlanságot. A megismerés nem a „Valóság” megváltoztatását célozza, hanem a különbékéhez, annak berendezéséhez, konzerválásához kell.

Ezt hirdeti Vimálá kurtizán:

az ördög akar élni, ő az élet
és énreám már Buddha mosolyog.
Szabbam ádittám: minden lángban áll,
de nekem nem kell többé semmise,
115
magam magánya vagyok, remete:
az akaratnak elértem a végét,
léten és istenen túli békét
és vár az örök semmi gyönyöre.

(A kurtizán prédikációja)

És ezt cselekszi Vang-An-Si:

És Vang-An-Si befalaztatta
a szent torony négy ablakát.

Persze nem küzdelem nélkül és nem egyértelmű beletörődéssel válik teljessé ezen évek Szabó Lőrinc-i paradoxona (mutatja legszélsőségesebben Szun Vu Kung csalódása és bukása). Nemcsak az agressziónak kitett ember képét különíti el az agressziónak a történelemben jelentkező és előre látható formáitól, hanem a cselekvést általában is kárhoztatja. Az időpillanatban létezés meghosszabbítása a halálhoz vezet: ezért felesleges, sőt, a halált hozza közelebb minden változtatás, cselekvés, mely az emberi törekvések kereszteződését idézi elő, agressziót eredményez. A halál az élet valamennyi meghatározója közül ebben a kötetben válik a cselekvést, de a vágyakozást is, az emberi esélyek összességét keresztező, az ember töredék voltát meghatározó egyetlen ősténnyé.

„Az életet adja, adja,
egyszerre csak abbahagyja.”

(Lóci verset ír)

Ebben a gyermek által kigondolt, látszólag döccenő két sorban Szabó Lőrinc létszemléletének két alapvető meghatározottságát ismeri fel. Az egyik a létezés elszenvedése. Következik ez abból, hogy a sors cselekvő alakítását elutasította. Az élet az ő verseiben adva van, illetőleg az elbeszélés idején adódik. A másik meghatározottság, hogy időpillanatonként, adathalmazonként áll össze ez az élet: „adja, adja”; másutt „Minden perc rámszól: Adj csak össze, vonj ki / s nézd meg, a végén neked mi marad?” (Tékozló fiú). Ha tehát az élet az esetenként adódó pillanatok összegzése, így egyrészt véges sorozatot állíthatunk össze, amely a halál időpillanatában értelmetlenül megszakad: „egyre biztosabb, ami jön, / egyre kisebb a maradék…” (Mindennap valaki), másrészt megnő az időpillanatok jelentősége. S ez a későbbi összegzés, a Tücsökzene felé mutató mozzanat.

116

Szabó Lőrinc verseiben ekkortól kezdve a kiemelt időpillanatoknak, a figyelemre, azaz észlelésre, elemzésre méltó jeleneteknek összessége adja az ember életét. És mivel mindez előre meg nem komponálható, sőt ötletszerűen alakuló, majd megszakadó, „így a leltár is töredék” (Tücsökzene, 347.). És ehhez majd társíthatja a vágyát: a minőségi kompozíció helyett a mennyiségit, a kiemelt időpillanatok véges halmazának növelését: „Szép volt a vágy, hogy Semmi Sem Elég!” (Tücsökzene, 347.). Ebben a sorban végül természetes életbölcsességként írhatja le: „Non numero / horas nisi serenas!” – és rögtönzött versbeli fordításában: „Csak derűs órát veszek tudomásul!” (Mozart hallgatása közben). Ezek egy, illetőleg két évtizeddel követik majd a Különbéke verseit. Ekkor még csak a töredékké válás és az ismeretelméleti csalódás fájdalmának keserűen idilli ellenpontjaiként jelentkeznek a kiemelt időpillanatok – akkorra egy zaklatott élet tényeinek és vágyainak drámai összegzését segítik (1947), majd egy életvitel bölcs receptjét sugallják (1956).

Mintha Schopenhauer Parainesisek és életszabályok című tanulmányának Senecát idéző tanácsára („minden napot végy úgy, mint egy-egy egész életet, s ezt az egyedül reális időt tegyük oly kellemessé, amint csak lehetséges”) számlálná és örökítené meg a költő a mulandó idő ellenében a kiemelt időpillanatokat, visszafeleselve a Különbéke című versben megképzett múlt-képlettel („fátylát sorra dobta minden”):

S aki kérdez, annak a porba
jeleket húzva felelek:
„Az örökkévaló világnál
többet ér egy perc életed.
Többet ér egy perc örömöd,
mint a Föld minden szenvedése!”
S betűim belevesznek a
futóbolond idő szelébe.

(Sivatagban)

Szembefordítva mindezt a létezés poétai közhelyével, melyet Szabó Lőrinc éppen Catullus megfogalmazását követve magyarít: „szélbe irott betü csak, rajz rohanó vizeken”.

„Becsben kellene tartanunk minden elviselhető jelent, még a mindennapit is, amelyet oly közönyösen hagyunk elmúlni, vagy éppen türelmetlenül mi magunk taszítunk odább, – hisz vegyük csak észbe: épp most vonul át a múltnak amaz apotheózisába, ahol ezután a halhatat117lanság fényével övezve fogja őt őrizni az emlékezet, úgy, hogy lelkünk forró vágyaként fog majdan megjelenni, ha az egykor, kivált baj idején, ellebbenti előle a fátyolt” (Schopenhauer: Parerga és Paralipomena, fordította Kecskeméti Pál).

A személyiség válsága és kiegészülése

Ha eddig a vers szervezője – kérdezője és célzottja – a személyiség volt, ekkortól éppen ez a személyiség veszíti el az alkotásban ezt a centrális szerepét. A személyiség megmarad kérdezőnek, aki éppen társadalmi lefokozottságát és a létezés egészébe való beosztottságát faggatja. De még maga a kérdező-funkció is veszélybe kerül, mert kérdésessé válik az egyedi kérdezés egyetemességének érvényességi foka.

Csalódás a külső világban és a belső világ végessége – ebben a kettősségben foglalható össze a Szabó Lőrinc-i magatartást alakító szemlélet is. Mint egymásra következő folyamatot érzékeli mindezt.

Nem az, hogy nincs sehol sem angyal,
hogy mást vártam, az volt a nagy baj,
az, hogy csalódni lehetett
s megútálni az életet.
Mindegy, miatta vagy miattam,
nyakig az undorba ragadtam
s tisztálkodtam s elment vele
ifjúságom nagyobb fele.
Mit hiszek, mi lesz, mi lehet még?
Hiszem a bestia szerencsét,
hiszem, hogy egyszer meghalok
és hiszem, hogy elrothadok;
ilyesmiket hiszek, de nékem
talán már erre nincs szükségem:
nyitott szemmel nézek bele
a rettenetes semmibe.

(Nyitott szemmel)

Szabó Lőrinc jól tudja, hogy ennek a folyamatnak megvan az időrendje, ok-okozati összefüggése. Pályája első évtizedében a környezettel, a társadalmi valósággal folytatott harcai és lázadásai során mély csalódások 118érik. A napi életben bekövetkező csalódássorozat általánosítása alakult olyan ismeretelméleti válsággá, melynek éppen a Te meg a világ után, a Különbéke idején lehetünk tanúi. Ehhez járult ekkor egy újabb csalódássorozat, a költő kiábrándulása a korszak cselekvéstípusaiból: a Szun Vu Kung és Vang-An-Si történetében feldolgozott tapasztalat mind az erőszaktól való félelem, mind a reform bukásának átgondolása. Ahogy az ember veszít esélyeiből, ahogy a történelmi-társadalmi mozgás a személyiség korlátozása irányába halad, úgy veszíti el Szabó Lőrinc is költészetében a korábbi teljességigényt, és válik a töredékes létezés tudatosítójává.

De a teljességigényről való lemondásnak sajátos alkotás- és személyiség-lélektani okai is vannak. Az 1929 után kezdődő korszakban talált rá Szabó Lőrinc saját hangjára, téma- és formavilágára. Ekkor ébred rá, hogy ő is egy saját rendszer, különálló egész világ. Ez az öröm társul a felnőttkor emelt igényszintjével és a környezetében helyét megtaláló ember magabiztosságával. Ami ezután következik, az a berendezkedés, a lehetőségek és igények realizálása. Az életpálya kijelölése után az élet leélése.

Két ellentétes tendencia határozza meg a Különbéke költői személyiségének igényszintjét: az én-erővel összefüggő becsvágy nagy célok elérésére törekszik, még esetleges kudarcok kockáztatásának árán is, míg az örömelv alapján az egyén sikert akar elérni, szükség esetén az igények lefokozása során is. Míg Szabó Lőrinc lázadó évtizedében az én-erővel összefüggő becsvágy dominált, a Te meg a világ verseiben (az aktor és a néző kettősében) a két tendencia kiegyensúlyozta egymást, a Különbéke idejére, a „második felnőttszakasz”-ban az örömelv alapján meghatározható kiemelt időpillanatokat ragadja meg költészete. De amikor ez a tendencia uralkodó lesz, akkor egy újabb Szabó Lőrinc-i kettősség válik meghatározóvá: az élet teljességére vágyó és a korlátokat tudomásul vevő magatartások közötti ellentét. A Szabó Lőrinc-i életrajzi személyiség a Különbéke verseinek tükrében olyan érzéki emberként jelenik meg, akiben az érzékelési funkciók állnak előtérben. Ugyanakkor költőként az érzelmi, indulati és ösztön-megnyilvánulásokat szigorú kontroll alatt tartja, és ezek játékterét a maga szabta norma mértéke szerint akarata szabályozza. Sajátos pszichológiai kétarcúság ötvöződik ezekben a versekben, amely leginkább képes reprezentálni Szabó Lőrinc költői személyiségét. Ezáltal is válik ezeknek a verseknek a gyűjteménye, a Különbéke a költő legjellegzetesebb kötetévé, az első, még nem önálló, még különböző hatásokból összeálló gyűjtemény, a Föld, Erdő, Isten igényszintjének kiteljesítőjévé és a későbbi nagy életműszintézis, a Tücsökzene alapozásává.

119

Így kapcsolódik össze a történelmi kiúttalanság és az egyéni pályája során kiteljesedett alkotás- és személyiség-lélektani válság. Ezek együttese határozza meg a kötet ismeretelméleti módszerét és lételméleti szemléletét. Így zárul körülötte a kör, amely ez esetben összhatásában az ember lefokozottságát, töredékké válását tudatosítja számára. Ezt pedig megváltoztathatatlannak véve az öngyilkosság vagy a különbéke alternatíváját találja.

A Te meg a világ emberképe utáni csalódás egyenértékű a személyiség bukásával. A töredékké válás beismerése után már esetlegessé válik a véges sorozat lezárásának konkrét pillanata:

s nem értem, életét a vén,
a legvégét, hogy bírja ki:
egyre biztosabb, ami jön,
egyre kisebb a maradék…
Halál… Lesz-e hozzá erőm,
hogy kivárjam a magamét?!

(Mindennap valaki)

Bár a külvilág iránti undort egyre inkább csak „fütyürésző” (máskor: „fütyörésző”) közönnyel veszi tudomásul, és bár az évek a külső „mocsok”-hoz hozzá is szoktatták, olykor az önmagában is megtalált, az emberre jellemző „Sátán Műremekei” valódi kétségbeesésbe taszítják:

Sokszor elszörnyedek magamtól,
hogy egy-egy rossz óra alatt
mi minden megfordul fejemben,
mennyi förtelmes gondolat;
s ha visszanézek tíz-húsz évre,
bűnökre – mennyi tévedés! –
majdnem revolvert ad kezembe
a kései szégyenkezés.

(Piszkosságok)

Végül 1935-ben egész ciklus foglalkozik a külső és belső világtól való undorával: a Versek a havasról sorozat. Eddig mindig mint alternatívát emlegette az öngyilkosságot, esélyével fenyegette magát, a világot; a készülődés stádiumában volt. Ekkor, A hegytetőn, azután valóban szó szerint szembe is néz vele. És ezzel, hogy végre elszánta magát, meg is szüntette 120a kísértést, oldódik az én-erővel összefüggő becsvágy, bekövetkezik az igények lefokozása, cselekvés helyett szemlélődés.

– Persze, hogy senki… – mondtam újra és
az előbb még ijesztő gondolat
olyan egyszerű megállapitás lett,
hogy elmult rólam minden félelem.
Elővettem a fegyvert… csillogott…
Örültem neki, mint egy jó barátnak…
Egy darabig még csavarogtam, aztán
vágtam egy erős botot, megfaragtam,
még egyszer szétnéztem a tájon, és
fütyürészve indultam lefelé.

Íme ismét – itt katartikus vershelyzetben – a fütyürészés, a Különbéke és a Nyitnikék, a Vasárnap és a „gyönyör órái”-nak motívuma, mely legyőzte az öngyilkosságot mint alternatívát. A komolyság, amellyel végiggondolta, legalább annyira megvolt e készülődésben, mintha más választása nem is volna. Saját halálát is „egyszerű megállapítás”-ként közölte, és végre is hajtotta volna, ha más megoldást nem talál.

A különbéke mint motívum, mint esély a többi mellett már a Te meg a világ idején is feltűnik, de párba állítva ellenpontjával, a „vak változás hazárd remény”-ével. Egy év múlva, 1933-ban ellenben már programmá válik, sajátos kettősséget teremtve ezzel: a tömeggel együtt élő, bárha az akár rossz, akár jó kiemelt időpillanatokban önmagában kiválva megjelenő ember megosztottságát. Együtt és külön él e kötet hőse:

Az egyenruhás tömeg alkotott,
mindenkihez nagyon hasonlitok.
De bármennyire anyám a tömeg,
magam örülök, magam szenvedek,

Ez a kiindulás a tömeggel együtt parancsra mozgó, akarat nélküli egyed képéhez vezet (Sors és tömeg), amely az ember szuverenitását ért támadásra („gyilkosod a tömeg”) behódolással válaszol („de rejtek”):

Gyilkosod a tömeg, de rejtek,
jó rejtek is, ha elfelejted,
hogy szánod és hogy undorít,
121

És ezért a behódolásért cserébe rendezheti be a maga külön idilljét:

[…] S ahogy engem
véd magányom a rengetegben,
légy fa, mely magának virít.

De szándék és reális adottság még itt is különbözik. A költő a különbéke programját nem tudja a szonett végére menekvésként feltüntetni.

olcsó kéj, plakát, rajta démon,
amint bugyira vetkezik…
– Tetszik, nem tetszik, itt vagy itthon,
próbáld meg és légy boldog itt!

(Itt vagy itthon!)

Az „élj, küszködj s ne törődj vele, hogy élsz” (Az irígység erdejében) tanulságból következik a szemlélet, amely az embert cselekvés- és változtatás igénytelensége révén parancsteljesítő és munkavégző gépként tételezi fel. Ennek a lefokozottságnak mintáját is megteremti:

beállítottam a helyemre
kulinak az árnyékomat,
megbékültem a butasággal
és teszem, amit tenni kell,
nincs rá időm, hogy nyomorult kis
csetepatékban múljak el,
és íme bírom, egyre jobban
bírom ezt a komédiát,
s már egész jól megférünk, én és
árnyékom ura, a világ:

(Komédia)

Bekövetkezett a Te meg a világ szintézisének teljes felbomlása – ott egymást ellenpontozó esélyek külön, saját energiával szerepeltek: „Ő parancsolt, én meg vitáztam, / ő győzött és vesztettem én.” (Komédia). Itt a leírt árnyék már teljesen tárggyá vált, a versbeli személyiségtől elidegenedett, esély nélküli robot. Ez viseli-szenvedi az életet a kitüntetett időpillanatokat leszámítva. Ez az, aki egyenruhában hasonul a tömeghez, aki nem lé122tezik a költői tudat számára. Szabó Lőrinc arra a magányos szerepre ébred, amelyben az egyik ember panaszára nem kíváncsi a másik. A kötetben végigjátssza a magány szerepeit a kötetnyitó verstől kezdődően:

Ez a szív megtanult beszélni
mert csak ő ismer igazán, csak
ő tudja, mik a titkai
annak a vén birodalomnak,
mely a nevemet viseli.
Jó volna tudni, elbeszélni,
mit látott, mit mond és miért;
de nincs időm rá: a világ
nem tart el a verseimért.
Milyen kár! mondom eltünődve.
Kinek kár? kérdem. Csak nekem!

(Nincs idő)

Napi életében is, napilapban publikáló költőként még versei „piacában” is a kiüresedést, áruvá válást élheti át. (József Attila is szinte egyazon szavakkal írja le a költő „áruvédjegy”-gyé válását.) A vers is eszköz lesz – mint az ember; áru, alku tárgya, kiszolgáltatva a piac törvényének. Ahogy az embert nem tartja el a világ csak önmagáért, éppúgy a költőt sem a versért magáért. A verset be kell váltani a napi élet piacán: „vers lett! s holnap pénzt adnak érte! / Rendben van! És megyek tovább” (Vasárnap). Így fest tehát a vers kívülről, a piac körülményei között és belülről, a költő vágya szerint: egyrészt az árnyék, a robot terméke, ami áruvá válik a piacon, másrészt a kitüntetett időpillanatok adathalmazainak gyűjteménye és feldolgozása, mely már senkinek sem érdeke, csak az önfenntartás kétségbeesett mozdulata:

szeretném még megírni ezt-azt,
de senkinek sem érdeke,
123
csak énnekem, hogy megmaradjak…
Költészet, álmok… Szép szavak!

(Monológ a sötétben)

És ez az ellenpontozás külön hangsúlyt kap, a fájdalom még nagyobb veszély előérzetével terhes: a verset a költő annak a Miklós Andornak halálakor írta, aki ezt az egész „verspiac”-ot fenntartotta.

Ez a megosztottság, töredékké válás egyszerre következmény és magyarázat is: az ember sorsa, aki a tömegben, „piac”-on élve sem a természetben, sem a másik emberben nem találja meg saját létezése metaforáját. Végességét a beleérzés-képtelenségben fejezi ki. A végeshez kötött ismeretelmélete a világgal való kapcsolat megszakadásának tünete. A világ szakaszokból tevődik össze, egymással össze nem kapcsolható, harmonikus kapcsolatba nem fogható töredékek halmazából áll.

Szabó Lőrinc költészete a teljes embert felmutatni akaró korábbi szintézistől a torzólét átéléséig, megszenvedéséig vezet. A fájdalom ugyanakkor a felfedezés örömét is kiváltja: „Az idő, az öregedéssel és tapasztalással járó közöny előbb csak fertőtlenített bizonyos fokig a pesszimista mérgezőanyagokkal szemben; később az erőm aktívabb lett, önmagát növelte és éléslátásom időnként határozottan megenyhült. Különbéke című könyvemben tanulságos, sőt mulatságos és hasznos kis bizonyítékai akadnak annak, hogy egy ember hogyan tanul meg járni az ingoványon” – írja 1939-ben, visszatekintve „Az irodalmi pesszimizmus egy része tényleg csak szellemi tunyaság és konvenció” című interjújában. Szereptanulmányokat ír meg a költő minden egyes versben, a szerepek pedig azt mutatják, hogy az embert mindenütt szakadékok veszik körül, amelyek a társadalmi és természeti létezés teljességétől vágják el. Ha tematikájában tekintjük a kötetet, felfoghatjuk mint egy költő felfedezését, amelyben egy adott világ tehetetlenségre kényszerített, igényeit csak részlegesen kielégíthető emberét formázza meg, egy tágabb történelmi korszak pontos megfigyelőjét, adatfeldolgozóját értékelhetjük benne. A korlátozott emberkép sorsként vállalása lefokozódást is jelent, de látleletet is ad. Ugyanakkor a kötetben személyesen is átélt visszafogottság lehetőség a pokol temperálására, egy jellegzetes emberi portré megrajzolására. Benne megformálódik a kérdező ember modellje, aki az önmaga által is tudatosított ismeretelméleti korlátozottság fájdalmát, a torzóvá válás tragikumát ihletőként alkalmazza, az érzékelés adataihoz kapcsoltságát nyereségként is értelmezi. És ez lehetővé teszi a kötet egyre nyitottabb olvasását, kiszabadítva azt a különböző visszatekintő olvasatok megítélő (sőt elítélő) ér124telmezéseiből; az ideológiai értelmezést mindinkább felválthatja ezáltal a poétikai befogadás.

A Te meg a világ idején olyan poétikai gyakorlatot alakított – a mondat igazság voltának megkérdőjelezését –, amilyet a korabeli filozófia még nem tudott visszaigazolni (legfeljebb évtizedek múlva a beszédaktus-elmélet fog feszegetni); ezután elhagyja a mondat igazság voltának megkérdőjelezését, a grammatikai biztonság védelmébe húzódik, immár végleg, kimozdíthatatlanul. Szabó Lőrinc ezzel a versszemléleti mozzanattal nem egy még nem lévő poétikai helyzetet alakít, hanem egy már meglévő, gyakorlatilag megteremtett formációt – az epikus verset – különít el életre hívó poétikai helyzetétől, és ezáltal – József Attilához hasonlóan, ha utóbb is, ha más alkotói helyzetből kiindulva is, ha ideológiailag különböző pozícióból közelítve is – az epikus vers formációjának új felhasználási horizontokat nyit meg, szinte Husserl párizsi előadásaira emlékeztető építkezéssel: a vers a reális élményektől az azokban előre jelzett intencionális horizontokhoz való átmenetben valósul meg; az észlelés, az emlékezés, az ítélet stb. kiinduló aktusa lehet az észlelés, az emlékezés, az ítélet stb. észlelése, de ilyen alap lehet – persze csak a „világos” – fantázia is, amelyik egyáltalán nem tapasztalat, azaz nem foglal magában semmiféle létezést. Az ismeretelméleti érdeklődés szimulálása egyszerre tapasztalás, a reális élmények bemutatása, de az intencionális horizontok megnyitása is.

így teremt a lét
kvalitásokat, melyek nincsenek,
s tényeket, melyek egy vonatkozás
gyermekei csak s tündér rabjai.

(Vers versek helyett)

Ennek a szintézisnek persze a Különbéke korszaka inkább csak kiindulása, majd a Harc az ünnepért, végül pedig a Tücsökzene lesz a poétikai kiteljesítése.

Radnóti Miklós a Különbéke kötetről a Nyugatban írott kritikájában szinte jóslatszerűen mutatja fel Szabó Lőrinc költészetének leendő poétikai távlatát: „Az elszánt nyugalomból születik meg a különbéke. S ha a szándék más lesz, újra föllobog a harc”. Az „elszánt nyugalom” az intencionális horizontok megnyitása a versben, az egyes ember tapasztalásán illetőleg az emberiség tanmesévé sűrűsödött tapasztalatain keresztül; a „föllobogó harc” a „világos fantázia” bekapcsolása a versbe, a másság esélyeinek végiggondolásával, a Husserl által ekkoriban leírt interszub125jektivitás poétikai megvalósítása: „bennem magamban tapasztalom az idegent, az következetesen jelzi magát a számomra, e közben egyértelműen igazolva is önmagát. […] A magam eredetiségében, az én apodisztikusan adott monászomban idegen monászok tükröződnek, és ez a tükröződés önmagát következetesen igazoló indikáció. […] Éppen ezáltal tágul ki a transzcendentális szubjektivitás interszubjektivitássá. […] Mert én valóban tapasztalok másokat, és nem a természet mellett tapasztalom őket, hanem a természettel egybeszövődve. Ugyanakkor azonban különleges módon is tapasztalok másokat, nemcsak a térben, a természettel pszichológiailag összeszövődve, hanem úgy is tapasztalom őket, amint ugyanazt a világot tapasztalják, amelyet én tapasztalok, s úgy is, mint akik engem tapasztalnak, s tapasztalják azt, ahogyan én őket tapasztalom stb. Magamban tapasztalom magamat transzcendentális tudatéletem keretében, tapasztalok mindent és minden egyest, és tapasztalom a világot, de nem pusztán az én privát világomként, hanem mint interszubjektív világot, amelyik mindenki számára adva van, a maga objektumai révén mindenki számára hozzáférhető, és ugyanakkor benne tapasztalom a másokat mint másokat és mint egymás számára és mindenki számára jelenlevőket” (Husserl: A párizsi előadásokból, fordította Baránszky-Jób László). Ha így olvasom a Különbéke verseit, akkor azok az önmagukat bezáró horizontok ellenében újfajta horizontok megnyitását is szervezik.

A tudat és az univerzum szembesülése a dialógusban: az „elborítás”, a „mese” és a „tragic joy” megjelenése
(Szabó Lőrinc az úgynevezett későmodernségben)

A Te meg a világ idején felépített vers a történelmi helyzetével szembesülő, hagyományos szerepeit elveszítő ember egymást ellenpontozó szólamainak poétikai színtere. Ha kikerül is a vers a célokságra épülő monológból, ha megjelenésében nem reprezentálja is a hasznosság-elvet, kérdezési horizontja mégis benne marad az emberi történések szférájában: a versben az aktor és a néző szólamai a személyes kiteljesedés és annak lehetetlenülése esélyeit vitatják; a belső dialógus egyszerre feltételezi és lehetetlenné is teszi a teljes személyiség megvalósulását. Ebből következően nem léphetünk túl a beszélők keresésének és leírásának szintjén: a kérdezés benne marad az emberi történelemben, illetőleg a személyiség történetében (és ebből következően minden mozzanatá126ban szembesül – azonosítódik vagy oppozícióba kerül – különböző etikai mértékekkel), legfeljebb csak jelezve a léttényekkel – elsősorban például: a halállal – való szembesülés viszonylatait is. A dialogicitás belül marad az én-te párbeszéd horizontján, legfeljebb a te az én esélyeként tematizálódik. A Különbéke-korszakkal kezdődően feltehető a kérdés, hogy nem találhatunk-e másfajta összefüggéseket feltáró, újabb különböztetési lehetőségeket bevonó nézőpontot. A Különbéke-szövegek, melyek az eddigi olvasat szerint poétikailag értékszegényebbként tűntek fel, egy másik horizontról tekintve nem jelenhetnek-e meg jelentősebb értékhordozókként. A harmincas években feltűnő, formáltságát tekintve ismét klasszicizáló szerkesztettségű szöveg csak visszakötést jelent-e a klasszikus szerkesztettségű modernséghez, vagy pedig egy új versbeszéd jelenik meg esetleg a régebbi formáltság(ok) alakzataiban? Nem találhatunk-e olyan kérdezési horizontot, amelynek segítségével akár tovább differenciálódhat poétikai szempontból is a modernség beszédmódjának leírása?

A Különbéke keletkezési idejétől kezdődően ugyanis már nem az aktor és a néző szembesítése, tehát az emberi történelmen és személyiségen belüli viszonyítás adja a dialógus alapját, hanem a kettőnek az elhelyezkedése az emberen kívüli világban; az aktor kérdezővé válik, tudata számára a létezésben való benne léte válik problematikussá. Ebben a tematikai helyzetben a kérdező ezentúl nemcsak a maga történelmi jelen idejében helyezkedik el, hanem az univerzum egészében is; a dialógus nemcsak a „ki kérdez” horizontjáról közelíthető meg, hanem a tudatnak a világ egészében való benne létére kérdező horizontról is. A különbözés a poétikai kérdezésmódban láthatóan feltűnik. Éppen ezért tartom fontosnak a különböztetés megnevezését is: a modernség második hullámaként megjelenő dialogikus poétikai gyakorlat felülírásaként megjelenik a későmodernségként számon tartott poétika, a tudat és az univerzum szembesülése a dialógusban.

Erre a váltásra Szabó Lőrinc Szánalom című verse figyeltetett fel, amelyik 1936. január 12-én a 17. oldalon jelent meg a Pesti Napló hasábjain. A vers első olvasásra inkább elkésett Te meg a világ-jellegű írásnak, a nagy versek publicisztikus utánamondásának, kevéssé poétikai értékű megfogalmazásúnak tűnik fel. Pedig a század versmodelljeit reprezentáló sorban kulcsszerepe lehet: benne egyszerre jelen van a dialogizáló eszmélkedés, történelemben-történetben gondolkozás – és egy azzal szenvedélyesen feleselő horizont megépítésének igénye.

Az alkotó retorikája a szereplő személyeket itt is kiadja, hasonlóan a Te meg a világ-korszak verseihez. Az önmegszólító dialogizáltság egyrészt 127az önmagára tekintő lázadó aktort mint megszólítottat tételezi fel (egybe vonva az „Ember” és az életrajzi Én – „Magam” – pozícióját), másrészt az emberi szinten túltekintő nézőt idézi a versbe. Mintha egyfajta tematikai nóvum nevében egy tematikai visszatekintés zajlana le a maga történetiségében, a már elért magaslatról való rálátás a megelőző évek tematikájának történetére. Ez adja a költemény kerettörténetét: a Te meg a világ tanulságának, de egyben az azon való túllépés kényszerének is a megverselése, amint a korábbi váltást a költő – már egy újabb váltást is megelőlegezve – reflexív módon értékel. A múltra tekintő mozzanat ezáltal azt a látszatot keltheti, mintha az adott versben nem egy újabb váltás születne, hanem csak egy korábbi váltás utólagos tudatosítása történne. Hiszen a szakma egy része is imigyen érzékelte a Te meg a világ után következetteket, Féja Géza irodalomtörténetében még az ismételt fordulatot hozó Harc az ünnepért kötetet is „harc az ihletért” ironikus kicsinyléssel fogadta.

De mit is tudatosít tulajdonképpen az adott vers, méghozzá vitatkozó hévvel? Nem azt, hogy valaha kilépett egy beszédmódból, hanem éppen azt, hogy az általa most tudatosítandó mozzanat megint túllépés jellegű. Erre enged következtetni a „felvezető” vers is, amellyel együtt olvasható a Pesti Napló hasábján. A vers újságbeli címe még az emberi történetre utal: Pletyka (meg is magyarázza a költő utóbb a Vers és valóságban: Babitsné Török Sophie-val való viszonyát látja benne megírva), a nyomdai korrektúra már a történelemre vonatkoztatja: Élet – jegyzi kézzel a vers fölé a költő. De végül is nem ezt fogadja el. A Különbéke kötetben ismeretelméleti problémaként már a történelemből-történetből való kilépés éppen zajló eseményeként Igazság címmel jegyzi. Végül az 1943-as Összes verseiben még kérdőjelet is tesz a végére, már a kilépettség állapotát jelezve ezzel.

Ennek az évnek lesz – a költő által is szerkesztett – terméke Az Est 1937-es Hármaskönyve: Csodálatos világunk címmel. Az Univerzum és a jelen történetiségének szembesítése ez a kötet. A könyv hangsúlyos helyén éppen Tóth Árpád Elégia egy rekettyebokorhoz című – az „ember-utáni csend”-et leíró – költeményét szerepeltetik a szerkesztők. A könyv az ahumánus világmindenséget mutatja be, egybegyűjtve mellette ennek a fizikai létezésnek a tudatbeli reflektáltságát. Ugyanakkor megadja a történelmi létezés jelenbeli státusának leírását: a világ államainak pontos bemutatását. Hogy a költő részvétele ebben a szerkesztői vállalkozásban nemcsak névleges, jelzi a Vékesné Korzáti Erzsébetnek írott 1936. június 11. után írott levelének megjegyzése: „Most a Hármaskönyv a fő mellékfoglalkozásom. Sok és sokféle kínlódás van benne”.

128

A Szánalom című vers tehát egy versszemléleti mód megjelenését jelentő kulcsvers, a klasszikus kiteljesedést Szabó Lőrinc költészetében majd A földvári mólón című vers jelenti.

A Te meg a világ búcsúzó verse, a Kortársak című még az emberi perlekedés és vágyakozás idejét mutatja fel – a mindenkori jelent:

Az igazi haza az Időé, nem a Földé.
Az Időből halunk ki mind,
az Időből, amely hazánk fölött hazánk lett
uj s nagyobb közösség szerint.

Az „Egy Idő” az emberi perlekedés ideje, a néző és aktor színpada: „s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk”. Ez a világ az, amelyben a dialógusok zajlanak. De egyben megjelenik valami új: „a Föld él örökké”,

s akár egy idegen planéta is lehetne,
ahogy tovább forog s viszi
hátán uj népeit, mig minket összerágnak
puha fekete fogai;

Ennek folytatása a Különbéke kötet verseinek korszaka, amely a jelent mint a személyes létezés keretét határozza meg:

– Tetszik, nem tetszik, itt vagy itthon,
próbáld meg és légy boldog itt!

(Itt vagy itthon!)

Innen tekintve az egész dialogizáltság – maga a költő is felismeri – „sokszor ma is olyan már, / mint egy szinpadi háború” (Kortársak).

Ezt követően kapcsolódik össze a történelmi veszélyeztetettség leírása és az ekkortól megjelenő ingerült kilépési igény a történelmi-történeti dialógusból. A Különbéke kötet ennek is tudatosítása: a korábban kiküzdött dialogizáltság segítségével éppen ennek a dialogizáltságnak a megszüntetéséért érvel (a Szégyen és az Igazság? mellett az Öreg barátaimhoz, 1932. december 25., Mindennap valaki, 1933. április 30., Piszkosságok, 1933. szeptember 10., A végső harc, 1933. október 29. Nyitott szemmel, 1933. július 9. stb).

129
Öreg barátaimhoz
Hagyjuk már, unom a vitát,
keserű nekem ez a harc.
Kezedben van a hatalom,
az történik, amit akarsz.
Vitatkozunk, öreg barátom,
itt ülök most is köztetek;
és sokszor szédülök a dühtől,
pedig szeretlek titeket,
és ti is rémüldöztök, és fáj
látni, hogy ti, vagy az apám,
mint valami furcsa bolondra
úgy néztek hüledezve rám.
Nem értjük egymást. Más izekkel
etet a föld és az idő.
S mégsem a különbség a fontos,
oly rettenetes a jövő.
Én jobban látom a jövőt, most
én tudom, hogy mit mond a jel;
jön a jövő és úgy csinál majd
mindent, ahogyan neki kell.
Én vitázom, de ő cselekszik,
mint a hóhér, egyszerüen:
az idő durvábban befogja
a szátokat, mint ti nekem.
Mért ellenkezel hát, barátom?
Mért nem hagyod, hogy én tegyek?
A halál szörnyű, buta érve
különb? okosabb? kedvesebb?
Megjön minden, amit akartam,
de én nem örülök neki;
az igazi diadalt mindig
a legbutább érv vívja ki.
130
Most értem vív, ami Van és Lesz,
mégsem tetszik a fegyvere:
koponyátokra zúg a csontkéz
s az enyém is recseg bele.
De talán mégis így van ez jól,
isteni mindig, ami Van.
Öreg barátaim, siratlak,
s veletek siratom magam.

Ekkoriban csak az ő költészetében? Hasonlóképpen olvasható az [Ős patkány terjeszt kórt…] kezdetű, a Különbéke kötet megjelenését nem sokkal követő József Attila-vers is (1937):

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat,
belezabál, amit kifőztünk,
s emberből emberbe szalad.

Ami eddig a verset mint történelmi-társadalmi tevékenységet éltette, mintha lefokozódna a költők szemében, a személyes igazságkeresés versen kívüli érvényességű perlekedéssé alacsonyodik. Éppen a sokat idézett József Attila-vers, az Ars poetica is ekként érvel:

Más költők – mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!

Szabó Lőrinc és József Attila szinte egyszerre érzékeli, éppen egy politikailag éleződő időszakban, hogy a csak politikába merüléssel a vers (akár politikai) autentikusságát is veszélyeztetheti. Ellenében ugyanakkor mindketten egyfajta túllépést igényelnek.

131

Miben is állhat ez a túllépés?

A Te meg a világ és az Eszmélet dialogicitása a jelen történelemben létezik. A jelzett túllépés a csak a történelemben való részvételen való túllépés: „A mindenséghez mérd magad!” – mint az egyik variációban fogalmazza a költő. Vagy másképpen fogalmazva: megszünteti az embernek csak önmagára méretezett világszemléletét. A személyes és jelenbeli dialogicitás állandó érzékelésében kitágul a tudat befogadó kapacitása, az ember mellett megjelenhetnek a világ egészének a végletei, a létezés eseményei. A Szánalom című vers éppen erre figyelmeztet.

Szerényebb lettem: nem vagyok különb, mint
a füvek, férgek, bogarak;
megsokasodtak a testvéreim
s részvétem már nem oly kevély:
Ember, mi vagy te a kínhoz, amely
a mindenségbe belefér?
az egész élet fáj minden parányban:
az egész élet: ő maga;
volna mit sírni akkor is, ha ember
nem született volna soha.

A tudatnak ez a tág befogadóképessége jelenik meg a József Attila-költészetben is ugyanekkor a Téli éjszakától a „Költőnk és Korá”-ig. József Attila megfogalmazásával: itt valóban „összekoccannak a molekulák” (Téli éjszaka).

De miért – mindkét költő esetében – a témát felvezető vitatkozó hangnem?

Mert mindkettőjüknek szembe kell nézni a cserbenhagyás ön- és közvádjával is. Azt kell hangsúlyozni, hogy a „mai kocsmá”-nak nevezett hagyományos költői eszköztár már csak formálisan lehet kielégítő, legfeljebb versírásra, de autentikus költészetre már nem futhatja belőle. Nem véletlen, hogy épp ekkor birkózik József Attila a mozgalmi hagyományú költészetrecepttel, az emberi „nagy”-ság fogalmát akarván leírni: döntés elé állítva a költőt, ars poeticus helyzetet teremtve – vagy a „munka és a szerelem” vagy a „szellem és a szerelem” alkotói pozícióját választja képzelete számára. A költő által akkor véglegesített szöveg megkoronázza a „túllépés” poétikáját. A vers szerkezetében is támogatja ezt a horizontváltást: mint Szőke György megfigyelte, az eredetileg fogalmazott ön132megszólítást felváltja a költőt beszéltető (törvény-)szöveg-mondással, a direktben exponált, etikával társuló dialogizáltságot lecseréli a meditatív hangnemű szöveggel. (Szőke György kritikáját Stoll Béla filológiai aktusa követi: a két variánst külön versként közli az újabb kiadásokban.)

Mindez nem árulás, sőt: a lehetséges előremenekülés. A történelem a maga egymás ellen feszülő célképzetességeivel és moráljaival a – József Attila megfogalmazásával – „meg nem gondolt gondolat”-ok harca. Ha ebbe a harcba száll alá a költő, akkor fennáll a veszély, hogy verse csak vezércikként válhat valamely politikai oldalon – a kor fogalmai szerint – „elkötelezetté”, „helytállóvá”, „ellenállóvá”. Szabó Lőrinc Az író és a politika című (a hagyatékában található) kéziratos előadásfogalmazványában ezt így magyarázza Az írástudók árulása című könyvnek (Julien Benda: Trahison des clerc) a hazai szellemi életben a húszas évek végén fakasztotta vitájára tíz év távlatából visszatekintve: „Mintha az egész elméleti politikai élet áthúzódott volna valami látszólagos irodalomelmélet vitaterületére. Pedig a kérdésnek csak az első fele fekszik, ágál és ravaszkodik a boncoló asztalon, a porondon és a modern betűüzem malomalatti tájain, csak az első része, a politika, a dühöngő, tajtékzó, rémült és rémítő politika, amely az irodalom álarcát veszi fel és gondolatban nem egyszer ezerkilométernyi messziségekbe céloz, amikor a szomszédban vág kupán valakit. A förtelmes vitában sehol sincs jelen az irodalom. Rettenetes kisajátítás folyik itt, régóta, nagyon régóta már, a nívótlanság és hivatatlanság tömeglázadása, amely a szellemi vizsgálódás és törvényhozás pózait bitorolja, amely kisajátítani szeretné az irodalmat, azon a címen, hogy ő is betűvel dolgozik. A zsurnalizmus és a politika lázadása őrli és öli az alkotást, a tiszta szellemet, a szabad gondolkozást, az igazi függetlenséget, az önzetlen emberi önismeret vágyát: a legnagyobb árulást végzi az Írás ellen; s közben ő kiáltja leghangosabban az árulót, a fogdmeget s nem egyszer a terrorista helyezkedik a legfenköltebb humanitás hazug pózaiba. […] igazi író, úgy látom, tulajdonképpen sohasem tud olyan harcos, olyan elfogult, olyan terrorista lenni, mint a cél-»irodalom« vagy a (bármilyen irányú) morálok hívei, propagandistái. Az igazi írót vagy költőt mindig köti egy végső köldökzsinór a kifejezés tiszteletéhez, az első és legfőbb, majdnem egyetlen rangadó ismérv becsüléséhez. Ami elém került a tengernyi cikkből, azt néha valóban tehetséges íróember szignálta. S az ilyen esetek túlnyomó többségében mindig kiderült, kiérződött valami fájdalom a harc miatt, valami tisztelet az érdemes ellenféllel szemben. S az is, hogy inkább valami idegbaj, valami szorongás hajtotta az indulatot, valami belső szerencsétlenség. Az igazi lángoló vagy hideg gyűlöletet majdnem kizárólag 133az irodalmon kívüliek hozták irodalmunkba. Tiltani akarom mindezzel a politizálást? Nem. Csak mást értek irodalom és az író feladata alatt, mint a pártemberek. Pártember sokkal több van, mint hinnők. Én megengedem, hogy az író – az igazi író – politizáljon. Az író csakugyan a világ tükre, lelkiismerete, idegzete. Az irodalom azonban nem tartalmak és témák gyűjteménye és feldolgozása, nem gyakorlati, pillanatnyi szükségletek kielégítése. Hanem formáló, ábrázoló tevékenység. Az emberiség az íróiban gondolkodik, bennük akarja megismerni magát. Az irodalomnak az a szerepe, ami régen a vallásnak volt, az irodalom szent, könyörtelen igazságkeresés. Legelső sorban pedig: kifejezés. A legnemesebb, leghasznosabb, legszükségesebb igazság vagy érzés értéke is alászáll a belső, szakmai mérlegen, sőt eltűnik, ha nem nyugszik egyúttal a megfogalmazás, a kifejezés, az expresszió tökéletességén. […] Az irodalom és a művészet (nem az alkotói, hanem szerepe felől nézve) kegyetlen, bizonyos tekintetben embertelen és minden szubjektivitása mellett végeredményben majdnem személytelen és objektív erő. Egy szitakötő haláláról írt jó vers értékesebb, mint egy kevésbé jó vers a legfenköltebb vagy legegyetemesebben átérzett témáról, mondjuk Napóleon dicsőségéről vagy bűneiről, vagy akár tízmillió ember éhségkatasztrófájáról. Az írók – világszerte – akkor teljesítik igazi belső kötelességüket, ha a legbecsületesebben, a legpontosabban igyekeznek megállapítani és kifejezni azt, ami bennük zajlik. Azt, amit az érzékeik mint impulzust szolgáltatnak s amit az emlékezetük és intelluktusuk őriz és kombinál. Ha magukat ismertetik, a világot ismertetik. Ezen a ponton töri át és keveri önző és öncélú munkájukba az individuális elvet a közösségi elv: az egyénben magára ismer – tulajdonképpen: ismerhet – a kollektivitás, kisebb vagy nagyobb kör, közeli vagy a távoli, a jelenben adott vagy jövendőbeli”. És a fogalmazványból kihúzott sorok: „Magukról kell beszélniük, akkor beszélnek igazán másokról. Ha nem a kornak beszélnek, hanem az örök időnek”.

Mindezt már megírta 1930-ban, a Te meg a világ zárásaként közölt, Betűk és emberek I–XII. című versciklusában. És 1933-ban a Pakots József halála miatt oly kurtán bezárult lillafüredi konferenciára készülve hasonlóképpen gondolkozik el minderről. (Magyar költő 1933-ban. Előadás egy tervezett kongresszus számára, Pesti Napló, július 2.) Most idézett szövegében ellenben továbbmegy a kérdezésben: „Jelenti mindez azt is, hogy az igazi író ennélfogva megbízhatatlan a kisebb-nagyobb közösségek szempontjából? Hosszú tűnődés után írom le a választ: igen, esetleg az. Attól függ, hogy milyen az a közösség általában és hogy mi a pillanatnyi szükséglete. Minél fejlettebb és magasrangúbb, annál kevésbé akarja közvetlen célok szolgálatába törni a gondolkodóit. A magyar 134irodalomnak (s a legtöbb kis nép irodalmának) nagy tehertétele a túlzott politikai érdekeltség. Írónak és politikusnak más és más a célja, mások az eszközei. Igazság és szépség azonban sohasem lehet igazán ártalmas vagy fölösleges. Tévedés, hogy a világot, az emberiséget a partikuláris jelenségek érdeklik. Az általános emberinek, az egyetemes érvényű jellemzésnek és ábrázolásnak kell dominálnia minden műben a nemzeti fölött, ahogy önmagáért és önmagában súlya lehessen a világban a nemzeteknek is a nemzetfölötti a legnagyobb kincsük”.

József Attilánál a Nagyon fájtól kezdődően és Szabó Lőrincnél a Különbéke vagy még inkább a Harc az ünnepért kötetekben minden korábbi tájékozódás továbbra is benne van, csakhogy olyan tematikai többlettel is telítetten, ami poétikailag is modellezhetően jelenik meg, költészettörténeti elmozdulást is felszínre hozva. Valamely történelmi esetlegesség leírása helyett a vers a történeti kötöttségeit is magában foglaló létezését átfogó tudati működés egészére kérdez rá. Ez a létezésre való rákérdezés újabb, más pozícióból történik: ez a pozíció az önállósuló Dichteré, aki immár nem (illetőleg nem csak) a Führer ellenlábasa, hanem egy, az emberen is túlmutató, a világegész rendjére figyelő, kérdező-elemző apparátust bont ki a poétikai lehetőségekből. Nem vitát, nem morált, nem ismeretelméletet, hanem mindezeket is. Regressziót teremt a tudatban, reagál a létezés eseményeire, amelynek során a vers alkotója önmagában egységesülve láthatja a létezés egészét – József Attila megfogalmazásával – „az őssejtig vagyok minden ős”. Az imigyen felfogott világegész válik mértékké, a gondolat egyenértékűjévé:

Tündöklik, mint a gondolat maga,
a téli éjszaka.

(József Attila: Téli éjszaka)

A költői tudat pedig ennek a világegésznek isteni jelentőségű vizsgálójává – a versben pedig alkotójává válik. Ezáltal kap értelmet a Szabó Lőrinc-i Vezér című versben elvarratlanul hagyott kérdés: itt hangolódik rá az annak előzményeként idézett Goethe-szöveg a külső látomás után a belső kérdezésmódra:

De, hogy a
Mindenség is csak egy Költő Agya,
úgylátszik, igaz. –

(Tücsökzene, 350.)

135

Avagy a Tücsökzene 351. versének egyik variánsában:

Most szűr a lélek: magát figyeli,
de ráfonódnak a tér idegei

Ha csak a megszólaló szereplőket figyelem, a dialogicitásban egyfajta fordulatot írhatok le: a lázadó, az aktor lefokozódását, és a néző, Az Egy álmaiban bemutatott korábbi börtönőr, illetőleg az Eszmélet-beli háziúr felmagasztosulását. És ezzel valóban jogosultnak találom a költők kényszerű magamentését a túllépés tematikája miatt. Ekkor válik a korábban egyértelműen fő meghatározó, a dialogicitás csak szükséges alapozássá, megkívántatik egy másfajta kérdezési pozíció bevezetése; ezen a horizonton a vers már nem önmegszólító, hanem törvénymondó: mondódik. Ezzel a problémával találkozunk valójában Szabó Lőrinc Szánalom című verse esetében is. Nem a törlését igényli ez az eddigieknek, hanem olyan, ha akarom összegzőbb jellegű felülírását, ahol más mérték érvényes, de amelybe a költészet minden hagyományos tematikája is belefér. Nem a tematika marad el, hanem az a horizont bővül, amelyet eddig csak a hagyományos tematika tölthetett be egészen.

És ez lényeges a kortársak befogadói szempontjainak figyelemmel kísérése során. Ugyanis ezt a váltást a tematikára érzékeny kortársak egyfajta tematikai árulásként is értelmez(het)ték (lásd József Attila konfliktusait a kommunista mozgalommal, illetőleg Szabó Lőrinc megítélését a progresszió oldaláról).

Hosszú időnek kellett eltelnie, amíg a befogadás is észrevette, hogy a megváltozott horizonton éppúgy megjelenhetnek a hagyományos tematika elemei, csakhogy olyan szembesítésekben és átvilágításokban, amelyek a korabeli „meg nem gondolt gondolat”-okat is dialógusba hozzák, magasabb szempontból végiggondoltatják, illetőleg átgondolhatóvá fokozzák le. A horizontváltás nem valamely pillanatnyi cselekvés gátolója, hanem a cselekvő ember számára is nyit olyan távlatokat, amelyekben arányosabban helyezheti el saját cselekvésének jellegét. (És ez nemcsak a második világháborút előző és követő események idején megjelenő poétikai horizont, hanem éppen hogy a század második felét meghatározó költői beszédmód, a tudat és az univerzum szembesülése a dialógusban – ma későmodernségnek szokás nevezni.)

Ha az olvasó inkább a tematikára, a pedagógiai meghatározottságra, netán politikai gesztusra válik érzékennyé (és történelmileg viharos korokban ez különösen könnyen bekövetkezik), akkor politikai és/vagy világnézeti preferenciák alapján tájékozódik, mellőzve az eb136ből kinövő – bár ezt is magában hordozó – poétikai értékek figyelemmel kísérését.

Az ezredvég horizontjáról Szabó Lőrinc a magyar, Ezra Pound a világirodalomban a század költészetét leginkább reprezentáló klasszikus nagyságok között tűnik fel. Az MTA Irodalomtudományi Intézete által rendezett, az egyetemi rendezvények sorozatához csatlakozó pécsi konferenciák egyikén tartott előadást az a Richard Taylor professzor, aki hosszú éveket töltött Pound első három cantójának kritikai kiadásával. A pécsi egyetemi konferenciák sorozatától pedig a Szabó Lőrinc kritikai kiadását előkészítő szöveg- és dokumentumkiadások iskolájának megindítása számítódik; ennek a munkának kiteljesítésére a Miskolci Egyetemen szerveződött a Szabó Lőrinc Kutatóhely. Ámde a század közepén még a század első felének eseményeit összegezve imigyen látja például híres könyvében C. M. Bowra, oxfordi professzor Ezra Pound költői helyét: „A modern angol és amerikai költészet történetében Ezra Pound sajátos helyet foglal el. Sok tekintélyes hívet gyűjtött maga köré: Yeats, Edith Sitwell és Eliot egyaránt nagyra becsülték, és a kor egyik legnagyobb hatású szellemének tekintették. Az átlagolvasó azonban nem képes osztozni ebben a lelkesedésben. Tagadhatatlan, hogy Poundnak számos visszariasztó vonása van. Verseinek megértéséhez roppant olvasottságra van szükség, s e fáradságért nemigen kárpótol a bennük felhalmozott tudásanyag; a költészetén keresztül megnyilvánuló személyiség nem mondható épp rokonszenvesnek; versei gyakran kakofóniába fulladnak; művei a keresett elegancia fülledt levegőjét árasztják, és meglehetősen tudálékosak; politikai nézetei agresszivitást és kegyetlenséget tükröznek, s hangoztatójuk rászolgált az egyáltalán nem irigylésre méltó áruló névre. De bárhogyan is ítéljük meg életművének értékét, hatásához nem fér kétség. Az elsők egyike volt az angolul író költők között, akik olyan lírát igyekeztek létrehozni, amelyben a művelt, urbánus ember érzései és gondolatai modern kifejező formát nyernek” (The Creative Experiment, 1949, Az alkotó kísérlet címmel fordította Zentai Éva). Az „áruló névre” való „méltó”-vá válás – nem egy alkotó esetében személyes politikai állásfoglalás következtében – sokáig elfedheti magának az alkotásnak a jellegét is: egyirányú olvasathoz kötve kortárs és utólagos befogadóit egyként.

Szabó Lőrinc már 1939-ben „Az irodalmi pesszimizmus egy része tényleg csak szellemi tunyaság és konvenció” címmel egy radikális jobboldali folyóirat, az Egyedül vagyunk körkérdésére válaszolva in statu nascendi szembenéz ezzel a kérdéssel. Akkor a nemzeti optimizmus igényéhez közeledve vele szembesíti költészetét, majd az 1942-es lillafüredi konferencián a miniszterelnök és a vezérkari főnök szemébe mondja ugyan137ezt, szinte ugyanezzel a retorikával, 1945-ös védőbeszédében pedig a baloldali elvárásokkal szembesülve Naplójában ismétli meg: „A művészi megformálás rendkívüli életerőt adhat szánalmas lelki egyéniségeknek, a romlás képeinek, gyémántértékké emelheti a kín, a szorongás, a reménytelenség, a lelkifurdalás értéktelen, sőt káros nyersanyagát. Az életérdekek tisztelete címén el ne tiltsunk, agyon ne csapjunk másféle, ritka kincseket! A tragikus életlátásnak óriásai is vannak, nemcsak férgei, a dekadens líra belső és szakmai szempontból nézve száz és ezer esetben éppen az ellenkezője minden gyengeségnek és hanyatlásnak. Hamletet olyan elme szülte, amely az erő, a vidámság és az egészség ábrázolásában is zseni volt. Hiába örvények az önmegismerés, a komplexebb zsenialitás, a végső elemzések remekművei, ezek az örvények felfelé is húznak, a magasságokba. Az életet és a halált, a sorsot és a történelmet nem lehet mosolyra és nevelésre átképezni”. (A kurzivált szöveg a szerző kiemelése.)

Ugyanakkor kérdés: a létesemények (mint például a „fájdalom”, „nagyon fáj” vagy a halál, avagy olyan elemi viszonyok, mint a szerelem által megnyilvánuló létezés) hogyan, miáltal válnak poétikailag érvényesen leírhatóvá. Illetőleg leírhatóak-e?

A húszas évek végétől a szövegben teremtődött dialogicitás különböző szövegféleségeken keresztül szólalt meg. A harmincas években ezzel szemben szövegegységesülés jön létre (ennek egyikfajta megvalósulása a magyar lírában az epikus vers), a poétikát az intertextualitás versbeni helyezkedését megszervező retorika kezdi meghatározni. A szövegegységesülés ugyanakkor különbözik mindenfajta lineáris történet elbeszéléstől, illetőleg a korábbi versmonológtól.

„Te is egy lehetséges világ vagy” – tanulta önigazolásul a Te meg a világ idején Russelltől és Goethétől Szabó Lőrinc. De amikor ezt kimondja, ezzel már maga is egy lehetséges világállapotban létezik. Már nem megszólítja önmagát, hanem ennek a sajátos (egyszerre a kintre vonatkoztatott, mégis bent a tudatban zajló, de a végeredményt kintre, másik bentek befogadása számára véglegesítő) bennelétnek a verssé alakításával van elfoglalva. Ez a szövegegységesülés szervezi a verset, amely egy sajátos ellenbeszéd: a kimondhatatlan megformálhatósága. Amikor a költő kimondhatatlannal találkozik, olyan intertextuális szöveget teremt, amely alkalmas a kimondhatatlan körülbeszélésére (lásd Szabó Lőrinc kvázi-buddhista verseit, természeti képeit, de még gyermeki életképeit, sőt anekdotái jó részét is; de ezzel a megoldással él például Eliot evangéliumi szövegekből alkotott Ariel dalaiban vagy Pound a cantóiban is). Végül is ennek a felismerésnek a tudatosítása a Szánalom című vers. A Vers és valóságban erről a versről ő maga azt mondja, hogy „erő138sen érik benne a buddhisztikus szemlélet”, bárha hozzáteszi, hogy példái „régi hindu és kínai mesterek, noha újak és európaiak is lehettek volna”. Mi pedig hozzátehetjük: ahogy a Te meg a világ filozófiai hangoltságú dialogikus építkezése kvázi stirneri volt, imigyen a Különbéke kvázi buddhista. Mindegyik esetben a reflexiót segítő felvett versbeszédről van szó, amely az általa, a maga számára éppen akkor hagyományossá váló, már lecsengőben lévő versbeszéddel való polémiát tudatosítja. Alkotáslélektanilag milyen pontosan fogalmaz emlékezésében a költő: „a szocialista érzületet is elborítja”. Ezt az alkotásszerkezeti megnevezést használja a szövegegységesülés poétikai megnevezésére. Szabó Lőrinc esetében 1936-ban már egy új módszer kiküzdése az esemény: maga ez az elborítás. A csak vitatkozó, csak a dialogizáltságra kényszerített költészeti gyakorlat átalakítása.

Amit Szabó Lőrinc poétikailag jellemez, József Attila filozófiailag közelíti, majdnem hasonló kifejezést alkalmazva („elfödi”, „eltakarja”) gondol végig egy metaforikus képben: „Az ihlet nem áll szemben a valósággal, hanem maga mögé kényszeríti azt és mint teljesvalóságnyivá nőtt valóságelem a többi meg nem nőtt valóságelemet elfödi, eltakarja, mint a kotlóstyúk a csibéit. Ha tehát meg is egyezik mindkettő a fogalom és az ihlet – K. L. abban, hogy cselekvő szellemiség, ugyanakkor cselekvőségük minőségileg különíti el őket egymástól” (Tanulmányok és cikkek (1923–1930). Szövegek. Közzéteszi Horváth Iván vezetésével Barta András, Golden Dániel, Hegedűs Orsolya, Kis Zsuzsanna, Serény Zsuzsanna).

Ha Szabó Lőrinc elborításnak nevezi a szövegegységesülést, József Attila – aki szereti fogalmilag is tisztázni gyakorlatát – meseként vezeti be költői szótárába. A mese nála mindig is valamilyen hozott szöveg vagy gesztus, amely a versmondó szólamától különböző alkati tulajdonságokkal rendelkezik. Lényege, hogy kimondhassa megszövése pillanatában: „Most már tudom” (Én nem tudtam). A vers szinte kettéválik: egy kimondhatatlan tény tudatosításává, kimondhatóvá tételévé, és az e művelet eredménye felett érzett öröm elfogadásává. A dialogizált poétikai gyakorlatba illeszkedik az imigyen értelmezett mese, amely az emlékezetben élő archetípusok beépítésével alakítja a verset: a kimondhatatlanul jelenlévő tragédiát a megalkotottság örömével „e rebbentő igazság nagy fényében” (Én nem tudtam) világítva meg, megszülve „a fényt, amelytől világlik agyunk” (Thomas Mann üdvözlése).

Ha meg akarom nevezni azt a vers hangoltságában megjelenő viszonyítás formát, amelynek segítségével a mesével kérdező vers a tudat körébe vont világegészt meg tudja szólaltatni, utalnom kell Yeats The Gyres című kései versére, ahol a keresett megfogalmazást megtaláltam: tragic joy.

139
Hektor halott és Trója lángban áll;
Nézd, tragikus derű a kacagás.
(Hector is dead and there’s a light in Troy;
We that look on but laugh in tragic joy.)

Weöres Sándorra vonatkoztatva ugyanerre gondol monográfusa, Kenyeres Zoltán, amikor derűről beszél.

És itt kapcsolódik Szabó Lőrinc is és József Attila is a korábbi, a klasszikus szerkesztettségű modernség jegyében induló nemzedék tagjainak kései megújulásához. Szinte egy időben fordul vissza mindkét költő a hagyományos nemzeti költő feladatkörét illyési sugallatra vállaló, de ezt ugyanakkor a létezés mikéntjét átgondoló kérdezésmóddal összehangoló Babitshoz; József Attila pedig Kosztolányi szavait mondja utána, és ennek a kölcsönös befogadásnak tanúsításaként személyét is megidézi az ő értelmezése szerinti mesében a Thomas Mannt üdvözlő versében. De ide számíthatjuk az Üzenet a palackban Karinthyját és az újabb versei sorozatát teremtő Füst Milánt is. Kérdés, hogy a Nyugat úgynevezett nagy nemzedékének ekkor elkövetkező költői megújulása személyes beteljesülés-e a visszakötődés jegyében, avagy részben – mint magam hiszem – a külföldi kortársakhoz és a hazai fiatalabbakhoz is kapcsolható, a dialogikus versbeszédre is ráérző-rájátszó poétikai horizontváltás.

A magam részéről feltételezem, hogy ezek a szinte minden költőre vonatkoztatható jelenségek egy új beszédmód megjelenését jelentik: a tudat és az univerzum szembesülését a dialógusban. Egy olyan poétika megjelenését, amely alkalmasnak bizonyult a különböző formáltságokhoz kötődő idősebbek klasszikus formátumú búcsújára és az ekkoriban indulók esetében kimagasló jelentőségű pályaképek indítására (Vas Istvántól Radnótiig, Weöres Sándortól Jékely Zoltánig).

Bárha az irodalomtörténeti köztudat mindmáig a nemzeti tudatba robbanása okán az Ady-kortárs szakaszát tartja a Nyugat nagy korszakának, véleményem szerint a század magyar irodalmában a harmincas évek jelentik a csúcspontot, amikor költészetünk poétikai gondolkozása leginkább egybeesett a világirodalom kortárs poétikai eseményeivel. A poétikai mozzanatok akkori érettsége mai horizontokról tekintve is késztetést jelenthet irodalmunk továbbalakulása szempontjából.

Végül is hogyan nevezhetnénk meg ezt a személyes és kollektív hagyományból kiválogatott eseményekből az intertextuális emlékezet segítségével megkomponált, az embert a léttényekkel szembesítő alkotói gyakorlatot? Poétikai megvalósulását Szabó Lőrinc elborításnak, kérdező 140szövegét József Attila mesének nevezi, hangoltságát Yeats tragic joyként, Weöres Sándor derűként jellemzi. A tragic joy jegyében fogant, meséből, annak ellenében szőtt költészet a tudat és az univerzum szembesülése a dialógusban: a költészet túllépése célképzetes történelmi meghatározottságokon, az antropológiailag megfogalmazható ember tudatába vont világegészre való rákérdezés alkalma. A kimondhatatlanság némasága ellenében az önmagát is megszüntető mese, mítosz, analógia, szimbólum mint eszkatológia fogalmazódhat meg a versben: „a belső csodálkozás, / minden költészet anyja” – írja majd a Tücsökzene után közvetlen, még az alkotásfolyamat ihletében Szabó Lőrinc a Vers versek helyett című költeményben. Az állandóan telítődő és épp ezért állandóan átszerveződő emlékezet válik szöveggé a költészetben. „Az emlékezet ihlete” „nem a tárgy már, csak a / kapcsolata” a vers meghatározója:

Ez a mámor, az emlékezeté
(melyet szüntelen táplál a jelen),
ez a termő és megtartó zene
(zenének mondom, oly anyagtalan,
megfoghatatlan), ez a révület
negyvennyolc éve kelt és altat és
csupa látomás, csupa suttogás:
ez az én élt versem!

(Vers versek helyett)

Erre döbben rá versalkotás közben a költő, amikor A földvári mólón című versét írja. A vers méltatói a természetidézést hangsúlyozták, magam korábban – George Sirtes angol költővel egyetértve – a zárás vélt didaktikusságát fájlaltam:

s mindez folyton így ismétli magát,
így, e játék, az örökléten át,
így, e léhaság, s túlél minket is
és túléli ellenségünket is,
túl, ez a semmi, ez a tünde kép,
túl a királyok, hősök és a nép
minden jövőjét: jelentéktelen,
mégis másod, rettentő Végtelen!

Pedig éppen ezzel felel vissza a Te meg a világnak, mintha az akkori záró vers, a Kortársak folytatása volna. A most-pontokra szakadó idő jelen pillanatát rögzíti, de egyben a világegészre figyel. Tudatában van a jelen 141történelmi perlekedésének, dialogizáltságának, mégis egy mulandó természeti pillanatban találja meg az autentikus – nem alkalmi célképzeteknek kitett – történelmet is.

Hogyan alakul mindez verssé? A fájdalmat – annak befogadása révén tudja poétikailag helyzetbe hozni a költő. Szabó Lőrinc a Szánalom című versében egy rímszóval válaszol erre a kihívásra, amelyhez egyfajta buddhista szövegkörnyezetet épít bele az elbeszélésbe (fájdalomszánalom). A léttényre olyan szöveggel kérdez rá, amely a másságot hordozza magában. És a két érzékelés – a léttény és a szöveg – egymást egyszerre ki is oltja és egy új szöveggé – poétikailag már leírható szöveggé! – oldja. Mert a szánalom nem azonos a fájdalommal, legfeljebb csak egymás rímhívói lehetnek: az egyik a tény, a másik a reflexió. De a reflexió már nem tényértékű, sőt a tény tragikus jellegét a kimondhatás által eleve elégikussá oldja is. Illyés Gyula később Bartókkal kapcsolatban fogalmazza meg a mese és a tragic joy klasszikus jellegű működésmechanizmusát az alkotásfolyamatban: „Ím, a példa, hogy ki szépen kimondja / a rettenetet, azzal föl is oldja” (Bartók).

Ennek a kérdezésmódnak nem valamilyen kötött hangnemi hangoltság a meghatározója. Éppen az a jellemzője, hogy bármilyen hangnemben, hangulatban, üzenetben fogant szembesítést el tud viselni. Lényege, hogy az emberi személyiségre és történelemre összpontosított dialógus átrendeződik, a mikrokozmosz a makrokozmoszban méretik meg. József Attila szavával:

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!

(Ars poetica)

Szabó Lőrinc viszonyításával:

Vezeték
Nem te csókolsz, ha csókolsz: ne rajongj,
ne hősködj, ne istenűlj oly nagyon;
valami világközi hatalom
vezetéke vagy, eszköze, bolond
játékszere, hullám csak a tavon,
a tengeren, porszem a sivatagban,
mely feldobott s elmerít: ugyanabban
a gyönyörben villámlik a barom,
142
a behemót szörny s az éppoly buta
vakondok vagy a pici muslica,
mikor párzik, – gondolj a termeszekre,
ha dagad benned az én, a dicső,
s a csillagokra: Ő, a Titok, Ő
üt át rajtad magába: kedvesedbe!

(A huszonhatodik év, 4.)

Ugyanezt a viszonyítottságot bontja ki József Attila éppen a „meg nem gondolt gondolat” ellenében szervezett versszövegében:

S mint a sakál, mely csillagoknak
fordul kihányni hangjait,
egünkre, hol kinok ragyognak,
a költő hasztalan vonit…
Óh csillagok, ti. Rozsdás, durva
vastőrökül köröskörül
hányszor lelkembe vagytok szurva –
(itt csak meghalni sikerül.)
S mégis bizom. Könnyezve intlek,
szép jövőnk, ne légy ily sivár!…
Bizom, hisz mint elődeinket,
karóba nem húznak ma már.
Majd a szabadság békessége
is eljön, finomúl a kin –
s minket is elfelednek végre
lugasok csendes árnyain.

([Ős patkány terjeszt kórt…])

Mindegyik szöveg jellegzetessége: a belekódolt, mindenfajta jelenbeli személyességtől különböző, idegen idézet. A huszonhatodik év szonettje önidézet, amely a Szánalom című verset méri rá a Tücsökzene legszárnyalóbb szeretkezést felidéző darabjaira, az Egymás burkai és a Kettős hazánk címűekre, egyben emlékeztet a személyes létezés biológiai kiszolgáltatottságát leíró mozzanatokra a Rémület című versből. A József Attila-vers utolsó előtti versszaka szintén transzponált önidézet, méghozzá legfontosabb versének, az Eszméletnek képét tágítja ki. A záró versszak önidézet is: a történelmi jelen-jövő különböztetés ironizálása, másrészt ennek 143illusztrálására kollektív művészi múlt-idill-idézés – benne látom a rokokó-lugasokat Watteau-tól Verlaine-en át Georgéig, de talán még inkább Az ember tragédiájának legironikusabb színeit, az egyiptomit és a második prágait. Az Ars poetica pedig szinte a kortárs költészet kaleidoszkópja is: a vers meséje éppen abból adódik, ahogy a spleenes időeltöltés, a közös-személyes képviselet és a misztikus megváltás motívumait szembesíti néhány – Kiss Endre, Gyertyán Ervin és Szörényi László megfigyelései szerint szintén intertextuális múltra visszatekintő – Marx-szöveggel, az imigyen egybeolvasható intertextuális mozaikban válik elmondhatóvá az alkotás folyamatát a létezésében viszonyítottan helyzetbe hozó vers: „A mindenséggel mérd magad!”.

„Nyílik a lélek”, bár mindig „magát figyeli” (Tücsökzene, 351.), egyben történeteknél mélyebb archetípusokat keres arra, hogy az ember nélküli létezés hangjait, eseményeit, tárgyait meghallja, lássa, észlelje: feldolgozza – összerántsa – műalkotássá. A létezésben benne lévő tudatnak a léttényekkel való szembesülését teszi leírhatóvá. Olyan vershelyzetet teremt, amely a világirodalom történetének nagy klasszikus eseményeivel való egyenrangúságot feltételezi.

Végül is mit nevezek az irodalom klasszikus eseményének? Amikor a műalkotásnak megvan az esélye a világra vetülésre; amikor a műalkotás nem csak valamely jelenbeli célképzetesség felmutatása, hanem a létezés egészében való elhelyezkedés átgondolásának poétikai alkalmát ki tudja küzdeni a maga számára.

Vitát jelent ez minden művészetet lefokozó publicisztikus prekoncepcióval, minden „Auschwitz után nem lehet költészet” jellegű megszakítással. A „tragic joy” katarzisa abból az irodalomtörténetileg eddig még mindig beigazolódott tapasztalatból fakad, hogy amíg emberi tudat létezik, addig megvannak a költészet feltételei is. József Attila sejtelmeként: „kell, hogy vers irassék, különben meggörbülnének az adamant rudak.” E sejtelem kibontási kísérlete pedig egybeolvasható a tudat és az univerzum szembesüléséről végiggondoltakkal: „a valóság megértésekor kívül vagyok a valóságon mindaddig, amíg ez a megértés alakot nem vesz föl, ami által megértésem maga is olyan valóságelemmé válik, amely már nem megértés, hanem maga is megértést szomjuhozó. … az ihlet ragaszkodik alakjához, amelyben megjelenik, tehát önszükségképpen veszi magára. … bár csak egyetlen idődarabot fog össze, ezt az idődarabot végtelenné mélyíti, képletesen szólván, az idő végtelen egyeneséből lecsíp egy részt és azt végtelen, önmagába visszatérő görbévé alakítja. … határolt végtelenség … a műalkotásnak mint alaknak a pillanata nem más, mint az előre minősítő ihlet és a visszaminősítő szemlélet 144szintézise, azaz a cselekvőségnek és a cselekvés beteljesültségének alakbeli egysége, … a csodálatosképpen, az olyan módon, a törvényes véletlen, avagy az intuíciók ki- és összeválogatása … a történet olyan meg nem kezdett és be nem fejezett műalkotás, amelyet ugyanezért éppen a meg nem kezdettség állandó befejezésének és a be nem fejezettség állandó megkezdésének mozzanataiban észlelünk, – míg a műalkotás olyan megkezdett és befejezett történet, amelyet ugyanezért éppen a megkezdettség állandó be nem fejezésének és a befejezettség állandó meg nem kezdésének végtelenségében észlelünk. … A világ mint a valóságelemek egységes teljessége, valóságmögötti tény, az ihlet, mint a teljes valóságnyivá növesztett valóságölő valóságelem részeinek egységes teljessége, valóság előtti tény. A valóság előtti tény: hiánytény – az ihlet a világ hiányának ténye az egzisztenciában. De ha az ihlet a világhiány ténye az egzisztenciában és ugyanakkor teljes valóságot alkot, úgy a teljes valóságot nem alkothatja másért, minthogy amiként a világ elvész a valóságban, úgy vesszen el a világhiány a művészet valóságában,” (József Attila összes művei, III., illetőleg: Tanulmányok és cikkek, i. h.).

Történelmi, irodalomtörténeti, stílustörténeti korszakok lezárultával az embernek a tonálisra való érzékenysége kimerülhet, de eddigi tapasztalat szerint akkor a művészet a kiürültté váló hagyományos formáltságot megkerüli, és másik horizonton visszatérhet megalkotásához. Klasszikus irodalomként a magam részéről az ilyen módon megalkotott formáltsági korszakokat tartom számon: ahol megjelenik a világ egészét befogó tudat viszonyítási képessége. Ennek lehetősége a huszadik században megszerveződött: épp akkor, amikor politikailag kimerülni látszott a költészet lehetősége, akkor adódott a poétikai alkalom, amelyben megjelent a viszonyításnak a lehetősége, megújult a műalkotás lehetősége, elméletileg és gyakorlatilag egyaránt. Ha van vers, amely ezt a magyar irodalomban reprezentálja, az a „Költőnk és Kora”. Címével is ennek a pozíciónak a jelzésére kihegyezetten. Aki ezt a lépést tudatosan nem teszi meg: Gottfried Benn. Élete vége felé is szemére veti T. S. Eliotnak poétikai váltását, az ő poétikájában a dialogikus gyakorlat minden intertextuális elborítottság nélkül lényegül át a klasszikus viszonyítottságba. Ugyanakkor Rilke Orpheus-szonettjeitől a kései Yeatsig, az Ash Wednesday utáni Eliottól a Különbéke, a Harc az ünnepért és a Tücsökzene Szabó Lőrincéig, a „Költőnk és Kora” József Attilájától Pilinszkyig, a cantók Ezra Poundjától Weöres Sándorig talán ebben látom a harmincas és azt követő években átalakuló költői alkotásmód meghatározó jellegzetességét.

Szabó Lőrinc a modernség második hullámát jelentő dialogikus poétikai beszédmód kikísérletező mestere a magyar lírában. Az újholdasok és 145őket követően az ezredvég hagyományteremtése egy újabb versbeszédbeli formáltságot kanonizál, amely szerint a létezésben való elhelyezettség tudati vizsgálatának kérdezésmódja (amelyet mostanában későmodernségnek is neveznek) a magyar irodalomban József Attilától eredeztethető. (Lásd legújabban például – Kulcsár Szabó Ernőre visszautalva – Horváth Kornélia Versnyelv és költői szemantika a későmodernség magyar lírájában című munkájában.) Ugyanakkor a Szabó Lőrinc-i lírában a Különbéke korszakában alapozódóan, a Harc az ünnepért, majd a Tücsökzene idején ugyanezek a kérdező horizontok szintén kibontakoznak. (Erre figyelt fel Menyhért Anna a Tücsökzenét vizsgáló dolgozatában.) Szabó Lőrinc alkotó részesévé válik ennek a harmincas évek végével induló poétikai megszólalásmódnak. Hiszen éppen utolsó művei, A huszonhatodik év és a Tücsökzene második kiadásának új darabjai (Helyzetek és pillanatok) válnak posztmodern szövegkörnyezetben átírhatóvá, mint erre Oravecz Imre és Petri György költészetét figyelemmel követve Kulcsár-Szabó Zoltán és Menyhért Anna felfigyeltek.

146
Az ész kalandjai
(Harc az ünnepért, 1937–1938)
Utak és útkereszteződések

1936 után Szabó Lőrinc újabb kísérletbe kezd. Mint korábban is, ez a periódus is az előzően megépített világképre épül, abból sarjadzik ki: az Én meghaladhatatlan végessége és megoszthatatlan magánya itt is törvény, melyet a korszak végén hangsúlyosan – címbe is emelve a témát – ismét megfogalmaz:

Mintha vas függönyök
ereszkedtek volna körém,
rab vagyok a titkok között,
melyeket úgy hívnak, hogy: Én.

(Én)

Ez a kiindulás a Te meg a világ keményen fogalmazott Én-képére rímel, a versfolytatás pedig már a Harc az ünnepért kötet világa után, ezen évek kalandjainak összegzéseként ismétli ugyanezt:

Mi lehet odakint?!
Csak börtönöm magánya kong.
Úgy ugrálhatok benne, mint
gumicellában a bolond.

A két versszak képanyagának különbözősége egyúttal épp ezeknek az éveknek a kísérletére utal, arra a kalandozásra, mellyel a Különbéke-korszakban talált torzóléthez, a valóság kézzelfogható adataihoz való szoros kötődést igyekezett eloldani.

És ahogy az Én című versben a Te meg a világ képletét ismétli újra verskezdésként, és ez a verskezdés lett a verset záró versszak is, ugyanúgy egy másik versben, A hitetlen büntetése címűben a Különbéke-korszak emberképe (hasonlóan A föld álma című versben leírthoz) jelenik meg; előbb tagadásba fogva:

mert rettenetes, hogy az ember
útja oly silány s oly rövid
a földi portól a veszendő
húson át vissza a porig.
147

végül pedig beletörődve, tudomásul véve megváltoztathatatlanságát:

s folyton sirnom kell büntetésül
a keserű litániát,
hogy megaláz a képzelet s hogy
megszégyenít a szomj s a vágy:
a kis időt is elrabolja,
amim van… pedig oly rövid
az út a portól a veszendő
húson át vissza a porig.

A tragikus összegzést megelőző versszak fogalmi anyaga (sírás, büntetés, képzelet, szomj, vágy) ugyanakkor, a másik vershez hasonlóan, elüt a modellként használt kötet (a Különbéke) fogalmaitól. Éppúgy a kaland, a józan értelmet megkerülni akaró kísérlet jelzései ezek, mint ahogy a versszak igéi (megaláz, megszégyenít) e kaland kilátástalanságára, vereségére utalnak. Sőt, mindkét esetben a kudarc képe a büntetés, a börtön képzetéhez kapcsolódik, tehát nemcsak a kudarcot ismeri be, hanem egyúttal meg is ítéli a kalandot e költői világon belül. Sajátos jelrendszerrel tudatja, hogy a kiinduláshoz való visszakényszerülés nemcsak kudarc, de a kaland büntetése is.

Kérdés, hogy törvényszerű-e a kudarc, és hogy a kudarc valóban büntetést érdemel-e. Hogy ezekre a kérdésekre válaszolhassunk, meg kell vizsgálnunk a Harc az ünnepért kalandjainak jellegét és irányát.

Szabó Lőrinc két irányban kísérletezik: egyrészt elszakad a csak az érzékelési adatokkal leírható valóságtól, másrészt felülemelkedik a magányos Énen. Az első irány időben egybeesik egyes nemzedéktársai és az akkor induló fiatalabbak metafizikai érdeklődésével. Gelléri Andor Endre „tündéri realizmus”-a, Kodolányi János történelmi és mítoszi jellegű témaváltása, Márai Sándor „krúdysodás”-a, Szerb Antal „preromantika”-képe, valamint regényelmélete, illetve -gyakorlata és Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor vagy Jékely Zoltán világképének kialakulása, illetőleg a „ködlovagok” iránti érzékenység, Sőtér István, Rónay György, Thurzó Gábor esszéista és regényírói vonzódása jelzi a kortárs magyar irodalom hasonló horizonton megjelenő tájékozódását. A második, a nemzeti feladatok iránt nyitottá váló irányban pedig ihletet kapott az „őrségváltás”-ra készülő hazai ún. „reformmozgalom” politikai helyezkedéseitől, valamint a Válasz című folyóirat és a Márciusi Front szervezésében részt vevő baráti kör szociális érzékenységétől és igényességétől.

148

Míg ez utóbbi kettős jellegű hatás Szabó Lőrinc közvetlen életmódjából, barátságaiból is következett, az előbbi inkább öntudatlan poétikai összecsengésnek tűnik fel, illetőleg a második generáció alkotói szemléletének egybeeső irányú, többek által egy időben kezdeményezett továbbfejlesztését jelenti. A század magyar irodalma harmadik nemzedékének nem egy tagja ezen az úton továbbhaladva új verstípust teremtett (Weöres Sándor, Jékely Zoltán), Szabó Lőrinc ezt a kísérletét korábbi verstípusa megtermékenyítésére, gazdagítására használta fel. A harmadik generáció által megteremtett lírai kifejezési forma ekkor még nem tudatosodott önálló típusként Szabó Lőrinc számára; a kortárs magyar líráról Berlinben tartott előadásában adott körképében csak mint átmeneti típust írja le az újabb kísérletekkel színezett racionális-elemző versképletet: „Megpróbálom most összefoglalni a hosszú fejlődés eredményét, a legújabb magyar költészet általános elemzését. Egyetemes törekvés: a harmónia, a rend, a világosság. A hangulat túlnyomórészt komoly, sőt pesszimista. Lenézik a nyafogó érzelmeket és az impresszionizmust viszont megtűrik, sőt kedvelik a meseszerűt, az álmot. A stílus ennek megfelelően egyszerű, majdnem objektív, pontosságra törekvő, amellett meleg és sokszor intellektuális, sőt kissé józan, meglehetősen ellensége a szónokiasnak. A témakör: a mindennapi élet eseményei, a táj és a környezet, az ember és a magyar ember küszködése önmagában, a természetben és a társadalomban; mindaz, ami a városi és falusi idill és a tomboló kitörések közt megfér” (A stílus és szellem főirányai az újabb magyar költészetben, 1939). És míg a harmadik nemzedéknek az irracionalizmust elkerülő tagjai éppen a Szabó Lőrinc-i racionális életmű egy-egy fázisához is kapcsolódtak (Radnóti Miklós, Vas István, Rónay György), azok is felfigyelnek rá, és kritikai méltatással kísérik útját kötetről kötetre (Halász Gábor), illetőleg nagy portréban összegezik e lírai életműnek a számukra szóló tanulságait (Szentkuthy Miklós), akik épp a kísérletező racionalizmust, a témák irracionális oldalának (a meseszerűnek és az álomnak) „objektív, pontosságra törekvő” leírását is méltányolják benne.

Ugyanakkor a fenti idézet költészete más irányú mozgására is utal. A magyar líra – és így közvetve saját költészete – jellemzésére még ezt a témamegjelölő formulát használja: „a líra többi – tehát legnagyobb – része pedig […] személyes lett, nagyjában a magánélet érzelmi és szellemi analízise”. A jelen témamegjelölésében már korrekciót kap az önmagában álló emberkép: „az ember és a magyar ember”. Ez a különbségtevés Szabó Lőrincnek a hazai politikai mozgalmakkal való kapcsolatáról ad jelzést.

A Szabó Lőrinc-i költészet e kétirányú tájékozódásában saját korábban végiggondolt és átélt ellentmondásai nemhogy feloldáshoz jutnának, de 149fokozódnak ezekkel a nem kevésbé ellentmondásos hatásokkal. Tanulságos összevetésre ad alkalmat Szabó Lőrincnek ez az újabb ellentmondásokkal telítődő útja az övével egyidejű kései József Attila-i költészettel. A fentebb idézett Szabó Lőrinc-versek képanyagukban közeli rokonai a Nagyon fáj verseinek. Míg azonban Szabó Lőrincnél a „valódi” és az „igaz” különválva, egymást korrigálva alakítja költészetét, összekapcsolása pedig irracionális ellentétet szül, – addig József Attilánál e kettő közötti kapcsolat dialektikus ismeretelmélet alapjává válik. Másrészről Szabó Lőrincnél a közösséghez kapcsolódás a magányos személyiség öntudatának növekedéséhez vezet, gyakorlati politikai következtetésében pedig – ettől különválva – a fennálló rend reformjának gondolatával és a hagyományos nemzetképzetnek az elfogadásával is jár. József Attilánál a személyiség mint a közösségben és azzal, azáltal kiteljesedhető egyén fogalmazódik meg (A Dunánál, Hazám, Ars poetica), nem egy kései versében a történelem célképzetes folyamatként testesül meg, az osztályok harcából a „nép okos gyülekezetében” megteremtendő új közösségnek a jövőképe tételeződik fel. Szabó Lőrincnél az ismeretelmélet és az etika egymástól különválva, önmagán belül is feloldhatatlan ellentmondásokba keveredik, József Attilánál az ismeretelméleti vizsgálódás és társadalmi megoldáskeresés utópista dialektikus egysége születik meg (Thomas Mann üdvözlése, Ars poetica).

Persze ez a poétikai séma túl harmonikus. A valóságban mind a József Attila-i, mind a Szabó Lőrinc-i pályakép gyakorlati megvalósulása ennek ellentmond. Ugyanazok a történelmi erők feszítik szét feloldhatatlan ellentmondásaikkal a Harc az ünnepért-korszak verseit, amelyek a József Attila-i szintézis ellen dolgoztak. A Harc az ünnepért kötet poétikailag mindannak végiggondolása, amely a József Attila-i költészetben feloldhatatlan ellentmondásként jelent meg. Életrajzi vonatkozásban pedig a halála után közvetlen a nemzeti kánonba beemelődő József Attila tragikus végének együttérző átélésével (Werthert fordítva és mindig) búcsúzik Szabó Lőrinc.

A párbeszéd, amely a két költő világa között a harmincas években követhető, ezzel nem szakad meg. Újabb nevek, újabb lírai életművek kapcsolódnak bele a továbbiakban. Mintha csak az Eszmélet és Az Egy álmai korábbi párbeszéde folytatódna a két költőbarát, Illyés Gyula és Szabó Lőrinc verseiben; Illyés korábbi költői állásfoglalása és indulata ezekben az években (a Rend a romokban kötet összeállításakor és az azt követő versekben) kapja meg filozofikus jellegű általánosítását: költészetében ekkor éli át tudatosan a már a korábbi években felgyűlt ellentmondásokat, és ekkor tisztázza verseiben gondolatilag is a személyes életével is számot vető, közösségével kapcsolódó és ezáltal kiteljesedhető személyiség képzetét.

150

Szabó Lőrincnél a magányos ember helyzete így fogalmazódott meg (Az Egy álmai, 1931):

Ketten vagyunk, én és a világ,
ketrecben a rab,

A baráti-költői versengés másik oldalán megszólaló Illyés Gyula pedig az ettől a helyzettől való megszabadulás képével zárja versét (Szabadon: védtelen, 1938):

Ott kezdődött, hol két felem
elhull, a rab s a porkoláb.

és alkotja meg a személyes létezését is meghatározó közösségi ember képét (Dülő-út, 1938):

[…] E nép
löki a vért szívembe, számba az igét.
Hazugság vagyok, puszta kép
nélkülük, létre nem lehelt agyag;

Tematikailag történelemmel szembesítő korösszefoglalás felé Radnóti Miklós lírája halad öntudatosan (az eclogák sorozatában); valamint Weöres Sándor készít egyfajta humanista etikával kiegészülő, az ellentmondásokat az irracionalizmusban oldó ismeret- és lételméleti szintézist (A teljesség felé), de mindkettejüké inkább az elkövetkező években tetőz majd. Ugyanakkor mindezek a törekvések valamilyen formában összekapcsolódnak a Babits-líra összegző felizzásával, az adott korral szembeni cselekvő ellenállást is befogadó humanizmusával.

Szabó Lőrincnél ekkor legfeljebb néhány létversben oldódnak fel, illetőleg iktatódnak ki személyisége korábbról hozott és ekkor felerősödő ellentmondásai, bennük ezen korszaka is az összegző nagy költészet szintjére emelkedik (lásd a kötet vége felé, az évszak menetét követő természeti versek ciklust imitáló sorozatát).

Szabadság és kötöttség

A Különbéke-korszak idején az adatokkal megfogalmazható, kitüntetett időpillanatokat választotta Szabó Lőrinc költészete témájául. 1936 után megtartja témául ezeket az időpillanatokat, de nem elégszik meg ezek151nek csak az érzékelési adatokkal való meghatározásával, hanem a racionális adatgyűjtést és következtetést felváltja az irracionális kapcsolatkeresés, amellyel éppen a töredékjelleget, a lefokozottságot akarja korrigálni. „Vak voltam már, hitetlen zűrzavar” – írja, és megoldásként egy régi, 1928-as verset formál újjá címadóul a kötet számára, melyben már a változó módszerét jellemzi:

s falba léptem s ajtót nyitott a fal,
nyilt az ajtó és nyiltak jó csodák

A csoda, amely nála korábban az ember és a dolgok kapcsolatában szinte materiálisan jelentkezett (lásd Materializmus), itt az ember irracionális kapcsolatait jelenti: az ünnepet, amely már nem a külvilágban elérhető viszonylagos megelégedettség, hanem a személyiség feloldódása, önmagán túllépésének illúziója. Így kerül átdolgozva a kötetbe az emberi magány korábbi programverse, az Én és ti, többiek (1928), amelyben a tapasztalati tényekből kikövetkeztetett magányosság fölé a „gyönyörittas képzelet” szülöttét vizionálja:

s ha száz lélek egymáshoz menekül,
nem lesz belőlük más, csak Százszor Egy,
kis országokkal szomszéd sok kis ország,
s a szerelem is csak párhuzamosság,
testek és lelkek kettős rohanása,
mely csak a gyönyörittas képzeletben
egyesül egy halálos végtelenben.

Ez a „végtelen” e kalandok célja, ez az ellentéte a „zárva marad”-t „testünk börtöné”-nek. Szabó Lőrincnél e két véglet megmarad, feszültség teremtődik közöttük. A rendelkezésére álló adatokkal meghatározza az időpillanat valóságos koordinátáit, majd kifordítja, mintegy a belső végtelenét járja be vágyával vagy fantáziájával.

„E végtelenből ki vigyázhat engem?” – teszi fel a kérdést az Én és ti, többiek egy másik részletében. Majd lépésről lépésre visszajut az eredetileg is adott ponthoz, a „zárva marad”-t „testünk börtöné”-hez. Eksztázis, önáltatás nála az irracionális végtelen. Ami a véglegesült és berendezkedett irracionális költészet, például Weöresé számára a megnyugvás, a külvilág hajszájának legyőzése, az Szabó Lőrincnél megmarad a nyugtalanság, a bizonytalanság fokozásának. Míg Weöres a nyugtalanítótól a megnyugtató harmóniáig halad verseiben, Szabó Lőrinc két nyugtalaní152tó véglet között vergődik. Weöres költészetében megkülönböztet egy létetikát, mely a világ adott hajszájából való kikapcsolódást és az irracionális végtelennel való azonosulást teszi lehetővé, és egy praktikus etikát, melyet a napi életben kell követnünk, hogy a másik megvalósítására megtarthassuk magunkat. Ez a praktikus etika pedig határozott szembefordulást jelent minden, a politikában konkréten megjelenő antihumánus tendenciával. És nemcsak Weöres, de a harmadik nemzedék mindazon tagjai is, akik ismeretelméletükben valamilyen formában telítődtek az irracionalizmussal, etikájukban sohasem tértek el a humanizmustól, az ember különböző fajta kiszolgáltatottságának látványa náluk mindig a – bármilyen politikai megjelenésű – kiszolgáltatottá tevés elítélésével párosul.

Szabó Lőrinc számára ez a kalandsorozat másfajta etikát eredményez: olyan hangsúlyeltolódásokat teremt, amelyek végül is megváltoztatják, sőt visszájára fordítják korábbi, a külvilág erőszakával kapcsolatos védekező és tagadó álláspontját. Először is fokozódik és újabb területen bebizonyosul számára a csalódás („megaláz a képzelet”, „megszégyenít a szomj s a vágy” – A hitetlen büntetése), az ember kiszolgáltatottságérzete:

s a döntésbe, melyhez közünk nincs,
csak belenyugodni lehet,
hogy sokszoros rabok vagyunk mind
és a legnagyobb rab a vágy…

(Rabok)

Különbözik ez a megfogalmazás a Te meg a világétól. Ott azt írta: „a tett kívül van rajtad”. Most már csak a döntés van rajta kívül, de azzal, hogy ebbe „csak belenyugodni lehet”, máris ennek a tettnek részesévé válik. Így születik meg a „boldog kiszolgáltatottság” (Félelem és biztonság) képlete, amikor az embernek már nem kell döntenie, csak elfogadni a parancsokat. A Te meg a világ idején a személyiségmegvalósítás lehetőségét a tetten kívül kereste, mostanra a tett részesévé válik; a Különbékében a külvilág adott lehetőségei között válogatva keresi a számára legkevésbé zavarót, most mind a személyiségmegvalósítást, mind a személyiség békéjét ebben a kiszolgáltatottságban, a külső döntés szerint való cselekvésben találja:

s ez a jó: az, hogy nincs segítség:
ez az igazi béke és
biztonság a biztos veszélyben,
megváltó megkönnyebbülés:

(Félelem és biztonság)

153

Így látja az egyén viszonyát környezetéhez és a világhoz, de ugyanezt keresi az egyes emberek egymáshoz való viszonyában is (Házasság). Kapcsolatuk nem az önként vállalt társulás, de sors, amely mindkét embert megköti. Az egymást korlátozó kényszerű egyensúlykeresés a rabság képeiben nyilvánul meg:

Önzésed izzórácsu ketrec,
azt rázza a rab, az enyém,
az én önzésem… És ha engem éget
a börtön, kínom visszafáj tenéked,
egymást gyötri csak az „úgy rossz” s az „így jó”:
két önzés vádol s két önzés a bíró.

A Te meg a világ idején ez az ellentét, a két önzés titkos párbaja kétféle lehetőséget hordozott: a teljes szakításét vagy a teljes behódolásét. Az első eset megtartja a kapcsolatban álló felek szuverenitását, a másik lehetőség pedig az egyik fél értékrendjének teljes elfogadását követeli a másiktól. Akkor, a Semmiért Egészen idején is megjelent a „láthatatlan börtön” képzete, de az valós élethelyzetet fejezett ki: az egyik ember egyedi értékrendszerét. Itt a Házasság című versben már nem a kapcsolat léte a tét („Két gyermek sorsába kötözve / nem tudunk elszakadni már;”) hanem a kapcsolat jellegének meghatározása: „Dönts, hogy velem vagy ellenem!”

Hódolatod kell: legyen büszkeséged
önként választani a vereséget
s újjászületel, mint virágban a
föld ízei és a nap sugara.

Korábban két fél alkujáról szól a vers, most már csak két kiszolgáltatott ember beletörődéséről. A Te meg a világ idején a „velem vagy ellenem” formula nem jelent választást, de eldöntött cselekvést: „az üldöző nem mond le rólad!” (Politika, 1931). Csakhogy akkor az aktor mindkét lehetőséggel szembehelyezkedett, a stirneri filozófiai sugallatra ragaszkodott belső méltóságához. Most azt a helyzetet gondolja végig a költő, amikor maga az aktor is a cselekvésen belülre kerül, nem lehet szuverén többé, csak a „sors”, a rajta kívül álló kötöttség vállalásában érheti el szabadságát. Mennyivel lefokozóbb és kegyetlenebb kötöttségeket tudatosító ez az alternatíva:

154
Utoljára üzenem: nincs segítség,
vállald a sorsod régi rendelését…
Miért? Nem tudom. Túlsok a titok.
Bízz abban, amit magam sem tudok.

Aki megköveteli az egyes ember igazságának tiszteletben tartását, az (ha esetleg csak vágyában, látomásában is) fel tudja mutatni a szuverén személyiséget, és fel tudja tételezni annak szabadságát (mint a Te meg a világ Szabó Lőrince); aki a valóság adataihoz ragaszkodik, annak számára azok megmutatják a lehetőségek reális határait, visszafogják kétes azonosulásoktól, hatalmi álmokkal telítődő kalandoktól (mint a Különbéke Szabó Lőrincét); aki a belső végtelenre hagyatkozik, az kiépíthet egy olyan önközpontú etikai erőteret, amely elkülöníti az embertelen döntések világától (Weöres). De aki a külső adottságokat mint szűk ketrecet szenvedi, a belső végtelent pedig mint „józan, dacos ésszel” választott „örvény”-t keresi (Harc az ünnepért), az eljut az önfeladás vágyához, a rabságban kiteljesedő szabadsághoz (a Harc az ünnepért Szabó Lőrince). Az így bemutatott és megkérdőjelezett szabadságfogalom a választás emlékét jelzi, lehetőségét fel sem tételezi:

Félsz? Hiába. Vissza? Késő!
Sorsod indul, rabja vagy.
A jel intett: itt a végső,
itt az első pillanat!
Lesz, ami lesz, álld a vizsgát,
tedd fel rá a lelkedet,
csak ennyire tartozik rád,
hogy mi történik veled.

(Indulás)

Tehát nem a választásban, hanem az adódó sors beteljesítésében van a szabadság. Különbözik ez a passzív kiszolgáltatottság a dialektikus materialista szabadságfogalomtól is. Mert ez a sorsbeteljesítés nem a felismert szükségszerűség vállalását jelenti, hanem az egyoldalú függésben cselekvést. És különbözik a Weöres-féle irracionalista A teljesség felé törekvő személettől is, amelyben az ember mind materiális, mind spirituális léte egy örök létezőben oldódhat fel. Szabó Lőrinc embere megmarad annak az Énnek, a valóságban egyénileg létező egyednek, aki a sorsa és cselekvése feletti döntést rábízza egy rajta kívül álló valódi, reálisan létezőnek tartott vagy óhajtott hatalomra, amely épp az egyed cselekedteté155sével ad értelmet az egyed emberlétének. Így 1936 után bárha költészetében nem szűnik meg az üldözöttségnek, a hatalom iránti kiszolgáltatottságnak döbbenettel és rettegéssel való szemlélése (lásd a Harc az ünnepért kötetből az Ibisz című verset) – de a felelősséget a cselekvésben való kiszolgáltatottság önkéntes vállalásával, szabadsággá stilizálásával megtagadta. 1936-ban gondolta végig Szabó Lőrinc mindezt egy repülőút alkalmából a Reggeltől estig ciklusban, és ezt illeszti az 1938-ban megjelent kötet végére.

A megismerés gazdagsága

Ha etikájában egy gonosz bölcsesség logikáját is végiggondolja ez a költészet, ismeretelméletében jelentős gazdagodás következik be. Szabó Lőrinc a Különbéke idején következetesen ragaszkodott az adatszerűséghez, a jelenségek, időpillanatok feldolgozásának leírásához. Most ezeket a jelenségeket, időpillanatokat kifordítja, belső oldalukat is igyekszik átélni. Verseiben olyan komplexitásra törekszik, amelyben megvan egy valós és egy képzetes rész, és ezek a létezés más-más aspektusát képviselik az adott összegzésben. Ezzel megszűnik a csak az érzékelési adatokra és önmegfigyelésre épített adatfeldolgozó versszerkesztés. Ugyanakkor témájában nem válik tágabbá ez a költészet: a kiindulás és a zárás a tényszerűen felfogható adatok megszabta térre korlátozza továbbra is. Így csak képzetességében (mélységében és minőségében) gazdagodik a vers. Az előző kötet témáit vizsgálja ismét, csakhogy más szempontból. Ez mutatkozik meg a Werthert fordítva és mindig című vers kétszeri nekifutásában:

Hat héten át tested börtönében
mentem veled a halál felé,
„szörnyű sorsod” percről-percre éltem,
úgy megkínzott, mint a magamé,

– kezdi a Werther fordítását kommentáló verset, illetőleg kezdené, de a tárgyszerűség másfelé vitte a verset, előbb a fordítás adatai, majd a színhely került a vers gondolatmenetének útjába:

Vasárnap volt, hogy nekem meghaltál
egy kávéház márványasztalán,
zuhogott az ablak négyszögén át,
zúgott be az arany délután,
az arany ég…
156

A költő reflexiója csak az önmegfigyelés eredménye lehetett a versben:

…Úgy szerettem volna
csavarogni és felejteni!
De csak ültem tehetetlenűl, mint
aki egy halottját őrizi.

Itt és ezzel elakadt a vers, csupán egy életrajzi tényt rögzítő torzó maradt:

Akkor kezdtem írni ezt a verset,
meg is írtam a legelejét…
…Azt folytatom most, a töredéket,

Ami akkor csak a fordítót mint embert érdekelte, de a költő figyelmét és érdeklődését elkerülte, az érett utóbb költői témává:

mert hiába telt el négy-öt év,
ma is érzem és látom a romlást,
a gyors csapdát s a lassú hinárt,
a nyomort, a szenvedélyt, szorongást
s a gonosz megváltót, a halált.

A megfejthetetlen sorsoknak a versben való korábbi tárgyszerű jelenlétével (a másikat legfeljebb csak reprezentáló leírással) szemben a Harc az ünnepért idején az egyik ember igyekszik megérteni a másik belső végtelenjét, és ezzel a másik példájának villámfényénél közelebb kerülni saját maga megismeréséhez is. A Werthert fordító költő akkori vérátömlesztéses művelete most hat vissza a költő versére: életrajz helyett a személyiségrajzot segíti kikerekedni.

És magamba: ott, bent, gyülekeznek,
egész sereg öngyilkos barát,
és mintha én volnék valamennyi,
úgy köröz a vérem rajtuk át,
saját vérem, kínom, napok, évek
emléke táplálja létüket:
folyton csalogatnak és szavukban
az én gyöngeségem fenyeget.
157

És így, sorsok kölcsönhatásában mutatkozik meg a Különbéke adatfeldolgozó korszakának nyugalma alatt izzó, akkor a versből kitagadott élményanyag, amelyet legfeljebb az öngyilkosság esélyének tárgyszerű, elidegenedett mérlegelése jelzett korábban:

Ki a poklot megjárta, csak annak
lehettek ti a barátai!

Az élet teljessége, a felfogható adatokon túli élmények, érzelmek, vágyak, sejtések és borzongások kéredzkednek be így a versekbe. Milyen különbség ez a másfél sor a Különbékéhez képest:

s tudom, mi a kiirtott család,
vagyok olyan őrült…

A „s tudom” agresszíven hangsúlyos sorkezdés mindezt a tudásanyaghoz számítja, kitágítja az ismeret meghatározásának korábbi körét; sőt a zárással az irracionális elemet is ide kapcsolja a tudáshoz: „őrült”.

Maga a vers Goethétől vett mottója (melyre a záró strófa is utal) pontosan megrajzolja az ekkori Szabó Lőrinc-i versállapotot: „Még egyszer kimerészkedsz, könnyes árnyék / A napvilágra?” A tények, a realitások, a feldolgozható érzéki adatok napvilága, melynek nyugodt, zavartalan felületét minduntalan megzavarja a kiszámíthatatlan vagy beszámíthatatlan; a tudás, melybe beletartozik az őrület is, a fény, mely megtermékenyül az árnytól – ez a Szabó Lőrinc-vers tartalma a Harc az ünnepért kötet idején. Már nem az eredmény, az induláskor is tudott, az adatokon úgysem változtatható eredmény a fontos, hanem a tudat játéka, ugyanannak a világnak, ugyanazoknak a részeknek a megkettőzése és megsokszorozása. Megnyitotta önmagát a világ számára: a költő médiummá változik, aki a perc sokféle arcát képes érzékelni:

A világot eszem én,
a világ esz engem,
egymás szája és bele
vagyunk mindaketten.
Egymás gyomra, – elemészt,
amit megemésztek:
örök halál vagyok én,
mégis örök élet.

(Örök élet)

158

Mégis széthullik a varázs, és marad a kétely, a vers így nem az önmegvalósítás, az „örök élet” elősegítője lesz, megmarad az ismeretszerzés és a játék eszközének. Egy örök kíváncsi faggatózik e versekben, kísérleteiben sokfelé csapongva, borzongva szakad el a valóságtól, hogy aztán kétségbeesve visszahulljon oda. Szentkuthy Miklós és Halász Gábor John Donne rokonának érzi Szabó Lőrincet. Megfelelőjét valóban azok között a költők és létvizsgálók között kell keresnünk, akik a racionalizmust úgy tágították, hogy végül még visszajuthattak a racionalizmusig.

A törékeny egyensúly példaverse: Egy téli bodzabokorhoz

A kétségbeesés legyőzésének vágya olyan verseket ihlet, amelyekben megtalálta Szabó Lőrinc a lehetőséget, hogy az embert a természet segítségével szembesíthesse önnön létezésével. A Mikes Lajost búcsúztató Húsz óra múlva, a Szamártövis, a Farkasrét két verse, majd a Különbékéből az Ősz és Őszi fák, valamint a kötetben meg nem jelent Túlvilág (1930) című versek az előfutárai költészete mostani legértékesebb darabjainak, létverseinek. Korábbi köteteiben a hasonló témájú versek epizodikusak, egy-egy életbeli jelenet vagy egy-egy látvány ihleti a lét-nemlét, a hogyan-lét kérdéseiről való meditációit, most tudatosan szerkesztett ciklusba rendezve ad kiemelt helyet e verseknek.

A valóság és visszája (a valós és képzetes rész viszonyítása) itt a természeti ciklusok (évszakok, élet és halál) egymásnak megfelelését adja; a szabadság pedig a személyes (a szenvedő vagy élvező) Énnek a természet rendjébe való beletörődését, a beletörődés által kivívott nyugalmát jelenti. Persze az így megszülető eredménynek is megvan a maga drámája. A költő mint személyes, egyedileg meghatározott lény lép be a versbe, félve a haláltól, az általános emberi végzettől. Ezt a félelmet oldja fel a vers, megteremtve a természeti rendben való megnyugvást. Ebben a megnyugvásban találkozik, kerül egységbe gondolkozás és lét, ebben a megnyugvásban nyilvánul meg a sajátos költői személyiség. A természeti tárgy ezekben a versekben kétféle szerepet is betölt: általa válik megfogalmazhatóvá a dolgok és lehetőségek dialógusa, másrészt megnyitja az önmegfogalmazás lehetőségét.

A kötetben két ciklus gyűjti egybe ezeket a verseket: az egyik a természet ciklikus változását követi, a másik a betegségben szembesíti az em159bert a múló idővel. A jelentősebb, kiemelkedő költői értékeket az előbbi témakör tartalmazza.

Az évszakok változása a ciklikus szerkesztés során téltől télig terjed. A ciklust nyitó (Téli fák) és a záró (Egy téli bodzabokorhoz) vers keretezi Szabó Lőrinc természetlátomását. Ez utóbbi a nagy költészet szintjén foglalja össze Szabó Lőrinc korábbi verseinek természeti tematikáját. Eddig nem egy verse volt, amely valamely növényt vagy állatot írt le; hogy csak a jelentősebbeket említsük: Szamártövis, Mosztári tücsök, Hajnali rigók, Nyitnikék stb. A természeti jelenségeket eddig tárgyi valóságukban mutatta be a költő, szólította meg őket esetleg. Egy-egy jellemző gesztust talált a leírás során, amelyet azután példázatként felmutathatott, mint a bodzabokorhoz írott vers előzményeinél, a fényteli, titoktudónak beállított Szentjánosbogár vergődésének leírásánál vagy a csontvázból visszafantáziált élő organizmus képéről az Egy egér halálára írt meditációban. Az Egy téli bodzabokorhoz címzett vers nem egy gesztust vagy egy életbeli mozzanatot, hanem a létezés minden teremtményre közös példázatát mondja el. Nem egy tárgyi képben keresi meg a költő épp akkor aktuális problémájának metaforáját, hanem az egyik élőlényen megfigyelt létproblémák leírásában találja meg metonimikusan önmagát is mint az egyetemes létezés azonos törvénye alá tartozó egyedet. Az adott és már lezárult időpillanat történéséből indul ki a költő, de hozzákeresi mindazt a kiegészítést, a csak érzékelési adattal meg nem foghatót, amely léttörvénnyé egészítheti ki a korábban csak önelvűnek feltételezett történést.

A vizsgálódási módszer változtatásával a versformálásban is átalakulás történik. A Te meg a világ-korszak logikusan szerkesztett verseiben a képnek egy gondolatmenetet kellett szolgálnia, és még az önelvű kép is csak a gondolatmenet (illetőleg valamely háttéridézetként megjelenő textus, például a Werther egyik szereplőjének, az őrült fiúnak a szövege) ismeretében válhat érthetővé:

Hol járt, ki látta a halat,
hogyha a háló megmaradt
sértetlenűl?

(Az Egy álmai)

A Különbéke-korszak képei valóságelvűek. Hiszen csak az kerülhet a versbe, amit az érzékelési adatok szolgáltattak. Nem a jövőben kiteljesülő célratörő következtetés, de a már megtörtént valóságból táplálkozó dekorativitás határozta meg a képet:

160
Láttam őt, aki mindent látott,
láttam a Szfinkszet. Mosolya
üres volt és még üresebb lett
tőle a halott Szahara.

(Sivatagban)

A Harc az ünnepért verseiben egyszerre vannak jelen az érzékelési adatokból komponált méretarányos képek és a sejtelem szülte stilizációk. Bárha a látvány megalkotásánál a Különbéke korábbi módszerét követi, versbéli szerepében különböznie kell a korábbi verstípusétól. Ott a leíró-elbeszélő jelleg a vers egészére kiterjedt, az érzékelési adatokból összeállított rendszer alkotta a vers szerkezetét. Ebben a korszakában a jelen időpillanatáról szerzett érzékelési adatok már nem a feldolgozásukkal rendeződnek kompozícióvá, hanem közvetlen jelenség voltukban kerülnek a szövegbe, annak csak egyik alkotóelemeként. Indító, időnként figyelmeztetően jelentkező és lezáró szerepet töltenek be, keretet jelentenek a vers másik stílusrétege számára, keményen tagolt, elliptikus, rövid szólamokból álló versrészletté válnak:

Csontváz vagy! drót-váz! égnek álló
pipaszár lábak! s mennyi göb!

Ennek a világnak a részei nem összetartozóak: a veréb „fázó vendég”, csak „beröppen”, és akkor is „lever rólad egy kis havat”, megcsonkít és csak ül, és les. Fordított világ ez: „égnek álló pipaszár lábak”. A világ színes nyári egysége helyett „a szürke, téli ég alatt” ülnek, lesnek, állnak a szereplők. Szinte a József Attila-i téli éjszaka képe adja a jelen látványát. De míg a József Attila-i módszer a tárgyilagosan leltározott világgal való fegyelmezett szembenézést követeli („Légy fegyelmezett!”), Szabó Lőrincé épp a látványt kiegészítő variációkat keresi, hogy ezáltal emelkedhessék költészetében a létezés harmóniájának átéléséhez, mint éppen az Egy téli bodzabokorhoz című vers példázatában. A korábbi Szabó Lőrinc-versben a szemlélő Én gondolta végig a következtetéseket vagy gyűjtötte az érzéki adatokat a történésről. Ezúttal szerepcsere is történik: a látvány (itt a veréb) is szemlélővé válik

s riadtan lesi, mit csinálunk
a szürke, téli ég alatt.
Mit csinálunk?
161

Az új versszakba szakított, megismételt kérdésben azután a vizsgálat egy pillanatra függetlenedik a szembesülés mindkét szereplőjétől, megjelenik egy kérdező nélküli kérdés, mintha a vers gondolatmenetétől és szereplőitől független, metafizikusan szöveget öltött kérdés ékelődne a versbe: mit is csinálunk? A közvetlen válaszban a vers azután visszhangszerűen (általam kurzívan kiemelve), lakonikusan azzal a látvánnyal felel, amelyet az érzékelési adatok felvételével bárki nyerhet:

Mit csinálunk? Állunk a ködben
s bámuljuk egymást szótlanul.

A Különbéke költője ennyit tudna erről a jelenetről. Ezt a korábbi típusú kapcsolatot azonban a Harc az ünnepért költője kevesli, sőt ironikusan is kezeli: „bámuljuk”. Olyan látványokat idéz fel, amikor az észlelés nem a konkrét érzékelési adatok felvételével történik, hanem az érzékelés szinesztéziás keverése útján („a teremtést építi át” – amint a kötetnyitó versben, a Rádiózene a szobában címűben szinte programszerűen leszögezte). A szembesülésnek ez a kiegészítő módszere a Harc az ünnepért-korszak verseinek másik rétegét, a stilizációt alakítja ki. Ez a stilizáció a látvány, illetőleg a látványemlékek által metaforikusan felidézhető jelenségek, gesztusok, állapotok gazdag sorát sejteti.

A látvány („láttam”) a szinesztéziás kép kifejlődése során fokozatosan, szinte ráolvasásszerűen alakul át stilizációvá: a valóban látott adatok ellenében szövődik a tündér titkokat sejtető „százrétű rokolya”.

Egy hosszú-hosszú éven át
láttam, hogy szövöd, alakítod
zöldleveles selyemruhád,
sokszor láttam, hogy piperézted,
hogy szagosítottad magad
és tündér titkokat sejtettem
százrétű rokolyád alatt.

Ebben az első stilizációban mindjárt egy személyleírást is kapunk: egy nő szövi és alakítja selyemruháját, piperézi és szagosítja magát, sőt még százrétű rokolyája is van. Mellette sietősen megy el a városi úr, szegényes ígéretére, meséjére senki sem kíváncsi. Ez a szegényes-szerény kis élet nem lehetett a sietős dolgaival törődő férfi életének sem része, sem metaforája:

162
Láttalak, de csak elmenőben,
néztelek, de csak percekig,

Majd a folytatásban ugyanez a nő metamorfózison megy át, Villon vén fegyverkovácsnéjaként áll, hívná fel magára – már szánalomkeltően – a figyelmet:

Most meztelen vagy és öreg vagy,
és minden titkod elveszett.

A stilizáció újabb jelentkezésekor azután nemcsak a jelen csontvázlátványát, a havas ágak rácsai közül riadtan kileső veréb képét kell elűzni az „emlékező szem”-nek, de a nőiségnek ezeket a lefokozódásait is. Nem elég felvonultatni a már egyszer kompromittált képeket, „újra” kell látni (a szó kettős értelmében: újként, és ismét), a „tündér titkokat” fel kell támasztani az érett nő kiváltotta látvány rokokóból a barokkba súlyosodó és végül dekadensen kibomló („tavasz és nyár”, majd „korai ősz”) képstilizációjával. A stilizációk ugyanakkor metonimikus kapcsolatot tartanak: a magát felkínáló nő, a díszeit vesztett vénség és a feslő, majd érett nő is nő, ugyanazoknak a törvényszerűségeknek van alárendelve, mint bármelyik hasonló nemű társa. Mindből előhívható a nőiség képe, a nőiségé, amelynek felkínálkozását figyelmen kívül hagyja a férfi („ígérsz, / mesélni akarsz valamit / de […] sietni kellett”), már csak emlékben élhet a „kis driád”:

és ahogy nézlek, felvonul,
újra felvonul tavasz és nyár:
az elmenekült kis driád,
a zöldhajú és sziromtestű
tündér, kinéz lombodon át,
s tányérnyi fehér virágfürtök
aggatnak tele, bóditó
fűszerekkel üzensz az égnek
s fuvolás cinke és rigó
surran és fészkel ágaid közt,
aztán tányérnyi fekete
ernyők, ért bogyók sokasága
húz a sárguló földre le,
163
mert közben aranyszőke lángba
öltöztet a korai ősz
s te részegen kigyúlsz, bolondúlsz,
hogy valamit még megelőzz,
hogy valamit…

Hogy azután a romantikus jellegű megszakítás után („…Szárny rebben, ág zörg…”) a kibomlás a felbomlás képére váltson át itt is: „Csontváz-bokor, de szörnyü vagy !”

A hosszú-hosszú éven át történő vetkezés-öltözés-vetkezés mindegyik jelenetében a női elv testesül meg, amellyel a „rólam meséltél” felismerés során a férfielvet szembesíti a vers. Az egyedi portrétól a női és a férfielv összegződéséig vezetve a bodzabokor élettörténete az ember történetévé válik. De éppen ezáltal, hogy látvány jellegében a növényre, stilizáció jellegében az emberre válik érvényessé a versben foglalt létképlet, kettős stílusrétegével az élő világ egészére érvényes léttörvény felmutatására is alkalmas az Egy téli bodzabokorhoz című vers.

Ugyanekkor ebben a szembesülésben nemcsak az élő-létező egyedek léttörvényét ragadja meg, hanem az egyednek az élet folyamatában betöltött szerepét is.

Kétféle keretben látja Szabó Lőrinc az egyedet meghatározottnak: egyrészt az emberiség létezését tekintve, a korábbról is ismert „Szfinksz ötezer éve” (Sivatagban a Különbéke kötetből), másrészt pedig az elődökhöz és utódokhoz való kapcsolódás révén (Ősöd és unokád a Harc az ünnepért kötetből). Ahogy a Sivatagban című versben az emberiség létét, történetét egyik ősi (tehát időben legtöbbet átfogó) reprezentatív alkotásával, a Szfinxszel jelezte (sőt a közös kép okán a vers történetével-múltjával is összekapcsolja Baudelaire Spleen című költeményének variációjaként is felvezetve versét – mint azt Kulcsár-Szabó Zoltán észrevette –, sőt a tudás és mulandóság szembesítésének Seneca–Schopenhauer és Catullus megfogalmazta képleteit is belelátja), a bodzabokor esetében is hasonló módon a vers stilizációjában különböző stíluskorszakok fordulatait alkalmazza. Ezekkel a stílusfordulatokkal tulajdonképpen maga az emberi történelem lép be a versbe. Hiszen maga a címben jelölt viszonyítás (Egy téli bodzabokorhoz) és az ebből kibontott természeti allegória a görög és az azt követő horatiusi klasszikus lírát és minden ezt követő klasszicista hullámot fogja a versbe; a látvány halálképe hol a középkori siralomvölgyképzetet, hol ennek egyetemesebb változatát, a villoni szintézist idézi, de romantikus halálvíziók és dekadens bomlásképek rokonát is megtaláljuk benne. Az emlékezés tavasz-nyár-ősz 164képeiben a reneszánsz-barokk-rokokó kiegyensúlyozott-elsúlyosodó-játékos színhatásai és szcenikai elemei jelennek meg. A költő, aki fordításai révén megismerte a világlíra eszköztárát, teljes fegyverdíszben pompázik most, és egy-egy stílusutalással szövi versébe az emberiség egy-egy nagy korszakát vagy valamely visszatérő korstílusát. A Különbéke-korszak szikár, csak adatszerűségében meghatározott történelemképe (A föld álma, „a Szfinksz ötezer éve”) így bomlik ki variációk sorozatává: nem csak tény ekkor számára az emberiség múltja, alkotó kedve elgyönyörködik e múlt sokszínű alakváltozataiban.

Az emlékezés különböző látványfázisaiban a bokor termésének születését követhetjük végig: előbb a virágfürtök, végül a termés jelenik meg, amely a föld felé mutató képbe fogva már a megújulás, az új természeti ciklus felé utal. Ugyanakkor ennek a termésalakulásnak is megvan az ellenpontja: a viszonyítása az egyszer élő termő egyedhez. A termés valóban visszajut a földbe, de a „sárguló föld”, amely a termés célját jelenti, az egyciklusú levél-virág egyed felbomláshoz vezető kibomlását, dekadens önemésztését is jelenti („aranyszőke lángba / öltöztet a korai ősz”). Ezáltal építi a versbe a készülő utóddal megőrzött élet és az utód biztosításával a pusztulás felé haladó ős képét is. Ebben a sokféleképpen megmutatkozó, változatos világban természetesen az egyes ember nemcsak elgyönyörködhet, de meghatározott helyet is el kell foglalnia. Részese az emberiség teljes történelmi létének, saját emberi létével pedig továbbalakítója. Ismétlés is, egy adott időszakaszban képviselet, a folyamatosság biztosítása. Az egyed élvező utódból teremtő ős lesz, aki aktív része egy folyamatnak, idővel pedig ebből kieső, megsemmisülő tagja. Ebben az öltözés-vetkezésben születik meg az egyén.

Mindez pedig a látvány statikusságával szemben már a létezés folyamatjellegét mutatja: az időben történik ez a létezés. A férfi, aki figyelmetlenül megy el a magát felkínáló nő mellett, egyúttal az idő is, a korábbról ismert „futóbolond idő szele” (Sivatagban). Az időnek a végtelen felé haladó sodra ez („a nyár s az ősz is sietett”), amely közömbös az élet iránt. Ugyanakkor a létező ebből a végtelenből hasít ki magának egy részletet, és ezt nevén nevezi a maga számára: tavasz, nyár, ősz, tél – ebből alakul a bodzabokor ciklusideje, az év. Hasonló törvények között folyik az élők világában az egyedi létezés természeti rendje.

Ha a látvány a szétesést, a világ értelmetlenül részekre tagoltságát mutatta, a stilizáció éppen az összeilleszthetőséget, a részek egymásba alakulását, egymást kiegészítését: párhuzamos szerkezetek, fokozások, enjambement-nal egymásba folyó sorok alakítják az „átépített teremtés”-t.

165

A korábban egyértelműnek vélt és összefüggéseiből kiszakított látvány így jelezheti éppen e stilizációjában a világ összefüggését, a dolgok, jelenségek, élőlények kapcsolódását: ezek hol metaforikusan megvilágítják, jellemzik egymást, felfedik szerveződésük közös szerkezetét, hol metonimikusan egymásba kapcsolódva, egymást kiegészítve vallanak egy rajtuk túlmutató létezési rendről. Ezért tudja Szabó Lőrinc ebben a versében az egyetlen bodzabokor látványából kiindulva felmutatni a változásnak kitett, sokformájú és egyedeiben egy-egy méretarányos ciklusidőbe zárt élet teljes képzetét. Nem véletlen, hogy Varga Imre Miskolcon felállított Szabó Lőrinc-szobrán a költő mellé éppen ezt a bodzabokrot állította: a személy mellé költészetének reprezentánsaként.

Szabó Lőrinc e korszakának verseiben olyan világot idéz fel, amely megfelelője egy külső valóságnak, de egyúttal megvan benne az eltérés esélye is. Ezért vonultatja fel az emlékező szem újra és újra az élet szakaszait, azaz rögzítené, megállítaná az évszakokat: a nyarat és őszt, aztán újra a tavaszt, majd tartóztatná a nyarat („korai ősz”). Mert az „emlékező szem” nem akarja látni „a szürke téli ég alatt”-i látványt, azt csak „riadtan” lehet „lesni”.

A vers két stílusrétege (a látvány és a stilizáció) között nincsen semmilyen egymásba vezető kapcsolat. A stilizáció mindkét esetben elliptikusan három ponttal zárul: de a mondathangsúly fennmarad, folytathatóvá válik. Első alkalommal a sejtett titkokat, az érzett ígéreteket, a várt meséket a siető életmenetből fakadó időhiány csak elodázza, de nem lehetetleníti; másodszor a párhuzamos szerkezet, a töredékben maradt anafora szinte követeli az előborzongó túlvilágot, a múlt időpillanatnak a szükségszerűtől, az azóta bekövetkezettől eltérő folytatását:

s te részegen kigyúlsz, bolondúlsz,
hogy valamit még megelőzz,
hogy valamit…

Az igazi irracionális költészet itt kezdődik: ha a másfajta folytatás, a változtatás igénye testet ölt, és az időpillanat valós történését kreált rendszerekbe köti. Szabó Lőrincnél ez az összekötés sohasem történik meg; a tündér titkok megmaradnak az emberi óhajok valóságának, racionális játéknak az irracionálissal:

a teremtést építi át,
világokat ejt és emel,
pedig csak ül a szőnyegen
és lapdázik a semmivel.
166

– mint azt a kötet nyitó versében, a Rádiózene a szobában címűben egyértelműen ki is mondta. A három pont ez a viszonyítás a két stílusréteg, a „van” és „lehet” határán, a semmivel való „lapdázás”. Újabb és újabb nekifutás, újabb és újabb variációk teremtése és romjaik tudomásulvétele.

Szabó Lőrinc vizsgálataival megmarad a kétféle szintézis, a József Attila-i dialektikus materialista és a weöresi irracionalista keresztezési pontján: egyrészt a való világ összefüggéseinek dokumentálásánál, másrészt a való világ különnemű részekre bomlásának tudomásulvételénél. Költészete középpontjában a különálló ember található, aki rácsodálkozik ismét a világ sokszínűségére, gazdagságára, ezek összekapcsolódási módját kutatja, de tudatában marad az ember kiszolgáltatottságának és mulandóságának is.

A Harc az ünnepért verseiben a látvány hordozza az időpillanat lezárult, megváltoztathatatlan történését, a stilizáció pedig a térben vagy időben (vagy mindkettőben) ettől függetlenedett történéslehetőségeket. Az egyes ember, az egyetlen megvalósult történés résztvevője tehát ott áll a versben a „tündér titkok”, a meg nem valósulhatott történések képeinek közepette. Gazdagabb lett fantáziája öltözködésével, hogy utána átélje a levetkőzöttség fájdalmát. E versek hőse az az ember, aki minden egyes történéssel, tehát gazdagodással, kiteljesedéssel egyúttal az ellenkezőjét éri el: „az életemet vetkezem”. Számára így a lehetőségek megmaradnak az esztétikai gyönyörszerzés forrásainak, amelyekből végül is a csalódottság, az el nem érhetés fájdalma fakad.

„Szép a forrás – fürödni abban!” – József Attila a Harc az ünnepért verseivel egy időben (Ars poetica, 1937) a megismerés gyönyörét és a felhasználás aktivitását mint összetartozó mozzanatokat tételezi fel, sőt a felkiáltójel kitételével az esztétikai megállapítást etikai imperativusszá emeli. Szabó Lőrinc szétválasztja a kettőt. Lemondásával a lehetőségek széthullását törvényesíti: az ember képzeletében (stilizáció) felöltözik, ténykedésében (látvány) levetkőzik: a két stílusréteg egymással szembekerülő pszichológiai állapotot vált ki; az egyik a gyönyörködésre, a másik a fájdalomra berendezkedett ember képét formálja meg.

Az Egy téli bodzabokorhoz című vers összefoglalása a költő e korszakának, sőt a felhalmozódott ellentmondások ellenére benne tetőzik Szabó Lőrincnek a lázadó korszakát követő pályaszakasza. Ebben a versben tudta elmondani a legtöbbet abból, amit és ahogy évei során a világról megtudott, de ebben a versben sejtette meg azt a helyzetet is, amely az embert elválasztja a teljességtől: a világ és a személyes én elkülönülését. Benne van a versben a felfedezés öröme és gyönyörködése, de a felfede167zettől való távolság, a belőle való kirekesztettség átérzése is; és benne van a személyes pályáján a beérkezettséggel méltó számvetéshez jogot kivívó ember büszkesége, de e számvetéssel az élettől való búcsúra felkészülő férfi elégikus fájdalma is. A következő években ez a szintézis bomlik összetevőire: kergeti majd egy, a keserű valóságtól különböző ideális világ illúzióját, és szenved a lemaradottság, megtépázottság érzésétől, ha élete közvetlen adatait gyűjti versbe.

A harmónia azonban csak pillanatnyi, hamarosan az egybeszerkesztett világ felbomlik önállósult stilizációkra, a humanista hagyomány szerint formált kulturális képzetekre (közöttük a fordításokban egybegyűjtött világra) és elkülönült látványokra, amelyekben az ember eltörpüléséről lesz híradással. Más világokként állnak e töredékek egymással szemben, mint ahogy e szintézist követően, még a Harc az ünnepért kötet megjelenésének az évében Kleist Amphitryonja fordításának továbbgondolásaként versében tudatosítja ezt a változást.

Az Egy téli bodzabokorhoz című versben összegeződő poétika műfordításainak gyűjteményének összeállításakor segíti a költőt; a megsejtett bukás pedig az 1938-at követő verseiben következik be. Azokban a szembesülésből a töredékek egymással szemben értetlen egymásra „bámulása” marad. De már az Örök barátaink első összeállításában sem csak az e versből megismert rácsodálkozással, de a gazdagságtól való búcsúzás átérzésével foglalja össze a világ tágasságáról versek jelrendszerén át felfogott tapasztalatait. A létezésnek ugyanazt a ciklikusságát formálja meg a fordításkötetben, mint amelyeket a bodzabokorhoz írt vers leírásában a stilizáció segítségével egybefogott: a létezés gazdagságát, de az emberre vonatkoztatott korlátozottságát is. Az Örök barátaink kötetszerkezete bizonyítja utólag a stilizációs elv korábbi jelenlétét, és igazolja hatékonyságát is: amit a világlíra segítségével a világról és benne a világgal szembesülő egyesről ebben a gyűjteményben elmondhat, azt előzőleg egyetlen versbe fogva, egyedi műalkotásban már kifejezte.

A versben és az ezt követő műfordításkötetben mindig is jelenlevő, egymást építő-támogató-bontó kapcsolatának példáját is megfigyelhetjük. Amit Szegzárdy-Csengery József is hangsúlyoz a műfordító Szabó Lőrincről írott portréjában: a világlíra eseményei a személyes alkotás optimális megvalósításához segítik a költőt, saját művének elkészülte után pedig begyakorolt módszerével megszólaltatja magyarul a modellként használt idegen műveket. Így zárta ifjúsága Baudelaire-élményét első kötetei után a Babitscsal és Tóth Árpáddal közösen fordított Romlás virágaival (1923); később Goethének A Sátán Műremekeire, majd a Te meg a világ verseire tett hatását a háromkötetes Goethe-antológiával (1932) 168köszönte meg; majd a Különbéke csalódottságot és kiszolgáltatottságot tudomásul vevő korszakát az Athéni Timonnal erősíti meg (1935). Az Egy téli bodzabokorhoz címzett vers pedig az egyes versek fordításánál korábban felfedezett és gyakorolt téma- és stílusformák segítségével teremti meg versének stilizációit, majd pedig az e stilizációkban felfedezett alapmotívumok tematikája szerint állítja össze a fordított verseket.

Az Örök barátaink 1941-es első gyűjteménye így az Egy téli bodzabokorhoz írt versben megalkotott poétikai szintézis gyakorlati alkalmazása, megújítása; de egyúttal visszaigazolása is a versnek, beleszövése a világlírába. Ezzel a megelőző téma- és stílusformákat egybegyűjtő verssel megalkotta azt az egyedi téma- és stílusformát, azt a variációt, amely az ő személyes hozzájárulása a világ irodalmának az Örök barátainkban egybegyűjtött gazdagságához.

És egyben azon műveinek nyitó darabja, amelyek majd az életmű újabb csúcspontját alkotják, és – Béládi Miklós találó megfigyelése szerint – a költő életmagyarázatát adják. Olyanok fogják követni, mint a Hálaadás, a Tücsökzene létversei, A földvári mólón, A forzicia éneke, a Ficseri-füsti, a Májusi orgonaszag vagy a Mozart hallgatása közben. Más úton, más gondolatmenettel és szemléleti megoldások segítségével, de a természeti harmónia átélésének ahhoz a tökéletességéhez érkezik, amelyet József Attila az Alkalmi vers…-ben vagy A Dunánál címűben mutatott fel.

Az ekkor keletkezett természeti ihletésű létversek egyikét méltán ajánlhatta a bölcs atyai barátnak, Móricz Zsigmondnak (Ősöd és unokád), és ezekre a versekre büszkén hivatkozhat „első mestere”, Babits előtt az egész kötet dedikációjában (és ezt a kettőt – ellentétben a többi, aktualitáshoz kötöttel – az 1943-as Összes verseiben is megtartja, igaz, ekkor már mindkettejük „emlékének” ajánlva). Ők voltak tanúi annak, amikor a fiatal költő a Föld, Erdő, Isten kötet megalkotása idején ennek a szintézisnek a megteremtésére vállalkozott: ekkor, ezekkel a versekkel teljesítette be vállalt feladatát.

169 170
Válságos évek
171 172
Sikerek színe és fonákja

A harmincas évek második fele a magyar nemzeti politika legellentmondásosabb korszakainak egyike. Egyfajta tisztázási kényszer éppúgy kialakult, mint szociális és politikai reform igénye, és elérhetőnek látszott – sőt utóbb sötét előjelek árnyékával részlegesen meg is valósult – a trianoni békeszerződést kiigazító határrevízió. Ugyanakkor a világ ismét nagyhatalmi érdekek egymás ellen acsarkodó színterévé válik olyan pillanatban, amikor kétféle radikalizmus – az osztályokra és a „fajok”-ra hivatkozó – egyaránt átalakította a hagyományos diktatúra-szerkezetet is. Ennek az ideológiai és mindinkább politikai és katonai összecsapásnak keresztezési pontján helyezkedik el – a maga földrajzi fekvése következéseként – Magyarország. Ha egy költő ebben az erőterek vonzásából kirajzolódó ideológiai és politikai mezőben elhivatottnak érzi magát, hogy magára vállalja a nemzeti költő hagyományos szerepét – menthetetlenül belekeveredik az erőterek harcába is. Szabó Lőrinc – mint költőink közül ugyanebben az időben korábban József Attila, majd Babits Mihály és Illyés Gyula is – felvállalja a feladatot. Paradox módon kapcsolódik ebbe a sorba a mindenféle politikai elkötelezettség elutasításával hangsúlyosan állást foglaló Kosztolányi is. Mindnyájuk utóélete – a háborút követő rendszerek valamelyikének megítélésében – megsínylette a különben egymástól különböző, sokszor egymással is ellentétes állásfoglalásuk emlékét. Szabó Lőrinc esetében – hírlapi cikkek, hivatalos szereplések és a Vezér című vers 1938-as felújítása okán – felvetődött, sőt a háború után napilapokban megfogalmazott váddá sűrűsödött a németbarátság és az antiszemitizmus. Hogy mindez az újságcikkek, gesztusok és magánbeszélgetések során mennyire volt megalapozott, azt igazolásának eljárási procedúrája 1945 őszére összefoglalta, véglegesen tisztázni kortársai tudatában sohasem lehetett, még születésének centenáriuma alkalmából is több publicisztikus írás is csak a valahai vádakra kihegyezetten emlékezett vissza. 1944-es, zsidó származású barátai érdekében végzett mentőakciói bárha mindig is ismertek voltak, csak a rendszerváltás utáni időkben válhatott publikussá az a korábban titkolt ténykedése, amely éppen a vádak között szereplő németországi szerepléseinek és sze173mélyes összeköttetéseinek angol kapcsolatokkal való összeszövődését jelentette. Carl Rothéval, a weimari irodalmi napok szervezőjével és a német orientációjú nemzetközi íróegyesülés főtitkárával való levelezését csak a költő születésének centenáriumi évében adhatta közre Kiss Noémi: Rothe otthon kapcsolatban állt a Hitler-ellenes összeesküvőkkel, Magyarországon pedig az angol John Dickinsonnal, aki Buda ostroma idején – felesége, Teleki Ella grófnő visszaemlékezése szerint – Wallenberg munkatársa.

Magam immár negyedik alkalommal nézek szembe monográfiáimban a költőt érintő vádakkal, időben egyre távolodóban a megítélendő konkrét helyzettől, de tapasztalataimban egyre keményebben szembesülve mindenfajta antihumanista gesztussal. Ferenczi László kritikájában-ismertetésében nagymonográfiám 1974-es második kötete (Útkeresés és különbéke) után azt írta, én győztem meg, hogy Szabó Lőrinc költészetében is megjelenik a fasizmus ideológiai befolyása. Akkor mint a költő életrajzi szereplésének pontosítását kiegészítő megítélés visszaigazolását fogadtam. Igaz, akkor már ismertem az 1945-ös Napló és védőbeszédek teljes szövegét, de nem ismerhettem a nyolcvanas évek végén rejtélyes körülmények között előkerült kései rátekintését versei összességére, a Vers és valóság magyarázatait. Ezt követően mindegyik alkalommal újragondolva a témát egyre inkább hiszem, hogy szűk baráti körben bármilyen okfejtést hangoztatott is, Szabó Lőrinc költészetének egésze a huszadik századi ember veszélyeztetettségeinek átgondolása: az ahumánus jelenetek leírása éppen az antihumánus következtetésekkel szemben való védekezés alkalmát jelentette számára. Nem is annyira a Vezérre és annak 1938-as átírására, mint inkább a Lecke címűre gondolok ezúttal. Ahogy a Vezér című verset egybeolvastam T. S. Eliot vagy Brecht verses szövegeivel, ez utóbbit az Amphitryon gonoszul torz világát fordító vagy a világ kegyetlenségét görbe tükörben szemléltető Troilus és Cressida fordításába belekezdő költő kétségbeesett látásával kapcsolom össze, kortársai közül pedig a kései Yeatsnek a poétikai gyönyörködést megkeserítő látomásaival párhuzamosan olvasom: a kiszolgáltatottságnak az emberi méltóságot romboló hatását mérő torzképként fogadom, klasszikus értékű jajkiáltásként.

Ellentétek keresztezési pontján jelenik meg szememben Szabó Lőrinc emberi alakja is, a közösségre, a nemzet sorsára tekintő költői szereplése pedig az ideológiáktól tudatosan elkülönített poétikai megszólalás szférájában zajlik. A nemzete sorsáért felelősséget érző ember szerepét verselte meg, retorizált formáltsággal, mint nemzeti költészetünk majd minden klasszikus személyisége. Nem valamely ideológia képvise174lőjeként vagy politikai mozgalom harcosaként szólal meg, hanem a hazáját féltő, személyes függetlenségére büszke ember számára keresi a patetikus retorizáltságú megszólalás lehetőségét. Nem válnak ezek a versek költészete kiemelkedő alkotásaivá, de nincsen egyetlen politikus verse sem, amelyet bármely korszakban szégyennel kellene kitagadni összes versei gyűjteményéből.

Ugyanakkor ennek a nemzeti költői elkötelezettség-vállalásnak a visszája is megjelenik költészetében, az eszmék, az ideológia, sőt a történelmi események torzképének átélése és tudatosítása. A korábbi Kalibán-szindróma folytatása, a Yeats megfogalmazta „tragic joy” tudatosítása, a biológiai levetkőzöttségű embertelenség fájdalmas tudomásulvétele: a Vezér 1938-as újra átgondolásától és az 1939-es Lecke című verstől a Társadalom és a Személytelen című összegzéséig, a Kegyetlen út és a Kimondhatatlan jajkiáltásáig. Sokak szemében ez még fájdalmasabb megnyilvánulásnak tűnt fel, mint előbb emlegetett magánemberi gesztusainak látszata. Pedig mindez már a világháborúba torkolló ideológiák és politikai kalandorságok torzképének fájdalmas tudatosítása. Ne felejtsük el, a nemzeti költő szerepe a magyar történelemben nemcsak a Vörösmarty-féle elkötelezettséget hívta elő, de Arany János és Madách torzképeit, A nagyidai cigányok szenvedően kínos poétikai kacaját is, kortársaira gondolva pedig nemcsak a retorikus Jónás imáját, de magát az ironikus kacajú Jónás könyvét is.

Maga Szabó Lőrinc is látja sajátos helyzetét. Már idézett Az író és a politika című kéziratos előadásfogalmazványában imigyen szembesíti alkotói eszményét és az alkotás adott környezetét: „Az író végzetes konstellációk idején, nagyon könnyen juthat olyan szituációkba, hogy föltétlen igazságával csakugyan ártana szűkebb közösségének. Mit tegyen ilyenkor? Az egyénisége, a lelkiismerete s a helyzet fogja megszabni a magatartását. A teljes intranzigencia hirdetése után most a megalkuvást kívánná szankcionálni ez a mondat? Nem. Csak bizonyos passzivitást és óvatosságot ajánl olyan extrém esetekre, amelyekben sem a közösség, sem az író nem láthat világosan. Biztos ítélethez világosság kell. De, legtöbbször, például most is, mindenütt sötétség vesz körül bennünket. Ilyenkor legyen lelkiismereti parancs a fokozott óvatosság a szellem emberei közt éppúgy, mint az állam vezetői között. Az államok már sok ítéletet revideáltak, sok üldözött gondolat lett már dísz és dicsőség. A harmonizálás mindig erény. Van emigráció, amely nem szégyen, és ki állíthatja, hogy minden méregpohár dicsőség? Mért nem restellik méregpoharaikat a pártok is? Szokratészt és Thomas Mannt szabad szidni; magunkat nem? Néha még az üldözöttnek sincs igaza! Ez azonban csak mintegy közjáték, csak közbevetett tűnődés 175a jelenségek bonyolult összetételén. A szkepszisem szólalt meg benne, amely türelemre int a nagy meggyőződések korában. Igen, viharzó meggyőződések hengerlik a lelkeket körülöttünk, harcos rohamosztagok tudják a tudhatatlant, harsogják a […] Milyen szomorú és szánalmas papírpocsékolás folyik minden táborban, mennyire költözik mindenünnen az igazi szellem. Háború folyik, sokféle háború egyszerre; s irodalmi életünkben itt-ott már az is irritál, hogy az ember elnéz gonoszságok felett, nem segít szaporítani a fölösleges mozdulatokat”.

Kövessük előbb az életrajz eseményeit, majd vegyük számba az erre a világra rátekintő poétikai reagálásokat.

„Nagyon egyedül vagyok én, kedves Miskám. Most már jó ideje könnyebben viselem ezt a baráttalanságot, mint régen, de azért még mostanában is fáj ilyen egyedül érezni magamat. Régen, emlékszem rá, igen bizalmas természetű voltam, könnyen beszéltem és kibeszéltem; sejtelmem sem volt igazi rosszakaratról és intrikákról: ma már óvatosabb vagyok, sokszor olyan zárkózott, hogy elcsodálkozom magamon, s mindennek az a következménye, hogy új barátot én már aligha fogok szerezni” – írja 1927. szeptember 6-i levelében Babitsnak. Valóban, az a baráti-vallomásos élethelyzet, amelyben a Föld, Erdő, Isten verseit formázta, megszűnt körülötte. De a barátság mégis élete kísérője és vigasztalója marad. Társaság veszi körül, régebbi debreceni barátai éppúgy egész életében készségesen segítik, mint szerzőtársai a Pandora-időből vagy újabb és újabb ismerősei az irodalmi és kulturális életből. A Mikes-fiak társaságából a legközvetlenebb barátság a tréfásan Lorenzo–Johannes kapcsolatnak nevezett viszony volt: szerkesztői és magánéleti csalódásai múltán, újabbakra versében is felkészülve a Te meg a világ kötetben a Jégesőben című versét éppen Kodolányi Jánosnak ajánlja, ő maradt a költő és felesége legbizalmasabb barátainak egyike mindvégig (levelezésüket Horányi Károly rendezi sajtó alá). Ekkortól indul barátsága a Bernáth házaspárral, 1933-ban csehszlovákiai utazása zárásaként felkeresi őket a költő Pöstyénben, ahol a festőművész balneológus orvos felesége (dr. Pártos Alisz) nyaranta fürdőorvosként dolgozik. A húszas évek végétől datálódik Szabó Lőrinc ismeretsége Illyés Gyulával, kapcsolatuk már a harmincas években barátsággá szilárdul, a sokféle közéleti bonyodalomba kerülő költőt élete utolsó másfél évtizedében azután Illyés veszi védőszárnyai alá, mérsékelve előbb barátja indulatait, utóbb bölcs tanácsaival biztatva a viszontagságok idején, okos segítőkészségével biztosítva számára az alkotás mindenkori lehetőségét. Híven ahhoz a disztichonhoz, amelyet Illyés Gyula a Szálló egek alatt kötet dedikációjaként 1935. június 1-én írt Szabó Lőrincnek:

176
Néma vagyok, Lőrinc, ha barátság szóba kerül csak.
A mosolyom takaró; gúnyom is az – te feléd.

A Te meg a világ kötetnek másik személyhez kötött verse a Húsz óra múlva, amelyet Mikes Lajos Bécsben bekövetkezett váratlan halála alkalmából írt Szabó Lőrinc a bécsi Alserkirche halottaskamrájában. A váratlan halálhír előre jelzi a költő életében bekövetkező kedvezőtlen változásokat: Mikes 1930-ban, Miklós Andor 1933-ban meghal. Szabó Lőrinc körül munkahelyén Az Est-lapok régi gárdájából éppen azok halnak el, akik őt eddig támogatták. Bárha a tulajdonos, Miklós Andor özvegye, Gombaszögi Frida továbbra is kedveli, a lapok Földi–Salusinszky–Vadnai-féle vezetése nem szíveli a költőt, aki így mindinkább üldözöttnek érzi magát munkahelyén.

Bárha a konszern egészében egyre romlik személyes helyzete, közvetlen munkakörét tekintve változás következik be: Gombaszögi Frida, a lap tulajdonosnője az Új Szellemi Front mozgalmának neve alatt a Gömbös-kormánnyal kapcsolatba lépő népi írók rendelkezésére bocsátja a Magyarországot, amelynek szerkesztését Zilahy Lajos veszi át, és mellette második emberként megnő Szabó Lőrinc szerepe is a lapnál.

Gömbös – belügyminisztere, Kozma Miklós tanácsára – reformprogram hangoztatásával meg szeretné nyerni a szociális elégedetlenségnek ekkor mindinkább visszhangos sikerrel hangot adó népi írók csoportját. A korábbi ellenzéki íróknak politikai szerepet kínál. Zilahy és Szabó Lőrinc a Magyarországban szervezik meg, hogy az írók sorban kifejtsék programjukat. Németh László, majd egy év múlva, amikor ő belefárad a küzdelembe, Cs. Szabó László a Rádió irodalmi rovatát kapja meg, Németh Antal pedig a Nemzeti Színház igazgatója és a Rádió művészeti vezetője lesz. A nemzedék tagjainak közéleti jelentősége megnő, a politika partnerként fogadja őket. Ezt már visszacsinálni nem lehetett. Legfeljebb a megnőtt pozícióból fel lehetett mondani az alkut, amikor kiderült, hogy a reform a Gömbös-kormány részéről csak szólamnak bizonyult, a valóságban lényegileg különbözött a példaként hangoztatott egyidejű roosevelti New Deal elképzeléseitől. József Attila már a megegyezést követően publicisztikusan vitatkozó cikkben utasította vissza írótársai érvelését, a miniszterelnöki találkozón a Zilahy-villában résztvevők pedig utóbb fokozatosan visszavonták beleegyezésüket. Szabó Lőrinc szerette volna igaznak hinni az alkut, és szerkesztőként szigorúan ragaszkodott annak megtartásához. Az MTA Könyvtára kézirattárában megtalálhatók Bajcsy-Zsilinszky Endre és Féja Géza kemény fogalmazású levelei, amelyekben a költő teljesítménye iránti tisztelet hangoztatá177sa mellett tiltakoznak Szabó Lőrinc szerkesztői korrekciói ellen, közölve, hogy ezentúl Zilahy távollétében az ő számára nem adnak többet cikket a Magyarországba. Így azután érthető, hogy amikor Zilahy is csalódva távozik a laptól, Az Est-lapok liberális hagyományához visszatérő Magyarország főszerkesztőjévé nem Szabó Lőrincet, hanem régi kollégáját, Mihályfi Ernőt nevezik ki, aki 1939 tavaszáig vezeti majd a lapot (az utolsó főszerkesztő pedig a korábban egy ideig külügyminiszterséget is vállalt neves történetíró, Gratz Gusztáv lesz).

Az elvetélt reform, az Új Szellemi Front méltatlanul nagy búcsúztató verset kapott a Különbéke kötetben: Vang-An-Si balladáját. A reformer filozófus csalódását bemutatva Szabó Lőrinc általános történelmi szkepszisének adott hangot. A vers ihletében és tematikájában a reformercsalódások különböző hazai művészi megformálásaira emlékeztet (például Szomory Dezső vagy Németh László II. Józsefről írott drámáira). Utóbb politikai meggondolásból kihagyatták az 1960-as, posztumusz Összegyűjtött verseiből, a szocialista rend kritikáját vélték kiolvasni belőle joggal, hiszen a Vers és valóság emlékezéseiben maga a költő is úgy ítéli meg: „Egy majdnem ezeréves kínai kommunista próbálkozásról szól. Engem a modern szocialista kísérletek és erős kételkedésem a sikerben vettek rá, hogy feldolgozzam. Ugyanebben az időben kezdett nyilvánvaló lenni, hogy a Gömbös-féle kísérlet is elbukik”. Túlzottan akart hinni a Gömbös és Kozma Miklós meghirdette reformban, ezért nem a reform manipuláltságát ítéli el – mint tették társai –, hanem mindenféle reform lehetetlenségét mondja el versében. De ez nem akadályozza, hogy – barátait követve – utóbb a Márciusi Front, a népi írók újabb reformmozgalmához csatlakozzon: ott van ő is 1937. március 15-én a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, ahol az újabb hazai szociális és gazdasági reform tizenkét pontját teszik közzé. A következő évben megjelent Harc az ünnepért című kötetében mindennek megtaláljuk lenyomatát: Egy kripta lakójához (a Vers és valóság tanúsága szerint Gömbös temetése alkalmából írott vers), Válasz, Barátaimhoz (Zilahy Lajosnak), Ellenségeimhez, Egy hazatért emigránshoz, Egy humanistához, Eszmék (Németh Lászlónak), Vezér, Keserü pillanat, Halott nép (Féja Gézának), Az örök Magyarországhoz (A Nemzeti Színház százéves jubileumára) [ez utóbbi vers kéziratán a cím: Magyarország vezéreihez], A fákhoz, a költőkhöz (Erdélyi Józsefnek), Beszélgetés a tengerrel (Illyés Gyulának). Mindez együtt érezteti hatását költészetében is, magánéletében is. Hangsúlyoznunk az együttet kell, mert rendszerint egy-egy mozzanatot emeltek ki az évek során azok is, akik az emberben csalódva támadták Szabó Lőrincet, azok is, akik védelmére keltek a nagy költőt látva benne.

178

Mindenesetre az 1938–1939-es évek a legellentmondásosabbak Szabó Lőrinc életében, és politikai magatartásával kapcsolatban az utókor számára ebből az időszakból gyűlt fel a legtöbb bírálatra alkalmat adó mozzanat. Alighogy hazatér 1938 augusztusában a Fekete-erdőből, ahol Shakespeare-t (Ahogy tetszik) és Kleistet (Amphitryon) fordít, máris felkéri Az Est-lapok tulajdonosnője, Gombaszögi Frida, hogy ő utazzon lapjai nevében sajtótudósítóként Németországba, a Horthy–Hitler-találkozó eseményeire, a következő év áprilisának végén, május elején pedig Teleki miniszterelnök hasonló látogatásáról tudósít. Az Est-lapok kiadója ekkor már nehéz helyzetben van, a zsidó tulajdonban levő liberális lapok végveszélybe kerültek. Ezekről a találkozásokról nyilvánvalóan be kellett számolni, de az eseményekkel kapcsolatos fenntartásaikat a politikától távol álló költő tudósítóként való kiküldésével próbálták érzékeltetni. Hogy Szabó Lőrinc vállalta az utazásokat, ez az ő részéről mindenképpen lojális lépés volt munkahelye iránt, de személyes sorsát tekintve elhibázott szereplésként maradt meg az utókor emlékezetében. A költőt is magával ragadja a magyar vezetőket elkápráztatni hivatott propagandisztikus erőfitogtatás, és a szabályos beszámolókat személyes hangú útirajzokkal, élménybeszámolókkal egészíti ki, amelyek persze a flottaparádé és a díszszemlék pompája mögött fenyegető valóságról nem beszélnek. Könyvtárában megtaláltuk az utazásokat kísérő MTI „kőnyomatosokat”, amelyek a kormányzó és felesége napi programjait rögzítik-kommentálják a sajtótudósítók számára. Az angol flottaegyezmény felmondásának – gyakorlatilag a háború elindításának – pillanata lenyűgözi (135 világtörténelmi perc a Kroll Operában; Hitler, a szónok – Magyarország, illetőleg Pesti Napló, 1939. április 30.).

Rába György Szabó Lőrinc-monográfiájában a Hitler, a szónok című írást a Vezér című vers prózai variációjának tartja. Annak felépítését is követi az írás, és mindkettő a kíváncsiságot szólaltatja meg. Szabó Lőrinc, a költő 1928-ban, a Pesti Naplóban közölt versében elgondolkozott az európai sorsot meghatározó diktátorok szereplését illetőleg. 1938-ban, a Harc az ünnepért kötetben – több más korábbi verssel együtt – átdolgozva, a keletkezési dátum feltüntetésével újra közli a költeményt. 1939-ben pedig Teleki miniszterelnök sajtókíséretének tagjaként szemtől szemben láthat egy vezért, aki – akkor úgy látszik – Európa sorsát meghatározó személyiség. Helyszín: a Reichstag leégése után a Kroll Operába költözött birodalmi gyűlés.

„És Hitler beszélni kezdett. Frissen, elevenen, két és negyedórán keresztül beszélt, magával ragadva hallgatóságát, olyan szónoki teljesít179ménnyel, amely, mint itt a német urak mondják, még az ő szónoki pályafutásában is páratlannak mondható.”

„Hát igen, az volt aminek várták, világrészeknek, világbirodalmaknak szóló üzenet. Hatása tovább rezg a nap és az este idegeiben, tovább a holnapban és a holnaputánban.

Amikor végighallgattam a pénteki Hitler-beszédet és a két és félórás előadástól kifáradva és némi ruhatári közelharc után a Kroll Opera képviselő- és vendégtömegén át kivergődtem az uccára, a nagy zászlóárbocok és óriási lobogók részei közt, a széthullámzó embererdőn túl még tovaködlött előttem az elvonuló díszszázad fegyvereinek árnya, aztán egy hivatalos autó befogadott és hazavitt a szállásomra, hogy a telefon előtt a lapzárta pillanatában még valami képet próbáljak rögtönözni a Magyarország számára arról, amit láttam.

Amikor letettem a kagylót, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen alig hallottam a nagy beszédet. Igaz, hogy nem is a tartalmi értesülés volt a legfőbb célom. Mint mindenki, én is hallgattam már Hitler-beszédet rádión; tudtam, hogy pár óra múlva nyolc-kilenc oldalas tudósításokban lerögzítve láthatom az elhangzott szöveget a német lapokban; ezért aztán a természetes kíváncsiságot, amelyet a nagy titok feltárulása iránt éreztem, feláldoztam az épp olyan erős formai érdeklődésnek. Az elszalaszthatatlanért részben elszalasztottam azt, amit a nagy újságlepedők világszerte úgyis megőriztek és megismételtek.

Én elsősorban néztem Hitlert. A szónokot figyeltem, aki előadást formál meg népe és a világ számára.

Attól kezdve, hogy az ülésteremmé átalakított opera egykori színpadán, a miniszterek padjának szélén, mintegy száz közvetlen legmagasabb munkatársa között helyet foglalt, természetesen csak azt lehetett érezni, amit a nagy egyéniségekről mindig mondunk: betöltötte a teret. Úgy dominált az a zavartan mosolygó, karcsún puritán ember a kétezer jelenvolt között, mintha valahogy csakugyan a maga testében foglalná össze a birodalmat és nyolcvanmilliós népe jövőjét. A szófukar ceremónia, amelyet a Reichstag-ülések szertartása minimálisra zsugorít, a maga rövidségével szintén csak az ő szerepét hangsúlyozza.

El akar törpülni és el is törpül mellette. Csak a zárójelenetben nő hozzá méltóvá a hallgatóság, a birodalom képviselőtestülete, amikor a két Himnusz mennydörgésében igazán félelmes, elszánt és amellett meghitt egységbe olvad egyén és nép, vezér és vezetett. A földszint egyenruhában csillogó képviselőserege, a háttér katonaméltóságai, a diplomaták karzata és a két erkély közönsége akaratlanul felállt, amikor szólásra hívta az elnöklő Göring.

180

Szeretném tudni, mit érezhetett ebben a pillanatban. Ő persze tudta a nagy titkot, amit elmondani készült. A pad szélén ült és szembenézett az ütemes heiltől harsogó teremmel és az előrelendült karok néma vonalritmusával. Ez az előlegezett ünneplés talán még feszélyezte is, ez még személyes ügy volt, nem taps, nem elhatározások és bejelentések helyeslése. Vagy talán erőt, biztatást merített belőle a helytálláshoz?

Az emelvényen, a négy, feléje görbülő mikrofon előtt, a kéziratára hulló éles lámpafényben kezdett beszélni. Néztem, hogyan áll meg, hogyan gesztikulál, hogyan viselkedik egy cézári szónok. Két kezével az asztal jobb és bal szegélyének támaszkodott, könnyedén előrehajolt. Időnként lassan himbálta magát, sőt talán lábujjhegyre is állt. Nyugodt, csendes, erős hangja egy pillanat alatt kontaktust talált a honfitársaihoz. Arca nyugodt volt. Egész idő alatt állva olvasott. […]

És mégis igen kevéssé tesz színészi benyomást. Olyan természetesen »lazán« mozog, mintha százezrek között is intim körben lenne. Néha, persze, nagy katonai parádékon kissé szoborszerűen kell viselkednie, általában azonban a teljes közvetlenség jellemzi. S ha más is van benne, akkor az, úgy hiszem, inkább valami kis feszélyezettség, sőt – tiszteletből mondom – valami gyermekien megnyerő vonás.

Ember és államfő, aki minden porcikájában érzi az üllő vagy kalapács goethei parancsát. Művész, aki a sorssal birkózik, amikor beszél.”

Hasonló jelenetet ír le naplójában a franciául író svájci protestáns történész és filozófus, Denis de Rougemont, aki 1936-ban átmegy Németországba meghallgatni egy Hitler-beszédet, a háború kitörésekor pedig az Egyesült Államokba emigrál, félve, hogy Hitler Svájcot is megtámadja.

„Március 11.

Szent ceremónia. – Délután 3 óra, az Opera melletti kávéházban. Mondom társamnak, a svájci német drámaírónak, L-nek:

– Hisz abban, hogy van kollektív lélek? Vagy csupán egy dagályos formula ez, hogy jelölje a személyes lélek hiányát azoknál az egyéneknél, akiket a tömeg mechanikus mozgása megbéklyóz?

L. megrázza a fejét:

– Menjünk meghallgatni a Führert, és majd holnap beszélünk róla. Siessünk, mert a kapukat öt órakor nyitják.

De csak kilencre hirdették, és nekem meghívóm van. – Jöjjön, nézzünk körül!

A kávéház bejáratából az egész Opera teret át lehet tekinteni. Az S.A. és az S.S. embereinek ezrei már felsorakoztak, mozdulatlanok. A Führer 11 órára jön az erkélyre. Itt lent az emberek nem mozognak már többet.

181

Elveszek a Festhalle bejáratáig vezető kordonok labirintusában – egy egész nép táborozik ott reggel óta –, és csak öt óra tízkor mehetek be a kapukon. Hogyan foglalhatnak el harmincötezer ülőhelyet 10 perc alatt.

[…] Azzal a szándékkal jöttem, hogy meghallgassam a tömeget. Munkások ezrei közt találom magam. A munkásszervezet fiatal milicistái között. Fiatal lányok, szegényesen öltözött asszonyok között: szinte semmit sem mondanak. Megkérdezik, hány óra van.

Néhány asszony elájul, elhordják őket, egy kis teret enged ez, hogy lélegezzünk. Hét óra van. Senki sem türelmetlenkedik, senki sem figyel magára. Nyolc óra van. A Reich méltóságai megjelennek, kívülről jövő hangok jelentik be őket. Göring, Blomberg, a tábornokok, vidám heillel üdvözölik őket. A tartomány kormányzója közhelyeket dünnyög, rosszul hallhatóan. Állok szédülve és megtartva a tömegtől, immár négyszer hatvan perce. Megéri a fáradságot?

De íme, hullámdübörgés, trombiták kintről. A teremben a lámpák kialszanak, miközben fényszórók megvilágítják a mennyezetet, egy ajtó felé irányulnak, az első emeleti páholyok magasságában. Egy fényszóró megvilágít a bejáratnál egy kis, barna, fedetlen fejű, extatikus nevetésű embert. Negyvenezer ember, negyvenezer kéz, egyetlen mozdulattal felemelkedik. Az ember lassan előremegy, lassú, főpapi üdvözlő mozdulattal, a ritmikus heilek süketítő mennydörgésében. Lépésről lépésre előrehalad, fogadja a tiszteletadást, az emelvényre vezető feljárón. Hat perc alatt, s ez nagyon sok. Senki sem veheti észre, hogy a kezeim zsebben vannak, állnak, mozdulatlanok, és ritmikusan üvöltenek, szemüket erre a fényes pontra szegezve, erre az extatikus nevetésű tekintetre, és könnyek folynak az arcokon a homályban.

És hirtelen minden elcsöndesedik. (De a morajlás kívülről újrakezdődik.) Energikusan kinyújtja a kezét – szemeit az égre szegezi és a Horst Wessel Lied süketen felszáll a földszintről. »Bajtársak, akiket a Vörös Front és a Reakció megölt, lélekben a mi sorainkban menetelnek.«

Megértettem. Csak egy különleges remegéssel és szívveréssel érthető meg ez, miközben a szellem világos marad. Amit átéltem most, ez az, amit a szent borzalomnak kell nevezni.

Azt hittem, hogy tömeggyűlésen vagyok. Valamiféle politikai tüntetésen. De ez az ő kultusza, amit celebrálnak. Ez egy liturgia, amely lezajlódik, egy vallásnak a szakrális nagy ceremóniája, olyan vallásé, amelynek nem vagyok tagja, és amely engem eltipor és visszalök, még a fizikainál még nagyobb erővel, s az egész testemben megfeszülve.

Én egyedül vagyok, és ők, a többiek együtt.” (Denis de Rougemont: Journal d’une époque (1926–1946). Gallimard, Párizs, 1968 – az idézett részlet Ferenczi László fordítása.)

182

John Lukacs történész az ezredvégről visszatekintve két könyvet is szentel a Churchill–Hitler párbaj eseményeinek (A párviadal; Öt nap Londonban. 1940. május.). Nem egy történelmi témát dolgoz fel, hanem a világ további sorsát eldöntő eseményről gondolkozik el: „Hitler olyan vezér és államférfi, amilyet a német nép ezer éve nem látott – ő volt Európa, sőt talán a világ legerősebb nemzeti vezetője. Lelke mélyén úgy érezte, az idő ellene dolgozik, ezért hajthatatlanul tört célja felé. Nem elégedett meg azzal, hogy megeméssze, amit bekebelezett, s hogy megszilárdítsa addigi győzelmeit. […] Ha Hitler megnyeri a második világháborút, most másmilyen világban élnénk. […] 1940 májusában és az azt követő időszakban úgy tűnt, hogy nemcsak az európai háború, hanem a nyugati civilizáció is hamarosan véget ér. […] A világ legerősebb és legdinamikusabb hatalma nem Szovjet-Oroszország volt, hanem a Harmadik Német Birodalom. A huszadik század legnagyobb forradalmára nem Lenin vagy Sztálin volt, hanem Hitler. Hitlernek sikerült egyetlen óriási erővé egyesítenie a nacionalizmust és a szocializmust. Újfajta vezér volt, egy újfajta populista nacionalizmus megtestesítője. A roskadozó régi rend nem állhatott ellent neki; konzervatív képviselői közül sokan, Németországban és másutt is, különböző okokból (például a kommunistáktól való félelmük miatt is) hajlandók voltak elfogadni Hitlert. 1940-ben tehát ő képviselte a jövő hullámát”. Majd lábjegyzetben ezt írja John Lukacs: „»Hallani lehetett, amint dübörög tőle a föld«, emlékezett később Enoch Powell. »Powell tudta, hogy Hitler háborút akar; ami még rosszabb, azt hitte, hogy a nácik fognak győzni«, írja Derek Turner az »A Valediction for Enoch Powell«-ben [Búcsú Enoch Powelltől], Cronicles (1998. november). (Powell kitüntette magát a háborúban; ő volt a brit hadsereg legfiatalabb dandártábornoka)”. Az angliai hangulat jellemzésére idézi Lukacs Brittain England’s Hour [Anglia órája] című könyvéből a feleség naplójegyzetét: „A gyönyörű nyár, az illatok és a hangok miatt megint olyan érzésem támad, hogy béke van. Mintha az európai civilizáció elegáns temetésének volnánk szemtanúi. Ilyen lehetett a Római Birodalom is, mielőtt megérkeztek a barbárok.” Churchill szerepe abban állt, hogy „ezt világosan látta; mert nemcsak kivételes szónoki képességgel, hanem alapos és mély történelmi tudással rendelkezett. […] Churchill olyan volt, mint hajdanán Canute király, aki megpróbálta feltartóztatni és visszafordítani az árhullámot. És – mirabile dictu – ennek az újkori Canute királynak ez sikerült is: mert elszánt volt, és mert – engedtessék meg, hogy ezt mondjam – Isten így akarta; hiszen ő is, mint minden ember, csupán Isten akaratát hajtotta végre. Biztosan nem volt szent, nem volt vallásos ember, sok gyarlósága volt. 183Mégis így történt”. (John Lukacs: Öt nap Londonban. 1940. május, fordította Barkóczi András).

Amire a költő Szabó Lőrinc kíváncsi: „Szeretném tudni, mit érezhetett ebben a pillanatban.” Ugyanezt ismételgeti a Vezér című vers fogantatását illetőleg is: „egy elképzelt forradalmár-népvezért beszéltetek, mondjuk, a Rubicon átlépése, a kocka elvetése, szóval a döntő akció pillanata előtt. A forradalom irányáról, tartalmáról szó sem esik benne, a vers csupán a lelki mechanizmus mozgásának rajza: miféle belső felhatalmazás alapján merészel bárki egy ellenséges világgal ellenségesen szembefordulva magával együtt milliókat esetleg végromlásba dönteni egy új életforma kedvéért?” – olvasta fel 1945. május 9-én az Írószövetség igazolóbizottsága előtt (Bírákhoz és barátokhoz).

Bár a saját versébe beleolvasható párhuzamokat mindig elutasította, más költő esetében elfogadja és ő maga gyakorolja az aktualizáló belemagyarázásokat. 1933-as Nyugat-beli George-nekrológjában felfedezi, hogy a német költő egyes versei és Goebbels szövege között „frappáns összefüggések”-et lehetne találni, de tudatosítja, hogy a nácizmus elől Svájcba átköltöző Stefan George elhatárolta magát a hitleri rezsimtől. Később azonban, 1940. június 28-án, épp Compiègne, a francia fegyverletétel apropójából az Esti Magyarországban „Sz. L.” szignóval Stefan George és az új Németország címen George Reich-verseit emlegeti, ráadásul bevált jóslatként értékelve őket, és még ebben a számban közread két fordítást is belőlük.

1938–1940 az Anschluss, a müncheni diktátum, majd Lengyelország, a Baltikum és Nyugat-Európa lerohanásának évei. Hitler szinte félévenként újabb és újabb hódításra indul, és ennek függvényeként megszületnek a határrevíziót biztosító úgynevezett bécsi döntések. Ez a történelmi csapdahelyzet – amely Magyarország boldogulását látszólag Hitler sikereihez kötötte – hatott Szabó Lőrincre is.

Munkahelyének, a Magyarországnak az Új Szellemi Front idején tapasztalt pezsgő korszaka megszűnik, majd a politikai élet további jobboldali irányban való radikalizálódása, a zsidóság szabadságjogainak korlátozását célzó zsidótörvények bevezetése után a kormánykörök az úgynevezett „őrségváltás” konszolidálására törekedve elhatározták a liberális, zsidószármazású tulajdonban lévő Az Est-lapkonszern „államosításá”-t. 1939 végén gazdasági indokokkal (adóhátralék) lehetetlenné tették a lapok kiadását. Többszöri hosszas (néha egyhónapos) betiltás után 1939. október 31-én megszűnik a Pesti Napló, Az Est pedig Pest néven alakul át. A Teleki Pál miniszterelnök elgondolása szerint „államosított”, félhivatalos kormánylappá átalakított Magyarországot pedig Szvatkó Pál, a Prágai 184Magyar Hírlap volt külpolitikai szerkesztője, 1938-tól a Felvidéki Magyar Hírlap szerkesztője vette át. Segédszerkesztőként régi munkatársát, Darvas Jánost hozta magával (1939. november 18-tól). Ide került a Felvidékről a magyarországi népi mozgalmat követő sarlós mozgalom baloldalához tartozott újságíró Vass László is, valamint a nemrég még Viharsarok című könyvéért perbe fogott szociográfus, Féja Géza. A lap azután naponta kétszer (Esti és Reggeli) jelent meg. Szabó Lőrinc az új, immár kormánylappá alakult szerkesztőségben is megtartja olvasószerkesztői beosztását az Esti Magyarországnál.

A november 18-i számban a 7. lapon, ahol a bekövetkezett változásokat közlik, a közlemények alatt Szabó Lőrinc Álom című verse található. Ez a kiemelt költői szereplés kétarcú. A Magyarország korábban igen ritkán közölt verseket, ezután még kevésbé. Egy hétköznapi számban leadott vers hangsúlyt kap, különösen tördelési helyénél fogva. Mindenképpen Szabó Lőrinc személyes kapcsolódását jelentette az új laphoz. Ugyanakkor maga a vers ezeknek az éveknek a zavarát, bizonytalanságát, a személyes kapcsolatok megromlását jelenti be (kötetben Társadalom címmel):

Mintha egy gonosz mese volna,
valami új, modern pokol,
ahogy szenny s bűz száll, fortyog, öklend
a felhőkből, a föld alól,
vagy mintha lidérc volna, lázkép,
mely maga is gyötrődik és
amelyet végig kell álmodni,
hogy jöhessen az ébredés:
veszett rágalmak és dühök közt
úgy járok-kelek köztetek,
felebarátaim, ugy élem,
álmodom az életemet:
Mindent hallok és látok és csak
borzadni tudok, emberek:
nem hiszem a napot az égen,
nem hiszlek el benneteket.
185

Ekkor – amikor munkahelyén gyakorlatilag megszűnik a versek publikációs lehetősége – adódott élete legjobb szerződése, amelyet a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.-vel (utóbb 1943-tól: Új Idők Irodalmi Intézet Rt.) 1939. május 17-én kötött meg. Összes művei kiadási jogát eladta rendkívül előnyös feltételekkel a kiadónak. A szerződés értelmében kétféle megjelöléssel adják ki műveit: a) folyamatos kiadás, b) gyűjteményes kiadás. A már megjelent művekből, amennyiben azok kiadói készlete elfogyott, évenként harminc ív terjedelemnek megfelelően egy vagy több kötetet nyomtatnak ki, az újonnan megírt műveket ezen felül tartoznak kiadni. Az elfogyott kiadásokat a költő felszólításától számított három hónap alatt kell pótolniuk. A régi művek kiadási sorrendjét a költő határozza meg. Műveinek új kiadását, illetőleg új műveinek kiadását mindig karácsony, húsvét vagy könyvnap alkalmából való megjelenésre illesztik be.

Szabó Lőrinc eddigi pályája során csak két kötete jelent meg nagy kiadónál: az Athenaeum jelentette meg a Kalibán!-t és a Különbékét. Első kötetét, a Föld, Erdő, Istent és a Te meg a világot Kner adta ki, kitűnő formátumban, az elsőt korai fordításai és lektori munkája honorálására, a másodikat – a Pantheon kiadó terjesztésére bízva – a Turóczi-Trostlerrel közösen fordított háromkötetes Goethe-antológiájának jutalmaként. Többi kötetét – még a Bartha Miklós Társaság emblémájával jelölt és Tóth László, a Tanu és a Válasz előállítójának kecskeméti nyomdájában készített Harc az ünnepért című kötetet is – a költő saját költségén jelentette meg. Az Omár Khajjám-kötet új fordítását 1930 végén egy műgyűjtő bankár, Conrad Ottó feleségének megrendelésére egyetlen példányban nyomják ki Knerék a férj számára születésnapi ajándékként (az csak a kiadó figyelmessége volt, hogy néhány krúda-példányt adtak a költő-fordítónak, aki ezek egyikét Kardos Lászlónak juttatta, aki a Nyugatban méltató ismertetést közölt az új változatról). Első Villon-fordításait az Erdélyből kitelepülő Bisztrai Farkas Ferenc juttatja nyilvánosságra, kiadói vállalkozására teljes örökségét ráfordítva. A költő első összefoglaló kötetét, Válogatott Verseit 1934-ben pedig debreceni barátai által szervezett Uj Irók sorozatban, tiszteletpéldány-honoráriumért egy nyomdász vállalkozás (Nagy Károly és társai) adja ki.

Ekkortól megújított emblémával egymás után kiadják a Különbéke és a Harc az ünnepért című köteteket, sorban fordításait: Kleist Amphitryonját (1939), Shakespeare Ahogy tetszikjét (1939), Macbethjét (1940), ismét A szegény Villon tíz balladáját (1939), három kiadásban is Hincz Gyula illusztrációival, majd Villon Nagy Testamentumát (1940) és Omar Khajjám Rubáiyát című versciklusának fordítását harmadik átdolgozás186ban (1943). Itt adják ki újra, kibővítve, többször is Válogatott verseit (1940), majd Összes verseinek véglegesített gyűjteményét, majd utóbb második, javított kiadását (1943) és kisebb műfordításait 1941-től kezdődően több kiadásban is Örök barátaink címen. A kiadó a költő publikációs lehetőségét is bővíti, Az Est-lapok megszűnte után irodalmi folyóiratában, az Új Időkben ad helyet esszéi, fordításai és versei számára.

Az Új Idők, a korábban a keresztény középosztály számára szerkesztett revü a harmincas évek végétől megújult. A kiadóvállalat és a folyóirat tulajdonosa, a kitűnő festőművész, Farkas István Franciaországból hazatérve igyekezett a lap korábbi orientációját kiszélesíteni. Benedek Marcell lesz az irodalmi vezető, és Szabó Lőrinc mellett Hubay Miklós, Illés Endre, Kassák Lajos, Márai Sándor, Radnóti Miklós, Rónay György, Szabolcsi Bence, Szerb Antal, Thurzó Gábor, Vas István jelenik meg a lapban.

Szabó Lőrinc számára az Új Idők, 1941-től az Illyés szerkesztette Magyar Csillag, valamint a rádió Cs. Szabó László szerkesztette irodalmi rovata megfelelő otthont, kiemelt publikációs lehetőséget jelentett.

Ezeken kívül részt vesz 1940-ben a Deutsche–Ungarische Gesellschaft kiadásában Berlinben megjelenő Kazinczy Könyvtár szerkesztésében. Múlt századi klasszikusok, Gottfried Keller Tükör, a cica, Theodor Storm Aquis Submersus és Annette von Droste-Hülshoff A zsidóbükk című kis könyvecskéit fordítja, átdolgozza Mikes Lajos régebbi Kleist-fordítását, a Kohlhaas Mihályt, leánya, Gáborjáni Klára pedig Fouqué Undine című elbeszélésének fordítására készül. A Droste-Hülshoff-elbeszélést a nagybeteg Babits is örömmel nyugtázta, meg is jegyezte: „Sajnálom, hogy nem vállalhattam el a Droste-novella fordítását – mondta a Judenbuchéről szólva –, de sokat kellett volna szótáraznom. Aztán olyan gyenge vagyok, s ki tudja, meddig húzom. Pedig nagyon szeretem a Drostét, szeretem a Judenbuchét is, kitűnő munka” (Babits betegágyánál). Szabó Lőrinc csak attól félt, hogy javaslatát nem fogadják el, Farkas Gyulától 1940. június 7-i (a berlini Humbold Egyetem magyar tanszékének irattárában megmaradt) levelében meg is kérdezi: „nem fogják rejtett zsidópárti hangulatcsinálásnak érezni a témát?”. A háború utáni védőbeszédében pedig ezt mondja: „bizonyára ismerik, egy zsidó gyilkosának lelkifurdalásairól és lassú öngyilkosságáról szól. Nem volt ez elhárítás, kulturális irányjelzés, tüntetés? De. Az volt, elhárítása valami rossznak, valami egyéb által, ami kifogásolhatatlan maradt a pártművészet és az aktivizmus hitvallói előtt” (Bírákhoz és barátokhoz).

Mind munkahelye, mind a kormány örült, hogy talált egy nagy költőt, több nyelven beszélő intelligens írót, aki hajlandó a hivatalos „magyar kultúrpropagandá”-ra. 1939. június 4-én a berlini Collegium Hunga187ricumban tart előadást Neue Ungarische Dichtung – Geist und Stil címen, de szinte évente jár előadást tartani Berlinbe és Bécsbe, 1942 őszén, sőt még 1943 nyarán is. 1941 márciusában a lipcsei nemzetközi vásárról tudósít, májusban a Nemzeti Színház együttesét kíséri németországi turnéra. 1941 tavaszán Jugoszláviába, 1942 márciusában pedig Bulgáriába utazik hivatalos kulturális delegáció tagjaként. 1942 őszén Weimarban részt vesz az úgynevezett Európai Íróegyesülés konferenciáján. A háború végén pedig Finn- és Svédországba készül, de erre az útra már nem kerülhet sor.

1944 januárjában ekként dicsekszik Carl Rothénak készített levelének a költő hagyatékában maradt fogalmazványában: „A legutóbbi hónapokban több elismerésben volt részem, mint egész életemben. Úgy látszik, hogy poésie pure felfogásomat ma, jobb és bal, legalábbis ami ebből az én személyemet illeti, értené és méltányolná. Hat héten belül három költői díjat is kaptam a legkülönbözőbb oldalakról, egy-, három- és nyolcezer pengőt. Anélkül hogy a kisujjamat is megmozdítottam volna.” Megkapja a debreceniek Csokonai-díját, az Irodalompártoló Társaság 1943-as háromezer pengős díját Bibó Lajos, Erdélyi József, Kodolányi János, Sinka István, Szabó Pál és Tamási Áron társaságában (a tízezer pengős nagydíjat Szabó Dezső kapta), valamint a nyolcezer pengős Baumgarten-nagydíjat, és komoly esélye volt a Corvin-koszorúra, az akkori legnagyobb állami művészeti díjra, ezt csak a németek bevonulása tette lehetetlenné. A Magyar Csillagban két maradandó értékű portré köszönti, Szegi Pálé és Szentkuthy Miklósé. Versfordításait Szerb Antal méltatja.

A díjakkal járó pénzjutalomból tudja Szabó Lőrinc véglegesen berendezni a Volkmann utcai lakást, ahol 1935 óta élnek. Ekkor készül el dolgozószobájának bútorzata, körbefutó könyvfala, amelyet majd olyan csodálattal fog védeni az ostrom idején Temirkul Umetoli fiatal szovjet katonatiszt, a későbbi nagy tekintélyű kirgiz költő.

Szabó Lőrinc tudatában volt költői teljesítménye értékének. Költészete valóban kimagasló helyet foglal el a magyar líra történetében, az érte kapott megbecsülés helyénvaló volt, de úgy látszik, eszébe sem jutott: a siker nemcsak a művésznek, a költőnek szólt, hanem annak a szerepnek is, amit ekkor felpróbált magára.

Szabó Lőrinc a sikerekhez ragaszkodva a társasági életben, szereplésekben, levelezésében igyekszik az „őrségváltás” során előtérbe kerültek között érvényesülni. Korábbi baráti köre átrendeződik, a harmincas évek végétől új nevek jelennek meg, új címjegyzéket készít. Arra persze kevesen figyelnek, hogy régi barátaihoz mennyire ragaszkodik, újabb pozícióit az ő védelmükre igyekszik felhasználni.

188
Háborús évek

A valahai tüzér „önkéntes”-ről 1940-től kezdve a hadsereg sem mond le, mivel az első háborúban tiszti iskoláját nem fejezhette be, most is sokáig karpaszományosként (érettségizett, aki még nem tiszt) szerepel, utóbb elnyert hadnagyi fokozatát a háború után is elfogadják, az 1944 végi – a szolgálati idejéből következő – főhadnagyi előléptetését utóbb törlik. Első hosszabb katonasága 1940-ben volt, három és fél hónapig tart, a második bécsi döntést megelőzően és az azt követő erdélyi bevonulás idején. Szabó Lőrinc egysége Kisvárdán vesztegelt, át sem lépte a trianoni határt. A költő ekkor kínlódik német novellafordításai javításával, továbbításával, feleségével folytatott levelezése pontosan rögzíti ennek történetét. Befejeztével Galyán piheni ki idegi fáradalmait, itt éri első, levélbeli leírása alapján anginásnak feltűnő rohama is. Poétikai hasznot próbál húzni katonáskodása élményeiből. „Én azt hittem, az örök mintákat – s az első mintákat! – adom népem költőinek arra, hogy hogyan lehet valami igazat és emberit kihozni a katonaélmények sprőd anyagából” – írja utóbb Bírákhoz és barátokhoz címzett 1945-ös védőbeszédében, majd hozzáteszi: „jutalmam hosszú eljárás lett”. Költői kudarcokkal járt persze vállalkozása, és még veszélyt is hozott a katonaviselt honpolgárra. 1940. november 8-a és 18-a között a sorozatból kilenc darab jelent meg, de két vers már kimaradt a Magyarországból, és a sorozat tervezett illusztrált kiadása meghiúsult. Ugyanis a szélsőjobboldali Szózat november 18-i számában feljelentésszámba menő támadás jelent meg a katonaversek ellen, a Magyar Katonaújság november 23-i száma jóakarattal, de figyelmezteti a költőt a „pacifista-defetizmus” és „petyhüdt dekadencia” veszélyeire. A következő heti számban a költő magyarázkodó cikket ír, amelyet meghúznak és még vitatkozó záradékot is írnak hozzá.

Ritka költői megszólalásaiban a biztonság hiánya, az undor és a „pusztulás szörnyű képei” üldözik:

De néma lettél! Mint a sír, tömi
szádat, mondod, az undor…

(Meditáció egy zalai szöllőshegyen)

és a túlélés esélyét mérlegeli (Utókor). A jelent mint néző próbálja megérteni (Lecke). A megszólalásba belekalkulálja, hogy „tévedhetsz” (Meditáció egy zalai szöllőshegyen). Barátai ekkor is, később is ezt a tévedést minősítik. Az Anschluss és a müncheni diktátum után a nyugati demokráciák 189asszisztálását látva tanulhatott annyit kora történelméből is a költő, amennyire a legtöbb emlékező azt a kegyetlenül életidegen logikát emlegeti, amellyel az általuk tisztelt költő vagy személyes jó barát dermesztő higgadtsággal levezette a hitleri Németország győzelmének és a zsidóság sorsszerű pusztulásának esélyét. „Különben téged sajnállak, és átérzem szenvedésedet, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz” – szokta mondogatni hátborzongató okfejtése végezetéül. Nem szenvedély sugallta ezt neki, hanem a történelmi események torzulása váltotta ki ezt a jelenre vonatkoztatott torzképet. És ha egyszer magában átgondolta, hatását nem is érzékelve akár az érdekeltek előtt is kimondta. Majd pedig kétségbeesett, hogy megharagudtak, szembefordultak vele a téboly kiszemelt áldozatai.

Gyakorlati ténykedésében azonban rendszerint fatalistán a kibúvót kereste a feje tetejére álló történelem hatálya alól. Mint korábban a néző és az aktor párharcában, ekkor is ellenpontozza a törvényt, most mint emberi alkotást, és a „csak azért is” szenvedélyével ellenzi azt.

Például éppen az úgynevezett második zsidótörvény tárgyalása idején közli a Pesti Naplóban (1939. január 29-én) a zsidókórház sebész főorvosát, dr. Lévai Józsefet búcsúztató versét:

Rád bíztam, ahogy addig senkire,
hogy vágd, hasítsd a húsomat,
Most már por vagy… De nem felejtelek,
halott barátom, orvosom,
késsel-írt jegyed örök üzenet,
mindennap látom, olvasom:
régen beforradt a bokám felett,
de összeköt a földdel és veled.

(Egy orvos halálára)

Vagy még kihívóbban: 1939-ben, berlini előadásáról szólva a Színházi Magazinban a színháztörténész Magyar Bálintnak adott interjújában külön kiemeli zsidó származású barátja és fordítója, Horvát Henrik nevét, aki segített „átgyúrni” első német nyelvű előadását. Valamint az is tény, amire 1945-ös védőbeszédében is hivatkozik, hogy „nem tagadtam meg közreműködésemet antológiák kiadásánál, amelyeknek hátterében valami rossz helyzetbe került régi barát állott” (például Vas István szerkesztői kérésére átengedi közlésre egy antológia – a Stefan Zweig: Verlaine című könyvét követő – számára régi Verlaine-fordításait).

190

Később, a helyzet súlyosbodásával személyesen próbál segíteni író barátain. Mentőakcióit utóbb szégyenkezve ő maga kénytelen védekezésül összefoglalni 1945-ös védőbeszédében és egyéb, hagyatékában megmaradt feljegyzéseiben. Horvát Henrik, a még a Centrál-asztaltól, a Babits-barátság idejéből ismert fordító, különben Medgyaszay Vilma kabarészínésznő és előadóművész férje, így ír 1944. november 10-i levelében: „A múltkor nálatok, a ti kedves, meleg, baráti körötökben olyan jól éreztük magunkat, hogy szinte meg is feledkeztünk nyomasztó bajainkról…” Szabó Lőrinc, a szenvedélyes levélíró most is működésbe lép, családokat próbál összekötni, kapcsolatban tartani az egymástól erőszakosan elválasztott családtagokat (például a munkaszolgálatos Kardos Lászlót deportált feleségével).

És meg kell említenünk Szabó Lőrincnek még az ostrom előtt írott versét, az Egy barátnőnk temetésén címűt, amely az Új Idők utolsó, 1944 karácsonyi számában jelenik meg. A vers későbbi változatában néven is nevezett Lázár Júlia Szabó Lőrinc fiatalkori ismerőse és rajongója volt. A Váci utcai jó nevű divatüzlet tulajdonosa ekkor már évek óta súlyos beteg. 1944-ben édesanyja a Wesselényi utcai ideiglenes gettókórházban feküdt, őt magát Szabó Lőrincék külön kórházba vitették, ápoltatták, halála értesítését a Magyarországban közöltették és eltemettették. Erről részletes levélben még beszámol Lázár Júlia édesanyjának a költő, majd versben összegzi az eseményeket. Mindezt ekkor már csak katonatiszti uniformisban tehette meg, abban a ruhában, amit ő magánleveleiben átkoz, amelyet korábban azért hordott, hogy sajnáltassa magát, és amelyet kortársai nemegyszer szemére vetettek, úgy képzelve, hogy a katonaversek írója dicsekvésül hordja az egyenruhát.

Ezeknek az éveknek legvitatottabb tette 1942. őszi, októberi weimari utazása az úgynevezett Európai Íróegyesülés, a németek által megszállott országok íróit tömöríteni akaró ellen-PEN kongresszusán való részvétel. Illúziója a részvételre készteti (csodálja a repülőutat, és Weimar az ő számára az örök példát, Goethét jelenti elsősorban), individuális alkata ellenben itt is ellentmondásra kényszeríti. Elfogadja az adott realitásokat (amelyek „nem voltak mellékesek akkor sem, német győzelem esetén pedig nyilván irányadók lettek volna a nemzetközi irodalmi életben, sőt az egyes nemzetek életében is” – írja utóbb 1945-ös védőbeszédében), tevékenységével az ülés munkáját szolgálja, ugyanakkor egyfajta különállást, a személyiség védelmének szerepét is magára vállalja. „Életemnek – hogy úgy mondjam – ez volt a legnehezebb csatája” – véli utóbb.

Ullein-Reviczky külügyi sajtófőnök (aki később svéd követként az elsők közt állt át a szövetségesek oldalára) küldte ki magánemberi minősé191gében a költőt, aki hazatérve már utódának, Zilahi-Sebess Jenőnek készíti november 14-i dátummal félhivatalos beszámolóját. Itt nagyon pontosan leírja az ijedt hallgatást, amelyet az ebben a körben naivul elmondott hozzászólása kiváltott. Olyan gondolatokat hangoztatott, „amelyeket a birodalom a maga emberei közt nem föltétlenül látna szívesen kialakulni”. Ebből a feljegyzésből ismerjük a felszólalás vázlatát: „Én magam – hangsúlyozva, hogy most mint magánember beszélek – ismertettem általánosságban a magyar helyzetet, a legjobb írók ragaszkodását az egyéni nézetekhez esztétikai és egyéb tekintetekben, megemlítettem egy egész irodalmunkat összefogó írói egyesület hiányát s azt, hogy emiatt mindenkivel egyenként lesz majd célszerű beszélnem a meghívásokról; kifejtettem, hogy legelsősorban a tehetséget és a teljesítményt gondolom irányadónak; szóvá tettem, hogy egy meg nem nevezett országból (ez Bulgária volt) nem hívták meg a legjobb költőt, mert évekkel ezelőtt valami jelentéktelen tiltakozást írt alá, s megkérdeztem, hogy ilyen esetekben mi a vezetőség felfogása, rögtön hozzáfűzve a magamét, amely szerint politikával mi lehetőleg ne törődjünk; bizonyos homályos, illetve túl általános értelmű alapszabálypontok pontosabb értelmezését kértem, végül pedig a zsidótörvény idevágó pontjainak félreérthetetlen tisztázását, még hangulati vonatkozásokban is. Több országban zavar volt ugyanis afelől, hogy nem ér-e esetleg akaratlan megbántás egyes írókat, ha elfogadják a tagságot, és később kiderül, hogy – mondjuk – zsidó feleségük van. Az utóbbi kérdést további Einzelbesprechungok során a főtitkárral és a miniszteriális urakkal teljesen tisztáztuk: zsidó feleség nem akadály. Az előbbi pontok pedig igen fontos és napokon át megújult vitákat eredményeztek, a kvalitás vitáját és a politikáét. Végeredményben aztán a főtitkár a teljes ülésen hangsúlyozottan leszögezte, hogy igenis a kvalitás legyen irányadó”.

De ennél is fontosabb: „Már kezdetben megegyeztünk, titokban: ha én úgy látom jónak, hogy Magyarország ne lépjen be a weimari egyesületbe, ő [a főtitkár, Carl Rothe] sokáig, nagyon sokáig, talán mindvégig nem fogja észrevenni a csöndes szabotázst […] Magyarországon még a nemzeti tagozat sem alakult meg. Az egész ügy elaludt” – ezt már védőbeszédében árulja el. Carl Rothe valóságos szerepének feltárására csak az ezredvégen került sor. A szervezetnek akkor betegségére hivatkozva távol levő elnöke, Hans Carossa emlékiratában ugyan már korábban is megjegyezte: álfasiszta volt. Szabó Lőrinc védőbeszédében így jellemezte: „Dr. Rothét ezek után lassanként közelebbről és mélyen megismerhettem, őt és világát, a német–francia, német–svájci határvidék délies és finom szellemét; […] két napra magánvendége voltam a Bodeni-tónál, 192ahol lakott. […] Rothe Norvégiától Spanyolországig, Hollandiától Szófiáig igen sokat utazott. Igen sokat segített. Ez az egyesülés eszköz a kezemben, hogy jót tehessek a szerencsétlen emberekkel! Emigráns franciák lefogott hozzátartozóit szabadította ki például”. Maga Rothe 1944 elején váratlanul meg is jelenik Budapesten (miután előzőleg többször lemondta útját), nyilvános szereplést nem vállal, Szabó Lőrincéknél találkozik néhány íróval (Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Veres Péterrel), majd Keresztury Dezsővel, Márai Sándorral és Cs. Szabó Lászlóval, valamint Balogh Józseffel, a Nouvelle Revue de Hongrie szerkesztőjével, és esténként bizonyos angol barátaival, Dickinsonékkal az Orsó utcában. Róluk 1945-ben tudja csak meg Szabó Lőrinc, hogy a Teleki grófi család rokonságához tartoznak. Mindezekre visszaemlékezve 1948. szeptember 22-i levelében egy közös ismerős (az akkoriban Svájcban járt dr. Nagy István, Gáborjáni Klára barátja) segítségével ezt az üzenetet küldi válaszul Szabó Lőrinc érdeklődésére Carl Rothe: „Rólam és családomról tudnia kell [ti. Szabónak] a következőket: a kapitulációig épen húztuk ki, jómagam, ami őt nem fogja meglepni, nagyon közel állottam a július 20-i összeesküvőkhöz, s csak csodával határos módon menekültem meg, míg legközelebbi barátaimnak rettenetes halál jutott osztályrészül. […] Így meg fogja érteni ma, miért és kiért utaztam akkor”. A magam számára is csak 1990 után (amikor megismerkedhettem Teleki Ella grófnővel) vált világossá a kapcsolat lényege, amelyre Kiss Noéminak sikerült fényt derítenie, aki publikálta Szabó Lőrinc és Carl Rothe levelezését és feltárta a politika kényszerítette „kettős beszéd” lényegét, melyről védőbeszédében csak ennyit mondhatott még 1945-ben is Szabó Lőrinc: „s talán még most sem tárhatok fel mindent”.

A nyilvánosság számára csak Szabó Lőrinc németszimpátiája volt közismert, s ez baráti körében is visszatetszést váltott ki. Illyés Gyula vállalja továbbra is a barátságot, sőt ekkor, a Magyar Csillag éveiben kerülnek igazán közel egymáshoz – mégis elutasítja a költő német orientációját. A volt miniszterelnök feleségének, az író Bethlen Margitnak a lapjában, az Ünnepben 1940 decemberében ironikus ikerportréban mutatja be egymást a két barát. A hang csak egyszer keményedik meg:

„– Igen, van közöttünk ellentét. Te inkább a német életformához vonzódsz…

– Nem az életformához !

– A német kultúrához. Ebben a tekintetben homlokegyenest más nézeten vagyunk.”

Weimarból hazatérve Szabó Lőrinc a [Várj még, arany nap! Megszelidült a táj…] kezdetű versében hárítja el magától az ottani életformát:

193
Ott vendég voltam, tetszeni kincs s erő
kifogyhatatlan, ünnepe várt,
ami rossz volt, nem tartozott rám
és cselekedni nem állt módomban.

Másik barátja, Kodolányi érzékenyebben reagál. A kor radikális pszichózisa sokban őt is, a valahai forradalmárt is elragadta, de németellenessége közismert maradt. Ő évekre megszakítja nemcsak barátságát, de kapcsolatát is Szabó Lőrinccel. Ellenérzésével végül 1942 őszén hagy fel, éppen a költő weimari útja után, amikor Szabó Lőrinc ismét látványosan megpróbál cselekedni. 1942. november végén, az észak-afrikai partraszállás után egyre feltételezhetőbb, hogy a tengelyhatalmak elveszítik a háborút. A „kiugrásra”, ekkor már nyugati orientációjú különbékére készülő, a miniszterelnök Kállay Miklósról elnevezett „Kállay-kettős”-ként jellemzett hazai politika az írók rokonszenvét akarja megnyerni: támogatást vár, és esetleges segítséget a változás átvészeléséhez. A miniszterelnök és Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök az írók széles táborát hívják meg a Lillafüreden tartott tanácskozásra. Erről az eseményről téves legendák élnek az utókor tudatában, bárha 1994-ben a résztvevők korabeli korrigált szövegei alapján Kristó Nagy István publikálta a tanácskozás anyagát (A lillafüredi írói értekezlet. 1942. november. Jegyzőkönyv). Valójában az írók nemet mondtak a háborúra. Szabó Lőrinc november 22-én elhangzott korreferátumát a Magyar Csillagból törölte a cenzúra. A költő által korrigált hasáblevonat alapján idézhetünk belőle: „Az igazi költői tehetség – tetszik, nem tetszik az írónak – nebáncsvirág. A költészet a legegyénibb, a legszemélyesebb munka […] A magasrendű regény, a kitűnő vers, az igazi dráma egyéni mű, és szinte érthetetlen ünnep, dísz, ragyogás, alkotójának és nemzetének az életében. Nem kell, nem szabad hozzányúlni. A tehetség, ha másra kényszerítenék – ahogy nem kényszerítik! –, elvész, a démon elröpül, az író hivatalnok lesz, vagy annyi se, csak testi munkás. Misztikus szülő- és teremtőereje megsemmisül. Védekezése az, hogy belehal a megérintésbe. Nem kell tehát vaskézzel, pozitíve hozzányúlni – s talán sehogy sem… Én igenis az öncélú és egyéni művészet híve vagyok, abban az értelemben, hogy minden művész igyekezzék szakmailag oly tökéletessé kidolgozni művét, ahogy azt az alkotás és a műfaj belső törvényei – és csak azok – előírják. A művészetben megalkuvás nincs. Ez azonban nem jelent emberietlenséget, menekülést a való élettől. Igenis emberi dolgokat, nagyon is emberi valóságokat kell írni: önmagunkat, önmagunkért és l’art pour l’art […] a tökéletesség szándékával – és gyakorlatilag mi más a l’art pour l’art – 194még a tendencia is összefér.” Ilyen szempontból elvileg miért ne lehetne jó jobboldali verset vagy háborús költeményt is írni? – teszi fel a költői kérdést, majd gyorsan hozzáteszi: természetesen ő a maga részéről köszöni szépen a bizalmat, de az ő költői egyénisége egészen más természetű.

Ennyit mondott a „magam nevében”, a továbbiakban általában, írótársai nevében is szeretne beszélni. Ekkorra érik meg Macbeth-fordításának és ekkor még torzóban álló Troilus és Cressida-magyarításának tanulsága: „Az irodalom nem gyerekek dolga, a nagy irodalom dolga nem gyermeknevelés. A valóságnak, az életnek a plasztikája kell, a maga ezer és millió színével, ellentétével, ellenpontjaival, fény és árny kell az igazi megvilágításhoz. A háború szörnyűség; Shakespeare és Schiller szörnyű háborús vérengzései mégis gyönyörűek a színpadon. Ábrázolási szabadság nélkül nem lehet ábrázolni. […] A mai hivatalos felfogás – biztosra veszem – nem engedné egy új magyar Shakespeare működését. […] Nos, kérjük a megfelelő palettát, mert Dante poklát nem lehet a mennyország színeivel megfesteni.” Példája természetesen nemcsak fikció volt, hiszen még 1939 őszén, a Macbeth színházi bemutatója idején a cenzúra politikai okból nem engedélyezte az Esti Kurírnak, hogy a fordításból közöljön, „mert a kiragadott részlet irányzatosnak látszik”. Amikor pedig Rassay Károly főszerkesztő személyesen érdeklődött, javasolva másik részletet, a cenzúrabizottság ezt sem engedélyezte, mivel „a darab annyira át meg át van szőve államvezetők elleni merényletekkel, támadásokkal és különféle államfondorlatokkal, hogy a mai körülmények között egyetlen részlete sem látszik kívánatosnak hírlapi közlésre”.

A lillafüredi konferencia után a Magyarország 1942-es karácsonyi számában közreadja Szabó Lőrinc Kegyetlen út című, a háborús rend világára olyannyira jellemző, infernális helyzetet leíró téli versét. Ezután már csak a túlélés, az Utókor elérése izgatja. 1944 karácsonyán, amikor Budagyöngyére elérnek a szovjet csapatok, egy történelmi korszak lezárult. Még telefonon el tudja mondani a Ráth György utcában lakó kedvesének, hogy átestek a harc nehezén, nem kell félni.

„Itt kell dolgoznom. Itt vagyok itthon!” – írta Weimarból hazatérve a repülőúton készített versében. Majd 1945-ös Naplójában ezt ismétli: „Itt maradtam. Ez, hogy úgy mondjam, egyéni népszavazás volt. Mennyi ügyeskedés, mennyi kemény helytállás kellett hozzá: s – hozzáteszem – mennyi szerencse! A gránátok, az ostrom vak erői megkíméltek: megkímélt száz és ezer rettenetes perc és óra és nap, amely egyenként végezhetett volna velem is a 65 napos bunkerélet során.”

195
Számadás és számvetés

A költőt meghatotta Temirkul Umetoli és Szavanok kapitány gondoskodása. Hálája jeléül régi német nyelvű Reclams Universal Bibliothek-füzetek és még Párizsban vett francia nyelvű antológiák, irodalomtörténetek alapján már a pincében, gyertyafénynél elkezdi orosz klasszikus költők fordítását. Majd 1945 nyarán, az angol munkáspárti győzelem idején – bízva az angol orientáció erősödésében – klasszikus és romantikus angol költőket olvas és fordít, köztük Shelley Óda a nyugati szélhez című versét, amely a biográfiai és természeti látomás összeszövéséből kibomló létvers elkövetkező lírai fellendülésének, a Tücsökzenének is mintapéldája lehetett.

De ezt a bizakodó nekifutást megakasztják négy „őrizetességének” és igazolási eljárásának megpróbáltatásai. Az első vizsgálat még nem személyre szóló, csak a környékükre kiterjedő katonai ellenőrzés volt december 31. és január 1. között. A második esetben egy bejelentés alapján történt kivizsgálás január 15–16-án. A budai rendőrség politikai nyomozó csoportja azután február 22-i kezdettel rendőri felügyelet alá helyezte. Első politikai rendőrségi őrizetbe vétele április 12. és 15. között volt a Bimbó úton. Végül az utolsó május 6-a és 8-a között zajlott le, akkor már átszállították az Andrássy út 60.-ba. Ezekben az esetekben a pesti sajtó és a budai intézkedések egymást fokozták: főleg a polgári radikális és a szociáldemokrata sajtó (Zsolt Béla és köre, valamint a Horváth Zoltán irányította Népszava) adta hírül Szabó Lőrinc letartóztatását, a háborús bűnösök listáin szerepeltette nevét, mindez pedig a budai közigazgatás számára igazolást jelentett, eljárása helyességét hangsúlyozta. Ugyanakkor mindegyik esetben főleg a Budán, a helyszínen lakó író barátai – köztük nem egy korábbi vitáit is fenntartva – eljártak érdekében, igazolták, tanúskodtak mellette, ezzel a közvetlen veszélyt mindig el is hárították a feje fölül. A Tárogató úti elöljáróságon Somlyó György, Fodor József járnak közben érdekében; a Bimbó útról Illyés és Zilahy (aki ekkor a Magyar–Szovjet Társaság egyik vezetője) hozzák ki, az Andrássy út 60.-ból úgy szabadul – immár végleg –, hogy Illyés felkereste az akkor belügyminiszterként tevékenykedő Erdei Ferencet, aki azonnal intézkedett szabadon bocsátása ügyében. Igazolását pedig szintén Illyés szorgalmazta, aki pártközi értekezlet elé vitte az írói igazolások ügyét. A kommunisták támogatásával elérték, hogy a májusban kezdődő írói igazolásokat megszüntették, írókat nem vettek fel a háborús bűnösök listájára, és végül Szabó Lőrincet mint újságírót 1945. szeptember 25-én a világháború kitörése előtti, a kormányzói és miniszterelnöki németországi látogatáso196kat kommentáló riportjai és tárcái miatt feddéssel, de igazolták. Ezekre a tárgyalásokra készítette a költő Bírákhoz és barátokhoz címmel védőbeszédét, valamint az eljárás eseményeit Naplójában rögzítette.

Hasonló sajtóvita nemsokára még egyszer fellángol, 1947 decemberében, amikor a kommunista és parasztpárti elnökségi tagok javaslatára felveszik az Írószövetségbe. Szabó Lőrinc felvételével egyetértett Gergely Sándor és Kassák Lajos, Illyés Gyula és Fodor József, Veres Péter és Barabás Tibor; Bóka László, Zsolt Béla és Kárpáti Aurél pedig ellenezték, és tiltakozásul kiléptek az elnökségből.

Az 1945-tel kezdődő korszak Szabó Lőrinc paradoxonokban bővelkedő pályájának egyik legszélsőségesebb helyzetét jelenti. A változás folyamata, amely kortársai, pályatársai nagy részének a közügyekben való részvételt és alkotói kibontakozást biztosított, Szabó Lőrinc esetében a személyes létbe való bezárkózáshoz vezetett. Nem művészetének törvényszerűsége vagy belső alkati kényszer vezette ehhez a magatartáshoz, alkotóként (fordítóként, majd költőként) az elsők között szándékozik részt venni az újraszerveződő kulturális életben, annak változott szerkezetére, megújuló igényeire szinte még a „bunkervilág”-ban ráérez. Ugyanakkor személyes sorsában korábbi közéleti szerepének visszahatásaként elveszíti a közvetlen csatlakozás lehetőségét. Sajátos kettősség jön így létre: a költő Szabó Lőrincnek viselnie kell a magánember, a közéleti szereplő háború előtti ténykedésének következményeit.

Bonyolította a helyzetet, hogy Szabó Lőrinc – költői eredményeire hivatkozva – jogosulatlannak érezte a számonkérést, az igazoltatási eljárás eseményeit is. Olyan helyzet alakult ki körülötte, amelyben rosszindulatú vagy félrevezetett ellenségek és hol segítő, hol cserbenhagyó barátok küzdelmében kiszolgáltatottan vergődő áldozatként látja és láttatja önmagát. Ezt a helyzetértékelést szuggerálja az ügyében illetékes „bírákra és barátokra” Naplójában és baráti beszélgetések során.

Miután a Szabó Lőrinc-kérdés rendeződik, fokozatosan lehetővé válik a költő részvétele az irodalmi életben – az 1946 őszén meginduló Válasz című folyóirat vezető költője, versrovatának egyik gondozója lesz –, de éppen a körülötte életében és halála után is esetenként újra és újra fellángoló viták azt is jelzik, hogy a személyi jellegű megoldást nem kísérte történelmi számvetés és tisztázás. A költőben a sértettség emléke rögződött, ellenfelei az indokolatlan kedvezményeket nehezményezték, támogató barátai pedig a személyes-bensőséges vitatkozásokon túl nyilvánosan csak az apológia gesztusaira vállalkoztak.

Amikor Szabó Lőrinc – költészetére hivatkozva – nyilatkozta csatlakozási igényét az 1945-ben időlegesen felszabadulni látszó világhoz, akkor 197valóban jogos igényt jelentett be. Bármennyi gesztust tett is az „őrségváltás” hivatalos rendje irányába, bármennyi illúzióval élt is a német birodalom erejét, hatalmát illetően, bármilyen kiábrándultság, tehetetlenség uralkodott el költészetében is, lírája alapvetően humanista érdeklődésű, az élet elvére épül. Költészetének ez a belső magja szabadul fel a háborús rend nyomása után. Ez indokolja – a magánember paradox helyzetei ellenére – az 1945-ös nyártól kiteljesedő alkotói folyamatot pályáján.

Szabó Lőrinc ekkori helyzetét és a költészetében rejlő lehetőségeket talán Vas István látta meg a legpontosabban. Jó tanítványként, a „rettenetes, de így igaz” elemző őszinteségével és épp ezáltal vigasztaló feloldásával magyarázza a múltat és készíti elő a jelent (az a Vas István, aki három év múlva épp oly elhallgattatott és műfordításra kényszerített költő lesz, mint Szabó Lőrinc): „Kedves Lőrinc! Megdöbbenéssel olvastam nevedet az újságban az ún. háborús bűnösök között. Nem felejthetem el, hogy énvelem a legrosszabb időkben is, néhány irodalmi kérdés kapcsán milyen tisztességesen és szívélyesen viselkedtél, s tudom, hogy bármilyen sajnálatos és ártalmas irányba tévedtek is politikai meggyőződéseid, személyes magatartásodban biztosan humanista maradtál. Természetesen tudom, hogy van szellemi felelősség, s ilyen az is, hogy mindazt, ami történt, szellemi tekintélyeddel támogattad. De azt is tudom, hogy az összes háborús bűnösök között Te vagy az egyetlen, akinek művészete feltétlenül felülmúlja bűnét és költészetedet szerencsére tisztán tudtad tartani minden politikai befolyással szemben. Végül is semmiféle politikai rendszerre se vet jó fényt, ha az ország legkiválóbb költőjét ellenségévé kell nyilvánítania. Elsősorban nem a Te érdekedben, hanem a mi érdekünkben van szükség arra, hogy munkádat zavartalanul folytathasd, és eddigi műveidnek zavartalanul hasznát vegyük. Ezt a nézetemet, ha módom lesz rá, mindenütt hangsúlyozni fogom. Szeretettel üdvözöl igaz híved Vas István”.

Vas István levele a börtönbe érkezik, a kéziraton rajta vannak az ellenőrző jelzések. De ekkoriban több régi baráttól, ismerőstől hasonló, az újrakezdésre biztató levelet kap a költő. A nyilasok által kegyetlenül molesztált, erről közvetlenül az események után Emberszag című könyvében beszámoló Szép Ernő május 2-áról keltezett levele pedig ezt hangsúlyozza: „Kedves Lőrinc, sajnálattal értesültem a malheureöd felől. Annál jobban hangolt le a dolog, mert jól tudom hogy azt a bajtársi gyöngédséget, amit velem gyakoroltál, más zsidó és baloldali bajtársakkal is mívelted, segíteni siettél, menteni igyekeztél akit csak kellett és lehetett. Azt is tudván tudhatja mindenki, aki írásaidat figyelemmel kísérte, hogy soha se versben, se prózában nem uszítottál, és nem vallottál szélsőséges jobb198oldali elveket. Hiszem, kedves Lőrinc, hogy az az elfogulatlan fórum, amelyik elé netalán oda kell állanod, lelkiismeretes vizsgálat után ki fog tisztálni Téged a vádak és az esetleges látszatok alól. Azért irtam ezt a kéretlen kis epistolát Hozzád, hogy magam is igyekezzem enyhiteni mai közérzeteden (el túdom képzelni!), és ha aggodalmaid vannak, amelyek oly természetesek ilyen érzékeny poétai lélekben, kérjelek hogy ezeket az aggodalmakat hipochondrikúsaknak tekintsed és minden erődből iparkodj azokat eloszlatni. Magad is légy, édes Lőrinc, olyan jóbarátja Szabó Lőrincnek, mint mi bajtársaid vagyunk, s oda hatni, hogy teljes szivvel és kedvvel irjál (vagy gépirjál) addig is, hogy minnél hamarabb, mennél több Szabó Lőrincben gyönyörködjenek barátaid és tisztelőid, akik közt, mint ilyen, nem a legútolsó sorban található szerető öreg pajtásod és híved Szép Ernő”.

És barátainak, költészete híveinek igazuk lett. A költő munkássága igazolta a várakozást: „A nagy változás óta 1947-ben […] megjelent egy nagy és fontosnak tartott könyvem: verses önéletrajz kb. 360 egyforma költeményben; címe: Tücsökzene. Elfogyott. Örök barátaink című régi összefoglaló versfordításkötetem 48-ban […] második kötettel bővült, ez is 400 verset tartalmaz, s szintén elfogyott rögtön. A két ÖB-kötetből s újabb fordításokból összeállítottak egy Sz. L. válogatott műfordításai c. kötetet, az 1950 nyarán jelent meg, s kapható ma is […] Dolgoztam persze még sok egyebet is, említhető közülük a Shakespeare szonettjei új (s most már szép) fordítása és bilingvis kiadása 49-ből; szintén elfogyott. És vagy 10–15 mai antológiában elég bőven szerepelek fordításaimmal. Puskin-érmet is kaptam!” Így foglalja össze a költő az ötvenes évek elején az elmúlt évek termését egy újra felbukkant régi, Pandora-kori ismerősnek, Forst Károly Frigyesnek írott, a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött levelében.

Összes versei után az összegző és emlékező férfikorba lépett a költő. Már a háború idején megjelennek az Új Időkben prózai emlékezések Balassagyarmatról, Debrecenről, az önképzőköri évekről, és ha teheti, egy-egy pillanat ihletében a létezés talányára kérdez rá. Életrajz és létbölcseleti kíváncsiság egy irányba tartanak, de nincs meg a lehetőség az elmélyült találkozásra. Igazoltatási bajai idején már szinte elkészül egy szerkezeti séma, amely a kettőt összefogja. Címében már szinte a végeredményt üdvözli: Hálaadás. De a mitikus álruha és az élet mindennapi oldala, az örök jelen és az egy napra épített ciklus között még olyan nagy a távolság, olyan törékeny a konstrukció, hogy a végén bagatellizálja, elejti a verset. Végül farigcsálni kezd emlékeket, pillanatnyi létélményeket, és döbbenten figyeli, hogy zárul a kör. A mitikus hőst a természeti ciklusokkal szembesíteni, ezt Weöres vagy Pilinszky megtehette, a 199Szabó Lőrinc-i költészet nem a hősökre, hanem a mindennapi-esendő emberekre méretezett. Olyan főszereplőt kellett találnia, aki a század ellentmondásait életében is átélte: így adódott – nemzedékének is jellegzetes műformája – az önéletrajzi ihletésű történet. Mintája: Gottfried Keller Zöld Henrikje; nyersanyaga: saját élete, költővé válásának útja és az ezt keresztező alkalmi csalódások, válságok. Így talált rá önmagában költői megújulása igényelt modelljére. Ahogy igazolják, egy váratlan felkérés is érkezik, Püski Sándor, a népi írók kiadója készülő művének megjelentetésére vállalkozik. De ahhoz, hogy Szabó Lőrinc a Tücsökzene alkotásfolyamatának részese lehessen, ki kellett lépnie mindabból a költői epizódfeladatból, amelyek hozzákötötték a megelőző történelmi eseményekhez.

Politikus versek: a nemzet költője

A Harc az ünnepért kötetben előbb a nemzeti költő hagyományos szerepét próbálja fel Szabó Lőrinc, de ugyanekkor ezzel párhuzamosan átgondolja az ideológiák számbavételét is torzképük megrajzolásának formájában. Mint mindig, költészetében Szabó Lőrinc ekkor is távol tartotta magát bármely konkrét állásfoglalástól. És ez kapcsolódik korábbi, az egyes emberen kívül alkotott törvények és a rajta kívül szerveződő tettek elutasítását valló álláspontjához (mint például a Te meg a világ kötetben: A Párt válaszol). Ugyanakkor ekkoriban úgy érzi, hogy kívülállása oldódik. Így ír erről A stílus és szellem főirányai az újabb magyar költészetben című előadásában: „Abban az ellenforradalmi időben azonban […] a halott Ady még kiátkozott költő és a többi jó költő legnagyobb része ellenzéki volt. Ellenzéki – a háború előtti értelemben. Azt hiszem, mi, akkori fiatalok, szintén csaknem kivétel nélkül azok voltunk. Nem csoda: még túlságosan erős volt bennünk a marxista nevelés hatása, túl kevés az egyéni realitás és tapasztalat, és mindenekfelett túl sivár a szociális jelen. Agresszív megnyilatkozásai nemigen voltak ennek az irodalmi ellenzékiségnek, hiszen más oldalról nagy tanulság volt a magyar kommün csődje is, és ezenfelül mindnyájunkra bénítóan hatottak azok az óriási veszteségek, amelyek a magyarságot érték, és amelyek – valószínűleg egyes kísérőjelenségek miatt – mindamellett csak évek múltán tudták az igazi költőket újra megtanítani annak a sokszor kompromittált szónak a használatára, hogy: hazám. Míg ez be nem következett, a közösségi akarat és vágy inkább elvontságokba burkolózott, nemzetileg színtelen humanitár-szocialisztikus ideológiákba, szimbolikus kifejezésmódba, esetleg neokatolicizmusba; a líra többi – tehát leg200nagyobb – része pedig megint személyes lett, nagyjában a magánélet érzelmi és szellemi analízise”.

Két ellentétes vers – a címválasztásuk is ellenpárba állítja őket – mutatja a nemzeti költő szerepkörének felvállalását, illetőleg a szerep konkretizálásának elutasítását: Barátaimhoz, Ellenségeimhez. Induljunk ki az elsőből, a Zilahynak dedikált Barátaimhoz címűből, hogy végül visszajussunk az utóbbihoz. „Álmatlanul forgolódtam az ágyon” – indítja a nyugtalan gondolkozás hagyományos fikciójával verses meditációját. Az első tétel: a pesszimizmus, a hagyományos tehetetlenség:

– Hagyjuk, fiúk, nem lesz itt semmi se!
– Nem hát – morogtam. S teltek lassu órák.
– Nagyzolsz, vízcsepp? Tenger a mult s az ország!
Mi közöd hozzá?! – Forogtam, tünődtem:
– Mi jogod?!… Aludj! Oly elérhetetlen
a nép és oly nagy, mint az ezredév…
Mentsd inkább a magad kis életét! –

A felgyűlt és a még várható csalódások számvetése és elképzelése átvezeti a verset egy másik szintre, ekkori verstípusa törvénye szerint. Az átvezetés első fázisa az adatok gyűjtése és az adatfeldolgozás, a Különbéke versmechanizmusa szerint:

Csend volt. Csak agyam vergődött: – Öregszem…
Mi lesz?… 1900-ban születtem…
Volt csalódás… S mennyi lesz, ha megérem
a 2000-et, ahogy egykor reméltem!
Mennyi lesz akkor! – S játszva, mint gyerek,
elképzeltem, hogy százéves leszek
s ekkor hirtelen megláttam a törvényt:

A folytatás a Harc az ünnepért-korszak stilizációja:

– Egész hazámmal csak tízannyi történt,
csak tízszer annyi, mint amennyi vélem…
Ezerből száz: az én, rokoni részem!
– kiáltottam és árva testemen
átgyult, átcsapott a történelem
201

A vers első szakaszának társasági képe:

Éjfélig itt volt három-négy barátom,
tervek lobogtak, gúny, vád, vad beszédek,
szidtuk a pénzt és mentettük a népet
s elmentek és kihűlt a láng heve.

Erre felel a stilizációban megszülető történelmi tabló az ötödik versszakban:

és ami messze volt és idegenség,
most mind körém gyült s lett egyszerre szomszéd,
apa, déd, ük és testvér és barát lett,
tíz magyar század egy közel család lett
és mint ismerős állt előttem ő,
a Honfoglaló, a Telepitő…

A baráti kör és a történelem ölelésében megtörik a pesszimizmus, megszűnik a szemlélődő, önelemző magatartás: új fikcióval új vershelyzetet vezet fel („Felültem…”), mely újfajta gondolatokat bocsát ki magából:

Felültem… Bennem dobogott az ország
s én fiatalnak éreztem a sorsát,
reménykedőnek, lángnak, magaménak…
S körülnéztem, kerestem a fiúkat
s mint erős érc, zengett bennem a hit:
hogy csinálunk mi itt még valamit!

A barátok, akik között vállalta a politikai szerepet, a harmincas években beérett nemzedék vezető íróegyéniségei. A kötet verseinek dedikációiból összeáll a költő barátainak köre: Erdélyi József, Féja Géza, Illyés Gyula, Németh László, Zilahy Lajos és az egy nemzedékkel idősebb Móricz Zsigmond. A névsor egyben keresztmetszete is a nemzedék ellentmondásainak: reményeinek és buktatóinak. Szabó Lőrinc e körön belül verseiben nem képvisel elkülöníthető árnyalatot. Egyetlen közvetlen politizáló tartalmú verse, Az örök Magyarországhoz, amelyet – mint alcíme is jelzi – „A Nemzeti Színház százéves jubileumára” írt, olyan általános etikai és szociális igényeket fogalmaz meg, melyekkel baráti körének bármely irány felé tekintő tagja ekkor egyetérthetett, de a korábban Gömbös Gyula körül verbuválódott úgynevezett „reformnemzedék” politikai szólamaival sincs ellentétben, másrészt mindezt még az a Babits Mihály 202is vállalhatná, akinek a kötet egészét dedikálta („Első mesteremnek, Babits Mihálynak”).

Szabó Lőrinc, az ember számára a politikában való részvétel kötelességteljesítő gesztus, amellyel honpolgárként a hazája iránti kötelezettségét teljesíti. Személyes reménytelensége ellenére barátai reménykedése ad biztatást számára. A költő számára pedig a politika inkább eszköz, amellyel a poétikai kalandot kitágíthatja: a benne való részvétellel az egyes ember – Szabó Lőrinc a magánember, de bármely másik honpolgár – személyes jelentőségének növekedését mérlegelheti. Belefér a reménytelenség és a remény egyaránt.

Beszéljek? Mit? Mit mondjak léha pompa
helyett ünnepit s mégis igazat?
Azt, ami vagyok! Még érzem a sok kínt,
amivel egykor megtagadtalak,
de az utat is, mely – barátaimmal –
visszavitt hozzád, …

Egy szerep megtalálásának ünnepe ez az óda: a szerepvállalás súlyának átélése és egyben a személyes kiteljesedés átgondolása.

Szabó Lőrinc esetében természetesen kétarcú ez a szerep is. A magánember is úgy vélheti, hasznos szerephez jutott, barátai ezt garantálják számára. De segítségével egy pillanatra a költő poétikailag is helyet talál a társadalomban, legalábbis retorikailag elérhetőnek véli ezt a pozíciót, a nemzeti költő beszédmódját. Elhihette, hogy egy személyiség kiteljesedésének szükségszerű feltétele a közösségben vállalt cél teljesítésére való törekvés:

a ma mögött
minden viszályban, minden kicsiségben
meglássuk azt, ami nagy és örök.

Ugyanakkor Szabó Lőrinc, a költő óvakodik attól, hogy a versben a szerep ideológiává váljék. Sőt, amikor a szerep működésére tekint, az ideológiát el is hárítja: az Eszmékről azt vallja, hogy mint „szép ringyók” hagyják cserben, az újonnan vállalt célok bármikor jelszavakká válhatnak. A háború után, 1945-ös Naplójában és Bírákhoz és barátokhoz címzett védőbeszédében pedig már mint beteljesedett jóslatra hivatkozik:

mindenki háza már a tietek,
vad szájakon kopik a nevetek,
203

éppen ezért – mint a korábbi, marxista és liberális eszmék esetében – minden ideológia poétikai létét is kétségbe vonhatónak találja:

nem is léteztek, ködök s fényjelek,
csak szemünk lát az égre titeket,
s míg itt fáj, forr s álmodik a világ,
ti mulattok rajtunk, szép Ideák,
szép csillagok, agyunk gyártmánya, ti,
gaz csillagok, vakság tündérei!

(Eszmék)

A lekaszált réten is azt látja, hogy a törekvő, egymást győzködni akaró növények hogyan hullanak el, különbség nélkül:

a sarki telken tegnap kasza járt
s a békétlenek közt békét csinált.

(Halott nép)

És ugyanez prózai beszámolóban A stílus és szellem főirányai az újabb magyar költészetben című írásában: „Érdekes, hogy a népi szellem hordozói politikailag egyáltalán nem egységesek. Mindnyájan legalábbis radikálisok, de módszerbeli, kulturális, külpolitikai, személyi és egyéb kérdések olyan feszültségeket tudnak létrehozni köztük, mintha legalábbis egy régimódi jobb- és baloldali ellenzék hadakoznék a közös agrárcélért egymással és valamivel, ami messze, valahol a felhőkön túl van, a kormányhatalommal […] A társadalom kisebb része időnként erőtlen szimpátiatüntetéseket rendez paraszt költői mellett, a hivatalosság pedig az agrár-rokonszenvek általános helyeslése mellett a népi csoport jobb- és baloldali rakidálisainak köréből időnként egyformán elítél és elkoboztat egy-egy költőt vagy túl erős verset, vagy szociográfiai munkát”. Így képződik meg a költő számára a gyakorlatban barátainak a mozgalma: az egymáson túlnőni akaró növények és köztük békét teremtő kaszás képében. Hisz ha a változás ideológiája érdektelenül hagyja, akkor a ma és a holnap között nem is lehet különbség, és mindkettőnek a Keserű pillanat a jellemzője:

„A holnap!…” ? – Óh, ábrándok ripacsa,
a holnap époly hitvány, mint a ma!
204

És így e céltalanságban a mozgalom szervezőjének, folyóiratának (Válasz) neve egy egész másfajta válasz címeként kerül a kötetbe ez időben. Az élet komédiává való lefokozódását mutatja, s torzképet eredményez:

Láttam a komédiát,
hajam beleőszült.
Minden férfi bandita,
minden asszony őrült.

Erre a torzképre pedig már csak undorral tud tekinteni:

Gyomrom, agyam tele van,
öreg undor éget.
Választ akarsz? Kezdelek
kiokádni, élet!

Megismétlődik a szokásos Szabó Lőrinc-i paradoxon: talál egy mozgalmat, amelybe kapcsolódva a közösség gondjait vállaló politikai aktivitásba is kezdhetne, ehelyett lemond a mozgalom tartalmi céljainak vizsgálatáról, megelégszik a baráti kapcsolatok elfogadásával. Szerepet vállal, de a szerep tartalmát nem elemzi. „Szerintem ezek a népi fiatalok nem űznek pártpolitikát, költői harcuk elsősorban emberi, legfeljebb ideológiai megnyilatkozás, majdnem személyes és sokszor következetlen nemzeti líra.”

„Megérte?” – teszi fel a kérdést a Halott nép című versében, és válasza bizakodó:

De, barátaim, lesz feltámadás,
s helyettetek uj harcba kezdenek
a csonkok, magvak s néma gyökerek.

De ez nem valamely konkrét cél megvalósulásának látomása, csak a céllal teljes cselekvés poétikai megfogalmazására való utalás, mely a különböző, ideológiák ellenében a hagyományos nemzeti költő szerepének megtalálásához vezethetne:

én megszűnök és szívem árama
megindítja az új rend gépeit.

És ezzel eljut a Vezér-vers felújításához. Szabó Lőrinc 1945-ös védőbeszédének tanúsága szerint a költő ekként alakítgatta e monológ szereplőjét: „a forradalom irányáról szó sem esik benne, a vers csupán a lelki 205mechanizmus mozgásának rajza […] Vigyáztam a megíráskor, hogy az elképzelt figura attribútumai senkire ráhúzhatók ne legyenek, kevertem a dolgokat.” Tehát a mozgalom is csak eszköz, a harc eszköze, amelyben szerepre talál az egyes. „A cél: én vagyok, a cél: én magam”. A korábban szociális és társadalmi ellenzékiségbe szorult, a tettet csak önmagán kívül tudó, a világgal csak oppozícióban levő ember válasza, bosszúja ez, a korábbi félszegség, kisemmizettségérzés túlkompenzálása, „idegbajos reagálás” – mint később a Vers és valóságban jellemzi:

Nem vagyok már a régi jámbor,
ki félt a saját igazától
és hogyha kés szalad belé,
sírt s vérzett, de csak befelé,
vér és könny másra kell már nekem
s én mindenre emlékezem.
Tudod, mit tettél velem… akkor?!
Emlékezz, gaz, s irtózz magadtól,
irtózz, bitang: bűnöd tovább
nőtt a néma éveken át
és amit törleszteni kell,
már sokakkal számolod el!

(Ellenségeimhez)

A Barátaimhoz címzett vers célra találásának ellentettje, beszédmódja a közösség érdekében beszélő személyiség torzképe. Az örök Magyarországhoz szóló ódával, az ország „óriás szeme” előtt felnövő szereppel is felesel: a magánember minden kicsinyes, személyes elkeseredését emeli országos méretűvé. Szolgálat helyett a személyes bosszú kimondását is magában foglalhatja ez a torzkép. Egy beszédmód torzképe, de benne sajnálatosan a költő személyes torzképe is acsarog:

kínom már nemcsak az enyém,
egy egész ország vagyok én.

Ezzel a szerep magával ragadja: amikor vállalja, egy nemzet költőjének, a nép szószólójának érzi magát, de mivel nem vizsgálja, kik vezetik e nemzetet, és nem figyel fel arra, hogy akiket a nép képviselőinek tartott, valóban milyen indulatok megszállottjai, olyan szerepet is játszhat, amely a nemzet és a nép valódi érdekeivel is szembesodorhatja. Pedig ez a meg206nőtt költői szerep választás elé állítja: barátainak harcai, amelyek között ő maga is felnőtt, céljai másfelé mutatnak, mint az a szereplehetőség, amely Szabó Lőrinc előtt feltűnt a pusztulás felé haladó nemzet adott struktúrájában.

Olyan feszültség keletkezik így költészetében, amely – a Te meg a világ, a korlátozottság és az egészséges emberi vágyak kettősségére alapozott, költészetét megemelő, legalább a teljesség látomásához segítő feszültségével ellentétben – ez esetben bénítólag hat. Kísérletének etikai és ismeretelméleti oldala ellentétes irányba mutat, közösségvállalása pedig a cél nélküli szerep elfogadásának lehetetlenségébe zárja. Így a valóság, amelyhez vissza kell térnie, a rabsággal azonosul, a szabadság pedig az irracionális kaland megfelelője. A baráti közösség, amely a változtatás igényével szerveződött a körülötte álló társakból, benne önállósulva, individualizálódva olyan érdeklődést, olyan irányú aktivitást vált ki, amely paradox módon őt magát kizárja éppen a korábbi és a barátai egy része által ezután is vállalt elkötelezettségből. Mindazt, amit a Te meg a világ idején mint a tőle idegen világról szerzett felfedezését mutatta be, mostanra – bár továbbra is opponált – közegként elfogadólag tudomásul veszi.

A költő poétikai reagálását éppen a Vezér című vers átiratában rögzíti: az ideológiát szerencsésen kikapcsolta, a szerep pedig már céltalan mechanizmusként működteti önmagát. A kaland egyszerre átélhető és értelmetlen:

A cél: én vagyok, a cél: én magam,
s még valami, amit magam sem értek
s ami mégis él, ahogy a vetésben
az aratás, ahogy bennem a nép:
e titkos cél úgy használ engem is,
ahogy másokat én, vagy ahogy a
boly a hangyát, a kas a méheit.

Ez a visszatérés az Énhez valóban kudarc, mely büntetés az egyén számára, aki célra vélt ezáltal találni. Bénító hatása a kötet költői erejének csökkenésében – Féja Géza idézett szójátékával: – az „ihlet”-ért folytatott harcban is megnyilvánul. A gazdagodó költői módszer és ekkori témáinak jelentéktelensége közötti ellentét még inkább kiélezi, a felszínen is láthatóvá teszi ezt a kudarcot. Ebből ismét ki tudja vágni magát: poétikailag és etikailag egyként. A nemzeti költő szerepét a viszonyok torz mivoltát számba vevő figyelés-várakozás váltja fel – már nemcsak a képzetes, de a valódi háború éveiben.

207
„Kapkodok, agyam sajgó gyötrelem”

1945-ös védőbeszédében azt írja Szabó Lőrinc: „én magam úgy számítom, hogy már hat esztendeje gyötrődöm és végső erőfeszítéssel tartom magamban a lelket, a munkabírást, a küldetéstudatot.” De ugyanígy kezdi 1945-ös Naplóját is: „Reménytelen! Úgy szét vagyok zilálva, verve! Mióta már? Amióta öntudatom van. S az utolsó hat év rettenetes volt! Csak hat év? Dehogy! Óriási erőnek kell bennem lennie, hogy oly rengeteget dolgoztam. Érzékenységem teljes életképtelenségre ítélt. Megijedtem tőle! –: ez a magyarázata annak, hogy mégis élek. Igen, igen: egyik oldalon dekadencia, a másikon valami óriási erő!”

Fogékony a világ történelmi jelenségeire, szinte kortársait megelőzve figyel fel olyan tendenciákra, amelyek nemsokára alapvetően meghatározzák a kor társadalmi-történelmi helyzetét. A Te meg a világ idején az aktor lázadó szólamában még közvetlen a világ arcába köpi ellenérzését, egészen a Különbéke című vers megjelenéséig. Keletkezési idejét tekintve a kötet utolsó, már csak a kötetben publikált versében (Politika) kikiáltja: „Háború jön ujra, / háború mindig”. És azt is tudatosítja, hogy a Különbéke-korszak kiemelt időpillanata, az „egy perc életed” ebben a háborúban – amely „minden dolgok apja” – a legnehezebb választás elé állítja az etikusan gondolkodni akaró embert: „Egy perc, és áruló leszel, / vagy az se, csak egy buta hulla”.

Én már csak a rosszban hiszek,
s hogy minden mögött ott a rosszabb;
jönnek csapdái uj gonosznak,
csak még nem látja szemetek.

Gyanakvás (Pesti Napló, 1930. augusztus 3.)

jön a jövő és úgy csinál majd
mindent, ahogyan neki kell.
Én vitázom, de ő cselekszik,
mint a hóhér, egyszerüen:
az idő durvábban befogja
a szátokat, mint ti nekem.
208
koponyátokra zúg a csontkéz
s az enyém is recseg bele.

Öreg barátaimhoz (Magyarország, 1932. december 25.)

Meghalt! – szinte dörrent a hír,
hozza ujság vagy telefon,
úgy jön, mint egy puskalövés,
élesen, kurtán, szárazon.
Meghalt! – mindennap jön a hír
s egyre több barát esik el
a nagy csapatból, amelyet
valaki folyton tizedel.
mégis érzem, hogy rab vagyok,
rab, aki kivégzésre vár.

Mindennap valaki (Pesti Napló, 1933. április 30.)

Szabbam ádittám: minden lángban áll!
Barátaim, lobogó lángban álltok.
Lángol a száj és szátokban az íz,
a piros hús, a fehértestü víz:
az élet felgyujtotta a világot!
Szaddam ádittám: minden lángban áll,
felgyujtotta a szenvedély tüze,
a düh, a kín, a vágy, a vér tüze,
a mindig újraszülető halál:
az ördög ég és minden lángban áll,
az ördög ég és nem birtok vele.

A kurtizán prédikációja (Válasz, 1934)

[…] s ime vad
szörnyetegek törtek rá, óriások,
nehéz kulcsokkal csikorogtak, ajtó
szakadt be, négy papírfüggönyös ablak
nyíló négyszöge öntötte a napfényt
és barbár csizmák döngtek, hátizsákok
repültek az ijedt zugokba, nagy
209
botok csattogtak… Iszonyút nyögött
az ágy, valaki rádobta magát,
és: Végre! – dördült egy hang, s: – Hát ez az?
és: – Nagyszerű lesz!… – kurjongattak a
betolakodók és táncolni kezdtek,
és ő menekült és rémült szeme
előtt még jobban táncolt a világ:
mikor eltünt, csak akkor vettem észre,
hogy az én botom is fent hadonászik
a levegőben! üvöltöttem és
ölni akartam én is, meg akartam
ölni, amit sajnálok…

Bevonulás (Válasz, 1935)

[…] Körülöttünk
dúlt a mészárlás, csattogott a táj:
koldus állatok torzonborz hada,
törpe gyilkosok irtották a béke
erdei népét:
[…] föl a szivemig
nyilallott a jövő: láttam a messze
mélységben a dolgozó üzemet,
hallottam a villanygépek okos
munkáját, a gőzfűrész vijjogását:
forgó gijjotin acéllemeze
süllyed majd éhes gyönyörrel a szent
anyag testébe, mázsás vasfogak
harapdálják tárgyakká, áruvá,
a rabló ember rabszolgáivá
a sok életet…

Az erdő fiai (Pesti Napló, 1936. február 16.)

Egy évtizeddel előbb rémülten („mert szívem csupa rémület”) rajzolja meg ennek az ellenvilágnak szélső pontjait, és ráérez előre haláltáncára, a később korjellemző táncdalban megfogalmazódó szlogen, a „csak egy 210nap a világ” embervesztő moráljára; poétikailag a Sivatagban tanításának parafrázisát adva:

amennyit árthatsz, annyit érsz,
amennyit örülsz, annyit élsz!

Jang Dsu üzenete (Pesti Napló, 1934. július 29.)

És hasonló szövegeket idézhetnénk a Lóci-versekből. A népszerű Lóci óriás lesz címűben (Pesti Napló, 1933. július 23.):

mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.

A légy (Pesti Napló, 1934. május 13.) és a Csirkék (Pesti Napló, 1935. június 16.) címűekben szintén az áldozattá válás és hóhérkodás lehetőségeit latolgatja. Szinte a „parancsra tettem” képlete rajzolódik ki a gyermekszoba-jelenetben:

– Megdögölesszem? – szólt megint.
– Dögöleszd meg ! – mondtam keményen,
s néztem, a gyerek hogy legyint
egyet-kettőt a ceruzával – –
És már nem zümmögött a légy,
és Lóci élvezte a hőstett
s a bűntelenség örömét.

De ezt megelőzően már korábban ezt is leírta:

látom,
hogy magát
sugaras hőssé a bitang is
hogy költi át,

Különbéke (Pesti Napló, 1933. április 16.)

211

E szövegek szinte odakívánkoznak József Attila Márciusának (1937) vagy Radnóti Járkálj csak, halálraítélt! című versének (1936), illetőleg Első eclogájának (1938) társaságába, korábban született társaikként. Szabó Lőrinc kortársait megelőzve veszi észre a kiszolgáltatottság, az áldozattá kényszerülés és a hóhérrá válás modellhelyzeteit, egyszerre éri tetten az emberben az üldözőt és az üldözöttet, de mindezen szituációkat nem konkrét történelmi-társadalmi kapcsolatok következményeként, hanem a létezés állandó tanulságaiként elemzi. Ahogy a Te meg a világ idején az ember veszélyeztetettségének képétől az igazságok vizsgálatának ismeretelméleti problémája felé tartott, úgy ezekben az években a világpusztulás, a hóhér és áldozat modelljét lételméleti eseményekként gondolja végig. A létezés örök velejárójaként tudatosítja a „háború”-nak ezt a modellálását. Minden a visszájára fordul: a szerelem teljessége a csömörhöz, az ipari forradalom optimizmusa az ember technikai kiszolgáltatottságához vezet, a történelmi változás értelmének elvetése pedig még a lázadás (az elégedetlenség, harc és kétségbeesés) vigaszát is elveszi a kiszolgáltatott embertől. Torzképek veszik körül, fantáziáját ezek táplálják, és ez válik a Régen és Most címmel elképzelt – de már csak az Összes verseihez csatolt – kötet ihletőjévé is. Az Ardsuna és Siva című versben fogalmazza meg a torzkép-világ szabályát:

Ami él s mozog, mind úgy küzd, ahogy te
és nem lesz könnyebb kedvedért, sehogyse
lesz szelídebb a rettentő szabály.
– Volnék bestia, könnyű volna ölnöm,
volnék fűszál, lapúlhatnék a földön,
és ha bogár, szárnyam megmentene.
– Volnál csak az, látnád, amit ma nem látsz:
a mindenség két fele falja egymást
és az idill szörnyekkel van tele.

Itt illeszkedik a sorba a Lecke című, utóbb politikailag annyit vitatott verse is. Komlós Aladár, a régi barát, Szabó Lőrinc költészetének feltétlen tisztelője is elutasítja az 1939-ben írott verset, amelyben – szerinte – a biológiai létért való küzdelmet a történelemre is alkalmazza a költő éppen a müncheni diktátum idején. „A hernyó a gyíktól félt, kissé már elkésve, a gyík éntőlem, én a világnagy hatalmaktól. Az egyetemes kiszolgáltatottságot írtam aztán meg a küzdelem eredményében, a felháborító boldogságot a győztesben” – magyarázza később a költő a Vers és 212valóságban. A természet egy megfigyelt jelenete ez, Moldvay Klára, Szabó Lőrinc tátrai útitársa 1939 nyaráról emlékszik is egy hasonló pillanatra: a költő figyelte és szeme láttára fájdalmasan magyarázta a jelenetet.

Szabó Lőrinc utóbb nem magyarázkodik, vállalja az áthallást: „én féltem a világnagy hatalmaktól”. De végül is marad a provokálóan kiemelt sor: „A harc végén már mindent helyeseltem.”. Köznapi értelemben is, etikai válaszként felfogva is: felháborító. De vajon csak erről, illetőleg valóban erről lenne szó? Hiszen az Ardsuna és Siva párbeszéde is ide fut:

– De legalább nem tudnám, mit cselekszem!
– A szorongás csak ott volna szivedben!
– Nincs biztonság? – Sehol az ég alatt!
– Mi kéne hozzá? – Hogy te légy az isten.
– Mást mondj, olyat, ami nem lehetetlen.
– Megmondtam már: vállald a sorsodat!

És ugyanezt mondja a Buddha válaszol című vers is, amelyről 1945-ös Naplójában azt írja „Az Összes versekben az utolsó darab, időrendben.” A világra való rálátást választja, de a világ torzképként jelenik meg optikájában. Nem először és nem utoljára a művészetek történetében. Szabó Lőrinc is ezekhez az alkalmakhoz kapcsolódik ekkoriban fordítóként: Kleist kegyetlen játékát, az Amphitryont, majd Shakespeare Macbethjét fordítja, és ekkor vállalja el (bár csak jóval később, még több személyes tapasztalat után fejezi be) a Troilus és Cressidát.

Mindezzel együtt felmerül a kérdés: különbözhet-e a felfordult világ látványát bemutató torzkép mint poétikai formáció és mint etikát is hordozó üzenet.

Kétségtelenül mást jelenthet egy vers egy politikai napilapban, vonatkozásban valamely történelmi eseménnyel (lásd a Lecke című verset a Pesti Napló 1938. szeptember 25-i számában, a Münchenben folyó politikai alku idején) és mást az Összes verseiben, besorolva a Régen és Most ciklusba, ahol olyan versek vannak, mint a Buddha válaszol, a Személytelen, Ardsuna és Siva, Az óriás intelme, a Panasz és vigasz, illetőleg a Valami fájt vagy A kimondhatatlan, közvetlenül a publicisztikus Meditáció egy zalai szöllőshegyen, Nehéz napokban és a Magam ügyében című versek előtt. A napilap-jelenlét a magánember, az újságíró, az állampolgár talán ironikus, talán beletörődő, de lehet hogy akár kárörvendő megnyilvánulása – az Összes verseiben egyfajta gondolkozásfolyamat része ez a megértő, sorsvállaló „helyeslés”, mint ahogy hangsúlyos része A kimondhatatlan című néma kiáltás is, mert „az Összes versekben nem ok nélkül 213utolsó vers A kimondhatatlan!”, mint ahogy 1945-ös Naplójában megjegyzi. A sérült, a sebesült, az elveszett ember képét is megrajzolja-átéli ez évek során: Operáció után, Kegyetlen út. Ezekhez kapcsolódik az elfúló kiáltás poétikai remeke, az utolsó vers, A kimondhatatlan: a néző világa az aktorba fojtott sikollyal teljesedik ki.

Az utókor persze megbontja a kötetek kompozíciójában megjelenő egyensúlyt: először az egyes verseket a maguk aktualizálhatóságában olvassa, utóbb felejti a történelmi számbavételt és egybelátja a világirodalmi mértékkel mérhető csúcsokat. Maga a költő is, utóbb rá-rámutat egy-egy versre, mint amely másfajta útra, más irányba is mutat. Ez történik a Régen és Most kötet verseivel is. 1945-ben egy eddig nem emlegetett verset emel ki, mint folytatandó modellt:

Személytelen
Nem téved el, mint én magamban,
aki csak egyfélét akar;
rajtam bosszút állt a zavar,
mert mindent ismerni akartam.
Minden ellenség csábitott.
– Tán a másik! – mondtam hitetlen
s addig szidtam, míg megszerettem
az idegen gondolatot.
De nőttem és tágúltam egyre
és lettem mindig igazabb,
kitoltam határaimat,
kitoltam a személytelenbe:
hozzám már annak sincs köze,
amit néha magam cselekszem,
s szánok mindenkit, mint az isten,
kinek mindenki gyermeke.

„A Személytelen c. vers. Nem is képzelitek, mennyire igaz, mennyire fontos vallomás!! […] S érdekes: nem tudok haragudni. Mintha ebben az egész ügyben nem rólam volna szó. L[ásd] Személytelen! […] Úgy kellene tekintenem a jelent, mint egy természeti erő viharát. […] Kibírni kéne, vagy fölkapni rá, ahogy más teszi. Fű vagy papírsárkány” – írja 214Naplójában vissza-visszatérve versére. Élete mélypontján mint költészete csúcspontjára mutat rá.

Az 1943-as kötetzárásig ez a „személytelen”-ség adja versének erejét. 1945-ben már csak mint poétikai múltra gondol vissza korábbi verseire, Naplójában a Buddha válaszol című versről ezt írja: „már nem volna erőm rá”. Az aktor és a néző egybeláttatásának, az aktori ténykedés beosztottságának, a létezés tárgyszerű szemlélésének alkotói önbizalma sérül meg a gyűjteményes kötet utáni időben. A „sérült” ember válik ezzel a vers meghatározójává, egyensúlyozás helyett a védekezés lesz a verset meghatározó cselekvéstípus. A vers eddig a maga „személytelen”-ségébe szőtte a „sebesült”-ség esendőségét, mártíriumát és „tragic joy”-jal kacagott a tótágast álló világon. Ekkortól maga a „sebesült” ember szólal meg, esendőségét panaszolva. Az „erős” vers – utóéletéből visszatekintve – magába fogta a gyengeséget is; kérdés, a gyenge ember szava milyen erősségű, azaz poétikai formáltságában milyen esztétikai értéket tud létrehozni. A Tücsökzenéig a retorizált lamentáció szavait rögzíti a vers.

Ennek hangnemét a háború kezdetekor már kipróbálja. Méghozzá hangsúlyos helyen: az Ima a gyermekekért sornyitó az Új Időkben szereplő versei között. Látja, hogy „az idill szörnyekkel van tele” (Ardsuna és Siva) – mégis szeretné az emberi sorsot, benne a gyermekek életét, a mindenkori jövőt védettségben látni. A második világháború indulásakor a természet oltalmába ajánlja gyermekeit, Lócit és Kisklárát, és rajtuk keresztül az egész eljövendő emberiséget. A teremtett világ szépségében elgyönyörködik. Olyan harmonikus természetről álmodik, amely védőn fogja körül a gyermekeket. Megidézi a görög filozófus, Empedoklész világképét, a tűz, víz, levegő és föld – a négy gyökér – által egybe alkotódó gömböt, a „hatalmas világ” egészét, – melyet a viszály pusztít, de a szeretet védőn egybefog. A legegyszerűbb szavakkal mutatja be Szabó Lőrinc a világ tökéletes szépségét, amelyet mint glóriát rajzol a gyermekek köré. És filozófiai ihletettséggel, imádkozó áhítattal távoztatja a viszályt és gondolja el a szeretet új világot feldajkáló, megváltó erejét.

A beszédmódnak kiteljesítése az evangéliumi szavakat utána mondó Misztikus párbeszéd című karácsonyi vers, amely az Új Idők 1944. január 8-i számában jelenik meg. Benne ember kérdez embert, a vers alaphelyzete a töprenkedés, alászállás a történelmi-társadalmi szférába, ahol a szereplők (mind a tanácskérő, mind a tanácsadó) jellemzője a megoldatlanság tudomásulvétele és az ennek következményeként jelentkező dezorientáltság állapotának átérzése.

215
– Ha minden hősnél, vezérnél, királynál
magasabban, a legfőbb csúcson állnál,
valami égi csúcson, istenek
társa, kinek nincs külön ünneped,
mit mondanál ma, kik hozzád esengenek,
mit a szenvedő, szörnyű embereknek?
– Düh s megvetés töltené szívemet,
de azt mondanám: Béke veletek!
– Ha szellem volnál, bölcs, jó, de hitetlen?
– Akkor is, hogy: Hiszek a szeretetben!
– Ha Mindenható, szólnál, hogy: Elég!?
– Csak önkéntes megtérés tetszenék.

Ugyanakkor ezt az evangéliumi etikát a bizonytalanság bevallása, átélése és mérlegelése követi, tudva és látva, hogy „ma” a „szenvedő” és „szörnyű” emberek egymást pusztító világában hiába mondott szavak ezek, és az „önkéntes megtérés” csak hiú remény. Emlékként felidézi a korábbi „lecké”-t, a tudatot és a mindenséget a „személytelen”-ben egybefogott rendet, de csak hogy kioltsa erőterét:

– Ha Igazság, nem tipornád el őket?
– Férgek harca s emberé, egy a földnek.

A folytatás a háború és ostrom időszakának mottója lehet:

– Kapkodok, agyam sajgó gyötrelem…
– A világot tükrözöd, gyermekem.

A vers az aktuális történelem zavarait mutatja fel, amint a személyes történetet visszahelyezi a történelembe. Hiába vonja be emlékszövegként a Te meg a világ valahai tanulságát, a Csillagok közt és a Betűk és emberek relativista szemléletét. Ezzel a történelemmel szembesítve ekkor (a háborús végjátszma idejében) nemhogy kiemelkedő szereplehetőséget biztosítana, hanem éppen a bizonytalanság átélésére válik alkalmassá:

216
– Túl s innen mind a Szent Nevet kiáltják…
– Tévelygő is keresi jobb hazáját.
– A mérleg inog ide és oda…
– Még a vesztesnek sem lesz igaza.
– A vér mögött bűnt? Látsz célt a tüzön túl?
– Már semmi sem az, mint aminek indult.

Nem tájékozódást keres a vers, hanem épp azt, amit eddig kizárt a költő a poétikai formációból: etikát; és ennek megfelelő hangnemet is talál: a retorikus pátoszt.

– Mit érnek itt a gyöngék szavai?
– Nézz szivedbe és próbálj menteni.
– Már-már azt hiszem, én vagyok hitetlen…
– Tarts ki, mint én, így is a szeretetben.
– Ha nem segít, minek a szeretet?
– Segít, hogy kétségbe ne essetek!

Megmaradni embernek, „és próbálj menteni” – személyes, praktikus feladatok akkor, amikor éppen az emberség megszűnését látja. Az emberiség együttese az ő számára: az átérzett örök „háború”, a „fájó gyűlölet”, amely a hitetlenséget és a kétségbeesést táplálja. De most nem az emberiség egészével szembesül, hanem egy véres és embertelen történet kellős közepén találja magát, mint fizikai létében is bármikor megsemmisíthetővé váló embert, akinek a számára nyilvánvalóvá válik, hogy a „fájó gyűlölet”-ben való részvétel mellett benne létezik a „jóakaratú ember”-lét személyes lehetősége is. A világban így vitatkozik az emberi közösség céltalanná váló, kétségbeejtő káoszával az emberi személyességnek a szeretetben megfogalmazható jóakarata.

– Ha tehát minden hősnél és királynál
magasabban, egy legfőbb csúcson állnál,
valami égi csúcson, istenek
társa, kinek nincs külön ünneped,
217
ezt mondanád a fájó gyűlöletnek?
– Ezt a jóakaratú embereknek!

A „jóakaratú ember” szereplehetőségének felfedezése ez – lehetetlenülésének pillanatában. Ez az 1944 legelején megjelentetett karácsonyi vers, ha történelmileg a német megszállás előtti politikai különbéke túlélés-reményét szólaltatja is meg, mégis már ekkor, tehát jóval a költő személyes meghurcoltatása előtt, részben még „hatalmi” helyzetből megfogalmazott és hangoztatott etikai mérték, megelőlegezi gondolatmenetében és patetikus szólamában is a Tücsökzene hangoltságának egyik jellegzetességét; a vers egyenes folytatását A gályarabok szobráról írott vers zárósorai jelentik.

De közben még egyszer – nem versben, de naplójegyzetben – felvillan a hatalom és erő képlete, az Áradás! áradás!, a Kalibán!, a Szun Vu Kung, a Vang-An-Si és a Vezér emléke: Hitler halálhírét még romantikus Wagner-jelenetként éli meg egy április végi kósza hír hallatán: „…Ebben a pillanatban jött a híre, hogy a háború véget ért. Azt hiszem, megbízható hír. Este van, mécslángnál gépelek. B.-né jött haza a háztömbbizalmitól, ott hallotta, hogy Németország kapitulált, Mussolinit agyonlőtték, Hitler haldoklik és Himmler megadási ajánlattal fordult a szövetségesekhez. Újságcímben is látott ilyesmit, nyilván a hétfő reggeli lapok valamelyikének élén, amelyet már ma, vasárnap este árulnak. Én épp a szomszédból jöttem haza, ahol mosóteknőt próbáltam holnapra kölcsönkérni a sógoroméknak… Hát ez nagy hír. Látni lehetett, várni. Mások talán már órák óta tudták, mi itt eltemetve élünk. Hitler tehát Berlin védelmében – úgy kell gondolnom… Jobb így. Mussolini: Tisza! A dráma kiteljesedik. Persze világarányokban. Micsoda szörnyű évek! Az események igazi arcát talán sose fogjuk tudni, mi, negyven-ötven közöttiek. A roppant feszültségnek most engednie kell, a május elsejei ünnep óriási belső érzelmi tartalmat nyert, most már örömünnep lesz igazán. Mindegy, akárhogy, csak vége legyen! Napóleoni… – – Megzavartak, folytatom, bár nincs is mit folytatni: a dolgok magukért beszélnek. Ó, ha telefonom volna! Ha nem lennék így kikapcsolva az életből!… Kínai császárjaim, akik felgyújtott palotáik romjai alatt halnak meg a vesztett háború után… Mennyi óriási arányú sorstragédia, s mennyi millió és millió egyéni tragédia! Érdemes volt? – kérdezi minden szív. Csak a történelem nem kérdez semmit. Ó, csak térne vissza most már az értelem a világba!”

A Wagner-rajongó költő és a Wagner mítoszi világából saját szerepét megépítő vezér látomása találkozott a vég elképzelésében: egyazon képzelet vezeti a Napló bejegyzéseit írógépén kopogtató költő fantáziáját és 218a végső tettére készülő politikus cselekvését. Szinte szó szerint megegyezik a Napló szövege és „a részletes beszámolók” ismeretében Churchill által leírt jelenetezés arról, ahogyan Hitler megrendezte saját halálát: „április 22-én Hitler arra a végső és sorsdöntő elhatározásra jutott, hogy mindvégig Berlinben marad. Az oroszok már majdnem teljesen bekerítették a fővárost, s az események visszavonhatatlanul kiszabadultak a Führer ellenőrzése alól. Nem maradt más hátra, mint hogy a város romjai között megrendezze a saját halálát. […] Április 29-én hajnalban Hitler elkészítette végrendeletét. A rákövetkező napot a szokásos munkával kezdte a kancellária alatti óvóhelyen. Napközben kapta meg a Mussolini haláláról szóló hírt. Az időzítés kísértetiesen jól sikerült. Hitler környezetével együtt csöndben költötte el az ebédet, étkezés után kezet rázott a jelenlévőkkel, majd visszavonult a szobájába. Fél négykor lövés hallatszott, munkatársai bementek a szobába, s a díványon fekve találták, mellette revolver hevert. Szájba lőtte magát. Mellette holtan feküdt Eva Braun is; az utolsó napokban, titokban kötöttek házasságot. Eva Braun mérget vett be. A két holttestet az udvarban elégették: Hitler halotti máglyájának lobbanásával az orosz ágyúk egyre erősödő döreje közepette hátborzongató véget ért a harmadik birodalom.”

A Napló folytatása ennek a tragédiának a személyekre való leosztottságát is számba veszi. Amikor 1944 szilveszterekor a megszállók a környék minden férfiát összegyűjtik, a költőt és fiát, Lócit másnap elengedik, leánya, Kisklára férjét, Várady Szabolcs színész-rendezőt fogságba hurcolják, ahonnan csak 1948 karácsonyára szabadul. A költő úgy érzi, a rájuk váró szenvedés vejére osztódott. 1945-ös Naplójától kezdődően együtt érzékeli személyes politikai megpróbáltatásait és veje fizikai szenvedéseit: „Ha Szabolccsal lennék és néhány évig kényszermunkás és úgy kerülnék haza, akkor talán jobb sorom lenne, talán ébredne részvét a szívekben. […] Nagy izgalom a szomszédságban, egy szegény hadifogoly jöhetett haza, még nem tudom, ki, csak a lárma hallik fel. Biztosan egy szerencsétlen, aki most boldog (s aki velem lehetett Szilveszterkor a budakeszi fogdában). Szabolcsról semmi hír, hogy is lehetne”. De minden külön felvezetés nélkül is fel-felsóhajt Naplójában: „Szabolcs, Szabolcs!” Feleségével való levelezése is tele a veje visszatérését váró-remélő utalásokkal; az 1946. október 1-jei levél összefoglalóan fejti ki a költő érzéseit: „Borzasztóan jólesett a hír Szabolcsról. Úgy éget az az utolsó perc, az az utolsó pillanat, amikor még együtt voltunk! Ott, Budakeszin, azon az udvaron! Az utolsó együttlét! Folyton azt érzem, hogy ő váltott meg a maga szenvedésével bennünket, őt vezekeltette valahogy helyettünk a vak és igazságtalan sors, mint áldozatot, ártatlant ártatlanokért: őt kí219nozta meg. Hogy Lóci meg én hazajöhettünk s ő nem… nem bírom folytatni ezt a témát”. A folytatás ugyanebben a levélben a „jóakaratú emberek” számára Carl Rothéval közösen vágyott „holnapután”-nak az elképzelése: „Én azt hiszem, Kisklára fogja még másképp látni az emberi értékeket. Óriási érték a morális mélység, s Szabolcsban és sok egyszerű keresztényben az van: mi túlságosan megszoktuk az esztétikai értékelést az élet dolgaiban is, a jellemekben, pedig ez csak felszíni jelenség, bármilyen mozgalmas és mutatós stb. Szabolcsban épp elég van tudás is, tehetség s minden efféle és képesség a gyors és mély fejlődésre – tehát arra, ami a szellem felszíni jelentkezése –; s ami a legfontosabb, van benne annyi becsület, odaadás, lelki erő, mint kevés emberben, fiatalban, akit ismerek; mélység és nemesség! Csak lenne már itthon! Hogy boldogulhatna az a két összetartó, rendes fiatal ember, ő meg Klára, most majd, ha rendeződnek a dolgok. Könyörtelenül egyszerűsödik a világ, s az egyszerű értékek súlya csak nőni fog, ha igaziak. Ne mutassa meg Klárának ezeket a sorokat, nem akarom irritálni. Mindezt egy távolabbi, de nem nagyon távoli jövőre mondom; ők még fiatalon meg fogják érni, ha életben maradnak”.

Poétikailag egy fordításban és egy versben vonja le a tanulságot a költő. Mindig is probléma volt számomra, miért választja ki fordításra Szabó Lőrinc éppen 1945 után Yeats híres, első világháborús versét, az Ír repülő a halálát jósolja (An Irish Airman Foresees his Death) címűt az Örök barátaink második kötete számára: az eszmélkedésnek ebben a sorában kaphat értelmet, ez lett az ő leszámolása a katonamítosszal, szembenézés az értelmetlen életből következő értelmetlen halállal:

nem bántott, akit üldözök,
akit védek, nem szeretem;
mérlegeltem, mi volt s mi lesz,
és ugy láttam, mindegy, mi vár:
egyensulyban tartja üres
életem az üres halál.

Ugyanakkor a „holnapután”-ba vetett hit poétikai igazolódását, az élet újraszerveződésének reményét a finn nép honvédő háborúját kísérő-értékelő-biztató Koskenniemi-költészet és Helena Kangas, az ösztöndíjas évét Magyarországon töltő, 1944 nyarán Finnországba visszatérő újságírónő a költőhöz – tört magyarsággal – írott utolsó levelének beszéd220módja táplálhatta: „A finnek a háboru miatt most se egészen pessimiszták. Lehet hogy buták vagyunk, de mégis hiszünk – glauben wir – a jóságban – an die Güte der Menschen – un solange man glaubt, ist man auch stark, nicht war! Meine besten Grüsse Kangas Helena. Címem: Helena Kangas, Uusi Aura szerkesztöség, Turku, Finnország.” A levélre egy 390-es szám van ráütve: valamelyik cenzúrahivatal jelzése. A levél Koskenniemi háborús költészetének pátoszát követi és visszhangozza Mannerheim eredetileg ex librisként kiválasztott latin nyelvű jelmondatát (candida pro causa ense candido), amely – Labádi-Bertényi Gizella figyelmeztet rá – a finn nemzet szabadságharcos jelszavává formálódott. Ez a „holnapután”-kép íródott tovább a Tücsökzenének a kiszolgáltatottság mélypontját ellenpontozó legreménykedőbb soraiban poétikailag is autentikus magyar szövegként:

mert hiszek benned, jóság, türelem,
hiszek benned, isteni értelem, –
hiszek benned, szabadság, szeretet,
s hiszem, hogy győztök, tiszta fegyverek.

Nemhiába utal a Napló Finnországra és Helena Kangasra: mint a világ számára, a magyar költő szemében is a finnek a háború után egy a miénktől szerencsésen különböző másfajta életút és életmód lehetőségét példázták. A labirintusba került ember ennek a rejtvénynek a segítségével fogalmazhatta szabadulása – a szabadulás – egyetemes érvénnyel átélt vágyképét.

Szabó Lőrinc személyében a de profundis kitekintő helyzetben kell szembenéznie mindenféle életrajzi megítéléssel, az őt érő vádakkal és vádaskodásokkal. Ebből a vert helyzetből indul ki az Ellenfelek című, utóbb életrajzi esetlegessége okán a Tücsökzenéből kihagyott vers. Talán az utolsó olyan verse, amely a történelmi esetlegesség során bizonytalanná vált emberek – esetleg valahai barátok – szembesítéséből kapja ihletét. A vádló portréja és a vádlott befogadói teljesítménye a vers. Grammatikai és formáltsági áttetsző pontossága ellenére a vers olyan sajátos retorikával építkezik, mely alakulása folyamatában önmaga ellentétét is megépíti, bárha csak a vers zárásakor ajánlja fel a teljes költemény ellentétes olvasási lehetőségét. Ezáltal a vitatkozás lehetőségét nyitja meg a szövegben a monológ típusú, egyértelműen kierőszakolt érveléssel szemben; visszavezetve poétikailag is a szövegbe a Szabó Lőrinc-i kettős olvasást, a diktatórikus beszédmódoknak ellentmondó kérdezésmód lehetőségét. Ekkor a vers életrajzi esendősége, a költő személyes veszélyeztetettsége szugge221rálhatta a dialógus lehetőségének a kibontását és alkalmazását. A végül is hagyatékban maradt költeményben megépülő két portréból az egyik képvisel egy monológot, amely egy vádlónak a kizárólagossághoz való jogát hangsúlyozza. Ezáltal monológja ítélkezőből az ítéletvégrehajtó önigazolásává válik; elveszíti filozófiai és etikai mértékét, szerepét pszichológiai indokoltságúvá fokozza le. Csakhogy mindezt a másik láttatja ilyennek és magyarázza ekként vádoltságából következő elkeseredése mélypontjáról. Az egyik erőszakos érvelését a másik egyoldalú bemutatása-jellemzése fokozza le: kétféle elfogultság áll egymással szemben. Ugyanakkor az üldözött, aki végig a vers során csakis megszállott ügyésznek láttatja a másikat, a vers végére oltalomkeresőből akár önmagára is kezet emelő igazságkeresővé emelkedik: hiszen a vers során észrevétlenül képessé válik arra, hogy átgondolja a vád igazság voltát is. Ezáltal a vádnak visszaadja etikai és filozófiai esélyét, amelyet éppen eddigi képviselője veszélyeztetett. Végül is maga a vádlott ajánlja fel a vád igazságérvényű végiggondolását.

Mért gyűlöli? Mert ha nincs rá joga,
nincs semmire. Mert könnyelműbb soha
nem volt, mint mikor úgy hitt, oly vakon,
oly végzetesen. Mert az irgalom
őt itélné el. Mert önérzete
az első perc rabja és részege,
a bosszúé. Mert más nyelven beszélt
s máson hallott: s nem tudta! Amiért
oly önző volt (és maradt), hogy neki
minden igazság csak taktikai
mozdulat, helyzet, érdekvédelem.
Mert hídra emeli a félelem.
Mert amit tett, amire esküdött,
annál, érzi, csak az lehetne több,
csak a meglátás rémületesebb,
hogy ártatlan, akit megfeszitett.
Gyűlöli, mert bűne vigasztalan…
S mert, egy kicsit, mégis, – igaza van!

A „mért gyűlöli?” kérdésre a versvég megengedő poénja, a vers mondójáról szinte dadogva, mégis mosolyogva-megértve kimondott önkritikus zárlat felel: „mert egy kicsit, mégis, – igaza van!” Közben a vers egésze az önmagát az egyetlen deklarálható igazság képviselőjeként feltüntető ember torzképét variálja. Aki „más nyelven beszélt / s máson hallott: s nem 222tudta!” Aki olyan kommunikációképtelen állapotba süllyed, hogy benne éppen az általa deklarált igazság fokozódik le: „neki minden igazság csak taktikai mozdulat, helyzet, érdekvédelem.” A versnek az MTA Könyvtára Kézirattárában található eredeti fogalmazványa („neki az igazság már csak taktikai mozdulat” stb.) inkább a konkrét életrajzi témához vonja a verset, az átirat változtatása általánosabb poétikai-filozófiai szintre emeli fel: így a mániákus vádló megítélése hangsúlyosabb: aki „minden” igazság képviselőjének tartja magát – az mellőzi magát az igazságot. Mert a kimondott vád általa „gyűlölet”, „önérzet”, „részegség”, „bosszú” és végül is „félelem” lesz. A filozófiai indíttatás pszichológiaivá minősül át. De ha a vád pszichológiailag határozható meg, akkor már érvényesen jelenhet meg a vádlott szintén pszichológiai érvényességű fellebbezése is („irgalom”). A deklaráció ugyanakkor nem fogadhatja be az irgalmat, mert a félelem éppen attól érik közben benne, hogy az irgalom megfordítja – nem a vád – hanem a vádlott – és ezzel a vádló – megítélését („az irgalom őt itélné el”). A vers végére megérik a vádló portréjában a szerepcsere lehetősége is („ártatlan, akit megfeszitett”). Ez pedig a vádló megítélését is megérleli („Gyűlöli, mert bűne vigasztalan…”). A vád bűnné transzcendálódik, a pszichológiai vád-szólam önmaga etikai elítéltetéséhez vezet; a pszichológiai minősítés egy állítmánnyá véglegesülő jelzőben összegződik („vigasztalan”). Ezzel a szerepcsere egyik irányban a vers majdnem végére megtörténik. Már csak a vers zárása marad, amely véglegesíti a szerepcserét: a vádlott a maga derűjével megosztja az egy igazságot, önmaga további létezésébe belekalkulálja a vád érvényét is. Derűje abból sugárzik, hogy ő végül is megérti a vádlót a maga oldaláról, míg ellenfelét éppen süllyedni látja erkölcsi-pszichikai vigasztalanságába. A vers ezáltal láttatja az egymást feloldhatatlanul vádoló két ember portréját is, ugyanakkor egy derűs megoldást is felkínál: a kettős olvasást, az igazság megosztottságát. A három ponttal zárt történet után a vers utolsó sorában nem valamelyik deklaráció elfogadását, hanem a vád zártságával szemben éppen ezt – az egész versben bujkálva végig felajánlott – párhuzamos olvasást, az igazság megoszthatásának kérdését mondja ki. A vers egésze emelkedik ezzel felül a portrékban megidézett személyeken, illetőleg az általuk megszólaltatott monológokon. Talán ezzel a verssel zárul a költő személyes kálváriája, mely a „Kapkodok, agyam sajgó gyötrelem” jellegű retorizált lamentálás poétikáját valósítja meg.

A veszélyeztetettséggel ugyanakkor nemcsak személyében néz szembe a háború után a költő. A nemzeti költő szerepkörét két versciklusban szeretné megvalósítani, a politika és a kegyetlen történelem mindkétszer megakadályozza benne.

223

Az 1954-es politikai olvadás idején együttérezve a nemzeti csalódással, a futball-világbajnokság elvesztett döntőjét a Vereség után című ódai hangvételű siratóénekkel nyugtázza, benne érezve az 1927-es futballversének diadalmámorát és a nemzet évtizedes megnyomoríttatását egyaránt. Életében soha nem jelenhetett meg a háromrészes költemény.

Meglepetések címmel az 1956-os forradalmi eseményeket követi. Benne mindkét, nemzeti költőként kialakított hangnemét – az ódait és a kétségbeesetten ironikust – még egyszer megszólaltatja. A kezdő torzkép a múlt látomása (Gyanútlan vers október 15.-én; az 1960-as Összegyűjtött versei kötettől kezdve csak ez a részlet szerepel Meglepetések címmel a költő gyűjteményes köteteiben, a teljes ciklus először az 1990-ben megjelent Vers és valóság című gyűjteményben vált közölhetővé), a folytatás a forradalmat és szabadságharcot ünnepli (Egy hét múlva), a zárás a keserű December közepét idézi fel, miután „Budapest köré / vashernyók gyűrűje szorúlt”. A forradalom pillanatában Miskolc, Szabó Lőrinc szülővárosa az Illyés-házaspár jelenlétében ünnepelte a költőt. A ciklusnak a Szózatot felidéző, ódai beszédmódban írott részletében – a kézirat tanúsága szerint – Illyés-fogalmazta szöveg is („És nem volt többé szégyen az, / hogy a magyar nép fia vagy”) helyet kap. A két költő közösen üdvözli a nemzet önmagára találását:

Szabadság, itt hordozta hős
zászlaidat az ifjuság!
S a sírt, melyből nép lép ki, már
ámulva nézte a világ.
Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Csók, szívre, minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy.
Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy.
Lombikban feszűlt a jövőnk.
S temettük a halottakat.

A vers születéséről Lakatos István számol be emlékirataiban Szív lándzsahegyen címmel 1993-as Paradicsomkert című kötetében: „A Széna téren járunk már. Nyitott páncélautók jönnek szembe. Kerülgetjük az ellenállás omladékának maradványait. – A zsarnokság mindig ostoba – 224mutat Lőrinc a szétlőtt házakra. – Végső fokon mindig ostoba. Az értelem ebben reménykedhet. Egy zsarnok lehet jó taktikus, de mindig rossz stratéga. A pillanatnyi célért habozás nélkül feláldozza a távolabbit. Győz a jelenben, következésképp elveszti, amivel áltatja magát, csal bennünket, saját jövőjét. A Városmajor előtt visszatér saját témájára. Verset készül írni a forradalomról. 56-ról, igen. A Szózatét parafrazeálja. Néhány sort elmond belőle. Az alapgondolatra emlékszem csak: a sírt, melyből nemzet kel föl, ujjongó népek veszik körül. – Pompás, de az ötlettel játszott már valaki. Véletlenül akadt kezembe múltkor Vajthó tanár úr Magyar költőkje. Közlésre érdemesíti Palágyi Lajost is. Valamelyik epigrammáját, alighanem az első világháború után keletkezett, azzal végzi: a sírt, hol nemzet süllyed el, koncra éhes hiénahad veszi körül. Szabó Lőrinc izgatott lesz. – Szerepelek abban a gyűjteményben. Nem emlékszem Palágyi költeményére, de abból a témából, remélem, jobb verset írok azért. – Biztos vagyok benne. Meg-megállunk, Szabó Lőrinc szíve tájékát markolássza – hányszor láttam nála ezt a görcsös mozdulatot könyvtárszobájában beszélgetve is”.

225 226
„A férfi összegez”
227 228
Szabó Lőrinc életmagyarázata
(Tücsökzene, 1945–1947)
Életrajz és létbölcseleti költemény

Mi is tulajdonképpen a Tücsökzene? Versek füzére vagy sajátos kompozícióban kifejlesztett egységes műalkotás? Ne tévesszen meg elkészültének legalább két éves időtartama: 1945 nyarától 1947 könyvhetéig – hozzátéve, elhagyva, tovább formálva – alakítja a szerző, és utólag, a második kiadás számára még egy újabb ciklust is hozzáilleszt 1957-ben (az ekkor véglegesített formát közlik az azóta megjelenő kiadások). Ne zavarjon meg senkit a ciklus legtöbb darabját egyedien is érvényessé tevő kidolgozottsága sem. A Tücsökzene fogantatásától kezdve nem verses mozaiknak, hanem egységes műalkotásnak készült. Témáját tekintve „életrajzi visszaemlékezésként” kezdi Szabó Lőrinc, amikor 1945 nyarán értesül nagybátyjának, ifjúkora szellemi tanácsadójának, a tiszabecsi református papnak haláláról. De túl ezen az aktualitáson ekkor már évek óta, műfordításainak 1941-es (Örök barátaink) és versei 1943-as átdolgozott gyűjteményének (Összes versei) összeállításával párhuzamosan írja életrajzi visszaemlékezéseit: életösszegzését a kései férfikor jogán, de a világháborúval és Budapest ostromával elkövetkező történelmi viharok, valamint személyes meghurcoltatásának okán is időszerűnek érzi. Ugyanakkor az egész művet meghatározó poétikai formáltsága létbölcseleti költemény. A műalkotás minden mozzanatában állandóan és folyamatosan az emberi létezés értelmére, az embernek a természetben elfoglalt helyzetére és a másik emberhez fűződő viszonyára kérdez: „A holdfényes éjszakában ugyanis újra megrendített az örök nagy ellentét az egyén és a mindenség között, a külvilág zengő, önfeledt boldogsága és a magam nyughatatlansága között” – ezt írja utólagos értelmezésként a mű első kiadásának fülszövegére, és ezt ismétli tíz év múlva Fodor Ilonának adott rádióinterjújában is. Az életrajz és a létbölcseleti költemény találkozása és szétválása adja a Tücsökzene jellegzetességét. A műben jelen levő kontinuitást egy párhuzam alapozza meg: a költői tudat útja az elveszett harmóniától a remélten újra megtalálhatóig és a vizsgálatra fogott élet útja az elveszett idilltől az elérhetőnek vélt társas létezésig. A diszkontinuitást pedig az táplálja, hogy ez a párhuzam minden pillanatban megbomlik, az életrajzból fikción keresztül lesz létbölcseleti költemény, melynek így már nincs köze az életrajzhoz.

229

A Tücsökzenének ez a kettős fogantatása mindenkori olvasóit poétikai-műfajelméleti probléma elé állítja: szerkezete tulajdonképpen a mű többféle olvasatát ajánlja fel.

A benne megjelenő epikum konzervatív alkotói retorikához köti a művet, és ez megjelenésétől kezdve különbözőképpen korlátozó olvasói retorikához kapcsolta (kortársai az életrajz politikai számvetését kérték számon, az ezredforduló olvasói pedig a mű keletkezési idejében meglévő poétikai aktualitást vonják kétségbe, illetőleg a műalkotás poétikai autentikusságát vitatják). Szabó Lőrinc 1945-ös Naplójának tanúsága szerint példái az alkotás idején nagyrészt önéletrajzi írások, valamint életrajzi jellegű nevelődési regények voltak, különösen Gottfried Keller Zöld Henrik című regényét kedveli a szerző. A Tücsökzene minden egyes darabja, de a mű egészének megszerkesztése is magában hordozza az ebből következő nevelődési igényt. Éppen az így műfajmeghatározóként feltűnő nevelődési igény és a modern líra poétikai jellemzőinek szembesítése (a Wilhelm Meister, Dosztojevszkij és Stefan George) ihletében készíti a huszadik század tízes éveiben Lukács György A regény elmélete című tájékozódását. Ennek (a magyarul Tandori Dezső fordításából ismert szövegnek) gondolatmenetét követve a Tücsökzenében is megtalálunk egy hármas tagozódást, amely a hagyományt folytatva egymásra is épül, de – megkülönböztetően – a mű egyedi formáltságát adva egymásba is olvad. Az első fokozat: az idill (fejezetcímbe is emelve, a múltba utalva: „Egy Volt a Világ”). „Az idillben ez a líra még csaknem teljesen eggyé olvad az emberek és a dolgok körvonalaival, hisz épp ez a líraiság adja e körvonalaknak a békés elvonultság lágyságát és levegősségét, a künn tomboló viharoktól való boldog elszigeteltségét.” A következő fokozat a szerepek felpróbálása: „az idill epopeiává transzcendálódása”, „ahol az élet egésze valamennyi veszélyével egyetemben, ha nagy távolságok által letompítva és megszelídítve is belejátszik magukba az eseményekbe”. Itt kell a költőnek „hallatnia hangját […], ott kell saját kezűleg megteremtenie az üdvös distanciákat, [hogy] se hőseinek diadalmas jó szerencséje ne váljék az olyan emberek méltatlan megelégedettségévé, akik gyáván megfutamodnak a le nem győzött, csupán róluk elhárított nyomorúság nagyon is közvetlen közeléből, se a veszélyek és az élet teljességének megrendülése, e veszélyek oka ne váljanak sápadt sémákká, hitvány komédiává alacsonyítva a megmenekülés ujjongását”. A folytatás elválik az életrajz fikciójától, belealakul a létbölcseleti költemény modern problematikájába. „És ez a líra ott növekszik tiszta, szélesen áradó mindent kimondássá, ahol az esemény, a maga epikusan objektiválódott tárgyiasságában, egy végtelen érzés hordozójává és szimbólumává válik […], ahol a tárgy, a megformált esemény elszige230telt marad, és az is kell maradjon, ahol azonban az eseményt befogadó és kisugárzó élményben benne foglaltatik az egész élet végső értelme, a költő értelmet adó és az életet meghódító hatalma. […] a költő személyisége szuverenitása tudatában – mesterien játszva az eseményeken mint hangszereken – saját felfogását szólaltatja meg a világ értelméről, nem pedig az eseményekből mint a titkos szó őrzőiből hallja ki az értelmet; nem az élet teljessége ölt alakot, hanem a költő viszonyulása, értékelő vagy elutasító állásfoglalása ezzel a teljességgel kapcsolatban, a költőé, aki empirikus szubjektumként, a maga teljes nagyságában, ugyanakkor azonban a maga teljes teremtményszerű korlátozottságában lép a megformálás színpadára.” A Tücsökzenében a nevelődés hagyományos formáltsága és a modern poétika tapasztalata szembesül. „És ha a lét egyeduralkodójává vált szubjektum megsemmisíti is az objektumot, mégsem képes önmagából létrehozni az élet teljességét, mely fogalma szerint extenzív: bármily magasra emelkedik is a szubjektum objektumai fölé, mindig csak egyes objektumokkal van dolga, amelyeket ily módon szuverén birtokként szerez meg s összegük sohasem lesz igazi teljesség. […] De az objektum világának szétzúzásával a szubjektum is töredékké vált; csak az én maradt meg létezőnek, ám az ő egzisztenciája is szétfolyik az általa teremtett törmelékvilág szubsztanciátlanságában. Ez a szubjektivitás akar mindent megkonstruálni, és éppen ezért csak egy részletet tükrözhet.” Szabó Lőrinc Naplója és a mű keletkezési ideje olvasmányainak tapasztalata alapján ezzel a problematikával szembesül ekkor maga a költő is. Ez vezet el az általa is hangsúlyosnak tartott vers, a 347. darab, a Mi még? kettős tanulságához: a „töredék”-ben maradó „leltár”-hoz, valamint a mindenséget felépíteni akaró személyiséglátomáshoz: „Szép volt a vágy, hogy Semmi Sem Elég!” A költő egyik kései rádióriportja számára saját hangján rögzítteti éppen ezt a versét.

Ugyanakkor a mű linearitásából következő epikusság ellenében éppen a minden egyes darabot is megalkotó szembesítettség válik műfajilag formaalkotóvá: az életrajzi nevelődés felvetette kérdéseknek a modernség poétikája szellemében való megfogalmazása. A nevelődés problematikája a létezés mikéntjére való kérdezés megjelenési formájává transzcendálódik.

A Tücsökzene epopeiarétegében (mind az életrajzot követő elbeszélésben, mind az egyes darabok célkereső mozzanataiban) végiggondolt célra találás kétarcú: a megoldatlanság bevallása éppúgy, mint a megoldottság reménye. Az ember megtalálhatja szerepkörét, aktivitása területét, de nem vallhat élete megoldottságáról. Költő esetében az alkotásfolyamat állandó megújításának, a csak benne és általa való létezésnek vál231lalását jelenti. A létből azt a pillanatot ragadja meg, ami művé emeli, és a költészetnek azt a képességét kutatja, amivel ezt lehetővé teszi. Életeleme: a lehetőségek felvillantása. A költő a valóság tényei és a belőlük alakítható általánosítás között lebegő fürkésző tudattal él, a tevékeny lélek dinamizmusát felszabadítva nem a nyugalom, de a mozgás teljessége, a létezés síkjainak szembesítése felé igyekszik.

Ebből következően a Tücsökzene darabjai, valamint a teljes kompozíciója is az egyes és az általános szembesítésére épül. Például egy szeretkezés és a szeretkezés (Egymás burkai, Kettős hazánk), egy hitmagyarázat és a hit beteljesültsége (Az Árny keze), egy barátság válságos szakaszokból való megépülése és a barátság dramaturgiája (Babits) egybevetését retorizálja. Mindennek egyetlen látomásban való összeszövése az 1947-es változat záróciklusa: Az elképzelt halál. Szabó Lőrinc művének ez a fajta megépítettsége emlékeztet a Tücsökzene alkotása idején – Naplója tanúsága szerint is – gyakran olvasott Goethe-szövegekből összeállítható esztétikai mozaikra (egy ilyen mozaikot állít össze például Lukács György A különösség című – 1957-ben megjelent – könyvében a címmel jelzett esztétikai kategória előtörténetét szemlézve): „Mi az általános? Az egyes eset. Mi a különös? Millió eset.” „Az általános és különös egybeesnek; a különös a különböző feltételek között megjelenő általános.” „A különöst mindig legyőzi az általános; az általános örökösen kénytelen engedni a különösnek.” „Jól tudom, mondta Eckermannak Goethe, hogy nehéz dolog, de a különösnek felfogása és ábrázolása a tulajdonképpeni élete is a művészetnek. És azután: Amíg az általánosban tartjuk magunkat, ezt mindenki utánunk csinálhatja; de a különöst senki sem csinálja utánunk. Miért? Mert a többiek nem élték meg. Attól sem kell félni, hogy a különös nem talál visszhangra. Minden jellemnek, bármilyen sajátos is, és minden ábrázolandó tárgynak, a kőtől föl egészen az emberig, van általánossága; mert minden megismétlődik s nincs olyan dolog a világon, amely csak egyszer léteznék.” „Az élő egység alaptulajdonsága: szétválni, egyesülni, az általánosba merülni, a különösben megmaradni, megváltozni, specifikálódni s ahogyan az élő megmutatkozik ezer feltétel között, fellépni és eltűnni, megkeményedni és elolvadni, megmerevedni és folyékonnyá válni, kiterjeszkedni és összehúzódni. Mivel mármost mindezek a hatások ugyanabban a pillanatban egyszerre mennek végbe, azért mindmegannyi ugyanabban az időben következhetik be. Keletkezés és elmúlás, létrehozás és megsemmisítés, születés és halál, öröm és bánat, minden össze-vissza hat ugyanabban az értelemben és mértékben; innen van, hogy a legkülönösebb is, ami megesik, mindig mint a legáltalánosabbnak képe és hasonlata lép be.” Mindegyik darab eszerint épül, a 232kompozíció egésze is ezzel a módszerrel alapozódik. A Tücsökzene alakulását követő jegyzetek között gyorsírással ezt írja fel: „Minden éjjel Goethével beszélgetek…” (Megtalálható az MTA Könyvtára Kézirattárában, Ms. 4654. 745. oldal, dr. Gergely Pál átírása szerint.)

Ugyanakkor magában a műben megépül egy másik fajta olvasási lehetőség, amely felülírja a nevelődési történet és modernség feleselésének módszerét. A költőnek a témáihoz való fenomenológiai jellegű közelítésében jelentkezik („Azt adja a világ, amit belelát a kíváncsiság” – 128. A kíváncsiság). Éppen a Tücsökzene idején él a költő szomszédságában a fenomenológia legjobb hazai képviselője és népszerűsítője, Baránszky-Jób László. Napi beszélgetéseik tudatosíthatják a költő ekkor szerveződő poétikai képzetét. Ennek a Tücsökzenében még inkább rejtekezve megjelenő alkotói retorikának tudatosítása Szabó Lőrinc 1948–1949-es verstermésének nyitánya, a Vers versek helyett. Sokáig a Tücsökzene utólagos ars poeticájaként emlegettem a verset, ma már úgy látom, Szabó Lőrinc költészetének egy újabb fajta poétikai olvasata tudatosodik benne és általa. Illetőleg a költő által választott példamű, a Gottfried Keller Zöld Henrik című regénye által is sugallott, Goethére visszavezethető, és Lukács György elméletei által értelmezhető nevelődési olvasat mellett felajánl egy fenomenológiai olvasási retorikát a Tücsökzene befogadására. Nem valamely tény vagy tárgy, de amit a költő az adott ténybe vagy tárgyba belelát, ami a költő számára valóságossá teszi annak létezését, az válik a megélt költemény témájává. Mint az akarattyai híd melletti katáng esetében, mely megcsikarja:

[…] Néma vers komor
viszonyunk lett, nem ő; kapcsolatunk
fájdalma, nem én: így teremt a lét
kvalitásokat, melyek nincsenek,
s tényeket, melyek egy vonatkozás
gyermekei csak s tündér rabjai.

A mű keletkezési ideje alatt megjelenik a költő tudatában egy olyan poétikai gyakorlat, amely az egész művet átrendező alkotói retorikát szuggerál számára. „Ittlétem alatt 45 verset írtam, a Tücskök összlétszáma tehát 160. Ezek túlnyomórészt nehezebb témák […] nagyon sok elképesztően meglepő lesz, s oly fokon viszi a spiritualizmust a lírában, mint ameddig én eddig sose tudtam. Viszont a hang és a szellem emeltebb volta s az egész mű kompozíciója miatt a már meglevők egésze némi áthangolásra szorul, hogy ne legyen túlhirtelen az átmenet a gyermeki 233hangból az érettbe: most inkább ezen dolgozom, az összehangoláson [1946. január 11., Sóstóhegy]; Hát elég jól haladtam, tíz darabbal előbbre jutott az egész mű, viszont rájöttem, hogy a meglevőből nagyon sok a használhatatlan. Ugyanis háttérbe kell szorítani a pusztán életrajzi jellegűeket, s vagy másképp kezelni az anyagukat, másképp feldolgozni, vagy pedig egészen mellőzni, úgyhogy a teljes könyv elsősorban, legelsősorban lírai hatású legyen… Nem tudom, mit csináljak… Sokat át kell még írni… Szerencse, hogy a ciklus eleje teljesen kész… Az itteni tíz is revízióra szorul még… [1946. július 23., Igal]” – írja feleségének a félig kész darabok ismeretében, átérezve a korábban késznek vélt versszövegek kihívását, felismerve a bennük megalakult poétika igényét.

Hogy ez a sejtelem milyen módszer tudatosodására utal, – csak találgathatjuk. Lehet, hogy a nevelődési narráció szembesülésére a modernség kérdezési technikájával, amelynek során az életre készülő ember jeleneteit az életet megélt gondolkodó szemszögéből méltatja („Óh, csak élni ne / kellene az élethez!” – 249. Nyolc verseskönyv). Lehet, hogy a fenomenológiai kérdezésmód beleépülésére a hagyományosabb formálásmódba. De lehet, hogy ráérzett egy olyan alkotói pozícióra, amelyet csak a mű utóéletéből visszatekintve írhatunk le a hermeneutika horizontjáról: „Tulajdonképpeni léte nemcsak egy megélő énben van, aki valamit kimond, vél vagy mutat, s jelentése sem a kimondott, a vélt vagy mutatott. Léte nem abban áll, hogy élménnyé válik, hanem ő maga saját jelenvalóléte által egy esemény, egy lökés, mely érvénytelenít minden eddigit és megszokottat. Egy lökés, melyben egy így sohasem volt világ tárulkozik fel. Azonban e lökés magában a műben oly módon történik meg, hogy egyúttal a megmaradásba rejtezik. Ami így felnyílik és így rejtezik, önnön feszültségében képezi a mű alakját” (Hans Georg Gadamer: Bevezetés Heidegger A műalkotás eredete című tanulmányához, fordította Bacsó Béla).

A művet ihlető alkotói retorikától a művet befogadó olvasói retorikákig vezető út ugyanakkor benne élhetett az alkotásfolyamatot végigélő költő tudatában is. Ezt a szembesítést gondolja végig az ezredvég horizontjáról Kulcsár-Szabó Zoltán Tücsökzene-értelmezése, elméleti megközelítése. Az általa idézett gondolatmenet szinte Szabó Lőrinc-i képeket alkalmaz, ami feltételezteti, hogy Szabó Lőrinc már a Te meg a világ ideje óta (lásd például Harminc év) tudatában mérlegeli alkotói retorikájának oppozíciós oldalát is. „Blumenberg Arisztotelész-interpretációja a mimézis-koncepciót a lét-természet identitásra vonatkoztatva a »lehetséges« fogalmához rendeli, ebben felismerve a mindenség teljességét magába foglaló elvet. Ebből az következik, hogy a létezés örökérvényűsége magába képes foglal234ni a mimézis és performancia egységét, hiszen a »lehetséges« mimézisben – Arisztotelész példája szerint – a házépítő úgy »alkot«, hogy a természetet utánozza: annyiban, hogy úgy cselekszik, ahogy a természet tenne, ha házakat »növesztene«. A lehetséges fogalmában tehát mimézis és performancia egybefoglalhatósága jelenti a tulajdonképpeni mimézist, amely során a lét mindig önmagát ismétli (»minden dolog létezőből keletkezik, csakhogy lehetőség szerint létezőből, ténylegesség szerint azonban nem létezőből« – írja Arisztotelész, Metafizika, 1069/b, 18–20). A »techné« mimézise csak annyiban tér el ettől az »autopoietikus« létfelfogástól, hogy a lét általa önmagát nem-identikusan, hanem másként ismétli. Látható tehát, hogy a mimézis-fogalom egyik alapkonstrukciója olyan jelentésekben képes megnyilvánulni, amelyek megrendíthetik az »utánzás« és »fikció« műfaji ellenpárját is: ez az irodalomelméleti hagyomány egyik olyan képlete, amely saját dekonstrukcióját is magában hordozza. Lét és természet (a »lehetségesben« megvalósuló) kongruenciája Blumenberg szerint éppen a szubjektívitás konstrukciójának esztétikai reflektáltságával bomlik fel. Blumenberg XV–XVI. századi példákon mutatja be ezt a – voltaképpeni esztétikai »episztéméváltást«: pl. egy 1523-as Parmigiano-önarcképen, amely egy előállított konvextükröt használ, ami által a kép »alkotottsága« is reflektálódik, azaz az alkotó szubjektum is jelen van a műalkotásban. A lehetséges világok végtelenségének tudatosulásával tehát a műalkotásba beépül az alkotó, az önreflexió, mondhatni: a teremtő ember, a szerző »belép« a szövegbe. Tehát a mimetikus/fikcionális oppozíció hagyománya már magának ennek a hagyománynak a »gyökereiben« is olyan destruktív erőkkel szembesül, amelyek akár fel is számolhatják azt.” (A Kulcsár-Szabó Zoltán által idézett Blumenberg-mű: Wirklichkeiten, in denen wir leben. Stuttgart, 1986, második kiadás, 55–56, 70–73. Blumenberg érvelését Iser is idézi: Das Fiktive und das Imaginäre. Frankfurt, 1991. 481–485.). Ehhez pedig hozzáfűzhetem a Tücsökzene már idézett gyorsírásos glosszái közül a következő módszertani jegyzetet: „Minden szót használok, akár praktikus, akár nem / s beszélgetek mással vagy magamhoz: beszélgetések a verseim…” (Megtalálható az MTA Könyvtára Kézirattárában, Ms. 4654. 745. oldal, dr. Gergely Pál átírása szerint.)

A Tücsökzene megépülése

Szabó Lőrinc 1945-ös Naplójában a Budapest ostroma utáni időszakban a személyes sorsában is veszélyeztetett embert szembesíti a Tücsökzene alkotásának világába zárkózó költővel: „Feleségem szerint szörnyeteg va235gyok, érthetetlen ember. Én sem értem, hogy sikerült újabb Tücsköket írnom, már 39 darab van! Testem vacak, szívem egészen hitvány, alig reszket, lelkem gyenge és ájult, a szellemem azonban, vagy annak is valami kis központi része, magva, pusztíthatatlan: ez tartott, ez fogott, ez irányít! Ez írta a verseimet is, a mostaniakat – háznagyságú kínoktól dagadó fejemmel teljesen más természetű, hangulatú, gondolati tartalmú, semmiképpen nem aktuális témákat dolgozott fel, mintha semmi sem volna velem!! Csakugyan ijesztő tulajdonképpen. Vagy őrült vagyok, gyerek vagyok?” „Szavakká változtatni a világot csak akkor van értelme, ha építi az életünket, erősíti, »szépíti«, meg mit tudom én mit csinál vele; másképp gyerekeskedés az egész […] el a lelki daganatokkal, ha legalább annyi haszna nincs, hogy művészetet termeljen!” – írja feleselve feleségének majd később is, 1951. április 20-án. Közben öntudatosan fogalmazza Naplójában: „Még nem tudják, még kevesen tudják, hogy mit jelentek a magyar költészetben. […] A magyar költészet az én nyelvemen beszél. Még sejtelmük sincs róla, hogy mennyit jelentek!!”.

Az 1945 utáni pár év az irodalmi élet kivirágzásának lehetőségét is magában hordta. A politikai „hídszakadás” – ahogy Sőtér Istvánnak az 1948-as Válaszban megjelent regénycíme nálunk is tudatosítja a „vasfüggöny” leeresztődését – csak a koalíciós évek vége felé, a Tücsökzene befejeződése és megjelenése idejére tudatosodott. A múlt életformája, emberi kapcsolatrendszere ekkorra válik folytathatatlanná, bárha poétikai rendjének érvénye – ha a publikálás reménye nélkül is – még egy évtizedig klasszikus műveket kiváltóan érvényes marad (lásd Szabó Lőrincé mellett Németh László, Kodolányi János, Weöres Sándor életművének kitágulását, valamint az újholdasok klasszikus értékű alkotásainak létrejöttét). Szabó Lőrinc, a költő számára az 1945–1946-os év még jelenthette a kontinuitást, kapcsolódást költészete korábbi meghatározóihoz. Ezért is lehetett a Tücsökzene „az egyéni lét dokumentumgyűjteménye” (Ferenczi László), „korábbi hiteinek, szemléleteinek és kifejezési formáinak magasabb szintű egysége” (Rába György), ismeretelméletének és létszemléletének összegzése. Állástalansága szabad időt biztosít a számára: a műre koncentrálhat, abban remélheti – a gyakorlati életből kirekesztettnek vélt – személyisége kiteljesítését. Szabó Lőrinc, bárha a társadalmi valóságból kiszakítottan, de kiszakítottságát csak félreértésből származó személyes politikai okokkal magyarázva kezd hozzá művében a költői személyiség újraalkotásához.

Ugyanakkor ez a múltra alapozott összegzés – paradox módon – csak ebben a megváltozott jelenben készülhetett. A mű keletkezési évei hasonlóképpen összegzik a történelem során felgyűlt ellentmondásokat. A sza236badság fikciója és a rabság egyre inkább érzékelhető kiterjeszkedése egyszerre meghatározója ennek a szellemi erőtérnek. A környező valóság is „világok keresztezési pontjá”-n áll – mint Vas István római útján Cusanus példájára hivatkozva határozza meg a kortárs költő és ember személyes és közösségi pozícióját. Csak meg kellett találni a formát ehhez a vállalkozáshoz. A Tücsökzenének tehát így és akkor kellett megszületnie.

Az MTA Könyvtára Kézirattárában található két kéziratos vázlat (Ms 4655/17., 18.) tanúskodik a poétikai küzdelemről, amellyel a Tücsökzene metafizikáját alakítja Szabó Lőrinc:


„Tücsök: Tér és Idő.

A tér elképzelhetősége (folytonos kiterjedés, továbbmozdulás)

Az idő elképzelhetősége (szintén folytonos mozgás)

Az egész idő-problémának az az oka, hogy részek vagyunk egy egészben, hogy érzékelésünk és logikánk egyaránt csak pontokat köt össze, tehát folyton ugrálni kényszerül: az idő a tér egyes részeinek, mozzanatainak tudomásulvétele (összekötése egymással és velünk) az egész helyett.

Az idő = fizikai vagy szellemi mozgás (valami mindig mozog benne)

A tér = Mindenütt jelenvalóságainak elképzelése: megszünteti az időt (nem kell, sőt nem lehet mozdulni, minden megvan, egyszerre s mindenütt ott van!)

A szellem tere és ideje

Az autoszuggesztióval elérhető ’telítettségi’ állapot: világszellem vagyunk: mozdulatlan… (időtlen, mindenütt jelen való). Minden készen van benne: egyszerre s mindenütt, hiszen másképp mozgásra volna szüksége, telített tér, álló idő = teljes lét = teljes megszűnés = isten = minden és semmi = nirvána.

Az álom, a tér, az idő és a szellem kapcsolatai, anyag és tudat.

Lehet, hogy a világ minden jelenségével együtt csak álomképsorozata vagyunk egy alvó istennek?”

„Előre: Élvezetvágy, hiúság, hit, szokás.
Eszközei: testi erő, tanulás.
Vissza: Önvád, gyávaság, (halál, isten, meghasonlottság)
bűntudat, betegség, hitetlenség, szégyenkezés, formák.”

A Tücsökzene időszemlélete kezdettől izgatta vizsgálóit. Baránszky-Jób László írja le először Proust nevét ezzel kapcsolatban – bár egyben hangsúlyozva a különbözést is. A prousti párhuzamot és különbségtevést 237azután Rába György foglalja össze monográfiájában, az idő tömlöcéből való menekülés eszközeként választott emlékezésben látva kettejük azonosságát. A Tücsökzene ellenben nem összeköt a múlttal, hanem „felold a tér kötelékeiből, a jelent időtlenné másítja, melyben vonásainak áramlása mögött személyiségének magját és életének értelmét fürkészheti”, és „az emlékezet éppenséggel pulzálva, megszakításosan működik, a ráismerés nem várt villámfényeivel ragyogva be a tárgyi világ egy-egy zugát”. Hasonlóképpen a mű időrétegeinek harmóniájából magyarázza a műalkotás jelentőségét Lukáts János Irodalomtörténeti Közlemények-beli tanulmányában: „A költő három időréteget teremt. Ennek megfelelően képesek vagyunk a megírás jelenét, a cselekmény idejét és a közte eltelt éveket egyidejűleg figyelemmel kísérni. Minden réteg alaphangulata beleérződik a többiébe, ezzel teszi egyénivé és mégis egységessé a ciklus összes darabját”.

Az irodalmi mű létformája eleve időbeli linearitást tételez fel. A Tücsökzene életrajzjellege ezt a linearitást formaalakító erővé tudatosítja. Ugyanakkor ez az időbeliség művön kívüli tényező, amely csak az életrajz által meghatározott. De ezt az életrajzot író költő is alakul: az írás ideje két év, ezalatt alakítja azt a folyamatot, amely az 1945-ös Nyitányban jelzett ellentmondásokat az 1947-es keletkezésű Az elképzelt halál retorizált idilljében feloldja. Tehát a műben párhuzamosan kétféle idő halad a jövő felé: az életrajzé és a létbölcseleti költeményé.

Ugyanakkor a mű megalkotása, az életrajz felfejtése az emlékezet munkájára épül, azaz állandó múltba irányuló törekvés. Az emlékezet: a már nem létező feltámasztása és létezővé, műalkotássá, újabb objektummá, anyaggá alakítása. Ezért is vetheti fel a kérdést: „lehet, / hogy az anyag is csak emlékezet?” (313. Utaztunk). Az alkotó tudata a múltba, a mű kezdeteibe, a megoldandó problémákba fordul vissza, az alkotás két múlt idejű vizsgálat párhuzamából áll: az életrajz felkutatásából és a bennük felvetett problémák megőrződő, feltámadó aktualitásának állandó kontrolljából. E kétirányú időfolyamat alkotáslélektani ihlető, de az alkotás folyamatát tekintve fiktív időjelölés. Ugyanis a költő nem az első verssel kezdte, és folytatta az utolsóig, hanem ötletszerűen alkotta az egyes darabokat, részciklusokat. De végig tudatában volt az alakító időszemlélet által kijelölt feladatnak.

Ami lineárisan a jövőbe és a múltba vezet, az egyrészt a mű polifóniáját biztosítja, másrészt az alkotó tudatában egyidejű tények halmazaként jelenik meg. Ezáltal az általános jelen, az egész folyamatot egyszerre érzékelő költői tudat az, ami egységes lírai műalkotássá fogja össze a részleteknek állandó múltba-jövőbe fordulását. Az életrajz epi238kus folyamatát és a csalódások drámai megszakítottságát tehát ezáltal fogja egységbe ez a jelen, imigyen aztán összeáll a Tücsökzene gondolati szerkezete:

[…] – mint bűvös Jelen
áll körűl egész elmult életem,

(81. Kigyúl a csillag)

Így alakul a lírai összegzés, a költői életmeditáció:

[…] minden pillanat
– amelyben él, az idő szálaként –
együtt érzi az egész szövevényt,
s az egésznek akar beszélni,

(179. Közben a tücskök)

A jelenetekben, az egyéni esetlegességeken túl így jelenik meg a létezést a tények összerakása után vizsgáló „időtlen idő”:

[…] – Állj, ki vagy?! –
Az Egyedüli Jelen. – A tudat? –
Az Idők Együtt. – Mehetsz!…

(31. Templom-utca 10)

A költő tudatában ekként megjelenő keretben alakul a mű: benne lehet egyszerre, egyidejűleg feltételezni az időnek az emlékezetet pulzálva felvevő és alakító mozgását, az alkotást ellenőrző-meghatározó általános jelent, valamint a végül leírható szöveg előrehaladását (a műalkotás megformáltságát, a linearitást).

[…] De, hogy a
Mindenség is csak egy Költő Agya,
úgylátszik, igaz. –

(350. Búcsú)

Poétikai összefoglalása – az 1957-es kiadás cikluscímét követve – Az elképzelt halál címmel egybeszerkesztett ciklus.

Nyílik a lélek: magát figyeli,
de ráfonódnak a tér idegei
s végtelen mélység s magasság között
239
fortisszimóba csap át a tücsök:
szikrázik az i és pendül az ű,
ü-rű-krű, kri-kri: telten s oly sürűn,
oly visszhangosan, s úgy gyürűzve, mint
sziget körűl a hab ostroma: mind
teltebben, ahogy tavaly s azelőtt
s ahogy mindig fog:

Megszólal az emberi méretű-mértékű önmegszólítás: a korlátozottságban az elhelyezkedés lehetőségének és kölcsönösségének átélésére:

[…] sződd magadba, sződd
bele magad a szövetébe és
sóhaj leszel és megkönnyebbülés,
hisz máris az vagy, csupa suhogás
a föld s az ég, álomtánc, tűzvarázs,
s szemed lehúnyod, szél csókol megint
s egymásba szédűl a bent és a kint
és zeng a hang és zsongva ring a rét

A végtelennel a végtelenbe táguló tudat és ellentéte az ember a maga tényleges arányaival:

s ahogy szíved átveszi ütemét,
mintha egy gömb fénytág felületén
robbanna rólad, úgy hagy el az Én,
úgy rohan, úgy nő az egeken át
és csak mikor már benne a világ,
csak amikor már ő a burka, csak
akkor látod meg újra magadat,
az eltűnt parányt, mikor kerete
vagy már mindennek és minden csak a te
belsőséged…

A véges és a végtelen egyszerre érzékelése a határok és arányok tudomásulvétele, a létezésbe épülő emberi tudat arányos kompozícióban van jelen az ezt követő, keresztrímmel is jelzett zárószerkezetben. A világnak az emberi tudattal elérhető és költő által megszerkeszthető legtágasabb léthelyzete, minden titkával és állandó önkorlátozásával együtt a lehetséges emberi „biztonság” az élet bizonytalanságában. Ez az a biztonság, 240amellyel lezárhatóvá válik az alkotásfolyamat, megszerkeszthetővé a mű, és amely végül is a halál távlatában az élet egyensúlyát jelenti. A fausti pillanat, az el nem ért bizonyosság biztonsága, a halandó ember és a halhatatlan világ összeszövődése az emberi tudatban, költő esetében a műalkotásban:

[…] egyszerre isteni
biztonságba hal földi tudatod
s a nagy, kék réten kezdik mennyei
tücsökzenéjüket a csillagok.

Ezzel a retorizált idillel zárul a Tücsökzene első, 1947-es változata. Az élete delelőjére jutott férfi összegzi általa élete tanulságait, és szembesül létezése tényeivel: a gazdagsággal és a végességgel egyszerre. A véges lehetőségek az életrajz megoldatlanságaiba bonyolították, és a személyes létezés végessége előreküldi kopogó jelzéseit. Ugyanakkor a kiszolgáltatottságnak ebben a szorításában a létezésnek az egyes embert is megerősítő gazdagságával töltekezik fel: létezése pillanatainak kihasználását, intimitását a végtelennel érzi mérhetőnek, és ezáltal a személyes létezést összhangba tudja hozni a költő a világ létezésével.

A Vers és valóságban Miltont említi ihletőjeként a költő, de Kontor István Szabó Lőrinc német műfordításait összegző (még kéziratos) PhD-disszertációjában Angelus Silesius költészetével is összehasonlítja ezt a Szabó Lőrinc-i versszerkesztést. A Die Gleichheitben az „Ewigkeit-Zeit”, az isteni örökkévalóság és a véges emberi összevetését, egymásban összeszövődését, az egyik páros rímű szakasz Szabó Lőrinc által készített fordításában pedig a Az elképzelt halál ciklus előképét mutatja fel:

Mindent a Nap röpít csillagtáncban föl és le,
aki nem érzi, nem tartozik az Egészbe.

Ebben a Mindenségben a tücsökzene adja a motorikus lüktetést, benne összegeződnek-rejtőznek a világ tényei – mint a költő tudatában az ő világának az emlékei. Csakhogy a két „mindenség” a létezés két pólusa. A Mindenség: a teljes tágultság, a „személytelen” végtelen, amelyben „benne a világ”; az ember pedig „az eltünt parány”, amely „tükrös ész”-szel (157. Gyerekvilág) forog körbe, hogy minél többet foghasson az elképzelt Mindenségből az általa megképezhető mindenségbe. De így a feldolgozás folyamata végül is „marad töredék” (347. Mi még?), folytatható még Az elképzelt halál után is. Az alkotó maga szólít fel erre, szinte egy shakespeare-i mozdulattal kínálva művét olvasóinak, a többi ember241nek – a mi helyzeteinkre és pillanatainkra való alkalmazásra és az egésznek általunk (minden egyes olvasó által külön-külön) való kiegészítésére; szuggerálva magának az alkotásfolyamatnak a meghosszabbítását:

A szín forog, és amit elhagyok,
egészítse ki a ti álmotok.

(157. Gyerekvilág)

Hogy végül a halála előtti pillanatban maga adjon erre a „tovább írásra” is gyakorlati példát, visszautalva újabb életrajzi önmagára: 1957-ben a Helyzetek és pillanatokban. De tovább alakítja a versciklus szerkezetét is: a mű első, 1947-ben megjelent, 352 verset tartalmazó változata egyfajta monoton folyamatosságot hangsúlyozott, legfeljebb csak a „tetszés szerint el is hagyható”, „a költemény fölött baloldalt álló címszerű szavak”, „a költő széljegyzetei” (ahogy a tartalomjegyzékben minősíti őket) választják el a külön oldalanként közölt tizennyolc soros strófákat; 1957-ben már fejezetcímekkel különít el egységeket, hangsúlyozva egyszerre az életrajziságot, és az új zárófejezet hozzátételével annak megbontását is. De még ezzel sem elégedett meg: miután a 369. verssel, A miskolci „deszkatemplom”-ban cíművel kemény-keserűen lezárta könyvét, „az első és második korrektura közt csodálatos módon ellassult vagy éppen megállt” nyomdai korrektúra jóvoltából még egy verset küldhet, betétként a kötet szerkesztőjének, Domokos Mátyásnak: a május 16-án véglegesített Holdfogyatkozás címűt, a tér és idő összekapcsolásának remekét, látomását az „ünnepély”-ről, „hogy van a Földön túl is esemény”. A vers ezzel ismét, még egyszer „átrendezi” a teljes kompozíciót: visszautal az 1947-es zárásra, Az elképzelt halálra is. Május 13. hétfő éjjelének Balatonfüreden átélt eseménye volt a Szabó Lőrinc utolsó befejezett versében megörökített holdfogyatkozás.

„Nem a tárgy már, csak a kapcsolata!”

A Tücsökzene személyiséglátomása az 1947-es első kiadás záróciklusával, Az elképzelt halállal olyan – sokféleképpen olvasható – retorizáltan harmonikus pillanatot rögzített, amelyet hosszan kitartani, állandó költői gyakorlattá tenni nem lehet. Ugyanakkor megteremtett egy olyan mértéket – hasonlóan a korábbi Te meg a világ szintéziséhez –, amelyhez minduntalan nosztalgiával fordulhat vissza, mint egyszer már elért, majd túlhaladni kényszerült csúcsponthoz. Ez a mérték lesz a következő 242fordításgyűjtemény, az 1947-ben összeállított Örök barátaink II. szervező elve. Ezt hangsúlyozza a korrektúraolvasáskor 1948 elején összegzésként írt Bevezetésben is: „Egy magasabb fokon megszűnik az első és a második személy különállása és ellentéte – és sajátságos, hogy erre az objektiválódásra éppen a legszemélyesebb művészet, a líra adja a legtöbb és legmeggyőzőbb példát. A költészet azzal vonz, nevel, gazdagít, azzal nyer csatát, hogy élményünkké tesz dolgokat, amelyek addig nem voltak élményeink. Az egyéniség növelésének eszköze; eszköze azonban egyúttal az egyéniség egyéntelenítésének is? Nincs kizárva. A nagy dolgok meglepően egyformák…” A személyességnek éppen létezése legrejtettebb titkain keresztül a személytelen létezés végtelenével való összeszövése – ez volt Az elképzelt halál kivételes pillanata. A műfordításkötet ennek a pillanatnak idézésével indít: olyan ars poeticákat gyűjt egybe, amelyek – a nyitó Goethe-vers címével élve – a maradandóságot mutatják fel a változásban. Így az Örök barátaink II.-ben egy fordított Tücsökzenét teremt Szabó Lőrinc: ott az „apró képek”-ből indul ki, hogy végül a változó eljusson a maradandóhoz, itt a maradandóból kiindulva a létezés „apró képei”-t, az élet különböző ciklusait követve mutatja be a konkrét változatosságot. És ezáltal visszajut a végtelenben megtalált harmóniától az egyes ember veszendőségének, mulandóságának tudatáig. Az elképzelt halál ciklus retorizált látomásától visszatér a Tücsökzene egészének nevelődési szerkezetéhez. Az Örök barátaink II. Bevezetésének elkészültekor ellentétére fordul Az elképzelt halál és a műfordításgyűjtemény eszméje: „szinte nap nap után megszégyenít a tapasztalat: töredék minden tudásunk, […] és reménytelen minden erőfeszítés, amely egyetlen agyba, egyetlen életbe próbálja fogni az emberiség kollektív zsenijének, kollektív idegéletének megnyilatkozásait. S emellett ez a kollektív zseni tulajdonképpen nincs is meg, az egész világirodalmi tudatot csak a tükre, csak az egyes ember teremti, csak a felfogó szellem: ez a szellem együtt születik, együtt épül az éhével, táplálékaival, ismereteink anyagával, mindazzal, amit magába fogadni képes, és e szakadatlan tágulásban mind borzongóbban érzi, mennyire a fogyhatatlan végtelennel kelt versenyre, mennyire csüggesztő korlátok közé szorítják matériális kötöttségei, mennyire rabja lesz és hamarosan áldozata a romlásnak és saját fogyó idejének. […] Az értékek relativitását, a létezés függvény voltát siratom, a szellem gyöngeségét. A múlandóságot. Épp a gazdagsága miatt érdemes siratni!…” Ezt az általánosítást egy konkrét képpel érzékíti meg: „Ezer gyűszűnyit merítettem a tengerből, a tengerekből, amelyek körülöttünk fekszenek…” A létezés változandóságán, töredék voltán kétségbeesve rátalál arra a metaforára, amelyben nemso243kára majd épp az ellentmondás heroikus elfogadását fogja átélni e korszaka talán legkiemelkedőbb versében, A földvári mólón címűben.

De ekkor, 1947-ben, 1948 elején ez még a kétségbeesést szítja, a Tücsökzene szellemi mámora utáni kijózanodás jellegzetes tüneteinek összefoglalásává az Ember panasza című vers válik. Természetesen nem jelent mindez visszatérést a Tücsökzene előtti személytelenséghez és veszendőség-tudathoz még akkor sem, ha terminológiailag egy-egy megfogalmazásában közelít is hozzá, vagy ha az idézett bevezetőben az utóbbi tíz-tizenöt évet mint a csalódások időszakát emlegeti ismételten. Ez a panasz már a Tücsökzene kozmikus rendjében helyét megtaláló ember személyes fájdalma. Ott az ember költőként megtalálja az élet célját, a költészetben eljut az egyes embert a végtelennel összeszövő rend látomásáig. A műfordító pedig az Örök barátaink II.-ben megidézi Az elképzelt halál testvérlátomásait. De – épp a fordításkötetben – a költő az élet mindennapjaiba, az „apró képek” világába visszatérve tudatosítja azt is, hogy a világ rendjét átélő költői tudat, a rend látomását a versben felépítő és megörökítő alkotó: mulandó. A rend örök, a róla alkotott kép, látomás is viszonylag maradandó, de a látomást megalkotó tudat az egyes emberrel együtt változó, alakuló és végül is pusztuló. A Tücsökzenében a cél, amely az egyes embernek értelmet, az elvesztett életrajzért kárpótlást adhat: a mű, illetőleg épp e mű létrehozásának az aktusa volt. Ahogy a mű kiteljesült, úgy vált mind világosabbá, érthetőbbé a létezés rendje. Ezután következett a szellem másnapossága: a mű kész, és a művet alkotó tudat feleslegesnek érzi magát, és ezt a feleslegességtudatot átsugározza a tudatot hordozó emberre. És ezzel realizálódik tulajdonképpen a Tücsökzene ellentmondása is: nem fejlődésregényt adott, nem az élet kiteljesülését kísérhette végig, hanem az alkotás lehetőségének megszületését, az alkotó aktus önkiteljesítését. A mű megszületett, de a benne átélt rend egy elmúlt alkotói pillanat kövületeként rögzült. Szétválik Szabó Lőrinc tudatában az „emlék”, a „nyom”, amelyet hagyott, és az élet:

[…] a szellem?
Szégyene, hogy nem élhet, csak a testben!
Létemet féltem, nem lábnyomomat,
létemet, a központot, a tudat
telíthetetlen tárát: a kegyetlen
romlás uton van, s melyet ünnepeltem,
velem butúl semmivé az anyag.

(Ember panasza)

244

A megtagadott életrajz visszatér az élet jogán, és adja újabb jelzéseit („a kegyetlen / romlás uton van”) és újabb feladatait a költő számára. A Tücsökzene kétéves alakulása, szerves létezése, örök tudati jelenléte által tudta biztosítani ezt a rendbe szövöttséget. Elkészülte után ez a kontaktus megszűnik, tőle önállósult alkotója épp az általa meglátott rendből való kivetettségét érzi. De ezáltal, hogy az ottani eredményt módszerként, életreceptként önállósította, ezáltal állandósítja önmaga számára a védettséget, a világ rendjébe ágyazottságot. Eddig a tárgy, a műalkotás létrehozása volt a célja. A befejezett műalkotás kiürítette, feleslegessé tette az embert. A tárgy megköt és elválaszt, a költő számára létezése egész idejére érvényes, állandó, élő-alakuló-változó feladat szükséges: helyzetének nyomon követése a világ rendjében. Vonatkozás, kapcsolat, viszony – ezek a kulcsfogalmak, amelyekkel a megélt, az élő költeményt, azaz életét meghatározhatja. A műalkotás befejezése után magára maradt alkotó egzisztencialista jellegű kérdésfelvetésére a már korábban is jelentkezett fenomenológiai jellegű sejtések tudatosításával, módszerként való vállalásával felel.

A Tücsökzenében az életrajz megszüntetése vezetett a létbölcseleti költészet megszületéséhez, itt a költészet megjelenési formája ismét az életrajz. „A megélt / költemény a legszebb” – írja kurziválva maga a költő. A Tücsökzenében az élet volt a műért, az életlehetőség kiteljesítési maximuma a művészi alkotás, utána az élet leélése válik folyamatos alkotássá, élettényeit úgy tudatosítja önmaga számára, mint költészetében a kiemelt időpillanatokat. Élete tudata működése révén úgy jelenik meg előtte, mint költemények sorozata: „ez az én élt versem!” Ezáltal tud kapcsolódni a világ rendjéhez.

Nem a múlttá vált tények érdeklik, a befejezett, bárha elemezhető időpillanatok, mint a Különbéke idején, és nem az életrajz folyamata ami emlékként születik újjá a Tücsökzenében. Hanem amint ezeket a tényeket, emlékeket tudatában elrendezi: így kapcsolódhat az ember az élet rendjébe, nemcsak egyetlen kivételes időpillanatban – mint például Az elképzelt halálban –, de a költői alkotásként felfogott életfolyamatban:

mondom, élő zene motoz körűl,
látható zene, hangkép, valami
párlat, mely van is, nincs is, valami
oltóanyag s élősdije a
képzeletnek.
245

A tárgyakhoz, a tűnt tényhez való kötődés, a lezártság helyett az állandó nyitottság, a tudatot az élet tárgyaihoz és tényeihez kötő kapcsolat – ez lesz a belső végtelen új megjelenési formája. Ez az állandósuló „tücsökzene” az, ami körülfogja: a viszonyok, a kapcsolatok rendszere. Ennek a „zené”-nek részese, „hangszere” a költő, aki a nagy zsongásból kiszűri a „külön dallamokat”, az egyes költeményeket.

Az így értelmezett alkotásmód ezután majd évek múlva, 1957-ben, a Tücsökzene újabb kiadásának előkészítésekor kamatozik: Helyzetek és pillanatok címmel írja majd tovább Szabó Lőrinc az 1947-ben publikált könyvet, követve élete újabb „viszonylata”-it, új és új értelmezést látva bele a helyzetekbe és pillanatokba. Így teljesíti ki a valahai egyszeri szintézist: jelezve, hogy célját elérte, nyitva maradt számára költészete és élete folytatásának lehetősége.

246
A stilizált téridőben
(A huszonhatodik év, 1950–1951)
A gyászeset

A Magyar Nemzet 1950. február 16-i számában a következő gyászhír jelenik meg: „Vékes Ödönné szül. Korzáti Erzsébet hirtelen elhunyt. Temetése csütörtökön du. 1 órakor a Farkasréti temető halottasházából lesz.” Ezzel a gyászhírrel zárult egy huszonöt évig tartó szerelmi történet, de ugyanezzel kezdődött el az a tragikus-gyászos-elmélkedő-eszmélkedő huszonhatodik év, amelynek során megszületett a címében is ezt a gyászoló évet felidéző mű.

Fél évvel a váratlan gyászeset után így foglalja össze Szabó Lőrinc szerelme, Vékesné Korzáti Erzsébet halálának eseményeit egy külföldre távozott baráti házaspár, Hüvös Gyuláék számára írott levelében: „Erzsike most február közepén idegösszeroppanást kapott, és 12-én, egy vasárnapra virradó éjszakán, öngyilkos lett, meghalt. Előzetesen legalább két hónapon át készült titokban a tettére. A végzetes napokban sorra eltávolított mindenkit a környezetéből, Máday dr.-t [tanárát és pszichiáterét], engem, Bandit [fiát], a személyzetet. Reggel a konyhában találták, matrácokon, kinyújtózva; luminállal kábíthatta el magát, s a gáz végzett vele. Amióta ismerem, sokszor – vagy mondjuk: többször – sikerült kikerülni, átlépnie ugyanezt a szakadékot. Most nem. Mindezt de nagyon sokat átbeszéltük azóta, de sokszor elsírtam! Érzéseimről nem akarok most és így beszélni, postán. Borzasztó volt, ma is az. A Farkasréten temettük, 16-án, csütörtökön. A boncolást mellőzték. Már szép sírja van, terméskövekből építve; virágok, kereszt; két kis rózsafa a fejnél. Sokat vagyok kint nála. Megírom azt is, hogy otthon, nálam, nagyon megrendülten fogadták a hírt; feleségemmel sokat beszélünk róla, Erzsikéről, azazhogy Bözsiről (ő még így ismerte), s úgy látom, Klára most már egészen másképp nézi ezt a 25 éves szerelmet, mint eddig: teljesen alkalmazkodni igyekszik hozzám ebben az ügyben. Örülök neki. Isten ments, hogy újabb tragédia történjen! Erzsikéről azóta sokat írtam, azt hiszem, legszebb dolgait az életemnek; egyszer majd csak tér nyílik effajta individuális témáknak is.”

Majd minden nagy költő szerelmes verseiből összeállítható lenne egy-egy regény: így születnek, alakulnak – a költő szavaival – a „százados 247mesék” (120. „Ércnél maradandóbb”). Szabó Lőrinc a huszonöt évig tartó szerelmet záró tragikus halál után a gyászévben kötetnyi szonettben élte át az elmúlt éveket. Mégsem regényes történetet örökített ránk, nem eseményeket beszélt el, hanem helyzeteket teremtett újjá. A huszonhatodik év hősnője tulajdonképpen ismeretlen maradt. A költő születésének centenáriumán jelent meg a Huszonöt év című dokumentumgyűjtemény, amely bemutatja Vékesné Korzáti Erzsébet személyiségét és a költő szerelmének rekonstruált történetét.

A huszonhatodik év értelmezéséhez hozzátartoznak a korábbi keletű darabok: maga a költő osztotta új ciklusa elé „Amit még látott”. A Vezeték című Hévízen keletkezett, 1949. február 22-én, a Képzelt képzeleteddel címűt a Hévízről távozó kedves után küldi a költő. Az 1950-es, „kevéssel korábbi keletű” vigasztaló versek őszinte-kegyetlen adományok, amelyek tükrében a hagyományos szerető, felismerve a számára lényeget jelentő, meghatározó viszonyban betöltött szerepének fájdalmas voltát, végképp fellázadt a szerep ellen – és ezt csak úgy tehette, hogy megsemmisítette önmagát.

Ezen a ponton találkozik a költő az új élménnyel, kapcsolatuknak nemcsak alkalmi, majd ajándékverset kiváltó, hanem a nagy költői témát felkínáló szakaszával.

Lehet-e erről a mélypontról ismét felemelkedni? Az első reagálás még mindig alkalmi jellegű: az elvesztés tényét tudatosítja, és ezt a tudati működést közli az egyik március 8-án írott versben. A 7. szonett, a Bolond tükör című tónusában a januári vigasztaló verseket folytatja. Minden a régi: a férfi folytatja a „munkás nap”-ot, továbbra is a dús emlék és a sóvár hiány kíséri, mint amikor rövid útra menve hiányolta kedvesét. Végezheti munkáját, regisztrálhatja az újabb élettényeket, hiszen az ő számára az élet a szerelem, ez a viszony nem meghatározta, csak motiválta létezését: eddig a gyönyört jelentette, most a gyönyör hiányát, korábban a sóvár kívánást, most a szomorú ellágyulást. És ezt az új tények meghatározta új arányoknak megfelelően le is írja „mesterségesen-nyugodtan” (28. Parancs).

Folyton uj dolgok történnek, s te most már
kivül vagy rajtuk. Borotválkozom,
s eszembe jutsz: könny csordul arcomon
és megállok: céljaim fele voltál
és fele szabad tetteimnek, óh, bár
248
több lettél volna! Élek, folytatom
a munkás napot, s minden utamon
együtt kisér a dús emlék s a sóvár
hiány…

(7. Bolond tükör)

És mindezt megint csak – önkéntelen módon – Neki mondja, akinek „képzelt képzeleté”-vel már „képzelt” életében is beszélgetést, de akinek a vigasztaló verseket is mondta. Folytatja a beszélgetést, mintha mi sem történt volna. És ez a megszokás, ez a modor az, ami hitelesíti az előző verseket, az egész huszonöt évet, és a műben is unos-untalan emlegetett és számon kért bizalmat. Itt még nem fikció, nem a látomás része ez a párbeszéd: természetes mozdulat, csak utóbb korrigálandó őszinte elszólás. A folytatásban tudatosodik, hogy ez a párbeszéd már más, mint a korábbi versekben volt, ez már Neki kezébe nem adható, ami közbejött, az olyan kontinuumhiányt teremtett, amelyet csak művi eszközökkel, a műalkotás fikciójában lehet áthidalni:

… De minden könnyem és utam
mit ér? mit, édes társam, társtalan?
A valóság, a jelen, oda van!

(7. Bolond tükör)

Ez után, hogy felébredt korábbi természetes beszédhelyzetéből, keresi a kontaktus művi lehetőségét. Ekkor ugrik be a kép a tükörről, mely visszaver, de el is ereszt, hiszi, hogy őriz, megtartani mégsem tud:

Csak tükröd őriz, tükröd, én, a lélek,
tükör, melyből kirepűltek a képek,
bolond tükör, mely azt hiszi, hogy éltet!

Ez a tükör-képzet felbukkant már a költő 1938-as, szerelmi ars poeticáját felmutató versében is. Kettős tevékenységet köt össze most már szövevénnyé ez a tükör-kép, amelyet 1938-ban még szétválasztott a költő A tűkör vallomásában: figyelő, elemző, kísérő közönyös tehetetlenséget és megtartásra törekvő izgalmat. Íme, a tragédia előképe és tudomásulvétele:

– Égsz, átgyúlok és hideg maradok,
sírsz, visszasírok s mégis hazudok,
szolgádnak hiszel, s nincs hozzád közöm,
249
felszínem ábránd, mélységem közöny,
tűkör vagyok, nem sejted, mily csodás,
megfoghatatlan, tiszta látomás,
mert látomásod is visszaverem,
nem érezlek, nincs emlékezetem,
agyonlőheted előttem magad,
kihullsz belőlem, mint a pillanat,
kihullsz, nyomtalan, üresen, bután,
mint az öröklétből a földi árny.

Akkor ez csak egy elképzelt végszó volt, most valóban megtörtént vele, az ember átélte ezt a közönyös tehetetlenséget, de azután a költő visszaforgatta a régi verset, és megtalálta benne a művész számára kötelezően adódó, egyedül lehetséges megoldást, A huszonhatodik év fikcióját:

– Elkapom arcod és a pillanat
szeszélyét, minden mozdulatodat,
mint mély eget a mély tenger szine,
befogadlak, mint senki sohase,
hívlak, jössz, eldobsz, és várlak megint,
és szeretlek a parancsod szerint,
sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy.

Amit 1938-ban még szétválasztott a költő, az a Bolond tükörben szövevényként jelentkezik. Hiszen a jelen, a valóság, a Szabó Lőrinc-i költészet egyetlen fix pontja „oda van!” Nincs ami rendet szervezzen köré: mechanikusan éli napjait, teszi tennivalóit, de ennek már nincs jelentősége, hiszen ezek a napok már nem lehetnek a tükörben, mert belőle már „kirepűltek a képek”. Tehát a tükörnek azt az állapotát kell rögzíteni, amely még ezeket a képeket őrzi, és ezáltal élteti a halottat, azaz a múltat helyettesíti be a jelenbe. De míg ezt teszi, tudatában van annak, hogy az egész csak az a bizonyos „képzelt képzelet”: „azt hiszi”. Ebben az ördögi körben variálódik azután az egész mű. A valóság, amely már a Te meg a világ idején „bolond szövevény”-nek tűnt fel a költő szemében, most e „bolond tükör” képét ölti magára. És a költő e „bolond szövevény”-be bonyo250lódott: itt még ő maga se tudja, miért, mennyire, de a lehetőség jelentkezett, és ő vállalja a kalandot. Hanem hogy ne egyedül, kiszolgáltatottan nézzen szembe az ismeretlennel: a megszokott mozdulattal fordul a volt társhoz. Neki mondja el mindazt, ami ezután történni fog vele. Így kettőződik meg szerepben és jelentőségben a volt kedves: a kapcsolat emléke és a halála okozta veszteség adja az útra hívást egy újabb kalandra, ugyanakkor az így szerzett észleleteit is Neki mondja el. Egyik alakjában a múltat idézi fel, a másikban az alkotó fiktív társát jeleníti meg.

A halállal Szabó Lőrinc nem tud mit kezdeni. A halál: megsemmisíti a jelent; a halál: kihullás a tükörből; a halál: amit túlélnek a tárgyak, emlékek és – szerencsére – az emlékezet. Így lehet a halál tényének tudatában is felidézni, megteremteni az emlékek jelenét. Egy évre megszűnik Szabó Lőrinc számára a konkrét jelen – illetőleg csak motiváló szerepet tölt be –, és a gyászév alatt (maga a költő használja leveleiben e kifejezést, szinte rituálisan vállalva azt) megelevenedik a múlt. És ebben az időn kívüli, jelenné váló múltban éli le ismét két ember a gyönyör éveit, halad az egyik az önként vállalt megsemmisülés felé, és alakul-formálódik a túlélő-gyászoló alakja is. A „képzelt képzelet” misztériumát alakítja így a költő: egyszerre vannak együtt, és tudatosodik a társ nemléte is, és motiválódik e kétarcú jelenet hatására a megidéző további sorsa. És ez nem szétválasztva, külön jelenetenként, hanem egymásba alakulva, a képzelet szinkronitásában. Mint ahogy a témára találás pillanatában a „nem vagy” sebén átsajgó „voltál” vigaszára ráismert. A költői vizsgálat, analízis és az ideális megoldást akaró teremtés kettős, csak egymást hitelesíthető programja ez.

A stilizált téridő

A huszonhatodik év két ember stilizált és valóságos kapcsolatának egybevetése, átélése. A mérték és esetlegesség egymás mellé állítása és az esetlegesben a mérték jelenlétének felmutatása. Az emlékek visszaidéződnek a maguk természetességében, pontosan és kíméletlenül. Ugyanakkor abban a stilizált téridőben, amelyben a vizsgálat az alkotással ötvöződik, egy másfajta értelmezést kapnak a jelenetek: a biztonság, a bizalom és az állandóság lesz a két ember kapcsolatának meghatározója: „örök jelenlét, noha képzelet csak” (50. Ahol élőbb a föld).

Ennek az alkotói szemléletnek a megvalósulását pontosan követhetően mintázza a 92. szonett, az Egy éve írtam című. 1951. január 12-én visszagondolva az Önvád című vigasztaló szonettre és társára, annak erőtlenségében az erőt, csüggesztő végszavában a soha nem látott szen251vedély felszítóját látja. Tulajdonképpen most sem másítja meg a tényeket: most is a „Köszönöm!” s „Ne félj!” szavakat ismétli, és továbbra is csak „hálám két szonettjé”-nek minősíti azokat. Idáig a pontos ismétlés – majd ezután következik a stilizált téridőben a jelenet megismétlése:

s óh, hogy örűltél! Sors és szenvedély
jajdúlt bennük, husz év bősége, mély
szüksége, önzés, de már olyan egység,
mely tudja, hogy nagy parancs őrzi rendjét
és vállal mindent és mindent remél.

És még egyszer, szinte bekeretezve, a másik fél reagálása:

[…] Sohasem
sütött szemedből úgy a szerelem,

Szinte a huszonöt éves kapcsolat nem létező alapokmánya, alkotmánya fogalmazódik meg – utólag, rávetítve a csak vigasztaló szonettek tartalmára és hatására. A stilizált téridőben valóban megszületik az ideális megfogalmazás, a valóságban elmulasztott törvényalkotás. Itt nem háláról, de sorsról és szenvedélyről van szó, nemcsak önzésről és gyönyörről, de a bőségről, nem sóvár, kiszolgáltató vágyról, de mély szükségről, és nemcsak biztatásról, de vállalásról, és főleg nem egyetlen kapcsolatról, de egységről. Ezáltal olyan mértéket tudott megteremteni, amelyet ugyanakkor a valódi életben, élete egy konkrét jelenében sem volt módja realizálni. Ez esetben is a stilizált téridőben történik ez a törvényalkotás, Szabó Lőrinc jellegzetes módján, látomás formájában.

És ezt maga a költő is tudatosítja, ezért kezdte a szonettet három pontosan beszámoló sorral:

Egy éve írtam: „Köszönöm!” s: „Ne félj!” –
tavaly ilyenkor, januárban: ezt még
Láttad, s a társát, hálám két szonettjét,

Másrészt magát a mértéket fogalmazó szöveget is bizonytalanná teszi az enjambement-okkal: ha a hálát és köszönetet sorssá és szenvedéllyé fokozza is, a hozzájuk tartozó állítmányt az új sor elejére, hangsúlyosan elszakítja: „jajdúlt bennük”; és ha a sóvár kívánság, gyönyör és önváddal élő önzés helyett a bőség és mély szükség parancs szerinti egységesítő erejéről vall, a bőséget és a mély jelzőt külön szakítja az így meztelenül 252megjelenő, leleplezett szükségtől és önzéstől. Másfelé mutat a szöveg és másfelé a szöveg részeinek poétikai helyzete, más igazságot fogalmaz mértékké a stilizált téridőben, és más igazság lelkiismeret-furdalása munkál az alkotás során. És ez a kétely azután a mérték kimondása után mindjárt a szövegben is megfogalmazódik. Állandó váltás következik: a pontos, a régi szonettben tényszerűen megmaradt valóság és a stilizált kép egymást korrigáló vibrálása:

Mért mondtam hát, hogy: „Ne félj?” Sohasem
sütött szemedből úgy a szerelem,
(húsz nap múlva temettünk, kedvesem!)
„Ne félj!” Mi volt ez? Mily jós rezdület?
Mire gondoltam? Nem féltettelek,
mégis tudtam már szörnyű végedet?

E két – a stilizált és a valóságos – téridőrendszer metszetében, a kettő szembesítésében, az alkotás jelenében születnek meg a versek kétkedő poénjai, a Baránszky-Jób László által a ciklus stilisztikai meghatározójaként méltatott paradoxonok és oximoronok.

Ebből a szempontból figyelemre méltó Dorothea von Törne megfigyelése a ciklus német fordításának olvasása során. Szerinte A huszanhatodik év „a világirodalom legbensőségesebb és legnyitottabb költői alkotásai közé tartozik […] Nyitott, mert – s ez a szerelmi költészetben ritka – kapcsolatot teremt az olvasóval. Irtózatos erőfeszítések tanúja ugyanis, aki a szonetteket olvassa, átéli Orpheusz kísérletét, visszahozni halott szerelmesét az élők birodalmába […] A magyar Szabó Lőrinc olyan szempontot érvényesít, melyet eddig alig vettek figyelembe nálunk: a felelősség szövevényét vizsgálja a maga korában. Költeményeiben a szerelmesek éppúgy függvényei a világmindenségnek, mint a társadalomnak, amelyben még a polgárság erkölcsi kényszerei és parancsai uralkodnak. Szabó Lőrinc számára a keresztény etika meghatározó is meg kérdéses is egyszerre. Így a ciklus egészét mint afféle megtisztulási folyamatot olvassuk, melyben az olvasónak tudatosan részt kell vállalnia” (Salamon-Rácz Zsuzsa fordítása).

Ezáltal válik a halott kedves alakja olyan emlékezés „alkalmává”, amelynek során a szenvedély, az önvád, a reménykedés és az önkontroll hullámzásában élheti át élete ellentmondásait a költő: a stilizált téridő és a valóságos tények világa közötti kapcsolatot az alkotásfolyamat jelenében megteremtve. Ezáltal nő meg, kap fontosságot a kedves alakja: a hagyományos szerető világokat összekapcsoló személyiséggé lényegül.

253

De nemcsak az életrajz esetlegességében, hanem a személyiségfejlődés törvényszerűségében is realizálódott ez az annyi fájdalommal és gátlással szemben alakuló kapcsolat. Szabó Lőrinc hódításait, szerelmeit, kalandjait mint életformát vállalta, függetlenül a partnerek személyétől. Az egyetlen nő, akit – ha csak részben is – személyében vállalt viszonyuk ismertté válásától annak egész tartama alatt: Korzáti Erzsébet volt. Ez a kapcsolat személyes jellegénél fogva épült be a Szabó Lőrinc-i életforma hierarchiájába. És ha korábban csak annyit tudott mondani e kapcsolat jellemzésére, „hogy a gyönyörben biztos társa van”, a stilizált téridőben kibontja az emlékeket, és azt a folyamatot is megtalálja, amelyben ez az egység létrejött, amelyben „teremtjük egymást” (39. Kéküveg nyár). A kezdő pillanat mellett éppen ez izgatja a költőt, ennek a kettős teremtésnek a kezdete és meghatározottsága. Ő maga, a költő emel ki részleteket a kedves vallomásaiból, és ezen keresztül mutatja be az ember öntudatra ébredését az asszonyban. Vékesné Korzáti Erzsébet számára ez a szerelem jelentette a kiteljesedést, a Megszületést (17. szonett).

A József Attila-i Óda fordított helyzete ez, itt a férfi a nővel mondatja ki: „lényed ott minden lényeget kitölt.” A halotti versekben, a stilizált téridőben két felfedezéssel egészül ki szerelmi kapcsolatuk: az egyik az asszony drámájának megérzése és talán megértése annak is, hogy az asszony határozott egyénisége a szerelem ellenében is megmaradt; a másik pedig a veszteség következtében a férfi kiüresedése.

A kezdet és a vég így zárul egy szerelem történetében, így ismeri fel egy férfi halott kedvese lázadó öngyilkos menekülésében – és túl ezen, másokban is – a szenvedő ember jelenlétét, lép ki saját szenvedéseinek önös köréből; és mindez alkalmul szolgál a megszólalásban korlátozott költőnek, hogy a számvetést versek sorában végezze el, saját életéért is versenyt futva az ő egészségét is romboló idővel az alkotásfolyamat idejében.

Nemcsak terólad, rég nemcsak terólad
van itt szó, kedves: mint nekem te, sok
fájt már s fáj majd még élőnek halott:
köztük siratlak! Ahogy ma mi, holnap
különbek ejtik szemükből a holdat
s napot, kezükből szerszámuk szokott
örömét-fáradalmát, és ahogy
nemzedékenkint egész birodalmak,
huss, tűnnek, mind! Tartalma semmijét
legjobban benned tárta fel a vég:

(73. Nemcsak terólad)

254

Ez az 1951. január 18-án készült számvetés valóban azokat igazolja, akik A huszonhatodik évben a Szabó Lőrinc-i individualista szemlélet oldódását látják (elsőként: Sőtér István, Somlyó György). A gyászév végére, kilépve egyéni gyászából, levetkezve az alkalmiságot, tanulságként hozza: az emberi létezés törvényeit átlátva az egymásért érzett felelősségben találja meg az embert meghatározó ideális magatartást: „rettegve siratok és szeretek, / mióta nem vagy, minden életet” (73. Nemcsak terólad).

Ha végül Szabó Lőrinc eljut ennek a humanista magatartásnak a vállalásához, lehetséges-e, hogy A huszonhatodik év csak a gyönyör szüntelen, önző siratása – mint azt részben már Rába György is jelezte, de legkövetkezetesebben Rónay György hangsúlyozta? Mit talál a költő mértékként, amely két ember, a férfi és nő kapcsolatát meghatározhatja?

Mert mit is mondott Neki Szabó Lőrinc azokban a versekben, amiket „még látott”? Hogy „a gyönyörben biztos társa van”, és hogy a vele való együttlét által mint vezetékkel kapcsolódnak a világ rendjébe. Az élővel szemben ez kevésnek bizonyult, pedig utóbb a stilizált téridőben is tulajdonképpen ezt variálja, és ez az, ami nem egy kritikusának szemében is kevésnek találtatik.

Vékesné Korzáti Erzsébet beteljesítette Szabó Lőrinc számára azt a kapcsolatot, amelyről a költő – látszólag a legkevesebbet vallva – a legtöbbet mondja: „s huszonöt évig meg nem untalak” (90. Most csak lélekben). Az egység, amelyet kapcsolatuk teremtett, a testeknek egyessége volt. Ezért és ebben lehetett számára Erzsébet a mérték. A kalandok, a hódító életforma névtelen szereplői és alkalmi csodái mellett a biztatás, az egyetértés és a változatosság ingere. Az a teljesség, amely meghatároz minden többi kapcsolatot is: serkent rá, de a visszatérés biztonságát adva fogad vissza újra és újra: „minden nőt miattad / szerettem: mindre futotta belőled” (40. Egészség). Ezt az Egészséget jelentette, az introvertált kapcsolat állandó extrovertáltságát, a minden nőiségre fogékonnyá tevő, a szexuális megkívánást, a „sóvárság”-ot állandóan tápláló-életben tartó biztonságot. Ezt a biztonságot edzette huszonöt év nehéz próbája: a lelkiismeret-furdalás és az egymáshoz tartozás vonzása és taszítása, a szellemi és testi kapcsolat egymást alakító-építő közös mozzanatainak a két ember személyiségébe rétegeződő emléke.

Ennek az Egészségnek a tragikus omlását érzi meg a partner halála után a férfi, ezért tekinthet a költő oly drámai megrendültséggel, a veszteséget kozmikussá nagyítva szinte Omló szirtről (104. szonett) vissza már a pusztulásba. A korábban is volt betegségek ezután összegződnek a halál jelzéseivé az életben maradt testében, a szívrohamok ezután két255szer is koncentrálódnak trombózissá. És ezért kell a költőnek a szonettekben újra és újra idézni a gyönyör emlékét: a korábban éltető mértéket, a valahai Egészséget. Mindez inkább csak formájában misztika, neoplatonista, művi érzékiség. Valójában a mértékét elvesztett férfi sóvár emlékezése és emlékidéző, társ- és mértékkeresése: az élet továbbélésének, a kalandokat és csodákat hajszoló férfilétezés további esélyének biztosítása.

„Talán gyors bukás lett volna veled / élnem” (58. Hiányzó köznapok) – gondolkozik el a költő, de utólag változtatni úgyse lehet. Hiszen Szabó Lőrinc egész élete a különböző szerepek közötti egyensúlyozás. Ahogy a partner halála ily megrázkódtatást eredményezett, az ő javára végződő válás másik oldalról roppantotta volna össze a költőt. Tulajdonképpen a modern ember szerepekre bontott, részletmeghatározókból összeillesztett személyiségszerkezetét gondolja, éli át Szabó Lőrinc – és igyekszik kényszerűen alkalmazkodni hozzá. A Tücsökzenében a szerepek sokfelé széthúzó rendszerét még közömbösíteni tudta. Ott egyetlen szerep kiteljesítése felé haladt a mű: a költői létezés felé, amely létezési forma ezután megszüntette, magába olvasztotta a többi szerepfeladatot is. A különböző szerepek kínálta feladatok a költő feladataiként, problémáiként simultak a mű egészébe.

A huszonhatodik év ezt a kibúvót nem engedi meg. Itt ugyanis nincs egyetlen összegző szerep és egyetlen feladat felé törekvés: itt a viszonyítással, ennek az egy szerepnek az embert alkotó többi szerepekhez való kapcsolatával is szembe kell nézni. A Tücsökzenében még az emberi teljességet mint célt feltételezhette, A huszonhatodik év egyetlen kapcsolat felidézésével, kiteljesedési esélyei mérlegelésével az emberi személyiség szerepekre bontottságát mutatja fel.

A személyiség megosztottságából, a széttartó szerepek rendszerébe illesztettségéből következik, hogy nem harmonikus emberi kapcsolatokban, hanem a személyiség részleges meghatározottságában kellett Szabó Lőrincnek gondolkoznia. A huszonhatodik évben egyrészt ennek a szerepekre bontottságnak a pontos-drámai leírását adja.

„A huszonhatodik év műfaja szerint canzoniere, ahogy Petrarca óta az olyan daloskönyvet nevezik, mely a szerelmi érzés belső útját laza füzérszerűen összefüggő versekben beszéli el.” (Rába György) Nem a kor hazai költészetéhez kapcsolódik (hiszen a bánat polgárjogáért majd csak a leszűkítő irodalomszemlélet oldódása idején, az ötvenes évek közepén Illyés Gyula indít vitát – tulajdonképpen a teljes személyiséget vállaló líra szabadságharcát vívva ezzel), de stílusihletét merítheti saját műfordításaiból. Hiszen éppen nemrégen fejezte be régi önmagával szembeni 256adósságát, az ifjúkori fordítások után a végleges formába öntött Shakespeare szonettjeit; majd a halállal és bizonytalansággal teli dráma fordítását, a Troilus és Cressidát zárja le, utána Racine-t fordít, az Andromachét, a szabályokat egyszerre vállaló és megbontó barokk szenvedélydrámát, és ellentéteként a romantikus szerelmi történetet, a megelevenedő emlékezés jeleneteit, A bahcsiszeráji szökőkutat is; már e szonettekkel párhuzamosan pedig Molière komor-súlyos művét, az Embergyűlölőt és könnyed játékos „librettó”-ját, a Psychét. Ezek még szinte a költő passziói, mint élete során korábban nagy fordítói vállalkozásai, 1950-ben még nincs az a megélhetést biztosító sok megbízása, amely a következő években teljesen lehetetlenné tette saját költészetének művelését. A műfordító tehát a költészet örök értékeinek honában él, éppen a szenvedélyek különböző, koronként változó kifejezési formákba zárt izzását formálja át magyarra, és ezzel szinte kikísérletezi azt a formanyelvet, amelyen azután adott esetben ő maga is megszólalhat.

Így születik meg A huszonhatodik év hangneme, ebből a klasszikusok fordításából kialakult stílusból. Ebből következik eklektikája, amely a barokk és romantikus szenvedély kifejezéskészletéből éppúgy merít, mint a realista leírás, a lélekelemző megfigyelés módszertanából, a neoplatonista misztikának éppúgy átveszi az ötleteit, mint a szimbolizmus „correspondence” gyakorlatát. Erre, az „örök-klasszikus” kifejezésre való törekvésére utal Baránszky-Jób László szóbeli emlékezése, hogy Szabó Lőrinc véleménye szerint nincsenek is igazán külön stílusok, mindenki olyan tökéletesen akar verselni, mint Horatius, és ez esetenként vagy jobban, vagy kevésbé sikerül. Ez az anekdota tulajdonképpen a kortárs költői törekvésektől elkülönülő, kényszerűen és nem keresetten légüres térben alkotó költő találkozását jelzi a számára ekkor egyedüliként adódó kifejezési móddal. Ugyanakkor ezt az „örök-klasszikus” kifejezési módot kikísérletezve mindazt, amit versébe fog – mindenkori szokásához híven – kora szókincsével mondja el, a legtermészetesebb beszédmódhoz igazítva versbeszédét. Ahogy ezt már első kritikusa, Nagy Péter üdvözölte: „Az ünnepélyesség pedig a legnagyobb fokú intimitással váltakozik: […] ő nem szonetteket ír, hanem szonettben gondolkodik”. „Rím s ütem” így érheti el, „köznapi nyelven” szólva a „csodát”, amelyből megszületik a műalkotás: az arány és szimmetria, mely „formát, életet” teremt, „ahogy a virág, / a sejt, s a kristály” (14. Emlék a szivednek). Így hozza létre a szonettek hangnemének feszültségét: egyeztetve az „örök-klasszikus” kifejezésmódot és a jelenben természetesen folyó beszédmódot, tematikájában pedig összekapcsolva az örök témákat és a személyes, alkalmi élményt. Mint ahogy ezt mértékként már ezelőtt, 257a Shakespeare szonettjei bevezetőjében megfogalmazta: „Nem külsőleg törekszik újszerűségre: tudja, hogy mondanivalójának igazsága és őszintesége megújítja, illetve emberi határokon belül örök dolgokkal teszi egyanyagúvá szavait. […] Az első pillanatra konvencionálisnak ható stílust azonban a léleklátás páratlan ereje világítja át, a dikció szokványos gesztusai, képei és modulációja mögül valami mélyebb és végletesen egyéni lélekmozgás tör elő, az Idő ősi metaforái a tények súlyával kezdenek hatni, a szavakon keresztülcsap a realitás vére és tüze, és a dallamban egyszerre csak magunkra, saját lényegünk, tapasztalataink vagy lehetőségeink énekére ismerünk”.

A Tücsökzene életmeditációjában még kapcsolódott a Különbéke gyakorlatához, az anekdotikus elemből kibontott epikus vers mintájához, és ennek igen megfelelt az életrajzi téma és a létbölcseleti igény lírai ihletése. Ezáltal ott még a köznapi, a természetesen folyó beszédmódhoz kötöttség volt a hangsúlyosabb, az ezt egyensúlyban tartó kifejezési módot rafináltan, a látszat ellenére valósította meg. A huszonhatodik év esetében épp ellentétes alkotói feladattal találkozott: a hangsúlyosan keresett „örök-klasszikus” kifejezési módot kellett észrevétlen igazítani, összhangba hozni a természetesen folyó beszéddel. Ezzel is magyarázható, hogy a versforma és mondatépítés összhangja, tágabb értelemben a versbeszéd – Rába György értékelése szerint is – tökéletesedésre vall, és a „mesterfok”-ot még a gyengébb daraboktól sem vitathatja el Rónay György.

Így áll elő az a paradox helyzet, hogy ekkori műfordításaiban, még a nagy szeretettel és gonddal véglegesre kidolgozott Shakespeare-szonettekben is több a szabálytalanság, a Szabó Lőrinc-izmus (például a keresetten rossz rím, a durva enjambement), mint A huszanhatodik év szonettjeiben. Ezért van az, hogy a Tücsökzenével új, sajátosan egyedi műformát teremtett, ezáltal is megújítva a kortárs irodalmat, A huszonhatodik évvel – kizárva a kortárs törekvésekből – egy sokszázados műfajt folytat és teljesít be a maga számára: az „örök-klasszikus” társaságot keresve esendő és kortársainak elmondhatatlan problémája számára.

Ugyanakkor ez az alkotói törekvés nem új Szabó Lőrinc pályáján. Hiszen már a Föld, Erdő, Isten kötet idején programszerűen kapcsolódott a klasszicizáló hagyományokhoz, alakított a maga számára egyfajta „fentebb stil”-t, hogy ezen a stilizált nyelven fejezhesse ki személyisége alakuló problémáit. A különbség az, hogy akkor a szecessziós-posztszimbolista látásmóddal és némi expresszív mozgalmassággal alakítja stilizált, klasszicizáló kifejezésmódját. És ez a tájékozódást, a még tisztázatlan problémák érzékeltetését, egyszerre érzékelését jelentette. Legjellem258zőbb sajátsága a világ erotizálása volt – nem azért, mert már ismerte Erósz jellegzetességeit, hanem éppen azért, mert csak fontosságáról volt meggyőződve, de analízisére még nem vállalkozhatott. A Föld, Erdő, Isten költője éppen még tapasztalatlanságánál fogva stilizál, Horatiust inkább a klasszicizáló Babitsban vagy Georgéban, Shakespeare-t pedig Browningban találta meg. Ezt követően pályája első évtizede éppen azért lesz lázadás a klasszicitás igényével a szimbolista-posztszimbolista klasszicizálás ellen: saját hangjának megtalálása egybeesik Goethe, Villon, majd az igazi Shakespeare felismerésével. A klasszicitást ekkortól azonosítja a pontos, célratörő, racionalista és tárgyilagos kifejezéssel, ahol az „absztrakció és realizmus egyaránt biztos eszköz” a kifejezésben, amely az önelemzésnek és emberismeretnek olyan fokát és képességét feltételezi, és – a kifejezés akkora tömörségének művészetét, amelynek „megértésére is sokszor hiába vágyik, törekszik fiatal és tapasztalatlan lélek” (Shakespeare szonettjei, 1948). Ennek a klasszicitás-eszménynek a jegyében alakítja a maga „örök-klasszikus” látomását, az Örök barátaink két kötetében összegezve a maga számára a világirodalmat. És ahogy ott sem stílusonként, koronként vagy szerzőnként építi művét, hanem témánként, ugyanúgy alkalmazza a különböző stíluselemeket az egytémájú ciklus, A huszonhatodik év hangnemének alakításánál. Nem a stílus, hanem a hangnem egységére törekszik, ezzel biztosítva művében az „örök-klasszikus” kifejezésmód egységét. Ahogy a Shakespeare-szonettekről írta az 1948-as kiadás bevezető tanulmányában: „Feszélyezettség nélkül monoton, majdnem mániákusan ismétli egyetlen témáját, […] Maga az élet vérzik bennük, a kulcs csakugyan a szívbe, egy óriás szív zaklató titkaiba nyit ajtót”.

259
A derű órái a halál árnyékában
(Valami szép 1947–1957)
Vázlatok és kísérletek

Nemcsak a történelem fenyegetéseivel kell a költőnek szembenéznie, hanem saját szervezete romlásával is. Az elmúlt évek sokkjai aláásták egészségét, vesepanaszaival kórházak, orvosi rendelők vidékén fejezi be a Troilus és Cressida és a Shakespeare szonettjei fordításait, tüdejében egy ér megpattan, és a Haynal-klinikán gyomrába eresztett gumicsővel a szájában kezdi alakítgatni a kedvesét gyászoló „halotti szonettek”-et. Ekkor terjed el halálhíre, egyik nyáron kétszer is kap szembevérzést, anginás rohamai szaporodnak. De ő csak járja az élete utolsó évtizedében menetrendszerűen beprogramozott „balatonozós” útjait.

Az alkotói intenzitás Szabó Lőrinc számára mindig a szervezet fizikai megterhelését is jelentette. Már a Fény, fény, fény kötet egyik „megkivánó”-verséhez (Nem akarlak, s csak rád gondolok) odaírta a kötet házi példányán: „Spolarichban [a fiatal költők kedvelt pesti kávéházában] egy vasárnap délután az írás vége felé egészen elszédültem, pár másodpercig”. Hasonlóképpen számol be feleségének 1940 őszén galyai tartózkodása idején, amikor a katonai szolgálattól szabadulva katonai tárgyú verseit készíti. Tulajdonképpen Az elképzelt halál is egy ilyen „rohamon”, a halálon kifogó alkotói ötlet. De mindenképpen az A huszonhatodik év minden mást kizáró alkotói rohama is, szemben saját halálfenyegetettségével. Ezzel az önpusztító rohammal adta át magát mindannak, amiben személyiségét megvalósítani, kiteljesíteni vágyott – legyen az szerelem vagy utóbb e szerelem emléke, amelyet „agyrém”-ként üldözve, teljes önlekötéssel igyekszik átmenteni az esztétikumba. És közben ezt az önpusztító „átlényegítés”-t is figyelemmel kíséri, pontos látleletét rögzíti A huszonhatodik évben:

Nem tudom én, mi igaz: rohamokban
érzek, dolgozni is úgy dolgozom:
növök s növelek, nagy hullámokon
röpít valami: mindig gyanakodtam,
260
hogy ha nem mesterségesen-nyugodtan,
hát egy epilepsziás hatalom
robbanásaiban gondolkozom:

(28. Parancs)

A jó barát Illyés Gyula közelről figyelhette ezt az alkotói rohamot, hiszen 1950 őszét együtt töltötték Tihanyban, ő a maga évődő-elismerő-kaján modorában meg is rajzolta ezt a sokarcú lényt: „Elolvasta még egyszer a verset, majd átnyújtotta, a gyászos élmény (s megrázó olvasmány) hatására sírásra torzult arccal, de kezét dörzsölve az elégedettségtől, hogy egy hónap leforgása előtt ez már a harminckettedik! Tárggyá munkálta a kínt”.

A Vers versek helyett egy újfajta alkotói magatartást fogalmazott meg, amelynek sajátos gyakorlat felelt meg. Már ez a vers is egy ígért tízes széria helyett keletkezett. Ezeknek az éveknek a jellemző versalkotási módja lesz egy-egy ötlet körül végiggondolt viszonylatok feldolgozása, rendszerint nem is egyetlen versben, hanem az egymás szomszédságában létrejöttek egymást kiegészítő-magyarázó ciklusában (a Válasz 1948. decemberi és 1949. március–áprilisi számában közöltek és az 1949 július–augusztusában Kisörsön keletkezettek). Már keletkezésük is összekapcsolja őket. Igali vendéglátóinak, Baumgartneréknak írja 1948. augusztus 7-én: „Kitűnően utaztam, egy napig még Földváron maradtam, újabb sor szonettel elkészültem”; 1949. február 22-én pedig szintén nekik, Hévízről: „Írtam hét verset is, a Válasz (tán utolsó) márciusi számában láthatod majd őket”; majd 1949. szeptember 6-án: „Dolgozgattam. Megírtam a még Kisörsön elkezdett egyik további versemet, a nyolcadikat”. 1953 elején a Januáréji olvadás, majd tavaszán–nyarán a Májusi orgonaszag, valamint a Ficseri-füsti készül el, június 3. és augusztus 10. között Tyutcsev verseinek kötetnyi fordítása, őszén pedig újabb szerelmi ciklusa. 1954 az Újévi katica, A forzicia éneke, az Országos eső és a Valami szép keletkezési ideje, nyara a Vereség után című, a futball-világbajnokságon elszenvedett kudarcot elsirató gyászóda versciklusának formálásával telik. A költő utolsó alkotói „rohama” 1956. január–február során következik el. Önálló, kidolgozott, lezárt verseket ekkor ír utoljára, később már csak három régebbi ciklusát, (a Tücsökzenét, A huszonhatodik évet és az 1953-as szerelmes szonettjeit) igyekszik kiadásra felkészíteni, illetőleg a Meglepetések-ciklussal kommentálni az 1956-os forradalom eseményeit, valamint az Örök barátaink két kötetének összeszerkesztéséből és újabb fordításainak hozzáadásával létrehozni fordításainak végleges gyűjteményét. 1956. február 22-én írja Kodolányinak: „Az utolsó három hétben nyolc verset 261írtam.” Ezek közül kettőt még Igalon kezdett, és ekkor fejezett be: Egy igali ól előtt, január 21–25.; Hajnali látomás, február 3. A többi a napfényes, szinte tavaszi januárból a kegyetlen, hideg februárba való átváltást kíséri nyomon: Téli napfény, január 18.; Be másképp!, január 20.; Mínusz 20 Pál-fordulásakor, február 2.; Két pokol, február 5.; Téli fasor (ekkor még Színváltozás címmel) február 12.; és közöttük a legfontosabb, a Mozart hallgatása közben. Mindezt március 6-i levelében így összegzi, immár másodszor is Kodolányinak: „A nagy hidegek idején írtam egy nagyon Mozart-verset. Jókedvű, s talán majd csak megjelenhet valahol. Meg hét másik verset is írtam, meglepetésül saját magamnak is”.

A korábbi élményversekkel szemben ezek a versgondolatok az embert körülvevő létezés mechanizmusának vizsgálatát célozzák. Az elképzelt halál Búcsú című darabjában felvetett probléma továbbgondolásai: „Még nem tudom”. Drámai szaggatottságú lesz a vers, a képek, hasonlatok az élet különböző területeiről kerülnek egymás mellé. Béládi Miklós a Májusi orgonaszagról írja: „Képei nem egyszerűen csak több mozzanatúak, de a hasonlított köréből messze el is távolodva önálló életre kelnek, és a költői emlékezés, életmagyarázat kifejező szerepét vállalják magukra”. A Tücsökzenében még az emlékezés, Az elképzelt halál után az életmagyarázat kerül a Szabó Lőrinc-vers középpontjába.

Szabó Lőrinc 1948–1949-es verseiben a megoldatlanság, a témák feladása, a könnyeden jelentéktelenítő poénok még mind egyfajta rendezetlenséget mutatnak, de a mindben készülő életmagyarázat, a világ egészét magába foglaló egymáshoz fűző képszerkezet arról a nagy igényű vágyról árulkodik, hogy a költő egy olyan általános érvényű modellt alakítson, amelyről elmondható: „de szebb jövő tán bennünk álmodik” (Kis nép fia).

A Vers versek helyett tulajdonképpen azt mutatja, hogy megvan egy új költői korszak módszertani lehetősége. Valami általános érvényű életmagyarázatot készül alakítani, de a témák részlegessége, alkalmisága vagy az alkotásra adódó idő kimértsége ebben mindig megakadályozza. Valahogy ugyanaz a dráma játszódik le alkotásfolyamatában, amit ekkori terjedelmesebb fordítói vállalkozásaiban és az Örök barátaink II.-ben is nyomon kísérhet a költő. Egy világkép-látomás bomlik darabjaira, amelyet az Örök barátaink II.-ben az antológiaszerkesztő szándék még egységes egésszé tudott kerekíteni, de nagyobb fordításai, az 1947-es Troilus és Cressida, valamint az 1948-as év végi A bahcsiszeráji szökőkút, majd az 1949-es Andromaché már más tanulsággal szolgálnak. Azt a „háború” és „pusztulás” utáni pillanatot rögzítik, amelyből egy új békeforma, az élet rendjének új szintézise születhetne (a trójaiak vendégsége Hector és Ajax párba262ja után a görögöknél, Pyrrhus szerelmes tervei Hector özvegyével, és Girej kán türelmes szerelme keresztény foglya iránt), de amely pillanat múltával a pusztító szenvedélyek erőtere tragikusan felerősödik, a szép vágyak, amelyek már béketervvé szerveződtek, alkotóikkal együtt az értelmetlen pusztulás áldozatai lesznek: a háborús rend jelenvalósága ismét fölébe kerekedik az ezt megrendszabályozni akaró elképzeléseknek. Új világégéstől tart a költő is, a versekben is ott ez a rém, a meginduló koreai háború híreire igazolva látja veszélyérzetét, melyet még A huszonhatodik évbe is beleír:

[…] De skarlát események
nőnek föléd, rád, köréd: az a vér,
mely messze dől, itt is dől; ideér
a dörgő tűz: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
népek csatái gyúlnak égre, hogy
kioltsák az emberiség nagyobb
sebével bennem láng-sebed, Halott;

(83. Népek csatái)

És hogy semmi kétség ne maradjon, a magát sorsüldözöttnek és pusztulásra szántnak érző ember „csak úgy, mellesleg” hozzáteszi: ez nem őellene készül, nem személyes csapás, hanem közös, mindenkit fenyegető rém. Így válik nemcsak költői témává, hanem személyes ügyévé a béke, ami publikáló kortársai legjobb és legőszintébb költői megszólalását is kiváltotta ezekben az „ötvenes” években. Szabó Lőrinc az alkotás belső logikájával jutott el e fenyegetettség átéléséhez. Hiszen annak az időnek egyik legjelentősebb szellemi értékét hozza létre, volt mit féltenie (Balatoni naplójegyzetek, 1951). Ezért gépelteti le több példányban A huszonhatodik év elkészült darabjait, hogy szétküldje az ország különböző tájaira: nehogy valamely elkövetkező háború során elpusztuljon a kézirat.

1948. augusztus 2-án és 3-án megszületik a csoda. Ekkor járt Balatonföldváron, és ennek a látogatásnak az emléke A földvári mólón című vers, Szabó Lőrinc költészetének egyik legkiemelkedőbb alkotása. A vers a tárgyi világ képét szembesíti feldolgozójának, az embernek létezésével. Minden szó más-más képzetkörbe köti a leírást, valóban az élet megjelenési formájává lényegül át a látvány. Olyan költői pillanat szülötte, amely nagy költők esetében is kivételes, „még Szabó Lőrinc mértékével mérve is kivételes, hibátlan remek” – írja Rába György monográfiájában. Az elképzelt halál látomásrendje benne és általa realizálódik és kap földi távlatot.

263
Partra döng a tó: nagyitóüveg-
húsa alatt ingó terméskövek
dagadnak-fogynak, ahogy éleik
szöge a híg kristályban megtörik,
szűkűl vagy tágúl: a dirib-darab
roncsok együtt emelik hátukat,
torz teknősbékák, a vízzel, amely
szabályosan lüktetve futja el
mohos lapjukat, aztán lecsorog
s fél vagy negyed ütemkésés konok
játékával kontrázgatja saját
lélegzetének nyugodt ritmusát.

A vers az élet természetes ritmikáját – örök-szabályos „döngésé”-t és az azt „kontrázgató” egyedi „konok játék”-ot egyként – számba véve mutat be egy jelenetet a természeti nagy egészből. Majd ezt a látványt bezárja az időbe:

[…] tizenöt
másodperc telt el, s két hullám között,
mely jött s elomlott, most megint csorog
a sok kis csurgó, fecseg és locsog,
s megint árnyat húz a fenékre a
felszín futó recehálózata, –

A figyelő emberi tudat méri, minősíti a természet önelvű látványát és melléállítja az ember sajátos, természetellenes viszonyrendszerét (barát és ellenség, rangsor stb.). A természet és a történelem törvényei szembekerülnek, az emberi rend a maga alakította fogalmak, rangsorok szerint játéknak, léhaságnak, semminek tekintheti a végtelen természet e versbe fogott pillanatát. A földvári mólón szemlélődő költő éppen a különbözést tudatosítja, a magának való természet életét és az emberi történelem külön-külön önmagába zártságát:

s mindez folyton így ismétli magát,
így, e játék, az örökléten át,
így, e léhaság, s túlél minket is
és túléli ellenségünket is,
túl, ez a semmi, ez a tünde kép,
túl a királyok, hősök és a nép
minden jövőjét: jelentéktelen,
mégis másod, rettentő Végtelen!
264

De ez az összevetés nem lehangoló, hanem így, ezzel a záradékkal teljes életmagyarázat. Az élet egésze azáltal válhat a vers részévé, hogy egyik részlete, az emberi tudat felfogja, feldolgozza ezt a teljességet. A természeti pillanatot épp azáltal lényegíti a „rettentő Végtelen” megjelenési formájává a költő, hogy szemlélődése során tudatában elgyönyörködik a látványon, és felfedezi a mikrokozmoszban az Univerzum teljességét. És ezzel változás következik be a Szabó Lőrinc-i líra szemléletében. Korábban a természeti végtelennel, „Az örökkévaló világ”-gal nem tudott mit kezdeni, számára csak az ember által megélt végtelen, a történelem, „a Szfinksz ötezer éve” volt a feldolgozható, tudatosítható (lásd a Sivatagban című vers egymásnak ellentmondó végleteit, 1933). A természeti végtelen megalázó magasság volt, a „roppant ég alatt” összeroppanthatóan volt jelen minden egyszeri élet (Fűz a tóparton, 1939). A földvári mólón az első vers, ahol a „nem értem” helyett megtalálja a költő a végtelennek azokat a jeleit, amelyek segítségével tudatával feldolgozhatja, értelmével felfoghatja azt, és a felfedezés örömében megszólíthatja: „a Szfinksz ötezer éve”, az emberi végtelen kitágul a belátható természeti végtelenné, amely már nem „roppant”-ja össze, legfeljebb „rettentő” viszonyban áll az őt figyelő, vele kapcsolatot teremtő emberi tudattal.

Egy ember szemlél egy természeti pillanatot, és ebben a viszonyban megjelennek az emberi történelem jelenségei és a Természet egésze. Ebben a változó optikában teljesedik ki a költő életmagyarázata: kap hangsúlyt az emberi tudat világot értelmező szerepe, az emberi végességet, sőt bizonytalanságokat is vállaló tudomásulvétel már nem tragikus hangsúllyal; és jelentkezik a mindezt viszonyító-feldolgozó tudati ténykedés rögzítésének, a versalkotásnak immár nem a szenvedést, a kiszolgáltatottságot panaszló, hanem gyönyörokozó jellege. Megtartja korábbi elgyönyörködő vonzódását a természeti létezéshez és kritikai távolságtartását a társadalmi keretekkel szemben, de mindez egy világkép teljességén belül, egy tárgyaiban és mozgásában elrendezett világban való szubjektív helykeresés mozzanataként formálódik verssé. Megtalálja azt a harmonikus pillanatot, amely felé a Tücsökzene meditációjában létbölcseleti igényként vonzódott. A retorizált idill helyébe a szervetlen és szerves természeti, valamint a történelmi-társadalmi lét együttérzékelése, viszonyrendszerük átgondolása lép.

A szinte még ki sem fejlesztett, végül is egyetlen nagy verssel tetőző korszak ezután hirtelen félbeszakad. Az 1949. július végén–augusztus elején, Kisörsön, Bernáth Aurélék vendégeként írott versekben (Valóság, Nemsoká, Ébredés, Rabság) épp e rövid, kétéves korszak tematikai leépü265lését kísérhetjük figyelemmel. Megszűnik a Válasz, publikációs lehetőség nélkül marad a költő. A Kisörsi nádas a búcsú versének is felfogható.

De a Kisörsi nádas című verssel 1949 augusztusában nem fulladt ki ez a költészet, hanem csak egy magaslati ponton szünetelteti önmagát. A publikációs lehetőség megszűnte csak megszakította a folytatást. Így az árnyékban született „halotti szonettek” ihlete az alkotóerőt a maga teljes felkészültségében, a költői formakészséget érett pompájában találhatta. Szerencse, hogy rejtve, reménytelenül, nagyobb fordítások szünetében még világra jöhetett a mű, amelyet 1951 húsvétján Lipták Gáborék vendégeként szerkeszt kötetté Balatonfüreden a költő.

Egy tragédia indította el az alkotást, és a gyászév idején az alkotásfolyamat tartotta az egyensúlyt az egymást ellentétező valóság és a stilizált téridő között. Az év kiteltével mindinkább veszélybe kerül ez az alkotói módszer: az emlék fakul, az alkotás rutinná válik, és – az emléket tápláló, gerjesztő misztikus egyesülések képévé halványulnak a szonettek. Győz a modor – és az élet. A továbbélés kényszere: megjelennek Más nők, a Lelkeknek egyessége a furcsa „kettőben három és három az egyben!” A mérték: viszonyítási alap lesz. A szerepek újraosztódnak a férfi költő körül. A variációk kifogytak, az alkotásfolyamat elapadt, a műalkotást le lehet kerekíteni. Ami ezután következik: egy-egy szonett, amely értékeli a ciklus témáit, ezekből az utólagos alkalmi magyarázatokból alakul majd az Utóhang.

Az 1953 elején, a halálévforduló idején készített vers, a Szerény túlvilág (a 118. szonett) már valami másfajta igényről árulkodik. A „szerény túlvilág” a költő emlékezete, de ez is mintha fokozatosan üresedne – mint ahogy a vers végső változatában maga a költő is eltalálja a folyamat pontos jelölését („ürülő pokol, emlékezet!”). De ekkor még a folyamat kettős drámaiságára figyel: az emlékek halványodására és az emlékező halálra készülésére („pusztuló pokol, emlékezet!” – mint a szonett egyik variánsában lejegyzi). Mintha a Kisörsi nádas ellentéte jelenne meg: a valóság kietlensége, a természet visszhangtalan, végtelen közönyössége és a figyelő-feldolgozó tudat űzöttsége:

Minden oly zord s nyers! Fáj az értelem,
de nincs hová bújnia: idegen
csönd dermeszt néma csillagtereket.

Mégis ekkor az emlék már nem az élet-halál viszony vagy a személyiség drámája okán válik a vers ihletőjévé, hanem a „valami szép” megjelenési formájaként, bárha egyelőre azonban még „az öröm csak másodperceké!”:

266
Gondolatom messzi napok felé
tapogat, boldog fényhazák mögé;

Egy ilyen másodperc a Januáréji olvadás, amely mindjárt oly pontos, sikerült alkotás, mintha a Kisörsi nádas óta nem telt volna el három és fél év. A módszer még idegeiben élt, csak alkalom kellett a megvalósításra. És maga a vers nemcsak a költő nyugtalan, alkotásra kész lélekállapotát mintázza, hanem – öntudatlan, mint A huszonhatodik év békevágya – megelőzve témabeli rokonait, ezeknek az éveknek a jellemző politikai motívumát is magában hordozza, sőt címbe emeli: „olvadás”.

Az ihlet tovább munkál, és már ekkor – bár először még csak fordításban – megtörténik a kísérlet A huszonhatodik év halálszorításának meghaladására. 1953. február 6-a és június 14-e között fordítja le Rilke Orpheus. Eurydike. Hermes című versét, amely épp a halál sorsszerűségét, a szétváló életek szétválasztottságát, különneműségét hangsúlyozza:

Már felbomlott, mint hosszú hajak, és
másé lett, mint a leesett eső,
és mint százszoros készlet, elfogyott.

1953 tavaszán–nyarán két nagy vers születik; méltó A földvári mólón címűhöz: a Májusi orgonaszag és a Ficseri-füsti. És formálódik e természetversek kiegészítéseként egy szerelmes vers is, a két változatban is fennmaradt Káprázat. Ez vall először az új, 1953 elején kezdődő szerelemről. De ez a vers önmagában még erőtlen volt, hogy feloldja a halálszorítást, külön ciklusra lett szüksége a költőnek, hogy összegezze benne a szerelemről élete folyamán megismerteket.

Az 1953–56-os szerelmi ciklus

Ha A huszonhatodik évben átgondolt tragikusan zárult élményt a szexuális teljesség emléke sugarazta be, és a személyiség megosztottságának drámája árnyalta, az újabb szonettekben majd – ezek tanulságát is idézetként beléjük építve – a szexuális kapcsolattal feladott létkérdések felé fordítja figyelmét a költő: a gyönyör tudomásulvételét és az emlék izgató jelenlétét éli át bennük. Így az 1953-as szonettekben a Tücsökzene és A huszonhatodik év költői eredményei összegződnek, frissülnek fel egy új kihívás hatására. Csakhogy míg a Tücsökzenében és A huszonhatodik évben már az elvesztettség állapotában, látomásként születik az emléke267zés, a későbbi szonettekben utoléri az élmény az alkotás jelenét: a versek emlékezéseiben elérhető, megismételhető, várható jeleneteket rögzít. A jóvátétel szándékától is ihletett emlékezés az átélhető kíváncsiságnak adja át helyét: ezáltal jut el a költő 1953-ban majd a férfi-nő kapcsolat elemzésében az emlékező látomástól az életmagyarázatig.

Hogy utolsó éveinek klasszikus darabjai elkészülhessenek, meg kellett birkóznia a halál, a pusztulás kísértetével. A huszonhatodik év a személyes gyászt jelentette, de benne tulajdonképpen a költészetet, az életmagyarázat lehetőségét is gyászolta. Az alkotás és az élet értelméről kellett ismét meggyőznie magát. Ehhez egy újabb, intellektuális izzású szerelem adta meg az erőt. Erről vall két nagy ciklusát, a Tücsökzenét és A huszonhatodik évet követő harmadik verssorozata.

A Vers és valóság emlékezéseiben a ciklus összefoglaló poétikai jelentőségét hangsúlyozza a költő. Dante La vita nuova című képzelt szerelmi történetére hivatkozva a személyes ihlettől elkülönülő fantázia játékaként jellemzi művét: „Nem annyira egy nő személye, hanem a rejtélyes csoda, a megunhatatlan káprázat, a Nő, a Titok…” érdekli benne. Ugyanakkor a gyorsírásos füzetben megtalált versfogalmazványok mellett nagyon is konkrét levelek szövegei is olvashatók, amelyek motívumai a versekbe beleszőve jelennek meg. Valamint én magam olvastam a költő bátyja által gyorsírásból áttett tizenkét sűrűn gépelt oldalas vallomást, amelyet a költő szerelmi partnere teljes életét feltáróan mondott két alkalommal, szeretkezésüket követően (a szövegbe a betekintést Szabó Lőrincné engedte meg, a kézirattal azóta a hagyatékban többé nem találkoztam).

1953 „balatonozós” nyárutóján Igalon, Szárszón és Balatonfüreden a kedvesre várva, majd annak hirtelen más elfoglaltsága, elmaradása miatti zavarában a költő új versek írásába fog. Külön füzetbe, gyorsírással, a keletkezési dátumokat versenként jelölve írja újabb szonettjeit. Az igali „kőlugas” volt az ihlető hely: itt készült 1946 nyarán a Tücsökzene jelentős része, A huszonhatodik év újabb folyama itt indult 1950-ben. Most az első párvers: Két élő egy halotthoz és Vendégünk voltál (szeptember 7–8.). Ezek A huszonhatodik év 62. darabját, a Lelkeknek egyességét ismétlik és fordítják ellentétére. Itt már a két élő reális, új kapcsolata a meghatározó, a halott kedves már csak felidézett emlék, akinek beszámolhat a költő új, nagy élményéről. Az élő nő, „akiről tudnom kell, szeret”, és „kit, mint egykor tégedet, / ugy szeretek” lesz a versben leírt szeretkezés meghatározó társa, és ezt, a jelen szeretkezést dúsítja fel az emlékezettel. „Noha csak pillanatokig” tart ez a „lelki tulvilág”, mégis épp a „valami szép” igényét elégíti ki: a pillanatban

268
öröklétnek hozta az izeit
s a mindenségnek, az, hogy kicsit
vendégünk voltál s mi a tieid.

(Vendégünk voltál)

Az új élmény, a pillanat szépsége, amelyet a távoli kedvesre várva sóváran idéz, ez adja értelmét a halott kedves felidézésének, és már nem fordítva, a múlthoz viszonyul – mint korábban – a jelen cselekvés. Így most már ehhez kapcsolódhat az új szerelmet ünneplő tavaszi vers, a Káprázat is; új vázlatfüzetében ekkor csatolja a még tavasszal keletkezett verset az Igalon, a várakozás idején elkezdettekhez. Ezzel a szerkesztő gesztussal fogant meg a költőben az új versciklus gondolata. A következő, Igalon keletkezett versek – az újabb, Szárszón tervezett találkozásra készülve – felidézik egy szerelmi kapcsolat napi eseményeit (Mint gyerekek, Örvény, Réti alkony, Birák, Oltó képzelet), majd hozzákapcsolódik a következő, szárszói (Végső menedék) és balatonfüredi napok termése (Ma még, Késő, Ahogy lehet, Nem irok rólad, Vonaton), amely a távolság, az elmaradt találkozás és az újabb emlékezés szülötte. Majd 1956 novemberében és decemberében egy-egy verset zár még hozzájuk, a Még jobban című szonettet és a Kétségbeesés című két oktávából álló verset. A gyorsírásos változat a balatonfüredi versek között még jegyez egy kidolgozatlanul maradtat, amely a legtöbbet mondja el a kapcsolat életrajzi jellemzőiről (Izolda nevének említése; „halál volna, ha / megsejtenék viszonyunk valaha”). Domokos Mátyás ezt a gyorsírásból áttett változatot is közli az 1982-es, a Magyar Remekírók-beli gyűjteményes kiadásban, én is beletettem 1990-ben a Vers és valóságba, hiszen erről szól a költő magyarázata [Rendetlenség, aljasság dúl szivünkben:…].

A ciklus, kapcsolódva az utolsó évek verseihez és a Tücsökzene utolsó darabjaihoz, méltó ellentéte A huszonhatodik évnek. A „halál-versezetek”-kel szemben ez az élet ünneplése. Már a Tücsökzenében a megismerés kiterjesztésének, párossá tételének eszközeként jelentkezik az erotikus kapcsolat. Most az életmagyarázat kiteljesítését várja tőle:

De csak rejtsd kebled hivó bimbaját!
Azt mondtad: onnan gyöngyözik tovább
bennetek a vágy első gyönyöre,
s igérted: elmondod, majd, s hogy a te
agyad meg tudja…

(Késő)

269

A Tücsökzene óta megfigyelhető Szabó Lőrincre jellemző ars amandi: a szeretkezésben teljesedik ki az ember társaslény-jellege, és világosodik meg harmonikus viszonya a világ teljességével (Egymás burkai, Kettős hazánk). Éppen ezért határolja el magát szenvedélyesen utolsó verseiben a felszínes, öncélú szexualitástól és az érdek diktálta kapcsolatteremtéstől. Az 1953-as szonettek zárásaként 1956 végén készített szonett, a Kétségbeesés vagy a ciklus Nem irok rólad című darabja éppúgy a férfi-nő kapcsolat komplexitása mellett érvel, mint a Tücsökzenét záró 1957-es sorozat Cressida című verse. És ugyanerre kitér A huszonhatodik év főszövegébe utólag beillesztett darab, a Jog és hiúság című is. Az „Amit Mindenki Tesz” morálját szenvedéllyel tagadó és a hűséget jelszóként követelő törvénymondás lesz Szabó Lőrinc költői végrendelete: „Tarts meg hüséged gyönyörü hitében!” A feleség és a valahai kedves számára megalkotta társadalmi és érzelmi morálját (Semmiért Egészen), majd lelkiismeret-furdalással felül is vizsgálta azt (A huszonhatodik év). De itt egy másfajta, intellektuális-morális hűséget fogalmaz meg: az emberi kapcsolatteremtés érzelmi mélységét, megismerésre törő szenvedélyét és sokarcú teljességét emeli eszményivé.

Az így értelmezett hűségnek a megtartója a távolság is. A megismerés tökéletessége a gyönyör tetőzését is adja, és ez a gyönyör konkrét formáinak emlékét is belemarja az ember tudatába. Ezáltal az emlékezés egyúttal a kapcsolat megtartásának, a hűségnek a megjelenési formája. A távollét nem szünteti meg a teljes megismerésen alapuló kapcsolatot, sőt e kapcsolat emléke révén szövődik bele a természet, a világ rendjébe:

Három virágból összerak a rét
és semmiből a fájdalom.
Az ősz se hoz meg, bár a fecske még
fecseg a sürgönydrótokon.
Hol vagy? A táj sóváran tikkad, ég,
némán a lélek, szárazon.
Fájj, fájj! Még jobban! A rossz sem elég,
hogyha temiattad kapom.

(Még jobban!)

Keletkezési időrendjét tekintve nem a Még jobban! című az utolsó darab, mégis a költő, a sorrendet megcserélve, ezzel zárja füzetében a sorozatot. Mert ennek a dalnak kellett megszületnie ebből az élményből, ennek a legtermészetesebb, legközvetlenebb emberi megszólalásnak. Ez az utolsó szerelem olyan feloldást is adhatott a költőnek, amely a 270canzoniere műfaját, a ciklikus-elégikus klasszicizáló meditációt a közvetlen önkifejezéshez, s közvetlen érzelem kidalolásához segítette. 1953 tavaszán–nyarán (június 3. és augusztus 10. között) e szerelem kezdetén fordítja Szabó Lőrinc Tyutcsev kötetnyi versét. Vas István ezeket olvasva lektori jelentésében éppen azt üdvözli, hogy a költő visszatért korai fordításainak dalszerűségéhez. A fordítás költői hangneme megelőlegezte a cikluszáró dalt.

A ciklusban a férfi-nő viszonynak a költő számára egy élet során adódott tapasztalatait foglalja össze Szabó Lőrinc. Ebből a szempontból valóban meggyőző a Vers és valóság poétikai magyarázata. Egy nehezen elviselt és nagyon megszenvedett élet vége felé végül megszülethetett ez a dal, a feloldás szólama. Mintha az utolsó nagy létösszegző versben, az 1956 elején keletkezett Mozart hallgatása közben címűben meghirdetett életprogram realizálása volna. A költő – bárha minduntalan végrendelkezett is – ekkor sem a halálra készült. Nem záródalnak szánta, hanem egy új felívelést mutató ciklus csúcsának.

A versciklus egy élet szexuális és poétikai tapasztalatainak összegezését jelentheti. Ugyanakkor egy valóban tudatos intellektuális jellegű asszonyt feltételeztet, aki a költő kései érdeklődésének társ-kutatójaként jelenhet meg a versekben: a költő kíváncsiságát az hangolja, hogy mit éreznek a kapcsolat kiteljesedő pillanataiban a résztvevő asszonyok. Talán ezzel jutott el a Semmiért Egészen általa önzőnek vélt attitűdjének végső kifordításával a pokol idilljének kiteljesítéséhez. Egy élet szexuális kalandjainak jóvátételéhez: a másik boldogsága felfedezéséhez. Kérdés: végül is megtalálta-e a partnert ehhez a feladathoz, vagy csak egy segítőtársra lelt, aki az ő alkotói vágyait segített kielégíteni, beteljesedéshez jutni. A talány talán végleg megoldhatatlan, mert ha idővel a filológiai rejtély meg is oldódik, ennek pszichológiai csapdáját talán a partnerek maguk sem tudnák leírni. Még ha valamelyik fél szakembere lenne is ennek.

Ennek az alkotói folyamatnak ritmusát zavarja meg azután a súlyos betegség, a második szívtrombózis 1954 végén, a versben is felpanaszolt polyarthritis (Sokízületi gyulladás, 1955) és az 1957 tavasza után észrevétlen elburjánzó kór, a tüdőrák. A költő ekkor már minden tervezgetésébe beleszövi a végrendelkezés szövegét is. Élete utolsó évei tragikusan kettős hangzatúvá válnak: állandó reménykedés és kapkodó összegezés, újat akarás és búcsúzás egyszerre.

271 272
Életrajzi adatok

(A korábbi feldolgozásoktól eltérő adatok esetén a mostaniak érvényesek.)

1900. március 31-én született Miskolcon, a vasútállomáshoz közeli Újvilág utcában (a későbbi Vörösmarty utca 49-es számú házban), egy csak – a csatornázás akkori hiányából következő – obszcén csúfnevén („Körül szaros”) emlegetett város széli kocsma szomszédságában. Mára a kicsiny házak eltűntek, a Vörösmarty utcai lakótelepen a költőről elnevezett utcácska (Szabó Lőrinc sétány) és egy róla elnevezett általános iskola emlékeztet a szülőház helyére. A későbbi költő tulajdonképpen véletlenül született itt; édesapja mozdonyvezető volt, akit pihenésében zavart a környezet, ezért nemsokára továbbköltözött a család.

Apja Szabó Lőrinc (1874–1946), mozdonyvezető. Az apai család névadó őseit a XVII. századig lehet visszavezetni: az első ismert ős, Szabó Mihály hadi szolgálataiért 1627-ben Gyulafehérvárott Bethlen Gábor fejedelemtől, „gáborjáni” előnévvel nemességet nyert. Az időben visszatekintve a családban volt lelkész, földbirtokos, Szatmár vármegyei jegyző. A költő apai nagyszülei gáborjáni Szabó Lőrinc (1830–1888) és milótai Baráth Terézia (1847–1928) voltak, tíz gyermekük született, de csak hat élt meg felnőttkort. A legidősebb Kálmán (1867–1938) gyermekkorában egy fertőző betegség következtében megsiketült, nyomdász lett, alakja megörökítődött a Tücsökzenében (91. Kálmán bácsi); az ő fia Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955), festőművész. A másik nagybácsi: G. Szabó Mihály (1872–1945), tiszabecsi tiszteletes-tanító, majd esperes, akiről Szabó Lőrincnek több költeménye is szól.

A költő anyja: Panyiczky Ilona (1876–1947); családja lengyel eredetű: dédapja, Panyiczky János telepedett meg Magyarországon.

A költő apja különbözött családja értelmiségi foglalkozást is elérő tagjaitól: a gimnáziumot a IV. osztály után tanulmányi sikertelenségek miatt abba kellett hagynia, géplakatos, majd mozdonyvezető lett. Miskolcon dolgozott, itt ismerkedett meg feleségével. Id. Szabó Lőrincnek és Panyiczky Ilonának négy gyermeke született. Az elsőszülött: Zoltán (1898–1964), mérnök, a Magyar Államvasutaknál dolgozott. A második gyermek Szabó Lőrinc. Őt két lány követte: Rózsa (1905–1905), aki 10 hónapos korában hunyt el fertőző betegség miatt; Hajnalka (1910–1936), akinek egész életét végigkísérte a betegeskedés, TBC-ben halt meg. 1906 őszén az elemi iskolát Miskolcon kezdi el. 1907 és 1909. március 31-e között Balassagyarmaton jár elemi iskolába (második és harmadik osztályt), a Templom (ma Szabó Lőrinc) utca 10. számú házban laknak (melyet emléktábla jelez) az Ipoly partján (elemi iskolai bizonyítványában beírás: „Debrecenbe való költözködését bejelentette. Balassagyarmat 1909. márc. 31.” [a szakirodalomban az 1908-as évszám tévesen terjedt el]).

1909 és 1918 között iskoláit Debrecenben folytatja: az elemi iskola negyedik osztályát, majd a gimnázium nyolc osztályát a Református Főgimnáziumban. Lakásai: Késes utca 3., Déli sor 22., Rákóczi utca 67.; 1916-tól a húszas évek elejéig, a Tücsökzenében Érlelő diákéveknek nevezett felsős gimnáziumi évei idején a Veress utca 22. számú házban lakik családja.

1918. március 8-án hadiérettségit tesz, március 15-től november elejéig katona (a debreceni tiszti iskolán évfolyamelső, ezért hadapród tizedesként gyalogsági kiképzőnek a lugosi tüzérezredhez kerül). A frontok összeomlása után Budapestre utazik, beiratkozik a Műegyetem gépészmérnöki karára, majd átiratkozik a Pázmány Péter Tudományegyetem (ma ELTE) magyar–német–latin szakára. Első albérlete november 21-től karácsonyig: Damjanich u. 7. Verseit elviszi Babitshoz a Nyugat szerkesztőségébe. Babits barátságába fogadja.

273

1919 elejétől őszéig Graf Ferenc bornagykereskedőnél lakik a Podmaniczky utcában (31. III. 16.). Babits egyetemi előadásain tanársegédi teendőkkel bízza meg. Az Országos Könyvtárügyi és Bibliográfiai Hivatal munkatársa, Dienes László és Kőhalmi Béla titkára. Augusztustól szeptember végéig a Magyar Írók Szövetségénél (Szabó Dezső mellett) titkár. Októbertől albérletekben nyomorog (Visegrádi utca 39. III. 25., illetőleg ugyanebben az utcában 48. fszt. l.).

1920-ban a Nyugat februári (3–4. sz.) számában: G. Szabó Lőrinc néven: Edward Fitzgerald-Omar Kháyyám négysorosai (bevezetés, fordítások). Ugyanitt a júniusi (11–12.) számában megjelent a Föld, Erdő, Isten XXXI., Jelenések című darabja, akkor még Novus nascitur ordo címen, a majdani Kalibán kötet Záporban és Augusztus című versei, illetve a Karambol című, életében kötetbe nem rendezett verse. Alkalmi műfordításokból él (Baudelaire: Kis költemények prózában; Omár Khájjám: Rubáiját; Paul Verlaine: Nők; Coleridge: Ének a vén tengerészről Shakespeare szonettjei – megjelenik 1921 márciusában); részt vállal Babits erotikus antológiájában, az Eratóban (megjelenik 1921-ben Bécsben a Hellas Verlag kiadásában); Baudelaire: Romlás virágait Babits és Tóth Árpád társaságában fordítja (megjelenik 1923-ban). Július 2-án Babits lakásába fogadja (Reviczky u. 7. III. 15.)

1921 januárjában a Babits házassága alkalmából a Víg Agglegényben rendezett baráti összejövetelen megismerkedik Mikes Klárával (1896–1978), akit szilveszterkor feleségül vesz. Augusztus 1-től (1926. július 1-ig) Az Est című napilap munkatársa.

1922. január 2. és 1927 nyara között az Üllői úton albérletben laknak (31. fszt. 3.). Május 1-én megjelenik Kner kiadásában első verskötete, a Föld, Erdő, Isten.

1923 február 10. és 13. között Bécsben tartózkodik, ahol 11-én megismerkedik Hatvany Lajossal, aki ezt követően vendégül látja a Hermes villában. Április 23-án megszületik leánya, a versekben szereplő Kisklára, az utóbb Gáborjáni Klára néven ismert színésznő. Ugyanezekben a napokban készíti Rippl-Rónai József híres festményét a költőről. Május 6-án megindul Mikes Lajos szerkesztésében Az Est-lapok irodalmi rovata. Megszakad kapcsolata a Nyugat folyóirattal, mivel a június 16-i számban az Osvátot köszöntő versét a szerkesztő átjavította. November 6-án Sugár Károly a Zeneakadémián Baudelaire A dög és Browning Az eretnek tragédiája című verseit adja elő a költő fordításában; az ő Caliban-alakítása ihleti a költő második kötetének címadó versét. Karácsonyra az Athenaeum kiadásában megjelenik a Kalibán! című verskötete. Karácsony előtt a Tátrában meglátogatja Tóth Árpádot.

1924. április 11-én a Renaissance Színház bemutatja Georg Kaiser Asszonyáldozat című művét a költő fordításában, Bárdos Arthúr rendezésében, Simonyi Máriával, Táray Ferenccel a főszerepben (a fordítás teljes szövege nem ismert). Július 10. és 22. között Ausztriában és Észak-Olaszországban utazgat (hazautazva Bécsben felkeresi Hatvany Lajost, akivel összeszólalkoznak a Világ július 20-i, Beszélgetés Francia-Kiss Mihállyal… című interjúja okán). December közepén kezdődött a Vékes Ödönné Korzáti Erzsébettel huszonöt évig tartó kapcsolata (a Vers és valóság folytatásaként készült, a szerelmeit ismertető emlékezés Erzsike című részlete szerint szerelmük 1924 végén kezdődött; az évfordulót december 17-én ünnepelték évente; ugyanakkor a Vékes Endrének írott emlékező levelében azt írja: „1925. dec. közepén voltunk egymáséi először”).

274

1925. július 23. és 26. között Fiuméban tölt néhány napot egy gazdasági tárgyalás tudósítójaként (ennek emléke a „trieszti” történetként megírt [Köszönöm, bátyuska, elég bután…] kezdetű szatirikus verse [I-V]). Augusztus 2. és 18. között feleségével Olaszországban utazgatnak, hazatérve írja meg ezeknek az éveknek az összefoglaló versét: Óda a genovai kikötőhöz. Az év végén jelenik meg (1926-os dátumozással) Fény, fény, fény című verskötete.

1926. január 22. és március 7. között Szabó Lőrincné Újtátrafüreden az új Palace Szanatóriumban kezelteti tüdőcsúcshurutját, egy ideig Vékesné Korzáti Erzsébet társaságában; a költő elkíséri őket (január 22. és 24. között), majd ismét odautazik feleségéért (március 5. és 7. között). Tátrai és olaszországi emlékeiből született a Grand Hotel Miramonti című verse. Július 1-től végkielégítéssel elbocsájtják Az Est szerkesztőségéből. December 10. és 23. között a Tátrában tartózkodik a Babits házaspár, valamint Tóth Árpád és felesége társaságában. Karácsonyra megjelenik A Sátán Műremekei című verskötete és Verlaine válogatott versei című fordításgyűjteménye. December 30-án Rákosi Jenő meghívta a P.E.N. Club rendes tagjai sorába.

1927. február 27-én megjelenik a Pandora című, hat számot megért (az utolsó, 5–6. már összevontan készülő) havi folyóirat első száma, amelynek Szabó Lőrinc a szerkesztője (szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII. Rózsa ucca 25.), az indulás alkalmából Szabó Lőrinc interjút ad Az Estben. Március 26-án költői estjét rendezik a Lipótvárosi Demokrata Körben, melyen közreműködött többek között Ascher Oszkár, Péchy Blanka és Pakots József. Július első felében új lakásba költöznek: Gólya utca 50. II. 34. (most Bókay utca 56.). Május elején sógornőjével, Mikes Margit költőnővel Ausztriában utazgatnak, szovjet filmeket néznek, és Babits Halálfiai című regényét olvassa, mint erről Séta idegenben című esszéjében beszámol. Július 17. és augusztus 2. között Erdélyben utazgat, erről riportsorozatot küld Az Est-lapoknak. Október 15-től 1928 őszéig a Pesti Napló munkatársa. November 27-én Ady születésének félszázados évfordulójának ünnepére Debrecenbe Ady kortársai közül Babitsot és Juhász Gyulát, a fiatal nemzedék képviseletében Szabó Lőrincet hívják meg.

1928. július 22-én a Pesti Naplóban megjelenik a Köszönöm, hogy szerettelek című vers, amelyben a „messzi hála” és „messziről súgom csendesen” utalások szerepelnek, ebből felesége a Hollandiában üdülő Vékesné Korzáti Erzsébetre ismer; a költő bevallja kapcsolatukat. Szeptember 20. és 29. között a Duna és Rajna mentén utazik feleségével Kölnig, Vékesné Korzáti Erzsébet – betegségre hivatkozva – nem csatlakozik hozzájuk. Október 26-án éjjel Szabó Lőrincné öngyilkosságot kísérel meg. A Siesta szanatóriumban gyógyítják, innen szökteti meg férje, előbb Csepelre egy baráti házaspár (Sági Márta költő és Rosenberg Henrik gyógyszerész) vendéglátó otthonába (Pesti út 10.; a ház már nem áll, 275panel lakótelep áll a helyén), majd új lakásba költöznek 1929 elején, a Németvölgyi út 6. (ma 16.) félemelet 2-be. Októbertől a Magyarország munkatársa, egészen 1945-ig. Az év végén megjelenik Az Est 1929-es Hármaskönyvében a Divatok az irodalom körül című alapvető tanulmánya, amelyben leszámol az avant-garde-dal, és új „klasszikus realizmust” (= tárgyiasságot) hirdet. December 14-én fiatal írók előadóestje, Babits vezeti be.

1929. szeptember 5. és 9. között bátyjával kirándul Ausztriába, a Rax hegységbe. December 14-én megszületik fia, a versekből ismert Lóci, a későbbi reklámfilmrendező.

1930. augusztus 19-én Bécsben váratlanul meghal apósa, Mikes Lajos; az Alserkirche ravatalozójában látottak ihletik Húsz óra múlva című búcsúztató versét. Megszerkeszti Mihályfi Ernő társaságában, és jelentős részben fordítja az apósa által szervezett, a Pesti Napló nyolcvanéves jubileumára készített Halhatatlan szerelem című antológiát. Év végén egy könyvgyűjtő megrendelésére (elvben) egyetlen példányban megjelenik a Kner kiadó speciális nyomtatványaként Omar Khajjám-fordításának átdolgozott változata.

1931. január 23. és február 21. között a Magyarország közli fordításában Remarque Vissza a háborúból című regényét (a német eredeti szintén napilap közleményként jelent meg, nem azonos a könyv alakban véglegesített regénnyel). Június végén-július elején a Lloyd Triestino Victoria nevű luxusgőzhajójának nemzetközi sajtóútján vesz részt lapja képviseletében a Trieszt–Velence–Brindisi–Alexandria–Kairó útvonalon (a piramisokat is megtekintő kirándulás emléke többek között a Sivatagban című vers és az Egy marék Libia című elbeszélés). November 29-én a debreceni Ady Társaság által rendezett nemzedéki irodalmi esten vesz részt Erdélyi József, Illyés Gyula, Kodolányi János, Németh László, Gulyás Pál társaságában. Bisztrai Farkas Ferenc kiadja Szabó Lőrinc Villon-fordításait a költő születésének 500. évfordulója alkalmából (ismertetése Az Est december 31-i számában).

1932. január 18-án első ízben kap Baumgarten-díjat. Június 19. és 29. között leányával és feleségével Dalmáciában utazgat. Kner kiadásában megjelenik a Turóczi-Trostler Józseffel közösen fordított háromkötetes Goethe-antológia, majd ennek honoráriumaként az év végén Te meg a világ című verskötete. Szeptember 30-án tagjai közé választotta a La Fontaine Irodalmi Társaság. Bisztrai Farkas Ferenc felkéri a költőt az 1933-as Bibliofil Kalendárium elkészítésére, a régi Pandora-gárda részvételével.

1933. augusztus 1-től kéthetes csehszlovákiai körutazáson vesz részt Vékesné Korzáti Erzsébet társaságában, Anton Straka kultúrattasé segítségével. Augusztus 9-én Prágából képeslapját többek között Josef Hora, František Halaš, Ján Šmrek és Vilém Závada írják alá. Utazására emléktábla emlékeztet a Macocha szakadék és cseppkőbarlang feletti vendéglő falán. Lefordítja Az Est-lapok Filléres Klasszikus Regények sorozata számára Goethe 276Wertherjét (ennek emléke Werthert fordítva és mindig című verse). December 2-án meghal a költőt kedvelő és segítő Miklós Andor, Az Est-lapok kiadója és tulajdonosa.

1934-ben megjelenik Válogatott Verseinek [sic!] első gyűjteménye a debreceni Uj Irók [sic!] sorozatban, Juhász Géza és Kardos László szerkesztésében. Február 1-én (1936. április 10-ig) Zilahy Lajos veszi át a Magyarország szerkesztését, Szabó Lőrinc olvasószerkesztőként a lap egyik vezetője lesz; szerződéses munkatársak: Kodolányi János, Féja Géza, Bajcsy-Zsilinszky Endre. Júliusban feleségével Párizsba utaznak, a Boulevard Saint-Germain 160. szám alatt, az Acropolis Hotelben laknak. Szabó Lőrinc szeptember 16. és 27. között Abbáziában pihen és fordít (ott tartózkodására emléktábla emlékeztet a mai Hotel Imperial bejáratánál).

1935. április 16-án délután a Zilahy-villában Féja Géza, Illyés Gyula, Kerék Mihály, Móricz Zsigmond, Németh Imre, Németh László, Szabó Lőrinc, Tamási Áron és a házigazda, Zilahy Lajos találkoznak Gömbös Gyula miniszterelnökkel, időlegesen megegyeznek az Új Szellemi Front elnevezéssel vállalt reform megállapodások végrehajtásában, a programot vázoló cikkeket a Magyarország közli. Szabó Lőrinc családjával május 1-én a Volkmann utca 8. első emeletére költözik; itt lakik a költő haláláig, ebben a lakásban őrzi családja ma is a költő könyvtárszobáját eredeti állapotában. A július hónapot Déda-Bisztrán tölti leányával és felesége öccsével Bisztrai Farkas Ferenc vendégeként; itt fordítja Shakespeare Athéni Timonját, amelyet november 8-án, Somlay Artúrral a főszerepben mutat be a Nemzeti Színház. November 11-én „a lábamon ma metszenek fel egy mély infekciót” (írja Révay Józsefnek) – melyet hat hétig tartó lábadozás követ; az eseményről az Egy orvos halálára című verse emlékezik meg. December 31-én Szilveszteri köszöntő a Nemzetiben című alkalmi versét az akkor legfiatalabb színésznő, Szeleczky Zita mondja el.

1936 könyvnapján megjelenik az Athenaeum kiadónál Különbéke című verskötete. Július elején repülőúton Svájcban jár, az út verses emléke a Reggeltől estig kötet. Októberben meghal húga, Hajnalka; a költő szülei szétköltöznek (húga portréját Halott húgom könyvei című versében idézi fel). November 11-én a Nemzeti Színház bemutatja Krasiński Pokoli színjátékát, Szabó Lőrincnek a Franz Theodor Csokor-féle német átdolgozása alapján készített fordításában.

1937. január 18-án másodízben kap Baumgarten-díjat. Március 15-én részt vesz a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a Márciusi Front alakuló nagygyűlésén. Július 10. és 22. között fiával, Lócival Dalmáciában utazgatnak. Kosztolányi halála után – az ő helyére – tagjai közé választja február 2-án a Kisfaludy Társaság; székfoglalóját – Kosztolányi Dezsőről szóló előadását – november 3-án tartja az Akadémia épületében. November 12-én a Nem277zeti Színház bemutatja fordításában Hanns Johst Thomas Pain című drámáját, Jávor Pállal a főszerepben.

1938. április végén megjelenik saját költségén Harc az ünnepért című verskötete, a Bartha Miklós Társaság emblémájával, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizományaként, a Németh László Tanújának nyomdászánál, Tóth Lászlónál (Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt). Július 20. és augusztus 12. között (a Harminchat évben téves a dátumozás!) a Fekete-erdőben a Titi-tónál fordítja Shakespeare Ahogy tetszik című vígjátékát és Kleist Amphitryonját (szállodai címe: Wolf’s Hotel Titisee, Hochschwarzwald; ott tartózkodására emléktábla hívja fel a figyelmet a Maritim Hotel bejáratánál). Augusztus 20. és 29. között Horthy sajtókíséretének tagja Németországban. A Nemzeti Színház centenáriumára írja Az örök Magyarországhoz című ünnepi versét. Október 12-én a Nemzeti Kamaraszínháza bemutatja fordításában Catherine Turney Byronról szóló Keserű aratás című darabját. December 17-én a Nemzeti Színház bemutatja az Ahogy tetsziket, a méla Jaques szerepéért Uray Tivadar a Kisfaludy Társaság Greguss-díját kapja.

1939. február 18-án a Nemzeti Színházban bemutatták fordításában és Németh Antal rendezésében Kleist Amphitryon című művét. Május 17-én a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. (1943-tól: Új Idők Irodalmi Intézet Rt.) szerződést köt a költővel életműve kötetenkénti kiadására. Április 28. és május 4. között Teleki miniszterelnök sajtókíséretének tagja Németországban. Június 9-én előadást tart a berlini Collegium Hungaricumban Neue Ungarische Dichtung – Geist und Stil címmel. Júliusban és augusztus elején – az ott megismert – Moldvay Klára angol szakos tanárnő társaságában a Tátrában fordítja a Macbethet. Július 30-án az Új Időkben megjelenik Ima a gyermekekért című verse, ettől kezdve az 1944-es karácsonyi számig a folyóirat állandó munkatársa lesz. November 18-tól az „államosított” Esti Magyarország olvasószerkesztője (főszerkesztő: Szvatkó Pál). November 18-án a Nemzeti Színház bemutatja fordításában a Macbethet.

1940 könyvhetén megjelenik fordításában Villon Nagy Testamentuma. Június 28-án átveszi Budapest Székesfőváros Arany János Érmét. Július 2. és október 15. között katonai szolgálatra hívják. Október 20. és 30. között Galyatetőn pihen, katonaverseit írja; itt éli át – talán – első anginás rohamát. November 18-án a Szózat című jobboldali radikális lap megtámadja katonaverseit. Az általa szerkesztett berlini Kazinczy Könyvtár sorozat számára lefordítja Gottfried Keller Tükör, a cica, Theodor Storm Aquis submersus, valamint Annette von Droste-Hülshoff A zsidóbükk című elbeszélését (a kötetek megjelenési dátuma: 1941).

1941. március elején sajtótudósítóként részt vesz a lipcsei nemzetközi vásáron. Hazatérve a Jugoszláviába látogató íródelegáció tagja. Május 17. és 28. között a Nemzeti Színház németországi vendégszereplését kíséri. Április 2789-e és 30-a között ismét behívják, hadnaggyá léptetik elő (a korábban közölt júliusi dátum téves!). Karácsonyra megjelenik az Örök barátaink, műfordításainak első gyűjteménye.

1942. március 7. és 14. között „lőszerkezelői tanfolyam”-ra hívják be, de a március 15-i megemlékezést már Szófiában ünnepli (a delegáció tagja többek között Hankiss János debreceni egyetemi tanár, Nyírő József, Zilahy Lajos); március 15-én délelőtt a szófiai egyetemen szerepelnek, délután a magyar követségen fogadáson vesznek részt, másnap meglátogatják a rilai kolostort, Szabó Lőrinc megismerkedik Elizaveta Bagrjanával, az egyik legjelentősebb bolgár költőnővel, akinek két versét is lefordítja magyarra (az útról Kelet és kikelet címmel a Magyar Csillagban ír beszámoló útirajzot). Október elején Weimarban a Költői Napokon és az Európai Íróegyesülés rendezvényein szerepel, hazatérve bizalmas levélben számol be útjáról a külügyminisztériumnak. November 21. és 23. között részt vesz és felszólal az Antal István nemzetvédelmi-propaganda miniszter által szervezett lillafüredi írótalálkozón (melyen részt vett Kállay Miklós miniszterelnök és Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök is), előadásának szövegét a cenzúra nem engedi a Magyar Csillagban közölni. December 8-án Berlinben beszél friss weimari tapasztalatairól, utána 11-én Bécsben tart előadást Móricz Zsigmondról, mindkét helyen házigazdái a költő életművét is méltatják.

1943. február 24-én a Tiszti Kaszinóban finn katona-esten felolvassa Koskenniemi-fordításait, amelyek utóbb az Új Idők március 27-i számában jelennek meg. Április 11-én részt vett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának „Arany János” Önképző Körének 100 éves jubileumi ünnepségén, s ott felolvasta diákkori emlékeit feldolgozó beszédét (Önképzőköri emlékek címen jelent meg). Május 1. és június 1. között ismét „lőszerkezelői tiszti tanfolyam”-ra hívják be. Utóbb a katonai szolgálat alól mentesítve június elején Stuttgartban és Münchenben tart előadást (a korábban jelzett június 19-i berlini jelenléte téves adat!). A könyvhéten megjelenik Összes verseinek gyűjteménye. Augusztus 2. és 1944. november 25. között katona: hadi szolgálat, a VKF VI.-on [Vezérkari Főnökség VI. Osztályán]; a Képes Tábori Újság társszerkesztője (társa: Darvas János, szerkesztőtársa a Magyarország szerkesztőségében is). Megjelenik Omar Khajjám-fordításának harmadik változata. A Révai Kiadó számára átdolgozza Baudelaire-fordításait, A romlás virágai végleges magyar kiadását életrajzzal és jegyzetekkel ellátva sajtó alá rendezi. December 6-án Debrecenben neki ítélik „országos írói érdemeid, debreceni kapcsolataid és műveidben a Debrecenhez való tartozás kidomborítása” okán a Debreceni Irodalmi Társaságok és a Nyári Egyetem első ízben kiadott ezerpengős Csokonai-díját, amelyet 8-án műsoros est keretében vesz át.

1944. január 18-án harmadízben tüntetik ki Baumgarten-díjjal. Elnyeri az Irodalompártoló Társaság díját. Ezek a díjak lehetővé teszik, hogy berendezze könyvtárszobáját. November 13-án főhadnaggyá léptetik elő (ezt a rangot a háború után nem ismerik el, mivel – bárha szolgálati ideje alapján automatikusan érte el a fokozatot, de – az október 15. után hatalomra került illegitim Szálasi-kormány idejére esik kinevezése). 279Karácsony este a szovjet hadsereg bevonul Budagyöngyére, Szabó Lőrinc lakását, könyvtárát megmenti Temirkul Umetoli, a későbbi neves kirgiz költő. Szabó Lőrincet, fiát és vejét december 31-én szovjet katonai ellenőrzésre gyűjtik be, vejét hadifogolyként elviszik (csak 1948 karácsonyára térhet haza), a költőt és fiát hazaengedik.

1945. május 8-ig három alkalommal tölt néhány napot rendőrségi őrizetben, egy ideig rendőri felügyelet alatt áll. Szeptember 25-én az újságírói igazoló bizottság feddéssel igazolja, az igazoláson felolvassa Bírákhoz és barátokhoz címzett kétrészes védőbeszédét. Áprilistól szeptemberig vezeti Naplóját. Augusztus 14. és 1947 könyvnapja között elkészül a Tücsökzene. December 8. és 1946. január 20. között Thomas Ernőéknél, a Nyíregyháza melletti Sóstóhegyen dolgozik a Tücsökzene darabjain.

1946. július közepén először vendégeskedik Igalon, a Baumgartner családnál (a kerti „kőlugas”-ban készül többek között a Tücsökzene, majd az ezt követö években A huszonhatodik év és az 1953-as szonettek jelentős része, itteni ihletésű az Egy igali ól előtt című kései verse is). Októberben Ózdon Dóczi Antal református lelkész vendégeként dolgozik a Tücsökzenén (ekkori élmény szülötte Az Árny keze című vers). Októbertől 1949 nyaráig a Válasz költői rovatának szerkesztője.

1947 könyvnapjára „nem könyvnapi jelleg”-gel megjelenik a Tücsökzene. December 17-től tagja az Írószövetségnek.

1948. május 25-én megjelenik az Örök barátaink második kötete. Július 21. és 23. között három fiatal optikus társaságában egy motorcsónakon kezdődik utazása, amelynek mozzanatait a Vers versek helyett című költeményébe szövi; az ezt követő „balatonozós” út végállomásaként augusztus 2-án és 3-án Földváron tartózkodik, ennek emléke A földvári mólón című verse. Decemberben megjelennek Shakespeare összes drámái a Franklin kiadónál, köztük a költő régebbi fordításai és az ez évben befejezett Troilus és Cressida; megjelennek bilingvis kiadásban Shakespeare átdolgozott szonettjei is. December 13. és 1949. január 31. között a költő lefordítja Puskin A bahcsiszeráji szökőkút című elbeszélő költeményét.

1949. február 9. és 25. között Hévízen a Keresztes apácanővérek Szent Józsefről elnevezett panziójában Tompa Kálmán doktor vendége, itt keletkezik (a vendégként idelátogató Vékesné Korzáti Erzsébet elutazása után) A huszonhatodik év két szonettje, „amit még látott”: Képzelt képzeleteddel, Vezeték. A Hévízen készült szonetteket a „Hévízi füzetek” néven ismert kockás füzetbe írja (ebből csak a Képzelt képzeleteddel című hiányzik, mert ezt kiszakítva elküldi Vékesné Korzáti Erzsébetnek; a füzet a Petőfi Irodalmi Múzeum, a vers az MTA Könyvtára Kézirattárában található; a kettő összefüggését Horányi Károly vette észre). Márciustól 280májusig lefordítja (második hévízi tartózkodásán fejezve be) az Andromaché című drámát a Franklin kiadásában megjelenő, Illyés által szerkesztett Racine Összes drámai művei című kötet számára. Májustól a Nemzeti Színház ismét előadja az Ahogy tetsziket. A Fórum júniusi számában megjelenik A bahcsiszeráji szökőkút, a költőt Puskin-éremmel tüntetik ki. Július 29. és augusztus 6. között Bernáth Aurélék vendége, itt kezdi írni Kisörsi nádas című versét. A Válasz megszűnésével publikációs lehetőség nélkül marad.

1950. február 12-én öngyilkos lesz Vékesné Korzáti Erzsébet a Ráth György utca 54. első emeleti lakásában. Március 8. és 1951 húsvétja között megírja A huszonhatodik év első száz szonettjét. Áprilistól a Nemzeti Színház ismét előadja a Macbethet. Április végén kétszer is volt érpattanásból következő tüdőbevérzése, elterjed halálhíre; utóbb nyáron szembevérzésre panaszkodik. Májusban megjelenik a Franklin Kiadónál Somlyó György szerkesztésében Válogatott műfordításainak kötete. Nyáron Molière Embergyűlölőjét és Psychéjét fordítja egy tervezett Molière-összes számára, és A huszonhatodik év szonettjeit írja Bernáthéknál Kisörsön, Kovács József vaskereskedő vendégeként Bogláron és Tihanyban Illyéséknél.

1951 húsvétján Balatonfüreden Liptákék vendégeként összeállítja A huszonhatodik évet, amelyet azután Lipták Gábor gépel le több példányban. Október 10-én éri első szívtrombózisa Tihanyban, lábon viseli el.

1952-ben lefordítja Thomas Hardy Tess d’Urbelville című regényét Egy tiszta nő címmel. Karácsonyra az Írószövetség stencilezett formában megjelenteti Szabó Lőrinc fordításában Burns Vidám koldusok című költeményét.

1953. június 3. és augusztus 10. között lefordít egy kötetet Tyutcsev verseiből. Szeptember 7. és 20. között újabb szerelmes versciklust ír (Igalon, Szárszón és Balatonfüreden). Az év végén lefordítja az Ifjúsági Színház kérésére Shakespeare Vízkereszt című vígjátékát (a fordítás 2004-ben jelent meg).

1954. április 4-én műfordításaiért (főként Majakovszkij fordításáért) József Attila-díjjal tüntetik ki. Június 11-én az Ifjúsági Színház kamaratársulata bemutatja a Vízkeresztet, Apáthi Imre rendezésében, Farkas Ferenc zenéjével. Nyáron lefordítja Molière Nők iskolája című vígjátékát. December 30-án hajnalban második szívtrombózisát kapja.

1955-ben az Újév hajnalától március 17-ig fekszik az ORFI-ban [Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet, a valahai Irgalmasrendi Kórház, most részben ismét Budai Irgalmasrendi Kórház] és a Gellért Szálló gyógyszanatóriumi szobájában (dr. Bernáthné Pártos Aliz osztályán július 2-ig.). Elkészül Illyés felfedező tanulmánya és Bernáth Aurél festménye a költőről.

281

1956. január-februárban újabb verseket ír, köztük a Mozart hallgatása közben címűt. A könyvhéten megjelenik Válogatott verseinek új gyűjteménye (benne Valami szép címmel utolsó általa összeállított verskötete), a bevezető tanulmányt Illyés Gyula készítette. Július 2-án megrendezik szerzői estjét az É[pítési] M[inisztérium] Mélyépítési Tervező Vállalat szakszervezeti bizottsága helyiségében, amely visszhangos sikert aratott. Szeptember 17-én beválasztják az Írószövetség elnökségébe. Október 23-án szülővárosa, Miskolc rendezi meg szerzői estjét, amelyet Illyés Gyula vezet be. Szeptember 15. és december 9. között befejezi 1953-as szerelmes versciklusát. Október közepe és december közepe között elkészíti a forradalom eseményeit kommentáló Meglepetések című versciklusát.

Az 1957 januárjában megalakult Magyar Írás Szövetkezet tagja lett többek között régi kiadója, bisztrai Farkas Ferenc, a Nagy Imre-kormány államminisztere, Illyés Gyula, Kodolányi János, Németh László és Tamási Áron mellett; az egyesülés deklarált célkitűzése: „az eszmei színvonal feltétlen biztosítása és a szakmai kritika mennél behatóbb művelése”. Március 15-én Kossuth-díjjal tüntetik ki (a kitüntetéssel járó pénzösszegből segítette többek között Zelk Zoltánnét, Sárközi Györgynét, Sinka Istvánt és a miskolci estjét rendező utóbb bebörtönzött Bihari Sándor feleségét). Húsvétkor megjelenik A huszonhatodik év. Május 13-án Tihanyban látja a holdfogyatkozást, amelyről utolsó befejezett versét írja (május 16-án véglegesíti). Szeptemberben megjelenik a Tücsökzene bővített kiadása. Július 1-én aláírta a Magyar írók tiltakozása az atombombakísérletek ellen című kiáltványt, majd (a felesége és leánya emlékezése szerint számára nagy fájdalmat okozó A magyar írók tiltakozása az ENSZ ötös-bizottsági jelentés közgyűlési tárgyalása ellen című nyilatkozatot, melyet a Magyar Nemzet szeptember 8-i, majd az Élet és Irodalom szeptember 15-i számában tettek közzé. Szeptember 12-én Tihanyban Illyéséknél rosszul lesz. Október 3-án délután, öt perccel három óra előtt meghal a Gömöri-klinikán (Fiumei út, 17. I. 119.). Október 8-án a Kerepesi temetőben temetik nagy állami tiszteletadással. Joó Sándor lelkész, Illyés Gyula, Fodor József, Mihályfi Ernő búcsúztatják. A diktatúra visszarendeződésének idején a kimért hivatalosságtól elkülönülve a ravatal mellett rövid, a résztvevők számára alig észrevehető pillanatban barátai vélekedését Illyés Gyula, a költőtárs, utolsó évei legjobb barátja fogalmazza meg: „Barátaid, küzdőtársaid megbízásából és kívánsága szerint mondok búcsút, kedves Lőrinc. Mindazok nevében, akik képtelenek fölfogni, hogy nem vagy, mert régtől fogva jól tudják, hogy ki voltál és ki leszel: halhatatlan szellem, a legnagyobbak közül való. Se veszteségünket felmérni, se fájdalmunkat kifejezni nincs méltó szó. Köszönjük, hogy életünk alkotórésze lettél. Nyugodj békében”. 282Joó Sándor pasaréti lelkész pedig igehirdetésében a Jób 19:25-öt választotta: „Tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll…” És ezeket fűzi hozzá: „Egy sokat szenvedett ember, a bibliai öreg Jób mondta ezt, amikor már minden emberi vigasztalás, erő és hatalom csődöt mondott. Én tudom, hogy az én Megváltóm él.” És mélységes meggyőződéssel vonatkoztatja ugyanezt magára az elhunytra is: „Tudom, hogy merész ez a kijelentés, de van alapja: Isten szava, Igéje, ígérete!”

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]