Szabó Lőrinc: Erzsike
(1955)

Volt már szó Erzsikéhez írt versekről. Mindenekelőtt az adatok: Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet, szül. 1902. június 25-én. Egészen fiatalon ismerkedtem meg vele, azt hiszem, 1921 tavaszán vagy kora nyarán, és nem sejtettem, hogy milyen rendkívüli erejű kapcsolat lesz köztünk. Ő akkor fiatal asszony volt, fiatal anya; gyermekét, az egy éven aluli Bandit hozta, pólyában vagy kocsiban. Későbbi feleségemnek, Klárának a Horánszky utca 2. sz. alatti lakásán ismerkedtünk meg. Tudniillik Erzsike Klárának a hivatalnoktársa volt, valahol dolgoztak, amit mindig, mint „Népjóléti”-t emlegettek, valamilyen gyermekjótékonysági intézmény lehetett. Erzsike mint nála hét évvel idősebb, sokkal tapasztaltabb és erősebb és műveltebb, és társadalmilag is mindenképp fölötte álló barátnőhöz ragaszkodott Klárához, és egyszerűen „imádta”. Úgy imádta, ahogy talán én B. M.-t.

Az első találkozón és még sok továbbin nekem egyáltalán nem tetszett a törékeny, hajlékony, finoman mosolygó, elég közvetlen modorú és kedves asszony. Valószínűleg több kultúrát igényeltem még a partnereimben, de mintha a túlságos cingársága is kevéssé tette volna vonzóvá. Legalább egy vagy másfél év kellett hozzá, amíg mint nőt észrevettem. Semmi támadó vagy kihívó viselkedésre nem emlékszem az ő részéről.

A szomszédunkban laktak; mi akkor az Üllői út 31. sz. alatt a földszinten, a Kinizsi utca sarkán, ahol házasságkötésünk után két bútorozott szobát és közös mellékhelyiségeket béreltünk egy Julcsa néni nevű, tulajdonképpen kedves öreg néninél. Vékesék a szomszéd Mária utcában laktak, már nem tudom, hány szám alatt, de rögtön a József+Mária utca sarkán álló rk. templom után következő házban, a III. emeleten. Három-négy ablakuk az utcára nézett; velük voltak az asszony szülei is, apja férfiszabó volt. A férj – nehéz hadifogságot átélt – kereskedő volt, üzletvezető egy férfi-női divatáruházban a Kálvin téren, egyszerű, józanul ravasz, szellemileg nemigen művelt, de érdeklődő férfi. Sokat keresett, valószínű, hogy privát akciói is voltak.

A hivatali barátság a két nő közt lassankint nem közönséges szeretetet termelt ki. Klára mint kis naivát, mint jobb sorsra érdemes egyszerű lányt, mint nála jóval érzékibb és veszélyeztetett gyermeket nevelte és védte és tanította Erzsikét, akit akkoriban, általában mindenki Bözsinek szólított. Bözsinek nagyon tetszett az a felsőbb kör, újságírók, költők, színészek és festők világa, amellyel általunk hamarosan bensőségesebben is megismerkedett; pénze alighanem jóval több lehetett, mint Klárának és nekem, könnyű volt lépést tartania velünk, a Fészek klub táncestélyein éppúgy, mint az Operában, kirándulásokon vagy tátrai utazásokon. De érzéke is volt mindenhez, és nagyon ügyes volt minden női dologban, ruházkodásban. Gyorsan tanult, mint minden egészséges ösztönű nő. Legkevésbé talán a háztartási rend érdekelte, ebben elütött Klárától. Szerelmileg már érinthették hősugarak innen-onnan, erről nyilván sokat beszéltek is Klárával, aki őt visszatartani igyekezett, nem tudva, hogy mit készít elő ezzel az én javamra és a saját kárára.

Egy-két évet konkrétumok nélkül kell átugornom, s ott folytatom, hogy egyszerre csak észrevettem és megkívántam, ahogy akkoriban majdnem mindenkit. Erzsikének az arca nagyon tetszett, gyöngéd és finom vonásai, puha, friss bőre, természetesen göndör, sötétszőke haja, de nagyon karcsú dereka, ujjainak röpködő könnyedsége, lebegő járása is. Mondtam, hogy eleinte túl vékony „deszkakerítés”-nek láttam. Hát ez a látás hamarosan megváltozott, és én – tudtomon kívül – hevesen beleszerettem, bár még legalább 2 ½–3 év kellett hozzá, míg megtudtam, hogy mi történt valójában. Szinte nap nap után együtt voltunk, vagy náluk, vagy nálunk vagy vendéglőben, magunkkal vittük őket (de leginkább csak őt, a másfelé elfoglalt férj nélkül) táncolni, Wagner-hangversenyekre, tárlatokra, Babitsékhoz, mindenüvé. Mindenütt szívesen látták, nagyon csinos volt. Emlékszem kirándulásokra; ilyen címmel egy versem is szól róla. Azzal a Ferenc körúti barátnőnkkel együtt, akinek közben eszembe jutott akkori diktátumom óta a neve: dr. Bartosné Alice, sokszor kirándultunk a budai hegyek közé, a Hármashatár-hegyre, a pálvölgyi cseppkőbarlangba, az Ördög-oromra és az azon túli hegyi tájakra […]. És néha egészen nagy társaságban is, Szegi Pálék barátaira emlékszem sommásan és Komlós Aladárékra. A Tátrában Tóth Árpádékkal volt Klára, Erzsikével együtt. Egy ilyen kiránduláson kellett végleg tudomásul vennem, hogy ez a törékeny kis asszony nagyon fontos nekem. Már nem tudtam megállni, hogy pl. az Ördög-orom csárda teraszán, mikor mindenki táncra perdült a társaságból, én is ne próbáljak legalább imitálni vele néhány fordulót, olyan könnyű volt, mint egy lepke. Féltékenység is ekkor figyelmeztetett rá, hogy már beleszerettem. Egy más alkalommal Visegrádon voltunk az újságírók üdülőházában. Előzetesen az Ördög-orom jelenet előtt valami hegytetői játék során (bakugrás) éreztem valami erős szédületet, amikor sok más közömbös nő között időnkint Erzsike röpült át a hátam fölött, széttárt combokkal és nyilván igen lengén […].

Visegrádon pedig valami nyári, karikahajigáló játékban vettünk részt, én meg ő, és akkor is folytattuk, amikor a többiek ráuntak és a szemelni kezdő eső elől a lakószobákba húzódtak. Itt nem volt fölöttem a két repülő comb képzete, de előttem volt a leggracilisabb termetek egyike a világon és a legédesebb nevetés. Más nőknek ezen a napon, utólag megtudtam, már föltűnt a viháncolásunk.

Egyszer aztán a Tóth Lőrinc utcában, az „Isten szeme” című nyári vendéglőben vacsoráztunk, a Ráth György utca és az Istenhegyi út között. A zöldvendéglőben sokan gyűltünk össze, bohémek és Vékesék. Nyár eleje lehetett, 1923- vagy 24-ben. A szabad ég alatti asztaloknál jól becsíptünk már, még én is, a többiek táncoltak. Én egyszer csak azt mondtam: Bözsi, maga jöjjön velem, mondok valamit. – Semmit nem akartam mondani, csak kettesben lenni vele. Ő velem jött, ki a kapu elé, a zöld tájba, ahol egy nagy mély füves árok volt. Ahol nem láttak, ott leültünk. És én csókolózni kezdtem vele. Talán egyéb is történt volna, de két perc múlva feltűnt a férje és mások. Nagyon heves érzéseket kellett már visszafojtanom. Ekkor, azt hiszem, már teljesen szerettük volna egymást, ha az alkalom nem romlik el. Sokáig együtt maradtunk. Erzsike bájos volt, amikor spicces, Klára ilyenkor sokat dorgálta, a szemtelen újságíró-társaság fiataljai (az Est-lapok) pedig visszaélni próbáltak a könnyedségével. Emlékszem rá, hogy másnap egy szerkesztőtársam másoknak dicsekedett, hogy hazamenet az autóban minduntalan a térdéhez nyúlkálhatott. Erre nagyon mérges lettem, és később se felejtettem el a dolgot, még akkor sem, amikor sok-sok idő múltán az illetőt egy Amerikába tartó tengeri hajón a háború elején német tengeralattjárók megtorpedózták: az illető a hajóval együtt pusztult.

Ezután a mi számunkra tagadhatatlanul nyílttá váltak az érzéseink, csak Bözsi vergődött a Klára-kötelmek miatt. Mindjobban egymás felé hajolt az utunk, csak éppen komolytalanul: én nem hittem volna, hogy egy átlagosnál nagyobb erotikus vonzáson kívül más is hajt, végzetesebb vágy, ő pedig azt gondolta – mint számtalanszor elmondta –, hogy majd „egy áldozat lesz a sok közül”. Majdnemhogy fejét lehajtó alázattal várta a sorsát, remegett és szenvedett. Azt is elmondta, hogy Klára feleségi panaszai az én kapcsolataim miatt és egy-egy női közlése énrólam nagyon hajtotta, tolta őt az én karomba. Sok évvel később, amikor már keserűen szakítottunk, egyenesen – és számomra érthetetlenül – olyasmivel is vádolta barátnőjét, hogy ő hozott össze bennünket a rettenetes puritánságával! Nem tudnék részleteket rögtönözve konkrétan összeállítani, csak annyit mondok, hogy elkövetkezett az az idő, amely ilyenkor természetes: az önmagát növelő sóvárgásé, a hullás szédületéé, és mindaz, ami az ilyesmi cselekedetekben áll. Erzsike már gyakran eljárt hozzám Klára távollétében. Julcsa néni gyakran gyanakodva nézett bennünket. Mi csakhamar bent a hálószobánkban […] csókolóztunk […]. Én nagyon féltem a végsőkhöz jutni; attól tartottam, hogy ez a kis nő csak ugrat, de teljes bizonyosságot akar tudni, és nem fogja tudni megőrizni a titkunkat rajongott-imádott barátnője előtt. De a „könnyelmű” Erzsike hatalmasan ellent is állt, ami persze csak fokozta a kívánkozásomat. Azt hiszem, mégis már inkább 1924-nek a nyarán értünk meg idáig, nem 23-ban. Erzsike menekült lassankint, és rettenetesen szerelmes volt. Hazudnia kellett, nem könnyen tette. Én igen, hiszen ekkor már több olyan kedvesem volt, akit érzelemmel szereztem meg, nem pénzért. […] Hűségre pedig egyszerűen nem gondoltam: csak az élet […] örömére volt szükségem és változatosságára.

1924 őszén, novemberben ott tartottunk, hogy rendeznünk kellett ezt a kibírhatatlan és suta viszonyt. A Modern kávéházban (az Erzsébet híd pesti hídfőjénél) adtunk randevút egymásnak Erzsikével. Majdnem lemondtunk egymásról. De a kávéházból estefelé kijövet ugyanannak a háznak a lépcsőházába bementünk, és ott zegzugokban megbújva úgy ölelkeztünk, ahogy soha addig. Egy szomszéd utcában pedig, a pincelejáró körül, lehetetlen körülmények közt már olyasmit is megéreztettünk egymással, ami majdnem visszavonhatatlan volt. Semmi csalódást, megvetést nem éreztem a partnerem iránt akkor sem, amit számos más esetben nem mondhattam volna el. Rendkívüli […] élvezet ígéretének gondoltam, de többnek nem. Még akkor sem, amikor megtörtént az első teljes együttlétünk. Hozzá kell tennem, hogy én akkor valami – immorális? – felelőtlenségnek voltam a rabja és áldozata. Egy pénzzel honorált nőismerősömmel állapodtam meg abban, hogy időnkint átadja a lakását. Nála találkoztunk a ? utcában. Erzsike azt hitte, hogy egyszer leszek vele vagy kétszer, és akkor elhagyom. De […] szinte kimondhatatlan boldogságot éreztem. Ő rengeteget sírt és félt. Az urával szemben szinte semmi lelkifurdalást nem érzett. Ez év karácsonya előtt volt egy kellemesebb környezetben találkozónk, mindig emlékeztünk rá. A Fogason a Svábhegyre mentünk fel, a Nagyszállóban vettem ki szobát, ozsonnát hozattam és akkor voltunk először igazán boldogok. Persze nehéz volt szegénykének kibírni a bejutást, a portási szemeket, bár mindenki mást csak a borravaló érdekelt a dologból. Emlékszem, gyalog mentünk le az Új Szent János kórházig […]. Ezután talán egy-másfél év hozta meg részemről a biztos, igazi, nagy szerelem érzését. Vékesék ekkor ugyanis anyagilag teljesen összeomlottak a férj könnyelmű üzleti vállalkozásai miatt, sőt néhány napig a férfit őrizetben is tartották, míg kiegyezett a hitelezőivel. Ekkor szorult el a szívem először Erzsike sorsáért és nem az én gyönyöröm reményéért. Egyedül voltam otthon egy éjszaka (még az Üllői úton), Klára alighanem vidéken, amikor éjjel 11 körül kintről felkopogtak: Erzsike volt, kérte, hogy bejöhessen. Egyrészt örültem az alkalomnak, hogy ilyen éjszakai órában az ágyamban egyedül lehetünk, másrészt végtelen szánalom fogott el, mikor a gyöngéd, remegő teremtés előttem állt és közölte, hogy az urát elvitték, és a Főkapitányságra kellene menni fehérneművel, ennivalóval és érdeklődési céllal a továbbiak iránt. Hogy nekem biztosan lesznek összeköttetéseim. Csak épp megcsókoltuk egymást, együttlétre ilyen pillanatban nem vitt rá mégsem a lélek. A MOT-nál voltak újságíró-kollégáim, a szerkesztőt is ismertem. Elkísértem Erzsikét, két-két és fél órát időztünk ott és feketéztünk, és beüzenhettünk az őrizetesnek, és megnyugtató híreket kaptunk. Mindamellett teljes nyugtalanságban voltunk. A Szentkirályi utcán mentünk vissza éjjel két óra tájban, s egy kapuboltozatban még nagyon összebújtunk, de csupa fájdalom voltam síró kedvesem iránt. Teljesen bizonyos, hogy ekkor szerettem meg igazán, a részvét váltotta ki a „krisztallizációt”. Bőséges alkalom nyílt aztán további krisztallizációkra is. Láttam közelről, belülről egy család teljes anyagi összeomlásának fokozatait. Előbb házárusítással és fehérnemű tömegvarratással próbálkoztak, aztán nem is tudom, mikkel… Elég az hozzá, hogy teljesen koldusbotra jutottak.

Ez idő tájt (1928 tavasz vége, nyár eleje) Böskét meghívták Hollandiába, Enschedébe, olyan jómódú holland munkás-félék, akiknél a kis Bandi már előbb vendég volt, valamilyen háború utáni nemzetközi gyermekakció keretében. Most a gyermekkel együtt privátim meghívták az édesanyát is. Én készítettem elő nagy részben az utat, útlevelet stb.; térképeket rajzoltam, menetrendet egész Németországon át, útitervet írtam kiadós magyarázatokkal, hogy hol időzik néhány órát, vagy egy fél napot (Ulm, Frankfurt, Köln), és útikalauzt csináltam, és lehet, hogy egyebet is kivonatoltam számára, mert egész lelkem máris vele utazott. Minden órában tudtam, hogy hol kell lennie. Klára mindebből csak a barátságot látta. Külön levelezést is megbeszéltünk: a szerkesztőségbe, Az Est-hez.

És megindult az első igazi, fájdalmas és sóvárgó levelezésem. Ekkor újra és százszor és százszor éreztem azt, amit az anyagi összeomlásuk éjszakáján. Hogy énnekem milyen fontos ez a nő, ez a szerelem.

Sűrűn leveleztünk, Erzsike külön is Klárával. Persze már rég csupa elhallgatás volt a kapcsolat őszintesége. Erzsike „menekült” tőlem, ezt sokszor mondta, nyíltan és képletesen. Egyetlen lázas remegés voltam iránta, ekkor tudtam meg, mi az, szerelmes levelet írni és várni. Minden érdekelt, az elhelyezése, a házigazdái, az ország, és máris igyekeztem meglátogatni: ilyen irányba forgattam nyaralási útiterveinket. Azt hiszem, hónapokig, vagy talán egy félévig is oda volt. Még a férjével érintkeznem is jólesett. Szóval, előírásosan szerelmes lettem. (Ezalatt másokkal kialakult szerelmi kapcsolataim tovább folytak […], e tekintetben nem kötött ígéret, s valószínűleg nem is tudtam volna megtartani.)

És közben Klárával mind bizalmasabbak lettünk. Erzsike távolléte rászorított, sok mindent együtt kellett megbeszélnünk, s az is lehet, hogy már gyanakodott (hiszen „jóakaratúan” figyelmeztették itt is, ott is). Mindenesetre jóban voltunk. Akkortájt jelenhetett meg tőlem a Naplóban az a versem, amelynek címe: Melletted mindig jó vagyok. És a kis Szeretlek, melyet Debrecenbe utaztamban az étkezőkocsiban írtam néhány perc alatt, Erzsikére gondolva. Hetek múltán Klárával olyan intimitásba kerültem, hogy úgy látszott: semmi szükség titkolózásra, ő mindent megért és engedélyez. Nekem nagyon jólesett Erzsikéről beszélni, a többiek miatt pedig sok tekintetben utáltam magamat, bár itt esetről-esetre kéne disztingválni. Nem is tudom már, mi váltotta ki végül a dolgot, de egy éjszaka, szerelmi hangulatban átcsúsztam a megengedhetetlen fokú őszinteségbe. Ez a gyónási készség éjszakák sora alatt alakult ki, Klára teljesen nyugodt, erős, kedves és komoly volt. Fel akart menteni minden lelkifurdalásom alól. Ugyanakkor az édesapja, Mikes Lajos felé is éreztem hasonló vágyat és reményt. Elhittem magamnak és Klárának, hogy élhetnénk hármasban. Erzsike nevét mindamellett még nem mondtam ki. A dolgok látszólag a legjobban álltak. Hogy összefoglaljak mindent: egy éjjel konkretizálni kezdtem. Sorra vettem az úgynevezett „keresztény bűneimet”. Nagyon jólesett a tisztálkodás. Csodáltam Klárát, hogy milyen önzetlen, erős és okos. Semmi sem háborította fel. Senki sem. Szinte elmondtam neki addigi életemet. Közben egyre hálásabban és boldogabban csókolóztunk. Elméletileg azt is kipróbáltam, hogy hogyan hatna ennek az ügynek a feltárása. Minden a legjobbat ígérte. S végre kiböktem a dolgot. Rettentő fájdalmas feljajdulás és zokogás fogadta a kimondott nevét. Mindenkit el tudott viselni, csak ezt nem. Úgy látszik, ettől félt, erre készült, ezért hazudta nekem és magának az erejét és akaratát. Egyszerre: mintha meggyilkoltam volna! Ezt nem hitte, nem várta. Erzsikét a „lányá”-nak tekintette. Tíz másodperc alatt látnom kellett, hogy tévedtem, és hogy ő is tévedett. Nem bírta el a valóságot. Csak sírt. Órákig vigasztaltam. Magyarázkodtam, visszavontam, összekevertem a dolgokat; sok tekintetben sikerült utólagos ködöt teremtenem. Rettenetes árulásnak éreztem a tettemet és a Bözsiét. Hajnalra mégis kikönyörögtem vagy kiterrorizáltam belőle az új fogadalmat, hogy minden legyen úgy, ahogy este akartuk: hármasban! Tehát nem mondtam le Erzsikéről. Egész éjjel nem aludtunk. Másnap a szerkesztőségből ujjongó nagy levelet írtam Enschedébe, közölve a „bűnös” nővel, hogy kivívtam az ártatlanságát. De már magam is aligha hittem a dolog állandóságában. Soha oly izgalommal nem vártam választ. Leveleink megvannak. Erzsike Klárának adta az enyéimet (később), de én elvettem és eldugtam. Azazhogy – Erzsike halála után – megkaptam a halott örökségeként (és M. őrizetére, majd másvalakire bíztam).

Összefoglalóan csak annyit mondhatok, hogy bejelentésem Hollandiában a lehető legnagyobb és legtermészetesebb pánikot keltette. Cselekedetem érthetetlennek hatott. Együttes és külön levelek váltották egymást, végül Erzsike nem tehetett mást, mint hogy mindent beismert. Természetesen énnélkülem képzelte a jövőjét – bármi áron. Hogy lelkileg és szinte óránként, az összeomlásból mesterségesen megszilárdított akarattal erőszakolta vissza a nyugalmát, itt alighanem a levélanyag beszélheti el a való tényállást, melyet különben tapasztaltabb emberek nagyon könnyen elképzelhetnek. Én verseket akartam írni az eset megvilágítására, írtam is egyet-mást, azok 1943 tavaszán jelentek csak meg, az Összes versek vége felé, az igazi megmagyarázásra azonban nem került sor.

Képzelhető, milyen izgalommal vártam Erzsikét. Sőt nem is vártam, – elébe utaztunk Klárával együtt. Erzsike nélkül néztem hát végig azokat a városokat, melyeket neki a figyelmébe ajánlottam. Talán Münchenben, mindenesetre Nürnbergben, Frankfurtban és Wiesbadenben voltunk, és Mainzban. A Rajnán hajón mentünk Kölnig. Lelkiállapotomat mutatja az a vers, amelyet a Rajna vizét nézve a fedélzeten gondoltam ki, a címe: Tenger, tartalma pedig a szüntelen szeretkezése a hullámoknak. Ekkor már nagyon óvatos voltam Klárával az őszinteségben. Ő pedig nyilván abban bizakodott, hogy majd elhal az érzés, és hogy Erzsike, akivel Kölnben kellett volna találkoznunk, végeredményben mégiscsak őmellé fog állni. Köln azonban nem hozta meg a döntést: a kitűzött dátumkor hollandiai távirat várt, hogy Erzsike meghűlt, és hogy majd egyedül utazik haza. (Ebből a tényből, melyre biztosan emlékszem, gondolom, hogy nyilván együtt, hármasban akartunk visszautazni Pestre… mert nekem mellesleg az is fontos volt, hogy Erzsike az én kalauzolásommal lássa Németországot.) Iszonyúan le voltam sújtva. Klára nyilván örült. Nem volt mit tenni.

Aztán már csak arra emlékszem, hogy nem nagyon sok idő múlva mi és Vékes Ödön kimentünk a Keletire és taxin hazavittük Erzsikét. Látszólag lelkileg már összeszedte magát, de nagyon rezignált hangulatban volt. Azt hiszem, aznap éjjel talán mindent elmondott Ödönnek. Újabb szerencsétlenség.

Az én tervezett hármas kapcsolatomból, amelyet valahogy minden irányban házasságnak fogtam föl, semmi nem lett. (Klárától mindenesetre rossz néven vettem, hogy „becsapott”, vagyis hogy nem tartotta meg ígéretét. Csak abban tartotta meg, hogy a döntő éjszakán általam feltárt titkok személyi részével soha nem élt vissza igazán, vagyis hogy egyszer-máskor, rászólásomra ugyan, de moderálta tudása keserűségét.)

A következő napokban (de lehet, hogy már az utolsó hollandiai levelek ilyen döntést hoztak, vagy jeleztek előre) kiderült, hogy Erzsike Klárához tér vissza, nem énhozzám. Lehet, hogy csak reálisabb női ösztöne fordította el tőlem. Vagy – mint később mintha mondta volna – engem tekintett árulónak, cserbenhagyónak. A bűntudat és a kereszténység is hatalmasan kínozta. Nem voltunk együtt szerelemben többé, kettesben nem is beszéltünk a dologról, csak hármasban, hogy ne legyen még alkalom sem az elcsábulásra… mert most jut eszembe: még levélben lemondtunk egymásról, és én valami nagyon nagy szentség-fogadalmat tettem magamban és előttük (Isten nélkülit) arra, hogy csak barátságban leszünk. Egy ideig élveztem is ezt a szentséges kéjt, az önkínzásét. Azt hiszem, ekkortájt lehetett, hogy egy este a József körúton Vékesnek is mindent elmondtam, és felajánlottam minden elégtételt, amit csak kíván. Bámultam, milyen kitűnő finom érzékkel és milyen reálisan nézte ezt a fájdalmas dolgot az az egyszerű üzletember.

Erzsikével tehát szakítottunk, ő és Klára teljesen visszaforradtak, barátságuk friss lángot vetett, vagy legalábbis azt hitték. Énnekem ebben az ügyben ekkor régi egyetemkori barátnőm és mindnyájunk barátnője, Lázár Júlia volt a bizalmasom, hiszen amúgy is sejtette – gondoltam – a dolgot. De kiderült, hogy még ő sem tudta! Mindenkire tippelt, entellektüel, jómódú dámákra, akiket szívesen szánt volna nekem, és egészen elképedt, mikor egy többórás beszélgetés végén azt hallotta tőlem, hogy Korzáti Böskét szeretem. „Mi van különleges azon a nőn?!” Ezt csak jellemzésül említem. Rettenetesen egyedül voltam.

Hetekkel később, nyár végén vagy ősz elején, talán közepén találkoztam csak kettesben Erzsikével. Véletlenül, éspedig az Apponyi téren. Én nem akartam feldúlni fájdalmasan megszerzett lelki nyugalmát, és nem erőszakoltam, hogy valami kávéházba menjünk. Attól is tartottam, hogy Klárának mindent elmond, sőt kéjjel mond el mindent, ami rám megszégyenítő lehetne, ha megpróbálnám őt visszahúzni magamhoz. Csak vagy tíz percet beszélgettünk az Apponyi tér egyik padján, utána nagyon fájdalmas és kietlen hangulatban maradtam. Az ő anyagi romlásuk különben tovább tartott. A rózsadombi Eszter utca tetejére költöztek szüleiktől, egy villa alagsori lakásába, ahol rendes kert is volt. Hetekre, hónapokra elszakadtunk. A lakás kivételében, felkutatásában Klárának is volt valami szerepe. Ödön ekkor nem tudott másképp pénzt keresni, csak úgy, hogy igen súlyos vasrakodási munkát vállalt, talán Csepelen. Hajnalban ment el, késő este ment haza. Erzsikével külön érintkezésem most sem volt, hacsak Klárával közösben nem.

De vissza kell nyúlnom az eseményekben. Ekkor már a Németvölgyi út 6. (majd 16.) szám alatt laktunk, a félemeleten, abban a lakásban, amelynek erkélyéről Lóci később „ledobta a mozsarat”. Ennek az volt az előzménye, hogy Erzsike elüldözését tőlem és visszahódítását Klárától (ami különben is kissé kelletlen dolog volt már, csak eleinte nem tudták ők sem) én megállapodás elleni dolognak tekintettem. Úgy éreztem, hogy a két nő most más-más okból ellenem dolgozik és összetart. Mint később kiderült, igazam is volt. Emiatt Klárától lassan elvadultam, bár szemrehányást nem tettem. A dolog vége az lett, hogy válni akartunk. Ez napok, hetek alatt tisztázódott így. Engem különlegesen bántott, hogy Klára két ízben is öngyilkossági kísérletet követett el, amit az összes közelmúltbeli esemény váltott ki s az az érzése, hogy engem csak nem tudott valóban visszaszerezni. (Az öngyilkossági kísérletet nagy adag altatóval végezte.) Mikor megmentése után erről értesültem, rendkívül ellene fordultam. Teljesen ridegen megmondtam, hogy válni akarok. Ekkor költözött (csak pár napra) az apjához, aki a Ráth György utcában levő Siesta szanatóriumba vitette. Családi barátjuk, dr. Biró Gyula, Az Est-ék orvosa kezelte többek közt. Én nem akartam tudni róla, éspedig a második öngyilkossági kísérlete miatt.

De éppen mert olyan egyedül voltam és mert Erzsike felé most felszabadultnak éreztem magamat, elmentem hozzájuk a Mária utcába. Akkor még ott laktak. Dél volt. A Magyarországnál dolgoztam, s ezen a napon atyai öreg barátomnak, Magyar Eleknek (a későbbi Ínyesmesternek) valahogy elmondtam az egész bonyodalmat és tanácsot kértem öreg, tapasztalt lelkétől. Hogy én – mondtam – most igazán el akarom venni a kedvesemet, mert feleségem öngyilkosságát ellenem irányuló bosszútettnek tartom. Magyar Elek megrendülten tanácsolta, hogy tegyek a szívem szerint. Elengedett, noha segédszerkesztő voltam, és én felsiettem Vékesékhez. Csak Erzsike volt otthon. Nagyon régen (hetek, két hónap? óta) nem láttam, nagyon komoran indult a beszélgetés, és alig tértem rá a lényegre, váratlanul hazaérkezett a férje. Nagyon megütközött, hogy ott lát, rámtámadt, azt hiszem, ki is utasított az előszobából, ahol voltunk. De aztán megtudta, hogy miért jöttem. Előtte kértem Erzsikét, hogy döntsön: válasszon közülünk, Klára most már nem számít. Erzsike azonban Klára mellett döntött, és ezzel a férje mellett. Ami Ödönnek is jólesett, és ettől kezdve többet (mindmáig) nem volt köztünk összezördülés. Én nagyon lehűlve, csalódva, kijózanodva mentem vissza a szerkesztőségbe, és még aznap elmentem a Siestába, és előadván Klárának, hogy most, amikor Erzsike visszautasított, nincs értelme a válásnak, és ha ő velem akar élni, maradjunk együtt. Úgy rémlik, negyedórák alatt létrejött az egyezség. Erzsike is, Mikesék is mintha megjöttek volna a szanatóriumba, mi pedig taxin eltávoztunk. Már nem tudom, mi sikerítette ki a dolgot, de egy csepeli baráti házaspár meghívását fogadtuk el: hozzájuk menekültünk. Az illető Rosenberg Henrik, a csepeli Őrangyal patika akkori gazdája és felesége, Sági Márta (nem tehetségtelen költőnő, a Pandorában leadtam néhány erősen pszichologizáló próza-versét). Az ő házukban voltunk vagy két hétig, csöndben, halkan, rezignáltan, de aránylag mindketten megnyugodtan. Ehhez a házhoz tartozott az a Heki nevű kutya (borjú-nagy állat volt), amelyről a Kutyák című versem név szerint említést tesz. Rosenbergék igen jó barátaink voltak, 44-ben öngyilkosok lettek. Ottlétünk alatt Mikes dr. bízván benne, hogy ezek az őrültek talán mégis túl vannak már a legkomiszabb forgatagon, új lakást vett ki számunkra, ez a Németvölgyi út 6. (16.) sz. alatti ház, amelyről az imént már szóltam. Lóci, aki később a mozsarat innen ledobta, nyilván a kibékülés származéka.

Folytatom Erzsike rózsadombi új, nyomorúságos életét. Még eljárt hozzánk, külsőleg jóban is voltunk, én titokban fájdalmasan néztem rá; ő ragaszkodott a fikcióhoz, hogy Klárát szereti, Klára kevésbé ahhoz, hogy megint szereti őt, én semmi efféléről egyik nővel sem beszéltem. De nagyon vágytam Erzsikére. Akkor hosszú hónapokon át sok csillapítószert szedtem. Úgy rémlik, nyolc hónap múltán aztán felkerestem Erzsikét. Akarattal a házuk felé sétáltam és kihívtam, amikor megláttam a kertben. (Közben ő jó barátságba keveredett a ház tulajdonosnőjének a lányával, Babával, aki később dr. Luka István orvos-barátunk felesége lett és elég hamar meghalt.) Erzsikével már ekkor, az első találkozáskor kibékültünk, a szomszéd réten, ahol nem voltak házak. Nekem feltétlenül segítenem kellett rajta. Hiszen nyilvánvaló dac és önáltatás volt, hogy visszamaradt a férjénél. Most a fián át segíthettem, anélkül, hogy sértettem volna. Tankönyveket szereztem be, nekik arra sem futotta, és valami nagyobbfajta petróleumfőzőt vásároltam, hogy ne kelljen fát vágnia a spórhoz. Eleinte nagyon kínos volt olyan fölösleges dolgokat adni neki, amiket elfogadhatott, például kölnit, szappant, pipereszereket, de a józan ész mindkettőnket rákényszerített arra, hogy ennivalót vigyek, csomagot, illetve, hogy végül odaadjam a pénzt, amit tudtam, és rábízzam a felhasználását. Sok könny kellett ennek a megszokásához is. Az természetesen nem igaz, amit később a családom híresztelt, hogy én jövedelmemnek egyharmad részét az „idegen” nőre költöttem.

Szorosabbra kell azonban fognom a dolgokat (hiszen nincs időm, és lehet, hogy rám is közeli halál vár). Csak kiemelkedőbb eseményeket fogok érinteni, részleteket itt-ott csak elárul a sok levél, amelyet majd megőriztetünk valahogy.

Amikor Vékesék nyomora a legteljesebb lett és Erzsike mihozzánk már nem járt, egyrészt mert félt engem látni, másrészt mert már nyilván nem érezte azt az extrém rajongást Klára iránt, amely visszaadatott engem őneki, akkor Ödönnek mint hajnalban kelő nehéz testi munkásnak jobb volt visszaköltözni az anyósáékhoz a Mária utcába, amely közelebb volt a munkahelyéhez. A lakbért nem tudta fizetni, ennivalót magának is alig tudott már szerezni. Ez a harmincas évek előtt vagy táján lehetett. Erzsike ekkor önállósította magát. Máday István dr. individuálpszichológus vezetőnél tanfolyamot végezni jutott eszébe, s engem is magával vitt. A tanfolyamot már körülbelül egyesztendei odajárása előzte meg, ottan mindjobban becsülni kezdték a kitűnő érzékéért. Hogy ne tárjuk fel kapcsolatunkat mások előtt, Mádayval abban egyeztünk meg, hogy ő kettőnk számára külön (fizetett) órákat ad. Így is lett. Nekem erre, azt hiszem, kevés szükségem volt, de Erzsike kérte és én magam is szerettem volna tudni, hogy milyen elvekkel telítődik. Nem tudom, meddig tartott ez a képzés. Olvasmányok és az én külön tanításaim egészítették ki. Ekkor vagy később Máday számára még egy individuálpszichológiai könyvet is lefordítottam, egy körülbelül százoldalas gyakorlati tankönyvet a szülők számára a nehezen nevelhető gyermekekről. Azt hiszem, hogy Erzsike nevén futott volna, de nem tudom, mi lett belőle. Mádayt sokan lenézték, voltak azonban mellette nagyon rendes és művelt nők is. Az individuálpszichológus egyesületben Erzsike négy-öt év múlva komoly tekintélyre tett szert, adminisztratív központi szerepet is szántak neki, és a többiek, tanárnők és doktornők nagyon szívesen hallgatták, valahányszor a maga nagyszerű ösztönével egy-egy nehéz esetet elemzett és megoldást tanácsolt. Ezt ő is többször szerény és megható dicsekvéssel felemlegette előttem, de más individuálpszichológus vezetőnőktől is hallottam. Különösen a gyakorlati munkáját dicsérték. 1940 után azonban már az (addig ellenségesnek vélt) hivatalos gyermek-lélektanászok is küldtek Erzsikéhez egyénileg az intézetébe nevelendő gyermekeket. (Ez azonban még messze van.)

Emlékszem Erzsikének egy nagy betegségére. Csont-tbc-t kapott, a jobb vállperecében. A seb nőtt, csúcsosodott, már majdnem kibuggyant. Magas hegyvidékre, Svájcba kellett volna mennie. De betevő falatja is alig volt. Hiszen én csak nyomorúságosan segíthettem, ő pedig egyelőre individuálpszichológiai nevelőnőnek ment el zsidó, polgári családok gyenge tehetségű gyermekei mellé. Először, ha jól emlékszem, valahol a Damjanich utcában kapott alkalmazást, sőt azt megelőzően valahol a Horthy körtér környékén, a nevekre már nem emlékszem. Mindenütt nagy akadály volt az én ismeretségem, mert az emberek roppant kíváncsiak lettek egyszerre őrá is, ennek megfelelően pletykásak. Igazi jó barátságban dr. Luka Istvánnal és Baba nevű korán elhunyt feleségével voltunk: ők valóságos kis külön társaságot szerveztek, és abba bennünket is bevontak intimusaik közé. Hogy a jelzett nagy betegség mikor történt, már nem tudom, de a harmincas évekre gondolok. Úgy ezt, mint minden mást, nagyon könnyű volna rekonstruálni már régebben említett leveleinkből (melyeket Marianne-tól még mindig nem hoztam el). Minden orvos, akihez titokban vihettem, a legpesszimistábban nyilatkozott és a legköltségesebb kezelést tartotta szükségesnek. Ekkor a kényszer megnyitotta számat egy idegen, öreg és jó orvos előtt, aki az Újságíró Egyesület szakorvosa volt, dr. Lévai. Előbb a Köröndön, később a Fillér utca közepén lakott. Engem is operált a lábamon egy flegmonéval (légycsípésből eredő fertőzés). Feltártam előtte szerelmünk régi szomorú és nagy hátterét, egész jó magánviszonyba kerültünk lassan az öreggel. Neki is az volt a véleménye, hogy az igaz szerelemért mindent radikálisan érdemes újjárendezni, ha kell. (Ennek a 80 éves orvosnak a halálakor hálából szerény, nagyon bensőséges búcsúztatót írtam versben a Pesti Naplóban; felesége, aki nem tudott rólunk, kitalálta, hogy csak az ő uráról szólhat, és melegen megköszönte az utolsó üdvözletet.) Ez a Lévai dr. kísérletképpen egy redukált anyagi és orvosi szerekből-eszközökből összeállított kúrát írt elő. De nehéz volt, hiszen Erzsikének gyermeket kellett sétáltatnia, esetleg a karján is vinnie mindennap, s egyébként is rengeteg dolga volt. Bandit ezalatt néha ő, néha a nagyanyja nevelte. A férjétől, mint mondtam, már régen, talán 1929-től kezdve különváltan élt; hivatalosan sose váltak el, de nincs kétségem aziránt, hogy réges-rég teljesen elszakadtak egymástól érzelmileg és minden tekintetben. Lévai dr. tanácsára az Alpok helyett a részünkről megfizethető Bakony hegyeibe ment egy nyár elején Erzsike, és szobát vett ki Bakonybél községben. Én vittem oda, s a hat hét alatt egyszer meg is látogattam. Sűrűn leveleztünk. Többször meglátogatni otthoni helyzetem miatt nem volt módom; azonkívül alapjában véve ügyetlen és gyáva voltam. Tudniillik fontos volt, Erzsikének személy szerint is, hogy Klára kíméltessék és hogy semmit meg ne tudjon. (Teltek az évek, és Klára csakugyan nem is értesült semmiről, legfeljebb a rokonok és pletykás barátnők kalandos és majdnem mindig súlyosan téves pletykáiról.)

Bakonybél csodát tett, főleg a pihenés. Utána a seb begyógyult, majd eltűnt.

Nem tudom már, mit említsek, mit nem. Egy-egy közbeszóló kisebb betegség itt-ott kórházba juttatta szegényt, ott is csak hetenkint egyszer látogathattam meg, hiszen rokonság is járt hozzá, és én mindenütt rögtön nagy feltűnést keltettem a költői hajammal. Sokat leveleztünk, néha csak cédulákkal. És könyveket vittem neki. Amit természetesen előzetesen is bőségesen megtettem, tanítva az ő nem nagyon elméleti fejét humanista dolgokra, az ógörög filozófiára, egy-egy modern és nekem kedves bölcselőnek a világára, irodalomtörténetre, versekre és regényekre, és aránylag sokat utaztunk együtt. Azt hiszem, neki eredetileg négy polgárija volt, onnan ment hivatalba. Minden elképzelhető úton-módon képezte magát, színházban, költészetben éppúgy, mint zenében. Az Est-lapok jegyeit is, amihez csak hozzájuthattam, azt mindig megosztottam vele (és a családommal). Hol az egyik, hol a másik járt rosszul, én mindenesetre mind a kettőt igazi feleségemnek tekintettem.

Amíg alkalmazásban volt, roppant nehezen ment a találkozók megszervezése, ha Lukáék nem tudtak segíteni. Ezért szinte városon kívüli lakók voltunk, zöldtájak vendégei, örök kirándulók és utazók. Nincs Pest környékén falu, ahol ne jártunk volna, nincs hegyoldal és csúcs, ahol nem ebédeltünk, és ahol – boldogan mondom – nem szerelmeskedtünk volna. Itt jut eszembe, hogy a Normafa felé menet a hegy déli lejtőjén, az erdőben, egy kis tisztáson egyszer teljesen meztelenül táncolt és ugrált nekem, napfényben, teljesen védett magányban, gyönyörű volt, és ma is üdvözítő érzés rágondolnom a délelőttre. (Egyszer később este ugyanígy a cseh Óriáshegységben; ottani boldogságunkról szerény és leleplező sorok beszélnek egyik versemben.) Mohácsra utaztunk, hajón, sokfelé a Balatonon, Esztergom mellé egy turistaházba, ahol napokig laktunk (a megfelelő versben nem látszik, de ott van az ő jelenléte). Egyáltalán mindenütt voltunk és minden évszakban. Egy héten rendszerint csak egyszer, legfeljebb kétszer volt kimenője, és mint mondtam, majdnem mindig a természetre szorultunk. Még a tél havát is megjártuk, a Rózsadombon, ő a szilszkinbundájában, és a sors védelmét láttuk abban, hogy nem hűltünk meg.

Óriási utazást tettünk egyszer Csehországon keresztül-kasul, és még Németországba is benéztünk, Drezdába. Ennek az előzménye az volt, hogy Straka Anton csehszlovák itteni kultúrattasé, kassai fiú, nagyon jó barátságba keveredett velem; részben azért, mert noha családos és gyermekes ember volt, a feleségével ő is körülbelül olyan kapcsolatban élt, amilyenben én a magaméval. Ez a Straka kultúrpolitikailag is rengeteget együttműködött velem, közösen terveltük ki és intéztük a magyar–cseh antológia dolgát, folyton kapcsolatokat teremtett köztem és cseh írók és költők közt. Ha a prágai Nemzeti Színház színésznő jelessége Pesten átutazott, akkor az én otthonomban mutatta be neki a magyar kultúrvilágot. Josef Hora látogatásakor én viszont elmentem a cseh kolóniába stb. Támadtak is emiatt, de nem igaz, hogy a cseh követség „prágai sonkái” megvesztegettek volna (Új Magyarság). Éhenkórász irodalmi jelentéktelenségek talán csábulhattak volna, én nem ilyen viszonyban voltam Strakával és a követtel, hanem szívbeliben. Amikor pedig a Felvidék visszacsatolása természetes ellentétet támasztott az érzelmeinkben, én megmondtam Strakának, hogy többé politikáról nem tudok vele őszintén beszélni, másképp pedig nem akarok. Ettől kezdve kizárólag kulturális és magánérintkezésünk volt, de intenzív és szeretetteljes.

De még nem tartunk időben ott. Ez a Straka nekem és Erzsikének, mintha ő is a Pesti Hírlap munkatársa lett volna, egy-egy hónapra II. osztályú gyorsvonati szabadjegyet adott, 33 vagy 34 táján, egész Csehszlovákia területére. Trencsénteplicbe mentünk akkor, még a nyaraló Strakával is akartunk találkozni, aztán Rózsahegyre, a Tátrába, Kassára, Pozsonyba, Morava-Osztravába, megint a Tátrába, aztán Brünnbe, Prágába, Königgrätzbe, az Óriáshegység különféle helyeire, ahol napokig tanyáztunk „baudik”-ban (hegyi szállodák), és végre nem kellett rettegnünk a szüntelen leleplezéstől. Megint Prága következett, aztán Pilsen, Cheb (a Schiller-házzal), Marienbad és Karlsbad, a Goethe-emlékekkel. (Erzsike Marienbadban elvesztette egy frissen kapott esernyőjét.) És nagy élmény volt a drótkötélpálya Krokonoson (Janské Lázněról), és hogy 1400 méteren felül nem volt madárdal…

De nem lehet mindent elmondani, sem innen, sem másholról, hazai helyekről. Csak annyit, hogy Bodenbachon át, ahol szintén megszálltunk, keresztülmentünk az úgynevezett „Cseh–Szász–Svájc-on, Drezdába. Ott három napig bámultunk százféle dolgot, az Observatoriumot, az utcai életet, az Elbe teraszait és a Weissenhirscht. (Drezdában láttunk először egyenruhás nemzeti szocialistákat.) Azután vissza Prágába, ott Straka külügyminisztériumi barátja kalauzolt és adott autót a környék megtekintésére. Már előre megmondtam, hogy mindez csak magánszívesség lehet, és én még csak egyetlen cikket sem írok róla. Álláspontjuk azt volt, hogy nekik megéri, ha Sz. L. ismeri az országukat. Megemlítem utólag, hogy Brünn mellett csodaszép volt a földalatti zegzugos és óriási Macoha-cseppkőbarlang, amely a barlangok Velencéje, és amelyben csónakon és gyalog kell közlekedni, és fantasztikusak a mélyen a vízbe rejtett villanylámpák fényhatásai. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt a világszerte nem ismert, páratlan cseh nevezetességet tekintse meg, ha Brünnbe megy. Végül haza, két hét után, mert a szabadjegy mellett nem volt elég pénz. Én Pozsonyban kiszálltam és Bernáth Aurél festő barátomék meghívására Pöstyénbe mentem el néhány napra. (Ott más női intimitás kezdődött, hiszen mondtam, hogy Erzsikével szemben én nem voltam hű, ellenben csupa elhallgatás, akármennyire szerettem őt. Ez az intimitás nem volt […] szerelem, de erős és komoly barátság, amely a negyvenes évek alatti átmeneti törés után újra felfrissült és máig él, azazhogy a legutóbbi évek óta csak szellemi.)

Valamikor ezidőtájt jártam én Egyiptomban, ami különleges tarka élmény, a legnagyobbszerű, ami a maga nemében életemben, de nem szerelmi lévén, mellőzöm. Csak annyit, hogy Kairóban a kurtizánok városrészében egy szudáni néger nővel voltam (pénzért) együtt; nagyon szép, karcsú nő volt, sötét palaszürke bőrű, rugalmas. […] Beszélgetni semmit nem tudtunk. A városrészről magáról többet és érdekesebbet tudnék mondani, mint a nőről. De térjünk vissza Erzsikéhez.

Erzsike gyermekkorában járt Abbáziában és Svájcban. És láttam egy képeslap kitépett oldalán egyszer egy képet a Nemzeti színpadáról, amely a Szentivánéj tündérjelenetét ábrázolta: Babszem vagy Pókháló ő volt.

Sejtelmem sincs, hogy hogyan folytassam. Ahogy ő lélekben önállósodott, úgy foglalkozott egyre inkább azzal a gondolattal, hogy ne legyen nevelőnő, hanem saját otthont szerezzen. Addig tulajdonképpen a természet volt az otthonunk. Senki más szerelmem nem kapcsolódott össze annyira a természettel, mint ő.

Sokszor veszekedtünk is. A természetes az lett volna, hogy ő is házasságon belül éljen. Sose kívánta, hogy elvegyem, ha egyszer már elmulasztotta a kínált alkalmat. De egyre bizonyosabbra veszem, hogy vágyott rá. És 10-15-20 év múltán Klárát mint konkurensét kikerülhetetlenül meg is gyűlölte. Klára őt sokkal hamarabb és hevesebben, csalódottabban. A két nő végül az utolsó két évtizedben nem is látta egymást. Azazhogy egyízben én Erzsikével együtt a Délivasútnál felszálltam egy villamosra, amely közvetlenül a János kórház felé vitt és váratlanul Klárával találkoztunk. Ez volt az a perc, amelynek elkerülésére húsz éven át igyekeztünk. Addig hallgatólagosan nem vette tudomásul Klára azt, amit tudott vagy sejtett, elkeseredéseinek és idegességeinek legrosszabb óráiban. Mindhárman megrettentünk, de nem szóltunk. Erzsike is uralkodott magán, és a következő megállónál egyszerűen leszállt. Ekkor én két karomat kissé széttárva és leejtve (1942–43?) a mozdulattal olyasmit jeleztem, hogy én mindent megtettem a nyílt botrány elkerülésére, de most a véletlen közbeszólt. Megállókon át nem szóltunk egyetlen szót sem. A Szilágyi Erzsébet fasor közepén aztán ajánlottam, hogy szálljunk le, és egy padon beszéljünk a dologról. Addig ő csak barátnői pletykákat hallott és természetesen nem mondhatom, hogy nem volt igaz minden gyanúja, az anyagiak mértékének kivételével. Leszállva egy-két órát aránylag nyugodtan beszéltünk, és én, most megrövidítve a dolgot, körülbelül azt mondtam neki, hogy: én kerülni akartam az összeütközést, most a valóság mintegy kimondta magát, én ezen változtatni nem tudok és nem akarok, ő a dolgot vagy el tudja viselni, vagy válnunk kell (amire ő sohasem adott okot), a dologról soha beszélnünk nem szabad. Ő vállalta a dolgot, és nagyjából, mint addig is, megtartotta, nem mulasztva el persze, hogy ne pletykáljon, és hogy hitelemet ne rontsa szűkebb barátnői körben.

Akkor azonban Erzsike már régesrég önálló volt és a Ráth György utcában lakott a Csaba utca sarkán, egy emeletes villa alagsorában, amely a másik oldalról földszint volt. Ott vett ki két szoba-konyha-előszobás lakást. Dátumokat nem tudok, az előszedendő levelek majd tisztázzák. Ezt megelőzően is volt már azonban két önálló lakása, az egyik a Kissvábhegyi úton, a másik a Városmajor utcában. E két helyen már gyermekeket tartott, s Bandi is nála lakott. (Most jut eszembe egy harmadik, átmeneti, nyári lakása, a Svábhegy legalján, ahova ostrom után is vissza-visszajártunk még, mert megbarátkoztunk az öreg tulajdonos bácsi felnőtt lányával.) Vissza tehát a Ráth György utcába. Akkor nagyon megkönnyedett az életünk, a találkozásunk módja. Változatlanul szerettem, […] sohasem hagyott cserben a vonzereje, szépnek, kedvesnek találtam és mindig enyhén bánatosnak. Hiába veszekedtünk és terveztük az elszakadásokat (hogy ő férjhez mehessen), mindig csak együtt maradtunk. Min veszekedtünk? Egy-egy ügyetlenségen, néha politikai dolgokon, amennyiben ő nálam baloldalibb volt (már csak mint „szerető” is), legtöbbnyire azonban féltékenységből. Néha ő is kifogásolt ezt-azt (így például B. Gizit), én pedig sokszor féltettem, tudva, hogy mennyire könnyen reagál, milyen édesen és őszintén örül sikereinek. És hogy mennyire ki volt szolgáltatva hevüléseknek, melyeket hideg nők sohasem éreznek. Erzsike csodálatos nő volt. Azt hiszem, végeredményben mindig teljesen őszinte volt hozzám, még fájdalmas vallomás árán is, és bánom azt, hogy én nem voltam eléggé megértő a helyzete iránt. Egy-másfél hónapnál hosszabb haragos szakításra talán nem is emlékszem huszonöt évünk során. Annál több kis összezörrenésre. S itt megemlítem, hogy egyízben a Svábhegyen, a János kilátó alatti sűrűben összevesztünk, mert ő gyanús szabadságjogokat kívánt elméletileg a nők részére, aminek én ellentmondtam. Végül oly dühbe hozott, hogy egy vesszővel, amelyet játékból már órákkal előbb lemetszettem, szinte magamon kívül végigsuhintottam jobbról-balról a két lábszárán és ordítva elkergettem. Közben majd megszakadt a szívem. Ilyesmi életünkben kétszer fordult elő; a másik eset részleteire már nem emlékszem. És a furcsa az volt, hogy mikor én ott az erdőben kétségbeesve elszaladtam, a megbántott Erzsike utánam szaladt és nem haragudott meg az ütésekért. A másik esetben sem. Hanem milyen nagyon-nagyon jó volt a Kilátó alatt a nyári erdőben egy padon kibékülni!

Rengeteget kirándultunk. Solymárra emlékszem, és egész Pest környékére. Mióta lakása volt, ez persze megváltozott. Utólag csodálkozom, hogy őnála hetenként miért csak egyszer-kétszer találkoztunk? Sokszor moziban, színházban, operában voltunk. […]

Száz meg ezer apró emléket említhetnék.

Nála kanyaró, zárlat, három hétig nem érinthetjük egymást. Mégis bemásztam hozzá az ablakon […]. Máskor ő kísért el a réten át, ami rendes szokása volt, de a tilalom ellenére együtt voltunk. Szabadtéri svábhegyi üres légópincében szerelmeskedtünk. Hévízen a tóban. A Bakonyban. Vonaton. Mindenütt. Hajón. (Pest–Mohács, ott háltunk kabinban.) És már mondtam, hogy végig az egész hosszú Csehszlovákián! És Drezdában! Ennek ellenére utólag mindent keveslek, és gyávának és ügyetlennek látom az akkori szervezőképességemet… Mindig egyeztettem közte és a család közt… Katonaságaim nagy bajt okoztak. Akkor levelezésre szorulva nagyon megfeszült bennem minden erotizmus. Szatmár megyéből, már nem tudom, honnan szabadságra hazajövet, először az ő Ráth György utcai lakásán szálltam meg, és csak egy nappal később „érkeztem” haza. Csodálatos asszony volt, finom, érzékeny, kedves, hízelgő, kötekedő, gunyoros és alapjában véve szomorú.

Semmit sem említettem arról, hogy Bandi közben elvégezte a nyolc gimnáziumot. Persze, hogy én is segítettem mindenben. A gyerek nem is tudta, vagy alig. A két utolsó gimnáziumot már teljesen én erőszakoltam ki. A fiúnak véletlenül én szerezhettem első állását.

Erzsike rendszeresen lejárt a Balatonra egy csomó gyengetehetségű gyerekkel és megfelelő személyzettel. Legtöbbnyire Szárszóra ment. Ott többször meglátogattam, egyszer a J. A. rokonai-féle panzióban is. (J. A. akkor már nem élt.) Ez 1940-ben lehetett, mert akkor rendeztem sajtó alá és fordítottam újra a Baudelaire-eimet. Azután Földvárt is rettenetesen szerettük, a Zrínyibe egyszer ő mászott be hozzám éjszaka. A szárszói zárt strandon ismerkedtem meg egy barátnőjével, akinek lányát Bandi majdnem elvette, és akinek az egyik villasoron nagy háza volt és van: az a ház nemegyszer látott vendégül bennünket, többnyire a tulajdonosnő (Gálné Aranka) jóvoltából, aki nemegyszer Pesten is segített rajtunk.

Földváron a parti sűrűben sokszor nyári félnapokat töltöttünk, az egész partvidéknek majdnem minden százmétere szerelemre emlékeztet. Szárszón egy gyönyörű kis parti ligetet sajátítottunk ki magunknak a „németvillán” túl. Ez különlegesen szentséges hely maradt számomra mindvégig. És a szárszói Petőfi úton is többször laktunk, a háború alatt és után a 20 vagy 22-es számban, és messzebb, baloldalt, a „pékné”-nél. Mindamellett csupa vád vagyok magam iránt, hogy milyen gyáván bujdokoltam vele. De hát ő is így akarta, főleg Klára miatt.

Egyszer elmesélte, hogy öreg édesanyámmal találkozott a budai villamoson. Anyám fiatal korában jól ismerte Erzsikét, és akkor a villamoson – Erzsike érzése szerint – ráismert és „titokban mosolyogva és hunyorogva többször bólintott feléje, a családban gyűlölt nő felé, aki az ő fiának olyan kedves tudott lenni…”

A második világháború alatt az individuálpszichológiai egyesület, az ő egyéni alkalmassága és az általános helyzet mind erősen szolgálta azt, hogy rengeteg gyermek gyűljön össze nála (15-20) a Ráth György utcában. Én próbáltam irányítani a viselkedését a hatóságokkal szemben, hiszen tartani kellett a bejelentési bajoktól, lévén a legtöbb gyermek akkor üldözött. (Nagyon tehetséges gyerekként emlegette Péter Andrásnak, a Franklin fiatal vezérigazgatójának a fiát.) De hát arra már nincs semmiképpen idő, hogy itt részletezzek. Fantasztikus zűrzavarban váltotta egymást jó, rossz, csodálatos és borzalmas tapasztalat. Különösen, ahogy sötétedtek az idők és súlyosodtak a légitámadások. Ekkor már valamivel több írói jövedelmem volt, jobban segíthettem rajta, bár épp ekkor már ő is kevésbé szorult rá. Emlékszem, egyszer egy vég vásznat vettem neki. Végül már inkább a biztonság és az élelmiszer kérdése volt fontosabb, mint a pénz. Engem a katonaság elvitt Dunántúlra, de november vége felé szerencsére leszerelhettem és itt maradhattam. Ekkor már sokkal sűrűbben kellett találkoznunk, hiszen minden légitámadás az életveszély izgalmával járt. Mulatságos, hogy az ostrom kezdetét hozó napon éppen őtőle kaptam családom számára (titokban) valamiféle kocsonyahúst. Egy baráti házaspár (zsidó kesztyűműhely-tulajdonosok) nagyon jó embereink közé tartoztak. Rettenetes, groteszk, borzalmas felfordulások tömege zajlott mindenfelé az egyetemes összevisszaságban.

Az ostrom teljesen váratlanul szakított el bennünket. Mondtam már, hogy akkoriban mind sűrűbben találkoztunk, amennyiben rengeteg elfoglaltságom és katonáskodásom engedte. Az a kocsonyahús ajándékküldés 1944. december 24-én reggel történt, utána többet 1945. február közepéig nem láttuk egymást. Karácsony este minálunk már rettenetes volt a helyzet, és másnap átfutott rajtunk az első hullám, majd a ház 24 órán belül háromszor cserélt gazdát a két fél közt. Feltételeztem, hogy olyasféle helyzetet kellett megoldania Erzsikének is. Pedig február 9-10-e körül cserélhetett csak gazdát a Ráth György utcának az a része. Természetes, hogy a mi pincénk minden gondját és rémségét áttételben is folyton végigéltem: hiszen Erzsikét én a feleségemnek tekintettem. Teljesen szörnyűre fordult a helyzet egy hét múlva, majd szilveszterkor, amikor Budakeszire kerültem. Szerencsésen megúsztam bár a dolgokat, ettől kezdve valahogy nagyobb valóságnak éreztem az „Isten kezében vagy a Sors kezében” és hasonló kifejezéseket, mint addig bármikor. Erzsikét tehát erre a kézre bíztam és nem tudtam róla semmit.

1945. február 18-20-a táján lehetett alighanem, hogy a mi pincénkbe beállított Bandi. Kihívott az udvarra, azt hiszem, Klára nem látta. Az utca közepén várt Erzsike meg egy csomó gyerek. Megtudtam, hogy a Ráth György utcai házat bomba szétverte, telitalálattal. Akkor a Hieronymi út egyik villájába, az övétől vagy tíz házzal arrébb költözött a sok gyerekkel (később megtudtam, hogy Lőrinczy Szabolcs lakott ott). Nem részletezem a szenvedéseket és nélkülözéseket. Azt mondhatnám, hogy a sok gyerek még segített is a nyomorúságokon. A lakástalanság miatt azonban, és hogy ennivalójuk legyen, a zajló vagy befagyott Dunán át haza akart menni, most a Baross utcába, az anyjához, ahol különben a férje is lakott. (Ez a ház szemközt van majdnem a Természettudományi Múzeum igazgatóságával.)

Egyelőre azonban a Volkmann utcában volt. Első találkozásunkkor egy elhagyott, szép lakásba húzódtunk be, szemek veszélye elől. Talán a Házmán utca 8. vagy 10. lehetett. Az ablakon át mentünk be. Irtózatos gúnyákban voltunk mind a ketten, ő valami lovaglónadrágban. Egy nagy bőrfotelben beszélgettünk és öleltük meg egymást, ruhában, dermesztő hidegben, tört ablakok mellett. Akkor még nem indultak meg a gyors új lakásfoglalások. Röviden elmondtuk az elmúlt hét hét történetét, veszélyeit, én az újabbkeletű nehézségeimet. Aztán az ismeretlen helyre (Temesvár) került Szegi Pál barátom lakásába vittem Erzsikét és a gyerekeket. Ott is sivár világ volt, de Szegi Lili befogadta őket pár napra. Nem volt nagy dolog, helyettük más állított volna be. Még mindig rettenetes napok következtek. Ott néhányszor találkoztunk. Erzsike Újpest felé szándékozott menni, hogy ott átkeljen a Dunán. Mindent ott kellett hagyniok a lakásban (a Ráth György utcában). Tanácsomra a II. ker. Elöljáróság konyháján kaptak naponta meleg levest. Három nap múlva megint elszakadtunk, de most már legalább tudtuk egymásról, hogy élünk, és hogy őt majd a Baross utcában keressem, mihelyt tudom. Közben azonban engem tévedésből őrizetbe vettek stb. úgyhogy, noha szinte rögtön szabadlábra kerültem, nem volt szabad mozgásom. Először a második átmeneti fogdám után kerültem át Pestre, hivatalos rendőrségi autó szállított az Andrássy út 60. alá, ott azonban csaknem rögtön szabadon engedtek: azonnal odajött ügyemben autón Illyés Gyula, és odahozta magát a belügyminisztert, Erdei Ferencet.

Aznap délután Zilahy Lajos lakásán írói összejövetel volt az Athenaeum épületében, én is jelen voltam, onnan Illyés Gyulával a Baross utcai házba mentem el, és őt küldtem fel Erzsikéhez. (Azelőtt soha nem beszéltem neki erről a szerelemről.) Nem akartam ugyanis váratlanul a családba betoppanva esetleg nagyon kényelmetlen helyzetet teremteni. Illyés Gyula tehát egy papírdarabra rótt soraimat vitte Erzsikének. Erzsike azonban nem volt otthon, úgyhogy az üzenet csak másnapra hozott létre köztünk új randevút a Király utca 100. sz. környékén, ahol dr. Baranyai Zoltánnénál szállást kaptam. (Ez a Baranyainé egy diplomata felesége volt. Kövesligethy Radó lánya, és jelenleg Ausztráliában él.)

Gyula barátom szokása szerint gúnyosan tréfálkozott afölött, hogy milyen bajaim vannak és mégis a „nő”-vel törődöm. Az esetről különben és azoknak a napoknak hangulatáról verset is írtam, a halotti verseket előző darabok egyikét. Most már nem emlékszem, hogyan is történt a dolog. Tudomásom szerint Gyula nem találta otthon Erzsikét, csak a cédulámat adta le az anyjánál. Mégis olyan emlékem is van, hogy Gyula egyszer személyesen látta Erzsikét, sőt nyilatkozott is róla, olyképpen, hogy egyszerű énje rokonszenves volt neki. Ezután nagyon vészes hónapok jöttek, egy darabig megint nem találkozhattunk, majd Erzsike az anyjától (akinél egyízben én is háltam) visszaköltözött Budára. Ekkor a Ráth György utca 54. számú ház első emeletét vette ki, az egész emeletet, mert tudta, hogy sok gyermeket el tud látni. Ehhez azonban az kellett, hogy a légnyomás-elsodorta háztetőt rendbehozassa: ez volt a háztulajdonos feltétele. Ekkor én már majdnem teljesen megbénult erő voltam, mindamellett sokfelé akadtak, akik szerettek, így egy építésügyi főember is, akitől tetőcserép-kiutalást kaptam. Persze fel kellett tárnom a dolog hátterét, hogy titokban és jól menjen az ügy. Erzsike körülbelül tízezer cserepet kapott hivatalos áron. A ház első emeletén három szoba, fürdőszoba és konyha volt. A kisebbik szobát magának rendezte be, a nagyobbakba ágyak kerültek, minden lassan és nehezen ment, például majdnem lehetetlen volt ablakkeretet meg üveget kapni. Kedves emlékünk maradt az ablaktalan időkből egy erős napsütéses tavaszi dél, amikor egy szúnyoghálóval takaróztunk csak az erősen tűző napban egy díványon, amely egyetlen bútora volt csak a szobának. Ez a lakás sokkal jobb volt, mint az előző ugyanebben az utcában, a túloldali, és könnyen találkozhattunk. Meg is sűrűsödött az érintkezésünk, hiszen már nem volt szerkesztőségi kötelezettségem. Most már háromszor-négyszer is találkozhattunk. Többször a Délivasút kávéházban. Meg kirándultunk néha a Svábhegyre. A lakása melletti fűszeresboltban telefonhoz lehetett hívni. Pénze akkor már elég sok volt, mindenesetre jóval több, mint nekem, aki teljes nyomorba kerültem. A 44-es év gyermekmentésének volt ez részben a következménye: mindenféle demokratikus intézmények egyénileg megháláltak neki egyet-mást az emberséges tetteiért. Meg kell azonban jegyeznem, hogy itt is hiányos az emlékezetem, mert egy darabig egy svábhegyi villában egy barátnőjének ilyenféle gyermeknevelő intézetében olyan directrice-féle is volt, hónapokon át. A barátnő családjával engem is megismertetett, úgyhogy ott is sokszor találkoztunk, az ő szobájában. Később, Erzsike halála után, az emlékverseket idegenek közül elsőnek (aki nem tartozott a szoros baráti körhöz) ez az asszony és öreg, irodalmilag nagyon művelt édesanyja hallotta.

Most már nem kellett segítenem Erzsikét, nem is tudtam volna. Egy-egy utazásunk most már közösben ment. Közös barátaink megszaporodtak, de azért tovább is titkolózni kellett. Odahaza hallgatólag tudomásul vehették a dolgokat, nyelnem természetesen nekem is kellett. Bandi megnősült, nem a szárszói Aranka húgát vette el, hanem egy újpesti lányt. Hosszú évekig megmaradt a rendőrségi állásban, és talán csak 54-ben bocsátották el mint főhadnagyot. Most az Egyesült Izzó tisztviselője és két gyermeke van, egy lány, akit a nagyanyja (Erzsike) imádott, a másodikat, a fiút már nem látta meg.

Közben meghalt Korzáti szabómester, Erzsike apja, meghalt öccse, aki tüdőbajos volt, és az édesanyja is. Az anyja nagyon régóta tisztában volt a kapcsolatunkkal, és irántam nem volt ellenséges.

Visszamenőleg: tíz vagy tizenkét évvel még előbb történhetett, hogy Erzsike néha rettentően elkeseredett, embergyűlölő lett, ami nála visszavonultságban és hallgatásban jelentkezett. Utólag azt hiszem, hogy ilyenkor közel állt öngyilkossági gondolatokhoz, tervekhez. Úgy rémlik, két ízben is elutazott vidékre, a Balaton mellé, parasztházban megszállt, és talán öt-hat nap múlva mégis visszajött. Ilyenkor írt távirati stílusú és tömörségű homályos naplóját csak jóval később (félév-másfél év múlva) mutatta meg nekem. Kietlen komorságon kívül aligha lehet egyebet megállapítani belőlük. A már említett és most Marianne-tól elhozandó levelek közt kell lenniök ilyen öngyilkosság-hangulat-alatti feljegyzéseknek. Egészen bizonyosra veszem, hogy legalább két ízben majdnem átlépte a szakadékot, amely alája nyílt. Utólag és elméletileg sokat beszéltünk is ezekről a dolgokról. Bandi házassága után az unokája nagyon nagy köteléket jelentett számára az élethez. Azért oly érthetetlen, hogy egy-két hónappal a második unoka születése előtt összeroppant.

Ezekben az 1945–50 közti években tehát anyagilag, mint mondtam, nem voltak nehézségei, sőt gondot inkább az adott neki, hogy amit munkával megszerzett, hogyan őrizze meg. E célból, és az ő kérésére, össze is hoztam olyan ismerőssel, akiben bíztam és aki gazdasági szakembernek tekinthető. Ez az ember talán húszezer forintját helyezte el valamilyen vállalkozásban, de a dolog semmi eredménnyel, sőt ráfizetéssel végződött. A pénz egy része elveszett. Erzsike egy kicsit rossznéven is vette tőlem, hogy miért voltam olyan tartózkodó a gazdasági dolgaiban és hogy viszont a társát néhány esetben miért mentegettem előtte ezeknek a földrengéses magángazdasági időknek egyes balsikerei miatt, amelyeket ő előírásszerű női logikátlansággal ítélt meg. (Eszpresszóba társult bele.)

Ezekben az években is úgy folyt a magánéletünk, ahogy már húsz éve. Együtt olvastunk, mindenfélére tanítani próbáltam, ami érdekelte, színházba is elvihettem néha, az Operával azonban már nem volt kapcsolatom.

Egyszer Tompa Kálmán dr. orvos barátom Hévízen nyaralván meghívott magával oda. A Keresztes nővérek panziójában szálltam meg az Erzsébet utcában és Erzsébetet is csakhamar lehívtam. A szomszéd szobában lakott, az apácákat nagyon könnyű volt rászedni, igen boldogok voltunk. Egy más alkalommal Radnai Béla, a „gyorsírókirály” keresett fel ugyanott, s ugyanakkor, amikor Erzsike. Meg kellett őket ismertetnem egymással. Akkoriban több verset írtam, a Válaszban megjelentek, egy pedig A huszonhatodik év első részének a harmadik darabja lett. Utólag azonban rendkívül elégedetlen vagyok magammal, a bátorságommal és az önzetlenségemmel.

Igen szerencsés néhány napunk volt Szárszón, Szemesen és Balatonőszödön, az utóbbi helyen a későbbi nagy pártüdülőben. Itt igazán kezünkre járt a szerencse a gondnok képében, akit azonban épp az ottlétünk alatt mozdítottak el az állásából. Őszödről távozva mentünk Szemesen özv. Szikláné Ilushoz, aki festőművész volt és villatulajdonos, és később egy gyenge, de egyetlen, így mégis becsülnivaló pasztellt készített Erzsikéről. Sziklánénak akkor Pesten is volt lakása, a budai hegyekben, szép villában, és nagy öröm volt, ha hozzá meghívást kaptunk, olyankor, amikor saját maga távol volt. Az otthoni lakása mégiscsak kényelmetlen volt egy kicsit Erzsikének, a sok gyerek gondozása és az ellenőrzés meg a zsivaj miatt.

Nem tudom, mennyit ugrok most át: egyenesen rátérek a végre. Amit már mondtam s most még mondok, azt a halál utáni valamelyik napon még azon frissiben leírtam, ennél a beszámolónál sokkal rövidebben Bandi számára, az utolsó délutánon, amelyet a Ráth György utcai lakásban Erzsike fiával s menyével töltöttem. S egy alkalommal, úgy rémlik, összeállítottam valami címsort azokról a versekről, amelyek köteteimben Erzsikéről szóltak, vagy ha kevéssé is, hozzá kapcsolódtak.

Tehát a vég: körülbelül két és fél hónappal a tragédia előtt kezdem. Erzsike ebben az időben rendkívül nyugtalan volt, valami kevés csillapítót is szedett, erős fejfájásai voltak és lelkileg nagyon zaklatottan viselkedett. Mindig ígérte, hogy majd nyugodtabb lesz. De állapota csak romlott. Mindenki előbb is csak kihasználta (alkalmazottak), most még jobban. Rengetegszer súlyosan meglopták, de ilyen alkalmazottat nem volt szíve egyszerűen kitenni. Utólag visszagondolva tizenöt-húsz apró jelet láttam a viselkedésében, ami mind egy célba mutatott, csak akkor még nem látszott a dolog rendszeressége. Még hagyatkozott is, de nem érthető módon. A Sziklánénál elkezdett ülést november végén váratlanul folytatni akarta, tudhatta, hogy én nagyon örültem neki. Eljártunk tehát Ilushoz, majd ő egyedül. A kép karácsony előtt készült el, négyszáz forintot fizetett érte, de nem tetszett neki; azt mondta, hogy nagyon könnyed és jókedvű az a jellem, idegen tőle. Engem „elméletileg” vallatni kezdett, hogy ebben az időben feleségül venném-e. Ez úgy hatott csak, mint valami játék. Egy angol írónő világsikerű regényét olvasta, címe az volt, hogy: Amber, borzongva mondott olyasmit, hogy lélekben rokonságot érez saját maga és a rettenetes szerelmi sorsú és karrierű főhősnő között. Én bizony hazulról hozott gúnyos vádakat említettem előtte: kétségbeesetten tiltakozott ellenük. „A gazember!…” mondta valakire, aki pletykázott, régi dolgokat, és megrendítő volt hallani hangjának reménytelen kétségbeesését, amikor azt mondta, hogy: „De hiszen mindent tudsz rólam, mindent elmondtam!” Én nem mondtam ellent neki, de utólag azt hiszem, hogy talán erősebben bátoríthattam volna annak elhívésére, hogy hiszek neki.

A Bandinak írt feljegyzés bizonyára jó sorát elmondja az utólag gyanússá vált jeleknek Erzsike magatartásában. (Talán beérkezett már a „változás” korába. Máday dr. is úgy vélte, hogy ez szintén közrejátszott a tragédiában.) Mi magunk az említett apróságok ellenére ekkoriban különlegesen jó és őszinte viszonyban voltunk. Igen gyakran eljártunk a Budavár kávéházba. […] Karácsony előtt is itt voltunk, s akkor egy volt nyomdatulajdonos barátomnak, aki meg volt szorulva tüzelőben, itt engedett át két köbméter hasábfát; az illető egészen elbűvöltnek látszott egyszerű szívélyességétől és közvetlenségétől. Máskor régi individuálpszichológus barátnővel együtt hívott meg ebédre a Budavárba, s utána fölmentünk őhozzá. (Itt jut eszembe, hogy főleg eleinte erős kapcsolatban állt a Jointtal, ami természetbeni élelmiszerjuttatásokat is jelentett.)

Én utoljára egy pénteki napon voltam nála. Nem találtam otthon, noha megbeszélt napon és órában mentem, igaz, hogy némi késéssel (negyven percessel), mert éppen akkor durva támadás ért egy kiadó akkori vezérigazgatójától (Franklin Kiadó). Feldúltan érkeztem hozzá, de csak a nevelőkisasszony vagy a cselédlány eresztett be, szokás szerint az ő szobájába. A szoba fűtetlen volt. S egyúttal arról értesültem, hogy az egyik nevelt gyerekkel baj történt: a nyilvános iskolából hazajövet a Délivasútnál az egyik fiú – ha jól emlékszem – kiesett a villamosból. Utólag kiderült, hogy csak kis karcolás érte, az első hír azonban agyrázkódásról tudott. Erzsike, aki az utolsó hónapokban az említetteken kívül azért is idegeskedett, mert a nevelési díjakat mind lejjebb szállították (noha még a Joint ővele nem szakított, pedig már minden magánintézettel), a hírre a kórházba rohant, ahova, mint hallotta, a fiút bevitték. Ezért nem találtam otthon. A hideg szoba ablakából a Ráth György utcára néztem le, rettentő izgalomban, saját magam miatt és az őt ért baleset miatt. Sehogy se jött azonban haza. Négy óra tájban fia, Bandi érkezett, akinek svábhegyi lakására az elmúlt napokban szerelték fel a telefont. Az a hír hozta le, hogy anyja öreg barátunknál, Máday tanárnál van már (a Petőfi Sándor utcában); idegösszeroppanást kapott, egyelőre nem fog hazajönni, Máday szanatóriumban helyezi el. Erre nem vártam rá tovább, hanem megegyeztem Bandival, hogy este fél kilenckor majd én is találkozom vele ott, ahol – a Fény eszpresszó környékén – ő beszélt meg randevút a remélt szanatóriumi elhelyezés utánra Mádayval, de már most igyekszem elcsípni még Erzsikét a tanárnál. A Petőfi Sándor utcából azonban ők már eltávoztak, Mádayné informált a külső jelekről, amelyek rosszra mutattak és a hallott tervekről. Délután öttől nyolcig Bernáth Auréléknál voltam fönn, de nem mondtam az ügyről semmit. Én ijedt voltam, rossz várakozások töltöttek el. Erzsike két hónapi előzetes idegessége íme most fenyegetővé vált. De nem tudhattam, hol van, hol lesz, fél kilenc volt az első terminus, amely tájékoztatót nyújthatott.

A randevú időpontjában a jelzett környék minden eszpresszóját és cukrászdáját, hármat vagy négyet, bejártam: Bandi és Máday sehol sem volt! Kilenc körül eszembe jutott az új telefon. A Gülbabából felhívtam a svábhegyi lakást és Bandi feleségétől, Icától megtudtam, hogy a beteg kissé megnyugodott, talán otthon is kezelhető egyelőre, mindenesetre nagy pihenő kell neki: jelenleg már a lakásán van. Erre taxin a Ráth György utcába siettem. Egynegyed tíz volt. A taxit nem küldtem el, tudván, hogy különlegesen megkéstem máris hazulról.

Erzsikénél ott volt Bandi. Tudniillik kissé korábban találkozott Mádayval a megbeszéltnél. Az éjszakát is az anyjánál töltötte. Bejelentett engem. Erzsike csak nehezen szánta rá magát, hogy fogadjon. Nem csókolt meg. Szörnyű volt a külseje: sápadt, üveges szemű, rögtön rendkívül megsoványodott az arca, nem beszélt, nem mozdult, csak nézett mereven maga elé. Vigaszul megjátszott könnyedséggel jósoltam javulást stb. Rendkívül izgatott voltam magam is, de azért a régebbi vidéki öngyilkossági menekülések lefolyása reményt adott, és pozitív elszántság nem fordult meg a fejemben. Erzsike csak annyit kért, hogy most két-három napig ne keressem fel, mert minden rendkívül idegesíti: amúgy is a legrosszabb idegállapotban volt és a déli villamosbaleset eltúlzott híre összeroppantotta. Az is fájt neki, hogy mit fognak majd a nevelői gondosságáról hinni a megbízói, hogy ilyesmi előfordult nála. Természetesen kérleltem (a helyzethez illő kímélettel) arra is, amire mindig, de mindent halkan és szomorúan elhárított, és én nem erőltettem. Elmondta, hogy Máday külön individuálpszichológus nevelőnőt szerződtetett holnaptól kezdve az intézet vezetésére, és hogy sohasem hagyják majd egyedül. Megint csak homlokcsók volt, amit elköszönésemkor megengedett, de emlékszem, milyen hosszan nézett utánam, dermedt szemeit meg se moccantva, az emeleti korlát mellől, ahova a szobájából kikísért. A belső folyosó aljáról még intettem neki, ő mozdulatlanul és száraz kétségbeeséssel nézett, már nem volt ezen a földön, de nem sejtettem.

Bizonyosra kell vennem, hogy ekkor már megrendezte környezetének félrevezetését és lassú eltávolítását. Már napokkal előbb úgy távozott el Bandiéktól, hogy minden szokásával ellentétben unokáját nem csókolta meg. Az én szelíd közeledésemet is ugyanezért hárította el. (Ugyanazokban a napokban engem elkísért az Árverési Csarnokba, a Lónyai utcába: Lócinak vettem egy karórát; ekkor hazamenet sajnos nem kísértem el a villamoson, amelyre a hídnál felült, pedig hívott! De hát fix időpontra vendégségbe kellett mennem…) Pontosan nem emlékszem utolsó, szintén pár nappal előbbi […] együttlétünkre, de azt tudom, hogy Erzsike rendkívül odaadó és felszabadult volt, még a szokottnál is jobban.

A többit már akkor is, amikor a tragédia történt, csak rekonstruálni lehetett. Erzsike sorba eltávolította további őreit is. Máday után és énutánam rávette Bandit, hogy másnap költözzék haza. Az individuálpszichológus-ápolónőt rávette, hogy ne háljon ott. A szakácsnőnek kimenőt adott éjszakára. Hogy ezeket az embereket mind megnyugtassa, megjátszotta az egészségeset, sőt a jókedvűt. Napközben mosolygott, egy keveset énekelt is a gyerekeknek, egyiket-másikat a térdén meglovagoltatta. Púderezkedett, kirúzsozta az ajkát, haját bodorította. Ilyen fogásokkal tévesztette meg a környezetét. Így ment ez szombaton egész nap, s estére elérte az eredményt: őreinek teljes megnyugtatását. Szombaton éjjel már egyedül maradt. Az utolsó éjszakán fölbonthatta a leveleinket és emlékeinket őrző kis koffert. De a levelek elolvasása, ha ugyan olvasta őket, már nem tartotta vissza a földön. A levelek közé beletette a későbbi A huszonhatodik év két első szonettjének a kéziratát, amelyet szépen lemásolva utolsó látogatásomkor, pénteken este adtam át neki; a két verset már ismerte, és különlegesen örült neki.

Ezen a szombatról vasárnapra virradó éjszakán a közelben vendégségben voltam, Németh Lászlóéknál házibálon, a Szilágyi Erzsébet fasorban. Feleségem csak 12 körül érkezett oda. Kevéssel előbb dr. Tompa. Utóbbi személyesen ismerte, nem titkoltam tehát az idegösszeroppanást és véleményét kértem. Lényegében jó megoldást várt. Én órákon át folyton át akartam szólni a Ráth György utcába, amit észrevétlenül megtehettem volna, de távolmaradási ígéretem visszatartott. Fél kettőkor mehettünk haza. Erzsike ebben az időben hurcolkodhatott ki a konyhába a gázcsap alá. Előzetesen luminált vett be, egy csésze alján másnap megtalálták a maradékát.

Másnap, vasárnap délelőtt (1950. február 12.) fél tizenegykor megszólalt a telefonunk, amely nálunk is újdonság volt. Lóci és a háztartási alkalmazott volt tanúja a bekövetkezett egyoldalú, de tulajdonképpen néma beszélgetésnek. Ica hívott fel, de sokáig csak zokogni tudott. Bejelentette a halált, és hogy a férje ott van. A dolgot senki sem értette. Ha igaz, hogy kővé lehet válni, hát azzá váltam; annál is inkább, mert lepleznem kellett az eseményt és érzelmeimet. Hiszen Lóci ágyban fekve reggelizett és úgy nézte érthetetlen viselkedésemet. A lány nem tette le kezéből a seprőt és a szemétlapátot. A szomszéd szobában volt a két Klára. Nekem Illyés Gyula barátommal volt megbeszélt találkozóm a Fényben. Visszamentem a fürdőszobába, borotválkozni kezdtem, ott már hangtalanul, de megállíthatatlanul dőlt szememből a könny. Fél perc múlva Lóci bejött hozzám: „Apu, történt valami?” – „Meghalt az az asszony, akivel a múltkor láttál, s akit huszonöt éven át szerettem.” – „Segíthetek bármiben?” – „Még nem tudom. Lehet, hogy helyettem kell majd intézned egyet-mást ott, ahova én talán nem mehetek. Anyádéknak egy szót se szólj.” Lóci kitűnően viselkedett, és jó érzéke, mellyel a néma telefonbeszélgetés mögött súlyos eseményt sejtett, kitűnőt ígért. Ebben a tekintetben nem is csalódtam benne.

Hazulról köszönés nélkül távoztam. Taxin a Ráth György utcába mentem. Kisebb házmesternői csődület a ház előtt már jelezte, hogy az eset publikus. Az idegen szemekből is látszott, hogy tudják, ki vagyok. Fent rendőr fogadott, de mint a család barátja, ott maradhattam a bizottság kiszállásáig. A gyerekek szobájának ajtaján ott volt egy kiakasztott tábla: „A gyerekeket ne költsék fel.” Bandi elmondta a körvonalakat. A házmesterné a csöndre és a nagy gázszagra figyelmes lett, rendőrrel betörették a konyhaajtót. Bandi nem akarta még egyszer látni a halottat, de én megnéztem. A gázcsap alatt két matracon feküdt, hálóingben, soványan, jobb kezét mintha a gázcsaphoz nyúlva érte volna a megmerevedés. A rendőr nem engedett egyedül a halottal. Amennyire az illem az idegen előtt megengedte, megnéztem szegénykének a testét és megsimogattam a homlokát. Aztán jött a halottkémi vizsgálat. Bandi rendőrhadnagyi állása elérte, hogy a boncolás elmaradt.

Innen siettem eredeti randevúmra, a Fénybe, barátomhoz, akinek telefonon már az utcáról elmondtam a halálesetet. Illyés Gyula most megkapta epikus folytatását és lezárását annak a történetnek, amelyről 1945 kora tavaszán a Baross utcai látogatással kapcsolatban beszéltem először neki. A huszonöt évről egy közeli kis cukrászdában mondtam el neki a beszámolómat.

Otthon nem szóltam. De heteken át szinte önkívületben voltam és folyton sírva fakadtam. Már az első ebéd alatt is. A többiek tehát észrevették, hogy valami komoly baj van. Szerencsére ráfoghattam különleges idegességemet a pár nappal azelőtti jelenetre a Franklin előszobájában. Úgy emlékszem, körülbelül nyolc nap múlva értesült a halálról Klára Mikesné és barátnők révén, akik észrevették a gyászhírt a Magyar Nemzetben és a Népszavában, amit a férj tétetett az újságba. Klára nagyon nemesen, nagyon emberien viselkedett, ahogyan tőle várható volt.

Akkorára már lezajlott a temetés. (Megemlítem, hogy az az idő nagyon dúlt volt: Farkas Ferenc barátunk nemrég próbált öngyilkos lenni, röviddel azután pedig sógorom, Mikes György vegyészmérnök halt meg hirtelenül.) A temetésre meghívtam Illyés Gyulát és Németh Lászlót. Nem tudtam ugyanis, hogyan fog viselkedni a szélesebb rokonság a gyászoló szeretővel szemben: sem egyedül állani, sem a gyászmenetbe vegyülni nem akartam. Taxin mentem a Farkasréti temetőbe. Virágomat a ravatalon Erzsike szívére tettem. Természetesen mindenki engem nézett. Voltak ott vagy hatvanan, nyolcvanan. Semmi zavaró körülmény nem történt. Vékes Ödön egy kanyarnál hátranézve intett és a rokonok közé hívott két barátom mellől. Sáros, esős, homályos délelőtt volt. A XIX/1. parcellában temették el.

A sírbatételről egy gazdasági barátunk fia csinált néhány felvételt, nem jókat, de mégis azok őrizték csak Erzsike földi tartózkodásának utolsó pillanatait. Ha nem adtam őket Bandinak, akkor úgy elrejtettem, hogy elveszettnek tekinthetők. Két barátom kissé lentebb és oldaltabb állt, a gyászszertartás után hozzájuk csatlakoztam.

Erzsike lakását rögtön kiigényelték. Bandiék néhány gyereket az anyjuk presztízse alapján még megtartottak évekig. A második unoka csakhamar megszületett. Bandi a levelezésünket Erzsikével nekem adta, én Marianne-hoz tettem őket letétbe, akihez néhányszor elmentem még rendezni a dolgokat, sőt Icának gépbe is próbáltam diktálni; de ez az utóbbi terv abbamaradt. Főképp azért maradt abba, mert amit huszonöt év alatt nem írtam meg, kerülni akarván a botrányos dolgokat, most fájdalmasan és viharosan kikívánkozott belőlem, vagyis siratóverseket kezdtem írni, egy-két hét múlva már mintegy véletlenül, utána pedig tudatosan. Rengeteg szonettet írtam, egy speciális rímelhelyezést választva, amelyet egyrészt konokul súlyosnak, másrészt ünnepélyesnek éreztem; a tercinák rímképe: a a a b b b. Ezek a versek lettek hónapokon át szinte a vigaszom és vezeklésem, noha szinte válogatás nélkül beszéltem és panaszkodtam majdnem mindenkinek, a gyerekeim kivételével. Már említettem, hogy Klára irántam nagyon nagy szeretettel, a halott iránt pedig elég igazságosan és néha majdnem szeretettel viselkedett. A versekről azt hittem, hogy több száz is lesz belőlük. De egy év múltán szinte erőszakosan abbahagytam őket. Száznál többet írtam, különféle helyzetekre visszagondolva és meglehetősen félretéve a szégyenkezést. Barátaim elég hamar látták ezeket a műveket, Tompa dr., Németh László és Illyés Gyula, akit azért hagytam most utolsónak, mert hozzá akartam fűzni a nevéhez, hogy ő másfél-két hónapon át 1950 nyárutóján és őszén napról-napra tanúja volt a sorozat frissen készülő új darabjainak.

 

***

 

Közben az óriási izgalmak 1951 őszén Tihanyban szívtrombózist idéztek elő (Illyés Gyulánál laktam ekkor), melyet lábon húztam ki, és csak két hónap múlva vittem dr. Haynal Imre elé. 1950 tavaszán (májusban vagy június elején) két ízben vért hánytam, s emiatt és egyéb körülmények furcsa találkozása folytán széles körökben elterjedt a halálhírem. (Ekkor jöttek fel Tihanyból „temetésemre” Illyés Gyuláék is.)

Egy-egy verset még évek múlva is írtam Erzsikéről, a sorozatot Klárának csak a Galyatetőn mutattam meg (1952-ben), a lányomnak és a fiamnak pedig csak az idén, amikor első darabjai nyilvánosságra kerültek, 1955-ben.

 

 

Szabó Lőrinc a Vers és valóság versmagyarázatainak lediktálása után folytatta az emlékezést, szerelmeiről és barátságairól kezdett újabb elbeszélésbe. Az előkerült 107 gépelt oldalnyi szöveg dedikációja: „Gyermekeimnek: KisKlárának és Lócinak, és jövendő unokáimnak fogadják megértéssel és szeretettel Apu-tól”. Ennek a szövegnek a 61–102. oldalig terjedő fejezetének címe: Erzsike; ezt közöljük kötetünk bevezetése gyanánt. A gépelt szövegben néhány, egy-két szavas, illetőleg egy-két soros, idegen kéztől eredő, olvashatatlan kihúzás található, ezeket a kényszerű kihagyásokat jelöljük […] jellel. Terjedelmük egyetlen szó, egy-egy részmondat, egy mondatnál nem hosszabb egyik sem. Ahol tudtuk (csak írógéppel volt x-elve), ott (két alkalommal, két félmondat esetében) kiolvastuk és visszaállítottuk a szöveget. Az emlékezet kieséséből eredő tárgyi kihagyásokat vagy pontatlanságokat korrigáltuk, a jegyzetben közölve a javítás helyét. Mivel Szabó Lőrinc emlékezése során többször is a levelek pontosabb adataira utal, a jegyzetek során mi is a levelek részletező jegyzeteire utalunk. Az emlékezés néha több évtizedes múltra tekint vissza, néha olyan jeleneteket is emleget, amelyeknek a költő nem volt szemtanúja. Éppen ezért a jegyzetben több emlékezőt is megszólaltatunk, és hosszabban idézzük Vékesné Korzáti Erzsébet fiának, Vékes Endrének a Petőfi Irodalmi Múzeum számára Kabdebó Lóránt által készített emlékezését (száma: PIM, H. 898/2. és 885/1.; idézeteink a gépirat stilizálásával készültek), amelyet kötetünk szerkesztése idején mondott emlékezéseivel egészítünk ki.

 

 

Volt már szó Erzsikéhez írt versekről: Visszautalás a Vers és valóság történeteire.

Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet, szül. 1902. július 25-én: A gépiratban: „július…..-n.”. Apja neve: Korzáti Károly, anyja neve: Éder Laura, született Keszthelyen. (A szülők nevei a Vékesné Korzáti Erzsébetet 1933 és 1937 között nevelőnőként foglalkoztató Kálmán család bejelentőjén szerepelnek, születési helyét és évszámát A huszonhatodik év első kiadásában Szabó Lőrinc közli.) Édesapja adatait egy Vékes Ödön által őrzött végzés alapján közlöm, amely „kizárólag illetőségi ü”-ben történő hivatalos értesítés: „ezennel hivatalosan értesítem, hogy Budapest fő- és székvárosban Korzáti Károly, 1877., Nagykanizsa, apja: János, anyja: Pencz Zsófia, 1904. jan. 4-től 1904. jan. 22-ig, 1904. febr. 3-tól 1907. márc. 28-ig, 1907. ápr. 4-től 1908. máj. 11-ig volt bejelentve, 1908. máj. 6-án Baross u. 100., 1911. máj. 11-én Német u. 36. alól lett bejelentve, kijelentve nincs, 1912. aug. 4-től 1914. ápr. 30-ig volt bejelentve, 1914. máj. 6-án Baross u. 38. alól lett bejelentve, ahonnan 1915. febr. 8-án van kijelentve, 1915. febr. 4-től állandóan van bejelentve, legutóbb 1915. nov. 4. óta Mária u. 23. alatt van bejelentve.” Ugyanebben a Mária utcai házban, egy másik lakásban laknak majd az ifjú házasok, Vékes Ödön és Vékesné Korzáti Erzsébet is. Lásd még kötetünk 84. számú jegyzetét. Egy évvel A huszonhatodik év megjelenése után Fonay Tibor megkereste a keszthelyi anyakönyvi bejegyzéseket (közzétette a Veszprémben megjelenő Középdunántúli Napló 1958. február 23-i számának 5. oldalán): „Korzati Erzsébet Keszthelyen született. Egy kicsit elébemenve az örökkévalóságnak, elindultunk, hogy megtudjuk, ami megtudható. 148. sz. alatt – mutatja készséges szívességgel Puskás Sándorné Pintér Jolán, Keszthely város anyakönyvvezetője – a következők vannak bejegyezve: Kelt Keszthelyen, 1902. július 1. Bejelentő az atya, személyazonosságát Csirke István anyakönyvvezető-helyettes ismerőse igazolta. A törvényes atya Korzaty Károly, vallása r. kat., férfiszabó segéd, lakhely Keszthely, születés helye Nagykanizsa, életkora 25 év. Az anya: Korzaty Károlyné szül. Éder Lóri Anna, r. kat., lak- és születési hely Keszthely, 21 éves. A születés helye: Keszthely, Városház u. 5., 1902. június 25., délelőtt 1 óra, neme leány, r. kat., utóneve Erzsébet Lóri. Bejelentő Korzaty Károly, anyakönyvezte Kugler Béla. […] Megkerestük a házassági anyakönyvben az idevonatkozó adatokat: a házasságkötés ideje 1901. október 13. A vőlegény Korzaty Károly. Érdekes, hogy az anyakönyvekben következetesen Korzaty van írva, míg az aláírás Korzati – tisztán látszik az i betű, s utána van ipszilonosítva, mintha valakinek a rábeszélésére írta volna ipszilonnal. – A vőlegény korábban budapesti VIII. ker. lakos. Itt is Nagykanizsa a születése bejegyzési helye, 1877. január 21. A szülők neve: Korzaty János mozdonyvezető, anyja Somogyi Zsófia, özv. Korzaty Jánosné magánzó, budapesti lakos. A menyasszony: Éder Lóri Anna varrónő, szül. Keszthelyen 1881. március 11. Édesanyja Éder Eleonóra mosónő. A házasságkötésnél tanúk Takács István ácsmester, Biczó István szabómester. Ezeket gondoltuk felkeresni, – gondolva, hogy a nagyobb eseményekre könnyebben lehet emlékezni. A néhai ipartestületnek sokáig volt tisztviselője Láng József, 82 éves – azonban közölte, hogy sajnos, mindketten, Biczó István az elmúlt évben, elhaltak. A régi szabóiparosok közül felkerestük még a Pap utcában Bürger János szabómestert, aki 1901-ben szabósegéd volt, de ő sem emlékezik. […] Megkerestük a Városház u. 5. számot. Korábban Apponyi utca volt a neve, ma Szabad Nép utca. [1999-ben ismét Városház utca – a szerk.] A ház ma özv. Rácz Jánosné tulajdona. 1901-ig a ház Hermann Lajos lakatosmesteré volt. Ezidőben még nádfedeles. Megveszi 1901-ben Orbán János ács, Rácz Jánosné édesapja és cserepesre teszi. Mai formáját a ház akkor kapja. Rácz Jánosné Korzatiékra nem emlékszik. A kis utcában a legöregebb néni Satrál Antalné, 88 éves. Itt is született, ő emlékszik egy Károly nevű szabósegédre, de még nem bizonyítható, hogy helyes nyomon járunk. […] Az iskoláknál kopogtatunk még, s néztük végig a korabeli anyakönyveket, de Korzati névre itt sem akadunk. Ebből arra lehet következtetni, hogy Korzati Erzsébet szülei nem sokkal Erzsébet születése után talán ismét Budapestre költöztek. Erre enged következtetni a plébánián való azon bejegyzés, hogy Korzati Erzsébet 18 éves korában Budapesten férjhez ment Vékes Ödönhöz.” A Középdunántúli Naplóban közreadott szöveg záradéka az óhaj: „Tény, hogy a költő által [A huszonhatodik év című kötetben] tett közlés az anyakönyv bejegyzése alapján is hiteles, s tény az, hogy a születés helye a Városház u. 5. számú ház.[…] Bizonyára eljön az idő, hogy a könyv emblémája a ház falára kerül, mint ahogyan ott van az [az emléktábla] Szendrey Júlia szülőházán, avagy ahogy ott van Goldmark Károly szülőházán is.” Az alapos korai felderítéshez hozzátehetjük, hogy valóban Budapestre költözött a család, a fent idézett lakhelyigazolás szerint 1904. jan. 4-től már Budapesten laknak. Korzáti Károly édesanyját tekintve az adatok ellentmondók: a bejelentőlap Pencz Zsófiaként említi, míg Fonay Tibor szerint Somogyi Zsófia. Kutatásaink ez utóbbi adatot támasztották alá: a nagykanizsai római katolikus anyakönyv szerint Korzáti Károly édesanyja Somogyi Zsófia.

Fiatal asszony volt: Vékes Ödönné; férje 1892-ben született Szegeden, cívis családból; gyermeke Vékes Endre (lásd a 20. és 24. számú levelek jegyzeteit) 1921. július 12-én született, meghalt 2002. december 21-én. Férjével való viszonyáról és egészségi állapotáról két (egy teljesen és egy töredékesen fennmaradt), az MTA Könyvtára Kézirattárában őrzött levele ad jellemző képet. Az első (Ms 4610/306. számú, egy későbbi levéllel tévesen egybeszámozott) levél a kisgyermekre vonatkozó, a levélből kiolvasható adatokból következően 1922-ből datálható; feltételezhetően Szabó Lőrincné Debrecenből, 1922. május 11-én írott (kötetünkben a 29. számú) levelének hatását mutatja.

 

 

Édes cicám, már 16 oldalnak is beillene, amit írtam eddig is, olyan aprón és sűrűn van írva, pedig a Bandi még csak ezután jön. A kis fickó mikor felébredt hétfőn, nagy komolyan körülnézett, keresett téged, hát, Ödön, biztos, hogy téged keresett, mert olyan keservesen nézett és forgatta a fejét, hajladozott ide-oda, aztán sírt nagyon, de még mindig körülnézett, hátha meglát valahol, ha láttad volna, megetted volna, olyan drága volt. Tegnap ugyan igen rossz volt, nem maradt sehol, ma már jobb. Ma ünnepélyesen elmentünk a borbélyhoz, és őfensége haját levágták, mondtuk neki, na, most majd téged sem ismer meg apuka, mivel te is kopasz lettél, itt küldök a drága kis hajából egy pár szálat, puszild meg. Oly aranyos volt a borbélynál, csak nézett, mikor a nyaka köré kötötték a fehér ruhát, aztán mikor vágták, összehúzta szemit-száját, az orrocskáját is felhúzta, persze a fejét meg a nyaka közé húzta, egy darabig csöndben maradt, de már később kezdett pityeregni. Azért elég jól viselte magát. Olyan hercig így kopaszon is, tudod, éppen úgy néz ki most, mint én néztem ki azon a fényképemen, amit én egyszer összetéptem, a nagymama majd megmondja, melyik az, a Matild néninél meg is van, kopasz vagyok rajta én is. Amint aztán jöttünk haza, kérdeztük a Bandit, hát hol a hajad, Bandi? – odanyúl a kezével a fejéhez, megtapogatja, simogatja, de bizony nem talál semmit. Annyit nevettünk neki, ő annál furcsábban nézett ránk. Itthon aztán megvakarta a fejét, úgy, mint szokta, húzni akarta a haját, de nem volt bizony mit. Nézi az ujját, hogy hol az ő haja. Most kinn van a mamával az udvaron, a tyúkokkal játszik, máma kettőt lépett egyedül a mamától hozzám, aztán megint hármat és úgy örült neki, de mi is ám.

Édes aranyom, már igazán kimerültem, annyit írtam, pedig a Gizi is írt, annak is kellene válaszolni, drága apucim, szeretsz még? – – – Én nagyon, tégedet jobban, mint azelőtt, a mi szerelmünk minél öregebb lesz, annál erősebb lesz, tartósabb, ugye, kicsim, nagyom, mindenem, Istenem, tudod, hogy már aggódtam is érted, hogy értél vajon az állomásra, nem-e hűltél meg, nem is tudom, esett-e az eső akkor, meg úgy féltem, nem történt-e valami bajod, tudod, ahogy ezt másnap éjjel végig gondoltam, annyira reszkettem az életedért, különben is azért mindig reszketek, és ha valami bajod lenne, nem bírnám túlélni, de milyen csacsi is vagyok én, ugye, szívem?!

De mikor úgy szeretlek, édes kis uracskám, csak ez a szerelem éltet, hidd el, más semmi, ha te nem volnál nekem, nem érne az életem semmit, a Bandit nem számítom külön, mert hisz az a mi drága szerelmünk gyümölcse. Sokszor elgondolom, mi lenne velem nélküled, milyen üres lenne minden, ha nem találtalak volna meg, aztán máskor megint más gondolataim vannak, mintha várnék még valamit, ez, azt hiszem, azért van, mert nem vagyok egészséges, nem tudok örülni semminek, minden kifáraszt, testileg, lelkileg, de főleg lelkileg, azt hiszem, azért szeretlek én téged annyira, igen, most szinte ebben a pillanatban világosodott meg előttem, én benned az erőt, egészséget szeretem, az vonzza az én beteg testemet, lelkemet, én a gyengék rajongásával szeretlek tégedet.

Édesem, úgy szeretném, ha megértenéd mindazt, amit írok, amint én gondolom. Látod, kicsi fiam, néha az az érzésem van, mintha te nem értenél meg mindenben, mintha az én panaszaim terhedre lenne [sic!], úgy fáj olyankor ez nekem, és igen sokszor olyan jólesett volna kiöntenem a szívem neked, de te egy szóval, egy mozdulattal vagy csak egy tekintettel megzavartál, mondhatnám, elriasztottál. Istenkém, én azért belátom, hogy te más vagy, mint én, reális, egyenes utakon jár a lelked, a gondolataid nem kutatnak kifürkészhetetlen titkok után, mint az enyémek, én más vagyok, én minden felett gondolkozom, nagyon érzékeny vagyok minden iránt, oly érzékenyek az idegeim, hogy minden ici-pici hangocskát felfognak, és aszerint rezegnek, amilyen kicsinyek vagy nagyok a hangok. Ugye, furcsa, kis szívem, de hát én nem tehetek róla, ó, mint szeretnék én más lenni, más, olyan, hogy neked mindig csak örömet szereznék, ne bánatot.

Istenkém, annyira félek, ma igen fáj a hátam, és most délután annyit köhögtem, a fejem szédül, eh, nem jó mégsem élni, de meghalni sem jó, hát mi jó, mondd meg nekem. Jaj, de borzasztó, csak téged szeretni jó, pedig mennyit szenvedtem már a karjaid közt. Apukám, többet már nem bírok írni. Ezt a levelet, szívem, azért kell ajánlva küldenem, mert nagyon nehéz és hátha nem lehet rendes postával küldeni, és az üzletbe azért, mert más nem veheti át, ugye?!

Csókol örökké a te szerető

 

Bözsid

 

Ezt a levelet add át a Matild néninek és a papának.

 

 

A következő (Ms 4610/302. számú) levél Szabó Lőrincné Fonyódról 1924. július 14-én küldött (kötetünk 32. számú) levelét követi; Vékes Ödön bátyjának, vitéz Vékes Sándor háborús katonatisztnek, a szegedi Takarékpénztár tisztviselőjének a tanyáján, illetőleg szegedi lakásán nyaraltak ekkor Vékes Ödönné és kisfia:

 

 

1924. július 19–22.

Édes Drága Ödönkém!

Tegnap bejöttünk a tanyáról, majd lentebbi soraimban kitérek rá, miért. De most pontosan és sorjában akarok leveledre válaszolni. Először is megnyugtatlak, megmértem magam a tanyán, még mikor kimentem, másnap, 41 kiló voltam, egy hét múlva 1 kilóval több. Bandi bizony nagyon rossz, nem fogad szót, mivel most több gyerekkel van állandóan, nagyon szófogadatlan, de ez nem panasz, nagyon szívesen vesződöm vele, hisz kisgyerek, és mégis kedves nekem. Megnyugtatásodra még azt is ideírom, hogy nem jár mezítláb, megpróbáltam levetni a szandálját, de ő nem akar szandál nélkül járni, nem is bánom, nem lép bele legalább semmibe.

Te kis pulykakakas! Azt írod, hogy „vedd tudomásul, nem írok több levelet, ha te ilyent írsz”. Kismajom, én azért írok úgy, hogy ne hintsd tele a szemem gyémántporral, és hazamegyek, folytatódik minden, amint volt. Én szeretném már, ha másképp lenne, de nem vagyok követelő, hogy mindenáron meg kell lenni! – Nem, én csak akkor akarom, ha bírod, különben is, nem beszélek már erről, rád bízom. Hanem olyanokat ne írj, hogy én csak akkor látom, ha bemegyek, kifestve, kitakarítva, nem, én akarok tudni minden részletet, mielőtt lekötöd magad, megírod legalább, hogy néz ki, hol van. És a rendbehozására is szeretném, ha egy s más dologban megkérdeznél majd annak idején.

Csúnya vagy, de még mennyire, hogy szorítanék neked mellettem helyet, különben nem is maradna ott hely, annyira magamhoz szorítanálak, ha tőlem függne, már holnap itt lehetnél, hogy el se menj. De ennek sok minden akadálya van. Én csak azt nem szeretném, hogy kellemetlen legyen, helyszűke miatt, de majd csak kitalálunk addig valamit. Tudom, Maca szívesen lát téged is, velem is nagyon kedves, Sándor ma is mondta, hogy írjam meg, ne csak csomagot küldj, hanem gyere te magad. A csomagot szombat délelőtt kaptuk meg, már úgy féltem, hogy nem kapok tőled levelet a héten, de aztán nagyon örültem, mikor megjött, olyan gyorsan olvastam, hogy háromszor is el kellett olvasnom, mire megértettem. Még mindég nem vagyok egészen megelégedve veled, már a levélírásoddal, nem válaszolsz pontosan mindenre, amit kérdezek, ha írsz, tedd magad elé levelem, és a kérdéseimre sorrendben válaszolj, amint én. Kérdeztem, jól csináljátok-e a szőnyeget, nem azt, hogy sokat-e, hanem jól leveritek-e? nem húzzátok-e össze? Ezt jól jegyezd meg és ne felejtsd el, a leveleimet rakd el a szekrénybe.

Most pedig egy-két apróságot szeretnék kérdezni:

a Gizi és Irén visszaküldték-e a könyveim? Gizinél 1 van, Irénnél több, 3-4, nem tudom pontosan. Ha nem küldték vissza, haladéktalanul járj utána, hogy hazakerüljön [sic!]. Jancsitól kérd el.

Még a Jancsi dolgát szeretném tisztázni, el van már intézve a felvetés-ügy, nem szeretném, ha azt hinnék, hogy szerelemből kívántuk, hogy megcsinálja. Ezekről írj!

Mit gondolsz, szívem, nem jó lenne, ha a Sándor bácsi mostanában megcsinálná a konyhaszekrényt? Úgy gondolom, hogy most nyár van, és úgyis hosszabb időt vesz neki igénybe, mivel nem egyfolytában dolgozna rajta, hanem csak szabadidejében. Beszélhetnél róla, legalább kész lenne, náluk az udvaron csinálja, vitesd oda a padlásról, nézze meg, mit használhat a padláson levő dolgokból. Olyanra csinálhatja, mint a Matild néniét. Aztán, ha kész, befesteted fehérre és a szobában felállítod, hisz most elfér. Hát ezen gondolkozz, én szeretném, ha meglenne. Nem kell mondani, hogy veszel lakást, azért kell, biztosat senkinek se mondj, hogy ne kérdezősködjenek, csak ha megfelelőt találsz, talán veszel.

Kláritól, Boriskától kaptam levelet. Lőrinc Velencében van. Múltkori levelemben írtam, ugye, hogy bejövök orvoshoz?

Van itt egy orvos, aki az Angyalkát és még másokat, Maca ismerőseit nagyszerűen meghízlalt. Macával beszéltünk róla, és elhatároztam, hogy elmegyek, megvizsgáltatom magam, hátha nekem is előír valami kúrát, amitől meghízom. Azért vagyok most benn.

És most elmesélem az egész kálváriát, amit orvosokhoz jártam.

Szombaton Ilussal elmentünk Dr. Rapaporthoz. Alaposan megvizsgált, ilyen teljességgel talán még nem is vizsgált meg senki. Aztán azt mondta: nálam észlelhető egy velem született általános szervezetgyengeség, és minthogy egy rossz talajra épített ház is könnyebben elromolhat, így van az emberi szervezettel is. Könnyebben találnak biztos talajt egy ilyen szervezetben a különböző bacilusok. Azonban semmiféle szervi bajról nem lehet szó, az általános gyöngeség miatt ugyanúgy a tüdőmben is lehet találni egy kis csúcshurutot, azután, úgy mondta, a szívnél is egy csekély gyengeséget, az anyaméhpeték, illetve az úgynevezett petefészekben is és így tovább, az idegeknél is, szóval ezek mind egybetartoznak, mindegyik gyengeség az össz gyengeségre mutat. De így nem tud semmit mondani, jó lenne egy röntgenvizsgálat. Másnap vele elmentünk Dr. Eggán röntgenlaboratóriumába, ott ittam egy pohár olyan gipsz-szerű pépet, a papa tudja, milyen az, de nagyon hősiesen egyszerre lehajtottam. Aztán megnézték azt a gyomromban, én is láttam a röntgenen keresztül, azonkívül a szívem, a beleim, szóval mindent nagyon megnéztek, közben amit beszéltek, sajnos nem értettem, latin szavakat használtak. Ez volt reggel 9 órakor.

Aznap 1-kor vissza kellett menni, megnézni, hogy működnek a belek. Enni nem volt szabad addig. Mikor visszamentünk, megint megnézték, és du. 5-re berendeltek ismét. Már kezdtem unni és bosszankodni, hogy ennyit kell mászkálni, de gondoltam, ha már elkezdtem, be is kell fejeznem. Délután megkérdeztem, miért kell ennyiszer mennem, azt mondták, hogy valami dolgot figyelnek a beleknél, aminek nem szabad úgy lenni, amint most van. Ugyanis a végbélnél, illetve annak a végén van egy vékony kis nyúlvány, amire semmi szükség nincs az embernek, mégis van, tehát abba a kis bélbe nem szabad semminek bejutni, nálam pedig valami belejutott a bélsárból és azt figyelték, kijön-e vagy sem. A hasam jobb oldalon, ahol az a kis bél fekszik, fáj is, ha nyomják, és én emlékszem rá, máskor is szokott lenni ilyen fájásom, de mindig mást gondoltam, és mivel még orvosnak erről nem szóltam, nem is vették észre. De nekem, mint mindenre, erre is azt mondták, nem nagy baj, semmi, (nem tudom nem-e csak nekem mondják?!). Eggán még azt is mondta, hogy majd idővel kioperáltathatom azt a kis féregnyúlványt, ahogy nevezik, egyszerű dolog az egész.

Még azután 2-szer voltam röntgenen, de azt nem mondták meg, mi lett a kis béllel. Utolsó röntgennél nem volt ott a másik doktor, azért utána oda kellett mennem. Eggán egy levelet küldött velem, amit igen sokáig írt és amit én nagyon szerettem volna elolvasni, de nem lehetett. Rapaportnál aztán megtárgyaltunk minden tennivalót, körülbelül azokat újra elmondta, amiket már eddig, és még hozzátette, hogy az nagyon fontos, hogy ne legyen székrekedés, és hogy a gyomrom egészen le van csúszva, de ha azt a kúrát, amit ő előír, én pontosan betartom, ezek mind elmúlnak, és meg fogok hízni, eddig a gyomorsüllyedés miatt sem hízhattam. Azután előírta a diétát. Sokat kell feküdnöm, naponta 2 óránként étkezni, minden étkezés után inni vizet vagy tejet, csak folyadék legyen, utána 1-2 kanál mézet. Felsorolta, milyen ételeket egyek, húst ne sokat, főzeléket inkább. Sok sárgarépát nyersen és sült kukoricát. Azonkívül rendelt erősítő cseppeket, amit minden étkezés után kell bevenni, és pirulákat petefészek-erősítőnek. Ez eddig be van fejezve, azért nem írtam előbb, mert mindent egyszerre akartam megírni. Pénzt azért kértem olyan sürgősen, mert ki akartam fizetni az orvost még hétfőn este, mert úgy volt, hogy kedd reggel megyünk a tanyára, én a levelem elejét még szombaton kezdtem, azt hittem, szombaton már a doktorral is készen leszek, de minden másként történt. Sándortól nem kérhettem pénzt, mert nincs neki, először kértem 100 ezret, mikor azt hittem, az is elég lesz, akkor is ő is úgy kérte mástól. Már alig tudok írni, úgy fáj a fejem a sok szaladgálás-miegymás miatt, és Bandi is oly rossz, hogy nem bírok vele, sokszor nem is tudom, mit csináljak.

Most igazán nem tudom, mikor megyünk ki a tanyára. Úgy volt, hogy kedden este lesz cséplés és kedden reggel megyünk ki a Györe Bélával, mert Sándor nem ér rá, hétfőn este beállít a Jenő, gyalog jött a tanyáról, hogy azonnal induljon a kocsi, mert korán reggel ér oda a cséplőgép, gondolhatod, Sándor milyen dühös volt, Györét nem találták otthon és így Sándornak kellett kimenni, este 10-kor indultak. Délután már Sándor vissza is jön, csak azt nem tudom, a kocsi kimegy-e szombatnál előbb. Nagyon rossz lenne, ha benn kellene maradni addig. Olyan meleg van itt, majd megsülni. Míg itt benn voltam, varrtam mamának egy blúzt abból a húsvéti anyagból, kis Macának egy háziruhát és magamnak egy olyan pirosbabosat, amit már otthon szerettem volna, 84 ezer volt az anyag, nem is olyan sok.

Ödönkém, írd meg, mit szólsz hozzá, hogy orvosnál voltam, én ugyan egyszerűbbnek gondoltam az egészet, de legalább végre tudom, hogy nincs semmi komoly bajom, ezt az általános gyengeséget meg majd csak kikúrálom az előírt módon. Azért gondoltam, ha te lejönnél, elmehetnél Rapaporthoz, majd megírom a címét, mégis érdeklődni kicsit, hátha neked többet mond. Eggánnak 400.000-et fizettem, Rapaportnak semmit, mert még úgyis meg kell magam mutatni neki. Ő mondta, ráér, nem fontos. Meglátod, milyen más leszek, ha erősebb leszek, még téged is jobban foglak szeretni. Most nagyon örülök, és remélem, hogy sikerül, mert erősen elhatároztam magam, hogy betartok mindent.

Azt hiszem, nem felejtettem ki semmit, mindenről bőven referáltam. De most már el is fáradtam, megyek aludni, azt is rendelték, hogy ebéd után a jobb oldalamon fekve aludjak. Mamáékat csókolom, írj róluk is.

Bandi tegnap azt álmodta, ő mondta, hogy álmodta, hogy a nagypapa azt mondta a Lalinak, hogy hozzon a Bandikának sok-sok csokoládét, a Lali azt mondta, nem hozok, a nagypapa pedig úgy eldobta a Lalit. Tudod, a Bandi hogy mondja, hogy úgy, elnyújtva, jó hosszú ú-val?!

Szervusz drágám, sokszor csókollak, nagyon szeretnélek már látni, bizony, jó lenne, ha lejöhetnél kicsit.

 

ölel Bözsid és Bandid

 

Nagyon kérlek, kérdéseimre válaszoljál és leveleimet rakd el.

 

 

[Vékesné Korzáti Erzsébet két idézett levelében a család szegedi tagjai és környezetük szerepel. Jenő: Vékes Jenő – A szegedi orvosok: Dr. Rapaport Samu (1888–1970) a József Attila-életrajzból is ismert orvos, a belgyógyászati bajokat is lelki tényezőkre vezette vissza, ekkor Szegeden a Kárász utca 14. szám alatt lakott; Dr. Eggán Ernő Szegeden a Mikszáth utca 4. szám alatt lakott, itt volt a rendelője is (Szőke György, illetőleg Péter László szíves közlése a Szegedi útmutató és telefonkönyv [az] 1927. évre című kiadvány alapján)].

 

 

Későbbi feleségemnek, Klárának a Horánszky utca 2. sz. alatti lakásán ismerkedtünk meg: özv. Rudnay Sándorné Mikes Klára történetére lásd kötetünk 20. és 24. számú leveleinek jegyzeteit, illetőleg Szabó Lőrincné életrajzi visszaemlékezéseit a Haminchat év, 1. k., 615–623.

„Népjóléti”: Szabó Lőrincné visszaemlékezése szerint: „1919-ben volt talán. A papa a Népjóléti Központba tett be. Csergő Hugó volt az igazgatója. A Népjóléti Központból a Kommün alatt Csergő áthelyezett a Fővárosi Könyvtárba. […] Mikor a Népjólétinél dolgoztam, Bözsi ott volt mint tisztviselő. Olyan 18 éves kislány lehetett. Apja szabó volt. A Mária utcában laktak. Együtt jártunk haza. Ő mindig hazakísért a Horánszky utcába, úgy ment aztán haza. Én tanítottam meg a legelemibb dolgokra: öltözködni, viselkedni. Úgyszólván én neveltem.” (Harminchat év, 1. k. 617–618., 621.). Vékesné Korzáti Erzsébetnek egy 1934. augusztus 24-én kelt, férjéhez vagy fiához írott (az MTA Könyvtára Kézirattárában Ms 4610/306. számú, Vékes Ödönhöz írottnak feltüntetett) levelében, amelyben egy Gyöngyösbokréta-előadásról számol be, ezt írja: „Szóval felment mindenki a színpadra, akinek csak része volt az előadásban, és egy városi tanácsnok, aki az idegenforgalmat intézi Pesten, búcsúztatta el őket. Ezt a városi embert egyébként úgy hívják, hogy Kovácsházy Vilmos, és mikor én a városhoz mentem fiatal lány koromban, ő vett fel, őelőtte kellett vizsgáznom.”

B. M.: Babits Mihály, jelen szöveg előzményében külön fejezetet szentel számára ugyanezzel a rövidített megnevezéssel Szabó Lőrinc.

Julcsa néni: Braun Arnoldné (lásd Szabó Lőrincné már idézett visszaemlékezését, valamint kötetünk 20. számú levelének jegyzetét).

Divatáruházban a Kálvin téren: Az Árvai-féle fehérneműboltban. (Árvai Samu úri- és női divatkereskedés, Kálvin tér 3.)

És megkívántam, ahogy akkoriban majdnem mindenkit: Utólagos kihúzásból visszaállított részmondat.

Ilyen címmel egy versem is szól róla: Kiránduláson (lásd: Vers és valóság, 2001. 126.).

Eszembe jutott akkori diktátumom óta a neve: dr. Bartosné Alice: Dr. Bartos Sándorné, utóbb a Flóris-cég Kossuth utcai cukrászdájának vezetője, a Vers és valóságban (amire utal Szabó Lőrinc) imigyen mutatja be: „Ny.-né Alisznak nevezem, mert elfelejtettem az első férje nevét, csak azt tudom, hogy földbirtokos volt a Nyírségen. […] egy nagy lakásban [lakott] a Ferenc körúton.” (36–38.)

Ördög-oromra és az azon túli hegyi tájakra […]: A kihúzott szöveg egy része olvasható: „szóval arra a helyre is, ahol harminc évvel később néhány [a többi olvashatatlan]”.

Szegi Pálék: Szegi Pál (1902–1958) kritikus, költő, éveken át ő szerkesztette a Pesti Hírlap Vasárnapját, amelynek Szabó Lőrincné is munkatársa volt; ekkori felesége Markos Erzsébet grafikus.

Komlós Aladárék: Komlós Aladár (1892–1980) irodalomtörténész, költő, kritikus; a többesszám baráti körét jelentheti, mivel ekkor még nőtlen volt; későbbi felesége Palotai Erzsi (1907–1988) előadóművész.

A Tátrában Tóth Árpádékkal volt Klára, Erzsikével együtt: 1926. január 22. és március 7. között (lásd Harminchat év, 1. k., 62–85. számú leveleket, Vers és valóság, 35–36., és kötetünk 36. és 69. számú levelének jegyzetét).

Az illetőt egy Amerikába tartó tengeri hajón a háború elején német tengeralattjárók megtorpedózták: az illető a hajóval együtt pusztult: A történet hasonlósága alapján feltehetőleg Lányi Jenő művészettörténész, Monika Mann, Thomas Mann leányának későbbi férje lehetett.

A Modern kávéházban […] adtunk randevút egymásnak Erzsikével: Az akkori Ferenc József rakpart 27. alatt, az épület azóta megsemmisült; lásd a történetet Vékesné Korzáti Erzsébet elbeszélésében kötetünk 1928. augusztus 18-i (8. számú) levelében.

Ez év karácsonya előtt volt egy kellemesebb környezetben találkozónk: Most Panoráma Hotel; 1924. december 17-ét ünnepelték szerelmük évfordulójaként, lásd erről A huszonhatodik év, 80. Kár volt, vagy megérte? című szonettjét és magyarázatát a Vers és valóságban (163.). Lásd még kötetünk 167. számú levelét és jegyzetét.

A férj könnyelmű üzleti vállalkozásai miatt: Vékes Ödön a hadifogságban bányában dolgozott, onnan a családi hagyomány szerint jelentősebb pénzösszeggel érkezett haza, ebből vette és tartotta fenn a lejjebb emlegetett fehérnemű-varrodát is. Utóbb tőzsdézni kezdett, a keresztény Wolf-párti értesülésekkel bíró apósa sürgetése ellenére sem sietett túladni kötvényein, és a hirtelen bekövetkezett veszteséget nem tudta elkerülni. Fia ma is emlékezik az após és vő ebbéli vitáira.

MOT: Magyar Országos Tudósító, egyik részlege a Főkapitányságon (Zrínyi utca 2.) volt.

Böskét meghívták Hollandiába, […] akiknél a kis Bandi már előbb vendég volt: A Weustink-család (H. A. Weustink, Enschede, Roomweg-43, lásd Vékesné Korzáti Erzsébet 1928. július 18-i, 94. számú levelét Szabó Lőrinchez) vendége volt az Országos Gyermekvédő Liga közvetítésével az előző évben is a kis Vékes Endre (lásd Vékesné Korzáti Erzsébet Szabó Lőrincnéhez írott 1928. augusztus 2-i, 2. levelét, valamint az említett 94. számú levelet). Vékes Endre emlékezése szerint nem külön útlevéllel, hanem az Országos Gyermekvédő Liga listás útlevelével, csoportosan utaztak.

Jómódú holland munkás-félék: Komoly pékműhely tulajdonosai.

Azt hiszem, hónapokig, vagy talán egy félévig is oda volt: 1928. július 9-én indult és október 14-én érkezett haza.

Akkortájt jelenhetett meg tőlem a Naplóban az a versem, amelynek címe: Melletted mindig jó vagyok. És a kis Szeretlek, melyet Debrecenbe utaztamban az étkezőkocsiban írtam néhány perc alatt, Erzsikére gondolva: a Melletted mindig jó vagyok című verset (utóbb a Te meg a világ kötetben Melletted címmel), a Pesti Naplóban 1928. július 8-án az 5. oldalon; a Szeretlek című verset, amelyet korábban Szabó Lőrinc csak levélben küldött el Vékesné Korzáti Erzsébetnek (lásd kötetünk 77. számú levelét), megjegyezve, hogy ezt most nem közölheti, utóbb, miután a feleség már tudott szerelmükről, szintén megjelenteti a Pesti Naplóban, 1928. augusztus 12-én a 34. oldalon; itt nem említi azt a verset, amely önleleplezésének kiindulópontja volt, a Köszönöm, hogy szerettelek címűt, amely ugyanitt 1928. július 22-én a 37. oldalon jelent meg (lásd: kötetünk 74., 75. és 77. számú leveleit, valamint a Harminchat év, 1. k., 116. számú levelét).

M. őrizetére: Thomas Ernőnek, a család régi barátjának leánya Thomas Marianne; 1945 év végén–1946 elején Szabó Lőrinc a Thomas-család vendégeként készíti a Tücsökzene verseit a Nyíregyháza melletti sóstóhegyi házukban; lásd még kötetünk 231. számú levelét; valamint Napló, levelek, cikkek, 100., 112. és 113. számú leveleit; és Harminchat év, 2. k., 2–9. számú leveleket; valamint Katona Béla írását a Táj és irodalom (Az irodalom Szabolcs-Szatmárban, Szabolcs-Szatmár az irodalomban) című kötetében, kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Intézete és Továbbképző Központja, Nyíregyháza, 1998. 129–146.

Az Összes versek vége felé: A Régen és most kötetrészben (1943), 1928-as jelzéssel.

Lázár Júlia: orvostanhallgatóként ismerkedett meg Szabó Lőrinccel, majd a forradalmak utáni zavargásoktól megijedve Ausztriában tartózkodik (lásd Érlelő diákévek, 278., 285., valamint Napló, levelek, cikkek, 10–21. számú leveleket), onnan hazatérve divattervező lett, divatszalonja volt a Váci utcában (a Salon de Mode tulajdonosa, Váci utca 20.), 1944-ben rákban halt meg, Szabó Lőrinc temettette el (lásd az Egy barátnőnk temetésén című verset); a család belső baráti köréhez tartozott.

Apponyi tér: Most a Ferenciek terének része.

A rózsadombi Eszter utca tetejére költöztek szüleiktől: Eszter utca 20. számú házba, Steyskal Károlyné házának szuterénjébe, lásd kötetünk 41. számú levelének jegyzetét.

Lóci később „ledobta a mozsarat”: A Lóci óriás lett című versre való utalás.

Klára két ízben is öngyilkossági kísérletet követett el: Lásd Harminchat év, 1. k., 378–389.

Ekkor költözött (csak pár napra) az apjához: Mikes Lajos (1872–1930), Szabó Lőrincné édesapja, az Est-lapok (Pesti Napló, Magyarország, Az Est) irodalmi rovatvezetője, Szabó Lőrinc pedig ekkor a Magyarország olvasószerkesztője.

A Ráth György utcában levő Siesta szanatóriumba vitette: Előkelő ideggyógyintézet, utóbb Juhász Gyulát itt is kezelték, majd József Attila állt itt kezelés alatt élete utolsó évében.

Biró Gyula: Az újságírók (az Est-lapok munkatársainak) orvosa.

Magyar Eleknek (a későbbi Ínyesmesternek) valahogy elmondtam az egész bonyodalmat és tanácsot kértem öreg, tapasztalt lelkétől: Magyar Elek (1875–1947) író, újságíró; ő volt a Pesti Napló közismert Ínyesmester sorozatának és az ebből készült, sok kiadást megért szakácskönyv szerzője; ekkor a Magyarország című napilap főszerkesztője, Szabó Lőrinc főnöke (Szabó Lőrincnek e tárgyban hozzá írott levelét lásd a Harminchat év 1. kötetének jegyzeteiben, 652–653.).

Egy csepeli baráti házaspár meghívását fogadtuk el: Rosenberg Henrik, az Őrangyal patika tulajdonosa (Csepel, Fő út 35.; a házat azóta lebontották, panelház van a helyén) és felesége, Sági Márta költő (1902–1945), akinek verseit szerkesztőként Szabó Lőrinc a Pandorában közölte; lásd: Napló, levelek, cikkek, 57., 58. számú, valamint kötetünk 57–58. számú leveleinek jegyzetét.

Heki nevű kutya […], amelyről a Kutyák című versem név szerint említést tesz: A vers a Különbéke kötetben jelent meg, lásd a Vers és valóság 71–72. oldalán a hozzáfűzött jegyzetet.

Közben ő jó barátságba keveredett a ház tulajdonosnőjének a lányával, Babával, aki később dr. Luka István orvos-barátunk felesége lett és elég hamar meghalt: Steyskal Károlyné lánya, Steyskal Gabriella, becenevén Baba (1904–1937), férje lukanényei Luka István dr. (1905–1981), előbb a Breznó köz 3., majd a Szent Imre herceg útja 86. alatt laktak; lásd kötetünk 41. számú levelének jegyzetét.

Ödönnek […] jobb volt visszaköltözni az anyósáékhoz a Mária utcába: Vékesné Korzáti Erzsébet fiának, Vékes Endrének a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtárában őrzött emlékezése (885/1. és 898/2.) alapján: Vékes Ödön, amikor a Ganz Villamosságihoz került, ahol anyagkiadóként dolgozott. Hogy ne kelljen annyit gyalogolnia, apósáékhoz költözött, előbb a Mária, majd a Gyulai Pál, végül a Baross utca 18-ban lakott velük, amikor pedig Vékesné Korzáti Erzsébet nagynénje, azaz édesapjának testvére, szintén Korzáti Erzsébet meghalt, akkor megkapta az ő Bérkocsis utcai egyszoba-konyhás lakását; jogilag sohasem vált el feleségétől, akinek haláláig a Bérkocsis utcában lakott; ezután fiáék Istenhegyi úti lakásukba hívták, ott lakott élete végéig; a háború után a Maradékforgalmi Vállalat Bazilika melletti üzlethelyiségében anyagellenőrként dolgozott 67 éves korában bekövetkezett haláláig; lásd még kötetünk 41. és 84. számú leveleinek jegyzeteit.

Máday István dr. individuálpszichológus vezetőnél tanfolyamot végezni jutott eszébe: Dr. marosi Máday István (1879–1959) Vékesné Korzáti Erzsébet életében meghatározó szerepet játszott: az ő vezetésével autodidaktaként nőtt fel kistisztviselőből határozott gyermeknevelővé, sőt életmentő hőssé a háború idején. Máday 1896 és 1900 között jogot hallgatott, a gazdasági élet etikájáról nyújtotta be doktori értekezését Földes Bélának, a neves közgazdásznak és statisztikusnak. Később elvégezte az orvosegyetemet és állatpszichológiával kezdett foglalkozni; a Prágai Német Egyetemen szerzett orvosi diplomát; 1912-ben jelent meg a lovak és az idomítás lélektanát tárgyaló terjedelmes könyve; 1914-ben majdnem ötszáz oldalas vitairatot állított össze a gondolkodó állatokról, ebben cáfolta a tévhiteket az ún. számoló – például gyökvonást végző – lovakkal kapcsolatban. Bécsben személyesen is kapcsolatba került Alfred Adlerrel, csatlakozott a megalakuló Pszichoanalitikus Társasághoz, majd az Adler és Freud közötti szakítás után Adler köréhez tartozott. Az 1914-es Heilen und Bilden című kötet, amely az individuálpszichológusok egyik első nagy seregszemléje volt, közölte a pályaválasztásról szóló tanulmányát. 1925-ben a debreceni egyetem idegklinikáján magántanár lett. Budapesten vezette az Individuálpszichológiai Olvasókört, melynek egyik találkozóján a Bécsből hazatelepült Rácz Jenő Adler javaslatára egyesület létrehozását indítványozta: 1927. november 2-án létre is hozták a Magyar Individualpsychologiai Egyesületet, amely hivatalos beszüntetéséig (1950. május 31-ig) működött; az alapítástól a beszüntetésig Máday István volt az elnöke; első titkára 1933 decemberében bekövetkezett korai haláláig Rácz Jenő, az utolsó pedig Bíróné Dr. Gráber Emma, az Egyesület történetének megírója (A magyar individuálpszichológiai mozgalom története című, 1968-ban keletkezett, kéziratban maradt szöveg ismerete alapján készült könyv: Arató Ottó és Kiss György: Az individuálpszichológia és hatása Magyarországon, Tankönyvkiadó, Bp., 1991.); Máday 1932 és 1936 között szerkesztette a Gyermekvédelem című folyóiratot (lásd kötetünk 291. számú levelét) és A Magyar Szülők Szövetségének ügyvezető elnöke is volt. Budapesten a Petőfi Sándor utca 11-ben lakott. Vékesné Korzáti Erzsébet fokozatosan beépül a Magyar Individualpsychologiai Egyesület életébe, az egyesület (a Magyar Országos Levéltárban P 1638. szám alatt őrzött) 1940-től 1950. május 31-i lezárásáig vezetett pénztárkönyvének tanúsága szerint tagdíjat rendszeresen fizet, portóköltség, tehát a levelezés intézése többször az ő nevén szerepel, valamint a háború után már 1945. május 4-én tagdíjjal jelentkezik, majd ezt követően haláláig számvizsgáló bizottsági tagként szerepel. Máday Vékesné Korzáti Erzsébethez írott megmaradt levelei az asszony sorsdöntő életrajzi eseményeinek inspirálói: Kálmán Éva nevelését neki köszönhette; utóbb pedig újabb és újabb feladatokra biztatja; az ő ötlete volt a zsidó gyermekek mentése a háború és üldözés idején. Ebben a vállalkozásban Dr. Schnell János (1893–1973), az Anna főhercegné és Szabó Lőrinc baráti köréhez tartozó gyermekpszichológus is részt vett. Az erről szóló levélben Kálmán Piroska tanárnő is szerepel, aki a Magyar Individualpsychologiai Egyesület rendszeres tagdíjfizető tagja. Tulajdonképpen Vékesné Korzáti Erzsébet összeomlásának története is egybeesik a MIPE megszüntetésének mozzanataival (összehasonlításul lásd Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása, Bern, 1986.; Lisznyai Sándor: A magyar individuálpszichológiai mozgalom 1945 utáni története című, 1997-ben egy budapesti nemzetközi konferencián angolul elhangzott előadás bővített változata, megjelenés alatt a Pszichológiai Szemlében). Az Egyesület a véletlen névazonosság okozta – az individualista akkor bűnnek számított! – provokáció elkerülésére még nevét is megváltoztatja: Magyar Közösséglélektani Egyesületre, bárha pecsétjét már nem marad ideje módosítani. Máday meghatott hangú köszönő levele, amellyel 70. születésnapjának megünneplését megköszöni 1949-ben, több mint személyes tudomásulvétel: a veszélyeztetett ügy melletti kiállás megszervezésének gesztusát vehette tudomásul belőle; végül az utolsó erőfeszítéseket is Máday teszi meg, hogy megmentse Korzáti Erzsébetet végső tettétől. Az Egyesület pénztárkönyvének utolsó oldalán, az 52. számú lapon 1950. február 15-éről a 17. szám alatt kiadásként szerepel: „Koszorú Vékes Ödönné sírjára”, ugyanott belégként megtalálható a számla is: „Magyar Közösséglélektani Egyesületnek 1 drb koszorú, szalag és szállítva, fizetve. 76.-Ft. 1950. febr. 15. Utalványozom: II. 15. Máday elnök. [pecsét:] Villányi Lajosné élő- és művirág kereskedése csokor és koszorú kötészete, Központi Csarnok (virág karzat).” Lehetséges, hogy Vékesné Korzáti Erzsébet és Máday István megismerkedése az Országos Gyermekvédő Liga rendezvényén történt, hiszen ők vitték kétszer is (1927-ben és 1928-ban) a kis Vékes Endrét Hollandiai nyaralásra Enschedébe: „Az Országos Gyermekvédő Liga […] 1928-ban nevelési tanácsadót szervezett a Liga Trefort utcai központjában.” Vagy a jelzett évszám vagy a helyiség pontatlan, ugyanis a Pesti Napló 1929. február 22-i számának 8. oldalán ezzel a címmel olvasható a hír: „A Gyermekvédő Liga százezer dollárért megvette a Trefort utcai Hunyady-palotát.” A Trefort utca 3. szám alatt 1929. közepére tervezik a központ és a rendelőintézet átalakításos kiépítését; lásd még kötetünk 84. számú levelének jegyzetét, ahol a budapesti telefonkönyv és a fővárosi címjegyzék alapján közöljük a Liga központjának 1928-as helyét: VII. Wesselényi u. 6. „A tanácsadóban heti két alkalommal délután volt rendelés. Rácz és munkatársai öt év alatt nyolcszáz esetet dolgoztak fel. […] A Liga tartotta fenn a fokozódó érdeklődés eredményeként azt a nevelési tanácsadót is, amelyet 1929-ben nyitottak meg Budapesten, és amelyet dr. Máday István vezetett. […] 1931-ben nyitotta meg kapuit a Gyermekvédő Liga Budai (Zenta utcai) Ambulanciájának nevelési tanácsadója Máday dr. vezetésével.” (Arató Ottó és Kiss György: Az individuálpszichológia és hatása Magyarországon); de lehet, hogy egy meghirdetett előadás címe tetszett meg, és erre ment el Vékesné Korzáti Erzsébet, hiszen a Pesti Napló Beküldött hírek című hirdetésében olvashatóak voltak a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület Szerb utcai rendezvényeinek témái. Mellékeljük Mádaynak Vékesnéhez írott megmaradt leveleit, melyek az MTA Könyvtára Kézirattárában Ms 4610/311–316. szám alatt találhatók, illetve a dr. Máday István receptpapírjára kézírással írott 1937. december 3–4-i levelet Vékes Endréék őrzik (az utolsó levél Szabó Lőrincnek szól):

 

 

Budapest, 1937. július 12.

Nagyságos Asszonyom,

maga többször említette, hogy mostani helyéről lassacskán szeretne elmenni, mert ott már mindent elvégzett, ami hatalmában volt, és új feladatra vágyik. Igazat adtam Magának, mert aki nem halad, az visszafejlődik, és minden hivatásban szükség van a gyakorlatra, illetve új és változatos feladatok vállalására. Most ilyen szép új feladatra hívom fel a figyelmét. Régeny Éva, 12 éves leány, II. gimnáziumot végzett a Szt. Margit Intézetben. Volt már egy évig Révész Margitnál és 1 vagy 2 évig apácáknál. Ahol szigorúság van, ott alkalmazkodni tud, de mihelyt hazakerül, ismét bajok vannak. A családi élet egészen rossz. A gyermek senkihez sem kapcsolódik, szívtelen, közönyös, durva, nevelőnőket szidja, bántja, el akarja szekírozni a háztól. Én már két nevelőnőjét ismerem. A második most megy el. A gyermek a Balatonra kerül valami nyaraltatásba, és szeptembertől új nevelőnőt fog kapni, akit, remélem, Bözsi néninek fog hívni. Apja R. Gyula, az Orsz. Tejszövetkezeti Központ igazgatója. Neki minél előbb meg szeretném írni, hogy ne keressen tovább, mert már van alkalmas nevelőnő. Nálam kétszer volt a gyermek, nevelőnőjével. Egyszer én voltam náluk, hogy a szülőket megismerjem, mert nem akartak hozzám eljönni. Senki mást nem tudok ajánlani, mert ide éppen olyan individuálpszichológus kell, aki a szülőket is befolyásolni tudja, mint ahogy Magának ez mostani családjában sikerült. Arról, hogy a szülők kibéküljenek és szeressék egymást, szó sem lehet, de a gyermek érdekében engedményekre lesznek hajlandók. A gyermek érdeklődését már felkeltettem a cserkészet iránt. Testileg egészséges, rendesen néz ki, majdnem csinosnak mondható. Apja gyönyörű lányszobabútort vett neki. Írja meg, kérem, hogy minők az igényei. A nevet egyelőre tartsa titokban, kérem. Ha feljön Bpestre, akkor keressen fel.

Kezeit csókolja őszinte híve:

 

 

Budapest, 1937. július 29.

Kedves Erzsike,

még nem adtam fel a küzdelmet, hogy Magát egy új feladat vállalására reábírjam. Végeredményben Maga fog dönteni, mert csak Maga tekintheti át a saját élettervének minden esélyét és mozzanatát, míg én csak az egyiket látom, ti. azt, ami az én feladatom is. Nekem szükségem van Magára, egy gyermek megmentése érdekében. Azzal, hogy ez Magának kényelmes-e, én nem törődhetem. Vagy jön velem, vagy ott marad, ez a Maga dolga. Tőlem azonban ne várja, hogy én a mérleg másik serpenyőjével is törődjem. Szerintem Maga elég fiatal még, reászánhat még 2 vagy 3 évet erre a szép pályára, melyben olyan sikerei vannak. A Bandi, akit mint gyermeket szintén tekintetbe veszek, sem fog elkésni az üzlettől, ha egyáltalán neki való az üzlet, és ha nem volna sokkal jobb valami szép ipart tanulnia. Valami különlegeset, valami művészit gondolok. Majd amit ő maga választ, ha Maga alkalmat ad neki, hogy sokfélét megismerjen.

Szóval, a kis Régeny Éváról van szó. Ezt mindenképp meg kell menteni. Természetesen nem ingyen. A volt nevelőnője 60 pengőt kapott, és azt mondja, 80-at ki lehet majd szorítani. Kezdjük talán 100-nál. Ha Maga beleegyezik, ennyit fogok mondani az apának, és ő azután alkudhatik Magával, ha akar. Én a pénzdolgokhoz nem értek, és biztosan elrontom, ha reám bízzák. Most csak arra kérem, hatalmazzon fel engem arra, hogy az apának a Maga címét megadjam. Remélem, hogy még nem késtünk el, mert hiszen az apa már néhány hét óta keres nevelőnőt.

Szívből üdvözli Magát őszinte híve:

 

Máday

 

 

Budapest, 1937. december 3–4. éjjel
Centrálban

Kedves Erzsike

Mikor a választmányi ülésről feljöttünk, Bíróné és én meg akartuk kérni Magát a következőre: Van nekünk egy kis i.p. munkakörünk, melynek 10 tagja van, de csak 5-6 szokott eljönni, csakis a legrégibb és legkomolyabb individuálpszichológusok. Ott szoktuk a legdiszkrétebb eseteinket megbeszélni. Kérem, jöjjön el kedden (dec. 7.) este ½ 9-kor Bíróné lakására II. Fény utca 15. I. (Széll Kálmán térről a Dékán utcán át pár lépés, vagy a Széna térről a Lövőház utcán át, utóbbinak sarkán van a ház). Ott legyen szíves (minden előkészület nélkül is) szabadon elmondani Éva esetét. Célunk egyrészt, hogy mi tanuljunk az esetből, de másrészt hozzászólásainkból esetleg Maga is meríthet egy kis tanulságot. Nagyon kérem, ne mondjon le, mert nincs is más programunk és már többször emlegettük, milyen jó volna ezt az érdekes esetet közelebbről megismerni.

Kezeit csókolja őszinte híve

 

Máday

 

 

Bulapest, 1938. december 11.

Kedves Erzsike,

hallom pácienseimtől, hogy a Skót Misszió (VI. Vörösmarty utca 49.) több bécsi gyermeket vett át, s ezeket kihelyezi. A gyermekek keresztények, de a német törvény szerint zsidóknak számítanak, ezért vándoroltak ki. Úgy tudom, legföllebb havi 40 pengőt fizetnek értük, de lehet, hogy van egy-egy jobb módú is, úgyhogy Maga is tudna talán egyet felvenni. Ha érdekli, akkor menjen el, kérem, oda, Forgács Gyula ref. lelkész úrhoz, reám hivatkozva. A lelkész úr ugyan engem személyesen nem ismer, de talán hírből, és megmondhatja neki, hogy tiszteletemet küldve kérem, hogy adjon Magának tanácsot, illetve legyen segítségére. Jelen levelemet igazolásul felmutathatja. Álljon tehát benne a Maga igazolása is: hogy Magát az ország egyik legjobb pedagógusának tartom, s hogy nehezen nevelhető és elrontott gyermekeket is rendbe tud hozni.

Kezeit csókolja őszinte híve:

 

Máday

 

 

Budapest, 1944. június 13.

Kedves Erzsike,

kérem, látogassa meg (este 6 órától kezdve) Kálmán Piroska tanárnőt (IV. Béla út. 35. III. 27.) (Tel. 160-781), aki régi ip. és kurzus-előadó, valamint Schnellnek munkatársa, s aki örömmel fog közbenjárni a Maga terve érdekében, csak előbb meg akarja ismerni Magát.

Kezeit csókolja őszinte híve:

 

Máday

 

 

Budapest, 1949. május 8.

Kedves Erzsike,

influenzámból felgyógyulva csak most jutok hozzá, hogy megköszönjem Magának azt a szeretetet, ragaszkodást, idő- és bizonyára pénzáldozatot is, melyet 70. születésnapom alkalmából rám pazarolt. Tudom, hogy Maga volt a főrendező, és az ünnep kitűnően sikerült. Engem még soha életemben nem ünnepeltek ilyen formában. Egészen szokatlan volt ez nekem. És ha tudtam volna idejében, akkor lemondtam volna. Mégis megmondom őszintén, hogy nagyon jólesett. Egy kis vigasz volt életemnek sok csalódása után. Ebből ismét erőt merítettem a még hátralevő időmre, és iparkodni fogok, hogy ezt az időt még jól kihasználjam a tudomány és a betegeim szolgálatára.

Kezeit csókolja őszinte híve:

 

Máday

 

A mellékelt levelet legyen szíves továbbítani.

 

 

Budapest, 1949. május 8.

Kedves Barátom,

betegségemből felgyógyulva csak most tudom megköszönni születésem napján átadott jókívánságaidat. Szinte megható volt, hogy – bár nem tudtál arra időt szakítani, hogy körünkben egy-két órát tölts – mégis eljöttél, hogy jókívánságaidat élőszóval adhassad át. Igen-nagyon jólesett.

Üdvözöl tisztelő híved:

 

Máday

 

 

Máday számára még egy individuálpszichológiai könyvet is lefordítottam, […] Azt hiszem, hogy Erzsike nevén futott volna: – Fritz Künkel individuálpszichológus (1889–1956) egy írását pár napos, Klastrompusztán töltött pihenésük idején fordítják, ezt utóbb Vékesné Korzáti Erzsébet másolja (lásd kötetünk 281. számú levelét). Lehetséges, hogy ezt a füzetet hirdetik a Káldor Könyvkiadóvállalat Szülői gondok című sorozata egyik következő köteteként, fordító megjelölése nélkül: Dr. Fritz Künkel: A nehezen tanuló gyermek; a kötet nem ismert, a sorozat darabjai között az Egyesület történetében sem olvashatunk róla; a sorozatban viszont második kötetként megjelent: Naegele Otto: A rosszra hajló gyermek, Bp., 1935., fordítója: Szabó Lőrinc, ezt a könyvet az Arató–Kiss-féle, fentebb idézett könyv is megemlegeti; Szabó Lőrinc még szerepelt írással az Emberismeret című folyóirat 1935. I. évfolyamának 2–3-as összevont tematikus számában Az öngyilkos című részben. A folyóirat egy másik számában való részvételre is kapott Szabó Lőrinc felkérést, sőt egy sürgető levelezőlap is található az MTA Könyvtára Kézirattárában, Ms 4680/190 szám alatt, Szathmáryné Bánó Vilma tudományos könyvkereskedés és antiquarium, Budapest, IV. Egyetem tér 5. fejlécű nyomtatványon:

 

 

Budapest, 1935. június 15.

Kedves Szabó Lőrincz [sic!]

Végtelenül sajnálnók, ha hozzászólását az Emberismeret különszámának „A pszichoanalízis mellett és ellen” ankétjéhez nélkülözni volnánk kénytelenek. A rend kedvéért megismételjük az ankét két kérdését:

1. Mennyiben befolyásolta a pszichoanalízis felfedezése az emberiség gondolkodását, irodalmának, művészetének, tudományos szemléletének kialakulását?

2. Volt-e befolyása a pszichoanalízisnek az Ön irodalmi munkásságára?

Szíves válaszát legkésőbb folyó hó 18-ig kérjük.

Teljes tisztelettel

 

„Emberismeret”

 

 

Először, ha jól emlékszem, valahol a Damjanich utcában kapott alkalmazást: A Kálmán családnál még nem gyógypedagógiai, hanem nevelőnői minőségben vállalt ottlakásos állást; baráti viszonyba került kitűnő képességű növendékével, a kis Kálmán Évával, barátságuk Vékesné Korzáti Erzsébet haláláig tartott; feltehetően mindjárt az Eszter utcából ide költözött Vékesné Korzáti Erzsébet, hiszen ott az utolsó bejegyzést Kabdebó Lóránt 1933. júniusából látta, itt pedig 1933. augusztus 16-án jelentették be háztartási alkalmazott bejelentését igazoló szelvényen, nevelőnői minőségben (ekkor érkezik haza csehszlovákiai körutazásukról), és 1937. szeptember 1-ig lakott náluk, először a Dembinszky utca 4. IV. emeleti 46., majd a Damjanich utca 40. V. emelet 3. számú lakásban; 1934. november 3-án költöztek át (Korzáti Erzsébet Damjanich utcai be- és kijelentője Magyar Pál és Kánnán Éva tulajdonában; xeroxmásolatát átadtam az MTA Könyvtára Kézirattárának). Kálmán Imre és felesége magántisztviselők voltak, a Budapesti Központi Általános Tejcsarnok Rt.-nél dolgoztak a VII. Rottenbiller utca 31. szám alatt. Kálmánné eljárt az individuálpszichológusokhoz, ott ismerkedett meg Vékesné Korzáti Erzsébettel, és Máday István professzor ajánlására fogadta családjához.

A Horthy körtér környékén: Mai Móricz Zsigmond körtér környékén, feltehetőleg Kálmánék után költözik ide, ugyanis a kijelentőn a Verpeléti út 4–6. szám szerepel, ez a mai Karinthy Frigyes út. Lehetséges, hogy a Máday által ajánlott feladatot vállalta ezzel: Vékes Endre emlékezése szerint ebben a lakásban egy kislányt nevelt édesanyja. Dr. Máday István 1937. december 3–4-én írott üzenete is erre enged következtetni, az itt említett Évát az általa Kálmánék utánra ajánlott Régeny-kislánnyal azonosíthatjuk.

Leveleinkből (melyeket Marianne-tól még mindig nem hoztam el): Thomas Marianne, lásd fentebb.

Dr. Lévai. Előbb a Köröndön, később a Fillér utca közepén lakott. Engem is operált a lábamon egy flegmonéval (légycsípésből eredő fertőzés): A levelekben Dr. Lévai József m. kir. udvari tanácsos, kórházigazgató, sebész a Rudolf tér 6. szám alatt lakott (lásd a budapesti telefonkönyveket a húszas és harmincas években), az emlékezés adata pontatlan; lásd kötetünk 163–167. és 178. számú leveleit és jegyzeteit.

Nagyon bensőséges búcsúztatót írtam versben a Pesti Naplóban: A Pesti Napló 1939. január 29. számának 11. oldalán Egy orvos halálára címmel jelent meg; lásd még Vers és valóság, 117.

Erzsike […] szobát vett ki Bakonybél községben: Lásd kötetünk 181–183. és 311–312. számú leveleit és jegyzeteit.

Egyszer […] a cseh Óriáshegységben; ottani boldogságunkról szerény és leleplező sorok beszélnek egyik versemben: Az Idegen című versről a Vers és valóságban így ír: „Ebben is el van rejtve, ami nekem, a szerelmes utazónak, szinte egyedül volt fontos. A mohaszőnyegről ugyanis – és ezt nem mondja el a vers – mi megtapasztaltuk azoknak az embereknek a meglepetését, akik »nem sietnek«.” (84–85.); lásd még kötetünkben a 148. számú levelet, valamint Vékesné Korzáti Erzsébet 1933-as csehszlovákiai útinaplóját és ezek jegyzeteit.

Esztergom mellé egy turistaházba, ahol napokig laktunk (a megfelelő versben nem látszik, de ott van az ő jelenléte): Klastrompuszta; lásd kötetünkben a Vékes Endrének írott összefoglalást (319. számú levél), ott megnevezi a turistaházat; a két vers a Különbéke kötetből való: Találkozás és Itt vagy itthon! (mindkettőről megírja keletkezési történetét a Vers és valóságban, 71–72.); időpontját a Harminchat év, 1. k., 148–149. számú üdvözlőlapjaiból azonosíthatjuk (1932. szeptember 15., ill. szeptember 17.).

Óriási utazást tettünk egyszer Csehországon keresztül-kasul: 1933 augusztusának első felében, lásd Vékesné Korzáti Erzsébet csehszlovákiai útinaplóját kötetünkben, a Harminchat év, 1. k., 151–156. számú leveleit, valamint a Vers és valóság Anton Strakára vonatkozó részeit (84–85., 149–150.).

Anton Straka: Csehszlovák kultúrattasé (1893–1944), magyarországi szerepléséről lásd Hana Kindlová tanulmányát: Anton Straka (Tanulmányok a csehszlovák–magyar kapcsolatok köréből, Akadémiai, Bp., 1965.); Szabó Lőrinc és Straka kapcsolatáról lásd részletesen: Gál István: Anton Straka, József Attila csehszlovák diplomata-barátja, Filológiai Közlöny, 1964/1–2., 187–191.; Gál István: Anton Straka levelei Szabó Lőrinchez, Irodalmi Szemle (Pozsony), 1973/5., 418–426.

Közösen terveltük ki ér intéztük a magyar–cseh antológia dolgát, folyton kapcsolatokat teremtett köztem és cseh írók és költők közt: A fordításkötet Cseh és szlovák költők antológiája címmel 1936-ban jelent meg. Straka kapcsolatteremtő tevékenységének lehet példája az MTA Könyvtára Kézirattárában őrzött levél is, amelyet Zdeněk Vavřík cseh író és költő (1906–1964) küldött (Ms 4687/318.):

 

 

Moravská Ostrava, 1933. március 22.

Igen tisztelt uram!

E napokban megtudtam, hogy Ön érdeklődik és foglalkozik a csehszlovák irodalommal. Megbátorkodtam azért Önnek az első kötet Poesie kivonatját elküldeni avval a kéréssel, hogy szíveskedjék róla némely magyar irodalmi revüikben referálni.

S mindemellett kérném Önt, szíveskedjék néhány költeménnyel a harmadik kötet Poesie részére hozzájárulni. Költeményeit olvastam szlovák fordításban és nagyon tetszettek. És ezért kérném, nem-e tudna ajánlani költőt, amely az Ön költeményeit át tudná fordítani szlovák vagy cseh nyelvbe?

Az Ön becses válaszát várva maradok

kiváló tisztelettel

 

Zdeněk Vavřík

 

 

Ha a prágai Nemzeti Színház színésznő jelessége Pesten átutazott, akkor az én otthonomban mutatta be neki a magyar kultúrvilágot: Feltehetően Olga Scheinpflugova (1902–1968) írónőre, 1929-től a prágai Nemzeti Színház művésznőjére (aki 1935-ben férjhez ment Karel Čapekhez) utal Szabó Lőrinc; a művésznő budapesti látogatására Kindlová idézett tanulmánya is utal.

Josef Hora látogatásakor én viszont elmentem a cseh kolóniába: Cseh költő (1891–1945), verseit Szabó Lőrinc és József Attila is fordította a Cseh és szlovák költők antológiája című kötetben; Szabó Lőrinc Prágából feleségének küldött üdvözlőlapján a cseh költő aláírása is szerepel (lásd Harminchat év, 1. k. 155. levél). Hora 1935 novemberében járt Magyarországon, Kindlová idézi Straka József Attilához küldött november 16-i (a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött) levelét, amelyben többek között ezeket írja: „Holnap, pénteken este (nov. 17.) a rendes pénteki társaság jön össze nálam. Josef Hora lesz a vendégünk Prágából […] Eljön Kosztolányi és Szabó Lőrinc is. Írtam Kassáknak, Berdának, Komlósnak. – mozgasd meg minden ismerősünket. Szólj nekik, ha találkozol velük.” (I. m. 425.).

Támadtak is emiatt, de nem igaz, hogy a cseh követség „prágai sonkái” megvesztegettek volna (Új Magyarság): Szabó Lőrinc pontatlanul emlékezik, sőt a cikkek motívumait is kontaminálja. Az említett támadást még a Milotay István főszerkesztette (Pethő Sándor főmunkatárs) Magyarság című jobboldali legitimista lap indította (az Új Magyarság szélsőjobboldali programmal csak 1934 augusztusában válik ki a Magyarságból!). A Magyarság 1934. április 29-i, vasárnapi száma a 13. oldalon a következő hírt közli: „A szlovák Ady Budapesten. Lukács Emil Bolesláv szlovák író, akit a szlovenszkói irodalmi és művészeti körökben »szlovák Ady« néven ismernek, szombaton este Budapestre érkezett. Lukács vasárnap Ady hatása a szlovák költészetre címen fog a magyar fővárosban előadást tartani.”; utóbb a Magyarság 1934. május 1-i, keddi száma a 2. oldalon a következő cikket közli: „Titokzatos magyar irodalmi teadélutánok a cseh követség sajtóattaséjánál. A cseh sajtókövet furcsa irodalompártolása Budapesten.” A cikk beszámol az irodalmi estről, méltatja Emil Boleslav Lukáč (1900–1979) kitűnő előadását és művészi rangú fordításait, majd támadja „Kamelsky Budapesten tartózkodó cseh tanár” szavait és a magyarság csak rossz tulajdonságait hangsúlyozó fordításait, megemlíti, hogy Ady mellett Babits, Illyés, Szabó Lőrinc versei is elhangzottak, majd a „szlovák születésű cseh újságíró” Anton Straka Amerikai úti péntek esti teadélutánjaira tér ki, támadva azok propagandisztikus jellegét, és titokzatoskodva, név nélkül emlegeti egyes fiatal magyar költők „különös hátterű prágai kirándulását”. Erre, „az egyik reggeli lap” támadására, amely „propagandisztikus ízű irodalmi délutánok”-nak nevezi a teaestélyeket, válaszol másnap a Zilahy szerkesztette Magyarország (Szabó Lőrinc munkahelye) 1934. május 2-i számának 3. oldalán Keserű sonkáskenyér címmel. A válasz megvédi a tiszta irodalmi kapcsolatokat, de hangoztatja a politikai ellentéteket is a két ország érdekei között; a sonka a Magyarság cikkében meg sem jelenik, azt éppen a védekező publicisztika szerencsétlenül megválasztott metaforája alkalmazza.

Cheb (a Schiller-házzal): Chebben (németül: Eger) ölték meg Wallensteint, a harmincéves háború egyik hadvezérét; róla írta Schiller drámai trilógiáját.

Bernáth Aurél festő barátomék meghívására Pöstyénbe mentem el néhány napra. Ott más női intimitás kezdődött: Bernáth Aurélhoz (1895–1982) életre szóló barátság fűzte Szabó Lőrincet, 1955-ben ő is elkészítette Szabó Lőrinc portréját, amely most is a költő muzeális jellegű dolgozószobájában található; felesége Dr. Bernáthné Pártos Alice (1901–1966) balneológus orvos, ekkor Pöstyénben fürdőorvos (leveleik fejléce szerint: Spezial-Sanatorium Bad Piestany. Ärztliche Leitung: Dr. L. Schmidt und Dr. Ed. Weisz Diät- Kuranstalt für Gicht, Rheuma, Ischias, Exsudate etc.), utóbb Szabó Lőrinc második infarktusa és sokízületi gyulladása idején a budai ORFI főorvosa. Ekkor valóban csak pár napot tartózkodik Pöstyénben, mint erről Bernáth Aurél 1933. augusztus 21-én írott levele szól (a levél az MTA Könyvtár Kézirattárában található, Ms 4679/349.; a levélben emlegetett versekről később nem esik szó, az Est-lapokban nem jelentek meg):

 

 

Kedves Lőrinc,

köszönöm leveledet. Nem is tudod, hogy ezzel Alice-nél milyen vizsgán estél át. Ő a nagy elintéző, s ha ilyen precíz munkára talál másnál is, szívébe zárja azt. Férfi vagy – mondá. Azóta újra olvassa verseidet, ami rendben volna persze. Félő csak az – az eddigiek után –, hogy különösen az „igazság”-ról alkotott véleményéhez erősítéseket adtál egy verseddel, mely szerint az: idegállapot vagy megfogalmazás legyen. Ez rendkívül aggasztó rám. Alkalmasint – egy újabb versben – számomra küldj e térre segédcsapatokat.

Mondanom sem kell, hogy igen örültünk ittlétednek. Kár, hogy ilyen rövid ideig voltál. De úgy siettél, mintha az István napi körmenetre a díszmagyarodat kellett volna próbálni.

Nagyon várom a két verset. Kíváncsiság éget, mesterem. A Pesti Hírlapban való közlést engedd meg, hogy meggondoljam. Nehéz emésztésű családból származom. Majd később visszatérek rá.

Kézcsók Klárának –

Téged ölel

 

Aurél

 

 

Valamikor ezidőtájt jártam én Egyiptomban: 1931-ben, lásd Harminchat év, 1. k., 129–130. számú leveleit, valamint kötetünk 135. számú levelét és jegyzeteiket.

Erzsike gyermekkorában járt Abbáziában és Svájcban: Lásd kötetünk 290. számú levelének jegyzetét (1918. augusztus 5-éről küldött családi üdvözlőlap ismertetését), valamint Vékesné Korzáti Erzsébet levélfogalmazványát (kötetünkben a 318. számú levél jegyzetei között) Hefty-Gábory Margithoz: „15 éves koromban én is voltam Schweitzban… Einsiedelben és Unter Ibergben.”

És láttam egy képeslap kitépett oldalán egyszer egy képet a Nemzeti színpadáról, amely a Szentivánéj tündérjelenetét ábrázolta: Babszem vagy Pókháló ő volt: A Nemzeti Színház 1909. október 29-én mutatta be Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékának felújítását Hevesi Sándor rendezésében. Szabó Lőrinc emlékezése Babvirág nevét pontatlanul írja. Lásd még A huszonhatodik év 32., Túlélt mese című szonettjét. Vékes Endre nem képeslap kitépett oldalát, de kemény lapú művészi fényképet őriz erről a szereplésről, amely Herz Henrik műtermében készült, Budapesten, Rákóczi út 16.

A Szilágyi Erzsébet fasor közepén aztán ajánlottam, hogy szálljunk le, és egy padon beszéljünk a dologról: A Nyúl utcai villamosmegálló, a Városmajor padjai.

Ráth György utcában lakott a Csaba utca sarkán: Ráth György utca 21.

Ezt megelőzően is volt már azonban két önálló lakása, az egyik a Kissvábhegyi úton, a másik a Városmajor utcában. E két helyen már gyermekeket tartott, s Bandi is nála lakott: Az egyik lakás az Alma utca folytatásaképpen a Kissvábhegyi úton egy omladékos-szakadékos részen lévő épületben volt; talán egy évet is lakott itt, a ház egy testvérpáré volt, akik a háború után Svájcba költöztek: az asszony Vékesné Korzáti Erzsébet barátnője volt, a fivére a Madách Kamara Színházat és a Barlang (később Filmmúzeum, majd Broadway) mozit tervezte: Gábory Pál és Heftyné Gábory Margit; lásd kötetünk jegyzeteiben Vékesné Korzáti Erzsébet háború utáni levélfogalmazványait a negyvenes évek második feléből. A másik lakás pedig Vékes Endre idézett emlékezése szerint a Városmajor utca 42-ben volt; ennek a háznak az udvarán volt a kút, az ostrom alatt ide jártak vízért a Ráth György utcából (lásd lejjebb az ostromról szóló emlékezéseket).

Egy harmadik, átmeneti, nyári lakása, a Svábhegy legalján: Vékes Endre emlékezete szerint a Fogaskerekű amint kanyarodik, a János Kórházzal szemben volt egy kis ház, ahol lakott egy hölgy és annak volt egy idegbeteg testvére, ennek a háznak volt egy kis melléképület-szerűsége; ezt a házat utóbb átalakították, kertjének terméskő fala ma is látható. Vékes Endre és felesége emlékezése szerint az asszonyt Dobrovolszky Erzsébetnek hívták.

Néha ő is kifogásolt ezt-azt (így például B. Gizit): Szabó Lőrinc diákkorából eredő rajongását Bajor Gizi iránt; az Erzsike című részt is tartalmazó gépiratnak külön fejezete tárgyalja előzőleg ezt a plátóinak megmaradt kapcsolatot; lásd még Vers és valóság, 1. 59., 125., 169–170.; a Tücsökzene, 298. A legédesebb című darabja is róla szól: „Ez a vers, de főképp a címe, nagyon fájt Erzsikének.” (Vers és valóság, 2. 474.).

Szatmár megyéből, már nem tudom, honnan szabadságra hazajövet, először az ő […] lakásán szálltam meg: Lásd a 217. számú levelet, de ez a végleges leszerelésre vonatkozik; szabadságon 1940. július 30. és augusztus 13. között volt otthon, lásd Huszonhatodik év, 1. k., 210. sz. levél jegyzetét; erről az időszakról nincsenek ebben a levelezésben dokumentumok, ugyanakkor lehet, hogy a 216. sz. levél szövege egy korábbi találkozásra is utalhat: „Most már kevesebb zavart okozok, hogy nincs nálatok idegen”.

J. A.-rokonai-féle panzióban is: A József Etelka és Jolán által fenntartott panzióban, amelyben ma a József Attila-múzeum található.

Ez 1940-ben lehetett, mert akkor rendeztem sajtó alá és fordítottam újra Baudelaire-eimet: Ez inkább 1943-ban lehetett, mivel ekkor fordítja a Révai Irodalmi Intézet és vezetője, Illés Endre számára a még ebben az évben megjelent A romlás virágait, amelyben Szabó Lőrinc saját fordításait átdolgozza; a Harminchat év, 1. k., 252. számú, Balatonföldvárról 1943. július 12-én feleségének küldött levelében így ír: „csak a Baudelaire-en akartam dolgozni, ahogy Illés Endrének megígértem. A feladat nagyobb felén mindenesetre túl vagyok máris”; lásd még kötetünk 226. számú levelét és jegyzeteit.

Gálné Aranka: Gál Pálné, Mitzger Aranka (1968-ban halt meg), Balatonszárszó, Kültelek 3.; Vékesné Korzáti Erzsébet barátnője. Házuk mögött volt a református egyetemisták szövetségének, a Soli Deo Gloriának történelmi nevezetességű üdülője, ahol a Püski Kiadóval közösen rendezték a szárszói konferenciákat.

Szárszón: A „németvilla” a Németh György által bérelt vízparti vendéglőre utal; a pékék: id. Gamauf Rudolf és felesége Jolán, kifőzdéjük volt a Petőfi Sándor utca 31. alatt (amikor a pékség megszűnt, Gamaufné kiváltotta a kifőzdei engedélyt), Vékesné Korzáti Erzsébet a gyermekek számára innen hozta ételhordóban az élelmet. Az említett másik Petőfi utcai lakás a 22. szám alatt volt, az idős Mihalovicsék villájában. A valahai őspark, amit Szabó Lőrinc visszaemlékezésében leír, mára már eltűnt, a fákat kivágták, helyén részben kemping üzemel, részben parkoló található és szökőkút.

Egyszer elmesélte, hogy öreg édesanyámmal találkozott a budai villamoson: A jelenet valószínűleges kommentárját lásd kötetünk 213. számú, 1940. szeptember 14-én írott Szabó Lőrinc-levelében.

A második világháború alatt az individuálpszichológiai egyesület, az ő egyéni alkalmassága és az általános helyzet mind erősen szolgálta azt, hogy rengeteg gyermek gyűljön össze nála (15-20) a Ráth György utcában. Én próbáltam irányítani a viselkedését a hatóságokkal szemben, hiszen tartani kellett a bejelentési bajoktól, lévén a legtöbb gyermek akkor üldözött: A zsidóüldözés idején zsidó gyermekek mentését vállalta, erre emlékezik – sok év távlatából, új hazájából visszagondolva – Veronika Vilenski-Danos a következő történettel (megjelent a Vigilia 1992/3. számában, 193–196.); ez az emlékezés lett az elindítója Vékesné Korzáti Erzsébet posztumusz izraeli és magyarországi elismerésének-kitüntetésének:

 

 

A szeretet összeköti az embereket
(Dobos Marianne interjúja Veronika Vilenski-Danossal, 1992)

Hogyan találkoztam Veronique Vilenskivel Tel Avivban? Mielőtt a Szent Földre utaztam, Szentkuthy Miklós felesége, Dollyka említette, hogy ott lakik unokahúga, akit a nyilas uralom idején Szabó Lőrinc legendás hírű szerelme, Vékesné Korzáti Erzsébet mentett meg: talán tőle megtudhatok valamit a versbéli hősnő emberi alakjáról, a szakavatott pszichológus emlékezéséből a sokat szenvedett asszony életét is jobban megérthetem. Vendéglátóm és barátunk, Itamár Jaoz-Keszt, a kitűnő izraeli költő, a magyar költészet héber fordítója kiadójának szomszédságában, a Dizengoff-Center mellett, a Sapir utcában meg is találtam, akit keresek. Elbeszélése tragikus múltat idéz, mégis a történet az emberi szeretet és összetartozás példázata egyben. Irodalomtörténet is? Hiszen a század nagy költője és nagy prózaírója is szerepel érintőlegesen a történetben. Sőt, hadd írjam le itt azt is, hogy Szentkuthy Miklós halálba szenderülése délutánján éppen Veronika akkor nemrégen meghalt édesanyja emlékezetére gyújtotta meg azt a gyertyát, amely egy idő után már önmagának az írónak a lelki üdvéért éghetett tovább. Mégis már ez az emlékidézés, mint egyszerű irodalomtörténeti érdeklődés. Az emlékezésből egy szenvedő és a szenvedés feloldásán keresztényi szeretettel fáradozó asszony alakja emelkedik ki, története magatartásbeli példaképpé nemesedik az időben.

 

A huszonhatodik év tragikus sorsú hősnője nemcsak engem mentett meg a biztos haláltól. Úgy emlékszem, sérült, visszamaradt gyermekek számára tartott fenn intézetet. Amikor pedig faji megkülönböztetés miatt egészséges gyermekek kerültek életveszélybe, őket fogadta be a háború miatt hazaküldött betegek helyére.

Édesanyám egyik barátnőjének, Jakab Török Ágnesnek volt Erzsike a barátnője. Jakab Török Ágnes és testvére, Jakab Erzsébet együtt határozták el, hogy embermentő munkát, akár életveszélyt is vállalnak a zsidóságért. Legalább egy-egy családot akartak a pusztulástól megvédeni. Jakab Ágnes a mi családunkat választotta. Megkérte Erzsikét, hogy fogadjon be az otthonba. Pestről át kellett jutnom hozzá Budára. Mosónőnk kísért el. Tizennégy éves voltam. Egyik nővéremet már elvitték, másik nővérem a mosónőnk meghalt leányának papírjaival bujkált egy munkáscsaládnál, de nekem nagyon zsidó kinézésem volt.

A Baar-Madas gimnáziumi jelvénnyel, a gimnázium egyensapkájában, nem mondhatom, hogy büszkén, inkább, hogy félve vágtam neki az útnak. Elsősorban attól tartottam, hogy valamelyik iskolatársnőmmel találkozunk. Találkoztunk is. Üdvözöltük egymást. Tovább mentem. Rendes volt. Nem jelentett fel.

 

Papírjaid, hamis neved nem is volt?

 

Nem. Az egyenruhát tartottuk menekülésem biztosítékának, s nevem is az igazi, Dános Veronika volt. A Vilma királynő útról indultunk. A csillagos ház a mi családi villánkkal szemben lévő épület volt. A villában, ami a nagymamámé volt, az egész család együtt élt még nem is olyan régen. Erzsike otthona nagyon szerény volt. Kopogásunkra alaposan körülnézett, s mikor meglátott, megnyugodott és ajtót nyitott. Már hat gyerek volt ott együtt. Egy velem egykorú zsidó leányka – nevére már nem emlékszem – a hatéves kisöccsével, egy tíz év körüli fiú, és még egy-egy három év körüli kisfiú és kisleány. Erzsike olyan kedélyes hangulatot teremtett, mintha ottlétünk a legtermészetesebb lenne, nem pedig menekülés. Fenyegetettség nélkül éltünk. December volt. Egyetlen útravalóként nagymamám a legkedvesebb dzsememből egy üveggel a kezembe nyomott. Ezt átadtam Erzsikének. Megmutatta a szobát, ahol két másik gyermekkel fogok aludni. Megismerkedtem társaimmal. A napi beosztásunk azután úgy alakult, hogy reggelenként Erzsike megetetett bennünket, majd a másik nagylánnyal elvittük a kicsiket sétálni. Volt egy rendkívül vérfagyasztó élményünk is az egyik ilyen levegőzés alkalmával. A másik kislány arra tanította kisöccsét, hogy ha katonát lát útközben, köszöntse: „Heil Hitler”. A gyerek ehelyett „Here is England”-ot éltette, persze nagyon rossz kiejtéssel, hál’ Isten… Így vagy nem is értették, vagy csak nem akarták meghallani. Persze, ezek után csak arra biztattuk a gyerekeket, hogy szépen, csendben levegőzzenek, sétálgassanak velünk. Ha jó idő volt, délután is kimentünk. Erzsike megmagyarázta, merre szökjünk, ha valaki bejönne közénk. Jakab Török Ági időnként meglátogatott. Zsidó létére járt-kelt a városban: menteni. Testvérét kampós orra, fekete haja egyszer bajba keverte. Elfogták. Bevitték a Gestapóra. Felemelt fejjel, nagy önbizalmat mutatva, úgy sétált ki onnan, mintha egy alkalmazottjuk lenne. Lassan elérkezett a karácsony. Az ostrom is karácsony napján kezdődött.

 

Erzsike megünnepelte veletek a karácsonyestét?

 

Természetesen. Igazi, meleg hangulatot igyekezett teremteni. Minden gyereknek készített ajándékot, s a terített asztalon pedig töltött káposzta gőzölgött. A konyhában ültünk, és ettünk. Erzsike nagyon csinos volt ezen az estén, legszebb ruhája volt rajta. Egyszer csak arra kért, maradjunk csendben, s mi, nagylányok biztosítsuk, hogy ne legyen a kicsikkel semmi probléma, amíg ő átmegy a szobájába. Azt hiszem, a vendég, aki ekkor érkezett hozzá, Szabó Lőrinc volt.

Azután fütyültek a srapnelok, gránátok, bombák potyogtak, s mi lementünk a pincébe. Pinceéletünknek egyik hátborzongató epizódját megint a gyerekszáj okozta. Az egyik kisfiút mamája, platinaszőke árja-külsejű asszony, el-ellátogatott megnézni. „Az én édesanyám zsidó” – jelentette ki egyszer a csöppség. – Dehogyis zsidó – mosolygott Erzsike – keresztény ő, csak édesapád zsidó – válaszolta pillanatnyi habozás nélkül.

Ekkoriban már Vékes Endre, a Bandi, akibe a másik nagyleány azonnal beleszeretett, Erzsike fia is köztünk volt. Franciára fordítva továbbítottam neki a szerelmes leveleket, melyeket társnőm diktált. Az életünk nehezedett, ennivalónk fogytán, s víz sem volt. Sorban álltunk hol messzebb, hol közelebb az utcai csapoknál. Repkedtek a golyók. Lehajtottuk a fejünket, s vártunk tovább. Azt hiszem, nem fogtam fel az életveszélyt. Mindig éhesen én egyre jobban vágytam haza. Behunytam a szemem. A legegyszerűbb családi vacsorát álmodoztam végig. Amikor mosónők dolgoztak nálunk, aznap szárazborsó-főzelék volt virslivel a menü. Arra vágytam, hogy ismét egy ilyen ebéd mellett üljön együtt a család. Nem féltem, s nem féltettem konkrét bajoktól az enyéimet, csak nagyon hiányoztak. Azt hiszem ez önvédelmi mechanizmus volt, és segített, hogy életben maradjak. Erzsike pedig mindig nyugodt és türelmes volt. Egyszer sem hallottam kiabálni, veszekedni. A tél rendkívül kemény volt. A víz belefagyott a vedrekbe, mire hazacipeltük. Egy ideig még tartott a liszt-készletünk. Pogácsákat sütött, 3-3 darab jutott naponként mindegyikünknek. Azután mikor már nem volt mit ennünk, Erzsike azt mondta, tudja, hogy nagynéném és nagybátyám Budán élnek, menjek el hozzájuk, s kérjek ennivalót. Tiltakoztam, de ő szigorú volt: – Én sem akarok senkit bajba hozni, de látod, a gyerekeket nem hagyhatjuk éhezni. Magadra gondolhatsz, de most mindnyájunkról van szó. El is mentünk a Derék utcába Szentkuthyékhoz. Mindenki a pincében volt ott is. Dollyka sírva borult a nyakamba, persze olyan sovány voltam, hogy először alig ismert meg. Egy egész kenyeret adott nekünk, s mi feltűnés nélkül távoztunk. Persze ez is elfogyott, s ekkor jött a legnehezebb. Most is borzong a hátam. Az utcák lótetemekkel voltak borítva. Nem tudom, lelőtték-e ezeket a szerencsétlen párákat, mert nem volt mit nekik adni, vagy elestek gránátszilánktól, srapneltől találtan. Ezekből a fagyott dögökből kanyarítottak ki az emberek. De hát erre alkalmas erős férfiember nem volt a közelünkben. Az egyetlen komoly vitára ekkor került sor Erzsike és köztem. Azt mondta, mivel jól beszélek németül, fiatal kislány vagyok, menjek be a német parancsnokságra, és kérjek segítséget. Nem tudom, a büszkeségem vagy a félelmem volt-e nagyobb. – Szó se lehet róla! Oda én be nem teszem a lábam. Igen, németül valóban jól tudok, hiszen német nevelőnők mellett nőttünk fel, s nagymamánk Thomas Mannt olvasott fel nekünk minden csütörtökön, de én ezen a nyelven nem szólalok most meg, s nem kérek ezektől semmit.

 

Azután ismét győzött Korzáti Erzsébet…

 

Ahogy mondod. Gyengéden, kedvesen. Belémkarolt. El is kísért most is. Talán nem bízott abban, hogy bemegyek, ha nem áll a hátam mögött, no meg bátorításként is. Egy fiatal fiúhoz kerültem. Nagyon kedvesen kezdte a beszélgetést. A borzalmakat, szenvedéseit sorolta fel, melyeken a harcokban átesett. Talán mondhatom, hogy gyerek volt még ő is. Felemelte az ingét, s megmutatta a hátán a számtalan sebhelyet, forradást. Többször sebesült meg a fronton, de mondta, tovább harcol. Ellenségem? Azt hittem, barátok vagyunk. Nem tudtam ellenségemnek érezni. Ma sem megoldott számomra az a paradoxon, mellyel abban a pillanatban találkoztam először életemben. Az ember egyfajta tragédiája. A félelem és a gyűlölet mellett, vagy inkább helyett szimpátia született két ember közt, akiket a sors ellenséggé nevezett ki.

 

Kaptatok húst is?

 

Természetesen, jó sokat. Alig bírtuk hazacipelni. Pár napig ismét volt mit ennünk. A pincében éltünk, egyszer csak vakarózni kezdtünk. Megtetvesedtünk. Hogy kitől? Ki tudja? Bár egy keresztény grófnő igen sokat panaszkodott, hogy mennyire viszket, s hogy kiszáradt a bőre, mióta nincsenek krémjei, hogy ápolja. Szóval a pincében vakaróztunk, mikor egyszer csak megérkeztek az oroszok. Először csak két katona fegyveresen. Az egyikük tolmács volt. Már nem emlékszem, magyarra vagy németre fordította a kérdéseket. Férfiakat, fegyvereket kerestek. Miután nem találtak, barátságosak lettek, sőt jött utánuk a többi. Sok katona volt már ekkor a pincében, s már a nőket keresték. Az egyik rögtön mellém ült. Fejét az ölembe tette. Nem volt agresszív, de nekem így is szörnyen kellemetlen volt. Erzsike átvette tőlem… Az első éjszaka nyugodtan telt el végül is. Reggel azonban azt mondták, el kell hagynunk a házat, mert a tetőre egy elhárítót szerelnek. Elindultunk hát. Sok kisebb-nagyobb csomaggal, nem is tudom, mi volt az a rengeteg holmi, amit magunkkal vittünk. Mentünk, cipekedtünk a nagy hóban. A csomagok nagy részét én és a másik nagylány vittük. Egyszer csak, ma sem tudom mitől, miért, s miért éppen akkor, én teljesen összeroppantam. Talán mert itt volt a megszabadulás? Vagy az éhség, fáradtság hatalmasodott el rajtam, de leültem a hóba. – Van-e, miért érdemes még élni? Úgy látszik, vége lesz lassan, de él-e még valaki, akiért még tovább is küszködjem? Felmondták az idegeim a szolgálatot. Megpróbáltak a lelkemre beszélni, én azonban csak erősködtem. – Hagyjatok itt! Egy tapodtat sem megyek már tovább. Ekkor ért egy igazi meglepetés. Erzsike hozzám lépett, és pofon ütött. Mit csinált? Tette, amit a szakmája diktált. Egy hisztériás embernek nem lehet beszélni. Felocsúdtam a meglepetéstől. Most már kedvesen mosolygott rám. Elosztotta a rám eső csomagokat, felsegített, s indultunk tovább. Megérkeztünk egy számomra ismeretlen lakás konyhájába. A továbbiakban ebben a konyhában laktunk. Ez volt az oroszok konyhája is. Először ennek az előnyös oldalát tapasztaltuk meg: jóllakhattunk. Azután jött a krumplipucolás. Vagyis bejött a katona, s magával vitt egy nőt… Természetesen nem burgonyát akart tisztíttatni vele. Rám is sor került. Nem tudom, hova vittek. A szobában az étellel-itallal gazdagon terített asztal körül ültek a katonák. A desszertre vártak. Az egyik katona ekkor a háta mögé bújtatott. Istenem, talán meg akar menteni… Tévedtem. Viszont valaki, valahonnan, váratlanul erélyesen rászólt, s menekülhettem. Rossz tájékozódóképességemmel, a sötétben keresgéltem a visszavezető utat. Ahogy így egyedül tévelygek, megint elkap egy katona. Szinte kisfiú még. Behúz egy kapualjba, s már a földön fekszem. Nem maradt más számomra, csak az érzelmes zsarolás.

– Papa, szisztra kaput – sírtam. Ma is fáj, hogy ezeket a szavakat mondtam, de hatottak. A legény nagyon kedves lett. Segített felállnom, s együtt kerestük meg azt a bizonyos konyhát.

Szerencsére hamarosan megjelent értem Jakab Ágnes, hogy elhelyezzen – az orosz katonák elől – egy svéd védett házba.

 

Mikor indultál el a Vilma királynő út felé ismét?

 

Jakab Ági határozta el, hogy megnézzük, van-e még ház, s él-e benne az enyéimből valaki. Két napig tartott az út. Hogy a Duna jegén keltünk-e át, vagy egy összetákolt hídon, arra már nem emlékszem. Arra viszont pontosan, hogy barátainál pihentünk meg, illetve hozzájuk menekültünk azok elől a veszedelmek elől, melyek két magányos nőt az orosz katonák között fenyegettek. Ahogy közeledtünk hazafelé, egyre jobban összeszorult a szívem. Házunkon piros postaláda volt, ezt már a sarokról boldogan pillantottam meg. Tehát az épület megvan még. Otthon együtt találtam családunk életbenmaradottjait: nagymamát, édesanyát, s a hamis papírokkal bujkált nővéremet. Amikor már kicsit könnyebb volt a közlekedés, Korzáti Erzsike is eljött meglátogatni. Dicsérte, milyen szép, karcsú nagylány lettem – milyen sovány voltam én már akkor is, mikor még ő rejtegetett. Mondta, hogy el lenne tőlem ragadtatva a fia, s egyáltalán a másik nem. Természetesen szavai igen jólestek. Nyiladozó női énemet teljesen meghatották. Ekkor találkoztunk utoljára. Én elhagytam az országot, de édesanyám hálás szeretettel továbbra is tartotta a kapcsolatot vele. Tőle hallottam Erzsike tragikus haláláról. Sokszor elgondolkozom rajta ma is. A boldogság nem jutott osztályrészül szegénynek. De nem kesergett ezen, hanem felfedezte helyette mások baját, rászorultságát, s teljes erővel, esetünkben élete veszélyeztetésével próbált segíteni az embereken. Akkoriban én nem tudtam, meg se tudtam állapítani, hány éves. Egyszer azt mondta, valaki lányosnak találta az alakját. Hozzátette, hogy sajnos, csak hátulról. Valóban, az arca kicsit idősebbet mutatott, fáradtságot. Azt most már gondolom, hogy ezek az ő nehéz szerelmének a jelei voltak. Amikor nála éltünk, akkor ugyan tudtuk, hogy jár hozzá egy férfi, karácsony este is, ahogy kiosont a konyhából, csinosan, várakozásteljesen, értettük, miről van szó. Csak hát a mi akkori nevelésünk olyan volt, hogy erről magunkban sem vettünk tudomást. Nehéz élete volt a német katonának is, aki sebeit megmutatta nekem. Szenvedései nem váltak hasznára senkinek és semminek. Erzsike értelmet adott a magáénak. Másokért élt, küzdött, gyermekeket mentett meg. Azt hiszem, addig élt, amíg volt kiért, kikért.

 

 

A gyermekek mentésével lehet kapcsolatos a következő levél is, hiszen Schnell János és Kálmán Piroska neve szerepel a Máday küldte, jegyzetünkben szereplő levélben, Schnell János pedig kapcsolatban állt a főhercegnével:

 

Dr. József Ferenc főherceg

ő királyi fensége

titkári hivatala

Budapest, III. Palatinus utca 1.

 

őnagysága Vékes Ödönné, Korzathy Emilia [sic!] úrnőnek,

Budapest

Alcsut, 1944. április 27.

Anna Főhercegnő Ő Királyi Fensége magas megbízásából tisztelettel kérem, hogy május 9-én délután ½ 5 órakor a Királyi Fenséghez felfáradni szíveskedjék. (Budapest, III. Palatinus utca 1.)

Kiváló tisztelettel

 

Manninger Ilona

irodavezető

 

 

[A boríték belsején 6 sor ceruzaírás olvashatatlanra kitörölve, néhány szó azonosítható a szövegből: az első szó: „Bandi”; lejjebb annyi olvasható: „Itt azt kell mondani, hogy”; arrébb még két szó: „rokonához megy”. Feltételezhetően konspirációs utasítás.]

A mentéssel kapcsolatos érdemeinek posztumusz elismerését lásd kötetünk 332. és 333. számú leveleiben és a 334. számú, a Magyar Köztársaság belügyminiszterének elismeréséről szóló dokumentumban.

 

 

Az ostrom teljesen váratlanul szakított el bennünket: A karácsonyest története négy elbeszélésben maradt fenn; Szabó Lőrincé mellett Dános Veronika (lásd Dobos Marianne már idézett interjúját Veronika Vilenski-Danossal: A szeretet összeköti az embereket) idézi fel, Vékesné Korzáti Erzsébet a háború utáni levélfogalmazványaiban tér ki rá (lásd kötetünk későbbi jegyzeteiben) és Vékes Endre említi idézett Petőfi Irodalmi Múzeum-beli elbeszélésében: „Karácsony estéjén együtt ültünk édesapámmal a Ráth György utcai lakásban, meghívta őt édesanyám vacsorára. Hirtelen egy nagy robbanás, akkor jöttek be a szovjet csapatok a János Kórházig. A redőnynek a fémkapoccsal összekapcsolt részénél akadt meg egy 3-4 centis repeszdarab. Akkor befejeztük a vacsorát, elbúcsúztunk édesapámtól, aki még ezután hazament Pestre. Ekkor jöttek be a szovjet csapatok a Pasarétre. Nem aznap este, de másnap vagy pár nappal később valamilyen csoda folytán Lőrinc telefonált, még működött akkor a telefon, hogy maradjunk teljesen nyugodtan, semmi probléma nem lesz, ők már túl vannak.”

Tehát nem Szabó Lőrinc volt a vacsorán, mint Dános Veronika gondolta. Akkor már a Pasaréten bent voltak a szovjet katonák, közülük az egyik Szabó Lőrincék ünnepi étkezéshez terített asztalára ugrott, és ott végezte el szükségét. Ahogy Veronika Vilenski-Danos emlékezése is színeződött az idők során romantikus elemekkel, Szabó Lőrinc emlékezése méginkább kiszínezte az általa csak hallomásból ismert eseményeket. Vékesné Korzáti Erzsébet és fia expedícióját a gyermekekkel a Ráth György utcából a Baross utcáig legpontosabban Vékes Endre Petőfi Irodalmi Múzeum-beli emlékezéséből ismerjük, amelyet kötetünk szerkesztése során elismételt:

 

A János Kórház és a Déli pályaudvar közötti rész senkiföldje maradt jóideig. Hol az egyik, hol a másik fél előőrsei járták a terepet, és a tüzérségi párbaj állandóan ismétlődött. Még fent a lakásban, ahol az előszobarész volt az egyetlen védett hely, ezért oda tettünk két díványt a gyermekek számára. Egyszer az ajtóval szemben ülök, napok óta borotválkozatlanul, szőrösen, sálba bugyolálva a díványon, mesélek a gyerekeknek. Anyám éppen főzött. Egyszerre csak két karszalagos katona nyit be az ajtón. Még a lélegzet is megállt a levegőben. Szétnéznek, meglátják a gyerekeket, tovább mennek. Aztán lementünk mi a gyerekekkel együtt összebújva egy egész pici kis pincelyukba: a gyerekek helyezkedtek el a hátsó frontban, én legelöl voltam, anyám velem szemben. Voltak csendesebb időszakok is, akkor az embernek be kellett szereznie azt, ami nem volt: víz nélkül, ugye, nem lehet élni. Vízvezetéki víz már nem volt, se villany, se gáz. A Városmajor utcában volt egy nyilvános kút. Két nagy demizsonnal oda mentem le vízért. Amikor jöttem fel a Csaba utcán, az egyik nagyobb gyerek szaladt elém: „Bandi bácsi, ne tessék hazajönni, mert nyilas katonák razziáznak”. Akkor már semmilyen papír nem ért semmit, én fiatal ember voltam, akár katonaszökevénynek is minősíthettek volna. Lejjebb hát megbújtam az egyik ház kapujában, aztán jött egy másik gyerek: „most már minden rendben van, lehet visszajönni”. Szerencsére a gyerekek nem érdekelték a razziázókat, azokra nem figyeltek. Egyszerre csak orosz beszédet hallottunk. Lámpával világítottak, berohantak, fegyvert fogtak, hisz háború volt. Engem, mint fiatal embert rögtön falhoz állítottak, végigtapogattak, látták, nincs fegyverem, továbbmentek. Aztán viszonylagos nyugalomba kerültünk. Illetőleg kerültünk volna.

Közben ugyanis a tűzpárbaj alatt az emeleti lakás találatot kapott. A János Kórház felőli falrészt két gránát bedöntötte. A ház hegyoldalban épült, a mi lakásunkhoz lefelé kellett menni a lépcsőn, a felettünk levő lakáshoz pedig egyenesen. Alattunk is volt még egy lakás. Ha úgy vesszük, a miénk első emeleti volt, vagy pedig úgy is mondhatom, hogy földszinti és alattunk volt még egy szuterén. A mi lakásunk teljesen beomlott, lehet, akkor sérültek meg, pusztultak el a levelek is. Engem meg a házban lakó bírót igénybe vettek az oroszok: az első vonalba velünk vitették az élelmet, aztán egy löveget is beásattak velünk, a ház előtt, a Csaba lépcső felett.

Ha már löveg, annak működnie is kell. És ha működik, a civil lakosságnak távoznia kell. Amíg dolgoztattak, jól éltünk, mert kaptunk ételt, mi is, a gyerekek is. Amikor távozni kellett, én a télikabátomat vettem fel, anyám a gyerekek számára egy zsákba összeszedett némi élelmet, lisztet, babot, és elindultunk minden cél nélkül a Hieronymi úton a János Kórház felé. Tél volt, nagy hó és vagy tizenöt gyerek. Délután indultunk el. Mondom anyámnak: „nemsokára sötétedik, valahol álljunk meg”. Volt ott egy ház, a Hieronymi úton, az Alma utca előtt. Teljesen üres. Ott éjszakáztunk. Másnap a szovjet katonák ugyanitt rendeztek be egy tiszti szállást. A ház többi részét foglalták el, minket a gyerekekkel ott meghagytak, nagyszerűen elláttak bennünket, különösen azután, amikor az egyik tiszttel, aki tudott németül megértettük, hogy menekítjük a gyerekeket. Egy szép napunk volt. Másnap másik csapat jött, ők már erőszakosabbak voltak. Tovább kellett mennünk. Megyünk a János Kórház felé, jön velünk szembe egy fiatal szovjet katona, fehérre zománcozott női biciklit hoz, odaadja nekem, mondja, pakoljak rá. Persze nemsokára, a kórház előtt, egy másik katona elvette tőlem. A mai Vasas Klub székháza előtt átmentünk a Pasaréti útra, előttünk ment el szánkóval Ujlaki László, a színész. Ekkor értünk el Szegi Paliékhoz, nagyon kedvesen fogadtak, beszállásoltak, adtak egy szobát, és akkor ott töltöttünk egy éjszakát. Hogy akkor ott mi történt, arról jobb nem beszélni, szegény édesanyámnak irgalmatlan volt az éjszaka, ezt szeretném elfelejteni. Engem megint a gyerekek mentettek meg, miattuk nem vittek el „kicsi robotra”. Szerencsére kaptunk egy szánkót, rápakoltunk, amit tudtunk, magam a hátamon cipeltem a többit, sorban mentünk, anyám elöl, én hátul. A Gábor Áron utcán felmentünk a Rózsadombra, a Szépvölgyi úton le az Újlaki templomhoz, a Kolosy térnél gyönyörű szép napsütésben értünk ki a Duna-partra. A jég a partnál már olvadt. Öt-hat méter szélességben nem volt jég, viszont volt egy palló, és két szovjet katona állt őrt. Ők is segítették a gyerekeket. Én megálltam a pallón, adogattam a gyerekeket, anyám meg fogta őket, és mint a kotlós tyúk a csibéit, összerakta őket. Átmentünk aztán a jégen a szigetre, majd tovább, átellenbe Pestre, onnan a Baross utcába, anyám szüleihez. Én jelentkeztem mindjárt szolgálattételre, és ekkortól a munkámmal voltam elfoglalva. Anyám is tudta, mit kell tennie, a gyerekek is lassan el lettek helyezve. Ekkortól anyám bekapcsolódott a Joint munkájába és új szakasz kezdődött az életében. Dr. György Júlia gyermek-idegorvos, később a Gyermek és Ifjúsági Tanács egyik vezetője, a Trefort utcai gyermeklélektani intézet vezető főorvosa segítette a továbbiakban.

Amikor már lehetett, anyámmal átjöttünk megnézni régi lakásunkat, az már teljesen ki volt ürítve. A bútorok ki voltak dobálva az ablakon. Ami maradt, összeszedtük, azután kerültünk a Ráth György utca 54-be. A régivel átellenben, a saroktól kicsit beljebb, a második ház volt ez, viszonylag ép, csak a teteje volt romos. Ezt vette ki anyám, a tetőt nekünk kellett megcsináltatni. Az óbudai téglagyárból hoztuk el lovasszekérrel a cserepeket, felvittük, anyám szerzett egy tetőfedőt, aki felrakta.

 

Szilveszterkor, amikor Budakeszire kerültem: Szovjet katonai razzia eredményeként minden férfit összegyűjtöttek igazoltatás címén, majd a fiatal férfiakat hadifogságba vitték (Szabó Lőrincet és Lócit elengedték, vejét, Kisklára férjét, Várady Szabolcsot csak 1948 karácsonyára engedték haza).

Lőrinczy Szabolcs: A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium magas rangú tisztviselője, a háború idején is, majd a koalíciós időkben is; 1944-ben a zsidó származású írók mentését hivatalosan intézte, Szabó Lőrinc is eljárt több barátja érdekében nála (lásd: Bírákhoz és barátokhoz, 341.).

Haza akart menni, most a Baross utcába, az anyjához, ahol különben a férje is lakott: Baross utca 18., a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mögötti első épület első emeleti udvari lakása; Vékes Endre őriz egy 1945. május 6., június 7., június 12. és június 17-éről keltezett oltási bizonyítványt, mely szerint Vékes Ödönné, 43 éves, VIII. Baross u. 18. I. 7. lakos typhus abdominális védőoltásban részesült az Állami Szemkórházban (Bp., VIII. Romanelli u. 15.).

Aztán az ismeretlen helyre (Temesvár) került Szegi Pál barátom lakásába vittem Erzsikét és a gyerekeket: Erre a Szabó Lőrinc-epizódra Dános Veronika nem emlékezik, a gyerekek nem tudhattak a titkos találkozóról; Szegi Pál szovjet hadifogságba került, de Illyés Gyula határozott kérésére Rákosi Mátyás közbenjárt a szovjet hatóságoknál, és Szegi Pált Temesvárról nem hadifogságba hurcolták, hanem lehetővé tették hazatérését.

Szegi Lili: Szegi Pál második felesége, keramikus.

Tanácsomra a II. ker. Elöljáróság konyháján kaptak naponta meleg levest: Szegi Pál első felesége, Markos Erzsébet szervezi a II. kerületi MNDSZ (Magyar Nők Demokratikus Szövetsége) konyháját, melynek később Szabó Lőrincné lesz a konyhafőnöke; valószínűleg ugyanerről a konyháról lehet szó (lásd: Bírákhoz és barátokhoz, 348–349.).

Hivatalos rendőrségi autó szállított az Andrássy út 60. alá: 1945. május 6. és 8. között, történetét lásd a Bírákhoz és barátokhoz című kötetben (274–280.).

Zilahy Lajos lakásán írói összejövetel volt az Athenaeum épületében: Zilahy Lajos (1891–1974) író, 1934 és 1936 között a Magyarország főszerkesztőjeként Szabó Lőrinc főnöke volt; ekkor a Magyar–Szovjet Művelődési társaság elnöke; Illyés társaságában ő szabadította ki Szabó Lőrincet a Bimbó úti első rendőrségi őrizetességből 1945. április 15-én. Rózsadombi villáját bombatalálat érte, filmvállalatának, a Pegazusnak a helyiségeiben lakik ekkoriban, lásd Bírákhoz és barátokhoz, 61., valamint kötetünk 231. számú levelét: „Illyés Gyuszinak rengeteget köszönhetek, most is őnála írok (Erzsébet krt. 5. IV., a »Pegazus« filmnél, Zilahy legénylakásán lakik).”

Dr. Baranyai Zoltánnénál szállást kaptam: Baranyai Zoltán (1888–1948) irodalomtörténész és diplomata felesége, Szabó Lőrincné barátnője; férje Genfben a Népszövetségben a magyar delegáció titkára, majd Chicagóban konzul, 1946-ban a párizsi békekonferencia fődelegátusa; 1947-ben az Egyesült Államokba költöztek. Ekkor a Király utca 100., II. 11-ben laktak (a Budapesten műemlékjelleggel – pl. a Rózsák terén – még ma is megtalálható zöld wc-lánc tulajdonosának, a Renaissance házépítő és értékesítő szövetkezet igazgatója, dr. László Ferenc és fia, dr. László Iván lakásában), lásd kötetünk 231. számú levelét és a Bírákhoz és barátokhoz kötetet (367.).

Kövesligethy Radó: (1862–1934) fizikus, csillagász akadémikus.

Gyula barátom szokása szerint gúnyosan tréfálkozott […] Az esetről különben és azoknak a napoknak hangulatáról verset is írtam: A huszonhatodik év, 2. Ostrom után című szonettjét (lásd még, Vers és valóság, 144–145.). Illyés Gyula emlékezését lásd: Szabó Lőrinc testközelből (Új Írás, 1964/9.): „Pesten még eldörrent egy-egy időzített bomba, s a hidakon, utcákon még veszélyes volt a járás, amikor soványan, meggyötörten felgyalogolt a Pasarétről hozzánk a Szemlőhegyre, s rávett, hogy induljunk azonnal át Pestre, a Ráday utcába. Nagy vargabetűvel kellett mennünk egy hosszú délelőttön át, mert híd csak a legdélibb volt még nyitva. Porban, tankroncsalékok közt botorkáltunk, utcára dőlt házak változatos hegységein, különféle robotok kockázatában. Átkozta keményen az utat, s hogy rákényszerült. A későbbi A huszonhatodik év hősnőjét kellett fölkutatnia, s én arra kellettem, hogy bemehessek olyan helyekre is, ahol neki kényelmetlen lett volna megjelennie. – »Olyan sürgős?« – kérdeztem. Tekintetéből a fájdalom felelt, hogy a segítségadás kötelezettsége hajtja, az a fajta hűség, amely százfelé tépi a szívet.”

Ekkor a Ráth György utca 54. számú ház első emeletét vette ki: A gépiratban „52. (?)” szerepel.

Egy darabig egy svábhegyi villában egy barátnőjének ilyenféle gyermeknevelő intézetében olyan directrice-féle is volt: Még a háború előtt is itt dolgozott; a Mátyás király út 15/b. szám alatt volt a Svábhegyi Gyermekotthon, Dr. Törökné Jakab Ágnes gyermeknyaraltatója; a háború utáni svábhegyi munkálkodásra Vékesné Korzáti Erzsébet egy külföldre, Gábory Margithoz írott, 1946. október 30-ról címzett levélvázlata is utal (lásd kötetünkből Vékesné Korzáti Erzsébet levélfogalmazványait a 318. számú levél jegyzeteként).

Bandi megnősült, nem a szárszói Aranka húgát vette el, hanem egy újpesti lányt: Máté Ilonát, az első világháború után Erdélyből kiköltözött szülők leányát. Vékes Endre Petőfi Irodalmi Múzeum-beli idézett emlékezésében erről ezt mondja: „Eleinte én is ott laktam anyámmal a Ráth György utcában, 1946-ban házasságot kötöttem; Győzőék, a megmentett Győző Marika szülei, amikor kivándoroltak Ausztráliába, felajánlották az ittmaradt lakást, egyrészt gesztusból, másrészt úgyis üresen maradt, nem akarták, hogy másé legyen, hát akkor már inkább legyen a miénk. 1947-ben felköltöztünk ide, az Istenhegyi útra, édesanyámnál pedig kialakult a Ráth György utcában az intézet a nagyon súlyos beteg gyerekekkel. A gyerekek imádták, azt nem lehet elmondani, hogy ezek a gyerekek hogyan kapcsolódtak őhozzá.”

Közben meghalt Korzáti szabómester, Erzsike apja, meghalt öccse, aki tüdőbajos volt, és az édesanyja is: Az emlékezet különböző eseményeket von össze: Vékesné Korzáti Erzsébet öccse a harmincas évek közepén halt meg, édesanyja pedig 1948-ban.

Tompa Kálmán dr. orvos barátom Hévízen nyaralván meghívott magával oda: Lásd Szabó Lőrinc hévízi versfüzete két kiadását (Magyar Helikon, Bp., 1980.; második kiadású, bővített változata: Hévízi könyvtár 11., Hévíz, 1997.), valamint kötetünk 246–251., ill. 319. számú leveleit és jegyzeteit.

Az apácákat nagyon könnyű volt rászedni: Kihúzott rész helyreállítása; a mondat egyébként is túlzás, az apácák diszkréten nem vettek tudomást vendégeik magánéletéről; Chrysostoma nővér utóbb, Vékesné Korzáti Erzsébet halála után a költő gyászának bizalmas értője lett.

Szemesen özv. Szikláné Ilushoz: Szikla Gusztávné Lám Ilona.

A pénz egy része elveszett: Egy presszóba társult, de azt hamarosan államosították.

Vasárnap délelőtt (1950. február 12.) fél tizenegykor megszólalt a telefonunk, […] Ica hívott fel, de sokáig csak zokogni tudott. Bejelentette a halált, és hogy a férje ott van: Vékes Endre az eseményeket idézett Petőfi Irodalmi Múzeum-beli emlékezésében a következőképpen rögzíti, illetőleg a könyv szerkesztése során kiegészíti:

 

Korábban lehetett rajta érezni a lelki összeomlást. Nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan. Testileg is lehetett rajta látni, hogy kezd összeesni, nincs meg már az a tartása, már nem az a fiatalos, energikus és tettre vágyó. Soha nem fogom elfelejteni, hogy 1949 karácsonyán itt ültünk, és akkor kislányom, Jutka mellette ült, próbált neki hízelegni, ő pedig teljesen letargikusan nem is reagált semmire. Teljesen érthetetlen és megdöbbentő volt számunkra, nem tudtuk mire vélni, hogy karácsonyra ajándékul tíz darab használt zsilettpengét kaptam. Utána mintha kezdett volna magához térni, amikor történt az a szomorú eset, a véletlen buta baleset Palival. A nagyobb fiúk a Márvány utcai iskolába jártak. A gyerekek rendesen leszálltak a villamosról, az egyik ellenben átszaladt az úton, a villamos elütötte. A pedellus meg hazatelefonált: a fiút elgázolta a villamos. Ezt hallva, felhívott: Bandi, menj be a kórházba; ő elrohant hazulról, Mádayhoz, aki pedig engem hívott, hogy vigyázzak a gyermekekre, mert ő még nem tudja, beviszi-e a kórházba vagy hazaengedi anyámat. Le is mentem a Ráth György utcába, de legnagyobb meglepetésemre este anyám hazajött, és teljesen normálisan viselkedett. Kért, menjek be a kórházba és nézzem meg, mi van Palival. Bementem az Alkotás utcai Sportkórházba, mondták, hogy a gyereknek semmi baja, csak megfigyelésre tartják bent, ahogy ez ilyenkor szokás, holnap el is engedik. Hazamentem, anyám lassan megnyugodott, beszélgettünk, megvacsoráztunk, Máday kérte, maradjak ott éjszakára. Ott aludtam a szobájában, de mivel másik ágy nem volt, az ágya előtt matracokon csináltam magamnak ágyat. Elalvás előtt még beszélgettünk; mondtam neki, Ica szeretne egy szekrényt venni, mert kevés a férőhely. Erre ingerültség vett erőt rajta: minek, nincs semmi értelme, teljesen fölösleges erre kidobni a pénzt, úgyis jön a háború és minden összedől. Aztán megnyugodott, tovább beszélgettünk. Elaludt, ő is, én is. Másnap felkeltünk, mintha mi sem történt volna. Én elmentem Paliért, hazahoztam, nem volt semmi probléma. Megfőzte az ebédet, megebédeltette a gyermekeket. Máday küldött egy segítőt, ő ott segédkezett, a legnagyobb egyetértésben voltunk. Ebéd után azt mondja nekem: Bandi, menjél haza, Ica egyedül van otthon, várandós (hatodik hónapban volt Endre fiunkkal), ott van a kislány is, biztos szüksége van rád. Mondom: maradok, Ica úgyis elvan. Azt mondja: semmi értelme, hogy itt legyél, holnap reggel gyere, és vidd el a négy nagyobb fiút a Hadtörténeti Múzeumba. És én bedőltem. De mielőtt elmentem volna, visszahívott: Bandi, várjál, gyere vissza. Majd megölelt, jobbról-balról megcsókolt. Ahogy kitettem a lábam, ugyanezt mondta az ápolónőnek, ugyanúgy szabadságra küldte.

Reggel megyek, még kilenc óra se volt, ott áll a házmesterné meg egy szomszédasszony a kapuban, köszönök, megyek föl a lépcsőn, utánam szólnak: Bandika, hova megy? Mondom: megyek föl. Azt mondja: nem tudja, hogy mi történt? Anyukával, itt voltak a mentők. Mondom: igen, és már elmentek? Azt mondja: igen, elmentek, mert már nem tudtak segíteni. Abban a pillanatban rohantam föl, és ott feküdt előttem. Érzem az erős gázszagot, haladtam be a konyhába. A konyhában megágyazott magának, ott feküdt előttem úgy, mintha aludna. Egyetlen egy pici cédula volt mellette, és csak annyi volt ráírva: „Gyerekeknek nem szabad megtudni”. Semmi több. Kővé dermedve álltam, majd körülnéztem, látom, az ajtó- és az ablaknyílások végig nedves ruhával voltak körbetéve, úgy csukva rá az ajtó, hogy ki ne menjen a gáz. Semmi nem érdekelt abban a pillanatban, leültem, ültem, ültem, nem tudtam, mit csináljak. Aztán kiszaladtam. Csak szaladtam. A Siesta utáni sarkon volt egy nyilvános telefon, onnan telefonáltam haza, meg Mádaynak (az ő hangjában mintha közömbösséget észleltem volna). A gyerekeket el kellett helyezni, taxit rendeltem, elvittem a gyerekeket, megvártam a rendőrséget. Aztán elvitték szegényt.

Ica értesítette Lőrincet. Másnap jött a lakásba Lőrinc.

 

Vékes Endre utóbb is megerősíti, hogy a haláleset után a lakáson nem emlékszik, hogy találkoztak volna Szabó Lőrinccel. Csak édesapja megrendülésére emlékezik még:

 

Apa, amikor találkoztunk és mondtam neki anyát, akkor elsírta magát. Úgy, mint egy férfi. Átölelt és nem sírt, hanem a zokogásnak a mozdulata látszott rajta.

 

Amit már mondtam, s most még mondok, azt a halál után valamelyik napon még azon frissiben leírtam, ennél a beszámolónál sokkal rövidebben Bandi számára, az utolsó délutánon, amelyet a Ráth György utcai lakásban Erzsike fiával s menyével töltöttem: Az először a Kortárs 1980. májusi számában publikált dokumentum kötetünk 319. számú levele.

Összeállítottam valami címsort azokról a versekről, amelyek köteteimben Erzsikéről szóltak vagy ha kevéssé is, hozzá kapcsolódtak: Az MTA Könyvtára Kézirattárában Ms 4674/80. és /12. számú dokumentumok alapján Kabdebó Lóránt az Útkeresés és különbéke monográfia-kötet jegyzeteiben közölte az Összes verseiben szereplő utalásokat: a versek a kötet sorrendjében a következők: Szeretők, Felirat (részben), Szeretlek, Melletted, Tenger, A test védekezik (részben), Vámpírok ellen, Egy asszony beszél (negatíve), A tapintáshoz, Ébredés (részben), Idegen (együttes utazás), Urvasi és Pururavasz (őshindu hitrege, egyes vonatkozások), Megint anyámnál (utalások szenvedésre – a harc őkörülötte), Harc az ünnepért (sorokban, utalás, önvád és remény), Rossz férj panasza (célzások az otthoni vitákra ővele kapcsolatban), Házasság (a pörlekedés a feleséggel – őérte volt), A nyárvégi naphoz (egyik válási bejelentése után, hazajövet; a nap és ő – egy), Egy orvos halálára (elhallgattam mögötte a barátság okát: hogy meggyógyította őt), Őszi erkélyen (a betegség s a mocsár-önvád – az őkörüle támadt küzdelmekre céloz), Titkos követelés, Ujjaink, Csók, Piros kis húsbarlang a szád, Még egyszer, Kiránduláson, Mint még sohasem, Latrok, Köszönöm, hogy szerettelek, Emlék, Gyönge szív (félelem egy elszakadástól).

Egy angol írónő világsikerű regényét olvasta, címe az volt, hogy: Amber: Kathleen Winsor regénye: Forever Amber, Budapesten, a Dante kiadónál jelent meg Kosáryné Réz Lola fordításában 1940-ben Amber címmel; a regény az angol restauráció korában játszódik, címszereplője minden társasági szerelmet és címet elér, csak azt nem, hogy élete nagy szerelme, akihez tartozónak érzi magát, feleségül vegye.

Főleg eleinte erős kapcsolatban állt Joint-tal, ami természetbeni élelmiszerjuttatásokat is jelentett: American Joint Distribution Committee (AJDC), amerikai zsidó segélyszervezet; magyarországi tevékenységének kezdete 1939; 1941-ben a hadüzenet után kötelezik a Jointot, hogy tevékenységét Magyarországon szüntesse be, 1945-ben ismét hivatalosan is megjelenik, 1953-ban beszüntetik magyarországi működését, a budapesti irodát bezárják.

Durva támadás ért egy kiadó akkori vezérigazgatójától (Franklin Kiadó): Ekkor cserélődtek, a Franklin Társulat kiadójának elnöke korábban Dr. Vázsonyi Endre (1906–1986), utóbb Vértes György (1902–1976) volt.

Farkas Ferenc barátunk nemrég próbált öngyilkos lenni: Bisztrai Farkas Ferenc (1903–1966) Szabó Lőrinc legbelső baráti körének tagja, a Nemzeti Parasztpárt alapító és vezetőségi tagja, országgyűlési képviselő, 1945 után több közgazdasági és pénzügyi irányító szervben töltött be vezető tisztséget, 1956-ban az utolsó Nagy Imre-kormány tagja; szüleinek Déda-Bisztrán volt birtokuk, vendégként itt fordítja 1935-ben Szabó Lőrinc az Athéni Timont (lásd kötetünk 159. számú levelét); ő adta ki az 1936-os repülőút verses naplóját (Reggeltől estig, lásd kötetünk 182. számú levelét).

Sógorom, Mikes György vegyészmérnök halt meg hirtelenül: Szabó Lőrincné féltestvére, kitűnő vegyészmérnök; rövid betegség után fiatalon halt meg.

A sírbatételről egy gazdasági barátunk fia csinált néhány felvételt: Dobrovolszky Gyula (született 1900. augusztus 23-án Győrött, élettörténetét Münchenből ideiglenesen hazautazva a Petőfi Irodalmi Múzeumban Kabdebó Lórántnak mondta el 1985. április 13-án, a K/353. és K/354. számú kazettán, illetőleg ennek gépirata is megvan) a háború előtt és közvetlen utána a Magyar Nemzeti Bank vezető tisztviselője volt, ismeretsége Szabó Lőrinccel Illyés Gyulán (aki a Magyar Nemzeti Bankban Imrédy elnökségétől kezdve évtizedekig alkalmazásban állott), banki kollégáján keresztül alakult; a háború után sokban segítette Szabó Lőrincet, ő ismertette össze az igali Baumgartner-családdal a költőt, aki Igalon hosszabb időt tölthetett évente, sok műve ott keletkezett; ő hozta össze az ózdi Dóczi Antalékkal, a református teológus-házaspárral, akiknél 1946 őszén a Tücsökzene írása idején tartózkodik a költő. Az életrajzi interjúba kapcsolódik fia, Dobrovolszky Lóránt, ő készítette a sírbatételről a felvételeket, melyeknek negatívja az MTA Könyvtárának Kézirattárában a Korzáti-hagyatékban található, Ms 4610/369. szám alatt, nagyításai a Garai Lászlóné Varga Irén adományában, Ms 1375/6-9.; emlékezését rövidítve idézzük: „19 éves voltam, egyetemet kezdtem, de rádiójavítással foglalkoztam; rengeteg roncs rádió volt az országban a háború után; Lőrinc bátyám szólt, hogy volna egy ismerős, akinél meg kellene javítani a rádiót, nekem fogalmam se volt, ki ez az Erzsike; a legnagyobb meglepetésemre Szabó Lőrinc nyitott ajtót; én meg is csináltam a rádiót; a Ráth György utcában, nagyon szép villában lakott, az első emeleten; a belső miliő azonban borzasztó volt; a szerencsétlen gyermekek tömege, rettenetes szag. Én 19 éves szemmel láttam Erzsikét, rendkívül nőies és vonzó jelenségnek tartottam, különösen feltűnt nekem, hogy milyen gyönyörű fogsora van; egyszer meg is mondtam neki, ő csak mosolygott rajta. […] Szabó Lőrinc megkért, hogy fényképezzek a temetésén; én fényképeztem, ő teljesen egzaltáltan viselkedett a temetésen; aki nem ismerte őt, azt hihette, hogy feltűnési vágyból, mert annyira furcsa volt. A huszonhatodik év kiadásakor fotókkal akarta a kiadást, csináltatott velem régebbi képekről is reprodukciókat: egy fürdőruhásat, egy fekete ruhás balett-mozdulatosat és egy arcképet. Rengeteg reprodukciót csináltam, de nem tudtam, hogy illusztrációhoz akarja felhasználni, másolataimon látszott a kép széle, nem művészi kivágásokkal készítettem, így a könyvből kimaradtak.” (Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtár, gépirat 29–32.)

Közben az óriási izgalmak 1951 őszén Tihanyban szívtrombózist idéztek elő […], melyet lábon húztam ki, és csak két hónap múlva vittem dr. Haynal Imre elé: Az eredeti gépirat tévesen ezt írja: „1950. őszén”; lásd a Tücsökzene, 365. Szívtrombózis, Tihany című versét és jegyzetét a Vers és valóságban (273., 463.); lezajlásának naplójegyzeteit a Harminchat év, 2. k., 247–250.; a betegséget a kor nagy belgyógyásza, Haynal Imre (1892–1979) állapítja meg, részben a naplójegyzetek alapján.

1950. tavaszán […] két ízben vért hánytam, s emiatt és egyéb körülmények furcsa találkozása folytán széles körökben elterjedt a halálhírem. (Ekkor jöttek fel Tihanyból „temetésemre” Illyés Gyuláék is.): Az eredeti gépirat tévesen ezt írja: „1951. tavaszán”; 1950. április végén Szabó Lőrincnek kétszer is volt érpattanásból következő tüdővérzése; felesége Mikes György (féltestvére) hirtelen halála miatt gyászruhát hordott; e két esemény következtében elterjedt Szabó Lőrinc halálának híre; Tihanyból táviratilag hazahívták Illyéséket, akiket Farkas Ferenc hozott haza kocsiján; lásd részletesebben Kabdebó Lóránt Az összegezés ideje című monográfiáját (323.)

A sorozatot Klárának csak a Galyatetőn mutattam meg (1952-ben): Szabó Lőrincék Illyés Gyuláék társaságában az Irodalmi Alap révén beutaltak voltak. Az eseményről beszámol Szabó Lőrinc Kodolányi Jánoshoz már Budapestről, 1952. április 6-án írott levelében (OSzK Kézirattár, Fond 201/511:52.): „Saját magam két éve sokat írtam (tán említettem is), de azóta nincs kedvem. Most, Galyatetőn, két évvel a halál után, s az első versek megírása után, most már ezeket is megmutattam Klárának, ezeket a szonetteket. Összesen 103 darab van. Gondolom, becsületére válhatnának bármelyik nyelvnek és irodalomnak. – Klárával elég zavartalanul jól vagyunk.” (Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával 1948–1957. Összeállította Horányi Károly. Argumentum, 2002. 181.)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]