A költő által kötetbe nem rendezett versek

 

 

 

 

A szerelem lángpiros darazsai

Óh, bűnök édes
fájdalma, arany
méz, akit ezer virágból
gyüjtenek össze mohón a kóbor
vágyak, lelkem
szörny-kincse, tűz-édes
keserűség, aki
gyermeke és mámora vagy
a gonosz rajnak, amely
bennem zsibong és fürtösen
kapaszkodik húsomba, bent
az eleven kasban, akit ők
mindennap széthordanak és
fölépítenek, ők, e szárnyas
villanások, akik
szemeim száján
zengve röpülnek szét, tüzes
pontok, rabló akarat, s akiknek
én csak tanyája vagyok:
Óh, lelkem fájó méze, mikor
tisztulsz
aranyízzé, a nyugalom
raktár-aranyává, óh, mikor
füstöli ki már az idő e rémült
lélekből a szerelem
lángpiros darazsait?
 

(Pesti Napló, 1926. december 19.)

 

 

 

Vissza hófehér életedbe

Csak egyedül ne! – Én
félek magamtól, félek a
Gonosztól, aki valamikor
bevette magát
lelkem legfelső sáncaiba – – Óh,
csak egyedül ne! Barátaim,
ne hagyjatok: az a nyomorult
meghátrál, ha velem
vagytok, de mikor egyedül
maradok, riadót
fúvat és népgyűléseket
tart bennem, túlkiabálja
akaratomat, fölnégyeli
a terv s a remény remegő
testét és a kétségbeesés
ördögeivel uszít
leugorni a percek
lánchídjáról az örök
feketeségbe – – Ne hagyjatok,
barátaim, jó angyalok,
ne hagyjatok el, szomorú
asszonyom, messze-messze
alvó
kislányom, Klárika, szólj,
kiálts álmomba, kiálts a másik
országból ide, óh, kiáltsd
vissza hófehér életedbe
a sötétség
rabját, apádat!
 

(Pesti Napló, 1926. december 25.)

 

 

 

Csak te maradsz meg

Végül már csak te maradsz meg,
szánakozó
asszonytest, minden mozdulat
sirja, hus, lelkem utolsó
lakása, végső
békesség: sirva borulok eléd:
burkold be áldott
melegedbe fázó testemet
s vigyázz rám, mig a hűlő
gyönyörrel együtt
lassan visszadermedek
irgalmad álom-
bölcsőjében a halálba.
 

(Az Est, 1927. január 23.)

 

 

 

City

Tegnap és mindig, mindig, hidegen
szikráztak fölöttem az isten
elérhetetlen csillagai,
de most, kilobogva a tél
fekete hidegéből, a megfagyott
levegő ideglázában, paloták
fekete tükre alatt, fölriadt
lámpák csattogó
keringésében, a téli est
szigorú idegenségében, a pénz
tündöklő lármájában, ember-folyamok
örvényei közt, itt, hol embertelen
csöndek s magányos hegyek után
újra az üzlet és zűrzavar
rendjét iszom szemeimbe, itt,
a City
elegáns uccáin, kilobogva a tél
esti hidegéből, csillag-hidegen,
époly hidegen szikráznak az
arany kirakatok is, gyönyörű
üvegsírjai, kivilágított
akváriumai
minden kincsnek, amit
vörös nyárban s fekete-fehér
havak idején, a föld alatt
s a föld felett, faluk, mezők,
külvárosi gyárak és
kék tengerek távolaiban
teremt az emberi kéz:
óh, mily csillaghidegen
villog elő az üveg mögül
a pénz, mily tülekedő
tündökléssel igyekszik
lebírni egymást minden, ami
ide futott, össze, ide, robogó
erővonalakon, átgyúlt
üvegsírokba, palotasorok
villámló tükreibe, a City
esti aranylásába, ahol
vad fények alatt,
háború után új, aranyozott
háborúban
járunk és embertelen
csöndek s magányos hegyek után
én is járok most,
a megfagyott levegő
ideglázában, a pénz
villanykáprázatában,
megáradt ucca-folyamok
kőpartjai, zuhanó-suhanó
csillagok és lángoló mozik
vörös ködében, mesebeli
erők hálójában, remegő
idegekkel, és
hiába menekülök előle a szomszéd
árnyak nyomorába, üveg-
testemet kristálykardjaival
továbbhasogatja ez a sok
hang és fény: tovább
világít bennem az arany
kirakatok elérhetetlen
csillag-közele, a felriadt
lámpák csattogó
keringése, a pénz fagyott
villanymosolya, továbbugat
bennem a megáradt
sok esti ucca, és
még most is, az üres
lépcsőházban s szobám
csöndjében, a
kint szikrázó hideg csillagokat
emeli-ejti, tülkölő
és csattogó tűzmadarak
elűzhetetlenűl-puhán
ringó-zuhanó seregét
riogatja-kavarja előttem
minden megbékélt pillanat.
 

(Az Est, 1927. február 27.)

 

 

 

Napos tél egy tátrai üvegterraszon

Cseppenként s végtelen hullnak a december
fehér nyarában, a tátrai nap
szúró melegében, cseppenként s végtelen
hullnak a nagy üvegtetőkön, végtelen
hullnak a december gyöngyei, olvadó
cseppek, a tátrai nap
szúró melegében, a forró
erkélyeken, ötször
koppanva zuhannak a forró
hó nagy vércsöppjei, ötször
zuhanva, ötször koppanva a föld
s az ég közt, ötször, a négysoros
üvegtető lázas síkjain
zuhanva, öt emeleten át,
erkélyek előtt, millió
jajszóval, – óh, ma a meghalt
hó búcsúzik el a tiszta tetők
üvegsírjától a tátrai nap
melegében, a hó fehér vércsöppjei
búcsúznak a december fehér
nyarától s cseppenként s végtelen hullanak
alá, a tetőtől
ötször zuhanva négy emeleten át
a földig, ötször búcsúzva a
fogyó magasságtól, s zuhanó
haláluk közben ötször
megállnak, ötször
kapaszkodnak az élet-
mentő üvegdeszkákba, ötször
sikolt ki zengő
torkukból az utolsó
segélykiáltás: cseppenként s végtelen
hullanak, mind, itt nálam, és
jobbra és balra és
fönt és lent, cseppenként s végtelen hullanak
a fehér melegben, pattogó
bádogcsatornákban s üveg-
terraszokon, a halál
viszhangjait ébresztve, süllyedő
muzsikát, mindenütt, jobbra és balra és
mindenütt a szabályosan sorakozó
szobák előtt, a lázas
erkélyeken, a december
fehér nyarában, a tátrai nap
szúró melegében: édes
elvérzés, millió
seb millió vércsöppje, édes
méhkasok zsongása: cseppenként s végtelen
hullanak és a nagy palota
mind összeszűri az élniakaró kétségbeesés
millió muzsikáját, egyszerre, mindenütt,
a sok emelet lázas sebeinek
vércseppjeit, a halott
cseppek utolsó jajszavát,
mind összeszűri, egyetlen
zsongásba, ájúlt zenegyár,
nagy-nagy zenegyár: jaj,
barátaim, emberek, millió
külön halálok, mi zuhanunk
az idő lépcsőin, mi zuhanunk
fellegekből
halálba, sárba, mi kapaszkodunk
az életmentő deszkákba, mi
sikoltjuk a sosem-utolsó
segélykiáltást, mi zuhanunk
vissza a semmibe, a mi sebeinkből
ömlik a vér, cseppenként s végtelen
ömlik belőlünk az idő, a kedv,
erő s fiatalság, decemberek
fehér nyarában, a jéghideg
gond lázas teleiben, a mi énekünk
építi föl a világ szomorú
zenepalotáját, a mi életünk
vérzik el cseppenként s végtelen, óh, a mi
életünk vérzik a reggel és
alkonyat között, a mi
életünk sír itt altató
dalt magának a reggel és
alkonyat között, a mi
életünk sír, sír, sír, s a mi
fiatalságunk remegve és
sikoltva hulló percei
várják a Végső
Csöndet, mint a tátrai hó
várja a decemberi nap
szúró melegében, a tél
fehér nyarában, a lázas
üvegtetők közt, cseppenként s végtelen
zuhanva-sikoltva, hogy
lucskos sebeit
zöld kezével egy éjszakára
bekötözze az esti fagy.
 

(Pandora, 1927. 2. szám)

 

 

 

Tavasz, és roham a Nap ellen

Ez még csak a reggele; bimbó
az egész város: részeg bogarak,
mászkálunk az óriás falak
szirmai közt; reggel; de arany
lesz holnaputánra és nyugtalan
jóíze máris kicsalogat,
mert odakint tükrösek a falak
s a sár is édes; az ucca fele
fölszáradt, a másik fekete;
föllobogózott ég, ünnepély;
ma valami nagy öröm ér;
a hidon emberhangon nevetett
rám egy öreg ló; az emberek
duplán kapták fizetésüket,
úgy ragyog az arcuk; a hegy oldalán
végigsöpör az arany délután
s föntről a nap, arany üteg,
ezer ágyúból lövi felénk
édes kartácsait, a fényt:
arany golyói mellemen
csak úgy kopognak! be jó nekem
e sok seb, e gyógyító sugarak!
mindegyik a szívembe szalad
s átsurran rajtam, mint a betegen
Röntgen fényujjai. – – Nem ide akartam
jönni, de most futok, föl, a napban,
a Gellérthegyen, mint leitatott
katonák, rohamkor: a Nap ellen
kell menni most, szembe a tűzzel,
átvágva a szerpentineken, egész
a Citadelláig. – Fönt vagyok. – – És
most megfut és Budakeszi felől
ágyúz tovább és gyujtogat
és senki sincs, csak én meg a Nap,
és elfáradtam, de a Napot
nem engedem, a Nap ellen
indultam, és kitárom a mellem
és föllobogózott ég és fényhegyek
és fényhidak, és otthon emberek
várnak rám. – – És nem akarok, és megyek,
ahová a Nap hív a hegy megett.
 

(Pesti Napló, 1927. március 13.)

 

 

 

Duruzsolj, tátrai villamos

Duruzsolj csak, tátrai villamos,
duruzsolj s vidd sárga-fehér
fényburádat a gyönyörű
éjszaka csöndjében, szaladj
kanyarogva, fölfelé, havas
faluk s fenyőerdők
között, csavargó
kis sárga fény, föl a hegy
derekára-nyakára, duruzsolj
jó meleg éneket a jó meleg
bágyadásban, fejed fölött
lengesd meg a kanyarodók
nagy körsikolyát, a sínek
rohamriadóját:
duruzsolj, tátrai villamos,
szaladj és zsongd tele altató
énekeddel fájó fejemet,
mert a szomorúság
országából indultam én
ma reggel, és
most látom csak, hogy minden, amit
el akartam hagyni, velem
jött s itt van, becsomagolva nehéz
bőröndökbe, itt van, velem:
itt vagyok én,
ő, a másik, az a
másik, a másik, a mindig
szomorú koldus, akit
tegnap leszúrtam, itt van, velem,
a halott, én, áldozatom,
aki elől
menekültem és akit
nem mertem elásni, Dunába
dobni: velem az a másik,
itt van, földarabolva, nehéz
bőröndbe zárva, velem
utazik, láthatatlanul,
meggyilkolt gyilkosom – óh
duruzsolj, tátrai villamos,
duruzsolj és vidd sárga-fehér
fényburádat a havas faluk
s fenyőerdők között, rohanj
föl, föl, rohanj,
sikoltó villamos-szék, rohanj
tovább-tovább a kanyarok
lengő sikolyában, föl a tél
ormaira, és az utolsó
tetők és állomás után
dobd le magadat, kivilágított
üvegsír, s dobj ki magaddal
az életből, valahova,
akárhova, boldog
halálba, hóba, feledésbe!
 

(Pesti Napló, 1927. április 3.)

 

 

 

Tízezer magyar gyermek

A: Rettenetes. De ne törődj vele, mert mindezen nem lehet változtatni.
B: Nem lehet változtatni? Hisz ez még rettenetesebb!
(Egy beszélgetésből.)
 
A szürkeruhás fiatalember
mindenkin szeretne segíteni.
Nyolc éve dolgozik a kerületi
előljáróságon: türelemmel
hallgatja az idegen panaszokat;
segít, bár tudja, hogy nem sokat,
mert az ötvenezer magyar gyerek
közt – mondja ő maga is –
tízezer van, akinek
megváltás volna a
menhelyek irtózata is.
A szürkeruhás fiatalember
nem proletár.
Nem szabad, hát nem politizál,
csak ép haza-húzza a szíve.
Fogalmazó úr, – ez a címe.
Külön szobája van neki,
s ha reggel bemegy a hivatalba,
a kapualjban előtte a szolga
kalapját mélyen megemeli.
A fiatalember asztalához ül.
Tegnapestére gondol, és örül,
ahogy egészségéhez illik,
nőnek, emléknek, utazásnak,
pár kellemes várakozásnak,
a napnak, amelyre ablaka nyílik,
baráti levélnek,
s hogy emberek élnek
és ő is él, s ha undok is
ez a szoba, s ha nem sok is
a fizetése: van annyi friss
erő benne, hogy a gondokat
legyűrje, és remélheti,
hogy jó sora is lesz, ha nem feledi
a gyakorlati szempontokat.
Ez a fiatalember már sokat
tanult, s tudja, hogy mit jelent
a Rend;
úgy látja, hogy a Rend-Ellenesség
okoz minden bajt és zavart:
rossz ösztönök, rossz nevelés.
Bukott lányoknak gyakran kénytelen
elmondani: „Tessék
vigyázni legközelebb, hogy a gyermek
ne szülessék törvénytelen…”
S vigasztal, tapintatosan, és
a referátumok adatai között
lelket kap lelkétől ez a szó:
„sorsüldözött”,
s gyomor és nyomor összerímel
beszédében valami papi színnel,
papi jóakarattal: az állami jóság
gép-papja ő, a hatóság.
És a szürkeruhás fiatalember előtt
akták hevernek, egész rakomány.
Üres levegőszemeivel
gyakran benéz az ablakán
a közönyös Züllés, amely
földagad kint az utcán (pedig
milyen gyámoltalan!) egész
az emeleti ablakokig…
A lassu-lassu Pusztulás,
lézengve (légnemü óriás,
kinek minden porcikája egész)
szanaszét a városban: szívesen
megpihenteti egy-egy részletét
nála, hiszen másutt sehol
nem törődnek vele, de itt
meghallgatják s elkönyvelik…
Sűrűn küldözgeti hírnökeit
a Betegség és a Halál is,
többnyire nőket, vétkezőket,
piciny szájaknak kéregetőket, –
a Betegség és a Halál, aki
törvényeket
kér, és irkál szörnyű kérvényeket
ide, a remény tornácaiba,
az égbe, a lenti piszokból,
pincékből és külvárosokból.
S a szürkeruhás fiatalember,
aki sohasem akar és sohasem mer
túllátni azon, hogy Ez A Rend
az ügymeneten kívül mit jelent
és mit tart fenn és mit teremt
és az életben hogy rímelteti
a pénzt a gyomorral,
a bűnt a nyomorral:
a szürkeruhás fogalmazó
több mint polgári szeretettel
bajlódik a proligyerekekkel,
mert derék ember a maga helyén
s Szent Péter volna, ha parancsokat
más adna néki, az isten, vagy én.
De néha, mikor egyedül marad
aktáival és emlékeivel,
amiket nyolc év alatt
szerzett, és látja, hogy áll a Rend, és
csak az a rend, hogy legyen Jelentés,
és mint hullám hullám után,
új szám jön minden szám után
s ő semmit sem változtatott
s nem intézett el igazán,
mert ömlik a szó, a tanács, a vezércikk,
és egy sem akarja az alapokat
kicserélni; szeretne segíteni, érzik,
de fixfizetéses jóakarat
marad valamennyi; a rendelet, ankét,
gyermeknap, áldozat, egyesület
mind-mind tehetetlen, s néha, ha van pénz
az sem vas-törvény, csak szeretet,
s nem kötelező: és iszonyu lassan
épűl az igazság s gyors az idő,
épűl az Egész, de az iszonyu harcban
mindig magárahagyatva nő
új frontba az új katona, a modern kor
munkáshada, ágyútöltelék,
s minden húsz magyar évben elvész
a Legnagyobb Új Nemzedék:
a szürkeruhás fiatalember,
aki – hálisten – sose volt proletár
s legfeljebb fölfele politizál,
megborzad csöndesen
s érzi, amit máskor sohasem,
érzi vagy sejti: Ez A Sok
Papír, mely nyöszörög és dadog
és nem fogy el: a Távollevők
üdvözült seregei előtt
őtőle is kérdi E Sok Írás
és sok sírás, ajtónyitás,
hogy meghaljon vagy éljen-e
az ötvenezerből Magyarország
tízezer koldus gyermeke.
Ilyenkor a fogalmazó meghajol
valami idegen isten előtt,
s mint cellábazárt néma őrült,
ki csak dühöng s ajtót nem lel sehol:
mellében futkos és ugat
egy új, vad, állati sikoly.
 

(Pesti Napló, 1927. április 17.)

 

 

 

Budapest

Házak, paloták, villanyhomlokú,
tornyos kövek, Budapest házai, –
tíz éve járok már alattatok
és bennetek: meglaktam a proli
pincék nyirkát és a körutat és
a Dunapartot, törtem aranyat
betonbányáitokban, csobogó
uccáitokon úsztam nyiharász
autók delfinhátán s vitt berregő
repülőgép tornyaitok fölött.
Ismerlek és szeretlek titeket:
egyikőtökben szeretőm lakott,
a másikban öt évig munka és
fizetés várt rám elsején; ez a
templom is ismerős: kislányomat
ott keresztelte, álmosan, a pap:
ismerős minden kávéház, mozi,
és ma is barátom a Keleti
Pályaudvar, hol partot Budapest
földjén először értek lábaim.
Tíz éve élek már közöttetek,
s szeretlek, néma, nagy barátaim.
Üregeitekben hány ember élt
s hány pusztult el, – óh házak, paloták,
kiket, mint fájó torkát a beteg,
életekkel öblöget a halál,
élő húsokkal, gonddal, izzadó
pénzekkel és szerelmes éjszakák
orvosságával: óh, házak, a ti
barátságotok mégis szomorú:
Óh, Budapest, pincék és paloták
mulandóságunk szállodái, – úgy
füstöl ki belőletek az idő,
mint férget a ciángáz! Nézlek és
látom már néha-néha, mily vigan
töm majd belétek én utánam is
új húsokat az élet, amikor
már megrágtatok és roncs testemet
emberevő szátok új, ízesebb
falatokért hidegen kiköpi.
 

(Pesti Napló, 1927. július 10.)

 

 

 

Hétköznap

Ragyogó reggelben villamosok
csordái indultak, vidáman és
kipihent kerekekkel, taxik is
ébredeztek standjukon, fekete-
és vöröslakk-hátú nagy bogarak,
Budapest gép-állatai: rekedt
tülkük föl-fölhorkan a fényre, mint
elefánt üdvözli a támadó
napot erdeje mélyén…
napot erdeje mélyén… Óh, nagyon
rég nem jártam már én a hajnali
körúton, így, mikor a verebek
csiripelése idillikusan
folytatja az idilli éjszaka
uccalány-csivogását… Óh, nagyon
rég nem jártam e palotasorok
hegyszakadékai között, pedig
már pénzt sem kell fizetni a kapu-
nyitásért, hiszen a tücsökfejű
házmesterek kibújtak odvaikból
s mingyárt kezdődik az előadás:
ingyen-mulatság, ucca-hajnal. És
ez a legszebb, az ébredés, mikor
hétköznapi föltámadásra készül
az alvó város, e szabályozott,
szép hegyvidék, ahol természeti
jelenség a rendőrőrszemek és
rikkancsok leváltása és nyíló
virág minden tündöklő kirakat
s az antennás negyedik emelet
éppúgy csábít öngyilkosságra vagy
himnuszra a napfényhez, mint derék
turistát a megmászott hegyorom.
Közben a pénz összekürtölte már
hajtóit és ebeit… a vadászok
műhelyben-irodában üldözik
a kacér szökevényt, gyermekmesék
aranymadarát, aki össze-vissza
röpköd, ki-be, házak s lelkek mohó
ablakain… modern hadseregét
fölvonultatta már az ucca és
medrébe zárva, megőrült folyam,
rohamléptekben nyargal föl s alá
s nem fogy el és nem fárad el…
s nem fogy el és nem fárad el… csak én
fáradok lassan, munkanélküli
lézengő úr… leülhetnék a Szent Szív
elé koldusnak, de nem hiszik el,
hogy testvérük vagyok: se szív, sem az
üres zseb nem elég igazolás
Krisztus és Marx koldusai előtt
s nem vakítom meg lelkemet… Tovább
megyek, társtalan akarat, tovább
kell ődöngeni, mintha idegen
utazó volnék, amerikai
semmittevő, ki nézi a világot,
Itáliát, Párizst vagy Bukarestet,
kívül az életen,
kívül az életen, vagy egy halott,
aki magára már csak visszanéz
és jobb híján abban gyönyörködik
pimasz ráéréssel, hogy: itt, a sarkon,
ahol a kövezet sebészei
forgatnak nehéz s csengő érceket,
mily vastagbőrű buborékokat
böffen a nagy katlanban fortyogó
aszfalt-szirup, s mily isteni-unottan
nézi egy piszkos és erős legény
a barna füstöt, mely a megkavart
üstből nem a mennyek felé, hanem
– átkozott oltár – savanyú szagával
e ragyogó napban, az ucca hős
áradásában, autók, emberek
s villamosok úszó csordái közt
tehetetlenül visszaszáll a földre.
 

(Pesti Napló, 1927. augusztus 14.)

 

 

 

Futballversenyen

 
A 61. magyar–osztrák mérkőzés
 
győztes Tizenegyének, taps helyett
 
Diák voltam, jeles tanuló, egy kissé lomha, fáradt,
nagycsontú, csúnya fiú, akinek a torna sohasem ízlett,
de most, hogy a pálya ellipszise előttem habzik-árad
a negyvenezer néző alatt: újra lábamba viszket
a régi vágy, tornakerülő éveim sportja, a futball,
a régi vágy és régi öröm, mint táncos lábban a tánc:
minden izmom egymásba feszül és összevissza rugdal
a bőr alatt, a cipő alatt, és testem fájva ráng.
Minden izmom egymásba feszül s mint élő, lekötözött gép,
mozgok, egy helyben: csontjaimat fölrázta a futás,
s míg nézem a negyvenezerfejű tömeget, a közösség
izgalma s izma belémdagad, hogy egy és óriás
test legyek én is, erő, ruganyos, s ne maradjak Én: Tizeneggyé
szakadjak s legyek a csapat, center, kapus, fedezet,
s minden játékosban külön s együtt fussak, hiszen eggyé
és sokká válni ma egy, miként hullám és tenger egy.
A labda száll s ittas vagyok, mint ittas a fájdalomtól
a néző is, ha a színpadon jól szenved a színész,
vagy ahogy ittas lesz, aki szeretőket les ki, s a gondtól,
aki koldussal beszél s proli pincék szennyébe néz.
Óh, szennyes, nagyszerű izgalom! háború! hősiesség!
Óh, hogy rohanok s rohanunk, amikor nekilendül a front s a csatár!
Óh, hogy remeg a régi fiú, hogy az ellenfélt leszereljék!
Óh, hogy remegek, ha kavarodás van a másik kapunál!
Remegés az egész, jó s rossz, ahogy a játék áll, hősi, brutális
izgalom… – óh, tudom én, a tömeg csak ilyenre kapható!
De tömeg vagyok én is és gyerek: alig jöttem ki, máris
a régi gimnazista vagyok, könyvmoly és jótanuló,
a medvetestű, lomha fiú, aki utálta a tornát,
de a futball érdekelte, csak a futball, s aki maga is
volt center a nagyerdei tisztásokon… Óh, ha sodorják
vissza az évek, az a fiú úgy látja, hogy ma is
ott rúgja a labdát, ő maga, vagy utódja, az erdei pályán
és este szívdobogva a Piac uccára siet,
hol a szerkesztőségek előtt kiragasztva a táblán
pesti távirat hirdeti az eredményeket.
 

(Az Est, 1927. szeptember 27.)

 

 

 

Kínod: szabályok dialektikája

 
Szemedben volt az árulás,
 
hangodban a hazugság csengett
 
s bár ez se volt már új varázs,
 
egész lelkem érted esengett,
és hozzám símult drága derekad
és egész testemmel csókoltalak
és halott voltam, föltámadt halott
és nem éreztem, hogy koldus vagyok,
 
mert
igaz és hű volt ez a gyönyörűség,
 
kétszer-egy kínra irgalom,
szerelmedben csak a gyönyör a hűség
 
s én csak testedben bizhatom.
 
S mondtam: – „A vágy üres kapocs
 
s nincs meg, ami elérhetetlen,
 
és ahoz mindig hű vagyok,
 
akit testileg is szerettem.
Ez az egyetlen, biztos gyönyörűség,
két meghajszoltnak béke s irgalom,
míg kétszer-egy: egy, addig tart a hűség
s szép hazugságokban nem bízhatom,
 
mert
hiú lelketek mindig árulás
 
(s lelket szeretni ki tudott?)
örömeimben sose volt csalás
 
s húsotok sose hazudott.”
 
És mondtam azt is: – „Ez kevés,
 
dugott diadal, büszke szégyen,
 
csak néha miénk az egész
 
s kár rajta osztozkodni négyen.
Ha jó is, betegség és öncsalás,
van szárnya, de ereje nincs az égig,
s zokogva megy a lelkifurdalás
az uccalányoktól a feleségig,
 
mert
bár a jelen az egyedüli hűség
 
s e test most szeret igazán,
van még holnap is és van keserűség
 
s kihez forduljak azután?”
 
S jött a Gonosz és megfelelt:
 
– „Ahá! a régi keserűség!
 
Kín az életed, persze, mert
 
csak a kín az igazi hűség.
Bár testnél nincs gyönyörüségesebb,
a keserűség még hűségesebb
hozzád, és minden tetted árulás,
csak test és mégis lelkifurdalás,
 
mert
magad vagy a gyönyörűség halála:
 
mit kérdezed, hogy mit szabad?
Kínod: szabályok dialektikája,
 
és magad sem tudod, ki vagy!”
 
Sirva feleltem: – „Jaj, igaz,
 
az az igaz, amit te mondtál!
 
Megváltóm vagy most, út s vigasz,
 
s én bolondabb minden bolondnál:
egyszerre kettő vagyok én: a bűn,
mely nem élvezi magát… Oh, ne tűnj,
ne tűnj még el!…” – kiáltottam utána,
de már csak hangja felelt: – „Hívsz? Hiába,
 
mert
bármit ígérsz, már az maradsz, a teljes
 
szabálytalanságban szabály,
és így, fiam, az ördögnek se kellesz
 
és egyetlen megváltód a halál!”
 

(Pesti Napló, 1928. március 4.)

 

 

 

Szegények kincse

Kedves, ne szólj. Kardot és vértet
rakok elébed:
csak mi maradtunk, anyaszült
mezitelen s örökre némán.
Fegyvereim semmit sem értek,
kikért küzdöttem, sose védtek
s megkinzott testem, ime, bénán,
élő ágyadhoz menekült.
Ne vigasztalj. Van édesebb
s beszédesebb,
mint dobogó husod, mely ugy fogad,
mint kést a seb?
A néma test dadogja most a jó
vigasztalást és enyhülést,
puhán s forrón, ahogy a megnyiló
seb szája öleli a kést.
Ne mondj semmit, most talán meghalok.
Mit akarunk
akárki mástól, amikor
csak az miénk, mit egymásnak adunk?
Négy pecsét kapcsol hozzád: hiv a száj,
körém csukódnak karjaid
s mig lábad ölel, a legjobb halál
édességébe köt a negyedik.
Ne mondj semmit. Igy, csöndesen
pihenj velem,
sirva egymásba-menekült
szegények kincse ez a szerelem.
Nem érdekel, mi lesz, mi volt,
sorsunk egy pillanat
égünk, s minden tüzet kiolt
már-már egyetlen mozdulat.
Ne szólj, ne mozdulj. Van-e édesebb
s beszédesebb,
mint irgalmas tested, mely ugy fogad,
mint kést a seb?
És van-e szebb,
mint hogyha most itt meghalunk,
vert koldusok,
egymásnak árva sirjai vagyunk?
 

(Együtt, 1928. március, a költő utólagos átdolgozásában)

 

 

 

Öreg úr a Balaton partján

Egy öreg úrral mentem én, –
nagy nyár, tó és szép esti partok.
Reszelős zene szállt felém:
gyönyörű nyárban jártam én,
de este a part fövenyén
békák guggoló népe vartyog:
az életemben jártam én
és brekegve zúgtak a partok.
Ez lesz, fiam, az életed
jövendő kisérőzenéje,
(fordult hozzám a jó öreg).
Ez lesz, mondom, az életed,
szép, nagy zene, de rengeteg
hamis hangot fonnak köréje,
e vartyogás lesz életed
állandó kisérőzenéje.
Nem voltam szent – folytatta – de
nem tűrtem, hogy más szidjon engem.
Tanulj példámból. Sohase
voltam az ég angyala, de
az ördögnek sem kegyese
s már mindenért megvezekeltem.
Gyalázkodtam magamra, de
nem tűrtem, hogy más szidjon engem.
És szidtak (tudtam, tudtam én)
barátaimnak s szeretőmnek.
Mindenütt vartyogtak felém
és szidtak, szidtak (tudtam én)
a guggoló lelkek, szegény
irígyek és gazdag letörtek,
szidtak, hazudtak (tudtam én)
barátaimnak és szeretőmnek.
S aztán titokban s kedvesen
elém járultak talpnyalásra,
jöttek hozzám, mind, szemtelen,
és meglapultak kedvesen
s mindegyik elmondta nekem,
hogy milyen aljas mind a társa,
mert titokban és kedvesen
elém járult mind talpnyalásra.
És én csak tűrtem szótlanúl
hisz elsorvadnak, mint a fűszál
s tudtam, hogy én vagyok az úr,
mégis dühöngtem szótlanúl,
noha szavuk semmibe fúl,
mint mikor a nagy égbe füst száll,
szenvedtem, büszkén s szótlanúl,
mert újranőttek, mint a fűszál.
S mert nem vesztek ki sohase,
megtanultam megsiketülni.
Fiam, lásd, ez a brekeke
nem hallgat itt el sohase:
nekik is szent joguk van e
parton ülni és hegedülni,
s mert nem hallgatnak sohase,
tanulj te is megsiketülni.
Elhallgatott. – Alszik a tó,
csak a kísérőzene vartyog.
A rossz, fűszernek, néha jó,
és szép a nyár és szép a tó.
Ki-ki brekeg magának, – óh,
barátaim, többet akartok?
Örök a nyár s örök a tó,
de az is örök, ami vartyog.
 

(Az Est, 1928. március 25.)

 

 

 

Hol vagy? ki vagy? milyen? mi voltál?

Álmomban magamat kerestem
(vagy már a jövő keres engem?)
mert én már sehol sem vagyok,
sem apámban, se gyermekemben.
Láttam egy tájat, s valakit
aki hasonlít egy kicsit
rám és szóltam: – „Itt, igen, ez volt!”
de felelt a tétova Mégsem:
– „Nem ez voltam és jaj, nem ez volt
a nap sem, a föld sem, az ég sem!”
Jött március, mikor a felhők
szép régi lelkemet idézik:
– „Barátai fák s nemes erdők,
keresd a tavaszban a régit!…”
Valaki erdőben csavarog,
meglesem, hozzárohanok,
nem látom, hogy káprázat és
rákiáltok: – „Megvagy, te voltál!”
S egy fa felel: – „Ő csak idéz
s aki barátunk volt, halott már!”
Barangoltam érte a várost:
itt élt valaha, tudom, érzem,
de sehol sincs, templomba nem jár
s nincs itt a vörös tüntetésen.
Néztem a fiatalokat
s néha megcsalt egy pillanat:
ott beszél! ő az! ráakadtam!
vár, hisz, rajong benne az élet! –
De csak egy perc, s a pillanatban
nem férnek el a férfi-évek.
Kerestem barátainál
s szeretőit is fölkerestem.
– „Zsidóbérenc lett!” – „Bolsi!” – „Kár!”
– „Fenét kár!” – mondták, s: – „Elfeledtem!”
Egy nő szólt: – „Gyöngéd volt nagyon!”
– „Brutális, éhes izgalom!”
– mondta a másik, s erre száz:
– „Jó volt!” „Rossz!” „Tűz!” „Víz!” „Kicsi!” „Sok!”
S égetett a kíváncsi láz,
hogy ki voltam és hol vagyok?
– „Milyen volt hát?” – kérdeztem végül
kétségbeesve, és az álom
palotát épített elém,
(életem volt ez és halálom).
Beléptem. Szűk sikátorokban
s arany termekben tántorogtam,
s minden szoba egy régi nap volt,
régi napjaim, melyeket
az álom-út most összekapcsolt
s lassan megelevenitett.
Minden szoba egy régi nap volt
s mindegyiknek lakója más,
s mi eddig külön pillanat volt,
lett most együtt és folytatás.
Az utolsó fekete volt,
benne ének és zene szólt,
zümmögő és édes moraj,
millió hang összekuszáltan,
amit csak annak füle hall,
ki járt már egyszer a halálban.
S egyszerre megtisztult az ének
és szólt: – „Az Idő erejével
akarsz bírkózni és a véget
kötözgeted az elejével?
A sok együtt az egy, a vég,
a többi mind csak töredék.
Vedlik az élet és akit most
keresel, az már csupa emlék,
mert mint a ruháit a gyermek,
úgy nőtte ki ő is a lelkét.
Régi lelkeidet kinőtted,
a mának a tegnap halott már
s csak ilyenkor van mind előtted,
ami történt és ami voltál.
De míg változtál, megmaradt
sok régi tetted és szavad:
régi napjaid megmaradtak
barátságnak, gúnynak, veszélynek,
az elmult szavak megfakadtak
s ti most nem egymásról beszéltek.
Ezért nem értik, mit beszélsz
s ezért nem látja senki egymást
s talán magát sem… Amíg élsz
ezért jelenthet örömed gyászt.
Minden ember egy és ezer,
mindenki egy mindenkivel,
egyszerre egy és más, amíg
minden részlete külön él,
mert valahol mind él, amit
tett, mondott, gondol és beszél.
Hol vagy? ki vagy? milyen? mi voltál?
Csak én tudom és senki más.
Van s nincs minden, ami halott már,
de kell hozzá a folytatás,
melyben a sok rész egybeáll
és lesz igazság és halál!”
– „Most ébredj”, búcsúzott a Hang az éjben –
„s amit mondtam, mondd el az embereknek! –”
…Felébredtem. Álmomat elmeséltem
s nem haragszom, ha érte kinevettek.
 

(Pesti Napló, 1928. április 8.)

 

 

 

Partok

Határaim, utamban eggyek,
hullámaimban keveredtek,
kisérők és elémfutók, –
minden csókomon testeteknek
minden izével átremegtek
és öleltek és adogattok
egymásnak s védtek, drága partok,
védtek, nyugtalan, rossz folyót:
ti formáltok és ti vezettek
s egymást nem látva s el nem érve,
tájatok lelkét meg nem értve
egymásnak idegen lehettek,
mégis vagytok és bennem eggyek,
tükrömben álltok és siettek
s én örökre összeölellek
a megtett uttal titeket,
és magatokkal, lelketek
hajnalával, hogy így jelen
maradjon és jőjjön velem
minden, ami messzire mult
országokból tükrömbe hullt,
szálló tükrömbe, képek, évek,
arcom fölé hajolt vidékek
s hid és hajó és kikötő:
bennetek őrzöm meg magam,
partok, akik közt parttalan
fut velem az idő.
 

(Pesti Napló, 1928. szeptember 2.)

 

 

 

Búcsú egy gyermektől, idegenben

Kislányom, néha még
látlak, néha még fölkereslek,
de elvesztett, hatéves gyönge tested
oly más, oly idegen,
mintha egyikünk már nem élne.
Kis husod ismert melegét
úgy érzem még, mint őszi gondolat
az elmúlott tavaszt, de csókodat,
mikor, mint régen, hozzád hajolok,
nem az kapja már, akinek adod.
Kérdezem, mit csinálsz?
S tréfálva, úgy-e jó e másik otthon?
S próbálok nevetni, hogy kis szived,
amig lehet,
gyanut ne fogjon.
Kislányom, idegen
beszél veled, nem apád, – a kezem
cirógat, de csak vendéged vagyok
és szégyellem melletted, hogy milyen
borzalmasak titokban a nagyok.
A te kis bánatod
és örömöd még testtelen
s oly egyszerü s természetes,
hogy ha szeretsz,
egyszerre kettőt s egyformán szeress.
Kislányom, míg te itt
játszogatsz s lelked fehér és arany,
engem megfog a pénz, vér, munka, csók,
akarom és nem tehetem a jót
s boldogságom másnak tisztátalan.
Mindent veszítve jöttem én ma hozzád
és félve nézem ártatlan szemed
s kezdődő életed:
ha megnősz, – mint apád, te is olyan
beteg leszel, rossz és boldogtalan?
Nálad vagyok, Tisztaságom, de még
rajtam és bennem a gyötrelmes élet,
s nincs senkim – – Szép, testetlen, drága lélek,
öleld fázó szívem köré
tündér karjaid melegét,
csókold álomra szememet,
kislányom, kis idegenem,
és játsz mellettem csöndesen,
hogy legyek még egyszer oly tiszta és
mintha már nem is élnék.

(1928. december)

(Publikálva: Magyarország, 1929. április 14.)

 

 

 

Tulvilág

Éhes vagyok, mint egy halott,
halott is vagyok már egészen
és ődöngök, kivül a keritésen,
mint koldusok,
mindenen kivül, a testtelenség
rabságát sirva, örök inség
kárhozatában, összevissza
lézengek a világon át,
üres lelkem becsavarogja
a várost, beles az ablakokba
és átlengi a falakat
s erőlködöm, hogy lássanak
s kiáltok s mégis semmi hang,
jelen vagyok, mégis bitang,
nincsen előttem akadály,
az élet mégis veszve már,
hiszen nincs kezem megragadni,
husom valamit befogadni,
nem vagyok már csak gondolat,
saját magam kisértete,
emlék és sóvárgás, amely
nyúl mindenért, de nincs mivel:
testem, hullott eb, út szélén hever.
Elmegyek hozzá: ő vagyok én,
a régiből csak ő az enyém,
málló roncsait a szemeten
dühöngve rázom, összeszedem,
nézem, lehet-e belebujni,
jaj, hogy lehetne visszajutni,
körülszaglászom, költögetem,
próbálom ujra egyberakni,
foltozni és lelkemre adni
a tört páncél darabjait,
sziv, csontok – régi helyüket
keresem – kéz, láb! – s nem lehet,
összeesik mind, mint a rongy
s én ott lengek, szegény bolond,
tétlenül a roppant időben
és föld alatt és föld felett,
kőben, virágban, levegőben
irigyelem az életet
s gyilkolnék mindent, ami jár,
ami mozog, ami eszik,
küzködik és szeretkezik,
ami valóság, valami,
akármilyen rút és pici
féreg, giliszta, moh, bogár.
Piszkos erőszak a halál
s még borzalmasabb, hogy a lélek
tudja, hogy tovább tart az élet,
a másoké, a hús, a vér.
Mi az enyém, mi vagyok én még?
Valami olyan nagy szegénység,
amilyet nem sejt, aki él.
Jó volna most, jó volna már,
amit régen annyit gyaláztam,
a hitvány test, amit leráztam,
hogy legyek tiszta és halott:
jaj, most halottak közt vagyok,
gyáván, némán és tehetetlen,
telhetetlen, telithetetlen,
pusztithatatlan, temetetlen,
lélekké, vággyá, semmivé
hűlve, ritkulva, hullva, züllve
settenghetek folyton velük
az élet körül, mindenütt,
velük, akik belopakodnak
mindenüvé, ahol csak éltek
és éheznek és enni kérnek
és szomjaznak s nem tudnak inni,
nem tudnak semmit hazavinni,
de testük ágyatokba fekszik,
asszonyaitoknál melegszik
s csókol és senki, ő sem érzi
s mindent fölhabzsol és nem érti,
hogy mégis csak üres marad.
Ott látom köztük magamat
és a gyűlölt rokon-csapat
jajgatva leng mindig tovább
városon és uccákon át,
ott ténfergek köztük, buta
robotban, a semmi koldusa,
futok a valóság után
és hitetlen próbák után
naponta százszor visszatérek
rongy testemhez, költögetem,
nézem, rázom reménytelen,
s megint eldobom és zokogva
borulok elébe a porba.
 

(Az Est Hármaskönyve, 1930)

 

 

 

Találkozás

Menekűlsz és nincs kegyelem,
menekülsz valami elől,
– te tudod, mi a bűnöd!
Lelkednek vére melegen
ömlik és borzadva tűröd:
„Ments meg, ész, álarc, fegyelem!”
Lennél vidám, könnyű, igaz,
de ucca vagy, bús bűntanya,
teli detektívekkel,
s mégy bátran, mert ha megriadsz,
hátad mögött már ott a fegyver
s a kiáltás, hogy te vagy az!
Itt állsz mellettem, – bántalak?
Tudod: nem szabad félni! Mért?
s Mitől? fénylik szemedben,
de belül máris omlanak
s nőnek eszeveszetten
a rejtő kártyavárfalak:
falak és szavak, takaró
kínok rejtettebb kínokon,
páncélok titkaidra,
szégyenre, szenvedélyre, – s óh
tudod, mind gyönge, mintha
csak üveg volna, áruló,
törékeny hártya, mely megett
akvárium lakóiként
teregetik ki vérző
kínban féreg-életüket
a néző
előtt a csupasz idegek.
Hiúság s gyanú szemete,
gőg, tüskék mérge, csönd s amit
dugsz mosolyogva (látom!),
ez a bent nyüzsgő fekete
nagy éj, óh mondd, barátom,
mondd, ember, magad betege,
mondd, fáj? birod? – Szánalmamat
érzi futva benned a hála
s elrémülök, mikor riadt
tekintetedből visszacsap
a válasz,
mondván, hogy: ismersz, magadat!
 

(Pesti Napló, 1930. január 26.)

 

 

 

Jaj

Látva, rémülten és bután,
hogy jár a roppant gépezet,
amely megőrli létedet,
és annyi csalódás után,
Rablás, Terror, Bűn, Vér, Hazugság
s a világ többi ős Hatalma
előtt, melynek szörny keze-talpa
szabja az élet örök útját:
Költő, élsz még? – Élek, de csak
hogy hirdessem undoromat:
kár volt minden mozdulatért.
Jaj a kezdetnél, jaj a célnál,
jaj annak, aki nem remél már
s jaj annak, aki még remél!
 

(Pesti Napló, 1930. március 18.)

 

 

 

Jöhet egy végső rémület

Egész életem jajgató
tűz volt és lelkifurdalás;
néha valami öncsalás
enyhített, hűs injekció,
a feledés eufóriája,
megsemmisülő öntudat,
amit a perc gyönyöre ad,
hogy a másik perc megutálja.
Most, mind zengőbben hallva zord
énekét a bosszúnak, egyre
gyakrabban mondom s hitegetve:
„Elmúlik minden, ami volt!”
S felel Valaki: – „Jó, de hát
mi lesz, ha élsz s nem gyűri le
a becstelenség ereje
benned a kínok angyalát?
Mi lesz, ha elfogy az erőd
a régi, ritka feledésre
s szíved megállítani késve
próbálod meg a vég előtt?
Biztos, hogy neked is akad
oltalmazó, vattás hazugság?
Megleled az éjszaka útját
vagy amelyet a hit mutat?
S ha látod, hogy napod betelt
és minden helyrehozhatatlan?
Gondoltál már a ronthatatlan
időre, végtelenre? – mert
jöhet egy Végső Rémület:
hogy holtan sem dobhatod el
keresztény lelkedet, amely
jó s rossz örök tudója lett!”
 

(Pesti Napló, 1930. június 1.)

 

 

 

Nyilj ki, kéjes Szédület!

 
Mint a lejtőn lefelé
 
szekér útja egyre gyorsabb,
 
futnak fáradt napjaim
 
és futásuk egyre rosszabb,
egyre gyorsabb; már nem is futás ez,
s ha a szememet lehunyom, rögtön zuhanás lesz.
 
Hogy tipegtek valaha,
 
hogy tipegtek, botladoztak!
 
hogy ugrattak azután
 
könnyű táncban, utcahosszat!
Utcahosszat! (Mondják, én is voltam
víg gyerek, vígan tipegő-táncoló napokban.)
 
Jaj, de messze már
 
gyermekkor is, ifjuság is!
 
Friss volt akkor s jó a nap
 
s este jó a fáradtság is.
A pihenést nem sajnálta, ráért:
azért fáradt el a nappal, mert kitett magáért.
 
Zuhannak most napjaim
 
és sodornak pihenőtlen;
 
és én mégis hajszolom,
 
mert nem bízom erejökben:
kár megállni! kár az éjszakáért!
veszett hajsza! vesztett álom! boldog, aki ráér!
 
Gyorsabban! A cél hol a
 
mindig-hátráló határban?
 
El kell érnem valamit
 
s közben talán a halál van!
Bölcsen bukom? Bután? Azt se bánom!
Mint egy őrült agya, józan s hideg a világom.
 
Utolsó nap: félni sem
 
tudok már az esti lejtőn.
 
Nyilj ki, kéjes Szédület,
 
nyilj ki, óriási ernyőm!
Nyilj, s ha birsz, tarts meg selyem karoddal
s szállj ki lassan a világból egy szegény halottal.
 

(Pesti Napló, 1931. május 3.)

 

 

 

[Köszönöm, bátyuska, elég bután…]

 

I.

Köszönöm, bátyuska, elég bután
hangzik, de igaz. Vacsora után
van még negyedóránk. Szabad egy
cigarettát? S most, ha megengeded,
hadd mondjam el én is az esetet,
kezdve mindjárt a végén:
csakugyan rendjel vagyok az erényén.
 

II.

Három éve történt. Triesztben
jártam és – aránylag – kikezdtem
a bárónővel. Hogy miért?
Mert rút volt, rettenetesen.
A nők persze csak a csúfnevén
beszéltek róla: „a förtelem”.
Pár éve élt már özvegyen,
és termete s évei felett
senki sem hunyhatott szemet,
oly rút volt, – – de hisz ismered!
Barátom, szónokolt ez a rútság,
támadott, ingerelt, pokoli
páncél, s volt benne valami
parancsoló, szuggesztiv ujság,
bénult s bénitó fájdalom.
Gondoltam, majd csak megszokom.
A table d’hôte-nál külön feladat
volt számomra, furcsa tanulmány,
őt nézni, nyugodtan! és a strandon,
mikor az édes, nyári hullám
kékjében ringott boldogan:
nézni és nem borzadni!… Mondom,
tanulmány volt, furcsa feladat,
szétszedni rútságát, ahogyan
tudós szed szét egy bogarat,
s örültem, ha e szörnyü testen
uj rémületnek fölfedeztem
egy-egy uj, szörnyü vonalat.
Ideg kell hozzá, jó ideg,
mondtam, de a lelkiismeret
bántott, hogy igy bánok vele,
és bosszantott a csufneve,
és sajnáltam, tudja az ég,
hogy szegény milyen elegáns
és mily siralmasan pocsék.
 

III.

Telt az idő, és lány meg asszony
akadt elég, hogy az ember
ártatlanul s jól elmulasson,
s mulattam is. És ő? Maradt,
aki volt, idegrémület,
a tapintás irtózata,
szemembe fagyott bűvölet,
agyamba dermedt rossz varázs,
megfoghatatlan-szokhatatlan
ingerültség és zsibbadás,
és néztem s szemem szétszedett
az arcán minden vonalat
(mint a tudós egy bogarat,
izenkint), mégis: érthetetlen
volt ez a nő, ki sérthetetlen
páncélban élt s kétségbeesve
próbálta e páncélt takarni
vagy levetni, tépni, lemarni
e rutság-páncélt, s élt, mosolygott,
mintha érdekes volna, boldog,
mit tudom én, – mintha neki
szintén járhatna hódolat,
amilyet minden csitri kap.
Láttam, szomorú szemei
mért provokálnak: elhitetni
akarta csak saját magával,
hogy ő se semmi, ő se senki,
és mert észrevette, hogy én
nem úgy nézek rá (istenem,
rémülten és idegesen!)
szóval nem ugy, ahogy a többi,
a panzió,
mely elkerülte vagy undorát
formákkal nem sokat törődve
nyiltan az arcába röhögte:
amikor, mondom, észrevett
bennem valami tiszteletet,
hálából egyre kedvesebb lett
s egyre kacérabb, – amitől
kedvem lett volna sirni. De jaj,
örültem, udvariasan,
s ez volt a baj.
 

IV.

Az uj, ha rossz is, izgató,
s ő nemcsak uj, – szenzáció!
Fojtogatott a feladat,
mégis megráztam magamat:
az undor is csak gyávaság
s ha nem szoktad meg, gyakorold!
De lelkem már betege volt,
sarokbaszoritott gyötrelem,
a nő nappal flörtölt velem
és ki maga volt üldözött,
már álmomban is üldözött:
egy éjszaka hideglelősen
arra riadtam fel, hogy ő tart,
ez a szegény, szomoru nő tart
szomoru karjai között.
Nem akartam megfutamodni,
ugy futni meg, hogy vereségem
őneki legyen ujra szégyen,
s gondoltam: túl kell jutni rajta,
más nem segit, akárhogyan!
Túljutni! kell egy pillanat,
mely maradék szánalmamat
végleg kiirtja! kell, igen,
a legfőbb undor kell nekem,
a testi megaláztatás,
hogy majd utána szégyenem
bosszúm és megmentőm legyen,
és ha nem tudtam kiröhögni,
tudjam majd, magamért, gyülölni!
Egy este, amikor szegény
megint bűbájt játszott nekem
s rútsága már-már zokogott:
fogvacogva s halálra-készen,
végső undort, menekülésem
lovagias és tán egyetlen
utját keresve elkövettem
ellene egy úgynevezett
erkölcstelen merényletet,
mire ő kurtán kidobott.
 

V.

Igy volt, bátyuska. Megesett.
A nő nem hazudott neked
s joggal szidja kalandja hősét,
kiből számára lett dicsőség
s tündöklő rendjel az erényén.
Most pletykahadat gyüjt ellenem
s minden csapatának – furcsa, nem? –
egy-egy szeretőm van az élén.
Persze, hiszen egyforma baj
a vereség s a diadal,
mert, ugye, ott kezdődik a bűn,
hogy megtudják, s az érdem ott,
ahol a bűn már elfogyott
vagy nem birt megszületni sem.
Igazam van? (Én nem hiszem.)

 

 

 

[Lánykám, nem értem…]

Lánykám, nem értem,
hogy komoly-e, igazi-e
ez az egész
bolondozás, szeretkezés.
Mezitlen tested
csókolom és cirógatom
drága ajándékaiért:
sokszor adtad már és keveset ért.
Ki parancsolta ránk,
hogy megváltást s istent keressünk
egymásban, rossz, gyönge hitű
papok gyanánt?
Jaj, rossz papok
vagyunk mi s néha már
azt hiszem, hogy hitünk kevés:
egész szerelmünk kétségbeesés.
Tudjuk, hogy bün amit teszünk,
de melyik isten
olyan jóságos hozzánk mint a bün:
egymás nélkül élünk csak keserün.
Nekünk nem bün a bün, de összekapcsol,
egy kis feledést mért ne adnánk
szégyenkező sorsunknak ujra s ujra
– egyebünk sincs – egymás ölébe bújva?
Lánykám, én nem tudom,
szeretlek-e. Deha szeretlek,
azért szeretlek, mert bűnben szerettél
s bünös testem bünös testvére lettél.

 

 

 

[Nem birok megmozdúlni, félek…]

Nem birok megmozdúlni, félek,
kedves, ne húzd el karodat,
aludni szeretnék, sokat,
s alig dereng bennem az élet.
Borogatás húsod szerelme,
de az én kedvem megfogyott;
az én szerelmem megfagyott
s örömed nem lesz soha benne.
Mert valami rossz tönkrevert és
kislányom, drága orvosom,
mi voltam más az ágyadon
mint tüzhöz menekült didergés?
Lánykám, te pólyáztál be forrón
élő testeddel gyógyítottál, –
voltál orvos, kedves, – de most már
álmom vagy, ágyam és koporsóm.

 

 

 

[Lélekben: – egye meg a fene…]

Lélekben: – egye meg a fene,
lélekben semmi se kell nekem,
én csak a testedet szeretem
és a tested, jaj, be kellene
be kell most, magam ellen! Jó halál
leszel mindjárt és álom, – gyülölöm
keresztény lelkemet, és az öröm
csak annyi nekem hogy semmi se fáj.
Méregnek jó vagy még, és altatónak,
lelkem öngyilkossága, szerelem:
én már csak a testet szeretem
villámcsapását a testi csóknak,
melytől elsorvad ideg és a láz,
drót és kin rossz lakásomban, kiégve, –
csókolj meg, altass és sodorj sötétbe
óh boldogitó buta zuhanás!

 

 

 

Mint a szegény, aki pénzt talált

Hát elmaradt, ez is elmaradt.
Sajnáljalak,
mint a szegény, aki pénzt talált,
de kedve támadt
visszaadni tulajdonosának?
Szinte mellékes volt, hogy szerettelek,
mégis irigyeltelek,
mindenkitől… s ha ma jobban is érdekel
– mondjuk – a kínai háború,
mint az, hogy már nem érlek el:
te megmaradtál életem
diszletei mögött valakinek,
elveszett kincsnek, csöndesen
elmaradt utazásnak,
szemrehányó, kis elmulásnak,
és már csak úgy jelentkezik
bennem az arcod,
mint becsületben nyugdijazott
pénztáros előtt a kassza, amit
kirabolni valaha elmulasztott.

 

 

 

A költő levele barátaihoz

Mit akarunk mi itt, barátaim,
hisz gyerekek vagyunk, ha azt reméljük
hogy változtatunk valamit! Gyerek
maradsz te is, szegény, szegény szivem,
ki kétségbeesett undorral egyre
csak azt dadogod, hogy: pénz! pénz! – csak azt
dadogod, amit álmodban egy isten
súgott meg, hogy: a pénz valahogyan
sokkal nagyobb úr, mint amennyire
nyilvánvaló, s hogy itt kell kezdeni,
hogy itt kell – – elfelejtetted a többit,
s most csak mámorosan dadogod egyre,
hogy: pénz, pénz, pénz! Óh, mit akarhatunk
mi itt, barátaim? gyerek-szivem,
miért élsz másképp s mért gondolkozol
másképp? miért vizsgálod vakulásig
az elromlott gép alkatrészeit?
mért szeretnéd javitani? miért
vársz valamit? miért csodálkozol
a politika erős tényein,
mikor tudod, hogy mindenütt az érdek
a legfőbb rúgó: közvetlen haszon.
Én azt hiszem, hogy gyerekek vagyunk
s gyerekszivvel vizsgáljuk a világot
s csak gyerekszemmel látunk túl a mán
s azért nincs sehol szövetségesünk,
mert nincs belőlünk haszna senkinek,
pedig mindenki mindent haszonért tesz.
Gyerekek vagyunk mi, barátaim!
Ne ábrándozz tovább, ne szólj, ne kérdezz:
komoly ember csak olyasmibe fog,
amiből haszna lehet valahogy.
Gyerekek vagyunk mi, barátaim:
gyereknek szent tűz a forradalom,
de csinálni vagy leverni: haszon,
és kiseprűzik mind, aki gyerek,
álmodó jóság, emberszeretet;
vagy megtűrik, bolondnak, mint a mi
álmainkat, mert változatlanúl
a pénz, az ő pénzük, marad az úr,
s tovább folyik az élet: a komoly
ember dolgozik irgalomtalan,
de csak olyat, amiből haszna van.
Gyerekek vagyunk mi, barátaim,
és más feléről is igaz a rim:
a mába néz az ember, nem előre,
s valahogy mindig haszna van belőle,
s amit tesz, – csak a gyerek nem hiszi –
mindenki csak a haszonért teszi.
Mit akarunk mi hát, barátaim,
mikor nincs senki szövetségesünk
s nem is lesz soha! És az sem igaz,
amit egyszer mondtam: „minden piszokból
tisztán s nemesen buggyan ki a láng”
óh, nem igaz! De hát akkor miért
tapogatjuk a sebeket, miért
hisszük, hogy külön-külön mind javítunk
valamit a világban? és miért
hisszük, hogy az élet legtitkosabb
rugóit megtaláljuk, mi, akik
csak a szépség gyerek-örömeit
keressük, és ha sejtjük is, csupán
dadogni tudjuk: pénz, pénz! – – Óh, be fáj
nekem, barátaim, nagy gyerekek,
be fáj, hogy nékünk csak sirnunk lehet
a sirókkal, vagy másról kell beszélni!

 

 

 

Gép s gyár mozdul, sin indul messze útra

(Konszolidáció)
Magamba nézek s mindenkibe látok:
láttam elveszni egy régi világot.
„Hogy ma születtünk, elég szomorú,
fiuk és lányok, mindenütt a földön,
s köztük magyarok szűk maroknyian,
tékozló apák maradékai…
Szép volt az élet s jaj, jaj, hova lett?
A régi szó legendák szava lett,
a régi szépből nincs már semmi se,
a régi sokból nem jut enni se,
a ma nyomora nem fér el a mában,
kis nép nem fér el a kisebb hazában,
határokkal és megnőtt gyűlölettel
mind messzebb kerül egymástól az ember:
örökségünk dáridók bőjtje és
a mi urunk ezentúl a Kevés.”
Tükrömbe nézek s látom a kor arcát:
az Elmultért lakol a fiatalság.
„Vezekeljetek és gyászoljatok:
minden virágot legázoltatok,
életünket eléltétek előre,
szétlőttétek pénzünk a levegőbe,
romboltátok, mi nemcsak a tiétek,
tüzet gyujtottatok s a ház leégett,
a haladás szent utjain, vakok,
a semmibe belenyargaltatok
s a romlás után ami megmaradt,
éj volt, hencegés, bosszú és lakat
és a tömeg silány vigalma, mely
nem érti-érzi az igazi gyászt:
Ti csak a multat vesztettétek el,
mi a jelent és a feltámadást!”
Magamba nézek s mindenkibe látok:
a tavasz mégis épit uj világot.
„Mégiscsak jó, hogy élek… A tavasz
nemcsak szín s példa s nem papi vigasz:
az emberi rossznál nagyobb erők
épitik már lassankint a jövőt
s ha megszilárdul az uj forma rendje,
gyülhet a méz az éhes üregekbe.
Piroshúsú házakba életet
visznek piroshúsú uj gyermekek,
gép s gyár mozdul, sin indul messze utra,
husz év a régit tán eléri ujra
s különb is lesz, ha régi gőgje hal
és lesz szocialista és magyar…
Tavasz van, ismét igéret a táj
s mindent meghozhat még nekünk a nyár!”
Fiatalok, győztesek és esendők:
bünhődjük és épitsük a jövendőt!

 

 

 

Vereség után

Uram, érzem, hogy keresztény vagyok,
gyámoltalan, és rossz szocialista
s minden rugást békésen fogadok.
Uram, érzem, hogy csak te vagy a tiszta,
de én nemcsak a tisztát akarom
és nem bánt a bűnök ezernyi piszka.
Uram, tudom, hogy keresztény s nagyon
gyarló vagyok, ezért kérlek megint:
hagyj el engem és hagyd el a fajom!
Uram, nem hittelek személy szerint,
de hiszlek, tudlak s éllek gondolatnak,
mely már népemnek vérében kering.
Uram, szükség, hogy mindent megtagadjak,
ami keresztény: kérlek, adj erőt,
hogy soha gyengét többé ne akarjak.
Utolszor térdelek lelked előtt:
szivósnak kell lenni az üldözöttnek
és ravaszabbnak, mint az üldözők.
Legyek, ha kell, olyan is, mint mögötted
kik haladnak élén a körmenetnek
s mégsem alázatosak és leköpöttek,
de fényben járnak, mint a fejedelmek.
Uram, láttam, vannak pompás növények,
akik épülni tudnak és szeretnek
s mig sorvadnak köröttük a szegények,
ők kitörnek a többi gazon át
s mástól szökve bennük duzzad az élet.
Uram, amit igérsz, a másvilág,
a te lelked az e földi világban,
de nékünk már ne ily harmóniát,
ne lemondást adj s ne hagyd, hogy a vágyban
álmodozva muljunk ki betegen.
Minden egészséges bimbóban-ágban
másféle törvény él, – óh, hadd legyen
példám a természet és szent szabály:
ne azt válasszam, ami rossz nekem.
A te állatod a jámbor szamár
s én az vagyok, állat, mely leborúl,
koldus, vagy mai szóval proletár,
s amit életem tetőled tanúl:
erő, elbirni saját gyöngeségem.
Csak hiveid vannak, de nem vagy úr
és nem lehetsz sohasem, – jaj, be régen
akarlak már elhagyni, szép, kifáradt
kereszténység, szomoru büszkeségem,
hogy kicsit zsidóbb és sokkal pogányabb
merjek lenni, e világból való,
s higyjek az igazság ököljogának!
Be rég nem hiszem már, hogy csak a jó
és a nemes az érték, s rossz fiad,
be rég kivánlak elárulni, – óh,
segits hát most, hogy megtagadjalak
és a megváltást másképpen esengjem,
s ha nem adsz erőt, hogy elhagyjalak,
Uram, irgalmazz, és hagyj el te engem!

 

 

 

A lélek panaszkodik a testnek

Te adtad keretemet az időben,
mint kém jártál és figyeltél előttem,
fülem, orrom, szám voltál és szemem,
ujjam hegye, fiam és mesterem,
és katonám és gépem és lakásom,
éjjel sírom, reggel föltámadásom,
és voltál földem, kertem, hogy magam
földöntúli legyek s anyagtalan.
De nem vigyáztál rám, sárba vezettél,
rossz lányokon keresztre feszitettél,
nem gondoltad meg, hogy mikor a nő
ragadozó és emberhúsevő
testének magad étkül odadobtad,
a vályúban engem is megtapodtak,
összerágtak s kiköptek szennyesen
és nem leszek már tiszta sohasem,
mert aljas vagy és lerángatsz magadhoz.
Az élet hozzád fűz, rabot a rabhoz,
és tűrnöm kell, hogy mikor leterít
sok kéjenc vén bűn s megbecstelenít,
én is pusztuljak lassan temiattad.
Jaj, testvérem, mióta megtagadtad
ami voltál és most félig se vagy,
minden szépség és büszke gondolat
szent termőföldje, már csak a vezeklés
vágya benned az egyetlen nemesség,
percnyi nemesség, – óh, be nyomorult,
be esendő vagy, testvér! Hova hullt,
hova süllyedt erőd? Most már hiába
biztatlak, szidlak: minden szóra, vádra
mogorván mondod, hogy vagy aki vagy.
Sajnállak és sajnálom magamat:
be jól indultunk! Be szép voltam! Óh, be
megaláztál, szánalmas áruló, te,
be megterheltél! Miattad vagyok
mogorva én is, lusta és konok,
miattad hull szét homokká az egység,
miattad kezd tetszeni a betegség,
miattad vagyok egyre fanyarabb,
s ha sejtem is még nagy céljaimat,
miattad sírok, gyönge, gyáva testem:
miattad nem lehetek isten.

 

 

 

Ha elhagysz, jól van – félreállok – –

Lelkek örök járványa, Isten,
gyönyörü és rettenetes világ, –
ölj meg, ha nem ölelsz magadhoz,
hogy legalább
ne legyek én is aljas a hitben.
Hagyj el, – de hinni mégse foglak
másféle úrnak, rejtelemnek,
s ha százszor az tetszik is neked:
neved együgyű
imákkal mégse szentelem meg.
Isten, – eddig én azt akartam,
hogy Nagyságodat lássák bennem;
héroikus szépségeid
zűrzavarát
ezért s csak ezért énekeltem:
bástyáimat messze kitoltam
– fojtó glecserben őr-morénák! –
s ha rám figyeltek, rügypattanásban
őrűlt Napok
himnuszát harsogták a némák:
Koponyák szűk falait – varázsló –
föltéptem s aki szemeimbe látott:
fények és árnyak ős folyamait
láthatta, téged,
Istent, az átszelleműlt világot!
Fények, – óh lüktető, zord erők! – –
Hirdettem: az anyag lelke vagyunk, –
hirdettem: minden határokon át
szent áramokba
kapcsol legkisebb mozdulatunk –
Fények, – óh lüktető, zord erők! – –
Isten, – te nem igy akartad?
A porszemet szereted, s elhagysz, mikor
a potrohos
Pénz jön gúnyolni hős hatalmad?
A Pénz, a zsarnok, aki nincs,
de messziről is a gondba láncol – –
Óh síró láncok, ti túlnyögitek,
aki bennetek
szabadulásáért ficánkol!
Óh láncok! börtön! – – Istenem,
most már mindenki elhagyott:
most emelj, mert elbukom, vagy alázz meg,
mert nem tudom,
kellek-e úgy, ahogy vagyok:
Lelkek iszonyú járványa, Isten –
én nem megyek tovább:
ha elhagysz, jól van – félreállok – –
majd meglátjuk,
mit tudnak a törpék, ostobák.

 

 

 

[Ebek piacára koncnak kerűltem…]

Ebek piacára koncnak kerűltem
nem tudtam szenvedni, tűrni, de tűrtem,
szép tiszta lelkemet én se becsültem
kínzattam magamat mocsokban, tüzben
s hogy ebek piacán igy elterűltem,
most már
lehetnék gonoszabb minden gonosznál.
Lehetnék gonoszabb s vagyok keményebb
mikor idejöttem, semmi se védett
meztelen szívem a harchoz nem értett
s mint csiga, akit tűz szurkál és éget,
kinokból izzadtam magamnak vértet
és már
nem félek, ha szívem körül száz kés jár.
Túl vagyok én már csöndön, zsivajon túl
lelkemen a kés meghajlik, kicsorbúl,
egy-egy jó pajtásom kihull a sorbúl,
egy-két volt bajtársam másfele fordúl,
ütött életem csak kivül csikordúl
és én
bent mosolygok gonoszak szűkölésén.
Tántorogtam, buktam, de már fölálltam,
s most jön majd a harc, amit sohse vártam,
sebezhetetlen falak közé zártan
lelkemben járok, gyémántfalu várban,
abban a rettentő, hideg magányban
melyről
szó visszahull és rohamlétra eldől.

 

 

 

[Mint mikor csöndes délután…]

Mint mikor csöndes délután
hirtelen elbődűl az ég
és egymás barrikádjait
törik doboló fellegek:
én rám is úgy ront a harag,
lelkem vad söpredéke, úgy
mocskolják indulataim
napfényes tisztaságomat.
Sírva és tehetetlenül
nézem, hogy rombolnak saját
gyermekeim, hiú dühök,
s ha százszor megtagadom is
hordáikat: nem bir velük
az ész, mert lobogóival
belémköltözött a vihar
s már azt se tudja, mit akar,
s nem értem én se, senkisem,
és nem segíthetek, hiszen
magam vagyok a zápor és
melyet letipor, a vetés.
Irgalmazz, Isten, Kegyelem!
A vihar túlkiáltott téged,
de ez a vihar: szégyenem,
mögötte csönded érezem
s várom hivásodat.
Szégyenemből épül a vágy
feléd, mennyei Tisztaság
kit én magam takartam el
dühök kormos felhőivel:
nézd, most elébed térdepel
idegeim rémülete,
gonosz-magam gyülölete
s jóságomból ami kevés
maradt, a kétségbeesés, –
és – tedd meg, – sirva kéri – hogy
ha vad Pártütés acsarog
ezután bennem: hadd vegyem
jó bűntetésnek, szeliden,
a bünt s a szégyent: hadd legyen
napfény a sötét zápor is
s ha gonosz vagyok, akkor is
egyedül téged lássalak
hivjalak és akarjalak.

 

 

 

Meztelen

Kicsaltak a napra, idegen
szemek elé,
most lett céda, most lett mindenkié
az életem.
Ki sejti, milyen gyötrelem
volt megszólalni! A remény,
a megváltás, ugy jött felém,
mint nászéjszakán lép a vőlegény
menyasszonyához, aki reszket
s mégis ujjong, félájultan, amig
forró kezek vetkőztetik,
nem tudva: mindent nyer vagy elveszt?
Levetkőztem és elvetettek,
a megtérés lett szégyenem:
nincs többé védelem
az elveszettnek.
Nincs rejtek és nincs kegyelem:
jaj annak, akit bűne bánt,
jaj, aki nem birja magát,
jaj annak, aki meztelen!
Kicsaltak a napra, idegen
szemek elé,
most lett céda, most lett mindenkié
elárult lelkem, életem.
Be jó volt rég, titkomban, odabenn,
megbujva fájni! S jaj, mit ér nekem,
hogy néha nemesebb a síró
bűn, mint a bíró?

 

 

 

Igazság

Idéztem, amig megmutatták
és most az erőm kicsi hozzá:
lassankint engem tesz gonosszá
a kikényszeritett igazság.
Mert megvan és nem birom el.
Kértem, akartam, követeltem,
megbocsátó gőg volt a lelkem,
de a valóság oly szörnyű teher,
hogy csak siratni tudom magamat
s büntelen bűn hull a fejemre:
ne kevélykedjen, aki gyenge,
ne akarjon látni a vak!
Mért akartam, amit akartam!
Kell a titok, hogy élni tudjunk!
Uram, engedd meg, hogy hazudjunk,
hisz többre nincs erőm és nincs hatalmam.

 

 

 

Meggyúlladtál, lelkem ruhája

Lelkem ruhája, hús, husom,
be jó volna levetni téged,
bujni belőled, meztelen,
meztelenebbül, tőled is
csupaszon, jaj, mert fáj, mar, éget
ez a megtiltott szerelem:
Meggyulladtál, lelkem ruhája,
mint aki égő spirituszt
rántott véletlenül magára,
s most téphetlek, mint a bolondok
szaggatják testükről a rongyot,
téphetlek már s téplek hiába,
mert nyilva mind meztelenebbre,
lelkem már maga viszi egyre
mélyebbre amit nem kivánt, –
bontja-rontja a bonthatatlant,
oltja-veri az olthatatlant,
de őrült keze csupa láng.

 

 

 

[Mint a tolvaj, ki halkan s biztosan…]

Mint a tolvaj, ki halkan s biztosan
jár a sötétben,
ugy jön egy árnyék, ugy jön értem,
oly nesztelen s oly biztosan,
a zsákmányért, – óh, a sötétben,
itt is megtalál, jött már sokszor értem,
rongycipőben, puhán és biztosan,
mint aki tudja utját a sötétben,
s jön most is, észrevétlen
emelve tőrét, sújtva biztosan,
mint gyakorlott orgyilkos, észrevétlen
támadva, hátulról, sötétben,
hogy mind elszedje, ami szépet éltem,
akartam és gondoltam, eljön értem
s kifoszt mindennap s mindig biztosan
hozzámtalál a legnagyobb sötétben
s leüt, leszúr, de nem öl meg egészen,
hogy dolgozzam tovább s ő biztosan
leshesse uj zsákmányát, észrevétlen
kövesse utamat s eljöjjön értem,
mint most, – mert most is itt van, biztosan,
mindig a hátam mögött, itt van, érzem,
köröttem, bennem, mindig ébren
s mindennel összefolyva s észrevétlen,
mint láthatatlan árnyék a sötétben.

 

 

 

És ha szerettem, hát szerettem

És ha szerettem, hát szerettem,
senkinek semmi köze hozzá.
Aki most lelkem bontja szét,
ha anyám is, oly durva és vak,
mint egy pribék.
Semmi közötök soha hozzá.
Szerettem, ő is szeretett,
és hogy tudhatná a világ,
hogy két ember, két menekült,
egymással mit s miért csinált?
Szerettem, s minden, ami rossz volt,
a ti piszkotok.
Minden hazugság timiattatok volt,
miértünk csak ami miénk,
a szemérmes titok.
Ha bűn volt, kettőnk bűne, – én
igy is szeretem
s az én dolgom, mért szeretem.
Bűnöm a bűne és nekem
szép, mert enyém:
titok volt eddig, de ha kell,
hordozza ugy szerelmemet,
mint glóriát,
mely elválasztja tőletek
a szenteket.

 

 

 

Most már igazán egyedűl

Most már igazán egyedűl.
Téptem húsomat fogvacogva,
vágyakat irtva és tagadva
menekültem a sivatagba,
vezeklő tűzbe, lelki fagyba,
de lelkem a sok elhagyott, a
sok szép szörny ott is riogatta
s nem voltam ott sem egyedűl.
S akkor se voltam egyedűl,
mikor elsorvadtam, kihültem:
a világot már nem kerültem,
csak csavarogtam és figyeltem,
mint utazó, ki idegenben,
bár nem ért az uccai nyelven,
nézelődik s elkülönülten
sincs a dolgok közt egyedűl.
De most már, most már egyedűl.
Mikor embertelen közönyben
békét nem lelve, visszaszöktem
a bűnbe, melyet már megöltem:
minden piszokban megfürödtem,
tüzet ittam, dacba dühödten
testemet már moslékba löktem,
de jaj, hiába könyörögtem
s most duskálva minden gyönyörben,
mindig másban és egyre többen,
nyúlhatok, mindig reszketőbben,
vigaszért, – el se fut előlem:
nincs örömöm semmi örömben,
mert az isten elszállt belőlem
s vagyok végtelen börtönömben,
mint egy halott, oly egyedűl.

 

 

 

Varázslat

Tegnap az enyém volt, puha
álomfürdő az ajaka,
kivül már megbomolt a rend,
aztán éreztem, odabent
hogy nyitotta meg kapuit
egyre sóvárabb csókokig
s hogy folytak körül eleven
belső selymei melegen
s hogy várt, akármit, hogy zihált,
istent, akihez lelke szállt,
halált, megváltást, valamit,
s megnőve, mint a testen át
harang ha zúgna döngve száz,
hogy vezette az éjsötét
gyönyörnek roppant ütemét
egész az olvadó agyig
 
minden szivdobbanás.
Tegnap az enyém volt. Szivacs
telik meg ugy, ahogy az agy
itta a vért és a bolond
idegek, izmok s mind a csont,
amig mint földalatti ár
remegve és túlfojtva már
fölszakadtak és ömleni
kezdtek misztikus sebei.
Óh elvérzés, édes varázs,
halál! S óh, rossz feltámadás!
Élni megint? Sirtam, amint
lazultak forró kapcsaink:
fülemen és szememen át
visszatárt lassan a világ
s ahogy idő s tér fölmerült,
ahogy a rend és öntudat
jött mind közelebb, ugy került
 
ő egyre távolabb.
Igy volt tegnap. Ma már megint
egyre gondolnak ajkaink,
messziről érzem közelét,
véremben hordom gyönyörét,
a percet, melyben megszakad
s egyetlen álló pillanat
lesz a jövő, – hogy várom én,
hogy melegedjek melegén,
hogy várom azt a holnapot,
mikor mindent megállitok
és mint varázsló, számüzök
minden mást ég és föld között
s tán kitalálok valamit,
hogy ne csak, ne csak egy kicsit,
de ne érezhessek soha
semmi mást, – ne az ostoba
életet, uj kezdést, időt,
 
csak őt, csak őt, csak őt!

 

 

 

[Az ajkad is, s a melled, s lefelé…]

Az ajkad is, s a melled, s lefelé,
mindenfelé, a többi, – ajkad is,
már ajkad is álom, sir és halál,
vagy majdnem az, hiszen mindenfelé
kapu vagy, mindenféle altató
halál kapuja, melyen lefelé
megyek, befelé, hova? Süllyedek
jó szédülésbe, zuhanok, hova?
Zuhanok, ki az életből, a nap
kinjaiból, már ajkadnál, a pénz
rabságából, már ajkadnál is, és
aztán még gyorsabban, mindenfelé,
a feledésbe, mely csókjaimat
visszacsókolja rám, – a feledés
te vagy, te csókolsz vissza, te ölelsz
már ajkaidnál s aztán mindenütt:
te viszel a semmibe, lefelé
zuhanva s ugy ölelve, mintha száz
végtagod volna, – pillanatra még
fölrémlik, hogy bolondság az egész,
bolond szamárság! Aztán már csak azt
akarom, ami vagy, az ajkadat
s a melledet s a többit, végtelen
magamra boritani, agyamat
elfödni vélük, a halál sötét
barlangjaiban, semmiben, olyan
bolondul, hogy lefelé, befelé
zuhanva már ne tudjam, mily bolond
vagyok! milyen szörnyű bolond vagyok!

 

 

 

Isten, kit nem hiszek, vezess

Isten, kit nem hiszek, vezess,
 
fogd a kezem,
mint én vezettem messziről
 
a kedvesem.
Oly nagy vagy, hogy lenned se kell,
 
hinni se kell:
hozzád engem a tisztaság
 
vágya visz el.
Látom, az együgyűnek is
 
sok sikerül
mit én csak néha érek el
 
s véletlenűl.
Tanits meg békét kötni, és
 
hogy nem szabad
örülni, ha bántok vele
 
egy másikat.
Sokszor elbuktam már s a bűn
 
csak zaklatott
s biztatott a rossz hite, hogy
 
gyönge vagyok.
Kényelmes volt a bűn, pedig
 
nem oly nehéz
a rossznak ellenállni, mint
 
a büntetés
amilyen örök szenvedés.
 
Mi volt, ne bánd,
s őrizz meg gonosz vágyaimtól
 
egy gyönge lányt.
Őrizz meg engem is magamtól,
 
fogd a kezem,
ahogy én őrzöm messziről
 
a kedvesem.

 

 

 

Lemondás

 
Lemondás, szép angyal, komoly,
jőjj, utolsó szerelmem, nézz szemembe,
jőjj valaki helyett, s legyen mosoly
szemedben, hogy őt lássam ujra benne;
 
légy, mint az élet, égi lány,
légy szép és forró, bölcs és meztelen,
angyal-szerelmem, légy te ezután
a valóságot folytató jelen.
Ugy jöttél mint a kényszer ezelőtt,
 
félelmes, fekete,
s hóhér parancs, ki némán üti le
 
az ellenszegülőt,
s jöttél, magányos vezeklés, aki
 
sajnál talán, mikor legázol,
de csak oly zord vigaszt tud nyujtani,
mint az elitéltnek a prédikátor,
s voltál büntetés, láttam kebledet,
Vas Szüz, megnyiltál egyszer már előttem
és hét tőr csókolt át érc-börtönödben,
valahányszor egyet dobbant szived.
Sötét voltál, vigasztalan, komor,
mint az utolsó, dermesztő ima:
Lemondás, szép angyal, komoly,
tudnál, ahogy ő, ugy szeretni ma?
Lemondás, ne légy most parancs nekem,
s akit utamra kisérőül adsz,
 
ne legyen gőg és ne legyen
belül-öldöklő, némaajku dac,
 
oldozd le rólam lassan azt a vértet,
 
mellyel a kétségbeesés
övezett körül, ahogy parakérget
izzad a fa, ha szivenütik, és
 
lelkem testét és holtfáradt
 
életemet, mely tétován
 
próbál most szállást kérni nálad,
 
nyugtasd el őt egy nyoszolyán,
 
egy nyoszolyán, hol takarója
a béke és párnája tisztaság
s álmát a jóság égi csöndje óvja
és ébredése földöntuli vágy.
 
Lemondás, szép angyal, komoly,
 
jőjj hozzám, ahogy én viszem,
 
roskadozva viszem feléd
 
életemet és kedvesem
 
elvesztett életét.
 
Lemondás, minden arcod oly
 
hazug volt eddig s borzalom,
hogy irtóztam tőled, de egy mosoly
feltünt már egyszer, régen, ajkadon,
az önkéntes bucsu, mit igy szeretnék
megőrizni magamnak most tebenned,
az ő mosolya s benne minden emlék,
minden emléknek kellene ma lenned:
angyal-szerelmem, légy te ezután
a valóságot folytató jelen
és hogy megtarts tisztának, égi lány,
te légy helyette forró, meztelen:
 
támadjon fel tebenned ő,
 
légy karja, öle, keze, ajka,
 
a legédesebb szerető,
 
s légy a halál jóize rajta,
 
testtelen vágy, mely több a testnél,
 
üdvözitő emlékezés,
 
amit a jóság csókja éltet
 
s megtart frissnek a szenvedés:
 
a fájdalomból, szüz Lemondás
szüless meg, angyal, boldog veszteség,
s a te szerelmed őrizze tovább
tiltott szerelmünk minden gyönyörét.
Jövel, Szentlélek, érezd, hogy szeretlek,
 
Lemondás, szép angyal, komoly,
nyomoruságom megtisztul tebenned
s kötelesség lesz, munka és mosoly;
téged szeretlek most helyette, és ő
a te csókodban egy marad velem,
– hajolj hozzám, halálból visszanéző
szüz Lemondás, mennyei szerelem!

 

 

 

Megváltás

A világ végén van valahol egy vén banya, fekete, cigány;
egy éve röpülök s nem jutok tul a céltalan éjszakán.
Csak a hangját hallom, ahogy rikolt, és hallgat a föld, az ég;
két éve röpülök s nem fogyott köröttem a feketeség.
Csak a Hang felel: Ne keress, fiam, én az éjszaka őre vagyok,
hét évre guzsbakötöttem a fényt s leszurtam a napot.
A világ végén van valahol egy vén banya, fekete, cigány;
már harmadik éve keresem és nem mulik éjszakám.
Hol vagy, boszorkány? – És a Hang százfelől felesel.
Jaj, jaj, hosszu a negyedik év és a nap mégse kel.
Kergetem a hangot sirva és csak hallgat a föld, az ég;
ha pihenni földre szállanék, megölne az ötödik év.
Huzd be, öreg, az éjszakát s tereld ki már a napot!
Csak a Hang felel: Meghalsz, fiam, s halálod én vagyok!
A világ végén gonosz varázs őrzi az éjszakát;
jajgatva szállnak a lankadó szárnyak a semmin át.
Fényt! Fényt! Elég volt már a sötét! Hozz reggelt, adj világot!
Szoknyám rongyai örökre eltakarták már a világot!
Hat év csak a fekete fenyegetést foghatta el belőled,
de hajnal lesz a hetedik, és meglátlak és megöllek!

 

 

 

[„Mit mondanál – szóltam magamhoz –…]

„Mit mondanál – szóltam magamhoz –
mit mondanál, boldogtalan,
ha jönne Ő s azt mondaná,
hogy minden épp forditva van:
hogy amit róla tanitottál,
hittél s akartál, tévedés,
s Ő, kit annyiszor vágyva hivtál,
most ime jön, mert kedvel, és
legbuzgóbb papjának, neked,
ez éjen megmutatkozik,
hogy ezután akarata
szerint végezd parancsait,
különben ép ugy vétkezel,
mint eddig, oltárainál:
ha Ő maga jelenne meg
s ezt mondaná, – mit mondanál?”
– Azt mondanám, hogy ő az ördög
és imádkoznék ellene;
azt mondanám, hogy hazudik,
s tünjék el gonosz szelleme.
„De ha látnád, hogy mégis: ő az,
kit kerestél, az Igazi?”
– Azt hinném, hogy próbára tesz.
Nem hagylak! mondanám neki.
„S ha látnád, hogy nem próba ez már,
s tévelygés voltál, bün s hiba,
s szavaiban feltündökölne
ellenfeleid igaza?”
– Nem igaz! mondanám. Igazság
nincs, s ha van, bennem több lakik:
az igazság kétes kisértő,
törvény s valóság csak a hit!
„S ha meggyőzne, hogy ő a törvény?”
– Akkor is birkóznék vele;
én jobban tudom, mondanám,
hogy milyen isten kell ide.
Ugy kellesz ide, mondanám,
ahogy megfaragott kezem;
az ideál nem ideál,
ha nem olyan, mint képzelem.
Ha valóság vagy: általam
lettél még tökéletesebb,
s ezt védem most, ha nem hagyom,
hogy meghamisitsd lényeged.
Ha meg lidérc: akkor agyam
szülötte vagy csak, birtokom;
rabszolga, menj! ábránd, ne lázadj!
eszme vagy, s én a hatalom!
„És ha mindez semmit sem érne
s Ő, az Igazság, csendesen
csak mosolyogna s mosolya
átsütne minden vérteden,
s végül, kétségbeesve, látnád,
hogy nincs ellene cáfolat?”
– Megölném Őt, s ha nem lehetne,
akkor megölném magamat.

 

 

 

[Érdemes lesz? érdemes volt?…]

Érdemes lesz? érdemes volt?
Görbe, ami egyenes volt.
Hol van erő és szerencse?
Mi taszit ki? Ki vezet be?
Tőle, hozzá, benne, érte,
nála, néki, mégse, mért ne,
ide, onnan, ott is, itt se,
majd ha, már most, ugy is, igy se,
mindig, egyszer, érthetetlen,
jaj, tovább, nem, az se, nem, nem,
néha mégis, soha többé,
véle, oda, mindörökké:
mennyi megnyilt s elveszett ut,
mennyi csapda, mennyi zegzug,
halni lassan, bukni gyorsan,
bent, a szivben, kint, a sorsban,
s igy hinni, hogy, győztes-vesztes,
eljutunk az egyeneshez:
érdemes volt? érdemes lesz?

 

 

 

[Csillagoknak micsoda zokogását…]

Csillagoknak micsoda zokogását
nem birja takarni a Sors,
mily forradalmát az anyagnak,
kinok mily földöntuli nászát
gyengül leplezni ereje,
hogy most a szén,
tüz, viz, vas, oxigén
s a többi sok
titok,
ami vagyok,
idegeimben parttalan zokog?
Mert ha nem magamért, kiért sirok?
Mért hajszol ezer üres pillanat
nem emberi
fájdalmat hanggal festeni
a szálló idő élő szövetén?
Ha nem magamért, miért sirok én?
Kiért?
Ami baj engem ért,
annyi mindenkit gyötört, aki élt:
mért sirok hát én többet? Mért e vad
zsivajgás, mely széttöri agyamat
s amelytől soha még
nem hallottam a szélcsönd örömét?
Hang, hang, hang! mennyi! mindig! mindenütt!
Hang! Hang! S mit mond? Nem hallom, annyi kin
örül nyelvemnek, zengő idegemnek,
lázadása annyi rab gyötrelemnek,
mely eddig néma volt.
Most mesélik el a pokolt:
életüket szenvedő anyagok
szomja sir, dühe, vágya, minden
kényszere szemeimben,
tüz éhe fára, fáé tüzre, üt,
mar, ront, cibál, liheg, harap
s kiált, kiált
millió fölébredt anyag
jajgatja el álmatlan álmodó
kimerültségét vagy szeretkezése
lucskos, bizarr, sziszegő, robbanó
kéjeit, és e
dadogásában vándor szellemeknek
torkom az éhség, lábam a futás
és testem ráng, ráng: az egeknek,
földnek és csillagoknak
szeretné már visszadobni magát:
vissza! vissza kell adni kinomat
millió, miriád
atomnak, amely rajtam át
próbálja szájba, szóba, hangba lökni
örök robotja néma viharát.
Nem, nem! Nem birom ezt tovább!
Elég volt hangjuk hangja lenni már:
fáj, fáj
a háborgó homály
birhatatlan, csitithatatlan
zugása minden pillanatban,
fáj, fáj,
üvölt bennem a tüz, a tél, a nyár:
magát üvölti, maga fáj,
fojts meg, végső Csönd, némits el, Halál!

 

 

 

Költő

Költőnek lenni, – rá mondják: gazember,
anarchista, mohó és állhatatlan!
Törpe, aki bent lakik a szavakban,
s ha a szó néha megnő, szörnyü tenger,
nagyságába belevész a parányi
nyomorult lélek… a kis gyufaláng
az égő palotában, aki ráng
s tapsol: mit tudtam magamból csinálni!
– Minden perced változás és kisérlet,
s átkod: folyton figyelni szenvedélyed,
mint gépét pilóta, ki égbe leng.
Lehetsz minden, költő, de semmi sem vagy:
a lét mögött sóvárgó képzelet vagy,
mely küzd, s hogy legyen, formákat teremt!

 

 

 

Undor és gyanu

 
Csalódás és bűn mennyi rombolt,
hogy ifjuságom nem szerezhetett
 
husztól harmincig egyebet
 
mint egy irtózó, szörnyü undort!
 
Örömeim, be szomorú,
hogy testeteket még nem érem el
 
s megfertőzött kezeivel
 
máris motozza a gyanú!
 
Gonosz őreim, mi marad
 
bús szimatotoktól szabad,
barát, nő, pénz, tett, álom, gondolat?
 
S ha már védtek, be vak vagyok,
 
be nyomorult és gyönge, hogy
megfeledkezem néha rólatok!

 

 

 

Kinzókamrában

Minden tudásom büntetés:
ahogy épit és igazit,
maga rakja fel falait
a messziségre éhes ész.
Láttam Nürnbergben a Szüzet
s ma is ölelnek karjai:
bűn fia, vagy épp ő szüli
a bűnt, a lelkiismeret?
Lennék vak inkább! Hit kalandját!
mámort! akármit! – Hol vagyok?
– Börtönöm a bizonytalanság,
melyben kajánúl vigyoroghat
ős kényszerekből rám szabott
szabadsága akaratomnak.

 

 

 

Szép magasság, csillag

„Szárnyad gyönge és szived feledékeny,
 
megtérsz, vergődsz és lezuhansz,
 
de már unalmas ez a harc,
pusztulnod kellett volna rég a mélyben.
Miért hivjalak, föl, mikor kivánod
 
a földet vezekelve is?
 
Elfogy az ég türelme is,
válassz, végezz, amig melletted állok!”
– „Szép magasság; csillag, ezt te nem érted.
 
Én a vágy vagyok, tifelétek,
s pokolból jön a legforróbb ima.
 
Lezuhanok, ha célhoz értem,
s ha messze vagy, hajt lelkem ostora:
 
megint győzni a messzeségen!”

 

 

 

Automobilversenyen

Az a vonal, óh, hogy repült!
– Én csak kivülről s messzi néztem,
mégis, a táj, amerre néztem
s egész lelkem vele repült,
vele suhant, birkózva, hegynek,
mint aki most csak ezt akarja,
a géppel, mely verni akarta
a többit és röpült a hegynek,
vad start után, vadabb kanyarban,
bugva a délelőtti napban,
föl, hol a Célok intenek.
S egyszerre zavar, a tömeg
szétrebbent és összecsapott:
„Felrobbant, vége, már halott!”

 

 

 

[Belátás? Lehet. De, hiába…]

Belátás? Lehet. De, hiába,
boldogabb ezzel se vagyok,
s vallom, ami megmondatott:
hogy az ész az ördög rimája.
És a lélek is, mint az ész, –
a lélek is rima előttem:
hisz mikor a test már erőtlen
a lélek még mindenre kész.
A lélek rossz útra vezet
s bár az ész fölment, mondja, hogy
nincs törvényszék kívüle semmi,
úgy látszik, egyéb is vagyok:
egy buta, álmodó gyerek,
aki tiszta szeretne lenni.

 

 

 

Baráti inzultus után

Megütöttem. Kár volt? Muszáj volt.
Éveken át
pimaszkodott velem, de most már
valahogy nem bírtam tovább.
Hogy történt, alig vettem észre,
csak odazúgott a kezem
s utána úgy néztem reá, mint
még sohasem:
úgy, ahogy kell, a nyavalyásra,
ki velem is úgy hősködött
(pedig a bátorsága csak a
türelmemen élősködött),
s egyszerre minden rendbejött és
éreztem, hogyan tűnik el
valami hazugság, amelyről
azt hittem, hogy tisztelni kell:
a hazugság, hogy „ő a gyenge”,
az tünt el, az, ami gyerek
és nő és nyomorék előtt már
annyi mindent lenyeletett
mindannyiunkkal… Igen, ebből
gyógyitott ki végre a düh:
ha harc, legyen harc: szomorú, de
igaz a törvény s egyszerű.
És most?… Ő bizonyára őrjöng,
de talán elgondolkozik…
Várom a döntést: egy barátom
meghal vagy ujjászületik.

 

 

 

Két héttel egy telefonbeszélgetés után

Káromkodtam: gazemberek!
Mi van itt a hátam megett?
Ki mondta? ki hazudta? Ki? –
„Nem ismered…” – Mint egy bolond
csaptam le – pfuj! – a telefont:
– Ebbe bele kell dögleni!
Bele kell dögleni, – dühöngtem;
fulánk és méreg lett köröttem,
méreg és mocsok a világ.
Fogam csikorgott… – Belehalni,
– sirtam föl – hisz se visszamarni,
se tűrni nem bírok tovább!
A szeretet dühöngött bennem,
barátságunk, mit ujra kezdtem
nemrég is (mint már annyiszor!),
tizenöt év keserüsége,
megszégyenült, buta hűsége,
mely, ime, újra meglakol.
Elhallgattam s kitörtem ujra:
– Legszörnyübb az, hogy hinni tudtad,
hogy hitted!… – sírtam hangosan. –
Bemocskoltál! Míly gaz lehettem
szeretetemmel a szemedben! –
Szégyeltem miattad magam.
Szégyeltem, hogy hallgatva tűrtél,
tűrted a gyanut… Tán örültél,
tán még örültél is neki!…
Őrült vagy! S őrült én is, állat,
az hát, hogy még ennyire fáj, vagy
fájhatott tőled valami!
Őrűlt!… – S ekkor valami történt,
szivem megértette a törvényt:
csöndes lett, néma és hideg, –
s mint álmát vedli aki ébred,
éreztem, hogy szakad le végleg
életemről az életed.
Éreztem, hogy szakadsz le rólam
s a következő pillanatban
minthogyha már évezredek
takarnának, oly messze voltál:
egy örök törvényt igazoltál,
hogy csak az fáj, aki szeret.
Hülő szívvel néztem utánad…
Az undor?… Elszállt… Az utálat?
az a kin az imént? a düh?…
Már nem értettem… Vállat vontam…
Beledögleni?… Mosolyogtam:
– Hisz az egész oly egyszerü!
Oly egyszerü: igy kellett lenni…
Két hete… S nem fáj ma se semmi…
Két hete már, hogy béke lett…
Két hétig csodálkoztam… S végül
magyarázatul és emlékül
megirtam ezt a versemet.

 

 

 

Találkozás

Nyugodj bele, hogy nem lehet,
aminek vége, vége.
Viharban jártál, – odalett
sok rügy s bimbó reménye.
Fájt, persze, és tán jobban is
mint ami szerelem volt,
fájt, hogy sok minden elveszett
amihez köze sem volt.
A húsztól a harminc felé
ahogy vittek az évek
növő fájdalmad mérlegén
úgy nőtt a veszteséged, –
de most már hagyd, ne mérj, ne várj,
hisz aki gyűlöl, asszony!
Remény? Ha tíz év nem segitett,
egy pillanat mit adjon!
Mit a mult barátság és az ész?
Mit adjon, késve, a bánat?
Eh, káromkodj – – – – – – –
átkot szór úgyis utánad.
Vesszen hát, ami elveszett.
Kár siránkozni érte.
Bírd ki, hogy gyülöl a sirodig,
s bírd ki, hogy vége, vége.

 

 

 

Rossz pillanat

Hang üt át, üvölt, nem a hangom,
halántékomba kés szalad,
vessz, bolond! – de már vissza is ránt
a következő pillanat,
s most, mikor döngve ujraindul,
érzem, hogy szivem eddig állt:
ébredve, mint máskor az álmot,
nézem az elszálló halált.
Vessz, bolond? Ugyan! idegesség!
Kár félni, oly fáradt vagyok,
hogy csak belül mozditanak meg
az ilyen buta rohamok,
s akármilyen rossz, ami most jön,
azt már kibírom, ismerem.
Csak az a perc ne volna többé,
az a vágy, az a félelem!
Pedig ezentul mindig igy lesz.
Aludni kéne most, tudom.
Még firkálok, fejem lecsuklik,
minden érzékem behunyom,
behunyom egész testem: élek,
világban és világtalan.
S a vers? A vers nincs befejezve?
Nekem be van.

 

 

 

[Miután oly sokat gyaláztad…]

Miután oly sokat gyaláztad,
hogy gonosz, irigy, buta, zsarnok,
mit mondanál e bús világnak,
ha hírtelen meg kéne halnod?
– Mit mondanék? Verném a mellem,
hogy tévedtem és hogy hazudtam
s bármibe fogtam, tehetetlen
sirámok szájhőse maradtam.
Bevallanám, hogy szép az élet
s miattam volt rossz, ami rossz volt,
sok vádam a gyengék, szegények
bosszúja, dühös rágalom volt.
Bevallanám, fájtam kegyetlen,
de az se volt valami több és
külömb: magát kínozta bennem
a kielégitetlen önzés.
Az zsörtölt mindig, kritizált,
tologatta másra a szégyent,
hogy hősies öntudatát
mentse az örök vereségben.

 

 

 

[Szerencsétlen, mit tettél? Ki tudott…]

Szerencsétlen, mit tettél? Ki tudott
szeretni úgy, ki tudott úgy szeretni
mint én? Nem fogom sohase feledni,
hogy szerelmed ily csúnyán elbukott.
Mit tettél, édes kislányom, hiszen
ki látta énelőttem, hogy ki vagy?
Értékedet én adtam, nem magad:
az voltál, ami én, s ma semmisem.
Boldogtalan, nem is tudod, mit tettél!
Érték voltál s egyszerre áru lettél,
akit egész lelkemmel túlfizettem.
Tetszik, hogy fájsz még? Jaj, keservesebben
fáj ez a búcsú, mint te gondolod,
de e fájdalom már csak én vagyok.

 

 

 

[Nem szerettelek, megvetettelek…]

Nem szerettelek, megvetettelek,
lélek, szerelem s minden ideál,
hogy most idézlek és mégsem lehet
régi hitemet visszakapni már?
Nem szerettél eléggé? Gyönyörű
tündérhusod hiába volt enyém?
Sok voltál s én nem voltam soha hű,
vagy kevés és én dobtalak el? Én
pazaroltalak, kincs, mit nem becsültem;
vagy magamat csalom s te vagy a hűtlen,
lélek, szerelem s minden ideál?
Varázsló voltam, gazdag, most szegény
és szép rabnőm, lelkem, a szökevény,
nem tér be hozzám vendégnek se már.

 

 

 

[Kivonni a rejtelmes vonzerőt…]

Kivonni a rejtelmes vonzerőt
mely varázsuk volt, husukban a nemrég
s a most között még oly kicsiny különbség
támadt csupán, hogy e gyönyörü nők
ma is azok, s aki nap-nap után
látja őket, sokáig bizonyára
változatlan déli fénynek csodálja
mindazt, ami bennük már esti árny:
Pedig vérűk hűl, minden pillanat
fonnyaszt valamit a bőrük alatt,
szőrük vastagszik, nedveik apadnak:
s az amely valaha úgy fájt, a lemondás,
ijedten vonúl vissza a rajongás
a barátságba és a tiszteletbe.

 

 

 

Ima a Semmihez

Sirni mindig egészen sikerűlt
 
örülni sohase,
mert mindig maradt bennem valami,
aminek nem volt semmihez köze,
maradt valami végső kis magány,
mely mint homokszem a kagyló husát,
kiirthatatlan, megolvaszthatatlan
magként kinozott és kinozva fájt:
az ős önzés ez, mely életre vágyott
s szétszabdalta az Egyetlen Világot:
a külön élet, a sok kicsi én;
az ördög fájó műve az egyén,
ez nem tud feloldódni, megpihenni,
ez az, aminek kinjából kivágyom, –
óh, fájdalmak és vágyak vége, Semmi,
oldozd fel örök árvaságom!

 

 

 

Zene

Mint megzendűlt táj, röpitett
perc s pillanat a lét fölé,
uj érzékeim nyíltak, nyúltak a
test legmélyebb gyönyörei mögé,
aztán visszafordúltunk és leszálltam
s most az emlék káprázatában
vakon-süketen bámulok
valahova, messzire, vissza, hátra,
husomba, vérembe, a túlvilágba,
mely az előbb
látni s hallani tudta az időt.

 

 

 

Vissza

Mihelyt kész, kopni kezd. Szál szál után
válik egymástól és visszaszövődik
a semmibe.
Előbb másokkal van az ember.
Aztán maga.
Aztán csak a helye.

 

 

 

[A bajnak vagy van gyógyszere…]

A bajnak vagy van gyógyszere,
vagy nincs. Ez egyszerű, ugye?
Ha van, próbálkozz meg vele,
ha nincs, egye meg a fene.
Mindennek, ami rossz, úgye,
vagy van, vagy nincsen gyógyszere.
Ha van, próbálkozz meg vele,
ha nincs, egye meg a fene.

 

 

 

Egy haldokló márkihoz:

Idegen voltál egész életedben
először idegen
aztán ellenség
mert csatáidat vereségeimnek éreztem.
Most betegen fekszem az ágyon
s hallom, te is beteg vagy, idegen.
Ahogy gyógyúltam, úgy romlottál te,
ahogy gyógyultam, úgy nőtt a szánalmam,
s mint fáj hogy haldokolsz
most végre ember, most végre rokon
mit szólnál te, ha én volnék soron?

 

 

 

[A nő, aki nem tudja, hogy szerettem…]

A nő, aki nem tudja, hogy szerettem,
most már ne is tudja meg. Amig itt van,
amig szép, amig el lehetne érni:
a lemondásom méltó a gyönyörhöz,
melyet veszitek. Benne veszitem
a csalódást – én már csalódtam! – a
gőg sebeit – magam ütöttem! – és a
végső tapasztalást, amellyel a
halál alázza meg az életet.
S a nyereségem? Oly szabad vagyok,
mint egy öngyilkos!! Mi fájhat nekem,
ha hozzá mérek mindent?

 

 

 

[A rossz, az változatos! Óh, de…]

A rossz, az változatos! Óh, de
silány az élet, de beteg!
Amit lehet még, már nem izlik,
amit szeretnék, nem lehet.
A rossz, az csak nő! A kevés jó
hogy ritkúl, a boldogtalan!
Éveink ügyetlen kezében
csak ólmosodik az arany!
Kint s bent versenyt folyik a romlás.
S már csak mint emlék érdekel,
hogy fiatalon sose tudtam
megelégedni semmivel,

 

 

 

[Az örök idő erdejében…]

Az örök idő erdejében
aludtam mélyen és soká,
napfény emelt a fellegekbe,
eső mosott a föld alá.
Fákban és füvekben keringtem,
virágba gyúltam hegyükön,
voltam bogár és cinke csőre
s nem tudtam, hogy magam ölöm.
Egyik porcikám volt a tigris,
másik az édes őzike,
így játszott unatkozva bennem
a gépek roppant közönye.
Aludtam és egyszer az erdő
sugott titokban valamit;
aztán fölébresztett. Azóta
a lelkem csak emlékezik.
Mint ember ébredtem, s azóta
agyam hiába keresi,
hogy a titkot emberi szóval
hogy lehetne kimondani.
Mert hallom, amit senki sem hall,
hallom, amit senki se lát:
hogyan ölik elszabadulva
egymást az emberarcu fák.
Ölelve is gyilkot emelnek,
hallgatva is üvöltenek;
mind azt mondják, hogy béke, béke,
mind azt mondják, hogy szeretet.
Ha állnak a bestia erdők,
akkor se mozdulatlanok,
én látom az igazi mozgást
és hallom a gondolatot.
Mindent lát, mindent hall tovább is
bennem a megnémult titok
de a névtelen háborúról
ős nyelven szólni nem tudok,
s feledni se, fülem befogni
szemem becsukni se lehet:
ember vagyok s irtózva nézem
anyámat, a természetet,
a szörnyeteg első gonoszt
akinek nem bün semmisem
akiben ártatlan a tigris
ártatlan, mint a szerelem,
aki csak testét öli-szűli
trágyaevő belein át
és aki engem is teremtett
hogy fájva megvesse magát.

 

 

 

Nehéz napon

Rosszkedvembe vakulva-süketülve
indultam… Zeng a hegy, a nap
ragyog… De folyton elakad,
elakad a szivem s a lábam,
és hallva vig dalotokat
szinte elsírom magamat:
Vagytok még ti is? Megvagytok? – A dal zeng.
– Megvagytok? – kérdem ujra, meg
ujra, mintha a szivemet
biztatnám hinni: – Vagytok ugye? Mégis! –
S elönt, mint jó könny a szemet,
a melegitő szeretet,
hogy maradt még, hogy van még valahol
a harcon kivül, van egyéb is.
Van, van, sugom, (vagy talán gondolom csak),
és mintha túlcsapna szegény
testemen az édes remény,
hogy a jónak sincs soha vége,
a külső öröm már az én
dalomként visszhangzik felém
s elhiteti, hogy odabent nem is
oly nagy a sziv keserüsége.
És felsóhajtok, sohsincs veszve minden,
hisz ahogy a siró panaszt,
magam teremtem a vigaszt:
azt, hogy észreveszem a szépet,
azt, hogy látom és hallom azt,
hogy még utánzom a tavaszt
s beszélek, mint ti, tücskök, madarak,
ági-füvi kis hős zenészek!

 

 

 

A másik emberhez

 

I.

Valaha, mindent komolyan
 
szívemre véve
s töprengve és aggódva, hogy
talán igaztalan vagyok,
nem mondtam volna sohasem,
mint most olyan egyszerűen:
 
menj a fenébe.
De egyszerű lettem (sokat
 
szenvedtem érte)
s aki belém avatkozik,
annak a paraszt szavait
(mert újra fogalmazni únom)
egykedvűen a fülébe súgom:
 
menj a fenébe.
 

II.

Mit legyek olyan bonyolult?!
 
A vita vége
úgyis kész már az elején!
Ismerjük egymást te meg én,
ismer már mindent a szivem,
s ha döntött, végzek röviden:
 
menj a fenébe.
Ez nem dac, nem kín, nem a düh
 
egyszerüsége:
én haragudni nem tudok,
de nemsokára meghalok:
nem tékozolhatom magam
s védem, ami még hátra van:
 
menj a fenébe.
 

III.

Igy élek, megnyugodva és
 
mindent megértve,
és tudom, hogy öreg leszek
s akkor majd, mint únt szemetet,
fellapátol haragtalan
a halál és szól: – No, fiam,
 
menj a fenébe!
 

(Válasz, 1935. január)

 

 

 

Aki elvesztette a feleségét

A szeptemberi táj, a viz, a domb
s a rajta pöfögő vonat,
mely kerete volt annak, aki már
a végtelen időbe távozott,
előtte áll ma is.
Csak néz a levegőbe meredve, mint aki még
nem hiszi el, hogy nincs, amit keres,
s a képet, mely végleg darabokra tört,
a mindenség elemeiből igyekszik
eszelős vággyal ujrateremteni.
A vizbe gázol szikrázó verőben,
s a kedves arc elszórt cserepeit
gyüjtögeti a ringó viztükörről.
Az alkony tűzsugarából hálót csomóz magának,
s a parti fák horgonyába fogózva
az emlék tarajos páráiba meríti.
Amit kifog belőlük, csak a hold,
mely most rugaszkodott a dombgerincről el,
s oly másmosolyu, mint a keresett.
Sürüsödik az est. Az osonó
árnyakból lassan összeáll a hiány,
előbbre lép és fojtogatóra válik.
Az álom zsibbadtságát felcseréli
a húsbavágó kiszolgáltatottság,
mely tudja, hogy a kedves annyi már csak,
mint a harmat a déli rét füszálán,
s ismerős hangja atlantiszalatti vizmélyekből jön, ha még hallható.
Talpa megborzong a hideg kövön.
Belép a házba, hol a szoba
sötétjéből, mint fehérszirmú nagy seb,
ásít felé a bevetetlen ágy.

 

 

 

Sirás nélkül

Elég. Megúntam. Ha elhagytak,
hát elhagytak az angyalok.
Nélkülük se tévedek el már,
nélkülük is megmaradok.
Megmaradok, bennem az isten,
megyek a sejtett cél felé.
Az én hitem is van olyan szent
és tiszta, mint akárkié.
Megmaradok már sirás nélkül,
még ha úgy vagdal is tovább
az élet, ahogy én izenkínt
elfaragok egy ceruzát.
A magam katonája lettem,
vállalom a harcot, ha kell;
fütyülök minden kínra és csak
lelkem nyugalma érdekel:
fütyülök börtönre, golyóra,
s győzni fogok!… S ha veszitek,
úgy ásítok majd a halálra,
ahogy rám a puskacsövek.
 

(1939)

 

 

 

1941 telére

Adj. Persze. Adj. Kell. Tudod, érzed.
Nagyon kérték! Most rögtön, adj.
Képzeld, hogy az vagy, aki kapja!
Képzeld, hogy a helyén te vagy!
Képzelj el mindent! Nincs? Dehogy nincs!
Négyszemközt súgom: mondj le, tűrj!
Négyszemközt: szégyeld magad. Adj pénzt!
S a sorsnak hálát. És örűlj!

 

 

 

[Várj még, arany nap! Megszelidült a táj…]

Várj még, arany nap! Megszelidült a táj,
ezüst füzekkel fodros a Dunapart,
 
ez már magyar föld, lent a mélyben
 
megszaporodtak a búzatáblák.
Egedben szállok, szép, szomorú hazám,
de mintha most is itthoni gondolat
 
emelne és nem a hideg gép,
 
érzem a porodat, és nagyon fáj,
egészen máskép fáj a te életed,
a népedé, a kis, nyomorúlt tanyák
 
világa, mint ahogy odakint fájt
 
az örök emberi nyomorúság.
Ott vendég voltam, tetszeni kincs s erő
kifogyhatatlan, ünnepe várt,
 
ami rossz volt, nem tartozott rám
 
és cselekedni nem állt módomban.
Milyen más vagy te! Ahogy a hús tapad
az élő csonthoz, sorsod a sorsomat
 
úgy öleli, táplálja… – Óh, van
 
háboru s ünnep, az is van, itt is,
de más öröm, más háboru az, amely
itthon igazgat tömeget és egyént:
 
ez kényszer, nem vendégszereplés,
 
végzet ez, sors, kikerülhetetlen!
Itt kell dolgoznom. Itt vagyok itthon! Ez
a föld, ez a nép és a Ma a hazám,
 
egy nap tüze alatt sok nép él,
 
sok a szép és aki csak magának
akar valamit, örülhet, ahogy én
is örülhettem, de milyen üres az
 
ilyen öröm s mily másképp dobban meg
 
itthon a sziv, a szivem, mikor
lenézek és egy nyirfaerdőben
látom a nyájat s a kondást
 
látom a szépet bennük
 
és a nyomort, mely a szegényt kínozza.
Itt kell dolgozni, itt vagyok itthon, itt
van elsősorban a harcterem:
 
a többi csak vendégszereplés
 
csak itt van reményem s jogom cselekedni.
Várj még, arany nap! mindjárt elérjük
Budapestet, már látszik a Jánoshegy,
 
egy házban ott vannak a gyerekeim,
 
egy sir ott várja a csontjaimat.
 

(1942)

 

 

 

Utókor

De rég meghalt, de nagyon! Borzadály
vert át, jég s villám. Évek óta a
nevét se mondtam, és a fekete
utcán egyszerre és köröskörűl
rámnyilt a semmi, és megállitott.
De rég meghalt a nagyúr, de örök
egy perc halál is! Eltünt. Jaj, hova,
hova lett? – És a szeretője? A
titkárkisasszony? Dobbant a szivem:
az, az, a szép lány! Óh, csak pillanat
minden jelen, csak az agyunkban él
tartam és mult és öröklét. Hova
lett a nagyúr? S hova a másik, az,
aki, hat éve, vagy hét, annyiszor
bevitte a névjegyem? Óh, de szép,
de gyönyörű volt, mikor azt a nagy,
zöldpárnás ajtót, a hatalmas ajtót
nyitotta: „Tessék”… Karcsú volt, nemes,
mint egy őzike, s fenséges, akár
egy királynő; mint vasport a delej,
húzta a tekintetet; bűnei
kialudtak a fényében, csak a
szépségét láttuk; térdét, derekát,
keblét és nyakát mint eszeveszett
tűz lobogta körűl a férfi-vágy,
de rögtön hátrált a tiltó szemek
mosolya előtt. Hova lettek? A
felejtés az igazi temető,
és háború van. Hova lettek? A
sarkon nem ül a koldus; a trafik
anyókáját kitették; tegnap egy
bogarat láttam felfordulva a
kapunk előtt, hat lába égnek, úgy
tapostak rá, ma már szemete sincs.
Hova lettek? Szétrobbant a világ
s még mindig röpködnek darabjai,
hegyek, morzsák. Pompa temette a
hatalmas embert, hangya és veréb
a bogarat, senki a nénikét:
egyforma messze került kicsi, nagy,
és a hatalmas glóriát bizony
túlragyogja egy őzike. Hova
lett a nagyúr? Mind aljasok vagyunk:
egy-egy frázist darál még róla a
szemforgató utókor: ő maga
eltünt. Érted ezt? Érted? El, el, el!
Oly nyomtalan, mint… S én is csak azért
siratom, mert… Dehogy siratom, íme
jobban emlékszem a titkárkisasszony
mozgására, mint… Óh, de buta, de
szörnyű leckéket adsz, halál! Hova
futhattak az őzike-lábak?… Élünk,
suttogtam az esti tömegben, és
megint kigyúlt a régi kép, az a
lány az ajtóban… az emlékek is
öldösik egymást… jött és szemei
már nem tiltottak, és karonfogott
s hozzám hajolt. Az ember bűneit
éreztem ajkán: a felhők fölött
mentünk… Mint végső magyarázatot
suttogtam: élünk… A világ fölött
mentünk, háborúk a halottak fölött
az őszi utcán. – Óh, rablók, kutyák!
Boldog voltam és szégyeltem magam.
 

(Magyarország, 1943 karácsony)

 

 

 

Misztikus párbeszéd

– Ha minden hősnél, vezérnél, királynál
magasabban, a legfőbb csúcson állnál,
valami égi csúcson, istenek
társa, kinek nincs külön ünneped,
mit mondanál ma, kik hozzád esengnek,
mit a szenvedő, szörnyű embereknek?
– Düh s megvetés töltené szívemet,
de azt mondanám: Béke veletek!
– Ha szellem volnál, bölcs, jó, de hitetlen?
– Akkor is, hogy: Hiszek a szeretetben!
– Ha Mindenható, szólnál, hogy: Elég!?
– Csak önkéntes megtérés tetszenék.
– Ha Igazság, nem tipornád el őket?
– Férgek harca s emberé, egy a földnek.
– Kapkodok, agyam sajgó gyötrelem…
– A világot tükrözöd, gyermekem.
– Túl s innen mind a Szent Nevet kiáltják…
– Tévelygő is keresi jobb hazáját.
– A mérleg inog ide és oda…
– Még a vesztesnek sem lesz igaza.
– A vér mögött bűnt? Látsz célt a tüzön túl?
– Már semmi sem az, mint aminek indult.
– Mit érnek itt a gyöngék szavai?
– Nézz szivedbe és próbálj menteni.
– Már-már azt hiszem, én vagyok hitetlen…
– Tarts ki, mint én, így is a szeretetben.
– Ha nem segít, minek a szeretet?
– Segít, hogy kétségbe ne essetek!
– Ha tehát minden hősnél és királynál
magasabban, egy legfőbb csúcson állnál,
valami égi csúcson, istenek
társa, kinek nincs külön ünneped,
ezt mondanád a fájó gyűlöletnek?
– Ezt a jóakaratú embereknek!
 

(Új Idők, 1944. január 8.)

 

 

 

Tünődés

Úgy bámullak, úgy nézegetlek,
úgy forgatlak öt perce már
újjaim közt, kis gyufaszál,
mint egy tűzbimbót: gyúlni reszket
a jövőd, s nekem íme fáj
a perc, mellyel megadja rejtett
célját s értelmét életednek
a vele-kezdődő halál.
Titkoknak, vágyaknak, szüzeknek
jelképe: halj meg? ne szüless meg?
Minden tündöklés fekete.
Csak forgatlak, tünődve, némán;
eszembe jut egy remegő lány, –
s nem tudom, meggyujtsalak-e.
 

(Új Idők, 1944. március 11.)

 

 

 

Kibékülés

Így, kedves, így! Akire könny és
 
viszontvád nem hatott,
se őrjöngés, se magyarázat,
 
se néma hónapok,
itt vagyok újra. Összebújunk
 
s egy hosszú csók alatt,
melyben kín s dac megolvad, ujra
 
felfedezem, ki vagy.
Te is most látsz meg. Ami történt,
 
a perc fölperzseli.
Gonosz a lélek! Csak a test
 
tud megbocsátani.
 

(Új Idők, 1944. március 18.)

 

 

 

A küszöbön túl

 
Merre jártam? A küszöböt
hagytam csak el, és rögtön számkivetve
úsztam, súly nélkül, álomként lebegve,
 
s nem egy perc, hanem tizenöt
 
évezred roncsai között,
egy Amerikán túli kontinensre
vágyódva, és máris egyforma messze
 
mindentől, ami ideköt.
Merre jártam? Egy Indiáknál messzebb
óceánon utóléri a lelket
 
valami s csónakába vesz:
a test nyúl értem, véd, őriz, csitítgat,
az éjszakából most még visszaringat
 
s reggel az ágyban partra tesz.
 

(Új Idők, 1944. március 25.)

 

 

 

Öregedés

Minden szólt hozzám, alakított,
lángjelek hangos ostroma
verte érzékeimet: a
halál tréfái, szörnyü titkok,
és én, csupaszok csupasza,
ki a jóra is félve gondol,
páncélt izzadtam ki magamból,
mint a kagyló, mint a csiga.
Csupaszon is páncélosan már
s kíváncsibban sok fiatalnál,
nézek most, vénülő bolond,
arcába a dörgő jeleknek,
s ha valami, hát az ijeszt meg,
hogy ég és föld semmit se mond.
 

(Esti Magyarország, 1944. február 15. és Új Idők,

1944. április 15.)

 

 

 

Bucsu egy lánytól

Friss husát már eszik a férgek. Óh,
mit ért a szüzisége? lázadó
tiltakozása? Néhány csók, ami
az emlékét bennem melengeti,
néhány őrült csók, amit valahogy
félig ájultan mégis megadott,
s az ámuló szem, amely maga se
tudta, hogy hiv rémült tekintete,
hogy hiv, hogy kiván, s az arc, a kigyult,
s a test, mely, mint másé, éppugy simult,
de háborgott a szégyentől, hogy őt,
im őt se védi teljesen a gőg,
a tisztaságé… És most az a vad,
az a mocskos munka a föld alatt!…
Mit ért vele, hogy annyi éven át
senkire se pazarolta magát?
Pazarolta –?! Igy pazarolta el
mindenét az a kar, a büszke mell,
két öröklét közt az az isteni
perc, mely csak bün, majd önvád volt neki!
Három hete már… S most a föld alatt,
hol gázok falnak, nyüvek és savak,
tudsz-e sirni legalább? Fordul-e
felénk szemed gyötört tekintete?
S gondolsz-e rám?… Buta kérdés, de, jaj,
a buta sziv most tanulni akar,
fájni akar, szörnyedni, hogy legyen
benne elég éltető félelem.
Friss husát már eszik a férgek – Óh,
én gondolok rád, szüzi lázadó,
s ugy érzem kinzóid, gyönyörü emlék,
mintha máris az én arcomat ennék.
 

(1943/44?)

 

 

 

Gépek viharában

Azok ott fent most ölni fognak. Az
egész tájat motorok orgona-
zúgása mángorolja. Búvik a
rettegő élet. De nap, gerle, méh,
katica s virág tárgyilagosan
folytatja dolgát, s oly szép, mint ma, még
nem volt ez a nyár. Azok pedig, ott,
bárányfelhők közt, üvegszárnyakon,
meg-megcsillanva, mint megannyi kis
tündéri kék kereszt, gonosz kereszt,
fátyolosan, kisértetiesen
repülnek, dühük magasában (és
ki tudja, máris mily munkák után!)
a Város felé.
a Város felé. Repültem, igen,
sokszor repültem én is azon a
mennyei uton, az elért csodát
látva csak az elért egekben! és
gyermeki hittel várva, hogy az ész
egyszer lent is megszülje a csodát,
robotok végét, a rabszolga gép
áldásait, jólétet, kényelem,
tisztaság és felszabadult idő
uj korszakát… Gépek, ti, nyomorult
szörnyetegek! – Nem, nem, nem, most se ti
vétkeztek ellenünk, s talán nem is
a gyilkos gyilkol…
a gyilkos gyilkol… Óh, dehogynem! Az
acélkorbács lecsapott; böffen és
horkan a környék. Szív s torok szorúl,
és én csak állok a terraszon, és
nézem az égben gyorsan születő
fehér bodrokat. Vad kelepelés
csattan a szomszéd házról. Távoli,
kemény robajok. Az orgonaszót
villámok recsegik át, iszonyú
fütty zuhan alá… Mit akartok itt,
szörnyű madarak? Akármi a vég,
nem ti hozzátok: csak bombáitok
szakadhatnak ránk, s könnyebbé teszik
a gyűlöletet!…
a gyűlöletet!… Már szakadnak is:
sustorog a táj, kő s üveg vacog,
és minden oly megfoghatatlan, és
zengő tornyok épülnek-omlanak,
a tetőről leugrik s kicsiket
nyávogva lapúl lábamhoz Cila,
és Erdélyt látom és a Balatont,
egyszerre mindent, semmit, a zavart,
és nem tudom, hol, itt, ott, mindenütt
csak az tombol, a Nem-Tudom-Mi, az
bőg láthatatlan, a rém: valahol
fent rohan a testtelen óriás
s a földön menydörögnek léptei,
nyomában tűz, dél felől fekete
árviz nő, füst, füst, hangokká vakúl
a tündöklő nyár s képzelt iszonyok
némúlnak a fortisszimóba, vér,
vér, blö, blö, blö, dobpergés, táguló
harangként robban az egész világ
és repül, repül…
és repül, repül… És egyszerre: csönd.
Szinte ébredek… S méhek és virág,
és semmi baj… Mi volt ez? Valahol
biztosan… Óh!… És káromkodom, és
a kertben hármat rikkant a rigó.
Igen, már ujra fütyül a rigó
..........................................
S hogy mi történt, majd holnap megtudom.
 

(Magyar Ünnep, 1944)

 

 

 

A börtönből

Te utolsó, ki rajtam segitettél,
hol vagy, Temirkul Umetoli? Hol
járhatsz, kirgiz poéta? Amikor
– úgy hittük – legnagyobb volt a veszély
s köröttünk még a mennydörgő anyag
vívta csatáit, jöttél, idegen
egyenruhában, de nem idegen
szívvel, s először mondtad ki a szót,
a világosság szavát a sötét
bunkerben: költő! Turkesztán fia,
emelted a roskadozó magyart,
két gyermekmód dadogó agy közé
szellemi apák nevét s szivedet
vetted tolmácsnak, megmentetted a
munkahelyemet, a könyvtáramat,
s talán többet is. Hol vagy most? Hazád,
amelyről alig tudtam valamit,
oly közel jött hozzám, mint a saját
szülőföldem: szeretném tudni, hol
játszottál, gyermek? s milyen lehetett
az édesanyád? hogy villant eléd
először a ti nagy Puskinotok?
s hol Byron, Goethe és Victor Hugo?
„Dá, dá, Turkesztán!” ismételted első
kérdésemet, válasznak, s azután:
„Taskent?” – „Taskent!”…És: „Ja kirgiz poet!”
– mutattál magadra. „I ja Lőrinc
Szabó, magyarszki poet!” Óh, be szép
lett az a vad karácsonydélután,
romok és rémek, de könyvek között!
S be szép a többi néhány, amikor
barátaid is jöttek, s verseket
mondtunk, oroszt és magyart, és szemünk,
lelkünk szeme, százféle távcsövet
próbált, keresett, hogy átlásson a
határokon! Szavanok kapitány
és Fjódor Fjódorovics jött veled:
akarom, hogy megtudja nevüket
aki magyar és figyel még reám:
három barát: a ti kedvetekért
vettem elő Puskint és Tyutcsevet
és Lermontovot, népetek szivét
a szivemmel keresve rajtuk át!
De ez már rég volt. Hetek, hónapok
teltek (és én óránkint annyit éltem,
mint sohase negyvenöt év alatt);
s nem is sejtettem, mennyi rémület,
ínség, testi kín, mennyi rágalom
és tévedés szorít majd iszonyú
markába! És most, megtiportan, az
uj tavaszban (a tavaszban, melyet
hat éve már meglátni sincs időm,
oly rettenetes volt az életem!):
most is te jutsz eszembe, te, s ti, Hármak,
három orosz tiszt: titőletek úgy
búcsúzom, tán a halál küszöbén,
mint enyéimtől: ég és föld, ahogy
soha még, reng köröttem…
 

(1945. április)

 

 

 

Bűn?

Mert te gyűlöltél, gazember vagyok,
mert gonosz vagy, én mi más, mint gonosz,
mert buta vagy, legyek én még butább,
mert düh, legyek én nálad is nagyobb;
mert zsarnok vagy, legyek rá a jogod;
mert jogot veszel, adjam az okát;
mert nem szégyelled, vérezzem tovább,
mert szégyelled, csókoljam ostorod.
Ez az, nyomorult, kell az áldozat,
kell a bűnöm, hogy igazoljalak,
hogy én igazoljam a tévedésed
(vagy a gazságod) – sírok, pusztulok,
de te örökre hordod átkozott
glóriáját szereped szégyenének.
 

(1945. április 12.)

 

 

 

Keserü órán

Mit mondjak? Azt csak – csendesen,
röviden és egyszerüen –
azt – a legközönségesebb
szavakkal, mint egy képletet
idézve, tapasztalatot,
melyből türelmes századok
kínja szól – azt, hogy – azt tehát,
hogy köpedelem a világ.
Köpedelem. Igen, ez az,
a kifejezés igy igaz,
sőt klasszikus: igy kicsi, nagy,
igy minden, te is benne vagy
s a teljes szótár, mi, ti, ők,
voltak és elkövetkezők,
álmok, hitek, istennyilák:
így: köpedelem a világ.
Zenghet, mint roppant cimbalom,
a dicső ég, vagy Salamon
éneke, könyvtárak esze,
engem be nem csap már sose:
undorít, hogy részed vagyok
s még jobban, hogy, ha meghalok,
beléd fúlok, rothadok át,
te, te, köpedelem világ!
 

(1945)

 

 

 

Te is?

Brutushoz
Te is? Még te is? Most, hogy úgy
tör a szivemnek annyi kard?!
Tiz év torzúl pokolivá
s a legtisztább baráti arc.
Te is? Ne érvelj. Szónokol
ez a vér a fegyvereden!
Én leteszem a magamét
és eltakarom a fejem.
 

(1945. július 21.)

 

 

 

Csillagos éj

Szeretnek.
Óh milyen könyü a világ!
A csillagos ég ringat a karjaiban,
lábam alatt szinte muzsikál a föld.
Részeg vagyok?
Köszönöm, barátaim, hogy fölemeltetek, hogy megváltottatok,
köszönöm a szavaitokat,
a hallgatásotokat és nézéseteket,
lelketek vérét,
a legdrágább italt,
a legszükségesebbet,
hiteteket és bizalmatokat,
mely átjárt, mint Lázárt az Úr szava.
Húsz évig virrasztottam e föltámadásért,
húsz éven át nem mertem lehúnyni a szemem,
a barlangban, fogai, mint a kősziklák,
húsz évig az én két karom tartotta a falakat,
hogy össze ne morzsoljon a szörnyü száj.
Egyedűl voltam, elszánt és elkeseredett,
s ma este meghátrált és eltünt a börtönöm,
a félelem és a magány.
Kihez fordúljak a könnyeimmel,
az örömömmel?
Szabad vagyok!
Szeretnek!
Szeretnek az emberek!
Végre meglátták, ki vagyok!
Meg kellett szöknöm,
hogy sirva ne fakadjam előttük,
megszöktem közületek,
mert szégyeltem hálálkodni.
Pedig már gyenge is lehetek.
Az vagyok?
Vagy részeg?
Mindakettő:
mint egy gyerek, indulok a világba,
mint lábbadozó, aki boldog, hogy ujra jár.
Szeretnek, sokan szeretnek.
Óh, milyen könyü a szivem!
milyen nyugodt!
Szédülök, mintha hegytetőn állnék.
Csukd rám pilláidat
csillagos éj!

 

 

 

Ébredés előtt

Minden vereségemmel többet érsz,
minden kérlelés erőd növeli,
máris annyi váltómmal vagy teli,
hogy adósod lehetnék, amíg élsz;
és lassan elhagy az önbecsülés,
és idomitott medve piaci
pípeskedése minden igazi
fájdalmam, hisz neked tetszeni kész.
Igy adom el, így vesztem el magam.
Belül lázongok, irtózatosan,
hogy igy rád szűkűlt az egész világom.
De úgy lázongok, mint álmát aki
rázza már, felül, szemét dörzsöli,
s nagyot nevet egy rémes butaságon.
 

(Hévíz, 1949. február 21.)

 

 

 

Salamon és Azráel

„Tán épp a romlásodba menekülsz!”
Dselal ed din Rumi
 
Egy reggel, amikor, ahogy naponta szokta,
Salamon, a Dicső, nagyjai közt fogadta
arany trónján a Föld s a Menny követeit,
akik
hódolni jöttek hozzá, meglepetve
látta, milyen hosszan és zordan néz Abu Bekr-re
(a bölcs vezérre, ki addig nem félt soha)
Azráel, a Halál fekete Angyala.
A hős megborzongott, s alig
maradtak egyedül: – Láttad a szemeit? –
suttogta, – óh, Uram, biztosan ellenem tör!
Rejts el, Egek Fia! Szólj a Szélnek, vegyen föl
s röpitsen titkon a legmesszibb Indiába!
Ugy lett… És másnap a Király, hogy ujra látta
a tisztelgő Halált: – Végzet Angyala, – szólt, –
mért tapadt a szemed tegnap oly fenyegetve
hivemre s barátomra, Abu Bekr-re,
ki eszével seregeket tiport
s mindkettőnknek csupán szolgálatára volt?
– Nagy királyom, – bókolt Azráel, és
előlépett, – az nem fenyegetés
lehetett, amit láttál a szememben,
inkább csodálkozás. Mert mikor tegnap engem
munkámra küldött a Mindenható
Allah, meghagyta, hogy a Földgolyó
körül, mielőtt hazatérek,
estére még okvetlen utba ejtsem
Indiát s vigyem a színe elé vezéred.
Joggal ámultam hát reggel, mikor
itt, a trónod előtt találtam,
s nem ott, ahol
a parancsra gondolva vártam.
Fogadásod előtt már épp szólni akartam
s nagy utam megspórolni, de
eltünt, s bár palotád s országod átkutattam,
nem találtam többé semerre se.
Bosszankodva, hogy ugy kijátszott, s szégyenülten,
mint még soha, – hogy este lett,
uj s nagyobb csoda várt, mert mire átrepültem
a két óceánt, embered
ott volt, ahol az Ur szerint lennie kellett.
Csak tudnám: bármi hős, hogyan jutott oda?
S ha bölcsek bölcse is, honnan kapta a rejtett
tudást, hogy kijelölt sirja épp India?!
Salamon nem felelt; leborult, s koronázott
fejét hamuval szórta be.
Allah és a Korán igazának nem árt, hogy
amit mond, csak mese.
 

(1949. július 19.–1953. február 23.)

 

 

 

Nyár

Nyár
Ég.
Méh
Pók
csak
Kint
Bent
Kert.
Föld.
döng.
ring.
itt.
a
csönd
te
Csönd.
Fák.
Gyík
Légy
Nincs
kis
és
meg
Dél.
Szél.
vár.
száll
más,
ház.
fény.
én.
 

(1954)

 

 

 

A Tücsökzenéből kihagyott versek

 

 

 

 

Ellenfelek

Mért gyűlöli? Mert ha nincs rá joga,
nincs semmire. Mert könnyelműbb soha
nem volt, mint mikor úgy hitt, oly vakon,
oly végzetesen. Mert az irgalom
őt itélné el. Mert önérzete
az első perc rabja és részege,
a bosszúé. Mert más nyelven beszélt
s máson hallott: s nem tudta! Amiért
oly önző volt (és maradt), hogy neki
minden igazság csak taktikai
mozdulat, helyzet, érdekvédelem.
Mert hídra emeli a félelem.
Mert amit tett, amire esküdött,
annál, érzi, csak az lehetne több,
csak a meglátás rémületesebb,
hogy ártatlan, akit megfeszitett.
Gyűlöli, mert bűne vigasztalan…
S mert, egy kicsit, mégis, – igaza van!

 

 

 

Halott barát

„Csak azt sajnálom,” – árny-üzenetet
rezzentenek az özvegy szavai –
„csak azt, mondta, hogy én már nem leszek,
mikor majd Lőrincet kell védeni.”
Ő tehát –! A halott barát –!… Ez az,
ami ugy megcsavarja az igaz
szivet, a tisztát. Ha gyanu, ha vád,
ha ezer pletyka nyilazta is át,
ő nem hagyott el?! Minden gyász felett
ez kezd ragyogni, ez az üzenet,
s mert nemesen szól (s jaj, a föld alól),
nemességére önvád válaszol,
nemes kételyé s fájó (amilyet
tüzes bélyegzők nem ébresztenek):
„Hát te? Hát te?”… Azután csöndesen
a halott felé nyujtom a kezem,
s én mondom, én, hogy legyen hitele:
„Van szentség, mit együtt őrzök Vele!”

 

 

 

Átmenet, Miskolc

Gyúlnak, húnynak életem tájai,
géphangot s tücsköt együtt hallani,
mintha folyton indulna, zajlana,
ami csoda vagy vágy volt valaha
előbb elérhetetlen messzeség,
aztán kétségbeejtő veszteség.
Képek, sorra! Látom az Ipolyon
papircsónakom, deszkatutajom.
Tiszapart, komp; Balaton, gőzhajó:
sohse állt meg, ami szép, ami jó!
Mint földreszállt ég, várt az Adria:
kóstoló lett csak percnyi mámora!
Kairó felé, Földközi Tengeren –
s mögötte nyilt volna a végtelen!
Szárnyas motor felhőkön túlemelt; –
de a Csillagot sohsem értem el!
Sóvárgásom előre kirabolt…
Most mégis zeng, ami Nincs, ami Volt.

 

 

 

[Eltüntetek. Én is. Végtelen ég…]

Eltüntetek. Én is. Végtelen ég
s gyönyör vett körül. Idő s messzeség
egymásba zuhant s ujra szétcsapott,
anyag és sugár. A gondolatok
s a nemzés kéje – emlékeztem a
Földre – csak az volt, csak az, rokona,
testvére, társa, talán, valahogy,
a boldog fénynek, mely ugy kimosott-
oldott magamból, s mintha tizezer
uj érzékem nyitotta volna fel,
mindenhatóvá tett, s azt sugta, hogy
egy leszek vele, – nem, már egy vagyok,
hisz uj hazám, a mindenség maga,
az is egy költő szerelmes agya…
S ekkor egy Hang: „Lepke, bujj vissza a
lárvádba!” – Mért? Ki volt az? – Tizenöt
másodperc, s ujra éj lett, és tücsök…
– Mért nem haltam meg a szived fölött?!

 

 

 

[Végre pihenő! Mint cirógató…]

Végre pihenő! Mint cirógató
köpeny borul rám ez a drága, jó
meleg zuhany! És ahogy lefolyik,
szinte a bőröm is velefolyik,
külső bőröm, melyből most kibuvok,
a háromhetes katonamocsok.
Fellélegezve nyujtom két karom
rózsád felé, te, tiszta hatalom,
szolgálatkész, csőlakó, tiszta Viz:
sok hideg szenny és sok idegen iz
pácában főttem! S te most kicserélsz,
száz kezed van s mind egyszerre becéz,
minden porcikám külön csókolod,
szinteszinte a csontomat is átmosod:
benned az eső és benned a nap
s én hunyt szemmel és némán áldalak,
mint az édes záport a keserü
porból kivedlő, tikkadt, nyári fü.

 

 

 

[Borzadtam… – Eszmék, cserben hagytatok?…]

Borzadtam… – Eszmék, cserben hagytatok?
Ringyókként rójátok a piacot,
mindenki háza már a tietek,
vad szájakon kopik a nevetek,
nem találtok vissza az ég felé,
mindenkié vagytok és senkié.
Ti vagytok ezek? Ti, mennyei nők?
Szerelmetekkel olyan szeretők
dicsekszenek, akiket valaha
nem vonzott semmi szentség mámora,
szeretők, rutak, szennyesek, gazok,
akiktől tegnap még irtóztatok.
Ti vagytok ezek? Igazság, te vagy?
Utcán árulod tündér titkodat?
Olyan kapós lettél egyszerre, hogy
már száz tanyád van, ezer otthonod,
egyszerre százé lehetsz, ezreké?
Mindenkié lettél? Vagy senkié?

 

 

 

[S folytattam… – Lányok, mi van veletek?…]

S folytattam… – Lányok, mi van veletek?
Mi történt velem? Milyen büvölet
játszik itt és hazudik? A mocsok
csak rágalmazza tisztaságotok?
Vagy örülnöm kéne és tévedek,
és angyalok lettek az emberek?
Bár tévednék!… De már-már azt hiszem,
ember nem volt oly kaján sohasem,
amilyenek ti vagytok s voltatok,
eszmék, ringyók, akik becsaptatok, –
becsaptok mindenkit az ég alatt,
be igazakat és hamisakat:
nem is léteztek, ködök s fényjelek,
csak szemünk lát az égre titeket,
s mig itt fáj, forr s álmodik a világ,
ti mulattok rajtunk, szép Ideák,
szép csillagok, agyunk gyártmánya, ti,
gaz csillagok, vakság tündérei!

 

 

 

[Mondtam: – Fáraszt hazudni, emberek…]

Mondtam: – Fáraszt hazudni, emberek,
hol van, akinél megpihenhetek?
Azt szeretem, aki engedi, hogy
legyek nyugodtan az, aki vagyok:
hogy legyek költő, magyar és szabad,
kit nem küldenek és nem tiltanak,
költő, aki disz és kincs és haszon,
ahogy kincs a Mátra s a Balaton,
s a hegy aranya, Dunánk halai,
földünk zsirja, fáink gyümölcsei.
Az igazat keresem: azt, aki
nem kényszerit, hogy hazudjam neki.
Mérd meg te is: birod-e türni, hogy
legyek egészen az, aki vagyok.
Fáradt vagyok, mindig kényelmesebb,
igaz vagyok, mindig félelmesebb,
félelmes a fegyverem, emberek:
mindenre elszánt lelkiismeret.

 

 

 

A Huszonhatodik évből kihagyott versek

 

 

 

 

[Száz kérdést, ezret (minek felsorolni?)…]

Száz kérdést, ezret (minek felsorolni?)
szálaz szét minden sajgó pillanat;
s csak ilyen van. Jajdulok: Hát szabad,
szabad volt ezt…? Mi okod…? A valódi,
a végső már sose fog kitudódni,
agyam mégis csak az után kutat
de bármit tesz, minden titkod marad:
s késő sirni, vergődni, tanakodni!
Igen, ez a legrettenetesebb,
hogy nem lehet, nem lehet, nem lehet,
hogy minden erőm semmit se tehet:
minden dolgunk oly intézetlen áll,
mint kezdetben, mint mindig, mint – – –?
mielőtt elintézte a halál.

 

 

 

[Szavakkal nő a gyász, szavakkal enyhül…]

Szavakkal nő a gyász, szavakkal enyhül.
A valóság csak egy darabig az.
Mit a tudat befogad mind igaz,
s szempontja válogatja, hogy mi ferdül,
mi egyenes. De ha érzése lendül,
omlik előtte elv s pokoli dac,
s nevetséges az isteni vigasz:
emeli magát vagy öli veszettűl.
Megfogalmazás, költészet, igazság,
megölnél, ha erőd most megtagadnád:
bűvöld édenné lelkem sivatagját!
Nem tudom, mi volt, hogy volt és miért volt,
de szenvedek… Az örjöngés elég volt:
fogd jó munkára agyamban a tébolyt!
 

(1951. január 20.)

 

 

 

Meglepetések

I.
Gyanútlan vers október 15.-én
Szájon csókol a pillanat,
másik kést üt a szivedig,
a harmadik halk telehold,
szív rózsája a negyedik,
van tömör-édes, mint a méz,
van lángvető csipkebokor,
van, mely egy elnémúlt világ,
van, mely kurjongat, mint a bor,
van, melyet észre sem veszünk,
hallhatatlan, sóvár zene,
van mindenüttjelenvaló,
van szétvivő mindenfele,
ez tűz, mely Földet nyal körűl,
az egy katicát tapos el,
van gyermekkorba kérdező,
van, mely Afrikából felel,
van, melyben villájával az
ördög felszúr a föld alól,
van atomgáz, bombahalál –
s van legvégső csömör, mely oly
bambán, szeliden néz, olyan
öklendtetőn és kedvesen,
mint kifliből a svábbogár,
mint kolbászból a birkaszem.
II.
Egy hét múlva
Rá egy hét: pár óra alatt
felnyüzsgött az országnyi Boly:
a dermedt Dávid talpraállt
s ledőlt a Góliát-szobor.
Sipkákra bimbó nyílt! magyar!
Parittya benzint röpitett.
„Hacaca!” – szólt a rádió.
Éheztük a becsületet.
Szabadság, itt hordozta hős
zászlaidat az ifjuság!
S a sírt, melyből nép lép ki, már
ámúlva nézte a világ.
Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Csók, szívre, minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy.
Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy.
Lombikban feszűlt a jövőnk.
S temettük a halottakat.
Ablakunk mind fény, gyertyaláng!
Aztán már settengő gyanuk.
Még egy éj. S Budapest köré
vashernyók gyűrűje szorúlt.
III.
December közepe
Aztán jajdúlt a hajnal és
reggelre ránkvirradt az est.
A Tízezertalpú tiport
s tótágast táncolt a Groteszk:
Ambrus WC-ről, vizavi
akna jött és ágyúgolyó, –
ágy mellől szekrény s fal kiment!
„Gimbelem”, szólt a rádió.
És Valami tanácskozott
és aztán Ugyanaz, megint,
és züllött, körben, minden a
Föld züllött szokása szerint;
s a talpak jártak. Nem tudom,
már nem tudom, hogy volt s mi lett.
Már nem tudom. De teltek a
napok s az évhosszú hetek:
hallottuk, Ausztriába hogy
húzták a deportált Dunát
s gyárakban ma is puskatűz
ajánlotta a hacacát…
De csak szájon csókol a perc
s jó remény némítja a jajt:
Nem! Rabok tovább nem leszünk!
És: Isten áldd meg a magyart!

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]