Föld, erdő, isten

1922
(Kner-kiadás)

 

 

 

 

I. Bottal s öreg kutyámmal

Bottal s öreg kutyámmal indúltam hazúlról.
Dalolva mentem és torkom nem únta még az
országút fáradságos énekét. – Tudod, hogy
a Nap barátja voltam? Ő itatta zengő
hajnali rétek illatát dalomba; aztán
kezét fejemre téve csordultig betöltött
a szeretet egyszerű mozdulataival…
Minden kanyarnál új tárgyak s dolgok merűltek
elő s fehér mértföldkövek világitottak
egyenlő távolokból. Majd, lombos hegyek közt,
még szebb s színesebb lett a sokalaku élet.
A Nap barátja voltam; ő kisért el estig,
s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái
s fölöttem feketén gondolkozott az erdő –:
csókkal búcsúzott tőlem. – Óvatos morajjal
tapogatózott lefelé a víz s a pontyok
aludtak a tavakban. Én is elpihentem
s a föld s a fű íze szivárgott ereimbe.
Fenyegető szemek lapúltak a bokorban
és mégse féltem, mert tudtam: a hű komondor
– beakasztva szemét az állandó sötétbe –
őrt áll előrenyújtott nyakkal s tárt fülekkel.

 

 

 

II. Szokatlanúl nyugalmas

Szokatlanúl nyugalmas most a reggel;
az úton csak vigyázva járhatunk, mert
a hajnali eső arany csigákat
vert le a fákról. Tisztább vonalakban
sorakoznak szemünk elé a dombok
és – azt hiszem – mikor visszalehelli
a langyos föld a hajnal puha könnyét:
oly eleven szinek lobognak, oly szent
dallal úsznak lelkünkön át a tárgyak,
hogy e fényre-ébredt csodálatosság
előtt az Ember kínja szertefoszlik
s nem is magunkat, nem idegeinket
érezzük zsongani: oly mély gyönyörré
sűrűsödik az élet, hogy ilyenkor
hajam az erdő ruganyos hajával
összefolyik, karom ölelve nő a
kék láthatárba, mellem eke vérzi,
hangom a szél harangja s az örök Nap
kacag elragadtatott szemeimben.

 

 

 

III. Nézd csak, testvér

Nézd csak, testvér, –: csillag gyúl a füvek közt,
eleven csillag! nézd a glóriában
szeretkező sok szentjánosbogárkát!…
Úgy látszik, meglepett megint az éj…
Ide hallom, hogy döng a parti visszhang:
tátott torokkal sikoltozva dobják
az öngyilkos hullámok a csuszóssá
sulykolt kövekre fáradt testüket.
Távoli csengés: foszlányokra tépte
a barna szél az estharang imáját…
a gesztenyefák bóbitái egyre
sápadnak… szabálytalan vonalakban
hajlong az ernyős bodza és a hárs
sűrűsödő rétegekben lehelli
érzékeinkbe-ájúlt lelke mézét…
Menjünk talán, menjünk mi is; – kövessük
a jóságos teheneket s a súlyos-
léptű bikát, mely leghátúl halad,
időnként komoran megrázva ringó
nehéz szarvát és nagy, sötét heréit.

 

 

 

IV. Először fecskék, később denevérek

Először fecskék, később denevérek
hasogatták az estét; a hegy is
elfüggönyözte arcát és a nádas
eldajkálta a síró szeleket.
Jött a sötétség… Reszkető keze
megtapogatta kunyhóm falait,
nagy árnyakat bontott ki és bemászott
udvaromra a kerítésen át.
Ott megpihent; aztán anyagtalan
testével óvatosan eltakarta
az ablakokat, a kereszteket,
s – hogy megmérgezze csillogó vizét –
vén kutunkba is leereszkedett…
– Már félni kezdtem; de a hegytetőkön
előgurúlt a Hold… S ím: a halott-
fehér fényben fekete bivalyok
ballagtak át a szétfolyó mezőkön.

 

 

 

V. Testvérkém, fáj

Testvérkém, fáj hogy egyedűl vagyok,
fáj a nappal ezer ugráló szine;
fáj, hogy annyian megszólítanak,
de azért senki se simogatná meg homlokomat.
Gyöngédebb vagyok én az almafavirágnál
és a lehelletnyi holdfénynél is szelidebb.
Fehér galambok alszanak álmaimban:
nem szabad fölébrednem, hogy fel ne riasszam őket!
Ha felriadnának, meglátnák, mily gonosz vagyok,
milyen irigy és hazug és civakodó.
Ezért kell mindig csöndben maradnom, akkor is
ha ijedt harangokat dobál be a szél az ablakomon.
Sírok, –
és szavaim halottan hullanak lábaimhoz.
Sírok, –
és a szomszéd fa se hallja meg könnyeimet…

 

 

 

VI. Napfényből szőttem

Napfényből szőttem neked koszorút. De én magam
szomorú maradtam. Szomorú sípokon
játszottam minden este. És kövér moha-
ágyamon rólad álmodoztam. – A kövi
pacsirta keltett föl, korán; s a harmatos
hegyoldalon indúlva minden nap egész
odáig fölkúsztam, hol a sasok kusza
ágakból összehordott fészkei körűl
meredő szirtekről lefut a görgeteg
vízvájta medre. Ott megállva, egymagam,
elnézegettem a bárányokat, amint
fehér foltokban ereszkedtek lefelé
a völgynek… Szomorú dalom hiába szállt
feléd s az idegen ködű partok felé:
úgy vágytam én is hozzád, mint az öregek
meséiben a hű Penelopé után
vágyott tengervíz-mosta földeink dicső
királya, híres Odysseus király.

 

 

 

VII. Már hatodik napja

Már hatodik napja, hogy gyermekem visszatért;
kék tengerekről, arany szigetekről tért vissza gyermekem.
A szatinhullámos ég volt az a tenger;
arany szigetek a szikrázó csillagok; – az ég a tenger.
Ma is oly szép és fiatal, mint amikor messzehajózott,
pedig húsznál is több tavasz múlt el azóta, hogy elhajózott.
Húsznál is több nyár koszorúi hervadtak el azóta;
húsznál is többször kivirúltak azóta a sírok koszorúi.
Arany szigetekről tért vissza gyermekem,
már hatodik napja, – és még nem mertem megölelni.
Kék tengerekről tért vissza gyermekem;
hajában hét arany csillagot hozott nekem.

 

 

 

VIII. A fák kezei

A fák kezei égbe kulcsolódtak
s minden tárgy kezdte már felölteni
éjszakai alakját… Ritkuló
lombok alatt jártunk és észrevettem:
másként szeretjük egymást, mint ahogy
tavasszal megfogadtuk. Ujjaid
tegnap remegve kérték kezemet
és ma ijedten futottak előlem.
Ájult izgalom zengett szemeimből,
mely – megzavarva ítéletemet –
az éjszakát emlékeimmel össze-
kuszálta értelmetlenül… Csak annyit
tudok, hogy eddig-nem-érzett örömmel
szívtam ajkaid fenyőillatát
s hogy míg világító szemed felütve
rámhajoltál: testvéri csókod égő
arany kardokat mártott ereimbe.

 

 

 

IX. Virágok közt hevertünk

Virágok közt hevertünk… Nemcsak arcod, –
egész tested lelkembe sugarazta
belső fényét s szelíd jóságodat
mely úgy betöltötte – delejes áram –
az esti rétet, hogy minden virág
s minden fű hozzád hajlott: Nap felé.
Először szótlanúl csodáltuk az
isten homlokán szálló fellegek
szenvedélyes vörössét, majd – mikor
elhallgattak a lombok énekes
lakosai – melled fölé hajolva
egyszerre boldog rettegés derengett
át szivemen, mert míg az alkonyat
lobogása koszorúzta fejed:
karodból a Föld vére folyt karomba
s a buja Flóra csókolt csókjaidban.

 

 

 

X. Mondják, hogy szép

Mondják, hogy szép, és én semmit se mondok,
mondják, hogy égő bronzhaja a hajnal,
hogy csillagokat hordoz nagy szemében
s hogy büszke és dacos és rá se nézne
oly csúnya, fekete fiúra, mint én.
Ő csak kacag mind-erre, és irígyen
lesik ajkát és álla furcsa ívét
és nem tudják, hogy tegnap engem csókolt
és, hogyha hallgat, nem tudják, hogy ő most
arra gondol, hogy tegnap hullt a harmat
s ránk hullt a harmat: ő reá meg én rám,
s hogy tegnap – látva boldog heverésünk –
még a rigók is mind megrészegültek
s közel röpülve a májusi lomb közt
eszeveszett szerelmi dalba kezdtek.

 

 

 

XI. Amint felfelé jöttünk

Amint felfelé jöttünk, céltalanul csatangolva a barna erdei ösvényen,
zengett a nap és gyémántokat szikrázott a sercegő homok;
okosszemü fekete rigók ugráltak a tavalyi avarban, mig körülöttünk
láthatatlan szapora csákányok csattogtak a négyszögletes gránitkockákon.
Egyszer rikitó fatáblák ugrottak elénk, szemünkbe tolva roppant plakátjaikat,
majd ujra egészen vad és magányos utakra csalt egy gyöngyszemü szitakötő;
a kilátóról kék, zöld, piros, fekete és arany foltokat ittak fel szomjas szemeink:
megszépült a világ és jól esett a szinek friss lüktetése.
Apró virágcsengettyüket, zsályát, méhfüvet és kankalint szedtünk,
– zengett a nap, gyémántokat szikrázott a homokos ösvény –
szótlanul néztük a köveken lihegő aranyzöld gyikokat
és megcsodáltuk az utilaput, melyen csavaros csiga csuszkált…
S mikor végre fölértünk a csúcsra, ahol kis korcsma előtt vadgesztenyelugasban
vidám turisták üritgették a habzó söröspoharakat:
mennydörgő katonazenét dobott felénk a szél, s mi elmerengve néztük,
hogy kapaszkodik lassan-lassan utánunk a hegyoldalon a fáradt, vén fogaskerekű.

 

 

 

XII. A Nap! a Nap!

A Nap! a Nap!
– Nézd, emeli már nagyságos homlokát
s bizseregve dobban meg az öreg hegyek vas-szive… Lármás
zivatarok után láthatatlan sipokban ujjong a csönd
és harmatos örömtől borzong a fenyves zöld élete.
Talán a tegnapi villámok fénye fürösztött: szemeid éles villanya
lelkemig fénylik. Szemedben: szememben: ragyog a reggel.
Szép tarka gombák bújnak elő, – játékszereim; sercegő fényben ázik a fagyöngy
s a kavicsokkal-szines patakokban látni, amint kék függönyeit becsüngeti az ég.
Óh, kedvesem, itt egy vagyok veled! Nemcsak veled: boldog tenyészés,
ártatlan erdő és egyszerü élet vagyok én: acélos levegő, isteni Kert és isteni Kertész;
a bükkfa hosszú moha-szakálla, kövek, feketeszemű virágok, a nap tüze: ez vagyok én:
erdő vagyok én, vér és csira, élet: mi lenne nélkülem az Isten?
Mi lenne nélkülem e ragyogás: Mi lenne a földalatti
harangok döbbent zokogása? s a hajnali boldog cinege-dal?
– Óh, csak az én szivem dobog a fényben, lobog a szélben, izgató
fűszerekkel mennyei zenévé szőve a színtelen földi zajt!
Mert nincs öröm, mi nem az enyém, mert bánat sincs, mi nem én vagyok;
A nyár lobogó aranyligetein át, vagy mikor az őszi eső dideregve
nedves ujjakkal a lombokon átnyúl: távoli dombok olvatag
éneke én vagyok: láthatatlan hangok a visszhangok kara:
mert hang vagyok én, visszhang vagyok én: magam visszhangja, rugalmas
szinek kacagása, szemed szine, zápor, fény és árnyék: Te vagyok én!
A föld! Nem ember! Erdő! – Az én szemeimből csókolod szemembe
a napot, a csöndet, a vért s a vidám mogyoróbokrokat.

 

 

 

XIII. Sötét szavak vázába

Sötét szavak vázába ragyogó
értelmet öntött ez a szerelem,
mely szivemben s agyamban csiraként
kilombosodva önző húsomat
testvéreddé alázatositotta.
Azóta minden jót és igazat
kettősen érzek, – hang-visszhang-zene
kapcsol kettőnket eggyé – és a nem-hitt
szavak nagy céltalansága után
a megértés napfénye homlokom.

 

 

 

XIV. Sötétedik

Sötétedik… Láthatatlan tücskök ültek ki kunyhónk elé
és elhallgattak a távol zuhogó fejszék.
Ma az utak is összebújnak az erdő bozontos mellén
és lélegzetét visszafojtva hallgatózik a meztelen levegő.
Érzed az esti virágok izgató simogatását?
(Most lehellik lelkünkbe illatos testüket a rétek.)
Kezünkben a szerelem édessége csókolózik,
mikor ujjaink véletlenűl összeölelkeznek
s minden tagom külön megrészegűl,
ha hosszú-hosszú éjszakáinkra gondolok.
Pedig már itt van az éj, csak mi nem vettük észre,
hogy a kémény tetején kidugta borzas fejét a füst;
ujból itt van az éj s csak mi nem vettük észre,
hogy kiváncsi rózsabimbók nyiltak ki szerelmes nyoszolyánkon.

 

 

 

XV. Tavaszba öltöztél

Tavaszba öltöztél s hogy éjszakáim
érzéketlen és gondolattalan
ürességét kitöltse, – lobogó
hajad a friss Napba fölzuhogott
és kebleid hullámzó tüze úgy
átsajogtatta életem halott
országában a dombok és hegyek
dermedt husát, hogy már személytelenné
nőttél lelkemben: koldus szemeim
csak szégyenkezve s értelmetlenűl
nézik emberen-túli távolokban
nagy szemeid alázatos hitét.

 

 

 

XVI. Pilláim alatt összetört az álom

Pilláim alatt összetört az álom
s – szeretlek? nem szeretlek? – nem tudom már.
Túlontúl bennem élsz, eleven álom,
s szerelmedet elbírni nem tudom már.
Gyűlölködve kiáltom: Idegen kéz,
eressz! ne vezesd útam! megtagadlak!
– Mégis, te formálsz ujjá, idegen kéz,
s mindig erősebb vagy, ha megtagadlak.
Nem tudom, mi történt… Talán az isten
játszik velem s te vagy a fény szemében.
Ha eldoblak: megjelenik az isten
s nehéz harag hömpölyög nap-szemében.

 

 

 

XVII. Szebb vagy a szép tavaszi napoknál is

Szebb vagy a szép tavaszi napoknál is, de szavaid, barátom,
hidegek, mint a vas, és még az éjszakáknál is ijesztőbbek.
Minden este megölellek álmaimban, – te nem is tudsz róla.
Nem is tudod, mennyire szeretem okos szemeidet.
Azt szeretem benned, amit nem akarsz nekem adni,
szeretem tiszta szemeidet és lelked sötét hárfáit,
mert az örök szomorúság nyugalma sötétlik bennük,
mikor a Megismerhetetlen ajtait nyitogatod előttem.
Régóta enyém vagy. A Hegyen is te beszéltél velem.
Sokáig elvesztettelek, azért lettem az örömök özvegye én is.
Most újra tiéd vagyok. Hallak. Rád figyelek, de még csak félve és kissé tartózkodóan,
mint a virág, mely a februári nap simogatására nem mer egészen kinyílni.

 

 

 

XVIII. Elcsalta a dalok anyja

Elcsalta a dalok anyja, a Föld,
és a dalok apja, a Pásztor;
elcsalták, messze, s azóta szivemben
naptalan árvaság s a
bánat visszhangja sikoltoz.
Elvitték ifjú vágyai, mert
nem tudja még, hogy az ifjuság
haragos-tüzes ércét
hideg karddá veri a férfi.
Messzekiáltó
szelektől
dagadoztak a vitorlák
és nemsokára örökre
eltakarta előlem a tenger
domboru háta.
Nyugtalan szemei messze
előreröpűltek
s a nádboritotta Nílus
partján már tegnap este
látta az idegen
csillagokat, már látta Itónia
koszorús oltárait,
már látta s az ídai lankán
heverésző szőke leányok
ibolyaszemét
s hallotta a szépszarvú tehenek
sötét kolompjait. –
Elvitték ifjú vágyai,
elvitték, messze; s azóta szememben
szétporlik a nap tüze, hangos
szivemben éj és érthetetlen
bánatok visszhangja bujkál.

 

 

 

XIX. Elmentél, s megnémúlt a föld

Elmentél, s megnémúlt a föld. Halott erdők
mélyébe tűnt az eddig oly vidám visszhang
s ott szótlanúl zokogva nem figyelt többé
hivó szavamra, nem akarta napfényes
örömmel visszamondani neved, melyre
tegnap még együtt s boldogan tanítgattuk.
A délután biztató zöldje elsápadt,
a friss vadrózsa összecsukta bimbóit,
az ibolyák szemében árva könny égett:
kedvem veled szállt és a mozdulatlanság
dermedezett szivemben. A kilátó vén
kövein álltam, a korlát előtt, honnan
falunk fölött legtovább lehetett látni
már messze ringó kis hajód vitorláit.
Engem is elvittél? – oly léttelen vártam,
míg meg nem érkezett az estharangszó!… Majd
az éj hullatni kezdte harmatát; súlyos
csillagok ültek pillámra. A hajlongó
fák közt éjfélig megmaradt a csönd, és sírt.

 

 

 

XX. Sok sanda bűnöm

Sok sanda bűnöm a halálba láncol,
sok hiú bölcseség, sok balga ok;
kunyhóm fölött az ősz fényálma táncol
barátaim a fák s a farkasok;
az útak, melyek innen szertefolynak,
erdőmön túl az égre fölhajolnak
és minden álom, óra, cserje, kő
előttem boldog szimbólumba nő,
melynek fényébe szőve éjszakám
istent szivembe lopja a magány.

 

 

 

XXI. Minden megingott

Minden megingott, mikor az utolsó
napon csók nélkül elhagytál: üres
szalma lett kezeimben a kalász
és a hegyeken értelmetlenűl
sikoltott végig a szél, mely barátom
volt eddig… Nem termékeny hallgatás:
némaság kötöz a tétlen időbe.
Nincs semmi kedvem egyedűl csodálni
a várakozásteljes alkonyat
mozdulatlan szépségét s nem tudom
lesz-e erőm kínomat emberek
helyett az isteneknek elbeszélni.

 

 

 

XXII. Kinokkal és kinokra szült anyám

Kinokkal és kinokra szült anyám,
de mondd, barátom, ér-e valamit
egyik napból másikba halva lassan
megérni s észrevétlen elrohadni?
Valamikor büszkén hittem: Talán
használni, talán ártani fogok, –
ma már látom: a sápasztó idő
tul-gyorsan arcomra öregedett
s elkoptatta szemeim erejét.
Homlokom lelket hordozott, de most
– por-szülte hus-, csont- s ideggép – irígylem
testvéremet, ki visszahullt a föld
sötét gyomrába, és tanácstalanná
zsibbadt undorral nézem magamat, mert
– mert mondd, barátom, ér-e valamit
egyik napból másikba halva lassan
megérni s észrevétlen elrohadni?

 

 

 

XXIII. Aranybarázdás ég

Aranybarázdás ég s te, a világ
bástyáiról lenéző Helios,
mondjátok meg, kihez forduljak? Óh,
van-e, ki céltalan bánatomat
elcsöndesíti?… Úgy fáj most a friss
hajnali szél gondtalansága és
a madarak jókedvü éneke!
Engem gúnyol e szikrázó derű:
talán megtudta, hogy csúf és gonosz
bűneim szennye egész belevénült,
belesötétedett lelkembe, – hisz
iszonyattal és undorodva dob
félre magától, aki csak megismer.
Óh jaj, hová fussak az emberek
fürkész szemeitől, s ha megzavar
a mások mosolya s kétségbeejt
az önmagának elég anyaföld
egyenletes nyugalma –: jaj, hová
meneküljek e gyönyörű tavasz
megfoghatatlan szépsége elől?!

 

 

 

XXIV. Nem futni

Nem futni, – szép lassan kimenni
az időből, folytatni, napra-nap,
a lassú meghalást; igen, csak ez
jutott nekem, mert én tudom, – (sokan
tudják) – hogy az életben akadály
a lélek és a szellem. Gyötrelem
az öntudatra-ébredés: sehol
se lát célt, melyben hinni érdemes.
Ha nyújtózhatnék, öntudatlanúl,
a fodros füveken vagy ha paraszt
ekék nyomát követném s egyszerű
emberek közt pihennék, amikor
zsongó méhkas a májusi akác
s a föld szívéig ledobog a Nap
fullasztó gyönyöre, – csak sejtve és
nem tudva: a világban mennyi Szép
lakik, – óh nem illetnék ajkamat
a céltalanság fájó szavai
és nem érezném, hogy fölösleges
vagyok magamnak is. A köznapi
robot nehéz, de megnyugtat. Nekem
üres a lélek s a test alacsony: soha
nem fogok igazán örülni, mert
antik romok s modern igéretek
között a beteg századok fölé
szivárványhidat építve szavam
hitetlenség szava s gondolatom
a halál csiráival születik.

 

 

 

XXV. Halottakkal bevetett utakon

Halottakkal bevetett utakon
járok… köröttem idegenszerű
vázak libegnek… jobbról őrület,
balról a kétely szédítő sötétje
huz-vonz zuhanni és a tragikus
csöndbe időnként belebőgnek a
halál alaktalan barlangjai…
– Halottakkal bevetett utakon
járok, s tudom, hogy nemsokára ott
heverek én is: rosszindulatú
istenek elrontott játékszere!

 

 

 

XXVI. Sokszor bizony csüggedni látlak

Sokszor bizony csüggedni látlak és
veled csüggedek én is sorsomon.
Bennünk lakik a kétely s levegőbe-
porló percekké őrli napjainkat,
mert ha, a multba látva, sejtjük is,
hogy évezredek szellemei járnak
kísérteni agyunkba, – sohase
bízunk eléggé a jövőben. Szomorú
zsibbadás ez a sors, de legalább
tudjuk: nem éltünk egész céltalan
s nem járunk úgy, mint a gőgös fa-isten,
kit télre feltüzelnek: örökös
kételyünk írja szemeinkbe: „Első
tudás: tudni, hogy gyengék, – második:
tudni, hogy mégis hasznosak vagyunk.”

 

 

 

XXVII. Miután kitagadtak

Miután kitagadtak, miután gonosz
szavak s szemek fúródtak át a levegőn
felém, s a hiúság engem is majd megölt:
a növekedő nappal együtt, a bitang
tervek s a léhaság elől, kiszöktem a
munkás Halál terített asztalaihoz,
a temetőbe. Nem meghalni – (óh, talán
van még, és lesz is fiatal erőm, magas
céljaimat követni!) – nem meghalni, csak
komolyságot tanulni s megszeretni a
multban s jövőben legnemesebb Senecát.
Már jártam itt, tíz évvel ezelőtt, – szelíd
s ügyetlen kisfiú. – Gyümölcse bíboros
csöppjeit így hullatta akkor is szegény
nagyapám sírjára a meggyfa… Falusi
kövér szelek dagasztották a lombokat
s – emlékszem – vén kutyánk lelkes szemeiben
ilyenkor titkos szigorúság ragyogott…
Most harmatos a hajnal és zsibonganak
húsomban az erek; duzzadó friss öröm
a friss világ; darazsak arany pontjai
szikráznak virágról-virágra. Az örök
s ártatlanúl buja természet kap belém:
Légy jó, élj és örülj! – biztat az anyaföld,
A hír a csontoké! – suttog a tört kereszt;
és mint tíz évvel ezelőtt, bennem ma is
régi és új világok lelke működik,
mert az élet arcának ráncai mögött
én tegnap láttam már a holnapit.

 

 

 

XXVIII. Ősz van

Ősz van, a régi, a tavalyi ősz
s e furcsa ősz mindenben megzavart.
Tetszik nekem. Szétnézek, látom, érzem:
sokaktól és sokban különbözöm
s most nem tudom, hol végzem útamat.
Nem értem a világot, – azt hiszem,
nincs célja; …miért is volna? – És ami
értelmet magam képzelek belé:
nem értelem, csak szokott tévedés lesz.
Legjobb, ha, – nem törődve semmivel –
gyermeki biztonsággal követem
dajkám s tanítóm: ösztönöm szavát.
Ősz van megint… A jókedvű rigók
torkából még az augusztus rikoltoz
s itt-ott nagy lepkék villognak, – de engem
hív már a születés s az elmulás
tavasszal víg és ősszel szomorú
anyja, a föld, kinek titkaihoz
nem ér el ember kutató keze.
Ősz van… A szél könnyelmű suttogása
ős legendákra tanítja az erdő
figyelmes bokrait s évszázadok
óta köztünk kisértő szellemek
fájdalmát-örömét mesélgeti…
Ősz van… Az évek szele hordja az
egymás-fölötti rétegekben alvó
sirokra a feledést s a közönyt…
Fáradhatatlan felhők görgetik
az égen lomha lavináikat…
Párás a fény… Szárazabb zajjal csúsznak
egymás fölött a tó hullámai…
Ősz van… Sötét barlangja hüvöséből
előjött már a szakállas szatír
s a napsütötte pannón dombokon
– barátként mellém heveredve – némán
hallgatja az öregedő napok
lombzörgető, fáradt lépéseit.

 

 

 

XXIX. Szomorú testvéreim

Szomorú testvéreim, emberek,
ős Róma száműzött gyermekei,
– ne várjatok föltámadást s reményt!
Vonúljatok pogány barlangjaink
mélyébe, koszorús ormok közé,
megőrizni a régi, üldözött
istenek utolsó oltárait,
s átkozzátok a zsoldos Stilicont,
ki, a Caeser szavára, elfogott
barátainkat leölette… Itt
sárkányfogak helyett a butaság
magvaiból kikelt nép most az úr;
most a bozótban kard és tőr leselg,
most veszett farkasok tanyáznak a
faluk alatt és partjaik között
vonaglanak a megréműlt folyók.
Nunc ad bella trahor… Keserü szél
döngeti az ég rothadt kapuit,
hegyek ülnek atyáink sírjain,
embergyümölcsös erdők sikolyát
kifáradt visszhangok hömpölygetik
szivemre s hullák verdesik a vén
hidakba szétdorongolt fejüket.
Minden hiába… Nem löki a sors
jövőbe a multat és a jelent;
hiába lelketek hervadt hite
s a szemetekből síró gyűlölet.
Gyöngék vagyunk és földünk hasztalan
próbálja törni zordon kapcsait;
meghalt a nagy Pán, a világ fölé
felnőttek az őrület árnyai
és a diadalmas kereszt fölött
nagy hullámokat ver az éjszaka. –
Nunc ad bella trahor… Tanácsomat
fogadjátok meg és e levelet
égessétek el az oltár tüzén
s ne feledjétek el Rutiliust.
Mire szavam hozzátok érkezik:
piszkos szerzetesek és a zsidó
isten zörgő katonái között
én már Gallia útjait rovom.

 

 

 

XXX. Oly súlyos felhők

Oly súlyos felhők ülnek az egen,
hogy csak a gyermek ártatlan szeme
lát föl a csillagokig. Nem a szótlan-
feszülő dac köti le ajkainkat,
– a hitetlenség, a fáradt közöny!
Árnyak, a némaság fegyencei
vagyunk; s nézzétek csak, barátaim,
arcunk mennyire álarc!… Tétován
lengünk a szélben, szélkakasnak is
elromlott, lelketlen vasdarabok.
Jön s megy az idő: megint ránk öregszik
egy ujabb év, az undor s szégyen éve.
Mi lesz az uj? Uj undor, újra szégyen.
Beláttuk: remény és reménytelenség,
jó s rossz itt egyformán felesleges.
Óh, a remény már útált unalom:
annyiszor megcsalt, hogy magunk szeretnők
agyontaposni, – úgyis hasztalan
rágja lelkünkben pondró-útjait.
Óh, a remény is… Nem volt az remény,
csak kényszerű önámitás: Vele
akartuk menteni a megmaradt
semmit a cifra, úri rothadástól.
Van még remény; ott kint! – De azok is
kik letépték: visszasírják hazájuk
láncát s úgy szónokolnak, mint a pap, ki
alacsony hasznot húzva istenéből
minden szavát üres szivekbe szórja.
Néha bitang szelek kószálnak, a
fáknak távoli híreket mesélve:
Haragos tornyokat dobál a tenger,
Csikorognak a hegyek s északon
újból csalóka szivárványt ragyogtat
a vörös sarló és a kalapács.
– Senki se figyel szavukra… Ha jön még
valaha tisztulás: a Föld, az áldott
Anyaföld indúl meg, s harca a Béke
szent harca lesz s ez a harc lesz a végső!
De addig? Addig rothadunk tovább az
az időt-csúfoló, megőrült időben.
És meglehet hogy egykor igazunk lesz
és meglehet hogy nem lesz igazunk;
s az is lehet hogy sohasem kerűl
sor igazunkat bizonyítani,
hisz minden késik… késik… Alszanak
az elcsigázott testek és mezők
s már megszokták: a tegnap iszonyú
nyomora iszonyúbb holnapra döbben.
Nemrég kíváncsi éjek s feledékeny
nappalok hallották panaszainkat;
ma már szomorú pillánk meg se rebben,
oly arcátlan-egyszerűen esik meg,
mit hihetetlennek hittünk… A legjobb
semmit se várni… Csak dolgozzanak
a fekete fejszék: a porba hullt
tagokból vér nem dől, nem is szivárog, –
vér, melyről azt hitték valamikor, hogy
boldog jövendők biztos záloga.
Súlyos felhők űlik meg az eget
és csak a gyermek ártatlan szeme
lát csillagot… Körülöttünk a bátrabb
börtönbe-láncoltat testvére őrzi:
vasbilincset a testvér vasszurony…
A sápadt csüggedés fegyencei
vagyunk és tétován lengve a szélben
tudjuk hogy itt minden fölösleges
s meghallani se merjük a varázs-
szót: Elromlott minden; kezdjétek újra!

 

 

 

XXXI. A templomokban sercegve lobbantak ki

A templomokban sercegve lobbantak ki a fáklyák
s az Istennő szobra magától összeomlott;
mikor kiléptünk a kongó, megriadt uccákra,
véresre gyúlt vitorlák szánkáztak az egen.
A kaszárnyákban sikoltoztak a kürtök;
a halkereskedők ijedten rakosgattak nyitott bódéikban;
a fórumon iszonyú robajjal dőlt össze a Hallgatás Tornya
s mire megjött az éj: felforrtak a kutak vizei.
Ezen az éjszakán történt, hogy a csörömpölő légiók alatt leszakadt az Arno-híd;
ketreceikben bömböltek a cirkuszi oroszlánok,
mialatt messze Erynnisek és Vaskigyók őrjöngtek a zengő ormokon
s forró szelek birkóztak a megtorpadt mezők felett.
Egyszerre felhőkig harsant a Tűz s az imbolygó vörösségben
kőzápor döngölte le a visszhangzó erdőket;
köröskörül tanácstalanul nyargaltak a fekete folyamok
és félelmükben megrepedtek a tavak tükrei.

 

 

 

XXXII. Bizony, barátom, hasztalan

Bizony, barátom, hasztalan volt minden. Az örök
hegyek türelmes homlokán megint tavaszi díszt
öltött az erdő. Istenek szerszáma, szócsöve
voltunk mi eddig. S látod? –: belemarnak újra már
a duzzadó talajba az ekék szent fogai;
kolompos ökreit napos dombokra tereli
az izmos hajcsár; kalmár nép zsibong az útakon:
kiirthatatlan nő az ember és a kis virág.
Érzed, mily idegen nekünk a föld? Az égi hang
elnémúlt és bennünk is néma már a kürt,
az isten kürtje: elvesztettük a hiú csatát.
Szemünkbe hullt a napfény s összetört; nem érdekel
már semmi, semmi… Nem baj! Én is azt hittem: csak én
jelentek, én vagyok az érték. Jőjj ma még velem,
jőjj, látogassuk meg a változatlan istenek
oltárait s hallgassuk, hogy dobog föl a mezők
munkás szivében a csirázó öntudat. Ne hidd,
hogy elveszett az igazi csata: talán az égi hang
csak uj és jobb fegyvereket parancsol gyengülő
kezünkbe. Jőjj, és holnaptól kezdve legyünk mi is
egyszerű emberek, mint ott azok, akik a friss
venyigét kötözik s kiket Ananké ujja véd.

 

 

 

XXXIII. Komoly s nehéz szavaid

Komoly s nehéz szavaid úgy világitottak
mint Kalchedon topáza ujjadon. – Azóta
más hitre tértem. E kevély öntudatosság,
e pontos, ésszel-épített élet – (te mondtad
a büszke szót) – gyöngébbnek bizonyúlt a földi
öntudatlan csiráknál. És a föld csirái
napfényre törtek bennem. Ez a fény kicsattog
örömeimből: friss kalászok, rétek, erdők
nőnek szememben; a bozontos tölgyek izmát
karomba loptam; hangomat barlangok öble
hömpölygeti Attika sziklás partjain túl.
Nem maradok veled; patás kentaurokhoz
indulok a vadonba s a mezei nők víg
lakában este cimboráimmal a tűznél
leheveredve telt tömlők és duda mellett
dalolok nekik, én, kacagó Dionysos!

 

 

 

XXXIV. Torzonborz fekete állat

Torzonborz fekete állat, iszonyú karokkal, iszonyú fekete medve-karokkal,
fetrengtem a jajgató füvön s szaggattam a tölgyek menekülő gyökereit;
aludtam, mint bányában a kő, aludtam, mint vasban a mágnes,
aludtam, mint bennetek a Rémület.
Jobb volt, barátaim, jobb, igazán, jobb volt a testnek örülni,
testemnek örülni, ezer testemnek, medve-öntudattalan;
már únom a lelket, a finom s ravasz észt, – jobb volna kergetni messzire-döngő
szeleket a lusta mezőkön,
és zengeni, mint a vízesés, és szállani, mint a golyó száll,
meredek sziklák között zuhogni s száguldó harsonákkal a csöndből
kitépni a láncravert visszhangokat… – Óh nyomorultak,
tudnátok csak mennyire megvetlek mind titeket!
Megvetlek, én: igaz Ember, megvetlek, én: igaz Állat,
torzonborz fekete állat, ki éhes fogakkal, iszonyú fekete medve-karokkal
hempergek a porban, a fényben s szeretem a földet, az isteni testet:
Millió villám csatázza értem s velem a Szent Csatát
s millió mennydörgés ujjong szavaimból: Győzelem!

 

 

 

XXXV. Barátaim, ti fák

Barátaim, ti fák és nemes erdők,
sorstalan érés szenvedélytelen
gyermekei, kik mozdulatlanul
s rejtett szemekkel vizsgáljátok a
sűrűitekben járó idegent,
a féreg-embert, – óh fogadjatok
testvéretekké engem is!… Nekem
nem kell a durva tények szögletes
zaja: nagyobb, tárgytalan szeretet
zenéje bennem örök szivetek
kényszerű csöndje, mert nem közönyös
szemmel nézem a forgó évszakok
mindig különböző és mégis-egy,
örökre névtelen szépségeit.
Én ismertem a ti nyelveteket;
előző életemben én is azt
beszéltem, és ha elfeledem is –:
tudom, hol a föld jós köldöke és
nagy hallgatása ma is ismerős.
Közétek vágyom, – óh fogadjatok
testvéretekké: aki menekül
innen, csak jobb s más életet keres.
Nem gyáva a halott, csak tudja, hogy
minden fűszál értelmes intelem
s arasznyi létnél jobb a gyors halál;
tudja: köztetek lesz élete tisztább
mint a való és valóbb mint az álom.

 

 

 

XXXVI. A halhatatlan istenek

A halhatatlan istenek törvénye int:
– Vond vissza minden átkodat, mert millió
út indul el s mind mihozzánk vezet. Öleld
magadhoz a világot, mint az egy-napos
piciny virág magába öleli piciny
karjaival a dagadó eget. Ne várd
hogy minden sikerül; de nagyot és sokat
elérsz, csak élj parancsaim szerint! Ne félj,
ha ellenséged is a korcs, hazug s hamis,
ha rád mondják is, hogy lélektelen, mikor
a testben dícsérsz lelket, lényeget, s nem a
vértelen, gyökértelen látszatot! Tiéd
a parttalan jövendő, és vezéreid
maradnak a mindenütt egyformán nemes
Helios s a mindenkori álarc mögött
értelmükben változhatatlan Ideák.
Légy hű isteneidhez, s rád mosolyg arany
szemével – s egy kicsinyt csillagajkával is –
a szivárványtrónú, magas Urania!

 

 

 

XXXVII. Örök tavasz

Örök tavasz és te, örök tavaszban
dobogó föld, örök szerelmesem,
– előttetek ledobom emberi
álarcomat s magamba sülyedő
lélekkel, talán léttelen, de boldog
nyugalmatok életnél több s nagyobb
fenségébe temetkezem… Feloldom
testem e roppant álom küszöbén:
csontjaimat záporok könnye mossa
fehér kövekké, húsomból kövér
hangyák zsibongnak elő, hangom esti
tücskök dalában őrzi bánatom
s örök lelkem, e rémülettelen
belső szélcsönd, örök időkön át
forgatja örök álmain keresztűl
az istenség mágikus tereit.

 

 

 

XXXVIII. Félek, atyám

Félek, atyám, – úgy sírnak a harangok!
fiatal tükrömet rontja az árny is, a fény is!…
Ne félj, fiam, – téged hívnak a harangok,
te vagy a tűkör, te vagy az árny is, a fény is.
Félek, atyám, – megtörtem a szeretetben
és éhes tengerekbe ejtem a kardot!…
Ne félj, fiam, – megtartalak a szeretetben
s az én karommal emeled égig azt a kardot.
Mit ér az ember, mit ér a könny meg a bánat,
mit ér törékeny szavam az őrült viharban?…
Ne félj, fiam, – az a könny, az a kín, az a bánat
téged tisztít kacagó mennyé a viharban!

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]