Testvérsiratók

 

Első rész

 
1. GÁLYARAB:
Toulon előtt, hazája előtt
fogtuk le a szemét.
 
2. GÁLYARAB:
Virrad, testvérek; a hivő
dicsérje Istenét!
 
3. GÁLYARAB:
Levettük csörgő láncait;
sírt, jajgatott a hajó…
 
1. GÁLYARAB:
S már várta a zsák, a fekete zsák,
s két szörnyű vasgolyó.
 
2. GÁLYARAB:
Marseille előtt loccsant a hab;
hajnal volt akkor is.
 
1. GÁLYARAB:
S a tenger örök sírjába merült
Johannes Textor is.
 
3. GÁLYARAB:
Tíz évig élt velünk; szelíd
volt a szeme, arca fehér;
fehér, mint ősz haja, csupán
csuklója volt csupa vér.
Padhoz láncolva húzta velünk
tíz évig az evezőt,
azóta, hogy Innocentius
gályára vetette őt.
 
4. GÁLYARAB:
Innocentius pápa nagy úr
királyok s népek előtt!
 
2. GÁLYARAB:
De erősebb vár a mi Istenünk,
ki magához vette őt.
 
1. GÁLYARAB:
Magadhoz vetted, óh, Uram,
lelkét és gondjait.
 
4. GÁLYARAB:
De sós hab marja husát s a víz
hömpölygeti csontjait.
 
3. GÁLYARAB:
És sírja se lesz és sírni se fog
utána senki sem;
mi siratjuk csak, de siró szavunk
elvész a tengeren.
Mi siratjuk csak, de siró szavunk
összetöri az evező:
oly gyönge a hang! s oly zord, süket
a tenger, ez a temető!
Zord és süket, és méhe vak
mélyében ezer halál,
ezer iszonyú szörny, százkarú
polip prédára vár.
Korallok és szivacsok között
fekszik majd teste; moszat
tapad ősz hajához s karjait
tépik nagy, sanda halak.
Kirágja szemét, foszlós tetemét
páncélos tengeri rák;
csontját benövi rút vízi-növény,
sok inda, nyulós, sima ág.
Lassú temetés lesz; zord, süket
a tenger, a nagy temető,
hol az ár s a szörnyek gyomra a
koporsó s szemfedő.
 
4. GÁLYARAB:
Lassú temetés… Zord, süket a víz,
a halál-trágyázta kert,
de a kín, az a kín, de a csont, az a csont
csak a bosszút várja, mert
termékeny a mártírok pora
s születik majd a halál-
görgette csontokból valaki,
aki rajtunk bosszut áll.
 
2. GÁLYARAB:
Testvérem, az Ur szent és igaz,
ha áld s ha büntet is:
bosszút ne várj, az itélet övé,
s megvált bennünket is!
Hallgasd a szived, a szeretet
dalát: az örök zenét…
 
1. GÁLYARAB:
Virrad, testvérek; a hivő
dicsérje Istenét!
 

Második rész

 
1. GÁLYARAB:
Emlékszel még, testvér, Provence
napfényes völgyeire,
kunyhónkra, falunkra s a határ
árnyékos tölgyeire?
 
4. GÁLYARAB:
Emlékszem, igen, falunkra, és
szelid hársfáira is;
de emlékszem Cambrai s Toulouse
vörös máglyáira is.
Emlékszem a jókra, a szegény
nép szenvedéseire,
az urak, katonák és püspökök
kardjára, késeire.
Valdóra, apostolunkra, aki
élt Isten szíve szerint
s meghalt a máglyán – très-chrétien
királyainkra: mind
szolgálták Urbánt és Kelement,
Sixtust s a többieket,
kik Krisztusért, a Krisztusukért,
ölték az eretneket:
vért sír miattuk századok
óta e beteg világ,
de zsiros fülüknek milliók
jajszava némaság! –
Tudom, hazánk gyümölcse, bora
s levegője méz-üde, friss,
de emlékszem az urakra és
Isten Kutyáira is,
Isten Kutyáira, akik
– sírból kiásva – anyám
megégették halottan is
Montemsegurum piacán.
 
1. GÁLYARAB:
Szegények voltunk, de szabadok,
lánc s korbács nem gyötört;
sátrunk az ég volt és nyoszolyánk
a szélesmellü föld.
Követtük ökreink mögött
a vasnyelvű ekét,
mig a fölhasadó barázda belénk
lehelte izes melegét
s midőn a munkás nappal után
leszállt az éjszaka,
megrészegitett az erjedő,
friss trágya nehéz szaga.
Vidám nappalt hozott az éj
s a nap nyugalmas éjt.
 
2. GÁLYARAB:
Ajkunk Istent s Isten fiát
dicsérte mindenért.
 
4. GÁLYARAB:
De Istent és Isten fiát
dícsérni nem elég;
Róma üzent: „Csak a pap szavát
hallgatja meg az ég!”
Róma üzente: „Kard s kereszt
egy uton járjanak!” –
S mint egykor Urunk, nyögi most a kereszt
sulyát ezer árva rab.
 
3. GÁLYARAB:
És van, aki nem nyögi, mert a föld
rothasztja csontjait;
és van, aki nem nyögi, mert a víz
feloldta gondjait,
s korallok és szivacsok között
fekszik, mint Textor; iszap
tapad ősz hajába s karjait
tépik nagy, sanda halak.
 
1. GÁLYARAB:
A mi karunkat az evező
töri-tépi szüntelen,
s nappal pecek feszíti szánk,
hogy nem tud nyögni sem.
 
4. GÁLYARAB:
Istent dicsérni és fiát,
csakugyan nem elég;
egy este Vallouise körött
kigyult a föld s az ég.
 
1. GÁLYARAB:
Ősz volt, november… Gyönyörűbb
őszt nem láttam soha.
 
4. GÁLYARAB:
S reggelre dél s nyugat felől
ránk zúdult Róma hada.
Széttárta véres szárnyait
a Háború: lihegő
tüdejéből tüzet és halált
ordított a levegő.
„Kiválogatja övéit az Ur!”
szólott a Cremonai;
s kétezret gyilkoltak le ott
a kereszt vitézei.
Aki bírt, menekült, hegyen át, vizen át;
nők, férfiak, gyerekek;
gyalog, kocsin, de este már
elakadtak a szekerek.
Elakadtak: az út erdőbe vitt;
megjött a holdas éj;
úttalan útak, zűrzavar:
„Föl a Pelvoux-ra, aki él!”
Sok ott maradt, sok elveszett;
tapogattuk a fákat; a hold
imbolygó, tétova seregünk
szomorú lámpása volt.
Előttünk fölvert állatok
nyargaltak előre, tovább;
s mögöttünk egyre közelébb
csörögtek a katonák.
A vén Pelvoux erdős derekán
nagy barlang torka várt:
– „Álljunk meg itt, várjuk meg itt
a holnapot s a halált!”
Nyirkos homály, kongó üregek;
fáklyánk táncolt betegen
és fénye bagolyt riogatva furán
ingott a mohos köveken.
Textor meg én s ti, többiek,
őrt álltunk odakint;
csönd volt, éj volt; és szótlanúl
hullottak könnyeink.
 
1. GÁLYARAB:
Elbujt a hold, nem törte át
fényével a fák sürüjét.
 
4. GÁLYARAB:
De mi láttuk a keresztesek
közeledő gyürüjét.
 
2. GÁLYARAB:
Nem bujtak az éj felhői mögűl
a csillagok se ki…
 
4. GÁLYARAB:
De csillagok égtek a földön: a
gyilkosok őrtüzei.
 
3. GÁLYARAB:
Vártunk, vártunk; komor, sötét
kisértetes éjszaka;
s testünk-lelkünk átjárta az
alvó erdő szaga.
Megjött az álom, a pillacsukó,
a bajban bánatüző:
tizenötször száz lelket ölelt
magához e hű szerető.
 
4. GÁLYARAB:
Mi őrt álltunk; csönd volt; odabent
csak a fáklya sercegett,
árnyból rajzolva a sziklafalon
baljóslatú jeleket.
 

Harmadik rész

 
4. GÁLYARAB:
Mi történt ezen az éjszakán,
sose tudtam meg… Sötét
kín marta lelkemet s zavar
boritotta rá ködét.
Nyöszörögtek a fák, vergődve, mint
sok, sok beteg óriás;
s szemünkben meglengette vörös
lobogóit az éji láz.
Nyöszörögtek a fák, a hegy tetején
csikorgott a fenyő;
és kérgük alól – vagy a föld alól? –
hangok rebbentek elő.
Szemek villogtak a bokrok alatt,
vad táncba kapott az avar;
borzongva figyeltük, mit dalol
a kisértetes zenekar:
 
A FÁK HANGJAI:
Fák, fák, csöndesek,
koronák és gyökerek,
visszakötjük az anyagba
a rohanó életet.
 
ÁRNYAK KÓRUSA:
Ember, – forr a vér,
vért iszik a szenvedély,
véres kínban öli egymást,
öli magát, amig él.
Ember, – csupa gond,
pedig teste-lelke rongy,
túlvilágot sző magának
s beleőrül a bolond.
Ember, – béna ész,
földön csúszik, égre néz,
repül a perc, zuhan a gőg
s az öröklét por s penész.
 
A FÁK HANGJAI:
Fák, fák, csöndesek,
koronák és gyökerek,
visszakötjük az anyagba
az izgága életet.
 
LIDÉRC:
Kéken libegő láng:
mi jut itt nekem?
A halálutáni
az eledelem,
a csont meg a hús, a
hideg olajok.
Szeretem az édes
hullaszagot.
Vámpírnak az élőt!
Enyém a halott!
Kéken libegő láng:
szimatolok!
 
AZ ERDEI ÁLLATOK VEZÉRE:
Rajta, rajta! Itt az ember!
 
AZ ERDEI ÁLLATOK:
Itt a gonosz, most megöljük!
 
AZ ERDEI ÁLLATOK VEZÉRE:
Nincs ma nála semmi fegyver:
összetépjük, összetörjük.
 
AZ ERDEI ÁLLATOK:
Vérünk vette, vérét vesszük,
fiainkért bosszut állunk.
 
AZ ERDEI ÁLLATOK VEZÉRE:
Húsunk ette, húsát esszük,
haláláért a halálunk!
 
AZ ÉJSZAKA:
Ne bántsd, ne bántsd,
szegények ők:
bűnösen is
csak szenvedők.
 
A HEGY:
Lelkük csalán,
szívük tövis.
Fájó bogár
az ember is.
 
AZ ÉJSZAKA:
Ront-bont, mozog,
küzd és remél,
s nem tudja, mit
nem tudja, mért.
 
A HEGY:
Ura bolond
és vak szeszély:
boldogtalan
ami csak él.
 
A BARLANG SZELLEME:
Ne bántsátok szegényeket,
most vesztik el az életet;
még egyszer látják a napot,
holnap nem lesz itt, csak halott.
 
A FÁK HANGJAI:
Fák, fák, csöndesek,
koronák és gyökerek,
visszavesszük az anyagba
az eltévedt életet.
 
MINDNYÁJAN:
Sirassuk el szegényeket,
most hagyják itt az életet;
még egyszer látják a napot,
holnap nem lesz itt, csak halott.
 
4. GÁLYARAB:
– És felriadtunk, hirtelen…
Hajnal volt, szép, szomorú,
de messze még sikoltozott
a bagoly: Tuhi – tuhú!
Mi volt az? Álmodtunk? Mi az
a Lidérc s a sok éji Hang?
(Rémülten szivünkön a borzalom
hideg szele átsuhant).
Minket sirattak a fák s a hegy
s az erdei állatok?
Ki mondta, hogy holnapra már
nem lesz itt csak halott?!
Zörrent az ág: mókus!… Keleten
kigyúlt a láthatár;
a hűs harmat – érezte kezünk –
könnyét hullatta már.
A fáklya a barlangban nagyot
lobbant a kőpadon
s helyén csak kis kék láng maradt,
aztán csak barna korom.
 
1. GÁLYARAB:
Fölkelt a nap… Ily szent ébredést
még nem láttam soha.
 
2. GÁLYARAB:
Ragyogó aranyfák: ágaikon
aranygyapjú a moha.
 
1. GÁLYARAB:
Ősz volt, november… A friss levegő
körűlfolyt, mint puha hab,
s Istenhez ölelt a végtelen,
ujjongó áhitat.
 
2. GÁLYARAB:
Meghalt szivünkben a rettegés
s lelkünkben a kín, a tövis;
éreztük; szótlanúl velünk
imádkozik a hegy is.
 
3. GÁLYARAB:
Feledtük a véres multat és
a rémekkel-tele éjt:
ajkunk Istent s Isten fiát
dicsérte mindenért.
 
4. GÁLYARAB:
S feledtük Innocentius
kemény üzenetét,
hogy: „Istent és Isten fiát
dicsérni nem elég!”
 

Negyedik rész

 
1. GÁLYARAB:
Tirilí-tirilí: fuvolázta vigan
a pacsirta fejünk felett;
és láttuk a lombard határt
s a nyiló völgyeket.
A keresztesek nem törtek elő;
pacsirta szólt: Tirilí!
– „Megunta talán a gyilkolást
Albert, a cremonai?”
 
2. GÁLYARAB:
Ősz volt, november… Gyönyörűbb
őszt nem láttam soha.
Napban ragyogott a hegyoldal és
a Pelvoux homloka.
Ezer színben ragyogott a lomb,
az ég, az őszi táj.
 
4. GÁLYARAB:
Lobogott igen, s szebben lobogott
Cambrai fáklyáinál.
Eltelt a nap s egy csöppnyi remény
szivünkbe nem köszönt;
– „Halált jelent ez a hallgatás,
ez a földöntúli csönd!”
Ezerötszáz lélek szótlanúl
imádkozott, remegett;
volt sírnivaló, de egy se sírt,
se vén, se nő, se gyerek.
 
1. GÁLYARAB:
Leszállt a nap; búcsúsugara
meghozta a második éjt.
 
4. GÁLYARAB:
Bent a barlangban elbucsuzott
kedveseitől, aki élt.
 
3. GÁLYARAB:
A sötétben a furcsa állatok
nyargaltak föl s alá,
nyöszörögtek a fák; egy nagy denevér
suhant valahová.
 
2. GÁLYARAB:
Kigyúltak a csillagok; a fák
közt megvillant valami.
 
4. GÁLYARAB:
Kigyúltak a földi csillagok is:
a gyilkosok őrtüzei.
 
3. GÁLYARAB:
Virrasztottunk; csönd volt; odabent
csak a fáklya sercegett,
árnyból rajzolva a sziklafalon
baljóslatú jeleket.
Vártunk, vártunk; komor, sötét,
vacogó éjszaka;
s megindult – azt hittük – megint
a kisértetek hada.
 
4. GÁLYARAB:
De nem árnyak… Vas-sisakos katonák
közeledtek a fák között;
jöttek, – kezükben csóva, kard –
mint tüzes ördögök.
Sokféle vasuk zörgött; a fény
páncélukon ragyogott;
s elállták barlangunk előtt
a szűk bejáratot.
Kint lárma, robaj, fejszezuhogás;
vadúl vert minden erünk.
 
2. GÁLYARAB:
Isten s Istennek szent fia,
ments meg! maradj velünk!
 
4. GÁLYARAB:
És hirtelen egy tölgy, óriás
fa zuhant elénk… Iszonyú
recsegés, aztán csönd… (Csak a bagoly
sírt föl: – Tuhi – tuhú!)
Utána a másik, a harmadik
s fenyő, ki tudja hány!
S egyszerre láng csapott fel a
szurkos fáklyák nyomán.
 
3. GÁLYARAB:
Lebbent a szél s becsapott a füst
a vörös lángtorlaszon át.
 
4. GÁLYARAB:
Ugy látszik, az ég nem hallja meg,
csak a papok szavát!
 
2. GÁLYARAB:
Testvér, ne vétkezz! Tudja az Úr,
mi célja volt velünk!
 
4. GÁLYARAB:
Tudom én is: az, hogy a kín legyen
mindennapi kenyerünk!
 
3. GÁLYARAB:
Áradt a füst, fojtó, nehéz;
mellünk sajgott, zihált.
 
4. GÁLYARAB:
És sok gyereknek az anyja keze
adott könnyebb halált.
 
3. GÁLYARAB:
Kintről nyomták befelé a tüzet:
– „Itt egy se jön élve ki!”
S szavukra visszamorogtak a
barlang üregei.
Áradt a füst, a könnycsikaró;
pattogtak a tűz-darazsak.
Oltsd! oltsd! – Mivel? – Menekűlni! – Hová?
S vért ittak a parazsak.
Áradt a füst, a torokkaparó;
tüdőnk szétmarva zihált.
 
4. GÁLYARAB:
Sok a tűzbe ugrott, úgy keresett
könnyebb s gyorsabb halált.
 
3. GÁLYARAB:
Férj elfordúlt, – ne lássa, hogy
haldoklik hitvese.
 
4. GÁLYARAB:
Másfélezret fojtott meg ott
a füst lassú keze!
 
1. GÁLYARAB:
Izzott a föld és hasadozott
a kő a sziklafalon;
tűz, láng, ropogás, vér és zokogás,
lidércfény és korom.
 
4. GÁLYARAB:
Végül Textor s mi többiek,
áttörtük a máglya falát,
és összeégve, véresen
kirohantunk a tüzön át.
„Óh, Istenem, szabad ég, levegő!” –
Katonák, fény, sok vad ököl;
még láttam, a füst rőt oszlopa hogy
toronylik az égre föl…
…Kard, csörgés, dulakodás… Szemem
lefogta valami köd;
egy perc – és lelkem ott lebegett
a halál örvénye fölött.
 

Ötödik rész

 
1. GÁLYARAB:
Tizenötször százból tizenöten
maradtunk, árva rabok.
 
4. GÁLYARAB:
És minden évben egyet közülünk
elnyelnek a sós habok.
 
2. GÁLYARAB:
Textor meghalt… Utána kit
váltasz meg, örök Szeretet?
 
3. GÁLYARAB:
S ki lesz az utolsó?
 
4. GÁLYARAB:
 
Boldogabb,
aki első lehetett!
 
1. GÁLYARAB:
Ma már csak négy rab húzza tovább
a hosszunyelű evezőt.
 
3. GÁLYARAB:
Tíz éve nem láttuk hazánk
s a vallouise-i mezőt.
 
4. GÁLYARAB:
Tíz éve fogott el Pelvoux hegyén
Albert véres hada.
„Gályára velük!” – Törvény s biró
a fegyver akarata.
Tíz éve adott el – azóta itt
gyötrődünk a vason –
tíz éve adott el gyilkosunk
a máltai rabpiacon.
Sütöttek izzó bélyeget
lapockánk csontja fölé;
gyilkos dobott be gyilkosok
s gonosztevők közé.
 
1. GÁLYARAB:
Alattunk zúg a tengerár
s köpi habját szüntelen;
nappal pecek feszíti szánk,
hogy nem tud nyögni sem.
Gályánk Kis-Ázsia partjain és
Tuniszban is ismerik:
temető a tenger, zord, süket,
Marseille-től Sztambulig.
 
2. GÁLYARAB:
Imádkozunk, halkan, de imánk
összetöri az evező.
 
3. GÁLYARAB:
Gyönge a szó és zord, süket
a tenger, a nagy temető.
 
4. GÁLYARAB:
Ágyékunkon pár rongy darab,
tetves, fekete zsák;
padunk alatt bűz és mocsok
és emberi rondaság.
Vályúba dobják este elénk
a korpát, – egy marék…
– „Disznónak több jár, a rabok
gyomrának ez is elég!”
S ha kifáradtunk, ránk ugrik a
hajóstiszt vad dühe: Húzd! –
S horgas korbáccsal tépi föl
hátunkon a bőrt, a húst.
 
2. GÁLYARAB:
Mi imádkozunk, de a többi rab
már elfeledte a szót.
 
4. GÁLYARAB:
Csak ugatnak, mint a kutyák: hu-hu-hu!
s a nyelvük messze kilóg.
 
2. GÁLYARAB:
Rothadnak, élve, mint a barom,
Istenben egy se hisz.
 
4. GÁLYARAB:
Ki tudja, testvér, nincsen-e
ártatlan köztük is?
 
1. GÁLYARAB:
A hajón, a vizen és mindenütt
csak a poklot látja szemünk.
 
4. GÁLYARAB:
Megáldott minket mind a két
kezével Istenünk!
 
1. GÁLYARAB:
És lessük, lessük a halált,
mert itt csak halni jó;
minket is vár majd fekete zsák
s két szörnyű vasgolyó.
És elmegyünk Textor után:
megáll az evező
és minket is elnyel az óceán,
az eleven temető.
 
3. GÁLYARAB:
Korallok és szivacsok között
fekszünk majd: zöld moszat
ragad ősz hajunkba s karjaink
tépik nagy, sanda halak.
Kirágja szemünk, foszlós tetemünk
páncélos tengeri rák,
csontunk benövi rút vízi növény,
sok inda, nyulós, sima ág.
 
4. GÁLYARAB:
És a legutolsó rab fölött
nem sír majd senki sem,
ha loccsan a hab s széles gyürűk
ringanak a vizen.
Lassú temetés lesz… Süket a víz,
a halál-trágyázta kert,
de a kín, az a kín, de a csont, az a csont
csak a bosszút várja, mert
termékeny a mártírok pora,
hiába őrli az ár:
megszületik belőle Az,
aki rajtunk bosszut áll!
 
2. GÁLYARAB:
Testvérem, az Úr szent és igaz,
jóság és szerelem:
bosszút ne várj, az itélet övé,
s miénk a türelem.
Hallgasd a szíved, a szeretet
dalát, az örök zenét…
 
1. GÁLYARAB:
Testvérek, megvirradt; a hivő
dicsérje Istenét!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]