Philosophia interrogatoria

Ha az Állag ontológiai egész, viszonyíthatatlan minőség, potenciális neutralitás – akkor meghaladhatja önmagát vagy csupán részletezheti?

Az Állag semmilyen folyamat hatására nem lehet több, mint amennyi, mert különben nem lehetne abszolút Állag?

Az abszolútban az abszolút jövő is benne van?

A jövő elhívatlan, látens jelen – vagy jelent meghaladó kiterjedés?

A jelent meghaladó kiterjedés cáfolata az abszolút fogalmának – vagy éppen szükségszerű átvilágítódása?

Az abszolút csak dinamikus módon lehet igazoltan abszolút, mert a dinamikus folyamatok teszik nyilvánvalóvá a minden lehetségessel való azonosságát?

Ami mozdulatlan: még igazolatlan vagy már abszolút igazolt?

Az abszolút igazoltság szintje felfogható olyan szükségszerűségként, ami a mozgásenergia abszolút kimerítettségével, tehetetlenségével – abszolút holtpontjával azonos?

Az abszolút holtpont egybeesik ugyanakkor az Állag abszolút jelen idejével?

A mozgást úgy is fel lehet fogni, mint olyan átmenetek sorozatát, melyek alkalmi-jelen idejű összességükben mindenkor az ontológiai Állag abszolút-jelen idejű mozdulatlanságát teszik ki?

A mozgás az ontológiai mozdulatlanság „élő” igazolása?

Minden létesülés olyan előhívott jövő, ami mégis egybeesik az abszolút jelennel?

S ha egybeesik a kettő: mi az a különbség, ami a létesülés aspektusából mégis megfogalmazható?

A létesülések megkülönböztethető minőségei az ontológiai minősíthetetlenség dimenzionált tükörképei?

A lét dimenzionált – és az Állag „a” dimenzió?

A mozgás „a” dimenziónak dinamikus lebontása és újra felépítése?

Ha igen: mit hódíthat meg a mozgás, ha a Világ nem tágulhat, mivel ő maga az Állag, ami csak önmagán belül mozoghat (szó szerint: „keserű levében”)?

Ha a Világ se nem nagy, se nem kicsi, nem végtelen és nem véges; ha mindez a jellemzés csupán a részek szempontjából jelent valamit, mivel lehetőséget nyújt a „pont” meghatározására: felfogható a „pont” olyan koncentrált formaként, amiben a legelsődlegesebben ragadható meg az önmagát minden minőség bekebelezésével semlegesítő ontológiai minősíthetetlenség?

A mozgás a Formával meríti ki az Állag variációs lehetőségeit s teszi nyilvánvalóvá az Állagot?

A Forma önkorlátozás, aminek révén az Állag szüntelenül élővé kivonatolódik?

A Forma tudatos önkorlátozás, aminek a révén az Állag leírhatóvá, átélhetővé is lesz?

A Forma az Állag lüktetése, ritmusa?

A Forma mozgásszövet?

A Forma mint érzékelhetőség és kiterjedtség, minden esetben fázis, csak állványzat, ami folytonosan lebontódik és felépül?

A Forma a Mozgás delelője, az Állagon belüli „fata morgana”, ami a változatok kifogyhatatlan jellemzésével a viszonyíthatatlan egyöntetűségről beszél (mint a tavon játszó fény, ami ahogy variálódik szaporodva-gyorsulva, úgy lesz egyre színezüstebb, mozdulatlan sík)?

A kimerült variációk végpontja az önmagába visszafordultság végpontja is?

Minél több a változat, annál jobban ismerhető fel az egyöntetűség?

A megtörténtség tényei az egyöntetűség részbizonyításai?

A fejlődés-haladás magába visszakanyarodó bizonyítódási folyamat?

A fejlődés-haladás távlata a végső egyöntetűség kikerülhetetlenségének igazolása?

A fejlődés-haladás értelmessége az Állag dinamikus kipróbáltsága?

S ha igen: az aktuális fázisok összessége és folyamata újra az abszolút egyöntetűséget adják ki – vagy a végső egyöntetűségnek is lehetnek egyre magasabb rendű fokozatai?

A létesülések sorozata újabb egyetemes minőséget is létrehoz – vagy csak a mindenkor meglevőt rendezi differenciáltabbra? A kettő között mi a különbség?

„A végső egyöntetűség egyre magasabb rendű fokozatai”: az abszolút teremtő öncáfolata is egyben?

Minden új létesülés lázadás, hogy az abszolút utolérje magát, az önmaga nyilvánvaló lekerekítettségét?

Az ontológiai Állag eleve hordozhatja, magában foglalhatja azt a többletet, amit a látens és dinamikus különbsége jelent?

Ez a többlet ellentétben áll a kikerülhetetlen egyöntetűséggel, megbontja azt? – Vagy valami módon azzal is szükségszerűen azonos lesz?

 

1. A lét a determináltság miatt abszurd: mert végigpergetése az eleve kimértnek?

2. A lét az indetermináltság miatt abszurd: mert kiszolgáltatottja a „bármivé-bármilyenné-lehet”-nek – a magát relativizáló véletlennek és választásnak?

3. A lét a determináltság-indetermináltság hierarchikus összefüggése miatt abszurd: mert a „megkérdezetlen létezés és létező” szempontjából minden hierarchia abszurd és igazságtalan?

4. A lét azért értelmes, mert az ontológiai Állag létezésténye bekebelező, tényszerű Értelem?

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]