Egy hiéna utóélete

 

 

 

 

Bíbornokok és japánok

Egy régebbi versemben megírtam, hogy életemben háromszor történt
velem olyasmi, amit sehogyan sem tudok megmagyarázni, legföljebb
kerülgethetem, mint macska a forró kását.
Nemrég jutott eszembe a negyedik csodálatos esemény,
egy kicsit kevésbé megmagyarázhatatlan, de mégis
eléggé különös. Anyámnak voltak megérzései, valami olyan tulajdonsága,
akár a vándormadarak tájékozódási ösztöne. Csak késő öregségében
enyészett el ez a képessége, mikor már nem érdekelte más,
csak fiatalkori emlékei. De a történtek idején
még ifjú asszony volt, én pedig a kamaszkor küszöbén
álló fiú. Apám előfizetett a Pesti Hírlap
nevű újságra, mely vasárnaponként gazdag, színes borítólappal ékeskedő
melléklettel kedveskedett olvasóinak,
de a húszas évek vége felé a hétköznapi számokhoz is
vékonyabb, mintegy hat oldalas, egy színben nyomott
képes mellékletet csatolt. Egy napon
anyám futólag rápillantott a melléklet
első oldalára, melynek teljes szélességében egy
vízszintesen elhelyezett kép volt látható, helyileg az újságok
tárcarovatához hasonlóan. Anyám nem olvasta el
a kép alá írt szöveget, csak a hosszú, földig érő köntöst
(valójában reverendát) viselő alakok sorát látta,
a középsőt tiszta fehérbe, a többieket sötétebb színbe öltözötten.
„Nini, japánok!” – mondta anyám, mire én, aki jobban szemügyre
vettem a képet, kacagni kezdtem: „Dehogy japánok!
A római pápa és a bíbornokok!” Anyám is tüzetesebben
megszemlélte a felvételt, elolvasta a kép szövegét, és ő is jót nevetett
a saját mulatságos tévedésén. Másnap azonban
én vettem ki elsőnek az újságból a képes mellékletet,
és elsápadtam a megdöbbenéstől, mert az első oldalon,
pontosan azon a helyen, ahol egy nappal előbb
a pápát láthattuk a bíbornokoktól körbevéve,
valóban valami japán küldöttséget vagy színtársulatot
pillantottam meg, a papi talárhoz némileg hasonló,
földig érő, bő kimonókban. Ugyan hogy is
láthatta meg anyám már tegnap délelőtt a mai
újságot? Nagy kár, hogy nem a holnapi számot
olvasta egy nappal előbb, hiszen ha előre megtudjuk
a másnapi lóversenyek eredményét, még van időnk Pestre utazni
és komoly vagyont nyerni. De úgy hallottam, még a legkiválóbb jósok
jövőt megérző képessége sem terjedt ki soha a totó- és lottó-
eredményekre, vagy mondjuk, a tőzsdei értékpapírok árfolyamának
változásaira. És ez bizonyára igaz lehet,
hisz máskülönben bolondok lettek volna,
ha lemondanak a meggazdagodás e könnyű,
kényelmes lehetőségéről. Azt is hallottam vagy olvastam valahol,
hogy a század elején a lélekbúvároknak
sok gondot okozott egy idős, analfabéta parasztasszony,
aki negyven fokos lázban, önkívületben
Homérosz hexametereit kezdte skandálni
görög nyelven. Végül kiderítették,
hogy a néni kosztosdiákokat tartott hajdanán,
és az ő hangos biflázásuk rögzítette a szöveget
az asszony emlékezetének legmélyén vagy legszélső peremén,
mivel gyógyulása után megint egy árva görög szót sem
ismert többé, sőt az Iliász és az Odüsszeia
létezéséről sem volt tudomása. Anyám is talán
hallott valamit félfüllel a rádió hírei között
a hazánkba érkezett japán küldöttségről (vagy színtársulatról),
de nem figyelt oda, csupán a kép távoli,
látszólagos hasonlósága hozta felszínre ezt az öntudatlan
emléket. Mindegy. Akkor is különös, hogy a képek
a mellékletnek pontosan ugyanazon a helyén voltak láthatók
mindkét napon. Olvasóim egyik-másika lefitymálhatja versemet,
mondván, hogy réges-régi, érdektelen ügyekkel
traktálom a közönséget. De magam akkor is vallom,
hogy inkább vagyok az érdektelenségben rejlő szépségnek,
semmint a szépség érdektelenségének
szomorú fölfedezője.

 

 

 

Egy házasságkötés előzményei

1971 decemberének elején, éppen ama napnak reggelére virradva,
mikor házasságkötési szándékunk előzetes bejelentése végett
föl kellett volna keresnem, jövendőbeli hitvesemmel együtt, az illetékes
kerületi előljáróság anyakönyvi hivatalát, félelmes és megszégyenítő
álmot láttam. Azt álmodtam ugyanis, hogy mind a ketten,
immár közvetlenül a házasság megkötése céljából,
ott állunk egy rokonszenves megjelenésű, egyúttal tiszteletet parancsoló
magatartású hölgy előtt, aki kettőnk életét
a sírig összekötni hivatott, és éppen jegygyűrűinket
kéri tőlem. Talán azért, hogy jobb kezünk gyűrűsujjára húzza,
avagy azért, hogy én húzzam fel a magam és leendő hitvesem ujjára,
annak rendje-módja szerint. (A cizellált aranygyűrűket
jó előre megvettem már valóban, de frigyünk megkötése előtt
nem szándékoztunk gyűrűt viselni. Nyomós okunk
volt erre, de nem akarok túl messzire
elkalandozni a tárgytól). A kellemes megjelenésű
és egyben tiszteletre méltó anyakönyvvezetőnőnek
kezébe is adtam álmomban a csillogó karikákat,
de ő, megvetéssel vegyes fölháborodással arcán,
az asztalra dobta mindkettőt, és haragosan kiáltott fel:
„De hiszen ezek ebgyűrűk!” Én pedig, aki azt se tudtam eddig, mi fán
terem az ebgyűrű, nyirkos testtel, lázasan, köhögési rohamtól fuldokolva
riadtam fel álmomból. Csupán ennek köszönhető,
hogy nem süllyedtem azonnal az anyakönyvi hivatal padlózata alá
szégyenemben. Ehelyett megkerestem a hőmérőt,
és lázat mértem, majd telefonáltam jövendőbelimnek,
aki azt felelte, hogy akkor egyedül teszi meg
a szükséges bejelentést, de előbb eljön irataimért.
Nem egyedül érkezett. Ugyanis leendő vejem
lovagiasan felajánlotta, hogy elkíséri helyettem
a hivatalos útra anyósát, akiről senki se hitte volna,
fiatalos, sőt szinte leányos külseje miatt,
hogy férjes asszony-lánya van.
Visszatérve elmondták, hogy az anyakönyvvezető
valóban nő, ahogy megálmodtam, s nem holmi tekintélyes férfiú.
Miután helyet foglaltak asztalával szemközt,
aprólékos gonddal tanulmányozta jövendőbelim személyi igazolványát,
azután az enyémet, benne az én ötvenegy éves koromban készült
fényképemet, a képen látható, őszülő, kopaszodó, már öregedni kezdő
férfiarcot, majd a vele szemben ülő, huszonöt éves,
dús fekete hajú fiatalembert, s leleplezően állapította meg:
„Csakhogy ez nem maga ám!” – „Jövetelünkkor
megmondtam, hogy a vőm,” – felelte rá leendő feleségem.
„Tehát leendő férjének első házasságából való fia?” – „Dehogyis!
A lányom férje.” – „Akkor miért mondja, hogy a veje?”
– kérdezte, hangjában némi rendreutasító árnyalattal
az anyakönyvezető hölgy. Majd kissé összevonta kecses szemöldökét,
s ekképp folytatta: „És miért nem szerepel a lánya
a személyi igazolványában?” – „Mondtam,
hogy férjnél van, de különben is, jóval elmúlt tizenhat éves,”
– replikázott jegyesem, aki nem aznap jött le a falvédőről.
Ezek után mindkettőnk válóperi végzését
kérte a hölgy, előző házasságunk felbontásáról.
Miután minden iratot áttanulmányozott, megállapodtak a házasságkötés
napját illetőleg. Addigra meggyógyultam, s nem volt már semmi akadálya,
hogy személyesen jelenjek meg az ünnepélyes alkalomból.
Közvetlenül a szertartás előtt, megkérdezte az anyakönyvvezetőnő
egyik munkatársa, vajon a Lohengrin nászindulójának, avagy
Johann Sebastian Bach D-moll toccatájának és fúgájának hangjainál
kívánunk-e bevonulni a terembe. Mi az utóbbit választottuk.
Én L. Lászlót, kiváló pályatársamat kértem föl tanúmnak;
verseit és fordításait talán nem olvasta az anyakönyvezető hölgy,
de már az első pillanatban fölismerte benne
a Magyar Televízió akkori népszerű műsorszámának,
a Kicsoda-micsoda? elnevezésű vetélkedőnek
zsűritagját, és élénk érdeklődésről tanúskodó
kérdéseket intézett hozzá. Feleségem tanúját,
a szintén kiváló S. Gyulát, a neves festőművészt figyelemre se méltatta,
mivel ő nemigen szokott a televízióban szerepelni.
Ha ezt előre tudjuk, második tanúnak
talán a daliás, hódító megjelenésű R. Ádámot
kértük volna fel, akit zsürielnök korában
szerelmes levelekkel halmoztak el ismeretlen nők,
úgyhogy végül a szépnem túlságosan heves ostroma miatt
lemondott tisztségéről. Szóval, úgy járt,
mint Brigitte Bardot a csodaszép filmcsillag,
akit tengerparti villájának rácskerítésén át
ismeretlen emberek tömege bámult, mialatt bikiniben napfürdőzött a gyepen,
sőt fényképfelvételeket is készítettek róla orvul,
ha vakító fehér, gyönyörű popsiját
igyekezett hason fekve hozzábarnítani
nem kevésbé csábos, napsütötte testrészeihez.
Úgy tudom, Brigitte Bardot végül is magas kőfalat
építtetett a rácskerítés helyébe, s így megszabadult a kíváncsiak
tolakodásától. Sajnos, a televízió képernyőjét
nem lehetséges magas kőfallal övezni,
pedig bizony sokszor nem ártana. Hogyha azonban
a daliás R. Ádámot kértük volna föl feleségem tanújának,
ma nem ékesítené nagyobbik szobánk legszembetűnőbb falfelületét
A szabadító angyal címet viselő festmény,
festőművész tanúnk nászajándéka, szerény otthonunk
legfőbb ékessége. Különben már L. László személye is eléggé elvonta
az érdeklődő hölgy figyelmét házasságkötésünkről,
úgyhogy attól tartok, ha még R. Ádám is jelen van,
izgalmában nem velem, hanem valamelyik tanúval
eskette volna össze menyasszonyomat. S ez esetben
a bigámia bűncselekménye követtetett volna el,
lévén mindkét tanú nős. Nem tudom,
hogyan másztunk volna ki akkor a csávából. Azért is írtam meg kivált
ezt az egyébként nem valami meglepő
történetet, mivel az anyakönyvvezető hölgy
szinte szakasztott mása volt annak a másiknak, aki kínos lázálmomban
megjelent előttem. De gyűrűink egyáltalán nem érdekelték,
nem kérte el tőlem, nem húzta fel ujjunkra azokat,
sőt még csak meg sem tekintette, így hát, sajnos, a mai napig sem
tudjuk bizonyosan, vajon jegygyűrűt viselünk-e,
vagy csak az álombeli anyakönyvvezetőnő által oly megvetően
visszadobott ebgyűrűket? A bizonytalanság azóta is meg-megmozdul,
mint lassan rágcsáló féreg, kettőnk szívében,
házaséletünk minden válságosabb percében, minden komolyabb
megpróbáltatással járó, önbizalmunkat kétségessé tevő,
keserves pillanatban.

 

 

 

Az egerésző anyós, avagy miért nem ittam ki a Ferenc-csatornát?

Egy kora őszi napon, kisebb bevásárlások után,
feleségem társaságában, betértem valahol a város szivében
egy népszerű, ízletes kosztjáról és szolíd árairól ismert,
zsúfolásig telt sörözőbe ebédelni, ahol első pillantásra
reménytelennek látszott a helyzet, de hirtelen
fölfedeztem, hogy az egyik hatszemélyes asztalnál
egyedül üldögél egy meglehetősen idős hölgy.
„Vár-e valakit, asszonyom? Vagy megengedi, hogy asztalához üljünk?”
„Igen. Várok többeket is, de kettőjüknek még akad hely.”
Előre kell bocsátanom, hogy körülbelül másfél órát
töltöttünk ott, részben a vontatott kiszolgálás,
részben az egyre érdekfeszítőbbé váló beszélgetés
miatt, de senki sem jött. Akiket az idős hölgy
várt asztalához, nyilván nem voltak már földi szemmel láthatók.
Talán mellénk telepedett testtelen árnyalakjuk, az idős hölgy
talán látta is őket, akiket mi nem észlelhettünk fogyatékos
emberi érzékszerveinkkel, ámbár időnként
gyanúsan meg-meglebbentek a papírszalvéták, az abrosz
szegélye, sőt a kések, villák, kanalak is
össze-összekoccantak. Igaz, hogy odakint
dübörögve rohantak tova az autóbuszok, és a látszólag
cél nélkül futkosó pincérek is meg-meglökték
olykor asztalunkat, egyszóval,
nem történt olyasmi, amit kétségen kívül
okkult jelenségnek tarthattunk volna, de én mégis
éreztem valami hátborzongatót, az idős hölgyben
volt valami szellemszerű, helyesebben,
mintha régmúlt évtizedekből
tévedt volna ide, és mintha láttam volna már
a mozdulatot valami kopott, régi némafilmben,
ahogy borospohara tartalmát belelöttyintette
az erőlevesbe, mondván: „Nagyon forró ez a leves.”
Majd egy mellettünk szélsebesen eliramló
fiatal pincértől egy adag túrós csuszát és újabb deci bort
rendelt, de olyan megfakult, szinte már síri hangon,
hogy az éttermi alkalmazott látszólag meg sem hallotta
tovasietőben, csakhogy igen éles füle lehetett, mert nemsokára
hozta a csuszát, a bort, majd kevéssel utóbb
a mi ebédünk is megérkezett,
s hozzáláttunk. „Ön már nem fiatal,”
fordult hozzám az öreg hölgy, „és mégis a fiacskám lehetne.”
„Ezerkilencszáztizenkettőben születtem, asszonyom.” „Én meg
ezernyolcszázkilencvenegyben, tehát
igazam van. Sőt volt egy fiam, aki magával
éppen egyidős lenne, ha élne szegény.”
„Hát már nem él?” „Nem. Elpusztult a háborúban.
Ezerkilencszáznegyvenkettőben vonult be mint karpaszományos,
gépkocsivezető lett, mivel tudott vezetni.
A tiszteket fuvarozta. Egyszer egyedül maradt a kocsiban,
végigdőlt a vezetőülésen, és elaludt.
Hamarosan puskalövésekre ébredt. Támadtak a csetnikek,
hanyatt-homlok menekülnie kellett, beleugrott a Ferenc-csatornába,
ott ült, az iszapos vízbe nyakig merülve,
amíg be nem sötétedett. Súlyos beteg lett,
felhozták Budapestre, a katonai kórházba. Mikor az orvosok
lemondtak róla, leszerelték, engedéllyel
hazavihettem, otthon halt meg a karjaim között.”
„És milyen betegséget kapott szegény? Talán tüdőgyulladás
vitte el? Nem csoda. Hiszen nem volt még penicillin.”
„Nem. Nem kapott tüdőgyulladást, de a betegség
alulról terjedt fölfelé. Pincér, hozzon még egy deci bort!”
Én pedig így szóltam feleségemhez: „Jó lenne különben
ez a gombás szelet, csak nagyon zsíros.
Nézd, mennyi kövéret lefarigcsáltam róla. Én nem szeretem úgy
a kövérjét, mint Micike.” Az idős hölgy itt
közbevágott: „Tessék csak hazavinni Micikének a kövérjét.
Én ismerem a pincért. Magam is a vendéglátó iparban
dolgoztam sok-sok évig, sőt néha még most is helyettesítek
másokat, mint üzletvezetőnő. Nem dicsekvésből mondom,
de nyolcvannyolc évesen is megkeresem a havi ötezret,
nyugdíjjal együtt. Mindjárt kérünk papírt,
abban elviheti Micikének a húst.
Nagyon fog örülni.” „Sajnos nem lehet asszonyom.
Micike messze lakik, kint Rákosszentmihályon. Én meg nem vagyok
valami ügyes. Szétbomlana a csomag, és összezsíroznám a ruhámat.
De különben sem vihetném el. Micike nem eszik ételmaradékot.
Nincs rászorulva.” „Miért? Olyan sok egeret fog?”
„De kedves asszonyom, Micike nem macska, hanem az anyósom.
Nem fog egeret, legföljebb egérfogóval,
ha egy-egy néha betéved. De akkor sem eszik egérhúst.”
És nem tehetek róla, de láttam képzeletben Micikét,
amint hosszú karmot növeszt, és magamat mint menekülő egeret,
útban a lyuk felé. Megborzongtam a gondolatra,
és pontosan átéltem, amit egy egér érezhet ilyen válságos
pillanatban. Éreztem, hogy a torkom is kiszáradt,
és újabb pohár sört rendeltem. Azután egy újságárus közeledett.
Vettem valami képes hetilapot, feleségem nyomban lapozni kezdte,
az öreg hölgy pedig így folytatta a társalgást: „Nyolc gyermeket
szültem. Három ma is életben van. Úgy a hatvanas évek elején
írtam egy operettet is, elvittem Eisemann Mihályhoz.
Ő elolvasta, és egy hónap múlva azzal adta vissza:
maga nem tehetségtelen, csak későn próbálkozik.
Talán lehetne valamit kezdeni a darabbal,
ha valaki korszerűsítené a szöveget.
Maga az előbb irodalomról beszélgetett
a társaságában lévő fiatal hölggyel. Talán írónő a hölgy?”
„Nem. Ő a feleségem, de bevallom, magam amolyan íróféle volnék.
Sajnos, nincsen tehetségem az operetthez,
mást kellene keresnie.” „És nem is olvasná el a darabomat?”
„Attól tartok, céltalan volna, asszonyom.
Éppen elég idegen kéziratot
kell olvasnom. Operettszöveg-íráshoz nem értek.
És másik zeneszerző is kellene, hisz Eisemann Mihály
nincsen már az élők sorában.”
„Pedig éppen vele lett volna itt találkozásom,”
– szólt az öreg hölgy. „No, ha el sem olvassa az operettemet,
maga csak afféle firkász lehet.” A hölgy kora iránti tiszteletből,
mikor a párbeszéd ilyen kínosra fordult,
egy „pardon!” szóval fölkeltem az asztaltól, és elindultam
a mellékhelyiség felé. Mire visszatértem,
feleségemet egyedül találtam, a képes hetilapba
temetkezve. „Mikor ment el idős asztaltársnőnk?”
– kérdeztem. „Nem tudom. Szó nélkül távozott,
mialatt olvastam,” – felelte nőm. E percben
megpillantottam az asztalon a távozásom előtt rendelt pohár sört.
Csakhogy sör helyett valami zavaros, szürke folyadékot
láttam a pohárban. Megszagoltam. Nem kétséges, pocsolyabűze volt.
Hívtam a pincért. Ő is megbámulta és megszagolta
a folyadékot. „Bocsánat!” – szólt, miután elfintorította orrát,
és elvitte a poharat. Pánik fogott el, azonnal fizettem.
„Gyere!” – szóltam. S eltávoztunk menekülésszerűen.
Szörnyű gyanú fogott el. Ugyanis, ha a tudósok szerint,
harminc milliárd évvel ezelőtt a világegyetem
anyaga egy alig méternyi átmérőjű
gömbben sűrűsödött össze, mielőtt robbanásszerűen tágulni kezdett,
akkor a Ferenc-csatorna vize is összesűríthető egy söröspohárban.
Lehet, hogy az a szegény katona, az a velem egyidős fiatalember
kénytelen volt fejével is a víz alá bukni
a csetnikek golyói elől. S borzasztó rágondolni is,
mi történt volna vele, mi történt volna velem,
ha véletlenül meg találom inni?

 

 

 

Egy hiéna utóélete

Ó, Katsushika Hokusai! Szegény kis sárga öregapó!
Végignyomorogtad az életed, remekművek ezreit
varázsoltad elő mindentudó ujjaiddal,
a saját hazádban mégsem becsültek valami sokra!
Nem voltál sem elég hagyományos, sem elég választékos,
hozzád hasonlóan sárga, kicsike honfitársaidnak.
Bizonyára a te idődben is éltek nagy tekintélyű műítészek,
urak elevenek és holtak fölött, akik téged kitessékelni
igyekeztek a halhatatlanok közül.
Aggastyán voltál már, ezer ránc barázdálta megviselt
ábrázatodat, mikor még lakóhelyedről is
száműztek kifizetetlen adósságaid miatt.
Köntösöd lyukas zsebéből kipotyogtak a réz meg az ezüst
pénzdarabok, fáztál telente a rőzsetűz
mellett, vénhedt csontjaidat a rizspálinka nem melegítette át.
Ki tudja, micsoda nyomorúságos szalmavackon láttak feküdni utolsó
látogatóid, a sírvilág s az égbolt
félelmes szellemei! Nem, ó nem tartoztál a szerencsés
kiválasztottak közé, mégis nyolcvankilenc esztendős korodig
alkottál fáradhatatlanul, és nevezted el végül magadat
„vén rajzbolond”-nak. Ma sem tudok
sokkal többet felőled, de még ennyit se tudtam
1964-ig, amikor a Nagyvilág
megbízott Dennis Joseph Enright
angol költő The Laughing Hyena, by Hokusai
című költeményének lefordításával, én pedig eleget tettem
a megbízásnak, és fordításom meg is jelent
Hokusai nevető hiénája címen
az említett folyóiratban, majd egy-két antológiában is.
Általában elmondható: jó ideig nem sok vizet zavart, mégis
hadd jegyezzem meg közbevetőleg, hogy azt a bizonyos hiénát,
amelyről később kiderült, hogy sohasem létezett,
én már 1964-ben is inkább démonnak képzeltem el,
mint igazi hiénának, hiszen annyit én is tudtam, hogy a hiénák
nem díszelegnek virágos köntösben, nincs semmiféle
szarvuk, de nem akadtam fenn ilyen csekélységeken,
mivel tapasztalatból tudtam, hogy a költői képzelet
miféle szertelenségeket írat le néha velünk.
Másoknak sem volt semmiféle észrevételük
1977-ig, amikor S.-nek, a sokak által nagyra becsült
irodalom- és művészettörténésznek szerencsés ötlete támadt.
Kötetbe gyűjtötte az öt világrész képzőművészetének
legjava alkotásait, az építőművészetet is beleértve.
Kinyomozta, írt-e a könyvbeli képeken szemlélhető
alkotásokról verset valamelyik poéta,
külföldi vagy magyar, és ha nem talált megfelelő költeményt,
pótlólag íratott ilyet élő költőink egyikével vagy másikával,
úgyhogy könyvében minden képhez egy-egy vers is tartozik.
Egyedül Hokusai nevető hiénája okozott
némi nehézséget. S., az irodalom- és művészettörténész ugyanis
kereste a színes fametszet reprodukcióját,
s hogy nem találta, az úgyszintén sokak által nagyra becsült
M.-hez, a kiváló muzeológushoz, a keleti tudományok és művészetek
ismert szakértőjéhez fordult tájékoztatásért,
ő pedig végiglapozta a Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumban föllelhető
összes Hokusai-albumot, de nevető hiénát
ott sem talált. Az volt a baj, hogy abban az időben
S. nem ismerte még a képet, M. viszont nem olvasta a verset,
vagy legalábbis nem emlékezett rá. Közölte azonban S.-sel,
hogy szerfölött gyanús az eset, mivel Japán területén
nem is élnek hiénák. Feltételezhető, hogy Hokusai életében,
1760 és 1849 között Japánban talán állatkertek sem léteztek,
és úgy tudom, a nagy, de koldusszegény
művésznek sosem volt alkalma külföldön utazgatni,
vagyis sosem látott hiénát. S. nem tehetett mást,
Hokusai egy másik fametszetének reprodukcióját
csatolta könyvében a vershez, s azon nevető hiéna helyett
két komoly darumadár látható. Azt hiszem, M. szemében
ama gyanú látszatába keveredtem, hogy valami rettenetes
leiterjakabot követtem el, mint fordító, de mikor elolvasta
a költeményt, mind eredetiben, mind pedig fordításomban,
tüstént világosságot derített a titokra,
D. J. Enright költeményének címszereplője ugyanis
valójában egy Han-nya nevű démon,
s bizonyítja ezt, hogy a vers szerint is, a kép szerint is
egy megroncsolt, véres gyermekfejet tart a mancsában,
mivel a legenda szerint nagy gyermekvadász és gyermekfaló volt,
mint a keleti démonok közül nem egy.
M., a tudós felvilágosított arról is, hogy a japánok
a hiénát tategaminak nevezik,
de mint a nyugati természettudomány nyelvi hordaléka,
beszivárgott hozzájuk az angol hyaena vagy hyena szó is.
Ha figyelembe vesszük, hogy D. J. Enright, a ma is élő
angol költő, mint vendégprofesszor, egy ideig Japánban tartózkodott,
s föltehetőleg ismerte a színes fametszetet vagy legalább
a reprodukcióját, nem veszem bizonyosra,
hogy tévedett. Lehet, hogy szándékosan
faragott az Európában meglehetősen ismeretlen
Han-nya névből hiénát.
M. jóvoltából azóta én is láthattam a kép másolatát, a démon
nem hiénára, inkább valami kecskefejű vén ördögre emlékeztet.
Ha már 1964-ben ismerem, nem fordítottam volna a curling jelzőt
csavarosnak, hanem görbének, mert Han-nya démon két szarva sem
csavaros, hanem rövid és görbe, akár a kecskeszarv.
Ez fordításom egyetlen hibája. Mégis, a verset kihagytam
most készülő, eddigi legnagyobb
fordításgyűjteményemből. Elhatalmasodott rajtam ugyanis
az a bizonytalanság, mely mindig elfog, mikor az ázsiai lélek
az én megrögzötten európai gondolkodásomnak idegen
megnyilvánulásaival találkozom. Szerintem, a nagy tekintélyű
Nan-csüan, egy buddhista kolostor perjele alaposan melléfogott,
mikor ama bizonyos macska tulajdonjoga fölött vitatkozó
szerzetesek között aképpen próbált igazságot tenni,
hogy a szerencsétlen állatot egy borotvaéles szemeteslapáttal
kettévágta, s felét az egyik, felét a másik
tábornak dobta oda. Inkább adok igazat a bölcs
Salamonnak, aki csupán színleg akarta
kettévágatni a csecsemőt, aki fölött két elszánt anyajelölt
marakodott, de szerencsés ötletével sikerült kideríteni,
melyik az igazi anya. Lehet, hogy Nan-csüan is ilyenféle eredményt
remélt, de számítása nem vált be, úgyhogy az ő kísérletét illetőleg
az ismert közmondás eképpen lenne módosítható:
„Néha még a kapanyél is csütörtököt mond.”

 

 

 

Egy hiéna Londonban

Micsoda szörnyű meglepetés lehetett,
mikor a híres londoni sörgyár épületéből kilépve,
ahol az üzemvezető és annak titkára végigkalauzolta,
fejére zuhant a harmadik emeletről ledobott
jókora szalmaköteg, s a következő pillanatban
vadul szitkozódó férfiak és asszonyok,
a gyár munkásai és munkásnői kezdték ütlegelni
vastag cirokseprőkkel. Futásnak eredt, miként a szemtanúk leírták,
a bresciai hiéna, hajdan élet-halál ura, a sáros úton,
a mintegy háromnegyed mérföldnyire lévő kocsma felé,
nem lelve közelebbi menedéket, s közben zuhogtak
hátára és fejére a csapások, sáros göröngyök találták arcon,
egy fürge némber oldalról hosszú bajszába kapaszkodott,
és kitépett belőle vagy félmaroknyit. Zihálva bukott be végül
a kocsma ajtaján, melyet a háznép gyorsan elreteszelt
az üldözők elől, akik felbőszültek a hírhedt látogató ellen,
de mégsem törtek be erőszakkal, óvakodtak a magánlaksértéstől
a fegyelmezett angolok, néhány óra múlva pedig öles termetű rendőrök
vették védelmükbe a csapzott idegent, majd csónakon
vitték át a Temze túlsó partjára, ahol szállodai szobájában
biztonságba helyezték. Még két teljes napot
kellett időznie az angol fővárosban,
hová zilált pénzügyeit rendezni, kölcsönt felvenni érkezett.
Nyilván reszketve járt ama két nap alatt
az utcán, minden sarkon új támadást gyanított,
hosszú késpengéket látott képzeletben
felvillanni a sikátorok homályában. Följegyezték,
hogy már előbb birtokot vett Szabolcs megyében, és nem értette,
miért nem vállalják nála a parasztok jó napszámért sem a munkát.
Időnként meglátogatta a szomszéd földbirtokost,
aki udvariasságból fogadta, de felesége ilyenkor
bezárkózott szobájába, mondván, utálja a hiénabűzt.
Végül, egy átmulatott éjszaka után megütötte a guta
egy bécsi fogadóban. De akinek eszköze volt csupán
– igaz, készséges eszköze –, a császár sok-sok évtizeddel túlélte őt,
sőt meg nem érdemelt népszerűséget is szerzett,
mint hófehér szakállú, jóságos nagyapó.
Pedig ő volt a szabadságharc vértanúinak igazi gyilkosa.
Az ő parancsára esett el ezer meg ezer
magyar katona a Kárpátokban, az olasz hegyekben
s Lengyelország síkságain az első világháborúban.
Ő maga pedig ágyban, párnák közt, békésen szenderült el
nyolcvanhat évesen, mikor vesztésre állt már
a balgamód indított háború…
 
Van-e nálad vakabb, te sötét Vaksors?
 
Miért nem dobod földre a hamis mérleget,
 
amit mindenki lát, téged kivéve,
 
öncsaló istennő, bekötött szemű Igazság?

Megjegyzés: Hogyha a brescai hiéna, Haynau nevében az u betűt megfordítjuk, s ekképp n betűvé változtatjuk, az előző versben szereplő Han-nya démon nevének anagrammájává alakítható át. Ez annyira különös véletlen, hogy szinte már nem is lehet véletlen.

 

 

 

N. Egon utolsó utazása

Mikor azok a különös, a legmagasabb embernél is
fél méterrel nagyobbra nőtt lények szokatlan egyenruhájukban megjelentek,
eszeveszett zűrzavar tört ki a budai hegyvidéken épült
tudományos intézetben. A fehérköpenyes asszisztensnők
halálra rémülten futkostak ide-oda a folyosókon,
a tudományos munkatársak sietve visszahúzódtak
a laboratóriumba vagy munkaszobájukba,
és magukra zárták gyorsan az ajtót. A jövevények
zavartalanul haladtak át N. Egon titkárnőjének szobáján,
aki szintén kereket oldott, csak az agg tudós
maradt ülve évtizedek óta őrzött íróasztalánál, ahová
negyven évvel ezelőtt kutatómunkájával szerzett érdemei juttatták,
az utolsó tíz esztendőben pedig
régi tekintélye és előnyös összeköttetései
tartották vissza, mint mentőöv a vízbefúlástól
az úszni nem tudót. N. Egon ugyanis rabja volt
a hatalom mákonyának, s a nála is hatalmasabbak
elnézték baklövéseit. „Miért jöttek?” – kérdezte
a váratlan látogatóktól, mire egyikük azt felelte:
„Azért, hogy elragadjuk önt.” N. Egon
ekkor figyelmesebben megnézte őket, akik foszforeszkáló
egyenruhát és bukósisakot viseltek.
„Idegen égitestről valók, annyi biztos,” – gondolta,
titokban reménykedve, hogy az emberfölötti lények
szíjakkal leszorított, feszes zubbonya alatt talán
hófehér szárnyak is rejtőznek. Mégse támadt
a legcsekélyebb mehetnékje sem. Teljes erővel íróasztalába
kapaszkodott. A látogatók hónaljánál fogva fölemelni igyekeztek,
de meglepődve észlelték, hogy az aggastyán ujjai
belemélyedtek az asztallapba, középső ízületükig,
két lába pedig bokáig belenőtt a parkettába, akár két fagyökér.
A pilótákra vagy repülőgép-szerelőkre emlékeztető külsejű
idegenek ekkor ismeretlen szerszámokat
vettek elő táskájukból, és kivájták N. Egon gyökeret eresztett
görcsös ujjai körül az asztallapot,
lábfeje körül a parkettát, s kiszabadították végtagjait
anélkül, hogy megsebezték volna a sérthetetlen főigazgatót,
sőt bámulatos gyorsasággal el is tűntették munkájuk nyomait.
Az íróasztal és a parkett éppoly sima és fényes lett hamarosan,
mint beavatkozásuk előtt. Azután két karjánál fogva átvezették
a titkárnő üres szobáján N. Egont, végig a kihalt folyosókon,
ahol az ajtók mögül pisszenés sem hallatszott.
N. Egon eközben segítségért kiáltozott, de látva, hogy nem akad
vállalkozó, erőt vett magán, s most már némán
haladt kísérőivel le a lépcsőn, az intézet
tágas parkjába, ahol valami, helikopterre emlékeztető,
de annál sokkal modernebb, jövő századbeli jármű
várakozott. „Hát nem tüzes szekéren
ragadnak el?” – kérdezte N. Egon a társainál csillogóbb rangjelzést
viselő vezetőtől. „A tüzes szekér nem
a mi asztalunk. Bár az ön kényes stiláris érzéke
nyilván képzavarnak minősíti ezt a fogalmazást.
De úgy tudom, a konkurrens cégnél sincs már divatban.”
„És hová visznek?” – kérdezte aggodalmasan N. Egon. „Egy óriási
lakótelepre, mely az emberiség nagyobb felének
ad otthont,” – válaszolt a vezető.
„Ugye, kényelmes helyet kapok?” „Tudja, a kényelem viszonylagos,”
– mondta erre a közlékeny óriás. „Egyet azonban garantálhatok:
a távfűtő művek üzemeltetésében még sohasem történt fennakadás,
ami korántsem mondható el a földi lakótelepekről.”
Beszálltak, N. Egont közrefogva, és a helikopter,
vagy minek nevezzem, gyorsan haladt. N. Egon hamarosan
megállapította, hogy jócskán kívül járhatnak már a naprendszer határán.
Mivel széleskörű természettudományos műveltséggel bíró férfiú volt,
minden tudhatót tudott a fénysebességről, a kvantummechanikáról,
a speciális és az általános relativitás elméletéről, azt is tudta,
hogy a világűrben a fölfelé és lefelé megkülönböztetések
értelmüket vesztik. Egyszerre mégis különös érzés
kerítette hatalmába. Gyomrában azt a furcsa süllyedést
érezte, mint gyermekkorában a hullámvasúton,
mikor a legmeredekebb lejtőn futott le, szinte zuhanásszerűen a kocsi.
Voltaképp csak ekkor ébredt rá, kik és hová viszik.

 

 

 

Kiszorítósdi

„Egy gondolat bánt engemet.”
Illetve, több gondolat bánt, de most ez az egy
nyomul előtérbe. Eszembe jutott ugyanis,
hogy ha egy versem valahol megjelenik,
mindig kiszorít valami idegen írást, költeményt vagy prózát,
ami különben éppen ott jelenne meg.
No jó! Mondjuk, az is megjelenik az illető sajtótermék
következő számainak egyikében, esetleg egy másik lapban
vagy folyóiratban. No de akkor éppen az szorít ki valami mást,
amit én szorítottam ki előzőleg. Persze,
ami ekkor szorul ki, esetleg mégis megjelenik
ugyanannak a lapnak egy későbbi számában
vagy egy másik helyen. De a végtelenségig
nem mehet így, lévén a folyóiratok,
heti- és napilapok terjedelme véges.
Úgyhogy a végén valami végképp kiszorul,
soha nem jelenik meg sehol, és a folyamat elindítója
eredetileg az én versem volt; személy szerint
én magam. Tehát minden megjelenő írásommal megkárosítok
valakit erkölcsileg és anyagilag, pedig eszem ágában sem volt
ártani neki, ő meg nem tudhatja, hogy végeredményben
miattam szorult ki, annyian szorították ki utánam sorra egymást.
Lehet, hogy egy férfinak vagy egy nőnek az életét
mentette volna meg az a néhány száz forint,
amit végül is nem kaphatott meg, mert a sehol meg nem jelent
művekért tiszteletdíj se jár. Én meg úgy teszek,
mint aki eldobja a banánhéjat, továbbmegy,
más pedig elcsúszik rajta, és kitöri a nyakát,
mikor a tettes messze jár. Soha tudomásomra se jut,
hogy voltaképpen gondatlanságból okozott emberölést követtem el.
Eleszem mások ételét, eliszom italát, elszívom levegőjét.
Igaz, ők is megtennék velem ugyanezt, ha tudnák.
Ártatlan bűnösök, tiszta kezű zsebtolvajok,
érzékeny lelkiismeretű bérgyilkosok vagyunk! Mi mások?
Bocsássatok meg, kiknek kárt okoztam!
Támadjatok fel holtotokból, kiket könnyelműen megöltem,
idióta módján, ti félreismert lángelmék,
egymásba mosódó arcú, veszélyt nem is gyanító ismeretlenek!

 

 

 

Elmém élét koszorúkon köszörülöm

1948-ban lefordítottam T. S. Eliot híres költeményét,
J. Alfred Prufrock szerelmes énekét.
Az akkori folyóiratok, szerény terjedelmük miatt,
nem közöltek ilyen hosszú fordításokat.
Nemsokára egyes folyóiratok meghíztak,
mások belehaltak a drasztikus folyóiratfogyasztó kúrába.
Így hát fordításom 1957-ben jelent meg először nyomtatásban.
Minthogy kilenc év alatt kéz- és gépiratos másolatokban
meglehetősen elterjedt, s a legtöbb költő és kritikus
ismerte, sőt voltak, akik betéve tudták,
nem jelentett már különösebb szenzációt.
Egyik kiváló pályatársam megjegyezte,
hogy tévesen értelmeztem a vers befejező sorait,
a hableányok ugyanis az eredeti szöveg szerint
nem viselnek rőtszínű koszorúkat,
hanem megajándékozzák velük a tenger alatti terem
látogatóit. Ezek után,
mivelhogy igazat kellett neki adnom,
kijavítottam az utolsó sorokat.
(Ó, áldatlan filológiai hűség!)
Húsz évvel később egy másik kiváló pályatársam föltette a kérdést,
ugyan miért változtattam meg a költemény befejezését?
Neki bizony jobban tetszett a régi.
Megint igazat kellett adnom, mert szavai nyomán
megjelent előttem az igazi kép, az angol költő látomása:
a hableányok saját fejükről veszik le a rőtszínű koszorúkat,
hogy megkoszorúzzák velük a látogatókat.
A tenger alatti terem falait
hihetőleg vízréteg alkotja, és nem lehet
kampós szöget verni beléjük, mint Ludwig Uhland
dolgozószobájának falába, akit a költői pályafutása
ötvenéves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
babérkoszorúval tüntetett ki szülővárosa.
Sajnos, abban az időben a költők már nemigen
sétálhattak babérkoszorús fővel az utcán.
Ha ezt teszik, bolondnak nézik őket.
Ludwig Uhland is csak dolgozószobájának falára
akaszthatta a koszorút.
Időnként aztán megesett, hogy nem akadt
babérlevél a háznál a savanyú tojásleveshez,
a vadas nyúlpáchoz vagy bizonyos mártásokhoz,
és a költő hitvese vagy a szakácsnő
lusta volt leszaladni a boltba.
Ehelyett letépte a koszorú néhány levelét,
mialatt a költő elmerülten dolgozott legújabb alkotásán,
vagy a sörházat látogatta, a koszorú pedig
néhány hónap alatt úgy lecsupaszodott,
mint Ludwig Uhland kopasz feje.
Jómagam nem kaptam még soha babérkoszorút,
alkalmasint nem is kapok soha.
Pedig én is szeretem a savanyú tojáslevest,
a vadas nyúlgerincet meg a különféle mártásokat.
Sajnos, az én koponyámon is egyre kevesebb a haj.
Talán ideje volna
az újabban divatba jött hajnövesztő csodabalzsamok
egyikéhez vagy másikához folyamodnom.
(Egyébiránt, mint T. S. Eliot költeményében olvashatjuk,
J. Alfred Prufrock, aki angol szokás szerint
inkább a teát és pirítóst (vagy kétszersültet?) részesítette előnyben,
szintén az erősen kopaszodó férfiak sorába tartozott.)

 

 

 

Jonathan Swift nyomdokain

Fehér és szürke sörények suhannak az égen, lódobogás
hallatszik odafentről, hívogató nyerítések. Számodra
már bizonyosan otthonos a kék mező a zöld helyett,
kéklő füvet legelsz, mannánál finomabb zabot ropogtatsz
új hazádban, hol többé nem kényszerítenek,
hogy mint alacsonyabb rendű, kártékony állat,
az ingatag hullámokon lélekvesztőre bízd az életedet.
Elismertek egyenrangúnak, vágtatsz a gyors
ménes élén, hisz neved is azt jelenti: gyors vagy.
Bizonyára felöltötted, régi bőröd levetve,
a nemes paripák formáját, sörényed zászlóként lobog,
fénylő patáidat patkolással nem alázzák ott szolgasorba.
Nyerítesz hangosan te, aki már beszélni se tudtál
késő vénségedben, a Nyihahák betegséget, nyomort és háborút nem ismerő
birodalma jutott osztályrészedül, ki önnön véreidet
nem állhattad, és képzeletben fölfedezted azt a mennyországot,
miről nem szól a vallás. Csak oda vágytál
állatian önző, falánk, külsőre is majomszerű
felebarátaid közül. Lásd, én más korban élek.
Nem mondhatom, hogy kivétel nélkül jehuk vettek körül.
Találkoztam a szeretettel, barátsággal, szerelemmel is.
Tettek bár sok rosszat velem, de a meg nem érdemelt
jóság fénye is rám sütött néha-néha, bár csak kivételes
pillanatok voltak ezek: a gonoszság és közömbösség sivatagában
tenyérnyi oázisok, s ha odáig nem is jutottam,
hogy megvessem az emberi nemet, ahogy te megvetetted,
de igazat kell neked adnom abban, hogy a rossz sokkal több, mint a jó,
s én is csak egy kissé kifinomultabb
majomarcot látok tükrömbe nézve,
ábrázatot, mely nem is olyan nagyon különbözik
őserdei fákon ugráló, hajdankori elődeinktől.
Én is megcsömörlöttem a falánk harácsolás, a kapzsiság,
a törtetés példáitól, engem is megcsapott
hazug szájak bűzös lehelete, s odúmba inkább félrebújok.
Többeket szeretek és tisztelek, mint te, írásaid szerint,
nem firtatom, ki bántott, mi késztetett ekkora gyűlöletre,
de gondolom, sokat szenvedtél, tépelődtél,
számtalanszor kijátszottak a férfiak s a nők,
visszaéltek jóságoddal, míg végképp ki nem irtották belőled,
s menekültél volna akárhova, törpék vagy óriások
országába vagy az elképzelt Laputába,
Balnibarbiba, Glubbdubdribba, Luggnaggba, ahol a halhatatlanság
a legnagyobb csapás. De te másképp vagy halhatatlan,
homlokodon nem fekete kör éktelenkedik,
hanem hófehér csillag, mint némely paripáén
az embernél értelmesebb, felsőbbrendű lények között,
hová most tartozol. Lásd, én nem halhatatlan, csupán öreg vagyok,
ragaszkodom az élethez, s mégis, mikor mást tesznek föld alá,
elfog a titkos irigység, hogy ő már túljutott a gondokon,
és a legkellemesebb állapot, amikor álom nélkül, mélyen alszom.
Nem tudhatom, innen hová kerülök, de ha valóban látom ama sörényeket,
hallom a hívogató nyerítést, boldogan mennék a nyomodba,
csak megmutatnád az utat odáig!
De, sajnos, nincs remény. Az égi ménes elrobog,
patájuk szikrát csihol ki a földöntúli
sziklaormokból. Érzem, hogy egyre messzebb
vágtatnak, eltűnnek túl a szemhatáron,
s nekem, akit lóvá tettek már annyian, nem juthat részemül
a boldogság, ó, Jonathan barátom,
hogy végérvényesen lóvá tegyél.

 

 

 

Befejezetlen szimfónia a Symphoniáról, a Trabukóról és társaikról

Mándy Ivánnak, „A trafik” nagyszerű szerzőjének, aki – tudtommal – sohasem dohányzott.

 

Első tétel

Allegro con fuoco
Mint az utcagyerek, aki fölszedi a csikket a földről,
mint a kamasz, ha rágyújt magányos onanizálás után az uszodakabinban,
mint a beteg, mikor a kórházi w.c. előterében a „Dohányozni tilos!” feliratú
tábla alatt pöfékel, mint a kövér vezérigazgató, aki kényelmes fotelében
hátradőlve, óvatosan hántja le a szivargyűrűt, akár egy arab sejk,
miközben a barna bőrű rabnő ágyékáról a széles, színes övet lassan leoldja,
úgy élveztem hosszú éveken át ingerlő és mégis megnyugtató
füstfelhőiteket, szakértő lélegzéssel mellre szíva
és kibocsátva újra, hogyha asztalnál ültem munka közben,
vagy az utcán siettem valahova; sőt halmoztam az élvezeteket,
s még a pásztorórák egy-egy szünetében is rágyújtottam,
párába burkolva egy szőke vagy barna női arcot;
fújtam üvegablakok vagy tükrök lapjára is, és láttam
szétterülni a füstöt, mint veszélyes ködöt a lápvidéken,
melyet ha megpillant, sietve szedi össze szerszámait a tőzegásó.
Ihletet adtatok, megvigasztaltatok, ti karcsú, fehér
vagy barna és zömök rudacskák, Nílus, Sztambul, Szultán és Khedive,
ti drágalátos cigaretták, s ti, csak különlegességi trafikokban kapható
kubai szivarok, majd szűkösebb években a Dráma, Magyar, Symphonia és Levente,
Trabukó, Portorico, Cigarillosz és Rövidszivar,
végül, a háború utáni mélyponton az újságpapírba csavart
kapadohány, mitől akkoriban még ép és egészséges
szívizmom minden slukk után egy-egy csuklással jelezte,
micsoda kemény próbára teszem. Azután jobb idők
is jöttek, szívhattam újra, ami csak jólesett,
és szívtam is, operált féltüdővel, mértéktelenül.
Két végén égettem a gyertyát, úgyhogy végül csak a megfulladás
vagy a dohányzásról való lemondás között
választhattam. Immár tizenötödik éve
nem gyújtok rá, és tudom, miről kellett lemondanom,
énrám nem áll az „ignoti nulla cupido”.
Én már tudom, amit tudok.
 

Második tétel

Andante con moto
Te absztinens maradtál, és lám, mégis megírtad
„A trafik”-ot, ezt a hibátlan prózakölteményt,
amely már első olvasásra egy nem nagy méretű,
de tökéletesen csiszolt drágakőre emlékeztetett,
s mit egyre újraolvasok, szinte már dohányzás helyett,
a cigaretták, szivarok kifinomultabb pótszeréül.
Így lettél te, az önkéntes absztinens, egy muszáj-aszkéta vigasztalója.
Tudom, együtt gyújtunk mi rá, ha majd testünk is füstszerű lesz,
és nem szorulunk a hörgőrendszer szomorú korallerdejére.
Füst-alakban kóválygunk, elfüstölhetnénk önmagunkat,
ehelyett sorra látogatjuk a pult mögött várakozó
özvegyeket, vénlányokat, hadirokkant kistrafikosokat,
akik úgy várnak a nikotin rabjaira,
mint háló közepén a pókok. Újra odaülünk
egy krigli sörre, egy pár virslire
a Trieszti Nő valamelyik homályos asztalához,
ott gomolygunk majd a Bodográf Mozi előcsarnokában,
két előadás között, én füstölögve, te elmélázva valami
elszürkült némafilmen, ahol mintha örök eső zuhogna,
pedig csak megkopott a celluloid szalag,
és olyan nevetségesek lettek a fazékszerű, karimátlan kalapok,
a flitteres ruhák az egykor csodaszép
női filmsztárokon, hogy csak sajnálni tudjuk őket.
Mégis visszaszivárgunk fiatalságunk színterére,
ahol pumpából permetezte szét az olcsó illatszert
valami rosszul öltözött alak a széksorok között. Viszontlátjuk a csinos
cukorkaárus lányt, akit egy garniszállóban fojtottak meg
titokzatos körülmények között.
És megjelenik a vásznon az érzéki szépségű Clara Bow,
az ibolyaszende Janet Gaynor meg a törékenyen
bájos Lilian Gish, aki hetvenhárom éves korában
elküldte fényképét neked. Mi hol leszünk
hetvenhárom éves korunkban? Hiszem, hogy itt vagy ott
együtt leszünk, nemcsak a dohos irodalomtörténetekben,
de máshol is. Csak hadd rágódjanak
rajtunk, akiknek túl nehéz falat vagyunk,
illet-e minket külön fejezet. Tudom, te mindig
fütyültél az efféle dicsőségre. Tőled tanultam meg én is fütyülni,
akármi történjék is. Hiszen mi éltük is az életet, nemcsak írtuk!
Tanúja kétoldali roncstüdőm, a füstkígyók méregfogának
harapásaival, e már érzéketlen hegekkel.
Tanúja arcod, mely igen sokáig
örökifjúnak látszott, de most már kikezdte
az irgalmat nem ismerő idő. A te hajad is őszül.
Mindegy! A legnagyobbak is így végezték,
miféle jogon járnánk mi jobban?
Az a fontos, hogy nem mi gubbasztunk a pult mögött!
Minket örvendező nyikorgással fogad
az ajtó, hogyha benyitunk. Elővesszük irhabundánk zsebéből
a vaskos pénztárcát, és finnyásan válogatunk
azokban a tarka szivaros vagy cigarettás dobozokban,
amelyeket nem tart nyilván a Dohányjövedék,
s tartalmukhoz hasonlót az öt világrész dohánygyárainak gépei nem sodornak,
és e földi siralomvölgynek szegényes trafikjaiban
sohasem lesznek kaphatók.

 

 

 

Költői levél Tandori Dezsőhöz

Köszönetül „A meghívás fennáll” című könyvéért
Kedves Barátom! Műved valósággal lázba hozott.
Bizony, ha húsz évvel fiatalabb lennék, vagy legalább
az akkorihoz hasonló egészségnek örvendenék,
egyhuzamban olvastam volna végig, két nappalon
és a közbeeső éjszakán keresztül. Így csekély
két héten át olvastam este, lefekvés után, az ágyban,
míg a falióra el nem ütötte a hajnali kettőt.
Mennyi hasonlóság, mennyi rokon vonás két idegen
élet között! Nem! Nem születünk életidegennek;
az élet idegenedik el lassanként tőlünk, nem mi tőle,
és akit az élet tett idegenné, miért is bíbelődnék idegen életekkel?
Tulajdonképpen nem is Neked szánom ezt a megállapítást,
inkább azoknak az értetleneknek,
akik állítólagos cselekménytelenségük miatt többé-kevésbé
elmarasztalják prózai írásaidat, vagy vitathatatlan értéküket
elismerik ugyan, de egyúttal mint fogyatkozást
róják fel a régi fióknál ismeretlen
eseménytelenséget és emberhiányt.
Magam úgy gondolom, nem az események
történnek meg velünk, inkább mi magunk
történünk meg az eseményekkel, és jogunk van akár el is kerülni őket.
Én ugyan meg nem dézsmálnám senki fiának
bab-ültetvényét, mint a könyvedben említett mormota
Thoreau babföldjét annak idején,
hiszen 1944 karácsonyától 1946 augusztusáig, a forint
bevezetéséig úgyszólván a bab volt
egyedüli táplálékom, mint annyi jobb sorsra érdemes honfitársamnak.
Nemcsak utálkozva, hanem nagy félelmek között is
fogyasztottuk ezt a hüvelyes veteményt, mert elterjedt a híre,
hogy az állandó babon-élés megbénítja a nemzőerőt,
de mivel csak az éhhalál vagy az impotencia között választhattunk,
mégis inkább az utóbbi mellett döntöttünk.
A hírt megerősíteni látszottak a saját szomorú
tapasztalataink is. Ma már tudom,
hogy férfierőnk sajnálatos hanyatlását nem a huzamos babevés,
inkább a húsételek és a tojásrántotta totális nélkülözése
okozta. Mindegy! Azóta rá se tudok nézni
a babra. Tehát nem is fenyeget az a veszély,
mint ama hajdani mormotát, melyet Thoreau
végül is elejtett, megsütött vagy megfőzött,
majd részben elfogyasztott. Mellesleg mondva,
egy részben elfogyasztott mormota
egy felében-harmadában abbahagyott
könyvhöz hasonlít, hiszen úgy látszik, Thoreau-nak sem
ízlett a mormotapecsenye. Hogyha bevételeinek és kiadásainak
lelkiismeretes részletezésű jegyzékét tanulmányozzuk, be kell látnunk,
anyagi helyzete nemigen engedte meg
a pazarlást. Ezúton köszönöm
a rám pazarlott és levélpapírodra ragasztott
verébtollat. Szívesen viszonoznám válaszlevelemben
némi macskaszőrrel, ha négy macskám közül a legutolsó is
nem halálozott volna el még 1964 nyarán,
életének tizenötödik évében, emlőrákban,
a leggondosabb ápolás ellenére. Szerintem,
veréb vagy macska lakáson belül egyre megy,
hisz az én macskáim is fel tudtak ugorni,
hogy ne mondjam, repülni, még a legmagasabb
szekrények tetejére is, amiről az általuk levert
herendi porcelánok, ólomkristály vázák és kerámia dísztárgyak
törmelékei tanúskodhatnának, ha rég ki nem dobtuk volna őket.
Egyébiránt, számomra a verébszar a szabad természet ölén
vagy a hajdani Andrássy út (később Sztálin út,
ma Népköztársaság útja) terebélyes fái körül,
az aszfalt neoszecessziós ékítménye gyanánt
csöppet sem kellemetlen, inkább léleküdítő, sőt fölemelő látvány.
Lakáson belül, továbbá zakómnak vállán vagy kalapomon
kevésbé kívánatos, de elenyésző mérete miatt éppenséggel
elviselhető. Tudom, nem én vagyok a könyvedben gyakorta
említett K. L. M. – De mivel szívizmom időről-időre legyengül,
és vérnyomásom kórosan alacsonyra száll alá
(remélem, Alacsony nevű koalád nem gyanúsít meg azzal,
hogy őrá célzok), ilyenkor aluszékony leszek, és vagy tizenhat órát
alszom naponta, ha nem is egyvégtében, hanem olvasással, evéssel
meg-megszakítva. Egyszóval, hitvesem, mikor még nem sejtettük,
milyen veszélyes ez az állapot, a „mormota” becenévvel
ajándékozott meg. Tehát, ha úgy tetszik, magamra is
vonatkoztathatom a K. L. M. kezdőbetűket,
Kálnoky László Mormota olvasatban. De hadd folytatom
rokon vonásaink sorát a térben és időben.
Mi is rendeztünk a század húszas éveiben
gombfoci-bajnokságokat, s noha nem voltak koaláink,
a tabellát mi is lelkiismeretesen vezettük,
és csapatainkat az akkori elsőosztályú
magyar klubokról neveztük el.
Szerénységből, senki sem keresztelte el együttesét
FTC-nek, MTK-nak, UTE-nak, beértük
a BTC, NSC, 33 FC, III. ker. TVE elnevezésekkel is.
Többnyire körmünkkel pöccentgettük játékosainkat,
egyesek a kettéreszelt fogkefenyél alsó felével, amit
(ma sem tudom, mi okból) kónusznak neveztek.
Volt egy könnyű fémből készült, aranyos fényű füles gombom,
a kis Fogl (az UTE válogatott hátvédpárjának névrokona),
maga kiváló góllövő csatár, mígnem egyszer saját lendülete
lesodorta a pályáról, vagyis az ebédlőasztalról, és valamelyik osztálytársam
szándékosan vagy ügyetlenségből rátaposott.
A kis Fogl teste elgörbült, füle is lazán lötyögött
azontúl háta közepén, de szívjóságból vagy babonás kegyeletből
továbbra is beállítottam az első csapatba, pedig véletlenül
sem lőtt már gólokat a kegyelemkenyéren
tengődő, szerencsétlen nyomorék. Legvégül füle is
levált, s ekkor kiselejteztem a csapatból, azzal az átlátszó ürüggyel,
hogy fül nélkül nem hallhatja meg a játékvezető sípszavát.
Pedig tudtam a Nemzeti Sport zöldszínű papírra nyomott számaiból,
hogy az alacsonyabb osztályok valamelyikében
egy SÜKETNÉMÁK nevű csapat is szerepel.
Kis Fogl távozásával nagy kő esett le szívemről,
bár később feltámadt bennem a lelkifurdalás, mikor láttam gombtársait
gombolyú könnyeket hullatni gomblyukaikból,
s bizony az én szemem is könnybe lábadt,
hiszen én is gombolkozom, tehát vagyok,
akarom mondani, nekem sincs kőből a szívem,
elvégre embernek születtem vagy mormotának,
ami tulajdonképpen egyre megy.
Tudom, hogy a meghívás fennáll, noha a találkozás elmarad.
Te meg én vagyunk ama párhuzamos vonalak,
melyek csak a végtelenben találkoznak, esetleg ott sem.
Tudom, nem a lélek halhatatlan, csak a halál lélektelen. Magától értetődik,
hogy lélektelent írok lelketlen helyett,
hiszen ezek semmiképpen sem rokonértelmű szavak.
Mind a kettőnk felé, előbb felém, jóval később Feléd
fordul majd egy sötét arc, és szóra nyitja száját,
mint jó modorú kannibál szakács mondja a foglyul ejtett
misszionáriusnak: „Szíveskedjék közelebb fáradni az üsthöz,
kedves dinsztelendő úr!” Nem is tiltakozom.
Mindössze annyit kérek, ne dobják csontjaimat a kutyáknak,
temessék el azokat annak rendje-módja szerint,
és véssék a sírkövemre kannibál vagy pápua nyelvű műfordításban
T. S. Eliot eme halhatatlan verssorát:
EGYÁLTALÁN NEM ÍGY KÉPZELTEM EL!

 

 

 

Hetven felé

Egyre óvatosabb leszek:
vigyázva lépem át a színehagyott foltokat,
miket utamra
madárhangok árnyéka vet.
Egy kukából találomra kihúzott papírszeleten
halálos ítéletem indokolását olvasom.
Nevembe csomagolva éltem eddig,
most már álnéven, ismeretlenül.
Ki hinné el, hogy én vagyok
e nyelvetlen harang,
e lendkerék nélküli gépezet?
Valami szántóföldön állok,
nyakkendősen, szalmakalapban,
az egykori bálrendezőt
már alig sejtető madárijesztő.
Hadd mossák arcomat
stroncium tartalmú esők,
hadd járja rajta táncát
szomorú árnyék, szomorúbb verőfény.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]