Eretnek a századfordulón

K. Ákos, anyai nagyapám testvére falusi plébános, majd Egerben
az érseki líceumi könyvtár könyvtárosa volt. Nagyapám népes családjában
bőven akadtak mindenféle rendű és rangú emberek, főispántól
sipistáig, de sohasem hallottam, hogy e családból bárki is
papnak ment volna, K. Ákos kivételével, akit személyesen megismerni
sohasem volt alkalmam, noha körülbelül húsz éven át
mind a ketten Egerben éltünk, de ő a családból,
korai fiatalságától eltekintve, senkivel sem érintkezett.
Hallottam, hogy papnövendék korában a teológia
tudományában az akkori évfolyamok egyik
kiválósága volt, úgyhogy a szeminaristák többször is
vitatkoztak, vajon kiből lesz egykor egri érsek,
K. Ákosból-e vagy a másik kiváló teológiai tanulóból,
Sz. Lajosból. Nos, végül is Sz. Lajosból
valóban egri érsek lett, K. Ákos pedig nem sokra vitte.
Talán már kora fiatalságában is kiütközött
hóbortos természete, ami később oly sok galibát okozott,
de ez az idő örökre eltűnt a múlt
homályában, kénytelen vagyok tehát arra
támaszkodni csupán, amit magam
hallottam, vagy tapasztaltam. Arról sem tudok,
hogyan teltek K. Ákos papi pályafutásának
első évei egy Tisza-menti faluban,
csak arról a botrányos eseményről értesültem, ami a századforduló
táján történt, amikor közvetlenül a nagyhét előtt
K. Ákos vendégségbe ment egy ismerős
plébánoshoz a Tisza túlsó partján, a folyó pedig
másnapra úgy megáradt, hogy a vendég nem juthatott vissza idejében
a saját falujába, ott pedig a falusiak nem tudtak már másik papot
szerezni hirtelenében, talán nem ismerték a módját,
hogyan fogjanak az ilyesmihez, s vegyük tekintetbe
az akkori kezdetleges hírközlési és utazási lehetőségeket.
Mert akkoriban sokkal lassúbb tempójú volt még az élet,
mint a miénk. K. Ákos csak a húsvéti ünnepek utáni kedden
jutott vissza falujába valamiféle ladikon, s alighogy megérkezett,
körülfogták a hivők, s főképpen a vénasszonyok
sápítoztak: „Jaj, jaj, főtisztelendő úr, még húsvétunk se
volt az idén!” K. Ákos azonban megőrizte
nyugalmát e kínos helyzetben is, és így válaszolt,
elhallgattatva az asszonyi sírást-rívást és kishitűséget:
„Nem volt? Majd lesz!” És már a következő napon,
szerdán nekikezdett a nagyheti szertartásoknak,
és annak rendje-módja szerint el is végezte valamennyit,
persze mindet egy heti késedelemmel. Mivel pedig faluhelyen
a húsvét nemcsak ünnep, hanem szórakozás is,
a legközelebbi hét falu népe, amikor elterjedt a hír,
hogy K. Ákos falujában későbbre esik a húsvét,
odasereglett, s végigélvezte újra a nagyheti
ájtatoskodások örömeit. K. Ákos jót akart,
de amit tett, már-már eretnekség-számba ment,
mert noha a húsvét időpontja változó,
mégis szigorú szabályok szerint a tavaszi
napéjegyenlőséghez igazodik, aminek K. Ákos
fittyet hányt. Nem is kerülte el
az illetékes egyházi hatóság vizsgálatát,
melynek folyamán kiderült, hogy gondolkodása,
de talán elmeállapota is erősen eltér attól, amit az egyház
papjaitól megkövetel. Nagy szerencséje K. Ákosnak,
hogy nem az inkvizíció korában élt, mert bizony akkor
el nem kerülte volna a kínpadot és a máglyahalált.
Ez emberségesebb időkben fölöttesei megelégedtek annyival,
hogy berendelték szolgálatra az érsekség székhelyére,
és kinevezték az érseki liceumi könyvtár
könyvtárosává. Különös egy intézmény volt ez,
mivel könyvet sem kikölcsönözni, sem az olvasóteremben használni
nem volt szabad, s a látogató a zárt szekrényekben elhelyezett
kötetek aranyozott gerince helyett csupán a mennyezetnek
az egyes tudományágakat ábrázoló freskóit bámulhatta meg,
de tudományt nem szívhatott magába.
Elmondták az idegenvezetők, hogy itt őrzik Mikes Kelemennek
nem létező nagynénikéjéhez írott leveleit is.
Közbevetőleg, egy nem létező nagynénivel folytatott levelezésnek
egyaránt vannak előnyei és hátrányai,
mert válaszra, vigasztalásra, nyájas szavakra hiába várunk,
viszont feddéstől vagy kellemetlen családi pletykáktól sem kell tartanunk.
K. Ákos tehát kapott egy stallumot, ahol nem volt semmi dolga,
szerény fizetést, ellátást az érseki konyháról
és egy szobát a liceum épületének második emeletén.
Mivel pedig az egri liceumban igen magasak az emeletek,
annál csodálatosabb, hogy amikor anyai nagyapám, negyvenegy évesen,
egy éjszaka, éjfél körül váratlanul meghalt szívrohamban,
bár előzőleg nem betegeskedett, és nem is panaszkodott a szívére,
K. Ákos éjjel két órakor megjelent a halottas háznál,
mondván, hogy kevéssel előbb megzörgették az ablakát,
s fölismerte nagyapám hangját, aki ezt kiáltotta be:
„Ákos! Elpályáztam!” Egyébként K. Ákos, mióta falujából
visszakerült, senkivel sem érintkezett a családból,
noha senkivel sem volt haragban. Az említett éjszakai
látogatás után nagyanyámnál sem járt soha többé.
Már említettem, hogy K. Ákos ablaka az érseki liceumban
igen magasan volt. Legföljebb tűzoltólétrával lehetett volna
kívülről megközelíteni, de nagyapám
nem tűzoltó volt, hanem törvényszéki bíró.
Ilyen előzmények után nem csoda, hogy amikor nyolcéves koromban
ki-kirendeltek, mint többi osztálytársamat,
ministrálni a nagytemplomba, s egy ízben épp K. Ákoshoz kerültem,
aki az egyik mellékoltárnál misézett, félénk kisfiú létemre óvakodtam
fölfedni előtte kilétemet. A misét
szentségkitétel előzte meg, s K. Ákos, miután
elhelyezte a szentségtartót az oltárszekrény tetején,
mielőtt visszajőve elkezdte volna a lépcsőimát,
egy ujjal megfenyegette az oltáriszentséget, e szavak kíséretében:
„Aztán le ne essél!” Nemigen hallotta ezt rajtam kívül
senki, mivel messze voltak onnan a templomi padsorok,
s a főoltárnál nem is folyt mise, vagyis a templom
szinte üresen állt. K. Ákos azonban nem
fenyegetőleg, kihívóan vagy tiszteletlenül tette, amit tett,
hanem tréfásan, ajkán hamiskás mosollyal,
mint aki oly bizalmas barátságban van
a mennyeiekkel, hogy efféle ártatlan
tréfálkozást bízvást megengedhet magának. Természetesen,
a középkorban ezért is máglyára került volna,
ha valaki följelenti. Ezután hosszú ideig
csak a városban láttam néha-néha K. Ákost,
aki alacsony, kopasz emberke volt fiatalságom idején,
arcán a jámbor együgyűek jóindulatú mosolyával.
Nem is láthattam gyakran őt, mivel egyre inkább
kerülte az embereket, és csak a kora délutáni órákban,
kivált nyáron, amikor legforróbban sütött a nap,
sétálgatott a Főutcán, ahol mi laktunk,
s kétszáz méterrel odébb, a túlsó oldalon
állt a cisztercita gimnázium, ahol tanáraink
délután tanították a gyorsírást vagy a tanrendben nem szereplő
idegen nyelveket. K. Ákos még mindig az alacsonyabb rangú papok
fekete cingulumát viselte. Hetvenéves korában
hajdani szemináriumi vetélytársa, Sz. Lajos egri érsek
esperesi címet akart neki adni, hogy lila színű papi övet hordhasson,
de K. Ákos visszautasította, ezekkel a szavakkal:
„Lajostól nem kell!” És fekete övet viselt mindhalálig.
Élete utolsó két évtizedében a kóbor kutyák
istápolója lett. Télen szobájába vitte fel őket éjszakára,
hogy meg ne fagyjanak. Nyári forró délutánokon pedig,
mikor a gimnáziumba tartó vagy onnan jövő diákokat kivéve,
legföljebb egy-egy városi utcaseprő kavart
nyírfaseprőjével a Főutcán hatalmas porfelleget,
de össze nem söpörte a leülepedett port,
talán azért, hogy munka holnapra is maradjon,
aztán, pár méterrel odébb másik felhőt kavart,
K. Ákos a kocsiút közepén kenyeret osztogatott a kutyáknak.
Utoljára is így láttam őt, nem sokkal halála előtt,
s ez a kép él róla örökre bennem.
Áll az út közepén a kis, töpörödött, öreg pap.
Hat-nyolc kutya ugrálja körül, a kicsik hasáig tudnak csak felugorni,
de a nagyobb kutyák K. Ákos kopasz fejét szántják végig ugrálás közben praclijukkal.
A magasba tartott kenyérszelet körül a napkorong
mintha színarany monstrancia lenne.
S ahogy a csoport közelébe érek, látom, hogy K. Ákos ajka mormol valamit,
talán latin szavakat, mielőtt a kenyeret szétosztaná
a szegény, éhező, négylábú teremtmények között,
melyeknek nincsen halhatatlan lelkük, és ezért
nem juthat részükül a túlvilági élet, mit a saját
kiváltságának tekint a tudatlan emberi dölyf.
Pedig habozás nélkül áldozzák értünk életüket,
hogyha rablók törnek a házra. És hány, de hány
pusztul el szomorú hűségből éhen-szomjan gazdája sírján.
S ha rosszat tesznek is, csak ösztönből cselekszik,
nem gonoszságból, mint mi, emberek.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]