Egy magánzó emlékirataiból

 

 

 

 

Első olvasótermem

1919 nyarának elején tanyára küldték a hétéves kisfiút,
mivel fejletlen s vézna volt; tulajdonképpen súlyosabb beteg,
de akkor még nem gyanította senki,
noha alsókarján, lábszárán, combján néhány ártalmatlannak látszó,
kisebb-nagyobb rózsaszínű foltocska támadt,
mit az emésztéssel összefüggő, csekélyebb rendellenességnek
minősített a háziorvos. Egy bérkocsis tüdőbajos feleségének
tüdőbajos gyermekei voltak a kisfiú állandó játszótársai,
kikkel egy házban élt. Talán nem is kell mondani,
ki volt a fiú, de időben egymástól annyira eltávolodtunk,
hogy már csak harmadik személyben tudok beszélni róla.
Vendéglátója H. bácsi volt és hitvese,
H. bácsi százhúsz kilós férfiú, az egri főkáptalan gazdatisztje,
felesége finom hölgy, aki magázta férjét,
s oly módon beszélt vele, ahogyan egy nem harapós,
csak reménytelenül idomíthatatlan állathoz szól az ember.
De H. bácsit ez csöppet sem zavarta, s ebéd után
– mert jókat ettek e nehéz időkben is,
ha mást nem, hát kacsát, csirkét, libát –,
mindennap egy egész görögdinnyét kebelezett be,
s utána hamarosan horkolt az ebédlő bőrkanapéján,
mialatt neje a bárdolatlan hang elől a lakás
legtávolabbi szobájába fölvetett fővel visszavonult,
s a fiú magára maradt…
Ilyenkor az üres szalonban szokott őgyelegni,
ahol tarka matyóhímzéssel leterítve állt a zongora,
de csak H. néni játszott rajta néha-néha,
mikor vendégek jöttek vacsorára,
például F. úr, szolgabíró a járás székhelyén,
a híres nótaköltő öccse (vagy unokaöccse?),
alacsony, ripacsos arcú, karikalábú ember, aki mégis fennhordta orrát,
s H. néni körül legyeskedett. H. néni sudár,
szemrevaló asszony volt, legföljebb negyven éves,
de jöttek H. bácsi gazdatiszt-társai is a szomszédos tanyákról,
s vigadtak, mint távoli szigeten, ahová a nagyvilág hírei nem jutnak el.
Szóval, unatkozott a kisfiú, s hallgatta a konyhában a legyek
halálos zümmögését a szalagforma légypapír kínpadán
vagy a furfangos üvegcsapdákban, hová az ecetes víz
szaga csalogatta az ostoba rovarokat,
(abba is fulladtak belé.)
Ekkor mintegy mentőötlete támadt,
s ha nem hajtotta is a természet parancsa,
a kert egyik zugában álló kecses fabódé felé vette lépteit,
bement, maga mögött behúzta a reteszt,
s körülnézett a félhomályban.
Nem érződött a helyiségben oly büdösség, mint várható volt,
csak valami áporodott, savanykás és bizonytalan szag,
mivel az ülőkén a köralakú nyílást
kerek, fogantyús falappal zárták el használat után;
különben is, a bódé résein keresztül
állandóan behatolt a napfény meg a friss levegő.
Egyáltalán nem volt kibírhatatlan.
S amiért a fiú jött, fontosabb volt.
Egy horgas szögre ugyanis nagy, négyszögletes papírlapokat
tűztek föl vastag rétegben gondos kezek.
Kivágatokat újságokból, képeslapokból,
talán füzetes szerelmi- vagy ponyvaregények lapjait is,
és noha mindegyik lap szövege megcsonkult a nyirbáló olló nyomán,
mégis akadt elég olvasnivaló mindegyiken, nyilván azért,
mivel a nyirbáló tekintetbe vette H. bácsi ülepének méretét,
s ahhoz szabta munkáját.
Tehát minden olvasmány töredék volt, és közülük
csupán kettő ragadt meg a kisfiú emlékezetében.
Az elsőben egy fiatal nő kétségbeesve könyörög
ősz atyjához, ki kastélyából elűzni akarja
igazságtalanul, valami el nem követett,
irtóztató nagy bűn miatt szegényt.
Nem derült ki, voltaképpen mi történt,
de a fiatal nő őszinte kétségbeesése,
a méltatlanul megbántott ártatlanság szenvedélye szavaiban,
már akkor meggyőzte a fiút, hogy a vádlott igazat mond,
s az atya téved. A fabódé födele alatt
tragédiák felhői gyülekeztek,
s kövér dongók hallatták gordonkahangjukat,
kerülgetve az ülőke fogantyús zárófedelét,
de a történet megszakadt, befejezetlenül, a lap alján.
Közel két évtized múlva felbukkant a fiú olvasmányai közt
ez az elbeszélés; Heinrich von Kleist szerezte,
Montaigne anekdotája nyomán: O. marquise, a szép, fiatal özvegy
atyjának kastélyában élt (aki, ha jól emlékezem,
határőrgróf vagy valami eféle volt,)
s váratlanul teherbe esett (mármint a marquise, nem az ősz atya,)
noha makulátlan tisztaságban élt férje halála óta,
s atyja most el akarta űzni házából és kitagadni,
megszégyenítve mindörökre egy ártatlan szívet. (Ekkor következik
a bódéban olvasott töredék jelenet.)
Végül a lengyel tiszt, a ház vendége
– ki hazája szabadságáért harcolt, s mert elbukott a szent ügy,
külhonba menekült – bevallja, hogy halálosan
beleszeretett a szép özvegybe, de mint földönfutó,
nem léphetett föl kérőjéül, s mert vágya űzte,
egy ízben meglopta imádottjának délutáni álmát,
míg kerti nyugszékén pihent.
Most az ifjú özvegynek is eszébe jut,
álmából ébredve, mily zavart arccal látta egyszer a ház vendégét
a bokrok közt tovaosonni.
Mellesleg szólva, jó alvókája lehetett,
s a lengyelnek is elég dolga akadhatott a hosszú szoknya
no meg a csipkés bugyogó szalagjaival, pertlijével,
míg kibontotta belőlük szíve hölgyét,
majd újra visszacsomagolta észrevétlen.
(S a nyugszéket sem két személyre méretezték.) De ilyen apróságokon
nem akadtak fenn a régi írók. Azonban rövidre fogom szavam,
pedig most jön az érdekesebbje, a másik történet,
valami ponyvaregény töredéke, valószínűleg
idegen nyelvből fordították. Két fiatal nőt
autón szállítanak valahová, s az utasok csak későn veszik észre,
hogy elrabolták mindkettőjüket, mert ismeretlen útirányba
száguldanak szédítő tempóban velük,
(talán óránként ötven kilométeres sebességgel is.)
Ne feledjük, hogy még csak 1919-et írunk.
Végül ismeretlen épület udvarára fordulnak be csikorgó fékezéssel,
majd durva kézzel megragadják s végighurcolják őket lépcsőkön, folyosókon,
aztán betaszítják a két szánalomra méltó teremtést
egy hófehér ajtón, egy műtőnek fölszerelt helyiségbe,
ahol rájuk vár a sebész, asszisztenseivel, szája előtt gézzel,
sebészkéssel kezében…
És itt ért véget a papír, épp a legizgalmasabb pillanatban.
Ugyan mit akartak velük a gonosztevők? Mai napig találgatom.
Mivégre kellett a sebész? Hisz egészségesek voltak és fiatalok,
nővérek vagy barátnők. Ha az előbbiek,
talán alkalmatlanná akarták tenni őket az anyaságra,
hogy ne szüljenek gyermeket, aki sokmilliós vagyon örököse lenne.
Vagy talán neves történelmi nőalakokra hasonlítottak,
az egyik, mondjuk, Mária Lujzára, a másik Marie Antoinette-re,
s egy őrült panoptikumába kellettek élőből preparált viaszbabának?
Sosem tudom meg… De a két történetet
leginkább tanulságuk miatt adtam elő.
Darwin (vagy talán Siegmund Freud) szerint
ugyanis az ember őse olyan állatfajta volt,
amely az ivarérettséget ötéves korára elérte,
mondván, hogy a gyermek szexuális lény, míg be nem tölti ötödik életévét,
azután teljesen aszexuális, saját pubertásának kezdetéig.
Nem merem megcáfolni a nagytekintélyű tudósokat,
az általam elmondottak mégis azt sejtetik,
hogy az aszexuális korú fiúgyermek érdeklődési köre
inkább egyezik a kamaszokéval vagy a felnőtt férfiakéval,
mint a kicsiny gyermekekével,
mivel mindazt, amit első olvasótermemben
e két töredéken kívül tanulmányoztam,
mindazt, aminek valószínűleg nem voltak szexuális vonatkozásai,
maradéktalanul elfeledtem.
Azután már csak a hosszú utazásra emlékszem, váltott lovaskocsikon,
Biharból át a Tiszán, s messze tovább, északnyugatra,
ugyanazon a nyáron. A távolból nemegyszer hallatszott tompa ágyúdörgés.
Elől a jóltáplált lovak trappoltak, időnként felcsapva szépen nyírt farkukat,
hogy ügetés közben potyogtassák a kerekded, sárga lócitromot,
éléstárát a verebeknek.

 

 

 

Oroszlánkörmök szárnypróbálgatása

„Oroszlánkörmök szárnypróbálgatása!” Nyilván sokan
elmarasztalnának e csúnya képzavarért,
de aki így gondolkodik, nem egy gyékényen őröl velem,
nem egy malomban árul.
Legjobb hát tiszta vizet önteni a nyílt kártyák közé,
s jóelőre fölhívni a figyelmet,
hogy már az ókor (kivált a perzsák) művészetében
találkozunk szárnyas oroszlánokkal, és kétségtelen,
hogy szárny nélkül semmiféle körmök sem képesek szárnyalásra.
Mindenekelőtt meg kell vizsgálnom,
mennyi a hasonlatosság köztem és egy oroszlán között.
Látszólag semennyi, hiszen erőben vagy bátorságban
nem mérhetem magam a sivatag királyához:
az ő sörénye sárga, dús, az enyém ősz és ritka már,
ő bojtos farkával hessenti el testéről a legyeket,
magam csak kezemet használhatom e célra.
De egy dologban mégiscsak hasonlítunk:
az oroszlán egyetlen példányt ejt el csupán az antilop- vagy gazellanyájból
s beéri vele másnapig. Magam úgyszintén,
ha megírok egy négysorost, vagy lefordítok egy epigrammát,
abbahagyom aznapra a munkát,
szóval, a legcsekélyebb zsákmánnyal is beérem,
és elégedetten heveredek le barlangom
szegényes vackára, ha van pihenni ürügyem.
De ideje végre visszaemlékezni, hogyan
kezdtek el réges-rég sajátkezű oroszlánkörmeim
szárnyat növeszteni. Egy kicsit hóbortos nagynéném
nyolchónapos koromban észrevette,
hogy ha szavakat mondanak előttem, ismételni próbálom azokat,
de egyelőre eredménytelenül, pedig még
erőlködő fejmozdulataim is tanúsítják szándékomat.
„Maga még megőrjíti azt a szerencsétlen gyermeket!”
– kiáltott ilyenkor húgára anyám.
Úgy gondolta, hogy az életkoromhoz képest
túl nagy szellemi erőfeszítés ártalmamra lehet.
De nagynénémnek nem voltak efféle aggályai,
s néhány hónappal később, amikor már valóban tudtam beszélni,
elkezdte fölolvasni mesék helyett
Ady Endre versesköteteit,
ami ellen nem tiltakoztam, sőt figyelmesen
végighallgattam „Az ős Kaján”-t vagy „A fekete zongorá”-t.
Alig múltam három éves, máris elkezdtem versikéket faragni,
s ezek közül a családi szájhagyomány egyet-kettőt megőrzött.
De nem idézek belőlük, hiszen szájhagyomány és szövegromlás
ikertestvérek. Mégis, egy-egy épségben maradt sortöredék,
például: „ott léptet a halál…”, vagy ugyanezen versike befejező sora:
„és semmi, semmi, semmi…” arról árulkodik,
hogy Ady lírájának ha nem is a lényegéből,
de hangulatából és külsőségeiből már kisgyermek koromban
megsejtettem valamit. Mikor ötéves múltam,
oldalszámra tudtam idézni „Az egri csillagok”-ból,
és mivel különös véletlen folytán egy Mariska nevű kamaszlány,
akinek bátyja Gárdonyi Géza kertésze volt,
egyszer magával vitt, amikor testvérét meglátogatta,
én, élve az alkalommal, a virágágyak között sétálgató
idős író elé pattantam, és saját könyvéből hosszan idéztem,
ő pedig példás türelmet tanúsítva, meghallgatott.
(Ma is előttem még a jelenet;
látom a napsütötte kertet s magammal szemben az írót,
soványan, őszes kefefrizurával.)
Gárdonyi ezután bement a házba, s levelet írt anyámnak.
Azt tanácsolta, ne írasson be az elemi iskolába.
Nem tudom, mivel indokolta ezt, mert a levél,
sajnos, elkallódott. Mindenesetre,
ha anyám megfogadta volna a tanácsot,
nem tanulok meg írni, következésképp verseket sem írok.
Lehet, hogy csak nyert volna ezáltal a magyar irodalom,
de bízzuk a kérdés eldöntését az utókor ítélőszékére.
Az iskolai olvasókönyvben aztán
olyan verseket olvastunk, hogy közöttük Eötvös Józseftől „A megfagyott gyermek”
kiemelkedő remekmű-számba ment;
kezdett hát elmenni a kedvem a költészettől.
Igaz, nyolcévesen még megírtam „Az Attila népe” című
hazafias költeményt, hangsúlyos hatosokban,
a rímelés terén már-már megközelítve Pósa Lajos színvonalát,
sőt ezt az általános sikert aratott művemet
elszavalhattam az évzáró ünnepségen,
s még a helyi lap is közölte, mint egy nyolcéves gyermek alkotását.
Költői pályafutásom ezután mégis hosszú évekre lezárult.
„Az Attila népé”-t szövegromlás nélkül tudnám idézni,
de rövid fontolgatás után rájöttem, hogy nem érdemes.
Nekem legalább nem kell szégyenkeznem miatta,
s akik nem ismerik, semmit sem vesztenek.

 

 

 

Egy (vagy két?) letört liliomszál

Tizennégyéves koromtól meztelen nők kezdtek látogatni
éjszaka, forrók és engedékenyek.
Húsz-huszonöt éves, szép arcú, szép termetű nők,
látszólag ivarérettek, alkalmasak a szerelemre és anyaságra.
Ismeretlen valakik valahonnan, csöppet sem hasonlók
azokhoz a korombeli kislányokhoz, akikkel a házi zsúrokon,
egy-egy rejtettebb szobasarok félhomályában gyors és ügyetlen
csókokat váltottunk, szüntelen félve a rajtakapástól.
Csak egy, de annál nagyobb fogyatékosságuk volt ezeknek az álombeli
szépségeknek; ugyanis hiába kerestem testük megfelelő helyén
azt, amit Villon olyan csodaszépen írt körül: „a szerelem
házát a kis kert közepén.” Nyoma sem volt
se kis kertnek, se házikónak. Megtettem, amit tehettem,
de nem találtam sohasem az ajtót, valamiféle rést,
mely ama házba vezet. Álmaim
úgy végződtek, ahogyan a kamaszfiúk erotikus álmai
általában végződni szoktak, mégis fura hiányérzet
maradt nyomukban. A természet
igen elmésen, mondhatnám gúnyos célzatossággal
egyesítette a szerelmi örömre és az anyagcsere
folyékony részének lebonyolítására szolgáló szervünket. Ezek szerint
az álombeli nőknek, úgy látszik, nem volt anyagcseréjük, talán
istennők lehettek. De ha szerelmi gyönyörre se vágytak,
miért látogatták mégis olyan szorgalmasan
ágyamat, míg aludtam? Mire volt jó
szenvedélyes odaadásuk ? Ez a visszás állapot
jó két éven keresztül tartott, és az sem segített,
hogy időközben, részint könyvekből, részint az idősebb fiúk
elbeszélései nyomán tökéletes kiképzést kaptam elméletben
a nemi élet anatómiájáról és a technikai lebonyolítás
módozatairól. A várva várt feloldást
csak a gyakorlat hozta meg, amikor,
kevéssel tizenhetedik évem betöltése előtt, az angliai
Birkenhead városának közelében megrendezett
dzsemborin a magyar csapat tagja lehettem,
és két héten át éltem a táborban, meglehetősen
mostoha körülmények között, mivel szüntelenül és színtelenül
esett a szürke eső, és nem kaptunk szalmazsákot fekvőhelyül,
csupán egy igen vékony gumilapot, alig vastagabbat az akkoriban használatos,
olla-gumi néven ismert, népszerű óvszernél,
továbbá egy, a gumilap fölé helyezendő
gyékényt, aminél vékonyabbat életemben se láttam.
Sátrunk talaja nedves volt, ennek ellenére mégis kőkemény.
Egy katonaviselt angol öregcserkész azt tanácsolta,
ássunk valami kisebb mélyedést megfelelő helyen,
ahol oldalfekvésben tomporunkat, hanyatt fekve pedig
fenekünket helyezhetjük el; akkor kényelmesebb lesz a fekvőhelyünk.
Az egymás mellett alvók egymásnak vetett
háttal aludtak, kölcsönösen melegítve egymást,
mert csupán egy-egy plédet hoztunk magunkkal fejenként,
melegebb ruhát pedig egyáltalán nem, hisz otthon
forró nyárban keltünk útra. De itt a táborban
s éjszaka a sátorban is dermesztő volt a hideg.
A napi élelmiszer-adagot nyersanyagban adta ki
a táborparancsnokság élelmezési részlegének
a szó valódi és átvitt értelmében egyaránt skót főnöke,
mi pedig többnyire nem tudtuk, hogyan kell az ismeretlen
élelmiszereket elkészíteni. Egy ízben szafaládé vastagságú
kolbászfüzéreket adtak, s miután bicskával elnyiszáltuk
a kolbászok meglepő keményen ellenálló héját,
halvány-rózsaszínű, savanykás ízű, leginkább
nem illatosított fogpasztához hasonló
pépre bukkantunk, közel az ehetetlenség végső
határához, de aki olyan éhes volt, mint mi,
meg tudta enni, kenyérre kenve. Csak később hallottuk,
hogy nyers pépet ettünk, és ha megsütöttük volna a kolbászokat,
a hazai sült kolbászhoz megszólalásig hasonló,
jó ízű ételt ehettünk volna. Mellesleg szólva,
fogalmam sincs, milyen hangon szólna egy megszólalásig hasonló
kolbász egy másik kolbászhoz, vagy az emberhez,
aki elfogyasztja. De elég ebből! Térjünk rá
férfiúvá-avattatásom történetére. Felsőbb helyen
elhatározták, hogy egyik este közös tábortüzet
rendeznek, műsorral egybekötve, a finnugor nyelvcsaládba
tartozó nemzetek cserkészeinek. Egy osztálytársammal,
a szép arcú és daliás O. Lászlóval, mint későn érkezők,
a leghátulsó sorok egyikében telepedtünk le a nedves
fűre, s egy fiatal észt vagy finn cserkészlány
váratlanul kettőnk közé ült, és valószínűleg a finnugor testvériség jeléül,
jobb kezével osztálytársam, baljával pedig az én
kezemet kezdte szorongatni, majd a fel-fellobbanó
nagyobb lángok fényénél mindkettőnket alaposabban
szemügyre vett, s száznyolcvan centiméteres osztálytársam
jobban megnyerte tetszését, mint én, aki arcra csinosnak mondható,
de szerény középtermetű és cingár kamaszfiú
voltam. El is engedte hát az ifjú lány az én kezemet,
hogy azzal is osztálytársam hajába túrjon,
arcát simogassa, majd láttam, hogy keze
becsúszik O. László cserkészinge alá, s egyre lejjebb
és lejjebb matat, s mikor egy bizonyos pontot elért,
a nálam szemérmesebb O. László felugrott, elrohant, és eltűnt
a sötét éjszakában. Ekkor a lány, úgy látszik,
rám fanyalodott, és engem kezdett volna munkába venni.
Jelekkel értésére adtam, hogy jobb volna valami
elhagyatottabb helyet keresni. Úgy terveztem,
beviszem a lányt az elnéptelenedett táborban
az üres sátorba, de a sátrakhoz közeledve
láttuk, hogy a táborparancsnokság angol cserkészfiúkkal,
vállas vagy nyurga ifjakkal őrizteti az üres táborokat.
Nem maradt más, csak az erdő. Koromsötétben
botorkáltunk a csepegő lombú fák között. Mindkettőnk cserkészköpenyét
leterítettük az ázott fűre, azonban annyira
dideregtünk már, hogy ruházatunkat csak az okvetlenül
szükséges helyeken lazítottuk meg, s hamarosan a fiatalság
akadályt nem ismerő vadságával vonaglottunk
a nedves fűtől átnedvesedett köpenyeken. Talán
mondanom sem kell, hogy ezúttal sikerült megtalálnom
ama kis kertet és a házikó bejáratát is.
Vajon járt-e előttem más is ott? Nem tudom biztosan,
de valószínű, hogy igen. Tehát az is valószínű,
hogy nem két, csupán egy liliomszál hervadt le azon az éjjelen.
Az eső éppen szünetelt, de a szélrohamok szakadatlanul
hintették ránk a vizet a nedves lombok közül.
Végül is bőrig áztunk, én persze még jobban, mint a lány.
Emlékszem, hogy csókolózás közben a szél
az ő nedves haját többször is az én félig nyitott szájamba fújta,
s ujjaimmal kellett kiszedni onnan a csapzott fürtöket.
A lány arcának és hajának angol esőszaga volt.
Nyilván nekem is angol esőszagom volt,
ahogy általában mindennek és mindenkinek angol esőszaga
volt e vidéken. Csuromvizesen jöttünk ki a fák közül, és egy utolsó
csókkal elváltunk. A lány mondott a búcsúzásnál valamit,
számomra ismeretlen anyanyelvén.
Én is mondtam valamit magyarul, amit pedig ő nem értett.
Másnap próbáltam újra megkeresni a lányt,
de a nemzetközi tábor zűrzavarában reménytelen volt ez a vállalkozás.
Azonkívül mindketten csak a távoli tábortűz fel-fellobbanó
lángjainál láttuk bizonytalanul egymás arcát,
az erdőben pedig szinte koromsötét volt, tehát hamarosan
felhagytam a kereséssel. Mint említettem,
csak középtermetű kamaszfiú voltam, százhatvanhat centiméter;
abban az időben ez is középtermetnek számított.
Huszonkilenc éves koromban, a bordaműtét után
három centit veszítettem testmagasságomból,
mikor pedig már hatvanéves is elmúltam, az öregedés további két
centimétert zsugorított rajtam. Nemsokára a kriplik között
kötök ki, ha ugyan nem vagyok már most is ott.
Sajnos, mire a törpék méretére zsugorodom,
cirkuszi törpének már túl öreg leszek, aligha
fogok tudni bukfencet vetni. Kerti törpének
talán megtenném szerényebb házaknál. Kár, hogy az agyagból való
kerti törpék sokkal jobban állják az időjárás
viszontagságait. Néha eljátszom a gondolattal,
hogy él valahol külföldön egy gyermekem,
aki most hajszál híján ötvenéves.
De nem tudnék gyermekemnek tekinteni egy ismeretlen,
javakorabeli férfit vagy egy többgyermekes családanyát.
És valljuk be, nevetséges látvány, ha egy apa vagy nagyapa
csak tolmács segítségével tud érintkezni gyermekével és unokáival.
Még szerencse, hogy egy alkalmi szerelmi együttlétből
ritkán születik utód. Montaigne olvasása közben,
annak idején meghökkentett ez a mondat:
„Három gyermekem volt, vagy négy.” Első olvasásra
nem értettem, mi az oka ennek a bizonytalanságnak
vagy túlzott nagyvonalúságnak. De ma már belátom,
hogy a saját emlékirataimban mindössze annyit mondhatok
ugyanerről a témáról: „Egy gyermekem volt,
vagy egy sem.”

 

 

 

Több dolgok vannak földön és egen

Nemigen történtek velem csodálatos események, nem lehettem
természetfölötti dolgok tanúja, páratlan kalandok részese.
Nem kaptam el villámgyors mozdulattal
a fülem mellett elzúgó ufókat.
(Igaz, sohasem is zúgtak el fülem mellett, sőt távolabb sem.)
Nem szólt be ablakomon az édes aquinói doktor,
mint néhai pályatársamnak, H. Bélának ablakán.
De hiába szólt volna be, én akkor is félnék a gonoszoktól.
Mégcsak egy tüzes meteorkő se csapódott be közelemben,
noha láttam nemegy, a meteorkőnél veszedelmesebb becsapódást,
sőt számos alkalommal magam is becsapódtam,
hála kitűnő és kevésbé kitűnő embertársaimnak.
Szóval, csodák nélkül zajlott le életem,
s ámbár nem a csodavárás jegyében,
mégsem teljes híjával a különös és meglepő élményeknek.
Három ízben tapasztaltam olyasmit, amit azóta sem tudok megmagyarázni.
Az első eset a század húszas éveiben történt, egri lakásunkban.
Anyám, Elvira nevű barátnőjével együtt, kinézett egy vasárnap délután,
virágmintás diványpárnára könyökölve,
szalonunknak a Főutca nyüzsgő sokaságára tekintő, első emeleti ablakán,
mindketten nagy állatbarátok. Odalent
egy fiatal katonatiszt haladt, igen szép fajkutyával oldalán.
„Jó lenne, ha feljönne hozzánk az a gyönyörű kutya”
– szólt a barátnő halkan. (A tiszt az utcazajban semmiképp sem hallhatta meg.)
Különben is, anyámék a kutya ismeretségére vágytak, nem az övére.
Kevéssel utóbb mindketten elhagyták az ablakot,
hogy uzsonnához készüljenek. E pillanatban
nagyot csattant az előszoba-ajtó rézkilincse
– az ajtó nappal nem volt kulcsra zárva –,
s a szép kutya ott állt az előszobában, gazdája nélkül.
Beinvitáltuk a kedves állatot, s kínáltuk volna ezzel-azzal,
de ő csak körüljárta a szalont, hagyta ugyan fejét
megsimogatni, mégis, mint aki kívánságunknak csupán udvariasságból tesz eleget,
jelezve, hogy nincs sok ráérő ideje, eltávozott,
ahogyan jött. Többé sosem láttuk viszont.
Hadd tegyem hozzá, hogy az ablak helyzetéből
nem találhatta ki az utcai járókelő,
melyik a lakás ajtaja. Mert az mégiscsak elképzelhetetlen,
hogy a kutya leolvasta az ajtóról apámnak
fémlemezre vésett nevét. A másik különös eset
ekképp történt: egypár évvel később, kamaszkoromban,
anyámmal együtt észrevettünk a hálószoba egyik ablakának
virágládájában a muskátlin pihenő
két különös rovart. Légyfélék voltak, de a házilégynél jóval nagyobbak;
fekete testük hosszúkás, átlátszó hártyaszárnyukon
tűzpiros pettyek. De a legkülönösebb,
hogy a rovaroknak kétágú farkuk volt, akár a madaraknak,
parányi, szürke tollakból. Éppen rekkenő
nyár tombolt, nem meglepő hát, hogy anyám meg én
arra gondoltunk, e rovarok petéit
valami banánszállítmánnyal hozhatták be a trópusokról,
s a tartós nyári forróságban itt is kikeltek.
Mint vérbeli állatbarátoknak, eszünkbe sem jutott
foglyul ejteni őket. Egyedül természetrajz-tanárunknak mondtam el
a furcsa fölfedezést, ő azonban leszamarazott, mondván, tollfarkú rovarokat
nem ismer a természettudomány,
sem a forró égöv alatt, se máshol. A harmadik
meg nem magyarázható esemény 1949-ben történt,
kevéssel apám halála után, mikor anyám felköltözött Budapestre.
Négy napon át folyt a ládák kirakodása, képek felszögezése,
könyveknek szerzőik szerinti alfabetikus rendberakása,
mert csak ketten végeztük mind e munkát.
A negyedik nap estelén elkészültünk, fáradtan lefeküdtünk,
s álomba szenderültünk, miként a régi költők mondanák.
Körülbelül másfélórai alvás után, éjszaka egykor
pokoli lármára riadtunk fel, mintha dühöngő őrültek cintányérokat
vagdaltak volna a padlóhoz az ebédlőkredenc előtt.
(Ez az egyetlen, nagy szoba szolgált hálószobának, könyvtárnak,
ebédlőnek, dolgozó- és fogadószobának.)
Az utolsó két csattanást ébren hallottam már, ágyamban felülve.
„Eddig nem hittem kísértetekben, de úgy látszik, mégiscsak vannak”
– így szóltam. „Ez borzasztó!” – mondta anyám is.
Villanyt gyújtottam, bejártam a szobát, de teljesen eredménytelenül.
Másnap reggel mégis találtam valamit, egy képkeret belsejéről levált,
mintegy ötcentiméteres, szinte súlytalan lécdarabkát a szőnyegen,
az ebédlőkredenc előtt. Próbákat végeztem vele,
fémtárgyakra ejtettem jó magasról,
teljes erővel hozzávágtam egy ezüst cukortartóhoz,
de csak alig hallható, gyengécske hangot tudtam előcsalni,
nem cintányércsattogást. Mint mondtam, 1949-ben történt ez a különös esemény.
Azóta nem tapasztaltam újabb, megmagyarázhatatlan jelenségeket.
A csodák kora, úgy látszik, lejárt.

 

 

 

Mintsem bölcselmetek álmodni képes

Időzzünk még egy kicsit a meglepő dolgok övezetében,
és essék szó ezúttal a tárgyak
kiszámíthatatlan viselkedéséről, titokzatos
tulajdonságairól. Volt két egyforma, nikkelezett vasból készült,
igen erős cipőhúzónk, megvoltak már gyermekkoromban is,
olyan masszívak és szilárdak, hogy talán egy cirkuszi
erőművész se tudta volna meghajlítani őket,
s mégis egy reggelen, amikor jobb sarkammal
a szokásos mérsékelt nyomást alkalmaztam cipőhúzás közben,
éreztem, amint meglágyulva görbülni kezd ez az oly kemény tárgy,
s valóban, csúnyán meggörbült állapotban maradt,
noha még jobban meghajlítani minden erőm megfeszítésével se bírtam,
hiába is próbálgattam. Szépséghibája miatt
mégis nemsokára kidobtuk ezt a cipőhúzót,
a párja ma is megvan görbületlenül,
csupán nikkel-bevonatát pettyezték be apró szeplőkkel az évtizedek.
„Úgy látszik, van az anyagnak valami gyönge pontja,
csak éppen nagyon nehéz telibe találni.”
Így gondolkoztam akkor felületesen, később sem jártam utána.
Ma sem tudom, hogyan vélekednének erről
a fizikusok. De voltak egyéb titokzatos tárgyaink is,
például az az alpakka evőkanál, amelynek öt társa
együtt tűnt el megmagyarázhatatlan módon
apám temetése napján, akinek kedvencei voltak
ezek a kanalak, mondván, hogy könnyebbek a többinél,
kellemesebb velük enni. Nem tudom, miért hagyott
apám számunkra emlékül egyetlen kanalat, föltéve, hogy a többi ötöt
ő vitte magával a másvilágra, amiben erősen
kételkedem. Mégis meglehet, hogy néha a halottak is
feledékenyek. Ez a kanál használaton kívül helyeztetett,
de mégsem dobtuk el, sőt magunkkal hoztuk végül Budapestre is,
és még évekig pihent a fiókban,
egyéb evőeszközök társaságában. Volt azonkívül egy üvegpoharunk is,
már szintén egyedi darab, s noha társai
nem egyszerre tűntek el, hanem egymás után
törtek el a használatban, s jóllehet anyám nem vonta ki végképp
a forgalomból, bárki más ihatott belőle,
egyedül ő nem, és ha némelykor magam terítettem meg az asztalt,
s megfeledkezve a pohár tabu-jellegéről,
anyám terítékéhez állítottam, nem szólt semmit,
csak fölkelt, és kicserélte. Kérdésemre, miért teszi,
nem adott magyarázatot. Így hát nem firtattam tovább a dolgot,
de egyszer, évekkel később, ezt a poharat
vittem magammal a szabadsághegyi szanatóriumba.
Amikor tíz hónap múlva elbocsátottak onnan,
táskám kicsinek bizonyult minden holmim befogadására,
ezért a rossz emlékű ivóalkalmatosságot
néhány más aprósággal együtt
otthagytam. Mindez nem lenne említésre méltó,
hogyha nem ez lett volna utolsó szanatóriumi tartózkodásom.
A pohárral együtt ott maradt a több mint negyven éven át
kínzó betegség is. Kigyógyultam a Csokonai Vitéz Mihályt,
Reviczky Gyulát, Tóth Árpádot s még annyi más költőt sírba vivő
kórból. (Persze, a következményes bajok,
a tüdőtágulás, a jobbszív-elégtelenség,
a nehézlégzés, azóta is gyötörnek.)
Jó volna tudni, miféle poharat
kellene még elhagyni valahol, hogy elmúljék tőlem
ez a keserű pohár.

 

 

 

Egy elkallódott lángész

Van úgy, hogy hitvány szállásra talál az égi láng,
de silány otthonát mégsem hagyhatja el,
ott pislog, veckelődik, nem képes föllobogni,
s kialszik ő is, amikor a sárház összedűl.
Sosem tudjuk meg, milyen lett volna fénye,
ha szabadon áraszthatja azt.
Ily hitvány szállása volt annak idején a géniusznak
H. Anti zeneművész porhüvelye;
később kiderül, miért illethetem őt csupán
ezzel a nagyon is általános megjelöléssel.
Első emlékem H. Antiról, mikor apró fiúcskaként
meghallottam őt nagybőgőn gyakorolni
anyai nagyanyám házának kertre néző,
földszinti szobájában, mit bérbe vett,
s ahol lakott, mint notórius lakbér-nem-fizető,
mindaddig, míg nagyanyám ki nem adta útját.
Egy, hogy H. Anti vállig érő hajat viselt,
ami gyermekkoromban nem volt olyan általános divat, mint manapság,
sőt párját ritkító különlegesség-számba ment.
H. Anti valószínűleg művész-voltát kívánta hangsúlyozni ezáltal.
Akkor még lágyabbak voltak vonásai,
csak távolról utaltak arra a karvalyorrú,
rezes képű férfiúra, akivé az ital
formálta őt az emberélet derekán.
Művészünknek sokáig dédelgetett álma volt
egy nagybőgő-hangverseny, amit majd ő fog világ csodájára adni,
bebizonyítandó, hogy ez az instrumentum
voltaképpen kiváló szóló-hangszer is,
és ő lesz annak első virtuóza.
Egyedül az volt a bökkenő, hogy a zeneirodalom nagyjai,
sőt kevésbé nagyjai sem írtak
versenyművet nagybőgőre, úgyhogy H. Antinak
magának kellett volna ilyen műveket szereznie,
de mivel ezt elmulasztotta, a hangverseny is füstbe ment.
Kamasz koromban H. Anti gimnáziumunk zenetanára és az iskolai zenekar
dirigense volt néhány éven keresztül,
s noha még nem jutott túl az egyre lefelé vezető
élet- és művészpálya fele útján,
nem volt már keményített mellű inge, csupán
manzsettái és ing nélküli plasztrona;
utóbbit nyakába akasztotta, rá csokornyakkendőt kötött,
keményített kézelőit pedig kabátujján belül végigfutó
cukorspárga tartotta, s miközben
Hérold „Zampa”-nyitányát dirigálta vagy pedig
Middletontól „A néger álma” című szerzeményt,
mivel csak ezt a két számot tanította be, s vezényelte
felváltva a tanév-nyitó vagy záró ünnepségeken
vagy bármilyen más alkalomból,
szóval, vezénylés közben néha félrecsúszott a plasztron,
s H. Anti sovány bordáit láthatta egy pillanatra
előtűnni a zenekar, a keményített kézelők pedig nemegyszer
előrecsúsztak ujjai hegyéig madzagostul,
mindaddig, míg a gimnáziumunkat vezető
cisztercita atyák megunták a pálinkás üvegtől
bűzlő kottaszekrényt a zeneszobában,
és ők is kiadták szépszerén H. Anti útját.
Évek múlva hallottam, hogy kisebb cigánybandákat
„stimmel össze”, vagyis tanít meg azonos hangnemben játszani;
fizetése itt is inkább ital, mint pénz lehetett.
Volt egy úri ivókompánia, tagja H. Anti is,
akit még mindig úriember-számba vettek,
hisz jobb családból származott, és a zenetanári képesítést
valóban megszerezte.
Borát fizették, de csúnya tréfákat követtek el rovására
ennek fejében. Hallottam, hogy pohara szélét méregerős paprikával
dörzsölték be, mialatt kisebb dolgát végezni távozott.
Szájához emelte s lecsapta azonnal a poharat.
„Gazemberek! Kutyák!” – üvöltötte, de csak röhögtek rajta cimborái.
Nem volt megállás már a lejtőn.
Ötven éves korára valami gerincbántalom támadta meg,
kétrét görnyedve vánszorgott az utcán,
az ivócimborák is megtagadták, ágyrajáró lett egy találkahelynek
használt szobában, s ha párocska érkezett,
át kellett engedni a helyiséget.
Azt beszélik, könyörgött: „Nagyon kérem magukat,
ne kívánják tőlem, hogy kimenjek sétálni éjszaka
ebben az istenverte hidegben. Nézzék,
itt ez a bekecs, ha a fejemre húzom,
semmit se hallok, és semmit se látok.”
Hírlik, hogy jobb érzésű pároknak
meg is esett a szíve rajra.
Aztán meghalt H. Anti, nem tudom pontosan,
milyen betegség vitte el. De a hűtlenné lett kompánia
megemberelte még egyszer magát, s nagy temetést rendeztek neki.
Feje alá egy nyaláb kottát helyeztek, amikor koporsóba tették,
jobb oldalára egy liter vörös, bal oldalára egy liter fehér bort,
s cigánybanda húzta a nótát a halottaskocsi előtt a sírig.
Egyszer, szülővárosomban járva, megkérdeztem doktor F. Tivadart,
az említett kompánia legokosabb tagját,
aki bridzs-könyvet is írt,
lángelme volt-e csakugyan H. Anti zenetanár,
és ő habozás nélkül igennel válaszolt.
Arra a kérdésemre, hogy vajon zeneszerzői,
előadóművészi vagy karnagyi minőségben
juthatott volna a legnagyobbak közé,
doktor F. Tivadar mély meggyőződéssel azt felelte:
„Akármelyikben, ha akarta volna.”
(Sajnos, úgy látszik, nem akarta.)

 

 

 

Egy magyar Don Quijote

Ó, hogy rá tudtok nehezedni az emberi lélekre
mázsányi súlyotokkal, égi és földi hatalmak!
Küszködik veletek a gyarló, halandó lény, de hiába.
Küzdelme olyan, mint hogyha haragvó kisded
dörömbölne parányi ökleivel egy óriás
boltozatos mellkasán. Ekként kiáltanak
átokszavakat alanyi költők a puszta űrbe,
s zagyválnak össze tücsköt-bogarat a létezés rémségeiről.
Versem hőse, doktor F. János is ilyen
háborgó lélek volt, de a földöntúli hatalmak
túl messzire estek tőle. Nemkülönben a földi
uralkodók, diktátorok, tehát praktikus ésszel
az ellen lázadt, ami inkább keze ügyébe esett,
s bár nem volt alanyi költő, igénybe vette
még a poézis fegyverét is, a mű- és népköltészetből,
valamint a saját leleményéből egyaránt merítve
verses mottóit, miket periratok, fellebbezések
szövege elé szokott biggyeszteni.
Mikor még nem ment tönkre praxisa,
s irodájába be-betévedtek még az ügyfelek,
egy gyermektartási díj iránti perben,
hol az alperest képviselte,
doktor F. János az alábbi versikével
vezette be ügyfelének fellebbezését:
 
Sűrű sötét az égalj.
 
Megkaptalak, elég baj.
 
De te arról nem tehetsz. (Népdal.)
Hadd említem meg, hogy doktor F. János
a „megkaptalak” helyett sokkal erőteljesebb
igét használt, mit nem merészelek leírni.
Később nem akadtak már peres ügyei,
mert a közvélemény bolondnak kiáltotta ki,
pedig logikus elme volt a maga módján,
csak észjárása ütött el sajnálatosan
a szokványostól. Ekkor haragját
a közigazgatási hatóságok ellen fordította,
s megfellebbezte a városi képviselőtestület közgyűlésének
valamennyi határozatát, vagy legalább a fontosabbakat.
Mikor az említett közgyűlés a húszas évek elején artézi kutak
fúrását és a város vízvezetékkel való ellátását,
valamint nagyobb állami- és bankkölcsön felvételét
határozta el, doktor F. János fölvette a harcot,
„a városunk vizenyős egén pislákoló hármas ikercsillag”-nak nevezve
a határozat kezdeményezőit, s a város akkori polgármesterét,
aki szőkés, gyenge szakállnövésű
férfi volt, ezzel a mottóval pécézte ki:
 
Egy szem szilva, két szem szilva,
 
pállott szájú csizmadia,
 
megetted a suvikszot,
 
nem nőtt ki a bajuszod.
Mondanom sem kell, hogy hiába akarta
meghosszabbítani a kútra járás, a fazekakban való
fürdővíz-forralás időszakát, s útját állni
az újmódi csöveknek és csapoknak, fürdőkádaknak, vízforraló hengereknek,
ezt a fellebbezését ugyanúgy elutasították,
akár a többit, kimondva rájuk az „alaptalan” szót.
Utolsó éveit szűkös viszonyok között töltötte,
ügyvédi irodáját bezárta, kolbászon és kenyéren élt,
s miután kiszámította, hogy a létfenntartáshoz
hány centiméter kolbász elegendő naponta,
nem restellt centimétert ragadni és késsel bejelölni
e rúdalakú hentesipari terméket, úgyhogy
személyében többek között a kalibrált füstöltkolbász
feltalálóját is ünnepelhetjük. E nélkülözést
elkerülhette volna, sőt jólétben élhette volna le
utolsó éveit, hogyha eladja Káptalan utcai
egyemeletes házát, de mivel e ház
pontosan ott állt, ahol a kanonoki barokk palotácskák
sora véget ér, doktor F. János, katolikus létére,
házát a református egyházra hagyta végrendeletében,
lelkészi hivatal és lakás céljára, ezzel az indokolással:
„Hadd legyen Egerben egy református kanonok is!”
E tréfa kedvéért vállalta a hosszú füstöltkolbász-diétát,
s nyilván megrövidítette életét is.
Lehet, hogy szörnyűséges bűne miatt
lángpallosú kerub állta el doktor F. János útját
a mennyország kapujában.
Látom lelki szememmel a kicsiny, de szikár öreget,
látom lengeni halotti ingét, ősz haját a túlvilág szelében,
amint a zárt kapu felé epébe mártott tollal írt
fellebbezést lobogtat, gúnyos mottót süvölt.

 

 

 

Eretnek a századfordulón

K. Ákos, anyai nagyapám testvére falusi plébános, majd Egerben
az érseki líceumi könyvtár könyvtárosa volt. Nagyapám népes családjában
bőven akadtak mindenféle rendű és rangú emberek, főispántól
sipistáig, de sohasem hallottam, hogy e családból bárki is
papnak ment volna, K. Ákos kivételével, akit személyesen megismerni
sohasem volt alkalmam, noha körülbelül húsz éven át
mind a ketten Egerben éltünk, de ő a családból,
korai fiatalságától eltekintve, senkivel sem érintkezett.
Hallottam, hogy papnövendék korában a teológia
tudományában az akkori évfolyamok egyik
kiválósága volt, úgyhogy a szeminaristák többször is
vitatkoztak, vajon kiből lesz egykor egri érsek,
K. Ákosból-e vagy a másik kiváló teológiai tanulóból,
Sz. Lajosból. Nos, végül is Sz. Lajosból
valóban egri érsek lett, K. Ákos pedig nem sokra vitte.
Talán már kora fiatalságában is kiütközött
hóbortos természete, ami később oly sok galibát okozott,
de ez az idő örökre eltűnt a múlt
homályában, kénytelen vagyok tehát arra
támaszkodni csupán, amit magam
hallottam, vagy tapasztaltam. Arról sem tudok,
hogyan teltek K. Ákos papi pályafutásának
első évei egy Tisza-menti faluban,
csak arról a botrányos eseményről értesültem, ami a századforduló
táján történt, amikor közvetlenül a nagyhét előtt
K. Ákos vendégségbe ment egy ismerős
plébánoshoz a Tisza túlsó partján, a folyó pedig
másnapra úgy megáradt, hogy a vendég nem juthatott vissza idejében
a saját falujába, ott pedig a falusiak nem tudtak már másik papot
szerezni hirtelenében, talán nem ismerték a módját,
hogyan fogjanak az ilyesmihez, s vegyük tekintetbe
az akkori kezdetleges hírközlési és utazási lehetőségeket.
Mert akkoriban sokkal lassúbb tempójú volt még az élet,
mint a miénk. K. Ákos csak a húsvéti ünnepek utáni kedden
jutott vissza falujába valamiféle ladikon, s alighogy megérkezett,
körülfogták a hivők, s főképpen a vénasszonyok
sápítoztak: „Jaj, jaj, főtisztelendő úr, még húsvétunk se
volt az idén!” K. Ákos azonban megőrizte
nyugalmát e kínos helyzetben is, és így válaszolt,
elhallgattatva az asszonyi sírást-rívást és kishitűséget:
„Nem volt? Majd lesz!” És már a következő napon,
szerdán nekikezdett a nagyheti szertartásoknak,
és annak rendje-módja szerint el is végezte valamennyit,
persze mindet egy heti késedelemmel. Mivel pedig faluhelyen
a húsvét nemcsak ünnep, hanem szórakozás is,
a legközelebbi hét falu népe, amikor elterjedt a hír,
hogy K. Ákos falujában későbbre esik a húsvét,
odasereglett, s végigélvezte újra a nagyheti
ájtatoskodások örömeit. K. Ákos jót akart,
de amit tett, már-már eretnekség-számba ment,
mert noha a húsvét időpontja változó,
mégis szigorú szabályok szerint a tavaszi
napéjegyenlőséghez igazodik, aminek K. Ákos
fittyet hányt. Nem is kerülte el
az illetékes egyházi hatóság vizsgálatát,
melynek folyamán kiderült, hogy gondolkodása,
de talán elmeállapota is erősen eltér attól, amit az egyház
papjaitól megkövetel. Nagy szerencséje K. Ákosnak,
hogy nem az inkvizíció korában élt, mert bizony akkor
el nem kerülte volna a kínpadot és a máglyahalált.
Ez emberségesebb időkben fölöttesei megelégedtek annyival,
hogy berendelték szolgálatra az érsekség székhelyére,
és kinevezték az érseki liceumi könyvtár
könyvtárosává. Különös egy intézmény volt ez,
mivel könyvet sem kikölcsönözni, sem az olvasóteremben használni
nem volt szabad, s a látogató a zárt szekrényekben elhelyezett
kötetek aranyozott gerince helyett csupán a mennyezetnek
az egyes tudományágakat ábrázoló freskóit bámulhatta meg,
de tudományt nem szívhatott magába.
Elmondták az idegenvezetők, hogy itt őrzik Mikes Kelemennek
nem létező nagynénikéjéhez írott leveleit is.
Közbevetőleg, egy nem létező nagynénivel folytatott levelezésnek
egyaránt vannak előnyei és hátrányai,
mert válaszra, vigasztalásra, nyájas szavakra hiába várunk,
viszont feddéstől vagy kellemetlen családi pletykáktól sem kell tartanunk.
K. Ákos tehát kapott egy stallumot, ahol nem volt semmi dolga,
szerény fizetést, ellátást az érseki konyháról
és egy szobát a liceum épületének második emeletén.
Mivel pedig az egri liceumban igen magasak az emeletek,
annál csodálatosabb, hogy amikor anyai nagyapám, negyvenegy évesen,
egy éjszaka, éjfél körül váratlanul meghalt szívrohamban,
bár előzőleg nem betegeskedett, és nem is panaszkodott a szívére,
K. Ákos éjjel két órakor megjelent a halottas háznál,
mondván, hogy kevéssel előbb megzörgették az ablakát,
s fölismerte nagyapám hangját, aki ezt kiáltotta be:
„Ákos! Elpályáztam!” Egyébként K. Ákos, mióta falujából
visszakerült, senkivel sem érintkezett a családból,
noha senkivel sem volt haragban. Az említett éjszakai
látogatás után nagyanyámnál sem járt soha többé.
Már említettem, hogy K. Ákos ablaka az érseki liceumban
igen magasan volt. Legföljebb tűzoltólétrával lehetett volna
kívülről megközelíteni, de nagyapám
nem tűzoltó volt, hanem törvényszéki bíró.
Ilyen előzmények után nem csoda, hogy amikor nyolcéves koromban
ki-kirendeltek, mint többi osztálytársamat,
ministrálni a nagytemplomba, s egy ízben épp K. Ákoshoz kerültem,
aki az egyik mellékoltárnál misézett, félénk kisfiú létemre óvakodtam
fölfedni előtte kilétemet. A misét
szentségkitétel előzte meg, s K. Ákos, miután
elhelyezte a szentségtartót az oltárszekrény tetején,
mielőtt visszajőve elkezdte volna a lépcsőimát,
egy ujjal megfenyegette az oltáriszentséget, e szavak kíséretében:
„Aztán le ne essél!” Nemigen hallotta ezt rajtam kívül
senki, mivel messze voltak onnan a templomi padsorok,
s a főoltárnál nem is folyt mise, vagyis a templom
szinte üresen állt. K. Ákos azonban nem
fenyegetőleg, kihívóan vagy tiszteletlenül tette, amit tett,
hanem tréfásan, ajkán hamiskás mosollyal,
mint aki oly bizalmas barátságban van
a mennyeiekkel, hogy efféle ártatlan
tréfálkozást bízvást megengedhet magának. Természetesen,
a középkorban ezért is máglyára került volna,
ha valaki följelenti. Ezután hosszú ideig
csak a városban láttam néha-néha K. Ákost,
aki alacsony, kopasz emberke volt fiatalságom idején,
arcán a jámbor együgyűek jóindulatú mosolyával.
Nem is láthattam gyakran őt, mivel egyre inkább
kerülte az embereket, és csak a kora délutáni órákban,
kivált nyáron, amikor legforróbban sütött a nap,
sétálgatott a Főutcán, ahol mi laktunk,
s kétszáz méterrel odébb, a túlsó oldalon
állt a cisztercita gimnázium, ahol tanáraink
délután tanították a gyorsírást vagy a tanrendben nem szereplő
idegen nyelveket. K. Ákos még mindig az alacsonyabb rangú papok
fekete cingulumát viselte. Hetvenéves korában
hajdani szemináriumi vetélytársa, Sz. Lajos egri érsek
esperesi címet akart neki adni, hogy lila színű papi övet hordhasson,
de K. Ákos visszautasította, ezekkel a szavakkal:
„Lajostól nem kell!” És fekete övet viselt mindhalálig.
Élete utolsó két évtizedében a kóbor kutyák
istápolója lett. Télen szobájába vitte fel őket éjszakára,
hogy meg ne fagyjanak. Nyári forró délutánokon pedig,
mikor a gimnáziumba tartó vagy onnan jövő diákokat kivéve,
legföljebb egy-egy városi utcaseprő kavart
nyírfaseprőjével a Főutcán hatalmas porfelleget,
de össze nem söpörte a leülepedett port,
talán azért, hogy munka holnapra is maradjon,
aztán, pár méterrel odébb másik felhőt kavart,
K. Ákos a kocsiút közepén kenyeret osztogatott a kutyáknak.
Utoljára is így láttam őt, nem sokkal halála előtt,
s ez a kép él róla örökre bennem.
Áll az út közepén a kis, töpörödött, öreg pap.
Hat-nyolc kutya ugrálja körül, a kicsik hasáig tudnak csak felugorni,
de a nagyobb kutyák K. Ákos kopasz fejét szántják végig ugrálás közben praclijukkal.
A magasba tartott kenyérszelet körül a napkorong
mintha színarany monstrancia lenne.
S ahogy a csoport közelébe érek, látom, hogy K. Ákos ajka mormol valamit,
talán latin szavakat, mielőtt a kenyeret szétosztaná
a szegény, éhező, négylábú teremtmények között,
melyeknek nincsen halhatatlan lelkük, és ezért
nem juthat részükül a túlvilági élet, mit a saját
kiváltságának tekint a tudatlan emberi dölyf.
Pedig habozás nélkül áldozzák értünk életüket,
hogyha rablók törnek a házra. És hány, de hány
pusztul el szomorú hűségből éhen-szomjan gazdája sírján.
S ha rosszat tesznek is, csak ösztönből cselekszik,
nem gonoszságból, mint mi, emberek.

 

 

 

Egy szállóige születése

Fegyvert s vitézt éneklek, vitéz Z. Aladár alezredest, aki
kardcsörtetve vonult be hajdan a helyi lap szerkesztőségébe,
elégtételt követelve a neje becsületén esett
hallatlan sérelemért. Természetesen, meg is kapta a megfelelő
elégtételt, de ne vágjunk a dolgok elébe,
haladjunk sorjában, ahogy az epikus költészet
törvényei megkövetelik. Hiszen a trójai háború történetét sem
kezdte világtalan pályatársam annak idején
a város elestével. Elbizakodottsággal vádolhatnának, hogyha szerény személyem
jobban akarná tudni nála a dolgok rendjét,
az események egymásutánját. Kezdjük tehát
a seregszemlével vagy inkább seregszámlával,
ami szebb és patinásabb szó. Kezdjük a seregszámlával
még akkor is, ha ez esetben a számlát,
úgy értem, a becsület kontóját, a hadsereg
egyetlen tisztje nyújtotta is be a megriadt és bocsánatért esedező,
hebehurgya báli tudósítónak, a lap újonnan alkalmazott
fiatal munkatársának. Történetesen
az Egri Római Katolikus Nőegylet abban az esztendőben is
megrendezte, mint minden évben, a szokásos
farsangi, jelmezes táncmulatságot a Korona szálló összes termeiben,
ahol jelen volt e költemény szerzője is.
A végzetes hibát elkövető fiatal hírlapíró
feladata volt, hogy az álarcosbálon résztvevő
hölgyek névsorát följegyezze, s zárójelben jelmezüket is megjelölje
eféleképpen: Andrássy Muni (pierrette),
Benyó Baby (kéményseprő), Bogma Lucy (fantázia-kosztüm), és a többi.
Közeledett vitéz Z. Aladárné is férje kíséretében,
s a fiatal és tapasztalatlan báli tudósító, akit már
messziről is erősen vonzott a kavargó bálterem,
a kölnivíztől és az ifjú női testek illatától
párolgó dzsungel, ahol úgy szoktuk átkarolni
a lányok karcsú derekát, mint kanmajmok a fiatal fák
hajlékony törzsét, ime kövérkés,
középkorú hölgyet látott fehér madártollakkal díszített
álöltözetben közeledni, s mialatt a kövérkés termetet
és a fehér tollakat szemlélte, figyelmen kívül hagyta,
hogy a tiszteletre méltó hölgy oldalán piros pecséttel ékes
táskát visel. Futólagos benyomásai alapján,
megbocsáthatatlan felületességgel ezt jegyezte föl a hevenyészett
névsorba: vitéz Z. (teljes név) Aladárné (liba). S az áldatlan névsor
ekképp jelent meg a helyi hírharsona
legközelebbi számában. Ekkor következett
a versem elején említett, kardcsörtető
szerkesztőségi látogatás, és a látogatást követő napon az újság a következőképp
szolgáltatott elégtételt föltűnő helyen
és kiemelt szedéssel: Az Egri Római Katolikus Nőegylet
farsangi jelmezbáljáról közölt tudósításunkba
sajnálatos hiba csúszott. Ezúton tájékoztatjuk
lapunk olvasóit, hogy vitéz Z. (tejes név) Aladárné
az említett alkalommal nem liba, hanem ízléses
postagalamb volt. Városszerte hatalmas derültséget
keltett az eset, azonban erről vitéz Z. Aladár, a kövérkés, de ízléses
postagalamb férje és három kövérkés leány atyja
aligha szerzett tudomást. Úgy emlékszem, nemsokára
egy másik város gyalogezredének helyőrségébe
vezényelték. Így hát nemigen tudtatta meg,
hogy szülővárosom szólásmondás-készlete
a botrány óta új szállóigével gyarapodott.
Szokásossá vált, hogy ha a társaságban valaki
tévesen mondott valamit, s szükségesnek találta
szavait utólag helyesbíteni,
a társaság egy másik tagja rövid szünet után megjegyezte:
„Nem liba! Ízléses postagalamb.” Mikor tíz évi távollét után
hazalátogattam, és a régi ismerősök kellemes,
meghitt körében ültem, egy kiigazított nyelvbotlás után
újból hallottam a már-már elfelejtett szállóigét,
amely újra eszembe idézte a kardcsörtető alezredest
s családja kövérkés hölgytagjait.
Azóta újabb huszonöt esztendő telt el. Már csak kevesen élnek
a régiek közül. Ugyan akadnak közöttük,
akik még mindig mondogatják megfelelő alkalommal:
„Nem liba! Ízléses postagalamb.”

 

 

 

A nudisták bejövetele

Nem is voltak igazi nudisták, csak meztelenül fürdő skandinávok…
Vagyis szót sem érdemelne az egész ügy, ha nem a világ legerényesebb
strandfürdője lett volna a színhely, szülővárosom fürdője, az egri strand!
Mily nehezen, mennyi vita és kompromisszum árán
jött létre annak idején az akkor még szerény, vidéki fürdő!
Hisz még a harmincas évek elején is külön-külön uszodába
jártak a férfiak és a nők, csak hogy véletlenül
rá ne jöjjön a lakosság, hogy a természet nem egészen
egyformának alkotta a két nemet. Nem is értem,
hogyan születhettek a házasságokból gyermekek,
hogyan jött rá a férj és feleség, mit is kell tenniük,
ennyi titkolózás, képmutatás és álszemérem ellenére!
A közigazgatás vezetői fürdővárossá akarták fejleszteni
szülővárosomat, ahonnan a gyáripart és nagykereskedelmet
jóelőre száműzte a bölcs, főpapi előrelátás,
amely megakadályozta, hogy vasúti fővonal
érinthesse a várost; essen csak ki a kárhozatos
fejlődésből és forgalomból. Most ugyanez a kenetes bölcsesség
kapálózott kézzel-lábbal a férfi és a női nem
együttfürdése ellen. Végül, 1933 nyarán,
hosszú harcok után mégiscsak megnyitotta kapuját
a strandfürdő, az egyetlen e hazában,
ahol a férfiak nem viselhettek úszónadrágot, csakis
teljes fürdődresszt, mint a nők; az úszómesterek pedig
cirkáltak egész napon át, és figyelmeztették a vakmerőket,
akik felváltva csúsztatták le jobb, majd bal vállpántjukat,
s próbáltak szőrös vagy sima mellkasukra fölszedni némi
napbarnította színt. „Tessék fölhúzni a vállpántokat!”
– hangzott hol ott, hol itt, úgyhogy idegen nyaralók
nem is látogatták a fürdőt, mert országszerte elterjedt a híre,
hogy Egerben csupán keménykalapban és szalonkabátban
szabad az úszómedencében megmerülni.
A nyolcvannégy éves Rotschild néni volt az egyetlen kivétel,
aki csak ősszel járt a strandra, amely ilyenkor szinte már üres volt,
és nem cirkáltak már az úszómesterek,
bár a pénztár még nyitva tartott. A néni
régimódi, bő, fekete fürdőruhája
jó pár liter vizet magába szívott,
s gazdája, a híg elemből kilépve, didergett a szeptembervégi napsütésben,
s miután letelepedett egy padra a medence mellett,
dresszét letolta köldökig, s mezítelen
felsőtesttel szárítkozott. Ma már elmondható,
hogy Rotschild néni a monokini-divatnak korai
előfutára volt, bár bizonyos, hogy nem ismerte ezt a szót,
ahogy mi sem ismertük akkor. Meglepő,
hogy az öreg, kövér Rotschild néni túl szabados viselkedésén
éppen a fiatal lányok háborodtak föl leginkább.
Talán azért, mivel nekik lett volna mit mutogatni,
de nem mutogathatták. Ami engem illet,
sohasem mertem Rotschild néni csupasz idomait
közelebbről szemügyre venni. Nem megbotránkozásból,
inkább az attól való félelemből, amit látni fogok.
Számomra az ő emléke egy messziről fehérlő
hájas hát foltja maradt. Történt azonban egyszer,
hogy skandináv túristák érkeztek városunkba, átutazóban.
Hírük nem előzte meg őket. Futtában megnézték a várost,
majd alkonyattájt elindultak a strand felé, lemosni az út porát.
Anyaszült meztelenül jöttek elő a kabinból,
mint hazájukban szokásos. Dehogyis akartak botrányt kavarni.
Nem is volt botrány voltaképpen, mert a fürdőzők s úszómesterek
egyaránt hazamentek, csak két három elkésett
látogató csavarta ki vizes fürdőruháját, megállva
a medence kőszegélyén. Mint később állították,
nem hittek a saját szemüknek, megpillantva a szürkületben
a meztelen alakokat. Azt képzelték, érzékcsalódás
áldozatai lettek, avagy talán a délibáb
Egerbe költözött a Hortobágyról. Mikor pedig rá kellett jönniük,
hogy nem káprázik a szemük, lóhalálában elhagyták a fürdőt.
Másnapra hűlt helyük volt a pucér idegeneknek,
mint lázálom fantomjai éltek tovább a szemtanúk képzeletében.
Sokan nem is hitték a hírt, amely utóbb,
mint fojtott tűz, lassan, lappangva mégiscsak terjedni kezdett,
mert csupaszok közt cinkos, aki néma,
noha felöltözött.

 

 

 

Egy régi sörtalp paleográfiája

Valamelyik napon vagy valamelyik éjszaka, álmomban,
betértem a Délbudai Vendéglátóipari Vállalat
– ha egyáltalán létezik ilyen nevű vállalat –,
vagy talán egy gebines-falatozó teraszára
– honnan származik ez a szó: „gebines”? Ezt még senki se tudta nekem megfejteni,
azaz etimologice megmagyarázni –,
ahol is sört rendeltem, amit legnagyobb meglepetésemre
egy réges-régi sörtalpra tett le asztalomon
egy se fiú, se lány, vagyis öltözetéről és hajviseletéről
föl nem ismerhető nemű, fiatal emberi lény.
Ilyet se láttam vagy harminc év óta,
ilyen sörtalpat, amilyet, nem fognak soha többé gyártani,
aminőt nem fognak soha látni unokáink,
legföljebb a sör-, bor-, pálinka-múzeumban,
ha lesz valaha ilyen intézmény.
E kerek, papundekli sörtalp emlékeztetett a vele egykorú,
arzéntartalmú légyirtó papírra,
amilyet annak idején a tiszazugi méregkeverő asszonyok
vízben áztattak ki, majd a vizet
pogácsába, buktába sütötték, s ezen a módon
hallgattatták el végleg sopánkodó, beteg anyósukat
avagy nagytermészetű férjüket.
De hagyjuk őket, hiszen róluk különb riportot írt
Móricz Zsiga bátyánk annak idején
a Nyugat hasábjain, 1930 február elsején.
Visszatérve a sörtalpra, közepén még látható volt a kecskebak,
a Dréher-féle baksör emblémája,
helyesebben, nem volt már látható,
legföljebb odaképzelhette, aki valaha látta,
és máris eszembe juttatta a fosszilis lelet
egyik kiváló barátomat, aki ma főszerkesztő és egyetemi tanár,
de 1945 végén vagy 46 elején
az inflációs nyomor célbavenni kényszerítette
a sörgyár nem megvetendő összegű pályadíját e reklámversikével:
 
Bánat ellen ősi szer
 
Haggenmacher őszi ser.
A pályadíjat elnyerte, de alkotását nem használták fel a sörgyár vezetői.
Nyilván idegenül csengett fülükbe
a patinás „ser” szó. Igaz, írhatta volna így is a szerző:
 
Bánat ellen ősi ször
 
Haggenmacher őszi sör.
De – sajnos – Debrecenből jött, nem Szögedéből,
s ha onnan jön, akkor meg a tájszólás miatt lett volna baj,
hiszen a szőrözők száma ezidőtájt
népesebb volt, mint a sörözőké,
mivelhogy a sör pénzbe került.
Mindegy! Fő, hogy megmentettem a feledéstől
egyetlen, általam ismert költői művét,
mert barátom nem pályázott dalnoki babérokra.
Mellesleg szólva, bárcsak sok ilyen
mulatságos verset olvashatnánk manapság!
De ez is mellékvágány! Firkált ugyanis arra a sörtalpra
valaki… valaha… valamit…, de a régi átázások nyoma,
a sok ráfröccsent sör, bor s az elillant pörköltszaftok foltjai annyira
elmosták már az írást, hogy akképp görnyedtem fölébe,
mint az egyiptológus a palimpszeszt fölé.
(A palimpszeszt olyan pergamentlap,
amelyről letörölték a régi szöveget,
hogy helyébe újat írhassanak;
eszerint a papírtakarékosság dívott már a fáraók korában is –.)
Bocsánat, hogy megmagyarázom, amit szinte mindenki tud,
noha a tudás egyelőre nem tartozik a státus-szimbólumok közé.
És szellem keringett föl a söröspalackból,
egy régi hentesmester szelleme,
akiről nagyapám mesélt, mikor térdére ültetett
– de miféle nagyapa? hisz mind a kettő meghalt még születésem előtt… –
szóval, nagyapám mesélte, hogy ezt a régi hentest
tönkretette az ital és a kedvezőtlen üzletmenetel,
s megtakarítandó a boltbért, gyomrán dobkályha formájú gyorsforralóval,
melyet nyakába szíjazott,
járta a múlt század végén az egri utcák éjszakáját,
s ha a kódorgó korhelyek vagy bálból hazatérő úrfiak
kurjantották nevét, előbotorkált a keskeny Érsek utca,
a Szent János utca vagy a Kaszinó utca girbe-gurba házsorai közül,
és szolgált főtt kolbásszal, virslivel, tormát, mustárt is adva hozzá,
és ropogós zsömlét, mivel akkoriban hallgattak még a fegyverek,
viszont a zsömlék még ropogtak.
De a sörtalp nem vallott róla sem.
Nem mondta el, hogy virágzott föl már nem létező üzlete.
A rég szem elől vesztett tárgyat bepiszkolták meg nem tisztíthatón.
Nem mondta el, mikor rontottam el az életem,
vagy mint lendíthetnék hátralevő napjaimon.
Lehet, hogy az örök ifjúság titkát írták föl reá,
hisz ifjúságomból dobták elém láthatatlan kezek.
Közben a nap gyorsan aláhanyatlott.
A sordíj csigalassan vánszorgott fölfelé.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]