A létezés rémségei

 

Gyászos végű kaland

Távoli zúgás. A halott
égbolt kárpitja lebben.
Nagy madarak vagy angyalok
szállnak ékes seregben?
Diadalmas felfedezőknek
flottája lel aranymezőket?
Ím, újra s újra megfogan
az ős-tenger vagy ős-ég,
termékenyíti boldogan
a nemző lehetőség,
s varázsütésre büszke tábor
rajzik ki szürke kocsonyából.
Az egyre sűrűbb légen át
zihálva erre törnek,
szabad prédájuk a világ,
átformálják a földet!
Csak higgyék röptüket szabadnak;
mint légypapíron, ittragadnak.
Sírnak, vergődnek, s egy sem él,
mire leszáll az alkony.
Ki nem elégült szenvedély
ül a vércsíkos ajkon,
halálveríték-mosta, vékony
ősz haj leng sárga koponyákon.
Ó, lelkek ős bölcsője, űr,
szeledben mennyi pálya
sodródik menthetetlenül
a gömbnek áramába,
ahol egy kannibáli étvágy
csalja csapdába martalékát!
 

Szférák zenéje

Meg-megrezdülök, mint hangvilla-ág,
ha olykor álmélkodva fedezem fel,
hogy mossa sziklabörtönöm falát
az egyetemes, örök zenetenger,
s derűje a boldog harmóniának,
ha foszlányokban is, cellámig árad.
Fejem fölött zenéje hömpölyög
az égre írt hangjegykolosszusoknak;
óriás tűzgömbök, csillagködök
ütemre mért, zárt összhangban forognak,
s akkordjaik oly világról beszélnek,
melytől elszakadtam, s melyet nem értek.
E szebb világból hangzó zengzetek
hulláma ringatott valaha engem,
ki az örök tudás lángja helyett
a tudat halvány mécséért esengtem,
s végül kikönyörögtem a kegyelmet,
mely kínzó rögeszmém és mindenem lett.
Boldog hangok, tudom, a nagy hazát
örökre elvesztettem, hol ti laktok.
A földbe gyökereztem, mint a fák,
s itt halok meg, hol bűzös emberaklok
közül kígyózva csap magasba néha
a szenvedés, mint sistergő rakéta.
A sorsa ellen lázadó parányt
így nyomja el a végtelen szeszélye.
Egyéniségem terhe visszaránt,
ha hívogat a mindenség zenéje,
melyből pár alamizsna-porszemecskét
hullat a gúnyos könyörületesség.
 

A dicsőség törmelékei

Az alkonyégen szétömlik a fény,
nyárvégi naplementék tűzvarázsa,
üres vigasz, komédiás remény…
A mennyei kemence parazsába
láthatatlan bűvész keze csepegtet
narancssárga, smaragdzöld s lila pettyet.
Ormótlan, szürke felhőbérc alatt
érces csörömpöléssel elvonulnak
az égi, szemkápráztató hadak,
s amíg a nap saját vérébe fullad,
szétágazó fényküllőktől övezve
ragyog az öncélú jelképek ezre.
A zűrzavar a rendet mímeli,
sötét mélyéből áraszt ily pazar fényt;
a semmit lengeti e légköri
szemfényvesztés átszellemült anyagként,
de rajta mégis öncsalón mereng el,
s beléálmodja vágyait az ember.
Elámulunk az égi csarnokoknak
színpompáján, szemünk mohón nyeli
e látványt, bár talpunk alatt ropognak
öndicsőségünk törmelékei,
vagy zajt se csapnak: némán, elfeledten
feküsznek a mélyebb földrétegekben.
Mert többen vannak föld alatt a holtak,
mint fent az élők milliárdjai;
köveit az elsüllyedt városoknak
a napfényre ásó fordítja ki,
s velük a múlt sárga lárvája jön föl,
kísértetté torzítva az időtől.
Mint tengerből, vetődnek egyre fel
molytól szitává rágott könyvlapok,
istenasszonyok márványteste fej
s kar nélkül, rozsdás fegyverek, kopott
aranypénzek… Hogy ránk miféle sors vár,
példázza ez a történelmi lomtár.
Bármerre is megyünk, ott kong alattunk
az egyetemes, roppant sírüreg;
szentek s hősök koponyáiba botlunk
utunkon, amely lefelé vezet,
s közben fejünk fölött feltündökölnek
káprázatai a derűs közönynek.
Ó, hány hasonló szürke csillagot
hömpölygethet végtelene a térnek,
hol égre néznek nyomorult rabok,
születnek és kihunynak a remények,
s követi csalfa vonzások parancsát
az űrben keringő boldogtalanság!
 

A kárhozottak himnusza

Mohók vagyunk, mindent magunkba falnánk,
s összecsattan csalódottan fogunk;
kínjainkkal űzzük a lét unalmát,
s ha görcsösen meg-megkapaszkodunk
az élet egy törékeny ágbogán,
visszaránt legfőbb rémünk, a magány.
Irigyeljük a szobrokat, e tétlen
ácsorgókat: tompán merengenek,
míg fuldokolnak kígyóölelésben,
hisz kőből vannak! Érzéketlenek,
bármily vadul-vonaglón mímelik
az élőlények szenvedéseit.
Porrá hullva álmodnánk boldogan már
az anyag örök álmát, s nem szabad.
Fölöttünk silbakol az égi zsandár,
kire e sárgolyót bízták, a nap;
elomló tájakkal szeretkezik,
és nemzi a pocsolyák férgeit.
Miatta van szünetlen erjedésben
az élet rothadón s termékenyen,
szeszélyéből született meg a két nem,
kétféle torzlény, s mert elégtelen
külön-külön mindegyik önmagának,
az ős egyformaságba visszavágynak.
Agyrémeink tenyésznek, mint a gombák,
átszellemültek s vaskosan buják;
hímjeink dühödten megostromolják
a földi lét szűk, sötét kapuját,
s a szerelem megriadt angyala
vad vércsevijjogással száll tova.
Álom, való… a tiszta ész, a téboly…
anyag és szellem kísértetei…
A forró katlan mocska bugyborékol…
S mindezt előlről kell majd kezdeni
másoknak, máshol! Vagy már ott jajongnak
a térben az idegen kárhozottak?
Te, akinek nincsen sem emberarcod,
sem emberi formájú szellemed,
ha már erőd csak kárhozókat alkot,
oltsd ki az űrben szétszórt mécseket,
s térj vissza a sötétbe, hol nem ég
másféle láng, egyedül a tiéd!
 

Óda a reménytelenséghez

Albert Einstein emlékének

 
Elememből idegen partra vetve,
fuldokolva, rémülten tátogok;
a horog nyeldeklőmet fölsebezte,
s nyoma gyógyíthatatlanul sajog,
míg alig érzékelve, noha látva
bámulok egy értelmetlen világra,
s csak azt tudom, hogy semmit sem tudok.
Bár él a lényeg millió alakban,
kezdetleges elmém nem érti meg,
számomra titka áthatolhatatlan,
mint kerge légynek az ablaküveg;
egy létező valóságból üzennek
a tapintásnak, fülnek és a szemnek,
s nem fejthetem meg üzenetüket.
Kik ők? Mik ők? – kérdem mohón, panasszal.
Hiszem, hogy tudni s látni van jogom,
és mégsem vitt előbbre egy arasszal
négy évtizednyi csecsemőkorom;
érintésüket megborzongva érzem
képben, szoborban, verssorban, zenében,
de eltűnnek, mikor gondolkozom.
Dadognom kell. Azt, ami mondhatatlan,
lehet-e hús-vér szájjal mondanom?
Pedig ha meglelném, amit kutattam,
szó a szóhoz úgy forrna ajkamon,
mint mikor két test egymást tépi, falja,
s a kettős gyönyörben egy pillanatra
fölenged a magányos fájdalom.
Rideg szeszély volt, ami létre hívott?
Hurcolom a tompa, állati bút,
a lét kínját. Fogcsikorgatva vívok
a kozmikus közönnyel háborút,
mert szellemem gyarló burokba zárta.
De jaj, egyetlen birtokom e zárka,
s elveszteni még sokkal szomorúbb!
Ha van is fényesebb, másféle lámpa,
mint értelmem, úgysem vezet vakot.
Szomjam csak a mindentudást kivánja,
s magamba botlom mindenütt: napok
s csillagködök nem tükröznek, csak engem,
és az ember-nem-járta partfövenyben
a saját lábnyomomra bukkanok.
Bár élhetnék tökéletes közönyben,
s égethetném salakká agyamat,
hogy ne vádoljam és ne is köszönjem
egy hatalmas, megvetett akarat
reám erőszakolt, terhes kegyelmét.
Tárd ki sarkig, nemes reménytelenség,
semmibe nyíló ablakaidat!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]