A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából

Édes fiát az anyja hívta,
messziről kiáltott,
édes fiát az anyja hívta,
messziről kiáltott,
a ház elé ment, onnan kiáltott,
nehéz kontyát lebontotta,
szőtt abból sűrű rengő fátyolt,
bokáig-érő drága leplet,
szőtt súlyosan-lobbanó palástot,
fekete-rojtos zászlót a szélnek
a tűz-lucskos, vér-szagú alkony.
Ujjait csillag-kacsokba fonta,
arcát a hold habja bevonta
és úgy kiáltott édes fiának,
mint egykor édes gyermekének,
a ház elé ment és szólt a szélnek,
szólt az énekes madaraknak,
szólt a szerelmes vadludaknak,
odaszólt a didergő nádnak,
a holdban-lebzselő krumplivirágnak,
a földbe-nőtt here-fürtű bikáknak,
a kutat-árnyazó kis ecetfának,
odaszólt az ugráló halaknak,
a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak:
 
hallgassatok madarak, ágak,
hallgassatok, mert fölkiáltok,
 
hallgassatok halak, virágok,
hallgassatok, mert szólni szeretnék,
 
hallgassatok föld mirigyei,
 
vibráló-uszonyok, égi-ernyők,
csöndesűlj nedvekbe ágyazott zsongás,
atomok mélyéből szívárgó zajongás,
 
érc-szemérmű szűzek, vatta-szügyű nyájak
hallgassatok, mert fölkiáltok,
fölkiáltok az én fiamnak!
 
Édes fiát az anyja hívta,
 
gyűrűzve szállt föl sikoltása,
 
szállt a mindenség-csigatekervényben,
 
oldala megvillant a fényben,
 
mint halak zsíros-pikkelyes háta,
 
utakon fém, só lázadása,
 
Édes fiát az anyja hívta:
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
én hívlak, a te édesanyád!
Gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
én hívlak, a te édes-öblöd,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
én hívlak, a te hűs forrásod,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
én hívlak, a te emlék-emlőd,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
én hívlak, a te hervadt-sátrad,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
én hívlak, a te félig-vak lámpád.
Gyere vissza édes fiam, én már mindennek nekiütődöm,
csupa sárga-kék folt a szemem-alja, homlokomon a bőröm,
a combom, lábam-szára,
a dolgok felöklelnek, mint a megbőszűlt kosok,
szarvával nekem-jön a karó, a szék, a kerítés,
megüt az ajtó, mint a részeg kamaszok,
a villany is rossz, megüt az áram,
eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén,
 
az olló elúszik előlem, mint fémből-való rák,
veréb-lábak a gyufaszálak, a vödör foggantyújával visszavág,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas,
 
vizenyő-indáktól érik a lábam,
 
csomós, lila növényzet borítja combjaimat,
lábujjaimon csont-épületek nőttek,
 
kezem-ujja merev, már a húsa is kagylós,
csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek,
 
minden ágam búcsúzni készűl, beteg,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
mert én csak révülök,
 
szikáran betölt a benti-látomás,
 
szikrázik a korhadt, deres szerveken,
 
mint kerítésen lógó fagyott ingeken
a tél-reggeli kakaskukorékolás,
én hívlak, a te édesanyád,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
a dolgoknak adj újra elrendelést,
a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést,
 
a rakoncátlan fésű mutassa meg magát,
mert én már két ikrás, zöld szem vagyok,
áttetsző-könnyű, mint a szitakötő,
akinek, fiam, te jól ismered,
 
tarkója, s állkapcsa között
két kristály-alma tölti ki a koponya-üreget,
csak arc-nélküli két óriás-szem vagyok
és nem-földi dolgokat látok ezekkel.
Gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
igazíts el mindent a lélekzeteddel.
A fiú ezt meghallotta,
fejét hirtelen fölkapta,
szimatolt tág orr-vedrekkel,
lüktető lebernyegekkel,
fülelt erezett fülekkel,
síró hangra egész-testtel,
mint vadász nyálkás léptére,
erdő-tűz kondor füstjére,
mikor a füst szövetében
sír az erdő, vinnyog kéken.
Egész fejjel fordúlt arra,
hogy a régi hangot hallja,
s érzett ekkor riadalmat:
meglátta farán a gyapjat,
osztott patáit meglátta,
gyopár-csülkeit csudálta,
s ahol liliom világít
szőr-erszényű bak-almáit.
Futott a tóhoz robogva,
szüggyel a lombot kotorva,
teste már habos csatakban,
fehér tajték földre csattan,
két-pár fekete patája,
virágot sebez halálra,
gyíkocska mállik alatta,
hűl toka-szakálla, farka.
Amikor a tóhoz érne,
ránéz holdfényes vizére:
vízben rezeg holdas bükkfa,
tóból szarvas néz rá vissza!
Most látja csak, karcsú teste
vastag szőrrel van befedve,
fedi szőr a térgyét, combját,
rojtos-ajkú vesszőtokját,
feje agancsot rügyedzett,
csont-ág csontot leveledzett,
arcát állig szőr borítja,
ferde-vágatú orrlikja.
Fának veti dús agancsát,
nyakát hurkás erek fonják,
toporzékol, magát töri,
szeretne már kiáltani,
de csak szarvasé a hangja,
amit vissza-hall az anyja,
hullatna fiúi könnyet,
nem-látni fúj vizi-szörnyet,
hogy a szuszogás-örvényen
megragyognak vizi-éjben
virág-uszonyú halacskák,
buggyant-szemű gyémántocskák.
Mikor a víz tolla csappan
szarvas áll a hold-habokban.
 
A fiú most vissza-kiáltott
 
elbődűlt nyakát kinyújtva,
 
a fiú vissza-kiáltott,
 
szarvas-hangon búgott a ködben:
 
anyám, édesanyám,
 
nem mehetek vissza,
 
anyám, édesanyám,
 
ne csalogass engem,
 
anyám, édesanyám,
 
fölnevelő dajkám,
 
anyám, édesanyám,
 
szép habos forrásom,
 
növesztő-lakásom,
 
nagy-rügyű csecsbimbóm,
 
fagytól-óvó sátram,
 
anyám, édesanyám,
 
ne kívánd jöttömet,
 
anyám, édesanyám,
 
selyem-virágszálam,
 
anyám, édesanyám,
 
aranyfogú madár,
 
anyám, édesanyám,
 
ne csalogass engem!
 
Ha én visszamennék,
 
szarvamra vennélek,
 
szarv-hegyről szarv-hegyre
 
dobálnám a tested,
 
ha én visszamennék
 
földön görgetnélek,
 
eres kis emlődet
 
patámmal megtörném,
 
szarvval szurkálnálak,
 
foggal harapnálak,
 
ágyékod taposnám.
 
Ha én visszamennék,
 
anyám, édesanyám,
 
lelked kiontanám,
 
nagy zöld legyek dongnák,
 
csillagok ámúlnák
 
virág-szerveidet,
 
akik pedig engem
 
bőven melengettek,
 
zsíros ragyogással,
 
meleg-áramlással,
 
mint lágy szuszogással
 
Jézust a kis barmok.
 
Anyám, édesanyám,
 
ne akarj te engem,
 
bizony holtra válnál,
 
amikor meglátnád
 
fiad közeledni.
 
Szarvam minden ága
 
tekert aranyperec,
 
szarvam minden gallya
 
karos gyertyatartó,
 
szarvam minden hegye
 
szép ravatal-gyertya,
 
szarvam minden lombja
 
aranycsipke-oltár.
 
Bizony holtra válnál,
 
ha látnád az égen
 
röpülni a szarvam,
 
mint halottak napján
 
fénylő nagy temetőt,
 
gyertyaláng-leveles
 
kő-fát, a fejemet.
 
Anyám, édesanyám,
 
ha fölkeresnélek:
 
téged pörzsölnélek
 
fekete csutakká,
 
égetnélek zsíros
 
fekete agyaggá,
 
téged megsütnélek
 
szenes húscafattá.
 
Anyám, édesanyám,
 
ne kívánj te engem,
 
ha én visszamennék
 
téged fölfalnálak,
 
ha én visszamennék
 
házadat földúlnám,
 
a virágos-kertet
 
ezer agancs-ággal
 
össze-kaszabolnám,
 
kitépném a fákat
 
szarvas-fogaimmal,
 
kiinnám a kutat
 
egy nagy kortyintásra,
 
ha én visszamennék
 
házad fölgyújtanám,
 
akkor kiszaladnék
 
a temetőkertbe,
 
hegyes puha orral,
 
mind a négy patámmal
 
apámat kiásnám,
 
föltépném fogammal
 
koporsófödelét,
 
csontjait kiszórnám!
 
Anyám, édesanyám,
 
ne csalogass engem,
 
nem mehetek vissza.
 
Ha én visszamennék
 
halálod okoznám.
Szarvas-hangon a fiú így kiáltott,
s rá vissza-felelt, szólva az anyja:
 
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
én hívlak, a te édesanyád.
 
Gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
főzök majd savanyú-levest, vághatsz bele hagymát karikába,
ropog majd fogad alatt, mint a kő-falat az óriások fogsorában,
adok meleg tejet tiszta pohárból,
tüzeshasú békákkal ijesztő,
zöld óriásvarangy-pislogású pincémben
bort is csurgatok kócsag-nyakú üvegekbe,
dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én, tudok én
habos-gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot,
 
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
rikácsoló libák eleven-bögyéből téptem dunnádba a tollat,
sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvadt
 
mellükön, mint a haldoklók szája,
napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot,
lépteid fölsöpört udvar, terített asztal várja.
Jaj anyám, édesanyám,
 
nem mehetek én oda vissza,
ne adj nekem te fonott-kalácsot,
 
édes kecsketejet virágos pohárba,
ne is vessed meg süppedősre ágyam,
 
ujjaiddal ne dúld föl a ludak mellét,
borod inkább öntsd ki, döntsd apád sírjára,
 
a vöröshagymákat fond be koszorúba,
tajték-belű lángost süss a kicsinyeknek.
 
Számban a meleg tej csak ecetté válna,
 
a kalács előttem kő-teknőccé válna,
 
borod poharamban piros vérré válna,
 
dunnád minden pelyhe válna kék lángokká,
 
itató kis bögréd kék kard-liliommá.
Jaj anyám, jaj anyám, én jó édesanyám,
 
a szülői házban nincsen maradásom,
nekem a zöld erdő lehet csak lakásom,
 
gubancos nagy szarvam nem férne házadba,
temető-agancsom nem fér udvarodba,
 
az én lombos szarvam dübörgő világ-fa,
csillag a levele, tejút a mohája,
 
csak szagos füveket vehetek szájamba,
első-szőrű gyepet fonhatok nyálamba,
 
nem ihatok én már virágos pohárból,
csak tiszta forrásból, csak tiszta forrásból!
Nem értem én, nem értem én a te különös, gyötrött szavadat, fiam,
szarvas-hangon beszélsz, szarvasok lelke költözött beléd, boldogtalan.
Ha gilice sír, gilice sír, madárka szól, madárka szól, fiam,
mért vagyok én, mért vagyok én a mindenségben boldogtalan?
Emlékszel-e még, emlékszel-e még kicsiny anyádra fiam?
Nem értem én, nem értem én gyötrött-szomorú szavaid, boldogtalan.
Emlékszel-e még hogy szaladtál, milyen boldogan hoztad haza a bizonyítványt
 
boncoltál kecskebékát, pettyes-hártyatenyerét a kerítésre szögezted,
bújtad a repülőgép-szakkönyveket, segítettél nekem a mosásnál,
 
szeretted B. Irénkét, V. J. és H. S. a kosbor-szakállú festő volt a barátod,
emlékszel-e még, szombaton este, ha megjött apád józanúl, hogy örültél?
Jaj anyám, édesanyám ne emlegesd a régi szeretőmet, barátaim
 
elúsznak mellettem, mint a hal hidegen, a pipacs-nyakú festő
 
ki tudja hol van édesanyám, ki tudja hol van az én ifjúságom?
Anyám, édesanyám ne emlegesd az én apámat, húsából kivirágzott,
 
kivirágzott a bánat, ne emlegesd az én apámat,
 
mert fölkel a sírból, sárguló csontjait összeszedi,
 
mert föltántorog a sírból, körmeit, szőrét visszanöveszti.
Jaj, jaj jött Wilhelm-bácsi, a koporsós, kis, baba-arcú ember,
 
azt mondta, fogjam meg a lábad és tegyünk szépen a koporsóba,
 
de ökrendezni kezdtem a félelemtől, épp akkor jöttem haza Pestről,
 
Pestre jártál te is vonattal, iroda-szolga, a sínek összecsavarodtak,
 
jaj, szaggattam volna magamat késsel, beárnyékozta síma arcod a gyertyaláng,
Laci borotválta, az új sógor, a borbély, a gyertya nyálzott, mint a csecsemők,
 
belseje kifordúlt csillogó belekkel, indákkal, át-ragyogó idegekkel
 
és körül-álltak a dalárdisták lila sapkában, hangosan sirattak
 
és megfogtam homlokodat, a hajad olyan eleven volt,
 
hallottam növését, láttam, ahogy álladon serkednek ki a sörték,
 
reggelre már fekete volt az állad, másnapra, mint kígyószisz szára a gégéd,
 
kiszőrösödött sárgadinnyeszelet, kék-káposztás bőrű, sárga hernyó a gégéd.
Jaj, azt hittem benövi a szobát, az udvart, lassan az egész világot
 
a hajad, a szakállad, benne a csillagok, mint a rovarok zúgnak.
Jaj, jaj nagy zöld eső volt, a gyászkocsi piros lovai rémülten röhögtek,
 
egyik fejed felé rúgott, a másik bambán vizelt, kicsúszott,
 
mint az akasztottak nyelve, lila szemérme, a kocsis káromkodott,
 
mosta a víz a rezesbanda hangját, fújták a cimborák zokogva,
 
fújták a cimborák a kápolna szamárkenyeres, tüskés falánál,
 
fújták a cimborák földagadt, fekete ajakkal, szállt a füstölgő ezüst-kosár,
 
fújták a cimborák kirepedt, vérző ajakkal, vérben-gomolygó szemekkel,
 
fújták a kártyapartikat, a fröccsöket, fölpüffedt, elszáradt asszonyokat,
 
fújták a borravaló címeres bolygóit föl az űrbe utánad,
 
kifújták a lerakódott reménytelenség üledékeit a cimborák zokogva,
 
tódúlt a villogó, merev, körajkú hangszerekből a hullaszagú űrbe,
 
tódúltak megkövesedett szeretők, rothadó asszonyok, korhadó baka-nagyapák,
 
kis házak, bölcsők, zománc-hasú, ezüsthagyma-köldökű zsebórák,
 
húsvéti harangok, megsokszorozódott megváltók, mint nyitott madárszárny,
 
tódúltak aktatáskák, vonatkerekek, tisztelgő sárga-pitykés közlegények,
 
fújták a cimborák rózsaszín fogakkal, mint megfeketedett duzzadt máj az ajkuk,
 
s te vezényelted őket, jól van fiúk, de szép, jaj el ne hallgassatok,
 
két kezed egymáson két arany-pók, ízelt nagy lábuk csuklós küllői szíveden,
 
a cipőd a szekrényben vár a rokonokra, kenyérhéj-kérgű lábadon fehér harisnya
 
fújták a cimborák a ropogó esőben, mint érc-ádámcsutkák csuklottak a billentyűk,
 
mint ősmadarak karmai, Carcharodon fogai, ragyogtak a sárgaréz-trombiták.
Jaj anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat,
 
hagyd az én apámat, mert szemei, mint rügyek a földből kibújnak.
Édes fiát az anyja hívta,
 
messziről kiáltott:
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
 
hagyd azt a kő-világot,
kő-erdő szarvasa, füst-ködök, villany-hálózatok, vegyi-fények,
vas-hidak, villamosok habzsolják föl a véred,
 
rajtad naponta száz sebet ütnek, te sose ütsz vissza,
én hívlak, a te édesanyád,
 
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza.
Ott állt az idő hegygerincén,
ott állt a mindenség torony-csücskén,
ott állt a titok kapujában,
szarva-hegye a csillagokkal játszott,
s szarvas-hangon a fiú így kiáltott,
vissza-kiáltott szülő-anyjának:
 
anyám, édesanyám, nem mehetek vissza,
száz sebem kiforr szín-arannyal,
naponta lerogyok, száz golyó szügyemben,
naponta fölkelek, százszor teljesebben,
naponta meghalok három-milliárdszor,
naponta születek három-milliárdszor,
szarvam minden hegye kettős-talpú vas-villanyoszlop,
szarvam minden ága magasfeszűltségű-áramvezeték,
szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője, ereim fekete kábelek,
fogaim vas-hidak, szívemben tajtékzanak a szörnnyel-hemzsegő tengerek,
minden csigolyám nyüzsgő nagy-város, füstölgő kő-bárka a lépem,
minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer,
heregolyóim a nap-hold, a tejút gerincvelőm,
az űr minden pontja testem egy-egy része,
galaktika-fürtök agyam egy sejtése.
Te elveszett fiam, mégis gyere vissza,
 
szitakötő-szemű anyád virraszt érted.
Csak meghalni megyek, meghalni oda vissza,
meghalni megyek,
csak meghalni megyek édesanyám:
kiteríthetsz majd a szülői-házban,
eres kezeiddel megmoshatod testem,
mirigyes-szemhéjam lezárhatod csókkal.
 
S majd ha a húsom bomlik széjjel,
bűzben és virágban rothad a testem,
 
akkor leszek véred-ivó magzat,
akkor leszek a kisfiad újra,
mert az csak neked fáj, édesanyám,
 
jaj, csak neked fáj, édesanyám.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]