Függelék1

Kötetben meg nem jelent versek
1924–1983

 

 

 

 

Az idegen1

Joszip, ő szerb fogoly itt a tanyán,
a szája minekünk
érthetően akkor nyílik meg csupán,
ha eszik; úgy eszik, mint mink eszünk.
Eszik, nevet, hogy ő is tudja ezt,
ím egyformák vagyunk!
mind ember, aki eszi a levest.
S mi vele eszünk, ez a válaszunk.
Örvend, bólong, úgy eszik, úgy örül,
minthogyha életét
beszélné: csak egy a sok közül –,
mint a miénk –, s attól oly ritka-szép!
 

1917–1918 nyara (?)

 

 

 

El ne essél, testvér1

Csüggedéssel, mély fájással, tán lankadó akarással,
Bódult, zúgó fejjel,
Sebzett szívvel, beteg fájón e kietlen rideg tájon
Vándorutunk fáradalmin
Testvér, ne csüggedj el.
Sok-sok vidék már mögöttünk, nagy ideje, hogy mi jövünk,
Egymást támogatván,
És talán most a viharban karod nem lesz a karomban
S támaszt tul lankadt fejünk
Egymás görnyedt vállán?
Hajunkat a szél cibálja, arcunkat az eső vágja,
A sár bokánkig ér,
De az erőnk ne apadjon, nagy hívésünk el ne hagyjon
Soha-soha minket
S meg-megroggyan bár a lábunk, de mi a jövőbe látunk,
S bús utunknak vége előtt
El ne essél, testvér.
 

Népszava, 1920. december 22.

 

 

 

Világosság

Óceánokra kelt hajók szíve a delejtű,
Észak s Dél vonzásában hangtalan mind össze dobban.
 
Az ütő kalapácsokat jajdulva csattantja
 
vissza az acél, s a halottaknak sem
 
tömheti senki be a száját.
Szemeim kínnal ássák föl az éjjelt,
sziporkázón csavarodva, mint a fúró
siklik sugaruk át a vason.
 
Ó, de mágnestelen, pólusra vert szi-
 
veink nem keringhetnek soha, mint
 
a csillagok.
A víz széjjelfeszíti a sziklát,
mert állhatatos függéseknek rendjén
ütközve és ütve erjed a teljesedés,
rejtett erők bomlásán mindenütt.
Az Igaz áll. Forgó szférák mögött merev.
Hajt ím, lefojtottat, tiszta lázadásra, halálba ha kell!
Hitem élesre kihidegült törvény.
Visszfénynél nem több. Mit az éjjel fölrak,
zengő csákányoktól reggelre bedől.
 

Ék, 1924

 

 

 

Éjjelben győzni1

Testében égtek tündöklő golyók
És rávilágítottak szivére, amely
Mint holdudvarban a hold, a kínok gyűrűjében
Oroszország fölött remegve foszforeszkált.
Most üstökösség gyulladt,
Most üstökösség gyulladt, véres mutatónyíl
Látja a föld és ráemeli arcát,
Ő, néz reánk: az elszámolások ideje ez.
 
– Saint-Denisben tegnap a gyászinduló
Áthúzott mindnyájunk szivén, mint sulyos sötét szallag
Kőszobrának nehéz pillantása.
Esőben álltunk, az emlékek mind a szemekbe fagytak
Keresték sokan azt amit elvesztettek, sírtak
Az elszálló üzenetek meglebbentették a zászlókat.
Az ő neve már egy szál a fonálban
Mely egy sorra fűz bennünket mindvégig, szétszórt gyöngyöket
Két órakor
 
megtorpant a Kreml, Moszkva harangjai
 
szétsírtak Európába
Hol a száműzött külvárosokban miknek az utcája rohadó koporsó
A bánat és a köd ingó árkaiban megszólaltak a házak,
szavaikban megcsörrent a lánc és az eltörött edény:
Sulyos gyümölcsként érnek sziveink már a tűrésben, Oroszország,
Ma ez a szomorúság kigyújtja az elkeseredést és a
 
bosszút, mely szétömlik, mint a lámpa
mikor
mikor villan meg már szuronyaid hegyén az a Hajnal?
Az égen föltűnik Lenin sápadt arca. Éjjelben győzni.
Előre, vörös hadsereg, föl, föl, tipord le a vétkek vetéseit
Mint szikrák hullanak szerte a harangszóban az ő szavai:
„…háborúságot az igazságért
Minden hatalmat a Szovjeteknek…!”
De mi látjuk egyre tejüveg homlokát,
Melyen átizzik a bizonyosság hite és a jóság.
Aki ismeri a törvényt, nyugodtan megy, biztosan a fény felé a sötétben,
Kegyetlenül küzd az akadályokkal, harcol, hirdet és halad az úton
Mely legvégén a csillagokba hajlik
Légy hozzá hasonló.
 

Ék, 1924

 

 

 

Atmoszféra

 

1

A levegő üvegburka alatt élünk, ő alakít minket, mint halakat a víz. A levegőt mindnyájan beszívjuk, ez az egyetlen megmaradt közös tó, hol szavaink fürödnek. Lelkünk fuldoklik benne. A szenvedők jajai bemocskolják a levegőt. A káromkodás fölszáll, mint a füst, korom lesz belőle, szemeinkbe hull. Sírsz. Gesztusaink, mint megriadt légcsavarok kékre zavarják a levegőt. Nem látni most már keresztül rajta. Azt mondják, mögötte terül el az ég.

 

2

Az eső egyre zuhog, de soha sem mossa tisztára a levegőt, mert mi belelélegzünk folyton. Éjjel azonban, mikor legalább nem beszél az ember, leülepszik a szenny, arcainkra fagy – álom – s a fák fejüket gyakran már a csillagokba mártják.

Vannak szüzek, kik az ég sugarában állnak tisztán, s a hold homályos üvegén keresztül szemükbe átragyog a fény. Így ha csukott a szemed, azt hiszem, kinyitásakor biztosan galamb repülne ki belőle, mutatónyílként a napforrás felé.

 

3

Napjaim a dél tengelye körül, mint ólomkorongok forognak. Tengelybe szórt homok – a szenvedés és a várakozás órái – lassítják a forgást.

Este mellettem fekszel, mint egy moszat, s vágyaink szomorúságból fakadt buboréka fölszáll a tóból, szintén a csillagok felé.

Ez a titka istennek, gyötörtetésünknek, szerelmemnek és a fogantatásnak.

 

Ma, Wien, 1924. IX. évf. 5. szám, ápr. 15.

 

 

 

Halott

égre forduló szemeiben lassan
billent föl a táj
pann
és a mult
mondták egyesek sötét kutakba fult
mások másokat is beszéltek róla
az égen látták lassan gyalogolni
fázott és enni kért
szenvedő tehenem álma csábitotta volna el
fagyos szelek zátonyain hevert
bevert száj
feltépett köröm
szivében a csirázó golyó –
könnyei
foszló szavak fátylán szürődtek át
és hulltak ablakomra
hangjában a szél
hajában az eső
hangjában ez a hajnali eső és zokogó szivem
 

365 Aktivista folyóirat. Különszám. 1925. június 15.

 

 

 

Értünk elhulló proletár halottak

A forradalmak munkás-áldozatainak emlékére

 
Ősz volt már akkor,
vagy csak sziveinkből hullatta levelét a megpörkölt remény
mikor elvesztett ütközetek után
ő meghalt.
Csöppenként hulltak szájából a napok,
pirosan amiket élhetett volna még,
És milliárdok micsoda folyama tört meg benne!
Ismerted őt te is, bár arcát elkeverte
akkor már hajnalok ködje, a füst, a zaj, a nyomor.
A korom alagútjaiból jött, gyárkapuk alól,
s mikor már épp kiért volna a fényre
szájában csattant egy acéldarab.
Két alvadt szeme két fölnemváltott pénzdarab
csodálkozva látott a napon át.
Por szállt fölöttünk, rossz jóslat, mint egy átok,
füst szállt mögöttünk, két gépfegyver a dombról,
de ő megfagyva hevert már csak az árok
karjaiban, mint egy álomban.
Évek úsztak el azóta így az álomban!
sodródtunk tovább
vonatok, menhelyek, éjek sodrain át
s talán ép az ő asszonyát
vetted s vesztetted el.
Savós lett a vér.
Ó emlékezzetek,
halott szájából megrágatlan hullt ki a kenyér!
Mindnyájunk testvére volt,
mindnyájunk sorsának hordozója,
ki helyettünk akkor arcraborult.
Megállt, hátra fordult, hirtelen leült, meghalt:
bevárta az utána jövőket
ó egyre hulló proletár halottak
ó értünk előre lefizetett váltság,
vajon a mi életünk mennyivel ér ma többet,
mint az övék, mit golyó és kötél szakított meg,
szívemet fojtja ez az adósság,
mit gyáván egyre halasztunk fizetni.
 

ÚJ ELŐRE, New York, 1926. jan. 31.

 

 

 

Száműzetésem első keserű éneke

Vándor kit útszélre terített egy fáradt nehéz illatú dal
és a tőr
mely az estből hullt szivedbe
erősen tartsd melleden a mentőöv koszorúját
sós hab mossa a fedélzetünk zokogás
köd
süllyedő hajók áldozata
süllyedt hajnaloké
e rohanó alkony jégzajlása alatt jól fogd a korlátot
vak vihar tépi arcod naptárának leveleit
álmaid horgonya micsoda tetemeket szed föl
Kapitány!
álmosan legelnek, mint az akasztottak s halkan
lassú dalba fognak gyermekkorod hangján –
a köd hajában a füst hajában
cerebrális ködök gyors bokrai között
míly vidékre veri vitorlád még a szél
boulevard Aragon?
szaharai éjfél!
mikor a tigris gyémántfoggal lép a homokon
s a pálmafa erében megpattan a síró hegedühúr –
mid hiányzott még, hogy akkor továbbmentél
sivatag ez, tenger vagy emlékezet?
szelek selymeiből mezők hullámáról
selymes hajnalokból útszélre terített
egy csillag fénye – egy szín – egy hördülés – egy dal
a dzsungel nádjai közt fekszem öledbe fojtott arccal
fülemben a kígyó hideg mellemben izzad félkézzel
takarja homlokát a hold és rohan rohan a sóvá
fagyott völgyből
 

Dokumentum, 1926. XII. 1. sz.

 

 

 

Sub specie aeternitatis

 

I. A türelmetlen költő vallomása

„A force de changer continument

de peau nous voilà plus

nus qu’un air musical plus sen-

sibles que l’air des champs de

neige.”

I. I. de l’Académie Française

 

Hittagadók hitének is tagadója, elsősorban mindig önmagammal elégedetlen, egyedüli reményem, hogy lázas kétségbeeséssel szított türelmetlenségem, amely mindenben, minél gyorsabban a legszélső szélsőségre dob, egy nap elvisz majd a legvégső fokra, honnan lezuhanván, ha nem is a megfoghatatlan fény völgyeibe zuhanok, de utolsó lépésem előtt sajnálkozás nélkül tekinthetek vissza, nem lesz semmi veszteni valóm. Ez a legvégső határ, legmerészebb szirt, a tiszta abszurdum felénk eső partja lesz számomra az indulás kikötője. Csak azok látják utamat, kiknek semmi veszteni valójuk.

Nincsen semmi veszteni valóm. Szép szó, szertelenség, egykedvűen dobom el használt eszközeim, sodorjon saját súlyom.

(A fegyvercső irányát ismerve, te varázsvessző lehetsz csak, ideges ujjaim között táncoló töltőtoll, a forráskereső csodálatos botja. Hogy íme van még kedvem és erőm magam elé diktálni ezeket az úgy megunt szavakat, csak a remény visz rá, hogy véletlenül ajkamra téved a bűvös ige is, aminek hallatára megbillensz s ott fúródsz a közönyös földbe, ahol életem eddig hiába kutatott titka pihen.

Semmi rejtegetni valóm: kezemben a toll, de fogalmam sincs, mit fogok a következő sorban írni. Mesterségbeli literátorok bizonyos megvetéssel szólnak azokról az írókról, akik történetük elején még nem tudják, mit is fognak hősükkel csinálni. Leteszek arról, hogy épp ily megvetéssel válaszoljak erre a piaci ócsárkodásra. Mit tudom én, mit fogok önmagammal is cselekedni! Büszke vagyok szabadságomra, mely eddig is már három javításnélküli oldalt eredményezett. Büszke vagyok szabadságomra, a kötetlen szavakra, szivem független iránytűjére, Kolumbus kedvére.)

 

II. A költő nem énekel az esőről. esőt csinál

Micsoda dél is ez! A napsugarak a mezőbe vert hatalmas kések. Minden penge ragyog és csattogtatja a szörnyű álombeli fényt. A pengéken keskeny csíkban tekerődzik a vér. Megölt barátaim vére ez, ezek az óvatos pondrók. Földre érnek, szétmásznak a magas növények között, fölemelkednek, fejüket csámcsogva a nap felé fordítják, szabad alkotás könyörtelen teremtményei.

Vigyázz! Vigyázz! A kések útvesztőjében egy fiatal lány tart felém. Nem tudja, istenem, nem tudja, milyen veszélyben forog? Kiáltanék, de szörnyű kínok közt reccsennek ki fogaim. Forróság önt el a borzalmas gyönyörtől. Fölugranék, de körmeim meszes falon kaparnak, mögöttem az üveglapon palavessző csikorog. Pohár csattan a hajnali tükörben. Valaki szíven lőtte magát? Távolról ágyúdörgés. Már a várost ostromolják? Hát ime, mégis, mégis… A lány, M. Ch. de L., kezével angol nyelvkönyvet tart maga elé. Tiszta hangon énekel.

…olyan vagyok, mint a csillagos ég

olyan vagyok, mint a zengedelem…

Az ének vihart ver föl. A kések sziszegni kezdenek, a nap elborul, az ének ronggyá foszlik. Ökörnyál csillog szerteszét a mezőn.

A lány makacs, tovább énekel, ez az oka, hogy rohamosan leszáll az est, rögtön vaksötét lesz. Én a város szélén, az erkélyen állok, Somogyváron, a Bezerédy uccában, valami gyilkosság miatt zártak ide. Lónyerítést hallok. „Holnap lesz a mennybemenetel!” kiáltja valaki. A lány eltűnik a sötétben, fölitták a férgek, akik most szabadon tekerődznek a kertben, a kavicsos járdán, a kanyargó országutakon. Egyedül vagyok, teljesen egyedül, a völgyet elöntötte a kocsonyás vér, csak a szemben lévő dombon fénylik még a bordeaux-i kikötő hét világítótornya.

Semmi sem segít. Hallom a lépcsőn a fegyveresek lépteit, ismét elvesztem, nem menekülhetek, magam akartam sorsomat. Miért akartam?

(Balkezem remegésén érzem, hogy ver a szivem. Miért akartam? Nem játék ez. Jóslat?)

 

III. Ember tervez és újabb vallomás

Elérkeztünk, barátaim, kerülő és veszélyes utakon, de elérkeztünk oda, hol az ember tervez és végez. Az erősebbek kedvéért mégegyszer: oda, hol egyedül vagyunk, hol minden a miénk, sorsunk összes győzelmei és gyötrelmei, a felemelkedés és a zuhanás.

Mindenből száműzötten, tán vérünk könnyű irama sodort erre a tájra, tán csak az elfordulás attól, ami számunkra már elviselhetetlen volt, tán az a legkegyetlenebb és legvigasztalóbb törvény, amiről csak az éhezők tudnak. Magam alig emlékezem már, hogyan kerültem ide.

Morál mindenekfölött s a morálnak is csak a szabadságot fűtő tüzére gondolva, és nem logika! Hogy ez a morál bármiben is megkötés lehetne? A parancs itt mindig rohamra szólít s annak, aki engedelmeskedni merészel, fel kell áldoznia mindent, a jövendőt, az észt, a boldogságot. Hiábavaló volna forrását kutatni: a hirtelen kilobbanó dühöt a környező – és logikus rendben sorakozó! – jelenségek szennyes tirannizmusa ellen, az életet is odadobó tiltakozást, vagy az önmagunk ellen fordított bosszút: a legmagasabb erkölcsiséget, amely aszimptomatikusan már a legmélyebb romlással találkozik s amelynek apologetikáját minden idők legnagyobb és legőszintébb moralistája írta meg, marquis de Sade, a mártir.

Csak a fájdalom visz előre. Hallom a fegyveresek lépteit s nem mozdulok. Egyedüli menekvés, ha szembeszállok velük, a fegyveresekkel, a vérrel, a nappal, a napgyötörte vidékkel.

Tapasztalataink vannak arra, hogy a hangsúllyal kiejtett szó előtt milyen gyáván huzódnak vissza a kaotikus jelenségek szörnyei; arcpirulva sorakoznak a parancsszó hallatára. Csak szellemünk bátorságától függ, hogy kipusztítsuk és újra benépesítsük a földet. A szó elhangzik, a belélehelt energiától függ, hogy darabokra törve hull-e a földre, vagy ragyogva csengőn megáll a levegőben, forogni kezd és borotvaéles szárnyaival letarolja a megalkuvás dudnövényeit. Itt az ideje, hogy dekretáljuk a szellem diktatúráját. Gyávaságunk volt minden bukásunk oka. Bambán elfogadtuk a következtetés nyálas csúszó-mászóinak tekervényét:

Izabella ember

IZABELLA HALANDÓ

Minden ember halandó

s azóta, anyák tejével szíva be a halál gondolatát, menthetetlenül pusztulunk. Ám jelen sorok írója, kinek semmi köze a halálbatörődő Izabellához, sohasem fog meghalni. Nem első eset lesz a földön. Énoch, Empedoklesz, Pirmaya, Illés, Tianiai Apolloniusz, Ahasvér, Ahremeon után, hogy csak a legismertebbekre hivatkozzam, égő függönybe csavarodva fogja elhagyni a földet, ha kedve lesz rá. Egykedvűen nézi a krajcáros spekuláció és a legszomorúbb hülyeség kormányozta emberi sorsot, előre tudja a következő felvonást: szép színjáték, igazi görögtüzes jeleneteid még hátra vannak, nem fognak meglepni engem.

 

Dokumentum, 1927

 

 

 

Voiliers

pour Paul Éluard

Ni ceci, ne celà. Ni les feuillages secs
De ses sourires fanés, ni les vapeurs d’automne
Des paysages fatigués de tes rêves matinaux
N’arréteront plus le coeur qui se laisse rouler
Le coeur qui s’endort dans un pays plus lourd
Que tous les lourds soupirs de cruels messages
Roulent impassible aux flots amers des draps
Flots amers des nuages vers l’avenir des eaux
Dans un pays profond profond pour les yeux
Saisis par les souvenirs d’un départ sans adieux
Sans larmes sans au-revoir
 

Dokumentum, 1927

 

 

 

Csendben

 
Bucsu nélkül akik az esőbe kiléptek. Az éjből vissza-
verődő refrén. Ez a hullám! Fölemelkedem. A szoba
emlékké hull szét.
Ő intett felém!
A város ég –
Az ablakon át látom a menetelőket –
a le-lebukó zászló, az üszkös fejek, a felemelt kezekből
kilobbanó láng, a szél zátonyain a távoli akasztottak, a
pörkölődő reggel! a közelgő lábdobogás
A fénylő puskacsövek
És ez a kiáltás, mely magával sodor.
 

Dokumentum, 1927

 

 

 

(Minden ami veszendő!…)

Minden ami veszendő! Gyorsan veszítsük el.
A vér nehéz, a szív, a kéz, a száj –
De könnyű fej
Vár a csönd kikötőiben
Tél hozza csengő késeit
Minden lehull –
Magunk vagyunk –
 
Mindent szabad
mint a szerelmeseknek az éhezőknek
bebörtönzötteknek a menekülőknek a szélben
a meztelen füstnek
 

Dokumentum, 1927

 

 

 

Száműzetésem második keserű éneke éj

szíven folyondár ami léghuzat
vagy távozó hajó hegyeink fölött
nehéz dala száll
nehéz dal hajlik a füstölgő lámpa
szívéből szívedre a nehéz ág
a kapu előtt már valaki vár
a síkos egekbe foszló út elején
míg melled szomorú térképein én
a siető lépteket hallgatom
az éj bokrai közt menekülő léptek
a menekülőt az éj forrásához viszik
magányosság síkos örvényeihez hol
perceket számláló véred hullámain
út foszlik el felhő távozó hajófüst.
 

Dokumentum, 1927

 

 

 

Hajnali fény

A Váci út és Hungária körút szögében, egy kis utcában, melyen hajtószíjjak és csövek folynak át, melynek most minden kijáratát elzárta az éj, egy nyomorúságos szegény közben – a Csongor utcában – egy ember közeledik mosolyogva felém. „Kitartás” – mondja – „rögtön itt a tenger” és hátra mutat. – Valóban, az utca végén vörös vitorlákkal gyors bárkák rohannak, alattuk sistereg a víz, a korom, a kormos ablakokból kiáradó füst. A part felé szaladok, most látom, lovasok ezek a bárkák, zászlóikat vettem égő vitorláknak. A patkók hányják a havat. De miért nem állnak meg? – „Szót se erről” – mondja az ember, most ismerem meg: barátom ez, akit megöltetek és fülembe súgja a titkot. – Hurrá! forgok az örömtől, átölelem barátomat, egymás szemébe nevetünk, kezet fogunk, egy kard markolata marad a kezemben.

 

Dokumentum, 1927

 

 

 

Újra föl

Magánosságodban lombtalan
szél kapta el hulló gesztusaid levelek buknak mögötted intések búcsúzások
a síkos járdán hol véletlen s percek szigorú árama sodor micsoda szél ez micsoda víz
mi fojtotta beléd a szót évek óta mi fojtotta beléd a kiáltást felébreszthetetlen
feledés enyhe hullámain fel-felriadt ujjaid hány ág után kaptak hányszor a nap köteleibe
a síkos járdán hol annyi vér ömölt kiköpött düh undor kiköpött keserűség füst
hányszor elszakadt itt kezeim horgonya szívem horgonya hányszor felszakadt
szállodai szobákban hol délután a halál hervasztja az inget
délutáni szobákban hol a gyűrt ing emlékeztet a halálra s hervasztja a szerelmet
hervadó szobákban hol a vánkosok közt haldokló szerelmed illata árad életed
ebben az áramban minek ízét éreztem csak irányát soha
bölcsőnkre keringő lágy liliompihék anyánk meleg dalából
forró csírájára alig emlékszik már a lombhullató szív az önzetlen szem
simogatások legyezték egykor arcunk nővéreink kezei tejnedvű levelek
üzenetek illata ó tavasz ide érnek némán kimúlni az elsűlyedt harangok
nyelvük alatt a kifejthetetlen gyöngy a panasz
vídámság puha madaram torkában undorodva némítottalak el
gyermekkoromból ajtók dörrenését hallom az elitélt lehanyatlik
a tükröt a tányért a kilincs szárnyait
a könnyező ablakot kéményem búcsúzó zsebkendőjét a dalt
egykedvűen hagytam el
mögöttem egy állat sírja ömlő vérét
sarkokon levágott kéz mutatja sorsom
 
  tovább
tovább csak tovább születés és halál léghuzatában lebegő fürtökkel ha ingadozva ha tájékozatlan is
emlékezet könnyű felhői alatt kicsit elfogódva kicsit óvatosan
óvatosan s belül már gyászoló eleganciával esti szellők finom ízlése szerint
tűnődés s hasztalan cigaretták ízével a fejben
jobb felől a süket bal felől a vak közönyös kezeid
légüres ez a táj állnak a felhők dermed a csend hallani amint
hűvös ködökben sisteregve forog a kiméletlen nap a kiméletlen hold
a nedves lomb az ablakhoz verődik a halott házmester szivére fordul
hasztalan zajongnak hasztalan döng a kapu fáradt ő fáradt a folyosó puha
szőnyegén tompuljon el az élet ússzon el benne amiként
az ő élete is már mély patakban úszik s felelget a vízsusogásnak
légüres tájban hol csak a gyárkémények s a bebörtönzöttek gondolatai
füstölnek fel az elnéptelenedett magasságokba egy mult századbeli isten
ködhullája felé s csak a külvárosok el- s felbukkanó zátonyai között
csavarog még egy ittfeledt dal átcsap szivemen ám róla ezúttal nem kivánok szólni
valamint az akasztottról sem ki e dal fodraiban leng és figyelmeztet
sorsomra sorsodra mely várakozások s ábrándok csendjében foszlik észrevétlen
korommá s lecsapódik hajnali folyókra valamint
a várakozás-mélyítette szemekről sem gyalázatukban érő szeretőkről
egy szegény de szép munkásleány történetéről az elveszett kőmíveslegényről
kiről levedlettek már az enyhe költészet s megváltás jelzői s már egyedül
riad csak reggelente a didergő jövendő s a gyárkürt jajaira
nyíló fejeket ingat ez a szél lassan súlyosodnak s fonnyadtan hullnak le a keserű ágakról
s a megnémult paraszt száradó élete egyenletesen száll pipája füstjében a csillagtalan estbe
savanyú ízét érzem szájamban annak mit nem mondhatok ki s nem nyelhetek le
fekete fogú kisértetek fogják karon délután a munkakeresőt a lágy pompa és hatalom tornyai alatt
az éhségről általában bármennyire költőietlen s divatjamúlt is már az éhségről az un. proletariátus szenvedéseiről
az öngyilkosság hirtelen csöndjéről,
s a hördülésről mi annyiszor elállítja szivem kronometrikus dobogását
annyiszor elállítja
ebben az áramban minek ízét éreztem csak eddig irányát soha
távolodva egyre attól mi lehettél volna kicsit közönyösen kicsit elfogódva
ügyesen siklódtam a nap kései között s akadályokon át mikről magam sem tudtam mitől választanak el
feldobva párszor a színtváltó szivet egy mosoly ellenében vagy csak a játékért
fej vagy írás vers vagy fekete mosoly vagy harag mi a véletlen égből az érkező arcába zuhan
a símulékony ujjakkal megejtett ajtó széljárta üres balkonra nyilott alatta a tenger
a szelíd gesztusokkal félrehúzott éj mögött a napba ásító hajnal várt
unalom s a kaland lépcsőin a rohanástól lélegzetet vesztve a rémülettől
megálltam hallgatóztam a nyitvahagyott ablakon gyermekzokogás
hajolt mint finom füst micsoda üzenet ez volt az ifjúságom
rügyek emléke ó tavasz mikor Ikarusz kibontotta szárnyát
s egy keleti ország szivéből a remény csattogva felszakadt mint a lift
savanyú ízét érzem szájamban annak mit nem mondhatok ki s nem nyelhetek le
a bezárt elfeledt penész hűvös virágaival koszorúzott agyban
áporodott álmok s nyirkos tükrök között kései visszhang
dobban visszaverődik hullám lesz s e hullám bosszús morajlásaiban
felzúdúlnak az elárult tervek lekésett indulások
a nehéz fejet támasztó tenyér kagylóiban micsoda szélvész megveszett orkán tengeri zaj
elfeledt kézfogások eskük símogatások zokognak mialatt
a láthatár mögött üvöltve merülnek fel a fiatal hónapok
röhögve kapnak a nap szekerére dörög a patkó keserű kormot habzik az ég
csend! fel a függönyt! az éj ráncai közt halálraűzött bekerített állat
emlékek kúszált szavak bozótjaiban a földet harapva véres szemekkel rázza a húsbavágó erek
indáit finom lasszók s csörgő szerpentinek fején de szélköszörülte nád s gyöngyházfogú
csapdákban kínozott teste utolsóra feszül forog vért köpköd ugrásra lapul bordái közt a nyil
föl föl az arccal égő poreső verje szemünket vagy a hatalmas gúnykacagása
gyávák szitkai vér – az éj ráncai közt halálraűzött utolsó odvában bekerített állat
torpan véribe kóstol s a holdra hörögve felveti testét
s ebben az ugrásban pattan a húr s a túlfeszitett szív
siket zakatolással pergeti vissza a gyengéd ujjakkal s estéről-estére oly óvatosan
fel-felhúzott életet s aztán dermed a csend megállnak a felhők s hallani
amint az első hajnali óra felcsapja szárnyait
ebben az áramban aminek eddig ízét éreztem csak
s aminek irányáról –
zokogó gépfegyverek gyors ütemére fogom a bosszú sűrű dalát dalolni tinektek.
 

Dokumentum, 1927.

 

 

 

Thébai menekülő

Hiába vallatsz, téli szél, e recsegő hídon hiába markolsz mellen,
hiába szitkozódol, ostorozol, hiába köpsz arcomba – nem cselekedtem
semmit, amit bűnnek vállalhatnék –
semmit az ég-világon!
Kényszerítettek engemet! Ha loptam, ha csaltam, ha hazudtam,
ha elhagytam szeretőmet, ha tolvajmód idegen ágyba bújtam,
üldöztek engemet, életemet loptam, menekültem.
Ezt mondd meg uradnak, ha ő küldött volna! ezt az önteltnek, a nagyszájúnak!
Ne törődjön velem, ha eddig nem törődött! – hiába zúgnak
szálfás haragjai felettem, bőghet miattam, nem tartozom néki felelettel.
Hogy amihez nyúltam, mállott… hogy szerelmem meggyalázták, hogy gyermekkorom
gondolatára köpnöm kell, hogy ifjúságomban homlokom
dohos szoba lehe s ocsmány gondok koszorúzták nyirokkal,
hogy szennyes rongyokban vakaróztam, hogy koplaltam, hogy szomjaztam,
hogy fáztam, hogy égtem, hogy áztam, hogy féltem, ha láttam
mi várja életem, – hogy nem barátkoztam soha mással, mint a sírokkal –
– én bókoljak neki? Hátha maga volna az apám!
Magzatjának a nemző adósa – tudja ő nagyon jól ezt!
Mit kaptam én? miket? – ezt a rettegő szivet köszönjem talán,
a szűkölőt, a csüggedőt, a gyávát? ezt az arcot, ezt
a két vak szemet, miket véresre mar a könny ezen az éjszakán?
Vakok ők, vakok, nem láttak semmit se földön, se égen,
mit tudtam, én kezem mit érint, mit érint lábam, mit a szám!
nincs mit meggyónnom! ha bűn esett, megesett! nem az én vétkem!
belémvághat éles pillantása, átjárhatja velőmet, húsomat,
szememet, kezemet, eremet, belemet, minden utolsó csontom –
ilyen vagyok, ez vagyok! Glória! nem én csináltam magamat –
Vegye vissza, amit adott, nem tett velük boldoggá engem!
De törje ki alólam két bokámat, rugjon föl, mint rühes lovat,
ha arra kaphatná magát, hogy dicséretére térdem térdre omoljon.
Ezt mondd meg neki, Aeolus, s ezt: ne mutogassa nékem hatalmát!
ha szembekerülünk – az én hangom lesz hangosabb, a vádlóbb,
kiáltója oktalan szenvedéseimnek!
Egyedül vagyok én, s hogy sorsom hova hajlik – bízza csak énrám!
A várost odahagytam, odahagyhatom éltem is, ha tetszik;
e hídon túl a puszta… lelkem is eljuthat oly kietlen szabad tájra,
hol már ő sem úr… hol már idegen
a nap, a hold, s emléktelen az álom és a vágy.
 

Együtt, 1928

 

 

 

Csavargó

Léptem alatt kérdést kondul a föld
megjöttem újra
szép por-uszályomon
nap kedve csillog bacillusok vidám tekintete
szegénységem enyhe
ékszerei
megállok – ó
szülőanyám!
ne kérdezz
sokat jártam már fáradt is vagyok
utak zöld partja várja a vándort
feküdj le közénk – bókolnak a kórók
mireánk számíthatsz – hajlongnak az ágak
lefekszem hát, fülem az édes föld szűzi
hasára hajtom… Polgártársak! gyermek
mozdulását hallom
megesett hát mégis a féltett beteg
kocsizörgés örli bús gondolataimat
lábam nagyujján likas kalapom
mint egy mesében
a por habjain aranyos batár úszik el – ó
ó fejedelmünk nemes püspök bölcs ura e tájnak
tiszteletedre emelődik így is e föveg
sokáig élj –
amíg a honnak élsz
így múlik a nap kezemre levél hull
tudok olvasni elolvasom én
rövid összefoglalása ím:
újra egy évszak s mily hiábavaló!
Csavargó vagyok sok mindent elsajátítottam
poros gégémet dallal itatva kelek át hónapok meredekein
láncolt dűlők felett ingó falvak felett az est brokátjában pihenek
el a dombon
talpam kőtábláit mutatva a tájnak: íme a törvény!
se házam se nyájam
se nyájas szeretőm – este borúsan
csukódik össze felettem az ég
megcsikorog
holdjában a kulcs
szomorun virrasztok
néma országaim gondján
 

Munka, 1929

 

 

 

Elégia

E szép világon, távoli
urak hullámzó rétjein
friss homlokkal a szél alatt
bolyongván – mintha álmaim
élő, lélegző tájain
járnék, felpisszegő virág
s utánam nyúló ág között –
neszt hallok, zajt, ó dalt köröttem!
Hátam megetti suttogást!
lányok viháncolásai
és mélyen, föld alatt ülő
holt szolgák fojtott kardala!
…Mint nyári dél erjedt heve,
miben csak egy méh döngicsél
és döngve nyúlik messzire –
és már csak úgy cseng, mint egy emlék…
tekinthetek körül, fülem
hegyezvén: mit mond, mit e dal?
Mint messzi vízmalom zaja
zúg mint a lelkiösmeret!
Lobog a dal, a szerelem
s halál gomolygó éneke!
Bomlott hajú vad vizesés:
üvölt a szűz, bukó szabadság!
Rebben már szájam, hogy vele
daloljak és önnön szavam
után megértsem titkait,
szállhassak véle!… – Hogy rekedt
hangom kijő – nem ez, nem ez,
nem ez volt, ó nem! egy merész,
gyors fordulónál elhagyott,
kibujt, felszállt, akit követtem!
Itt volt a karjaim között!
a meztelen lány-mellek itt
remegtek… Szám, szemem, fülem
ég s cseng a csóktól egyre még!
…És éj s nap elmegy, s én lukas
füllel fülelve így megyek
mint a süket, kinek sötét
szivébe’ forr, dörög a vad hang!
Évek színtváltó rétjein
ösvényemen így jöttem én
karom lengetve, fölvetett
fejjel, mint tökrészeg paraszt,
ki egy istennek magyaráz,
s akit szivének csapkodó
szárnya visz át ezer gödör
felett, hogy el mégsem zuhanhat!
…Ott megy és integet a nagy
egek felé, viaskodik
egy dallal, mit maga sem ért,
s miből csupán el-elsodort
foszlányt kap el a távoli
utas, ki mentében megállt
és fejcsóválva nézi őt,
hogy’ lép, magába hogy’ nevetgél,
hogy’ tévelyeg, sír, hány, emelt
ujja hogyan rezeg… s ahol
két esti nyir az égbe nyúl
bukdácsolva hogy’ tűnik el.
 

Nyugat, 1929

 

 

 

Pünkösdi ének

Kigombolt nyakadat
lágy leány-szél nyalja –
hagyd, hadd lebbenjen ki
mint selyemnyakkendőd
melledből e sóhaj.
Örülhetsz, örülhetsz –
lent a patak partján
ülő beteg füzfa
mossa már vén lábát
a langyos kék vizben.
Boldogabban mintha
kedveseddel járnál –
hidd, hogy ez a patak
tenéked számlálja
csillogó pénzeit.
Egy percre kinyilott
szemednek az égbolt –
olvasd el e dombsort
s a szétszórt kis házak
gondolat-jeleit…
Hallga, verni kezdi a
távoli kakukszó
ne gondolj semmire,
ne, ne… csak ezt a húrt
figyeld, mely füledben
gyantás szél-vonóval
csiklandozza réted
gyerek-fecsegését,
s e versnek sorait,
mely dalra várt benned.
Ne nézz, ne nézz vissza,
hagyd, hadd ficánkoljon
szived fent előre,
mint fád csúcsán fénylő
csókok közt a levél.
Hagyd, két kéznél fogva
vezessen e karcsu
illat – ha másnak nem:
magadnak a földet
tán még megválthatod.
Ne gondolj most arra,
hogy elmúlik mindez
s elég egy gondolat,
hogy csengve széttörjön
szemeden kék álmod.
Ezer égrelengő
sziveddel csak lépdelj
költőm! – ma tört botod
könnyező rügyei
vigyázzák utadat.
 

Nyugat, 1929

 

 

 

Pünkösdi ének

Hajlongva, szaporán szivattyúzza a hű
földből a kankalin, ládd! a szomjazott reményt –
Ó, pünkösdi ünnep, földből mennybeszálló! – mint friss vizű kútra
hajlok e virágra, kortyolnám vigaszát.
Nem részegít el, nem! Nem, nem vagyok boldog,
bár száz okom volna.
Homlokom nem enged föl leány-kedvesem
karjának barna koszorújában sem. –
…Túl, túl e hegyeken, lent a hegyek alján
egy bús napszámos vár kis előlegért az ünnepi fényben
ragyogó kastély söpört udvarában… várja, hogy szólítsák… erre kell gondolnom.
Égő arcom a morzsás földre hajtva gondolok apámra.
Hiába, hiába ragadnák magukkal a mennyei táncba
rohanó szép felhők sóvár képzeletem’
hiába kocint gyöngyöző fényt reám ezer csengő levél!
– menjetek el felhők, vonuljatok el gyorsan én fölülem –
nem feledhetem én népemet ott alant!
A porzó utakat, a fortyogó várost, melyen áthaladtam!
Nyirkos falak alól nézett egy vén munkás a sustorgó napba
és itta pislogva, mint jó rumos teát,
ezt láttam jöttömben… Sokfelé jártam én s íme bizonyságot tehetek arról
akár az Istennek! hogy lent a völgyben gőzölgve nyíló földön a földmíves
ragadó tenyérrel tólva a végtelen grófi barázdán az ekét
undorral rugja szét a villogó hantot –
és tudom, ha kiér és alkonyattájban két ökre előtt hazafelé ballag
s a jó tavaszi szél inge alá lehel
ő csak nyomorának pállott szagát érzi
és a szennyes csöppet, mi bordái közt siet –
az út két oldalán ibolyák lángolnak,
félrehajlik lángjuk ahogy ő elvonul dús trágyaszagában
lehajtott fővel cipelve súlyos, érett gondjait
át a zajongó évszakokon, lassan, erjedt keservében, némán, ki-kiköpve.
Nem ismer ő téged, mennybéli Úristen! Vidám ünnepeden
ő sötét tolvajként tekereg az aranyhullámokkal csengő földeknek partjain
vagy ül az istálló megett… lent, lent nagy mélységben… föl-fölveti fejét, századok ködén át
nem látja a házat, melyből a tizenkét férfiú kilépett lángnyelveddel fején
 

Nyugat, 1929

 

 

 

Elégia

Lassú szekérről melynek zörgését felissza a nyugvó őszi por
egy férfi nézi a tájon élete múlását –
mintha halálos elítélését hallaná olvasni: néz a messzeségbe értelmetlenül!
férfi ő és könnye mégis majd kicsordul a fényes gyeplőszárra.
Férfi ő, igen, fajtájából egy – népének zajosan egykoron megindult
vad árja hozta őt idáig és dobja fel mostan fájduló
szivét a mély áram szinére, a langyos őszi levegőre –
érzi szivén a rőt, lágy fény öblítését – s ha nem szégyelné sírna.
Az alkonyatban lassan foszlik az ősz a tájra és reája!
s míg lovai krumplival megrakott kocsiját úgy vonják mint a hattyuk
ő sorsára eszmél… remegve nézi az elomló vidék tárgyait suhanni –
oly magányos, hogyha isten megszólítaná, mostan mint társával beszélhetne vele.
Úszó kocsiján összegörnyedten ül, görnyedten mintha takarni akarná,
megvédeni szivét mely lapul mint állat emelt husáng előtt
lapul és reszket a fájdalom előtt mit még nem is ismer –
szerelmes leány reszkethet így első feláldozásától – forró tagokkal bújva kedveséhez.
Csillognak a rétek nedves kék szemekkel, lehunyja szemeit a férfi s úgy érzi
minthogyha szekere e hallgatag úton a földről, életéből
kanyarodna el és vinné vinné el őt hírvivőnek
hogy elmondja mit látott az örök világon, mit gyüjtött magának, mit visz el a földről.
 
Hirtelen
emlékeznie kell
Triére városára
hol egy vasárnap járt
ifjúságának kedve
a felöntözött utcán s ablakokon
az egyetlen villamos mint kis kutya
szaladt utána messziről s csaholt
 
nem érezte éhségét ő
rongyos sipkáját félrecsapva
úgy hordta mint olajbogyós koszorút
lant gyanánt botot pörgetett s dudolt
 
a Városháza elé ért éppen
mikor a déli toronyból zengő
ezüst madarak rajzottak szét a tér felett
fölrebbentek az összes faliórák
ha akkor méltó hangszere lett volna
ha megpendíthetett volna egy napsugárt
csapongó csendülni vágyó örömre egy percre
áthangzott volna egész Európán
Szárnyra két e boldog lárma benne most és viszi – magosan van ő, ó mily magosan
csak féloldalt mer szertepillantani, ha lenéz leszédül a mély fájdalomba
az alsó hideg árba, ahonnan felszakadt s ahonnan susogást
s panaszt vél hallani s átkot mint füstölgő kanóc sistergését.
De a legszebb emlék, mint az átlőtt madár csak egy pillanatig
furja magát föl-föl a kék öröklét felé, azután lefordul
apró porfelhő jelzi hova hullott, hol kinlódik, véres
szárnyakkal hol hal el –
Percre érezte, hogy ő – ő felszabadult!
felszökkent a sáros folyamból, felszökkent a szennyes
történet-előtti korból amely sorsát vakon hömpölygeté –
lelke fölébredt – hogy nyílani kezdett, szemére azonnal könnyek harmatoztak
Föl-fölhorkan a két fáradt ló s ő némán
mozdulatlan gubbaszt kocsiján és úszik…
néz a messzeségbe értelmetlenül! – s csak könnyei folyásán
érzi, hogy él, él mint egy rossz emlékben.
 

Nyugat, 1929

 

 

 

Szerelem

Féltve ölellek át, alvó meleg jövő –
Gyerekkoromban így vettem ingem alá
rablott madár-fiat s szaladtam boldogan
cél nélkül véle hogy kis karmával s puha
szárnyaival lágyan kaparta bőrömet…
Így, így szorítom én szívemre most tüzes
kis arcodat! s puha hajad’ és boldogan
futnék ahogy lehunyt pillád csiklandozó
rebbengetéseit érzem – ó álmodó
hallgasd ki e zajos bomlott menetelést,
hegyeken s völgyeken özönlő víg sereg
föl-fölcsapó dalát, mit én se érthetek!
Alszol mosolyogva karom között s pihegsz,
pihegsz és tartlak én s mellemből még ezer
bizsergő mozdulat szállna ölelni mint
lappangó izgatott bekerítő-sereg –
Zászlóktól ég alant egy város s ünnepel!
Mosolyogj meleg világ, kicsiny völgy, szép utam
s otthoni ünnepem! – látod, itt vagyok s szemem
nevet és félszegen tekint szét mint aki
nem érti: miért e nagy öröm körötte, bár
örvend ő maga is hő könnyei mögött…
Álmodj karom között pihegő kis titok,
pihegj karom közé bújt titkos győzelem –
s győzelmem végtelen, be sose járható
tája, hajnalidőn selymesen csillogó…
 

Nyugat, 1929

 

 

 

Hivatlan vendég

Hallgattam a messzi búgást és megálltam… reggel félve léptem bús városotokba!
futó zápor mosta előttem az uccát – mögöttem szivárvány,
alattam a kék ég ragyogott a nedves köveken s úsztatta felhőit elébem –
szédülten lépdeltem hű fellegeimen s Dávidként már lantot kivántam, hurokat…
De friss gondolataim, mik otthon mint fürge hempergő kiskutyák
szaladtak szaglászva előttem, füleltek, s visszakanyarodva
rám-rámcsahintottak, hogy nevetnem kellett –
ijedten s szűkölve bujtak itt lábamhoz.
Megálltam és vártam… fejem fölemelve vártam, hogy egy percre visszahuzódik majd
e zaj mint az apály… s utat nyit… egy percre meglazul e forgó
fájdalom és én vig kiséretemmel mint büszke követség előre léphetek
s tiszta hangomon mint iskolás elmondom: ki küldött e karddal…
Szivem elfogult volt s ölelésre vágyó mint az utazóé
midőn a hajó már a part felé farol, s gépei dohogó
lármája elnémul… és fut hangtalanul ezer szívdobogás
habjain, kipirult várakozók felé és ütődve megáll –
Igy úsztam felétek állván tanácstalan’ felhőim tetején
kutyáimmal és madaraim forgó glóriájával… és néztem fátylas szemmel –
– Akit senki se várt, fogadjátok jól őt, a meghatott utast!
Hágjatok lábára, nyüzsgő gyermekek! Menj véletlen neki’, szemérmes hajadon!
Ó és te, jó öreg! aki befogadtad, ki bölcs pillantással békítgeted arca durva torzulását
Szemed bizsergető melegével aki letörlöd homloka nem egy borulását
vendégeljed csak őt! tolj pohárt elébe – lám már felejtgeti
próbálgatásait – s kellő biztatgatás s kellő kortyok után
torkát köszörüli… – Hallga, tétovázva
felsuhan egy ének egy holdfényes uton
ballagó juhászról, ki megáll s égre néz…
és fiára gondol… száll a dal, kilebben
a nyitott ablakon és hirdeti házad jóhírét az éjben!…
 

Nyugat, 1929

 

 

 

A Tiszánál

 

1

Czibakháza alatt ma este
Láttam először életembe
a Tiszát, némán folyt a gát
Közt, mint Petőfi versin át.
Pap Károllyal jöttünk, vitázva,
Hogy fölértünk a kopár gátra
Elnémultunk, a vén folyó
Elnyelte, mint nyugodt bíró
Gondolatunkat és forgatván
Vitte kuncogó, rángó hátán
Mosolyt villantva – mint a hab
Fordul s tünik a gondolat!
Néztem a folyót némán s mintha
Ezer gondja rajtam át folyna,
Értettem titkos szemvetését,
Nyugalmát s őrült gáttörését.
A tulsó parton egy paraszt
Kapált – én tudtam, ugyanaz,
Akit Petőfi látott hajdan
Izzadni gondban, kínban, bajban.
Hunyt a nap. Az ég peremén
Uszott egy véres költemény
És lent a folyó haladt vér és
Tűz közt, mint fájó szülő-vérzés.
 

2

Lobogó sikság és köröskörül
A végtelen ég, mint födő,
Alatta tompán fortyog a heves
Délben a táj és tajtékozva fő.
Hajlonganak a zöld nyárfák a szélben,
Gyökerük tépi a talajt,
Mintha mennének… minden lépéssel
Szivemig rántok egy-egy néma jajt.
Az én földem ez is, örök magány
Susog a lombokból felém.
Az én népem ez is… tört szemek
S rángó dühök a szájak szegletén.
Nem jutott nékünk ebből a földből
És nem fog jutni egy falat.
Lépek s kiáltok. S zajongok, amig
Egy röggel be nem tömik szájamat.
 

Új Magyar Föld, 1929

 

 

 

Szerelem

Ottkünn az őszi tiszta légbe már a szél
sötétséget kavar s jajongást, szenved és
sistereg s forr a táj! mint hitszegő tanúk
futnak tolongva fölülünk a fellegek –
Nézem megrezdülő pillád – mögötte mily
lágy szél suhan!… nézem lágy ajkaid felett
a csillanó pihét hajlongani meleg
lehelleted édes almavirág-szagán…
Alszol növekedve s bízva e szigorú
földön, gondtalanul mint a szivós bokor
mely tudja mit keres! Mellemen két szelid
karocskád szomjasan fonja át sorsodat…
Ottkünn most a vidék sötét s boldogtalan!
A sáros burgonyaföldről rakott kocsin
didergve tér haza az alkonyat alatt
az ázott földmives… A nádasok felett
őrjöngve csapdos és sikong egy ittfeledt
bibic… s távolról mint évezredek mélyiből
kongatja hangjait a templom a szinig
telt láthatár alatt – künn most rohan tova
őrjöngve az idő és véle életem!
ezt érzem s rettegek, ezt érzem én, de te
aludj, aludj, neked nem múlik az idő!
te csak aludj, aludj… szived körül talán
most nyilik egy meleg bimbó és titkosan
kis lelked megremeg s szétoszlik s átoson
új fészkibe… – s jöhet vihar reád s jöhet
aszály, te állsz egyre s növekszel! és a föld
szikkadhat, rogyhat és repedezhet: te állsz,
kapaszkodol makacs gyökereiden és
hajlongva vagdalod a szélbe rengeteg
szirmod, magod – sikoltsz, sikongsz és boldogan
fúrod mélyebbre még szomjas gyökereid
s szivod a drága lét s magasodol s forogsz
s bomolsz a hegycsucsán megtépve, fölzilált
ágaid, szárnyaid csapkodnak, ó de te
tartod karmod között kopár zsákmányodat!
mélyednek karmaid – ó száz finom gyökér
fut át, kötöz, bogoz s e hánytorgó sivár
föld érted s miattad nem hull szive szerint
ezer darabban a hűs csillagok felé!
 

Nyugat, 1930

 

 

 

Ime az én népem…

 

1

Magányos énekes kezdő, rekedt szava
egy nyári délelőtt, melynek magos ege
oly kedvező a dalnak, oly szabad!
Az út mentén zölden lángoló-dadogó
kukorica-nyelvek közt tünődve jöttem
a régi domb felé –
hányadszor, hányadszor egy új élet felé!
hogy széttekintettem –
a fortyogó fényben kezeit két ifjú szemére szorítva
homlokán a körben föl-föllobogó táj
lángkoszorújával, oh emlékei égő vad koronájával
kiált a kiáltó,
kiált a kiáltó, ki gondolatjain egyre magosabbbra
lépdelve hirtelen, ott a fényes mezőn,
ott a szerteszéledt kapálókhoz közel
merész hegy csúcsára érkezett és szétnéz:
azért állsz magosan te költő, hogy kiálts!
Ime az én népem
ime az én népem, apáimnak népe
mint érc-csattogtató barbár idők porban futó rabszolgái
szolgaságban él e mosolygó dombok hajlatán s azon túl
a Kárpátok kemény markában s azon túl
minden vidéken itt, mint a nap e dühös
csősz lángoló útján dohogva megkerül!
 

2

Nekem kellett ma ezt elkiáltanom,
mint a rémületet, amely a seregben
szívtől szívig cikáz, míg egy torzult szájon át sercegve kitör –
vagy mint egy elszánt hurrát!
Vidám dallal jöttem egykor én felétek.
Megtorpanva könnyen emelkedő utamon énnékem
kellett ma hátrálva elkiáltanom a
szerencsétlenséget, mely recsegve pusztít
köröttem rejtőzve s futását harangok
nyelvei dadogják – sorra elnémulnak –
füleltem és léptem s reszketve megálltam.
Csengő harangkongás mely rezegve küldi
izgatott melegét, elfullad… s utána
újabb harangkongás és újra egy újabb!
Ime az én népem, amelyből feljövök
ime a nép, amely beszélni tanított,
amelynek szögletes arcán az arcomat
mint tükörben látom: a magyar nép, vérem
folytatása némán
fuldoklik urai százados szennyében
arccal a föld felé, istentelenül és
szíve ki-kihagy már mint a lélekharang.
 

3

Ott egy tanya, kis béresház lapul
feltolt gerinccel egy akác mögött
a sík vidéken, mintha századok
távolságából kémlelődne föl –
a felhőkből, ha rátalál a nap
véres pillantást vet kis ablaka –
Lapul, lapul, vár, érzem, jelre vár,
ha percre egyszer elfordul ura:
körötte messze dobva szét a port
tajtékozva torkára ugrana.
 

4

(Lásd: Nem ily dalra címmel a kötetben megjelent
versek között.)
 

5

Figyeljétek szavaimat,
ha lehullnak idő előtt,
vegyétek fel gyorsan őket,
mint jégverte madárfiat,
amely nem tud még szólani
s hála gyanánt kettőt csipog,
ahogy a légben fennakad
s esetlenül továbbevez
vérhullatva a fák fölött.
 

6

Azt a barna fiút, aki voltam
láthatjátok most is minden falu mentén,
a kerités lombján át, ahogy benéztek,
ott ül a kút tégláin, meztelen
lábujjait kapkodják a kacsák
vagy szalad anyjához és kis kezeivel
viszi, viszi ő is a tejjel telt sajtárt
a büszkeségtől és egy simogató
tekintettől fülig kipirulva
És ha tavasz felé, vasárnap délelőtt
átmentek a főutcán, a templom
udvarában most is láthatjátok
azt a kamaszt is aki voltam –
hirtelen lendülettel
dob fel társai között
egy marék fényes pénzt a nap felé
s azok csillognak, mint maga a szerencse
ő rohan aztán,
hogy a toronyban dél kezd kongani
sarkában egy lompos ugráló kutyával
a szűk utcákon át húsleves-szagok közt
evőeszközök csörömpölése közt.
Ismeritek
a rossz ingű diákot
kit nem lehet meghívni vasárnap délután –
apja kucsmájában
áll a korcsolyapálya kapujánál,
boltok előtt látni ácsorogni
az üvegen át egy nyitott könyvet betűz,
sunyi tekintettel jár a decemberi
estében – a fényes boldog kavargásban
most mérgeződik meg egy egész életre,
szive lapul még mint az űzött farkas,
lapul még és figyel – mezők zöldje villan –
fut már fut a szomjas garabonciás.
Hány, ó hány alakban bujkálsz ó te lélek!
hány sorson szaladsz át izzva, ó hány szíven,
mely egykor tied volt vagy lehetett volna!
ott kuporogsz
e cselédlány szemében riadtan
megismerlek
e napszámos szemében,
hullnék reá mint boldog ölelésben
egy ember szól de milliók nevében.
 

7

A megaláztatás mit nyeltem,
a szégyen mit leszegett fővel
hordoztam és az arc-csapások,
melyek gyermek-tekintetem
keményre verték, mint acélt –
tudom, tudom, hogy mindez rajtam
keresztül e világ nemes
vezetőinek oktató
eszmecseréje volt a jámbor,
istentől szolgaságra rendelt
néppel, mely már föl-fölveti
fejét s szeméből, mint fulánk
nyúl hosszúra lapos harag.
Magamért tán még megbocsátanék –
rongyos csizmákban induló
fölétek léptem! – ifjú szemek
fényesednek amott elém,
mint kezdődő majális-est –
de én csupán követ vagyok.
Csak egy a népből, semmi más,
ki jött, hogy szóljon s eltünik
s csupán – kis idő teltivel –
a futva sokszorozódó
visszhang tesz majd bizonyságot
arról, hogy igaz volt szava –
panaszoljam hát hangos szóval
egyenként elsorolhatom,
amit húsz évig számbarágott,
mire fenyítve megtanított
sorsom, e lenti népnek sorsa, hogy
elmondhassam, ha szólhatok majd
egy mondatban, egy kiáltásban.
Hányszor feledtem volna már
sebeimet! hányszor kitártam
karom felétek – egy tekintet
végigvágott, mint korbács rajtam,
tizedizigleni mélyből
véltem őseim üvöltését
hallani megszorult szivemből.
Most már késő, késő már minden,
emelhettek és küldhettek
koszorút, gyöngyöt, gyönge leányt –
remegve búvik kedvesem
szívem fölé, gyenge karja
nem emelheti föl szívem, a
századok fájdalmával teltet,
a dús, trágyaszagu, meleg
szegénységbe gyökerezőt.
Oltsátok el mosolyotok,
nincs az a fény, mi sebeinket
beszáríthatná, mint a fába
vésett jelek, nőnek és nőnek,
és ahogy nőnek, úgy hasadnak,
felrepedt ajkakkal tátognak,
szörnyű vart forrva, meredt szájak
üvöltenek az öröklétig
s túrnak szívbajos tajtékot.
 

8

Ime a hang, az első – jöhet
sípolva rá a büntetés:
magoslatáról a követ
a mélybe ugrik, a meleg
erjedve fortyogó vidék
óceánjába, vak nyomorba –
Ott úszik, hordja szürke ár
s ahogy még percre felmerűl
s haját megrázva visszafordul:
„Quod dixi – dixi!” – hallani
s „Láttok ti majd még!” – hallani
s káromkodás foszlányait
mit gyorsan széttépdes a szél.
 

Nyugat, 1930

 

 

 

A próféta

Gyermekkoromban sok gúnyt nyeltem
nevem miatt; a prófétának
nem egy dolgát megsirattam én
udvarán a kis-iskolának.
Néztem is gyakran haragosan,
fürkésztem gyűlölködve hátra
a vad öregre, ki mérgesen
jár föl-alá a Bibliában.
Ott élt; neve ezredeken át
keringett míg ősömre végre
ráragadt, a kócos jobbágyra,
mint a madár a lépvesszőre.
Mi közöm hozzá? – védekeztem,
szégyenlettem a rokonságot,
a kis aggastyánt, ki dohogva
mindenütt hibát, romlást látott.
A dühös zsidót, ki zihálva
apró ökleit rázza egyre
és századok sűrű ködéből
figyel, szemeit meregetve.
Szégyenlettem, már nem szégyenlem,
vállalom furcsa örökségét,
s mint hálás unokához illik
arcára mosolyogva néznék.
Mint egykor dédapám lábánál,
hallgatnám szavát: ravaszkodva
kérdezgetnék és biztatgatnám,
hogy lelkesen csak továbbmondja.
Illés: rókáknak pusztítója,
elvadult erdők felverője
emeld csak, rezgessed csak hangod,
hogy egy vidék visszhangozzék tőle.
Dühöngj csak, ordítozz pusztító
önemésztő haragban égve,
így könnyűlsz, így szállsz hirtelen majd
dühöd lángjai közt az égbe.
Igen, így szeretnék már én is
élni, örök sugalmazásban,
örök tiltakozásban, örök
hadakozásban e világgal.
S örök világításban! éles
szavakat pergetve mint lángot,
nem is tudom mily ős elemmel
tartván titkos atyafiságot.
S úgy szeretnék már én is múlni
e világból, egy lángolásban.
Egy villanás és ne maradjon
áruló hamu se utánam.
 

Nyugat, 1931

 

 

 

A hírlapíró

Ahogyan a sertés orrát a trágyába
fúrja és ott szortyog s sziv érett illatot
úgy furod, nagy szellem! te is a jóllakott
burzsoák, kéjhölgyek, selyemfiuk piszkába
orrodat és röfögsz s bemázolt pofával
fordulsz az ég felé és kezded himnuszod
e szép létről, míg a megfontolt alkuszok
a köz kebléből hars éljenzés szárnyal.
Hajlongsz: no ez szép volt; lám, a művészethez
értesz! no igazság bajnoka, most kezdjed
a nép jogaiért az ősi küzdelmet,
méltón emlegetett hős-mesterségedhez…
És te kezded: egyik végtagod a szivet
gyúrja, míg a másik finoman hátranyul
s míg pislogva várod: valami tán lehull,
hangod egyre hősibb trillákba lendited.
S míg köröttünk dühét fortyogja egy ország,
kacsintsz egyet s hosszú karodat fölvetve
megadod a hangot, a vezérlőt, melyben
mint tányérodon a kés sikolt a hazugság…
 

Front, 1931. december

 

 

 

Óda egy nagy afgán költőhöz

Ó, mint köszönjem a kegyet, Dicső!
Ajkadra vettél engem, a parányt!
A nagy s hatalmas egy bolhán mereng
(mert így szólítál –) s dalt kezd róla! oh
hogyan dagasszam méltón keblemet
s hova ugorjak most a büszkeségtől!
Nézd, zavar és gőg pírja váltja egymást
orcáimon – oh hadd vessem magam
elébed Láng és Lobogó s Torony!
s szűzek ábrándja: égi Gyertyaszál!
Térden s lapítva hátsó tagom is
s nyakam tekerve csak feléd a porból:
szabadna szólnom egyet (oh csak ezt még),
viszonzásul s a hálától dadogva?
Váltsad be amit igértél! mire
kis pisszenésem ingerelt s ijesztő
magosságodból vesd el lantodat!
teljes erővel! Úgy! Jó messze szálljon!
hogy végcsörömpölésének zaja
se sértse érdemtelen bús fülünket.
 

Nyugat, 1933

 

 

 

Álarc

 
Amit kimondok az fedez s takar,
Álarcként leng közöttem s köztetek
Mosolygok, mig torz fintoraival
Mit elhallgatok: gyilkosként liheg,
Vicsorg, hörög, csak vért, csak jajt akar.
Gunnyal várom hogy főbelőjjetek
 

Toll, 1934

 

 

 

Nem olyan sűrűn…

Nem oly sűrűn, de ládd, tisztábban
futnak már, futnak a szavak.
Nem tülekednek, nem civódnak,
szép sorban ringanak.
Kutattak egykor; vad zavarral
ásták, vájták az aranyat;
boldogok már, ha útjuk ágyát,
nem kavarják fel a sarat.
Átláthatsz azon, amit mondok.
A tündöklő áram alatt
homok és kavics, hogy ha csillog
a víz csillog csak, a patak.
Kavics és homok, sár, törött gally,
ez ékesíti utamat,
mert nem a vak föld, fényt reám már
ő szór: az ég, a nap.
 

Nyugat, 1934

 

 

 

Napló

1934 Karácsony

 
Mi lesz velem… Mindenki vallomást,
önéletrajzot, naplót ír köröttem.
Reszeli szobrát ellenség, barát
az öröklétre… Én meg csak tünődtem.
Verset irtam, jót, rosszat egyaránt.
Nem is gondolva, hogy a nőnemű
Jövő fülének is több élvet ád:
kedvesebb lesz a pletyka, mint a mű.
Éj van; az éjben fényes ablakok…
Te tudod azt, te mindenható isten,
megannyi lángelme forr, izzad ott:
valakit végre jól befeketitsen.
Mint fövény s füszál olyan számosak
Uram, kik engem is figyeltek itten…
Oh nyujtsd pallosodot, a lángosat,
hogy ellenimet én is kikészitsem.
Mert fenyegetnek… Nyolc kötet után
közelg a naphoz, jaj közelg a K….
mikor utólért a Dome terraszán…
Mi lesz velem, ha csupán őt olvassák?
Tüzelem máris néma müveim,
mert kivüle még nyolc-tiz hatalmasság,
mint golyóhalmon, ül emlékein,
s vezeti földön, föld alatt a harcát.
Így készült mindig a jövő, tudom.
De csábit, vonz engem is az öröklét!
Kajla fülem legyen, gacsom, pupom,
ha kitapsol az utókor-közönség?
Hol minden szót tőr s csapda vár, már szótlan
a társaságban magam meghuzom –
majd otthon! Otthon elkiáltja tollam,
pályám mi bölcsen és bátran futom!
S mi hős valék… Mert először is ezt
hagyom e korból örökségbe hátra.
Egy hős alakzat, kit mi sem ijeszt,
parasztok, prolik dali ideálja,
s a hölgyeké is… Hány sugá: szeretsz?
(Nevük fölirvák) Szóval egy vezéri,
nagy jellem, rólam bármit is jegyez
N....., I........s – last, not least: Hetényi!
Mi fájdalom, hogy egyedül valék!
Pusztába hulltak szavaim rekedten.
Mint vásáron az igali fazék,
hasonlót hozzám hasztalan kerestem.
Így éltem én, így próbált az idő –
Van, mondták, még pár költő… lent megettem,
nagy messze… egy-két kisérletező –
izé… mizé… a nevük elfeledtem.
Mert e sárföldről fel csak úgy repül:
az igazi költő – látom, valahára:
ha törik-szakad folyton istenül:
magába fúj szuszt és nem a dudába.
Hát szállni fogok, szállni! Oh lapok,
miket tollam már eddig beirkála,
élményeimmel, mint a csillagok,
ragyogtok a nagy magyar éjszakába.
Példát és utat kell mutatnotok
itt a magasban hol örökre égtek,
hogy azt ki benne otthonin forog:
hová nem ragadja föl a költészet!
Hogy az öröklét hüs legében itt,
a lant bajnoka annyit emelődhet,
ahány kartársat buzgón kiszorit –
jogán a gonddal ápolt őrületnek.
Teremteni! – ah érzem már a kéjt,
egy világot tartani a kezemben!
Nem költött hőst, de eleven személyt
gyúrni, fúrni és ütni szét kegyetlen,
hogy ha meguntam, vagy ha ő megunt:
ez az isteni s nagy a müvészetben –
Már értem én is. Nyilik már az út.
Az első részét máris befejeztem.
De jön a többi! Jön! Jön! Mint falun
a cirkusz híre az állatsereggel.
Bujnak kebelem ketrece alul
uj verssorok vérben forgó rimekkel.
– Hust-vért akarunk! sziszegik vadul.
– Naplót! Gyerünk már! Kezdj belé legottan!
– Rögtön elkezdem – mondom vigaszul –,
mihelyt a mondandóimból kifogytam.
 

Nyugat, 1935

 

 

 

Téli köd

Sápad a nap, éled a köd,
vonaglik a vizek fölött.
Búvik, lapul még, a füzes
mögött hánytorog, tünedez.
Mint szennyes, gyáva gondolat
erjed, szövődik és dagad.
Kikémlel, gyűjti erejét,
egyszerre fölveti fejét.
Mint százfejű ős-szörnyeteg
egész testével fölmered.
Végig a parton talpra áll,
megrázkódik, útjára száll.
Kibomlik, fölfújja magát,
emeli borzas taraját.
Dohog, dörmög, hajladozik,
falja a fák tar gallyait.
Minthogyha maga a folyó
törne ki gátja alól.
Itt kúszik, fölugrik amott,
kaparná, falná a napot.
Fölnyúlik, eldől szennyesen
hömpölyög szét a réteken.
Hol minden fűszál, mint a szeg
megcsillan, külön megremeg.
Bőgnek a barmok, micsoda
varázslat rohan itt tova.
Milyen szörnyűség, őrület –
rombolja már a hegyeket.
Minthogyha körül a világ
egy tűzvész volna, sárga láng.
Terjeng, elér mindent, akár
egy szörnyű hír, egy vad ragály.
Téveszme, butaság, amely
falvakat, népeket benyel.
Fojtogat, fertőz és vakít,
dobálja mocskos karjait.
Harang csendül, mint a víz alatt –
földönti mind a tornyokat.
*
Gyűrűben lépek, kicsi tér,
szűk tisztás csak, ami kísér.
Három lépésről vad sereg
ágál köröttem, nyíl, sziszeg.
Ott gúnyol, gyaláz, fenyeget
de nem mer jönni közelebb.
Ó, hű öntudat, gondolat
védelmezzétek váramat.
Tekintetem, mint kard suhog.
Megyek, vissza se fordulok.
 

Népszava Naptár, 1936

 

 

 

Lied

Nem lehetett volna magasság,
melyre nem török fel utánad
s most nem lehetne olyan mélység,
melybe le nem taszitanálak.
S csak mosolygok félszeg mosollyal,
már mintha emléked keresném,
helyet cseréltünk már, be gyorsan
betelt a törvény.
Eredj – mondom, de csak magamban,
eredj már – s magamhoz ölellek,
mit elvesztettem én örökre:
a békét legalább te leld meg.
 

Nyugat, 1936

 

 

 

Örvendj, magyarom…

Oh nép, akadt hát pártfogód!
Szabadság, bajnokid teremtek!
Pusztuló tájak, dőlt zsellérsorok,
Fény Hunnián! – nem-félő kebeleknek
 
lettetek édes gondjai!
Csitulj szív, békétlenkedő;
nyugodj, magyar, hajtsd vissza fődet.
Tudják mi kell már néked, sőt mi kő’
tapasztalt és hív őrei a földnek,
 
kik őrzék tiz századon át.
Oh megvédenek ők, meg ők
a rázkódástól, mely a honra:
szegényre, busra dőlne, ha a föld-
s a tulajdon-biztonság meginogna
 
s az ősi alkotmány vele!
És minden ország támasza,
talpköve, a méltó kamatláb!
Ily tiszta egység nem volt még soha
mióta mindezt ők meghóditották
 
a karddal, mely befele üt.
Örvendj magyarom hát, dalolj
s kövesd őket, mig elvezetnek
az igéret uj földjére, ahol
a tiszta jog: a paraszt – és eretnek –
 
égető nagy törvénye dönt.
 

Nyugat, 1936

 

 

 

Magamban

 

1

 
Magamban kutatom, Ki vagy.
Arrébb teszem a jót a rossztól –
 
Melyikben vállalod fiad?
Istenem, kit választol?
 
Szenvedtem, arcomon nyomát
hordom még minden mozdulatban.
 
Gyilkolván ismernék reád?
Vagy rá a bűntudatban?
 
Iszonyban? Mint búvó patak
kanyarogsz tetteimben.
 
Eltünsz. Fülelem hallgatag,
hogy munkálsz, forrsz, dohogsz lenn.
 

2

Én fölkináltam, ha segitsz,
 
segítek én is néked,
hogy megszülessen bennem is
 
csillogó gyémánt-lényed.
Kisértet! Rántanám karom.
 
Mint megszorított ujjak
bögyéből a vér, árulón
 
a könnyeim úgy hullnak.
S a szavaim. A szivemen
 
hordom a markolást már.
Cseréld föl napom – éjjelem,
 
meglátod, mit csináltál.
De elfordulsz. A férfiak
 
csak áldozatod, engem
látnak őrültként megtagadt
 
másommal verekednem.
 

Nyugat, 1939

 

 

 

Mindent megértesz

Mindent megértesz: nemzetek, honok
legázolását, az eszmény s a jog
bukását, sőt a magyarázatot –
 
A felsőbb érdeket!
Érdemed volna – még megérheted –,
 
hogy érvedet
 
az ész helyett
isten nyakadnál adja értened.
 

Nyugat, 1940

 

 

 

Neved egyszerre…

Neved egyszerre kiköpi:
a langyos émelygős neki!
Erős és kemény: parazsat,
jeget eszik a te Urad!
Azt kér, azt kinál vidoran
az én Uram, az én Uram.
Aztán, hogy tétovázni lát,
kiköpi azt is, mosolyát.
Táltosnak látom, mennykövek
között dörög már, úgy nevet.
És úgy gúnyol fennhangon, ő,
a rég oly halk, békitgető.
Keblére vont, most iszonyat
elől takarva arcomat,
sörénybe bukva ügetek,
pedig csak tőle rettegek.
 

Nyugat, 1941

 

 

 

Voltunk – leszünk

Voltunk – leszünk magyarok?
Én már csak megmaradok.
Hol üköm is félve szült,
ülök, ahol dédem ült.
Települt vagy menekült,
vagy jajongva elterült.
Fájt a szív és fájt a talp.
Eb megy innen, azt zavard.
Száll a boglya és kazal,
hej de kicsi egy vihar.
Viszi a viz a buzám,
ezt tudod csak, egy komám?
Körülnyal az áradat,
beljebb húzom lábamat.
Lejebb húzom fejemet,
ketten volnánk, förgeteg.
Jön a tatár, a tokos,
megy az örmény, az okos.
Ki kocsin megy, ki gyalog,
ki meg faron vánszorog.
Jön az örmény, az okos
megy a tatár, a tokos.
Indulnak a házfalak,
nagyobb lesz hát az ablak.
Tokos, pohos, potrohos,
összebékül, mind okos.
Az lesz csak a jó világ.
Akkor van, ha nincs hazád.
Ég a pajta, ég a ház,
hajdu sógor, mit csinálsz?
Cigarettát, tüzemen
gyujts te is rá ügyesen.
 

Nyugat, 1941

 

 

 

Schöpflin Aladár ünnepére

Csöndesen és egyenes járással, egyre
 
kimérten… s inkább hallgatag,
nem hiu célt, hanem azt, csak azt tekintve,
 
ami szegélyzi az utat:
kertet, ugart, pihenő aratót, majd aztán
 
urat, szegényt a ház előtt,
egyként megmosolyogva a gazda arcán
 
a félelmet, az örömöt:
így megy a férfi, akit útján követnék –
 
Így jársz barátom és nekem
vígaszom arra: mocsok nélkül lehet még
 
átkelni ez egy életen!
Tiszta, derült lehet az, ki már úgy indul:
 
a sorsnak felel; s megfelel:
itt van a munka, a kész… de művein túl
 
még önmagát mutatja fel.
Mert hol a cél, az iránytű, ha nem itt benn,
 
mondtad; úgy nézek fel reád,
mint amidőn kinyitottad, egyszerűen,
 
börtönöm cellaajtaját.
 

Magyar Csillag, 1942

 

 

 

Vonatból

Szeszgyár áll a nagymajtényi síkon,
barna füstje messze ellobog.
Már kepében a búza; a szittyón
gólya, bíbic szárazon topog.
Disznófalka jár a sárga réten.
Száz meg száz apró rög feketül.
És a sok rög, mit nyomuknak néztem,
károgatva, ríva felrepül.
Varjúsereg száll el- s szétbomolva
a síkság, a láthatár felett:
pernye borul a tág napkorongra,
tépett zászló veri az eget.
Hej Rákóczi, Bercsényi!… Megzökken,
fut a vonat, porfelhőt kavar.
Fut – mintha csak azóta szünetlen –
pirul, iszkol bennem a magyar.
 

Magyar Csillag, 1943

 

 

 

Petőfi

Százhuszadik születése napján

 
Jó minden ürügy s alkalom már,
jó minden emlék s forduló,
hogy ünnepeljenek. Szűkén van
a tűz, a körülülni jó:
melegség! Elkelne naponta
egy Petőfi – ha zord a nap.
Nemes halott, feledd, hogy akkor
be sokalták a sorsodat.
Feledd a sírt, a sárt, a várost,
hol kővel dobált meg a nép.
Megbocsátottál. Feledd: attól
lett a feloldott csőcselék
még aljasabb… Hogy érte haltál?
A sas meghalt, a verebek
csak hangosabbak: ládd világ, mily
áldozatot érdemlenek!
Én nem gondoltam ünnepedre.
Szívem mélyén oly egy vagyok
veled, mint hogyha bennem élnél;
bocsásd meg a szerény lakot.
Pirulnék ünnepelni téged,
adóm ily olcsón adni meg,
amért te újra – ittbenn érzem –
odadobnád az életet.
Kiért? Miért? Oh be jól értlek
érthetetlenül is, akár
eszmédet, melyért holtnak ünnep,
élőnek átkok átka jár.
Nekem is – jöjjön, érjen még több
gáncs és gyalázat: legalább
én vezekeljek, legalább így
hasonlítson valaki rád!
 

Magyar Csillag, 1943

 

 

 

Éjszaka, szél

Ugatnak az ebek, és nyínak,
kiáltják az éjbe, fülünkbe,
amit a villámok fölírnak.
Már csak az őrült, csak az állat,
a bőgő, szomjas szél ád hangot,
hogy ami fáj, hogyan is fájhat.
Mit írsz te? Dobd el azt a tollat.
Az ebet hallgasd, a szelet, a lángot,
hogyan nyelvelnek s káromolnak.
Nyelvelnek, míg falvak ropognak
s városok szájában a tűznek,
csak az igaz, amit ők szólnak.
Ki hisz még emberi beszédben?
Ki hisz? kérdem: a lelked kérdi.
Én sem, a föld sem, fönt az ég sem.
 

Magyar Csillag, 1943

 

 

 

Halottak napja

 
November szülötte, a temetőben
 
ringatózom megint, mint bölcsőben –
 
oh hegyi temetők,
 
a völgy fölé nagy állatként felállók,
 
hajóként ingók, büszkén messzeszállók
 
és elmarad a föld.

Egy ember nyakában hatalmas barna-zöld koszorúval, mint mentőövvel kapaszkodik a hegyre. A másik a kezében hozza. A harmadik… Hajóvészre-szántaknak milyen ájtatos, de mindenre felkészült csapata ez, ez a csúcsra vonuló? Ott keresik a tengert? Az esti bárányfelhők nekik hullámok? Hogy illik a gyászhoz a képtelenség.

 
Nincs kivilágitás az idén erre.
 
Sötétben siklik a hajó előre,
 
az angolok miatt.
 
Hol van a régi mindenszentek fénye?
 
A békülő halál szép ünnepélye?
 
Munkáé most a nap.
 
 
A dolgozó halálé.
 
Halottak napján jöttem én a földre
 
a szép hajóval. Izgatottan-félve
 
várom mindegyik év
 
tél-fordulóján, hogy visszajön értem,
 
jő fényesen, hogy fölvegye az éjben
 
elveszett gyermekét.
 
Beh jó az elsötétités. Megértem,
 
mennyivel jobb a halál észrevétlen,
 
meghitt lepel alatt,
 
akár a szerelem! Hold, tiszta csillag,
 
te lásd csupán, ki eddig is láthattad
 
elalélásomat.
 
Nézz föl, csak az vigasztal.
 
De ki nézi szekérnek a Göncölt? S medvének! Óriási
 
meritő kanál, kikészitve.
 
Már forr a lé.
 

Magyar Csillag, 1943

 

 

 

Válasz egy kérdő levélre

Nem szólhat az,
ki nagyon is sokat
tudna már szólni –
Omló világot hallhat válaszolni.
Sok nagyon is,
amit szemem, amit
szivem lát s látott –
Megdermedsz testvér, hogyha fölkiáltok.
 

Magyar Csillag, 1943

 

 

 

Ady

Elsüllyedt jövő
A lázat, vágyat ki idézi fel?
A birodalmat! Víz alatt borong.
Ki hallja azt a szebb hont ott alant?
Csak harangjának hangja kong.
A félrevert és elsülyedt harang.
„Gályák” és micsoda „ékes hajók”
úsztak el egykor – vágy volt, nem egyéb?
De nem feledi a szív sohasem,
mi volt az ifjú messzeség,
holnap, egy szűzi napkeleten!
Támadj, merülj fel, elsülyedt haza,
legszebb, mi felé útra tört magyar!
Verecke után legtágabb mező,
zászlaival, lányaival
új rend ezerévét tündökölő –
Csak a harang szól, a hang, csak a hang,
hab csöngve ahányszor habra omol,
örök temetés zeng a víz felett
s a mult mély országaiból.
Mert ami volt, örökre elveszett.
 

Magyar Csillag, 1944

 

 

 

Szembenézve1

Már magunk is pihegve vártuk,
villanjanak meg már az ágyúk,
dördüljenek meg az egek,
fakadjon ki a fergeteg,
hasadjon ketté a magasság,
mutassa meg iszonyú arcát
az isten vagy az ördög: Ő,
ki lészen értünk eljövő –
Mi a borzadók, tiszta szívvel
kívántuk: öljön már az ember!
A vágy előtt, mit úgy se titkolt,
mire várt még a tett előtt?
Így volt.
Megérdemeltük, ami jött.
…Ezt mondta lelkesen a pap,
bízva, hogy minden úgy marad.
 

Valóság, 1946. 3–5. sz.

 

 

 

A szerelem ismerkedés

Kevés, kevés, mindez kevés,
várlak, szeretlek! Szeretnélek
át- és átjárni, mint a véred,
mint a levegő, mit beszísz.
A szerelem ismerkedés –
a léleknek? A testnek is!
Nem akarlak, csak megismerni,
csak megismerni, semmi mást,
a titkos azonosulást,
mit egyház és bölcselet hirdet.
Magányomat vágyom levetni,
a magányt rólad, mint az inget.
Benned szeretnék lakni, ott,
hol dolgos, szorgalmas szíved.
Egy szívet szeretnék veled!
Tagjaidban vágyom ezernyi
bajom, kínom egy jó nyugodt,
nagy nyújtózással kiheverni.
A ruhám, a házam, lakásom,
te légy a hazám, világrészem,
Európám, a Mindenségem,
végső kitörésem a vak
szolga-sorsból, a lázadásom,
mielőtt elpusztítanak.
Szégyenem már szó s gondolat –
bőrödön, húsodon keresztül
bocsáss magadba mindenestül,
adj olyan otthont, amilyent
magzatának az anya ad,
adj egy lélekzet végtelent! –
 

Valóság, 1946. 3–5. sz.

 

 

 

Töredék (egy folyó mellett)

No nézd, megint egy hal! Únja ez is a habnak
büzhödt ízét – magát a víz fölé veti.
Boldog – bár a napfény-halált ízlelgeti –
boldog, hogy kostolót egy más világból kaphat.
Mint én. Föl-fölvetem magamat egy folyóból
– nyüzsgőn, sűrűn folyik, mint bábot és dögöt
hordó hangyák népe a fűszálak között –
ki-kivetem magam, emberfaj, zuhogódból,
mely posványos vidék ezer forrásaképpen
millió bölcsőből szüremlik és hizik
egyre dörgőbbre a közös egy gödörig
kín, káromlás, sírás vad hang-egyvelegében.
Ki-kivetem magam egy percre és fölülről
még iszonyúbb az ár, s még nevetségesebb
rövid versengéstek, okosak, ügyesek,
amíg elemetek a szakadékba nem dől –
 

Valóság, 1946. 3–5. sz.

 

 

 

Apróbb töredékek

 

Isten

Úgy volna jó e Minden
ura, a mérhetetlen isten,
ha asszony volna, nevető,
anyaként karba felkapó,
úgy ölelő, hogy lankadó;
hatalmas is, de engedő…
 

Vissza hazulról

Nem várt engem itt sem nyugság, menedék,
mint Jónást a cethal, kiköp a vidék,
most öklendez épp ki: ráz, visz a kocsi
vissza a világba továbbküzdeni!
Rajtam a szutyok még, a szag, a szavak,
mik a nyomor tengermélyén bomlanak;
ha tesz isten próbát, azt megálltam én,
és ha szólhat szóval, azt kiáltom én!
De vajh lesz-e még fül, lesz-e arra ma:
Isten szava mindig a mélység szava?
Fura próféta: csak annak szólhatok,
aki a szólásra parancsot adott –
 

Vonaton a Nyírségen

Balfelől a tenger napraforgó
hódolattal szegzi rád fejét.
Jobbkézt, hátra se nézve a sorból,
éppen annyi farral áll feléd.
Bárki vagy, így járj itt a nép közt is,
nem te vagy úr: mögötted a nap – – – –
 

Ősz

Lebbent a szél. A hamuban, tele
dühvel ki-kinyílt a parázs szeme.
Krumplit sütöttünk. Fent az esten át
repülők szálltak, mint a vadlibák –
 

Valóság, 1946. 3–5. sz.

 

 

 

Mi történne

Mi történne, ha a fejembe
öntenék egyszerre amit
te tudsz, mindent! Az úti élményt,
a görög, spanyol szavaid
és szerelmi kalandjaid!
Micsoda szép robbanás volna,
micsoda tűzvész homlokomba!
De másképp tennék valamit
 
attól fogva?
Oh mennyi tudás, mennyi érték
hull naponta a temetők
trágyadombjára! Mennyi hő hevet
döntenek ki az agyvelők
csészéi az ostoba föld
híg sarába évezrek óta!
átkozódtam kamaszkoromba:
ha az jutna a birtokomba!
De más lennék, mint azelőtt
 
attól fogva?
Meghalt Shakespeare, Arany, Petőfi
s megmaradt kincsükből elég.
Oh tettél valamit is másképp
rossz örökös, emberiség,
azzal, mi azóta tiéd?
Milyen irígység parancsolja
hogy kiki sorsa külön foglya,
és ha a lázadás is dolga,
csak megátkozza végzetét
 
attól fogva?
 

Válasz, 1947. febr. 2. sz.

 

 

 

Folyik a csoda

Ez az a csodálatos egy falu,
hol nem történt még semmi sem.
 
Épp csak a háború.
De arról sem beszél már senkisem.
Kilenc-tíz házon nem maradt tető.
Aztán tavaszra ujra lett.
 
Ahogy a fű kinő,
kinőtt a zsindely minden ház felett.
Villog vasárnap csizma, ing megint.
Állnak és nőnek a lányok s fiúk.
 
Mint a virág a sírt,
benőtték jócskán már a háborút.
Szivárogtatja forrás-cseppjeit
a szívek alján éjjel még a gyász.
 
De megreggeledik,
de jön az etetés, az almozás.
Minden a helyén. Az örök kutya
ugat, a halhatatlan borjú bőg.
 
És folyik a csuda,
süt a nap, mint száz évvel ezelőtt.
Mint ezer éve. S látszik már a hold
fehér pénze a délután egén.
 
Megtörtént, ami volt.
Csak legyen elég eső az idén.
(Az élet folyik? Folyik a dolog.
Földhányva gondolom ezt én is el.
 
Vagyok, mert dolgozok.
Az isten bajlódjék a többivel.
Bizony én is egy árkot temetek.
Alján szögesdrót, repeszdarabok.
 
Megleszünk, emberek,
megleszünk ezután is, magyarok.)
 

Válasz, 1947. szept. 9. sz.

 

 

 

Háborús országokon át

Egy fenyő nem hiányzik
Egy fűszál nem hiányzik
Nem kevesebb a felhő
Anyák tán keseregnek
De nem sirat egy lelket
A szörnyeteg teremtő.
 

Válasz, 1947. dec. 12. sz.

 

 

 

Beszámoló Lengyelországból

 

Örvény

Csak szintjét tekintve, az örvény
Szép is lehet: kerengő rózsa!
Másképp beszél, ki forgott benne.
Másképp beszél mélységeidről:
Műveltségedről, Európa,
Aki bejárta Auschwitzot.
Álltam a tábor roncsain,
Körbenéztem az őrtoronyból.
Szakadék úgy nem szédített még.
A tudatalatti poklából,
Neandervölgyből, tébolydából
Vigyorognak föl ott a szörnyek.
De Pithagorász s Edison
És Marconi és Blériot és Krupp
Műszereivel a kezükben.
Dante nem ment oly mély kapún le,
Mint az, aki az indok s szándék
Mögé nézett Birkenauban.
Mert ott támadhat látomásod
Géppisztolyos orángutángról,
Fegyőrnek állított tigrisről.
A szabadság, ha úgy egyé,
Mint az arany, a fegyver és gép:
Az ápolónak állt sakálról.
Az őrültről, ki dinamitját
A föld szivébe tolja végre
A legjobb olajkút-fúróval.
Emberi fajtád holnapjáról,
Ha így halad, ha így halad.
Ahogy idáig érkezett.
 

Hatalom

„A föld színével egyenlővé
Tétessék!…” – olvasta diákként
Valaki s ezt is bemagolta.
„A föld színével egyenlővé…” –
Emlékezett rá, midőn tőle
Várták: ítélj, dönts, az Erő vagy.
„A föld színével…” üvöltötte
Boldogító jó-feleletképp
Az ifjúság-ízű nagy szókat.
„A föld színével” – s máris mértek
A had-mérnökök: fordították
A tett nyelvére a parancsot.
És két hónapig szólt az ágyú.
S hullt a bomba oly kijelölten,
Mint kertész-ültette-gyümölcsös.
„A föld színével!” – pontoskodtak
A romlás gondos szakértői,
Leeresztve a messzelátót.
Mert állt még egy-két toronnyá vált
Lépcsőház, föl az égbe nyílva;
Egymásután derékba törtek.
„A föld színével!” – ropogtatták
Üdvözülten a telefonba
A szók lázas értelmezői.
S a tető nélkül oly ijesztő,
Megnyúlt kémények is ledőltek,
Le az utolsó kapubálvány.
„A föld színével egyenlővé”
Tétetett minden, bizonyítom;
Szemmel láttam, egy holdas éjen.
Vadnyulat láttam futni hosszan
Varsó szívében, a Gettóban,
S annyi lelket sem az ó-várban.
És arra gondoltam: testté lett
Az Ige itt is – a torz Semmi:
Az őrület is testet ölthet.
…A tollat én könnyen kezeltem.
Most meg-megállt szinte magától,
Hegyén a csillám-gondolattal.
Forgattam, néztem, félretettem
S fölvettem újra, nehezen.
Maga volt a vas felelősség.
 

Vigasz

 
Majd játszunk újra. Föld alatt
fekszünk bár, labdázunk serényen,
udvarlunk fent a napsütésben;
koccintgatjuk a poharat…
 
Szivünk ma bármily hallgatag:
fut rajta át, mint fény a jégen
s kigyúl egy jövő nemzedékben,
mi ránk is örökül maradt:
 
az ős mosoly egy szép gyümölcsre,
a nevetés egy lányra: jössz-te,
a sejtelem, hogy élni szép –
 
és reménykedünk. Erre kellünk,
ebből él, így cikázik bennünk
előre az emberiség!
 

(Krakkó, 1948. november)

 

Forum, 1949. febr.

 

 

 

Testvérek

Megállt a csengő kalapács,
Kezét nyujtotta a kovács.
Kikérgesedett durva marka
olyan volt mint a kigyalult fa.
Próbáltam sokszor pörölyét;
úgy próbáltam most tenyerét,
és azt gondoltam s elragadt
a képtelen szép gondolat:
ilyet szerzek én kalapácsot
megkalapálni a világot!
Az volna szerszám igazándi
„egy nép súlyával” odavágni!
S már mondtam is, mert hát ki más,
testvérbátyám volt a kovács.
Jó – mondta s nyomta vissza markom,
rámnevetve, hogy vajh kitartom?
Diák voltam, nyakas gyerek,
tartottam, amíg lehetett.
De aztán, aztán bíz én jártam
kalapácsként az ő markában.
…Húsz éve hogy porban enyész –
Tart ma is egy testvéri kéz.
Lendít csillantva föl az égre
s zuhint vad szerszámként a mélybe.
Ott a világ, a jó meleg,
no rajta, töltsd a kedvedet!
Hajlítsd, alakítsd, verj a vasra,
az pattant egyre magasabbra!
 

Válasz, 1949. máj.–jún. 5–6. sz.

 

 

 

Parton

Ahonnan fölmerültem én:
az a világ elsüllyedt; az a tenger
visszafutott mögülem, az beszáradt.
Hol ifjúságom? A táj, amelynek – így emlékezem –
csak estje volt, csak – bárhogy tűzött is a nap –
kék félhomálya, mint roppant vizek alatt?
Hol az a lét, hol a cselédi puszták mély világa,
búvár-léptű népeivel s ökreivel? Tovatünt.
Nem sajnálom, gondolhatjátok.
Ez itt a part,
ez az évtized. Fehérlő hajjal indulok
az alakuló földrészeken, kutatón,
utolsó tanú, micsoda mélységek tudója,
micsoda magasságról álmodó!
tüdőm hasítja még a lég,
szemem káprázik a nyers fényben.
Ime a vándor,
ki nem sajnálja házának rombadőltét,
ime a hirnök, ki mosolyogva mondja el:
szülővilága mindörökre odalett. Ím a fiú,
ki így felel a faggatóknak: soha már
oda már visszatérni.
Ime a férfi, ki még egy sorssal szembenéz.
Mennyi van hátra,
hány év kilóméterköve még síromig?
Készítsetek bort, jó kézfogást, födelet
ne énnekem – nyugvást nekem már isten adjon senki más! –
nekik, akik mint ős-lények, nagy őslény-lépttel mögülem
távolban még, de milliószám fölmerülnek – őnekik,
hogy – erre csak! és szaporábban! – kezem hadd lendítsem feléjük,
mielőtt föld alá merűlök.
 

Válasz, 1949. máj.–jún. 5–6. sz.

 

 

 

Egy mondat a zsarnokságról1

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van
nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal morse-jében,
nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van
nemcsak a katonásan
pattogtatott „vigyázz”-ban,
„tűz”-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,
nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hirekben,
a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan
fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet
növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,
ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurráhkban, énekekben,
hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,
kürtben, az operában,
éppoly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben,
színekben, képteremben,
külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban
s abban,
megállt a kapualjban;
hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;
ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;
nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;
az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;
az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban,
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,
ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,
nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorban,
mint légy a borban,
mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,
mert szépnek csak azt véled,
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,
tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,
mintha nyitva az ablak,
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,
ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,
fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,
a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,
a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;
húnyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;
vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;
cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;
a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
ez égig érő rácsban,
a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,
s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;
mint víz a medret,
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,
ő les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,
beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,
néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,
mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál,
s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,
bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,
hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;
vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;
mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,
mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.
 

1950

Irodalmi Újság, 1956. nov. 2.

 

 

 

Győztes

Miket fejfámra írnak, esztendeim zömit már
föld alá tapostam java éveimet.
Jobb mivoltommal így rég sírban pihenek –
csaló csontváz csupán, ki még nevemben itt jár? –
 
ezt kérdezem. Meg ezt: akivel belekezdtem
munkámba, akivel szereztem diadalt:
kimúlt az ifjú férfi, belőlem az kihalt?
Szelleme zordonan bíráskodik felettem!
 
Merész volt, lobogó! – Én „bölcs” vagyok, „lehiggadt”:
ezzel gúnyolna s – bíz: félholt kortársaimnak
szavára adok. Ő – akár a gyermekem.
 
…És mégis ő vezet. Mert ő döntötte el:
közös életünket föltenni mire kell,
s mint kell leélni úgy, hogy érdemes legyen!
 

Csillag, 1951. máj. 5. sz.

 

 

 

Jutalom

Ki tudta még a könyörületesség
örömét? Az ős jótevést, amért
nem kér a lélek titokban se bért,
úgy színig tölti született nemesség.
 
Vigasz volt látnom, ekképp szívedig-szép
ifjú nő téged akkor, veszni tért
korunk mocskában jót s jót, semmiért
jót tenni egyre, főddel a derűs ég
 
kékszín üdvében úszva szinte, édes
géniusz! Jó volt elnéznem szemérmes
mosolyú arcod ottfenn ragyogón,
 
és aztán ittlen éppúgy, karomon –
A legjobb ezt volt látnom: nemcsak adhatsz,
a szerelem téged is megjutalmaz.
 

Csillag, 1951. máj. 5. sz.

 

 

 

Kutyák

Szolga vagy, költő. Ezt se resteld.
Különb jel a te szolgaságod,
különb rang, mint amit viselnek
a rend-, rangjeles uraságok,
akiknek szolgálsz. Kutya mód kell
lapulnod-hajlongnod nekik?
Szolgálj, őrizd, csak rejtegesd jól
a farkast, mely benned lakik.
A nyájban is te vagy az ősi
ösztön, a hív emlékezet,
a hirtelen feljajduló kín.
Vigyázz, hogy meg ne öljenek.
Vigyázz s örülj, ha estelente
annyi erőd mégis marad,
hogy vigasztalva megsimítsad,
megszelídítsd torz arcodat.
Hogy végre fájó nyujtózásban
kihúzd magad – a lelked is;
s ember mód kiegyenesedve
szétnézz – mig pillád leesik.
Fáradt vagyok. A város szélén
lakom. Arrébb a domb megett
kezdik a villák udvarán már
dalukat a szelindekek.
Nem ugatnak. Fejhangon nyínak.
Kimondhatatlan fájdalom
hosszú rongyai szakadoznak,
lengnek a sötét ágakon.
Az vagyok, aminek születtem
és szabadulnom nem lehet.
Idegeimre csomózták rá
a gyeplőt és a kötelet.
Befogva ébredek, ugy alszom
és akkor is, ha lázadok,
legjobban akkor érzem, hogy
szolga vagyok. Nem hazudok.
Ki úr fölöttem, el ne higgye
egy fél szavamat. Ajkamon
a hang is másképp száll, riadtan,
én is megvetve hallgatom.
Alázatosan, hason jő, vagy
előre vak dühtől remeg.
Értem a szót már: „Ha követni
akarsz, oszd szét a kincsedet.”
Nincs más út. Fájdalom, de így van,
csalni akar, ki mást regél.
Két vallása van a világnak,
két hada: gazdag és szegény.
Közöttünk nincs híd, nincs barátság!
Ha te nem is, én csak azt
figyelem: hátha nem is téged
szeretlek, csak az aranyad.
Nem azt szeretem. Megvagyok már
szolgaságomban. Itt vagyok.
Odúm, váram és büszkeségem.
Belőle át nem adhatok
egy ölnyit, egy félszeg mosolyt sem
gőgömből! – Ez az én helyem,
így birom csak, ami ostorként
csattog testemen-lelkemen.
Kilépek egyetlen szobánk
elé a szűk erkélyre. Mint
keleti pap, itt e magosban
füstölgöm tünődéseim.
Éjről-éjre nézem a várost,
próbáltatásaim honát.
Nem szólok. De emlékeim
nyínak, mint arrébb a kutyák.
Sajnállak, főnököm. Derék
öreg vagy. Ha eléd jutok,
leültetsz. Vitázol velem.
Hallgatok csak, bólintgatok.
Mily hamis mindez! S mily hamis, ha
ellentmondok is. Se barát,
sem ellenfél – ember se, csak
lakáj, egy kutya néz reád.
Ne engedj engemet magadhoz.
Csalódni fogsz. Előbb-utóbb
kiütközik énrajtam is
förtelmes fekélyként a gond,
a nyomor bélyege – hiába
osztod velem eszméidet. –
Más világban élsz. Magamat nem
érthetem, ha megértelek.
Vadonban tudom én magam.
Mutogassatok: eleven
jelekkel, gyöngyökkel, gyümölccsel
társaloghattok csak velem.
Mióta élek, vakulásig
dolgozom és görnyedek itt,
e szép világon; elbutultam,
megsüketültem egy kicsit.
Jókor betörtek. „Ne feledd el,
ki fia vagy” – mondta apám.
„Alázatos légy, engedelmes,
így partra juthatsz még talán.”
Ezt nyujtotta útravalóul,
amikor útnak inditott.
Tízéves voltam; addig is már
láttam, a világ hogy forog.
„Eredj oda, csókolj kezet,
az a tiszttartó, az a pap”,
mondta anyám és könnyel, szóval
törte vad nyakasságomat.
Éhkoppal, rongyokkal, hideggel
tört a város, az iskola,
biggyedt szájjal, jégpillantással,
mit nem feledhetek soha.
Gépkocsin mentem nem is régen
egy kis városon át. Sarat
ha vágnak arcomba, nem indul
szivemből olyan indulat,
mint ott egy ház láttán. Kiküldtek
kapuján egyszer engemet:
„Az ilyen jött-mentek tanítják
rosszra a jobb gyermekeket!”
Hallottam, ahogy megindultam
nehéz csizmámban, hallgatag.
Másnak: rossznak, elátkozottnak
hittem már én is magamat.
Elhittem a szép, lágy anyának.
A szégyen, mi akkor kisért,
támadt fel ujra. Ropogott
kezemben a kormánykerék:
– Ki innen! Vissza se tekints –
Ki a városból! Bárhova!
Dőljön össze a mult mögötted,
mint Szodoma és Gomora.
Ezt megcsináltad – álmélkodtak
útitársaim hevemen.
Időbe telt, amíg nevettem
én is e régi eseten.
Én tanítottam rosszra őket.
Én, aki pusztánkon kivül
hangot sem adtam szinte, féltem;
tájszólásomról kiderül,
hogy honnan jöttem s kigúnyolnak.
Ki is gúnyoltak. Napra nap.
a kertek alatt gyakoroltam
a finom szóra magamat.
Mily örömmel hagytam el aztán,
pelyhes állal, e szép hazát!
s beszéltem végre, mily örömmel,
egy más nyelvet, a franciát.
Fölszabadultan, mily vidáman
és bátran törtem, gyúrtam azt!
Idegen voltam? – Semmi ahhoz,
mi otthon lehettem – paraszt.
Elzártak onnan, hol születtem,
hol még boldog volnék talán,
elküldtek, de ezer istrángot
és gyeplőt aggattak reám.
Vagy hinár, bozót a szegénység?
Kezed-lábad indák kötik –
Ha emelkedsz, hetedíziglen
az egész rád kapaszkodik.
Vállalom ezt és nem panaszlom.
Az övék voltam, az vagyok –
Szomorú tőke, mit kinlódva
egy fél falu összeadott,
s most várja, hogy kamatot hozzon.
Nem tagadhatom meg soha,
kiknek az én téveteg sorsom
minden reménye s támasza.
Csápokat nyújt feléd a mult, a
jövő. Gúzsba köt a jelen.
Jó csapda lettél, te is – ékes
csapda, ragyogó szerelem!
Ahova nyúltam, hirtelen
csuklóm bilincs kulcsolta át.
Léphetsz. Gyönyörű, végtelen:
egyetlen börtön a világ.
Fölnézek, sűrű-zöld az ég, mint
májusi meggyfa. Lombja közt
kicsillan itt-ott már a csillag,
a fényes, vérpiros gyümölcs.
Elnézem. Ily elérhetetlen
mi jó ízt: kedvet adna még.
„Élet” mondom s várom, mit érzek:
Szürkeség övez, messzeség.
Annak a végén, ott kezdődhet
az élet tán. Képzelni sem
tudom már. Kastély díszlik ott?
Mindenki sétál vagy pihen?
Együgyű kép. Nyilván a régi
urak, a gróf úr élete
lengett előttem. Láttam azt is.
Megvetem. Az sem kellene.
Ha szolgaság van, százszor inkább
legyek csak szolga itt alant!
Ha áldozat kell, nem a hóhér:
százszor inkább az áldozat!
Százszor inkább a kizsebelt, mint
aki – bármiképp – zsebel.
Már így vagyok. Nem szeretem,
ha nyúlnom szennyes lébe kell.
Kényes lettem. Idegesít
minden piszok. Gyakran mosom
kezem. Hajdani trágyahordó,
veszélyesen finomodom.
Zavartan feszengek a fényes
szalonban a hölgyek-urak
között. Szemem, az ördög tudja,
vidám szemükben mit kutat.
Meghívtál, sorskegyelte kartárs.
Tevéled nem – de ki elénk
a tálat hordta, inasoddal,
Ferenccel megbarátkozék.
Ebéd után soká beszéltünk,
„Nősülnöm, szólt, itt nem lehet”.
Hogy mondjam? Ha választanom kell,
ővele tartok, nem veled.
Nehéz dolog ez. Neked is tán.
Elképzelem a sorsodat.
Iszol, mulatsz – de poharadban
valami alj mindig marad.
Keserű íz, tán mérgező is.
Hányingerlő – ha érezed.
Ha nem: akkor pedig szivednek,
fejednek is már kérge lett.
Akkor bizony én a disznóhoz
hasonlítnálak. Bizonyos,
szárnyas eszméinkhez közöd nincs,
sem a Krisztus szavaihoz.
Akkor fiam, ha Igazságról,
vagy ilyesmiről szó esik:
ódalogj el. Vesd meg a szolgák
rögeszméit s mozgalmait.
Hagyj csak magunkra. Hagyj magamra,
bocsáss meg, hogy kidobtalak
őrületemben, s véled együtt
nemes ajándékaidat.
A tájt fogadtam meg: ki nálam
hatalmasabb: jobb módja van,
azzal nem állok szóba, ahhoz
úgysem lehet igaz szavam.
Sorsomba ahány kötelet
a csontig vágni érezek:
– nem vethetem le – de sziszegve
mindegyikkel árvább leszek.
Megmartan s marva, hontalan
magányosan bolyongok itt,
vitázom az ifjú csikasszal,
ki szívemben acsarkodik.
Fogat mutat s már szállna szembe,
vagy futna árkon-bokron át –
Vigyázz, a kuvaszok legyűrnek
és ott künn a vadászkutyák.
Csitítom – hallgass, várj, lapulj még.
Leszen annak is ideje. –
Napra nap így leszek magamnak
pribékje, házőrző ebe.
Este ülök az asztalomnál
üresen, vigasztalanul,
szivemből messze, tétova
csüggedt vinnyogás szabadul.
Szabadul – szabadulna, hogyha
jajra is volna még erőm –
költő, mondom s mosolygok bambán,
félóra hosszat, megvetőn.
Gondolat nélkül, merev szemmel
könyökölök fél éjszaka,
mintha kezem egy idegen,
lenyakazott főt tartana.
Egy főt és abban egy rögeszmét:
nem is élsz. Aki valaha
te voltál, meghalt. Azt megölték.
Árnyéka, rossz másolata
vagy annak csak, aki lehettél
volna! Gúnyképe! Néha még,
ha meglátogat, csak azért jő,
hogy arcodba köpje dühét.
Állom már ezt is. Alig értem.
Visszhangot, egy szikrát nem ad
fáradt fejem. Távolról hallom:
ahogy leejtem tollamat.
Nyisd ki a szád – hallom parancsként
révületemben – torkodon
próbáld ki a jajt, mit hörögnek
a kutyák a domboldalon.
Tanuld el. Ahhoz igazodj,
azt fújd, lehunyva szemedet,
nem várva magyarázatot,
se vigaszt, se feleletet.
Fújd csak, mint ott künn a kutyák,
talán akadnak társaid,
azt nyögd, míg az egész világ
egy nagy kardalban nem vonít.
Ez a rend – mondják –, fogd be jól
füledet és jajongj tovább –
Mit akarsz? Kérdik. – Mi nem értünk –
te nyíjj, ríjj, nem adva okát.
Van, aki ért. Ha felfigyelsz
zeng már a dal. Ha akadoz,
te légy a hangos! Vidd a hangot!
Légy biztató, előcsahos.
A nyájban is te vagy az ősi
ösztön, a hív emlékezet,
a farkas-szív, mely visszasírja,
mit az ész is feledni kezd.
Ne tudj, ne érts te semmi mást,
csak szived örök szemjuhát,
s ha másképp sohasem lehet:
üvölts, míg világ a világ.
 

1934

Megj.: Ifjúság. Elbeszélő költemények. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

 

 

 

Jegyzőfüzet

 

Nyitány

Dehogy a fiatal
szíveknek kell a dal!
Maguk is azt teremnek –
zengjük az öregeknek!
 

Fegyelem

Húsz bokor ül az izzóföldű kertben;
kisleányom óránként berobog
a nagy hírrel: egy megint megtojott!
Megtojt és kotlik tovább rendületlen.
 

A parton gyalogolva

Az is szép, mikor a fák eltakarják
 
a tavat és a gallyak
fölött nesz nélkül elsuhannak
 
a nagy fehér vitorlák.
 

Telik az idő

 
Egy év, megint már!
 
No, már nem is fáj,
ha diófámon s kisleányom
 
növésén látom.
 

Vizen

Sem arc, sem ajk, sem áll, se száj, sem orr –
tán épp azért oly csábítón csodás a
tó tükrén föl-fölvillanó mosoly –
s oly riasztó a düh ránc-rándulása!
 

Pásztorélet

Ahogy őseim századokon által,
úgy élek, várva minden szombaton
a heti tisztával az asszonyom
 
s a heti biztatással.
 

Gyászkar

A tücsök lantján őszi már az ének,
versenyben föl a komor egekig,
keserveik oly vadul zengetik,
mint Jeruzsálem üszkein a vének.
 

Láztalanul

 
Gyötrődtem ifjan: semmit sem tudok!
Bilincsként hordtam: hogy semmit sem érek!
Feledi lassan pányváit a lélek –
Oh, ifjúságom, felszabadulok!
 

Darwin szellemének

Hiszem, hogy végül végleg megjavulhat
ez a riadt állatnak született,
ez a szegény kétlábú szörnyeteg
s átlépi önmagában is – a multat.
 

Közelgő ősz

Nyikorog a hegyi úton egy hete
estétől éjfélig a színig tele-
rakott kukoricáskocsik kereke;
vonul odaföntről a faluba le,
jő, mint rég, ha koldus jött ott lefele,
küldvén sirámait messze eleve,
jő az ősz; ez az ő panasz-éneke,
hangzik cserdítés, hars kurjantás bele.
 

Emlék-keltő

Fölsivít az ólban – tudva már, mi az –
fölserkenti anyját mind az éh-malac,
verseng a magas- és mélyhangú panasz;
döng a hidlás, gágog a riadt liba,
csahol az eb – árad az egekig a
gyermekkort idéző nagy szimfonia.
 

Vendég

A madarak a házhoz kezesednek.
Az udvaron a harkály úgy kopog,
akár egy vendég. „Szabad!” Kinyitok.
Dérben a fák. A hideg érkezett meg.
 

Kapun túl

Midőn gyötörni kezdte, foglalóul,
a rák: éppen koromban volt apám.
Most lépek át a halál kapuján.
Mosolygok még, ha arcom hátrafordul.
 

Októberi szél

Keblek, karok, álombelien szőke-
aranyszín bőre száll, oszol
szemem előtt a fák ágairól –
Csontvázak állnak ki a hegytetőkre.
 

Csillag, 1951. aug. 8. sz.

 

Őszi lepkerajzás

Szeptember van, nem szól madár,
de nyüzsögnek a fehérszárnyú lepkék.
Bár tikkaszt a meleg még,
azt hittem: hó szitál.
 

Játékszabály

Míly „hol az olló” gyermeki szabálya,
hogy néznem sem illik ifjú leányra?
Harminc év köztünk! Egy taps, egy futás,
s az ő soruk lesz a csodálkozás.
 

Parti jegenyék

Hozzák a habok a parti homokra
nagy kérdéseiket zúgva-zokogva.
És bólogatnak, mintha értenék,
két nap óta a sudár jegenyék.
 

Szeptember 25

Hová leszállt a nap,
onnan kel föl a hold,
a kék hegyek mögül.
Az őszi ég alatt
égre onnan röpül;
mint eltévedt madár,
ha fészket nem talál
s azt hiszi, van hova
visszafordulnia.
 

Még egyszer

Hol elrepült a nap,
ott jő vissza a hold.
Épp csak hogy sápatag.
A régi táj felett
lebegve reszketeg;
épp csak hogy tétova,
épp csak nincs otthona;
épp csak hogy idegen;
mint a szív öregen.
 

Redők a tavon

Olajosodik a víz; mozdulatlan
nyúlnak a fényes redők végtelen,
mint óriási selyem-végeken.
 
Micsoda kirakatban!
 

Vadludak

Kint a tó közepében ezerszámra
a kövér vadlúd; itt marad fagyig,
mig a jégen le nem soványodik;
csak akkor száll tovább újabb hazába.
 

Határhoz közeledve

Nincs akarat, nincs gondolat, de vágy s tán
 
lélek s halál sincs nélküled,
 
emlékezet! –
Poggyászom te, mind drágább, nehezebb!
Az öregség zord határ-állomásán
 
csak téged el ne vegyenek.
 

Betegen

Hogy meg kell halnunk, elég büntetés ez.
Mért szenvedni is még a büntetéshez?
Költő-hazudozás, hogy álom a halál –
Próbálj álmodni, ha hóhér vág, szúr, nyiszál…
 

November

A zöld fenyőfák előtt lengeteg
 
cérnás víz-fonalak.
A tűlevelek hegyén csöpp remeg
 
Csókák kiáltanak.
 
Villogón veti sugarát
a halászokon a gumikabát.
 

Születésnapom hajnalán

Halottak napján leesett az első,
még félénk hó. Nem is tartott tovább,
megvillantva a hegyen mosolyát,
mint egy születésnapi felköszöntő.
 

Halottak napján

A gyertyáikkal égő temetőkre,
emlékezel a fényben lebegőkre?
Füred fölött a szöllős dombsorok
fölött milyen sose-volt városok
szökkentek – lánggal hajladozva – talpra,
oly frissen pezsgve, nyüzsögve, kavargva,
hogy elképzeltük a holt szeretők
tolongását is a mozik előtt…
 

Ágyba vágyva

Tombolt az esti szél. Zörgött az ablak.
Bátrabb voltam a rámhagyott, vén házban,
ha bent voltam az anya-szagú ágyban.
Gyermek voltam. Most a halál riasztgat.
 

Egy írónak

Olvasom könyved, egyedül
magányos házban, rideg éjben,
s egy nemzet nyüzsg szivem körül.
 

Az első jég

Nem terült háló ilyen soha rád
nagy Balaton víz rengetegje,
mint midőn a fagy terítette
tükrödre tenger ág-bogát!
 

Halhatatlanok

Ki nem vénült meg? Aki harcban állt
a jóért mindig, lankadatlanul.
Nézd ezt, azt, amazt! Úgy beletanult:
legyőzte végül magát a halált!
 

Belátás

Úgy lett, ahogy a révész mondta, éppen.
 
A jég hátáról ím tovább-
 
szállnak a sovány vadlibák.
„Hát hogy is repülhetnének kövéren?!”
 

Ház az égen

Friss hó és friss fény kápráztatja a szemet.
A hólepte hegy beolvad a hófehér
felhő-háttérbe. Égbeli sziget
 
csúcsán a zöld fenyőliget.
A jótorkú vénasszony ottan él.
 

Lábam emlékezik

Kelletlen léptem a ropogó hóba.
Fázott a lábam. Ő emlékezett
 
az ifjúkorra,
jó csizmáimra, mikben feszített
 
lakziba, torba;
szivem mélyéig fölmelegített!
 

Álarc

Szerettem volna egy nagybajszú maskarát
farsang felé, akár a többi kis diák:
 
hadd ijesszek én is lányt a sétahelyen!
 
Sose jutott nekem.
Lesz végre most; olyan, hogy le se tehetem.
 

Az öregség tünetei I.

A szép pincérlányra is gondolok már.
Fürgén forgott a matróz asztaloknál.
Csak szeme zászló-nyelvén mondta, hogy:
Jó! Kiszököm egy percre valahogy!
 

Az öregség tünetei II.

A nedves parton – a tenger dagálya
ment vissza épp – nem volt hely ülni sem.
Nevettünk, és… Holdfény volt; hidegen
terült a víz, mint egy korcsolyapálya.
 

Az öregség tünetei III.

Croix d’Hyns! Bordeaux! Huszonöt év kellett
hogy emléked kikeljen, mint a mag.
Mily vetés érik még talpam alatt?
Mit terem a szív, ha jól öregedhet?
 

Az öregség tünetei IV.

Rámosolygok a nevető gyümölcsre.
No nézd, be pozsgás. Meg-megtörölöm.
Napszámos voltam s minden örömöm
egy baszk lány volt, egy baszk létére szöszke.
 

Gyémánt vékaszámra

Oh mennyi gyémánt! Mily tűzzel ragyognak
– a friss hó napsütötte szintjén!
Beh szép! S be jó, hogy mégis csak hasonlat.
Hisz az igazit magam összeszedném.
 

Karaván

Fehér számumként száll a porka hó.
Távolodik a meg-megroppanó
tó jegén, e megőszült Szaharán,
 
a halászcsapat-vonta szán.
 
Átviszik a
 
napi fogást Zamárdiba.
 

Olvadás

Vizes a jég. Mint akna csap
szét rajt a februári nap.
 
Bomba-szökőkutat
lövel versenyben pocsolya, patak.
A nap, az új nap pergőtüz alatt
tartja a tavat. Vakítóbb, vadabb,
mint júliusban; mintha – úgy lehet –
még el is veszhetne az ütközet!
 

Korai öröm

Fagyos szelek, hófergeteg –
Hiába örültünk. A tél
 
tombolva visszatér:
 
kinevetett
zsarnok, aki bosszút vehet.
 
A fene egye meg.
 

Szeles éj

Hány hangot adnak odakünn a fák!
Hogy sírnak, nyínak, zokognak! – Miért nem
tudják az öröm egyetlen szavát? –
 
jutott eszembe a vad éjben.
 

A zokogó fák

Ismét vihar és ismét künt a fák –
Nincs, igazán nincs más szavuk soha?
Figyeltem és a zokogáson át
fölharsant egy pokoli hahota.
 

Tavaszi viharban

Lendül a széllel szemben fölívelve,
hó szárnyát összecsukva a sirály.
Így a leány, ha szemét húnyva vár
a csókra, a viharzó szerelemre.
 

Füred, április

A völgy ölén, a hegy hajlatain,
 
ládd, a barackfák rózsaszin
léggömbjeit a tavasz újra
 
feszültre fújta –
 
Repülni készen
 
lengenek,
a fénylő, napsütötte szélben –
Szívd tele te is szívedet!
 

Csillag, 1952. jan. 1. sz.

 

 

 

Mese az állatok nyelvén tudó juhászról

Volt az óperenciás
tengeren túl egy juhász.
Nyáj-terelve, legeltetve
ért egyszer egy rengetegbe.
Rengetegnek közepén
izzó tűz, halom faszén;
a tűzben meg síró-rívó,
haláltáncát járó kígyó:
pörkölte már a parázs.
Megsajnálta a juhász.
Kampós botját betartotta,
a kis kígyót kirántotta,
s esett majdnem ő hanyatt,
hallván ilyen szavakat:
– Köszönöm, mit értem tettél,
megkapod, mit érdemeltél,
kérsz, mit kérsz, egy a hitem,
azonnal teljesítem!
 
Mit kérhet, ki hetek hosszat
beszéddel se szórakozhat,
mert alig lát
mást, mint birkát?
Nem sokáig tétováz,
azt feleli a juhász:
– Egyet kérnék, ha megadnád,
értsem az állatok hangját;
együtt élünk,
soha egy szót nem cserélünk!
– Meglesz! – volt a felelet –
de egy föltétel alatt,
soha ki nem fecseged,
amíg élsz, titok marad,
mert ha szólsz –
szörnyet halsz, úgy lakolsz!
 
– Dehogy szólok – kezdte éppen
a juhász,
mikor egy fa tetejében
szarka-csörgés, csárogás
hangzott máris, ilyenképpen:
„No, ennek a fának odvát
fiaink már telehordták;
csak az arany van öt mázsa;
hordják mától fogva másba!” –
párjának mondta egy tarka
farkú öreg apa-szarka.
 
Néz föl a juhász a fára,
le azután az odvára.
– Kaparj alá! Ássad, vágjad! –
szól oda két kutyájának.
– Kaparjon a fene néked,
ma sem osztottál ebédet –
szólt az egyik; de a másik,
a puli kapart rogyásig,
ásott amíg, csakugyan,
mi gurult ki? egy arany!
 
Odasóz a juhász egyet
annak a mihaszna ebnek,
s becézné a másikat
s – uccu! – az is elszalad:
nem tudta, hogy különb, mint más,
ért a szóból már a birkás!
 
Ugrik – uccu – észbekapva,
fut haza ő is, a gazda;
forog otthon, lélekvesztve:
– Hol a balta? Hol a fejsze?
Hamar, apám, kell segítség,
megleltem a szarkák kincsét!
 
Meg is lelte, hazavitte;
senkinek nem említette;
használgatta okkal-móddal,
csínján bánt a nagy vagyonnal:
tudott titkot a juhász.
 
Nem is kérdte senki más,
csak éppen a felesége.
Csak annak nem fért eszébe.
„Hol szerezted?” Hol szerezte,
ezzel gyötri minden este,
ezzel gyötri hajnalig.
– Te, megöltél valakit?!
Mit tettél, jaj, kárhozott,
hogy nekem se mondhatod?
– Ugyan! Hagyd már! Semmi
vétket!
– Hát akkor mért nem beszéled?
Mi lelt? Megjössz, ülsz, merengsz,
egyszerre csak fölnevetsz.
 
Volt min! Jön be a kis macska:
– Hol a bögréből a tej?
– Tán a gazdáné kinyalta
– szólt anyja –, fordulna fel!
Zeng a falban a tücsök:
– Hej, de jó ház, hej, be szép ház,
hétszámra nincs takarítás,
holnap ide nősülök!
A hízó meg, dúlva-fúlva:
– Mi ez, soványító kúra?!
– Mit nevetsz megint, te! – engem?
– így az asszony – szólj, de menten!
– Nem lehet! Olyan titok,
ha kimondom – kimúlok.
– Attól, hogy őszinte vagy?
– Igy szólt a parancsolat.
– Szép parancs volt – ellenem!
– Nem bánnád, ha… – „Nem hiszem!
– Jó; ha te nem, én se bánom!
Gyujtass gyertyát, hívj papot,
elmondom a – hideg-ágyon:
lelked rajt, ha meghalok.
 
– Meghalsz, meghalsz – miért halnál?
De a juhász ágyban volt már,
feszületen a keze,
szeme meg könnyel tele,
a küszöbnél rongyain
fekvő, hűséges pulin,
mert hogy az is könnyezett.
– Messetek
karéjt néki, vastagon,
ez a végső óhajom –
szólt sóhajtva a juhász.
Úgy megillette a gyász.
Csukta is be a szemét.
 
Ám a puli, a derék,
téve két lábát keresztbe
s arra bús fejét eresztve,
köszönni is néma, béna,
rá se nézett a karéjra
eladdig, amíg magas
főtartással a kakas,
hogy csak úgy pirult taréja,
meg nem indult a karéjra,
s odaérve
bele nem csíp a kenyérbe;
vitte volna máris onnan,
ha a puli rá nem morran:
– Tudnál enni, te hálátlan,
mikor gazdánk halálán van?
– Elég szamár, ha azon van –
felelt a kakas. Azonban
kinyitotta a szemét
a juhász. Jött még egyéb:
– És azok is elég marhák,
kik az ilyet megsiratják –
mond a kakas – lám la nékem
van hetvenhat feleségem,
s rendben minden! Ő meg eggyel
nem boldogul? Csak rongyember!
 
A juhász nem várt egyebet,
letette a feszületet;
elég volt neki a lecke,
az asszonyt jól – megnevelte.
Hogy hogyan?
Arról már a mese hallgat.
De ma is még boldogan
élnek, hogyha meg nem haltak.
 

Ifjúsági Könyvkiadó, 1954

 

 

 

Mese a csodafurulyás juhászról

Hol volt, hol nem egy juhász,
jó nótás, jó furulyás,
hetyke, büszke, igazi
szókimondó pusztafi.
Ha dolgozott is, nótázott,
meg mókázott:
hol tettével,
hol kedvével
vagy egyszerre mindkettővel
javította, amit látott,
szépítette a világot.
 
Kelve jókor, amidőn kell,
ment egyszer a nyáj mögött,
fütyölt és zacskót kötött.
Lép mögé egy sánta ördög;
hátbavágta, ráüvöltött:
– Mit csinálsz,
kis ihász?
– Acskót, zacskót, mi közöd,
minden sánta ördögöt
estelig belékötök!
 
Nyek – nyaklik az ördög össze:
– Jaj, csak engemet ne köss be.
– Belekötlek, nincs bocsánat,
eltörted a furulyámat:
az reccsent a hátamon,
holtomig sajnálhatom.
– Kapsz jobbat! – A tiedet?
– Jaj, csak épp ezt nem lehet:
szakmai szerszámom ez,
idegennek bajt szerez,
mert az a csoda hatalma,
táncra perdül, aki hallja
s mindaddig nem hagyja abba,
míg fúvója nem akarja!
– Éppen az kéne nekem.
Nem ártana, hogyha egyszer
megjárná egy pár gazember!
– Nem, nem, nem engedhetem!
– Nocsak próbaképp! – Vigyázz!
De elkapta a juhász,
s fújja máris a csudás
zeneszerszámot, s az ördög
rúgja máris a göröngyöt,
és veszettül
fordul-perdül,
míg az a vad hoppsza-polka
el nem hordja a pokolba.
Néz a juhász – no de már
táncban áll
a vezérkos, a szamár,
meg az egész birkanyáj!
 
Olyan szaporát lejtettek,
dél se volt és megdeleltek.
Fekhetett ő is, a gazda,
hogy egy kicsit szunnyadozna.
Nem szunnyadt, mert a kanyarnál
ki jő? Az a gyalog-kalmár,
ki egy megyét végigcsalt már.
Nézi, nézi a juhász,
s egy halk csárdást furulyáz.
A bokáját összecsapja,
bugyrát lányként ölre kapja
s táncol az meg izibe
csipkebokor közibe;
gúnyáját ág tépi le;
csípi tüske meg csalán;
járná még ma is talán,
ha a juhász meg nem szánja,
s megfeddvén el nem bocsátja.
 
Dehogy csal már! –
esküszik égre a kalmár: megjavul!
S megy menten a földesúr
elé, bosszúval tele:
– Kegyelmes uram, a te
földeden a te juhászod
te szolgádként meggyalázott,
tégy tehát te igazságot!
Ellened
nem tudom, mi szellemek
népével szövetkezett.
– Mit csinált a gaz nekem?
Gyorsan hintót! Jössz velem!
Hajts! A nyájhoz! Annyit mondok,
megkeserüli a dolgot!
 
És beültek és repültek
s ahelyt táncra penderültek,
mert a juhász jóelőre
rákezdett egy keringőre.
 
Most már ketten, kar a karba,
lejtettek be a bokorba,
s lejtettek aztán haza.
„Tűrhetetlen! Tarthatatlan!
Kinek van itt igaza?!” –
fújták szörnyű indulatban.
„A bíróhoz!” S az ítélt,
maga sem tudva, miért:
csak kimondta, csak leírta
három rőf árkuspapírra:
 
„Ki ilyet mert,
föl kell kötni a gazembert.”
 
Viszik immár azt a gyászos
írást hárman a juhászhoz:
 
– Halld, juhász!
És egyszerre mind bokáz,
mint akit a frász kiráz,
s járnak szebb toborzótáncot,
mint a verbunkos huszárok,
mert nekik azt fújt csudás
furulyáján a juhász.
 
Hazaértek, összeestek:
node most ők szövetkeztek.
Aki csak a népen ült,
ővelük mind egyesült:
csendőr, zsandár, ellenőrző,
igazgató, alja költő,
a csiszár,
a király,
meg aki a bárddal áll.
Az ezt mondja, ez azt mondja,
míg kisült a gazság módja,
a fogás;
hogyan vesszen a juhász:
éjszaka kell rája menni,
amikor nem védi semmi.
Rá is mentek, le is fogták,
reggel már felkötni vonták.
 
Áll a juhász hallgatag
az akasztófa alatt.
Keze-lába összekötve.
Ami népség körülötte,
szidalmazza:
– Húzd! Magasra!
 
Ismerőst egyet se lát.
Ha csak nem az asszonyát.
Ott hátul a dűlő útban
ő volna az, talpig búban?
Áll is, jő is – ni, ide?
A bírák eleibe?
Máris ott van, bátoran szól:
– Elbúcsúznék az uramtól,
hadd öleljem át utólszor.
– Vigyázz, életeddel játszol;
halálfia ez a pásztor:
érte bármit vétkezel,
magaddal is végezel.
– Tudom! – az ezt feleli,
urát máris öleli,
fejét a keblére vonja,
és a furulyát, melyet
eddig ott rejtegetett,
a juhász szájába nyomja.
Megkötözve – mit csinálsz?
No meglesz már a juhász!
A furulyát foggal tartja,
úgy fújt rajta,
olyan sivítóst előbb,
majd hogy ujja
szabad újra,
olyan vad csürdüngölőt,
hogy aki ott körbe állta,
tán ma is még arra járja,
a csiszár,
a király,
mind aki az igazság vesztére vár.
 

Ifjúsági Könyvkiadó, 1954

 

 

 

Mese a diákká vált szamárról

Hol volt, hol nem, senki más,
ezúttal is egy juhász.
Minden kincse-vagyona
szorgos dolgos asszonya,
esze-fürge kis fia,
meg egy szürke csacsija.
 
Éldegéltek együtt négyen,
hol szerényen, hol szegényen,
eladdig, míg a fiát,
azt a jófejűt nagyon,
egy napon
el nem csalta a világ:
diák lett, híres diák.
Hosszú esztendőkön át
híre járt haza csupán:
vág neki a tudomány:
ritka szerencsét csinált!
 
Ám az anyja, ám az apja
épp azért már – elsiratja:
„Sose látjuk többet őt!”
Volt okuk búsulni más is,
oda lett a hű szamár is. –
Nyomva szinte a tetőt,
tenger gond szakadt a házra,
szomorúság a juhászra.
 
Amikor
egy reggel a ház előtt
ki száll ki egy kocsiból
s nyit kaput?
A fiuk?
– Apja nézd csak, hogy ki fut
ott… itt… az udvar gyepén!
– Hagyd, hisz ez meglett legény!
– Jaj, ha ő lépne a házba…
– Ugyan!… – Apja, apja hátha…
S öleli
szülei
vén vállát máris vigan
a „Lelkem!”, a „Fiam!”
 
Volt öröm! S volt búsulás.
Elsorolta a juhász
bőven hosszan, hogy mi – nincsen.
Látogatja bíz az isten
élő átka: az adó
beszedője, a bíró.
 
– Az a régi, a gügye?
Az ijedős, babonás?
– Este-nappal, ha ügye,
hátunkból szíjat hasít
– szólt sóhajtva a juhász –
az vitte el a csacsit!
Hagyta volna pedig őt meg,
volna mivel elszegődjek,
volna keresnem mivel!
De még az is neki kell!
– Ő használja? „Éjszakára
haza kötélen cibálja,
verését nem hagyja abba,
csak a néhány pillanatra,
míg a harangkondulásra
– neki már ez a szokása –
elvégzi, mit mindig óta
elvégez, ha nyugovóra
végleg bevonul a házba.”
 
Gondolkozik a fiú,
egy csöppet se szomorú,
sőt vidám:
– Meglesz a csacsi, apám!
– Hagyd a tréfát… rossz a tréfa!
– Visszavesszük! – Mikor? – Még ma!
Nem kívánok egyebet,
csak mikor majd a szamár
bitorlója itt megáll,
kend a kantár-kötelet
csacsi-nyakból kivegye
s az én nyakamba tegye,
őt pedig,
a csacsit
vezesse szépen haza,
mihelyt hallja, hogy: i-a!
– És te? S véled? S azután?
– Az azutánt bízza rám!
 
Gingalang,
szól a méla estharang.
Jő a biró s ahogy hallja,
– miként rászoktatta anyja –
áll egy percet s indul újra
megújulva,
hátra se tekintve, mi
feszíti
tovább is a kötelet.
A csacsi! Más mi lehet?
Éppen attól közönyös,
hogy az egyre csökönyös;
nincs hiba,
hisz még ordit is: i-a!
 
Nincs hiba egész az ólig;
csacsit szépen beköti,
kéve kórót lök neki,
azaz lökne, mert csukódik
lába össze, ahogy szemmel
látja: mi ez? Állat? Ember?
Kötőfék még a fejében,
ámde éppen
embermódra lábra áll:
akármi, de nem szamár!
– Ördög, vagy akármi vagy,
add vissza a csacsimat! –
bőg a biró. – Ó, jaj, ó, jaj!
Hova tetted, szólj te tolvaj!
 
Szólal végül a „csacsi”,
hangját alig hallani:
– Lettem volna bárha tolvaj,
nem ért volna érte oly baj,
mint mi ért
pokoli bűneimért.
Gyilkos voltam! Ezért kellett,
hogy szamárként vezekeljek…
– Mit míveltél, szerencsétlen?
– Az ártatlant nem kíméltem,
mikor az adót kimértem:
bíró voltam
Somogyszobban;
örülök, hogy épp ma, nálad
mult le rólam a varázslat,
hogy éppen egy pályatársnak
köszönöm,
hogy megint
emberbőrbe költözöm!
– És az… árad?
A százhuszonöt forint?!
Amig azt le nem szolgáltad
bárki légy, ember vagy állat,
én ugyan el nem bocsátlak!
 
Szeliden
felel amaz, emigyen:
– Kérlek szépen,
hagyd békében,
ne költsd fel bennem, akit most
épp lefestettem, a gyilkost:
mert ha fölkel, baj lehet!
S íme vet
nyomban olyan vérivó,
állati tekintetet
a diák, hogy a bíró
a beléig megremeg,
s már többet is híve-értve,
mire a volt-csacsi kérte,
elhátrál a küszöbig,
abba sarkkal ütközik
és az ólbul
– puff neki –
úgy kifordul,
hogy most ő megy, mint csacsi,
négykézlábon
át a sáron
ázva-fázva
be a házba,
be az ágyba
s asszonya kérdő szavára:
„Ki tett csúffá?” – rejtve még a
fejét is, akár a béka,
annyit mond csak: egy kolléga.
 
S másnap örül, amikor
kimegy és – üres az ól.
 
A juhász
pedig – búcsúzkodva – másnap
ennyit mond csak a fiának:
– Csak csudás
istenáldás a tudás!
És felel a fiú rája:
– Attól függ, ki mire szánja!
 
Él megint hát – semmi baj –
a juhász a csacsival.
Megy vele erre, megy arra,
egy szép nap épp a piacra,
s megáll benne az ütő
és igyekszik szökni félre,
mert ki jő
szembe véle?
A bíró, az a híres.
S éppen állatot keres!
Újat a régi helyébe.
Jő és jő és nézi, nézi
azt a nem is olyan régi
szamarat,
és haraggal kifakad:
– Nem csapsz be többet, zsivány,
bámulsz bárhogy is reám!
Mit tettél, hogy itt vagy újra
négylábúvá táltosulva?
Visszaestél, mi? Nahát
tűrd a penitenciát!
Dehogy veszlek meg, hogy ismét
rámháruljon a fizetség!
Elég, hogy egyszer felültem!
Lett eszem, haramia!
 
És felelt megkönnyebbülten
a csacsi: i-a! i-a!
 

Ifjúsági Könyvkiadó, 1954

 

 

 

Utóhang

Egy verseskönyvhöz
Ez a könyv csupán azért szól
juhászokról, juhásznékról,
legelésről, terelésről,
híre örök juhász-észről:
mert ki mindezt így leirta –
biz – juhászok ivadéka.
Daliát, hőst, igaz embert,
álomszerűt köztük ismert.
Mi a szépség, hűség, nagyság,
arra azok tanitgatták,
úgy pedig, hogy adva mindjárt
eleven magukról mintát.
 
Hogy mit raktak útra néki
egy életre tarisznyába,
a fiu is mostan érzi,
most lepi szivét a hála.
Mert hogy harca meg nem törte,
azt is tőlük örökölte.
 
Nézve meghatottan hátra,
müvét ím – illőn ajánlva –
nekik adja, csupán vissza,
mert hisz ezt is tőlük hozta.
 
És ha itt-ott változás van,
ha a külső kerekebb,
csak úgy, mint a kövecsek
már a lentibb patakágyban,
mert hisz, ha az unokájuk:
ez is az ő folytatásuk!
 
Sírkövük, de síruk sincsen
már a pusztán, rengetegben –
állon emlékjelük itten,
olvasó, a mi szivünkben!
 

Irodalmi Újság, 1954. ápr. 10.

 

 

 

Lecke

Folyt az „ankét”. No, nem teremben:
egy kis puszta juh-akla mellett.
Körben egy csapat fiú és lány;
feleltünk, ahogy kérdezgettek.
Irodalomról folyt az ankét!
„És miért nincs szomorú nóta,
lánynak való?” – kérdezte egy lány,
elpirulva, ahogy kimondta.
„Azt mért nem írnak?” – tette hozzá.
– Kinek kell? – mondtam, hogy feleljek.
S szólt a kislány – pirulva ismét –:
„Hát nekik… a szerelmeseknek.”
„Boldogtalan szerelmeseknek?”
Nevetés támadt, olyan harsány,
a vak is látta, magáról vallott
az a lángvörösarcu kislány.
Addig pirult, mig ő is föl nem
kacagott: kettős pírra váltva
borult – új kacaj – egy gyanúsan
szolgálattudó fiú-vállra:
vőlegényére! Néztem egyet.
„Magának kell szomorú nóta?
Menyasszonynak?” – „Ha olyan jó, ha
az emberlánya azt dalolja” –
szólt a lány, majd szólt szinte daccal,
mintegy várfalon belül állva:
„Ha az szép!” – s dugta arcán égő
igazát a készséges vállba.
Én meg… No, forgattam soká még
a váratlan költői leckét,
tünődve: mit szól, ha elmondom
– elmondtam – az Írószövetség?
 

Irodalmi Újság, 1954. jan. 16.

 

 

 

Ősszel

 

Tizedelés

Beborult s így lesz már örökké,
ezt gondolom s nem ad vigaszt,
hogy még megérem – hisz megértem
kerek ötvenszer – a tavaszt.
Ez a vigasz mind ösztövérebb.
Elhiszi a százéves agg,
hogy mert oly soká élt a földön,
most már örökre itt marad?
Holott úgy volna logikus! De
nincs logika, nincs józan érv.
Emberi faj, rádtör, legázol
és megtizedel minden év!
 

Győzelem

Én sem állhatok ki a sorból.
Készítgetem is már magam,
hogy méltón ahhoz, aki voltam,
kiegyenesítsem nyakam,
ha majd a nagy kiszámolás, mely
nevemen addig átszaladt,
rajtam áll meg, s a rettentő ujj
– „Most ezen a sor!” – rám mutat;
készülök, hogy épp azt a percet
álljam emberként, győztesen,
teljes erőmmel, mely után egy
pondró nem cserélne velem!
 

Vita

„Egészen nem hal senki meg…” – Csak
önáltatást ne: félvigaszt!
„Valami több mindig marad.” – Mi?
ha a pondró is elfogyaszt?
„Az, amit tettél! Mért ragadt el
legjobban mindenféle láz
közt a munkáé? Mert a munka
a legjobb léleknyugtatás?
Valamit készitünk magunkból
egy tartósabb, egy igazabb
létet, mely örökre megőrzi…”
– Hogyne. A kudarcaimat!
 

R. I.-nak

„Akaratodat!” – vág szavamba
barátom, a tudós – mi más
voltál (s akarsz még lenni!), mint egy
életre kapott akarás,
mely tovább vágyik, mint egy élet
s vágyódjék is! Az ember ott
vált emberré, ahol közösség
része lett, társulni tudott,
ahol nincs külön sors… Nem értem
egészen: egy folyam vagyunk?
S a szintről csak a mélybe fordul
a tajték, hogyha meghalunk?
 

Irodalmi Újság, 1954. ápr. 10.

 

 

 

Tavasszal

Örül már minden a tavasznak;
már a gyümölcsfák rügyei,
mint szökőkút, ha ömleni
készül: kövéren dagadoznak.
Nyomja az élet, az ős tartály
a mélyből nedvét, illatát
millió hajszálcsövön át –
Meglesz minden, amit akartál.
Meglesz minden, amit akartam,
mégis tünődve, hallgatag
járok a nyiló fák alatt
ebben az országos zuhanyban.
Nem szoktam meg még a telet sem,
s már ujra rügy – nem csak vigasz,
nekem nem csak fény vagy, tavasz:
döbbenet is vagy: megöregszem.
Beh gyors már, be hamari minden!
Kétszer is megsimogatom
az almát, mig szétharapom;
hosszan rágódok minden izen.
Aki szeret, gyorsan szeressen
s aki kérdezne valamit,
gyorsan kérdezze meg, amig
nem csak árnyékom szól helyettem.
*
Amig – no lám – mégis örömmel
járok e dús szökőkutak
buggyanó csöppjei alatt –
Öntsék a gyümölcsöt özönnel,
ömöljön a termés, az áldás,
az élet! – el-elakadó
szivemnek is lám ez a jó,
csak ez, csak az: hogy nincs megállás!
 

Irodalmi Újság, 1954. ápr. 10.

 

 

 

Háromszázezer méter magasan

A Föld vonzási erején kívül,
hol nem fölöttünk jár az ős Nap,
mi volt mégis a legnagyobb,
Gagarin őrnagy?
– Hogy nem éreztem magam egyedül.
Háromszázezer méter magasan,
hol örök éj van és örök fagy,
mi volt aztán a legnagyobb,
Gagarin őrnagy?
– Hogy nem éreztem ott sem egymagam.
Túl minden tereken,
honnan eddigi tanyánk is csak
távoli, pisla csillag,
mit egykor itthagy
egy rettentő telen
tán egész népe, ha jó vezetőt kap –
és ott és ezt idézve, őrnagy?
– Hogy nem voltam magam egy percre sem.
Hogy – nem másképp, mint jó, szivós család
tartja a messze küszködő fiút,
mint fedezék népe a katonát,
aki a senki-földjére kibútt,
úgy tartott, úgy védett, úgy volt veled jelen:
úgy volt veled egy odafenn
nemcsak a fölbocsátó állomás
személyzete – kezük a műszeren
jelezve, hogy mikor mire vigyázz –
nemcsak egy ország – ünnepelve: hős vagy! –
hanem,
hogy is fejezzük ezt ki, őrnagy?
Kopernikus, Galilei,
a higgadt Newton
nyujtotta hozzád föl kezét –
segíteni
azon az uton –
az egész idelenn
– egy emberképp: egy apaképp –
reménykedő emberiség.
Az egész, a földön-egen
rendcsináló Történelem!
 

1961

 

 

 

Egy világ vége

Kemény úrnak már az se tetszett,
hogy németül tanulok; én.
Nem szólt, csak szemhéjat eresztett,
azt mondta: nem, ez nincs helyén.
Hát még amikor kitudódott,
hogy sakkozok. „Ki? A Gyula?
Az, aki hozzánk tejet hordott?”
Az – mondta büszkén nagyanya.
Sehogy se fért be Kemény úrba,
hogy egy pusztafi kitanult.
Szenvedve, égre nézve csukta
nagyanyára a kiskaput.
 

Jelenkor, 1961

 

 

 

Fogoly-tyúk

Utamon át fogolycsapat
vetésből vetésbe szalad.
Rohan elől az anyatyúk.
De megáll, mielőtt befut.
Hol családjára, hol felém
pillantgat oldalvást szegény,
azt nézi vajon emelem,
sütöm-e már a fegyverem.
Nincs semmiféle fegyverem,
ha van, akkor sem emelem.
Behajthatja sereg fiát.
Behajtja s egy kis hangot ád.
Ezzel a hanggal tűnik el,
erre a kis hangra felel,
gyors bizsergéssel hallgatag
szívem – azon is átszaladt!
 

Jelenkor, 1961

 

 

 

Verses levél Zilahy Lajoshoz

Hogy is vagyunk mi most egymással, magyarok:
– kintiek, bentiek?
Köszönöm Lajos, megrázott a leveled.
S lám, köszönöm azt, hogy – megszenvedtetett?
hogy kínt adott? ki érti meg,
hogy is vagyunk egymással mi, magyarok,
akik sebezzük egymást, bárhogy is megy,
csak együtt szavazunk, ha nem egyébbel,
szánkban a káini válasz rossz ízével:
őrzője vagyok én testvéreimnek?
Emlékszel még a kis történetre, Lajos?
Egy este Óbuda fölött mondtam el,
tán útravalóul – merthogy indultál
éppen tengerentúl –:
nagyurunk Rákóczi, s megfogyott kis udvara
Marseille-ből Rodostó felé hajózva
– a szultán vendégei újra, boldog kis sereg –
egy nap éneket hallott a gálya-mélyből,
nem a szó, csak a dallam ért föl.
– Magyar ez? kérdezte Mikes habozva…
Láncon a mélyben egy sor magyar evezett,
vének, vakok,
még tatárszíj-fogta rabok.
Zay úr lenézett, majd mit tehetett?
Bámult soká a tenger víz felett.
Mindenki hallgatott.
Hogy is vagyunk hát egymással, mi, magyarok?
Tizenhárom-tizennégy millió – ennyi, szerintem,
ha nem tizenöt,
aki tán két rádióhír között
azzal mond népszámlálási igen-t,
hogy lábizmában érez örömöt, mert
egy magyar labda megint bement;
kinek szinte itten hagyott, személyes barátja Háry,
és Lúdas Matyi, a sosevolt Csicsóné lányai,
a kondorosi ménes, s aki megáll,
– így tölt ki rovatot –
azt hallván a Cityben vagy Citében
vagy Szingapur vagy Tokio szivében
valaki azt mondta: jónapot!
Hogy is vagyunk hát egymással, mi, magyarok?
És külön, akikre a magyar szavak hazája bizatott?
Keresem lelked, Lajos, a küldött versben,
és épp mert a vers meggyötört, fölemelt,
hadd elemezzem, nyújtsam föl
hadd elemezzem, nyújtsam föl Neked, mint tükröt.
Honvágy és honvágy volt a kusza vers,
a szabad asszociációs vers áruló
leit-motivuma,
a szökellő gondolatok gyors vizmedre,
fonala,
s egyben lasszó, mely tengeren át
 
szivünkre, szivünkbe talált.
Honvágy és honvágy, nem is egy ország,
nem is egy földrajzi ország iránt,
de mi iránt és hova lobogott ez a láng?
Én jobban látom:
Én jobban látom: abba a szívszorító, drága
álom s mégsem álom hazába, amit
fölrakni buzdítottak a látnoki, lángeszű jobbak,
Petőfiék, s ami azért valóság.
Bennem is egy hon vágya ég,
engem is honvágy sarkall, rokonítva hozzád,
e feledhetetlen ország felé vissza, de mégse
hátra, hanem előre konokon,
hasonlítunk mindannyian,
akik mielőtt odaérünk,
már a célba is beleférünk.
Találkozunk vajon még, nemcsak eszmék
síkján Lajos,
de ismét itt, egy budai utcán,
elintézendő, amit kell s lehet?
Legyen szerencséd és szerencsém.
Csókolom Piroska kezét,
azaz Flórával együtt ölelünk,
kívánva boldog ünnepet,
mindkettőtöknek.
 

(Elhangzott: 1962 Karácsonyán, a Szülőföldünk amerikai magyarokhoz szóló műsorában.)

 

 

 

Somfi úr és a fák

„That is not what I meant at all.

That is not it, at all.”

(T. S. Eliot)

 
Mindezt Schneider úr, ő sem így akarta,
míg Somfi elvtárssá öregedett.
Sőt precizírozzuk: nem így kívánta
s ha ő intézkedik…
sok pontban ma sem így
volna, ami ugyebár van, amíg
lerakja passziánszát az avarra
az üdülő előtt a nyárfa
és – „Vacsorához: első emelet!”
lám újra este lett.
Szemügyre vévén éteszközeit
s hogy most is az ő széke áll-e itt,
húzván az abroszt is simára,
ameddig itt tett-köre ér:
ifj. dr. Schneider Elemér,
miközben étkezik,
azonközben sem éppen így kívánta,
sőt – fehérről fehért asszociálva –
rendezvén lepedőjét is simára,
azonközben is, hogy szeretkezik,
azonközben sem precízen így
akarta, azazhogy kívánta
dehát, azaz tehát
azaz épp e deháton és teháton át
emelkedik,
lépi egy lelki lépcsőzet fokát,
nicsak: pulpitusig! – amíg
odakünn ismét lebocsát,
lebocsát a
tűnődő nyárfa
egy lapot az öröklét passziánszba.
Miután elköltötte így a vacsorát,
sőt ajkát is lenyalta,
lelkét és gyomrát egyként rendbe rakva:
fölmentve legalább magát,
mert hisz pontosan mégsem így akarta,
s végül szomszédjaitól is elköszönt
megadván kinek-kinek mi övé,
végleg ártatlanul
Schneider úr így vonul
egy újabb világesemény felé
mi bünösök
s a fehér abroszok között,
mig ottkünn elkomorulnak a fák,
s bár némelyik
kapkodva vakon passzianszozik tovább,
mások hajukat tépdesik:
futkos – „mert ősz lett!” – le-föl a család,
kezdi a ránk-nem-tartozó világ
fulladás-lilán a mennydörgő patáliát.
 

Kortárs, 1965. 9. sz.

 

 

 

„Vannak itt?”

Nem az énekes szüli a dalt –
A dal szül, az nevel: vezet!
Nem éneklek rég, dalom elhalt.
Tévelygek, esti köd temet.
Nem éneklek, hát nő szakadva
körül az éj. Hol is vagyok?
Csak egy „Van itt?” ha fakadna
vén számról – tán választ kapok.
Emberit? nem-emberit? – Vissza
ver valamit, ami kerít:
a Fal, a Hegy. Eligazítja
a dalra-bátrak lépteit.
Szivemből csak annyit eressz ki
éneket, öregség – halál:
próbáljon visszhanggal felelni,
hol most járok, a zord határ.
Dalom ujjbögyeivel, rosszra
neszelő vak, tapintgatok
eladdig, hol csillag a morzsa,
hogy hol vagyok, hol is vagyok.
 

Új Írás, 1967. 5. sz.

 

 

 

Száraz mosoly

Fal a farkas, övé vagyok már,
 
a falkából, aki elért.
Futhatok, futtomban harapdál,
 
tartja futtában is a célt.
Belül marcangol, tép e farkas:
 
dúvad időnk! Az küzd velem;
szürcsöl, csámcsog, azt hörgi: hallgass.
 
Úgy kéne, észre se vegyem.
Hát hallgatok is. Figyelem,
 
cinkosan szinte: oly szorgalmas!
Kiugrik majd, ha kiürített.
 
Szétnéz. Perdül: feléd lohol.
Majd akkor – nem előbb – megérted,
 
mit rejt az ilyen bölcs-komoly,
 
megadó-megvető mosoly.
 

Alföld, 1971. 9. sz.

 

 

 

Nélkülözve magamat

Van aki mindent kezembe ad,
kést, villát, poharat.
Nélkülözhetem magamat.
Bölcsőnk a vénség. Már életem
gyenge kisdedként dédelgetem.
Szülői párként aggódva áll
lábamnál élet és halál.
Dehogy igaz, hogy kora miatt
 
nyűgös az agg.
Igényesedem, várom, mit ád,
csitításomul még a világ.
Mert cserébe, mert szabadon
minden porcikám visszaadhatom.
Dehogy ő boldog, a fiatal.
Dehogy is szánandó az öreg.
Túlvilágot él, közöttetek:
bár mindent tudva tud és hallva hall,
– levetve mennyi fölösleget! –
pissz-t int még éber ujjaival…
 

Kéziratból. – Vsz. 1983. február

 

 

 

(Nincs közel még…)

Nincs közel még a szél,
de már
ebfülként föláll
a nyárfa csúcsán egy levél
a hírrel: ősz! tél! végveszély!
És – ragyog észbontóbban csak a táj,
épp attól, hogy csupán a két vén,
a némává dermedt fa és én
tudjuk: itt a halál.
 

Kéziratból. – Vsz. 1983. febr.

 

 

 

Utószó

A kiadás szerkezete és a szöveggondozás elvei

Kiadványunk Illyés Gyula verseinek legteljesebb gyűjteménye. Önálló köteteinek időrendjében tartalmazza költői életművét, amely posztumusz kötetének, A Semmi közelít-nek az anyagával zárul, s ezt követi a Függelék-ben keletkezésük, illetőleg megjelenésük időrendjében azoknak a verseknek a sora, amelyeket – különböző okokból – önálló köteteinek egyikében sem szerepeltetett a költő. Az életmű logikáját tiszteletben tartva, beiktattuk az önálló kötetek közé az Abbahagyott versek című önálló kompozíciót, valamint Az Éden elvesztése című lírai oratóriumot, amelyet – Déry Tibor Szembenézni című válaszával együtt – a Magvető jelentetett meg első ízben. De azokat a ciklusokat is érintetlenül a helyükön hagytuk, amelyek önállóan nem jelentek meg, mint a Hűtlen jövő (1938) és az Új versek (1939-1940), de ezeken a címeken a költő által elkülönítve láttak napvilágot az Illyés Gyula összegyűjtött versei (Nyugat, 1940), illetőleg az Illyés Gyula összes verse I.–III. (Nyugat, Révai, 1947) című kiadványokban, s későbbi gyűjteményeiben is változatlanul így szerepeltek.

Szövegközlésünk igyekszik hűségesen követni a költő művészi szándékait, ezért általában az „utolsó kéz” elvét alkalmazva a szerző által utoljára korrigált s véglegesített szövegeket szerepelteti. Illyés Gyula verseskönyveiben azonban – részint nyomdai okokból, részint a költő örökös jobbítási, javítási szenvedélye miatt – sok szövegeltérés található; a fontos vagy említésre érdemes eltérésekről a versekhez fűzött magyarázó jegyzetekben számolunk be.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]