Állomások hosszán

 

 

 

 

Egy rokkant jegenyéhez

Haladunk; mindenki öcsénknek,
húgunknak marad el.
Aztán: nincs itt sem több rokon-ház.
Csak egy-egy fa felel.
Előtted kocsiztam apámmal:
tisztelegsz, jegenye?
Visszatisztelgek, ifjuságom
utolsó őrszeme.
Hol vannak bajtársaid? Akkor
még egész sorfal állt.
Míg el voltam, ki veszített még
itt is – itt is! – csatát!
Szabadjára ki eresztette
a vad-bika halált?
(Ugyanazon a papíron:
 
Az idő nem úgy győz,
 
hogy multtá lustul a jelen:
 
a jövő lesz vad-eleven
 
és vág a földhöz.)

 

 

 

A gépész fiának fülével

 

1

Pöfögésével egy diesel-motor,
kattogásával egy malomkerék,
csöngésükkel szorgos kovácsmühelyi üllők
csépelték messze az időt, az érve-érlelőt,
a napközit: az embernek valót, kivervén
(mint akkor még a gazdák is, kézicséppel)
magvat belőle, „életet”, izlelhetőt –
Aztán, nagy ritkán, még távolibb vonatok.
Nem mentek üresen a nappalok
e régi tájban, mely úgy szülte meg
az embert, hogy helyben föl is nevelje!
Így e vízmalmok, cséplőgépek, gőzfürészek
mintegy zsákokba számlálták a perceket
– a meleg évszakok szapora perceit! –
s így ősszel a komoly apák a csűr felé
buzaszem-milliókkal vállukon
sebezhetetlen hősökként haladtak,
sőt valamiképp halhatatlanul, miközben
kint a megint esős határban őslényszerüen
dohogtak és dülöngtek párosával
az óriás szántó-lokomobilok!
 

2

Estefelé a munkájuk-tudó zajok
kötelességük teljesitvén
sorra – mintegy intésre – megcsöndesültek,
aztán az éjben már, úgy elheverve
egymás mellett, mint az ökrök a karámban,
füleltek dolog-inditó uj tülkölést.
Ha kedvező szél fútt, hajnal felé
nagy messze megrándult a láthatáron
s kigyódobálódzással átvonaglott
a még homályos égen s épp olyan szivünkön
egy-egy világszéli harangszó.
Borjádról, Pálfáról, Bikácsról!

 

 

 

Correspondances, összefüggések, megfelelések, csatlakozások, ráütések Dél-Tolnában

1
Tevékeny év
Végigment incselegve a szöllővesszőben a nyár.
Végigment Bépapnéban is – most mit tegyen?
Zúg Boreas! Esik!… Eresz alá beáll (a nyár),
benéz a könnyük-szipogó ablaküvegeken.
2
Honnan a dédszülők rajzása folyt
Vaskerítéses fehér kriptasor
minden utca a csinos faluban.
A rózsa szagtalan: nincs ráhajolni legénybajszos orr.
Menyecske sincs; az udvar mennydörögve gyermek-zajtalan.
3
Gyöngy-fűző fonal
Kinéz a szolgálatba kapkodva készülő
busz-kalauz rokon; veszi sapkáját, tarsolyát.
Nyár, ősz, tél, tavasz őt így várja, percre: végül ő
az értelem, mely rajtuk cél-tudva marsol át.
4
Ámen
Átment a nyár – bár megdöccenve egy kicsit
a kisebb B.-Pap lányon is; de átment.
A durcás száj helyett a szem mondja az áment,
hogy férjhez napa házába viszik.
5
Elhagyott őrszem
Favágó-nagy kezében piciny pipája megkopott
szárával, mely iránytü-érzékenyen jár, ez a pap,
mert ajtaján bajával egy lélek már be nem kopog,
vénen végleg Urára s dohányára marad.
6
Dupla út
Lányom, feleségem jókedvvel utazik
egy kocsiban, mégis más-más uton velem.
Fúlok, szédülök, úgy veti kátyuit
szüntelen énelém a zord történelem.
7
Százas sebességgel
Dalmand s Ürög között, ahol valamikor
a néptelen pusztákon szinte a sír alól
sírt föl Bartóknak egy nép: szép szántók; ház sehol;
a szélvédő sípol csak, a gyorsaság dalol.

 

 

 

Megpihenés

Tihanyi ágyban újra! Bánya-mély
antracit-éj.
Hallom a habok puha futamát.
A tó
csitítgató
Hűsége, a kutya-szelíd,
fülemen át
benyal a szivemig!
Valami visszafogadott.
Visszafogadna.
Kinyílhatok.
Magamból?! Vagy magamba?!
Az emlékezet – néma seb –
mind messzebbről zajog.
Mennyivel több vagyok,
amivel kevesebb!
Öröklét-percet alhatok.

 

 

 

Tegező idő

Az a közhuszár-kard, amelyet – lecsatolván –
a szabadságos katona
kérőn kinyujtott kezembe adott:
nagyjából egy termetű volt velem.
Állammal a markolaton
nyeltem távolság-tágító beszédét,
város-csodákig el-láttató szavait
a kék-piros mundérban is szerény
juhászlegénynek,
a tisztelgő rokonnak,
míg nem-messze a Péter-Pál napi búcsú
réztrombitái szóltak
s a tűzhelyről szállt már a fánk szaga.
Most nagyjából a volt bojtár-legény,
ma nyugdíjas juh-gondozó (Rácegresen)
olyan magas, mint akkor az a kard volt –
amelyet kérésemre aztán
félig ki is vontak, de rögtön
akár azt a messzi varázs-világot
fényeivel, veszélyeivel
vas-hüvelyébe visszadugtak
lisztes kezü anyánk szavára.
Araráti-matuzsálemi tájra
szolgál ugyanaz a lazsnakos ajtó
ám hogy ma is én magázom őt s ő tegez
a – „Csak megvan, Pali bátyám” – „De lám, te is, öcsém”
hű mérlegjátéka szivemről
egy-egy percre (de ujra s ujra)
évtizedeket sulytalanit.

 

 

 

A fönn lengő holdhoz

Falusi gangról nézem: kerekül
 
óriásra december holdja
oly szűzi gőggel, mintha ember
 
nem hágta volna.
Tudassam ujra vele, hogy mi érte? A
 
kutyák régi lázzal ugatnak.
Száll csak a régi dölyffel hű egében
 
alvó falunknak.
Hárfát hol penget ma Dávid király?
 
Cecilia hol hegedülget?
Isteneink egy állomással
 
arrébb repültek.
Új hadi célért, tudós adatért,
 
hány láb fog még rajtad tapodni?
Szememből hála néz rád! És kezem kész
 
koszorút dobni.
Nekem a régi vagy! Még istenibb,
 
hogy közelibb, hogy – emberibb!
Sappho szerelmes holdja! Vért-köpő
 
Vitézünk virrasztó cselédje.
Börtönpriccsekhez surranó fény,
 
Batsányi mécse!
Röpít hajód mást a jövőbe – lásd –
 
engem a multba ringat.
Honnan jössz? Arról vesd föl egyszer fátylát
 
a titkaidnak.
S ti csillagok, mit fedtek föl, ha majd
 
legszélsőtökre jutva
eseng az ember még merészebb
 
további utra?!
Parányok vagyunk, vagy hatalmasok?
 
Lesz válasz végre?
Vagy száll lángelme- s kutya-bú örökké
 
párban az égre?
Nő s nő az űr! De akár törpülünk
 
benne, akár növekszünk:
nincs hátra! Föl! Ha előre törünk, ha
 
vert éhes had, menekszünk!
…Szó, szó: vau! vau! Lesvén (mint hajdan ő, a
 
gondolás, bús világfi):
tudsz-e, mint pont az i-n, majd egy kis úzdi
 
fatornyon is megállni?

 

 

 

Finom fül magányos házban

Fenyőtoboz pattog kandallóban és
mérföldekre hallik az óraütés:
csillagokig hallik, ha az ük-öreg
paraszt falióra múlást ütöget.
Tépné e tűznél is bajuszát borus
kedvű férfi, volna csak képén bajusz –
lel fogódzót annyit se (csak ráncokat),
mint a vizbefuló szalmaszálakat.
Ketyeg künt az is már, az őszi bogár:
lefutott, le ujra, hányadszor, a Nyár!
Számol szerte percet: zörg a ház körül:
jár a szám-tudatlan őrült óramü.
Zörgött vala véle versenyt, mintha csak
tegnap hiúz, párduc, medve s – karmosabb
fegyverével – büszkén (most eszelte ki)
kőbaltával immár szomszéd törzsbeli.
Védtelen elődök futást-pihegő
törzsök fia elfult szivvel fülel ő:
hallga, eljut bár végpanasz úgy ide,
(hány határon át!) ne hallja senkise!?
Hall pissz-t néha rá jajt, mely bár fojtva szól,
bömböl mégis oly mult nádasaiból,
hol még ama főtlen hős el-elüget,
nem riasztva már csak hegyes eb-fület.
A niklai zord, a csekei esős
– ujra az a nyéki dúlt-szüretü ősz,
ujra (ujra!) a csucsai csupa kár –
kár-kár-szavu kert az országnyi határ?!
Neszel néha mégis föl (épp ha recseg
aszu ág és dül agg törzs): épitenek?
Zeng a gyerekkor: ácsol tündér-falut
tavaszi erdőben a megtért kakuk!
(Higgye az a vén csak: jótét szellemek
dolgaképp rakatik már oly mennyezet,
gyül mely alá öt felől úgy pőre nép,
mint juhnyáj, mit fagytól teste hője véd!)

 

 

 

Elalvás előtt

Le silence éternel des espaces infinis…
Így, így! Be rég volt
alkalom ilyen szabadon
mérföldes elnyujtózással feküdnöm!
Az ablakon a Tejút a függöny,
a csupa fényfolt-
lukasztgatta („azsuros”) égbolt?
Benéz egy ifjú holdvilág.
Elfeledt ángyikák
hosszu ingében a hideg
agyag-padlaton ágyamig tipeg.
Szószerint értem itten még a
baglyok hajdani nyelvtanát
és szószerint a kerti béka
ajkán az esőt-esdeklő imát.
Ki susog még? A székre tett
Pascal-kötet?
Aztán a cél előtt véve dolgát futóra
iramult egy utolsót s megállt a falióra,
majd életem helyett – mert úgy fülelt a csend –
ketyegtetett agyamba dermesztő végtelent.

 

 

 

Ne legyen gondunk jóban is a rossz

Egy völgységi présházban
Ivott, ivott a rokkant szöllőpásztor,
s kérdésemre, nem lesz-e másnapos,
ezt betűztem ki ráncos mosolyából:
„Reszkető kézbe kell csak a pohár bor!”
„Szent János áldásként vigasz a mámor!”
„Ne legyen gondunk jóban is a rossz.”
 
Aztán az őszi égen át
a rángó ostorok – darvak helyett – a vadlibák!
 
A hajdani
nyár-kiüzés égi karikás-hangjai!
S a szájhoz vett végső pohár fölött
 
a kitágult, a rém-űzött
pillantás, a vén Vörösmartyé,
a „tündértáj”, az ifjuság felé!
 

Görbő-Pincehely

 

 

 

Világomlás

Nem is magamat könnyezem,
 
hogy meghalok.
Inkább a házat Egresen,
 
hogy velem porbarogy.
Porba végképp és épp azért,
 
hogy rég nem áll.
Szétszedték jó húsz éve már
 
békebeli tégláiért.
Összeomlik a padlás.
 
Azon belül
bátyám birtoka, a galambház.
 
Minden végleg megsemmisül.
 
Összedül, szétrepül.

 

 

 

Futó torony

Az a torony, ez a tündöklő, az az enyém, amelyet
védőváramul őszi muslicák épitenek fölém.
 
Csapkodhatok, követ,
 
el nem ereszt a zengő tünemény.

 

 

 

Állomások hosszán

Nem várja a vonatot sehol senki más,
csak bundában a főnök és lába körül
vonagló hó-kigyóival a tél.
Már lent a fagy harapásra cikáz.
Bár fönt csak egy-egy acéltű röpül.
Ekként a napsütés is fény-csodás.
Ahány daraszem: drágakövet ér
csüggedt szemednek.
Türkiz villog; kereng: rubin, opál, topáz.
Vigasztalnak, azzal füzetnek.
A hazai szóejtés: ráadás.
Körben a fa mind feszes gyászruhás.
Csak a rétek füve fehér.
Sózza a dér
estétől-hajnalig.
Bakterház bakterház után pereg.
Valamennyi mond valamit.
Nagyanyánk olvasóján a szemek.
Halottak napjára megyek.
Ujjamba hajdani imádkozás
emlék-melege villan; gyerekkori láz
mozdulna mellemben, karomban.
S gúnymosoly rá nyomban a szájsarokban.
Most csattogtunk át a Sió felett.
Öt perc s a Kapos hídjának dübörgése robban.
A távoli – gyánti – dombsor mögött
a vén présház már grönlandi havak
s multak alatt.
Kurdnál még vastagabb a hó. A nyúl
úszni tanul.
Az egész vonatban magam vagyok?
Százszámra meszes koponya
szétszórva a lapályon a
vakondok-kúpok tábora.
Száguldok, de nem menekülnék.
Noha a kerekek:
mit tettetek velem, mit tettetek!
Hó-illat tölti meg a fülkét.
Az ablakrésen át
a szél kirántott egy félig beirt
szelet papirt.
Elfogadom a cenzurát.
Füzi tovább
a kerekek gyors jambusa
a penzum fonalát.
Miről is? Hogyan megy haza
vakációra a deák?
A modern versnek nem árt, ha kusza.
Sőt ihlető szerencse.
Pörög a szem mögött az elme filmtekercse,
sujet-t keresve
a canevas-ban, mely vetül, vetül,
mint kártyalap, jövőt – szerezve!
Ahogy igérte reggel a Sainte-Anne-ban a lecke
s a Révolution Surréaliste-nál az este.
A leghivebb, a legbarátibb társaság
tanácsadni a mult.
Bár ugy hív az is: be mégsem bocsát,
ugy nyitja: csapja is be a kaput.
A legnépesebb egyedüllét.
De száguldjak csak, bárhova kerülnék.
Szeretek nézni; egyre jobban. Ami szép
F. szemében a rútnál leleplezőbb való.
Kiállitási terem a vidék.
Festmény-alapozás a hó.
 
Aki jól rajzol, benyúl szinte
és visz nemcsak rendet a szívbe:
jó hírt is: mégsem hiábavaló
harca annak, ki egyre szebbre (jobbra!) tör.
Segédcsapat mindenfelől.
A mélyen látó szem nemcsak emlékez-e?
 
Nézte Belzacar a beírt falat.
Nézi elménk, mit a költő keze
 
elénk ró s érteni fölad.
 
Halotti koszorú zizeg
mellettem az üléspadon.
Halotti koszorút viszek
megülni születésnapom.
 
Úgy tetszik, száz esztendőt késve
kell száguldanom elfeledt
ünnepre, rokon-temetésre,
hol nem lenni ott nem lehet,
vagy épp úgy fontos születésre,
hol értem lesz gyülekezet.
 
Táncol a csöppnyi fülkeasztal,
mint holtak faggatóié.
Hány hit-moslékot – telj be azzal –
löktek emberfajunk elé.
Szállt szánkról hála- és panaszdal,
mint lakzin ebszájról a lé.
 
Rángatja kezemet kacérul
a gyorsaság – hova ragad?
Nézem az ablak üvegén túl,
mint roppant szemfödél alatt
– ránc iramul rajt, hol a szél fúj –
a multakat, a holtakat.
 
Emlékezz. Táncoltatta tollam
hány hullám rohanvást velem;
mentő-deszkámként szoritottam,
mig forradalom, szerelem
s dobált – nép-söprő áramokban –
köztéboly, hős hiedelem.
 
Ébredj! – Visz gyorsuló iramban
vállamat rázva itt vonat;
vitt tengeri hab, hogy kiadjam
(lelkemmel) a mentő rudat.
E galoppozó pad alattam,
mint fékezhetetlen lovad.
 
Jó volna így is jutni honba
olyanba, futni bár (miképp
ama köd-lovas hite-lopva,
mely egyre többször megkisért)
hol egy család volt úgy a nép,
gyűlt temetvén a férfi-torba:
mert kapocs a kezdet s a vég.
 
 
A sír után maga a kántor
kezdte, de már fönt a hegyen,
kortyintva pincénk legjavából:
Hajh, szerelem, sejh szerelem!…
Rágta kedvenc fia dalát, hogy
csordulni tudjon már a szem:
dünnyögte, hogy föl ne kiáltson
zord apánk is, emlékezem –
Emlékszel a télvégre, mikor – noha még
hó födte – mint megannyi pici vulkán,
a vakondoktúrások tetejét
– ott is a maga utján –
ugyanaz a tűz kilökte? S a fák
lába körül már sár vont karikát?
És persze megint a varjak, a varjak!
A havon halakként suhannak.
Mint perceink a képtelenül eltünők!
Árnyékukkal valóságosabbak:
szépítik: emberivé az időt!
Dől a magyarázat eléd.
Hálónk és fegyverünk a kép.
Az ott már a lápi Werbőczy-vár –
Legegyszerübb lesz: félvállra a koszorút.
Már ami tégla még –
Ki lesz taposva addigra a gyalogút
a hóból s a multból kiáll.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]