Tisztulók

Ez a csokor vers a Tiszták első, verses változatának mindmegannyi külön is megálló részlete. Ami így – drámai cselekmény nélkül – is összefűzheti őket: az albigensek hitvilága. Ez – hasonlóan korunk némely eretnekségéhez – nem ismerte el az eredendő bűnt; a testnek így eredendően megbocsátandó esendőségeit a lélekvándorlással vélte levezekelni; elválasztva mélyrehatóan a szerelmet a szeretéstől.

 

 

 

Corba magában

 

Mottó: „Mosolyodék azért Sára magában, mondván: Minek utána megvénhedtem, mimódon adnám magamat testi gyönyörűségekre?… De mondá az Úr: Nem mondasz igazat, mert mosolyogtál.”

Mózes Könyve 18. 11. 15.

 
Mivelhogy bezárulhat ott alant,
mivelhogy becsukódhat rajtam az a száj,
mellyel kit is táplálok én:
futni szeretnék.
Mielőtt bezárulna rajtam ott alant,
mellyel egy kis jövőt ehetnék,
az emberevő száj, amellyel
táplálnom kell a halhatatlant
(Szörnyet? Megváltót?), de amellyel
kaptam magam is egy-egy korty jövendőt:
futni szeretnék, kebleimmel,
elmenekülni, combjaimmal,
mint hajdan jégverés elől, tűzvész elől
csibéimmel, gyermekeimmel.
Veszély kígyó hangja mögöttem.
Segíts szaladnom,
hálás leszek,
ha másban nem, a lerogyásban,
lerogyásunkban;
sírt nyithatok,
föltámadástalant, de mégis
elhagyhatót.
Tarts ki velem.
Ládd, úttalanságunkra is
viszem a házam.
Nem leszek nehéz eset.
Van mindenem.
Mindenem ebben a batyuban.

 

 

 

Corba vallomásai

 

1

Megnézett jól a két szemem,
kinyílt rád az a két szemem,
mely kebleim hegyén ügyel-
neszel a vakok ösztönével,
tapogatódzik világtalanok
bátorságával éjszakámból
évtizedek távolságáig,
halálomig, halálodig,
hogyha nem túl azokon is még.
Beléd néztem tíz ujjam hegyével,
megtekintettem csontjaid
ujjaim bizsergő bögyének
röntgen tapogatóival
mielőtt hozzád értem volna,
új házat fölfedező ebként
tudott futni birodalmadban
nyelvem múltadban és jövődben,
tagonként megszámláltalak,
éhező izmaimmal.
 

2

Bukásaidról, de buktodban is
föl-fölcsapó reményeidről
dadogó szíved itt beszélt
fülelni tudó tenyeremben,
mielőtt hozzám értél volna,
bennem volt már a gyermeked.
Achillesszé fürödhetsz ebben
a befogadásban, e tekintetben,
mely inni tud és enni tud, hogy
– anélkül, hogy fogyasztana –
magába vegyen, mint a föld
szomorúan is mosolygón
ember-indulású, de tán
isten-utú föltámadásra.

 

 

 

Corbához a haldokló dada

Megbánnom sokszor lett volna okom, hogy
magamba eresztettem őket,
„erőszaktevőimet” – előhírnökül?
„Leteperőimet” – akikkel
végül mégis együttpihegtem,
húnyt szemmel is eget kutatva
csillagért? – bethlehemiért?
Idősödve, persze, mind kevesebbszer
villant velük fény abban a mérhetetlen éjben,
ami a bőrünk alatti haza.
Fájdalmak cikáznak bennem ma is, de
vajon nem kín előzte akkor is
a megszabadulást,
nem rettenet a kéjt,
nem nőstény-szűkölés a rég áhított nyugalmat.
Félek, de ismerőst várok magamba.
Hisz ős legenda:
szétszaggatja a férfit a halál,
magáévá teszi a nőt.

 

 

 

Amiel udvarol

Ez itt már megfelel.
Ez itt már válasz is nekem.
Kezeden ez az illat.
A karodon.
És feljebb is és lejjebb is.
Ez már jó vezető utam elém.
Néma maradhatsz, vak, süket.
Én meg buta, beteg.
Szót érthetünk a leglényegesebbről
soha nem behatóbban.
Ez itt már egy szimatnyi hegyi lég
a várbörtönbe, ahova anyám
belélökött, belészült.
Ez itt már agár-szippanat a rétre,
sas-légvétel a fenyvesekhez,
az óceánhoz, a szigetvilághoz,
ahonnan kizártan lettem bezárva
s most lám te is?
Légy áruló, foglár leánya,
magadon át, magamon át,
nyiss utat, visszatérőt
arra bár, amerre
szemben az alpesi zuhogókkal,
jeges mezőkkel
a lazac dobálja magát,
amerre a lemming szalad.

 

 

 

Azalais vallomása

Nem érintettél s máris mozdul
bennem a gyermeked,
minden tagomban körmeim hegyéig,
máris minden mozdulatomban.
Foglyul ejtettem eleve
simogatásaid,
hálóba fogtam mosolyodnak és
gondolatodnak minden
hal-suhanását, madár-surranását.
Belém vonultál azonnal, hogy
tenyeremben éreztem ujjad, a nagy
nyitány első kürtharsogását.
Bőrömön szívemig érezni ujjad
volt a nyitány, hogy
teleteljek. Édes új formák
világosságát várja méhem,
minden kis porcikám sötétje.
Tekinteted
békéjét idegeim hosszán.
Betelni súllyal súlytalanná,
láncaidban szabaddá.

 

 

 

Zászlódíszben

Nem megszerezni, nemcsak azt; hanem
 
jól visszaadni,
 
gyarapítani közösen.
Nem betörni városod kapuit,
 
tikkadt seregeimmel,
nem az volt a diadalom, hanem
 
megtartani:
 
megtölteni
lámpionos körtéri tánccal,
 
utcai árusok zajával,
 
járdán rohanó gyermekekkel
 
és nem csupán az álmaid.
 
Élünk. Bólong az őszi lomb,
 
megtelt a föld,
útjuk végére érnek a gyümölcsök,
 
nehézségükkel mosolyogva
 
esésük elé (mint a szívek)
 
hulltukban is használhatóan,
 
rendeltetéssel.

 

 

 

Corba elalszik

Megtörtént, madár szállt belém;
dalolt is, röpdösött is.
Kígyó tekereg ereimben;
megél földben is, vízben is.

 

 

 

Corba igaza

„Megcsaltam”, mondják, „ringyóságból”
Őt, akit igazán szerettem,
akivel egy mederben folytam,
akitől mint a csepp a csepptől,
nem váltam: nem válhattam el soha
s akkor sem, egyetlen ízemmel.
De vége, vége.
De más, mint ringyó már sosem leszek,
bárhogy fogom csak még jobban szeretni.
Hisz az vagyok, az – tébolyítva –
bezárva, bekötözve tébolyultan –,
az vagyok, amit cselekedtem;
amit egy perc mívelt velem,
nem kérdezve, mit akarok.

 

 

 

Perella Corbához

Üzekedő üzekedővel
paráznán gyorsuló ütemben,
úgy rángott (láttam) a halállal
a lelőtt vad, a sebesült bogár,
széttárva, égnek vetve tagjait
s a katona: vad-kori a döbbenet:
a végső: a végképp elragadó-
odaadó percek miféle ősi asszonyit
hoznak a férfinak? Miféle
férfiúit az asszonynak? Miféle
köz-szégyenű látványosságra lök oda
a „család tagjai előtt” bár az a már
nemcsak földi: föld-előttit sejttető
egy-létbe visszaközösödés? Öleltem
halált és voltam magam is halál,
kortyokra; részegülni! Szigorúbb, kietlenebb
éjszaka vár most! Semmi társ! De még
együtt vagyunk magunkban. Védeni
szeretnélek? Vagy szoktatni vajon? Veszélyben
bizonyul meg, ki meddig bír szeretni.
Emberien, azaz
mélyebben, végzetesebben (mert
árvábban), mint az istenek; a jött-ment „istenek!”

 

 

 

Amiel kérkedése

Más lett mindjárt, mihelyt
magam alá igazítottam.
Elfordította arcát.
Tiltakozásul? Oly vakítón
gyúlt villámfényre az igazság,
hogy már nem róla van szó többet,
nem is kettőnkről? Szörnyebb
ítélet mondatott ki – rég talán s még
külön-külön,
mikor nem is ismertük egymást
s ez csak a beteljesedése
– bűnnek? az üdvnek?
Tudta, hogy nincs segítség.
Próbált zokogni ismét.
De azt se lelhetett már, könnyet.
Tudta, csak kínok jönnek.
Vacogva lökte testét
a kivégző gyönyörnek.

 

 

 

Corba búcsúzik

Magában
Szíven szúrtál: most szabadítasz.
*
Pontos döfés: nyitotta cellám.
*
Dől a sötét alám szívemből.
 
Emelkedem
 
halottaimból
*
Fennszóval
Szíven szúrtál! Cellát nyitottál!
 
Éjt vérzem! Világosodom!

 

 

 

Utószó

A vers két fordulóval készül. Az emberből egy közlendő kitörekszik; külön létet akar, az emberinél is tartósabbat. Ha ez megtörtént, a lélek megkönnyebbül, de elsietett a hasonlat, hogy a szülő nők példájára. Ami világra jött, nem mindig maradandó; még nem mű. A második forduló teszi azzá. Alkotója voltaképp itt vizsgázik; itt teremt.

A két folyamat legtöbbször egyidejű. A költő az „ihlet” anyagát már tudatos munkával is rögtön alkotássá formálja; befejezi a verset. Ám nagyon sokszor – korunkban egyre többször – nem tüstént fejezi be. Vagy nincs megelégedve azzal, aminek papírra vetve formát adott. Esetleg papírra sem veti. Még az sem jelenti, egyáltalában nem, a közlendő elvetélését. Egyik, nagyon is gyakori módja a fogamzás lezajlásának. Rengeteg a művészi alkotás, amely az élmény befogadása után hónapokkal, évekkel, évtizedekkel jő napvilágra.

Az érlelésnek vagy a hibernálásnak ezt a jogát szépírónak, zenésznek, festőnek, mindenfajta művésznek megadtuk. A lírikusnak, jó ideig, a legkevésbé. Tőle az őszinteség és a remeklés egyidejűségét kívántuk, mégpedig rögtön. A mélylélektanénál beljebb ható levetköződést és rögtönzést.

E kettő mind nehezebben társul: a lélek is, a világ is mind mélyebbről nyújt csak magyarázatot; a felület képei mind elégtelenebbek. Az élmény befogadása lehet pillanatnyi. Mind gyakoribb, hogy művészi kifejezése ne csak rögtönzés legyen; ne puszta naplószerű teljesítmény. A modern líra – a mély-tudat mintájára – a mély-tudatosság jegyeit mutatja. Annak ellenhatásaként, vajon oly messze haladt a szabad képzettársításnak és az onírizmusnak a – láz-és a félálom nyelvének – világában? Annak folytatásaképpen.

Mindnyájunk igénye – nem csupán költőké –, hogy ne csak világlátásunk legyen tárgyias, hanem önszemléletünk is. Hírhedt befeléfordulásunk is. „Modern” költők a világtörténet minden szakaszában voltak. A mai modern – előrelépő – költőket semmi nem buzdítja úgy a jó célú egyéni versengésre, mint épp látványos egyéniségük levetése, megkülönböztető híres énük útszélen hagyása. Mint az, hogy váltott lélekkel is tovább, tovább. És ez nem nemzedéki jellemvonás. Az idő követelménye; hogy lélegzeni tudjunk az idő minden rétege alatt.

Mindehhez – magamra fordítva a szót – e könyv összeállításakor támadt hozzáfűznivalóm.

Sose tudtam, és ma még kevésbé tudnám verseimet felelősséggel időrendbe sorolni. Ezt nem is tartottam soha lényegesnek. Közlési vágy – főleg azonnali – különösképpen sose sarkallt. Kezdettől fogva gyakran megesett, hogy még befejezettnek érzett versemet is félretettem, nem egyszer azon első alakjában, letisztázás nélkül, s csak esztendők múlva vettem elő. Még többször megesett ez olyan írásaimmal, melyeket be sem fejeztem, elfeledtem s később papírhalmok aljából a véletlen vetett elém. E kötet darabjai közt is van, melyek kezdő szakaszait tíz-egynéhány éve, befejező szakaszát pedig az idén írtam le. Folyománya volt ez is annak, hogy – noha jellegzetesen lírikus alkatnak tapasztalom magam – kínosan idegenkedtem személyi dolgaim úgynevezett kitárásától. Becsvágyam kezdettől nagyobb volt annál, hogy csak magam tárjam föl; valamennyiünkben – magában az emberben – vágytam meglelni a föltárásra érdemest. Hogy ez a mélyebb lírai természet hozott-e aztán eredményt, ennek során nem a keletkezési időpontja számított, hanem egyes-egyedül formába öntésének dátuma. Nem a mikor tehát, hanem csakis a miképp.

Honnan fakad föl vajon már most, milyen mélyből jut fölszínre bennünk, az a lényeges, ami alakot, megformálást kíván? Van, ismétlem, ami húsz-harminc év előttről. Van, ami húszéves – még az is lehet, hogy húszhónapos – korunkból. Mondjunk le ezek lírai rendű megjelenítéséről, pusztán azért, mert megkerülik a tudat uralmát? Kár lenne. Mert hisz minél idősebbek vagyunk, annál több lehet a nehezen megragadhatóra nemcsak az igény, hanem a tapasztalat is.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]