Minden lehet1

1973

 

 

 

 

Félelmetes és varázslatos

 

 

 

 

Ablakok

Vélek emlékezni, de mindre,
az ablakra, melyen kinéztem,
kikönyököltem, mozdulatlan,
modelljükként szorgos időknek.
Dolgozott rajtam a világ,
cserélve szaporán a vásznat.
Egy múzeumnyi képkeret,
és mindegyikben más az arckép.
Orvosi váróterem-ablak,
országos falusi eső- és
latyakverte földmenti ablak.
Induló expressz ablaka.
Ablak, amelyről letöröltem,
hol a pókhálót, hol a kormot.
Istálló- s kovácsműhely-ablak.
Kaszárnya-ablak. Börtöné.
Diákkamrák ablaka, melynél
térdre nyomott állal magoltam.
Erkélyre nyíló hegyi ablak,
kikelve nem magányos ágyból.
Ablak, melyből falhoz lapulva
néztem félszemmel lent a spiclit;
majd a sárkányként tűzokádó
történelmet a lépcsőházban.
Néztem, s hajam átszíneződött;
mélyült viszonzásul egy-egy ránc.
Csak bámultam, mint mindahányan.
Hisz bent nem érződött a kép.
Női szem pillás keretében
fürkésztem, én vagyok-e még én.
Kutyaszemből is ölelőzött
élő tükörkép tükörképpel.
Világvárosnak elég ablak
emelet sorai között
járhattam föl-fölnézve, honnan
int felém egy kar: gyere föl.
Itt vagyok, úgy, ahogy itt hagytál.
Enyém ma is a gyermekarc, mely
szüreti csoportképen alszik,
s a sunyi, dölyfös, rettegő agg arc;
ki teremt itt középarányost?
Filmszalag-kocka iramával
pörgő ablakok: világképek!
Kerestem sokáig a rendjük.
Ki írta a forgatókönyvet?
A fénykép lencse tigris-foggal
tépi s köpi arcodba „képed”
a dzsungelénél elvadultabb
szörny-uralmaként új gépeinknek.
Ablakunk minden pórusunk.
Fény utolsó képésze: Rembrandt –
mint az ő ablakaiban,
mutassatok, keretek, művet.
Hisz emberi az elmúlás is.
A vad csak koponyacsontjából,
barlangból nézi a világot.
Pezsgő jövővel telt pohár-szeszt
hörpintet velem minden ablak.
Semmi sem esendőbb és gyávább,
mint emlékezetünk. De én
tudok le s föl járni a lépcsőn,
hol Ninive is pihenő csak.
Urr napégette vályogfalán áll
a hegyi présház, melyből ma is még
királyként nézek le a völgybe,
ha dől a eső s ég a tűz.
Ablak-szárnyak, nyílók, csukódók,
tietek volt a szárnyalás, föl
állat-sorsból, mostoha tájból,
költözni ember fecske-rajként.
Nézz ki az ablakon, beteg.
Nem vagy magad. Seregek jönnek,
fölmentők, és diadal-ív vár.
A kórházkapu, ha kilépsz majd.

 

 

 

A kézmívesség kimúlása

Mammut-csontokként hevernek, épp csak feketén,
szerszámok, melyekről lemúlt az élet
szétszórtan a volt kovácsműhely udvarán.
Hidegvágók, kivásult reszelők, egy méteres nyelű
tüzesfogó – ráf-húzáshoz – egy megrepedt
faszén-kohó, még kormosan… Élt, békén, még nem is rég
a hatalmas ős-állat.
a hatalmas ős-állat. Estelente,
ha közelébe tértem, bár pihent már:
roppant erejét s emberpárti jóakaratát
testi élményként kaptam, orron át, beszíván
szagát s lehét a húszezer évesen is tevékeny,
tömérdek teremtésnek.
tömérdek teremtésnek. Így, azáltal,
hogy már-már időtlen volt, azt ígérte: küzdelem
nincs hasztalan! S így végül az Időt is,
a kerten kívül ránk-leselkedőt, a bestiát
visszahajlítjuk uralmunk alá,
(betörve elvadult évszakait is) akár
a vad lovat, a vad tüzet, a vad ugart.

 

 

 

Tág tél

Jobban meglelték egymást véleményeink
abban a tág visszhangzatú és túlvilágított
csarnokban, ami az a téli délelőtt volt.
Orvosi tapintással járt a napsugár
az üveges fák törékeny kis ágain:
rögtön dér-hullatással reagáltak.
Minden árnyaltabb, részletezhetőbb volt
köröttünk – és bennünk – attól is, hogy
talpad alól, akár az én talpam alól a hó
a gyermekkori új cipők nyikorgását ropogta föl,
s vele a gyanútlanság édenkorszakát.
Új lakásba költözködés
bátorságával, még száradó meszelés
szagától frissítetten haladtunk,
megvilágítva-tisztázva mindent, hogyan
kell újra apróra bebútoroznunk
– mert lám, lehet! – az életünket.

 

 

 

Cél felé, bár közömbösen

Olajukat a földből szopva, lámpaként
égtek a szürkületben a karcsú törzsű rózsafák…
Egyszerre hunytak el.
Egyszerre hunytak el. Csekély zúgás után
átszállt, de álló testtel, mint a mennybe Jézus,
egy szarvasbogár, egyre finomabbá
szőve maga mögé a csöndet.
Egyedül maradtunk végképp, de immár
a vakok ösztönének vigaszában
s türelmében sorsunk iránt –
Így értettük meg, ahogyan a hangok
– főleg a parton surrogó hullámoké –
számolni kezdték, mint igyekszik
közömbösen is cél felé,
hidegen is dühödt iramban
fáink és házaink között
s ujjaink közt ez az évszázad
roncsaival, hulláival.

 

 

 

Játékszabály

A kövecsezés nevű játék ennyi csak:
földön ülve öt vagy hét kavics közül
egyet gyorsan fölkapnak s földobnak a gyermekek
s amíg az fönt van, a többit, a „kivetettek”-et
más rendbe rakja ugyanaz a kéz,
majd fölfogja a leesőt, épp mielőtt földet ér.
Hidegen ragyognak az őszi ég nagy udvarán
a Göncöl „kivetett” kavicsai,
megnagyobbodva, noha távolabbról.
De épp azáltal egyre közeledve,
hogy szinte testközelig, mintha akkor
használtam volna ezeket is, akkor
(mikor még kézzelfogható volt a világ),
valamiféle kövecsezésre.
Néha az emlék tenyerünkben bizsereg,
karunkban kelt mosolyt és – kedvet
földobni és elkapni: helyretenni
föld és ég dolgait, játékosabb
s így igazságosabb szabály szerint.

 

 

 

Ebből a hegyi honból

Azok a gyorsírás-jelek az arcodon.
Azok a bibliai villám-mondatok.
Az egyre sebesebben rángók,
a már dadogók-hebegők.
Tükröd előtt
az elhomálylók-megviláglók,
azok a jóslatok –
Azok a lüktető morse-jelek.
Ne ejtsd le tükrödet.
Velük én táviratozok.
Ebből a komor hegyi házból.
Hol megelőztelek.
A fürge gyíkok, a parányi kígyók,
a mosoly árkaiban is
prédára várók;
azok a pici pondrók –
És mellkasod és tudatod
égboltja sötétjén azok
a messzi villám-rándulások,
a reflexek tükrén azok
a fecske cikkanások,
azok a fellőtt hajós vészjelek,
azok a madár jóslatok
s mind a nyilak a szerveken
tűhegynyi kínnal átfutók:
innen, az én világomból valók.
Valami kezdetleges házat,
primitív tűzhelyet összerakok
barkácsolva a szegényes anyagból,
ha erre jöhetsz tán az úton,
ha erre engednek utadra,
ha erre szökhetsz még utat remélve
s pihenni vágysz.
Mert innen is följebb haladnak élők,
szerszámmal, vagy anélkül.

 

 

 

Az útszegélyén

Semmi főt nem húznak úgy le a gondok
s nem bólogtatnak úgy meg, hogy bizony ez az élet,
mint legelőről hazabaktató
háziállatainkét, főleg alkonyatkor.
Lépést tartva velük az útszegélyén
megtágul – fölhígul – előre-hátra néha
az idő, határtalanul. Így oly közelien,
hogy már-már visszanézünk: az iménti domb mögött
bőrsátrasan, juh-nyájasan
Lábán és Izsák korszaka maradt el,
az előbbi hegy túlfelén pedig az, amidőn még
nem rabunk volt a mélyérzésű ló,
majd még arrébb, midőn
beszélő társunkként a szílfa
susogott megszívlelendő tanácsot.
Hogy előre pedig?
Hogy előre pedig? Mintha hígulna
az a teher is, a jövőé. Főt-ejtegetve
hogy „hát bizony” és nem egyszer mosollyal
fordulunk be a nagy udvar-kapun,
melyet a gyermek is kitár.

 

 

 

A Baross utcából letérve

A mellékutcákba húzódva
őriz még sok helyütt az aszfalt
s vet csapdaként a hazaballagók lába elé
krétával rajzolt négyszöget.
Egy Iskolát. Olyat, melyen
féllábon ugrálnak Ég vagy Pokol felé a gyermekek,
Pesten csak úgy, mint Désen vagy Toulouse-ban.
Kétféle felnőtt van most már. Aki
közönnyel lép e rajzra, úgy, ahogy járt
tegnap még híg, de mára kő-szilárd tavon,
nem ámulva a genezáreti csodán,
pusztán az ismétlődése miatt. (Ész-szerű hát, hogy
öljön őrjöngve évenként a Fagy.)
De jő, akinek lábizmaiban
átcikáz meleg emlékezete az estnek, amidőn
kocsmából megtért férfiak, sőt kerékpárosok
álltak meg s figyelték a játék-játszma végét
s így azt is, mikor ő dobott utolsót
s táncolt a Cél felé és – ő, elámul,
hogy lába alatt, noha ott rohan
árvíz-hordalékaival, be nem omlott,
és e percben sem omlik be a vad Folyam!

 

 

 

Névtelen hegy

A hókoszorúzta sziklahegy, amelyen ebben az esős-szeles évszakban immár hosszú esztendők óta egyfolytában fölfelé haladok, még nem kapott nevet. Még nincs rajt semmiféle térképen. A szédítő bazalt-bérc, amelynek síkos zergeösvényein magányosan küszködve olyan veszélyes csuszamlásokat teszek, állítólag a valóságban nincs meg. Tüdőmben áll, sőt növekszik; térdizmaimban mered, egyre föggőlegesebbre; dobhártyámon zúgatja szeleit, mind viharosabban, – így is igaz, tekintve, hogy így tavasszal csak nekiállok a kapálásnak, gödörásásnak. Ezen a holland-sík tájon! Csak verejtéktörlés közben észlelve s viszonozva az elismerő karlengetéseket, az irányomban égrecsavart nyakkal végzett bólintásokat. Megtámaszkodva a kapanyélben, mert a mélységiszony mégis csak meg-meglegyint.

De rámbízták ezt a munkát, s ha végigmegyek a két szőlősor között, fönt a szalmatetős kis ház előtt – bár határozott ígéret nem történt – mégis csak vár legalább egy pohár borral a nyakába emelt lopóból eresztve – a Gazda, a nagyapám korabeli.

 

 

 

Baudelaire esztendejének őszén

Az eső fürge férgei!
Nyüzsögve a négy ablakon.
Eltűnt az esti Balaton;
el föld s ég minden fényei.
Villámmal zörren az üveg.
Be-befintorog a falánk
pondró világ, a szinte ránk-
tekergő giliszta-sereg.
Kis kancsukák! Spermák! S megint
sír-kukacok, rést s hézagot
feszegetők, mint majd azok,
melyek koporsónkat lepik.
A nemzés meg a rothadás
torz rángásával pereg e
pondrók és ondók serege,
ahogy hol táncol, hol csatáz.
Zeng-zúg, de nem a szél repül,
a ház rohan, a föld alatt.
Így utazott Ő, a Riadt,
látva kívül is, mit belül.
Ki mégis dalt hagyott nekünk!
Úti dalt! Hogy fura hajónkban,
e föld alatt futóban,
– „Vén kapitány!…”
 
– Megyünk.
 
Szelünk ma biztató van!

 

 

 

Hosszú tél

Fagyott, havazott, szél fútt, de az ó
divatú, tömzsi méh-kaptár a kertben
– hogy kamasz kezemmel zsuppjára vertem –
működött, mint egy modern dinamó.
Ujjam emlékezik rá, most, hogy hófehér haj
szeles telében küzdő szívemet
tapintja (mert fáj): milyen üzenet
zsibong abban is: milyen konok méh-raj?
Nehéz meghalni! Így, egy télre is bár!
Hány zsong bennünk rég tetszhalott gyönyör,
hány kín, mely elfeledetten is gyötör!
Oda a nyár. De lám – holtában is jár?
Oda az élet. S mi lettem? Ami voltam?!
Munkám: mit sóváran egy életen
behordtam, az – bár nélkülem –
tovább él s éltet? – fagyban, szélben, hóban?!
Non omnis moriar!… Akad majd ifjú kéz, mely
megütögeti, letolván havát,
szavaim mély-álomra gyűlt hadát
s füleli: felelnek-e, bár zümmögéssel?…
Óh ha tudnám bár magam, mit válaszolnak!
Mi bennem – mint benned is – több, nagyobb
annál, mi múló létemmel vagyok?
Fogadj be kas: örök-melegű holnap!

 

 

 

Félelmetes és varázslatos

Láttam rendkívüli
lényeket: ember-alakban
isteni tennivalót végezve – földi erővel
mennybeli harmónián
szorgoskodva közöttünk.
Mások, ugyancsak, akár mi: halandók,
jellemet és
szépséget hordoztak rendkivülit, ilyenmód
égbelit, itt lent.
Szólhattam, anyanyelvemen is, velük és, mert
férfiak és nők ugyanúgy rendeltettek e sorsra:
volt, aki ágyamban nyúlt el pihenőre, kitárván
testét, egyszerűen s feje vállamon ébredt, majd
éppoly köznapian konyakot töltött, megfőzte a kávét,
nem sejtvén maga sem bizonyára,
hogy: ki, mi ő? Vagy
nem leplezhetvén le magát, ahogy ők sem:
Ábrahám angyalai… Félelmetes is, de
néha varázslatos is volt
élni.

 

 

 

Az idő lebírása

 

 

 

 

A művészet rémuralma

Szeme elé tartotta ecsete nyelét,
lemérte hüvelykujjával a távlatot:
célzott s máris tüzelt
Goya, Velazquez, Tintoretto
és tagjai mind a Statáriális
– a Talponálló
Törvényszéknek, mely egyben
kivégző osztag.
Szíventalálva helyben ott
pulykává halhatatlanult
az Anyacsászárnő, elámult
menyei, leányai meg
baglyokká, tágult szeműekké;
tigris-fejet kapott az Admirális,
odvába faroló ravasszá
lényegült Gyula pápa;
miután – akár az előbbiek –
évszázadok óta immár
áttolta a carrarai asztalon
az ítéletvégrehajtó kezéhez
a kialkudott halom aranyat.
Ráöntve még egy önkéntes mosolyt is.
Ahogy a vastörvény kívánta.
A múzeumi tágas folyosók
két falán most a korabeli keretek
ketrecében, kolumbáriumában
az öröklét menazsériája,
madárosztálya, halvilága:
kiolthatatlan sóvár
szem-meresztésekkel a rács mögül:
mikor lesz abszolúció.
Bár egy kegyes intés csak odaföntről
vagy idelentről
enyhíteni.
Soha. Te tudod. Te, te, Dante módján
fülelő, üzeneteikre.

 

 

 

Michelangelo a tanítványaihoz,

Arcunk-torzító gyötrelemmel
vajúdja ki véső kezünk a Szépet.
Az asszonyoknak csak merengniök kell
s tündököl anyagukon már a Lényeg:
az embermívű Összhang! Pillanatra?
Vagy esztendőkre csak? S romolhatóan?
Óh halhatatlan kő! Egy villanatra
boldogítanál csak hús-vér karomban!
Kontár szavalat, hogy csak adni, adni:
ez a művész-vágy! Kapni, kapni, kapni:
munkám ezt szomjúhozza; ezt – ígéri!
Két lény vagyok! Szörny-módra. Boldog asszony:
alig várom, hogy bennem megfogamzzon,
mit majd világra kínlódik – a férfi!

 

 

 

Michelangelo a pályatársakhoz

Kőfal előttünk. Kő s kő. S túl az „Éden”:
a munkahely, hol a teremtés üdve
nem gyötrelem volt még, nem verseny-érdem,
nem kudarc veszélye fő Mesterünkre.
Szájas inasok s ezért kirugottak,
de nem adjuk föl, nem a szakmát mégsem.
Falon kívül űzetve szenvedünk, de
amit magunkkal hoztunk, arra jó csak:
véső, kalapács, fogszorító szégyen,
rést üssünk! S ezen, a bár ujjnyi résen
bepillanthassunk ősi – műhelyünkbe!
Hogy összevessük a jót és a rosszat
– bíróvá mostoha fajunkat ütve –
ki vitte többre itt a teremtésben!

 

 

 

Nem fogadtunk el…

Nem fogadtunk el semmi távozást,
a holtakét sem. Csak nem faggatództunk
kellő eréllyel. Nem követelődztünk,
hogy egyszerre miért nem
tűntek föl a megszokott helyeken
a megszokott tekintetek; miért
nélkülük zajlottak le a viták,
a társas vacsorák vajon, a háborúk.
Csitítgatták a konok kérdezőket
sürgölődve friss perceikkel
csuklóinkon a bilincses órák:
csak azért megy az ősz, hogy visszatérjen,
mint akkor, meg akkor, meg akkor!
Nem így volt. Tudtuk: az az igazi idő,
mely fent csillagokat űz úgy, mint itt alant ez
avult lombot és arcot és zászlót és bankjegyet…
Attól kaptuk a figyelmeztetést
– az elővezetés terhe alatt –
hogy csomagolni! sorakozni! ott
azon az ajtón be, aztán ki és
végig a folyosón, ahol már
pofon is eshetik, a fordulóig
elfojtva azt a hátrarándulásra
nyilalló ösztönét a nyaknak:
jő-e a segítség.

 

 

 

Elfogadtuk…

Elfogadtuk a távozásokat.
Hazatért az anya az állomásról.
Leült, majd darálni kezdte a kávét.
Így elfogadtuk, hogy ők kint maradtak,
a házon, a falun kívül, a holtak,
és mind, akiknek visszatérte
immár percenként kétesebb lett.
Megült most az anya huzamosabban,
a nagyanya, a dédanya,
a zsámolyon és folytatta a tűzdelést,
eladdig, míg a faliórát
föl nem húztuk a kezdődő sötétben:
hogy össze ne folyhasson ez az itteni
ketyegés-mérte idő azokéval,
kik elbocsátva, ottkünn – szinte szabadon –
utaztak házon és falun és szokásainkon kivül már
abban az órarendben, melynek ritka perceit
egy szerény szú, egy tapintattal szólongó kakukk,
házeresz-alji jégcsap csöpögése
próbálta – átmenetileg is hasztalan –
összeegyeztetni a mieinkkel.

 

 

 

Isten-ember

És lett két szárny a két lator.
És az egyikkel szállni vágyik,
föl-föl a föld mocskaiból!
És visszarántja mind a másik.
Föl is, le is,
le is, föl is,
verdes a szárny és vér fröcsög.
S egyhelyben áll
Ég s föld között.
Meglőtt madár.
Mert vége, ha le, ide le esik.
S vége, ha – föl, föl! – visszaszáll.

 

 

 

Halmező

Kasza jár, száz-szám suhanón
 
a kék tavon.
Ki kaszál? Mit? Hal-mezejét
 
az éh sirályi nép.
Szisszen, sikkan a sok kasza
 
égből levillanó vasa:
vérengző, de látni-csodás
 
vad aratás!
Halált soha ily légneműt,
 
mint ami itt leüt.
A gyilkos-pontos mozdulat
 
oly tiszta: elragad.
Szem (és szív?) azzal száll, ki űzni tud.
 
Nem azzal, aki fut!
Borzongva bár, a végzetet
 
izmodban élvezed.
Megértés percre! Óramű
 
nem ily rugószerű.
Működik ég, föld boldogan,
 
hogy itt is rendje van!
Győzelmi rikácsok. De a
 
hal annyit sem felelhet: ah!
Retten a szív. Miért? Mert a kéz
 
tapsolni kész!?

 

 

 

Tithónosz

Tithónosz, kis tücsök,
magamban cirpelek,
hol ebben, hol abban
a sarkában márványpalotámnak,
hogy rám ne lépjenek,
ki ne söpörjenek.
Hol van a leglobogóbb asszony, Ő,
a hajdani szűz, a Hajnal hajadonja?
Hol van – azt kérditek? – Eosz,
ki megkívánt, férjül kívánt
s ide hozott?
Itt van, itt, azon keblesen és combosan:
fiatalon; két útja közt ma is,
kiszalad reggel, megjön este.
S hogy hol a régi férfi, az, akit
isteneknél többre becsült:
Tithónosz?
Kis tücsök,
megfeketedve, összeaszva
cirpelgetek, hol itt, hol ott,
abbahagyva, majd újra kezdve,
hogy rám ne lépjenek.
Mert dallamtalan már a dal,
zenétlen a zene;
hangjára nem jő ki a múltnak
csak egy egere se…
És hogy az ifjúság hova lett – ahogyan
elsőnek kellett volna kérdnetek?
Arra felelgetek,
Tithónosz, kis tücsök, aki
a söprűtől is tartok, de aki
királyfi voltam, trójai! – tündökletes, midőn
engem halandót, Ő a Halhatatlan
elkért Zeusztól, nekem is
öröklétet esengve – ámde oly mohón
– kart, keblet, ajkat nyitva máris –
hogy elfeledett kérni hozzá,
amire igazánból vágyott
– ami nélkül pedig mit ér idő:
évezrednyi vagy pillanatnyi? –
örökös ifjúságot!
Falánkabban, örvendezőbb
nyelésekkel, bólintásokkal,
mint húst s gyümölcsöt
ette-itta azt a királyfit
Hyperion leánya.
Mi volt a végső korty belőlem?
Az utolsó ízes falat?
Amíg csuta nem lettem,
üres pohár.
Kiszörpölt, kiszopott szív.
Hangszekrény nélkül pendülő húr.
Ő tán emlékezik.
Hisz még szeret: sóhajt miattam,
itt tart magánál,
meg-megrezzenve arra, amit fölidéz
neki ez a cirpelgetés,
időtlenségek zenétlen zenéje,
amit verek, emléktelen
Tithónosz, kis tücsök,
hol innen, hol onnan, zugaiból
– hogy rám ne lépjenek –
az arany-márvány palotának,
hol öröklétig élek: élek,
élek, élek –
mert már meg sem halok.

 

 

 

Kongresszusi zászlók

Vihar előtt Mentonban

 
Zászlók nyelvelnek – glédába kiállva
 
dühödten ötven ország zászlai!
Színeit csattantva kiáltja
 
igazát Izland, Japán, Szuomi!
Bent, hol a küldöttek vitáznak,
 
hatalom fémjelzi a szót.
Oromzatán a márványmívű háznak
 
egyenrangúak ők, a lobogók.
Egy sorsúak. Egy szél vezényel
 
– jobbra át, balra át! –
el-eltakartatva Chilével
 
szomszédját, Nagybritanniát.
Típus rúdon ráng a más-más hazákat,
 
egy szenvedélyt valló szövet
(függetlenül, hogy ez, az hányat
 
gyújt – halni bár! – szívet).
„Bot és vászon, bot és vászon” – de odafent se
 
csak bot s vászon! – ha csap a szél,
pünkösdi nyelvek tüze felesel – beh
 
bábelien beszél!
De bábeli-mód is mit mond az az ádáz
 
dadogás? Vágy, vágy, mennyi vágy,
hogy mégis közöset mondjon a más-más
 
ajku világ.
*
…Keresi a szem, köztük-e, amely
 
kamasz szivünknek sugdosott.
Sokaknak mindegy, ott van-e.
 
De senkinek, ha nincsen ott.

 

 

 

A járom ablakából

Az én szemem még járásáról megismeri, ki cammogott egy életen át ökrösfogat előtt, januárból februárba, februárból márciusba, márciusból… és így tovább. Főleg hátulról nézve hat ez csöndesítően a szívre: nem is lesz olyan nehéz az az út, csak használjuk jól mind a négy lábunk, halálig. S tudjunk bólogatni a járom ablakából – hova is? Legalább a szomszéd-ablak felé.

 

 

 

Túristák

„Emlékszel, öregem, a Földrészre, mely elveszett?
Mi láttuk még az Atlantiszt, a Szigetet
és népeit! Hogy jártak föl-le gondtalan
– Krúdy, Babits, Karinthy – milyen boldogan
vitáztak, főt ráztak, nevettek
s aztán – egy perc se kellett –
víz alá tűntek nyomtalan.”
„Mindezt mindinkább úgy beszélem,
 
hogy meg-megkérdem önmagam:
hát mi ma itt…?! – micsoda földrészen,
 
lenti-e, vagy fönti mély-világban
járunk ingerült és vidám vitákban – ?”
– Pompei, Herculanum – az nekem,
 
míg lépdelem,
ez a város, mely lent van s mégis idefent!
Csak nézem a sok poklok-járta utcát
 
s bennük a sok túristát,
 
ezt a sok hangos idegent.

 

 

 

Sziszifusz, én s te…

Sziszifusz, én s Te:
nyárvégi hangya, ahogy
te meg ezt a tömérdek
darázs-potrohot görgeted
rácsüngve, vállal alá búva –
a nincs-remény mocskában is
hűnek maradni itt alant is,
hűnek a konok akarathoz,
ami már az ős lázadás, hogy
kitörhetünk vésztvillogó
uralmából az elbízott csúcsoknak,
 
bevehetjük, be, mi akár,
a várat, a dölyfösködőt,
villámolja bár ezt veszélye:
 
„Zeusz! Olymposz!”
 
bevehetjük, be, ezzel is,
 
a buta sziklatömbbel, ezzel
 
a darázsdöggel,
halandó izmaink isten-kacagtató
 
katapultjával is:
 
ez volt a lecke.
 
A biztató.
Meg ez – mosolyra, fölényesre késztető –:
hogy mégiscsak elénk idéztük
 
Őt, a Hatalmast,
 
szitkaink teremtő igéivel
 
test-öltésre kényszerítettük Őt,
 
a Hatalmaskodót, de úgy,
 
hogy ítélkezik bár kegyetlenül
 
ostrom alatt áll.
 
Bekerítetten.
 
S hajítsa bár ránk sorsa minden csillagát:
 
kivárjuk. Vége lesz.

 

 

 

Akár az ökör és a tenger

A postás egyenletesen, de
mégis már esti-mód bicegve,
ahogyan háztól-házig lépdes:
 
odaférceli a világhoz
ezt a már ritkás utca-sort is,
 
oda a tág emberiséghez.
Énhozzám csak fölint a lenti
útról, s a már viharkabátú kar
 
átfordításával jelenti,
 
hogy semmi baj;
békén pihen körben a messzi
 
emberi faj.
Emésztve és tisztítva türelemmel,
 
amit
 
befalt-beitt,
akár az ökör és a tenger.

 

 

 

Komoly könyvvel napsütésben

Lábamhoz jő, itt van ő is hát,
 
a fekete-piros bogár.
Kocsiként fartól húzza társát,
 
ki lépést hátra rakva jár.
Node be fürgén! Te vagy az asszony?
 
S te – férfi? Mennek párban így
át a szahara-nagy teraszon,
 
majd vissza, fejezetekig.
Van céljuk? Hol? Lakásuk? Frissen
 
tekereg boldog szekerük.
„A nászút: nászút!” „Ez van!” Isten
 
legyen – van ott lenn még velük!

 

 

 

Hegyi kórházra hátranézve

Szabad szemmel is láthatóan: úgy nekigyorsultan
merül e végső szakaszán a már sötét hegyek közé
– hirtelen megnövekedve, izzó-parázs-vörösre gyúlva –
a téli Nap mögöttem.
a téli Nap mögöttem. Meg ő, mögöttem, igen, akiért
mégegyszer hátranézek:
Ő, utolsó napjait – óráit – élő barátom,
 
vak-gyors lemerültében
még tündökletesebb égitest-fényt lövellve
 
féktelen szivéből
rettenthetetlen mosolyaiból felénk,
 
élő szemünkbe és oda
– mit vállalt már – a világűrinél
hidegebb, távolibb magányba.

 

 

 

Szeles ünnep-nap

 
Város-hosszat,
a már üres dísz-útvonalon át
végig a zászlók, ahogy rángatóznak:
 
tovább
 
tovább
 
tovább.
Meg ahogy visszarogynak.
Féllábbal is talpraugornak.
Félszárnnyal is szállni csapódnak:
 
tovább
 
tovább.

 

 

 

Január

Egy körkérdésre
Kígyó az év. Január rajt a fej,
 
Majd nyel, nyel, egyre nyel,
míg csak önnön farkába nem harap!
Mikor akad már torkán a falat?
Mert hány billiomodik a Fordulat,
 
e circulus vitiosus (vagyis
bűnös kör, mely bennünket csalva lett hamis)?!
Mert kit hizlal kosztja: az ember-eledel?
Pap, bölcselő szó-vesztve pillogat.
 
Költő, felelj!

 

 

 

Amidőn az ablak piros

A kölcsönös segítőkészség,
a barlangkori búvóhely-lelés
– bármi történt is a világban –
ott látható, távolról, bár, a szétszórt
hegyi házakban, alkonyatkor, amidőn
az ablak lámpafénye nem fehér már,
de rejtelmesen vérpiros. Talán a fagytól?
Nem láthatón viszik a kirendelt helyekre
további hó-szállítmányaikat a felhők.
Az autóbusz utasa pedig
előbb csak a csengőit fogja föl a hajdani szánnak,
aztán a siklás bársonyosságát, a lám, oly lágy úton,
aztán a bunda melegét, aztán az édes
elálmosodást, aztán az anyai kebel
már incesztuózusos illatát.

 

 

 

A tettes

 

1

Minden tárgy egy pici óra. Egy málnaszem éppúgy jelzi egy-egy nap elmúlását, akár egy torony. Egy kenyérmorzsában éppúgy benne feszül az éjféltől éjfélig lejáró huszonnégyes egység, akár egy gondosan fölhúzott Omegá-ban. A kavicsban is rugó működik, csak erősebb járatú. Példa rá a márványszobor: évezredekig elketyeg, igaz, olyan halk ütemben, mely már csak szemmel követhető. Így is megállapíthatjuk, mégpedig évezredekre visszamenően percnyi pontossággal, mikor húzták föl egy Ramszesz vagy egy elfeledett Tang-Csin szobájában.

 

2

Az időnek tehát nincs lakása. A tárgyakban vonja meg magát. Semmiképp se másként, mint a kukac a cseresznyében, a szú a szemöldökfában. Azaz nem mint lakó; hanem mint élősdi.

Helyesbítünk. Idő önmagában nincs is; sose volt. Így sose lesz. Az idő a tárgyak betegsége. Róluk harapódzott át reánk, élőkre. Minden ragály a frissen megfertőzöttek közt pusztít leghevenyebben. Van vajon remény, hogy valamikor (mint valaha rég) ellenállóbbak leszünk a fertőzéssel szemben? A különbség a tárgyak és az élők között: másképp védekeznek a rontás ellen.

A világűr csendjében – a teremtés elmebajos szótlanságában – mi emberek is csak ilyenféle időmérők: idő-ellenállók vagyunk, máris dicsérendő tartóssággal a túró és a piramisok között. Ez nem csüggesztő; bátorító. Hozzásegít annak a magányossági érzésnek a leküzdéséhez, ami az emberiségre szakadt – eddig föl nem mért pusztítást okozva – és szakad szüntelenül, hol hetes eső, hol világvégkezdő hegyomlás sötét óráit idézve tudatunkba mindazóta, amióta egy gyermeki hiedelem végleg eltűnt a képzelet zsinórpadlásán. Hogy mindezeket a rugókat valami atyai kéz húzza föl.

 

3

Atyánk nincs, ám testvérünk – velünk egysorsú – az rengeteg. Csak meg kell találnunk, ami rokonít. De önzetlenebbül, tágabban! Új helyezkedést kell keresnünk, új családkört? Nem; csak föl kell, el kell ismernünk újból régi jó rokonainkat, akiket hajdan letagadtunk holmi Zeuszok felé ácsingózva. Holott ők még a legjobb társaság számunkra ebben a hideg semmiben, ami az idő s ami – most már látjuk – mégis a legvalóságosabb haza. A legközösebb! Több benne a tanácsadónk, a kalauzunk, mint sejtettük, valaha, annak a régi hiedelemnek a gőgjében. A világ testvéribb – népesebb –, mint föltételeztük. Hisz a szívünkben sem az idő jár. Hanem csak egy betegség. A ketyegő halál.

 

4

Ha a lélek főtulajdonsága, hogy örökidejűségre áhít, mindennek, ami érzékelteti ezt az örök időt, köze van a lélekhez, ez csak természetes. Innen tekintve vajon ki győzi inkább az időt: Caligula-e, vagy a lova, vagy a tíz csöbör méreg, amit áldozataival az igényes császár megitatott, vagy éppenséggel áldozatai? Ennek akarata, annak okozója, amannak ereje az áldozatoknak rettegése volt.

Azzal jár, azaz hozzá tartozik, és attól jár, vagyis annak erejével mozog: a kettő közt a különbség nem csak a szótárban – minden nyelv szótárában – árnyalati. Valóságosan is. A vaj attól jár és azzal jár, sőt azzal jár le, hogy avasodik, az arc, hogy ráncosodik, a költészet, hogy ünnepi lesz, a szerelem, hogy beteljesedik s hálából el akar múlni.

A dobozban szikkadó cipőkrém épp oly viszonyban van a halhatatlansággal, mint a sarkcsillag. Más-más grádicson? Épp csak ebben – a dolgok, a tárgyak, a jelenségek viszonyában – kell rendet teremtenünk, s máris kezd alakulni egy új harmónia.

Rendet teremteni? Meglátni először is a rendet!

 

5

Tíz mondatban az olvasó elé helyezzük azt a legalább tízezer bölcseleti műből fölterebélyesedett elméletet, a mind a mai napig a legésszerűbbet annak bizonyítására, hogy van rend, azaz halhatatlanság. Hogy órarendszerünket személyes szándék húzta föl.

A tétel Szent Tamástól ered. Eszerint a tárgyakban végbemenő minden változás külső behatás eredménye. Minden behatás föltételez természetesen egy előző behatást. Ezek sorozata pedig szükségszerűen egy olyan változás-előidézőt tételeztet föl, amely úgy oka minden változásnak, hogy maga már nem változik. Nem lehet ez tehát sem afféle első szem a láncban, sem holmi időbeli kiindulópont. Mert hisz akkor is még az volna, mint a többi. Másfajta külsőből kell ezekre hatnia. A véges, változó, létrenden kívül pedig ilyen eredménnyel csak egy nem-véges, egy nem változó ható- vagyis teremtő-erő működhet.

A falatnyi fagylalton át tehát, melynek lágy megroskadásán lenyelte előtt egy pillanatra megállt a szemünk, a Teremtő trónusához száguldhat a tekintet.

 

6

Magára adó, fölnőtt embert zavarba ejt bármily ilyen Első Atya későbbi fölfedezése. Mintha már férfikorba jutott törvénytelen gyermek ajtaján kopogtatna valaki éjszaka, viharban: Én nemzettelek!

Vagyis azért tartasz igényt a födélre, melyet én készítettem? Sőt azért akarsz ura lenni? Késő. Bárhonnan kerültem is ide, itt már én vagyok a gazda.

Rég többet tudva, mint te.

A társaimtól.

Rég nem tőled remélve védelmet.

A társaimtól.

A tárgyak közt foglalni megfelelő helyet nem lefelé haladás a lépcsőn; nem lefokozás. Ez a szerénynek tetsző helyünkrehúzódás óriási térhódítás. Megvethetjük a lábunk; az alakítható sárban, e kemény talajon.

A továbbiakról legközelebb.

 

 

 

Őrszemként az éjben

Apró, de szívós fájdalmak az ínyben,
a légcsőben, az agyban, az emésztés
bozótosában. Bozótosokból
ellenséges előőrs üti ki így a fejét,
szétkémlelődve, kitörhet-e már
– ami lapulva odagyűlt – a teljes hadsereg; a rák,
az agyvérzés, a harmadik, a már halálos szívroham.
Apró, de szívós fájdalmai közepette az agg
őrtálló katonaként fülel és
vak éjben meredő őrszemként figyel és
sötét erdő éjében meredő
őrszemként a csupa halk neszezésű
erdő csupa csöndjében. Magukra hagyottan,
úgy lehet, hogy már örökös ottfeledésben
fülelnek az aggok, hogy bizonyost
tudjanak meg a veszélyről, az értelem és érzelem
nélkül (de mégis cinkosan)
hunyorgó csillagok alatt s jelentsenek –
de kinek is olyannak,
aki mást is tud, mint tovább jelenteni?

 

 

 

Jóembereink halálakor

Jóembereink halálakor ősidei vélelem,
hogy a földről folyton a tisztességesek, hűségesek:
a létre érdemesek tűnnek el,
de ittmarad a másodrendű mind szívósan.
A megfigyelés okadatolt. De ekként vajon
legkezdetén fajunk, a sapiens,
nem csupa jót ígért-e és nem épp csak a különb:
a szó jó értelmében a nemes lett
esendőbb itt is, akár a növényvilágban?
A következtetés további útja eszerint, hogy
végül a hitványa, a létre érdemtelenebb
marad meg s alakítja ember-gyümölcseinket is,
ha nem vigyázunk.
ha nem vigyázunk. Őrködés
sokféle van. El-elboruló
láthatárunkra villámgyorsírás-jelekkel
dobálják kusza baljóslatukat
még alvó, de onírikus szavú erők.
még alvó, de onírikus szavú erők. Én,
fölmérve kellően a veszélyt,
meg az esélyt a harcban, a legtöbb reménnyel
azokra nézek – fölfelé –, akik
(épp mert úgy értik az írást: reménytelen)
azt határozzák: vegye föl – elsőbbül is – a fegyvert
kiki magában – magába úgy vonulván akár
szabadságharcos a hegyekbe –
hátrálva bár a félelmetes csúcsig, hol
a táblák egykor átadattak.

 

 

 

Az idő lebírása

 

1

Földön a lomb. Igen. Az ablakok betörtek.
 
Az évenkénti háborúnak
 
első szakasza ideért.
A légreszkettető nehéz tüzérség.
 
De most ím átmeneti csönd.
Mint kincseikkel az óvóhelyt keresők,
 
futnak a fák közt az utolsó
 
percek, még fénnyel. Alkonyul.
 
És hidegül. És mi marad?
 

2

 
Kilép a magányos tanya
léckapuján a kertész felesége.
Fölnéz az égre – láthatatlan vadludak.
 
(Neki nem repülők.)
 
Bajt semmit nem neszel. Noha
nem másként, mint ahogy az óra percen,
 
abban a percben is, ahogyan ott áll,
 
öregszik egyet.
 
Megkattan benne is az év!
Lekereng őbenne is egy levél.
Kapott különös ütést ő is. De csak áll,
 
derűsen szinte, mint a nagyanyai háznak
 
szentképein a Szűz a kígyón.
 

3

 
Az esztendő itt nem rohant el,
prédálva pusztán! Itt, megfoghatóan,
 
ott van a disznóólban,
a pincében, és, igen, láncrakötve,
 
az istállóban. Ott a csűrben.
 
E délutáni kakasok
egymást hívó őrszem-szavában.
A két gyerekben, kik a leckét
körmölik most a konyhaasztalon.
 

4

 
Nem is az öregség arra a szó,
 
amivel megillette az idő,
 
amitől más lett az az asszony
– nem kevesebb, de több! – oly öntudatlanul,
 
mint midőn gyermeket fogant.
Fizetség volt az inkább, pénztelen,
 
hisz pénzre át sem váltható;
majdnem azt mondhatnánk rá: jutalom.
 
Gazdagítás,
 
a csupa vesztés közepette.
 
Hirtelen himnusz
havas csúcsok mögül, a csúcsok
 
verseny-szökeléseivel:
 
Dicsőség
az életért megszenvedőknek.
 

5

Ősanyaként
áll a magánál-több asszony a kapuban.
Mint gyermekei bent a betűkből a szót,
úgy olvassa a felhőkből: havazni fog.
Halálfehér lesz holnap házkörnyék, határ.
De lám, ez földeríti.
Bele lúdbőrzik. De belül, a bőr alatt:
tömör meleg:
a meleg örök szobra ő.
Mert mi jöhet baj?
Hisz ott van
a híres nagy idő, a vad idő
megszelídítve a répaveremben,
fogolyként, de mégsem csupán fogolyként
a padláson, a csűrben,
megszabadítóként az ólban,
a konyhában az irkákkal fedett asztal körül.
Repülni készen
a medencecsontok fészkében, abban
a két szívósan
megálló lábban
a világ vétkei fölött.

 

 

 

Falusi fölvonulás

Ballagnak vaskos prózát itt a végén
 
a férfiak.
Verses mondókák szökelését nyüzsgik ott elől
 
az iskolások.
És újra s újra fölpróbálkozik
 
elölről cérnaszálú nótaszó
 
el-elnyúlva, félrecsapódva,
 
ahogy rég sárkányt eregettünk.
Megíratlanul, de nem vigasztalanul
 
vonul a járda-szélén álló hű tanú
 
szikesedő szívében
történelmével a szívós nép.

 

 

 

Gyermekkorom lángjai

Prometheusznak elismeréssel

 

1

A veszett kutyák és macskák után – mert az én gyermekkoromban még a macskákon is ki-kitört a veszettség – eredendő vadságukból legtöbbet a lángok vesztettek. Az eldobott gyufaszálak annakidején Tolna vármegyében csak tettették, hogy elaludtak. Valójában a fű tövében, fejjel a földre borulva, nagysunyin épp csak lehunyták szembogaruk pici parazsát. Csak a társaság elvonulását várták s iszkoltak sebten máris a legközelebbi boglyához vagy disznóólhoz. Micsoda fölugrós, bokaszétvetős harci táncot jártak, főképp ha elszabadítóik már a messzi dombtetőről, merő megszokásból néztek hátra. És legfőképp amikor alattuk a tánc-zene – a süldők s ártányok jajveszék kórusa – az igazira váltott.

Éppily keveset hallatnak magukról ma a házban s a ház körül szolgáló – a mintegy ketrecekbe-zárt és ólakba szelídített – lángok. Hajdan nem lehetett bízni bennük. Udvarunk végén a sütőkemence lángja például évente kiszabadult s megette falánkul először is a többheti táplálékul odakészített kukoricakórót. Egyszer a padlásföljárót is fölfalta; sőt már közismert kedvenc csemegéjét, a tető zsupját harapdálva. A húzós lámpa lángja, hiába volt üvegcilinder alá ültetve, szeme sóvár fényét folyton a dunyhákra villogtatta. Ki hall manapság azokról a lángokról, melyek a lóbált vasaló kirepült szikrájából a kosár fehérneműn csapnak szét bíbor szárnyat s eresztenek ki máris ezer fiókát maguk alól? Eltűntek, fészkestül.

A Láng napjai meg vannak számlálva. Közel a kor, amidőn a kard és a sétapálca, a hátasló és a dugóhúzó nyomán távoli emlékkép lesz nemcsak a zsebben hordható láng, de mindenféle nyílt tűz. Eltűnik nemcsak a használatból, de el – és ez fog valójában hiányozni – az élő élmények sorából. Hol nem helyettesítette még vajon a fa és szén boldog-boldogtalan hővé-válását a lakásunkba láthatatlanul, szagolhatatlanul, tapinthatatlanul belopakodó sima villany, fürge-sima kapunyitója annyi más energiának? Akár az élő víz, reggeltől estig, az élő tűz e földön halandónak, oly közvetlen társa volt. Közvetlenebb még, mert hisz az kellett az éjszakában is. S te, e napok halandója, szikkadó olvasó, sorold föl, mikor találkozol lánggal? Hiába őrzöd skapuláreként bár öngyujtódban még ma, ki fog lobbanni onnan is maholnap. Ott áll a sarokban az ítélet-végrehajtó, aki az önfűtő kályhát, a neonfényt, az akkumulátoros zsebmécset föltalálta; percek kérdése, hogy sötétben látó szemüveggel, vagy leütögetéstől öngyúló cigarettával kedveskedjék.

S a tárgyakba még vissza lehet csalogatni a kilököttet; száz év előtti kandallóba száz év múlva is tudunk rakni tüzet; a fahasáb hű, visszafogadja a lángot. Nem úgy a szív, nem úgy a lélek. Nemzedékek állnak elő, melyek semmi benyomást nem kaphatván már az egyéni erőfeszítéssel teremtett fény és hő csodájából, csak hallomásból fogják ismerni ember-voltunk legszívósabb küzdelmét (és suta diadalát), olyanféleképp csak, mint Trója dicső ostromát (és szerencsétlen bevételét). Illetve úgy sem. Mert hisz Trójáról megvan mégis a beszámoló, a lelki leltár is. Homérosz szorgalmából. Ilyenféle gyűjtemény számára mentene adatokat e jelen szorgoskodás.

 

2

Az én gyermekkoromban a láng még pontosan oly közeli tartozéka volt a mindennapi életnek, akár a víz; épp úgy szolgált, csak rakoncátlanabbul. Tehát fegyelmezendőbben. Találmányok és egyalkalmi ötletek ezrei keletkeztek a láng megfékezésére, hasznos dolgoztatására és felügyeletére. Ezek egyike a múlt évezredeiből – láthatóan a láng első foglyulejtése korából – öröklődtek ránk; más részük távoli gyárakból érkezett a vaskereskedelem csatornáin. Rengeteg volt a pillanat-szülte és a hely-kívánta eszközöcske is. A korszakban, amikor a szalmatetős falvak fölött csaknem a szentháromság rejtelmesen összefüggő hatalmához hasonlóan uralkodott teljhatalmúan – de volt mégis a halandók által irányítható! – a Víz, a Tűz és a Szél, az emberi elmét legtöbbet a tűz, illetve annak mintegy egyénenként kezelhető tagja, a láng foglalkoztatta. E korszakban, amidőn a szalmatetős és ráadásul szalma- és szénakazlakkal és boglyákkal, csatakúpokkal, lécgórékkal, rőzsekötegekkel és méterbe rakott tölgyhasábokkal telezsúfolt falvak egérjárataiban a varrótű-vékony lángocska is úgy lapulhatott, hogy félóra alatt mesebeli griffként dúlhatott és zabálhatott föl iskolástól, templomostól úgy egész községeket, hogy belőlük csak némi nedves-sáros hamuhalom maradt olyan arányban, mint lakomából a fekália, e korszakban az embernek képzelete is más volt. Így érzelmi, de még szerelmi világa is. Abban a korban, amidőn a tűz még a vízzel örökösen duzzogó-csatározó, de esetenként annál észvesztettebben kielégülő házasságban élt, a széllel pedig afféle rokoni kötelékben, amely épp azért, mert nem vér szerinti, mély rokonszenvre, szívbéli kézrázásra vidít sógorokat és jókomákat, például valahányszor csak összeakadnak, e korban, mondom, az embereknek volt még fogalmuk a hajdani istenekről: „Közelebb voltak az éghez.” Mert közelebb voltak a földhöz! Mennyivel közelebb ekként az élethez is, mint e mai satnya nemzedék. Mikor fogtál utoljára parazsat, kaptál lánghoz, szenvedtél égést, olvasó, a napi életben persze s nem kiránduláson, erre felelj, mielőtt fölhorkannál. E kor gyermeke, én legalább annyiszor, ahányszor meztelen lábamat kőbe és hantba, homlokomat pedig, növekedvén, szemöldökfába ütöttem.

Az én gyermekkoromban a férfi – minden férfi tehát és nemcsak Tolna vármegyében, hanem a világ minden szegletében – érintett parazsat. A házigazda hüvelyk- és mutatóujja közé fogva kapta föl a kályhából kigurult eleven szenet, mint egy rendbontó darazsat, s dobta vissza helyére, társai közé. Pipája zsarátját még a püspök is a maga középső ujjával nyomogatta tömöttre. Megesett, hogy étkezés közben az abrosz valamitől hirtelen lobot vetett. Az asszonyok feladata s kiváltsága volt, hogy puszta tenyerükkel agyoncsapdossák, elhessentsék e lángokat olyanformán, mint a legyeket. Imája vagy szerelmi ábrándozása végén, hogyan oltotta el a gyenge szűz bár éjjeli szekrényén a gyertya pilláját? Két rózsás ujjával. A tűz különféle kalodáját és istállócskáját mind puszta kézzel kellett kezelni. Eredendően már úgy készültek azok, hogy beléjük a lángot nem is volt mód másként bevezetni; mint fülén fogva, hátát lappogatva, bögyét igazítva. A nagyobbak kezelése meg legtöbbször egész testet kivánt. Birkózni kellett velük izom-feszítve. És küzdeni, vállvetve.

Mert nemcsak eszközök és tartályok – kisebb és nagyobb tárgyak – eszeltettek ki a láng meglakájosítására és esetleges megfenyítésére. Alkottattak e célból oly szerkezetek, melyek működtetése több személyt igényelt. És oly társadalmi szervezetek, olyan polgári alakulatok, melyek tevékenységéhez valóságos kis hadseregeket is kellett toborozni s állandóan gyakoroltatni.

 

3

Mert, ha a tüzet több láng együttesének fogjuk föl – minek nevezzük vajon a tűzvészt, a tűzvészeket, melyek nemcsak falvakat, hanem egész városokat is elemésztéssel fenyegettek? A múlt század közepétől az én gyermekkorom idejéig a fehér civilizáció egyik legörvendetesebb – leghasznosabb s egyben legboldogítóbb, mert legszínesebb-hangosabb társadalmi alkotása az önkéntes tűzoltók feledhetetlen és sajnálatosan mégis feledésre kárhoztatott intézménye volt. A helységek férfilakóinak legjobbjai látták el magukat áldozatosan egyenruhaszerűen hasonló nadrággal, kabáttal, vastag talpú csizmával, fémsisakkal, arasznyi széles, vaskapcsok-terhelte bőrövvel, a kapcsokra akasztható baltával, illetve tomahawkkal, parázskaparóval, nyakukban kötélköteggel. Ekként fölszerelve vonultak szombatonként gyakorlatra, vasárnap pedig díszszemlére Európa minden tartományának, így Tolna vármegyének is minden falujában, katonásan négyes sorokba rendeződve, elől parancsnokukkal s a kisded tisztikarral, középen az ember- vagy állatvonta, a ragyogóra fényesített-festett vízfecskendővel, hátul a nagydobbal és a fúvós zenekar réztrombitáival s töröksípjaival, mert a tűzoltáshoz, sejthető milyen társitás folytán, a trombitazene is szervesen hozzátartozott. Ösztönünkben, illetve atavisztikus emlékezetünkben mindnyájan piromániások vagyunk, tűzimádók, hogy nem szebben, hanem világosabban hangozzék, és egy-egy hatalmas tűzvész a legősibb istenáldozatok élményét hozta, a rettenetével is, a rettenetadta kielégüléssel is. Ezzel az élménnyel való játék volt – afféle művi kielégülés, mint a megélt tragédia helyett a színi tragédia – a tűzoltók átvonulása vagy átrobogása a köztereken. Szénsavas áramlást húzott végig az idegzeten vasárnapi hangos-fényes díszmenetük is. De éjszakai vijjogó-csörömpölő száguldásuk közben maga a végzet villogtatta dühét az agyban, az erekben, az idegszálakon. A falvakban már esztendő számra nem rezegteti meg alvók ablakait a tűzoltó kocsik földübörgése, változatos jeladása, és vajon a városokban is még meddig? E hajdani hangokra a világ fő-fő metropoliszaiban riad még föl néha-néha különösképpen a falun-nevelt fül. New-Yorkban még az 1966-os év nyarain is alig volt nap, amelynek lármáját ne sivította volna túl, vagy éjszakai csöndjét ne verte volna fel egy-egy nyílként átsuhanó sziréna-bődűlés. Páris szívében, a Szent Szulpicia-tér és Rennes-i utca közt ma is a régi résen-létben működik a régi tűzoltókaszárnya. A kocsik innen nem szirénázással futnak ki, hanem a franciák nemes hagyományőrzésének megfelelően a kocsik tetejére szerelt hatalmas rézcsengők keleti, mondhatni kínai lármájával. Nekünk a félrevert harang ütemét idézi, már az említett, a falu hangjain képzett fül révén. A messziről érkezett ifjú utas párisi ágyában e hangoktól egy-egy percre fölriasztva, azt hiszi kedvese oldalán, hogy lent az utcákon azokkal a rémítő kondításokkal megannyi torony, Páris ősi templomtornyai rohannak föl s alá elkiáltani tocsin-ként a veszélyt.

 

4

De a veszély itt sem már a régi, nem az igazi. E világvárosok lakói nem futnak ki egy ingben-alsóban az utcára kezükben kannával és vasvillával. Maga a szállodai ágyban heverő ifjú utas sem veszedelmekre és rettenetekre emlékezik e hangok hallatán, a tornyokkal száguldó lelkes al- és főcsővezetők elképzeltén. Emlékei, noha ugyanazokból a színekből, fémvillanásokból s hangokból szökkennek képpé, magasztosak. Ünnepiek s istenközeliek ugyan, de nem zordan, hanem édesen fölemelők. A korszak, amely ilyen emlékeket tárol, még ismerte a falusi telek évről-évre megismétlődő nagy eseményét, a vallás ünnepeivel méltán vetekedő nagy áldozati napját (és éjét): az önkéntes tűzoltók farsangzáró bálját. Nem maradhatott el róla a harmadik faluból sem, aki meghívót kapott rá, noha a belépő díjért az erszénynek a papírpénzre készült reteszébe kellett nyúlni. A jövedelem az együttes fölszerelésre, új tűzoltói vívmányok beszerzésére ment. Épp ezért az ez alkalomra is négyes sorban fölvonult, majd a bálterem előtt díszőrségbe cövekelődött egyenruhás önkéntesek minden magukra függeszthetőt – mintegy igazolásképpen – magukra függesztettek, főleg persze az előző évi beszerzeményeket. Az olvasó, aki e korszakról lekésett, nem tudhatja, hogy a veszedelem leküzdésére alakult együttes mit sugározhat békés manifesztációjával is, mily ízelítőt az üdvből a táguló szívbe. A tolnavármegyei Ozora és a fejérmegyei Cece közt félúton fekvő Igal nevű helység század eleji többutcányi tűzkárosodásának okáról az a gúnytörténet járta: az önkéntesek méltó fecskendezési, illetve kivonulási és riasztási gyakorlatul megvettek egy dűledező házat; ágyba feküdtek, így gyújtatták föl, fülrevont vánkos alatt várva a kürtszót; ám a trombitás, izgalmától elernyedetten, komolyan elaludt.

Bármint történt is, nem szomorítjuk az olvasó lelkét azzal, mit kaphatott volna egy tűzoltói báltól akár Igalon, vagy tán épp Igalon még e történtek után is: milyenfajta istenülést, azaz egyénfölötti mámort ízlelhetett volna, ha ott járhat föl-alá a folyosón a rezek legényes zenéje és férfias csillogása közepette, főképp belső részeseként az ünnepnek; azaz olyan minőségben, hogy neki is jutott egy görögtaréjos, pikkelyállkötős ércsisak. A lélektantól kell várnunk a feleletet a rejtelmes jelenségre, hogy miért nő a tűz fegyelmezésének buzgalma, valamint a tűz birtokolhatásával járó kéj a tűz nagyságának arányában, és a buzgólkodók számától függően. Róma égését nézni nyimnyám férfiatlanság, jellegzetes zsarnoki perverzitás, Róma égését oltani, ezred magunkkal a virilitás csúcspontja, abban pedig még vezérkedni is, az ősök jó diadal-ígérete az örök romon, maga az istenülés. Mert minél nagyobb a fegyelmezendő baj, annál nagyobb… De tartsunk rendet. Nem fejeztük még be mondandónkat a legpicibb lángok szelidítő eszközeiről, a tűz apróbb bölcsőiről.

 

5

Az én, még létre nevelő gyermekkoromban Tolna vármegyében, igaz, hogy jobbadán a pusztákon nyomtak egymás markába meglett férfiak is fél tenyér nagyságú, ravasz szerkezetű dobozkát azzal: ezt nyissa ki, kend. A fölszólított átvette a faragással agyondíszített kazétácskát, rázott egyet rajta a füle mellett, majd elismervén, hogy az belül üres, mert zörög, szeme elé emelte s beható vizsgálattal igyekezett fölfedezni, hogy a skatulyácskára faragott kacskaringós vonalaknak vagy stilizált makkoknak melyikét kell megnyomnia, hogy a bonyolult záró szerkezet első nyitját meglelje. A ravasz szerkezetben gyufa volt, öt-hat szál. Mikor érte el a múlt század derekán föltalált fapálcikás lánglobbantó a magyar vidékeket? Népművészetünkben külön fejezet ezeknek az ötletes gyufarejtő, gyufaőrző alkalmatosságoknak főleg pásztorok mívelte ipara. A tűz még szent volt; kicsiholása kultikus mívelet.

Az apám vezette pusztai kovácsműhelyben néha vasárnap délután is élet támadt, s folyt nem egyszer késő estig, gyertyavilágnál. A vénlegényként aggastyán sorba jutott, egy kicsit lelkiszegény öregsegéd fogadta egyéni munkáltatóit s végezte is nyomban a megbízást. Heted határból jött csordásoknak, csőszöknek és erdőkerülőknek kalapált, majd izzított acéllá ujjnyi vastag vasból szívalakú ütők-et. Ezek már kimúltak egyszer, de aztán ismét divatba kerültek, mégpedig a vasút jóvoltából. Kiszámíthatatlan, hogy egy-egy vívmány mi jót is hoz a népnek. Hiába zörgött ugyanis a nyolcvanas évektől fogva a puszták távoli szélein vonat, a pusztaiak közlekedési alkalmatosságként azt nem igényelték, már csak azért sem, mert arra meg sem állt. De a töltés kavicsai közt a tapasztalt szeműek rögtön fölfedezték a kovatartalmút, azt, amelyből szikrát lehetett verni. Ez a láng nemcsak azért versenyzett a gyufáéval, mert olcsóbb volt.

Szent volt, szertartást kivánt s mindig egy kis diadalt – kielégülést – adott. E tűz-csiholók utolsó példányait a benzines öngyújtók űzték el, azok, melyek a katonapuska patronjaiból készültek, még az első világháború népi juttatásaként.

Apám apja, mint korszakának legtöbb öregje, nagy pipás volt. Módja lévén, reggeltől estig pöfékelt, árasztotta maga köré a szem- és tüdőmaró vaderős füstöt. De mindig csak olyan helyiségben, ahol parazsat csippenthetett ő is, vagy papírdarabkával lángot ránthatott valamiféle kályhából vagy tűzhelyből. Nem tudta megszokni a gyufát, ingerülten eltolta a kereskedésből hozott csomagocskákat. A lángnak nem azon az uton kellett a halandókhoz érkeznie.

 

6

Életem útját ábrázolhatnám, s nem tudom, nem így a leghívebb-e, merőben a tűzzel való összeismerkedésem és majd viszonyom állomásainak fölsorolásával. Én még rántottam el nadrágom tomporának megfeszülő részén kénes gyufát, mely műveletet azóta is mélyen férfiasnak, csaknem katonásnak érzek, a kova-acél korszak után ez volt a tűzteremtés utolsó méltó eljárása, mert hisz nyilvánvaló, hogy minden tűz birtoklását meg kell érdemelnünk. Nekem még volt részem a kéjben, amit a huszáros lehetőleg egyszeri – kardrántásszerű – karlendítéssel sistergésre indított kénes gyufa szemlélése, orrunkhoz való emelése, majd távoltartása szerez. Hol s miként fakasztottál létre életedben először lángot, mondd meg s én megmondom, hol jöttél magad is létre. Elfeledted? Annyit vesztettél, mint születésünk elfeledésével valamennyien. Ösztöneidben persze ott lappang az emlék.

Filmtekercsként tudom lepörgetni fejemben minden külső rezzenetével – de ezek láttán a bensők megindításával is – a téli délutánt, amidőn egy behavazott hegyoldal felső részén, ahonnan még messzi fejérmegyei falvakat is látni lehetett, egy kivételesen nagy répáspince pitvarában kis barátaim együttesében a sor végül is rámkerült, kézbe vettem egy gyufaszálat, a maiaknál sokkal vastagabbat-hosszabbat, majd a terjedelmes gyufásdobozt, melynek oldalát a mai papírvékony dörzsölő felület helyett még enyvbekevert üvegzúzalék borította. A kénes gyufa három szakaszban kapott lángra. Az elsőben csak a piros gyufafej kezdett izzani. Ettől átvette az égést a sárga kénfelület. Ez olyanféleképp fogott tüzet, mint a karácsonyi csillagszóró, hosszasan, sárgán, de szikrák nélkül. Ennek rángó-fortyogó lobogása után lángolt föl végre tartósan és már szagtalanul a fa.

Ady Endre még ilyen gyufával gyújtott tüzet Léda cigarettájának. Krúdy Gyula ezzel a – mindenféle mámorban fegyelmet, türelmet és ügyességet kivánó –alkalmatossággal gyújtotta meg az ágy melletti éjjeliszekrény gyertyáját a podolini fogadó és a vízivárosi bajuszkás szépasszony szobájának szerelemillatú sötétjében.

Ezt ma képzelem el. Mégsem hiszem, hogy mai érzelmeim világából vetítem vissza abba az első gyufagyújtásomba azt, hogy már az aktusnak is volt valami szerelmi telítettsége. A fapálcika erélyes megrántása, izzásba nyomása, majd a kénlángocskák jobbra-balra lövellő lüktetése szájba gyűjtötte a nyált. A tűz első, önálló test-közeli megismerése egynemű volt az első igazi csók és ölelés élményével. Nem szeretem férfiról szólva azt a kifejezést: elvesztette a szüzességét. A női test első megszerzése nem vesztés, nem veszteség. Nyereség, gyarapítás, ház-szerzéssel fölérő gazdagodás. Ekként a tűzé is. Az elvesztés a nőről szólva sem helyes kifejezés. Kaput tárni a jövőnek, vendégül látni magát az időt, várat csinálni magunkból a halál ellen. Ki szemében kisebbedés? Azokéban, akik eladható vagyontárgynak nézik a szivet, piaci árucikknek az édenkerti gyümölcsöt. A lángot pedig mai mivoltában is csak üzemeltetési járuléknak. Ez nem kevesebb, mint ha a női keblet – akár anyánkét, akár kedvesünkét –a tejtermelő üzemek sorába állítanánk, a história tárgyai közé, elfeledve nemcsak azt, hogy miért illettük ajkainkkal, hanem azt is, miképp.

 

7

Vittem jobbkezemben óraszámra úgy a lángot, hogy meghitt útitársam volt, bátorító, gondolatra, dúdolásra, már-már szóra fakasztó. Telente még a tanyai iskolába is a délutáni leckékre indulva nemegyszer kezünkbe nyomták azt a négy üveglapocskából és nehány farudacskából összeszerkesztett gyaloglámpát, mely hosszú drótfogóján az eresz alatt függött, kisebb-nagyobb testvéreivel egy sorban. Az a gyaloglás, jobbomban a fénnyel, jelképe lehet annak az egész útnak, melyet abban a távoli korszakban megtettem, tolnavármegyei gyermekkoromban. Volt mindig láng valahol mellettem. A lovak tomporán a hintólámpából odavetült fény apró örvényrándulásai. A nagymagtár oromzatán a villámhárító rúdhegyének sziporkázó fölbíborlása, aztán annak a fölbíborlásnak menyét-fürge végigáramlása a drót hajlásain át (miközben zengett az alkonyati ég), majd lecsusszanása a föld alá: szemmel láthattam, hogyan kap tarkón két ujjal egy égi viperát az ember és dob tipró sarka alá. Ősszel határszerte kigyúltak az addigra kiszáradt krumpliszárak kupacai. Amik ezek idején túl is nagy messze föl-fölvillogtak: a juhászok vacsora-máglyácskái voltak, napszítta marhatrágyából rakva ugyan, de pásztortüzek! – azok, amik később a költeményekben. Kezemet azért erőltetve magasba, hogy anyám lenyújtott tenyerébe kulcsolódhassék, én még szedtem lábamat ilyen hírre: kigyúlt a rét, a tűz átmászott az országúton, jön a puszta felé! Hordtam szalmát disznópörzsöléshez. Viseltem, nem egy szüreten, annak tisztjét, aki a két ágas közt függő nagy üst birkapaprikásának kavarását, megfelelő bugyogtatását, azaz a parázs szakszerű el-elrendezését végzi. Nyomkodtam helyre, vissza-vissza kapott ujjböggyel, temetői gyertyák lecsurgó viaszát, hány és hány halottak napjának előestéjén, egyre fegyelmezettebben mímelve az imába-mélyedést, a mellettem állókra való tekintettel. Mentek az évek, még folyton tavaszt hozva. A hajdani fakeretes-faszeges gyaloglámpát egyszerre csak mért tettem le kezemből a földre, mégpedig nem is a közelemben, hanem arrébb, egy szélfútta és frissenhajtott leveleivel túlbuzgón hajlongó orgonabokor alá? Valakit hazakisértem, s itt a kapujuk előtt megengedte, hogy addigi félkaros melengetés helyett két karral melengessem magamhoz. Szégyenleteset kell vallanom, hogy ebből a minden ártatlanságával is oly gazdagon szép estből mi maradt meg – nemcsak a fejemben – szivemben is legfájdítóbban, tehát legmélyebben szépnek? A bokor alá helyezett lámpa; a növekvő esti szélben az egyre buzgóbban hajladozó ágak közül úgy lövellte ki megszakadó, de mindig megújuló fényét, a friss zsendülésű leveleknek s tán már virágfürtöknek is mozgó részeiből oly vadgyors – barbár, de mégis könnyed – ritmus áradt, mintha egy istennő táncolt volna ott, végtelenül-megfoghatatlanul odaadóan: mert hisz saját magát, édes végtagjait dobálta szét kifogyhatatlanul az éjszakába.

Sok lángot ismertem. Sok-sok hajlamút és természetűt.

 

8

Voltak ingerlő lángok, semmi gyakorlati célra nem valók s épp azért szentek, érinthetetlenek. Gyánti nagyszüleim birkafaggyú szagú házának zugában az örökláng a kis piros pohárban a nagy Mária-kép előtt! A krajcárokért megvásárolt öröklét! Nappal annyi volt, mint egy ibolya. De mert sohasem aludhatott ki, mert harca épp az éjszakával volt – azért fizették, hogy az elmúlást legyőzze – engem, a protestáns-lelkületűt is, valahányszor éjszaka az ágyban fölriadtam, lelkemben is afféle föleszmélés, fölemelkedés kisértett, mint Pascalt a rue Monsieur le Prince-ben: hit a képtelenben! A piros pohárban vergődő borsószemnyi láng a maga ingó fényével Máriát – Raffaello képének vásárian durva színesnyomatán – szemmel láthatóan lebegtette: emelte Jézusa felé!

A juhászati nagynénik és nagybácsik szobájában – Ozorán csakúgy, mint Dombováron – a kettős ágy közelében mindenütt ott gunnyasztott, nappal lukba húzódva, de éjszaka éber villogással, ez a mécses, megsokszorosodva, azaz szétosztódva, kegyeletéül nyilván a megosztott juhász-nagyapai aranyaknak is.

Előbb voltam – már gyermekként – ateista, mint istenhívő. Az előbbinek nevelődtem. A szellemi zsenialitást magyarul lángelméjűségnek hivják. S a jellemi zsenialitást? Jellemzsenik neveltek – anyám szülei (egy pusztai bognár s egy hajdani cselédlány) a századelőnek a napjainkban urbános-müveletlenül lefitymált kuruc-48-as fölvilágosultságában, hogy isten nincs, amíg elébed nem áll, emberi szóval, férfi parolával.

Isten tehát úgy nem környékezhette azt a (prédikátor őssel alapozott) házat, akár a megriasztott őzek. De a távoli gyönyörű lány, ki úgy lett anya, hogy nem ismert férfit: Mária egyszer csak, tízéves korom körül forrón rámküldte varázsát, abban a rideg kálvinista világban is, forrón épp attól, hogy az oly hideg volt. Hogy istennek voltaképp nőneműnek kellene lennie, ez a szív vágya. Hogy istent nem asszonyi hasonmásra teremtette meg az ember, kultúránk buktatója. Asszonyként, illetve leányként, aki mégis szül neked, anélkül, hogy kevesebbedne, édes tiszta nőként ismerni meg istent: ez kísértett meg.

Ez ellen kellett mégis hadba szállnom. Mi a fő harci eszköze a kamasznak, ösztönei tárában? Elsőként is a pimaszság.

– Mit csinálsz megint? – a felháborodott kiáltásban benne zengett az is, ami akkor még elmaradt mögüle, az, hogy „te átkozott!” Holott csak magamon akartam tenni némi próbát. Kiemeltem foglalójából az örökmécsest, az asztalra tettem, olvasni akartam a fényénél.

Ördög vigyora volt, hogy épp Sík Sándor verseit, a Zászlónk egy régi – remek –évfolyamában.

A könyv a padlóra repült s aztán balképem felé egy kézsuhintás.

Nem szolgálhatott semmit – volt ilyen láng.

Megérthetjük hát, hogy néhány év múlva mit tesz ugyanaz a lélek már egy hányiveti ifjú testében, benyitván egy ilyen örökmécs-világította rokoni szobába, váratlan utasként egy csapat rég nem látott szép fiatal lány közé, akik a gyermekkor emlék-melegéből ülnek föl az ágyban egy ingben sudár termetükkel, tündéri zöld ferde szemükkel? Iszonyú hírem volt a családban: a Ma példányai s – már bécsi – kiadványai maradtak a sublódban utánam. De ők, e soha gyönyörűbb najádok körülkaroltak, de ők megingathattak volna. Mit válaszolhattam arra, hogy: igaz, amit már a káplán úr is beszél rólad, nem félsz, hogy megbüntet az isten? Elvben vagyis szóban természetesen nem féltem, de a lélek alján lapulhatott kétely. Nyilván jelet is adott magáról. Nyilván inkább neki, mintsem a fészekalja fiatal lánynak sarkalódtam tettel is próbára tenni magamat. Molière Don Juan-jának előadásán mindig jégcsúcsi levegő tölti meg a színpadot a tíz lépés idejére, amivel Don Juan a Kisértet-Szobor karintését követve megindul a kárhozatba. Rámosolyogtam a lányokra és a válaszon való gondolkodás idejére elővettem a kamasz-dohányosok fitogtatott kényelmességével egy cigarettát. Számba tettem, fölkeltem s már csak azért is, mert a cigaretta az ajkaim közt volt, odamentem a fali örökmécseshez, a vállam magasságában pislogott és annak lángjánál gyújtottam rá, a csészébe irányítva a cigarettát, pontosan, hogy az olajat ne érintsem. A láng oly kicsi volt, hogy mindenestül magamba szippantottam; eltűnt a csésze fenekéről. Élmény dolgában ilyen istenkísértésem eladdig nem volt. Ilyen lelki erejű dacolás tán azóta sem – fűzöm most hozzá annak érzékeltetéséül, milyen hatalmuk volt látszólag semmi lángoknak is.

 

9

Beszéltem tűzzel, persze, hogy beszéltem. Nincs ember, aki nem intézett szavakat a tűzhöz. „Az istenedet!” bizonyos; hogy én is szidalommal kezdtem, szájamba kapva a megharapott ujjat. Az elemek általában könnyen párbeszédbe vonják az embert. Valamennyi elem közt leghamarabb a tűz. Nyilván azért, mert az ismerkedés kezdetén csaknem minden esetben fölháborodásunknak adunk igét. Bizalommal közeledtünk egy anyaian melegédes teremtményhez, karjába borulnánk, s ő arcul vág bennünket, belénkkarmol. Ilyenkor minden háláról, tiszteletről megfeledkezünk… „Te disznó!” sziszegjük később, akkor amidőn megégetett ujjunkat már nem ajkunk közé dugjuk, mert hisz az is csak hevíti, hanem a felnőttek tanácsa-babonája szerint fülcimpánkhoz szorítjuk. Még azt a dolga-végzett gyufaszálacskát is, amelynek giliszta-vékony parazsa oly kecsesen bókolva hajol körmünkre, ingerült „Dögölj meg!” kiáltással vetjük a földre. Egyik végén kályha-zsarátban lapult s így egész hosszán alattomosan átforrósodott (Tolna vármegyében az én gyermekkoromban sirhógni névre hallgató) piszkavas másik végének marokba fogása percekig tartó kifakadást von maga ellen.

De a kéj indulat- és beceszavaitól a hízelgés áradozó bővített-mondatait csalja ajkunkra ugyanaz a kályha, midőn lábunkról havat rázva, kezünkről kesztyűt rántva előbb csak gémberedett ujjainkat nyujtjuk feléje, majd kitárt karunkat, végül oldalt fordított arcunkat, pontosan azzal a mozdulattal, ahogy hajdan anyánk csókja elé. Hasonló fokozatossággal visz bennünket társalgásba mindenféle magányos tűzrakás, illetve mindenféle nyílt tűz táplálása; mondatfűzésünk, szókincsünk és szókötésünk, de még füttyengetésünk és biztató cuppantgatásunk is ilyenkor teljesen azonos az állatetetőkével.

 

10

A láng visszaszól. De ez csak az egyik része a dolognak. Fontosabb a fül megfinomodása, a hallás határának rejtelmes kiterjedése, túl magának a ropogásnak – a tűz közhasználati igéinek – fölfogásán.

A lángnak megvan a szótára. A kezdeti időktől napjainkig jegyezte s értelmezte a föld minden részén költők, papok, jósok, próféták s vajákosok hada. Ezeket hitelesnek ismerjük el, hisz mi magunk is valólag ellenőrizhetjük; egy gyufalobbantás, és nekünk is van kérkedő vagy szöpögő, nagy hangon deklamáló vagy férfiasan krákogó tüzünk. Kevesebb a megbízható beszámoló azokról a szavakról, melyeket hanghalló képességünk említett megfinomodásának, kitágulásának köszönhetünk. Téves volna ezeket természetfölötti, még kevésbé természeten – fizikán – túli hangoknak tartani. Hadd szakítsam meg az eddig tüzetesen ontológiai, merőben tudományos absztrahálásra törő leírást egy darab nyers valósággal, egy példával. Egy csodásnak is minősíthető történettel, melyet – örök tamáskodó – csak azért írok le, mert saját magammal esett meg, tehát ha csoda is, földi eredetű csoda.

Igaz, a konyhai tűzhely ajtajának kerek lyukjai mögött villogó lángok a sötétben –az én gyermekkoromban, Tolna vármegyében – még sárkány-fogsort nyitogattak az előtte kuporgó kisiskolásnak. Igaz, seregestül voltak még akkor – és ott – más természetfölöttinek hitt jelenségek. Ezzel a golyóstollal ujjam közt azonban még annyi után sem merném papírra vetni, hogy mi érte az én kisiskolás fülemet egy este abban a sárkányfog-villogású konyhában, ha az esetet nem írtam volna le szinte első irodalmi alkotásomul, még fapálcikába illesztett és tintásüvegbe mártogatott jó, hiteltérdemlő acéltollal is. Zsámolyon magamban a magányos pusztai házban. Hosszú és súlyos szöllőfürtöt szemelgettem a sárból rakott, kezdetben egyáltalán nem félelmetes vasajtó lukainak fényében, anyám meghagyása szerint, aki a korai őszi estében fejni tűnt el a messzi istállók felé. Egyre több héja-nyálkás szöllőszemet lökött vissza ajkam a rothadás rossz érintésétől viszolyogva, egyre közelebb emeltem a tűzhely ajtajához a fürtöt, hasztalanul. Ujjaim ösztönösen helyezkedtek az egyszerű tűzhely-ajtó zárókarjának porcelángombjára, de ott meg is meredtek. Azon a pusztán minden gyermeknek a tűzhelyajtó kinyitása volt a főtilalom, épp azért, mert a fölnőttek szünes-szüntelen nyitogatták; mert a tüzelés a lemorzsolt kukorica-csévének Tolna vármegyében csuta néven ismert csutkájával folyt s annak izzó darabjaiból – mert sokat kellett berakni belőlük – ki s lefordultak, egyenest persze az odakészített csutás vékába. A tilalom ott volt a fülemben, a veszély ott a fejemben, de maszatos ujjaim csak ott ültek a gombon várva, hátha jön mégis nyitásra parancs. Egyszerre megemelődtek. Elindult hozzájuk hát a parancs? El. De ugyanakkor az üres szobában, az üres házban s oly tisztán hatolt fülembe, mint napközben anyámé. Nem anyámé volt, nem apámé, nem egyetlen ismerős nyelvről való. Ezt mondta, angyalhang igényével hát: „Na, na!” Elengedtem az ajtócska gombját. De aztán – most már, az első hökkenet múltával arra kíváncsian, mit is hallottam – újra megfogtam. Semmi. Kinyitom! „Na, na!” – hangzott ismét. Kétszer, háromszor kipróbáltam még, az összeköttetés oly pontosan működött akaratomnak s a távoli hangnak forrása közt, akár egy ki-bekapcsolható villany- vagy telefondrótban. Aztán abbahagytam. A csodát a gyermek azonnal megszokja. A lényeget megtudtam. A lángot félve kell becsülni. A lángot valahol védik, magáért is, értünk is. Szent helyen kell tartani, de rács mögött. A jó és rossz semmiben sincs úgy együtt, mint benne. Azért kéj nézni, mert ez a kettő táncol benne együtt, azaz csinálja azt is, amit a felnőttek a párostánc valami elgondolni is szívszorító változatában mívelnek.

 

 

 

Korunk jelenései

 

 

 

 

Az arc a viselőjéhez

 

Mottó:

– Vén arcok, bearanyozódtok…

– Ha lesz miből!

 
Az utcasarokra már mégse küldj ki.
 
Hű szeretőnek teremtődtem.
 
Berendezkedtem volna benned.
 
Kar-karban kijárhattunk volna.
Nem kellene, hogy rejtegesselek.
 
Nem kellene, hogy rejtegess.
Nem ölelődzöm össze bárkivel
 
egy autóért.
 
Nem fogok mosolyommal
kutyafarkot csóválni szám körül
egy biztató szóért, egy csókért,
nem nyüzsögtetni a szememben
 
kígyófészket, siklásra és
 
marásra készen.
Egymáshoz öregedtünk volna,
elviselve, amit vállalni kell –
Meg-megpirít, tudod mi már?
 
A lázadás.
Nem löksz vissza oda, ahonnan
jöttünk, a hulladék-evőkhöz,
négykézláb majomként makogni.
Talpon akarok állni én is.
Hazudsz, hogy nem dacolhatunk.
Vigyázz hát, aljas. Följelentelek.
Egyre több már, aki olvasni tud.
Írom máris a leleplező levelet.
Ki fogod tenni ablakodba.
Nem úgy, mint rég a parasztocskák
katonafiuktól a jó hírt.
Majd én rakom ki, én, a képed,
belevágva, bicsaknál bosszulóbban
 
az orr alá, a száj köré
mind a vonást, amit a májtól,
 
az epétől tudok, a gyáva
 
szívtől: a lelkedtől, híres!
Láttál rács mögött tébolyultat?
Vigyorogsz még, vagy vicsorogsz már
 
tükrödbe nézve, áruló?
 
Tükrödbe, holnapodba.

 

 

 

S amit még mond az arc

Az előbbiekhez

 
Én tudom, én, mi szándékoltatott el.
 
Vonásaimban bizsereg.
Én tudom, mi villámlik még ma is
 
máig idáig
 
az ősi tervből, valahányszor
jól-szeretett nők, igen: elragadva
 
azt susogják, megszárnyasulva
halandónak már túlontúl gyönyörtől:
 
tőled akarok gyermeket
tekintve nagy-nagy messze hátra,
zárt szemükkel és nyílt ölükkel
s előre meg messzebb tekintve,
 
emlékezve vagy szomjúhozva:
 
istenekre? A Tűzlopóra,
 
a Sziklagörgetőre
és mind e föld-teremte föld felettiekre.
 
Megannyi vég-próba vagyok,
 
megannyi elvetélés:
 
megannyi szárnycsapás.
 
Hová? Villámfény mosolyok tudják
 
tartós düh fintorai közt.

 

 

 

Kiket szült Katalin

Szültem volna egy mérnököt.
Már-már világra hoztam. De előbb
meg kellett szülnöm egy jégszekrényt.
Akartam szülni egy tanárnőt.
Meg is szülhettük volna, de
csak hatodiknak, hetediknek,
kilencediknek, mint a dédszülék.
Meg kellett szülnöm egy lakást,
ennek az idegennek itt,
aki pórázra vett tekintetével.
Meg kellett szülnöm egy kocsit,
belé a szomszédok áhítatát.
Meg kell még szülnöm a nyugdíjainkat
főleg az ő derűs
öregkorára, aki végül
e gyermekei után fölzabál majd engem is.
Meg kell még szülnöm temetésemet
olyanná, hogy ne fájjon
neki a tetszelgésre jóétvágyúnak.
Meg akartam szülni magam.
Meg is szülhettem volna, ha
lehetett volna még kitől.

 

 

 

Civilben: történettanár

Pattogva, fölszabadultan lobogott a téli kertben a körben guggoló katonák közt a fölhasogatott barokk almárium, a századok óta száraz karszék –: kibomlott az idő fonala. Haszon és érték kortalan (korszaktalan) lett –: mily boldogan szórta a hőt az aranykeretes arckép is, a nagy sebészé! Meg a tenyérnyi elzevir-ek, a támogatására repülők! Óh, egyenlőség dermesztő uralma! A hídlásban a süldő (a pörzsölésre váró) géppisztolyos golyótól adta ki vérét, akár arrébb a két telefonista. Jövendő férfiai s női, egymásban egykor újra édenre találók –: jégkorbeli barlang szájában álltam, az állat-melegét épp kilehellő istálló küszöbén, tetvesen, lázasan, egyetlen társaként az ujját emelő Aldébaran-nal.

 

 

 

Pusztuló ország

Készül még egy-egy gyermek. Friss-meleg kenyér.
Szimatol, az ajtófélfához áll:
tengődve valameddig még elél,
 
el, a halál.

 

 

 

A mester gondjai

Szögek, ezek!? Micsoda istenbarmai
szabadultak a szakmába megint? Neked
ezek – szögek? A rendelés szerint? Ezek
fognak embernyi súlyt megbírni? Külön is
üzentem, hogy minden harmadikát
hosszabbra kovácsolják: két egymásra-tett
lábfejet kell átüssenek s a fában
két coll legalább, másképp: hol a – tartás?!
Meghogy a szögfőt kalaposra vagy
gombásra: adják meg azért a formát;
akad a csődületben is szakértő!
Itt álljak neki fuserolni, üllő
s jancsikalapács nélkül, hidegen?
Na nem! Azt a keszeget talán ezek is
megbírják, de amazt, a zsufa köpcöset,
meg azt a langalétát, azt nem vállalom.
Kötözzétek oda istránggal, hevederrel,
bánom én, derékszíjjal, szoknyakorccal,
 
mert úgyis:
– megtéve amit ember megtehet –
én, én megyek; nem fogok vörösödni
a mások slendriánsága miatt.

 

 

 

Eretnek ima

A pusztulás, a pusztulás,
a pusztulás is szárnyalás.
Ami romlik, ami oszol,
fölszabadul,
akár a sírból.
Izegő-nyüzsgő föltörés
mindennek bomlása, megannyi
légvétel, pihe-rebbenés.
Tojása héját a kikölt madár: úgy
tiporja ki holt anyagát
maga alá: láncát veti.
Népem erdőtűz-kihúnyása,
csattogó tollakkal eget vívsz.
Ez a te próbád.
És a világé.
Az omló fal széttárja karját
és – kettéhasadván – ledől bár,
föllélegezve küldi vissza
hű lényegét, amitől fal lett.
Minél mélyebbről, annál egyenesebben
suhan föl arany nyílként a zuhanni
züllött nőből, az, ami nem lett:
ami lehetett volna! Rothadás
mocskából lép elő
legvilágítóbban az eszme. Semmi
szépség nem tündökletesebb, mint
amelynek rútság volt a fészke.
Népem, trágyával megdobáltatásod
törli ragyogóra az orcád.
A pusztulás, a pusztulás:
emelkedés.
Föltámadás szárny-erejével
feszül elő csontburkából a mag
s a jog.
Népem, jelened romjain
fetrengve vívod ki magad –
Váltsd ki magad!
Omoljon porrá bár a boltív,
kariatíd ős igazságaink:
föl, föl és föl!
Mi közösít ki, mi nyom ki magából
bennünket? Örvendjünk neki:
gőg és hazugság!
Micsoda hiányunk miatt
nem illünk annyia közé?
Az legyen büszkeségünk.
Kiszemeltettünk, igen ki s el: innen!
Stigmaként égnek sebeink
Világítják az ember éjszakáját.

 

 

 

Lemaradt sebesült emlékezése

Befogadott; megértett mindent.
Noha más nyelvűek is voltunk,
s szótárunk előbb a mutogatás,
majd a mosoly, a fanyar, a szájszögleti,
vagyis már mindent értő és tudó.
Megtisztálkodott, fél törülközőjét
szárazon hagyva. Lefeküdt,
szerényen, felére az ágynak.
Lecsavarta a lámpát s szótlanul, csak
a némák szó-jeleivel, vagyis csak
szívhez szólóan, a magányról és
(megcsókolva egy kis fénykép üvegjét)
arról, hogy nincs remény:
amije volt még, megfelezte.
Jövőtől, múlttól soha távolabb,
élőhöz soha közelebb; akár én;
akár búvóhelyén mind a páros állat.

 

 

 

A démonok kezében

Két óra múlva, mondta a fegyőr-parancsnok
s kiment. S akkor, dzsungelben sem váratlanabbul,
hátulról megrohanta a saját
teste: a felelőtlen testrészek, a bentiek
– a gyermek-riadalmú szív, a pánik-hajlamú tüdő,
a még nem emberi-uralmú bélvilág –
s hurcolták volna bár a cella-priccs alá.
De épp ezért ő, olyan erővel, aminővel
világra jöttét segítette egykor,
gyeplőre fogta, most a távozáskor,
először is az arcvonásokat. Majd –
csoda történt. Megállt a toronyóra.
Kiszállt vele odakünt a városból az idő.
De itt benn csak megcsörrentek a csajkák.
Egy kis négyszög a szemközti falon kigyúlt.
Gépkocsi hördült. S föltarthatatlanabbul,
mint Neptun és Mars fénykeresztezése
eldörrent végül a sortűz; csak már a vas, az ólom
s néhány ténytétel s néhány vegy-elem
találkozása folytán.

 

 

 

Csatavesztés

Szolnoknál

 
Jelen van a haza, izzón. Mert épp most menekülnek hontalanokká
a túlpartról a katonák, sportcsónakokon. A haza odaát maradt
földre-zuhanva – arccal vagy hanyatt? –
Sebláza idáig izzik.
A júliusvégi mária-kék mennybolthoz
rettenetesen illik a hullabűz.
Korlátlan urakként – úrlovasokként szinte – köröznek
az ellenséges biplánok mély repüléssel,
csaknem a fák magosából lőve a réten szaladókat.
csaknem a fák magosából lőve a réten szaladókat. A „Trieszti Nő”
kerthelyiségében, mialatt a kihajtott inges beszélt:
hatalmasan, tündökletesen
állt talpra meztelenül ő,
a sörfoltos zöld asztalok fölé,
a lámpion-gyümölcsös fák fölé, ő,
szerelmeink, a gyári lányok
aranyló kontya fölé, és magasodott, ő,
a szombati csillagokig tündérien
a haza, az az édes, ő,
aki most odaát forog,
fogolyként, két karjával hol arcát,
hol a tarkóját védve, tudva jól,
hogy meggyalázzák, azon véresen,
mialatt te is, én is rohanunk
s a gránát gúnyköpésként érkezik
s basszus-röhejekkel örvend
a távoli nehéz tüzérség.

 

 

 

Szadisták és genocidák

Valakihez a farkas is
fohászkodik, mikor üvölt,
hogy ne legyen az ég s a föld
 
hozzá komisz.
Nem ölök, nem ez a szakom,
de ha hinnem kell valaha,
ki máshoz fohászkodhatom,
 
szörnyek ura,
szadisták és genocidák:
vérivók védnöke, ha nem
hozzád? Akié a világ:
 
a kegyelem!
Megvetettelek, Szörnyeteg.
Vallottam: nem te vagy az Úr!
S lám hozzád senki nem rebeg
 
hasztalanúl!
Alj-buta vallja s fő-eszes:
ahhoz fuss, aki ostoroz,
azt imádd, hogy legyen kegyes,
 
a fő gonosz!
Ti, farkas-arcú égiek,
ti tudtok nyájjal bánni jól,
értvén (farkas-értelmileg)
 
mi az akol.
Tántorgok már – no még csak egy
csapást (várja szinte szivem)
és leomlok és hiszek – hiszek:
 
– „istentelen!”

 

 

 

Számadó

 

 

 

 

Fogyó időben

Ritkábban, egyre hatalmasabban
dobban a szív az évben.
dobban a szív az évben. Holnap
Szilveszter! S azután? – Mélyebbről,
messzebbről, mind melegebb múltból
bőgnek máris a barmok az esti
ködben a kútnál.
 
Új, új – beh új – Újév
vár ridegen lent most a laposban. Szánon
szálltunk rá valaha! Emlékszel? Amidőn
új lehetett még az idő. Megújult
– leánydaltól – még a remény; meg
esztendőszámra a hit! Most csak a köd,
meg a nyirkosság. Ha volna is éppen:
mire volna a hó jó?
mire volna a hó jó? Egyre szűkülnek
a határvonalak köröttünk, a riadt
nép fülelésében: a közelgő
 
ágyudörejben.

 

 

 

Túl a folyón

Rég nem táncolnak: rég nem döngülik
toporzékolva földjüket: övék! övék! övék!
Nem pörgetnek rég körbe leányt, hogy: teret! teret!
Ki látta bár hetykén billegetett
 
ujjuk bögyét?
Besüppedt földobált öklükig.
Tört hajóhaddal habok ha dülöngnek,
temetőik dőlt fejfákkal dühöngnek:
ránganak üdvtelenül tovább odalent –
ki tudja már, a nóta mire ment?
A többi meg, a satnya maradék,
a bibliaian isten-űzte nép – ?
Szétszóratott.
Szétszóratott. Szaglászik őgyelegve
a főtéren utolsó két öregje.

 

 

 

Emelő halál

F. Feri halálát is, Mártáét is „végig csináltam”, ahogy mi halandók oly kegyetlenül-ártatlanul mondjuk. Igen szerettem őket, elmúlásuk, valahányszor rágondolok, ma is földre nyom. De aztán – mert hogy oly példamutató élet után oly példamutatóan haltak meg – mindannyiszor fölemel. Így ez a két halál most afféle szárnyként lett a tartozékom, egyenletesen váltakozó csapásokkal visznek voltaképpen csak most megpillantott szakadékok, tengerszorosok fölött. Áron és Laci – Gara – együttműködésem nélkül halt meg, de rám a második váltásba szív-emelők ők is. Így – hasonlóan a halak mellék-uszonyához, ráadás-szárnyaim is vannak. De hisz Járdányi és Berda is barátom volt és ők is értékesen haltak meg, mind ebben az évben! És Lajtha és Ney és Úrhegyi és Rácz, Vass, Sarkadi és mind a csattogva eltávozottak csak Lőrincig visszamenően. Vállamtól sarkamig két sorban is sűrűn rajtam a szárny s biztatnak távoli emlékeimmel, hogy – bátran! – gyáva csúszó-mászó, jutsz valamire majd ebben a közegben is, mint hajdan a vízben, amidőn – ússz te is! – beletaszítottak.

 

 

 

Eltűnő társak

Egy borjú, egy nyúl, egy kos, egy kutya,
– Vitéz nevű – aztán apám, anyám
és mind a holt hűtlen után
el-elhagy ő is: Gyula, a – „Gyula!”
Alig találkozom vele.
Egy-egy arcmozdulat alól,
mint rácsa mögül a fogoly
rándul a szája, vág felém szeme.
Mint régiek, ti, kutya, kos, tehén:
kezd ő is nem lenni sehol.
Szólíthatom, nem válaszol.
Vagy más jelentkezik nevén!

 

 

 

Vendéghölgy a kastélyparkban

Diákkori emlék

 
 
Az ikra, a lazac, a rák
reggelire, tartine-ra kenve,
nem táplálták ezek se benne
 
csak megye-híres bánatát.
 
A gyenge lúd
mellehúsa, a jérce szárnya
ebédre, a gyümölcs-saláta,
 
ezek is mit? A mélabút.
Mind nehezebben
sétált, nyögött
uzsonna s vacsora között
 
e szerelemben.
 
Tündér világ.
Megtestesülten egy kövérre nőtt
 
szép Bánat, a nótákból ismert
 
Bús Gerlice járkált a díszkert
 
kalitka-rúdjai mögött!
A béresnék könnyein át.

 

 

 

Híresek

Valahányszor csak rámutatnak
egy hírességre: ez, ez – Az!
Vörösödni kellene annak.
Izzó vasálarc rajta az az arc.
Remény vetül rá, zászlón lesz kép,
győzelmi zálog: a világ
csodát vár – hogy üdvre vezessék –
kiket fölötte tündökölni lát.
A „híres”, ki nem érzi: mécs, de
milliók hit-lángjától ég
s mélyből jő fölemeltetése:
szétmarja azt – épp fényével – a Kép.
Mert meddig győzik türelemmel,
kiknek a vágy csak látomás?
S mert bármily grádicson az ember:
igéret, egy-egy profán messiás.
Ha látná előre sorsát
jajongania kellene.
Mert dicsősége? Zord adósság.
S amellyel győz majd: serege?
Kik rendelték láng-trónra Dózsát
pribékjeinél is előbb?
Máglyára Husztot? Ők, a Jóság-
szomjazók, az Igazság-éhezők.
Valahányszor csak rámutatnak
egy hírességre: ez – valóban – Az!
Szívére ostorütést kap csak:
tovább! Nem tiéd, miénk az az Arc!

 

 

 

Reggel, október, napsütés

Két nap lövet vad fényt a hegyi házra.
Az egyik, melyet most emel Somogy.
A másik, mely a tó tükrén lobog –
mint ráadása? Bőszebb harci társa!
Két fényszóró hív ki az aranysárga
színpad-teraszra. Szemem hunyorog.
De a szív? Nyílna! Mind szodébbra, hogy
még, még s még melegebben! „Búcsúzásra!”
Halált álmodtam. Szörny maffiát. Álnok
imbroglio-kkal (mik még se voltak álmok).
S e torz dráma döntött le (hős helyen).
S most – kint vagyok! Itt! Végjaj után is – épen!
S főt hajtván úgy jár halmon, habon, égen
hálás szemem, hogy már-már könnyezem.
Változat a tercinákra
Várni, éri-e érdem évnyi dolgom,
kell menni nekem Pestre meghajolnom?
Itt én vagyok a mű, az várja itten
– halmok, habok, fák nagy terme előtt –:
jó lett-e, rossz-e, amit végbe vittem? – –
Felelj! Mielőtt függönyöd beföd!
Még egy változat
Így is: teátrum! Sminktelenül hadd mondom:
s ha visznek is! S ha ez volt is az otthon,
honnan most – irígyen csipp-csupp titokra –
a gazda, lázadó fiát, szótlan kitesz:
megyek, fogam közt megvetést szorítva:
velem közölni nem volt érdemes?

 

 

 

Számadó

Őszül hajam, mélyülnek a redők.
Több egyre köröttem a fiatal.
Vakoskodván érzek szomjú erőt,
legyek a legmesszebblátó magyar.
Lappangó juhász-számadói gond
susogja, nem mehetsz még, munka vár.
Őriznem kell egy nem-enyém vagyont.
Rám néz egy jégverés-csöpülte nyáj.
…Szétszóratván, ős lápokba vonult
hite-konok község hű papjaként
(kit azzal áld, amivel ver az Úr!)
templomtalanul, palásttalanul
(s vívódva folyton, mit hoz ránk az ég)
kell osztanom úrvacsorát s ígét!

 

 

 

Önkritika

Batsányié
Hogy elvették a kalamárisát,
tollát, papírját: esze-, keze-tétlen,
az elzártság e kettős börtönében,
csak most érezte láblánca vasát,
torony-celláját a kufsteini télben!
Aztán, hogy könyvet sem kapott: saját
múltját olvasta regény-módra át,
mind zordabban; ön recenzense képpen!
Mennyi negély! Bókolás! Stíl-zavar!
Nagy szó, parány tett! Vád, viszály: „magyar
átok”!
átok”! Szerencse, hogy nincs befejezve –
S mert nem akadt egy kis ceruza-vég,
fogával írta újra jellemét,
 
csikorítva, csontjába, egyenesre!

 

 

 

Meghalt

 
S te megmaradtál.
Különbnek lenni tenmagadnál.

 

 

 

Koszorú

Fölmagasodni
nem bírhatsz. De lobogsz még,
szél-kaszabolta magyar nyelv, lángjaidat
kígyóként a talaj szintjén iramítva – sziszegvén
néha a kíntól,
többször a béna dühtől, megalázott.
Elhagytak szellemeid.
Újra a fű közt, a
gazban, az aljban.
Mint évszázadokon át a behúzott
vállú parasztok közt. A ne szólj szám, nem
fáj fejem aggjai közt. A
nádkúpban remegő lányok közt, mialatt
átrobogott a tatár. A
szíjra fűzött gyerekek közt, amidőn csak
néma ajak-mozgás mímelte a szót,
mert hangot sem tűr a török, mert
arcba csap ostor –:
most mutatod meg,
most igazán – nekem is, mire vagy jó,
most a pedigréd: a címered, hajszálgyökerednek
kőharapó erejét.
Összemosolygás nyelve; a titkon
össze-világló könnyek nyelve; a hűség
nyelve; a föl nem adott hit
tolvaj-nyelve; remény laissez-passer-ja; szabadság
(percnyi szabadság, kortynyi szabadság, foglár háta mögötti szabadság)
nyelve; tanár-kigunyolta diák, szerzsán-legyalázta baka,
összeszidott panaszos, hivatalnokok-unta mamácska
nyelve; csomaghordók, alkalmi favágók, mert
gyárba se jó, szakmára sem alkalmas (mert
nyelv-vizsgát se megállt) proli nyelve; az ifjú
főnök előtt habogó veterán
nyelve; a rendőrőrsön azonnal
fölpofozott gyanúsított
mélyebbről fakadó tanúság-
tétele, mint Lutheré;
kassai zugárus, bukaresti cselédlány,
bejruti prostituált szüle-hívó
nyelve; köpések-
mosta, dühpírja-törölte
orcájú fiaid közül egy, íme:
szólni tudó más nyelveken is,
hű európaiként
mondandói miatt figyelemre,
bólintásra becsült más népek előtt is:
nem léphet föl oly ünnepi polcra,
nem kaphat koszorút
oly ragyogót, amelyet, szaporán lesietve ne hozzád
vinne, ne lábad elé
tenne, mosollyal bírva mosolyra vonagló
ajkad, fölnevelő
édesanyám.

 

 

 

Ha jól fülelünk

 

 

 

 

Az ígéret megszegése

Kezd megszegetni megint az Ígéret,
a tavaszi. „Minden lehet” megint –
settengve jönnek a naponta más
hőmérsékletű – a mind ember-hűtlenebb –
őszi reggelek.
 
A sirály
szárnyai öblös vitorlái közt a tó fölött
tagmozdulatok nélkül iramul
háttal Somogynak, Somogy egébe, búcsúzó
rikácsokkal felénk, fölfeszítve
eleve arra, ami vár –
Minden lehet. Járványok. Hidegzáporú
kilakoltatás. Sárban-cuppogó
menetelés ökrökkel, nőkkel, el-elmaradó
aggokkal. Vasrostélyú zsoldosok
mi-indokolta kicsörtetéseivel,
a tegnap még miénk-volt völgyből, csak azért:
ott – hullong már a hó? Minden lehet.
Varjú-versengés? Vagy géppisztolyok? Vagy
szónok-makogás, vagy – honnan ismerősen? –
lepra kereplők? Csengős szánok (messze, de
tanya-rablásra vagy nászútra?) És ahol
a hó függönye szétválik, mint színpadé:
még távolabb már – századokra? – hirtelen
kigyulladt sziklacsúcsi városok
csörömpölő – pohárszékszerű – összedőlte.
S mert nézhetsz világuknál jobbra-balra: ugyanaz
s előre-hátra: ugyanaz: s ha mégjobban figyelsz
szemlehunyva és fülbehunyva:
ó-szövetségi medvecsordák
lecammogása falni óvodásokat,
ítéletül! Mert nincsen álom, érted-e?
S legenda sincsen; merő elme-szülemény;
minden való volt s csak megosztatott.
S osztatni fog – mert mért ne gyarapodnék?
S csak nem csilingelnek elő
azok a karácsonyok, még Késmárkkal és
Bálványossal s a végeérhetetlen
pörgettyűzéssel, dióba, miközben
a magányos, messzi, pusztai vén ház körül
cerberusokként állnak őrt a kétes
jövő ellen (föl-fölcsaholva) a
megvesztegethetetlen
nagyapai juhászkutyák.

 

 

 

Hegylakó

Ha jól fülelünk és jól fölidézzük
a tavaly s még előbb tanultakat:
megérthetjük, nemcsak indulatszavait
– vad kitöréseit –,
de teljes mondatait is, egész tájnyelvi hangtanát
az őszi szélnek,
ahogy az újra meglelt ház körül dohog.
Széthányva, ami így-úgy megmaradt.
Ahogy a nyári kacatban matat.
Mindez régebbi észlelet. Wales-iül
csúfolkodnak a pajkos kakukok,
nyers-angolul galambok hírlelik
két gyerekes modern ház gondjait –
vallja az ifjú Auden is1, mert:
ős hangokat tanul a durva fül.
Jő aztán, hogy próbálunk válaszolni
kilépve kalaptalanul, ősz-fürtösen
a ház elé,
a holdtól ezüstlő lapály fölé,
mely bokraival a szélben, mint a tenger –:
nincs párbeszéd.
Vélnek hallani léten – földön – túli hangot némelyek.
Ilyet mi semmit. Mi csak itt:
e földön, itt e földön, földi hangon
tudnánk tisztázni ellentéteinket
a földöntúliakkal is, ha vannak.
A válasz így a szájból, görcsök útján,
a marokba, az ujjbögybe, a körömbe tolul;
fennhangon, így számkivetetten,
csak a síkság tanyáin a kutyák
fognak időnként érvelésbe.

 

 

 

Hegylakó

Változat
Már-már emberi hangon, noha nem
a mi hajdan-volt anyanyelveink szavaival
dünnyög a ház körül s keres – talán: kér –
bebocsátást az őszi szél. De van férfi, fehér hajú,
ki véli ezt is érteni magányos
hegyi házában, hol megint telelni fog.
Nagyon öreg fáival a gyümölcsös
beküldte messzi emlékként a termés
utóját, a túl pirosat,
a túl édeset, a gyermekkorian jóakarót. De
mentséget és magyarázatot? Más semmit, arra,
mért suhan így – sőt gyorsabban lám! – ez az év is,
pedig az utolsó talán?!
Pocsolya-tükröket keres mind sietőbb
léptei alá a sík határban a hold.
Istenben bízni túlnehéz már ez a szív. De tán a föld
jóakarata… Megkönnyítené? Ám kint a ház előtt is
mit tud meg e most fehér láthatártól
a férfi, nyarai után?
Afféle tenger hozza ott
mángorló hullám-hengereit Ninivék,
Atlantiszok fölül s húzódhatsz
Gaurizankár-i csúcsra, gondolatra:
vakondoktúrás az neki.

 

 

 

Tökéletes alkony

Az emberi árulás beleillik az őszi délutánba.
A fényeivel egyre fukarabb ég jótékonyan
növeli a magányhoz az erőt.
Ahogy a piactérről a tanyasi tarka nép:
oszlik több irányban is a házak fölül
maradéka a nyári kék derűnek.
A virágillat temetőivé hidegült.
A fölkapált kertsarok savanyú szaga meg
akár a frissen ásott síroké.
Jólesnék már a kerti székben
a nagykabát a férfinak,
miután, lám, a szürkület
kivette könyvét is kezéből.
De egyre lebilincselőbb az égi játék,
meggazdagítva hitszegéssel:
tragédia-elemként beleszőtt
jóslattal, mely úgy villog már, hogy teljesül –
Minden-tudón, mindenre készen
búvik egymás melegébe a két tenyér.
búvik egymás melegébe a két tenyér. Miközben
– gyümölcs helyett, mióta már! –
zörgő legyintést ejtenek egyre sűrűbben
– de csak addig, míg van miből – a fák.

 

 

 

A tél ellen örök forradalomban

Látom a lelkem: itt a fagy;
szemmel látom a lelkemet,
ahogy mellemből ki-kicsap.
Kardként küzd értem, úgy szeret.
Töményebb lettem, igazibb,
hogy a fény s meleg itthagyott.
Minden szervem viaskodik.
Szünetlen diadal vagyok.
Ölni akart? Éltet a Tél!
Rám rontott? Hátrál a Halál!
Kard volt? Most – ha nő a Veszély! –
Tűzkígyót vet az orr, a száj.
Egész szívemmel dohogok
és forrongok és pörölök.
Mint a teleírt szalagok,
szentek szájából libegők,
dől belőlem az érv örök
melegért, mihelyt vacogok.
És páncéltoronyként forog
szívem a hó és jég fölött
isten jussunkért, emberek:
ne haljon sose meg,
ki egyszer a világra jött!

 

 

 

Szél s hó s düh

Köd-dzsungeléből ki-kifutva
tigrisként a tó vicsorít,
csapja felém a beton-útra
tízméteres habmancsait.
 
(Szél s hó s düh… De dunyhamelegbe
búvok a pilláim alatt.
Izzó kályhát lelek magamban,
ha a vihar kívül marad.)
S a többi! De mint rég, ha dacban
a gyermek kumni menekült
s a torokban az „igazam van!”
géprobbanásig melegült,
szél s hó s düh közt – ős-honi nyughely
heve vár, ha szemem hunyom;
szívemben éden ege gyúl fel,
ha a szörnyeket kicsukom.
 
(A lét-szégyen! Ősz-haj szelével
az öregség: a nyüszítő,
kinti, nem emberi, az egyre
kevésbé emberi idő!)
Ez a tél űz! E hó-zúzos haj
viharaival rámtörő
aggkor idő: e semmi konccal
nem juhászítható idő.
Jéglapok fogcsikorgatása.
Szíjostor a szemhéjakon.
De a Lánglopó dühe vár, ha
– bosszúja! – pillám lecsukom.

 

 

 

Őrködők

Ki magas kort ér és – mert annyiszor hallotta így –
azt érzi, csúcsra ért:
körbe tekintve már csak csúcsokat keres,
különös messzeségben is;
mert emlékezetünk végül biz egybeolvad
az emberiség emlékezetével.
Ím itt falunk kocsma-dombján a szombat esti
szokásos hullák, véres ingben – de föntebb, amott
Trója ledőlten is magas mellvédein
még ifjan – nem vakon – Homérosz
arcra fordítva saruja hegyével
egy-egy megdalolandót.
egy-egy megdalolandót. S ahogy a sötétség
növekszik, akként villog elő egyre több
mécs-fény – toronyból, virrasztó szobából? –
van úgy, hogy csillag-magasból.
van úgy, hogy csillag-magasból. Míg köröttük
a homályban egy folyamként (csupán
lármáik révén megképzelhetően)
lónyihogásos, kerékrecsegéses,
bőgő-bégető, oá-oázó sereg
csak annyit födhetvén föl egy-egy arcként,
amennyi épp e mécsek fénykörében
– Firenze, Stratford, vagy – lám! – ős Kolhida alatt? –
hal módján földobódik, úgy pedig, hogy
meg is látják az őrködők, a – mondd! –
mire is őrködők? Oly éberen? És kinek is, és
mi végre készítve tanú-jelentést?
Hazudik, aki csak azt mondja: nem dereng
minderre semmi magyarázat.
Adtak – adhatnak – biztató jelet
– nos, bizakodót inkább –
innen-onnan is állhatatos őrködők
s úgy tetszhetik a többieknek,
hogy csak még magasabbra, még
távolság-alázóbb csúcsokra kell fölérnie
mulandóságából zord emberi fajunknak
és megkönnyebbülnek a redők, meg
a tövis-koronák az ősz homlokokon.

 

 

 

A fecske és a falevél

Egy fecske megcsinálta a tavaszt;
meg mégis a csüggedt fejek fölé.
Feszítve erőt, óriásit
a súlyemelő győzelmével.
Ez volt a diadalkapu,
oly szívemelő boltívekkel,
hogy kéz a kézben bizalommal
közeledtünk a fénylő csarnokokhoz,
a merész mennyezet alá, melyet
tágas-magasra épített föl,
– szabadon lám! – a friss tekintet.
Mária hava, Páris,
1968, de éppúgy
1848 – fructidor! – vagy
1789 vagy –
lehetett volna újra amiképp
a fecske fölírta az égre?
Mert a kapu csak a diadalé lett
és semmi másé, hisz tudod;
lépcső vezetett a márványküszöbhöz,
de a lángoló küszöbön túl
ismét a síkság, ismét a számkivetés,
most szaharai fényözönben.
Ezt is tudod.
Fölkelt a város: mint a rokkant,
megvetve hátát kolduló falához,
tenyérrel segítve magát –
Fölkelt az ifjúság
egy teljes hétre, nem először,
de tán utolszor, az a koldus,
ekként a szülő ágyéknak és a sírnak
légvonatában lengő fürttel.
*
Bátrak lettek az asszonyok,
noha tudták már, hogy a szerelemből
más nem maradt meg végül, csak a tőrdöfés
s el nem áll egy percre sem utána
a vérzés, mint a Szűz szivéből;
noha tudták: messzebbről nyúlik az a penge,
noha tudták: csak pribékek vagyunk, hisz
árvák lesznek már akkor is, ha szülnek:
szemünkbe mondták, hogy szeretnek.
Bár érintette homlokunkat
babérlevélnél biztatóbb becézés,
tőlük, az asszonyoktól;
kapott tenyerünk néha büszkeséget
többet, mint reszketeg mestereinknek
búcsú-parolájából, miután
körüljártuk a szobrot és a tornyot,
a zenemunkát és a fölkelést
és mind a művet, amelyet mi tettünk,
vizsgadarabokként a gyúrható
évszakokéhoz.
Addig tartott a győzelem hát,
míg átvonultak diadalívünkön
a reggelek, ringó szurony-menetben
reményt villogva távozón is –
Hogy is nyelhettünk volna győzedelmet,
hogy ha küzdelmet sem haraptunk?
Lett, ami lett.
*
Egy fecske nem csinált tavaszt, de
az első falevél a ház fölött
cikázva sárgán, mint a
már repülőkről leszórt hadparancsok,
az első falevél azonnal
megcsinálta az őszt,
a véglegest,
az általános visszavonulással.
Fát vág, burgonyát vermel ismét
nagybátyánk, a paraszt;
a férgek föld alá huzódnak;
aztán a waterloo-i pánik;
aztán a Szent-Szövetség hómezői.
Soha ily bátrak nem voltak az asszonyok.
Szemünkbe mondták:
Nem a Pap, nem a Vezér, nem a Bíró
tartotta egyben a didergő hordát,
a még csak százezer éve igyekvőt,
szélén gyerekkel, kutyával, malaccal.
Szemünkbe mondták, hogy szeretnek,
az égi testek rokonai ők,
a táncosnő-trikó, az orvosi köpeny alatt is
ciliciumi vércsöppeket gyöngyözők,
a traktorvezetés, a szénlapátolás
közben is ember-áldozatra vontak,
ihatnéka szerint a Holdnak,
a meddőséget-nem-tűrőnek,
szemünkbe mondták szennyezetten is, hogy
szeretnek; szerettek; szerettek volna:
képesek lettek volna mégis élni
az ősi csillagközi ár-apály
törvénye szerint is e földön.
E földön is – de
ha nem volt már kivel.
Hisz nem mentünk át a kapun,
nem léptünk túl kis köreinken
s kezdődött a forgás elölről
az évszakokkal –
„Most tél van és csönd és hó és halál”.
Megírom ezt a levelet még
Pathmoszból, testvéreim, mialatt
a ködből még kihallani
„vak ügetését eltévedt lovasnak”
s emlékezem,
nyáron fehéren, télen vörösen
világolt az estben a szülőház ablaka –
Télen volt igazibb,
télen, kezdődő hóviharban.

 

 

 

Párbeszéd új házasok közt

 

1

Megvoltál bennem már előbb,
mielőtt megismertelek.
 
A képzelet,
 
vajon a vágy is csak mélységesebb
 
emlékezet?
Régóta voltam már veled
 
a jövő foglya.
Mígnem megismerhettelek,
úgy is, mint a biblia mondja.
Igen, csak fölismertelek.
 
Minden ragyog;
otthonian, mégis csodásan,
mint mikor fölgyullad a villany
 
a kéztől, mely tapogatott,
a rég látott vidéki házban.
 
Benned vagyok.
 

2

 
Itt vagy és itt van
a jövendő a tagjaimban.
 

3

A tagjaimban
S az a vágyam: holtomiglan.
 

4

Fényben-sötétben, tündöklően –
itt vagy e termékeny tükörben.
 

5

Ércöntő formáimból támadt
 
szobrom, ki-kilépsz, föl-alá jársz.
De megszelídült szárnyas állat
 
magadtól vissza
 
térsz a kalitba.
Hisz bennem hangzik csak igazán a hangod,
 
az éneked.
Az én pulzusom löki – hallod –
 
a véredet,
 
hogy dallama helyes legyen.
 

6

A holnapok üresen várnak.
 
Tenélküled.
 
– Tenélküled.
 

7

De múltad sincs már, ha kibocsátlak,
 
véglegesen.
 

8

Arcod előleg kisdedem.
 

9

A messzeség sem messzeség.
Fogaskerékkel a fogaskerék
forog oly egyszerűen, miképp
gondolattal a gondolat, mióta
nevetéssel a nevetés, mióta
kettőnkben az egy ölelés
körét először megfutotta.
 

10

Mi az: vágyat betölteni?
Teletöltődöm mindahányszor
a világgal, mint egy pohár bor,
ha szívem kedveddel teli.
 

11

 
Bennem láthatod úgy magad,
hogy méltón megtetszhess magadnak.
 
Íme hát kijavítalak
 
és visszaadlak:
nagylelkű én, a mindenséggel.
 

12

Ekként lel visszhangot szavad,
olyat, hogy eloszlik a kétely.
 

13

Pórázon vagyok, annál szorosabban,
minél tágabb a birtokom.
 

14

 
Határtalan,
úgy ember az ember, ha társa van.
 

15

Hidak karfáján, ló nyakán
az én kezem is végigsiklott,
jó-ívű kerékpár-kormányon;
bár kétségbeeséssel szívemben:
helyeseltem, szelíditettem,
javítottam valamit én is
ezen a miránk bízott bolygón.
Hogy otthont leljenek a nők,
arcvonásukból, bármi torzak,
fészek rakódjék a mosolynak.
 

16

Ahogy a röpülő madárnak
lényét, amikor eltűnik;
teljes egésznek akkor látlak,
 
amikor nem vagy itt.
Szabad emlék marad utánad.
 
Tágul a távlat.
 
Világűröm gazdagodik.
 

17

Szaladt a százlábú folyó
a kavicsokon, tette dolgát.
Haladtam gyors járó-kelők közt
a városokon, én is egy csepp.
Villogtam, láttam: érlelődtek
az én tekintetemtől is
valamit még a kupolák,
a századok gyümölcsei.
Érlelődtél énvelem is
célod felé, emberiség.
Jólesett magyaráznom annak,
akivel kar-karban haladtam.
Mint gazda-pár búzamezők közt,
amelyek vasárnap is nőnek.
 

18

Megállt szobrászi mosolyom
gyermek-fejeken: mint lehetne
örökebb mű belőlük is.
Jött belém minden lecke: váltak
okosabbá az én nehéz
ujjaim is, a kővel küzdők,
asszonyi keblek hajlatától;
bögyükön szikrázott föl a remény,
igen, a fény az éjszakában,
melynek hajnala a jövendő.
 

19

Beléptél, és a fa, amelynek
vérereim az ágai
azonnal virágozni kezdtek,
azonnal gyümölcsözni kezdtek,
sátrat bontottak azonnal;
ujjbögyeim máris etetnek,
szemem szilvái neked érnek,
dalos madár szólal a számban.
Bízd rám magad.
Naponta megtermem, amid kell.
Csodák jönnek, tilalmak tűnnek.
Tied lehet ismét az alma,
az ősi anyai kebel,
bűntudat nélkül, édesen.
Kettőnké mégis a világ.
 

20

Ki fog tisztulni a vidék,
ki az ember meggyötört arca:
hittem nem egyszer, mikor én
ébredtem föl előbb az ágyban
és kinéztem az ablakon
új gyártelep síneire,
vén várost átszelő folyókra:
ahogy siettek a jövőbe
a hidak jegygyűrűin át.
 

21

Minden jelen-
pillanatom a gyermeked
s a gyermekem.
 

22

Egy szív: fél szárny. Most már repülhetsz.
 

23

 
És majd elülhetsz
magadban is magánytalan
Halálban is haláltalan.

 

 

 

Tisztulók

Ez a csokor vers a Tiszták első, verses változatának mindmegannyi külön is megálló részlete. Ami így – drámai cselekmény nélkül – is összefűzheti őket: az albigensek hitvilága. Ez – hasonlóan korunk némely eretnekségéhez – nem ismerte el az eredendő bűnt; a testnek így eredendően megbocsátandó esendőségeit a lélekvándorlással vélte levezekelni; elválasztva mélyrehatóan a szerelmet a szeretéstől.

 

 

 

Corba magában

 

Mottó: „Mosolyodék azért Sára magában, mondván: Minek utána megvénhedtem, mimódon adnám magamat testi gyönyörűségekre?… De mondá az Úr: Nem mondasz igazat, mert mosolyogtál.”

Mózes Könyve 18. 11. 15.

 
Mivelhogy bezárulhat ott alant,
mivelhogy becsukódhat rajtam az a száj,
mellyel kit is táplálok én:
futni szeretnék.
Mielőtt bezárulna rajtam ott alant,
mellyel egy kis jövőt ehetnék,
az emberevő száj, amellyel
táplálnom kell a halhatatlant
(Szörnyet? Megváltót?), de amellyel
kaptam magam is egy-egy korty jövendőt:
futni szeretnék, kebleimmel,
elmenekülni, combjaimmal,
mint hajdan jégverés elől, tűzvész elől
csibéimmel, gyermekeimmel.
Veszély kígyó hangja mögöttem.
Segíts szaladnom,
hálás leszek,
ha másban nem, a lerogyásban,
lerogyásunkban;
sírt nyithatok,
föltámadástalant, de mégis
elhagyhatót.
Tarts ki velem.
Ládd, úttalanságunkra is
viszem a házam.
Nem leszek nehéz eset.
Van mindenem.
Mindenem ebben a batyuban.

 

 

 

Corba vallomásai

 

1

Megnézett jól a két szemem,
kinyílt rád az a két szemem,
mely kebleim hegyén ügyel-
neszel a vakok ösztönével,
tapogatódzik világtalanok
bátorságával éjszakámból
évtizedek távolságáig,
halálomig, halálodig,
hogyha nem túl azokon is még.
Beléd néztem tíz ujjam hegyével,
megtekintettem csontjaid
ujjaim bizsergő bögyének
röntgen tapogatóival
mielőtt hozzád értem volna,
új házat fölfedező ebként
tudott futni birodalmadban
nyelvem múltadban és jövődben,
tagonként megszámláltalak,
éhező izmaimmal.
 

2

Bukásaidról, de buktodban is
föl-fölcsapó reményeidről
dadogó szíved itt beszélt
fülelni tudó tenyeremben,
mielőtt hozzám értél volna,
bennem volt már a gyermeked.
Achillesszé fürödhetsz ebben
a befogadásban, e tekintetben,
mely inni tud és enni tud, hogy
– anélkül, hogy fogyasztana –
magába vegyen, mint a föld
szomorúan is mosolygón
ember-indulású, de tán
isten-utú föltámadásra.

 

 

 

Corbához a haldokló dada

Megbánnom sokszor lett volna okom, hogy
magamba eresztettem őket,
„erőszaktevőimet” – előhírnökül?
„Leteperőimet” – akikkel
végül mégis együttpihegtem,
húnyt szemmel is eget kutatva
csillagért? – bethlehemiért?
Idősödve, persze, mind kevesebbszer
villant velük fény abban a mérhetetlen éjben,
ami a bőrünk alatti haza.
Fájdalmak cikáznak bennem ma is, de
vajon nem kín előzte akkor is
a megszabadulást,
nem rettenet a kéjt,
nem nőstény-szűkölés a rég áhított nyugalmat.
Félek, de ismerőst várok magamba.
Hisz ős legenda:
szétszaggatja a férfit a halál,
magáévá teszi a nőt.

 

 

 

Amiel udvarol

Ez itt már megfelel.
Ez itt már válasz is nekem.
Kezeden ez az illat.
A karodon.
És feljebb is és lejjebb is.
Ez már jó vezető utam elém.
Néma maradhatsz, vak, süket.
Én meg buta, beteg.
Szót érthetünk a leglényegesebbről
soha nem behatóbban.
Ez itt már egy szimatnyi hegyi lég
a várbörtönbe, ahova anyám
belélökött, belészült.
Ez itt már agár-szippanat a rétre,
sas-légvétel a fenyvesekhez,
az óceánhoz, a szigetvilághoz,
ahonnan kizártan lettem bezárva
s most lám te is?
Légy áruló, foglár leánya,
magadon át, magamon át,
nyiss utat, visszatérőt
arra bár, amerre
szemben az alpesi zuhogókkal,
jeges mezőkkel
a lazac dobálja magát,
amerre a lemming szalad.

 

 

 

Azalais vallomása

Nem érintettél s máris mozdul
bennem a gyermeked,
minden tagomban körmeim hegyéig,
máris minden mozdulatomban.
Foglyul ejtettem eleve
simogatásaid,
hálóba fogtam mosolyodnak és
gondolatodnak minden
hal-suhanását, madár-surranását.
Belém vonultál azonnal, hogy
tenyeremben éreztem ujjad, a nagy
nyitány első kürtharsogását.
Bőrömön szívemig érezni ujjad
volt a nyitány, hogy
teleteljek. Édes új formák
világosságát várja méhem,
minden kis porcikám sötétje.
Tekinteted
békéjét idegeim hosszán.
Betelni súllyal súlytalanná,
láncaidban szabaddá.

 

 

 

Zászlódíszben

Nem megszerezni, nemcsak azt; hanem
 
jól visszaadni,
 
gyarapítani közösen.
Nem betörni városod kapuit,
 
tikkadt seregeimmel,
nem az volt a diadalom, hanem
 
megtartani:
 
megtölteni
lámpionos körtéri tánccal,
 
utcai árusok zajával,
 
járdán rohanó gyermekekkel
 
és nem csupán az álmaid.
 
Élünk. Bólong az őszi lomb,
 
megtelt a föld,
útjuk végére érnek a gyümölcsök,
 
nehézségükkel mosolyogva
 
esésük elé (mint a szívek)
 
hulltukban is használhatóan,
 
rendeltetéssel.

 

 

 

Corba elalszik

Megtörtént, madár szállt belém;
dalolt is, röpdösött is.
Kígyó tekereg ereimben;
megél földben is, vízben is.

 

 

 

Corba igaza

„Megcsaltam”, mondják, „ringyóságból”
Őt, akit igazán szerettem,
akivel egy mederben folytam,
akitől mint a csepp a csepptől,
nem váltam: nem válhattam el soha
s akkor sem, egyetlen ízemmel.
De vége, vége.
De más, mint ringyó már sosem leszek,
bárhogy fogom csak még jobban szeretni.
Hisz az vagyok, az – tébolyítva –
bezárva, bekötözve tébolyultan –,
az vagyok, amit cselekedtem;
amit egy perc mívelt velem,
nem kérdezve, mit akarok.

 

 

 

Perella Corbához

Üzekedő üzekedővel
paráznán gyorsuló ütemben,
úgy rángott (láttam) a halállal
a lelőtt vad, a sebesült bogár,
széttárva, égnek vetve tagjait
s a katona: vad-kori a döbbenet:
a végső: a végképp elragadó-
odaadó percek miféle ősi asszonyit
hoznak a férfinak? Miféle
férfiúit az asszonynak? Miféle
köz-szégyenű látványosságra lök oda
a „család tagjai előtt” bár az a már
nemcsak földi: föld-előttit sejttető
egy-létbe visszaközösödés? Öleltem
halált és voltam magam is halál,
kortyokra; részegülni! Szigorúbb, kietlenebb
éjszaka vár most! Semmi társ! De még
együtt vagyunk magunkban. Védeni
szeretnélek? Vagy szoktatni vajon? Veszélyben
bizonyul meg, ki meddig bír szeretni.
Emberien, azaz
mélyebben, végzetesebben (mert
árvábban), mint az istenek; a jött-ment „istenek!”

 

 

 

Amiel kérkedése

Más lett mindjárt, mihelyt
magam alá igazítottam.
Elfordította arcát.
Tiltakozásul? Oly vakítón
gyúlt villámfényre az igazság,
hogy már nem róla van szó többet,
nem is kettőnkről? Szörnyebb
ítélet mondatott ki – rég talán s még
külön-külön,
mikor nem is ismertük egymást
s ez csak a beteljesedése
– bűnnek? az üdvnek?
Tudta, hogy nincs segítség.
Próbált zokogni ismét.
De azt se lelhetett már, könnyet.
Tudta, csak kínok jönnek.
Vacogva lökte testét
a kivégző gyönyörnek.

 

 

 

Corba búcsúzik

Magában
Szíven szúrtál: most szabadítasz.
*
Pontos döfés: nyitotta cellám.
*
Dől a sötét alám szívemből.
 
Emelkedem
 
halottaimból
*
Fennszóval
Szíven szúrtál! Cellát nyitottál!
 
Éjt vérzem! Világosodom!

 

 

 

Utószó

A vers két fordulóval készül. Az emberből egy közlendő kitörekszik; külön létet akar, az emberinél is tartósabbat. Ha ez megtörtént, a lélek megkönnyebbül, de elsietett a hasonlat, hogy a szülő nők példájára. Ami világra jött, nem mindig maradandó; még nem mű. A második forduló teszi azzá. Alkotója voltaképp itt vizsgázik; itt teremt.

A két folyamat legtöbbször egyidejű. A költő az „ihlet” anyagát már tudatos munkával is rögtön alkotássá formálja; befejezi a verset. Ám nagyon sokszor – korunkban egyre többször – nem tüstént fejezi be. Vagy nincs megelégedve azzal, aminek papírra vetve formát adott. Esetleg papírra sem veti. Még az sem jelenti, egyáltalában nem, a közlendő elvetélését. Egyik, nagyon is gyakori módja a fogamzás lezajlásának. Rengeteg a művészi alkotás, amely az élmény befogadása után hónapokkal, évekkel, évtizedekkel jő napvilágra.

Az érlelésnek vagy a hibernálásnak ezt a jogát szépírónak, zenésznek, festőnek, mindenfajta művésznek megadtuk. A lírikusnak, jó ideig, a legkevésbé. Tőle az őszinteség és a remeklés egyidejűségét kívántuk, mégpedig rögtön. A mélylélektanénál beljebb ható levetköződést és rögtönzést.

E kettő mind nehezebben társul: a lélek is, a világ is mind mélyebbről nyújt csak magyarázatot; a felület képei mind elégtelenebbek. Az élmény befogadása lehet pillanatnyi. Mind gyakoribb, hogy művészi kifejezése ne csak rögtönzés legyen; ne puszta naplószerű teljesítmény. A modern líra – a mély-tudat mintájára – a mély-tudatosság jegyeit mutatja. Annak ellenhatásaként, vajon oly messze haladt a szabad képzettársításnak és az onírizmusnak a – láz-és a félálom nyelvének – világában? Annak folytatásaképpen.

Mindnyájunk igénye – nem csupán költőké –, hogy ne csak világlátásunk legyen tárgyias, hanem önszemléletünk is. Hírhedt befeléfordulásunk is. „Modern” költők a világtörténet minden szakaszában voltak. A mai modern – előrelépő – költőket semmi nem buzdítja úgy a jó célú egyéni versengésre, mint épp látványos egyéniségük levetése, megkülönböztető híres énük útszélen hagyása. Mint az, hogy váltott lélekkel is tovább, tovább. És ez nem nemzedéki jellemvonás. Az idő követelménye; hogy lélegzeni tudjunk az idő minden rétege alatt.

Mindehhez – magamra fordítva a szót – e könyv összeállításakor támadt hozzáfűznivalóm.

Sose tudtam, és ma még kevésbé tudnám verseimet felelősséggel időrendbe sorolni. Ezt nem is tartottam soha lényegesnek. Közlési vágy – főleg azonnali – különösképpen sose sarkallt. Kezdettől fogva gyakran megesett, hogy még befejezettnek érzett versemet is félretettem, nem egyszer azon első alakjában, letisztázás nélkül, s csak esztendők múlva vettem elő. Még többször megesett ez olyan írásaimmal, melyeket be sem fejeztem, elfeledtem s később papírhalmok aljából a véletlen vetett elém. E kötet darabjai közt is van, melyek kezdő szakaszait tíz-egynéhány éve, befejező szakaszát pedig az idén írtam le. Folyománya volt ez is annak, hogy – noha jellegzetesen lírikus alkatnak tapasztalom magam – kínosan idegenkedtem személyi dolgaim úgynevezett kitárásától. Becsvágyam kezdettől nagyobb volt annál, hogy csak magam tárjam föl; valamennyiünkben – magában az emberben – vágytam meglelni a föltárásra érdemest. Hogy ez a mélyebb lírai természet hozott-e aztán eredményt, ennek során nem a keletkezési időpontja számított, hanem egyes-egyedül formába öntésének dátuma. Nem a mikor tehát, hanem csakis a miképp.

Honnan fakad föl vajon már most, milyen mélyből jut fölszínre bennünk, az a lényeges, ami alakot, megformálást kíván? Van, ismétlem, ami húsz-harminc év előttről. Van, ami húszéves – még az is lehet, hogy húszhónapos – korunkból. Mondjunk le ezek lírai rendű megjelenítéséről, pusztán azért, mert megkerülik a tudat uralmát? Kár lenne. Mert hisz minél idősebbek vagyunk, annál több lehet a nehezen megragadhatóra nemcsak az igény, hanem a tapasztalat is.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]