Vár a vízen

 

 

 

 

Új naptár

Néztem a házból bármikor le: épp
ment a komp vagy jött: ingaként tagolva,
 
mint csillag-óra
a világűr s magányom idejét.
„lsten” vagy „ördög” műveként? Sehol
halandóbb nem voltam. De gőgösebb sem,
 
hogy kiértettem,
mit ketyeg össze-vissza „Menny” s „Pokol” –
s mit a mi szívünk, ez a kis ijedt
föld-mélyi állat a Szörnyek kezében,
 
kiknek nevét sem
hallja, Kedvesem, ajkamról füled.
Mert mi tagolja méltóan e vad
káosz-malom-forgást, mely üresen megy?
 
Te tudod! Egy-egy
arany-csöngésű éden-pillanat!
Mert valahol – itt lenn! – készül a Perc,
az is, – beh lassan! – amely téged meghoz.
S míg komp farol s a kormányos harangoz,
sietek kettős kedvvel én a parthoz,
 
látva, te is sietsz.

 

 

 

Templomtalan torony

A tolnai Regöly határában
Hogy csurog róla – csöppre csöpp –
a mélybe
a súlyosság, amelyből fölszökött!
Ma? Ezer éve?
Nem nyughatik
lám ott se, sárba fúlva!
A hit?
Temethetetlen hulla?
Guggol, robbanva veti föl
magát a holdsütötte tájon
egy akarat, egy szomj, mitől
nem is a tornyot látom.
Táncoslány, legmeztelenebb
táncosnő, ki úgy szökdel, szálldos,
nem lát szemed,
csak táncot.
Nincs háza, háztartása, özvegyi
hidege ellen
magát eszi
égeti tisztára a – szellem?
Mi vitte el, török, tatár
emlékét is templomnak, cinteremnek?
Mily eretnek-irtó ragály?
Vagy épp eretnek?
Falu sincs. Láp és domb van. Ott,
hogy lelkünket kisértse
jár egy konok
meggyőződés lidérce.
Se nép, se isten. Se jövő?
csak a mult sárga
házából tör ki, ő is, ő,
a hűség a világra!

 

 

 

Tor, pinceszeren

Fülünkben a De profundis még.
(Vagyunk együtt temetni ismét.)
Brum-brummal bele csárdás hangzik.
Ülnek a völgyben „bandás” lagzit.
Vonó, mely forgat, síp, mely ugrat,
magyaráz talpon át egy multat.
Sámán-dobok, rángatott láncok
tanácsolnak, idáig, táncot.
Házasító dal, síri ének,
egy ütemre döng itt a vénnek.
Nászi dön-dön, temető tam-tam,
nem a szó oktat rég! – a dallam.
Bukó napfény fölemelt borban.
(Mikor ittam halotti torban?)
Nógathatják, nem beszélhetnék,
hallgat hosszat a ritka vendég.

 

 

 

Poesis hungarica

Vén bátyjuk lettem, megérhettem,
kiket kisöccsükként követtem;
követtem volna, tellett rá hit,
bár Olmützig, bár Segesvárig!
Apjuk, nagyapjuk, dédjük lettem,
kiknek a térdein ügettem;
kik adnak mindmáig tanácsot
óvni a szétomló családot.
Állnak az idő útján. Szobrok?
Visszaszólnak, ha odaszólok.
Mutatják, jó hidmérleg-őrök,
mit ér, ki elhalad előttök.
Fura, át-s átváltó rokonság,
fűz évre év messzebbre hozzád.
Tágul időm hét határon túl.
Nehéz szívem vénülve újul.
Piros csizmák nyomán a hóban
térek haza, hol sose voltam
föllelni – meóti zöld réten? –
 
az öröklétem?

 

 

 

Apály

A piactéren nincs gyerek.
A mellékutcákban: öreg s öreg…
Lebegővé vált,
léghajószerü az egész falu.
Tíz méterre a föld felett
anyagtalanul tétováz
az iskola, a faluház,
a templom, a vén ökör homloku.
A mészárszék már tavaly elszállt.
Az állatorvos-lak is lebegő.
A végtelennel küzködő,
az idők előttől fogva partot itt evő
temető némán vonul el
mind ritkább hab-redőivel
a hold alatt,
nem hagyva hátra csak dirib-darab
csontokat, ladik-roncsokat.

 

 

 

Az elposványult idő

A malom – félálomban – okosan gazdálkodott a patak tóvá duzzasztott vízével. Egy csepp víz, egy szem gabona. Így ment ezer évig, pontosan 1029-től, amidőn Szent István kiadta a patenst, egész 1906. augusztus 8-ig, amikor a Központi Őrlőipar R. T. cégvezetőjének „nem rentábilis, leállítandó” végződésű levelét beadta a postás. A malomkerék a csorgó mélyén, darabokban: a vízvályuban kigyóként ráng a moszat. A kis tóból naponta négyszer egy cinke emel ki néhány csöppöt, fejét mindannyiszor égrevetve. A többi a szivacsos part fűszálai közt lopakodik oly hitevesztetten a tengeri semmi felé, akár Cézár fölössé vált percei.

 

 

 

A nagy madár míg átrepül

A bor kitünő. A kilátás erről az eldugult kis tűzhányóról paradicsomi. Ráadásul épp most megy le, még pedig tóba, a Nap. Kovácslegény-karjaiban egy olyan májusi csütörtökkel, amely verejtékezve is örömest dolgozott; örömest tér pihenőre.

A kőasztal fölött poharat koccintanak kapához vastagodott, meg ecsethez-tollhoz petyhüdt (gyíkszerű) ujjak; még a két bölcselő-hiresség szemüvege mögött is derüt csillant a frissgyümölcs-izű otelló.

– Egy az élet! – így az egyik csöngés.

– Egy a halál is! – így a másik, öt könyvtár betű birtokában.

A távoli kék öböl most halványpiros. Dús nádkoszorú övezi; az is épp most sötétedőben, a termékeny völgy előtt, a két erdős domb isteni természetességgel széttárt combjai közt. Aki oda néz, mindenki tudja, az ott az élet tava. Néha megjelenik, összejátszva a képzelettel s a borral. Vagy csak azért vajon, mert az az egészséges Nap most viszi le, de csak alvásra, azt a fáradtan is boldog hétköznapot? A festő azt hisz, azért, mert hisz a származástan és a mélypszichológia tanai beledonganak itt is az agyakba, szünetlenül, akár a fülekbe most a cserebogár. De ez a tó, az a tó is, amelybe János vitéz a rózsát dobta, hogy visszakapja, ő mégis, Euridikéját. Semmiképp nem igaz hát, hogy nincs megújúlás! Hogy a föld csak mostohánk lehet! Az égen, érvül szinte, elszáll az egyiptomiak egyik szent madara. Koccintsunk rája is. És ha most, emelt pohárral, a tóra tekintve, kellene felelnünk – bár tudósként –, hogy mint is kerültünk a világra? Onnan, ezzel a nagycsőrű madárral.

 

 

 

Halhatatlan képzeletünkben

 
Lám, lám, ő is itt szenderül,
fő-nője a volt Vörös Tulipántnak.
És ni-ni, körben mind, kik odajártak.
Kik nem emeltek, paplanán kivül,
nem főfedőt neki – szemöldököt!
Átnéztek rajta, mint árnyán, a járdán,
bár körmenet part-szélén, térden állván,
 
bár Magdaléna zászlaja előtt!
Rég nem szúr-fúr lenn csonton éh bogár-had,
de – mert oly közeliek itt az ágyak –
bozsognak, szomjún, összekeverülten,
Memmihez mind, kik aztán lettek árnyak
e vad más létben – ahol nincs bocsánat –:
 
halhatatlan képzeletünkben.

 

 

 

Árvák

Két sudár süldő gimnazista lány térdenfelüli szoknyában, de szörmés fél-bundában: – van szívszorítóbb kép annál, mint ahogy ők egymáshoz szorulva szedik a még hústalan-vékony lábukat egy sárbogárdi ősz lombhullásain át a jövendőbe? Ki védi meg ott őket? A nép, amely iránt madárfészek-szivükben bizalom melegül, évről évre azzal hidegül irántuk, hogy fogy. Közel az idő, amidőn körben a táj felére ürül, aztán negyedére, a statisztika vastörvényű jóslata szerint. Állítsam meg a kis bizakodókat? Közel az idő, amidőn özvegyen, gyermektelenül egy nem is különösen nagy tojáshéjban teljesen magukban vándorolnak majd egy sorsára teljesült igazi pusztán, helyben is messzebb, mint a Sziklás Hegység hó-fennsíkjain.

 

 

 

Ady estéje

Mikor a költő haldokolt már,
Erdélyre düllesztve szemét,
hőkölten le-lehúnyva,
hogy aztán igazán ott iszonyúlja,
nagy pillái mögött, miképp
szálazódik ki látomása
gubancából még valóbbra a Kép:
Hát népét Hadúr is szétszórja –
Mikor a költő haldokolt már
s meglátta láztól-fázva,
mint ugrik megannyi filmkocka
káosza egy esemény-láncba,
(hogy a bitang is azt kiáltsa,
mit harsogott ő annyiszorta,
üdvként várva a cáfolásra) –:
Hát népét Hadúr is szétszórja –
Mikor a költő haldokolt már
s láthatta, félkönyéken, ablakából,
miként is tellnek az Idők be:
(mint rendeződik jóslatának
pokol-látó forgató-könyve
afféle heti hiradóvá, hol
ezerfelé hajszolva szét
barmát, szekerét menti már csak
s dühödten egymást üti már a Nép):
mikor a költő haldokolt már
s a düh s a mámor
fajzásából fogant Igék
fény-ujságbetükként, megannyi
gyehenna-származék, az ég
szent homlokán kezdtek rohanni,
mint bibliai éjszakából
s állt a Jelentés, a láng-rótta:
Hát népét Hadúr is szétszórta –
és mint a csorda
ország futott lám
s épp egy új, egy szép Egész
álmából (visszatérhetés
záloga nélkül) amerre hordta
rég nem a feje, csak a lába,
(mert nem készült se Könyv, se Láda)
amikor mindezt látva látta,
a habból torz fejét kidobva,
átkait, mondják, vissza rágva,
ráhagyatkozva örjöngő Urára
s végleg bedőlt, mint jó ágyba, az árba
a költő, békét várva dúlt szemére –
Vettettünk akkor mi a szörnyű Képbe.
Forgunk egy látomásba zárva.
Azóta
rég istentelenül csatázván.
Miképp jósolta? Vagy miképp remélte?
Próbára próba.
A Rendelés e paranoid vásznán.

 

 

 

Hunyadi keze

Kórus egy magas és egy mély hangra
 

1

Símogatott, befelé. Oly retteneteseket ütni
hogy bírt ő kifelé? Mert símogatni tudott!
 

2

Mert kedvest-viditó, csecsemőt-csititó tenyerekből
gyúrja a legkeserűbb öklöt a férfi-erő!
 

3

Védte a népet előbb idebent. Aztán odakünt. Így
védte a védettel – lángeszű hadvezetők
s együgyű földmivelők módján – a közöset, az egyként
óvni valót, a hazát – s lám nem is egyet; ötöt!
 

4

Pajzsodat öt haza hőse gyanánt hordozta, Szabadság!
Szép leckénk, hogy ezért ötszörösen – magyarabb!
 

5

Nem nyúlt még soha kéz, jeladó magasabbra e földről
(néma beszéddel, mint mind, kinek érdeme szól):
Mélyre bukott a magyar, de dicső ügy bástyafaláról.
Engem aláz, Hunyadit, ki tetemére tapos.
Szobrom nem csak a győzelem emlékműve: a gyászé:
nemzet sírja fölött őrködik ércalakom.
 

6

Hol az a kéz? Porlad? Nem. Dolgozik egyre. Delente
húzza hiven ma is ő mind a harangot, amely
bimbamozva kiált nagy örömhírt (mit ki sem ért már)
Róma, Rouen – Tahiti tornyaiban (magyarul!)
s mintha jelezne tüzet vagy hirtelen árvizet, úgy kong
néha az értőknek (úgy szaporáz riadót)
majd (– mert hajh, ki neszelt magyar is százéveken át rá? –)
csöndít a csöndbe komor gyászdalokat, temetést.
 

7

Így kong-bong a harang folyvást s még húzni fogod tán
századokig, János, néma, magyar toronyőr!
Kong konokan s van mintha a tengermélyből, a lélek
mélyeiből önvád zúgna feledt bűnökért,
mondván: vége! a legszörnyebbet tette e lomha
faj: maga nyomta a sír szája elé fiait! –
Máskor, mintha a menny – vagy messzi karácsonyi esték –
hó-fennsíkjairól csöngene régi remény,
keltve oly ős-eleven hitet ismét, mint amilyennel
rég az ajándék könyv színt-ragyogó födelén
néztük az őszhajú hőst (nagyapánkba vetett bizalommal)
szinte vezényszavait hallani vélve, ahogy
– hátul a zord pappal s a vitézzel, a győzni bukóval –
dörgi a dőlt falakon: van csoda, tarts ki, magyar!
 

8

Lett csoda. Percnyi csoda! Legalább az! Oh ti, futó, ti
percnyi csodák! Ragyogó gyöngyök avitt fonalon!
Oh ti, a múlasztott napi munkát egyre csodával
helyre-ütő hősök, ti csupa üstökösök,
ti, csupa legvégső-percben-jött orvosok, oh ti,
kik ha csak egy percet késtek is!… Oh, ti, örök
mentők és vádlók, kérkedni s pirulni valóink!
Fölrepül és lezuhan és beleszédül a szív
hogyha tirátok néz… s nézne – előre, riadtan –:
lesznek-e még csoda-dús, hős kezek? És ha nem?… Oh,
húzd, húzd csak te tovább, János, dolgozz, kalapálj, verd,
oszd, csodakéz, odafenn, szórd a remény aranyát!
 

9

Nem hiszek ósdi csodát. Egyet csak. A példa csodáját,
példa erővel örök dolgokat alkot a kéz
s így maga sem hal meg.
 

10

Dolgozz, levegőben uszó Kéz,
működj, nemzeti lét szívdobogása, erő,
hirdesd: veszve a nép, aki lustán, mástól – akár a
mennybeli istentől várja a „boldogulást”.
– Hirdesd: gyáva a nép, amelyet csak vértanuk óvnak:
nem „hőstett” –: napi mersz, köznapi, percnyi courage
ment embert s honokat.

 

 

 

A patak kezet ad

Erdő is, meredek is, az üldözött lovas csapat eltévedt, fülét használta. S egyszerre valóban: „Psszt!” „Ssst” – más dialektusban, de mégis érthetően. Igen, ezt a patak adta, az első kézfogást, fölvezetett a hágóhoz, az anya okos figyelmeztetéseivel, szives emlőkinálásaival. Fönt bucsuzóul még egy telitöltekezés, aztán – fülelés ujra – s jött máris az előbbinek tuloldali társa, ugyanazzal a tájbeszéddel, de ő a vakok lábtapogatódzásával, ahogy szikláról sziklára lefelé kormányzott. Gyerekjáték volt elérni az új síkságot és tengert egy új ezeréven át – még városokat is, melyekben a mi beszédünk ömölt szét. Láthatok patakot anélkül, hogy tenyerem ne bizseregne meg e régi kézfogások emlékére, arra a biztatásra, hogy legyőzhető a halál?

 

 

 

Gyász-ének

Gara László emlékének

 

1

Noteszunkban egy telefonszám
hülni kezd;
már kihült.
Egy utca ott, a párisi Invalides mögött,
ürülni kezd;
már kiürült.
Egész városrész néptelenedik,
oly sárgára néptelenült,
hogy itt a Szahara.
Nem sietünk többé soha
a Champs de Mars-on át egyenesen
affelé a konok
magában verő forrás-szív felé,
az oázisba, mely reményt adott
– („Igazunk lesz, ne félj, ne félj!” –)
S most elmerült.
Homokot fú az éjszakai szél
egy hű darab Magyarországra ott
a párisi Invalides mögött
és a hold ismét úgy ragyog,
közönyösen, bután,
ahogy a csillagászati idők
előtt
s után.
 

2

Mit tehetünk hát, mit tehetünk?
„Hasztalan.” Arra
a legyintésre is, hogy minden hasztalan ma:
zsebünkben is erőtlen már okos kezünk,
és agyunk – tehetetlen:
terméketlen – kiholt
Szahara s fönt is szaharai hold!
Csak az nem lehetetlen, ami volt.
Voltál barátom, szálltál, fényt csikarva,
lobogva épp attól, hogy – hulltál?
De bennem – magasulva,
robbanásosan, magad gyújtva,
micsoda csillag-útra
jeladónknak te, ragyogó vak!
 

3

Hol vagy, ma hol vagy?
Marad belőled itt más,
mint ez a sebesült farkas fogvicsorítás
bennem, saját szívem harapva,
hogy nem kaptalak ölbe-karba
megmenteni
magad elől,
szemérmes szökevény, rettenetes útkereső.
S integető,
hogy arra – arra?
Mit tehetünk, mit tudhatunk?
Megyünk tovább ki úgy, ki így,
bár dől a zápor –
De közben itt is maradunk,
vad szobraid,
feketén a villámcsapástól.

 

 

 

Elnyelt nép

Jelen lehettem kétszer is egy-egy nép végső kipusztulásánál. Az egyik napos terraszon történt, három szobás hegyi lak: hatalmas pincére épült paraszti, de mégis nemes vonalú présház lugasában vasárnap délben poharak előtt, ebédre várva. Tisztára kefélt posztó ujjasban tisztára mosott szakállú öregek tréfás történeteket beszéltek el, annak mértékében csintalanabbat, ahogy egy-egy kacajuk csitítására a tenyérfogásra készült üvegkupákat fölhajtották. Jó volna persze, ha hősi nemzetek – vagy legalább legvitézebbjeik – Vörösmarty széles ecsetkezelésű, Delacroix színeire valló látomása szerint tünnének el a földről, jelet adhatnának így a többinek, mert hisz napjai valamennyinek számba vétettek. Dehát nincs így, elmúlt a romantika. E népet, amely e hegyek közt valaha a verhetetlen Nagy Károly hadait futtatta szét, ezt viszont, lányai ölték meg s űzték világgá. Szégyellték anyanyelvüket, így elvetették, mert azt márcsak a kisparasztok és a cselédlányok beszélték, ők pedig, kedvesen és ártatlanul, tetszeni akartak, a kikötőkből és a fatelepekről idáig fölránduló matrózoknak és munkásoknak. Egymásközt is, azok nyelvét selypegték hibásan, azt fitogtatták édes ajkukon, akár az olcsó üvegfüggőket a fülükön. A nép, amely óriási egyházatyákat, hadvezéreket, világfölfedezőket adott, mely állítólag Európa egyetlen őshonos törzse volt, így sodródott ki szerte el a gyönyörű völgyekből a semmibe, mintegy araráti szárazpartra lökve föl a néhány csinos és kedélyes öreget, akik az anekdotázás közben néha dalra is gyujtottak, kedvemért egyszer őseik nyelvén is, sőt körbe állva még egy régi táncot is ellejtettek. Egyikük nyugalmazott postamester volt, a másik egykori hajóorvos. Kettejük kivénült erdőkitermelő.

 

 

 

Emelkedőben

Aztán különös völgybe értünk.
Különös tengermélybe, mely
levegőnket úgy vette el,
nem is fájlaltuk veszteségünk;
nem – legkevésbé azt! – a multunk!
Mint óceán-alji halak
a víztömeg súlya alatt,
úgy laposodtunk, úgy vakultunk.
Csak most, lengve megint napos
rétegbe, most szorong lapos
szívünk s fog el utólagos
torz hűség: – ismét a napon,
nyomástalanul, szabadon,
nem robbanunk-e szét vajon? –!
 

1954

 

 

 

Vár a vízen

Dőlt erőd, mely csak képzeletben áll.

S épp ezért újra s újra szembe száll.

 
Föl-föltévedek a budai várba.
 
Fölirányít a – lelkiismeret?
Az ostrom földrengése sírba zárta
a tegnapot. De napvilágra tárta
 
a bevakolt tegnapelőtteket,
 
létre idézve a semmibe-lett
 
palotákat, amelyek sora, szinte
 
– mint tükörképeik – a vízre
 
rakva csupán,
annyiszor leiramlott a Dunán!
Nézd velem itt e bomba-nyúzta házon
 
a rejtett ívet, e fél kőkaput.
 
Ott a hű pillért. Egy már térdrehullt
 
nemzet végső ín-feszítéseit.
Így sejttet néha remeket a vászon,
 
ha felső máza megrepedezik
s egy régibb kép villantja szineit.
 
Így vallanak az aggastyán tanuk.
 
Így tár eléd, hogy olvasd és tanuld,
 
régporosodó lapokat a mult.
Legendák és rémtettek sziklavára,
 
eleink községháza, Budavár!
Szalad az idő ottlenn a Dunában,
 
fut a milliárd perc-csillámu ár.
Ősi sátrunk, a sziv Ázsiájából.
Világító-tornyunk, mely nem világol,
 
de hol vágy s jaj, mint raj éj-lepke jár.
Történelmünk csónak-kikötő fája –
 
Nagykocsmánk, hol ha más nem, egy betyár
 
árnyéka még mellfeszítve kiáll!
Mesehőseink s rablóink tanyája;
 
ős udvarház! A „jónapot”
után számon, bár mód s érdek kivánja,
 
nem dicséret buzog!
Hitet nem így kell tennem: mit hozok
a háznépnek, kit meglátogatok.
 
Nem jövevény vagyok –
Fiú vagyok itt, nem egy nemzedéké –
emlékeimmel teljes ezredévé.
 
– Hová jutottatok?! – –
Mi lett belőletek? Mi lett belőlünk?!
 
– ez az első szóm – milyen zuhanás
 
tragédia-vége köröttünk!
 
Mik a márványívek? Egy óriás
tetemből, amely földre omlott,
az összetört, a kiütődő csontok!
S lábamnál ez a ledőlt kupola?
 
A szétvert koponya!
Föltámadás lehet még? Bár ne többre,
csak hogy magunk eltisztítsuk örökre!
Fut időnk a Dunán – maga a Nap foly:
jár a hatalmas, konok óramű.
Jön az idő a Dunában nyugatról
s fut dél felé a perc-pikkelyzetű.
 
Ahányszor csillan, egy pillanatképet
a romló várról, annyiszor letépett.
Így fosztja meg szirmaitól a rózsát,
 
ki azt hiszi, hogy ekképpen – a lényeg
lehántásával – bomlik ki a mélyebb,
 
tapinthatóbb valóság!
Viszi a Duna Attila juh-nyáját,
Botond baltáját, László csatabárdját.
Mátyás mosolyát, s azután folyamnyi
hullát, hullát, vert hadat, dőlt falat!
 
Ahány század – minek hazudni? –, annyi
lépcsőfok le – s le, – e nép így „haladt”,
míg meg nem állt – csak fokonként zuhanni,
s maga a lépcsőház le nem szakadt;
s rá nem dörgött a porban heverőre
nagy tervei kő- s gerenda-esője.
Így fekszünk, gödröt fetrengve a földbe,
sírunkat s halljuk – hányadszor! – a szót:
„Királynő, csillagok paplana föd be.”
 
„Vitéz, ne kérj soha jobb takarót.”
„Légy büszke, legény Nép! – az ily derék
állja, ha járja csontját bár kerék!”
 
S midőn nagy ritkán egy-egy tiszta száj
elsirta mégis, hogy „fáj!” és „halál!” –
 
nézzetek hátra, hogyan taposott
dühödten rá fog-reccsentő sarok.
Jóakaratú szép sárkány, magyar nép,
minden század mért üti le fejed?
S honnan s miért egyre az akarat még
 
századonként ujra növesztened?
 
Mert miért nőjjön, ha mihelyt kinő,
 
megint csak porba hullik az a fő? –
 
kérdem egy nyelvvel kérdő s felelő;
úgy jajduló, hogy épp e csüggeteg
panasszal mutatja, lám fölmered
 
– utolszor is! – a vak, nyakas erő.
Viszi a Duna Dózsa György szivét,
Rákóczi selymét, már majtényi sárral,
Kossuth szent pózának tág kar-ivét,
visz egy zászlót rőt esti napsugárral,
egy lobogót vad alkonyati vérben,
Petőfiét – hogy csattog és lobog,
hogy Párisig, minden népig elérjen
hite, mely szivéből ma is csorog
vérrel írva a földre, úgy igaz:
hazám! – Hazánk! Hiába? Nincs vigasz?
Állok a bástyán, nézve arra, honnan
a folyam, a szél, a harc, az ipar
s immár az est jő füst- és ködgomolyban.
A megtört jobbak zord gondjaival
gomolyg az elme, e kis esti ég.
Vár, ország, nemzet s tartalma e nép,
 
ujra és ujra miért törmelék?
Mért e sok omlás? Mért e csupa fél
torony és tett? Mert nincs egyéni lét,
nincs semmi lét sem, hol nemzet nem él?
Mért hitette el annyi jobb magyarral,
 
– épp jobb mivolta – hogy
ő az utolsó törzsökéből? –: elhal
a szív, ha a fő eszmélete fogy!?
Ezt hittem én is, vizsgálva a testet,
melyből vétettem. Úgy hevert alant,
hogy legmélyebbre hős feje zuhant,
hogy – agya-bénán – kegyelmet sem esdett,
hacsak helyette sebe nem, a vérző,
de az is szinte gond-csitítva: késő!
De bánom is én, hogy a Vár ledöntve!
Csak állna – bárhol – álombeli váza,
a lényege, mely rakóit fűtötte!
Szalad a Duna tik-tak-csillogása,
viszi gúny-fénnyel a „honszerző” Árpád
lovasrohamát, Szent István palástját,
Koppányt, a székely Gyulát, vitte Erdélyt,
vitte az elvért-ölteket s az elvért
ölőket, végül az elvet magát –
Állitsátok meg e sodró Dunát!
Járok, hol annyi férfi járt, „hona
átkát” mintegy a helyszínen keresve
a szűk utcákban, e dult fő kusza
tekervényein, mint végső rögeszme.
 
S nézem szorongva, hogy megy a Dunában
a tizenhárom aradi fehéren,
Vasvári, ahogy eldörgi: „utánam!”
s rá Ferenc József, kötéllel kezében –
Végez a perc velük is, mind a gazzal? –
Vigasz koldusa, kit bosszú vigasztal!
De örl az óra s viszi a víz, a néma,
az átkosat is, az ártót, a hóhért.
Ki gördül ott? A „bresciai hiéna”
s a cár, ki jött, mint sakál inni „hős vér”-t!
Gördül a habon Zápolya, alatta
Batu kán, Básta, Kollonics, Karaffa.
Múlik a rossz is?! Felhökken az elme:
van esély mégis, harcra? Győzelemre?!
Nem hasztalan minden? Ha nem egyébben,
hihetünk még egy próba-szerencsében?
Kisérteni a sorsot! Nem is oly rég,
volt perc – mely tán ma sem csak üres emlék,
de föladat: hogy ujra egybeálljon
egy nemzet, itt, a Duna-Tisza tájon,
mind az – „Ady-ék szerinti” magyarból,
(mint rég a finnből, ugorból – kabarból!)
Gyermek álom, de a szív megdobog:
árva – anyád lesz! cseléd – otthonod!
lesz ház, amelyből el senki se vágyik,
mert ki-bejárhat benne mindhalálig.
Álmodtam én egy kapuról, melyen
mint csodafürdőn, aki áthalad,
jött bárhonnan, szívvel ide-szakad,
s nem élhet valóban, csak e helyen,
de nincs is mód, hogy el- s ki-tessékeljék,
oly végleges és megtartó az egység –
Megálmodtam én azt az új hazát,
létét melynek hiánya igazolta,
igazolja a vár megdőlte óta,
mint biztató-riasztó tanuság.
Mert épül-e gát ott, hol nincs veszély?
Mert – küzd létéért, kit nem les halál?
Lett volna itt vár, hogy ha nincs tatár?
Nem pusztulásától él, ami él?
Kitől függ, hogy e tenger törmelék
ne legyen százegyszerte is – alap
s hogy e romokból ne kezdjen e nép
rakni magának maga új falat?
Mi nem volt eddig? Akarat? Szerencse?
Lélek? Hogy testét küzdve megteremtse?
Oly mélyről fájsz, hogy Matuzsálemod
lehetnék kínjaid élve, magyar nép!
Vonaglik az idő. A századok
halálgörcséből születhet – reménység?
Hogy van abban, ki így megállt, keménység?!
Kívánom, higyjétek, fiatalok.
S tartsátok vissza, ameddig lehet
a több-tapasztalatút, akinek
szívében csábitóul az a vágy van:
forog hamarost ő is e Dunában – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
 
(Nincs befejezve)
 

1947

 

 

 

Hatalmas, nagy korszak… s a költők

 

1

Hatalmas nagy korszakban éltem;
azon mérve, hány zeuszi magas
polcra jutott – koronával fejében –
kontár-cézár, néró-ripacs;
azon mérve, mily dzsingiszkáni
távlatra lobogtak ledőlt
országok s jajongtak leölt
népek és míly szahara-tág volt
rájuk a csönd;
azon mérve, milyen parányi
lett ereje
annak, ki szólni mert
s míly varázs-gyorsan lobbant köddé serege,
ha – szava foglya – megadta a jelt,
ahogy elvárták tőle, hogy kiállni!
Aránytalanság –: düh és gúny nevelt.
 

2

Meg-megszikrázott a szűz levegőég.
Láthatatlanul, mint angyalcsapat
– gazdátlan szinte, mint később közölték
szálldosott benne, tette teendőjét
hadüzenet, mustárgáz, hullaszag
s a RENDELET
– ingatag
falainkon a rettegett
AVIS! BEFEHL!
a rengeteg
– de ki is írta fel? –
bonyolult mondatú Mene-tekel –:
a rátapadt
szemektől kaptak létet: szárnyakat
és karmokat és csőröket, hogy ragadozzanak.
Labirint-rejtette Dögök
itt köztünk, férfiak között
faltak eleven szűzet s gyermeket.
Csupán mivel az elme engedett
s kiszálltak mind az istenek és szellemek,
azok is, kik még ördögök.
S Arion – néma lett.
Akár a fagy-lepte szivek.
A visszhangtalanok, köröttünk.
 

3

Tántorogtunk. Így nevelődtünk
ég felé, költők. Mint fenyőfa-szál?
Mint a hinár.
Lengtünk. S minél föntebb,
annál ijesztőbben: iszonytatón.
Mint más bitón.
Hatalmát időknek s erőknek
így mértük, helyt állva, ahogy
megszavaztatott.
Ki által, ha nem általatok?

 

 

 

Sikeres erőfeszítés

A hajó elsüllyedt, nagy zökkenéssel a tengerfenékre ért, oldalra dőlt. Egy ország volt, most derült ki, egy nép. „Orkán után”. Utas voltam, de hogy hogy nem – merő véletlen folytán-e, vagy mert a vihar ellenére is a födélzetre mentem bámészkodni, egy áram, hiába kapaszkodtam a korlátba, fölsodort a tengerszintre. Sütött a nap. Vitorlaverseny folyt a lecsillapodott vizen. Egy csónakon barátaim repültek. Kiáltoztak, idegen nyelven, de olyan érthetően, olyan tisztafényes szavakkal, mint a nap villogványai a víz fodrain. A hajótörésről – de még csak a viharról is – semmit sem tudtak. Nevettem, ittam – isteni banyuls-t –, s mert – merő véletlen ugyancsak – a vitorla kezeléséhez is értettem, rögtön az équipage boldog tagja is lehettem, együtt vettük át a győzelmi koszorút.

…Öt évembe s ezer fortélyomba került, hogy aztán mégis vissza tudtam jutni a tengermélyi hajóba, ahol azóta aki nem pusztult el, megtébolyodott.

 

 

 

Nyáréji csöndek

Vége a kőfejtésnek ismét. Elült a zaj, a gépeké.
És most ez a csönd a holdfényben megindul a falu felé.
A láp-csapolásnak is vége. A kis szivattyú néma lett.
Ez a csönd is most, a lapályról, a falu felé tekereg.
Hazavonult traktor és dömper: pihennek a domboldalak.
Csorog a dombos láthatárról megannyi csöndesség-patak.
Szomjasan a fölüdülésre, mit majd tavukban nyerhetek,
érzem máris külön-külön, hogy lopakodnak e csermelyek.
Hallga, ez itt épp közel állt meg, gyürüzve, igen, mint a víz
egy ház körül, hol úgy kacagnak, kihallik az utcára is.
Áll-vár a csönd, míg abba hagyják – s annál fürgébben tekerül.
Toprognak más pici csöndek komondor-vakkangás körül.
Ám igy-úgy végül valamennyi a piac-térre kanyarog.
Szimatolják – rádió zümmög – az új pedagógus-lakot.
Aztán az utolsó tücsöknek lukjába is bebúnak és
ha negative is de létet lel, egy ős Beteljesedés,
oly első Nyugalom, minő volt, midőn nem élt még semmi sem!
De ez a csönd csupa feszültség! duzzadván (így öklömnyien,
íly kicsin is) oly örökléttől, mint a megfogant anyaméh;
népek és bolygók jövőjétől! (Mire érik a magyaré?)
Fülelek csillag-csöndre csábult füllel is csak így földi zajt:
kisded- és kisborju-panaszt, mit a hűs éji szél ide hajt
őrhelyemre, e ház előtti kispadra (parti jegenyék
sorfala tiszteleg föl: őrzik szép órák örök jelenét!)
s elképzelem, ha én is ilyen ember-párti friss csönd gyanánt
öntözöm majd azzal, mi voltam, világűri nagy éjszakánk!

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]