Kézfogások1

1956

 

 

 

 

Bevezető

Két hegy között, ha nyitott a terep
s golyószórásba kerül a sereg,
de csak vonul, mert nincsen útja más
– s most célja sem – csak az a vonulás:
így jöttem, hoztam azt a csapatot,
aki a szándékaimmal vagyok;
aki hű eszményeimmel, konok
gondjaimmal egy s mégis száz vagyok:
ember, kinek a bolygók tere szűk,
magyar, ki már magyar csak mindenütt,
világjáró, kiművelt s ostoba,
vad pusztafi, ki nem okul soha,
annyi terv s út, ahányat vált agyunk,
de mégis egy sors, mert hisz meghalunk –
Hadként így hoztam, mint mindannyian,
számlálhatatlan s egyetlen magam,
midőn elért az ólomförgeteg,
mely megpróbál majd mindegyőtöket,
ha majd a csupa lomb-domb ifjuság
egyszer csak üres terepre bocsát
és fedezék és védelem sehol,
csak amit hajdan-magadból hozol –
Így meneteltünk – mi adott erőt? –
szépkorom után, halálom előtt.
Tizedelt kétely, gáncs, gúny, tévedés;
hullt s halt az egy, de haladt az egész.
De akárhány a sebesült s halott,
de a had megvan, de én megvagyok.
S mert öl halhatatlant is e halál,
futott eszme is, gyáva ideál.
De a haddal, mely fogytán sem fogyó,
megvan az is, a régi lobogó,
mit rámbizott egy nagyobb sors, talán
egy nép, talán csak pásztor nagyapám,
azzal, hogy bajban, szélben talpraállt
lángként küzdve hogy űzte a homályt,
tettel példázva, igazi vezér,
mit kér becsület, hűség, tiszta cél
attól, aki él! Hány sebem sajog,
vércsorgásuk e buzgó verssorok,
e szívből, melyet számadásra már
a teljes idő, a jövő citál.
Titkoljam, mit szenvedtem, értetek?
Nem titkolom: hogy ti se féljetek!

 

 

 

Kalicka

Kopár határ vén csőszháza,
épp csak a füstje cifrázza,
meg egy füzér kukorica,
meg az alatt egy kalicka.
Külön kis ház az a kalit,
benne egy örvösfi lakik;
egy kis elcsípett szabadság
lakja azt a fa-kalickát.
A „gazda”, a felesége
azt nézi meg, hazatérve,
az a jószág. Süldő lányuk
annak tölt egy pici vályut.
Egy kis rabot tart ott a rab,
azt hiszi, attól szabadabb;
szeretet-szomjú szeretet
gyötör ott egy kis életet.
Nem elég háznépe kínja,
annak, aki azt se bírja;
etetésre-itatásra
több kell annak kiszidásra.
Aki nem mer visszaszólni,
az kiván csak parancsolni;
a lélek, a szárnyaszegett,
lakik a fa-rácsok megett.
Lélek, nem is egy családé,
egész országé, hazáé
lakik azon óriásan
abban a kis kalickában.
 

1942

 

 

 

Viharban

Dörgött az ég, ömölt az eső,
 
nem szólt, csak egy madár;
ő tudta – úgy is lett –, kitisztul
 
most már a láthatár.
Hogy fújta itt a kis fenyőfán;
 
hogy jön a jóidő!
Úgy fújta, mintha fényben égne
 
máris erdő-mező.
Úgy fújta, versenyt a viharral
 
a büszke, hetyke dalt,
hogy végül is leénekelte
 
a bőgő zivatart.
Hogy mi az érdem, ha előre
 
tudta: közel a fény?
Semmi. Csak az – hogy’ ázott-fázott,
 
remegett, félt szegény!

 

 

 

A szomszéd

Elvitték és megölték
legény fiát.
„Hajh, a háború!” – nyögte
szántva tovább.
Most: „Nem tűröm! Elég!” – így
fogadkozik.
Holnap viszik sorozni
a lovait.
Most kél haragra? – kérdem,
de hangtalan;
valahol – én is érzem –,
valahol szörnyü mélyen
igaza van.
 

1943

 

 

 

Fecskék

Milyen természetesen, szeliden
lakta a kitört ablakú szobát
 
az a fecskecsalád
 
s milyen
vad ki-beszárnyalás, gyors csirrogás,
milyen bőszült fecske-káromkodás
 
fogadott bennünket, a ház
régi lakóit, mikor visszatértünk
a front után s mi raktuk meg a fészkünk,
 
elébb
 
leverve persze az övék.
 
Még ma is itt kerengnek
 
az ablakom előtt,
meg-megsúrolva lapját az üvegnek,
 
mint elszánt tüntetők.
 
És én a gazda,
gondolhatok percenként igazamra,
 
kimehetek,
 
bejárhatok völgyet-hegyet,
 
én, én vagyok
 
a betolakodott.

 

 

 

Táncolók

Tűzhely lapjára csöppent, sziszegő,
gőzvető sok csöpp, sírva szökdelő,
pöffenj, forogj, sistergő nemzedék,
csöpög utánad, csöppen újra még!
Apád, nagyapád így sírt, sziszegett,
kapkodta lábát parazsa felett;
kijutott mindig és kijut a kín
a Duna–Tisza tűzlapályain.
Elforrt Rákóczi, Petőfi konok
korszaka, dobva hány gőzoszlopot,
vetve hány hős táncugrást fölfelé
a nagyvilág, vagy a vak ég elé!
S ha volt égető mindig itt a föld,
lett égetőbb még mindig, mint előbb,
lett az a hopp-ropp egyre szaporább,
noha nem hallasz semmi muzsikát.
Sandítsz fölfelé? Milyen kárhozat
engesztelése ez az áldozat?
És meddig tart és ki mikor apad
a tartalék, amelynek csöppje vagy?
És nincs szünet. És csöppen, hull a csepp
és végezzük a szökelléseket.
Kinek nem elég? Miért nem elég?
Egy szép táncverseny minden nemzedék.
Szíved és elméd minél hűvösebb,
lesz sistergésed annál hevesebb.
Fordított tűzpróba, istentelen;
azt égeti el, aki bűntelen!
És nincs menekvés. Futhatsz bárhová,
bevág ez a láng talpaid alá
és visszahajt, ott járd, mint ők, akik
felrugták maguk a csillagokig!
 

Zürich, 1946

 

 

 

A boulevard Bourdon-on

Itt ballagok a boulevard Bourdon-on,
 
szemben
a régi úttal, melyen egykoron,
 
huszonegy éve,
 
Annát vezettem.
Itt ballagok a sűrüsödő éjbe.
Erre jöttünk a boulevard Bourdon-on.
 
Este,
hány este a szeles rakpartokon!
 
Már kéz a kézbe,
 
de még nem te s te,
a Bastille felé s a jövő elébe.
Erre jöttünk a sötét fasoron.
 
Bátran.
Oh mennyi dal, tűz, hit, forradalom
 
és remény fért be
 
szivünkbe, szánkba –
Nem elénk néztünk, hanem föl az égre.
Itt ballagok a boulevard Bourdon-on,
 
onnan,
amerre akkor ifjan, szabadon
 
az égre nézve
 
eltávolodtam –
Jövök szellemként óracsöndülésre.
Itt ballagok a boulevard Bourdon-on,
 
Ennyi
csupán a kín, a könny, a fájdalom
 
mindent túlélve
 
kisértet lenni?
Visszatérni az emlékek terére?
Örökre szép, mi szép volt egykoron,
 
Anna,
ezt dúdolom a boulevard Bourdon-on.
 
Köszönet érte,
 
hogy föl, magasba
nézve lépek ma is, semmit se félve,
 
a mindörökre sűrüsödő éjbe.

 

 

 

Árvíz1

Vizben úsznak a kertek; félsziget
a kis falu már; s nő az áradat.
Megtettünk mindent, mit ember tehet.
Kint vaksötét: egy csillag sem fakad.
A teendő már Istenre marad.
Bűzlő olajmécs füstköde alatt
fujja az öreg iskolafalak
között a Himnuszt a gyülekezet,
majd a Szózatot, majd azt, hogy „Tebenned
bíztunk!…” Kézben a söveg, a kalap;
nyakak és tar fejek ere dagad,
üstökök gácsérfarkai rezegnek
a buzgalomtól. Csengőn ki-kicsap
egy kislány hangja, mint lélekharangé.
És énekel a kurátor, a pap
és tíz gyermeke közt a szikár papné
és korom száll és sűrű csizmaszag
s rebeg benne a lámpa sárga nyelve
és tenger már a világ és szakad,
percenként vadabbul nekieredve,
a téli eső a sötét vizekre!
 

Bodroghalász, 1948. január 24.

 

 

 

Göcsejben

Rakja lába alá kévéit ez a gazda,
emelkedik velük percenként magasabbra.
Döfköd maga körül, mint holmi várfokon.
Kerek itt az asztag, mint ósdi vártorony.
Ilyet rak a szegény; csupán a tehetőse
csinál errefelé asztagot háztetősre.
Kapja villára hát, ahogy hozzárepül
kévéit az a kis arató emberül,
veti maga elé, rendezi karikába
s ahogy egy sor kitell, rajta is már a lába,
tiporja ügyesen, egy lépést nem hibáz,
ez ám a győzelem, ez ám győzelmi tánc,
akár Kinizsié, akár Dávid királyé,
akár körötte itt még nyolc-tiz jó-komáé;
 
velük emelkedik.
Már fölemelkedett egy jó emeletig.
Már az adogató asszonynak az a gondja,
 
hogy fog leszállni róla.
És már én is azon mosolygok, hogy ilyen
fölemelkedésben tellnék csak örömem,
hogy nem vágyódom én, csak ilyen villa-rakta
 
emberi szép magasba,
hogy az én művem is, kévénként rendesen,
 
így nőjjön föl velem.
 

1949

 

 

 

Kovácsfiak

Megállt a fürge kalapács,
kezét nyujtotta a kovács
keményen, ifjan: neki meg, lám,
ez az évvégi bizonyitvány!
Mint – hányszor! – pörölye nyelét,
úgy markoltam meg tenyerét.
„Kapnék csak ilyet, kalapácsot,
megkalapálnám a világot”;
„én a gondolat, én a fő,
ti meg a szolgáló erő:
ez volna szerszám, igazándi,
az igazságért odavágni!” –
– mondtam szaporán, mert ki más,
testvérbátyám volt a kovács.
„Jó!” – mondta s visszanyomta markom
rámnevetve, hogy vajh kitartom?
Diák voltam, nyakas gyerek,
tartottam, amíg lehetett.
De aztán, aztán bíz én jártam
kalapácsként az ő markában.
Húsz éve, hogy porban enyész –
Fog ma is a testvéri kéz.
És én vagyok a kalapács.
Velem dolgozik a kovács.

 

 

 

Egy bagón

Egy régi szólás jut eszembe,
itt szunnyadt szívembe temetve.
Ma gyúlt ki, vakitón; akár ha
sötét szobában gyúl ki lámpa.
Hordtam gyerekként és kamaszként,
ma nyilt ki csak lezárt parancsként,
ma adta ki, akár egy titkot,
mit én is ím kinyilvánítok.
„Egy bagón voltak…” ennyi, nem több,
a szó, az ősöktől öröklött.
Egy bagón: igy mondták a régi
pásztorok: testvér-módra élni.
Legény legénnyel hogyha megfért,
szegény szegénnyel egy bagón élt,
a karámnál, a puszta-zúgban,
kuruc-táborban, vándor-útban.
Egy bagó, egy pofa bagója
került csak élveznivalója
két embernek vagy négynek-ötnek,
ha nem egész seregletöknek.
Azt rágta ki-ki sorra érve.
Undoritó! No, ki tenné be? –
Betették ők s köpték a nyálat.
Úgy élt az ember, mint az állat.
Egymás bűzében-melegében,
butykos- meg bagó-felezésben,
ez volt az apák sora, nem más,
hirdeti híven ez a mondás.
Hirdeti ez a tanu fennen,
tisztán, megvesztegethetetlen;
hirdeti atlantiszi mélység
feledésbe húllt szenvedését.
De ez volt mégis az erősség,
de ez volt a csírád, közösség,
de élt a szegény bármiképp is,
az emberség ő vala mégis!
Így éltek eleink, biz így ők.
Így mégis! – hirdeti e hirnök,
szólva paraszti módra zordan,
de mégis szív-vigasztalóan.

 

 

 

Gyalogút

Szép tábla vetés, zöldül, mert fakad,
meglátni benne a gyalogutat,
az ösvényt, melyet még a tavaszi
fölszántás után vágott valaki.
Vajjon ki kezdte ezt a hallgatag,
biz jócskán girbe-gurba kisutat?
Akárki kezdte, nem kételkedett,
célt fogott, indult és – megérkezett.
Itt-ott kitért, egy olyan rög előtt,
amely azóta régen összetört.
A szemmértéke nem volt mérnöki –
Kolumbuszi volt! Tisztelet neki!
Olyan az ösvény biz, mint a kötél,
ha két fa között már-már földet ér,
olyan az ösvény… olyan, vagy ilyen,
megy már irányán mindenki hiven.
Ha látja is fölös kanyarjait,
élő azokon többé nem javít.
Haladok rajta én is szisz-telen.
A hagyományt lám én is tisztelem.
A hagyományt és emlékeimet.
Én nem bánom, hogy így megtekereg;
így kerül zeg-zúgába ürgelyuk,
így lesz igazi, meghitt gyalogút.
Így lesz olyan, mint nekem volt, midőn
apám ebédjét vittem délidőn
s összeborultak és fejem felett
csüngtek szinte a kövér rozsfejek!
Az volt az út! Kétoldalt: rengeteg!
Jártam kamaszként rajta réveteg
arra gondolva: oh, ha most… ha itt…
Beh átöleltem volna valakit!

 

 

 

Ibolyaszag1

Ibolyaszag, ibolyaillat,
bizony én téged is dalollak,
te magyarázod a legszebbet
 
nehéz szivemnek.
Honnan is jössz te, milyen mélyből,
milyen fény vagy te milyen éjből,
üzenettel a pokol földből
 
milyennel jössz föl?
Hullák honából, elmulásból,
mily vígasz vagy a rothadásból?
Szelid lehe szűzen-halt lányok
 
hű sóhajának?
Szívlak, szívlak, édes lehellet,
megújít, ahogy belehellek.
Ha van a földnek lelke, illat,
 
én annak hívlak.
Bölcs tréfa-szó régvolt apáktól,
szívemhez derűs biztatás szól,
hogy mindegy, ha fentről, vagy – holnap –
 
lentről szagollak.
Micsoda édes kóstoló vagy,
szimat bor vándor szomjazónak?
Mért bólogok, mért vagyok boldog,
 
pedig szomorgok?
Hát azt is hagyom én reátok,
sírom gyepénél kik megálltok,
biztató fogadóba ment be,
 
ki itt pihent le.

 

 

 

Vidám reggel

Nagymosást, milyen gyönyörű
teregetést csinált a zápor;
tündököl tető, ég, fa, fű,
meg a szivem a tisztaságtól.
Megyek, még nem tudom, hova
megyek, hang nélkül énekelve,
utaim korlátlan ura,
hű tagjaim friss fejedelme.
Megyek a munkámmal, ahogy
az a kapás paraszt a dombra.
Munkám: lássam szavakba fogva,
hogy milyen elhagyott vagyok!
Megyek szöllők kis útjain:
ne találkozzam senkivel;
soha nem voltunk ily közel
egymáshoz, embertársaim!

 

 

 

Amikor az óceán partjára jutottam

Kezdte az éj már bútorozni zordon
lakóhelyét: a csillagok kijöttek
és jöttek s jöttek s minden ismerős lett,
akárcsak otthon.
Tenger távoli halma alól kilépett
a Göncöl, saroglyájával előre,
s lett Franciaország oly kicsi tőle,
szinte enyém lett:
már nem szorított. Jártam föl-le váltig;
aztán a Fiastyúk láttán leültem;
úgy néztem szét a roppant világűrben,
mint aki járt itt.
Jött kútunk fölül szinte, oly nyugodtan
a Hold, társává törpítve a földet.
Mint apám mellett, ha a bakra fölvett,
ültem, dudoltam.
Milyen pici is az a nagy Mindenség!
Milyen óriás dolog: benne élek!
Mienk a világ! – szívem ilyet érzett,
érez ma is még.

 

 

 

Nagybátyám

 
„Arra az öt-hat évre,
 
mi nekem még hátra lehet?!” –
mondta, vidámat legyintve, a bátor,
 
szikár öreg,
 
„arra az öt-hat évre
 
a csudának kell új ruha!”
és ránk mosolygott és nem mű-mosoly volt
 
a mosolya.
 
Csak néztük – összenézve –,
 
hogy hogyan tud nevetni még!
Még ő ismétli, ő nekünk! – halálos
 
ítéletét!
 
Mert hisz a kert, az
 
egész szöllőfedte, szelid
dombvidék siralomház neki, honnan
 
halni viszik.
 
Mikor? Nem mindegy,
 
hogy öt év vagy öt nap mulva? Halál,
mi a legszörnyűbb hurkod? A közelgő,
 
szoros határ!
 
De Náci bácsi
 
nem félt, de vidáman tekintgetett
a permetezőgépre, melyet aztán
 
hátára vett.
 
S ment, hunyorítva,
 
ravaszdi képpel, szinte sunyin,
mint aki végül kifog valakin, már
 
ő tudja, kin!
 
Bújt a dologba,
 
vitte csak a dolgát – akkoriba
már hetven éve összeforrva véle,
 
mint héj s csiga.

 

 

 

Hirtelen háború

Hallgattuk, mint kulcslukon át,
a messziség szavát.
Hallottuk, kulcslukon, hogyan
dúl-fúl a nagy világ!
Játszottunk. Aztán hirtelen
üvöltés, lárma, jaj.
Kitárult ajtó, ablak és
velük – földig – a fal!
S ott álltak a Hadak: a vad
ezeréves Szülők!
S mi most remegtünk, bőgve, mint
egy raj begyult kölyök.
Aztán futottunk, a világ
s lelkünk mezein át;
amíg ránk nem zárul megint
a fölnőtt, vad világ.

 

 

 

Tikk-takk

Elült a vendéglő zenéje.
Elült a rév, elült az út.
És lassan fölhangzott az éjbe,
ahogy a hullám partra fut.
 
Ki-kifutott a sziklagátra s újból
visszazuhant. Tikk-takkolás
lopakszik elő így a szoba-zúgból,
 
ha elpihen a ház.
Tikk-takkolt lent a tó. Hevertem,
aludtam, mélyet, jót, ahogy
csak otthon rég, amíg felettem
öreg óránk tikk-takkozott.
 
Mélyen a mély gyermekkor melegében
szunnyadtam, amíg valami
nem kezdett – hiányával éppen –
 
nyugtalanítani.
Hogy újra s újra felneszeltem.
Sötét volt. Hány óra lehet?
Mérte a tó a mérhetetlen
perceket s véges szívemet.
 
Járt az idő egykedvű zajjal
– tikk-takk –, ahogy az óra jár.
És újra elaludtam, azzal:
 
mikor fog ütni már?
S egyszerre érc-zöngésű szörnyű
kondulást ütött a – világ?
az a tikk-takkos égi ős-mű?
És újra vert, és akkorát,
 
hogy elsőül is föl az ébredt
bennem, a gyermek-döbbenet:
betelt az Idő! az Ítélet
 
végórája – elérkezett!
Aztán, no, persze hát – fölültem;
dohány, öngyujtó, hosszú slukk,
és máris helyén állt körültem
szék, asztal, ablak, tó meg út –
 
kinéztem, mélyet – mosolyogtam;
nagy éjszaka volt, fönt a hold
– az óralap, a mutatótlan! –
 
s már bántam: mégse szólt!
És gyűlt már újra a szivemben
az emberi ős szomjuság:
igazságot! belegebedjen,
belevesszen bár a világ!
 
– Te sem akarnád, szólt az addig
néma ész. S a szív: – Itt vagyunk,
tennünk kell! – Teszünk is! – Ugyan mit?!
 
Tikk-takkolunk.

 

 

 

Élő halott

Miket fejfámra írnak, esztendeim zömit már,
föld alá tapostam, java éveimet.
Jobb mivoltommal így rég sírban pihenek.
Csaló csontváz csupán, ki még nevemben itt jár? –
 
ezt kérdezem. Meg ezt: akivel belekezdtem
munkámba, akivel szereztem diadalt:
kimúlt az ifju férfi, belőlem az kihalt?
Szelleme zordonan biráskodik felettem!
 
Merész volt, lobogó! – Én „bölcs” vagyok, „lehiggadt”,
így gúnyolna s biz én – félholt kortársaimnak
szavára adok. Ő – akár a gyermekem.
…És mégis ő vezet. Mert ő döntötte el:
közös életünket föltenni mire kell
s mint kell leélni úgy, hogy érdemes legyen!

 

 

 

Beesteledett

Beesteledett, addig vártalak.
Hol tűnsz elő? A liget hajlatag
bokra közül melyik rezgő fenyőcske
lesz meselény megint: kibújsz belőle,
– mint tojásaikból a madarak –
hogy – szinte szárnyalva – felém szaladj?
melyik hajlongó nyírfa-csemete
lesz varázsütésre egyszerre te,
tündér, kit a természet nekem ad,
 
hogy végre jót is adjon –
Szeretek itt a rév körül a parton.
Veled terhes a táj. Mozgásodat
– ahogy lépsz, fordulsz, fölveted nyakad –
 
rajzolja, skicceli,
el-eltalálja, aztán elveti
a nád, a sás, a fűzfaág kitartón;
ahány bokor, tréfálva fölmutat,
– jó volna? – mondja s rögtön visszakap.
 
S ha végül is megkönyörül az alkony
s ha végül is te vagy, oly csoda vagy,
mint a tengerhab-szülte istenasszony,
 
az alaktalanságból, a csaló
 
homályból a mellreszorítható
szelíd, biztos valóság… főleg aztán,
hogy belekezdel, hogy hogyan utaztál.

 

 

 

A hajó már csilingelt

A hajó már csilingelt.
Födélzetén egy asszony
karját lassan bucsúra
emelte, úgy feledte.
Az arca szinte lángolt
az öröm és a hála
arany ötvözetétől,
ahogy némán csak állt ott –
Így mozdult véle és ment
a gőzhajó, így vitte
oly óvatosan, mint egy
szinültig tölt edényt, mint
vékony üvegből épre
sikerült drága szobrot –
úgy vitte ezt a boldog
percet az öröklétbe,
közülünk, kik a parton
maradtunk, mozdulatlan,
percenként szegényebben,
örökre gazdagabban.

 

 

 

Az őszi Tihanyból

 

1. Üres éden

Naponta átböngészem a gyümölcsöst.
Naponta nagyobb öröm, ha akad
a falomb közt, a sárgán gyérülő közt
egy ritka szem, egy árván ottmaradt –
 
abba képzelem az egész nyarat.
Ömlik a levél, aranyeső támad,
ahogy megrázom a dér-nyalta ágat.
Üres határ, kék ég, tiszta távol.
Magányos Ádámként járom e sápadt
édent, melyből legjobban te hiányzol.
 

2. Tél-elő

Nevük-sincs-már virágok nyílanak
az őszi hegyen: a nyári sereg,
az ágáló, hős, hangos, vad szinek
után a rokkantan kúszó csapat –
Didergő nőkként a hűvös szelek
karjai közt rongyosan inganak.
Mit várnak? Ki termékenyíti meg
száraz kelyhüket? Lepkék, darazsak
helyett itt holnap már hófellegek
őrült, fehér méhei rajzanak.
 

3. Fogoly

Csuklómra csatoltam naponta én is
karóra-bilincsemet: jó, megyek,
merre pórázán gyors időm vezet,
– annak enged a világmindenség is!
 
Rész voltam, bú- és gondtalan. De mégis
este felé, hogy éreztem: feléd visz
megint az út s megint elérkezett,
hogy órát, tárcát, ruhát letegyek:
be boldog voltam! Nem a világ engem:
én vittem őt megszárnyasult szivemben.
 

4. Diadal

Az arc „megromlik”? Csak elsőnek ér meg.
Az ifjúság szabvány rózsa-szerű
színei – szinfalai – mögül kilépnek,
mint zordon végkifejletben, a Lélek
szerepvivői: jő rángva a Düh,
az Irigység, a Bosszúvágy, – de nézd –
szemérmesen a Jóság is kilép
és mind az addig rejtetten, belül
érlelt erények. Mikor más halódni,
te akkor kezdesz győztesen ragyogni!
 

5. Másvilág

Kevés ez az egy élet? Rövid arra,
hogy baj, boldogság, harag, szeretet
oly „bölccsé” gyúrja konok szivemet,
hogy végül is békülten elfogadja:
nincs élete több csak egyetlenegy?
 
Kevés ez az egy életem? De hisz
mióta veled élek, át lehet
lépnem egy másikba, tiédbe is.
Szép másvilágom! Búmat felező,
minden örömöm megkétszerező!
 

6. Sokszoros szeretet

Minden örömöm megkétszerezem
azonmód, ahogy véled megfeleztem.
Óh, ostobák, kik nem kétszeresen
éltek, kik nem szerettek önfeledten,
nem osztódtok – nem csak szerelemben!
 
És ostobák mi, százszor ostobábbak,
kik nem hiszünk e szép példaadásnak,
fönnen kiáltja, csak sziveden áll, hogy
kapj egy helyett sorsot két milliárdat –
a szeretettől, mely soha el nem fogy.

 

 

 

Elmultam harminc…

Elmultam harminc? Sőt elmultam negyven?
 
Nem igaz.
Ezerkilencszázkettőben születtem?
 
Nem igaz.
S holnap kilencszázötven… mit is írnak?
 
Nem igaz! Elég már,
meddig higyjek még zagyvaságaidnak,
 
eleget hazudtál,
világ! Eh, világ! Nem élnék örökké?
 
Nem igaz.
Én leszek holnap a kukacos földé?
 
Nem igaz.
Nekem parancsol ez a csillagrendszer?
 
Nem igaz! Hiába
ok, indok, érv, jog – jobb, ha rá se kezdel
 
a „példák” sokára,
hogy nyárra ősz jő s őszre tél s tavaszra…
 
Nem igaz.
Nem vert le engem soha más kudarca.
 
Nem igaz,
hogy mi jó, mi szép volt, csak mert sokáig
 
tartott, vagyis kellett,
egyszerre rosszá, iszonyúvá válik
 
érdemiért szenved!
Állok és mondom konokan, mig élek:
 
nem igaz,
nem rend és nem jog, nem igaz itélet,
 
nem igaz,
hogy semmivé vál szívünkben e minden.
 
Betömheti számat
itt fenn az ész és a marék rög ott lenn,
 
az se magyarázat.
Állok és küzdök… S valahányszor meglep,
 
mindannyiszor ismét
küzdeni, tenni, teremteni kerget
 
az elmulás: nincs vég!
Az vagy, a munkád! S az sose veszendő,
 
az soha meg nem hal.
Fogadj be, örök jobb-világ: jövendő,
 
bár egy gondolattal!

 

 

 

Bélyegesek

Vitt a villamos; – mint a háló
szűrte szemem a tömeget:
rögeszmém volt már nézni, bárhol,
ki a nálam is öregebb.
Ez, az, amaz! Saját jövőmet
vizsgáltam az arc-romokon.
S belém nyilalt a szívriasztó
hasonlóság: mind rokonom!
Velük kaptam egy anyanyelvet,
egy édent, egy szülőhazát
(téged, délszaki, barnabőrű,
fűszerszigeti ifjuság!).
Velük volt közös ideálom,
hiedelmem, egem, hitem,
velük égek közös pokolban,
ha e hitem elveszitem
(abban, hogy oda bár az éden,
van föld s munka, gyümölcsöző,
elszállt a menny bár, áll fölöttünk
csoda-népesen a jövő).
Kinai és kinai közt vagy
néger és néger közt se több,
a szín-, a vér-, a sorsközösség,
mint mi bennünket összeköt.
Közös célt, hajh, közös utat
mi lelünk, egyívásuak!
Sárgafoltunk van, közösebb, mint
nemrég a kivetetteké –
velük megyek máris menetben
egy szörnyű téglagyár felé –
Ezt gondoltam, meg ezt: velük kell
feleznem hát bút s örömöt;
a többi – bámész utca-nép csak;
ha szán, ha pénzt lök, ha röhög:
más! Más az étele, szokása,
sorsa: idegen! Nem-rokon!
Dacosan, sértetten soká ezt
gondoltam. Már nem gondolom.
Mert már tudom, hogy kik a járdán
úgy feszítettek az imént,
a menet végén, folytatásul,
mind bekerülnek mi közénk.
Tudom: néhány perc s oh milyen vad
zűrzavar lesz, micsoda vak
rémület lesz köztük a „gyűrű”,
az igazoltatás miatt –
Szeretnék odaszólni nékik:
fussatok, míg ideje van;
fussatok gyorsan – csomagolni,
mert a menekvés – hasztalan!
Motyóba gyorsan kenyeret, gézt,
vajat, aszpirint, takarót,
s csókot hamar, kiknek a búcsú
nem is az, ha nincs búcsúcsók,
aztán, gyerünk! Elég a holmi,
sőt fölös is, bármily kevés!
Így szólnék. Nem szólok. Hiába
ez is, a figyelmeztetés.
Hisz megadták hajdan az intést
s hasztalan adták nekem is;
pedig nem is akárkik adták –
utoljára szegény Babits…
Nézem némán a járda népét
s nem bánva, ki ért, ki nem ért,
tisztelgek bensőmben nekik, mint
elitéltnek az elitélt.

 

 

 

Őrültek

Elnézem ezt a kis agyat,
ezt a hidegen villogót,
amely szaporán itt forog
karórám üvege alatt,
konokan egy gondolatot
forgatva folyvást: „Elszalad,
elröppen minden pillanat,
jaj, számláld, míg számlálhatod
a vagyonod!” – ezt pihegi
pengetve arany percei
„vagyonát”! Nézem s nevetem
szegény őrültjét! Este sem
pihenhet el; saját kezem
huzza föl, már gépiesen.

 

 

 

A sárga házban

Láttam Napoleont zokogni,
zsák-ruhában Jézus-királyt,
az élő Buddhát, őt röhögve:
éppen saját sarába vájt.
Láttam egy zubbonyban-vicsorgót,
kinek arc-rándulásai
csapdosták rám, amit ököllel
nem tudhatott rám sujtani.
Láttam négy szörnyű folyosón a
békétlen elesetteket,
kik nem birták már józan ésszel
továbbvinni az életet.
Oh, elképzeltem bonaparti,
jézusi nagy fájdalmatok:
testvéreim, a súlyt, amelytől
lerogytatok s – fölszálltatok!
De aztán irigység fogott el,
bárhogy – ledobtátok a súlyt!
A lázadó lélek, akárhogy,
de végül is fölszabadult!
De én, ki hordom, józan ésszel,
ki tudja, én mit szenvedek,
mi nyom s mi köt s, jaj, mi kisért, míg
kezet nyujtok mindenkinek?!
Gyomrom, szivem, idegem rossz már,
egy rendíthetetlen: agyam;
nincs még oly szörnyű Sárga Ház, mint
amibe én zártam magam!

 

 

 

Mohács

Tükör előtt állok – nicsak,
a fejemben ezüst sisak;
vasálarc az arcom előtt,
ütött-kopott, kitört-bedőlt.
Aki voltam, nem is régen,
áll az ifjú nehéz vértben,
áll az ifjú talpig vasban,
megriadtan, hogy hol is van.
Tartja magát jó vitézül,
tudja pedig, hogy mi készül;
de tűri: hadd öltöztessék,
vad lovukra fölültessék.
Ifjú király Budán tegnap,
szót fogad már, mit is mondhat.
Hol mosolygott, hol könnye jött
bent a szörnyű álarc mögött.

 

 

 

Doleo, ergo sum1

Minden tagom fáj, mindet érzem; fájok: vagyok!
Gyűlölöm és nevetem ezt az állapotot.
Nevetem, hogy mint házigazda, a testi kín
mutatja be vendégeimként a szerveim.
Istennyilák futnak a csonton, idegemen.
Hunyt szemmel rögzitem, hol éget. Ismerkedem.
Ahány kín, annyi kézszorítás; fölszisszenek,
fintorgok, aztán: önmagammal kezelhetek!
Mit tudtam én, garat, tüdőcsúcs, máj merre van
s hogy ami hátul úgy dörömböl, a nyúltagyam.
Tudok már mindenről, mi bennem szúr, mar, kopog.
A kín, mint lámpák sora gyúl ki. Fájok: vagyok!
Álomvilágban él, kinek csak öröme van.
Rosszul érzem, de legalább én érzem magam!
S ez nagy tanács és nagy tanulság. Ki tudta, mi
világ és élet? Ők csak, ők, a „betegei”!
Kik tudták a valót e földön és föld fölött,
az igazságot? A szegények, a szenvedők.
Kik tudták a jövőt? Az ilyen érzékenyek.
Így lehettek a gyógyítók is a – betegek!
Szent a tanács, mit ma s örökre adni tudok:
népek vezetői, legyetek izzó idegducok!

 

 

 

Menedék

Hiába csitítasz, vigasztalsz,
hogy tűrjem, hogy nem nagy dolog;
beteg vagyok s áltatni azzal
nem mersz te sem: meggyógyulok.
Halálos nyavalyába estem,
nem tegnap s nem tegnapelőtt
és nincs mód rá, hogy kiheverjem,
öröklött baj, mitől nyögök,
és gyógyszer sincs, hogy csillapítsa
kínját, pedig be nagy, be sok –
kit ez gyötör, arról előre
lemondanak az orvosok;
egy napra bár elhessegetni
rémképét, nincs arra se szer;
nincs hátra csak a szembenézés,
a belenyugvás: veszni kell.
 
Mert ez az ősbaj az öregség.
Annak lepnek tünetei,
olyan riasztón, szinte félek
tükör felé tekinteni.
Így érezhet, akinek arcát
sárgítani kezdi a rák,
így, akinek vérbaj-fekély üt
homlokára szentenciát;
minden nap elérhet a vég. Így
nézem magam; így nézz reám;
lassúbb-gyorsabb agonizálás
minden élet ötven után.
 
Nem erősítesz engem azzal,
ha eltakarod szememet
az elől, amitől talán már
nem is oly nagyon rettegek.
 
Tudjam nem elgyávulva nézni,
mit elkerülni nem tudok,
erre használd, édes csitítóm,
asszonyi tudományotok;
tudjak, ha meglep ama végső
ebtámadás, a végzeté,
hátrálni úgy, hátra se nézve,
mint rég anyánk térde közé;
tudjam, – halld a szép, régi verset:
te spectem suprema mihi
cum venerit hora – „utolsó
órám, ha majd távozni hí:
szememet tereád emelnem”
és – te teneam moriens
deficiente manu – „téged
fogjon bukó kezem.” Te ments…
 
Mert angyali fölényetekkel,
asszonyok, ti, ti értitek
kezelni a vérébe mocskult
hőst is úgy, mint a kisdedet,
s mert halál és szerelem egy ágy,
s mert végezzük bárhogy is itt,
lemeztelenít a halál és
tisztátalanná aljasít,
s mert régtől fogva te előtted
a titkom se csak az enyém,
segíts át anya-türelemmel
elpusztulásom szégyenén.

 

 

 

Vadludak

Kezdik az égen mértanukat újból
 
a vadludak:
illesztik hegyes szögbe lengve úszó
 
vonalukat.
Hozzák együgyű rajzaikat ismét
 
a vadlibák.
Ősz! – riad félve föl bennem ma is még
 
a kisdiák.
Szállnak a példák, a libegő ábrák;
 
írja megint
s törli egy titkos kéz az égi táblát
 
kedve szerint.
Készül ezredszer a rejtelmes képlet.
 
Szivem figyel.
Mint a tanyán rég, többet ma sem értek:
 
indulni kell.
Menni, anyámtól, messzi, más világba:
 
ez volt az ősz!
„Más leszel, mint mi!” Otthagyni mi drága,
 
szép: ismerős.
Engedtem, mentem s lettem, ami lettem
 
s szivem sajog;
fáj, hogy nem vagyok – bármily érthetetlen –,
 
ki nem vagyok!
…Írják a libák, kijavitva gyorsan,
 
a jeleket.
Gágognak egyet, mint gyerekkoromban
 
s ellengenek!

 

 

 

Óceánok

Szabadabb lettem volna, bátrabb,
büszkébb, bizony már eleve,
ha nekünk is: Magyarországnak
lett volna tengere;
ha kamaszként, vággyal tele,
elülhetek, bár képzeletben,
nagy sziklás part-meredeken
s alattam zengve-zúgva-élve
– mint zöld erdők kék messzesége –
a Végtelen!
Tágabb, szárnyalóbb volna lelkem,
ha legalább a gondolat
megutaztat szűz szigetekben,
hol nyártól nyárig süt a nap,
és ami jó, minden szabad,
ha szűk szülőhazám, amelynek
csak por, drót s kő határa van,
csupán egy kis csücskén kiárad
a mindenségbe, ha nyílást kap:
határtalan!
Rokon a kék viz és a kék ég,
a kettős látkör összeforr;
rokon a tág tér s a merészség,
a mese-táj s az ifjúkor,
a Valaha s a Valahol!
Rokon a Csöndes Óceán s a
másik, az a még csöndesebb,
melyben szigetként nem Szumátra:
hanem a Föld, a Hold, a Márs, a
vad Nap lebeg!
Szabadság, Messzeség, ha akkor
a ti leckétek kaphatom!
Késő már. Előttem pohár bor
ősz-esti kőasztalomon,
meg lent e pohár Balaton –
Ez lettem. Én! Fejem lehajtom.
Csak a konok szív súgja, ha
fölállnál – állj föl! – kiviláglik,
ma sem ér neked, csak bokádig
e kis haza!
Be jó volna, s be fájsz fölöttem
csillag-bójákkal fényes ég!
De szenvedve is nő a lelkem;
ismerkedés, testvériség
számomra minden messziség –
Szűk magyar voltomnak s hazámnak
s éveimnek gátja között,
tőled vár, népek óceánja,
új utat e szív s ha bejárta,
új kikötőt!

 

 

 

Égettfa-pusztán

Égettfa-puszta – látom égni
a régi fát;
lobog egy vén fa s megvilágul
egy volt világ.
Látom a szilfát, melybe nyilván
villám csapott,
melytől aztán a vad, kopár táj
nevet kapott.
Égettfa-puszta – látom égni
a régi fát,
az önfeláldozó, a hősi
keresztapát.
Szememmel nem láttam a vén fát
magát soha,
világol annál ragyogóbban
a fa maga.
Jártam a dombon, ahol egykor
égett, ahol
helyén már juhász-házak álltak
s öt juh-akol
s nyüzsgött a nép, két sváb zenész fútt
réz muzsikát,
vigadt együtt a puszta, mint egy
ős szép család.
Együtt dalolt – mert lagzi volt – vő,
nász, pap, kocsis:
ittunk; ittunk végül a régi
vén fára is!

 

 

 

Hunyt szemmel

Mihelyt a szemem nyitva van,
lehunyom rögtön önmagam:
nyomban nem leszek semmi sem,
csak szem, csak világ-teli szem,
De ha szememet lehunyom
én nyílok ki: birodalom,
földrész leszek, oly végtelen,
határaim sem érhetem.
Zenit-Nadir: pólusig ér
lábam és fejem közt a tér.
Kedvemre utazgathatom
biborszín folyamaimon,
zuhogókon, erdők, mezők,
szorosok, zord csúcsok között;
hol se nappal, se éjszaka,
se nyár heve, se tél hava.
Biborszín táj fölött hiven
egyenletesen süt szivem.
És idő sincs s a képzelet
sejti az örök életet.

 

 

 

Elégia egy öreg vincellérről

Levágta még a napraforgó-főket
(megannyi pici napot), majd kirakta
a présház oldalán az őszi napra
száradni őket;
a paprikát is leszedte a kertben,
fűzni is kezdte s ahogy telt a fűzés,
ívbe aggatta, mikor is leült és
meghalt ahelyben,
meg, a vén Náci, végelgyengülésben.
Ma hozták le. Hogy ne halljam az „ejh”-t, „hajh”-t,
ide jöttem föl dolgozni, hol meghalt,
s csak nézem, nézem
az ő bevégzett s abbahagyott dolgát,
e lejárt napok, földrepottyant bolygók:
e törzsnélküli, csak-fej napraforgók
katonás sorját,
s a paprikákét, a diadal-ívben –
s olyat érzek, mint mikor oszló hang van
a levegőben – óh mi tiszta dallam
szakadt meg itten! –:
csak én tudom. Az sincs, ki elfelejtsen,
vén Náci! Hozott – visz az idő sodra –
légy eltemetve és bebalzsamozva
ebben a versben!

 

 

 

Napraforgók

Nap hasonmásai, Nap fiai,
nagy aranypillás napraforgók,
vége bókolni, körbe hajlani!
Lenyakazódtok.
Lenyakazódtatok. Még jár a nap.
Fejeteket az őszi fénybe
most rakják száradni: a nagy
Atya elébe.
Nincs több hajlongás, forgás, bókolás.
Mindegyőtök egy nagy meredt szem.
Nézhettek föl már. Nincs vigasztalás.
Nincs felelet sem.

 

 

 

A szíl s a szél

Rezzent a vén szíl: szisszent, jött a szél;
villám rándult, mint megrántott kötél;
egy percnyi csönd. És bömbölő haragra
fakadt a vihar százezer harangja.
Kapkodta fejét a szílfa, az agg,
vallatott rab a pofonok alatt;
ahány karja volt, mind hátracsavarta
a nyár haragba-kékült zivatarja.
Zúzott, tört, csépelt, őrjöngött a szél;
kiszállt a fából végre egy levél,
egy, és csak úgy, ahogy végül kiszáll a
fiai mellől a hajszolt madárka.
Egy levelet, egy sárga levelet,
az öreg szíl csak annyit engedett;
azt vitte a szél, azzal írta égig
a maga égigérő gyöngeségit!
…Elült a szél s a büszke szíl ugy állt:
legyőzte – mindörökre! – a halált.
S hat hét mulva egy őszi szellő szóra
minden levelét önként sárba szórta.

 

 

 

Evezés

Evezek. Mint a szárny kitárul
s mélybe feszül a két lapát.
Rántok rajtuk és élvezem, hogy’
siklunk tovább.
Jó vinni téged! Mosolyogsz? Lám,
neked mi súgta meg,
hogy ettől is jobban enyémnek
éreztelek?
Mindentől, mi úgy jó nekem, hogy
még jobb neked!

 

 

 

A titok

Betübe, képbe, hányszor, s arcba írva
olvastam én is: tépd le ma a rózsát.
Ma! Mert halandó! Mert e ma a titka
minden titoknak! Ma: ez a valóság!
Betübe, képbe s – hajh – szép arcvonások
filmdrámáiba (melyeket az évek
pörgettek) láttam írva a tanácsot;
tépd, ma!… s olvastam az iszonyu érvet:
elhull!… s én kímélve, hogy ne csináljak
se a törékeny tőnek bajt, se másnak,
téptem is – téptem?! Csak e mai Másnap
döbbent rá: nem, nem, nem fértem az élet
titkához! Miért? „Azért, mert nem élted!
Nem a halandót – a halált kimélted!”

 

 

 

Vita

Örömet akar a hús, semmi mást
s neked, csak neked akarja a jókat:
– szállójában az egyetlen lakónak –
ízt, illatot – fűtést, világitást!
Vigaszt, védelmet akar adni ő.
S mert általad él ő is csak, a bölcs hús,
duplán akarja, hogy sohase légy bús;
örülj, derülj – lesz sírni még idő!
Dajkád, anyád s leghívebb szeretőd e
földön nem hívebb nála; s mint előtte,
nem lesz jobb híved soha őutána.
Ki el nem ámul nagy-lelke előtt,
vak vagy eszement s ki gyalázza őt,
az: önmagát utálja!

 

 

 

A halál halála

Két földult, egymásnak fordult vad arc,
mindegyik szűköl és egyik sem enged;
két kegyetlen s kegy-esdeklő-tekintet,
melyeknek – átok? – áldás ez a harc;
ádáz birkózás, melyben még erősebb
kart kiván ki-ki az ellenfelének;
jajszó, mely egyben diadalmi ének;
zokogó hála: – „legyőztél, – legyőzlek!” –
betapasztott száj, amely életet szív;
vártan várt szúrás, égtén éledett szív;
seb, mely annál több gyönyört ad, ha fájt:
lét előőrsei, igy küzdenek ők,
igy ölik meg ők, a jó szeretők
egymásban, egymáson át, a halált!

 

 

 

A késlő télre

Mikulás napja… Gyerekkorunkban
 
tél volt ilyenkor;
zúz-lepte hegyről jöttünk, kezünkben
 
nagy demizson bor;
csusszanás ellen feszült az ember
 
botja, meg izma;
fagyot roppantott a kerékvágás
 
jegén a csizma –
Most meg itt zölden rezeg a fénybe
 
a bodza lombja.
Parázs nap, kék ég… mintha csak délre
 
utaztunk volna.
De jó is volna, ha, mint tudósi
 
nyelven is mondják,
„délrébb huzódna temperatúrád”,
 
kis Magyarország!
Jó volna, hogyha – mit oly jól kezdett
 
Árpád meg Álmos –
közelebb jutnánk, fényre-sovár nép,
 
az örök nyárhoz!
…Jó volna, – be jó hinni egy jelre
 
betegen, ősszel:
meleg, nem fogysz el, nap, nem ürülsz ki,
 
tél, sose jössz el!

 

 

 

Fügebokrok

Mért hagytátok el déli hazátok,
harcolva, csatázva,
– s hajh, mit veszitve! – mi vezetett e
téli szél-kaszálta,
hó-járta határba
s meddig tovább még, légionisták,
meddig nyomakodtok,
egyre lefagyó, egyre kihajtó,
boldogtalan-boldog
konok fügebokrok?
Meddig, gödörből ujra gödörbe
ugorva, lapítva,
s újra kinyúlva, édes húsba burkolt
magvatokat, mint a
bombát, kihajítva
egyre előre?! – Előre! Beh ékes
példáim is vagytok,
ahogy a halál határvonalán is
áttörni akartok
s egyre lefagytok.
Ősz van, takarás ideje, de süt még;
s ti egyre lobogtok;
hadd viselek gondot, rátok is, boldog
szegény hadifoglyok,
vitéz fügebokrok!

 

 

 

Lábnyomok

A kétnapos hóban jól láthatók
 
a lábnyomok.
Itt jött a férfi, széles és nehéz
léptekkel, akár az elrendelés.
És szembe – könnyedén, szaladva tán –
 
a lány.
Itt találkoztak. Aztán – hol a nyom?
A völgy felé, a hó-fuvatokon
 
csak az a súlyos férfi-láb
 
megy már tovább,
a mély havat mélyebbre törve még.
 
És ő, a kicsi könnyüség?
 
Óh, bár örökre-
tartó boldogság kapta volna ölbe!

 

 

 

Hegyre, hóban

Locs-pocsos este, tocsogó,
talpat átáztató.
Hullongva fehér csak, de lenn
csunya csatak a hó.
Tündérfátyol míg leng, de lenn
fölmosó rongydarab.
Lábam ránt le, ég függönye,
s gyúr belőled sarat.
Mit bánom! Hegynek törtetek,
dohogva; de – nini!
egyszercsak lenn a talaj is
elkezd fehérleni.
A lepedők (a lebegők
fönn az éj kötelén)
azon szűzen, tündérien
terülnek le elém.
Szemlátomást, szemem előtt
kap szőnyeget az út;
szemlátomást, szemem előtt
lesz gyönyörű a rút.
Két oldalt is fehér, előbb
csak a hantok hegye,
aztán az egész hant-világ
liliput alpese.
Diadalszőnyegen megyek:
vékony még, talpamat
nem állja még, léptem nyomán
még sötét lyuk marad.
De még egy méter s hirtelen
megbír! És hirtelen
egész lényemet könnyűnek,
szárnyasnak érezem.
Tisztábbnak! Milyen súlytalan
minden! Ámuldozom
a változáson – majd az én
átváltozásomon.
Hát ennyi kell csak, ily kevés,
hogy jókedvű legyek?
Mert az vagyok! Mert már vigan
talpalom a hegyet.
Hogy is volt? Hisz egy perce sincs,
hogy elhagytam a bút,
mintha átléptem volna egy
varázstevő kaput.
Nincs még tán tiz méterre sem
mögöttem a határ,
hol baj s gond elmaradt… Miért?
Mert elmaradt a sár?
Azért! Ne szégyeld! Csak azért!
Ittam az örömöt,
hogy ennyi csak az átmenet
a rossz s a jó között.
A csúf s a szép, a gyász s derű,
az ó és új között.
Be jó – szivem ezt itta –, hogy
ily kicsi a küszöb
a bizalom, a fény felé,
mindenben fölfelé –
Be jó, hogy a legegyszerűbb
lépés a – kezdeté!
S be jó, hogy egy kis hóval is
igy tudsz még hatni rám,
szenvedtető-nevettető
jó természet-anyám!

 

 

 

Óda egy jólműködő tanyai kályhához

Miket susogsz kezemnek, kályha?
Hogy jó, jó, oh be jó
egy percre is jót kapni, bárha
fagy mar, leköp a hó?!
Mire tanítsz a melegeddel?
Hív, hív, hogy hív a hő
s egyszerre szinte arcul üt, hogy:
– Vissza, szentségtörő!
Tíz ujjam begyével, tíz tikkadt,
szomjas szájjal nyelem
vad szeszedet: áradj erembe,
tűz, mennyei elem!
Butává fagytam; megmeredtek
gondolataim is –
Idegeimen szaladó fény,
be jó, ahogy derítsz.
Világosság, igaz okosság
jön be a bőrömön,
s milyen öröm! Prométeusz szent
szelleme, köszönöm!
Szemem könnyes még, de szivemben
kacaj már, s lám-ni, dal!
Édes meleg! Mama! Talált kincs!
Te legdrágább ital!
S fő-fő tanár! Az a pimasz fagy
csak félnapig gyötört,
de egy életre megtanultam
a legmélyebb gyönyört.
Szerelem, eszme, férfi-munka:
szép volt – de soha tán
boldogság nem hatott igy át, ily
állati-igazán.
Csak félnap éltem úgy, akár a
jégkorszakban a nép
s be jó, be jó, be jó, hogy eltelt
az a százezer év!
Hogy kályha van! hogy a vad ős-tűz
így, ólba-fogva vár!
Verd csak a szárnyad, drága kotlós,
áldott arany madár!
Lobogj, dobogj, szép meztelen szív,
lét látható szive,
egyetlen s mégis osztható szív,
sorsunk reménye, te,
legfőbb való s titok; halál, te,
s örökös ifjúság!
Karomba! Hő-ha! Megbocsáss, hogy
nem ölelhetlek át.

 

 

 

Déli szél

Szalad szőrmentén a szél
le a Duna hosszán;
gondol egyet – visszatér;
pikkelyzik a hullám.
Felpikkelyzik a Duna
minden pici fodra,
mintha maga a folyó
egy nagy potyka volna.
Visszafelé szánt a szél,
borzolódnak tőle
most meg épp úgy a habok,
mint a macska szőre.
Hídról nézem lent a szél
s fény közt a fogósdit.
A tavasz fú – rét, mező
épp így bodrozódik.
A kontyok és a szivek
csak így borzolódnak –
repül a por, a papír,
a felhő is gyorsabb…
Gyárkéményről füstszalag
szaporábban leng el;
seper a szél, országos
takarítást mível.
Villan fehér tolla ki
dróton a verébnek,
drótok, rácsok húrjai
fényükkel zenélnek.
A nyomott mennyezetű
tél alól most lép ki
szinte küszöbre a szem –
be jó messze nézni!
Könnyebb vagyok, csak azért
mivel messze látok,
vígabb vagyok, csak azért:
látom a világot.
Visz le a kőpartban ott
szűk lépcső a vízhez,
összebújva ül azon
máris két szerelmes.
Melegítik nem csupán
egymás lelkét-testét,
bárkiét, ki odanéz –
ők az első fecskék!
Jön még az Alpok felől
egy-egy rideg német
jégtábla, rajt a sirály
kapitányként lépked.
Visszarúg még a hideg,
de szeretők, fecskék,
párba lengve hirdetik,
útban a Melegség!
S fodrozódik a Duna,
mintha óriás hal
úszna benne fölfelé
– az összes fiával!
Mintha délről a vizi,
ősi Bika jönne –
nehéz lehe, test-szaga
messze megelőzte.
Itt az előhad, a gyors
éleskésü fények –
jó a védő-támadó,
harcos ifju élet.
Nézem a Szabadság-hid
ívéről a lépcsőt,
lépcsőn a fiút, fiú
karjában a kis nőt
s nem azt mondom: „jó nekik!”
azt mondom, be jó, hogy
ültem egyszer én is így,
voltam én is boldog!

 

 

 

Cinegemadár

Hull a hó, szitál,
de dél fele már
beleszól a téli csöndbe
az első madár.
A hó rácsai
közt kezd szólani.
„Ki, ki, tél!” – ezt mondja egyre,
„Ki, ki, tél, ki, ki!”
Hull, hull, hullogat,
de oly ingatag
hull a porhó, amióta
benne ez a hang!
Es, es, esedez,
szinte beteges
a havazás, úgy kipörli
a kis énekes.
Ami pihe száll
szinte kunyerál,
kegyelmedet kéri immár,
cinegemadár.
Az csak hangicsál,
mint ablakba állt
lányka fujja: „Ki, ki, tél!” és
aztán: „Be, be, nyár!”
Lefele a hó,
fölfele a szó,
vita folyik elszánt, el nem
hallgattatható!
Csak úgy zeng bele
a tél börtöne,
nem fujja pedig, csak egy szem
pici cinege.
A hó lengeteg
rácsai megett
hol itt, hol ott hívogatja
a kikeletet.
Elég volt a hó,
jöjjön már a jó,
jöjjön le a szép idő már,
a nekünk való!
Addig könyörög
egy kis örömöt,
míg hó között, hó helyett, lám,
eső nem csöpög.
Míg az egy-darab
ég meg nem hasad
s a résen ki nem nyilaznak
a napsugarak.
Tündököl a sár,
ragyog a határ,
bizonyuccse a te míved,
cinegemadár.

 

 

 

Emlékezés egy gyerekkori havazásra

Sütött a nap és hullt a hó!
Március volt és havazott!
Nem pelyhek hulltak: ragyogó,
szikrázó hulló-csillagok!
A Göncöl omolt, a Tejút,
fehér világvég-zuhatag
alatt emeltem ég felé
gyermek-arcomat s karomat
és fölrepültem. Nézte a
fényhullást addig a szemem,
mígnem egyszercsak – csoda! – azt
éreztem – oh! – emelkedem!
Néztem, csak néztem, hogy omol
a csillag, minden egeké;
hullt mennél több hó, a szivem
szállt annál szebben fölfelé.
Aztán egyszerre vége lett.
A játékos arany napot
épp az a felhő fedte el,
amelyet megaranyozott.
Be kellett hunynom szememet,
úgy széditett a zuhanás.
Aztán – föld! Álltam; mentem és
éltem tovább, mint bárki más.

 

 

 

Cser-erdő

Tavasz van és itt
most hull a zörgő
sárga levél – most
vedlik ez az erdő!
Mert ez csererdő,
mert ez a lombját
megőrzi ősz-tél
minden viharán át.
Most hogy az új rügy
kezd mocorogni,
csak most lebeg le
a levél, az ósdi.
Győz az újdonjött,
bukik a régi,
mintha ablakból
röpitenék ki.
Hull a levél, hull
tegnap estétől
az öreg cserfák
húsz emeletéről;
mintha megannyi
gyermek a mélybe
ápoló édes
anyját lökné le.
Ez nem az őszi
lomb muzsikára
kerengő édes
öngyilkossága,
amely a szivnek
szinte vigaszt ád;
ez a hullás itt
csupa gyilkosság.
Csupa erőszak,
harc a javából.
Hullik a hulla
a vár fokáról.
Az a sok véres
tetem kerengve
hull özönével
az én fejemre!
Szól már a cinke,
száll már az illat,
már a meleg szél
biz a szivekig hat;
örül mindenki;
merengést, gondot,
csak nekem adnak
a tavalyi lombok.
Pedig ha a vén
lomb le nem hullna,
az a fiatal rügy
anyjába fúlna,
pedig hát hull s hull
bennem is a régi,
mert aki nem újul,
hogy is tudna élni?
Mennyi fájó van
szivemben – tavasz, te,
kegyetlen évszak,
gyere taszítsd le.
Segíts temetni,
segíts feledni,
újra és újra
segíts teremni.

 

 

 

A tihanyi Templom-hegyen1

Mennyi ég! Mennyi kék! Zöld! Mennyi
Balaton, tavasz, hegyorom!
Alig tudom magamba szedni.
S egyszerre – sok nagyon!
Szeretném – azért, hogy te is nézd –
szemembe tenni szemedet.
Magányba zár, fojt, fáj a szépség,
ha nem együtt látom veled.
Nem érzed, amit én – ez is fáj;
semmi se jó már nélküled.
Szeretném a szivembe tenni
lüktető, élő szivedet.
Mennyi szín! Nem tudok betelni.
Mekkora távlat! Mennyi fény!
Szeretném, szeretném, ha lennél
tetőtől talpig én!

 

 

 

Pihenés

Szívja testemből már az ágy
a fáradtságot. Még nem alszom,
de érzem, hogy enyhül az arcom,
érzek már egy lágyabb hazát:
alattam már a Pihenés.
Tagjaimból a kín ahogy foly,
akár a tél a jégcsapokból.
Facsar egy édes, tiszta kéz.
Facsar és szinte már terítget,
mint anyánk a fehérneműt
s már újulok, már mindenütt
megértő, hű nap melegítget.
És már olyasmit gondolok,
hogy a tíz gödör, mit kiástam
(facsemetének): munkatársam.
Élnek, terveznek, boldogok.
S jobb, több – okosabb! – a világ
fáradságommal, mit kiadtam.
…Mintha gyermekem nőne ottan,
ahol forgattam a kapát!

 

 

 

Élettársak

Fölébredek s a reflex-szerű mozgás
belém költözik, velem van, a részem:
vezet és szolgál tüstént, hogy a mosdást,
öltözést is csak felerészben végzem,
felét ő végzi, e benső cselédem –
Fölébredek s mint őt testrészeimben,
úgy lellek téged lényem főhelyén,
úgy szolgálsz, úgy segítsz, csak még hivebben,
úgy élsz velem, kedvesem, a szivemben,
így vagyunk együtt estig, te meg én.

 

 

 

Aggódó szív

Április van, még hallgatódzik
nagy csendjével a tó.
Halkan megyek a parti úton;
minden oly csititó.
Hallgat a tó, hallgat az erdő,
figyelnek engemet.
Megállok és figyelem én is
fülelő szivemet.
Mintha tovább lépne belőlem
a szivem! –: az ami
itt fájt, gyötört – járkálni űzött.
Oly jó igy állani,
egy percre föl- s föllélegezni,
elképzelni, hogyan
lépdel feléd szivem, magában,
kitartón, konokan.
Jó elképzelnem: már előtted
áll, üdvözöl, beszél:
„Az aggódás küldött, mivelhogy
se sürgöny, se levél…”
Ennyit látok. Azután újra
itt gubbaszt csendesen.
Üzentél mégis? Oly nehéz, hogy
majd megfojt a szivem.

 

 

 

Örül már minden…

Örül már minden a tavasznak,
már a gyümölcsfák rügyei,
mint szökőkút, ha ömleni
készül: csöpp-nyomva dagadoznak.
Löki az élet, az ős-tartály,
a mélyből nedvét, illatát
millió hajszál-csövön át
s esőz le – míg kopog a harkály –
esőz a szívre mennyi balzsam –
Csak én állongok hallgatag,
az égi permetek alatt,
zordan az országos zuhanyban.
Nem szoktam még meg a telet sem,
s tavasz, megint! – nemcsak vigasz,
nemcsak dal vagy nekem, tavasz:
vészjel, te is már – oly veszetten
kereng a négy évszak felettem!
Alig szakítom le, röpül
virág s gyümölcs kezem közül –
Állok göncrángató szelekben,
abban az éles léghuzatban,
mely a kezdet, az anyaöl
s a vég, a sír között söpör,
s elér itt is, e szép lugasban.
Beh ritka az öröm, be végső
izű a vágy s be ingatag
bizalom, eskü, kapcsolat
s be sűrű a „hiába!” s „késő!”
Aki szeret, gyorsan szeressen,
s aki kérdezne valamit,
gyorsan kérdezze meg, amíg
nemcsak árnyékom szól helyettem.
Én, itt, ma! – mindenre megérten,
de áldva így is, búcsúképp
a lét gyönyörű szőttesét,
bár fonákja felől sem értem!…

 

 

 

Fülemülék

 
Esik, szemerkél,
szemetel, ömöl már két hete;
itt az idő rá, mégse szól a
 
fülemüle.
 
Este dalolna,
de ha máskor nem, este zuhog;
megcsiccsen s elnémul megint a
 
sok kis torok.
 
S a kis szivekben
gyűl, gyűl, gyűl a dal-tartalék;
idegesebbek naponta már a
 
fülemülék.
 
S ha csak egy percre
a zuhogás mégis csak eláll,
micsoda kardalt zendít azonnal
 
mind a madár!
 
Robbanva, szinte
haraggal, elszánt, civakodó
szaporázással csap ki, mi édes
 
dalba való!
 
Micsoda ádáz
panasszal, milyen szitok-özön
förgetegével védi a jussát
 
– halld – az öröm.
 
Magányos házban
két erdő közt, kert közepén
fülelem, hogy éled, hogy hal el, oh, hogy
 
küzd a remény!
 
Egy percnyi csönd, egy
percnyi kitörés; érzem, ahogy
valami nagy szív kint, a világé,
 
értem dobog!

 

 

 

Látogatók

Írok. Bejön a halszag. „Jónapot”
– szól némán, orromba, tüdőmbe,
egyenest szívembe köszönve –
„a tó küld: hogy vagy?” – Megvagyok.
Sürget az asztalon a munka.
 
De nem dolgozhatom.
Új vendég. Gomba-szag? A hegymögötti
 
erdő lép be az ablakon.
Aztán, fülig szerelmi lázban
egy jegenye, szinte dadog.
Egy szántóföld, harsány-vidáman:
tavaszra friss trágyát kapott.
Venyige-füstjével egy kémény.
Bőgve a szomszéd tehene.
Aztán a rét minden fűszála,
ég minden fellege,
s oly testvérien magyarázzák,
hogy élni jó és kell s lehet,
hogy szemem alig tartja vissza
válaszomat, a könnyeket.

 

 

 

Kezdőbetük

Kezdőbetük, kezdőbetük,
kikelet idején mindenütt,
fákon, falakon, ligeti pad
támláin madarak
módjára egybegyült
és rendre párba-ült
nevek, ti késsel-rótt, szivekben
– megannyi fészekben – ijedten
összebútt ismeretlen,
csupa legszebb nevek,
milliószámra is egyetlenek;
csupa leggyönyörűbb
kezdőbetük, kezdőbetük:
szerencsés utazást!
Kakuk szól, zeng a fütty.
Készüljetek.
jelzi a tavasz a nagy indulást!
Szárnyaljatok
s a gyönyör délszaki táját bejárván,
egymáshoz majdan a hitvesi párnán
s a síri márvány
kövén is így szoruljatok!

 

 

 

A sikló és a hal

Siklik a tópart kövei között a
 
sekélyen lebegő
vizben, mely mintha nem volna egyéb, mint
 
látható levegő;
siklik e más tüdőre mért világban,
 
mely csupa tisztaság
s a kő a mozgó fénytörés alatt úgy
 
leng, mint szélfútta ág:
e szűzi, elzárt édenben az ős báj
 
mozdulataival
siklik a sikló: szájában csapong még
 
– mit bömbölhet? – a hal!

 

 

 

Nyár volt, délután…

Itt-ott hangtalan buborékot
 
böffentett föl a víz.
Nyár volt, délután; szenderegtek
 
maguk a halak is.
S egyszerre: „Jaj!” S bőgve: „Segítség!”
 
S fölnyúlt két kar, kitárt,
és elmerült! S egy hosszu percig
 
megállt az ég-világ
nagy szíve is. Aztán, sikoltva:
 
„Csónakot! Evezőt!”
Úszók, rohantunk, fejeseltünk
 
és hoztuk máris őt,
az ájult lányt. S: „Él! Él! Megél!” – szállt
 
büszkén part s víz felett
úgy hoztuk, vígan, mint egy épp most
 
született kisdedet.
S a tó, mely maga a halál volt,
 
a dögevő banya,
most úgy hevert, pillogva, mint egy
 
édes, álmos mama.
Rohanva össze-vissza, estig
 
kasként zsongott a táj;
hogy egyszer – bárhogy is – de ő szült
 
életet, a halál.

 

 

 

A költő s a galamb

Rálőttem a galambra,
de nem találtam el;
zsákmányom nem maradt más,
csak egy lengő pehely;
meg az a szemrehányó,
riadt elröppenés,
ahogy a galamb oldalt
szökkenve hátranéz.
Elsüttette a fegyvert
ifjúi vad remény;
látom ma is a pelyhet,
hogy leng-libeg felém.
Rálőttem a galambra,
nem lőttem meg, de ő
tekintetével újra-
újra szivembe lő.

 

 

 

Kamasz

Május volt s véget ért az iskola
váratlanul! Utazhatunk haza!
Vonatoztam egy álló éjszaka.
Otthon: bezárt ház. „Apa és anya?”
– Cecére mentek! Névnap! A rossz éjjel
után gyalog még kilenc kilométer!…
Délután értem oda – hetyke hévvel,
nem volt bár számban másfél napja étel.
A szaletliban – körül a család –
megettem a délről maradt kacsát,
egy szál kolbászt, az esti dísz-csukát,
majd: „Bukta?! Jöhet!” Nevettek, nevettem;
oly szép volt, ma is azt zengi mögöttem
az a nap, hogy egész Cecét megettem!

 

 

 

Idők

Megtelik folyékony idővel
 
s kiürül újra,
telik-ürűl a szív, akár a
 
hal kopoltyúja.
Szürve e semmi híg időt, így
 
úszunk előre,
halai vagyunk – semmi mód ki-
 
jutni belőle!
– Ez az elemünk! – No de már én
 
mind hevesebben
csapongok föl-le, fuldokolva
 
az elememben!
Ki! Csak egy kortyot inni abból
 
a fent, fölöttem
lebegő másfajta időből,
 
amely – időtlen!

 

 

 

Egy ó-görög versre

Úgy mozdul, a tiszteletlen sorok
hajlásaival oly konok
elevenséggel mosolyog
az eszme ebben
a régi versben,
akár egy arcon;
s úgy löki – hang nélkül is – át
szivembe lobogó indulatát,
olyan viharzón,
hogy képtelenség, babona,
rossz álom,
hogy csontként sincs meg már a koponya,
lelkem rokona,
legjobb barátom!

 

 

 

A Duna partján

Ki nem ült még szerelmesével
dunai lépcsőn, nézve, hogy
ölelik, ölik, viszik egymást
a sáros tavaszi habok?
Ki nem ült még szerelmesével
elnézve, hogy rohan a viz
s megérezve: valami így fut
– ne futna bár! – ővelük is?
Ki nem ült még szerelmesével
vízparton egyre szorosabb
szorítással fogva az ujja
köré font kedves ujjakat?
Gyors folyót nézni mért szeretnek
a még szótalan szeretők?
Szemükben csupa eliramlás,
szivükben valami örök.

 

 

 

Alvó asszony

Úgy alszik a földön oldalt feküdve
 
ez a komoly,
ez a szép asszony, mintha neszt fülelne
 
a föld alól;
összehúzódva, félarccal a fűben,
 
úgy aluszik,
mint aki azért hunyja le szemét, mert
 
hall valamit;
mint aki tud is hírt, valami jót már,
 
de nem beszél:
csak nemes arca nyugalma sugalja:
 
semmi veszély!
Úgy alszik, ahogy két tennivaló közt
 
biz’ csak a nők
alszanak el, ha temetés után, ha
 
szülés előtt.
Jövendő édes cinkosai, hányszor
 
kutattam így
arcotokon egy mély értesülés fény-
 
futamait.
Férfiak, görcsös arccal aluszunk mi,
 
csikorg a fog;
álmotokban ti – napratárt virágok –
 
kinyílotok.
Mit tudtok ilyenkor? Hogy bár idézzen
 
haja havat,
előttetek, szép alvók, aki férfi:
 
fiu marad?

 

 

 

Tücskök

Micsoda tél volt! Ölnyi hó!
S alig hogy olvadt: újra fagy!
Jégpáncélt kapott a világ –
élő nem él meg azalatt!
S már láttam is a sok pici
barlangajtót a fű között:
elönti víz, betömi jég –
megfúl egy szálig a tücsök.
És megsirattam őket és –
elfeledtem!… S ma délután,
hogy elkezdték a muzsikát
végig a dombok hajlatán,
s hogy eszembe jutott a gyász,
téli gyászom a tücskökért,
úgy tetszett, hogy zenekaruk még
vigabban-hetykébben zenélt!
Tusst húztak s rá csárdást, vadat,
mitől a holt is táncra kél –
Megvagyunk! Ezt fujták – ihaj! –,
nem is volt – tyuhaj – soha tél!

 

 

 

Két üdvözlet

1
A tihanyi toronyból
Mint üres papír, lent a tiszta tó
 
oly biztató,
hogy ráirjam Fűzfőtől Györökig
 
gyönyörü betüit
 
édes nevednek
oly óriásmód, mint ahogy szeretlek!
2
Hullámverés
Kék ég fölöttem és kék víz alattam:
a csónak alján feküdtem magamban
 
és soha édesebb
nem volt agyamnak még emlékezet
s nem voltam soha hálásabb irántad,
 
meg e jótettre-sose fáradt
világ iránt, mint tegnap délután
a hullámverés hús-puha hasán.

 

 

 

Csillag, ha lángol

Mint a magasból
ledobott kő, úgy
hullunk. Minek? Bíz,
sárnak, a sírban.
Node, ha így van,
mint az esésnek
vad melegétől
csillag, ha lángol:
zuhanjunk át oly
ős lobogással
a gyujtó űrön,
ami az élet,
hogy bármi véget
ér is a szívünk,
azt mondja rája,
ki szállni látta:
oh, idefénylett!

 

 

 

Poharaim1

Bort inni nem, de töltögetni,
 
az jól esett.
Hallom ma is: üres a korsó!
 
Fuss le, gyerek.
Átcsikordult a csap kezemben.
 
Megszúrt koca:
bukta a hűs mélyben levét a
 
hegy oldala.
Kőasztal; holdfény; öreg öklök-fogta
 
pohár – s ahogy
szitok s nevetés, biboran, s az ének
 
belebugyog!

 

 

 

Terhünk a föld1

J. Supervielle-nek, hálásan

 
Súlyosabb egyre, minden egy
halottal nehezebb
a Föld, Földünk, de vinni kell,
letennünk nem lehet.
Mert mi hordozzuk, mert mienk,
általunk lett, ami
és csak addig lesz Föld, amíg
meg bírjuk tartani.
Súlyosabb egyre; láb inog,
kar bénul, váll sajog,
mert mi meg egyre ritkulunk
hűséges Atlaszok.
Nehezül a Föld: egyre több
benne az áldozat,
a kín; de ő, ő büntelen –
elhagyni nem szabad!
Tartani kell, bár könny s kudarc
erőt, reményt legyőz;
minden katona az egész
seregért felelős.
De vinni kell, haladni, bár
egyedül cipeled;
mert ha belebuksz: belehalsz,
veled is nehezebb!

 

 

 

A reformáció genfi emlékműve előtt

Száznegyvenhármat léptem; ez a hossza
az emlékműnek. Hírnök, ki megölt
milliók végső tisztelgését hozza,
úgy mentem el a szobor-sor előtt.
Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fővel
a hadrakelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
– ők néztek rám – s a szablyás Bocskay!…
Hátrálnom kellett közelükből: mindet
nem fogta össze csak messzibb tekintet.
Fölhúzódtam a kert felé, a fákig
s lelkemben is hűs tárgyilagosságig.
 
S most mintha ők
álltak volna kaszárnya-számadáson
 
az én szemem előtt,
 
feszesen-katonásan
 
kilépvén éppen akkor
a hátterül kapott nagy szikla-falból
s abból a másik, épp oly teli tömbből,
a mögéjük kövesedett időből.
Addig jöhettek, maguk is meredt
kövek a napfénybe, hol nem lehet
szavuk már. Szavuk immár csak a tett,
mely idővel ad magyarázatot!
Holtak, vigyázz-ban állók, szóljatok!
 
Vagy előbb én beszélhetek?
Kik „ott álltatok, nem tehetve másképp”,
mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen,
mert a langyosat kiköpi az Isten,
kik után tárgyként maradt fönn a szándék,
 
mennyi az igazság még öklötökben,
mely négy százada oly nagy esküt markolt,
mely kőbe s öröklétbe görcsösödten
tartja ma is a bibliát s a kardot?
Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes
dühével törtetek, a cél, ahogy
elértétek?
elértétek? Ti kérditek?
Ti kérditek?elértétek? S ha nem lesz
örömötökre meghallanotok?
Elmondom. Épp mert nékem is keserves.
Álltatok, égve az Úr igazától;
állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor;
aztán dönteni kezdett ezredegyszer
 
az ész helyett a fegyver
s a láng.
 
Hogy várja örök üdv a lelket:
rángtak milliószám kínban a testek
csatamezőn, bitófán, vérpadon,
karón, keréken, meg a fájdalom-
szerzés új mestergépein; növesztett
egymással szemben erdőnyi keresztet
Jézus példája, végig Európán;
égtek, hogy égjen itt a kép s a „bálvány”,
ott a „csalárd könyv” – városok és falvak,
hol újra emberhúst faltak a félvad
zsoldosok, eladdig míg tűz a tűzzel,
nem állt egymással szemben bűn a bűnnel,
eladdig, míg nem jött – a győzelem?
Az idő. Okosan, türelmesen
s némi humorral.
s némi humorral. A kétféle had
és hit várai szemközt állanak
ma is, az én hazámban is; a zordon
fehér-falú s arany-cifrázta templom
vén tornyai még ágyúként vitáznak
minden beharangozáskor, vasárnap
papjaik bent még ősimód dörögnek,
de kijövet az utcán átköszönnek
s ujjon mutatják, hogy hány órakor
s kinél lesz ferbli-kör vagy harcsa-tor
s egy kis ital.
s egy kis ital. Szép. Magam is helyeslem;
ha pap vagyok, magam is így cselekszem:
„értsük meg egymást!”
„értsük meg egymást!” De nem volt nagy ár
mégis a harminc évi döghalál,
d’Aubigné dühe, Coligny halála,
Szent Bertalan bosszútlan éjszakája,
fél Németország, a ketté törött
Európa s hogy itt volt a török
százötven évig és a mi hazánk… –
Ez lett a „győzelem”! Ezt küldte ránk
Isten azzal, hogy „napként kimutatta”:
nem érte folyt a harc, hanem miatta;
ilyen volt, mit díjul szánt, a jövő:
– mert volt-e vajon győztes, kit nem ő
rendelt eleve győzni?
rendelt eleve győzni? Győztetek.
Maga a Sátán győzött veletek!
Balekok voltatok, mind! Hátra arc!
Nincs jogotok egy lépés sem előre.
Törlődjetek be kőbe és időbe.
 
Elveszett – eleve! – a harc!
– mondtam keményen, mint aki magára
támad először is az igazával;
majd:
majd: Megbuktatok! A haddal simára
törölt kontinens – e fekete tábla –
közepére mi iratott eredmény?
Egy betű, egy már tréfának sem új
buta betű s az is csak magyarul:
mért több a keresztyén, mint a keresztény?
Értelmet annyi millió halott
véréből ennyit párolhattatok,
midőn – feledve, kinek mi a dolga –
karddal csaptatok ti is a Csomóba:
a Föladatba, mely épp a kötés
kibogozásával szép és merész.
Ez az „eredmény”!
 
És ha – ez se volna?!
– kondult bennem is, ahogy várható volt,
a tulsó torony az innen valóra
(és attól fogva mind a kettő bongott)
s kelt ezredszer is – alig finomodva –
bennem a két ős ádáz szó-birokra:
a mindig úrhitű tolnai pásztor
s a csupa dac sárréti prédikátor.
Mert mi szorította kézbe a fegyvert?
Nem a Rossz ellen támadt, aki felkelt?
S ha annyi sem lett volna harc? Ha szótlan
„hal el a hit” a „római mocsokban”?
Ha arra tart eszme s világ, amerre
a „tiarás templom-kufár” vezette,
ha nincs, ki a bűnnek ellenszegül
s – ha úgy fordul, hát reménytelenül,
de csak annál szebb önfeláldozásképp –
odavágja, hogy „nem tehettem másképp!”,
ma hol vagyunk?! Akkor tán elmarad
a kín, a vér, akkor nincs áldozat,
nincs – inkvizíció?!
nincs – inkvizíció?! Ha – bár „hiába” –
Gusztáv Adolf nem ül harci lovára,
s jobbágy-iga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskay
írást-imát se tudó hajdui,
hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár,
amilyet az imént lemosolyogtál?
Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
magyarság, ha nincs – Kálvin?
magyarság, ha nincs – Kálvin? Nem hiszem.
Vagy mást mondok: szobádban volna villany,
ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe?
Hol kezdődött, hogy atomerő is van
s holnap rakétán repülsz ki az űrbe?
Övék az érdem, kiket sem a máglya
nem riaszthatott vissza, sem a gálya –
 
sem harcaik bukása,
a léptenként fölmeredő „hiába”!
 
Látták vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út;
a mult, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:
előre! és ők vállalták e sorsot –
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!
Álltam némán, hírhozó katonájuk,
már azt forgatva, hogy én mit kapok,
nem is őtőlük magyarázatot:
a tettektől, melyek – akár a gyermek –
magukért csak felnőttsorban felelnek.
Végül, ezt mondtam, önvigasztalásképp:
 
volt bárkié a szándék,
maga az Isten se tudhatta másképp.
 

1946

 

 

 

Mors bona, nihil aliud

Mottó:                      …Blasphèmes

Suprêmes

A faire crier nos Dieux!

Egy régi versből

 
Mivel nincs túlvilág, sem Kárhozat, sem Üdv s már
 
nem is lehet a régi módon,
hisz amit rontani lehet, késéssel is bár,
 
elrontva a hinni-tudókon;
mivel nincs túlvilág, se jó, se rossz remény-lét,
 
sem Ítélet s nem is kell,
de mert, hű kétkedők, végső jutalom-félét
 
kiérdemlünk az életünkkel:
tegyünk rendet magunk – hisz elménk egy-istenünk rég –
 
a legvégső rosszban, mi várhat,
teremtsük meg magunk maradék édenünkképp
 
üdvét a jó halálnak.
Mert minden búnk s bajunk úti baj, úti búnk, ha
 
rendben jó célba érünk,
mert minden türhető s úgy fáj csak, mint a munka,
 
ha zsebben már a bérünk;
mert minden jó, ha jó – biz így igaz! – a vége!
 
S mi a legfőbb jó a világban?
A végső oltalom! A jó vég! Ezt igérte
 
vallás, feleség, vagyon, állam.
Nyugodt, méltó kijárást, ha nincs erőnk egyébre,
 
csináljunk oly kaput,
emelt fővel, melyen az utazó kilépve
 
nem szorong, hova jut.
Legyen egy átmenő ház, hol – mintegy saját torára –
 
puha szék, feledtető asztal
várja az érdemest: a vég euphóriája,
 
amely mindenért megvigasztal.
Legyen egy haltató hely! – mint altató, valódi –
 
átszálló állomás, zenével,
honnan, mint befűtött, jófekhelyű vagon-lit
 
visz ki a végső éjjel!
Csináljuk meg hatalmunk s dacunk konok jeléül
 
az Ember Háza tervét,
ahol, mint az anyák már, a vén is, kínja nélkül
 
teheti le a terhét.
Mivel nincs túlvilág, sem éden, sem gyehenna:
 
az erényben bízó, a jámbor
szíveknek vigasza, ereje ez legyen ma:
 
nem kell tartani a haláltól.
„Jó halált, semmi mást!” – mert ez a kulcs, amellyel
 
kitörhet félsze börtönéből
s magára lelhet, mellyel e földön már az ember
 
édent idéz, új ég felé tör!
Új atomrombolóként ez nyitja ki s nyújtja kézbe
 
a repülő por-pillanatnak
ezer rejlő csodáját, melyek így – láncban égve –
 
tán öröklétnél többet adnak.
Mivel nincs túlvilág és semmi oly titok ma,
 
meddig az elme el ne jutna,
esküdjünk ésszel is szívünk-rég-gyanította
 
Mors bona, nihil aliud-ra!
Egy percre föl nem adva jogunkat az örömre,
 
végig így lesz víg a tusa,
s ha mégis győz a sors, legyünk – éljent dörögve –
 
sorsunk Dugovics Titusza;
a harcot, mely továbbtart, a létet éljenezve,
 
melyet föladni nem szabad!
Azt védi hullva is – az itt a Vár, az Eszme –
 
nemzedékeivel a Had.
És mert nemcsak előre, hanem így hátra is süt
 
fénye ennek az új erőnek,
(hogy új hősök vagyunk): ha munkánk végbe visszük,
 
erényeink az égbe nőnek.
Mert ha nincs rettegés, nincs gyávaság s e kettős
 
gyökér nélkül a bűn se hajt ki.
Önzést és önkinzást lelkünk egyként levetkőz
 
és nem kell csak akarni,
hogy szépség és igazság és jóság és szabadság
 
mosdasson, derítsen: segítsen
befejeznünk Ádám föld-szeliditő harcát;
 
mivel nincs túlvilág, sem isten.

 

 

 

Tihanyi barátaimhoz

 
Köszönöm ezt a
meleg fogadást, hű barátaim,
kartársaim ti, házak, ólak deszka-
 
s kőfalain,
 
s fatetőn s boglyán
felsorakozott és oly lelkesen
hurrázó régi ismerősök, hogy lám-
 
lám könnyezem.
 
Vágja a csontom
az úti hátizsák, de nehezebb,
aminek súlyát a szivemen hordom;
 
hadd pihenek,
 
adjatok inni
félúton is egy kis üde igét,
átlátszót, tisztát, örökéltüek, ti
 
fülemülék,
 
csízek és pintyek
s pintyőkék és mind, akikből a dal
tizezer éve is úgy zengett-keringett,
 
akár tavaly.
 
Ahány rigófütty,
annyi arany korty, a szívnek; igyuk!
Azé az élet, ki veletek, dal és rügy,
 
újulni tud!
 
Minden-tudók ti,
mert minden-feledők, oh be igaz,
nincs maradandóbb tanulni való itt,
 
mint a tavasz.
 
Halandó szívem,
ő szomjazik, arra, jó a világ!
 
Micsoda győztes áriák!
Köszönöm nektek az örök ifjúság e
 
csöpp italát!

 

 

 

Kidőlt fenyő

Kidőlt a hegytető
dísze, a nagy fenyő;
földön nyúlik a hosszú szál derék;
tövén, mint tengely végén a kerék,
égnek forditva áll az ép,
a földestől kirántott, sáros,
az embermagas gyökérzet.
Nézzed,
akár egy város –
Mintha csatornái beleivel,
szabadon lógó vérereivel
egy metropolisz szakadt volna el
talajától s mutatná – égre tárva –
hogy mi a mélye és fonákja
annak, mi fölül bozsog és ragyog;
hogy milyen örök-nagy föladatot
teljesít ottlenn bár a dögbogárka.
Csodáld, hogy milyen hősi a kloáka,
és milyen tisztán-szép – mihelyt halott!
Könyörületet s tán bocsánatot
s tán értelmet és ami csak kell,
mi is így nyerünk kidőlt életünkkel,
égretárt szükségünkkel, bűneinkkel –
Így szépűl majd meg, amikor már nem él,
sorsunkban is – ha nyugodt szem itél –
a vak ösztön, a süket szenvedély
és mind a mély
tápanyagokat szomjazó gyökér –
Akár
e halott fa-alvilág, amelyen
nincs egyéb eleven,
csak hangya, dögbogár
fülbemászó, kéregtetű –
De azokkal is milyen gyönyörű!

 

 

 

Egy falusi forradalmár sírjánál

Jó volt ez az ember
hozzám,
bánatot először
hoz rám;
hálám elől földbe
tünt örökre;
nézek – kirekesztve –
a rögökre.
Hol esze, jósága?
Itt van,
nagy lelke e horpadt
sírban?
Állok, hív adósa,
tehetetlen;
fáj, fáj, hogy fizetnem
lehetetlen.
Nyár van, ragyogó nap
süt le.
Leheverednék a
fűbe.
Hogy könnyít az ég tág
tisztasága!
Azt súgja a szívnek:
halj utána!
*
Azt mondja az ég, a
kéklő: –
légy oly könnyü, könnyed,
mint ő –
Fáj, nehéz a szíved
terhe? Tedd le:
oszd magad te is szét
új szivekbe!
Égj a tűztől, melytől
ő fült,
légy olyan, mint ő! – „Oly
őrült?!
Az volt! Szívét-lelkét
szétdobálta!”
– Nem is ide halt – a
napvilágba!
Lángol az ég, fennen
mondja:
nem is oda tünt, a
porba,
széthullt, oda lett, de
nem rögökbe,
nem a multba tünt el,
a jövőbe!
*
Ami fénylik, mind azt
súgja,
te se le készülj a
multba.
Hála sarkal? Rajta,
küzdj helyette:
amiért élt, nincs még
befejezve!
Azt súgja a kék ég
vígan,
ami benne jó volt,
itt van,
ott van a szivedben,
hajt előre:
élet itt az élet
temetője!
Oly nagy itt a béke
csendje,
mintha ő fülelne
benne,
fülelné: mi munka
várja őt még?
– Felelj; te vagy néki
az öröklét!

 

 

 

Árpád

Halmot is alig látott az a nép még
s most: égbebökő sziklák és csucsok!
Eső s – október végén! – hó suhog;
jégrög csusszantja a riadt ló léptét.
És nincsen út! Csak összegyült lucsok
a szurdikokban. Se ösvény, se lábnyom.
Törik a kerék köves patakágyon;
bukik a sík földhöz szokott tulok.
S rohanni kell! Előre, bármi áron!
Tegnap megint nyomukba lovagolt már
egy had besenyő s bosszúálló bolgár.
Tovább! Föl, arra! Túlra! Bármi várjon!
Alig volt nő. Alig egy csacsogó száj.
A bosszúállás nem kegyelmezett.
Vének se voltak. Minden elveszett,
mi összetartott: biró, jós, pap, oltár.
Egy csapat özvegy férfi s egy sereg
árva siheder, ez volt a magyarság?
Ez asszonyát siratta, az az anyját.
Így érték el a legfelső hegyet.
S ott érték csak a baj igazi nagyját.
Nem volt kilátás, de ha léptek: mélység.
Köd volt s a jövő benne csupa rémség.
A holtakat a csupasz földre hagyták.
Mert nem lehetett itt se pihenés még.
Nemzet? Jobb volna tán szétoszlani:
fusson rossz sorsával külön ki-ki.
Nem méri Ukkó oly vadul ütését,
ha nem zömre, nem törzsre mérheti!
„Röpüljön szét, mint istenlángja-ért fa,
Attila király vére-maradéka!”
ezzel töltődött szív és ész teli.
Lám a vezér is – mitől olyan néma?
Mert az volt Árpád, ahogy szinte földre-
érő lábával visszafogta törpe
ménjét indultában a szakadékba.
A tiszte volt, hogy gondoljon előre –
Mit gondolhatott, míg lehúnyva ferde
vadmacska-szemét megpróbált egy percre
az eszével belátni a jövőbe?
Ha megállt itt egy bősz lesz-ami-lesz-re,
tán visszajuthat a rokon világba,
ki visszajut majd – örökös igába!
Mert legkutyább, ha a testvér kötöz le.
De hogyha mennek tovább, odaátra –
mivé vál ez az özvegy-árva nép
vadidegenek közt? Egy nemzedék
s néz idegenként vissza önmagára!
Lehet új otthon, lesz új feleség –
ő az uráé, de kit szűl, a gyermek,
idegen arc lesz és idegen termet;
keverék lesz s majd nem is keverék!
A csóktól szinte, melyet rálehelnek
a latin, a szláv, a germán anyák,
elveszti a bőr sárgás aranyát,
kisímul a szép hiúzszem-szögellet.
Lesznek minél jobbak az új arák,
lesz méhük annál mélyebb temető:
ott enyész el a napfényként sütő
mongol mosoly, a hunn pupilla-láng,
és mind a jel, a szív-melengető,
mellyel halott apádat kelti létre
– törzsednek örökéletet igérve –
újra és újra minden csecsemő!
S úgy élni, szívig lehántva, mi végre?
Eldobva testet-lelket – mert a régi
isten is a maga-arcút segéli –
mi marad mégis? Mit kapunk cserébe?
Ez furhatta, bár szóval kibeszélni
nem tudta, ez gyötörte a vezért,
míg meg nem lelte, amiért ha vért,
ha lelket váltva is érdemes élni.
„Akárhogyan is – még most sem beszélt –
szabadok leszünk” – ez suhant talán a
szívébe inkább, mintsem az agyába,
miközben megsarkantyúzta a mént
s a menetből egy sziklára kiállva
jelt adott: gyorsan! S nézte fürge szemmel,
mint juhász, aki minden ürüt ösmer,
hogy tódul népe át Európába.

 

 

 

Zrínyi, a költő

Nagy asztalán cirádás kicsi könyvek:
eszméből lett lakóik ki-kijönnek;
mint sziklákon száritkozó szirének,
nyüzsögnek a kis Cid-ek és Chiméne-ek,
ha csitul a gond… Félévente hozta
Bécsig komisszár, Bécsből hadi posta.
Ha csitul a gond s szebbre vágy az elme,
övék a tér… a néhány röpke percre,
ha a két végvár közt épp nem jajongnak,
a sebesültek, a karóba-vontak
s a bomló hullák bűzét odaátra
csapja a szél, a toportyán pogányra –
s hősöket láthat, hadakat teremthet,
kezében tollal diadalt szerezhet
nézve mereven a Mura vizére
a magyarok seregtelen vezére!

 

 

 

Széchenyi hídja

Hány könyvet írt! És valamennyinél
többet ér
ez a híd. Hogy él!
Egy mondandón, mit nem papirlapokra
bízott, ki észbe fogta
és létre hozta,
egy derék eszmén járok át naponta.
Napi örömöm ez a jó
anyagba burkolt közölnivaló.
Vigaszom
lépnem e szép értelmű sok vason.
Egész mozgó testemmel olvasom.
Kézzel érinthetek egy győzedelmet.
Ledönthették, amit ő megteremtett.
Akár a jó fa, tőből ujraserkedt.
Egész lényemmel értek valamit,
valami boldogitó igazit;
így szól a szívhez:
dehogy hal meg a gondolat!
míg ember él a nap alatt,
itt mindig híd lesz!
Egy eszme itt
látod, örökre működik,
mint csoda-óra.
Pedig
csak ember volt – hány elbukás tudója! –
a fölhúzója.

 

 

 

Bartók

„Hangzavart”? – Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz!
Azt! Földre hullt
pohár fölcsattanó
szitok-szavát, fűrész foga közé szorult
reszelő sikongató
jaját tanulja hegedű
s éneklő gége – ne legyen béke, ne legyen derű
a bearanyozott, a fennen
finom, elzárt zeneteremben,
míg nincs a jaj-sötét szivekben!
„Hangzavart”! Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz,
hogy van, van lelke még
a „nép”-nek, él a „nép”
s hangot ad! Egymásra csikoritott
vasnak s kőnek szitok-
változatait bár a zongora
s a torok fölhangolt húrjaira,
ha így adatik csak vallania
a létnek a maga zord igazát,
mert épp e „hangzavar”,
e pokolzajt zavaró harci jaj
kiált
harmóniát!
Mert éppen ez a jaj kiált
mennyi hazugul szép éneken át –
a sorshoz, hogy harmóniát,
rendet, igazit vagy belevész a világ;
belevész a világ, ha nem
a nép szólal újra – fölségesen!
Szikár, szigorú zenész, hű magyar
(mint annyi társaid közt – „hirhedett”)
volt törvény abban, hogy éppen e nép
lelke mélyéből, ahová leszálltál,
hogy épp e mélység még szűk bányatorka
hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl
a hideg-rideg óriás terembe,
melynek csillárjai a csillagok?
Bánatomat sérti, ki léha vigaszt
húz a fülembe;
anyánk a halott – a bucsúzót ne
kuplé-dal zengje;
hazák vesztek el – ki meri siratni
verkli futamokkal?
Van-e remény még emberi fajunkban? –
ha ez a gond s némán küzd már az ész,
te szólalj,
szigorú, szilaj, „agressziv” nagy zenész,
hogy – mégis! – okunk van
remélni s élni!
S jogunk van
– hisz halandók s életadók vagyunk –
mindazzal szembenézni,
mit elkerülni ugysem tudhatunk.
Mert növeli, ki elfödi a bajt.
Lehetett, de már nem lehet,
hogy befogott füllel és eltakart
szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg
s majd szidjanak: nem segitettetek!
Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded,
mi neked fölfedetett,
a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt –
te bennünket növesztel, azzal,
hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk.
Ez – ez vigasztal!
Beh más beszéd ez!
Emberi, nem hamis!
A joggal erőt ad a legzordabbhoz is:
a kétségbeeséshez.
Köszönet érte,
az erőért a győzelem-vevéshez
a poklon is.
Ím, a vég, mely előre visz.
Ím, a példa, hogy ki szépen kimondja
a rettenetet, azzal föl is oldja.
Ím, a nagy lélek válasza a létre
s a művészé, hogy megérte
poklot szenvednie.
Mert olyanokat éltünk meg, amire
ma sincs ige.
Picasso kétorrú hajadonai,
hatlábú ménjei
tudták volna csak eljajongani,
vágtatva kinyeríteni,
amit mi elviseltünk, emberek,
amit nem érthet, aki nem érte meg,
amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már,
csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek,
példamutató nagy ikerpár,
zene csak, zene csak, zene,
a bányamély ős hevével tele,
a „nép jövő dalával” álmodó
s diadalára ápoló,
úgy szabaditó, hogy a börtön
falát is földig romboló,
az igért üdvért, itt e földön,
káromlással imádkozó,
oltárdöntéssel áldozó,
sebezve gyógyulást hozó,
jó meghallóit eleve
egy jobb világba emelő zene –
Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz;
ki muzsikád ujjaival
tapintva lelkünk, mind oda tapintasz,
ahol a baj
s beh különös, beh üdvös írt adsz
azzal, hogy a jaj
siralmát, ami fakadna belőlünk,
de nem fakadhat, mi helyettünk
– kik szív-némaságra születtünk –
kizenged ideged húrjaival!
 

1955

 

 

 

Levél a vízgyűjtőről és a fenyőről

Hol folyt el mégis a ciszternából a víz?
 
Nem a repedésen. (Noha menten,
azt is, hogy lett elég cementem,
becementeztem.) Folyt továbbra is?
üres a tartály, újra! Beleszálltam
s a falát alul végigkalapáltam.
Egyforma hang. De az egyik sarokban
valami – mégis! – más dallamra koppan.
Kocogtam ott hát fokkal, éllel addig,
amig egyszer csak a beton megomlik
s lukacska támad. Nyúlok bele; bent
 
sáros a cement.
Szöget nyomok be; az valamit ér,
puhát. Kihúzom. Mit gondolsz? Gyökér.
Gyökér a tartály arasznyi beton-
falában a belülső oldalon!
 
Sejtettem noha valamit, de
szívemmel inkább – elmém most se hitte,
 
ami kiderült, miután tovább
 
verdestem körben a tartály falát
 
alul mindenütt – mindenütt gyökér!
 
Vékony, finom, de él az mind s hogy él!
 
Átfúrva a vaskemény anyagot
úgy szorongtak a szinte látszatul hagyott
réteg alatt, mint bőrünk alatt az erek;
 
vagy mint a termeszek.
Körbenéztem a tartályt erre kívül is.
 
Egy kis kaparás – mindenütt: gyökér;
 
úgy fogta lentről, mint egy nagy tenyér.
 
Hát itt folyt el a viz.
Csak néztem! Milyen szivacs-szerkezet:
milyen szívós tüdő lélekezett;
szívta levegőjeként a vizet!
 
Milyen polip-erő, micsoda csáp-
 
erdő szopta ki így e sziklás
 
hegyből, hol semmi víz más,
 
a maga zord igazát?
S kerestem máris, hogy e sok víz
kinek kellett? Itt a bűn, hol a gazda?
A vadszöllő talán, az ampelopszis,
mely a ház frontját beágazta?
Nem odavitt a gyökér, melyből hegyi jó íz:
megízleltem – gyanta jó szaga jött.
Hányszor dicsértük, emlékszel? azt a fenyőt,
mely társai közt itt a ház előtt
oly szépre, délcegre, magasra nőtt!
Tőle származott ez a csíny.
Vagy ez a hőstett.
Fejem csóváltam. Állt sunyin.
Aztán egyszerre hősleg,
büszkélkedően.
Mert most én is megilletődtem.
És este – elmondják majd Paliék –
a vitában, hogy mindenen át, mindenütt a nép
győz majd, az élet,
ki mondott annyi kemény
és konok érvet?
Én.

 

 

 

Szeretet, gyűlölet

Hol a szeretet? Csak a gyűlölet
habköpései érik szívemet.
A szeretet – hogy kit szeret a nép,
az óceán! – az mindig messzeség,
az mindig köd? Mindig a gyűlölet
jégtáblás habja ver hajót s szivet?
A szeretet az mindig csöndre-kész?
Mindig a gyűlölet zeng az egész
nevében is? Vagy nincs is más, csak az?
Mindig ütés csak, soha se vigasz?
Sehol egy meleg áram, mely izen
Kolumbusának, reményt, e vizen?
Nem érzem. Gyűlölet és gyűlölet
habrohamai verik szívemet.
Egy szirmot, pihét, míg meg nem halok,
egy levelet az ugató habok
agyar-tajtékán, egy élet-jelet,
irány-jelet, Indiám, Szeretet!

 

 

 

A fiatalokhoz

Milyen ember vagyok is én!
Milyen voltam már, mint gyerek!
Én örültem, ha szekerünket
megelőzték más szekerek.
Boldog voltam, ha ló-dobaj
hangzott mögöttünk s – gyia-gyi! –
mellénk futott, elénkbe vágott,
előttünk táncolt egy kocsi.
Szerettem nézni a futást,
a sörényt, ahogy lebegett,
a küllők fényét, a farával
föl-fölvetődő szekeret,
a vágtatásban széthuzó
s összetekintő lovakat,
azt a legényt, ki az ülésből
fölállt, ostort vesz, odacsap
s kalapját fogva nagy-vigan
hátra nevet, hogy: sikerült! –
Vele is az én telhetetlen
kedvem repült!

 

 

 

Kézfogások

Apám szokása: nehezen adok
 
kezet
 
s nehezen fogadok.
Mert hány kéz illetett becsületes,
 
szives,
 
olyan, mely – kötelez!
Kezembe tiszta „úgy lesz”!-t hány csapott,
 
hitet,
 
mint csengő foglalót.
Letétként mennyi érték gyűlt belém,
 
kemény
 
hűség, fénylő remény,
fémjeles jóság, tömény bizalom:
 
vagyon –
 
El nem pazalhatom.
De meg se tarthatom: szent s köz
 
dolog –
 
tollat ezért fogok.

 

 

 

Vonatból

Ami közel van, hogy rohan
hátrafelé, eszeveszetten!
De milyen híven-komolyan
tart velünk, ami messze van –
akár szivemben.
Hogy nyargalnak hátra a fák,
a sürgönypóznák a sín mellett!
De ti, ti messzi, hű tanyák,
akár a mult, az ifjuság,
ti úgy követtek.
Lám, a távolibb, hajdanibb
ragaszkodik hívebben hozzád?
Oh, hogy botlik, akadozik,
szakad az is, az a szelid,
messzibb valóság!
Vonakodva bár, tétován,
a téli rét lágy ködein túl,
a tanyaház is valahány
megtorpan a domb oldalán
és hátraindul.
Mint filmen, ha film tűnik át,
mint fonál fonálra szövődve
fut a futó közeli fák
között az a messzibb világ,
– a mai nap s az ifjuság –
az egy időbe!

 

 

 

Szekszárd felé

Kis vonat megy nagy domb-
oldalon;
terhes kicsi nő a
vonaton.
Jár itt is, ha más nem,
a szeme;
affajta, ki nem röst
sohase.
Homloka az ablak
üvegén,
rázódik a tengely
ütemén.
Néz ki, bólogatva
szüntelen,
oldalvást a vastag
üvegen.
Nézi mit a tágas
táj kinál;
gyermeke helyett is
nézi már.
Mosolyog és pillog
nagyokat,
mint lány, ha szeszt, édest
kortyogat.
Ablakrázta arca
szeliden
azt bólintja folyvást,
hogy igen.
Izlik neki, lám csak,
a világ;
száll szemén át park és
pusztaság.
Pusztai menyecske,
jelzi ezt
üveggyöngye; gyöngyön
kis kereszt.
Kereszt mellett kis kép:
az ura;
térdén köteg színes
brosura.
Szalad át szemén ház
és fasor,
szökdel ajkán egyre
friss mosoly.
Mintha nem pillái
közt, de szép
szája hosszán szállna
a vidék.
Tábla búza, tábla
baltacim
hagyja szinte ízét
ajkain.
Kéklő szöllők, sárga
asztagok
becézik az alvó
magzatot.
Lebeg az lágy élmény
közegén,
anyjában is egy nép
közepén.
Most dől el, mivé s mint
alakul;
most érinti tán egy
titkos ujj.
Úgy becézi, hívja,
a világ,
mint házából rég mi
a csigát.
Megy szülőmegyémben
a vonat;
bennem is megy jó sor
gondolat.
Így vitt egy kis nő rég
engem is;
itt alakult az én
lelkem is.
Néz, néz a kis asszony,
gyüjtöget,
termi csöndesként a
gyermeket.
Hova viszi, honnan,
nem tudom;
fölvidít, hogy véle
utazom.
Nézem úti tájként
a szelid
nőn a tegnap és ma
jegyeit.
Jár szemem a terhes
kicsi nőn
s azt gondolom, itt megy
a jövőm.
Visz tovább egy népet:
eltakart
csempészárúképp hoz
egy magyart.
Egy ilyen kis nőben
rég Babits
épp talán anyámat
látta igy.
Gondolta, hogy abban
él, aki
őt fogja fejében
hordani?
Jár szemem a kedves
kis anyán
s azt gondolom: itt megy
a hazám.
Viszi, mit se tudva,
szakadék,
örvény fölött Árpád
örökét.
Benne él talán, ki
engemet
holtomban is meg-meg
emleget!
Gondom, hitem, eszmém
talaja,
öröklétem vagy te,
kis anya.
Néznem is jó téged –
megbocsásd.
Kívánok szerencsés
utazást!

 

 

 

Látomás

Látom nagyapám birkanyáját,
 
az ürük és kosok
nagy áradását, amely engem
 
hátára vett s hozott.
Látom emlékeim határán
 
a rengeteg juhot –
hogy ömlött, folyt, forrt – szürke tenger –
 
ha tarlóhoz jutott!
Látom a sok kis pata-verte
 
port a tar földeken;
látom a gyors bárkát, amelynek
 
útam köszönhetem!
Minden állat egy kicsi hullám,
 
a hajós nagyapám;
jő ülve-rengve hab között, hab
 
fölött hű szamarán!
Hozza, szinte a bibliából,
 
sorsomnak kulcsait,
a gyapjú-pénzt, melytől nekem majd
 
ajtó s út nyittatik!
Látom a vén hajóst, mögötte
 
a nyurga gyermeket,
kedvencét, kit miért, miért nem
 
mégis próbára vet.
Látom a vén bárkás mögött a
 
vékony, komoly fiút;
meg kell nyernie, ez a próba,
 
valami háborút.
Semmit se tud még. Gyanú nélkül
 
jő a fura hajón.
Mire végzi? Nem tudja. Innen
 
van a rosszon, a jón.
Mire végzi? Én se tudom. De
 
szívem hittel tele:
oly élőn érdes tenyeremben
 
a csacsi szőrzete!
S a régi gyermek-büszkeség is
 
lobogó eleven:
hogy vittél, ringattál – vigyél csak –
 
gyönyörű tengerem!

 

 

 

Erdélyben

Köröz, ereszkedik a gép; de hegy
csak nem emelkedik egyetlen egy.
Laposra vasaltak a repülők,
téged is, Erdély, bérccel büszke föld!
Hegyek, hegyek, erdélyi hős hegyek!
De az utcán száncsengők csöngenek.
De szán jár a repülőtérre is.
Csergét terit a nagybundás kocsis.
De az épület falán a plakát,
mely nálunk arra oktat: óvd a fát,
itt arra tanít képpel színesen,
hogyan irtsuk a farkast helyesen.
Föntről pici, de lentről s közelebb
be nagy az élet! (Akár a hegyek.)
Be valódibb: költőibb s hihetőbb,
már attól is, hogy száncsengő csönög!
Fadöntő fejszével hóna alatt,
oly bocskorban, mely könnyű léptet ad,
oly sipkában, mely fület fagytól óv,
jő mosolyogva a hajdani gróf.
És csöng a szán s mint ötszáz éve már,
ha megrándul, rajt összebú a pár.
Leheletük – huszonhat fok hideg –
mögöttük vőfély-szalagként libeg.
Szalag leng a lovak szájáról is.
Minden fogat lakodalomba visz?
Az ifjuságba! – mely mintha örök
csak ott maradna, hol még szán csönög.
Csing-csöng a csengő, szobámba követ;
tőle a csönd is emberiesebb.
Az ablakon két függöny; egy belül,
egy kint: a hó, mely csipkét ontva dül.
Csing-csöng – szüntelen a falon is át;
magány kerit, de mégsem árvaság.
Csing-csöng – már alszom és úgy alszom el,
a ringató hang mind följebb emel.
Csöngött csengő, pohár, baráti szó,
más-más nyelvű, de egymód biztató.
Milyen magasság, tisztaság, milyen
nyugalom fürdeti fáradt szivem,
Erdély, oh Erdély, nem attól csupán,
hogy itt vagyok, annyi idő után:
attól, amit e más-más nyelvű szók
vallottak, mint köz vallani valót,
hogy: „egyetértés”, meg hogy: „türelem”
meg: „az ellenfél versenyfél legyen”.
Úgy legyen, Erdély! Példáddal, mit adsz,
légy a szivekben hótiszta-magas!
 

1956. január

 

 

 

A költő felel

 

1

Dolgozom: küzdve alakítom
nemcsak magamat, aminő még
lehetek, akinek jövőjét
az „ihlet óráin” gyanítom;
formálom azt is, amivé ti
válhattok – azt munkálom én ki:
azt próbálom létre idézni,
azt a lényt, ki még csak agyag
bennetek s halvány akarat;
akire vágytok,
amikor sürgetve mondjátok:
költő, előzd meg korodat!
 

2

Nagy föladat; mert nemcsak bátor
nyelv kell rá, de fül is! Mert valahányszor
azt hallani,
barátaim, hogy valaki
nekiszántan
előre rohant a korából,
egy új, egy tiszta tájig,
valójában
a kor maradt csak hátra tőle,
még jó, ha nem ekkép süvöltve
a föl-fölbukó uttörőre:
– Hova fut? Elbujt! Játszik!
 

3

Játszunk – igy száll énekünk fel.
Játszunk
szavainkkal és életünkkel,
mert, jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk.
Legyetek értelemmel hát irántunk,
mert nincs vállalkozóbb s bizakodóbb
szerzet minálunk;
a rosszat nem szántszándékkal csináljuk,
csupán a jót.
 

4

Ide teszem az akácról az illatot.
Ide teszem a Dunáról a fényt,
leányról a mosolyt, a fiuról a dacot;
ebből csinálok költeményt,
hogy gazdagodjatok.
Mert az illat a fán mégsem kevesebb,
sem a vízen a fény;
a lány s fiú csak szebb s elevenebb
s magam is több vagyok, ha én
általam erősödtetek.
Semmiből nem lesz semmi? S ára van
mindennek, ami valamire jó?
Babrálva e világ dolgaiban
valami mégis ujdonan
marad kezünkben, olvasó!

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]