Abbahagyott versek1

1949

 

 

 

 

 

Egy varázslatos könyvszekrényről

Magányos gyalogútjaimban meg-megállok egy könyvszekrény előtt, s elgyönyörködöm a polcain sorakozó könyvek szemlélgetésében. Szívem is belemelegszik, ahogy tartalmukat fölidézem; mert ismerem valahányát, de szinte betéve. Itt van, mindjárt ez a kis vaskos-zömök új Csokonai-életrajz, illetve lélekrajz, illetve korrajz és versmagyarázat; amit Petőfiről írt könyvemben valaha magam elé tűztem, mindazt e könyv valósította meg, makulátlanul. Mellette egy kötet gerince hosszán ezt olvasom oldaltbocsájtott fővel: „A kölesdi harc, hét énekben”. A kötet vékony, de szinte gőzölög belőle a sűrű sorú hősköltemények férfias vér-, hónalj- és ménszaga, az őszi mezők párája, bruegheli tanyák kéményfüstje. A következő kötet címe „Fejjel a falnak”, csak én tudom, hogy ebben nem oktalan vállalkozásról van szó, hanem épp nagyon is okosról: a szellem sziklarepesztő feladatairól. Nem állhatom meg, hogy ajkamat ne hagyja el egy-egy „remek! pompás!”. Két testes kötet ezt a közös címet viseli: „Borsó a falra”. Ezek – a két világháború közti időből – irodalmi és társadalomtudományi tanulmányokat tartalmaznak, világlóan jóserejűeket, mint egykorú címük is mutatja. A polc túlsó széle felé két újabb kötet gerincén ez aranylik: „Mennykő a csalánba”. Ezekben vannak azok a szikrázó vitacikkek, azok a csattanó feleletek, amelyeket évek során a félreértésekre és félremagyarázásokra azon nyomban el-elsisteregtem, oly nemes hévvel, hogy igazán méltóságomon esik csorba, ha utána még emberi nyelvre is lefordítom azokat. Ebben a könyvtárban sorakoznak soha meg nem írt műveim.

A legdíszesebb helyen egy arasznyi vastag versgyűjtemény áll. Csak a címe szerény. „Ami a művi népirodalomból már megmarad.”

Halott művek vajon? Elvetéltek?

Ezek a művek számomra nem halottak; ismétlem, ismerem alakjaikat, cselekvényüket, mondandójukat. Élnek annyira bennem, mint az elolvasott könyvek; hisz lelki szememmel tízszer-hússzor is elolvastam – szinte a valóságból olvastam ki őket – azonközben, hogy tervezésükkel foglalkoztam. Halva születtek? Hisz meg sem születtek! Egynémelyikük bizony a megszületetteknél is kedvesebb. Emlékükhöz nem fűződik semmi gond, semmi kín, semmi robotolás, hanem csak a fogantatás öröme: az pedig e téren sem pillanatnyi.

Bevallom, ha igazán kedvemre való prózát akarok olvasni, ma is azt a hatalmas arányú, többkötetes regényt veszem elő, amelynek nem is első része vagy bevezetője, hanem puszta helyszínrajza (amint jelezve volt: „körképe”) Hunok Párisban címmel látott napvilágot, s amelynek épp azért nem lesz folytatása, mert belőle, szégyent látni, ennyi is napvilágot látott. Ha szellememnek való színdarabot akarok élvezni, annak a „Korunk hősei” című ciklusnak valamelyik darabja elől húzatom fel a függönyt, amely ciklus a Lélekbúvár-ral nyílt meg és zárult is le azonnal, holmi érzékeny virág kelyheként mások számára. A „Népfi”, az „Ostyasütő”, „Igazság bajnoka” és a ciklus többi darabjának ugyanis csak megírásától ment el a buzgalmam, de nem teremtgetésétől. Ez a tervező-álmodozó élvezet a legtisztább: ahol érzi, ahelyt javítja is a hibát; ami által a mű mindig a lelkiállapot kívánta, vagyis mindig a legmagasabb szinten szárnyal.

Ifjúkoromban a versek átvett tüze néha a szem megnedvesedésében ütközik ki, néha a bőr kínos-kéjes borzongásában, a gerincoszlop közepe táján. Ilyen hatású versre jobbára már csak a fent írt könyvesszekrény versgyűjteményében akadok. Ott sem mindenütt. Az a vaskos versgyűjtemény eszerint két részre oszlik. Azokra a versekre, amelyekből egy sor sincs megírva és azokra, amelyekkel ez kisebb-nagyobb mértékben megesett. Az előbbi elismerő szavak természetesen az első csoportra érvényesek, azokra a versekre, amelyeknek, szűzin, egy betűjük se került papírra. A másik csoport darabjai, amelyekből egy-két sor elkészült, fél lábbal már a bírálhatóság területén állnak. Különös fél-lények a szándék és a megvalósulás közt. Megvalósult részleteikkel gátat vetnek az én képzeletem oly élvezetes csapongásainak a szabad űrben, ám ugyanakkor másoknak, hogy azt ne mondjam: a kívülállóknak épp ezekkel a papírra vetett részletekkel nyithatnak oda utat a meg-nem-teremtett művek különös világába. Úgy érzem, ezeknek új fejezetet kell kezdenem azzal a komolysággal, ami minden létezőnek kijár. Viszem hát ide az olvasót, ha ugyan e könnyed bevezetővel sikerült felébresztenem figyelmét ehhez a tárgyhoz, amely lényegében csak annyiban könnyed, vagyis szórakoztató – amennyiben minden művészi alkotás az.

 

Némely költői alkatról

Társaságban, társalgás közben meg-megesik, hogy amikor valaki belefog a mondandójába – mert rákerült a beszéd sora, vagy mert éppenséggel megkérték rá –, ugyanakkor másvalaki is szóba kezd, elvonja a figyelmet. Az első beszélő ilyenkor vagy elhallgat, vagy – fölemelve a hangot s riadt tekintettel legalább egy érdeklődőt keresve – konokon végigmondja a magáét; ha a végén a puszta mennyezetnek beszél is.

Hogy annyi verset abbahagytam, az nyilván összefügg azzal a megfigyelésemmel, hogy a társalgás ilyen pillanataiban én törvényszerűen elhallgatok. Láthatóan azok jellemcsoportjába tartozom, akik úgy érzik – nem mindig jogosan –, hogy az eszmecserében fontosabb annál a néha olthatatlan szükségnél, amely szóra bír bennünket, az a másik, amely odahallgatásra, figyelésre, új dolgok megtudására sarkallja az embert. Magányban nőttem fel, pusztán. Kérdezés nélkül vajmi kevésszer beszéltem, ezt eléggé belém nevelték. Írni viszont csakis önként, csakis belső felszólításra tudtam. Természetem hallgatagságának lehet köze ahhoz, hogy ilyen belső felszólítást rengeteget kaptam. Úgynevezett téma mindig töméntelen forgott a fejemben. Ezt mind megírnom egyszerűen képtelenség lett volna. Ezzel máris fontos keresztúthoz értünk.

Aki megszakít valamit, az lemond valamiről; aki lemond, az pesszimista. Én mindig azért mondtam le valamiről, mert egy más dolog még jobban vonzott. Az elfordulás mögött tehát éppenséggel nem lemondás volt; inkább telhetetlenség; a szegény ember kapkodása a lakodalmi torban; nagyobb volt a szemem, mint az erőm. Vagy csak a kellő rendszerességnek voltam híján? Azért tettem sutba annyi dolgot, mert – munkabírásomat nézve – öt élet is kevés lett volna valamennyi megvalósításához? S talán azért is, mert – őszintén szólva – valami nagyon az írói pálya sohasem csábított. Aztán – még egy vallomás – a kezdet ment nekem, úgy tapasztaltam, legjobban mindenben.

Regényről vagy drámáról szólva az ember alszik egyet az ilyen kezdeti sugallatra, nem kap azon nyomban ceruza után. De vers jelentkezésekor nyugodtan írószerszámért nyúlhat; a Múzsa effajta súgása a tapasztalat szerint néhány noteszlapon elfér. Ezeket elég engedelmesen följegyeztem. De hadd fedjek fel még egy személyes körülményt. Ezek a sugallatok engem csaknem mindig kora reggel, szinte a felébredés pillanatában értek. Ilyenkor viszont elég korlátozott volt az időm; föl kellett kelnem, dolgoznom kellett. Nem akarom a kenyérkereset áldozataképp ábrázolni itt magam. A versek megszületésére nagyjában az áll, ami a gyermekekére; kevés közülük az, amely azért nem fogantatott meg, mert nemzőik nem értek rá. Ha nem kellett munkába mennem, előbb-utóbb akkor is felkeltem, képtelen voltam félórákat azért ágyban tölteni, hogy akár a Múzsa suttogására is lessek.

Sok verstől azért álltam el, sőt sokat el sem kezdtem azért, mert megjelenésük reménytelen volt. Oly társadalomban éltem, amelynek erkölcse, törvénye ahhoz szoktatott, hogy a teljes kifejezést írói ábrándnak érezzem, vagyis hogy törődjem bele a rövidzárlatokba. De rendszerint mégiscsak egy-egy vers korai nyakaszegésébe törődtem bele, maga a mondandó épp emiatt foglalkoztatott tovább. Ezeket a mondandókat nemegyszer megírtam, több változatban is, gyakran tudtomon kívül. Nem szokatlan eset, hogy a helytelenítés vagy büntetés ösztökélően hat egy íróra. Ha forradalmi írásművet félbehagytam, ritkán a veszély miatt, az érte kapható büntetés miatt hagytam félbe. Sok verset a cenzúra csonkított meg örökre, ha a beadott s ottveszett kézirat egyetlen példány volt, a nyomtatásból hiányzó részeket pedig az emlékezet már képtelen volt pótolni. (Néha megmaradtak ezek a kitörölt részek, mint például, hogy csak ezt mondjam, az Ifjúság című elbeszélő költemény nyolc-tíz, még meg nem jelent versszaka.) Valamiféle szemérem tart vissza attól, hogy ezeket a részeket – egész verseket – emlékezetem alsó fiókjából most sietősen előszedjem, medáliának a mellemre.

De még ezeken kívül is töméntelen az ok, ami miatt egy író arrébb tol egy munkát. Az első köztük nyilván az, hogy elment tőle a kedve, azaz fellengősebb szóval: az ihlete. Vagy az ihlet rövidebb útra volt benzin, mint amilyet az író tervezett a nekibuzdulás első perceiben.

A szögre akasztott prózai műből egykettőre kipárolog a nedv, a költői érték –; cserbenfeledt prózai műveimről tán máskor mondom el a tapasztalatot. A töredékben maradt vers évszázadokig megtarthatja azt az értéket, ami épp abba a töredékbe került. A megrekedt prózai mű a fele falig felrakott épülethez hasonlít; a vers a befejezetlen aranyműhöz.

 

A kötelező abbahagyás

„Kevesebb több lett volna”, ez az egyik legfontosabb óvás a művészetben. Mindnyájan olvastunk már olyan verset, amelyet egy bizonyos pontnál írója helyében nagylelkűen elnyisszantottunk volna, amelynek felét kitöröltük volna – épp a maradandó másik fele kedvéért. A vers mindent kibír: nevetést, dührohamot, megvetést, csak azt nem, hogy ásítsunk fölötte: hogy abbahagyását áhítsuk. A vers alaptörvénye ugyanis, hogy minden sora valami meglepetéssel bukkanjon elénk, hogy figyelmünket egy fél sor erejéig se eressze el. A szépség – lélektanilag mérve – nem egyéb, mint a kellemes meglepetések és felismerések egy-egy csomópontja. Némely országban seregestől jelennek meg antológiák, amelyek a verseknek csak ezeket a csomópontjait közlik, a vers többi részét elhagyják. Újra és újra alakulnak bölcseleti és irodalmi irányzatok, hogy a szeszpárolás mintájára a versből kipárolják a „tiszta költészet”-et. Ez badarság, olyanfajta, mintha valaki a „tiszta élet”-et akarná kipárolni egy eleven emberből.

De a versek magvának, csontszerkezetének kitapogatása annál tanulságosabb. Ennek érdekében még egy kis próbaoperációtól, a költemények élveboncolásától sem kell riadoznunk. Mint minden téren, a költészetben is végtelenül ártalmas és éppannyira ellenszenves az a szakmai gőg (és gyávaság), amely a műhelytitkokat őrzi. Sőt gyártja, a művek fogantatását, keletkezését izgalmas homályba, valósággal papi rejtelembe burkolván. Holott épp a leleplezés volna izgalmas, mert valóban van ott homály, kibontandó rejtelem.

Rengeteg az olyan vers, amely kerekségét a szerencsés pillanatban történt odacsapásnak köszönheti. Legfájóbb a jó verseknek az a dandárja, amelyet alkotójuk azért semmisített meg, mert nem tudott a végükre jutni. Ez azonban már megint új fejezetet kíván.

 

Méltó befejezetlenség

Vannak tehát versek, amelyeket – a torzók mintájára – épp befejezetlenségük tesz megrendítően széppé. Vörösmarty verseinek utolsó lapján ez olvasható:

 

Fogytán van a napod,
Fogytán van szerencséd,
Ha volna is, minek?
Nincs ahova tennéd.
Véred megsürűdött,
Agyvelőd kiapadt,
Fáradt vállaidról
Vén gunyád leszakadt,
Fogytán van erszényed,
Fogytán van a borod,
Szegény magyar költő,
Mire virradsz te még?
Van-e még reménység,
Lesz-e még hajnalod?
Férfi napjaidban
Hányszor álmodoztál,
Büszke reményekkel
Kényedre játszottál!…

 

Egy kettétört vers egy kettétört életmű, egy kettétört élet végén! A halál minden életet úgy pusztít el, hogy kettétöri: a vers nyilván azért hat ránk külön a befejezetlenségével is. Ismerjük Arany szárnyaszegett verseit. A Juliska emlékezeté-nek négy első sora után ezt vetette papírra: Nagyon fáj! Nem megy. Mint a lelőtt, a földön még egyet-kettőt rebbenő madarak, olyanok ezek a versek ezzel az egy-két szárnycsapásnyi ütemükkel. Íme, az öregedő Arany arcképe, abbahagyott vázlatban:

 

Vén vagyok már – Isten látja! –
Minden ember „ura-bátyja”,
 
Bár még ötvenim felén;
Leng fehér zászlója főmnek,
Megadásul az Időnek:
 
Tőle békét esdem én.
Kik velem egyenlők korban,
Még virulnak férfi-sorban…
...................................................

 

Ismerjük Tóth Árpád s más költők töredékben maradt költeményeit.

Mint mondani szokás, ezek a kevéssé ismert töredékek az ínyencek kedves falatjai.

De általában nem sok töredéket élvezhet a műértő szem. Lírai töredék Petőfitől például talán csak egy maradt hátra. Van okunk gondolni, hogy ha több volt is, ezeket ő maga semmisítette meg. Versfogalmazványait is mind eltüzelte, mégpedig oly félős vigyázással, hogy rengeteg piszkozatából, első kéziratából mindössze néhány ívlap maradt reánk, olyan, amelyből munkamódjára s ihletének működésére következtethetünk. Nyilván korszakának hatása alatt tette; a romantika – és hajdan a sámánok kora – élt abban a különös hiedelemben, hogy az igazi költő révületben alkot, s így ajkáról vagy tollából egyvégtében, azon készen folyik a vers, mert vagy súg a Múzsa, vagy nem. Megérthetjük, hogy a költők általában büszkék szoktak lenni rögtönző képességükre, vagy arra legalább, hogy könnyedén dolgoznak, erőfeszítés, verejtékezés nélkül. Első fogalmazványait Ady is rendre elpusztította.

A versírás, mint tudjuk, hol szórakoztató, hol áldatlan szöszmötölés; a gyors megoldás ritka eseteit nem számítva, leginkább az óraműves vagy a vegyész munkájához hasonlítható. A képességen (s kézügyességen) kívül türelem kell hozzá; nem is türelem, hanem belefeledkezés, mindaddig a meglepő pillanatig, amíg a mű ketyegni nem kezd, illetve jelt nem ad, hogy kész a robbanásra. A mű akkor lesz mű, amikor lélek száll belé. Néha száz sáralakzatot is felgyúr az ember, amíg egy megmozdul. Léleknek az élő mondandót nevezem. Ez a legfontosabb, de ez mindaddig alaktalan – nagy szó! –, amíg alakot nem nyer. Ezt megfogni, ez a művészet. Ehhez persze szívós szorgalmat kell tanácsolni. Néha azonban épp azt kell tanácsolni, hogy ne legyünk szorgalmasak; tudjunk szívósan várni is, vagyis elhalasztani valamit. Hadd mondjak rá példát saját tapasztalatomból.

 

Egy példa

Huszonkét éves koromban Párisban, az édeskés benzinszagban úszó Páris kellős közepén ezt a verset kezdtem írni a szemerkélő tavaszi eső elől be-behúzódván abba a kapualjba, amely elé épp a lökésszerűen jelentkező ihlet pillanataiban kerültem:

 

Elszabadúlt nyulamat csak a vad hold kergeti! Immár
 
fusson! előtte lapos végtelen még ez a föld.
Fegyveremet keserűn a magas Medvére lövöm ki…

 

Valósággal berúgtam már a kezdettől, már csak azért is, mert soha életemben még nem vadásztam. A nyúl természetesen Ozorán szaladt, holdfényben (amikor képtelenség nyulászni); iszonyú sebességgel s már az első sorokban is mély filozófiai értelemmel rohant. A még lapos föld azt jelenti, hogy a nyúl még egy Kopernikus és Galilei előtti világban él – ellentétben velem, aki már túl vagyok a hiú örömökön s célokon. A vers a vaskos valósághoz való visszatérés hatalmas elégiájának készült; a sáros tájban nehéz ökrök és parasztok cuppogtak, de valamiképp mindig éteri könnyűségű szellők és szüzek közelében; a költő konokan a hegyek taréján vándorolt a szabadság irányában. Komor prédikátorok, fellázadt falvak, elszánt szegénylegények sorsa és alakja volt a továbbiakban végigmondva. Helyesebben csak végigérezve, mert a vers az első tíz-tizenöt sor után megállt. Voltaképpen már ott megrekedt, hogy „végtelen még ez a föld”. A pentameter itt érezhetően megdöccen. Jól tudtam disztichonban írni (egyik költőbarátommal tréfából hexameterben leveleztem), a döccenést egy pillanat alatt kijavíthattam „végtelen itt ez a föld”-re. A vers formája így is zavart; túlságosan simának éreztem. Vagyis ezt a disztichont épp azért hagytam abba, mert könnyen ment. A mondandót, amelyet érdesnek, parasztian vaskosnak éreztem, „könnyűség” nélkül akartam folytatni. „Átmeneti” ütemeket írtam tehát, kísérleteztem. De mindvégig az a nyulas, holdvilágos vers lebegett előttem, arra készültem; írói pályára addig sohasem gondoltam; egyetlen hatalmas verset szerettem volna írni, mintegy magamnak.

Külső körülmények szabták meg, miért jöttem vissza Magyarországra. (Családi ügyek, s lejárt a körözőlevél határideje.) Lelkem alján, nem tudom, nem vonzott-e ennek a versnek a képzeletbeli helyszíne is, vagyis maga a megírandó-megírható vers. Itthon tovább írtam hozzá a kísérleteket. Kidobtam belőle a medvét (hirtelen nagy ellenszenvet éreztem ellene, amidőn megtudtam, hogy a Göncöl helyét bitorolja). Mindazt, amit első kötetem, a Nehéz föld darabjaiban megírtam, ebben az egy versben írtam volna meg, ha sikeresen át tudom lépni annak az egy „még” szócskának az akadályát. Akkor eszméltem rá, amikor a Nehéz föld megjelent, és épp a fő vers, az az egyetlen nagy alkotás hiányzott belőle. Még mindig folytatni akartam. Amíg rá nem eszméltem végül arra is, hogy tulajdonképpen annak a meg nem írt versnek lírai anyagából épült fel a kötet. Vagyis azt a verset épp erjesztő kovásznak kellett félretennem. Ma is azt érzem, abban a kötetben csupa „abbahagyott” vers van.

Ennyi minden rejtőzhet egy be nem fejezett vers mögött; ennyi minden az író számára.

Elképzelem azonban, hogy találhat e fagycsípte gyümölcsösben valamit az olvasó is. Megismétlem a szót: elképzelem; nem vagyok bizonyos benne. Ismeretlen területen járok.

 

Az abbahagyás művészete

Prózai műnél a kezdés és a befejezés kérdése, vagyis a szerkesztés dolga elég tudatos; a versnél meglehetősen ösztönös.

Ami egy műben fölösleges, az annak kölönce. Tehertétele, mérgezőanyaga. Amit egy írói műről le lehet venni, azt tanácsos azonnal levenni, mert úgyis leesik róla, ha ugyan nem rántja magával az egészet. Különösen a művek végére ajánlatos az ügyelet, itt szoktak tudniillik ezek is nőni a tengeri kígyók példájára. De mi a fölösleges? Erre bizony szerfölött bajos a válasz.

Mondjuk ki: mű az, amelynek élete, szívverése, valami lüktetése van; hacsak annyi is, mint a gyík levált farkának. Akár az eleven testben, ez a leglényegesebb, ez a kis dobogás, ez a titokzatos ketyegés. Vigyáznunk kell rá a versben is, ha életre hívtuk. Végzetes, ha valaki ezt a kis szívet, amelyet dobogásra bírt, akkora húsba csomagolja, hogy egyúttal némaságba is temeti. Akkora testet akar működtetni azzal a kis szívvel, akkora sziklát akar robbantani azzal a cseppnyi sűrített feszültséggel, amekkorára az képtelen. Akkor bizony jobb lett volna előbb megállni. A műnek – magától értetődően – halála a nehézkesség. Mindez az abbahagyás bátrabb vállalását, mintegy szakmai tudatos kezelését tanácsolná. Hogy azt ne mondjam: abbahagyásra szánt versek írását. A művek jelentős része azért marad csonkán, mert szerzőjük ahhoz a szívhez nagyon is megfelelő testet akart teremteni.

Verset ennek a szívdobogáshoz hasonló lényegnek a megragadásáért írt az ember. Mindegyik ezek közül az abbahagyott versek közül, amelyet itt kíséretül vagy tanulságul közreadok, egy-egy hálókivetés, türelmetlen hálóemelés. Nem mondom, hogy mindegyik emelésben ott a hal. Sőt azt sem tudom, ha van, melyikben van. Magát a vers abbahagyását is két, egymással merőben ellentétes okkal magyarázhatom. Azért hagytam abba, mert ez az emelés eredménytelen volt. S azért, mert azt a lényeget az első emelés napfényre hozta. Érzékeltesse ezt is egy példa.

1944 tavaszán éjjelente egy óriási téma foglalkoztatott. Az a pokoli látomány, hogy lassanként Európa egész lakossága a föld alá kerül hullának; egyetlen, hatalmas hullaként bomlik az emberiség a kontinens mezei alatt. S a mező tovább virágzik!

 

A hulla a földben sötéten nyúlik
 
végig Európán.
De az almafa ujra fehéren nyílik,
 
nem vért csöpöget rám!…

 

Legalább tíz szakasz kívánkozott utána. Másnap, láthatóan ugyanannak a magnak a hajtásaként, ezt jegyeztem le:

 

Mivel van a föld tele!
És zöld a fák levele!
Nem olyan, mint illene,
nem alvadt-vér fekete!

 

De úgy fordult, hogy hirtelen, nyugtalanító körülmények közt el kellett hagynom azt a falut, ahol akkor voltam. Ősszel, amidőn kabátzsebemből előkerült, a verset azért nem folytattam (noha emlékeztem hangulati folytatására), mert azt éreztem, hogy a lényege legelső epigrammatikus formájában is benne van; a versnek csak terjedelmét növelhetném, nem súlyát.

Már most ezeket a torzó verseket azért merem idegen szem elé bocsátani, mert hátha egyik-másikban benne van valami a lényegből, ebben az alakzatban is. Ha pedig van bennük ilyesmi, akkor az járhat némi tanulsággal.

Azzal, hogy semmi baj nem következik abból, ha a lényeget a lehető legegyenesebb mozdulattal próbáljuk megragadni. Az irodalom-újítók rendszerint azért újítottak, mert nekik az az új mód volt a könnyebb, mert másképp talán nem is tudták volna. Egyszóval a kisebb ellenállás irányában haladtak, átvágó utat kerestek. Amiket itt nyújtok, nem eredmények. Csak ösztökélők arra, hogy könnyebben vessük le a fölösleget, vagyis a már halott formát. A fát védi a kéreg. A költészetnek a kéreg, a „ráhűlt bőr” a gyilkosa. A költészet olyanformán újul, mint a kígyó: vedléssel! S merevedéssel pusztul. A frissességhez, hajlékonysághoz szeretnék kedvet adni.

 

Használati utasítás

Magáról a közreadandó anyagról hadd jegyezzem meg még a következőket. A könnyebb tájékozódás végett helyesnek véltem a sűrűben nyíladékokat vágni, a verseket nem az elkészült sorok, hanem az elképzelt egész vers műfaja szerint csoportosítani, ekként:

1. vallásos és bölcselmi költemények,

2. lírai, szerelmi és családi dalok,

3. ódák és elégiák,

4. leíró költemények,

5. hazafias versek,

6. elbeszélő költemények és hősköltemények,

7. elegyesek.

A hazafias versek közé soroztatnak a forradalmi és politikai versek is; voltaképpen ezek mind ugyanabból a gyökérből, a közösségi érzésből sarjadnak. A csoportokon belül a versek időrend szerint követik majd egymást; a dátum hiányzása azt jelenti, már magam sem tudom.

A verseket pontosan a kézirat szerint adom közre. Néha megesett, hogy – mintegy az utolsó pillanatban – jeleztem azokat a rímeket, amelyekkel fejemben a vers tovább szövődött, amelyekkel épp megszakadt. Néha a lap aljára – abban a hiszemben, hogy folytatom – odajegyeztem néhány szóval, hogy mit akartam kifejezni vagy érzékeltetni. Ezeket is közlöm, mintegy ezzel tartva fenn a jogot az esetleges folytatásra. Azokat a szavakat vagy sorokat, amelyek a kéziratban át voltak húzva, mint eldobandók, itt ritkított betű jelezze.

Nemcsak az a befejezetlen vers, amelyből sorok hiányzanak. Befejezetlen az is, amely – noha külsőleg kerek egésznek hat – az eszme kifejezésének, a belső értéknek dolgában hiányos; amelynél a tökéletességig való kidolgozást hagyta abba az író. Példaképpen egy-kettőt ilyet is felvettem.

De félek, túlságosan is felcsigáztam az olvasó várakozását. Meglehet, egyetlen üde cseppet sem tudok kielégítéséül nyújtani. Megeshetik, hogy amit a vállalkozásból meríteni lehet, ezzel a bevezetővel már ki is merült, s az olvasó akkor cselekszik helyesen, ha nem követ tovább. Magam sem tudom, kopár szikre vagy kertbe vezetem-e. Eddig jóformán emlékezetből beszéltem ezekről a derékba tört versekről. Szétskatulyázásukat is homályos emlékeim alapján terveztem el. Most rakom magam mellé az anyagot, hajtogatom szét, próbálom kibetűzni az el-elmosódott papírlapokat s rakom be őket az asztalra képzelt kis karámokba.1

A költészet mögött közvetlenül, García Lorca képzelete szerint, két alak áll. Fojtó-hurokjával, garrote-jával a fagyos nagyképűség és olajlevél koszorújával a mosolygó közvetlenség. Ezek felé küldve egy-egy szempillantást, nyújtom át mintegy felelősség nélkül ezeket a fura leleteket, s kérem az olvasó bocsánatát, ha úgy ítéli, hogy az első darab után abbahagyhattam volna.

 

 

 

1

 

 

 

 

A hajnalcsillaghoz

Hajnalban ébredek. Oh hajnali csillag,
latin néven akit Lucifernek hivnak,
 
a derengő égen
te büszke kihívás, szép káromlás, dárda,
emberi marokból legmesszebbre vágva –
 
te vagy a reményem!
Legtávolibb bolygó! Az égi hatalmak
elé előőrsnek, éber őrállónak
 
küldve, aki égsz fenn,
éjszaka s hajnal közt, mígnem a nap följön,
Te kitartó kis mécs a vaksötét földön,
 
te légy példaképem!
 

1923

 

 

 

Reggeli ájtatosság

Páris tornyai csengenek,
tengerkék ez a csengés – habja
mint magas szikla-szigetet
 
verdesi-nyalja
padlásszobámat. „Erre, erre
lépj ki már, erre a tengerre!”
Hajnali fél öt s a csoda,
a napi nagy csoda megint!
 
szobám fala
megnyílik s a résen beint
– mert sosincs békén a keresztény –
a kereszt az ablak keresztjén!
Mit akarsz ily korán, Uram?
Oh szólnod kell csak s én cselekszem:
 
utad utam!
Húnyt szemem ragyogva tekint Rád!
Hajadon fővel és mezitláb
haladok máris Feléd innen,
feledve, hogy még ágyban fekszem,
feledve, hogy nem reggeliztem,
haladok micsoda magosban,
feledve, hogy nem mosakodtam,
haladok feléd, oh nagy Úr,
 
borotválatlanul
és mégis tisztán a bűnök
fölött, tenger bűnöm fölött,
feledve, hogy már ezenközben
mennyit bűnözök, sőt bűnöztem,
haladok tróntermedbe, sőt
állok már trónusod előtt,
feledve, hogy – nyelved sem értve,
nem imádkoztam vagy tíz éve,
feledve, hogy nem énnekem szól
ez az ébresztő a toronyból…
– – – – – – – – – – – – – – –
és ahogy ébredek, úgy enged,
úgy párolog rólam kegyelmed,
– – – – – – – – – – – – – – –

 

 

 

Milyen hamar…

Milyen hamar megszokod a
fákon a lombot;
milyen hamar megszokod, ha
a lomb lefoszlott;
milyen könnyen véglegesnek
veszed a nyarat, telet;
milyen hamar elfogadnád
öröknek az életet…

 

 

 

A feltámadás

– A feltámadás? – Ott, a bejárónál!
Páncél, krinolin, frakk, suba.
Az angyaloknak tetszik a maszkos bál.
Itt áll Ábrahám, Don Quijote, Juda
minden virága, Kant, Caligula.
Caesar mellett Des Grieux lovag ágál,
Mert ki szebb itt is Manon de Lescaut-nál?
De búsan néz Krisztus, a múlt ura.
 
Krisztusnak nem tetszik a vásár.
Nem sikerült az ünnepély. A vendég-
sereg nem tudja, mi a mai illem!
– Ah, édes árnyam, ön itt? – S ön is itten?
Falstaff azt nézi folyton, mit ehetnék.
Egy hang: Mikor jön ki közénk az Isten?
Másik: Drágám beh szebb voltál, mint emlék!
– Mama, én most is izgulok még!
Töröld meg szépen az orrodat, kincsem.
 
Katica, épp ilyennek hittem!
Mivel csak magyarul írunk mi,
nem írjuk ide mind a szót,
az idegent, a bókolót;
ezt már fölösleges itt tudni –
– – – – – – – – – – – – – – – –
(„Fac ut credas!” stb. Megidézni,
amit egykor – képzeltél!)

 

 

 

Mint jó fogat…

Mint jó fogat,
párban halad
a tett s a butaság –
Nincs akarat
más lovakat
fogni eléd, világ?
Óh, hogy üget
bután a tett
és mily villám-sebes,
ha tettbe vág
a butaság –
 

1936

 

 

 

Vérem protestáló…

Vérem protestáló, de elmém feléd von
 
katolikus isten;
mert tudom, hogy sorsom nem kimért keréknyom
 
a porba sem, itt lenn!
Bár a féltékeny föld lábam le-lerántja
 
szolgai ütemben –
van mi fölemeli; a szárnyalás vágya
 
próbát tesz szünetlen – –
Nagy a föld. Vágyammal, mint a megveszett nyáj,
 
szélednék-szaladnék;
Fölnézek. Mint Gáspár, Boldizsár felett, már
 
halk, szelíd parancs ég – –
 

1937

 

 

 

Egy misztikus bölcselő halálára

Ahogy Dantét Vergilius,
őt egy idült furunkulus
vitte le a mélybe, hol
a lét értelme honol,
ahol – ahogy egyre várta –
ráébred a sors titkára.
– Mit leltél ott, Pál diák?
Benned volt a másvilág?
Szféra-dal helyett kukac
hullt füledbe, így igaz?
Mit súg az a kis bogár,
ki rágcsálva muzsikál?
– – – – – – – – – – –
(Fény és eső; isten és ördög;
veri az ördög a volt feleségét,
– az angyalt!)

 

 

 

Bántam is már…

Bántam is már bármi vár
 
rám, amint
megesküdtem, a halál
élve meg nem kaparint!
Hogy birom víg arccal is,
 
daccal is
a végsőkig – – – – –
 
harccal is.
– – – – – – –
 

1938

 

 

 

Feltámadás II.

Férgével, savával a szorgos
föld, az anyaföld, a meleg,
lemossa rólam testemet,
leszed rólam mindent mi mocskos.
 
Kitörölve a szemüreg,
a csigolyák, a bordák sorra.
Mint anyámtól hajdan, topogva
várom ünnepi ingemet.
 
Mert áldozás lesz! Tegnap gyóntam!
Gábriel csöndít a toronyban
és maga Jézus mond misét!
 
Fussunk; nehogy egy utcasarkon
egy kósza vétek nyakonkapjon
mielőtt befogad az ég.

 

 

 

Panaszdal a szolipszizmusról

(Énekli egy filozófus)
Az almafa közé s közém
odaállt rögtön a vágyam.
Nem is az almát láttam én,
hanem a vágyam láttam.
Nem is az almát ettem én –
An sich sohasem lett enyém,
mit szívvel megkivántam.
Magamat kaptam vissza én
a lét-automatában.
Egy darab múltam állt elém,
vitt bárhova a lábam
s nem jövőm! Így vagyok szegény
e mindig-gazdag mában!
Hej, volna csak fejem helyén
példa okáért májam –
– – – – – – – – – – – – –

 

 

 

Mint Jónást…

Mint Jónást az utolsó
percben a cet a vízből
– hamm! – kiragadta,
bekap majd hű koporsóm,
elvisz e földi vészből
új feladatra –
– – – – – – – – – –

 

 

 

Szabad vagyok

Szabad vagyok, senki énrám
nem hallgat;
mindegy: ajkam áll-e némán
vagy jajgat.
Így kaptam a legsúlyosabb
hatalmat
– – – – – – – – – – – –
Határoznom egyedül kell
magamnak – –
 

1939

 

 

 

Csontvázam keresztjén

Felnőttem, kínra; ember vagyok, mint Te.
Főm lebillen, de nem panaszkodom.
 
Itt függök néma-konokon
csontvázam keresztjére fölfeszítve.
Ami puha, emberi, ami reszket,
ami fáj, ami fél, az az enyém,
 
a legromlóbb, az vagyok én:
a hús, a vér, a hő, az agy, a nedvek.
Mint bilincs, melyet otthagyott a foglya,
csontom a szabadító föld alatt
 
századokig is megmarad,
mint elmerült korok fehérlő szobra –
De én, leszállva erről a keresztről,
mely, mint a Tiéd ott a Golgotán
 
úgy meggyötör, talán –
– – – – – – – – – – – – – – –

 

 

 

2

 

 

 

 

Gyermekkor

Csősz elől futtomban falva
 
az volt az alma! – –

 

 

 

Dédanya

Egy délután megjött a dédanyánk.
 
Alig nézett reánk.
Forgatta fennen apróka fejét;
mint kényes varjú szaglált szerteszét
konyhában, házban, kertben, ól körül,
azt mondtuk rá, a végén felröpül,
s csak sertepertélt. Gyerekek, mi még
sohasem láttuk; az Alföldön élt.
Azt mondta „kotu” s nem lelt semmi jót,
meg azt, hogy „górál”, és mindent leszólt
elevent-holtat, főleg nagyanyát,
mert elcsábította az ő fiát –
– Ha! A! Azt kellett volna hallani.
Az ő fia! – Ha-a! Egy Kállay
meg egy cselédlány! (Mert az volt szegény
 
nagyanya annak idején.)
 
– Tudod milyen menyem
akadt volna Gyulavárin nekem
most ötven éve? Polgárlány! A-ha!
„Hagyja már ezt a zöldséget, nyanya,
szólt nagyapa, hallg…” – Dehogy hallgatok,
beszélek én, ha egyszer itt vagyok!
„Már unokám van, kilenc unokám!”
– Igen, mert sose hallgattál reám!
Ki hallgat az én szavamra! Pedig
itt a példa, hogy beteljesedik!
Egye meg az iz! – – –
(Mert ő – paplány! S kinyitja a konyhaajtót,
kifújja orrát két ujja közt illendően az udvarra.
„Majd a zsebemben hordom, kendőben!”
És Gyulavári a világ közepe!)

 

 

 

Az él most…

Az él most, ami volt. Megérted? Az lehet
csak élő ma nekem, mi holtan is követ.
Való vigaszt szivem csupán abban talál,
mi értem leveri a hitszegő halált.
Mi volt a mai nap? Gyáva órák kudarca!
De süt napként halott anyám győzelmes arca,
de áll, mint vár erős talpon a cecei
ledőlt zsellér-tanya, friss élettel teli,
de zümmög méhesünk, jön a méz illata,
jön méz-illatosan Kállay-nagyapa,
hozza a füstölőt, mert kaptárokat füstöl,
méhek donganak el a túlért saszla-fürttől,
palánk fölé kinő a kertszomszéd feje –
ott ahol már kinőtt a tökvirág – – –
(Amerre a képzelet épp kanyarodik, de úgy,
hogy érződjék: szabad asszociáció ez,
„imagination creatrice”! Nő-rím szabályosan
négy soronként.)
 

1935

 

 

 

Egy csillaghoz…

…Egy csillaghoz vagyok gyalogúton
egy partja-nincsen tengeren úszom,
ha nem szeretsz, ki ment meg, ki szeret?
 
Isten veled –
fogam szorítom, nincsen menedék,
ahol megállok, ott vár rám a vég.
Itt vagy birtokom, min uralkodom,
országom, mit meg kell hódítanom,
rabom, akit őrizve rab leszek,
 
Isten veled –
örömöm, mely mindig csak szomorit,
pokolkapu, mely mennyekbe nyílik.
Megállok néha, én vagyok-e én.
Mert nem vagyok az, ha nem vagy enyém,
te se vagy te, ha nem kellek neked –
 
Isten veled. –

 

 

 

Nem akarhatsz…

Nem akarhatsz olyat,
mit én ne akarjak.
Változz tiszta tóvá,
hattyú leszek rajtad.
Hogyha zöld erdővé,
szarvas leszek benned,
csak te is kivánjad,
hogy megmenekedjek.
Mint ki már mesét sző,
fáradt vagyok, csüggedt,
álmos vagyok, végy föl,
mint majd gyermekünket –

 

 

 

Csak ne hazudj…

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Csak ne hazudj. Nem vagyok beteg, gyermek
s már oly szegény sem, hogy fel így emelj.
Ha könnyezek, nem vigaszért esengek;
így könnyezik a szél körmeivel
küzdő hajós – a part, a hű valóság
szedi a könnyek vámját és adóját – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

 

Gyermekkoromban…

Gyermekkoromban
 
fogtam
két kézre így a poharat,
ahogy most édes arcodat.
 
Hogy ittam
 
az életet;
 
hogy bíztam
abban, ki ágyba fektetett.
 
Itt van
szivemben az a bizalom.
 
Itt van
az ismerős íz ajkamon – –

 

 

 

Én könnyen állom…

Én könnyen állom, ami fenyeget,
amíg veled.
Tán vágyom is rá. Benned van, amit
elveszthetek.
Karolnám ott is, a sír fenekén,
ami enyém.
Önző vagyok? Irígy? Csak a halál
önző, nem én.
Vagy bölcsebb. Vagy szavunknak odaát
értelme más,
és menedék lesz úgy is ott, ha rám
omol a ház.
S ahogy szeretnem kín s bú nélküled
s álom veled:
pár kell már annak a halálhoz is,
aki szeret – – – – –

 

 

 

Mi lesz velem…

Mi lesz velem – már nem is firtatom.
Bizonytalan lét könnyít, old, ez enged
világodból ki, számitás, haszon!
Hol semmiért szeretek és szeretnek:
már arra lengek. A félholdas éj,
mint rég Zrínyinek, lantot s görbe kardot
nyom a kezembe. A habzó veszély
kushadva nyalja lent a sziklapartot.
Csak kép ez; vágy. De valónál valóbb
a szív mélyén. Így könnyűl és így indul
ez a világ. A legalulvalók
így emelkednek szabad szavaimtól –

 

 

 

Cecén az árvíz után

Csak a sír, csak a sír, csak a dőlt
két kopjafa kint az öreg temetőben –
már az csak enyém… Az udvar előtt
minek álltam volna meg elsietőben?
Már szétsimították a romot is, mely
a ház – tele gyermeki, édeni ízzel –,
házunk volt egykor egy tünde időben.
Vadsóska, bürök nő ott, ahol állt
az asztalom egykor a tiszta szobában.
Én voltam a csizmás ifjú diák,
aki ott írt, járt, föl-alá a homályban,
száguldva hevét fél éjjelen át? –
– – – – – – – – bólog a bodzafa-ág
– – – – – – – ahol álltam.

 

 

 

Nyugtalan volt…

Nyugtalan volt a kisgyerek,
de nem sír már, de mosolyog.
Dél van. A lomb, a levelek
résein a nap rácsorog.
Mert odatolták, fa alá;
ott fekszik, fülel. És nevet;
ahogy anyja – épp mosna rá –
meg-megcsobbantja a vizet.
Micsoda nyár ez! Népre nép
hullt és halt, ahogy lett oka.
Nézi anyja a kicsinyét,
nem sír-e? Most jön a foga –
 

1943

 

 

 

Hamar megőszülök…

Hamar megőszülök. Neked egy szál fehér sincs
 
fiatal nyers hajadban.
De érték milyen az, ami mert nincs, azért kincs?
 
Gyorsabban én haladtam.
Énrám már hó esik. Én már magasban járok,
 
ahol madár se szólal.
Délszaki, lombja-sok síkság a te világod.
 
Termékeny folyamokkal –
Én tudom, mi a tél. És ládd a hóban házat
 
csinálok, menedéket.
Hogy mire felkerülsz – – – – – – – –
 
mehessek majd elébed –

 

 

 

3

 

 

 

 

Ahogy sötétül…

Ahogy sötétül, felkattantom
a villanyt, fröccsen szinte szét a fény.
Riadtan éjbe rezzen kint az alkony.
Éj van megint. Mily üres és szegény –
Nézem a lámpát s újra elkattantom.
Gyere csak vissza, te, kit a zugolyból
a csillogó fény fegyvere kivert:
lágy szürkület! Ülj lábamhoz, dorombolj.
ismerd meg – – – – – – – híved.
– – – – – – – – – – – – – – –
Emlékezem a régi estetekre,
amidőn, mert az olaj drága volt,
el-elnéztem hosszan, merengve
mily drámát játszik a kis ablakok
rőt szinpadán a lelkes naplemente –
 

1931

 

 

 

Beh gyönyörű…

Beh gyönyörű ház és vidék,
fényes üzem, szapora gép
 
ez a fiatal anya;
hűvös forrás, tavaszi rét
– – – – – – – – – – – – –
 
mosolya, szembogara.
– – – – – – – – – – – – –
(Ahol az emberiség készül.
Van tiszta gyár is.
Az anyaghoz tudó férfiak,
a munka értésével.)
 

1934

 

 

 

Megtörte, rágta…

Megtörte, rágta, őrölte, kiszívta
és félredobta aztán testemet
a termelés, a zord üzem, a szíjra,
szíjról idegre forgó gépezet.
Szabadon, könnyen, ócska hulladék,
használhatatlan rongydarab e földön,
szállhatok végre, nincsen ami kössön.
A sűrű szennyből tiszta buborék,
lebegj óh lélek a mocsár felett!
Egy hétre újra ember lehetek.
Futott a gépkocsi a hegyre, minden
kanyarnál úgy ismételte magát
a lenti táj köröttem, mint szelíden
barátkozó leány a mosolyát.
Melegült, tágult – majd minél nagyobb,
annál ködösebb lett a föld, az élet.
Oly jó volt éreznem, hogy az egésznek
fölöslege, búcsúszava vagyok.
Egy csöpp nem hull, egy fűszál nem nő másképp,
ha egyenesen a felhőkbe szállnék.
Feltünt a csúcs, a nap mögéje dőlt el.
Puhán, simán, mint atyai tenyér
emelt a hegy egyetlen lendülettel
áldozatul a vérző nap elé – –
 

1936

 

 

 

Népi író

Mint a madár a faágon,
szálldosok kis családfámon,
dalolom tavaszon-őszön
ezt az ősöm, azt az ősöm – –
Bogról bogra, ágról ágra,
nagyanyáról nagyanyákra.

 

 

 

Az álom mind betellett…

Az álom mind betellett
Megcsalt akinek kellett
Elárult akitől vártam
Fürdik vidul a szívem
Gyönyörű biztonságban
Mi mulandó volt elmult
Mi hullandó volt elhullt
Mint egy viharzó tenger
Megcsillapult minden mult
Várnom már semmit sem kell
Ím semmi bajom gondom
Sose voltam így otthon
Ebben a tág világban
Béke vagy isten – –
– – – – – – – megtaláltam

 

 

 

Óda

Ez csak a kisebb baj: mérged valahogy lenyelem, de
hogy veszi majd be paraszt-gyomrom a hódolatod?
 

1939

 

 

 

Öt éve…

Öt éve vagy halott, de eltalálnál
a temetőből jövet még idáig
– nincs változás – a régi kávéházig,
hol vártam rád; hol utolszor te vártál
 
e sarokban, e füst-zsuppos homályban.
Mint csőszkunyhóban dideregtél benne.
Esett. Vitáztunk nekikeseredve.
Már „őrült” voltál, de még én se láttam.
 
Már az se vagy. Már annyi sincs belőled.
Az elfolyt, a rég itt-ringott időnek
partján magamban ülök hallgatag.
 
Nem vagy. Oly képtelen, mintha azóta
az egész világ megtébolyult volna
és neked volna folyvást igazad.
 

1942

 

 

 

Kigyúladt hajó…

Kigyúladt hajó az ég tengerén,
 
sűlyedsz nap, szép napom!
Micsoda rakomány remény
 
indúlt felém
az ifjúsági kék habon –
Most merűl el e véres alkonyon
 
és hágy e hidegen
 
sötétlő szigeten
 
magamban –
Most múltam hatvan – (?!)
 

1942

 

 

 

Mester

Ültünk körülte.
Mint kés a kést
úgy köszörülte
az ész az észt.
Aztán ő elvonult –
Mi meg: egymásnak!
Hisz volt mivel!

 

 

 

Elöntött…

Elöntött gyorsan a harag.
Oka épp ettől húnyt el.
Így oltja el a parazsat
a habzón kifutott tej.
Csak sisteregtem félvakon,
a gőzben csak forogtam –

 

 

 

Egy alkalmazkodó hírességnek

A hatalom hűs enyh-helyén
áll csak el a vaj a fején – –

 

 

 

Nagy vagyok?

– – – – – – – – – – –
Nagy vagyok? Kiemelkedő?
Mint most a házkémények,
 
hol a tető
 
leégett.

 

 

 

Lábam előtt…

Lábam előtt néhány darabnyi
nedves fa, nem tud lángrakapni,
 
csak nyöszörög, csak füstölög.
Rágyujtok én. Bekapja tüstént
a kandalló dohányom füstjét.
 
Köhögök, hamuba köpök.
Ez a tél. Ez negyven után a
magányos férfi éjszakája
 
karácsony és ujév között
idegenben, akár itten
Párisban; megverte az Isten –
 

1946

 

 

 

4

 

 

 

 

Szántás szélén…

Szántás szélén egymagába
üdezöld még az akácfa,
de lábához a levél,
de alája, ha a szél int,
pirosan dől a levél, mint
már csak a rogyásra gyáva
sebesült alá a vér.
Bokáig piros csatakban
küzd szerteszét szakadatlan,
utolsó percig a nyár.
Emelt arccal néz az égre,
szálanként kell, hogy letépje
mosolyának lankadatlan
vonásait a halál – –

 

 

 

Ünnepély

Milyen finom úri szalon;
mennyi vörös és arany!
Csöng lépésem az avaron,
új ajtó nyíl hangtalan.
Nyílik szoba szoba után.
Süt a délutáni nap –
mintha csillár szórna reám
kristály-törte sugarat.
Lépek tovább. Hol a gazda?
Mért üres minden terem?

 

 

 

Az erdő néma már…

Az erdő néma már,
nem száll csak egy madár,
az se a fák fölött,
csak a törzsek között.
Mint hogyha járna
ott házról házra,
hogy éjszakára
lakást találna.
Egyre sötétebb
körül az élet
s im’ szived szárnyal
riadalmával –
Már minden zárva,
csak a halálba
nyíl – mondja vágyad,
menedék, – várnak!
 

1937

 

 

 

Október

Ülök a ház mellett,
süt a nap.
Süttetem a nappal
magamat.
Meleg október van,
szép idő.
Takar a fény, mint egy
keszkenő.
Takar a fény, mint egy
régi szűr.
Szívem öregesen
melegűl – –

 

 

 

Egy láncrakötött csónak…

Egy láncrakötött csónak
hasalt, mint megkötött kutya,
s dobta fejét ide-oda
nagy udvarán a tónak – –

 

 

 

A recsegő ág…

A recsegő ág
szava kell nékem,
a recsegő ág
nagy jajszava a szélben,
azt az én torkom
fújná serényen.
A recsegő ág
panasza indul,
a recsegő ág
zokog ki szavaimból,
mit is tudhatnánk
mást negyvenen túl.
A recsegő ág
– – – – – – –
– – – – – – – –
(Az emlék – egy recsegés;
a szépség: recsegések mélyéből;
mint viharban távoli zene.)

 

 

 

Bakakorzó

Suhan a szél, pici zápor
zuhan le a gömbakácról;
süt a nap; mint öntött arany
olyan az a röpke zuhany.
Fut a kislány a fa alól
oda, ahol a nóta szól –

 

 

 

Egy jót lélekzeni

Egy jót lélekzeni,
tán még segíthetne.
Belélekzeni
a kék fellegekbe.
Beinni a mennyet,
azt a habos távolt.
A tüzet a napból,
mint egy jó pohár bort.
Estéli mezőkről
a harmatos zöldet.
Szelek síkosságát,
a holdból a csöndet.
Az egészből azt a
rejtező langy titkot.
Az altató istent,
akit már gyanítok – –

 

 

 

Emlékszel…

Emlékszel, mikor korcsolyáztál,
a hártyavékony jég alatt
a vízfenék hosszú füvére,
a halra, amely felriadt?
Roppant a zöldes jég. Rohantál.
Lábad köré csillag repedt –
Rohantál s rohant sziporkázva,
dörögve a csillag veled!
Rohantál versenyt a veszéllyel.
Míg siklasz, fenntartod magad!
– – – – – – – – – minél bátrabb
vagy, annál biztonságosabb –
 

1940

 

 

 

Az X.-i csatatéren

– – – – – – – – – – – – – –
Megmosolyogtat biz ez is,
hogy a gödörben, az ágyú helyén,
nem virág nőtt ki, hanem egy szerény
 
szamártövis.

 

 

 

Épül a házam…

Épül a házam, nem is ház ez,
ha elkészül is, csak ház-váz lesz:
négy ágfára zsupp nád szegezve,
három lépés hosszba-keresztbe.
Cella lesz, de szabad, magányos,
tapasztva szöllőm oldalához,
ha berakom majd a szöllőt is.
Addig csak tíz gyümölcsfát őriz.
Cella lesz s én a remetéje,
költözvén a táj tetejébe.
Életemet fogolyként töltöm.
A nap s a hold lesz börtönőröm!
Erős ház lesz, hisz terve is már
véd és emel, melegít s táplál –
– – – – – – – – – a remetét
a tanítvány fa-csemeték – –

 

 

 

Tavasz; a földön fekszem…

Tavasz; a földön fekszem. Két szememet lehúnyom
 
és két karom kitárva
és – mert boldog vagyok – síma tengeren úszom
 
és visz e tenger árja
s hajam lebeg utánam és már fiatal asszony
 
vagyok, mert az esik jól,
de miért: rég halott már? Mert messze kint a parton
 
egy harang angelust szól?
Mert nincs különb tenger a kéklő képzeletnél?
 
mért nem elég egy végzet?
– – – – – – – – – – – – – –
(De mit kínál – más végzetként vagy végzetek
egész soraként – a szabad asszociáció? Tréfásan?)

 

 

 

Árvíz

Fú a szél, fú a zord, az északi,
tajtékok fehér hadát kergeti.
Ezer meg ezer gúnár-nyak sziszeg,
repül a sáros áradás felett
 
a meglazult
gát felé széjjeltépni a falut!
Fú a szél, fú; a gyümölcsfák között
 
felpuffadt dögök
és bútordarabok kerengenek,
míg utat lelve el nem lengenek…
Még áll a falu, de kint a tanyák
világa már titkos szigetvilág,
 
Polinézia
a cigánydombok két sor putrija.
Fú a szél, fú, vén harang szava szól,
minthogyha szólna tengermély alól.
Mire emlékszik ez a víz, milyen
bosszút venne meg az embereken?
Le-lehajlik a sudár jegenye
 
állni dacos feje,
leng rajta torz győzelmi lobogó
 
gyanánt boglya-csomó – –

 

 

 

Verte futó nyáját…

Verte futó nyáját a villám-
 
botú vihar –
Láttalak, tó, tajtékaid vad
 
kosaival!

 

 

 

Az angelus…

Az angelus, amely napfényben bongott nemrég,
alkonnyal érkezik; jönnek az őszi esték –

 

 

 

5

 

 

 

 

Egy humanista költőhöz

Te is! Te is, barátom? – Elhagynád hivatásod?
Hagynád – te! –: legyen úrrá a sötétség a földön?
Egy pillantást köréd: a legszebb ősi ösztön,
a szív lázadása hunyóban máris, látod!
Vitted te is a fáklyát, melynek ragályos lángja
lángok ezerét kelté ragyogó értelemre;
csattogott bár a korbács s a szolga tűrt sziszegve,
volt, aki tanította legalább jajdulásra.
Most hallgat kint a nép s ha száját szóra nyitja,
torz ugatást hörög csak, mert újra állattá lett;
mint egy belőle, mondom: nyelve is áruló lett;
és már maga sem tudja, mi az igazi kínja.
Szólalj meg hát, vívódó, s úgy, ahogy egykor kezdted:
arccal a zivatarba! s megint: fortissimóval!
Add meg csupán a hangot! lobogó ifjú kardal
szakad föl diadallal, versenyez majd körötted!
Ha pusztul ideálunk, az igazság – dalolva
pusztuljunk vele mink is, elégő hittevőkként
átkozva bíráinkat, szörny máglyánkat, az önkényt
és küldve himnuszunkat egy tiszta, messzi korba!
Magadra maradtál? De micsoda szép seregből!
Kezdd rá, amit nem is kezdeni: folytatnod kell,
hogy: nunquam revertar! vagy – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – azt a fáklyát kezedből!
 

1929

 

 

 

Fáj, fáj…

Idegen nékem már e táj –
Minden, mi benne vonz, hív és tart,
csak az, hogy fáj.
És ez a nép is, ez a nép –
Enyém csak az belőle, mi
tört, vert, cserép.
Csak fáj és fáj, miért fáj folyton?
Fáj, fáj: így emlékeztet, oktat,
hogy ő az otthon – – – –
– – – – – – – – – – – – –
 

1932

 

 

 

Letartóztatás

„Kezeket fel!” – Micsoda rossz regény!
s e komor arcok! zord tekintetek!
s a motozás! – A század elején
pörgethettek ily ócska filmeket –
Most érzem, semmi sincsen a helyén,
mily rossz a rendezés e földtekén!
A rémülettől bár gyomrom remeg,
látom az embert, látom a szegény
ripacsokat, a bárgyú szerepet! –
Író vagyok és duplán szenvedek – –
 

1933

 

 

 

Van egy hazám…

Van egy hazám még a hazán túl,
a haza meleg közepében,
mint a magház a gyümölcsében.
Belőled sarjadtam, Dunántúl.
Fentszállt életem már köröz le.
De már nem emlék, nem is vágy visz
a Sió, a Kapos, a Sárvíz
vidékére, a szülőföldre.
A súly visz csupán. Egyenesben
repültem fel, ez a bizonyság;
meglőtt madárként zuhanok rád
– – – – – – – – mind sebesebben.
 

1935

 

 

 

Miért is, miért is…

Négy-öt magyar helyett magam:
csak én kérdezek, hangtalan.
Négy-öt magyar – egy nép helyett
csak én ejtem le fejemet.
Hol van a többi? S van-e még?
Nézem a társak hült helyét.
És várom, hogy mellém ki ül.
És várok reménytelenül.
Miért is, miért is, miért?
Szenvedj és halj meg semmiért!

 

 

 

Őrző…

Őrző úgy voltam, kutya voltam,
csak vonítottam és csaholtam,
kiverve nem csupán a házból,
kiverve a ház udvarából,
nádasok körül kóborolva,
elriasztva és megcsúfolva,
fagyot harapva, szelet nyelve,
meghallgatást sehol se lelve,
tátott számat már a mennyboltra
fordítva a tébolyult holdra! – –

 

 

 

Gyászinduló

Üdvözlet néktek, kik harcoltatok,
harcoltatok és halni tudtatok.
Dicsőség nektek, kik meghaltatok,
halálotokkal példát adtatok.
Ti felkelők, ti bátran elesők,
ti bírák előtt büszkén meredők,
ti lábon álló, élő temetők,
menekülők, titkon elvérezők,
oh míly magasra léptetek sötét
korunk fölé, mely élni-halni félt!
Míly tiszta csúcsról néztek már felénk.
Takarjátok ki kebletek sebét.
Özvegyek, árvák, úgy könnyezzetek:
századok sírnak majd helyettetek.
Apák, anyák ránk úgy tekintsetek:
hogy a jövendő lett gyermeketek.
S mi gyászolók, mi lépjünk mind elő,
a gyász minékünk zord keresztelő,
emelődjék arcunk, a könnyező.
A közös kín a legnagyobb erő.
Mondjuk példának a kicsiny magot,
ki hivatást a föld alá kapott,
ki élni akkor kezd, midőn halott –
Ki népért halt, már fel is támadott.
Mert nem múlik a földön semmi sem,
se hő, se fény, sem erő semmilyen,
alakot cserél csak rejtelmesen –
Eszméért halni ne félj hát te sem.
A Quadalquivir vize nem elég
kimosni bár a szenvedők sebét
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
Üdv s tisztelet a zászlónak, amely
a földre úgy hull, hogyha hullni kell,
hogy félországot fed színével el,
követői kiömlő vérivel –

 

 

 

Almásy-tér…

Almásy-tér… Hát itt is, itt e házban
a Szabó- és Varrónők Otthonában
is összeesküdtem én hajdanában.
Oh hány tenger vitt forró áramában!
Ki fejti meg a fordított szomjat? Miért
vágytam szivemből ontani a vért,
mikor ők kérték, a munkásokért,
s mikor ők kérték, a parasztokért?

 

 

 

Minden betűm…

Minden betűm egy-egy gyerek,
vérem az ő vérük,
ha csináltam, megfelelek,
felelnem kell értük.
Lesz idő, hogy megeléglik
hatalmamat rajtuk,
felnőnek és – – – – –
lelegyintik apjuk.
Útrakelnek, elvegyülnek
– – – – – – – – – – – csinálnak
megismerem – – – – – – – – – – –
egy-egy unokámat – – – – – – – –

 

 

 

Páris körülzárásakor

Van Páris még? Remény már nincsen.
Látó szemünk mohón tekintsen:
gyüjtse hamar, amit lehet még,
fogy a mult és drágul az emlék.
Drágul az emlék, fogy a multunk,
oh be keveset is tanultunk:
vettünk abból, mi egykor értünk
teremtődött, hogy többet éljünk!
Többet s mélyebben s emberebben.
Meztelenedem a szivemben,
árvulok multamban; dühödten
kóborlok vadként majd jövőmben.
Szűkölve várom, mit veszítsz még,
veled kevesbedünk, emberség
s vadulunk vissza, míg a rom közt
a hős is sakálként üvöltöz…
 

1941

 

 

 

Csángók

Kívánkoztam a csángókhoz,
a künnrekedt pusztázókhoz,
Bukovinát sose láttam,
bele mégis visszavágytam.
Vissza, mint a gyerekkorba,
abba az őskori honba.
Istensegíts, Hadikfalva
volt álmaim birodalma.
Megindulván Napkeletnek,
ott pihentem volna egyet,
onnan léptem volna beljebb,
oda, hol a mese erjed.
Keletre, még keletebbre,
a sűrű nyelv-rengetegbe,
őseim Atlantiszába,
Kőrösi Csoma nyomába.
Mentem volna, sose mentem.
Ők indultak meg helyettem.
Nyikorgó nagy szekértábor
nesze kél az éjszakából –
Nyúlik messze a sík éjbe
kocsisereg lámpafénye;
sorban, hosszan, mintha házak,
utcasorok vonulnának.
Tejútnyi csillaggal mintha
Csaba népe térne vissza.
Zárkóznak be a parasztok:
ez a székely mindent ellop…
Gombolyagként kibomolva
tekerül le Hadikfalva.
Futó fonál az orsóról:
Istensegíts egy szekér-sor.
Hazátlan a hontalanhoz,
lemegyek a népfolyamhoz,
mint valami folyam-szélen
álldogálok az útfélen.
Maguk húzzák a szekeret,
rínak rajta a gyerekek.
Ver az eső, sehol egy ház;
ilyen volt a népvándorlás.
Törik a tej-kukoricát,
a szilvát a palánkon át;
zendül rájuk ebugatás –
ilyen volt a honfoglalás – –
– – – – – – – – – – – – –
Nézi a nép a menőket,
követi majd holnap őket.
Ez keletre, az nyugatra,
nyüzsög a nép, mint a hangya.
– – – – – – – – – – – – –
Szól az ágyú kelet felől,
feldörög rá nyugat felől;
ide-oda a csapdában
fut a magyar a honában. – –
 

1944

 

 

 

Áruló kiált…

Áruló kiált „áruló!”-t
és gyilkos „gyilkos!”-t
s nem némították el a jót
soha úgy, mint most.
S felkél a nap, mint elmebaj
vad rögeszméje
s lemegy véresen s száll a jaj
bár nincs ki értse.
S én állok csak, mert szólanék
még józan hangon – –
 

1944

 

 

 

Köszönöm…

Köszönöm ezt a két deci
remek bátorságot, barátom.
Akadozott már a batárom,
ez a kenőcs kellett neki…
Az győz, magam is úgy találom,
ki a veszélyt kineveti!…

 

 

 

Egy ellenállónak

Ha elfognak?… Akkor egy nemzet hőse
lehetsz, öregem. Egy percre a nemzet!
De áruló, ha rossz lesz az idegzet:
ha összeomlasz, egy nép omlik össze!
Ritka perc (egy nép örökéletében)
ritka alkalom (több lenni magadnál).
Amiért mindíg harcolni akartál:
ott a haza az öklöd közepében,
olyan lesz, amilyenné te teszed…
 

1944

 

 

 

Széchenyi emlékezete

Időzítetten, hova Hentzi rakta,
felrobbant száz év késéssel az akna;
 
a híd ledőlt –
S ahogyan akkor akarták, a vízbe
a büszke ívvel a nemzet gerince
 
az is betört – –

 

 

 

Út és cél…

Jönnek nyomunkban a parasztfiúk.
 
„Vár ránk az út!”
 
lelkendezik.
Útravalóul mit adjak nekik?
Eltéved, kinek az út az irány
és nem a cél: hová utat csinál.

 

 

 

6

 

 

 

 

Dózsa

Előhang egy hőskőlteményhez
Éljen a Szabadság! Éljen az Egyenlőség! Éljen a Testvériség! Minden hatalmat a dolgozóknak!
Megért bennem a szó, mint ágak őszi szélben, kiáltom törzsem panaszait
S gyökereimét, mik bitorolt föld alatt búnak, bogozódnak –
Halljátok a törzsök recsegő szavait!
Régóta készülök erre az énekre – káromkodásaim
Erre edzették remegő torkomat! Mint fiatal anya
Vártam, hogy belém nyilaljon már a kín
S kiszakadjon végre egy néma nép szava.
A huszonötödik ősz húz át felettem távozó madarak kiáltásaival!
Jöttem a mély völgyből, mint mély életemből – alattam a róna
Vérködöt gőzölgött. Vércseppként fordult elém minden levél őszi jajaival.
Vérben gázolva így értem föl a dombra s néztem szerte, mintha most születtem volna.
Hány dombon jöttem át! hány évet hágtam át kapaszkodva szorult szívvel meg-megállva!
Felettem ért almák lengnek itt a szélben… nem eszem belőlük, ismerem ízüket.
Botommal szunnyadó kavicsokra verek… mi volt itt az élet s élni méltó álma?
S mi, ami annyiszor föllobogott bennem, hogy az est tűzvésze jött, a vad üzenet?
Ó hányszor futottam volna vissza innen – eltakarva arcom – úgy űzött a szégyen,
Csak azért, mert éltem, tudtam itten én is ébredni, aludni,
Beszélni, hallgatni, meghajtani térdem.
Legszebb bátorságaimmal kancsalul alkudni.
Ám, vörösül az ég… A hold mint aranyos görbe kard közeleg
Jobbomba símulva… Jövő győzelmeink kitüntetéseit
Csillogtatja az ég… Képzeletemben már fájdalmas seregek
Gyülnek hátam mögé… zajonganak, eltűnt vezérük keresik.
Jaj, jaj, jaj – hallom egy zsellér orditását, fogja véres fejét
S szalad felém, – jaj, jaj – sikoltoz egy leány s fölbukik meztelen,
Várkapu csikordul, lovas csapat porzik – jaj, jaj, zeng a vidék,
Kunyhó lángja lobban, kard hull, jaj, jaj, jaj, jaj – cseng a történelem.
Zápolyáék! – Ó, ha vissza tudnék vágni e korból reájuk!
Soraim az idők végtelenségén át korbácsok legyetek,
Pörgő karikásként csapjatok le rájuk,
Vetvén fejem fölé, csattanásra ezért rántsalak titeket!
Szabadság! Századok óta készülő vihar az elborult
Ég mögött ki egyre sűrűbben dörögsz fel,
Verd föl képzeletem, mint az elkomorult
Tábort, aki feléd indult Dózsa Györggyel!
 

1927

 

 

 

Osztály-vizsga

Azt mondd el nékem végre, Múzsa:
kemény remény egy jobb jövőben,
ki megkísértesz újra-újra,
s többet kivánsz, mint telne tőlem;
te szívós hit, azt beszéltesd el
velem úgy: én is büszkén halljam,
hogy vettem részt utcai harcban
Szolnoknál a csepeliekkel;
az utolsó napon, mikor már
minden mi irva volt, betellett,
hogy próbáltuk a Tisza-partnál
feltartani a történelmet,
a huszonkettes vasas-ezred
egy töredéke még utolszor
hogy ment rohamra a híd mellett,
hogy tört volna ki a pokolból:
az elveszett csatából s köztük,
fél nap alatt, míg maradék
golyóinkat ellövöldöztük,
ifjú diák, hogy lettem érett
érettségitől messze még;
mint kaptam ott olyan leckéket,
melyekből, im, felelni illik
és felelni is fogok mindíg,
ha szólító ujjal te intsz rám,
mert ott kezdődött az én vizsgám,
ott, abban a percben, ahogy
megtelefonálták a rohamot – –
 

1932

 

 

 

Kolerások; 1831

Botját forgatva egy vidám paraszt
lépdelt az úton könnyedén.
Dúdolt, fütyölt…! Nem tudta ő sem azt,
hogy ő Végzet, ő a szörnyű Rém,
amelynek jöttét félte a falu;
hogy ő a Kolera, az iszonyu!
Vizelt, mivel már látta, odalent,
Simontornyát. Aztán szépen bement.
Bocskoros volt s nyurga ez a Halál.
Onnan fentről jött, északról, gyalog,
Megállt rögtön az első kapunál.
Vizet kért. Egy jó csuporral kapott.
Visszaadta a csuprot. S ott maradt
a csuporban, amíg ő ment tovább
a két megyére elég pusztulás – –
(Hogyan bomlik szét egy rendszer előbb anarchiába,
aztán a szabadság valami új rend-féléjébe.
A parasztok hiedelmei – „lényegükben”
most helyesen irányulnak. A lázadás.
A leverés: a halál uralma a halálon.)
 

1936

 

 

 

Botond

Invokáció, Kölcsey emlékének
Büszke magyar vagyok én is, fám nekem is keleten nőtt:
 
hozta szerény ősöm Bendeguz úr csomagait;
volt belső szobalány tán épp Álmos úréknál
 
egy ükanyám és… és onnan e büszke sasorr;
sok mindent fed az éj, a múlt éje kiváltképp!
 
Lebbentsen valamit rajta e kései dal.

 

 

 

Lélekhántók

Itt az idő, hogy végre jót is írjak,
helyreütni, mit eddig müvelék.
Az évek múlnak; senkinek se híjnak.
Oh, meddig alszol, költő-büszkeség?
Múzsa, hiúság, döfj az oldalamba!
Rikoltsak én is olyat, aminőt
nem harsog túl e század híg zsivajja:
daloltasd vélem a – jelen időt!
Oh add kezembe ezt a kort! E kornak
lelkét, melyet ma annyian boncolnak.
Vonultasd fel e boncolók, e fejtők
nemes hadát, mely – míg pusztul a nép –
megmentett annyi ficsurat és delnőt
attól, hogy – rosszul töltse éjjelét;
e hadat, amely olyan büszke-fennen
mondta magáról: progressziv! (Az is,
bár igaz, hogy csak olyan értelemben,
ahogy progressziv a paralizis.)
Így volt haladó e mélyanalízis
tábora is: haladt, de hogy haladt!
Könnyedén, mert – – – – – – – hisz’
– – – – – – – – – – – – – a nép lemaradt.
E mívelt urbánusok, citádínok
titka ez volt. Hát lássuk ezt a titkot!
 

1936

 

 

 

Az ozorai csata

– – – – – – – – – –
– – – – – – – – görgeti
– – – – – – – – Görgey
– – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

 

 

 

Országomlás

Alacsonyan négy repülőgép
szinte a tetőket súrolva
dörögte kora reggel óta
Budapestre vad ébresztőjét.
Az utolsó nap trombitája
az antikrisztus fölfútt száján!
Meghúzódott a gyáva gyáván
s a maga kis csöndjét kivánta.
A Duna fölött, a víz hosszán
járt föl-alá az a négy német
bombázógép – őrség se lépked
kimértebben kaszárnya-posztján.
Csepeltől Újpestig és vissza
és újra vissza, jöttek, mentek,
nyomták le, föld alá a lelket,
bőgve, szirénákkal-visítva!
De épp ezáltal – mit se tudva –
Ítélet kürtjei is voltak,
és mi, százéves tetszhalottak,
kezdtünk is eszmélni magunkra.
Eszmélt és szedte tagjait már,
aszott csontvázát Magyarország.
De erejét már elorozták,
de nem volt övé sorsa immár.
Jöttek a gépek, távolodtak.
Én Budán éltem. Füst-hínáros
nagy tó volt a hegyről a város.
Szédültem partjain e tónak.
Szörnyei egy új vízözönnek,
cápák, cetek voltak e gépek,
ahogy a dermedt messzeséget
beúszták s újra visszajöttek.
A rém-mese, a képtelenség
tengermélyéből merültek föl.
Meredt a szem a rémülettől,
megértve, mi is az a négy gép.
Muhit és Mohácsot idéztek,
oly romlást, milyen sose volt tán,
ahogy szálldostak a menny boltján
ezek a modern csillagképek.
Vártuk, mi örök csodavárók,
mikor dörrentik végre rájuk
életünk jeleit az ágyúk,
haragunkat, a valóságot!
A rémálmot mikor szakítja
ketté már tettekre-kelésünk?
Dörgött a két gép fönt, odébb tünt
s kanyarodott üvöltve vissza.
Elbúcsúzkodtam; zsebre dugtam,
nem pisztolyom (addig se lett meg),
„keféit” egy új verskötetnek
(úgy mondom, mint volt), s elindultam.
Tudtam, hogy valamit örökre
elhagyok, otthagyok szobámban.
A kapun kívül még megálltam.
Épp fölöttem szálltak dörögve.
Lementem – most jön csak az álom –
a legközelibb kávéházba.
Most is ott ült S. társasága.
„Bejöttek!” mondta B. barátom.
„És most mi lesz?” „A halál” mondta,
kivéve egy papirba-burkolt
dobozból egy kanálka cukrot
s a cukrot teájába szórva –
Zörgött a kávéházi ablak
a repülők kemény zajától.
Bejött Seress, Tolnai Gábor –

 

 

 

Földosztás

Mi dörmögött a domb mögött?
A háboru, a bika, verte-
rakta vérlucskos csűdjeit
– reccs-roccs – házakra, fészerekre;
acélhidakat roppantott be,
útfélre tornyokat rugott,
de – megtaposva Somogyot, Tolnát –
a Balaton betört jegén át
már Keszthelyen tul dohogott.
Távolodott!
 
És mi nyomába.
Surrant a kicsi gépkocsi.
Csörögtek, békét muzsikálva
csukhatatlan ablakai.
Félpercenként lassítani
kellett vagy kanyarodni egyet
gránát-tölcsérek, lódögök,
föl nem robbant ágyúgolyók
– – – – – – – – – – – – mellett.
Szőnyi, Kardos és Flóra s én
és ő, a folyvást nevető,
a remekszemű vezető
Garas – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
(Marcali romban. Böhönye néptelenül.
A zacskó-papírra rajzolt falu-terv. Ozora.
A porba rajzolt utcák. Ki szónokoljon. stb.)

 

 

 

7

 

 

 

 

Küszködöm…

Küszködöm; küzdve alakítom
nemcsak azt, ami lehetek,
ami lennem rendeltetett,
ami a lényegem s a titkom;
formálom azt is, amivé ti
válhattok; azt formálom én ki,
azt az embert, aki agyag
még bennetek is, kire vágytok,
amikor sürgetve mondjátok:
költő, előzd meg korodat!
Gyúrom az anyagot, a fájót,
facsarom ki a bennrekedt,
megáporodott nedveket,
én így sürgetem a világot.
Mert az előzi meg korát,
ki idején viszi tovább,
vagyis – hallván az indulás-jelt –
egy percnyi késés nélkül felkelt –

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]