Őrizetben1

 

1

Lelkemre rovom e dal sorait,
ott őrizgetem, ott javitgatom;
elszedtek tőlem ceruzát, papírt,
megtapogattak minden oldalon.
Megölelgettek, mint jó rokonok
s kiváncsian, mint kedves gyermekek –
fohászkodva, mint az apostolok
tártam az égre kesztyűs kezemet,
míg tollat és kést, mindent, ami szúr
kiemelgettek, tegnap este még,
ártatlanul és ártalmatlanul
támasztom most e cella szögletét.
És váltogatom zsibbadt talpaim,
– oh lassu tánc, vén medvéknek való –
mihez zenét ócska szerszámain
az idő brummog, a bóbiskoló.
Dalt fűzök hozzá, mint a régiek,
úgy fejből s önnön vigaszomra csak,
légy hallgatóm te, hű emlékezet,
tápláljátok ti, röppenő szavak –
Szavak, szavak, kik hirtelen meleg
testtel keringtek köröttem, szavak,
ti övezzetek – védelmezzetek,
fonjátok bölcsen omló sorsomat.
 

2

Kuszált ez az éj, akár ez a ház;
folyosókon, átjárókon, sötét
lépcsőn vezettek fel éjjelen át,
mig átléptem e terem küszöbét.
Csak megálltam az ajtófák között,
mint akit égi látomány fogad –
bent kék bundákban, a padok előtt
húsz villamoskocsis állt sorfalat.
Feszesen, némán, mint az angyalok,
szinte vártam, hogy dalba kezdjenek
üdvözlésemre s édes himnuszuk
hullámain a légbe lengjenek.
Óh, kedvesek, angyalnál édesebb
drága fiúk, kik betakartatok,
biztatva, titkon rámnevettetek,
kulacsotokból tejet adtatok:
míg némán rátok visszapislogok,
a szív melegszik ittbenn s hirtelen
nagy dalra gyújt, hogy belepirulok
s szemérmes fátyol fut át szememen.
…Tilos a szó itt, tilos a dohány,
tilos moccanni is; hallgatagon
nézem a pókot dús hálózatán
és váltok egyet zsibbadt lábamon.
 

3

Tollat és kést és ceruzát,
mindent, aminek hegye van
elvettek tőlem. E kis dalnak
nincs teste még, csak lelke van.
Él majd? Megszólal? Még szivemben
mozog, mocorog melegen;
ha elveszek, elveszik ő is,
de talán el is feledem.
Vagy felkörmölöm itt a falra,
hol ákombákom rajz, vonás
diszlik s köztük az érkezőknek
pár szivderítő jótanács.
Vagy elsuttogom szomszédomnak
s ő is tovább suttogja majd –
szájról-szájra –, oh így képzeltem,
kivántam mindég én a dalt!
vigasztalónak, mely minél több
fülön és szíven búvik át,
annál frissebben, ügyesebben
viszi az ős reményt tovább,
hogy megtérve úgy hallgatom már
én is szavát, az ismerőst,
mint szerelmes, kit szerelmese
a vallomásban megelőz.
 

4

Fáradt a test; de csattog, zúg az agy,
mint az üres malom,
nekilódul és hirtelen kihagy –
riadtan hallgatom.
Egy gondolat egy perc alatt lejár –
mi is volt? Új suhan
utána máris, repül ujra már
üresen, hasztalan!
Terv, eszme, emlék – porzik a világ,
egy élet hite egy
fordulat volt csak! – mi van még tovább,
miben remény lehet?
egy csepp vigasz, egy cseppnyi, egy szemer
hűsitő-nyugalom!
egy röpke fényre fölrándul a fej
s megdördül a falon.
Nem én vagyok már – már nem én vagyok,
ki itt áll – cserepes
ajkam rágom s el-elmosolyodok,
ha a zaj ujra kezd,
már gunnyal várom, ott benn mi folyik,
a megbomlott vitát,
míg hirtelen kiürül, megint
köröttem a világ.
 

5

Erélyesen, ahogy a szakma már
kivánja, még zordabban is talán
kiált a rendőr – mily vigasztaló!
Úgy lejti a szót, mint szegény apám.
Már tudakolnám is, hová való…
Tán ozorai, talán kajdacsi,
talán ép’ háromürge-pusztai,
hol tavalyelőtt egy lagzi után
összecsókoltunk mindenkit, aki
elénk került a téli éjszakán…
 

6

Március Idusa közelg,
hazámnak ifjai,
kik gyűltök, lelkesült tömeg,
esküvel vallani
a Szabadság, a Népjogok,
Petőfi nagy hitét! –
mint egykor Táncsics, rab vagyok,
holnap tán elitélt.
Esküdtem én is – elragadt
arccal – oh Ifjuság! –
hogy röpitettem hangomat
a tornatermen át!
Nyujtottam gyermek-jobbomat,
csapjon szivembe le
az Eszme lángja! – hallgatag
küzködöm most vele.
Kitártam sóvár karomat
a Mult felé (miből
mást, mint ragyogó szavakat
üköm sem örökölt).
Szavak, szavak, csengő szavak,
óh élők énnekem,
ti vonzottatok. Sorsomat
nektek köszönhetem.
Egyenlőség! – Oh szép remény!
Szabadság! – itt vagyok,
egyenes úton jöttem én,
megyek utánatok.
Sötétség övez – melegítsd
szórjad kis körben is
nagy vagyonod visszfényeit,
lapuló, árva sziv:
utjelző lámpa – az lehetsz,
remegve is –, de láng!
esküdtél egykor, itt a perc,
hogy esküvésed álld!
dadogó visszhang – az lehetsz,
de amit most tovább
kiáltsz: a juss, az üzenet
már érted is kiált!
 

7

Tudtam, keskeny ösvényen járok én,
messze tőletek és ha lebukom,
mint annyian már, az út elején,
azt hittem s vállaltam is: sorsomon
egy ifju nő kesereg csak s pár szegény
napszámos, kiknek bús tekintetén
izzó parancsot láttam és rokon-
számonkérést, esdeklést egykoron…
Leszálltam, fölmerültem; itt vagyok
s mint messziről megtért utas, ki egy
családnak érzi az egész falut
s mindenkinek meghatva integet
s már nevetséges is, ahogy dadog,
mert hisz azóta mi sem változott!
De ő csak áll és könnye közt nevet,
mert sok új, kedves dolgot észrevett:
Barátaim, kik el nem hagytatok
s kéz-kézbe fogva élő lánc gyanánt
leszálltatok és fölrántottatok,
a part szélén, midőn még ég a láng,
mely homlokomra ott lenn jelt csapott,
hadd szorítsam meg biztos jobbotok,
megéreztem a hű fogáson át
a testvért… és egy kicsit az apát.
Mert nem az volt az élmény, ami ott,
hanem ami megtérve fogadott.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]