Rend a romokban1

1937

 

 

 

 

Fogoly

Nem okosul, ki egykor otthonát
messzire hagyta, csak midőn megtérhet.
Kis falva előtt érzi: nincs tovább.
S csak ül, tövén a végső jegenyének.
Mint én; nem lépve még be, hol borát,
kenyerét frissen őrzik a testvérek
és – hallga – épp oly frissen szebb korát
a lágy estben a kút körötti ének.
Minden olyan még, mint volt egykoron –
mondja csak –, vagy már épp olyan megint!
s néz, mint kifúlt vad át a rácsokon.
Oh kezdet és vég foglya! Föltekint –
Így tekintek föl. Úti csillagom,
mint cella-mécs harmatos falon ing.

 

 

 

A kocsissorról…

A kocsissorról a süket Gyalog
nem is sejti, hogy érte harcolok;
hogy könyvbe írtam… s már ha lelkemen
szárad, hogy a népet képviselem:
őt képviselem… Meg-megáll, ha lát,
nem engem köszönt: az apám fiát;
köszönt rajtam egy ismerős nevet
s mögüle hunyorgó emlékeket.
Azokat nézi… Néz, néz – várja, hogy
valakivé csak visszaváltozok?
Igy állunk, állunk – lép végül tova,
várja a kút, a vályu, a lova.
A pusztán mindig sürget a dolog.
Senki sem tudja, hogy költő vagyok.

 

 

 

Nyugodt vagyok….

Nyugodt vagyok. Rozsdás ekék, törött
kerekek, szekerek, szerszámok között,
bedőlt ólak közt ténferegve már
úgy járok, mint ki sírból visszajár.
Régholt apáknak békességtelen
fejcsóválásait szellőztetem,
tenniszcipőben taposva a vad,
a júliusi őrjöngő talajt,
mely füstöl, mint készülő robbanás,
mely éget, mint tűzpróbán a parázs.
Rétek fölött hullámzó levegő,
remeg, lebeg a reszkető jövő.
Reszket, remeg a nyír; váratlanul
ezüstfehérből sötétbe borul.

 

 

 

Arcom mögött szívemben…

Hol mint a tervét mormoló vihar,
hol villámfénnyel annyi hősidal
dördült és zengett egykor el – reám
a bőingű múzsák tünte után
bár egy kocsis várt és az is süket,
oh Tolna! – költőd mégis hadd legyek.
Legyek azzá, mit a némult öreg
arcom mögött szívemben keresett,
az a vágy, az a hang, mit kiejteni
sóhajtani sem tud: álombeli,
bosszúkiáltás, lidérc-szülte kép,
melytől hőkölve ő is hátralép,
ha testet ölt az egyszer, szóra kel:
a szolga düh a süket égre fel!

 

 

 

Délben

Egy nyír, egy nyár, egy sornyi krumpliágy,
a krumpli közt egy törpe délibáb,
egy napraforgó… félszegen ezek
várják tőlem, hogy versbe lépjenek
és mint az emberek
a pusztáról tán elkerüljenek –
Mert meggyűlölvén bús szülőhonát
már futna innen mindenki tovább,
a cséplőgép pelyvafelhőiből
a részesek és ökreik mögül
a béresek – ki csak vágyódni tud,
gémlábával a keshedt csordakút,
a délibábban tocsogó akác –
s én is, mint nyája után a juhász.

 

 

 

Nagy idő

…Utcákon keltem át; a járdán
megállítottak, kenyeret,
vászonvégeket hajigálván
kézből-kézbe az emberek.
Rajtuk feledtem szememet.
Talicskán evett egy munkáslány,
üdvözülten, hogy ehetett:
a lelke ott mozgott a száján.
Hidak bocsátottak tovább,
s nők, éjszakák, ahogy megadtam
a tisztelgést arcraborultan.
Ülök már, apró pocsolyák
kékjén nézem, hogy’ száll felettem
a nagy idő a – fellegekben!

 

 

 

Rend, béke…

Rend, béke. Sok szelet látott gatyák
jelzik csak a táj csüggedt sóhaját
a vén kötélen, mely több nemzedék
vágyálmaiba leereszkedék…
Megáll, megfordul és a fél eget
végigokádja azzal, mit bevett
a részeg nap, ahogy a hegyre ér.
Furulyaszó kél, mint sebből a vér.
Apad, végsőt ráng, halványul a táj,
hogy már a mult és tán a sziv se fáj.
Itt-ott egy „rosseb!” még s nyögés… Haza-
tért lám a háznak régtül várt ura.
Az angelus hiányzik még talán
s az őrület: a kismadár a fán.

 

 

 

Ég kék

„Rekord termés lesz” – így a hírlapok.
A „csürhe” hát megint koplalni fog.
A sík haza, mint tűzhely lapja ég
és forr a tőzsde rajta, mint fazék.
Aranykalásszal habzó táj felett
ki ne szagolná már az üzletet?
Mint levesből a legyet, hallgatag
pöccintik félre a summásokat.
Ég kék, úr ír, a pap imádkozik,
a szűz ellenkezik még egy kicsit,
sóhajt a tolvaj, majd hüvösre jut,
csavaros a lét, mint a gyalogút.
De célhoz visz majd téged is, siess,
amíg nem késő, higyj, remélj, szeress.

 

 

 

Levél

…Egyszóval, nincs remény; úgy élek,
mint ebédtelen dél után
éh-kopp estélig a szegények –
az idő gondol csak reám.
Már szeretetből sincsen kedvem
áltatni – kit, mondd? Koravén
gyerekként ül a szív a mellben,
tud és lát mindent, amit én.
Kettesben így ülünk; a morzsák
asztalomon s a csillagok
egy ablakomon magyarázzák,
hol is vagyok. Kihajolok,
mint vonatból – hajlongó hársfák
suhogják századunk futását.

 

 

 

Fa dolgozik

Fa dolgozik – hogy dolgozik a nyárfa!
Dohog, mint méhkas, jó villanytelep.
Malomként jár: szí, fú a néma nyárba,
nem késik el, már büszkén integet.
…Nincs erre hal; a folyó csak habot vet
a csillogásra szomju nap felé.
Erőlködik a szolga táj. A felleg
száll könnyedén csak egyre; senkié.
Én csüggedek. Amit a fűben hagytam,
szinte várom, hogy alakom nyoma
fölkél, karonfog és azt mondja halkan,
feküdj csak vissza – leld örömöd abban,
hogy dolgozik a fű, a víz, a fa,
a felleg, s meg nem tébolyul soha.

 

 

 

Este

Ilyen az élet most, a pusztai.
Öcséimnek hiányzik a mozi.
A háztetőre egy kerepelő
gólya zörög le, mint egy repülő.
Egy rádió van, este, hogyha szól
a számadóék ablakaiból,
élvezni a távol szörny-híreit
a fél puszta a küszöbön eszik.
Egy lány új nótát kérdez untalan,
a bognár meg a moszkvai utam.
Betölti lassan a gallyak közét,
teríti hálóját a langy sötét.
Hány földrészről néztem bójáitok –
csak én nem vágyom el már, csillagok.

 

 

 

Egyenes út

Meg-meglobbanva, mint gyujtózsinór
füstöl, fut a dülőuton a por.
Harsogva messziről éhségöket
előbb a disznók, aztán egy sereg
csikó futott be, majd a tehenek,
majd a kirendelt napszámból jövet
mezítláb egy had iskolásgyerek
villogva, barnán, mint a kerekek.
Este lett, éjjel; hunyt pillám alatt
hegyes dárdának láttam az utat.
sivítva szállt a fellegeken át,
mennydörgés csattant onnan, hol megállt.
Nap, hold lehullt. Nem álmodtam. Meleg
a jobbkaromban még a lendület.

 

 

 

Menet

Októberi este – nemcsak ez az est,
vele már az év is esteledni kezd.
Zizzen izgatottan a lomb, leforog,
mint ágy elé női ruhadarabok.
Pirulnak a tölgyek – ó bús szerelem,
mely akkor ijeszt el, mikor meztelen!
Jelt ad a szél: lent fa, fent felhő tolul,
a földre a rózsa, mint horgony hajol.
Nem állítsz meg, szegény rózsa, semmit itt,
szép díszeivel a kert is eluszik.
Vitázva az éggel, feleselve bár,
indul a borzasan kapkodó határ.
Visszaint az útról, panasszal tele
felüti fejét egy ifjú jegenye.

 

 

 

Mint fa a makktól

Tépdesett engem is – de mi?
Váratlanul rámrontott,
tanított nyögni, csengeni
mint tölgyet, zászlót, bokrot.
Rántott, mint folyó vizei
kuszónövényes partot.
Rázott, hogy engedjek neki,
várt, mint visszhang a hangot.
El-elragadt, akár a lágy
harangszót, dalt az alkonyatkor
hazalépdelő lánycsapatból –
Nem bennem, benne volt a vágy,
hogy mint a makk – mint fa a makktól
váljak, maradjak el magamtól.

 

 

 

Gyalogolva1

 

Utak

Sürgettem volna a gyorsvonatot;
sok volt a két óra Pincehelyig.
A másik kettő a porban, gyalog
fel Ozorára – lám ez jólesik.
 

Kút

Megismerem az útmenti kutat,
hűs rémülettel van színig tele.
Gyerekkori első kalapomat
két korty közt ebbe ejtettem bele.
 

Vödör

A vödör szélén az idők során
jó csorbát vájt a sok szomjas ajak.
Köztük enyém is. Vaj’ másutt maradt
jel ennyi is eltikkadt szám után?
 

Ürge

Füttyent az ürge és fut, hogy szalad!
Mintha az volna, kit egykor megfogtam
s eldobtam, látva, rögtön megharap.
Ne fuss, mosolyom cikáz csak nyomodban.
 

Egyszerű módszer

Nem titkolom költő-metódusom.
Minden fehér kilométerkövet
az ülőhelyért verssel tisztelek.
Bár így mehetnék végig sorsomon.
 

Béke

A szöllők közt magas, szép színes kőkeresztek
jelzik a helyt, hol okot halni adtak
az ozoraiak a pincehelyieknek
s a pincehelyiek az ozoraiaknak.
 

Világ

Mint bokára-éhes komondorok
morogják a távol világ dühét
mögöttem a táviróhuzalok.
Sietek, félek hátranézni még.
 

A temető alatt, hol a bátyám nyugszik

Itt bujócskáztunk egykor a mélyútban.
Kilenc sebéből itt folyott el vére.
A hegyre, úgy nézek föl sírkövére,
mögüle hátha tréfálva kibukkan.

 

 

 

Próba-futamok

Járhatnám Párist – mostoha
ifjúságom szép-labirintod,
mely bátran tévedni tanított –
És itt ülök
megint Gyánt s Ozora
közt egy vén kőasztal előtt –
az apró kávéházak teraszára
a szikvizként pezsgő, friss utcalárma
helyett vadméhek zsivajával
forog köröttem, zsong a nyári délelőtt –
és kinál könnyü italával…
*
Rigó füttyöng, harkály kopácsol;
kakuk ismétli bölcs szavát.
Tanulom a zöld iskolát.
Kikoptam megint a világból.
Megbuktam? – Mint vakáción rég,
két év kalodája között
lelkem fölnyult, kapkodva nőtt:
rab életem, nagyot nyújtóznék…
*
Nem a szabadság, a hires,
mit én is annyit énekeltem:
egy kis szabadság, négy hetes,
biztatja dalra csak a nyelvem.
Nem a békét keresem itt sem.
Nem a lágy vizet, de az örvényt.
A zavart mindig, nem a törvényt.
Nem lelt meg engem még az isten…
S ha a csönd hívott, ha az álom,
mit e föld föld-korától alszik,
legyek lidérc, kisértő arc itt:
legalább álmában kiáltson!
*
Mennyi fény – egy-egy boldog kiáltásra
rebbenő nyelv a millió levél –
Némán is milyen lelkes, büszke kórus
a körtefa, ha rálehel a szél!
Hangtalanul is milyen zengő kardal
vagyok én is, mert nyitva a szemem.
Boldog vagyok? Elnémulok. A szó is
kölönc a dalnak, mely indul velem.

 

 

 

Fölkél a szél

Fölkél a szél. Nyugatról óriási
fekete táblákat emel az ég –
elnézem rajtuk a hamar Jövendő:
a villámok vad gyorsírás-jelét.
Mi fenyegethet? Se barmom kint, se búzám.
Egykedvűn nézem, bárhogy zeng-vakít,
a nyers erőt, a villogó dühöngés
tábláit és parancsolatait.
Eszelősen, a harmincon is túl már
képzelt világban élek hallgatag.
Férfi vagyok s a szeszes, könnyü lázat,
nem hevertem ki ifjúságomat.
A munka vár, a gond szorít – kitartón,
mint ki dolgában eljár emberül:
kószálok… és ha kérdeznek, gyanakvón
húzódom el a polgárok elől.
Micsoda szekta tagja vagy, tünődöm,
milyen istennek, szörnynek áldozol,
miket jártodban is mormolsz, a szókkal,
míg arcodon fintor fut és mosoly;
a rögeszmével, hogy mint a madárjós
mindenből, ami eléd lebben itt,
kifejtsd egy sose-volt, sosem-lesz létnek
szépségeit és jelentéseit?
Alkonyodik; a hegytetőn megállt a
véres nap egy vén jegenye hegyén:
a láthatárról mintha egy levágott,
karóba-szúrt fő meredne felém –
Mért véres fő? Mért nem béke pecsétje?
Vagy rózsa! Mely szirmát ejtve konyul?!
A lélek hallgat; mint a büszke bíró,
elnéz, vállát se rántja válaszul.

 

 

 

Hegyen tanyázom…

Hegyen tanyázom, présház a lakásom,
csúcson, mégis meredek part alatt.
Mint fecske-fészekből nézem a tájat,
életemet is, amely lent maradt.
Por burkolja a kis falut; felette
a temető villog csupán ide;
kacsint a déli fény egy-egy keresztről:
a halál ravaszdi tekintete.
És ott nyugatra túl a láthatáron,
a gyümölcsfákkal csipkés halmokon,
mint óriási tündérkatlan izzik
a hegyek közt rejtőző Balaton.
Habját nem látni, csak a déli napnak
a vízről égre robbant sugarát –
ragyogtatja a tó, mint összehajló
szerelmes arcok egymás mosolyát.
Napszámra vén kőasztalomra dőlve
e két fény játékát nézegetem:
az életét és arrébb a halálét;
korty közben rajtuk áll meg a szemem.
Élet, halál – oly mindegy itt nekem már,
az egyik nem víg, másik nem setét:
egy óriási arc nyitja cserélve
reám hol egyik, hol másik szemét.

 

 

 

A kálváriára

Kószáltam, jártam a világot,
ülök most hűvös fák alatt.
Arcomon száraz béke és
szivemen, mint bonyolult számok
aljában az összegezés:
hűvös, biztos tapasztalat.
Tiszta a sor, kész az eredmény.
Homlokomat sem törölöm.
A hajlongó, hű táj felett
elnézem hosszan a keresztény
nagy összeadási jelet:
a Krisztusét a temetőn.

 

 

 

A harangokra

Temetnek, egész nap temetnek.
Mint ki egyszerre észbe kap,
riad föl a két kis harang
indulásakor a menetnek.
Gazdájukat vesztett ebeknek
hangján vonítnak szaporán
a konok gyászmenet után,
amíg sorra be nem rekednek…

 

 

 

Egy rigóra

Álmodtam csak? Már nem tudom.
Lassan nyitottam félszemem.
Ugy rémlett, hogy homlokomon
egy rigó lépdelt kényesen.
Hihettél halottnak, madár,
a nyári száradó füvön?
Hevertem, fejemből kiszállt
jó-rossz gond; minden bú s öröm.
Lehetett egy halk pillanat,
hogy nem gondoltam semmire?
Hogy elcsitult, megállt az agy
dörgő, falánk gépezete?
Testvérnek néztél, madaram,
valóban? Akár azt a fát,
amelyre aztán hangosan
rikoltva röppentél tovább?
Le-föl ugrálva szilajon
a himbálódzó ág hegyén,
füttyöd, mint harsány szidalom
zengett felém!

 

 

 

Egy barackfára

 

1

A kis barackfa
vállig sem ér.
De már barack van
ága hegyén.
Lábujjra állva
nyujtja feléd.
Mint szűz leányka
behúnyt szemét.
Állj csak elébe:
szál derekát
hajtja és lépne-
futna tovább.
Piheg és illeg,
melege van.
Legyez, legyintget
divatosan.
Rázza ruháját
lebke diszét.
Pirulva várja,
hogy megdicsérd.
Folyton azt nézi,
csak őt keresd.
Bálterem néki
még ez a kert.
 

2

Estém ott töltöm
naponta nála.
Holnap is jöjjön,
súgja utánam.
Fölzizeg lágyan,
ha visszatérek.
Rá még hatással
van a költészet.
Drága barackfám,
veled álmodtam
a zörgő szalmán
a hűs lugosban.
Mesgyénél, kútnál
szét-széttekintve
útnak indultál
hold-ezüst ingben.
Léptél, növelve
halkan a csendet.
Hoztad ölembe
jószagu tested.
Pirulva nézek
feléd azóta.
Nézz te is, kérlek,
félre pirulva.

 

 

 

A mécsesre a diófán

Diófán ég a vén pince-mécses.
Nem azért, hogy szájad el ne téveszd.
Int a hegyről hazabaktatóknak,
mint őrtorony tévelygő hajóknak.
Az ágbogas fa közepén ottfenn,
a harmatos, sötét levelekben,
úgy piroslik, mint a szív a testben
a nyárvégi hűvösödő estben.
Vén borisszák lassan botorkálva,
hosszúszőrű nagy homály-subába,
mint emlékek a multak ködéből,
támolyognak felé a sötétből.
Térdig vastag éjben gázol lábuk.
Úgy köszönnek: emlékszel-e rájuk.
Áldomásra úgy ülnek le néha,
ha másra nem, a Szent-Jánoséra.
Honnan jöttek? Mintha nem is szomszéd
pincékből, de dülöngélve onnét,
hol társaik horkolnak már holtan,
üdvözítő, örökös mámorban.
Köpenyemben a rossz falnak dőlve
felelgetek ritka kérdésökre.
Arcunkat a lámpa lágy aranyja
egy családdá szinezi-kavarja.
Elhallgatunk; a vén lámpát nézem.
Mintha fölöttem a közel égen
sors-csillagom volna az a lámpás –
Azt mutatja: itt van a megállás!

 

 

 

A gépekre

Rázkódik, mint az üzekvő bika
az új kazán. Fú, bőg a cséplőgépre;
a tiprott tarlón, mint egy ittrekedt
ős állatfaj mord hímje és nősténye:
úgy feleselnek, úgy durrognak ott
a fogyó asztag előtt szembenállva.
Túrnak habként nagy polyvafelleget,
s nehéz füstöt a könnyű nyári tájba.
A dombon arrébb rokonaik, a
gőzekék állnak. Köztük láncra kötve
kúszik a fogas, emeli fejét,
akasztja farkát a sziszegő földbe.
Mint óriási szöcskék szállanak
a karcsú, csillogó lovasgereblyék.
Bármerre nézel: gép és újra gép,
az egész határt csordamód belepték.
Meghódították. Otthonát, fejét
vesztve menekül róla régi népe.
Dohogva tűnik vélük a vonat
az éjszakába, az idegenségbe.
A gépek, gépek ottmaradnak és
foganva-nemzve úgy megsokasodnak,
akár a tenger szörnyei, amíg
a koncért ők is össze nem rohannak;
üvöltve, bőgve, mint az emberek,
uralma alól akiknek kitörtek. –
Kik nem tudták sem visszaűzni, sem
igába törni mind a kártevőket.

 

 

 

Bűnbánatom

Bűnbánatom, elmélkedésem,
magányom árnyékos helye,
a pince, hova elvonultam
nehéz szívvel, mint remete,
bő szüreteknek ára-nincs
borával van tele.
És fönt, hová szemét emelné,
ki megveti a földi bűnt,
helyén a napnak, föllegeknek,
egy megkezdett nagy sonka csüng;
jó karéjokban tünt le róla,
mi eddig már letünt.
Itt élek én. Itten vivódom,
bús gondjaimmal napra-nap,
hogy röppenő szekérbe fogjam
szárnyas gondolataimat,
huzom hozzám a tintatartót,
s tolom a poharat.
Órák telnek, napok suhannak.
Nem látok senkit, csak a csőszt.
És Barta bácsit, ki vidáman
a hegy lábáról már köszönt s
fölcipelve kilencven évét
lerogyva fujja: dönts.
Döntök, iszunk és ujra döntök.
Lágyul, megkönnyül a vidék.
Ormán, mint puha fellegen
hallom a börtöntöltelék,
a hajdani vén lókötő
ajkáról az igét.
– Ösmertem apád, nagyapád.
Dédapád! – szól s én békülő
szivvel ülök, nagy-bizalomban,
mintha mellettem nem is ő
locsogna, de az utján kissé
megpihenő Idő
– Meghaltak mind… Jó borivók
voltak… – szól s hosszan elmereng,
gégéje mozdul, az idézi
a letűnt régi ízeket,
bólintása azoknak áldoz,
minden mást elfeled.
Feledem én is, ami volt.
Könnyülök, jobban, mint a nyár.
Ha nevemet elveszteném,
azért se néznék hátra már.
Csak ember vagyok, és csak úgy
ahogyan a madár madár.

 

 

 

Évforduló

Az új hold, mint begyes kakas haladt
kényesen már a duzzadt fellegek felett.
Mint véres vadállat-szemek
csillogtak ránk a poharak.
S mi rekedten a daltól, nyolcan, férfi-rokonok
már hallgattunk a diófa alatt,
az ősz alatt, mely zörgő gallyakat
ejtve halkan nyítt s föl-fölzokogott:
majd fölüvöltött, mindnyájunk helyett,
kik némábbak voltunk, mint ő – a rég-halott
testvér, sógor, ki egykor velünk vigadott
s aztán… ki tudja, aztán hova lett!
Mert nem ő fekszik, nem ő odaát,
az éj taván túl a domboldalon,
csak ifju bánatom
alszik ott s lassan feledi magát…

 

 

 

A szabad sajtóra

Pihegve, fujva, homlokára
zord szókból vonva ráncokat
száll Gyántra is, rohan zihálva
a pesti esti lap.
Mint héjja csap le. Mint a bomba
vetné lángszikráit tovább –
Takács bácsi nem száll. A porba
álmosan huzza papucsát.
Nem szárny, papucs lebben bokáján;
vállán bádogtarisznya lóg.
Mint harcsák hápognak homályán,
fúnak a hirlapok.
De végre… „itt a lap!” – az óltól
odasandít a ház ura.
„Nagymama kukkantson belé” – szól.
„Ha majd ülök” – szól nagyanya.
Mert ég a nyár s a munka láza.
S nagyanya, ha ül, szendereg.
Álmait hű ebként vigyázza
orrán a szemüveg.
Ölén a lap, a lobogó, a
szabad szó zászlaja, lobog!
Tolongnak, egymást tulzajongva,
zúgnak a harcraszánt sorok.
„Ne bolygassuk a föld ügyét már!”
bőg egy kövér és szinte kést
emel, noha megkapta rég már,
amiért bőg, a pénzt…
– „Mi kell nekünk?” – zeng a vezércikk
s ahogy hajlongva énekel
(a gyáriparról), messze érzik,
megkapja ő is, ami kell.
„Jövök!” – csicserg a nagy szinésznő
s látni fénymázas mosolyán,
mit adott le e jó hirért ő,
s ad még le ezután.
…Ám nagymama csak alszik, alszik
s haj, a tervet sem tudja meg,
melyért egy bankár – bárhogy alkszik –
szintén leszur pár ezreket.
A célt, melyért kardot s hegyébe
jó pénzt ragadt egy honatya,
a bölcs, kinek aranyat ér, de
rögtön, minden szava.
A célt, melyért a nagy közgazda
a nép helyett üvöltve sír
és küzd… sikerrel, akkor is, ha
hallgat; komoran, mint a sír.
„Nó, mi az újság?” – hangzik este.
„Semmi jó” – ásit szüle rá.
– „Hach” – hördül szinte, lekerengve
a lap a szék alá.
Lassan lemond mindenről ottan.
Elfogja egy bús sejtelem.
Holnap… fejjel le… darabokban
csüng, mártir, egy horgas szegen…
„Buta vidék!” – süvíti mérgét
a közíró a vég előtt.
Elve van… csak kétannyi bérért
irna ellenkezőt.
„Kultúra…” – nyögi még – „előre…”
A vér a fejébe tolul.
Csend. Végre egy kéz, eltünődve,
feléje nyúl.

 

 

 

Ez már az élet

…Regényedet sem írod meg soha,
kedves barátom – költő nem leszel,
az már bizonyos… és gazdag sem és
nők kedvence sem, ahogy hajdanán
terveztük, hej… Öreg leszel csak, az,
vén adóügyi jegyző itt Kutyin,
legfeljebb kissé félküllős, minő
a holdas állatorvos volt, gyanús
mentorunk, akin hetyke ifjuságunk
idején annyit röhögtünk pimasz
fölénnyel. Igy lesz. Haj, haj. Úgy bizony.
Ez már az élet. Szervusz; no, koccintsunk.
Ezt elvégezhetjük magunkban. El.
Jobb már ez igy, ha igy van már – „fiam,
tapasztalatból mondhatom” –, nohát
hörpintsük ezt még föl, aztán gyerünk
a mélyúton a völgybe, hol megint
fészkein egy új tavasz csipog s ahol
aggódva vár az estebéd miatt már
a két asszony a négy éhes gyerekkel.

 

 

 

Délibáb

Simontornyán volt még három Mari néni,
nagyszámu Juliska néni és egy Rézi
néni s ugyanannyi bácsi, nagy hasukkal,
óraláncaikkal, a láncon zsuzsukkal,
főleg iránytűkkel, mintha titkon messze
készülődtek volna, baljós tengerekre.
Addig is vasárnap, litánia után
kuglizni gyültek a nagykocsma udvarán.
Beszopva bajszukról a sör üde habját,
fogták a golyókat, soká lóbálgatták,
azután kivágták s fütyültek utánuk.
Még föl is ugrottak, mint a régi ágyuk.
Guggoltak, pörögtek, úgy dörögtek onnan
felém, aki elül a dübörgő dobban
félve állítgattam a lekaszált bábot;
méltán, mert eldobták egyszer a bokámat.
Ennek köszönhettem, hogy már ifjú fővel
Kaposvárt is láttam, noha lepedőben.
Simontornyán ért a háború is, éppen
erős gombozásban a vén Vár tövében.
Csákókkal, zászlókkal, lovakkal zsúfolva,
mintha egy kis fiú tarka rajza volna,
csillogva ez a nap ugy tünik föl nékem…
Mit tagadjam, én is harci lázban égtem.
Előbb Laci, ángyom öccse esett el, majd
Imre sógor, aztán még egy sógor meghalt;
majd Joó Döme bácsi; majd a szomszéd fia;
még a kanásznak is meg kellett halnia.
A negyvennégyesek ezrede háromszor
pusztult el, tisztestől, utolsó bakástól.
Hol van ez a világ, hol van az ifjuság?
föld felett magasan, akár a délibáb
remeg és csillámlik: – akik egykor voltak,
fittyet hányva bohón a vaskos valónak,
testtelenül, fejjel lefelé vonulnak:
integetnek: te is közibénk állsz holnap.

 

 

 

Pihenés

Izzadtam, görnyedeztem ujra már:
 
Egy percem volt csupán az égre nézni,
 
Míg homlokom töröltem.
 
A felhők, mint egy óriás madár
 
Lenge pihéi
Usztak a tiszta, hüvös levegőben…

 

 

 

Két lovat vertünk…

Két lovat vertünk, négyet aztán
fölfelé a meredek úton,
biztattuk derekasan őket,
folyt az izzadság homlokunkon.
Egyikünk a zablát cibálta,
ketten a hátsó kereket
nyomták, midőn – csak ez hiányzott –
az őszi zápor megeredt.
Nem volt olyan hosszan kanyargó,
a messzefutó mennydörgés sem,
amilyen istenáldás erre
fölzendült a kocsiülésen.
Mondta a textust kitárt karral
jó apám, ő volt a kocsis,
fölnézett és levette hozzá
fejéről a kalapot is.
Farolt a szekér, még szerencse:
csak egy kereke roppant össze;
megindult így is, dőlt a csévés
kukorica és tök a vizbe.
A két keréknyom patak volt már
tajtékzó, fröcskölő patak,
fickándoztak a csévék benne
mint fürge, jókedvű halak.
Bokáig álltam benne én is,
tántorogva, az áradásban
és könnyem nyelve még dühöngőbb
vihart, bajt, égzengést kivántam.
Küzködésünkre bár özönviz,
a végitélet szakadt volna,
söpörjön vissza mindenestül
ahonnan jöttünk, a pokolba!

 

 

 

Meglassul a szekér…

Meglassul a szekér, hegynek föl döcög,
apró falu guggol a kis hegy mögött,
ünnepel, varázzsal zsufoltig tele,
látatlan is megcsap forró közele.
Karácsony, karácsony – ó be messze lát
szemem e réteken s éveimen át!
Hányadszor jövök már! – Régi hegytető,
hányadszor kutatsz ki, öreg vámszedő!
Hideg van, hideg van, földi vad hideg,
üresen loholnak benne a szelek.
Be más hideg volt az, mikor próbakép
Jézus ereszté ránk mennye friss legét!
Mikor a földre még az a fagy terült,
amely ott csillog a csillagok körül,
mikor a hóban az ablaknál vidám
mezétlábas angyal szállt angyal után!
Vidéki emlékek, mint e tar, fehér
havas úti fák, úgy lebegtek elém;
emlékek, emlékek, ó már hagyjatok,
kisértetek vagytok, rég meghaltatok.
Meghalt, tudom én jól, minden ami volt,
ez a falu sem az, régen ami volt,
úgy éli – üvegbe fagyva – életét,
mint asztalomon a levélnehezék.
Gyermeki, ártatlan, hiszékeny vidék,
én sem az vagyok már, aki rég valék!
Lábamnál az ülés rejtekeiben
Jean-Jacques Rousseau összes műveit viszem.
Messzi büszke tájak új elveivel
esetlen közelgek, csüggedt Gulliver,
amit megérintek, amihez nyulok,
mindent összerontok és elpusztitok.

 

 

 

Téli kép

Perecet dobáltak, dalolva
rázták az üveget kezükben,
ahogy a dombról vad iramban
lecsusszantak a szürkületben.
Repült a bor és szállt az ének,
szórták a jó kedvet magukból,
nekilódultak a szánszélnek
egy-egy váratlan fordulatkor.
Pezsgőn, pirosan úgy ömöltek
a dombtarajról, hol a nap
bucsuzót intett már a völgynek,
mint pezsgő, piros sugarak.
Szánkó szánkóra, pántlikásan
villantak el egymásután,
a legutolsó nagy batárban
szerszámán izzadt hat cigány.
Szállt a dal, csak a kis menyasszony
ült némán, kedves kérkedésben,
fátylát vigyázta, messze usszon,
hadd lobogjon a téli szélben –
erre emlékszem, hogy egy percre
előttünk robogtak; zihálva
szökdeltek lovaik előre,
nagy tomporukról szállt a pára.
S eltüntek máris; karjuk verte
az útra hajló ágakat
és szórták az ágak fejükre
a porzó, csillogó havat.
Meg-megszakadt egy pillanatra,
a dal, mintha a vad menet
hatalmasakat csuklott volna,
egy-egy fagyos göröngy felett.
Erre emlékszem – mint a rabló
mesebeli sárkány, lihegve
kúszott a menet a laposból
fürgén egy újabb meredekre,
úgy vitte, vonszolta magával
öntelten, büszkén kurjongatva
azt a kislányt, ki mosolyával
küzdött, hogy lám-lám elragadta.
S míg hasztalanul próbálkoztam
rést harapni a perecen,
bámészkodtam utánuk hosszan,
ez volt, ez hát a szerelem.
Kis nénécskémre pillantottam,
pirosan törölgette orrát,
topogott, forgott izgatottan,
alig várta, hogy elrabolják.

 

 

 

Ősapa

Fürge, ferde mandula-szemével
Panni, Sári, Katika hugom
csilloghatna nemcsak itt e szellős,
szőlőfedte kék hegyoldalon:
forgolódhatnának bort-jókedvet
töltve-öntve egy kán udvarán;
rokon lenne ott is mind a vendég,
egy kicsit tatár még mindahány.
Vagy mongol, vagy tungúz… tudja ördög:
minden arcon van valami nyom,
emlékeztető a közös ősre:
dőlt toronyra a sokféle rom;
az ősre, ki nevetve-ölelve
szerteszórta mind a kincseket,
melyeket magukra szedtek aztán
a Kállayak, Urhegyiek,
Hadfyak, Ferenczyek, Janiak:
zúg köröttem, vigad a család,
mintha azért gyűlt volna csak össze,
hogy megülje a zsákmányolást.
Gyémántgombként csillog egy hiúz-szem,
aranytálként egy japán-mosoly –
Én mit kaptam barna homlokáról,
a nagy ős vas homloka alól?
Gyermek-álmát, mely nyugatra hozta
s vitte volna még tovább, tovább,
zsebrevágni mindent, ami fényes,
mindenestül Páris városát? –
Nézek arra sóhajtva-nevetve,
ő sunyit ki belőlem, a vén
kalandos, kit főlehajtva István
sem látott, hacsaknem ág hegyén…
Nem paripák, a diófa mellett
két-három vén kerékpár lapít,
azon gyűltek össze a tatárok,
csepülik a kor áldásait.
Száll a szó és véle arcról-arcra
gúny és dac és düh ugrándozik,
mintha az ős táncoltatná lelkét,
próbálgatná hunn-fintorait.
Magamba, magamon mosolyogva,
vagyis kicsit lelkem jobb felén,
hívogatom én is… szinte mordul:
„csak szabadságod ne hagyd, öcsém!
Mit ér a kővár, kőház, a rend, ha
börtönfalként fordul vissza rád?”
Úgy hajtom a pohár bort le, néki,
mint koncot a vadnak, rácson át.

 

 

 

Egy régi városban

 

A feldult város

Éljen, trombitaharsogás –
mily pusztító bevonulás,
ünnepség nékem ez! – falak
repednek, házak omlanak;
hiába van helyén ma más:
csupa rom, csupa rombolás,
hol tekintetem megakad,
erdő foszol, hegy leapad –
Mintha csak ellenőriző
útra, megnézni még mi áll,
ő küldött volna ide, Ő –
én magam lennék az Idő,
maga az örjöngő Halál!
Gránátként tüzes hajnalát
hány ostromló év lőtte rád
óh városom! Mily küzdelem
folyt s aztán dúlás, förtelem!
Oh szegény összekaszabolt
homlokok, arcok; kirabolt
szájak, szemek s ti, kedvesek,
letiport, elhurcolt szüzek –
ne kérdjétek mért hallgatok
s tekintek szorongva körül;
kit megismerek: meginog,
felém lépve, gyors fintorok
között a sír felé röpül!
 

Kóborolva

 

1

Van egy-két hárs is még a fák között,
de egyet sem lelek meg a ligetben.
Illatjuk bárányfelhőként lebeg,
száll ide-oda az éjben felettem.
Az internátusból egy éjszakán
ideszöktem ki; reggelig zokogtam.
Miért? A kínt az ész elrejti már.
A szív, mint kutya nyí, kapar a porban.
 

2

A város végén leülök az út
szélére. Őt, ki már húsz éve vár rá,
őt békítem a kis zsellér fiút,
ki egykor idáig rohant világgá.
Mert itt is átok, megvetés nevelt.
Ha jössz, most állj mellém, hírnév, dicsőség!
Úgy járom be a sok meghitt helyet,
mintha egy arcról könnyeket törölnék.
 

3

Szeretnék hálás lenni. Nem tudok.
Mint pohár bort, úgy tartom föl a fénybe
a sárga multat. Belekóstolok.
Keserű még. Nem üllepedett még le.
 

Búcsú

Mint tengerre vetett rózsák, karikába-kerengve
szállt magasan négy-öt pihenő kis felleg – utolszor
visszatekintvén még a kanyargó gépkocsiból, igy
láttalak, oh Völgység ragyogó koszorúval! – akár ő,
akinek elsüllyedt tündérországa te lettél,
zúgva örök dalt s bút neki, hogy míg él, panaszolva
„hordja szelíd kötelét az elomló szőke hajaknak…”
Szépülj meg, nekem is! Vaskos fájdalmaim ércét,
váltsd tündéri kohódban aranyra! Ha messze leszek majd
s vígaszt, fényt keresek – a Sötétben az égre világlón
zúgja felém is szép üzemed: nagy munka megy itten!
Itt kap az árva palástot, a kiskondás koronát és
kardot a nyurga diák, aki álmaiban hadak élén
küzd, míg népe szabad nem lesz, hős, mint a mesékben…

 

 

 

Előhívó

Mint fényképész ujjai közt a kép,
hogy élesülsz, idillek lágy hona,
kicsiny hazám, hogy tisztulsz! ami még
tavaly homály volt, hogy ködlik tova:
a dombnak-völgynek nem csupán nevét,
azt is tudom már, kinek birtoka,
a fésült szőllőhegyekről a bért
és hány kalóriát kér a kapa;
tudom, hogy hol lesz jókedv a cseléd
fakó arcának elszállt mosolya,
a kis bögrékkel elmaradt ebéd
lakájok-hordta úri vacsora –
csillog-villog a mesgye-jegenyék
beláthatatlan friss szuronysora:
tudom, kinek kell már testvérbeszéd
s ha költő vagy, az elme ostora.

 

 

 

Divat

Az úrvezető nyájasan int; a juhász
némán bámul a gépkocsi után.
A hátulsó ablakban két magyar-ruhás
baba hintál, mint öngyilkos a fán.

 

 

 

Az árokparton

Az árokparton tökmagot fogyaszt
egy sor magyar: hát itt az ősz megint.
Fölöttük kóbor szél böngész, kopaszt
egy kis szederfát, arcába legyint.
Megtántorul a fácska, reszkető
karjaiból gyöngy-olvasó pereg.
Pár csöndes áldást morg a mennyre föl:
de máskép jámbor lent a kis sereg.
Nyirkot súrol a pantallón a kéz
s bújna, ha volna meleg otthona.
Hozza az ispán már a fizetést.
Mért üvölt most is? Füstöt vet szava.
Betelt az év; most ülték meg torát.
Törlik szájukat illedelmesen.
Még egy ütés, egy végső. Nincs tovább.
Már foszlanak is szét a réteken.
Fénylik a fonnyadt fű. Az ól, a csűr
ragyogva izzad és csöpög. Amott
egy szántógép a gőzlő domb mögül
a ködön át az égre vánszorog.
Ez a hazám. Megnézem újra. Ez.
Kicsit kopott, ám mégis az enyém.
A mezsgye ismer, mint vakot vezet,
kitérve minden bucka s rög helyén.

 

 

 

Falukutatás

 

A táj szava

Tiszta, néma völgyek, ragyogó vizek
között kóborolva, hol a dél talál,
benyitok egy ajtón; mintha kezemet
sebre nyomtam volna, visszahökkenek;
öt éhes gyerekkel felbődül a táj.
 

Két tanya közt

Ceruzám homokra rág a papiron;
élményeim gyalog, mentemben irom
nemzetem tenéked! Követi nyomom
az utókor s, errébb, két csendőr, lovon.
 

Kényszerű várakozásban

Ült Vitéz, Petőfi? Batsányi az ült.
Sose éreztem ily közel szellemük!
Hála a megyének, amely mindenütt
egy korba, időbe varázsol velük.

 

 

 

Tetszik is, fáj is1

Tetszik is, fáj is: nem köszön előre,
nem tudja szolgának magát a nép
már errefele… de tekint a földre,
vagy nézi hosszan az isten egét,
ha jő egy úr, vagy úrforma… Kabátom
után engem is annak tartanak,
elfordulnak – s én dorgálnám s vidáman
biztatnám is e jó magyarokat.
Hogy jól van ez! Igy van ez jól! – Keményen
nézzétek csak azt a szelid eget,
egy pár századon át, egy ezredéven
már ép eleget köszöntgettetek.
Nézzétek csak a földet, zord szülénket,
ki egy babszemért hajolni tanit –
míg meg nem hajtja elsőül fejét az,
aki tőletek akar valamit.

 

 

 

Két március

 

1

Hab a szájon, a rügy, a hús
forrja tajtékkal újra nedvét.
Fujja füttyöngve március
szoknya- és trónborító kedvét,
 
pisszeg – riadtan fordulok
 
hátra (ó, hátra, nem előre!),
 
míg az új s régi trónusok
 
hetykén feszülnek: mindörökre!
Ó, kamasz, csupa-reggel század,
a hegyeken át postakürttel
utazó eszmék, tervek, vágyak,
s ti naiv arcok, tele tűzzel,
 
jövőbe nézők lelkesen –:
 
be szégyenlem a rajongástok –
 
Szabadság, Harc, és Szerelem,
 
elmultak, mint a dilizsánszok.
Mint ósdi fiókok szagát,
mint sárgult imakönyvekét,
mint foszló menyasszony-ruhák
lázát elárvult nénikék:
 
úgy szimatolom, március,
 
úgy szívom újra lángja-dús
 
arccal szeledben azt a kort,
 
mikor lelkünk szűz ara volt!
Zúghat az ünnep; idebenn
így ünnepellek, hallgatag.
Nézek egy régi könyvet és
próbálgatom a szavakat.
 
Még kér a nép… – és fölmerül
 
egy arc: most adjatok!… vadul,
 
ajkát harapva néz körül
 
s egy ország helyett elpirul.
 

2

Vannak, akiket pártolt az idő.
A láthatárra zajjal feltörő,
a hadirendben érkező napok
hozzájuk álltak hirtelen
mint fölkelt csapatok;
kiknek az idő dolgozott,
várat vívott és toborzott vidáman,
gyúrta a lelkeket s a győzelem
eldőlt már ott, a portyázó csatákban.
Új március jő, új év – áradó
sereg napjával egy új áruló!
Ha vannak, kiknek diadalkapu,
füstölgő bástya minden pirkadás:
nekünk új háború,
hullt zászló, dúlt falu.
Az idő nekünk rontó hadak és
pestis, barátaim, tüz, áradás –
s hol a harang s a harangra a kéz?
Szikláról nézem kis népünk jövőjét.
Reménytelen vagyok – miért hazudnék?
Utolsó emelkedésünk az árban,
óh, március, csak azért tornyosulsz már,
hogy rólad még tisztábban
és még messzebbre lássam,
mi partjainkból az örvénybe szédült,
mit a vetésből visz már piszkosult ár
és vinni fog. Mert mi is csak beszélünk.

 

 

 

Dózsa György beszéde a ceglédi piacon

Ha a nemes útra indul,
ha megtér a hosszu útról,
mikor elmegy, mikor megjön
sír a paraszt kint a földön.
Ha a nemes lakomázik,
ugrál vígan, parolázik,
lódit serleget a falra,
a paraszt jajdul föl arra.
Ha a nemes szomorkodik,
halálról ha gondolkodik,
térdre zöttyen, úgy bókolgat,
klastromot rak a papoknak,
akár búsul, akár vidul,
lány után, ha kukurikul,
kezesíti kösöntyükkel,
fizetni a parasztnak kell.
Ha böjtöl, ha házasodik,
ha beteg, ha szaporodik,
nyaka közé a parasztnak
újra új adót akasztnak.
Még akkora, mint az arasz,
nyögi terhét már a paraszt,
ér alig tizenkét tavaszt,
érzi ustorát a paraszt.
Ha a birtokán tanyázik,
lovat ugrat, agarászik,
míg csak a föld hátán lépdel,
rajtunk jár sok háznépével.
Átkot hoz még halottan is,
lopó, csaló, rabló, hamis,
fejére ha száll malaszt is,
a paraszt fizeti azt is.
Kis sorsomból magas polcra
léptem én világos dombra,
szertenéztem, hogy ott álltam,
mást se láttam a világban.
Nyílott szájunk jajpanaszra?
dögölj, rugtak a parasztba,
korbács pattant, a torokba
rekedt a szó, fojtogatva.
Na, nem értjük a beszédet!
Elég is ennyi, testvérek,
balta, csép, már hadarólap
magyarázza igazunkat.
Vérszopó, dög, elég ennyi,
farkasféreg valamennyi,
testvéreim, – hajlokát is,
szélbe szórjuk a porát is!
Segél Krisztus minket!
*
Elképzelem, így szólt s nagy bajszát törölve,
néz a futó égre, majd a zajló földre.
Homlokán a harag rőt koszorújával
s szinte tántorogva nehéz igazával
indul Temesvárra süllyedni jeltelen,
szörnyű mocsaradba, magyar történelem!
S mint egy barát írta harcairól szólván:
nyomában ott tolong százhúszezer sátán.

 

 

 

Ozorai példa

A Válasz-nak

 
Ötven huszár volt akkor a Szabadság,
annyi volt itt a nemzet, a magyar.
És szembe, hozván a császár parancsát
tízezer fő, tizenkét ágyuval
végig a völgyön, a Sió lapályán
rohamra készen – középen a híd.
Egy fél országrész fordul vérbe-lángba,
ha az a hídfő, az is elesik.
Oh sármelléki törpe Thermopílé –
Haloványul a legendás görög
merészség és ravaszság a huszárok
merészsége és nagy esze mögött.
Megindultak – nem le, az ellenségre:
a hegyre föl és másfél napon át
kerülgették, csak járták körbe-körbe
a vén Kálvária-hegy derekát.
A hegy mögött, mint színfalak mögött, még
csizmát és csákót is cseréltek ők.
Előbb huszárok, most bakák vonultak
a hüledező ellenség előtt,
mely várta, várta rettegve, mikor dől
nyakába az a tenger népözön.
Húsz tűznél főzték a gulyást a lányok
a másik hegyen, a Tükörcsösön.
Megdördült ott lenn végül is az ágyú,
hetedhatárig körözve szavát.
Kihullt a sorból fenn egy-egy huszár, de
a többi csak járt, csak vonult tovább.
Míg fel nem tüntek baltákkal s üvöltve,
mint a nádasok csikasz kölykei,
a pusztaiak… s a szemközti dombon:
Dégről Perczel, Szilasról Görgey!
Szorító, Lődöző, egy-két dülőnév
hirdeti csak, mi történt azután.
Minthogyha ott lettem volna, merengve
ülök az őszi, vén Kálvárián.
Vadászkutyám elnyulva vár, a puskát
papírral cseréltem föl térdemen.
Nem a cserjésnek, fent az őszi égnek
bozótját kémleli tekintetem.
Hegyre kerültünk… vagy hegyre szorultunk,
barátaim, de megritkult sorunk!
S be védtelen, jajt-zümmögő alattunk
az édes ország, melyért harcolunk;
s be ingatag a hídfő és be hangos
az ellenség!… hogy tódul már felénk!
Még rejti gyáván – változik a harcmód –
de látom én már minden fegyverét!
Nem hull golyó még ránk. De hogyha hull is,
ha a veszély, mint zápor megered:
játsszuk már végig halálos mosollyal
a ríkató-vidító szerepet.
Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még
ezrek dalaként fújva énekünk –
Ha lesz jövő: hadat talál helyünkön –
Legyőzhetetlent, ha mind itt veszünk.

 

 

 

Visszhang

Csak úgy a szélén megkavartam
egy kicsit ezt a kis vizet,
ezt az álló, az ég tudná, mért
magyarnak zengett életet.
 
Hogy fintorog, az új merénylőt
hogy fojtaná, hogy sistereg!
mélyében mintha a szél atyja
lakna, egy akol fergeteg.
Ámulva állok eszközömmel.
No lám, hát igaz a mese?
Ezt rejti egyre még a ringó
napfény aranyos szőttese?
 
Megtiszteltetve nézdelem
a csodát, mely velem esett:
derék szál medvék, ordasok
lettek a fák hátam megett.
Jő innen, onnan is a visszhang,
vádját új szókkal sziszegi.
– Áruló – hallom – mérgező! – majd:
fajvédő: – s rá: bolseviki!
 
Micsoda kardal. Visszanézzek?
Szegény, öreg kisértetek!
Ép a magyar pirulna bennem,
ha harcba szállnék véletek.

 

 

 

Láthatár

Magasodj – annál hamarabb
ledönt a szél –
De magasság-e, hol aggódni
tudsz még az életedért?
Csúcs-e, honnan lenézve nem
mosódik el
a régi ház, a régi völgy,
kis honod is a többivel?
S láthatár-e, mely nem daloltat,
nem részegít,
nem hív, nyujtva még ragyogóbb
kilátás új serlegeit?
Meddig megyek, nem is tudom,
de föl, tovább –
halkul a féltő szerelem
hangja lent, halkul a világ.
Kis halmaim, szelid Dunántul,
sziklatorok,
hegyi szél, szédület riaszt rá,
hova is lépek rólatok.
Próba és példa vár. Velem
lebegjetek,
ha emelkednünk kell, szelid
tehenek, néma béresek.
Táguló hazám, négy felé
intek világ –
meddig szemem, szavam elér,
pásztorként vigyázok reád.

 

 

 

Cigánytemető

Mikor voltunk elmenőben,
rigó szólt a temetőben,
aztán – akár duhaj hangra
hogyha belevág a banda –
százezernyi, milliónyi
tücsök kezdett hegedülni,
húr sikongott, flóta zengett –
megálltunk a kereszt mellett –
a hegytetőn kicsinyt megállt,
kifújta a két ló magát.
Mintha csak ők húzták volna,
kik itt kerültek a sírba,
itt is, mindig félretolva
útmentére, árokpartra;
sipolt a sok pirinyó lyuk,
mint megannyi tilinkójuk,
régvolt murik kedve tört föl
bugyborékolva a földből;
éjfél után, hajnal előtt
zengett a fű, zengett a föld.
Szerszámához jutott ismét
a fekete cigány-népség,
láthatatlanul az éjben
húzták-fújták a sötétben,
mintha most is egy ablaknak,
húzták egyszer csak maguknak,
fújták a legeslegszebbet –
hajnalodott, mennünk kellett;
elmenőben a part alatt
vágtatni kezdtek a lovak.
A zörejre, a robajra
ömlött a nyári hajnalba
ezrivel a parti fecske
barnán, cigánykerekezve,
kéregettek, rimánkodtak,
körülröpdösték kocsinkat –
már messze a völgyben jártunk,
özönlöttek még utánunk –
aztán föl, a magas égnek,
egy raj síró purdé lélek.

 

 

 

Beszámoló

A cipő mindig szorított,
a sipkát mindig örököltem.
Jaj üdvözölt, sóhaj, szitok,
ahogy konokan egyre nőttem.
Repedtek rólam a ruhák.
Mint éknek a görcsös, szivós fa,
úgy nyitott utat a világ.
Sziszegett, sziszegtem vivódva.
Kapkodtam daccal fejemet.
Vertek csak, döngöltek az évek,
míg meg nem leltem helyemet.
Mint a csapdába szorult féreg.
Igy állok fele-utamon.
Megszöktek mind, kik erre jöttek.
Futnék s koloncként hurcolom
lábamnál hazámat, a Földet.

 

 

 

Nem menekülhetsz

Lenéztünk a hajógépházba,
ahol a dugattyúk között
a fűtők futkostak pucéran
s vörösen, mint az ördögök;
a forró lég mintha valóban
pokolból zúdult volna ki –
Micsoda munka!… „Megszokták már”,
szólt könnyedén mellettem valaki.
Nyugszéken ültem a hajón már,
csukott könyvemmel térdemen;
kétfelől kéklő hegyek úsztak,
ápolták megfáradt szemem.
Dombok és felhők… megiratlan
vers volt ez is, az utazás,
futó képeit lágy ütembe
fonta a lenti tompa dohogás.
Úsztam a vízen, fönt a fényen,
boldogan, hogy felül vagyok,
költői szintjén a világnak,
amely alattam békétlen dohog,
izzad és köpköd fuldokolva –
– Megszokták… – nyugtattam magam –
Megszokták? – nyilalt belém ekkor
a múlt fagyasztó éllel, gúnyosan.
Megszokták? – Meg tudtad te szokni
– (volt benne részed) – a kapát?
Emlékszel? Emlékezz apádra!
mit szokott ő meg? A halált!
Sorsa derekán mit szokik meg
mind-mind – (hisz tudod) – a szegény?
Kinlódva jártam föl-alá már
a hajó lüktető födélzetén.
– Bolond vagy – sziszegtem magamban.
– Áruló! az vagy, semmi más! –
csattan egy másik hang szivemben
s tagolta egyre rá a dohogás.
– Áruló! Hazug! Nyomorult vagy!
Lapuló bérenc!… – Ha megint
alul kerülnél, a fűtőkhöz:
megszoknád azt a fojtást, azt a kínt?…
A korlátnak dőlve vivódtam
s úgy éreztem, mintha apám
fűtene lent, mint rég fűtött is
napszámra a gróf birtokán.
Mintha apám és minden ősöm
dohogott volna ott alant,
jajongott volna föl a sírból –
Verte a rengő padló talpamat.
Néztem kapkodva a vizet, a
futó tájat, mintha velem
már nem is ez a hajó futna,
hanem a dohogó történelem.
Mintha dühöngve, hányingerlőn
az rázna, könyörtelenül
tagolva a szót: nem feledhetsz,
nem menekülhetsz – bárhová kerülj!

 

 

 

Galamb utca

Fűtött mozdony, mely egyhelyben dohog,
parancsra váró katonasorok:
gőzt vet és sustorog,
remeg hosszan a téli virradat
hegyes szelében a rongyos csapat,
kigyóként hánytorog.
Tömött sorokban, test a test mögött
félezer férfi sóhajt, fú, köhög,
dől, mint szélfútta fa –
A kabátujjban összebú a kéz.
Úgy állnak, várnak, mintha mind nehéz
bilincset hordana.
A tél bús elitéltjei. – Kiket
padról, híd alól a markos hideg
s házkutató nyomor
ideterelt – a tört ablakon át
szippantják már az üst füstös szagát,
mely bent rotyogva forr.
Elnyúlva hosszan, fal mellé lapult
testtel kushad már, lesi a kaput
a régi friss tömeg,
mely egykor ugrott… hogyha most harap:
dühét vinnyogva csak magába kap,
mint bolha-marta eb.
Ó, régi harcok, utcák! – Föld alól
kibukkanó és eltünő folyó:
úgy zúg csak, mormol itt
a mély erő, mely egykor egy világ
hódítására küldte áramát –
alig emlékezik.
Szivarvéget, egy csutka örömöt
kutat az úttest kockái között
s fölfüttyent, hogyha lel –
Lejárt jegyet, rongyot, mindent, amit
egy felsőbb, dicsőbb légkör elhajít,
megvizsgál, fölemel.
Ez hordja el a város szemetét,
ez a hatalmas pondró, vaksötét
odvában ez eszi!
Moslékot, lucskot zabál, meg sarat
a föld alatt, hol sűrűn rajzanak
hamuszín kölykei.
A túlsó járdán (messze partvidék
biztos honában) nyitja üzletét
s gyanakvóan áttekint
egy kis kegyárus, boltjába merűl,
matat… lámpát gyújt… s függönye mögül
kikandikál megint.
Harang csobbantja a sikos leget,
a szomszédból misére rengenek
a tanító papok;
mint nádas, hogyha szélén szél zörög;
megleng a sor, hosszán félbetörött
„Dicsértessék…” susog.
Galamb utca! Pokol tornáca! – Vagy
mégis a Jövendő tornáca vagy?
A parázsló szemek
tekintete vesszőfutás nekem,
edző tűzpróba minden reggelen,
hivatalba menet.
Dörg a zajló jég arrébb a Dunán.
Mered a költő kőtalapzatán,
ökle, a vasököl
görcsösen mintha az Alföld fele
esküt? – parnasszi pofont intene!
Ajkán vad szél fütyöl.
A szél, a szél! – a sikátoron át
lengeti a hó őrült zászlaját,
lobog a vert sereg;
a lengő, bűzlő százezernyi rongy,
lángnyelve közt, mint máglyán, úgy jajong,
ugrál, röhög, sziszeg.

 

 

 

Külváros

Gyanús kartársak, szomjas némberek
közül a költő végre hazabaktat;
méri magán, mint hőmérőn, melyet
beteg és nyirkos test hevébe dugtak,
a bűnt, a bűzt, az undort, undorát,
a lázt, lázálmait e külnegyednek,
hol az ember is úgy kúszik tovább,
ahogy az álmok népei lebegnek.
Ez hát a föld, amelyen énekelnem
himnuszt rendeltél – szól és föltekint.
Mögötte tolvaj lép. Emitt rekedten
két korhely áldja a rend őreit.
Arrébb egy lámpa dicsfénye alatt
több hölgy mereng, akár hajóra várna.
Ám ezt, bocsátva mély sóhajokat
már a lépcsőház ablakából látja,
dalnokunk, hol újból s újból lenézve
dús ihletével feljebb félve hág;
minél magasabb régiókba ér fel,
annál kisértőbb: vesse le magát.
De mindez ködlő bosszúvágy csupán.
Egy hősi álom! Tündöklő regény-vég!
Élni fog, tudjuk. Annyija után
ízenként tépi ronggyá a szegénység.
Vidám hangokkal mint vadász-sereg,
jön a razzia rendes karavánja.
Aztán a hajnal. Vad érdemjelet,
rőt koszorút vág poros ablakára.

 

 

 

Regényrészlet

Az udvaron egy szegény vakember harmonikát javít,
Pin, pin… zenével szelidíti sorsa komor angyalait.
Fülét szerszámára nyomja, hangot próbálgat, mosolyog,
Aztán arccal az égnek dalba kezd, apró lábaival topog.
Mosolyog és topog, bizonyára azt hiszi, hogy röpül.
Három szurtos gyerek bámulja mindezt a vakember körül.
Jézus elé röpül diadallal, feledve teljesen, hogy reggel óta részeg!
Pálinkásüvegébe beleszemetelnek a kis csibészek.
A vakember szaglász, köpdös, üvöltöz és kapkod,
Sötétségében most az alvilág szörnyeivel vív harcot.
Négy szegény nő az udvarra fut s a gyerekek mögött
Bőgnek össze-vissza mint nőstényördögök.
Az udvar végén a Nyugatitól jövet elrobog egy tehervonat,
Füstbe, dörejbe temeti szörnyű világukat.
Nagynénémet keresem itt, a vakbuzgót; mint a föld alól
Hallom visongásait a nyomor poklaiból.

 

 

 

Munka után

Munka után egy röpke óra még marad;
erkélyen ülök, húnyó nap alatt,
a városszélen, honnan már lehet
látni borongó pannon hegyeket.
Zöld réteket és távcsövömön át
kocsit, lovat, gémeskút ágasát,
sőt egy ekét is… kék vasán a fényt,
úgy nézem azt a lenge tüneményt,
a nap csókját, mit az acélra vet,
mint messzi, édeni jelenetet.
Úgy követem a férfit ott, aki
egykedvűen végzi dolgát. Hallani
vélem lépteit, ostorát, ha int,
a lovak párás fujtatásait,
a frissen futó, sziszegő vasat
s a föld sóhaját, ahogy széthasad.
…Boldogabb volnék most, ha én is ott,
az ekénél, a földnél maradok?
Fáradt vagyok. Már alkonyul. Szemem
tüzel, vakul, lezárul könnyesen.
Vágtatva jő a porzó út felett
egy fürge kis szél, asztalomra csap,
kutat, dohog, becsapja könyvemet,
vinné az üres papírlapokat.
Csak hallom e zajt, pillám sem nyitom,
ringatózom szép hazugságomon,
a reményen, hogy van út vissza még,
lehet sorsomból mentő hasadék,
rés, melyen visszafuthatok oda –
hova? Ó a szív tudja csak, hova!
Egy istállóba! egy rosz nyoszolya
vén deszkáira! – hol még vágyni úgy
tudott, ahogy itt már csak fájni tud –
így állva bosszút a bántalomért,
mely tegnap is ért és máma is ért.

 

 

 

Feriam Sidera Vertice

Szánalmat érzel s enyhe furdalást
kegyes agg, hogy lám koszorús fejem
s szédült röptökre szárnyalt szellemem
napestig, sőt gyakorta még azontul
a lenge hold szép útja idején is,
alantas alkuvások, a sivár
piac mulandó följegyzéseit
és kalmár számvetések titkait
bogozza s hű nőm, fennkölt szárnyalásaim
társa e közben mos, sikál, – s mi több:
nekem, kinek füle az istenek
hangját várhatná joggal – köznapi
izmaeliták gyors szavára kell
hajlonganom, némulnom és fülelnem –,
nekem, kit egykor ország ünnepel majd
s merevít ércbe, fölvetett tenyérrel –:
helyezd lábamhoz kalapod, helyezd
belé palotád kulcsait, selyem
tárcádat, téres földeidnek bélyeges
okmányait, három nehéz gyürűd,
s szerényen mindezt – mert nincs más megoldás!
s hogy végül szíved egészen szabad
s könnyű legyen, még forditsd ki zsebed,
bókolj egy mélyet, aztán, hogy soha
arcod emléke se rezzentse mély
lelkemnek csöndjét: lódulj a pokolba
s ott egyen kedvére a fene.

 

 

 

Rossz gondok

Nekem nem az a szenvedés jutott ki,
melytől a szív hevülten villog:
magára ismer s borultan is
éles cikázást rejtegetve
forgolódik, egyszerre fölszáll
búcsúzva hűsebb régiókba.
Nem az a büszke, fölemelő
szép árvaság, megkülönböztető
boldogtalanság, tespedésből
riadó kín, mely szinte boldog,
hogy kardot kaphatott, derék haragvást
s egy ősi fuldoklásnak nyitja kél.
Rossz gondok, aljas számvetések, kétszinű
betegség s kétely – kétely s ujra szennyes
szükség, sunyin közelgő tél, szorító
csaholásával ez a falka
vett körül, kisért örökségként
apám házától vad kardallal.
Ez vert föl hajdan s hajtott marakodva
a kevés koncért, inaim fenyegetve –
igy jöttem kóbor Orfeuszként,
verve magosra tartott lantom,
e csürhe közt, amellyel háltam,
amelynek mormogása keltett!
Gondjaim mégis, seregem, folyóm,
kik sodortak és neveltek, ti visztek,
szitkaim, vaskos kötődésem
közben is, akart-akaratlan,
előre s föl tán, táguló
orrlikkal, dülledő szemekkel
kutatva az isteni zsákmányt!

 

 

 

Szegénység, örökös éhség

Mi oly szegények voltunk Cecén, hogy az már szinte tréfa volt!
Nagyanya az utcán minden korhadt faágért lehajolt;
egy szalmaszálért lehajolt. Megesett, hogy főzés közben a tűz egyszerre kialudt
s a család ifjabb tagjai egy kis csutáért benyargalták a fél falut.
Oly szegények voltunk, szemünk a földön folyton ide-oda járt.
Déltől fogva, mint megszállottak gyüjtögettük a vacsorát,
venyigét, sót és krumplit hajszoltunk és ha más nem akadt,
megfőztük levesnek a kéthetes kenyérhéjakat.
Gyüjtöttünk egyre. Ó gyüjtési őrült szenvedély!
Hazahordtam, amit csak leltem, bárhol, bármit is leltem én:
szegeket, ócska sámfát, rossz bögrét, régi kalapot,
elkopott seprüt, tollat, csontot, nálunk mindennek helye volt.
Szegények szenvedélye, sarkaló önzés, érzem én
örökre bennem égsz már, örök időkre! a szegény
lázával nézem én a földet, téged is fényes gondolat,
ragyogó eszme – tán azért, mert nem kérik tőlem áradat.
Ó, legparányibb villanásod drága kincsem nékem! Tellene
fejem rogyásig, ahogyan rég padlásunk szellős belseje,
szent zsugoriság: dicsőség vágya: gyönyörű éhség – mint magas gyümölcs felé
kapna a nap után kezem és véle sóvár népemé.

 

 

 

Reggeli meditáció

Ki annyit hazudtál, ne hazudozz többet.
Ne tettesd, hogy árnyak, illatok követnek,
hősök hörgései, magas kisértések!
Nem követ és nem hí senki; a költészet
nem arra való, hogy elámítsd a népet,
vagy magadat akár. Egyszerű a világ;
amit két szemed lát, ép elég dolgot ád.
Ragyognak a tárgyak. Nyald meg a ceruzád.
Lent a kapualjban a házmester neje
üvöltöz, nem tudja, hol a szemüvege.
Kezében a hirlap, a lapban a hirek
cincogva dugdossák egymáshoz fejüket.
Sűrű rejtekéből egy cukrász halála
ravaszul hunyorog a csodakutyára,
mely egy féltékeny férj és egy árviz között
két fejét maga is csodálja szerfölött.
A szemüveg, amely ez álnok világra
fényt vethetne, ott van az ablakrámába.
Ott csillog, ott szemez a reggeli nappal,
mely a tetőn prüszköl, mint haragos macska.
Igy éled a világ, csodálatos élet!
folytatásaikkal a friss jelenségek
igy villannak eléd s vesznek egérutat,
nem láttatva mást, csak gúnyoló farkukat.
Hosszu árnyék kúszik a kapún most, végén
egy elkeseredett házalót cipelvén.
Kiált a házaló, szétszaglász, kiballag
s most már ő vonszolja a csalódott árnyat.
Ki volt ez? Micsoda boldogtalan lélek,
 
micsoda testté lett
szimbólum, sejtelem? – mily haragos isten
megtestesült átka, mely elbődült itten –
sajnos, oly hasztalan e hitetlen házban,
akár a próféták egykor a pusztában.
Elhangzott, elnémult; folyik tovább ujra
békén a teremtés ezer babra-dolga.
Átveszi uralmát a tavaszi idény,
kirakja üzletét a nyirkos udvarra:
szines rongyot, gombot, egy összetört edény
fehér cserepeit s öt sápadt fűszálat…
Látszat ez a világ, olcsó, hiu látszat.
 
Atya, Fiú, Szent-
Lélek oltalmazzon mindnyájunkat ittlent.

 

 

 

Ó, édes betegség

Már csak akkor vagyok költő, akkor szabad,
 
mikor beteg vagyok,
szürke ruháimmal levetem sorsomat
 
akár az angyalok.
Akár az angyalok, akár a kisdedek,
 
akár a gazdagok,
várom pislogva a bókot, szeretetet
 
és az áldozatot.
Mint az üdvözültek egy ingben heverek
 
s a vánkosok puha
felhőiből nézem a földi életet,
 
nem is oly mostoha…
Ó édes betegség, ó áldott nyavalya,
 
egyetlen ürügyem
élni ahogy élni álmodtam valaha
 
csak a dalhoz hiven,
csak ama szép gondhoz: könnyíteni mikép
 
tudnám e nép sorsát,
elgondolok máris példaként egy vezért,
 
zászlót, győztes csatát.
Könyvet, metszeteket lapozok, egyiken
 
vig paraszt-had forog,
pajzán csapongásuk’ elnézem kegyesen
 
és velük vígadok.
Egyszer a téli nap, egyszer feleségem
 
kacsint be, rámnevet,
trónusomhoz oson, levest hoz, féltérden
 
könyörgi kegyemet.
Igy volna élni jó, költőnek ez dukál,
 
dukálna legalább,
egy aggódó múzsa, mély csend s lábainál
 
féltérden a világ.
Köröttem méz s befőtt, mit anyósom hoza.
 
– Jöjj Múzsám, lépj elő,
izzó homlokomon költői korona
 
a vizes keszkenő.
Dicsérjük végzetem, mely egy kis lázzal ím’
 
kulcsot, jelszót adott
kiszökni a láncos munka vaskapuin,
 
élvezni a napot,
napot, szabadságot, nyögve is boldogan,
 
hogy lám semmi se köt,
szállhatok szabadon, adósság, hivatal,
 
torz jelenünk fölött!
Édes kóstoló ez, kedvesem, énnekem
 
édes vigasztaló
ama percre, midőn kiszállok hirtelen
 
majd minden lánc alól;
jó kaptató, ha nem ad a világ körém
 
mégse szabad határt,
kalauzom gyanánt hívjam én is a vén
 
kapitányt, a halált!

 

 

 

Örökség

Hizelkedéssel és csalással
testednek otthont már szereztél.
Hű gyávaságodnak köszönd meg,
hogy kedvedre ma is ehettél.
Köszönd az ökör-türelemnek
a békét, mely körüllebeg;
a róka-ravaszságnak, hogy tán
holnapra is lesz fekhelyed.
S köszönd a tigris telhetetlen
szomjának, mely benned lakik,
ha lassankint majd tisztelettel
süvegelnek barátaid.
Otthon, tekintély, hír és sorsod
még jobb és emberibb lehet:
a sakál étvágyát tanuld el,
hiúztól a tekintetet.
A kaméleontól a színt és
a ganajtúró szimatát.
Utat nyit végre, diadallal
ünnepel, ural a világ.
Kiválasztott: – a Cél s a szándék
titkos utját te követed.
Egy a világ. És bízd nyugodtan
a galambra a lelkedet.

 

 

 

Szerény életed1

Szerény életed ki ismerte?
Mi fájt, mi volt jó néha? – Egyedül
én tudtam azt, én tudom még ma is:
ismertelek; ezt kaptam örökül.
Ha van, mi oszló testedet túléli:
énbennem él az s nem halhat meg ott.
Mosolygok és lágy, tétova útjáról
megismerem ajkamon mosolyod.
Két éve, hogy meghaltál. Akkor is
meg-megjelensz, ha nem idéztelek.
Itt lapulsz bennem. Az utcán soká
néztem ma is a varrógépeket.
Ilyet szerettél volna. Szomjasan
kutatnám egyre: mi van, mi maradt
belőled itt még? Szívemet fülelve
idézgetem kis tájszavaidat.
Dadogásodat, ha munkát kerestél,
szívedet, mely torkodban dobogott!
Dobogó szívvel az öreg, magányos
munkásnők életére gondolok,
kik műhely után otthon, egymaguknak
nem főznek semmit, be sem fűtenek,
csak várnak s még az ágyból is kifutnak
megnézni: nem kaptak-e levelet.
Akiknek egy reményük, egy fiuk
maradt, de attól sem jő semmi hír;
ha ír is néha, soha önmagáról:
bonyolult tervekről, teóriákról,
forradalmakról, népjogokról ír.

 

 

 

Óda egy irodalmi ünnepségre

Társak, akik most fűzéres kapuk
s virágos lánykák során át vegyültök
egy könnyebb, fensőbb, tisztultabb világgal:
igaz nagyság és nem-muló dicsőség
boldogjaival, kiknek induló
mosolyától is kábultan dadog
a szív s elernyed –: ó emlitsetek
meg engem is, kit sorsom messzezár
e szép Elyziumtól… hol, különben,
tán méltatlan is lennék én, esetlen
kicsiny hiremmel, nagy végtagjaimmal –
Ó emlékezzetek rám, emlegessetek,
ki száműzötten senyvedek kietlen
zúgomban itt, vad Zaj fölött s leláncolt
Prométeuszként fürtöm’ borzoló,
őrült huzatban, három ugató
irógép mellett tépetem nemesb
szerveimet bús ügynökök rajától,
kik egyre jönnek, nem fogynak soha…
Itt élek én, itt pusztulok, de itt is,
szép hivatástok magán-másolója,
főnökim tüntén, itt is lángolok,
gyújtom az aljnép álmatag kedélyét
a szent közért és vágynék, társaim,
ó vágyom én is osztozni a hírben,
tündökleni s hódolni pártfogóink
szine előtt és énekelni fennen
nemes versenyben és kedvük szerént
a bércet, rónát, a habját faló
dicső tavat, mit nem láttam soha!
Fejedelmi sarj! te nemes, különb!
hazám dicsfénye: készpénzt küldj nekem!
a nyomorultat – válts meg engemet!
Juttass valamit őseink fonák
osztozásából – házat adj nekem!
egy kies bércet! hol kicsiny családom
lepkét s ibolyát kutatva eléldel –
Hajolj felém, míg nem késő! A gyors,
falánk idővel, mely semmit se tisztel,
sőt mindent megrág, úgy ám, légy dacos te
jutányos áron – hisz a kis hal is hal –
halhatatlanítsd idején neved!

 

 

 

Alkalmi meditációk

 

Metafizika

Isten – Halál, köztük mint légvonat
húz lelkemen át egy-egy gondolat.
Nem tisztít, nem söpör semmit se ki,
a port, az öntelt port lebegteti.
 

Eretnek!

Nincs rég velem már – valahol megállt,
jaj, rosszul végezte hivatalát.
Védangyalom, mit szólsz, ha odaát
panaszt végül majd én teszek reád?
 

Hit a kapitalizmus uralma alatt

Keresztény vagy? – Beh számitás ez is!
Azért vagy az, mert nem vagy boldog itt!
Igazság kell? – Csak bosszú! Meg a bér.
Jó helyed lesz a pokol fenekén.
 

Első csapda: az értelem ellen

Buta vagyok és félek tudni, mert
a tudásszomj volt, ami messze vert
körödből, Jézus… – Frissen, lelkesen
az ész hivságáról elmélkedem.
 

Második csapda: az értelem mellett

Amit felfogok: az nyomban kevés!
nem a szív: tán a telhetetlen ész
ragad fel mégis, visz tovább, tovább –
s még részegebben ünnepli magát.
 

Szomorú vigasz

Sem ez, sem az, talán majd az idő
lebbenti azt is fel neked: ki Ő.
Egy alkonyon csak szívedben terem
s célhoz vezet, mint rég a szerelem.
 

De addig?

De addig, Uram, addig? Jaj, Feléd is
annyi vívódás, förtelem, veszély visz?
bor, bordély, torz kéj, forró háború –
Mit szavalsz? Nem is volt oly iszonyú.
 

Jámbor számítás

Az vigasztalhat, hogy tudatlan is
szolgálhatod Őt, szolgáld. Törd fejed.
Buzgalmad látva tán nem állja meg
s jelt ad, mi volt jó és mi volt hamis;
dorgál s egyszerre, észrevétlenül,
azt látod csak, már szóba is vegyül.

 

 

 

Rigómező

Az egyik Hetyey börtönben ül.
A másik tán a vasúthoz kerül.
A lány, ki a vén ablak mögött
gőgjében nékünk vissza sem köszönt,
csak olvasott s hízott szegény feje,
most egy lezüllött kocsmáros neje.
A legkisebbik fiú Pesten itt
föl-fölkeresi ismerőseit.
Mikor hazulról eleget beszélt
és törli kezefejével szemét,
ki húsz, ki ötven fillért nyújt neki.
Előnevét, mely felső-hettyei-
sárcecei és rigómezei
mind hangosabban ismételgeti.

 

 

 

Hithű falu

Ágálva véres rongyával fején
mit hörg a kakas? Két riadt galamb
házamról tisztán úgy száll fölfelé,
mint hangolás közben ha peng a lant.
Csütörtök reggel. Két angyal repült
tetőnkről el. A többi ott iszik
az istálló zsuppján még. Kétkedel?
mert angyaloknak mégis túlkicsik?
Kicsik, nagyok! – Már láttad, mekkorák?
Láttál már angyalt? – Önző, ostoba!
Azt hitted persze, hogy a másvilág
e föld kényelmesebb utánzata…
És ha egy szoba az egész, ahol
– mint Dosztojevszkij hitte – egy sereg
pók nyüzsög – tudod, mitől fuldokol
s boldog mitől lehetne még szived?
És ha a kakas ugyanaz, aki
Péterre mordult? És ha odaát
a szomszéd, ki sertését pörköli,
egy sátán lelkét űzi ép tovább?
Semmit se tudsz. Menj dolgod kezdeni.
Mást úgy sem érthetsz. Titkokkal forog
e világ csak példával van teli;
Plátó is így szólt és felmutatott.
Sokat tudunk már? Vagy túlkeveset?
Sajna, az egyikből sem eleget.

 

 

 

Philologia

Egy vogul nyelvtan üres oldalára

 
Villám villan – a szteppén át forgószél fut, égve,
közepében egy sátánfi bokázik és hegedül –
roppan az ég – jámbor esti hazatérők, boruljatok térdre,
döngő léptekkel egy baljóslatu isten rohan kelet felől.
De ellép könnyedén a táj felett, – gyorsan oszlanak a felhők,
kiugrik az égre s elkezdi vig táncát az esthajnal csillag.
Lent a falu szélén sárgás fényt és gyenge, el-elakadó dalt
csurgat a friss estbe egy kis kocsma-ablak.
Kocsma előtt lóca. Rajta kilenc pogány
őrangyal ül, mivel ősi szokás szerint, tisztátalan helyre
nem léphetnek ők be – várják gazdáikat,
szomoru sorsukat mesélik egymásnak, nekikeseredve.
Kásával és apró süteménnyel kérlek – hangzik a szomszédból
egy gazda éneke, karjait jajongva az égre emeli –
te hatalmas isten, mulaszd hátfájásom! – fölnyujtja a kását,
aztán leereszti, azután megeszi.
…E törzs vallása az, hogy halála után
egy ember egy angyal kiséretében még negyven napig járja
régi lakhelyeit, s mit ott elkövetett: rossz tetteit menti,
a jókat pediglen az Úr küldöttének bőven magyarázza.
Igy vonul egy vogul ott a dombon épp egy angyallal vitázva,
mutogatnak egy jól-fedő bokor felé… előtte megállnak,
pirul a jó vogul, vállát vonogatja… de lám, megegyeznek,
egymás tenyerébe csapnak s kéz a kézben hirtelen felszállnak.
Édes illat terjed. Oly nagy a nyugalom, hogy az istállókban
a lovak is hasra feküsznek… kisdedként szuszog a mord bika,
a sötétben anyját keresi a borju, – felbőg a bús tehén:
egy percre fölriad egész Szibéria…
*
E tájra vágysz, fiú? megunván Napnyugat
vad berregéseit s füstfellegbe borult
egét: nyugalmadat hiszed, hogy megleled e tájon, mely fölött
most visz egy holt szűzet csónakján ép’ a hold…?
E tájra vágyom én, vagy ennél is tovább! mennék oly ég alá,
hol zúgó homlokom pihenni tudna és feledné keserű
emlékeit, e zord, üres világ bamba törvényeit! – ahol
beszökne szivembe egy kis szabad derű.
Lovam lenne, lovam kantárszárát lovam lágy nyakába vetném,
távol Európa üvöltéseitől léptetnék egyedül
az elérhetetlen őshazába; mennék vágyam után bátran
a titkos ősanya felé, kinek képe feledhetetlenül
szivemben él, kinek öle körül mesék meleg hona reszket!
Mennék dúdolgatva, nevetgélve halkan, néha meg-megállnék,
visszaintenék még lovamról és aztán tünve-álmosodva
lassan én is egy víg mese-hőssé válnék…

 

 

 

Alkalmi meditációk

 

Nehéz út

A kávéházban folyt a hitvita,
Mit szólhat ehhöz az istenfia?
A szomszéd asztaltól a füstön át
gyanus hölgy küldi kigyó-mosolyát.
Vagy tán az ördög? Imádkozzatok
lelkemért, neokatolikusok.
 

A vasárnap megszentelése

Hitetlenül hat sötét napon át
forgatok én egy üres masinát.
Oh, semmit-őrlő körforgó hetek!
S vasárnap: oh megnyíló mennyezet!
A harangszó friss madárcsapata
már kertemben húz fölöttem tova.
Mint hátfájást gőzfürdő heviben,
keservemet ott veritékezem.
Mint létem értelmét, irott jogát
nézem gereblyém és kapám nyomát,
aztán a tollét – bár csak egy napon:
köszönöm, Uram, hogy dolgozhatom!
 

Kisértés

Másodosztályon utazik a pap,
mert nem bírja ki a parasztokat.
Oly szókat hallhat közöttük, melyek
csak hallásra is bűnt jelentenek.
Hát ott ül; csend van. Elszenderedik.
De nem a sátán! Most a pad alól
búj bele! Bent van! Látni a szelíd
álmodó kéjes mosolyairól:
borjúként nyalja szája szögletit.
 

Meglelt bárány

Meglelt báránynak, annak lenni jó!
Hogy ragyog itt ez a kitért zsidó!
Megérintette lelked szent heve,
könyvet ír róla s jól keres vele.
És üdvözül! S én tévelygek szünetlen.
Én, én, aki szent kegyedben születtem!

 

 

 

Pokol

Sarkával a kigyó testén,
szelid szemét égre vetvén
a Szűz nem áll oly nyugodtan,
mint te, szép hölgy, e szutyokban
forgó földön; bele lábod,
lábod nagyujját se mártod.
Hova te lépsz, ott a szenny is
összeáll és megmerevszik,
mint bálterem padozatja
jégfénye úgy nyalogatja-
falja topánkád, ha rajta
áttipegsz, táncolsz kacagva.
Bár szakadnál bele térdig,
térdig, azután derékig,
kebled két kecses hegyéig,
bodros fejed tetejéig:
nyakuk tekerve remélik,
kik mindezt alulról nézik.
Kik ott élnek, lent, alattad,
hinárjában a mocsoknak,
álmukban lábon ragadnak,
álmukkal ha fohászkodnak,
ha még fohászkodni tudnak,
keblednél fogva lehúznak.
Ha látnak, csak röhögnek rád,
szájuk égő kigyóként ráng,
ezer forró kézzel, mint láng,
kúsznának tikkadva hozzád,
ez a pokol, ha nem tudnád,
perzselné, habzsolná szoknyád.
Ríjj lovagokat magadnak,
kik érted pallost ragadnak,
kerubinként oltalmaznak,
körülröpdösnek, lakodnak
ablakain bedalolnak,
sose fogynak, szaporodnak.

 

 

 

Nocsak

Nocsak tanakodjunk,
futja az időből.
Kövér-sovány kint a gulya –
bent jó gulyás gőzöl.
Kilakhatnak abból
kinti, benti strázsák –
Egy fi-levél se rezzenti
az idő futását.
Lent, hű falvainkban
békesség, okosság –
Megrághatja ki-ki köztünk
mondanivalóját.
Aludhat is rá – ha
reccsen is – vigyázva
reccsen a ház, hasal a vén
kapufa a sárba.
A jószág se bődül,
kéményfüst se lebben.
Ül a gazda családjával
bölcsen a hidegben.
Soha mit se várni,
azt is megtanulta.
Egy piszt se vét drága népünk
latolgatásunkba.
Nohát, hogy is volna,
ha volna, mi kéne.
Soha ilyen szép alkalmat
higgadt szócserére.
Jó dohánnyal, borral
vigalom az éjjel.
Mig mi innen föl nem kelünk,
kint a nap se kél fel.
(Kutya is ha vakkant,
mintha kútba vetnék.
Aki dalol, most fujja ki
utolsó keservét,
azután elhallgat,
befordul a falnak.
Strázsa ha kell, fejfájához
kell már a magyarnak.)

 

 

 

Példa kellene

A vallás nem az egyházi adó!
Tudatta vélem ma a kis szabó.
A színes minták és divatképek közt
vérző kebellel Istenfia függött.
– Ne a szolgát nézd, hanem az Urat! –
Hátha ép ő rak akadályokat?
– Oh könnyü volna – mondta –, ha már ittlent
kész angyalsereg szolgálná az Istent!
De később mégis beláttuk busan,
több szempontból is jobb volna, Uram,
ha szolgáid legalább oly szegények
lennének, mint mi, akiknek beszélnek.
Ez a taktika! Ilyen ez a kor!
Rossz gondolatokat szűl a nyomor.
Példa kellene – tünődtem, miközben
sovány, ruhátlan testeden merengtem.

 

 

 

Megjelenik

Megjelenik akkor majd Jézus
nem mint király de nazarénus
beszélget int a békességre
de mintha albánul beszélne
nem érti senki rossz cipőjét
nézik csak lukas felöltőjét.
S megjelenik Mária véle
kis cselédkönyvével kezébe
szégyenül valaki beirta
hogy gyermeke van hogy nem tiszta
helyet keres de helyet nem kap
mindenütt ortodoxok laknak.
Én sejtem csak meg kik lehettek
a kocsmaszinben kik pihentek
szomjasan a meredek úttól
elérem őket a falun túl
kar-karban itallal kinálva
dalolva visznek a halálba.

 

 

 

A havazásban

A havazásban egyszerre keményet
dörrent az ég és villámfény cikázott –
Villám a hóban? – A lovaslegények
dalolni kezdtek: alig hallhatóan,
húzták valahol hozzá a cigányok –
A felhők résén át talán, ahonnan
a fény, mint hajnali kocsmáké, áradt?
Füleltem, vártam, egy kicsit daloltam
s figyeltem újra. Tudtam, álmodom;
de honnan ismertem mégis e tájat?
E tájat, ezt a fáradt dalt, e sápadt
népet, a pusztulás vágyát a szívben!
Bódító mámorát a bujdosásnak,
futásnak, midőn gondját, mint a gyeplőt,
nyakadba dobja sorsodat az isten?
Vogulhon! Konda, Szoszva partvidéke,
fagy, éhkopp és vad bálványok hazája,
hol az őserdőn a szél fésűjébe
ember ha száz mérföldenként akad –
könnyezve álltam kengyelem vasára.
S zuhantam vissza, – a lovak ugorva,
mint amikor már hazai irányba,
rohantak (nem süppedtek be a hóba),
mint habzó tenger tetején repültünk
a metsző, éles, fütyülő halálba –

 

 

 

Vadak etetése

 

A gáttalan

Kár volt néked a lélekelemzés. Gyáva, hazúg, de
 
– érezvén nyomorod – néma valál
 
legalább.
Most szabadon s büszkén ömlik ki belőled a
 
szenny. Jaj.
 
Tisztulsz –, jaj, te szegény! kezd
 
kiderülni, ki vagy!
 

A beteg

Ő a beteg. Megvan minden nyavalyája, mit ismer,
 
Sőt ismerni remél egykor a gyógytudomány.
Harc és munka alól fölmentve, vértanu arccal
 
– harminc éve ma már – várja a szánakozást.
Látom a messze jövőt. Panaszossan metszi a sódart
 
Majd sírunk tetején és: „avas ez…” rebegi.
 

A nagylelkű

Üsd a zsidót és üsd a magyart és bánts meg akárkit:
 
Kandli barátom, ahogy hallja, magára veszi.
Védteleneknek pártfogolója? – Ó, sose higyjed:
 
Oly hiu, hogy mástól még sebet is irigyel.
 

Az elvhű

Fajvédő voltál s tele szájjal, bőgve csepülted
 
Azt, ami nem védte, istenitette a fajt.
Bolsi levél s az iménti költő s műve ezúttal
 
Marxi idézettől lelt kora, szörnyü halált.
Aggódva figyelem – fordulsz ujból – hova nyúlsz most
 
Uj ürügyért, irigyen verni a jót s igazat?
 

A nagy kérdés

– Pusztul a nép – kezdtem. Hangom elakadt. – A magyarság…
– Mit? Magyarok? – hangzott. – Csönd, te zsidógyülölő!
– Pusztul a nép… – Hallgass! Ne beszélj itt másról! A kérdés
Egy volt és leszen is: antiszemita vagy-é?
 

Jog a XX. században

Hol az igazság? Mindenkinél –
Ölheti egymást, mind aki él.

 

 

 

Éjféli meditáció a legfelső emeleten

Atyáim Istene! Katolikus Isten!
Házak lebegnek, mint hajók lent a füstben.
Az egész külváros, akár egy kikötő.
Útra készen füstöl, nyüzsög a sok tető.
Két torony versengve az indulást kongja.
Álmos vagyok. Uram, vígy az igaz útra!
Barackpálinkát és sört ittunk az este,
dalolva, fecsegve… megint bünbe esve.
De borzongva most im egyre emelkedek,
önmagam Phönixe zord világod felett.
Ahogy józanodok, egyre messzebb látok,
bűnök fertőjének mondom ezt a várost.
Az utolsó kocsi, mint meghajszolt kutya
iszkol a sinein Újpest felé haza,
bőgve onnan, hol a mulatók fényjele
kacsint már csak, mint a Sátán tekintete.
Oh az a mocsár ott! Oh az a kárhozat!
Futva jöttem én is. Oh, oh azok a nők!
négytől tiz pengőig kinálják magukat
s mit nem sutyorognak még a hátad mögött!
Ahogyan Velence a tengerre épült,
ez a város bűnre, förtelemre épült.
Megálltam utközben. Nagy villamos halak,
vonatok usztak a Ferdinánd-híd alatt.
Messze, egyedül, mint nyilt vízen a bója,
lebeg föl-alá a Bazilika tornya.
Ez hát, ez az élet. Sóhajtozva fogom,
ölelem itt most az ablak keresztfáját,
nézem imbolyogni a szomszéd tűzfalon
kitárt karjaimnak ijesztő nagy árnyát
s a kapkodó fejét… Oh, hol van a spongya,
az ecet, hogy tikkadt szomjúságom oltsa?
Kétellyel, gyanúval töltözött a testem,
keserűen éget, mit oly vigan nyeltem!
A gúny, mit e versbe is fonni akartam,
szivemet hurkolja, fojtja egyre jobban.
Petroleum, földgáz tört föl úgy a földből,
ahogy körülöttünk csettintgetve föltör
szemérmetlenül az ördög buja nyelve,
hogy a biztos zsákmányt előre izlelje.
Panama! Panama! Oh micsoda példák!
Az árvák házából kilopták a téglát!
A kincstári lovak szájából a szénát!
Még a munkálatok megkezdése előtt
az egész telepről lelopták a tetőt!
Családapák gyanús pénzen éjjeleznek,
pisztolyra gondolnak, ha dörren az ajtó,
előkelő ifjak kommunisták lesznek,
micsoda megjegyzés a körmenetekre!
féktelenül izgat a köruti sajtó,
halotthamvasztó kell, épp az Debrecenbe!
egy lakatosmester lányát megejtette.
Ne szégyeld, hogy könnyek gyülnek a szemedbe.
Látom itt a Dunát, a csillogó vizet,
melyben nyáron karcsú pogánynők fürdenek.
Oh úgy fürdenek majd, oh, oh sivalkodva
igy csapkodják majd a pokol égő habját,
siratják a napot, mikor hivalkodva
a hív lelkűeknek combjuk’ mutogatták.
De miért könnyezed te csak a világot?
Micsoda tetszelgés, kérkedés még most is!
Sajnáld tenmagadat, ten nyomorúságod!
Tudod, hova kerülsz? lelked merre oszlik
és a végső napon mit döntenek róla?
Nem áldoztál te sem érettségi óta.

 

 

 

Oh, nép…

Oh nép, akadt hát pártfogód!
Szabadság, bajnokid teremtek!
Pusztuló tájak, dőlt zsellérsorok,
Fény Hunnián! – nem-rettegő fejeknek
 
lettetek édes gondjai!
Csitulj sziv, békétlenkedő,
nyugodj, magyar, hajtsd vissza fődet.
Tudják, mi kell már neked, sőt mi
tapasztalt és hiv őrei a földnek,
 
kik őrzék tiz századon át.
Oh, megvédenek ők, meg ők
a rázkódástól, mely a honra:
szegényre, dúsra dőlne, ha a föld-,
és a vagyonbiztonság meginogna
 
s az ősi alkotmány vele!
És minden ország támasza,
talpköve, a méltó kamatláb!
Ily tiszta egység nem volt még soha
mióta mindezt ők meghóditották
 
a karddal, mely befele üt.

 

 

 

Védangyalom

Védangyalom, kivel álmodom, az angyal
kopasz s fehérszakállu… Antal
volt a neve s mestersége ős-kovácslegény,
ami meglátszik még ma is kezén.
Erről beszél, ha hófehér nagy szárnyát
és pihenteti jelen hivatását;
ezt emlegeti, meg a szakszervezetet,
ahol velem is megismerkedett.
Az volt a szép idő! Jog, Jövő, Igazság,
az embereket ilyenek izgatták –
Egy más világ reménye! Volt akit
(mint őt is) próféta-életre vitt!
Még érdemes volt élni, volt miért!
Most? Nem tesz mást csak engemet kisért.
Álomban él. Nem egy tanyát: tüzessen
csak engem izgat, hogy utját kövessem.

 

 

 

Vadak etetése

 

Egy politikusnak

Jellem, erő, jó ész (mint mondják, isteni szikra)
 
Kell csak a próbához: lesz-e iró valaki.
Nép-becsapás, köpenyeg-csere, hátba-döfés – remekelned
 
Ebből kell teneked, hogy csak a céhbe bejuss.
Honszeretetre te mersz minket kitanítani? – Ejha!
 
A szavazat mellé, nézd, ne kivánj szavakat.
Nem teszed ablakközbe az oklevelet, ha mi írjuk:
 
Szakmádnak máris mennyire mestere vagy!
 

Egy aggodalmaskodó főúrnak

Izgatunk? Nekem fáj legjobban, hogy téged,
S nem szabadságharcra igábatört néped!
 

Mindenáron minden-áron író

Célod eléred még: megmozdul a „bamba” magyarság;
 
Észrevesz! – és diszkrét ujjal a földre pöcint.
 

Népiesek és urbánusok közt

Két kulacsom
Váltogatom,
Kortyolgatom is, ha kérded,
Ebből ürmöt, abból mérget.
 

Szörnyű fegyver

Minden ütésed, átkod
Hiába ellenem.
Szörnyű a fegyverem:
A végén megbocsátok.
 

Egy népfinak

A Puszták Népe szerzőjének

 
Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal
 
Kellene: honnan jössz, – azzal, ecsém: hova mész!

 

 

 

Kétlaki

Egy miniszterelnök, egy agg ló, szegény,
valami rokon hölgy csapkod még felém
álmaim tavában, fúlni kezdenek.
Én könnyen kilépek. Megreggeledett.
Biztos földön járok. Vár a reggeli.
Itthon vagyok itt is, szörnyű kétlaki!
Hány világon vágok át, hány emberen.
Külön világrész vagy te is, szerelem.
Mögöttem ó mennyi hajóroncs marad!
Félve nézek hátra: mennyi áldozat!
Halként úszom, aztán sasként repülök.
Mondd meg, Uram, nekik, hogy menekülök.

 

 

 

Alkalmi meditációk

 

A vegyes házasság átka

Két szellem küzd itt, amint látható,
egy hívő és egy istentagadó.
Nagy próbát rótt rám már azzal az ég,
hogy vegyes házasságból származék.
Két nagyapa, két család szelleme
próbálja bennem: egyesülhet-e?
Az egyik csöndes, egyre mosolyog,
úgy kérdi gúnnyal: Hová is jutok?
Kitör a másik erre untalan:
Biz a pokolba, tisztelt nászuram.
– Oda-e? – Oda, és ez a gyerek,
ha így nevelik, ez is elveszett.
Pipára tömnek, fölsercen a tűz,
s a mennykék füst, mely mindent egybefűz.
Szemem elől felhőbe lengenek.
Egyedűl vagyok, veszendő gyerek.
Nézek utánuk. S ami lent maradt:
arcvonásaik itt az arcomon
hol mosolyra, hol könnyre állanak.
Örök harcukat tovább harcolom.
 

Hallgass

Se sértés, se gúny, sem a szolgai
ravasz könyörgés Őt nem csalja ki.
Énekelhetsz, fujhatod a verset,
Szivedről és nem hangodról ismer meg.
A híg panasz is hasztalan neki,
könnyed sincs elég Őt kiönteni…
A csiga, ürge példáját idézted?
Te bujsz a földbe, hogy ha Ő idéz meg!
Hallgass hát s készülj szavára: ha Ő
a szelet vetné, lehess levegő,
víz, ha a fodrot. Várj csak, várj. S ha nem szól:
tudj megfeledkezni te is magadról.
 

Munka közben

Rásüt a nap s mint Memmon szobra rég,
a havas méhes zümmögésbe fog.
Igy zeng a szivem is néha már. Zenét
vélek fülelni. Nyugtalan vagyok.
Két kas mögött babrálok s érzem
a vágyat már, hogy frissen letegyek
seprőt, fogót, s elkezdjek hirtelen
egy messzezengő boldog éneket.

 

 

 

Varázsló halál

Levág az Ujság, nem ejt rajtam sebet,
mellékesen űzöm a költészetet,
mint a cikkirást is, demográfiát
és jaj őt is, őt is, az isten fiát.
Egy csapásra senki nem végez velem,
mellékesen űzöm egész életem.
Ha ki derékon csap, ki kétfele tép,
megkettőzi sorsom, mint a kukacét.
Oh lucskos biztonság, oh nem egy kufár
bértollnok, de bennem nemes szervre már
a fő Irástudó dühe sem talál.
Mig darabszám össze nem szed a halál.

 

 

 

9, Rue Budé

Mint egy igazi költő, e padlás-szobában
éltem három évig. Föl-alá járkáltam,
hajamat turkáltam s asztalomnak esve
egy végtelen verset írtam főleg este.
Egy nagy hőskölteményt, amely egyre hosszabb,
egyre kegyetlenebb lett és egyre rosszabb.
Ugy vívtam vele, mint Szent György a sárkánnyal.
Éjről éjre egyre izzóbb harci lázzal
dobtam magamat rá, ott a tetők felett
ég és föld között, míg a kis nyulánk sziget,
Szent Lajos szigete bárkaként recsegett
alattunk a szélben s szinte utnakeredt,
tajtékos habokon – ahogy a jövendőt
képzelik és írják a fiatal költők –
Akiért a harc folyt, a szelid porleány
hetente változott. Az idők folyamán
csendes megadással cserélgette haját,
arcszinét, az arcát, lábait, sóhaját –
nőtt, majd összement –, mord hőseim mögötte
méltó ámulattal bámulhattak össze,
ha közöttük büszkén, emelt fővel tova-
sietett – mert lelke, a lelke, az soha
nem változott semmit, hasonkép hűsége –
Egy Kutnyánszky Liza nevü lengyel nőbe
voltam szerelmes, majd Germaine Joyeusebe,
majd Odette Lacosteba, Levinson Lujzába,
Manon De Chambartba, Marie Trépinardba,
s a legszebbe, a szép kalapvarró lányba,
Orosz Annába és annak a hugába
és emlékezetből Leveszy Pannába,
legtöbbjükbe, sajna, egészen hiába.

 

 

 

Istennők költözése

Egyenletesen, mint a tengeren a hullám
száguld a hófúvás és fejhangon dalol.
Bárkaként föl-leszáll, úszik a göndör pusztán
a háromablakos faházikó, ahol
Iván Ivánovics, Pjotr Petrovics, a kéklő
másolótintától szutykosan könyökig
irják eszméiket a Kezdetről, a Végről;
ujjukat szakálluk kócába törölik.
Észak s Kelet felől fölöttük most vonulnak,
megcsalt szerelmesek bús hevével teli,
kivert istennői a hitszegő Nyugotnak
dús idommal, ahogy a szobrász képzeli…
Ott száll haragosan a lángoló Szabadság,
arcát tüzesebbre csipte még itt a szél!
Báli ruhában van – már jó száz éve szabták –,
de tarlót járt a láb, mely alóla kiér.
Ott jő a Haladás, ki könyökkel üllőre
szeret dőlni iparmúzeumok előtt –
Mellette mécsessel a Tudás Terjesztője
s a Jog, aki majdnem önpallosába dőlt.
Szállnak égő arccal, de vissza mégse nézve,
egyik a kis faház csúcsára települ,
a másik, mert vacog, a füstölő kéményre;
lába között lenéz s könnyezve orrt törül.
A többi száll tovább… repül, repül keletre
próbálgatván arcán a hajdani varázst;
Voltaire volt kedvese már boldogan ölelne
egy rongyos kinait, egy vad burját vadászt.

 

 

 

Nizsnij, 1934

Nizsnij-Novgorodot úgy ejtik Novgarat,
ott sétáltam a platánok alatt,
aztán, mivel az eső megeredt,
a Kreml tetején, a házereszek
alatt Ljubával; ő beszélt, beszélt…
úgy hallgattam, mint a csöppek neszét
a bástya fűvén, oroszul beszélt.
De néha rámemelte kék szemét.
Fény villant abban, elkápráztatott,
mint a zsúfolt ciril föliratok:
  …már nem is tudom,
belegabalyodtam a féluton.
A Volga s Oka a ködbeborult
városhoz lent a völgyben úgy lapult,
mint két kitárt kar. A szavak helyett
karommal próbáltam közölni ezt
s azzal kérdeztem azt is: érti-é?
Egyszerre, háttal Ázsia felé,
mellemre dőlt; a haja szőke volt.
Kalapomról a viz nyakába folyt.
Nevetett, közben sirt. Féltett nagyon.
Kért kézzel, szemmel, hogy maradjak ott,
mutogatta, hogy arra nyugaton
megesznek a vicsorgó burzsujok;
hallott ő róluk; mikor kisleány
volt még, egy este a gyűlés után
 
álmodott is velük,
oroszlán-farkuk volt, sakál-fejük.
Hogy vagy Ljuba most? Nem szerettelek.
Elaltatnálak, mint kisgyermeket.

 

 

 

Óda Európához

 

1

Európa, Európa.
Néztem, az orromig se láttam
Audun-le-Tiche és Esch-sur Alzette
között, három ország között
az esős téli éjszakában.
Salmon Ruhé rabinövendék,
egy útlevéllel három lengyel,
Hildegard Huxenrode jött még
s egy ágrólszakadt bolsevik,
nagy csontkeretes szemüveggel.
Balról valahol Németország
morgott kohóival gorombán.
Jobbkéz felől Franciaország
lapult csöndesen, mint a nyúl
egy zengő jegenyesor alján.
Luxemburgot kerestük, úgy mint
Jázon az arany gyapju földjét.
Vezess, vezess oh Ariadné
oda, hol nem kell útlevél, hol
kenyeret oszt még a rendőrség.
El-elszakadtunk, majd riadtan,
káromkodva összeütődtünk.
Mint nyálkás vén sárkányszemek
égtek a fináncőrhelyek
olajmécsei körülöttünk.
Nem tudtuk, milyen honban állunk.
A köd, mint üstök gőze forrott.
„Az anyaföldet, azt szagold meg
– gunyolt Salmon –, a Houbigant s a
sör illata vezesse orrod.”
Patak mormolt, mind hangosabban
az eső biztató szavára.
Ráleltünk nemsokára ott, hol
híd nyúlt át rajta vasbetonból.
Letapogatóztunk, alája.
Óh, Európa, ott szavaltam
először rólad a sötétben.
Rab gesztusai jobbkezemnek,
mint fogoly madarak repdestek
Hildegárd csitító kezében.
 

2

Moszkvában a Kuznyecki Moszton
citera pengett ki keményen
a sötétbe egy kocsmaajtón.
Éjfél elmult, sok minden elmult,
amikor Ljubával beléptem.
Részegen egy kicsit, nem bortól,
a meleg hálától a szivben,
csak könyököltünk, olykor-olykor
elmosolyodtunk, mint vasúton
két ismerkedő ismeretlen.
Kihörpintettük poharunkat
és egymást is – derülten, tisztán
hallgattunk, minthogyha valóba
vonatkerekek vittek volna
csattogva egy kietlen pusztán.
Véletlenül egy éjszakára
az idő őrült szerelvényén,
egy pár órára összezárva
könnyüek voltunk, boldogok tán
semmitől semmit se remélvén.
Egy zürjén újságírólány s én
emléktelenül már hazámból –
Mint anya elveszettnek hitt,
de megtalált gyermekeit
ringatott egymáshoz a távol.
Munkások és munkásleányok
csatornatisztitó ruhába
bujva s vörös rendőrlegények
sört ittak és ecetbemártott
nyers uborkát rágtak utána.
Majd elfeledsz és elfeledlek,
mondtam, hát kezdjed is Ljubácska!
Ismerlek, azt szeretem benned,
ezt szeretem, e gyorsvonatnál
gyorsabb utat új s új világba.
 

3

Leányok, ifjú lányok,
más és más hangsúllyal mosolygók,
ti nyitottatok titkos ajtót,
amelyen át beléptem
és megszerethettem hazátok.
Köszönöm, hogy anyámén
kivül más nyelven is dadogni,
sírni és megint bizni a szóba
megtanitottatok ti
gyermekkoromat sokszorozva.
 

4

 
Én láttam csillogásodat még,
bár lázas volt már, mint láz-marta szem,
 
hallottam biztatásodat még
bár meg-megakadt már öregesen,
 
midőn eléd álltam a szóra,
 
hogy örökségem átvegyem,
 
Európa, oh Európa –
Férfi szellem, ki csavarogva
szűz nemzeteket csábitottál,
rekedt hangodban, vén szemedben,
ráncaid közt is felfedeztem
 
egykor ki voltál.
 
Az észt, erőt, a férfi kellemet!
 
amelynek atyja sátrából jövet
 
boldog és büszke megesettje lett
 
a hajadon-nép is, a drága,
ki táplált engem s a falat kenyérrel
ízes jó szavait is számbarágta.
 
Fennhangon vallom én magam
fiadnak, bárha ma sem érted
 
szavamat s vallom hangosan
 
testvérnek mind a népet,
 
kiket te nemzél.
 
Emelkedj fölibénk, Atyánk!
Zeuszként száz és száz alakban
 
jelenj meg ujra! Szólj reánk,
hogy mégis egy vagy s változatlan!

 

 

 

A kacsalábonforgó vár

Vidékről érkeztem előző este.
Reggel, akár a ruhát, a szokottat,
tekintetem körém még úgy kereste,
hogy fölöltse a határt, a kopottat,
amelyben újra négy hétig forogtam,
az ismerős, a tág, lebegő tájat,
hol honn vagyok, hol a rongy-röptű porban
tikkadtan nyalja szájszélét az állat
s ember; de hisz már oly gyakorta szóltam
róla –
mit emlegessem egyre a hazámat.
Egyszóval egy nap óta
voltam itt fenn s még most is kicsit
oly érzelemmel, mint ki elfogódva
először érkezik –
Nem szokta még meg
a lusta lélek
a látható, aránylagos jólétet.
Feszengve hordtam, mint kemény, új inget –
Midőn látogatóba
fel kellett mennem: (mondjuk, olyan mindegy)
a Rácdombra.
Fülemben és szememben egyre
úgy sürgött-forgott még a honi emlék,
hogy úgy éreztem, mintha föl a hegyre
egyenest a pusztáról mennék,
az esti földekről, hol sok esetben
a napszámos-listát én készitettem.
Ezért ötlött eszembe nyilván
nézdelve a jegyet kezemben
már bent a hegyvasúti padkán:
ha egy parasztfiúnak is tán
kedve támadna e kis utazásra,
csak a jegyért egy álló napig ásna.
Mert nálunk hetven fillér most a napszám.
Lehettünk százan vagy százötvenen,
aki egy-egy vincellér napja árán
keresztbe vetett lábbal, könnyeden
hát fölsiklottunk a hegy hátán.
Villák, virágos kertek
mellett suhantunk; egy lapos tető
homokján ifju nők hevertek;
arrébb egy árnyékos dió
alatt zöld asztalon kártyát kevertek;
dúdolt a rádió.
Ahogy emelkedtünk, a levegő
mind hűvösebb lett s mind ritkább a por
és egyre barnábbak az orcák.
Mintha a lenti sík poklaiból
modern török mennyország
körein szálltunk volna egyre feljebb.
Vagy – szétnézve a kilátónál –
olyan volt ez, mint a varázslak,
mit csak a magyar s a vogul népmese ismer
tán még egy ázsiai isten
iszonyu vagy boldog lakának:
mint a Kacsalábonforgó Vár.
A bokrok fölé teniszlabdák szálltak
és mintegy versenyezve vélük,
mint láthatatlan víg madárhad,
gömbjei leánykacagásnak.
Az szállt feljebb, a nevetésük.
Nem ünnep, hétköznap volt. Délután,
de félig már az a szép nyári alkony,
midőn a kék ég átdérlik ezüsttel
s a zöld fény heve csak a fák csucsán
lobog, mint húnyó lámpa, szinte füsttel –
Hétköznap volt, de tele arcnyi öntött
békével, könnyüséggel szétpatakzón,
amennyit napba egy vallás se töltött.
A megvilágitott falombok
között egy kis tisztáson halk zenére
s el-kicsillanva, mint az álom,
hajadon-csapat pörgött-forgott,
elérhetetlen lágy jövőt igézve
a hontalanok, férfiak szivébe,
mint Dúl lányai a meóti lápon –
Lámpionok gyúltak ki egy platánon,
szinre lökve egy pizsamás urat,
ki hátradőlve, szivarral, kövéren
pontosan úgy ült a rőt fényben
házának eresze alatt,
akár egy kommunista gúnyplakáton.
Már fényben égett
az egész hegy
s percenként feljebb-feljebb szállott
s csak én nem feledhettem a vidéket,
lent, tán a föld alatt a népet,
az országot,
mely anélkül, hogy hallott
volna mást róla, mint meséket:
forgatja, hajtja, vak lovak a malmot,
ezt a kerek gyönyörüséget,
az élő édent, melynek csúcshegyében
a villanyláng több fényt vet,
mint például egész Tolna-megyében.
Szétnéztem és fölfénylett
a szomszéd hegy és aztán még egy.
Mint rokon-őrtüzek lobogtak.
Százszámra már, mint a lidércek
sikongtak, lengtek és forogtak
posványain a vak nyomornak
minden táján a világmindenségnek.
Mi szép ez – gondoltam s: – mi fáradt
vagyok én beállni a karba,
mely e csillogó körhintának
a zenét adja.
A nyári vendéglőben
hetven vagy nyolcvan asztal
csevegve fogyasztja ma azt el
amiért… így tünődtem átmenőben,
lábbal taposva szinte a konok,
csikorgó anyagot, mert én a versben
mindig az ilyen nyers valót kerestem,
remélve, egyszer mégis felragyog!
Egy heti napszám egy vacsora itt,
gondoltam szakszerűn hát s már-már lelkesülve
képzeltem el a sok finom csöveknek
szivattyúit és hajszálereit,
amelyek mindezt, mert hisz nincs fölösleg,
felhozzák – sokszor
áttörve, gyúrva, fölfőzve-lehűtve –
azoktól,
kik nálunk most a nyálukat nyelik.
A kert előtt, ahol hát eszerint
naponta egy hidat, kórházat
ropogtat s nyal szét e bájos, vidám had
és harmincezer halvaszületett
kisded jövőjét,
állt már a korzó; tapsolt, nevetett
a fesztelen menő-jövő nép.
Holdfény-árnyékán a falombnak
s a padokon halk párok andalogtak,
hogy így mondjuk,
mások a cukrászdákban társalogtak
s ha volt is gondjuk:
finom, leszűrt, akár az angyaloknak.
Óh költő, keresd a csodát!
A rendkívülit, a szokatlant,
mely szemnek, szívnek élvet ád,
csak azért, mert rá most mutatnak;
e boldog nép között például egy kanászt,
vagy egy juhászt, egy aratót, aki
egykedvűn nyelve a hűs ananászt
karszékben otthonosan, most kaparja ki
lábujjából a porrátört kalászt –
egy új szint, arcot az egyhanguságban,
mely tart és úntat ezredéve már!
egy gölöncsért, egy bányászt, péklegényt,
kik úgy elnéznék, tudom, mit csinál
teremtményük ottkünn a nagyvilágban,
mint anya messzekerült gyermekét –
Kerestem, ám egyet se láttam.
Ült, járt, forgott, az egyszínű tömeg,
s benne, mint ménesben a holdasok,
itt-ott egy nagyság, kit mindenkinek
ismerni illett, mint minálunk
a bírót, grófot és papot.
Igy – meg-megfordulva utánuk –
a fennkölt arcú álhirlapirókat,
a finnyás kezű ujságfejedelmet,
körében munkás és igaz hiveknek,
kik helyette zsarolnak.
Egy asztalnál két hölgy között kevélyen
a nagy állásközvetítő ült
hiteles okmánnyal zsebében
arról, hogy őrült.
Amott – mintha belőle akart volna
kortyintani – oly esdő
arccal nézett a holdra
a szétmetélt kappan felett
az ünnepelt szinpadi szerző,
hogy már-már attól lehetett
tartani, támad saját mondandója.
Sátor – mint egy piaci kofasátor –
alatt az erről híres „dzsentri”
nejét árulta itt is – enyhe fátyol
fedé a hölgyet –, mint gyümölcskosárból
csippentgettünk lágy kajszi mosolyából.
Ám komoly kötést nem eszközölt senki.
Amott – de mit folytassam? – Oly egyformák
voltak valahogy e sokféle orcák,
hogy, mondom, a művészet rajongóját,
zavarta szinte már a hasonlóság.
Beszéd közt, eladó szüzek
lengették lebke kezüket,
a vörös körmökkel jelezve
ők sose nyulnak mosogatóvízbe.
Hát néztem itten
e tündér népet, isten
kiválasztottjait selyem gatyában-ingben,
mely látni engedi a mell s kar szőrzetét
s szelíden,
mert indulat már rég nincsen e szívben,
csupán alázat s szolga-bölcseség –
mert e kebelhez
nem férhet izgató, írigy szó,
ismernek, békés vagyok, engedelmes
s oly türelmes, hogy az már arcpirító –
nem itélem, csak nézem a világot –
magam is gazdag
vagyok, vagy annak
tarthat, ki nem falhat kalácsot;
naponta eszem s ágyban hálok.
Hát – mint földnéző küldetésben –
az ősposványból fölmerülten
abban a tündöklő estében
csöndesen én csak arra
gondoltam, széttekintve ott körültem:
ha egyszer a mocsár feltámad,
vagy feltámadna
lerontani e ragyogó csodának
nagy tengelyét, ezernyi tornyát
s úgy, mint a mesék azt is előírják,
hogy „fű nem nő”: s „kő kövön nem marad” –:
én akkor is majd hallgatag
csak félreállok,
hogy midőn már minden letűnt
sorban,
még higgadtabban, tárgyilagosabban
tanúságot
tegyek, mint folyt az életünk
e történet-előtti korban.

 

 

 

Szótfogadok

Szótfogadok és megvetem,
akinek szótfogadok.
A kenyeremet keresem,
nem békét, rendet, érdemet,
nem is a barátságotok.
Meghajlok: hajlik a favágó,
ha napszámáért odavág.
Kivágni magam e világból
már eszközöm vagy, szolgaság!
Ki felettem áll és vezet:
mint kő, fa, vas, durcás anyag,
úgy vezeti csak kezemet. –
Meghajlok, hogy ne lássalak.
Gyengülök? Igy keményedik
a lélek bent. Hátrálva rég
Igy késziti ütéseit
s bosszul majd akkor is, midőn
én már tán megbocsátanék.

 

 

 

Szolga

Szolga – mondhatom én magamra,
jó légvétellel, szabadon.
Mint levetett ruhán, nyujtózva
lépek át tüstént láncomon.
Az örökségbe kapott átok,
igy oldódik velem, világ.
Mit isten helyett én kiáltok
bujdosó szivemre, a vád
igy hozza (mint erdős magaslat
dörmögő visszhangját) a tág
jövőből egy atyai hangnak
föloldozását, vigaszát.

 

 

 

Ráadás

Abban az évben, mikor e
verset irtam, szép, hosszú ősz volt.
Október utolsó hetében
szeplőtlenül fénylett az égbolt.
„Elhalasztották költözésük”
– írták a lapok –, a beteg
rőt fák közt riadtan kerengtek
a csízek és vörösbegyek.
Izgatott, különös idő.
Borzong a kora este már.
A reggel dérpaplanból ébred.
De köztük nyár volt, régi nyár.
Még forróbb, izzóbb. Mint bucsúzó
szeretők közt a szertelen,
könnyek között is ujra s ujra
lobogni vágyó szerelem.
Mindennap vártuk: vége már.
És ujrakezdődött a játék.
Minden nap, mint egy ráadás,
úgy érkezett, mint egy ajándék.
Nevettünk, hogy lám érteni
kezdjük a sóvár véneket.
Amíg fogunk merengve zúzta
a szőllőt, a túlédeset.
Majd nyugtalanul és zavartan,
mint rajtakapott kérkedők,
úgy nevettünk már… Úgy vigadtunk,
mint katonák a harc előtt.
Minden új nap… Mint mámorító
bizonyosság szállt a csodás
őszben a régi sejtelem:
az egész világ ráadás.
(Háború készült és nekem
attól is külön háború.
Ki csak életét vesztheti,
jó koma azzal már a bú.
Pajzsként, és a bucsúra is,
hű mosolyom vettem reám.
Hogy merre és mint végezém,
megtudhattátok azután.)

 

 

 

Jelek

Juhászodtam már, mint kutya;
csábított a csont, meg a tűzhely.
A tél lágy zsirral csordula,
a nyár meg édes borral, hűssel.
Vigasztaltak aztán egy szűzzel,
próbáltam is szagát, izét –
aztán egyszerre a sirét.
Volt már barátom, jóbarát.
És pendült nékem is a pengő.
Kezdtem megszokni e hazát.
Visszaköszönt a tisztelendő;
napfénybe játszó enyhe felhő
volt szigora, ha korhola –
aztán az örvény mosolya.
És volt úgy is már, hogy vidám,
boldog is voltam; feledgettem
a kivégzetteket – talán
csak itt nem nyughatnak, szívemben.
Pacsirta is szólt már felettem
s alattam sétány lett az út,
míg észrevettem, hova fut.
Fordultam sarkon: merre most?
A városvégi jó öreg szél
Jobbról-balról arcon csapott,
dohogva, hogy hol tekeregtél.
Rajtakaptam szívemet, hogy fél
attól, mi mást megnyugtatott.
Ez volt a jel, jól haladok.
Szimatolom a füst szagát,
a szegénységét, majd a vérét.
Nem adnám a bölcs ostobát,
ha végül az enyém is kérnék.
Érzem, haj, ifjúságom végét,
van úgy: már csak a perceket,
amíg magamé lehetek.
Míg, mint a kígyó a madarat,
a falánk sír nem kezd igézni.
Kegyetlen vagyok. Magamat,
de téged sem tudlak kimélni,
míg szívem utolszor kisérli,
miért sorsát nem tűrni, de
érdemes volna élnie.

 

 

 

Egykor1

Mit rejt a távol,
szép hullámaival ez az alkonyi hegy s túl rajta a kéklő
tengeri ég, melynek partján, mint a lebűvölt, hűtlen előőrs,
lám a kalandos képzelet is csüggedve lehull, vissza se int már…
Ünnepi népek
boldog tánca kavarg ott? Tiszta vitorlák
szántanak egy gyöngy-fodrú messzi vizen? Felelj,
mit sejdítsz ott, szív, mondd, mire vágynál?
Mondd, mi ragadna, mi hív,
vonz oda túlra, ahol most, mint karokba
hajlik lágyan e nap – ki tanyáz ott?
mily rokonod, mily sose látott, vagy feledett rokonod?
Túl e hegyen három
út kanyarog le – tudom – dús lombokkal… az egyik
mentén most kocsma világolhat már – torkom
érzi, idézgeti máris hajdani mámorát…
Egykor lobogó
hajjal álltam e hegy tetején – emlékezem – álltam,
néztem a völgybe dalolva, ifjukoromban!
egy szép szeptember eleji estén…

 

 

 

Micsoda alkony

Ahogy köröttünk minden szó, tekintet
és vigyor után egyre közelebb
kúszott, szorult a förtelmes halál: –
mi szorult, szűkölt bennem is, riadtan?
S kényszerített, hogy én a rettegő,
boldogságommal és jó napjaimmal
velük lenni kivánjak, én a gyáva,
osztozni szörnyű végzetükben?
Hogy iszonyodva, öklendezve is
egymás vállára dőlve velük álljam
a szitkozódó arcok, a gúny s röhej
szédítő szennyes kavargását – ott fent?
Micsoda alkony volt az! Mint hurok
hullt az az est a kerek láthatárról – durva
ölelésével az antik, örök éjjel!
Ó fuldokló sziv, te minden hír után
rémülten föl-fölkapkodó, milyen
vonzalom, milyen testvér-kapcsolat
rándult körötted, duzzasztott, csavart
ájultan végre elhanyatlani?
Hanyatlani s éledni mégis aztán
egy szörnyű éj, vad meggyaláztatás
révületével, mindörökre árván,
a régi rokon földön, mely üres váz lett,
barbár kisértetek, farkasok tanyája.

 

 

 

Vihar készült…

Vihar készült, igen… távol néma villámok
írták a jövendő jeleit rángatózva.
Messze porzott a táj… Dal és nyerítés szállott,
népek tolongtak ott valami háborúba…
Csipogva, félve bújt mögöttem egy madárka,
vagy álom volt ez is? félelmem szép jelképe?
Fulladva kapkodtam, nyúltam előre-hátra
a pókhálós, poros, alkonyi szürkeségbe…
Mert nekem abban a halálos, száraz csöndbe
kellett volna felállnom s mielőtt eldörrenne
az első lövés: szólnom. Nyitottam szám. Recsegve
törtek ki fogaim, dőltek elém a földre.

 

 

 

Hirtelen csönd

Mily hirtelen csönd a zajos világban.
 
Az angyal elrepül.
Nem leszek a számkivető halálban
 
sem ilyen egyedül.
Mert néma szájjal a remény is elhagy,
 
felszáll és ellebeg.
Hallgatom, ahogy itt-ott még szavalnak.
 
Lehajtom fejemet.
Mi néked szeretőd, házad, a szépen
 
fülelő csecsemő,
ki él helyetted is majd: az volt nékem
 
a gügyögő jövő.
Én hagytam el, vagy ő hagyott faképnél?
 
Keresse az, akit
a magyarázat a kudarcok végén
 
vigasztal még – vakít!
Én az vagyok, ki hajdanában voltam,
 
a sort-álló szegény.
Hány éjet vártam. S elfogyott a boltban,
 
előttem a kenyér.
Itt állok. Hány éj telt azóta már el?
 
Lassan továbbmegyek.
A hírt arcomra esztendők írták fel.
 
Ne is kérdezzetek.

 

 

 

A semmiségbe

Öklömet ráztam és fenyegetőztem
a nép nevében: cselekedjetek!
mert hogyha… s elborult szemem vörösben
fürdette már a tájat, felleget.
Nem fenyegetőzöm, az ökleim már
nem rázom én, legyintek csöndesen.
Egy sóhajtás bújt ott ki ujjaimnál,
gyáván, hogy észre már én se vegyem.
Feszültségmérőből a víz, szivemből
hová futott le, országom, heved?
Lantom alatt az öblös völgy, a zengő
hangszekrény néma, mint ha megrepedt.
Akad a szó, mely ajkamon át nemrég
sípolva, vésszel teli tört elő –
Halottas háznak verjem fel a csendjét?
vagy a tiéd, országos temető?
Ha lázíthatnék, oh ha volna még kit,
életre téged, nemzetem, magyar! –
Már panaszolja az idő ütésit
recsegő káromkodásaival
az őszi erdő – népem hangtalan hull,
repül az őszi árkokba, az égre –
Mint rőt levél, mely leng még, utolsóul:
remeg, dadog a sziv a semmiségbe –

 

 

 

Ősz felé

Minden ősz felé úgy közelgek
reménykedve s gyermekül bízva,
mintha egy Édesanya várna
valahol engemet ott vissza.
Régi anyámnál is édesebb;
éri arcomat szemefénye,
békéltető, ki a férfit is
csecsemőként vonja keblére.
Kedvesemmel járom e rétet,
hol immár őszi szagok szállnak;
derengve emlékszem köténye
illatára e jó anyának.
Múlásnak, ősi nyugalomnak
terjeng e szagokban a titka;
tétován állok s futnék az ő
erős térdei közé vissza.
Tünődő mosolygás melegszik
a nap körül s kit soha sírni
nem láttatok: szivemet forró
panaszok sulya nehezíti.
Előbb még sirnék s már mosolygok,
úgy érzem az ő közelségét –
fényes felhők lebbennek, mintha
ő nyujtaná a zsebkendőjét.

 

 

 

Gondtalan

Beleütöm még kezemet
itt is, ott is egy akadályba;
de mind könnyebben lépdelek
és szabadabban e világba.
 
Csodálkozom és visszanézve
 
becsülöm az árkot, a partot,
 
a veszélyt, melynek meredélye
 
csak tegnap is még visszatartott.
Micsoda baj vehet körűl,
hogy, mint rossz szövetségesek,
gondjaim észrevétlenül,
azok is elfelejtenek?
 
Gondtalan és halk füttyszóval,
 
mosolyogva megyek a falnak,
 
s a falak kényszerült mosollyal
 
megnyílanak és utat adnak.
Nincs parancsom, nincs jelszavam,
mint kit nem harc vár, de mulatság,
fülelem, mit zeng magasan
egy szálló cinke, a szabadság.
 
Vonj kardot rám, a vizbe vágod,
 
golyód ködön fütyöl keresztül,
 
árnyékom veri szét a tábort,
 
vezérestül és pribékestül.
Énekelj, költő – magamat
igy biztattam egykor a harcra;
vértet, acélnál biztosabb
sisakot daloltam magamra.
 
Csikaszként szűkölő s gyülemlő
 
aljnép közt, Igazság, hadadban,
 
hangom és nevem külön feltör,
 
ott harcol máris, halhatatlan.
Rab voltam én, vagy szökevény:
„bőröm a halál rabruhája”,
vallottam – már nem vallom én,
szűnik már szívem bujdosása.
 
Szabadabban, mint álmaimban,
 
szállok, pedig csak szavam szárnyal,
 
mióta érzem, hogy megvivtam
 
első csatám; az elmulással.

 

 

 

Őrizetben1

 

1

Lelkemre rovom e dal sorait,
ott őrizgetem, ott javitgatom;
elszedtek tőlem ceruzát, papírt,
megtapogattak minden oldalon.
Megölelgettek, mint jó rokonok
s kiváncsian, mint kedves gyermekek –
fohászkodva, mint az apostolok
tártam az égre kesztyűs kezemet,
míg tollat és kést, mindent, ami szúr
kiemelgettek, tegnap este még,
ártatlanul és ártalmatlanul
támasztom most e cella szögletét.
És váltogatom zsibbadt talpaim,
– oh lassu tánc, vén medvéknek való –
mihez zenét ócska szerszámain
az idő brummog, a bóbiskoló.
Dalt fűzök hozzá, mint a régiek,
úgy fejből s önnön vigaszomra csak,
légy hallgatóm te, hű emlékezet,
tápláljátok ti, röppenő szavak –
Szavak, szavak, kik hirtelen meleg
testtel keringtek köröttem, szavak,
ti övezzetek – védelmezzetek,
fonjátok bölcsen omló sorsomat.
 

2

Kuszált ez az éj, akár ez a ház;
folyosókon, átjárókon, sötét
lépcsőn vezettek fel éjjelen át,
mig átléptem e terem küszöbét.
Csak megálltam az ajtófák között,
mint akit égi látomány fogad –
bent kék bundákban, a padok előtt
húsz villamoskocsis állt sorfalat.
Feszesen, némán, mint az angyalok,
szinte vártam, hogy dalba kezdjenek
üdvözlésemre s édes himnuszuk
hullámain a légbe lengjenek.
Óh, kedvesek, angyalnál édesebb
drága fiúk, kik betakartatok,
biztatva, titkon rámnevettetek,
kulacsotokból tejet adtatok:
míg némán rátok visszapislogok,
a szív melegszik ittbenn s hirtelen
nagy dalra gyújt, hogy belepirulok
s szemérmes fátyol fut át szememen.
…Tilos a szó itt, tilos a dohány,
tilos moccanni is; hallgatagon
nézem a pókot dús hálózatán
és váltok egyet zsibbadt lábamon.
 

3

Tollat és kést és ceruzát,
mindent, aminek hegye van
elvettek tőlem. E kis dalnak
nincs teste még, csak lelke van.
Él majd? Megszólal? Még szivemben
mozog, mocorog melegen;
ha elveszek, elveszik ő is,
de talán el is feledem.
Vagy felkörmölöm itt a falra,
hol ákombákom rajz, vonás
diszlik s köztük az érkezőknek
pár szivderítő jótanács.
Vagy elsuttogom szomszédomnak
s ő is tovább suttogja majd –
szájról-szájra –, oh így képzeltem,
kivántam mindég én a dalt!
vigasztalónak, mely minél több
fülön és szíven búvik át,
annál frissebben, ügyesebben
viszi az ős reményt tovább,
hogy megtérve úgy hallgatom már
én is szavát, az ismerőst,
mint szerelmes, kit szerelmese
a vallomásban megelőz.
 

4

Fáradt a test; de csattog, zúg az agy,
mint az üres malom,
nekilódul és hirtelen kihagy –
riadtan hallgatom.
Egy gondolat egy perc alatt lejár –
mi is volt? Új suhan
utána máris, repül ujra már
üresen, hasztalan!
Terv, eszme, emlék – porzik a világ,
egy élet hite egy
fordulat volt csak! – mi van még tovább,
miben remény lehet?
egy csepp vigasz, egy cseppnyi, egy szemer
hűsitő-nyugalom!
egy röpke fényre fölrándul a fej
s megdördül a falon.
Nem én vagyok már – már nem én vagyok,
ki itt áll – cserepes
ajkam rágom s el-elmosolyodok,
ha a zaj ujra kezd,
már gunnyal várom, ott benn mi folyik,
a megbomlott vitát,
míg hirtelen kiürül, megint
köröttem a világ.
 

5

Erélyesen, ahogy a szakma már
kivánja, még zordabban is talán
kiált a rendőr – mily vigasztaló!
Úgy lejti a szót, mint szegény apám.
Már tudakolnám is, hová való…
Tán ozorai, talán kajdacsi,
talán ép’ háromürge-pusztai,
hol tavalyelőtt egy lagzi után
összecsókoltunk mindenkit, aki
elénk került a téli éjszakán…
 

6

Március Idusa közelg,
hazámnak ifjai,
kik gyűltök, lelkesült tömeg,
esküvel vallani
a Szabadság, a Népjogok,
Petőfi nagy hitét! –
mint egykor Táncsics, rab vagyok,
holnap tán elitélt.
Esküdtem én is – elragadt
arccal – oh Ifjuság! –
hogy röpitettem hangomat
a tornatermen át!
Nyujtottam gyermek-jobbomat,
csapjon szivembe le
az Eszme lángja! – hallgatag
küzködöm most vele.
Kitártam sóvár karomat
a Mult felé (miből
mást, mint ragyogó szavakat
üköm sem örökölt).
Szavak, szavak, csengő szavak,
óh élők énnekem,
ti vonzottatok. Sorsomat
nektek köszönhetem.
Egyenlőség! – Oh szép remény!
Szabadság! – itt vagyok,
egyenes úton jöttem én,
megyek utánatok.
Sötétség övez – melegítsd
szórjad kis körben is
nagy vagyonod visszfényeit,
lapuló, árva sziv:
utjelző lámpa – az lehetsz,
remegve is –, de láng!
esküdtél egykor, itt a perc,
hogy esküvésed álld!
dadogó visszhang – az lehetsz,
de amit most tovább
kiáltsz: a juss, az üzenet
már érted is kiált!
 

7

Tudtam, keskeny ösvényen járok én,
messze tőletek és ha lebukom,
mint annyian már, az út elején,
azt hittem s vállaltam is: sorsomon
egy ifju nő kesereg csak s pár szegény
napszámos, kiknek bús tekintetén
izzó parancsot láttam és rokon-
számonkérést, esdeklést egykoron…
Leszálltam, fölmerültem; itt vagyok
s mint messziről megtért utas, ki egy
családnak érzi az egész falut
s mindenkinek meghatva integet
s már nevetséges is, ahogy dadog,
mert hisz azóta mi sem változott!
De ő csak áll és könnye közt nevet,
mert sok új, kedves dolgot észrevett:
Barátaim, kik el nem hagytatok
s kéz-kézbe fogva élő lánc gyanánt
leszálltatok és fölrántottatok,
a part szélén, midőn még ég a láng,
mely homlokomra ott lenn jelt csapott,
hadd szorítsam meg biztos jobbotok,
megéreztem a hű fogáson át
a testvért… és egy kicsit az apát.
Mert nem az volt az élmény, ami ott,
hanem ami megtérve fogadott.

 

 

 

Heverő

Jó lesz ez is, a csönd. Szabad
óráid csendülő szavát,
boldogan dörzsölve kezed,
egyszer magadnak gyűjtheted,
mint zsugori az aranyát.
Szép ez a tavasz, szép ez a
vasárnap, ahogy estbe hull –
ahová nézel, mindenütt,
minden levélen egy ezüst
perc reszket még zsákmányodul.
Mily gazdag egy nap, ha üres!
Mily erdő, műhely, gond nekem!
Reggel dallal lépek belé,
este úgy jövök kifelé,
súlyos tervekkel terhesen.
Régtül remélt találkozás
már ott vár csak, hol ki se vár.
Legtöbbet akkor termelek,
ha munkátlanul heverek,
szemem, ha nem les, úgy talál.
Barátaim, elhagytatok –
oh ne térjetek vissza még!
Hagyd te is kicsit, szerelem,
a drága űrt, mely melegen
véd, mosdat, régi gyermekét.
Bele kell fognom, érezem,
életem főművébe már.
Mosoly zárja le ajkamat,
ha megértem jutalmadat,
dúsgazdag, végtelen halál.

 

 

 

Botok

Kutyák, rókák szelidülnek,
farkasok kivesznek;
vándorló vándor utján ha
gépkocsiktól retteg.
Már nem hetykeséget,
már nem bátorságot,
kopognak a botok csupán
közelgő aggságot.
A jó furkók, a jó bunkók
el s megözvegyülnek,
a sarokba, a padlásra,
szemétre kerülnek.
Nem pásztort a pusztán,
csak babot a kertben
tartott ez is, szégyenéből
kit én kimentettem.
Ép fején a birkafej még
és abban az ólom,
hol a fogason függ árván,
hol a könyvespolcon;
van ki észreveszi,
s az írást is rajta,
nagyapádé volt még? – kérdi
és visszaakasztja.
Él, mihaszna, a családban,
disztárgy lett belőle,
kiviszem jártatni néha
a friss levegőre,
mint beteg lovat, ha
este nincs más munka,
én újulok, én gyógyulok,
tudnék futni ujra.
Föl-fölvezetem a hegyre,
reátámaszkodva
vigyázok a szétszórt, messze
esztendőkre vissza,
miket megjárt, midőn
hivatallal járt még,
kampolva a birkák lábát,
néha egy betyárét.
Lépegetünk, jő velem, mint
kéz-kézben a gyermek,
néha-néha meg úgy érzem,
hogy engem vezetget,
s már nem is itt járunk,
fent a Farkasréten,
de a pusztán és az ősin,
Ázsia szivében.
Kutyák, rókák szelidülnek,
farkasok kivesznek,
megmaradok, hadd maradjak
embernek, ilyennek,
ki egy pásztorbottal
szebben, szabadabban,
nyugodtabban kél útra, mint
gázálarcban, tankban.
Szét a földön gépfegyver zúg
És fent repülőgép,
bátor vagyok, mert így se, úgy
se védekezhetnék;
nincs más fegyverem, csak
ez a görbe emlék,
nincs más védőpáncélom, csak
hogy elvágyom innét.

 

 

 

Szállás a békének1

Egyszerre hozták az ujságot,
vadító hírekkel tele,
(hogy háborútól a világot,
ha még lehet, megmentik-e)
s a könyvedet. És félretettem
a híreket, a lapokat,
barátom és a kés kezemben
oly türelmetlenül szaladt,
mintha sürgönyt, levelet nyitna,
sorsdöntő nagy üzenetet,
tekintetem sóváran itta
előbb csak úgy a címeket,
azután kóstolóul itt-ott
a költemények sorait –
mert itatva szomjra indított,
még nagyobb szomjra mindegyik.
Várt a világ és várt a munka.
Vetettem felé néha még
egy oldalpillantást, de ujra
a másik hírt, a versekét
kerestem, járt a kés szökellve,
dőltek frissen a fölszegett
lapokról, szinte az ölembe
a betűk, mint borsószemek.
Betűk, eszmék friss hírvivői,
tovább plántáló magvai
annak, miért tud még örülni,
sírni, békülni valaki,
egy ember, egy csak a világból,
egy „rész” csupán – és izgatóbb
volt a világnál az a távol
világ, mit ő gyúrt s forgatott –
– Lángokkal talpra állt vidéknél
izzóbb talajon küzködök,
barátom, keseredve, még én,
s teszek rendet a rom között;
döntöm, hogy ellenség se jobban,
mi bennem, fölöttem inog –
hellyel, tág műhellyel fogadjam
a békét, ha még jönni fog…

 

 

 

Jó fürdő

Jó fürdő, vetkezőhelyet
keresgéltem a partokon.
Alkonyult. Vörös-feketébe
öltözködött a Balaton.
Mint óriási bársonyszoknya
úgy rezgett, suhogott a víz.
Szélén a fel-felcsillanó hab
a tiszta, gazdag csipkedísz.
Igy rengett, igy járt – járt egy ősi
lassu, de vaskos ütemet.
A szélben érces dalt sziszegtek
a testes, borszagú hegyek.
Simult a tó és fölcsapódott,
villantgatta kacér diszét,
illengett, mint a lány, ha várja
topogva, hogy táncba vigyék.
Kamasz kedvvel, hol legfehérebb
és leggyöngyözőbb volt a hab,
ott ugrottam belé – nevetve
próbáltam ifju izmomat.

 

 

 

Akár a föld

Arcodról a rőt haragot
no, töröld le egy mosolygással.
Ha akarod, nem akarod:
meg kell békülnöd a világgal
s velem, ki belőle vagyok.
Fáradt vagyok, akár a föld,
hogy tetteimet igazoljam.
Kegyetlen voltam az előbb?
Várom a fényt, nálad is jobban,
a csitítót, feledtetőt.
Már mint a messze csillagok
úgy tünnek, kerengnek köröttem
az emberek. Magam vagyok.
Nézd el, hogy te vagy az egyetlen,
akivel még szót válthatok.

 

 

 

Fecskék

Nyisd ki az ajtót, nyújtsa be
 
rózsaszín orrát a hajnali ég,
árassza ránk, mint meleg állat
 
mezei, hazai lehét.
Be szép a völgyek kis világa
 
ottlent s ittfent e szálloda;
nyers légben, fényben a szűk erkély
 
mintha a mennyből nyílana.
Fenyők és felhők… Jöjj ki mellém,
 
úgy ahogy vagy, már süt a nap.
Meglátnak – legfeljebb a fecskék
 
s még vígabban sikonganak.
Még ragyogóbban, részegebben
 
köröznek ott a nap előtt,
forgatják ezt a vaksi bolygót,
 
ezt a tündöklő, gyors Időt,
melyből minket is kiragadtak
 
csapongva megint és megint
összefonódó, fonódva is
 
csapongó öleléseink!

 

 

 

Te is meghalnál

Te is meghalnál, ha én meghalnék, mondod.
 
Nem halok én még meg.
Emel is, lever is, hogy nem lehetsz boldog,
 
csak ha én is véled.
Tudod, hova viszlek, hogyha szíved párt lel
 
mellettem az ágyban,
mint a mesebeli egyszárnyú madár, mely
 
nem szállhat, csak párban?
Minél boldogabbá, annál jobban félek,
 
hogy csonkává teszlek.
Bár a hullásban is megelőzhetnélek,
 
ha majd eleresztlek.

 

 

 

Gyűlöltem a címert

Gyűlöltem a címert a paloták ormán.
 
Már csak mosolyom van.
Mint a kétfejű sas heverünk a párnán.
 
Oh, milyen magosban.
Összefonódva, csak fejünk hajlik félre.
 
Érzem, ahogy alszol,
szállsz mosolyod szárnyán. Én meg fordulnék le
 
már a szép magasból.
Nem fordulhatok le. Igy lel majd a hajnal.
 
Állsz a levegőben.
Ragyogsz a zsákmánnyal; meg a diadallal,
 
mit átvettél tőlem.

 

 

 

Szép, ha fiatal főn

Szép, ha fiatal főn fehér haj világlik.
 
Csalom magam: beteltek
a próbák, az évek s szeretsz még, halálig
 
szeretsz már, szeretlek.
Jólesik szememnek az ifjúság-vénség
 
csillámló gyors cseréje;
mint ha a szél a tó milljó kék cserépjét
 
átrántja fehérre.
Mint a nyír, ha zöldből egyszerre ezüstbe,
 
és újra visszarezzen –
játszik a szerelem lobogása-üszke
 
még ifjú szívemben.
Halál, szerelem – van rokonabb ezeknél?
 
Nem félek a haláltól.
Szelíd ragyogásban, mint ifjú fejednél,
 
mutatja a távol.
Ha majd vele támad, gyűrt lepedőn, harcom
 
s legyőzöm, ráomolva:
nevetést várok; s hogy öt puha ujj arcom
 
görcsét kibogozza.

 

 

 

Tenger

Álmomból ébredtem. A tenger, az enyhe,
 
nyí, úgy kap a partba,
s köpi-nyeli nyálát, mint az eb, ha fekve
 
fogait mutatja.
Végig a parthosszán, ameddig ellátok,
 
mint kígyózó szörnyek
vergődnek a messze kivetett hullámok,
 
holtan legörögnek.
Alszol, jajongó szád mosollyal övezve.
 
Nézem fényes szádon,
mit vet föl a mélyből – bár egy röpke percre –
 
a szörny-termő álom.
Megismerhetlek most? Nem látok a mélybe.
 
Sikoltsz s derü száll meg.
Ki támadott rád? A mosolygó örvénybe
 
kit fullasztottál meg?

 

 

 

Arccal le…

Arccal le a sárba, mint mikor granátok
 
vitáztak felettem,
vágódok előre, lapulok, kiáltok
 
e vak szerelemben.
Búnék oldaladhoz – oh de az ellenség
 
nem te vagy-e éppen?
Barátnak ismersz-e te is, hogyha melléd
 
szorulok az éjben?
 
Suttogom a jelszót, az ősit! – hiába
hányszor suttogtam már!
Szeretlek, szeretsz-e aztán is, csatázva
 
hogy karomba haltál?
Nemcsak menedék kell? – béke, béke bár a
 
rövid halálé, mit
a szerelem nyit – míg a nap bomba-lángja
 
újra ránk nem fénylik?
Oh, szomorú béke. Nincs ellen, barát: csak
 
mint harcmezőn szerte
végső görcseikbe meredt karok, lábak,
 
az eget ölelve.
S oh, szomorú, baljós feltámadás! Halkal
 
szedelődzöm, mint a
lélek, kit urához azért visz az angyal,
 
hogy visszataszítsa.

 

 

 

Könnyű vagy

Emlékeimben már oly kicsi vagy,
hogy – mint akkor az esti réteken –
rám-rámemelve lágy orcáidat,
itt sétálgathatnál tenyeremen.
Igy távolodsz. Már úgy idézgetem,
oly megszokottan titkos életed,
mint zsebórámat; fülemhez veszem,
még élsz? még jársz? Sorsod még perceget?
Könnyű vagy. Oh be könnyű! A szirom
nem könnyebb, lengébb itt a vállamon.
És a mosoly sem, amely ajkamon
megleng, ha rólad elgondolkodom.
Gondolkodom és némán, csendesen
képed ettől is halványabb leszen.
Távoli hang vagy, zümmögő, szelíd,
egy sóhajtás a semmibe repít.

 

 

 

Éjfél után

Kirakom a kést, az órát, a vén
 
naptárt, a sok súlyt, papirost;
ülve magamban az ágy peremén
 
nem bánom, nem fáj az se most,
 
hogy nem vagy enyém –
 
hogy melléd nem én
fekszem s tudom, hogy nincs is rá remény.
Öregszem. Ez az öregség? Hanyatt
 
nézem a hessenthetlen éjt,
amely beszív majd és feloldja majd
 
a szenvedést és szenvedélyt,
 
lágy mosolyodat,
 
mely napjaimat
nyitotta-zárta, mint a hajnal s alkonyat.
Sötét világ. A sírhoz szoktatom
 
– elszoktatva tőled – magam?
Már azt se szégyenlem, hogy sóhajom
 
hangosan száll, oly magasan
 
járok kapkodón,
 
zihálva nagyon,
mint vénen majd a rideg kaptatón.
A lég voltál, a völgy, tavaszi szél?
 
Hogy elmaradtál, lágy világ!
Barackfa-illatod utánam ér,
 
átfog, visszahúz, elbocsát,
 
lassan, mint ki fél
 
nézek hátra mély
meredélyedbe, gyönyörű veszély.
Az óra, hol mint alvó csiz piheg,
 
hol mint… gyors lépteim után
köveivel az ösvény megered,
 
lefoly egy vad hegy oldalán –
 
Hullok, fölkelek,
 
némán így megyek
 
mind messzebb, meleg,
édes valóság, szép honod felett.

 

 

 

Betelik majd…

Betelik majd az álom.
Talppal mint nyers parázson
futsz sírva a világon
Szoknyád mint forgószél hajt.
De nem tudsz fölrepülni
se hullni hűvös tóba
se karba fölugorni
gyermekként megenyhülni
A valóság a féltett
mit legjobban szerettél
rád vicsorog mint véreb.
Az őriz űzve téged.
Fogoly leszel örökre.
Helyet cserélünk – Sírva
nézel a kék felhőkbe.
Ott szállok tündökölve

 

 

 

Hajnal

Együttaludtál – tudod még, kivel?
Honnan merülsz fel, árván, mint az árnyak,
s oly hontalanul is, ahogy kikel
 
harsányan, győztesen
a hajnal tojásából a madárhad?
Süt a nap. Nyár van. Káprázón ragyog
a férfikor. Leplét ejtve a környék
ezer fényével int és mosolyog,
 
s te – te mily elfeledt
hatalmak, baljós árnyak visszajöttét,
micsoda barbár mitológiák
kúszását érzed feléd napra nap,
dobogó szivvel e derüs világ
 
tündöklő tájain,
mióta ezüsttel vegyül hajad?
Mit követtél el, hogy nem lepne meg,
ha reggel egyszer versengve-tólulva
vád, bosszú, gyász – a rejlő istenek
 
dühe úgy hullna rád,
akár a vérfertőző Ödipuszra?
Mit rejtegetsz te – örökbe kapott
szived alján mily dac, vágy, bűn lapul?
Hogy ott él, te is csak arról tudod,
 
hogy rejted és ha majd
felelni kell, csak állsz majd szótlanul…
Csak állsz – fény csikland könnyes arcodon
s az ártatlanok sikolyaival
csak sirsz fennen, nyomorultan, vakon
 
s tán mégis boldogan,
hogy utat lelhet lám a férfijaj,
hogy van okod és méltó zengened!
és megátkozod ezt a földet itt,
amely anyád volt, aztán kivetett
 
karjából és soha
nem fedte fel néked a titkait…

 

 

 

Kirándulás

Már leng a lomb és mint kisbaba-kéz,
árnyujja, érzem, arcom illeti.
Mosolyomra a lány egy nevetés,
jólesne tán a testem is neki.
Fogfájás volt csak még a szenvedés,
mivel a végzet próbált, állom-e,
ha majd halálra kell megharcolnom vele.
A baj, ha jött is, sorra elhagyott.
Mától tudom, hogy mégis meghalok,
ne érintsen bár bomba, láng, se kés.
Csak elkopok. A homlok kezdi már
röpitve rázva, mint cser, sűrűjét,
s a szem, a szív… küld, fokonként kizár
a föld magáról. Sok díszét, izét
hogy vonja vissza sorra. Lám a nyár
sem oly meghitt, mint egykor. Izlelem,
mi is hiányzik fogásaiból nekem,
a légből, égből? Üres és hideg,
mióta nem reám vár a liget,
leánykacajjal, fordulóinál.
A sör ragyog, szikrázik a csülök,
mint anyamell, otthoni a kenyér.
Barátaim közt jókedvvel ülök,
lelkemmel vegyül, ki hozzám beszél.
Oda se nézek még, hogy őszülök,
Tréfálok s csak emlékkép rettegek:
vendég vagyok… s majd föl kell kelnem, fölkelek
a távbeszélőhöz hívnak talán
s anélkül, bárki emlékezne rám,
kimegyek és örökre eltünök.
Keserü ez. Bár szesszel édesen
(mint kik pohárral tudtak halni rég),
mosollyal édes arcokról veszem,
nyelem a mérget, amelyre itélt
Cézár-szeszélyű, durva végzetem!
Nevethetsz reám, ifjú hajadon,
mint pribékén, úgy olvasom szép arcodon
a hírt, a kegyetlen rendeletet,
hogy honodból is számkivettetek
és meghalok, egy puszta szigeten.

 

 

 

Kőasztal, madárka, este1

A könnyű dalt én ezzel befejeztem.
Tiz évig tartott. Ennyi volt a láz.
Egy bukott angyal ágált e kebelben;
én pirultam, ha mint komédiás.
Néha, mint fenyvesét komor sziklákon,
azt hittem, magasság kelti dalom –
Hát zúgtam én is, míg a láthatáron
a veres nap kélt s húnyt hallgatagon.
Ő volt tanúm, kisérőm! Ódalogva
figyelt, mint tigris, ha prédára les.
Hát vittem a dalt egyre magosabbra,
félve, végem lesz, hogyha vége lesz.
Nem félek, immár nyugodtan tekintek
a némaságba, a sikos sötét
tengerébe, mely gyűrűzve kerítget,
s a hurkot hozva csúcsról csúcsra lép.
Nincs menedék, se magosság, se jajszó.
Mennyből mentőöv nékem nem esik,
se kötélhágcsó a Hajnalcsillagról.
Tudom a zsinórpadlás titkait.
Kőasztalom felett az éjszakában
hallga, madárka lép az ághegyen.
Te babrálsz ott szívem felé? – hiába
próbálod nyitját, édes istenem!
Poharam alján a remegő borban
kémlelem próbált arcom; fintorog.
Azt támasszátok fel, mit ifjan hordtam,
főniksz-lángjaim, lobogó dalok!

 

 

 

Befejezés tetszés szerint

Elmult a nagy dalok kora! Tünődő,
alázatos lett egykor büszke elmém.
Mintha kövecset szedtem vón’ a földről:
népet, sorsot, reményt búsan merengvén
csorgatok vissza ujjaim közt – teérted
se halnék már meg, mint nemrég akartam.
Igy törpül a híres, gyönyörű élet,
igy leszek, pajtás, úr végül magamban.
Pincém előtt a fára seregélyek,
aztán az alkony települ csipogva.
Pohár boromban figyel még az ének,
de nem vágyik már szám, hogy eldalolja.
Más másra hagyom e fura világot,
mely tudj’ az ördög elromlott kezemben.
Öregek vagyunk, s kik utánunk állnak,
még öregebbek lesznek ő szivükben.
– Kik naivabbak lesztek, mint apátok,
a nagy harci dalt zengjétek felettem.

 

 

 

Sasad, Farkasrét

Sasad, Farkasrét… réten farkasok,
a légben régen nincsenek sasok.
Cinkék, rigók, más jámbor madarak
keringenek a közel ég alatt.
A földön meg, mint földből nőtt kezek,
törpe barackfák nyujtják föl gyümölcsüket.
Itt élek, kelve amikor a nap.
Nem sajnálom a villamos-utat;
a völgyekbe, a tejes mélybe le
úgy merülök, mint tenger mélyibe
s mikor a munka este kibocsát,
a csillagokból szívná meg mellem magát.
Mint ostromló had lövedékei,
pufog a lejtőn egy-egy gépkocsi.
Ha irányt vált a felszél, éjszaka
gyors dagályával a város zaja
kertünkig ér. Léptenként fölfelé
előre húzódtam ki a hegyek közé.
Ki nem utálja még a telefont!
S a többi barbár csápot, mely befont,
áttörve téglát, cserepet, betont,
ropogtat, mint a Szörny Laokoont,
s kiért? miért? – a kultúrát ne mondd,
ha már legyűrtek, ne légy hozzá még bolond.
Nincs telefonom, nincsen rádióm,
bár volna sürgős mondanivalóm,
de megnézem már, szóm kire bizom
s azt is, kiét még én meghallgatom.
Vadulok – nem mint parlagon a föld,
de mint akit rég útra égi cél jelölt.
Meszelt falak közt ülve csöndesen
nincsen barátom, díszem, istenem.
Holdam van csak az ablaküvegen,
sötét lombok közt futkosó szelem,
kilenc gyümölcsfám, tücsköm egy határ
s szívemben farkasoknak kényessége már.
Nem is én, csupán a torkom morog,
egy zörrenésre arrébb kullogok,
gyáva a bátorságomnak vagyok,
a szennybe tisztálkodni gázolok
s ha érdesen is, azért dalolok,
mert hódítás már minden, amit elhagyok.

 

 

 

Avar

Tölgyfáról tépek levelet,
Piros, mint orcámon a szégyen.
Hol a tavasz, a merészségem?
Futnak a vert-had fellegek.
Özvegy fák zokognak a réten.
Arcom ökörnyál illeti.
Letépem, új lebeg előmbe.
Hogy szememet lágyan bekösse.
Itélet szavát zengeti
Az ősz. Igy fordulok az őszbe.
Habzik a föld. Ég, füstölög,
Úgy kúszik utánam az erdő.
Mint vad a kigyult rengetegből,
Mint sebesült, mint számüzött,
Vergődöm régi életemből.
A város balról feldohog,
Csitithatatlan, mint rögeszme.
Mentsd szívedet a rengetegbe,
Vagy még tovább, e hegysorok
Lépcsein, föl, a fellegekbe.
Könnyű vagyok és szomorú.
Mint ajtó mögül, melyet úntan
Valami vad zajra becsuktam,
Csak úgy követ a gond, a bú.
Mert távozni már megtanultam.
*
Hagytad el már hű kedvesed,
Mert lánc, minél hivebben csókol?
Léptél ki egy nap állásodból,
Mert… épp mert cél felé vezet?
Igy nézek szét én már e dombról.
Kötélen szakadék fölött,
Lángok közt egy sovány ösvényen,
Haladnék golyók özönében.
Mert ki közönybe öltözött –
Mert nem érhet már semmi éngem.
Mint szép vad, mocsárba zuhant,
Ártatlan, nagy őskori állat,
Nyög foga közt sebnek, csapdának
A nép még valahol alant.
Elér foszlánya jajszavának.
Óh, éltetőm, pegázusom,
Aki még röpithettél volna
Magas és hősi régiókba,
Melyekről már csak álmodom:
Szabadság – kilőttek alólam?
Emlékem annyi, mint e rőt
Ligetben a madár. Csipegnek.
Ó, szálljatok, fürödjetek meg
Délen, a tengerek fölött
Új dalt tanuljatok fülemnek!
*
A madarak, a madarak!
Éles repedések a kéken
Feszülő évszak szövetében.
Fülsértőn hogy mállik-szakad
Festményem, égi tervezésem!
Országok, tájak, szigetek,
Melyekbe reményem vetettem,
Mint gályák süllyednek köröttem!
Mindegyiken egy szűz eseng,
Míg a hab szájába nem fröccsen.
A jelen puszta sziklapart.
S lent a tenger… A mult is néma.
Egy emlék kicsap néha-néha.
Fut vissza, vinnyogva szalad.
Gyémánt-nyál száradó tajtéka.
Egy elszabadult vak király
Kering és zokog a sötétben.
A vastag habok tetejében
Száll föl-alá, mint a sirály!
Gyermeki sípláda kezében.
Hallgassatok mindannyian.
Dalomat meg ne zavarjátok,
Mely messzehagyva a világot,
Mint álmodó madár suhan.
Lebukik, ha fölriasztjátok.
*
Azon a felhőn ülök én,
Abban a rózsaszín ligetben,
Mely az alkony vizében lebben
S átsuhanva a fény körén
Eltünik lila rejtelemben.
És közben ittlent botozok.
Csikorg a nyers kavics alattam,
Akár a dac fogam közt hajdan.
Idézgetem a kóstolót:
A lázadást, mibe haraptam.
Magam vagyok. Oly egyedül,
Hogy egy hazátlan, kósza ötlet
Fajtájabeliként ölel meg.
„Hogy vagy?” Egy percre földerül
Arcom. Neki se szólok többet.
Csend van bennem. Ömöl a csend.
Mint vad ragály, amerre lépek
Csenddel fertőzöm a vidéket:
Erjed szivemben odabent
Egy világrésznek elég méreg.
Az ember inget, szeretőt,
Hitet is válthat, csak reményt nem,
Az ifjúságét a szivében,
Mely férfivá avatta őt.
De mi is volt az én reményem?
*
Nem életemet fájlalom,
Csak azokét, akik kísértek:
Meg-megálltak, botolva léptek,
Arcraborultak félúton
A harcos, ifjú szenvedélyek.
Tudjátok, hogy mit kaptam én?
A szörnyű gyász után a torban
Mit ittam én egyre mohóbban,
Micsoda észvesztő, tömény
Mámort, hogy megvigasztalódjam?
Mily képek, mily kápráztató
Világok gyúladtak agyamban:
Részegült ajakkal szavaltam:
Az ember jobbra váltható!
Ezt hittem abban a tavaszban.
Jönnek tavaszok, mik az ő
Arcát idézik, mint a gyermek
A régi kedvest és szerelmet,
De az a hév, az a Jövő,
Mely enyém volt, az nem éled meg.
Érintem ámulva magam.
Magamat is hogy elfeledtem!
Mintha más élt volna helyettem.
Próbálom hangom hangosan.
Megállt a lég is? Alig rebben.
*
Igy múlt el hát az életem –
Keltem a reggeli haranggal.
Zengett a táj, mint könnyű kardal,
A ház füstjében kényesen
Nyujtózott egy munkátlan angyal.
Úsztam vigan a víz alatt,
Föld alatt, kormos alagútban.
Vonaton, karok közt aludtam.
Hány ország, test, szív, gondolat
Fürdetett, míg idejutottam.
A szolgaság, a butaság,
Mint az ősz nyirka, a tél lucska
Hull völgyre, hegyre; hull az útra,
Amelyen lépdelek tovább,
Kalapomat szememre húzva.
S ha kővé válhatna a vád,
S kövek és golyók repülnének,
Válaszra akkor sem állnék meg.
Mert elhagyott az ifjuság:
Tudom okát a büntetésnek.
Fogoly vagy. Hang lehetsz csupán.
Nehéz sarába bár a földnek
Áruló gyökerek lekötnek,
Tanuld el életed csucsán
Vad pátoszát a szál fenyőknek.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]