Emlékkönyv a rőt Bizáncról

 

 

 

 

Reménykedés egy pannón szőlőhegyen

Nem tűzijáték, lángoló színek:
latin mérséklet itt az alkonyat,
szelíd kék, hűvös szürke, súlyos sárga –
a kellékes lámpákat oltogat
és kontúrjukkal még egyszer feltárja
a kiábrándult, józan dombokat.
Serédi Lajos, nyájas néhai
tanár úr, a kezedet ösmerem –
a pálcát ismét végigvezeted
búcsúzóul a latin szövegen,
majd szivacsoddal letörlöd a táblát
és hirtelen minden fekete lesz.
Szűkül a kör: a lámpafény körül
nyolcan ülünk a présház oldalán
– lenn tört hidak, falvak foghíjas szája,
karók, miket a gaz ölel tunyán –
nyolcan ülünk, kiket Noé bárkája
dobott ide a vízözön után.
Bort töltünk, míg a jegyző öntözést
emleget s tanítókért könyörög.
Eszmékről szólunk, mik szavunk nyomában
gyűrűznek bennünk, mint a vízkörök
és rákoccintunk a köztársaságra,
hogy lenne békés, boldog és örök.
Mint érzelmét restellő öregúr,
felállok és rádőlök a sövény
könnyes, merev lombjára – így merengek
a völgy fölött, mely mint sötét kötény
szárad az éjben s szétnézek a kertek
mögött a sok domb súlyos sírkövén.
Hány nép pihen odalent, mennyi faj!
Egy sem talált itt otthont, mind letűnt.
E dombvidéken örök-e az átok
s az, kit elcsábít, mindig belehal?
Illírek, kelták, avarok meg dákok –
nemrég azt hittük, mi következünk.
S ha eltűnünk, mit hagytunk volna itt?
Annyi követ sem, mint a latinok.
Rossz utakat, várost, egy félmarékot,
kivágott erdőt, pár elpusztított
kastélyt, néhány szolgát – a maradékot
belepte volna a gyom s a piszok.
Itt állok a sövénynél. A reménység
mákonyától megszédül a fejem.
Aztán fölnézek: felhős és nehéz ég,
gazos vetés, dúlt táj a völgyben lenn.
Hol kezdjük el? Hol fogjuk befejezni?
S hogy lesz a vereségből győzelem?
Majd indulunk. Legifjabb, én fogom
a lámpást, sietek elől, derült
kedvemben – a fényt hátrafordítom
s botorkálok. Mindnyájan így megyünk
az éjszakában. Mécsünk a nyomunkban
jövőknek világít és nem nekünk.
Másnak világít, engem megemészt.
Bukdácsolok rossz úton, csenevész
bokrosban. Nem baj. Bennem a derű,
szívem mélyén gyűlt össze a nehéz,
tömör reménység, úgy mint keserű
kávé alján a méz.
 

(Medina, Tolna megye, 1946 nyarán)

 

 

 

Kétségbeesés Szirmán

Függöny helyett folyondár lóg az üszkös
ablakból. A parketta közepén
kiégett, mély lyuk, benne csirkecsontok
meg a csillár hegyikristályai.
A kék selyemtapétát bajonettek
szántották fel. A fal mellett néhány
lapos fekhely szalmából s falevélből,
mellettük, mint elszáradt napraforgók,
az ürülék lapos tányérjai.
Kalauzom hadarva magyaráz:
– „A lányok és legények idejárnak
a faluból napeste párzani
s maguk mellé rondítanak, ha készek.”
– „A serlegek s a porcelán most hol van?”
– „A szemétdombon, kint a kert mögött.
Mindent szétvertek, kővel s kalapáccsal.”
– „S a festmények?” – „Befűtöttek velük.”
Elhallgatunk. A folyondár megmozdul
s a zöld homály hintázni kezd velem.
Mint hogyha tenger mélyén fuldokolnék
tüdőmben vízzel. Kifutok a kertbe.
Leülök a fűbe, a kőfal mellé.
Eltűnt a márványpad, kivágtak minden
nagy fát, de a bokrok s a futórózsák
megvannak még. Nyolc éve jártam itt.
Levelet kaptunk a kastély urától:
jöjjünk hozzá nyaralni: sosem látott
közelről költőt s költő-feleséget.
Mi láttunk már kastélyt, de sosem laktunk
egyikben sem. Így érkeztünk ide.
Öregedő agglegény volt a gazdánk:
nagy vacsorával várt ránk. Az inas
a pincéből három palack pezsgővel
szaladt fel s mert nem ittunk meg, csak egyet,
a maradék két üveget kivágta
a cementre a konyhakijárónál:
mi felvonult az asztal harcterére,
nem hátrál többé a pincébe vissza,
inkább meghal. A könyveket csak reggel
fedeztem fel, vagy ezer kötetet,
üveg mögött, velúrban s pergamenben,
de egytől-egyig hitvány ponyva volt.
Panaszt emeltem gazdánknál, ki nyomban
vígasztalásul megmutatta két
Rolls Royce-át a garázsban. Egyikében
narancsfa-ágy állt bársonytakaróval,
a másikkal, vagy kétlovas fogatján
elvitt bennünket minden második nap
a távolabbi környék méregdrága
s halálunalmas mulatóiba.
A villanymű, mely árammal szolgálta
a kastélyt, lenn a völgykatlanban állt
a zsellérházaknál, hol két család
lakott minden szobában s honnan nappal
veszekedés és lárma szállt a diszkrét,
csendes magasba, mint földről a mennybe.
Ha este társaság gyűlt össze s kisurrantam
a ház elé, vagy éjjel, ha kihánytam
a bort, a pezsgőt és a konyakot,
odaálltam az ablakunkba mindig
s lenéztem oda, hol a nyomorult,
setét viskók úgy hevertek a völgyben,
mint féltucat lebunkózott vakondok.
Szirmára is levitt a házigazdánk.
Gyalog mentünk a faluba, ahol
a kegyúrnak meghúzták a harangot.
A házak közt sorfalat állt a nép:
vendéglátónk lassan járt, jobbját rézsút
tartotta hátra, mint egy próbabábú,
azt csókdosták gyerekek, asszonyok,
míg néhány férfi – a rebellisek! –
az útszélén levett kalappal álltak.
A paplakban, néhány pohárka törköly
mellett végződött a kirándulás.
Az esti vendégséget sem volt könnyű
kibírnunk: az anekdóta-özönt,
a bájtársalgást, a már százszor hallott
tréfákat és a pletykák özönét
s a sok, egyébként kedves úriembert,
kik hol lovagot, hol tenyészbikát
alakítottak, – s náluk is kevésbé
bírtuk a végtelen ivászatot
s a másnapig tartó kártyacsatákat,
pedig mindenkinél fiatalabbak
voltunk. Nap közben addig ismeretlen
fejfájástól szédültünk s éjjelente
álmatlanul hemperegtünk az ágyban,
amelyben egykor Rákóczi aludt.
Kilenc nap múltán elszántuk magunkat
a szakításra. Hipokrata módon
hazudtuk, hogy e kastély messze túl jó
nekünk, máshoz szokott plebejusoknak,
holott egész biztosak voltunk benne,
hogy mi vagyunk e kastélyhoz a túl jók.
A fűben ülök a kőfallal szemben
s a földre támasztom a tenyerem.
Mi a tanulság? Lenn jártam a völgyben.
Az urasági földet szétosztották
a tegnapi zsellérek közt. Nagyon
szegények mind: termésüket tavaly
elvitték az oroszok és most attól
félnek, hogy kolhozba kell menniök.
Mi a tanulság? Röfögnek a disznók
a kastély másik felében, ahol
a párttitkár hízlaldát rendezett be,
közköltségen bár, ám saját hasznára.
Mi a tanulság? Nyolc éve megírtam
mindazt, mit láttam, kissé félszegen
s mit bántam, ha a bíró elítél?
Ha most megírom ezt a rombolást,
a párttitkár hatalmát s az orosz
zsebrákokat, nyom nélkül eltűnök.
Mi lesz a sorsom e földön, aki
ahhoz tartom magam, mit megtanultam
Picótól, Rotterdámi Erazmustól,
Eötvös Józseftől, Szalay Lászlótól,
Vámbérytől, Fényestől, Jászitól:
hogy élni csak szabadon érdemes
s az a szabadság, amikor az ember
erkölcsi ítéletéhez híven,
s tekintet nélkül érdekeire,
választ elv s elv, rendszer s rendszer között,
s magáévá teszi az egyiket,
avagy elfogadja a másikat,
vagy visszautasítja mind a kettőt.
Mi a tanulság? Itt vagyok, kinek
a régi nem kellett s nem kell az új,
aki nyolc éve kiszökött a régi
csapdából s most az új csapdában ül
s kész, hogy nagyot igyon a humanisták
keserű serlegéből elvadult
kerted mélyén, magyar történelem.
Itt ülök a szálas füvek közt. Csuklóm
mellett mérgeszöld töltényhüvelyek.
Most vettem őket észre. A fal apró
lyukacskáiból pereg a homok.
Felnézek. Nem is aprók a lyukak:
csillag formájú és szabálytalan
beütések: puskagolyók nyoma.
Valamennyi fej vagy mellmagasságban.
Köröttük, ott, hol a levert mészréteg
alól kiáll a sárga téglák sarka,
pasztellrózsaszín és halványopál
foltok, mint apró százszorszépek. Ezt már
ismerem: a kifreccsent agyvelő
hagy íly emléket, amikor elszárad.
Kísérőmért kiáltok, ki a kerti
romok közt turkál. – „Azt szeretném tudni,
ki gyilkolt itt meg kicsodát. Orosz
hadifoglyokat német SS-ek?
Magyar katonaszökevényt, csendőrök?
Szocialistát, zsidót, nyilasok?
Nyilast, dzsentrit, besúgót, kommunisták?
Német SS-t, magyar csendőrt, orosz
csekások? Mért nem tudja? Miskolcon volt
a háború alatt? Tudnia kéne.
Gondolkozzék, hátha eszébe jut.”
Itt áll előttem, töri a fejét,
de látni, hogy nem jut eszébe semmi.
– „Valami rémlik mégis”, mondja végül,
„de nem tudom, mi.” Majd hozzáteszi:
– „Olyan szép nyári nap van. Mért kínozza
magát ezzel? nem mindegy már nekik?”
Nekik mindegy, nekem nem, gondolom,
de hallgatok. Mit is nagyképűsködjek?
A falhoz állok s megsúgom magamnak:
hazaértél. Hajtsd mélyre homlokod.
 

(Miskolc, 1946 nyarán)

 

 

 

Kossuth híd

Papírt visz itt a nyár, sirályt a tél
s a tömeg egyre nő,
csoszog, sziszeg, tolakszik, nem beszél
s a túlparton, mint sötét kályhacső
fordul, mihelyt leér.
Ez nem Nyugat. Ez már az alvilág.
A győztesé a búza meg a bor.
S a rongy batyusok őskori csigák –
velük a múlt: e dühödt némaság
s a nemzeti nyomor.
A győzőktől jöttem a vesztesek
közé. E laza deszkapadlaton
féléve járok már a víz felett
és átkelőn elfog a szánalom,
aztán a rémület.
Ruháikat, e szélfútt rongyokat
megszoktam, úgy, mint ők. De nem szemük
zavaros fényét sipkáik alatt.
Akármi lesz, itt maradok velük.
Hány hónapom maradt?
Ha azt, mi rájuk vár még, sejtenék!
E sok sápadt kamasz, görbedt banya
s a szólamoktól részeg férfinép!
Hidat avatni három nemzedék
most hogyan ugrana!
S a rémület – hogy mi lesz itt velem.
Aztán fejet hajtok. Olyan kevés,
amit rám mért eddig a szenvedés.
Most osztozunk és velük viselem
mindazt, mi jár nekem.
Így sajnálom az elveszett hadat,
mely országában nyugtot nem talál
és közéjük csempészem magamat,
ki az üres színpadon kiabál,
hol csend van és halál.
A rőt kobra ránk tekeri kemény
testét. Az éj is mérges víznövény
és köszönet itt nem fakad soha.
Sírunk sarán a pír a fű tövén:
az lesz a glória.
 

(Budapest, 1946)

 

 

 

Magyarország

 

(Magyarországon, 1946–1950)

 

 

 

1. A határon

Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe
fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte.
Kiszálltunk karcsú nyírfák közé a könnyű ködben.
Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem?
Kezem jeges volt s vibrált, az arcom lázban égett:
olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja?
Rongyos honvéd mutatta: menjünk be a barakkba.
Elől mi ketten álltunk. Szemközt, egy konyha-asztal
mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffadt arccal.
Úgy tett, mintha nem venné harminchatunkat észre.
Előtte cirill újság. Nem olvasta, csak nézte.
Húsz perc telt el. Krákogtam. – „Ne ingereld fel, Gyurka”,
súgták. A ruszki végül félcombja alá dugta
hírlapját s felpillantott Valira. – „Szép burzsujka!”
kiáltotta vidáman, s egész jó magyarsággal,
a fagyos hallgatásban. Majdnem hogy megsajnáltam
s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonban
kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében
az új magyar követtől. Két hónapja volt éppen.
Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája
mellé borult, miközben nagylassan megvizsgálta,
majd fiókjába csapta az útleveleinket.
– „Azonnal adja vissza!” Fölényesen legyintett:
– „Nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék
majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését.”
– „Börtönbe küld?” nevettem. – „Ezt nem vártam magától.
De addig is, hadd halljam, hogy milyen bűnnel vádol.”
Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál.
– „Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált.”
– „Az USA katonája voltam”, s remegni kezdtem
mérgemben – „nem harcoltam a náci hadseregben.”
– „Amerikai? náci? a kettő nékünk mindegy.
Mehetnek”, mondta s már a következőnek intett.

 

 

 

2. Az utcán tört téglák…

Az utcán tört téglák meg
piszok, por, sár s alatta
oszló hullák. A Várhegy,
mint hatszáznyolcvanhatban.
De fölötte, középen
még gyönyörű az alkony.
A férfiak sötétben,
a nők parafatalpon.
Olyannyit mulasztottak!
Mindegyik kéjelegne.
Topognak is a rokkant
bérházak éjjelente.
Most robban a sok frázis,
most szikkadnak a könnyek.
A lét provinciális
és jönnek új, rossz könyvek.
Ismerőseim hisznek
az elvben, hogy hiába
nem élnek. Mindegyiknek
van egy teóriája.
Veregetik a vállam:
vigyázz magadra, mondják,
hiszen költőkön áll vagy
bukik el Magyarország.
De mit is tehetnék én?
Tán jóra fordul minden.
Sótartóm a reménység,
folyton magamra hintem.
Az ember leltárt készít
és nyugtalan lesz. Hol van
hazám, melyet nyolc évig
a homlokomban hordtam?

 

 

 

3. Apám ébresztése

Szobádba zárkóztál, ha hegedültél
és én, taknyos fiad, a kulcslyukon
keresztül lestem, térdre ereszkedve,
ahogy a jegesmedve bőrén álltál
s szelíden álladat a hegedű
fájához nyomtad, míg Bach Partitáját
játszottad, úgy emlékszem, mindig szépen
és szível. Olykor azt képzeltem látni,
hogy játék közben könnyed is kicsordul,
de ezt sohasem tudtam biztosan.
Te akkor épp az első háborúból
jöttél meg, mint a másikból ma én
és itt ácsorgok az üres teleknél,
hol házunk állt, melyet szétvitt a bomba.
Eltűnt a hegedű s a medvebőr.
Felnézek az üresbe. Merre, hol vagy,
milyen maszkokba zárt az elmúlás?
Hadd keltegetlek így, mert azt hiszem,
hogy feltámadsz valahol, valahogy
pár kurta percre, míg rád gondolok.

 

 

 

4. A pontonhídon állok

A pontonhídon állok,
az ég halvány és tiszta.
Távol Amerikából
miért jöttem ide vissza?
Hogy romjából az ország
építését segítsem?
Ez volna az igazság?
Még századrésze sincsen.
Vagy hogy a Duna hangját
esténként újra halljam,
vagy mert szeretem András
király sírját Tihanyban,
a vízpartot Keszthelyen
és tornyait Budának?
mert annyian kedvelnek
és annyian utálnak?
mert négyzetméterenként
több itt, mint ott, a szellem,
de senki sincs, ki megvéd,
mert ritkaság a jellem?
mert dúlt sírokban szerte
itt fekszik annyi ősöm?
vagy mert minden domb, lepke
és gyom jóismerősöm?
vagy mert itt belelátok
az emberek fejébe
és mert enyém a lányok
s az asszonyok szeszélye?
vagy csak kíváncsiságom
ösztönzött, hogy megnézzem:
lesz ünnep még e tájon,
vagy nincs már mit remélnem?
Mindez csupán kulissza,
mellébeszélés, maszlag –
önzésem hajtott vissza,
hogy költő maradhassak.
Szebb volt a mások földje
s nem tartanék hazámmal,
ha sodronyként nem kötne
ide minden hangszálam,
mert nyelvvel-szájjal lógok
terajtad, Magyarország,
ahogy az acéldróton
csügg szájjal a légtornász,
tapsolni itt tapsolnak,
csak itt lehet lebegnem
az űrben, s itt kapok csak
sóhajt, ha majd leestem.

 

 

 

5. A nyloning

Elutazás előtt két nyloninget
ajándékozott nékem egy magyar
gyáros New Yorkban. Forgalomba akkor
kerültek. Itthon még nem ismerik.
Szekszárdra tegnap érkeztem vonattal
két hétre. Este roppant fák alatt
tanítok történelmet, irodalmat
s bölcsészetet húsz hallgató előtt.
Ma délután – meleg van – nyloningben
indultam el a kávéház felé,
ahol – mondják – a Háry Jánost írta
Garay. A forgóajtó előtt
dzsip állt, ülésein pár perzsaszőnyeg,
volánjánál alvó orosz baka.
Bent: rámás tükrök, sok-sok asztal csíkos
márványból (mint felhők közt holdvilág)
és tűnt szagok: cúgos cipők, átizzadt
ingmellek, vállpántok, túlcukrozott
limonádék, kaszírnők bugyogói,
pacsulitól kocsonyás frizurák,
csibukok, frissen is dohos újságok
s bársonydíványba ragadt alfelek
emléke (képzelődöm?). Egy vendég ült
csak bent: behemót szovjet ezredes.
Letelepedtem, hogy oldalvást kapjam,
ne hátulról vagy szembe. Hamarost
megtudtam a pincértől: ez itt Szekszárd
városparancsnoka, ki idejár
minden nap. Közben kifordult székéről
és úgy figyelt – fixírozásnak hívták
ezt hajdanán, mikor a férfiak
gyakorolták más nőjén, pofonokkal
folytatták, meg párbajjal – de most ez csak
nyloningemnek szólt és nem nekem.
Végül felállt és hozzám cammogott.
Pisztolytáskáján volt a jobbkeze,
míg balkezével tapogatni kezdte
vállam fölött az inget, ahogyan
nők tapogatnak eladó libát,
majd ujjai felsőkaromra csúsztak.
Nem néztem fel. Így hallgattam nehéz
lélekzését s ráébredtem, hogy nincsen
nylon, melynél ne érnék többet én.
Kigomboltam hát ültemben az inget,
lehúztam s míg vállára akasztottam,
arcába néztem. Ajka nyitva volt,
derűs az arca. Hallgatott mindvégig,
de biccentett és elhúzta kezét
a pisztolytáskáról. Helyére ment
és megvizsgálta zsákmányát, majd gyorsan
zubbonyzsebébe gyűrte mint egy rongyot
s kiment a dzsiphez. Utánafordultam
s gonosz mosolyt éreztem ajkamon.
Néhány perc múlva kék lüszterkabátban
megérkezett az intézmény gazdája,
fontoskodó emberke, ki azonnal
hozzám futott és kezeit tördelte:
– „Faludy úr!” (Ez ugyan honnan ismer?)
„Szabad kérdeznem: mért ül pőre mellel
e jóhírű, nagy múltú kávéházban?
Talán Amerikában így szokás?”
 

(1946)

 

 

 

6. Szikföld

Két vállamon a barbár síkság üres hodálya,
arccsontomon tücsökszó, mint lüktető fogfájás.
Hiába látni messze; nem látok fát, se házat.
Az ég nagy, szürke kagyló, a szálas fű kiszáradt
s a délibáb halastó a dűlőút porában,
medréből mongolképű kamasz jön fel lovával.
Azt hinném, ha nem látnám a távírópóznákat,
hogy Karakorum mellett vagyok, Dzsingisz korában.
 

(1947)

 

 

 

7. Szolnok felé, Hatvan felé

Az országutak oldalán kivágták
 
végig a jegenyéket.
A régi árnyék itt akkor sem vár rám,
 
ha hetven évet élek.
Két jóbarát címére emlékeztem
 
Berényben s Szentmártonban.
Előjönnek még, biztattak, de senki
 
sem tudta, hogy és honnan.
Hatvan körül három napig keringtünk,
 
hogy Vak Bottyán sírjára
találjunk, míg egy tanító leintett:
 
ne fáradjak hiába.
A Galgánál egy hosszú temetőben
 
nem láttam sírkeresztet,
sem koszorút. Úgy mondták, hogy tüzüknél
 
katonák melegedtek.
Anyakönyv hevert egy ceglédi templom
 
szemétjén. Felemeltem.
Meg volt pörkölve. Csak a kelte látszott:
 
Ezerhétszáz és negyven.
Sehol egy szép oltárkép, vagy ciráda,
 
vagy egy kecses, mezítelen
alak a kúton, vagy egy öregember,
 
akit mindenki tisztel,
sehol egy régi könyvtár, vagy egy emlék,
 
csak csúnya Kossuth-szobrok.
Sofőröm nevet s biztat: ragaszkodjam
 
vad optimizmusomhoz.
Bolond vagyok, aki harcolni jöttem
 
a mulandóság ellen
ide, hol a múltból talajvíz sem lesz,
 
s futóhomok az ember.

 

 

 

8. Kétszer túl a Tiszán, Beregben

Tegnap éjjel Gergelyiben beszéltem,
 
ahol még soha senki
nem járt, csak úgy, ha verbuvált, ha pénzt kért,
 
vagy követ akart lenni.
Az elején gyanakodva hallgattak
 
a pajtában, de aztán
megolvadt mind. Akadozott az ének,
 
úgy bőgtünk a himnusznál.
Korán keltünk. Pár órája a parton
 
ülök fürdőruhában
a felrobbantott Tisza-hídnál; tiszta,
 
kék vízbe lóg a lábam.
Napfény, csend, békesség. A kompot
 
látom túlnan, Naménynél,
de révész nem jön. A sofőrt elküldtem
 
lőréért meg kenyérért.
A szoptató anyák voltak, a himnusz,
 
a reménység, a lányok?
Csendes bizsergést érzek tegnap óta
 
és némi boldogságot.
Most rendbejöttem végre. Elmúlt tőlem
 
a hazaérés láza.
Gyötrődés, jajszó és panasz nem használ
 
s az embert megalázza.
Rákóczi jött erre Esze Tamással,
 
s Bajcsy-Zsilinszky Endre.
El kell fogadnom, amit rám kimérnek:
 
ilyen a dolgok rendje.
Itthon vagyok, s ha pusztulnom is kell itt:
 
legyen! fene, ki bánja.
Nálam különbek éltek már e tájon
 
és mind egész hiába.

 

 

 

9. Bélapátfalva felé

Síkos lejtőn le a zúzmarás télben.
A hegyoldal vízmosta, barna kő.
Tar nyárfa áll egyetlen gyűrt levéllel:
csontváz csuklóján arany karkötő.

 

 

 

10. Eger

Eger, telihold, éjjel, február.
Repül a hold: pénzverdéből a tallér.
Kásás, lágy hó a kertek kőfalán,
mint vén bundán szelíd hajlású gallér.

 

 

 

11. Holtág Szentesnél

Tisza-part, szálas, sárgászöld füvek.
Belepte mindet a légy vagy a pók.
A parton bütykös, görbe nyírt füzek:
a vizet nézik, kopasz nagyapók.

 

 

 

12. Nagymaros, 1947

Szőlejébe a meredek dombhátra
a sváb hátán cipeli fel a trágyát.
A magyar ül a víznél, Trumant várja
és falevéllel tömi a pipáját.

 

 

 

13. Szántás Battonya mellett

Azt mondják, Dózsa harminckét parasztját
 
húzták egykor karóba itt.
A vörös alkony kigyújtja a tarlón
 
alvadt vérük göröngyeit.

 

 

 

14. Aere perennius

Az öreg pesti vendéglőben ültem
ma délután; előttem félig kész vers,
bor, és szemközt, egy másik páholy mélyén:
szerelmespár. A lány szép volt és úgy szép,
mint Botticelli nőalakjai:
túl hosszú orr, túl éles áll, túl nagy szem,
kissé kaszáló váll, túl keskeny csípő,
külön-külön minden testrésze csúnya,
együtt mégis tökéletes egész.
A félköríves deszkafal mögöttem
Diónízus-fület formált: így minden
szavukat jól kivettem, mialatt
a fiatalember vadul udvarolt
a szép lánynak (ma este vagy soha!)
és közben, érveihez nyomatéknak,
legújabb könyvemből, mit kézben tartott,
egy-egy szerelmes verset olvasott fel.
Versírás közben kétszer is felnéztem,
hogy megcsodáljam a leány szépségét,
gyorsan, hogy meg ne bántsam egyiket sem,
de amikor harmadszor pillantottam
feléje és ő futó mosolyával
köszönte meg érdeklődésemet,
a fiatalember, ki verseim közt
lapozgatott, odahajolt füléhez
s így suttogott: – „Drágám, ne azt a randát
figyeld! Ezt a gyönyörű verset hallgasd!”
S olvasta is, míg arcom izzani
kezdett a boldogságtól. Így tovább,
csak így tovább, fiatal olvasóim,
s Hitler után Sztálin sem bír velem –
gondoltam és egy hajtásra megittam
a boromat, fizettem, s pillantásra
sem méltatva a szép leányt, kiléptem
az ajtón, mint a diadalkapun,
bár azt hittem, hogy még a kőfalon
is átjutnék, ha éppen akarom.

 

 

 

15. Balaton

Keszthely felől jövünk: hajónk a víz
zöldjét meg kékjét osztja kétfele,
míg alkonyatkor feltűnik a tó
tükrén Tihany fekete kézfeje.

 

 

 

16. Szőlőhegy, ősz

Szőlőhegy, Tolna – mint írjam le néktek,
hogy megmaradjon bennetek a kép?
Hálókabátban álló vén színészek
a völgyi út mentén a jegenyék.
Asztal, kenyér, rózsás bor meggyszín éggel,
sötét rögök, rézgálic venyigék –
s most add az őszi alkony két színéhez
a bor s a rózsás szőlő egy színét.
 

(1946)

 

 

 

17. Magyar Alpok

Itt volt körorvos Sándor bácsi
Lékán, akihez nagyapám
indítványára hízni küldtek
kilencszáztizenhét nyarán.
Ott ült, a nagy könyvtárral válla
fölött. Egyet sodort tömör
fehér bajszán. – „Ha felnősz, olvass”,
buzdított. – „Tanulni gyönyör.”
Meglestem: ha a páciensek
fogyni kezdtek a rendelő
előtt, a dolgozószobába
surrant és könyvet vett elő.
Becsúsztam utána a kertből,
hogy megnézzem a könyvet és
nagy keservesen kibetűztem,
hogy Lesz ing és A verro ész.
Az asztalnál velem beszélt csak.
Két felnőtt lánya volt, akik
dühödten hallgattak. Sehogysem
bírták apjuk szokásait.
Vendéget nem hívott a házba.
– „Mért hívnék? Ez barbár világ.
A jogot nem érti a jegyző,
sem a lelkész a Bibliát.”
Esténként előállt a szomszéd
bricskával, mentek a hegyek
közé, beteget látogatni.
Köpeny volt rajta. Recsegett
manzsettája. Ölében könyv,
mellette az acetilén
lámpás s a táska. Az ablakból
néztem. Intett mindig felém.
Andersen-könyvet kaptam tőle,
s hogy szorongatta a kezem:
– „Tanulj míg élsz!” – mikor a pesti
vonatra feltett Kőszegen.
Huszonöt éve sincs, hogy meghalt.
Ki tud még róla, kérdezem,
a könyves doktorról, ki nem kért
pénzt a betegtől? Senki sem
emlékszik. S hova lett a sírja,
könyvei merre tűntek el?
Autóm szalad. Vígasztalódom:
nem voltam hozzá hűtelen.
Szemet hunyok s itt van előttem.
Szeretném bronzba önteni.
Nagy támlásszékén ül. Mögötte
a szárnyasoltár, könyvei.
 

(1947)

 

 

 

18. Kiskőrös, 1948. január 1.

Petőfit s a szabadságharcot
jöttek – ezt mondják – az urak
Kiskőrösön megünnepelni,
s nem ünneplik, csak magukat.
A költőről most bizonygatja
Révai ott benn a zsúfolt
teremben, hogy se nem kisgazda,
se nem szocdem, de komcsi volt –
míg kint, a nagy előcsarnokban
csak néhányan ülünk, hideg
szél jár, ávósok sündörögnek
és szárazak a szendvicsek.
– „Mi után koslatsz a heréltek
könyöklőjén, mikor olyan
jó nők várnak reád? Lógjunk meg!”
szól rám Tersánszky hangosan.
Soha jobb hírt! Veszem a cuccom
s vonulunk ki a megvető
szemek közt. A kapun ázottan
lóg a nemzeti szemfedő.
A lucskos úton Kakuk Marci
egy zsúptetős házhoz vezet,
hol állítólag százhuszonöt
éve Petőfi született.
Most csárdának használják. Józsit
a kocsmárosnő várja már.
Nagy, brachiumos némber. Néhány
vendég ránkismer és feláll.
Leülünk hármasban. Egy karcsú
fiatal leány kocsonyát
szolgál fel, aztán pecsenyét hoz,
rétest, bort s mikor nincs tovább,
pohárral jön, a kocsmárosnő
rokona tán a drágaság?
mellém ül s hozzám szorítja
combja kíváncsi oldalát,
Tersánszky mókázik, pletykázunk,
nevetünk. Oly boldog vagyok,
hogy annyi pudvás, ócska frázis,
a karvalyképű párt-tyúkok,
Andics ambíciótól nyirkos
tarkója láttán s az egész
cécó után, melyet Petőfi,
ha élne, bottal verne szét –
itt lehetek e vendégbarát
lényekkel, kiknek sem süket
eszmék, sem a hódítók gőgje
nem szegték még a kedvüket.
Búcsúznak a cigányok, mennek
a vendégek is. Csendesen
iszunk, majd Józsi előveszi
a furulyát. Később velem
mondatnak verset. Most gárdista
nyitja az ajtót ránk: – „Urak,
siessenek! Félóra múlva
elindul a különvonat.”
– „Induljon”, szól Tersánszky, „mi
holnap gyalog megyünk tovább.”
Még egy verset! Mindegyikünk
kiissza maradék borát,
a kocsmárosnő boldogan
kel fel, Marcinak ad kezet
s ki a tornácra. A leány
egy másik szobába vezet.
Az ágynál petróllámpa ég
s milyen hideg van! Vetkezem
vacogva. Versenyzünk egymással,
hogy ki lesz előbb meztelen.
A dunyha rajtunk, mint a hóhegy,
az ágy alattunk jégverem.
Melegszik már. Lejjebb csavarja
a lámpást és egész közel
csúszik hozzám, le lábujjáig:
– „Aludjunk most”, és átölel.
Bordásfalon a tornász, rajtam
csügg már. A hosszú, karcsú test
fiatalos brutalitása
egy pillanatra megijeszt,
de mindjárt elsodor magával:
s repít bárkáján rózsaszín
vizek közé, mellemmel melle
duzzadt vitorlavásznain,
s közben tizenhatéves teste
mi mindenre meg nem tanít!
Szégyenkezhetnék vén fejemmel,
de nincsen rá idő, amíg
egyik örvény után a másik
kap el, forgat meg és repít
fel egy újfajta, tébolyító,
görcsös, majd megmerevedett
gyönyörbe. Oly szép volna minden,
ha nem magázna engemet!
Meg is mondom egy pillanatnyi
szünetben. – „Édes Istenem!
Hát nem tudja? Azért magázom,
mert a költőket tisztelem.”
– „S azért vagy itt velem, mert tisztelsz?”
– „Azért vagyok, mert élvezem
az ölelését.” Nem folytatjuk,
egymásnak esünk éhesen.
Végül elalszom, de felébreszt
vad csókokkal, ölembe nyúl
s ott is felkelt: – „Restanciája
van még számomra, Gyurka úr.”
Most itt ülünk a fapadosban
borostásan Tersánszkyval.
Sódart s barackpálinkát adtak
velünk. Úgy vagyunk, mint vihar
után: a felkelés hajnalban
borzalmas volt. A vonat ráz.
A fülkében öreg parasztok
meg kofák. Józsi magyaráz:
– „Ami az újévben kezdődik,
nem új. Megvolt már a török
hódoltság. Az ország túléli
talán. Mi nem. Nekünk örök.
A szegény nép között az ember
nagyobb biztonságban mozog.
Elveszett minden. Mi maradt meg?
Pálinka, kolbász, asszonyok.”

 

 

 

19. Révai József

Ez ám az éles, hideg ész,
ki minden komcsit kiveséz.
Ő Gergely Sándor farlyuka
fölött a szeges kancsuka.
Déryt zsebkéssel nyúzza meg
s még Nagy Lajos sem ússza meg.
De Zsolt Bélát, azt kedveli,
és Szekfű Gyula kell neki,
Németh Lászlónak gratulál,
Illyés Gyulának gazsulál,
s még értem is kiállt, noha
szót sem szóltam hozzá soha.
Fő jellege a párthűség
s a csekélyebb értékűség:
mialatt az elvtársakat
veri, ránk pislant, mintha csak
nekünk írná, nem is nekik
gutaütéses cikkeit.
Naív ember a kultúra
fanatizmusba fúlt ura.
Nem tudja, hogy érzelmei
helyesek, és nem elvei,
s hogy erkölcsi ítéletet
ő maga mond maga felett,
míg tisztelőit elveti
s azt tiszteli, ki megveti.

 

 

 

20. Vogelfrei

Szó erre német nyelven van csak:
olyan személyt jelent, akit
leköphetnek, megrugdoshatnak,
bunkóval verhetnek, amíg
felfordul, mert íly embert nem véd
többé a törvény, már ahol
van törvény, és nem véd az önkény,
miként ezt itthon láthatom.
Vagyis vogelfrei vagyok régen.
Rákosi Mátyás ölebe,
Keszi, kit féreg-nek becéznek,
(csak hadd maradjon fenn neve!)
a pártlapban ajánl az Á. V.
figyelmébe népellenes
tevékenységemért; és Máté
György, a leégett bableves-
képű szörny, ki denunciánsok
élén viszi a Körúton
a vérveres lámpást, már százszor
is feljelentett, mint tudom,
s Major Tamás roppant gesztussal
így Csillag elvtárshoz, aki
fejes a minisztériumban:
– „ki kell Faludyt irtani”,
s a könyvesboltban tegnap délben
láttam a listát, amelyen
az állt: bizalmas. Kétszáz névvel
hat oldal. És az én nevem.
Minden könyvemet elkobozták,
mint öt éve a nyilasok.
Tűz helyett zúzda. És boldogság,
hogy Burckhardttal együtt vagyok
egy listán! (De ezt nem gondoltam
komolyan.) És most mit tegyek?
Hol az ajtó, a fórum hol van,
amelyhez fellebbezhetek?
Sehol sincs. És a körbenálló
fogdmegek egyre közelébb
nyomulnak. Vár a húsdaráló,
honnét ki nem jött senki még.
Régebben Hitlerék vigyáztak
reám; most a Szovjet Anya
virraszt felettem. Mit csináljak?
Egy mentségem van már csak, ha
odaállok a bamba, talmi
költőcskékhez, a párthoz hű
seregbe, Sztálin seggét nyalni.
(Zelk azt állítja: jóízű.)
Már megpróbáltam. Nem is egyszer.
Nincsen oly aljasság, melyet
szégyelltem volna. Hízelkedtem,
cifráztam, hosszú heteket
töltöttem görcsös fejfájásban.
Hiába izzadtam, mivel
rossz lett a vers. S e társaság csak
jó verset fogad tőlem el.
Nem rajtam múlt. Én elkövettem
mindent, hogy élni hagyjanak.
Nem ment. Hát élek helyzetemmel.
Megemelem a nyakamat,
testemet hősi pózba vágom,
és szívemre a kezemet.
Sok ellenségem! sok barátom!
Ne lássátok, hogy reszketek.

 

 

 

21. Visegrád

Szégyelljem azt, mi tegnap történt?
Már szégyenkezni sem tudok
az asztalomra hajló spiclik
s a karvalyképű párt-tyúkok
között. A lét egy árnyalattal
még szürkébb lett azóta, hogy
októberben két szép szobádból
az ávós kilakoltatott.
Sokgyermekes családdal élsz most,
hová nem vihetsz fel; sem én
magamhoz. Setét eszpresszókban
tanyáztunk a tél elején,
jeges huzatban, rossz dohányok
füstjében, kozmás ételek
s dohos borok lepedékével
garatunkon, sok beesett
arcú, halálra fáradt ember
s igazzá váló rémhírek
tanyáin. Olykor összenéztünk.
Élünk, gondoltuk; de minek?
De most gyűjtöttünk s összeraktuk
minden pénzünket arra, hogy
az év legvégén Visegrádon
tölthessünk együtt két napot.
Autóbusszal mentünk ki tegnap
ebéd után. Pár perc alatt
megtudtuk, hogy a párt lefoglalt
mindent. A tyúkól sem szabad.
A templom mellől kisétáltunk
a hajóhídra. Hó esett.
Az ávós, ki mögöttem koslat
Budán, ide nem követett.
Ettől mindketten felvidultunk.
Vissza a busz csak öt fele
indult. Boldogan kapaszkodtunk
a szerpentinen fölfele
a hegynek. Néhány lépés s elült
a kocsik meg az emberek
lármája, mintha csak a mennybe
szálltunk volna a meredek
úton. És hogy tört fel belőlünk
a szó, mert végre egyedül
maradtunk! Azt képzeltük: látjuk,
amint a völgyben felmerül
Mátyás kastélya s vele ő is
meg Beatrice d’Aragon
loboncos haja a rózsaszín
márványkútnál az udvaron,
s már szavaltam a latin verset,
amelyet egykor Angelo
Poliziano írt e kútra.
Letértünk az útról a hó
közé, hol csipkerózsabokrok
nyúltak utánunk s nagy darab
kövekbe botlottunk. Azonnal
ledobtam a kabátomat
alánk, miközben te bundádat
igazgattad fölénk, akár
a teknőc páncélját s egymáshoz
bújtunk a félhomályban. Kár,
hogy lábaink messze kilógtak
s derékaljunk nagyon kemény
és hepehupás volt; de mégse
siettük el, se te, sem én,
sőt nyújtottuk, ahogy csak tudtuk
s élveztük azt a pár csodás
percünket spiclik, munkaverseny,
Sztálin-idézet, szaktanács
s osztályharc nélkül. És utána
maradtunk, kényelmetlenül,
és arra gondoltam: az ember
mindig előlük menekül,
de ők beléje csimpaszkodnak
és lelke mellett megeszik
a testét, hogy már szeretkezni
is ellenük szeretkezik –
vagy tévedek? s mégis az ember
győz mindig, ha nem engedi
magát, szabadságát, és még a
testiséget is szellemi
erővé tudja szublimálni?
Még jobban átöleltelek
és feljajdultam a gyönyörtől,
hogy itt heverhetek veled
a zúzmarás lejtőn. És akkor
vettem csak észre, hogy opál
csípőd ívének egy darabja,
mint barlang mélyéből, kiáll
a kabát alól. Nagy hópelyhek
szállongtak ott kinn: nyolcszögű
kristályok, csillagok, keresztek,
s én bámultam a gyönyörű
látványt. Pehely pehely után jött,
repült, cikkázott, körözött,
aztán leszállt rád, megvonaglott
s elolvadt selymes bőrödön.

 

 

 

22. Újszeged

Defektet kaptunk Újszegednél.
Kiugrottam a vadzöld rétre.
Bolond sofőr, hová vezettél?
Itt folyt a harc. Most lesz száz éve.
A nyárnap akkor is így égett.
Ágyúfüstbe bújtak a bokrok.
A mély fűben halott honvédek:
olyiknak még az ujja mozgott.
Dembinski Henryk galambőszen
szunnyadt hintójában. Majd álmos
szeme szétnézett a mezőben
s odakiáltott kocsisához:
– Engemt vezérkarom otthagyta.
Hol van kürtös, ki futás fújja?
Cocher, csapjad nagyot lovakba.
Parbleu! Vesztettem csatát újra.

 

 

 

23. Aquincumi uszoda

Egy platánlomb a víz tükrére hull.
Az uszodába visszajár a múlt.
Lándzsák gúlában és külön-külön,
ruháik marhabőre a füvön.
Bukj le a vízbe. Most az osztrogót
fiúk fürödnek. Hallasz minden szót.
S ez a második segédlégió
vitéze. Az állóvíz bajthozó,
de kis tó partján lánnyal játszani:
testápolás. Hol van a római?
A söntésben itthagyta ránk fanyar
chiantiját, mely magyarul kadar.
Ricsaj s röhej. Lábfürdőt vesz a kvád
kolónia: harminc népes család.
Az egyik fuldoklik. Bement nyakig
oda, ahol a tóisten lakik.
Bizánci rabnők énekelnek, míg
mossák a hun nagyságák selymeit
szappangyökérrel. Mintha száz madár
dalolna kórusban. Tedd félre már
illúzióidat. A nők mögött
két hun hajcsár. Markukban bikacsök,
mély csend s éles napfény a meztelen
vadrózsaszín, gőzölgő testeken.
Vandál csoport! Most ők az istenek
a földön, de a víztől mind remeg.
– Fürdés, szól a törzsfőnök. S megtörik
a víz tükrét. Állnak benne övig
s búsan. Nyakukban rémült kisdedek.
Ki van soron? A választ ismered.
Vagy mégsem. Mert nem tudjuk, te, sem én:
tisztelték-e a kis tó szellemét
és forrását? S jártak-e ide ki
a környékről nyaranta fürdeni
s ha jártak, vagy nem jártak, milyenek
voltak? Alacsonyak, rés-szeműek,
dinnye-fejűek, sárga arcúak,
kiknek bőrét nem barnítja a nap?
A testük síma volt-e, szőrtelen
s heget nem őrzött meg, csak egy helyen,
ahol a bába a köldökzsinórt
fogával nyeste el? S ugyan mi volt
beszédjük? csip-csip? lárma? lepketánc?
monotón dobszó? ezer variáns?
két skála felül, két skála alul?
kínai módra szóltak magyarul?
És nőik melle? nem inkább kerek,
keleti díszmű volt emlő helyett?
miniatűr buddhista pagoda?
S a lányok gyorsan illó mosolya
és nyíló ajkaik? Vagy tévedek?
S nem ilyen nép, de más nép érkezett?
Loboncos hajú férfiak, konyán
csüggő bajszok? ovális, turkomán
fejek? S jól látom-e a szemeket,
hol mongol egyensúly s közöny helyett
fény kergetődzik s árny, mint a kovács
pörölye alatt s a meggondolás
oly ritka vendég? de nem a derű
s az indulat? S a lányok nyest-szerű
hajlékonysága? És a férfiak
állcsontjai, ahogy kiugranak
nyakuk fölé s nem simulnak bele
arcukba? És a fiúk fekete
haján az ezüstkék szitakötő
rezgése? S öblös, hirtelenjövő
mozdulataik, melyek testüket
ráégetik a horizont üveg
edényére s a kimeszelt szobák
falára? De mért folytatnám tovább?
Melyik nép volt? Vagy egy lett az úton
a Volgától a kettő? Nem tudom.
Vagy egyik sem volt? Szétvert, maradék
törzsek roncsából állt össze a nép?
Votják, jakut, kirgiz, ujgur, kazár
had jött át Vereckénél, vagy akár
csak egyenként szivárogtak ide?
Nyom nem maradt. Nem tudja senki se.
Lapozzam tovább képeskönyvemet
a képekkel, miket csak képzelek?
Mért ijedtél meg? Azt hitted: tanult
az ember, s más a jövő mint a múlt?
Azt képzelted, hogy a történelem
múzeum, könyvtár és nem sírverem?
Vagy hogy az atombomba kevesebb
port ver fel, mint az ozmán hadsereg?
Hogy az evolúció ereje
csak fölfele visz, sosem lefele?
Hajolj előre és nézd a vizet,
ahol szelíden hintázom veled.
Csak pillanatfelvétel, átlagos
fénykép, melyen az idő átlapoz
s mint tíz láb mélyen itt a gepidák
s az avarok, elfekszünk a világ
szemétdombján. Harc, átok, félelem
semmit sem használ. Fogd meg a kezem.

 

 

 

24. Levél Lukács Györgyhöz*

 

1.

Akad-e Szentgotthárdtól Kamcsatkáig
nálad műveltebb, olvasottabb ember?
És Moszkvából ránkszakadt véreink
között kinek van fél-, nem, századannyi
esze, mint néked? Több pretencióval
vajon melyik esztéta írt esszéket
a múlt század regényíróiról?
A marxista tanok bordásfalán
ki tud nálad több testgyakorlatot?
S önkritikát ki gyakorol pirongás
nélkül, íly unt rutinnal, mint ahogy
te szoktad megtagadni önmagad?
Ez nem vád. Én azért élek, hogy írjak,
te azért írsz, hogy élni hagyjanak.
Jogod van hozzá. Az sem bűn, hogy mindig
jólétben terpeszkedtél és hogy önző
vénember vagy, ki soha senkiért
nem tettél semmit. Nincs is könnyű dolgod,
amióta elvtársaid kegyétől
függ állásod, lakásod, kenyered.
Hány Révai s Rudas László feni
rád műfogát! Még jó, hogy krónikus
karrierista vagy! S hogy nincsen kormány,
melyet te rögtön meg nem támogatsz!
 

2.

Fiatalságodban s még jó sokáig
Dosztojevszkijért rajongtál; manapság
elintézted egy gúnyos megjegyzéssel.
Egyik bálványod volt hajdan Madách:
míg most a pártlapban nyakatekert
vádbeszédet fröcsköltél ellene.
Tudom én jól, az idő változik,
s vele az ember véleménye is.
Nem így te, aki Dosztojevszkibe
azóta rúgsz, amióta Sztálin
nem engedi könyveit újranyomni,
s Madách Imrét is azért piszkolod,
mert mindünk örömére újra adják
a Tragédiát, Rákosi dühöng,
te meg, aki a zsarnok rigolyáit
szolgálod, buzgón fara mögé perdülsz
a kommunista tömjénfüstölővel.
És aztán itt van Sztálin szenilis
förmedvénye a nyelvészetről! Végre,
hogy alkalmunk nyílt röhögni e szürke
világban, bárha zárt ajtók megett.
S te mit teszel? Halálkomoly stílusban
tanulmányt írsz s az egekig dícséred
Sztálin sületlenségeit s a végén
nagybüszkén azt állítod, hogy „Sztálin
elvtársnak” a világ „legeslegnagyobb
filozófusai közt van a helye.”
Miért nem mondod el a listát? Plátó,
Árisztótelész, Spinoza, Sztálin!
Folytasd! Szerény vagy és hallgatsz, mivel
Sztálinra nyilván te következel.
 

3.

Azt mondhatnád, hogy igazságtalan
vagyok, mert csak megalkuvásaidról
beszélek, arról, hogy milyen mohón
dícséred azt, amitől undorodsz,
hogy krokodilbőröddel, nyúlszíveddel,
nagy állásoddal, európai
híreddel, befolyásoddal s főként
jellemeddel, szalonképessé tetted
az alávalóságot – s legnagyobb
dicsőségedet meg sem említettem.
Dehát a „marxi esztétika” úgy cseng
fülemnek, mint a „német fizika”.
Fizika van csak és esztétika,
jelzőtlenül. Sebaj. Hadd pazaroljak
reá néhány sort, bár nem éri meg.
Történelmi materialistának
vallod magad, és mindent relatívnak
tartasz, miként ez hozzád, a szofisták
tanítványához illik. Ugyanekkor
minden időre szóló, abszolút
esztétikádat hirdeted. „Csak egy
igazság van”, mondod, míg alapelved,
hogy nincs igazság. „Csak egy igazság van”,
kiáltod, mint a toronyablakokból
poros pókhálót köpködő zelóták.
Egy igazság van, a te igazságod –
s mi ez? Műveid szerint egyveleg.
Jó polgári, bár némiképp avas
ízlésedet marxista társadalmi
kritikával fűszerezed agyon;
hozzáöntesz egy adag hégeli
idealizmust – a porosz kaszárnyák
s a szovjet tankok összeillenek –,
s gyógyíthatlan opportunizmusoddal
melléteszel egy mustároskanál
utalást a napi politikára.
Ez a végső igazság? Révai
elolvassa cikked kéziratát
s azt mondja: ez hamis. Te hazamégy
s megírod gyorsan az ellenkezőjét.
 

4.

És most ezen vitatkozzam veled?
Mit tanulhatni tőled költészetről?
Ady Endre korában Balázs Bélát
nevezted ki nagy nemzeti költőnknek.
A sárló sarlatán Johannes R.
Becher tiszteletére rakétákat
pukkantottál egyik dolgozatodban.
József Attiláról most három éve
adtál ki tudatlanságtól és fölös
okfejtésektől hemzsegő, silány
s hazug könyvet. Miért kellett Attila
díszsírhelyét megtaposnod? Nem bírtad
ki másként? És mért írsz a költészetről,
mikor halvány fogalmad sincsen róla?
Ne hidd, hogy haragszom az esztétákra.
A régiekre hányszor gondolok!
Lipsius! Voss! Heinsius! Scaliger!
Mikor ott virrasztottak éhesen
íróállványuknál s a nehezen
kölcsönkapott klasszikus kéziratra
hajoltak, a szöveget javították,
értékelték szerényen és a szerzőt
propagálták – ez volt a fontosabb!
Gyulai Pál! Elődöd volt; ki hinné?
És Osváth! Hány novellát és regényt
javított ki névtelenül! Hány írót
buzdított és segített! Ignotus,
Hatvani, Német Bandi! Kik Adyt
s aztán József Attilát támogatták
s hordták körül. S Feleky, kinek én
tartozom örök hálával. Hány név jut
még az eszembe! Az írókról nemcsak
írtak; tettek is értük valamit.
 

5.

E szemszögből teljes haszontalan vagy.
Boileauval vethetlek össze, ki
az esztétika légvárát próbálta
felépíteni. Marxi válfaján
te munkálkodsz. Izzadj csak! Óriási
az érdeklődés nyugaton. Minálunk
már tudjuk, hogy mit ér az állami
beavatkozás az irodalomba.
Ez kellemetlen néked is, tehát
nem veszed észre. S ahogy Boileau,
– vagy, ha úgy tetszik, Arisztótelész –
nem ihletett meg soha költőt, írót
(s ha netán mégis, akkor jaj neki!)
akként te is csak hervadt tanárkákra
s más kültagokra hatottál, de nem
írókra. Mondjad, mit kezdjek veled?
Mit kezdjek egy marxista bölcselővel
– így hívod magad: contradictio
in subjectum – egy filozófussal, aki
nem meditált, nem nézett önmagába
még sohasem? Mit kezdjek egy emberrel,
ki jóltevőit – gondolj Rjázánovra –
aznap felejti el, mikor lebuknak?
Ki íly absztrakt fogalmakat, mint jog,
szabadság, tisztesség, igazság: régen
kihajított az ablakon, azért csak,
mert Marx Károly is így cselekedett?
Mit kezdjek egy örökké vérig sértett,
örökké izgatott vitatkozóval,
ki azt képzeli, hogy ő tartja kézben
a mindenség hátulját; akinek
nem volt jókedve még soha; aki
folyton bizonygat, de semmit se tud
elmondani; ki oly sok dolgot ismer
s oly keveset ért; mit kezdjek kincstári
gúnyolódásával, humortalan
lényével; mi dolgom az esztétika
professzorával, aki anyanyelvét
nem ismeri, de még németül sem
képes zörgőre száradt szerencsétlen
mondatait egymással összekötni
vagy befejezni? – elismerhetem,
hogy jó megjegyzésed, használható
észrevétel is akad műveidben,
de egyetlen szép mondatot, egyetlen
idézhető gondolatot nem hoztam
magammal írásaid tengeréből.
És végül – mit kezdjek esztétikáddal?
Mit kezd az ember Walter Scott, Flaubert,
Gottfried Keller, Tolsztoj, Balzac meg Stendhal
marxista kritikájával? Mit kezdek
egy tanulmánnyal, mely Dantét elemzi
liberális szemszögből, vagy Homéroszt
konzervatív oldalról? Hidd el, mindez
így együtt tök- és dögmindegy nekem.
 

6.

Hány kínos ügy jut az ember eszébe,
ha rád gondol! Vicsorgó pártfogóid
kihasználnak, amíg szolgálod őket,
s nem csak itthon. A hódoltság nyugatra
néző kirakatában a vörösre
kivilágított lopótök te vagy:
te vagy a boldog, bölcs öreg; te vagy
az intellektus inkarnációja,
az értelmiség atyja, ki fülébe
pufajkákat tömött, nehogy Sztálin
mészárlásainak hírét vehesse;
a nagy tudós s egyetlen exportcikkünk
nyugat felé, a pulykákon kívül.
Téged küldenek, mint propagandistát
nyugatra a párt urai, s te futsz.
A feleséged nem kísérhet el,
nehogy meglógj. Ez téged nem zavar;
nyilván államvédelmi szerveink
éberségét látod még ebben is.
Ha Svájcba mégy, Párizsba, Milánóba:
a balpárti tömeg már vár reád.
Előadást tartasz. A helybeli
kommunisták hátrább állnak ilyenkor,
s a naívakat engedik előre.
Dübörgő taps. Feltűnsz a dobogón.
Megvallom, hogy már-már csodállak érte,
amiért ilyenkor a valóságot
– szegénységünket, rabságunkat, szörnyű
sorsunkat és a reménytelenséget –
ilyen tökéletesen elfelejted.
Magas nívójú előadást tartasz,
s közben, ügyesen s nem mellékesen,
megemlíted, hogyan virágzik nálunk
az irodalom, milyen szabadok
és boldogak vagyunk. Majd ott hajlongasz
– félig Liszt Ferenc, félig naspolya –
s ragyogsz, mert győztél. Ott dögöljenek meg
a társutas csibészek, az egész
nyugati csürhe, mely pártodtól vár
hatalmat s agyvelőt. Sajnálni csak
a fiatalokat kell, kik rajongva
figyelnek, elhiszik minden szavad,
ők, kik a tőkés kloákák bűzét
jól ismerik, de még a kommunista
szennycsatornát nem szagolták soha.
Tapsolnak. És te, míg minket elárulsz,
őket egy életre megmérgezed.
 

7.

Mikor hazaérsz, jutalomjátékot
rendeznek néked. Valamely nagyobb
helységben tartod a felolvasást.
A díszhelyen Rákosi trónol; lába
nem ér a földig, bár nyakunk helyett
a levegőt tapossa; tőle balra
az őszülő szájvíz-reklám, Gerő,
Barcelona hóhéra; a gonosz
Andics, pár oldal tokaszalonnával
dereka körül és csöcse alatt;
a hitvány és kegyetlen Farkas; hátul
az ávósok közt sarja, Vladimír,
aki a rabok szájába vizel:
ez Magyarország szellemi elitje!
A hallgatóság többi része alszik;
ismernek már. Te pedig szónokolsz
a fetisizált tőkéről, hogy Nietzsche
nagy náci volt; hogy Flaubert a puccsista
Boulanger-val ebédelt (borzalom!);
hogy Szent Ferenc azért hirdette meg
a szegénységet, nehogy a jobbágyok
dúsgazdag feudális uraikra
lázadjanak – feltarthatatlanul
hányod marxista bukfenceidet
s a történelmi szaltókat, míg végre
elkészülsz. Taps. A hallgatóság ébred.
Te meg csíkos nadrágocskádban gyorsan
a pártpáholy elé szaladsz – hadd lássák,
hogy fürge vagy még! – és mélyen meghajtod
talpnyalástól elgörbült hátadat.

 

 

 

25. Visszatérő álom

Reggel egy rándulással ébredek,
mellcsontomon mézgás, nehéz ragaccsal.
Felülök. Arcom fáradt és meleg,
pedig hűvös tavasz van.
Szemet hunyok és újra felidézem
az álmomat. Már kívülről tudom.
A ligeten át megyek a városba,
a Hősök terén, a Sztálin úton.
Az elején minden szép. Rügyező fák,
napfény, pár bárányfelhő,
gyerekkocsik, sétálók, tarkaság,
féloldalt könnyű szellő.
Az ég egyszerre elszürkül. Köröttem
se járművek, se emberek, se fák.
A talpam felhólyagzik a kegyetlen
gránitkockákon. Sietek tovább.
Szűkülni kezd az út. És egyre jobban.
Már csak sikátor. Most a házfalak
még közelebb csúsznak egymáshoz. Mindjárt
csuklómhoz érnek. Most a vállamat
súrolják. Két könyökömmel próbálok
utat nyitni magamnak. Nem lehet.
Csapdába estem. A falak mozdulni
sem engednek. Erőm nincs. Lihegek.
Egyszerre két zsírpárnás kéz ragad meg
jobbról s hátulról és gyorsan szoros
bilincsbe fűz. Az ávó ablakából
hajolt ki értem, annyi bizonyos.
– Tudhassa – súgja –, hogy mi vár magára.
A felszívódás vár, az eltűnés,
a húsdaráló. És ne integessen.
Fogja be száját. Semmi feltűnés!
A szörnyű rímtől megrázkódom, rúgok
egyet az ágyon és felébredek.
Ez volt az álom? Ez volt. Minek akkor
rágódnom rajta? Nincs más élvezet?
Kimegyek mindjárt a fürdőszobába,
de az undort magamról nem tudom
lemosni szappannal. Majd besétálok
a városba az Andrássy úton.
A Népszavánál négyen vagyunk régtől,
kik írni is tudunk. A többi hatvan
nem tud. De ez még nem tűnt fel lapunknál,
mely olvasatlan és olvashatatlan.
Tizenkét órát töltünk el naponta
lázas semmittevéssel. Közben senki
nem mehet ki a házból. Csak én szoktam
olykor a szovjet tanrendet megszegni.
Kopogás nélkül nyit reám Almássi.
Hogy a ruszkik kitolvajolnak minket!
Hogy a komcsiknál nincs rohadtabb banda!
Nem felelek. Az ajtó felé intek.
Rámnéz és fut, a feljelentést írni.
Hiszen hallgattam; vagyis egyetértek.
Le kellett volna egyből fasisztáznom,
vagy vitatkoznom, hogy magamat védjem,
vagy nékem kéne feljelentést írnom,
századszor már, mintha nem tudnám róla,
hogy spicli. De ennyire nem alázom
meg magamat. Inkább az akasztófa.
Majd értekezlet, gyűlés, értekezlet.
A romházból szemközt látcsővel ávós
figyel. „Szabad életünket Sztálinnak
köszönhetjük!” A kuncogás halálos.
Komor, a szerkesztő lép be szobámba.
Régi bolsevik. Hogy hány évre zárták
le a szovjetben, nem mondja. Egyszerre
tudja imádni és gyűlölni pártját.
Engem szeret. Velem még tud beszélni.
Most azért jött, hogy újra kérve-kérjen:
ne legyek oly konok. Tegyek egy gesztust
a rendszer felé. Mert rossz lesz a vége.
– Mért nem írsz úgy, mint Kuczka, Kónya, Szűdi
meg Váczi? Mint a hápogó kontárok?
– kérdi bosszúsan. – Próbáld meg. Neked csak
stílusgyakorlat. Ujjadból kirázod.
Azt felelem: ha akarnám, se tudnék,
de nem akarom, és így lehetetlen.
S ha mégis így írnék, az ő kegyét is
elveszteném. Mosolygunk mind a ketten.
Kész vagyok végre, elolvastam minden
zöldséget. A vendéglő ajtajánál
Horváth Gidába botlom. Hátrahökken:
– Te élsz még, Gyurka? – szalad ki a száján.
Majd átölel, hangja elcsuklik. Ülök
az asztalnál. Félénk szemek kísérnek.
Részvét? kíváncsiság? na-most-megkapja?
tűnődik evés közben a kísértet.
Hazamegyek, lefekszem. A rémálom
következik azonnal, ha elalszom.
S ha nem alszom el, az talán jobb? Nem jobb.
Mi volna most jó, kérdezem magamtól.
Megőrülni, az lenne jó. Bolondház!
sóhajtok fel, az lenne jó, ahogy
megfordulok a párnán. Erre sincsen
semmi esélyem. Dögjózan vagyok.

 

 

 

Pálládász

(Kr. u. IV. század)

Fényes László emlékének

 
Körszínháztól az Ákhilleijonig
keresztények közt ő az egy pogány.
Nyomán káromlás röpdös, eb vonít,
tógája fülledt és bíbor magány.
Izzadt futások jázmin szaga száll
fel melle szirtjén s vállgödrébe bú,
agyán vad kert sarjad, mit nem kaszál,
halántékán páfrány a mélabú,
arcán jég bőrzik kinn, benn láz lobog
úgy, mint azén, kit sorsa régen űz,
de meg nem öl – s szemén a kárhozott
ember gőgjéből egy gyufányi tűz.
Megölték társait. Hypátiát
a nagytemplomhoz hurcolták és ott
kagylóhéjakkal hántották húsát
le testéről a krisztiánusok.
Azóta nem fél. Jöjjön a halál!
Üvegbokájú fény jár fürdeni
hűs homlokának fémtükör taván,
hol aszfodélosz árnyak fürtjei;
gerince árboc, mely móló mögött
fut révbe; útját bizton rója ki –
pukkadjanak meg láttán e dögök,
hogy él közöttünk még egy római.
Mert átnéz rajtuk. Oszlopszentjüket,
kit úgy imádnak, látta még maga.
Zöldségeket mormolt a vén süket
s farán mint cseppkő lógott bélsara.
A Szümpozion helyett hitviták,
a szűz nemzéstől a Szentlélekig!
S egymásra gyújtják Alexandriát
egy fogalomért, mely nem létezik.
S rabszoigaszabadítás! Felnevet.
Íly olcsón még nem izzadt a szegény.
De szent a munka; bért a fellegek
ura fizet, az Égi Vőlegény.
Hol van az élet íze, illata,
ajkról a mosoly és arcról a báj?
A vélemények tarka piaca
helyett egy kátén kérődzik a nyáj.
Közös tűzön a gyanú mérge fő,
egymást mardossák örökös pörön
s a vakhit sárga számuma elől
mezítlenül menekül az öröm.
A léggyökér szót elvágták – halál
vár gazdájára – és a gondolat
vermelt magon csírázó ősz szakáll,
koravén sarj; elvész a föld alatt.
Ha előbb él, a Nílus-parti kert
egy édeshangú tücske lehet ő,
a nagy athéni múzsának reszelt
combján lágyabb hangzattal felelő;
kocsmát s ingyenbort zengnek versei,
hetérát, kin cinóber árnyalat
haj, arc, ágyék – s vad csínyt a reggeli
utcák fehérjén, borzas fák alatt.
S ha ámbracsepp a tűnő napvilág:
e szép, bár olcsó égtől elköszön,
mézeddel ajkán hal meg, nagyvilág,
s nem sejti, hogy utána vízözön.
De így? Költőik csak a püspökök
nemlétező erényét zenghetik.
Catullus nem kell, Szápphó üldözött,
mit szólhat ő, ha versét elvetik?
A szépség gyanús, a szellem pogány,
így ül ködös víznél – túl messze part,
s csak ott, jövendő századok fokán
él egy emberfaj, mely őt érti majd.
Kétségbe kell hát esni. Kháronát
hol lelje, íly Léthére szállani?
Elvész, mit ír. E tenger áron át
nem lépnek, csak titánok lábai.
De vígaszul egy meddő életért,
ha borpincén ül, homloka körött
a szöcskecombú faunok és ledér
nimfák köröznek, mint az állatöv,
Apolló lantján néki recitál,
farával Vénusz ránevet – hiú
s pimasz nyaktartással testőrnek áll
ágyához Nárcisz, egy gőgös fiú,
fülébe Pán tilinkón hízeleg,
álmára Lúna hajlik, szende fény: –
eljönnek mind a halott istenek
kísérni őt a bánat erdején.
S ha az óváros romsorán mereng,
hol zöld gyík surran s vad méhecske dong,
Szókrátész hősi árnya feldereng
s Athén nagy napja gyúl, a napkorong,
amely alatt embernek lenni rang,
és este, ha a holt fürdőn bolyong,
homéri alkonyt lát: üvegharang
eget, kong-bong a mélabús kolomp,
tűz s tánc, hol lányok lenge teste ring,
a szirtről lenn egy lant lágy hangja zsong,
s az ihlet fenn, mint lassú sas, kering –
ó klasszikus táj! Lelke elborong.
Egy tengervésznél Kárpáthosz foka
alatt vár rá a végső vizió.
– Nem értetted – bőg egy hang –, ostoba,
mi az Egyház, a győztes víziló.
Álltál, míg éltél, süllyedő hajó
farán, mint most. A mélység kérve-kért:
„Ugorj be! légy hal! halnak lenni jó!”
Ember vagy – szólsz gőgödben. És mit érsz?
Fiad már hal lesz, boldog, bamba hal,
neked meg nesze, szellem, élet-íz,
szabadság, szépség!
szabadság, szépség! Hab jön mint a fal
s fölötte zölden összecsap a víz.
 

(Budapest, 1948)

 

 

 

Negyven felé

K. Gy.-nek

 
Mit valljak néked e vörös szalonban
a szárnyas empire oroszlán alatt?
Harmincnyolc éves vagyok ma s nem tettem
le még a földre jól a lábamat.
Az iskolában maflának neveztek
s holdkóros őrült voltam, mint gyerek.
Csak egy ruhám van. Ezt is még New Yorkban
szereztem. Nem gyűjtöttem kincseket.
Anyámnál alszom, a rövid díványon.
Ha dícsérnek, futok, mert szégyellem,
ha megtámadnak, hallgatok. Nem kértem
magamnak soha semmit. Védtelen
vagyok, mint fóka a parton, ki várja,
hogy lebunkózzák. Titkos gőgömet
sosem mutatom. Így állok előtted:
félig híresség, félig csődtömeg.
Ha versbe kezdek, kínlódom s vonaglok,
amíg a rossz sorokat megírom.
A jók nem tőlem jönnek. Titkos ujjak
jegyezik. Látomás a papíron.
S én plagizálok. Él valaki bennem:
védangyal, démon, vagy tündérkirály.
Nem ismerem. Csak olykor, félálomban
érintkezünk. Azt súgja: „szublimálj!”
Testem s lelkem e plátói szerelmét
vad szenvedélyek kísérik nyomon.
Mocsárba fúlok, ha kiélem őket,
kényszerzubbony vár, hogyha elnyomom.
Mit tehetnék? Szaladok, mint Petrarca
az abszolút után, mely ellebeg.
S hiú vagyok. Mit felelsz, ha megkérdem:
a költőt, vagy az embert szereted?
Két éve jöttem el Amerikából.
Állásban ült s lopott itt mind, aki
él és lélekzik. Én az országot jártam
falut falu után, tanítani
rozzant pajtákban, hol a hold ezüstje
pótolta a hiányzó léceket.
A dűlőúton este a sofőrrel
nyulat gázoltunk, hogyha éhesek
lettünk. Aludtam ágyban, szénaboglyán,
szempillám közt a csillagok hegyes
tűjével. Így oktattam irodalmat
s történelmet csűrben, szőlőhegyek
tövén, kertekben, iskolákban, téli
pusztákon meg a nyári Balaton
mellett. Szabad hazáról álmodoztam
s fölébredtem a szovjet gyarmaton.
Hány szerelmet mulasztottam el gyáván!
Előled is futottam. Oly nagyon
fiatal vagy még. Tudtam, vén varázsló:
elbűvölhetlek, hogyha akarom
s ez hitványság. Te jöttél be szobámba
Füreden, a múlt nyáron, s hirtelen
ágyamba csúsztál. Most nyelved az ostyám
s térded kőarca lett az istenem.
Boldog vagyok veled. Azon töprengek,
mikor ajkam végigfut öleden:
hogy mindebből, a látható valón túl,
jön-e emléknek valami velem?
S találgatom: tudod-e, vagy csak sejted,
hogy karjaid között kísértetet
tartasz, gyáva nyulat, ki nem akar még
meghalni? Vagy tán épp ezért teszed?
A tojásfejű, szadista helytartó
minap végigjáratta szemeit
rajtam. Ez tudja, hogy nem tud megvenni
s mert nincs belőlem haszna, elveszít.
Nem hiszed? Menj az ablakhoz! Ki sétál
a Vigadó előtt? Félig majom,
félig ávós. Kísér, fülel rám, üldöz,
puhít s izzaszt, míg bevisz egy napon.
S ha hallod majd, vagy olvasod a lapban
a Moszkvában kotyvasztott maszlagot,
a gramofonlemezt, hogy titoista,
klerikoburzsuj kémfőnök vagyok:
ne hidd el! Mégha magam mondom is be
a rádión: súgd meg mindenkinek,
hogy hazudnak a gyilkosok. Vagy inkább
hidd el. Mert jobb neked, ha elhiszed.
Megbántottalak? Ne haragudj. Kettőnk
közül megint én vagyok a butább.
Nem szólsz. Átvezetsz a szomszéd szobába
s bokád mellé ejted le a ruhát.
Mezítlenséged színezüst gejzírje
felszökik és minden tárgyat befed.
Körülprésel s megrészegít. Gyalázat,
hogy vígasznak használom testedet.
Az ágyon fekszel. Arcomon a nyárvég
tüze lobog. Letérdelek eléd.
Bőröm tikkadt tarló. Az esti árnyék
hajadba hull. Szemgödröd két setét
tengerszem. Rád hajlok s felszívom őket,
mint szomjas, vén veréb.
 

(Budapest, 1948. szeptember 22.)

 

 

 

Kirándulás a Koloska völgybe

A múltkor a Koloska völgybe
indultunk, esős délután,
s ahogy ballagtunk felfele,
szemközt a dombhát méregzöldje
mozdult, mint Macbeth erdeje.
– Ahá – gondoltam –, még megismer
s így járul elém kegyesen.
S a kedves kezét kézbe vettem,
hogy a kis tisztást megkeressem,
mely évről évre fekhelyem.
Majd a lányt rútul cserbenhagyva,
ugrattam árkon-bokron át,
öreg füvekhez lehajoltam,
harangvirágba beszagoltam,
megcirógattam a mohát.
Egy fára másztam – ágbogáról
a tájat néztem, mialatt
madárfüttyöket utánoztam,
s becsaptam három arrajárót,
meg egy domboldal madarat.
De a hőscincért nem találtam.
Majd jött a kedves, én leszálltam,
és kergetődztünk és futottunk,
míg tisztásunkhoz eljutottunk,
ahol két horhos összefolyt.
Pásztordalt rögtönöztem ottan
s a kedvest csókra csábítottam
(a hely szelleme szuggerált)
és így lihegtünk a berek
alján, boldog ősemberek.
Aztán lementünk a kocsmába,
kibontottuk a csomagot:
füstölt lazac volt benne, sonka,
rétes, gyümölcs meg csirke combja,
egyszóval: íz, szín, illatok.
Bort ittunk súlyos csillagfényben
és én a kedvesnek meséltem,
mit láttam itt, mit tettem ott: –
csak nagy sokára vettem észre:
mindenki engem hallgatott.
Füredre vagy húszan kísértek,
mikor beszédem véget ért.
Éjfél rég elmúlt. Verset írtam
– elég jó verset – s szinte sírtam
az örömtől. De nem ezért.
Azért vert boldog nászdalt szívem,
mert a természettel portáján
még tegeződöm, jó rokon,
és az erdő nem aszpirinem,
se sportpályám, de otthonom.
Boldog voltam, hogy szálló évek
permet esőjén, a robot
porán s aljában kormos égnek
lelkem kohói egyre égnek
s kedvemnek lángja még lobog.
Boldog, hogy dogmák kéz-bilincse,
spanyolcsizmás elméletek
hagytak még bennem életet
s fejemből képet, képzetet
nem öltek ki a képletek.
Boldog, hogy szolga sose lettem,
álszent lakáj, fejbúbig báb,
sem bamba népség, vakhit fattya,
ki első szóra úgy hullatja
el énjét, mint a bélsarát.
Boldog, hogy ahogy kell, úgy élek,
iszom, szeretkezem, mesélek,
költő, vad, ifjú, csupa láz
s a föld, a táj, a nép, az élet
ismer, ujjong és harsonáz.
Boldog, hogy elmondhatják rólam,
ha rám néznek, az emberek:
„Van benne abból egy kevéske,
mi fajtánk terve, mintaképe,
ős-dúca volt – de elveszett.
Nézzen hát rá, ki idelát!
Mert megy – ahogy jött, messze helyről –
torzó volt ő is ideát;
torzó; de őrzi az emberről
való Plátói Ideát.”
 

(Balatonfüred, 1949 nyarán)

 

 

 

Sztálinista himnusz

Kelet fényes portáitól
roskadt napszánti földekig
magasztalunk, Párt, mindenünk:
szentegyház, állam, élcsapat.
Mindenható vagy, mert te adsz
állást, ágyhelyet, vízcsapot,
s te választod ki híveid
közül mártírjainkat is.
Te mindenütt jelenvaló!
a háztetőkön át belátsz,
leveleinket olvasod
s lehallgatod, mit gondolunk.
Mindenható csupán te vagy,
ki őrzöd s fennen hirdeted
a kátét, melyet Marx atyánk
s Lenin kinyilatkoztatott.
Bölcsesség ékes kútfeje,
ki történelmünk könyveit
átírod s nap mind nap után
meghirdeted, mit hoz a múlt.
Te üdvözítesz egyedül
és új hitelveket hozatsz
a zsinaton, miként az ott
előre elrendeltetett.
Erős várunk te vagy nekünk,
melyen nincsen kapu, se rés,
s ha omladoznak falaid:
a tőkés mindig felsegél.
Te óvsz minket a gondolat
bűnétől és a besúgás,
a szajkolás s a talpnyalás
erényeire megtanítsz.
Poroszlóid leleplezik
a rút eretnekek hadát
s aztán a poklok kínjait
kell tűrniök időtlenül.
Ám minket, jámbor nyájadat,
a pártnapok miséin át,
szűrők kálváriáin túl
a tervkölcsönök nagyböjtje közt
a földi mennyben elvezetsz,
hol vár reánk a jégmerev
dogmákból épült Új Bizánc
s az anyag győz a szellemen.
Ezért dicsőít énekünk,
zengvén ezredtől ezredig,
szakállas isten, Marx atyánk,
ki szerzéd roppant mívedet;
s téged, vele egylényegű
fiú, Lenin, ki balzsamos
ereklye lőn a Kreml alatt,
ahol zarándokhad tolong;
s téged, szentlélek istenünk,
tüzes lángnyelveken reánk
szakadt, ezernyi nemzeten
uralgó, szörnyű Sztálinunk.
 

(Budapest, 1949)

 

 

 

Óda Sztálin hetvenedik születésnapjára

Tengerből kelt dzsin! mélységek haragja!
az égre fröcskölsz örvényt, iszapot,
s mindünk jövőjét zárnád a palackba,
melyet kezed a vízbe visszadob.
Homlokod új középkor kapuboltja,
hadaid állnak már a bolt alatt.
Nincsen közöttük, csak született szolga,
hírből sem tudják, mi a gondolat.
Tudósaid: bolondok, szélütött nép,
mely pókhálón leng s piszkál ósdi port;
gazdászaid rendszered egyszülöttjét
kendőzgetik, az örökös nyomort.
Írógárdád: hízelgők, csepűrágók,
barátaid: merev lakájsereg,
s rothadt Bizáncodhoz festőid sárból
és vérből kevernek arany hátteret.
Gigász, kit szült – ó végzetes hatalmak
bal frigye – ész és gonosz akarat,
népek foglára, ki egy forradalmat
fojtottál meg markodban egymagad.
Hőseit haláltáborokba zártad,
avagy tarkón lövetted – de elébb
megpökted őket és csizmádról sárral
tapostad mindük eleven szemét,
s hulláik hegyén egyre feljebb hágva
– joviálisan s csupa nyugalom –
nézel országod roppant mocsarára,
rettentő kőszirt! szörnyű hatalom!
Kénkövet fúvó, pokoli lidérced
e század lápjából magasra nyúlt:
gigantikusabb Dzsingisznél, merészebb
Attilánál s gyilkosabb mint Timúr.
Halálodat olyan vadul kívánom
s hívom, hogy szinte beleszakadok.
S látlak dácsádban vagy kremli szobádon,
ahogy sétálgatsz fel-le magad ott.
Hirtelen felbuksz – szívszélhűdést kaptál –
s magaddal rántasz asztalt, huzatot.
Aludttejképű őrhad – egész kaptár –
szalad be s néz: „No csak, elutazott.”
Vagy májad vélem látni s rajta rákot.
Egy ércsomón tenyészik a fekély.
„Most, most” – súgom –, „még egy perc és elrágott
s nincs szer, mely felsegél.”
S ábrándozom, hogy láthatatlan lettem,
futok – repítsen hajó, gyorsvonat –:
hálószobád homályán érlek tetten
s átrágom torkodat.
Milliók vannak így. Ma sem kívánok
mást, mint hogy halj meg, ki e föld átka vagy
s alvadt vértömbökből épült Bizáncod
ne éljen túl, ó Konstantin, te Nagy.
 

(Budapest, 1949)

 

 

 

Egy bizánci teológus temetésén

A bokrok közt egy raj detektív cirkál,
géppisztollyal húsz rendőr áll amott
s védik – mit is? – a hanthányást a sírnál
 
s a rendőrállamot.
Kordon kettő van: egy belső s egy külső.
Benn: moszkoviták, párt, sajtó, külügy,
halk duruzsolás – ez is pofafürdő –
 
a hulla csak ürügy.
Kívül spontán tömeg, melyet kötéllel
s teherautón hoztak a sírra fel
a nagy halotthoz. Ott spicli szökdécsel
 
s a lógóst írja fel.
A nagy halott! Moszkvában élt húsz évig.
Ettől lett íly nagy s nagyétkű legény.
Egyébként öt pártkongresszust ült végig
 
s élt túl e fenomén.
Ragaszkodott is a pártlíneához
s ha e líneával néha jót
sóztak farára, úgy önkritikázott,
 
akár egy filozóf.
Mert filozófusnak hívták. E székbe
a párt ültette, mert Sztálint s Lenint
továbbhígítva, így meg úgy idézte,
 
előírás szerint.
S ha vonalat s előírást cseréltek,
szemétbe dobták minden dolgait.
Sebaj! a könyv mit tegnap írt, érvényben
 
marad még holnapig.
Egyébként álszent volt, gyáva s kegyetlen.
Azon rúgott, ki ott maradt alul,
de előírt hátuljakból egyet sem
 
hagyott nyalatlanul.
Mit gondolt valóban? Nem került színre.
Barátokat nem tartott soha. Hű
magához és pártjához így volt. Íme:
 
kor, ember és a mű.
De már hozzák is. Révai beszámol
a boldogultról, vélnéd. Egy fenét!
A heti bel- és külpolitikáról,
 
hogy Truman míly szemét,
hogy a harcban Nyugat bölcsei ellen
a párt viszi elöl a lobogót
s e téren munkálkodott – párthű szellem! –
 
míg élt, e filozóf.
A szónok kész. A hallgatókban holmi
tapsvágy csikland – taps nélkül szinte fáj –
majd szétfutnak. Ezt már tudják. Tapsolni
 
és taposni muszáj.
Magam maradtam a Kossuth emléknél,
de szívem a torkomban kelepel.
Ha e bandát, istenments, túl nem élném,
 
még így temetnek el.
Ne hagyjatok! Síromra fel, barátok!
Mondjatok ott valami emberit,
hogy törtborssal ettem a kelvirágot,
 
vajjal a tengerit,
hogy mórul szoktam álmomban beszélni,
hogy szerény voltam, művelt és buta –
ne hagyjatok kínomban, Wesselényi,
 
Füsi, Illyés Gyula!
S ha eltemettek és aztán betértek
egy kocsmába s nem értve az okát,
nagyhirtelen s mohón rólam beszéltek
 
éjfélig vagy tovább,
ha egyszerre egy szó, egy szín hiányzik
belőletek s nem tudjátok, hogyan,
úgy életem nem volt, mint e bizánci
 
bölcsé, haszontalan.
 

(Rudas László temetésén, 1950 tavaszán)

 

 

 

Október 6.

A vesztőhelyre sáros út vitt
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis –
vígasztalódott Vécsey.
Láhner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentő honvédek
árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán:
tarlók, fák vérző foltjai,
és ők, tarkán, libegve, hátán:
elhulló, bús-szép tollai.
Aradon így. A pesti téren
is ütötték a dobokat,
de ő nem félt, csak arca széle
vetett rózsálló lobokat.
Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
Branyiszkónál nevét az égre
karcolta kardja, a híres.
Ez volt Dembinski hadsegéde,
Abancourt Károly ezredes.
S mi elfeledtük. A miniszter,
bár hívták, maradt egyedül.
– Az Al-Dunán – szólt – mély a gázló
s vénember már nem menekül.
Leszek bitófán harci zászló,
ha sorsom ezt így rótta ki –
s habár magyar volt Csánÿ László,
úgy halt meg, mint egy római.
A többit, mintha friss, mély sebből
fröccsen szét érdes cseppű vér,
Kuftsteinbe, Grácba, Josephstadtba,
Olmützbe vitte a szekér.
Húszan egy odvas pincelyukban,
nehéz bilincsben, pipájukkal
egyensúlyozták magukat:
így éltek, sakkoztak, dohogtak
és elmélkedtek, jó urak.
Kegyelmet vártak s forradalmat,
áldották-átkozták a hont
és írtak vert hadakra verset,
tábornok Bemre disztichont.
Volt, aki bírta; más kivénhedt;
olyik megőrült, de az élet
sodrából mind-mind kiesett.
Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól
gömbölyödtek a hitvesek.
S az ország rothadt. A rabságot
mindjárt megszokta s elfeküdt
a földön, mint télvízkor vágott,
rózsás rügyekkel tele bükk.
E rügyből egy se bontott zászlót:
a nagy tavaszi láz heve
kilobbant, múló szalmaláng volt
vagy elköltözött másfele,
Londonba, New Yorkba, Turinba
és hűs lidércként messze táncolt.
Száz év – s a magyar börtönéjjel
nem változott száz év alatt.
Száz év – s az első fordulóra
ébredtetek és lassan róva
a lépést, méláztatok róla,
mit hozott Világos, Arad:
száz év – hűséges ingaóra,
én folytatom járástokat,
mások járják lépésetek,
s míg árnyékunk a kőpadlóra
hull – hány nap, hét és hónap óta! –
s kihúnyunk, pisla mécsesek:
sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
árnyatok felénk integet.
 

(Az ávó pincéjében, 1950. október 6.)

 

 

 

Lőrinc pap

Illyés Gyulának

 
Árok, bozót, cser, ingovány, haraszt:
ez háza, melyben kenyerét eszi,
hónaljában az őszi köd gubbaszt,
a téli szél vitorlának veszi,
a felkelő nap sólyma csuklaján,
halántékába a hold belenő,
szájszéle csúf, lecsüggő – szemfogán
odvat kopácsolt a harkály idő,
őrült szemfénye lett a pisztolya
s vad füttye, melyet téboly hallani,
lábfürdője dombhátak lisztpora
s fagyott szekérnyomok szántalpai.
Későn van ez, soká Mohács után,
s hajlik már útja síri rög felé,
vállából karja kiugrott sután,
szeme lágy s fonnyadt, mint a döghalé;
olykor már egy tanyára is belép,
csámcsogva fal mézes lepényt, ha van,
szikkadt torkának nagy s örök hevét
aludttejjel hűsíti hasztalan,
kemencékhez formálja derekát;
marasztalják, de ő nem nyughatik
és minden este új és új dombra át
hurkolja árnya hosszú húrjait.
Régvolt nevét egyszer fecsegte el:
feladta akkor a zabhegyező,
a dögszagú, madárfő siheder –
de nem hitték el róla, hogy ez ő.
Azóta hallgat. Mélyen, mint a sír.
De hallgatódzik háznál, kert megett,
hogy Györgyről s róla szól-e még a hír,
s ha szól: mélyen, huhogva felnevet
s ha nem – vizek partjánál ácsorog,
követ dobál tükrükbe és figyel,
hogy visszatér-e hozzá s hányszoros
a hullám, melyet ő indított el.
Budán látták, a Várban. Ott maradt
Szent György terén, a kőben, lábnyoma.
Az Úr testét, ha felmutatja pap,
azóta nem láthatja Zápolya.
Tarpán bolond aggnő szólt rája így:
„Kuckón ül, nézd, de árnya nagyra nő,
vad hímszag rajta s homlokán a dics.
Vélném, Lőrinc, a Dózsa papja ő.”
Sukoró mellett, hol nádon lakott
zsombékon ülve, egy suttyó gyerek
vetett eléje három mondatot
beszédéből, mit régen elfeledt.
Azóta érzi: nem halhat meg ő,
nagyot nyújtózik, ha a földbe lép,
talajvíz lesz, mindenhol felszökő,
ha ásnak, felmutatja ujjhegyét;
hód-fészek lesz agykérge, szelleme,
hód járat: minden partfokot kiváj;
földvár, az ország kulcsa; ellene
hadjáratot hiába kezd király;
lesz hosszú, cingár karja iszalag,
mely zöld csapdákat rejt az út alá
s két ujja közt a boka kiszakad,
mely őt e földből kiszakítaná.
Lesz láp mélyén burjánzó borbolya,
iszapok vadkan hátán hever el,
de kézről-kézre adja őt tova
szélvész, tűz, ár, had, pestis, viheder;
bejárja az országot, ellepi,
határt reá nem szab idő, se tér,
gyújt, lángol, ég: csak szikra kell neki,
s mi benne volt, magától terjed, él:
az Eszme, mely virágporként lebeg
s az agybarázdák földjén újra nő,
s a Szó, mit még anyjában, vérerek
hallócsövein ért a csecsemő.
S végül: mikor az égen átrezeg
a hajnalt jelző első zöld fonál,
szíve kigyúl s megáll egy domb felett
Czegléd papja, az öreg áldozár.
Valója már csak foszló férc, lidérc,
legendás váz, csalóka, elhaló;
lidérce lesz az érc, a sziklabérc,
örök legenda, nem haló való.
Nem látják ketten egymást újra itt:
alászáll ő – amaz meg fellebeg,
s helyére lépve, vándorútjait
örökké rója, mint a fellegek.
 

(Recsk, 1952)

 

 

 

Kurucok

Börtönömnek ők népesítik
lázálmas, hosszú éjeit.
Nyeregből rúgják fel az ajtót,
bejönnek ágyam széleig,
borókaszagú ködöt fúnak
arcomba mokány méneik.
Vad, hetyke nép ez: kurjant, köpköd,
dalol s mókáz a vérpadig;
szemükben arany fények úsznak,
tarkójukon a szél lakik.
Megállnak. Börtönt sokat láttak:
ilyen borzalmast még alig.
Hümmögnek, aztán megcsodálnak,
mint halottat a gyerekek,
egyik rámdobja köpönyegjét
– malomkőnél is kerekebb –
és nyergük alját ketten oldják,
hogy párnáim is legyenek.
Iszákjukból sonkát kínálnak,
roppant császárhúst tőrhegyén,
veres lúdsültet – „combközébe
e flaskanyak a vőlegény:
meghúzhasd, Esztergomban termett,
Bottyán uramnak szőlején.”
Mellém ül egy: a haja szőke,
balján pisztoly, övén fokos,
tarkója a budai német
hóhér bárdjától vérnyomos –
jaj, Béri Balogh Ádám! kendet
sem ösmerem meg, én okos.
Az ajka cserepes, az arca
láztól rózsás meg szikfehér,
földieper szagú az inge,
térdére hajlik, szinte fél
s mikorra szavát összeszedte,
felém fordul és így beszél:
– Kigyelmedben nem látok mást én,
hanemha sémi herceget,
aki, mikor a libertásnak
itt rőzsetüze sercegett,
hozzánk állt, ránktett kardot, pennát
s napjából minden perceket.
– Nem bánta, hogy nyomát köd issza,
sem hogy vérebek kergetik,
nem kívánt tőlünk hópénzt, szállást
s habár hét balsors verte itt:
nem jajgatott, hogy odahagyta
a Hesperidák kertjeit.
– Háznépét megölték egy szálig,
könyvén a máglya pírja ég,
és most, hogy a börtönből meddő
ágyékkal kora sírba lép:
értünk való vitézi holtát
nem zengi kürt, nem sírja nép.
– Hazámért itt, e tömlöc-sírban
ezennel most megkövetem,
s ha jóvá tenném, szívest halnék
esmég tőkén vagy cöveken,
s kegyed előtt a porig hétszer
alázom tisztes fövegem.
Szabódom. Éppen ő, a mártír
beszél így? Ugyan, hagyja el.
Magyar földön a szabadságért
bárd alá jutni? Bagatell.
S ahogy ő halt meg bátran egykor,
úgy halnék én is majd, ha kell.
A másik lovas a nyeregben
ölembe vadkörtét hajít
s nevet. Elnézem pödrött bajszát
s végüknél sodrott ajkait.
Legott meginstál: Komáromból
Rácz Miska vagyok magam itt.
S mesél. A lest, hogy Szencnél vártak
s elkapták Stromperget teli
bukszával; táncot morva várak
boroshordóin; reggeli
vágtát, hol arcba ugró ágak
harmatja volt a reggeli.
Bécs bordélyát, hol álruhában
szálltak meg: gáláns éjszaka!
Jávorka Ádám fringiával
húsz dunyhát szúrt le egymaga,
s a pékné rémült arca reggel
és kétszáz kifli friss szaga!
A Duna menti marsot: szemközt
vonult a labanc, négy napig,
s az arany őszben egymás anyját
szidták az áron át, amíg
a tejszín vízben összefolytak
valószerűtlen árnyaik.
S a végét: távol pestiscsengők;
a táj: tört kóró, régi nád;
hűlt tűznél agg vitéz pipázik,
Vauban-t lapozgat a diák,
s fölöttük, oldalt kéken fénylő
szemekkel szálló vadlibák.
A deszkapriccsen, szemlehúnyva
látom Rákóczit: most beszél,
a Felvidéknek veti vállát,
baljában sárga oklevél,
s mint arany almáját a császár,
úgy tartja Újvárt jobbkezén.
Serege Bécsnél jár: mögöttük
karikás ostor a vihar,
vagy ülnek alkonykor a Dudvág
partján, hol messze kürt rivall,
s táncolnak pannón dombtetőkön
a porfelhők szoknyáival.
Pajták, padlások s röhögések
bújtatják őket, hogyha kell,
szoknyák s köcsögök várnak rájuk –
az ország roppant anyamell,
az ország, amely velük érez,
fortyog, lapul, sír, énekel.
Könnyű lovasság, könnyű bánat,
kik éltek s haltak könnyeden:
mért nem halhattam velük én is?
Itt fekszem most és könnyezem –
ők hümmögnek, szedelődzködnek,
majd útra kelnek csöndesen.
Búcsúzkodón mind visszapillant,
amikor a küszöbig ér el;
a folyosón Rácz Miska fordul
lovával, a rőt telivérrel,
s én sírok, sírok, míg szememet
két sebnek érzem, teli vérrel.
 

(Sötétzárka, Recsk, 1952)

 

 

 

Zsuzsának – a tömlöcből

 
Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
nella miseria…
Dante: Inferno, V., 121-123.
 
Cellám falán akasztófákat látok
s hatvanhat napja nem néztem eget,
de búval-bajjal, múlttal és jövővel
nem gondolok félannyit, mint veled.
Csak most látom, hogy milyen óriás vagy,
nem bír le bennem félelem, halál,
és győzöl itt is, vaksi muslicák közt
ahogy rovom sétámat fel s alá
s e verset mondom, melyből, mint a láva
tör fel szerelmünk árja, ritmusa,
és közben, ízes barackmagként, számban
édes nevedet forgatom, Zsuzsa.
Mit Dante szólt a vesztett boldogságról:
úgy, mint mi, más nem érti azt talán.
Jaj, hány gyönyört hagytunk megkóstolatlan
szerelmünk alig terült az asztalán.
Most egyedül vagy. Üldöznek miattam.
Ha sírsz, meghallom s együtt könnyezünk.
Szeretsz-e még? És jut eszedbe néha,
kit elmulasztottunk, a gyermekünk?
Oly sokszor látom. Szemén egy szemernyi
arany cikkázik. Keze lágy moha.
Nem lesz-e késő majd, ha hazaérek,
halványan, mint holtnak hitt katona?
Találgatom, vajon hány hónap addig,
vagy év? Egy, kettő? Bármi lesz, kivárd;
emlékeink forgószelét csavarjad
magadra szűzi lobogó gyanánt.
Mit együtt láttunk, éltünk: összefűzzön,
mástól elűzzön: – fű, fa, napsugár,
beszélgetésünk elhagyott bárkája,
mit zöld hajában ringat a hínár,
bizsergő csókunk langyos eper-íze,
utunk a boldog Balaton felé,
és zsugorodott, összebújt alvásunk,
mint bronzkori sír vagy az anyaméh.
S ha tíz, ha húsz év? Akkor is kibírom.
Szemem mély lesz, mint éji mozdonyok
lámpái a mezei sorompóknál,
húsom mint tészta lóg a csontomon,
magom kivész, mert nem a piramisok
búzája, mely bír ezeréveket,
de bénán, porban kúszva, üszkös rákkal
is eljövök még, hogy megnézzelek,
s hogy egyszer üljek ezüst hajad mellé
egy padra, nyáron – pántos és nehéz
napfényben s akkor e rémkép keserve
édes lesz, mint egy óceánnyi méz.
S ha meg kell halnom: sírgödrömben állva
kiáltok örök hűséget feléd.
Őszesten, hulló lombok szandáljában
küldöm hozzád tűnt lépteim neszét.
Álmokba s tejüvegbe burkolódzom,
de megmutat a félhomály s a könny,
ha széken szundítsz – madárárny a ködben –
suhanok át a csipkefüggönyön,
s a holt zörejek lomtárából hangod
szegődik mellém utamon, ahol
zokogásod láthatatlan patakja
kísér pincékből s gyökerek alól.
Ne válassz férjet! Ha majd únt közönnyel
vagy pimasz gőggel az ölébe húz:
zokoghatnál és én jutok eszedbe,
a lágy, a légi, lányos Orpheus,
kivel hiába játszotok bújócskát:
az éjben is rátok találok én,
felhő-lesen, magános csónakokban,
mély pincékben vagy lugasok ölén;
flaskák sötét üvegjén nézek rátok,
minden szőlőszem hamván ott leszek,
vizekben megnyúlt nyakkal ringatódzom,
felhőkön gőgös arcot mímelek;
közétek ülök asztalon és ágyban,
rátok koccintom emlékem nehéz
borát, mely egyre tisztább s édesebb lesz:
ettől szégyenled férjed tar fejét,
ezért utálod görcsös köhögését,
s bokáját, mely elszürkül, mint az ón.
S éjjel, ha vénen nem tudtok aludni,
dunnád csücskére állok ragyogón.
Akkor sírhattok, párnátokba fúlva.
Hiába éltek! Hol a diadal?
Én lenn a sírban, az a régi hulla,
győztes maradtam, szép és fiatal.
Szerelmünk győz – éneklem hát, a költő,
holt kedves, bús rab, mindig hű rokon
késő nászunkra édes hegedőnek
vagy orgonának túl a sírokon.
Nehéz terep! Külön vagy együtt hullunk?
E szakadékos esztendők fölött,
melyet nyílként magamnál messzebb küldök,
csak ez a vers, e vers legyen örök!
Száz év és úgyse fáj, hogy dús gyönyörrel
vagy rút görönggyel fizet e tusa –
de az idő visszhangos folyosóin
örök szerelmünk verse szól, Zsuzsa.
 

(Az ávó pincéjében, 1950)

 

 

 

Széljegyzet papír nélkül

Dögölj meg – sziszegte az ávós,
mikor e lyukba belökött.
Két és fél lépés. Itt sétálok
fel és alá négy fal között.
Ez nem panasz. Tudtam, mi vár rám,
és futhattam volna nyugat
felé, amikor még nem zárták
le drótsövénnyel az utat,
s később is, mikor jóbarátok
vezettek volna ki. De csak
maradtam. Mért? Kíváncsiságból.
Azért is, mert már túl sokat
bolyongtam, és mert ez a város
a hazám meg a földem, és
mert tudom, hogy a versíráshoz
jó ihlető a szenvedés,
és mert kell, hogy megörökítsem
azután, hogy kiismerem,
e társaságot, mely mezítlen
képét mutatja idebenn.
Panasz helyett inkább dicsekszem,
hogy ellenségnek vesznek és
hogy költőink közt éppen engem
ért e megkülönböztetés.
Itt gondolkozhatom nyugodtan.
Attól lettem szabadabb, hogy
lezártak, s hogy oda jutottam
végül, hová való vagyok.
Mint máskor. Szájas humanistát,
lecsukatott a budai
basa. Nézem a tömlöc piszkát.
– Dögölj meg – szólnak csauszai.
Ezerhatszáz? hétszáz? vagy nyolcszáz?
Szabad szám messze elszaladt?
Mi a választék? Visz az osztrák:
börtön, hóhér, vagy gályapad.
Világosra Spielberg, Lipótvár,
Buda? Ehhez képest egész
jó tömlöcök voltak. S Czuczornál
jobb verset írnom nem nehéz.
Orvos-hugomat innen küldte
Szálasi a halálba. Most
Rákosi tart itt. Egy a csürhe:
a porkoláb is azonos.
Sebaj! Mert megalázni engem
ily társaságban nem lehet.
Pofozhatnak, és én fejemben
tovább csinálom versemet.
Akármi – én vagyok az úr itt.
Kínzóim sírja összedől.
Rímeim élnek. Körben húrik
szállnak. Nem félek senkitől.
Egy gondom van, mely éjjelente
a nyálkás priccsen felriaszt:
hogy nemcsak én írom e verset,
én is vagyok a kézirat.
 

(Az ávó pincéjében, 1950 nyarán)

 

 

 

Kihallgatás

Egész nap nyúzott. Hol bokámat rúgta
s ordított, hol dühödten nógatott.
Vadul gyűlöl. Pedig pontosan tudja,
 
hogy ártatlan vagyok.
Hencegni ezzel már én sem kívánok.
Bárcsak tettem volna egy keveset
ellenük! s nem most kéne kifundálnom
 
a kémkedésemet.
Mindegy. Az embert úgyis elítélik.
Az ablakra haránt dőlt a nehéz
napfény. Fölém lógott Dzserdzsinszkij Félix
 
szakállán a penész.
Az ávós kandúr, ha szemébe néztem,
elfordult. Oldalvást, az írógép
mellett egy nő terítette a széken
 
szét vájdling-alfelét.
– „Mi volt az apja?” – szólt, mikor megitta
a kávéját. – „Tanár.” – „Tanár? Nagyon
szép”, és diktált: „Írja! Kapitalista
 
családból származom.”
– „Nem” – mondtam, de a nő már lekopogta.
– „És hol tanult?” – „Apám?” – „Nem, maga.” – „Én?
Jogot hallgattam”, hazudtam, „Bologna
 
híres egyetemén.”
Diktált: – „Két ny-nyel írja, hogy: Bolonnya
egyetemén jártam ki a jogot,
mert már akkor a fasizmus bolondja
 
voltam s az is vagyok.”
Ez lesz a vallomásom. Hitvány lócán
ültem. Napestig ily színvonalon
tárgyalt s engem ez inkvizíciónál
 
kivert az unalom.
Röhögjek vagy sírjak? A járdát néztem
az út túlján, hol nők és férfiak
mutatkoztak, kiket nem fogtak még el.
 
Idő kérdése csak.
Vagy vágtam volna ávósom szemébe
(azt is tudom, hogy Zala a neve),
hogy semmikor, semmiért, semmiképpen
 
nem cserélek vele?
Avagy idézzem Szókrátészt azoknak,
kiknek minden szava örök titok,
hogy szörnyűséget elkövetni rosszabb,
 
és elszenvedni jobb?
Avagy adjak hálát Szent Erazmusnak,
aki a rabok védő szelleme,
hogy néhány kisebb rúgással megúsztam,
 
s már visznek lefele?
Itt állok most a kimeszelt cellában.
Karom lecsüng. Vén verejték tapad
testemhez. Gondolj, súgom, Attilára,
 
és fel ne fújd magad.
Mit érlel sorsod? mit kaptál hazádtól?
mért jöttél vissza? minek vagy magyar
ily bolondul? Téged e föld nem ápol
 
s nyom nélkül eltakar.
 

(Az ávó pincéjében, 1950 nyarán)

 

 

 

Börtönóda egy régi dámához

Finom fejed a rizspor fellegén
először akkor libbent fel elém,
mikor foglárom az ablaktalan
cellába rúgott, ó Madame Roland!
S azóta itt csacsogsz, csevegsz, nemes
hölgy s oly okos vagy és oly szellemes,
hogy szinte sok. De a jó társaság
nagyritka kincs; az ember megbocsát.
Dalolj, ezüst csíz, Concièrgerie-m
falán s végsők között tiéd e rím,
írom, költőd, új André Chénier,
ma még tiéd; holnap a semmié.
Mondd hát: látva a halál ciprusát,
így tündökölt neked az ifjúság,
s gyermekkorod elsüllyedt útjait
tapogatták-e újra ujjaid?
Csapott-e rád vadul, ha nyílt a zár,
anyád szekrénye – jázmin-illatár –
s míg lenn a Szajnán éji hold úszott,
daloltak-e holt, régi koldusok?
Holbach szalonja, nagy kerek feje,
az első csók, Fontainebleau erdeje,
hol akáclombon a nyár tovaszáll
s fényeivel a Palais Royal?
S előtted is így éledt fel a múlt?
Tűnt percek száz csillagszórója gyúlt,
s minden zárt könyv, halott száj, régi fa
kinyílt, mint egy victoria regia?
S mondd, ugye te sem félted a halált?
Csak ifjan és hiába menni fájt.
Ne vígasztalj, hogy ügyünk az igaz;
néktek vígasz volt, nékem nem vígasz.
Íly zord időn az igazság s az ész
hangját nem hallják, pártja elenyész,
a szélsőség bikája nekiront
s ki marad a porondon? A Gironde.
Véretek elfolyt; s én e vérfolyam
tükrébe néztem s nem láttam magam.
Csapdába estem én, ki Dantonék
sorsát ösmertem s mégse tanulék.
A zsarnok cirkuszába most bevet
– cirkuszt nyitott, mert nem ad kenyeret –
hullámból terrort főz a kannibál
s lótetű bajsza alatt elpipál.
S ne vígasztalj, hogy a barát Nyugat!
A kalmár nyugat rádión ugat
s nem tesz semmit. Fő, hogy az áthozat
stimmel, plusz egy önkéntes áldozat.
Ülj inkább mellém, mutasd szép bokád
– Roland miniszter márcsak megbocsát –
s amin töprengek vagy hét napja itt,
pletykáld el azt, a zsarnok titkait.
Igaz, hogy ő, az eszme-magvető,
titkon cinikus, mindent megvető,
s minden elvet, mit másban elvetett,
magától rég s undorral elvetett?
Igaz, hogy azt, mit ír, pofáz, izen,
szajkolja mind s nem hiszi senki sem
s széthull a nagy ideológia,
ha felfordul vagy meg kell lógnia?
Igaz, hogy jó? Csak a rossz egyedek
halálát kéri, semmi egyebet?
És mert a rosszak száma számarány,
mindig marad, kit vágóhídra szán?
De egyszer minden s ez is elapad,
s a jóság szobra egyedül marad.
A guillotine zsilipjén kánoé
jelenik meg s rajt ő, az új Noé.
Erről beszélj magányom drámai
napján, jelenség, szép és dámai,
mert titkon fújt meg e rút salak itt,
anélkül, hogy láthatnék valakit.
Hallasd bonmot-idat, fecsegj, mesélj,
vidíts! örökké a zsarnok sem él,
s míg listáján kihúzza nevemet,
rossz könyvein még egy jót nevetek.
 

(Az ávó pincéjében, 1950)

 

 

 

Vámbéry Rusztem szelleméhez

Gyakran jársz nálam, dervisarcú holt,
s én is, kinek a Van-nál több a Volt,
sírodhoz lépek minden naplementén
 
ott, túl a Hudson mentén.
Végigkísértem pusztulásodat.
Jaj – szóltam tavaly – tested elrohad,
arcod hamvát a férgek már leették,
 
de szép szemed nevet még.
Novemberben, egy éjjel, néztelek.
Tollat sem tudna fogni kézfejed,
körmeid hullnak s összegyűlnek halvány
 
kagylók, koporsód alján.
Aztán a tavasz, e bitang kölyök,
nyakadba mocskos vizet öntözött,
s szemed helyén ma két csúf tócsa bámul.
 
Borzalmas ez, tanár úr.
Négy éve még ott sétáltál velem
– kosárral karodon – a Broadway-n,
hol várt vevők és boltosok füzére
 
tréfád görögtüzére.
S magas szobádban fenn, ha este lett!
Szép, ősz nejed vasalt: én lestelek,
míg szellemed szünetlen fénylett, forgott,
 
mint világítótornyok.
Később tea volt, toast és grapefruit
és nyitottad az emlék kapuit,
majd átadtál – jeléül nagy kegyednek –
 
mézes cukrodból egyet.
Csak futva mondtad – közismert dolog –,
hogy milyen fontos a római jog,
s hogy ezerhétszáznyolcvankilenc eszméi
 
nélkül nem lehet élni.
Bölcs agg! olyan vagy nékem most, ki nincsen,
mint álmaimban visszatérő kincsem,
és minden szép szavad nyomomba törvén,
 
mint kőtáblán a törvény.
Most, hogy a szörnyű államhatalom
úthengere mindent laposra nyom,
s kettő lehetsz csupán e présfej égbolt
 
alatt: tetű vagy vérfolt,
most, hogy a jogot rongyként elvetik
s ártatlant kötnek fel, ha kell nekik,
most már tudom, mi az, amiről ott fent
 
beszélgettünk: a jogrend.
S mi a szabadság és testvériség!
mikor barátok közt a lég is jég,
beszélni nem mersz, szájad íze vackor
 
s remegsz a gondolattól,
mikor mindenből pelyva s ocsú lett,
és elsőnek veszett a becsület,
mert rőfről-rőfre árultuk ki, gyáván,
 
az ember méltóságát.
Egyre nagyobbra nő szobrod, te holt!
Hol rám egy ország romsora omolt,
az éj mélyéből sikoltok utánad.
 
De kései a bánat.
 

(Az ávó pincéjében, 1950)

 

 

 

Havas Bandi

Hallottalak, Havas, mikor ma éjjel
a priccsen forgolódtam, félig ébren.
Bocsáss meg. Oly sokan és annyi nyelven
szólnak hozzám ilyenkor. Nem figyeltem.
Mégis felültem. Több mint három éve
nincs már köztünk se barátság, se béke,
de ezt nem tudtam hinni. Lehetetlen,
hogy ávós vagy és kintről gúnyolsz engem.
S akkor másodszor hallatszott a hangod.
Nem kintről; bentről, egy cellából hangzott:
– Éljen Sztálin! – A te hangod volt, s mégse:
a tébolyultak felséges fölénye
ércessé tette s hideggé. Hogy zengett!
– Éljen Sztálin! – Álltam az ajtó mellett.
Gumibotok ütései. Majd csend lett.
Elájultál? Otthagytak? Agyonvertek?
Jaj, Bandi! pajtás, útitárs és testvér!
Barátom! háziszentem! hogy szerettél!
Hol van a múlt? hová lett régi kedved?
Hogy mókáztál, mikor a bombák estek
köröttünk! És a hadnagy hogy meredt rád,
mikor Hitlert játszottál egy gerendán,
vad billegéssel, sok rozmárfogaddal!
S mit röhögtünk a kolerabarakkban!
Tikkadt pajtákban és hajófenéken
hány költeményedet szavaltad nékem!
S mikor a nagy görögdinnyét szerezted
gyors lábaiddal! Mikor Márrákesben
megkövezésünk szeplős angol képed
miatt maradt el! A „köszönöm szépen”-t
is untuk, mert már annyiszor mentettük
meg egymás életét! Csak biccentettünk.
És hogy örültünk! Minden reggel hatkor
keltél: hadd lásd, ha virrad az aranykor.
Milyen biztos voltál, hogy annyi álság
után a világot végleg megváltják,
s a szabadság virágba szökken itten!
(Egy kevéskét mindebből én is hittem.)
S aztán? Ujjongtál, s arcod belesápadt
az ujjongásba. Azt mondtam: lakáj vagy.
S pártod! Ettől mindig felforrt a vérem.
Hányszor verekedtünk ezért Tangerben!
A párt, a párt! A vöröslámpás némber!
Anyám – mondtad. Meghaltál volna kétszer
naponta érte. Sokszor megpróbáltad.
A párt! Azt hitted, így szolgálsz a pártnak.
S mit hittél még? Mire mentél, ha térden
csúszkáltál? A grúz Drakulának vér kell.
Mikor hoztak be? Tegnap? S milyen váddal?
Te vagy a főkém! A párt megkér: vállald!
De elvtársak! Elvtárs? Talpalni kezdtek.
Az őrület maradt csak, hogy megmenthesd
hitedet. Hová kerültél, mit képzelsz?
Hős kommunista lettél náci kézben?
Az ochránán vagy? S amíg agyonütnek,
Sztálin nevét vágod hitvány képükbe?
A folyosón át hány sóhajt, hány véres
jajszót küldjek feléd, mely mind nem ér el?
Mit mondjak még? Elvtársaid ölnek meg,
ok és cél nélkül. Mit ért tiszta lelked,
hűséged, harcod, mikor ez a vége?
Gyalázatuk felüvölt a nagy égre
s a négy égtájra. De mit tudok tenni?
Sok itt a mártír s rég nem figyel senki.
 

(Az ávó pincéjében, 1950 őszén)

 

 

 

Emlékezés egy régi udvarházra

Ilyenkor ősszel, ha vad szél csahol már
és börtönömben felriadok éjjel:
öregapó áll elibém, a molnár
és udvarháza a vén gesztenyével.
Minő varázsa volt a régi háznak!
Fogam közt bűvös íze most is laktat.
Ahányszor kapuboltja alatt jártak,
az udvaron magától nyílt egy ablak.
A folyosó végén a nagy pohárszék
megcsendült benn, ha kinn az ajtót fogtad:
ismerték itt a tárgyak egymást már rég
és titkos dallamokban összeszoktak.
S a roppant lomtár! elvarázsolt kastély!
A járást ketten tudtuk a huzattal.
Volt ott minden: kőkancsó, kályharostély,
gyöngyháztámlájú szék, brokáthuzattal,
bélelt doboz, melyet a moly kirágott,
öreg fahordók, bennük dohos odvak
s én, mint Robinson; kék üvegvirágok,
miket sirattam, hogy így porosodnak;
vén tégelyek, aljukon csillám festék
– körmömmel tudtam őket csak kivájni –
s tűnt illatoktól még opál üvegcsék,
miket hordoznak Wallenstein rimái.
A háztetőn nagyanyó ápolt kertet.
Én ősszel jártam ott, ha már kiszáradt,
s mert vérszín szegfű nőtt csak benne, dermedt
vért tartogattak száradt szegfű-szárak.
A régi házról mit sem szólna még szám!
E verset is bár százszor kezdeném én.
Virágai közt – holt lányok közt vénlány –
egy hervadt, vérszín szegfű állt: a néném.
Az udvaron nyüzsgött lúd, jérce, kappan,
de este mind elült s mikor setét lett:
a csillagok fogantyúihoz kaptam,
mert nem volt ennél setétség setétebb.
De bent a házban az öröm vendégelt;
ebédlőjében gyömbér szaglott s ánizs,
s kerültek ott elémbe ódon étkek,
miket irigyelt volna Szemirámisz.
Később, mikor vetkőzni készen álltam,
nagyanyó jött be – nesztelen kísértet –
szeme rajtam legelt; így jött a tállal,
melyről birsalmasajt s narancs kísértett.
A lámpa húnyt s a kályha lidércfénye
dunyháim roppant fehérségén táncolt,
míg én feküdtem s dermedt szemmel néztem
az öklömet, mely karmazsin zománc volt.
Álmomban sem lett az iszonynak vége
s jól tudtam gyermek-fejjel, mitől félek –
hogy egykoron e dunyhák fehérjére
én járok vissza majd táncolni fénynek.
 
*
 
A fény! Nagyapám is csak erről szólott,
ha hátramentem hozzá a malomba,
hol liszttel teltek meg roppant fiókok
és én nem tudtam megfejteni, honnan.
Nefelejcskék szem, széles, hátraomló
homlok, rövid nyak – állt malma porában.
A tankönyvben volt egy hozzá hasonló
Brandenburg őrgróf, Erazmus korában.
Arról beszélt, hogy elmegy nemsokára
és itt a földön nem lelek nyomára,
mert ha az ember meghal, minden dolga
olyan, akárcsak sohasem lett volna.
Egy helyen marad meg igaz valója:
a fénysugáron, mely leválik róla,
s amelyik sok millió kilométer
sebességgel nyeldesi az étert.
A múlt filmjéből nem vész el egy kép sem:
a felvétel tovább repül a fényen,
az állócsillagok közt ugrál sorra
s tűnt életünket ott tűzi műsorra.
Ha van jó szárnyad, érd be és ott nézd meg,
hol lovasai Bouilloni Gottfrédnek
nyolcszáz fényévre járnak tőlünk s holnap
a Sárkánycsillag ellen lovagolnak,
míg Napoleon császár s az orosz cár
még csak a Tejút ködében poroszkál.
Maholnap indul ő is, nyolcvanhárom
évével ülve hosszú fénysugáron,
s a huppanókat egyre messzebb rója,
ha a görbült tér négy dimenziója
úgy irgalomból nem fordítja vissza,
s arcom borát ő akkor újra issza.
De addig is, míg majd a sírban kint lesz,
gondoljak rája, hogyha feltekintek,
melyről sok könyvet búvárlott s oly égve
tudott szeretni: a csillagos égre.
Matrózruhámban ott, a régi kékben
hallgattam bűvös dallamát szavának
s azon töprengtem, hogy talán megkérem:
ha majd a fényre lép, vigyen magával.
Így állt, pipáját horgászbotként tartva,
s nézett – kissé hunyorgott jobb szemére –
s mint gombostűfej, a jobb szeme sarkán
el-nem-csorgott könnyének sűrű méze.
 
*
 
Ha börtönömből visszanézek,
így látom még a házat állni,
szemközt domb, fenyves erdőszélek
– ezek a halál orgonái –
ha börtönömből visszanézek.
De hol a ház s gazdája hol már?
A házat tán elhordták régen,
és nagyapám, a régi molnár
már égi lisztjén áll, a fényen.
De hol e ház s gazdája hol már?
Mert meghalt mind, ki élt e házban:
nyakát elvágta, így a néném;
a többi ostromkor vagy gázban,
húgom a jeges Duna mélyén –
mert meghalt mind, ki élt e házban.
Szakadt ingemben, tele vérrel
felállok most a deszka-ágyon,
egy fénysugárra kell csak lépnem,
anyám sikolt s én szállva szállok
szakadt ingemben, tele vérrel.
Köd-dunyhák jönnek, hófehérek,
hol napok kályha-tüze táncol,
és bűvös gyanta-szagot érzek,
így égek karmazsin zománctól –
Tejutak jönnek, hófehérek.
Családi est a Szíriusznál!
A sarkon túl nagyapó vár rám,
húgom amott a jégben úszkál –
terasznak szép az Aldebárán,
de fényesebb a Szíriusznál.
 

(Az ávó pincéjében, 1950 októbere egyik éjszakáján,
mikor másnap hajnalra ígérték kivégzésemet.)

 

 

 

Kínrímek

Jaj, jaj nekem!
Csupa ütés, csupa rúgás
az alfelem.
Mi lesz velem?
Tízévi börtön, pusztulás,
jaj, jaj, nekem!
Húszévi sitt:
az ember nők után visít,
de nincs vizit.
Szibéria!
Jajgathatok, mire megyek?
Visz Béria.
A tundra:
ahol elfagy a rab feje
s az ujja.
S az ávós banda!
mikor megvertek, mindegyiknek
felállt a farka.
Jaj nekem!
Felakasztanak, tarkón lőnek.
Jaj nekem!
Ha pedig
szabadulnék, megírom őket
Jaj nekik!
 

(Az ávósok összerugdostak, majd
24 órára a falhoz állítottak;
akkor gondoltam ki ezt; 1950)

 

 

 

Zárt teherkocsi

Kattog a négy kerék.
Azt kérded, hova visznek?
Mondhatnám: szinte mindegy.
Függélyesből vízszintes.
Négy kattogó keréken
odavezet a sín,
ahol levél nem ér el,
hol nem vagy név, se cím.
Tán negyvenen vagyunk.
Azok ott már többéves
rabok, halálfehérek,
nyugodtak, csendesek;
mi új rabok vagyunk,
akiknek inge véres,
ne nézd a különbséget:
rab és rab egyremegy.
Mért gubbasztok íly búsan?
Szökőkút volt a kedvem,
hány ágyban hemperegtem,
és hány tengerben úsztam!
Ami tortát megettem:
vagy harminc emelet.
Kár, hogy be nem fejeztem
még minden versemet.
Hogy Alfred de Mussetnek
szebben virult a nyár?
E század gyermekének
rosszabb mahorka jár.
Nem nősz magasra itten.
Kattogni kezd a sín.
Mit elmulasztott Hitler,
behozza azt Sztálin.
 

(1950 őszén)

 

 

 

Recski est

Leoltották a villanyt. A többség alszik. Gyertek
a szalmazsákra, Dosztál, Vér, Nyeste, Berzsenyi,
Sipos, Györgyey, Egri, B. Rácz, Földváry, Csendes,
Gábori, Garamvölgyi! Lehet-e kezdeni?
Magas kémények mellett ül így egy raj kísértet.
Jó, hogy szellemet nem mi idézünk egyedül:
Görgey a Monte Christó-t mondja ott éjről éjre,
és Czebe húsz árnyéknak a Toscából fütyül.
Mit kívántok? Plátóról, Erazmusról beszéljek?
Einsteinről szóljon Nyeste? Plótinosz istenét
mutassam be, az Egyet? Melyik tudja betéve
Jónás könyvét? a Toldit? Mindegy, hogy ki beszél.
Mindegy! S nem baj, hogy ülve is majdnem összeestek:
kezdjük, s mindjárt erőre kapunk az esteli
agytornától. A szellem megmozdítja a testet:
Európa hány ezer év óta keresi
e titkot! Plátót mondjam? Csuklóm, térdem elvásott,
üres léggömb a gyomrom; oly jó, hogy veletek
vagyok, akik segíttek, védtek s jobban vigyáztok
reám, mint magatokra. Egy egész keveset
tudok most én is adni. S szerelmemet, mely nappal
– csepp csepp után, éreztem – kicsordult s összegyűlt
bennem. Estére tartály vagyok, amely megpattan,
ha tartalmát nem osztom most észrevétlenül
szét köztetek. S mit mondjak néktek a Lakomáról?
Könnyű a dolgom, mert hány rejtett forrás fakad
ilyenkor az emberben! Kedvem fáklyája lángol;
levetkezett kígyóbőr mélyen gégém alatt
a testem. Ez volnék én? Eldobtam minden terhet,
s nehezebb lettem. Milyen reális és tömör
az immateriális! A világ transzcendensebb,
semhogy képzeltem volna. S az érzéki gyönyör
itt vibrál a fejemben. Ki nem érti a leckét?
Boldogság, hogy így élek vagy halok köztetek.
Egyszerre lett itt kínzóbb s gyönyörűbb a mindenség.
Megérte a tanulság? Avagy nem érte meg?
 

(Recsk, 1951)

 

 

 

A vérebek

Ma éjjel történt. Pár hónapja
érkeztek meg a vérebek:
hat behemót kutya egy ávós
tisztessel. Édes keveset
törődtünk velük. Mit árthatnak
ugyan még nékünk e dögök,
őrtornyok, pisztolyok, szögesdrót,
géppuskák s lángszórók között?
Az őrök néhány rabtársunkat
választották ki s ezeken
tanították be a kutyákat,
a törzs előtt, a zöld gyepen.
– Fogd meg a rablót! – ordították,
s a félholt emberek után
szaladtak velük. Ha elérték,
visszarántották a kutyát,
vagy nem. Éjjente csaholásra
ébredtem fel a vackomon
őrségváltáskor; aztán ezt is
megszoktam, mint mást. Csak azon
csodálkoztam, hogy az ávósok
dühödt szövetségeseik
iránt sem ismernek irgalmat,
s ezeket is rúgják, verik,
kővel dobálják, mint bennünket,
s ahogy a mókusokat is
agyoncsapják, s ahogy a szende
szalamanderek lábait
elcsapkodják szekercéjükkel,
s ahogy az útról gondosan
letérnek, hogy egy halványlila
kökörcsint eltapossanak.
Szerettem ott kinn a kutyákat
s ők engem. De a vérebek
közelét itt sehogyse bírtam,
és elfogott a rémület,
ha mellettük kellett dolgoznom.
Egy borjúképű, tejfehér
szukától féltem a legjobban:
ez oldalvást fordult felém
s úgy bámult mindig. Hagyd már abba
– gondoltam – undok szörnyeteg!
Büdös vagyok és fogpiszkáló
lábszárcsontom nem jó neked,
combom, mint csontváz a szertárban,
hátuljamon hús nem maradt,
s ráadásul jog, törvény ellen
és ártatlanul tartanak
e táborban, mint szinte minden
rabtársamat. Legyen elég!
Ne nézz, vérszomjas dög! De az csak
nem vette le rólam szemét.
 
*
 
Ma éjjel, álmomban, hallottam
a nagy ugatást a barakk
előtt, s az őrt, ki az ajtóról
leszedte a nehéz vasat,
s aztán, félig ébren, hallottam,
ahogy kihívott valakit.
Az embert, hogy ne leljen nyugtot,
vallatni ilyenkor viszik
egy összeesküvés ügyében,
mit aznap délben a kehes
bérgyilkos Péter Gábor fundált
ki íróasztala megett.
A barakk, mintha szétnyílt volna:
hosszában átfütyült a szél,
s egyszerre ott feküdt mellettem
a borjúképű, tejfehér
véreb. Kinyúlt és meg se moccant,
csak éppen halántékomat
nyalta buzgón. Én puha szőrét
csókoltam a torka alatt,
és átöleltem. Kintről az őr
kíváncsiskodott: – A kutyák?
Amire egy sipító fejhang:
– A fasisztákhoz álltak át.
Ezen röhögtek. Velem szemközt,
a priccsen Ziegler Bandi és
Somogyi Béla közt – mindketten
felültek – egy sötét, nehéz
test, mit négy kézzel simogattak.
Víz van, de miből etetem? –
töprengtem. S máris elaludtam,
a fejével a mellemen.
 
*
 
Együtt ébredtünk fel ma reggel.
Oly hosszú volt a munkanap
fenn a hegyen! Csak egy órája,
hogy bevonultunk, alkonyat
előtt. A törzs alatt a lejtőn,
vérbe fagyva feküdt az öt
kutya, és csak a fehér élt még:
a kettős drótsövény között
járt lassan körbe, három lábon,
lecsüggő fejjel; szép fehér
szőrének már megtört a fénye,
csupa agyag volt s csupa vér;
olykor megállt egy pillanatra,
bizonytalanul, mint aki
megadta magát, s felvonított
az ávósok barakkjai
felé. Száz lépés volt közöttünk
s az árok. A baka lelő
az őrtoronyból, ha átmászok.
Vér és bugyborgó levegő
tört fel az oldalán sebéből.
Én meg csak álltam. Mit tegyek?
Jaj, Magyarország, sóhajtottam
és eltakartam szememet.
 
*
 
Itt fekszem most a szalmazsákon,
kint már setét van. Két kezem
elszáradt falevél mellettem.
Denevér ül a térdemen.
Tüdőm sípol. Sebláz vacogtat.
Az oldalamból vér csepeg.
Azt is tudom, hogy képzelem csak;
de mindhalálig képzelem.
 

(Recsk, 1951)

 

 

 

Éhség

 

I.

Nem rossz ez itt a kék napfényben.
A barakk földjén sár dagad.
Uszonyokat növesztek éjjel,
napközben zsenge szárnyakat.
A bőröm somfánál keményebb:
alája dugtam lényemet.
Nem mar a fagy, pofont nem érzek,
mag lettem végre héj helyett.
A beleimen is túladtam,
amikor majdnem megevett
az éhség; most csak szemsarkamban
szorongat még egy keveset.
Meg az is, hogy bolhák ugrálnak
és lakmároznak farkamon.
De mért is őrzök luxustárgyat
itt Recsken? Holnap eldobom.
Szerelem? szépség? szabad élet?
Álomnak még jó. Ásítok.
Farcsontomból üvegcserép lett.
Nagyon rossz ülnöm. Állni jobb.
Állok hát, a nehéz csákánnyal
kezemben, a havas úton.
A hajcsár néz. Biztos meglátta,
hogy felemelni se tudom.
Mindjárt hozzám lép, felrúg, megver,
agyoncsap. Csipkés fellegek,
vadkék ég. Mindent lát az ember,
és mindent mindjárt elfeled.
 

II.

Két napja Borostóbi Jóska
halt éhen, ma délben Szuha
bukott szemem előtt a hóba.
Legyen nekik a mész puha!
Mindről verset kéne szereznem.
Hányat? Ötvenet? Hatvanat?
Már könnyem sincs, oly könnyű lettem.
Pihe? kísértet? almahab?
Még jó, hogy szellemem töretlen:
a homlokomban csillagok
s egy kard; s hogy olvadnak köröttem
a rég elfagyott illatok!
Most mind a garatomon táncol:
a Pápéte-i éjszaka
meg nagyanyám verandájáról
a jácint-gyertyák kék szaga,
aztán a japán légibombák
füstje. Szagolnám szívesen,
de szállni kezdek. Ez az ország:
mindegyik dombját ismerem.
Sörbettel etetik a párás
gőzfürdőben Ali basát
szolgái. Ez Rákosi Mátyás,
kit most is helyből ugrok át.
Ott Béla király Isztergomban:
az apró, sárga trónterem
s az oroszlánok. Lehajoltam
s eléje csúsztam térdemen:
„Maradj velünk!” De nemet intett.
A királynő apródjai
vagyunk s karóba húznak minket
a nádorispán Báthory
kívánságára itt Pozsonyban,
a vízpart árnyas tölgyei
alatt. Ajkam közt szörnyű szomjam
s alvadt vérem göröngyei.
A karóról most visszamászok
a hóba. Hány festő nevét
tudom M-mel a reneszánszból?
Mantegnáét, Melizzóét –
aztán Giovanni da Milano,
Mazaccio, Michelangelo,
Martini, Memling, da Majano,
meg Mazzolino –, erre jó
az ismeret lerágott csontja.
Inkább százszorszép kellene,
hogy a szirmokon kiszámoljam:
mi történik majd itt velem.
De százszorszép nem nő a hóban.
Helyette megpróbálhatom
a római uralkodókat.
Kezdem. Caesar – éhenhalok,
Augustus – mégse halok éhen,
Tiberius – éhenhalok,
Caligula – nem halok éhen,
Claudiusszal éhenhalok,
és így Marcus Aureliusszal
tizenegy újabb név után.
A császárokat sose tudtam
tovább. A téli délután
csupa gejzír. Gyémántot szikráz
s nyersselymet őröl a malom.
Hány órája, hogy a hókristályt
nézem a kabátujjamon?
E földre én is készületlen
jöttem. Behúnyom a szemem.
Azt látom, ahogy megszülettem
védtelenül és meztelen,
mint most. Mért jöttem a világra?
Mi volt a célja? Ne keresd!
Ez itt a fény nagy uszodája,
hová beugrattak fejest.
 

(Recsk 1951 telén)

 

 

 

Mandelstam a kerítésnél

Oszip, most megzavartál. Itt guggoltam,
nem messze a szögesdrótkerítéstől
a már-már lombjavesztett erdő szélén,
a lila forrás gödrénél, ahol
kiestem mindjárt a rab szerepéből,
mikor az őszi avarra hajoltam
térdem mellett. Hány szín, hány árnyalat!
A vadgesztenyelevelek bús-barnán
feküdtek; az elmúlás vasalója
kisimította őket; széleiknél
már foszladoztak, még csak az erek
cérnája tartott. A tölgylevelek
is mind hanyatt dőltek, de pár piros
és zöld foltot megőriztek, vénségük
s fiatalságuk emlékéül, s itt-ott
felhólyagoztak, mint a sűrű kása
a tűzhelyen, mintegy tiltakozásul,
hogy nem a szellők vitorlái már.
Aztán két, csónakmódra összegörbült
apró levél, mint két virágszirom,
az egyik okkersárga, rózsaszín
a másik; ezek túl korán estek le;
honnét? tán az alig galamb-magas
tar bokrocskáról öt lépésnyire.
A rózsaszínűt megfogtam; két ujjam
egymáshoz ért, mintha nem tartanék
semmit, ezek nem esnek szét, tűnődtem,
elpárolognak még az éjszaka.
S az ovális, szalonnabőrszínű
kemény levélkék, meg a citromsárgák
a kátrányszínű csíkokkal, császári
zászlók a múltból a vadkörtefáról.
A többi nem mutatta felszínét
a pusztulásnak; összecsavarodtak,
mint a szivar borítólevele,
kis hengerek, csövecskék, múmiák;
hozzáértem az egyikhez; görögni
kezdett a lejtőn; a többi utána
a tányérforma mélyedés felé, hol
egymáshoz bújtak és megálltak. Rájuk
hajoltam még egyszer, magamba szívtam
az erdei tömegsír illatát
és felkeltem. Az ég kék volt; az esti
csillag szikrázott az ágak között.
Még itt is mennyi szépség vesz körül,
sóhajtottam s megpillantottalak,
Oszip Mandelstam.
 
A kerítés mellett
álltál kalappal és rövid kabátban.
A tüskésdrót átlátszott testeden;
arcod fehér volt, fiatal s nyugodt.
Tudtam, hogy meg fogsz látogatni. Hányszor
gondoltam rád még ott kint, ágyamon,
ha kivert a verejték s a hideg
falat fogdostam nyirkos tenyeremmel,
és ha ébredtem itt a vérebek
csaholására szalmazsákomon.
Oly sok köt hozzád, oly egy a sorunk!
Nem szívest szólok erről, hencegésnek
hangzik, de mégis mi ketten vagyunk,
és egyedül mi ketten, kik Sztálin
ellen saját portáján verset írtunk.
Legyintettél? Tudom, nem voltunk bátrak
(nyugodtan merek nevedben beszélni:
ugyanazt éltük át), nem voltunk bátrak,
már akkor is féltünk, mikor a vers
eszünkbe jutott; s remegtünk, miközben
leírtuk; s akkor kezdtünk igazán
remegni, mikor kész volt s észrevettük,
hogy lényünk szerves része lett, húsunk
és vérünk; és elkapdostuk szemünket
a tükröktől, mik kiszívták belőlünk
az életet és íróasztalunknál
lengetni kezdtük vacogó bokánkat.
Megemelted a karod? Mit szeretnél
még hozzátenni ahhoz, amit mondtam?
Hogy nemcsak féltünk. Terjesztettük is
a verseinket, meggondolás nélkül,
talán azért, mert száz jelből tudhattuk,
hogy – vers ide, vers oda – felszámolnak
minket úgyis, nemcsak azért, amit
írtunk, de azért is, amik vagyunk.
És nemcsak féltünk, de örültünk is,
hogy végre akadt, ki megírja őt,
Dzsingiszt, a nyelvészt, a lótetű bajszú,
ragacsos grúz borokat csámcsogó,
két lábon járó fekete halált,
a népek hullahegyen ülő atyját,
a szárazölű szadistát, kinek
ágyéka helyett az agya sül el.
De mit beszélek néked az élőről,
mikor egymásnak többet mondhatunk,
egyik halott a másiknak. Vagy élsz még,
egy táborban a tajgán, messze fenn
Szibériában s verset írsz a szörnyű
munka után? Hogy bírod? Vagy feladtad,
éhenhaltál, megfagytál, agyonvertek?
Mért nem felelsz?
 
  Kongatták a kolompot
bevonulásra. Futni kezdtem mindjárt,
hogy fel ne fedjék eltűnésemet,
de közben visszanéztem még néhányszor.
Azt hittem, elment. De nem. A kerítés
előtt állt kalappal s rövid kabátban.
Testén keresztül szögesdrót futott.
 

(Recsk, 1951)

 

 

 

A felsőbbrendű ember

Pompás beosztást kaptam mára:
a gyilkos kőtörés helyett
virágok közt, a domboldalban
egész nap kertészkedhetek.
Itt állok hát s rögtön megértem,
amit nem tudtam soha még:
hogy tizenkét órát kapálni
langyos napfényben: semmiség.
Szekfűk közt én, a rózsabokrok
mellett Sárospataki György
professzor dolgozik. A dombon
csoportban ácsorog a törzs:
táborparancsnok, bányamester,
meg négy altiszt. Mind ideges.
Vendéget várnak. Jeep fordul be,
s kiszáll egy szovjet ezredes.
Kerek fejű, kissé már őszes,
gyorsan mozgó és nagy darab
orosz. A túróscsusza-képű
sofőr a volánnál marad,
s kiköp. Az ávósok nem tudják:
hányszor s hogy tisztelegjenek
a földre szállott, felsőbbrendű
embernek. De az ezredes
nem kíváncsi a fogadásra,
csak tányérsapkáján pöccint
egyet és szalad le a lejtőn.
Az ávósok utána mind.
A ruszki Sárospatakihoz
siet és nyújtja a kezét:
– Jónapot! Újból rózsacsokrot
akarok! – Magyarul beszél,
és jól. Mögötte a hat ávós
topog, figyel, izzad, liheg:
hogy szolgálhatnák a vendéget?
Csak Sárospataki hideg:
Mohi! Mohács! gályarab ősök!
kazamaták! Habsburg bitók!
– Vegyesen? – kérdi. – Úgy, mint mindig?
– Vegyes rózsákat. Két kilót.
– Marhák! – Most végre elemében
a táborparancsnok s fehér
a dühtől. – Mindig elfelejtik!
Nyomás a konyhamérlegért!
A professzor a rózsát vágja.
Hogy mit gondol, nem tudni, csak
szép hernyóbajsza rezdül olykor,
mint Móricz Zsiga bácsinak.
Szemköztről a kőbánya jajgat,
sivít. A lencsefőzelék
bűzét hozza a rabkonyháról
a nyári szél. A völgyben két
csontváz vánszorog el a lajttal.
Hat vállon hoznak valakit.
A ruszki csupa derű. Szétnéz:
ez már az ő világa itt.
Futásban jön a konyhamérleg.
Sztálin! Franklin D. Roosevelt!
Ilyen a felsőbbrendű ember
s a rózsa-rózsa-rózsakert.
 

(Recsk, 1951)

 

 

 

Magánzárka

Rég nem félek a haláltól
hadd ropogjak ha ölel
féltem tőle hosszú távon
nincs mit félnem íly közel
van még két egér barátom
ők táncolnak térdemen
amikor a deszka-ágyon
napi egyszer étkezem.
Mentől többet adok nékik
annál több marad nekem
ezt azonban csak az érti
aki rabként vizen élt itt
s egy kevéske kenyeren.
Van kincstári nagykabátom
mínium-sávtól kemény
a kabát megáll magától
ha leteszem, de nem én.
Porhomokkal megtöltöttem
bő csizmámat: mint a vas,
és két falhoz két könyökkel
támogatom magamat
állok így a kurva télben
köpönyeggel fejemen
leheletem melegében
tűrhetőbbé vált az élet
hogyha annak nevezem.
Koldusember voltam Bécsben
ahol minden utca jó
fenn az eresz védett, térden
alul hullt csak rám a hó
alkonytájban félkenyérrel
és sonkával Zsuzska jött
Tóth főhadnagy is benézett:
– Maga él még? – Hess, te Dög!
Aztán Zsuzskához hajoltam:
– Csőszmesterség? Vállalom.
Rőzseláng nemezsátorban
vizaví a Balatonnal
vadgalamb a vállamon.
Elkészültem negyven sorral
hogy is volt a gyermekkorral?
vissza meddig mehetek?
Három évvel verset írtam
úgy ahogy most, nem papírral
szabad gégén lebegek.
Szótagok, hangok öt érzék,
négy, három, anyám haja,
asztalsarka, a dada,
fények. S aztán? Nagy setétség
megfogom a barlang végét
kopogtatok a falán.
Túlnan hallgat az apám.
Kongatnak takarodóra
kész egy másik, ronda nap
társaimnak sok-sok óra
nékem másfél óra csak
itt az idő nem parancsol
zsebkés: összecsukható
relatív, szólt egykor taknyos
nagybátyám, Szilárd Leó
várt Auschwitzban a kemence
ránk, s ő végleg elfutott
lett inkább a sors kegyence
Einstein Albert asszisztense
míg nekem csak Recsk jutott.
Késő este már az ember
csizmája felett lebeg
fenn a légben – két hüvelykkel
négy hüvelykkel – egyremegy
s hirtelen a lényegesre
gondol: mit miért csinál?
Tegyek végre pontot Recskre,
ne kívánjak élni már?
Annyi jóbarát küzd értem
küzdjön mindegyik, csak én nem?
Mit gondoljak, mit akarjak
hogy túléljem? hogy meghaljak?
Melyik a tisztességesebb?
 

(A recski fogdán, 1952)

 

 

 

Nyugat-Ausztrália

Szemem előtt egy bélyeg kering, száll két nap óta.
Gyermekkoromban láttam, régenvolt széria:
nagy hattyú úszik rajta, szelíd vizek hajósa
s alatta, vén betűkkel: WESTERN AUSTRALIA.
Ausztrália, múlt század! s már látom is a képet,
ekhós szekérsort sárban, sok ökröt és igát;
szakállas férfinépet, kik gyors ütemben lépnek
s öklükben meg-megrázzák az araszos pipát.
Irtásokon, mint balta, zuhan a fény ezüstje,
tóparton épül, kész is és oly csendes a ház,
akár a tengermélyben. Vasmacskalánc a füstje,
mely fel, a csillagflotta fényéig karikáz.
Viola taftruhában nők járnak. Mellük halmán
mint tengelyen a küllő, forog a sok gyerek.
Nagy, fémkeretű tükrök mélyén, mely mindig halvány,
nézik magukat néha; s alig öregszenek.
Újság kevés jár arra, a hír is lassan ér el,
nem tudják, Bismarck mit tesz s Khártumért ki hibás,
míg egyszer mégis megjön az első út, fehéren,
majd zöld zakóban sárga szakáll: egy távirász.
Lágy esti konyhatűznél ír gulyásfőzelék fő
s kinn birkák, mint a számum, és számuk egyre nő,
a zseblámpa csodáját hozzák meg Adelaide-ből,
a fiú vízipuskát kap s karmantyút a nő.
Nagyritkán összeülnek – az ünnep szent kiváltság –
füstös kocsmán, hol láncon lóg a petrol-világ,
s dörögve, hogy elcsukló könnyüket túlkiáltsák,
köszöntik a királynőt, az ősz Viktóriát.
Vén párok, kerti padon ülnek az alkonyatban
s a tavon, melyre már a nap búcsúfénye süt,
nagy hattyú jön fel s libben át, szinte mozdulatlan
s oly békés-boldog-büszkén, akár az életük.
S itt hirtelen megállok, ki magam tetten érem
s elfog a szégyen, lám, hogy két év rabság után
elég e zárka néhány pofonnal s rettegéssel
s máris futok a csábos, szép hattyú nyomdokán,
hogy én, egy ország ajkán nagyalvó Csipkerózsa,
feledtem, mi a hűség, az etika, a hír,
s álmomban ráfonódtam egy idegen karóra
és egy másik földrészre szöktem, mint pionír,
lettem alattvalója a holt Viktóriának,
magam is boldog hulla, nem élő pária
s homlokcsontomra hívtam szemergő glóriádat,
te porhanyós, szabad föld, Nyugat-Ausztrália!
Nem így, mondom s felállok vad mosollyal a számon,
melyet véresre rúgtak és némán szavalom,
hogy börtönben, rabláncon küzdök a zsarnok állam
ellen és rímeimben még holtam sem hagyom,
s hogy százszor újra kezdem, ha kell százszor hiába,
míg nem leszel szabad, szép s új otthonom, haza,
s ha megyek, látogatni megyek Ausztráliába,
de azt a boldog hattyút, azt elhozom haza.
 

(Sötétzárka, Recsk, 1952)

 

 

 

Monológ életre-halálra

Úgy mint az őrült szerető szeret
vizes fejjel, beomló ég alatt
taposni őszi fasor avarán:
e földön úgy szerettem járni én.
Vagy mint utas idegen városokban,
ki első este sétaútra megy,
ide-oda fut, néz, nem tud betelni,
megizzad s boldog révületben érzi,
hogy álmainak városába ért,
hol minden új: a kirakatok fénye,
a kávéházi italok színe,
a sok sétáló – mintha ünnep volna –
s a szabadság vad kakukkfű-szaga
s vágyik maradni már itt mindörökre –
mint ő, úgy voltam e világgal én.
Én tudtam: itt minden új, meg nem térő,
páratlan, ritka s múló fenomén.
Ha lepke szállt, azt mondtam: „Jól megnézzed,
először és utólszor látod ezt.”
Ha jó baráttal boroztam, oly szívvel
és szóval láttam, mintha reggelig
meg kéne halnom – és mindezt azért,
mert folyton féltem a hajnaltól, melyen
nem lesz barát, se bor, se ébredés.
Érez így más is, de agyába gyűri.
Ám én a homlokomban hordtam ezt.
Súgólyukából tudatom csak egyre
fenyegetődzött: „Minden elmúlik.”
S e szikra itt a nemlét vasfogói
között, a lét csodája, hogy vagyok,
a pusztulás fogatlan állat-ínyén
még felvillanó szentjánosbogár,
az ellentétek izzó sistergése
s az elmúlás örökös, csontig vájó
tudata: ezek adtak életemnek
ízt, színt, gyönyört, varázst és glóriát,
ezek tettek bolonddá, mámorossá,
s ezek bűvöltek kacsalábon forgó
kastélyt a puszta létből énelém.
Ittasan a föld egyszeri borától,
reáfonódva, úgy öleltem át
minden fogalmat, tárgyat és személyt,
mint részegek a lámpaoszlopot.
Így lett világom szép. A csillagég
gobelinekkel tapétás múzeum,
a tér három dimenziója körben
élmény-bálákkal telt raktár, ahol
órám számlapja tizenkét személyes
terített asztal s másodperceim
nehéz mézcseppek csöppenései.
Így lettem én a föld szerelmese,
a nagy rajongó, felhők Rómeója,
holt városok alatt a trubadúr,
gót csipkedíszek faragója rímben
s éjféli fürdés pogány ünnepének
mezítlen papja, míg időm lejárt
s eltűntem én, a múló fenomén
a fenomének örök tengerén.
 

(Recsk, 1952)

 

 

 

Búcsú Recsktől

Zárószót kértek tőlem? De mondjátok, mely titkot
hoztam magammal Recskről, amelyet ti nem tudtok?
Én nem szólhatok másként, csak a magam nevében:
tegyetek tanúságot, ha igazat beszéltem!
 

1.

Hol kezdjem el? Velünk volt
mindvégig a természet,
a szférák dobhártyámon
folyton-folyvást zenéltek,
az ég alatt s hegyek közt
könnyebbnek tűnt a rabság,
mert fejemen hordhattam
a naprendszer sisakját,
kék szikráit a Vénusz
szemöldökömbe szórta,
a nap télen bőralma
volt, nyáron tubarózsa,
az eső szürke nyílhegy,
halványzöld dárda máskor,
egy füst-fekete esten
üvegnyaklánc a zápor;
s a Shakespeare-i nagyerdő
a rekettyebokrokkal!
csillár s zuhany volt minden
fa, ha rátámaszkodtam,
lábamnál a frissen tört
kék andezitre száradt
két csepp vérem: kitépett
katicabogárszárnyak,
s a hegy felett keringő
roppant sas! felnyújtottam
karomat, hogy behúzott
karmába kapaszkodjam,
a vadalma Calvados-
íze, a februári
kopasz bükkfák rügyektől
rózsálló koronái,
a főn simogatása
s vele a hamis képzet,
hogy van reményünk, mert a
Nyugat nem rothadt még meg,
a kis, bugyborgó forrás,
mely nyamvadt arcom képét
megszépítette, mert Recsk
nimfája csupa részvét,
a földi mogyorónak
mondott gumó: bekaptam,
ha ásómnál felvillant,
kettős adag agyaggal,
s a fák! a fák! fűrészek
és balták csattogása
között a kidőlő fák
szívtépő sóhajtása.
Hallgattam őket s bennem
megszelidült a bánat,
te mégy előttem, mondtam,
és én jövök utánad.
 

2.

Sosem tartottam Recskig
testemet külön számon.
Én intézkedtem. Most ő
intézkedett magától.
Megpuhult a szakállam,
a bőröm kőkemény lett,
és zsibbadoztak benne
az idegvégződések,
ha gúzsbakötve ültem,
ha talpaltak, ha vertek,
ötven kilónyi húsom
kis bunkerébe beljebb
csúsztam s fájdalmam tompább
lett, és mikor tíz hétig
szakadt az őszi zápor
s a víz hátamon végig
csorgott, s bár tudtam róla,
érezni úgy éreztem,
mintha esővíz folyna
a közeli ereszben.
Gyomrom, mint a nagy malmok
őrlői, megemésztett
mindent: vargányát nyersen,
rügyet, mohát, fakérget,
a boróka bogyóit
meg az encián édes
gyökerét; ha mozdultam
az izmaimra fékek
tapadtak, mivel testem
nálamnál jobban tudta,
hogy a szabotázs éltet
s éhenhalat a munka;
kifele zsugorodtam,
durvultam, kövesedtem,
míg forró, láthatatlan
kénlángok égtek bennem:
felfogtam minden hangot
két Dionüszosz-füllel,
de amikor aludnom
kellett, megsiketültem;
szemem reflektorfényét
soha senki nem látta,
belenyúlt a holt térbe,
mint tengeri rák csápja;
s a szaglás! ott pihentünk,
állókép az erdőben,
ha jöttek az ávósok,
megszimatoltuk őket
száz lépés távolságból,
vadászokat az őzek; –
de mit beszéljek erről
tovább? Egyszerre lettem
extro- és introvertált,
érzékeny s érzéketlen;
s megtudtam közben azt is,
hogy sok-sok tagú testem
titokban összeesküdt,
hogy megmenthessen engem –
engem, mondom, mert azt is
megtudtam, hogy, míg élek,
ketten vagyunk: testembe
beletársult a lélek,
s bár minden porcikám jó
barát, fegyvertárs, testvér,
én nem vagyok az összeg,
mert több vagyok a testnél.
 

3.

Nem volt tollunk, se könyvünk,
hír és levél nem ért el,
beértük a csajkával
s egy szalmazsák felével,
besúgók és hajcsárok
közt éltünk; rúgtak, vertek,
éheztünk s dideregtünk
a meszesgödör mellett,
heti hétnapos munka
és reménytelen holnap –
összenéztünk s azt mondtuk:
te is élőhalott vagy.
És mégis – mi tartotta
legtöbbünkben a lelket?
Akkor még csak sejtettem,
most tudom, mit feleljek.
 

4.

Ha majdnem minden elveszett s nincs örömed, se kenyered,
s a zsarnok állam megkötött: annyi hatalmad és jogod
mindig marad, hogy szabadon választhass jó és rossz között.
E választás a menedék, ahol megőrzöd lényedet,
a fellegvár benned, melyet az ellenség be nem vehet,
hiszen, ha tudná, micsoda, sem érne semmit ostroma.
S hogy mi a jó és mi a rossz? a kérdés itt kint nehezebb.
Benn egyformán mezítlenek voltunk, rabtartók és rabok.
A rossz? Egy csajka ételért szomszédaidat besúgod
s megfeketedik a pofád, mikor zabálod a babot.
S a jó? Őrizd meg emberi méltóságod s nyugalmadat!
Segíts, vígasztalj, bátoríts! Oly sok tennivalód akad!
Nagylelkű légy és jószívű! Meglátod, milyen kellemes
és könnyű! S ha nehéz neked: légy puszta önzésből nemes,
s értelmetlen életednek nagyhirtelen értelme lesz.
A jótett készpénzzel fizet, s a helyszínén. Felnéznek rád
bajtársaid; a porkoláb elsápad és belédszeret
a besúgó. S ha senki sem néz s lát: akkor is melegebb
vagy télen rongyaid között és nyáron izzadság helyett
melledről hűs harmat csepeg. Örülj, mert vissza így adod
a kölcsönt, mit lelked kapott a testtől. Most a szellemed
a mozgató s az éltető; vagy, hogyha pontosabb vagyok,
a szellem szellemed felett. Mert attól nem leszek nagyobb,
ha léghajóvá dagadok és híg egyéniségemet
hígítom, amíg szétreped, ahogy Arkübasev vagy Gide
hitte a század elején. Az önimádat nem segít.
Ne azt ajnározd, mit neked a természet már megcsinált,
az emberforma bestiát; fogadd el s gyorsan menj tovább,
mert ott kezdődsz el igazán, amikor túlvagy magadon.
Hogyan? Bonyolult a világ. Recept kell? Azt meg nem adom.
Ha nem tanultál etikát, ha ítéleted ingatag,
vedd elő az esztétikát, vagy ízlésedre bízd magad,
avagy csak éppen nézz körül és tedd fel a kérdést: mi vagy?
az inkubátor-környezet mélyén kiköltött kiscsibe?
Rousseau, Marx avagy Rosenberg üstjének kozmás csirize?
Pavlov megkínzott kuvasza, melynek szájából dől a nyál?
Skinner patkánya, amelyik csak piszkálásra reagál?
vagy ócska rab, kiben maradt egy kevés szabad akarat,
amivel tisztességedet megvéded, de nem magadat?
Így töprenghettünk volna Recsken.
Átéltem mindezt magam is; de csak utólag összegeztem.
S nem összegeztem volna én
semmit, ha börtönbe nem tesznek, hol végre gondolkodni kezdtem
már túl az élet közepén.
 

5.

Tanulságnak mi volt a legszebb?
Ahogy érzéki vágyaim
elhagyták a kifosztott testet,
s nem hagyott el a szerelem,
Zsuzsából könnyű, ezüst köd lett; ott lebegett folyton előttem,
ha be is hunytam a szemem,
hajszában, kínok közt, kegyetlen éhségben s már önkívületben
velem maradt a szerelem,
a szerelem, az örökmécses, a láng, mely ég, de meg nem éget,
nem párzó vágyunk származéka, nem a mirigyek hányadéka,
nem nemi szervek váladéka,
nem Boccaccio, de Dante,
Apollo s nem az alvilág.
Meneszd a búsba Freud Zsigát.
 

6.

A szenvedés. Már rég kijárt nekem belőle egy adag.
Örökké torzó maradok, ha át nem adom magamat.
Volt, ki úgy szürcsölte hideg árját, mint a forrásvizet,
más elnyúlt, mint a tetszhalott, míg más örökké jajgatott.
Hátranézek s szégyenkezem, amiért könnyebb volt nekem,
mert minden kínom és bajom elzsibbad, ha megverselem.
S ha nem zsibbadt? Lázongtam s ezt mondtam: mindez mit ér nekünk?
jobb lesz Magyarország attól, hogy oly sok éve szenvedünk?
Felejtsük el, mert Recsk letűnt. De tanuljunk belőle:
jobb lett az ország, ha ugyan mi jobbak lettünk tőle.
 

(Budapest, 1954)

 

 

 

A vadkacsa

(Részletek egy verses önéletrajzból)
 

Bevezető

 

1.

Szoktál-e ülni nagy víz mellett,
hogy megforgasd a kavicsot
és keresed-e, mint a gyermek,
az áttetszőt, a rózsapettyest,
a seszínűt, a vérpirost?
 

2.

Felkelsz-e májuséjszakákon,
mikor nyílnak az almafák
és fojt-e sírás, mikor látod,
milyen fehér ág mellett ág,
olyan fehér, hogy olvadt fémek
s a gyermekkori első fények
fehérségénél is fehérebb,
fehér, hogy még a holdsugár
is szürke, mely mögötte jár?
 

3.

Szeretsz-e bárányfelhőt lesni,
amint alakját ölti-veszti,
s megjegyzed-e, ha láttál szépet,
várkastélyt, csipkét, emberképet,
szarvast profilból? Vagy talán
emlékszel még a nagy, csodásra,
mely, mint egy ősi hüllő váza
feküdt az égen – pettyek száza –
s ejtett egy este boldog lázba
931 nyarán?
 

4.

S át kávéházi ablakon,
utcán, parkokban, piacon
szoktál-e nézni arcokat?
És vonz-e tartás, mozdulat,
hang, szín s minden, mi emberi,
hogy szíved szerint azt kívánd:
bár a halandók ezrei
jönnének – néhány milliárd –
s te elnéznéd titkon s a port
nyelve, a roppant libasort?
S ha közelednék már a vége,
felhördülnél: nem elég néked,
jöjjön öt újabb nemzedék,
s ott bámészkodnál egyre még,
ha nem tudnád, hogy ifjúságod,
mint egynapos légy, száll tova
s hogy törzsvendéget még nem látott
e földi garni-szálloda?
 

5.

Forgatsz-e otthon olykor atlaszt,
csak úgy kedvedre, hasztalan,
hogy megkeresd még egyszer Madraszt
s a partfokot, hol Ceuta van?
Örülsz-e, hogy a Himalája
jobbján buzognak bő vizek
s az Arafura tenger tája
oly kék és annyi szép sziget?
Vidulsz-e a zöld szín haragján
a New England-i partokon,
vidulsz-e rajta mint smaragdján,
s a Massif Central sárga vázán
úgy mint topázán Harpagon?
S míg jársz mappádon erre-arra,
feléled-e a rajz, a holt?
Kis-Ázsia vén zsöllyekarfa,
kék vásznon Izland rozsdafolt,
merülő mérőón a Nílus,
súlygömbje kék: a Tana tó,
a perzsa part csúcsíves stílus
s disznósült csonttal Borneó?
És míg mappádat így fogod,
nem tör-e rád a csendes bánat,
hogy mindezt látni nem fogod,
hogy mindezt talán sose látod,
bár ősi jussod és jogod,
családi kincsed, egy világod,
házad, hazád és otthonod?
 

6.

S végül: – ha múzeumban jársz
alkonyatkor, záróratájt,
megállsz-e olykor egy-egy képnél
vagy néha egy szobor alatt,
melynek modelljét szívesen
ösmerted volna még magad?
Megállsz s lehántasz – mert most mást
nézel, mint a műalkotást –
stílust, egyéni jelleget,
pózt, pátoszt, színt, ezt s azt, amit
az alkotó még beletett
hízelkedéstől sellakkig,
amíg az ember fellebeg,
ki a képmásban bennlakik?
 

7.

Ezt ifjú indiánnak nézném:
a bőre fényes terrakotta,
tűnődve jön a járda szélén,
csomagjait egy láma hozza –
vagy véld talán örmény kalmárnak,
ki bíborban s brokátban járhat:
bronzarcát kéjvágy marta ki.
Mint hosszú siklók csavarodnak
kontúrja mentén karjai.
A keze finom, ajka széles:
alattomosnak tartod? Tévedsz.
Mély szájszögében halk derű.
Füle elálló, kacs-szerű.
Lorenzo ez, a Nagyszerű.
 

8.

Egy sápadt ügyvéd, Cicero,
márványtorokkal így beszél:
– „Öcsém! köztünk marad a szó,
mert mind eladó, aki él.
Az ember előbb füllent, lódít,
aztán rágalmaz, mocskolódik,
hamisít, sandán szövegez,
majd csal, lop, veszteget, felbujt és
a tisztesség s a vagyongyűjtés
áldott öblére beevez.
Így lett belőlem híres, bátor,
legyőzhetetlen nagy orátor,
ki védtem a köztársaságot,
míg csak Pompeius megvásárolt –
mit akarsz tőlem? Zeus isten
segítségével (és ha nincsen:
a magaméval) sokra vittem
– e szobrom is jó helyen áll –
az igazságról kérdesz itten?
Vakító és mihaszna fény.
Mikor Rómában kamaszok
vitáztunk (képzeld: havazott!),
akkor hallottam róla én.”
 

9.

A harmadik a Capitolon
lovagol ezernyolcszáz éve.
Ha szólok hozzá, meghatódom
és reszketek. – „Fajtánk reménye,
és büszkeségünk, sztoikus
császár, Marcus Aurelius,
bronzisten, kin a patina
nemesebb, mint a platina,
aljasság, vakhit, babona
ellen bölcsész és katona,
aki magányod magasában
trónoltál rideg-egyedül,
ott, hol már istenek sem járnak
és sárgarigó sem fütyül:
császár, kit bűzhödt két kezével
nem piszkolt be a hatalom,
s ki tudtad, hogy az erényért nem
jár dícséret, se jutalom: –
mit mondhatok, mit kérhetek
mást tőled e hitvány táborban,
mint vígaszul egy csipetet
etikádból, hadd adagoljam
nap mint nap másnak és magamnak.
És hogyha itt éhenhalatnak
vagy mindjárt agyonvernek is:
még az utolsó percben is
elégedetten ízlelem
a becsület
mézét kiszáradt ínyemen.”
 

10.

A Louvre falán ül egy hölgy
s mert mar a szerelem,
hogy megöleld (s ha nem, megöld),
átlépsz a kereten.
Sikolt a donna s elpirul,
ott ült a lomb alatt –
sipító hangja elgurul,
mint cérnagombolyag.
A lány fut s én a lány után,
a sűrűségbe tart.
A park: nyírt bokrok közt utak,
Le Nôtre féle park,
és kis, sudár szökőkutak,
mint hüvelyből a kard.
Beérem. Rizspor nem kevés
esett rám róla. Ím:
ez ő. Ruhája szürke és
eperkrémrózsaszín.
Kis Ámortemplom, benne mécs,
tó, fák, pad: ez a szín.
Féltem: mohó lesz, mellbeteg,
makrancos és hazug.
De nem. Üde leánygyerek,
mélyvizű, tiszta kút.
Csak fátylas hangján érzek egy
kevéske mélabút.
(A bú! Nőn, férfin, díszleten:
e búnak leng a bája.
A faunok szobra mind nevet,
de mintha szívük fájna.
Míly hegedős a szín megett
hozott ily bút a tájra?
A hegedős! Túl közel áll,
túl közel jár vonója.
Ne hallgasd őt: ezért a bál,
ezért a maszk, a móka,
ezért oly víg a táncterem
és halálos a szerelem,
bár csak habcsókok csókja.)
Egy padról a füzek alatt
vizsgáljuk a tavat,
hol fénydárdák aranylanak,
gyűrűznek kék vizek
s unatkozó aranyhalak,
mint lomha péniszek.
A lány szól: – Szép vagyok s bohó,
de vár a kor s a könny.
Mily mély a víz! Mily kék a tó!
Az élet szennyözön.
Együtt meghalni lenne jó.
Mit szólna ehhez Ön?
– A bokrok közt – mondom – csodás
szénakazal ragyog.
– Ott lenne a marcangolás?
Uram, én szűz vagyok.
– Akkor nem lesz, csak hangolás,
nem vágta, csak barangolás,
játszódás, pedzés, lantolás,
az is csak úgy-ahogy.
– A pengetés nekem kevés,
jobb lesz a ringató.
– Úgy én az úrlovas leszek,
a hölgy a hintaló.
– Úristenem, miket fecseg.
Jöjjön, mert vár a tó.
Magamhoz húzom dobogó
szívét. A nap lejárt.
Az ég viola lobogó
s mint esti szerenád,
egy messze hárfa zokogó
hangján zsong-bong a rokokó
az őszi kerten át.
 

11.

És így tovább, míg eldől, széna
lesz nászi ágyunk, vagy a tó?
Így próbálkoztam könnyedén a
példával, mi a vízió,
miként ébreszd őket, barátom,
kik éltek őseink korában
s kiket nem ért már senki sem,
mert egy kakasszóval korábban
rebbentek szét a semmiben.
 

(Kistarcsai internáló tábor, 1950)

 

Első rész

 
Si nequeo flectere superos
Acheronta movebo
Vergilius
 
Ha az istentrónt el nem érem,
úgy fellázítlak, Ákheron.
Repülni kezdtél, költeményem,
hagyj most a földre szállanom –
amit tőled kérdeztem éppen,
magam vagyok a válaszom.
Mert én vagyok a térképnéző,
az utazó, az arcidéző,
aki a múltba belelát,
s ki, ha az idő jobban késne,
mindjárt mindenből kőbe vésne
relífet, szobrot, kámeát.
A fénygyűrűket, mit az ember
a nyárnapon lát csukott szemmel,
én úgy néztem, mint más a filmjét,
mint kedvenc filmjét, melyhez ismét
betér, ha van rá alkalom,
s a rigófütty, a reggel hallott,
bennem napestig elcsavargott
s mosoly marad az ajkamon.
Mihelyt egy régi könyvtárt látok,
nem habozom és nekilátok,
lefekszem benne a padlóra,
nem bánom, ki a ház gazdája,
és hívhat asszony, csenghet óra,
enyém az üdv, a hír, a pálya:
régész lettem, ki piramis-sírt
talált és éppen bemegyen
az emberek neméről friss hírt
szerezni bűvös jegyeken.
A múltkor kedvesem hajába
hajtottam le a homlokom.
Szőke hajának minden szála
úgy csillogott a nyárnapon,
úgy villogott, fénylett, keringett,
akár megannyi bolygópálya
az asztronómus-atlaszon.
– Ez itt a Vénusz ívelése,
szikráit mind nekem dobálja,
gondoltam s pezsdült szívverésem,
ez üstökös hiperbolája,
zsarnokhalált hoz, mondják, s pestist
(mikor érjük meg végre ezt is?)
s ha a kedvesnek nincsen dolga,
napestig így játszódtam volna.
De ennyi sem kell, hogy a léttel
beteljek, mint egy díszebéddel,
elég egy rím, a szilva hamva,
egy kaleidoszkóp, egy bogár,
vagy üss le, zárj be, hagyj magamra
s vagyok a bűvös sötétkamra,
mely képet-képre exponál.
Ezt vágyom, lám, még most is fújni,
s a nap világa csak egy ujjnyi,
jön a sötétség, bő palást,
fel a koturnuszt! le a maszkkal!
Jöjjön, ki felment s elmarasztal:
magamtól teszek vallomást.
 

(Sötétzárka, Recsk, 1952)

 

Második rész

Én nem szoktam meg semmit itt lenn,
hol minden új és egyszeri,
s míg más rendszert talált vagy Istent,
lettem zord bútor közt a kisded,
ki fejét mindig beveri.
De így nem lettem szürke rabja
a mának, sem a gát lovagja,
ki hasznot les, tapos, figyel:
a metafora mindig jobban
érdekelt, mint a karrier.
Énem nem illett semmi sorba,
mert szögletes volt, csillagforma,
nem síma szabvány; sose fért be
rekeszbe, pártba, kartotékba,
de önmagából jött a fénye.
A kollégáim kinevettek
vagy öklüket rázták felém,
közösségükből kivetettek:
így érkeztem a kivetettek
mélyebb közösségébe én.
Nem lázadás volt - ez a lényem,
s ha ellankadtam, hogyha féltem
s éreztem: friss seb súlya húz,
magamhoz és a mindenséghez
kaptam – földjéhez Anteus.
Ki ismeri így a világot?
Rajtam kívül ki tudja még,
hogy télen az esőgiliszta
olyan csavart s oly lilakék,
mint egy nyomás szardellapaszta?
S ki az, ki kevesebbszer nézte
óráját, mint a Szíriuszt?
Bokrok mögé ki esett térdre,
hogy észrevétlenül hallhasson
két hároméves kisfiút?
Közös cellám van egy egérrel.
A percet tudom, mikor ér el
társbérlőm a pszichikai
döntéshez, hogy a kenyérmorzsát
ujjam közéből kapja ki.
S az ó kocsmákat, mély pincéket
ki ismeri oly jól, mint én?
Száz tájról ki tud ennyi étket
s keveri, pontos tűzszerész,
mindhez ráillő fűszerét?
Volt egy kőfindzsám – sírom vissza –,
melyben mór s indonéz teákat
pároltam, mint az alkimista;
égett szeszekből és borokból
Párisban lettem dupla doktor.
De félre tréfát! Mennyi embert
szerettem, kik viszontszerettek,
s most sem felednek engemet:
kik mindig kéz a kézben ültek,
a drága néger öregek,
Aleppó mellett Pál diakón,
Friscóban két sziú diákom
s az eszkimónő Kodiákon: –
szemfényük most is felderül,
ha képem bennük felmerül.
S ki az, ki ennyiszer idézi
s úgy tükrözi, mint elfolyó víz,
az emberek múlt dolgait,
mintha III. Amenófisz
napjától kortárs volna itt?
Ki tudja, mit hitt egy eretnek,
mint telt napja egy vizigótnak,
Athén utcáin min nevettek,
s ha haldoklott, mily víziókat
látott a régi római?
Ha rámjön itt a börtönbánat,
megnyergelem a Pegazust,
költői szkizofréniámat
s ülve hasadt, bár ép tudatra
szállok elsüllyedt mélyutakra.
Tegnap a Posilyponon
boroztam; Caesar kora volt.
Magamban ültem, úgy toroztam
érted, Catullus, ifjú holt.
A könnyem patakokban folyt.
Ma is vizes a köpenyem.
De este újra elmegyek:
ha majd az őr a lámpát oltja,
a deszkán összekuporodva
hallom a castrum kürtjeit,
és míg beszélünk, nézve-nézem
szemedbe omló fürtjeid
setétjét s homlokod fiús
fehérségét, költőm, vezérem,
Vergilius! Vergilius!
 

(A recski fogdán, 1952)

 

Harmadik rész

Így folytak össze élők, holtak,
gyöngének ez adott erőt,
mert öcséim a hegyek voltak
és húgaim a szálfenyők.
A szépség útján Schiller unszolt,
Byron nyitotta ki szemem,
házitanítóm Erazmus volt,
Voltaire az első mesterem.
Vendégek szombat délutánra
mézeskalácson s óboron
Anatole France Ernest Renannal,
s Rabelais az orvos-sógorom.
Fogam közt Heine cukra: tőle
lett édes és fanyar a szám;
párnámon Shakespeare, Dante, Goethe,
Euripidész, Lukián.
Elvenni ezt senki se tudja,
s a foglár hiába kínoz:
tőlem nem tágít Zénó, Buddha,
Csuáng Czö, Plátó, Plótinosz.
Sem tőlük én, mert hűnek lenni
könnyű. Árulni nehezebb.
– Légy hű – szólított meg mindegyik,
mikor megfogta kezemet.
Légy hű! De mihez? A Fasorban
ballagtam, kisdiák – de rég
volt már – s cipőm orrához sorra
koppantak a vadgesztenyék,
lihegtem, pirultam, szívemhez
emeltem a tankönyveket
s megesküdtem rá, hogy nagy ember
és még nagyobb költő leszek.
Tíz évvel később ezt vallottuk
ifjak: míg sírunk eltemet,
híven szolgáljuk s el nem hagyjuk
a szépséget s a szellemet.
Légy igazi s valódi – mondtuk
harminccal, mint a hitvallók.
Költő vagy? Állj fel a valóra,
amit ígértél, váltsd valóra,
mutasd valódat, írj valót
és igazat! A nők is benned
találják meg az igazit,
igaz légy és, ha kell, az ember,
ki a világon igazít.
Hogy az ötödik évtizedre
mi lesz a mottó, nem tudom;
csak azt tudom, hogy ennyi fegyver,
könyv s gondolat kell az uton,
hogy a reánk omlott salakban
keresse céljait az Én
magánál feljebb s magasabban
e század szörnyű közepén.
Emlékszem, mikor meneteltünk,
amerikai katonák,
és már vagy húsz mérföldet mentünk
a hév trópusi napon át:
George Mize elhányt pisztolyt, pulóvert,
a mormon vizet keresett,
az Istent szidta Teddy Rowland,
Wilbur elájult s elesett,
Lepaitret, a század bikáját
ketten támogatták, míg én
Árisztótelész Etikáját
olvastam a sor elején.
Avagy itt Recsken, tavaly télen!
A szörnyű munkanap után
ott kuporogtunk, fázva, éhen,
szalmánk zsákvászon huzatán,
a többi némán dőlt hátára,
szemük kinn járt a semmiben,
vagy vackukon négykézláb állva
a kondért lesték mereven,
amíg mi – száznegyvenből négyen –
vitáztunk, hogy a női test
mért zsíros minden Rubens képen,
s milyen lehetne Budapest
új városterve, rendezése,
és Goethének mért csúf a gót –
s nem is méltattuk említésre,
bár tisztán láttuk s férfimód,
hogy tar mongol fejével szemben
az éhhalál bálványa néz: –
hányszor jutottál az eszembe,
jó Henri Stendhal, Milanese,
s ahogy a Nagy Had, holtraváltan,
rongyosan s fázva menetel,
te meg simára borotváltan
sétálsz velük és jegyezel.
Ki győz? A cár vagy Bonaparte?
A lőszer a Memelig tart-e,
velük pusztulsz-e? Egyremegy.
Csak az, mit erről feljegyeztél,
maradjon meg: a műremek.
Vagy e félév a fogdán itten.
Naponta egyszer ehetem.
Csontvázzá fogytam. Szívem minden
lökését érzem mellemen.
Fűtés nincs, takarót nem adnak,
fekhelyem deszka, kőkemény,
és így vésődik fel agyamban
– mert papír nincs – e költemény.
Olykor pánik fog el, hogy éhen
veszek vagy elpusztít a fagy,
s mint érc beomlott bányamélyben,
e vers agyamban bennmarad.
De nem hagyom. A mestereknek
kezét csuklómon érezem
s mint ordas eszmék éjén bolygó
embernek, ég a mécsesem:
sosem húnyó, de csak hunyorgó
szegényes mécs: az értelem.
S remény, a jóremény utószor,
hogy helyettem e pár futó sor
koromról s rólam vallani
révedbe ér, utókor. És ez
bús érdememre nem kevés lesz.
 

(A recski fogdán, 1952. december)

 

 

 

Újszülött fiamhoz

 

1.

Az ablakhoz viszlek. Besüt
 
a januári nap.
Hadd nézlek, pöttöm újszülött:
 
a fénybe tartalak.
Anyádra ütsz-e vagy reám?
 
Keresem, kutatom:
kettőnk közül ki jön veled
 
a földi utakon?
Vagy választásod szuverén:
 
nem kell sem ő, sem én,
hogy szabadon és biztosan
 
járhass e sártekén?
S hol vannak ők, a régiek? Hadd figyelem az arcodat,
hoztál-e róluk rúna-jelt, hieroglifet, karcokat?
Mily radioaktivitást sugároz az auschwitzi rét,
hogy egy ősöd porából, kit a répaföldön szórtak szét,
ősödből, ki azóta már füvek zöldjébe öltözött,
egy sejtcsomónyi bölcsesség tán éppen beléd költözött?
Nevető ajka szögletét ugyan mely televíziós
adón küldte apámnak és neked egy szőke vizigót,
s hogy ráismerj, ha arra mégy, Ur városából ki adott
egy tervrajzot tenéked és a Szfinxről egy képeslapot?
Vörösmedve vadászatot, halak villanó iszonyát,
fehér holdszarv vadkanagyart s az esti erdők uszonyát
ugyan melyik barlanglakó telefonálta meg neked,
s mily időgépen érnek el minket az elmúlt ezredek,
hogy Budapesten láthatom József szép barna szemeit,
miket Thébában megcsodált Amenófisz, a negyedik,
s milyen stafétát indított egy nomád ősöd a setét
asszír mocsárból, hogy hozzád küldhesse vándorösztönét?
 

2.

Töreti Titus Jeruzsálemet
 
de fenn Ben Ábrahám –
avagy Ximenes vívja Granadát,
 
de fenn Ben Ibrahím –
mindegy, hol fenn, mert férfi ő s ezer
 
halál között se fél
és szomjan, vérbe fagyva, társait
 
vidítja, küzd, mesél.
A fellegvárból megmenekül és
 
élhetne jól, de nem
hagyja nyugodni harminc éven át
 
a halálfélelem.
„Most túl leszek” – haldoklik vacogó
 
foggal, szinte örül.
Halálfélelmét a dédunoka
 
szerzi meg örökül.
Orvos Fezben s bár nem győzhet soha,
 
mindig döntetlenül
vív a halállal, míg ágynak esik
 
s amaz marad felül.
A fia rabbi lesz. Talán a hit
 
hoz majd vígasztatást?
Majd áttér, mert a Talmud nem ígér
 
biztos feltámadást.
Utóda visszatér, fél és iszik,
 
de minden bor kevés
neki; az unoka csontvázat lát,
 
ha a tükörbe néz.
„Mindenütt koponyák és koponyák!
 
Ha csak egy koponyát
lefesthetnék, mindjárt elkergetném
 
álmaim iszonyát.”
De ecsetet a jámbor óhitű
 
nem forgathat, tehát
megőrül s nemlétező ecsetét
 
énnékem dobja át.
Én már tíz éves fejjel festenék,
 
de tehetségtelen
vagyok a rajzhoz; festményeimet
 
ezért csak képzelem: –
de mert képzelt képekkel egy gyerek
 
betelni képtelen,
írni kezdek. Azóta szelídebb
 
a halálfélelem.
Ha örökségem netán rád szakad:
 
mi kell tőlem, gyerek?
Mozart vagy Botticelli? Hegedűt
 
vegyek, vagy ecsetet?
A Nílus-menti masztabában egy
 
elfekvő csípőcsont
fehér selyemlepkéje kétezer
 
év múlva szárnyat bont,
s ahol vízpartra tett korona áll,
 
Bagdad felé repül,
s egy perzsa nő méhén az embrió
 
puha ölébe ül.
Leány lesz. Keskeny csípője miatt
 
mindenhol megvetik,
s vajúdó kínban pusztul el, mikor
 
porontya születik.
De a fiú a szűk csontfolyosón
 
még éppen átoson,
s nyomott orrocskával végigbolyong
 
a kalifátuson.
S a végzetes csípőcsont száll tovább,
 
egy költő kapja meg,
ál-Izráili, ki íly derekat,
 
tengert s napfényt szeret.
Ezerkétszáznegyvenben vízbe fúl
 
Ceuta strandján, hova
lemegy minden nap s csípőjének most
 
a víz az otthona.
De tengerünk, a drága Földközi,
 
mit elvesz, visszaad,
nézd majd meg, fiam, anyád csípőjét,
 
e karcsú derekat,
s az enyimet. Akár az ikreké,
 
mert közös ősünk volt
a perzsa nő, az arab verselő
 
s az egyiptomi holt.
Lábán rétjén egy ember álmodik,
 
a nap világa süt,
jobbkarja, mit szemére ráborít,
 
halántékára csügg,
két ujja játszik, lelke álmodik –
 
így alszom magam is,
apám aludt így minden délután
 
és így nagyapa is,
s így még egy, még egy s még egy nemzedék,
 
százharmincháromig.
Így láttalak ma reggel s szóltam én:
 
napom világa süt,
jobbkarja, mit szemére ráborít,
 
halántékára csügg,
két ujja játszik, lelke álmodik
 
és bármit álmodik:
nagy zsoltárunkból mégis visszazeng
 
az új sor Jákobig.
 

3.

Át ezredek homokján és ködén,
 
s három földrész felett
köldökzsinórodhoz egy római
 
vízvezetéket vezet,
holt nemzedékek véredényei,
 
cső cső mögött, melyek
üres sírgödrök ciszternáiból
 
hozzák a véredet.
Ami tiéd, készen kaptad: szemed
 
színét, az ösztönös
félelmeket, a szőrtüszők helyét,
 
szívedet, a vörös
szivattyút, hogy jól dolgozzék reád,
 
s aztán – ismert titok –
régtől túlterhelt idegszálakat,
 
de trigeminuszod
érckábelét s a kék alga tüdőt,
 
hol nem akad ködös
folt sohasem s veséid viola
 
szűrőit, hol fölös
homok szokott megbújni: jól vigyázz
 
késői örökös.
S palackba zárt hány régi üzenet
 
sodródik most feléd:
ezt ismered, és egyszer fejből is
 
elmondod szövegét;
azt nem érted meg, bárhogy betűzöd
 
s úgy úsztatod tovább
fiadnak titkos búvópatakok
 
hajszálerein át:
s olyik palackból két dzsin lép eléd,
 
két iker óriás,
egyformák s unszolnak: válassz közöttük,
 
válassz, de jól vigyázz:
hogy párnás cellában vagy színpadon
 
játszod-e Hamletet,
hogy orvgyilkost, mészárost, vagy sebészt
 
játszik a kés veled.
 

4.

Te transzszubsztanciáció feltámadt sírok tengerén!
Nincs oly varázs vagy ráció, mellyel megváltoztatlak én.
Tehetetlen apád vagyok, szavam, erőm, nevem nem ér,
kész vagy, új variáció, oly végleg kész, mint a kenyér,
melyet a pék már megsütött, újjászületett újszülött,
s habár itt ezermillió reménnyel is lelkesülök,
csak a determináció siratófalán döngetek
hiába, mint a kriptarács vasán az őrült özvegyek,
mert hívhatok atomokat, molekulákat, sejteket,
kromoszómákat, géneket s mindazt, mit még nem sejtenek,
térdelve, sírva kérhetek istent, tudományt, végzetet
és a Tejúton túli tér ködéből hozzád érkezett
sugárzást, bűbájt, jóslatot, rejtelmes csillagképeket
s minden plátói ideát, mely a világűr tetején
rezeg elérhetetlenül s hűvösen, mint a sarki fény,
vagy szólíthatlak titeket, ha ily néven nem sértelek,
ősök, hamv-vedrek, szellemek, volt és elsüllyedt életek,
zsidók, szumérek, arabok, hellének, perzsák, németek:
ha jöttök is mindannyian, közös erőtök sem elég,
hogy kisfiam egy szál haja szőkébb legyen vagy feketébb.
S ha kívánhatnék bármit is, torkomra forrna most a szó,
ki nem tudom, mi jó neki, mert nem tudom, hogy mi a jó,
akarjam-e, hogy csendesen éljen s ne lásson túl honi
Dunántúljának dombjain, úgy mint egy ó-egyiptomi?
vagy kívánjak a hontalan mögé száz díszlet-víziót,
érzelmes utazást s hozzá vándorösztönt, szumér-zsidót?
hogy introvertált-boldogan élhessen, perzsa misztikát?
vagy inkább arab rációt, hogy téged nézzen, külvilág?
hellén szépséget és derűt, tág, horizontos életet,
vagy egy szűk sarkot, hol buzgón eljátszhat, mint a németek?
A gondolat vad kínja és vad kéje járja át agyát,
érezze és vérezze-e a lét minden hevét-fagyát,
vagy legyen százszor bölcsebb és legyen ezerszer ostobább
és langymelegen élje túl e kort, Granada ostromát?
Legyen hívő, mint anyja és vezérelje az ideál,
az eszme, mely az egyenes, biztos úton előtte jár,
s érezze-e, ha néhanap elfoszlik minden délibáb,
hogy éjben áll és nincs ösvény, se csillagfény, se mécsvilág?
vagy inkább apja szkepszise kísérje s éljen úgy, mint én,
elmélet nélkül, a való örök dzsungelje közepén,
hol semmi más a becsület sírgödréhez nem visz haza,
csupán a kategorikus imperatívus kompasza?
 

5.

Itt állok még az ablaknál. Besüt
 
a januári nap.
Hadd lássalak, pöttöm, piros legény:
 
a fénybe tartalak.
Itt állok veled, nézlek,
 
de alattunk a hegy,
onnét jöttünk – az élet
 
s a halál titka egy.
Fenn állunk, mint a hősök,
alattunk a legyőzött,
a porba tiprott ősök;
a felsőket szerettük,
ápoltuk és temettük,
az alsókat feledtük –
egy egész hullahegy.
A mélységben rejtelmes ősnép,
de lábamnál az ismerős kép:
egy-egy bajusz, egy szem, a haj,
amott a csúcson állnak még –
azt gondolnád, mezítlen mellel
megyünk géppuska-fészkek ellen,
és így esik el rajta raj
és nemzedékre nemzedék.
Ilyen hegyen kell állanunk, fiam,
 
s úgy állok itt veled,
mint Auschwitzban álltak, ha jött a gáz,
 
jött és emelkedett,
mikor terjedt a gáz s az emberek
 
fele már elesett,
s az élők a holtakra álltak,
 
hogy még egy percig éljenek.
Így állunk a holtak hegyén,
nagyszüleid, anyád, meg én,
ez a családi piramis,
olyan, akár a másoké –
ráfekszem egyszer magam is,
és jobbkezem majd nem borul
szememre úgy, mint Jákobé –,
de addig, amíg itt vagyok,
hadd nézlek meg magamnak,
emeljelek a csillagok
felé s tartsalak, míg a sors
engedi, hogy maradjak –
s ne félj! ha egyszer nem leszek,
akkor is mindig itt leszek
közvetlenül alattad.
 

(Budapest, 1955. január)

 

 

 

Hat Lorca-átköltés

 

 

 

 

Szűzlány a misén

A tömjénfüst viola nádkosár,
álomba ringat téged.
Ima fűzéredből harmat csepeg.
Bikaszemek kísérnek.
Dőlj hátra mély, sötét üléseden,
ne moccanj, szűz igézet,
s melled sötétzöld dinnyehéjait
add át a szentmisének.

 

 

 

Lovasember éneke

Kordoba.
Szívem messze otthona.
Iszákomban olajbogyó,
kancám lába szapora.
Telihold süt, mégsem érek
kapuidhoz, Kordoba.
Vérszín hold és éjszín kanca,
sosem érek el oda,
hol a halál leskelődik
bástyáidról, Kordoba.
Jaj, gyors kancám lába véres,
végtelen az út pora,
jaj, a halál előbb ér el,
mint én téged, Kordoba.
Kordoba.
Szívem messze otthona.

 

 

 

Szonett

Rezgő ezüst elnyúlt fantomja, mélán
nyöszörgő éji szellő szürke karma:
feltépte régi sebemet, majd némán
elszállt s vágyammal itt hagyott magamra.
Szerelmi seb, sugározz tiszta fényt rám,
vérforrásom te légy s az élet napja,
mély árok, hol elnémult filomélám
fájdalmam alá puha fészkét rakja.
Legyen szívem szédült zsongása mézem,
ha majd a vadvirágok közt kinyúltam,
s szépséged helyett lelked leng fölébem.
A kis csermely meg okkersárgán surran,
hol párás parti fűcsomók tövében
vörös vérem a vándor vízbe csurran.

 

 

 

Az út

Talpig gyászban merre halad,
vándorútján hova húz
a narancsszín egek alatt
e száz lovas andalúz?
Sem Kordobát, sem Sevillát
nem érik el soha már,
Granadát sem, mely úgy vágyik
reád, messze tengerár,
álomittas paripáik
oda viszik el a száz
lovast, hol a sírkeresztek
közt majd egy se dudorász.
Szívében a hét halálos
bűn tőrével, hova húz,
hova megy és merre halad
a narancsszín egek alatt
e száz lovas andalúz?

 

 

 

Alba

Hajnal Kordobában
harangok szavával,
reggeli harangok
hangja Granadában.
Zendül a harangszó,
hallgatja magában
ahány spanyol lány él
panaszos magányban,
ahány lány él Alsó-,
ahány lány él Felső-
Andalúziában.
Libegő szoknyában
ahány pöttöm lábú,
ahány spanyol lány van:
gyertyát gyújt az úton
keresztfák aljában.
Kordobai hajnal
harangok szavával,
hajnali harangok
hangja Granadában.

 

 

 

Ignacio Sánchez Mejías torreádor siratója

 

I. Felökleltetése és halála

Délután öt óra volt,
pillanatnyi pontossággal délután öt óra volt.
Gyermek vitte le a fehér lepedőt
délután öt órakor.
Ott állt még a meszesvödör, mint előbb,
délután öt órakor,
s a porondon nem volt más, csak a halott
délután öt órakor.
Szél görgette a sok vatta-csomagot
délután öt órakor,
a műszerek nikkelére s a szondákra pára szállt
délután öt órakor,
viaskodott lelkéért már galamb meg leopárd,
délután öt órakor,
és a bikaszarv nyomával küszködött egy férficomb
délután öt órakor.
Mély húr hangja zendült s bongott, mint a gong
délután öt órakor,
csoportosan ácsorgott az utcasarkokon a csend
délután öt órakor,
s szállt az arzén ködharangja a porondon odalent
délután öt órakor,
izzadozni, olvadozni kezdett teste hava már
délután öt órakor,
amikor az arénában a jód lila szaga szállt
délután öt órakor,
és petéit mély sebébe belerakta a halál
délután öt órakor,
s a cirkuszban büszke daccal csak a bika maga állt
délután öt órakor,
délután öt órakor,
pillanatnyi pontossággal
délután öt órakor.
Tolóágy lett koporsója, görgették a kerekek
délután öt órakor,
fülében tört sípcsontjai zenekara recsegett
délután öt órakor,
és a bika győzelmesen tipródott a homlokán
délután öt órakor,
s haldoklása bizonytalan szivárványt szőtt a szobán
délután öt órakor,
A rohadás mint az árnyék hajolt hozzá közelebb
délután öt órakor,
s fűzöld lágyékára lila kardvirágot színezett
délután öt órakor,
Sebeiben lángok égtek, láva volt a betegágy
délután öt órakor,
a tömeg kinn úgy szorongott, hogy beverte ablakát
délután öt órakor,
délután öt órakor,
minden óra hallgatott
délután öt órakor.
 

II. Kiontott vére

Csak vérét, vérét ne lássam!
Fedje a hold fénypalásttal,
hogy Ignációt vérében
a porondon meg ne lássam!
Tárt ablak a hold az égen,
s tépett felhő-kendők szállnak.
Az aréna mellvédjére
ólomszürke füzek álltak.
Jaj, csak vért, csak vért ne lássak!
Emlékének gödröt ásnak.
Szólj a sápadt jázminoknak,
szólj, hogy ő is jázminsápadt!
Vért, csak vért, csak vért ne lássak!
Megy a lépcsős körszínházban
felfelé a torreádor,
fenn a hajnalt nem találja
és halálát viszi vállon.
Omló vérpatakba lábol
és szép testét nem találja,
csak vérét ne kelljen látnom!
Vére bugyborékol, lángol,
tele lett a porond üstje,
felfolyik a páholyokra,
végigömlik a korláton,
vérben áznak az ülések,
véres lett a vörös bársony,
mért kell omló vérét látnom?
Mikor megdöfték a szarvak,
szemet sem hunyt, meg se hőkölt,
riadt anyák borzadva
néztek fel az égtetőre,
reszketett a legelőföld:
könyörgött a néma csorda
az égi Vezérbikához,
hogy legyen haragjuk őre.
Sevillának nincs oly nagyja,
kivel méltán összevessem,
kard nem fénylett, mint a kardja,
szív nem dobbant ily nemesen,
mint az antik márványszobrok,
csupa arány volt és méret,
Andalúzia Rómája
csókolt homlokára mézet,
ötlet, élc volt szava sója,
mosolygása: tubarózsa!
S mily hatalmas viador volt!
Mikor a porondra lépett,
keze kalászt simogatott,
sarkantyúja vasat tépett,
s hogy ment végig a vásáron,
szemöldökén harmat fénylett,
s a halálban is míly rettenthetetlen
az elmúlás banderillái ellen!
Elaludt most mindörökre,
gyökér, pondró el nem hagyja,
virágszirom koponyáját
tolvajkulccsal nyitogatja.
Réten át s a tenger mellett
dalolászik vérpatakja,
bikaszarvon sellőt ugrik,
medrét vakon váltogatja,
száz patán át botladozik,
mint az állat hosszú nyelve,
mindent ellep
fenn a Tejút
mennyei Guadalquivirje mellett.
Ó jaj, ó jaj Spanyolország
sziklafalas, fehér földje,
ó jaj, ó jaj Ignáció
kemény vére, vérözönje,
ó jaj, ó jaj érverése
dalolászó csalogánya!
Csak a vérét,
csak a vérét meg ne lássam!
Mert nem fér el vérkehelyben,
sem pohárban,
nincsen fecske,
hogy feligya cseppről-cseppre,
hogy lehűtse, a zúzmarás
fénynek nincsen elég könnye,
nem elég a liliomok vízözönje,
sem a kristály hegyek minden
ezüstje, hogy őt befödje.
Nem akarom!
nem akarom látni többet!
 

III. Ittmaradt holtteste

A sírkő márvány homlok, alatta álmok nyögnek,
de hol a fodros víz s a didergő ciprusok?
A sírkő hátán hordja az idő tarisznyáját,
fa sarjad rajta könnyből és csillagkoszorú.
Én már a nemzedékek esőit láttam hullni,
kik mind kérve emelték fel vézna karjukat:
így akartak elfutni a sír gránit boltjától,
mely tagjaikat oldja s a vért nem issza fel.
Mert a sírban csak a köd s a gyom gyökere nő meg,
a pacsirta csontváza s a homály farkasa:
kapu a sírkő, honnét arénák sora nyílik,
a túlvilág porondja, melynek nincs körfala.
Ott fekszik kiterítve Ignáció, a délceg,
tekintsetek még egyszer testére. Vége van.
A halál halvány kénnel kente be bőrét; arcát
is átformálja, mint egy zord Minotauruszét.
Mert vége van. Esővíz szalad le szája ereszén,
s bordái horpadt kerítésén az őrült szél dühöng.
Kiomló vérszagától megrészegült a csorda
s a szarvasmarhák bőgnek s izzadtan párzanak.
Nos hát, mit szóltok ehhez? Egy néma hulla bűzlik,
előttünk fekszik teste, a gyorsan illanó.
Nemes forma, mely csupa párduc és rigó volt,
s most kút, mely véghetetlen lyukakkal lesz tele.
Kik merték halotti leplét összegyűrni?
Minden szavuk hazugság!
E ravatalnál senki ne nyögjön s óbégasson,
ne pengessen sarkantyút, ne cifrázza a gyászt!
Ne lépjen ide ember, csak tág, nagy szembogárral
és nézzük meg e testet, melynek nincs nyugta már.
Most lépjen ide minden keménykötésű férfi,
ki a lovat nyeregbe töri s a víz ura,
kinek bunkó a csontja, vad dalra nyílik szája
és fogain a nyárnap vet szikrát, mint a vas.
Ily férfiakat lássak most a ravatal mellett
e testnél, melynek minden gyeplője elszakadt,
most mutassák meg, merre s mily kapun menekült el
kapitányunk, akit a halál megkötözött.
Azt akarom, hogy jöjjön el a könnyek folyója,
mely lágy ködöket hurcol s melynél mélyebb a part,
vigye az ár s vezesse el Ignáció testét,
hogy a bikák bőgését többé ne hallja már.
Had vesszen el holtteste a hold körszínházában,
mely mozdulatlanságot színlel, mint szűzleány,
hadd tűnjön el az éjben, hol halak sem ugrálnak
s deres cserjéssé fagynak az elszállt illatok.
Nem engedem, hogy testét gyászkendőkkel takarják,
hadd szokjon a halálhoz, mely elragadta őt.
Eredj, Ignáció, ne hallgasd a szarvasbőgést,
eridj, megállt tenéked a víz, akár a part.
 

IV. Bolygó lelke

Nem ismer rád a bika, sem a fügefa,
lakóházad hangyái, meg a pejlovad,
nem ismernek rád a kölykök s a délután,
mert meghaltál s ez végleges.
Nem ismer rád a temető-aréna sem,
sem a fényes selyemlepel, amelyben semmivé leszel,
és szótalan emlékköved sem emlékeztet tereád,
mert meghaltál s ez végleges.
Jön majd az ősz: csigabigák fújják meg nyálas kürtjeit,
s a fázós borhegyre a köd aggatja szőlőfürtjeit,
de soha senki nem akad, aki szemed fényébe les,
mert meghaltál s ez végleges.
Meghaltál oly örökre, mint földünkön minden más halott,
minden halott, akit a világ elfelejt
s döglött kutyák szemétdombjára dob.
Nem ismer holnap senki rád. De versemben megzengelek,
hogy a jövőnek isteni tested báját én nyújtsam át,
hadd zengem messze földeken érett tudásod hírnevét,
hadd zengelek, ki arcodon hordoztad a halál ízét,
de egy gesztussal könnyedén elküldtél minden bánatot.
Nagyon soká lesz, ha ugyan születik még ily andalúz,
a sors kegyence, ily nemes, ily szép, ily karcsú, ily fiús.
Nyögő panasszal lényed tűnt varázsát így daloltam én
a szellőnek, a ciprusnak, az ifjú olajágnak.
Ez itt a vége Ignáció Sánchez Mejías siratódalának.
 

(Budapest, 1956)

 

 

 

Ötvenhat nyarán

Ezüstvértes leányok lovagolnak
a bárányfelhők zsúfolt ménesén.
A kertben lestük a bujkáló holdat
ma éjjel: Zsuzska, Pálóczi, meg én.
A Dunakanyar szebb most a Loire-nál.
Szavaink mögött folyton hallani
az erdő zúgását. Az ablakpárkány
szélén a fény apró gyöngyhalai.
Soha ilyen gyönyörű, ilyen áldott
nyarat! Lemegyünk reggeli után
a szérűskertek közt az ásatáshoz.
Ennél a kútnál ült Mátyás király,
és ott az árok, tele törmelékkel:
csupa vadrózsaszín tetőcserép.
Firenze házain nem tört el. Téged
öleltelek, Zsuzsa, vagy a reményt?
A nyaralók az utcán ránkköszönnek;
„írók”, súgják. Csupa baráti arc,
s elismerő szem. Kérhetünk-e többet?
Mindenki tudja, mért folyik a harc.
Renaissance! Hol volt, hol nem volt; és lesz-e?
Az ebédnél két vén komcsi. Alig
szólunk, de aztán kiülünk a gyepre
vagy húszan. Egy sincs közöttünk, akit
be nem rondítottak és meg nem téptek,
de a nagy fa alatt most mindegyik
elibénk önti a keserűséget,
míg rossz emléke szinte jólesik
már néki. Erre megnyugszunk mindnyájan,
Erzsi a fához áll és verseket
kezd mondani – éntőlem is néhányat –,
amitől a fiatalemberek
borzonganak kissé és elszégyenlik
magukat, hogy borzongnak. Ezután
Pálóczit kérik: adna történelmi
leckét; a végén azt mondja: talán
új helytartót remélhetünk Moszkvától,
és emberségesebbet, s így tovább.
Tízfelé hallgatok, míg vacsorázom,
s nem tudom, hogy eszem a vacsorát;
szobánkba Füsi Jóska jön be; éjjel
magyarra fordította az egész
Mains salles-t; most felolvassa nagyon szépen;
kár, hogy Sartre számunkra agypenész,
de nem Füsi: kezdjük tehát Herderrel,
és végezzük Dantéval; azután,
alighogy nekikezdtem e versemnek,
az ablakon két szentjánosbogár
s Moldova jön be, hogy megismerkedjék
velünk. Most meg itt fekszünk a setét
szobában s bár nagyon közel a reggel:
Zsuzsa nem akar aludni, sem én:
minek is? Nem vagyunk már többé árvák
e földön s mért mulasszam az ilyen
percet, mikor a boldogság nyúl-lábát
is megfoghatnám; bár még nem merem.
Huszonöt éve félek már: Világos;
a tört gerinc s az ismert részletek.
Magamba préselem, mint egy virágot
e nyár emlékét s nem reszketek
soha többé. Nyugodtan alhatom,
ha elalszom. Mint a török s az osztrák,
úgy az orosz. Övék a hatalom,
miénk az ország.
 

(Visegrád, 1956 nyarán)

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]