Németország apotheózisa

A teutoburgi erdő lápmezői
után hervadt pusztákon járt a chaise-em.
Harmadnap este volt, mikor az égen
lassan feltűntek Hamburg háztetői.
Az estharangok szóltak és szelíd
bárányfelhők kószáltak fenn az égen,
a Rathaus tornya a párától kéken
fénylett – így értünk le az Alsterig.
A szép szobában már régen setét
volt és anyám csak úgy ült egymagában.
– „Te vagy, fiam?” – riadt fel örömében
és összecsapta mind a két kezét.
Aztán felkelt, gyertyát gyújtott, terített,
elémtálalta a halat meleg
mártással s régi arcomat kereste
az arcomon. És egyre kérdezett:
– „Hogyan utaztál? Puha volt a chaise-ed?
Soká maradsz közöttünk, vagy csupán
néhány napig? Egyél! Biztos, hogy éhes
vagy – Istenem! – tizennégy év után!
Édes fiam! És mondd, ott idegenben
van-e, aki gondot visel reád?
Hogy élsz a szép Matilddal? Szilvalekvárt
befőz-e télre? Reggel a teát
ő hozza néked? És varr-e, hogy őszre
meleg alsót hordhass az ing alatt?”
Így kérdezett anyám s én eltűnődve
ettem, s némán, mint illik, a halat.
Azon töprengtem, hogy özvegy anyámnak
Matild asszonyról mit beszéljek én,
Matildról, ki most ott csacsog a halvány
októbernapban lenn az Elysées-n?
Ugyan mit szóljak kalapja tolláról,
szeméről, mely csupa fény és derű,
hangjáról, mely rekedt a sok tortától,
s lelkéről, mely könnyed meg egyszerű?
Mondjam, hogy pogány öröm gyúl szívemben,
mikor meglát, ha átfog a keze?
Valljam meg titkomat, hogy vén fejemnek
untig elég már a magam esze?
Mondjam, hogy bár nem ismer és nem ért meg,
tüdőmből mégis a végső lehellet
is az övé lesz, lányáé egy népnek,
mely nem ült soha Bábel vize mellett?
Mondjam, hogy a kőtáblákat az égből
lelkem mélyén még egyszer eltöröm,
ha alacsony homlokán verítékből
ezüstös koszorút fon a gyönyör?
Itt valljak Hellásznak örök szerelmet
a hétkarú gyertyatartó alatt?
Anyám csak egyre súgta: „Drága gyermek”,
s én ettem, némán ettem a halat.
Mikor kész voltam, letette elémbe
a nagy, pirosra sült libát veres
káposztával, mélyen szemembe
nézett és kérdezett, csak egyre kérdezett:
– „A valót, mondjad, ott is csak tilos
megírni? És van-e a Szajnán sirály?
Hogy van Rotschild? Igaz-e, hogy piros
ernyővel jár Lajos Fülöp király?
Édes fiam! Hol élnél szívesebben,
a Rajnán innen, avagy odaát?
S melyik népet zártad jobban szívedbe:
a németet-e vagy a franciát?”
Nehéz kérdés! Tegyem most, mint a kalmár,
mérlegre őket s mondjam ridegen,
hogy szeretem a franciát s e barbár
világ számomra örök idegen?
Azt mondjam el, mit megírtam a német
fajrépákról kegyetlen szatírákban?
Inkább a villát néztem, nem beszéltem
és hallgatagon ettem a libámat.
S hogy elkészültem, jó anyám narancsot
tálalt elém és egyre kérdezett:
– „Szegény fiam! A parlamenti harcot
nem únod még? S mondd, mindenek felett
melyik irányzatot és pártot tartod
oly nagyra, hogy eszméit vállalod?”
De én megettem közben a narancsot
s kiköptem minden keserű magot,
minden magot… És aztán erről-arról
beszéltem néki csendesen a rőt
gyertyák fényében, míg az öregasszony
elfáradt. Akkor megcsókoltam őt
és nekivágtam Hamburgnak. – A város
is csak megvénül, mint az emberek!
Hová lett már a kaftános bazáros,
kinél cukorkát vettem, mint gyerek?
A szőke Lottchen, ki a zsalugáter
mögött ült délben, régesrég kövér
családanya, ki hétköznap korán kel
és ünnepnap ott korzózik ösztövér
urával. Kik prófétáknak születtek,
fiúk, akiktől egy új Bibliát
vártunk, régen fanyar ügyvédek lettek.
Tizennégy év! Hogy eljár a világ.
Hol van a jó öreg tanár, ki egykor
átsegített sok ifjú viharon?
Az utcasarkon csak a régi cenzor
kabátszárnyába akadt a karom.
Hegyes ollója mindig eltalálta
a legjobb sort. Most didergett. Szívem
megesett rajta és egy kiskocsmába
invitáltam be magammal, hiszen
hol már a régi haragunk? Borozva
szapult mindent: a Hanza-államot,
mely nyugdíját fukar marokkal osztja,
a zsidókat, a bankot, a papot,
szidta a sok ripők zsoldost, ki tétlen
lopja a pénzt. Fejébe szállt a bor
és elbúsult. Lassan hazakísértem
egy ócska házhoz. S aztán, amikor
egyedül voltam, felnéztem az égre.
Lágy éjszaka volt és a lebegő
félholdat három kis csillag kísérte
kristálycukorból. Langyos levegő
préselte körül arcomat. A házak
cirádája mind olyan ismerős!
Milyen kékek az ablaktáblák! Fáradt
lábam boldogan imbolygott az ősz
fái alatt. Most végre hazaértem!
S mint elcsavargott és hűtlen gyerek,
egy nedves padra ültem s így beszéltem,
nem tartva vissza többé könnyemet:
– „Germánia! Anyám! Most itt, az éjben,
s így, hogy nem hallhat, csak a honi csend:
én, ki fejedre annyi átkot szórtam,
száz nem után hadd mondjak egy igent.
Mert szeretlek száműzötten, kiverve,
utánad sírtam; siratlak remény
és vígasz nélkül: Catullus szerelme
sem lángolt úgy, mint érted az enyém.
Legyen áldott sötét erdőd, hol Merlin
bolyong és Essen szürke kormai,
szántófölded sovány vetése, Berlin
minden köve s Göttinga tornyai,
gót templomaid zöldes kővirága
a Rajna és a Majna várai,
homokdűnéid szőke pusztasága
és Heidelberga holt tanárai,
legyen áldott Hans Sachs minden meséje,
Johann Gutenberg első könyvnyomója,
Sebastian Bach mennyei zenéje,
Holbein és Dűrer minden víziója,
Schopenhauer fekete logikája,
Majna-Frankfurt szofista nyársai,
elnyűtt könyvtáraid dohos homálya
és berkeid magános hársai,
legyen áldott a kőnigsbergi elme,
ha érvelése még olyan kusza,
a Minnesaengerek égi szerelme,
Reuchlin és Lessing humanizmusa,
Wieland álomvilága, von Kleist véres
emléke, Celtes Konrád Ámora,
a seesenheimi paplány s nyolcvanéves
Faustodnak minden ifjú mámora!
Germánia, bús, elkínzott nagyasszony,
mit hozzon a jövendő? Nem tudok
mást kérni a sorstól, minthogy akadjon
sok cézárod után egy Brutusod,
hogy hozzon a sors annyi balhit s métely
után népednek pár józan fejet,
férfiakat a talpnyalók helyére
és bölcsességet bölcselők helyett;
ne csak tudást, észt is hozzon felétek,
ha erre jár az idő szekere,
s ha magja vész a vérszopó Vezérnek
és széthullt habzó szájú serege:
vak isten: akkor hozd harcok és vészek
után Voltaire szabad napját reánk,
hadd láthasson még néhány békés évet,
ha nem a fiúnk – úgy az unokánk; –
s küldj gyors halált a német börtönök
megkínzott rabjaira, akik már nem
élhetnek a jövendő reggelig,
és adj nékik örök nyugalmat. Ámen.”
S hogy így beszéltem, a parkból egy dáma
tartott felém az éjhomályon át, –
haján, mely félig eltakarta drága
s hellén márvánnyal rokon homlokát,
dús főkötőt viselt, amely királyi
kiskoronához volt hasonlatos;
két combján – gondoltam – meg tudna állni
a Párthenon, hogy így láttam habos
szoknyájából kidomborodni őket, –
gúny csillámlott nagy, tágranyílt szemén,
és úgy mosolygott, mint egy istennőhöz
illik, mikor táncolva jött felém.
– „Szép vagy, jeles hölgy”, szóltam, ránevetve, –
„látom: tested Vénusszal osztozott
a bájakon. Szájad vörös cseresznye,
a lábaid, mint antik oszlopok;
ringó csípődtől minden szent aszkéta
megtébolyodna, – ám felelj nekem:
hogyan kerültél e magányos séta-
úton, íly későn, épp szembe velem?
Hűvös szél fú. A tornyok mindjárt éjfélt
kongatnak. Ágyad biztosan meleg.
Ha nem vagyok indiszkrét: mennyi pénzért
méred nekem királyi testedet?”
– „Tévedsz, Henrik”, felelte mosolyogva –
„én nem vagyok amolyan könnyű lány;
és máskülönben is már vén csoroszlya
lettem, s túl ifjú vágyak viharán
lesem a lassú századok múlását.
Egykor még márványsíma testemen
harcok, tűzvészek, áradások vájták
e sok barázdát s minden reggelen
arcomat egyre ráncosabbnak látom,
hajam megőszült és mellem konya –
Nagy Károly volt az én papám, barátom,
s én vagyok Hamburg istenasszonya.
De hogyha meghívhatlak egy teára,
úgy jöjj velem, mert csak magam vagyok.
Padlásszobámban fűtve áll a kályha
s a karszékben a párás ablakok
alatt elmondod majd, mi hozott erre,
s német népünkhöz milyen indulat
fűz mostanság, s ha útra kelsz, majd merre
s milyen dolgokhoz vezet az utad?”
Így szólt ő és elindultunk kanyargó
sikátorokban, néptelen terek
felé, aztán felmásztunk a csavargó
vaslépcsőkön vagy kilenc emelet
magasra és egy kis szobába léptünk.
Leültem és ő úgy húzta felém
karosszékét, hogy összeért a térdünk –
s szemébe nézve, így beszéltem én:
– „Úrnőm! Hajdan a szabadság s a szépség
után Párisig kergetett a vágy.
De tudtam: hamar utolér a vénség,
s úgy töprengtem álmatlanul az ágy
setét bárkáján, mely az Ácheronra
visz majd engem, a beteg Henriket.
Fásult lelkemnek csak egy volt a szomja,
egy kívánság hajszolta e szivet:
egyszer, csak még egyszer akartam látni
az alstermenti öreg tölgyfasort,
matrózpipákat a hamburgi ködben,
nagy, szőke nőket, Junkert, rajnabort –
így jöttem – s annyi bánatra meg búra
ébredtem itt. Keserű volt az út,
mondhatnám, hogy honvágy-elleni kúra –
s gondolhatok-e vajon itt, e rút
világban boldogabb német jövőre?
Ki sejti ezt? Az oldó és szövő
párkák sötét szobában ülnek, dőre
szemünkben örök titok a jövő,
bár mi csináljuk… Nézz reám: ma éjjel
zokogni tudnék és szívem puhább,
mint kebled bőre. Tégy rumot elémbe,
s hozd be, amit ígértél, a teát.”
Felkelt: nyomában rózsaillat s ámbra
áradt, majd egy kis kannával tért vissza,
csészét hozott, rumot töltött teámba,
míg ő a rumot tea nélkül itta
a flaskából; s mikorra bársony arca
tüzelni kezdett, mellém ült, nehéz
szemét lezárta, majd vállamra hajtva
sötétsörényű, koronás fejét
ekként beszélt: – „Anyám tündérkirálylány
volt itt az Elbán. Egy holdfénybe szőtt
nyáresten ülték holmi régen bárkán
császárapámmal ők az esküvőt.
Hogy meghaltak, több már, mint ezer éve.
Árván hagytak s szegényen: nem maradt
reám más, mint apám császári széke,
melyet ott látsz a tölgyszekrény alatt.
De nem adtam el, bár marokra szórtam
a pénzt, semmiért e szedett-vedett
széket – ezen ült az aacheni dómban
s előtte nagysüvegű érsekek
csúszkáltak térden… A szék alján katlan
nyílik, s ha lassan felemeled rőt
bársony párnáját, meglátod alatta,
mit látni kívánsz: a német jövőt.
De esküdj meg, hogy nem fogsz rémüldözni,
bármíly borzalmat lát is a szemed!”
S én átkaroltam szép térdeit: „Semmi
nem rémít, Úrnőm!” És ő két kerek
szemét, melyekben különös gúny égett,
reám emelte s elkezdett nevetni.
Aztán elfújta a lámpát. Setét lett,
csupán az esőt hallottam peregni
a háztetőn, míg ő varázsigéket
mormolt a trón támlájánál és én
a mélybe néztem, honnan szörnyűséges,
elmondhatatlan bűz áradt felém.
– „Most légy kemény” – szólt ő –, „csupán a német
jövő szaga ez. Fogd be orrodat.”
S én újra a mélységbe néztem. Kékes
lángnyelvek közt egy udvari fogat
gördült elő. Mélyén egy hetykebajszú
császárka ült. A címeres lovak
a nép közt jártak, melyet sebesarcú
lakájok vertek. A kocsi alatt
elgázoltak hevertek, kik halódva
is még éljen-t bömböltek. Kétfelé
cirádás, tarka, csűrt-csavart kaszárnyák
és bérházak nőttek az ég felé.
A földekből, mint tavaszi vetés,
kémények keltek; a füstrengeteg
alján, mint holmi fekete penész
nyüzsögtek rongyba csavart emberek.
Amott lakkos cilinderek korzóztak
a napon, csak a pénznek nem süket
lánykákkal, akik jól zárt bugyogóban
őrizték híres szüzességüket,
de legfelül, e sok-sok ócska rendjel,
reverenda, kardbojt, vállpánt, új s ó
diáksapkán a bankár ült, míg egyszer
feldördült a megváltó ágyúszó.
Vert hadak jöttek, forradalmak öltek
s élesztették az új harcok tüzét,
s mindez egész hiába, mert a bölcsők
mélyén egy disznófejű nemzedék
mocorgott. S egy havas, kísértetes
napon – maguk sem tudták, hogy lehet –
megjöttek a germán kísértetek,
a sírjukból kikelt őrmesterek,
a német fajrépák, az új Wotánok,
a megbolondult nyársak, a fanyar
díványokon kéjelgő vénleányok,
a tányérsapkák és a hivatal
magasgallérú, aszott csőcseléke,
a felemelt karú egyenruhák: –
egy had, mely legsötétebb nyomorában
választott népnek képzelte magát:
ők perdültek ki farsangi menetben
az útra, élen az ordítozó
Vezérrel, aki Hohenstauf Frigyesnek
gondolta magát, átkos lobogók
árnyékában. Brueghel-i látomás volt:
a pincékben reszketve ült az Ész,
amíg fölötte Dante pokla lángolt,
gigászi ágyúk keltek és nehéz
csizmák pattogtak; lenn a börtönökben
táncolt a korbács, elkínzott rabok
rimánkodtak, míg haldoklók hörögtek;
amott embert vadásztak és amott
a holtakat pöcegödörbe dobták;
amott a rabseregből csapatot
formáltak; ott a zsidókat pofozták,
amíg holtan hulltak el és amott
öreg tudósok mellig a mocsárban
dolgoztak, s ott, ahol szennyvíz úszott,
csecsemők meneteltek csatasorban,
s az ablakokból asztrológusok
horgászbottal halászták a jövőt.
A messzeségben ködös perspektíva
nyílt: holttestektől égmagas mezők
felé, hol a golyózáporban, sírva,
s egyedül állt egy ember, míg hasából
lilán lógtak a kiszakadt belek.
És arra, éppen arra, ahol állott,
arra futott a tébolyult sereg.
A vízió fölé hajoltam. Ajkam
megrándult és nem tudtam feltörő
borzalmamat titkolni. Megragadtam
az istennőt: – „Ez a német jövő?
Felelj, ez az?” De ő csak nézett lomha
ökörszemével, s aztán felemelt
szép karjait lassan keresztbe fonta
mellén és nézett és csak nem felelt.
De én már többé nem bírtam magammal.
Félőrülten felrúgtam a kopott
trónust és az istennőt mellbevágtam,
ki körmével belém csimpaszkodott,
leszaladtam a lépcsőn, míg a zápor
szemembe csapott, s mint a szélvihar
rohantam át a pislogó lámpák közt,
ezer sikátor, ezer útkanyar
setétjében, míg lihegve a térre
értem, hol a nedves póstakocsik
álltak, s az alvó postillon fülébe
üvöltöttem: – „Előre: Párisig!”
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]